You are on page 1of 4
ΥΡΙ΢ΣΟ΢ ΑΝΕ΢ΣΗ !! Σό ἀλέζπεξν Φῶο ηῆο Ἀλαζηάζεσο ηνῦ Κπξίνπ λά

ΥΡΙ΢ΣΟ΢ ΑΝΕ΢ΣΗ !! Σό ἀλέζπεξν Φῶο ηῆο Ἀλαζηάζεσο ηνῦ Κπξίνπ λά ιάκπεη & λά δεζηαίλεη ηίο ςπρέο ὅισλ ηῶλ ἀλζξώπσλ !

Πνηόο ὁ ζθνπόο ηνῦ Μπζηεξίνπ ηῆο ἐμνκνινγήζεσο (κέξνο β’)

(…ἄλ ηηλσλ ἀθῆηε ηὰο ἁκαξηίαο, ἀθίεληαη αὐηνῖο,) Ἰσάλ. θ’23 Μηιήζακε ζηό πξνεγνύκελν ηεῦρνο ἐλ ὄςεη ηῶλ ἡκεξῶλ ηῆο Μεγ.Τεζζαξαθνζηῆο γηά ηόλ ζθνπό ηνῦ κπζηεξίνπ ηῆο ζείαο ἖μνκνινγήζεσο – ἖μαγνξεύζεσο. Τήλ ζύζηαζηλ ηνῦ ἱεξνῦ Μπζηεξίνπ ηῆο ἖μνκνινγήζεσο παξέιαβε ἡ ἖θθιεζία καο ἀπό ηόλ Ἴδην ηόλ Ἀλαζηάληα Σσηήξα Ἰεζνῦ Χξηζηόλ. Αὐηόο, κεηά ηήλ ἐθ λεθξῶλ Ἀλάζηαζίλ Τνπ, ἦιζε ἐθεῖ ὅπνπ ἦζαλ ζπγθεληξσκέλνη νἱ καζεηαί «ἐλ ηῷ ὑπεξώῳ», «δηά ηόλ θόβνλ ηῶλ Ἰνπδαίσλ» ὅπσο ἀθνύζακε θαί ζηήλ ζεκεξηλή Δὐαγγειηθή πεξηθνπή, θαί ἀθνῦ ἐζηάζε εἰο ηό κέζνλ αὐηῶλ, εἶπε :

«Δἰξήλε ὑκῖλ. Καζώο ἀπέζηαιθέ κέ ὁ παηήξ, θἀγώ πέκπσ ὑκᾶο θαὶ ηνῦην εἰπὼλ ἐλεθύζεζε θαὶ ιέγεη αὐηνῖο ιάβεηε Πλεῦκα ῞Αγηνλ· ἄλ ηηλσλ ἀθῆηε ηὰο ἁκαξηίαο, ἀθίεληαη αὐηνῖο, ἄλ ηηλσλ θξαηῆηε, θεθξάηεληαη» (Ἰσάλ. θ’21-23). Ἀπό ηνύο ιόγνπο αὐηνύο γίλεηαη θαλεξόλ, ὅηη ὁ Σσηήξ ἡκῶλ ἔδσζε ηήλ ζείαλ ἐμνπζίαλ εἰο ηνύο καζεηάο θαί Ἀπνζηόινπο Τνπ θαί δηά κέζνπ αὐηῶλ εἰο ηνύο Γηαδόρνπο ησλ, ηνῦ «ἀθηέλαη θαί θξαηεῖλ» δειαδή ηνῦ λά ιύνπλ θαί δέλνπλ ηάο ἁκαξηίαο ηῶλ ἀλζξώπσλ, δηά ηῆο ἀνξάηνπ δπλάκεσο θαί ἐλεξγείαο θαί ἐπηθνηηήζεσο ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο. Ἡ ἄθεζηο ινηπόλ ηῶλ ἁκαξηηῶλ καο ἐπηηπγράλεηαη ὅηαλ ὑπάξρεη κεηάλνηα θαί θαζαξή ἐμαγόξεπζε. Ἀιιά ηί λά πῶ δηά ηά ἁκαξηήκαηα ἐθεῖλα ηά ὁπνῖα ἐιεζκόλεζα λά ἐμνκνινγεζῶ ; Γηόηη πῶο εἶλαη δπλαηόλ λά ἐλζπκεζῷ ὅια ηά πηαίζκαηά κνπ, ηά ὁπνῖα εἶλαη πνιιά, πάκπνια. Πνηόο ἠκπνξεῖ λά ἐμαξηζκήζῃ, ὅζα ἔπξαμα κέ ηά ἔξγα, ηά ιόγηα, θαί ηήλ δηάλνηαλ ; Αὐηά ηά ὁπνῖα εἶλαη ζύγγλσζηα, δειαδή ηῆο θαζεκεξηλόηεηνο, θαη’ νἰθνλνκίαλ ςεῦδνο, ἀξγόο ιόγνο, θιπ., πνύ δελ βιάπηνπλ ηήλ ἀγάπε πξόο ηόλ Θεόλ, εἶλαη βεβαίσο γξακκέλα ζηά ηεθηέξηα ηῶλ πνλεξῶλ πλεπκάησλ, δηόηη «θαί δηά παληόο ἀξγνῦ ιόγνπ δόζσκελ ιόγῳ», νἱ Ἄγγεινη ὅκσο ἀληηθέξνπλ εἰο αὐηά ηήλ ἐξγαζίαλ

ιόγῳ», νἱ Ἄγγεινη ὅκσο ἀληηθέξνπλ εἰο αὐηά ηήλ ἐξγαζίαλ 1

1

ηῶλ ἀγαζῶλ ἔξγσλ. ἖άλ εὐξίζθνπλ θάπνην ἀγαζόλ ἔξγνλ, κέ αὐηό δηθαηνινγνῦλ θαζέλα ἀπό ηά ἁκαξηήκαηα, ηά ὁπνῖα πξνβάιινπλ νἱ δαίκνλεο. ἖άλ δειαδή ἔδσζε θάπνηε θνκκάηη ἄξηνπ εἰο ἀδειθόλ ὅπνπ ἐπεηλνῦζε ἐάλ θάπνηε πόηηζε θάπνηνλ πνύ ἐδηςνῦζε ἐάλ ἐβάδηζε πξόο ἐπίζθεςηλ ζιηβνκέλνπ ἀδειθνῦ ἤ πξόο θάπνηνλ, ὁ ὁπνῖνο εὐξίζθεηαη εἰο ηά δεζκά θαί ηήλ θπιαθήλ ἐάλ ἐδέρζε θάπνηε θαί ἐθηινμέλεζε ζηήλ νἰθία ηνπ μέλνλ ηηλά ἐάλ θαηεύζπλε ηά βήκαηά ηνπ πξόο ηόλ Ἱεξό Ναό λά πξνζεπρεζῇ, ἐάλ ἔβαιε ἔιαηνλ ζηήλ θαλδήια, ἐκπξόο εἰο ηάο ἁγίαο θαί ζεπηάο εἰθόλαο ἤ ὅηη δηαθνλία πξνζέθεξε ζηόλ νἴθν ηνῦ Θενῦ ἐάλ θάπνηε εἰξήλεπζε θηινλεηθνύληαο, ἐάλ ἐζεθώζε θάπνηε ηήλ λύρηα δηά λά πξνζεπρεζῇ, ἐάλ ἔρπζε δάθξπα πξόο ηόλ Κύξηνλ θαί Θεόλ. ἖άλ θάπνηε ὑβξίζζε θαί ὑπέκεηλε, ζπθνθαληήζε θαί ἐζηώπεζε, ἐάλ ἐζηήξημε εἰο ηό ἀγαζόλ ηόλ ἀζηήξηθην θαί ἀδύλακν, ἐάλ ἐπαξεγόξεζε ηόλ ὀιηγόςπρνλ, ἐάλ ἀπέηξεςε θάπνηνλ ἀπό ἁκαξηία, ἐάλ ἐιππήζε θαί ζπλππέθεξε κέ ηήλ ιύπε ηνῦ πιεζίνλ ηνπ, θαί δέλ ἔδεημε ραηξεθαθίαλ, ἀιιά ζπλεβνύιεπζε θαί ζπλήξγεζε δηά ηήλ ἀπαιιαγή ηνῦ πόλνπ, ἐάλ ζπλεηέιεζε ζέ ὅπνην ἔξγν πλεπκαηηθό θαί ζσηήξην, ἐάλ ἔθιεηζε ηό ζηόκα ηνπ ἀπό θάζε ἀξγνινγίαλ, αἰζρξνινγίαλ, ινηδσξίαλ, θαηαιαιηάλ, ςεῦδνο, εὐηξαπέιηαλ, ἐπηνξθίαλ θαί ηνύο ὀθζαικνύο ηνπ ἀπό θάζε καηαίαλ ζεσξίαλ. Καί γεληθῶο, ἐάλ ἔπξαμε πνηέ θάπνην ἀγαζόλ θαί δίθαηνλ ἔξγνλ, εὐξηζθόκελνο εἰο ηόλ θόζκνλ αὐηόλ, ηνῦην ἀληηζηαζκίδεηαη πξόο παιαηόηεξνπο ἁκαξηίαο, ηάο ὁπνίαο δηέπξαμε, θαί θαζέλα ρσξηζηά ἐμαγνξάδνληαη. Καί ἐάλ δέλ ἐπαξθνῦλ ηά ἀηνκηθά ἀγαζά ἔξγα ηνῦ θαζελόο, ἐπηβνεζνῦλ θαί αἱ εὐραί ηῶλ δηθαίσλ, θαζώο βιέπνπκε εἰο ηόλ βίνλ ηνῦ ὁζίνπ Βαζηιείνπ ηνῦ λένπ. Αὐηόλ ηόλ ἐμππεξεηνῦζε θαί ηόλ ἀλέπαπε ἡ ὁζία Θενδώξα. Ὅηαλ ινηπόλ ἡ ὁζία Θενδώξα ἀπέζαλε, ηόηε ὁ Ἅγηνο Βαζίιεηνο ἐθάλε θαί εἶπε ζηνύο Ἀγγέινπο, νἱ ὁπνῖνη ζπλόδεπαλ ηήλ ςπρή ηεο : «Κύξηνη κνπ, αὐηή ἡ ςπρή ἀλῆθε εἰο ἐκέλα. ἖πεηδή πνιύ κέ ἐμππεξέηεζε, ἀλαπαύνληάο κνπ ηά γεξάκαηα, ινηπόλ παξεθάιεζα ηόλ Κύξηνλ δη’ αὐηήλ θαί κνῦ ηήλ ἐδώξεζε ἡ ἀγαζόηεο Τνπ». Καί πξόζζεζε : «Γερζῆηε αὐηά (λνκίζκαηα) θαί κέ αὐηά ἐμαγνξάζαηε αὐηήλ ηήλ ςπρήλ, ὅηαλ ζά δηέξρεηαη ηά ηειώληα. Γηόηη ἐγώ ράξηηη Θενῦ, εἶκαη πινύζηνο ζθόδξα θαηά ηήλ ςπρήλ. Αύηά ἀθνῦ ἐγώ ηά ἀπέθηεζα κέ δηθνύο κνπ θόπνπο θαί ἱδξώηαο ηά δσξίδσ εἰο αὐηήλ δηά λά ἐμαγνξάζῃ κέ αὐηά ηά ρξέε ηεο, θαί ἔηζη ἡ ςπρή ηεο λά ἐιεπζεξσζῇ. Ὅζνη ἄλζξσπνη ὑπνκέλνπλ εἰο ηόλ θόζκνλ αὐηόλ πόλνπο, ζιίςεηο, ζηελνρώξηεο δηά ηόλ Θεόλ θαί ηήλ ἐθπιήξσζηλ ηῶλ ἁγίσλ Τνπ ἐληνιῶλ θαί ηόλ εὐραξηζηνῦλ ιέγνληαο «Γίθαηνο εἶ Κύξηε θαί εὐζεῖαη αἱ θξίζεηο Σνπ» αὐηνί ἀπνιακβάλνπλ ἐθεῖ αἰώληα θαί εὐθξαίλνληαη, ἀγαιιόκελνη θαζώο ιέγεη ἡ Γξαθή «ηνύο πόλνπο ηῶλ θαξπῶλ ζνπ θάγεζαη (Ψαικ. 127 , 2). Καζέλαο ινηπόλ ὅπσο ἀγσλίδεηαη ἔηζη θαί ζηεθαλώλεηαη, ὅπσο θνπηάδεη ἔηζη θαί πιεξώλεηαη, ὅπσο ζπέξλεη ἔηζη θαί ζεξίδεη. ἖θεῖλα ινηπόλ θαί ὅπσο ἐξγάδεηαη ἐδῶ,

ἔηζη θαί ζεξίδεη. ἖θεῖλα ινηπόλ θαί ὅπσο ἐξγάδεηαη ἐδῶ, 2

2

αὐηά θαί ζά θιεξνλνκήζεη εἰο ἐθεῖλνλ ηόλ αἰῶλα ηόλ ἀηειεύηεην θαί παλεπθξόζπλν, ηόλ γέκνληα Χάξηηνο Θείαο ηνῦ ζαξθσζέληνο θαί ἀλαζηάληνο Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ ἡκῶλ, ὅπνπ εὐρόκεζα πάληαο ἡκᾶο ἐπηηπρεῖλ. Ἀκήλ. Χξηζηόο Ἀλέζηε - Ἀιεζῶο Ἀλέζηε

π.Μελᾶο Ἀιεμηάδεο

ΣΟ ΚΑΦΙΜΟ ηνῦ ΙΟΤΔΑ

ΣΟ

ΚΑΦΙΜΟ ηνῦ ΙΟΤΔΑ

ΣΟ ΚΑΦΙΜΟ ηνῦ ΙΟΤΔΑ

Ἓλα ζέκα ζρεηηθό κέ ηήλ ἐπηθαηξόηεηα ηῶλ ἡκεξῶλ πνύ κόιηο πέξαζαλ θαί πνύ ἀμίδεη λά πξνζεγγίζνπκε εἶλαη ηό ἔζηκν ηνῦ θαςίκαηνο ηνῦ Ἰνύδα. Αὑηό ηό ἒζηκν ιακβάλεη ρῶξα θάζε ρξόλν - ὃπσο θαί θέηνο ἂιισζηε - ζέ δηάθνξεο πεξηνρέο ηῆο παηξίδαο καο. Καηά ηίο ἐμεγήζεηο (ὃζεο κπνξνῦλ λά δνζνῦλ δειαδή) κηά θαί δέλ εἶλαη πνιιέο, ηό ἒζηκν ἒρεη ηίο ξίδεο ηνπ πάξα πνιύ παιηά, ἂγλσζην πόηε θαί ἀπό πνηνύο πξνῆιζε. Τό κόλν ζίγνπξν εἶλαη ὃηη δέλ ηό δίδαμε νὓηε ὁ Χξηζηόο νὓηε νἱ καζεηέο ηνπ ζηά ζπγγξάκκαηά ηνπο (εὐαγγέιηα-ἐπηζηνιέο). Δἶλαη ἓλα ἒζηκν - πξντόλ ηῆο παξαδόζεσο - κηά θαί ὃπσο ραξαθηεξηζηηθά ἀλαθέξνπλ ὃζνη ηό ζρνιηάδνπλ «νἱ ξίδεο ηνπ ράλνληαη ζηά βάζε ηῶλ αἰώλσλ». Oἱ Ἓιιελεο ρξεζηκνπνηνῦζαλ ηό ἓζηκν αὑηό γηά λ’ ἀπνδείμνπλ ὃηη ἐμαθαλίδεηαη ἡ πξνδνζία, ἀθνῦ κέ βάζε ηίο ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο ὁ Ἰνύδαο πξόδσζε ηόλ Ἰεζνῦ Υξηζηό. Ὁ Ἰνύδαο ἦηαλ ἓλαο ἀπό ηνύο δώδεθα καζεηέο ηνῦ Ἰεζνῦ ὁ ὁπνῖνο θαηά ηήλ εὐαγγειηθή ἀθήγεζε, πξόδσζε ηόλ δηδάζθαιό ηνπ παξαδίδνληάο ηνλ ζηνύο ἱεξεῖο ηνῦ Νανῦ γηά 30 αξγύξηα. Μεηαλνώληαο ὃκσο γηά ηήλ πξάμε ηνπ ἐπέζηξεςε ηά ρξήκαηα θαί θξεκάζηεθε (Μαηζαίνο θδ’). Σηόλ Ἰνύδα εἶρε ἀλαηεζεί ἡ δηαρείξηζε ηνῦ ηακείνπ ηῆο ἀπνζηνιηθῆο θνηλόηεηαο. Ὃηαλ ἡ Μαξία ἒπιπλε κέ πνιύηηκν κύξν ηά πόδηα ηνῦ Ἰεζνῦ ζηή Βεζαλία, ηήλ ἐπέθξηλε ιέγνληαο ὃηη ηά ρξήκαηα πνύ δόζεθαλ γη’ αὐηό κπνξνῦζαλ λά δηαηεζνῦλ ζηνύο θησρνύο. Σηό Δὐαγγέιην δίλεηαη κία ζξεζθεπηηθή ἐμήγεζε γηά ηήλ πξνδνζία ηνπ κέ ηή θξάζε «εἰζῆιζε δέ ὁ ζαηαλάο εἰο Ἰνύδαλ ηόλ ἐπηθαινύκελνλ Ἰζθαξηώηελ» (Λνπθᾶο θβ’ 3, Ἰσάλλεο ζη’ 70-71), ζέ ζπλδπαζκό κέ ηήλ ἀδπλακία ηνπ ζηά ρξήκαηα ὣζηε λά πξάμῃ αὑηήλ ηήλ ἀπνηξόπαηα πξάμε ηό λά πξνδώζῃ ηόλ δηδάζθαιν θαί Κύξην ηνπ ράξηλ ὑιηθῶλ ζπκθεξόλησλ. Ἡ ἀδπλακία ζηά ὑιηθά ἀγαζά εἶλαη ἡ αἰηία ηῆο πηώζεο. Πνία εἶλαη ὃκσο ἡ ζηάζε ηῶλ ἀλζξώπσλ ἀπό ηήλ ἐπνρή ηνῦ Ιεζνῦ κέρξη ζήκεξα ἀπέλαληη ζηήλ ζπκπεξηθνξά ηνῦ Ἰνύδα ; Ἀζθαιῶο δέλ ὑπάξρεη ἂλζξσπνο λά ἐπαηλέζῃ αὐηή ηή δηαγσγή ἀιιά δπζηπρῶο ὁ ἂλζξσπνο δέλ πεξηνξίδεηαη κέρξη ἐδῶ. Ἀληί κέ ηό παξάδεηγκα ηνῦ ὀιηζζήκαηνο ηνῦ Ἰνύδα λά ζπλεηηζζῇ πξνζέρνληαο κήπσο δηαπξάμεη ηό ἴδην ιάζνο, θξίλεη, θαηαθξίλεη, δηθάδεη θαί θαηαδηθάδεη ρσξίο λά ἒρῃ θάλ ηό δηθαίσκα. Ὁ Κύξηνο εἶλαη ὁ θξηηήο θαί ὁ κηζζαπνδόηεο πάλησλ. Ἰσάλλεο 8:16 «Ἀιιά θαί ἐάλ ἐγώ θξίλσ, ἡ θξίζηο ἡ ἐκή εἶλαη ἀιεζήο, δηόηη κόλνο δέλ εἶκαη, ἀιι' ἐγώ θαί ὁ Παηήξ ὁ πέκςαο κε».

δηόηη κόλνο δέλ εἶκαη, ἀιι' ἐγώ θαί ὁ Παηήξ ὁ πέκςαο κε» . 3

3

Ὁ Κύξηνο ἦξζε ὄρη γηά λά κᾶο ηηκσξήζῃ γηά ηίο ἁκαξηίεο καο, ἀιιά γηά λά κᾶο δείμῃ ὃηη εἶλαη Θεόο ἀγάπεο θαί ἐιένπο. Νά ηξαβήμῃ ἀπό ἐπάλσ καο ηήλ θαηάξα ηνῦ ζαλάηνπ θαί λά κᾶο δώζῃ ηήλ ζσηεξία δηά ηῆο πίζηεσο θαί ηήλ ἐιπίδα ηῆο ἀλαζηάζεσο. Κνξηλζίνπο Α' 15:21 «Δηόηη ἐπεηδή ὁ ζάλαηνο ἦιζε δη' ἀλζξώπνπ, νὒησ θαί δη' ἀλζξώπνπ ἡ ἀλάζηαζηο ηῶλ λεθξῶλ». Ὁ Κύξηνο καο ἀλέβεθε ζηόλ ζηαπξό ὄρη γηαηί ηόλ πξόδσζε ὁ Ἰνύδαο ἀιιά γηαηί ηόλ πξόδσζε ὃιν ηό ἀλζξώπηλν γέλνο βξηζθόκελν ζηόλ Ἀδάκ. Ἦηαλ ἐπηηαθηηθή ἀλάγθε λά πεζάλῃ ὁ Κύξηνο ἐπάλσ ζηόλ ζηαπξό. Πξάμεηο 17:3 «ἐμεγώλ θαί ἀπνδεηθλύσλ ὃηη ἒπξεπε λά πάζῃ ὁ Υξηζηόο θαί λά ἀλαζηεζῇ ἐθ λεθξῶλ θαί ὅηη νὗηνο εἶλαη ὁ Υξηζηόο Ἰεζνῦο, ηόλ ὁπνίνλ ἐγώ ζᾶο θεξύηησ». Ἐβξαίνπο 2:10 «Δηόηη ἔπξεπελ εἰο αὐηόλ, δηά ηόλ ὁπνίνλ εἶλαη ηά πάληα θαί δηά ηνῦ ὁπνίνπ ἒγεηλαλ ηά πάληα, θέξσλ εἰο ηήλ δόμαλ πνιινύο ὑηνύο, λά θάκῃ ηέιεηνλ ηόλ ἀξρεγόλ ηῆο ζσηεξίαο αὐηῶλ δηά ηῶλ παζεκάησλ». Ἄο κήλ μερλάκε ηνύο ηξόπνπο πνύ κεηαρεηξίζηεθε ὁ ζαηαλάο λά ἀπνηξέςῃ ηήλ ζηαπξηθή ζπζία ηνῦ Κπξίνπ. Ἀθόκα θαί ηόλ ἀπόζηνιν Πέηξν ρξεζηκνπνίεζε ζηό λά πείζῃ ηόλ Κύξην λά ἀπνθύγῃ ηόλ καξηπξηθό αὐηό ζάλαην : Μαηζαῖνο 16: 22 «θαί παξαιαβώλ αὐηόλ ὁ Πέηξνο θαη' ἰδίαλ ἢξρηζε λά ἐπηηηκᾷ αύηόλ, ιέγσλ· Γελνῦ ἲιεσο εἰο ζεαπηόλ, Κύξηε· δέλ ζέιεη γείλεη ηνῦην εἰο ζέ. 23 Ἐθεῖλνο δέ ζηξαθείο εἶπε πξόο ηόλ Πέηξνλ· Ὓπαγε ὀπίζσ κνπ, ΢αηαλά· ζθάλδαιόλ κνπ εἶζαη· δηόηη δέλ θξνλεῖο ηά ηνῦ Θενῦ, ἀιιά ηά ηῶλ ἀλζξώπσλ». Τό κέζν ινηπόλ πνύ παξαδόζεθε γηά λά ζηαπξσζῇ ὁ Κύξηνο κπνξεῖ λά ἦηαλ ἡ πξνδνζία ηνῦ Ἰνύδα κέ ἀπώηεξν ζθνπό ηά ρξήκαηα ἁιιά ἡ αἰηία ηῆο ἀλόδνπ ζηόλ ζηαπξό εἶλαη ἡ ἁκαξησιόηεηά καο. Τό δίθαην ζά ἦηαλ λά ἢκαζηαλ ἐκεῖο ἐπάλσ ζηόλ ζηαπξό θαί ὄρη

἖θεῖλνο, ἀιιά ὁ Κύξηνο ὡο ἀγάπε, ὡο ἀκλόο, ὡο ζπζία θαί ὡο ἒιενο «

παξεδόζε

δηά ηάο ἁκαξηίαο ἡκῶλ θαί ἀλέζηε δηά ηήλ δηθαίσζηλ ἡκῶλ». Ρσκαίνπο 4:25 Ἄο κήλ ἀλαισλόκαζηε θαηαδηθάδνληαο θαί ηηκσξώληαο. Ἄο θνηηάμνπκε θάζε ἓλαο ηόλ ἑαπηόλ ηνπ, ηήλ δσή ηνπ κήπσο κνηάδνπκε ζηόλ Ἰνύδα. Μπνξεῖ λά εἶλαη ζθιεξόο ὁ ιόγνο αὐηόο ἀιιά θάζε θνξά πνύ ἐκεῖο ἐπηιέγνπκε λά κήλ εἲκαζηε κέ ηόλ Κύξην ἀιιά κέ ηά παξνδηθά, ηά πξόζθαηξα, ηά ζαξθηθά, δέλ εἴκαζηε πξνδόηεο ηνῦ Κπξίνπ ; Γηαηί πξνδίδσ ζά πεῖ πώο ἐγθαηαιείπσ θηιηθό ἤ νἰθεῖν πξόζσπν ζέ ὣξα ἀλάγθεο, ἀπνρσξίδσ ηήλ ζέζε κνπ ἀπό αὐηόλ. Ἀζθαιῶο θαλείο δέλ ζέιεη λά εἶλαη ζηήλ ζέζε ηνῦ πξνδόηε πόζν κάιινλ ζηό λά ηηκσξεζῇ. Γη΄ αὐηό ἄο πξνζπαζήζεη θάζε ἕλαο κέ ηήλ ράξε ηνῦ Θενῦ λά νἰθνδνκήζῃ πλεπκαηηθό νἶθν – θαηνηθεηήξην ηνῦ Θενῦ- κέζα ηνπ, «δηθάδνληαο» θαί «θαίγνληαο» ηόλ παιαηό ηνπ ἑαπηό, ηίο ζαξθηθέο ἐπηζπκίεο, θαί ὅ,ηη βιάπηεη θαί ἐκπνδίδεη ηήλ εἲζνδν ζηήλ βαζηιεία ηνῦ Θενῦ.

(Ἀπόζπαζκα ἀπό θείκελν ηνῦ θνπ Καθνύξε Παλαγηώηε)

ηνῦ Θενῦ. ( Ἀπόζπαζκα ἀπό θείκελν ηνῦ θνπ Καθνύξε Παλαγηώηε ) 4

4