KEBAIKAN DEN KEBURUKAN INTERNET

Perniagaan dalam Internet Internet boleh menjadi salah sebuah lokasi perniagaan utama yang menjalankan urusan jual beli barangan dan perkhidmatan. Bidang perniagaan meningkatkan penggunaan Internet dalam dua cara : (1) memasar dan menjual barangan dan perkhidmatan dan menerima pembayaran elektronik.(2) mewujudkan rangkaian korporat persendirian yang dipanggil Intranet . Maka bermula dari sini orang ramai boleh membeli di rumah atau di tempat perniagaan. Perubatan dalam Internet Internet menrevolusikan setiap aspek sistem perubatan bermula daripada cara para doktor kita dilatih, capaian maklumat penjagaan kesihatan hinggalah kepada cara doktor merawat dan menjalankan pembedahan. 'Hospital maya' sudah pun berkembang dalam Internet. Hospital ini sebenarnya tidaklah merawat pesakit tetapi memberi capaian khazanah sumber perubatan yang begitu banyak yang terdapat dalam Internet. Pengguna biasa sebagai contoh dapat menyemak seimbas atau membuat pencarian dalam pangkalan data untuk mencari jawapan kepada permasalahan kesihatan yang dihadapi. Bagaimanapun perubahan paling ketara dalam cara rawatan kini dengan apa yang dinamai sebagai 'teleperubatan'. Dengan menggunakan teknologi ini, pembedahan dapat dilakukan oleh seseorang doktor bedah walaupun berada berbatu-batu dari bilik pembedahan. Keburukan Internet Disebalik kebaikan yang begitu banyak terdapat beberapa kelemahan atau keburukan Internet. Ia ibarat sebilah pisau yang begitu berguna jika digunakan untuk memotong buah atau sayur tetapi menjadi satu kesalahan pula jika ia digunakan untuk membunuh. Terdapat beberapa keburukan Internet seperti : Medium penyebaran dakyah jahat Menyesatkan fahaman pengikut agama lain atau ajaran sesat seperti yang dilakukan oleh golongan anti Islam khasnya daripada kalangan Yahudi dan Nasrani yang memalsukan ajaran islam dan memburukkanburukkan agam islam. Memberi maklumat palsu untuk kepentingan puak tertentu. Malah terdapat juga laman web yang mengajar cara-cara membuat bom seperti yang diusahakan oleh kumpulan mafia 'Trench Coat'. Medium penyebaran virus Terutama penyebaran melalui penghantaran e-mel seperti virus Mutant, Melissa dan yang terbaru adalah virus CIH yang menyerang sistem komputer hingga lumpuh keupayaannya. Kesan daripada serangan virus hinggalah merosakkan sistem sesebuah PC. Pecah-masuk ke sistem lain Iaitu pencerobohan memasuki ke sistem orang lain tanpa hak seperti penyelewengan akaun bank. Pornografi Carian menggunakan enjin carian Google dengan menggunakan perkataan "porn" pada 1 Januari 2010

It was like a knife so useful if used to cut fruit or vegetables but also an offense if it is used to kill. (2) creating a private corporate network called Intranet. So from here the public can purchase at your home or place of business. para pengguna internet. Apa yang penting. Business in the Internet Internet can be one of the main business location business of sale and purchase of goods and services. Seperti pisau. surgery can be done by a surgeon despite being many miles from the operating room. Kesimpulan: Internet merupakan senjata era globalisasi. sejak kecil lagi mereka perlu dilengkapi dengan kekuatan dalaman atau kekuatan dalaman agar merek amempunyai asas yang kuat untuk mendidiplinkan diri mereka agar tidak terpengaruh dengan keburukan internet.mendapati sebanyak 180. Ia sudah tentu boleh melekakan masyarakat Islam dari kehidupan yang sihat. the most significant changes in the way care is now in what is called as 'telemedicine'. The hospital did not actually treat patients. 'Virtual Hospital' is already growing in the Internet. health care information access through to the way doctors treat and perform surgery. Ordinary users for example can browse or search the database to find answers to the health problems encountered. Business areas increase the use of the Internet in two ways: (1) marketing and sales of goods and services and receive electronic payments. Disadvantages of Internet Despite so many advantages there are some disadvantages or cons of the Internet. but give access treasure that so many medical resources available in the Internet. ia boleh digunakan untuk kebaikan dan juga untuk keburukan. Medicine on the Internet Internet menrevolusikan every aspect of the medical system starts from the way we train doctors. . By using this technology. Ia telah menjadi satu isu yang sensitif dan boleh mempengaruhi kepada perlakuan tidak sihat terutama kepada remaja belasan tahun kerana Internet membenarkan access tanpa had.000 laman web yang berkaitan pornografi.000. However.

it can be used for good and for bad. Providing false information for the benefit of certain tribes. It can definitely be into complacency Muslims from living a healthy life. teknologi internet ini kerap disalahgunakan sehingga menjadi saluran yang boleh membawa kemudaratan. Kini. since they are small they have to be equipped with the inner strength or inner strength that a strong brand foundation amempunyai to mendidiplinkan themselves not to be influenced by evil internet. Melissa and most recently. Internet users. especially from among the Jews and the Christians who forged the teachings of Islam and to discredit the religion of Islam worsen. the CIH virus attack computer systems to paralysis capabilities. In fact there are websites that teach how to make bombs such as those operated by the mafia 'Trench Coat'. Internet merupakan teknologi asas dalam pembangunan teknologi maklumat. Kebaikan dan keburukan internet kepada masyarakat. Effect of virus attack damage until a PC system. Kebaikan dan keburukan internet kepada masyarakat. Pornography Searches using the Google search engine with the word "porn" on January 1. Especially the propagation medium virus spread through e-mail delivery as Mutant virus. What is important. especially to teenagers because the Internet allows access without limits. internet merupakan salah satu saluran rangkaian penghubung dunia yang telah mengecilkan dunia. Walau bagaimanapun. Burglary to other systems ie intrusion into the system without rights as a bank account irregularities. It has become a very sensitive issue and can affect the conduct of the sick. 2010 found by 180 million websites related to pornography.There are some disadvantages of the Internet such as: Medium spread evil propaganda Misled followers of other religions or beliefs heresy as done by the anti-Islam. Like a knife. . Dunia tanpa sempadan dimungkinkan dengan adanya jaringan internet ini. Conclusion: Internet is the weapon of the era of globalization.

air.Internet merupakan saluran ilmu pengetahuan kepada semua pengguna. Selain itu. Di samping itu. Internet ini memberi faedah kepada pelbagai lapisan masyarakat untuk melanjutkan pengajian mereka tanpa menjejakkan kaki ke menara gading. pelbagai pengetahuan terkini dapat disalurkan melalui internet. Hubungan dengan agensi-agensi kerajaan dan badan-badan pendidikan antarabangsa untuk memohon kemasukan ke kursus pengajian atau peluang kerja dapat dibuat melalui internet. kad kredit dan bil-bil lain dapat dilakukan dengan mudah. Keselamatan negara juga sukar dikawal kerana segalanya dihubungkan melalui rangkaian antarabangsa. Selain itu. Ini akan mengakibatkan sesebuah syarikat atau agensi kerajaan lumpuh kerana sistem dan data-data mereka terganggu. Aspek kesihatan juga dikaitkan dengan penggunaan internet. Tugas guru juga dipermudah melalui penggunaan internet yang membekalkan pelbagai ilmu terkini dan mudah. Ini akan membawa masalah kesihatan seperti penyakit mata. sakit tulang belakang dan sebagainya. Ini memudaratkan aspek keselamatan negara dan dunia. Ia juga membantu dalam proses penyelidikan dan pembangunan. banyak virus komputer yang dicipta boleh mengakibatkan data-data dalam komputer hilang dan ada juga virus yang mengakibatkan kerosakan komputer. Kini. Pakar-pakar perubatan dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan adanya internet. Kemudahan ini boleh digunakan untuk menceroboh dan mengganggu seperti `hacking’ yang kini banyak berlaku. internet juga memudaratkan manusia jika disalahgunakan. Internet juga memudahkan urusan harian manusia di mana pembayaran bil elektrik. internet merupakan saluran komunikasi antarabangsa. virus komputer yang menjadi bahan bualan sejak kebelakangan ini juga disebarkan melalui internet. Lamanlaman web kerajaan mudah diceroboh untuk tujuan mengganggu. Beberapa tahun kebelakangan inn. . pusat keselamatan negara Amerika Syarikat. Kini. pendidikan jarak jauh juga dapat dijalankan dengan adanya kemudahan internet. Internet merupakan khazanah ilmu yang membantu berjutajuta pelajar untuk mendapatkan maklumat dalam proses pembelajaran dan penyelidikan. Walau bagaimanapun. Seseorang yang menggunakan komputer akan duduk di hadapan skrin komputer untuk tempoh masa yang lama. Ini memudahkan sesuatu urusan komunikasi dalam usaha membuat keputusan tanpa pergi ke sesuatu tempat. Urusan menerusi internet bukan sahaja menjimatkan masa. Komunikasi dalam aspek ekonomi dan politik pula dapat dimungkinkan dengan telekonferens. Pentagon diceroboh oleh seorang kanak-kanak berusia dua belas tahun. Teleperubatan dimungkinkan dengan adanya internet. Perkembangan sains dan teknologi serta ilmu canggih dipaparkan dalam internet. Pelbagai pembedahan dan diagnosis dimungkinkan melalui internet. tetapi juga dapat memastikan kesesakan lalu lintas dan tekanan kerja dapat diuruskan dengan mudah.

It also helps in the process of research and development. However. a variety of current knowledge can be channeled through the internet. Borderless world made possible by the internet network. Internet is beneficial to all walks of life to pursue their studies without having to set foot into the ivory tower. Telemedicine was made possible by the internet. This facilitates a communication process in order to make a decision without going to a place. Internet is a channel of knowledge to all users. Advantages and disadvantages of the internet on society. Internet is a repository of knowledge that help millions of students to obtain information in the process of learning and research. Kawalan dan pengawasan ibu bapa dan guru adalah penting agar generasi muda memanfaatkan internet demi melahirkan masyarakat berilmu di negara ini. In addition. internet mempunyai banyak kebaikan dan keburukan. Advantages and disadvantages of the internet on society. distance education can also be done with the internet facility. Now. Now. Development of science and technology as well as advanced knowledge displayed in Internet. the Internet is an international communications channels.Kesimpulannya. the internet is one of the channels that link the world that has shrunken the world. Various surgical and diagnosis made possible through the internet. The teacher also simplified through the use of the internet that provide the latest knowledge and simple range. Medical experts are able to communicate and interact with the internet. In addition. . Para pengguna perlu memahami kegunaan internet dan memastikan is digunakan untuk kebaikan sahaja. Internet is the underlying technology in the development of information technology. Internet technology is often misused to be a channel that can bring harm. Communication in the economics and politics would become possible by teleconference.

the center of U. Pentagon invaded by a child of twelve years old. Government web sites easily invaded to harass.Internet also facilitates daily business man in the electricity bill. the internet has many advantages and disadvantages. Inn the past few years. a computer virus that becomes a chat lately also spread via the internet.S. water. . Relationships with government agencies and international educational bodies to apply for admission to the course of study or work opportunities can be made via the internet. In addition. a lot of computer viruses that are created can result in computer data is lost and there is also a virus that cause computer damage. Managing through the internet not only saves time. credit cards and other bills can be easily done. the internet is also harmful to humans if misused. National security is also difficult to control because everything is connected through an international network. This will result in a company or government agency paralyzed because of the system and their data compromised. Now. national security. This will bring health problems such as eye disease. Also health aspects associated with the use of the internet. Control and supervision of parents and teachers is important that the younger generation in order to produce leverage internet knowledge society in the country. In conclusion. but also to ensure the traffic congestion and the working pressure can be managed easily. The users need to understand the use of the internet and make sure is used for the good. This facility can be used to infiltrate and disrupt as 'hacking' that are currently taking place. back pain and so on. However. A person who uses the computer will sit in front of a computer screen for long periods of time. This is detrimental to the security aspects of the country and the world.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful