ghid licenta

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca Facultatea de Studii Europene Catedra Managementul Instituţiilor Europene

Ghid pentru redactarea şi prezentarea Lucrării de licenţă
- propunere-

Februarie 2007

...................................................................10 Anexe....................................................................................Cuprins Introducere – cadrul general................................11 .....................................................9 Capitolul 4: Evaluarea lucrării de licenţă....................................4 Capitolul 2: Reguli de redactare a lucrării de licenţă.............................6 Capitolul 3: Reguli de prezentare a lucrării de licenţă..............................................................................................................................................3 Capitolul 1: Structura lucrării de licenţă......................

respectând.euro. − facilitarea redactării corecte de către student/absolvent a lucrării de licentă.Introducere 3 Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la Universitatea „Babeş-Bolyai” 1.ro) şi va fi diseminat de către cadrele didactice coordonatoare tuturor studenţilor/absolvenţilor pe care acestea îi îndrumă. − şabloane utilizate pentru redactarea lucrării de licenţă (anexe). Fiecare student al Facultăţii de Studii Europene are obligaţia de a-şi alege tema lucrării de licenţă şi cadrul didactic coordonator. Prezentul Ghid pentru redactarea şi prezentarea lucrării de licenţă (numit în continuare Ghid) este un document adoptat de către membrii Catedrei Managementul Instituţiilor Europene. cerinţele impuse de acesta. − reguli de prezentare a lucrării de licenţă (capitolul 3). − reguli de redactare a lucrării de licenţă (capitolul 2). Prezentul Ghid va fi utilizat ca instrument de lucru al Catedrei Managementul Instituţiilor Europene începând cu sesiunea de licenţă iulie 2007.pdf] 1 . − creşterea nivelului calitativ al lucrărilor de licenţă. prezentul Ghid conţine: − informaţii referitoare la structura lucrării de licenţă (capitolul 1). va fi publicat pe site-ul Facultăţii de Studii Europene (http://www. pe parcursul elaborării şi prezentării lucrării. b) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.ubbcluj. Ghidul. − grilă de evaluare a lucrării de licenţă (capitolul 4).euro.ro/studenti/regulamente/reg_licenta. examenul de licenţă constă din două probe: a) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.ubbcluj. In vederea atingerii obiectivelor enunţate anterior. având următoarele obiective: − eficientizarea activităţilor de coordonare a lucrărilor de licenţă. împreună cu şabloanele utilizate pentru redactarea lucrării de licenţă. − evaluarea unitară a absolvenţilor care îşi susţin lucrarea de licenţă. Regulamentul poate fi consultat în întregime la adresa: [http://www.

Cuprins – lucrarea de licenţă va avea un cuprins care să conţină cel puţin titlurile tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol (a se vedea exemplul din Anexa4). din care să rezulte că lucrarea îi aparţine. datată şi semnată în original. fiecare putând să aibă. gradul de noutate a temei. Concluziile lucrării – în această parte a lucrării de licenţă se regăsesc cele mai importante concluzii din lucrare. Introducere – aceasta va conţine motivaţia alegerii temei. imediat după cuprins.indiana. Declaraţie standard – lucrarea de licenţă va conţine o declaraţie pe propria răspundere a absolventului. opinia . firul roşu al lucrării (titlul capitolelor şi legătura dintre ele). etc. nu a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată (a se vedea regulile de evitare a plagiatului disponibile la adresa: http://www. sub forma unor liste (separat pentru figuri şi tabele) care conţin numele fiecărui element şi numărul paginii la care se află acesta (a se vedea exemplul din Anexa5). h. Introducerea nu se numerotează ca şi capitol. Conţinutul declaraţiei este prezentat în Anexa3.shtml). d. Capitole – lucrarea de licenţă va conţine între 3 şi 8 capitole numerotate crescător. precum şi limitele lucrării (confidenţialitatea datelor. b. metodologia folosită. obiectivele generale ale lucrării. care să sintetizeze informaţiile şi/sau rezultatele prezentate în cadrul acelui capitol.edu/%7Ewts/pamphlets/plagiarism. absolvenţii pot descărca de pe site-ul Facultăţii de Studii Europene şablonul pentru redactarea paginii de titlu. e.). acestea vor fi prezentate. iar şablonul poate fi descărcat de pe site-ul Facultăţii de Studii Europene. rată mică de răspuns la chsetionare/interviuri. g. Lista figurilor şi lista tabelelor – în cazul în care lucrarea de licenţă conţine figuri (imagini. Copertă – informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă sunt prezentate în Anexa1. lipsa accesului la unele surse bibliografice de referinţă. grafice) şi/sau tabele.Structura lucrării de licenţă 4 Capitolul 1: Structura lucrării de licenţă Lucrarea de licenţă este structurată pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii: a. o secţiune de concluzii. Pagina de titlu – informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a lucrării de licenţă sunt prezentate în Anexa2. f. c. De asemenea. în partea finală.

care nu se numerotează ca şi capitol. Anexa 2. Anexele se numerotează crescător (Anexa 1. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată. etc). Bibliografie – acesta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenţă. i. Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată. . Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol al lucrării. j.Structura lucrării de licenţă 5 personală privind rezultatele obţinute în lucrare. Concluziile lucrării nu se numerotează ca şi capitol.

î. Figuri . Spaţiere între rânduri . e. utilizând diacriticele specifice limbii în care este redactată lucrarea (ă. g. ş. care pot fi aliniate centrat. c.5 cm (Format> Paragraph-> Indentation-> Left). ţ. Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 1. iar cea de a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv.textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta ( justified). capturi de ecran) se numerotează cu 2 cifre.textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1. fiecare figură are număr şi titlu.5 lines). cu dimensiunea de 12 puncte. Excepţie fac titlurile capitolelor. Antetul paginii . sursa figurii se indică pe rândul imediat următor. lucrarea (cartea). precum şi etichetele tabelelor şi figurilor (a se vedea explicaţiile de mai jos). f. dacă este cazul. centrat. care se menţionează sub figură. anul. cu următoarele elemente: a. â . pagina sau adresa de Internet completă. prima reprezentând numărul capitolului.numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu. editura. d. aliniat la marginea din dreapta. centrat. Fiecare tabel are număr şi titlu. grafice. Dacă este cazul. indicând în mod obligatoriu numele autorului(lor). . Numerotarea paginilor . Alinierea textului în cadrul paragrafelor .5 cm. numărul de pagini fiind între 60 şi 100. justified. sursa datelor se precizează sub tabel. Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman. h.pentru limba română). Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii. care se menţionează deasupra tabelului. dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea. până la ultima pagină a lucrării.Reguli de redactare a lucrării de licenţă 6 Capitolul 2: Reguli de redactare a lucrării de licenţă Formatul întregii lucrări este A4. prima reprezentând numărul capitolului. aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). − dreapta: 2 cm − sus: 2 cm − jos: 2 cm b. Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup -> Margins): − stânga: 2.figurile (aici sunt incluse imagini.apare începând cu introducerea şi va conţine numele absolventului (în stânga) şi titlul capitolului (în dreapta).5 linii (Format->Paragraph->Line spacing-> 1. Tabele – tabelele se numerotează cu 2 cifre. iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul respectiv.

se structurează pe următoarele paliere: materiale tipărite (cărţi şi capitole în cărţi. Ovidiu Nicolescu. etc. cu mai mulţi autori: Exemplu: Inteligenţa emoţională este definită drept “capacitatea de a percepe emoţiile. PIB.se face prin indicarea prenumelui şi a numelui acestora (ex. 50. Menţionarea autorilor în text (cu nota de subsol aferentă) . etc. rata inflaţiei. Stancu. Caruso (2000). (2004). Mayer. etc). b) în cazul citării din articole. Zece păcate capitale de marketing. instituţii. p. stakeholders. c) în cazul citării mai multor lucrări: Exemplu: În 1997. articole şi lucrări conferinţe tipărite) şi surse electronice (articole şi lucrări conferinţe disponibile on line. în corelaţie cu dezvoltarea durabilă. p. i..11. p. puncte de vedere. de asemenea. Note de subsol . Bibliografia .în situaţia în care se citează (ex. EC (2001). clasificări. Acestea se numerotează unitar pentru toată lucrarea şi vor respecta următoarele reguli de citare: a) în cazul citării din articole. k. site-uri consultate). definiţii. în urma revizuirii modelului iniţial. poziţie în clasamente.. pp.402. cu un singur autor: Exemplu: Daniel Goleman defineşte inteligenţa emoţională drept “capacitatea de a fi în stare să se motiveze. formule folosite). Bucureşti. se vor introduce note de subsol (Footnotes) pentru a se indica sursa(ele). editura. p. Salovey (1997). Exemplu: Analizând documentele oficiale ale Uniunii Europene 5. 2 3 4 5 Goleman (2001). remarcăm că responsabilitatea socială este abordată. d) În cazul citării unor documente ale unor organizaţii. emoţionale şi intelectuale”3. anul. se menţionează cifre (ex. cărţi etc... . j.. 401.Reguli de redactare a lucrării de licenţă 7 indicând numele autorului(lor).. Editura CODECS.) sau se doreşte explicarea unor termeni (ex. Aceste liste bibliografice se vor ordona alfabetic şi vor respecta următoarele reguli de redactare: 1. 24.”2. au fost identificate patru domenii ale inteligenţei emoţionale4. lucrarea (cartea). pagina sau adresa de Internet completă. cărţi etc. Carte cu un singur autor Exemplu: Kotler. Philip Kottler). Popescu (2003). 14. Ph.

int/comm/employment_social/socdial/csr/greenpaper_en. 172-178.com/Insight/ViewContentServlet? Filename=/published/emeraldfulltextarticle/pdf/1060120302.1. pp. Volume 12. Number 3. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility-Green Paper. 5. The TQM Magazine.eu. accesat aprilie 2006.pd f] 4. “Social responsibility and impact on society”. J. la care s-a avut acces on-line: Exemplu: EC (2001).12-30. European Commission. Editura Uranus. Teodorescu. Journal of International Economics. and indicators: a comparison of methods for changing exchange rates”. Articol dintr-o revistă la care s-a avut acces direct. Bucureşti. (1973). glides. 5. accesat aprilie 2006 la adresa: [http://www.155-176 Documente ale unor organizaţii. Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi. M. Unit EMPL/D. in The Economics of Integration (ed. “Floating. Carte cu mai mulţi autori: Exemplu: Cătoiu. 6. DG for Employment and Social Affairs. a fost consultată forma tipărită a revistei Exemplu: Kenen. 2000. (2000). (2004). London. Articol dintr-o revistă la care s-a avut acces on-line Exemplu: Zairi. . [http://europa. N.”. M.B (1975). pp. I. consumatorului. Capitol din carte Exemplu: Meade.. “The Balance of Payment…. P. Comportamentul 3.pdf]. George Allen and Unwin.emeraldinsight.Reguli de redactare a lucrării de licenţă 8 2. Krauss). pp..

numele absolventului şi numele cadrului didactic coordonator). Nota finală obţinută de către absolvent reprezintă atât rezultatul evaluării lucrării de către cadrul didactic coordonator (evaluare consemnată într-un referat semnat în original). Reguli de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă: a. c. care va conţine cel puţin titlul lucrării. tabele. d. orei şi locaţiei la care îşi vor putea susţine lucrarea de licenţă în faţa comisiei. Prezentare în PowerPoint: absolventul îşi va susţine rezultatele cercetării realizate cu ajutorul unei prezentări multimedia concepute în PowerPoint. b. − slide ce va cuprinde cuvinte cheie (cu ajutorul acestuia se vor prezenta cele menţionate în introducerea lucrării de licenţă). Momentul şi locaţia prezentării: absolvenţii vor fi anunţati asupra datei. în urma prezentării şi susţinerii acesteia de către absolvent. iar absolventul nu va citi informaţia de pe diapozitiv. Timp maxim de prezentare: 10 minute. − 6-10 slide-uri cu text. − slide cu cuprinsul prezentării. Neprezentarea absolventului la data. Intrebări: membrii comisiei pot adresa absolventului oricâte întrebări referitoare la subiectul lucrării de licenţă şi/sau metodologia şi resursele folosite. Cadrul didactic coordonator va însoţi absolventul în faţa comisiei.Reguli de prezentare a lucrării de licenţă 9 Capitolul 3: Reguli de prezentare a lucrării de licenţă Prezentarea lucrării de licenţă în faţa comisiei de examinare este cel puţin la fel de importantă ca şi redactarea acesteia. − existenţa obligatorie a unui slide de titlu. cât şi rezultatul evaluării comisiei. Recomandări pentru realizarea prezentării multimedia: − prezentarea va conţine între 8 şi 15 diapozitive (slide-uri). figuri (cu ajutorul acestora se vor prezenta acele aspecte ale lucrării ce se doresc a fi comunicate comisiei). . − 1-2 slide-uri pentru concluzii − slide-urile nu vor conţine prea mult text (maximum 7 linii a câte 7 cuvinte fiecare). ora şi locaţia stabilite poate atrage eliminarea acestuia din examenul de licenţă.

2. Crt. Criteriu de evaluare Evaluarea calităţii lucrării/cercetării întreprinse Respectarea regulilor de structurare a lucrării conform prezentului Ghid Respectarea regulilor de redactare a lucrării conform prezentului Ghid (cu accent pe modul de tratare a referinţelor bibliografice) Prezentarea lucrării şi răspuns la întrebări Punctaj 2 puncte 1. 2.Evaluarea lucrării de licenţă 10 Capitolul 4: Evaluarea lucrării de licenţă In vederea evaluării unitare a lucrărilor de licenţă.5 puncte Grilă de evaluare a lucrării de către membrii comisiei Nr. 3. 4.5 puncte 1. 1. Crt. 1. Criteriu de evaluare Evaluarea calităţii lucrării/cercetării întreprinse Respectarea regulilor de structurare a lucrării conform prezentului Ghid Respectarea regulilor de redactare a lucrării conform prezentul Ghid (cu accent pe modul de tratare a referinţelor bibliografice) Punctaj 7 puncte 1. s-au întocmit următoarele grile de evaluare: Grilă de evaluare a lucrării de către cadrul didactic coordonator: Nr. 3.5 puncte 5 puncte .5 puncte 1.

fiecare pe câte o pagină.Anexe 11 Anexe In continuare prezentăm. . şabloane pentru următoarele documente: Anexa 1: Coperta lucrării de licenţă Anexa 2: Prima pagină a lucrării de licenţă Anexa 3: Declaraţie standard privind originalitatea lucrării Anexa 4: Exemplu de cuprins Anexa 5: Exemplu pentru lista de figuri şi lista de tabele Precizăm faptul că aceste şabloabe pot fi descărcate de pe site-ul Facultăţii de Studii Europene şi pot fi utilizate de către absolvenţi în procesul de redactare a lucrării de licenţă.

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE LUCRARE DE LICENŢĂ Coordonator ştiinţific Titlu Prenume Nume Absolvent Prenume Nume Anul .

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Secţia Managementul Instituţiilor Europene Titlul lucrării Coordonator ştiinţific Titlul academic Prenume Nume Absolvent Prenume Nume Cluj-Napoca Anul .

− rezumarea ideilor altor autori deţine referinţa precisă la textul original. − reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori deţine referinţa precisă. inclusive cele de pe Internet. declar că toate sursele utilizate.Declaraţie Prin prezenta declar că Lucrarea de licenţă cu titlul “ Titlul complet al lucrării” este scrisă de mine şi nu a mai fost prezentată niciodată la o altă facultate sau instituţie de învăţământ superior din ţară sau străinătate. sunt scrise între ghilimele şi deţin referinţa precisă a sursei. Cluj-Napoca. chiar şi în traducere proprie din altă limbă. cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului: − toate fragmentele de text reproduse exact. De asemenea. data Absolvent Prenume Nume _________________________ (semnătura în original) . sunt indicate în lucrare.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................Cuprins Februarie 2007...............................................15 Lista figurilor....................11 LUCRARE DE LICENŢĂ................................................................................................6 Capitolul 3: Reguli de prezentare a lucrării de licenţă...........3 Capitolul 1: Structura lucrării de licenţă.......4 Capitolul 2: Reguli de redactare a lucrării de licenţă....................................................................16 Lista tabelelor......................................13 Cuprins........................................10 Anexe...........................................................................................................................................................................9 Capitolul 4: Evaluarea lucrării de licenţă............................................................................................................................1 Introducere – cadrul general............................................................................12 Titlul lucrării........................................16 ........................................................

Lista figurilor Lista tabelelor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful