P. 1
Referat Topliceanu Metode Cantitative

Referat Topliceanu Metode Cantitative

|Views: 4|Likes:
Published by Neaga Andreea

More info:

Published by: Neaga Andreea on May 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

1

UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE
DOMENIUL DE MASTER:FINANTE
SPECIALIZAREA:MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR
STUDENT:
NEAGA ANDREEA
ANUL I
1
a) Descrierea tărilor alese
Alegerea mea pentru acest proiect a fost analiza a 12 tări din Europa din punctul de
vedere al indicelui de volum pe locuitor – PIB , sporului natural si nu în cele din urmă, a
numărului de abonamente la telefonia mobila din aceste tări !atele culese sunt luate din ,,
Anuarul statistic al Romaniei din 2008 –Statistica internationala”
Indiferent de locatie telefonia mobila se supune cu usurinta activitatilor umane
"e permite sa ne
miscam, sa g#ndim, sa vorbim, c$iar si sa ne folosim m#inile simultan, amplific#nd
dimensiunea de a fi
capabil sa comunici cu cineva care se afla la o distanta mare %o$n Perr& Barlo',
fondator al (Electronic
)rontier )oundation* +'''efforg, spunea ca ciberspatiul este acolo unde e-ista o cone-iune
la telefon !aca este asa atunci utilizarea telefoanelor mobile e-tinde si sc$imba notiunea de
ciberspatiu, deoarece prin adaugarea mobilitatii ciberspatiul poate fi Oriunde, Oricând
Operatorii de telefonie mobila de pe piata locala vor ajunge la 32 milioane de cartele SIM, fata
de 22 de milioane in iunie 2008.
Romania va fi una in!"# $u!in#%# !a"i # $# &%o' (a"# vo" av#a in )*+, o "a!a # $#n#!"a"# a !#%#foni#i
mo'i%# # $#-!# +.*/0 (##a (# in-#amna (a in u"ma!o"ii (in(i ani numa"u% # (a"!#%# SIM # $# $ia!a %o(a%a va
a1un&# %a a$"oa$# ,) # mi%ioan#0 $o!"ivi! unui -!uiu a% (om$ani#i # (#"(#!a"#2
La niv#% &%o'a%0 "a!a # $#n#!"a"# -# va a$"o$ia # 3./ in )*+,0 ia" !a"i%# (u (#%# mai ma"i "a!# a%#
$#n#!"a"ii !#%#foni#i mo'i%# vo" fi G"#(ia 4+5,/60 U("aina 4+3,/60 I!a%ia 4+75/60 Ru-ia 4+.,/6 -i Romania
4+.)/60 "#%#va -!uiu% Info"ma G%o'a% Mo'i%# Fo"#(a-!- )*+,2
Ra!a # $#n#!"a"# a !#%#foni#i mo'i%# in Romania a fo-! # +),/ %a -fa"-i!u% $"imu%ui -#m#-!"u a%
a(#-!ui an0 (onfo"m Au!o"i!a!ii Na!iona%# $#n!"u Comuni(a!ii 4ANC62 A(#-! ini(a!o" a fo-! (a%(u%a! avan in
v##"# o $o$u%a!i# # )+0.)5 mi%ioan# # %o(ui!o"i -i un numa" # )70. mi%ioan# (a"!#%# SIM a(!iv# - %a fin#%#
%unii iuni# )**52
To!u-i0 avan in v##"# (a in iuni# )**5 numa"u% # (a"!#%# SIM (a"# #"au #f#(!iv u!i%i8a!# #"a mai
mi(0 # ))0+ mi%ioan# (a"!#%#0 "a!a # $#n#!"a"# a !#%#foni#i mo'i%# # $# $ia!a %o(a%a #"a # a$"o9ima!iv +*)/2
ANC -u-!in# (a if#"#n!a in!"# numa"u% !o!a% # (a"!#%# SIM va%a'i%# -i (#%# #f#(!iv u!i%i8a!# #-!# &#n#"a!a #
1
un numa" # $#-!# $a!"u mi%ioan# # (a"!#%# $"#$%a!i!#0 (a"# nu au fo-! u!i%i8a!# #%o( in $"ima 1uma!a!# a
anu%ui (u"#n!2
Info"ma a$"#(ia8a (a v#ni!u"i%# anua%# &#n#"a!# &%o'a% # -#(!o"u% !#%#foni#i mo'i%# vo" !o!a%i8a +2*,*
m%2 o%a"i 4(i"(a 33+ m%2 #u"o6 $ana in )*+,0 a!un(i (an numa"u% !o!a% # (a"!#%# va #$a-i .0, mi%ia"#2
b) Justificarea variabilelor alese
Indicatorii alesi si folositi în prezentul proiect de analiză a legăturilor dintre fenomene au
fost următorii.
• pentru caracteristica rezultativă y am ales numărul de abonamente la
telefonia mobila
• primul factor cauzal x
1
– indicele de volum pe locuitor – PIB
• cel de/al doilea factor cauzal x
2
– sporul natural
Am ales acesti indicatori pentru că sunt destul de importanti din punct de vedere
demografic si economic pentru fiecare tară în parte0 de asemenea am dorit să aflu dacă într/
adevăr PIB/ul1locuitor si sporul natural influentează numărul de abonamente la telefonia mobila
Numărul de abonamente la telefonia mobila
2n ultimii 13 ani putem spune că numărul acestor utilizatori la nivel global s/a dublat dacă
nu triplat Acest lucru se datorează în primul r#nd dezvoltării industriei I4560 dezvoltarea 7ărilor
8i cre8terea nivelului de trai au contribuit 8i ele la ma9orarea acestui număr
PIB-ullocuitor
Produsul intern brut este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de pia:ă
a tuturor mărfurilor ;i serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei
în interiorul unui stat în decurs de un an
PIB/ul pe cap de locuitor este PIB/ul împăr:it la numărul locuitorilor Acesta este adesea
dat ca a9ustat, însemn#nd că este astfel calculat înc#t nivelurile diferitelor pre:uri sunt mascate
în diferite :ări Astfel poate fi comparată eficien:a diferitelor :ări
!porul natural al unei popula:ii, raportat la o anumită perioadă, ca valori absolute,
reprezintă diferen:a dintre numărul născu:ilor/vii ;i numărul deceda:ilor în perioada de
referin:ă
!upă evolu:ia numărului popula:iei, sporul natural poate fi.
• pozitiv, c#nd numărul născu:ilor/vii este mai mare dec#t numărul deceda:ilor0
• negativ, c#nd numărul născu:ilor/vii este mai mic dec#t numărul deceda:ilor0
• zero, c#nd numărul născu:ilor/vii este egal cu numărul deceda:ilor
1
"nali#a celor trei indicatori utili#$nd coeficientii de
corelatie multiplă %i coeficientii de corelatie partială
&oeficientii de corelatie multiplă
( ) [ ] ( ) [ ]
∑ ∑ − ⋅ ∑ ∑ −
∑ ∑ ∑ −
=
2 2 2
1
2
1
1 1
1
yx
y y n x x n
y x y x n
r
'ara PIB
locuit
or
(
1
)mil
euro)
Popula
tia
mil
pers
(
2
Nr*de
abonamen
te la
telefonia
mobila
+
)mil)
(
1
2
(
2
2
(
1
, (
2
, (
1
(
2
,
2
Austria 12< 32 1123 1=12> 33? 1?22?3 22? 2@? 12@??33
Belgia 11> 1> >23 1?1=1 A=1 13>?B3 1<?B 22=1 B?=?33
Bulgaria AB /@ 13<3 1??? 2@ ?3==3 /@A@3 /1>3 11??>33
!anemar
ca
122 1@ 13<3 1?BB? 22@ 1A3@?3 1=3@ 1BA 11??>33
)ranta 111 ?@ B?3 12A21 232@ >A2?3 A<B3 ?>>@ <3@=33
Cermania 11A /1< 1323 12<=> 2B> 11@2=3 /1<A? /1>21 13?3?33
Italia 131 /31 1223 13231 331 12A223 /122 /131 1?BB?33
Dlanda
1A2 2> ><3
1<?2? B?1 12B3?3 2B1A AB2B >?3>33
Polonia @? 3A >=3 2>1= 33> @1B?3 2BB 1=2 >21=33
Eom#nia ?1 /1< B3< 1=B1 2B> AA3B< 1A<1
>
/=>< =@12?>
Fpania 13< 2? 13@3 11??> @<= 112A@3 2@23 2@=B 1132@33
Crecia >< 32 1333 >?3> 33? ><333 233 1>? 1333333
'-'".
11/2 0*1 12213
12134
4
31*2
1
113/50
3
15/5
1
1113*
6
1222112
15
7 (
1
7 (
2
7 + 7 (
1
2
7 (
2
2
7 (
1
, 7 (
2
, 7 (
1
(
2
7 +
2
1
6 +)*:3 +)):+):; +) 4 6 ++7) +):355 +) 4
+)*:3 ++7) ++37;.3 +)
) )
+
− ⋅ ⋅ − ⋅
⋅ − ⋅
=
yx
r
+
yx
r
G
6 +:.+,*)*; +:75;:;55 4 6 +,.*):: +:;3:.7 4
+,;;57+: +:+),:5:
− ⋅ −

+
yx
r
G
): 0 *
. 2 .*;3*)
+):53*
+37:33; +:3)+)
+):53*
= =

[ ] + < + − ∈
( ) [ ] ( ) [ ]
)
)
)
)
)
)
) )
)
∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
− ⋅ −

=
y y n x x n
y x y x n
r
yx
)
yx
r
G
6 +)*:3 +)):+):; +) 4 6 : 0 . ): 0 3+ +) 4
+)*:3 : 0 . ++;7;+ +)
) )
− ⋅ ⋅ − ⋅
⋅ − ⋅
)
yx
r
G
6 +37:33; 4 6 +7 0 ); 55 0 5.: 4
5 0 7.*., ),7);)
⋅ −

)
yx
r
G
:5 0 :
:7 0 ,5+3,
) 0 +3+),5
+37:33; 3) 0 5).
) 0 +3+),5
= =

6 + < + 4− ∈
( ) [ ] ( ) [ ]
∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
− ⋅ −

=
)
)
)
)
)
+
)
+
) + ) +
) +
x x n x x n
x x x x n
r
x x
) +
x x
r
G
6 : 0 . ): 0 3+ +) 4 6 ++7) +):355 +) 4
: 0 . ++7) , 0 ++:3 +)
) )
− ⋅ ⋅ − ⋅
⋅ − ⋅
) +
x x
r
G
6 +7 0 ); 55 0 5.: 4 6 +,.*):: +:;3:.7 4
5 0 7)3: 7 0 +,373
− ⋅ −

) +
x x
r
G
73 0 *
), 0 ++*).
5 0 3:;)
3) 0 5). +:3)+)
5 0 3:;)
= =

) + ) + ) + ) +
)
) )
x x yx yx yx yx x yx
r r r r r R ⋅ ⋅ − + =
) +
x yx
R
G 73 0 * :5 0 : 6 ): 0 * 4 ) :5 0 : 6 ): 0 * 4
) )
⋅ ⋅ − ⋅ − +
) +
x yx
R
G
,) 0 : 753),) 0 +5 6 ::*375 0 + *3*: 0 )* *.37 0 * = = − +
&oeficien8ii de corela8ie par8iali pentru doi factori9
1
( )( )
2
x x
2
yx
x x yx yx
x yx
2 1 2
2 1 2 1
2 1
r 1 r 1
r r r
r
− −
⋅ −
=

6 73 0 * + 4 6 :5 0 : + 4
73 0 * :5 0 : ): 0 *
) )
) +
− ⋅ −
⋅ −
=
⋅x yx
r
) +
x yx
r

G
5. 0 *
): 0 ,
37+7 0 )
..++ 2 * *3*: 0 +;
37+7 0 )
6 ::5; 0 * + 4 6 *3*: 0 )* + 4
**+7 0 , ): 0 *
− =

=
⋅ −

=
− ⋅ −

( )( )
2
x x
2
yx
x x yx yx
x yx
1 2 1
1 2 1 2
1 2
r 1 r 1
r r r
r
− −
⋅ −
=

6 73 0 * + 4 = ): 0 * + >
73 0 * ): 0 * :5 0 :
) )
+ )
− ⋅ −
⋅ −
=
⋅x yx
r
+ )
x yx
r

G
3) 0 *
,+;) 0 :
..++ 0 * ;:): 0 *
,+;) 0 :
6 ::5; 0 * + 4 6 *.37 0 * + 4
+7*5 0 * :5 0 :
=

=
− ⋅ −

G @,>>
:e;resia multiplă= + +
= + +
= + +
∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
y x x a x x a x a
y x x x a x a x a
y x a x a na
)
)
) ) ) + + ) *
+ ) + )
)
+ + + *
) ) + + *
2n cazul nostru avem.

= + +
= + +
= + +
+;7;+ ): 0 3+ , 0 ++:3 : 0 .
++37;.3 , 0 ++:3 +):355 ++7)
+)*:3 : 0 . ++7) +)
) + *
) + *
) + *
a a a
a a a
a a a
Fe determină parametrii
*
a
,
+
a ,
)
a
1
K
A
x x x x
x x x x
x x n
x x x y x
x x x y x
x x y
a = =
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
)
) ) + )
) +
)
+ +
) +
)
) ) + )
) +
)
+ +
) +
*
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
− − −
− + + =
= =
) + ) +
)
) + + )
)
+ )
) ) + + ) ) + +
)
)
)
+
)
) ) + )
) +
)
+ +
) +
x x x x y x y x x y x x x
y x x x x x x x y x x x y
x x x y x
x x x y x
x x y
A
A= 12047 x 124788 x 71,24+1176957 x 1147,3 x 5,4+19691 x 1162 x 1147,3 -5,4 x
124788 x 19691 - 1147,3 x 1147,3 x 12047 – 71,24 x 1162 x 1176957=
=107.096.590.604,64+7.291.742.936,94+26.249.016.662,4-13.268.882.743,2-
15.857.433.452,63-97.429.536.182,16
= 14.081.497.825,99
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑
− − −
− + + =
= =
) + ) +
)
) + + )
)
+ )
) ) + + ) ) + +
)
)
)
+
)
) ) + )
) +
)
+ +
) +
x x x x n x x x x x x
x x x x x x x x x x n
x x x x
x x x x
x x n
K
= =
): 0 3+ , 0 ++:3 +;7;+
, 0 ++:3 +):355 ++37;.3
: 0 . ++7) +)*:3
A
= =
): 0 3+ , 0 ++:3 : 0 .
, 0 ++:3 +):355 ++7)
: 0 . ++7) +)
K
1

K= 12 x 124788 x 71,24 + 1162 x 1147,3 x 5,4 + 5,4 x 1162 x 1147,3 – 5,4 x
124788 x 5,4 – 1147,3 x 1147,3 x 12 – 71,24 x 1162 x 1162=
= 106678765,44+7199078,04+7199078,04-3638818,08-15795567,48-
96191382,56
= 121.076.921,52-115.625.768,12
= 5.451.153,4
)+ 0 ).5,
: .2:.+2+.,0
25).0;; +:2*5+2:;3
*
= = =
K
A
a
K
B
x x x x
x x x x
x x n
x y x x
x x y x x
x y n
a = =
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑
)
) ) + )
) +
)
+ +
) +
)
) ) )
) + + +
)
+
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑
− − −
− + + =
= =
y x x x n x y x x y x x
x x x y x y x x x y x n
x y x x
x x y x x
x y n
B
) ) +
)
) + ) + )
) ) + ) ) +
)
) +
)
) ) )
) + + +
)
B G
− ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ : 0 . , 0 ++:3 +)*:3 : 0 . +;7;+ ++7) ): 0 3+ ++37;.3 +)

+;7;+ , 0 ++:3 +) ): 0 3+ +)*:3 ++7) : 0 . ++37;.3 : 0 . ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ −
= =
): 0 3+ +;7;+ : 0 .
, 0 ++:3 ++37;.3 ++7)
: 0 . +)*:3 +)
B
1
B G 133=1@<333,1=H12A@@<3B=,BH<?=A=22?,<?/A?A233==,12/>><2=12=1,A=/
2<13><B11,=G
B G / >BA2BB2<,AB
*, 0 +5
: .2:.+2+.,0
,5 0 5)3 2 ,)5 2 ;5
+
− =

= =
K
B
a
K
C
x x x x
x x x x
x x n
y x x x x
y x x x
y x n
a = =
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑
)
) ) + )
) +
)
+ +
) +
) ) + )
+
)
+ +
+
)
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑
− − −
− + + =
= =
y x x x n y x x x x x y
x x x y x y x x y x x n
y x x x x
y x x x
y x n
C
+ ) + ) + + )
)
+
+ ) + ) + + )
)
+
) ) + )
+
)
+ +
+
6 G
− ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ++7) , 0 ++:3 +)*:3 : 0 . ++37;.3 ++7) +;7;+ +):355 +)
++37;.3 , 0 ++:3 +) +;7;+ ++7) ++7) : 0 . +):355 +)*:3 ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ −
6G22>?B=?3=3>=H<AB@1=><BA,=H1=3=3=3>B?2,2/B11<>AA@>?,?/
2=@B<=@?=3?/1=23AB<A1>A,2G
6 G 2322<2?AA3,1=
*7 0 ,3+
: .2:.+2+.,0
,,*0+7 )2*))23):2
)
= = =
K
C
a
)+ 0 ).5,
*
= a
*, 0 +5
+
− = a
= =
+;7;+ , 0 ++:3 : 0 .
++37;.3 +):355 ++7)
+)*:3 ++7) +)
C
1
*7 0 ,3+
)
= a
<cua8ia de re;resie este9
) ) + + *
x a x a a Y + + =

) +
*7 0 ,3+ *, 0 +5 )+ 0 ).5, x x Y + − =
+
Y G 2@BA,21 – 1B,3A - 12< H A<1,3= - 3,2
+
Y G A=<,=1
)
Y G 2@BA,21 / 1B,3A - 11> H A<1,3= - 1,>
)
Y G 11?2,=@
,
Y
G 2@BA,21 – 1B,3A - AB H A<1,3= - +/@,
,
Y
G ?2,<<
:
Y G 2@BA,21 – 1B,3A - 122 H A<1,3= - 1,@
:
Y G >?3,1?
=
.
Y
2@BA,21 – 1B,3A - 111 H A<1,3= - ?,@
=
.
Y
22@1,=@
=
7
Y
2@BA,21 – 1B,3A - 11A H A<1,3= - +/1,<,
=
7
Y
/ B?,>B
=
3
Y
2@BA,21 – 1B,3A - 131 H A<1,3= - +3,1,
=
3
Y
<2@,3B
=
5
Y
2@BA,21 – 1B,3A - 1A2 H A<1,3= - 2,>
=
5
Y
12<>,A2
=
;
Y
2@BA,21 – 1B,3A - @? H A<1,3= - 3,A
=
;
Y
1<23,>
=
+*
Y
2@BA,21 – 1B,3A - ?1 H A<1,3= - +/1,<,
=
+*
Y
121A,1B
= ++ Y
2@BA,21 – 1B,3A - 13< H A<1,3= - 2,?
= ++ Y 1@??,@?
= +) Y 2@BA,21 – 1B,3A - >< H A<1,3= - 2 =
+)
Y 1@<=,?2
Y G
n
y

G
+)
+)*:3
G133A,>1G133?
=ariab
ile
Nr*crt*
y
Y
Y y −
)
6 4 Y y − Y y −
)
6 4 Y y −
1 1123 A=<,=1 <@2,A>
@==3>3,<
1
11= 1A?@=
2 >23
11?2,=@
/222,=@ ?>@<A,32 /B? <3@=
A 13<3 ?2,<< 132<,2A 13@@231, == ?A@=
1
?<
? 13<3
>?3,1?
12>,B= 1=BA,=1 == ?A@=
@ B?3 22@1,=@ /1?11,=@
1>>2<@@,
<2
/1=? 2=B>=
= 1323
/B?,>B
113?,>B
1223>B3,
B
1= 2@=
< 1223 <2@,3B ?>?,>2 2??>?@,B 21= ?==@=
B ><3
12<>,A2
/A3>,A2 >@=<B,B= /A? 11@=
> >=3 1<23,> /<=3,>
@<B>=B,B
1
/?? 1>A=
13 B3<
121A,1B
/?3=,1B
1=?>B2,1
>
/1>< ABB3>
11 13@3 1@??,@? /?>?,@?
2?@3=?,A
@
?= 211=
12 1333
1@<=,?2
/@<=,?2
AA22=3,3
1
/? 1=
'otal 12*213
12*315>
24
-
/*0/6*6/
0>60
-
113*2
/0
:aportul de corela8ie
( )
( )
− =
)
)
+
Y y
Y y
R
*7. 2 +:3
,. 0 ,7. 2 .7, 2 7
+− = R G 7) 0 :: +− G 7) 0 :, − G =,= [ ] ∞ − ∈ < +
Interpretarea rezultatelor ob7inute
+
yx
r
G /3,2? ⇒ o legătură slabă,
+
x + indicele de volum pe locuitor /PIB, nu influen:ează &
+ nrde abonamente la telefonia mobila ,
)
yx
r
G ?,?B ⇒o legătură puternica între numărul de abonamente la telefonia mobila si sporul
natural

a) Descrierea tărilor alese Alegerea mea pentru acest proiect a fost analiza a 12 tări din Europa din punctul de vedere al indicelui de volum pe locuitor – PIB . a numărului de abonamente la telefonia mobila din aceste tări. Daca este asa atunci utilizarea telefoanelor mobile extinde si schimba notiunea de ciberspatiu. John Perry Barlow. ceea ce inseamna ca in urmatorii cinci ani numarul de cartele SIM de pe piata locala va ajunge la aproape 32 de milioane. deoarece prin adaugarea mobilitatii ciberspatiul poate fi Oriunde. rata de penetrare se va apropia de 75% in 2013. La nivel global. Italia (168%). Oricând.528 milioane de locuitori si un numar de 26.1 milioane cartele. potrivit unui studiu al companiei de cercetare.5 milioane cartele SIM active . Ne permite sa ne miscam.la finele lunii iunie 2008. sa vorbim. Indiferent de locatie telefonia mobila se supune cu usurinta activitatilor umane. sa gândim. Ucraina (173%).eff.. chiar si sa ne folosim mâinile simultan. fondator al „Electronic Frontier Foundation” (www.org) spunea ca ciberspatiul este acolo unde exista o conexiune la telefon. sporului natural si nu în cele din urmă. Anuarul statistic al Romaniei din 2008 –Statistica internationala” . releva studiul Informa Global Mobile Forecasts 2013. Operatorii de telefonie mobila de pe piata locala vor ajunge la 32 milioane de cartele SIM. iar tarile cu cele mai mari rate ale penetrarii telefoniei mobile vor fi Grecia (183%). fata de 22 de milioane in iunie 2008. amplificând dimensiunea de a fi capabil sa comunici cu cineva care se afla la o distanta mare. Datele culese sunt luate din . Romania va fi una dintre putinele tari de pe glob care vor avea in 2013 o rata de penetrare a telefoniei mobile de peste 150%. ANC sustine ca diferenta dintre numarul total de cartele SIM valabile si cele efectiv utilizate este generata de 1 . de 22. Rata de penetrare a telefoniei mobile din Romania a fost de 123% la sfarsitul primului semestru al acestui an. rata de penetrare a telefoniei mobile de pe piata locala era de aproximativ 102%. avand in vedere ca in iunie 2008 numarul de cartele SIM care erau efectiv utilizate era mai mic. conform Autoritatii Nationale pentru Comunicatii (ANC). Totusi. Acest indicator a fost calculat avand in vedere o populatie de 21. Rusia (153%) si Romania (152%).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->