RÚBRICA D'AVALUACIÓ DEL VIDEOLIT Terra baixa: Objectius proposats pels alumnes. (20 punts) \ PUNTS ASPECTES \ OBSERVABLES\ 1.

TÍTOLS DE CRÈDIT (presentació inicial o final del videolit)

2
Conté totes les explicacions tècniques imprescindibles al principi, al final o en ambdós llocs: “Videolit”, títol, autor del vídeo, data de creació, procedència de les imatges i de la música (ampliable al programa d'edició, centre educatiu, assignatura...) Des del primer moment es coneix el propòsit de la història i es desenrotlla amb coherència com a relat autònom (es podria entendre sense haver llegit l'obra original). Se sap qui és o són els narradors del videolit (veus del relat) i no es perd en cap moment la identitat o veu de qui “parla”. El contingut seleccionat (àudio musical, text narratiu i imatges presentades) contribueix a donar un to o atmosfera que comunica simbolisme, metàfores, emocions, d'acord amb la idea de l'autor del videolit.

1
Només conté el títol del videolit i l'autor del vídeo. (Potser no indica que es tracta d'un VIDEOLIT.)

0
No conté cap informació que presente l'autoria i els elements tècnics usats al videolit.

2.PROPÒSIT CLAR DE LA HISTÒRIA RELATADA 3.PUNT DE VISTA

Hi ha lapsus en l'enfocament de la història però s'entén, a grans trets, què tracta de contar l'autor. De vegades provoca confusió si és el narrador extern, l'un o l'altre personatge el que relata la història. S'intenta usar els elements de contingut per a crear un to concret però necessita més elaboració. Alguna cosa falla: música inadequada, imatges massa òbvies, text repetitiu o desestructurat...

És difícil endevinar què es pretén relatar amb la història, o no té coherència com a relat “autònom”. No queda clar qui relata el videolit, dins de la ficció narrativa: no podem identificar-lo. L'atmosfera o el to donat no resulta versemblant perquè falla més d'un element que el genera.

4.ATMOSFERA CREADA PEL CONTINGUT

5.QUALITAT DE LES IMATGES 6.CLAREDAT DE VEU / o DE TEXT 7.ADEQUACIÓ DE LA MÚSICA 8.CORRECCIÓ LÈXICA I GRAMATICAL 9.ECONOMIA EN ELS DETALLS 10.INTERÉS O EMOCIÓ

Tenen bona qualitat visual (no Algunes imatges no tenen borroses) i encaixen bé amb les qualitat visual o encaixen poc parts del relat que complementen. amb allò que es relata. Audible sense esforç, ben entonada, a velocitat normal al llarg de tot el vídeo. / Text legible Proporciona una resposta rica i emocional que s'adapta bé a la història que acompanya, i es coordina amb les imatges. L'ús de la gramàtica i la llengua (oral o escrita) són correctes en general i no crida l'atenció. Els pocs errors no distrauen. La història es conta amb la quantitat necessària de detalls i no hi ha repeticions d'idees amb altres expressions. Avança. Subjectivament, l'espectador que avalua s'ha sentit interessat pel relat o almenys ha sentit les emocions que transmet.
3.3.4.4.5.5.-

No hi ha un intent clar que les imatges creen l'atmosfera d'allò narrat. Fallen dos o més de les característiques anteriors. / Text narratiu il·legible La música distrau, molesta, és inadequada o bé no existeix en el videolit.

Falla de manera persistent una de les característiques esmentades. / Text poc legible La música està bé i no distrau, però no agrega molt de significat a la història o no es coordina amb les imatges.

Hi ha errors evidents que Hi ha errors molt evidents distrauen una mica de la i constants, o bé greus, història quan se senten o lligen. que fan malbé la qualitat de la història. S'aprofundeix en excés en detalls innecessaris o bé es repeteixen idees semblants. És lenta. La història es fa llarga, potser “feixuga”, o curta, per a ser interessant. Molt lenta o massa breu.

El videolit ha causat un interés No presenta interés ni escàs per qualsevol motiu o no provoca emoció a ha aconseguit emocionar gaire. l'espectador.

> AVALUEU AMB LA RÚBRICA DOS VIDEOLITS O REPARTIU-VOS ELS ASPECTES A ANALITZAR:
1.1.2.2.6.6.7.7.8.8.9.9.10.10.-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful