P. 1
Su-27SK Flight Manual (Russian)

Su-27SK Flight Manual (Russian)

|Views: 428|Likes:
Published by andraxxusnephilem
Su-27 flight manual in doc format
Su-27 flight manual in doc format

More info:

Published by: andraxxusnephilem on May 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2015

pdf

text

original

Гриф снят

Основание: письмо ОАО «КНААПО»
вх. № 1/416 от 24.02.2004 года
!!"А им. #$%овс%ого& г. 'ос%ва(
САМОЛЕТ СУ-27СК
)*КО!О+,-!О ПО ./-НО0 1К,П.*А-А2""
Книга 1
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
ВВЕДЕНИЕ
Насто9:ие )$%оводство& %а% составна9 ;асть 5%сп3$ата6ионно4 до%$мента6ии&
9в39етс9 основн<м до%$ментом& оп=еде39>:им и =ег3аменти=$>:им п=ави3а 3етно4
5%сп3$ата6ии само3?та ,*728,К. +ета3ьное и@$;ение само3?та по@во3ит оAеспе;ить
Aе@опасн$> и 5BBе%тивн$> 5%сп3$ата6и> само3?та.
)$%оводство п=една@на;ено д39 3етного состава& име>:его соответств$>:$> оA:$>
3етн$> и техни;ес%$> подготов%$& неоAходим$> д39 5%сп3$ата6ии само3?та& его систем и
оAо=$довани9 в оACеме& оп=еде39емом $с3ови9 доп$с%а % по3етам. -=еAовани9 и $%а@ани9&
и@3оDенн<е в )$%оводстве& оA9@ате3ьн< д39 всего 3етного состава.
Насто9:ее )$%оводство состоит и@ дв$х %ниг. Книга пе=ва9 соде=Dит основн<е
сведени9 о само3ете& 5%сп3$ата6ионн<е ог=ани;ени9& =е%оменда6ии и $%а@ани9 по де4стви9м
3ет;и%а п=и подготов%е % по3?т$ и п=и его в<по3нении& а та%Dе по де4стви9м в осоA<х
с3$;а9х по3ета.
! %ниге вто=о4 и@3оDен< 3етн<е ха=а%те=исти%и и а5=одинами;ес%ие осоAенности
само3?та& оA:ие сведени9 о его системах и оAо=$довании и основн<е по3оDени9 оA их
5%сп3$ата6ии.
! насто9:ем )$%оводстве ве@де& где не огово=ено спе6иа3ьно& с3ед$ет понимать под
те=минами:
7 «с%о=ость» E( 7 п=иAо=н$> с%о=ость по *,'72F
7 «;ис3о '» 7 ;ис3о ' по *,'72F
7 «в<сота» 7 в<сот$ по !+720КF
7 «G и П$» 7 $го3 ата%и и пе=ег=$@%$ по $%а@ате3> *АПF
7 «=а%ет<» 7 )7281)1& )7281-1& H728H1& H728I1& )78J1.
2
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
П/)/K/НL П)"НM-NO ,ОК)АP/Н"0
АQ,П 7 авиа6ионн<е AомAа=ди=ово;н<е с=едства по=аDени9F
А+R 7 автомат д=оссе3и=овани9 Bо=саDаF
А,П 7 авиа6ионн<4 спасате3ьн<4 по9сF
АК* 7 авиа6ионное %атап$3ьтное $ст=о4ствоF
АП* 7 авиа6ионное п$с%овое $ст=о4ствоF
Q+S 7 Aа3о;н<4 де=Dате3ь Q+S7*,К7QF
Q'Q 7 A3иDни4 манев=енн<4 Aо4F
Q)1О 7 Aо=товое =адио53е%т=онное оAо=$дованиеF
Q2!' 7 Aо=това9 6иB=ова9 в<;ис3ите3ьна9 маTинаF
!К 7 венти396ионное $ст=о4ствоF
!Q+ 7 внеTнеAа@ов<4 да3ьноме=F
!П* 7 вст=оенна9 п$Tе;на9 $станов%аF
!* 7 в<п=9мите3ьное $ст=о4ствоF
U,Н 7 го3ов%а самонаведени9 =а%ет< -U, 7 теп3ова9& )U, 7 =адио3о%а6ионна9(F
+)Q 7 да3ьни4 =а%етн<4 Aо4F
S', 7 @адат;и% магнитного с%3онени9F
SП, 7 @адн99 по3$сBе=аF
S* 7 @а:итное $ст=о4ство во@д$хо@аAо=ни%аF
"., 7 инди%ато= на 3оAовом сте%3еF
",-) 7 инди%ато= систем< топ3ивоме=но7=асходоме=но4F
"П! 7 инди%ато= п=9мо4 видимостиF
КПП 7 %омандн<4 пи3отаDн<4 п=иAо=F
.SП 7 3ини9 @аданного п$тиF
')П 7 ма=%е=н<4 =адиоп=иемни%F
',Н 7 меDсамо3етна9 навига6и9F
НА,* 7 на@емна9 автомати;ес%а9 система $п=ав3ени9F
Н,2 7 наT3емна9 система 6е3е$%а@ани9F
Н), 7 не$п=ав39ем<е =а%етн<е сна=9д<F
О)К 7 оACединенн<4 =а@Cем %омм$ни%а6и4F
ОП) 7 ог=ани;ите3ь п=еде3ьн<х =еDимовF
О., 7 опти%о73о%а6ионна9 стан6и9F
О1П, 7 опти%о753е%т=онна9 п=и6е3ьна9 системаF
ПНК 7 пи3отаDно7навига6ионн<4 %омп3е%сF
ПНП 7 п=иAо= навига6ионн<4 п3анов<4F
ПП+ 7 п=иемни% по3ного дав3ени9F
ППК 7 п=отивопе=ег=$@о;н<4 %ост>мF
ПП, 7 пе=едн99 по3$сBе=еF
).ПК 7 =адио3о%а6ионн<4 п=и6е3ьн<4 %омп3е%сF
)НП 7 =еDим неп=е=<вно4 пе3енга6ииF
,АП, 7 система ава=и4ного по%идани9 само3етаF
,/" 7 система едино4 инди%а6ииF
,+* 7 система дистан6ионного $п=ав3ени9F
,нП 7 соп=овоDдение на п=оходеF
,О, 7 система ог=ани;ите3ьн<х сигна3овF
,*! 7 система $п=ав3ени9 воо=$DениемF
,*О 7 система $п=ав3ени9 о=$DиемF
,ОК7Q 7 с=едства оACе%тивного %онт=о39 $;еAно7Aоев<х де4стви4F
*,- 7 $ниве=са3ьное сигна3ьное таA3оF
KК 7 ;астотн<4 %ана3F
J
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
СОДЕРЖАНИЕ
,т=ани6а
!!/+/Н"/77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777772
П/)/K/НL П)"НM-NO ,ОК)АP/Н"0777777777777777777777777777777777777777777777777777777777J
,О+/)#АН"/777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777774
1. О,НО!НN/ ,!/+/Н"M О ,А'О./-/ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777V
2. 1К,П.*А-А2"ОННN/ ОU)АН"K/Н"M 77777777777777777777777777777777777777777777777777710
J. ПО+UО-О!КА К ПО./-* 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777714
J.J. +е4стви9 3ет;и%а пе=ед посад%о4 в %аAин$ 777777777777777777777777777777777777777777777714
J.4. +е4стви9 3ет;и%а пос3е посад%и в %аAин$ 77777777777777777777777777777777777777777777777714
J.W. Sап$с% двигате3е4 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777721
J.6. П=ове=%а само3етн<х систем п=и =аAота>:их двигате39х 7777777777777777777777777722
4. !NПО.Н/Н"/ ПО./-О! 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777726
4.1. Подготов%а % в<=$3ивани> и =$3ение 7777777777777777777777777777777777777777777777777777726
4.2. !@3ет 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777726
4.J. Посад%а 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777772V
4.4. *ход на вто=о4 %=$г 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777J0
4.W. ОсоAенности по3етов «%онве4е=ом» и пос3едовате3ьн<х в@3ето7посадо% 7777777J0
4.6. Посад%а п=и от%а@е систем< в<п$с%а @а%=<3%ов 777777777777777777777777777777777777777J1
4.8. Посад%а п=и от%а@е автомати;ес%ого $п=ав3ени9 нос%ами %=<3а 777777777777777777J1
4.V. По3ет на п=еде3ьн<х =еDимах по с%о=ости и ;ис3$ ' 77777777777777777777777777777777J1
4.X. По3ет на п=а%ти;ес%и4 пото3о% 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777J1
4.10. По3ет на пи3отаD 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777J2
Y !и=аD JJ
Y Пи%и=ование 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777JJ
Y Пе=ево=от 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777J6
Y Пет39 Несте=ова 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777J8
Y По3$пет39 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777JX
Y Коса9 пет39 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777740
Y Qоево4 =а@во=от 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777740
Y Uо=%а 41
Y Пе=ево=от на го=%е 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777742
Y Qо;%а 4J
Y ,пи=а3ь 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777774J
4.11. По3ет на ма3<х с%о=ост9х 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777774J
4.12. Пи3оти=ование само3ета п=и его попадании в сп$тн<4 с3ед 77777777777777777777746
4.1J. Пи3оти=ование с испо3ь@ованием ,А* 777777777777777777777777777777777777777777777777746
4.14. По3ет по ма=T=$т$ с испо3ь@ованием ПНК п=и автомати;ес%ом
$п=ав3ении
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
4V
4.1W. По3ет по ма=T=$т$ с испо3ь@ованием ПНК п=и ди=е%то=ном и =$;ном
$п=ав3ении само3етом
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
W1
4.16. !о@в=ат и @аход на посад%$ на @ап=ог=амми=ованн<4 а5=од=ом п=и
автомати;ес%ом $п=ав3ении само3етом с испо3ь@ованием ПНК
4
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
W2
4.18. !о@в=ат и @аход на посад%$ на @ап=ог=амми=ованн<4 а5=од=ом п=и
ди=е%то=ном и =$;ном $п=ав3ении само3етом с испо3ь@ованием ПНК
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
W4
4.1V. *ход на вто=о4 %=$г и @аход на посад%$ в =еDиме повто=н<4 @аход с
испо3ь@ованием ПНК
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
WW
4.1X. По3ет на не@ап=ог=амми=ованн<4 а5=од=ом и @аход на посад%$ и
испо3ь@ованием ПНК
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
W8
4.20. Sаход на посад%$ с испо3ь@ованием А)К 7777777777777777777777777777777777777777777777764
4.21. ОсоAенности по3ета в с3оDн<х метео=о3оги;ес%их $с3ови9х 777777777777777777776W
4.22. По3ет в $с3ови9х оA3еденени9 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777776W
4.2J. ОсоAенности по3етов но;ь> 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777766
4.24. По3ет в@аимоде4ств$>:их само3етов д39 вст=е;и п=и испо3ь@овании
аппа=ат$=< ),QН в =еDиме ',Н "S' Z )/-)
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
68
W. QО/!О/ П)"'/Н/Н"/ 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777776X
W.1. К=ат%ие сведени9 о системе $п=ав3ени9 воо=$Dением ,*!( 77777777777777777777776X
W.2. ОA:и4 по=9до% де4стви4 п=и в<по3нении по3ета с п=именением о=$Dи9 777777VV
W.J. Подготов%а % по3ет$ на пе=ехват 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777VX
W.4. П=ог=амм< по3ета на пе=ехват во@д$Tн<х 6е3е4 77777777777777777777777777777777777777X1
W.W. !<ход в Aоевое соп=и%основение с 6е3ь> 777777777777777777777777777777777777777777777777X4
W.6. Ата%а во@д$Tн<х 6е3е4 в +)Q 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777XX
W.8. !<ход и@ ата%и 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777102
W.V. Ата%а 6е3и в A3иDнем манев=енном Aо> 7777777777777777777777777777777777777777777777777102
W.X. П=именение !П* по во@д$Tн<м 6е39м 777777777777777777777777777777777777777777777777777104
W.10. ОсоAенности по=аDени9 ма3ос%о=остн<х ма3о=а@ме=н<х во@д$Tн<х
6е3е4
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
10W
W.11. "спо3ь@ование ,А* п=и пе=ехвате во@д$Tн<х 6е3е4
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
106
W.12. П=именение о=$Dи9 по на@емн<м 6е39м
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
108
W.1J. Не$п=ав39ем<4 п$с%& ава=и4н<4 сA=ос =а%ет и подвесо% воо=$Dени9
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
111
W.14. ОсоAенности 5%сп3$ата6ии ,*!
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
11J
W.1W. !едение г=$ппов<х де4стви4
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
114
W
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
W.16. ,тан6и9 п=ед$п=еDдени9 оA оA3$;ении само3ета .006.'
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
118
W.18. ,тан6и9 а%тивн<х помех .20J 3ите= "1
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
120
W.1V. *ст=о4ство в<A=оса пассивн<х и "К Z помех АПП7W0
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
122
6. О,ОQN/ ,.*KА" ! ПО./-/
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
146
6.1. ОA:ие $%а@ани9
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
146
Отказы си!""# $стан"к%
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
146
6.2. ПоDа= в отсе%е двигате3е4
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
146
6.J. ПомпаD во@д$хо@аAо=ни%а
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
148
6.4. ПомпаD двигате39
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
14V
6.W. От%а@ систем< автомати;ес%ого =ег$3и=овани9 во@д$хо@аAо=ни%ов
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
14V
6.6. От%а@ одного двигате39 п=и в@3ете на =а@Aеге
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
1W2
6.8. От%а@ одного двигате39 п=и в@3ете на =а@Aеге пос3е от=<ва само3ета
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
1WJ
6.V. От%а@ одного двигате39 в по3ете
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
1WJ
6.X. От%а@ дв$х двигате3е4 в по3ете
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
1WW
6.10. Sап$с% двигате39 в по3ете
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
1WW
6.11. От%а@ мас3осистем<& пов<Tенна9 виA=а6и9& =ас%=$т%а оAо=отов
)Н+ и3и нес=аAат<вание %3апана пе=е%3>;ени9 надд$ва
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
1W6
6.12. От%а@ %омп3е%сного =ег$39то=а двигате39 7777777777777777777777777777777777777777777771W8
6.1J. От%а@ п=ивода !КА 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777771WV
6.14. От%а@ систем< оAна=$Dени9 и 3и%вида6ии помпаDа 777777777777777777777777777777771WV
6
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Отказы ра&"т% т"'!ин"# сист%(ы 77777777777777777777777777777777777777777777777771WV
6.1W. Падение дав3ени9 топ3ива на входе в двигате3ь 777777777777777777777777777777777777771WV
6.16. *ве3и;ение темпе=ат$=< топ3ива на входе в двигате3ь в<Tе доп$стимо4 7 7 71WX
6.18. Нев<=аAот%а топ3ива и@ Aа%а № 4 777777777777777777777777777777777777777777777777777777771WX
6.1V. Нев<=аAот%а топ3ива и@ Aа%а № J 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777160
Отказы )и*р"сист%(ы 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777160
6.1X. От%а@ одно4 и@ гид=осистем 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777160
6.20. От%а@ оAеих гид=осистем 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777161
Отказы сист%(% ы'$ска +асси 777777777777777777777777777777777777777777777777777777162
6.21. А. Неисп=авность сигна3и@а6ии в<п$с%а Tасси 77777777777777777777777777777777777777162
Q. Не$станов%а стое% сто4%и( Tасси на @ам%и в<п$:енного по3оDени9 7777716J
6.22. Ава=и4н<4 в<п$с% Tасси 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777164
6.2J. )а@=$Tение одного и@ пневмати%ов %о3ес основн<х стое% Tасси на
=а@Aеге
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
164
Отказы сист%(% *истан,и"нн")" $'ра!%ния
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
16W
6.24. От%а@ дв$х под%ана3ов в п=одо3ьном %ана3е ,+*
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
16W
6.2W. От%а@ т=ех под%ана3ов в п=одо3ьном %ана3е ,+*
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
166
6.26. От%а@ $п=ав3ени9 нос%ами %=<3а
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
168
6.28. От%а@ $ст=о4ства автомати;ес%ого и@менени9 КT
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
168
6.2V. От%а@ %ана3а диBBе=ен6иа3ьного $п=ав3ени9 стаAи3и@ато=ом
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
168
6.2X. От%а@< механи@мов т=имме=ного 5BBе%та
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
16V
Отказы сист%(% -изн%"&%с'%.%ния
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
16V
6.J0. От%а@ %ис3о=одно4 систем<
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
16V
6.J1. )а@ге=мети@а6и9 %аAин< на Aо3ьTих в<сотах
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
16X
6.J2. По9в3ение д<ма в %аAине
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
180
6.JJ. От%а@ систем< %онди6иони=овани9 во@д$ха в %аAине
8
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
180
6.J4. От%а@ систем< ох3аDдени9 оAо=$довани9
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
180
Отказы ист".ник" т"ка
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
181
6.JW. А. От%а@ гене=ато=а пе=еменного то%а
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
181
Q. От%а@ п=ивода гене=ато=а
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
181
6.J6. От%а@ дв$х п=ивод7гене=ато=ов пе=еменного то%а
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
182
6.J8. От%а@ дв$х в<п=9мите3ьн<х $ст=о4ств
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
182
6.JV. От%а@ т=ех в<п=9мите3ьн<х $ст=о4ств
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
18J
Отказы сист%(ы /ВД
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
18J
6.JX. От%а@ систем< по3ного и стати;ес%ого дав3ени9
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
18J
6.40. От%а@ систем< ,!,
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
184
6.41. От%а@ систем< "К Z !К от%а@ дв$х ги=ове=ти%а3е4(
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
184
6.42. От%а@ =адиосв9@и
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
18W
6.4J. !<н$Dденна9 посад%а вне а5=од=ома
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
186
6.44. Подготов%а % ава=и4ном$ по%идани>
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
188
6.4W. Катап$3ьти=ование
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
18V
6.46. +е4стви9 п=и п=и@ем3ении
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
18X
6.48. +е4стви9 п=и п=иводнении
V
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
18X
6.4V. Ава=и4ное по%идание само3ета на @ем3е
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
1V1
6.4X. ,A=ос то=мо@ного па=аT>та п=и неп=еднаме=енном
самоп=ои@во3ьном( его в<п$с%е в по3ете
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
1V2
X
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)
и
с
.

1
.

U
е
о
м
е
т
=
и
;
е
с
%
и
е

=
а
@
м
е
=
<

с
а
м
о
3
е
т
а
10
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
РА0ДЕЛ 1
О,НО!НN/ ,!/+/Н"M О ,А'О./-/
121 Кратки% с%*%ния " са("!%т%
1.1.1. Одноместн<4 све=х@в$%ово4 всепогодн<4 ист=еAите3ь [$728[\
п=една@на;ен д39 @авоевани9 господства в во@д$хе& $ни;тоDени9 п=отивни%а в да3ьних
=а%етн<х и A3иDних манев=енн<х Aо9х& а та%Dе д39 по=аDени9 на@емн<х и надводн<х 6е3е4.
,амо3ет в<по3нен по интег=а3ьно4 а5=одинами;ес%о4 схеме& п=и %ото=о4 %=<3о и
B>@е39D оA=а@$ет един<4 нес$:и4 %о=п$с& ;то оAеспе;ивает в<со%ие @на;ени9
а5=одинами;ес%ого %а;ества и %о5BBи6иента подCемно4 си3< на манев=е& а %омпонов%а п=и
5том оAеспе;ивает допо3ните3ьн<е вн$т=еннее оACем<& A3агода=9 ;ем$ на само3ете не
п=ед$смот=ено испо3ь@ование подвесн<х топ3ивн<х Aа%ов.
1.1.2. На само3ете $станов3ена система дистан6ионного $п=ав3ени9 ,+*(& %ото=а9
на=9д$ с оAеспе;ением но=ма3ьно4 п=одо3ьно4 $сто4;ивости само3ета на до@в$%ов<х
с%о=ост9х по3ета оAеспе;и3а та%Dе его в<со%$> манев=енность п=и сох=анении хо=оTе4
$сто4;ивости и $п=ав39емости во всем 5%сп3$ата6ионном диапа@оне в<сот и с%о=осте4 по3ета.
+39 пов<Tени9 @апаса п$тево4 $сто4;ивости в систем$ Aо%ового %ана3а ,+*
введен автомат п$тево4 $сто4;ивости 7 демпBе= %$=са.
+39 оAеспе;ени9 попе=е;но4 $п=ав39емости испо3ь@$етс9 совместное от%3онение
B3апе=онов и диBBе=ен6иа3ьное от%3онение стаAи3и@ато=а& пос3еднее испо3ь@$етс9 и д39
демпBи=овани9 по %=ен$.
+39 оAеспе;ени9 попе=е;но4 $п=ав39емости в п$тево4 %ана3 ,+* введена
пе=е%=естна9 св9@ь =$39 нап=ав3ени9 с попе=е;н<м от%3онением =$;%и $п=ав3ени9& а д39
п=едотв=а:ени9 сва3ивани9 само3ета на $г3ах ата%и Aо3ее 2W] в систем$ попе=е;ного
$п=ав3ени9 введено механи;ес%ое ог=ани;ение попе=е;ного от%3онени9 =$;%и до 1/J хода в
виде п=$Dинного $по=а с $си3ием 8 %гс.
+39 оAеспе;ени9 хо=оTих ха=а%те=исти% манев=енности во всем диапа@оне
доп$стим<х $г3ов ата%и на до@в$%ов<х с%о=ост9х по3ета введен< систем< автомати;ес%ого
от%3онени9 нос%ов %=<3а и B3апе=онов по сигна3$ $г3а ата%и.
1.1.J. +39 ог=ани;ени9 пе=еме:ени9 педа3е4 до ве3и;ин< 1/J хода& пос3е $Aо=%и
Tасси % системе п$тевого $п=ав3ени9 под%3>;аетс9 п=$Dинн<4 ог=ани;ите3ь с $си3ием 18
%гс.
1.1.4. !@3ет и посад%а п=ои@водитс9 п=и Bи%си=ованн<х в от%3оненном по3оDении
нос%ах %=<3а.
!о в@3етно7посадо;ное по3оDение B3апе=он< от%3он9>тс9 симмет=и;но на $го3
1V] и от 5того по3оDени9& д39 $п=ав3ени9 по %=ен$& от%3он9>тс9 вве=х на 28]& вни@ на 16].
!@3етно7посадо;н<е ха=а%те=исти%и и их @ависимость от =а@3и;н<х Bа%то=ов п=иведен< в
номог=аммах =ис.6& 8& V& %нига 2(.
)а@де3 1 11
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
1.1.W. На само3?те $станов3ено спе6иа3ьное оAо=$дование& в состав %ото=ого
входит:
Y система $п=ав3ени9 воо=$Dением ,*!7281 в составе ).ПК7281&
О1П,728& система едино4 инди%а6ии ,/"7J1/1О'& @ап=ос;и%а систем<
гос$да=ственного опо@навани9& систем< оACе%тивного %онт=о39&
систем< $п=ав3ени9 о=$DиемF
Y пи3отаDно7навига6ионн<4 %омп3е%с ПНК710702F
Y с=едства )1П: и@де3ие .006.'& и@де3ие .20J"1& АПП7W0F
Y %омп3е%с св9@и К7+3А1F
Y Aо=това9 система на@емного наведени9 11U6F
Y Aо=това9 аппа=ат$=а восп=ои@ведени9 =е;ев<х %оманд
^А3ма@7*П^F
Y оAоA:енна9 система вст=оенного %онт=о39 и п=ед$п=еDдени9 3ет;и%а
^1%=ан702'1^(F
Y система ава=и4но4 сигна3и@а6ии ,А, Z 6F
Y само3?тн<4 ответ;и% _7W11F
Y антенно7Bиде=на9 система ^Пото%7Н)710^F
Y аппа=ат$=а госопо@навани9 и@де3ие 6202H71(.
,амо3?т оAо=$дован та%Dе системо4 %онт=о39 и =егист=а6ии ава=и4н<х сигна3ов
-есте=7*S се=.S и системо4 оACе%тивного %онт=о39 $;еAно7Aоев<х де4стви4 ,ОК ` Q.
1.1.6. На само3?те $станов3ено %атап$3ьтное %=ес3о К7J6+' се=ии 2.
1.1.8. ! состав воо=$Dени9 само3?та вход9т:
Y $п=ав39ем<е =а%ет< %3асса «!о@д$х7!о@д$х» H7281H1 H728H1 с
=адио3о%а6ионн<ми и )7281I1& H728I1 и )78J1 с теп3ов<ми го3ов%ами
самонаведени9F
Y не$п=ав39ем<е =а%ет< типов ,72W& [71J и ,7VF
Y авиа6ионн<е AомAа=ди=ово;н<е с=едства по=аDени9 %а3иA=а
до W00 %гF
Y вст=оенна9 п$Tе;на9 $станов%а с п$T%о4 Ua7J01 Aое%омп3е%т 1W0
сна=9дов(.
)а@де3 1 12
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
РА0ДЕЛ 2
1К,П.*А-А2"ОННN/ ОU)АН"K/Н"M
О)рани.%ния /ри.ина
1. 'а%сима3ьна9 с%о=ость и ;ис3о ' по3ета:
Y E b 1400 %м/;. )еDим не ог=ани;ен по в=емени.
Y ' b 2&JW. П=и ' b 2&1W Z 2&JW не Aо3ее W мин$т.
По п=о;ности.
По осте%3ени> Bона=9.
2. 'а%сима3ьна9 5%сп3$ата6ионна9 пе=ег=$@%а п=и =ас;етном
по3етном весе 21400 %г:
Y П$ ма%с b V&0 п=и 'c0&VW
Y П$ ма%с b 6&W п=и 0&VWd'c1&2W
Y П$ ма%с b 8&0 п=и 'e1&2W
+39 весов& от3и;а>:ихс9 от =ас;етного по3етного веса&
пе=ег=$@%а $станав3иваетс9 и@ =ас;ета:
Y fgП$ ма%с b hijkl b 181000 %г п=и 'd0&VW& но не
Aо3ее П$ b X&0
Y fgП$ ма%с b hijkl b 1JX000 %г п=и 0&VWd'c1&2W& но
не Aо3ее П$ b 8&0
Y fgП$ ма%с b hijkl b 1W0000 %г п=и 'e1&2W& но не
Aо3ее П$ b 8&W
По п=о;ности.
По п=о;ности.
По п=о;ности.
J. 'инима3ьна9 от=и6ате3ьна9 пе=ег=$@%а:
Y П$ мин b 72&0 п=и 'd0&VW
Y П$ мин b 71&0 п=и 'e0&VW
Y П$ мин b 70&W п=и EcJ00 %м/;
По п=о;ности.
По п=о;ности.
!о и@AеDание
попадани9 в Tтопо=
4. 'инима3ьна9 с%о=ость го=и@онта3ьного по3ета Z 200 %м/;.
На в<соте Aо3ее 6000 м Z J00 %м/;.
"@ $с3ови9
$сто4;ивости и
$п=ав39емости
W. +оп$стим<е $г3< ата%и:
А( +39 само3етов Aе@ подвесо% и3и с *)
' 0&W 0&6 0&8 0&V 0&X 1&0 2&0
*АП 24° 2J° 22° 20° 1X° 1V° V°
Q( +39 само3етов с AомAа=ди=ово;н<ми с=едствами
по=аDени9 и Н),:
П)/+*П)/#+/Н"/. !о в@3етно Z посадо;но4
%онBиг$=а6ии Tасси в<п$:ено( G
доп
b 20°. П=и %асании на
посад%е G
доп
b 16°.
По $сто4;ивости и
$п=ав39емости в !ПК.
По $сто4;ивости и
$п=ав39емости в !ПК.
По @а@о=$ от хвостово4
;асти до !ПП.
)а@де3 2 1J
' 0&6 0&8 0&VW
*АП 20° 1V° 1W°
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
О)рани.%ния /ри.ина
6. 'а%сима3ьна9 в@3етна9 масса JJ000 %г п=и $станов%е
%о3еса КН741 с Tино4 моде3и 018А и %о3еса К-71W6+ с Tино4
моде3и 2А(.
'а%сима3ьна9 в@3етна9 масса 2V000 %г п=и $станов%е
%о3еса КН728 с Tино4 моде3и 016А и %о3еса К-71W6+ с Tино4
моде3и 2А(.
)ас;етна9 в@3етна9 масса 2J2W0 %г 2х)728 m 2х)8J1&
=ас;етн<4 @апас W0X0 %г& по3н<4 %омп3е%т несCемного Aо=тового
оAо=$довани9& Aое%омп3е%т % Ua7J01 1W0 сна=9дов(.
!@3етна9 масса с =а%етами 2х)728 m 2х)8J1& с nт b X220 %г
o
т
b 0&8VW( Z 28JV0 %г.
'а%сима3ьна9 масса подвесо% =а%ет )728 и )78J1 Z 1XW0 %г.
По п=о;ности %о3ес и
пневмати%ов.
8. 'а%сима3ьно доп$стима9 п$тева9 с%о=ость само3ета на
в@3ете:
Y п=и от=<ве пе=еднего %о3еса Z J20 %м/;.
Y п=и от=<ве основн<х %о3ес Z J60 %м/;.
По п=о;ности
пневмати%ов %о3ес.
V. П=еде3ьна9 посадо;на9 масса 2J000 %г.
'а%сима3ьна9 посадо;на9 масса 21000 %г& п=и 5том остато%
топ3ива Aе@ =а%ет Z JW60 %г& с =а%етами 2х)728 m 2х)78J1 Z 2V40 %г.
Посад%и с массами 21000 %г& но не Aо3ее 2J000 %г&
доп$с%а>тс9& %а% ис%3>;ение& но не Aо3ее J p от оA:его
%о3и;ества посадо%.
По п=о;ности %о3ес и
пневмати%ов.
X. !@3ет и посад%а с Aо%ово4 состав39>:е4 вет=а Aо3ее 1W м/с
SАП)/PА/-,M.
"@7@а @ат=$днени4 в
в<де=Dивании
нап=ав3ени9 на =а@Aеге
и п=оAеге.
10. 'а%сима3ьна9 с%о=ость пе=е%3адо% @а:итного $ст=о4ства
во@д$хо@аAо=ни%ов S*(& а та%Dе по3ета с @а%=<т<ми S* не Aо3ее
W00 %м/;.
По п=о;ности
@а:итного $ст=о4ства.
11. 'а%сима3ьно доп$стима9 п$тева9 с%о=ость само3ета на
посад%е:
Y п=и %асании пе=едним %о3есом Z 280 %м/;.
Y п=и %асании основн<ми %о3есами Z 2V0 %м/;.
По п=о;ности
пневмати%ов %о3ес.
12. 'а%сима3ьна9 с%о=ость на;а3а то=моDени9 Z 26W %м/;. По 5не=гоем%ости
то=мо@ов.
1J. 'а%сима3ьна9 с%о=ость в<п$с%а то=мо@ного па=аT>та Z
J00 %м/;.
По п=о;ности
па=аT>та.
14. !<п$с%& $Aо=%$& а та%Dе по3ет с в<п$:енн<м Tасси
в<по3н9ть на с%о=ости не Aо3ее W00 %м/;.
По п=о;ности ство=о%
Tасси.
1W. 'а%сима3ьна9 в<сота в<п$с%а и по3ета с в<п$:енн<м
Tасси Z не Aо3ее 4000 м.
"@7@а во@моDно4
=ас%а;%и само3ета в
п=одо3ьном %ана3е.
16. По3ет с от%3оненн<ми B3апе=онами в =еDиме @а%=<3%ов на
в@3ете и посад%е на с%о=ости не Aо3ее 600 %м/;& П$ не Aо3ее 2&0.
По п=о;ности
B3апе=онов.
18. !<п$с% то=мо@ного :ит%а и по3ет с в<п$:енн<м
то=мо@н<м :ит%ом на с%о=ости не Aо3ее 1000 %м/; 'c0&X(& п=и
5том на E e 600 %м/; с%о3ьDение не Aо3ее 27х диамет=ов Tа=и%а.
По п=о;ности %и3е4.
1V. На с%о=ост9х по3ета Aо3ее 600 %м/; п=и от%3онении педа3е4
не доп$с%ать пе=еси3ивани9 п=$Dинного $по=а.
По п=о;ности %и3е4.
)а@де3 2 14
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
О)рани.%ния /ри.ина
1X. !=ем9 неп=е=<вно4 =аAот< двигате3е4 на @ем3е на
Bо=саDн<х =еDимах не Aо3ее 20 се%.
По темпе=ат$=ном$
состо9ни> 53ементов
двигате39.
20. 'а%сима3ьно доп$стима9 темпе=ат$=а га@ов @а т$=Aино4:
Y на ' c 1&X на ма%сима3ьном и Bо=саDн<х Aоев<х
=еDимах Z 8W0°СF
Y на ' e 1&X на ма%сима3ьном и Bо=саDн<х Aоев<х
=еDимах Z 86W°СF
Y на $;еAно7Aоевом Bо=саDном =еDиме 7 800°С.
По п=о;ности т$=Aин
двигате39.
21. Sап=е:аетс9 со@давать $г3< с%о3ьDени9 Aо3ее 27х
диамет=ов Tа=и%а на ' q 2&0.
!о и@AеDание помпаDа
во@д$хо@аAо=ни%ов.
22. По3ет с о%о3он$3ев<ми и от=и6ате3ьн<ми пе=ег=$@%ами
П$ b 0 r 72( =а@=еTаетс9:
Y на Bо=саDн<х =еDимах =аAот< двигате3е4 не Aо3ее J
се%. на в<сотах до 1W000 м& не Aо3ее V се%. на
в<сотах Aо3ее 1W000 мF
Y на AесBо=саDн<х =еDимах =аAот< двигате3е4 не
Aо3ее 10 се%. на в<сотах до V000 м& не Aо3ее 1W се%.
на в<сотах Aо3ее V000 м.
Повто=ное со@дание $%а@анн<х пе=ег=$@о% =а@=еTаетс9 не
=анее& ;ем ;е=е@ J0 се%. по3ета с П$ q 1&0. По3ет< с пе=ег=$@%о4
П$ b 2 r 72 в<по3н9ть п=и остат%е топ3ива Aо3ее 1W00 %г.
"@ $с3ови9
оAеспе;ени9 пода;и
топ3ива % двигате39м.
2J. Qе@опасное ава=и4ное по%идание само3ета 3ет;и%ом
оAеспе;иваетс9:
на разбеге и в горизонтальном полете при скоростях:
Y от 8W до XW0 %м/;. Aе@ ог=ани;ени9 по в<соте над
=е3ьеBом местности.
в горизонтальном полете на скоростях:
Y до 1200 %м/; на в<сотах не менее 40 м над =е3ьеBом
местностиF
Y до 1J00 %м/; на в<сотах не менее 60 м над =е3ьеBом
местности.
На =еDимах сниDени9 само3ета на в<сотах& =авн<х по
ве3и;ине с%о=ости сниDени9& $мноDенно4 на ;ет<=е.
'инима3ьна9 Aе@опасна9 в<сота %атап$3ьти=овани9 в
го=и@онта3ьном по3ете п=и $г3ах %=ена:
Y o b X0°& Н мин b 1W0 мF
Y o b 1V0°& Н мин b 200 м.
'инима3ьна9 Aе@опасна9 в<сота %атап$3ьти=овани9 на
сниDении п=и $г3ах %=ена:
Y o b X0°& Н мин b 4gEsm1W0 мF
Y o b 1V0°& Н мин b 4gEsm200 м.
*%а@анн<е ве3и;ин< п=иведен< Aе@ $;ета в=емени на
п=ин9тие =еTени9 и подготов%$ % %атап$3ьти=овани>.
По в=емени&
неоAходимом$ д39
с=аAат<вани9
па=аT>тно4 систем<.
По в=емени&
неоAходимом$ д39
с=аAат<вани9
па=аT>тно4 систем< и
по во@де4стви>
во@д$Tного пото%а на
3ет;и%а.
По в=емени&
неоAходимом$ д39
с=аAат<вани9
па=аT>тно4 систем<.
)а@де3 2 1W
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
О)рани.%ния /ри.ина
! @ависимости от типа п=имен9емого в<сотного
сна=9Dени9:
Y в @а:итном T3еме Sa с оп$:енн<м
светоBи3ьт=ом и надето4 %ис3о=одно4 мас%о4
на с%о=ости не Aо3ее 1J00 %м/;F
Y в @а:итном T3еме Sa с подн9т<м
светоBи3ьт=ом и надето4 %ис3о=одно4 мас%о4
на с%о=ости не Aо3ее 800 %м/;.
По во@де4стви>
во@д$Tного пото%а на
3ет;и%а.
24. !се по3ет<& не@ависимо от с%о=ости& в<по3н9ть с
испо3ь@ованием %ис3о=одного оAо=$довани9& а по3ет< над водно4
пове=хность>& %=оме того& с испо3ь@ованием мо=с%ого
спасате3ьного сна=9Dени9& П=и 5том& в @ависимости от @адани9 на
по3ет& п=имен9ть с3ед$>:ее спе6сна=9Dение:
Y на в<сотах от 11000 до 20000 м Z Sa с
%ис3о=одно4 мас%о4 К'( и в<сотн<4
%омпенси=$>:и4 %ост>м !КК(F
Y на в<сотах менее 11000 м Z Sa с %ис3о=одно4
мас%о4& а п=и по3етах с пе=ег=$@%ами Aо3ее J
ед. Z !КК ПКК(.
П)/+*П)/#+/Н"/. 'а%сима3ьно доп$стимое в=ем9
п=еA<вани9 на в<соте 11000 Z 20000 м в =а@ге=мети@и=ованно4
%аAине не Aо3ее 2 мин$т.
+39 оAеспе;ени9
Dи@неде9те3ьности.
2W. !@3ет& посад%$& по3ет< с пе=ег=$@%ами и на с%о=ост9х Aо3ее
800 %м/; в<по3н9ть с оA9@ате3ьн<м стопо=ением п3е;ев<х
=емне4.
26. !%3>;ение автомати;ес%их =еDимов ,А* п=и ' e 2&0
SАП)/PА/-,M.
На ' e 2&0
наA3>даетс9 =ас%а;%а
само3ета.
28. П=и от%а@е систем< $п=ав3ени9 нос%ами G
доп
b 10°. По $сто4;ивости и
$п=ав39емости
само3ета.
2V. П=и на3и;ии несиммет=и;но4 подвес%и дв$х и Aо3ее =а%ет
одна и@ %ото=<х )728( на одном %=<3е G
доп
b 1W° ОП) на 5то
ог=ани;ение не наст=оен(.
По $сто4;ивости и
$п=ав39емости
само3ета.
)ис. 2. Ог=ани;ени9 по пе=ег=$@%ам д39 n b 21400 %г.
)а@де3 2 16
0
2
4
6
V
72
0&W 1&0 1&W 2&0
'
П$
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
РА0ДЕЛ 3
ПО+UО-О!КА К ПО./-*
J.1. Пе=ед по3?том 3?т;и%$ п=ин9ть до%3ад от техни%а само3?та о готовности
само3ета % по3?т$& о пос3едних п=оде3анн<х =аAотах на само3ете& а та%Dе о том& ;то исходное
по3оDение %он6ев<х в<%3>;ате3е4 %=ес3а и на3и;ие Aо=тового 53е%т=опитани9 на %=ес3е
п=ове=ено.
J.2. Пос3е до%3ада техни%а само3?та п=ове=ить дав3ение в пневмосистеме
Bона=9& %ото=ое до3Dно A<ть не менее 1VW %гс/см
2
и не менее 120 %гс/см
2
в с3$;ае повто=ного
в<3ета Aе@ до@ап=ав%и пневмосистем< и на3и;ие подвесо% в соответствии с @аданием на по3ет.
J.J. Д%#стия !%т.ика '%р%* '"са*к"# ка&ин$2
J.J.1 Пе=ед посад%о4 в %аAин$ 3?т;и%$ дать %оманд$ техни%$ само3ета сн9ть все
на@емн<е п=едох=аните3и& %=оме п=едох=аните3е4 п=едох=аните39( на =$;%е
%атап$3ьти=овани9 и $Aедитьс9 в том& ;то:
Y в %аAине нет посто=онних п=едметовF
П)/+*П)/#+/Н"/. *%3ад%а на сиденье %атап$3ьти=$емого %=ес3а неTтатн<х под$Tе% и
д=$гих п=едметов SАП)/PА/-,M.
Y все в<%3>;ате3и на 5не=го:ит%е& на :ит%е питани9 систем и на :ит%е
=асп=еде3ите3ьн<х $ст=о4ств от%3>;ен<& а п=едох=аните3ьн<е %о3па;%и на
них и на д=$гих в<%3>;ате39х @а%=<т<F
Y в<%3>;ате3и пи=опат=онов %=ес3а от%3>;ен<F
Y =$;%а %атап$3ьти=овани9 находитс9 в не=аAо;ем по3оDении
=$%о9т%и от%ин$т< впе=ед и @астопо=ен< Bи%сато=ами(F
Y сн9т< все %аAинн<е на@емн<е п=едох=аните3и& %=оме п=едох=аните3е4
п=едох=аните39( на =$;%е %атап$3ьти=овани9F
Y Bа3< п=ит9га ног @а%=еп3ен< в п=$Dинн<х де=Dате39х 3и=%ах(
на п=иAо=но4 дос%еF
Y 5%сп3$ата6ионна9 =$;%а $п=ав3ени9 Bона=ем @астопо=енаF Bа3
A3о%и=ов%и ст=е39>:его механи@ма %=ес3а подсоединен
Y Bа3 A3о%и=ов%и ст=е39>:его механи@ма %=ес3а подсоединен % %=онTте4н$
на Bона=е и @а%онт=енF
Y =$;%а ,Q)О, RОНА)M @а%онт=енаF
Y дав3ение %ис3о=ода в Aа33оне %=ео3а =авно 1V07180 %гс/см
2
& а в Aо=тов<х
Aа33онах 7 1X0 %гс/см
2
F
Y =$%о9т%а на )ПК7W2 100 p О
2
Z ,'/,L в по3оDении ,'/,L& =$%о9т%а
А!А)"M в по3оDении !NК.F
Y =$%о9т%а на )+71W в по3оDении +А!..
/с3и подготов%а ПНК п=ои@води3ась на@емн<м 5%ипаDем& то до3Dн< A<ть
в%3>;ен< в<%3>;ате3и А1) П"- на 5не=го:ит%е& )А+"О1./К-)ОННN/ № 1 и № 2 t и tt(
и ,А'О./-НN/ и ,".О!N/ № 1 и № 2 t и tt( на :ит%е =асп=еде3ите3ьн<х $ст=о4ств& а на
п$3ьте7@адат;и%е $ %ноп%и П"-АН. ПНК до3Dен в<све;иватьс9 сигна3и@ато=.
J.4. Д%#стия !%т.ика '"с!% '"са*ки ка&ин$2
J.4.1. Пос3е посад%и в %аAин$ 3ет;и%$ самосто9те3ьно и3и с помо:ь> техни%а
)а@де3 J 18
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
само3ета неоAходимо:
Y п=ове=ить п=ави3ьность посад%и в %=ес3о по в<соте $=овень г3а@ п=и
п=ави3ьно4 посад%е до3Dен A<ть на 3инии ви@и=овани9& нанесенно4 на
@аго3овни%еF =ег$3и=ов%$ сидени9 по в<соте п=ои@водить с помо:ь>
пе=е%3>;ате39 !!/)O Z !Н"S на п=аво4 сто=оне %=ес3а( и $становить
педа3и по д3ине ногF
П)/+*П)/#+/Н"/. )ег$3и=ов%$ сидени9 в по3ете =а@=еTаетс9 п=ои@водить то3ь%о в
п=еде3ах Tи=о%о4 по3ос< на @аго3овни%е в @оне 3инии ви@и=овани9.
Y надеть и @астегн$ть подвесн$> систем$ па=аT>та она до3Dна п3отно
оA3егать те3о 3ет;и%а(& п=и 5том тесьм$ %=еп3ени9 гоB=и=ованного T3анга
%ис3о=одно4 мас%и надеть на п=9D%$ п=авого ноDного оAхвата пе=ед
@ам<%анием е? @ам%омF
Y подсоединить %а=аAин Bа3а НАS % %о3ь6$ на сна=9DенииF
Y п=ове=ить на %=ес3е =аAот$ механи@ма п=ит9га по9са и п3отно подт9н$ть и
@астопо=ить по9сн<е =емниF
Y соединить T3анги венти396ии& нат9Dного и п=отивопе=ег=$@о;ного
$ст=о4ств !КК ПКК( с соответств$>:ими Tт$6е=ами п=иAо=а КП7120 и
=а@Cема О)КF
Y подсоединить % п=иAо=$ КП7120 T3анги %ис3о=одно4 мас%и
п=едва=ите3ьно п=ове=ив мас%$ на ге=мети;ность(F
Y $Aедитьс9 в надеDном соединении %о3одо% О)К п=иAо=а КП7120 с О)К& д39
;его наDима9 па3ь6ем све=х$ на подвиDн$> =$;%$ п=иAо=а %=асного
6вета(& пот9н$ть его вве=х и в сто=он<& п=и 5том п=иAо= не до3Dен
отсоедин9тьс9 и3и %а;атьс9 в месте соединени9F
Y соединить 53е%т=о=а@Cем Sa со Dг$том на О)К& п=оп$стив его под
подвесно4 системо4 и над T3ангами пневмо%омм$ни%а6и4F
Y п=ове=ить =аAот$ механи@ма $п=ав3ени9 светоBи3ьт=ом оп$стить и
подн9ть светоBи3ьт=(. Поднимать и оп$с%ать светоBи3ьт= то3ь%о
=$%о9т%о4& светоBи3ьт= п=и подCеме и оп$с%ании не до3Dен @адевать Tасси
A3о%а Н!*F
Y п=ове=ить @а%=<тие сопе3 оAд$ва 3ет;и%а.
J.4.2. *Aедитьс9 в том& ;то о=ган< $п=ав3ени9 оAо=$дованием и системами
наход9тс9 в с3ед$>:их исходн<х по3оDени9х:
Y пе=е%3>;ате3ь О-К. КОН+"2 в%3>;ен под %о3па;%ом(F
Y =$;%а надд$ва %аAин< Z в по3оDении !/Н-".M2"M КАQ"НNF
Y пе=е%3>;ате3ь ОQОU)/! КАQ"НN Z в по3оDении А!-F
Y =$;%а )АSU/)'/-"SА2"M КАQ"НN Z в пе=еднем по3оDенииF
Y в<%3>;ате3ь ОU)АН"K"- G& П$ Z от%3>;енF
Y в<%3>;ате3ь R.АП/) А!- Z в по3оDении А!-F
Y =$%о9т%а !/Н-".M2"M КО,-u'А Z в от%3>;енном по3оDенииF
Y )*+ оAоих двигате3е4 Z в по3оDении ,-ОПF
Y =$;%а ава=и4ного то=моDени9 %о3ес Z в пе=еднем по3оDенииF
Y пе=е%3>;ате3ь %=ана Tасси Z в по3оDении в<п$:еноF
Y =$;%а ава=и4ного в<п$с%а Tасси Z в исходном по3оDении и @а%онт=енаF
Y пе=е%3>;ате3ь $п=ав3ени9 то=мо@н<м :ит%ом Z в пе=еднем по3оDенииF
Y пе=е%3>;ате3ь $п=ав3ени9 во@д$хо@аAо=ни%ом )/S/)!НО/ Z А!- Z
)*KНО/ Z в по3оDении А!-F
Y %ноп%а ,Q)О, -П наDатаF
Y пе=е%3>;ате3ь П)О-"!ООQ./+/Н/Н А!- Z О-К. Z )*K в по3оDении
А!-F
)а@де3 J 1V
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Y инди%ато= по3оDени9 пане3е4 по%а@<вает Z 0 r J p& а @адат;и%и
%=ема3ье=< в по3оDении 0 pF
Y пе=е%3>;ате3ь $п=ав3ени9 S* в по3оDении А!-F
Y в<%3>;ате3ь механи@ма $п=ав3ени9 %о3есом пе=едне4 сто4%и Tасси *П)
КО./,О' Z от%3>;енF
Y пе=е%3>;ате3ь Q."#Н Z А!- Z +А.LН Z в по3оDении А!-F
Y =$%о9т%а А!А) П!+ -MН" Z в %=а4нем пе=еднем по3оDенииF
Y пе=е%3>;ате3ь 1 Z 2 на A3о%е 4V071 @а%=<т с%оAо4& в<%3>;ате3ь SАПА,Н Z
по @адани>F
Y пе=е%3>;ате3ь !N,ОКО/ t Z tt Z ttt
1
Z ttt
2
на A3о%е WV12 в по3оDении tF
Y пе=е%3>;ате3ь =еDимов А7W11 на :ит%е само3етного ответ;и%а Z по
@адани>F
Y в<%3>;ате3ь оAог=ева П!+ О,НО!Н +А* и П!+ )/S/)! ПП+ Z
от%3>;ен< на *,- в<све;иваетс9 сигна3 ОQОU)/! +А*(F
Y в<%3>;ате3ь А!- +)О, RО),А#А Z в%3>;енF
Y в<%3>;ате3ь НО,К" К)N.А Z в по3оDении *Q)АНNF
Y в<%3>;ате3ь )/#"' +!"U *K/QНО7QО/!О0 Z QО/!О0 на 3евом п$3ьте
по @адани>.
На оACединенном п$3ьте $п=ав3ени9 %омп3е%са с=едств св9@и К7+3А1:
Y в<%3>;ате3ь Пa *К! в%3>;енF
Y в<%3>;ате3ь А!А) П)' в%3>;енF
Y =ег$39то=< U)О'К *К! и U)О'К К! в по3оDении ма%сима3ьно4
г=ом%остиF
Y в<%3>;ате3ь )/S ), от%3>;енF
Y в<%3>;ате3ь )/S ,П* от%3>;енF
Y в<%3>;ате3ь А)К& ),QН от%3>;енF
Y пе=е%3>;ате3ь *К! Z К! в по3оDении *К!F
Y пе=е%3>;ате3ь Пa в по3оDении& оAеспе;ива>:ем подав3ение T$мов.
На п=аво4 пане3и дос%и п=иAо=ов:
Y пе=е%3>;ате3ь сете4 оAмена ,/-L 1 Z 2 Z J Z ПН по @адани>.
На пе=еднем :ит%е п=авого Aо=та %аAин<:
Y пе=е%3>;ате3ь =еDимов =аAот< О-К. Z U+ Z ПА)А1 Z ПА)А2 в по3оDении
О-К.F
Y пе=е%3>;ате3ь !/+О' Z !/+*P Z КП по @адани>.
На п$3ьте ,А*:
Y в<%3>;ате3ь ,!MSL ,А* Z ,+* в%3>;ен в пе=еднем по3оDении(.
На п$3ьте $п=ав3ени9 ,+*:
Y в<%3>;ате3и #/,-К ,!MSL& КT )*KН& +/'ПR/) К*),А и +/'ПR/)
К)/НА от%3>;ен<F
Y пе=е%3>;ате3ь =еDимов ,+* А!- Z ПО./- Z ПО,А+ в по3оDении А!-.
На п$3ьте п=ове=%и ,+*:
Y п=едох=аните3ьна9 с%оAа га3етного пе=е%3>;ате39 оп$:енаF
Y в<%3>;ате3и 1 и 2 в по3оDении О-К..
J.4.J. П=ове=ить =аAот$ %омп3е%са %ис3о=одного оAо=$довани9& д39 ;его:
Y $Aедитьс9& ;то венти3ь %ис3о=одно4 систем< питани9 от%=<т и $=овень
го3$Aого %онт$=а Aа33она на инди%ато=е "К# Z П1 $станови3с9 на 6иB=е 1
)а@де3 J 1X
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
и3и меDд$ 6иB=ами 1 и 0&W ;то соответств$ет дав3ени> 1X0 и3и 1W0
%гс/см
2
(F
Y надеть мас%$F
Y =$%о9т%$ 100 p О
2
7 ,'/,L на )ПК7W2 $становить в по3оDение ,'/,LF
Y сде3ать 27J г3$Aо%их вдоха и в<доха& п=и 5том в о%не инди%ато=а "К#7П1
до3Dен A<ть ;е=н<4 6вет д<хание до3Dно A<ть своAодн<м(F
Y пе=евести =$%о9т%$ 100 p О
2
7 ,'/,L в по3оDение 100 p О
2
& @аде=Dать
д<хание и $Aедитьс9& ;то и@A<то;ное дав3ение в %ис3о=одно4 мас%е не
на=астаетF
Y сде3ать 27J г3$Aо%их вдоха и в<доха& п=и 5том в о%не инди%ато=а "К#7П1
до3Dно A<ть ;е=едование ;е=ного и го3$Aого 6вета п=и вдохе Z го3$Aо4&
п=и в<дохе Z ;е=н<4(F
Y $становить =$;%$ А!А)"M на )ПК7W2 в по3оDение !К..
*Aедитс9& ;то дав3ение в %ис3о=одно4 мас%е не на=астает& о:$:аетс9 ст=$4на9
пода;а %ис3о=ода& а в о%не инди%ато=а виден го3$Aо4 6вет.
Y наDать на %ноп%$ в%3>;ени9 неп=е=<вно4 пода;и %ис3о=ода на )ПК7W2
КОН-)О.L О
2
!КК и $Aедитьс9 в напо3нении %аме= нат9Dного $ст=о4ства
!КК. Пос3е п=е%=а:ени9 Aо3ьTо4 пода;и %ис3о=ода& не оDида9 сA=оса
дав3ени9 и@ %аме= !КК& отп$стить %ноп%$ КОН-)О.L О
2
!КК и наDать
%ноп%$ КОН-) п=ове=%и на =ег$39то=е дав3ени9 )+71W. *AедивTись& ;то в
мас%е со@даетс9 и@A<то;ное дав3ение& отп$стить %ноп%$. П=и на3и;ии
$те;%и %ис3о=ода по оAт>=ато=$ $ве3и;ить п=ит9г мас%и с помо:ь>
=иге3е4.
Пос3е о%он;ани9 п=ове=%и $становить на )ПК7W2 =$%о9т%$ А!А)"M в по3оDение
!NК.& а =$%о9т%$ 100 p О
2
7 ,'/,L в по3оDение ,'/,L.
J.4.4. П=ове=ить =аAот$ %омп3е%та %ис3о=одного оAо=$довани9 совместно с
автоматом дав3ени9 А+71W& д39 ;его:
Y %=ат%ов=еменно на 1 Z 1&W се%( наDать на го3ов%$ автомата А+71W и
$Aедитьс9 в однов=еменном со@дании и@A<то;ного дав3ени9 в %аме=ах ПП*
!КК ППК( и в %ис3о=одно4 мас%еF
Y отп$стить го3ов%$ автомата и $Aедитьс9 в сA=осе и@A<то;ного дав3ени9 и@
мас%и и %аме= ПП* !КК ППК(F
Y $становить =$;%$ +А!. Z О-К. на )+71W в по3оDение О-К.F
Y %=ат%ов=еменно наDать на го3ов%$ автомата А+71W и $Aедитьс9 в со@дании
и@A<то;ного дав3ени9 то3ь%о в %аме=ах ППК !КК ППК(F
Y отп$стить го3ов%$ автомата и $Aедитьс9 в сA=осе дав3ени9 и@ %аме= ПП*
!КК ППК( в %аме=ах останетс9 не@на;ите3ьн<4 подпо=(.
Пос3е п=ове=%и =$;%$ +А!. Z О-К. на )+71W $становить в по3оDение +А!..
П)/+*П)/#+/Н"/.
1. П=и по3етах с %ис3о=одно4 мас%о4 Aе@ !КК п=ове=%$ под и@A<то;н<м
дав3ением в<по3н9ть SАП)/PА/-,M.
2. П=и на=астании дав3ени9 в %ис3о=одно4 мас%е п=и ненаDато4 %ноп%е КОН-)
на =ег$39то=е )+71W и3и нево@моDности его со@дани9 п=и наDатии %ноп%и
п=ове=%и на )+71W в<по3нение по3ета SАП)/PА/-,M.
J.4.W. *станов%о4 пе=е%3>;ате39 во3ьтмет=ов КОН-)О.L в по3оDение ./!&
П)А! п=и в%3>;енном в<%3>;ате3е А1) П"- п=ове=ить на3и;ие нап=9Dени9 от
а5=од=омн<х исто;ни%ов питани9& %ото=ое до3Dно A<ть:
Y посто9нного то%а Z 2872X !F
Y пе=еменного то%а Z 11W7120 !.
На 5не=го:ит%е в%3>;ить в<%3>;ате3и: U/Н/) v -ОКА ./!& U/Н/) v -ОКА П)А!&
)а@де3 J 20
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
АКК*'*.M-О) 1& АКК*'*.M-О) 2& П)/ОQ)АS 2 и П)/ОQ)АS 1.
J.4.6. !%3>;ить все в<%3>;ате3и на :ит%е =асп=еде3ите3ьн<х $ст=о4ств& питание
ПНК& а та%Dе все в<%3>;ате3и на :ит%е питани9 систем& @а ис%3>;ением в<%3>;ате3е4 ОП,
и ОПОSНА!АН в%3>;а>тс9 пос3е @ап$с%а двигате3е4(.
П)/+*П)/#+/Н"/. ! по3ете в<%3>;ате39ми ,А'О./-НN/ и ,".О!N/ № 1 и № 2 t и
tt(& )А+"О1./К-)ОННN/ № 1 и № 2 t и tt( на :ит%е
=асп=еде3ите3ьн<х $ст=о4ств по3ь@оватьс9 SАП)/PА/-,M.
J.4.8. Пе=ед по3етом но;ь> п=ове=ить и от=ег$3и=овать внеTнее и вн$т=еннее
светотехни;ес%ое оAо=$дование& д39 ;его:
Y в%3>;ить и от=ег$3и=овать 9=%ость осве:ени9 в %аAине =$%о9т%ами
О,!/P/Н"/ П)"QО)О!& О,!/P/Н"/ ./!ОUО QО)-А& О,!/P/Н"/
П)А!ОUО QО)-А и =еостатом SА."!АuP"0 ,!/-F
Y от=ег$3и=овать нап=ав3ение светового пото%а от свети3ьни%ов @а3ива>:его
светаF
Y от=ег$3и=овать неоAходим$> 9=%ость све;ени9 сигна3ов на таA3о с
помо:ь> =$%о9т%и M)КО,-L .А'П НА +О,К/& 3амп сигна3и@а6ии
п$3ьтов с помо:ь> в<%3>;ате39 M)КО,-L .А'П НА P"-КАO НОKL Z
+/НL и 3амп сигна3и@а6ииF
Y $становить пе=е%3>;ате3ь АНО в по3оDение неоAходимо4 9=%ости и
п=ове=ить =аAот$ АНОF
Y п=ове=ить исп=авность =$3еDно4 и посадо;но4 Bа=.
J.4.V. П=ове=ить исп=авность всех светов<х сигна3ов и 3амп на таA3о и :ит%ах
наDатием %ноп%и П)О!/)КА .А'П& пос3е ;его наDать %ноп%$7таA3о ,' -АQ.О& п=и 5том
она до3Dна погасн$ть.
J.4.X. П=ове=ить по вст=оенном$ %онт=о3> =аAотоспосоAность топ3ивоме=а7
=асходоме=а ;е=е@ 172 мин пос3е его в%3>;ени9& д39 ;его:
Y на ПК*78 наDать %ноп%$ Н*.L& п=и 5том инде%с T%а3< - на ",-) до3Dен
оп$ститьс9 до @на;ени9 0 w 100 %г. !о в=ем9 и@менени9 по%а@ани4 T%а3< -
до3Dен @аго=етьс9 сигна3 О,- 1&W& ;то свидете3ьств$ет оA исп=авности
A3о%а QК,274К. Отп$стить %ноп%$& п=и 5том инде%с T%а3< до3Dен
подн9тьс9 до ве3и;ин< %о3и;ества топ3ива& @аме=енного топ3ивоме=омF
Y п=ове=ить по топ3ивоме=$7=асходоме=$ %о3и;ество @ап=ав3енного топ3ива
сог3асно @адани> на по3ет и $становить на Aо=тов<х ;асах то;ное в=ем9.
J.4.10. *становить на Aа=омет=и;ес%ом в<сотоме=е !+720:
Y ст=е3%$ на н$3ь п=и в<3ете с а5=од=омов& т3е>:их п=ев<Tение над
$=овнем мо=9 менее 1000 м& п=и 5том дав3ение по T%а3е п=иAо=а не до3Dно
от3и;атьс9 от дав3ени9 по данн<м метеостан6ии на $=овне а5=од=ома Aо3ее
;ем на 2 мм =т.ст.F
Y дав3ение 860 мм =т.ст. п=и в<3ете с а5=од=омов& име>:их п=ев<Tение над
$=овнем мо=9 1000 м и Aо3ее& п=и 5том в<сота по T%а3е п=иAо=а не до3Dна
от3и;атьс9 от Aа=омет=и;ес%о4 в<сот< а5=од=ома по данн<м метеостан6ии
Aо3ее ;ем на 2W м.
П)/+*П)/#+/Н"/. /с3и =ассог3асование меDд$ по%а@ани9ми дав3ени9 в<сот<( на
п=иAо=е и дав3ением в<сото4( по данн<м метеостан6ии п=ев<Tает 2
мм =т.ст. 2W м(& в<3ет само3ета& x та%Dе отво=а;ивание га4%и
%=ема3ье=< п=иAо=а д39 $ст=анени9 =ассог3асовани9 SАП)/PА/-,M.
)а@де3 J 21
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
J.4.11. П=ове=ить готовность %омп3е%са ПНК по в<све;ивани> сигна3ов&
по3оDени> о=ганов $п=ав3ени9 на п$3ьтах и по%а@ани9м п=иAо=ов& %ото=<е до3Dн< A<ть
с3ед$>:ими:
На п$3ьте $п=ав3ени9 Q2!' и ),QН:
Y на 3евом и п=авом 6иB=ов<х инди%ато=ах в<све;иваетс9 6иB=а 1F
Y на сигна3ьном таA3о в<све;ива>тс9 сигна3< ПП'& *П)А!.& П*-/!& )'&
КО) )'F
Y %ноп%и y m 1V0]& Н- )*K& )' )*K не наDат<F
Y пе=е%3>;ате3ь 'АMК Н/НАП) 7 НАП) в по3оDении& соответств$>:ем
=еDим$ =аAот< на@емного =адиома9%аF
Y пе=е%3>;ате3ь *П) 2!'7!!О+ KК в по3оDении *П) 2!'F
Y пе=е%3>;ате3ь =еDимов в по3оDении П)ОU)А'.
На п$3ьте $п=ав3ени9 А)К и "К7!К:
Y пе=е%3>;ате3ь КАНА.N в по3оDении& соответств$>:ем +П)' а5=од=ома
в<3етаF
Y =ег$39то= U)О'К в %=а4нем по3оDении по ;асово4 ст=е3%еF
Y пе=е%3>;ате3ь -.R7-.U в по3оDении -.RF
Y пе=е%3>;ате3ь \Оz7_{I в по3оDении КО'.
По3оDение %нопо% $п=ав3ени9 "К7!К:
а( п=и $с%о=енно4 подготов%е:
Y %ноп%а )/# )АQ наDата& %ноп%а "К! О,Н не наDата& сигна3и@ато= %ноп%и
в<све;иваетс9F
Y %ноп%и "К! П|}I& "К! +*Q.& SК )*K и 'К не наDат<& их сигна3и@ато=<
не в<све;ива>тс9F
Y S', $станов3ено магнитное с%3онение а5=од=омаF
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 ,K",./Н"/ О- ,!,.
A( п=и но=ма3ьно4 подготов%е:
Y сигна3и@ато=< ПО+U *,К и ПО+U НО)' в<све;ива>тс9F
Y %ноп%и "К! О,Н& "К! ПО!-& "К! +*Q. не наDат<& их сигна3и@ато=< не
в<све;ива>тс9F
Y %ноп%и SК )*K и 'К не наDат<F
Y п=и посто9нном в<све;ивании сигна3а ПО+U НО)' наDать %ноп%$ )/#
)АQ& п=и 5том погасн$т сигна3< ПО+U *,К и ПО+U НО)'& а на %ноп%е
"К! О,Н в<светитс9 сигна3и@ато=F
Y на S', $станов3ено магнитное с%3онение а5=од=ома.
*Aедитьс9& ;то %ноп%а 'К не наDата сигна3и@ато= $ %ноп%и погаTен(.
J.4.12. *Aедитьс9 в том& ;то на ПНП те%$:и4 %$=с =авен сто9но;ном$ %$=с$&
@аданн<4 %$=с& S.* и да3ьность =авн< %$=с$ и да3ьности до в<A=анного ПП' А1)(& A3ен%е=
К, $A=ан.
На КПП инди6и=$>тс9 сто9но;н<е $г3< %=ена и тангаDа.
J.4.1J. ! =еDиме )АQО-А п=ове=ить на п=иAо=ах ПНП и КПП инди%а6и> %$=са&
%=ена и тангаDа от д$A3и=$>:е4 "К!& д39 ;его:
Y наDать %ноп%$ "К! +*Q. %ноп%а "К! О,Н не наDата& сигна3и@ато=
%ноп%и погас& сигна3и@ато= %ноп%и "К! +*Q. @аго=е3с9( п=и 5том
по%а@ани9 о=тод=оми;ес%ого %$=са& %=ена и тангаDа не до3Dн< от3и;атьс9
)а@де3 J 22
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
от по%а@ани4 основно4 "К!F
Y ве=н$ть %ноп%$ "К! +*Q. в исходное по3оDение& д39 ;его наDать е?
вто=и;но& п=и 5том сигна3и@ато= %ноп%и гаснет& а сигна3и@ато= %ноп%и "К!
О,Н @аго=итс9F
Y наDать %ноп%$ "К! О,Н& п=и 5том сигна3и@ато= %ноп%и п=одо3Dает
в<све;иватьс9& а по%а@ание о=тод=оми;ес%ого %$=са до3Dно A<ть =авно
истинном$ %$=с$ п=и отDато4 %ноп%е(F
Y ве=н$ть %ноп%$ "К! О,Н в исходное по3оDение& д39 ;его наDать е?
вто=и;но& п=и 5том истинн<4 %$=с до3Dен оставатьс9 п=еDним.
*Aедитьс9 в том& ;то на п$3ьте @адат;и%а:
Y на @адат;и%е дав3ени9 $станов3ено Aа=омет=и;ес%ое дав3ение на $=овне
!ПП п=и в<3ете с а5=од=омов& име>:их п=ев<Tение над $=овнем мо=9
менее 1000 м и3и дав3ение 860 мм =т.ст. п=и в<3ете с а5=од=омов&
п=ев<Tение %ото=<х 1000 м и Aо3ееF
Y %ноп%а П"- ПНК наDата& сигна3и@ато= в<све;иваетс9F
Y пе=е%3>;ате3ь НА!/+/Н"/ А!-7)*K $станов3ен в по3оDение А!-.
J.4.14. О=ган< $п=ав3ени9 систем< «На=6исс» $становить в исходное по3оDение:
Y пе=е%3>;ате3ь +/НL7НОKL7,/-КА на "., в по3оDение +/НL и3и НОKL
в @ависимости от $=овн9 внеTне4 осве:енностиF
Y =$;%$ M)К на "., в %=а4нее 3евое по3оDениеF
Y пе=е%3>;ате3ь '/-КА7-)А,,А на "П! в по3оDение '/-КАF
Y пе=е%3>;ате3ь -АК-7+*Q. на "П! в по3оDение +*Q.F
Y =$;%$ M)К на "П! в %=а4нее 3евое по3оDениеF
Y га3етн<4 пе=е%3>;ате3ь пи3отаDно7навига6ионн<х =еDимов }J. Z
'А)a)*- Z Н ма3 Z ПО,А+ в по3оDение !S.& пе=е%3>;ате3ь =еDимов на
:ит%е $п=ав3ени9 ,*! в по3оDение НА!"U& п=и 5том на инди%ато=ах ".,
и "П! по9витс9 инBо=ма6и9& соответств$>:а9 =еDим$ в@3ета =ис. 16(.
+39 п=оведени9 вст=оенного %онт=о39 наDать %ноп%$ -/,- на ".,& п=и 5том на 5%=анах
"., и "П! до3Dна по9витьс9 тестова9 %а=тин%а& ;то свидете3ьств$ет о но=ма3ьно4 =аAоте
систем<. Пос3е п=ове=%и %ноп%$ -/,- отп$стить.
J.4.1W. П=ове=ить =аAотоспосоAность ),QН& А)К& =адиов<сотоме=а& ПНП и +А7
200. *Aедитьс9 в =аAотоспосоAности систем< ,!,722 по в<све;ивани> на "., с%о=ости не
Aо3ее 100.
J.4.16. П=ове=ить п=ави3ьность ввода п=ог=амм< по3?та в Q2!'& д39 ;его на П*
Q2!' и ),QН:
Y наDать %ноп%$ ПП'& п=и 5том на сигна3ьном таA3о A$дет в<све;иватьс9 в
п=оA3ес%овом =еDиме сигна3 ПП'F
Y наDать %ноп%$ с 6иB=о4& соответств$>:е4 ПП' № 2& п=и 5том на ПНП
до3Dн< инди6и=оватьс9 %онт=о3ьн<е @на;ени9 да3ьности& SП* и @аданного
%$=са на ПП' № 2& на 3евом 6иB=овом инди%ато=а 7 номе= 5того ПП'& а
сигна3 ПП' пе=е4д?т в =еDим посто9нного све;ени9F
Y п=ове=ить от=аAот%$ %онт=о3ьн<х @на;ени4 да3ьности и @аданного %$=са на
оста3ьн<е ПП'& наDима9 поо;е=?дно %ноп%$ ПП' и %ноп%и&
соответств$>:ие номе=$ ПП' J& 4& W& 6& 8& V(.
J.4.18. П=ове=ить п=ави3ьность в<да;и а@им$тов на @ап=ог=амми=ованн<е
=адиома9%и& д39 ;его:
Y наDать %ноп%$ )' )*K и %ноп%$ )'& п=и 5том на сигна3ьном таA3о
в<светитс9 в п=оA3ес%овом =еDиме сигна3 )'F
)а@де3 J 2J
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Y наDать %ноп%$ с 6иB=о4 2& п=и 5том на ПНП ст=е3%а К*) до3Dна
от=аAотать @на;ение а@им$та на )' 2& на п=авом 6иB=овом инди%ато=е
в<светитс9 номе= 5того )'& а сигна3 )' пе=е4дет в =еDим посто9нного
све;ени9F
Y ана3оги;но п=ове=ить от=аAот%$ а@им$та на оста3ьн<е )'& пос3е ;его
наDать %ноп%$ с 6иB=о4 1 и %ноп%$ )' )*K& п=и 5том сигна3и@ато= )'
)*K погаснет& а на п=авом 6иB=овом инди%ато=е A$дет инди6и=оватьс9
6иB=а 1 и от=аAотаетс9 @на;ение а@им$та на )' 1.
J.4.1V. П=ове=ить да3ьность и @аданн<е %$=с< на @ап=ог=амми=ованн<е
а5=од=ом<& д39 ;его:
Y наDать %ноп%$ А1)& п=и 5том на сигна3ьном таA3о сигна3 А1) A$дет
в<све;иватьс9 в п=оA3ес%овом =еDиме& а сигна3 ПП' погаснетF
Y наDать %ноп%$ с 6иB=о4 2& п=и 5том на ПНП до3Dн< инди6и=оватьс9
да3ьность и @аданн<4 %$=с на А1) 2& на 3евом 6иB=овом инди%ато=е 6иB=а
2& а сигна3 А1) пе=е4дет в =еDим посто9нного све;ени9F
Y ана3оги;но п=ово=ить от=аAот%$ да3ьности и @аданного %$=саF на А1) JF
пос3е п=ове=%и ввода п=ог=амм< на все ПП' и А1) наDать %ноп%$ ППz и
%ноп%$ о 6иB=о4 1& п=и 5том на таA3о A$дет в<све;иватьс9 сигна3 ПП'& а
на 3евом 6иB=овом инди%ато=е 6иB=а 1& а на ПНП от=аAота>тс9 да3ьность
и @аданн<4 %$=с на ПП'71.
J.4.1X. П=ово=ить =аAотоспосоAность св9@но4 =адиостан6ии.
J.4.20. П=ово=ить дав3ение в пневмосистеме& одно до3Dно A<ть 1VW Z 200 %гс/см
2
.
J.4.21. П=ове=ить дав3ение @а=9д%и гид=оа%%$м$39то=ов XW Z 100 %гс/см
2
(& наDав
%ноп%$ КОН-)О.L U"+)ОАКК на п=иAо=но4 дос%е.
J.4.22. !%3>;ить в<%3>;ате3и пи=опат=онов %=ес3а.
+ать техни%$ само3ета %оманд$: «*становить =$;%$ %атап$3ьти=овани9 в =аAо;ее
по3оDение и сн9ть с не? на@емн<4 п=едох=аните3ь». П=о%онт=о3и=овать сн9тие на@емного
п=едох=аните39 и $Aедитьс9 в надеDно4 Bи%са6ии =$;%и %атап$3ьти=овани9 в =аAо;ем
по3оDении.
J.W. 0а'$ск *и)ат%!%#2
J.W.1. Sап$с% двигате3е4 на @ем3е в<по3н9ть от а5=од=омн<х исто;ни%ов питани9& а
п=и неоAходимости от Aо=тов<х а%%$м$39то=н<х Aата=е4& п=и в%3>;енн<х Aо=тов<х
а%%$м$39то=ах п=и 3>Aом @ап$с%е. По3$;ив =а@=еTение на @ап$с%& дать %оманд$ техни%$
само3ета: «От двигате3е4».
0а'$ск *и)ат%!%# "с$4%ст!ят5 с!%*$64%( '"ря*к%7
Y $становить т=ехпо@и6ионн<4 пе=е%3>;ате3ь на :ит%е @ап$с%а двигате3е4 в
по3оDение SАП*,КF
Y $становить )*+ @ап$с%аемого двигате39 @а $по= 'А.N0 UАS на 10 Z 1W
мм& а @атем на $по= 'А.N0 UАSF
Y наDать %ноп%$ SАП*,К ./! П)А!( на 1Z2с& п=и 5том до3Dен в<светитьс9
сигна3 SАП*,К ./! П)А!(.
)а@=еTаетс9 п=и неоAходимости в<по3н9ть @ап$с% однов=еменно дв$х двигате3е4
однов=еменн<м и3и пос3едовате3ьн<м наDатием %нопо% SАП*,К ./! и SАП*,К П)А!.
J.W.2. 'омент @ап$с%а %онт=о3и=овать по T$м$ =аAота>:его т$=Aоста=те=а и
)а@де3 J 24
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
$ве3и;ени> оAо=отов двигате39.
! п=о6ессе @ап$с%а %онт=о3и=овать:
Y темпе=ат$=$ га@ов @а т$=Aино4& %ото=а9 до3Dна A<ть не Aо3ее 600], не
Aо3ее 6J0],& ес3и темпе=ат$=а га@ов пе=ед @ап$с%ом по $%а@ате3> Aо3ее
40],( на в=ем9 не Aо3ее W се%F
Y погасание сигна3а SАП*,К ./! П)А!( ;е=е@ W0 се% от на;а3а @ап$с%а и3и
на оAо=отах W2 Z W4pF
Y от%3>;ение т$=Aоста=те=а на оAо=отах W2ZW4p оп=еде39етс9 по и@менени>
@в$%а(.
П)/+*П)/#+/Н"/. /с3и на оAо=отах W4p не п=ои@оT3о от%3>;ение т$=Aоста=те=а&
п=е%=атить @ап$с% $станов%о4 =$д на $по= «,-ОП» и наDатием %ноп%и
«,-ОП».
+вигате3ь пос3е от%3>;ени9 т$=Aоста=т?=а автомати;ес%и в<ходит на оAо=от<
ма3ого га@аF ма%сима3ьна9 темпе=ат$=а га@ов @а т$=Aино4 не до3Dна п=ев<Tать на ма3ом га@е
460],.
J.W.J. /с3и в те;ение W Z 8 се%. т$=Aоста=т?= не @ап$сти3с9 нет ха=а%те=ного T$ма&
не =аст$т оAо=от< двигате39(& п=е%=атить @ап$с% $станов%о4 )*+ на $по= ,-ОП и наDатием
%ноп%и ,-ОП& пос3е ;его в<по3нить п=о%=$т%$ т$=Aоста=т?=а в с3ед$>:ем по=9д%е:
Y $становить т=ехпо@и6ионн<4 пе=е%3>;ате3ь в по3оDение П)ОК)*-КА
,-А)-~)АF
Y наDать %ноп%$ SАП*,К.
По о%он;ании п=о%=$т%и в<по3нить повто=н<4 @ап$с% двигате39.
J.W.4. /с3и ;е=е@ 20 Z 2W се% пос3е наDати9 %ноп%и SАП*,К двигате3ь не
@ап$сти3с9 оAо=от< не $ве3и;ива>тс9 Aо3ее 20 p и не =астет темпе=ат$=а га@ов(& п=е%=атить
@ап$с% $станов%о4 )*+ на $по= ,-ОП и наDатием %ноп%и ,-ОП. Пос3ед$>:и4 @ап$с%
в<по3н9ть пос3е в<9снени9 п=и;ин< не@ап$с%а.
П)/+*П)/#+/Н"/.
1. Повто=н<4 @ап$с% двигате39 =а@=еTаетс9 в<по3н9ть пос3е п=е%=а:ени9
в=а:ени9 =ото=ов.
2. Останав3ивать двигате3ь @а%=<тием поDа=ного %=ана& ес3и 5то не в<@<ваетс9
%=а4не неоAходимость>& SАП)/PА/-,M.
J. ! п=о6ессе в<хода двигате39 на 'А.N0 UАS на оAо=отах Aо3ее WW p мог$т
в<све;иватьс9 сигна3< на *,-: «ОQО)О-N ./! П)А!( Н"#/ X0 p» и
%=ат%ов=еменно не Aо3ее J се%( «,Q)О,L ОQО)О-N ./! П)А!(» и
«П/)/U)/! ./! П)А!(».
4. Sап$с% двигате39 п=е%=а:ать пе=еводом )*+ на $по= «,-ОП» в с3$;а9х
%=оме $%а@анн<х =анее(:
Y $ве3и;ение темпе=ат$=< га@ов @а т$=Aино4 в<Tе доп$стимо4 и3и п=и
отс$тствии по%а@ани4 на п=иAо=ах %онт=о39 оAо=отов и3и темпе=ат$=<F
Y во@ни%новени9 помпаDа и3и т=9с%иF
Y в<све;ивани9 на *,- сигна3ов «ОQ./+/Н !ОS+SАQ» и3и «Н/-
ПО+КАKК"»F
Y по %оманде техни%а само3етаF
Y от Aо=тов<х а%%$м$39то=н<х Aата=е4 доп$с%аетс9 не Aо3ее т=ех поп<то%
@ап$с%а.
J.6. /р"%рка са("!%тны8 сист%( 'ри ра&"та64и8 *и)ат%!я82
J.6.1. Пос3е @ап$с%а оAоих двигате3е4 и в<хода их на оAо=от< ма3ого га@а
)а@де3 J 2W
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
$Aедитьс9 в отс$тствии на *,- %а%их73иAо сигна3ов.
!%3>;ить в<%3>;ате3и ОП, и ОПОSНА!АН.
П)/+*П)/#+/Н"/. ! с3$;ае& ес3и сигна3 «О-К.uK" П)"!О+ ./! П)А!( U/Н/)»
пос3е в<хода двигате39 на 'А.N0 UАS не погас& то во и@AеDание
в<вода п=ивода и@ ст=о9 остановить двигате3ь.
+ать %оманд$ на отст<%ов%$ а5=од=омного питани9.
*становить пе=е%3>;ате3ь во3ьтмет=ов КОН-)О.L в по3оDени9: ./!& П)А! и
п=ове=ить нап=9Dение Aо=тов<х исто;ни%ов& %ото=ое до3Dно A<ть:
Y посто9нного то%а 28 Z 2X !F
Y пе=еменного то%а 11W Z 120 !.
Пос3е п=ове=%и пе=е%3>;ате3ь КОН-)О.L $становить в по3оDение ./!.
J.6.2. П=ове=%$ само3етн<х систем в<по3н9ть п=и =аAоте двигате3е4 на ма3ом га@е.
+39 п=ове=%и топ3ивно4 систем< наDать %ноп%$ НА,О,N на ПК*78 на J Z W се%&
п=и 5том до3Dна в<светитьс9 @е3ена9 3ампа над 5то4 %ноп%о4.
*Aедитьс9& ;то дав3ение в 1 и 2 гид=осистемах находитс9 в п=еде3ах 260 Z J00
%гс/см
2
.
П=ове=ить систем< основного& ава=и4ного и ста=тового то=моDени9 Z
%онт=о3и=$етс9 по инди%ато=ам дав3ени9 в то=мо@ах %о3ес. +о3Dно A<ть соответственно 10W
Z 120& X0 Z 110 и 18W Z 220 %гс/см
2
(.
J.6.J. П=и темпе=ат$=е на=$Dного во@д$ха ниDе ZJ0], д39 п=ог=ева =аAо;е4
Dид%ости п=ои@вести пос3едовате3ьно по 2 Z 4 по3н<х пе=е%3ад%и стаAи3и@ато=а& =$39
нап=ав3ени9& B3апе=онов& нос%ов %=<3а и то=мо@ного :ит%а и сто3ь%о Dе в%3>;ени4
основного ава=и4ного и ста=тового то=моDени9.
, помо:ь> %нопо% $п=ав3ени9 @а%=<3%ами п=ове=ить по инди%ато=$ "П7W2 их
в<п$с% и $Aо=%$& п=ове=ить =аAот$ то=мо@ного :ит%а.
*Aедитьс9& ;то на п=иAо=но4 дос%е в<све;ива>тс9 сигна3< @е3еного 6вета:
Y -)"'.1..Н/0-)F
Y -)"'.,-.Н/0-)F
Y -)"'.)Н.Н/0-).
J.6.4. Пе=ед п=ове=%о4 систем< $п=ав3ени9 само3етом $Aедитьс9 в том& ;то:
Y $%а@ате3ь КT по%а@<вает @на;ение КT в п=еде3ах 0&X Z 1&1F
Y инди%ато=< по3оDени9 стаAи3и@ато=а по%а@<ва>т по3оDение его %онсо3е4&
соответств$>:ее от%3онени> =$;%и $п=ав3ени9F
Y инди%ато= по3оDени9 нос%ов по%а@<вает по3оDение нос%ов.
Пос3е @ап$с%а двигате3е4 на п$3ьте ,+* во@моDно @аго=ание %нопо%73амп от%а@ов
под%ана3ов. Пос3едовате3ьн<м наDатием %нопо%73амп в%3>;ить от%3>;ивTиес9 под%ана3<.
П=ове=ить =аAотоспосоAность систем< $п=ав3ени9& д39 ;его:
Y на п$3ьте $п=ав3ени9 ,+* в%3>;ить в<%3>;ате3и +/'ПR К*), и
+/'ПR К)/НF
Y пе=е%3>;ате3ь =еDимов ,+* А!-7ПО./-7ПО,А+ $становить в
по3оDение ПО./-& п=и 5том на *,- в<све;иваетс9 сигна3 П/)/К.
)/#"' ,+*& а %ноп%а73ампа ,' -АQ.О на;инает светитьс9 в
п=оA3ес%овом =еDимеF
Y $Aедитьс9& ;то инди%ато=< по3оDени9 стаAи3и@ато=а п=и не4т=а3ьном
по3оDении =$;%и $п=ав3ени9 по%а@<ва>т не4т=а3ьное по3оDение %онсо3е4
стаAи3и@ато=аF
Y п=ове=ить от%3онение в по3ном диапа@оне =$;%и $п=ав3ени9 и педа3е4. П=и
освоAоDдении =$;%и и педа3е4 пос3едние до3Dн< @ан9ть по3оDение&
)а@де3 J 26
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
A3и@%ое % не4т=а3ьном$.
+39 п=ове=%и исп=авности ,+* =$;%$ $п=ав3ени9 $де=Dивать в %=а4них
по3оDени9х в те;ение J Z 4 се%. От%=<ть п=едох=аните3ьн<е %о3па;%и на п$3ьте п=ове=%и
,+* и в%3>;ить в<%3>;ате3ь 2& п=и 5том до3Dно в<све;иватьс9 таA3о ,+* в посто9нном
све;енииF
Y пе=е%3>;ате3ь НО,К" К)N.А $становить в по3оDение А!- и п=ове=ить
по инди%ато=$ от%3онение %=<3ьев<х нос%ов на J/4 ма%сима3ьного $г3аF
Y в%3>;ить в<%3>;ате3ь ОU)АН"K"- G& П$F
Y п=ове=ить $A=ан< 3и @а%=<3%и по сигна3и@а6ии(F
Y 5не=ги;но с темпом 1 се% от%3онить =$;%$ $п=ав3ени9 на сеA9 Z п=и
от%3онении =$;%и до3Dн< по9витьс9 «т9н$:ие» $си3и9 с т=9с%о4& не
п=еп9тств$>:ие по3ном$ от%3онени> =$;%и. *ве3и;ение $си3и4 в 5том
с3$;ае свидете3ьств$ет о но=ма3ьно4 =аAоте автомата ог=ани;ени9 G& П$.
П=и Aо3ее мед3енном от%3онении =$;%и @ат9Dе3ени9 не до3Dно A<тьF
Y от%3онить =$;%$ на сеA9 на 1/J по3ного хода от не4т=а3и и пос3едовате3ьно
наDать пе=е%3>;ате3ь 1 вве=х& @атем вни@& Bи%си=$9 его в %аDдом
по3оDении в те;ение 6 Z V се%.
П=и %аDдом наDатии ;е=е@ 2 Z J се% от%3онить =$;%$ $п=ав3ени9 в3ево& @атем
вп=аво на 1/J хода& Bи%си=$9 в 5том по3оDении в те;ение 2 Z J се%.
П=и наDатии пе=е%3>;ате39 1 до3Dн< в<све;иватьс9 сигна3и@ато=< Н
нап=ав3ение( и R B3апе=он<( на п$3ьте п=ове=%иF инди%ато=< нос%ов %=<3а до3Dн<
по%а@<вать их от%3онение& инди%ато=< по3оDени9 %онсо3е4 стаAи3и@ато=а 7 от%3онение
%онсо3е4 в одн$& @атем в д=$г$> сто=он$& а $%а@ате3ь КT 7 и@менение пе=едато;ного ;ис3а.
П=и наDатии пе=е%3>;ате39 1 вве=х до3Dно о:$:атьс9 допо3ните3ьное $си3ие п=и
попе=е;ном от%3онении =$;%и от не4т=а3и на ве3и;ин$ Aо3ее 1/J по3ного хода.
П=и наDати9х пе=е%3>;ате39 1 вве=х и вни@ на =$;%е до3Dно о:$:атьс9
во@=астание т9н$:его $си3и9& соп=овоDдаемое т=9с%о4& свидете3ьств$>:ее о но=ма3ьно4
=аAоте автомата ог=ани;ени9 G& П$ п=и п=ове=%е.
Пос3е п=ове=%и $становить =$;%$ $п=ав3ени9 в не4т=а3ьное по3оDение& от%3>;ить
в<%3>;ате3ь 2& п=и 5том таA3о ,+* гаснет.
!<%3>;ате3ь 2 @а%=<ть %о3па;%ом.
Пе=е%3>;ате3ь =еDимов ,+* $становить в по3оDение А!-& п=и 5том гаснет сигна3
П/)/К. )/#"' ,+*.
П)/+*П)/#+/Н"/. П=ои@водить в@3ет п=и в<све;ивании сигна3а ,+* SАП)/PА/-,M.
П=и п=оведении всех $%а@анн<х п=ове=о% ,+* %ноп%и73амп< на п$3ьте ,+* не
до3Dн< в<све;иватьс9.
!<све;ивание %ноп%и73амп< $%а@<вает на от%а@ 53емента соответств$>:его
под%ана3а& п=и 5том %ноп%а73ампа в<све;иваетс9 в мига>:ем =еDиме J Z W се%& по исте;ении
5того в=емени п=одо3Dает го=еть =овн<м светом до момента в%3>;ени9 под%ана3а.
/с3и п=и %а%о473иAо и@ п=ове=о% в<светитс9 от%а@ в под%ана3е& то д39 в%3>;ени9
от%а@авTего под%ана3а неоAходимо наDать го=9:$> %ноп%$73амп$. П=и в%3>;ении под%ана3а
3ампа гаснет. Пос3е 5того дваDд< повто=ить п=ове=%$& п=и %ото=о4 оAна=$Dен от%а@.
/с3и наDатием %ноп%и73амп< от%а@ не снимаетс9& и3и п=и повто=но4 п=ове=%е
по9в39етс9 вновь& в<3ет SАП)/PА/-,M.
П=ове=%$ =аAотоспосоAности $п=ав3ени9 само3етом @аве=Tить п=ове=%о4 ,А*& д39
;его:
Y на П* "К7!К наDать %ноп%$ SК )*KНF
Y наDать на п$3ьте ,А* %ноп%и НА!"U и А!-О'F
Y пове=н$ть %=ема3ье=$ SК на п=иAо=е ПНП и ;е=е@ J Z W се% ве=н$ть е? в
исходное по3оDение 3ев<4 и п=ав<4 стаAи3и@ато=< пе=емест9тс9 в =а@н<е
сто=он<& а @атем @а4м$т п=еDнее по3оDение& погаснет сигна3 -)"'
)а@де3 J 28
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Н/0-)(F
Y наDать %ноп%$ П)"!/+ К UО)"S погаснет сигна3 НА!"U& @аго=итс9
П)"!/+ К UО)"S и НAа=(F
Y наDать %ноп%$ ,Q)О, все сигна3и@ато=< ,А* погасн$т(F
Y $становить т=имме= в не4т=а3ьное по3оDениеF
Y на П* "К7!К повто=но наDать %ноп%$ SК )*KН.
J.6.W. П=ове=ить =аAотоспосоAность ответ;и%а ,)О& д39 ;его п=и в%3>;енном на
:ит%е питани9 в<%3>;ате3е ОПОSНА!АН в<све;иваетс9 сигна3 ,)О на *,- на п=иAо=но4
дос%е& %ото=<4 до3Dен ис;е@н$ть ;е=е@ 1 Z 2 мин(.
J.6.6. П=ове=ить =аAот$ ответ;и%а _7W11& д39 ;его на;ать %ноп%$ КОН-)& п=и 5том
до3Dна в<светитьс9 3ампа О-!/- ,О.
.ампа О-!/- ,О @аго=аетс9 та%Dе п=и ответе на @ап=осн<е сигна3< на@емн<х ).,.
/с3и до наDати9 %ноп%и КОН-) 3ампа $Dе в<све;иваетс9 мигает(& то п=и наDатии
%ноп%и КОН-) 9=%ость ее в<све;ивани9 $ве3и;иваетс9 и мигание п=е%=а:аетс9.

)а@де3 J 2V
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
РА0ДЕЛ 9
!NПО.Н/Н"/ ПО./-О!
4.1. /"*)"т"ка к ыр$!иани6 и р$!%ни%2
4.1.1. Sа%=<ть Bона=ь %аAин<. П=ове=ить @а%=<тие @ам%а Bона=9 по погасани>
светового сигна3а SАП)" RОНА)L на таA3о от%а@ов. )а@=еTаетс9 п=и =$3ении п=иот%=<ть
от%идн$> ;асть Bона=9 на $го3 W Z V]& ;то соответств$ет 1W0 Z 200 мм П=и @аго=ании сигна3а
SАП)" RОНА)L в по3ете сни@ить с%о=ость до W00 %м/; и п=е%=атить в<по3нение @адани9(.
Надеть %ис3о=одн$> мас%$ и подсоединить % не4 т=$A%$ %омпенсато=а нат9га Sa. П=ове=ить
на3и;ие и@A<то;ного дав3ени9 в %аAине& оно до3Dно A<ть не Aо3ее 0&06 %гс/см
2
меDд$ дв$м9
@е3?н<ми то;%ами на "К#(.
4.1.2. По3$;ив =а@=еTение на в<=$3ивание& неоAходимо:
Y в%3>;ить в<%3>;ате3ь *П) КО./,О'F
Y в<п$стить @а%=<3%иF
Y @ато=мо@ить %о3?са и подать техни%$ %оманд$: «*A=ать %о3од%и»F
Y по3$;ив ответ техни%а «Ко3од%и $A=ан<»& =асто=мо@ить %о3?са& в на;а3е
=$3ени9 п=ове=ить то=моDение %о3?с.
4.1.J. П=и =$3ении п=ове=ить =аAот$ механи@ма $п=ав3ени9 пе=едним %о3есом& п=и
от%3онении педа3е4 само3?т до3Dен =а@во=а;иватьс9 в сто=он$ от%3он?нно4 впе=?д педа3и
Aе@ п=именени9 то=мо@ов. П=и не4т=а3ьном по3оDении педа3е4 само3?т до3Dен двигатьс9
п=9мо3ине4но. П=и в<по3нении =а@во=отов на =$3ении оA=атить внимание на п=ави3ьность
по%а@ани4 %$=са от "К7!К& а@им$та само3?та от ),QН и3и К*) от А)К.
4.1.4. ,%о=ость =$3ени9 до3Dна оAеспе;ивать Aе@опасность двиDени9 само3?та и
ис%3>;ать во@моDность сто3%новени9 с п=еп9тстви9ми& но не п=ев<Tать на п=9мо4 W0 %м/;&
на =а@во=оте 20 %м/; п=и =ади$се =а@во=ота не менее 1W м.
П)/+*П)/#+/Н"/.
1. На =$3ении доп$с%аетс9 %=ат%ов=еменное с=аAат<вание =е;ево4 инBо=ма6ии:
«П)/+/.LНN0 *UО. А-АК"& П)/+/.LНАM П/)/U)*SКА».
2. П=и в<све;ивании одного и3и нес%о3ь%их ава=и4н<х сигна3ов и3и сигна3ов
от%а@ов& @адание не в<по3н9ть и п=и неоAходимости в<%3>;ить двигате3и.
4.2. Вз!:т2
4.2.1. !@3ет в<по3н9ть с в<п$:енн<ми нос%ами %=<3а и @а%=<3%ами на Aоев<х
ма%сима3ьном и3и Bо=саDном =еDимах =аAот< двигате3е4.
, 6е3ь> 5%ономии =ес$=са двигате3е4 п=и Aа@и=овании на а5=од=омах с д3ино4
Q!ПП 1V00 м и Aо3ее на само3?те с в@3?тно4 массо4 Aо3ее 2J000 %г в@3?т =а@=еTаетс9
в<по3н9ть на по3ном Bо=саDе Aоевом& $;еAно7Aоевом(F на само3?те с в@3?тно4 массо4 2J0007
20000 %г Z на ма%сима3ьном Aоевом( =еDимеF на само3?те с в@3?тно4 массо4 менее 20000 %г
в@3?т =а@=еTаетс9 в<по3н9ть на ма%сима3ьном $;еAно7Aоевом( =еDиме.
!@3?т с а5=од=ома с д3ино4 Q!ПП менее 1V00 м с в@3?тно4 массо4 Aо3ее 2J000 %г
в<по3н9ть на по3ном Bо=саDе Aоевом(& с в@3?тно4 массо4 менее 2J000 %г в@3?т =а@=еTаетс9
на по3ном Bо=саDе $;еAно7Aоевом(.
+3ина =а@Aега п=и в@3?те на по3ном Bо=саDе на $;еAно7Aоевом =еDиме по
с=авнени> с д3ино4 =а@Aега на по3ном Bо=саDе на Aоевом =еDиме $ве3и;иваетс9 на V071W0 м
)а@де3 4 2X
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
в @ависимости от в@3?тно4 масс<(.
!<=$3ив на в@3?тн$> по3ос$& п=о=$3ить по п=9мо4 W710 м и остановить само3?т&
п3авно $ве3и;ива9 степень то=моDени9 %о3?с до по3но4& в%3>;ить ста=тов<4 то=мо@.
П=ове=ить от%3онение стаAи3и@ато=а по инди%ато=$ пе=еме:ением =$;%и
$п=ав3ени9 от сеA9& на сеA9 до $по=ов.
П=ове=ить п=ави3ьность по%а@ани4 %=ена и тангаDа на КПП& %$=са в@3?та и а@им$та
К*)( на ПНП.
П=и на3и;ии =асхоDдени9 меDд$ %$=сом !ПП и те%$:им %$=сом на ПНП& а та%Dе
п=и $с%о=енно4 подготов%е "К7!К в =еDиме 'К п=ои@вести %о==е%6и> %$=са по оси !ПП с
испо3ь@ованием ,*!.
П=и по3?те Aе@ испо3ь@овани9 ПНК& %огда • !ПП а5=од=омов не
@ап=ог=амми=ован<& в<по3н9ть %о==е%6и> %$=са в =еDиме 'К.
!%3>;ить оAог=ев в<%3>;ате3ем П!+ )/S/)!& ПП+ и П!+ О,НО!Н +А*& п=и
5том сигна3 ОQОU)/! +А* на *,- погаснет.
!@3?т в<по3н9ть с в%3>;?нн<м механи@мом $п=ав3ени9 %о3есом пе=едне4 сто4%и
Tасси д39 оA3ег;ени9 па=и=овани9 =а@во=а;ива>:его момента в с3$;ае от%а@а двигате39 на
=а@Aеге и п=и в@3?те с Aо%ов<м вет=ом.
4.2.2. По3$;ив =а@=еTение на в@3?т& @астопо=ить п3е;ев<е =емни& п3авно $ве3и;ить
оAо=от< двигате3е4 до ма%сима3ьн<х& =асто=мо@ить %о3?са и на;ать =а@Aег. ! п=о6ессе
$ве3и;ени9 оAо=отов двигате3е4 $Aедитьс9 в том& ;то на *,- не в<све;ива>тс9 сигна3<
от%а@ов& в с3$;ае в<све;ивани9 одного и3и нес%о3ь%их сигна3ов $A=ать оAо=от< двигате3е4 и
в@3?т не в<по3н9ть.
П=и в@3?те на Bо=саDе в%3>;ение Bо=саDа п=ои@водить пос3е ст=агивани9 само3?та
пос3е =асто=маDивани9 %о3?с(.
П)/+*П)/#+/Н"/.
1. /с3и на оAо=отах& A3и@%их % ма%сима3ьн<м& п=ои@о4дет ст=агивание само3ета
во@моDно на мо%=ом Aетоне(& с3ед$ет немед3енно =асто=мо@ить %о3еса и на;ать
=а@Aег. ! с3$;ае =а@во=ота само3ета относите3ьно оси !ПП в@3ет п=е%=атить.
2. П=и =а@ни6е в по%а@ани9х оAо=отов на =еDиме =аAот< двигате3е4
«'АК,"'А.» Aо3ее J p и3и п=и =а@ни6е в по%а@ани9х темпе=ат$=< га@ов
Aо3ее W0], в<по3нение в@3ета SАП)/PА/-,M.
! пе=во4 по3овине =а@Aега до от=<ва пе=еднего %о3еса нап=ав3ение в@3ета
в<де=Dивать с помо:ь> $п=ав39емого %о3еса пе=едне4 сто4%и и& п=и неоAходимости&
допо3ните3ьно с помо:ь> основн<х то=мо@ов& а во вто=о4 по3овине =а@Aега Z =$39ми
нап=ав3ени9.
1BBе%тивность B3апе=онов и =$3е4 нап=ав3ени9 достато;на д39 па=и=овани9 на
в@3ете Aо%ового вет=а до 1W м/с.
! на;а3е =а@Aега =$;%$ $п=ав3ени9 в<де=Dивать в не4т=а3ьном по3оDении& п=и
достиDении с%о=ости 200 %м/; п3авн<м от%3онением =$;%и $п=ав3ени9 на сеA9 на;ать подCем
пе=еднего %о3еса до но=ма3ьного в@3етного $г3а и @аBи%си=овать его до момента от=<ва
само3ета.
П=и но=ма3ьном в@3етном $г3е се=един< Aо%ов<х @е=%а3 Bона=9 п=ое%ти=$>тс9 по
го=и@онт$& п=и 5том $го3 тангаDа на КПП A$дет о%о3о 10].
4.2.J. ,%о=ость от=<ва пе=еднего %о3еса в @ависимости от в@3етно4 масс< само3ета
состав39ет 2J072V0 %м/;F с%о=ости от=<ва само3ета в @ависимости от в@3етно4 масс< и
=еDимов =аAот< двигате3е4 п=иведен< в номог=аммах =ис.6& V %нига 2(.
4.2.4. Пос3е от=<ва само3ета& сох=ан99 в@3етн<4 $го3& на в<соте 1071W м
$становить пе=е%3>;ате3ь %=ана Tасси в по3оDение *Q)АНО& пос3е 5того п3авно со@дать
)а@де3 4 J0
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
$го3 тангаDа 1W720] по КПП и& не п=ев<Tа9 с%о=ости 4W0 %м/;& п=о%онт=о3и=овать $Aо=%$
Tасси и от%=<тие S*. Пос3е $Aо=%и Tасси @аг=$@%а педа3е4 $ве3и;иваетс9. /с3и хот9 A< одно
S* не стоит на @ам%е от%=<того по3оDени9& а с%о=ость Aо3ее 4W0 %м/;& на *,- в<све;иваетс9
сигна3 !ОS+ SАQ SАК)N- и в<даетс9 =е;ева9 инBо=ма6и9: «!о@д$хо@аAо=ни% @а%=<т&
с%о=ость не Aо3ее WW0 %и3омет=ов в ;ас». ! 5том с3$;ае неоAходимо наA=ать в<сот$ Aо3ее
2000 м и3и %=ат%ов=еменно на W се%( сни@ить оAо=от< двигате3е4 до X0 p. /с3и S* не
от%=оетс9& не и@мен99 =еDим по3ета& $становить пе=е%3>;ате3ь ,/-К" !ОS+SАQ в
по3оDение О-К). /с3и S* не от%=оетс9 и в 5том с3$;ае& @адание п=е%=атить.
П)/+*П)/#+/Н"/. ! с3$;ае от%=<ти9 «S*» пе=е%3>;ате3ем ,/-К" !ОS+SАQ $станов%$
его в по3оDение А!- п=ои@водить пос3е посад%и пе=ед с=$3иванием с
!ПП.
На с%о=ости не Aо3ее 600 %м/; $A=ать @а%=<3%и.
*Aо=%$ @а%=<3%ов п=о%онт=о3и=овать по погасани> @е3еного сигна3а на "П7W2.
! п=о6ессе $Aо=%и Tасси @е3ен<е сигна3< гасн$т& в<све;иваетс9 6ент=а3ьн<4
%=асн<4 сигна3и@ато=& %ото=<4 гаснет п=и $A=анном по3оDении Tасси и $A=анн<х @а%=<3%ах.
!=ем9 $Aо=%и Tасси 87V се%.
*Aедитьс9 в том& ;то пос3е $Aо=%и Tасси нос%и %=<3а @ан93и по3оDение&
соответств$>:ее те%$:ем$ $г3$ ата%и.
4.J. /"са*ка2
4.J.1. Пе=ед @аходом на посад%$ п=ове=ить и $Aедитьс9& ;то дав3ение в
гид=осистемах 260 7 J00 %гс/см
2
.
4.J.2. На п=9мо4 пе=ед т=етьим =а@во=отом на с%о=ости не Aо3ее W00 %м/;
в<п$стить Tасси. П=и 5том автомати;ес%и от%3он9>тс9 нос%и %=<3а ес3и пе=е%3>;ате3ь
{|,К" К)N.А находитс9 в по3оDении А!-(. !о@ни%а>:и4 п=и 5том неAо3ьTо4 момент на
пи%и=ование 3ег%о па=и=$етс9 =$;%о4 $п=ав3ени9. !<п$с% Tасси %онт=о3и=овать по
@аго=ани> @е3ен<х сигна3ов на КП7W2 и по в<све;ивани> таA3о aА,," !NП*P/НО& а
та%Dе по восстанов3ени> дав3ени9 в пе=во4 гид=осистеме до 2607J00 %гс/см
2
& а в<п$с% нос%ов
по инди%ато=$.
Пе=е%3>;ате3ь %=ана Tасси оставить в по3оDени9 !NП*P/НО.
4.J.J. Пе=ед ;етве=т<м =а@во=отом в<п$стить @а%=<3%и. !<п$с% @а%=<3%ов
%онт=о3и=овать по @аго=ани> @е3еного сигна3а на "П7W2.
! с3$;ае в<п$с%а @а%=<3%ов п=и $A=анном Tасси на "П7W2 в<све;иваетс9
6ент=а3ьн<4 %=асн<4 сигна3и@ато=& =аAота>:и4 в п=оA3ес%овом =еDиме. !<све;ивание
сигна3а соп=овоDдаетс9 =е;ево4 инBо=ма6ие4 «aасси $A=ано».
4.J.4. Kетве=т<4 =а@во=от в<по3н9ть на с%о=ости JW0 %м/; с %=еном не Aо3ее 4W].
+П)' п=о4ти на в<соте 200 м и с%о=ости J107J20 %м/;. ,ниDение в<по3н9ть с
ве=ти%а3ьно4 с%о=ость> W7J м/с. QП)' п=о4ти на в<соте 60 м и с%о=ости 2X07J00 %м/;.
На п3ани=овании пос3е п=о3ета QП)' $меньTать с%о=ость п3ани=овани9 с та%им
=ас;етом& ;тоA< % на;а3$ в<=авнивани9 она A<3а =авна 2607280 %м/; в @ависимости от
посадо;ного веса само3ета(.
4.J.W. !<=авнивание на;инать с в<сот< V710 м& темп в<Aи=ани9 =$;%и на сеA9
в<де=Dивать в соответствии с п=иA3иDением само3ета % @ем3е. Sа%он;ив в<=авнивание на
в<соте не Aо3ее 1 м& п3авно $A=ать )*+ на $по= ма3ого га@а и& п=одо3Dа9 в<Aи=ать =$;%$ на
сеA9 со=а@ме=но со сниDением само3ета(& со@дать но=ма3ьн<4 посадо;н<4 $го3& =авн<4 107
12°. )асход =$;%и $п=ав3ени9 д39 со@дани9 посадо;ного $г3а состав39ет 47W см.
)а@де3 4 J1
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
П)/+*П)/#+/Н"/. ! п=о6ессе посад%и =е@%ие двиDени9 =$;%о4 $п=ав3ени9 мог$т
п=ивести % =ас%а;%е само3ета по тангаD$.
4.J.6. Посадо;на9 с%о=ость& д3ина п=оAега с в<п$:енн<ми @а%=<3%ами и нос%ами
%=<3а и с п=именением то=мо@ов %о3ес с=а@$ пос3е оп$с%ани9 пе=еднего %о3еса в @ависимости
от посадо;но4 масс<& п=иведен< в номог=аммах =ис.8& V %нига 2(.
Посадо;н<е с%о=ости и д3ин< п=оAега само3ета п=и подвес%е AомA и Н),
$ве3и;иваетс9 соответственно на W710 %м/; и W0 м.
Пос3е %асани9 !ПП основн<ми %о3есами& в<п$стить то=мо@но4 па=аT>т& оп$стить
пе=еднее %о3есо и по3ность> оADать то=мо@н<е педа3и. Пи%и=$>:и4 момент п=и в<п$с%е
то=мо@ного па=аT>та па=и=овать от%3онением =$;%и $п=ав3ени9 «на сеA9».
4.J.8. П=и @аходе на посад%$ с Aо%ов<м вет=ом Aо=отьс9 со сносом& вп3оть до
%асани9& подAо=ом %$=са. Пос3е %асани9 !ПП основн<ми %о3есами& не оп$с%а9 пе=еднего
%о3оса& п3авн<м от%3онением педа3е4 $становить само3ет по оси !ПП& $де=Dива9 его от
%=епов от%3онением =$;%и $п=ав3ени9 п=отив вет=а. )асход педа3е4 и =$;%и $п=ав3ени9 п=и
дово=оте само3ета состав39ет 1/J и 1/2 хода соответственно.
П=и оп$с%ании пе=еднего %о3еса педа3и $становить в по3оDение& A3и@%ое %
не4т=а3ьном$ и на;ать то=моDение. -о=мо@но4 па=аT>т в<п$с%ать п=и неоAходимости пос3е
оп$с%ани9 пе=еднего %о3еса. На п=оAеге с оп$:енн<м пе=едним %о3есом тенден6и> %
=а@во=от$ п=отив вет=а па=и=овать с помо:ь> $п=ав39емого %о3еса пе=едне4 сто4%и и п=и
неоAходимости с помо:ь> основн<х то=мо@ов.
Пос3е п=оAега и3и по %оманде с КП сA=осить то=мо@но4 па=аT>т и =асстопо=ить
п3е;ев<е =емни.
П)/+*П)/#+/Н"/.
1. Ава=и4н$> систем$ то=моDени9 на п=оAеге испо3ь@овать и с3$;а9х
неисп=авности основно4 систем<& д39 ;его на с%о=ости не Aо3ее 220 %м/;
=$%о9т%$ ава=и4ного то=моDени9 п3авно @а 27J с в<т9н$ть на сеA9 на по3н<4
ход и $де=Dивать в 5том по3оDении до останов%и само3ета& п=и 5том
минима3ьна9 д3ина п=оAега оAеспе;иваетс9 с п=именением то=мо@ного
па=аT>та.
2. П=и посад%е на !ПП& ;асти;но по%=<т$> 3ьдом& в %он6е п=оAега на с%о=ости
менее J0 %м/; неоAходимо $меньTить дав3ение в то=мо@ах д39 п=едотв=а:ени9
по9в3ени9 >@а %о3?с.
4.J.V. Пос3е с=$3ивани9 с !ПП от%3>;ить в<%3>;ате3и оAог=ева П!+ )/S/)!&
ПП+ и П!+ О,НО!Н +А*& $A=ать @а%=<3%и и нос%и %=<3а.
4.J.X. Sа=$3ив на сто9н%$& от%3>;ить ПНК& от%=<ть Bона=ь и в<%3>;ить двигате3и&
д39 ;его $становить )*+< на $по= ,-ОП.
П)/+*П)/#+/Н"/.
1. /с3и пос3е останова двигате39 п=оисходит дого=ание топ3ива в Bо=саDно4
%аме=е& неоAходимо в<по3нить п=о%=$т%$ двигате39& а в с3$;ае интенсивного
го=ени9 @ап$стить двигате3ь. +39 п=о%=$т%и двигате39 п=и по3оDении )*+ на
,-ОП пе=е%3>;ате3ь «П)ОК)*-КА +!"UА-/.M ` SАП*,К ` П)ОК)*-КА
,-А)-~)А» $становить в по3оDение «П)ОК)*-КА +!"UА-/.M» и наDать
%ноп%$ «SАП*,К». !=ем9 п=о%=$т%и двигате39 W0 7 WW се%.
2. Пе=ед от%=<тием Bона=9 $Aедитьс9& ;то и@A<то;ное дав3ение в %аAине пе=епад(
не п=ев<Tает 0&06 %гс/см
2
меDд$ дв$м9 @е3?н<ми то;%ами на "К#(. П=и
п=ев<Tении $%а@анного дав3ени9 =а@ге=мети@и=овать %аAин$ %=аном
=а@ге=мети@а6ии.
)а@де3 4 J2
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Пос3е постанов%и )*+ в по3оDение ,-ОП от%3>;ить все пот=еAите3и
53е%т=о5не=гии& %=оме исто;ни%ов питани9& %ото=<е от%3>;ать пос3е по3ного останова =ото=а
двигате39.
От%3>;ить в<%3>;ате3и пи=опат=онов %=ес3а и дать %оманд$ техни%$ само3ета:
«Поставить на@емн<е п=едох=аните3и п=едох=аните3ь( на =<;аги стопо=ени9 =$;%и
%атап$3ьти=овани9» и «*становить =$;%$ %атап$3ьти=овани9 в не=аAо;ее по3оDение».
4.4. У8"* на т"р"# кр$)2
*ход на вто=о4 %=$г во@моDен с 3>Aо4 в<сот<& вп3оть до %асани9 !ПП %о3есами.
*ход на вто=о4 %=$г Aе@ %асани9 !ПП оAеспе;иваетс9 с в<сот< 2071W м.
П=ин9в =еTение оA $ходе на вто=о4 %=$г& $становить )*+ двигате3е4 в по3оDение
'АК,"'А.& п=е%=атить сниDение и& не доп$с%а9 поте=и с%о=ости менее 2807260 %м/;&
пе=евести само3?т в наAо= в<сот<& $A=ать Tасси и @а%=<3%и.
П)/+*П)/#+/Н"/.
1. П=и?мистость двигате3е4 с ма3ого га@а до ма%сима3ьного AесBо=саDного
=еDима =авна 47W се%.
2. 'ин$тн<е =асход< топ3ива п=и по3?те по %=$г$ во в@3етно7посадо;но4
%онBиг$=а6ии на с%о=ости 4W0 %м/; состав39>т с в<п$:енн<м Tасси 6W %г/мин.
4.W. Ос"&%нн"сти '"!%т" ;к"н%#%р"(< и '"с!%*"ат%!5ны8
з!:т"-'"са*"к2
По3?т< «%онве4е=ом» в<по3н9ть на а5=од=омах с д3ино4 !ПП не менее 1V00 м на
само3ете Aе@ подвесо% д39 от=аAот%и в@3?та и посад%и днем и но;ь>. Пе=в$> посад%$
в<по3н9ть п=и остат%е топ3ива не Aо3ее J000 %г.
П=и остат%е топ3ива J000 7 2000 %г в@3?т «%онве4е=ом» в<по3н9ть на ма%сима3ьном
Aоевом( =еDиме =аAот< двигате3е4.
П=и остат%е топ3ива не Aо3ее 2000 %г в@3ет «%онве4е=ом» =а@=еTаетс9 в<по3н9ть на
ма%сима3ьном $;еAно7Aоевом( =еDиме =аAот< двигате3е4.
-ехни%а в<по3нени9 посад%и в соответствии с п. 4.J.
Пос3е %асани9 !ПП и $сто4;ивого п=оAега на основн<х %о3?сах в те;ение J74 се%
$становить но=ма3ьн<4 в@3?тн<4 $го3 само3?та& пе=евести )*+ @а 1 7 2 се% в по3оDение
'АК,"'А. и& в<де=Dива9 в@3?тн<4 $го3& п=ои@вести в@3?т.
П)/+*П)/#+/Н"/. /с3и в п=о6ессе $ве3и;ени9 оAо=отов двигате3е4 до ма%сима3ьн<х
по9в39етс9 5не=ги;н<4 =а@во=а;ива>:и4 момент& д39 па=и=овани9
%ото=ого т=еA$етс9 посто9нное от%3онение педа3е4 Aо3ее 1/2 хода&
=$%оводствоватьс9 =е%оменда6и9ми п. 6.6.
'а%сима3ьное %о3и;ество по3?тов «%онве4е=ом» не до3Dно п=ев<Tать ;ет<=?х.
Остато% топ3ива пе=ед @а%3>;ите3ьн<м в@3?том до3Dен A<ть не менее 1200 %г.
)а@=еTаетс9 та%Dе в<по3нение дв$х пос3едовате3ьн<х посадо%& п=и 5том пе=ва9
посад%а до3Dна в<по3н9тьс9 с ма%сима3ьно4 посадо;но4 массо4 не Aо3ее 20000 %г& Aе@
п=именени9 то=мо@ного па=аT>та с на;а3ом то=моDени9 на E c 200 %м/;.
+3ина п=оAега п=и 5тих $с3ови9х состав39ет 14W071W00 м. !=ем9 =$3ени9 меDд$
о%он;анием п=оAега пос3е пе=во4 посад%и и на;а3ом =а@Aега во вто=ом в@3ете до3Dно
состав39ть не менее W мин$т& неоAходим<х д39 ох3аDдени9 то=мо@ов %о3ес.
)а@де3 4 JJ
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
П)/+*П)/#+/Н"/. Пос3едовате3ьн<е посад%и =а@=еTаетс9 в<по3н9ть п=и темпе=ат$=е
на=$Dного во@д$ха не Aо3ее J0],.
!то=а9 посад%а в<по3н9етс9 с п=именением то=мо@ного па=аT>та и то=мо@ов %о3ес
%а% $%а@ано в п.4.J.
4.6. /"са*ка 'ри "тказ% сист%(ы ы'$ска закры!к"2
/с3и п=и наDатии %ноп%и в<п$с%а @а%=<3%ов они не в<п$сти3ись и на "П7W2 не
в<све;иваетс9 сигна3 в<п$с%а @а%=<3%ов& наDать %ноп%$ на их $Aо=%$& посад%$ в<по3н9ть с
$A=анн<ми @а%=<3%ами.
! 5том с3$;ае в<де=Dивать с%о=ость п3ани=овани9 пос3е ;етве=того =а@во=ота на
1W720 %м/; Aо3ьTе& ;ем п=и @аходе на посад%$ с в<п$:енн<ми @а%=<3%ами.
Посадо;на9 с%о=ость и д3ина п=оAега само3ета с $A=анн<ми @а%=<3%ами
$ве3и;ива>тс9 на 10 71W %м/; и W0 7 60 м соответственно.
4.8. /"са*ка 'ри "тказ% ат"(ати.%ск")" $'ра!%ния н"ска(и
кры!а2
/с3и пос3е в<п$с%а Tасси нос%и %=<3а не от%3он9>тс9 %онт=о3и=$етс9 по
инди%ато=$(& от%3онить их в=$;н$>& $становив пе=е%3>;ате3ь нос%ов в по3оDение
!NП*P/НN.
П=и посад%е с неот%3оненн<ми нос%ами %=<3а п=и от%а@е $п=ав3ени9 нос%ами
%=<3а( пе=е%3>;ате3ь НО,К" К)N.А $становить в по3оDение *Q)АНN. ,%о=ость
п3ани=овани9 пос3е ;етве=того =а@во=ота и д3ина п=оAега само3ета $ве3и;ива>тс9 на 10 7 1W
%м/; и W0760 м& соответственно& G доп на посад%е не Aо3ее 10].
4.V. /"!%т на 'р%*%!5ны8 р%-и(а8 '" ск"р"сти и .ис!$ М2
+39 достиDени9 п=еде3ьн<х ;исе3 ' =а@гон само3ета в<по3н9ть п=и =аAоте
двигате3е4 на =еDиме по3ного Bо=саDа.
, $;еAно4 6е3ь> по3ет на =а@гон с%о=ости до п=еде3ьного ;ис3а ' Aе@ подвесо% и3и
с 2х)728 и 2х)78J1 в<по3н9ть по с3ед$>:е4 п=ог=амме:
Y наAо= в<сот< до 12000 м на ма%сима3ьном& в<Tе 12000 м на Bо=саDн<х
=еDимах =аAот< двигате3е4 на E ист b VW07V00 %м/;& 'b 0&V70&VWF
Y =а@гон само3ета на по3ном Bо=саDе в го=и@онта3ьном по3ете на в<соте
1J000 м до ма%сима3ьного ;ис3а 'F
Y то=моDение само3ета до ' b 0&V70&VW и3и E п= b W00 %м/;. П=и ма3<х
$да3ени9х от а5=од=ома сниDение в<по3н9ть на Aо3ьTих с%о=ост9х.
П=и д=оссе3и=овании двигате39 до ма3ого га@а в диапа@оне ;исе3 'b0&X71&0
во@моDно A$Aнение во@д$хо@аAо=ни%ов& не в3и9>:ее на $сто4;ив$> =аAот$ двигате3е4.
По3ет % а5=од=ом$ в<по3н9ть на в<соте1200071J000 м п=и ;ис3е ' b 0&V70&VW. На
$да3ении 1W07180 %м пе=евести само3ет на сниDение и в<по3н9ть его на с%о=ости W00 %м/; п=и
=аAоте двигате3е4 на =еDиме 'А.N0 UАS.
4.X. /"!%т на 'ракти.%ски# '"т"!"к2
По3ет на п=а%ти;ес%и4 пото3о% с $;еAно4 6е3ь> в<по3н9ть на само3ете Aе@
подвесо% и3и с 2х)728 и 2х)78J1 по с3ед$>:е4 п=ог=амме:
Y =а@гон само3ета $ @ем3и до Eп=b6W07680 %м/; до в<сот<
200 м на Bо=саDном и3и ма%сима3ьном =еDимах =аAот< двигате3е4&
наAо= в<сот< до достиDени9 ' b 0&V70&VWF
)а@де3 4 J4
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Y наAо= в<сот< 11000712000 м на ' b 0&V70&VWF
Y на в<соте1000712000 м =а@гон до ;ис3а ' b 1&6 на =еDиме
по3ного Bо=саDа и на ;ис3е ' b 1&6 наAо= в<сот< до достиDени9
ве=ти%а3ьно4 с%о=ости J7W м/сF
Y от%3>;ение Bо=саDа& $станов%а )*+ на $по= 'А.N0 UАS и сниDение до
в<сот< 1200071J000 м с $меньTением ;ис3а ' до 0&V70&VWF
Y по3ет на ' b 0&V70&VW на в<соте 1200071J000 м до =$AеDа сниDени9 до
да3ьности 1W07180 %м(F
Y сниDение на E п= b W00 %м/; п=и =аAоте двигате3е4 на =еDиме 'А.N0
UАS до в<сот< по3ета по %=$г$.
П=а%ти;ес%и4 пото3о% на =еDиме по3ного Bо=саDа п=и в<=аAот%е W0 p топ3ива
от но=ма3ьного @апаса( Aе@ подвесо% состав39ет 1VW00 м.
На $;еAно7Aоевом =еDиме =аAот< двигате3е4 ма%сима3ьное ;ис3о ' b 1&8W&
п=а%ти;ес%и4 пото3о% 16J00 м.
4.10. /"!%т на 'и!"та-2
О&4и% $казания
На само3ете =а@=еTаетс9 в<по3н9ть Bиг$=< п=остого& с3оDного и в<сTего
пи3отаDа в Tи=о%ом диапа@оне с%о=осте4 и в<сот по3ета в п=еде3ах доп$стим<х $г3ов ата%и
и пе=ег=$@о% по *АП по с=аAат<вани> ОП)( с $;етом осоAенносте4& и@3оDенн<х в
насто9:ем под=а@де3е.
! насто9:ем под=а@де3е =ассмат=иваетс9 пи3отам на само3ете с подвес%ами&
%ото=<е $с3овно =а@де3ен< на г=$пп<:
1 )р$''а 7 само3ет Aе@ подвесо% и3и с 2х)78J1 m 2х)728)1 H728I1(& и3и с 2х)78J1 m
до 2 АQ %а3иA=а до W00 %г& и3и 2х)78J1 m 2х,72W& и3и 2х)78J1 m 2хQ7V' 2хQ71J.(F
2 )р$''а 7 само3ет с 4х)78J1 m 6х)728)1 H728I1( и3и 2х)78J1 m до 6 АQ %а3иA=а до
W00 %г& и3и 2х)78J1 m 4хQ7V' 4хQ71J.( и3и 2х)78J1 m 4х,72WF
3 )р$''а 7 само3ет с 2х)78J1 m до V АQ %а3иA=а до W00 %г и3и 2х)78J1 m до 16 АQ
%а3иA=а до 2W0 %г.
П)/+*П)/#+/Н"/. , д=$гими ва=иантами подвесо% в<по3нение пи3отаDа
SАП)/PА/-,M.
Oа=а%те=исти%и Bиг$= пи3отаDа на Aоевом и $;еAно7Aоевом =еDимах =аAот<
двигате3е4 с *) п=а%ти;ес%и не от3и;а>тс9& @а ис%3>;ением наAо=а в<сот< @а го=%$.
Пи3отаD в<по3н9ть то3ь%о п=и в%3>;енном ог=ани;ите3е $г3ов G и П$. !<ход на
п=еде3ьн<е $г3< ата%и п3и пе=ег=$@%$ соп=овоDдаетс9 «$по=ом» ст$пен;ат<м $ве3и;ением
$си3и4 на =$;%е на 1W %г( и т=9с%о4 =$;%и $п=ав3ени9. П=и 5том в<све;иваетс9 сигна3 «G& П$
К)"-"K»& соп=овоDдаем<4 =е;ево4 инBо=ма6ие4 «П=еде3ьн<4 $го3 ата%и& п=еде3ьна9
пе=ег=$@%а».
,истема ОП) п=и п=ави3ьно4 ее 5%сп3$ата6ии оAеспе;ивает в<со%$>
манев=енность само3ета п=и Aе@опасном пи3оти=овании по г=ани6е п=еде3ьн<х $г3ов ата%и и
пе=ег=$@%и.
П)/+*П)/#+/Н"/. Пе=еси3ивание «$по=а» п=и в<по3нении Bиг$= пи3отаDа @аметного
=оста манев=енности не дает& но моDет п=ивести % сва3ивани>
само3ета и3и % п=ев<Tени> П$ доп.
П=и со@дании @аданно4 пе=ег=$@%и с темпом менее 2 се% ОП) с=аAат<вает на
)а@де3 4 JW
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
неAо3ьTих $г3ах ата%а и пе=ег=$@%и. -емп в<хода на доп$стим<е $г3< ата%и и пе=ег=$@%и
оп=еде39етс9 «$по=ом» п=и сох=анении т9н$:их $си3и4 на =$;%е $п=ав3ени9.
П=и по3етах на в<сотах менее W000 м и Aо3ьTих п=иAо=н<х с%о=ост9х&
соответств$>:их ;ис3ам ' b 0&XW71&2& мог$т иметь место $по=< =$;%и $п=ав3ени9 по %=ен$ и
педа3е4 и@7@а недостато;но4 мо:ности гид=оп=иводов B3апе=онов и =$3е4 нап=ав3ени9&
одна%о $п=ав39емость в 5том с3$;ае остаетс9 достато;но4 и состав39ет 2W7J0° в се%$нд$.
Пе=ед в<по3нением пи3отаDа неоAходимо подт9н$ть @астопо=ить( п3е;ев<е =емни.
П=ове=ить на )+71W по3оDение =$%о9т%и +А!.7О-К.& %ото=а9 до3Dна A<ть в по3оDении
+А!..
ВИРАЖ
!и=аDи =а@=еTаетс9 в<по3н9ть на Bо=саDн<х и AесBо=саDн<х =еDимах =аAот<
двигате3е4 во всем 5%сп3$ата6ионном диапа@оне в<сот и с%о=осте4. От3и;и4 в в<по3нении
3евого и п=авого ви=аDе4 нет. Пе=ед вводом в ви=аD $становить @аданн$> с%о=ость и
%оо=дини=ованн<м двиDением =$;%и $п=ав3ени9 и педа3е4 ввести само3ет в =а@во=от с
однов=еменн<м $ве3и;ением т9ги двигате3е4 до неоAходимо4 @аданно4( ве3и;ин<.
П=ави3ьность в<по3нени9 ви=аDа %онт=о3и=овать по естественном$ го=и@онт$
авиаго=и@онт$(& ва=иомет=$& в<сотоме=$& $%а@ате39м с%о=ости и пе=ег=$@%и. На п=еде3ьном
по т9ге ви=аDе с%о=ость с3ед$ет в<де=Dивать неAо3ьTими и@менени9ми пе=ег=$@%и& а в<сот$
Z и@менением %=ена. !<вод и@ ви=аDа п=ои@водить %оо=дини=ованн<ми двиDени9ми =$;%и и
педа3е4 с однов=еменн<м $меньTением т9ги двигате3е4 с темпом& оAеспе;ива>:им
сох=анение с%о=ости.
П=и в<по3нении $становивTихс9 ви=аDе4 с $г3ами %=ена Aо3ее 6W780° €
$
b 2&W 7 J(
@аданн<4 =еDим допо3ните3ьно %онт=о3и=овать по ве3и;ине но=ма3ьно4 пе=ег=$@%и.
Sависимость пе=ег=$@%и $становивTихс9 ви=аDе4 от в<сот< и с%о=ости по3ета
по%а@ана на =ис. J& 4. П=и 5том ма%сима3ьн<е $г3ов<е с%о=ости $становивTегос9 =а@во=ота
само3ета достига>тс9 на с%о=ост9х& соответств$>:ие ма%сима3ьн<м пе=ег=$@%ам
$становивTегос9 ви=аDа.
Rо=си=ованн<е не$становивTиес9( ви=аDи в диапа@оне до@в$%ов<х с%о=осте4
по3ета =а@=еTаетс9 в<по3н9ть& не п=ев<Tа9 доп$стим<х $г3ов ата%и и ма%сима3ьн<х
5%сп3$ата6ионн<х пе=ег=$@о% по *АП и3и ОП).
На3и;ие подвесо% не о%а@<вает с$:ественного в3и9ни9 на техни%$ в<по3нени9
ви=аDа.
/ИКИРОВАНИЕ
Пи%и=ование =а@=еTаетс9 в<по3н9ть с $г3ами до 60] на AесBо=саDн<х =еDимах
=аAот< двигате3е4.
!вод в пи%и=ование в @ависимости от п=едTеств$>:его манев=а и пот=еAного
@аданного( $г3а пи%и=овани9 п=ои@водить с =а@во=ота и3и пе=ево=отом.
На пи%и=овании с в<сот< J0007W000 м с $A=анн<м то=мо@н<м :ит%ом п=и $г3ах
пи%и=овани9 207J0] п=и=ост с%о=ости на %аDд<е 1000 м поте=9нно4 в<сот< состав39ет:
Y 1J07140 %м/; 7 п=и =аAоте двигате3е4 на =еDиме ма3ого га@аF
Y 2W07280 %м/; 7 п=и =аAоте двигате3е4 на ма%сима3ьном =еDиме.
!<вод и@ пи%и=овани9 п=ои@водить Aе@ %=енов и с%о3ьDени9 5не=ги;н<м @а 27J се%(
со@данием пот=еAно4 @аданно4( пе=ег=$@%и.
,%о=ость на;а3о в<вода и@ пи%и=овани9 п=и =аAоте двигате3е4 на =еDиме ма3ого
га@а до3Dна A<ть меньTе ма%сима3ьно доп$стимо4 д39 данного ва=ианта подвесо% на W07160
%м/;& п=и =аAоте двигате3е4 на ма%сима3ьном =еDиме 7 на 1W07200 %м/;.
П$ $ст ви=
)а@де3 4 J6
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
J00 400 W00 600 800 V00 X00 1000 E %м/;
)ис. J.
Пе=ег=$@%и $становивTихс9 ви=аDе4& само3ет с 2х)78J m 2х)728& с W0 p
остат%ом топ3ива от но=ма3ьно4 @ап=ав%и в станда=тн<х темпе=ат$=н<х
$с3ови9х& =еDим =аAот< двигате3е4 'АК,"'А. д39 д=$го4 масс< €
$B
b

$ст. ви=.
g 20000 / f
B
(.
П$ $ст ви=
J00 400 W00 600 800 V00 X00 1000 1100 1200 1J00 1400 E %м/;
)ис. 4
Пе=ег=$@%и $становивTихс9 ви=аDе4& само3ет с 2х)78J m 2х)728 с W0 p
остат%ом топ3ива от но=ма3ьно4 @ап=ав%и& в станда=тн<х темпе=ат$=н<х
$с3ови9х& =еDим =аAот< двигате3е4 ПО.НN0 RО),А# д39 д=$го4
масс< €
$B
b €
$ст. ви=.
g 20000 / f
B
(.
)а@де3 4 J8
8
6
W
4
J
2
1
Нb1000 м
НbJ000 м
НbW000 м
НbV000 м
Нb11000 м
V
8
6
W
4
J
2
1
0"на н%$ст"#.иы8
'"казани# 'ри&"р"
Н=1>>> (
Н=3>>> (
Н=?>>> (
Н=@>>> (
Н=11>>> (
'%р%)р$зкиA 'р%ы+а64и% ")рани.%ния
B
$ CDE
=@ 'ри МF>A@?G B
$ CDE
=?A? 'ри МH>A@?
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
W00 1000 1W00 E на;. в<в. %м/;(
0 1000 2000 •Н в<в. м(
)ис. W
Sависимость поте=и в<сот< п=и в<воде само3ета и@ пи%и=овани9 от
на;а3ьно4 с%о=ости в<вода п=и =а@н<х $г3ах пи%и=овани9 и
=а@3и;н<х пе=ег=$@%ах на в<воде. )еDим =аAот< двигате3е4 Z
'А.N0 UАS. -о=мо@но4 :ито% $A=ан.
W00 1000 1W00 E на;. в<в. %м/;(
0 W00 1000 •Н в<в. м(
)ис. 6
Sависимость поте=и в<сот< п=и в<воде само3ета и@ пи%и=овани9 от
на;а3ьно4 с%о=ости в<вода п=и =а@н<х $г3ах пи%и=овани9 и
=а@3и;н<х пе=ег=$@%ах на в<воде. )еDим =аAот< двигате3е4 Z
'А.N0 UАS. -о=мо@но4 :ито% в<п$:ен. Подвесное воо=$Dение Z
2х)78J m 2х)728.
)а@де3 4 JV
/$=@A>
/$=IA>
/$=9A>
/$=2A>
J 'ик=7>°
J 'ик=I>°
J 'ик=?>°
J 'ик=9>°
J 'ик=3>°
/$=@A>
/$=IA>
/$=9A>
/$=2A>
J 'ик=7>°
J 'ик=I>°
J 'ик=?>°
J 'ик=9>°
J 'ик=3>°
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
/ЕРЕВОРОТ
Поте=9 в<сот< @а пе=ево=от и с%о=ость в<вода и@ него @авис9т:
Y от с%о=ости и в<сот< вводаF
Y от =еDима =аAот< двигате3е4F
Y от по3оDени9 то=мо@ного :ит%аF
Y от @а%онов $п=ав3ени9.
Пе=ед вводом само3ета в пе=ево=от в го=и@онта3ьном по3ете $становить @аданн<е
=еDим =аAот< двигате3е4& с%о=ость и в<сот$& @атем %оо=дини=ованн<м от%3онением =$;%и и
педа3е4 @а 27J се% дове=н$ть само3ет относите3ьно п=одо3ьно4 оси на 1V0] в<по3нить
по3$Aо;%$( и& не Bи%си=$9 $го3 тангаDа в пе=еве=н$том по3оDении& п3авн<м в@9тием =$;%и
$п=ав3ени9 на сеA9 @а J74 се% со@дать пе=ег=$@%$& A3и@%$> % п=еде3ьно доп$стимо4& и3и G
доп
д39 данного ва=ианта подвесо%(. ! да3ьне4Tем пово=от в<по3н9ть по г=ани6е с=аAат<вани9
ОП)& не п=ев<Tа9 доп$стим<х @на;ени4 $г3ов ата%и и3и пе=ег=$@%и вп3оть до о%он;ани9
Bиг$=<.
! 5том с3$;ае поте=9 в<сот< @а пе=ево=от A$дет наименьTа9.
На =ис.8 по%а@ана поте=9 в<сот< @а пе=ево=от п=и вводе о минима3ьно =а@=еTенно4
в<сот<& в @ависимости от =еDима =аAот< двигате3е4& с%о=ости ввода и ва=иантов подвес%и.
*меньTение $г3а ата%и на %аDд<е 2] и3и пе=ег=$@%и на 0&W п=иводит % $ве3и;ени>
поте=и в<сот< @а пе=ево=от на 10071W0 м.
НеоAходимо помнить& ;то доп$:енна9 оTиA%а на вводе в пе=ево=от @ав<Tенна9
с%о=ость ввода& $ве3и;енн<4 =еDим =аAот< двигате3е4& $меньTенна9 в<сота ввода& ввод&
=аст9н$т<4 по в=емени( п=иводит % не=ас;етно4 поте=е в<сот<.
П=и вводе в пе=ево=от на с%о=ост9х менее W00 %м/; и =аAоте двигате3е4 на =еDиме
ма3ого га@а о *) и 400 %м/; 7 с АQ,П и Н), во и@AеDание $меньTени9 с%о=ости менее J00
%м/; на манев=е п=и неоAходимости $ве3и;ивать т9г$ двигате3е4.
На =ис.V по%а@ана оA3асть в<по3нимости пе=ево=отов в @ависимости от =еDима
=аAот< двигате3е4 и ва=ианта подвесо%.
•Н м(
По3н<4 Bо=саD
'а%сима3
'а3<4 га@
4 W 2 J 1
J00 400 W00 600 800 V00 X00 1000 1100 1200 E п=.вв %м/;(
)ис. 8
Поте=9 в<сот< @а пе=ево=от& в<по3н9ем<4 с минима3ьно
доп$стимо4 в<сот<& @а%он $п=ав3ени9 П
5
$ ма%с& G доп.
1& J& 4 Z само3ет с 2х)78J m 2х)728
2 Z само3ет с 4х)78J m 6)728
W Z само3ет с AомAов<м и не$п=ав39ем<м =а%етн<м воо=$Dением.
)а@де3 4 JX
W000
4000
J000
2000
1000
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Н п=. вв. м(
По3н<4 Bо=саD
'а%сима3
'а3<4 га@
1
J 4
W 2
J00 400 W00 600 800 V00 X00 1000 1100 1200 E п=. вв %м/;(
)ис. V
ОA3асть в<по3нимости пе=ево=отов. Sа%он $п=ав3ени9 П
5
$
ма%с& G доп. 1& J& 4 Z само3ет с 2х)78J m 2х)728F 2 Z само3ет с
4х)78J m 6х)728F W Z само3ет с AомAов<м и не$п=ав39ем<м
=а%етн<м воо=$Dением.
/ЕТЛK НЕСТЕРОВА
!вод в пет3>& и@ $с3ови4 оAеспе;ени9 в ве=хне4 то;%е @аданно4 с%о=ости&
в<по3н9ть на ма%сима3ьном и3и Bо=саDном =еDиме =аAот< двигате3е4 в диапа@оне в<сот и
с%о=осте4& по%а@анн<х на =ис. X и 10.
'инима3ьн<е с%о=ости ввода в по3$пет3> и3и пет3> Несте=ова& по%а@анн<е на
=ис$н%ах& оп=еде3ен< и@ $с3ови9 оAеспе;ени9 на т=ае%то=и9х с%о=ости не менее J00 %м/; д39
W0 p остат%а но=ма3ьно4 @ап=ав%и топ3ива в станда=тн<х темпе=ат$=н<х $с3ови9х. П=и
$ве3и;ении $меньTении( остат%а топ3ива на W00 %г минима3ьн<е с%о=ости ввода
$ве3и;ива>тс9 $меньTа>тс9( на 20 %м/;.
Пе=ед вводом в пет3> $становить @аданн<е =еDим =аAот< двигате3е4& с%о=ость и
в<сот$ по3ета& @атем в@9тием =$;%и $п=ав3ени9 на сеA9 со@дать @а 27J се% пе=ег=$@%$ 4&W7W&W&
%онт=о3и=$9 е? ве3и;ин$ по $%а@ате3>& не п=ев<Tа9 5%сп3$ата6ионно4 пе=ег=$@%и д39
данного ва=ианта подвесо%.
-емп в<Aо=а =$;%и $п=ав3ени9 на восход9:е4 ;асти пет3и до3Dен A<ть та%им&
;тоA< сох=анить $%а@анн$> пе=ег=$@%$ до достиDени9 $г3ов ата%и 14716°& а @атем
в<де=Dивать 5ти $г3< ата%и до подхода само3ета % ве=хне4 то;%е пет3и.
! ве=хне4 то;%е пет3и с%о=ость до3Dна A<ть не менее J00 %м/;.
П=и п=оходе ве=хне4 то;%и нос само3ета «3оDитс9» на го=и@онт( от%3>;ить
Bо=саD и п3авно $меньTить& ес3и 5то п=ед$смот=ено @аданием& оAо=от< двигате3е4& о6енить
в<сот$ и с%о=ость по3ета.
/с3и в ве=хне4 то;%е пет3и в<сота меньTе минима3ьно4 д39 в<по3нени9
пе=ево=ота& @а%он;ить Bиг$=$ по3$Aо;%о4.
Пос3е п=охода ве=хне4 то;%и пет3и и оп$с%ани9 носа само3ета ниDе го=и@онта в
6е39х $меньTени9 поте=и в<сот< =а@=еTаетс9 пи3оти=овать по г=ани6е с=аAат<вани9 ОП).
+а3ьне4Tее пи3оти=ование ос$:еств39ть та% Dе& %а% и п=и в<по3нении пе=ево=ота.
П=и в<по3нении Bо=ми=ованн<х пете3ь и по3$пете3ь с минима3ьн<м =ади$сом(
неоAходимо @а J74 се% со@дать пе=ег=$@%$ и3и $го3 ата%и& A3и@%ие % ма%сима3ьно доп$стим<м
)а@де3 4 40
14000
12000
10000
V000
6000
4000
2000
'b1&W
'b0&V2
'b0&6W
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
д39 данно4 с%о=ости ввода и ва=ианта подвесо%& и в да3ьне4Tем в<де=Dивать 5ти @на;ени9
$т3а ата%и и пе=ег=$@%и& не пе=еси3ива9 ОП) вп3оть до о%он;ани9 Bиг$=<.
На =ис.X по%а@ана оA3асть в<по3нимости Bо=си=ованн<х пете3ь Несте=ова и
по3$пете3ь.
НаAо= в<сот< на восход9:е4 ;асти пет3и состав39ет 100072000 м в @ависимости от
в<сот<& с%о=ости ввода в пет3> и пе=ег=$@%и.
/ри(%.ани%2 /ри ы'"!н%нии '%т%!5 и '"!$'%т%!5 с%р8з$к""# "&!асти
*иа'аз"н% трансз$к"ы8 ск"р"ст%# на&!6*а%тся ;'"*8ат<2
П=и в<по3нении пете3ь и по3$пете3ь в све=х@в$%ово4 оA3асти на в<сотах Aо3ее
11000 м с п=охоDдением т=анс@в$%ового диапа@она с%о=осте4 п=и по3ность> в@9то4 =$;%е
$п=ав3ени9 «на сеA9» во@моDен @аA=ос по $г3$ ата%и в<Tе доп$стимого& вп3оть до G св.
!о и@AеDание @аA=оса по $г3$ ата%и п=и доAи=ании =$;%и $п=ав3ени9 «на сеA9» в
п=о6ессе то=моDени9 в момент $меньTени9 пе=ег=$@%и стаAи3и@ато= находитс9 на $по=е(
@аBи%си=овать =$;%$ $п=ав3ени9 не в<Aи=а9 «своAодн<4 ход»( и п=и подходе % ;ис3$ ' b 1&0
отдать е? «от сеA9» на 1/W71/4 хода.
Н п=. вв м(
/"!ны# ф"рса-
400 W00 600 800 V00 X00 1000 1100 1200 1J00 E п=. вв %м/;(
)ис. X
ОA3асть в<по3нимости пете3ь Несте=ова и по3$пете3ь д39 само3ета с
W0 p остат%ом но=ма3ьно4 @ап=ав%и топ3ива в станда=тн<х
темпе=ат$=н<х $с3ови9х. Sа%он $п=ав3ени9 П$ b 4&W7W&WF G b 14]716].
П=и $ве3и;ении $меньTении( остат%а топ3ива на W00 %г
минима3ьн<е с%о=ости ввода $ве3и;ива>тс9 на $меньTа>тс9( на 20
%м/;.
)а@де3 4 41
V000
8000
6000
W000
4000
J000
2000
1000
0
1 )р$''а
2 )р$''а
3 )р$''а
М=>A@? М=>AL М=1A1
Мини(а!5ная ск"р"ст5 на
тра%кт"рии 3>> к(M.
0"на н%$ст"#.иы8
'"казани# 'ри&"р"
28Р-73 N 28Р-27
0ак"н $'ра!%ния /
O
$ (аксA P *"'
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Н п=. вв. м(
'а%сима3
600 800 V00 X00 1000 E п=. вв %м/;(
)ис. 10
ОA3асть в<по3нимости пете3ь Несте=ова и по3$пете3ь д39
само3ета с W0 p остат%ом но=ма3ьно4 @ап=ав%и топ3ива в
станда=тн<х темпе=ат$=н<х $с3ови9х. Sа%он $п=ав3ени9 П$ b 4&W7
W&WF G b 14]716]. П=и $ве3и;ении $меньTении( остат%а топ3ива на
W00 %г минима3ьн<е с%о=ости ввода $ве3и;ива>тс9 на
$меньTа>тс9( на 20 %м/;.
/ОЛУ/ЕТЛK
По3$пет3> =а@=еTаетс9 в<по3н9ть на тех Dе =еDимах =аAот< двигате3е4& в<сотах и
с%о=ост9х& ;то и пет3> Несте=ова. По=9до% де4стви4 и =асп=еде3ение внимани9 3ет;и%а до
подхода % ве=хне4 то;%е Bиг$=< ана3оги;н< де4стви9м и =асп=еде3ени> внимани9 п=и
в<по3нении пет3и.
П=и подходе % ве=хне4 то;%е нос само3ета «3оDитс9» на го=и@онт( на с%о=ости не
менее J00 %м/; %оо=дини=ованн<м двиDением =$;%и $п=ав3ени9 и педа3е4 в<по3нить
по3$Aо;%$ @а в=ем9 J74 се% и в<вести само3ет в го=и@онта3ьн<4 по3ет.
/с3и с%о=ость само3ета п=и подходе % ве=хне4 то;%е о%а@а3ась менее J00 %м/;&
неоAходимо& не доп$с%а9 $ве3и;ени9 $г3а ата%и Aо3ее доп$стим<х @на;ени4 и от%3онени9
=$;%и $п=ав3ени9 в Aо%овом отноTении& $становить педа3и в не4т=а3ьное по3оDение и
@аBи%си=овать их. Пос3е оп$с%ани9 носа само3ета ниDе го=и@онта и $ве3и;ени9 с%о=ости
по3ета до JW0 %м/; в<по3нить по3$Aо;%$ и в<вести само3ет в го=и@онта3ьн<4 по3ет.
НаAо= в<сот< @а по3$пет3> п=и вводе на по3ном Bо=саDе с в<сот< J000 м и
с%о=ости V00 %м/; состав39ет J000 м п=и П$ b 4 и 2000 м п=и П$ b 6.
)а@де3 4 42
W000
4000
J000
2000
1000
0
1 г=$ппа
2 г=$ппа
J г=$ппа
М=>A@?
М=>AL
Мини(а!5ная ск"р"ст5 на
тра%кт"рии 3>> к(M.
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
КОСАK /ЕТЛK
!вод в %ос$> пет3> =а@=еTаетс9 в<по3н9ть на тех Dе =еDимах =аAот< двигате3е4&
в<сотах и с%о=ост9х& ;то и в пет3> Несте=ова& но п=и 5том с3ед$ет $;ит<вать& ;то наAо=
в<сот< @а восход9:$> ;асть Bиг$=< A$дет меньTе& ;ем на пет3е Несте=ова.
Пе=ед вводом в %ос$> пет3> неоAходимо наметить о=иенти=& $становить @аданн$>
с%о=ость& со@дать т=еA$ем<4 %=ен и @аBи%си=овать его& п=и не4т=а3ьном по3оDении =$;%и
$п=ав3ени9 по %=ен$ Aе@ с%о3ьDени9 ввести само3ет в %ос$> пет3> та% Dе& %а% и в пет3>
Несте=ова.
! п=о6ессе в<по3нени9 %осо4 пет3и %=ен неп=е=<вно и@мен9етс9. На%3он п3ос%ости
%осо4 пет3и оп=еде39етс9 на;а3ьн<м $г3ом %=ена и %онт=о3и=$етс9 по КПП и естественном$
го=и@онт$. По КПП %онт=о3и=овать на;а3ьн<4 $го3 %=ена в ниDне4 и ве=хне4 ;аст9х %осо4
пет3и& на восход9:е4 и нисход9:е4 ;аст9х %осо4 пет3и п=и $г3ах =а@во=ота X0] и 280] %=ен
до3Dен A<ть X0].
! ве=хне4 то;%е %осо4 пет3и и пе=ед в<водом и@ %осо4 пет3и %онт=о3и=овать %=ен
допо3ните3ьно по естественном$ го=и@онт$.
!A3и@и ве=хне4 то;%и %осо4 пет3и о6енить в<сот$. П=и п=еде3ьном @на;ении
в<сот< на;а3а нисход9:его манев=а н$Dно в<по3нить в<вод и@ %=ена в сто=он$ %=ена и
в<4ти в го=и@онта3ьн<4 по3ет. Пос3е в<вода само3ета в го=и@онта3ьн<4 по3ет $A=ать %=ен.
П=и деBи6ите в<сот< на в<воде н$Dно $A=ать %=ен и в<водить само3ет и@
пи%и=овани9 с ма%сима3ьно4 =а@=еTенно4 пе=ег=$@%о4 и $г3ом ата%и.
/ри ы'"!н%нии '%т%!5 и '"!$'%т%!5 в момент в<хода на $г3< тангаDа X0wW]
п=оисходит %=ат%ов=еменное ‚ 1 се%( в<падение A3ен%е=а К, на п=иAо=е ПНП& оAн$3ение
инBо=ма6ии на "., по па=амет=ам o& E& • п=& соп=овоDдаемое =е;ево4 инBо=ма6ие4 «От%а@
%$=сово4 систем<»& с до%$менти=ованием его в системе «1%=ан».
QОЕВОR РА0ВОРОТ
Qоево4 =а@во=от =а@=еTаетс9 в<по3н9ть на ма%сима3ьном и Bо=саDном =еDиме
=аAот< двигате3е4.
Пе=ед вводом в Aоево4 =а@во=от $становить т=еA$ем<4 =еDим =аAот< двигате3е4&
=а@огнать само3ет до @аданно4 с%о=ости& пос3е ;его п3авн<м от%3онением =$;%и $п=ав3ени9
на сеA9 и в сто=он$ Aоевого =а@во=ота пе=евести само3ет в наAо= в<сот< по восход9:е4
спи=а3и с на;а3ьн<м %=еном 1071W]& со@дав @а J74 се% пе=ег=$@%$ в п=еде3ах доп$стимо4 и
%онт=о3и=$9 ее ве3и;ин$ по $%а@ате3>. П=и =а@во=оте на $го3 110]7120] не п=ев<Tать %=ен
6W]780]. По ме=е $меньTени9 с%о=ости по3ета в п=о6ессе Aоевого =а@во=ота своев=еменно
$меньTать пе=ег=$@%$ и %онт=о3и=овать ве3и;ин$ $г3а ата%и по $%а@ате3>& ;тоA< не
п=ев<сить его п=еде3ьно доп$стим<х @на;ени4.
Пос3е =а@во=ота само3ета на 110]7120] постепенно $меньTать $г3< %=ена и тангаDа
однов=еменн<м от%3онением =$;%и $п=ав3ени9 по диагона3и от сеA9( и педа3е4&
%оо=дини=$9 их от%3онени9 та%& ;тоA< в<вести само3ет в го=и@онта3ьн<4 по3ет пос3е
=а@во=ота на 1V0] п=и с%о=ости не менее J00 %м/;. ,%о=ость ввода в Aоево4 =а@во=от&
в<по3н9ем<4 пе=ег=$@%о4 W&07W&W& до3Dна A<ть не менее 800 %м/; п=и =аAоте двигате3е4 на
ма%сима3ьном =еDиме и не менее WW0 %м/; на по3ном Bо=саDе.
!<сота& наAи=аема9 @а Aоево4 =а@во=от& с$:ественно @ависит от мане=<
пи3оти=овани9 и на;а3ьного $г3а %=ена. П=и вводе с в<сот не Aо3ее 1000 м и на с%о=ост9х
ввода от WW0 до 800 %м/; она состав39ет от 1200 до 6000 м в @ависимости от с%о=ости ввода&
пе=ег=$@%и& =еDима =аAот< двигате3е4 и ва=ианта подвесо%.
/с3и т=еA$етс9 в<по3нить Aоево4 =а@во=от в минима3ьное в=ем9 не@ависимо от
ве3и;ин< наAи=аемо4 в<сот<& неоAходимо 5не=ги;но& но не доп$с%а9 пе=еси3ивани9 ОП)
п=ев<Tени9 доп$стим<х $г3ов ата%и и пе=ег=$@%и(& в<по3нить пе=в$> по3овин$ %осо4 пет3и
с на;а3ьн<м %=еном 1W]74W]& а п=и подходе носа само3ета % го=и@онт$ в<вести его и@ %=ена.
)а@де3 4 4J
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
!вод в та%о4 Aоево4 =а@во=от =а@=еTаетс9 в<по3н9ть на тех Dе в<сотах и с%о=ост9х& ;то и в
пет3> Несте=ова.
ГОРКА
Uо=%$ =а@=еTаетс9 в<по3н9ть с $г3ами до 60] на ма%сима3ьном и Bо=саDном
=еDиме =аAот< двигате3е4 во всем 5%сп3$ата6ионном диапа@оне в<сот по3ета на с%о=ост9х& не
п=ев<Tа>:их ма%сима3ьно7доп$стим$>.
,%о=ость ввода до3Dна A<ть не менее WW0 %м/; на по3ном Bо=саDе и не менее 800
%м/; на ма%сима3ьном =еDиме =аAот< двигате3е4.
!вод в го=%$ в<по3н9ть п3авн<м со@данием пе=ег=$@%и J&W7W&0 п=и $г3ах до 4W] и
W&076&0 п=и $г3ах Aо3ее 4W]. !е3и;ин$ $г3а го=%и и отс$тствие %=енов %онт=о3и=овать по КПП.
!<вод и@ го=%и в<по3н9ть =а@во=отом и3и дв$м9 пос3едовате3ьн<ми по3$Aо;%ами.
+39 в<вода и@ го=%и =а@во=отом& по достиDении с%о=ости& не менее
=е%омендованно4 с $;етом ее поте=и @а в<вод =ис. 11(& %оо=дини=ованн<м от%3онением
=$;%и $п=ав3ени9 и педа3е4 ввести само3ет в =а@во=от с пос3ед$>:им оп$с%анием носа до
го=и@онта и в<водом и@ =а@во=ота.
+39 в<вода само3ета и@ го=%и дв$м9 пос3едовате3ьн<ми по3$Aо;%ами& по
достиDении с%о=ости не менее =е%омендованно4& с $;етом е? поте=и @а в<вод =ис. 11(&
в<по3нить пово=от само3ета относите3ьно п=одо3ьно4 оси на 1V0]. !@9тием =$;%и $п=ав3ени9
на сеA9 оп$стить нос само3ета до го=и@онта& пи3оти=$9 по г=ани6е с=аAат<вани9 ОП) и не
доп$с%а9 $ве3и;ени9 $г3а ата%и Aо3ее доп$стим<х @на;ени4. Пос3ед$>:им пово=отом е:е на
1V0] относите3ьно п=одо3ьно4 оси пе=евести само3ет в го=и@онта3ьн<4 по3ет.
П=и $г3ах го=%и Aо3ее J0] в<вод и@ го=%и 6е3есооA=а@нее ос$:еств39ть дв$м9
пос3едовате3ьн<ми по3$Aо;%ами. НаAо= в<сот< @а го=%$ @ависит от с%о=ости и в<сот< ввода&
$г3а го=%и и =еDима =аAот< двигате3е4 =ис.12(.
•E %м/;(
'а%сима3
По3н<4 Bо=саD
J0 40 W0 60 ƒ г=ад
)ис. 11
Поте=9 с%о=ости @а в<вод и@ го=%и E на;.в<в. b E @ад.в<в. m
•E(.
)а@де3 4 44
100
W0
0
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
•Н м(
По3н<4 Bо=саD
'а%сима3
*;7Aоево4 ПR
*;7Aоево4 'а%с
600 800 V00 X00 E п=. вв. %м/;(
)ис.12
НаAо= в<сот< @а го=%$& в<по3н9ем$> с Н b W00 Z 1000 м с W0 p
остат%ом но=ма3ьно4 @ап=ав%и топ3ива в станда=тн<х
темпе=ат$=н<х $с3ови9х. 'инима3ьна9 с%о=ость на т=ае%то=ии
J00 %м/;.
/ЕРЕВОРОТ НА ГОРКЕ
!вод в го=%$ д39 в<по3нени9 пе=ево=ота на не4 ос$:еств39ть на тех Dе в<сотах и
с%о=ост9х& ;то и ввод в го=%$ Aе@ пе=ево=ота с $;етом @апаса в<сот< на в<по3нение
нисход9:е4 ;асти Bиг$=<.
Пос3е =а@гона само3ета до @аданно4 с%о=ости со@дать неоAходим<4 $го3 го=%и и
@аBи%си=овать его. По достиDении с%о=ости не менее JW0 %м/;( д39 на;а3а в<вода и@ го=%и
%оо=дини=ованн<м от%3онением =$;%и $п=ав3ени9 и педа3е4 пове=н$ть само3ет относите3ьно
п=одо3ьно4 оси на 1V0] и в@9тием =$;%и $п=ав3ени9 на сеA9 оп$стить нос само3ета до
го=и@онта& пи3оти=$9 по г=ани6е с=аAат<вани9 ОП) и не доп$с%а9 $ве3и;ени9 $г3а ата%и
Aо3ее доп$стим<х @на;ени4. +а3ьне4Tее в<по3нение нисход9:е4 ;асти Bиг$=< не от3и;аетс9
от в<по3нени9 нисход9:е4 ;асти пет3и.
!<по3нение нисход9:е4 ;асти Bиг$=< =а@=еTаетс9& ес3и в<сота в е? ве=хне4 то;%е
не менее минима3ьно4 в<сот<& =е%омендованно4 д39 в<по3нени9 пе=ево=ота. /с3и в ве=хне4
то;%е Bиг$=< в<сота по3ета A$дет меньTе минима3ьно4 в<сот<& =е%омендованно4 д39
в<по3нени9 пе=ево=ота п=и данно4 с%о=ости& пос3е оп$с%ани9 носа само3ета ниDе го=и@онта
в<по3нить вто=$> по3$Aо;%$.
)а@де3 4 4W
1J000
12000
11000
10000
X000
V000
8000
6000
W000
4000
J000
2000
1 )р$''а
1 )р$''а
1 )р$''а
2 )р$''а
2 )р$''а
3 )р$''а
1 )р$''а
1 )р$''а
1 )р$''а
2 )р$''а
3 )р$''а
S = 9?T
S = I>T
S = 9?T
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
QОUКА
На само3ете =а@=еTаетс9 в<по3н9ть A<ст=<е и @амед3енн<е одина=н<е и
много%=атн<е& го=и@онта3ьн<е& восход9:ие и нисход9:ие Aо;%и.
+39 в<по3нени9 A<ст=о4 Aо;%и на с%о=ости не менее W00 %м/; со@дать $го3
%аA=и=овани9 10]72W] ;ем Aо3ьTе с%о=ость& тем меньTе $го3(& @аBи%си=овать его и
%оо=дини=ованн<м двиDением =$;%и $п=ав3ени9 по диагона3и в сто=он$ в=а:ени9 и от сеA9 и
педа3е4 в т$ Dе сто=он$ в=а:ать само3ет относите3ьно п=одо3ьно4 оси с темпом один вито%
@а 67V се%. П=и подходе само3ета % по3оDени> го=и@онта3ьного по3ета поставить =$3и на
в<вод& а пос3е п=е%=а:ени9 в=а:ени9 Z не4т=а3ьно.
+39 в<по3нени9 @амед3енно4 $п=ав39емо4( Aо;%и на с%о=ости не менее 600 %м/;
со@дать $го3 %аA=и=овани9 10]720]& @аBи%си=овать его и п3авн<м от%3онением =$;%и
$п=ав3ени9 в сто=он$ в=а:ени9 на;ать в<по3нение Bиг$=< с темпом в=а:ени9 один вито% @а
10712 се%.
! п=о6ессе в<по3нени9 Aо;%и от%3онени9ми =$;%и $п=ав3ени9 и педа39ми
$де=Dивать нос само3ета от оп$с%ани9& п=и 5том ;асть Bиг$=< в<по3н9етс9 на по3оDите3ьн<х
$г3ах ата%и& а ;асть Z на от=и6ате3ьн<х и 3ет;и% исп<т<вает @на%опе=еменн<е пе=ег=$@%и.
+во4н<е много%=атн<е( Aо;%и п=едстав39>т соAо4 с3итное в<по3нение дв$х и
Aо3ее Aо;е%.
'ного%=атн<е A<ст=<е Aо;%и в<по3н9>тс9 на с%о=ости не менее 600 %м/; с
«@ади=ом» 20]72W. П=и их в<по3нении =$3и на в<вод пос3е о;е=едно4 Aо;%и не став9тс9.
'ного%=атн<е @амед3енн<е Aо;%и в<по3н9>тс9 на с%о=ост9х не менее 800 %м/; и по
техни%е в<по3нени9 не от3и;а>тс9 от одина=но4 @амед3енно4 Aо;%и.
Uо=и@онта3ьн<е& восход9:ие и нисход9:ие Aо;%и по техни%е в<по3нени9
иденти;н< и от3и;а>тс9 то3ь%о на%3оном т=ае%то=ии по3ета.
С/ИРАЛV
На само3ете =а@=еTаетс9 в<по3н9ть ме3%ие с $г3ами %=ена до 4W]( и г3$Aо%ие с
$г3ами %=ена Aо3ее 4W](& по3огие с $г3ами на%3она т=ае%то=ии до J0]( и %=$т<е с $г3ами
на%3она т=ае%то=ии Aо3ее J0]( спи=а3и.
!вод в спи=а3ь п=ои@водить и@ =еDима $становивTегос9 сниDени9
%оо=дини=ованн<м двиDением =$;%и $п=ав3ени9 и педа3е4.
! п=о6ессе в<по3нени9 спи=а3и само3ет $сто4;ив& тенден6и4 % $ве3и;ени> $г3ов
%=ена и тангаDа не имеет.
!<вод и@ спи=а3и п=ои@водитс9 %оо=дини=ованн<ми де4стви9ми =$3е4. KтоA<
пе=евести само3ет в го=и@онта3ьн<4 по3ет& вна;а3е с3ед$ет $A=ать %=ен& а @атем $меньTить
$го3 тангаDа с однов=еменн<м $ве3и;ением т9ги двигате3е4.
Поте=9 в<сот< @а вито% спи=а3и @ависит от с%о=ости по3ета& $г3а %=ена& в<сот<
по3ета и =еDима =аAот< двигате3е4. ,=едн99 поте=9 в<сот< п=и в<по3нении вит%а спи=а3и с
%=еном 4W] на =еDиме ма3ого га@а на в<сотах W0007V000 м состав39ет 2W007J000 м п=и
с%о=ости WW0 %м/; и 4W007W000 м п=и с%о=ости 6W0 %м/;.
4.11. /"!%т на (а!ы8 ск"р"стя82
4.11.1. Д%#стия !%т.ика 'ри '"т%р% ск"р"сти на "с8"*я4и8 тра%кт"рия8
'"!%та2
П=и поте=е с%о=ости до 2007J00 %м/; доп$с%аетс9 @аве=Tение Bиг$= пи3отаDа в
соответствии с =е%оменда6и9ми ).1& не п=ев<Tа9 G доп.
П=и поте=е с%о=ости менее 200 %м/; неоAходимо:
)а@де3 4 46
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
При углах тангажа и крена менее 60° отда;е4 =$;%и $п=ав3ени9 «от сеA9»
п=име=но на 1/2 7 2/J хода от не4т=а3ьного по3оDени9 со@дать пе=ег=$@%$ П$ b 0„Z0&W с
однов=еменн<м $меньTением %=ена оп$стить нос само3ета ниDе го=и@онта& наA=ать с%о=ость
J00 %м/; и в<вести само3ет в го=и@онта3ьн<4 по3ет& не п=ев<Tа9 G доп.
П)/+*П)/#+/Н"/. П=и в<све;ивании сигна3а ,Q)О,L ОQО)О-N на *,- оAо=от< не
$Aи=ать.
При углах тангажа менее 60° и крена более 60°, а также при углах тангажа 60°-
80° и любом крене $становить $го3 ата%и 10]71W]& однов=еменно $ве3и;ива9 %=ен до 1V0] до
пе=евода само3ета в пе=еве=н$тое по3оDение(& оп$стить нос само3ета ниDе го=и@онта& наA=ать
с%о=ость J00 %м/;& в<по3нить по3$Aо;%$ и в<вести само3ет в го=и@онта3ьн<4 по3ет& не
п=ев<Tа9 G доп.
При углах тангажа более 80° (в положении, близком к вертикальному)
$становить =$;%$ $п=ав3ени9 по %=ен$ в не4т=а3ьное по3оDение& со@дать $го3 ата%и 10]71W] и
в<де=Dивать его до оп$с%ани9 носа само3ета ниDе го=и@онта& наA=ать с%о=ость J00 %м/;&
в<по3нить по3$Aо;%$ и в<вести само3ет в го=и@онта3ьн<4 по3ет& не п=ев<Tа9 G доп.
П=и падении с%о=ости до 100 %м/; в п=о6ессе оп$с%ани9 носа в пе=еве=н$том
по3оDении само3ета па=и=овать тенден6и> % пе=еход$ на от=и6ате3ьн<е $г3< ата%и в@9тием
=$;%и $п=ав3ени9 «на сеA9» вп3оть до по3ного хода& сох=ан99 $го3 ата%и 10]71W].
П=и поте=е с%о=ости менее 100 %м/; в п=о6ессе в<по3нени9 го=%и на $г3ах тангаDа
Aо3ее 8W] само3ет имеет тенден6и> % самоп=ои@во3ьном$ $ве3и;ени> $г3а тангаDа& пос3е
;его с3ед$ет п=ог=есси=$>:ее по темп$ оп$с%ание носа «отмаT%а»( с п=оходом ;е=е@
отвесное по3оDение и пе=еходом на от=и6ате3ьн<е пе=ег=$@%и. +39 пе=евода на
по3оDите3ьн<е пе=ег=$@%и и п=едотв=а:ени9 =а@вити9 пе=еве=н$того Tтопо=а неоAходимо
по3ность> от%3онить =$;%$ $п=ав3ени9 на сеA9 и $де=Dивать е? в 5том по3оDении до
по9в3ени9 по3оDите3ьн<х пе=ег=$@о%. П=и по9в3ении по3оDите3ьно4 пе=ег=$@%и П$b0&W71&0(
$становить =$;%$ $п=ав3ени9 по тангаD$ в не4т=а3ьное по3оDение& $ве3и;ить с%о=ость до E b
J00 %м/; и в<вести само3ет и@ пи%и=овани9& не п=ев<Tа9 G доп.
4.11.2. Са!иани% и +т"'"р2
Са!иани%2
,амо3ет в<ходит на =еDим< сва3ивани9 то3ь%о в =е@$3ьтате с3ед$>:их оTиAо% в
пи3оти=овании:
Y пе=еси3ивани9 ОП) и п=ев<Tени9 G доп.F
Y поте=и с%о=ости менее 200 %м/; п=и нев<по3нении =е%оменда6и4 п$н%та
4.11.1.
П=и п=ев<Tении G доп. на J] во@ни%а>т неп=ои@во3ьн<е %о3еAани9 неAо3ьTо4
амп3ит$д< по %=ен$ и %$=с$. П=и в<по3нении 5не=ги;ного манев=и=овани9 с достиDением
5тих $г3ов ата%и на с%о=ост9х по3ета менее 4W07W00 %м/; во@ни%ает $вод носа само3ета.
+а3ьне4Tее $ве3и;ение $г3а ата%и п=иводит % $ве3и;ени> интенсивности $%а@анн<х 9в3ени4.
На $г3ах ата%и& п=ев<Tа>:их доп$стим<е $г3< на V]714]& п=оисходит сва3ивание
@на;ите3ьно $ве3и;иваетс9 амп3ит$да %о3еAани4 и3и $вод само3ета по %=ен$ и %$=с$(.
!<вод и@ сва3ивани9 в<по3н9ть немед3енно4 $станов%о4 =$;%и $п=ав3ени9 по
тангаD$ в ст=имми=ованное по3оDение 1/471/J хода @а не4т=а3ьное по3оDение от сеA9(& по
%=ен$ Z в не4т=а3ьное по3оDение п=и не4т=а3ьном по3оDении педа3е4. П=и в<воде и@
сва3ивани9 во@моDен пе=еход само3ета в Tтопо=.
)а@де3 4 48
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Н"р(а!5ны# +т"'"р
П=и @апа@д<вании с де4стви9ми по в<вод$ и@ сва3ивани9 и3и п=и оTиAо;н<х
де4стви9х $станов%а =$;%и $п=ав3ени9 «на сеA9» на по3н<4 ход и3и п=отив %=енени9(
само3ет пе=еходит в Tтопо=.
П=и пе=еходе само3ета в Tтопо= п3авно пе=евести двигате3и на =еDим ма3ого га@а.
!е=ти%а3ьна9 с%о=ость сниDени9 в Tтопо=е состав39ет V07100 м/с. !=а:ение по
%$=с$ п=оисходит однов=еменно с не@на;ите3ьн<ми %о3еAани9ми по %=ен$ менее w 20]( Aе@
о:$:ени9 Aо%ов<х пе=ег=$@о%.
Но=ма3ьн<4 Tтопо= моDет A<ть т=ех типов:
Y не$сто4;ив<4 по нап=ав3ени> в=а:ени9 типа «падение 3истом»(F
Y %=$то4 $становивTи4с9 по нап=ав3ени> в=а:ени9 о $г3ами тангаDа от 7W0]
до 7J0] и $г3ами ата%и J2]74W]. !=ем9 одного вит%а 1W720 се%F
Y п3ос%и4 $становивTи4с9 по нап=ав3ени> в=а:ени9 с $г3ами тангаDа менее
7J0] и $г3ами ата%и Aо3ее 4W] ст=е3%а *АП на $по=е(. !=ем9 одного вит%а
67V се%.
.>Aо4 и@ $%а@анн<х типов Tтопо=ов моDет A<ть по3$;ен на одних и тех Dе
=еDимах по3ета п=и одном и том Dе по3оDении =$3е4 на вводе.
!<вод и@ не$сто4;ивого Tтопо=а типа «падение 3истом»( в<по3н9ть $станов%о4
педа3е4 и =$;%и $п=ав3ени9 по %=ен$ в не4т=а3ьное по3оDение& а по тангаD$ в
ст=имми=ованное по3оDение 1/471/J хода @а не4т=а3ьное по3оDение от сеA9(.
!<вод и@ Tтопо=а с $становивTимс9 в=а:ением по %$=с$ в<по3н9ть от%3онением
педа3е4 по3ность> п=отив в=а:ени9 и =$;%и $п=ав3ени9 по %=ен$ по3ность> в сто=он$
в=а:ени9 п=и ст=имми=ованном е? по3оDении по тангаD$.
На в<сотах менее V000 м д39 $меньTени9 в=емени в<вода и@ Tтопо=а =а@=еTаетс9
допо3ните3ьно п=имен9ть «=а@нот9г» двигате3е4. +39 5того п=и п=авом Tтопо=е $становить
)*+ п=авого& а п=и 3евом Tтопо=е 7 3евого двигате39 на 'АК,"'А..
На в<сотах менее 6000 м =а@=еTаетс9 п=именение «=а@нот9га» вп3оть до в%3>;ени9
по3ного Bо=саDа. П=и п=именении «=а@нот9га» неоAходимо иметь ввид$& ;то 5BBе%тивность
его на в<сотах менее 6000 м осоAенно с в%3>;ением по3ного Bо=саDа( в<со%а. По5том$
несвоев=еменное $меньTение «=а@нот9га» двигате3е4 моDет п=ивести % пе=еход$ в Tтопо=
д=$гого нап=ав3ени9 в=а:ени9.
Sапа@д<вание в<хода само3ета в го=и@онта3ьн<4 по3ет от момента $станов%и =$3е4
на в<вод на в<сотах менее 11000 м состав39ет 1W720 се%& поте=9 в<сот< п=и 5том 2W007J000 м.
П=и п=е%=а:ении в=а:ени9 само3ета $становить =$3и в не4т=а3ьное по3оDение& пос3е
$меньTени9 $г3а ата%и менее G доп. $ве3и;ить с%о=ость до J00 %м/; и в<вести само3ет в
го=и@онта3ьн<4 по3ет& не п=ев<Tа9 G доп. по г=ани6е с=аAат<вани9 ОП)(.
Пос3е п=е%=а:ени9 в=а:ени9 само3ета во@моDно его «@ависание» не $меньTение
$г3а ата%и( на $г3ах ата%и JV]740]. +39 $хода с «@ависани9» неоAходимо& $де=Dива9
соответств$>:им от%3онением педа3е4 от пе=ехода во в=а:ение п=и не4т=а3ьном по3оDении
=$;%и $п=ав3ени9 по %=ен$& в@9ть =$;%$ $п=ав3ени9 на 172 се% по3ность> на сеA9& а @атем
по3ность> на J74 се% от сеA9. /с3и с пе=во4 поп<т%и $4ти с «@ависани9» не $да3ось&
$%а@анн<е де4стви9 повто=ить.
/%р%%рн$ты# +т"'"р
Попадание в пе=еве=н$т<4 Tтопо= во@моDно:
Y п=и поте=е с%о=ости в пе=еве=н$том по3оDенииF
Y п=и поте=е с%о=ости в по3оDении A3и@%ом % ве=ти%а3ьном$F
Y п=и со@дании от=и6ате3ьно4 пе=ег=$@%и п=и пе=еме:ении =$;%и
$п=ав3ени9 от сеA9 на по3н<4 ход на с%о=ост9х менее J00 %м/;.
П=и пе=еходе само3ета в пе=еве=н$т<4 Tтопо= п3авно пе=евести двигате3и на
)а@де3 4 4V
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
=еDим ма3ого га@а.
!<вод и@ пе=еве=н$того Tтопо=а в<по3н9ть $станов%о4 =$;%и $п=ав3ени9 по
тангаD$ на сеA9 на по3н<4 ход& по %=ен$ 7 в не4т=а3ьное по3оDение и педа3е4 в не4т=а3ьное
по3оDение.
Пос3е останов%и в=а:ени9 и оп$с%ани9 носа само3ета ниDе го=и@онта $становить
=$;%$ $п=ав3ени9 по тангаD$ в не4т=а3ьное по3оDение& $ве3и;ить с%о=ость до J00 %м/;&
в<по3нить по3$Aо;%$ и в<вести само3ет в го=и@онта3ьн<4 по3ет& не п=ев<Tа9 G доп.
П)/+*П)/#+/Н"/. П=и нев<ходе само3ета и@ Tтопо=а и3и п=и входе в него на в<соте Н c
J000 м ката'$!5тир"ат5ся.
4.12. /и!"тир"ани% са("!%та 'ри %)" '"'а*ании с'$тны# с!%*2
Попадание в сп$тн<4 с3ед от само3ета7ист=еAите39& 3ет9:его со с%о=ость> 4007V00
%м/; по исте;ении в=емени пос3е его п=о3ете до 1 мин( восп=инимаетс9 в виде
неп=ои@во3ьного %=енени9 и3и в=а:ени9 относите3ьно п=одо3ьно4 оси& соп=овоDдаемого
поте=е4 в<сот< W07100 м.
"нтенсивность во@де4стви9 сп$тного с3еда от д=$гих типов само3?тов @ависит от
$г3а ст=е3овидности их %=<3а и $де3ьно4 наг=$@%и на %=<3о. НаиAо3ее си3ьное во@де4ствие
о%а@<вает сп$тн<4 с3ед от само3етов со ст=е3овидность> %=<3а 82]& %ото=ое на $да3ении 4 %м
от п=о3етевTего само3?та моDет в<@вать 5не=ги;ное в=а:ение само3?та относите3ьно
п=одо3ьно4 оси с $г3ово4 с%о=ость> до 100 г=ад/се% и поте=е4 в<сот< до J00 м.
!<ход и@ @он< во@де4стви9 сп$тного с3еда в @ависимости от его интенсивности
в<по3н9ть %оо=дини=ованн<м =а@во=отом в сто=он$ входа в сп$тн<4 с3ед& 3иAо $станов%о4
=$3е4 в не4т=а3ьное по3оDение п=и с=едне4 интенсивности( и3и п=одо3Dением отво=ота в
сто=он$ %=енени9 само3?та п=и попадании в сп$тн<4 с3ед от само3?та& 3ет9:его на Aо3ьTо4
с%о=ости и ма3о4 да3ьности(.
4.1J. /"!%ты с ис'"!5з"ани%( САУ2
!%3>;ение автомати;ес%их =еDимов ,А* =а@=еTаетс9 то3ь%о п=и $станов%е
пе=е%3>;ате39 =еDимов ,+* в по3оDение А!- и освоAоDденно4 по $си3и9м =$;%е
$п=ав3ени9& п=и 5том их в%3>;ение @а ис%3>;енном =еDима стаAи3и@а6ии истинно4 в<сот<
)!( и =еDима ПО,А+КА( на в<сотах J00 м и менее SАП)/PА/-,M.
4.1J.1. Р%-и(ы ат"(ати.%ск"# ста&и!иза,ии $)!"ы8 '"!"-%ни# са("!:та и
Н&ар2
)еDим =а@=еTаетс9 в%3>;ать на $г3ах %=ена не Aо3ее 60]. +39 в%3>;ени9
автомати;ес%о4 стаAи3и@а6ии $г3ов<х по3оDени4 само3?та неоAходимо:
Y $п=ав399 в=$;н$>& $становить т=еA$емое неоAходимое( по3оDение
само3?та в п=ост=анствеF
Y наDать %ноп%$ А!-О' на :ит%е ,А*& п=и 5том до3Dен @аго=етьс9
сигна3и@ато= =9дом с %ноп%о4.
,А* с момента е? в%3>;ени9 A$дет стаAи3и@и=овать те%$:ее @на;ение $г3ов<х
по3оDени4 само3?та п=и %=ене Aо3ее 8] стаAи3и@и=$етс9 %=ен& п=и %=ене менее 8]
стаAи3и@и=$етс9 %$=с и $го3 тангаDа до 40](.
От%3>;ение =еDима А!-О' п=ои@водить %ноп%ами ,Q)О, и3и О-К. ,А*. !
с3$;ае нево@моDности от%3>;ени9 автомати;ес%ого =еDима 5тими %ноп%ами в<по3нить
от%3>;ение п=и3оDением % =$;%е $п=ав3ени9 $си3и4 W %гс по п=одо3ьном$ и3и J %гс по
Aо%овом$ %ана3$. П=и 5том от%3>;ение ,А* моDет соп=овоDдатьс9 A<ст=<м
%=ат%ов=еменн<м( и@менением пе=ег=$@%и& $г3а ата%и и $г3ово4 с%о=ости %=ена вп3оть до
)а@де3 4 4X
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
ма%сима3ьн<х @на;ени4.
П)/+*П)/#+/Н"/. П=и в<по3нении по3ета в автомати;ес%ом =еDиме не доп$с%ать
п=и3оDени9 $си3и4 % =$;%е $п=ав3ени9 само3етом& та% %а% они мог$т
в<@вать неп=ави3ьн$> =аAот$ ,А* и3и ее от%3>;ение.
+39 в%3>;ени9 автомати;ес%о4 стаAи3и@а6ии НAа= неоAходимо п=и ве=ти%а3ьно4
с%о=ости меньTе J м/с наDать %ноп%$ НAа=. П=и 5том @аго=а>тс9 сигна3и@ато=< А!-О' и
НAа= и с 5того момента в п=одо3ьном %ана3е п=оисходит стаAи3и@а6и9 НAа=& а в Aо%овом 7
стаAи3и@а6и9 %=ена ес3и %=ен Aо3ьTе 8]( и3и %$=са ес3и %=ен меньTе 8](.
П=и в%3>;ении =еDима стаAи3и@а6ии НAа= во@моDен пе=еход само3ета в наAо=
в<сот< и3и на сниDение с ве=ти%а3ьно4 с%о=ость> до 10 м/с.
От%3>;ение =еDима НAа= п=ои@водить %ноп%ами ,Q)О, и3и О-К. ,А*. П=и
в%3>;ении =еDимов П)"!/+ К UО)"S& Н=в& НА!/+& а та%Dе п=и пе=есе;ении г3иссад< в
=еDиме ПО,А+ и пе=есе;ении п=ог=аммно4 т=ае%то=ии сниDени9 в =еDиме НА!"U =еDим
НAа= снимаетс9.
4.1J.2. С"(%4%нн"% $'ра!%ни% са("!%т"(2
+39 и@менени9 по3оDени9 само3ета п=и в%3>;енно4 автомати;ес%о4 стаAи3и@а6ии
го=ит сигна3и@ато= А!-О'& а п=и стаAи3и@а6ии НAа= и Н=в го=ит сигна3и@ато= НAа= и3и
Н=в(& неоAходимо:
Y наDать гаTет%$ совме:енного $п=ав3ени9 на =$;%е $п=ав3ени9 само3етом&
п=и 5том $п=ав39>:ие сигна3< и@ ,А* в ,+* не пост$па>т& инди%а6и9
=еDимов НAа= и Н=в снимаетс9 сигна3и@ато=< гасн$т(F
Y $п=ав399 само3етом в=$;н$>& $становить т=еA$емое $г3овое по3оDение в
п=ост=анстве и н$Dн$> в<сот$F
Y отп$стить гаTет%$ совме:енного $п=ав3ени9& п=и 5том во@оAновитс9 =еDим
стаAи3и@а6ии нов<х @на;ени4 па=амет=ов по3ета и @аго=итс9 сигна3и@ато=
того =еDима& п=и %ото=ом A<3а наDата гаTет%а совме:енного $п=ав3ени9.
П=и $г3ах %=ена и тангаDа Aо3ее V0] пос3е отп$с%ани9 гаTет%и совме:енного
$п=ав3ени9 п=оисходит от%3>;ение ,А*& п=и 5том на п=иAо=но4 дос%е в<све;иваетс9 сигна3
*П)А!.M0 !)*KН*u.
От%3>;ить ,А* п=и наDато4 гаTет%е совме:енного $п=ав3ени9 моDно %ноп%о4
,Q)О, и3и %ноп%о4 О-К. ,А*.
4.1J.J. Р%-и( 'ри%*%ния к )"риз"нт$2
+39 в%3>;ени9 =еDима наDать %ноп%$ П)"!/+ К UО)"S на =$;%е $п=ав3ени9
само3етом. П=и 5том @аго=итс9 таA3о П)"!/+ К UО)"S и сигна3и@ато= А!-О' на :ит%е
,А*.
! п=о6ессе п=иведени9 само3ета % го=и@онт$ %онт=о3и=овать па=амет=< по3ета и в
соответствии с их @на;ени9ми и@мен9ть =еDим =аAот< двигате3е4.
П=иведение % го=и@онт$ п=оисходит в с3ед$>:е4 пос3едовате3ьности:
Y п=и $г3ах %=ена менее V0] само3ет п=иводитс9 % го=и@онт$ по %=ен$ и
тангаD$ однов=еменноF
Y п=и $г3ах %=ена Aо3ее V0] само3ет п=иводитс9 % го=и@онт$ сна;а3а по
%=ен$& а пос3е достиDени9 $г3а %=ена V0] п=иводитс9 по %=ен$ и тангаD$
однов=еменно.
П=иведение само3ета % го=и@онт$ и@ $г3ов %аA=и=овани9 п=оисходит с
о%о3он$3ев<ми пе=ег=$@%ами. П=и 5том доп$с%аетс9 %=ат%ов=еменное во@ни%новение
от=и6ате3ьн<х пе=ег=$@о%. 'а%сима3ьна9 пе=ег=$@%а п=и п=иведении и@ $г3ов пи%и=овани9
%о==е%ти=$етс9 по с%о=остном$ напо=$ и не п=ев<Tает W едини6.
П)/+*П)/#+/Н"/. ! с3$;ае в<све;ивани9 на *,- сигна3а «,Q)О,L ОQО)О-N» и3и
)а@де3 4 W0
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
«Н/- ПО+КАKК"» п=и п=иведении % го=и@онт$ и@ по3оDите3ьн<х
$г3ов тангаDа от%3>;ить =еDим П)"!/+ К UО)"S и со@дать
по3оDите3ьн$> пе=ег=$@%$ %=оме с3$;аев поте=и п=ост=анственно4
о=иенти=ов%и(.
Пос3е п=иведени9 само3ета % го=и@онт$ автомати;ес%и в%3>;аетс9 =еDим
стаAи3и@а6ии НAа=& @аго=аетс9 сигна3и@ато= НAа= и п=одо3Dает в<све;иватьс9 сигна3
П)"!/+ К UО)"S.
От%3>;ать =еDим П)"!/+ К UО)"S наDатием %ноп%и О-К. ,А* и3и %ноп%и
,Q)О,. +39 во@оAнов3ени9 =еDима НAа= неоAходимо вновь наDать %ноп%$ {6x….
4.1J.4. Р%-и( ста&и!иза,ии истинн"# ыс"ты2
)еDим Н=в оAеспе;ивает стаAи3и@а6и> истинно4 в<сот< от 100 до 1000 м.
+39 в%3>;ени9 =еDима автомати;ес%о4 стаAи3и@а6ии истинно4 в<сот< неоAходимо:
Y в<4ти на @аданн$> в<сот$ по3ета& $п=ав399 в=$;н$>F
Y наDать %ноп%$ Н=в на :ит%е ,А*& п=и 5том до3Dн< @аго=етьс9
сигна3и@ато=< Н=в и А!-О'.
,А* до3Dна стаAи3и@и=овать истинн$> в<сот$& %ото=а9 A<3а в момент в%3>;ени9&
а та%Dе %$=с и3и %=ен само3ета.
+39 от%3>;ени9 =еDима автомати;ес%о4 стаAи3и@а6ии истинно4 в<сот< наDать
%ноп%$ О-К. ,А* и3и %ноп%$ ,Q)О,.
П=и неисп=авном )!& п=и ве=ти%а3ьно4 с%о=ости сниDени9 Aо3ьTе 1W м/с& а та%Dе
п=и в<соте по3ета меньTе доп$стимо4& @на;ение %ото=о4 в<;ис39етс9 в ,А*& п=оисходит
автомати;ес%и4 $вод само3ета вве=х с пе=ег=$@%о4 274 едини6< с однов=еменн<м
п=иведением само3ета % н$3евом$ $г3$ %=ена. П=и 5том сигна3и@ато= Н=в гаснет& а ава=и4ное
таA3о *П)А!.M0 !)*KН*u Z @аго=аетс9. ,игна3и@ато= А!-О' п=одо3Dает го=еть.
От%3>;ать =еDим *!О+ НА !N,О-* наDатием %ноп%и ,Q)О, и3и О-К. ,А*.
П)/+*П)/#+/Н"/:
1. П=и =а@гонах и то=моDени9х в =еDиме Н=в во@моDно и@менение в<сот< до W0 м.
2. П=и «Aо3тан%е» с и@менени9ми •П$& п=ев<Tа>:ими w 1& в%3>;ение =еDима
Н=в SАП)/PА/-,M.
4.14. /"!%т '" (ар+р$т$ с ис'"!5з"ани%( /НК 'ри
ат"(ати.%ск"( $'ра!%нии2
Пос3е в@3ета неоAходимо:
Y в п=о6ессе наAо=а в<сот< манев=ом само3ета в=$;н$> совместить инде%с
@аданного %$=са с инде%сом отс;етаF
Y на в<соте не ниDе J00 м на п$3ьте ,А* наDать %ноп%$ НА!"U& а
пе=е%3>;ате3ь "Н+"КА2"M $становить в по3оDение 'А)a)*-& п=и
5том B3аDо% «К» КПП $4дет и@ по39 @=ени9& а на "., A$дет в<све;иватьс9
инBо=ма6и9& соответств$>:а9 =еDим$ 'А)a)*- =ис.1W(F
Y $де=Dива9 на КПП ве=ти%а3ьн$> ди=е%то=н$> ст=е3%$ в п=еде3ах
6ент=а3ьного %=$D%а& сAа3анси=овать само3ет по $си3и9м на =$;%е
$п=ав3ени9 и на п$3ьте ,А* наDать %ноп%$ А!-О'. ! 5том с3$;ае само3ет
A$дет автомати;ес%и в<де=Dивать @аданн<4 %$=с& а в п=одо3ьном %ана3е 7
стаAи3и@и=овать те%$:ее @на;ение $г3а тангаDаF
Y в момент& %огда само3ет наAе=ет @аданн$> в<сот$& наDать гаTет%$
совме:енного $п=ав3ени9 на =$;%е и в=$;н$> пе=евести само3ет в
го=и@онта3ьн<4 по3ет& пос3е ;его отп$стить гаTет%$F
Y д39 в%3>;ени9 =еDима автомати;ес%о4 стаAи3и@а6ии Aа=омет=и;ес%о4
)а@де3 4 W1
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
в<сот< неоAходимо п=и ве=ти%а3ьно4 с%о=ости не Aо3ее J м/с& наDать
%ноп%$ НAx…& п=и по3етах на ма3о4 в<соте и п=и неоAходимости
стаAи3и@и=овать Нист Z наDать %ноп%$ Н=в& а пе=е%3>;ате3ь "Н+"КА2"M
$становить в по3оDение Н=в& п=и 5том на "., A$дет в<све;иватьс9
инBо=ма6и9& соответств$>:а9 =еDим$ 'А.О!N,О-НN0 ПО./-
=ис.16(. ,амо3ет A$дет автомати;ес%и в<де=Dивать в<сот$ по3ета и
@аданн<4 %$=с на о;е=едно4 ПП'& п=и 5том ве=ти%а3ьна9 ди=е%то=на9
ст=е3%а не до3Dна в<ходить @а п=еде3< 6ент=а3ьного %=$D%а КПП. ! 5том
с3$;ае п=и п$тевом =еDиме $п=ав3ени9 по3ет A$дет в<по3н9тьс9 %$=сов<м
методом по п=9мо4 с $;етом *,(& а в ма=T=$тном =еDиме Z по 3инии
@аданного п$ти.
Конт=о3ь @а п=ави3ьность> по3ета по ма=T=$т$ вести по навига6ионн<м
па=амет=ам& инди6и=$ем<м на ".,& КПП и ПНП. На "., инди6и=$>тс9 па=амет=<&
соответств$>:ие =еDим$ по3ета по ма=T=$т$ =ис.1W(. На КПП по ве=ти%а3ьно4 п3ан%е
по3оDени9 инди6и=$>тс9 от%3онение нап=ав3ени9 по3ета от @аданного %$=са •• в п$тевом
=еDиме $п=ав3ени9 и Aо%овое от%3онение † Z в ма=T=$тном =еDиме $п=ав3ени9. На ПНП
инди6и=$>тс9 SП* и @аданн<4 %$=с на о;е=едно4 ПП'& те%$:и4 %$=с и да3ьность до ПП' и
а@им$т само3ета относите3ьно навига6ионного =адиома9%а& номе= %ото=ого в<све;иваетс9 на
п=авом 6иB=овом инди%ато=е. П=и наDат<х %ноп%ах НА!"U& НА!/+& ПО,А+ на ".,
в<све;иваетс9 ди=е%то=на9 мет%а.
П=и под3ете % ПП' на да3ьности 20 %м на;нет в<све;иватьс9 сигна3 SОНА& а на
=ассто9нии 3ине4ного $п=еDдени9 =а@во=ота .*)( до ПП' п=и ма=T=$тном =еDиме
$п=ав3ени9 само3етом и п=и п=о3ете ПП' о%о3о 2 %м( Z п=и п$тевом =еDиме& сигна3 SОНА
гаснет& на 3евом 6иB=овом инди%ато=е A$дет в<све;иватьс9 номе= о;е=едного ПП'& а на ПНП
от=аAат<ва>тс9 SП*& @аданн<4 %$=с и да3ьность до 5того пово=отного п$н%та& п=и 5том
само3ет автомати;ес%и на;нет =а@во=от на 5тот п$н%т с %=еном не Aо3ее 40].
Пос3е п=о3ета о;е=едного ПП' и3и в<по3нени9 @адани9 п=одо3Dать по3ет по
@аданном$ ма=T=$т$ в автомати;ес%ом =еDиме $п=ав3ени9 с в<ходом на пос3ед$>:ие ПП'
и3и основно4 а5=од=ом посад%и& и3и& п=и неоAходимости& во@в=атитьс9 по %=ат;а4Tем$ п$ти
на 3>Aо4 @ап=ог=амми=ованн<4 а5=од=ом посад%и.
+39 во@в=ата по %=ат;а4Tем$ п$ти на основно4 а5=од=ом посад%и в 3>Aо4 то;%е
ма=T=$та наDать %ноп%$ !ОS!) на П* Q2!' и ),QН& п=и 5том на 3евом 6иB=овом
инди%ато=е A$дет в<све;иватьс9 номе= 1& а на сигна3ьном таA3о Z сигна3< А1) сигна3 ПП'
погаснет(& }0J}H& *П)А!. и КО'Q"Н.
П=и =аAоте навига6ионного )' и на3и;ии =адио%о==е%6ии на сигна3ьном таA3о
та%Dе A$д$т в<све;иватьс9 сигна3< )' и КО) )'& на п=авом 6иB=овом инди%ато=е номе=
)'& а на ПНП Z SП* =авн<4 • !ПП и @аданн<4 %$=с в то;%$ т=етьего ;етве=того( =а@во=ота
и да3ьность до 6ент=а а5=од=ома.
+39 во@в=ата на @апасно4 @ап=ог=амми=ованн<4 а5=од=ом посад%и наDать %ноп%и
А1)& номе= @апасного а5=од=ома и !ОS!) на П* Q2!' и ),QН& в 5том с3$;ае на 3евом
6иB=овом инди%ато=е A$дет в<све;иватьс9 номе= а5=од=ома& на %ото=<4 в<по3н9етс9 по3ет.
+39 по3ета на внео;е=едно4 ПП' неоAходимо в 3>Aо4 то;%е ма=T=$та наDать
%ноп%$ ПП' и %ноп%$ с номе=ом ПП'& на %ото=<4 до3Dен в<по3н9тьс9 по3ет& и пе=е4ти на
п$тево4 =еDим $п=ав3ени9& п=и 5том на 3евом 6иB=овом инди%ато=е A$дет в<све;иватьс9
номе= 5того ПП'.
П=и ма=T=$тном =еDиме $п=ав3ени9 в момент =$;но4 смен< ПП' 3ини9 @аданного
п$ти A$дет Bо=ми=оватьс9 от местопо3оDени9 само3ета до в<A=анного ПП'.
Пос3е п=о3ета внео;е=едного ПП' по3ет A$дет в<по3н9тьс9 на пос3ед$>:и4 @а
внео;е=едн<м( пово=отн<4 п$н%т и3и а5=од=ом посад%и& ес3и внео;е=едно4 ПП' A<3
пос3едним 6( п$н%том.
П=и неоAходимости по3ета с пе=вого внео;е=едного ПП' на вто=о4 внео;е=едно4
ПП' неоAходимо та%Dе наDать %ноп%$ ПП' и %ноп%$ с номе=ом 5того внео;е=едного ПП'.
Пос3е п=о3ета вто=ого внео;е=едного ПП' по3ет A$дет в<по3н9тьс9 на о;е=едно4
)а@де3 4 W2
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
ПП'.
П=и в<н$Dденном от%3онении от .SП от%3>;ить ,А* %ноп%о4 ,Q)О, на п$3ьте
,А* и $п=ав39ть само3етом в=$;н$>& п=и 5том неп=е=<вно п=ои@водитс9 с;ис3ение
%оо=динат места само3ета и в<да>тс9 на ПНП @на;ени9 SП*& @аданного %$=са и да3ьности до
о;е=едного ПП'.
+39 по3ета на о;е=едно4 ПП' по %=ат;а4Tем$ =ассто9ни> на П* Q2!' и ),QН
наDать %ноп%$ *П) и %ноп%$ П& п=и 5том A$д$т в<све;иватьс9 сигна3< *П)А!. и П*-/!& а
на п$3ьте ,А* наDать %ноп%$ НА!"U и манев=ом само3ета $становить на КПП ве=ти%а3ьн$>
ди=е%то=н$> ст=е3%$ в п=еде3ах 6ент=а3ьного %=$D%а& пос3е ;его в%3>;ить автомати;ес%ое
$п=ав3ение %ноп%о4 А!-О'. ! 5том с3$;ае само3ет A$дет автомати;ес%и в<де=Dивать
@аданн<4 %$=с на ПП'& в п=одо3ьном %ана3е A$дет стаAи3и@и=оватьс9 те%$:ее @на;ение $г3а
тангаDа& а п=и наDато4 %ноп%е НAа= Z Aа=омет=и;ес%а9 в<сота. П=и по3ете на ма3о4 в<соте и
п=и неоAходимости стаAи3и@и=овать Нист Z наDать %ноп%$ Н=в.
П=и неоAходимости в<по3нени9 по3ета на о;е=едно4 ПП' с @аданного
@ап=ог=амми=ованного( нап=ав3ени9 в<ход на 3ини> @аданного п$ти моDно ос$:еств39ть в
%омAини=ованном =еDиме $п=ав3ени9 по3етом и3и в ма=T=$тном =еDиме.
+39 в<хода на 3ини> @аданного п$ти к"(&инир"анн"( р%-и(% $п=ав3ени9 на
П* Q2!' и ),QН наDать %ноп%$ *П) и %ноп%$ К& п=и 5том A$д$т в<све;иватьс9 сигна3<
*П)А!. и КО'Q"Н& а на п$3ьте ,А* наDать %ноп%$ НА!"U& манев=ом само3ета $становить
на КПП ве=ти%а3ьн$> ди=е%то=н$> ст=е3%$ в п=еде3ах 6ент=а3ьного %=$D%а и в%3>;ить
автомати;ес%ое $п=ав3ение %ноп%о4 А!-О'.
! 5том с3$;ае на ПНП A$д$т инди6и=оватьс9 SП* д39 в<хода на .SП с @аданн<м
нап=ав3ением& @аданн<4 %$=с на то;%$ %асани9 о%=$Dности с 6ент=ом& $да3енн<м от ПП'
6е3и( по 3инии @аданного п$ти ;астно4 о=тод=омии( на =ассто9ние 20 %м и сме:енн<м
относите3ьно .SП на ве3и;ин$ =ади$са =а@во=ота ‡( само3ета& а та%Dе да3ьность до ПП'
6е3и(.
!<де=Dива9 те%$:и4 %$=с =авн<4 @аданном$& само3ет A$дет в<по3н9ть по3ет на 5т$
то;%$ в п$тевом =еDиме $п=ав3ени9. На да3ьности 10 %м от не? в<светитс9 сигна3 SОНА& а в
то;%е %асани9 погаснет. ! 5то4 Dе то;%е на КПП ве=ти%а3ьна9 п3ан%а по3оDени9 по%аDет
Aо%овое $%3онение от ;астно4 о=тод=омии †(& а на ПНП от=аAотаетс9 SП*& =авн<4
нап=ав3ени> ;астно4 о=тод=омии& и @аданн<4 %$=с д39 в<хода на 3ини> @аданного п$ти. От
то;%и на;а3а =а@во=ота то;%и %асани9( и до ПП' 6е3и( по3ет A$дет в<по3н9тьс9 в
ма=T=$тном =еDиме $п=ав3ени9& на да3ьности 20 %м до ПП' 6е3и( сигна3 SОНА в<светитс9
вто=о4 =а@ и погаснет пос3е его п=охода& %огда на ПНП от=аAота>тс9 да3ьность& SП* и
@аданн<4 %$=с на пос3ед$>:и4 ПП' а5=од=ом(.
!<ход на ПП' и да3ьне4Tи4 по3ет по ма=T=$т$ A$дет в<по3н9тьс9 по п=ог=амме в
автомати;ес%ом =еDиме& %а% описано в<Tе.
+39 в<хода на 3ини> @аданного п$ти (ар+р$тн"( р%-и(% $п=ав3ени9 на П*
Q2!' и ),QН наDать %ноп%$ *П) и %ноп%$ '& п=и 5том A$д$т в<све;иватьс9 сигна3<
*П)А!. и 'А)a)& а на п$3ьте ,А* наDать %ноп%$ НА!"U& манев=ом само3ета $становить
на КПП ве=ти%а3ьн$> ди=е%то=н$> ст=е3%$ в п=еде3ах 6ент=а3ьного %=$D%а и в%3>;ить
автомати;ес%ое $п=ав3ение %ноп%о4 А!-О'. ! 5том с3$;ае на ПНП A$д$т инди6и=оватьс9
@аданн<4 %$=с д39 в<хода на ;астн$> о=тод=оми> по %=ат;а4Tем$ =ассто9ни>
пе=пенди%$39=но % о=тод=омии(& SП*& =авн<4 нап=ав3ени> .SП ;астно4 о=тод=омии( и
да3ьность до ПП'& на КПП Z Aо%овое от%3онение от .SП †(.
,А*& в<де=Dива9 те%$:и4 %$=с& =авн<4 @аданном$& в<ведет само3ет на ;астн$>
о=тод=оми> и оAеспе;ит по3ет по о=тод=омии на о;е=едно4 ПП' в ма=T=$тном =еDиме
$п=ав3ени9.
!<ход на ПП' и да3ьне4Tи4 по3ет по ма=T=$т$ A$д$т в<по3н9тьс9 по п=ог=амме в
автомати;ес%ом =еDиме& %а% описано в<Tе.
+е4стви9 п=и по3ете на внео;е=едно4 ПП' и3и 6е3ь в п$тевом& %омAини=ованном
и3и ма=T=$тном =еDиме $п=ав3ени9 по3етом& а та%Dе п=и во@в=ате на основно4 и3и @апасно4
а5=од=ом посад%и ана3оги;н< де4стви9м& описанн<м в<Tе.
)а@де3 4 WJ
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
+39 в<по3нени9 повто=ного @ахода на н"5 "&нар$-%нн$6 ,%!5A неоAходимо в
момент п=о3ета е? на П* Q2!' и ),QН наDать %ноп%$ ПS ./! ПS П)А!( и
п=о%онт=о3и=овать @аго=ание светосигна3и@ато=а $ %ноп%и. На световом и 6иB=овом таA3о
п$3ьта в<свет9тс9 сигна3< ПП'& *П)А!.& КО'Q"Н& а на 3евом 6иB=овом инди%ато=е
6иB=а «X». !%3>;ение =еDима п=ои@о4дет ;е=е@ 10 се% пос3е наDати9 %ноп%и ПS ./! ПS
П)А!(. /с3и в те;ение 10 се% по3ета не A$дет @адано нап=ав3ение @ахода на 6е3ь& то @аход
A$дет ос$:еств39тьс9 под $г3ом X0] % те%$:ем$ %$=с$ в момент наDати9 %ноп%и ПS ./! ПS
П)А!(.
П=и @аходе на 6е3ь с д=$гого нап=ав3ени9 неоAходимо в те;ение 10 се% на П*
Q2!' и ),QН наDать %ноп%$ ввода $г3а дово=ота *+( и %ноп%$ с 6иB=о4 %=атно4 ;ис3$ J0]
д39 данного $г3а дово=ота в инте=ва3е 0]71V0] нап=име=: п=и *+b120] наDать %ноп%$ 4(.
)еDим повто=ного @ахода на 6е3ь отмен9етс9 автомати;ес%и пос3е п=о3ета 6е3и на
да3ьности 2 %м ес3и %ноп%а Н-=$; не наDата(& и3и наDатием на П* Q2!' и ),QН %ноп%и
,Q)О,. П=и 5том восстанав3иваетс9 п=еDни4 =еDим $п=ав3ени9 и соответств$>:а9 ем$
инBо=ма6и9. +39 восстанов3ени9 инди%а6ии номе=а )' неоAходимо наDать %ноп%$ )' и
%ноп%$ с номе=ом )'.
4.1W. /"!%т '" (ар+р$т$ с ис'"!5з"ани%( /НК 'ри *ир%кт"рн"( и
р$.н"( $'ра!%нии са("!:т"(2
,мена ПП'& от=аAот%а @аданного %$=са и да3ьности до о;е=едного ПП'& а та%Dе
наAо= и смена ;астотн<х %ана3ов навига6ионн<х )' в @ависимости от 5тапа по3ета по
@ап=ог=амми=ованном$ ма=T=$т$ п=ои@водитс9 Q2!' автомати;ес%и.
Пос3е в@3ета неоAходимо:
/ри *ир%кт"рн"( $'ра!%нии7
Y в п=о6ессе наAо=а в<сот< манев=ом само3ета в=$;н$> совместить инде%с
@аданного %$=са с инде%сом отс;етаF
Y на в<соте не ниDе J00 м на п$3ьте ,А* наDать %ноп%$ НА!"U& а
пе=е%3>;ате3ь "Н+"КА2"M $становить в по3оDение 'А)a)*-.
Пи3оти=ование само3ета в<по3н9ть в=$;н$>& $де=Dива9 ве=ти%а3ьн$>
ди=е%то=н$> ст=е3%$ КПП в 6ент=а3ьном %=$D%еF в<сот$ по3ета в<де=Dивать в соответствии
с @аданием.
П=и 5том само3ет A$дет в<по3н9ть по3ет по ма=T=$т$ с @аданн<м %$=сом&
в<даваем<м ПНК& в п$тевом =еDиме $п=ав3ени9 Z %$=сов<м методом& а в ма=T=$тном
=еDиме Z по 3инии @аданного п$ти. )а@во=от на о;е=едно4 ПП' в<по3н9ть по от%3онени>
ве=ти%а3ьно4 ди=е%то=но4 ст=е3%и пос3е погасани9 сигна3а SОНА с %=еном не Aо3ее 40]. П=и
5том на 3евом 6иB=овом инди%ато=е A$дет в<све;иватьс9 номе= о;е=едного ПП'& а на ПНП
от=аAота>тс9 SП*& @аданн<4 %$=с и да3ьность до о;е=едного ПП'.
П=и в<де=Dивании ве=ти%а3ьно4 ди=е%то=но4 ст=е3%и в п=еде3ах 6ент=а3ьного
%=$D%а по3ет по @аданном$ ма=T=$т$ A$дет в<по3н9тьс9 ана3оги;но по3ет$ в автомати;ес%ом
=еDиме $п=ав3ени9 само3етом.
! с3$;ае неоAходимости на п$3ьте ,А* наDать %ноп%$ НAа=. П=и 5том $4дет и@
по39 @=ени9 %=асн<4 B3аDо% - и A$дет оAеспе;ена ди=е%то=на9 стаAи3и@а6и9 в<сот<.
/ри р$.н"( $'ра!%нии7
Y в п=о6ессе наAо=а в<сот< манев=ом само3ета совместить инде%с @аданного
%$=са с инде%сом отс;ета. *де=Dивать те%$:и4 %$=с& =авн<4 @аданном$& в
5том с3$;ае само3ет A$дет в<по3н9ть по3ет по @ап=ог=амми=ованном$
ма=T=$т$ в п$тевом =еDиме $п=ав3ени9 Z %$=сов<м методом& а в
ма=T=$тном =еDиме Z по 3инии @аданного п$тиF в<сот$ по3ета
в<де=Dивать в соответствии с @аданием.
)а@во=от на о;е=едно4 ПП' в<по3н9ть пос3е от=аAот%и на ПНП SП* @аданного
%$=са и да3ьности на 5тот пово=отно4 п$н%т& а та%Dе погасани9 сигна3а SОНА и по9в3ени9 на
)а@де3 4 W4
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6иB=овом инди%ато=е номе=а о;е=едного ПП'.
! та%ом по=9д%е в<по3н9ть по3ет и на оставTе4с9 ;асти ма=T=$та.
4.16. В"зрат и за8"* на '"са*к$ на за'р")ра((ир"анны# аOр"*р"(
'ри ат"(ати.%ск"( $'ра!%нии са("!%т"( с ис'"!5з"ани%( /НК2

П=и по3ете по @аданном$ ма=T=$т$ п=и автомати;ес%ом $п=ав3ении само3етом
пос3е п=о3ета пос3еднего ПП' ПНК автомати;ес%и пе=еходит в =еDим !ОS!)А- на
основно4 а5=од=ом посад%и _1H 1(& п=и 5том на 3евом 6иB=овом инди%ато=е A$дет
в<све;иватьс9 6иB=а 1& а на сигна3ьном таA3о сигна3< А1)& }0J}H& *П)А!.& КО'Q"Н& )'&
КО) )' п=и на3и;ии =адио%о==е%6ии& на п=авом 6иB=овом инди%ато=е Z номе= )' 1(.
+39 по3ета на @апасно4 @ап=ог=амми=ованн<4 а5=од=ом посад%и пос3е п=о3ета
пос3еднего ПП' и пе=ехода ПНК в =еDим !ОS!)А- наDать %ноп%$ А1) и %ноп%$ с номе=ом
@апасного а5=од=ома& п=и 5том на 3евом 6иB=овом инди%ато=е A$дет в<све;иватьс9 номе=
5того а5=од=ома.
+39 опе=ативного в%3>;ени9 =еDима !ОS!)А- на П* Q2!' Z ),QН наA=ать А1)1
2& J( и наDать %ноп%$ !ОS!).
! =еDиме !ОS!)А-& %ото=<4 в%3>;аетс9 автомати;ес%и пос3е п=о3ета ПП' 6 и3и
наDатием %ноп%и !ОS!)& на да3ьности до а5=од=ома во@в=ата Aо3ее 200 %м Bо=ми=$етс9 • @ад
на 6ент= !ПП. На да3ьности до а5=од=ома менее 200 %м на ПНП инди6и=$>тс9 @аданн<4 %$=с
в то;%$ т=етьего ;етве=того( =а@во=ота. +а3ьность в оAоих с3$;а9х в<даетс9 до 6ент=а !ПП
а5=од=ома посад%и. SП* инди6и=$етс9 =авн<м • !ПП& а@им$т А( Z относите3ьно )'.
П=ог=аммна9 т=ае%то=и9 сниDени9 Bо=ми=$етс9 с $да3ени9 200 %м от а5=од=ома
посад%и относите3ьно %=е4се=с%о4 в<сот< по3ета 1J000 м и имеет $го3 на%3она 4] с
пос3ед$>:им $ве3и;ением его до 6] на $да3ении 120 %м д39 в<сот< 11000 м.
На КПП инди6и=$>тс9:
Y го=и@онта3ьно4 п3ан%о4 по3оDени9 Z от%3онение от т=ае%то=ии сниDени9
•Н(F
Y ве=ти%а3ьно4 п3ан%о4 по3оDени9 Z от%3онение от @аданного %$=са •• ( до
то;%и J 4( =а@во=ота& а пос3е п=о3ета ее Z Aо%овое от%3онение † от 3инии
@аданного п$ти до входа само3ета в =авносигна3ьн$> @он$ %$=сог3иссадн<х
)' в =еDиме «Посад%а».
)еDим !ОS!)А- в%3>;аетс9 п=и на3и;ии =адио%о==е%6ии сигна3 КО) )'
в<све;иваетс9(& а та%Dе п=и е? отс$тствии& ес3и сигна3 КО) )' не в<све;иваетс9 % момент$
в%3>;ени9 =еDима !ОS!) не Aо3ее 2&W мин.
П=и погасании сигна3а КО) )' на в=ем9 Aо3ее 2&W мин =еDим !ОS!)А- снимаетс9&
сигна3 !ОS!) и КО'Q"Н гасн$т& п=е%=а:аетс9 в<да;а сигна3а •Н ,А* от%3>;аетс9&
@аго=аетс9 таA3о *П)А!.M0 !)*KН*u& сниDение само3ета п=е%=а:аетс9 Z го=и@онта3ьна9
п3ан%а по3оDени9 на КПП A$дет находитьс9 в с=еднем по3оDении(& в<све;иваетс9 сигна3
П*-/!& на ПНП инди6и=$>тс9 SП* и • @ад д39 в<хода на @ап=ог=амми=ованн<4 6ент= !ПП.
! 5том с3$;ае сниDение до в<сот< %=$га а5=од=ома посад%и п=ои@водить в=$;н$>.
! с3$;ае по9в3ени9 сигна3а КО) )' д39 восстанов3ени9 =еDима !ОS!)А-
неоAходимо наDать %ноп%$ !ОS!)& п=и 5том сигна3 П*-/! гаснет& а сигна3< !ОS!) и
КО'Q"Н в<свет9тс9& на ПНП A$д$т инди6и=оватьс9 SП* =авн<4 • !ПП& и • @ад в то;%$
т=етьего ;етве=того( =а@во=ота& а на КПП Z от%3онение относите3ьно т=ае%то=ии сниDени9
•Н(.
! =еDиме !ОS!)А- на да3ьности до а5=од=ома посад%и Aо3ее 1W0 %м %о==е%6и9
%оо=динат места по3оDени9 само3ета п=оисходит по данн<м A3иDа4Tих =адиома9%ов& на
да3ьности менее 1W0 %м п=оисходит пе=е%3>;ение на =адиома9% а5=од=ома во@в=ата& номе=
%ото=ого до3Dен в<све;иватьс9 на п=авом 6иB=овом инди%ато=е П* Q2!' и ),QН.
П=и в%3>;ении ,А* в @ависимости от по3оDени9 само3ета относите3ьно
)а@де3 4 WW
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
п=ог=аммно4 т=ае%то=ии по3ета мог$т A<ть с3ед$>:ие ва=иант< сниDени9:
аW )"риз"нта!5ная '!анка '"!"-%ния на К// на8"*ится ы+% н$!%"#
"т(%тки7
П=и в%3>;ении =еDима !ОS!)А- в ,А* автомати;ес%и в%3>;аетс9 стаAи3и@а6и9
НAа=& B3аDо% «-» на КПП $4дет и@ по39 @=ени9.
П=и п=одо3Dении по3ета со стаAи3и@и=ованно4 Aа=омет=и;ес%о4 в<сото4& пос3е
пе=есе;ени9 само3етом п=ог=аммно4 т=ае%то=ии сниDени9 го=и@онта3ьна9 п3ан%а по3оDени9
на КПП оп$ститс9 ниDе н$3ево4 отмет%и& погаснет сигна3и@ато= на %ноп%е НAа= п$3ьта ,А*&
го=и@онта3ьна9 ди=е%то=на9 ст=е3%а от%3онитс9 вни@ и ,А* пе=еведет само3ет на сниDение
по п=ог=аммно4 т=ае%то=ии с п=ев<Tением над не4 1007200 м. ,А*& $де=Dива9 ди=е%то=н<е
ст=е3%и КПП в п=еде3ах 6ент=а3ьного %=$D%а& ос$:ествит п=и на3и;ии =адио%о==е%6ии
сниDение само3ета до в<сот< п=едпосадо;ного манев=а Н@ад( в то;%$ т=етьего ;етве=того(
=а@во=ота.
!<сота п=едпосадо;ного манев=а д39 А1) 1 вводитс9 в в<;ис3ите3ь п=и подготов%е
% по3ет$ в диапа@оне от 600 до 1W00 м ;е=е@ 100 м& а д39 А1) 2 и J в<сота посто9нна и =авна
600 мF
&W )"риз"нта!5ная '!анка '"!"-%ния на К// '"с!% '%р%8"*а /НК р%-и(
ВО0ВРАТ на8"*ится ни-% н$!%"# "т(%тки& погаснет сигна3и@ато= на %ноп%е НAа= и ,А*
пе=евед?т само3?т на сниDение до в<хода само3?та на %=е4се=с%$> в<сот$& =авн$> 1J000 м&
и3и на т=ае%то=и> сниDени9 и оAеспе;ит по3?т по т=ае%то=ии сниDени9& %а% в пе=вом с3$;ае.
П=и 5том ве=ти%а3ьна9 с%о=ость не до3Dна п=ев<Tать W0 м/с& а с%о=ость 7 600 %м/;. П=и
п=ев<Tении данн<х @на;ени4 от%3>;ить ,А* и пе=е4ти на =$;ное $п=ав3ение& $де=Dива9
те%$:и4 %$=с& =авн<4 @аданном$& а ве=ти%а3ьн$> с%о=ость W0760 м/с до в<сот< 2000 м и 20710
м/с до в<сот< 600 м.
П=и в<ходе само3ета в то;%$ ;етв?=того =а@во=ота на в<соте Aо3ьTе доп$стимо4
в<сот< в%3>;ени9 =еDима ПО,А+КА& по3?т A$дет п=одо3Dатьс9 со сниDением до в<сот<
%=$га с п=о3?том 6ент=а !ПП и автомати;ес%им в%3>;ением =еDима ПS на да3ьности от
6ент=е !ПП Aо3ее V %м и в<соте не менее 1100 м& в сто=он$& с %ото=о4 само3?т в<ходи3 на ось
!ПП& п=и 5том @аго=итс9 сигна3и@ато= %ноп%и ПS ./! П)А!( и на ПНП A$дет
инди6и=оватьс9 • @ад д39 в<хода в то;%$ т=етьего =а@во=ота.
+39 =$;ного в%3>;ени9 =еDима ПS неоAходимо на да3ьности не менее V %м наDать
соответств$>:$> %ноп%$ ПS ./! П)А!(.
П=и подходе % а5=од=ом$ @ап=осить $ =$%оводите39 по3?тов Aа=омет=и;ес%ое
дав3ение на $=овне !ПП и $становить его на @адат;и%е дав3ени9 п$3ьта @адат;и%а и на
в<сотоме=е !+720.
П=и неоAходимости @ахода на посад%$ с %$=сом& оA=атн<м @ап=ог=амми=ованном$&
наDать на П* Q2!' и ),QН %ноп%$ •m1V0]& п=и 5том на %ноп%е до3Dен в<све;иватьс9
сигна3и@ато= д39 от%3>;ени9 =еDима •m1V0] наDать %ноп%$ вто=и;но(.
П=и да3ьности до то;%и т=етьего =а@во=ота& =авно4 10 %м& в<све;иваетс9 сигна3
SОНА погаснет п=и е? п=оходе (.
П=и автомати;ес%ом $п=ав3ении и достиDении в п=о6ессе сниDени9 в<сот< Н@ад
,А* в<ведет само3?т в го=и@онта3ьн<4 по3?т и на;н?т в<по3н9ть манев= д39 @ахода на
посад%$.
На п$3ьте ,А* пе=е%3>;ате3ь "Н+"КА2"M $становить в по3оDение ПО,А+& п=и
5том на "., A$дет в<све;иватьс9 инBо=ма6и9& соответств$>:а9 =еDим$ ПО,А+КА =ис.
18(.
П=и от3и;ии те%$:его %$=са само3?та от %$=са !ПП не Aо3ее 4W]& Aо%овом $да3ении
от оси !ПП не Aо3ее 1W00 м& да3ьности до 6ент=а !ПП от 10 до 20 %м& в<соте по3?та в
п=еде3ах +а5= ˆ l‰1] d Н d +а5= ˆ l‰ 2]40Š на $да3ении 20 %м от 6ент=а !ПП в<сота по3?та
до3Dна A<ть в п=еде3ах JW07XJ0 м(& на3и;ии сигна3ов !ОS!)& SОНА и сигна3а КО) )' и3и
отс$тстви9 его % момент$ в%3>;ени9 =еDима ПО,А+КА не Aо3ее 2&W мин автомати;ес%и
в%3>;аетс9 =еDим ПО,А+КА& п=и 5том на п$3ьте ,А* в<светитс9 сигна3 ПО,А+& на
сигна3ьном таA3о погасн$т сигна3< )'& КО) )'& № )' на п=авом 6иB=овом инди%ато=е& на
)а@де3 4 W6
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
ПНП с=аAота>т A3ен%е=< и в%3>;атс9 в =аAот$ ве=ти%а3ьна9 и го=и@онта3ьна9 п3ан%и
по3оDени9.
П=и автомати;ес%ом пе=еходе и@ =еDима НА!"UА2"M в =еDим ПО,А+КА
во@моDн< 27J @ат$ха>:их %о3еAани9 по %=ен$& п=и 5том %=ен моDет достигать 40].
/с3и =еDим ПО,А+КА на $да3ении 10720 %м от !ПП автомати;ес%и не в%3>;и3с9&
то на КПП го=и@онта3ьна9 п3ан%а по3оDени9 A$дет п=одо3Dать инди6и=овать сигна3 •Н
относите3ьно Н@ад& на ПНП A$дет от=аAат<ватьс9 • @ад д39 в<хода на 6ент= !ПП и& п=и
п=о3?те 6ент=а !ПП на $да3ение Aо3ее V %м и в<соте по3?та не менее 1100 м& автомати;ес%и
в%3>;итс9 =еDим ПS& п=и 5том на %ноп%е ПS ./! П)А!( @аго=итс9 сигна3и@ато=.
+39 =$;ного в%3>;ени9 =еDима ПО,А+КА пе=е%3>;ате3ь =еDимов на П* Q2!' и
),QН $становить в по3оDение ПО,.
По сигна3$ ПО,А+КА в%3>;аетс9 инди%а6и9 %$=сового $г3а +П)' от А)К. ! 5том
=еDиме на ПНП A$д$т инди6и=оватьс9 да3ьность до =ет=анс39то=а посад%и то;%и
п=и@ем3ени9 само3?та(& SП* b •!ПП& • @ад д39 в<хода на ось !ПП и по3оDение
=авносигна3ьн<х @он %$=са и г3иссад< относите3ьно само3?та. На КПП го=и@онта3ьна9 п3ан%а
по3оDени9 до пе=есе;ени9 г3иссад< инди6и=$ет •Н относите3ьно @аданно4 в<сот< Н@ад& а
пос3е пе=есе;ени9 г3иссад< Z относите3ьно г3иссад< сниDени9& ве=ти%а3ьна9 п3ан%а
по3оDени9 инди6и=$ет от%3онение †( от оси !ПП.
,А* в го=и@онта3ьно4 п3ос%ости в<ведет само3?т на %$=с !ПП& в ве=ти%а3ьно4
п3ос%ости A$дет ос$:еств39тьс9 стаAи3и@а6и9 @аданно4 в<сот< Н@ад( до пе=есе;ени9 с
г3иссадо4& пос3е ;его само3?т A$дет сниDатьс9 по г3иссаде.
П=и п=опадании %$=сово4 и3и г3иссадно4 @он< в<падении A3ен%е=ов %$=са и3и
г3иссад< пос3е @ахвата г3иссад<( в ,А* от%3>;аетс9 =еDим ПО,А+КА и в<све;иваетс9
таA3о *П)А!.M0 !)*KН*u.
Пе=е%3>;ение А)К с +П)' на QП)' п=и п=о3ете над да3ьним ма=%е=н<м п$н%том
п=и в<п$:енном Tасси и $станов%е пе=е%3>;ате39 Q."#Н7А!-7+А.LН в по3оDение А!-
п=оисходит автомати;ес%и& п=и 5том @аго=аетс9 3ампа Q."#Н !К.. ! момент п=о3?та над
ма=%е=н<ми ма9%ами @аго=аетс9 сигна3ьна9 3ампа 'А)К/) и в те3еBонах п=ос3$Tиваетс9
@воно%.
На в<соте W0 м от%3>;ить ,А* и п=ои@вести посад%$ ви@$а3ьно& пи3оти=$9
в=$;н$>.
П=и неоAходимости =еDим ПО,А+КА моDно отменить наDатием %нопо%:
Y %ноп%и ПП' и одно4 и@ %нопо% 17VF
Y %ноп%и А1) и одно4 и@ %нопо% 17J с номе=ом& от3и;н<м от того а5=од=ома&
на %ото=<4 ос$:еств39етс9 по3?тF
Y %ноп%и ПS ./! ПS П)А!(.
П)/+*П)/#+/Н"/. "нст=$мента3ьн<4 @аход на посад%$ п=и =аAоте ),QН на ;астотно7
%одов<х %ана3ах 18 . . . 20 в<по3н9етс9 в=$;н$> Aе@ испо3ь@овани9
,А*& в с3$;ае нев<по3нени9 т=еAовани9& @аход A$дет соп=овоDдатьс9
%о3еAани9ми само3ета по %$=с$.
4.18. В"зрат и за8"* на '"са*к$ на за'р")ра((ир"анны# аOр"*р"(
'ри *ир%кт"рн"( и р$.н"( $'ра!%нии са("!%т"( с ис'"!5з"ани%( /НК2
П=и автомати;ес%ом и3и =$;ном в%3>;ении =еDима !ОS!)А- в ди=е%то=ном и3и
=$;ном $п=ав3ении само3етом инди%а6и9 на сигна3ьном таA3о& а та%Dе инди%а6и9 SП*&
@аданного %$=са& да3ьности на ПНП п=и по3ете на основно4 и3и @апасно4
@ап=ог=амми=ованн<4 а5=од=ом посад%и отоA=аDени9 ана3оги;но по3ет$ в автомати;ес%ом
=еDиме $п=ав3ени9 само3етом.
! с3$;ае& %огда само3ет A$дет находитьс9 ниDе %=е4се=с%о4 в<сот< 1J000 м( и3и
)а@де3 4 W8
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
@аданно4 т=ае%то=ии сниDени9& го=и@онта3ьна9 п3ан%а по3оDени9 КПП от%3онитс9 вве=х.
П=и ди=е%то=ном $п=ав3ении на КПП %=асн<4 B3аDо% ^-^ $4дет и@ по39 @=ени9 и
до пе=есе;ени9 само3етом п=ог=аммно4 т=ае%то=ии сниDени9 оAеспе;иваетс9 ди=е%то=на9
стаAи3и@а6и9 в<сот<.
П=и =$;ном $п=ав3ении в<сот$ в<де=Dивать в соответствии с @аданием.
Пос3е пе=есе;ени9 т=ае%то=ии сниDени9 го=и@онта3ьна9 ди=е%то=на9 ст=е3%а КПП
п=и ди=е%то=ном $п=ав3ении и го=и@онта3ьна9 п3ан%а по3оDени9 КПП Z п=и ди=е%то=ном и
=$;ном $п=ав3ении от%3он9>тс9 вни@.
! с3$;ае& %огда п=и пе=еходе ПНК в =еDим !ОS!)А- ди=е%то=на9 ст=е3%а КПП п=и
ди=е%то=ном $п=ав3ении и го=и@онта3ьна9 п3ан%а по3оDени9 КПП п=и ди=е%то=ном и =$;ном
$п=ав3ении от%3он9>тс9 вни@& в<по3нить сниDение до п=ог=аммно4 т=ае%то=ии по3ета. Пос3е
;его& $де=Dива9 ди=е%то=н<е ст=е3%и КПП в п=еде3ах 6ент=а3ьного %=$D%а п=и ди=е%то=ном
$п=ав3ении и3и го=и@онта3ьн$> п3ан%$ по3оDени9 КПП на н$3ево4 отмет%е& а те%$:и4 %$=с&
=авн<4 @аданном$ Z п=и =$;ном $п=ав3ении& в<по3нить по3ет по т=ае%то=ии сниDени9 до
в<сот< п=едпосадо;ного манев=а.
П=и да3ьности 10 %м до то;%и т=етьего =а@во=ота @аго=аетс9 сигна3 SОНА погаснет
п=и е? п=оходе(.
П=и подходе % а5=од=ом$ посад%и @ап=осить Aа=омет=и;ес%ое дав3ение на $=овне
!ПП и $становить его на @адат;и%е дав3ени9 п$3ьта @адат;и%а и на в<сотоме=е !+720К& а
та%Dе $то;нить нап=ав3ение @ахода на посад%$.
На в<соте Н@ад& п=одо3Dа9 пи3оти=ование в ди=е%то=ном и3и =$;ном =еDиме&
в<вести само3ет на %$=с посад%и.
П=и от3и;ии те%$:его %$=са само3ета от %$=са !ПП не Aо3ее 4W]& Aо%овом $да3ении
от оси !ПП не Aо3ее 1W00 м& да3ьности до 6ент=а !ПП от 10 до 20 %м& в<соте п=о3ета в
п=еде3ах +а5=.ˆ l‰ 1] d Н d +а5=. ˆ l‰ 2]40Š& на3и;ии сигна3ов !ОS!)& SОНА и сигна3а КО) )'
и3и отс$тствии его % момент$ в<%3>;ени9 =еDима ПО,А+КА не Aо3ее 2&W мин& ПНК
пе=е4дет в =еDим ПО,А+КА& п=и 5том на ПНП с=аAат<ва>т A3ен%е=$ «К» и «U» и в%3>;атс9
в =аAот$ ве=ти%а3ьна9 и го=и@онта3ьн<е п3ан%и по3оDени9 на КПП п3ан%и по3оDени9 A$д$т
инди6и=овать от%3онени9 от =авносигна3ьно4 @он< по %$=с$ и г3иссаде(& ст=е3%а %$=сов<х
$г3ов А)К A$дет инди6и=овать К*) +П)'& а в ди=е%то=ном $п=ав3ении& %=оме 5того& на
п$3ьте ,А* в<светитс9 сигна3 ПО,А+.
/с3и =еDим ПО,А+КА на $да3ении 10720 %м от !ПП автомати;ес%и не в%3>;и3с9&
в%3>;ить его в=$;н$>& д39 ;его пе=е%3>;ате3ь =еDимов на П* Q2!' и ),QН $становить в
по3оDение ПО,.
П=и по3ете на %$=се посад%и $де=Dивать ди=е%то=н<е ст=е3%и КПП п=и
ди=е%то=ном $п=ав3ении и3и ве=ти%а3ьн$> п3ан%$ по3оDени9 ПНП п=и =$;ном $п=ав3ении в
п=еде3ах 6ент=а& п=и 5том го=и@онта3ьна9 п3ан%а по3оDени9 ПНП A$дет п=иA3иDатьс9 %
6ент=а3ьно4 то;%е.
П=и подходе го=и@онта3ьно4 п3ан%и по3оDени9 % 6ент=$ п3авно пе=евести само3ет
на сниDение по г3иссаде. П=и п=опадании %$=сово4 и3и г3иссадно4 @он< пос3е @ахвата
г3иссад<( ,А* автомати;ес%и от%3>;аетс9& на КПП в<пада>т соответств$>:ие A3ен%е=<.
На в<соте W0 м от%3>;ить ди=е%то=ное $п=ав3ение& наDав на %ноп%$ ,Q)О, на П*
,А*& $то;нить @аход ви@$а3ьно и в<по3нить посад%$.
4.1V. У8"* на т"р"# кр$) и за8"* на '"са*к$ р%-и(%
/ОВТОРНXR 0АYОД с ис'"!5з"ани%( /НК2
)еDим ПО!-О)НN0 SАOО+ п=имен9етс9 на @ап=ог=амми=ованном а5=од=оме и
то3ь%о в =еDиме !ОS!)А- на да3ьности не Aо3ее 20 %м от 6ент=а !ПП& п=и 5том п=и @аходе
на посад%$ пе=ед $ходом на вто=о4 %=$г( на П* Q2!' и ),QН до3Dна A<ть наDата %ноп%а
ПS ./! ПS П)А!(
!<све;ивание сигна3и@ато=а на наDато4 %ноп%е свидете3ьств$ет о в%3>;ении
)а@де3 4 WV
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
=еDима ПО!-О)НN0 SАOО+& по сигна3$ %ото=ого снимаетс9 =еDим ПО,А+КА. Пос3е
на%ати9 %ноп%и ПS ./! ПS П)А!( на сигна3ьном таA3о П* Q2!' и ),QН A$д$т
в<све;иватьс9 сигна3< А1)& !ОS!)& *П)А!.& КО'Q"Н& )'& КО) )'& на 3евом инди%ато=е
A$дет инди6и=оватьс9 номе= А1)& а на п=авом Z номе= )' а5=од=ома посад%и. На да3ьности
20 %м от 6ент=а !ПП на го=и@онта3ьн$> п3ан%$ по3оDени9 КПП A$дет в<даватьс9 сигна3 •Н7
Н@ад7Нте%. П=и в<соте Aо3ее J0 м на КПП инди6и=$етс9 Aо%овое от%3онение относите3ьно
оси !ПП • @ад д39 в<хода в то;%$ т=етьего =а@во=отаF а@им$т само3?та A$дет инди6и=оватьс9
относите3ьно =адиома9%а& да3ьность Z до 6ент=а !ПП:
Y $п=ав399 само3етом в=$;н$>& в<де=Dивать те%$:и4 %$=с& =авн<4
@аданном$& в<по3нить 3ев<4 п=ав<4( =а@во=от с %=еном не Aо3ее J0] и
в<4ти в то;%$ т=етьего =а@во=ота на в<соте Н@адF
Y п=и неоAходимости в%3>;ить ди=е%то=ное и3и автомати;ес%ое $п=ав3ение&
д39 ;его на п$3ьте ,А* на в<соте не менее J00 м наDать %ноп%$ НА!"U
д39 ди=е%то=ного $п=ав3ени9& а @атем %ноп%$ А!-О' д39 автомати;ес%ого
$п=ав3ени9.
П=и наDатии %нопо% до3Dн< в<све;иватьс9 сигна3и@ато=<. П=и 5том ес3и само3?т в
момент в%3>;ени9 ,А* находитс9 ниDе опо=но4 в<сот< Н@ад(& A$дет оAеспе;иватьс9
стаAи3и@а6и9 Aа=омет=и;ес%о4 в<сот<.
/с3и в момент в%3>;ени9 ,А* само3?т находитс9 в<Tе опо=но4 в<сот<& то A$дет
оAеспе;иватьс9 стаAи3и@а6и9 опо=но4 в<сот<.
П=и отс$тствии сигна3а КО) )' Aо3ее 2&W мин пос3е наDати9 %ноп%и ПS ./! ПS
П)А!( п=оисходит отмена =еDимов !ОS!)А- и ПО!-О)НN0 SАOО+& п=и 5том гасн$т
сигна3< !ОS!)& КО'Q"Н и сигна3и@ато= на %ноп%е ПS ./! ПS П)А!(& в<светитс9 сигна3
П*-/!& на ПНП A$дет инди6и=оватьс9 • @ад д39 в<хода на 6ент= !ПП.
П=и неоAходимости =еDим ПS снимаетс9 наDатием %ноп%и ,Q)О, на П* Q2!' и
),QН. П=и 5том гаснет сигна3и@ато= на %ноп%е ПS ./! ПS П)А!(& в<све;иваетс9 сигна3
!ОS!)& КО'Q"Н& на ПНП инди6и=$етс9 • @ад д39 в<хода на ось !ППF автомати;ес%и
снимаетс9 =еDим ПS гаснет сигна3и@ато= на %ноп%е ПS ./! ПS П)А!((& по3ет A$дет
п=одо3Dатьс9 в =еDиме !ОS!)А-. П=и 5том п=одо3Dа>т в<све;иватьс9 сигна3и@ато=<
!ОS!)& КО'Q"Н& на КПП в<даетс9 сигна3 Aо%ового от%3онени9 †( относите3ьно оси !ПП& а
на ПНП от=аAат<ва>тс9 SП* b • !ПП и • @ад д39 в<хода на ось !ПП.
П=и в%3>;енно4 ,А* само3ет автомати;ес%и A$дет =а@во=а;иватьс9 на %$=с
посад%и с %=еном 40]& в<де=Dива9 те%$:и4 %$=с& =авн<4 @аданном$. Пос3е в%3>;ени9 =еDима
ПО,А+КА на п$3ьте ,А* %=ен не A$дет п=ев<Tать J0].
+39 в<хода на %$=с посад%и в =$;ном $п=ав3ении неоAходимо в<де=Dивать те%$:и4
%$=с& =авн<4 @аданном$& а в ди=е%то=ном $п=ав3ении Z ди=е%то=н<е ст=е3%и в п=еде3ах
6ент=а3ьного %=$D%аF
Y п=и от3и;ии те%$:его %$=са само3ета от %$=са !ПП не Aо3ее 4W]& Aо%овом
$да3ении от оси !ПП не Aо3ее 1W00 м& да3ьности до 6ент=а !ПП от 10 до 20
%м& в<соте по3ета в п=еде3ах +а5=.ˆ l‰ 1] d Н d +а5=. ˆ l‰ 2]40Š& на3и;ии
сигна3ов !ОS!)& SОНА и сигна3а КО) )' и3и отс$тствии его % момент$
в%3>;ени9 =еDима ПО,А+КА не Aо3ее 2&W мин автомати;ес%и в%3>;аетс9
=еDим ПО,А+КА& п=и 5том ес3и ,А* в%3>;ена в ди=е%то=ном и3и
автомати;ес%ом $п=ав3ении( на п$3ьте ,А* @аго=итс9 сигна3и@ато=
ПО,А+& на сигна3ьном таA3о П* Q2!' и ),QН погасн$т сигна3< )'&
КО) )'& на ПНП с=аAота>т A3ен%е=< «К» и «U» и в%3>;атс9 в =аAот$
ве=ти%а3ьна9 и го=и@онта3ьна9 п3ан%а по3оDени9.
/с3и =еDим ПО,А+КА на $да3ении 10720 %м от !ПП автомати;ес%и не в%3>;и3с9&
в%3>;ить его в=$;н$>& д39 ;его пе=е%3>;ате3ь на П* Q2!' и ),QН $становить в по3оDение
ПО,F
Y п=и по3ете на %$=се посад%и де4стви9 та%ие Dе& %а% и п=и @аходе на посад%$
в =еDиме !ОS!)А- на @ап=ог=амми=ованн<4 а5=од=ом.
На в<соте W0 м от%3>;ить ,А* ес3и она A<3а в%3>;ена( наDатием %ноп%и О-К.
)а@де3 4 WX
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
,А* на =$;%е $п=ав3ени9& $то;нить ви@$а3ьно @аход и в<по3нить посад%$.
4.1X. /"!%т на н%за'р")ра((ир"анны# аOр"*р"( и за8"* на '"са*к$
с ис'"!5з"ани%( /НК2
П=и по3ете на не@ап=ог=амми=ованн<4 а5=од=ом& оAо=$дованн<4 навига6ионн<м
=адиома9%ом& $становить ;астотн<4 %ана3 навига6ионного =адиома9%а а5=од=ома& д39 ;его:
Y пе=е%3>;ате3ь =еDимов на П* Q2!' и ),QН $становить в по3оDение
НА!"UF
Y пе=е%3>;ате3ь *П) 2!'7!!О+ KК $становить в по3оDение !!О+ KК. п=и
5том на таA3о в<све;иваетс9 сигна3 KК& а все оста3ьн<е сигна3< гасн$тF
Y наDать %ноп%$ ,Q)О, на П* Q2!' и ),QН& а @атем пос3едовате3ьн<м
наDатием %нопо% наA=ать номе= ;астотного %ана3а навига6ионного
=адиома9%а& @на;ение %ото=ого A$дет в<све;иватьс9 на 6иB=овом таA3о. !
по3оDении пе=е%3>;ате39 НА!"U п=оисходит @ап=ет %о==е%6ии
с;ис3енн<х %оо=динат относите3ьно 5того =адиома9%а.
П=и нахоDдении само3ета вне @он< де4стви9 =адиома9%а и П), ес3и ;астота
наст=оена( а5=од=ома посад%и& неоAходимо:
Y @на9 местонахоDдение само3ета относите3ьно ПП' по оставTе4с9
да3ьности и @аданном$ %$=с$& оп=еде3ить %$=с по3ета на а5=од=ом и
$становить его %=ема3ье=о4 @аданного %$=са на ПНП& д39 ;его
п=едва=ите3ьно от%3>;ить ,А* %ноп%о4 ,Q)О, на П* ,А*& а на П* А)К
и "К7!К наDать %ноп%$ SК )*KНF
Y манев=ом само3ета совместить $станов3енн<ми на ПНП @аданн<4 %$=с с
те%$:им и в<по3нить по3ет в =$;ном $п=ав3ении само3етом д39 входа в
@он$ де4стви9 =адиома9%а П),(.
Пос3е входа в @он$ де4стви9 =адиома9%а П),( а5=од=ома& неоAходимо:
Y п=ос3$Tать по@<вн<е =адиома9%а П),( а5=од=омаF
Y п=и на3и;ии инди%а6ии на ПНП а@им$та и да3ьности само3ета до
=адиома9%а в<по3нить по3ет по а@им$т$ и3и по К*)b0 п=иводно4
=адиостан6ииF
Y п=и подходе % а5=од=ом$ @ап=осить $ =$%оводите39 по3етов магнитн<4 %$=с
посад%и& метео$с3ови9 и Aа=омет=и;ес%ое дав3ение на $=овне !ПП& %ото=ое
$становить на T%а3е дав3ени9 на п$3ьте @адат;и%а и на в<сотоме=е !+720КF
Y пе=е4ти на инди%а6и> магнитного %$=са& д39 ;его на @адат;и%е магнитного
с%3онени9 S',( $становить с%3онение& =авное 0]& в го=и@онта3ьном по3?те
на П* А)К и "К7!К наDать %ноп%$ "К! О,Н и на J7W се% %ноп%$ 'К
@аго=9тс9 сигна3и@ато=<(& пос3е ;его вто=и;но наDать %ноп%$ 'К
сигна3и@ато= погаснет(F
Y в @ависимости от в<сот< по3ета п=и подходе % а5=од=ом$ на;ать сниDение
на да3ьности& оAеспе;ива>:е4 в<ход на =адиома9% П),( на @аданно4
в<сотеF
Y пос3е п=охода =адиома9%а П),( в<по3нить @аход на посад%$ по п=ин9то4
д39 данного а5=од=ома схеме и3и по $%а@ани> =$%оводите39 по3етов.
П=и в<по3нении @ахода на посад%$ в =$;ном $п=ав3ении неоAходимо:
Y пе=е%3>;ате3ь =еDимов на П* Q2!' и ),QН $становить в по3оDение
ПО,& наDать %ноп%$ ,Q)О, на 5том п$3ьте и пос3едовате3ьн<м наDатием
%нопо% наA=ать номе= KК посадо;ного =адиома9%а& @на;ение %ото=ого A$дет
в<све;иватьс9 на 6иB=овом таA3оF
Y $становить на ПНП @аданн<4 %$=с посад%и& =авн<м %$=с$ !ППF
Y в п=о6ессе в<по3нени9 ;етве=того =а@во=ота п=и достиDении %$=са&
от3и;а>:егос9 от посадо;ного на 10]712]& на ПНП с=аAат<ва>т A3ен%е=<
)а@де3 4 60
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
«К» и «U» и в%3>;а>тс9 в =аAот$ ве=ти%а3ьна9 и го=и@онта3ьна9 п3ан%и
по3оDени9& ст=е3%а %$=сов<х $г3ов А)К A$дет инди6и=овать К*) +П)'.
П=и по3ете на %$=се посад%и на в<соте по3ета по %=$г$ $де=Dива9 в=$;н$>
ве=ти%а3ьн$> п3ан%$ по3оDени9 ПНП в п=еде3ах 6ент=а( го=и@онта3ьна9 п3ан%а по3оDени9
ПНП A$дет п=иA3иDатьс9 % 6ент=а3ьно4 то;%е T%а3< све=х$. П=и подходе го=и@онта3ьно4
п3ан%и по3оDени9 % 6ент=а3ьно4 то;%е п3авно пе=енести само3ет на сниDение по г3иссаде. На
в<соте W0 м $то;нить @аход и п=ои@вести посад%$ ви@$а3ьно.
П=и в<по3нении @ахода на посад%$ в ди=е%то=ном $п=ав3ении& неоAходимо:
Y пос3е в%3>;ени9 =еDима ПО,А+КА и с=аAат<вани9 A3ен%е=ов «К» и «U»
на ПНП наDать %ноп%$ ПО,А+ на п$3ьте ,А* п=и %=ене не Aо3ее J0]& п=и
5том на %ноп%е до3Dен @аго=етьс9 сигна3и@ато=& на КПП B3аD%и «К» и «-»
до3Dн< $A=атьс9 и@ по39 @=ени9& а на ди=е%то=н<е ст=е3%и пост$п9т
%оманд< $п=ав3ени9F
Y $де=Dива9 ди=е%то=н<е ст=е3%и в п=еде3ах 6ент=а3ьного %=$D%а&
в<по3нить сниDение до W0 м.
+39 @ахода на посад%$ в автомати;ес%ом =еDиме неоAходимо допо3ните3ьно па П*
,А* наDать %ноп%$ А!-О'& п=и 5том на %ноп%е до3Dен @аго=етьс9 сигна3и@ато=F
Y на в<соте W0 м от%3>;ить ,А* %ноп%о4 О-К. ,А* на =$;%е $п=ав3ени9&
$то;нить ви@$а3ьно @аход и в<по3нить посад%$.
П=и п=опадании %$=сово4 @он< и3и г3иссадно4 пос3е @ахвата г3иссад<( п=и
автомати;ес%ом $п=ав3ении ,А* от%3>;аетс9 автомати;ес%и4 =еDим $п=ав3ени9 и
в<све;иваетс9 таA3о *П)А!.M0 !)*KН*uF п=и ди=е%то=ном $п=ав3ении Z ,А*
от%3>;аетс9 и на КПП в<пада>т A3ен%е=< ^К^ и ^-^.
П)/+*П)/#+/Н"/.
1. П=и по3етах в =еDимах НА!"UА2"M по3ет по ма=T=$т$ и во@в=ат(&
ПО,А+КА и ПО!-О)НN0 SАOО+ пе=е%3>;ате3ь НА!/+/Н"/ А!-7)*K на
п$3ьте @адат;и%а до3Dен A<ть $станов3ен в по3оDение А!-.
2. Пи3оти=ование само3ета в $%а@анн<х =еDимах в<по3н9ть то3ь%о по @аданном$
%$=с$ Aе@ $;ета $г3а сноса(.
J. П=и автомати;ес%ом и ди=е%то=ном $п=ав3ении само3етом& ;тоA< на ПНП
посто9нно инди6и=ова3ись • @ад и • те%.ист& в<даваем<е и@ Q2!'& %ноп%и
"К! О,Н и "К! +*Q. на П* А)К и "К7!К не до3Dн< A<ть наDат<ми.
!<п$с% Tасси и @а%=<3%ов п=и @аходе на посад%$ с испо3ь@ованием ПНК в<по3н9ть
пос3е в<хода само3ета на посадо;н<4 %$=с на $да3ении 1V720 %м от !ПП.
)а@де3 4 61
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. 1J. )еDим !S./-.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости инде%с мигает п=и п=охоDдении ).К. Eп=.ма%с.доп(.
2 Z ,%о=ость п=иAо=на9.
J Z a%а3а $г3а ата%и с п=еде3ьн<ми @на;ени9ми.
4 Z a%а3а %$=са.
W Z -е%$:и4 %$=с.
6 Z НеподвиDное пе=е%=естие.
8 Z Qа=омет=и;ес%а9 в<сота.
V Z "нде%с само3ета.
X Z a%а3а %=ена.
10 Z a%а3а ве=ти%а3ьно4 с%о=ости.
11 Z .ини9 тангаDа с 6иB=ов<м с;ет;и%ом те%$:его @на;ени9.
)а@де3 4
700 1500
10 11 12
ВЗЛ
12
1
3
2 4 5 7
6
8
9
10
11
62
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. 14. "П!. )еDим 'А)a)*-.
1 Z )а@=еTенна9 да3ьность по топ3ив$.
2 Z От%3онение от @аданного %$=са.
J Z ПП' с номе=ом.
4 Z Sаданна9 3ини9 п$ти.
W Z А5=од=ом с номе=ом.
6 Z )адиома9%и с номе=ом.
8 Z 'асTтаA и@оA=аDени9 W0 %м/см 5%=ана.
V Z ,вои само3ет< с ве%то=ом с%о=ости& 3иние4 в<сот<& номе=ом‹.
X Z U=$ппа своих само3етов с ве%то=ом с%о=ости& номе=ом 2(& %о3и;еством само3етов в
г=$ппе 4(.
‹ ! системе «На=6исс Z '» свои само3ет< инди6и=$>тс9 симво3ом & а
соAственна9 Eист. Z симво3ом с;ет;и% в =ам%е в п=авом ниDнем $г3$ 5%=ана(.
)а@де3 4
1
2
3
1
2 4
2
3
3
2
1
50
4 3 2 1 6 9
7 5 6 3 8
6J
… 0
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. 1W. )еDим 'А)a)*-.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости.
2 Z ,%о=ость п=иAо=на9.
J Z a%а3а %$=са.
4 Z -е%$:и4 %$=с.
W Z !и@и=на9 мет%а.
6 Z НеподвиDное пе=е%=естие.
8 Z Qа=омет=и;ес%а9 в<сота.
V Z "нде%с само3ета.
X Z a%а3а %=ена.
10 Z a%а3а ве=ти%а3ьно4 с%о=ости с те%$:им @на;ением.
11 Z .ини9 тангаDа с 6иB=ов<м с;ет;и%ом те%$:его @на;ени9.
12 Z +а3ьность до ПП'.
)а@де3 4
1300 13500
10 11 12
МРШ
12
1
9
2 3 4 5 7
8
6
10
11
12
16,5
5
64
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. 16. )еDим 'А.О!N,О-НN0 ПО./-.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости.
2 Z ,%о=ость п=иAо=на9.
J Z a%а3а %$=са.
4 Z -е%$:и4 %$=с.
W Z !и@и=на9 мет%а.
6 Z НеподвиDное пе=е%=естие.
8 Z Qа=омет=и;ес%а9 в<сота.
V Z "нде%с само3ета.
X Z a%а3а %=ена.
10 Z a%а3а ве=ти%а3ьно4 с%о=ости с те%$:им @на;ением.
11 Z .ини9 тангаDа с 6иB=ов<м с;ет;и%ом те%$:его @на;ени9.
)а@де3 4
470 500 р
10 11 12
МВП
20
1
9
2 5 3 4 7
8
6
10
11
12
16,5
5
6W
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. 18. )еDим ПО,А+КА.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости.
2 Z ,%о=ость п=иAо=на9.
J Z a%а3а $г3а ата%и с п=еде3ьн<ми @на;ени9ми.
4 Z a%а3а %$=са.
W Z -е%$:и4 %$=с.
6 Z 'ет%а от%3онени9 от %$=сог3иссад<.
8 Z !и@и=на9 мет%а.
V Z НеподвиDное пе=е%=естие.
X Z Uеомет=и;ес%а9 в<сота.
10 Z "нде%с само3ета.
11 Z a%а3а %=ена.
12 Z a%а3а ве=ти%а3ьно4 с%о=ости с те%$:им @на;ением.
1J Z .ини9 тангаDа с 6иB=ов<м с;ет;и%ом те%$:его @на;ени9.
14 Z Uотовность дат;и%а г3иссад<.
1W Z +а3ьность до !ПП.
16 Z Uотовность дат;и%а %$=са.
4.20. 0а8"* на '"са*к$ с ис'"!5з"ани%( АРК2
)а@де3 4
370 500 р
10 11 12
ПОС
15
1
3
13
2 4 5 7 9
6
10
8
12
11
6,5
25
К Г
16 15 14
66
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
+39 в<по3нени9 @ахода на посад%$ с испо3ь@ованием А)К неоAходимо наDать %ноп%$
А)К и $становить на ПНП %$=с посад%и. +39 @ахода и =ас;ета на посад%$ с испо3ь@ованием А)К&
п=имен9>тс9 с3ед$>:ие метод<:
Y с п=9мо4F
Y с =ас;етного =$AеDаF
Y дв$м9 =а@во=отами на 1V0].
4.20.1 0а8"* и рас.%т на '"са*к$ с 'ря("#2
На в<соте @аданного 5Tе3она в<4ти на +П)'.
'омент п=о3ета +П)' оп=еде39етс9 по и@менени> по%а@ани9 ст=е3%и А)К с 0] на 1V0]
по с=аAат<вани> на само3?те светово4 и @в$%ово4 сигна3и@а6ии ')П на в<сотах менее 2000
м((. П=и п=о3ете +П)' в%3>;ить се%$ндоме=& дове=н$ть само3?т на @аданн<4 %$=с $го3
отво=ота(& $становить с%о=ость W007600 %м/; и с3едовать в те;ение =ас;етного в=емени.
По исте;ении =ас;етного в=емени по3ета от +П)' с @аданн<м %$=сом в<по3нить
=а@во=от на посадо;н<4 %$=с с %=еном J0]. ! п=о6ессе =а@во=ота поте=9ть 2007J00 м в<сот< и
и@менением ве3и;ин< %=ена доAитьс9 то;ного в<хода на посадо;н<4 %$=с.
Пос3е в<хода на посадо;н<4 %$=с на в<соте не Aо3ее 4000 м $становить с%о=ость не
Aо3ее W00 %м/;& в<п$стить Tасси.
Пе=евести само3?т на сниDение& в<де=Dива9 с в<сот< 600 м п=оBи3ь по3ета&
$%а@анн<4 в таA3и6е.
На $да3ении 2071V %м на в<соте 600 м( в<п$стить @а%=<3%и.
, в<сот< 4007J00 м п3авно $меньTать с%о=ость с та%им =ас;етом& ;тоA< на в<соте 200
м момент п=о3ета +П)'( $становить с%о=ость J407J20 %м/;. ! да3ьне4Tем де4ствовать та% Dе&
%а% п=и @аходе на посад%$ в =еDиме !ОS!)А- ПО!-О)НN0 SАOО+(.
4.20.2 0а8"* и рас.%т на '"са*к$ с рас.%тн")" р$&%-а2
Пос3е в<по3нени9 @адани9 с %$=сом& @аданн<м с КП& с3едовать на =$AеD на;а3а
сниDени9 на с%о=ости W007600 %м/; и3и @аданно4 КП(.
! момент в<хода на =ас;етн<4 =$AеD по %оманде с КП дове=н$ть само3?т на @аданн<4
%$=с и пе=евести его на сниDение с $станов3енн<м @аданн<м( =еDимом. ! п=о6ессе сниDени9 по
%омандам с КП своев=еменно вносить поп=ав%и в %$=с с3едовани9 и ве=ти%а3ьн$> с%о=ость
сниDени9.
Нап=ав3ение сниDени9 %$=с( даетс9 с та%им =ас;етом& ;тоA< само3?т в<Tе3 в то;%$
=а@во=ота на посадо;н<4 %$=с на в<соте 2000 м и3и д=$го4 в<соте& $станов3енно4 д39 данного
а5=од=ома(. )еDим сниDени9 $станав3ивает =ас;ет КП.
На в<соте 2000 м пе=евести само3?т в го=и@онта3ьн<4 по3ет и @атем с %=еном J0]
в<по3нить =а@во=от дово=от( на посадо;н<4 %$=с.
! п=о6ессе =а@во=ота и@менением ве3и;ин< %=ена доAитьс9 то;ного в<хода на
посадо;н<4 %$=с. -о;ность @ахода %онт=о3и=овать по %омандам с @ем3и и @ап=осам
=адиопе3енгато=а. На посадо;ном %$=се $становить с%о=ость не Aо3ее W00 %м/;& и на в<соте менее
4000 м& в<п$стить Tасси& на $да3ении 2071V %м на в<соте 600 м( в<п$стить @а%=<3%и& $становить
с%о=ость J407J20 %м/; и пе=евести само3?т на сниDение. ,ниDение до посад%и п=ои@водить та%
Dе& %а% и п=и @аходе в =ас;ете на посад%$ с п=9мо4.
4.20.J 0а8"* и рас.%т на '"са*к$ *$(я раз"р"та(и на 1@>T2
)а@де3 4
Выс"та '"!%таA ( 600 400 200 100 W0
Да!5н"ст5 *" В//A к( 12714 V7X 4 2 1
68
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Пос3е $хода на вто=о4 %=$г ;е=е@ 1 мин J0 се% пос3е п=о3ета +П)' 1 мин пос3е
п=о3ета QП)'( на $станов3енно4 в<соте наAо= в<сот< п=ои@водить с ве=ти%а3ьно4 с%о=ость>
1W м/с(& на с%о=ости W00 %м/; в<по3нить =а@во=от с %=еном J0] на %$=с& оA=атн<4 посадо;ном$.
Пос3е =а@во=ота п=и неоAходимости внести поп=ав%$ в %$=с с3едовани9 на $го3 сноса.
На т=аве=@е +П)' в%3>;ить се%$ндоме= и до3оDить по =адио о п=оходе т=аве=@а. По
исте;ении =ас;етного в=емени по3ета от т=аве=@а в<по3нить =а@во=от на посадо;н<4 %$=с&
ва=ьи=$9 %=еном с $г3ом до 4W].
На посадо;ном %$=се $становить с%о=ость не Aо3ее W00 %м/;& в<п$стить Tасси и
@а%=<3%и и пе=евести само3?т на сниDение. ,ниDение до посад%и п=ои@водить та% Dе& %а% и п=и
@аходе с п=9мо4.
4.21. Ос"&%нн"сти '"!%та с!"-ны8 (%т%"р"!")и.%ски8 $с!"ия82
П=и подготов%е % по3ет$ в с3оDн<х метео$с3ови9х осоAое внимание $де3ить п=ове=%е
=аAотоспосоAности п=иAо=ов КПП& ПНП& +А7200& ,А*& "К!& ),QН& А)К& оAог=ева П!+& +*А& а
та%Dе д=$гих навига6ионно7пи3отаDн<х п=иAо=ов и систем< антиоA3еденени9 Bона=9.
К=оме того& неоAходимо п=ове=ить $станов%$ %$=со@адат;и%а п=иAо=а ПНП на
в@3етн<4 посадо;н<4( %$=с и @адат;и%а опасно4 в<сот< =адиов<сотоме=а в по3оDение&
соответств$>:ее Aе@опасно4 в<соте по3ета по п=иAо=ам и3и п=и @аходе на посад%$.
Пе=ед в@3етом в%3>;ить оAог=ев основного и ава=и4ного П!+& п=ове=ить
соответств$>:ие по%а@ани9 навига6ионно7пи3отаDн<х п=иAо=ов по3оDени> само3?та на !ПП
%$=с& а@им$т и да3ьность по ),QН& %=ен& тангаD& в<сота(.
Пос3е в@3ета& пе=ед входом в оA3а%а п=ове=ить =аAот$ КПП и +А7200& с=авнить их
по%а@ани9 с де4ствите3ьн<м по3оDением само3?та в п=ост=анстве& о6енить =аAот$ п=иAо=ов и
пе=е4ти на пи3оти=ование само3?та по ним.
П=оAивание оA3а%ов вве=х п=ои@водить на ма%сима3ьном =еDиме =аAот< двигате3е4
и3и на Bо=саDе на п=иAо=но4 с%о=ости 6W07800%м/; до достиDени9 ;ис3а 'b0&V70&V2.
+а3ьне4Tи4 наAо= п=ои@водить на ;ис3е 'b0&V70&V2. ! наAо=е в<сот< осоAое внимание $де39ть
сох=анени> =еDима по3ета& %онт=о3и=$9 его по по%а@ани9м п=иAо=ов.
Пос3е в<хода @а оA3а%а в<по3нить по3ет в соответствии с @аданием. !<ход на
посадо;н<4 %$=с в<по3н9ть с испо3ь@ованием ПНК до с=аAат<вани9 на ПНП A3ен%е=ов К и U.
,ниDение на посадо;ном %$=се в<по3н9ть в автомати;ес%ом& ди=е%то=ном и3и =$;ном
=еDиме $п=ав3ени9& в п=о6ессе сниDени9 пов<сить %онт=о3ь @а в<сото4 и с%о=ость> по3ета.
Пос3е в<хода и@ оA3а%ов ви@$а3ьно оп=еде3ить то;ность @ахода на посад%$ и место
на;а3а в<=авнивани9& п=и 5том пи3оти=ование по п=иAо=ам не п=е%=а:ать до $ве=енного
оAна=$Dени9 !ПП то=6ов<х Bона=е4 и3и 3$;е4 п=оDе%то=ов(.
"сп=ав3ение Aо%ов<х от%3онени4 от %$=са посад%и п=ои@водить дово=отом само3ета с
%=еном не Aо3ее JW]& а пос3е п=о3ета QП)' Z не Aо3ее 1W].
4.22. /"!%т $с!"ия8 "&!%*%н%ния2
П=и в<по3нении по3ета в $с3ови9х оA3еденени9 пе=ед @ап$с%ом двигате3е4
пе=е%3>;ате3ь $п=ав3ени9 S* во@д$хо@аAо=ни%ов $становить в по3оDение О-К).
П=и ст=агивании и =$3ении с от%=<т<м S* не доп$с%ать $ве3и;ени9 оAо=отов
двигате3е4 Aо3ее VW p.
П=и попадании в @он$ оA3еденени9 в<ход и@ нее в<по3н9ть на =еDимах по3ета&
оAеспе;ива>:их минима3ьное в=ем9 нахоDдени9 в @оне& и3и и@менением 5Tе3она по3ета& не
со@дава9 п=и 5том $г3< ата%и Aо3ее 1W]. ! с3$;ае нево@моDности и@менени9 5Tе3она по3ета& а
та%Dе пос3е в<хода и@ @он< оA3еденени9 $да3ение 3ьда с видим<х 53ементов %онст=$%6ии
само3ета ос$:еств39ть $ве3и;ением с%о=ости до 800 Z V00 %м/;.
)а@де3 4 6V
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
+39 $да3ени9 3ьда с Bона=9 %аAин< в%3>;ить на J7W се% антиоA3едените3ьн$>
систем$ Bона=9.
Sаход на посад%$ в<по3н9ть на 5Tе3оне& =аспо3оDенном вне @он< оA3еденени9&
=еDим сниDени9 и де4стви9 на посадо;ном %$=се в соответствии с =е%оменда6и9ми ).1.
П)/+*П)/#+/Н"/. По3ет<& @аход на посад%$ и посад%а в $с3ови9х оA3еденени9 с
@а%=<т<ми S* @ап=е:а>тс9.
4.2J. Ос"&%нн"сти '"!%т" н".562
Пи3оти=ование само3ета но;ь> от3и;аетс9 от пи3оти=овани9 днем& г3авн<м
оA=а@ом& ;то даDе в свет3$> но;ь п=и видимости на@емн<х светов<х( о=иенти=ов и
естественного го=и@онта д39 сох=анени9 =еDимов по3ета 3ет;и% @на;ите3ьно Aо3ьTе внимани9
$де39ет пи3отаDно7навига6ионн<м п=иAо=ам& а в темн$> но;ь по3ет в<по3н9етс9 то3ь%о по
п=иAо=ам.
! с3оDн<х метео$с3ови9х весь по3ет от пе=евода само3ета в наAо= в<сот< пос3е
в@3ета до $станов3ени9 ви@$а3ьного %онта%та с огн9ми !ПП п=и @аходе и =ас;ете на посад%$
в<по3н9>тс9 по п=иAо=ам.
К=оме того& в но;ном по3ете внимание отв3е%аетс9 от пи3оти=овани9 само3ета
на3и;ием 5%=ана от АНО и от двигате3е4& осоAенно на Bо=саDном =еDиме п=и по3ете в
оA3а%ах.
По=9до% подготов%и светотехни;ес%ого оAо=$довани9 само3?та пе=ед по3етом
но;ь> и@3оDен в п. J.4.8.
4.2J.1. 0а'$ск *и)ат%!я и р$!%ни%2
Sап$с% двигате39 п=ои@водить в то4 Dе пос3едовате3ьности& ;то и днем.
Пе=ед в<=$3иванием пе=е%3>;ате3ь Bа= $становить в по3оDение )*./#.
П=ове=ить осве:ение %аAин< и в<п$стить @а%=<3%и.
По3$;ив =а@=еTение на в<=$3ивание& @ато=мо@ить %о3еса& миганием АНО дать
%оманд$ техни%$ само3?та на $Aо=%$ %о3одо%. *AедивTись в отс$тствии п=еп9тстви4 впе=еди
само3ета& пос3е =а@=еTени9 техни%а п=ово=ить исп=авность =$3еDно4 и посадо;н<х Bа= и
на;ать в<=$3ивание. На;а3о в<=$3ивани9 оAо@на;ать %=ат%ов=еменн<м от%3>;ением
=$3еDно4 Bа=<.
-ехни%а в<по3нени9 =$3ени9 та%а9 Dе& %а% и дном& одна%о& вс3едствие ог=ани;енно4
видимости неоAходима пов<Tенна9 осмот=ите3ьность. П=и неоAходимости посадо;н<е Bа=<
в%3>;ать $станов%о4 пе=е%3>;ате39 Bа= в по3оDение ПО,А+КА на в=ем9 но Aо3ее W мин(.
4.2J.2. Вз!%т2
Пос3е в<=$3ивани9 на в@3етн$> по3ос$ и $станов%и само3?та вдо3ь оси !ПП
неоAходимо:
Y от%3>;ить Bа=<F
Y в%3>;ить оAог=ев основного и ава=и4ного П!+F
Y о6енить осве:енность п=иAо=но4 дос%и& Aо=тов и п$3ьтов %аAин<F
Y $Aедитьс9& ;то по%а@ани9 навига6ионно7пи3отаDн<х п=иAо=ов
соответств$>т по3оDени> само3?та на !ПП.
-ехни%а в<по3нени9 в@3ета но;ь> та%а9 Dе& %а% днем. Нап=ав3ение на =а@Aеге
в<де=Dивать& о=иенти=$9сь по огн9м в@3етно7посадо;но4 по3ос<. ! свет3$> но;ь ве3и;ин$
подCема пе=еднего %о3еса во вто=о4 по3овине =а@Aега о6енивать по 3инии го=и@онта и огн9м
!ПП& в темн$> то3ь%о по огн9м !ПП. *го3 тангаDа само3ета п=и но=ма3ьном подCеме
пе=еднего %о3еса до3Dен A<ть о%о3о 10].
)а@де3 4 6X
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Пе=ед от=<вом само3?та пе=енести в@г39д на огни !ПП с 3ево4 сто=он<. Пос3е
от=<ва& не доп$с%а9 %=енов и с%о3ьDени9& п=ои@водить =а@гон само3?та с постепенн<м
отходом от @ем3и& сох=ан99 $го3 тангаDа п=име=но =авн<м $г3$ от=<ва. ,амо3ет
пи3оти=овать& о=иенти=$9сь по огн9м !ПП& авиаго=и@онт$ п=иAо=а КПП и $%а@ате3>
с%о=ости.
На в<соте 1W м $становить %=ан Tасси на $Aо=%$.
Пос3е $Aо=%и Tасси пе=е4ти на пи3оти=ование по п=иAо=ам.
! с3$;ае от=<ва само3ета вA3и@и %он6а !ПП и отс$тстви9 огне4 @а г=ани6е4 !ПП
в@3ет в сто=он$ мо=9& о@е=а и т.п.( неоAходимо с=а@$ пос3е $сто4;ивого от=<ва само3?та& не
доп$с%а9 %=енов и с%о3ьDени9 и сох=ан99 $го3 тангаDа п=име=но =авн<м $г3$ от=<ва&
пе=е4ти на пи3оти=ование по п=иAо=ам.
4.2J.J. /"!%т '" кр$)$A за8"* и рас.%т на '"са*к$A '"са*ка2
!и@$а3ьн<4 по3ет по %=$г$ в<по3н9ть на тех Dе =еDимах& с%о=ост9х и в<сотах& ;то
и днем. П=и $то;нении @ахода на посад%$ на ;етве=том =а@во=оте не со@давать %=ен Aо3ее 4W].
!<вод и@ ;етве=того =а@во=ота до3Dен A<ть @а%он;ен до п=охода +П)' на в<соте не менее
200 м.
-ехни%а в<по3нени9 =ас;ета на посад%$ и само4 посад%и но;ь> на осве:енн$>
п=оDе%то=ами !ПП с Bа=ами и Aе@ них& в основном& та%а9 Dе& %а% и днем& @а ис%3>;ением
того& ;то с%о=ости п3ани=овани9 и на;а3а в<=авнивани9 до3Dн< A<ть $ве3и;ен< на 10 %м/;
по с=авнени> с по3етом днем. Пос3е п=охода +П)'& на в<соте не менее 100 м в%3>;ить
Bа=<. Пос3е п=охода QП)' само3ет до3Dен сниDатьс9 в осве:енн$> п=оDе%то=ами то;%$&
$да3енн$> на 1W07200 м от на;а3а !ПП& с та%им =ас;етом& ;тоA< ис%3>;ить в<=авнивание
само3ета до 3$;а пе=вого п=оDе%то=а.
, в<сот< J0720 м пе=енести в@г39д на @ем3>& осве:енн$> п=оDе%то=ами&
сос=едото;ив внимание на оп=еде3ении в<сот< на;а3а в<=авнивани9. , в<сот< 12710 м
на;ать в<=авнивание с =ас;етом& ;тоA< подвести само3ет % @ем3е на в<соте не Aо3ее 1 м.
На в<де=Dивании& п=и п=и@ем3ении и на п=оAеге де4ствовать %а% п=и посад%е днем.
Нап=ав3ение сох=ан9ть по огн9м !ПП.
Пос3е о%он;ани9 п=оAега пе=е%3>;ате3ь Bа= $становить в по3оDение )*./#&
от%3>;ить оAог=ев и @а=$3ить на сто9н%$.
4.2J.4. Ос"&%нн"сти '"са*ки на В//A н% "с%4%нн$6 'р"-%кт"ра(и2
Посад%а с Bа=ами на !ПП& не осве:енн$> п=оDе%то=ами& Aо3ее с3оDна и т=еA$ет
пов<Tенного внимани9 3ет;и%а в оп=еде3ении в<сот< на;а3а в<=авнивани9 и в<де=Dивани9.
Пос3е п=охода +П)'& на в<соте не менее 100 м в%3>;ить Bа=<. Пос3е п=охода
QП)' само3?т до3Dен п3ани=овать в то;%$ в<=авнивани9& в %а;естве %ото=о4 с3$Dат входн<е
огни !ПП.
, в<сот< J0720 м пе=евести в@г39д на @ем3>& осве:енн$> Bа=ами& и все внимание
сос=едото;ить на оп=еде3ении в<сот< на;а3а в<=авнивани9. !<=авнивание само3?та и
посад%$ п=ои@водить ана3оги;но посад%е на !ПП& осве:енн$> п=оDе%то=ами.
4.24. /"!:т *$8 заи("*%#ст$64и8 са("!%т" *!я стр%.и 'ри
ис'"!5з"ании а''арат$ры РСQН р%-и(% МСН И0М-РЕТР2
По3ет дв$х в@аимоде4ств$>:их само3етов в =еDиме ',Н в<по3н9етс9 п=и
=а@ности в<сот меDд$ ними не менее J00 м.
Пе=ед сA3иDением в<сот$ в@аимоде4ств$>:их само3?тов $то;нить @ап=осами по
=адио.
По %оманде 3ет;и%а одного и@ в@аимоде4ств$>:их само3?тов& пе=еданно4 по =адио&
)а@де3 4 80
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
на оAоих само3етах пе=е%3>;ате3ь =еDимов на :ит%е П*71V8 $станав3иваетс9 в по3оDение
"S'7)/-) и наAи=аетс9 $станов3енн<4 номе= KК $станов%о4 пе=е%3>;ате39 *П) 2!'7
!!О+ KК в по3оDение !!О+ KК и наDатием на %ноп%и номе=ов наAо=ного по39(.
Пос3е пе=ехода на =еDим "S'7)/-) на само3етах снимаетс9 =еDим
=адио%о==е%6ии ес3и он A<3 @аде4ствован( и гаснет световое таA3о КО) )'.
Пос3е $станов%и пе=е%3>;ате39 в по3оDение "S'7)/-) на п=иAо=е ПНП в<падает
A3ен%е= К и @а%=<ваетс9 Tто=%а с;ет;и%а да3ьности.
Пос3е $станов3ени9 в@аимосв9@и аппа=ат$=< в@аимоде4ств$>:их само3?тов в
=еDиме ',Н A3ен%е= К $Aи=аетс9& Tто=%а с;ет;и%а да3ьности от%=<ваетс9.
.ет;и% сA3иDа>:егос9 само3?та ос$:еств39ет пи3оти=ование по %$=сово4 п3ан%е
ПНП& $де=Dива9 е? в н$3евом по3оDении в 6ент=е пе=е%=ести9(& оAеспе;ива9 по3ет по
нап=ав3ени> % в@аимоде4ств$>:ем$ само3?т$. ,A3иDении п=ои@водить до да3ьности 172 %м
по с;ет;и%$ да3ьности на ПНП& а @атем ви@$а3ьно.
Пос3е о%он;ани9 по3ета в =еDиме ',Н по %оманде одного и@ 3ет;и%ов «Пе=еходи
на исходн<4 =еDим» пе=е%3>;ате3ь =еDимов $становить в исходное по3оDение П)ОU)А'
и3и НА!"U( и п=одо3Dать по3ет в соответствии с @аданием.
/с3и по3ет п=оисходит в @оне де4стви9 навига6ионного =адиома9%а& то ;е=е@ одн$
мин$т$ восстанав3иваетс9 =адио%о==е%6и9& в<све;иваетс9 таA3о КО) )'& а на с;ет;и%е
да3ьности ПНП снимаетс9 оTиA%а& на%оп3енна9 в п=о6ессе по3ета в =еDиме ',Н.
+39 в@аимоде4стви9 в =еDиме ',Н с само3?тами& оAо=$дованн<ми аппа=ат$=о4
),QН7ПКS и ),QН72,& пе=е%3>;ате3ь =еDимов неоAходимо $станав3ивать в по3оDение !,-)
и де4ствовать %а% в =еDиме "S'7)/-).
П=и 5том =еDим "S' и =еDим )/-) не испо3ь@$>тс9& а меDсамо3?тна9 св9@ь
ос$:еств39етс9 на KКК с 1 по V %ана3.
)а@де3 4 81
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
РА0ДЕЛ ?
QО/!О/ П)"'/Н/Н"/.
По своим 3етн<м данн<м и во@моDност9м %омп3е%са авиа6ионного воо=$Dени9
само3ет спосоAен =еTать с3ед$>:ие @ада;и:
Y пе=ехват во@д$Tн<х 6е3е4 в своAодном п=ост=анстве и на Bоне @ем3и& днем
и но;ь>& в п=ост<х и с3оDн<х метео$с3ови9х п=и ведении Aо9 на с=едних и
ма3<х да3ьност9хF
Y ведение A3иDнего манев=енного Aо9F
Y по=аDение ви@$а3ьно видим<х на@емн<х надводн<х( 6е3е4.
По=аDение во@д$Tн<х 6е3е4 ос$:еств39етс9:
Y $п=ав39ем<ми =а%етами с=едне4 да3ьности )7281)1& )728)1 с )U, и )7
281-1& )728-1 с -U,F
Y $п=ав39ем<ми =а%етами A3иDнего манев=енного Aо9 )78J1 с -U,F
Y п$T%о4 Ua7J01.
П)/+*П)/#+/Н"/. На "., =а%ет< инди6и=$>тс9 с3ед$>:им оA=а@ом:
Y )7281)1 Z 27ZР
Y )7281-1 Z 27ZТ
Y )728)1 Z 27Р
Y )728-1 Z 27Т
Y )78J1 Z 73
По=аDение на@емн<х надводн<х( 6е3е4 оAеспе;иваетс9:
Y не$п=ав39ем<ми =а%етами типа ,72W и@ о=$ди4 ,72WF ,71J& и@ A3о%ов Q71J.F
,7V и@ A3о%ов QV'71F
Y авиа6ионн<ми AомAа=ди=ово;н<ми с=едствами по=аDени9: авиа6ионн<ми
AомAами %а3иA=а W0& 100& 2W0 и W00 %г(& @аDигате3ьн<ми Aа%ами SQ7W00(&
=а@ов<ми AомAов<ми %ассетами )QК7W00(F
Y п$T%о4 Ua7J01 %а3иA=а J0 мм с Aое%омп3е%том 1W0 пат=онов.
)а@г=$@%а A3о%ов с не$п=ав39ем<ми =а%етами и авиа6ионн<х AомAов<х с=едств
ос$:еств39етс9 п=и помо:и гаTет%и с т=аBа=етом ПО+! да3ее по те%ст$ П(& а ст=е3ьAа и@
п$T%и Ua7J01 ос$:еств39етс9 п=и помо:и гаTет%и ОUОНL да3ее по те%ст$ О(.
П=именение авиа6ионн<х с=едств по=аDени9 оAеспе;иваетс9 системо4 $п=ав3ени9
воо=$Dени9 ,*!7281 совместно с Aо=тов<м =адио53е%т=онн<м оAо=$дованием Q)1О(.
W.1. Кратки% с%*%ния " сист%(% $'ра!%ния ""р$-%ни%( [СУВW2
W.1.1. ,истема $п=ав3ени9 воо=$Dением в составе =адио3о%а6ионного п=и6е3ьного
%омп3е%са ).ПК7281& опти%о753е%т=онно4 п=и6е3ьно4 систем< О1П,728& систем< едино4
инди%а6ии ,/"( «На=6исс7'»& систем< госопо@навани9 и систем< $п=ав3ени9 о=$Dием
,*О72812 оAеспе;ивает:
Y п=именение $п=ав39емого =а%етного воо=$Dени9 по во@д$Tн<м 6е39м в
+)Q и Q'QF
Y @ахват и соп=овоDдение 6е3и и@ оA@о=н<х =еDимов )., и О., в +)QF
Y @ахват и соп=овоDдение ви@$а3ьно видим<х 6е3е4 и@ =еDимов
!/)-"КА.L& a./'& ОП-"КА в Q'QF
Y п=именение !П*F
Y опо@навание гос$да=ственно4 п=инад3еDностиF
)а@де3 W 82
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Y в@аимоде4ствие не$п=ав39емого о=$Dи9 по на@емн<м 6е39м.
W.1.2. Ра*и"!"ка,и"нны# 'ри,%!5ны# к"('!%кс [РЛ/КW 9в39етс9 составно4
;асть> ,*!7281 и оAеспе;ивает:
Y оAна=$Dение с оп=еде3ением %оо=динат на п=оходе& @ахват и
соп=овоDдение во@д$Tн<х 6е3е4& 3ет9:их на в<соте от 0&0J до 28 %м в
п=ост<х и с3оDн<х метео$с3ови9х днем и но;ь>& в том ;ис3е& в $с3ови9х
о=гани@ованн<х помех п=и ведении ист=еAите3ем да3ьнего =а%етного
во@д$Tного Aо9 и A3иDнего манев=енного Aо9F
Y =ас;ет $с3ови4 п$с%а =а%ет& Bо=ми=ование и в<да;$ =а@ов<х %оманд в
,*О72812& а та%Dе подсвет ата%$емо4 6е3и и пе=еда;$ %оманд $п=ав3ени9
на п$:енн$> =а%ет$ в )U, по 3инии =адио%о==е%6ииF
Y Bо=ми=ование и в<да;$ сигна3ов отоA=аDени9 оA@о=но4 и та%ти;ес%о4
инBо=ма6ии на 5%=анах ,/"F
Y Bо=ми=ование и в<да;$ 6е3е$%а@ани9& =а@ов<х %оманд и @на;ени9 те%$:е4
да3ьности на О1П, п=и в@аимоде4ствииF
Y п=ием $г3ов<х %оо=динат соп=овоDдаемо4 6е3и от О1П,& от К*7J1 в
=еDимах ОП- и от Н,2 в =еDиме a./'F
Y Bо=ми=ование и в<да;$ сигна3ов $п=ав3ени9 само3етом в =а@3и;н<х
=еDимах наведени9F
Y Bо=ми=ование и в<да;$ инBо=ма6ии на ,/" и в К7+3А1 п=и =еTении
@ада; г=$ппов<х де4стви4F
Y =еTение @ада; г=$ппов<х де4стви4F
Y п=ием инBо=ма6ии о Q)1О само3ета& на@емн<х во@д$Tн<х( с=едств
$п=ав3ени9& отоDдеств3ение пост$па>:е4 инBо=ма6ии с %оо=динатами
оAна=$Dенн<х и соп=овоDдаем<х 6е3е4F
Y в<да;$ %оманд и сигна3ов $п=ав3ени9 в аппа=ат$=$ ,ОК7QF
Y п=ием инBо=ма6ии о состо9нии о=$Dи9 от ,*О.
).ПК =аAотает в с3ед$>:их =еDимах:
Y =еDим оA@о=а и оAна=$Dени9 6е3е4 с оп=еде3ением %оо=динат и
постанов%о4 их на ,НП соп=овоDдение не Aо3ее 10 6е3е4 на «п=оходе»(F
Y =еDим )НП =еDим неп=е=<вно4 пе3енга6ии(& %огда п=ои@водитс9
оп=еде3ение %оо=динат одно4 6е3и с то;ност9ми& неоAходим<ми д39
$с3ови4 п$с%а $п=ав39ем<х =а%ет Aе@ сох=анени9 оA@о=а п=ост=анстваF
Y =еDим +НП =еDим дис%=етно7неп=е=<вного подсвета(& %огда п=ои@водитс9
соп=овоDдение и подсвет ата%$емо4 6е3и и пе=еда;а %оманд на =а%ет$ по
3инии )К =адио%о==е%6ии д39 =а%ет с )U,(F
Y =еDим К!О =еDим %ва@и оA@о=а( испо3ь@$етс9 п=и =аAоте ).ПК в %а;естве
ведомого %ана3а. ! =еDиме К!О пос3е @ахвата 6е3и О.,& ).ПК п=и
$станов%е пе=е%3>;ате39 "S.7О-К. в по3оDение "S. пе=иоди;ес%и ;е=е@
W се%( %=ат%ов=еменно в%3>;ает пе=едат;и% и и@ме=9ет да3ьность до 6е3и с
инди%а6ие4 ее на ".,(.
П=и достиDении да3ьности до 6е3и меньTе 1W %м и3и п=и наDатии %ноп%и !!О+ на
)*+ на да3ьност9х Aо3ее 1W %м& ).ПК автомати;ес%и ос$:еств39ет @ахват 6е3и и пе=еходит
и@ =еDима К!О в =еDим )НП.
+а3ьность де4стви9 ).ПК в своAодном п=ост=анстве и на Bоне @ем3и п=а%ти;ес%и
одина%ова и @ависит от в<сот< по3ета само3ета& по3$сBе=< ата%и и состав39ет по
ист=еAите39м Œ b J м
2
(:
)а@де3 W 8J
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
а( п=и по3ете само3ета на Aо3ьTих в<сотах:
Y в SП,:
п=и ата%е све=х$ вни@: +оAн b J0 Z 40 %мF
+@ахв b J0 Z JW %мF
п=и ата%е сни@$ вве=х: +оAн b W0 Z WW %мF
+@ахв b 4W Z W0 %мF
Y в ПП,: +оAн b V0 Z 100 %м& +@ахв b 6W Z V0 %мF
A( п=и по3ете само3ета на с=едних в<сотах Aо3ее 1000 м(:
Y в ПП,: +оAн b V0 Z 100 %м& +@ахв b 6W Z V0 %мF
Y в SП,: +оAн b 2W Z JW %м& +@ахв b 2W Z J0 %мF
в( п=и по3ете само3ета на ма3<х в<сотах 200 м(:
Y в ПП,: +оAн b JW Z 40 %м& +@ахв b 2V Z J2 %мF
Y в SП,: +оAн b 20 Z 2W %м& +@ахв b 1V Z 20 %мF
! =еDиме ОQSО) в ПП, моDет наA3>датьс9 п=опадание 6е3и в диапа@оне
да3ьносте4 100 Z 80 %м на в=ем9 до п9ти 6и%3ов оA@о=а п=ова3< по +(.
).ПК оAеспе;ивает оAна=$Dение во@д$Tно4 6е3и& 3ет9:е4 со с%о=ость> Aо3ее 210
%м/; в ПП, и SП,. 2е3и& 3ет9:ие с меньTе4 с%о=ость> нап=име=& ве=то3ет(& не
оAна=$Dива>тс9. ).ПК оAеспе;ивает оAна=$Dение и @ахват двиD$:егос9 с ма3о4 с%о=ость>
ве=то3ета п=и ата%е в ПП,. ОAна=$Dение и @ахват вис9:его ве=то3ета и п=и ата%е в SП, не
оAеспе;иваетс9.
П=и ата%е 6е3и в SП, сни@$ вве=х на в<сотах по3ета Aо3ее VW00 м ).ПК
оAеспе;ивает оAна=$Dение и @ахват 6е3и п=и сA3иDении с не4 со с%о=ость> Aо3ее J00 %м/;. !
оста3ьн<х с3$;а9х п=и ата%е в SП, ).ПК оAеспе;ивает оAна=$Dение и @ахват 6е3и п=и
сA3иDении с не4 со с%о=ость> 1V0 %м/; и Aо3ее& а та%Dе п=и отставании от 6е3и со с%о=ость>
100 %м/; и Aо3ее. На $=авненн<х и A3и@%им % ним с%о=ост9х оAна=$Dение не оAеспе;иваетс9.
,оп=овоDдение 6е3и оAеспе;иваетс9 п=и сA3иDении с не4 со с%о=ость> не менее
1W0 %м/;. +39 в<де=Dивани9 $%а@анно4 с%о=ости п=и ата%е в SП, неоAходимо мет%$ с%о=ости
сA3иDени9 $де=Dивать в се=едине меDд$ отмет%ами н$3ево4 и соAственно4 с%о=ости. П=и
мигании T%а3< с%о=ости сA3иDени9 $ве3и;ить с%о=ость само3ета.
! =еDиме !/)-"КА.L оAеспе;иваетс9 @ахват и соп=овоDдение ви@$а3ьно видимо4
6е3и на да3ьност9х менее W %м на всех =а%$=сах& %=оме 4/4& во всем диапа@оне с%о=осте4
сA3иDени9 отставани9(. На $=авненн<х с%о=ост9х во@моDен не$сто4;ив<4 @ахват 6е3и. +39
$сто4;ивого @ахвата неоAходимо оAеспе;ить =а@ность с%о=осте4 ист=еAите39 и 6е3и не менее
1W0 %м/;.
)а%$=с 6е3и& оAна=$Dиваемо4 ).ПК& ог=ани;иваетс9 =адиа3ьно4 состав39>:е4 ее
с%о=ости. На до@в$%ов<х с%о=ост9х =а%$=с не п=ев<Tает 80] не@ависимо от по3$сBе=< и
$с3ови9 ата%и.
П=и ата%е 6е3и& сове=Tа>:е4 манев=< по =а%$=с$& п=и %ото=<х моDет и@менитьс9
по3$сBе=а ата%и& пе=е%3>;ате3ь ПП,7А!-7SП, $становить в по3оDение А!-.
! =еDиме неп=е=<вно4 пе3енга6ии ).ПК оAеспе;ивает в своAодном п=ост=анстве
все=а%$=сное соп=овоDдение 6е3и& сове=Tа>:е4 манев=<: =а@во=от& ви=аD п=и $г3е места
6е3и Aо3ее J] на да3ьност9х менее J0 %м(.
П=и ата%е 6е3и& манев=и=$>:е4 по =а%$=с$ на $г3ах менее J] и на Bоне @ем3и в
ПП, SП,(& оAеспе;иваетс9 соп=овоDдение до с%о=осте4 сA3иDени9 Aо•3ьTих меньTих(
соAственно4 с%о=ости на 1W0 %м/;& ;то на до@в$%ов<х с%о=ост9х соответств$ет =а%$=с$ о%о3о
V0].
П=и Aо•3ьTих =а%$=сах и3и $г3е пе3енга Aо3ее 60] 6е3ь сA=ас<ваетс9 с
соп=овоDдени9.
П=и ата%е 6е3и в ПП, моDет наA3>датьс9 =а@мноDение 6е3е4 по да3ьности и
а@им$т$.
П=и ата%е 6е3е4 в SП, на "., в =еDиме оA@о=а наA3>да>тс9 3оDн<е мет%и на
=а@3и;н<х а@им$тах и да3ьност9х& осоAенно п=и по3ете на ма3о4 в<соте& над 3есом и над
)а@де3 W 84
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
го=одом& а та%Dе во@моDно %=ат%ов=еменное W710 се%( по9в3ение сигна3а АП. 'ет%а
истинно4 6е3и инди6и=$етс9 на оп=еде3енном а@им$те с $меньTением да3ьности по ме=е
сA3иDени9. На да3ьност9х менее 20 %м мет%а 6е3и «=а@мноDаетс9» по а@им$т$. К=оме того& в
=еDиме оA@о=а во@моDно по9в3ение 3оDн<х мето% опо@навани9 над мет%ами 6е3е4 и помех.
П=и =аAоте ).ПК в =еDиме оA@о=а неоAходимо %о==е%ти=овать по3оDение +=$д
та%им оA=а@ом& ;тоA< момент по9в3ени9 6е3и совпа3 с в<све;иванием вто=ого и3и т=етьего
номе=а ст=о%и.
П=и отс$тствии инBо=ма6ии с КП о да3ьности до 6е3и в<ставить @на;ение +=$д ‚
0&V ˆ +оAн в данн<х $с3ови9х ата%иF ес3и п=и ата%е сни@$ вве=х 6е3ь оAна=$Dиваетс9 на
пе=во4 ст=о%е& а п=и ата%е све=х$ вни@ Z на ;етве=то4 ст=о%е& $меньTить @на;ение +=$д.
П=и $станов%е потен6иомет=ом !!О+ +А.LН на )*+ @на;ени9 да3ьности Aо3ее 80
%м ве3и;ина @он< оA@о=а по а@им$т$ состав39ет w 20]& п=и меньTем $станов3енном @на;ении
да3ьности Z w J0].
W.1.J. О'тик"-O!%ктр"нная 'ри,%!5ная сист%(а [ОZ/СW2
О1П, 9в39етс9 составно4 ;асть> ,*! и оAеспе;ивает:
Y оAна=$Dение& @ахват и соп=овоDдение во@д$Tн<х 6е3е4 в п=ост<х
метео$с3ови9х на Bоне ;истого неAа& оA3а;ности& @ем3и и водно4
пове=хности& днем и но;ь> п=и ведении A3иDнего манев=енного и да3ьнего
=а%етного во@д$Tного Aо9F
Y и@ме=ение да3ьности до 6е3и с помо:ь> 3а@е=ного да3ьноме=аF
Y Bо=ми=ование и в<да;$ сигна3ов $п=ав3ени9 само3етом в =а@3и;н<х
=еDимах наведени9F
Y Bо=ми=ование и в<да;$ сигна3ов отоA=аDени9 на 5%=анах ,/" инBо=ма6ии
в =еDимах О.,& ОП-"КА& !/)-"КА.L и a./'. А та%Dе п=и6е3ьно4
инBо=ма6ии п=и п=именении $п=ав39ем<х =а%ет с -U, по во@д$Tн<м
6е39м& п=именение !П* по во@д$Tн<м и на@емн<м 6е39м и
не$п=ав39емого подвесного о=$Dи9 по на@емн<м 6е39мF
Y =еTение @ада; и оAеспе;ение $с3ови4 п$с%а& в<да;$ 6е3е$%а@ани9 и %оманд
$п=ав3ени9 на =а%ет< с -U,F
Y =еTение @ада; п=и6е3ьно4 ст=е3ьA< !П* по во@д$Tн<м на@емн<м 6е39мF
Y =еTение @ада; п=и6е3ьного п=именени9 не$п=ав39емого о=$Dи9 по
на@емн<м 6е39мF
Y Bо=ми=ование и в<да;$ сигна3ов в ,*О& оAеспе;ива>:их подготов%$
с=едств по=аDени9 в @ависимости от Aоевого п=именени9F
Y в<да;$ $г3ов<х %оо=динат соп=овоDдаемо 6е3и в ).ПК п=и вед$:ем
%ана3е О., в +)QF
Y @ахват ви@$а3ьно видимо4 6е3и в =еDимах a./'& ОП-"КА& !/)-"КА.LF
Y в<да;$ $г3ов<х %оо=динат ви@$а3ьно видимо4 6е3и в ).ПК и в
$п=ав39ем<е =а%ет< с -U, п=и п=и6е3ивании с помо:ь> %н>пе39 в =еDиме
ОП- и от Н,2 в =еDиме a./'F
Y в<да;$ сигна3ов и %оманд $п=ав3ени9 в ,ОК7QF
Y п=ием $г3ов<х %оо=динат и @на;ени4 те%$:е4 да3ьности соп=овоDдаемо4
).ПК 6е3иF
Y п=ием инBо=ма6ии о состо9нии о=$Dи9 от ,*ОF
Y п=ием инBо=ма6ии от НА,* д39 $п=ав3ени9 6ент=ом @он< оA@о=а О1П, в
%омандном наведении КН(F
Y в<да;$ в ПНК $г3ов<х %оо=динат и да3ьности на@емного о=иенти=а в
=еDиме !"S*А.LНАM КО))/К2"M.
+а3ьность оAна=$Dени9 ист=еAите39 на ма%сима3ьном =еDиме =аAот< двигате3е4 на
Bоне ;истого неAа в SП, под =а%$=сом 0/4 Z 2/4 состав39ет о%о3о W0 %м& на Bоне оA3а;ности&
)а@де3 W 8W
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
@ем3и и водно4 пове=хности 20 Z JW %м& а на Bо=саDном =еDиме =аAот< двигате3е4 в ПП, под
=а%$=сом 1/4 состав39ет X0 Z 100 %м. +а3ьность @ахвата 6е3и состав39ет о%о3о 80 p от
да3ьности оAна=$Dени9. +а3ьность @ахвата 6е3е4 на ма%сима3ьном =еDиме =аAот< двигате3е4
в ПП, под =а%$=сом W] 7 1W] состав39ет о%о3о 10 %м. +39 оAеспе;ени9 Aо3ьTо4 да3ьности
@ахвата в<со%ос%о=остн<х 6е3е4 в ПП, неоAходимо $ве3и;ить =а%$=с ата%и Aо3ее 1W].
П=и =аAоте О., в оA@о=е Aо3ьTим и ма3<м по3ем $ст=анение помех от Bонов<х
@асвето% от оA3а%ов& @ем3и& водно4 пове=хности& со3н6а( на "., п=ои@водитс9
потен6иомет=ом *,"./Н"/ -П.
П=и в=а:ении потен6иомет=а *,"./Н"/ -П в3ево п=оисходит @аг3$A3ение
;$вствите3ьности О., и п=опадание мето% от помех. "@менение по3оDени9 мето% 6е3е4 в
Aо3ьTом по3е п=оисходит с @апа@д<ванием 476 се%& а в ма3ом по3е с @апа@д<ванием 1 се%.
Sахват 6е3и О., 6е3есооA=а@но в<по3н9ть п=и $ст=анении на "., отмето% от Bона.
Автомати;ес%и4 @ахват =е%оменд$етс9 п=ои@водить п=и на3и;ии в по3е оA@о=а О., одно4
мет%и 6е3и.
П=и 6е3е$%а@ании НА,* и отоDдеств3ении 6е3и от НА,* и О., п=ои@водитс9
автомати;ес%и4 @ахват на@на;енно4 6е3и.
П=и отс$тствии отоDдеств3ени9 6е3и Z @ахват е? не п=ои@водитс9.
П=и отс$тствии подде=D%и по да3ьности от ).ПК и3и НА,* да3ьность до 6е3и от
НА,* пост$пает дис%=етно( да3ьность в О1П, вводитс9 в=$;н$>.
,=<в @ахвата моDет п=ои@о4ти:
Y п=и в<ходе 6е3и и@ @он< соп=овоDдени9F
Y п=и входе 6е3и и3и ист=еAите39 в оA3а;ностьF
Y п=и =е@%ом $меньTении темпе=ат$=< в<ход9:их га@ов двигате39 6е3и на
Aо3ьTих да3ьност9х(F
Y п=и @атенении 6е3и носово4 ;асть> само3ета.
П=и ата%е 6е3и п=и НПО до ввода да3ьности( масTтаA T%а3< =авен 10 %м и на не4
инди6и=$етс9 симво3 ма%сима3ьно4 =а@=еTенно4 да3ьности +)(. Пос3е ввода да3ьности
масTтаA T%а3< и@менитс9.
.а@е=н<4 да3ьноме= .+ =аAотает в дв$х =еDимах:
Y в основном ;астота и@3$;аем<х сигна3ов 2 U6(F
Y в деD$=ном ;астота и@3$;аем<х сигна3ов 0&2W U6(.
ОA:ее в=ем9 =аAот< .+ в основном =еDиме =авно J&W мин.
!<%3>;ате3ь .+ моDно в%3>;ить @аведомо =аньTе даDе с @ем3и(.
П=и @ахвате во@д$Tно4 6е3и в SП, .+ в%3>;аетс9 в +/#*)НО' =еDиме п=и
да3ьности до 6е3и Aо3ее 1600 м и в О,НО!НО' =еDиме п=и + d 1600 м. П=и =аAоте О1П, по
на@емн<м 6е39м .+ всегда в%3>;аетс9 в О,НО!НО' =еDиме& п=и 5том в ата%е 6е3и с
пи%и=овани9 ƒ e 10]( Z в%3>;аетс9 автомати;ес%и& а в ата%е с го=и@онта3ьного по3ета Z
наDатием %н>ппе39 на )*,.
От%3>;ение .+ п=ои@водитс9 автомати;ес%и ;е=е@ J0 с пос3е в%3>;ени9 и@3$;ени9
и3и п=и пе=вом наDатии гаTет%и П& и3и в=$;н$>& наDатием %ноп%и ,Q)О, на )*+.
W.1.4. Сист%(а $'ра!%ния "р$-и%( СУО-27Z22
,истема $п=ав3ени9 о=$Dием 9в39етс9 составно4 ;асть> систем< $п=ав3ени9
воо=$Dением ,*! и п=една@на;ена д39 подготов%и и п=именени9 всех типов о=$Dи9 и
оAеспе;ивает в<по3нение с3ед$>:их B$н%6и4:
Y инди%а6и> на3и;и9 о=$Dи9 на то;%ах подвес%и и готовности %
п=именени>F
Y в<Aо= типа о=$Dи9& ва=ианта его п=именени9F
Y инди%а6и> в<A=анного и оставTегос9 в =е@е=ве о=$Dи9F
Y в<да;$ сигна3ов в систем$ оAна=$Dени9 и 3и%вида6ии помпаDа двигате3е4
п=и п=именении о=$Dи9F
Y в<да;$ сигна3а д39 Bо=ми=овани9 тона3ьного @в$%ового сигна3а ;астото4
)а@де3 W 86
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
400 U6 в те3еBон< 3?т;и%а п=и @ахвате 6е3и =а%ето4 с -U, и3и готовности
=а%ет< с )U, п=и в%3>;?нном в<%3>;ате3е U.А! !К.F
Y оAеспе;ение Aе@опасности п=и 5%сп3$ата6ии о=$Dи9 A3о%и=ов%о4 6епе4
п$с%а по в<п$:енном$ по3оDени> Tасси на @ем3е& а та%Dе от%3>;?нн<м
по3оDением в<%3>;ате39 U.А! !К. на @ем3е и в во@д$хе.
,*О72812 моDет =аAотать в с3ед$>:их =еDимах:
Y по3$автомати;ес%ом& %огда подготов%а с=едств по=аDени9 % п$с%$&
та%ти;ес%ом$ сA=ос$ и ст=е3ьAе п=ои@водитс9 по %омандам& в<даваем<м
автомати;ес%и ).ПК и3и О1П,F
Y =$;ном& %огда подготов%а с=едств по=аDени9 % п$с%$& та%ти;ес%ом$ п$с%$ и
ст=е3ьAе п=ои@водитс9 по %омандам& в<даваем<м в=$;н$>F
Y ава=и4ном& п=и %ото=ом в<по3н9етс9 ава=и4н<4 п$с% =а%ет с АП* и
ава=и4н<4 сA=ос о=$Dи9 с АК* и3и Q+.
П=и по3$;ении 2* и =а@ов<х %оманд =а%ето4 с -U, сигна3 готовности от не?
в<да?тс9 пос3е непос=едственного @ахвата -U, 6е3и& а =а%ето4 с )U, готовность в<да?тс9 не
=анее& ;ем ;е=е@ 2 с пос3е от=аAот%и 2*& подст=о4%и по ;астоте и %онт=о39 %ана3а
=адио%о==е%6ии(.
+39 оAеспе;ени9 минима3ьного в=емени Bо=ми=овани9 готовности )U, неоAходимо
п=оведение !,К =а%ет )7281)1 H1( в составе ,*! пе=ед в<3етом.
! с3$;ае однов=еменного @ахвата 6е3и =а%етами )78J1 на всех то;%ах =а@г=$@%а
=а%ет A$дет ос$:еств39тьс9 по 3оги%е& =еа3и@ованно4 в ,*!& т.е. 8ŽVŽWŽ6ŽJŽ4
WŽ6ŽJŽ4(& п=и 5том& ес3и %а%ие7то и@ них не A$д$т в @ахвате& то A$д$т п=ои@водитьс9 п$с%и
сход<( пе=в<х готов<х =а%ет по то4 Dе о;е=едности с п=оп$с%ом неготов<х % п$с%$ =а%ет.
/с3и в<A=ан< % п=именени> однотипн<е =а%ет< с )U,& то по их оA:е4 готовности
их =а@г=$@%а ос$:еств39етс9 по 3оги%е JŽ4ŽXŽ10Ž2Ž1.
)а@нотипн<е =а%ет< нап=име=& )7281)1 )728)1( и )7281-1 H728I1(( =а@г=$Dа>тс9
по то4 Dе 3оги%е& то3ь%о на;ина9 с в<A=анного в=$;н$> типа =а%ет.
/с3и во в=ем9 п$с%а =а%ет пе=е%3>;ате3ь ва=ианта п=именени9 о=$Dи9 находитс9
не в по3оDении KА,-L& а в 3>Aом д=$гом по3оDении& то по наDати> гаTет%и П A$д$т
сходить готов<е % п$с%$ =а%ет< по одно4 п=и %аDдом наDатии.
/с3и во в=ем9 п=именени9 о=$Dи9 по на@емн<м 6е39м пе=е%3>;ате3ь ва=ианта
п=именени9 оста3с9 в по3оDении KА,-L& то =а@г=$@%а подвесного о=$Dи9 A$дет
п=ои@водитьс9 се=ие4 с в=еменн<м инте=ва3ом 0&1 се%.
П$с% =а%ет& п=и на3и;ии %оманд< П)& п=ои@водитс9 наDатием гаTет%и П и не
@ависит от д3ите3ьности ее $де=Dани9. /с3и п=и п$с%е =а%ет п=ои@оTе3 несход =а%ет< и
гаTет%а П остава3ась е:е наDато4& то %оманда П*,К пе=еходит на с3ед$>:$> готов$>
=а%ет$ 5того типа& п=и 5том несоTедTа9 =а%ета автомати;ес%и оAесто;иваетс9 и в да3ьне4Tем
ис%3>;аетс9 и@ ;ис3а в<A=анн<х.
П=и п$с%е =а%ет )7281)1 и3и H728H1 в ва=ианте KА,-L и несходе одно4 и3и дв$х
=а%ет данно4 па=<& п$с%ов<е %оманд< на готов<е % п=именени> =а%ет< того Dе типа
с3ед$>:е4 па=< п=и $де=Dании гаTет%и П не п=оход9т.
+39 п$с%а пос3ед$>:е4 па=< и3и одно4 в ва=ианте О+"Н( отп$стить и снова
наDать гаTет%$ П.
П=и п$с%е =а%ет H728H1 на в=ем9 наDати9 гаTет%и П на 5%=ане "., п=опадает
симво3 П) и по9в39етс9 снова пос3е отп$с%ани9 гаTет%и ес3и есть $с3ови9 его по9в3ени9(.
!о всех =еDимах п=именени9 =а%ет )78J1 неоAходимо в%3>;ить ох3аDдение -U,
в<%3>;ате3ем U.А! !К. и3и 8J7ОO.А#+ @а=анее& не менее ;ем @а 2 мин до п$с%а.
П=и неоAходимости подде=Dани9 готовности =а%ет< )78J1 п=и в<по3нении по3?та с
в<%3>;енн<м U.А! !К. ох3аDдение -U, п=ои@водить в%3>;ением в<%3>;ате39 8J7
ОO.А#+ на вс? оставTеес9 в=ем9 по3?та.
)а@де3 W 88
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
UаTет%а О имеет два пос3едовате3ьн<х хода наDати9(:
Y пе=в<4 ход д39 п=ио=итетного в<Aо=а и п=и6е3ивани9 !П*.
+39 в<Aо=а !П* 3?г%им двиDением пе=евести гаTет%$ О до Bи%са6ии в
п=омеD$то;ном по3оDении. ! 5том по3оDении на "., до3Dна по9витьс9 инди%а6и9&
соответств$>:а9 =еDим$ п=и6е3ивани9 !П*F
Y вто=о4 ход непос=едственно д39 ст=е3ьA< и@ !П*& он ос$:еств39етс9
доDатием до %он6а $по=а( гаTет%и О.
П=и п=именении !П* симво3 П) на 5%=ане "., не в<све;иваетс9.
П=и ст=е3ьAе и@ !П* Aе@ отсе;%и д3ите3ьность ст=е3ьA< оп=еде39етс9 в=еменем
наDати9 гаTет%и О вто=о4 ход( с оAеспе;ением остат%а Aое%омп3е%та в W0 сна=9дов НS(.
П=и ст=е3ьAе с отсе;%о4 п=и %аDдом наDатии доDатии( гаTет%и О в<ст=е3иваетс9
2W сна=9дов. П=и 5том отп$с%ать е? неоAходимо то3ь%о на ве3и;ин$ вто=ого хода& ;тоA< не
от%3>;ать п=и6е3ьн$> инди%а6и>. Пос3е отст=е3а %аDдо4 ;асти на "., в %вад=ати%е
смен9етс9 инде%с остат%а & & & & и (.
"нди%а6и9 остат%а !П* д$A3и=$етс9 на :ит%е П!"710П112( соответственно: \&
J/4& 1/2& 1/4& НS& .
Остато% НS отст=е3иваетс9 в =еDиме О-,/KКА о;е=ед9ми по 2W в<ст=е3ов& а п=и
ст=е3ьAе Aе@ отсе;%и по д3ите3ьности наDати9 гаTет%и О вто=о4 ход(. П=и 5том инде%с
=асхода НS на "., в<све;иваетс9 до по3ного и@=асходовани9 Aое%омп3е%та. П=и
неоAходимости %онт=о3ь =асхода НS вести по П!"710П12& на %ото=ом инди%а6и9
п=ои@водитс9 ;е=е@ 10 пат=онов НS& 40& J0& 20& 10& (.
П)/+*П)/#+/Н"/. +оп$с%аетс9 инди%а6и9 остат%а Aое%омп3е%та 10 и3и 20 на П!"710П12
и на "., п=и Bа%ти;ес%и по3ном его =асходе.
Пос3е о%он;ани9 ст=е3ьA< и@ !П* гаTет%$ О $становить в исходное по3оDение.
)а@г=$@%а о=$Dи9 по на@емн<м 6е39м ос$:еств39етс9 в @ависимости от $станов%и на
П!"710П12 пе=е%3>;ате39 ва=иантов п=именени9 и типа о=$Dи9 с3ед$>:им оA=а@ом:
аW 'ри '"!"-%нии ОДИН7
Y =а@г=$Dа>тс9 АQ по одно4 п=и %аDдом наDатии гаTет%и П в
пос3едовате3ьности с X& 10& 2& 1& J& 4& W& 6 то;е% подвес%иF
Y =а@г=$Dа>тс9 два симмет=и;н<х A3о%а Q7V'71 @а3пами с инте=ва3ом 0&0V
се% п=и наDатии и $де=Dании до %он6а =а@г=$@%и A3о%ов гаTет%и П.
+39 =а@г=$@%и с3ед$>:их дв$х A3о%ов неоAходимо отп$стить и снова наDать
гаTет%$ ПF
Y Q71J. @аг=$Dа>тс9 ана3оги;но Q7V'71 то3ь%о инте=ва3 меDд$ @а3пами 0&16
се%F
Y ,72W @аг=$Dа>тс9 по одном$ сна=9д$ п=и %аDдом наDатии гаTет%и ПF
&W 'ри '"!"-%нии UАСТV7
Y =а@г=$Dа>тс9 ;ет<=е АQ с $станов3енн<м инте=ва3ом 0&1 п=и пе=вом
наDатии гаTет%и П с то;е% X& 10& 2& 1 п=и вто=ом наDатии&
Y =а@г=$Dа>тс9 в пос3едовате3ьности с то;е% J&4&J инди6и=$етс9 на П"710П
то;%о4 W(& 4 инди6и=$етс9 то;%о4 6(F
Y =а@г=$Dа>тс9 Q7V'71 и Q71J. %а% в по3оDении О+"НF
Y =а@г=$Dа>тс9 ,72W по две с симмет=и;н<х то;е% п=и %аDдом наDатии
гаTет%и с инте=ва3ом 0&16 се%F
W 'ри '"!"-%нии СЕРИK7
Y =а@г=$Dа>тс9 все АQ с $станов3енн<м на П!"710П12 инте=ва3ом п=и
наDатии и $де=Dании до %он6а =а@г=$@%и гаTет%и П в пос3едовате3ьности с
)а@де3 W 8V
3 2 1 О А
А
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
X& 10& 2& 1& J& 4& W& 6 то;е% подвес%иF
Y =а@г=$Dа>тс9 все A3о%и Q7V'71 и Q71J. п=и наDатии и $де=Dании до %он6а
=а@г=$@%и гаTет%и ПF
Y =а@г=$Dа>тс9 ,72W все по одно4 в пос3едовате3ьности с то;е% J& 4& J
инди6и=$етс9 на П"710П то;%о4 W(& 4 инди6и=$етс9 то;%о4 6( п=и
наDатии и $де=Dании гаTет%и П.
П=и $станов%е пе=е%3>;ате39 *K/QНАM )АQО-А на :ит%е PНП710П' в
по3оDение *K/QН и пе=е%3>;ате39 ва=иантов п=именени9 о=$Dи9 на :ит%е П!"710П12 в
по3оDение О+"Н KА,-L(:
Y =а@г=$Dа>тс9 A3о%и Z ;ет<=е =а%ет< ,7V& по две и@ дв$х симмет=и;н<х
A3о%ов& п=и %аDдом наDатии гаTет%и ПF
Y =а@г=$Dа>тс9 A3о%и Z две =а%ет< ,71J& по одно4 и@ симмет=и;н<х A3о%ов&
п=и %аDдом наDатии гаTет%и П.
П=и $станов%е пе=е%3>;ате39 ва=иантов п=именени9 о=$Dи9 в по3оDение ,/)"M:
Y =а@г=$Dа>тс9 все A3о%и Z по V =а%ет ,7V по две =а%ет< и@ %аDдого A3о%а&
п=и %аDдом наDатии гаTет%и ПF
Y =а@г=$Dа>тс9 все A3о%и Z 4 =а%ет< ,71J по одно4 и@ %аDдого A3о%а& п=и
%аDдом наDатии гаTет%и П.
П=и $станов%е пе=е%3>;ате39 *K/QНАM )АQО-А в по3оDение *K/QН и $станов%е
пе=е%3>;ате39 =еDимов =аAот< !П* в по3оDение О-,/KКА на :ит%е П!"710П12 Z п=и
%аDдом наDатии гаTет%и О вто=о4 ход( в<ст=е3иваетс9 по 6 сна=9дов.
П=и п=оведении !,К ,*! 5тап @ахвата ).,( однов=еменно с п=ове=%о4 ).ПК
п=ои@водитс9 %онт=о3ь в<A=анн<х % п=именени> =а%ет )7281()1 и3и )7281(-1. П=и
от=аAот%е п=ог=амм< !,К =а%етами )7281()1& )7281(-1 на :ит%е П"710П по9в39>тс9
соответств$>:ие @е3ен<е A3ен%е=< готовности.
!о всех =еDимах ,*!& %=оме =еDима НА!"UА2"M& на инди%ато=ах ,/" инди6и=$етс9
симво3 типа подвесного о=$Dи9& в<A=анного % п=именени>
W.1.W. \итки и "р)аны $'ра!%ния СУВ2
На итке управлени! "#$ левого борта кабин% =аспо3оDен< с3ед$>:ие о=ган<:
1. ,емипо@и6ионн<4 пе=е%3>;ате3ь =еDимов =аAот< ,*! с по3оDени9ми:
Y ]
>
Z оAеспе;иваетс9 п=именение по ви@$а3ьно видимо4 6е3и =а%ет с -U,
п=и от%а@е ).ПК и О1П,F
Y НАВИГ Z д39 отоA=аDени9 на "., навига6ионно4 инBо=ма6ии от ПНКF
Y ОЛС Z вед$:им %ана3ом на@на;аетс9 О1П,F
Y РЛС Z вед$:им %ана3ом на@на;аетс9 ).ПКF
Y ВЕРТ Z оAеспе;иваетс9 =еDим @ахвата ви@$а3ьно видимо4 6е3и в A3иDнем
Aо> манев=ом само3етаF
Y О/Т Z оAеспе;иваетс9 @ахват ви@$а3ьно видимо4 6е3и с помо:ь>
%н>ппе39 К*7J1F
Y ^ЛЕМ Z оAеспе;иваетс9 @ахват ви@$а3ьно видимо4 6е3и с помо:ь> Н,2.
2. Пе=е%3>;ате3ь НА!/+ А!-7)*KН с по3оDени9ми:
Y АВТ Z д39 в%3>;ени9 автомати;ес%ого $п=ав3ени9 6ент=ом @он< оA@о=а
).ПК и3и О.,& и@3$;ени9 ).ПК п=и =аAоте ист=еAите39 в по3е наведени9
на@емно4 автомати@и=ованно4 систем< $п=ав3ени9 НА,*( и3и п=и
6е3е$%а@ании с вед$:его само3?та и д39 автомати;ес%ого ввода да3ьности с
НА,* пос3е @ахвата 6е3и ).ПК в =еDиме НПО и3и О.,F
Y РУUН Z д39 $п=ав3ени9 6ент=ом @он< ).ПК и3и О., в=$;н$> и =$;ного
)а@де3 W 8X
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
ввода да3ьности.
J. -=и %ноп%и : •& •& Ž Z д39 =$;ного $п=ав3ени9 6ент=ом @он< оA@о=а ).ПК и3и
О.,. П=и наDатии %ноп%и 6ент= @он< сме:аетс9 в сто=он$& $%а@анн$>
ст=е3%о4& на по3овин$ ве3и;ин< @он< оA@о=а.
4. Пе=е%3>;ате3ь •Н на 11 по3оDени4 0& 2& 4& 6& V& 10& 72& 74& 76& 7V& 710( д39
$станов%и 6ент=а @он< оA@о=а ).ПК и3и О., по $г3$ места п=и =$;ном
$п=ав3ении.
W. Пе=е%3>;ате3ь "S.*K71К!7О-К. с по3оDени9ми:
Y ZКВ Z пе=едат;и% =аAотает на 5%вива3ент антенн< п=и отс$тствии %оманд<
и@3$;ени9 с НА,* и3и на антенн$ с и@3$;ением ,!K п=и п=охоDдении
%оманд< с НА,* в =еDиме КНF
Y И0ЛУU Z пе=едат;и% =аAотает на антенн$ с и@3$;ением ,!K 5не=гии в
от%=<тое п=ост=анствоF
Y ОТКЛ Z пе=едат;и% от%3>;ен. !=ем9 в%3>;ени9 пе=едат;и%а п=и
$станов%е пе=е%3>;ате39 и@ по3оDени9 О-К. в по3оDение 1К! и3и
"S.*K состав39ет 172се%.
6. !<%3>;ате3ь .+ д39 в%3>;ени9 3а@е=ного да3ьноме=а.
8. !<%3>;ате3ь SАO! А!-7)*KН с по3оDени9ми:
Y АВТ Z д39 автомати;ес%ого пе=ехода ).ПК и@ =еDима оA@о=а в =еDим
неп=е=<вно4 пе3енга6ии и автомати;ес%ого @ахвата О., пе=во4
оAна=$Dенно4 6е3иF
Y РУUН Z д39 @ахвата 6е3и в=$;н$> ст=оAи=ованием мет%и 6е3и с помо:ь>
%н>ппе39 К$7J1.
V. Пе=е%3>;ате3ь АПК7АП7О-К. & испо3ь@$етс9 п=и =аAоте ).ПК в $с3ови9х
помех. !<Aо= по3оDени9 пе=е%3>;ате39 ос$:еств39етс9 пос3е ана3и@а
=адио3о%а6ионно4 оAстанов%и& отоA=аDенно4 на ".,.
X. Пе=е%3>;ате3ь ПП,7А!-7SП, с по3оDени9ми:
Y //С Z @адаетс9 =еDим в<со%о4 ;астот< повто=ени9 !KП( @онди=$>:их
имп$3ьсов и п=и@на% пе=едне4 по3$сBе=< в =а%ет$ п=и непо3ном
п=иAо=ном оAеспе;ении НПО(F
Y 0/С Z @адает =еDим с=едне4 ;астот< повто=ени9 ,KП( @онди=$>:их
имп$3ьсов и п=и@на% @адне4 по3$сBе=< в =а%ет$ п=и НПОF
Y АВТ Z ;астота повто=ени9 @онди=$>:их имп$3ьсов $станав3иваетс9
автомати;ес%и с ;е=едованием !KП и ,KП. "спо3ь@$етс9 п=и отс$тствии
инBо=ма6ии о по3$сBе=е и 6е3и.
+39 О1П, п=и@на% 6е3и оп=еде39етс9 по3оDением пе=е%3>;ате39 п=и НПО и3и
автомати;ес%и по данн<м ).ПК.
10. Пе=е%3>;ате3ь АS7+7ОQН7АS7E с по3оDени9ми:
Y А0-Д Z оA@о=на9 инBо=ма6и9 ).ПК в ,/" отоA=аDаетс9 в %оо=динатах
а@им$т7да3ьностьF
Y _3-` Z оA@о=на9 инBо=ма6и9 ).ПК в ,/" отоA=аDаетс9 в %оо=динатах
а@им$т7с%о=ость сA3иDени9 ист=еAите39 с 6е3ь>F
Y ОQН Z не испо3ь@$етс9F
На итке управлени! &'П( левого борта кабин% =аспо3оDен< с3ед$>:ее
о=ган<:
1. Пе=е%3>;ате3ь П)ОU)А''А на п9ть по3оDени4 1& 2& J& 4& W( д39 в<Aо=а
)а@де3 W V0
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
диапа@она $;аст%а( нес$:их ;астот пе=едат;и%а ).ПК.
2. Пе=е%3>;ате3ь ."-/)А )., на Tесть по3оDени4 1& 2& J& 4& W& 6( д39 в<Aо=а
нес$:е4 ;астот< пе=едат;и%а вн$т=и $;аст%а.
*станов%$ 3ите=а ).ПК в<по3н9ть в соответствии с таA3и6е4:
/"!"-%ни%
'%р%к!6.ат%!я
ЛИТЕРА РЛС
/"!"-%ни%
'%р%к!6.ат%!я
/РОГРАММА
Н"(%ра .аст"тны8 кана!"
1 2 3 9 ?
1 1 8 1J 1X 2W
2 2 V 14 20 26
J J X 1W 21 28
4 4 10 16 22 2V
W W 11 18 2J 7
6 6 12 1V 24 7
J. Пе=е%3>;ате3ь ."-/)А 28 д39 в<Aо=а нес$:е4 ;астот< пе=едат;и%а в =еDиме
подсвета 6е3и п=и п$с%е =а%ет с )-,.
4. Пе=е%3>;ате3ь SА'/) +А.LН U)*ППА7О+"Н7u,-7О-К. Z в по3ете не
испо3ь@$етс9.
На итке )елера*пре+елени! и обе*пе,ени! группов%х +е-*тви- правого борта
кабин% =аспо3оDен< с3ед$>:ие о=ган<:
1. +ес9ть %нопо% с сигна3и@ато=ами 2/." 1710( д39 в<Aо=а пе=едаваемо4 6е3и и
на@на;ени9 6е3и на ата%$.
2. П9ть %нопо% с сигна3и@ато=ами ",-)/Q"-/." 174 и U)( д39 в<Aо=а номе=а
ведомого пот=еAите39 и3и номе=а в@аимоде4ств$>:е4 г=$пп< наDата %ноп%а
U)(.
J. Кноп%а !!О+ д39 ввода в<A=анн<х %ноп%ами номе=ов.
4. Кноп%а ,Q)О, д39 сн9ти9 6е3и с ата%и и3и с пе=еда;и. На@на;ение и по=9до%
испо3ь@овани9 о=ганов $п=ав3ени9 систем те3е%одово4 св9@и& испо3ь@$ем<х п=и
г=$ппов<х де4стви9х& и@3оDен< в =а@де3е «1%сп3$ата6и9 систем» %нига 2
).1(.
W. Пе=е%3>;ате3ь RКП '.П А!-7О-К.7)*KН с по3оDени9ми:
Y АВТ& д39 в%3>;ени9 RКП и '.П пе=ед ата%о4F
Y ОТКЛ Z д39 от%3>;ени9 RКП и '.П меDд$ ата%амиF
Y РУUН Z д39 %онт=о39 *!+ не испо3ь@$етс9.
6. !%3>;ате3ь !,К a101 & д39 в%3>;ени9 =еDима вст=оенного тестового %онт=о39
,*!.
На левом верхнем итке приборно- +о*ки на П$.-/0П01 =аспо3оDен<
с3ед$>:ие о=ган< $п=ав3ени9 и инди%а6ии:
Y таA3о )АQО-А Z д39 инди%а6ии вида о=$Dи9& в<A=анного д39 п=именени9F
Y два таA3о )/S/)! Z д39 инди%а6ии вида о=$Dи9& наход9:егос9 во вто=о4 и
т=етье4 о;е=еди п=именени9F
Y таA3о О,-А-ОК !П* Z д39 инди%а6ии остат%а Aое%омп3е%та !П*F
Y таA3о П*,-N/ Q.ОК" Z д39 инди%а6ии на3и;и9 п$ст<х A3о%ов Н),F
Y в<%3>;ате3ь U.А! !К. с Bи%са6ие4& д39 A3о%и=ов%и 6епе4 п$с%а&
та%ти;ес%ого сA=оса и ст=е3ьA<& а та%Dе в%3>;ени9 ох3аDдени9 -U, =а%ет
)78J1F
Y пе=е%3>;ате3ь ва=иантов п=именени9 о=$Dи9 с по3оDени9ми:
а( ОДИН Z ос$:еств39етс9 п$с% *) по одно4 п=и %аDдом наDатии
гаTет%и подвесного о=$Dи9& п=ои@водитс9 сA=ос AомA и3и п$с%
Н), в $станов3енном по=9д%еF
)а@де3 W V1
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
A( UАСТV Z ос$:еств39етс9 п$с% *) по две п=и %аDдом наDатии
гаTет%и подвесного о=$Dи9F
в( СЕРИK >1 [>2A >9W п=ои@водитс9 сA=ос AомA и3и п$с% Н), с
$станов3енн<м инте=ва3ом се=ие4(F
Y пе=е%3>;ате3ь !ОS+*O7S/'.M Z $станав3иваетс9 в соответств$>:ее
по3оDение п=и п=именении воо=$Dени9 по во@д$Tн<м и3и на@емн<м
6е39мF
Y пе=е%3>;ате3ь ПH А!-7)*K & д39 Bо=ми=овани9 в ,*О %оманд< П) по
инBо=ма6ии от ,*! А!-( и3и п=ин$дите3ьного )*K( д39 !П* %оманда
П) Bо=ми=$етс9 всегда не@ависимо от по3оDени9 пе=е%3>;ате39(F
Y в<%3>;ате3ь с Bи%са6ие4( Н/*П) П*,К наDимно4(& д39 не$п=ав39емого
ава=и4ного( п$с%а =а%ет *) с АП*F
Y в<%3>;ате3ь с Bи%са6ие4( А!А) ,Q)О, наDимно4(& д39 ава=и4ного
сA=оса о=$Dи9 с АК* и3и Q+F
Y в<%3>;ате3ь О-,/KКА & д39 ст=е3ьA< о;е=ед9ми по %аDдом$ наDати>
гаTет%и О по 1/4 ;асти 2W сна=9дов( Aоевого %омп3е%та сна=9довF
Y %ноп%а ,Q)О, & д39 сA=оса п$ст<х A3о%ов Н),F
Y пе=е%3>;ате3ь !S)N!7Н/!S)N! с Bи%са6ие4(& д39 в@вода в@=<вате39 п=и
ава=и4ном сA=осе AомA на !S)N!.
На пульте ин+ика)ии П.-/0П, у*тановленном на приборно- +о*ке& находитс9 два
=9да A3ен%е=ов& п=една@на;енн<х д39 отоA=аDени9 на3и;и9 подвеTенного о=$Dи9 A3ен%е=<
ве=хнего =9да Dе3того 6вета( и его готовности % п=именени> ниDни4 =9д A3ен%е=ов @е3еного
6вета(.
$%клю,атель 23-45'6789Н.9 на лево- панели приборно- +о*ки& д39
$п=ав3ени9 ох3аDдением -U, =а%ет )78J1.
На ру,ке управлени! *амолетом (&#") $станов3ен<:
Y пе=е%3>;ате3ь Q.QО07+.QО0 & д39 в<Aо=а вида =а%ет A3иDнего Aо9& п=и
на3и;ии вместе с ними д=$гого о=$Dи9F
Y гаTет%а подвесного о=$Dи9 П & д39 та%ти;ес%ого п$с%а сA=оса( всех видов
подвесного о=$Dи9F
Y гаTет%а О & д39 п=ио=итетного в<Aо=а !П* пе=в<4 ход( и ст=е3ьA< и@
п$T%и вто=о4 ход(F
Y %н>ппе3ь *П).,-)ОQО' & д39 пе=еме:ени9 ст=оAов =$;ного @ахвата по
%оо=динатам АS7+ и _S7E п=и вед$:ем %ана3е ).ПК и _J 7$го3 места Z
п=и вед$:ем %ана3е О1П, по по3> "., и д39 в%3>;ени9 .+ в =еDиме
и@3$;ени9 п=и =аAоте по на@емн<м 6е39м.
На &#8 $станов3ен<:
Y %ноп%а !!О+ & д39 в<да;и %оманд< на @ахват 6е3и в ).ПК& О1П, и =а%ет<
с -U,& а та%Dе д39 =$;ного ввода в ).ПК и О1П, @на;ени4 да3ьности до
во@д$Tно4 6е3и и д39 в%3>;ени9 =еDима п=едва=ите3ьно4 @асе;%и п=и
=аAоте О1П, по на@емн<м 6е39мF
Y %ноп%а !NQО) ПО+!/,ОК& д39 =$;ного пе=ев<Aо=а о=$Dи9 п=и
=а@нотипно4 @аг=$@%е на то;%ах 1& 2& J& 4& X& и 10F
Y %ноп%а ,Q)О,& д39 сA=оса 6е3и с соп=овоDдени9 О1П,& ).ПК& сA=оса
6е3и го3ов%о4 -U, в =еDимах ОП-& a./'F д39 от%3>;ени9 .+ п=и =аAоте
по на@емн<м 6е39мF
Y потен6иомет= !!О+ +А.LН& д39 $станов%и @на;ени4 да3ьности до 6е3и в
=еDиме ОQSО) п=и наведении го3осом.
)а@де3 W V2
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
На правом итке приборов =аспо3оDен< с3ед$>:ие таA3о:
Y И0ЛУU Z сигна3и@и=$ет о на3и;ии и@3$;ени9 ).ПК !K75не=гии в
п=ост=анствоF
Y 0АYВАТ РЛС Z сигна3и@и=$ет о @ахвате 6е3и ).ПК и пе=еходе в =еDим
)НПF
Y 0АYВАТ ОЛС Z сигна3и@и=$ет о @ахвате 6е3и О.,F
Y 0АМЕР ДАЛVН Z сигна3и@и=$ет о на3и;ии и@ме=енно4 ).ПК да3ьности
до 6е3и.
На лево- панели +о*ки приборов =аспо3оDен< с3ед$>:ие потен6иомет=<:
Y *,"./Н"/ -П д39 $ст=анени9 отмето% 3оDн<х 6е3е4 на "., п=и =аAоте
О1П, в =еDиме оA@о=аF
Y QАSА 2/." Q7,7'( д39 @адани9 Aа@ового =а@ме=а 6е3и п=и испо3ь@овании
!П* в =еDиме П)ОUНОS7+О)О#КА и п=и@на%а 6е3и Q Z Aо3ьTа9& , Z
с=едн99& ' Z ма3а9( п=и п=именении всех =а%ет %3асса «во@д$х7во@д$х»F
Y M)КО,-L Н,2 д39 в<Aо=а неоAходимо4 9=%ости симво3ов п=и6е3ивани9 в
Н,2.
На итке питани! право- панели кабин% =аспо3оDен в<%3>;ате3ь ОП, д39
в%3>;ени9 ).ПК и О1П,.
W.1.6. Взаи("*%#сти% '"*сист%( СУВ2
a2 Взаи("*%#сти% РЛ/К и ОZ/С с сист%("# )"с"'"знаания2
,истема госопо@навани9 оAеспе;ивает оп=еде3ение гос$да=ственно4
п=инад3еDности 6е3и по п=ин6ип$ ,!О07K*#О0.
П=и вед$:ем %ана3е ).ПК в =еDиме ОQSО) над мет%о4 «свое4» 6е3и по9в39етс9
мет%а опо@навани9.
П=и вед$:ем %ана3е О1П, в =еDиме ОQSО) опо@навание не оAеспе;иваетс9& а в
=еDиме соп=овоDдени9 6е3и опо@навание оAеспе;иваетс9 то3ь%о пос3е пе=ехода ).ПК в
=еDим )НП.
aa2 Взаи("*%#сти% РЛ/К и ОZ/С2
П=и совместно4 =аAоте ).ПК и О1П, в<Aо= вед$:его %ана3а ос$:еств39етс9
в=$;н$> и3и автомати;ес%и по 3оги%е =аAот< ,*! и @ависит: от по3оDени9 пе=е%3>;ате39
=еDимов ,*!& от по3оDени4 в<%3>;ате3е4 "S. и .+ и в<A=анного типа =а%ет. П=и наDатии
гаTет%и !П* О пе=в<4 ход( п=оисходит автомати;ес%и4 в<Aо= вед$:его %ана3а О.,
не@ависимо от по3оDени9 $%а@анн<х о=ганов $п=ав3ени9 и в<A=анного типа =а%ет<& на ".,
инди6и=$етс9 =еDим п=и6е3ивани9 !П* П)ОUНОS7+О)О#КА и3и Н/,"НO)ОННАM
,-)/.LQА(.
аW заи("*%#сти% РЛ/К и ОZ/С р%-и(% ОQ0ОР ДРQ2
!<Aо= вед$:его %ана3а в +)Q в =еDиме ОQSО) оп=еде39етс9 по3оDением
пе=е%3>;ате39 =еDимов =аAот< ,*!. ! по3оDении )., на@на;аетс9 вед$:и4 ).ПК& в
по3оDении О., Z вед$:и4 О1П,. 2ент=< @он оA@о=а оAоих %ана3ов совпада>т.
&W заи("*%#сти% РЛ/К и ОZ/С ДРQ р%-и(% с"'р""-*%ния2
П=и вед$:ем %ана3е ).ПК пе=е%3>;ате3ь =еDимов =аAота ,*! в по3оDении ).,(
и@ ).ПК в О1П, в<да>тс9 $г3ов<е %оо=динат< 6е3и и да3ьность. О1П, п=ои@водит @ахват
6е3и по 6е3е$%а@ани> и@ ).ПК& п=и 5том @аго=аетс9 таA3о SАO! ).,& SАO! О., и SА'/)
+А.LН. /с3и п=и @ахвате 6е3и ).ПК и О1П, и в<A=анн<х % п=именени> =а%ет с -U,
)а@де3 W VJ
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
пе=е%3>;ате3ь =еDимов =аAот< ,*! $становить и@ по3оDени9 )., в по3оDение О.,
не@ависимо от по3оDени9 в<%3>;ате39 .+(& вед$:им %ана3ом становитс9 О1П,.
П=и $станов%е пе=е%3>;ате39 =еDимов =аAот< ,*! и@ по3оDени9 )., в по3оDение
О., п=и на3и;ии соп=овоDдени9 6е3и ).ПК и отс$тствии соп=овоDдени9 6е3и О1П,
вед$:и4 %ана3 не и@менитс9. Пе=еход в 5том с3$;ае на вед$:и4 %ана3 О1П, моDно
ос$:ествить ;е=е@ сA=ос @ахвата ).ПК.
П=и вед$:ем %ана3е О1П, пе=е%3>;ате3ь =еDимов =аAот< ,*! в по3оDении
О.,( и@ О1П, в ).ПК в<да>тс9 $г3ов<е %оо=динат< 6е3и.
).ПК пе=еходит в =еDим К!О& п=и 5том пе=иоди;ес%и в О1П, в<да?тс9
инBо=ма6и9 о да3ьности и @аго=аетс9 таA3о SАO! О.,& а на "., до3Dен в<све;иватьс9
симво3 "S..
На да3ьности менее 1W %м ).ПК и@ =еDима К!О пе=еходит в =еDим )НП и в О1П,
пост$пает инBо=ма6и9 о да3ьности& п=и 5том @аго=аетс9 таA3о SАO! ).,& SАO! ОП, и
SА'/) +А.LНО,-"& на "., симво3 "S. го=ит посто9нно.
П=и %о3еAании инде%сов +)ма%с& +)мин& +те% на "., и п=и неоAходимости п$с%а
=а%ет неоAходимо наDать %ноп%$ !!О+. П=и 5том ).ПК пе=еходит в =еDим соп=овоDдени9
6е3и в<свет9тс9 таA3о SАO! ).,& SА'/) +А.LН( оAеспе;иваетс9 надеDное п=именение
=а%ет и надеDное госопо@навание.
/с3и п=и @ахвате 6е3и О1П, и ).ПК и в<A=анн<х % п=именени> =а%етах с -U,
пе=е%3>;ате3ь =еDимов =аAот< ,*! $становить и@ по3оDени9 О., в по3оDение ).,
не@ависимо от по3оDени9 в<%3>;ате39 .+(& вед$:им %ана3ом становитс9 ).ПК.
П=и пе=ев<Aо=е =а%ет с -U, на )U, вед$:им %ана3ом становитс9 ).ПК.
П=и $станов%е пе=е%3>;ате39 =еDимов ,*! и@ по3оDени9 О., в по3оDение ).,
п=и на3и;ии соп=овоDдени9 6е3и О1П, и отс$тствии соп=овоDдени9 6е3и ).ПК вед$:и4
%ана3 не и@мен9етс9. Пе=еход в 5том с3$;ае на вед$:и4 %ана3 ).ПК моDно ос$:еств39ть
;е=е@ сA=ос @ахвата О1П,.
aaa2 Взаи("*%#сти% QМQ2
1. ! =еDиме !/)-"КА.L О., п=ои@водит оA@о= в @оне ‚J]х60]& а ).ПК в @оне
‚W]х60]& п=и 5том вед$:им %ана3ом на@на;аетс9 ).ПК& ес3и в%3>;ено "S. и от%3>;ен .+& а
та%Dе п=и в<A=анн<х % п=именени> =а%етах с )U, не@ависимо от по3оDени9 в<%3>;ате39
.+. !о всех оста3ьн<х с3$;а9х вед$:им %ана3ом на@на;аетс9 О1П,.
/с3и пе=в<м @ахвати3 6е3ь ведом<4 %ана3& @аго=аетс9 таA3о SАO! H‘t[ JАO!
О.,(& а на "., остаетс9 оA@о=на9 инBо=ма6и9 !/)-"КА.L. /с3и пе=в<м @ахвати3 6е3ь
вед$:и4 %ана3& на "., по9в39етс9 @ахватна9 инBо=ма6и9 вед$:его %ана3а а ведом<4 %ана3
пе=еходит на 6е3е$%а@ани9 от вед$:его %ана3а( и п=оисходит @ахват 6е3и Aе@ допо3ните3ьного
наDати9 %ноп%и !!О+ на )*+.
2. ! =еDиме a./' ).ПК на@на;аетс9 вед$:им %ана3ом пос3е @ахвата 6е3и п=и
в%3>;енном "S. и от%3>;енном .+& а та%Dе п=и в<A=анн<х % п=именени> =а%етах с )U,
не@ависимо от по3оDени9 в<%3>;ате39 .+. !о всех оста3ьн<х с3$;а9х вед$:им %ана3ом
на@на;аетс9 О1П,.
П=и @ахвате 6е3и 3>A<м %ана3ом вед$:им и3и ведом<м( на "., в<све;иваетс9
@ахватна9 инBо=ма6и9 @ахвативTего %ана3а и @аго=аетс9 соответств$>:ее таA3о SАO! О.,
SАO! ).,(& а д=$го4 %ана3 пе=еходит на отс3еDивание 6е3е$%а@ани4 от @ахвативTего %ана3а.
/с3и пе=в<м @ахвати3 6е3ь ведом<4 %ана3& а вто=<м Z вед$:и4& пос3е @ахвата 6е3и
вед$:им %ана3ом @ахватна9 инBо=ма6и9 ведомого %ана3а мен9етс9 на @ахватн$> инBо=ма6и>
вед$:его %ана3а.
J. ! =еDиме ОП-"КА 3оги%а в@аимоде4стви9 ана3оги;на 3оги%е в@аимоде4стви9 в
=еDиме a./'.
)а@де3 W V4
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
a`2 Взаи("*%#сти% 'ри 'ри(%н%нии В/У2
П=и наDатии гаTет%и О пе=в<4 ход( п=оисходит п=ио=итетн<4 в<Aо= =еDима
п=и6е3ивани9 !П* Н/,"НO)ОННАM ,-)/.LQА п=и на3и;ии @ахвата О., и да3ьности до
6е3и от .+ и3и ).ПК( и3и П)ОUНОS7+О)О#КА п=и отс$тствии и@ме=ени9 да3ьности до
6е3и и3и @ахвата О.,(.
П=и на3и;ии @ахвата ).ПК и О., и отс$тствии да3ьности от .+ д39 =еTени9
п=и6е3ьно4 @ада;и испо3ь@$>тс9 $г3ов<е %оо=динат< от О., и да3ьность от ).ПК& п=и 5том
то;ностн<е ха=а%те=исти%и ст=е3ьA< и@ !П* сниDа>тс9.
W.1.8. Ос"&%нн"сти ра&"ты СУВ 'ри '"!н"( [//ОW и 'ри н%'"!н"( [Н/ОW
'ри&"рн"( "&%с'%.%нии2
,*! оAеспе;ивает п=именение *) и !П* в =еDимах:
Y ППО& %огда ).ПК и О1П, име>т по3н$> инBо=ма6и> по па=амет=ам&
неоAходим<м д39 =еTени9 Aоев<х @ада;& п=и 5том масTтаA T%а3<
да3ьности п=инимает @на;ени9:
а( 1W0& 100& W0& 2W& 10 и W %м Z п=и вед$:ем %ана3е ).ПКF
A( 100&W0&10 %м Z п=и вед$:ем %ана3е О.,.
П=и ата%е 6е3и в =еDиме ППО на T%а3е да3ьности вместе с инде%сом ст=е3%о4(
те%$:е4 да3ьности инди6и=$>тс9:
Y инде%с ма%сима3ьно4 =а@=еT?нно4 да3ьности п$с%а& %ото=<4 с;итаетс9
а3го=итми;ес%и д39 @аведомо неманев=и=$:е4 6е3и +)ма%с1(F
Y инде%с ма%сима3ьно4 =а@=еT?нно4 да3ьности п$с%а д39 @аведомо
манев=и=$>:е4 6е3и +)ма%с2(F
Y инде%с минима3ьно4 =а@=еT?нно4 да3ьности п$с%а +)мин(.
П=и в<A=анно4 % п=именени> !П* Н/,"НO)ОННАM ,-)/.LQА( T%а3а
да3ьности 1200 м в<све;иваетс9 во%=$г подвиDного п=и6е3ьного пе=е%=ести9& п=и 5том
%аDда9 ;етве=ть пе=е%=ести9 =авна J00 мF
Y НПО& в $с3ови9х помех п=и вед$:ем %ана3е ).ПК и п=и отс$тствии
@аме=енно4 да3ьности до 6е3и п=и вед$:ем О1П,. П=и вед$:ем %ана3е
).ПК масTтаA T%а3< да3ьности в ПП, Z 100 %м& в SП, Z W0 %м. "нде%с
те%$:е4 да3ьности находитс9 вн$т=и T%а3<. П=и вед$:ем О., Z масTтаA
T%а3< =авен 10 %м п=и отс$тствии да3ьности.
П=и ата%е 6е3и п=и НПО на T%а3е да3ьности вместе с инде%сом те%$:е4 да3ьности
инди6и=$етс9 один симво3 ма%сима3ьно4 =а@=еT?нно4 да3ьности п$с%а +)( и отс$тств$ет
инде%с те%$:его в=емени& оставTегос9 до вст=е;и =а%ет< с 6е3ь>.
! =еDиме НПО в да3ьнем =а%етном Aо> +)Q( да3ьность до 6е3и в<да?тс9:
а( п=и вед$:ем %ана3е ).ПК Z автомати;ес%и а3го=итмом К'О+
%инемати;ес%ого метода оп=еде3ени9 да3ьности( и3и от НА,*& %ото=а9
оста?тс9 п=ио=итетно4. П=и отс$тствии да3ьности от НА,* и3и К'О+
моDно ввести е? в=$;н$>. +39 =$;ного ввода +а3ьности неоAходимо
$становить пе=е%3>;ате3ь НА!/+ А!-7)*KН на :ит%е $п=ав3ени9 ,*! в
по3оDение )*KН и& в=а:а9 на )*+ потен6иомет= !!О+ +А.LН& $становить
по 6иB=ово4 инди%а6ии на "., 6иB=< под;?=%н$т< ;е=то4( @на;ение
да3ьности& сооA:?нное го3осом с КП& и наDать %ноп%$ !!О+. Пос3е ввода
де3ьности в=$;н$> и3и от НА,*& и3и К'О+ инде%с те%$:е4 да3ьности
$станав3иваетс9 в соответств$>:ее введ?нно4 6иB=е по3оDение и да3ее
и@мен9етс9 автомати;ес%и 5%ст=апо3и=$етс9(F
A( п=и вед$:ем %ана3е О1П, Z автомати;ес%и от НА,* инде%с те%$:е4
да3ьности $станав3иваетс9 в по3оDение& соответств$>:ее 6иB=ам Aе@ ;е=т<
на ".,& и3и в=$;н$>. +39 =$;ного ввода да3ьности пе=евести пе=е%3>;ате3ь
НА!/+ А!-7)*KН в по3оDение )*KН и& в=а:а9 потен6иомет= !!О+
)а@де3 W VW
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
+А.LН& $становить на "., 6иB=< под;?=%н$т<е ;е=то4( да3ьность и
наDать %ноп%$ !!О+. П=и НПО на T%а3е да3ьности "., в<све;иваетс9
мет%а ма%сима3ьно4 =а@=еT?нно4 да3ьности п$с%а =а%ет. Пос3е ввода
да3ьности в=$;н$> и3и от НА,* по9в39етс9 инде%с те%$:е4 да3ьности&
@на;ение %ото=о4 соответств$ет введ?нно4 да3ьности& и да3ее не и@мен9етс9.
+а3ьность в=$;н$> моDно вводить& %аDд<4 =а@ $станав3ива9 нов$> 6иB=$&
соответств$>:$> нов<м данн<м с КП& и& наDима9 пос3е $станов%и 6иB=<& %ноп%$ !!О+.
"нде%с те%$:е4 да3ьности пе=еме:аетс9 по T%а3е дис%=етно& п=инима9 @на;ени9 да3ьности&
введ?нно4 в=$;н$> и3и от НА,*.
Когда инде%с те%$:е4 да3ьности $становитс9 ниDе мет%и ма%сима3ьно =а@=еT?нно4
да3ьности п$с%а =а%ет& на "., в<светитс9 инде%с П).
/с3и нет во@моDности отс3еDивать в=$;н$> да3ьность& в<даваем$> с КП& то
в=$;н$> е? моDно вводить то3ь%о один =а@. +39 5того $становить @на;ение да3ьности меньTе
@на;ени9& $%а@анного мет%о4 ма%сима3ьно =а@=еT?нно4 да3ьности п$с%а =а%ет& и наDать
%ноп%$ !!О+. "нде%с те%$:е4 да3ьности $становитс9 ниDе мет%и +)ма%с и& ес3и =а%ет< с
-U, @ахвати3и 6е3ь& @аго=итс9 П). ! 5том с3$;ае п=одо3Dать пи3оти=овать до Bа%ти;ес%ого
достиDени9 введ?нно4 да3ьности& подтве=Dд?нно4 с КП го3осом.
! =еDиме ППО п=и ата%е 6е3и в ПП, 6е3е$%а@ани9 2*( и =а@ов<е %оманд< )К(
подготов%и % п$с%$ =а%ет )7281)1 )1(& )7281-1 -1( в<да>тс9 с=а@$ п=и @ахвате 6е3и ).ПК
и3и О1П,& в SП, Z @а W78 се% до ма%сима3ьно4 =а@=еT?нно4 да3ьности п$с%а.
! =еDиме НПО 2* и =а@ов<е %оманд< подготов%и % п$с%$ =а%ет )7281)1 )1(& )7
281-1 -1( в<да>тс9 с=а@$ п=и @ахвате 6е3и ).ПК и3и О1П, п=и ата%е в ПП, и SП,.
П=и ата%е 6е3и п=и ППО по3$сBе=а ата%и в<да?тс9 на О., автомати;ес%и и моDет
соответствовать по3оDени> пе=е%3>;ате39 ПП,7А!-7SП,.
П=и отс$тствии те%$:е4 и3и введ?нно4 в=$;н$> де3ьности в +)Q п=и вед$:ем
%ана3е О1П, и п=и в%3>;?нном в<%3>;ате3е П) А!-7)*K в по3оDение )*K сниDаетс9
ве=о9тность по=аDени9 6е3и.
ППО в Q'Q оAеспе;иваетс9 на3и;ием @аме=енно4 де3ьности .+ и3и ).ПК п=и
в%3>;?нн<х соответств$>:их в<%3>;ате39х .+ и "S.(.
П=и =аAоте ,*! в =еDиме НПО в Q'Q @ахват ви@$а3ьно видимо4 6е3и и@ =еDимов
ОП-"КА& a./'& !/)-"КА.L( п=ед$смот=ен автомати;ес%и4 ввод н$3евого @на;ени9
да3ьности ст=е3%а те%$:е4 да3ьности стоит на н$3е(& на =а%ет$ автомати;ес%и в<да?тс9 + b 2
%м и в ,*О в<да?тс9 =а@=еT?нна9 да3ьность п$с%а.
П=и п=именении =а%ет )78J1 в =еDиме НПО в Q'Q в ,*! моDет Bо=ми=оватьс9
%оманда НОП недоп$стима9 оTиA%а п=и6е3ивани9(& на 5%=ане "., на;инает мигать симво3
П)& а в Н,2 мига>т п=и6е3ьн<е %о3ь6а и пе=е%=естие в п=отивоBа@е. Пи3оти=ованием
$ст=анить оTиA%$ п=и6е3ивани9.
П=и на3и;ии НОП моDно п$с%ать =а%ет$ )78J1& одна%о п=и 5том сниDаетс9
ве=о9тность по=аDени9 6е3и.
! Q'Q та%Dе моDно ввести да3ьность в=$;н$> спосоAом& $%а@анн<м в<Tе.
П=и НПО и в<Aо=е !П* =еа3и@$етс9 п=и6е3ивание методом П)ОUНОS7+О)О#КА.
! 5том =еDиме да3ьность моDно о6енить с=авнением =а@ме=а ви@$а3ьно видимо4
6е3и с Tи=ино4 =аст=$Aа во=он%иF сама9 Tи=о%а9 ве=хн99( ;асть& п=име=но& соответств$ет
200 м& а сама9 $@%а9 ниDн99( Z 600 м п=и Aа@е 6е3и менее J0 м. П=и $ве3и;ении Aа@< 6е3и на
%аDд<е 10 м масTтаA да3ьности $ве3и;иваетс9 соответственно на 100 нап=име=& п=и Aа@е
6е3и J0740 м Tи=о%а9 ;асть соответств$ет J00 м& а $@%а9 Z 800 м(.
W.1.V. СУВ 'ри *%#стия8 '" наз%(ны( ,%!я( "&%с'%.иа%т7
Y автомати;ес%ое п=именение AомAа=ди=ово;ного& п$Tе;ного и =а%етного
Н),( воо=$Dени9& %ото=ое @ада?тс9 $станов%о4 пе=е%3>;ате39 =еDимов
,*! в по3оDение ОП- и в<Aо=ом 5того о=$Dи9 % п=именени>. П=и
п=именении !П* по на@емн<м 6е39м неоAходимо допо3ните3ьно
)а@де3 W V6
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
$становить пе=е%3>;ате3ь S/'.M7!ОS+*O на П!"710П112( в по3оDение
S/'.MF
Y =$;но4 =еDим п=именени9 АQ,П& %ото=<4 @ада?тс9 $станов%о4
пе=е%3>;ате39 ,/-КА7+/НL7НОKL на "., в по3оDение ,/-КА.
W.1.X. ! по3?те оAеспе;иваетс9 %онт=о3ь исп=авности ,*! в 6е3ом и отде3ьн<х е?
подсистем с в<да;е4 сигна3ов от%а@ов в систем$ «1%=ан» и инди%а6ие4 =е%оменда6и4 на *,-.
W.1.10. Варианты раз(%4%ния рак%т ;"з*$8 - "з*$8< на са("!%т%2
Номе=
ва=ианта
-о;%и подвес%и
V 6 4 10 1 2 X J W 8
1
Р-73Z Р-73Z Р-73Z Р-73Z Р-73Z Р-73Z
2
Р-27ZТ1
[Р-27Т1W
Р-27ZТ1
[Р-27Т1W
3
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZТ1
[Р-27Т1W
9
Р-27ZТ1
[Р-27Т1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZТ1
[Р-27Т1W
?
Р-73Z Р-73Z Р-73Z
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-73Z Р-73Z Р-73Z
I
Р-73Z Р-73Z
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZТ1
[Р-27Т1W
Р-73Z Р-73Z
7
Р-73Z Р-73Z
Р-27ZТ1
[Р-27Т1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZР1
[Р-27Р1W
Р-27ZТ1
[Р-27Т1W
Р-73Z Р-73Z
1. Ог=ани;ени9 по с%о=ости в @ависимости от ва=ианта =а@ме:ени9 =а%ет:
Y 172 Z не Aо3ее 1J00 %м/;F
Y J78 Z не Aо3ее 1200 %м/;.
2. П=и 3>Aом ва=ианте несиммет=и;но4 подвес%и ма%сима3ьна9 по3оDите3ьна9
пе=ег=$@%а $меньTаетс9 на •П$b2& а в<ход на от=и6ате3ьн$> пе=ег=$@%$
@ап=е:аетс9.
J. ! ва=ианте основно4 подвес%и 2х)78J1 на то;%ах 8& V и 2х)7281)1 2х)728)1( на
то;%ах 1& 2( Z Aе@ ог=ани;ени4 по с%о=ости.
4. !о всех ва=иантах подвес%и мог$т п=имен9тьс9 непо3н<е Aое%омп3е%т< =а%ет.
W. +оп$с%а>тс9 ва=иант< несиммет=и;но4 подвес%и =а%ет& @а ис%3>;ением по3но4
односто=онне4 и ва=иантов с дисAа3ансом в@3етно4 масс< не Aо3ее 4W0 %г.
6. На симмет=и;н<х то;%ах доп$с%аетс9 подвес%а то3ь%о однотипн<х =а%ет.
)а@де3 W V8
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
8. !ст=оенна9 п$T%а п=имен9етс9 во всех ва=иантах с подвесн<м о=$Dием и Aе@
него.
V. +39 оA$;ени9 и т=ени=ов%и 3етного состава по п=именени> Aоев<х =а%ет типа )7
28 во всех =еDимах ,*!. @а ис%3>;ением =еDима ’
о
д39 =а%ет с -U,&
испо3ь@$>тс9 $;еAно7т=ени=ово;н<е =а%ет< )728*-& $%омп3е%тованн<е
=а@3и;н<ми типами U,Н. )а%ет< п=имен9>тс9 в =еDимах: 48071*-' с )U[& 4807
S*-' с -U,. *станов%а =еDима п=ои@водитс9 п=и на@емно4 подготов%е п$тем
пе=ест<%ов%и =а@Cема& =аспо3оDенного в то=6ево4 ;асти =а%ет<. Uотовность
=а%ет< % повто=но4 ата%е оAеспе;иваетс9 автомати;ес%и ;е=е@ 172 мин$т< с
момента сA=оса 6е3и ).ПК.
X. ! $;еAно7т=ени=ово;н<х по3етах =а%ет< )78J1 п=имен9ть то3ь%о с W& 6 и3и J& 4
то;е% подвес%и д39 ис%3>;ени9 =а@=$Tени9 осте%3ени9 АНО(.
10. +оп$с%аетс9 попа=на9 симмет=и;на9 подвес%а =а%ет )7281)1 и H728H1
однов=еменно на =а@н<х па=ах то;е%.
W.1.11. Ус!"ия '$ска $'ра!я%(ы8 рак%т2
)а@де3 W
Па=амет=<
)а%ет<
)78J1 )728-1 )7281-1 )728)1 )7281)1
1. +оп$стим<е
метео$с3ови9 и
в=ем9 с$то%.
!не оA3а;ности днем и но;ь> на Bоне оA3а%ов&
@ем3и и водно4 пове=хности п=и пе3енге со3н6а
и3и со3не;но4 «до=оD%и» не менее 1W и пе3енге
3$н< не менее 4]& в том ;ис3е по на@емн<м
теп3о%онт=астн<м 6е39м.
! 3>A<х метео$с3ови9х днем и
но;ь>.
2. +иапа@он
да3ьносте4 п$с%а
п=и их =ас;ете
,*! в
@ависимости от
$с3ови4 ата%и& %м
НнbН6b0710 %м
! ПП, от 1&W
до J0
! SП, от 0&6 до
1J
! ПП, от 2 до
JJ
! SП, от 0&8 до
W&W
! ПП, от 2 до
W2&W
! SП, от 0&8 до
12&W
! ПП, от 2 до
42&W
! SП, от 0&8
до 8&W
! ПП, от 2 до
6W&W
! SП, от 0&8 до
16&W
П=и =аAоте в SП, на Bоне @ем3и
п=и типе 6е3и '2 и Н d J %м
+п c J %м +п c 6 %м
J. +иапа@он
да3ьносте4 п=и их
ви@$а3ьно4 о6ен%е
по инBо=ма6ии с
КП(& %м
! ПП, от 1&W
до Нпm0&W
! SП, от 0&6 до
Нп/2(m2
! ПП, от 2 до
2Нпm10
! SП, от 0&8 до
Нп/2(m2
! ПП, от 2 до
JНпm1W
! SП, от 0&8 до
НпmJ
! ПП, от 2 до
2Нпm10
! SП, от 0&8
до Нп/2(mJ
! ПП, от 2 до
JНпm1W
! SП, от 0&8 до
НпmJ
4. +иапа@он
в<сот< по3ета
6е3и& м
20 Z 2000 20 Z 2W000 20 Z 28000 20 Z 2W000 20 Z 28000
W. +оп$стима9
ве3и;ина
п=ев<Tени9
п=иниDени9(
меDд$ 6е3ь> и
пе=ехват;и%ом& %м
w 1&Wm0&2Н6( w 10 w 12 w 10 w 12
6. +оп$стим<е
пе=ег=$@%и
само3ета п=и
п$с%е
0 Z V 8 п=и
с%о3ьDении не
Aо3ее 27х
диамет=ов
Tа=и%а(
0 Z W с !,*(
0 Z 8 6 п=и с%о3ьDении не Aо3ее
27х диамет=ов Tа=и%а(
0 Z W $г3ова9 с%о=ость %=ена не
Aо3ее W0 г=ад/се%(
VV
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Ус!"ия '$ска рак%т '" т".ка( '"*%ски
-ип =а%ет -о;%и подвес%и +иапа@он =а%ет
)78J1 J& 4 Н c 1W000 м на E c J00 Z 1000 %м/; до ' b 2&2(
)78J1 W& 6& 8& V
Н b 1W000 Z 1V000 м на E q 6W0 %м/; до ' b 2&JW(
Н d 1W000 м на E b J00 Z 1100 %м/; до ' b 2&2(
)7281)1
)7281-1& )728)1& )728-1(
J&4
Н b 1W000 Z 1V000 м на E q 6W0 %м/; до ' b 2&2(
Н d 1W000 м на E b J00 Z 1100 %м/; до ' b 0&672&2(
)7281)1 )728)1( X& 10& 2& 1 !о всем диапа@оне Aоевого п=именени9 на ' q 0&6
П$с%и =а%ет )78J1 по миTени .а718 в<по3н9ть в SП, с п=иниDением относите3ьно
миTени п=и =а%$=сах не Aо3ее 2/4 на да3ьност9х не менее 1000 м.
,т=е3ьA$ и@ п$T%и п=ои@водить на Н 1W000 м Z на с%о=ости J00 Z 1100 %м/; ' c
1&8(& на Н b 1W000 Z 16000 м Z на с%о=ости от 4W0 %м/; до ' b 1&8 с пе=ег=$@%ами 0 Z 6& со
с%о3ьDением не Aо3ее дв$х диамет=ов Tа=и%а на всех =еDимах =аAот< двигате3е4.
П)/+*П)/#+/Н"/. +39 оAеспе;ени9 те=мосто4%ости и Dив$;ести ство3ов п$T%и Ua7J01
ст=е3ьA$ и@ !П* в<по3н9ть то3ь%о в =еDиме О-,/KКА. Пос3е
отст=е3а W0 сна=9дов пе=е=<в в ст=е3ьAе не менее J мин$т.
W.1.12. Варианты раз(%4%ния ср%*ст '"ра-%ния наз%(ны8 [на*"*ны8W ,%!%#
с рак%та(и Р-73Z на т".ка8 ? и IA с к"нт%#н%ра(и из*2 Л2>3ИZ на т".ка8 7 и @2
!
а
=
и
а
н
т
-ип
подвесо%
-о;%и подвес%и
!@3етна9
масса п=и
основно4
@ап=ав%е
4X80 %г
W J X 2 1 10 4 6
1

,72W )78J1 m m )78J1 24010
2

,7V )78J1 m m )78J1 2JVJ0
J

,71J )78J1 m m )78J1 24110
4 П7W078W )78J1 m m m m m m )78J1 2J860
W АQ7W00 )78J1 m m m m m m )78J1 26J10
6 )QК7W00 )78J1 m m m m m m )78J1 26J10
8 АQ72W0 )78J1
mm
m
m
m
m
mm
m
m
m
mm
m
)78J1 28J10
V SQ7W00 )78J1 m m m m m m )78J1 2WW60
X АQ7100 )78J1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
)78J1 284J0

Z ва=иант< =а@ме:ени9 с @аг=$@%о4 по одном$ A3о%$ Н), на то;%ах J и 4
испо3ь@$>тс9 д39 $;еAн<х 6е3е4& п=и 5том инди%а6и9 на PНП710П $станов%и
П*,7J6781 в Q+S7*,К7Q не п=ед$смот=ена.
W.1.1J. Варианты раз(%4%ния ср%*ст '"ра-%ния наз%(ны8 [на*"*ны8W ,%!%#
)а@де3 W VX
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
с рак%та(и Р-73Z на т".ка8 7 и @2
!
а
=
и
а
н
т
-ип
подвесо%
-о;%и подвес%и
!@3етна9
масса п=и
основно4
@ап=ав%е
4X80 %г
8 W J X 1 2 10 4 6 V
1 ,72W )78J1 mm mm )78J1 24840
2 ,7V )78J1 mm mm )78J1 24JV0
J ,71J )78J1 mm mm )78J1 24X40
4 П7W078W )78J1 m m m m m m m m )78J1 2J6J0
W АQ7W00 )78J1 mm m m m m mm )78J1 28080
6
)QК7W00
SQ7W00(
)78J1 mm m m m m mm )78J1
28080
26080(
8 АQ72W0 )78J1 m
mm
m
mm
mm
m
m mm
mm
m
m )78J1 28WJ0
V АQ7100 )78J1 m
mm
mm
m
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m )78J1 284J0
1. Ог=ани;ени9 по с%о=ости и пе=ег=$@%е nт c 4200 %г( д39 ва=иантов:
Y 174 Z E c X00 %м/; ' c 0&VW(& П$ c 6&0F
Y W7V Z E c X00 %м/; ' c 0&VW(& П$ c W&WF
'а%сима3ьна9 с%о=ость сA=оса SQ Z 8W0 %м/;.
П=и по3ете с Q+S7*,К7Q& 'Q+S7*676V и Aа3%ами7спа=%ами:
' c 0&VW& П$ b 6&WF
E c X00 %м/; 0&VW d ' c 1&2W& П$ b W&0F
1&2W d ' c 1&W& П$ b 6&0F
2. 'а%сима3ьна9 от=и6ате3ьна9 пе=ег=$@%а п=и 3>Aом остат%е топ3ива во всех
ва=иантах П$ b 71&0.
J. 'ог$т п=имен9тьс9 ва=иант< с непо3но4 симмет=и;но4 @аг=$@%о4 Aоеп=ипасами
и несиммет=и;на9 подвес%а Aоеп=ипасов п=и дисAа3ансе не Aо3ее 8W0 %г.
4. ,A=ос АQ,П в том ;ис3е до=аAотанн<х )QК( на с%о=ости Aо3ее 800 %м/;
п=ои@водить то3ь%о с отта3%иванием п=ин$дите3ьн<м отде3ением(.
W. !@3етн<е масс< в таA3и6ах дан< с пат=онами !П*& АПП7W0.
W.1.14. Ус!"ия '$ска НРС и стр%!5&ы из '$+ки '" наз%(ны( [на*"*ны(W
)а@де3 W X0
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
,%!я(2
Па=амет=<
)а%ет<
П$T%а п=и
подвеTенн<х
A3о%ах Н)
,7V А& А,&
Q& !& КО& '&
ОR& П& ,(
,71J -( ,71JОR ,72WО
,72WRО
,72WОR'(
+иапа@он в<сот в
на;а3е ата%и& м
W00 Z JW00 W00 Z 4000 WW0 Z 4000 600 Z 4000 600 Z 4000 400 7 J000
+иапа@он
с%о=осте4 в
на;а3е ата%и&
%м/;
JW0 Z X00 JW0 Z X00 JW0 Z X00 JW0 Z X00 J60 Z X00 JW0 Z X00
+иапа@он $г3ов
пи%и=овани9& ]
10 Z 40 10 Z 40 10 Z 40 10 Z 40 10 Z 40 10 Z 40
+иапа@он в<сот
п$с%а ст=е3ьA<(&
м
J00 Z 1800 J00 Z 1V00 JW0 Z 1V00 400 Z 1V00 400 Z 1V00 200 Z 1400
+иапа@он
п$тев<х
с%о=осте4 п$с%а
ст=е3ьA<(& %м/;
WW0 Z X00 WW0 Z X00 WW0 Z X00 WW0 Z X00 WW0 Z X00 WW0 Z X00
'а%сима3ьна9
да3ьность п$с%а
ст=е3ьA<(& м
2J00 J000 J000 J000 J000 1V00
'инима3ьн<е
Aе@опасн<е
да3ьности на;а3а
в<вода и@ ата%и&
м
по %оманде
О-!
по
%оманде
О-!
по
%оманде
О-!
по
%оманде
О-!
по %оманде
О-!
по %оманде О-!
'инима3ьна9
в<сота п=о3ета
над
в@о=вавTимс9
Aоеп=ипасом& м
JW0 JW0 WW0 600 6W0 200
!=ем9 ст=е3ьA<
до по3ного
и@=асходовани9
Aое%омп3е%та& с
2 J&W J&W 0&W 0&W
6 о;е=еде4
д3ите3ьность>
до 1 се%.
W.2. О&4и# '"ря*"к *%#сти# 'ри ы'"!н%нии '"!%та с
'ри(%н%ни%( "р$-ия2
Пос3е п$с%а *) и3и Н),& и3и ст=е3ьA< и@ !П* п=о%онт=о3и=овать =еDим =аAот<
двигате3е4. П=и не$сто4;иво4 =аAоте и недоп$стим<х и@менени9х па=амет=ов двигате3е4
де4ствовать в соответствии с =е%оменда6и9ми& п=иведенн<ми в =а@де3е «ОсоA<е с3$;аи в
по3ете».
! с3$;ае под=<ва =а%ет пос3е их п$с%а на т=ае%то=ии по3ета само3ета пи3оти=овать
само3ет та%им оA=а@ом& ;тоA< п=о4ти ;е=е@ 6ент= оA3а%а под=<ва =а%ет< и3и с Aе@опасно4
сто=он< в @ависимости от да3ьности под=<ва =а%ет<. ! с3$;ае несхода с АП* и3и несA=оса с
АК* =а%ет< пос3е наDати9 гаTет%и П п=и на3и;ии П) п=одо3Dать в<по3нение @адани9 с
оставTимс9 на Aо=т$ о=$Dием.
Пос3е о%он;ани9 в<по3нени9 от%3>;ить в<%3>;ате3и U.А! !К.& .+& "S.& RКП&
'.П.
Пос3е посад%и с оставTимс9 на Aо=т$ Aое%омп3е%том& а та%Dе в с3$;ае несхода
=а%ет и3и @аде=D%и в ст=е3ьAе и@ !П*& соA3>да9 ме=< Aе@опасности& @а=$3ить в спе6иа3ьно
отведенное место д39 п=едва=ите3ьного осмот=а воо=$Dени9 и $станов%и на@емн<х
)а@де3 W X1
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
п=едох=аните3ьн<х ;е%& пос3е ;его п=од3ить =$3ение на сто9н%$.
+39 в<по3нени9 $;еAн<х по3етов& в с3$;ае отс$тстви9 $;еAн<х =а%ет& доп$с%аетс9
испо3ь@ование @аг3$Tе%7имитато=ов S"7480К1.
П=и по3етах на Aоевое п=именение доп$с%аетс9 %=ат%ов=еменное в<све;ивание на
*,- сигна3а ,*О )АQО-А0 !П*& не т=еA$>:ее от 3ет;и%а %а%их73иAо де4стви4.
W.2.1. Zта'ы ы'"!н%ния за*ания с 'ри(%н%ни%( "р$-ия2
П=о6есс в<по3нени9 по3ета под=а@де39етс9 на с3ед$>:ие 5тап<:
Y подготов%а % по3ет$F
Y в<ход в Aоевое соп=и%основение с 6е3ь> %омандное наведение& Aо=товое
наведение& Aо=тово4 поис%& наведение го3осом& п=ив9@%а по на@емн<м
о=иенти=ам(F
Y ата%а во@д$Tно4 6е3и самонаведение& п=и6е3ивание и п=именение о=$Dи9(
и3и ата%а на@емно4 6е3и п=и6е3ивание и п=именение о=$Dи9WG
Y в<ход и@ ата%и.
W.J. /"*)"т"ка к '"!%т$ на '%р%8ат2
W.J.1. Пе=ед по3етом с п=именением воо=$Dени9 п=ин9ть до%3ад о готовности
само3?та и воо=$Dени9 % по3?т$& ва=ианте& типе и %о3и;естве подвеTенного о=$Dи9& %о3и;естве
@а=9Dенн<х сна=9дов !П*.
W.J.2. П=ои@вести внеTни4 осмот= и $Aедитьс9 в с3ед$>:ем:
Y в АП*& АК* и Q+ $станов3ен< на@емн<е п=едох=аните3ьн<е ;е%иF
Y @а:итн<е %о3па;%и О1П, и го3ово% =а%ет сн9т<F
Y подвеTенное о=$Dие не имеет внеTних пов=еDдени4F
Y на %=<3ь9х =а%ет отс$тств$>т ст=$A6ин<F
Y ва=иант подвес%и о=$Dи9 соответств$ет @адани> на по3?т.
W.J.J. Пос3е посад%и в %аAин$ $Aедитьс9& ;то о=ган< $п=ав3ени9 ,*! наход9тс9 в
исходн<х по3оDени9х:
Наи(%н"ани% 4итка и трафар%т "р)ана $'ра!%ния Ис8"*н"% '"!"-%ни%
\ит"к $'ра!%ния СУВ
Кноп%и 2S 2S•
Пе=е%3>;ате3ь =еDимов ,*! НА!"U
Пе=е%3>;ате3ь •Н О
НА!/+ А!-7)*KН )*KН
"S.*K71К!7О-К. О-К.
.+ О-К. О-К.
SАO!А- А!-7)*KН )*KН
АПК7АП7О-К. О-К.
ПП,7А!-7SП, ПП,
АS7+ Z ОQН Z АS7E АS7+
\ит"к $'ра!%ния РЛ/К
."-/)А ).,
*станов3ен< @а=анее и
оп3омAи=ован<.
."-/)А 28
П)ОU)А''А
SА'/) +А.LН7U)*ППА7О+"Н7u,-7О-К. О-К.
\ит"к ,%!%рас'р%*%!%ния
)а@де3 W X2
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Наи(%н"ани% 4итка и трафар%т "р)ана $'ра!%ния Ис8"*н"% '"!"-%ни%
Кноп%и: 7 !!О+
Не наDат<&
сигна3и@ато=< не го=9т
7 ,Q)О,
7 2/." 1& 2& J& 4& W& 6& 8& V& X& 10
7 ",-)/Q"-/." 1& 2& J& 4& U)
RКП '.П А!-7О-К.7)*KН О-К.
!,К a7101 От%3>;ен
\ит"к 'итания
ОП, От%3>;ен
"Н+"КА2"M От%3>;ена
В%р8ни# 4ит"к /ВИ-1>/Z2
Пе=е%3>;ате3ь ва=иантов п=именени9 о=$Dи9 О+"Н
П) А!-7)*K П) А!-
U.А! !К.
! ниDнем по3оDении
под с%оAо4& от%3>;ен(
!ОS+*O7S/'.M !ОS+*O
Н/*П) П*,К
,=еднее по3оDение
@аBи%си=овано с%оAо4(
А!А) ,Q)О, От%3>;ен
!S)N!7Н/!S)N!
Н/!S)N!
@аBи%си=овано с%оAо4(
О-,/KКА О-,/KКА
-О)'7Q/S -О)' Q/S -О)'
На !%"# 'ан%!и *"ски 'ри&"р"
8J7ОO.А#+
НиDнее по3оDение
от%3>;ено(
QАSА 2/." Q7,7'( ,=еднее ,(
*,"./Н"/ -П
П=авое %=а4нее
по3оDение
M)КО,-L Н,2 'а%сима3ьна9
На РУС
Q.QО07+.QО0 +.QО0
UАa/-КА ПО+! ,%оAа от%ин$та вве=х
UАa/-КА ОUОНL
,%оAа в ве=хнем
по3оDении
На РУД
Потен6иомет= !!О+ +А.LН
К=а4нее по3оDение Z от
сеA9 до $по=а.
!<по3нить с3ед$>:ие де4стви9:
Y п=и в%3>;енн<х на :ит%е =асп=еде3ите3ьн<х $ст=о4ств в<%3>;ате39х
,П/2,",-/'N № 1 и № 2 $Aедитьс9 в том& ;то на п$3ьте П"710П не
в<свети3ись Dе3т<е A3ен%е=< на3и;и9 подвесо%. ! с3$;ае в<све;ивани9
Dе3т<х A3ен%е=ов дать %оманд$ «От%3>;ить питание ,*О на :ит%е PНП»&
пос3е от%3>;ени9 они погасн$тF
Y $становить пе=е%3>;ате3и ПП,7А!-7SП,& -О)'7Q/S -О)'& •{ и ва=иант
п=именени9 о=$Dи9 в по3оDение& соответств$>:ие @адани> на по3етF
Y на :ит%е ,О пе=е%3>;ате3ь =еDимов =аAот< ответ;и%а $становить в
по3оDение QАН& п=и =аAоте в =еDиме ,ПКF
Y на п$3ьте $п=ав3ени9 U6716( и@де3ием 11U6 пе=е%3>;ате39ми !О.НА&
)АSНО, и a"R) в<ставить =адиоданн<е& сог3асно по3етном$ @адани> и
)а@де3 W XJ
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
в<A=ать& наDатием %ноп%и& соответств$>:и4 @адани> =еDим =аAот< ,ПК и3и
А.'F
Y п=ове=ить =аAот$ и@де3и9 11U6 п=охоDдение ста=тов на@емн<х ПН(F
Y пос3е @ап$с%а двигате3е4 $Aедитьс9& ;то на :ит%е П"710П в<свети3ись
D?3т<е A3ен%е=< на3и;и9 всего подвеTенного о=$Dи9. /с3и на подвес%ах
находитс9 о=$Dие д39 де4стви4 по на@емн<м 6е39м& то под A3ен%е=ами
на3и;и9 на соответств$>:их то;%ах в<свет9тс9 @е3ен<е A3ен%е=< готовности&
%ото=<е в<све;ива>тс9 не@ависимо от в<A=анного % п=именени> типа
о=$Dи9F
Y в%3>;ить в<%3>;ате3и ОП, и "Н+"КА2"MF
Y пе=ед в<=$3иванием со сто9н%и и3и на !ПП дать %оманд$ техни%$ само3?та
на сн9тие по%а@( п=едох=аните3ьн<х ;е% о=$Dи9.
W.4. /р")ра((ы '"!%та на '%р%8ат "з*$+ны8 ,%!%#2
W.4.1. П=и пе=ехвате во@д$Tн<х 6е3е4& в @ависимости от с%о=ости и в<сот< их
по3ета& мог$т A<ть испо3ь@ован< с3ед$>:ие типов<е п=ог=амм< п=оBи3и(& =ис. 1V& 1X:
Y Bо=саDн<е Z п=и A3иDнем пе=ехватеF
Y AесBо=саDн<е и3и %омAини=ованн<е Z п=и да3ьнем пе=ехвате.
По3ет по данн<м п=ог=аммам п=оBи39м( в<по3н9етс9 в автомати;ес%ом&
ди=е%то=ном и =$;ном $п=ав3ении само3етом п=и наведении с на@емного А,*. *%а@анн<е
п=ог=амм< оптима3ьн< по =асход$ топ3ива и в=емени и испо3ь@$>тс9 д39 достиDени9
ма%сима3ьн<х =$AеDе4 пе=ехвата во@д$Tн<х 6е3е4. П=и наведении ист=еAите39 на
во@д$Tн$> 6е3ь го3осом с ПН п=оBи3и по3ета на пе=ехват мог$т от3и;атьс9 от $%а@анн<х.
W.4.2. Rо=саDна9 п=ог=амма в<по3н9етс9 на по3ном Bо=саDе до о%он;ани9 ата%и
по с3ед$>:ем$ п=оBи3>:
Y в@3ет и наAо= в<сот< 11000 м на ;ис3е ' b 0&X70&XW по@и6и9 1727J(F
Y =а@гон на Нb11000 м до ;ис3а 'b1&JF 1&VF 2&0. !<ход на ;ис3а ' b 2
в<по3н9етс9 с =а@гоном до Eп= b 1200 %м/;& да3ее наAо=ом в<сот< на
посто9нно4 с%о=ости Eп= b 1200 %м/; до достиDени9 ;ис3а ' b 2&0F
Y наAо= в<сот< на ;ис3ах ' b 0&XF 1&JF 1&VF 2&0 по@и6и9 д7еF а7AF в7гF W76 и
по3ет до %оманд< !/)-"КА.L наAо= в<сот< на ' b 0&X в<по3н9ть на
=еDиме 'АК,"'А.(F
Y в<ход на в<сот$ ата%и 6е3и по %оманде !/)-"КА.L до 5тапа
самонаведени9.
W.4.J. QесBо=саDна9 п=ог=амма по3ета на пе=ехват во@д$Tн<х 6е3е4 п=имен9етс9
д39 достиDени9 ма%сима3ьн<х =$AеDе4 пе=ехвата и в<по3н9етс9 по с3ед$>:ем$ п=оBи3>:
Y в@3ет на =еDиме 'АК,"'А. и наAо= в<сот< 11000 м на Eист b V60 %м/;F
Y =а@гон до ;ис3а ' b 0&X& наAо= в<сот< и %=е4се=с%и4 по3ет на ' b 0&X
по3ет по пото3%ам( до %оманд< !/)-"КА.L.
W.4.4. КомAини=ованна9 п=ог=амма п=ед$смат=ивает в@3ет& наAо= в<сот<& по3ет по
пото3%ам на =еDиме 'АК,"'А. с пос3ед$>:им в%3>;ением Bо=саDно4 п=ог=амм<.
W.4.W. ,ниDение на в<сот$ ата%и 6е3и в<по3н9ть по =а@ово4 %оманде !/)-"КА.L7
1 п=и Н@ад Нпо3ета.
)а@де3 W X4
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Н %м
0&W 1 1&W 2&0 2&W '
)ис. 1V.
1727J747W76 Z п=ог=амма наAо=а в<сот< и с%о=ости на по3ном
Bо=саDе п=и A3иDнем ва=ианте пе=ехватаF
172Š7JŠ7д7е Z наAо= в<сот< %=е4се=с%ого по3ета на ма%сима3ьном
=еDиме =аAот< двигате3е4F
172Š7JŠ747W76 Z п=ог=амма наAо=а в<сот< и с%о=ости п=и да3ьнем
ва=ианте пе=ехватаF
д7е& а7A& в7г Z сход< с Aа@ово4 п=ог=амм<F
Н
1
7м7%& Н
2
7м7%& Н
J
7НŠ
J
7%Š7% Z п=ог=амм< сниDени4.
)а@де3 W XW
1
2’ 2
3
3’
5
6
4
б
а
г
в
е
д
Н3
Н2
Н1
м
к к’
Н'3
V=1250 км/ч
1W
10
W
0
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. 1X. -ипов<е п=оBи3и по3ета п=и пе=ехвате во@д$Tн<х 6е3е4.
1& 2 Z ата%а 6е3е4 в ПП, и SП, п=и A3иDнем ва=ианте пе=ехвата в ст=атосBе=е.
J& 4 Z ата%а 6е3е4 в ПП, и SП, п=и да3ьнем ва=ианте пе=ехвата в ст=атосBе=е.
W& 6 Z ата%а 6е3е4 в ПП, и SП, на Aо3ьTих& с=едних и ма3<х в<сотах п=и да3ьнем
пе=ехвате.
8 Z ата%а 6е3е4 в ПП, и SП, п=и ог=ани;енно4 да3ьности оAна=$Dени9.
!о@моDн< два с3$;а9:
1. E
ист
@ад
c E
ист
по3
и3и 2. E
ист
@ад
e E
ист
по3
)а@де3 W
`,G Н,
`,G Н,
`,G Н,
`,G Н,
`,G Н,
7
2
1
6
5
6
3
6
4
6
!%3>;ение Bо=саDа
“ %м(
J0
20
10
0
Н %м
X6
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
1. ! с3$;ае& %огда E
ист
@ад
c E
ист
по3
в<по3нить сниDение с в<де=Dиванием те%$:его
@на;ени9 ' до Н ‚ Н@адm1„1&W( %м& пос3е ;его ос$:еств39етс9 п3авн<4 пе=еход %
стаAи3и@а6ии Н@ад с П
и@A
$ ‚ 1( и то=моDени> до E@ад.
/с3и =аньTе& ;ем Н с=авн9етс9 с Н@ад m 1„1&W( %м& достигаетс9 Eп=иA ‚ 11W0 %м/;&
стаAи3и@и=$етс9 в<сота& на %ото=о4 Eп=иA ‚ 12W0 %м/; и Eист b E
ист
@ад
п=и E
ист
@ад
‚ E
ист
по3
.
/с3и E
ист
@ад
d E
ист
по3
Z сниDение п=одо3Dать с в<де=Dиванием Eп=иA ‚ 12W0 %м/;
д39 5того $становить )*+ в по3оDение от 'А.ОUО UАSА до с=еднего меDд$ 'А.N'
UАSО' и 'АК,"'А.( до Н b Н@адm1„1&W( %м и т.д.
2. ! с3$;ае& %огда E
ист
@ад
e E
ист
по3
& в<по3нить сниDение с =а@гоном до E
ист
@ад
'%(&
пос3е ;его сниDение п=одо3Dаетс9 та% Dе& %а% до Eп=иA ‚ 11W0 %м/;.
На $;аст%ах стаAи3и@а6ии ' 'по3 в с3$;ае 1 и3и '@ад в с3$;ае 2( сниDение
в<по3н9ть с3ед$>:им оA=а@ом:
Y п=и 'по3 ‚ 0&X $становить =еDим 'А.N0 UАS и постепенно $ве3и;ить от ‚ J0
м/с на Н b 12 %м до W0 м/с на Н b 10 %м и X0 м/с на Н b W %м(F
Y п=и 'по3 ‚ 1&J $становить =еDим 'А.N0 UАS и в<4ти на Es b 100 м/с п=и Н e
12 %мF п=и Н c 12 %м $ве3и;ить Es до 140 Z 1W0 м/с и да3ьTе в<де=Dивать е?F
п=и Н ‚ 10 %м $становить =еDим 'АК,"'А.F
Y п=и 'по3 ‚ 1&V $становить =еDим 'АК,"'А.& в<4ти на Es 140 Z 1W0 м/с и
$де=Dивать е?F
Y п=и 'по3 ‚ 2&0 $становить =еDим '"Н"'А.LНN0 RО),А#& в<4ти на Es ‚
140 Z 1W0 м/с и $де=Dивать е?F
! п=о6ессе сниDени9 в<де=Dивать ;ис3о '.
П=и его $меньTении Aо3ее ;ем на ‚ 0&0W(& $ве3и;ить по3оDение )*+ на 1/4 Z 1/2
по3ного хода.
П=и =а@гоне Z $меньTить по3оDение )*+ на ‚ 1/4 по3ного хода.
П=иведение % Н@ад на;ать @а ‚ 1 %м п=и ' b 0&X и @а ‚ 1&W %м п=и ' ‚ 1&J71&V72&0.
П=и 5том пе=евести )*+ в по3оDение 'АК,"'А. п=и ' ‚ 0&X( и до по3оDени9
'"Н"'А.LНN0 RО),А# п=и ' ‚ 1&J71&V72&0(.
На Aо3ьTих $да3ени9х от а5=од=ома посад%и пос3е о%он;ани9 ата%и 6е3и по3ет на
а5=од=ом посад%и ос$:еств39ть на в<соте 11000 Z 12000 м на ;ис3ах ' b 0&V70&VW.
Пос3е ата%и 6е3и сниDение до Н b 12000 м ос$:еств39ть на E b W00 %м/; п=и =аAоте
двигате3е4 на 'А.О' UАS/.
Пос3е ата%и 6е3и& 3ет9:е4 на Н d 11000 м в<по3нить наAо= в<сот< 11000 Z 12000 м
на Eист b V60 %м/; п=и =аAоте двигате3е4 на ма%сима3ьном =еDиме.
,ниDение с в<сот< 12000 м до в<сот< @ахода на посад%$ в<по3н9ть на Eп= b W00
%м/;.
W.W. Вы8"* &"%"% с"'рик"сн"%ни% с ,%!562
!<ход в Aоевое соп=и%основение с 6е3ь> п=и наведении с НА,* ос$:еств39тьс9
в<по3нением манев=ов в го=и@онта3ьно4 и ве=ти%а3ьно4 п3ос%ости п=и =$;ном& ди=е%то=ном
и3и автомати;ес%ом $п=ав3ении само3етом по инBо=ма6ии& п=инимаемо4 по %ана3ам
=адио3инии $п=ав3ени9 в =еDимах %омандного наведени9 КН(& Aо=тового наведени9 QН( и
Aо=тового поис%а QП(.
КН Z =еDим& %огда %оманд< $п=ав3ени9 Bо=ми=$>тс9 и пе=еда>тс9 с ПН А,*.
QН Z =еDим& %огда %оманда $п=ав3ени9 Bо=ми=$>тс9 в ,*! по =ег$39=но4
%оо=динатно4 инBо=ма6ии о 6е3и с ПН А,*.
QП Z =еDим& %огда %оманд< $п=ав3ени9 Bо=ми=$>тс9 в ,*! по =а@ово4
не=ег$39=но4( %оо=динатно4 инBо=ма6ии о 6е3и с ПН А,*.
)еDим QП моDет A<ть на@на;ен с ПН НА,* и3и во@ни%н$ть автомати;ес%и и@
=еDима КН с %оо=динатно4 подде=D%о4( и3и и@ =еDима QН п=и отс$тствии инBо=ма6ии от
)а@де3 W X8
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
А,* Aо3ее 60 се%.
Наведение в =еDимах QН и QП п=ои@водитс9 то3ь%о п=и вед$:ем %ана3е ).ПК
пе=е%3>;ате3ь =еDимов ,*! в по3оDении ).,(. /с3и п=и вед$:ем %ана3е О1П,
пе=е%3>;ате3ь в по3оDении О.,( на "., на;инает мигать симво3 QН и3и QП& то
неоAходимо пе=е%3>;ате3ь =еDимов ,*! $становить в по3оDение ).,.
W.W.1. Наведение на во@д$Tн$> 6е3ь п=и от%3>;енном =еDиме ,А*7А!-О' по
%омандам с НА,* ос$:еств39етс9 в с3ед$>:ем по=9д%е:
Y в наAо=е в<сот< $становить св9@ь с ПНF
Y $становить пе=е%3>;ате3ь =еDимов ,*! и@ по3оDени9 НА!"U в
по3оDение )., О.,(& а пе=е%3>;ате3ь "S.*K71К!7О-К. в по3оDении
1К!F
Y $становить =$;%$ потен6иомет=а QАSА 2/." Q7,7'( в по3оDение&
соответств$>:ее тип$ 6е3и& $%а@анно4 с ПН& и3и в соответствии с @аданием
%=а4нее 3евое Z 6е3ь ма3а9& %=а4нее п=авое Z 6е3ь Aо3ьTа9& с=еднее
по3оDение Z 6е3ь с=едн99(F
Y $становить пе=е%3>;ате3ь НА!/+ А!-7)*KН на :ит%е $п=ав3ени9 ,*! в
по3оDение А!- и пи3оти=овать само3ет по %омандам наведени9 в
го=и@онта3ьно4 и ве=ти%а3ьно4 п3ос%ост9х в =$;ном =еDиме $п=ав3ени9
само3етомF
Y $п=ав3ение по %$=с$ в<по3н9ть совме:ением мет%и наведени9 %о3ь6о
ма3ого диамет=а( с пе=е%=естием на "., и3и совме:ением инде%са
от%3онени9 от @аданного %$=са с неподвиDно4 мет%о4 на ве=хнем оA=е@е
5%=ана "П! =ис.20(F
Y наAо= в<сот< в<по3н9ть в соответствии с п=ог=аммами по3ета на пе=ехват.
!<сот$ ата%и 6е3и в<Aи=ать самосто9те3ьно& пос3е в<све;ивани9 на ".,
инде%са ! ве=ти%а3ь(& испо3ь@$9 инBо=ма6и> о в<соте 6е3и.
Нап=ав3ение манев=а в ве=ти%а3ьно4 п3ос%ости оп=еде3ить по @на;ени>
соAственно4 в<сот< и в<сот< 6е3и.
! го=и@онта3ьно4 п3ос%ости п=одо3Dать в<по3нение %$=сов<х %оманд:
Y п=и в<све;ивании на "., инде%са R в%3>;ить Bо=саD двигате3е4 и
в<по3нить Bо=саDн$> п=ог=амм$& ос$:еств399 =а@гон до @аданно4
с%о=ости на "., инди6и=$>тс9 истинна9 @аданна9 и соAственна9 с%о=ость
по3ета(F
Y пос3е пост$п3ени9 с ПН %оманд< "S.*K/Н"/ на "., по9в39етс9 симво3
"S..
П=и инди%а6ии на "., мига>:его сигна3а "S. $становить пе=е%3>;ате3ь "S.7
1К!7О-К. в по3оDение "S.& п=и 5том на "., симво3 «"S.» пе=естает мигать. П=и
в%3>;ении и@3$;ени9 автомати;ес%и и3и в=$;н$> в<све;иваетс9 таA3о "S.*K на п=иAо=но4
дос%е.
! =еDиме НА!/+/Н А!- симво3 «"S.» на "., мигает то3ь%о п=и вед$:ем %ана3е
).ПК.
*становить в<%3>;ате3ь SАO! А!-7)*KН в по3оDение SАO! А!-.
П=и вед$:ем %ана3е О1П,& п=еDде ;ем $становить в<%3>;ате3ь в по3оDение
SАO! _}I& с3ед$ет $Aедитьс9 в отс$тствии Bонов<х от оA3а%ов& @ем3и& водно4 пове=хности&
со3н6а( помех на 5%=ане ".,.
П=и на3и;ии мето% помех их с3ед$ет $A=ать потен6иомет=ом *,"./Н"/ -П.
*п=ав3ение 6ент=ом @он< п=ои@водитс9 автомати;ес%и. П=и оAна=$Dении свое4
6е3и над мет%о4 6е3и инди6и=$етс9 мет%а опо@навани9 п=и вед$:ем ).ПК(.
! =еDиме КН вед$:и4 ).ПК( на "., инди6и=$етс9 ст=оA @ахвата& %ото=<4
пе=еме:аетс9 по 5%=ан$ в соответствии с да3ьность>& пе=едаваемо4 с ПН инди%а6и9 в
)а@де3 W XV
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
=еDиме наведени9 по%а@ана на =ис. 21(. П=и по9в3ении 6е3и в ст=оAе автомати;ес%и
п=оисходит е? @ахват и пе=еход ).ПК в =еDим неп=е=<вно4 пе3енга6ии )НП(.
! =еDимах Aо=тового наведени9 и Aо=тового поис%а вед$:и4 %ана3 ).ПК(
п=ои@водитс9 автомати;ес%и4 @ахват на@на;енно4 на ата%$ 6е3и п=и входе е? в @он$
во@моDн<х п$с%ов =а%ет и3и п=и достиDении да3ьности до 6е3и менее 40 %м в ПП, и менее
20 %м Z в SП,.
П=и неоAходимости @ахвата 6е3и на Aо3ьTе4 да3ьности наDать %ноп%$ !!О+ на
)*+. П=и отс$тствии автомати;ес%ого @ахвата 6е3и п=ои@вести е? @ахват в=$;н$>.
! =еDиме КН п=и вед$:ем %ана3е О1П,( пе=ва9 оAна=$Dенна9 6е3ь @ахват<ваетс9
автомати;ес%и и становитс9 на автосоп=овоDдение.
П=и пе=ехвате AесBо=саDн<х E6 c 8007V00 %м/;( ма3ов<сотн<х Н6 c 2&W %м(
во@д$Tн<х 6е3е4 в =еDиме КН с вед$:им %ана3ом О1П, $п=ав3ение ос$:еств39ть по мет%е
наведени9 со сниDением на в<сот$ Н@ад b Н6m1&W %м с пос3ед$>:им е? в<де=Dиванием.
W.W.2. П=и пе=ена6е3ивании само3ета на д=$г$> во@д$Tн$> 6е3ь на "., по9витс9
симво3 «”» %оманда пе=ена6е3ивани9(.
W.W.J. П=и наведении во@моDна пе=еда;а $п=ав3ени9 наведением с одного ПН на
д=$го4 и смена =адиоданн<х. П=и автомати;ес%о4 пе=ест=о4%е =адиоданн<х на :ит%е
$п=ав3ени9 11U6 @аго=аетс9 3ампа А!-& а на инди%ато=ах от=а@9тс9 =адиоданн<е& по3$;енн<е
с нового ПН. ! те3еBонах п=ос3$Tиваетс9 сигна3.
П=и =$;но4 смене =адиоданн<х по инBо=ма6ии с ПН неоAходимо пе=е%3>;ате3и
!О.НА& )АSНО, и a"R) $становить в по3оDени9& соответств$>:ие @аданн<м @на;ени9м и
наDать %ноп%и в<Aо=а =еDимов ,ПК А.'(.
W.W.4. Наведение на во@д$Tн$> 6е3ь го3осом с ПН ос$:еств39етс9 в с3ед$>:ем
по=9д%е:
Y в<A=ать вед$:и4 %ана3 ).ПК и3и О1П,(F
Y по %оманде с ПН $становить пе=е%3>;ате3ь ПП,7А!-7SП, в
соответств$>:ее по3оDение. П=и отс$тствии инBо=ма6ии о по3$сBе=е Z в
по3оDение А!-F
Y пи3оти=овать само3ет в=$;н$>& в<по3н99 манев=< по %омандам наведени9
с ПН по %$=с$& в<соте и с%о=остиF
Y по инBо=ма6ии с ПН оA а@им$те $становить в=$;н$> по3оDение 6ент=а
@он<& наDав неоAходим$> %ноп%$ 2SF
Y пе=е%3>;ате3ем •Н $становить п=ев<Tение п=иниDение( 6е3и
относите3ьно само3ета по данн<м ПН о в<соте по3ета 6е3и(. -а% %а%
ве3и;ина •Н в<став39етс9 с дис%=етность> 2 %м& то о%=$г3ить •Н в
Aо3ьT$> сто=он$F
Y потен6иомет=ом !!О+ +А.LН на )*+ $становить @на;ение да3ьности до
6е3и& пе=едаваемое с ПН. Конт=о3ь $станав3иваемого @на;ени9
ос$:еств39ть по 6иB=ам& инди6и=$ем<м в ниDне4 ;асти "., 6иB=< с
;е=то4 (F
Y п=и в<ходе на Aоево4 %$=с по %оманде с ПН в%3>;ить в<%3>;ате3ь U.А!
!К.F
Y по %оманде с ПН $становить пе=е%3>;ате3ь "S.*K71К!7О-К. в
по3оDение "S.*K& п=и 5том на "., в<светитс9 симво3 "S.& а на
п=иAо=но4 дос%е Z таA3о "S.*K. На@на;ение 6е3и на ата%$ и @ахват 6е3и
п=оисходит автомати;ес%и и3и в =$;ном =еDиме.
W.W.W. П=и отс$тствии автомати;ес%ого @ахвата 6е3и на да3ьност9х 407JW %м п=и
ата%е в ПП, и 2071W %м в SП,& @ахват 6е3и в<по3н9ть в=$;н$>.
П=и хаоти;ес%ом пе=еме:ении ст=оAа авто@ахвата на 5%=анах ,/" с одно4 отмет%и
)а@де3 W XX
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6е3и на д=$гие& ;то во@моDно п=и ата%ах 6е3е4 в SП, над с3оDно4 подсти3а>:е4
пове=хность> го=<& %=$пн<е насе3енн<е п$н%т<(& а та%Dе п=и г=$ппов<х по3етах само3?тов&
д39 ис%3>;ени9 автомати;ес%ого @ахвата 3оDн<х сигна3ов =е%оменд$етс9 @ахват 6е3и
п=ои@водить в =$;ном =еDиме на да3ьност9х не Aо3ее 2W %м.
+39 =$;ного @ахвата 6е3и пе=е%3>;ате3ь SАO! А!-7)*KН $становить в по3оDение
)*KН и в<по3нить с3ед$>:ее:
Y п=и наведении го3осом и вед$:ем %ана3е ).ПК %н>ппе3ем на3оDить ст=оA
@ахвата на отмет%$ от 6е3и и наDать %ноп%$ !!О+ на )*+. /с3и
п=оисходит @ахват 6е3и ).ПК& на "., п=ои@о4дет смена инди%а6ии =ис.
2J(& а на п=иAо=но4 дос%е в<свет9тс9 таA3о SАO!А- )., и SА'/)
+А.LН. Пос3е @ахвата 6е3и ).ПК моDет п=ои@о4ти @ахват 6е3и О.,
ведом<4 %ана3( и на п=иAо=но4 дос%е в<светитс9 таA3о SАO!А- О.,.
П=и Aо3ьTих с%о=ост9х сA3иDени9& ес3и ст=оAи=ование 6е3и в %оо=динатах а@им$т7
да3ьность @ат=$днено& $становить пе=е%3>;ате3ь АS7+ Z ОQН Z АS7E в по3оDение АS7E и
в<по3нить @ахват 6е3и %а% и@3оDено в<Tе.
П=и @ат=$днении @ахвата с3иT%ом «=а@мноDенно4» 6е3и в<по3нить повто=н<4
@ахват& пе=еме:а9 ст=оA в п=еде3ах «=а@мноDенно4» мет%иF
Y п=и наведении го3осом и вед$:ем %ана3е О1П, %н>ппе3ем на3оDить ст=оA
Aо3ьTого по39 на мет%$ 6е3и та%& ;тоA< она A<3а A3иDе % 6ент=$ ст=оAа
=ис. 22( и наDать %ноп%$ !!О+ на )*+& п=и 5том на "., сменитс9
инди%а6и9 оA@о=а в Aо3ьTом по3е на инди%а6и> оA@о=а в ма3ом по3е =ис.
24(.
Кн>ппе3ем на3оDить ст=оA @ахвата на мет%$ 6е3и& %ото=а9 до3Dна находитьс9 в
6ент=а3ьно4 ;асти ".,& и наDать %ноп%$ !!О+. /с3и п=оисходит @ахват 6е3и О.,& на ".,
п=ои@о4д?т смена инди%а6ии =ис. 2W( и на п=иAо=но4 дос%е в<светитс9 таA3о SАO! О.,.
/с3и п=и =$;ном @ахвате 6е3и на "., вместе с мет%о4 6е3и инди6и=$>тс9 мет%и
Bонов<х помех& $A=ать их потен6иомет=ом *,"./Н"/ -П.
! =еDиме оA@о=а ма3ого по39 вместо ст=оAи=овани9 6е3и повто=но& моDно пе=е4ти
% автомати;ес%ом$ @ахват$& $становив пе=е%3>;ате3ь в по3оDение SАO! А!-. П=и 5том
О1П, @ахват<вает пе=в$> оAна=$Dенн$> 6е3ь.
+39 во@в=ата с оA@о=а ма3<м по3ем в оA@о= Aо3ьTим по3ем наDать %ноп%$ ,Q)О,
на )*+. +39 сA=оса @ахвата О1П, и ).ПК и пе=ехода в =еDим оA@о=а неоAходимо та%Dе
наDать %ноп%$ ,Q)О, на )*+.
W.W.6. /%р%8ат "з*$+ны8 ,%!%# $с!"ия8 "з*%#стия "р)аниз"анны8
'"(%82
W.W.6.1. П=и ата%е 6е3и в $с3ови9х а%тивн<х помех ана3и@ =адио3о%а6ионно4
оAстанов%и п=ои@водитс9:
Y в оA@о=е Z по по9в3ени> на "., сигна3а АП& ха=а%те=н<м п=осе;%ам в
виде п$н%ти=н<х ве=ти%а3ьн<х 3ини4 по3ос(& «@асева» 5%=ана 3оDн<ми
мет%ами& п=и@на%$ по3$сBе=<& хаоти;ес%им @аме=ом и3и отс$тстви>
@аме=ов( да3ьности& «=а@ма@<вани>» 6де3и по с%о=ости& да3ьностиF
Y в соп=овоDдении Z по по9в3ени> на "., сигна3а АП& по3оDени> ст=е3%и
=а%$=са& п=и@на%$ по3$сBе=<& += мин& += ма%с& с%о=ости сA3иDени9& T%а3е
да3ьности& на3и;и> и3и отс$тстви> +=$д.
! @ависимости от местонахоDдени9 постанов:и%а помех относите3ьно 6е3и помеха
моDет A<ть совме:?нно4 6е3ь Z постанов:и% помех( и3и несовме:?нно4 6е3ь п=и%=<ваетс9
постанов:и%ом помех(& п=и 5том моDет A<ть @ахва;ена и3и 6е3ь& и3и постанов:и% помех& в
@ависимости от их =а@=еTени9 по $г3ам& доп3е=овс%ом$ сдвиг$ и соотноTени9 $=овн9
от=аD?нного от 6е3и сигна3а и $=овн9 помехи от постанов:и%а помех п=и п=ев<Tении
)а@де3 W 100
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
$=овн9 помехи над $=овнем от=аDенного от 6е3и сигна3а 6е3ь не оAна=$Dиваетс9 и не
инди6и=$етс9 на ".,(.
W.W.6.2. Основн<ми видами помех 9в39>тс9:
Y aПН Z T$мова9 неп=е=<вна9F
Y aП" Z T$мова9 имп$3ьсна9F
Y .+K Z 3оDн<е доп3е=овс%ие ;астот<F
Y +a Z доп3е=овс%и4 T$мF
Y *, Z $вод9:а9 по с%о=остиF
Y *+ Z $вод9:а9 по да3ьности.
Постанов:и% помех моDет ставить %а% отде3ьно %а%о473иAо вид помех& та% и их
=а@3и;н<е %омAина6ии.
П=и оA3$;ении оA3а%а дипо3ьн<х от=аDате3е4 и3и @ем3и Bо=ми=$етс9
пе=ена6е3ива>:а9 помеха& со@да>:а9 3оDн<е по нап=ав3ени> пе3и.
! @ависимости от вида помех мог$т A<ть с3ед$>:ие ва=иант< инди%а6ии на ".,
=ис.42(. К ва=иантам инди%а6ии «а»& «A»& «в» моDет п=ивести во@де4ствие помех типа aПН&
aП"& +a. Оп=еде3ить по инди%а6ии& %а%о4 и@ 5тих видов помех во@де4ств$ет& нево@моDно.
! ва=иантах «а»& «в» имеет место и3и совме:ение 6е3и с постанов:и%ом помех& и3и
невс%=<тие 6е3и и@7@а п=ев<Tени9 мо:ности сигна3а помехи над мо:ность> сигна3а&
от=аD?нного от 6е3и.
! ва=иантах «A»& «г» 6е3ь и помеха =а@=еTен< относите3ьно д=$г д=$га и
однов=еменно инди6и=$>тс9 на ".,.
!а=иант< инди%а6ии «д»& «е»& «D»& «@»& «и» во@ни%а>т п=и во@де4ствии помех типа
.+K& *,& *+. П=и 5том в<све;иваетс9 симво3 АП& да3ьность не и@ме=9етс9 и3и и@ме=9етс9
хаоти;ес%и& мет%а 6е3и «=а@ма@<ваетс9» по с%о=ости п=и .+K& мет%а 6е3и «=а@ма@<ваетс9» по
с%о=ости п=и *, с АП и3и Aе@ него(& мет%а 6е3и «=а@ма@<ваетс9» по да3ьности п=и *+ с АП
и3и Aе@ него(. П=и во@де4ствии помех типа .+K& *, и *+ моDет иметь место =а@мноDение
мето% 6е3и помехи( по а@им$т$ вп3оть до Tи=ин< =а@в?=т%и ".,.
W.W.6.J. Sахват T$мово4 помехи п=ои@водитс9 на3оDением ст=оAа по а@им$т$
помехи и по да3ьности на 6ент= пе3енга и3и на п=едпо3агаем$> да3ьность до постанов:и%а
помех.
П=и во@де4ствии помехи типа aП" и +a @ахват ана3оги;ен @ахват$ 6е3и.
,оп=овоDдение ос$:еств39етс9 с по3но4 инBо=ма6ие4 о 6е3и +& E& $г3<& =а%$=с(.
П=и во@де4ствии помех типа aПН пос3е @ахвата п=оисходит пе=еход в
соп=овоDдение помехи то3ь%о по $г3ов<м %оо=динатам& на "., в<све;иваетс9 +=$д& T%а3а
100 %м ПП,( и3и W0 %м SП,( с отмет%о4 да3ьности на ве=хнем п=еде3е НПО(.
П=и пе=еходе ).ПК в НПО в%3>;аетс9 а3го=итм %инемати;ес%ого оп=еде3ени9
да3ьности К'О+(& на "., по9в39>тс9 =е%оменда6ии на в<по3нение ве=ти%а3ьн<х манев=ов
U•& U•(. По о%он;ании =е%омендованн<х манев=ов ст=е3%а на T%а3е да3ьности
$станав3иваетс9 на да3ьность& =асс;итанн$> по а3го=итм$ К'О+. П=и нево@моDности
в<по3нени9 =е%омендованного манев=а п=едпо3агаема9 да3ьность до постанов:и%а помех
моDет A<ть введена с потен6иомет=а +=$д наDатием %ноп%и !!О+ на )*+& п=и 5том
а3го=итм К'О+ от%3>;аетс9.
! с3$;ае ес3и 6е3ь в<све;иваетс9 однов=еменно с ве=ти%а3ьн<ми 3ини9ми помех и
они не =а@=еTа>тс9 по а@им$т$& =е%оменд$етс9 $станав3ивать пе=е%3>;ате3ь АПК7АП7О-К.
в по3оDение АП. Q=и 5том де4ствие помехи типа +a A3о%и=$етс9 и на "., оста?тс9 то3ь%о
6е3ь. *станов%а пе=е%3>;ате39 АПК7АП7О-К. в по3оDение АПК моDет п=ивести %
ис;е@новени> 6е3и на ".,. По3оDение АПК да?т хо=оTие =е@$3ьтат< п=и оAна=$Dении
aПН и aП" помех& та% %а% они оAна=$Dива>тс9 п=и АПК в %аDдом 6и%3е оA@о=а& а в
по3оDени9х АП и О-К. в %аDдом вто=ом 6и%3е оA@о=а 5то осоAенно ваDно п=и пе=ехвате
постанов:и%а с3аA<х и нестаAи3ьн<х во в=емени п=е=<вист<х помех(. ! =еDиме АПК
нево@моDно ос$:ествить пе=ехват постанов:и%а помех +a.
)а@де3 W 101
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
П=и по9в3ении на "., «=а@м<то4»^ 6е3и и3и симво3а АП @ахват моDет A<ть
п=ои@веден в %оо=динатах АS7+ д39 помехи *,( и3и _J7E д39 помех .+K и *+(& в
@ависимости от $сто4;ивости и стаAи3ьности мето% на ".,. +анна9 =е%оменда6и9
оA$с3ов3ена тем& ;то п=и помехах *+ в %оо=динатах АS7+ моDет наA3>датьс9 си3ьное
=а@мноDение 6е3е4 по да3ьности и3и отс$тствие @аме=ов +F п=и помехах *, в %оо=динатах
_J7E нестаAи3ьно и@ме=9етс9 с%о=остьF п=и помехах .+K& %огда постанов:и% Bо=ми=$ет
однов=еменно нес%о3ь%о мето% с%о=ости& инди%а6и9 в %оо=динатах _J7E имеет вид сто3A6ов&
а в %оо=динатах АS7+ с3$;а4н<е и нестаAи3ьн<е @аме=< да3ьности.
+39 @ахвата ст=оA неоAходимо на%3ад<вать на 6ент= =аспо3оDени9 мето% по
да3ьности с%о=ости( и по а@им$т$. /с3и сигна3 помехи «@аAивает» весь =а@мах 5%=ана "., по
а@им$т$& неоAходимо пе=е%3>;ате3ь АПК7АП7О-К. $становить в по3оDение АП& x ес3и 5то
не помогает Z в по3оDение АПК. П=и по3$;ении оAна=$Dени9 помехи по а@им$т$ на3оDить
ст=оA на 6ент= «па;%и» сигна3а и п=ои@вести @ахват. Sахват и соп=овоDдение помех типа .+K
и *, не от3и;аетс9 от @ахвата и соп=овоDдени9 6е3и симво3 АП не в<све;иваетс9& НПО не
во@ни%ает(. П=и в<по3нении @ахвата помехи типа *+ вид инди%ато=а та%о4 Dе& %а% и п=и
на3и;ии 6е3и& @а ис%3>;ением нестаAи3ьности основн<х па=амет=ов& %=оме $г3ового
по3оDени9. !о@моDен с=<в соп=овоDдени9. П=и с=<ве соп=овоDдени9 в<по3нить пе=е@ахват.
*) п=имен9>тс9 на да3ьности& A3и@%о4 % += мин с $;?том нестаAи3ьности @на;ени4 += мин и
+= ма%с.
! п=о6ессе соп=овоDдени9 помех типа aПН& aП"& +a& *+ моDет п=ои@о4ти
«вс%=<тие» 6е3и. П=и 5том на "., мог$т $то;н9тьс9 да3ьность& по3$сBе=а& =а%$=с& EсA3&
ис;е@н$ть п=и@на%и соп=овоDдени9 помехи T%а3а да3ьности 100 %м Z в ПП,& W0 %м Z в SП,&
+=$д& АП(.
!е=о9тность вс%=<ти9 6е3и в =еDиме АПК ма3а& по5том$ =е%оменд$етс9
в<%3>;ате3ь АПК7АП7О-К. пос3е @ахвата и входа в соп=овоDдение $станав3ивать в
по3оDение О-К.. -о Dе самое =е%оменд$етс9 в<по3н9ть п=и неоAходимости @ахвата 6е3и
пос3е о%он;ани9 ата%и по постанов:и%$ помех.
W.6. Атака "з*$+ны8 ,%!%# ДРQ2
W.6.1. Ата%а во@д$Tно4 6е3и на;инаетс9 с момента $сто4;ивого @ахвата 6е3и
вед$:им %ана3ом ).ПК и3и О1П,& п=и 5том на "., по9в39етс9 @ахватна9 инди%а6и9 и
инде%с А.
*AедивTись в $сто4;ивом @ахвате 6е3и вед$:им %ана3ом в%3>;ить в<%3>;ате3ь
U.А! !К. на в=ем9 в<по3нени9 ата%и на J7W мин(.
/с3и $п=ав3ение само3?том ос$:еств39етс9 в автомати;ес%ом =еDиме& то п=и
пе=еходе на ата%$ от%3>;ить ,А* и $п=ав3ение само3?том ос$:еств39ть в =$;ном =еDиме по
ди=е%то=ном$ %о3ь6$& совме:а9 его с неподвиDн<м пе=е%=естием на ".,.
П=и 5том мет%а наведени9 по%а@<вает оTиA%и п=и6е3ивани9 и постепенно
пе=еме:аетс9 % пе=е%=ести>. !<де=Dивание @аданно4 с%о=ости ос$:еств39ть и@менением
=еDима =аAот< двигате3е4 в соответствии с инBо=ма6ие4 на ".,. П=и вед$:ем %ана3е О1П,
на "., в<све;иваетс9 ди=е%то=на9 мет%а се%то=а га@а и =а@ова9 %оманда R на в%3>;ение
Bо=саDа. П=и вед$:ем %ана3е ).ПК на "., в<све;иваетс9 то3ь%о %оманда R& 9в39>:а9
=е%оменда6ие4 на $ве3и;ение =еDима =аAот< двигате3е4.
/с3и ди=е%то=ное %о3ь6о $де=Dиваетс9 на пе=е%=естии& а мет%а наведени9
находитс9 в<Tе пе=е%=ести9 и не оп$с%аетс9& неоAходимо $ве3и;ить =еDим =аAот<
двигате3е4. /с3и мет%а наведени9 находитс9 ниDе пе=е%=ести9 и не поднимаетс9& неоAходимо
$меньTить =еDим =аAот< двигате3е4.
! п=о6ессе в<по3нени9 ата%и во@моDно с%а;%ооA=а@ное и@менение @аданно4
с%о=ости инди6и=$емо4 на ".,( до w V0 %м/;. По5том$ п=и достиDении с%о=ости& A3и@%о4 %
@аданно4& не с3ед$ет отс3еDивать е? и@менение и@менением =еDима =аAот< двигате3е4.
)а@де3 W 102
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
,амонаведение п=и 3>Aом вед$:ем %ана3е ос$:еств39етс9 в два 5тапа:
1. !<ход в та%ти;ес%и в<годное по3оDение относите3ьно ата%$емо4 6е3и.
2. П=и6е3ивание по во@д$Tно4 6е3и.
Пе=в<4 5тап на;инаетс9 с момента на;а3а ата%и до по9в3ени9 %оманда «Uо=%а»
симво3а U• и3и U•(. На 5том 5тапе ос$:еств39етс9 го=и@онта3ьн<4 по3ет на в<соте на;а3а
ата%и с пос3ед$>:им в<ходом на @аданн$> в<сот$. П=и вед$:ем %ана3е ).ПК @аданна9
в<сота п=и ата%е 6е3и в ПП, на J000 м& а п=и ата%е в SП, на 1600 м в<Tе в<сот< 6е3и.
П=и вед$:ем %ана3е О1П, @аданна9 в<сота п=и ата%е 6е3и в ПП, и SП, =авна
в<соте 6е3и.
*п=ав3ение по %$=с$ ос$:еств39етс9 по метод$ наведени9& в<Aо= %ото=ого @ависит
от в<A=анн<х % п=именени> =а%ет и %а;ества п=иAо=ного оAеспе;ени9.
П=и в<Aо=е =а%ет с )U, и ППО ос$:еств39етс9 метод «%=ива9 ата%а»& а п=и в<Aо=е
=а%ет с -U, и3и НПО Z метод «погон9» $го3 $п=еDдени9 =авен 0(. Команда «Uо=%а»
Bо=ми=$етс9 пе=ед в<ходом на да3ьность до 6е3и + b += ма%с1. П=и $с3овии на;а3а ата%и на
да3ьности& меньTе4 += ма%с 1 %оманда «Uо=%а» Bо=ми=$етс9 с=а@$ по @ахват$ 6е3и& но п=и
ата%е в ПП, на $=авненн<х в<сотах =а%етами )7281-1)728-1(& )78J1 Dе3ате3ьно оAеспе;ить
=а%$=с в го=и@онта3ьно4 и3и ве=ти%а3ьно4 п3ос%ости( Aо3ее 1W] д39 $ве=енного @ахвата -U,
на ма%сима3ьно4 да3ьности.
На вто=ом 5тапе п=ои@водитс9 п=ост=анственное манев=и=ование с 6е3ь> от=аAот%и
$г3ов $п=еDдени9& Bо=ми=$ем<х по метод$ наведени9& %а% в ве=ти%а3ьном& та% и в Aо%овом
%ана3е. 'етод наведени9 в<Aи=аетс9 ана3оги;но пе=вом$ 5тап$. Пос3е %оманд< «Uо=%а» на
"., инди6и=$етс9 @аданна9 в<сота& =авна9 в<соте 6е3и. П=и вед$:ем %ана3е ).ПК& ата%е в
ПП, и в<де=Dивании ди=е%то=ного %о3ь6а на неподвиDном пе=е%=естии во@моDен в<ход на
в<сот$ 6е3и.
П=и в<по3нении ата%и во@д$Tн<х 6е3е4& 3ет9:их с п=ев<Tением& @аданное
@на;ение с%о=ости на "., соответств$ет %оне;ном$ @на;ени> с%о=ости& %ото=$> неоAходимо
дости;ь на @аданно4 в<соте
/с3и на $%а@анном п=ев<Tении нево@моDно дости;ь @аданно4 с%о=ости& то @аданна9
в<сота $ве3и;иваетс9 до в<сот<& на %ото=о4 она моDет достигатьс9& но не Aо3ее& ;ем на W000
м в<Tе 6е3и.
П=и вед$:ем %ана3е ).ПК& ата%е в SП, и отс$тствии @ахвата 6е3и О1П, таA3о
SАO!А- О., не го=ит( =еа3и@ован в ве=ти%а3ьно4 п3ос%ости =еDим «подн<=ивани9». ! 5том
=еDиме само3?т в<водитс9 на @аданн$> в<сот$ на W00 м ниDе 6е3и с пос3ед$>:им е?
в<де=Dиванием& но не ниDе W00 м над =е3ьеBом местности. П=и в<ходе на в<сот$ менее W00 м
ди=е%то=на9 мет%а на;инает мигать.
П=и вед$:ем %ана3е О1П, самонаведение всегда на;инаетс9 с НПО на ".,
инди6и=$етс9 да3ьность& отс$тств$>т мет%и += ма%с1& += ма%с2 и += мин(. Пос3е в%3>;ени9
).ПК в =еDим К!О и3и )НП ос$:еств39етс9 пе=еход в ППО на "., по9в39>тс9 мет%и +=
ма%с1& += ма%с2& += мин и инде%с те%$:е4 да3ьности на;инает пе=еме:атьс9 по T%а3е
те%$:е4 да3ьности в соответствии со сA3иDением(.
П=и вед$:ем %ана3е О1П, и ата%е в SП, метод наведени9 в го=и@онта3ьно4
п3ос%ости оAеспе;ивает п=о3?т сAо%$ от ата%$емо4 6е3и на =ассто9нии 1000 м. /с3и в 5том
с3$;ае =а%ета не п$:ена& то на да3ьност9х менее JW00 м с "., снимаетс9 инди%а6и9
ди=е%то=ного %о3ь6а& =а%$=са 6е3и& @аданно4 в<сот< и с%о=ости& симво3а R и инде%са се%то=а
га@а. *п=ав3ение в 5том с3$;ае ос$:еств39етс9 по мет%е наведени9& сBо=ми=ованно4 по
метод$ наведени9 «погон9» в оAеих п3ос%ост9х& п=и 5том инде%с О-! в<све;иваетс9 д39
инBо=ма6ии о нап=ав3ении наиAо3ее Aе@опасного в<хода и@ ата%и.
!о и@AеDание сA=оса 6е3и с автосоп=овоDдени9 п=и вед$:ем %ана3е ).ПК
пи3оти=овать само3?т с %=еном не Aо3ее X0].
W.6.2. Пос3е @ахвата 6е3и =а%етами с -U, и3и готовности =а%ет с )U, и достиDени9
@он< во@моDн<х п$с%ов =а%ет и п=и на3и;ии П) в<по3нить п$с% =а%ет< =а%ет(.
)а@де3 W 10J
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
П=и п$с%е 27х =а%ет в ва=ианте п$с%а по одно4 О+"Н( в одно4 ата%е =е%оменд$етс9
пе=в$> =а%ет$ п$стить п=и достиDении да3ьности += ма%с1& а вто=$> Z п=и достиDении
да3ьности += ма%с2.
W.6.J. П=и п=ин9том =еTении п$с%а то3ь%о одно4 =а%ет< и3и дв$х в ва=ианте
KА,-L( =е%оменд$етс9 п$с% п=ои@водить п=и достиDении += ма%с2.
Пос3е схода =а%ет с )U, $п=ав3ение само3етом ос$:еств39ть по ди=е%то=ном$
%о3ь6$ та%им оA=а@ом& ;тоA< оAеспе;ить п=ев<Tение п=иниDение( W00 м на Н c V000 м и
1000 м на Н e V000 м относите3ьно в<сот< по3ета 6е3и& не доп$с%а9 в<хода мет%и по3оDени9
@а п=еде3< 5%=ана "., до тех по=& по%а =а%ета не по=а@ит 6е3ь и3и не спиTетс9 в=ем9&
оставTеес9 до вст=е;и =а%ет< с 6е3ь>.
П)/+*П)/#+/Н"/. !<ход на в<сот$ по3ета 6е3и @ап=е:аетс9.
П=и п$с%е =а%ет с )U, в =еDиме НПО ).ПК пе=еходит в =еDим +НП на 60 се%& в
те;ение %ото=<х неоAходимо п=одо3Dать отс3еDивать 6е3ь& ес3и 6е3ь не A$дет по=аDена
=аньTе.
W.6.4. Пос3е схода 27х =а%ет с )U, в =еDиме О+"Н дв$х се=и4 в =еDиме KА,-L(&
п$:енн<х по одно4 6е3и дв$м9 наDати9ми гаTет%и П& в @ависимости от $с3ови4 п$с%а&
симво3 +) моDет с%а;%ом пе=еместитьс9 на меньT$> да3ьность& ма%сима3ьно& п=име=но& на
0&W пе=вона;а3ьно4 да3ьности. /с3и ос$:еств39ть п$с% т=етье4 =а%ет< с )U, до достиDени9
пе=во4 =а%ето4 6е3и(& то она по4дет на 6е3ь Aе@ =адио%о==е%6ии.
W.6.W. П=и с=<ве @ахвата 6е3и ).ПК& пос3е схода =а%ет< с )U, и повто=ном @ахвате
то4 Dе 6е3и& =еDим +НП д39 п$:енно4 =а%ет< не во@оAнов39етс9.
W.6.6. П=и =$;ном @ахвате 6е3е4 на ма3<х да3ьност9х п=и ата%е 6е3е4 с SП,
вед$:и4 %ана3 ).ПК(& %огда п=и =аAоте "., в %оо=динатах АS7+ нево@моDно на3оDить
ст=оA на мет%$& наход9:$>с9 вни@$ 5%=ана и сме:енн$> относите3ьно 6ент=а& неоAходимо
манев=ом само3?та в сто=он$ 6е3и доAитьс9 сме:ени9 мет%и 6е3и A3и%е % осево4 3инии
5%=ана "., % в<по3нить @ахват 6е3и.
П=и ата%е в SП, вед$:и4 %ана3 ).ПК( пос3е достиDени9 да3ьности менее J&W %м
).ПК автомати;ес%и Aе@ сA=оса @ахвата пе=еходит в =еDим Q'Q и на "., ис;е@ает
ди=е%то=на9 мет%а. /с3и пе=ед 5тим моментом A<3а п$:ена =а%ета с )U,& то автомати;ес%и4
пе=еход ).ПК в =еDим Q'Q @аде=Dиваетс9 на в=ем9 достиDени9 п$:енно4 =а%ето4 6е3и до
списани9 инде%са в=емени по3ета =а%ет<(.
П=и вед$:ем %ана3е О1П, и от%3>;енном в<%3>;ате3е .+& п=и пе=еходе ).ПК в
=еDим Q'Q на "., сменитс9 @ахватна9 инди%а6и9 вед$:его %ана3а О1П, на @ахватн$>
инди%а6и> вед$:его %ана3а ).ПК& а пос3е с=<ва соп=овоDдени9 ).ПК инди%а6и9 вед$:его
%ана3а О1П, восстанав3иваетс9.
W.6.8. Пос3е схода несхода( пос3едне4 и@ и@A=анного типа( =а%ет< п=оисходит
автомати;ес%и4 пе=ев<Aо= =а%ет на с3ед$>:и4 по =а@г=$@%е тип& п=и 5том $с3ови9 п$с%а
=а%ет =еTа>тс9 @ановоF пос3е и@=асходовани9 =а%ет с -U, и автомати;ес%ого пе=ев<Aо=а на
=а%ет< с )U, п=ои@о4дет автомати;ес%и4 пе=ев<Aо= вед$:его %ана3а с О1П, на ).ПК.
W.6.V. +39 ис%3>;ени9 с3$;аев пе=е@ахвата п=и повто=н<х п$с%ах =а%ет с -U,
двигате3е4 п$:енно4 =а%ет< инте=ва3 в=емени пе=ед повто=н<м п$с%ом по 5то4 Dе 6е3и
пос3е схода =а%ет )728-11-1( Z 876 се%& а =а%ет )78J1 Z J74 се%.
W.6.X. /с3и =а%ета не соT3а& то соответств$>:и4 D?3т<4 A3ен%е= на3и;и9 на П"7
10П мигает в те;ение 4 се%& а @атем гаснет& и ес3и гаTет%а П остава3ась наDато4& то
автомати;ес%и ;е=е@ 27J се% ес3и есть в на3и;ии однотипна9 готова9 % п$с%$ =а%ета( со4дет
)а@де3 W 104
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
вто=а9 =а%ета& %=оме с3$;а9 с =а%ето4 )U, в ва=ианте п=именени9 KА,-L.
/с3и п=и несоTедTе4 =а%ете с АК* оста3с9 от%=<т<м @амо%& то Dе3т<4 A3ен%е=
на3и;и9 5то4 =а%ет< A$дет мигать все в=ем9 =а%ета @авис3а(.
W.8. Вы8"* из атаки2
!<ход и@ ата%и ос$:еств39ть самосто9те3ьно и3и по %оманде О-!О)О-&
инди6и=$емо4 миганием на "., сигна3а • О-! О-! Ž( в =е%оменд$ем$> сто=он$.
П=и в%3>;енно4 ,А* по %оманде О-! в<ход и@ ата%и ос$:еств39етс9
автомати;ес%и и& ес3и п=и 5том ди=е%то=ное %о3ь6о стоит не в н$3е& то п=и неоAходимости
оAеспе;ени9 Aо3ее интенсивного отво=ота моDно допо3ните3ьно& $п=ав399 само3?том
в=$;н$> «@агнать» %о3ь6о в но3ь.
"нде%с • О-! О-! Ž( в<све;иваетс9:
Y п=и вед$:ем %ана3е ).ПК п=и ППОF
Y п=и вед$:ем %ана3е О1П, п=и ППОF
Y п=и вед$:ем %ана3е О1П, п=и НПО %оманда О-! в<све;иваетс9 пос3е
наDати9 гаTет%и П п=и п$с%е& в 5том с3$;ав %оманда О-! 9в39етс9 то3ь%о
=е%оменда6ие4 и по да3ьности моDет не соответствовать Bа%ти;ес%о4
да3ьности отво=ота.
По %оманде О-! ди=е%то=ное %о3ь6о сме:аетс9 в ве=хни4 $го3& ;то соответств$ет
п=и совме:ении ди=е%то=но4 мет%и с неподвиDн<м пе=е%=естием @аданно4 пе=ег=$@%е до 8
ед. ! 5том с3$;ае отво=от в<по3н9ть в =е%омендованном ди=е%то=н<м %о3ь6ом нап=ав3ении&
не п=ев<Tа9 п=и 5том доп$стим<х @на;ени4 $г3а ата%и и пе=ег=$@%и.
Пос3е в<хода и@ ата%и от%3>;ить в<%3>;ате3ь U.А! !К.& пе=е%3>;ате3ь "S.*K7
1К!7О-К. $становить в по3оDение О-К.& пе=е%3>;ате3ь !ОS+*O7S/'.M Z в по3оDение
!ОS+*O и гаTет%$ О в исходное по3оDение& ес3и п=ои@води3ась ст=е3ьAа и@ !П* по
на@емн<м 6е39мF $становить в<%3>;ате3ь П) А!- в по3оDение А!-& ес3и он A<3 в%3>;ен в
по3оDение )*K п=и п=именении о=$Dи9 в =еDиме ,/-КА.
П=ове=ить оставTеес9 в на3и;ии о=$Dие и =асход Aое%омп3е%та. П=и п=иводе
само3ета на а5=од=ом по %оманде с НА,* $п=ав3ение ос$:еств39ть по @на;ени9м E@ад& •@ад
и Н@ад& %ото=<е инди6и=$>тс9 на ".,& с однов=еменно4 инди%а6ие4 сигна3а - %оманда
«П=ивод»(.
W.V. Атака ,%!и &!и-н%( (ан%р%нн"( &"62
Q3иDни4 манев=енн<4 Aо4 в<по3н9етс9 по ви@$а3ьно видимо4 6е3и в =еDимах
!/)-"КА.L& ОП-"КА& a./' и ’
0
п=и $станов%е в соответств$>:ее по3оDение
пе=е%3>;ате39 =еDимов ,*!. Пе=ед ата%о4 в%3>;ить в<%3>;ате3и .+ и "S.*K п=и
неоAходимости(& в%3>;ить U.А! !К. п=и ата%е =а%етами )78J1 не по@днее& ;ем @а 2 мин до
п$с%а(. /с3и в=емени до п$с%а оста3ось меньTе 1&W мин& то 3$;Tе сде3ать пе=ев<Aо= =а%ет с
)78J1 на д=$го4 тип& ес3и он имеетс9 в на3и;ии& $становить пе=е%3>;ате3ь ПП,7А!-7SП, в
по3оDение& соответств$>:ее по3$сBе=е ата%иF пос3е оп=еде3ени9 =а@ме=а 6е3и $становить
потен6иомет= QАSА 2/." в соответств$>:ее тип$ 6е3и по3оDение Q7,7'(.
W.V.1. 0а8ат ,%!и из р%-и(а ВЕРТИКАЛV2
'анев=ом само3?та ввести 6е3ь в @он$ @ахвата О., и3и ).,& @а%3>;енн$> меDд$
ве=ти%а3ьн<ми 3ини9ми =ис.28(.
НаDать %ноп%$ !!О+ на )*+ и $де=Dивать е? до @ахвата 6е3и ).ПК и3и О1П,& до
по9в3ени9 @ахватно4 инBо=ма6ии.
П=и по9в3ении на "., инде%са П) п=ои@вести п$с% =а%ет в в<A=анном ва=ианте
)а@де3 W 10W
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
п=именени9. +а3ее де4ствовать %а% в +)Q.
W.V.2. 0а8ат ,%!и р%-и(% ^ЛЕМ2
*становить ви@и= Н,2 п=отив г3а@а& пос3е ;его в по3е @=ени9 Н,2 инди6и=$>тс9
два п=и6е3ьн<х %о3ь6а. Пово=отом го3ов< и3и манев=ом само3ета совместить п=и6е3ьн<е
%о3ь6а с 6е3ь> и наDать %ноп%$ !!О+ на )*+& $де=Dива9 е? до @ахвата 6е3и ).ПК и3и
О1П,& и3и -U,& п=и 5том неоAходимо та%Dе $де=Dивать и п=и6е3ьн<е %о3ь6а Н,2 на 6е3и
до @ахвата. П=и п=именении =а%ет )7281-1 )728-1( и @ахвата 6е3и то3ь%о -U, %ноп%$ !!О+
$де=Dивать наDато4 до схода =а%ет. Sахват 6е3и О.,& ).ПК и -U,& п=и отс$тствии П)
инди6и=$етс9 в Н,2 миганием п=и6е3ьн<х %о3е6 с ;астото4 2 U6 =ис. 2V(. П=и @ахвате 6е3и
то3ь%о -U, на Н,2 с=а@$ Dе допо3ните3ьно % %о3ь6ам по9в39етс9 пе=е%=естие %оманда П)(&
на 5%=ане "., та%Dе по9в39етс9 симво3 П). +39 =а%ет )7281-1 )728-1( сигна3 П) в<даетс9
п=и наDато4 %ноп%е !!О+ на )*+ и на3и;ии @ахвата -U,. ! с3$;ае отп$с%ани9 %ноп%и !!О+
п=и отс$тствии инBо=ма6ионно4 подде=D%и ,*! сигна3 П) снимаетс9.
П=и по9в3ении в Н,2 и3и на 5%=ане "., симво3а П) п=ои@вести п$с% =а%ет в
в<A=анном ва=ианте п=именени9. +а3ее де4ствовать %а% в +)Q.
W.V.J. 0а8ат ,%!и р%-и(% О/ТИКА2
Кн>ппе3ем на )*, и3и манев=ом само3?та на3оDить п=и6е3ьное %о3ь6о на 6е3ь и
наDать %ноп%$ !!О+ на )*+& $де=Dива9 е? наDато4 до @ахвата 6е3и О.,& ).ПК и3и -U,
$де=Dивать п=и6е3ьное %о3ь6о на 6е3и до @ахвата(. П=и п=именении =а%ет )7281-1 )728-1(
и @ахвате 6е3и то3ь%о -U, %ноп%$ !!О+ $де=Dивать наDато4 до схода =а%ет. П=и @ахвате
6е3и О., и3и ).ПК на 5%=ане "., по9витс9 инди%а6и9& соответств$>:а9 =еDим$ @ахвата.
П=и @ахвате 6е3и то3ь%о -U, на 5%=ане "., с=а@$ Dе в<светитс9 инде%с П) =ис.
2X(.
+39 =а%ет )7281-1 )728-1( сигна3 П) в<даетс9 п=и наDато4 %ноп%е !!О+ на )*+
и на3и;ии @ахвата -U,. ! с3$;ае отп$с%ани9 %ноп%и !!О+ п=и отс$тствии инBо=ма6ионно4
подде=D%и ,*! симво3 П) снимаетс9.
П=и @ахвате 6е3и то3ь%о одними -U, =а%ет )78J1 в =еDимах a./' и3и ОП- пос3е
по9в3ени9 на 5%=ане инде%са П) п=ои@вести п$с% =а%ет в в<A=анном ва=ианте п=именени9.
+а3ее де4ствовать %а% в +)Q.
П=и @ахвате 6е3и то3ь%о одними =а%етами с -U, =а%ет )78J1 в =еDимах a./' и3и
ОП- пос3е отп$с%ани9 %ноп%и !!О+ -U, от%3>;аетс9 от 2* ,*! и пе=еходит в
самосто9те3ьное с3еDение @а 6е3ь>& не%онт=о3и=$емое 3ет;и%ом& и моDет самосто9те3ьно
пе=е4ти на 3>A$> д=$г$> не ата%$ем$>( попавT$>с9 в по3е подтве=Dдени9 -U, 6е3ь.
По5том$ в та%их с3$;а9х неоAходимо с=а@$ Dе п=и по9в3ении П) п=ои@вести п$с% =а%ет. /с3и
Dе по %а%им7то п=и;инам =а%ета вс?7та%и %а%ое7то в=ем9 до п$с%а находи3ась в
автосоп=овоDдении& п=ои@вести е? пе=ена6е3ивание ;е=е@ %ноп%$ ,Q)О,.
W.V.4. 0а8ат ,%!и ТГС р%-и(% ]
"
2
)еDим ’
о
п=имен9етс9 с =а%етами с -U, п=и от%а@е 2!' ).ПК и О1П,. +39
по=аDени9 6е3и в =еDиме ’
о
неоAходимо:
Y $становить пе=е%3>;ате3ь =еDимов ,*! в по3оDение ’
о
& пе=е%3>;ате3ь П)
А!-7)*K Z в по3оDение )*K и пе=е%3>;ате3ь НОKL7+/НL7,/-КА в
по3оDение ,/-КАF
Y манев=ом само3?та на3оDить пе=е%=естие 72] ,/-К" на 6е3ь& наDать пос3е
@ахвата -U, =а%ет )7281-1 )728-1(& )78J1 6е3и и $де=Dивать гаTет%$ П до
схода =а%ет< =ис. JJ(.
)а@де3 W 106
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
W.X. /ри(%н%ни% В/У '" "з*$+ны( ,%!я(2
!П* по во@д$Tн<м 6е39м п=имен9етс9 в SП, 6е3и в =еDимах:
Y Н/,"НO)ОННАM ,-)/.LQА п=и @ахвате 6е3и О., по $г3ам и на3и;ии
@аме=енно4 да3ьности от .+ и ).ПКF
Y П)ОUНОJ7+О)О#КА п=и отс$тствии @аме=енно4 да3ьности от .+ и3и
отс$тствии @ахвата 6е3и О.,F
Y ,/-КА п=и от%а@е 2!' О1П,.
W.X.1 /ри 'ри(%н%нии В/У р%-и(% НЕСИНYРОННАK СТРЕЛVQА
н%"&8"*и(":
Y в%3>;ить в<%3>;ате3ь .+ и в<%3>;ате3ь О-,/KКАF
Y в<по3нить @ахват ви@$а3ьно видимо4 6е3и О., в 3>Aом и@ =еDимов =аAот<
,*!& ес3и 6е3ь не находи3ась $Dе в @ахватеF
Y наDать гаTет%$ О пе=в<4 ход( до Bи%са6ии в п=омеD$то;ном по3оDении с
по9в3ением инди%а6ии д39 !П* =ис. J0(.
'анев=ом само3?та совместить подвиDное пе=е%=естие с ви@и=но4 мет%о4
подвиDное %о3ь6о(. !о%=$г подвиDного пе=е%=ести9 инди6и=$етс9 %=$гова9 T%а3а да3ьности
по3н<4 %=$г T%а3< соответств$ет 1200 м(. 'а%сима3ьна9 да3ьность п=и6е3ьно4 ст=е3ьA<
1200 м. 'а%сима3ьна9 5BBе%тивна9 да3ьность ст=е3ьA< V00 м& минима3ьна9 Z J00 м.
"нди%а6и9 =ис.J0( по9в39етс9 с де3ьности 1400 м& а снимаетс9 п=и отставании( на да3ьности
1600 м.
Когда да3ьность до 6е3и п=ев<Tает 140071600 м& инди%а6и9 A$дет соответствовать
=ис. J1. ! 5том с3$;ае .+ =аAотает в деD$=ном =еDиме& не оAеспе;ива>:ем @аданн$>
то;ность п=и6е3ивани9. UаTет%$ О сох=ан9ть в п=омеD$то;ном по3оDении на вс? в=ем9
п=и6е3ивани9.
П=и совме:ении подвиDного пе=е%=ести9 с ви@и=н<м %о3ь6ом и достиDении
5BBе%тивно4 и3и ма%сима3ьно4 да3ьности ст=е3ьA<& доDать гаTет%$ О до $по=а вто=о4 ход(.
Пос3е о%он;ани9 ст=е3ьA< гаTет%$ О $становить в исходное по3оDение и в<4ти и@ ата%и.
W.X.2 /ри 'ри(%н%нии В/У р%-и(% /РОГНО0-ДОРОЖКА н%"&8"*и(":
Y пе=е%3>;ате3ь =еDимов ,*! $становить в по3оDение ОП-F
Y на да3ьности ви@$а3ьно4 видимости 6е3и наDать гаTет%$ О до Bи%са6ии в
п=омеD$то;ном по3оDении с по9в3ением инди%а6ии П)ОUНОS7+О)О#КА
)ис. J2( и сох=ан9ть е? в 5том по3оDении.
"нди%а6и9 в =еDиме П)ОUНОS7+О)О#КА п=едстав39ет соAо4 две %=ив<е 3инии&
симмет=и;но =аспо3оDенн<е относите3ьно п=огно@и=$емо4 т=асс< сна=9дов т=асса
=асс;ит<ваетс9 а3го=итмом& но не инди6и=$етс9 на ".,(. /с3и в п=о6ессе п=и6е3ивани9
совместить %он6< %=<3ьев ата%$емо4 6е3и с %=ив<ми +О)О#К"& п=и;?м ве=ти%а3ьна9 ось
"., до3Dна A<ть п=име=но пе=пенди%$39=на п3ос%ости %=<3ьев 6е3и& то %оо=динат< т=асс<
сна=9дов п=о4д$т ;е=е@ 6ент= т9Dести 6е3иF
Y по си3$5т$ оп=еде3ить тип 6е3и и потен6иомет=ом QАSА 2/." $становить
е? =а@ме=<& %онт=о3и=$9 $станав3иваемое @на;ение по 6иB=ам в ве=хне4
;асти 5%=ана ".,F
Y во4ти в п3ос%ость ата%и& $де=Dива9 6е3ь в по3е @=ени9 ви@и=а в SП, 3$;Tе
в ве=хне4 ;асти ви@и=а(F
Y манев=ом само3?та сни@$ вве=х вписать 6е3ь в +О)О#К* та%& ;тоA< %он6<
п3ос%осте4 6е3и %аса3ись %=ив<х 3ини4 +О)О#" и доDать гаTет%$ О
вто=о4 ход(.
)еDим п=именени9 !П* П)ОUНОS7+О)О#КА оAеспе;ивает по=аDение 6е3и п=и
@аг=адите3ьно7соп=оводите3ьно4 ст=е3ьAе. По5том$ ст=е3ьA$ неоAходимо от%=<вать
нес%о3ь%о =анее вписани9 %он6ов %=<3ьев 6е3и в во=он%$ и @а%ан;ивать пос3е п=охоDдени9
)а@де3 W 108
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
момента впис<вани9.
W.X.J Стр%!5&а '" "з*$+ны( ,%!я( из В/У р%-и(% СЕТКА п=ои@водитс9 в
SП, на $становивTемс9 =еDиме по3?та с н$3ев<м =а%$=сом с3ед$>:им оA=а@ом:
Y $становить пе=е%3>;ате3ь +/НL7НОKL7,/-КА в по3оDение ,/-КАF
Y пе=е%3>;ате3ь =еDимов ,*! $становить в по3оDение ОП-F
Y манев=ом само3?та совместить с 6е3ь> де3ение T%а3< неподвиDно4 сет%и
на ".,& соответств$>:ее пот=еAно4 $г3ово4 поп=ав%е ст=е3ьA< см.
таA3и6$(& и наDать гаTет%$ О одним ходом до %он6а.
+а3ьность до 6е3и оп=еде39етс9 ви@$а3ьно с помо:ь> да3ьноме=н<х Tт=ихов =ис.
JJ( «внеTне7Aа@ов<м» спосоAом по с3ед$>:ем$ соотноTени>:
øòð
f
Á
Ä
100 ⋅
=
где + Z дистан6и9 до 6е3и в мет=ахF
Q Z Aа@а 6е3и е? 3ине4н<е =а@ме=<( в мет=ахF

Tт=
Z $г3ово4 =а@ме= да3ьноме=н<х Tт=ихов& %ото=<е впис<ва>тс9
в 6е3ь& в м=ад.
*г3ов<е поп=ав%и ст=е3ьA< и@ п$T%и в =еDиме ,/-К" в м=ад(.
/$ `с"&стA к(M.
Д [(W
3>> ?>> @>>
1 800 20 JW 60
J 800 WW XW 7
1 V00 20 J0 W0
J V00 4W V0 7
1 X00 1W J0 4W
J X00 40 80 7
*;еAн<е Bотост=е3ьA< п=и @а=9Dенно4 п$T%е в<по3н9ть то3ь%о п=и от%3>;?нном
в<%3>;ате3е U.А! !К..
П=и в<по3нении $;еAн<х Bотост=е3ьA по во@д$Tно4 6е3и пе=ед ата%о4 п=ои@вести
одн$ %онт=о3ьн$> о;е=едь с Bотост=е3ьAо4 в Aе@опасном нап=ав3ении с наDатием QК(.
W.10. Ос"&%нн"сти '"ра-%ния (а!"ск"р"стны8 (а!"раз(%рны8
"з*$+ны8 ,%!%#2
W.10.1. По=аDение ма3ос%о=остн<х ма3о=а@ме=н<х во@д$Tн<х 6е3е4 во@моDно:
Y =а%етами )78J1 п=и вед$:ем %ана3е ).ПК пе=е%3>;ате3ь =еDимов =аAот<
,*! в по3оDении ).,( п=и ата%е в SП, 6е3е4& 3ет9:их с =адиа3ьно4
состав39>:е4 с%о=ости Aо3ее 220 %м/;F
Y =а%етами )78J1 п=и вед$:ем %ана3е О1П, пе=е%3>;ате3ь =еDимов =аAот<
,*! в по3оDении О.,( п=и ата%е 6е3и в SП, сни@$ вве=х на =а%$=сах 0/47
2/4& П=и 5том да3ьность оAна=$Dени9 состав39ет 87W %м& @ахвата 7 67W %мF
Y =а%етами )78J1 в =еDимах A3иDнего Aо9 !/)-"КА.L& ОП-"КА& a./'&

о
& п=и 5том да3ьность ви@$а3ьного оAна=$Dени9 состав39ет 472 %м и носит
с3$;а4н<4 ха=а%те=F
)а@де3 W 10V
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Y п=именение !П* в =еDиме Н/,"НO)ОННАM ,-)/.LQА п=и ата%е в SП,
неманев=и=$>:е4 и манев=и=$>:е4 6е3и с пе=ег=$@%о4 не Aо3ее 27J на
с%о=ост9х по3ета ист=еAите39 JW074W0 %м/;.
!<ход в Aоевое соп=и%основение с 6е3ь> 6е3есооA=а@но в<по3н9ть с вед$:им
%ана3ом ).ПК& оAеспе;ива>:им Aо3ьTие да3ьности оAна=$Dени9.
W.10.2. ОAна=$Dение 6е3и типа дистан6ионного $п=ав39емого 3етате3ьного
аппа=ата «П;е3а» с испо3ь@ованием ).ПК и О1П, не оAеспе;иваетс9. Ата%а та%о4 6е3и
во@моDна пос3е е? ви@$а3ьного оAна=$Dени9 в =еDимах A3иDнего Aо9 с п=именением =а%ет )7
8J1 и !П*.
W.11. Ис'"!5з"ани% САУ 'ри '%р%8ат% "з*$+ны8 ,%!%#2
W.11.1. По3ет на пе=ехват во@д$Tн<х 6е3е4 в автомати;ес%ом и ди=е%то=ном
=еDимах $п=ав3ени9 само3етом в<по3н9етс9 по типов<м п=ог=аммам наAо=а в<сот< и
с%о=ости =ис. 1V& 1X( п=и КН& QН& QП в А,*& а та%Dе п=и =$;ном вводе @аданн<х @на;ени4
в<сот<& с%о=ости ;ис3а '( и %$=са.
+39 в%3>;ени9 ди=е%то=ного =еDима наDать на п$3ьте ,А* %ноп%$ НА!/+ п=и
5том до3Dен в<светитьс9 сигна3и@ато=(& $п=ав39ть само3етом в=$;н$> по от%3онени9м мет%и
Aо3ьTое %о3ь6о( на "., и3и по ди=е%то=н<м ст=е3%ам на КПП.
+39 в%3>;ени9 автомати;ес%ого $п=ав3ени9 само3етом наDать на п$3ьте ,А*
допо3ните3ьно %ноп%$ А!-О' п=и 5том в<светитс9 сигна3и@ато=(.
! автомати;ес%ом ди=е%то=ном( =еDиме ос$:еств39етс9 наAо= в<сот< и с%о=ости
по Aа@ов<м п=ог=аммам AесBо=саDно4 и Bо=саDно4(. !<Aо= п=ог=амм< оп=еде39етс9
@на;ени9ми с%о=ости и в<сот< по3ета 6е3и.
П=и $станов%е )*+ в по3оDение 'АК,"'А. наAо= в<сот< 11000 м
ос$:еств39етс9 на Eист b VW0 %м/;& а в по3оDении RО),А# Z на ;ис3ах ' b 0&X70&XW.
П)/+*П)/#+/Н"/. QесBо=саDн<4 наAо= в<по3н9ть то3ь%о п=и $станов%е )*+ в
по3оDение 'АК,"'А.. !%3>;ение Bо=саDного п=ог=аммного
наAо=а )*+ в по3оDении ПО.НN0 RО),А#( =а@=еTаетс9 п=и nт q
4&W т на E c 600 %м/;F п=и nт d 4&W т и3и E e 600 %м/; Z на Н q 6000 м.
П=и неоAходимости в<по3нени9 Bо=саDного наAо=а и@ $с3ови4: E e 600 %м/; и3и
nт e 4&W т& Н d 6000 м сна;а3а в<по3н9ть наAо= по AесBо=саDно4 п=ог=амме& а @атем на Н q
6000 м пе=евести )*+ в по3оDение ПО.НN0 RО),А#.
*п=ав3ение двигате39ми ос$:еств39етс9 3ет;и%ом по %оманде R на ".,&
пост$па>:е4 от НА,* КН( и3и в соответствии с @аданно4 с%о=ость> по3ета на "., п=и QП
и QН(& а та%Dе по ди=е%то=но4 мет%е се%то=а га@а и %омандам 'U& 'АК,& R& %ото=<е
в<да>тс9 на "., от ,А* пос3е пост$п3ени9 %оманд ! и3и ” пе=ена6е3ивание(.
От%3онение ди=е%то=ие4 мет%и соп=овоDдаетс9 =е;ево4 инBо=ма6ие4 «*п=ав394
двигате39ми».
W.11.2. !вод @аданн<х @на;ени4 с%о=ости и %$=са п=и наведении ос$:еств39етс9
автомати;ес%и по %омандам НА,* КН( и3и ,*! QН& QП(& п=и 5том пе=е%3>;ате3ь
НА!/+/Н"/ А!-7)*K на П* ПНК до3Dен A<ть $станов3ен в по3оDение А!-.
+39 =$;ного ввода данн<х пе=е%3>;ате3ь НА!/+/Н"/ А!-7)*K $становить в
по3оDение )*KF @аданн<е @на;ени9 с%о=ости и в<сот< вводить в=$;н$> с помо:ь> @адат;и%а
' и Н на П* ПНК& а @на;ение %$=са с помо:ь> %=ема3ье=< на ПНП. *п=ав3ение т9го4
двигате3е4 п=и в<по3нении п=ог=аммн<х наAо=ов& сниDени4 п=и наDато4 %ноп%е !/)- на
п$3ьте ,А*( и то=моDени4 ос$:еств39етс9 по от%3онени9м го=и@онта3ьно4 п3ан%и КПП&
в<по3н9>:е4 B$н%6ии ди=е%то=но4 мет%и се%то=а га@а на "., она в 5том =еDиме
)а@де3 W 10X
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
отс$тств$ет(. П=и наAо=е в<сот< и =а@гоне с ненаDато4 %ноп%о4 !/)- на п$3ьте ,А* =еDим
=аAот< двигате3е4 'АК,"'А. и3и RО),А# в<Aи=ает 3ет;и%.
W.11.J. Пос3е пост$п3ени9 %оманд< ! от НА,* КН( и3и от ,*! QН и QП(
в<по3н9етс9 в<ход на в<сот$ ата%и 6е3и& %ото=а9 в<Aи=аетс9 в п=еде3ах 4718 %м с
п=ев<Tением относите3ьно 6е3и •Нb1&4 %м. П=и )!+ =$;ном вводе данн<х( 5та %оманда
вводитс9 наDатием %ноп%и !/)- на п$3ьте ,А* пос3е $станов%и на @адат;и%е @на;ени9
@аданно4 в<сот< новое @на;ение ;ис3а ' в 5том с3$;ае вводить пос3е наDати9 КНОПК"
!/)-(.
W.11.4. Пос3е п=охоDдени9 %оманд< А @ахват 6е3и ).ПК и3и О1П,( на;инаетс9
5тап самонаведени9& $п=ав3ение само3?том ос$:еств39етс9 по %омандам ,*!. П=и 5том %=оме
автомати;ес%ого и ди=е%то=ного =еDимов $п=ав3ени9 во@моDно испо3ь@ование
%омAини=ованного $п=ав3ени9 совместна9 =аAота ,А* и 3?т;и%а 7 ,А* в автомати;ес%ом
=еDиме и =$;ное вмеTате3ьство 3?т;и%а в $п=ав3ение само3?том(.
КомAини=ованное $п=ав3ение оAеспе;ивает со@дание пот=еAно4 пе=ег=$@%и Aо3ее 4
@а с;ет допо3ните3ьного от%3онени9 =$;%и $п=ав3ени9 в сто=он$ от%3онени9 мет%и с 6е3ь>
п=иведени9 е? в 6ент=. П=и ата%е в SП, с вед$:им %ана3ом ). 6е3и& 3ет9:е4 на ма3о4
в<соте& п=и п=охоDдении в<сот< 2000 м п=оисходит автомати;ес%ое от%3>;ение ,А* и
в<све;иваетс9 таA3о *П)А!.M0 !)*KН*u.
+а3ьне4Tее сниDение до в<сот< W00 м и е? в<де=Dивание ос$:еств39ть в
ди=е%то=ном =еDиме.
,А* автомати;ес%и от%3>;аетс9 п=и @аде=D%е пост$п3ени9 + и с%о=ости сA3иDени9
с 6е3ь> и@ ).ПК Aо3ее 1V се%& а та%Dе п=и ата%е в SП, п=и вед$:ем %ана3е О1П, на
да3ьност9х менее JW00 м в с3$;ае& ес3и =а%ета не п$:ена =анее.
От%3>;ение =еDимов ,А* ос$:еств39етс9 наDатием %ноп%и ,Q)О, на п$3ьте ,А*
и3и О-К. ,А* на )*,.
П)/+*П)/#+/Н"M:
1. Автомати;ес%и4 =еDим $п=ав3ени9 само3?том на сниDени9х по п=ог=аммном$
@на;ени> ;ис3а ' b 2 не испо3ь@овать.
2. П=и в<све;ивании на *,- сигна3а «,Q)О,L ОQО)О-N» и3и «Н/-
ПО+КАKК"» наDать %ноп%$ «О-К. ,А*» и $п=ав39ть само3етом в=$;н$> с
по3оDите3ьно4 пе=ег=$@%о4.
W.12. /ри(%н%ни% "р$-ия '" наз%(ны( ,%!я(2
О=$Dие п=имен9етс9 по ви@$а3ьно видим<м 6е39м в автомати;ес%ом и =$;ном
=еDимах.
П=именение о=$Dи9 в автомати;ес%ом =еDиме ос$:еств39етс9 с п=и6е3иванием
методом П)/+!А)"-/.LНАM SА,/KКА и Н/,"НO)ОННN' '/-О+О'.
П=и AомAометании с го=и@онта3ьного по3?та п=и6е3ивание в<по3н9етс9
Н/,"НO)ОННN' '/-О+О'& а п=и ст=е3ьAе и AомAометании с пи%и=овани9 Z методом
П)/+!А)"-/.LНАM SА,/KКА и3и Н/,"НO)ОННN' '/-О+О'.
'етод П)/+!А)"-/.LНАM SА,/KКА п=имен9етс9 п=и п=и6е3ивании по
подвиDн<м 6е39м.
П=и на3и;ии на подвес%ах однов=еменно с АQ и3и Н),( =а%ет )78J1 неоAходимо:
Y $становить пе=е%3>;ате3ь QQо47+Qо4 на )*, в по3оDение +Qо4& п=и 5том
на "., инди6и=$етс9 тип в<A=анного о=$Dи9F
Y $становить пе=е%3>;ате3ь =еDимов ,*! в по3оDение ОП-& пе=е%3>;ате3ь
ва=иантов п=именени9 о=$Dи9 в по3оDение 0&1 0&2F 0&4( ,/)"M в
соответствии с п=ин9т<м =еTениемF
)а@де3 W 110
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Y п=ове=ить в%3>;ение в<%3>;ате39 .+& $Aедитьс9& ;то в<%3>;ате3ь П)
А!-7)*K находитс9 в по3оDении А!-.
Sап$с% .+ п=ои@водитс9:
Y автомати;ес%и& п=и пи%и=овании с $г3ами Aо3ее 10]F
Y в=$;н$>& п=и го=и@онта3ьном по3?те п$т?м наDати9 %н>ппе39 на )*,.
!о и@AеDание @ап$с%а .+ в «неAоев<х» манев=ах п=и пи%и=овании =е%оменд$етс9
в<%3>;ате3ь .+ в%3>;ать в «Aоев<х» @аходах& пе=ед вводом в пи%и=ование.
П=и @ап$с%е .+ на "., в<све;иваетс9 симво3 .+& а п=и на3и;ии инBо=ма6ии о
да3ьности& пост$па>:е4 от .+ на ".,& допо3ните3ьно в<све;иваетс9 симво3 А.
От%3>;ение и@3$;ени9 .+ ос$:еств39етс9:
Y автомати;ес%и& п=и наDатии гаTет%и П О( и3и по исте;ении J0 се% с
момента @ап$с%аF
Y в=$;н$>& наDатием %ноп%и ,Q)О, на )*+.
+о @ап$с%а .+ и3и п=и его от%а@е да3ьность в<;ис39етс9 по инBо=ма6ии
=адиов<сотоме=а.
П=и от%а@е .+ и3и п=и п=именении о=$Dи9 над водно4 пове=хность> нет
от=аDени9 3а@е=ного и@3$;ени9( п=и6е3ивание в =еDиме П)/+!А)"-/.LНАM SА,/KКА
пе=в$> и вто=$> @асе;%$( в<по3н9ть на Н d 14W0 м.
Пе=ед п=именением о=$Dи9 в%3>;ить в<%3>;ате3ь U.А! !К. на в=ем9 ата%и 6е3и
на J7W мин.
Пе=е%3>;ате3ь -О)'7Q/S -О)' $становить в по3оDение Q/S -О)' п=и се=и4ном
п=именении AомAового воо=$Dени9 с п=и6е3иванием по се=едине се=ии и3и -О)' Z п=и
п=и6е3ивании на;а3ом се=ии.
! се=и4ном AомAометании по3оDение пе=е%3>;ате39 на П!" KА,-L и3и ,/)"M(
автомати;ес%и оAеспе;иваетс9 п=и6е3ивание се=едино4 се=ии П' $%а@<вает на @ем3е то;%$
падени9 се=един< се=ии AомA( и3и на;а3ом се=ии П' $%а@<вает то;%$ падени9 пе=во4 AомA<
в се=ии(.
! пе=вом с3$;ае неоAходимо на П!" пе=е%3>;ате3ь -О)'7Q/S -О)' $становить в
по3оDение Q/S -О)' и @адать инте=ва3 =а@г=$@%и АQ д3ин$ се=ии в @ависимости от с%о=ости
по3?та( пе=е%3>;ате3ем на П!" в одно и@ по3оDени4 Z 0&170&270&4 се%(.
1тот =еDим оAеспе;иваетс9 п=и п=именении своAоднопада>:их& то=мо@н<х АQ и
)QК& подвеTенн<х на Q+ и3и 'Q+& @а ис%3>;ением с3$;а9 п=именени9 то=мо@н<х АQ п=и
=$;ном вводе их Aа33исти;ес%их ха=а%те=исти% техни;ес%им составом Z пе=е%3>;ате3ь
-О)'7Q/S -О)' в 5том с3$;ае до3Dен A<ть $станов3ен в по3оDение -О)'.
+39 п=и6е3ивани9 на;а3ом се=ии во всех ва=иантах п=именени9 AомAового
воо=$Dени9 неоAходимо $становить пе=е%3>;ате3ь -О)'7Q/S -О)' в по3оDение -О)'.
Пе=ед по3?том на п=именение AомAового воо=$Dени9 неоAходимо:
Y по3$;ить данн<е о д3ите3ьности =а@г=$@%и д39 данного %о3и;ества
подвеTенного AомAового воо=$Dени9F
Y п=о%онт=о3и=овать соответствие инте=ва3ов в=емени& $станов3енн<х на
п$3ьте П!" и на @адат;и%е на 'Q+F
Y п=о%онт=о3и=овать @адание в=емени =ас%=<ти9 ство=о%. )QК&
$станов3енного техни;ес%им составом Z п=и 3>Aом и@ видов ввода
Aа33исти;ес%их ха=а%те=исти% оно до3Dно совпадать с в=еменем&
$станов3енн<м на в@=<вате3е )QК.
!е3и;ина в=емени =ас%=<ти9 ство=о% в<Aи=аетс9 и@ та%ти;ес%их сооA=аDени4:
в<сот< по3?та и в<сот< под=<ва в @ависимости от неоAходимо4 @он< на%=<ти9.
W.12.1. Q"(&"(%тани% с )"риз"нта!5н")" '"!:та2
)а@де3 W 111
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
П=и6е3ьное AомAометание с го=и@онта3ьного по3?та в<по3н9етс9 на в<сотах Н c
V00 м в диапа@оне с%о=осте4 WW07X00 %м/; WW078W0 %м/; д39 SQ(. 1BBе%тивное п=именение
оA<;н<х авиаAомA оAеспе;иваетс9 на Н d 600 м& авиаAомA с -* Z на Н c J00 м в диапа@оне
с%о=осте4 6007X00 %м/;&
+39 $меньTени9 оTиAо% п=и6е3ивани9 п=и по3?те на Н J00 м п=ив9@%$ % 6е3и
наDатие гаTет%и П( =е%оменд$етс9 в<по3н9ть с $г3ом пи%и=овани9 до 10].
П=и п=именении АQ,П с испо3ь@ованием Н/,"НO)ОННОUО '/-О+А
п=и6е3ивани9 на "., инди6и=$етс9 п=и6е3ьна9 ма=%а П'( с п=9мо4 3иние4& $%а@<ва>:е4
нап=ав3ение 3инии =а@=<ва Aоеп=ипасов =ис. JW(& а на T%а3е да3ьности масTтаAом W %м Z
инде%с те%$:е4 да3ьности.
Пи3оти=овать само3?т неоAходимо та%им оA=а@ом& ;тоA< 6е3ь пе=еме:а3ась по
3инии =а@=<вов % 6ент=$ П'. Кн>ппе3ем @ап$стить .+ п=име=но @а W78 се% до наDати9
гаTет%и П( и в момент совме:ени9 П' с 6е3ь> наDать гаTет%$ П.
Пос3е наDати9 гаTет%и П на "., по9витс9 мет%а ди=е%то=ного $п=ав3ени9 и ве%то=
те%$:е4 пе=ег=$@%и& на;ина>:и4с9 в 6ент=е ".,& а T%а3а да3ьности п=инимает @на;ение
в=емени -ост с масTтаAом 10 се% =ис. J6(. *де=Dива9 гаTет%$ П& манев=ом само3?та в
Aо%ово4 и ве=ти%а3ьно4 п3ос%ост9х совместить и $де=Dивать ве%то= те%$:е4 пе=ег=$@%и и
%=ена %оне6 «%и39»( с ди=е%то=но4 мет%о4 %о3ь6ом( д39 в<по3нени9 Aо%ово4 навод%и и
п=отивоос%о3о;ного манев=а. ! момент сA=оса АQ,П на "., в<све;иваетс9 %оманда П).
!<ход и@ ата%и в<по3н9ть по ди=е%то=ном$ %о3ь6$ и3и манев=ом с ма%сима3ьно4
д39 данного ва=ианта пе=ег=$@%о4 и неоAходим<м %=еном. +и=е%то=на9 инди%а6и9
от%3>;аетс9 пос3е п=о3?та над =ас;?тно4 то;%о4 падени9 AомA& и3и по исте;ении 60 се% с
момента наDати9 гаTет%и П.
П=и AомAометании на ма3<х в<сотах п=и на3и;ии на "., %оманд< О-!( пос3е
от6еп%и АQ,П $становить )*+ в по3оDение 'АК, и пе=евести само3?т в наAо= в<сот< с ƒ b
JW]740] с ма%сима3ьно =а@=еT?нно4 пе=ег=$@%о4 до погасани9 %оманд< О-!.
W.12.2. Q"(&"(%тани% с 'икир"ания2
П=и6е3ьное AомAометание с пи%и=овани9 на в<воде и@ пи%и=овани9( на $г3ах до
40] в<по3н9етс9 на Н c 2000 м и с%о=ост9х по3?та не Aо3ее X00 %м/; 8W0 %м/; д39 SQ(.
QомAометание с пи%и=овани9 п=и п=и6е3ивании Н/,"НO)ОННN' '/-О+О'
в<по3н9ть сог3асно =е%оменда6и9м п. W.12.1.
П=и AомAометании с пи%и=овани9 п=и п=и6е3ивании методом
П)/+!А)"-/.LНО0 SА,/KК" ПS( наDать и $де=Dивать наDато4 %ноп%$ !!О+ на )*+
=ис. J8(. П=и 5том П' становитс9 меньTе =а@ме=ом& 3ини9 =а@=<вов п=опадает и ма=%а
@анимает по3оDение& соответств$>:ее по3овине вве=х( несинх=онного =еDима.
*Aедитьс9 в @ап$с%е .+. 'анев=ом само3?та на3оDить П' на 6е3ь и отп$стить
%ноп%$ !!О+& п=и 5том П' $ве3и;иваетс9 в =а@ме=е и пе=еме:аетс9 на $ве3и;ение $г3ово4
поп=ав%и в =ас;етное по3оDение& %ото=ое соответств$ет несинх=онном$ метод$ п=и6е3ивани9.
Kе=е@ 1&W72 се% П' @анимает =ас;?тное по3оDение д39 п=именени9 о=$Dи9. 'анев=ом
само3?та повто=но совместить П' с 6е3ь> и наDать гаTет%$ П& п=и 5том п=оисходит смена
инди%а6ии на ди=е%то=ное $п=ав3ение. Пи3оти=ование само3?та в<по3н9ть сог3асно
=е%оменда6и9м п. W.12.1.
)еDим ПS от%3>;аетс9 автомати;ес%и ;е=е@ 10 се% пос3е отп$с%ани9 %ноп%и !!О+
и3и в=$;н$> наDатием %ноп%и ,Q)О,. П=и неоAходимости п=и на3и;ии =е@е=ва в=емени(
моDно в<по3нить пе=е@асе;%$ повто=н<м наDатием и отп$с%анием %ноп%и !!О+.
!<вод и ата%и до наDати9 гаTет%и П в<по3н9ть по ди=е%то=ном$ инде%с$. П=и 5том
оAеспе;иваетс9 п=о3ет над то;%о4 п=ив9@%и на минима3ьно Aе@опасно4 в<соте.
/с3и не т=еA$етс9 п=о3ет на 5то4 в<соте& то до схода авиаAомA в<вод и@ ата%и
в<по3н9ть по ди=е%то=но4 мет%е& а пос3е схода Z с пе=ег=$@%о4 не Aо3ее 4&W.
)а@де3 W 112
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
П)/+*П)/#+/Н"/. Пос3е наDати9 гаTет%и «П» %оманда «О-!» в<све;иваетс9 с
@апа@д<ванием& по5том$ с 6е3ь> ис%3>;ени9 попадани9 само3ета в
@он$ =а@3ета ос%о3%ов и3и сто3%новени4 с @ем3е4 в<вод и@
пи%и=овани9 с пе=ег=$@%ами менее @аданно4 ди=е%то=но4 мет%о4
@ап=е:аетс9.
W.12.J. Вы'"!н%ни% '$ск" НРС и стр%!5&ы из В/У2
+39 в<по3нени9 ст=е3ьA< и@ !П* допо3ните3ьно на П!"710П11 $становить
пе=е%3>;ате3ь !ОS+*O7S/'.M в по3оDение S/'.M и в%3>;ить в<%3>;ате3ь О-,/KКА.
П=и п=именении Н), и3и !П* п=и п=и6е3ивании Н/,"НO)ОННN' '/-О+О'
на "., инди6и=$етс9 П' =ис. J4(. На T%а3е да3ьности масTтаAом W %м инди6и=$етс9 инде%с
те%$:е4 да3ьности& мет%и ма%сима3ьно4 и минима3ьно4 =а@=еTенн<х да3ьносте4 ст=е3ьA<.
'анев=ом ввести само3ет в пи%и=ование та%им оA=а@ом& ;тоA< П' находи3ась ниDе
6е3и& п=име=но& на один диамет= П' п=и =аAоте с !П* п=едва=ите3ьно наDать пе=в<м
ходом гаTет%$ О(. *Aедитьс9 в @ап$с%е .+. П=и достиDении ма%сима3ьно4 =а@=еTенно4
да3ьности ст=е3ьA< совместить П' с 6е3ь> и доDать гаTет%$ О д39 !П* и3и по %оманде П)
на "., наDать гаTет%$ П& п=и 5то4 пе=е%3>;ате3ь П)7А!-7)*KН до3Dен находитьс9 в
по3оDении А!-.
Пос3е о%он;ани9 ст=е3ьA< и3и п=и по9в3ении на "., %оманд< О-!& отп$стить
гаTет%$ П О( и в<вести само3ет и@ ата%и с ма%сима3ьно =а@=еTенно4 пе=ег=$@%о4. Пос3е
в<хода и@ ата%и с п=именением !П* $становить пе=е%3>;ате3ь !ОS+*O7S/'.M в
по3оDение !ОS+*O& а гаTет%$ О в исходное по3оDение. П=и п=и6е3ивании методом ПS
наDать и $де=Dивать наDато4 %ноп%$ !!О+ =ис. J8(. +39 !П* п=едва=ите3ьно наDать
пе=в<м ходом гаTет%$ О& п=и 5том П' становитс9 меньTе =а@ме=ом и @анимает по3оDение:
Y п=и п=именении !П*& п=име=но& соответств$>:ее оси само3?таF
Y п=и п=именении Н),& п=име=но& соответств$>:ее одно4 т=ети вве=х(
несинх=онного =еDима.
*Aедитьс9 в @ап$с%е .+. 'анев=ом само3?та на3оDить П' на 6е3ь и отп$стить
%ноп%$ !!О+. П=и 5том П' $ве3и;иваетс9 в =а@ме=е и пе=еме:аетс9 на $ве3и;ение $г3ово4
поп=ав%и в =ас;?тное по3оDение& %ото=ое соответств$ет несинх=онном$ метод$ п=и6е3ивани9.
Kе=е@ 1&W72 се% П' @анимает по3оDение д39 п=именени9 о=$Dи9. 'анев=ом само3?та п=и
достиDении ма%сима3ьно =а@=еT?нно4 де3ьности ст=е3ьA< повто=но совместить П' с 6е3ь>
и доDать гаTет%$ О и3и п=и по9в3ении %оманд< П) наDать гаTет%$ П.
П=и п$с%е Н), с минима3ьн<х да3ьносте4 +6 c += мии( п=и по9в3ении на ".,
инде%са О-! %оманда П) не снимаетс9.
Пос3е и@=асходовани9 Aоеп=ипасов по на@емн<м 6е39м на "., по9витс9
п=и6е3ьна9 инди%а6и9 =еDима ОП-"КА и в<светитс9 тип )78J1& ес3и они A<3и подвеTен< и
не и@=асходован< =анее& п=и 5том неоAходимо п=ове=ить по3оDение гаTет%и О и
пе=е%3>;ате39 S/'.M7!ОS+*O& %ото=<е до3Dн< находитьс9 в исходном по3оDении.
От%3>;ить в<%3>;ате3ь U.А! !К.& ес3и не п=едпо3агаетс9 в A3иDа4Tее в=ем9
п=именение =а%ет )78J1. Пе=е%3>;ате3ь =еDимов ,*! $становить в по3оDение в<A=анного
=еDима.
W.12.4. /ри(%н%ни% "р$-ия '" наз%(ны( ,%!я( р$.н"( р%-и(% СЕТКА2
П=именение о=$Dи9 в =еDиме ,/-КА ос$:еств39етс9 в с3ед$>:ем по=9д%е:
Y $становить пе=е%3>;ате3ь на "., +/НL7НОKL7,/-КА в по3оDение
,/-КАF
Y $становить пе=е%3>;ате3ь ва=иантов п=именени9 о=$Dи9 в по3оDение
,/)"M 0&1 0&2F 0&4( сог3асно п=ин9том$ =еTени>F
Y $становить пе=е%3>;ате3ь П) А!-7)*K в по3оDение )*KF
Y $становить пе=е%3>;ате3ь -О)'7Q/S -О)' в по3оDение -О)' п=и
)а@де3 W 11J
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
п=именении оA<;н<х АQ и Q/S -О)' п=и п=именении то=мо@н<хF
Y $становить пе=е%3>;ате3ь =еDимов ,*! в по3оDение ОП-F
Y пи3оти=овать само3?т на в<A=анн$> д39 по=аDени9 6е3ь& соA3>да9 $с3ови9
по3?та& неоAходим<е д39 п=именени9 в<A=анного наход9:егос9 на Aо=т$(
типа о=$Dи9& сог3асно таA3и6е.
П=и совме:ении 3инии неподвиDно4 сет%и& соответств$>:е4 $г3ово4 поп=ав%е&
наDать гаTет%$ П О( и $де=Dивать е? до схода Aоеп=ипасов. П=и п=именении оA<;н<х АQ
сA=ос п=оисходит п=и наDатии гаTет%и П& п=и п=именении то=мо@н<х Z ;е=е@ 2&W74 се%.

пп
-ип о=$Dи9 Н& м E& %м/; ƒ& г=ад
*г3ов.
поп=ав%а
в м=ад
-О)' Z Q/S
-О)'
1 АQ ОRАQ72W07280 2W0 X00 UП 100 -О)'
2 АQ ОRАQ 100 Z 120F 2W0 Z 280( 1100 V00 7 2W 100 -О)'
J АQ с -* ОRАQ 2W0 aН( 1W0 VW0 UП 100 Q/S -О)'
4 АQ с -* ОRАQ W00 aН( 1W0 X00 UП 100 Q/S -О)'
W
П7W078W в автомати;ес%ом
=еDиме $станав3ивать %од 2J(
1200 V00 7 20 100 Q/S -О)'
6 !П*
V00 8W0 7 2W 0
V00 8207880 7 J0 0
V00 8W0 7 20 10
600 8W0 7 20 W
600 8W0 7 1W 10
8 Н), ,7V
V40 8W0 7 J0 J0
61W V00 7 20 J0
V ,72W
1040 8W0 7 J0 60
8J0 V00 7 20 60
X ,71J 800 V00 7 20 W0
W.12.W. Ос"&%нн"сти 'ри(%н%ния н%$'ра!я%(ы8 ср%*ст '"ра-%ния )"рн"#
(%стн"сти2
,=едства по=аDени9 в $с3ови9х го=но4 местности п=имен9>тс9 по ви@$а3ьно
видим<м 6е39м с го=и@онта3ьного по3ета и пи%и=овани9. П=и6е3ивание моDет в<по3н9тьс9
Н/,"НO)ОННN' '/-О+О' и методом П)/+!А)"-/.LНАM SА,/KКА.
Ата%а 6е3и с п=и6е3иванием в автомати;ес%их =еDимах во@моDна то3ь%о п=и
и@ме=ении да3ьности до 6е3и 3а@е=н<м да3ьноме=ом. П=и от%а@е 3а@е=ного да3ьноме=а
п=именение с=едств по=аDени9 в автомати;ес%их =еDимах =аAот< ,*! SАП)/PА/-,M. !
5том с3$;ае испо3ь@овать =$;но4 =еDим ,/-КА.
П=и ата%е с испо3ь@ованием автомати;ес%их =еDимов п=и6е3ивани9 %онт=о3ь
те%$:е4 в<сот< ос$:еств39ть по Aа=омет=и;ес%ом$ в<сотоме=$& $;ит<ва9 п=и 5том
п=ев<Tение 6е3и относите3ьно $=овн9 мо=9.
W.1J. Н%$'ра!я%(ы# '$скA аари#ны# с&р"с рак%т и '"*%с"к
""р$-%ния2
W.1J.1. ! с3$;ае нево@моDности по3ета и3и посад%и с подвесн<м о=$Dием& а
та%Dе п=и неоAходимости освоAоDдени9 от него в та%ти;ес%о4 оAстанов%е& в<по3нить
не$п=ав39ем<4 п$с% и3и ава=и4н<4 сA=ос о=$Dи9.
Не$п=ав39ем<4 п$с% =а%ет )7281)1& H728H1& )7281-1& H728I1 с АП* в<по3н9ть в
го=и@онта3ьном по3ете на в<сотах не менее W0 м& на с%о=ости Aо3ее JW0 %м/;.
Ава=и4н<4 сA=ос =а%ет )7281)1& H728H1 с АК* в<по3н9ть в го=и@онта3ьном по3ете
на в<сотах от 200 м до 10000 м на с%о=ост9х Aо3ее 600 %м/;.
)а@де3 W 114
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Не$п=ав39ем<4 п$с% =а%ет )78J1 в<по3н9ть во всем диапа@оне в<сот и с%о=осте4
по3ета п=и пе=ег=$@%е П$ c 2.
W.1J.2. +39 не$п=ав39емого п$с%а =а%ет& подвеTенн<х на АП* на то;%ах J& 4& W&
6( и на !,* на то;%ах 8& V(& неоAходимо в%3>;ить в<%3>;ате3ь Н/*П) П*,К на П!"7
10П12 и $де=Dивать его в наDатом по3оDении до схода =а%ет.
+39 ава=и4ного сA=оса =а%ет& подвеTенн<х на АК* на то;%ах 1& 2& X& 10(
неоAходимо наDать и $де=Dивать до сA=оса подвесо% в<%3>;ате3ь А!А) ,Q)О, на П!"7
10П12.
Пос3е несхода =а%ет< с АП* п=и п$с%е по та%ти;ес%им 6еп9м п$с%а не$п=ав39ем<4
и ава=и4н<4 п$с% несоTедTе4 =а%ет< не Aе@опасен.
W.1J.J. Пос3е п$с%а и сA=оса =а%ет п=ове=ить погасание сигна3ов на3и;и9
подвесо%.
! с3$;ае @ависани9 =а%ет на АК* от%=<тие @ам%а АК* оп=еде39етс9 по
посто9нном$ мигани> сигна3а на3и;и9 подвес%и то;%и& на %ото=о4 @авис3а =а%ета(
неоAходимо 5во3>6и9ми само3ета ос$:ествить сA=ос =а%ет<& со@дава9 п=и 5том пе=ег=$@%$
П$ c 6.
П)/+*П)/#+/Н"/. Посад%а с @ависTе4 =а%ето4 SАП)/PА/-,M.
W.1J.4. Ава=и4н<4 сA=ос сна=9Dенн<х и п$ст<х A3о%ов Q7V'71& Q71J. и =а%ет ,7
2W& а та%Dе о=$ди4 О72W & =а@ме:енн<х по одном$ и3и по два на то;%ах подвес%и J и 4&
в<по3н9ть в го=и@онта3ьном по3ете Aе@ %=ена и с%о3ьDени9 на в<сотах Н q 600 м в диапа@оне
с%о=осте4 6007V00 %м/; ' c 0&VW(.
Ава=и4н<4 сA=ос авиаAомA с де=Dате3е4 Q+S7*,К7Q на то;%ах 1& 2& J& 4& W& 6& X& 10(&
подвеTенн<х по одно4 и по две на то;%ах J и 4& в<по3н9ть в го=и@онта3ьном по3ете& с
пи%и=овани9 %аA=и=овани9( и на в<ходе и@ пи%и=овани9 во всем диапа@оне с%о=осте4 их
п=именени9 на Н q W00 м.
,A=ос SQ в<по3н9ть то3ь%о в го=и@онта3ьном по3ете.
Ава=и4н<4 сA=ос авиаAомA с де=Dате3е4 'Q+S7*676V на то;%ах 1& 2& J& 4& X& 10(& а
та%Dе =а@ме:енн<х однов=еменно одино;но на Q+S7*,К7Q на то;%ах W и 6(& в<по3н9ть в
го=и@онта3ьном по3ете& с пи%и=овани9 %аA=и=овани9( и на в<ходе и@ пи%и=овани9 на E b 800
%м/; и Н q W00 м.
+39 сA=оса авиаAомA в<A=ать пе=е%3>;ате3ем !S)N!7Н/!S)N! =еDим сA=оса и
в%3>;ить в<%3>;ате3ь А!А) ,Q)О,. П=и в<п$:енном Tасси авиаAомA< сA=ас<ва>тс9 на
Н/!S)N!.
Ава=и4н<4 сA=ос сна=9Dенн<х и п$ст<х A3о%ов Q7V'71& Q71J. и =а%ет ,72W& а та%Dе
о=$ди9 О72W п=ои@водить в%3>;ением в<%3>;ате39 А!А) ,Q)О,.
W.1J.W. Конт=о3ь ава=и4ного сA=оса подвесо% воо=$Dени9 ос$:еств39ть по
погасани> сигна3ов на3и;и9 подвесо% на П"710П. Пос3е сA=оса подвесо% воо=$Dени9
$становить и3и п=ове=ить $станов%$ пе=е%3>;ате39 !S)N!7Н/!S)N! в по3оDение
Н/!S)N!.
,A=ос п=оисходит однов=еменно с дв$х то;е% подвес%и в пос3едовате3ьности X710&
271& J74& W76 с инте=ва3ом 0&1 се%.
+39 сA=оса п$ст<х A3о%ов о=$ди4 пос3е и@=асходовани9 не$п=ав39ем<х =а%ет
наDать %ноп%$ ,Q)О, на П!"710П12.
П=и несA=осе AомAа=ди=ово;н<х с=едств по=аDени9 по Aоево4 и ава=и4н<м 6еп9м в
с3$;ае @ависани9 Aоеп=ипасов& $Aедитьс9 в надеDности их подвес%и в<по3нением манев=ов в
диапа@оне 5%сп3$ата6ионн<х пе=ег=$@о% и п=ин9ть =еTение на посад%$& п=и 5том
п=о%онт=о3и=овать $станов%$ пе=е%3>;ате39 !S)N!7Н/!S)N! в по3оDение Н/!S)N!.
Пос3е п=оAега на посад%е остановить само3ет на !ПП д39 осмот=а Aоеп=ипасов и
)а@де3 W 11W
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
в<ве=т<вани9 и@ них в@=<вате3е4.
П)/+*П)/#+/Н"/. )$3ение с неотде3ивTимис9 по Aоево4 и ава=и4но4 6еп9м
AомAа=ди=ово;н<ми с=едствами по=аDени9& $%омп3е%тованн<ми
в@=<вате39ми SАП)/PА/-,M.
W.14. Ос"&%нн"сти Oкс'!$ата,ии СУВ2
W.14.1. П=и в<по3нении по3етов неоAходимо $;ит<вать с3ед$>:ие осоAенности:
12 П$с% =а%ет с тандемн<х то;е% 2 и 1 не@ависимо от по3оDени9 пе=е%3>;ате39
KА,-L7О+"Н& в<по3н9етс9 то3ь%о одино;но.
22 П=и п$с%ах =а%ет )7281)1 H728H1( и3и )7281-1 )728-1( с то;е% J и 4 на ' d 2
$го3 ата%и не до3Dен п=ев<Tать W].
32 П$с% =а%ет H728H1 в SП, п=ои@водить с ог=ани;ени9ми по да3ьности:
+п c J %м п=и Нп d J %мF
+п b += ма%с1 Z 2 %м п=и Нп e J %м.
92 +39 ис%3>;ени9 от%а@а О., п=и п=именении !П* в =еDимах П)ОUНОS7
+О)О#КА и ,/-КА& а та%Dе п=и п=именении о=$Dи9 по на@емн<м 6е39м в =еDиме ,/-КА
пе=е%3>;ате3ь =еDимов ,*! $станав3ивать в по3оDение ОП-.
?2 П$с% =а%ет )7281)1 в SП, п=ои@водить с ог=ани;ени9ми по да3ьности:
+п c 6 %м п=и Нп d J %мF
+п b += ма%с1 Z 2 %м п=и Нп q J %м.
П=и по3оDении )*KН в<%3>;ате39 НА!/+ доп$с%аетс9 по9в3ение на "., инде%са
КН на в=ем9 до 40 се%.
I2 На $=авненн<х с%о=ост9х ист=еAите39 и 6е3и @ахват 6е3и в =еDиме
!/)-"КА.L оAеспе;иваетс9 ).ПК на да3ьност9х менее 2 %м. +39 @ахвата 6е3и на да3ьност9х
Aо3ее 2 %м неоAходимо оAеспе;ить с%о=ость сA3иDени9 с 6е3ь> Aо3ее X0 %м/;.
72 П=и ата%ах 6е3и в SП, с вед$:им %ана3ом ).ПК в =еDиме )НП на да3ьност9х
менее J&W %м доп$с%аетс9 на3и;ие ди=е%то=ного инде%са. *п=ав3ение само3етом в 5том с3$;ае
ос$:еств39етс9 по ди=е%то=ном$ инде%с$ в с3$;ае хо=оTе4 видимости во@моDно $п=ав3ение
по мет%е 6е3и(.
@2 П=и ата%ах 6е3и в ПП, в =еDиме оA@о=а доп$с%аетс9 п=опадание мет%и
опо@навани9 над отде3ьн<ми мет%ами 6е3и не Aо3ее& ;ем в дв$х 6и%3ах оA@о=а под=9д.
L2 "нди%а6и9 те%$:его %$=са на "., в =еDиме п=именени9 АQ& Н),& !П* по
на@емн<м 6е39м «@амо=аDиваетс9»& в св9@и с ;ем по%а@ани9ми T%а3< те%$:его %$=са на ".,
не по3ь@оватьс9.
1>2 ! =еDиме К!О оп=еде3ение гос$да=ственно4 п=инад3еDности не
оAеспе;иваетс9. +39 оп=еде3ени9 гос$да=ственно4 п=инад3еDности 6е3и на + e 1W %м ).ПК
п=ин$дите3ьно пе=евести в =еDим )НП наDатием %ноп%и !!О+ на )*+. Пе=еход ).ПК и@
=еDима К!О в =еDим )НП ос$:еств39етс9 в ПП, и SП, автомати;ес%и на + d 1W %м.
112 П=и ата%е 6е3и& манев=и=$>:е4 по %$=с$ на $г3ах места 6е3и менее J] и3и на
Bоне @ем3и в ПП, SП,(& оAеспе;иваетс9 соп=овоDдение до с%о=осте4 сA3иDени4& Aо3ьTих
меньTих( соAственно4 с%о=ости на 1W0 %м/;& ;то на до@в$%ов<х с%о=ост9х соответств$ет
%$=совом$ $г3$ 6е3и о%о3о V0]. П=и Aо3ьTих %$=сов<х $г3ах 6е3ь сA=ас<ваетс9 с
соп=овоDдени9.
122 П=и @ап$с%е .+ симво3 А на "., не в<све;иваетс9.
132 !<вод и@ ата%и в<по3н9ть во всем =а@=еTенном диапа@оне с%о=осте4
п=именени9& на да3ьност9х не менее:
Y д39 =а%ет типа ,7V Z 1600 м&
Y д39 =а%ет типа [71J -& ОR(& ,72W0 Z 2000 м&
Y д39 =а%ет типа ,72W ОR ОR'( Z 2100 м.
)а@де3 W 116
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
192 !<вод и@ ата%и по %оманде О-! в<по3н9ть то3ь%о п=и п=именени9 авиаAомA
%а3иA=а 2W0 %г.
1?2 "ме>т место с3$;аи самоп=ои@во3ьного пе=е@ап$с%а ,2!71
несан%6иони=ованное по9в3ение на инди%ато=ах инBо=ма6ии =еDима 'А)a)*- v на 6 се%(.
1I2 ! с3$;ае п=е%=а:ени9 оAнов3ени9 оA@о=но7п=и6е3ьно4 инBо=ма6ии на ".,
"П!( п=и ата%е 6е3и с вед$:им %ана3ом )., п=и в<све;ивании таA3о SАO!А- О., и п=и
на3и;ии на подвес%ах =а%ет с -U, $становить пе=е%3>;ате3ь =еDимов в по3оDение ’
о
& а
@атем& п=име=но ;е=е@ 1 се%& в по3оDение О.,F в<A=ать подвес%и& на %ото=<х подвеTен<
=а%ет< с -U,& пос3е ;его моDно п=одо3Dать ата%$ в те;ение 207J0 се% с НПО& а @атем с ППО.
П=и отс$тствии в<све;ивани9 таA3о SАO!А- О., во в=ем9 п=е%=а:ени9 оA@о=но7
п=и6е3ьно4 инBо=ма6ии и3и п=и отс$тствии =а%ет с -U, $становить пе=е%3>;ате3ь =еDимов
в по3оDение ’
о
& а @атем ;е=е@ 1 се% в по3оDение ).,& пос3е ;его сп$ст9 V710 се%& во@оAновить
ата%$ 6е3и.
!осстанов3ение =аAотоспосоAности ,*! в с3$;ае п=е%=а:ени9 оAнов3ени9 оA@о=но7
п=и6е3ьно4 инBо=ма6ии во@моDно п$т?м от%3>;ени9 и пос3ед$>:его в%3>;ени9 ,*! с
помо:ь> в<%3>;ате39 ОП,. Пе=е=<в меDд$ от%3>;ением и в%3>;ением в<%3>;ате39 ОП,
до3Dен A<ть не менее дв$х мин$т.
!=ем9 готовности ,*! пос3е в%3>;ени9 в<%3>;ате39 ,П, состав39ет J мин.
172 П=и $станов%е пе=е%3>;ате39 =еDимов =аAот< ,*! и@ по3оDени9 )., в
по3оDение НА!"UА2"M %=ат%ов=еменно @аго=а>тс9 сигна3< ,А,76.
1@2 ! отде3ьн<х ата%ах Z в ПП, @на;ение да3ьности до 6е3и& и@ме=енно4 в =еDиме
ОQSО)& от3и;аетс9 от истинно4 на J76 %м& ;то п=иводит % п=опадани> мето% госопо@навани9 в
отде3ьн<х 6и%3ах оA@о=а.
1L2 Не$сто4;ивое и@ме=ение += ма%с и += мин в =еDиме \}|& соп=овоDда>:еес9
п=оп$с%ами @аме=ов и инди%а6ии +& %о3еAани9ми @на;ени9 += ма%с& += мин& и@менением
п=и@на%а по3$сBе=<.
2>2 К=ат%ов=еменное п=опадание инди%а6ии «-ип подвесо%»& «П)»& на "., в
=еDиме )НП п=и вед$:ем ).,.
W.1W. В%*%ни% )р$''"ы8 *%#сти#2
,истема $п=ав3ени9 воо=$Dением ,*! и %омп3е%с св9@и К7+3А1& $станов3енн<е на
само3ете& оAеспе;ива>т ведение г=$ппов<х де4стви4 п=и в<по3нении Aоев<х @ада; в
Aеспомехово4 оAстанов%и днем в п=ост<х метео$с3ови9х с ви@$а3ьн<м в<де=Dиванием
Aоев<х по=9д%ов в г=$ппе инте=ва3 и дистан6и9 в п=еде3ах ви@$а3ьно4 видимости(& днем и
но;ь> в п=ост<х и с3оDн<х метео$с3ови9х Z с г3а@оме=н<м в<де=Dиванием по "П!
=асс=едото;енн<х Aоев<х по=9д%ов на инте=ва3ах и дистан6и9х 2W7W0 %м(.
! @ависимости от $с3ови4 ведени9 Aоев<х де4стви4 и инBо=ма6ии о во@д$Tно4
оAстанов%е с НА,* мог$т A<ть =еа3и@ован< по3$автономн<е и автономн<е г=$ппов<е
де4стви9.
!едение по3$автономн<х де4стви4 оAеспе;иваетс9 в =еDимах QН& QП п=и
в@аимоде4ствии с НА,* по %омандн<м =адио3ини9м $п=ав3ени9 ,ПК76V и ,ПК78W.
2е3е=асп=еде3ение в г=$ппе в<по3н9етс9 по те3е%одовом$ %ана3$ оAмена и3и го3осом.
Ана3и@ во@д$Tно4 оAстанов%и и п=ин9тие =еTени9 %оманди=ом г=$пп< на о=гани@а6и>
г=$ппового во@д$Tного Aо9 ос$:еств39етс9 по инBо=ма6ии& отоA=аDенно4 на "П! и ".,.
П=и автономн<х де4стви9х в<ход в Aоевое соп=и%основение с п=отивни%ом
ос$:еств39етс9 методом «самосто9те3ьн<4 поис%» во в=ем9 деD$=ства в по3осе
ответственности и3и в @аданном =а4оне& а та%Dе п=и соп=овоDдении само3етов д=$гих =одов
авиа6ии.
2е3е=асп=еде3ение в г=$ппе в<по3н9етс9 по К7+3А1 и го3осом.
П)/+*П)/#+/Н"/.
)а@де3 W 118
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
1. Команди=$& в<по3н9>:ем$ 6е3е=асп=еде3ение в г=$ппе п=и о=гани@а6ии
г=$ппового во@д$Tнго Aо9& неоAходимо =асп=еде39ть 6е3и та%им оA=а@ом& ;тоA<
т=ае%то=ии по3ета само3етов не пе=есе%а3ись в п=о6ессе ата% по3$;ени9 6е3е4 и
5Tе3они=овать само3ет< в г=$ппе по в<соте с 6е3ь> п=ед$п=еDдени9
сто3%новени9 само3етов п=и в<по3нении ата%и.
2. ! $;еAн<х по3етах п=и ата%е 6е3е4 п=и6е3ьн<е го=%и не в<по3н9ть.
П=и ведении г=$ппов<х де4стви4 ос$:еств39етс9:
Y %онт=о3ь %оманди=ом г=$пп< своего по3оDени9 и по3оDени9 своих ведом<х& а
та%Dе по3оDени9 вед$:их само3?тов @веньев оACединенно4 г=$пп<F
Y %онт=о3ь вед$:им @вена своего по3оDени9 и по3оDени9 своих ведом<х& а та%Dе
по3оDени9 %оманди=а оACединенно4 г=$пп< и %оманди=ов д=$гих @веньевF
Y %онт=о3ь ведом<м своего по3оDени9 в @вене и по3оDени9 %оманди=а своего
@венаF
Y ана3и@ 3?т;и%ом во@д$Tно7та%ти;ес%о4 оAстанов%и& отоA=аDаемо4 на "П!F
Y пе=еда;а от ведомого % %оманди=$ @вена и от %оманди=а @вена % %оманди=$
г=$пп< инBо=ма6ии оA одно4 и@ оAна=$Dенн<х ими 6е3е4F
Y =асп=еде3ение %оманди=ом оACединенно4 г=$пп< 6е3е4 меDд$ вед$:ими
@веньев и своим ведом<м с отоA=аDением на "П! $ вед$:его и ведомого
отмет%и 6е3и с $%а@анием 3инии в<сот<& ве%то=а с%о=ости и %$=саF
Y Bо=ми=ование п=ин9то4 и соAственно4 инBо=ма6ии о своих само3?тах и 6е39х
на "П! с масTтаAн<м п=едстав3ением относите3ьного по3оDени9 и
симво3ьн<ми оAо@на;ени9ми с%о=ости& в<сот< и %$=са с н$ме=а6ие4 и
отмет%ами& $%а@<ва>:ими 6е3ь& а та%Dе в<да;$ на "П! =9да =анDи=ов%и 6е3е4
по степени опасности.
П=и ведении г=$ппов<х де4стви4 аппа=ат$=а К7+3А1 оAеспе;ивает
автомати@и=ованн<4 оAмен инBо=ма6ие4 по те3е%одово4 =адио3инии св9@и в с3ед$>:их
ва=иантах:
Y меDд$ дв$м9 само3?тами в составе вед$:его и ведомого. ! 5том с3$;ае
пе=е%3>;ате3и =еDимов =аAот< К7+3А1 на само3?те вед$:его $станав3ива>тс9
в по3оDение ПА)А 1 ПА)А 2(& !+P& а на само3ете ведомого Z соответственно
в по3оDение ПА)А 1 ПА)А 2(& !+'& пе=е%3>;ате3ь сете4 оAмена ,/-L 1727J7
ПН на оAоих само3?тах по @адани>F
Y меDд$ само3?тами @вена в составе вед$:его @вена и до т=ех само3?тов ведом<х в
@вене. ! 5том с3$;ае пе=е%3>;ате3и =еDимов =аAот< К7+3А1 на само3?те
вед$:его $станав3ива>тс9 в по3оDение U+ и !+P& а на ведом<х само3?тах Z
соответственно в по3оDени9х U+ и !+'F
Y меDд$ само3?тами г=$пп< в составе %оманди=а оACединенно4 г=$пп< и до т=ех
само3?тов вед$:их @веньев.
П=и 5том %оманди= оACединенно4 г=$пп< однов=еменно 9в39етс9 вед$:им
под;иненного ем$ @вена. ! 5том с3$;ае пе=е%3>;ате3и =еDимов =аAот< К7+3А1 на само3ете
%оманди=а оACединенно4 г=$пп< $станав3ива>тс9 в по3оDение U+ и КП& а на само3етах
вед$:их @веньев Z соответственно в по3оDени9 О-К. и !+P& а на ведом<х само3етах Z
соответственно U+ и !+'.
П)/+*П)/#+/Н"/. П=и ведении г=$ппов<х де4стви4 пе=е%3>;ате3ь «)/S ),» нx
оACединенном п$3ьте $п=ав3ени9 К7+3А1 до3Dен A<ть $станов3ен в
ниDнее по3оDение О-К.(.
)а@де3 W 11V
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
+39 пе=еда;и 6е3и вед$:ем$ @вена %оманди= оACединенно4 г=$пп< до3Dен на
:ит%е 6е3е=асп=еде3ени9 наDать %ноп%и с номе=ом пе=едаваемо4 6е3и и номе=ом вед$:его
@вена& %ото=ом$ пе=едаетс9 6е3ь& пос3е ;его наDать %ноп%и U) и !!О+.
П=и пе=еда;е 6е3и от само3ета вед$:его @вена %оманди=$ оACединенно4 г=$пп<
3ет;и%$ вед$:его @вена неоAходимо наDать %ноп%и с номе=ом в<A=анно4 6е3и и номе=ом
само3ета %оманди=а оACединенно4 г=$пп<& пос3е ;его наDать %ноп%и U) и !!О+.
Пе=еда;а 6е3е4 вн$т=и %аDдого @вена от вед$:его % ведомом$ и оA=атно
ос$:еств39етс9 ана3оги;н<м оA=а@ом& п=и 5том %ноп%а U) не наDимаетс9.
+39 пе=еда;и 6е3и 3ет;и%$ наDимать на :ит%е 6е3е=асп=еде3ени9 то3ь%о одн$
%ноп%$ номе=а 6е3и и одн$ %ноп%$ с номе=ом того само3ета и3и г=$пп<(& %ото=ом$ он до3Dен
пе=едать 6е3ь.
+39 пе=еда;и с3ед$>:е4 6е3и д=$гом$ само3ет$ г=$пп< неоAходимо отDать %ноп%$
с номе=ом 6е3и& пе=еданно4 =анее.
2е3и& пост$пивTие в %а;естве 6е3е$%а@ани9 от вед$:его само3ета и3и от НА,*( на
"П! ведомого само3ета& инди6и=$>тс9 симво3ом с о6иB=ов%о4& $%а@анн<м на =ис.41&
по@и6и9 1& а пост$пивTие от ведомого само3ета на "П! вед$:его инди6и=$>тс9 симво3ом с
о6иB=ов%о4& $%а@анн<м на =ис. 40& по@и6и9 W. П=и 5том симво3 =а@ве=н$т относите3ьно оси
"П! на $го3& =авн<4 =а@ности %$=сов 6е3и и п=инима>:его само3ета.
Номе=а 6е3е4& пе=еданн<е пе=еда>:им само3етом и номе=а 6е3е4& п=ин9т<е
п=инима>:им само3етом& инди6и=$ем<е на "П!& не совпада>т& та% %а% %омп3е%сом К7+3А1
пе=еда>тс9 то3ь%о %оо=динат< 6е3е4.
О=иенти=ово;н<е @на;ени9 в<сот< и с%о=ости по3ета своих само3етов и 6е3е4
оп=еде39>тс9 3ет;и%ом по симво3ам с=авнением =а@ме=ов 3ини4 в<сот< и ве%то=ов с%о=ости
с масTтаAом& $%а@анн<м с3ева на "П!.
+39 отмен< 6е3и& на@на;енно4 =анее на пе=еда;$& неоAходимо в<по3нить те Dе
де4стви9& ;то и п=и пе=еда;е 6е3и& п=и 5том вместо %ноп%и !!О+ наDать %ноп%$ ,Q)О,. !
5том с3$;ае 6е3ь с соп=овоDдени9 $ пе=еда>:его не снимаетс9& а на "П! сп=ава от симво3а
6е3и ис;е@ает номе= само3ета& %ото=ом$ данна9 6е3ь пе=едава3ась пе=еда;а 6е3и
в@аимоде4ств$>:ем$ само3ет$ п=е%=а:аетс9(
ОтоA=аDение на "П! соAственного само3ета с его номе=ом& а та%Dе
в@аимоде4ств$>:их с ним само3етов @вена ос$:еств39етс9 симво3ами с о6иB=ов%ами&
$%а@анн<ми на =ис. 40& по@и6и9 1671X. П=и 5том симво3 соAственного само3ета& не@ависимо от
ста=Tинства в г=$ппе& инди6и=$етс9 по с=едни4 3инии на =ассто9нии 1/4 от ниDне4 г=ани6<
"П! с %$=сом& о=иенти=ованн<м по ве=ти%а3и 5%=ана& и не и@мен9етс9 в п=о6ессе всего
по3ета. К$=с< в@аимоде4ств$>:их само3етов @вена& инди6и=$ем<е на "П! данного само3ета&
и@мен9>тс9 относите3ьно его неподвиDного симво3а.
ОтоA=аDение на "П! само3етов в@аимоде4ств$>:их г=$пп ос$:еств39етс9
симво3ами с о6иB=ов%ами& $%а@анн<ми на =ис. JX& по@и6и9 12. ОтоA=аDение
в@аимоде4ств$>:их г=$пп само3етов ос$:еств39етс9 то3ь%о на "П! %оманди=а
оACединенно4 г=$пп< и вед$:их само3етов @веньев. На "П! ведом<х само3етов симво3<
в@аимоде4ств$>:их @веньев не отоA=аDа>тс9.
П=и в%3>;ении и@3$;ени9 на само3ете п=ин9та9 6е3ь отоDдеств39етс9 с
соAственн<ми 6е39ми ).,. ОтоDдеств3?нна9 6е3ь инди6и=$етс9 на "П! симво3ом с
о6иB=ов%о4& $%а@анн<м на =ис. JX& по@и6и9 4.
ОтоDдеств3ение 6епе4 п=оисходит в $@%ом + b w 10 %м& —г b w W]( и Tи=о%ом + b
m20 %м& —г b w 1V]( ст=оAах. П=и 5том ес3и пе=еданна9 6е3ь =ис. 41& по@и6и9 W1(
отоDдестви3ась в $@%ом ст=оAе& то она снимаетс9 с "П! и отоDдеств3енна9 с не4 6е3ь ).,
=ис. 41& по@и6и9 J( автомати;ес%и становитс9 =е%оменд$емо4 на ата%$ до тех по=& по%а
п=оисходит отоDдеств3ение в $@%ом ст=оAе.
/с3и ни одна и@ соп=овоDдаем<х 6е3е4 не попадает в $@%и4 ст=оA& то на "П!
оста?тс9 симво3 пе=еданно4 6е3и& %а% $%а@ате3ь 6ент=а Tи=о%ого ст=оAа& и п=оисходит
отоDдеств3ение всех 6е3е4& попавTих в Tи=о%и4 ст=оA =ис. 41& по@.1&J(.
+39 ата%и моDет A<ть в<A=ана то3ь%о одна и@ отоDдеств3енн<х 6е3е4 и3и
)а@де3 W 11X
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
неотоDдеств3?нн<х 6е3е4& соп=овоDдаем<х ).ПК в =еDиме ,нП.
+39 на@на;ени9 6е3и сеAе на ата%$& неоAходимо на :ит%е 6е3е=асп=еде3ени9 наDать
%ноп%$ с номе=ом в<A=анно4 6е3и и %ноп%$ !!О+. П=и 5том номе= 6е3и& на@на;енно4 на
ата%$& инди6и=$етс9 на "П! сп=ава в =9д$ =анDи=ов%и 6е3е4 по степени опасности =ис. JX&
по@. 14(.
На@на;енна9 на ата%$ 6е3ь моDет A<ть @ахва;ена стан6ие4 ).ПК с 3>Aо4 да3ьности
пос3е оAна=$Dени9 6е3и на "., и е? =$;ного отст=оAи=овани9 наDатием %ноп%и !!О+ на
)*+& ес3и пе=е%3>;ате3ь SАO! А!-7)*K на :ит%е $п=ав3ени9 ,*! $станов3ен в по3оDение
)*K& и3и автомати;ес%и п=и ата%е одино;но4 6е3и( п=и входе 6е3и в @он$ =а@=еT?нн<х
да3ьносте4 п$с%ов =а%ет& ес3и пе=е%3>;ате3ь $станов3ен в по3оDение А!-.
+39 сA=оса 6е3и с ата%и наDать на :ит%е 6е3е=асп=еде3ени9 %ноп%и с номе=ом 6е3и&
на@на;енно4 на ата%$& номе=ом своего само3?та и %ноп%$ ,Q)О,. П=и 5том на "П! в =9д$
=анDи=ов%и 6е3е4 по степени опасности по9витс9 номе= 6е3и& %ото=а9 автомати;ес%и
=е%оменд$етс9 3?т;и%$ на ата%$.
На само3?те& п=ин9вTем 6е3е$%а@ани9 от д=$гого само3?та& ста=Tего по =анг$&
Bо=ми=$етс9 =еDим QН QП( по инBо=ма6ии о 6е3и& пост$пивTе4 с пе=еда>:его само3?та.
*п=ав3ение само3?том на 5тапе наведени9 на 6е3ь по 6е3е$%а@ани> от пе=еда>:его
само3?та моDет A<ть в<по3нено в автомати;ес%ом и3и ди=е%то=ном =еDиме.
+39 пе=ехода в ди=е%то=н<4 =еDим наведени9 $становить пе=е%3>;ате3ь НА!/+
)*KН7А!- на :ит%е $п=ав3ени9 ,*! в по3оDение А!- и на п$3ьте ,А* наDать %ноп%$
НА!/+. *п=ав3ение само3?том ос$:еств39ть в=$;н$> по от%3онени> ди=е%то=но4 мет%и
Aо3ьTое %о3ь6о( на ".,.
+39 пе=ехода в автомати;ес%и4 =еDим $п=ав3ени9 само3?том допо3ните3ьно наDать
%ноп%$ А!- на п$3ьте ,А*.
!ход в @он$ =а@=еT?нн<х п$с%ов =а%ет по пе=еданно4 6е3и во@моDен и п=и =$;ном
$п=ав3ении само3?том Aе@ испо3ь@овани9 ,А*(& п=и 5том 3?т;и%$ неоAходимо дово=отами
само3?та $де=Dивать мет%$ 6е3и на "П! на ве=ти%а3ьно4 оси симмет=ии "П!.
W.16. Стан,ия 'р%*$'р%-*%ния "& "&!$.%нии са("!:та С/О-1?ЛМ2
W.16.1. ,тан6и9 п=една@на;ена д39 в<да;и инBо=ма6ии 3?т;и%$ оA оA3$;ении
само3?та& оп=еде3ени9 нап=ав3ени9 на оA3$;а>:ее с=едство& его типа и =еDима =аAот<.
,тан6и9 оAеспе;ивает:
Y оAна=$Dение оA3$;ени9 само3?та )., @енитно7=а%етн<х %омп3е%сов S)К(&
@енитно7ст=е3%ов<х %омп3е%сов S,К( и Aо=тов<ми )., ист=еAите3е47
пе=ехват;и%ов в с3ед$>:их се%то=ах:
а( по а@им$т$ w X0] в SП, и ПП, Z п=и оA3$;ении )., Aо3ьTо4
мо:ности и3и на ма3<х да3ьност9х от них& и не менее w 80] Z на
с=едних и Aо3ьTих да3ьност9хF
A( по $г3$ места не менее w J0] в SП, и ПП,F
Y оп=еде3ение нап=ав3ени9 на оA3$;а>:$> )., с то;ность> w 10] в се%то=е
w 40]& а в оста3ьно4 @оне с то;ность> до 40] в ПП, и до 4W] Z в SП,F
Y оп=еде3ение типа оA3$;а>:е4 )., по вид$ и@3$;ени9( и =еDима =аAот<
)., «оA@о=»& «соп=овоDдение»(F
Y оп=еде3ение наиAо3ее опасно4 )., и в<де3ение е? в %а;естве г3авного
ата%$>:его с=едства в<Aо= г3авно4 6е3и(F
Y оп=еде3ение динами%и сA3иDени9 и3и $да3ени9 с г3авн<м ата%$>:им
с=едством.
,тан6и9 оAеспе;ивает оAна=$Dение оA3$;а>:их )., и в<да;$ инBо=ма6ии о них
на да3ьности не менее 120 p от да3ьности де4стви9 о=$Dи9 ата%$>:его с=едства.
По3$;енна9 инBо=ма6и9 в<да?тс9 на инди%ато= =ис. JV(& =аспо3оDенн<4 на
п=иAо=но4 дос%е 3?т;и%а.
)а@де3 W 120
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
На T%а3ах пе3енга вн$т=енне4 Z @е3?н<е %=$г3<е мет%и& внеTне4 Z D?3т<е
о6иB=ованн<е мет%и в ПП, и D?3т<е т=е$го3ьн<е мет%и в SП,( инди6и=$етс9 истинное
по3оDение 6е3и по а@им$т$ относите3ьно си3$5та само3?та.
"нди%а6и9 а@им$та 6е3и ос$:еств39етс9 в<све;иванием @е3?но4 мет%и пе3енга на
вн$т=енне4 T%а3е.
"нди%а6и9 г3авно4 6е3и ос$:еств39етс9 однов=еменн<м в<све;иванием @е3ено4
мет%и на вн$т=енне4 T%а3е и D?3то4 о6иB=ованно4 мет%и на внеTне4 T%а3е.
"нди%а6и9 типа оA3$;а>:его с=едства ос$:еств39етс9 в<све;иванием мет%и с
оAо@на;ением:
/ Z оA3$;ение S)К «-е=ье=» и3и само3етами типа ˜74& ˜7104 с однов=еменн<м
в%3>;ением подсвета д39 наведени9 =а%ет типа «,па==о$»F
0 Z оA3$;ение S)К типа «Kапа=е3»& «!$3%ан» и3и S)К «,ив$3ьB»F
b Z оA3$;ение S)К типа «Oо%» и3и само3етами ˜714& ˜71W& ˜716 и ˜71V с Aо3ьTих
да3ьносте4(F
Н Z оA3$;ение S)К типа «На4%7Uе=%$3ес»& «Пат=иот»& «-а3ос»F
Г Z оA3$;ение с ма3<х да3ьносте4 само3ета ˜714& ˜71W& ˜716 и ˜71V и3и =а%ето4
«Rени%с» с )-, во@моDно в<све;ивание сигна3а U совместно с сигна3ом ™(F
С Z оA3$;ение само3етами типа ˜74& ˜7W& ˜7104& ˜7111 Aе@ в%3>;ени9 %ана3а
подсвета(& '")А#& MU*А)& .А0-Н"НU и3и S)К типа ^-е=ье=^& ^К=ота3ь^&
"нди%а6и9 о типе 6е3и ос$:еств39етс9 в<све;иванием мет%и @е3еного 6вета на
T%а3е типов. "нди%а6и9 о г3авном типе ос$:еств39етс9 в<све;иванием допо3ните3ьно4
мет%и D?3того 6вета над мет%о4 типа.
"нди%а6и9 динами%и сA3иDени9 с )., ос$:еств39етс9 в<све;иванием мето% на
T%а3е г=ада6ии мо:ности. Kем A3иDе само3ет A$дет под3етать % ).,& тем Aо3ьTе ;ис3о
мето% подсве;иваетс9 однов=еменно мет%и на=аста>т п=отив ;асово4 ст=е3%и(.
"нди%а6и9 динами%и сA3иDени9 само3ета с ата%$>:е4 =а%ето4 ос$:еств39етс9
миганием двиD$:е4с9 мет%и г=ада6ии мо:ности. 'ет%а =а%ет< двиDетс9 по ;асово4 ст=е3%е&
поо;е=едно на;ина>т мигать и гасн$ть мет%и г=ада6ии мо:ности(. На;а3о двиDени9 мет%и
соответств$ет =ас;етном$ п$с%$ =а%ет<& оп=еде39емом$ само4 =а%ето4.
"нди%а6и9 г=ани6< @он< по=аDени9 г3авн<м ата%$>:им с=едством ос$:еств39етс9
миганием одно4 и@ мето% на T%а3е г=ада6ии мо:ности.
"нди%а6и9 о =еDиме =аAот< ,ОП)О!О#+/Н"/ г3авного типа ос$:еств39етс9
в<све;иванием мет%и SАO!А- %=асного 6вета в 6ент=е инди%ато=а в =еDиме ОQSО) мет%а не
в<све;иваетс9(. ! наиAо3ее опасно4 сит$а6ии п=и п=иA3иDении =а%ет< % само3?т$( мет%а
SАO!А- пе=иоди;ес%и мигает.
"нди%а6и9 о =еDиме =аAот< )., нег3авн<х типов ос$:еств39етс9 посто9нн<м
в<све;иванием мет%и нег3авного пе3енга и типа в =еDиме соп=овоDдени9 и мигани9 с
пе=иодом оA@о=а п=и =аAоте )., в =еDиме оA@о=а.
"нди%а6и9 оA относите3ьном по3оDении оA3$;а>:е4 )., в ве=ти%а3ьно4
п3ос%ости ос$:еств39етс9 в<све;иванием D?3т<х мето% ! ве=х( и3и Н ни@(& =аспо3оDенн<х
в 6ент=е инди%ато=а.
П=и оA3$;ении само3ета под $г3ом w 1W] относите3ьно само3ета @аго=ание мето% !
и Н не $%а@<вает одно@на;но нап=ав3ение п=иема в $%а@анн<х $г3ах& вс3едствие ;его
доп$с%аетс9 @аго=ание мет%и ! на инди%ато=е п=и оA3$;ении сни@$ и3и однов=еменное
@аго=ание оAеих мето%.
Однов=еменно со светово4 инди%а6ие4 в T3емоBон в<даетс9 п=е=<вист<4 @в$%ово4
сигна3 ни@%о4 тона3ьности п=и оA3$;ении ).,& =аAота>:е4 в =еDиме ОQSО)& и3и
неп=е=<вн<4 @в$%ово4 сигна3 в<со%о4 тона3ьности Z в =еDиме ,ОП)О!О#+/Н"/.
U=ом%ость @в$;ани9 @в$%ового сигна3а =ег$3и=$етс9 =ег$39то=ом S!*К. П=и
от%3>;ении @в$%ово4 сигна3и@а6ии на инди%ато=е в<све;иваетс9 таA3о S!*К О-К..
)а@де3 W 121
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
W.16.2. Пе=ед по3?том д39 п=ове=%и исп=авности .006.' неоAходимо:
Y на п$3ьте $п=ав3ени9 стан6и4 $становить пе=е%3>;ате3и:
ОQSО) Z в ве=хнее по3оDение&
!N,О-А7-"П Z в по3оDение 1&WF
+"АПАSОН t& tt 7 А!-О'А- Z в по3оDение +"АПАSОН t& ttF
Y $становить в<%3>;ате3ь ,*О ОQО)ОНА на :ит%е питани9 в ве=хнее
по3оDение& п=и 5том @аго=аетс9 мет%а сигна3 исп=авности на инди%ато=еF
Y ;е=е@ 27J мин$т< наDать пе=е%3>;ате3ь КОН-) на инди%ато=е в по3оDение
А!-& п=и 5том до3Dн< в<светитьс9 все мет%и на инди%ато=е& а мет%а
сигна3и@а6ии исп=авности погасн$ть и вновь @аго=етьс9 ;е=е@ J7W се% п=и
исп=авно4 стан6ииF
Y пос3е @аго=ани9 мет%и сигна3и@а6ии исп=авности отп$стить пе=е%3>;ате3ь
КОН-)F
П=и с3$;а4ном наDатии пе=е%3>;ате39 КОН-) в по3оDение )*KН на инди%ато=е
гаснет мет%а сигна3и@а6ии исп=авности( д39 восстанов3ени9 =аAотоспосоAности стан6ии
%=ат%ов=еменно $становить его в по3оDение А!-F
Y $становить в<%3>;ате3ь ,*О ОQО)ОНА в ниDнее по3оDение.
W.16.J. ! по3?те в<де3ение типа г3авно4 )., п=отивни%а ос$:еств39етс9 в
автомати;ес%ом и3и =$;ном =еDиме.
+39 автомати;ес%ого в<де3ени9 г3авно4 )., неоAходимо пе=е%3>;ате3ем
!N,О-А7-"П $становить в<сот$ по3?та в одно и@ по3оDени4 1& W& V& 16& J0& а пе=е%3>;ате3ь
А!-О'А-7+"АПАSОН t& tt Z $становить в по3оDение +"АПАSОН t& tt по3оDение
А!-О'А- испо3ь@$етс9 п=и на3и;ии $ст=о4ств соп=9Dени9 стан6ии ,ПО71W с аппа=ат$=о4
)1Q(.
П=и подходе % @оне Aоев<х де4стви4 в%3>;ить в<%3>;ате3ь ,*О ОQО)ОНА. П=и
по3?те само3?та в @оне де4стви9 )., и сове=Tении манев=а с %=еном Aо3ее 1W] на инди%ато=е
мог$т %=ат%ов=еменно инди6и=оватьс9 J74 г3авн<х пе3енга. Нап=ав3ение на оA3$;а>:$>
)., в 5том с3$;ае оп=еде39етс9 по с=еднем$ г3авном$ пе3енг$ п=и инди6и=овании J7х
г3авн<х пе3енгов и по дв$м с=едним г3авн<м пе3енгам п=и инди6и=овании 47х г3авн<х
пе3енгов.
!<све;ивание мето% пе3енгов 10] и J0] с3ева и сп=ава относите3ьно %онт$=а
само3?та на инди%ато=е( соответств$ет оA3$;ени> само3ета с $%а@анн<х нап=ав3ени4& а
в<све;ивание мет%и W0] Z оA3$;ени> само3ета под $г3ом W0]7VW] с3ева и3и сп=ава с пе=едне4
по3$сBе=<.
Однов=еменное в<све;ивание мето% пе3енга X0] и W0] с3ева и3и сп=ава
свидете3ьств$ет оA оA3$;ении само3?та со сто=он< VW] 7 XW] соответств$>:его нап=ав3ени9
на ма3<х да3ьност9х от )., на Aо3ьTое да3ьност9х мет%а X0] не в<све;иваетс9 и во@моDно
п=опадание инди%а6ии(.
!<све;ивание то3ь%о 3ево4 п=аво4( мет%и се%то=а @адне4 по3$сBе=<
свидете3ьств$ет оA оA3$;ении само3ета с соответств$>:его нап=ав3ени9 @адне4 по3$сBе=<.
*п=ав3ение инди%а6ие4 в =еDиме =аAот< оA3$;а>:их с=едств п=ои@водитс9 с
помо:ь> в<%3>;ате39 ОQSО). ! по3оDении ОQSО) на инди%ато= в<даетс9 инBо=ма6и9 о
всех ).,& =аAота>:их в @оне п=иема& в от%3>;енном по3оDении в ниDнем по3оDении( Z на
инди%ато= в<даетс9 инBо=ма6и9 то3ь%о оA ).,& =аAота>:их в =еDиме ,ОП)О!О#+/Н"/
@а ис%3>;ением стан6и4& =аAота>:их в =еDиме ,ОП)О!О#+/Н"/ НА П)ОOО+/(.
П)/+*П)/#+/Н"/:
1. )еDим =аAот< Q)., %ва@инеп=е=<вного и@3$;ени9& =аAота>:их в =еDиме
,ОП)О!О#+/Н"/ НА П)ОOО+/ не оп=еде39етс9 мет%а SАO!А- не
инди6и=$етс9(.
)а@де3 W 122
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
2. П=и оA3$;ении Aо=тов<ми )., %ва@инеп=е=<вного и@3$;ени9 само3етов ˜714&
˜71W& ˜716& ˜71V и S)К «Пат=иот» на Aо3ьTих и с=едних да3ьност9х до W
г=ада6и4 мо:ности( г3авн<м инди6и=$етс9 мет%а типа «O» в мига>:ем
=еDиме. На ма3<х да3ьност9х г3авн<м инди6и=$етс9 мет%а типа «˜» с
однов=еменн<м погасанием мет%и типа «O» и $меньTением %о3и;ества
г=ада6ии мо:ности с пос3ед$>:им их на=астанием.
+39 =$;ного в<де3ени9 г3авно4 )., неоAходимо пе=е%3>;ате3ь !N,О-А7-"П
$становить в по3оDение инте=ес$>:е4 )., П& S& O& Н& ˜& ,(& п=и 5том на инди%ато=е стан6ии
инд$6и=$етс9 в<A=анна9 )., %а% г3авна9. "нди%а6и9 нетипов<х 6е3е4 моDет A<ть от%3>;ена
$станов%о4 пе=е%3>;ате39 !N,О-А7-"П в %=а4нее п=авое по3оDение.
"спо3ь@$9 инBо=ма6и>& оп=еде3ить тип ата%$>:его с=едства& нап=ав3ение ата%и и
=еDим =аAот<& п=ин9ть =еTение на в<по3нение манев=а д39 с=<ва @ахвата ата%$>:его
с=едства и3и п=именение помех.
П=и однов=еменно4 =аAоте ).ПК и .006.' во@моDно инди6и=ование 3оDно4
инBо=ма6ии на инди%ато=е .006.' в<све;ивание мето% пе3енгов 10& J0& W0& X0 с3ева и
сп=ава& типа ™& г=ада6ии мо:ности до V& мет%и !& Н и SАO!А-(.
+39 оп=еде3ени9 Bа%ти;ес%о4 оAстанов%и неоAходимо п=и во@моDности( на 5тапах
поис%а и оAна=$Dени9 6е3и пе=е%3>;ате3ь "S.*K71К!7О-К. на :ит%е $п=ав3ени9 ).ПК
$становить на W710 се% в по3оDение О-К..
На =аAот$ .006.' о%а@<вает в3и9ние =аAота на и@3$;ение аппа=ат$=< ,АП и@д.
.20J"1( Z в<све;иванием на инди%ато=е .006.' 3оDно4 инBо=ма6ии тип< ™ и ˜&
X0]&J0]&10] нег3авн<4 с3ева& W0] г3авн<4 с3ева& «ни@»& «@ахват»& 12 г=ада6и4 мо:ности& 3ев<4
@адни4 се%то=(.
П)/+*П)/#+/Н"/. П=и =аAоте аппа=ат$=< и@д..20J"1 на и@3$;ение инBо=ма6ие4
в<све;иваемо4 на инди%ато=е .006.' не по3ь@оватьс9.
Пос3е в<по3нени9 @адани9 от%3>;ить стан6и>.
W.18. Стан,ия актины8 '"(%8 Л2>3 !ит%р ИZ [из*%!и% Л2>3ИZW2
W.18.1. ,тан6и9 а%тивн<х помех и@де3ие .20J"1( ,АП( п=една@на;ена д39
индивид$а3ьно4 @а:ит< само3ета от по=аDени9 =адио$п=ав39ем<м о=$Dием %3ассов «во@д$х7
во@д$х» и «@ем397во@д$х».
Sа:ита ос$:еств39етс9 п$тем со@дани9 помех на@емн<м& %о=аAе3ьн<м и
само3етн<м =адио3о%а6ионн<м системам ).,( наведени9 и $п=ав3ени9 =а%етами& а та%Dе
го3ов%ами самонаведени9 U,Н( =а%ет с 6е3ь> сниDени9 ве=о9тности по=аDени9 ими
само3ета.
Аппа=ат$=а ,АП =а@ме:ена в 27х сCемн<х %онте4не=ах& подвеTиваем<х на 8 и V
то;%и подвес%и. ! 3евом %онте4не=е =а@ме:ена п=иемна9 ;асть стан6ии& в п=авом Z
пе=еда>:а9.
,тан6и9 со@дает:
Y %омп3е%с помех )., с неп=е=<вн<м и3и %ва@инеп=е=<вн<м и@3$;ением&
=аAота>:им в =еDиме поис%а и @ахвата на соп=овоDдениеF
Y %омп3е%с помех )., с неп=е=<вн<м и3и %ва@инеп=е=<вн<м и@3$;ением&
=аAота>:им в =еDиме соп=овоDдени9F
Y %омп3е%с помех )., с имп$3ьсн<м и@3$;ением& =аAота>:им в =еDиме
@ахватаF
Y %омп3е%с помех )., с имп$3ьсн<м и@3$;ением& =аAота>:им в =еDиме
соп=овоDдени9F
)а@де3 W 12J
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Y %омп3е%с ме=6а>:их помех )., и U,Н п=и по3ете само3ета в па=еF
Y %омп3е%с помех U,Н =а%етF
Y пе=ена6е3ивание U[{ =а%ет на подсти3а>:$> пове=хность @емн$> и3и
водн$>( п=и по3ете на в<сотах от W0 до W00 мF
Y помехи в с3ед$>:их се%то=ах @а:ит<:
а( по а@им$т$ w 60]
A( по $г3$ места w J0]
в( в пе=едне4 ПП,( и @адне4 SП,( по3$сBе=.
W.18.2. *п=ав3ение стан6ие4 ос$:еств39етс9 с :ит%а $п=ав3ени9&
=аспо3оDенного на п=авом Aо=т$.
На@на;ение о=ганов $п=ав3ени9 и инди%а6ии:
Y пе=е%3>;ате3ь П)"/'7П/)/+АKА оп=еде39ет =еDим =аAот< стан6ииF
Y пе=е%3>;ате3ь ПП,7SП, оп=еде39ет се%то= @а:ит<F
Y пе=е%3>;ате3ь )/#"' оп=еде39ет вид помехи в @ависимости от
$станов3енного по3оDени9F
Y %ноп%а КОН-) с3$Dит д39 п=ове=%и =аAотоспосоAности стан6ии
вст=оенн<м %онт=о3емF
Y сигна3ьное таA3о !N,ОКО/ ,АП сигна3и@и=$ет о в%3>;ении в<со%ого
нап=9Dени9F
Y сигна3ьное таA3о ОQ.*K сигна3и@и=$ет оA оA3$;ении само3ета ).,
п=отивни%а.
W.18.J. )еDим< =аAот< стан6ии.
,тан6и9 =аAотает в дв$х основн<х =еDимах П)"/' " П/)/+АKА и =еDиме
КОН-)О.L.
! =еDиме П)"/' ос$:еств39етс9 то3ь%о ана3и@ п=инимаем<х сигна3ов оA
оA3$;а>:их )., и п=ед$п=еDдение 3?т;и%а оA оA3$;ении.
! =еDиме П/)/+АKА ос$:еств39етс9 не то3ь%о п=ед$п=еDдение 3ет;и%а оA
оA3$;ении& но и со@дание оA3$;а>:е4 )., п=отивни%а с3ед$>:их видов помех в
@ависимости от по3оDени9 пе=е%3>;ате39 )/#"':
Y 1 Z %омп3е%сн<е помехи )., и U,Н =а%етF
Y 2& J& 4& W Z =а@3и;н<е 6е3енап=ав3енн<е %омп3е%с< помех соп=овоDдени>&
оAеспе;ива>:ие оптима3ьн<е помехи @а=анее оп=еде3енн<м ).,
п=отивни%аF
Y 6 Z ме=6а>:ие помехи п=и по3ете само3ета в па=е(F
Y 8 Z ни@%о;астотн<4 доп3е=овс%и4 T$мF
Y V Z в<со%о;астотн<4 T$мF
Y X Z антипод подсвет подсти3а>:е4 пове=хности(F
! =еDиме КОН-)О.L ос$:еств39етс9 п=ове=%а =аAотоспосоAности стан6ии
совместно с =еDимом П/)/+АKА.
П=оведение =еDима КОН-)О.L.
+39 п=оведени9 =еDима КОН-)О.L неоAходимо:
Y $становить в<%3>;ате3ь ,*О ОQО)ОНА в ве=хнее по3оDениеF
Y $становить пе=е%3>;ате3ь П)"/'7П/)/+АKА в по3оDение П)"/'F
Y пе=е%3>;ате3ь ПП,7SП, в 3>Aое по3оDениеF
Y пе=е%3>;ате3ь )/#"' в по3оDение Z 1.
Kе=е@ J&W74 мин пе=евести пе=е%3>;ате3ь П)"/'7П/)/+АKА в по3оDение
П/)/+АKА& п=и 5том @аго=итс9 светосигна3и@ато= !N,ОКО/ ,АП.
НаDать %ноп%$ КОН-) на в=ем9 не Aо3ее W710 се%& п=и 5том до3Dен @аго=етьс9
светосигна3и@ато= ОQ.*K& а светосигна3и@ато= !N,ОКО/ ,АП на %о=от%ое в=ем9 погаснет
)а@де3 W 124
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
и @аго=итс9 вновь.
Отп$стить %ноп%$ КОН-)& п=и 5том ;е=е@ 172 се% погаснет светосигна3и@ато=
ОQ.*K& ;то свидете3ьств$ет о но=ма3ьно4 =аAоте стан6ии& а светосигна3и@ато= !N,ОКО/
,АП на %о=от%ое в=ем9 погаснет и @аго=итс9 вновь. *становить пе=е%3>;ате3ь П)"/'7
П/)/+АKА в по3оDение П)"/'& п=и 5том светосигна3и@ато= !N,ОКО/ ,АП до3Dен
погасн$ть.
W.18.4. П=именение стан6ии в по3ете.
Пе=ед по3етом $становить пе=е%3>;ате3и:
Y П)"/'7П/)/+АKА в по3оDение П)"/'F
Y ПП,7SП, Z в по3оDение ПП,F
Y )/#"' Z в по3оDение 1.
Пос3е в@3ета в%3>;ить стан6и>& $становив в<%3>;ате3ь ,*О ОQО)ОНА в ве=хнее
по3оDение. Kе=е@ J&W74 мин стан6и9 готова % =аAоте.
! соответствии с @аданием на по3ет и3и п=и @аго=ании светосигна3и@ато=а ОQ.*K
$становить пе=е%3>;ате3ь П)"/'7П/)/+АKА в по3оDение П/)/+АKА.
!<Aо= се%то=а @а:ит< п=ои@водить $станов%о4 пе=е%3>;ате39 ПП,7SП, в
соответств$>:ее по3оDение& оп=еде39емое по инди%ато=$ стан6ии .006.'.
'игание светосигна3и@ато=а ОQ.*K п=ед$п=еDдает 3ет;и%а о неоAходимости
пе=ехода % Aо3ее 5BBе%тивн<м ме=ам @а:ит< $станов%о4 пе=е%3>;ате39 )/#"' в одно и@
по3оDени4 2...X& в<Aо= %ото=ого @ависит от во@д$Tно4 оAстанов%и.
П=и однов=еменно4 =аAоте ).ПК и и@д..20J"1 со@да>тс9 в@аимн<е помехи в их
=аAоте. П=ио=итетна9 =аAота и@д. .20J"1 п=и 5том пе=е%3>;ате3ь П)"/'7П/)/+АKА в
по3оDении П/)/+АKА( оAеспе;иваетс9 в<%3>;ением ).ПК $станов%о4 пе=е%3>;ате39
"S.*K71К!7О-К. в по3оDение О-К.( в с3ед$>:ее с3$;а9х:
Y п=и отс$тствии на Aо=т$ Aое%омп3е%та =а%ет )728 с )U,& %огда сигна3и@ато=
ОQ.*K в<све;иваетс9 и пе=е%3>;ате3ь ПП,7SП, $станов3ен в по3оDение
ПП, п=и =аAоте и@д. .20J"1( в SП, в@аимн<е помехи с ).ПК
отс$тств$>тF
Y п=и в<све;ивании на инди%ато=е стан6ии .006.' мето% типа П& O и3и Н в
с3$;ае =аAот< над мо=ем(& пе3енга г3авно4 6е3и в ПП, и в<све;ивании
инде%сов Н ни@( и SАO!А-.
+39 оAеспе;ени9 п$с%а =а%ет )728 с )U, п=и =аAоте и@д. .20J"1 в SП,
сигна3и@ато= ОQ.*K в<све;иваетс9& пе=е%3>;ате3ь ПП,7SП, в по3оDении SП,(
неоAходимо непос=едственно пе=ед п$с%ом $%а@анн<х =а%ет пе=евести пе=е%3>;ате3ь
П)"/'7П/)/+АKА в по3оDение П)"/'& пос3е п$с%а ;е=е@ J74 се% пе=евести в по3оDение
П/)/+АKА.
Пос3е в<по3нени9 @адани9 пе=е%3>;ате3ь П)"/'7П/)/+АKА $становить в
по3оDение П)"/'.
W.1V. Устр"#ст" ы&р"са 'ассины8 и ИК '"(%8 А//-?>2
W.1V.1. *ст=о4ство п=една@на;ено д39 индивид$а3ьно4 @а:ит< само3ета п$тем
со@дани9 помех =а%етам п=отивни%а с =адио3о%а6ионн<ми и теп3ов<ми го3ов%ами
самонаведени9 отст=е3ом пат=онов типа П)П7W0 и ПП"7W0 соответственно.
*п=ав3ение $ст=о4ством ос$:еств39етс9 в=$;н$> с п$3ьта $п=ав3ени9& на %ото=ом
$станов3ен< с3ед$>:ие о=ган< $п=ав3ени9:
Y пе=е%3>;ате3ь "Н-/)!А. +О .-2& д39 $станов%и инте=ва3а в=емени
меDд$ отст=е3амиF
Y пе=е%3>;ате3ь SА.П& д39 в<Aо=а %о3и;ества пат=онов в @а3пеF
Y таA3о +О .-2& д39 сигна3и@а6ии о %о3и;естве A3о%ов& сна=9Dенн<х
пат=онамиF
)а@де3 W 12W
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Y %ноп%а ,Q)О,& д39 в%3>;ени9 отст=е3а пат=онов д$A3и=$ет %ноп%$
,Q)О, +О .-2(F
Y %ноп%а ,-ОП& д39 п=е%=а:ени9 отст=е3а в неп=е=<вном =еDимеF
Y %ноп%а А!А) ,Q)О,& д39 ава=и4ного сA=оса отст=е3а(F
Y %ноп%а КОН-)& д39 п=ове=%и =аAотоспосоAности $ст=о4ства.
На 3евом Aо=т$ %аAин< и3и на )*+ =аспо3оDена %ноп%а ,Q)О, +О .-2& д39
в%3>;ени9 отст=е3а пат=онов.
W.1V.2. *ст=о4ство АПП7W0 по@во39ет в<по3н9ть отст=е3< пат=онов в с3ед$>:их
=еDимах:
Y одино;н<4 отст=е3 П)П7W0F
Y неп=е=<вн<4 отст=е3 П)П7W0F
Y одино;но7@а3пов<4 отст=е3 ПП"7W0F
Y неп=е=<вно7@а3пов<4 отст=е3 ПП"7W0F
Y ава=и4н<4 отст=е3 П)П7W0 и ПП"7W0.
+39 одино;ного отст=е3а пат=онов П)П7W0 неоAходимо пе=е%3>;ате3ь "Н-/)!А.
+О .-2 $становить в по3оDение 1 +О& а пе=е%3>;ате3ь SА.П Z в по3оDение О-К. и наDать
%ноп%$ ,Q)О, +О .-2.
+39 неп=е=<вного отст=е3а пат=онов П)П7W0 неоAходимо пе=е%3>;ате3ь
"Н-/)!А. +О .-2 $становить в одно и@ по3оDени4 1& 2 и3и J& а пе=е%3>;ате3ь SА.П Z в
по3оDение О-К. и наDать %ноп%$ ,Q)О, +О .-2. П=и 5том оAеспе;иваетс9 одино;н<4
отст=е3 всех пат=онов П)П7W0 се=ие4 с инте=ва3ом в се=ии соответственно 0&1& 0&W и3и 1&0 hе%.
+39 п=е%=а:ени9 отст=е3а наDать %ноп%$ ,-ОП.
+39 одино;но7@а3пового отст=е3а пат=онов ПП"7W0 неоAходимо пе=е%3>;ате3ь
"Н-/)!А. +О .-2 $становить в по3оDение О-К.& а пе=е%3>;ате3ь SА.П Z в одно и@
по3оDени4 1& 2 и3и 4 и наDать %ноп%$ ,Q)О, +О .-2. П=и 5том оAеспе;иваетс9
однов=еменн<4 отст=е3 соответственно одного& дв$х и3и ;ет<=ех пат=онов.
+39 неп=е=<вно7@а3пового отст=е3а пат=онов ПП"7W0 неоAходимо пе=е%3>;ате3ь
"Н-/)!А. +О .-2 $становить в по3оDение 1& 2 и3и J& а пе=е%3>;ате3ь SА.П Z в по3оDение
1& 2 и3и 4 и наDать %ноп%$ ,Q)О, +О .-2. П=и 5том оAеспе;иваетс9 однов=еменн<4 отст=е3
соответственно одного& дв$х и3и ;ет<=ех пат=онов с инте=ва3ом меDд$ отст=е3ами J& 4 и3и 6
се%. +39 п=е%=а:ени9 отст=е3а 3а%ать %ноп%$ ,-ОП.
П=и от%а@е основно4 6епи в<A=оса отст=е3 пат=онов в<по3н9ть ава=и4но.
+39 ава=и4ного отст=е3а сA=оса( пат=онов неоAходимо наDать %ноп%$ А!А)
,Q)О, и отп$стить пос3е отст=е3а сA=оса( неоAходимого %о3и;ества пат=онов.
П=и 5том отст=е3 сA=ос( пат=онов ос$:еств39етс9 се=ие4 с инте=ва3ом 0&1 се%.
Пос3е отст=е3а %аDд<х 12 пат=онов в 3>Aом =еDиме на таA3о +О .-2 A$дет
гасн$ть поо;е=едно одна 3ампа соответств$>:его типа пат=онов.
W.1V.J. ! по3ете отст=е3 пат=онов в<по3н9ть на AесBо=саDн<х =еDимах =аAот<
двигате3е4 во всем диапа@оне в<сот и с%о=осте4 по3ета само3ета.
!<Aо= типа отст=е3иваем<х помех и =еDима отст=е3а ос$:еств39ть в @ависимости
от @адани9 на по3ет и3и от со@давTе4с9 Aоево4 оAстанов%и.
П=и по3$;ении инBо=ма6ии оA ата%е с на@емн<х КП& от стан6ии ,ПО71W& с д=$гих
само3етов( само3етами п=отивни%а со сто=он< SП, в<по3н9ть отст=е3 пат=онов типа ПП"7W0
се=ие4 @а3пов по два пат=она в @а3пе и инте=ва3ами меDд$ @а3пами 4 се% J се%(F
пе=е%3>;ате3ь SА.П в по3оDении 2& пе=е%3>;ате3ь "Н-/)!А. +О .-2 в по3оDении .-2
1& с однов=еменн<м в<по3нением манев=а отво=от на 60] с ма%сима3ьно4 пе=ег=$@%о4 на
AесBо=саDн<х =еDимах =аAот< двигате3е4(.
П=и ата%е со сто=он< ПП, в<по3н9ть отст=е3 пат=онов типа ПП"7W0 се=ие4 по
одном$ с инте=ва3ом 4 се% J се%(& пе=е%3>;ате3ь SА.П в по3оDении 1& пе=е%3>;ате3ь
"Н-/)!А. +О .-2 в по3оDении .-2 1.
Пос3е с=<ва ата%и п=отивни%а отст=е3 п=е%=атить.
)а@де3 W 126
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
П=и по3етах в @оне де4стви9 пе=еносн<х S)К отст=е3 пат=онов типа ПП"7W0
в<по3н9ть се=ие4 @а3пов по два пат=она в @а3пе с инте=ва3ом меDд$ @а3пами 4 се% J се%(.
Отст=е3 на;инать п=и входе в @он$ во@моDн<х п$с%ов =а%ет п=и по3ете на в<соте менее J000
м и п=е%=а:ать пос3е в<хода и@ @он< во@моDн<х п$с%ов и3и наAо=а в<сот< Aо3ее J000 м.
Пос3е в<по3нени9 @адани9 пе=е%3>;ате3и "Н-/)!А. +О .-2 и SА.П $становить
в по3оDение О-К..
)ис. 20. "нBо=ма6и9 на "П! от ).ПК п=и наведении с НА,*.
1 Z +а3ьность по @апас$ топ3ива.
2 Z От%3онение от @аданного %$=са •• b •те% Z •@ад(.
J Z Sона во@моDного по3оDени9 6е3и с НА,* в =еDиме QП.
4 Z 2е3ь с НА,* с 3иние4 в<сот<& номе=ом и ве%то=ом с%о=ости.
W Z Sона оA@о=а с Q).,.
6 Z "нде%с ист=еAите39 с 3иние4 в<сот< и ве%то=ом с%о=ости.
8 Z Номе= ист=еAите39.
V Z 'асTтаA.
)а@де3 W
3
2
1
20
1 2
8 7 6
2
3
4
5
128
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. 21. !ид 5%=ана "., в =еDиме НА!/+/Н"/ и ОQSО) вед$:и4 ).ПК(.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости.
2 Z ,%о=ость те%$:а9.
J Z ,%о=ость @аданна9 истинна9(.
4 Z 'ет%а наведени9.
W Z a%а3а %$=са.
6 Z -е%$:и4 %$=с.
8 Z +и=е%то=на9 мет%а ,А*(.
V Z 'ет%а опо@навани9 6е3и 6е3ь сво9(.
X Z !<сота 6е3и.
10 Z !<сота Aа=омет=и;ес%а9 те%$:а9.
11 Z U=ани6а @он< оA@о=а с мет%о4 го=и@онта.
12 Z ,имво3 само3ета.
1J Z Н$3ева9 отмет%а T%а3< %=ена.
14 Z Sона оA@о=а ). и @она оA@о=а "., по $г3$ места.
1W Z НеподвиDное пе=е%=естие.
16 Z По=9д%ов<4 номе= ст=о%и& на %ото=о4 находитс9 3$;.
18 Z -ип в<A=анного % п=именени> о=$Dи9.
1V Z Sона поис%а по а@им$т$.
1X Z ,т=оA @ахвата ). п=и =$;ном @ахвате 6е3и.
1Xа Z ,т=оA @ахвата ). п=и автомати;ес%ом @ахвате 6е3и.
1XA Z ,т=оA @ахвата ). п=и автомати;ес%ом @ахвате 6е3и в КН.
20 Z +а3ьность до 6е3и с НА,*.
21 Z "нде%с "S. сигна3 на3и;и9 и@3$;ени9 в п=ост=анство(.
22 Z Sона оA@о=а по а@им$т$.
2J Z 'ет%а оAна=$Dенно4 6е3и.
24 Z a%а3а да3ьности.
2W Z )а@ов<е %оманд<: ПП, Z пе=едн99 по3$сBе=а ата%иF SП, Z @адн99 по3$сBе=а ата%иF
). Z вед$:и4 %ана3 ).,F АП Z а%тивна9 помехаF КН Z %омандное наведениеF QН Z
Aо=товое наведениеF QП Z Aо=тово4 поис%F ! Z ве=ти%а3ьF R Z Bо=саDF - Z п=иводF ”
Z пе=ена6е3иваниеF А Z ата%а ,НП.
)а@де3 W
1200
1300
1500
11700
10 11 12
(ЗПС) ППС
2
1
25
24
22
3 8 19б 5 6 4 7 9 10
11
12
13
14
15
16
17
100
ИЗЛ
3
23 19 19а 21 20 18
27Р
РЛ
АП
(БП) БН КН
(Т ) ! В
А
12V
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. 22. )еDим оA@о=а в Aо3ьTом по3е п=и =$;ном @ахвате вед$:и4 О.,(.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости.
2 Z ,%о=ость те%$:а9.
J Z ,%о=ость @аданна9 истинна9(.
4 Z 'ет%а наведени9.
W Z a%а3а %$=са.
6 Z -е%$:и4 %$=с.
8 Z +и=е%то=на9 мет%а ,А*(.
V Z !<сота 6е3и.
X Z !<сота Aа=омет=и;ес%а9 те%$:а9.
10 Z U=ани6а @он< оA@о=а по а@им$т$ и $г3$ места.
11 Z ,имво3 само3ета.
12 Z Н$3ева9 отмет%а T%а3< %=ена.
1J Z 'ет%а по3оDени9 Aо3ьTого и3и ма3ого по39 по $г3$ места относите3ьно го=и@онта.
14 Z НеподвиDное пе=е%=естие.
1W Z 'ет%а Aо3ьTого и3и ма3ого по39 по а@им$т$.
16 Z -ип в<A=анного % п=именени> о=$Dи9.
18 Z U=ани6а @он< оA@о=а с мет%о4 го=и@онта.
1V Z ,т=оA @ахвата О., ст=оA ма3ого по39 20]хW](.
1X Z +а3ьность до 6е3и с НА,*.
20 Z "нде%с "S. сигна3 на3и;и9 и@3$;ени9 в п=ост=анство(.
21 Z 'ет%а оAна=$Dенн<х 6е3е4.
22 Z +и=е%то=на9 мет%а се%то=а га@а.
2J Z )а@ов<е %оманд<: ПП,& SП,& -П& КН& !& -& ”& R& QН& QП мига>:ие сигна3и@и=$>т
о том& ;то неоAходимо пе=е%3>;итс9 на вед$:и4 ).,(& 'г Z ма3<4 га@& 'ах Z
ма%сима3ьн<4 =еDим двигате3е4& -P Z то=мо@но4 :ито%& -П Z вед$:и4 %ана3
О.,.
)а@де3 W
1370
1250
11500
10400
1" 20 21
(ЗПС) ППС
2
1
23
10
3 4 21 5 6 18 7 8 9
11
12
13
14
17
16
21,0
ИЗЛ
22 15 20 19 18
27Т
ТП
БП БН КН
В

Т
!
М#
М$%
Т&
ОТВ ( )
12X
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. 2J. !ид 5%=ана "., в =еDиме ата%а в )НП.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости.
2 Z ,%о=ость те%$:а9 истинна9(.
J Z ,%о=ость @аданна9 истинна9(.
4 Z 'ет%а наведени9.
W Z +и=е%то=на9 мет%а ,А*(.
6 Z !<сота 6е3и.
8 Z !<сота Aа=омет=и;ес%а9 те%$:а9.
V Z ,имво3 само3ета.
X Z Н$3ева9 отмет%а T%а3< %=ена.
10 Z -ип в<A=анного % п=именени> о=$Dи9.
11 Z )а@ов<е %оманд<: А Z ата%аF R Z Bо=саDF U• Z го=%а вве=хF U• Z го=%а вни@F П) Z
п$с% =а@=еTен.
12 Z a%а3а да3ьности и инде%с да3ьности.
1J Z !=ем9& оставTеес9 до вст=е;и =а%ет< с 6е3ь>.
14 Z a%а3а с%о=ости сA3иDени9.
1W Z -е%$:ее @на;ение с%о=ости сA3иDени9.
16 Z ,оAственна9 с%о=ость.
18 Z Н$3ева9 с%о=ость сA3иDени9.
1V Z .ини9 тангаDа с 6иB=ов<м с;ет;и%ом те%$:его @на;ени9.
1X Z )а%$=с 6е3и.
20 Z 'ет%и ма%сима3ьн<х += ма%с1& += ма%с2( =а@=еTенн<х и минима3ьно4 += мин(
=а@=еTенн<х да3ьносте4 п$с%а.
21 Z 'ет%а 6е3и ви@и=на9 мет%а(.
22 Z +а3ьность с )*+ п=и НПО.
)а@де3 W
1300
1250
13500
11700
1" 20 21
(ЗПС) ППС
2
1
11
10
3 12 13 21 4 5 6 7
8
9
16
15
14
17
10
ПР
40
19 20 22 18
27Р
РЛ

А
Г (Г )
!
50
20
1J0
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. 24. ОA@о=но7с3ед9:ее ма3ое по3е.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости.
2 Z -е%$:а9 с%о=ость п=иAо=на9(.
J Z a%а3а %$=са.
4 Z -е%$:и4 %$=с.
W Z -е%$:а9 Aа=омет=и;ес%а9 в<сота.
6 Z U=ани6а @он< оA@о=а с мет%о4 го=и@онта.
8 Z Н$3ева9 отмет%а T%а3< %=ена.
V Z 'ет%а по3оDени9 Aо3ьTого и3и ма3ого по39 по $г3$ места относите3ьно го=и@онта.
X Z НеподвиDное пе=е%=естие.
10 Z 'ет%а Aо3ьTого и3и ма3ого по39 по а@им$т$.
11 Z -ип в<A=анного % п=именени> о=$Dи9.
12 Z 'ет%и по3оDени9 "., относите3ьно го=и@онта.
1J Z 'ет%а "S..
14 Z )а@ова9 %оманда -П.
1W Z ,т=оA @ахвата О., ма3ое по3е J]хJ](.
16 Z 'ет%и оAна=$Dенн<х 6е3е4.
)а@де3 W
1370 11700
10 11 12
27Т
1
14
15
10
2 16 3 4 5
8
9
7
12
6
11
13
ИЗЛ
ТП
1J1
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. 2W. )еDим автосоп=овоDдени9 п=и НПО вед$:и4 О.,(.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости.
2 Z ,%о=ость те%$:а9.
J Z ,%о=ость @аданна9 истинна9(.
4 Z 'ет%а наведени9.
W Z +и=е%то=на9 мет%а ,А*(.
6 Z !<сота 6е3и @аданна9.
8 Z !<сота Aа=омет=и;ес%а9 те%$:а9.
V Z ,имво3 само3ета.
X Z Н$3ева9 отмет%а T%а3< %=ена.
10 Z -ип в<A=анного % п=именени> о=$Dи9.
11 Z 'ет%а "S..
12 Z +и=е%то=на9 мет%а се%то=а га@а.
1J Z )а@ов<е %оманд< ПП,& SП,& -П& А& U•& U•& П)& R(.
14 Z a%а3а да3ьности и инде%с те%$:е4 да3ьности.
1W Z .ини9 тангаDа с 6иB=ов<м с;ет;и%ом те%$:его @на;ени9.
16 Z )а%$=с 6е3и.
18 Z 'ет%и ма%сима3ьн<х += ма%с1& += ма%с2( =а@=еTенн<х и минима3ьно4 += мин(
=а@=еTенн<х да3ьносте4 п$с%а.
1V Z 'ет%а 6е3и ви@и=на9 мет%а(.
1X Z U=ани6а по39 соп=овоDдени9.
)а@де3 W
1370
1250
11500
10400
(ЗПС) ППС
2
1
13
17
16
3 4 14 18 5 6 7
8
9
19
10
ПР
ИЗЛ
12 11 13 15
27Т
ТП
А
Г↑ Г↓(
!
ОТВ ( )
10
25
1J2
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. 26. )еDим автосоп=овоDдени9 п=и НПО до наDати9 %ноп%и !!О+
д39 =$;ного ввода да3ьности вед$:и4 О.,(.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости.
2 Z ,%о=ость те%$:а9.
J Z 'ет%а наведени9.
4 Z 'ет%а 6е3и ви@и=на9 мет%а(.
W Z !<сота Aа=омет=и;ес%а9 те%$:а9.
6 Z Н$3ева9 отмет%а T%а3< %=ена.
8 Z НеподвиDное пе=е%=естие.
V Z -ип в<A=анного % п=именени> о=$Dи9.
X Z )а@ов<е %оманд<.
10 Z a%а3а да3ьности 10 %м.
11 Z 'ет%а "S..
12 Z +и=е%то=на9 мет%а се%то=а га@а.
1J Z +а3ьность до 6е3и& $станов3енна9 потен6иомет=ом !!О+ +А.LН в=$;н$> по
данн<м с КП го3осом.
14 Z U=ани6а по39 соп=овоDдени9.
)а@де3 W
1350 14100
(ЗПС) ППС
2
1
9
10
3 4 5
6
7
14
8
14,5
ИЗЛ
12 11 13
27Т
ТП
А

!
15
1JJ
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. 28. "нди%а6и9 п=и @ахвате 6е3и в =еDиме !/)-"КА.L.
1 Z U=ани6< @он< @ахвата О., и ).ПК.
2 Z -ип в<A=анного % п=именени> о=$Dи9.
)а@де3 W
1
2
ИЗЛ 73
1J4
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. 2V. "нди%а6и9 п=и @ахвате 6е3и в =еDиме a./'
инди%а6и9 на ви@и=е Н,2(.
1 Z П=и6е3ьн<е %о3ь6а Н,П.
2 Z 'ига>:ие п=и6е3ьн<е %о3ь6а с ;астото4 2 U6( п=и @ахвате 6е3и О.,&
).ПК и3и -U,.
J Z П=и6е3ьн<е %о3ь6а и пе=е%=естие п=и в<да;е %оманд< П).
4 Z П=и6е3ьн<е %о3ь6а с пе=е%=естием& мига>:ие в п=отивоBа@е с ;астото4 2 U6( п=и
в<да;е =а%етами )78J1 сигна3 НОП.
)а@де3 W
1 2 3 4
1JW
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. 2X. "нди%а6и9 @ахвата 6е3и то3ь%о =а%етами )78J1 -U,( в =еDиме
ОП-"КА.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости.
2 Z ,%о=ость те%$:а9.
J Z ,т=оA @ахвата в нат$=а3ьном $г3овом масTтаAе(.
4 Z ,имво3 само3ета.
W Z !<сота Aа=омет=и;ес%а9 те%$:а9.
6 Z Н$3ева9 отмет%а T%а3< %=ена.
8 Z НеподвиDное пе=е%=естие.
V Z -ип в<A=анного % п=именени> о=$Dи9.
X Z "нде%с "S..
10 Z П) Z п$с% =а@=еTен.
)а@де3 W
1350 1200
2
1
3 4 5
6
7
8
ПР
ИЗЛ
9 10
73
1J6
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. J0. "нди%а6и9 п=и п=и6е3ивании !П* методом Н/,"НO)ОННАM
,-)/.LQА п=и да3ьности до 6е3и менее 1400 м.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости.
2 Z ,%о=ость те%$:а9.
J Z ПодвиDное п=и6е3ьное пе=е%=естие.
4 Z ,имво3 само3ета.
W Z !<сота Aа=омет=и;ес%а9 те%$:а9.
6 Z !и@и=на9 мет%а& совпада>:а9 с ви@$а3ьно видимо4 6е3ь>.
8 Z Н$3ева9 отмет%а T%а3< %=ена.
V Z .ини9 тангаDа с 6иB=ов<м с;ет;и%ом те%$:его @на;ени9.
X Z Qоево4 %омп3е%т сна=9дов.
10 Z "нде%с "S..
11 Z К=$гова9 T%а3а ма%сима3ьно4 5BBе%тивно4 V00 м( да3ьности Z =аспо3агаетс9
во%=$г ви@и=но4 мет%и.
12 Z )а@ов<е %оманд< SП, и А.
)а@де3 W
1350 7100
2
1
12
3 11 4 5
6
7
8
9
ИЗЛ
10

4
ЗПС
А
15
1J8
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. J1. "нди%а6и9 п=и п=и6е3ивании !П* методом Н/,"НO)ОННАM
,-)/.LQА п=и да3ьности до 6е3и Aо3ее 1400 м.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости.
2 Z ,%о=ость те%$:а9.
J Z a%а3а да3ьности и инде%с те%$:е4 да3ьности.
4 Z ,имво3 само3ета.
W Z !<сота Aа=омет=и;ес%а9 те%$:а9.
6 Z !и@и=на9 мет%а& совпада>:а9 с ви@$а3ьно видимо4 6е3ь>.
8 Z Н$3ева9 отмет%а T%а3< %=ена.
V Z .ини9 тангаDа с 6иB=ов<м с;ет;и%ом те%$:его @на;ени9.
X Z Qоево4 %омп3е%т сна=9дов.
10 Z "нде%с "S..
11 Z НеподвиDное пе=е%=естие.
12 Z )а@ов<е %оманд< SП, и А.
)а@де3 W
1350 7100
2
1
12
3 11 4 5
6
7
8
9
ИЗЛ
10

4
ЗПС
А
15
5
1JV
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. J2. "нди%а6и9 п=и п=и6е3ивании !П* методом П)ОUНОS7
+О)О#КА п=и п=авом %=ене J](.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости.
2 Z ,%о=ость те%$:а9.
J Z Qа@а 6е3и =а@ме= 6е3и в мет=ах(.
4 Z !<сота Aа=омет=и;ес%а9 те%$:а9.
W Z U=ани6а до=оD%и.
6 Z .ини9 тангаDа с 6иB=ов<м с;ет;и%ом те%$:его @на;ени9.
8 Z Qоево4 %омп3е%т сна=9дов.
)а@де3 W
1350 7100
2
1
3 4
5
6
7
4
45,0
20
1JX
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. JJ. !ид п=и6е3ьно4 сет%и в =еDиме ,/-КА.
1 Z 2ент=а3ьна9 то;%а пе=е%=ести9.
2 Z aт=ихи д39 оп=еде3ени9 да3ьности до 6е3и.
J Z !е=ти%а3ьна9 3ини9 со T%а3о4 в т<с9;н<х.
4 Z U=ани6< ведени9 ст=е3ьA< п=и =а@3и;н<х с%о=ост9х 6е3и +ст= b 400 м. )а%$=с до
2/4: а Z E6е3и b W00 Z 800 %м/;& A Z E6е3и b 800 Z X00 %м/;& в Z E6е3и b X00 Z 1000
%м/;(.
W Z Пе=е%=естие& соответств$>:ее 2] JW т<с.(
6 Z )адиа3ьн<е %о3ь6а 60 т<с. и 100 т<с.
)а@де3 W
1 2
3
4
5
6
2
4
6
'
10
а
A
в
140
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. J4. П=и6е3ивание по на@емн<м 6е39м Н), и3и !П* до ПS и3и
пос3е отп$с%ани9 %ноп%и !!О+ п=и ПS.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости.
2 Z ,%о=ость те%$:а9.
J Z a%а3а %$=са.
4 Z -е%$:и4 %$=с.
W Z ,имво3 само3ета.
6 Z !<сота Aа=омет=и;ес%а9 те%$:а9.
8 Z .ини9 тангаDа с 6иB=ов<м с;ет;и%ом те%$:его @на;ени9.
V Z Н$3ева9 отмет%а T%а3< %=ена.
X Z П=и6е3ьна9 ма=%а.
10 Z -ип в<A=анного % п=именени> о=$Dи9 Н),(.
11 Z a%а3а да3ьности и инде%с те%$:е4 да3ьности.
12 Z "@3$;ение .+ в%3>;ено.
1J Z 'ет%и ма%сима3ьно4 += ма%с( и минима3ьно4 += мин( =а@=еTенн<х да3ьносте4.
)а@де3 W
700 1100
2
1
12
13
3 4 5 6
7
8
9
10
ПР
11

С'
Л(

15
5
11 12 13
141
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. JW. П=и6е3ивание по на@емн<м 6е39м АQ до ПS
Н/,"НO)ОННN0 '/-О+(.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости.
2 Z ,%о=ость те%$:а9.
J Z a%а3а %$=са.
4 Z -е%$:и4 %$=с.
W Z ,имво3 само3ета.
6 Z !<сота Aа=омет=и;ес%а9 те%$:а9.
8 Z .ини9 тангаDа с 6иB=ов<м с;ет;и%ом те%$:его @на;ени9.
V Z Н$3ева9 отмет%а T%а3< %=ена.
X Z П=и6е3ьна9 ма=%а.
10 Z -ип в<A=анного % п=именени> о=$Dи9 AомA<(.
11 Z a%а3а да3ьности и инде%с те%$:е4 да3ьности.
12 Z "@3$;ение .+ в%3>;ено.
1J Z 'ет%а ма%сима3ьно4 += ма%с( =а@=еTенно4 да3ьности сA=оса.
14 Z *%а@ате3ь нап=ав3ени9 3инии =а@=<вов.
)а@де3 W
700 1000
2
1
12
13
3 4 5 6
7
8
14
9
10
ПР
11

Б
Л(

15
5
11 12 13
142
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. J6. П=и6е3ивание АQ пос3е наDати9 QК.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости.
2 Z ,%о=ость те%$:а9.
J Z a%а3а %$=са.
4 Z -е%$:и4 %$=с.
W Z +и=е%то=н<4 инде%с.
6 Z !<сота Aа=омет=и;ес%а9 те%$:а9.
8 Z !е%то= те%$:е4 пе=ег=$@%и.
V Z Н$3ева9 отмет%а T%а3< %=ена.
X Z .ини9 тангаDа с 6иB=ов<м с;ет;и%ом те%$:его @на;ени9.
10 Z -ип в<A=анного % п=именени> о=$Dи9 AомA<(.
11 Z ,имво3 само3ета.
12 Z a%а3а в=емени и инде%с те%$:его в=емени& оставTегос9 до сA=оса АQ и3и
по9в3ени9 симво3а U•(.
1J Z Uо=%а вве=х п=и %аA=и=овании(.
)а@де3 W
'20 300р
2
1
12
13
3 4 5 6
7
8
9
10
11

Б
Г↑

10
10
11 12 13
14J
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. J8. П=и6е3ивание п=и наDато4 %ноп%е !!О+.
1 Z -енден6и9 и@менени9 с%о=ости.
2 Z ,%о=ость те%$:а9.
J Z a%а3а %$=са.
4 Z -е%$:и4 %$=с.
W Z ,имво3 само3ета.
6 Z !<сота Aа=омет=и;ес%а9 те%$:а9.
8 Z .ини9 тангаDа с 6иB=ов<м с;ет;и%ом те%$:его @на;ени9.
V Z Н$3ева9 отмет%а T%а3< %=ена.
X Z П=и6е3ьна9 ма=%а.
10 Z -ип в<A=анного % п=именени> о=$Dи9 Н),(.
11 Z a%а3а да3ьности и инде%с те%$:е4 да3ьности.
12 Z "@3$;ение .+ в%3>;ено.
1J Z 'ет%и ма%сима3ьно4 += ма%с( и минима3ьно4 += мин( =а@=еTенн<х да3ьносте4.
)а@де3 W
700 1100
2
1
12
13
3 4 5 6
7
8
9
10
11

С'
Л(

20
5
11 12 13
144
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. JV. .и6ева9 пане3ь инди%ато=а ,ПО.
1 Z -аA3о S!*К О-К..
2 Z -ип г3авно4 ).,.
J Z -ип ).,.
4 Z 'ет%а пе3енга и г3авного пе3енга 3евого @аднего се%то=а.
W Z По@и6и9 г3авно4 ).,.
6 Z 'ет%и ! ве=х(& Н ни@(.
8 Z Пе3енг г3авно4 ).,.
V Z 'ет%а сигна3и@а6ии исп=авности.
X Z a%а3а пе3енга внеTн99(.
10 Z a%а3а пе3енга вн$т=енн99(.
11 Z a%а3а г=ада6ии мо:ности.
12 Z Пе3енг ).,.
1J Z 'ига>:ие сегмент< г=ани6< мо:ности @он< по=аDени9(.
14 Z 'ет%а пе3енга и г3авного пе3енга п=авого @аднего се%то=а.
1W Z a%а3а типов.
16 Z )$%о9т%а НОKL.
18 Z Пе=е%3>;ате3ь )*KН7А!-.
)а@де3 W
8 9

1 3 17 16
10
11
12
13
14
15
ЗВ!
"#!$
7
6
5
4
2
14W
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. JX. "нBо=ма6и9 на "П! само3ета %оманди=а оACединенно4 г=$пп<.
1 Z 2е3ь с 3иние4 в<сот< и ве%то=ом с%о=ости& пе=еданна9 от %оманди=а @вена и3и
ведомого %оманди=$ оACединенно4 г=$пп< неотоDдеств3енна9(.
2 Z Номе= 6е3и.
J Z Номе= само3ета& от %ото=ого п=иT3а 6е3ь.
4 Z 2е3ь отоDдеств3енна9.
W Z 2е3ь& пе=еданна9 с НА,*.
6 Z Номе= отоDдеств3енно4 6е3и.
8 Z 2е3и с 3иние4 в<сот< и ве%то=ом с%о=ости& соп=овоDдаем<е ).,.
V Z Номе= 6е3и.
X Z Номе= само3ета& %ото=ом$ пе=едана данна9 6е3ь.
10 Z ,во4 само3ет %оманди= оACединенно4 г=$пп<( с номе=ом.
11 Z ,амо3ет<& ведом<е %оманди=ом оACединенно4 г=$пп<.
12 Z ,амо3ет< вед$:их @веньев с номе=ами и %о3и;еством само3етов в @вень9х ;ис3а в
%=$D%ах(.
1J Z )9д =анDи=ов%и 6е3е4 по степени опасности.
14 Z 2е3ь& на@на;енна9 на ата%$.
1W Z 'асTтаA.
16 Z +а3ьность по3ета по @апас$ топ3ива.
)а@де3 W
3
2
2
20
3 16 6 4

15 12 11
0
5
10
14
13
1
3 4
4
4
4
4
2 2
2
9
4
3
3
1
2
4
2
1
7
8
9
146
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
)ис. 40. "нBо=ма6и9 на "П! само3ета вед$:его @вена.
1 Z 2е3ь с 3иние4 в<сот< и ве%то=ом с%о=ости& пе=еданна9 от %оманди=а оACединенно4
г=$пп< неотоDдеств3енна9(.
2 Z Номе= 6е3и.
J Z 2е3ь с 3иние4 в<сот<& ве%то=ом с%о=ости отоDдеств3енна9(.
4 Z Номе= 6е3и.
W Z 2е3ь с 3иние4 в<сот< и ве%то=ом с%о=ости& пе=еданна9 от ведомого
неотоDдеств3енна9(.
6 Z Номе= 6е3и.
8 Z Номе= ведомого& от %ото=ого по3$;ена 6е3ь.
V Z 2е3ь& соп=овоDдаема9 ).,.
X Z Номе= 6е3и.
10 Z Номе= само3ета& %ото=ом$ пе=едана 6е3ь.
11 Z )9д =анDи=ов%и 6е3е4 по степени опасности.
12 Z 2е3ь& на@на;енна9 на ата%$.
1J Z 2е3ь& пе=еданна9 от %оманди=а оACединенно4 г=$пп< вед$:ем$ @вена& %ото=<4& не
в%3>;а9 и@3$;ени9& пе=едает е? ведомом$.
14 Z Номе= ведомого& %ото=ом$ пе=едана 6е3ь.
1W Z Номе= 6е3и.
16 Z ,во4 само3ет вед$:и4 @вена(.
18 Z ,амо3ет< вед$:их д=$гих @веньев.
1V Z Команди= оACединенно4 г=$пп<.
1X Z !едом<е своего @вена.
)а@де3 W
3
1 2
20
2 1 4 21 3 6 7

20 17
0
5
13
14
12
11
18
16
1
3
4
4
4
4
4
3 2
1
1
2
3
8
9
10
15
19
8
9 2
3
148
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
20 Z 'асTтаA.
21 Z +а3ьность по3ета по @апас$ топ3ива.
)ис. 41. "нBо=ма6и9 на "П! само3ета ведомого.
1 Z 2е3ь с 3иние4 в<сот< и ве%то=ом с%о=ости& пе=еданна9 от вед$:его @вена
неотоDдеств3енна9(.
2 Z Номе= 6е3и.
J Z 2е3ь с 3иние4 в<сот< и ве%то=ом с%о=ости отоDдеств3енна9(.
4 Z Номе= отоDдеств3енно4 6е3и.
W Z 2е3ь& соп=овоDдаема9 ).,.
6 Z Номе= 6е3и.
8 Z Номе= само3ета вед$:его @вена& %ото=ом$ пе=едана 6е3ь.
V Z ,во4 само3ет с номе=ом.
X Z !ед$:и4 @вена с номе=ом.
10 Z !едом<е @вена с номе=ами.
11 Z )9д =анDи=ов%и 6е3е4 по степени опасности.
12 Z 2е3ь& на@на;енна9 на ата%$.
1J Z 'асTтаA.
14 Z +а3ьность по3ета по @апас$ топ3ива.
)а@де3 W
1
20
1 14 4 3

13 9
1
8
12
11
2
3
4
3 2
2
1
2
3
2
5
6
7
10
8
14V
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
РА0ДЕЛ I
О,ОQN/ ,.*KА" ! ПО./-/
6.1. О&4и% $казания2
6.1.1. !сесто=онн9 подготов3енность 3ет;и%а %о всем неоDиданност9м и осоA<м
с3$;а9м в по3ете имеет =еTа>:ее @на;ение д39 Aе@опасности по3ета.
П=и оAна=$Dении от%а@а авиатехни%и неоAходимо спо%о4но п=ове=ить& не доп$:ена
3и оTиA%а п=и =аAоте с оAо=$дованием в %аAине& х3адно%=овно о6енить оAстанов%$ и п=ин9ть
г=амотное =еTение. ОA от%а@е и п=ин9том =еTении до3оDить =$%оводите3> по3етов.
! да3ьне4Tем де4ствовать в @ависимости от со@давTе4с9 оAстанов%и с $;етом
$%а@ани4 =$%оводите39 по3етов.
/с3и в по3ете со@да3ась непос=едственна9 $г=о@а Dи@ни 3?т;и%а& неоAходимо
немед3енно по%ин$ть само3ет.
! 3>Aо4 ава=и4но4 сит$а6ии в%3>;ить сигна3 Q/+,-!"/ систем< опо@навани9.
Отказы си!""# $стан"к%2
6.2. /"-ар "тс%к% *и)ат%!%#2
П=и@на%и:
Y в<све;иваетс9 %=асн<4 ава=и4н<4 сигна3 ПО#А) в ве=хне4 ;асти
п=иAо=но4 дос%и в мига>:ем =еDиме(F
Y в<све;иваетс9 3ампа ПО#А) 3евого и3и п=авого отсе%а на :ит%е
поDа=от$Tени9 и в<даетс9 =е;ева9 инBо=ма6и9: «ПоDа= 3евого двигате39»
и3и «ПоDа= п=авого двигате39».
+опо3ните3ьн<м п=и@на%ом поDа=а моDет A<ть:
Y д<м @а само3етом моDет A<ть @аме;ен с @ем3и& с соседнего само3ета&
3?т;и%ом на =а@во=оте и3и в @е=%а3ах @аднего вида(.
+е4стви9:
)а@де3 6
РУД c СТО/d
МГ
СТО/
МАКС
ПО)АР
ПРАВ* (ВИГ*
ПО)АР
Л+В* (ВИГ*
На%м& На%м&
'(д)*+, к(-.ач(к
На%м& П,р,-./0$1,.2 345$р64#4 -р$6$*
Н(/ма-,)(е .(-(%е)&е (+к/0+( 1
вве/2. '/& .(%а/е 34+а)(в&+, в)&5
1 5ак/0+(.
К643-$ 7-./0,689 :8:1,;<
345$р41=>,689*
ПО)АР
14X
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
На стоянке после запуска двигателе! на рулении до взл"та и после посадки:
Y $становить )*+ двигате3е4 в по3оDение ,-ОП и п=ин9ть ме=< д39
п=е%=а:ени9 двиDени9 само3?таF
Y @а%=<ть поDа=н<4 %=ан двигате39 го=9:его отсе%аF
Y наDать %ноп%$ т$Tени9 поDа=а го=9:его отсе%аF
Y в с3$;ае ес3и поDа= не 3и%види=ован& оAесто;ить само3ет и немед3енно
по%ин$ть его. /с3и п=е%=атить двиDение само3?та не $даетс9& то до
по%идани9 поп<татьс9 отве=н$ть его в Aе@опасном нап=ав3ении и п=и
неоAходимости сA=осить Bона=ь.
На разбеге:
Y немед3енно п=е%=атить в@3?т& $становив )*+ двигате3е4 в по3оDение
,-ОПF
Y @а%=<ть поDа=н<4 %=ан двигате39 го=9:его отсе%аF
Y наDать %ноп%$ т$Tени9 поDа=а го=9:его отсе%аF
Y п=ин9ть все ме=< д39 останов%и само3?та& пос3е ;его оAесто;ить и
немед3енно по%ин$ть его.
! с3$;ае& ес3и поDа= не 3и%види=ован го=ит сигна3 ПО#А)( и нево@моDно
остановить само3?т то=моDением:
Y п=и с%о=ости Aо3ее 8W %м/; Z %атап$3ьти=оватьс9F
Y п=и с%о=ости менее 8W %м/; Z с=$3ить с !ПП& п=и неоAходимости ава=и4но
сA=осить Bона=ь& оAесто;ить само3ет и по%ин$ть его.
# пол"те:
Y $становить )*+ соответств$>:его двигате39 в по3оDение ,-ОП и @а%=<ть
поDа=н<4 %=анF
Y наDать %ноп%$ т$Tени9 поDа=а го=9:его отсе%аF
Y ес3и поDа= не 3и%види=ован п=одо3Dает в<све;иватьс9 3ампа ПО#А)(&
по%ин$ть само3ет.
П)/+*П)/#+/Н"/. Пос3е 3и%вида6ии поDа=а @ап$с% го=евTего двигате39 @ап=е:аетс9.
П=и во@моDности п=одо3Dени9 по3ета п=ои@вести посад%$ на
A3иDа4Tи4 а5=од=ом.
6.J. /"('а- "з*$8"за&"рника2
П=и@на%и:
Y си3ьн<е @в$%ов<е 9в3ени9 х3оп%и& $да=<( во входно4 ;асти
во@д$хо@аAо=ни%аF
Y пе=иоди;ес%ие и@менени9 т9ги двигате3е4& о:$:аем<е по и@менени>
п=одо3ьно4 пе=ег=$@%и то3;%ам(.
+е4стви9:
1. П=и помпаDе во@д$хо@аAо=ни%а& не в<@<ва>:ем на=$Tени9 =аAот< двигате39:
Y от%3>;ить Bо=саD оAоих двигате3е4& ес3и он A<3 в%3>;енF
Y совместить %=ема3ье=о4 @адат;и%а помпи=$>:его во@д$хо@аAо=ни%а
подвиDн<4 инде%с на инди%ато=е "ПК72 с ве=хним %он6ом подвиDного
сто3Aи%аF
Y пе=е4ти на =$;ное $п=ав3ение помпи=$>:им @аAо=ни%ом и в<двин$ть
пане3ь до п=е%=а:ени9 помпаDа. П=и $меньTении с%о=ости само3ета на
;ис3е ' b 1&X $становить от%а@авT$> пане3ь в по3оDение 60780 p& п=и
)а@де3 6 1W0
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
' b 1&W пане3ь $A=ать по3ность>.
2. П=и во@ни%новении помпаDа во@д$хо@аAо=ни%а& в<@вавTего помпаD двигате39&
де4ствовать %а% п=и помпаDе двигате39.
6.4. /"('а- *и)ат%!я2
П=и@на%и:
Падение оAо=отов т9ги( двигате39 с во@моDн<ми х3оп%ами и =остом темпе=ат$=<
га@ов @а т$=Aино4. П=и 5том в с3$;ае во@=астани9 темпе=ат$=< на 40]760] в<Tе доп$стимо4
в<све;иваетс9 сигна3 на *,- П/)/U)/! ./! П)А!( +!"U.
+е4стви9:
Y немед3енно остановить двигате3ь пе=еводом )*+ на $по= ,-ОПF
Y п=ои@вести @ап$с% двигате39 в соответствии с под=а@де3ом 6.10F
Y пос3е в<хода двигате39 на ма3<4 га@ $становить оAо=от< j
2
& минима3ьно
неоAходим<е д39 во@в=а:ени9 на а5=од=ом но не Aо3ее XW p(.
!<по3нение @адани9 п=е%=атить.
6.W. Отказ сист%(ы ат"(ати.%ск")" р%)$!ир"ания
"з*$8"за&"рник"2
Отказ сист%(ы на р%-и(а8 М F Мык! [1A3?W2
6.W.1. П=и@на%.
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 !ОS+SАQ ./! НА )/S/)!/ !ОS+SАQ
П)А! НА )/S/)!/(.
+е4стви9:
Y на =еDим ' e 1 не в<ходить.
)а@де3 6
СТО/
МАКС
МГ
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
П/)/U)/!
./!ОUО
+!"UА-/.M
РУД c СТО/d
1W1
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6.W.2. П=и@на%:
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 А!-О'А- !ОS+SАQ ./! А!-О'А-
!ОS+SАQ П)А!(.
+е4стви9:
Y $становить %=ема3ье=о4 @адат;и%а подвиDн<4 инде%с от%а@авTе4 пане3и на
инди%ато=е "ПК72 в по3оDение 0F
Y $становить пе=е%3>;ате3ь !ОS+SАQ )/S/)!НО/7А!-7)*KНО/ š ›( в
по3оDение )*KНО/F
Y на =еDим ' e 1 не в<ходить.
! с3$;ае отс$тстви9 дав3ени9 в соответств$>:е4 гид=осистеме в<све;иваетс9 на
*,- О+НА U"+)О( пос3е по3но4 $Aо=%и пане3и пе=е%3>;ате3ь вновь $становить в
по3оDение А!- во и@AеDание =а@=9д%и гид=оа%%$м$39то=а(.
)а@де3 6
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
!ОS+SАQ
./!
НА )/S/)!/
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
А!-О'А-
!ОS+SАQ
./!
ПАН+ЛИ
100
'0
60
40
20
0?
ВОЗ(* ЗАБ*
Р+З+РВНО+
Р@AНО+
А
В
Т
Устан"и на >
В '"!"-%ни% РУUНОЕ
М e 1A>
1W2
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Отказ сист%(ы на р%-и(а8 М f Мк!2
6.W.J. П=и@на%:
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 !ОS+SАQ ./! НА )/S/)!/ !ОS+SАQ
П)А! НА )/S/)!/(.
+е4стви9:
Y $становить пе=е%3>;ате3ь !ОS+SАQ š ›( )/S/)!НО/7А!-7)*KНО/ в
по3оDение )/S/)!НО/& а @атем ;е=е@ 172 се% снова в по3оDение А!-F
Y ес3и сигна3 !ОS+SАQ ./! П)А!( НА )/S/)!/ погас& =а@=еTаетс9
п=одо3Dать по3ет Aе@ ог=ани;ени4 по ;ис3$ 'F
Y ес3и сигна3 !ОS+SАQ ./! П)А!( НА )/S/)!/ п=одо3Dает
в<све;иватьс9& от%3>;ить Bо=саD& подде=Dива9 одина%ов<ми оAо=от<
оAоих двигате3е4& пе=е4ти на =еDим ' d 1& не доп$с%а9 с%о3ьDени9.
П)/+*П)/#+/Н"/. П=и пе=еходе систем< А)! с основного на =е@е=вн<4 %ана3 на ' e 2&0
во@моDен помпаD от%а@авTего во@д$хо@аAо=ни%а.
6.W.4. П=и@на%:
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 А!-О'А- !ОS+SАQ ./! А!-О'А-
!ОS+SАQ П)А!(.
+е4стви9:
Y совместить %=ема3ье=о4 @адат;и%а подвиDн<4 инде%с на инди%ато=е "ПК72
с ве=хним %он6ом подвиDного сто3Aи%а от%а@авTе4 пане3иF
Y $становить пе=е%3>;ате3ь !ОS+SАQ š ›( )/S/)!НО/7А!-7)*KНО/ в
по3оDение )*KНО/ на 172 се% и снова в по3оDение А!-. /с3и сигна3
А!-О'А- !ОS+SАQ ./! П)А!( снимаетс9& =а@=еTаетс9 п=одо3Dать
по3ет Aе@ ог=ани;ени4. /с3и сигна3 п=одо3Dает в<све;иватьс9& $становить
пе=е%3>;ате3ь снова в по3оDение )*KНО/& от%3>;ить Bо=саD и по ме=е
то=моDени9 на ;ис3е ' b 1&X $становить от%а@авT$> пане3ь в по3оDение
60780 p и на ;ис3е ' b 1&W $A=ать по3ность>. -о=моDение п=одо3Dать до
' d 1. +=оссе3и=овать двигате3ь =а@=еTаетс9 на ' c 1&2.
)а@де3 6
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
!ОS+SАQ
./!
НА )/S/)!/
М F 1A>
ОТКЛBAИ !ОРСА)
C4р:$5
;86 34.6<D
1WJ
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6.W.W. П=и@на%:
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 А!-О'А- !ОS+SАQ ./! и А!-О'А-
!ОS+SАQ П)А! в о;е=еди(.
+е4стви9:
Y совместить %=ема3ье=о4 @адат;и%а подвиDн<е инде%с< на инди%ато=е "ПК7
2 с ве=хними %он6ами подвиDн<х сто3Aи%овF
Y $становить пе=е%3>;ате3и !ОS+SАQ š ›( )/S/)!НО/7А!-7)*KНО/ в
по3оDение )*KНО/ на 172 се% и снова в по3оDение А!-. /с3и сигна3<
А!-О'А- !ОS+SАQ ./! и А!-О'А- !ОS+SАQ П)А! сним$тс9&
=а@=еTаетс9 п=одо3Dать по3ет Aе@ ог=ани;ени4. /с3и сигна3< п=одо3Dа>т
в<све;иватьс9& $становить пе=е%3>;ате3и снова в по3оDение )*KНО/F
Y от%3>;ить Bо=саD 3евого и п=авого двигате3е4( и по ме=е то=моDени9 на
;ис3е ' b 1&X $становить пане3и в по3оDение 60780 p& на ;ис3е ' b 1&W
$A=ать пане3и по3ность> п=и =аAоте двигате3е4 на ма%сима3ьном =еDиме.
+=оссе3и=ование двигате3е4 в<по3н9ть на ' c 1&2.
)а@де3 6
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
А!-О'А-
!ОS+SАQ
./!
ПАН+ЛИ
100
'0
60
40
20
0?
ВОЗ(* ЗАБ*
Р+З+РВНО+
Р@AНО+
А
В
Т
С"(%сти ин*%кс
В '"!"-%ни% РУUНОЕ
М e 1A>
C4р:$5
;86 34.6<D
ОТКЛBAИ !ОРСА)
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
А!-О'А-
!ОS+SАQ
./!
ПАН+ЛИ
100
'0
60
40
20
0?
М e 1A>
C4р:$5
;86 34.6<D
ОТКЛBAИ !ОРСА)
@БИРАE ПАН+ЛFG
М H 1," I 3$6,.2 I 70 ?
М H 1,5 I 3$6,.2 I 0 ?
1W4
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6.6. Отказ "*н")" *и)ат%!я 'ри з!%т% на раз&%)%2
П=и@на%ами от%а@а мог$т A<ть:
Y $меньTение $с%о=ени9 на =а@AегеF
Y по9в3ение =а@во=а;ива>:его момента в сто=он$ от%а@авTего двигате39F
Y и@менение T$ма =аAот< си3ово4 $станов%иF
Y с=аAат<вание соответств$>:е4 светово4 и =е;ево4 инBо=ма6ииF
Y =а@ни6а в по%а@ани9х оAо=отов 3евого и п=авого двигате3е4 Aо3ее J p& в
по%а@ани9х темпе=ат$=< Z Aо3ее W0],.
+е4стви9:
Y п=и в@3?те с а5=од=омов с д3ино4 !ПП 1V00 м и Aо3ее в с3$;ае от%а@а
двигате39 до подC?ма %о3еса пе=едне4 сто4%и Tасси п=и в@3?те с массо4 не
Aо3ее 20000 %г& а та%Dе п=и в@3?те «%онве4е=ом» Z до от=<ва основн<х
%о3?с Tасси( в@3?т п=е%=атить& п=и от%а@е пос3е подC?ма пе=еднего %о3еса
от=<ва само3?та( в@3?т п=одо3DитьF
Y п=и в@3?те с а5=од=ома с д3ино4 !ПП менее 1V00 м в@3?т п=е%=атить&
де4ствовать в @ависимости от со@давTе4с9 оAстанов%и& оAеспе;ива9 сво>
Aе@опасность п=и от%а@е на с%о=ости Aо3ее 220 %м/; п=е%=а:ение в@3?та в
п=еде3ах !ПП не оAеспе;иваетс9(F
Y д39 п=е%=а:ени9 в@3?та $становить )*+ оAоих двигате3е4 в по3оDение
,-ОП& в<п$стить то=мо@но4 па=аT>т на E c J00 %м/;(& по3ность> наDать
на то=мо@н<е педа3и.
П=и в<%ат<вании с !ПП и $г=о@е сто3%новени9 с п=еп9тствием отве=н$ть само3?т в
Aе@опасн$> сто=он$& п=и с%о=ости Aо3ее 8W %м/; %атап$3ьти=оватьс9& п=и меньTе4 с%о=ости
$A=ать Tасси& сA=осить Bона=ь и по%ин$ть само3?т.
6.6.1. В с!$.а% 'ринятия р%+%ния " 'р"*"!-%нии з!%та7
Y па=и=овать =а@во=а;ива>:и4 момент от%3онением педа3е4F
Y на с%о=ости Aо3ее 2W0 %м/; в%3>;ить Bо=саD =аAота>:его двигате39F
Y от=<в само3?та п=ои@водить на $г3ах ата%и& =е%омендованн<х д39 оA<;ного
в@3?та& п=и 5том& ес3и по@во39ет д3ина !ПП& =а@=еTаетс9 от=<в само3?та
п=ои@водить на $г3е ата%и на 172] менее =е%омендованного д39 но=ма3ьного
в@3?та& ;то спосоAств$ет $3$;Tени> $с3ови4 Aа3анси=ов%и и =а@гона
само3?та пос3е от=<ва.
!о@моDность па=и=овани9 =а@во=а;ива>:его момента п=и от%а@е одного двигате39
на в@3?те оAеспе;иваетс9 на всех 5тапах в@3?та.
)а@де3 6
В :.=0$, 43$:64:18 :14.-647,689
8 =#р4J, 58J68 3р8 K L 75 -;M0
КАТАП@ЛFТИР@EСN
МГ
СТО/
МАКС
В0.34к #'
В0.34+& +(/м(5)(6 .а/а78+.
#"9:"З;<
1WW
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
$ри отказе двигателя на взл"те на ре%име &'()*&'+:
Y д39 в<де=Dивани9 нап=ав3ени9 =а@Aега до момента от=<ва пе=еднего
%о3еса пот=еAн<4 =асход педа3е4 с в%3>;?нн<м ')К( состав39ет 1/J ходаF
Y д39 в<де=Dивани9 нап=ав3ени9 =а@Aега в момент и пос3е от=<ва пе=еднего
%о3еса пот=еAное от%3онение педа3е4 состав39ет 1/27J/4 ходаF
Y пос3е от=<ва от !ПП =а@во=а;ива>:и4 момент па=и=$етс9 на с%о=ости 2W0
%м/; и Aо3ее от%3онением педа3е4 на 1/27J/4 по3ного хода и со@данием
%=ена W] на =аAота>:и4 двигате3ь.
$ри отказе двигателя на взл"те на ре%име $,+Н-. /,0)'1:
Y в<де=Dивание нап=ав3ени9 =а@Aега до момента от=<ва пе=еднего %о3еса
оAеспе;иваетс9 ')К п=и от%3онении педа3е4 до 1/2 ходаF
Y д39 в<де=Dивани9 нап=ав3ени9 =а@Aега п=и от=<ве пе=еднего %о3еса на
с%о=ости 2W0 %м/; и менее т=еA$етс9 по3ное от%3онение педа3е4 и
подто=маDивание %о3еса со сто=он< =аAота>:его двигате39. П=и с%о=ости
Aо3ее 2W0 %м/; па=и=ование =а@во=а;ива>:его момента оAеспе;иваетс9
от%3онением =$3е4 нап=ав3ени9 Aе@ подто=маDивани9.
Qо%овое от%3онение само3ета от 6ент=а !ПП п=и =а@Aеге с от%а@авTим двигате3ем
состав39ет v 1W м.
Пос3е от=<ва само3ета от !ПП =а@во=а;ива>:и4 момент па=и=$етс9 на с%о=ости
2W0 %м/; и Aо3ее по3н<м от%3онением педа3е4 и со@данием %=ена W] на =аAота>:и4
двигате3ь.
6.6.2. /ри 'ринятии р%+%ния " 'р"*"!-%нии з!:та '"с!% "трыа са("!:та7
Y по3ность> па=и=овать =а@во=а;ива>:и4 момент от%3онением педа3е4.
П=и@на%ом непо3ного па=и=овани9 =а@во=а;ива>:его момента 9в39етс9
%=енение само3?та в сто=он$ от%а@авTего двигате39F
Y $меньTить $го3 наAо=а в<сот<& п=и неоAходимости в%3>;ить Bо=саD
=аAота>:его двигате39F
Y по достиDении с%о=ости J00 %м/; $становить )*+ от%а@авTего двигате39 в
по3оDение ,-ОПF
Y в по3?те по %=$г$ с3ить топ3иво д39 оAеспе;ени9 доп$стимо4 посадо;но4
масс<F
Y в<по3нить посад%$ с одним =аAота>:им двигате3ем.
П)/+*П)/#+/Н"/.
1. aасси п=и от%а@е 3евого двигате39 не $Aи=ать.
2. П=и нево@моDности па=и=овани9 %=енени9 само3?та& а та%Dе п=и 3>Aо4 д=$го4
непос=едственно4 $г=о@е Dи@ни 3ет;и%а Z %атап$3ьти=оватьс9.
6.8. Отказ "*н")" *и)ат%!я 'ри з!:т% '"с!% "трыа2
+е4стви9 ана3оги;н< де4стви9м& и@3оDенн<м в п. 6.6.2.
6.V. Отказ "*н")" *и)ат%!я '"!:т%2
П=и@на%и:
Y падение оAо=отов и и3и( темпе=ат$=< га@а& не соп=овоDда>:еес9
п=и@на%ами& и@3оDенн<ми в п. 6.4& 6.11& 6.12& 6.1JF
Y по9в3ение =а@во=а;ива>:его момента в сто=он$ от%а@авTего двигате39.
)а@де3 6 1W6
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
+е4стви9:
Y ес3и п=и сниDении оAо=отов до W0 p не п=ои@оT?3 автомати;ес%и4 @ап$с%
на в<Aеге& $становить )*+ от%а@авTего двигате39 в по3оDение ,-ОПF
Y $становить =еDим по3?та& =е%омендованн<4 д39 @ап$с%а& и п=ои@вести
@ап$с% в соответствии с $%а@ани9ми п. 6.10F
Y @адание п=е%=атить и с3едовать на а5=од=ом посад%и.
П)/+*П)/#+/Н"/. ! с3$;ае от%а@а 3евого двигате39 во и@AеDание в<хода и@ ст=о9
систем< $п=ав3ени9 само3етом в<п$с% Tасси п=ои@водить ава=и4н<м
спосоAом. П=и 5том пе=е%3>;ате3ь %=ана Tасси $станав3ивать в
по3оDение !NП*P/НО @ап=е:аетс9.
Ки3омет=ов<е =асход< топ3ива п=и по3ете на одном =аAота>:ем двигате3е п=и
с=едне4 по3етно4 массе 20000 %г в @ависимости от в<сот< по%а@ан< в таA3и6е.
П)/+*П)/#+/Н"/.
1. П=и @аходе на посад%$ с одним =аAота>:им двигате3ем с%о=ость п3ани=овани9
неоAходимо в<де=Dивать на 1W720 %м/; Aо3ьTе $станов3енно4 с%о=ости. +3ина
п=оAега с испо3ь@ованием то=мо@ного па=аT>та $ве3и;иваетс9 п=и 5том на 100
Z 120 м.
2. 'ин$тн<е =асход< топ3ива п=и по3ете по %=$г$ во в@3етно7посадо;но4
%онBиг$=а6ии на одном =аAота>:ем двигате3е со с%о=ость> 4W0 %м/;
состав39>т с в<п$:енн<м Tасси 8W %г/мин.
J. П=и =аAоте не от%а@авTего двигате39 на =еDиме 'А.N0 UАS по3ь@оватьс9
то=мо@н<м :ит%ом @ап=е:аетс9.
4. П=и авто=ота6ии одного и@ двигате3е4 во@моDн< %=ат%ов=еменн<е п=ова3<
дав3ени9 в соответств$>:е4 гид=осистеме. П=и от%а@е п=авого двигате39
то=мо@н<м :ит%ом по3ь@оватьс9 @ап=е:аетс9.
)а@де3 6
СТО/
МАКС
МГ
РУД c СТО/d
В<:41= O,р58 6, P4.,, '000 ;*
В4J7р$Q$D:9 6$ $Rр4Oр4;*
!<сота
по3ета& м
,%о=ость
по3ета %м/;(
Ки3омет=ов<4 =асход %г/%м(
Qе@ =а%ет 2 х )728 , =а%етами и 2 х )78J
200 V00 8&8 V&2
W000 V00 4&X W&4
1W8
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6.X. Отказ *$8 *и)ат%!%# '"!%т%2
П=и@на%и:
Y падение оAо=отов и и3и( темпе=ат$=< га@а& не соп=овоDда>:еес9
п=и@на%ами& и@3оDенн<ми в п$н%тах 6.4& 6.11& 6.12& 6.1JF
Y $меньTение с%о=ости п=одо3ьно4 пе=ег=$@%и(.
+е4стви9:
Y ес3и п=и сниDении оAо=отов до W0 p не п=ои@оTе3 автомати;ес%и4 @ап$с%
двигате3е4 на в<Aеге& $становить )*+ оAоих двигате3е4 в по3оDение
,-ОПF
Y не доп$с%а9 $меньTени9 оAо=отов авто=оти=$>:их двигате3е4 менее 1W p
д39 оAеспе;ени9 =аAот< систем< $п=ав3ени9 само3етом(& в<по3нить
поо;е=едно @ап$с% двигате3е4 в соответствии с п$н%том 6.10.
П)/+*П)/#+/Н"/. ! по3ете с дв$м9 авто=оти=$>:ими двигате39ми с%о=ости
пе=еме:ени9 о=ганов $п=ав3ени9 само3етом до3Dн< A<ть
минима3ьно неоAходим<ми& оAеспе;ива>:ими =еDим по3ета д39
@ап$с%а двигате3е4. Не доп$с%ать п=и 5том падени9 дав3ени9 в
гид=осистемах менее 120 Z 110 %гс/см
2
.
/с3и от%а@ дв$х двигате3е4 п=ои@оTе3 на в<соте менее 2000 м и3и ни один и@
двигате3е4 не @ап$сти3с9 до в<сот< 2000 м Z %атап$3ьти=оватьс9.
6.10. 0а'$ск *и)ат%!я '"!%т%2
НадеDн<4 @ап$с% двигате39 оAеспе;иваетс9 на в<Aеге =ото=ов и оAо=отах
авто=ота6ии не менее 1W p& п=и 5том @ап$с% ос$:еств39етс9:
Y на оAо=отах менее W0 p:
на Н c 10000 м п=и E b WW0 Z 1000 %м/;F
Y на оAо=отах W0 p и Aо3ее:
на Н d V000 м п=и E b J00 Z 1000 %м/;F
на Н b V000 Z 11000 п=и E b 400 Z 1000 %м/;F
на Н b 11000 Z 12000 п=и E b от 4W0 %м/; до ' b 1&WF
)а@де3 6
РУД НА СТО/d
СТО/
"б(/(+0 1 )е ме)ее 15 =
За.34ка6 .((че/ед)(.
Н=2000 м )е 5а.34+&- 1
!>#>'$?#;9@СA<
1WV
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Sап$с% двигате3е4 ос$:еств39етс9:
1. Автомати;ес%и п=и падении оAо=отов менее W0 p и по3оDении )*+ от
'А.ОUО UАSА до ПО.НОUО RО),А#А& п=и 5том в<све;иваетс9 таA3о
SАП*,К.
2. .ет;и%ом $станов%о4 )*+ на 27J се% в по3оDение ,-ОП& а @атем в 3>Aое
по3оDение от $по=а 'А.N0 UАS с п=едва=ите3ьно4 $станов%о4 в<Tе $по=а
на 1071W мм( и до $по=а 'АК,"'А. п=и 5том в<све;иваетс9 таA3о
SАП*,К(.
!=ем9 в<све;ивани9 таA3о SАП*,К Z 20 се%& в=ем9 @ап$с%а двигате3е4 не Aо3ее 40
се%.
! с3$;ае нев<све;ивани9 таA3о SАП*,К и3и не@ап$с%а двигате39 $становить )*+
на $по= ,-ОП& в%3>;ить в<%3>;ате3ь +*Q.") SАП*,К ! !ОS+*O/ и пос3е в<све;ивани9
таA3о SАП*,К $становить )*+ на $по= 'А.N0 UАS. Пос3е @ап$с%а двигате39 от%3>;ить
в<%3>;ате3ь +*Q.") SАП*,К ! !ОS+*O/& п=и 5том таA3о SАП*,К гаснет.
П=о6есс @ап$с%а %онт=о3и=овать по =ост$ оAо=отов и темпе=ат$=< га@а @а т$=Aино4
и пос3е в<хода двигате39 на =еDим& $станов3енн<4 )*+& п=ове=ить =аAот$ двигате39 п3авн<м
пе=еме:ением )*+. /с3и двигате3ь не $п=ав39етс9& повто=ить @ап$с% на Aо3ьTе4 с%о=ости.
П)/+*П)/#+/Н"M.
1. П=и =осте темпе=ат$=< га@ов в<Tе 600], в п=о6ессе @ап$с%а в<по3нить отсе;%$
топ3ива $станов%о4 )*+ на 27J се% на $по= ,-ОП.
2. Sап$с% двигате39 в во@д$хе п=и в<п$:енном Tасси в<по3н9ть то3ь%о
в%3>;ением в<%3>;ате39 +*Q.") SАП*,К ! !ОS+*O/.
J. ! с3$;ае в<све;ивани9 в п=о6ессе @ап$с%а на *,- сигна3а О-К.uK" П)"!О+
./! П)А!( U/Н/) от%3>;ать п=ивод @ап=е:аетс9.
4. П=и в<све;ивании пос3е @ап$с%а двигате39 на *,- сигна3а U/Н/) П/)/' ./!
П)А!( от%3>;ить и вновь в%3>;ить в<%3>;ате3ь U/Н/) v -ОКА данного
двигате39.
На Н q 2 %м и3и п=и ' q 0&6W в п=о6ессе @ап$с%а двигате39 доп$с%аетс9
с=аAат<вание систем< оAна=$Dени9 и 3и%вида6ии помпаDа& соп=овоDда>:еес9
%=ат%ов=еменн<м $меньTением и восстанов3ением оAо=отов и темпе=ат$=< га@а& не
п=еп9тств$>:ими в<ход$ двигате39 на =еDим& @аданн<4 )*+.
6.11. Отказ (ас!"сист%(ыA '"ы+%нная и&ра,ияA раскр$тка
"&"р"т" РНД и!и н%сра&атыани% к!а'ана '%р%к!6.%ния на**$а2
П=и@на%:
Y в по3ете с по3оDите3ьн<ми пе=ег=$@%ами на *,- в<све;иваетс9 сигна3
,Q)О,L ОQО)О-N ./! П)А!(.
+е4стви9:
Y немед3енно $становить )*+ на $по= 'А.N0 UАSF
Y ес3и в те;ение 476 се% сигна3 ,Q)О,L ОQО)О-N не погас& немед3енно
$становить )*+ на $по= ,-ОП и& не @ап$с%а9 двигате3ь& с3едовать на
а5=од=ом посад%иF
Y ес3и сигна3 ,Q)О,L ОQО)О-N погас& не $ве3и;ива9 оAо=от< в<Tе ма3ого
га@а& с3едовать на а5=од=ом посад%и.
)а@де3 6 1WX
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6.12. Отказ к"('!%ксн")" р%)$!ят"ра2
П=и@на%:
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 )/U*.M- ./! П)А!(F
Y во@моDно погасание 3амп< RО),А# п=и но=ма3ьно4 =аAоте Bо=саDно4
%аме=<F
Y на ;ис3ах ' q 1&JW во@моDен помпаD во@д$хо@аAо=ни%а Aе@ на=$Tени9
=аAот< двигате39& а та%Dе с=аAат<вание систем< А+R.
+е4стви9:
Y п=е%=атить в<по3нение @адани9F
Y в по3ете не п=ев<Tать оAо=от< €
2
Aо3ее XW pF
Y =еDим =аAот< двигате39 от $по=а 'U до €
2
b XW p $ве3и;ивать п3авно @а
в=ем9 не менее 10 се%F
Y Bо=саD не в%3>;атьF
Y от%3>;ение Bо=саDа ос$:еств39ть с в<де=D%о4 )*+ на $по=е
минима3ьного Bо=саDа не менее 2 се%.
)а@де3 6
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
,Q)О,L
ОQО)О-N
./!
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
,Q)О,L
ОQО)О-N
./!
;$-:8;$.
СМ
ТАБЛО
'/ек/а+&+, в0.(-)е)&е
5ада)&*.
9B )а 3.(/ :>$C@ D>З.
E4-& че/е5 4F6 4ек 4&г)а- )е .(га4G 34+а)(в& 9B )а С#"'.
МГ
160
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6.1J. Отказ 'ри"*а ВКА2
П=и@на%и:
Y =е@%ое падение до н$39 оAо=отов €
2
двигате39 на $%а@ате3е "-172-Q&
соп=овоDдаемое падением до 100 %с/см
2
дав3ени9 в 1 2( гид=осистеме& п=и
но=ма3ьн<х по%а@ани9х темпе=ат$=< двигате39F
Y во@моDн< в<све;ивани9 на *,- одного и@ сигна3ов: А!-О'А- !ОS+SАQ
./! П)А!(F )/U*.M- ./! П)А!(F О+НА U"+)ОF О-К.uK" П)"!О+
./! П)А!( U/Н/) и соответств$>:а9 им =е;ева9 инBо=ма6и9.
+е4стви9:
Y в<%3>;ить двигате3ь с от%а@авTим п=иводом !КА& $становив его )*+ в
по3оDение ,-ОПF
Y п=е%=атить в<по3нение @адани9 и с3едовать на а5=од=ом посад%и.
6.14. Отказ сист%(ы "&нар$-%ния и !ики*а,ии '"('а-а [С//W2
П=и@на%и: самоп=ои@во3ьное пе=иоди;ес%ое $меньTение и восстанов3ение оAо=отов
и темпе=ат$=< га@ов @а т$=Aино4 на $становивTихс9 =еDимах =аAот< двигате39&
соп=овоDда>:еес9 в<све;иванием светосигна3и@ато=а SАП*,К соответств$>:его двигате39
п=и отс$тствии п=и@на%ов помпаDа.
+е4стви9:
Y от%3>;ить от%а@авT$> систем$ ,ПП в<%3>;ате3ем О-К.uK/Н"/ ,ППF
Y п=одо3Dать в<по3нение @адани9F
Y п=и по9в3ении п=и@на%ов помпаDа =$%оводствоватьс9 $%а@ани9ми&
и@3оDенн<ми в п. 6.4. «ПомпаD двигате39»F
Y п=и неоAходимости в<по3нени9 @ап$с%а двигате39 $си3ить %онт=о3ь @а
темпе=ат$=о4 га@ов.
Отказы ра&"т% т"'!ин"# сист%(ы2
6.1W. /а*%ни% *а!%ния т"'!иа на 8"*% *и)ат%!52
)а@де3 6
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
)/U*.M-
./!
'/ек/а+& в0.(-)*+, 5ада)&е.
"б(/(+0 )е б(-ее 95 =.
;$-:8;$.
МГ
Н, ;,6,, 10 :,-
161
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
П=и@на%:
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 Н/- ПО+КАKК".
+е4стви9:
Y со@дать по3оDите3ьн$> пе=ег=$@%$ и от%3>;ить Bо=саD ес3и он A<3
в%3>;ен(F
Y в с3$;ае непогасани9 сигна3а Н/- ПО+КАKК" сни@итьс9 на в<сот$ менее
6000 м на AесBо=саDном =еDиме =аAот< двигате3е4 и во@в=атитс9 на
а5=од=ом посад%и. П=и 5том @ап=е:аетс9 со@давать о%о3он$3ев<е и3и
от=и6ате3ьн<е пе=ег=$@%и.
П)/+КП)/#+/Н"/. ! с3$;ае останова двигате3е4 п=и в<све;ивании на *,- сигна3а Н/-
ПО+КАKК" де4ствовать& %а% $%а@ано в под=а@де3ах «От%а@ одного
двигате39 в по3ете»& «От%а@ дв$х двигате3е4 в по3?те».
6.16. У%!и.%ни% т%('%рат$ры т"'!иа на 8"*% *и)ат%!5 ы+%
*"'$сти("#2
П=и@на%: на *,- в<све;иваетс9 сигна3 П/)/U)/! -ОП."!А ./! П)А!(.
+е4стви9:
Y п3авно $ве3и;ить оAо=от< двигате39 до оAо=отов& п=и %ото=<х п=ои@о4дет
погасание сигна3аF
Y ес3и сигна3 п=одо3Dает в<све;иватьс9& п=е%=атить в<по3нение @адани9 и
во@в=атитьс9 на а5=од=ом посад%и.
)а@де3 6
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
Н/-
ПО+КАKК"
./!
С685$D:9 6$ 7<:41= ;,6,, 6000 ;*
С.,O=D 6$ $Rр4Oр4; 34:$O-8
C4р:$5
;86 34.6<D
ОТКЛBAИ !ОРСА)
162
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6.18. Н%ыра&"тка т"'!иа из &ака g 92
П=и@на%: в<све;ивание 3амп< QJ п=и нев<све;ивании 3амп< Q471.
+е4стви9:
Y п=ове=ить исп=авность 3амп< Q471 наDатием %ноп%и КОН-)О.L .А'ПF
Y ес3и 3ампа исп=авна& то и@ по%а@ани9 =асходоме=а неоAходимо в<;есть
1000 %гF
Y пос3е на;а3а =аAот< топ3ивоме=а д39 оп=еде3ени9 @апаса топ3ива на Aо=т$
=$%оводствоватьс9 по%а@ани9ми топ3ивоме=аF
Y в поете не п=ев<Tать G b 10]& а п=и @аходе на посад%$ в<де=Dивать
с%о=ость на 20 %м/; Aо3ьTе оA<;но4. +39 оп=еде3ени9 посадо;ного веса
по3ь@оватьс9 по%а@ани9ми =асходоме=а.
6.1V. Н%ыра&"тка т"'!иа из &ака g 32
П=и@на%и:
)а@де3 6
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
П/)/U)/!
-ОП."!А
./!
'-ав)( 3ве-&ч, (б(/(+0.
;$-:8;$.
МГ
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
П/)/U)/!
-ОП."!А
./!
E4-& )е га4)е+ 1 ./ек/а+&
в0.(-)е)&е 5ада)&*.
С-4р4:12 6$ 34:$O-,
7<>, 6$ 20 -;0*
16J
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Y не в<све;иваетс9 сигна3 QJ на $%а@ате3е топ3ивоме=а7=асходоме=а пос3е
на;а3а =аAот< топ3ивоме=аF
Y =а@ни6а в по%а@ани9х T%а3 топ3ивоме=а и =асходоме=а пос3е на;а3а =аAот<
топ3ивоме=а п=евосходит доп$стим$>.
+е4стви9:
Y п=ове=ить исп=авность 3амп< QJ наDатием %ноп%и КОН-)О).L .А'ПF
Y д39 оп=еде3ени9 @апаса топ3ива на Aо=т$ =$%оводствоватьс9 по%а@ани9ми
T%а3< топ3ивоме=а.
П=и в<по3нении @ахода на посад%$ д39 оп=еде3ени9 посадо;ного веса само3ета
по3ь@оватьс9 по%а@ани9ми =асходоме=а.
Отказы )и*р"сист%(2
6.1X. Отказ "*н"# )и*р"сист%(ы2
6.1X.1. П=и@на%:
На *,- в<све;иваетс9 сигна3 U"+)О НА *П)А!./Н& соп=овоDдаем<4 =е;ево4
инBо=ма6ие4: «'а3 $=овень пе=во4 гид=осистем<. aасси не $Aи=а4» и3и «'а3 $=овень
вто=о4 гид=осистем<& то=мо@но4 :ито% от%3>;ен».
+е4стви9:
Y п=е%=атить в<по3нение @адани9 и с3едовать на а5=од=ом посад%иF
Y п=и ма3ом $=овне в 1 гид=осистеме Tасси в<п$с%ать основн<м спосоAом&
п=и нев<п$с%е Z в<п$с%ать ава=и4но.
6.1X.2. П=и@на%:
На *,- в<све;иваетс9 сигна3 А!-О'А- !ОS+SАQ ./! П)А!(& на о;е=еди
)/S/)! QОК КАНА.А& О+НА U"+)О& А!-О'А- R.АП/) то3ь%о п=и от%а@е 2
гид=осистем<(& соп=овоDдаем<е =е;ево4 инBо=ма6ие4: «От%а@ автомати%и 3евого п=авого(
во@д$хо@аAо=ни%а. *п=ав394 пане3ь> в=$;н$>»& «Нет =е@е=ва Aо%ового %ана3а. ,%о=ость
менее 600 и $го3 ата%и менее 10 г=ад$сов»^& «От%а@ одно4 гид=осистем<. П=ове=ь дав3ение по
инди%ато=ам».
На :ит%е ,+* в<свет9тс9 %ноп%и73амп< от%а@авTих под%ана3ов.
+е4стви9:
Y п=е%=атить в<по3нение @адани9F
Y $становить с%о=ость не Aо3ее 600 %м/;& п=и 5том $п=ав3ение пане3ь> 3евого
п=авого( во@д$хо@аAо=ни%а ос$:еств39ть в=$;н$>F
Y п=и от%а@е 2 U, от%3>;ить демпBе= %$=саF
Y с3едовать на а5=од=ом посад%и& не со@дава3 $го3 ата%и Aо3ее 10].
П=и от%а@е 1 гид=осистем< Tасси в<п$с%ать ава=и4но. П=и от%а@е 2 гид=осистем<
то=моDение на п=оAеге ос$:еств39ть от основно4 систем<& ес3и дав3ение в
гид=оа%%$м$39то=ах Aо3ее 1W0 %гс/см
2
F от ава=и4но4 систем<& ес3и дав3ение менее 1W0
%гс/см
2
.
П=и от%а@е одно4 и@ гид=осистем на с%о=ост9х по3ета 120071400 %м/; zb1&0W71&1W(
и в<сотах менее 2000 м $становить )*+ на $по= 'А.N0 UАS и однов=еменно п3авно
пе=евести само3ет в наAо= в<сот< с $г3ом тангаDа 1W720]. /с3и п=и в@9тии =$;%и $п=ав3ени9
на сеA9 не п=оисходит $ве3и;ени9 $г3а тангаDа и3и по9в39етс9 %=енение само3ета&
)а@де3 6 164
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
@аBи%си=овать =$;%$ $п=ав3ени9. Пос3е $меньTени9 с%о=ости до ' c 1&0 $п=ав39емость
само3ета восстановитс9.
6.20. Отказ "&%и8 )и*р"сист%(2
П=и@на%и:
Y в ве=хне4 6ент=а3ьно4 ;асти п=иAо=%о4 дос%и в<све;иваетс9 на сигна3ьном
таA3о %=асн<4 ава=и4н<4 сигна3 U"+)О& на *,- в<све;иваетс9 сигна3
О+НА U"+)О& сигна3< соп=овоDда>тс9 =е;ево4 инBо=ма6ие4: «От%а@
дв$х гид=осистем. П=и отс$тствии дав3ени9 %атап$3ьти=$4с9»F
Y дав3ение в оAеих гид=осистемах по инди%ато=ам 7 ниDе 100 %гс/см2.
+е4стви9:
Y $становить =еDим по3?та& A3агоп=и9тн<4 д39 %атап$3ьти=овани9 и
по%ин$ть само3ет.
Отказы сист%(% ы'$ска +асси2
6.21. А2 Н%ис'ран"ст5 си)на!иза,ии ы'$ска +асси [$стан"ки на
за(ки ы'$4%нн")" '"!"-%нияW2
П=и@на%и: п=и $станов%е пе=е%3>;ате39 %=ана Tасси в по3оDение !NП*P не
в<све;иваетс9 @е3?на9 3ампа 3амп<( в<п$:енного и %=асна9 3ампа п=омеD$то;ного
по3оDени9 Tасси. -а%Dе не в<све;иваетс9 таA3о aА,," !NП*P/НО.
)а@де3 6
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
О+НА U"+)О
К$1$3=.218р=D:9
9ечев(6 &)H(/ма+(/I
J"+ка5 дв32 г&д/(4&4+ем.
'/& (+43+4+в&& дав-е)&* 1
ка+а.3-,+&/364*<K
3
2
1
0
3
2
1
0
@3р$7.9D 7
р=06=/
ГИ(РО
С(@
%100 %100
-#M:;
2
-#M:;
2
16W
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
+е4стви9:
*Aедитьс9 в на3и;ии дав3ени9 в пе=во4 гид=осистеме и п=ове=ить исп=авность 3амп
сигна3и@а6ии& д39 ;его наDать %ноп%$ П)О!/)КА .А'П. /с3и сигна3и@а6и9 неисп=авна
3амп< п=и %онт=о3е не в<све;ива>тс9( п=и но=ма3ьном дав3ении в гид=осистеме
неоAходимо:
Y оставить пе=е%3>;ате3ь %=ана Tасси в по3оDении !NП*P/НОF
Y $становить пе=е%3>;ате3ь Bа= в по3оDение )*./#F
Y до3оDить =$%оводите3> по3етов и п=о4ти на ма3о4 в<соте над ста=том д39
ви@$а3ьного %онт=о39 в<п$с%а Tасси по го=9:е4 =$3еDно4 Bа=е
сигна3и@и=$>:е4 п=и го=ении оA $станов%е всех стое% Tасси на @ам%и
в<п$:енного по3оDени9(F
Y п=и подтве=Dдении =$%оводите3ем по3етов в<п$с%а Tасси в<по3нить
посад%$.
Q2 Н%$стан"ка ст"%к [ст"#киW +асси на за(ки ы'$4%нн")"
'"!"-%ния2
П=и@на%и:
Y не в<све;иваетс9 таA3о aА,," !NП*PF
Y не в<све;иваетс9 @е3ена9 3ампа 3амп<( в<п$:енного по3оDени9 TассиF
Y в<све;иваетс9 посто9нно и3и мигает %=асна9 3ампа п=омеD$то;ного
по3оDени9 TассиF
+е4стви9:
Y сде3ать 27J поп<т%и повто=ного в<п$с%а& в п=о6ессе %ото=<х со@давать
@на%опе=еменн<е пе=ег=$@%иF
Y в<по3нить нес%о3ь%о 5не=ги;н<х по%а;ивани4 с %=<3а на %=<3о.
)а@де3 6
Н, 7<:7,087$,1:9*
3
2
1
0
3
2
1
0
%100 %100
-#M:;
2
-#M:;
2
@БРАНО
ВSП@&+НО
@БРАНО
ВSП@&+НО
@БРАНО
ВSП@&+НО
ШАССИ
ВSП@&
!АРS
ПОСА(
Р@Л+)
О
Т
К
Л
Л$;3<
6,8:3р$76<*
!$р< 7
34.45,68,
Р@Л+)*
Пр4DO8 6$O :1$р14; 6$
НH25 T 50 ;, 34.=08
34O17,р5O,68, = РП,
3р48J7,O8 34:$O-=*
Л$;3< 8:3р$76< I
=:1$6478 -р$6 6$ =P4р-=, $
J$1,; 6$ 7<3=:-* П4714р8
R14 2 T 3 р$J$*
Ш
А
С
С
И
Ш
А
С
С
И
Ш
А
С
С
И
166
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
/с3и $%а@анн<е де4стви9 не п=иве3и % $станов%е стое% Tасси на @ам%и в<п$:енного
по3оDени9& в<п$стить их ава=и4но.
П=и не$станов%е и в 5том с3$;ае одно4 основно4& дв$х основн<х и3и т=ех стое% Z
%атап$3ьти=оватьс9.
П=и не$станов%е на @амо% в<п$:енного по3оDени9 пе=едне4 сто4%и во@моDна
посад%а на основн<е сто4%и на Q!ПП д3ино4 2W00 м. )еTение на %атап$3ьти=ование и3и
посад%$ п=инимает 3ет;и%.
! с3$;ае п=ин9ти9 =еTени9 на та%$> посад%$ неоAходимо:
Y освоAодитьс9 в Aе@опасном месте от подвесо% воо=$Dени9F
Y пе=ед @аходом на посад%$ @астопо=ить п=ив9@н<е =емни& сA=осить Bона=ь и
в<п$стить то=мо@но4 :ито%F
Y $становить пе=е%3>;ате3ь ,+* А!-7ПО.~-7ПО,А+ в по3оDение
ПО,А+F
Y @аход на посад%$ и посад%$ в<по3н9ть оA<;н<м по=9д%ом& Dе3ате3ьно с
остат%ом топ3ива 600 %г сигна3 О,-А-ОК 600 КU в<све;иваетс9( п=и
Aо%ово4 состав39>:е4 вет=а не Aо3ее W м/сF
Y пос3е %асани9 !ПП в<%3>;ить двигате3иF
Y на п=оAеге в<де=Dивать посадо;н<4 $го3 ата%и в@9тием =$;%и $п=ав3ени9
само3етом на сеA9 до $по=а. ! п=о6ессе оп$с%ани9 носово4 ;асти в<п$стить
то=мо@но4 па=аT>тF
Y то=моDение %о3ес в<по3н9ть пос3е %асани9 носово4 ;асть> Q!ПП&
сооA=а@$9сь с оставTе4с9 е? д3ино4. -енден6и> % =а@во=от$ само3ета
па=и=овать =а@де3ьн<м то=моDением %о3есF
Y пос3е по3но4 останов%и оAесто;ить само3ет и немед3енно по%ин$ть его.
6.22. Аари#ны# ы'$ск +асси2
Ава=и4н<4 в<п$с% Tасси в<по3н9ть в с3$;ае нев<п$с%а Tасси основн<м спосоAом
отс$тств$ет дав3ение в пе=во4 гид=осистеме и3и от%а@ 53е%т=и;ес%о4 ;асти систем<(& а та%Dе
п=и от%а@е 3евого двигате39.
П=и 5том неоAходимо:
Y $становить с%о=ость по3ета 4007W00 %м/;F
Y $становить пе=е%3>;ате3ь %=ана Tасси в по3оDение !NП*P/НО& а п=и
от%а@е 3евого двигате39 в по3оDение *Q)АНОF
Y =$;%$ ава=и4ного в<п$с%а Tасси в<т9н$ть на сеA9 до $по=а п=и 5том
от%=о>тс9 @адние и пе=едние ство=%и г3авн<х опо=& ство=%а ниTи пе=едне4
опо=<(F
Y в<де=Dав =$;%$ ава=и4ного в<п$с%а Tасси J74 се%$нд< в данном
по3оDении& пове=н$ть е? в3ево и вновь пот9н$ть на сеA9 до $по=а& п=и 5том
Tасси до3Dно в<п$ститьс9 по3ность>& ;то %онт=о3и=$етс9 по
в<све;ивани> @е3ен<х сигна3ов на "П7W2.
)а@де3 6 168
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6.2J. Разр$+%ни% "*н")" из 'н%(атик" к"!%с "сн"ны8 ст"%к
+асси на раз&%)%2
П=и@на%и:
Y си3ьна9 т=9с%а само3етаF
Y =а@во=а;ива>:и4 момент и %=енение в сто=он$ =а@=$TивTегос9
пневмати%а.
+е4стви9:
Y в пе=во4 по3овине =а@Aега п=е%=атить в@3ет& в<%3>;ить двигате3ь и
в<п$стить то=мо@но4 па=аT>тF
Y во вто=о4 по3овине =а@Aега п=одо3Dить в@3ет. Пос3е от=<ва @ато=мо@ить
%о3еса& Tасси не $Aи=ать п=и по3етах& не св9@анн<х с в<по3нением
Aоевого @адани9(& в<=аAотать топ3иво до минима3ьного Aе@опасного
остат%а. Посад%$ п=ои@водить на Q!ПП A3иDе % е? %=а> со сто=он<
непов=еDденного %о3еса.
Пос3е п=и@ем3ени9 де4ствовать та% Dе& %а% и п=и =а@=$Tении пневмати%а в пе=во4
по3овине =а@Aега.
Отказы сист%(% *истан,и"нн")" $'ра!%ния2
6.24. Отказ *$8 '"*кана!" 'р"*"!5н"( кана!% СДУ2
П=и@на%и:
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 +!А КАНА.А ,+*F
Y на :ит%е ,+* в<све;иваетс9 две и3и Aо3ее %ноп%и73амп<.
+е4стви9:
Y наDать мига>:$> и3и го=9:$> %ноп%$73амп$. ! с3$;ае& ес3и на п$3ьте
)а@де3 6
+:.8 6, #4р81 %419
P< 4O6$ I
-$1$3=.218р=D:9
@БРАНО
ВSП@&+НО
Ш
А
С
С
И
ШАССИ
ВSП@&
АВАР* ШАССИ
Т968 I 347,р68 7.,74 I 1968*
16V
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
,+* го=9т нес%о3ь%о %нопо%73амп& наDать та%Dе на те %ноп%и73амп<&
наDатие на %ото=<е в те;ение по3ета не п=ои@води3ось. ! с3$;ае& ес3и
@амига3а $Dе го=9:а9 %ноп%а73ампа& наDать е? повто=но. Погасание
%ноп%и73амп< пос3е наDати9 о@на;ает& ;то от%а@ ,+* 3и%види=ованF
П)/+*П)/#+/Н"/. Однов=еменное наDатие на две %ноп%и73амп< @ап=е:аетс9.
Y ес3и пос3е наDати9 %нопо%73амп п=одо3Dает в<све;иватьс9 сигна3 +!А
КАНА.А ,+*& п=е%=атить в<по3нение @адани9& $становить =еDим по3ета:
НbV000710000 м& EbW00 %м/; и в<по3нить посад%$.
6.2W. Отказы тр%8 '"*кана!" 'р"*"!5н"( кана!% СДУ2
П=и@на%и:
Y в<све;иваетс9 %=асн<4 ава=и4н<4 сигна3 ,+*F
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 +!А КАНА.А ,+*F
Y на п$3ьте ,+* в<све;иваетс9 т=и и3и ;ет<=е %ноп%и73амп<F
Y =е;ева9 инBо=ма6и9: «П=ове=ь сигна3и@а6и> от%а@а $п=ав3ени9».
)а@де3 6
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
+!А КАНА.А
,+*
На%м& д( .(га4а)&*.
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
+!А КАНА.А
,+*
D(/&+ .(4-е )а%а+&*.
За6м& Н=8000 F10000 м.
Bе/%& V=500 км/ч.
СЛ+(@E НА АUРО(РОМ
ПОСА(КИ*
16X
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
+е4стви9:
1. !%3>;ить #/,-К*u ,!MSL& ес3и п=и 5том ава=и4н<4 сигна3 ,+* гаснет&
$становить =еDим: НbV000 Z 1000 м& EbW00 %м/; и с3едовать на посад%$. П=и в%3>;ении
#/,-КО0 ,!MS" автомати;ес%и в%3>;аетс9 =еDим КT )*K.
П)/+*П)/#+/Н"/.
1. НаDатие %нопо%73амп п=и в<све;енном ава=и4ном сигна3е ,+* @ап=е:аетс9.
2. Посад%$ в<по3н9ть п=и @на;ении КT b 1 по T%а3е $%а@ате39 КT.
J. !о и@AеDание =е@%их 5во3>6и4 само3ета в%3>;ение =еDима #/,-КАM ,!MSL
=е%оменд$етс9 в<по3н9ть п=и пе=ег=$@%е& A3и@%о4 % едини6е.
4. П=и по3ете& @аходе на посад%$ и е? в<по3нении в =еDиме ,+* #/,-КАM
,!MSL не доп$с%ать =е@%их двиDени4 =$;%и $п=ав3ени9 само3етом по тангаD$.
W. П=и на3и;ии AомAа=ди=ово;н<х с=едств по=аDени9 и3и Н), до в%3>;ени9
#/,-КО0 ,!MS" сA=осить их ава=и4но.
2. /с3и п=и в%3>;ении =еDима #/,-КАM ,!MSL ава=и4н<4 сигна3 ,+* не
гаснет и соп=овоDдаетс9 д=$гими п=и@на%ами& но п=одо3ьное $п=ав3ение =аAотает& 5то
о@на;ает& ;то $п=ав3ение ос$:еств39етс9 одним не%онт=о3и=$ем<м %ана3ом ,+*.
+е4ствовать в 5том с3$;ае& %а% с%а@ано в<Tе.
J. /с3и п=и в%3>;ении =еDима #/,-КАM ,!MSL $п=ав3ение само3етом не
восстанав3иваетс9 Z %атап$3ьти=оватьс9.
4. /с3и в<све;ивание ава=и4ного сигна3а ,+* не соп=овоDдаетс9 однов=еменн<м
в<све;иванием сигна3а на *,- +!А КАНА.А ,+* и т=ех ;ет<=ех( %нопо%73амп на п$3ьте
,+*& то 5то о@на;ает от%а@ в 6епи ава=и4ного сигна3а ,+* п=и исп=авности дв$х7т=ех
%ана3ов ,+*.
#/,-К*u ,!MSL не в%3>;ать& п=е%=атить @адание и с3едовать на посад%$.
6.26. Отказ $'ра!%ния н"ска(и кры!а [*" ы'$ска +ассиW2
)а@де3 6
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
+!А КАНА.А
,+*
9ечев(6 &)H(/ма+(/I
J'/(ве/, 4&г)а-&5аL&8
(+ка5а 3./ав-е)&*K
ГИ(РО
С(@
ПО)АР
E4-& в04веч&вае+4*
+(-,к( СBG MEС#!N
СВAЗ? )е вк-8ча6G 4-ед36
)а .(4адк3.
+:.8 =3р$7.,68, 6,
74::1$6478.4:2 I
КАТАП@ЛFТИР@EСN*
"+б/(4,G вк-8ч&
MEС#!N СВAЗ?.
4+а)(в& /е%&мI
Н = 8000 1 10000 мG
V = 500 км/ч.
С-ед36 )а .(4адк3.
180
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
П=и@на%:
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 А!-О'А- НО,КО!.
+е4стви9:
Y не п=ев<Tать $го3 ата%и 10]F
Y пе=е%3>;ате3ь НО,К" К)N.А $становить в по3оDение *Q)АНN&
в<по3нение @адани9 п=е%=атить& во@в=атитьс9 на а5=од=ом.
6.28. Отказ $стр"#ста ат"(ати.%ск")" из(%н%ния К+2
П=и@на%и:
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 А!-О'А- КTF
Y на :ит%е ,+* в<све;ива>тс9 т=и и3и ;ет<=е %ноп%и73амп<.
+е4стви9:
!<%3>;ате3ь КT )*K7О-К. $становить в по3оDение КT )*K подн9ть %о3па;о%(.
П=и 5том гасн$т %ноп%и73амп< на :ит%е ,+*& сигна3и@и=$>:ие оA от%а@ах под%ана3ов
автомата КT& сигна3 А!-О'А- КT не гаснет. ! да3ьне4Tем по3?те и@мен9ть КT в=$;н$>
%=ема3ье=о4 на п$3ьте ,+*& $станав3ива9 @на;ени9 КT& п=ием3ем<е д39 пи3оти=овани9.
Посад%$ п=ои@водить п=и @на;ении \Tb1 по T%а3е $%а@ате39 КT.
П)/+*П)/#+/Н"/. Повто=ное в%3>;ение автомати;ес%ого $п=ав3ени9 КT @а%=<тие
%о3па;%ом( пос3е от%а@а $ст=о4ства автомати;ес%ого и@менени9 КT
@ап=е:аетс9.
6.2V. Отказ кана!а *ифф%р%н,иа!5н")" $'ра!%ния ста&и!изат"р"(2
П=и@на%и:
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 +"RR *П)А!./Н )/S/)! QОКО!ОUО
КАНА.А& +/'ПR/) К)/НА Z в о;е=еди(F
Y на :ит%е ,+* в<све;ива>тс9 ;ет<=е %ноп%и73амп<.
+е4стви9:
Y $становить с%о=ость по3?та 600 %м/;F
Y до $станов3ени9 с%о=ости 600 %м/; не доп$с%ать попе=е;ного от%3онени9
=$;%и $п=ав3ени9 Aо3ее 1/J хода от не4т=а3ьного по3оDени9F
Y в по3ете не доп$с%ать п=ев<Tени9 $г3а ата%и Aо3ее 10]F
Y в<по3нение @адани9 п=е%=атить.
6.2X. Отказы (%8аниз(" три((%рн")" Oфф%кта2
П=и@на%и:
Y неп=ои@во3ьное $ве3и;ение и3и $меньTение $си3и4 на =$;%е $п=ав3ени9
само3етом Z по тангаD$& %=ен$ и3и на педа39хF
Y п=и наDатии %ноп%и механи@мов т=имме=ного 5BBе%та на =$;%е $п=ав3ени9
в по3оDение КАQ)") П"К")( и3и в по3оDение . П(& а та%Dе
пе=е%3>;ате39 -)"''/) )Н в по3оDение • Ž( $си3и9 на =$;%е и3и
)а@де3 6 181
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
педа39х не и@мен9>тс9.
+е4стви9:
П=е%=атить в<по3нение @адани9 и с3едовать на а5=од=ом посад%и.
П=и от%а@е механи@ма т=имме=ного 5BBе%та $п=ав3ение само3етом во@моDно& но
$томите3ьно и т=еA$ет пов<Tенного внимани9. Посад%$ в 5том с3$;ае в<по3н9ть оA<;н<м
спосоAом.
От%а@ механи@ма т=имме=ного 5BBе%та в %ана3е тангаDа и3и %=ена п=и от%3онении
его от не4т=а3и в3е;?т @а соAо4 по9в3ение соответств$>:их допо3ните3ьн<х $си3и4 на =$;%е
$п=ав3ени9:
Y п=и от%а@е на «пи%и=ование» Z $си3и9 т9н$:иеF
Y п=и от%а@е на «%аA=и=ование» Z $си3и9 дав9:иеF
Y п=и от%а@е в %ана3е %=ена Z по9в39етс9 Aо%ова9 си3а п=и 6ент=а3ьном
по3оDении =$;%и.
П=и от%а@е на «%аA=и=ование» в<по3нение по3ета @ат=$дните3ьно& одна%о
во@в=а:ение на а5=од=ом и посад%а во@моDн<. П=и от%а@е механи@ма в %ана3е %$=са не в
не4т=а3ьном по3оDении на одно4 и@ педа3е4 по9в39етс9 дав9:ее $си3ие п=и не4т=а3ьном
по3оDении педа3е4.
Отказы сист%(% -изн%"&%с'%.%ния2
6.J0. Отказ кис!"р"*н"# сист%(ы2
П=и@на%и:
Y =е@%ое падение дав3ени9 %ис3о=одаF
Y п=е%=а:ение пода;и %ис3о=ода в мас%$ %а% в @аге=мети@и=ованно4& та% и в
=а@ге=мети@и=ованно4 %аAине& п=и 5том Aе3<е пове=хности поп3ав%а
инди%ато=а п=и «в<соте» в %аAине Aо3ее 2000 м неподвиDн< и не
=еаги=$>т на вдох и в<дох даDе п=и $станов%е =$%о9т%и допо3ните3ьно4
пода;и %ис3о=ода в по3оDение 100 p О
2
и =$%о9т%и А!А) в по3оDение
!К.F
Y п=и =а@ге=мети@а6ии %аAин< на в<сотах Aо3ее 11000 м не со@даетс9
достато;ное и@A<то;ное дав3ение в %аме=е нат9Dного $ст=о4ства %ост>ма и
в системе д<хани9 п=и 5том «в<сота» в %аAине по T%а3е Н%аA Aо3ее 1J&W %м
сто3Aи% $%а@ате39 «в<сота» находитс9 в «%=асно4 @оне»(.
+е4стви9:
Y в%3>;ить пода;$ %ис3о=ода от ава=и4ного Aа33она %=ес3а =$%о9т%о4
=$;ного в%3>;ени9 А!А)"0НN0 К",.О)О+& =аспо3оDенно4 сп=ава на
%=ес3еF
Y сни@итьс9 с ма%сима3ьно во@моDно4 ве=ти%а3ьно4 с%о=ость> до в<сот<
4000 м.
!<по3нение @адани9 п=е%=атить и с3едовать на посад%$.
П)/+*П)/#+/Н"/. Sапас %ис3о=ода в ава=и4ном Aа33оне %=ес3а оAеспе;ит но=ма3ьное
питание 3ет;и%а в те;ение 8 мин$т.
)а@де3 6 182
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6.J1. Раз)%р(%тиза,ия ка&ины на &"!5+и8 ыс"та82
П=и@на%и:
Y о:$:аетс9 пе=епад дав3ени9 Aо3ь в $Tах(F
Y по9в3ение T$ма в %аAинеF
Y в<сота в %аAине по "К' Aо3ее 8 %мF
Y на в<сотах Aо3ее 11000 м со@даетс9 дав3ение в нат9Dн<х $ст=о4ствах !КК&
а та%Dе и@A<то;ное дав3ение под мас%о4& п=и 5том сто3Aи% по T%а3е œ)%аA
инди%ато=а "К#7П1 моDет находитьс9 на отмет%е от 0 до 0&1 %г/см
2
.
+е4стви9:
Y сни@итьс9 до «в<сот<» в %аAине менее X000 м по "К# с ма%сима3ьно
во@моDно4 ве=ти%а3ьно4 с%о=ость>F
Y п=и да3ьне4Tем по3ете на в<сотах менее X000 м $си3ить %онт=о3ь @а
=аAото4 %ис3о=одного оAо=$довани9 и =асходом %ис3о=ода.
П=и $меньTении дав3ени9 %ис3о=ода в системе до 20 %гс/см
2
сни@итьс9 до в<сот<
4000 м& в<по3нение @адани9 п=е%=атить и с3едовать на посад%$.
! с3$;ае =а@ге=мети@а6ии %аAин< по п=и;ине =а@=$Tени9 осте%3ени9 Bона=9 и3и
с=<ва его от%идно4 ;асти немед3енно $меньTить с%о=ость и в<сот$ по3ета сниDатьс9 до
в<сот< 4000 м( и с3едовать на A3иDа4Tи4 а5=од=ом. П=и «в<соте» по "К#7П1 Aо3ее 8000 м
во@моDно по9в3ение де%омп=ессионн<х =асст=о4ств во@ни%новение Aо3е4 в с$ставах и
м<T6ах(& д39 сн9ти9 %ото=<х неоAходимо сни@итьс9 до «в<сот<» в %аAине менее 8000 м.
6.J2. /"я!%ни% *ы(а ка&ин%2
)а@де3 6
Вк-8ч& к&4-(/(д (+
ава/&6)(г( ба--()а.
ВSКЛ
ВКЛ
А
В
А
Р
И
N
100 ? О
2
СМ+СF
0,4
0,2
0
15
10
5
0
Н-$P О
2
VР-$P
1
>A?
С)&%а64* д( Н = 4000 м.
С-ед36 )а .(4адк3.
За.а4 к&4-(/(да в ава/&6)(м
ба--()е )а 7 м&)3+.
18J
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
+е4стви9:
П=и по9в3ении д<ма в %аAине и3и п=и о:$:ении @апаха мас3а неоAходимо:
Y от%3>;ить ,К! в<%3>;ате3ем О-К.. КОН+"2F
Y пе=е4ти на питание ;ист<м %ис3о=одом& $становив =$%о9т%$ %=ана 100 p О
2
Z смесь на )ПК7W2 в по3оDение 100 p О
2
F
Y в да3ьне4Tем де4ствовать& %а% $%а@ано в п. 6.J4 «От%а@ систем<
ох3аDдени9 оAо=$довани9».
6.JJ. Отказ сист%(ы к"н*и,и"нир"ания "з*$8а ка&ин%2
П=и@на%ами от%а@а мог$т A<ть:
Y вне@апное п=е%=а:ение пост$п3ени9 во@д$ха в %аAин$ и $меньTение
пе=епада дав3ени9 в %аAине по "К#7П1F
Y достиDение в %аAине темпе=ат$=< в<Tе пе=еносимо4F
Y пе=енадд$в %аAин< œ)%аA e 0&4J %гсм
2
по "К#.
+е4стви9:
Y п=и вне@апном п=е%=а:ении пост$п3ени9 во@д$ха в %аAин$ и $меньTении
пе=епада дав3ени9 в %аAине сни@ить оAо=от< двигате3е4 до €
2
c V0 p. /с3и
во@д$х в %аAин$ не пост$пает на 5тих оAо=отах& от%3>;ить систем$
в<%3>;ате3ем О-К.. КОН+"2 и де4ствовать в да3ьне4Tем& %а% $%а@ано в
п$н%те 6.J4F
Y п=и темпе=ат$=е в %аAине в<Tе пе=еносимо4 наDать пе=е%3>;ате3ь
ОQОU)/! КАQ"НN в по3оDение OО.О+ на 207J0 се% и отп$стить в
не4т=а3ьное по3оDение. /с3и го=9;и4 во@д$х п=одо3Dает пост$пать в
%аAин$& от%3>;ить систем$ %онди6иони=овани9 в<%3>;ате3ем О-К..
КОН+"2 и де4ствовать да3ее& %а% $%а@ано в п$н%те 6.J4F
Y п=и пе=енадд$ве %аAин< сни@ить оAо=от< двигате3е4 до €
2
c V0 p. /с3и
пе=енадд$в не п=е%=ати3с9& =а@ге=мети@и=овать %аAин$ =$;%о4
)АSU/)'/-"SА2"M КАQ"НN& сни@итьс9 до в<сот< менее X000 м по
"К#.
6.J4. Отказ сист%(ы "8!а-*%ния "&"р$*"ания2
П=и@на%:
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 О-К.uK" КОН+"2. )1О.
+е4стви9:
Y от%3>;ить систем$ %онди6иони=овани9 в<%3>;ате3ем О-К.. КОН+"2F
Y сни@итьс9 на в<сот$ менее X000 м по "К#F
Пос3е от%3>;ени9 ,К! на;нетс9 постепенна9 =а@ге=мети@а6и9 %аAин< и во@моDно
@апотевание оAме=@ание( Bона=9 %аAин<.
+39 его $ст=анени9 =а@=еTаетс9 =а@ге=мети@и=овать %аAин$ =$;%о4
)АSU/)'/-"SА2"M КАQ"НN и3и пе=иоди;ес%и %=ат%ов=еменно в%3>;ать ,К!
в<%3>;ате3ем О-К.. КОН+"2.
От%3>;ить ,К! пос3е сн9ти9 @апотевани9 оAме=@ани9(. !о@моDен ;е=е@ J710 мин(
от%а@ A3о%ов )1О& ох3аDдаем<х ,К!. П=и нево@моDности в<по3нени9 @адани9 с3едовать на
посад%$.
Отказы ист".ник" т"ка2
)а@де3 6 184
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6.JW. А2 Отказ )%н%рат"ра '%р%(%нн")" т"ка2
П=и@на%и:
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 U/Н/) П/)/' ./! П)А!(.
+е4стви9:
Y п=е%=атить в<по3нение @адани9 и с3едовать на а5=од=ом посад%и.
П)/+*П)/#+/Н"/. /с3и сигна3 U/Н/) П/)/' ./! П)А!( по9ви3с9 п=и останов%е
двигате39 и п=одо3Dает в<све;иватьс9 пос3е его @ап$с%а& от%3>;ить и
вновь в%3>;ить в<%3>;ате3ь U/Н/) -ОКА данного двигате39.
Q2 Отказ 'ри"*а )%н%рат"ра2
П=и@на%и:
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 О-К.uK" П)"!О+ ./! П)А!( U/Н/).
+е4стви9:
П=е%=атить в<по3нение @адани9 и с3едовать на а5=од=ом посад%и. На :ит%е
5не=гети%и наDать на 27W се% в<%3>;ате3ь О-К. П)"!О+А U/Н/) ./! П)А!(.
П)/+*П)/#+/Н"/. /с3и сигна3 О-К.uK" П)"!О+ ./! П)А!( U/Н/) по9ви3с9 п=и
останов%е двигате39& то в<%3>;ате3ь П)"!О+ U/Н/) О-К. не
наDимать& т.%. 5то п=иводит % неоA=атимом$ отсоединени> п=ивода
гене=ато=а от двигате39.
6.J6. Отказ *$8 )%н%рат"р" [*$8 'ри"*-)%н%рат"р"W
'%р%(%нн")" т"ка2
)а@де3 6
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
О-К.uK"
П)"!О+ ./!
U/Н/)А-О)А
На%м& )а 2F5 4ек.
DEНE9 'E9E: $EВ
Л+В ПРАВ
ОТКЛ ПРИВО(А
Г+Н+Р
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
О-К.uK"
П)"!О+ ./!
U/Н/)А-О)А
Л+В ПРАВ
ОТКЛ ПРИВО(А
Г+Н+Р
+:.8 P<.$ 4:1$647-$ O78#$1,.9
(W2 F МГ), $ 6$ @СТ,
Н, 6$58;$12
14
ЗА(АНИ+ ПР+КРАТИ, СЛ+(@E НА ПОСА(К@*
18W
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
П=и@на%и:
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 +!А U/Н/) П/)/' О-К.uK" П)"!О+
./! U/Н/)F О-К.uK" П)"!О+ П)А! U/Н/)& п=и 5том во@моDно
в<све;ивание в о;е=еди сигна3а от%а@а гене=ато=а и3и дв$х гене=ато=ов
пе=еменного то%а(F
Y нап=9Dение посто9нного то%а по во3ьтмет=$ !1 2472W !.
+е4стви9:
Y п=е%=атить в<по3нение @адани9 и с3едовать на а5=од=ом посад%иF
Y с3едить @а нап=9Dением по во3ьтмет=$ посто9нного то%а. !=ем9 питани9
пот=еAите3е4 10 мин$тF
Y п=и нап=9Dении ниDе 20 !о3ьт Z КА-АП*.L-")О!А-L,M.
6.J8. Отказ *$8 ы'ря(ит%!5ны8 $стр"#ст2
П=и@на%: на *,- в<све;иваетс9 сигна3 +!А !NП)M'.
+е4стви9: п=е%=атить в<по3нение @адани9 и с3едовать на а5=од=ом посад%и.
)а@де3 6
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
+!А U/Н/)
П/)/'/Н
С-ед& 5а )а./*%е)&ем
СЛ+(@E НА ПОСА(К@
0
1 2
3
K%10
Не ме)ее 20 В
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
+!А !NП)M'
СЛ+(@E НА ПОСА(К@
186
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6.JV. Отказ тр:8 ы'ря(ит%!5ны8 $стр"#ст2
П=и@на%: на *,- в<све;иваетс9 сигна3 -)" !NП)M'. П=и 5том от%3>;аетс9
питание тех Dе пот=еAите3е4& ;то и п=и от%а@е дв$х !*. Оста3ьн<е пот=еAите3и по3$;а>т
питание от а%%$м$39то=н<х Aата=е4& %ото=<е оAеспе;ива>т =аAот$ в те;ение 20 мин$т п=и
=аAоте одного и3и дв$х п=ивод7гене=ато=ов& а п=и от%а@е их Z в те;ение 10 мин$т.
+е4стви9: п=е%=атить в<по3нени9 @адани9& с3едовать на а5=од=ом посад%и& с3ед9 @а
нап=9Dением Aо=тсети& %ото=ое до3Dно A<ть не менее 20 !. П=и нап=9Dении ниDе 20 !
пот=еAите3и мен9>т в<ходн<е ха=а%те=исти%и вп3оть до от%а@а.
Отказ сист%(ы /ВД2
6.JX. Отказ сист%(ы '"!н")" и стати.%ск")" *а!%ния2
П=и@на%и:
Y несоответствие по%а@ани4 $%а@ате3е4 с%о=ости и ;ис3а ' =еDим$ =аAот<
двигате3е4& а по%а@ани4 ва=иомет=а и в<сотоме=ов по%а@ани9м КПП и
Bа%ти;ес%ом$ по3оDени> само3ета в п=ост=анствеF
*,'72 неп=ави3ьно по%а@<вает п=и от%а@е систем< по3ного и стати;ес%ого
дав3ени4 П!+.
!+720К и +А7200 неп=ави3ьно по%а@<ва>т п=и от%а@е систем< по3ного
стати;ес%ого дав3ени9.
+е4стви9:
Y п=ове=ить в%3>;ение оAог=ева П!+& ес3и он не в%3>;ен Z в%3>;ить и п=и
восстанов3ении но=ма3ьно4 =аAот< $%а@ате3е4 *,'72& !+720К и +А7200
п=одо3Dать в<по3нение @адани9F
Y ес3и но=ма3ьн<е по%а@ани9 п=иAо=ов не восстанови3ись& то пе=е%3>;ить
питание пот=еAите3е4 с основно4 систем< на =е@е=вн$>& д39 ;его =$%о9т%$
)/S П!+ пове=н$ть на 1V0].
П=и восстанов3ении =аAотоспосоAности +А7200& !+720К и *,'72 до3оDить
=$%оводите3> по3етов и де4ствовать по его $%а@ани9м.
)а@де3 6
О-КАS
ОK/)/+L ПА'M-L
-)" !NП)M'
СЛ+(@E НА ПОСА(К@
ПОМНИ
Вр,;9 р$P41< $--=;=.914р47
6, P4.,, 20 ;86 (3р8 р$P41,
#,6,р$14р47 8.8 #,6,р$14р$)X
6, P4.,, 10 ;86 (3р8 41-$J,
#,6,р$14р47)*
Пр8 6$3р95,688 685, 20 В4.21
КАТАП@ЛFТИР@EСN*
188
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
П=и однов=еменном от%а@е оAеих систем П!+ п=е%=атить в<по3нение @адани9 и
с3едовать на а5=од=ом& пи3оти=$9 само3ет по п=иAо=ам КПП и *АП.
П=и @аходе на посад%$ в<сот$ де=Dать по =адиов<сотоме=$& с%о=ость Z по оAо=отам
двигате3е4 и $г3$ ата%и.

6.40. Отказ сист%(ы СВС2
П=и@на%и:
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 ,!,F
Y несоответствие @на;ени4 в<сот<& пост$пате3ьно4 и ве=ти%а3ьно4 с%о=осте4
на инди%ато=е "., =еDим$ по3ета& по%а@ани9м п=иAо=ов !+720К& *,'72&
+А7200 и =еDим$ =аAот< двигате3е4F
Y на "., не в<све;ива>тс9 @на;ени9 {& E& EsF
Y от%а@ систем< ,О,.
+е4стви9:
Y п=е%=атить в<по3нение @адани9F
Y пе=е4ти на пи3оти=ование по п=иAо=ам !+720К& *,'72& +А7200F
Y от%3>;ить ,!, наDатием %ноп%и О-К. О-КАS ,",- на п$3ьте @адат;и%аF
Y до3оDить =$%оводите3> по3етов и3и на КП оA от%а@е и @ап=осить %онт=о3ь
@а по3етом на@емн<ми =адиотехни;ес%ими с=едствами. П=и по3ете на
в<соте менее 1W00 м %онт=о3ь в<сот< ос$:еств39ть по $%а@ате3>
=адиов<сотоме=а.
6.41. Отказ ИК-ВК ["тказ *$8 )ир"%ртика!%#W2
П=и@на%и:
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 "К! )/S/)!& в о;е=еди "К! О,НО!Н и
НА!"UА2& соп=овоDдаем<4 соответств$>:е4 =е;ево4 инBо=ма6ие4F
Y по%а@ани9 КПП не соответств$>т по3оDени> само3ета в п=ост=анстве& а
по%а@ани9 %$=са на ПНП Z нап=ав3ени> по3ета и в<па3 A3ен%е= К,.
+е4стви9:
Y от%3>;ить ,А*& ес3и система A<3а в%3>;енаF
Y пи3оти=овать само3ет по п=иAо=ам +А7200& *,'72& !+720К& а нап=ав3ение
по3ета в<де=Dивать по К"71JF
Y в<по3нить повто=н$> в<став%$ "К7!К в по3ете. О%он;ание повто=но4
в<став%и %онт=о3и=овать по @аго=ани> светосигна3и@ато=ов над %ноп%ами
"К! О,Н& "К! +*Q. п=и наDато4 %ноп%е( и по сн9ти> на *,- сигна3а
"К! )/S/)! "К! О,НО!Н и НА!"UА2(. /с3и повто=на9 в<став%а "К!
в<по3нена и п=ави3ьн<е по%а@ани9 %=ена и тангаDа на КПП& а %$=са по3ета
на ПНП восстанови3ись& =еTение о в<по3нении @адани9 п=инимает 3ет;и%
по оAстанов%е.
! с3$;ае& %огда в =е@$3ьтате повто=но4 в<став%и п=ави3ьн<е по%а@ани9 п=иAо=ов
КПП& ПНП и инди%ато=ов "., и "П! не восстанови3ись& п=е%=атить в<по3нение @адани9 и
с3едовать на а5=од=ом посад%и. Пе=е4ти на ви@$а3ьное пи3оти=ование. К$=с и нап=ав3ение
по3ета %онт=о3и=овать по К"71J и А)К п=и нахоDдении само3ета в @оне де4стви9 П),(&
в<сот$ и с%о=ость по в<сотоме=$ и *,'72.
! с3оDн<х метео$с3ови9х& ес3и не оAеспе;иваетс9 по3ет и @аход на посад%$
ви@$а3ьно и3и с помо:ь> само3ета73иде=а& %атап$3ьти=оватьс9.
)а@де3 6 18V
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6.42. Отказ ра*и"сязи2
6.42.1. Отказ к"(ан*н"# ра*и"сязи2
П=и@на%:
Y отс$тствие п=ос3$Tивание T$мов п=и п=иеме в от%=<том =еDиме и3и
самоп=ос3$Tивани9 в =еDиме пе=еда;и.
+е4стви9:
П=и от%а@е %омандно4 =адиосв9@и исто;ни%и питани9 =аAота>т& в<%3>;ате3ь
)А+"О *К! в%3>;ен& 6иB=ово4 инди%ато= го=ит( неоAходимо п=ове=ить:
Y надеDность соединени9 пе=еходного Dг$та О)К с =а@Cемом SaF
Y по3оDение о=ганов $п=ав3ени9 %омандно4 =адиостан6ие4F
Y =аAот$ =адиостан6ии на д=$гих %ана3ах.
/с3и в =е@$3ьтате п=ове=%и неисп=авносте4 не оAна=$Dено и св9@ь не
восстанови3ась& неоAходимо:
Y в%3>;ить в<%3>;ате3ь )/S ),& а пе=е%3>;ате3ь =еDимов =аAот< О-К.7
U+7ПА)А17ПА)А2 $становить в по3оDение О-К.F
Y до3оDить вед$:ем$ г=$пп< и3и =$%оводите3> по3етов и де4ствовать по их
%омандам.
/с3и д39 в<по3нени9 @адани9 т=еA$етс9 те3е%одова9 св9@ь& в<по3нение @адани9
п=е%=атить.
! с3$;ае& ес3и п=и в%3>;ении в<%3>;ате39 )/S ), св9@ь не восстанови3ась&
пе=е4ти на св9@ь с =$%оводите3ем по3етов по К! =адиосв9@и& $становив пе=е%3>;ате3ь *К!7
К! в по3оDение К!.
/с3и ни на одно4 и@ =адиостан6и4 св9@ь не восстанови3ась& неоAходимо:
Y п=е%=атить в<по3нение @адани9 и во@в=атитьс9 на а5=од=ом& п=одо3Dа9
=адиопе=еда;$ в местах& п=ед$смот=енно4 схемо4 по3етаF
Y в%3>;ить в<%3>;ате3ь Q/+,-! ответ;и%а госопо@навани9 и пе=иоди;ес%и
оAо@на;ать сеA9 наDатием %ноп%и SНАК само3етного ответ;и%а&
пе=е%3>;ате3ь =ода =аAот< %ото=ого $становить в по3оDение П7JW.
+39 пе=ехода на п=ием ;е=е@ А)К неоAходимо:
Y до3оDить =$%оводите3> по3етов о пе=еходе на п=ием ;е=е@ А)КF
Y в%3>;ить на п$3ьте в<%3>;ате3ь А)К7),QНF
Y наDать %ноп%$73амп$ А)К на п$3ьте $п=ав3ени9 ПНКF
Y $становить пе=е%3>;ате3ь КО'П7АН- в по3оDение АН-F
Y пос3е по3$;ени9 %оманд от =$%оводите39 по3етов пе=е%3>;ате3ь КО'П7
АН- $становить в по3оDение КО'П.
! с3$;ае от%а@а П* ,2! «,имво37U1Q» $станав3ивает п=едва=ите3ьно @аписанн<е
ава=и4н<е ;астот< на всех =адиостан6и9х.
+39 ос$:еств3ени9 =адиосв9@и в%3>;ить в<%3>;ате3ь )/S ,П* на ОП*. ,в9@ь
A$дет ос$:еств39тьс9 ;е=е@ =адиостан6и> )7V00.1. )еDим< НА!/+/Н"/& U+ станов9тс9
нево@моDн<ми.
П=и неисп=авности )7V00.1 в<%3>;ить в<%3>;ате3ь )/S ,П*& п=и 5том A$дет
оAеспе;иватьс9 то3ь%о п=ием %оманд $п=ав3ени9 с @ем3и.
)а@де3 6 18X
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6.42.2. Отказ т%!%к"*""# ра*и"сязи2
П=и@на%:
Y на *,- в<све;иваетс9 сигна3 ), -/./КО+ -/./КО+ и3и ,!MSL(.
+е4стви9:
Y до3оDить вед$:ем$ г=$пп< и3и =$%оводите3> по3етов и де4ствовать по их
%омандамF
Y в<по3нение @адани9& св9@анного с неоAходимость> те3е%одового оAмена&
п=е%=атить.
6.4J. Вын$-*%нная '"са*ка н% аOр"*р"(а2
6.4J.1. )еTение о посад%е вне а5=од=ома п=инимает 3ет;и%. !<н$Dденн$> посад%$
вне а5=од=ома моDно в<по3н9ть то3ь%о с по3ность> в<п$:енн<м Tасси.
П)/+*П)/#+/Н"/. /с3и 3ет;и% не $ве=ен в во@моDности A3агопо3$;но4 посад%и& он
до3Dен оAеспе;ить A3агоп=и9тн<е $с3ови9 д39 %атап$3ьти=овани9 и
по%ин$ть само3ет.
+е4стви9:
П=ин9в =еTение на в<н$Dденн$> посад%$ вне а5=од=ома& 3ет;и% оA9@ан:
Y до3оDить =$%оводите3> по3етов о п=ин9том =еTении и месте в<н$Dденно4
посад%иF
Y ес3и по@во39>т оAстанов%а и @апас топ3ива& п=о3ететь над п3о:ад%о4 д39
е? п=осмот=аF
Y в<п$стить Tасси и @а%=<3%иF
)а@де3 6
Р,J* СП@ Р,J* РС
А7$р*
ПРМ
АРК
РСБН
НАСТР
КВ @КВ
КАНАЛ КАНАЛ
ГРОМК ГРОМК
ПШ
1
10
10
20
20
1
'/(ве/,G е4-& в4е вк-8че)( & )е+ /а44(ед&)е)&6
.е/е2(д)(г( %г3+а "9!
БАН ПT35
@В(TМ
@В(
РСП
Г4147
ЗНАК
КОНТР
О17,1 СО
НА)МИ @СТАНОВИ
ГРОМК
ТЛГ
ТЛ! КОМ
АНТ
Б+(СТВ
ВКЛBAИ
АРК
ВК
Р@AН
МК
НА)МИ
1V0
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Y на в<соте не менее W00 м на с%о=ости J00 Z 600 %м/; в п=9мо3ине4ном
по3ете сA=осить Bона=ь =$;%о4 ,Q)О, RОНА)M& в<п$стить то=мо@но4
:ито%F
П)/+*П)/#+/Н"/. ! с3$;ае несA=оса от%идно4 ;асти Bона=9 от =$;%и ,Q)О, RОНА)M
посад%$ не в<по3н9ть& по%ин$ть само3ет %атап$3ьти=ованием.
Y @астопо=ить п3е;ев<е =емниF
Y то=моDение в<по3н9ть с $;етом п3отности г=$нта и на3и;и9 п=еп9тстви4F
Y пос3е п=и@ем3ени9 в<%3>;ить двигате3и и пе=е%=<ть поDа=н<е %=ан<.
6.4J.2. ! осоA<х с3$;а9х п=и неоAходимости в<по3нени9 посад%и на по3ос$
п3о:ад%$( ог=ани;енн<х =а@ме=ов д3ина п=оAега W00 Z 600 м( =е%оменд$етс9:
Y в<=аAотать и3и с3ить топ3иво до остат%а 1000 %гF
Y в<по3нить @аход на посад%$ $станов3енн<м по=9д%омF
Y до п=о3ета +П)' то;%и& $да3енно4 от на;а3а !ПП на v 4 %м( $становить
%=ес3о в ве=хнее по3оDение д39 оAеспе;ени9 неоAходимого оA@о=аF
Y сA=осить Bона=ь& в<п$стить то=мо@но4 :ито%F
Y п=едпосадо;ное п3ани=ование в<по3н9ть на пониDенн<х с%о=от9х
Н+П)'b200 м& E+П)'bJ00 %м/;& НQП)'bW0 м& EQП)'b2607280 %м/;& E в
на;а3е в<=авнивани9 24072J0 %м/;(F
Y пос3е в<=авнивани9 $становить )*+ оAоих двигате3е4 в по3оDение 'А.N0
UАS& со@дать $го3 ата%и 14]71W] с%о=ость %асани9 п=и 5том 2007210 %м/;(F
Y пос3е %асани9 в<п$стить то=мо@но4 па=аT>т& оADать то=мо@н<е педа3и до
по3ного хода& 5не=ги;ное оп$с%ание носа па=и=овать со=а@ме=н<м в@9тием
=$;%и $п=ав3ени9 на сеA9.
Аари#н"% '"ки*ани% са("!%та '"!%т%2
6.44. /"*)"т"ка к аари#н"($ '"ки*ани62
/с3и п=ин9то =еTение о %атап$3ьти=овании и по@во39ет оAстанов%а& неоAходимо:
Y п=и по3ете на ма3о4 в<соте $ве3и;ить в<сот$ по3ета до 2000 Z J000 м над
=е3ьеBом местности& испо3ь@$9 с%о=ость само3ета и т9г$ двигате3е4& п=и
по3ете на Aо3ьTо4 в<соте сни@итьс9 до в<сот< 4000 мF
Y пе=евести само3ет в наAо= в<сот< и3и го=и@онта3ьн<4 по3ет и $меньTить
с%о=ость до 4007600 %м/;F
Y п=и на3и;ии оA3а;ности по%ин$ть само3ет до входа в оA3а%аF
Y п=и по3ете над водно4 пове=хность> в<по3н9ть по3ет в сто=он$ Aе=егово4
;е=т<F
Y п=и по3ете вA3и@и гос$да=ственно4 г=ани6< в<по3н9ть по3ет в нап=ав3ении
свое4 те==ито=ии.
! с3$;а9х& не те=п9:их от3агате3ьства& %атап$3ьти=оватьс9 немед3енно.
)а@де3 6 1V1
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6.4W. Ката'$!5тир"ани%2
П=и %атап$3ьти=овании 3ет;и% до3Dен:
Y оп$стить светоBи3ьт= @а:итного T3ема п=и на3и;ии в=емени(F
Y п3отно п=иDатьс9 всем %о=п$сом % спин%е& а го3ово4 % под$T%е
@аго3овни%аF
Y поставить ноги % пе=едне4 стен%е %=ес3а п=и на3и;ии в=емени(F
Y в@9тьс9 оAеими =$%ами @а =$%о9т%и %атап$3ьти=овани9& п=иDав 3о%ти %
т$3ови:$& и в<т9н$ть их до %атап$3ьти=овани9.
Пос3е %атап$3ьти=овани9 %=еп%о $де=Dивать =$%о9т%и до на;а3а $сто4;ивого
сниDени9 вместе с %=ес3ом д39 ис%3>;ени9 т=авм< =$%(.
*си3ие& пот=еAное д39 с=аAат<вани9 систем< %атап$3ьти=овани9 п=и в<т9гивании
=$%о9то%(& состав39ет 2W %г.
!=ем9 от п=иведени9 в де4ствие =$%о9то% %атап$3ьти=овани9 3ет;и%ом до сA=оса
Bона=9 и на;а3а двиDени9 не Aо3ее 1 се%.
П=и т=авми=овании одно4 =$%и %атап$3ьти=ование во@моDно одно4 =$%о4 от 3>Aо4
и@ =$%о9то% п=и сох=анении $%а@анно4 пос3едовате3ьности де4стви4.
П)/+*П)/#+/Н"/.
1. /с3и п=и в<т9гивании =$%о9то% %атап$3ьти=овани9 от%идна9 ;асть Bона=9 не
сA=оси3ась& неоAходимо:
Y оп$стить =$%о9т%и %атап$3ьти=овани9 в исходное по3оDениеF
Y сA=осить от%идн$> ;асть Bона=9 =$;%о4 ,Q)О, RОНА)M& =аспо3оDенно4
на п=авом Aо=т$ %аAин<& пот9н$в е? на сеA9 до $по=аF
Y в@9тьс9 оAеими =$%ами @а =$%о9т%и %атап$3ьти=овани9 и повто=но в<т9н$ть
их вве=х до %атап$3ьти=овани9.
)а@де3 6
В4J2;8:2 J$ р=-491-8 8
7<1968 8% 77,р%
П.4164 3р85;8:2 П4:1$72 64#8
О3=:18 :7,14C8.21р
+:.8 C46$р2 6, :Pр4:8.:9, 6, 413=:-$D р=-4914-, 7,р68 8%
768J
С
Б
Р
О
С

!
О
Н
А
Р
N
СPр4:2 C46$р2 р=-491-4D :3р$7$
8 34714р8 O,D:1789 : р=-491-$;8
-$1$3=.218р47$689
1V2
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
2. Однов=еменное п=иведение в де4ствие =$%о9то% %атап$3ьти=овани9 и =$;%и
,Q)О, RОНА)M @ап=е:аетс9.
! с3$;ае по%идани9 само3ета на в<соте Aо3ее W000 м п=оисходит
стаAи3и@и=ованн<4 сп$с% вместе с %=ес3ом до в<сот< W000 м& пос3е ;его п=оисходит
автомати;ес%и4 отст=е3 @аго3овни%а %=ес3а и ввод в де4ствие спасате3ьного па=аT>та. Kе=е@
4 се% пос3е отде3ени9 3ет;и%а от %=ес3а п=оисходит отде3ение НАSа и @ависание его на Bа3е.
П)/+*П)/#+/Н"/. Ава=и4ное по%идание само3ета в во@д$хе Aе@ %атап$3ьти=овани9 не
п=ед$смот=ено.
6.46. Д%#стия 'ри 'риз%(!%нии2
Пос3е ввода в де4ствие спасате3ьного па=аT>та неоAходимо:
Y подн9ть светоBи3ьт= @а:итного T3ема и сн9ть %ис3о=одн$> мас%$ на
в<соте не Aо3ее 4000 м& @ап=авить %=$гов$> 39м%$ подвесно4 систем< под
Aед=аF
Y $Aедитьс9 в но=ма3ьном =ас%=<тии %$по3а па=аT>та.
Пе=ед п=и@ем3ением на в<соте 10071W0 м неоAходимо:
Y =а@ве=н$тьс9 по вет=$F
Y соединить ноги в %о3ен9х и ст$пн9х вместе& @атем с3ег%а согн$ть их в
%о3ен9х и в @ависимости от си3< вет=а в<нести соединенн<е вместе ноги
впе=едF
Y ст$пни ног де=Dать па=а33е3ьно @ем3е до п=и@ем3ени9& п=и@ем39тьс9 на
по3н<е ст$пни оAеих ног.
П=и п=и@ем3ении в си3ьн<4 вете=& а та%Dе в го=исто4 местности пос3е %асани9
ногами @ем3и немед3енно с помо:ь> @ам%ов О,К72 освоAодитьс9 от %он6ов па=аT>та.
6.48. Д%#стия 'ри 'ри"*н%нии2
6.48.1. П=и сп$с%е на водн$> пове=хность и на3и;ии @апаса в<сот< =е@е=ва
в=емени( неоAходимо:
Y пос3е ввода в де4ствие спасате3ьного па=аT>та подн9ть светоBи3ьт= Sa и
сн9ть %ис3о=одн$> мас%$ на в<соте не Aо3ее 4000 мF
Y $Aедитьс9 в но=ма3ьном =ас%=<тии па=аT>та и оп=еде3ить нап=ав3ение на
с$T$F
Y п=и п=именении авиа6ионного спасате3ьного по9са А,П784 напо3нить его&
5не=ги;но де=н$в @а BиT%и га@онапо3нени9 поп3ав%овF
Y @а%=<ть %3апан< сA=оса К,72'А и @ап=авить т=и%отаDн<е манDет<
=$%авов и Tе4н$> Tто=%$ %омп3е%та !',К7471W под ге=мооAо3о;%$F
Y =а@Cединить =а@Cем %омпенсато=ов нат9га мас%и и отсоединить тесьм$
%=еп3ени9 мас%и от 6ент=а3ьного @ам%а подвесно4 систем<F отсоединить
п=иAо= КП7120 от О)К и отA=осить его вместе с мас%о4 в сто=он$F
Y отсоединить T3анги п=отивопе=ег=$@о;ного и венти3и=$емого %ост>мов от
ве=хне4 %о3од%и О)К и =а@Cединить 53е%т=о=а@Cем< SaF
Y пе=ед %асанием вод< сн9ть п=едох=аните3ьн<е с%оA< и оп$стить вни@
Bи%сато=< @ам%ов О,К72F
Y в момент %асани9 вод< ногами @аде=Dать д<хание& наDать на гаTет%и
@ам%ов О,К72 и отсоединить %$по3 па=аT>таF
)а@де3 6 1VJ
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
Y пос3е п=иводнени9 @ан9ть по3оDение 3и6ом по вет=$ спино4 % B=онт$
во3н<(& Tи=о%о =асставить ноги& поп3ав%и А,П784 @ап=авить под =$%и и
п=и неоAходимости их подд$тьF
Y =а@о=вать та=и=ованн<4 Tов Bа3а НАS& ото=вав о=анDев<4 %оне6 от
основного Bа3а $си3ие =а@=<ва W71W %гс(F
Y освоAодитьс9 от подвесно4 систем< па=аT>та& д39 ;его: от%=<ть @амо%
%=$гово4 39м%и& @атем 6ент=а3ьн<4 @амо% подвесно4 систем<F в<вести
ноDн<е оAхват< и@ с%оAF @аA=осить п=ав<4 п3е;ево4 оAхват подвесно4
систем< @а спин$& п=ота:ить 3ев$> =$%$ вместе с 3ев<м поп3ав%ом
спасате3ьного по9са под 3ев<м п3е;ев<м оAхватом и освоAодитьс9 от
подвесно4 систем<F
Y подт9н$ть % сеAе п3от и в3е@ть на него.
Поп3ав%и спасате3ьного по9са @авести @а спин$& пос3е ;его вта:ить в п3от НАS и
=адиома9%.
)е%оменда6ии по испо3ь@овани> НАSа и@3оDен< в "нст=$%6ии& п=и3агаемо4 %
%омп3е%т$.
П)/+*П)/#+/Н"/. !3е@ать на п3от с Tи=о%о4 сто=он<& п=едва=ите3ьно $топив его под
сеA9& соA3>да9 осто=оDность во и@AеDание по=<ва его
мета33и;ес%ими ;аст9ми сна=9Dени9.
6.48.2. П=и отс$тствии в<сот< =е@е=ва в=емени( д39 п=иводнени9 с
неотсоединенн<ми подвесно4 системо4 па=аT>та и %омм$ни%а6и9ми спе6сна=9Dени9
неоAходимо:
Y напо3нит поп3ав%и А,П784& 5не=ги;но де=н$в @а BиT%иF
Y отсоединить %$по3 па=аT>та с помо:ь> @ам%ов О,К72F
Y подн9ть светоBи3ьт= Sa и сн9ть %ис3о=одн$> мас%$F
Y @а%=<ть %3апан< К,72'А и @ап=авить т=и%отаDн<е манDет< =$%авов и
Tе4н$> Tто=%$ %омп3е%та !',К под ге=мооAо3о;%$F
Y @ан9ть по3оDение 3и6ом по вет=$ спино4 % B=онт$ во3н<(& п=и
неоAходимости подд$ть поп3ав%иF
! с3$;ае нев%3>;ени9 Aа33онов напо3нени9 п3ота и =адиома9%а подт9н$ть % сеAе
вна;а3е п3от& а @атем =адиома9% и в=$;н$> =е@%им =<в%ом Bа3а во@3е Aа33онов ввести их в
де4ствие& а та%Dе в<де=н$ть Tпи3ь%$ в%3>;ени9 =адиома9%а& =аспо3оDенн$> в Bа3е.
Y =а@Cединить =а@Cем %омпенсато=а нат9га мас%иF
Y отсоединить п=иAо= КП7120 от ве=хне4 %о3од%и О)К и& в@9в его в 3ев$>
=$%$& отсоединить T3анг нат9Dного $ст=о4ства !КК& @атем отA=осить его
вместе с %ис3о=одно4 мас%о4F
Y отсоединить T3анги ПП* и венти396ии от ве=хне4 %о3од%и О)К и
=а@Cединить 53е%т=о=а@Cем SaF
Y освоAодитьс9 от подвесно4 систем< па=аT>та и да3ее в<по3н9ть
=е%оменда6ии& и@3оDенн<е в п$н%те 6.48.1.
П)/+*П)/#+/Н"/.
1. Sапаса %ис3о=ода в QКО7J'!2 система %=ес3а( д39 д<хани9 с НbW00 м хватает
на J мин$т<& пос3е ;его во@моDно попадание вод< в мас%$ ;е=е@ %3апан<
подсоса во@д$ха КП7120.
2. П=и подCеме 3ет;и%а и@ вод< на ве=то3ете во и@AеDание =а@=9да стати;ес%ого
53е%т=и;ества ве=то3ета A=атьс9 @а спасате3ьн<4 т=ос до момента %асани9 им
вод< @ап=е:аетс9.
)а@де3 6 1V4
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6.4V. Аари#н"% '"ки*ани% са("!%та на з%(!%2
6.4V.1. П=и во@ни%новении ава=и4но4 оAстанов%и на @ем3е %огда само3ет
неподвиDен( д39 A<ст=ого его по%идани9 неоAходимо:
Y в<%3>;ить двигате3иF
Y от%=<ть Bона=ь в с3$;ае @а%3инивани9 и нево@моDности от%=<ти9 Bона=9
5%сп3$ата6ионно4 =$;%о4 сA=осить его =$;%о4 ,Q)О, RОНА)M(F
Y $становить =$;%$ %атап$3ьти=овани9 в не=аAо;ее по3оDение& д39 ;его
наDать на е? Aо%ов<е стопо=н<е =<;аги и от%ин$ть впе=ед до постанов%и на
Bи%сато=<F
Y от%3>;ить в<%3>;ате3и пи=опат=онов %=ес3аF
Y отсоединить КП7120 от О)К711W& пот9н$в вве=х =$%о9т%$ @ам%а КП7120F
Y =ас%=<ть @амо% =а@Cема %=$гово4 39м%и и 6ент=а3ьн<4 @амо% подвесно4
систем<F
Y отстегн$ть %а=аAин Bа3а НАSа от %о3ь6а на сна=9Dении и освоAодитьс9 от
подвесно4 систем<F
Y =е@%о встать и по%ин$ть %аAин$& п=и 5том п=ои@о4дет =а@Cединение м$Bт
ПП*& венти396ии и 53е%т=оDг$тов Sa от %о3од%и О)К.
! с3$;ае по%идани9 само3ета в Aе@3>дно4 местности и п=и на3и;ии в=емени
неоAходимо:
Y сн9ть %ис3о=одн$> мас%$& =а@Cединить =а@Cем %омпенсато=а нат9га мас%и&
T3анг Н* !КК от КП7120 и в<A=осить мас%$ вместе с п=иAо=ом и@ %аAин<
само3етаF
Y пос3е отсоединени9 %омм$ни%а6и4 встать& =а@ве=н$тьс9 3и6ом % %=ес3$&
в@9тьс9 @а о=анDев<е 3ент< %=<T%и НАSа и =е@%о их отде=н$ть на сеA9
вве=х. П=и 5том п=ои@о4дет отсоединение НАSа от =емне4 %=еп3ени9
подвесно4 систем<F
П=и вт9н$т<х =емн9х п=ит9га неоAходимо пе=ед сн9тием НАSа =$%о9т%о4 п=ит9га
по9са =асстопо=ить =емни и в<т9н$ть их впе=ед.
Y пове=н$ть НАS относите3ьно 6апB до ве=ти%а3ьного по3оDени9& п=и 5том
п=ои@о4дет =а@Cединение О)К и =а@=<в %онт=ово;но4 п=ово3о%и на одно4
и@ 6апBF
Y 5не=ги;н<м двиDением вве=х и@в3е;ь НАS и@ ;аT%и %=ес3а и в<A=осить его
и@ %аAин<F
Y по%ин$ть само3ет.
П)/+*П)/#+/Н"/. , в<A=осом НАSа не мед3ить& та% %а% ;е=е@ 4 се%$нд< п=ои@о4дет его
автомати;ес%ое =а@де3ение.
6.4V.2. +39 ава=и4ного по%идани9 само3ета на @ем3е пос3е $%а@анн<х в<Tе
де4стви4& сесть на Aо=т %аAин< ногами на=$D$ и& $хвативTись оAеими =$%ами @а Aо=т вн$т=и
%аAин< A3иDе % д$ге %о@<=ь%а Bона=9& спо3@ти по B>@е39D$ вни@& пове=н$вTись 3и6ом %
оATив%е. Sатем сн9ть одн$ =$%$ с Aо=та и& опи=а9сь е> на п=и3ив %=<3а& сп=<гн$ть на @ем3>
и3и& п=иде=Dива9сь @а пе=едн>> ;асть Bона=9& пе=е4ти на носов$> ;асть B>@е39Dа& сесть на
%он$с и спо3@ти с него вни@ на @ем3>.
)а@де3 6 1VW
)$%оводство по 3етно4 5%сп3$ата6ии само3ета ,$728,К
6.4X. С&р"с т"р("зн")" 'ара+6та 'ри н%'р%*на(%р%нн"(
[са("'р"из"!5н"(W %)" ы'$ск% '"!%т%2
П=и@на%и:
Y в<све;ивание светосигна3и@ато=а SА'ОК -П О-К)N-F
Y п=и в<п$:енном Tасси до момента оADати9 на посад%е и3и пос3е подCема
пе=еднего %о3еса на в@3ете( =е;ева9 инBо=ма6и9: «-о=мо@но4 па=аT>т
сA=оTен».
+е4стви9:
Y сни@ить с%о=ость& в<по3нение @адани9 п=е%=атить и с3едовать на а5=од=ом
посад%и.
)а@де3 6 1V6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->