Genadij Petrovič Malahov

METODE POVEĆANJA LJUDSKE BIOENERGIJE I BIOSINTEZE
(KRETANJE, GLADOVANJE, DISANJE I VODENE TERAPIJE)

PREVOD S RUSKOG

Beograd 2007.

SADRŽAJ

OpŠte o kretanju Hodanje Trčanje T r č a n j e i regeneracija srca T r č a n j e i čišćenje ž u č n e kesice T r č a n j e i jačanje psihičkih sposobnosti G i m n a s t i č k e v e ž b e i atletski trening Profilaksa i lečenje oboljenja k i č m e n o g stuba V e ž b e za k i č m u i trbušne mišiće V e ž b e z a dekompresiju d e l o v a k i č m e V e ž b e za povećanje pokretljivosti b l o k i r a n o g segmenta kičme V e ž b e za razvijanje tonusnih mišićnih v l a k a n a kičmenog stuba V e ž b e za razvijanje trbušnih mišića O d r ž a v a n j e organa trbušne duplje M a s a ž a unutrašnjih organa Zaključak i praktične preporuke GLADOVANJE Post, gladovanje i dijetalna terapija P o s t k a o prirodni metod lečenja bolesti Aktiviranje fizioloških m e h a n i z a m a t o k o m gladovanja S a v r e m e n o tumačenje p r e p o r u k a Isusa Hrista o postu P r a v i l a gladovanja P o s t i spas Zaključak DISANJE- • OpŠte o disanju P r o c e s disanja Ćelijsko disanje

KRETANJE

• 7 • 7 • 16 • 20 • 26 • 29 • 30 • 33 • 41 • 51

• 51

• 54 • • • • • 56 57 57 60 64

• 67 • 67 • 74 • 80 • 98 104 124 137 143 143 152 160

5

6 7 . Ishrana eksperimentalne grupe Šatalove bila je nisko1 P r i m e d b a prevodioca. Galina Sergejevna Šatalova i njeni istomišljenici izveli su niz eksperimenata. ' • • M e h a n i z m i uticaja vode na čovečiji o r g a n i z a m Razvojni m e h a n i z a m vodenih terapija Rastvarajući i odstranjujući m e h a n i z a m vodenih terapija V o d e n e terapije za normalizaciju krvotoka Efekti v o d e n i h terapija • Z a g r e v a j u ć i i vlažeći efekat v o d e n i h terapija Energijski i stimulišući efekat v o d e n i h terapija Lekoviti efekat v o d e n i h terapija Terapije s parom Zaključak i preporuke T e r m i n o l o š k a objašnjenja • OPŠTE O KRETANJU U uvodu prvo ćemo da razmotrimo sredstva i m e t o d e treninga koje su namenjene za povećavanje čovekove ener­ gije i poboljšavanje biosinteze ćelija. P. U svetskoj praksi postoje brojne činjenice koje potvr­ đuju čovekovu sposobnost da direktno koristi energiju i „građevinske materijale" iz okolnog prostora.. K. Ivanov VODENE TERAPIJE Uvod . Streljnikove J o g i n o disanje „ S a t . U vezi s eksperimentom „Covek i pustinja" prešli su 1 130 km kroz pustinju Karakumi (Turkmenistan) za četiri dana. Za svakog člana grupe poneli su po 1 kilogram krupice. Grupa od 4 čoveka na čelu sa Satalovom obavilaje 3-nedeljno putovanje po prevojima Glavnog Kav­ kaskog grebena od Arhiza do jezera Rica.CI i P r a n a Disanje i rad m o z g a M e t o d izbora „hranljive p r a n e " M e t o d izbora „disajne p r a n e " M e t o d A . Na primer.5 kilogram sušenog voća. Moja snaga . u kojima se nalazi sva životna snaga i volja. koje se stalno nalaze u mom celokupnom telu..n a m " Bhastrika pranajama • M e t o d stvaranja „ d u h o v n e energije" Zaključak 163 174 176 196 196 204 207 209 216 221 221 222 227 229 238 242 242 247 251 257 263 266 KRETANJE U živom svetu sve je živo i raduje se životu da bi živelo u električnim i magnetnim stru­ janjima. 250 grama maslaca i 1.to su električne i magnetne struje. Posle završenog putovanja bili su veseli i živahni i nisu ni malo omršavili.

u kojoj je bila visoka temperatura.kalorična s malo belančevina i nije bila veća od 1. S a m o je Pol B r e g uspeo da pređe tu maršrutu. Z b o g toga je lako trčao. mas­ tima i ugljenim hidratima. pili zeleni čaj. Jeli su četiri puta dnevno.800 . Sportisti su poneli sa s o b o m u pustinju mesne konzerve i konzerve ribe. Nasuprot njima kontrolna grupa sportista hranila se shodno preporukama Instituta za ishranu Akademije medicinskih nauka ( A M N ) SSSR-a. Za njih je bio pri­ premljen vagon s j e l o m .. kockice za supu. Pritom su se odlično osećali i bili veoma d o b r o radno sposobni. Pol B r e g je gladovao za vreme pešačenja. da bi orga­ nizam dobro asimilovao energiju iz okolnog prostora i da bi se dobro aktivirala biosinteza ćelija. keks.neminovan uslov za stvaranje ener­ gije i za aktiviranje biosinteze ćelija. prilikom kretanja.koža mora uvek da bude čista.. trčanja. A. Poveo je 10 mladih sportista. sublimirano meso. a za v r e m e mirovanja ubrzani puis i bili su neraspoloženi i loše su se osećali. Upravo.200 džula (kJ) po čoveku. med. U knjizi Osnovna znanja o životu i zdravlju opisana je bioenergija i biosinteza.bez obzira na to što su redovno doručkovali i pili hladnu vodu. s bujicama nabijenih čestica koje se kreću od površine Zemlje naviše i od stratosfere naniže ka površini Zemlje. istiće da je posledica dvostru­ kog (i nešto većeg) povećavanja pulsa prilikom kretanja u odnosu na mirovanje . D n e v n i obrok svakog sportiste imao je 4. nijedan nije došao do kraja maršrute . Svaki član je. pirinčane čorbe s mirišljavim travama. To 9 . 1.000-4. Od 10 mladih. Za vreme pešačenja kroz pustinju imali su malo povišeni krvni pritisak. Hrana je bila zasićena belančevinama. šećer. Ali.100 kcal (16. Pol Breg smatra da je unutrašnja čistoća o r g a n i z m a primaran uslov za neiscrpnu energiju. Anđrejev . a i telesna težina mu se povećala posle trčanja za nekoliko stotina g r a m a ! Na kraju ovog uvoda važno je da uočimo. A. zdravih sportista. a grupa Šatalove svega 2 puta. Na osnovu hipoteze profesora Andrejeva u organizmima koji se hrane m l e k o m i u čovekovom organizmu stvara se krv samo za v r e m e većih fizičkih napora. shodno preporukama. Andrejev. radi jasnoće. j a k a i m l a d a krv.1 7 . U vezi s tim veoma je interesantan i eksperiment Pola Brega. na osnovu svog eksperimenta. inten­ zivnog rada na svežem vazduhu nastaju j a k e oksidaciono-regenerativne reakcije i stvara se veoma kvalitetna.5 sati i za to vreme pio je samo toplu vodu u malim količinama. Za tu razdaljinu bilo mu je potrebno 10.000 kilokalorija (kcal). D n e v n o su pili 2-2. pićem i slanim tabletama. 2 2 0 kJ). orahe. 8 Posle toga prenoćio je u šatoru i ujutro se vratio obratnom maršrutom i nije konzumirao hranu! J.5 litra tečnosti. a koja je u p o d n e iznosila +54°C. „Ostajao sam sam na velikoj razdaljini od ostalih sportista i osećao se svež kao „bela rada". K o d svih članova grupe Šatalove nivo krvnog pritiska i puis nisu prelazili granice čovekove normale. ponoviću koji se m e h a n i z m i aktiviraju za stvaranje bioenergije i biosinteze prilikom kretanja. suvo grožđe. Prilikom kretanja plazma našeg organizma v e o m a uočljivo sadejstvuje s magnetnim poljem okolnog prostora. zbog vrućine popio i do 10 litara vode. Z b o g toga je samo polovina sportista prešla celu maršrutu. koncentrate pudinga s čokoladom i pirinčem. kakao. treba se m n o g o kretati (nije bitno kako) i treba obavezno imati u vidu sledeći uslov . jeli su kaše od krupice. On je prešao pešice 48 kilometara kroz Dolinu Smrti. Satalova takođe istiće da u h l a d n o m vazduhu i hladnoj vodi ima veoma m n o g o ener­ gije.autor knjige Tri kita zdravlja. J. odnosno 4. inte­ resantno opisuje svoj eksperiment u kojem je naučio kako da aktivira biosintezu za vreme dužeg trčanja i da se snabdeva energijom iz okolnog prostora.

u organizmu se intenzivno stvara ugljenikova kiselina i dolazi do disajne acidoze koja podstiće ćelijsku biosintezu. S a m o kretanje dclova tela u jajastom p l a z m a t i č n o m kokonu (čauri) 2 podseća na obrtanje rotora — ruku i nogu . 4. Povećavanje krvotoka za 4-5 puta drugi je primer rotora i statora. po pravilu. samo ako je bio izložen raz­ ličitim vibracijama. Radi snabdevanja jednoćelijskih mikroorganizama. Treba svesno prihvatiti jed­ nostavnu istinu: kretanje j e .hormone i preko koje treba nesmetano da cirkulišu slobodni elektroni i da se eliminiše metabolična šljaka. Pojava znoja na koži.u statoreplazmatičnoj sferi. to nije dovoljno.000000 kvadratnih metara (200 hektara!). 3. U ovom slučaju telo je stator.28 litara).2 litra. 2. koja nastaju za v r e m e intenzivnog kretanja.anabolizam. potrebno je da tečnost neprekidno cirkuliše po toj površini koja dostavlja organizmu hranljive materije. To nije čudno kad znamo da naš organizam predstavlja površinu velikih razmera. Da bi te reakcije bile normalne (pravilne). Ponovo je aktiviran m e h a n i z a m hiperpolarizacije m e m b r a n a ćelija.prouzrokuje hiperpolarizaciju m e m b r a n a ćelija koje akti­ viraju biosintezu. U 10 . 1) Difuzija kiseonika i hranljivih materija iz krvi kroz zidove kapilara u medućelijsku tečnost. Magnetno polje organizma daje dopunski potencijal elektronima koji se kreću disajnim putevima i njih mnogo bolje asimilira sluzokoža pluća. a rotor—krv. Samo strujanje vazduha u grudnom košu je takode primer rotora i statora. Dete nikad ne bi odraslo kad se ne bi m n o g o kretalo. Tako 10 1 5 ćelija čovečijeg organizma zajedno s koloidnim mi ćelijama.5 litara.000 c m 2 . psihičkim stresovima. 7. limfa . koja je stisnuta (sabijena) u relativno maloj zapremini. ši­ renjima i drugim fizičkim i gravitacionim dejstvima. Raznovrsne vibracije i trenja. jer krv direktno ne kontaktira s ćelijama organizma. to se obavlja sa svega 35 litara (!) tečnosti (krv . koji je težak 52-54 kilograma. Te ogromne površine orošavaju se preko sistema kapilara ukupne dužine 100. kiseonik i bioregulatore .anabolične procese. Na toj „živoj površini" dolazi do raznovrsnih oksidaciono-obnavljajućih reakcija. Pojačano disanje za 20-30 puta u poređenju s miro­ vanjem. 8. tečnost izvan ćelija i u ćelijama . 9.Povećavanje srčanih kontrakcija od 60-70 do 200-240 otkucaja u minuti uveliko snabdeva organizam energijom.000 kilometara! Kod čoveka. a samim tim i stvaranje dopun­ skih električnih kontakata omogućuje da se unosi više ener­ gije kroz kožu u odnosu na mirovanje. najjači je mehanizam koji dostavlja slobodne elek­ trone u organizam. Aktiviranje receptora u organizmu p o m a ž e akupunkturnom sistemu da maksimalno prihvata i asimilira elek­ trone. za istu količinu ( 1 0 1 5 ) neophodnih gasova i hranljivih materija potrebno je IO 7 litara morske vode! B e z obzira na to što 1 c m 3 krvi u kapilarnom krvotoku kontaktira s površinom od 7. preko koje se obavlja difuzija i aktivno prenošenje gasova i hranljivih materija. izbacuje ugljenikova kiselina itd.katabolizam.n a j j a č i stimulator kataboličnih procesa u organizmu koji za vreme mirovanja organizma 2 Primedba prevodioca. aktiviraju b i o s i n t e t i č n e . stimuliše proces obnavljanja i superobnavljanja . sabijanjima. Proces prenošenja kiseonika ( 0 2 ) i hranljivih materija iz krvi u ćelije obavlja se u tri etape: . 6. Razaranje protoplazme ćelija i drugih struktura u toku kretanja . 5. koje se nalaze u njihovoj protoplazmi (micelije u suvom stanju teže ukupno 5 kg). obuhvataju površinu blizu 2. koji žive u moru. U toku evolucije naš organizam maksimalno se prilagodavao na kretanje i pot­ p u n o je m o g a o da opstane. U toku kretanja. stvaraju energiju u organizmu.

van Aaken. Svakog trenutka više miliona ćelija o d u m i r e u čovečij e m organizmu. tako reči zdravi. 3 Ovo p o s e b n o trebaju da imaju u vidu dijabetičari. tu kretanja: h o ­ danje. 1 eto. 3) Prenošenje kiseonika i hranljivih materija u samoj ćeliji do mesta njihove upotrebe. Sad nam je j a s n o zašto 35 litara tečnosti treba nepre­ kidno da cirkuliše u našem organizmu i dostavlja ćelijama sve što im je potrebno. trčanje. Ako je iz bilo kojih razloga njihovo izbacivanje i neutralisanje usporeno. A k o sc od čovcka oseća veoma neprijatan zadali truleži na lešinu. kalcijuma. Usporeno izdvajanje mokraćevine (urata). P. Sa svoje strane.2) Difuzija i aktivno prenošenje kiseonika iz međućelijske tečnosti kroz membranu ćelije. 13 . izbave iz „zone rizika" 100 ljudi koji su imali predispoziciju da obole od dijabetesa (diabetes mellitus). U blokiranoj 12 unutrašnjoj sredini ćelije prelaze na ishranu bez kiseonika. energijskih i mineralnih materija. Pavlov rekao: „Kretanje može da zameni skoro sve lekove. Prisustvo navedena tri faktora u organizmu izazivaju u m o r organizma i nazivaju se „toksini u m o r a " (po Zalmanovu). žuči itd. javlja im se potreba da predahnu i odremaju. h o r m o n a i fermenata prou­ zrokuje smanjenje životne snage i dovodi do neusaglašenog delovanja ćelija i organizma. ali nijedan lek ne m o ž e da zameni kretanje". dovodi do ozbiljnih po­ vreda . koža. hlornog natrijuma. ne smeju se ni u k o m slučaju nago­ milavati. ispiraju i eliminišu toksine umora. kiseonika. Takode po etapama.treba da budu čisti i zdravi da bi na vreme odstranjivali toksine umora. Evo nekoliko primera koji dokazuju tu tvrdnju. ali obratnim redosledom. otkidaju se od centralnih regulatora i počinju da se r a z m n o ­ žavaju kao ćelije raka. U ustajaloj tečnosti izvan ćelija nalaze se mnogi kancerogeni sopstvenog porekla koji samo pojačavaju taj proces. Usporeno dolaženje plastičnih materija. gimnastika itd. plu­ ća. „personal koji opslužuje" ćelije: jetra. .trovanja organizma svojim produktima za životne aktivnosti. bubrezi i creva . degenerativna i tumorska oboljenja. Čim manje rade. raznose se u celokupnom organizmu i izazivaju opšti z a m o r i n e m o ć . Na taj način. koji se nisu bavili 3 P r i m e d b a prevodioca. Stoga na tom planu ništa ne m o ž e da zameni kretanje. to znači d a j e u njemu navedeni proces u p u n o m razvoju. krv i limfu. Oni prodiru u međućelijsku tečnost. Lekari iz švedskog grada Malmea uspeli su da polugodišnjim sportskim fizičkim vežbama. Za to v r e m e 29 ljudi. onkolog izučavao je u toku 6 godina ponašanje 500 starijih trkača i 500 ljudi iste starosti koji se nisu bavili trčanjem. U toku kre­ tanja mišići obavljaju kontrakcije. V e o m a poja­ čana cirkulacija krvi i disanje oksidišu. vrlo brzo se umaraju od jednostavnog fizičkog i u m n o g rada. Kao rezultat toga je da svih 200 hektara „žive p o v r š i n e " može da funkcioniše na višem nivou poboljšava se kvalitet života. bez upotrebe bilo kojih drugih sredstava. obavlja se difuzija i aktivno prenošenje šljake i ugljen-dioksida iz ćelije u krv. potiskuju tečnost u krvo­ tok i p o m a ž u prenošenje venozne krvi u srce. Ti mikro-leševi treba na v r e m e da se eliminišu i neutrališu. u organizmu se neprimetno nagomi­ lavaju toksini umora koji stvaraju predispozicije za infek­ tivna. naročito prilikom razgovora. onda se prilikom njihovog raspa­ danja (raspadanje leševa) stvaraju veoma otrovne materije— protamini. E. vode. Fizičke vežbe pokazale su se kao najbolje metode za normalizovanje razmene ugljenih hidrata. Nije slučajno d a j e poznati fizio­ log I.omogućuju da se m n o g o ­ struko pojača cirkulacija tečnosti u organizmu. Ljudi koji se malo kreću. a odstranjuje sve stoje nepotrebno.

Mikulina. a meni je već 90 godina. z b o g srčanih mana. u toku 6 meseci uporno sam se borio protiv prethodnog načina života i sopstvene zrelosti (starosti. Rezultat toga . 14 već ga je kombinovao s redovnim fizičkim v e ž b a m a koje nije ranije upražnjavao. Posle pola godine. lekari su mi rekli. a nije prekinuo aktivan naučni rad. nije ispunjavao uslove za kosmonauta. obolelo je od raka i većina ih je umrla. da i oni. Postavio sam sebi zadatak da dostignem deset godina mlađe od m e n e i četverostruko snažnije i da se svestrano fizički pripremim. a zatim sam se i kao nau­ čnik i kao inženjer-konstruktor zainteresovao za probleme povećavanja životne sposobnosti organizma ". penzionisan 1945.. E v o j o š nekoliko interesantnih primera. godine osvojio je svoju petu zlatnu medalju. Prilikom patološko-anatomske obdukcije dokazano je da j e . Profilaktični efekti fi­ zičkih vežbi u odnosu na oboljenja od raka. rođen 1894. On podsvesno teži da svaki put uradi. A.č u d o koji je de­ monstrirao jedinstvene primere snage. Čovek je oboleo od poliartritisa šake ruku. teške kontuzije kičme i mnogih drugih teških oboljenja odlučio je da „ ponovo stvori sebe ".. sekretar instituta gerontologije A M N SSSR-a. R e d o v n o sviranje na fortepijanu svakog dana po 4 sata pomoglo je da ozdrave prsti ruku.hormona do ćelija. T. Spektar kretanja je veoma širok. ja sam veoma bodar i dalje radim i sačuvao sam svežinu stvaralačkih misli. poslednji primer kojeg je naučnik. Z o t o v N. I na kraju. bez ikakvog naprezanja. a samim tim i sprečava nastajanje onkoloških oboljenja. a njegovo lekovito dejstvo mnogostrano. Beregovoj obavio je 95-časovni let bez obzira na to što mu je bilo skoro 50 godina. P. E v o staje rekao o sebi: „Moja majka. lekari. P r e m a parametrima zdravlja. Konstantin Sarkisov 15 . a od trkača samo su četvorica obolela od raka. normalizovanjem kiseonikovog režima i pojačnim dostavljanjem bioregulatora . ne konzumirati alkohol i ne pušiti. m o g u se obja­ sniti pojačanom cirkulacijom tečnosti.. godine. Svetski šampion u skokovima uvis Valerij Brurnel u sobraćajnoj nesreći s motociklom zdrobio je nogu i. mogao je da hoda samo p o m o ć u štaka. Luj Paster je zbog dugotrajnog i napornog u m n o g rada dobio izliv krvi u mozak. Zaista samo sam to žarko zaželeo. I kao što vidite. P o m o ć u fizičkih vežbi i vežbama sa dizanjem tereta obnovio je traumatizovanu kičmu i postao je j u n a k . Ali on ne samo da se regenerisao već se vratio skokovima makar i bez rezultata rekordera. posle izliva krvi u m o z a k pa do smrti. ali je postao kosmonaut. moj otac i moji bliži rođaci nisu doživeli duboku starost. te ga je n e m o g u ć e opisati.trčanjem.živeo je j o š 30 godina i upravo u tim godinama postigao svoja najzna­ čajnija otkrića iz bakteriologije. već o n o što on želi. Sve to pomaže normalnom održavanju života u ćelijama. Luju Pasteru normalno funkcionisala samo j e d n a polovina mozga. svakog minuta. ne ono što je potrebno. U tradi­ cionalnoj trci na trasi Puškin . ne najedati se. MS). K o s m o n a u t G. Savla­ đujući j a k e bolove u kičmi uspeo je sistematskim sportskim treninzima. Evo šta kaže o sebi: „Odav­ no sam shvatio da je čovek po prirodi malo lenj. Takođe je poznat i podvig Valentina Dikulja.Lenjingrad 1978. da na jednoj nozi uradi 5 hiljada poskakivanja! Zatim je počeo redovno da trči i učestvuje na takmičenjima (pa i maratonskim). biti lenj i ne baviti se fiskulturom i sportom. nisu očekivali da fizičkim aktiv­ nostima u m o m starosnom dobu m o g u da postignem izvan­ redne zdravstvene rezultate. Objašnjenje za to je što sam to konačno shvatio pre 50 godina: ne s m e se živeti stihijski. Počeo sam dosledno da primenjujem navedene principe. prema j e d n o g l a s n o m mišljenju lekara. Interesantan primer je i život A. Svakog dana.

Imao je 52 godine — suvonjav. Ona potiskuje l a v prema srcu i p o m a ž e drugom. muškarac-dečak. vene se zbog kontrakcije mišića skupljaju i krv cirkuliše naviše. ali ventili u obliku polumeseca (ventili-džepovi) se zatvaraju i ne doz­ voljavaju joj da teče naniže. Pojačana cir­ kulacija tečnosti i disanje omogućiće vam da v e o m a efi­ kasno eliminišete šljaku umora iz organizma i da lečite sredinu izvan ćelija. Procenat trauma u toku hodanja najmanji je u odnosu na intenzivne vrste kretanja. tako radi mišićna pum­ pa. Nije slučajno da ih je veoma mnogo u 17 . Putujući po svetu i držeći predavanja Breg je uveče šetao po hodnicima i po stepenicama hotela u kojem je boravio. hrane. Treba hodati intenzivno. U toku hodanja treba postići lakše znojenje i održavati ga. Upamtite: sat hodanja daje bolje rezul­ tate nego 15 minuta trčanja. a zadovoljstvo je m n o ­ go veće. svakodnevno hoda od 5 do 8 kilometara (sat hodanja) i da to rastojanje treba udvostručiti. a j o š j a č e pri trčanju. pod dejstvom sile zemljine teže. Videlo se da ima 52 godine. To isto dešava se i s venoznom krvlju pri hodanju. D v e trećine sume plaća mu O U N j e r one od njega zahtevaju da mora da bude svakog minuta spreman da otputuje u bilo koji rejon na zemaljskoj kugli i da radi pod bilo kojim uslovima. Bitno je kaže to. Za v r e m e hodanja uočeno je nekoliko specifičnih dejstava: od mišićnih kontrakcija do inercionih napora tečno­ sti. venoz n o m .naviše. gubi skoro sav pritisak koji nastaje z b o g srčanih kontra­ kcija. ekskrementuma itd.ispričao novinaru„Sovjetskog sporta": „Jednom sam se na kongresu susreo s amerikancem koji je radio u Organizaciji ujedjinenih nacija (OTJN). kao otpor služe ventili u obliku polumeseca. usmerava naniže. ali prema ličnoj potrebi. ali osetivši otpor. Nije slučajno d a j e Pol B r e g smatrao hodanje „kraljem" vežbi i savetovao da se od m a ­ lena. Pri svakoj kontrakciji mišića nogu ili ruku. srcu — dijafragmi. Na venama nogu nalaze se 22. Stoga je priroda na približno svaka 4 centimetra stvorila posebne ventile-džepove na unutrašnjim površinama vena od prstiju ruku do r a m e n a i od prstiju nogu do kukova. Razmotrimo prvo ulogu mi­ šićnih kontrakcija. Najočigledniji pri­ mer za dejstvo tih sila je otvaranje boce . U ovom slučaju. Ti ventili omogu­ ćuju propuštanje krvi samo u j e d n o m smeru . prema srcu. HODANJE Hodanje . To je prvi simptom koji ukazuje na to da ste u metodi efikasnog prikupljanja energije i aktiviranja biosinteze. Ta pojava se objašnjava količinom kretanja koja je jednaka proizvodu mase tečnosti i njene brzine. R a z m o t r i m o i ulogu inercionih sila. koja nastaje pri hodanju.čep se m o ž e izbiti udarom dna flaše (boce) o zemlju. Nikakve spoljašnje situa­ cije ne smeju da vas spreče u vašim svakodnevnim šetnjama 16 ubrzanim t e m p o m . Zaključak: Da bi naš rad bio produktivan i da j e d n o ­ stavno normalizujemo život neophodno je da se stalno kre­ ćemo.najjednostavnija i najdostupnija m e t o d a za sve uzraste. ali kako je izgledao! Upitao sam ga u vezi s tim. a 17 na rukama. V e n o z n a krv cirkulišući kroz kapilare. D a k l e . Pri slabljenju kontrakcija krv se. kretanje menja s m e r u suprotnu stranu — izbacuje čep. što pet puta nedeljno vežba u sportskoj dvorani s ličnim trenerom i da za to plaća 75 dolara. Z b o g toga mora da b u d e u odgovarajućoj kondiciji da bi mogao produktivno da radi". a on mi je odgovorio da ima petoro dece i da to nije bitno. To se neznatno ispoljava zbog cirkulacije krvi naviše koje je protiv sile zemljine teže. usmereno prvobitno prema zemlji. Na cirkulaciju krvi kroz vene efikasno utiće pumpanje koje nastaje pri kretanju dijafragme („venoznog srca") za v r e m e disanja.

na sveopštu radost lekara. Nije­ dna masaža tako dobro ne leci medupršljenske diskove kao hodanje i trčanje. posle 30 potresa. potres. Nedovoljno kretanje utiče na nedovoljno masiranje nave­ denih tkiva organizma. Kravcova pomoći će v a m da proverite snagu jednostavnih vežbi. N i s a m se samo jedanput opraštao od života. Ukratko. ali sigurno. Od tog m o m e n t a počela je moja prava borba sa samim sobom. Te inercione sile omogućuju da se hrana promeša u želucu i crevima. žuč . gube gipkost (postaju krhka). „Pre 10 godina imao sam prvi srčani udar. poželećete da se brže krećete. Primio sam brojne injekcije (!) i po 20 dana ležao u bolnici". otpušten sam iz bolnice j e r je moje zdravstveno stanje bilo potpuno zadovoljavajuće. Posle 25 dana. mokraćna bešika.. Čvrsto gaženje petama po zemlji pri hodanju podstiče efekte inercionih sila. pankreas . Osetićete udar. bubrezi. Ritmično skupljanje i širenje omogućuje ishranu pulpoznog jezgra. Ovakvu vibro-gimnastiku uradite 3-5 puta dnevno po jedan minut. usled zagađe­ nosti i slabe ishrane. Primer V. Slabije i bolesne osobe. . Inercione sile imaju važnu ulogu u masaži međupršljenskih diskova. hrskavice i vezivnih tetiva k i č m e .. pa i celogpodručja (opružnog) 4 aparata k i č m e shodno zakonu o ograničavanju funkcija. Pre tri godine odlučio je da se pobrine za sopstveno zdravlje. skupljaju se i stežu. već sam razradio i sopstveni sis­ tem lečenja. posle kojeg nisam m o g a o da se oporavim 7 godina. a posebno na traumatizovane. Nastojeći da povećavam t e m p o i dužinu laganog trčanja. koje tada nastaju prouzrokovaće niz prethodno opisanih efekata. a bilo ih je m n o g o : ljubav prema obilnoj hrani i želja da što duže spavam i gledam televizijski program 4-5 sati neprekidno.u žučnoj kesici (mehuru) i ne dozvoljavaju joj da se zgusne i taloži.S obzirom na to da sam bio u bolnici. Rit­ mično pritiskanje hranljivih masa i ekskrementuma na zi­ dove creva refleksno ih iritira i prouzrokuje kontrakcije usled Čega nastaje njihovo normalno premeštanje (prela­ ženje). Previsoko odvajanje peta od poda m o ž e da izazove nepoželjan efekat na kičmene diskove. Podići se na vrhovima nožnih prstiju da se pete odvoje od poda za centimetar i naglo se spustiti na pod. a zatim da urade preostalih 30 potresa. O t u d a ishialgija i teška pokretljivost zglobova. Vibro-gimnastika veoma je korisna licima koja pretežno sede i p o m a ž e im da spreče m n o g a oboljenja unutrašnjih organa . postepeno. zbog čega ta tkiva. m o g u da izvode jednostavne vežbe. i preći ćete na trčanje. Prema stepenu odstranjivanja šljake iz organizma i obnavljanja tkiva. 19 18 . sekundi. treba da o d m o r e 5-10 minuta. Unutrašnji organi: jetra.JTcčao sam najmanje dva kilometra samo ujutru.ukratko.. Inercione sile.udovima ruku i nogu. Ljudi koji u početku teško hodaju brzim t e m p o m . Mnogi učestali potresi onemogućuju prikupljanje dovoljne količine krvi u međuprostorima između venoznih ventila i z b o g toga su nedovoljno efikasni za cirkulaciju krvi. počeo sam da h o d a m i da postepeno povećavam tempo hodanja i raz­ daljinu stalno kontrolišući puis i disanje. za v r e m e intenzivnog hodanja čitav sadržaj trbušne duplje se trese. gube se funkcije međupršljenskih diskova. To potresanje tela ne srne da se uradi više od j e d a n p u t u 4 Primeclba prevodioca. analizirao sam ne samo rezultate svojih treninga. a „Toksini u m o r a " se efi­ kasno eliminišu i čovek se posle duže šetnje oseća zdravijim i spokoj nij im. odnosno 60 potresa. s mojim štetnim navikama. prestaju kvalitetno da obavljaju svoje fun­ kcije.od tromboflebitisa do infarkta. ispira se krvlju i zasićuje energijom. tetiva i celokupnog vezivnog tkiva. zvekeće. žučna kesica.

Za tri godine shvatio sam osnovno: prema zdravlju treba ići polako. krvo­ tok u krvnim sudovima se takođe „njiše" i ulazi u rezonancu s trčanjem. Taj efekat veoma dobro se uočava kod lica koja m n o g o tre­ niraju. prestala je aritmija i tahikardija. uklesane u kamenu: yyAko hoćeš da budeš jak-trči. posle dužeg trčanja (30 minuta i više) javlja se osećaj sreće (euforije). I m a m 61 godinu.otuda poboljšavanje biosinteze u ćelijama. Maksimalno fizičko opterećenje u trajanju 12-15 minuta povećava nivo endorfina od 320 do 1.ne obazirući se na vremenske uslove. Rezultat toga je pojačani rad hipofize koja proizvodi posebne h o r m o n e . n e m a astmatičnih napada. Više­ struko se povećava lekovit efekat. Za tri godine nijedanput se nisam tako loše osećao da bi me odneli na nosilima u odeljenje za reanimaciju. Na taj način trčanje predstavlja odličnu metodu protiv depresije. za v r e m e mirovanja. A na „sitnice" kao što su prestanak opadanja kose i odsustvo mnogih akutnih res­ piratornih oboljenja ( A R O ) uopšte nisam obraćao pažnju. Da bi se ti sistemi opteretili. potreban je duži ciklični antigravitacioni rad. pritisak 120/80. Po pravilu. Srce mi sada radi normalno. a njihovo dejstvo posle završenog tr­ čanja traje od 30 do 60 minuta. a k a o rezultat toga je pojačavanje aktivnosti svih sistema organizma koji se bolje usklađuju i balansiraju. Trčanje na 5 kilometara s pretrčavanjem j e d n o g kilo­ metra za 5-6 minuta veoma dobro izaziva euforiju. Uticaj trčanja na endokrini i nervni sistem očigledan j e . s prekidima od j e d n e do dve minute na svakih 300-350 metara. 20 .500. kojeg su ljudi uočili od davnih vremena. Budite strpljivi i trudoljubivi u svo­ joj težnji da ozdravite i postići ćete najveću sreću u vašem životu — z d r a v l j e ! " Upoznajmo sada detaljno efekte koji nastaju pri opte­ rećenju organizma trčanjem. na 1 kvadratnom milimetru p o ­ p r e č n o g preseka mišića otvoreno približno 30-80 kapilara. Za pojačanu proizvodnju endorfina postoji specijalan metod. i d a j e u kapilarnom krvo­ toku. Krvotok se mnogo jače pojačava — otuda i akumuliranje energije iz okolnog prostora. Česti bolovi u srcu skoro su prestali i više me ne uznemiravaju napadi stenokardije. U toku trčanja. Do n a s su doprle predivne reči iz drevne Elade. Oni su u različitim dozama 200 puta efikasniji od morfijuma! Endorfini izazivaju prirodan osećaj blaženstva. Pritom se postepeno otvaraju ranije „zaspali" kapilari. 21 TRČANJE Jednostavno trčanje znatno više utiče na naš organizam nego hodanje. koža je postala elastična. ispoljavaju protivbolni efekat.endorfine. Ne jurite za iluzornom srećom i za brzo ozdravljenje bez truda. ali sam v e o m a bodar. A k o trčanje traje dugo. Poznato je da se većina krvnih sudova nalazi u vertikalnom položaju. Puis je pri mirovanju 68-72 otkucaja u minuti. Poboljšala se razmena materija. izvanredno ispiranje celog tela čistom krvlju. kad čovek stalno savlađuje zemljinu gravi­ taciju poskakujući i spuštajući se u vertikalan položaj.otuda odstranjivanje šljake. a inercione sile su znatno veće nego pri hodanju. ako hoćeš da budeš lep — trči. Njemu idealno odgovara duže trčanje bez žurbe. dolazi do disajne acid o z e . poboljšava se disanje . ako hoćeš da budeš pametan trci . Takva mikrocirkulacija aktivira endokrine organe. pos­ tepeno i stalno. zdrav i pun snage i energije. a vid nije oslabio. Broj otvorenih kapilara može biti do 2.650 jedinica. Trčanje omogućuje da se reguliše ritmičan rad navedenih sistema. Pojačava se cir­ kulacija hormona i oni dospevaju do najudaljenijih ćelija u kojima regulišu njihov rad i koordiniraju rad celog sistema.

pre starta. Hvoščevskog kako je trčao P. Kad je sekrecija povećana ili normalna. Zato ja. a to dovodi do smanjenja krvnog pritiska. To je uradio 4-5 puta. norma­ lizuje rad centralnog nervnog sistema (CNS). H o ­ rmoni nadbubrežnih žlezda. briše se ili kasnije gubi j a s n o ć u j e r nema te energije koja sve razjašnjava. A. Stoga se m o ž e trčati m n o g o duže — do 2 sata. ako uveče imate prohtev za jelom. organizam se opušta i dopunjava energijom. S obzirom na to da se pri dužem ritmičnom trčanju puis stabilizuje na 120-130 otkucaja u minuti i da se šire periferni krvni sudovi. usledilo je brzo trčanje s ispruženim r u k a m a i nogama koje napreže celo telo. ujutru. J. M o ž e se trčati u bilo koje vreme dana. Postoje brojne varijante trčanja. prema zakonima raspodele ener­ gije. koji se stvaraju za v r e m e fizi­ čkog opterećenja. Na primer. m o ž e prigušiti ionako slabu sekreciju. D a k l e .. Cesto se dešava da sve što je bilo j a s n o i shva­ tljivo u toku trčanja. Ako se trči posle napornog dana — uveče. U toku trčanja pojavljuju se u glavi slobodne i najvrednije misli. Trčite najmanje 30 minuta. m o ž e t e pre trčanja ispiti čašu ovsenica ili ovsenih pahuljica da bi se neutralisala povišena kiselina. stenokardije. vegetativno-vaskularne distonije. preostaje mi samo da to zapišem". možete ga umanj iti laganim trčanjem u trajanju od 20 do 40 minuta. Trčanje normalizuje procenat kiseline u želucu. čira u želucu. kao što se to dešava licima koja se malo kreću. Posle nekoliko koraka laganog trčanja. m o ž e se reči d a j e trčanje posebno efikasno protiv hipertonije i hipotonije. tada se smanjuje napetost. Apetit će se smanjiti za 1-2 sata i zadovoljićete se malim obrokom hrane. Rezultat toga je da čovek s usporenim pulsom m n o g o lakše kontroliše svoje emocije. ishemije srca. argumentaciju i redosled izlaganja. Andrejev je to opisao ovako: „. D u ž e trčanje. čitam odgovarajuću lite­ raturu. Ako se ukratko sumiraju lekovita dejstva trčanja. Ivanov. a naj­ više 1 sat. a koju je omogućilo trčanje. blagotvorno utiču na rad srca. smišljam for­ mulacije. mane mitralnog zaliska srca. Usled aktiviranja organizma i njegove zasićenosti ener­ gijom povećaće se stvaralački potencijal. Pri kraju tr­ čanja. puni energijom organizam i efikasno pomaže protiv prekomernog i nekontrolisanog konzumiranja hrane. trčanje predstavlja prirodan način pražnjenja suvišnih h o r m o n a a to p o m a ž e organizmu da povrati svoju harmoniju. ispijte čašu struktuirane ili namagnetisane vode pre trčanja —ona će pojačati sekretnu funkciju želuca. Možete trčati noseći mali diktafon i o d m a h zapisivati sopstvene misli pročitane iz. a zatim ponovo opušteno trčanje.. aktivira i reguliše rad endokrinih žlezda. kad se u krvi nalazi povećana količina h o r m o n a . Ivanov je smatrao da takvo trčanje koristi ljudima koji se bave u m n i m radom i veći deo vremena provode sedeći. K. „ On je trčao neobično i svojstveno. a u toku trčanja razmišljam o svemu. Brzo trčanje 40-50 metara. 23 22 . Pri smanjenoj sekreciji želudačnog soka. reumatizma. Radi toga. glava je puna ideja. osteohondroze. srce postaje j a č e i ekonomičnije funkcioniše. otpor se smanjuje u njima.pri trčanju lako se misli. Stoga je trčanje — odličan nor­ mal izator arterijskog pritiska. trčanje usporava proces starenja j e r aktivira biosintezu u ćelijama.Trčanjem u toku treninga smanjuje se broj srčanih kon­ trakcija. evo sećanja I. jača imuni sistem — pove­ ćava zaštitne sile organizma. a povećani adrenalin ne ispoljava štetan uticaj na njegov organizam. smanjuje se preterani apetit i zbog toga ćete zaspati mirnim s n o m . Osim toga. naročito u toku s a m o g trčanja. informativ­ nog polja. postavljam stvaralački zadatak. članak ili poglavlje je gotovo za knjigu.

). T o m prilikom opu­ stite celo telo. Karlos Kastaneda posebno opisuje „trčanje s n a g e " koje je naučio od svog Učitelja.5 kilometra zamišljajući da ste iz­ bačeni kao strela odapeta iz luka. a d a j e pri izdisaju zgušnjavate i šaljete u bolesnu jetru. Evo nekoliko varijanata: Prote rivanje energije" u toku trčanja. Zatim opustite 25 . Ja sam nekoliko puta bio u prilici da posmatram kako Porfirije Kornejevič trči i čini mi se da on m o ž e da izmisli bezbrojne varijante trčanja". Ivanova. U početku trčanja kod m n o g i h se ljudi uočava jaka ustegnutost i usiljenost.On preporučuje takvo trčanje 2-3 puta dnevno. Ivanov je primenjivao trčanje s osećaj em pritiska vazduha na teme glave.5 kilometar u laganom tempu. patogenu energiju u vidu crnila (crnog dima). To je trčanje usporenim tempom s podignutim rukama uvis i njihovim kružnim pokretima u smeru napred-nazad. a rukama mlatarajte kao bič. Za v r e m e udisaja zamišljajte da se punite belom ili žutom (boje sunca) zaslepljujućom energijom. a to je primenjivao i prilikom gladovanja. Crpljenje metabolita". a da ili pri izdisaju izbacujete u vidu crnog oblaka iz organi­ z m a zajedno s vazduhom koji izdišete. K. što vam omogućuje da trčite veli­ k o m brzinom čak i noću i da se ne bojite da ćete da padnete. V e o m a efikasna je kombinacija trčanja uz različite mi­ saone predstave. Probajte i sami ćete se uveriti. a to sve dovodi do aktivne asimilacije slobodnih elektrona. Ako vam neki organ nije u redu. u toku trčanja zamišljajte da pri udisaju iz bolesnog organa (jetre) usisavate sve toksine u m o r a . Posle završene vežbe trčanja.da se j e d n o m prilikom „ n a g u t a o " vazduha. ako u toku trčanja vodite računa da ispravite kičmeni stub čim osetite i najmanji njegov zamor. postupajte obratno. kolena savijena. Posle bilo kojeg brzog trčanja. stopala itd. slično krilima ptice. Z b o g takvog trčanja čovek radi kao dinamo-mašina — sna­ žno proizvodeći energiju i drmanje celokupnog organizma.šaka. nos. Organizam se brzo zagreva na bilo kakvom mrazu. K. šljaku. K a d osetite da ste dovoljno očistili jetru. a trup blago nagnut unapred. Bilo je i trčanje koje smiruje. O n o je v e o m a efikasno pre polivanja ili smrzavanja u z i m s k i m uslovima. odnosno meditaciono trčanje i ostale vari­ j a n t e trčanja. To je veoma korisno za pojačano nagomilavanje endorfina i postizanje pozitivnog raspoloženja. U toku trčanja k o l e n a se podižu skoro do samih grudi. Na tom mestu počinje da se poja­ čava toplota i oseća se pulsira uje krvi. Maksimalno naprezanje tela u toku trčanja aktivira receptorni aparat organizma i dostavlja veliku količinu slobodnih elektrona u akupunkturni sistem. A k o se duboko unesete u to. Pri izdisaju energiju misaono usmeravati na bolesno ili slabo mesto. Pri tome se toliko unosio . Mora se voditi računa o opuštanju prstiju ruku. Na primer. Pri trčanju prethodno dolazi do zagrevanja. To je bilo trčanje s glavom zabačenom unazad i zabačenim rukama pozadi u vidu krila uz j a k o naprezanje celog tela. možete pretrčati mak­ simalnom brzinom 2-2. na primer jetra. a da sve ostalo što je „ n a v u ć e n o " na njega lako i slobodno mlatara. P. otvaranja pora na koži i znojenja. Leđa moraju biti ispružena. dlanovi. možete doći u stanje da i fizički osećate kako vam energija ulazi u telo i snažno se u s m e r a v a p r e m a odabranom mestu. Komentar u v e z i štrcanjem P. Ivanov je razradio i varijantu trčanja za jačanje vratnih pršljenova i leda. Treba da za­ mislite da upijate iz vazduha lekovitu energiju kroz bilo koji 24 deo tela (teme glave. Na taj način ćete opustiti ruke. zatim . pod­ laktica itd. Pri takvom trčanju korak je mali i oprezan. Naprezanje poma­ že elektronima da se prikupljaju i cirkulišu u organizmu. treba pretrčati j o š 1-1. Protiv toga možete da se borite.

već se „zadržava" na stadijumu m o ­ kraćne kiseline. zamišljala sam da mi je srce napunjeno kristalima mokraćne kiseline kao s t o j e zemička napunjena suvim grožđem.x".operacija. pojavljivale su se „crne m u š i c e " u očima i imala je vrtoglavicu. K a d sam izbacivala mokraćnu kiselinu iz srca. Ako gledate pred sobom u zemlju. prouzrokuju reumatizam koji progresivno dovodi čoveka do oboljenja od Behterove b o ­ lesti (telo gubi gipkost).. „Ja lako trčim i radujem s e " i m n o g o . Takve sugestije izgovaraju se u sebi pevajući otegnuto. C " u k r v i . ili ispušta energiju vašeg tela naniže. oni će prouzrokovati reumokarditis koji p r e m a stepenu progresije prelazi u srčane m a n e . „Ja sam pun snage". pri takvom načinu života u njemu neće oksidirati belančevine do stadijuma m o k r a ć e (urara). da bi 1983. usmerila je svu svoju volju u borbi protiv reumatizma. U toku trčanja mogu se izgovarati različite sugestije.x".eto zašto nastaju takvi efekti. Evo njene priče: „Ranije mi je bilo bolno da se nakašljem i nasmejem — sve je prestalo. Probe na r e u m u počele su da pokazuju smanjivanje reaktivne belančevine . Ima­ li su redovno kravlje mleko u ishrani. U 15-oj godini obolela je i od B o t k i n o v e bolesti. koja se lako izbacuje iz organizma. po svojoj konstituciji „Vetar" (mali i suvonjav). sa slabom probavom. Ako je čovek uz to. Upravo tako je opisano u n a v e d e n o m radu. trčanje će biti otežano. Ako se ti kristali talože u srčanim m i š i ć i m a i zaliscima. lekari su postavili dijagnozu — reumokarditis.reaktivna belančevina. srčani mišići postaju mlitavi i treba ih trenirati.mišiće lica. Probajte i sami se uverite. ili je podiže naviše . Takvi kristali. A k o su 1980. Gospod mi je u grudima. Posledica takve nepra­ vilne ishrane je bila d a j e ona za 14 godina života prebolela sve bolesti koje se m o g u preboleti. A k o gledate m a l o više iznad horizonta. bo­ lovi u srcu i jaki bolovi duž kičme. a posle toga opustite zadnjicu i noge od kukova do cevanica (golenica). TRČANJE I REGENERACIJA SRCA R a z m o t r i m o primer narodne doktorke N a d e ž d e Aleksejevne Semjonove na koji način može da se regeneriše srce p o m o ć u trčanja. U 32-oj godini . a u 14-oj godini posle preležane teške angine s pneumonijom. mnogo drugih sugestija. javiće se efekat „uvlačenja u cev".. U 39-oj godini — hipertonija i vegetativno-vaskularna distonija. Na kraju je u Rostovskoj konsultacionoj bolnici postavljena dijagnoza: m a n e mitraln o g zaliska srca i početni stadijum Behterove bolesti. autor se pridržava sledećih sugestija: „Ja sam v e o m a mlad. Na primer. „Ja sam zdrav". Pogled. Kad je iz rada Zigfrida Milera „Srotov dijetalni metod lečenja" saznala da se m o k r a ć n a kiselina m o ž e izbaciti. a posle j o š j e d n e godine .j e d a n znak . Gospod je sa m n o m " . godine postala učesnik u m e đ u n a r o d n o m svetskom maratonu na Olimpijskoj stazi u Moskvi. A k o se odjednom iz srca izbaci mokraćna kiselina. nezavisno od vas. tada se postepeno javlja osećanje kao da isparavate u vazduhu i polako se podižete u visinu. bolela je glava pri naglom podizanju i savijanju. a koja se u medicini naziva S R B . Na primer. . Mokraćna kiselina teško se izbacuje iz orga­ n i z m a i taloži se u obliku kristala. Ako gledate pravo pred sobom. posle godinu dana — dva . N a d e ž d a Aleksejevna rođena je u porodici pastira. i pritom zamišljam lik Gospoda u srcu. Pogled ima takođe veliki značaj u toku trčanja. N o g e su joj se stalno kočile. godine bila tri znaka . koji se 26 talože u mišićima i tetivama. Eto zbog čega sam 27 . Uzroci koji izazivaju reumatizam u vezi su s n e d o ­ voljnim kretanjem i obilnom upotrebom belančevinastih produkata naročito mlečnog porekla.

M u m i e je upotrebljavala po sledećem: koliko imate godina. otišla sam doktorki da zaključim bolovanje. Za vreme gladovanja pijte samo namagnetisanu vodu ili urin.12 sati spavate i sledećeg dana ujutro ponovo trčite. Da bi pojačao izbacivanje žučnih kamenčića.počela da se bavim trčanjem. Produžite tako 3-6 nedelja. Prestali bolovi ukazaće na čišćenje ž u č n e kesice. Tog dana je bio jak pljusak. M o g u ć e je da je doktorka i u pravu — uobičajenim m e t o d a m a lečenja reumatizam se ne može izlečiti. najvažnije je da ne preterate. Posle 10 dana uzimanja. Da bi dopunila trčanje. koja je slu­ čajno zamenjivala moju doktorku. Tridesetšestosatno gladovanje nimalo ne smanjuje energiju već. Kad sam se izlečila. Reumatolog. naročito od cvekle. isključila iz ishrane sve mlečne produkte i upotrebljavala mumie (opiljci metala koji se koriste kao lek) 5 za jačanje srčanog mišića. reumatizam je n e i z l e č i v ! " . 5 28 Primedba prevodioca. nije poverovala u „izlečenje i ustajanje iz pepela". Svakodnevno trčanje u trajanju od 30 do 60 minuta u toku 3-6 nedelja. Kiseli ukus j a b u č n o g soka daje jetri i žučnoj kesici dopun­ sku energiju i tečnost za ispiranje žučnih kanala. dan — 12 sati.7 litara priprem­ ljenog svežeg soka (100 grama od cvekle a ostali deo od jabuka). Semjonova je držala dijetu osiromašenu belančevinama. K a d se vra­ tite iz kupatila kući. Ako se u njoj nalaze tvrdi kamenčići. 10 dana uzimanja) i zatim se pauzira 4 nedelje. pauzirati 5 dana i tako j o š dva puta po deset dana s pauzama od 5 dana. Upravo tu „signaliziraju" tvrdi kamenčići žučne kesice. U tečnoj stolici videćete tvrde kamenčiće u obliku sitnih oblutaka najrazno­ vrsnijih boja. odmah popijte 0. Jednom nedeljno gladovati 36 sati. ' Doktorka je upitala: „Kako ste uspeli da u 43-oj godini sačuvate takvo dobro srce? Odgovorila sam: Nisam ga sačuvala. Ranije sam takvo v r e m e osećala „potiljkom". Od toga treba da pojedete 2 grama za 10 dana. Ja sam bivša reumatičarka. A k o imate 30 godina. a pri­ rodnim metodama to je već druga stvar. stvorila sam ga ponovo.oni će prestati. malaksalost). Sve u svemu rezultat inercionih sila (mućkanja žuči) žučna kesica radiće mnogo bolje i potpuno će 29 . toliko treba da uzmete grama m u m i e . ujutro trčanje kao obično. noć . već da osetite j a k o opuštanje celog tela. efikasno ispira i čisti kanale jetre i žučnu kesicu .0. Ciklusi se dalje ponavljaju sve dok ne upotrebite navedenu količinu m u m i e (onoliko grama koliko imate godina).izaziva dijareju (proliv). Tako se završava jedan ciklus (10 dana uzimanja . Posle trčanja o d m a h otiđite u parno kupatilo i dobro se isparite (prema ličnoj potrebi. T R Č A N J E I Č I Š Ć E N J E Ž U Č N E KES1CE U toku dužeg i redovnog trčanja u žučnoj kesi ci nastaju jake inercione sile. oni se u toku trčanja međusobno sudaraju (kao sitan novac u džepu).Ali doktorko. Posle godinu dana to se m o ž e ponoviti. uzmite 30 grama. Zatim jedite kao obično: salatu ili dinstano povrće. 10 dana uzimanja . dodaje je. Ako imate bolove s desne strane ispod lopatice . drobe se i m o g u lako da se izbacuju kroz žučni kanal. obratno. autor je razradio sledeći metod.5 dana pauze.5 dana pauze.5 . spavate — 12 sati. Ali doktorka je odbrusila: „Bivši reumatičari ne postoje. i moguće je. Glavna doza soka. pa je brižljivo počela da mi meri puis i da proverava podatke u mom zdravstvenom kartonu. Sada moj „barometar" nije r a d i o . kašu ili proklijale žitarice. i to svakog dana da uzimate m u m i e u suvom stanju — 100 miligrama (na vrh kašičice veličine glave palidrvca) ujutro na jedan sat pre jela i isto toliko uveče dva sata posle jela. Z b o g toga kod vas će se obavezno pojaviti dijareja. Gla­ dovati po sledećem: noć.ja stojim pred Vama".

vrsta posla . a zatim „proterivanje energije" ili nešto slično tome.50 kilograma. Raznovrsne smetnje koje nastaju u čoveku u toku trča­ nja čine dobni osnovu za unutrašnji rast i razvoj voljnih osobina. Na primer.javlja se želja da se meditacija neograničeno produži. kaže: „Tokom trčanja osećala sam neverovatnu lakoću i ogroman duševni zanos. Energija počinje j a č e da struji u telu. visina .granične vrednosti dinamike stvaraju statiku (Jang prelazi u jln). a energija se bukvalno . TRČANJE I JAČANJE PSIHIČKIH SPOSOBNOSTI Čuveni Duhovni učitelj savremenosti Sri Činmoj (stru­ čnjak za meditaciju) 6 . voćem i žita31 . ali se m o g u pojaviti drugi —osećaji bola na mestima energijskih čepova. i ono počinje polako da se njiše u ritmu njenog strujanja. S t o j e veći tempo trčanja. posle od­ ređenog vremena. najjači supermaratonac planete. Na primer. a trčanje postaje lako i prijatno. četverostruki olimpijski šampion u Seulu i Janis Kuros. „Naš cilj je da sve v r e m e idemo dalje. težina .168 centimetara. To nije ništa drugo. Čovek se polako unosi u vežbe trčanja i oseća veoma pozitivno poboljšanje zdravlja. kaže da se umetnost trčanja m o ž e uporediti s čovekovim naporima koji su usmereni na stalan unutrašnji rast i razvoj. Trčati u stanju takvog transa je tako lako i prijatno . izazivaju unutrašnji m i r koji vas dovodi do transa.da ne želite da prekinete trčanje. I j o š nešto što se ne može opisati r e c i m a " . navešćemo neke detalje iz života švajcarkinje Helene Bestrajher. Njeni opšti podaci: starost . kaže Činmoj. koja je za 12 sati pretrčala više od 117 kilometara. Da biste savladali te prepreke. a to ukazuje na njihovu zagađenost. učenice Sri Činmoj a. 24-godišnja moskovljanka Galina Vlasova.utiskuje" u vas kroz kožu. Čovekovi napori mišića. organizam potpuno očisti od šljake stvara se idealna unu­ trašnja sredina zasićena mikroskopskim električnim kon­ taktima. Osetićete k a k o krv cirkuliše u celokupnom tetu.51 go­ dina. neograničenih m o ­ gućnosti i saznanja. Telo se čisto i „ p r o z r a č n o " rastvara u okolnom vazduhu. predivne sreće. U početnoj etapi svakog trčanja savlađuju se različiti nepri­ jatni osećaji kao što su osećaji težine i umora. uglavnom povrćem. Na primer. moraćete da primenite metod „crpljenja metabolita". Dalje. deblokira se biosinteza ćelija iz ugljen-dioksida i azota. K o d nekih se m o ž e pojaviti n e k a slika iznad glave.. Slično su doživljavali i drugi. nego drugi način unutrašnje stimulacije. srebrna ptica koja leti. N a š e mogućnosti su neograničene j e r se u n a m a nalazi Beskonačni Božanski Z a č e t a k " . Pri meditiranju u sedećem položaju dolazi do obratnog — spoljašnji mir prou­ zrokuje unutrašnje aktivnosti (Jln prelazi u Jang). Učite se da ih savladate. m e d u čijim učenicima je i Karl Luis. Da bismo proširili priču o meditacionom trčanju. posebno kroz teme glave. Ponovo dolazi do transa .vlasnik vegetarijanskog restorana. u prvo vreme to se sastoji u savla­ đivanju sopstvene lenjosti. To se najčešće dešava u predelu jetre i slezine. prema stepenu treniranja oni nestaju. više se povećavaju negativni osećaji u m o r a i nedostajanje vazduha. Ovo treba da imaju u vidu osobe koje imaju kamenčiće u žučnoj kesici. kad se 6 30 Primedba prevodioca. energija lako i slobodno dospeva do mesta upo­ trebe. dalje i dalje. Javlja se osećaj lakoće. Za vreme dužeg ritmičnog trčanja realizuju se značajne zakonitosti .obnoviti svoje funkcije. O n a se hrani prirodnim produktima. I na kraju. koji se od oštrog i hladnog (naročito zimi) pretvara u nežan i topao.

Trčanje je veoma dobro opisano u knjizi Čišćenje or­ ganizma — na vrhovima prstiju nogu.4 2 kilometra. kao što je to radio Pol Breg u repu aviona u toku dužih avionskih letova.ricania. Kratki izdisaji kroz nos treba da budu bez napora. u toku trčanja preporučuju se kratki izdisaji. trčaćeš kad oboliš". Pomoću njih oblikovali su svoje telo. Zaključujući. koje su posebno j a k e u pravom crevu. S obzirom na to da vežbe deluju naizmenično na raz­ ličite grupe mišića. Ako u toku trčanja manipulišete svojim disanjem. zatim. Z b o g takvog trčanja javljaju se veoma j a k e inercione sile (cirkulacije) u celo32 k u p n o m telu. već i s a m a m n o g o radi. Takvo trčanje treba praktikovati postepeno — od 15 sekundi pa do 10-15 minuta i više. Posebno odabrane kompleksne vežbe (mnoge su opisane u sportskoj literaturi) omogućuju da se objedine korisni uticaji vežbi ciklusnog karaktera za izdr­ žljivost s vežbama za gipkost. A k o se u toku trčanja zadižava disanje s kratkim izdisajima. navešću poslovicu: nećeš da trčiš dok si zdrav. Cesto se dešava da nemate prostor za trčanje. da postepeno ulazi u unutrašnji svet trčanja. na primer. Butejko ne preporučuje bez razloga trčanje uz stepenice ili trčanje u planini sa zadržavanjem disanja. Savremeni aerobik je — dete plesa. pobuđuju unutrašnji receptori i kao posledica .ono bukvalno razdrmava ceo organizam. jeste trčanje s visoko podignutim kolenima. D r u g a varijanta za trčanje u mestu. Ne treba jadikovati — trčite u mestu. efekat će biti j o š jači. razvijajući mu proporcionalnost. Spava samo 4 sata dnevno: od 1 do 5. kao lavina. Nedeljno svakog dana pretrči 3 0 . Usled takvog trčanja brzo se nagomilava ugljenikova kiselina. naročito u Drevnoj Grčkoj. ono će postati odličan način za nagomilavanje ugljenikove kiseline i aktiviranje biosinteze ćelija iz u g ljen-dioksida i azota. gipkost. Sedmog dana trči super maraton. Njegova efikasnost ne zaostaje ni po čemu u odnosu na prethodno trčanje. A k o imate p r o b l e m e s opstipacijom (tvrdom stolicom). a u šest sati ujutro izlazi da vežba i trči naj­ manje 4 sata. j e d a n sat meditira. ona obavezno u ponoć meditira i u 1 sat posle ponoći odlazi na spavanje da bi u 5 sati ujutro počela sve iz početka. na primer pere posude. Prvobitni (primitivni) ljudi su p o m o ć u njih usavršavali svoje motorne mogućnosti (mo­ gućnosti kretanja). Ovakve vežbe posebno se preporučuju ženama. Uticaj muzičkog ritma i emocija čini interesantnim taj trening te se Čovek bolje opterećuje. H e l e n a tvrdi da joj trčanje omogućuje da se oseća kao deo Prirode. da povećava strp­ ljenje.dolaženje slobodnih elektrona. u kojem ne samo da organizuje r a d k u v a r i m a i kelnerima. brzinu i snagu. u akupunktumi sistem koji zagrevaju organizam.m o ž e se dodati i sledeće. koordinaciju i snagu. zasićuju ga energijom i poboljšavaju opšte oz­ dravljenje. koje su im omogućile da se suprostavljaju navalama stihije. fizičke vežbe su uzdignute u kult. omla­ dini i starijim ljudima. i stalno osećanje unutrašnjeg mira i zadovoljstva. Posle napornog radnog dana u restoranu i u kancelariji. tada će vam takvo trčanje m n o g o pomoći . Kasnije. Važno je da uočimo da se tim vež33 . Ritualni plesovi su bili prvobitne gimnastičke vežbe. U 11 sati počinje da radi u restoranu. aktiviraju se metabolični procesi. one dovode do ispiranja celog tela krv­ lju. GIMNASTIČKE VEŽBE I ATLETSKI TRENING Svet kretanja je bezgraničan. 100 kilometara oko Ciriškog jezera. Uopšte. kretanja i gim­ nastičkih vežbi. a petama udarati po zadnjici. U zaključku o trčanju — beskrajnoj temi . trup blago nagnut unapred.

Jedem dva puta dnevno. Jako naprezanje mišića razara protoplazmu ćelija. Posle tre­ ninga m o g a o sam da popijem 20 čaša mleka i pojedem 10 porcija različite hrane. Ustajem u četiri sata ujutro i j o š zarađujem taj doručak. Pri t o m e m o ž e se stvarati izolovan snažan krvotok u različitim grupama mišića i postići odgovarajući efekti s određenim ciljem. lekari su uspeli da ga dignu iz postelje. koje se izvode sa spoljnim optere­ ćenjima. Moja težina je 1965. 34 35 . Različite vežbe. Radim kao bravar. Priča je kratka. Evo šta Vladimir Fokin kaže o sebi. što omogućuje da se brzo obnavljaju traumatizovane tetive i mišići.udario ga je n o g o m razjareni fašista. inercionih sila. nazivaju se „atletski fizički (kultivirani) treninzi". D n e v n o pojedem svega 50 grama hleba. Doručak se sastoji iz vinegreta (salata od cvekle i k r o m p i r a ) 9 s hlebom. E v o j e d n o g takvog primera. Duži i dovoljno intenzivan trening s opterećenjima (na­ prezanjima) takođe pomaže stvaranje endorfina. pri težini od 70 kg. Svako od nas verovatno je upoznat s primerima izlečenja ljudi od teških oboljenja p o m o ć u gimnastičkih vežbi. u m n o g o m e se povećava krvotok u aktivnim mišićima.baraa realiziiju efekti ispiranja organizma krvlju. Od masti .3o sati. moj jelovnik se sastoji iz vege­ tarijanskih produkata — uglavnom cvekle. potpuna nepokretljivost. go­ dine počeo je da trenira sa tegovima. D a n a s je on lep čovek. Šećer i so ne upotrebljavam.samo zejtin. ali ga pret­ h o d n o obavezno malo osušim. povećavanja gipkosti. šargarepe i ku­ pusa. U celini to je veoma snažan način za obnavljanje zdravlja.k o r s e t i štake su odbačeni. kupusom ili šargarepom. D o r u č kujem u 13. Lekari su posle rata postavili dijagnozu: aktivni proces tuberkuloze desnog plućnog krila i k i č m e . O kakvom je zdravlju moglo biti reči? Ali. U početku s lakim tegovima. godine bila tačno 98 kilograma.orahe s cveklom. a kasnije sa sve težim i težim tegovima. „ I m a m 60 godina. Primedba prevodioca. Slabost treninga s optere­ ćenjima je u tome. ja sam se osvestio i konzumirao manju količinu hrane. poboljšavanje biosinteze i povećavanje energije. ima porodicu i živi normalnim životom. Posle osam godina. Pri kontrakciji mišića s jakim naprezanjem bolje se razmenjuju tečnosti izvan ćelija s krvlju. obično oko 23. ali je trebalo uložiti m n o g o na­ pora. znoja i volje za takav podvig. u m e r e n e acidoze (povećavanje kiselih ekvivalenata krvi zbog kojih dolazi do samotrovanja o r g a n i z m a ) 7 i velike emocionalne zasićenosti. Po savefti j e d n o g sportiste. Oko sedam sati večeram . na što uka­ zuju brojni vodeći kulturolozi. Zatim — gips od vrata do peta. Anatolij Semjonovič Aleksejcev sam se preporodio.oo popijem čaj od nane (mente) zaslađen sa 8 9 Primedba prevodioca. Posebno bih istakao da se bilo koji drugi metodi ne m o g u uporediti s pojačavanjem krvotoka kao pri radu s opterećenjima. Šesnaest godina bavim se dizanjem tegova. lakom atletikom i odbojkom. i na kraju jako aktivira biosintetičke procese. Telo je postepeno o j a č a l o . troši ma­ terijale u ćelijama. 1961. j e r je verovao u takve vežbe. Pred spavanje. konstantni bolovi u leđima i 7 Primedba prevodioca. D a n a s . Kao dvogodišnji dečak doživeo je t r a u m u u slabinskom delu kičme . I uvek sam smatran za šampiona proždrljivosti. Postepeno se oblikovao snažan torzo (gornji deo čovečijeg tela) 8 i Anatolij je počeo da učestvuje na takmičenjima iz teške atletike i dostigao je propisane sportske n o r m e za kandidata za majstora sporta. što se pri treniranju stvaraju m a l e iner­ cione sile koje nemaju vibracioni uticaj na organizam. ali Anatolij Aleksejcev je bio osuđen da celog života nosi specijalni korzet od kože i metala i da se kreće p o m o ć u štaka.

i sve to radim uz približno tročasovno spavanje u toku 24 sata. ispira kanale. što omogućuje da se na tom mestu stalno održava intenzivni krvotok. naravno. ćelija itd. uočava se j e d a n ili drugi oblik dijabetesa. K a d dospeju u organizam razlazu se na monosaharide .glukozu. ugljen-dioksid a. obolevaju dva-tri puta rede od dijabetesa uslovljenog upotrebom insulina. a zatim to i uraditi. j e r fizičke vežbe deluju slično insulinu. Da bi sve te reakcije bile kvalitetne i potpune. a jedan sat atletiku.).J[4ister Amerike". M e h a n i z a m dejstva velikog fizičkog opterećenja je sledeći: ugljeni hidrati su po svojoj prirodi . Osećaj i bola kao peckanje. Tek kad se stvori takav lanac monosaharid je spre­ man da učestvuje u procesu razmene stvarajući vodu. izdvaja i energiju. Upravo pomoću atletskih vežbi možete postići uspeh u borbi protiv bolesti. fmktozu itd. Z b o g toga se moja motorna aktivnost povećala. Najvažnije je to shvatiti.s u p e n o m kašikom meda. Ispitivanja obavljena na 90 hiljada žena u SAD. vežbe za povećavanje mi­ šićne mase. A k o ih nema dovoljno. Sve to prouzrokuje da se na povredenom mestu prvo pojačava katabolizam (razgradnja protoplazme. To se m o ž e postići niskokalo­ ričnom ishranom i hranom koja sadrži malo belančevina. Evo šta misli čuvena američka bilderka Korina Everson o lečenju dijabetesa. Da bismo se spasili od dijabetesa. Svakodnevno v e ž b a m dva sata hatha-joge. pokazala su da su fizičke vežbe efi­ kasnije metode za profilaksu dijabetesa u starijem dobu. Pre 10 godina osvojio je titulu . treba da očistimo unutrašnju sredinu organizma od „toksina u m o r a " koji ometaju kre­ tanje slobodnih elektrona. zavisno od stepena nedostatka. zagrejava mesto. stvar je u tome. Ali. Monosaharidi se uključuju u složenu ćelijsku r a z m e n u . Fizičke vežbe pokazale su se kao veoma efikasne m e ­ tode u borbi protiv dijabetesa. Atletske vežbe kombinovane s pravilnom ishranom v e o m a dobro pomažu obnavljanje traumatizovanih zglo­ bova. obavezno mora biti fosforizovan prvom i šestom atomu ugljenog hidrata treba dodati deliće fosfata. Shodno tome treba izabrati niz vežbi koje omogućuju da se izolovano i direktno opterećuje povredeni zglob.polisaharidi. nego lica koja ne vežbaju. nego smanjenje težine kao što se ranije tvrdilo. koje intenzivno fizički vežbaju makar j e d a n p u t nedeljno. koji za svoju asimilaciju ne zahtevaju insulin. To se obavlja više puta s malim intervalima odmora (15-30 sekundi). „ Tim Belknap. da bi monougljeni hidrat bio uključen u razmenu. Stoga vam preporu­ čujem da se bavite gradom tela. a zatim manja opte­ rećenja. mišići bukvalno nabubre od krvi i javlja se osećaj pec­ kanja (ako se intenzivno i dugo vežba). Posle toga fi­ zičkim vežbanjem dostavljaju se slobodni elektroni u aku36 punkturni sistem. Ne osećam nikakvo opterećenje organizma čak ni za v r e m e profilaktičnih gladovanja". povećava stvaranje ugljenikove kiseline. krv donosi veću količinu hranljivih materija. Stvaranje ugljen-dioksida za v r e m e opte­ rećenja aktiviraće prirodnu biosintezu u ćelijama i čovek će biti ponovo zdrav. Istraživanja su pokazala da žene. Zagrejavanje ak­ tivira fermentne reakcije. Pijem samo izvorsku vodu. Rezultat takvih opterećenja u vezi sa povredenim delom tela (zgloba) je da se javlja obilan i j a k krvo­ tok. U hrani treba da preovlađuju monosaharidi tipa fruktoze. pri t o m e . nadražuju receptore i privlače veću bujicu slobodnih elektrona na 37 . potrebni su slobodni elek­ troni i kiseonik. Treba da vežbate srednjim t e m p o m i da u toku treninga uvek upražnjavate vežbe aero­ bika za srce i pluća i. Na početku to su jednostavna kretanja. Zatim se težina opterećenja postepeno povećava i j o š više se ponavljaju pojedine vežbe i serija vežbi. bilder je dijabetičar. Treniranje s opterećenjem odlično pomaže. Upravo zato fizičke vežbe mogu postati ključ p o m o ć u kojeg ćete naučiti da kontrolišete bolest pa i da sprečite razvoj nekih oblika dijabetesa".

Telo postepeno pričvršćuju mišići koji iz dana u dan jačaju.". koliko je beznadežan s tačke gledišta budućih aktivnosti.. „..Pri svemu t o m e on čak nije izgubio svest. Frenk Ričards.odmor). oči­ gledno to potvrđuje. Posledice nesrećnog slučaja su otklonjene. godine Ričardson se rastao od klinika i lekara. spajanje kostiju p o m o ć u šrafova i metalnih pločica. Sada se sve svodi na podnošenje i trpljenje sopstvene sudbine.5 kilograma čiste muskulaturne tečnosti. tačnije bez 26 kilograma čiste muskulaturne mase". „Počeo sam od najlakših vežbi za levu nogu. To je veoma ohrabrujući san . Trenira po trostrukom sistemu (dva dana rada. U 1985.... 1989. lekovi. koji navodi J. Stepen oštećenja organizma nije toliko depresivan.. on h o ć e da se bori za titulu najboljeg od najboljih.U to vreme moja noga se pretvorila u kožu navućenu preko kostiju". nesanica i veoma često .. U mišićima nema snage. Ali Ričardsu to nije dovoljno. Vlasov u članku „ P o ­ klonjen drugi život" (časopis „ F i S " .g. Sa uzrastom nastaje i otpor da se prihvate opterećenja. kosti i ožiljci od bezbrojnih operacija.. Smrvljeno stopalo dizalo se samo na tetivama.i sportske i lične.je u gipsu i osuđen na nepokretljivost. Ali to je bilo sve čime sam sebi m o g a o da p o m o g n e m . bukvalno sa opterećenjem koje nema nikakvu težinu i u početku je bilo vrlo teško. N e m o ć .. Posle pola godine otpušten je iz bolnice. neizlečivih oštećenih tetiva. S a m o 1981. Nakon tih sedam meseci sledi j o š 7 godina lutanja po klinikama. D v a rebra od slomljenih rebara probila pluća..j e r na nesreću.). broj 1. Narkoze. On priča: . Leva noga polomljena iznad kolena.. on je neprimetno prešao već četrdesetu godinu života. primetno se razrađuju zglobovi. Operacija za operacijom transplantacija kostiju. postati jak i neumoran muškarac kojem su mogućna sva fizička opterećenja... Na njegovim ramenima su uočljivi tragovi napornih (surovih) 38 treninga.tom mestu i pojačavaju sve reakcije za obnavljanje povređenog tkiva. umesto mišića . godine... Slabiji su bolovi na mestima brojnih preloma. Posledica operacija . On je ponovo snažan čovek i njegova ramena mogu da izdrže bilo koji teret. On je atleta. Ti mehanizmi omogućuju obnavljanje. kao da ih uopšte nije ni bilo. englez os­ vojio je j e d n u od najvećih titula.. i 1984. a treći — odmor).mesec i po dana u gipsu: potpuno ista n e m o ć i nepokretljivost. On je . bolovi i postelja. Sedam meseci posle izlaska iz bolnice.„Mister U n i ­ verzum". reklo bi se. Povećava se izdržljivost. Treniranje ukazuje na potrebu za dopunsko tečenje i operacije se po­ navljaju sledeće godine: ponovo jedna za drugom..koža. ali Ričardson je odlučio drugačije. Da nisam započeo takav trening.. M n o g i bi se zadovoljili životom bez patnji i mogućnosti da m o g u sebe da opslužuju bez pomoći drugih.. On zna na koji način rad obnavlja i vaspitava organizam: obnoviti se treningom. injekcije. izaziva astmu (gušenje) i bolove. Organizam se ipak odaziva: za svega tri meseca Ričards je dobio 6. on. Čak je i sam ličio na kostur u odnosu na ranije snažnog čoveka. ali i taj teret mu otežava ruke. U samopregornom sopstvenom obnavljanju prolazi 1983. Ruka razmrskana od lakta do prstiju. godini treninzi Ri- . Tri godine pre nesrećnog slučaja. Ričards kaže: „Izašao sam iz bolnice u kojoj s a m omršavio 26 kilograma. smanjuje se izdr­ žljivost i ograničava sposobnost mišićne m a s e za p r o m e n e . Još kad me ne bi bolele noge: koža na jedva sraslim palčićima kostiju. Primer F r e n k a Ričardsa. 1970.postelja. On ponovo uzima teret koji odgo­ vara uzrastu petogodišnjeg dečaka. Posle tri meseca trenira po četverostrukom sistemu(tri dana rada. ostao bih bogalj i osudio bih sebe na patnje. P. godina. Nesrećan slučaj na poslu odjednom je poremetio Ričard o v e planove . zglobova i mišića. a četvrti .

da s njima radi ceo dan od devet sati ujutro do šest uveče. K i č m a ima glavnu potpornu i opružnu funkciju u organizmu. 40 ima ogromnu snagu.izvor su patnji koje su. 2) i odgovarajuća 4i . da on. a upravo u tu kategoriju spada i osteohondroza . trčanju i skokovima. K i č m a je deo skeleta koja se sastoji iz pojedinačnih pršljenova. Posle pauze usledilo je ponovo 20 čučnjeva za pola sata i ponovo pauza od pola sata. Sad imate opštu sliku o mogućnostima atletskog tre­ ninga i. Postoji i druga varijanta atletskog treninga . Od kičmene moždine odvajaju se dva para nervnih završetaka koji kao vratni.. grudni. Ona amortizuje razne potrese koji nastaju pri hodanju. Zato što se električni impulsi. slabinski i ulični nervi prolaze između kičmenih pršljenova i inerviraju odgo­ varajuće organe.500 kalorija dnevno. koji nema hipertrofirane mišiće.. a zatim da pređem na svoj nor­ malan ciklus treninga. svaki peti čovek boluje od radikulita — jednog od brojnih sindroma osteohondroze. Treninzi ga prosečno koštaju 7. Ti treninzi mogu se. posle 35 godina života. Prirodno. upoznaćemo detaljnije kičmu (si. Ričards je morao da popije napitak koji je bio obogaćen proteinima i vitaminima. to odlično utiče na čovekov organizam i omogućuje mu da usavršava nervno-mišićni m e h a n i z a m . koristiti radi opšteg lečenja organizma. a da ne dođe ni do kakvog spoljnjeg kretanja. takođe. „Bil me je upozorio da će u početku noge omršaviti i da u toku prve nedelje dana treba da ih potpuno odmorim. na primeni takvih naprezanja u kombinaciji s disanjem zasniva se poseban kineski metod — „Traktat o formiranju mišića"). dok su za lečenje zglobnog vezivnog aparata korisnije dinamične at­ letske vežbe. podmlađivanja i produžavanja života (na primer. zauzme deseto mesto u takmičenju za zvanje „Mister Univerzum". I tako od devet sati ujutro do šest uveče. j e r međupršljenski diskovi neutrališu deo opterećenja (si. nalazi kičmena moždina. ako imate jaku želju ili kad vas bolest „pritera uza zid". U kičmi se. on konzumira više hrane. bilder savetovao mu je da trenira mišiće nogu odnosno. Za prvih trideset minuta Ričards je morao da uradi 20 različitih čučnjeva i svaki da ponavlja 10-15 puta. Takođe. Statistika pokazuje da. koliko mu je mlada i zdrava kičma". To je jedan od najvećih rashoda energije koji m o ž e da podnese čovek u običnim uslovima iz dana u dan.cards dostižu velike razmere i opterećenja." Rezultat te uporne borbe je bio. Uopšte oboljenja kičme. znajte d a . u j e d n o m ili drugom stepenu. praktično sastavni deo sudbine svakog savremenog čoveka. To se naziva statičnim ili izometriČnim napre­ zanjem. j e r „ n e m a ništa bolje za rast mišića nogu od šok-terapije". odmah nam postaje jasna glavna uloga kičme za opšte zdravlje organizma. nastaju komplikacije s obnavljanjem osa­ kaćene n o g e koja nije podnosila uobičajena opterećenja. Da bismo potpuno shvatili srž problema i izbegli nepri­ jatnosti. Posle takvog treninga Ričards nije bio u stanju da se pomeri i čitav dan bi odležao u postelji. čiji rezultat je da čovek. koji rukovode radom ćelija organa.i z l a z postoji i da sve to možete da ostvarite. Ipak. Jedan od čuvenih zvezda za knltivisanje izgleda Bil Perl. 1). kao u „futroli".slobodno naprezanje mišića. Aleksandar Zas je najuočljivije na sebi primenio principe takvog treninga. iako ima više od četrdeset godina. kreću od kičmenog stuba. I mišići nogu su se povećavali i povećavali!. Zatim je usledila pauza od trideset minuta. PROFILAKSA I LEČENJE OBOLJENJA KIČMENOG STUBA Poslovica kaže: „Čovek je toliko mlad i zdrav.

Zamislite kakva je to složena šarnirna konstruk­ cija za koju je važno obezbediti pravilnu koordinaciju rada! Pritom. a za kretanje . on dejstvuje kao klin i narušava svu harmoniju pokreta u drugim zglobovima.savijanja s a m e kičme. Zato je svako­ dnevni. Prvih sedam vratnih pršljenova su najpokretljiviji i trpe najveće opterećenje. Z b o g toga je vratni deo veoma osetljiv. usled bilo kojeg uzroka. iznosi 9. Mišići vrata i kičme sastoje se iz dve vrste mišićnih vlakana.5 kg/cm . obrazuju masu pokretnih zglobova j e r se za njih pričvršćuju rebra sa po dva zgloba. Pritom kičma učestvuje u svim osnovnim motornim radnjama. Kičmeni stub je veoma složen i važan životni sistem. iako su čvršći. makar i kratkotrajni. Sledećih 12 grudnih pršljenova.5 kg/cm 2 . Dovoljno je napomenuti da pritisak na međupršljenski disk. U grudnom delu kičme ima ukupno 120 zglobova. srce. Takvom amortizacijom ne oštećuje se k i č m e n a moždina. ako samo jedan zglob bude izbačen iz stroja. Za statički rad za držanje glave i kičme u potrebnom položaju odgovorna su tonusna mišićna vlakna. K i č m e n a moždina predstavlja važan životni deo sa 31-33 para nerava koji se granaju od nje i „opslužuju" sve važne životne organe i celo telo. jetra i ostali organi koji se nalaze u grudnoj i trbušnoj duplji. a istovremeno pritisak na disk. koji se nalazi između petog slabinskog i prvog pršljena kista 2 (sakruma). tetivama i ojačani mišićima. iznosi 11. čiji se potporni i motorni deo sastoji iz pojedinačnih prŠljenova koji su međusobno povezani međupršljenskim dis­ kovima. između petog i šestog vratnog pršIjena. rad zglobova grudnog dela 42 43 . zglobovima.fi- zička.

koji izlaze iz pršljenova na tim mestima. sva podmuklost osteohondroze je u t o ­ m e . a zavr­ šetak „ z a " označava degenerativno-distrofični proces. I na kraju. Oni mogu da se traumiraju prili­ k o m pada na trtičnu kost i da pričjinavaju velike patnje.kosti i „ h o n d r o s " .sasvim neophodan. amoitizuju udare i ravnomerno raspoređuju opterećenje po celoj površini zglobne površine pršljenova. sa svojom finom juvelirskom strukturom. od kojih je glavni . što degenerativne i distrofične promene u kičmi nastaju postepeno i neprimetno. međupršljenski disk između 4. pihtijasta i svojstvo joj je da bubri. i treba imati u vidu da. Mogućnosti takvih pokreta zavise od niza faktora. meka je. Zato što međupršljenski dis­ kovi posle 23-27 godina prestaju da dobijaju hranu iz krvi. Njegovo nadraživanje tu stvara bol koji prati skoro svaki sindrom osteohondroze. koji upravlja ili stimuliše neki organ. Pokreti pršljenova obavljaju se oko tri ose: savijanje-opružanje. nedovoljno razvijeni mišići leđa. trtična kost koja se sastoji iz 4-5 rudimentnih (zakržljalih) 1 0 pršljenova. hrane se difuzijom iz okolnih tkiva. D e ­ generacija je regeneracija zdravih tkiva u tkiva koja nisu svojstvena datoj strukturi. usled čega se tela pršljenova zbližavaju i svojim koštanim izbočinama počinju da pritiskuju nervni završetak. Međupršljenski diskovi predstavljaju uloške-amortizer e . koje je odgo­ vorno za preraspodelu vertikalnog pritiska. To pršljenovima i daje mogućnosti opruge kojom se m e đ u ­ sobno odmiću. u kojima se nalaze 4-6 međusobno sraslih pršljenova. prekomernog hlađenja i trauma. pretvara se u skle­ rotičnu masu sličnoj kamenu. nepravilne ishrane. Zatim se patološki procesi prenose na koštano tkivo k i č m e . M n o g o rede se dešava s krstima (sakrumom). funkcija tog organa može da se smanji do 6 0 % .degeneracija i dis­ trofija. statičnog načina života. Oni imaju složenu građu: periferni deo sa­ stoji se iz fibroznog prstena. sposobni su da preraspodeljuju verti­ kalan pritisak. trbuha.debelih i masivnih. Distrofija je posledica naru­ šavanja ishrane tkiva k i č m e usled nečistoća. Posle informacija o kičmi. Meka kolagenska vlakna regenerišu se u grubo zarastajuće tkivo. u kojima se prevashodno razvijaju dva navedena procesa . prilikom podizanja dve kofe napunjene v o d o m i njihovog prenošenja. U centru diska nema vlakana. kao da se nalaze između čekića i nakovnja. vrata i nošenje torbi u rukama aktiviraju patološke procese . slabinskog pršljena trpi pritisak preko 500 kilograma! Zato nije čudno. Slabinski deo sastoji se iz pet pršljenova . i 5. Nervni završeci. a njegovo centralno jezgro. a koštano tkivo. Nepravilno dizanje tela.hrskavica. zbog kojih se opterećuju međupršljenski dis­ kovi i višestruko povećavaju. a izrazito koncentrične bele linije nižu se u slojevima po hrskavici koja podseća na opal. koji se nalaze između tela pršljenova. i uvlaće u defektan krug brojne zglobove i tetive. To se m o ž e postići samo p o m o ć u fizič­ kih vežbi. Čovek se obično oseća zdravim i obavlja redovne poslove ali. a ima ih oko 60! Pri potiskivanju nervnog završetka.stanje međupršljenskih diskova. koji se sastoji od mekih kolagenskih vlakana. što baš tu najčešće dolazi do patološkog procesa. i prema svojoj posebnoj konstrukciji. Kao rezultat toga međupršljenski disk s r a z m e m o se sma­ njuje (skuplja se). njegova masa liči na staklo. suši se. premeštanja nameštaja u sta­ nu. udesno-ulevo. uvijanje (upredanje) i kružni pokreti. koja su zbog veće čvrstine raspoređena u horizontalnom i u kosom smeru. preopterećen)a. pri naglom pokretu ili podi­ zanju tereta. oni više ne m o g u da izdrže 45 44 . Međutim. Naziv „ o s t e o h o n d r o z a " potiče od kombinacije latin­ skih reči: „ o s t e o n " . razmotrimo i njenu pato­ logiju. 10 P r i m e d b a prevodioca.

otklanja bol. javljaju se fantomski bolovi. čas se spušta niz n o g u od mišića zadnjice do petne kosti. uzimati inostrane lekove. nego što se može i pretpostaviti. postoji i dragi način ošte­ ćenja grudnog dela kičme. Ipak vredi upražnjavati vežbe za kičmu. P o m o ć u njihovih ruku i specijalnih metode.4 miliona ljudi. zbog osteohon­ droze. Uopšte. Ako nastane ošteće­ nje u slabinskom delu. upućuje se 13 hiljada ljudi na procenu invalidnosti. m o g u da se pojave jaki bolovi u glavi i u vratu. Na primer. gladovanje. Takvi bolesnici m o g u se godinama lečiti od nepostojećih oboljenja. mogu da ukazu p o m o ć samo manjem broju ljudi. Specijalisti m a n u e l n e terapije („kostolomci") tvrde da kod većine dece nastaju oboljenja probavnih organa zbog promena u kičmi. Posledica toga je da se u našoj zemlji (Rusiji) 1 1 svake godine upućuje oko 100 hiljada ljudi na procenu inva­ lidnosti. N a u ­ čnici objašnjavaju d a j e takvo ispoljavanje ranih s i m p t o m a moguće zato što dolazi do sveopšte „hemikalizacije" pro­ dukata za ishranu. a drugo. ili želudac. popuštaju i prignječuju nerv. odnosno. čas se javlja pri kretanju. svake godine. 46 . a u povrću i voću — različita đubriva. na kojem delu je prignječen nerv. ali sve je to beskorisno. Samojlenko iz Stavropolja). ili bole creva. da bi se potpuno izbacili holesterin i soli teških metala iz tetiva i međupršljenskih diskova. u veoma bogatoj Švedskoj. r a m e n i m a i u zglobovima lakata. izvršiti potrebnu korekciju i prividni bolovi će trenutno prestati. koji je. bolovi u rukama. 47 11 P r i m e d b a prevodioca. Ako nastane oštećenje u g r u d n o m delu.opterećenje. svojstven kičmi. jednostavno iz fizičkih razloga. Od davnih vremena u narodu su bili cenjeni kostolomci (savremeno — „specijalisti za m a n u e l n u tera­ piju"). teži oblik osteohondroze slabina može da uskrati m n o g e čovek o v e životne radosti. upamtite t o ! U stvari. A\l. kostolomstvo je . čas vam se odjednom javlja neizdržljiv bol na prednjoj površini butine. možete da osetite kao da v a m mravi gmižu po telu. klinički simptomi mogu biti naj­ raznovrsniji — bol se čas koncentriše u slabinskom delu i ne dozvoljava vam da se sagnete ili ispravite. javlja se izražena m e t e o ­ rološka zavisnost. koji se primenjuju u hiljadugodišnjoj medicini. Na taj način Š. m o g u da se naruše koordinacije pokreta. u savremenoj proizvodnji. čas se preseljava na mišić lista noge i ispoljava se kao bolni grč. prvo. vrtoglavica. Zavisno od toga. N a š hleb. a 25 miliona ljudi svake godine zatraži p o m o ć u bolnicama za tečenje osteohondroze. vrat gubi pokretljivost. koju naseljava 8. drugo. Sve to „ b o g a t s t v o " sposobno je da se nagomilava u tetivama i međupršljenskim diskovima. oni postavljaju pršljenove i međupršljenske diskove u položaj.da se pretvara u neprijatelja broj jedan za stanovništvo koje ga često konzumira u velikim količinama. ali se stvarao pogoršavaju funkcije organa. upućivati na novija i sve novija istraživanja. m o ž e se pojaviti noću. U mleku su otkrili veliku koncentraciju antibiotika. oni. takvih ljudi ima veoma malo.Radi toga. Međutim. kao da vas n a v o d n o boli srce. I to nije samo slučaj u našoj zemlji. Njihov talenat sastoji se iz v e o m a retke kombinacije o g r o m n e fizičke snage i neobične osetljivosti prstiju ( N . To je za državu velika nesreća koja može da se uporedi sa velikim katastrofama.veoma efikasna metode lečenja. Bezuslovno. Kasjan i S. U tom m o m e n t u čovek oseća jak bol i ne m o ž e da se okrene ili ispravi. kad se ne javljaju bolovi. da se javi bezrazložna drhtavica ili suvišno znojenje i dr.prvo. pot­ rebno je primenjivati metodu za dubinsko čišćenje i obnav­ ljanje organizma. Sad je na redu da razmotrimo sredstva za lečenje i jačanje kičme. Zato ima mnogo više takvih bolesnika. A k o je to u vratnom delu. oštećuju se i odgovarajuće funkcije organizma. zbog sličnih oštećenja kičme. toliko je pun hemikalija .

Konkretno. stoj na glavi u stavu borbenog mosta i njihanje u t o m položaju . okliznete ili prilikom prenošenja kote napunjene vo­ d o m . U tu svrhu korisne su vežbe namenjene za veće griipe mišića podizanje tereta manje težine na razboju do 10 puta zaredom. Vežbe namenjene za dekompresiju defova kičme.sklekovi. otklona i zaokreta. pokazala su da j e d n o vežbanje u toku nedelje pozitivno utiče na kičmu. poboljšati krvotok. kloni glavom u različite strane. istezanje na razboju. Plivanje različitim stilovima u toploj vodi omogućuje da olako i pravilno „postavite" sve pršljenove na njihovo 49 48 . Vežba nazvana „zlatna ribica" veoma je korisna za uvežbavanje tonusnih vlakana cele kičme. već stalno o d n o s n o . p o m o ć u fizičkih vežbi m o r a m o da resimo nekoliko problema: a) Zaustaviti proces oboljenja: oslabiti pritisak na međupršljenski disk.ot12 P r i m e d b a prevodioca. ako se spotaknete. Da bismo krvlju obilno nahranili tetive i mišiće leđa. Kežbati postepeno istezanje blokiranog segmenta p o m o ć u njihanja.joga „luk".kičmi. Vežbe za povećavanje pokretljivosti blokiranog seg­ menta kičme na bilo kojem njenom delu. potreb­ no je svakodnevno. joga poza „zmije". treba upražnjavati dinamične i izometrijske vežbe. c) Povremeno čistiti hrskavicu i tetive od patogenih taloga koji hranom dospevaju u njih. vaš trening kičmenog stuba neće biti potpun.t r e b a pojačati krvotok. a svake godine oboli 25 miliona ljudi. a zatim pove­ ćavati amplitudu pokreta. ali tek posle tri i više vežbanja u toku nedelje efekat dolazi do stabilnog izražaja. a takođe i ljuljanje ležeći na trbuhu . To m o ž e biti istezanje . I to ne p o v r e m e n o . a vežba se od 5 do 20 sekundi. koja su obavljena u Saveznom naučnoistraživačkom institutu za fizičku kulturu. izlečili ih i isprali od n e č i s t o ć a . tegovima itd. za slabinski deo . levo-desno. most. Prema tome. n e m a nikakvih garancija da. Za sla­ binski deo korisni su raznovrsni otkloni. U t o m e će vam pomoći sledeće klasifikacione vežbe: 1.poza „ r i b e " jogista. Ispitivanja. za vratni deo . Pa i u slučaju kad vam poprave kičmu. Za vratni deo korisni su otkloni i kružni pokreti sa spoljnim opterećenjem (sopstvenim rakama. za grudni deo podizanja i spuštanja na razboju . patološke reakcije će postepeno preovladati reakcije zdravlja i sve počinje opet iz početka. otkloni preko kozlića . B e z njih. Za grudni deo . A k o prekinete vežbe za sprečavanje osteohondroze. Na kraju obavezno upražnjavati vežbe za jačanje trbušne presije. ojačati koštano tkivo. ne pomerite opet diskove i da p o n o v o budete pri­ nuđeni da se obratite kostolomcu. deblokirati međupršljenski segment. b) Aktivirati reakcije za izlečenja. ojačati tetive i mišiće i na taj način smanjiti intenzitet degenerativno-distrofičkih procesa. U početku treba vežbati oprezno. Z a t o se m o r a t e sami brinuti o takvom važnom organu čovečijeg tela . 3. I na kraju. U pozi „kovača"slabine se statično odlično treniraju. ubrzati rast zdravog kolagenog tkiva u raeđupršljenskom disku.000 ljudi.skupo. 4. a to je veoma.podizanje n o g u viseći na švedskim lestvama. S obzirom na to da kičma pridržava tonusna i fizička mišićna vlakna.različiti otkloni napred-nazad. p o m e ranje nogu u tom položaju u stranu i kružno.omiljena vežba dizača tegova koja im omogućuje da zaleče veoma teške traume slabinskog dela kičme.). okretanja glave. 2.Samojlenko je za 10 godina izlečio 120.visenje na razboju ili na švedskim lestvama (sprava ripstol) 1 2 . podstaći rast mišićnog steznika (korzeta).

oni gube ta svojstva. V e ž b u izvoditi 3-5 puta u toku dana. P r e m a stepenu uvežbanosti usložavajte vežbe i povećavajte opterećenje. laktovi ispod rebara. U p o r na š a k a m a na p i s a ć e m stolu.). Slika 3 Vežbe za ciekompresiju deiova kičme 50 51 . 2. Dehidriranje organizma veoma snažno se ispoljava na stanje hrskavičnog tkiva. primoravaju međupršljenske diskove da otiču (bubre). istegnuti se i potruditi se da rastegnete slabinski d e o k i č m e . Hladna voda može da izazove dopunske mišićne spazme i iskomplikuje bolest. 3. 4 i 5) 1 T R B U Š N E M I Š I Ć E (si.g i p k e osobine. Dobićete kompleks vežbi koji će vam omogućiti da svestrano jačate kičmu. Čovekovo telo gubi težinu u vodi. Koncentrisati se na istezanju slabinskog dela. 5. Ležeći na trbuhu s i s p n i ž e n i m rukama. U i s t e g n u t o m položaju zadržati se 5-8 s e k u n d i . Ljudi. O v e vežbe su vežbe . a u toploj vodi mišići se lako opuštaju i oslobađaju pritisnute i blokirane međupršljenske diskove. p o l a k o i h p o m e r a t i levo-desno. Uraditi 5 puta. Preporučuje se da redovno pijete tečnost i ne dozvolite da organizam bespotrebno dehidrira. 6. n o g e ne odvajati od poda. nalazeći se uvek na j e d n o m osloncu. Držati se u n a p r e g n u t o m stanju 8-10 s e k u n d i . koja nastaju u toku trčanja (hodanja itd. Ležeći na leđima sa ispruženim m k a m a na podu. istezati se k a o da rastežete grudni deo. Zabaciti n o g e unazad. V e ž b u izvoditi 2-3 puta u toku dana 10-15 sekundi.asane jogista i druga istezanja. to jest da apsorbuju okolnu tečnost. Opustiti se. Ritmična skupljanja. 6) 1. na primer. osetiti istezanje slabinskog dela kičme. osećati istezanje g r u d n o g dela kičme. 4. Gladovanjem možete kvalitetno da očistite hrskavično tkivo od štetnih materija. hodanje i trčanje. tetiva i zglobne tečnosti.mesto i obnovite njihovu međusobnu pokretljivost. 3. Visiti o najvišoj pritci š v e d s k i h lestava. Opšte trajanje takvog kompleksa vežbi ne srne biti ni manje od 10 minuta niti veće od 30 do 40 minuta. što znatno poboljšava njihovu ishranu i ujedno uvežbava njihove opružne . koji Često boluju od komplikacija osteohondroze. Preporučujem vam da od navedenih vežbi izaberete od svake klasifikacije po 1-2. Visiti na razboju. Poluvišenje (noge na p o d u ) na razboju ili na pritkama švedskih lestava. Periodično dubinski čistite organizam gladovanjem. i k r u ž n o pokretati noge. Naginjući trup p r e m a stolu. V E Ž B E ZA K I Č M U (si. Da sami razradite međupršljenske diskove pomoći će vam raznovrsne vibracione vežbe vibrogimnastika. 6. a sedmodnevno veoma pojačava. trodnevno gladovanje naglo poboljšava gipkost. 5. Z a d r ž a t i se u i s t e g n u t o m stanju 5-8 sekundi. treba veoma oprezno da koriste hladnu vodu. Bez sličnih uvežbavanja. Uraditi 5 puta. 7. Vežbe namenjene za razvijanje optimalne gipkosti kičme. Tako.

R u k e na pojasu. 14. zaokrenuti se u stranu i s t o p a l o m savijene n o g e osloniti se na butinu noge na kojoj stojite. a druga opuštena. Podignuti i saviti n o g u LI kolenu. Leći na Polako saviti levu privući je r u k a m a rastezanje slabina. J e d n a ruka podignuta. R u k e niz butine. R u k e za pojasom. M a h a t i d e s ­ nom nogom unapred i unazad. V e ž b u ponavljati 2-5 puta. zadnjice i slabina. 9. Pažnju u s meriti na natezanje mišića slabine. a zatim se vratiti u početni položaj i to p o n o v i t i u drugu stranu. a zatim se vratiti u p o č e t n i položaj. Stojeći. leda i ispružiti r u k e duž trupa. Zatim uraditi isto sa d r u g o m n o ­ gom. R a v n o m e r n o saviti n o g e u k o l e n i m a i s n a ž n o privući butine p r e m a grudima. Šesti na p o d s ispruženim n o g a m a . u r a d i t i 10 ot­ klona u l e v o i u d e s n o . Držati „ z a t e g n u t e " slabine 5-10 sekundi. Ruka oslonjena (na sto. Leći na leđa i ispružiti r u k e d u ž trupa. ali silom. Pokretati zadnjicu u n a p r e d unazad. • Zadnjicu ne odvajati od peta. Početni stav: uspravni sa o p t u ž e n i m r u k a m a niz butine. Vežbati p r e m a ličnoj 2. 53 . Povećavati amplitude. n o g e savlađujući otpor ruku. Broj pokreta i ponavljanja izvoditi p r e m a lič­ noj potrebi. p o v e ć a v a t i zanošenje tela. Okretati trup u j e d n u i u drugu stranu. 8. Leći na leda sa savijenim n o g a m a . Šesti na p e t e . i pri t o m osetiti Isto uraditi i sa d r u g o m n o g o m . stolicu). Osetiti zatezanje mišića u s l a b i n a m a . Ponavljati p r e m a ličnoj potrebi. R u k e o p u š t e n e uz telo. P o s t e p e n o . Svaki p u t p o m a g a t i se r u k a m a da biste se što više sagnuli. O k r e n u t i se p r e m a p e t a m a i d e s n o m rukom 6. p r e m a grudima. opiru o kolena. bočni otkloni ulevo. Stojeći. 10. 12. Ponavljati n e k o l i k o puta. ispružiti ruke u n a p r e d i dodirnuti d l a n o v i m a p o d . Saviti n o g u u kolenu. potrebi. Sagnuti se u s l a b i n s k o m delu. t m p ispravljen. Vežbati p r e m a ličnoj potrebi. 13. Pokušati saviti R u k e se 5. s m k a m a za pojasom. Osetiti zatezanje u slabinama. Sagnuti se i dotaći d l a n o v i m a ruku v r h o v e prstiju na n o g a m a . 3. dodirnuti levo stopalo. N a p r e z a n j e zadržati 5-10 s e k u n d i .1. 7. ruke unapred. N a g n u t i se u n a p r e d i dodir­ nuti p o d dlanovima. Za 5-8 sekundi obratiti pažnju na zatezanje mišića butina. 4. uhvatiti se r u k a m a za k o l e n o i privući butinu p r e m a trbuhu. pri svakoj radnji. 11. Osetiti zatezanje slabina. K l e k n u t i na kolena. n o g u i r a v n o m e r n o .

10. P r o t e g n u t i se i zadržati se u t o m p o l o ­ žaju 2-3 sekunde.Stojeći. uraditi bočni otklon p r e m a oslonjenoj nozi. U krajnjem položaju istegnuti se što j a č e i zadržati disanje. _ istegnuti se u s l a b i n s k o m i g r u d n o m delu kičme. 7. A s a n a „ L u k " . s a m o uz naprezanje leđnih m i ­ šića. R u k a m a se s a m o pridržavati. Trajanje i ponavljanje v e ž b e je isto kao i za p r e t h o d n u vežbu. 14. j e d n a noga oslonjena na sto. 9.Zauzeti stav četveronoške. sto­ licu. Vežbati p r e m a ličnoj potrebi. 3. 1. Prebaciti d e o t e l e s n e t e ž i n e na glavu. Leći na leda i ispružiti r u k e u stranu. N a p r e ­ gnuti vratne mišiće i sagnuti glavu. P o t r u d i t e se da sastav­ ljena koljena svaki p u t približite što više p r e m a p o d u . Istegnuti se u slabi­ n a m a i zadržati se u tom položaju 5-10 sekundi. r u k e i s p r u ž e n e u stranu.Komplikovanija varijanta od p r e t h o d n e . V e ž b u ponavljati 5-10 puta. S. 12. zavisno od ličnog raspoloženja. p r o t e g n u t i se i zadržati se u tom položaju 3-5 s e k u n d i . i zadržati "' se u tom položaju 5-10 sekundi. P o d i ć i trup i ruke iznad p o d a . Ponavljati 5-10 puta.Asana „ Z m i j a " . P o d i g n u t i trup iznad poda. a ne iza tela.Teža varijanta p r e t h o d n e vežbe. Leći na leđa. Saginjati se p o l a k o u n a p r e d d o k čelom ne d o d i r n e t e p o d . V e ž b u p o ­ navljati 3-5 puta. na način prikazan na slici. Leći na trbuh i u d a h n u v š i . V e ž b u ponavljati 5-10 puta. 4. Ponavljati p r e m a ličnoj potrebi. Z a d r ž a t i se u t o m položaju 10-30 sekundi. P o s ­ t e p e n o povećavati a m p l i t u d u otklona. Postaviti ispod leđa valjkasti uzglavak i p o d i ć i ruke iza glave. P o ­ navljati najviše do 7 puta. podići se naviše. Stojeći stav. o s l o n a c na r a m e n i m a i glavi. zatim u l e v o . I s t o v r e m e n o saviti v r h o v e stopala p r e m a sebi. Z a d r ž a t i se u t o m n a p r e ­ g n u t o m položaju 5-10 sekundi. R u k e ispružiti. Z a d r ž i t e se u t o m položaju 3-10 sekundi. p o l a k o i r a v n o m e r n o .vežbe. V e ž b u ponavljati 5-10 puta. Stoj na r a m e n i m a i potiljku. Z a d r ž a t i se u tom položaju 5-8 sekundi. Ponavljati 5 puta. 11. 54 55 . 5. Zadržati se u tom položaju 3-10 sekundi. Sedeći na stolici s r u k a m a iza glave. O v a v e ž b a je lakša od sled e ć e vežbe. n o g e savijene. N o g e ne savijati i ne odvajati od p o d a . Otkloniti o b e butine u d e s n o . R u k e na pritci š v e d s k i h lestava. i s t o v r e m e n o odvojite r u k e i n o g e od p o d a . zabaciti ruke iza leđa i stegnuti ih m e đ u s o b n o prstima. leda ispružena. U h v a t i t i rukama n o g e n a način p r i k a z a n na slici i r u k a m a ih zategnuti do krajnjeg položaja. 16.j e d n a od najefikasnijih vežbi za razrađivanje t o n u s n i h v l a k a n a k i č m e n o g stuba. K o n i p l i kovanija varijanta o v e v e ž b e j e k a d s e r u k e d r ž e s a strane.15. P r i t o m glavu i m k e ne odvajati od p o d a . V e ž b u ponavljati 3-5 puta. M o ž e se ponavljati 3-7 puta. Z a d r ž a t i se u z a t e g n u t o m položaju n e k o l i k o sekundi. Šesti na p e t e i uhvatiti se š a k a m a ruku za cevanični stopalni zglob.Leći na trbuh. 13. P r o t e g n u v š i se. Ostati u t o m položaju 10-30 s e k u n d i p o s t e p e n o povećavajući opterećenje. Z a m e n i t i polo­ žaj ruku i ponavljati isto.Ležeći na l e đ i m a sa savijenim n o g a m a . 2. ruke d u ž trupa. napregnuti ruke. Ponavljati n e k o l i k o puta.„Zlatna r i b i c a " . Isto u r a d i t i i s d r u g o m n o g o m . Opuštajući se učiniti izdisaj. Slika 4 Vežbe za povećanje pokretljivosti blokiranog segmenta kičme 6.

n o g e ispružene. Broj p o n a v ­ ljanja p r e m a ličnoj potrebi. Upamtite . K o m p l i k o v a n i j a varijanta p r e t h o d n e v e ž b e . 9. Podizati ispružene n o ­ g e p o d p r a v i m u g l o m . Slika 5 - Vežbe za razvijanje tonusnih mišiću ili vlakana kičmenog stuba 1. V e ž b a t i p r e m a ličnoj potrebi od 5 do 15 puta. potrudite se da rukama istovre­ m e n o dohvatite nožne zglobove. Slika 6 . uhvatiti se r u k a m a iza glave (ili stavi­ ti ruke za pojas .j e d n a noga gore. „Okretati p e d a l e " 2 0 . 7 . V e ž b a t i p r e m a ličnoj potrebi. 5.ne postoje takvi lekovi. 13 P r i m e d b a prevodioca. tanko i debelo crevo. n o g e učvrstiti ispod nogara. P o l a k o se razgi­ bavati. ruke niz trup. 6.Poskakivanja.8. noge iza glave. V e ž b u ponavljati 10-25 puta. slezina i pankreas (gušterača) i polni organi. N o g e p o d i ­ g n u t i iznad p o d a u visini od 40 c e n t i m e t a r a i n a i z m e n i č n o podizati i spuštati n o g e zadržavajući se u t o m položaju . Iznad dijafragme nalazi se grudni koš u kojem su smeštena pluća i srce. jetra i žučna kesica.leva ruka i o b r a t n o ) 1 3 dodirnuti vrhove prstiju p o d i g n u t e noge. Shodno navedenim preporukama i zdravstvenim sta­ njem vaše kičme. Ponavljati 15-30 puta. N o r m a t i v i za o v u v e ž b u isti su k a o i za dve p r e t h o d n e vežbe.lakša varijanta). Vežbati „ m a k a z i c e " .zadržati p o d i g n u t e noge u t o m položaju 5-10 sekundi. 1 l. Kao što se vidi. koji će bolje od ovih vežbi učiniti međupršljenske diskove. izdržljivijim i gipkijim. To se m o ž e postići jedino fizičkim vežbama. ODRŽAVANJE ORGANA TRBUŠNE DUPLJE Trup se načelno može podeliti na dva dela . V e ž b u izvoditi 5-15 puta. 2. N o g e ispružene i p o d i g n u t e . opuštajući se što je m o g u ć e n i ž e i p o d i ž u ć i se. Vežbu ponavljati 10-25 p u t a . u trbušnoj duplji nalazi se mnogo važnih životnih organa 57 56 . r u k e n i z trup. 4 . P o d i g a v š i is­ p r u ž e n e noge u visinu pod u g l o m 70-80 s t e p e n i u odnosu na pod.Ova vežba o m o g u ć u j e da se d o p u n s k i r a z r a d e tonusna vlakna trbušne presije. Privlačiti kolena p r e m a tr­ b u h u . N o g e i s p r u ž e n e . 3. P o č e t n i stav: stojeći s r u k a m a za p o j a s o m . Ponavljati 15-30 puta. Granica između njih je dijafragma. r u k e n i z t r u p .1z ležećeg položaja podizati i p o l a k o spuštati 15 .1 2 0 s e k u n d i . „ B i c i k l " .Vežbe za razvijanje trbušnih mišića 16. druga d o l e i o b r a t n o . N a i z m e n i Č n o podizati ispružene n o g e i d l a n o m su­ p r o t n e ruke (desna n o g a . tetive i mišiće vaše kičme jačim. R u k e niz trup. T e ž a varijanta .gornji i donji. možete samostalno da birate odgova­ rajuće vežbe i upražnjavate ih po nekoliko minuta dnevno. ispod je trbušna duplja u kojoj su smešteni: želudac. Podići n o g e p o d uglom 30-35 stepeni i zadržati ih u t o m p o l o ž a j u 10-30 sekundi. O v o je najlakša varijanta izvođenja ove v e ž b e .u n a k r s n a kretanja n o g a m a . Ponav­ ljati p r e m a ličnoj potrebi. bubrezi i mokraćna bešika. Ova vežba o m o g u ć u j e još v e ć e opterećenje tonusnih mišića trupa n e g o p r e t h o d n e v e ž b e . N o g e ispružene.Šesti na stolicu b e z naslona. lO.Višenje na razboju. N o r m a t i v i su isti k a o i za p r e t h o d n e vežbe.

Upravo takav trening pomaže bržem jačanju bilo kojih mišića i rastu mišićne mase. nastaje asimiliranje nekvalitetnih masti. već po­ m a ž e i kičmi da održava pravilan položaj. 59 .hormon koji smanjuje nivo šećera u krvi. Trbušni mišići veoma dobro se razrađuju (pa i svi mišići). Postoje veoma brojne vežbe za trbuh i nije potrebno da ih ovde navodimo. koja izaziva j a k e pritiske na organe trbušne duplje pri udisaju i izdisaju i masira ih. koje prepoterećuju jetru i izazivaju njenu distrofiju. koji ne samo da održava organe trbušne duplje na svojim mestima. koji se otvara. pos­ tepenim ponavljanjima vežbi. Atonija (mlitavost) žučne kesice (slabost radnog tonus) usled niskog pritiska u trbuhu zaustavlja žuč i stvara kamenčiće . Evakuacija iz debelog creva je nepotpuna i prouzrokuje skrivene zatvore i trovanje celog organizma. prouzro­ kuje zastoj i pretvara trbušnu duplju u ustajalu „ m o č v a r u " .koji su razmešteni u odgovarajućem m e đ u s o b n o m poretku. Potpuna asimilacija masti je samo u vidu masnih čestica koje su povezane sa žučnom kiselinom. Setite se poslovice drev­ nih mudraca: „Veliki trbuh ne daje bolju pamet". Ponekad se u procesu uklju­ čuju Langerhansova ostrvca koja stvaraju insulin . emulzuje masti. jeste snaga mišića trbušne presije .t r e b a da osetite naprezanje mišića trbušne presije u kojima se javljaju osećaji bola kao peckanje. Snažni mišići trbušne presije stvaraju „ p n e u m a t s k i " jastuk u trbušnoj d u p ­ lji. 2. Ako bis­ mo sumirali prednosti snažnih mišića trbušne presije. Snažna trbušna presija optimalnim unutrašnjim trbušnim pritiskom pomaže evakuisanje žuči iz ž u č n e kesice.simptom ne samo zdravlja. u pankreasu može da se zadrži hemij58 ski v e o m a aktivan sok pankreasa i da vari funkcionalno zdravo tkivo samog pankreasa. povećava se amplituda njenog kretanja. svelo bi se na sledeće: 1. Kad ona ojača. Kao rezultat toga žuč brže i u većoj količini prolazi kroz mali otvor Faterovog kanala. zbog toga i slaba dijafragma. Z b o g toga m o r a da postoji određeni pritisak u trbušnoj duplji. spuštanje i t o m e slično narušava nji­ hove funkcije. koja nagomilava „toksine umora". u trbušnoj duplji nastaje slaba cirkulacija međutkivne tečnosti venozne krvi. pritiskuje susedne organe i izaziva nepra­ vilan rad i zastoj susednih organa. Nedostatak insulina prouz­ rokuje dijabetes. a mišići buk­ valno nabubre od krvi. od kojeg mnogo zavisi zdravlje. Kad su mišići trbušne presije slabi a. (Ovo posebno treba da imaju u vidu ljudi koji boluju od diskinezije žučnih kanala). Fizičke vežbe povećavaju tonus žučne kesice. To je j o š jedan primer tesne povezanosti snage mišića trbušne presije s efikasnošću rada organa trbušne duplje. Najvažnije je. kamen temeljac. Taj jastuk je oslonac za kičmu i ne dozvoljava pršljen o v i m a da se pomeraju sa svojih „stalnih" mesta i štiti međupršljenske diskove od naprslina i lomljenja. koja se sliva u creva. 3. i prelazi u dvanaestopalačno crevo. (Ovo treba da imaju u vidu ljudi koji boluju od tih bolesti) P r e m a tome. da u toku tih vežbi . Ljudi sa mlitavim trbuhom treba da znaju da im preti opasnost da obole od holecistitisa sa stvaranjem kamenaca ili bez njih i da „ z a r a d e " distrofiju jetre. već i o m a čoveka. Povećavanjem snage trbušne presije jača dijafragma („venozno srce"). U slučaju smanjenog pritiska u trbuhu ispod 40 mili­ metara živinog stuba. kad se u njima. A k o je malo žuči i nema procesa emulzovanja ili je on nedovoljan. Slab rad dija­ fragme („venoznog srca") slabi cirkulaciju venozne krvi i prouzrokuje varikozno proširenje vena na nogama i h e m o roide. Iz fiziologije n a m je poznato da žuč. Bilo koje pomeranje.oboljenje od kamenčića u žuči. u početku javlja osećaj zagrevanja koji zatim prelazi u osećaj peckanja. a takođe i spoljašnji pritisak na žučnu kesicu i žučne kanale.

61 . Najprostiji oblik te poze j e : šesti na pod. a posle toga udahnuti i malo se odmoriti. 2. najdostupnije i najefikasnije vežbe. Ardha-matsienclrasana (si. U složenijim varijantama prethodne dve vežbe postoje sledeći pokreti: pri vežbanju uddijane slobodno vežbanje trbuhom . noge ispružiti unapred i maksimalno ih raširiti u stranu. Izvodi se u istom položaju kao i prethodna vežba. jetra.naduvati trbuh kao fudbalsku loptu. obično ujutro.najbolji metod za lečenje organa trbušne duplje. blago se nagnuti unapred.gore-dole. a posle udisaj-isturanje. Te vežbe su . pojačavaju krvotok. Ove vežbe je upražnjavala G.slezina i jetra) i tečnost sa velikom koncentracijom materija (u žučnoj kesici i mokraćnoj bešici). Sve te „aku­ mulacije" imaju tendenciju zastoja koji omogućuju stva­ ranje tvrdih taloga i razvijanje raznovrsne patologije. Pritom trbuh mak­ simalno uvući u šupljinu grudnog koša. Pritiskajući naizmenično rukama na kolena (prema stepenu usavršavanja upravljaćete time slo­ bodno). Šatalova po nekoliko hiljada puta dnevno. opustiti dijafragmu i ponovo uvući. Vež­ bu ponavljati nekoliko puta. Uddijana bandha (slika 7).u njima se nagomilava krv (depo krvi . omogućuju skupljanje i rastezanje organa trbušne duplje. žlezde za unutrašnju sekreciju) ili su šuplji (želudac i creva. ili posle uvlačenja trbuha. Vežbu izvoditi pri izdisaju. Takve po­ krete treba svakodnevno izvoditi najmanje 100 puta. a otuda i celog organizma. a lica koja boluju od diskinezije žučnih kanala. 9). Zbog tog pokreta organi trbušne duplje ne samo da će se sakupiti (stegnuti). da bi postigla idealan rad želudačno-crevnog trakta i taČno postavila pup­ čani energijski centar na njegovo mesto. Nauli (si. polako i ravnomerno udahnuti . i nagomilavaju hranljive kaše u t a n k o m crevu i ekskrementumum u debelom crevu. mešaju teč­ nosti i p o m a ž u kretanje hranljivih masa i ekskrementuma. Ovu vežbu možete izvoditi pri izdisaju — posle uvlačenja. žučna kesica i mokraćna bešika) . a pri vežbanju nauli kružni pokreti u m e s t o bočnih. 8). ako su bili opušteni. već će se i povući naviše i namestiti se na svoje mesto. osloniti se rukama na kolena i duboko izdahnuti. s tim što se posle uvlačenja trbuha. primorajte tu pregradu da se pokreće s j e d n e u drugu stranu jer odlično masira organe trbušne duplje.MASAŽA UNUTRAŠNJIH ORGANA Zato što organi trbušne duplje imaju meku konzisten­ ciju (bubrezi. S. Tu osobinu prvi su uočili drevni jogisti i izmislili m n o g e vežbe koje. Izdahnuti i. sagnuti noge u kolenima. 3. otklanjaju pojavu zastoja. Prirodno. N a v o d i m o najjedno­ stavnije. Ova vežba je složenija i efikasnija od prethodne. Početni stav: stojeći. p o m o ć u mišića trbušne presije i dijafragme i poza tela. Zatim po­ novo izdisaj-uvlaćenje. zatvora i slabe probave i mnogo više puta. To je usukana poza. treba vežbati na gla60 dan stomak. ispruženi mišići trbuha isturaju (naprežu) i na sredini trbuha stvaraju mišićnu pregradu („greben"). 1.

Pri tom desna strana se isteže i aktivno snabdeva krvlju.bavanja. 4. M a s a ž a pomoću pesnica (si. Zatim se. Redovno upražnjavanje ovih jednostavnih vežbi p o boljšaće vaše zdravlje i omogućiti vam m n o g e godine do­ brog života. b) M e d u p o l o ž a j . Takvo po­ v r e m e n o sabijanje izvrsno masira donji deo trbuha — uzlazni i silazni d e o debelog creva. Kleknuti na kolena. usukavši trup (ue naginjući se) okrenuti se udesno (zadnjicu i n o g e ne odvajati od poda). polako udišući ispravite . v e n a m a i u bub­ režnim arterijama. Posle 2-5 sekundi tog pritiskanja. Ova složena vežba za održavanje ravnoteže s upiranjem laktova na trbuh m o ž e se zameniti lakšom vežbom. Paun (si. Ovde se uočava efekat sunđera: skupIjanje-ceđenje i otpuštanje-upijanje. mokraćna bešika i pravo crevo. pomerajući postepeno centar teže tela unapred. T o j e sledeći m e d u p o l o ž a j p r e zauzimanja z a v r š n o g položaja. koji se p o t p u n o m o ž e k o ­ ristiti za unutrašnju m a s a ž u u p o č e t n o j etapi i uvež.pesnice će izaći iz trbušne duplje. . Na taj način odlično se masiraju ženski polni organi. Vežbu ponavljajte najmanje 50 puta. c) Unutrašnja m a s a ž a u o v o m položaju je m n o g o j a č a n e g o u p r e t h o d n o m položaju. Pri t o m e pesnice će upreti u trbušnu duplju i izvršiti njeno sabijanje. Posle oslobađanja aorte od pritiska. Polako udišući i izdišući sagnuti se unapred. ustajalo i nepotrebno. podići 62 d) Završni položaj a s a n e „ P a u n " . Šesti n a p e t e . U n u t r a š ­ nja m a s a ž a je najjača u o v o m položaju. Posle 1-5 minuta taj položaj promeniti u drugu stranu. Pri svakom izdisaju potrudite se da se malo usućete (zaokrenete) da biste pojačali pritisak na desnu stranu. Slika [0-Paun: Na slici je p r i k a z a n redosled vežbanja o v e asane. pomažite se čukama. Zadržite se u usukanom položaju i polako i ravnomerno dišite. Da bi usukivanje bilo j a č e . Pri t o m laktovi se o p i m o trbuh i stvaraju j a k pritisak koji m o ž e privremeno da zaustavi krvotok u aorti. a drugom pritiskajte koleno s ciljem da pojačate usukivanje (upredanje). 5. a pri istezanju hranite organe krvlju i hranIjivim materijama. se i ponavljati vežbu j o š 3-5 puta. krv veoma j a k o cirkuliše kroz bubrežne arterije i ispira bubrege. polne organe i p o m a ž e im da se izleče. Jednom n i k o m oslanjajte se na pod da biste se pridržavali (može se držati i iza leđa). nagnuti se i laktovima ruku upreti u trbuh (oko p u p k a ) .a) P o č e t n i položaj. šake ruku staviti izme­ đu kolena. Pri skup­ ljanju (kompresiji) odstranjujete šljaku (nečistoće). šake ruku stisnuti u pesnice i postaviti ih ispred trbuha na butine koje približiti jednu uz drugu. mokraćnu bešiku. 10). 11). To omogućuje da se izvrši pritisak na levu stranu trbušne duplje i na organe koji se u njoj nalaze.

Licima s konstitucijom „Sluzi" bolje koriste vežbe koje traju d u ž e : trčanje. aerobik. U letnjem periodu vežbe ne treba j a k o da zagrevaju vaš organizam. 3. plivanje. atletsku gimnastiku sa srednjim opterećenjima. To se pokazalo nedovoljno. brzo hodanje. treba da ih odaberete u skladu sa sopstvenom konstitucijom i da ih menjate. pli­ vanje. Leti .Zaključak i praktične preporuke U o v o m poglavlju razmotrili samo uticaj fizičkih vežbi na čovekov organizam. One će umanjiti njihovu pri­ rodnu sklonost ka debljanju (anabolični procesi) i učiniće ih vitkijim i živahnijim. Sa starenjem teže se vežba i zbog toga treba povećati v r e m e trajanja vežbi. atletske vežbe s opterećenjima brzim t e m p o m više puta (15-20). Vežbe za jačanje mišića trbušne presije i kičmenog stuba treba da svakodnevno upražnjavaju svi ljudi bez ob­ zira na to kakva im je sopstvena konstitucija. Zimi . Bićete harmonična. Te vežbe će im omogućiti da urav­ noteže prirodnu smirenost. atletska gimnastika s manjim opterećenjima. Lica s konstitucijom „Žuči" treba da poklone istu pažnju i trbuhu i kičmi. Ali ako budete rob jakih životnih principa vaše konstitucije. Setite se kako je povećavao opte­ rećenje N. u skladu sa sopstvenom konstitucijom i godišnjim dobom. U starijem dobu — hodanje.intenzivnije vežbanje za zagrevanje organizma: brzo trčanje. U zrelom dobu . aerobik. Hodanje. vežbe za gipkost i plivanje. a k o d drugih postoji sklonost ka stešnjavanju. trčanje. Ali da biste vežbe pravilno primenjivali i da bi vam lično što više koristile. K o d prvih je usporena probava. 1. ako 65 . možete se deformisati kako spolja. U početku je luadio 500 pokreta. pokretne igre. urav­ notežena ličnost i predivno ćete se osećati. tako i iznutra.putovanja. Lica s konstitucijom „Vetra" (kod njih preovladuje brzina i naglost) vežbe treba da izvode usporenim tempom i aktiviraju anabolične procese: v e ž b e s opterećenjima. Razmotrimo i te vežbe. možete uravnotežiti svoju indi­ vidualnu konstituciju i ne dozvoliti da se pobudi jači životni princip (doša) i podrži slabiji. vežbe za gipkost. Lica s konstitucijom „Žuči" (sklona pregrejavanju or­ ganizma) — treba da upražnjavaju umereno trčanje.umereno trčanje. Na primer. duže trčanje umerenim t e m p o m . takođe. Amosov. rad na svežem vazduhu u voćnjaku i u povrtnjaku. trčanje. atletska gimnastika i vežbe za gipkost preporučuju se sledećim redosledom: u mlađem dobu trčanje. jogi vežbe. laka atletika.000 pokreta i efekat je bio vidljiv. suzdržanost i katabolične pro­ cese. Lica s kon­ stitucijom „Sluzi" treba da poklone trbuhu veću pažnju. Više jednostavnih fizičkih vežbi. 64 2. vežbe za gipkost. A k o to imate u vidu. atletska gimnastika (za žene — aerobik). a lica s konstitucijom Vetra " kičmi. Povećao je na 1.

1891. Ako se čovek s konstitucijom „ Vetra " b u d e brzo kretao i dugo trčao . steći ćeš njegovo pravo znanje i snaga. Izgledaće kao palidrvce šibice .mršav i mastan. GLADOVANJE Gladovanje je staro koliko i sam svet. Ako čovek s konstitucijom „Žuči" bude m n o g o igrao tenis i trčao maraton za vreme letnjih vrućina -izazvaćeprepobuđivanje i tako j a k e toplotne sposobnosti orga­ n i z m a da m o ž e prouzrokovati toplotni udar. Gladovanje . P r e m a tome. Ganeša POST.on će j o š više omršaviti. 66 67 .. reč post označava „ z a b r a n u " .. poremećenje probave i poremećenje psihe. Samo ako iznutra osetiš glad. U tom vremenskom periodu n e m a reči ni o kakvoj „posnoj hrani". Onaj ko ga dodirne mnogo postiže. 2. molili se bogu i prinosili žitve. Upotreba „posne h r a n e " u periodu p o s t a j e najgrublje narušavanje i izopačenje u smislu tog pojma.. a ne da udovoljavate svojim prohtevima i podležete promenljivom pomodarstvu lečenja. Stanje zimskog sna životinja i letargičnog sna (obam r l o s t i ) 1 5 kod ljudi. Pojam gladovanje podrazumeva nekoliko varijanata: 1.. tj. ali ono može i da ubije. godine ) ovako opisuje „Post": „ U slučaju bilo koje ljudske opasnosti. i to se iz religioznih pobuda smatralo obavezom. 14 P r i m e d b a prevodioca. on će ličiti na ormar. U današnjem smislu post označava odricanje od konzumiranja bilo kakve hrane u određenom vremenskom periodu. uzdržavali su se od konzumiranja hrane. društvene ne­ sreće Judejci (Jevreji) 1 4 imali su običaj da poste.čovek s konstitucijom „Sluzi" bude izvodio atletske v e ž b e usporenim tempom sa velikim teretima. nego i od svih drugih čulnih potreba". N a d a m se da ste shvatili suštinu i da ćete se pridržavati principa za zdrav život. i razlikovali su se ne samo uzdržavanjem od konzumiranja hrane.prinudna nedovoljna ishrana. koji stimulišu i j a k e anabolične procese. GLADOVANJE I DIJETALNA TERAPIJA Arhimandrit Nikifor u kapitalnom delu Biblijska enci­ klopedija (Moskva. ali je njegova snaga neiscrpna. Jevreji su posebno strogo postili. 15 P r i m e d b a prevodioca.

radio­ aktivnog zračenja. koje takođe izazivaju razvoj raznovrsnih oboljenja pa i smrt. vitamina i si.3. j e d e n j e " sopstvenog tkiva. drugi stadijum . b) Konzumiranje hrane koja ne sadrži potreban mini­ m u m kalorija. zavisno od individualne konstitucije. Njihov organizam u tom periodu e k o n o m i č n o troši masne zalihe. Razmotrimo ih redom. posle perioda iritiranju. koja sadrži male količine nezamenjivih aminokiselina. Osećaj gladi potpuno nestaje i uključuju se posebni fiziološki mehanizmi z a . zbog stalne nedovoljne ishrane. Čoveku se javlja veliki prohtev za hranom i sve njegove misli usmerene su ka traženju hrane. Svesno uzdržavanje od konzumiranja hrane u odre­ đenom vremenskom periodu u budnom stanju s određenim vodenim i motornim r e ž i m o m svojstveno je samo čoveku. Iz fiziologije n a m je poznato da.skorbut i tako dalje. nedostatak vitamina C . Stanje zimskog sna životinja i ietargičnog sna ljudi preorjentiše organizam na unutrašnji kvalitetni m e t o d is­ hrane. Na primer. Savremena naučna istraživanja pokazala su da životinje za vreme zimskog sna. U prvom redu koriste se m a s n e zalihe i tkivo na kojem su nastale p r o m e n e zbog bolesti. u centralnom nervnom sistemu nastaje pe­ riod kočenja. traje 1-4 dana. Drugi stadijum. Važna životna tkiva i organi: nervni sistem i srce ne gube svoju težinu (si. omogućuju uslove za raznovrsnu patologiju. Iritiranje postepeno obuhvata i druge delove mozga i dominira nad drugim zahtevima. U tim slučaj ima bile su i raznovrsne „ g l a d n e " dijete: „engleska". „fran­ cuska". U prvom slučaju nekvalitetna ishrana je neprimetna. nedostatak belančevina . ali sigurno izaziva najraznovrsnije poremećaje zdravlja i raz­ voj određenih oboljenja. Centar se iritira i utiče na čeone delove kore mozga. koji su odgovorni za ishranu. Prvi stadijum.izaziva distrofiju. U toku tog vremenskog perioda organizam gubi do 2 5 % sopstvene težine. brzo i neracionalno se troše masne i druge rezerve organizma. Takvi slučaj i gladovanja i m e t o d e smanjenja težine ne daju lekovito-profilaktičan efekat. Čovek se odri će hrane. i treći stadijum — iscrpljenost organizma. Svesno uzdržavanje od konzumiranja hrane u odre­ đenom vremenskom periodu s ciljem tečenja ili s religioz­ nim ciljem.prinudna nedovoljna ishrana može se obaviti u dva slučaja: a) Konzumiranje hrane slabog kvaliteta.pravo gladovanje. Želudac mu je prazan. zimski period). Voljnim naporima ili određenim terapijama čovek savlađuje taj stadijum koji. koji se nalazi u mozgu. To odražava viši nivo funkcionisanja 68 organizma kao j e d n u od varijanata zaštite od nepovoljnih uslova života (suša. kad je organizam iskoristio sve 69 . Na kraju o v o g stadijuma. bez ikakvog štetnog uticaja na zdravlje. „ b o d o v n a " itd. „ G l a d n a " krv signalizira centru za gladovanje.iritiranje od hrane. U drugom slučaju. Slični slučaj i gladovanja uočeni su i u koncentracionim logorima za vreme blokade Lenjingrada. U krvi su takođe smanjene hranljive materije. K o d čoveka taj period iznosi 40-50 dana i smatra se fiziološkim korisnim rokom gladovanja. o promeni svoje hemizacije. Prvi stadijum . Gladovanje . Pritom treba razgraničiti sam proces gladovanja koji ima j a s n o izražena tri stadijuma. a u crevima su se odavno rastvorile sve hranljive materije. podnose povećane doze otrova. već obratno. mineralnih materija. To se dešava i u slučaju gladovanja — kora m o z g a savladavši navalu emocija gladi prelazi iz stanja iritiranja u stanje kočenja. ne umiru i ne boluju od veslačkog inficiranja mikrobima. 12).

n e r v n i sistem . gladovanjem. Treći stađijum. Srotov dijetalni metod lečenja takođe je iz date kategorije. a t a k o đ e i o d l u č n o s t da i dalje gladujete. U tim slučajevima čovek ništa ne j e d e . poboljšava biosinteza i potpuno se Čisti organizam. 71 70 . Upravo ti rokovi najčešće se koriste u lekovite svrhe. slezina 60.26. Ako čovek ignoriše prirodne simpto­ me završenog gladovanja i nastavi da gladuje. Pri tome smanjenje težine organizma dostiže 40-45%. bubrezi . to jest m n o g o niže ispod opasne crte. mišići . A. to će v a m dati s n a g u i s i g u r n o s t za povoljan ishod. koža . „ n a p o s l e t k u o g l a d n e o " . kad je Isus Hristos. a koja se pogrešno nazivaju „gladovanje". a to se ispoljava u vidu osećaja neobuzdane (divlje) gladi.6. a takođe ugljen-dioksid i azot iz vaz­ duha! Tada se otklanja napon u imunom sistemu. gladovanje pijenjem v o d e i klistiranjem — obično. u p r o c e n t i m a . Dijetalne metode lečenja su metode lečenja sokovima i odvarima. gladovanje bez pijenja vode (klistiranja i tečnosti) ali s polivanjem tela. creva . Upotreba antistresnog preparata S. u odnosu na p o č e t n u težinu. Gladovanje u periodu od 25 do 30 dana dovodi do gubitka samo 12-18% sopstvene težine.25. p a n k r e a s .97. obnavlja genetski aparat. Sve to preporođuje čovečiji organizam.6. krv .9.13.17.9 i s r c e -3. p r i m e n o m kupki i vlažnih umotavanja — polusuvo.pogledajte sliku B u d e .53.varijanta običnog. je sledeći: salo .17. To je p o s e b n o opi­ sano u Bibliji. o d n o s n o p o t p u n o čišćenje organizma i to je znak da treba konzumirati hranu.9. u strogom smislu. pod postom.7.7. P r e m a tome. K a d gladujete i o n e m o ć a t e .minsko.18. Jak osećaj gladi i Čišćenje sluzokože usta i jezika ukazuju na završetak dragog stadijuma.drugim recima nestrpljivo je želeo da j e d e .G u b i t a k t e ž i n e organa i tkiva u toku gladovanja do m o m e n t a smrti. Arakeljana za vreme gladovanja takođe se ne smatra. Na osnovu navedenog j a s n o je da se radi lečenja može koristiti samo prvi i drugi stadijum gladovanja koji se i primenjuju u praksi. Termin „dijetalna terapija" (DT) prvi je predložio pat­ rijarh sovjetske škole gladovanja profesor Jurij Sergejevič Nikolajev — doktor medicinskih nauka. a u toku nekoliko dana pije samo određene vrste sokova ili odvara. rezervno tkivo. gladovavši 40 dana i noći. iako odlično čisti organizam.3. gladovanje isključivo klistiranjem . j e t r a . p l u ć a . gladovanjem i dijetalnom terapijom podrazumeva se j e d n o te isto — potpuno uzdr­ žavanje od bilo kakvih hranljivih produkata i u bilo kojim. E t o takav postaje čovek na kraju korisnog fiziološkog p e r i o d a gla­ dovanja. ponovo se iritira mozak.30. gladovanje upotrebom sopstvene mokraće . dolazi do iskorištavanja važnih životnih organa i tkiva i prouzrokuju se nepovratne patološke promene u organizmu pa i smrt od iscrpljenosti.20. već da postoji kvalitetna ishrana organizma na osnovu sopstvenih rezervi i pobolj­ šane biosinteze i kad ćelije m n o g o kvalitetnije asimiliraju liranljive materije. kad je razjasnio da u suštini n e m a nikakvog gladovanja. Postoji nekoliko varijanata gladovanja: gladovanje bez konzumiranja Inane i vode — suvo. kosti . pa i minimalnim količinama u određenom vremenskom periodu.

Nedeljna gladovanja. Organizam prilikom gladovanja odlično asimilira tu dopunsku energiju i upo­ trebljava je u svoju korist. mesečna do 3 dana.22-25 dana. Frakciono gladovanje je dobro jer ne povećava telesnu težinu ljudi koji su skloni debljanju. U prvoj etapi gla­ dovanja. Autor frakcionog metode gladovanja Vojtovič G.30 dana. tromesečna i prilikom promene go­ dišnjih doba od 3 do 10 i više dana. uspeh gladovanja produžava se i za v r e m e ishrane (ne sma­ njuje se biosinteza). gladovanje s povišenom fizičkom aktivnošću . Stoga se čovek ishranom za obnavljanje organizma ne goji. Tako se. ide u šetnju itd. koji imaju malu telesnu težinu. već je i sma­ njuju za 2-3 kilograma u odnosu na normalnu težinu. Vojtovič kombinuje dopunsko gladovanje s magnet­ n o m terapijom. po pravilu. a suvišne m a s n e ćelije organizma o d u m i r u . koja traje do p o t p u n o g čišćenja jezika. ovako objašnjava suštinu te metode. frakciona gladovanja primenjuju se radi postizanja izrazitog efekta tečenja i obič­ no se primenjuju tri puta. mesečna. Posle tog gladovanja.čovek leži u postelji. ali u 16 Primedba prevodioca. njihova težina se ne povećava. k a o da ne gladuje. dobiju u težini. prilikom p r o m e n e godišnjih doba. povećava fizičko opterećenje s ciljem bržeg uključivanja mehanizama za kvalitetnu unutrašnju ishranu i bržeg postizanja efekta. većoj dužini trajanja . Duži rok ishrane.o d n o s n o manje ih j e . Poslednji način glado­ vanja m o g u primenjivati ljudi koji imaju iskustva u tome.. tromesečna.kad čovek u d a n e gla­ dovanja. Gladovanje se razlikuje po načinima primene.5-2 meseca. U drugoj etapi gladovanja brzo dolazi do preorjentacije na unutrašnji način ishrane.V a ž n o je zapamtiti -konzumiranje m i n i m a l n e količine hranljivih kalorija. Ako se čovek hrani samo biljnom h r a n o m . A. posle ishrane za obnavljanje organizma. već se održava na j e d n o m nivou. To gladovanje obično traje od 10 do 20 dana. Za ljude. j e d a n p u t u go­ dini. p o m o ć u magnetnog impulsnog uređaja dopunski zrače žarišta oboljenja i tumori. Pasivna primena . ali kad oni. aktivan režim .20 dana. smanjuje taj efekat i sledeće gladovanje počinje od nule. što veoma stimuliše proces regeneracije koji se pri prostom gladovanju slabo obavlja ili uopšte ne postoji. traju od 24 do 42 sata. Zato nema potrebe da se gladuje ranije pre isteka tog roka. prvo gladov­ anje traje kraće . gladuje se u toku polovine vremena o d r e đ e n o g za fiziološko gladovanje .15-17 dana. za 2-3 dana. ne omogućuje organizmu da kvalitetno pređe na unutrašnju ishranu i neće zadejstvovati dubinske mehanizme koji obezbeduju asimilaciju ugljenik o v e kiseline i azota iz vazduha.kad čovek svakodnev­ no radi. Rokovi su određeni zato što postoji prolongirani uspeh gladovanja. obratno. frakciona (posebne n a m e n e ) 1 6 i na postove. I na kraju ishrane za obnavljanje organizma započinje treća etapa gladovanja. Pauza 1. a u p a u z a m a između gladovanja primenjuje se posebna ishrana za obnavljanje organizma i produženje efekta koji je postignut za v r e m e gladovanja. Proces smanjenja trajejedan i po put d u ž e od gladovanja. sledi ishrana za obnavljanje organizma koja traje j e d a n i po put d u ž e . ukusnih začina. iako se m a s n e ćelije popunjavaju j e r ih je manje. a u nekim slučajevima i kad se nalazite pored hrane. Dalje se ponavlja gladovanje. prirodno. malo se kreće i to samo radi ličnog opsluživanja. Ciklusna gladovanja dele se na nedeljna. To v e o m a snažno aktivira njihov organizam. i koja dokazuje d a j e organizam p o t p u n o očišćen i oslobođen od svih hroničnih oboljenja. Posle gladovanja biosinteza je maksimalna i postepeno se smanjuje. 73 72 . Telesna težina pro­ gresivno se smanjuje. drugo gladovanje traje vremenski kao i kod ostalih — 22-25 dana. K a o rezultat toga ljudi skloni deb­ ljanju ne samo da normalizuju svoju težinu. a zbog toga i pojačavanje biosinteze. M a s n e ćelije počinju da se uništavaju samo posle acidozne krize.

Posle potpuno primenjenog frakcionog gladovanja u orga­ nizmu se normalizuje količina masnih ćelija. Ostaje ih t o ­ liko, koliko ih je bilo u mladosti i čovek izgleda vitko i mladoliko. Uništavanje masnih ćelija m o g u ć e je s a m o gla­ dovanjem. Svemoguće dijete samo iscrpljuju m a s n e ćelije, a kad čovek počne normalno da se hrani, one se brzo obnav­ ljaju i čovek se ponovo deblja. Prema roku trajanja, gladovanja se dele na: kraća 24-48 sati; srednja - od 3 do 7 dana i duža - od 7 do 40 i više dana. Adelinu da Silva, brazilski fakir, 1969. godine pos­ tigao je rekord u dobrovoljnom uzdržavanju od hrane — 111 dana. On je za 57 godina života bez konzumiranja h r a n e proveo više od 3 godine. Ustvari rokovi, kalendarski ciklusi i m n o š t v o drugih okolnosti za gladovanje zavise od individualne č o v e k o v e konstitucije.

na z a p a d pred najezdom hordi Džingis-kana. Oni su poneli sve D r e v n e zapise i ikone. U tom manuskriptu otkriva se medicinska delatnost Isusa Hrista i njegovi saveti za post. U skraćenom obliku navešću te savete, koji, kako se ispo­ stavilo, prethode savremenim preporukama. ,,I tada je m n o g o bolesnih i paralizovanih prišlo Isusu i reklo mu: „Ako Ti sve znaš, Ti nam m o ž e š kazati — zašto m o r a m o da patimo od mnogih bolesti? Zašto s m o lišeni zdravlja u kojem uživaju drugi ljudi? Učitelju, ižleči nas i da p o n o v o postanemo snažni i da nas naša nesreća ostavi zauvek". Hristos im odgovori da su ljudi sinovi Majke-Zemlje i zato moraju poštovati njene zakone. „Jer vas je vaša majka rodila i Ona vas održava u životu. Ona vam je dala vaše telo i niko osim nje ne m o ž e da vas izleči. ...Veljzevul, knez svih demona, izvor sveg zla, nalazi se u telu svih Covečijih Sinova. On iskušava i sablažnjava Covečije Sinove, obe­ ćavajući im bogatstvo, vlast, dvorce, zlato i sve što zažele. On obećava slavu i ugled, čulna uživanja i raskoš, predivna j e l a i izobilje vina, bučne orgije i dane koji će se provoditi u praznovanju i lenjosti. U vezi sa tim, on iskušava sve ljude prema njihovoj sklonosti... I tog dana, kad Čovečiji Sinovi postanu totalni robovi tih sujeta i svih tih gnusnosti, tada će on Covečijim Sinovima naplatiti za sva uživanja i za sva blaženstva koja nam je Majka-Zemlja dala u takvom izo­ bilju... On ih lišava disanja, krvi, kostiju, čovečijeg tela, utrobe, očiju i ušiju. Disanje Covečijih Sinova postaje spo­ rije s prekidima i bolesno i zaudara na disanje nečistih (prljavih) životinja. Krv Covečijih Sinova postaje gušća i širi odvratan smrad, sličan smradu vode u močvari... Nji­ hove kosti se deformišu, postaju krhke, spolja se prekrivaju čvorovima a razlazu iznutra... K o ž a im je postala masna i otečena... Njihova utroba puni se velikim nečistoćama, koje stvaraju trule bujice, koje zaudaraju, i u kojima se raz75

POST KAO PRIRODNI METOD LEČENJA BOLESTI Gladovanje je — najuspešnija metoda za lečenje obolelih. Ako bi se sva dostignuća sav re­ mene medicine, stavila na jedan tas vage, a na drugi gladovanje, znatno više bi prevagnulo gladovanje. G. A. Vojtovič Najpoznatiji popularizator gladovanja u lekovite svrhe bio je Isus Hristos. U najdrevnijem manuskriptu „Jevandelje Sveta Isusa Hrista od učenika Jovana", kojeg je izdao u današnje vreme E d m o n d Sekli (PjerŽiljar, Lozana) sa staroslovenske kopije, koja se nalazi u kraljevskoj biblioteci Habsburga, a koju su izneli ruski sveštenici iz Rusije bežeći 74

m n o ž a v a bezbroj poganih crva (ovde se imaju u vidu bakte­ rije, primedba autora). ...I tako, na kraju krajeva, Čovečiji S i n j e izgubio život zbog sopstvenih grešaka, j e r nije m o g a o da nauči da uvažava zakone svoje Majke, već je stalno činio greške j e d n u za drugom". Ljudi su zamolili Hrista da im ispriča o zakonima života, iako su se neki usprotivili, j e r se oni pridržavaju zakona Mojsija. ,,I Isus im je odgovorio: Ne tražite Zakon u vašoj Pisa­ niji, j e r Zakon je - život, a Pisanije je - mrtvo. ...Bog je napisao svoje zakone, ne na listovima knjiga, već u vašim srcima i u vašem Duhu. Oni se odražavaju u vašem disanju, vašoj krvi, vašim kostima, vašoj koži, u vašim utrobama... i u bilo kojem najmanjem delu vašeg tela. Oni su prisutni u vazduhu, vodi, zemlji, u biljkama, u sunčevim zracima i u d u b i n a m a i na visinama. Svi oni služe vama, da biste mogli da shvatite Reč i Volju živog Boga. ...Oni nisu prisutni u vašoj proždrljivosti, niti u vašem pijanstvu, niti u načinu vašeg života kojeg rasipate u izobilju i u raskoši; a najmanje — u traženju bogatstva i posebno u mržnji prema vašim neprijateljima. ...Jer sve te pohlepe nosite u sebi, i zato R e č Božja i Njegova Snaga ne m o g u da uđu u vas j e r u sebi stvarate m n o g o loših misli; takođe u vašem telu nastaju prljavštine... Ako želite da R e č živog Boga i njegova snaga prodru u vas, ne oskrnavljujte vaše telo, niti vašu svest, j e r telo je H r a m Duha, a Duh je — H r a m Boga. Zato vi treba da očistite Hram, da bi se u njega m o g a o useliti vladika hrama i zauzeti mesto koje njemu pristoji. Da biste izbegli sva iskušenja svog tela i svoje svesti, koja potiću od Satane, povucite se pod okrilje neba Gospodnjeg. Sami se preporodite i uzdržite se od hrane j e r Ja vam govorim istinski: Samo postom i molitvom m o ž e se isterati Satana i sva njegova zla podmuklost. Vratite se u svoj d o m i postite u samoći i neka niko ne vidi da postite. ...Postite sve dok vas ne napusti Veljzevul i sva njegova pokvarenost. Jer 76

istinski vam govorim: dok ne obavite post, nećete se oslo­ boditi vlasti Satane i svih bolesti koje potiću od njega. Postite i molite se usrdno (revnosno), iz sveg srca, i nadajte se da ćete od Živog Boga dobiti snagu, i od nje — svoje izlečenje. Za vreme posta izbegavajte Covečije Sino­ ve i vratite se u društvo anđela vaše Majke-Zemlje: Jer onaj koji marljivo traži, taj će i naći! Tražite čist vazduh u šumi ili u polju, j e r tamo ćete naći Anđela Vazduha. Izujte se i skinite odeću, i neka Anđeo Vazduha obgrli sve vaše telo. Zatim dišite polako i duboko, da bi A n đ e o Vazduha prodro u vas. Ja v a m istinski govorim: Anđeo Vazduha isteruje sve nečistoće iz vašeg tela, koje ga oskrnavljuju spolja i iznutra. I tada će svi neprijatni mirisi i nečistoće izaći iz vas k a o dim od plamena... Jer istinski vam govorim: Anđeo Vazduha je Svetac, on čisti sve oskrnavljeno i pretvara sve što ispušta neprijatan miris u prijatan miris. Posle Anđela Vazduha - tražite Anđela Vode. Izujte vašu obuću i dozvolite Anđelu V o d e da oblije vaše telo. P o t p u n o se predajte u njegove ruke, koje vas uljuškuju (uspavljuju) onoliko puta, koliko puta vaše disanje pri­ m o r a v a vazduh da cirkuliše. Neka vaše telo, ljuljajući se, talasa vodu. Ja vam istinski govorim: Anđeo Vode isteruje iz vašeg tela sve nečistoće koje ga oskrnavljuju spolja i iznutra. I sve nečistoće i odvratni mirisi će oteći od vas daleko, k a o što se prljavština s odeće, koja se pere u rečnoj vodi, odnosi rekom i nestaje u daljini. ...Ali, nemojte da mislite da je dovoljno samo da vas Anđeo Vode obgrli spolja, ...unutrašnja prljavština je - j o š groznija, nego spoljašnja. Zato onaj koji se čisti samo spolja, ali ostaje nečist iznutra, podseća na grobnicu ukrašenu živopisnim slikama, a unutra napunjenu velikom pakošću. Ja vam istinski govo­ rim: dozvolite Anđelu V o d e da vas takođe osvešta iznutra, da biste se izbavili od svih prethodnih svojih grehova; i tada ćete postati tako Čisti iznutra, kao s t o j e rečna pena koja se poigrava pod zracima sunca. 77

Da biste to postigli, uzmite veliku tikvu sa dugačkom vrežom koja odgovara čovekovoj visini; očistite tikvu iznu­ tra i napunite je rečnom vodom zagrejanu Suncem. Obesite tikvu o granu drveta, kleknite na kolena pred A n đ e l o m Vode i pričekajte dok kraj vreže ne prodre u vašu zadnjicu, da bi voda prodrla u vaša creva. Ostanite na kolenima na zemlji pred Anđelom Vode i molite Boga Života da vam oprosti sve prethodne vaše grehe i molite Anđela Vode da oslobodi vaše telo od svih nečistoća i bolesti koje ga ispu­ njavaju. Posle toga ispustite vodu iz tela, da bi se sa njom izbacilo iz vašeg tela sve stoje nastalo od Satane i sve s t o j e nečisto i neprijatnog miris. I, to ćete videti sopstvenim očima i nosem omirisati sve prljavštine i nečistoće, koje oskrnavljuju Hram vašeg tela. I vi ćete, takođe, shvatiti koliko je u vama bilo grehova i i koliko ste bili mučeni brojnim bolestima. Ja vam istinski govorim: osveštenje vodom oslobodiće vas svih bolesti. Svakog dana posta ponavljajte čišćenje vodom, sve dok ne vidite d a j e voda, koja istiće iz vašeg tela, postala čista kao što je pena reke. Tada zagnjurite vaše telo u tekuću vodu i zahvalite se Bogu Živom što vas je oslobodio svih grehova. Sveto čišćenje koje obavlja Anđeo Vode, označava pre­ porod za novi život. Jer tek od tada vaše oči će da pro­ gledaju, a uši da čuju. Ipak, posle tog čišćenja, nemojte više da grešite, da bi celu večnost Anđeli Vazduha i V o d e mogli da borave u vama i da vam služe u bilo koje vreme. Ali, ako posle svega tog, u vama ostanu tragovi nečistoće, računajući i vaše prethodne grehove, pozovite Anđela Sunčeve Svetlosti. Izujte se, skinite svu odeću i dozvolite Anđelu Sun­ čeve Svetlosti da obgrli vaše telo. Zatim udišite vazduh polako i duboko, da bi Anđeo Sunčeve Svetlosti m o g a o da prodre u vas. On tada isteruje iz vas sve s t o j e neprijatnog mirisa i nečisto i što vas oskrnavljuje spolja i iznutra. I sve nečisto i neprijatnog mirisa otići će od vas, kao što se noćni mrak povlaci pri blesku izlazećeg Sunca. 78

Anđeli Vazduha, Vode i Svetlosti dati su Čovečijem Sinu da bi mu služili, ... takođe su osvešteni i njihovi zagrljaji. Oni su - nevidljiva deca Majke-Zemlje naše; i zato ih ne razdvajaj te, j e r su ih sjedinili N e b o i Zemlja. I neka vas ta tri brata-anđela čuvaju svakog dana i budu s v a m a u toku vašeg posta. I kad Anđeli Majke-Zemlje ovladaju vašim telom tako da u njega mogu ponovo da uđu vladike hrama, tada će svi odvratni mirisi brzo da napuste vaše telo kroz vaše disanje i vašu kožu, a ustajale vode (pune truleži) 1 7 će isteći kroz vaša usta i kroz vašu kožu, kroz zadnjicu i prednju stranu tela. I, to ćete videti sopstvenim očima, nosem omirisati i sopstvenim rukama opipati. I kad se svi grehovi i nečistoće odstrane iz vašeg tela, vaša krv će postati toliko čista kao krv Majke-Zemlje, koja je slična peni reke koja se poigrava pod zracima Sunca. Vaše disanje postaće čisto kao miris cveća, a vaša koža postaće čista kao ljuske rumenih plodova voćaka; svetlost vaših očiju postaće j a s n a i bleštava kao sjaj Sunca u nebeskom plavetnilu. I tada će svi Anđeli Majke-Zemlje služiti vama, a vaše disanje, telo i vaša krv biće objedinjeni s disanjem, telom i sa krvlju Majke-Zemlje. Vaš D u h biće objedinjen s D u h o m Oca Nebeskog". Posle takve pouke, ljudi su upitali Isusa Hrista: „Reci n a m , koje grehove treba da izbegavamo da više nikad ne bismo oboleli?" Odgovorio j e : „Hranite se svim onim što se nalazi na Božjem stolu: plodovima drveća, zrnevljem i lekovitim travama, mlekom životinja i m e d o m . Sva druga hrana - delo je ruku Satane koje navodi na greh, izaziva oboljenja i smrt. Kad bogata hrana, koju ćete naći na Božjem stolu, podari vašem telu Snagu i Mladost, - bolest vas neće dotaći. I zaista, stari Mafusail je konzumirao hranu sa Božjeg stola,
17 Primedba prevodioca.

79

5 . koji u tom periodu odmara i obnavlja svoje funkcije. D r u g i m recima. mogu da ga pravilno shvate samo visokoobrazovani ljudi. koji aktivira „ p u l t " za upravljanje endokrinim i neivnim sistemom organizma . to jest aktivira se antitoksična funkcija orga­ nizma. a metodama ćete ovladati posle nekoliko godina prakse. 80 Podmlađivanje organizma. uspeo je potpuno da uopšti procese i prodre u njihovu suštinu. Tek tad ćete stvarao ovladati o v o m materijom. Težite ka prvom. Problem je veoma složen. Ja v a m obećavam da će v a m B o g Života podariti toliko dug život na ovoj Zemlji koji je podario i patrijarh u". To su dve različite stvari i molim vas da ih ne poistovećujete. koje poboljšavaju biosintezu u celokupnom telu. koji se dešavaju u čovečijem organizmu prilikom gladovanja. 3 — H o r m o n rasta aktivira sintezu nukleinskih kiselina. 2 . po principu dominante (glavne k o m p o n e n t e n e k o g zbivanja) 1 8 raspros­ tire se u celokupnom centralnom nervnom sistemu. Čim se obnovi ishrana. što spolja samo privremeno stimuliše organizam (liormoni.Ako n e m a antagonizma belančevina. Hipotalamus aktivira najvažniju žlezdu unutrašnje sekrecije . Ostalima savetujem da ovo pročitaju onoliko puta. AKTIVIRANJE FIZIOLOŠKIH MEHANIZAMA TOKOM GLADOVANJA Vrhunac lečenja sastoji se u metodi kojom treba da se u organizmu omoguće uslovi u ko­ jima će organizam sam da se aktivira i obnavlja svoje organe. 81 . a u sledećim gladovanjima m n o g o ranije (3-5 dana). Usled toga u organizmu dolazi do niza efekata: 1 — Aktiviranje hormona rasta štitaste žlezde smanjuje intoksikaciju. koji počinju da produkuju veću količinu narkotičnih materija (endorfina) i alkohola. Nukleinske kiseline pomažu bolju asimilaciju masti i prekidaju sve alergijske reakcije. U toku prvog gladovanja od 5-7 dana. u organizmu se 18 Primedba prevodioca. ti fermenti odmah nestaju. Eto zašto gladovanje. koliko je potrebno da im se pojavi želja da sami gladuju. biostimulatori i tome slično) je medicinsko šarlatanstvo. j e d a n od naj­ pametnijih ljudi savremenosti. bez prethodne pripreme. za vreme glado­ vanja ne uočava se antagonizam belančevina. Šta se dešava u organizmu za v r e m e gladovanja? Pobuđuje se centar gladi. i na prvi pogled. alkoholne i drage zavisnosti. Čovek se oseća u d o b n o i prilikom gladovanja nema želju za tim materijama.te ako je i vi komzumirate. koje produkuju mišići listova nogu. smanjuje se opterećenje imunog sistema. To poboljšava razlaganje glukoze u uslovima fotosinteze. veštački vitami­ ni. Glukoza se stvara na osnovu drugih fermenata. efikasno p o m a ž e u borbi protiv nikotinske. Iz predanja Ganeše Savremena nauka uložila je ogroman trud u izučavanju procesa. 4 .hipotalamus. Sve. a bojite se dru­ gog. Za izlaganje materijala u o v o m poglavlju koristiću njegove podatke i proširiti ih s drevnim i sopstvenim stavovima.hormon rasta aktivira opijatne receptore u orga­ nizmu.Regulisanjem uticaja hormona rasta na pankreas sprečava se stvaranje insidina.hipofizu koja počinje pojačano da produkuje hormon rasta (somatotropni h o r m o n ) . Georgij Aleksandrovič Vojtovič.

obnavljanju m e m b r a n a ćelija (one poprimaju oblik kao kod mladih. poboljšanju biosinteze. Prirodno je da ih ćelije orga­ nizma. Suština pro­ cesa i njegovi efekti su u stedećem. Poznato je da ugljenik iz ugljen-dioksida. te zbog toga se za njih ujednačava povećano stvaranje ketonskih tela produkovanjem aminokiselina. stvara se ugljenikova kiselina koju m o g u da asi­ miliraju ćelije ili da bude izbačena kroz pluća napolje.(poboljšava se imunitet i probava). To se obavlja zato što se maksimalno uključuje drugi proces . Profesor M. povećanju broja ćelija i njihovog kvaliteta 83 19 Č o v e k u t o m periodu se oseća na aceton. odmah koriste. a hipofiza. zajedno s ugljen-dioksidom . koji gladuje zbog povećane proizvodnje hormona rasta.pojačava rad prethodno navedenog m e h a n i z m a koji stvara osećaj udobnosti. Gulij je ustanovio da prilikom promene kiselo-alkalne ravnoteže (KAR) prema kiseloj sredini ćelije ubrzavaju proces asimilacije ugljcn-dioksida. a takođe obnavljaju se ćelijske barijere). pretvarajući se u ugljenik organskih materija. koji gladuje. Oksidacija krvi ketonskim kiselinama (ostacima m a s t i ) 1 9 ne dozvoljava da se kvalitetno izbaci ugljen-dioksid iz ćelija i on se u njima taloži. stvara ih u granici normale.samoregulisana keto-acidoza. hiperpolarizaciju m e m b r a n a ćelija i pojačavaju biosintezu. da se u prvom redu stvaraju nezasićene masne kise­ line koje čine osnovu mnogih vitamina. koje se nazivaju . već i oni koji dolaze iz vazduha! Dalje povećanje keto-acidoze utiče na ćelije da povećavaju fiksiranje ugljen-dioksida. m e njaju njegovu kiselo-alkalnu ravnotežu prema kiseloj sre­ dini (acidoza). prilikom raspadanja bilo kojeg tkiva. Ali konačni produkti raspada masti su organske kiseline. h o r m o n a i drugih bioloških aktivnih materija. organizam m o ž e da egzistira m n o g o bolje na prostoj hrani. Kvalitetno poboljšana biosinteza sama stvara takve ćelije i u količini. Zatim nastaje potreba kojom se aktiviraju hormoni rasta. Stoga azot. Ako bismo ukratko sumirali blagotvorne uticaje opi­ sanih fizioloških mehanizama na organizam.ketonskim teli ma. obnavljanju fermentacionih sistema organizma . daje dva molekula kiseo­ nika i dopunsku energiju koja se stvara pri obnavljanju ugljenika. ubrzavaju i asimilaciju azota pri promeni K A R krvi na kiselu stranu. posle kojeg se kisela sredina organizma održava na određenom nivou. Osim toga. aktivno zasićuje ćelije organizma i t i m e doprinosi boljoj biosintezi belančevina i drugih jedi nj enj a. U organizmu. Upravo u tom periodu biosinteza čovekovih ćelija podseća na biosintezu biljnih ćelija. N a r a ­ staj uća keto-acidoza upravo pomaže taj proces. pobolj­ šava se biosinteza koja u početku dovodi do pojačanog razlaganja sopstvenih masnih zaliha na sastavne delove. koja ne može da se proizvede načinom ishrane! To i određuje činjenicu kvalitetne čovekove unutrašnje ishrane u toku gladovanja. 82 . F. koja ih stvara. Na osnovu toga organizam počinje da asimilira ketonska tela i pretvara ih iz keto-kiselina u aminokiseline. Kao rezultat toga bolje se asimiliraju ne samo ugljen-dioksid ( C 0 2 ) i azot. Eto šta su regulišuća keto-acidoza i efekti koje ona izaziva. one bi se ispoljile u: remontu naslednog aparata. koje asimiliraju azot. Voljskij ustanovio je. koji se nalaze u organizmu. Čovekove ćelije su potpuno deblokirane radi asimilacije ugljen-dioksida i azota iz vazduha! Pritom nema problema za uslovno nezamenjive aminokiseline. nego kad je zasićen „izbalansi­ r a n i m " belančevinama i drugim materijama. takode. Do toga obično dolazi posle 5-8 dana gladovanja (a pri narednim gladovanjima m n o g o ranije) i naziva se acidoznim vrhuncem (krizom). Akademik M. da ćelije. Ketonska tela kad dospeju n krvotok. I. To znači. Ako se ciklusno gladuje i gladovanjem stalno aktivira biosinteza.

Poležaeva koji je razradio metod obnavljanja izgubljenih šapa i repova životinja: „Gladovanje — to je proces povećavanja fiziološke regeneracije. glas im je postao v i s o k . . Ptice su postale energičnije. Krava. O univerzalnom dejstvu opisanih m e h a n i z a m a m o ž e se zaključiti na osnovi brojnih eksperimenata koje je Suren Avakovič Arakeljan izveo na životinjama. doktora bioloških. 2 1 To je bio rizik. U zamenu za izgubljenih 3. Odstranjivanje šljake iz organizma. U oba slučaja razaranja karakte­ ristično je preo vladi vanje raspada belančevina i nukleinskih kiselina nad njihovom sintezom. A najvažnije.četiri godine. Ali do­ voljno je da joj se omogući da se samo jedan mesec godišnje odmori. C e l i s h o d n o s t njegove p r i m e n e kod životinja p r o u z r o k o v a n a j e p o t r e b o m d a se neutralise stres od gladi u periodu p o t r e b e za h r a n o m . pokretljivije.i njen životni vek će se utrostručiti. vraća mu se mladalačka gipkost i poboljšava zdravlje. Ne samo za „japanke". Posle mesec dana nastalo je čudo. ostavljene su — za meso.svilenkasto i svetio perje. na kokoške. p o m a k o m pH prema kise­ loj strani. Na mestu starog. Životni vek vrste trostruko je produžen! Prirodno. a 22 nakon j o š mesec dana . razumno' i kontrolisano gladovanje vraća mladost. Naprotiv. Upravo te bezperspektivne „starice" dali su Arakeljanu. svoj vek. Z a t o se sa dovoljno argumenata m o ž e razmatrati lekovito gladovanje kao prirodni faktor stimulacije fizio­ loške regeneracije.Hiljadu japanskih koka-rekorderki odživelo je.državno dobro. i Ara­ keljan je za njega odgovarao. zbog kojeg dolazi do j a k o g opuš85 84 . njen život je kraći . nestalo je grbe. V. Evo nekih brojčanih podataka iz zvaničnog izveštaja: m e s e c dana posle F K G 6 3 % kokoški je počelo da nosi jaja. dobićemo 60. o k t o b a r 1984. Interesantno je da su biohemijske promene u toku gladovanja i reparativnoj regeneraciji veoma slične. Počelo je sedmoduevno fiziološki korisno glado­ vanje . Posle stadijuma pobuđivanja mozga od centra gladi. Čovek se posle pravilnog gladovanja oseća mladim.već 91 % .s k o r o pileći. 2.000 litara. Više od 1. acidozom i drugim pojavama. U oba slučaja postoje dve faze: razaranje i obnavljanje. 22 To ukazuje da i kod životinja postoje i n d i v i d u a l n e razlike. koja daje tri hiljade mleka godišnje. U osnovi lekovitog gladovanja je opštebiološki proces koji dovodi do obnavljanja i podmlađivanja tkiva celog organizma. nauka. za vreme četiri meseca „prekida".F K G (tako naučnik formuliše gladovanje s u p o ­ trebom antistresnog preparata). Jaja više nisu nosile. obnavljanja svih ćelija i povećavanja njihovog molekularnog i hemijskog sastava. olinjalog i lomljenog perja k o k o š k a m a je poraslo novo . nastupa obratni proces — kočenje (usporavanje). Faza obnavlja. Prema t o m e gladovanje ne ubija. g o d i n e 21 Antistresni preparat o p i s a n je u knjizi „Ishrana i h r a n a " .5 tone mesa . a da ne govorimo o tome.000 litara. pro­ fesora L. rad se nije ograničio samo 20 Č a s o p i s „ T r u d " . Ovo poglavlje završiću recima velikog specijaliste za regeneraciju udova životinja. Ako se iz nje p o m u z e devet hiljada litara godišnje. primenivši pri tome F K G . obično živi 9 godina. kako bi se reklo. da se životinja posle gladovanja privikava da manje j e d e . Iz učenja o regeneraciji poznato je da pojačanje faze razrušavanja dovodi do pojačanja faze ob­ navljanja. Evo nekoliko citata iz članka „Zivećemo trista g o d i n a ? " 2 0 . Prošavši jednomesečno F K G kokoške su počele da žive u prošeku do 18 godina — umesto prirodno određenih šest.u želudačno-crevnom traktu i uništavanju masnih i suvišnih ćelija. takođe se u oba slučaja karaklerišepreovlađivanjem sinteze nukleinskih kiselina nad njihovim raspadom i vraćanjem pH u neutralno stanje. podmladivanje (ovde se m o ž e slobodno upotrebiti ta reč) je vratilo kokoške u zaboravljeni period davne mladosti — počele su da nose jaja.

to je najvažniji postupak drevnih lekara pre pri mene bilo kakvih terapija čišćenja. koja se stvara pri biosintezi . Čovek se loše oseća. Zagađenost iznad 75%) ćelija jetre . pojačano budu izbacivali crnilo. pesticida. Z b o g toga što se ćelije raspadaju i ponovo sintetizuju. cimeta.to je starost i smrt. prema podacima V. Šljaka. priro­ dno. koji na tom planu bolje dejstvuje od svih zajedno uzetih tečnosti. zgus­ nuti gnoj i tako dalje. koja bo­ lje ispira organizam. što se obnav­ ljaju ćelije u jetri približno za dve nedelje. K a d dođe do zagađenosti od 6 6 % do 7 5 % ćelija jetre . ili unosi struktuirana. počinju polako da izlaze. toksini. . blago zakiseljenu limunovim sokom (to se m o ž e raditi samo s ciljem ubrzanja čišćenja i za kraći period gladovanja radi boljeg rastvaranj a mokraćne kiseline.).ob­ navljanje ugljenika. koje su ranije „ t v r d o " sedele u usamljenim uglovima našeg organizma. Dopunska energija.fi­ zička opterećenja. a takođe unose u organizam tečnosti radi boljeg ispiranja šljake (može se piti ili klistirati) . Jako opuštanje organizma . đumbira). suvišan natrij um. A k o se u tom periodu pri me nj uju različita sredstva. ili sopstveni urin. magnetna terapija. soli kalcij uma itd. mladost) 5 0 % ćelija j e t r e je već za­ prljano. A s obzirom na to da se biosinteza u ćelijama snažno aktivira. nego obično! Bujice šljake. ako je Čovek prethodno često bolovao od kijavice.destilovanu vodu. Na primer. u periodu života od rođenja do zrelog doba (detinjstvo. Obnavljanje ćelijskih barijera sada doprinosi mnogo boljem izboru materija iz međućelijske tečnosti i sprečava propuštanje stranih mate­ rija. strane materije itd. kupka s vrućom vodom). Ti simptomi uka­ zuju da u nama počinje proces Čišćenja. j e r ona raspolaže velikim rezervama. T a k o se amonijak u toku gladovanja izbacuje 1000 puta više. uzimaju po savetu Ajurvede „zagrevajući" hraolj i vi dodaci u vidu napitaka (vodeni odvar i ekstrakt od ljute paprike. lekara-gastroenterologa. Na Tadžekistanskom institutu za gastroenterology u dokazano je da u toku gladovanja nastaje splašnjavanje i kamenčići izlaze iz ž u č n e kesice.to je već javna patologija i starenje organizma. U periodu zrelosti zagađuje se od 5 0 % do 6 0 % ćelija . Resorbuju se skrivena žarišta infekcija: infiltrati. dele se i dolazi do"oslo­ bađanja stranih materija koje se snažnom bujicom kroz 86 ž u č n e kanale ustremljuju u creva iz kojih se izbacuju napo­ lje. metabolita i drugih materija ćelija u krvotoku ne ometa bujica hranljivih materija u ćeliji.tanja organizma koje traje do završetka fiziološkog koris­ nog roka gladovanja.čišćenje će biti m n o g o brže i efikasnije. Mnogi će se zapanjiti kad se posle brižljivog čišćenja creva iz njih. j e r izbaci­ vanje šljake m o ž e biti tako snažno . štetni joni kalcij uma. teški metali i radionukleidi snažno streme ka krvotoku. malaksao i slomljen.naš glavni filter lavi. Smatra se da je to zdrava jetra. U vezi s tim.nagomilava se skrivena patologija. one se m n o g o aktivnije izdvajaju. omogućuje da se taj proces više poveća. ćelije počinju da asimiliraju materije koje nisu ranije asi­ milirane i sve strano izbacuju napolje. prolijeva. Češće piti. namagnetisana voda. Nikad nemojte odjednom duže gladovati. Najviše se izbacuje gnoj iz gajmorovih sinusa. toksina. šetati na svež e m vazduhu i radovati se što j o š uvek imate dovoljno snage koja će vas osloboditi od šljake i učiniti da budete čistiji i zdraviji. stoga i treba gladovati dve nedelje radi čišćenja jetre. Z a t o što sad bujicu šljake. Jetra se odlično čisti . posle nedelje i više dana gladovanja. sluz i druge prljavštine. odraziće se i na čovečije lično osećanje. to se oslobađa naša jetra. sve ga boli. koja ubrzavaju metabolizam (raspadanje i sintezu ćelija) . Izbacivanje šljake koja se ranije nataložila u krvi. Volkova.da organi za izlučivanje 87 . Toliko da znate. dečaštvo. povećava temperaturu tela (sauna.. Treba trpeti. primeniti terapije čišćenja (klistire).

j e r n e m a više „ p r a š i n e " koja je to ometala. u prvom redu. i na kraju krajevu u čoveku za ceo život ostaje pogrešno mišljenje o gladovanju. zadaju program stvaranja. a takođe i niz drugih terapija čišćenja koje omogućuju da očistimo naše „unu­ trašnje ogledalo" . Mikrolaserski zraci.). U vašoj podsvesti ostaće pozitivno iskustvo o primeni takvog gladovanja i ustaliti njegovi lekoviti rezultati. Iz fizike z n a m o da. Kao rezultat toga na p o d s v e s n o m nivou pojaviće se kočnica. Na osnovu izloženog materijala poznato nam je da holografsko telo ne samo da stvara fizičko telo. s postepenim padanjem prašine na ogle­ dalo. i osim vaše želje da to zaboravite ostaće vam stalno u podsvesti. Isti efekat omogućuje da se obnovi i poboljša stanje unutrašnjih tečnih sredina organizma od čijeg kvaliteta. Slično se dešava i nama ako u kanalu i m a m o mnogo „prašine". 13). U procesu životne aktivnosti organizma u svakoj ćeliji organizma postepeno se nagomilavaju strane i suvišne mikročestice („leševi" ćelija. Treba obristi ogledalo da bi ono ponovo pravilno oslikavalo predmete. oni su govorili d a j e slika sve teže i teže vidljiva. 88 . metaboliti itd. Drevni lekari (Ajurvedisti) nazva­ li su to „efektom ogledala pokrivenog p r a š i n o m " (si. Suviše dugo gladovanje na s a m o m početku sa snažnim izbacivanjem šljake slabošću i drugim neudobnostima. koje će biti lakše. Isto se odnosi i na kožu. koji dolaze od hromozoma.holografsko telo koje odmah izjedna­ čava i obnavlja funkcije i rad fizičkog tela. Oko svake čes­ tice stvara se njeno hronalno polje. Nekoliko kraćih gladovanja oraogućiće vam da se očistite od šljake i pripremite za nešto duže (osrednje) gladovanje. ne rasejavaju se i u velikoj količini dospevaju do radnih orga­ na. što je čišća i uređeni ja struktura provo­ dnika električne struje. zavisi prostiranje energije u kanalima akupunkturnog sistema (si. Ako se u kanalu nalazi m n o g o „prašine". osipi i ozbiljniji poremećaji. Ako su na koži miteseri. koja će uvek da se aktivira kad vam bude potrebno da gladujete. a odbijeni zraci vraćaju informaciju o t o m e na koji način nastaje sam proces stvaranja i da li ga je potrebno korigovati. Svesno nadvladati ili slomiti tu kočnicu veoma je složeno (posebno kad čovek nije upoznat s ponašanjem svesti). bolje se i bez gubitaka po njemu kreću elektroni. već i upravlja njime. 14) i njeno prodiranje kroz kožu.sve je u redu. a ako je on čist . elektroni se slobodno kreću.ne m o g u s time da se izbore i nastaju trovanja. dolazi do slabljenja i rasejavanja energije. p o m a ž e normalizovanje funkcionisanja holografskog tela (svetlosne kopije fizičkog tela — tela misli). obratno. u prvom redu. I eto gladovanja. Uporedujući to s ogledalom. Čišćenje organizma od šljake. Veoma m i j e žao takvih ljudi kojima bi pravilno gladovanje podarilo drugi život. S t o j e više takvih stranih čestica u našem organizmu. kompaktnija su ta strana hronalna polja koja izobličavaju i gase lasersku mikropulsaciju od h r o m o z o m a i obratno.

krvotok.j e d i n i način da se organizam oslo­ bodi svih otrovnih materija koje proizvodi industrija". sistematskih gladovanja). videćemo da se ono sastoji u sledećem: uništava se trula mikroflora i obnavlja normalna kao kodjogista i dugovečnih ljudi. Oni veoma snažno utiču na psihičke i u m n e procese. I upravo glado­ vanje odgovara tome: pročišćavaju se unutrašnje sredine. Promenjena hemizacija dela m o z g a već sasvim drugačije utiče na čoveka. Sve nave­ deno naglo poboljšava energiju organizma. posebno nepri­ j a t n e pri mokrenju. koža.bubuljice. čija je visina 1800 metara i popeo se na vrh planine. otputovao sam u P a s a d e n u na planinu Vilson. Utieaj gladovanja na psihu i umne sposobnosti. S moje tačke gledišta. ma­ nije. suva. gladovanje j e . agresivnosti. osetio sam ogromno olakšanje. Ako ukratko rezimiramo pročišćavajuće dejstvo gla­ dovanja. 19. Dao sam mokraću na analizu i pokazalo se d a j e mokraća prezasićena s D D T i drugim toksinima. ili je o n a masna ili. uvežbava se sposobnost organizma da brže poč­ ne da uzima energiju iz okoline. a koža je poprimila svetlu boju. osetio sam ogroman priliv energije. bez obzira na to što je trajanje gladovanja — 40 dana). što će poboljšati njenu is­ hranu. Krv. dana sam osetio j a k e bolove u mokraćnoj bešici. To se može ispoljiti u vidu apatije. koja se zgusnula usled kolemije. nametljivih misli. Osim toga. povećava osetljivost receptom oko akupunkturnih tačaka. izdržljiv. Da bi se koža očistila. m o ž e da se zaustavi u kapilarnom krvotoku mozga i da izazove razne poremećaje u disanju i ishrani određenog dela mozga. kad sam gladovao 21 dan. Spustivši se trkom naniže. To obezbeđuje normalnu cirkulaciju krvi i normalizuje ishranu svih delova tela. Pojave kolemije (si. čovek se navi­ kava da bude bez hrane 2-3 i više dana ne gubeći apsolutno ništa. Postepeno. obratno.apsolutno bez nikakvog napora. 90 Kad su ti otrovi izašli iz mene. a takode se povećava i snaga organizma. očistiti je i obnoviti njene funkcije. Evo primera P o l a B r e g a : „Jedanput. kao rezultat takvih treninga (to jest regularnih. On je takode snažan. Sećam se. zdrav i u m n o svež. čisti se koža i čiste se tečne sredine i unutrašnji organi od svega nepotrebnog i štetnog (prirodno je da se od prvog gladovanja ne postiže najbolja čistoća. 15) toliko su rasprostranjene i pod­ mukle — da ih je veoma teško i pretpostaviti. Beonjače su mi postale bele kao sneg. ispucala i hladna. straha i niza drugih kompleksa sve do kriminaliteta s 91 . a zglobovi pokretljivi. veoma se izoštrava čulo mirisa. kroz nju prodire mala količina slobodnih elektrona i organizam zbog toga strada. treba odstraniti kolemiju ispod kože. Efekti čišćenja gladovanjem s ovim se ne završavaju. nervna stabla. Tetive postaju gipke.

Ako je čovek hronično bolestan. Cisteći svoje telo i dušu. osećajući se spokojnijim i bezbrižnijim. A. brže donositi naj­ bolje odluke. Pri tome dolazi do nagle pro­ m e n e biohemije ćelija mozga. katatonije itd. Izgubiće osećaj za kolektivni život. da je kod većine mladih ljudi m o z a k j a k o zagađen. Ovde nije potrebna nikakva psihoanaliza . Nastaju konflikti — razdor u porodici. da se očisti i postaće apsolutno drugačiji. Ranije se ukazivalo na to da se kroz pluća čoveka luči 150 i više materija. gnev. a to. Ako sam danas čitao knjigu. njen sadržaj se tako jasno urezao u moj m o z a k k a o da držim knjigu pred sobom. Otklanja se uzrok — energijski kliše patološke emocije koji je prouzrokovao „čvor". široko su se otvorila vrata ka d u h o v n o m i inte­ lektualnom savršenstvu. Stresovi. Ako se p o n o v o obratimo Polu Bregu. Organizam se posle gladovanja čisti i postaje zdraviji.čovek j e d n o ­ stavno treba da odgladuje. posledice u vidu emocija od raznih trauma (na primer. ali ne tako naglo i prirodno. kao što su preplašenost. narkotika. što vas je ranije mučilo lako će se savladati s prosvetljenim u m o m . Pavlov ukazivao. j a k o g čaja i preglasne muzike. koji se nalaze u blizini tog čoveka. Možete logičnije rasuđivati. koji se ranije nisu slagali. Ljudi. dovode do izobličenja u holografsko m telu u vidu z a m r ­ š e n o s t i " laserskih mikrozraka. m e s t a i događaja koji su se desili pre više godina. Gladovanje u periodu acidozne krize takođe izaziva biohemijske p r o m e n e u ćeli­ j a m a . u slozi sa samim sobom i sa svetom. sada se m e đ u s o b n o slažu. To se ispoljava kroz „slabu probavu". M o ž e t e se setiti ime­ na. Sve što vam je ranije predstavljalo ozbiljan problem postaće j a s n o i jednostavno. agresivnost. K r o z pluća se luči znatno manje toksičnih i stranih materija i ljudi. to osećaj u i u podsvesti se trude da budu što dalje od njega i da rede kontaktiraju s njim. alkohola. kod njega ć e m o naći sledeće: „Meni i mojim učenicima. strah. Posle gladovanja n e ­ ćete se ničega bojati. grubost i zavisnost od različitih vrsta opojnih sredstava: nikotina. kate. Gladovanje u nizu slučajeva dobro pomaže protiv psi­ hičkih poremećaja: različite vrste šizofrenije. pojaviće se potpuno drugi interesi i neće imati potrebu za različitim vrstama stimulansa. nametljivosti i drugih pojava — čovek j e zdrav. Postaćete sposobniji u samoobrazovanju. Gladovanje je najefikasaniji način za rešavanje pro­ blema koji se odnose na usklađivanje odnosa m e d u ljudima. Dalje se strukture i hemijski sastav u tom delu spontano obnavljaju i nestaju tragovi bunila. Naučna istraživanja već su pot­ vrdila tu činjenicu. 92 počev od problema u porodici. kroz pluća se u povećanoj količini luče toksini date bolesti. To je dokazao I. d a j e pri tečenju psihički obolelih ljudi potreban mir . I m a m fotografsko pamćenje. Šizofreniju obično lece m e t o d o m šoka (elektrošokovi. pa odatle. potiće neprikladno ponašanje. Pamćenje postaje oštro kao žilet. Utvrđeno je da gladovanje obnavlja piramidalne ćelije mozga pa i da ih povećava. Aršavskij. i razdraženost čak i pri samo j e d n o m pogledu na takvog čoveka. koji su svesno i u p o r n o gladovali. vi se uzvisujete i postajete ličnost koja pozitivno misli".glavna terapija protiv bolesti. Još je I. P. Za v r e m e gladovanja p o d uticajem opuštanja „ č v o r o v i " se spontano razvezuju.izopačenom surovošću. Takav „Čvor" m o ž e da se zadrži za ceo život i da ometa kvalitetan čovečiji život. porođaja) itd. Posledica m o g sopstvenog programa gladovanja postala je unutrašnja har­ monija uma i ja sam. 93 . insulinski šokovi). a kod ljudi raznih nacionalnosti i shodno t o m e razli­ čitih načina ishrane takođe se luče različite materije (što odaje specifičan miris) i izaziva se mržnja i odbojnost. raspad kolek­ tiva. V e ć posle trodnevnog gladovanja primetićete kao da je veo spao s vašeg uma.. kolektivu pa do međunacio­ nalnih. depresije.

K o d nekih pacijenata ti sta­ dijumi su ili dobro izraženi. I m a i bolesnika kod kojih se ne m o g u posmatrati sva tri stadijuma. na unutrašnju ishranu predstavlja odlično mirovanje celog nervnog siste­ ma. a takođe i uravnoteženim licima. prim. preporučuju uzimanje odvara i ekstrakte koji imaju izražene „ljute". Obično lečenje doziranim gladovanjem daje nez­ natne i kratkotrajne efekte" .„ Z u č " . Vojtovič. Spoljašnji simptomi pojačanja suše kožu i sluzokožu i povećavaju zimogrožljivost organizma. posebne preporuke. Navedene prednosti gladovanja čine gladovanje nezamenjivom metodom za sva vremena. David. Buda. p o m o ć u koje prosvetljeni um m o ž e percipirati najdublja saznanja o tajnama života i o življenju. uočavaju se nepovoljna nagomilavanja hladnoće i suvoće koja znatno smanjuju uspeh glado­ vanja. koji d a j e t o p l o t u ./?/"//«. O tome su znali drevni lekari-ajurvedisti i preporučivali su gladovanje s određenim r o k o v i m a i pod određenim uslovima provođenja uzimajući u obzir samo individualnu konstituciju. Mojsije.J. posle acidozne krize. Z a t o u organizmu ljudi s izraženom konstitucijom „Sluzi" (čiji su glavni životni procesi inertni i u njihovom telu preovladavaju sluz i hladnoća). pozitivni rezultati se javljaju usporeno ili su nestabilni. „Potrebno je s v a k o g dana pri dužem intenzivnom hodanju. duboko i dugotrajno opuštanje organizma i mi­ rovanje nervnog sistema doprinose normalizaciji psihičkog čovečijeg stanja u toku gladovanja. svi opisani stadijumi su dobro izraženi i počinju pravovremeno (reč je o stadijumima po­ buđivanja na hranu. Pri gladovanju v e o m a je poželjno stimulisati suzbijeni jedinstveni izvor. Ljudi u čijem organizmu dominiraju ta dva principa uopšte ne uočavaju bilo kakve povoljne promene. To su ljudi čiji su glavni nervni procesi inertni ili suviše pokretni. Samo ljudima s dobro izraženim životnim principima „Sluzi-Zuči" i nešto lošijim „Zuči-Vetra". Upravo zato „hemijska b u r a " u unutrašnjim sredinama. Reakcije organizma na gladovanje zavisno od kon­ stitucije čoveka. A. makar j e d a n p u t da se preznojite. uporedo s povoljnim procesima. Istovremeno se postiže dugotrajno i duboko opuštanje organizma. 95 . Ajurvedisti. ali vremenski zaostaju. Njihova reakcija je sma­ njena. „ v a t r e n e " ukuse — biber. Efikasnost nji­ hovog lečenja je smanjena. a takođe i u organizmu ljudi s izrazitom kon­ stitucijom „ Vetra" (u njihovom telu preovladava suvoća i hladnoća. a glavni životni procesi su veoma brzi). ali slabo izraženi. Hristos i brojni drugi ljudi sve do današnjih dana (P. gladovanje prouzrokuje najpovoljnije p r o m e n e u organizmu i stimuliše njihovu vitalnost.najređe osobine na svetu. S. za vreme gladovanja. znajući to v e o m a dobro. Ivanov) svesno su gladovali s ciljem sticanja mudrosti . ili pra­ vovremeni. povećane i kompenzirane acidoze. Neznajući za to. 94 K a d čovek počne da gladuje i kad raspadanje struktura njegovog tela preo vlada n a d njihovom sintezom (do acidozne krize čovek dnevno omršavi 1 kilogram i više. Vojtovič preporučuje da se on „raspaljuje" p o m o ć u dužeg intenzivnog hodanja do znojenja. U takvim slučajevima lečenjem se postiže najbolji terapeutski efekat. K. koji gladuju shodno opštim priznatim m e t o d a m a . autora) reakcije su dobre. Nikolajev. pojačava se životni princip „Vetar". paprika i đumbir. Sledeće preporuke p o m o ć i će vam da u praksi postignete maksimalnu korist od gladovanja. Prelazak organizma. „Kod j e d n o g broja pacijenata (koji su gladovali.sve se poništava hladnoćom i suvoćom. Upravo te finese ne omogućuju nekim odvažnim ljudima. da postignu stabilne pozitivne rezultate.Radi stvaranja takvog mira predložen je metod lečenja s n o m i druge m e t o d e za stvaranje veštačkog zaštitnog kočenja. . kad se acidoza kompenzuje — samo 100-150 grama). To vrlo teško polazi za rukom j e r su za v r e m e gladovanja koža i sluzokoža s u v e " — G. autora).

nje doba uravnoteživaće hladna svojstva. bez bilo kakvih posledica. Kao što je praksa pokazala. kod tih ljudi dolazi do prepobudivanja telesnog „Vetra". p r i m e n o m vode (pijenje. tople kupke) i u povoljnom godišnjem dobu (toplo i vlažno proleće i ujesen. Njima se ne pre­ poručuje da gladuju više od 3 dana zaredom i više od 24 sata u toku dve nedelje.ljudima konstitucije „Žuči". klistiri iste temperature.k a o što je nesanica i pore­ mećaj menstrualnog ciklusa. Ako ne slede te savete. a može doći i do zgrušnjavanja krvi. klistiranje) . Suvo gladovanje odgovara ljudima s konstitucijom „Sluzi". Samo primenjujući vodeni metod (topli napici. suzbiti sluz. redovno gladovanje i s dužim traja­ njem primenjuju ljudi kod kojih preovladava konstitucija „Sluzi-Žuči". Gladovanje najbolje pomaže ljudima s izrazitim dvoj­ nim principom „" nagoni čoveka na proždrljivost. „gladovanje" uz konzumiranje sokova 97 . mržnje i vrtoglavice. klistiri. i duže . zima. pod uslovom da se za to vreme više kreću. jesen. Gladovanje će odstranjivati sluz i dati lakoću njihovom organizmu. Ceo taj kompleks veoma povoljno će se odraziti na organizam. mržnjenje. MS) ras­ paljuje „Žuč" (koja se sastoji iz primarnih elemenata „ Va­ tre " i „ Vode ") sve jače i jače. postaće vam odmah jasan smi­ sao pogubnosti takvog gladovanja. Ako se to zanemari. a „Sluz" omogućuje predispozicije za gojenje. mlak tuš) u povoljno godišnje doba (toplo i vlažno proleće. ali suve terapije tipa saune. poremećaj menstru­ alnog ciklusa i tome slično. sparno i kišovito leto) oni mogu da gladuju 5-7 i više dana. Ljudi s konstitucijom „sluzi" mogu slobodno i lako da gladuju u toplom i suvom godišnjem dobu. Toplo godiš. Oni mogu da gladuju u toku cele godine. nervozu. i svakog dana glado­ vanja osećaće sve veću i veću lakoću i snagu. Pojačana „ V a t r a " suši krv i druge tečnosti u organizmu i izaziva žučne poremećaje. iscrpljenost. te je stoga bio pristalica srednjeg gladovanja (7-10 dana). Na psihičkoj bazi to izazi­ va strah. Ali Pol B r e g je imao slabiji životni princip „Sluzi" u poredenju s „Žuči". slabost. Sad nam je sasvim jasna suština raznovrsnog glado­ vanja. slabu pokretljivost zglobova i nesposob­ nost da se obnovi telesna težina. smelo počnite da gladujete i postepeno povećavajte vreme trajanja gladovanja. pove­ ćanja krvnog pritiska i si. razočarenje u metode lečenja i uopšte u život. Ako t o m e dodate i narušavanje nekih cikličnih funkcija organizma . Na psihološkoj bazi ispoljiće se dugotrajna depresija. U suvo i toplo leto oni m o g u da gladuju do 40 dana. Višak sluzi koja je u njima. da se nalaze u toplom ili da primenjuju vruće. zato što čovek manje upotreb­ ljava tečnost i zato što je klima suvlja i toplija. Najizrazitiji zastupnik te konstitucije je Porfirij Ivanov. uznemirenost. Suvo gladovanje jedanput nedeljno u trajanju od 42 sata za njih je potpuno prihvatljivo. emboliju. Ta gladovanja daće im lakoću. Ako vi shodno „para­ m e t r i m a " odgovarate datom konstitucionom tipu. tada pojačani telesni „ Vazduh " (gasovi.do 40 dana. usled su voće i hladnoće. j a k o će se mrznuti. pro­ hladno leto) oni mogu gladovati od 7 do 10 dana. što izaziva naglo i jako mršavljenje. i narušava ciklični tok važ­ nijih životnih procesa . Ljudi s konstitucijom „Žuči" mogu primenjivati sred­ nje rokove gladovanja .sna i nesanice. poboljšati probavu i izoštriti u m . zgušnjavaće se i stvarati tvrde tumore i ciste.do 5 dana zaredom i ne više od 36 96 sati u dve nedelje. Na psihičkoj bazi ispo­ ljiće se u vidu gneva. Ako oni budu gladovali za vreme hladnog i vlažnog godišnjeg doba i slabo se kretali. Samo primenjujući vodeni metod (malo topliji napici. bezrazložne razdraženosti. hladna zima).Ljudi s konstitucijom „ Vetra" treba krajnje oprezno da primenjuju metodu gladovanja i da uopšte ne gladuju u godišnjim dobima u kojima je princip „Vetra" najbolje izražen u Prirodi (suva. koja nasta­ ju usled gladovanja. i aktiviraće procese razmene. Oni mogu da gladuju najviše do dva dana nedeljno.

M S ) . 1. Ustvari. m o ž e m o uspešno da t u m a č i m o pre­ poruke (savete) Isusa Hrista. da obnovite biosintezu .zašto m o r a m o da patimo od tolikih bolesti? Učitelju. Preporodite se sami i uzdržite se od h r a n e " . Za takav način života plaćaju sopstvenim zdrav­ ljem. P o m o ć u raz­ novrsnih eksperimenata uočeno je da se protiv glavobolje ne mora da uzimaju analgin tablete. Podešavajte gladovanje svojoj sopstvenoj konsti­ tuciji. Hrast im je odgovorio.. i neka niko ne vidi kad postite". 23 „ E l e k t r o p u n k t u r n a dijagnostika. koji gladuje. Čovečiji organizam se brzo zagušuje neasimiliranim hranljivim materijama i gubi sposobnost za kvalitetnu biosintezu. „Ako Ti sve znaš. stavite se pod okrilje neba Gospodnjeg. i njeno osiromašenje vitaminima grupe B). Z b o g razvratnog načina života.ljudima konstitucije „ Vetra". j e r je samo u t o m e garancija uspeha. Dovoljno je da imate kontakt sa tabletama do 15 minuta. prvi uslov je samoća. da vam ljudi.obično gladovanje. a „toksini u m o r a " ne mogu uspešno da se izbacuju. prave j e d n u grešku za drugom. „Vratite se u svoj dom i postite u samoći.gladovanjem.i odvara . god. 2. bolesno. o t k r i v e n j e daljinski uticaj različitih materija na čovečiji organizam. Rezultat „natrpavanja" organizma u k u s n o m . Drugi uzrok samoće je u „iskušenju tela".. isprekida­ n o . „Postite dotle. Komentar. Prema tome. a u nekim slučajevima dovoljno je samo da pogledate na tabletu analgina! 2 3 Z b o g toga se preporučuje da se udaljite od boravišta ljudi. ona počinje da truli. s aerozolima h r a n e . ali n e svarljivom hranom je nagomilavanje sluzi u ćelom orga­ nizmu. Upamtite. s druge strane ( r u j e i rafinirana hrana. SAVREMENO TUMAČENJE PREPORUKA ISUSA HRISTA O POSTU Sad. s j e d n e strane. M o s g o s p e č a t ( M o s k o v s k a državna štamparija. prejedanja. P o ­ kazalo se da kontakt čoveka. 3. „ C e r t a n o v s k a tipografija". da ne bi bilo kakvi aerozoli i druge materije ispoljavale na vas la­ tentni negativan efekat. Hrist preporučuje da se telo očisti prirodnim procesom . ogrezli u taštini. Da bismo se izbavili od bolesti. „Ona v a m je dala telo i niko osim nje ne m o ž e vas izlečiti". koji ne vide smisao gladovanja. „Disanje Covečijih Sinova postaje kratko. 98 99 . počinje da zaudara . a ne sebe nečijem sistemu. homeopatija i f e n o m e n dejstva na daljinu". u trci za čulnim uživanjima. kad smo upoznali mehanizam uticaja gladovanja na čovečiji organizam.o d n o s n o da se preporodite. A ljudi.a posebno i sa lekovima može da smanji efikasnost gladovanja za 50%-70%. U toj sluzi veoma dobro se razmnožavaju bakterije. a njegovo disanje postaje kratko i diše kroz usta. L . Ti nam možeš reči . ne bi naneli štetu svojim glupim saosećanjem koje bi podsvesno dejstvovalo. „ D a biste izbegli sva iskušenja svog tela i svoje svesti. da su ljudi . dok vas ne napusti Veljzevul i sva njegova iskvarenost i dok svi Anđeli Majke-Zemlje ne dođu da vam služe". i tako dalje. ignorišu te zakone i tokom života tako i rade. Odricanje od hrane omogućuje vam da se preorjentišete na endogenu (unutrašnju) ishranu. Komentar. Zbog toga se od čoveka širi neprijatan miris.. neizbalansirane hrane s ugljenim hidratima i belanČevinama.. Hrist je ukazivao na opšti uzrok oboljenja. izleči nas da p o n o v o dobijemo snagu i da nas naše nevolje ostave zauvek". Lupičev N . sve treba da bude odabrano individualno. i vitaminima i mineralnim materijama. 1990.stvorenja Maj­ ke-Zemlje i zato se moraju pridržavati njenih zakona. za „Sluzi-Žuči" i uravnoteženi tip .

uddijana-bandhu brzim t e m p o m ) . „Izujte obuću i dozvolite Anđelu V o d e da obgrli vaše telo.. Rezultat je da se 150 materija. drugo.K o m e n t a r . a ne da svuće odeću). brzo prestaje osećaj gladi i organizam prelazi na endogenu ishranu. zato se sve nagomilava i zadržava s a m o u njemu).. da se zadnjica zagnjuri u vodu a zatim radi posebne vežbe . kod koje ćelije kao i kod keto-acidoze podstiću fiksa­ ciju C 0 2 i azota i pojačavaju biosintezu. talasa vodu. čučne. Zatim zatvara anus (vadi cevčicu) i radi razne pokrete trbuhom (nauli. koje ga oskrnavljuju spolja i iznutra. K o m e n t a r ..najpovoljnijem za gladovanje.„kao rečna pena.. brzo čišćenje debelog creva. ali g u b i m o energiju kvalitetne plazme. koja se pere u rečnoj vodi. Anđeli Majke-Zemlje. U zadnjicu m o ž e se staviti cevčica.k a o dim od plamena (setite se.opuštajući anus i podižući dijafragmu pri izdisaju usisava v o d u u debelo crevo (si. obilno u s m e ravaju napolje iz t e l a . Ovde se opisuje s a m o proces čišćenja debe­ log creva. 101 .preko jezika i pluća. Anđeo Vazduha isteruje sve nečistoće iz vašeg tela. da gladovanje treba primeniti u toplom godišnjem d o b u . Izujte se i svucite odeću. Z b o g odeće mi čuvamo toplotu.. „Tražite čist vazduh u šumi ili u polju. Ti pokreti talasaju v o d u u debelom crevu i p o m a ž u bolje čišćenje debelog creva. neće moći kvalitetno da obave svoj posao i u v a m a će ostati patologija .000 p u t a ! ) . k a o što se prljavština s odeće. Obnaženo telo m n o g o biže prima energiju iz okoline kroz kožu. treće. Ako su oni suviše kratki. 16). Č o v e k ulazi u vodu do kolena (eto zašto mora da 100 se izuje. Zatim dišite polako i duboko da bi Anđeo Vazduha prodro u vas. ako n e m a ničega u debelom crevu (preko noći ceo sadržaj probavnog trakta asimiluje se i spušta u debelo crevo. koja se konstantno prazni zbog naše odeće. T o m m e t o d o m postiže se: prvo. I sve što je nečisto i sve što smrdi isteći će iz vas u daljinu. Obnaživanje tela i sporo duboko disanje o d m a h akti­ viraju dva procesa koja su —energetskog značaja: biosinteza iznutra daje energiju („Anđeo Vazduha prodire u vas"). Ovde je reč o rokovima gladovanja. o d m a h uključujemo naš jajasti omotač u potpun režim rada. Ta terapija se ponavlja d o k god ne počne da izlazi čista voda . znatno se raščišćava gornji put za čišćenje . u vidu snage za obnavljanje. koja se poigrava pod zracima sunca". Pri t o m e će svi loši mirisi i nečistoće izaći iz vas kao dim od p l a m e n a " . N e k a vaše telo. odnosi niz vodu i gubi u daljini". Sporo i duboko disanje p o m a ž e razvoju disajne acidoze. njišući se. koje se izbacuju kroz pluća. Posle toga voda se ispušta. Obnaživanje tela ukazuje i na to.„ Veljzevulova iskvarenost ". A k o se na vreme ne odstrani sadržaj debelog creva. K o m e n t a r . a spolja se uključuje akupunkturni sistem. on će.. 5. proces lučenja amonijaka iz tela povećava se za 1. i neka Anđeo Vazduha obgrli sve vaše telo. Obnaživši se. 4.

„Ako i posle toga u v a m a ostanu tragovi nečistoće. Ako se pritom doda i sopstveni urin. 7. j e r će „vas čuvati" od bolesti i održavaće životnu sposobnost vašeg organizma. čovek će se zagaditi šljakom. kao što se noćni mrak povlači pri pojavi svetlosti izlazećeg Sunca". početi da izlazi kroz pluća i usta. „Reci nam. glikogen i masti — iz ugljenih hidrata: meda i kajsija. telom i krvlju Majke-Ze­ mlje". stvarno sunčeva energija „izgriza" i izgoni crnu energiju iz orga­ nizma . Svakodnevno iz­ bacivanje sveg što je strano i patološko u vodi ukazuje da se proces čišćenja produžuje. Iz vazduha upotrebljavate ugljen-dioksid i azot i od 103 . voda i sunčeva svetlost (energija).. Svakodnevno klistiranje. da bi mu služili. uopšte ne guše biosintezu. „ S v a k o g dana posta ponavljaj čišćenje vo­ dom. imajući u vidu i vaše prethodne grehe. da nikad više ne ugledamo bolesti?" Komentar.. koje je n a v e o Isus Hristos. Zatim udišite vazduh polako i duboko. Asketski način života i način ishrane p o m a ž u održa­ vanje biosinteze na visokom nivou i zbog toga su oni veoma cenjeni i dalje se cene. Vode i Svetlosti. i pri t o m e će izazivati slabost i nemoć organizma. m o ž e m n o g o duže da živi. 8. prirodno. kao što je čista pena reke". upravo tako deluju na naš organizam. 9.t o je znak da je izbačena patologija. T o m e doprinosi i sporo disanje . organizam će postati autonomniji sa snažnom biosintezom i. koje vas oskrnavljuje i spolja i iznutra. dok god ne vidiš d a j e voda. On isteruje iz vašeg tela sve smrdljivo i nečisto. A produkti..o d n o s n o kon­ centracija potrebnih misaonih predstava. „Anđeli Vazduha. Otuda naš organizam samostalno i kvalitetno bira sve što mu je potrebno i u optimalnoj količini . tada će biti sprečen proces biosinteze. Pod procesom ulaska An­ đela Sunčeve Svetlosti podrazumeva se da sunčevi zraci prodiru kroz kožu u vaš organizam i obasipaju ga bleštavom svetlošću. od kojih grehova treba da se klonimo. vode i sunčeve svetlosti treba neprekidno da traju tokom gladovanja. koja istiće iz tvog tela.kao što se noćni mrak povlači pri pojavi svetlosti izlazećeg Sunca. Određivanje završetka gladovanja po čistoći vode sigurniji je pokazatelj kvali­ tetnog Čišćenja i obnavljanja organizma. a koje vode ka pojačanom disanju. kontroliše tok čišćenja organizma. Ovde se ima u vidu proces isterivanja pato­ gene crne energije iz organizma. bili-su dati Č o večijem Sinu. Rezultat takve ishrane i načina života je da stvarno dolazi do izjednačenja disanja . hranimo neizbalansirano i k o n z u m i r a m o m n o g o hrane s belančevinama. Mineralne mate­ rije su upravo potpuno zastupljene u tim produktima. Pod tri Anđela podrazumeva se proces bio­ sinteze.belančevine iz vazduha. omogućuje bolje čišćenje organizma kroz debelo crevo (vidi tačku 3. pozovite Anđela Sunčeve Svetlosti. Izujte se. A k o se prejedamo. puniti sa sluzi i oboleće. kao što su m e d i kajsije. Komentar. j e r ne sadrže škrob i belančevine. 1 tada. drugo. Preporuke za svakodnevno klistiranje imaju sasvim drugačiji cilj. D r u g i m recima. Procesi biosinteze p o m o ć u vazduha. prvo. treba konzumirati hranu koja izaziva m i n i m u m specifično-dinamičnih reakcija hra­ n e .). Čim je počela da izlazi čista voda . Komentar. svucite vašu odeću i dozvolite A n đ e l u Svetlosti da obgrli vaše telo.s disanjem. Glavni greh je u našoj nepravilnoj ishrani. Produkti. da bi Anđeo Svetlosti m o g a o da prodre u vas.asimilirajući se. i ništa bolje od njih nije izmišljeno. Komentar. za koju je neophodan vazduh (ugljenikova kiselina i azot). tako čista. Stoga treba jesti hranu koja će minimalno sprečiti biosintezu ćelija. I n e k a vas ta braća-anđeli 102 čuvaju svakodnevno i borave s v a m a u toku celog vašeg posta". I sve nečisto i smrdljivo otići će od vas. nego po jeziku i osećanju gladi.

PRAVILA GLADOVANJA Postoje određena pravila za gladovanje. Fiziološki aspekti ovog gladovanja izloženi su ranije. Neka pravila su prethodno navedena a sad će biti konkretno razmotrena.kako su govorili drevni lekari) krv i druge životne sokove. vidovitost itd. Ono se primenjuje o v a k o : čovek ne konzumira hranu. tumore. Količinu tečnosti.hranljivih materija. A k o se pridržavate tih pravila. da se voda bolje apsorbuje kroz debelo crevo nego kroz gornje delove probavnog trakta. K a o dopuna za to m o ž e da primeni i klistire 1 -2 puta dnevno s 1. zadrž a ć e m o se na trećem pitanju. Ovakvo gladovanje je — umetnost balansiranja na grani. 2. Između vas i Prirode n e m a posrednika . p o m a ž e da se potpali telesna „ V a t r a " . Obično gladovanje.). suvo gladovanje. Vlaženje kože m o ž e biti: polivanjem.dumbir. vi se stvarno stapate sa njom i u vama spontano nastaju različita savršenstva (sidd h e ) : dobra čujnost. Ali tu treba osetiti meru i ne dozvoliti telesnoj „ V a t r i " da isuši sluzokožu i pokvari (. Suvo gladovanje. znaju koliko 23 snažno m o ž e da besni unutrašnja „ V a t r a " . Nepridržavanje tih pravila (iz neznanja ili ako ih ignorišete) može dovesti do loših rezultata i teških posledica.njih stvarate sopstveno telo. postovi i spa­ senja: Teoretska priprema sadrži: a) podatke o uticaju gladovanja na čovečiji organizam. 105 . čisti creva i pojačava imunitet. 1. tu su pet pitanja — obično gladovanje. Zato što su prvo i drugo pitanje već objašnjeni. praktično gladovanje u etapama.. koju pije. U z i m a n j e t a k v o g čaja p o s e b n o p o g o d u j e ljudima koji stalno n u ž n u i s usporenom probavom.n e pije i ne primenjuje klistire. crvena p a p r i k a i biber i njima slične biljke. koje imaju ljuta i začinska svojstva . „gladovanje" pomoću sokova i Srotov dijetalni metod. Z b o g dehidracije organizma dolazi do jake konku­ rencije za vodom između ćelija tela i patogenih mikro­ organizama. Raz­ motrimo ih detaljno. Prilikom takvog gladovanja dopunski se aktivira niz mehanizama. rastvara infiltrate (posle injekcija. Ono se primenjuje ovako: osoba ne konzumira hranu (sve zavisi od individualne konstitucije i pripremljenosti za gladovanje) i odriće se unošenja tečnosti 104 za kraće v r e m e . u z i m a n j e tečnosti u vidu čaja i odvara od biljaka. olakšaćete svoje gladovanje i povećaćete njegovu efikasnost. operacija itd.5-2 litra tople vode. Taj m e h a n i z a m brzo sprečava raznovrsne infekcije.prep e ć e " . c) osobenosti različitih načina gladovanja. A pošto se „ Ž u č " sastoji iz dva primarna elementa . U toku suvog gladovanja vodom vlažiti kožu i ispirati usta. usled čega dolazi do energične difuzije vode iz 23 S h o d n o Ajurvedi. Pojačani „Vetar" „raspiruje" telesnu „ V a t r u " koja sagoreva „toksine u m o r a " . Dehidracija organizma brzo zgrušava krv. pije samo vodu. Svi koji su provodili suvo gladovanje. koji pomažu brzo i kvalitetno čišćenje. određuje sam čovek i ona iznosi oko 1-2 litra (zavisno od konstitucije). b) gladovanje i individualna konstitucija. 3. trljanjem ili zamotavanjem u mokre čaršave. pojačavaju se životni principi „ V e t a r " i „ Ž u č " . oduzimaju vodu mikroorganizmima i osuđuju ih na smrt zbog dehidracije. U stvari. tuširanjem. m a s n o tkivo. Ćelije tela. Z b o g nepristizanja vode u organizam. Sva ta pravila mogu se razvrstati u tri grupe: teoretska priprema. Prisetite se. kupkom. kao domaćin. Nastaje razlika u osmoznom pritisku između krvi i međutkivne tečnosti.„ V a t r e " i „ V o d e " u njoj dolazi do pobuđivanja „Vatre". urinsko gladovanje.

„taložeći s e " u zidove debelog creva. Ako svi prethodni načini omogućuju da se organizam očisti i izleČi. Ukuvani urin je najbolji sla­ ni rastvor koji stvara sam organizam. M e đ u t i m treba veoma oprezno započeti takvo gladovanje i zapamtiti. a urin odlično ispira naš glavni „filter" . 4. uništava se najraznovrsnija patološka mikroflora. urinsko gladovanje . treba ih prethodno ojačati. što utiče na pojavu zaštitne energije i bolju asimilaciju slobodnih elektrona.vodenog gladovanja. a potrebno se ponovo koristi. Voda tekući odvlaci i šljaku. Urinsko gladovanje podržava rad srca. Rezultat toga je da j e d a n efekat. To se pretežno odnosi na za­ puštene poliartritise. Navedeni mehanizmi najbolje uvežbavaju akupunk­ turni sistem. otkidati „talog". u tom slučaju. zbog svog gorkog ukusa. Pijenjem urina i posredstvom masaže. 107 . toplih i prosušujućih svojstava. razređuje krv i znatno smanjuje opterećenje bubrega. Odlično se zalečuju hronični kolitisi . Ako se pri takvom gladovanju primenjuju mikroklistiri (100-200 grama) sa urinom koji je ukuvan do 1/4 prvobitne zapremine. a mi z n a m o da slani rastvori dobro rastvaraju m u k o saharidno-belančevinastu sluz. K r o z zidove debelog creva čiste se organi male karlice. Sluz će izlaziti u pregrštima. obnavlja polna funkcija. u toku m i n s k o g gladovanja. bolje se odvijaju sve oksidaciono-obnavljajuće reak­ cije. kroz debelo crevo dolazi do oslobađanja orga­ n i z m a od sluzi mukosaharinske i belančevinaste prirode. Time se postiže obratni efekat (kontra efekat) . i time doprinosi čišćenju organizma. Ipak. obnavljajući je.umesto obič. čovek za vreme glado­ vanja ima redovnu stolicu. R e d o v n e vodene terapije utiču na kožu da ona snažno radi na „iisisavanju". P r o m e n o m smera toka tečnosti čisti se koža. Urinsko gladovanje primenjuje se ovako: čovek ne j e d e . M o ž e se 106 upotrebiti i voda. Efekat super toka (fluktuacije) brzo i sigurno odstranjuje produkte oksidacionog proces. poboljšava cirkulacija u njoj. a za sada ograničićemo se na efekte. Zato budite oprezni sa k o m p r e s a m a (oblogama). je u sličnoj situaciji kao i plod trudnice koji u njenoj utrobi pliva u urinu i guta ga. Takvo gladovanje omogućuje da se 1 dan gladovanja izje­ dnači sa 3-4 dana običnog . lišava ga hranljivih materija i otežava krvo­ tok. namenski deluje na sve sluzne i tvrde tvorevine. A k o su oni slabi ili bolesni. p o m a ­ žući drugom i sumirajući se. ali potpuno ili delimično pije izlučeni urin. 5.nog protoka tečnosti iz dubine orga­ nizma prema porama kože potiskuje se voda od 96 miliona pora na koži prema centru tela.međućelijske tečnosti u krv. povećava se temperatura tela.jetru. treba imati u vidu. ma gde se ona nalazila u organizmu. Izraženiji je i naknadni efekat podmlađivanja.j e r sluz. Z b o g purgativnih svojstava urina. Urinsko gladovanje je vrhunac svih gladovanja. Urin. A kao rezultat tog povećavanja energije u orga­ nizmu. Može se slobodno preporučiti ljudima kojima su oslabljeni bubrezi i srce. koji se postižu njegovom p r i m e n o m . usled efekta in­ terferencije i daljinskog dejstva. da patološki izmenjeno tkivo. a takođe i srce. da se. Čovek. rađanje i normalizuje krvotok. Masaža tela i klistiri (100-200 grama jedanput ili nekoliko puta dnevno) s ukuvanim urinom do 1/4 prvobitne zapremine j o š više povećava efikasnost tak­ vog gladovanja. pročišćavaju njegove kanale a usled pojave super provodtjivosti i super toka ispira se celo telo od kože do centralnog dela. v e o m a opterećuju bubrezi i creva. u nekim slučajevima m o ž e da izvlači soli urina iz komprese. uveliko radi na izlečenju orga­ nizma. polipe i ostalu pato­ logiju koja se nalazi na zidovima debelog creva.omogućuje obnavljanje organa koje je bolest narušila! Detaljno o urinu opisano je u knjizi „Urinoterapija". rastvara ih i izbacuje. sve nepotrebno gori. koja će u vidu staklaste m a s e da izlazi napolje.

4 mililitra ekstrakta nane. u kojem se koncentrišu kako nepotrebne. sok od grožđa preporučuje se ljudima konstitucije „Vetra". materije koje organizam proizvodi za borbu protiv bolesti itd. Istraživanja mehanizama lekovitog dejstva. enzimi. 3 — periodično smanjivanje unošenja tečnosti. Podelite to na tri dela i uzimajte po jedan deo jedanput dnevno.ljudima kons­ titucije „Sluzi". m o ž d a n o tkivo. pri ponovnoj upotrebi urina. Vlažna toplota. već i omotače i sluzokožu organa. srce itd.01 mili­ litar ekstrakta nane (mente). Sve nepotrebno i štetno. mi ispiramo ceo organizam ne trošeći energiju na strukturizaciju vode. a sve s t o j e potrebno podleže ponovnoj asimilaciji i iskoriščava se. U opštem smislu reči ovaj način „gladovanja" ne može se nazvati gladovanjem s razloga koje smo prethodno naveli. o d v a r od šipaka. koje se nalaze u urinu. U većini slučajeva umotava se preko noći ili na 3-8 sati. ali sve zavisi od go­ dišnjeg doba i prisustva produkata. treba podstaći čišćenje „ s o k o v a " i obnavljanje krvi. a efekat je m n o g o veći. Ima mnogo varijanti. limunov sok razređen s vodom ljudima konstitucije „ Ž u č i " i jabukov sok . 0. Svakog dana tog „glado­ vanja" popije se litar ili litar i po soka. Sok se m o ž e razblažiti s vodom (najbolje s odmrznutom i n a m a g n e t i s a n o m ) . Ona se postiže umotavanjem pacijenta u vlažne i hladne čaršave. pojačavši „kružni ciklus sopstvene tečnosti. čovek oseća jaku hladnoću. 4 . 108 M o ž e se upotrebljavati i Arakeljanov antistresni preparat.).Z b o g toga što urin predstavlja tečno tkivo organizma. koja je izvršio doktor medicinskih nauka Zigfrid Miler.01 gram hranljive limunske kiseline (limuntus). zadržavaju zidovi creva (jer creva obavljaju i funkciju izdvajanja). ogra­ ničeno na bolesni deo tela ili potpuno koje obuhvata veći deo površine tela.. uzimajte po prora­ čunu 0. Umotavanje m o ž e biti lokalno. mahovnice. poznati urinoterapeut. on predstavlja idealan građevinski materijal. soli. kojeg je on predložio. potvrdila su d a j e v e o m a efikasan Srotov metod u borbi protiv hroničnih obo­ ljenja. u odnosu na prethodno opisana glado­ vanja m n o g o lakše se podnosi. Gladovanje pomoću sokova. 80 kilograma i gladujete 3 dana. tako i korisne m a t e ­ rije za organizam (hormoni. 0. izdvajaju se za obnavljanje tkiva i organa narušenih od bolesti. a sopstvene belan­ čevine. seljak iz Slezije (Austrija). Ako ste teški. koja se brzo zamenjuje s prijatnim osećanjem toplote. U tom slučaju .po mogućnosti ishrana sa što manje belančevina. preko kojih se stavlja čebad. 2 . Ovaj metod otkrio je Ivan Šrot početkom X I X veka. Suština tog metode je u tome. pankreas. Evo njegovog recepta: na 1 kilogram telesne težine uzima se 0. U prvom m o m e n t u u dodiru hladnih vlažnih čaršava s kožom. Stoga je Ivan Srot rekao: „Bez čišćenja n e m a izlečenja". Tako. Srotov dijetalni metod lečenja.4 grama limunske kiseline. koncentriše se i deluje kao purgativ. 2 grama prirodnog meda i 2 mililitra vode. vitamini.periodično doziranje određene količine vrlo razređenog vina. Zavisno od individualne konstitucije. Armstrong. To je normativ za 6 dana. uverio se na osnovu brojnih primera da urin obnavlja ne samo pluća. 80 grama meda i 80 mililitara vode. Gladovati se m o ž e s najraznovrsnijim sokovima i odvarima. ako želimo da imamo stvarnu korist. sok od nara (mogranja). što kod hroničnih obo­ ljenja imamo posla s „iskrvarenirn s o k o v i m a " (to jest toliko izopačenim da ih unutrašnje sredine organizma ne prepoz­ naju) i. Urinsko gladovanje. na primer. Sa svakom narednom upotre­ bom urin postaje sve čistiji i čistiji. perine ili jorgani. Način lečenja. sastoji se iz četiri različita pristupa: 1 vlažna toplota. To je lečenje p o m o ć u sokova ili odvara. za vreme kojeg se postiže jaka alkalizacija organizma (u slučaju terapije sokovima) i zbog toga se ispiraju kiseli produkti razmene i šljaka.

iu tom vremenu čovek se normalno hrani. j e r kvalitet hleba je u to vreme bio sasvim druga­ čiji. pauzira 8-10 dana. čime se i objašnjava pojava unutrašnje toplote i obilnogznojenja. N a š hleb nije pogodan za takvo lečenje i stoga treba konzumirati dobro ukuvane kaše. Cilj takve dijete je da ona sadrži malo belančevina. počinju da dospevaju s mesta svog taloženja u krv. dolazi do pogoršanja hroničnog oboljenja. koje treba osušiti da budu kao lepinje. a izbacivalo se ono što nije odgovaralo. koje pozitivno utiče na rastvaranje taloga kiselih mukopolisaharida i belanče­ vina. Drugim recima.bajatu (suvu) belančevinu. pogoršava se opšte samoosećanje itd. N a r a v n o . Iskustvo je pokazalo da taj period lečenja dugo traje i da se sasvim dobri rezultati postižu pri uzdržavanju od uzimanja tečnosti u toku 1-2 dana. Ponavljaju se bolesti i različiti poremećaji. snage. a čaršavu predaje loše sastojke krvi. da zaudaraju. nastaje intenzivno čišćenje (dolazi do krize u organizmu).) iz krvi u tkivo i da privremeno otklone kom­ plikacije. zahteva tečnost koju organizam ispušta u vidu probavnih sokova. Da bi to „prikočio". K o d nekih ljudi. glado­ vanje se ponavlja po drugi ili čak i treći put. u ostale dane čovek to ne kompenzira obilnim uzimanjem tečnosti. Odmah ćemo se ograditi. Srot daje vrlo razređeno vino. Uzdržavanje od uzimanja tečnosti. a takođe povećavalo konkurenciju za vodu između organizma i patogenih mikroorganizama. Potpuno uzdržavanje od uzimanja tečnosti trajalo je 2 ili 3 dana pa i 4 i 5 dana. Posle toga. Periodično doziranje vrlo razređenog vina.treba da se j a k o znoji. jednoličnu hranu za v r e m e lečenja . što mokraćna kiselina i mukopolisaharidi. Ako se čovek u tom periodu ne izleči ili ne postigne zadovoljavajuće poboljšanje zdravija. to je bolje. te ćemo ukazati samo na to da je Srot u vezi s tom proble­ matikom postavio stroge zahteve. Suva hrana. bio je monolitan i nije sadržao termofilni kvasac. Glavni efekat vlažnih umotavanja je stimulisanje akupunkturnog sistema—jer toplota i vlaga na koži omogućuju da se bujice slobodnih elektrona skidaju s receptom i do­ stavljaju do kože. da 111 . Ako i posle toga nema poboljšanja. Svako konzumiranje takve hrane „priv­ lačilo j e " vodu iz organizma. Srotje preporučivao prostu. Monolitne osušene lepinje i kaše vrše neznatno alkalisanje unutrašnje sredine organizma. Otuda je patogena belančevina išla na resintezu ćelija. To lečenje traje 4-6 nedelja (kao i fiziološko glado­ vanje). Dijeta. Ta tečnost se filtrira i neškodljiva je za pljuvačne žlezde. 110 To u celini podseća na sedmi makrobiotički metod ishrane po Osavi. radi svoje asimi­ lacije. mogu se davati pripremljeni svezi sokovi od povrća i voća j e r oni ispoljavaju slično dejstvo. Za vreme takvih umotavanja koža j a k o upija vodu iz mokrih čaršava. p o ­ boljšava se raspoloženje i on produžuje lečenje. Umesto vina. Snažni jin ( h l a d n o ć a ! vlaga) daje svoju suprotnost —jang (toplotu i kretanje). Čaršavi se tako natope patogenim materijama. Z a t o . zato što patogena taloženja pretežno sadrže belančevine. O ovom načinu gladovanja bilo je reci u odeljku o suvom gladovanju. a kod j a k o zagađenih ljudi m o g u se pojaviti ospe na koži pa i čirevi. — i što jače. Naglasimo o d m a h da čovečiji organizam uspeva da „ n a p a k u j e " toliko mokraćne kiseline i mukopolisaharida. K o d čoveka se javlja osećaj toplote. koji su rastvoreni u tkivima. čovek se odmara nekoliko nedelja i po­ navlja gladovanje. j e r alkohol i vinska kiselina imaju svojstvo da obratno potiskuju navedene materije (mokraćnu kiselinu itd. Posle u m o tavanja sledi suvo trljanje i treba odležati j o š neko v r e m e u postelji. već pije u m e r e n o . što je podsticalo ispiranje šljake.

a vlaknasto vezivno tkivo bolje će da adsorbira toksine. Period pre početka gladovanja je period od 2 do 3 nedelje.prigušiti osećaj gladi. koža svilenkasta. koje će mu omogućiti da lakše podnese teškoće i neugodnosti gladovanja. prestanak gladovanja i pe­ riod posle gladovanja (tj. Svaki klistir primeniti s 1. To je jedan od najvažnijih momenata i ako ga uspešno savladate. koji ne samo da čiste njihov želudačno-crevni trakt . Urin i vodu pomešajte u Esamarhovom lončetu i tom smešom se ispirajte. Prethodno nave­ dena preporuka Isusa Hrista za ispiranje debelog creva. Početak gladovanja. 0. a onda j o š kompaktnija (sličnoj pokorici) i na kraju počinju da se rastvaraju i izbacuju kristalisani taloži.5-2 litra vode. Ovom periodu se. možete upotre­ bljavati ukuvani urin do 1/2 ili 1/4 njegove prvobitne zapremine. po pravilu. ili 1 litar ukuvanog urina do 1/2 na 1 litar vode. moći ćete redovno da gladujete i dobij ate sve pogodnosti kojima vas gladovanje dariva. bez teškoća „idu u toalet". S ciljem poboljšanja čišćenja. U hladno v r e m e kor­ istiti blago dinstano povrće. već ostaju celu zimu u njihovim crevima i podvrgavaju se pre­ radi mikroflore. Ako se osvrnemo na analogno iskustvo iz Prirode. organizam stvara zalihu mineralnih i biološki aktivnih materija. Praktično gladovanje u etapama. umesto vode. odnosno primeniti nekoliko klistira zaredom (3-5). ono će nam ukazati na niz interesantnih čjinenica. pre nego što p a d n u u zimski san. posle zimskog sna. T o m ishranom prethodno ćete očistiti želudačno-crevni trakt. Na primer. Predstoji n a m da razmotrimo sledeća pitanja: period pre gladovanja. Takav „ z a p u š a č " od trava o m o ­ gućuje medvedima da. zatim će se rastvarati gušća. važno je upravo iz njega odstraniti hranu. veoma teško ga mogu svi uspešno savladati u j e d n o m volj­ n o m naporu. i zato se kod njega postepeno javlja jaka motivacija i orijentacija u podsvesti. U sadašnje v r e m e ono se može zameniti s ispiranjem debelog creva pomoću Esmarhovog lončeta. Samo tako veliki ciklus klistira omogućuje vam da kvalitetno očistite debelo crevo i da postignete da čista voda izlazi na kraju klistiranja. ishrana za obnavljanje i naknadne preporuke za metod ishrane).pravo i kvalitetno čišćenje nastupa tek posle 3-4 tridesetodnevna ili Četrdesetodnevna gladovanja! Zato nikad n e ­ mojte misliti da ćete savladati bolest u prvom naletu. odišete prijatnim mirisom. Početak gladovanja je period od 2 do 4 dana gladovanja. U početku će izlaziti šljaka sa redom konzistencijom. Po pravilu. a to je veliki rad za nekoliko godina unapred. Osim toga. Na primer. Kad kod vas postane jezik rože boje. medvedi halapljivo jedu razne trave i korenje. dostavljaju mikroelemente i biološki aktiv­ ne materije u organizam. Period pre gladovanja. početak gladovanja. To se posebno odnosi na ljude s izraženom konstitucijom „ Vetra " i „Žuči". u stvari. Proces čišćenja i izlečenja uslovljava slobodnu ener­ giju i vreme. ne poklanja dovoljna pažnja. Primaran zadatak j e . što će vam omogućiti da za v r e m e gladovanja znatno smanjite bujicu toksina iz debelog creva. U tom periodu čovek se moralno priprema za pred­ stojeće gladovanje. ali bez razloga.5 litara ukuvanog urina do 1/4 i 1 litar vode.tek tada ste očistili i izlečili svoj organizam kako treba. Zato što se sva hrana probavlja i nagomilava u debelom crevu u toku noći. osećaj gladi nestaje mnogo brže. Autor je primenio Sank-prakšalanu po opšteusvojenom m e t o d u radi čišćenja celog probavnog trakta i bio je veoma 113 . N a r o d veoma ceni „medvedi z a p u š a č " i koristi ga kao lekovito sredstvo. i služi u tu svrhu. a zglobovi postanu gipki kao u deteta od 5 godina i potpuna n e u m o m o s t od fizičkog i u m n o g rada . Ako se očisti želudačno-crevni trakt od osta­ taka hrane. 112 Pre gladovanja potrebno je promeniti način ishrane i više konzumirati sirovu biljnu hranu. proces gladovanja.

Za v r e m e gladovanja više upotrebljavaj ti namagnetisanu vodu . Iz prakse redovnih gladovanja saznaćete da se. Postoji j o š jedan način za početak gladovanja. u prvom redu. prirodno i bez potresa protemje i otkiseljava ekskrementum. pijte protijevu ili namagnetisanu vodu. Stoga. Na endogenu. Načini pijenja za vreme gladovanja.Sluzi. obratno. odmah posle uzetog purgativa. Posle uzetog purgativa." piti manje.24 sata) mokra 114 ća. Drevni Rgipčani. Vi to isto možete primeniti pre gladovanja. tokom prvih dana gladovanja popiti litar vode. količina vode određuje se prema indi­ vidualnoj konstituciji. nastaje veliki gubitak vode u organizmu. Da bi še smanjile pojave acidozne krize. primenjivali su sred­ stva za povraćanje. Kad prestane osećaj gladi dolazi do niza uzastopnih prestrojavanja u organizmu. ublažuju razvoj acidoze. da piju vodu u norm a 1 n i m kol i č i n am a. kojeg obični klistiri nedovoljno ispiraju. koji imaju otoke i m n o g o suvišne tečnosti u organizmu. koji se nalaze u mineralnoj vodi. normalizuje mikrofloru i čini m n o g e koristi u orga­ nizmu. koji se „konzervisao" U ćelijama šljake. otklanja različite oto­ ke. koja se ispoljava u vidu mučnine pa i povraćanja. osim količina koje se preporučuju u navedenim slu­ čajevima. popijte potrebnu količinu vode (obično do 2 litra). Ona dejstvuje kao blagi purgativ. koji su primenjivali drevni jogisti. Zatim se pijenje vode povećava do 2 litra dnevno (24 sata). S ciljem sprečavanja dehidracije organizma. m o ž e se 3-4 dana piti mine­ ralna voda ili voda zasićena ugljen-dioksidom. uoči gladovanja. to će ona j a č e „usisavati" šljaku i bolje ispirati organizam. a posle nje. koja prema njihovom mišljenju bolje otklanjaju osećaj gladi. s konstitucijom . a s njom zajedno i rastvorenu šljaku. Nave­ deni načini klistiranja u kombinaciji s gladovanjem pomažu da se unište patogene mikroflore želudačno-crevnog trakta za 3-4 dana.ona energijski veoma dobro pothranjuje organizam.. Pijenje vode (An­ đeo V o d e ) pomaže bolje razlaganje masti. tj. koristeći osoljenu vodu ili različite odnose urina i osoljene vode. U toku 2-4 i više dana glado­ vanja ispija se sva dnevna (a i celodnevna . ishranu na osnovu korišćenja sopstvenih tkiva i gasovitih materija iz atmo115 . Obratni tok energije izazvan povra­ ćanjem. unutrašnju. to se ne dešava često. Velika doza purgativa (magnezijuma ili soli „ B a r b a r a " najmanje 60 gra­ ma rastvoriti u 300-400 grama vode i odjednom popiti) usled osmoznih procesa j a k o privlači vodu u želudač­ no-crevni trakt. To je j o š jedan argument više za pripreme pred početak gladovanja. Bikarbonati. da je piju p o m a l o zbog normalizacije. treba da se uzdržavaju od uzimanja većih količina vode. Ljudi. U retkim sluča­ jevima osećaj gladi zadržava se u toku nedelje dana. Sto je voda koja dolazi u organizam čistija i što je bolje struktuirana. Međutim. pa se radi toga primenjuju samo urinski klistiri. j a k o umanjuje osećaj gladi. Na sreću. Pri t o m e taj mehanizam pomaže bržem uključivanju gornjih kanala za čišćenje. Zatim ne uzimajte bilo kakav purgativ. j e r se zbog gubljenja vode narušava razmena jona u orga­ nizmu. To olakšava čišćenje u prvoj etapi. Povećanje acidoze. u toku gladovanja s toksinima i šljakom prekriva sluzokoža na jeziku i u usnoj duplji.malo više. s konstitucijom „Vetra" i „Žuči" .zadovoljan. Radi odstranjiva­ nja suvišnog natrijuma iz organizma. Opisane terapije za početak gladovanja omogućuju da se organizam već sledećeg dana preorijentiše na endogenu ishranu i da potpuno neutralise osećaj gladi. To je moguće u slučaju kad je debelo crevo zagađeno „talogom". pa i u toku celog perioda gladovanja. Proces gladovanja. „Nikolajevska škola gladovanja" preporučuje da prvog dana gladovanja obavezno uzmete purgativ.

N a š a škola preporučuje da se primenjiiju klistiri. slabost. već u roku od 6 do 10 dana (kod sledećih terapija gladovanja 3-5 dana). Treba da se prime­ njiiju j e d a n p u t ili dva puta dnevno. U toku gladovanja ne koristiti limunsku kiselinu i jabukovo sirce. preporučuje se da za v r e m e gladovanja svakog dana leže jedan sat na desnom boku s termoforom ispod boka. Tu terapiju najbolje je primeniti preko noći. Covek sada mnogo manje gubi u težini i lako podnosi gladovanje. Boles­ nicima. posle koje se čovek odmah (ponekad posle j e d n o g sata) oseća m n o g o bolje. Klistiri. to je prirodna tečnost organizma. Neki autori preporučuju da se primenjiiju dvaput dnevno . različite škole gladovanja imaju različita mišljenja. Prilikom klistiranja odstra­ njuju se nečistoće i žuč. efekat će biti znatno veći. Vojtovič G. To znači d a j e aeidoza postala kompenzirana. istiće da sauna. usled visoke koncentracije soli ona ispoljava „otki117 . a sauna j e d a n p u t u 2-3 116 dana. V o d e n e terapije kao što su polivanja. što organizam prilikom gladovanja počinje da proiz­ vodi šećer. Većina autora preporučuje primenjivanje klistira na jednostavan način — Esmarhovo lonče s 1. naročito prilikom du­ žeg gladovanju. Aeidoza se pri tome nešto smanjuje. radi lečenja u periodu gladovanja. Dehidriranost u toku gladovanja samo pogoršava stanje onog koji gladuje. toksini i dr. nije kontraindikativna kao kod ishemije srca i hipertonije. šljake. sopstvene masti i belančevine. Zato. drugo. pospešuje cirkulaciju tečnih sredina i p o m o ć u po­ j a č a n o g disanja izbacuje oko 150 raznovrsnih materija koje su u gasovitom stanju. tuširanja. organizam se ne prilagođava o d m a h . a neke ne preporučuju. dok god ima rezerve masti i belančevina u organizmu. Kompenzirana aeidoza. koji će da snabdeva organizam slo­ bodnim elektronima. koj i imaju kamen u žuči. V e o m a često izbacuje se sitno kamenje i pesak. u krvi se nago­ milavaju kiseli produkti nepotpuno raspadnutih masti (mas­ ne kiseline. kupke. ćelije organizma se deblokiraju i prelaze na kvalitetnu unutrašnju ishranu i asimilaciju ugljen-dioksida i azota iz vazduha. To je za čoveka kvalitetno sasvim drugi princip unutrašnje ishrane i obezbeđenja energijom koji čini čuda izlečenja. To naknadno omogućuje maksi­ malno rasterećenje ž u č n e kesice. da bi se voda obojila u bledo-roze boju.sfere. kontrastna tuširanja i banje (saune) preporučuju se za po­ boljšanje „čišćenja od šljake" kroz kožu. a kao rezultat toga kvalitetno i potpuno se ras­ terećuju žučni kanali. Prvo. U toku gladovanja žuč se izbacuje iz želuca u vidu žučne kiseline. Počinje acidozna kriza. aceton). Prvi klistir treba primeniti 24 sata posle dejstva purgativa. Ako se uz to pije sopstveni urin i stave komprese od ukuvanog urina u predelu jetre. Da bi navedeni procesi bili efikasniji. Neke preporučuju da se primenjiiju klistiri. j e r će se u tom slučaju razdrobiti krupno kame­ nje i biće izbačeno bez ikakvih teškoća i komplikacija. Te pojave mogu postepeno da se povećavaju u periodu od 6 do 10 dana gladovanja. opšta nemoć. Ali. U vezi sa primenom klistira. potreban je oba­ vezan režim kretanja. odnosno stvara se dovoljno šećera koji p o m a ž e da se isko­ riste belančevine i masti bez stvaranja produkata nepotpune asimilacije masti. m n o g o efikasnije i jednostavnije je primenjivati dvaput dnevno mikroklistire s ukuvanim urinom p o m o ć u g u m e n o g šprica u kojem m o ž e da se ulije 100-150 grama urina. A. „ostaci" belančevina. Alkalne rezerve krvi se smanjuju i utiču na samoosećanje: javlja se glavobolja. Te preporuke treba da se razmatraju u o d n o s u na čovečiju individualnu konstituciju i godišnje doba. koje dospevaju u debelo crevo. Mogu se dodati 2-3 kristala hipermangana. žučna kesica i žučni kanali jetre. pojačava oksidaciono-obnavljajuće procese.5-2 litra tople prokuvane vode.ujutro i uveče. Sve zavisi od kvaliteta tečnosti.

kad je organizam slab i zagađen. treće. Češće ih ispirajte sopstvenim urinom i gnoj će se brzo eliminisati. Ja ne poznajem nijedno bezopasanije i efikasnije sredstvo od klis­ tira s urinom ukuvanim do 14 prvobitne zapremine. Ali u prvoj etapi.masti prodiru (u vidu znoja) u želudac i prigušuju osećaj gladi. Energija će se jednostavno shvati u vas. a u svim drugim varijantama da lično odlučite. lece i zalečuju teški kolitis. lakši radovi u vrtu itd. obja­ šnjavajući da naš organizam ima sopstveni snažan sistem za čišćenje. pa i iz nosnog ždrela. masirajte svoje telo ukuvanim urinom i postići ćete iznenađujuće rezultate. Ne treba biti u vezi s h r a n o m . u stvarnosti se uključuju određeni mehanizmi .dajući" efekat i efekat privlačenja k sebi. Jedan dan 119 . 118 Za vreme gladovanja ne treba se obući u odelo od sintetike. poželjni su za ljude s konstitucijom „Žuči". od 5 do 20 minuta. vole da posmatraju pripremanje hrane ili kad se ona konzumira. primenj i vati bez klistira. Ako želite da doprinesete gladovanju. vežbe s opterećenjima za izdr­ žljivost. u njoj su se zbog prokuvavanja stvorile biološke aktivne materije koje zalečuju zidove debelog creva. klistiri p o m a ž u organizmu.. koristeći opštebiološki zakon: pojačanje faze uništavanja. a acidoza se m n o g o brže razvija i u kombinaciji s gladovanjem omogućuje da se obavi ogroman fiziološki rad za kratko vreme. Pol Breg ne preporučuje primenjivanje klistira. Češće ispirajte i nosno ždrelo.oči poči­ nju da se gnoje na hladnoći. Treba ispirati 5-10 puta dnevno. Preporučuje se ispiranje usta prohladnom v o d o m . i otkidajući polipe (pri običnom gladovanju slabo se otki­ daju). koji su već više puta gladovali i imaju iskustvo u t o m e . noge. A k o nemate vremena. Ipak. da će izlaziti u slojevima i u gnojnim grudvicama. hrani organizam energijom (slobodnim elektroni­ ma) preko receptom debelog creva! Obnavlja se tonus zidova creva i mikroflora i bizo se rasterećuju bubrezi. četvrto. te sto­ ga m o ž e m o m n o g o da skratimo rokove gladovanja i pove­ ć a m o njegovu efikasnost. masirajte m a k a r ruke. 1 ovde. kratko­ trajna gladovanja m o g u se. korenja zuba. za v r e m e gladovanja. otklanjaju liemoroide i. Kiseli mukopolisaharidi i belančevine u gajmorovim (bočnim) sinusima tako su nabijeni. Sve je to neznatno u poređenju s ispiranjem usta sopstvenim u r i n o m . Oni kod nekih ljudi izlaze kroz oči . mada se sve ipak odnosi na individualnu konstituciju. U svakodnevnom životu malo ko uspe da izdvoji tri puta godišnje po 18-20 i više dana za kvalitetno gladovanje (ono se preporučuje ljudima koji posebno lako podnose glado­ vanje). Ne obmanjujte se „ p o v e ć a n o m " snagom volje i ne kradite 5 0 % uspeha gladovanja. j e r će se uspeh gladovanja smanjiti za 5 0 % ! Neki ljudi. Preporučujem vam da ih primenjujete s ukuvanim urinom. a bez klistira m o g u ljudi s konstitucijom „Sluzi". samo ako za vreme gladovanja b u d e m o obavljali veliki deo umerenog fizičkog rada: tr­ čanje 30-60 minuta dnevno. lice i vrat. rastvorom sode-bikarbona. pro uzrokuju pojačanje faze obnavljanja. povećaće stvaralačku aktivnost u vašem telu i obnavljaće ga. m o ž e i s odvarima od trava. zaista. a mikroklistiri s ukuvanim urinom snažno privlače na sebe različite taloge sluzi. polivanje hladnom vodom. Sintetika ometa prihvatanje energije iz okolnog prostora i nadražuje kožu. Pri tom misle da im je j a k a volja i da ih ne privlači hrana. sve što nas j a k o opterećuje. postavlja se pitanje u vezi sa skraćivanjem roka gladovanja i istovremeno povećanje njegovog učinka. Velika fizička aktivnost pomaže stvaranju i nagomilavanju ogrom­ ne količine ugljenikove kiseline. Upamtite t o ! Ljudima s konstitucijom „Vetra" veoma su neophodni klistiri. vežbe asane jogista. Urin dezinfekuje i izvlači gnoj iz krajnika. Za ljude. Kad organizam ojača.

D a n a s m a l o ko može dozvoliti sebi da gladuje 40 ili čak 50 dana. N a m a je već poznato. Pljuvačka. Ako ste gladovali p o m o ć u urina. U idealnom slučaju. sama sebe probavlja (inducirana autoliza). Vojtovič katego­ rički zabranjuje upotrebu soli da bi se sprečilo narušavanje vodene i mineralne ravnoteže. Gladovanju veoma do­ bro pomaže plivanje u moru . Brojni primeri pozitivnog prestanka gladovanja potvrđuju da takvu hranu čine svezi sokovi od povrća.izvoru energije — i planinska klima. Zavisno od vremena trajanja gladovanja. 121 . a u momentu njegovog pres­ tanka. naj­ pogodnija varijanta. na trećem mestu šargarepa. treba konzumirati hranu koja se lako asimilira. koja je bo­ gata struktuiranom vodom. fermentima. da je posle belog luka po fitoncidnim svojstvima. 1 litar soka i 0. brzo čisti usnu duplju od toksičnog taloga.5 litara vode ili čisti sok po 100-150 grama u j e d n o m obroku. Prvog dana možete piti sok pomešan sa struktuiranom vo­ dom. radi svoje asimilacije. a zatim ispljune. Zato se prvih dana obnav­ ljanja ishrane ni u k o m slučaju ne srne preopteretiti hranom. ishrana p o m o ć u sokova traje od 1 do 2-4 dana. ma kako ste ga individualno podnosili pre gladovanja. nemojte prestati da upotrebljavate urin. Vojtovič preporučuje da se s biljnom hra­ n o m koristi i veća količina čenova belog l u k a 2 4 (10-15 gra­ m a ) . čišćenja jezika ili kad posle klistiranja istekne čista voda. Sokovi od voća svojim kvalitetom zaostaju za navedenim produktima j e r nemaju dovoljno mineralnih soli i sadrže dosta šećera koji. 120 j e r ona nije u stanju da se asimilira i u krajnjem slučaju izlaziće u sažvakanom obliku. dok fitoncidna svojstva Čena belog luka ili j a b u k e neutralizuju otrove. prema Vojtoviču i drugi načini glado­ vanja prema Bregu kao i slični njegovim načinima. vitaminima. koja ne samo da odlično izlazi na kraj sa tim procesima. Posle gladovanja. koji nastaju prilikom gladovanja. Da bi se olakšala probava. a posebno sok od šargarepe. Prestanak gladovanja. da se dobro sažvaće. ishrana treba da ima dva cilja: akti­ virati probavne funkcije i nadoknaditi gubitak težine (to ne treba porediti s debljanjem) zbog gladovanja. Ne preporučuje se konzumiranje kuhinjske soli u toku prve nedelje obnavljanja probave. Unutrašnja ishrana se postepeno gubi. nego i ispira ceo organizam od šljake. Autor se u to uverio na osnovu sopstvenog iskustva i savetuje da to rade samo ljudi koji su pripremljeni i iskusni u gladovanju. čen b e l o g luka naglo aktivira o r g a n i z a m . Usna duplja i jezik pokriveni su toksičnim talogom i treba ga očistiti. već samo smanjite obroke. Neki preporučuju da se bajat hleb natrlja čenom belog luka. i rokovi gladovanja. Dakle. Na taj način se sprečavaju svi truležni i toksični procesi. Glavni uzroci su j a k o zaga­ đenje organizma šljakom. mine­ ralnim solima i koja. Kako se postepeno gubi probavna funkcija organizma. Z a t o je frakciono gladovanje. na osnovu svojih „živih" svojstava. koja pri brzom i snažnom izlasku m o ž e usmrtiti čoveka. Delotvorno deluje i med razblažen sa struktuiranom vodom. a obnavlja se sposobnost probavnog trakta. aktivno koriste minerale iz organizma. Tako treba postupiti neko­ liko puta. vi ste prestali da gladujete. Na primer. održava dezinfekcionu funkciju 24 U s l e d j a n s k i h svojstava. U praksi je potvrđeno da samo pojedinci mogu gladovati. dok je za većinu ono neprihvatljivo. isto tako se postepeno i obnavlja. pojačava funkciju d o š e „Žuči". Cen belog luka može se zameniti s j a b u k o m . s glado­ vanjem treba prestati tek posle pojave „vučjeg" apetita.takvog aktivnog gladovanja izjednačava se sa 2-4 dana običnog gladovanja. Zatim u roku od 2 do 4 dana počnite oprezno da konzumirate salate od svežeg povr­ ća i malo voća. pri prelasku na unutrašnju ishranu. koja se obilno luči.

koje ne može da proizvede prilikom ishrane. meso. salate (u zimu. čiji se višak nagomilava u de­ belom crevu i koji može. To možete uraditi dva puta dnevno. i dopunski jača „prvu liniju odbrane' 1 . Sve pomešati i ostaviti da odstoji na toplom mestu 30-40 minuta. I ovde je veoma korisna upotreba proklijale pšenice. Vetar". da za vreme gladovanja organizam stvara takve materije. zbog složene asi­ milacije i povećane alergizacije organizma. Ako konzumirate ku122 vanu gajiti gubi ćete brzo i mešovitu hranu. Sada ćemo razmotriti j o š j e d n o važno pitanje. vi ćete. 2 supene kašike šećera. i povremeno gladujemo. da izazove zatvor i ovčiji ekskrenientum. u koje dodati malo istopljenog maslaca j e r on pojačava „probavim vatru". mlad kravlji sir i si. Poboljšana biosinteza ćelija normalno će funkcionisati i iz biljne hrane koristiti sve što je potrebno orga­ nizmu. Posle nedelje. m o ž e se odjednom ispiti puna čaša. možete konzumirati kaše skuvane u vodi. balasthog tkiva. ne upotrebljavajte mlečne produkte u ishrani za obnavljanje (oni. a ona će se najbrže sama povećati u prvim danima posle gladovanja. Posle metode gladovanja treba povećati telesnu težinu. u prvim danima posle prestanka gladovanja. malo belančevinaste hrane (jaja. živećemo dugo i nećemo bolovati. Setite se sledećeg: proklijala pšenica bolje pomaže u zimskom. već sladni šećer sa svim mineralima.sluzokožu unutrašnjih organa i organe za izlučivanje. umesto „stare truleži".hleb i si. vi ishranom za obnavljanje steći novu telesnu težinu i obnoviti svoje telo.). feimentima i drugim potrebnim materijama koje neuobičajeno snažno jačaju organizam. posle 3-5 dana. Vetar") mogu u tom periodu dopunski.jetre. kaše. živinsko meso. pola čaše vode. blokiraju uči­ nak naknadnog dejstva gladovanja). održaćemo biosintezu na najvišem nivou. Unoseći be­ lančevinaste produkte životinjskog porekla. i koji su bez škroba i koncentrisane belančevine. crveno meso i mesne prera­ đevine. nedelje i po dana preći ćete na pravilnu ishranu: tečnosti pre jela. u kaše ne stav­ ljajte druge produkte. mahunarke. ako konzumirate svezu biljnu hranu (u z i m u dinstanu).). odnosno dolazi do prestimulacije životnog principa . Da bi se kvalitetno produžilo gladovanje. kojom se 4-10 kilograma suvišnog i starog. Ako je upotrebljavate u manjim količinama od 2 do 3 dana. Takode je potrebno da se organizam snabde s pro­ duktima koji sadrže više bioloških aktivnih materija i vita­ mina. konzumirati napitke pripremljene od pivarskog kvasca: pola čaše pivarskog kvasca. I na kraju. autor preporučuje da se primene mlečno-masni klistiri (20 grama 123 . G l a d o ­ vanje p o m a ž e brzu i kvalitetnu promenu svih probavnih fermenata pri prelasku na novu vrstu hrane.. bez oštećenja organizma. a takođe ne konzu­ mirajte jaja. hladnom vremenu (ona deluje zagrevajuće na organizam). koja će vam dati najbolji „građevinski materijal" koji stvara nove ćelije pune života. unećete u organizam ne škrob. malo dinstanog povrća). poremećujemo taj mehanizam i dospevamo u potpunu zavisnost i „nezamenljivost". vitaminima. koliko je potrebno organizmu. Čim se pojavi pena. orasi. A kao rezultat takvog konzumiranja hrane vi ćete akti­ virati probavni sistem. S obzirom na to da se u toku gladovanja povećava lakoća i suvoća u telu. a napitak od kvasca pomaže u toplom godišnjem dobu (on rashlađuje). odgajiti pravilnu mikrofloru i steći prirodne navike za ukuse. Pri gladovanju sintetizuje se tačno onoliko. Setite se. Ako primenjujemo pravilnu ishranu (bez belančevina životinjskog porekla i produkata s kvascem . od­ „novu trulež". Osim morskog kupusa.. irz sokove i povrće. U toku metode gladovanja. Gladovanjem se kvalitetno sintetizuju sve aminokiseline i n e m a nikakvih nedostataka. Ljudi sa ma­ lom telesnom težinom (konstitucija .

U tkivima se razvija destruktivni proces. tačnije da osavremenimo tu 124 125 . Na taj način otklonićete razne k o m ­ plikacije koje mogu nastati posle prestanka gladovanja. Ovde treba imati u vidu tri postavke: 1. biološki veoma aktivan delić molekula. prljavština prodire duboko u naše telo i često je uzrok fizičke i duševne bolesti. sv. zbog njene snage prilikom prodiranja u organe. a ne uzdržavanje s a m o od hrane životinjskog porekla. prvih 3-4 dana. nastale usled prethodno nave­ d e n o g procesa. reklo bi se. obuzdavanje pohlepe. sjedjinavajući se s m o l e k u l i m a D N K . Naj­ pametniji ljudi. 17) i ribonukleinske kiseline ( R N K ) . rastopljenog u 100-200 grama mleka i jedanput dnevno uneti u debelo crevo pomoću irigatora) ili klistiri s istom količinom ukuvanog urina. obuzdavanje jezika. Naučnici su obavili niz interesantnih eksperimenata na pacovima. Raskidaju se dvostruke spirale dezoksiribonukleinske kiseline . neizricanje kletvi. koju. ćelije organizma ne mogu da asimiliraju te stoga ona u njima prouzrokuje pojavu jonizacije. blokira biološka P O S T I SPAS Greši onaj. koji smatra da je post samo uzdržavanje od hrane. a sopstveni imuni sistem počinje da ih uništava kao strano telo. Pravi post je udaljavanje od zla. koja prouzrokuje smrt organizma. Staro vere i su proklinjali Petra Prvog za slabljenje religije i za transformaciju posta.. Protilaktično-lekoviti efekat posta. J o v a n Zlatousti . Poboljšanje čovečijeg genetičkog fonda.na koji način radijacija oštećuje naš organizam? Radijacija predstavlja snažno zračenje energije.maslaca. Veliku N a u k u o postovima. To se posebno odnosi na ljude koji boluju od hemoroida (koji se od toga m o g u ponovo upaliti) kao i na ljude konstitucije „Vetra" i „Žuči". a to se dešava uglavnom u ćelijama želudačno-crevnog trakta koje se brzo dele. T a k o đ e će biti reči o spasenjima (spasenju) i njegovoj ulozi u čovečijem životu. koja je toliko izmenjena . to je metoda kojom se realizuje ceo proces gla­ dovanja. Post označava zabra­ nu upotrebe bilo kakve hrane. lako prodiru infekcije (kojih ionako ima sasvim dovoljno u želudačno-crevnom traktu) i nastaje sepsa. ćelije prestaju da se dele. Sad nam ostaje da razmotrimo. U takve „mikrorupe". od sasvim druge teme . Z a š t o se postovi p r i m e n j u j u u o d r e đ e n e d a n e ? Da bismo odgovorili na ovo pitanje. njihova koji. počećemo.. Kad se to desi. gneva. Zašto se postovi primenjiiju upravo u određene dane? 2.da se ne m o ž e prepoznati. Jednu grupu pacova su ozračivali ili im davali h r a n u koja je sadržavala radionukleide.D N K (si. a zatim ih ostavili da gladuju. koji su živeli u davnini na teritoriji Evropske Rusije. Jonizacija je odvajanje ato­ ma ih molekula pod dejstvom jonskih čestica. postavili su nekoliko važnih životnih ciljeva i m n o g e su uspeli i da ostvare. Dipak Copra O terminu „post" već je bilo reči. ustanovljujući sistem postova. Z b o g toga se u ćelijama stvara masa radikala • koji počinju da oštećuju njihov nasledni aparat. laži i krivokletstva... Eto. Radi upoređenja podvrgli su gladovanju i grupu 25 R a d i k a l svojstva. 3.

u režimu ishrane. a radijacija to j o š više pogoršava. 4. 2. a energija. već navedenih procesa. nego prilikom običnog gladovanja. procesi deljenja i obnavljanja ćelija unutrašnjih struktura ne m o g u da se kvalitetno razvijaju . ali to se ne dešava u režimu ishrane. potpuno rashoduje na to. a ozračeni pacovi preživeli su 24 dana i izgledali su bolje. U toku gladovanja toga nema. Povećan sadržaj ugljen-dioksida smanjuje u ćelijama jonizaciju izazvanu radioaktivnim zračenjem. potrebna energija (po Isusu Hristu . Z b o g toga sledeća radioaktivna zračenja ispoljavaju slabiji razarajući uči­ nak na ćelije. obnavlja zidove želuca i creva. posle Černobila odlučio da primeni gladovanje kod ljudi koji su oboleli od akutne radijacione bolesti (kad nastaju rane u 127 . na osnovu brzog deljenja tih ćelija. ne otkida ih sopstveni organizam i pri prelasku na režim ishrane. Vorobjov. koji se postiže pri gladovanju. kao mlade. Ali. 3. do pojačanje ćelijskih barijera. akademik. posle tog roka.„Anđeo Svetlosti") i radijacija. Z b o g toga je A. ćelije ne izumiru.apsolutno zdravih životinja. To p o m a ž e i poja­ čana biosinteza unutar ćelija zbog fiksacije C 0 2 u njima. potpuno je izumrla. koje nisu ranije asimilovane. Organizam. I. a koje se brzo dele. u toku pojačane biosinteze. je potpuno rešavanje problema radioaktivnog zračenja. ponovo se dele i kvalitetno obnavljaju svoje ranije funkcije. One su prinuđene da se brzo dele zato što u procesu probave podležu uticaju svojih probavnih fermenata. koji štite organizam od radijacije za vreme gladovanja. Obnavljanje ćelijskih m e m b r a n a nije ništa drugo. Ćelije želudačno-crevnog trakta najranjivije od radi­ jacije. Fiziološki rok gladovanja pacova je 12 dana. Istraživači su bili prinuđeni da ih ubiju. T o m prilikom čovek znatno manje gubi telesnu težinu. u toku gladovanja naglo uspo­ ravaju svoje deljenje. sada se izdvaja za obnavljanje unutrašnjih struktura. organizam obnav­ lja ćelijske membrane. oštećuju se i ljušte. Rezultat. koja se ranije trošila na ubrzano deljenje. „re­ m o n t " raskidanih spirala D N K i R N K . Kontrolna grupa zdravih životinja. zdrave životinje i nemaju na sebi nikakva ošte­ ćenja od radioaktivnosti! Zašto se to dešava? Zato što se pri gladovanju. S povećanim stvaranjem alkohola. kao da se ništa nije dešavalo. nego ranije i nije moglo biti ni reči o njihovom izumiranju. Ćelije želudačno-crevnog trakta od­ maraju. Z b o g toga. a njihovo tkivo su detaljno i brižljivo analizirali i na osnovu analize utvrdili da oni u stvari izgledaju izvanredno. Evo nekoliko: 126 1. Zlo se pretvara u blago! Usput je otkriveno i niz drugih mehanizama. Praktična ispitivanja dokazala su da se radijacija i radionukleidi izbacuju iz čovečijeg organizma za svega 12-14 dana gladovanja.

„Zemaljski eho sunčanih b u r a " i m n o g o toga će vam odmah biti j a s n o . trajanje posta se p o v e ć a v a . U godinama kad je aktivno sunce. ali kombinacija povišene prirodne energije i gladovanja postiže najbolji efekat.zašto se postovi primenjiiju u strogo određenom godišnjem periodu? Ako uporedimo datume postova sa znacima Zodijaka. Veliki. a slobodni radikali će prigušivati rad ćelija i podrivati životni po­ tencijal celog organizma. videćemo da se tri od Četiri posta podudaraju sa „ognjenim z n a c i m a " . izazvati oštećenja u ćelijama. Stoga bakterije i virusi u tom periodu. akti129 128 . kosmička i povećana količina sunčeve energije biće upotrebljena za stvaranje — pojačanje bio­ sinteze. U g o d i n a m a kad je velika aktivnost sunca. asimilujući se. prelaze u aktivno stanje i s u s p e h o m napadaju oslabljeni organizam. Božični post (40 dana) podudaran je sa z n a k o m „Strelca". j e r navedene „varijante lečenja" . Uskršnji. d a j e u Srednjem veku zbog njih umro veliki broj stanovnika Evrope! M o ž e se gladovati i u drugo vreme godine. L. Upravo u tom periodu. usled obilja energije. kad ima v e o m a m n o g o energije. dok su oboleli ljudi pri gladovanju obnavljali svoje zdravlje. Posle ovog uvoda pređimo na glavno pitanje . Ako se i dalje konzumira hrana. dejstvujući slično radioaktivnoj. ne 26 Petrov post pada u v r e m e najnapornijih poljskih radova. smanjuje se trajanje posta. Prvi put u svetskoj praksi metod gladovanja je p o m o g a o u slučaju. a n j e g o v o variranje je u vezi sa usklađivanjem p r i r o d n i h r i t m o v a . energija će. Časni ili prolećni post (48 dana) sa z n a k o m „ O v n a " .pravi prirodni proces i n e m a ništa zajedničkog s tim varijantama. Presađivanje koštane srži i j a k e terapije antibioticima u takvim slučajevima su skoro bezperspektivne. U navedenim periodima iz K o s m o s a dolazi veća količina energije na Zemlju (si. a Petrov post (trajanje posta je nejednako i varira od 8 do 42 d a n a ) 2 6 nastupa u najtoplijem godišnjem dobu . ti procesi su toliko izraženi.post za Veliku Gos­ pojinu (14 dana) sa znakom „Lava".s v e je po zakonima Prirode. a gladovanje j e . A k o se u to v r e m e posti. u ćelom svetu javljaju se epidemije gripa (proleće i početak zime) i kolere (leto). O v d e n e m a n i k a k v e i z m e n e teksta . 18) koja. može da izazove poremećaje u radu organizma. Uspenski post . o b r a t n o . naj­ suvremenije (američke i japanske) varijante lečenja! I to nije ništa čudno. za koji su bile n e m o ć n e druge. Setite se rada Čiževskog A. U hladnim g o d i n a m a .letnja sunčeva prekretnica (solsticijum) 2 7 .plod su veštačke dedukcije. 27 Primedba prevodioca.želudačno-crevnom traktu).

Prvo ćemo razmotriti protivkolemijski efekat posta. Petrov post. Drevni mudraci apsolutno su sve uzeli u obzir. U martu-aprilu nastupa sezona „ S l u z i " . Ona utiče na nagomilavanje sluzi u orga­ nizmu koja se. kad je Sunce najtoplije. Da bi bilo jasnije uporedićemo Ruski sistem posta s Tibetskim pre­ porukama protiv kolemije. otopljavanja) 2 9 . led) i ona počinje da teče. koje čine glavnu patološku sluz u organizmu i pro uzrokuju kolemiju. postupali su mnogo odlučnije i pametnije. čovečija snaga slabi. a j o š manje da ga aktiviraju.prehlade. te zbog vrućine čak ne želite ni da jedete. u kojima je prinuđen da se sam aktivira i da z b o g toga „ p o j e d e " svu sluz. fizičke vežbe i trljati se da bi se odstranila sluz. j e r mirisi pove­ ćavaju efekat hlađenja. Radi uravnoteži vanj a organizma i obezbeđenja unutrašnjeg komfora. a nama ostaje samo da to sledimo. namenjeni za odstranjivanje kiselili mukopolisaharida i suvišnih belančevina iz organizma. Naši preci za razliku od Tibetanaca. obratno. ispoljava specifičan uticaj na čovečiji organizam . prenosi iz krvotoka u tkivo i tu se taloži — sabija.omogućiti organizmu uslove. odvar od đumbira (đumbir j a k o „zagrevajuće i isušujuće" sredstvo). U profilaktici i na jačanju zdravlja post zauzima centralno mesto i u m n o g o m e prevazilazi druge prirodne metode lečenja. primoravati sebe na napore. post rešava drugi važan zadatak — pojačanje biosinteze i poveČanje „osetljivosti" organizma na hranljive materije. Odranije nam je poznato. 30 Primedba prevodioca. Tibetanci. vodi „ s u r o v " način života . U toku zimskog perioda za ishranu se uglavnom koristi hrana. da duže boravite na prohladnim mestima ili u senci drveća pri slabom vetru. da se obučete u tanko odelo od pamuka i lana (oni hlade telo). prirodni i unutrašnji podstiću pobuđivanje životnog principa „Sluzi". U p o r e d o oba procesa. zbog promene klimatskih uslova. ne mogu tako kvalitetno da očiste organizam. radi profilakse za sezonu „Kraj Z i m e " . Setite se . Veliki post. pomaže da se sluz zadrži u organizmu. pri običnom režimu is­ hrane. Veštačke tera­ pije. u k o m e se već obavljaju odgovarajući procesi koji ispoljavaju svoj uticaj na stanje sluzi u organizmu: sluz m o ž e da se razblažuje. Sobe treba aromatizirati. prohladno vreme. preporučuju da se pije prokuvana topla voda. A k o su procesi onemogućeni. koje predlažu Tibetanci. Prolllaktično-lekoviti uticaj posta.virajući „vatreni p r i n c i p " koji se u toku gladovanja gasi (setite se ajurvedskih preporuka). d a j e kolemija (lepljivost) osnova za razvoj praktično svih oboljenja.protaljnik (mesec topljenja. a vlažno. 18). Gladujući organizam se sam čisti prirodnim p u t e m s preciznom unutrašnjom kontrolom. pro uzrokuju masovna oboljenja . da zasićuje krvotok ili da se vraća u tkivo. K o d nas su se čak i meseci tako nazivali: mart . 130 131 . Radi toga uporedimo godišnja doba u Rusiji i na Tibetu i to sve pažljivo analizirajmo (si.u to vreme ste najslabiji. Prema tibetskom gledištu. april — 2 9 P r i m e d b a prevodioca. u periodu letnjeg solsticijuma. a takođe i masti. pre svega. Gladovanje najbolje akti­ vira organizam. Njeno pojačano dospevanje u krvotok i odstra­ njivanje kroz gornje disajne puteve i pluća preopterećuje te organe. Takav proces je i u našem orga­ nizmu — nataložena i malo sabijena u tkivima sluz počinje da se kreće. Sunce toplotom topi kondenzovanu vodu (sneg. Tibetanci preporučuju da se pije prohladna voda i da se njome polivate. Postovi su. oni. Zašto unositi nešto spolja s ciljem da se sluz izbaci? Pitanje treba resiti iz osnova .tj. koja ima puno škroba i belančevina. zgušnjava. Svako godišnje doba. vodolija (kišni mesec) . Osim toga. Sve to su različite varijante kolemije. usled hladnoće.

Spasenja: medni. Jedi hranu sa glavnim ukusima. Kiseo ukus stvara toplotu. Kod nas. U Rusiji. Takva ishrana stimulisala je ishranu organizma i nije gušila njegovu biosintezu. koje su prethodno ugušene „olujom". P o m o ć u tih produkata naši daleki preci SPAŠAVALI SU SE od nepovoljnih uticaja prirode u pojedinim godišnjim dobima. orahovo spasenje p o m a ž e da. isparavanje vode s k o p n e n e p o ­ vršine Zemlje itd.. Oblaci (zbog isparavanja vode) zaklanjaju prostor za prodiranje sunčevih zraka. da posle vrhunca žege. j e r j o š više povećavaju unu­ trašnju telesnu vrućinu. u zimu i početkom proleća. što uravnotežava prirodnu „ t e ž i n u " prouzrokovanu obiljem atmosferske vode (zapa­ rom). Orasi imaju „vruća svojstva".dolazi do j o š većeg hlađenja kopnene površine Z e m ­ lje. Stoga i naši drevni mudraci. Sladak u k u s — jača i povećava telesnu snagu. pojačana sa spoljašnjom vru­ ćinom. masno i si. a hladnoća prilikom glado­ vanja uravnotežava atmosfersku žegu (letnji solsticij um). tj.Gladovanje u to vreme je korisno iz sledećih razloga: 1. orahov. rečeno: Leti su oblaci na nebu nabrekli od vode. situacija s vremenom je analogna. pobuđuje apetit i stimuliše probavu. osim stvaranja toplote. da u drugo vreme. konzumiraju produkte koji imaju zagrevajuća svojstva. Zato su ih i nazivali S P A S O M ili S P A S E N J E M (medeno. koja. Glad hladi organizam. M e d stvara toplotu u telu i izbacuje sluz. To je razlog z a s t o j e bilo dozvoljeno da se med. j a b u k e i orasi upotrebljavaju s ciljem zagrevanja. vruće. ti produkti ne pogoduju čoveku. radi „podizanja telesne vatre". Zato je u „Cžud-ši". u poglavlju „Sezonski način života". Krajeni leta vreme je.Post za Veliku Gospojinu (Bogorodičin post). ja bukovo spasenje. Sada je jasan i redosled spasenja . zato pribegavaj onom koji stvara toplotu. i na kraju. suvo i 133 . po pravilu. prouzrokuje oboljenja u probavnom traktu (jako se pobuđuje životni princip „Žuči"). Nagla promena temperature od žege do hladnoće nepovoljno utiče na životnu delatnost čovečijeg organizma. dobro asimilira orahe i zbog toga više j a č a organizam. samo u određeno vreme. prethodno očišćen organizam od sluzi i s povećanom spo­ sobnošću probave. vrućina najviše stvara slobodne radikale). pa odatle. stimuliše apetit i probavne sposobnosti organizma. izazvanu intenzivnim isparavanjem vode iz bazena i s površine Zemlje. dolazi do velikog oduzimanja toplote s kopnene površine Zemlje. 2. kao i na Tibetu. prouzrokovano žegom. ja bukovo) j e r povećavaju telesnu toplotu i guše sluz. Jabuke m o g u biti kisele i slatke. kad počinje intenzivno ota­ panje snega na planinama. Glad olakšava organizam. što uravnotežuje atmosfersku vlagu (zaparu). Uspenski post . ujesen. juli mesec se u narodu naziva „olujni". Tibetanci nagla­ šavaju. i znatno pojačavali profilaktičan efekat glado­ vanja. od vetra i hladnoće isparavanja s zemlje i mutne vode guše vatru. živi na gornjem spratu kuće i u toplom. naročito u periodu vrućine. bolje stimuliše čišćenje — dubinsko čišćenje organizma. Dubinsko slabljenje. krajem leta. 3. odnosno štiti 132 organizam od vlage koja se javlja u letnjem godišnjem dobu. jabukov. Pij čaj sa sušnih mesta. sladak ukus i masnoću . produžuje život. Spasenja ukazuju i na to.ona služe kao svojevrstan sistem za lako i postepeno aktiviranje čo­ večijeg organizma posle najtoplijeg godišnjeg doba koje povećava destruktivne procese u organizmu (na primer. Pri tak­ voj ishrani sagorevali su kiseli mukopolisaharidi i suvišne belančevine.t o je prirodni produkt koji vam omogućuje da odolite hladnom vremenu. 4. koje prouzrokuje vremenske pro­ m e n e pri čemu se Zemlja hladi. Glad suši organizam.

). Da biste je smirili. u čovečijem organizmu nastaje potiskivanje kiselih mukopolisaharida i belančevina iz krvotoka u tkiva i njihovo taloženje. kojima je vrlo teško suprostaviti se. gorko i oporo. Takav post treba ostvariti u toplom i češće koristiti zagrevajuće vodene terapije (vruće kupke. sunčevi zraci mogu iznenada da uznemire telo i da nagomilavaju žuč. post utiče na natalitet i omogućuje da se izbegne začeće u nepovoljnom vremenskom periodu. S obzirom na to da se preporučuje polno uzdržavanje za v r e m e posta. izleČenje hroničnih oboljenja i konstantno odr­ žavanje biosinteze ćelija na visokom nivou omogućuje da se „ r e m o n t u j u " nasledne osobine i unište slabi i defektni geni. vaskularni sistem i cirkulacija krvotoka i obnavlja sistem interferona. Postovima se sprečava nagomilavanje lepljivih materija u organizmu i omogućuje da se pravovremeno izbacuju iz 30 S h o d n o teoriji . omogućuje organizmu da iz­ baci žučnu šljaku. Zato zdravi ljudi rađaju zdravu decu.' iako mogu lako da se spreče. Posle U s p e n s k o g (Bogorodičinog) posta sledi j e d n o ­ dnevni Ivanov post. jedite slatko. Gladovanje omogućuje čišćenje orga­ nizma i sprečava brojna oboljenja. koja je nastala zbog upotrebe zagrevajućih produkata (meda. koje pro uzro­ kuju išijas. koja će se u j e s e n pokrenuti. a u kući rasprskavajte vodu s mirisima. To su povoljni uslovi koji stimulišu životni princip „Žuči". usled hlađenja. sabijaju navedene materije.. koje je preduslov za oboljenja „ Vetra" (zatvori.toplo. obucite se u odeću natopljenu mirisom kamfora. Vratimo se ponovo „Cžud-šiu": Za v r e m e letnjeg prohladnog vremena. poremećuju cirkulaciju kr­ vi i ishranu i izazivaju teška oboljenja. Post vam pomaže da se izlečite od neplodnosti i impo­ tencije. trombozu i drugo. što produžuje stvaralački čovečiji život. Gladovanje. vetiverije. Odlično se obnavljaju endokrine žlezde i nervni sistem. organizma. Božični post. održava se velika osetljivost ćelija prema hranljivim mate­ rijama zbog pojačane biosinteze. poremećaj cirkulacije krvi. srčanih mana. suve klime i na taj način sprečava moguću pojavu žučnih poremećaja u jesen. Poboljšanje genetičkog fonda. a takođe i mnoštva drugog. santala. kod kojih odlično funkcioniše intelektualni aparat. tada se u zimu.U-sin" (pet p r i m a r n i h e l e m e n a t a ) . slabu pokretljivost. Ana­ liza datuma rođenja ljudi različitih asocijalnih grupa poka­ zala je da na period začeća u dane posta dolazi: 7 2 % samo135 134 .). Na taj način „ s l u z n e " bolesti deluju na ž u č n e " . Ako se to ne spreči. u to vreme. te materije se pod uticajem klime godišnjeg doba prebacuju iz krvotoka i talože u tkivu. Profilaktično-lekoviti učinak postova je v e o m a jak i omogućuje obnavljanje i normalan rad organa i čovečijeg organizma. paraliza. otvrdnjavaju. Čišćenje čovečijeg or­ ganizma. Ako postite. rigidnost itd. jabuka i oraha) i tople. ako se profilaktično gladuje i pravilno hrani. kad je funkcija jetre najslabija i prigušena nepo­ voljnim klimatskim uslovima 3 0 . u kojem se sabijaju. a one na bolesti „ vetra " i dovode do teških. obnavlja kontraktivna sposobnost srčanog mišića (koja se ne m o ž e postići nikakvim lekovima). koja je posledica veoma j a k e zagađenosti orga­ n i z m a ili poremećaja biosinteze. vlažnu saunu i si. Sa zahlađenjem i sniženom spoljašnjom temperaturom. zapuštenih oblika poliartritisa.

ubica. d r u g o izdanje.j e d n o od intimnih osećanja. To gladovanje bilo je u mesecu aprilu. Zatim sam produžio metod gladovanja j e d a n p u t nedeljno. posle gladovanja hemoroidi su mi nestajali. U tom periodu gladovanja nisam primenio klistire. Prema p o d a c i m a G. naveo bih iskustva nekih ljudi koji su gladovali. Psihički poremećaji mogu biti u vidu o h o ­ losti (nadmenosti) i vlastoljublja. a zatim trodnevno. omršavio sam. Da bi se izbegla pojava sličnih ljudi. koja u to vreme struji iz Kosmosa. Prosudite sami. P. Nažalost. maksimalan broj datuma nji­ hovog rođenja takode je bio u znaku Vodolije i R i b e ! 3 1 Shodno tome. to stanje je trajalo svega 20-30 minuta. 31 Č l a n a k „O uticaju k o s m i č k i h faktora na biosferu i p r o b l e m e k o l o š k o g kalendara' 1 . Zatim sam se odlučio na 7-dnevno gladovanje. brojni dugovečni ljudi rodili su se u zimu u znaku Vodolije i Ribe. prvih dana defekacije ekskre137 136 . Ogromna energija.dobrom zdravlju i velikoj mudrosti ZAKLJUČAK Zaključujući ovo poglavlje. Po pravilu. u stvari. To sam već uradio sa klistirima. da je ona. koje nikad nisam doživeo u životu. sada. Vasiljeve i V. lakarazdražljivost i naglost. ali sam ga dobro zapamtio. odlučio sam da opišem lično iskustvo u gladovanju. Zato je začeće posle posta. pio sam malo vode. sama funkcionisala 4 dana. da produži kvali­ tetan život i da nastane narod nadaren pameću. k a k o je preporučio Pol Breg. Z b o g nečega. Znak Strelca formira ku­ kove i slabine i upravlja arterijskim i nervnim sistemom. Ostaje vam samo da pamet­ no primenjujete to učenje i da uživate u dragocenim daro­ vima . kojim čovek m o ž e da se izjednači s B o g o m . Znak Lava odgovaran je za formiranje kičme i uprav­ ljanjem srcem. Na psihičkoj bazi poremećaj može da se ispolji u vidu manije veličine i sklonosti za avanturizme. za vre­ me gladovanja. m o g u da se prenesu na čoveka u vidu negativnih psihičkih osobina: samouverenost. u vreme kad se obnavljao organizam bilo omogućeno da na svet dođu fizički jaki i intelektualno obdareni ljudi. j e r posle klistira nisam osećao potrebu za vodom. postovi i spasenja omogućuje čoveku da se pravilno uključi u energiju Kosmosa. a koje m o g u biti slučajno izostavljene. postao lakši. koje se dešavaju u to vreme. koje sadiži m n o g e nijanse. 6 2 % . Imajte u vidu i istinitu činjenicu koja potvrđuje da su Rusi došli do većine fundamentalnih otkrića u svetskoj nauci. znak Ovna odgovoran je za formiranje glave i upravljanje mozgom. Shvatio sam značaj perioda gladovanja i produžio da gladujem. nepovoljno utiče na for­ miranje fetusa (vidi poglavlje „Život od začeća do rođenja" u knjizi „Osnovna znanja o životu i zdravlju"). Creva su. J. Božansko učenje.kriminalaca. izbacila crnilo i zaostali sadržaj koji je bio u njima. U početku sam nekoliko puta gla­ dovao po 24 sata. Z b o r n i k naučnih r a d o v a V A G O i G A O A N S S S R . D e s e t o g dana ujutro odjednom sam osetio neobičnu lakoću i euforiju. P r e m a astrološkim podacima. 7 2 % . Usput sam pročitao mnogobrojne knjige o gladovanju i teoretski se pripremio. Zaključujući o Nauci o gladovanju. primenjivalo se i polno uzdržavanje. a u avgustu sam započeo 10-dnevno gladovanje. Ali pošto je gladovanje . astronoma i matematičara. koriste u ćelom svetu. ali je naknadni efekat izlečenja bio nedovoljan. i da se ta naučna otkrića. a koji su začeti u periodu posle Velikog posta. Povrede. Kaznačeva od 1800 čuvenih fizičara. Počeo sam da gladujem prema Bregovim preporukama. uporedo s postom. ali to je trajalo samo do prvog izbacivanja eksk r e m e n t u m a .ekstrasensa (medu kojima 8 4 % ljudi s promenljivom psihom). može se konstatovati.

Ćelije jetre. prvi put sam očistio jetru i video sam. Ja sam već iz sve snage primenjivao urinoterapiju. 1 eto na kraju. avaj. Glado­ vanje sam primenio u januaru (neki autori su tvrdili da je gladovanje zimi — bolje) i pri tome sam se svakog dana polivao vodom iz bunara. nadraživao je anus. ali u proleće. Posle toga mi se povratilo samoosećanje i mada se jezik nije očistio. Kad sam prvi put otišao u toalet posle gladovanja. Posle 18 dana gladovanja. ukratko. nije moglo kvalitetno da očisti jetru i bude tako efikasno. Oko 16. Posle svakog mikroklistira iz m e n e je izlazilo 100-200 grama staklaste sluzi. bio sam iznenađen — moj ekskrementum je mirisao na voće. da svi problemi u vezi s polnim žlezdama potiću od nagomilavanja sluzi i kile na p r e p o n a m a . prestao sam da gladujem shodno preporukama Seltona i drugih autora. a zima je bila veoma hladna. Dalje sam prešao na salate. I mada je bilo teško. čisteći istovremeno i polne organe. sve je prskalo. koji su tvrdili da je najbolje prestati s gladovanjem kon­ zumirajući pomorandže. To me je ogor­ čilo i pojačalo pažnju. Jeo sam pred defekaciju. 139 . p o v r ć e i kaše. sve sam radio kako je propisano u preporukama. a d a j e Čišćenje jetre mnogo efikasnije. i maksimalno se fizički zalažem. ali rezultati i sve što je iz m e n e izlazilo. rezultat nagomilavanja sluzi na tim delovima tela je u vezi s njihovom poremećenom i nedo­ voljnom ishranom. Ponekad sam primenio trodnevno gladovanje i na ličnom iskustvu se uverio. kao i pre gladovanja. Mnogo sam smanjio telesnu težinu.takođe. pijući sok i bacajući os­ tatak ploda. S visi­ nom oko 190 cm. da tu nešto nije u redu. ali sam prethodno pročitao rad H. Seltona „Gladovanje vam m o ž e spasiti život". narav­ n o . koji je i izazvao intoksikaciju. Dnevni ciklus urina odlično čisti jetru. Utvrdivši da su ti rokovi kratki. kao što su to bila naknadna čišćenja jetre. pobudilo me na osmišljavanje is­ kustava u gladovanju. polivam se hladnom vodom. godine. to je bio decembar 1991. bili su zapanjujući. zaključivši. zimi sam primenio 18-dnevno gladovanje. Ranije sam ih nabavio. brže orijentišu organizam na unu­ trašnju ishranu i odlično čiste. Mikroklistiri dva puta dnevno po 100-150 grama i trčanje s inercionim napre­ zanjima čine velika Čuda. upaljivalo se. kao što je i preporučeno — voće. Dalje se sve ponavljalo suvi ekskrementum je delovao nadražujuće na debelo crevo i raniji hemoroidi su se ponovo pojavili.mentura je bio suv. Iste godine. da gladovanje nije bezazlena stvar. Klistire. a kao rezultat toga je da se posle trčanja želudačno-crevni trakt sam akti­ vira i izbacuje staru žuč koja podseća na mazut. dana bilo mi je loše. a posle svakog polivanja moja koža je bukvalno „gorela". nisam nešto naročito primenjivao. a slika je i dalje bila ista. Postalo mi je j a s n o da treba gladovati uz velika fizička opterećenja i da se prethodno treba očistiti i uveliko primenjivati urinoterapiju. a zatim sam ih drugog dana j e o . Primenio sam klistir i izbacio okamenjeni ekskrementum. obnovio na 82-87 kg. Opšte stanje je bilo dobro i bio sam veoma opušten. Koža je počela da mi se mnogo ljušti. ali bukvalno posle dve nedelje primetio sam da mi je ispucala zubna gleđ. imao sam želju da jedem. i u početku posle gladovanja sam ih žvakao. To gladovanje m i j e dalo ogroman podstrek. To je trajalo do kraja 1991. te više nisam gladovao na duže vreme. Dalje sam produžio da gladujem j e d n o m nedeljno po 24 sata (ponekad i duže) i uglavnom sam se redovno pridržavao tog programa tokom 2-3 godine. zapo­ činjem na osnovu unutrašnjeg instinkta 7-dnev'no gladova­ nje na urinu i klistirima s ukuvanim urinom (mikroklistiri po 100-150 grama). težio sam 78 kilograma. gladovao po tri dana na urinu i osećao sam se veoma dobro. Težinu sam. Shvatio sam. osećao sam vrtoglavicu. Ukuvani urin je izvlačio tu sluz iz organa trbušne duplje. takode. koliko je 138 kamenja i drugog izašlo iz nje — gladovanje.

zatim kaše kuvane u vodi. koje izaziva gladovanje. Trebalo m i j e mnogo vremena da razmislim o problemu prestanka gladovanja i koje naše produkte treba najkorisnije da konzumiram. Ja s a m sopstvenim očima video polipe. Zato. Uopšte. u kojima organizam nema potrebu za h r a n o m . greške u m o m 18-dnevn o m gladovanju bile su: nepravilan izbor v r e m e n a gla­ dovanja . Većina preporuka stranih iskustava odnosi se na voće i druge produkte. Saznavši da treba prethodno da se oslobodim od ostataka brane. Primena ukuvanog urina u vidu mikroklistira zalečuje u p o r n e kolitise. Setite se. a ponekad sam prvog dana gladovanja primenio nekoliko većih klistira s urinom .takođe je nestao osećaj gladi. a zatim i potvrdio u praksi.intenzivno se obnavlja. organizam se odlično ispira krvlju. ona kao da odlazi u dubinu. što sam m n o g o godina posvetio vežbanju s tego­ vima i posebno privikao organizam na veliku količinu hra­ ne. a zatim konzumiram proklijalu pšenicu u kojoj ima m n o g o životne energije i vitamina grupe B. proso). potiskuju iz sebe sav nepotreban sadržaj. Sledeći problem za m e n e bio je izbor vremena za gla­ dovanje. konkretno svoje iskustvo koje mi je ukazalo da je bilo veoma uspešnih i manje uspešnih gladovanja. počeo sam da primenjuje Sank-prakšalanu i sve je bilo dobro. Pažljivo analizirajući hrišćanske postove. kojih kod nas više nema.zima. plod u utrobi majke pliva u sopstvenoj mokraći i guta j e . zaključio sam. ali će kao i dotada podrivati snagu orga­ nizma. Koristim povrće i kaše žute ili narandžaste boje (šargarepa. a osim toga i ne pristižu nam. polipi će se prestrojiti na novu ishranu. i taj proces se nastavio sam po sebi. Sve to je toliko pojačalo faktore raspada. da treba gladovati u dane kad iz Kosmosa dolazi maksimalna količina energije. U hladno godišnje doba. Dalja primena mikroklistira posle gladovanja odstranjuje suvi ekskrementum. količina je individualna za svakoga. ili će ih izbaciti napolje. ni u kom slučaju. veliki obnavljač ćelija probavnog trakta. u kojima će organizam sam pojesti tu sluz i polipe. to jest u vreme prolaska stihije „Ognja". i ishrana p o m o r a n d ž a m a prilikom prestanka gladovanja . zasićuje ugljen-dioksidom. Upamtite. otkida polipe i druge taloge i patologiju. od kretanja i disanja dobij a dopunsku ener­ giju . da je „skliznula" zubna gleđ. ako ne otklonite te o t p a d n e m a t e ­ rije iz debelog creva. to su prirodni periodi. Na primer. Porodiljska mokraća priprema želudačno-crevni trakt za m l e č n u ishra­ nu. sluz i sve crnilo koje je izašlo iz m e n e .ubrzano se obnavljajući. m e n i je bilo vrlo „ n e u d o b n o " da prestanem da kon­ z u m i r a m hranu i započnem gladovanje. ne srne se prestati glado­ vanje s produktima koji hlade organizam. s a m o po sebi. prekrupa. Gladovanje j e . Dalje sam j e o salate (u toplo godišnje doba) ili dinstano povrće (u hladno). ajurved140 ske preporuke i mnoge druge. dosoljavao sam ih s morskim kupusom. I tako sam posle nedeljnog gladovanja počeo s produktima koji. a pijenje urina znatno ubrzava taj proces. Posebno treba reči o blagotvornom uticaju takvog gla­ dovanja na ceo želudačno-crevni trakt. obratno. zagrevaju organizam: m e d s toplom vodom. j e r u njima ima više sunčane energije nego u drugim produ141 . primenjivanje hladnih terapija koje poja­ čavaju rashladne i isušujuće faktore gladovanja. Ispostavilo se da se gladovanje lako podnosi u tom periodu. da izvučem maksimalnu korist i da kvalitetno usmerim svoje telo i način života. jer mu je dovoljna spoljna energija. koji nas­ taje zbog viška životnog principa „ Vetar". Gladovanje i urin omogućuju takve uslove. Takva preorijentacija omogućila mi je da izbegnem sve neprijatne posledice. i ne javljaju se nikakve komplikacije za vreme prestanka gladovanja. već jednostavno pređete na pravilnu ishranu. pri čemu se unutra stvara sluzna sredina koja štiti patologiju.produkti koji imaju rashladna svojstva.

Pre nego što razmotrimo aspekat razmene energije i gasova pri disanju. koje nema nigde. ne samo d a j e bila jednostavna. kontrolišem ceo proces i dobijam to. i da postignete dobre rezultate. M e d i t a c i o n i stihovi OPŠTE O DISANJU U ovom poglavlju demantuju se različite protivurečnosti u vezi s tumačenjem veoma složenog i važnog procesa kao što je disanje i sa savremene tačke gledišta potpuno istinito se rasvetljava njegova suštinu. elemenat neophodan za život. Upamtite istinu. Ti udišeš Večnost. Sad se ushićujem snagom gladovanja. u vezi s tim procesom.ktima. što Ja hoću da dobijem od gladovanja. disanje je složen i neprekidan biološki proces. već i najbolja koju sam konzumirao. Vi treba da pristupite njemu. a ne ono Vama. ali imaju potpuno različite fiziološke mehanizme. Pogrešna tumačenja nauke o disanju isključila su dva međusobno povezana procesa. zapamti ovaj nepokolebljivi Zakon. Zato disanje treba razmatrati u svetlu ta dva procesa. a iz­ dišući. To milosrđe je disanje od Boga. lako i svesno gladujem. DISANJE Udišući vazduh. Ta hrana. Ti. ana­ tomiju disajnih puteva i niz osobina. a ne da govorite „gladovanje mi ne od­ govara". koja su istovremena — razmena gasova i razmena energije organizma s okolnom sredinom. koji predstavlja razmenu gasova između organizma i gasovite sredine koja ga okružuje. Shodno tome. Stoga je i pitanje o ishrani za obnavljanje nebitno. si u Njemu rastvoren. Zadatak je čitavog čovečijeg disajnog aparata u tome da u organizam unese kiseonik ( 0 2 ) . koje se ostvaruje kroz nosnu šupljinu i pluća. Vi takođe možete da koristite informaciju o gladovanju. a da izbaci ugljen-dioksid ( C 0 2 ) . razmotrimo u celini disajni proces. 142 143 .

P r e m a tome. Sa smanjenjem veličine otvo­ ra. Strelice označavaju strujanje v a z d u h a k r o z k a n a l e . Prvo strujanje vazduha koji ulazi u organizam prihvata nosna duplja. zbog velike apsorpcione sposobnosti epitela. Spoljašnje disanje obavlja se kroz sledeće organe: nos. Za razliku od dušnika. grkljan i dospeva u dušnik. transportovanje gasova putem krvi i tkivno disanje. koji je u obliku hrskavičeve cilindrične cevi dužine 10-12 cm i prečnika 1. Spoljašnji nos . Dalje vazduh Struji kroz ždrelo. Slika 19 . proces disanja podelićemo na tri stepena: spoljašnje disanje. kroz gornji nosni kanal otvaraju se zadnje ćelije sitastog labirinta (unutrašnjeg u h a ) 3 2 i kroz otvore sitaste kosti gde se spuštaju mirisni nervi iz šupljine lobanje. Strujeći kroz nosnu duplju. 33 Primedba prevodioca. ima i d o p u n s k e funkcije.5-2 cm. . Vazdušna struja. mišićni sloj je razvijeniji.Na najvišoj taČki donjeg nosnog kanala nalazi se otvor sluzno-nosnog kanala. V a z d u h se vlazi skoro do potpunog zasićenja p o m o ć u nosne sluzi koju luči sluzokoža nosa (oko 500 grama vlage dnevno). vazduh se zagreva. osim propuštanja vazduha.nosna duplja (si. Svaki nosni kanal. bronhije na svojim zido­ vima . Te školjke u svakoj nosnoj duplji čine posebne nosne kanale: donji. koji spre­ čava sitnim stranim telima ulazak u dušnik. usisa a zatim izbaci kroz unu­ trašnje kanale. Anatomski nos se tretira k a o spoljašnji i unutrašnji (nosna duplja). U svakoj nosnoj duplji nalaze se po tri nosne školjke: donja. 32 Primedba prevodioca. Time se postiže duži kontakt vazduha sa sluzokožom. 19) sastoji se od dve j e d n a k e šupljine. a ove se opet dalje granaju na brojne bronhiole . On je sastavljen od 16-18 hrskavičnih poluprstenova u obliku slova . podižući se uvis kroz nosne otvore. nosnu duplju (ždrelo). Pokreti dlačica svetlucavog epitela omogućuju da se izbaci prašina i druga strana tela dospela u dušnik. traheje (dušnik). dok se 1-2% razmene gasova obavlja kroz kožu i probavni trakt. Radi lakšeg izlaganja. deo za mirise ograničenje površinom gornje i delom srednje školjke. Sastoji se od hrskavica pokrivenih kožom.sitnije kanale za strujanje vazduha. C " m e đ u s o b n o spojenih vlaknastim vezivnim tkivom. 144 145 . svojom glavnom m a s o m prolazi kroz srednji nosni kanal i u vidu duge se spušta otpozadi i odozdo i usmerava kroz hoanu (zadnji otvor nosne duplje) 3 3 u nosnu duplju. Unutrašnji nos . Unutrašnji zid dušnika je obložen trepljastim svetlucavim epitelom. U nozdrvama se koža previja prema unutrašnjosti nosa i postepeno prelazi u sluzokožu nosa. kroz srednji nosni kanal otvaraju se skoro svi nosni sinusi. ili da ih.to je ono što vidimo na licu. pluća i plućne alveole. Ostali deo nosne duplje je u oblasti disanja.Unutrašnji nos sa tri nosna kanala: a) P o g l e d s p r e d a . bronhije. a vlakna koso raspoređena. srednja i gornja. Dušnik se račva u dve bronhije. vlazi i pročišćava. imaju mišićna vlakna. b) P o g l e d sa strane. srednji i gornji.

pro­ čišćava i zagreva do temperature tela i dospeva u alveole (si. a tetivni centar dija­ fragme je srastao s osnovom perikarda. Centralni tetivni deo dijafragme 147 . kojih ima više od 700 miliona. one su prekrivene gustom mrežom krvnih kapilara. U zidovima bronhija nalaze se sluzne žlezde koje su obložene svetlucavim epitelom. Svaka alveola ima prečnik 0. bronhije.0. desna se nalazi iznad jetre. svetlucavi epitel i muskulatura po­ m a ž u u vlaženju površine sluzokože. a takođe po­ mažu u izbacivanju čestica prašine i mikroba koji su dospeli u bronhije strujanjem vazduha. na kojoj se razmenjuju gasovi. 20). 146 V a z d u h dospeva u alveole na osnovu p r o m e n e zapremine pluća usled disajnih pokreta grudnog koša. Ona se m o ž e uporediti s dve kupole. Krajevi dija­ fragme spojeni su s krajevima rebara. u prošeku iznosi 90 m 2 . obe njene kupole se spuštaju. pa otuda učestvuju u izdisaju. i povećan pritisak v a z d u h a p r i izdisaju. rastvaranju i izba­ civanju lepljive sluzi kod patoloških procesa. a leva iznad slezine. a debljinu zidova . Sto su intenzivniji udisaji i izdisaji. Pri izdisaju zapremina pluća se smanjuje. a bočna površina dijafragme odvaja se od zidova grudnog koša. Dijafragma — mišićno-tetivna pregrada razdvaja grudni koš od trbušne dup­ lje. T a k o se pri udisaju zapremina pluća povećava. Sam mehanizam disanja funkcioniše uz učešće dija­ fragme i međurebarnih mišića (si. Zajedničkim r a d o m slu­ zne žlezde. Vazduh se. K a d se mišićna vlakna dijafragme skupljaju. strujeći kroz opisane vazdušne kanale.kontrakcije tih mišića ne izazivaju samo sužavanje otvora bronhija.04 mm.2 mm. pritisak vazdulia u njima postaje veći od atmosferskog i vazduh se izbacuje iz pluća. za vreme izdisaja on je 20-40 mm vodenog stuba veći od atmosferskog. pritisak vazdulia u njima postaje manji od pritiska atmosferskog vazdulia i atmo­ sferski vazduh se unosi u pluća. Opšta površina. Za v r e m e udi­ saja pritisak u vazdušnim kanalima je 10-25 mm vodenog stuba manji od atmosferskog. 21). to je intenzivniji pad pritiska vazdulia u plućima pri udisaju. u kojima se meša s vazduhom koji se tu nalazi i dobija 100-procentnu relativnu vlažnost. Vrhovi tih kupola usmereni su ka plućima. Razmena gasova između spoljašnjeg vazduha i krvi u plućima vrši se uglavnom u alveolama. Njena glavna funkcija je stvaranje negativnog pritiska u grudnom košu i pozitivnog u trbušnoj duplji. već i njihovo skraćivanje.

dolazi do pražnjenja i vazduh ulazi u pluća. Gornje disanje (si. na malom nivou aktivnosti dolazi do naizmeniČnog uključiva- 148 149 . Radi toga smanjuje se zapremina grudnog koša. Na taj način pluća m o g u da udahnu vazduh spolja. a grudni koš se ne pomera. objedjinava sve već navedene vrste disanja i vrši ravnomernu ventilaciju svih delova pluća. gornje i mešovito. odnosno pluća. u plućima. kao i u kapilarima krvotoka. dušnik i bronhije. Skupljanje mišića trbušne presije j o š više pojačava taj pri­ tisak. vrši venti­ lacija donjeg dela pluća i delimično srednjeg dela. srednje.istura se trbuh. deo alveola je u stanju mirovanja. ili „ključnjačno". Prema tome. 25). Skupljajući se dijafragma pritišće organe trbušne duplje. ili „potpuno disanje jogista". Pri t o m e dijafragma se malo podiže. razlikuju se četiri vrste disanja: donje. koji dospeva u njih kroz nos. kad se disa­ nje vrši samo zbog podizanja ključne kosti i r a m e n a naviše. 22). Mešovito disanje (si. Izdisaj sledi neposredno posle udisaja vazduha.spušta se veoma malo. Međurebarni mišići. povećava se zapre­ mina grudnog koša. a grudni koš šeširi ustranu i malo se podiže naviše. Zavisno od toga. ili „trbušno". 23). Pri mirnom disanju sve alveole istovremeno ne učes­ tvuju u disanju. Grudni koš se sužava i primorava pluća da izbace vazduh. Kad se mišićna vlakna dijafragme opuštaju. mišići trbuha i dijafragma pomažu da se uradi forsiran izdisaj. Pri t o m e se. Usled toga povećava se zapremina grudnog koša odozgo naniže. obe kupole se podižu naviše. potiskivane organima trbušne duplje. Srednje disanje (si. Pri t o m e se pretežno vrši ventilacija vrhova pluća i donekle srednjeg dela pluća. a grudni koš je nepokretan i dijafragma delimično uvučena. 24). ili „ r e b a r n o " . koji se potiskuju nadole i unapred . koji su mišići aktivirani za v r e m e disanja. kad u disajnim pokretima učestvuju medurebarni mišići. stvara se pritisak i vazduh izlazi iz pluća. u kojoj je pritisak uvek veći od pritiska u grudnom košu. Kontrakcijom medurebarnih mišića koji podižu rebra izuzev prvog koje ostaje nepomično. Donje disanje (si. One se otvaraju pri pojačanom disanju za vreme rada mišića i pri uticaju razređenog vazduha na organizam (u planinama). uglavnom. „dijafragmalno" — kad u disajnim pokretima učestvuje samo dijafragma. zadržavajući ipak izvestan ostatak tog v a z d u h a (oko 1 litar).

mešoviti rebarsko-dijafragmalni. Pluća se. a pri d u b o k o m i s p o r o m . rezervnog i dopunskog vazduha naziva se životna z a p r e m i n a p l u ć a . Vazduh. a posledica toga je širenje alveola zbog smanjenja otpora njihovih zidova na atmosferski pritisak. a kiseonika samo 14 posto. Vazduh. Tako k o d novo­ rođenčadi prečnik alveola iznosi 0. Razlika se obja­ šnjava time. od 10 godina . koristi se dopunska i rezervna vazdušna zapremina. narušava razmenu materija. što vazduh koji se izdiše ne sadrži samo vaz­ duh. srca. koji ne učestvuje u razmeni gasova.od 40 do 50-55 puta u minuti.2-0.dijafragmalni (donji). kod deteta od 1 do 2 godine . postoji povr­ šinsko i dubinsko disanje. Vaz­ duh. Eks­ perimenti su obavljeni početkom XX veka. Tako se u bronh ij ama javlja atrofija sluzokože i tkiva ispod sluzokože sa zamenjivanjem njihovog m a s n o g i sklerotičnog vezivnog tkiva. naziva se r e z e r v n i m vazduhom.nj a u rad čas jednih.30-40. Naravno. Razlika između disajnog vazduha i preostalog vazduha koji se izdiše samo pri maksi­ m a l n o m izdisaju. osim disajne. Tip disanja kod novorođenčeta i odojčeta je . a koli­ čina vazduha koju čovek može da udahne iznad srednjeg udisaja.4-8 puta. već i vazduh štetnog prostora. naziva se d o p u n s k i m vazduhom. dalje se povećava procenat ugljen-dioksida. od 2 godine . naziva se š t e t n i m p r o s t o r o m . bubrega i drugih organa. koji popunjava alveole i koji učestvuje u razmeni gasova s krvlju. Ono je u ra­ n o m dečijem dobu površinsko. je smeša alveolnog i atmosfer­ skog vazduha koji se nalazi u vazdušnim kanalima. koji deca izdišu u ranom dobu. Postepenim približa­ vanjem čoveka smrti ono postaje još dublje. a u starosti se povećava do 0. u odnosu na dubinu udisaja i izdisaja. što je dete mlađe: kod novoro­ đenčeta . Covečije disanje se menja tokom života. alveola). a k o d devojčica . Posle 40 godina starosti uočava se involucija u plućima. različito pune vazduhom. Njegova zapremina iznosi približno 150 mililitara. Pri površinskom disanju frekvencija je 16-18 puta u minuti. Henderson brojnim eksperimentima na životinjama je dokazao štetnost takvog disanja. koji se zatekne u plućima posle maksimalnog izdisaja. Na s a m o m kraju izdisaja u vazduhu se nalazi 5. Z a p r e m i n a udisaja i izdisaja pri mirnom disanju je 500 mililitara i naziva se d i s a j n i m vazduhom.18-20. čas drugih „funkcionalnih jedinica" (tj. zakrečavanje hrskavica.„ključnjačno" (gornje). sve to se odražava na disanje koje postaje sve dublje i dublje pri istoj frekvenciji. a smanjuje procenat kiseonika. Pri površinskom disanju koristi se samo disajna vazdušna zapremina. sadrži više kiseonika a manje ugljen-dioksida nego u dece starijeg uzrasta. a od 8 do 10 godina kod dečaka se javlja prven­ stveno dijafragmalno disanje. ubijajući ih brzim i dubokim disanjem. od 6 godina . A k o bi se sabirao izdišući vazduh po uzastopnim količinama za jedan izdisaj. U samom plućnom tkivu nastaje atrofija.20. koji se udiše. kod odraslog čoveka već 0. dovodi do kiseoničkog gladovanja moždanih ćelija. tada se dobij a sledeće: u početku izlazi vazduh čiji je sastav isti kao i atmosferski. Frek­ vencija disanja je veća. Fiziolog D. povisuje arterijski pritisak.05 m m . U odnosu na stepen ventilacije pluća. Disajna funkcija je u najvišem stadijumu posle polne zrelosti i do 40 godina starosti.34 m m .25 m m .5 posto ug­ ljen-dioksida. a nalazi se u vazdušnim kana­ lima. naziva se p r e o s t a l i m . Proporcije tela i unutrašnjih organa ograničavaju razvoj pluća za vreme udisanja. a pri dubinskom. Odmah ću naglasiti da duboko i brzo disanje ispira iz organizma ugljen-dioksid. Zavisno od tog odnosa menja se i frekvencija disanja. 151 . Zbir disajnog. Vazduh. 150 čiji deficit izaziva sužavanje bronhija i krvnih sudova u organizmu. koja istanjuje aleveolne pregrade i smanjuje njihovu gipkost. To smanjuje elastičnost bronhijalnih ka­ nala i tonus.

a u suprotnom slučaju o n a su uglavnom zauzeta funkcijom lučenja na štetu ostalih fun­ kcija. Pri takvom procen­ tualnom sadržaju kiseonika i opštem pritisku od j e d n e atmo­ sfere. I kad ga ima sasvim malo. pri maloj sopstvenoj zapremini tečnosti. Kad je hemoglobin vezan s kiseonikom on prelazi u oksihemoglobin.st. Ta količina je dovoljna za obav­ ljanje najtežih fizičkih radova. parcijalni pritisak iznosi 100-110 mm živinog stuba ( m m ž.7 5 % od sadržaja kiseonika koji je u arterijskoj krvi. Na visi­ nama do 2000 metara iznad morske površine arterijska krv je zasićena kiseonikom od 96 do 9 8 % . Kroz životinjske m e m b r a n e ugljen-dioksid difundira (prolazi) 25 puta brže nego kiseonik. Pk — parcijalni pritisak kiseonika u krvi. Za vreme mirovanja u krv dospeva oko 300 mililitara kiseonika. gde je Pa — parcijalni pritisak kiseonika u alveolnom vazduhu. naglasimo da su pluća ne samo organ za disanje. i razlika u pritisku od 6 mm ž.13.. Uz to hemijski procesi vezivanja i predaje gasova vrše se bez nagle p r o m e n e frzičko-hemijskih svojstava krvi (koncen­ tracije ugljenikovih jona i osmoznog pritiska). Pri mirovanju mišića sadržaj kiseonika u venoznoj krvi koja dotiče u pluća iznosi 6 5 . Zapremina kiseonika u krvi određuje se prema količini kiseonika koja može da veže hemoglobin. „ P a " alveolnog vazduha do visine 2000 metara skoro da se ne menja i mi praktično ne m o ž e m o na njega da utičemo.h e ­ moglobina .sve je n o r m a l n o . 153 . masti i ugljenih hidrata. Reakcija između kiseonika i hemoglobina je povratna. PROCES DISANJA Posle prvog stepena disajnog procesa — spoljašnjeg di­ sanja.st.individualna konstanta.u krvi omogućuje da se. Prisustvo disajnog pigmenta . a nerastvoren u krvnoj plazmi.od 37 do 40 mm ž. a a k o nije . Pri napregnutom radu mišića.st. ki­ seonika . A k o j e konjuktiva očiju svetio crvene boje . prenosi znatna količina gasova.Zaključujući o opštim podacima o disanju. već i organ za izlučivanje. Zasićenje organizma kiseonikom m o ž e se izraziti for­ m u l o m : 0 2 = K (Pa — Pk). krv je tamnija. to pluća bolje izvršavaju svoje mnkcije.trening je slab ili n e p r a v i l n o vežbate.5-15% i azota . regulisanje temperature teta i da učestvuju u stvaranju fizioloških aktivnih materija koje su potrebne za regulisanje koagulacije krvi i razmenu belančevina.parcijalni pritisak kiseonika u krvi m o ž e m o 34 Koristeći ta svojstva m o ž e t e kontrolisti stepen zasićenosti o r g a n i z m a k i s e o n i k o m p o s l e disajnog treninga. a K .).oko 46 mm ž.st. Sada ćemo detaljno analizirati pokazatelje te formule. N a p o n (parcijalni pritisak) ugljen-dioksida u venoznoj krvi plućnih kapilara pri mirovanju je . Sto je organizam čistiji. 152 U krvi. koja istiće iz pluća. skoro sav kiseonik se nalazi u hemijskom vezanom stanju s hemoglobinom.80%. ali zato na „ P k " . je dovoljna da odstrani ugljen-dioksid pri najtežem mišićnom radu. Razmena gasova između pluća i krvi vrši se usled raz­ like njihovog parcijalnog pritiska.transportovanje gasova putem krvi. U alveolnom vazduhu kod čoveka se normalno sadrži 5-6% ugljen-dioksida. a u alveolnom vazduhu . Navedena razlika u pritisku sasvim je dovoljna da obezbedi difuziju u krvi od 6 litara kiseonika u minuti. ta razlika se povećava. razmotri ćemo drugi stepen .st. Pri pretvaranju oksihemoglobina u hemoglobin menja se boja krvi : od svetio crvene boje ona postaje tamno-ljubičasta i obratno. Parcijalni pritisak tog gasa u venoznoj krvi koja dospeva u pluća je svega 60-75 mm ž. onda i sluzokoža pop­ rima sivkasto-modru boju 3 4 . Sto je manje oksihemoglobina.

4.K" . to različiti nervni impulsi. od kojih su glavni: opšta površina m e m b r a n a alveola. zavisi od prisustva ugljen-dioksida u krvi. dovodi do povećanog vezivanja kiseonika s krvlju. Z a t o je veličina . koja sa svoje strane. Najvažniji uzrok p r o m e n e reakcije krvi je sadržaj ugljenikove kiseline u njoj.K" (individualna konstanta difuznog koeficijenta kiseonika) kod svakog čoveka individualna i zavisi od uzrasta. menja se od 30 m 2 pri izdisaju do 100 m 2 pri dubokom udisaju. pa p r e m a t o m e veći je i p o m a k K A R krvi prema kiseloj strani. zavisi od mnogih faktora. načina disanja. obratno. što se i odražava na sposobnost hemoglobina da vezuje kiseonik. Najbolju sposobnost vezivanja hemoglo­ bin ima u periodu unutamtrobnog života. Što je više ugljen-dioksida u krvi. on teško diše. koja se s uzrastom (starenjem) gubi i zavisi od čovečije ishrane. a svojstva same m e m b r a n e zavise od njene gip­ kosti. koja izaziva povećanje temperature. Povećanje temperature znatno povećava brzinu predaje oksihemoglobina kiseoniku i slabo se ispoljava na brzinu reakcije njegovog jedinjenja s kiseonikom u plućima... globinske (belančevinaste) su — različite. što u zidovima alveola postoje nervni završeci. koja se luči iz organizma kroz pluća 154 (slika 27). 1. . Upravo u tim slu­ čajevima dolazi do najveće zasićenosti krvi i celog orga­ n i z m a kiseonikom. debljina i svojstva s a m e m e m b r a n e . Opšta površina m e m b r a n a alveola (slika 26). izazvani emocijama i si. više je i ugljenikove kiseline. Veličina . Dalje se to svoj­ stvo gubi ako ga specijalno ne uvežbavamo. usled čega oksihemoglobin slabije pre­ daje kiseonik tkivima. R a z m o t r i m o te pojmove detaljno.K" kod j e d n o g istog 155 . čistoće organizma i čovečije emocionalne stabilnosti. 3. Zato..individualna čovečija konstanta. kroz koju se vrši difuzija gasova. P o m a k p r e m a alkalnoj strani. Smanjivanje „ P k " podstiče povećavanje zasićeno­ sti krvi kiseonikom. Na primer. kad je čovek potišten. znatno stva­ ranje ugljen-dioksida. Debljina i svojstva alveolne membrane zavise od pri­ sustva sluzi na njoj. m o g u znatno da utiču na propustljivost alveolnih membrana. T o m e doprinosi i p o m a k kiselo-alkalne reakcije (KAR) krvi prema kiseloj strani.. a time i veći p o m a k prema kiseloj strani i smanjenje napona kiseonika. a kad je veseo vazduh sam prodire u pluća. Pri t o m e ugljen-dioksid i njegova koncentracija u krvi je najjača od svih već navedenih faktora koji utiču na zasićenost krvi kiseonikom i njegovo prenošenje u tkiva. čime se poboljšava zasićenje krvi kiseonikom i olakšava njegovo prenošenje oksihemoglobinom u tkiva. Iako su u hemoglobinu heminske grupe (koje sadrže gvožđe) kod svih ljudi iste. kvalitet hemoglobina i psihičko stanje čoveka.j a k o da utičemo. Ali p o s e b n o sna­ žan uticaj na „ P k " ima rad mišića ili povećana aktivnost organa. 2.

to će biti efikasniji i njegov prelazak iz alveolnog vazduha u krv i ostvariće se pri manjem parcijalnom pritisku u alveo­ lama. Ako se zadrži disanje pri udisaju. koji dospeva u mozak. Povećanje aktivnosti disajnog centra pojačava kontrakciju disajne muskulature. koji u reakciji s ugljeničnom kiselinom stvara bikarbonate. duboko disajni pokreti potpuno prestaju sve dok god se ne normalizuje sadižaj C 0 2 u krvi. Ugljen-dioksid će se. da kad prestane da diše. z b o g razlike parcijalnog pritiska ugljen-dioksida u krvi i alveolnog vaz­ duha. koja se brzo disocira pod uticaj em fermenta ug­ ljene anhidraze na vodu i ugljen-dioksid. pri zadržavanju disanja. Osiromašena kiseonikom tkivna tečnost u dodiru sa zidovima kapilara prouzrokuje difuziju kiseo­ nika iz krvi u tkivnu tečnost. ali pošto se on otuda ne odstra­ njuje („zabrana") to se i njegov parcijalni pritisak upoređuje 157 . difundira se u m e đ u tkivnu tečnost. Glavna količina ugljenikove kiseline prenosi se uz učešće hemoglobina. Zato. njegov pritisak opada. Ako čovek instinktivno uradi nekoliko dugokih udisaja i izdisaja. Zato što tkiva nepre­ kidno koriste kiseonik. Dalje. Sada ćemo razmotriti niz važnih karakteristika. a samo se mali deo ugljenikove kiseline pre­ nosi p l a z m o m . ugljen-dioksid prelazi u pluća iz kojih se izbacuje. manji je pritisak kiseonika u tkivu. Taj mehanizam dejstvuje i u suprotnom pravcu. to će veća količina kiseonika dospevati iz krvi u tkivo pri j e d n o m te istom pritisku kiseonika u kapi­ larnoj krvi. Proces odstranjivanja ugljen-dioksida podseća na pro­ ces opijanja kiseonika. povećava osetljivost disajnog i pneumotaksičnog centra. zato što se rastežu tanki zidovi vena. ugljen-dioksid se delimično direktno rastvara u krvnoj plazmi. u kojoj je njegov pritisak j o š manji. 1 što je ta razlika između krvi i tkiva veća. Već je ranije ukazivano d a j e glavni faktor. koji se stvara u tki­ vima pri oksidacionim procesima. Pri maksimalnom udisaju pritisak u grudnom košu opada ispod atmosferskog do 130-180 mm vodenog stuba. sadržaj C 0 2 u alveolnom vazduhu i krvi toliko se smanjuje. koncentracija ugljen-dioksida u krvi. a povećane aktivnosti pneumotaksičkog centra -učestalo di­ sanje. Pro­ lazeći kroz zidove tkivnih kapilara. u počet­ ku j a č e difundirati u pluća. Na sve organe koji su smešteni u grudnom košu prenosi se negativni pritisak.čoveka znatno varira i iznosi 25-65 mililitara kiseonika u jednoj minuti. što u tkivima dolazi do konstantnog rashodovanja kiseonika. To privlačenje posebno utiče na dotok krvi u srce. i već u alveolnom vazduhu održava parcijalni pritisak C 0 2 na kon­ stantnom nivou. Kad se C 0 2 ponovo normalizuje prestaje stimulacija tih centara i frekvencija i dubina disanja vraćaju se na normalan nivo. kao gas koji se dobro rastvara u vodi. a delimično se vezuje s različitim bazama i stvara bikarbonate. koje utiču na krvotok i razmenu gasova u plućima pri udisaju i izdisaju. Te soli se zatim razlazu u plućnim kapilarima s izdvajanjem slobodne ugljenikove kiseline. Zato organizam teži ka ravnoteži. Ugljen-dioksid. a postaje i veća ventilaciona površina pluća (oko 100 m 2 ) . koje ga upotrebljavaju. u kojoj je njegov pritisak manji. R a z m e n a kiseonika između krvi i tkiva je slična raz­ meni između alveolnog vazduha i krvi. Z b o g toga kiseonik difundira (prelazi) iz tkivne tečnosti u ćelije. koji reguliše disanje. koji stvaraju pluća svojim gipkim privlačenjem. nego s t o j e u međutkivnoj tečnosti. a odatle se difundira kroz zidove kapilara u krv. Povećanje 156 C 0 2 u krvi. tada u srce i pluća dolazi više krvi. Sto je veća r a z m e n a u tkivu. Toliko veliki negativni pritisak u grudnom košu izaziva „privlačenje" krvi u krupne vene što olakšava dotok krvi u srce.

radite više s dijafragmom . Za vreme z a d r ž a n o g izdisaja aktivira se jang proces . 4 . A k o se disanje razmatra s pozicija jin-jang. Podizanje temperature tela i znojenje za vreme zadržanog disanja pri izdisaju su — prvi i glavni simptom pobuđivanja energije organizma! Otuda zadržano disanje pri izdisaju . organizam odjed­ n o m počinje da upotrebljava elektrone — univerzalnu ener­ giju svega živog. manja je trajanje zadržanog disanja pri izdisaju. po­ većanje unutrašnje toplote) — jalig proces. Sve je po fiziologiji od i do. nastaje raspadanje materija sa stva­ ranjem energije (prelazak iz spoljašnjeg u unutrašnje. Prirodno.Nikad ne zadržavajte disanje na maksimalnom izdi­ saju. To naglo povećava koncentraciju ugljen-dioksida u krvi koji stimuliše disajni centar. tada se glavna disajna vežba izvodi ovako — 1 : 4 : 2 . ukoliko je čovek stariji. Polazeći od do sada izloženog. 2 . Pri izdisaju nema zadr­ ž a n o g disanja. Z a t o zadržavanje disanja pri udisaju odlično stimuliše razmenu gasova u organizmu i p o m a ž e zasićenje organizma s kiseonikom. j e r ono m o ž e prouzrokovati rastezanje plućnog tkiva. Usled toga dotok krvi u srce se smanjuje i otežava. a ugljenikova kiselina se iz krvi ne prebacuje u pluća. težina. Zadržavanje disanja pri udisanju preporučuje se u granicama 70-80% dubine m a k s i m a l n o g udisaja.tkiva upijaju (asimiluju) kiseonik. 159 . a to će se uopšte nepovoljno odraziti na zdravlje.jer je to siguran uzrok koji će da poremeti rad srca. povećanje prostora. Za v r e m e zadr158 ž a n o g udisaja aktivira se fin p r o c e s . Pri udisanju radite više dijafragmom. prelazak ugljen-dioksida iz krvi u pluća (nagomi­ lavanje. proistiću sledeće prepo­ ruke: 1 . Ako je potrebno da napravite maksi­ malni udisaj. Izdišući. a u m e r e n o međurebarnim mišićima i ramenima. prelazak iz unutrašnjeg u spoljašnji).Nikad ne zadržavajte disanje u maksimalnom udi­ saju. Pri tome. uradite ga b e z zadr­ ž a n o g disanja. Sa svoje strane povećana koncen­ tracija ugljen-dioksida u krvi p o m a ž e kivnu oksidaciju i bolje vezivanje i prenošenje kiseonika p o m o ć u hemoglo­ bina. S t o j e srce slabije.p o v e ć a v a n j e kiseonika u krvi. Zadržavanje disanja pri izdisaju preporučuje se u granicama 70-80% maksimalnog izdisaja. izdisaj (sabijanje. tada je udisaj (širenje. a preko hemoreceptora i ceo centralni nervni sistem.snažno stimuliše opštu energiju orga­ nizma. gde je 1 . Za vreme izdisaja i zadržanog disanja. lakoća. Pluća su za vreme izdisaja i zadržanog disanja pri izdisaju skupljena.vreme izdisaja za 2 puta veće od vremena udisaja. Za vreme j a k o g izdisaja. Povećanje ug­ ljen-dioksida u krvi izaziva oksidaciju krvi i naglo povećava koncentraciju vodonikovih jona. radni ciklus). Kiseo­ nik praktično ne dospeva u krv. hlađenje) —fin proces. uradite ga bez zadržanog disanja. Ako treba da uradite maksimalni izdisaj. Znači. to će se negativno odraziti na njegov rad i ceo krvotok (narušiće se funkcija k i v n o g pritiska srca). utoliko se smanjuje dubina udisaja u korist rebara.to masira unutrašnje organe i srce.vreme udisaja.zadržano disanje pri udisaju 4 puta veće od vremena udisaja i 2 . Koliko su opravdane te preporuke? Ako se osvrnemo na iskustva Jogista.s istim pritiskom u krvi i dolazi do njegovog p o s t e p e n o g povećanja u organizmu. i zato u njih dospeva m a l o krvi i smanjuje se ventilaciona površina (oko 30 m 2 ) . Ako se pri t o m e j o š zadrži disanje pri izdisaju — srce će raditi „na p r a z n o " kao p u m p a u kojoj nema vode. vremensko ubrzanje. pri izdisaju do­ lazi do drugih promena. povećanje prečnika alveola. pritisak u plućima se povećava iznad atmosferskog i dovodi do pritis­ kanja šupljih vena na delu kojim ulaze u srce.

Zbog praktikovanja višeg oblika pranajame. Pri dehidraciji jedan ili drugi ferment m o ž e da otcepi samo određene a t o m e vodonika. I na kraju. Taj tok elektrona dobio je naziv „elektronske kaskade". sušenje. nukleotid gradi blok n u k l e i n s k e kiseline. Na kraju krajeva kiseonik reaguje s j o n i m a vodonika i elek­ tronima koji su predali energiju i pretvara se u vodu koja se izbacuje iz organizma. čovek oseća levitaciju (lebdenje.daje energiju. entropije. molekuli hran­ ljive materije (ugljenih hidrata. ĆELIJSKO DISANJE Celijskim disanjem naziva se celokupan fermentacioni proces u svakoj ćeliji. Posledica takvog disanja je znojenje tela i odstranjivanje nečistoća iz organizma. Vezivnu energiju. jogisti samo povećavaju v r e m e i vežbaju tri vrste pranajame. Sada razmotrimo taj proces sa stanovišta destrukturizacije. usled kojeg se razlazu ugljeni hidrati. zadržanog disanja i izdisaja. 144 i 72 sekunde. koji zauzimaju određeni prostorni položaj u molekuli. Niz takvih uzastopnih cepanja razlaže materije složene strukture na osnovne sastojke. dok se potpuno ne potroši energija elektrona ili dok se ne uskladišti u vidu energije hemijskih veza ( A T F ) 3 .Dišući u ritmu 1 : 4 : 2. Takvim disanjem telo počinje da drhti zbog prolaska snažne ener­ gije. sjedi­ njeni s kiseonikom (voda) i ono što ostaje od supstrata podleže lučenju. pri kojoj udisaj. koji se sa većeg energijskog nivoa spušta na niži energijski nivo. 96 i 48 sekundi to se naziva srednjom pranajamom. zadržano disanje i izdisaj traju 12. rafiniranje.). raspada). a dole je . on se može predstaviti u vidu niza vodopada. koja se oslobađa. 160 161 . m a s n e kiseline i aminokiseline na ugljeniČnu kiselinu i vodu. Na taj način.održavanje sopstvene strukture belančevina. masti. 36 Specifična jedinjenja. destruktuirajući hranljive materije. 48 i 24 sekunde pred­ stavlja niži oblik pranajame. A k o je hrana prethodno bila destruktuirana (termička obrada. Biološki korisna energija je tok elektrona. koja obrazuju sistem p r e n o s a elektrona i koja n a i z m e n i č n o oksidiraju i obnavljaju se. Na samom vrhu je „ v o d a " — hranljiva materija. Svaka molekula hranljive materije ima svoju sopstvenu prostornu strukturu. Pranajama. p o k r e t a č života. K a d v r e m e udisaja. Stoga se snaga ishra- 37 A T F : m o l e k u l zvani adenozim-trifostat. tj. koje iznosi 36. nazivaju se „ c i t o h r o m i m a " . belančevina) odu­ zimaju protone (tj. dok je potpuno ne preda.„odrađena v o d a " . To se dešava ovako: p o d dejstvom fenuenata. zadržanog disanja i izdisaja dostiže 24. Dalje. koristi naš organizam za sopstveno jačanje . soljenje. od kojih svaki vodopad okreće turbinu . iz koje će se uzimati elektroni i protoni (supstrat).elektroni i protoni sa smanjenom energijom. Radi bolje očiglednosti. atome vodonika). viši oblik pranajame predviđa najduže vre­ me udisaja. zatvo­ rene u preostalim prostoru im vezama. masti. a zajedno s njima i elektrone. tada će za naš organizam preostati m n o g o manje energije. Taj proces je poznat pod nazivom dehidracija 3 5 . drugi fermenti oduzimaju elek35 Predaja elektrona p r e k o sistema za prenošenje elektrona vrši se n i z o m u z a s t o p n i h reakcija oksidacije-obnavljanja koje se u o p š t e nazivaju „biološka oksidacija". MS) tela i priliv velikog blaženstva. sitnjenje itd. organizam održava strukturu sopstvenog tela na stabilnom nivou. ug­ ljenih hidrata idr. koja se naziva akceptorom 3 6 . a oslobođena biološki korisna energija se koristi za životnu delatnost ćelija. Oduzeti elektroni prenose se na specijalnu materiju. trone od primarnog akceptora i prenose ga na drugi i tako dalje.

izbacuje iz organizma elektrone sa smanjenim 162 energijskim potencijalom u vidu konačnih produkata des­ trukturizacije . czin i šenj . Ako se šenj održava . a ako se gubi . da svake minute u svim ćelijama tela u molekulima asimilovanih hranljivih materija u procesu biološke oksidacije prelazi u kiseonik 2. Prema tome. Ci. utiče na asimilaciju kiseonika u organizmu). razjasanimo ulogu nekih m a t e ­ rija u životnom procesu. orjentišući sav disajni proces na stabil­ no održavanje ugljenika u vidu ugljen-dioksida i drugih njegovih jedinjenja.to je naziv za energije. ima skro­ m n u ulogu .smrt.13 volti. aktivira genetički aparat ćelije. Smanjivanje ugljenika i njegovih jedinjenjau organizmu odmah se ispoljavana sve životne važne procese. „CI" I „PRANA" Sasvim je nejasno šta se podrazumeva pod pojmovima „ c i " i „prana". Bol je izračunao. da svaki atom kiseonika za stvaranje molekule v o d e zahteva dva atoma vodonika i dva elektrona. Osnovna energija .ugljen-dioksida i vode. elektroenergije. koje održavaju čovečiji život i od kojih n e m a ništa dragocenijeg na svetu. czin i Senj. Kiseonik.ci.ćelijsko. Velika energija — czin je glavna čovečija energija. i činjenice.život. B o l j e napravio prora­ čune. S pozicije biogenih elemenata. Prelaženje elektrona iz supstrata u kiseonik odgovara razlici potencijala 1. volti pomnoženi s amperima daju vate. već u strukturi hrane. To je impozantna veličina: j e r kroz običnu sijalicu od 100 vati prolazi struja jačine samo oko 1 ampera. ukupna j a č i n a struje dostiže 76 ampera. tj. Shodno tome.regulator životnih procesa (menja KAR. Ne azot. U n e s i m o novine u tu veoma staru teoriju. Polazeći od navedenog. O n a izaziva udisaj i izdisaj.9 vati. već od struktuirane hrane. Polazeći od upotrebe kiseonika od strane organizma od­ raslog Čoveka u stanju mirovanja (264 cnrVmin). skuplja se u grudima i odstra­ njuje se kroz nos i ždrelo.13 x 76 = 85. snaga energije koju upotrebljava čovečiji organizam približno je jednaka snazi koju ima 100-vatna sijalica. Ugljen-di­ oksid . Njihov opis daje se u nerazumljivoj ter­ minologiji koja je teško primenljiva u praksi. koji se koristi pri disanju. Eto tako se ostvaruje treći stepen disanja . Pri kojem se najveća količina ugljen-dioksida dobij a konzu­ miranjem hrane koja sadrži ugljene hidrate.od m a s n e i belančevinaste hrane. 3. već ugljen ik je osnova života. Z b o g toga organizam teži svim silama da ga sačuva. tako d a j e 1. ali se ipak pri tome u organizmu koristi znatno manje struje pri znatno manjim naponima. a najmanja . izazivajući brojna oboljenja.šenj. koji pokazuju koliko se električne energije stvara u organizmu pri cepanju supstrata na vodu i ugljen-dioksid. a one koje su izložene destrukturizaciji — daju n a m energiju u obliku elektrona. E. ćelijsko disanje predstavlja proces stva­ ranja elektrona. 163 . održava organizam i nastaje iz hrane. 2.ne ne sastoji u kalorijama.86 x IO 2 2 elektrona. nastaje prilikom začeća. tj. ugljenik (18%) je veza koja spaja kiseonik (70%) i vodonik (10%). U drevnim kineskim traktatima govori se o „tri dragocenosti": ci. D u ž i n a života ne zavisi od site. Konačni produkti destrukturizacije hranljivih materija su: Voda koja nam daje sredinu za životne procese. 1. Hranljive materije namenjene su za stvaranje strukture našeg tela. Duhovna energija .

posredstvom brojnih nervnih vlakana. Ali glavna apsorpcija slobodnih elek­ trona obavlja se u gornjem nosnom kanalu. koji dospevaju u naš organizam zajedno s vazduhom. Zahvaljujući 165 . U njima se kaže da se prana nalazi u svemu: u hrani. Hranljiva prana . induske i savremene traktate s kojima se već m o ž e raditi. D i s a j n a p r a n a . Hranljiva prana nalazi se u hrani i u vodi i održava fizičko čovečije telo. Destrukturizacija hrane u ćelijama čovečijeg organizma sa stvaranjem slo­ bodnih elektrona i jeste „osnovna c i " koja održava fizičko telo 38 Primedba prevodioca. P r e m a tome.slobodni elektroni i aerojoni.najfinija od svega finog. U svakom dejstvu uma ili tela čovek koristi snagu. Proces stvaranja energije iz hrane već smo razmotrili.čudo prirode. Hipotalamus . Mi živimo u okeanu prepunom elektrona (500-5000 u c m 3 ) . povezane su sa svim delovima nervnog sistema. već na odgovarajućim somatosenzornim delovima kore mozga. Ti receptori stvaraju mirisna polja. mi smo uvezali u jedinstvenu š e m u drevne kineske. hipotalamus je — tipična endokrina žlezda koja luči specijalne h o r m o n e .czin. k a o i ćelijsko disanje.Vedama i Upanišadama. S mirisnih glavica električni potencijali predaju se na drugi nivo komutacije (prebacivanja) . pipanje. a endokrini sistem reguliše ak­ tivnost svih bioloških procesa u organizmu. 164 Disajna prana .U drevnim induskim zapisima . ukus) na tercijarnom nivou ne završava se u hipotalamusu. hibrid nervnog i endo­ krinog sistema. u induskim zapisima.slobodni elektroni koji se nalaze u prostoru oko nas. ravnoteža. Energija Kundalini.p r a n e .Kundalini Sakti : glavna energija koja održava čoveka. Sad razmotrimo svaku od tri energije. m kojem se nalaze receptori miris.periformnu koru. To je šenj. sluh. Do toga dolazi na sledeći način (si. pri čijem nadraživanju se šalju snažni nervni impulsi u mirisne glavice. 3.nektar) 3 8 . koju stvara Kundalini Sakti". koje se sastoji iz ćelija nervnog s i s t e m a . u vazduhu i okolnom prostoru. 2.žlezde-regulatora mnogih delova endokrinog sistema.n e u r o n a . a s nje na treći nivo . Ni j e d a n od drugih analizatora (vid.to je tipično nervno tkivo. ona čuva tajnu nastanka i potok (bujicu) divne ambrozije (jelo koje daje besmrtnost . 1. koja je puna s nervima koji povezuju njenu sluzokožu skoro sa svim telesnim organima dolazi do upijanja (apsorpcije) tih elektrona. Disajnaprana nalazi se u vazduhu i održava pransko (energetsko) Čovečije telo. koje se nalaze u lobanji ispod mozga.limbički sistem u hipotalamusu. Logično ona se može uporediti s holografskim čovečijim telom. dajući snagu svim fiziološkim procesima u organizmu. U o d n o s u na čoveka. „ K u n dalini Šakti .do stimulacije organa. koja ističe iz Brahmana. a preko nervnih kanala . 28): kad vazduh prolazi kroz nosnu duplju. To je „velika energija" . Posebno se ističe univerzalna energija K o s m o s a . takođe se navodi o nekoliko vrsta energije . Energija Kundalini —holografsko polje koje nosi infor­ maciju o svim životnim procesima u organizmu. takođe se govori o tri vida energije: hranljivoj i disajnojprani i ener­ giji Kundalini.izvor svih vrsta energije u čovečijem organizmu. Te ćelije. S druge strane. Nje­ ni h o r m o n i regulišu rad hipofize .energija. koja je predstavljena u hemijskim vezama hranljivih produkata. koje održavaju čovečiji život. S j e d n e strane . Njenim sijanjem ozarena je Vasiona.

hipotalamus. pluća i skuplja se u grudima. disanje upravo posredstvom lanca: nos. miris. fermenti — o m o ­ gućuje da se upravlja unutarćelijskim reakcijama. U tome je suština 3 9 T o j e d o k a z a n o s a v r e m e n i m n a u č n i m istraživanjima. ali njeno stvaranje zavisi od „velike ener­ gije" . Kvalitet i brzina probave (otcepljenje elektrona od hranljivih supstrata) zavise od aktivnosti probavnih fermenata. Ali i fermenti nisu aktivni sami po sebi i njih treba aktivirati. d) Z a v r š n i nivo disanja . ali specijalizovane reak­ cije endokrinog sistema. neće se probav­ ljati sama od sebe.neobičnoj građi. a posred­ stvom lanca: pluća. akupunkturni sistem. . Organizam mora da upravlja brzinom fermentacionih reakcija i da dostavlja energiju pojedinim sistemima. hipofiza. O t o m e govore induski zapisi i kineski traktati. posebno termički obrađena. Pročitajte po­ glavlje o a k u p u n k t u r n o m sistemu. Eto tako.glavne čovečije energije. P o m o ć u spoljašnjeg disanja m o ž e m o regulisati tok svih unutarćelijskih p r o c e s a : n a g o m i l a v a t i C O . u spore. Zato se i dešava. Zato je hipotalamus . ždrelo. a dovođenje potrebne energije p o m o ć u akupunkturnog sistema koji dostavlja slobodne elektrone s velikom kinetičkom energijom.ćelijski. koja dospeva u organizam. H o r m o n i e n d o k r i n o g sistema upravljaju a k t i v n o š ć u ćelijskih t e r m en a ta. hipotalamus pretvara brze signale. a) V a z d u h . Ovde je važno da se shvati sledeće: hrana. c) Iz p l u ć a u krv d o l a z e kiseonik i s l o b o d n i elektroni u p u n k t u r n i sistem. koji dolaze iz nervnog sistema. endokrini sistem. fermenti . aku- 166 . nje­ gova otpornost na nepovoljne spoljašnje faktore zavisi od aktivnosti fermenata. koja dospeva kroz nos. Zbog čega oni postaju aktivni? Aktivnost fermenata zavisi od dva faktora: upravljač­ kog i energetskog.glavni regu­ lator vegetativnih (koji se obavljaju nesvesno) procesa i energetske razmene. b) Hipofiza luči h o r m o n e koji upravljaju a k t i v n o s t i m a e n d o k r i n o g sistema. koliko od pravilnog disanja 3 9 . Uopšte aktivnost našeg organizma. da fizička snaga i životne manifestacije ne zavise toliko od hrane. Upravljanje se postiže pomoću endokrinog sis­ tema. aktivirati unutarćelijske p r o c e s e i ćelijsku sintezu. koji dolazi u n o s n u duplju p r e k o mirisa s t i m u l i š e h i p o t a l a m u s a on hipofizu. iako „osnovna energija" nastaje iz hrane.snabdevanje unutarćelijske reakcije energijom u vidu slobodnih elektrona s velikom kinetičkom energijom.

Odavde slede dva zaključka: s t o j e veća površina pluća. ali ih ne rastezati. Zašto? Kad čovek trči ili fizički radi. Z b o g toga se disanje (pranajama) u sistemu Joge nalazi iznad kretanja (asana). Na primer.primami moždani mehurovi. Prošavši kroz niz uzastopnih metamorfoza. imate veoma dobre šanse da pravilno dišući zasićujete svoj organizam energijom i da savladate svoju bolest. oni odmah pro­ rade i rasejavaju se u vidu toplote. Autor daje sebi za pravo da da sledeće tumačenje te energije i proces njenog nagomilavanja. njeni krajevi se zadebljavaju i izdižu iznad p r i m a m e ćelijske ploče.hipotalamus itd. trčanja.izbaciti iz pluća što je m o g u ć e više vazduha koji ne sadrži slobodne elektrone (aerojone). veća količina slobodnih elektrona može dospeti u naš orga­ nizam. D u h o v n a energija (energija Kundalini) .disanja (pranajame). Nervna materija mozga sastoji se 8 0 % iz vode. gde se naknadno formira glava. a kroz pluća . pojavljuju se tri specijalizovana nadimanja . mi upravljamo telesnim funkcijama.je najfiniji oblik energije koja je prisutna u našem telu. pri udisaju je . Sad nam je postao jasan ritam disanja 1 : 4 : 2 . koja se naziva embrionalnim diskom. U početku se stvara ćelijska ploča. veća količina elektrona će prodirati u organizam. kinetička energija elektrona se troši za održavanje aktivnosti fermenata. a trajanje zadržanog disanja omogućuje da se aktiviraju receptori u organizmu i u plućima i z b o g toga oni mnogo bolje apsorbuju i prenose elektrone u akupunktumi sistem. Jogisti kažu da život nije ništa drugo. Na njenoj sredini nastaje primarna nervna ploča. Zadejstvuju se potpuno isti mehanizmi: kroz nos . stvarajući nervnu cevčicu. Nervna ploča brzo raste. Zadržano disanje pri udisaju omogućuje pro­ puštanje maksimalne količine slobodnih elektrona kroz plu­ ćne m e m b r a n e . nego visokofrekventna struja. Ostali deo nervne cevčice pretvara se u koštanu srž. „ m e k o t e m e " (fontanela) kod dece poslednje se okoštava od svih kostiju lobanje. Zato se izdisaj vrši dva puta duže i više s povlačenjem dijafragme naviše. zadebljavaju akupunkturni kanali i širi se i postaje kompaktnije plazmeno telo (pransko telo). Više energije nago­ milava se u čakrama. koja već ima segmente.. što omogućuje da se organizmu dostavi povećana količina slobodnih elektrona. koncentrisana u mozgu i n koštanoj srži i koja preko nerava dospeva u sve uglove tela. a kod čuvenih senzitiva (na primer.. što se duže vremena zadržava ta površina pluća. a možete da dišete. oni cirkulišu u akupunkturnom sistemu i do­ v o d e do porasta snage tog sistema. U p ­ ravo zato se statično vežbanje u Jogi i Cigunu (stajanje uspravno) više ceni. K o d odraslog čoveka gornji kraj cevčice ima fini otvor. Da bih samom sebi razjasnio suštinu ovog pitanja. Jogisti to mesto na temenu nazivaju „Brahma-Rand h r a " („Brahmina r u p a " ) . Zadatak izdisaja je . Na tom kraju cevčice. Glavno. Zato ako ste nepokretni z b o g bolesti. Svaki segment je odgovoran za formiranje specifičnih struktura mozga. Drugi je slučaj kad čovek sedi bez ikakvih pokreta i diše. Disanje se aktivira i za v r e m e fizičkog rada. Tako. tj. Upravljajući disanjem (pranajamom). kod Vange) ono nije ni zaraslo.akupunkturni sistem itd. Pošto se oni ne rashoduju. nego dinamika. koji su predložili drevni jogisti. postepeno produžujući zadr­ žano disanje pri udisaju. a posle nekoliko dana se približavaju jedna drugoj i srastaju po srednjoj liniji. koje u sebi sadrži 169 . ali se ne postiže takav efekat u nagomilavanju energije i jačanju tela. Ta energija nije ništa drugo do hronalno polje čoveka. I j o š j e d n o važno objašnjenje. vra­ tio sam se na embrionski stadijum i pogledao kako se stvara centralni nervni sistem.potpuno raširiti pluća. nervna cevčica se pretvara u mozak i u koštanu srž. ali pri t o m e ne izbacivati ugljen-dioksid.

ona je njen kondenzator. izabere zračenje koje po svojoj frekvenciji najbolje odgovara našem o r g a n i z m u 4 0 . nije ništa d r u g o n e g o zračenje h r o ­ n o n a koji nas p u n e energijom. kao telo misli ili holografsko telo koje se vidi u „zra­ cima Kirlijana". Da bi konstantno postojalo „osvetljavanje" holograma (si. Crvenkasto-žuta boja u p r a v o i sadrži h r o n o n e o d g o v a r a j u ć e frek­ vencije.o b n a ž i t i svoje telo. 30). j e d n o od m n o ­ gih. Tako se kosa ne samo kon­ centriše. koje padaju na čoveka. 29). a najjače zračenje potiče od Sunca. od mnoštva tih zračenja. Voda odlično prima i otpušta hronalnu ener­ g i j u . koje se nalazi u koštanoj „futroli" je rezonator-akumulator i preraspodeljivač te energije.Strelice. po I. O s n o v n i uslov za biranje h r o n a l n e ener­ gije je . Hronalna materija „ v o l i " da se koncentriše (da se zguš­ njava) na granicama razdvajanja sredina. Hronalnih zračenja u prostoru o k o nas ima previše (si. Nervno tkivo. a na glavi i u samoj glavi ima ih nekoliko. O d m n o š t v a hronona. naš o r g a n i z a m apsorbuje s a m o h r o n o n e p o t r e b n e frekvencije. potreban je odgovarajući konstantan dotok te ener­ gije spolja. Zadatak našeg organizma je da. su hrononi različitih frekvencija. Ti hrononi se k o n c e n t r i š u u nervnom s i s t e m u o d a k l e p o ­ n o v n o zrače radi stvaranja holografskog tela. pri čemu hronalnu energiju najbolje odabire i akumulira glava. Površina velikog mozga 171 170 . Hronalna energija ispoljava svoje prisustvo. potpunu informaciju o svim životnim procesima organizma. Hristu. Kosti predstavljaju filter koji 40 U d a t o m slučaju reČ je s a m o o j e d n o m ispoljavanju u n i v e r z a l n e K u n d a l i n e Šakti. nego i usmerava u glavu. A n đ e o Svetlosti. propušta i naknadno kondenzuje (po principu efekta šupljih struktura) hronone odgovarajuće frekvencije.

stabilise svoje holo­ grafsko telo na račun energije destrukturizacije. koja radi na energiji destrukturizacije hrane. to znači da ta hrana nepovoljno utiče na vas. Ako vam se spava posle jela (pod uslovom da se niste prejeli). duhovna energija (jedan od oblika Kundaline) održava holografsko telo i upravlja disajnom i bran lj ivom energijom.fizič­ kog i finog . i samo u tom slučaju m o ž e se postići savršeno zdravlje i maksimalno trajanje života. da je čovečiji organizam biomašina. jača hologram. iz orga­ nizma se zrače hrononi sa smanjenom potencijalnom ener­ gijom. naročito na Istoku. birajući ono koje mu je potrebno. San obnavlja. ali ja nisam bio tada taj čovek koji bi živeo zbog parčeta hleba — ja sam u to v r e m e živeo zbog Vasione. sve tri prane (energije) moraju biti međusobno uravnotežene. Pri tome. Na taj način organizam konstantno „filtrira" kosmičko zračenje. vazduha i kosmičkog zračenja. evo čega se seća P. pra­ vilno odabrana hrana i uzimanje sopstvenog urina veoma jača holografsko telo. te je zato oblik frizure kod drevnih mu­ draca. Hrana jača fizičko telo. Ivanov („Istorija P a r š e k a " ) : „Nailazio sam na takvo strujanje vazduha. već u same o č i ! " Osećaj pritiska na glavu veoma pomaže asimilaciju hronalne energije. ali smanjuju fizičko. Prema drevnim indijskim zapisima. Kako se kaže. U zaključku bih istakao. To dovodi do gušenja kao i u prvom slučaju. Naravno. koja je na moje telo padala s visine. Oblik lobanje je kao i oblik jajeta da bi p o m o g a o „zatvaranje" i koncentraciju h r o n o n a 4 1 . glava je . M S ) omogućuje odabiranje produkata ishrane odgovara­ jućih frekvencija.holografskog tela. i tu je protivurečnost između kompaktnog . 172 173 . Na primer. a njeni finiji sastavni delovi jačaju pransko i holografsko telo. Otuda se sva energija preraspodeljuje naniže po k i č m e n o m stubu i dalje se koristi za stvaranje rukovodećeg modela . Između ta dva tela treba pronaći odgovarajuću ravnotežu koja će doprineti opštem boljitku. koji o m o g u ć u j e da se energija akumulira i da se p o m o ć u nje lece ljudi. Eto. K.yfsoma\ koji daje telu život. (smanjuje energiju hronalne čestice). a na njihovo mesto iz glave i koštane srži dolaze novi. M o g a o bih zamoliti čoveka da nešto pojedem.najvaž­ niji deo tela. Navedeno objašnjenje autora u izvesnoj meri objašnjava taj proces i preporučuje da se svesno radi u tom pravcu. a shodno tome povećava se i površina koncen­ tracije. Sa smanjivanjem potencijala hronalnog polja. Disajna prana održava pransko (energijsko) telo i kontroliše procese nasta­ janja energije iz hrane. Neki ljudi osećaju zračenje hronalne energije. Hranljiva prana (energija hrane) održava fizičko telo. „ne u obrve. Izbor produkata ishrane klatnom (frekvencijama. Trčao sam vrlo brzo po posejanoj pšenici. iz koje struj i naniže „nebeski nektar" . da nisam morao da ga se bojim kao glavnog izvora.holografskog tela. Umerena. koja im s visine pada na glavu.je puna brazda i vijuga koje znatno povećavaju njegovu površinu. predstavljao posebnu lopticu ili upredene pramenove kose na glavi. destruktuira ga 41 N a tom principu zasnovan j e „Rajhov a k u m u l a t o r " . To je zato što se u organizam unosi hrana druge rezonantne frekven­ cije nego što je naša. ali svojim hologramom „ g a s i " fino holografsko telo. a prerađeno zrači napolje u vidu različitih polja: električno. a s visine sam uvlačio vazduh u sebe da bih se zasitio i da ne moram da j e d e m . magnetno itd. toplotno.

rušilačko (destruktivno. po prirodi žen­ stveno (jinsko). U drevnoj i kod nas malo izučavanoj Svara-jogi (jogi zvuka) ovako se navodi o disanju kroz levu nozdrvu.oni preživljavaju. muško (Jangsko) po prirodi. rasprave (bo175 S obzirom na to da je naš život vezan i za jezik. takođe.DISANJE I RAD MOZGA Rad mozga u m n o g o m e zavisi od vrste disanja. Disa­ nje kroz levu nozdrvu je lunarno zračenje. M S ) leve i desne. Shodno tome. Takvi ljudi ne žele da p r e u z m u obavezu i odgovornost za održavanje sopstvenog zdravlja i poro­ dičnog blagostanja . analizu. Desna hemisfera. ono privremeno povećava životnu snagu i izdržljivost. Za vreme prohladnih noći pre­ poručuje se da bude otvorena desna nozdrva. U tom slučaju nam p o m a ž e i disanje. da disanje kroz levu nozdrvu pomaže hlađenje mozga. Retko ko se upitao. U traktatu „ D ž n a n a Svarodaja" preporučuju se radnje koje poboljšavaju blagostanje u to v r e m e i kad se diše kroz levu nozdrvu. sintezu. Disanje kroz desnu nozdrvu aktivira telo. dišući naizmenično kroz j e d n u i drugu nozdrvu. O disanju kroz desnu nozdrvu navodi se sledeće.niko neće ozbiljno da radi na sebi već očekuje brzi uspeh. reč. i sam predstavlja linearno dejstvo za posti­ zanje nekih ciljeva. Ta zakonitost ispoljava se i u procesu lečenja . da bi se iz­ balansirao uticaj hladne noći na organizam. ženstvena i emocionalna po prirodi. Upravo zbog tog razloga većina ljudi je lakovema. Višegodišnja iskustva jogista ukazuju na to. Kao što su nedavno naučnici ustanovili. čovečiji embrion ima j e d a n otvor koji se zatim pregradom razdvojio na dva i formirao nos itd. a kroz desnu . kroz koju se pretežno diše. m u š k o m i racionalnom po prirodi.zagrevanje. leva strana je magnetna. Za vreme žarkog (toplog) dana. stimuliše odgovarajući deo tela. Frek­ vencija disanja i naizmenično disanje kroz levu ili desnu nozdrvu mnogo utiču na funkcije mozga. Zato većina ljudi treba da stimulišu desnu hemisferu mozga s ciljem da je 174 . preporučuje se da leva nozdrva bude otvorena. Disanje kroz levu nozdrvu daje energiju mozgu. pogub­ no) i na osnovu toga. koji su u vezi s podsvesnim nivoom. važna kao i leve. D e s n a strana (desno) smatra se elek­ tričnom. da bi se izbalansirala sunčana energija koja nam dospeva u dnevno vreme. N a š mozak sastoji se iz dve polulopte (hemisfere. zašto i m a m o dve nozdrve i j e d n o grlo za disanje? Ja sam propratio nastajanje spoljašnjih disajnih organa na čovečijem embrionu trudnice i razjasnio da. m o ž e m o da harmonizujemo rad mozga. obratno. iako je funkcija te hemisfere. površna i ne prodire u suštinu problema. Z b o g toga gubi se unutrašnja harmonija i čovek se razvija jednostrano. u početku. Di­ sanje kroz desnu nozdrvu predstavlja sunčano zračenje. Zato ona znatno zaostaje od leve hemisfere. za svoj razvoj ne dobij a dovoljno emocionalnih stimulusa i intuitivnog pothranjivanja. N a v o d i m o nekoliko njihovih funk­ cija: Leva hemisfera mozga Logička ili analitička funkcija Diskretnost Rečitost Računanje Uzastopnost (naizmeničnost) Desna hemisfera mozga Emocionalna ili intu­ itivna funkcija Neprekidnost Cutljivost Geometrija Paralelnost usavršavaju i harmonizuju. leva hemisfera svakodnevno stimuliše svoj razvoj i veoma je razvijena. Svaka hemisfera upravlja samo funkcijama koje su joj svojstvene. i ono hrani i čisti. da svaka nozdrva. Prema tantrama. Disanje kroz desnu nozdrvu preporučuje se za fizički rad.

Kao lekar znao je d a j e lečenje m e d i k a m e n t i m a beskorisno.disao je snažno punim plućima. koja je u sastavu Sibir­ skog odeljenja Akademije nauka. Dobijeni podaci obrađeni su na elek­ tronskim računalima i dobijene su matematičke zavisnosti između funkcija. glavobolja. U jednostavnom i dostupnom metodu is­ traživanja rezultati su pokazali: 1. Budući da se sam bavio problemima te bolesti. stezanje slepoočnica. detaljno izučio funkcionisanje bolesnog i zdravog organizma. remeti rad 700 fermenata i 20 vitamina! Z b o g toga se ometa razmena materija i energije u orga­ nizmu osnovi života. disanje kroz cevčicu i „disanje embriona". Kad je. pogoršanje rada srca i opšta slabost. Krvni pritisak 220/120. duboko. dovodi do spazmi bronhija i krvnih sudova i do nngomilavanja sluzi u organizmu. Z b o g toga.renje) i takmičenja (utakmice). 176 usporavao disanje. nastala je teorija. obratno. što se ugljen-dioksid 25 puta brže ispira iz organizma nego kiseo­ nik. Butejko je počeo da eksperimentiše . Butejko je zatim u laboratoriji „Klimatske biologije". Aktivirajući disanje kroz levu nozdrvu danju. Smanjivanje ugljen-dioksida u ćelijama pobuđuje će­ lije (smanjuje prag pobuđivanja)..duboko disanje koje tu kiselinu ispira iz organizma. M e t o d B u t e j k o . i 10. Za tu godinu i po dana treba da pronađe nešto što nije trivijalno. Za vreme školovanja u višoj medicinskoj školi k o d njega se pojavila zloćudna (maligna) hipertonija opšteg oblika. bolovi u srcu i mnogo drugog. oživljavao je posle nekoliko minuta. Zaštitna reakcija. posmatrajte se u ogledalu kad vam je zapušena jedna nozdrva. a kroz desnu noću. 3. izračunao je da bi mogao da živi približno godinu i po dana. zbog ispiranja ug­ ljenikove kiseline. Da biste se uverili u pravilnost sve navedenog. usled gubitka ugljen-dioksida u or­ ganizmu. Butejko tvrdi da postoji jedna bolest . M E T O D IZBORA „ H R A N L J I V E P R A N E " Metod izbora „hranljive p r a n e " treba sbvatati kao pro­ ces stvaranja povoljnih uslova u organizmu radi kvalitetne destrukturizacije hrane na ćelijskom nivou (ćelijsko disa­ nje). Polazeći od sopstvene prakse. Noću između 9. m o ž e se povećati životna snaga i produžiti život. 2. Konstantin Pavlovič Butejko nije slu­ čajno otkrio sopstveni metod disanja. Rezultat disanja .vrtoglavica. Butejko se oduvek interesovao za medicinu i on se posle završene srednje stručne škole upisao u višu medicinsku školu. Obično se stiće utisak da je odgovarajuća polovina tela nemoćna i odrvenela. koja je naučno potvrđena. To pobuđuje nervni sis­ tem sa svim štetnim posledicama koje otuda nastaju.duboko disanje i da ona ima 150 simptoma! N a v o d i m o nekoliko simptoma bolesti dubokog disanja koji 177 . dolazi do njegovog deficita. Povećanje dubine disanja ne povećava kiseonik u ćelijama našeg organizma. Sticajem okolnosti i dobra m o ć opažanja pomnoženi sa znanjem omogućili su mu da to uspešno uradi. septembra 1952. Promena unutrašnje sredine ćelija. Stožer tog metoda je dejstvo uglje­ nikove kiseline u organizmu. Rezultat je pogoršanje uslova prelaska kiseonika iz hemoglobina u tkiva (Verigo-Borov efekat) i nastupa kiseoničko gladovanje celog organizma. već obratno. P. Za tu svrhu najbolje su tri metode disanja: metod voljne likvidacije dubokog disanja Butejko K. 4. a uzrok oboljenja . pomoću savremenog ure­ đaja koji istovremeno snima 24 parametra o stanju čovečijeg organizma. a koje bi mu spasilo život. nesanica.

krtost krvnih sudova i kapilara. u podbradku itd. između ostalog: znojenje. eozinofilije. učestalo duboko disanje uz učešće dopunske disajne muskulature. ekstrasistolija. nesanica. pojačanje ili slab179 . često podrigivanje (recidiv. nesta­ bilnost telesne temperature tipa termoneuroze itd. teleangiektazija. diskinezija žučnih kanala. disajna aritmija ili povremeni osećaj nedostatka vazduha. slaba koncentracija. bizo fizičko zamaranje. poremećaj u držanju tela. nikturija i druge. povećanje staračke dalekovidosti. prolivi). Koštano-mišićni aparat: slabost mišića. a u vezi s tim i krvarenje desni. pore­ mećaj ili gubitak ukusa. napadi astme pri fizičkom opterećenju i za vreme mirovanja. slabljenje pamćenja. Vegetativni nervni sistem: diencefalne i vegetodistonične krize. osećaj pulzacije u raznim delovima tela. intersticijalna pneumonija. grčenje mišića. gubitak pauze posle izdisaja i za v r e m e mirovanja. belančevine u mokraći. zimogrožljivost. M Š ) . povraćanje. narušavanje m e n ­ strualnog ciklusa. bolovi pri pokretanju očiju naviše ili u stranu. brzi umni zamor. neki oblici gastritisa i čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu itd. zimogrožljivost udova i drugih delova tela. mozga. Nervni sistem: glavobolja (ponekad slična migreni). šum u ušima. otežano disanje kroz nos za v r e m e mirovanja i pri manjem fizičkom opterećenju. vrtoglavica. osećaj ograničenosti pokretanja grudnog koša (stešnjenost u grudnom košu). oslabljen sluh. povećano zgrušavanje krvi. strah od zagušljivosti. srca. hiper. 178 hronični tonzilitis. apatija. laringitis. plabovitost. muka. naglo hlađenje i zagrevanje. smanjenje alkalnih re­ zervi krvi. najčešće osetljivosti udova). Sistem disanja: spazme grkljana i bronhija (napadi astme). podmukli bolovi u mišićima. povećanje i poremećaj apetita. grip itd.nestaju tokom procesa njegovog eliminisanja m e t o d o m voljne likvidacije dubokog disanja (VLDD). Srčano-vaskularni sistem i sistem krvotoka: tahikardija. fibromi. suvi kašalj ili sa sluzi.. spontani pneumotoraks. akutni emfizem pluća. meteorizam. tremor.ili hipoglobulija. Endokrini sistem: simptomi hipertireoze. narušen san. mreža pred očima itd. gorušica. povećanje interokularnog pritiska.. bubrega. maksilarni sinuzitis. pogoršanje vida. vaskularne krize. parestezija (uključujući potpuni gu­ bitak svih osetljivosti. Sistem probave: smanjenje. varikozno proširenje vena i hemoroida. hlađenje. debljanje ili mršavljenje. deformacija grudnog koša. otečenost iznad ključnjače (emfizema vrhova pluća) itd. čeoni sinuzitis. pojave patološkog klimaksa. bronhoektaze. povećanje ili smanjenje arterijskog pri­ tiska. gubitak osećaj a mi­ risa. trzanja u snu. bezrazložna drhtavica. elektrolitni poremećaji. radikuliti itd. osećaj nepotpunog udisaja. sanjivost i drugo.. bronhitis. osećanje bezrazložnog straha. paroksizmalna tahikardija.infarkt miokarda. česta krvarenja iz nosa itd. tik (grč). toksikoza trudnoće. drhtavica raznih grupa mišića. dizuretiČne pojave. insult. suvišno lučenje pljuvačke ili suvoća u ustima. nesvestica (ponekad s epileptičnim grčevima). smanjenje parcijalnog pri­ tiska kiseonika u arterijskoj krvi u početnom stadijumu bolesti i suprotne promene na završnom stadijumu bolesti itd. spazme jednjaka i želuca (bolovi u desnoj podrebrici. kolitis (zatvori. bolovi u predelu srca. različita svetlucanja u očima. spazam krvnih sudova udova. impotencija itd. sklonost prehladnim oboljenjima. a u vezi s tim katar disajnih puteva. pulzirajući šumovi u ušima. suvoća u ustima ili u nosnom ždrelu. prolazna razrokost. najčešće grčenje mišića nogu (mišića listova nogu i mišića stopala). stenokardija.). razdražljivost. rinitis po tipu vazomotornog rinitisa. trombi (tromboflebitis). različiti bolovi u grudnom košu. promene u krvi.

u stvari. akrocijanoza. maksimalna pauza (MP) . hipoksija tkiva. koliko ti pokazatelji odstupaju iznad ili ispod propisane n o r m e — vi ste izvanredno izdržljivi ili bolesni. da se obolelom čoveku. cijanoza (modrenica) itd. % CO . ekcem.m a k s i m a l n a pauza. Ako su vaši pokazatelji iznad norme . trbuha i dijafragme. taloženje holesterina na koži (najčešće na obrvama). psorijaza.vaše zdravlje je iznad prošeka. ako vam je frekvencija pulsa (FP) 60 ud/min. sklonost glji­ vičnim oboljenjima. z a d r ž a n o disanje od prve p o t e š k o ć e do g r a n i č n e (iz p a u z e izlaziti češćim. Koža i sluzokoža: suvoća kože (ihtioza). Zdrav čovek diše na sledeći način: udisaj. dišući kroz m a l o z a p u š e n nos). izdisaj i automatska pauza (AP) koja nastaje spontano. A k o su pokazatelji ispod norme . AP automatska pauza. noge (naročito stopala).voljna pauza.p r o c e n a t sadržaja ugljen-dioksida u alveolnom vazduhu. lipomatoza. atrofija mišića. predpatološko stanje. p o š t o pri tim p a u z a m a se ne gubi ugljenikova kiselina). ruku (posebno pregibe ruku i šake). Zavisno od toga. UTICAJ DISANJA NA ČOVEČIJE ZDRAVLJE Primedba: FP . to znači da kod vas sadržaj ugljen-dioksida u alveolama pluća iznosi 6. Poremećaji u razmeni: debljanje. ekcemski blefaritis. povući vrat naviše. N a v e d e n a tablica prikazuje nivo stanja našeg zdravlja. lice (naročito mišiće oko očiju i čelo).frekvencija disanja u m i n u t i (broj udisaja i izdisaja). infektivni infiltrati. frekvencija disanja (FD) . poremećaj tkivne razmene po tipu alergijskih reakcija itd.ljenje tomisa mišića. Tada se maksimalno opustiti i smiriti disanje i puis. m k e staviti na kolena ali da se ne dodiruju. Ako vam se za vreme vežbanja 180 181 . pustulozne ospe (akne). Zatim se proces ponavlja. Butejko ceo metod svodi na to. Tabela 1. Iz prakse je poznato da se automatska pauza obnavlja posle 3-godišnjih redovnih vežbi. T a k o . leda is­ pravljena. O n a treba stalno da se k o n t r o l i š e .. MP . VP . vrati automatska pau­ za. pastoznost lica. bolovi u cevastim kos­ t i m a itd. s p o n t a n o z a d r ž a n o disanje p o s l e izdisaja (najvažnija karakteristika. koji duboko diše. zbir KP i V P . mišiće grudnog koša. Pre nego što započnemo izlaganje o metodi VLDD-a.120 sek. bledilo kože sa sivom nijansom. skriveni otoci. FD .5 procenata i vi ste potpuno zdrav čovek. osteofiti i taloženje soli u zglo­ bovima po tipu gihta (kostobolje). ali ne d u b o k i m disanjem. KP . kvinkeovi otoci.8.k o n t r o l n a pauza z a d r ž a n o g disanja p o s l e srednjeg izdisaja do prve p o t e š k o ć e . Vežbanje prema datoj metodi: udobno šesti.4. automatska pauza posle izdisaja (AP) .vi ste čovek koji duboko diše i vaše zdravlje je ispod normalnog nivoa. Pri opuštanju posebno prekontrolisati opuštanje rame­ na.frekvencija pulsa u minuti. mršavljenje. To je. kožni svrab. preciziraćemo pomoću cifara s t a j e duboko disanje. na primer.tada je uspeh zagarantovan.

— to je vreme probe koje je 5 ili 10 minuta. vi ste tokom 5 minuta (a kasnije 10) smanjivali dubinu disanja. Tu cifru takođe zapisati u svesku i posle toga prema tim podacima pratiti dinamiku uspeha vežbanja. od toga dva ciklusa u noćnim časovima. Postoje brojna uputstva za primenu metode VLDD-a. frekvenciju disanja (FD) i kontrolnu pauzu (KP). i tako redom do pet proba. Butejka „Čišćenje disanjem".kontrolna pauza posle probe). to dolazi do raznih terminoloških obrtaja koji ne odražavaju s t v a r n u suštinu disanja. Sad izmerite frekvenciju vašeg puis (FP). T. a zatim do deset minuta. Kad zauzmete odgovarajući položaj za vežbu. T2 = KP2 = T3 = KP3 = T4 = K P 4 = T5 = KP5 = Sada j o š izmerite FP i F D . 16. zadržano disanje posle o b i č n o g izdisaja treba zadržati do prve poteškoće. Dubinu disanja treba smanjivati šest puta dnevno u 24. u kojem je članak K. Da pređete s jednog režima na drugi možete samo u slučaju da ste potpuno savladali prethodni režim i da se ne vratite na prethodno disanje. Zato ću se osvrnuti n a z v a n i č n i i z v o r . V r e m e probe 42 Z a t o . Spoljašnje disanje treba da bude neprim e t n o . Prema tome. koristi njihovim mislima. br. 12. Kriterij umi pravilnog vežbanja su: manji nedostatak vazduha na početku 5-minutne probe koji prelazi u veoma 183 182 . da kontrolnu pauzu. Posle završene vežbe izmerite FP i F D . To je jedna proba. Kad ovladate tim ritmom pređite na drugi stepen i ponovo se trudite da j o š više smanjite dubinu disanja i dišite u novom režimu disanja u početku do pet. ali vi treba o t o m e d a b u d e t e upoznati. 5 od 1989. naslonite ih na naslon. R a d i toga s e autor.u 24 sata (ponoć) FP = FD = KP = (tj. dobićete netačne početne podatke.oo časa i sve se ponav­ lja.15 sekundi (norma . Drugi ciklus (vežbanje) je u 04. Još j e d n o m napo­ minjem. ne upuštajući se u o p š t e u fiziologiju i ulogu ugljenikove kiseline.60 sek. 60 : 15 = 4. Tako.oo i 20. plus vreme potrošeno na KP i ukupno vreme jedne vežbe 30 minuta u slučaju 5-minutne probe i oko j e d n o g sata u slučaju 10-minutne probe. Posle pete probe. izlažući m e t o d e m a k s i m a l n o p r i b l i ž n e originalu.oo časova. a najbolje je vežbati tako da u toku pete m i n u t e već ne možete da dišete u izabranom režimu. koje ne odražavaju stvarnost. Vežbe u toku dana (24 sata) završavaju se proračunom K P s — aritmetička sredina izmerenih 36 KP u toku 24 sata.m n o g o naprežu leđa. A k o to budete duže držali. završen je prvi ciklus vežbi koji je trajao 5 proba po 5 minuta. 4. počnite postepeno da smanjujete dubinu disanja dovodeći je do prestanka disanja. se dalje povećava do 10 minuta.to je druga proba. ali da budu uspravna.oo. 8.oo. = K P . Streljnikova u z i m a u obzir s a m o energijski aspekt. a KPj . podaci na početku vežbanja). T o m prilikom treba da se oseća blaži nedostatak vazduha. Sva ta merenja zapišite u svesku i dalje ćete prema njoj proveravati proces vežbanja. ako je vaša KP . u kojima su date razne varijante vežbanja.č a s o p i s „Priroda i čovek". Zatim izmerite K P .oo. Svaki ciklus (vežba) izgleda ovako: Prvi ciklus . Dalje ponovo smanjujete dubinu disanja u toku 5 minuta i izmerite KP .). Takvih stepena smanjivanja disanja je nekoliko. š t o B u t e j k o a p s o l u t n o ne u z i m a u obzir energijski aspekt disanja i sve svodi na ispiranje ugljenikove kiseline iz o r g a n i z m a . Smanjenje dubine disanja pomaže podizanje očiju naviše (podbradak se ne podiže) i blago napućivanje usna. pokazuje da vi pri svakom udisaju udišete 4 puta više vazduha nego što je p o t r e b n o 4 2 .oo. tj. = (T. P. U svakom ciklusu pet poku­ šaja (proba).

apendicitis. prekomeran boravak u sauni i druge terapije u vezi sa toplotu. Nagomilavanje ugljen-dioksida u organizmu je stepenasto . tj. Prema tvrđenju Butejka treba da bude 8 lomova. 3. smanjivanje KP uti­ ču: 1. 185 . To su stepeni disanja za v r e m e kojih se ono smanjuje po dubini. koji se nagomilao za vre­ me vežbanja.5-1 godine prekidate vežbanje (a može se i produžiti) i radite sledeće: 1 . Toplo vreme. MŠ). Posle toga možete vežbati 2 puta dnevno tokom godine dana. a nema ga dovoljno da bi se koncentrisao u krvi. jaja. Da bi brže došlo do loma treba nakratko držati noge u hladnoj vodi. holecistitis. a ujutro pro veri te lako zadržano disanje (KP) koje ne srne biti manje od 60 sekundi. Sve zavisi od stepena oboljenja (oštećenja). Ako KP i dalje opada. mlečni produkti. 2. a istovremeno se povećava količina ugljen-dioksida u organizmu. mesta ranjavanja itd. Vežbe treba da traju 1 sat: ujutro posle ustajanja i uveče pre večere. Antibiotici. takode agrumi i hleb s kvascem. 4. Razdražljivost. 3. spazmatici i drugi slični lekovi. Obilna i kombinovana ishrana. Sto su oni bolesniji (oštećeniji). nikotin i narkotici. osećaj toplote s prelaskom na znojenje i čak znojenje. Sestomesečni lom je obavezan ako se dobro povećava K P . To znači da organizam koristi ugljen-dioksid.to je velika negativna kriza. Negativne emocije.bez lomova (krize čišćenja. Hronični tonzilitis. Posebno su teški lomovi sa zaokruženim ciframa i savetuje se da se oni preskoče. ponovo vežbajte prema već navedenim pravilima. 8. Ta pre­ strojavanja u organizmu ispoljavaju se u vidu krize čišćenja. Zato nemojte da mislite da nepravilno postupate. 184 7. Sledeći lomovi su sve slabiji i slabiji. Što pre otpočne lom. opekotine iz detinjstva. obavezno utvrdite uzrok i otklonite ga. Belančevinasti pro­ dukti: meso svih vrsta (uključujući i ribu).izabranom režimu"). Negativne emocije. 4. po Butejku .lomovi (preokreti). čaj. Sve što sadrži puno kofeina: kafa. Naj­ teži je prvi lom zato što se prvo obnavlja kiselo-alkalna reakcija (KAR) krvi . Slab san i bolesna želja za spavanjem. čoko­ ladne bombone. 5. Ako vam KP ujutro počne da opada. povećanje KJ? od jedne do druge probe iz dana u dan. sledeći lomovi biće slabiji. Predvečerje lomova (krize) i simptomi samog loma (krize) 1. lečenja i energijskih kriza) nema izlečenja. Hipodinamija (nedovoljno hodanje . bronhitis i pneumonija. Jedan lom (preokret) m o ž e da traje od tri do šest nedelja. Takav program treba da sledite dok god ne postignete lako zadržavanje disanja do 60 sekundi. 6. Položaj očiju naniže. Na primer. mogu se odrediti oboleli organi i sistemi. Za vreme lomova. Alkohol. Posle 0.bolest sedenja. mogu da odreaguju mesta koja su davno zarasla. 7.proverite ujutro K P . Na samom početku vežbanja KP se m o ž e povećavati veoma sporo ili da stoji na mestu. nas­ tavite da vežbate i KP će početi polako da raste. Smanjenje apetita. 9. Na povećavanje dubine disanja. Upamtite .svakih 5-7 dana (kod svakog je strogo individualno) KP se povećava za nekoliko sekundi. Posle godinu dana pređite na j e d n u vežbu u trajanju od 1 sata i to pre večere. 2. Plačljivost. da ne bude niža od 60 sekundi i 2 — upražnjavajte lake fizičke vežbe koje pomažu nagomila­ vanje ugljenikove kiseline u organizmu. lom je jači (kriza čišćenja i lečenja). Za vreme lomova. kakao.

19. Muka. Saveti Konstantina Pavloviča Butejka pomoći će vam da n o r m a l n o savladate lomove (krize čišćenja i druge krize). Smanjenje radne sposobnosti.ne prisiljavajte sebe da jedete. šum u glavi. 2. Pojačano mokrenje. Ako vam se ne jede . Čim uočite da kod vas započinje lom. 1. ponekad povraćanje. iako ste preduzeli propisane mere i ne možete da održavate raniji nivo KP. Halucinacije. sve će proći i neće se ništa loše desiti. 13. 15. Bolovi u srcu. Muka. 5. plaču. stavljajte obloge od slačice i dr. Možete primeniti i tople kupke. stavljati obloge od slačice na grudi. 12. 20. Kašalj . 4.nedostatak vitamina grupe B. 7. javlja se glavobolja. 1. Ili ne mogu da zaspu ili nemaju apetit. 11. Grčevi. i drugi simptomi zavisno od oboljenja (oštećenja). Možete popiti 200-250 grama vruće vode u toku 10-15 minuta. 6. uradite j o š jednu-dve vežbe preko norme s ciljem da pojačate nagomilavanje ugljen-dioksida i kiseonika u orga­ nizmu. ali zato pijte više tečnosti da biste ispirali šljaku.oštećen srčani vaskularni sistem. b) ako se veoma teško ostvaruju zadržana disanja .o š t e ć e n e su bronhije i pluća. a zatim posle 15-20 minuta počnite da vežbate. Ništa se ne bojte. trljati grudi toplim rukama (posebno za vreme kašljanja). Jako mržnjenje nogu. Ako mrznu noge . 2 1 . posekotine.hronični bronhitis. Grčevi . mnogi bolesnici se uspaniČe kad ugledaju šlajm (sluz) i crne. plačijivost itd. 6. 8. . Ako je narušen san.parite noge u toku vežbi i ne pregrejavajte ih do znojenja. Prema tome. Na primer. nastojte da ga umirite po svaku cenu: trljajte nosnu kost. nesnalažljivi su itd. razdraženost. odnosno usled već navedenih situacija i komplikacija počinje da vam opa­ da K P . 18. 187 .). sve se normalizuje. na osnovu simptoma loma (krize) m o ž e se utvrditi koji su organi i sistemi organizma oboleli (ošte­ ćeni). odmah preduzmite mere za održavanje K P : a) ura­ dite j o š j e d n u probu uz vežbu. . Glavobolja. Astma i kašalj. 9. . Svrab kože. gorušica. Bolovi u srcu. Ako imate veliku krizu. ne uzbudujte se. trljajte grudi toplom rukom. 2 3 . 3.5. 10.kad prođe lom (kriza). Bolovi na ranije povredenim mestima (opekotine. Ekcem. Šum u glavi. Za vreme krize naročito je jak kašalj (intenzivira se bronhitis). 17. Koprivnjača. Krvarenje sa sluzi ili služenje iz nosa i desni. Intenziviranje (komplikacija) svih hroničnih obo­ ljenja. 8. 16. Pre početka loma. ako je oštećena psiha. Proliv. 5. vrtoglavica i glavobolja. 6.veoma je oštećen nervni sistem. sasušene komadiće neprijatnog mirisa -čiste se bronhije.obolela jetra. oprati glava vrućom vodom. 2. Ako se pojačava a s t m a . 3. Za vreme krize strogo sledite principe pravilne ishra­ ne i potpuno isključite produkte koje smo prethodno naveli. Mogu se javiti halucinacije.oštećeni krvni sudovi nogu. astma itd. 22. lakše je zadržavanje disanja nego ranije — povećava se KP. rane itd. 14. 186 7. Alergijska kijavica. povraćanje . 4.

izvršena operacija korena na levom plućnom krilu. duplo je sma­ njena. 43 Slatko voće i povrće. 1. 6 . veoma će biti korisna.2-3 sekunde. predakutno progresivno stanje sa sindromima bronhijalne astme. oštećenje želudačno-crevnog trakta. kad je zbog napada gušenja 6 puta dnevno pozivao hitnu p o m o ć . isprobaj to na sebi". sedativi) bolesnik je u toku noći.06. sr­ čane i plućne mane Il-III stepena. primio je venozno injekciju poliolukina. 76. učestali napadi. znojenje. prema metodi Butejka. preluritis. hroptao je pri disanju i disao kroz usta. 80. Dana 12. cianoza usna. Od 13.5 godine (35 mg dnevno).. A k o postane neizdržljivo. lekovi za srce. i posle 2-3 minute kašalj i napad gušenja su prestali. 80. zamenjeni su. korglikon itd. astmatiČno stanje. bez kontrole. Više hodajte na svežem vazduhu. a zatim pauzirajte 10 dana. Svi medikamenti. kaheksija. Bolesnik je zauzimao nužni položaj. 80. obratno. posle koje se stanje pogoršalo. kalcijuma i natrij uma u organizmu. P. razdražljivost. ali bezuspešno. ranije majstor sporta u klizanju. godine. pretežno noću i pri najmanjem fizičkom opterećenju. do 30. osim prednizolona. Za v r e m e vežbanja.a koja je iz sopstvene prakse opisao K. obavio dve potpune inhalacije s astmopentom i novodrinom. kad se u organizmu pojavi suviše kalijuma. ljudima koji će primenjivati i druge metode disajnih vežbi. Od prvih dana oboljenja primao je prednizolon do 60 mg. a zatim I grupe. Zali se na astmu zbog koje se. posle koje je došlo do pojave prvog teškog napada gušenja . Pre nego predložiš nešto drugom. Te pro­ dukte konzumirajte 10 dana. Poslednje ispitivanje započeto je 04. slabost. 8. 6. odspavajte 30-35 minuta i p o n o v o hodajte i redovno upražnjavajte disajne vežbe. polialergija na mirise i lekove: seduksen. loš san. Prilikom pregleda stanje bolesnika je bilo teško. do kojih je on došao. hormoni.1980. ali ne spavajte i ne ležite. godine. Njih treba obavezno nadoknaditi konzumiranjem hrane.dok je bolovao od gripa. N. . Butejko je izvrsno ovaplotio zavete drevnih mudraca: „Pre nego što počneš da lečiš drugog. 12. Bio je hospitalizovan u astmatičnom stanju 1 1 . oseća se nedostatak kalijuma. Bolesnik S. Prvi p r i m e r . godine na bolesniku je primenjen način VLDD-a. smanjilo se lupanje srca i poboljšalo se opšte 189 188 . 76. s dijagnozom: atopična bronhijalna astma. Boluje od aprila 1976. 9. Bolesnik je kasnije lečen 15 puta u stacionarima. ko­ ja u većoj količini sadrži navedene mikroelemente. Saznanja. Dana 12. izleči se sam. Metodu V L D D . mehanički inženjer. javljaju 10-15 teških napada gušenja. izrazita astma u stanju mirovanja uz učešće dopunske disaj­ ne muskulature. nastaje kijavica. osećaj straha. Butejko.32 u minuti. bio je u alergijskom odeljenju oblasne bolnice u gradu Novosibirsku s dijagnozom: Čvorni periarteritis. koronaritis i žarišnim promenama u miokardu. osim j a k e terapije (bronholitici. 6. a zatim polkartolon 32 mg dnevno. KP . Zdravstveno stanje se znatno pogoršalo i pozvana je ekipa za reanimaciju. frekvencija disanja . koju je bolesnik redovno upotreb­ ljavao poslednje 3. grudni koš raširen u donjem delu i fiksiran pri udisaju. meteolabilnost. doza prednizolona. lupanje srca. hospitalizovan hitnom pomoći 08. U bolnici je utvrđeno da je invalid II. Bez obzira na to što su preduzete reanimacione mere nije se mogla potpuno otkloniti astma. h o r m o n a l n o zavisan. U zaključku navodim dva primera lečenja p o m o ć u V L D D . U toku jednog ili u toku dva dana ne konzumirajte produkte koji sadrže kalijum 4 3 .astmatično stanje trajalo je dva meseca. hidrokortizon 300 mg. naroČjto u praksi. neuritis.7. nefritis.a odmah je prihvatio. astma za vreme mirovanja.god. star 40 godina. j a k kašalj s teškim iskašljavanjem šlajma. Specijalistička ispitivanja i lečenje kod alergologa nisu obavljena zbog njegovog teškog opšteg zdravstvenog stanja.

jak kašalj s otežanim iskašljavanjem šlajma koji ponekad izaziva povraćanje. s dija­ g n o z o m : težak oblik atopičke bronhijalne astme. proba je bila pozitivna i specifična. javljaju 6-7 teških na­ pada gušenja dnevno (24 sata). star 6 godina. znojenje. od toga 5 puta . na svim plućnim poljima masa suvih i vlažnih hroptanja. 11. miris jele (smreke). oboleo je od astme. preko 1. Bolesnik se dalje naučio da samostalno otklanja napade kašlja i gušenja. kad se nivo C 0 2 povećao sa 31. jabuke. Pri pregledu konstatovano j e : srednje teško stanje. Kad je bio star tri meseca. KP . Osim obič­ ne terapije.u reanimacionim odeljenjima. bolesnik je zapao u krajnje teško stanje i priključen je na aparat za veštačko disanje. zimogrožljivost. Te pojave su trajale 24 sata. tonovi prigušeni. potvrdivši zavisnost bronhospazmi. a KP sa 3 na 12 sekundi. loš san.. U toku 6 godina života 18 puta je bio na stacionarnom lečenju u specijalističkim odeljenjima. To je bilo propračeno obilnim lu­ čenjem šlajma . ispoljavanje reakcije trajalo je kraće. bakalar i druge pro­ dukte. Bolesnik Š. Šlajm je izlazio lako. Došao je na ambulantno lečenje metodom VLDD-a 19. U poslednjoj bronhoskopiji. godinu proveo je lečeći se u stacionaru. nije postigla željeni efekat i remisiju za sprečavanje napada gušenja. pretežno noću i posle najmanjeg opterećenja. kašlja i lupanja srca od hiperventilacije. razdražljivost. Urađeno mu je 10 bronhoskopija. Sposoban za rad. posle toga stanje se poboljšalo. Na taj način. kad se nivo C 0 2 povećao sa 24. bez naprezanja. sajre (vrsta ribe). kožni svrab i zatvori..4 na 31. koji su nestali za 2-3 minuta pri ponovljenoj metodi VLDD-a. grož­ đe. Osmog dana.stanje organizma.st. 190 D r u g i p r i m e r . frekvencija disanja . prestao kašalj. slabost. Odmah je primenjena ventilaciona proba: duboko disanje (12 udisaja za 30-40 sekundi) izazvalo je kašalj i napad gušenja.5 na 37. euspirin. Napadi su prestali od prvog dana otklanjanja hiperventilacije i potreba za m e d i k a m e n tnom terapijom je potpuno otpala. vazomotorna rinopatija.5 godine dana. Uočeno je da bolesnik ne podnosi interferon. astma pri fizičkom opterećenju. slobodno se šetao po hodniku i penjao po stepenicama na 3. albucid. puis . hrapavo disanje i kroz usta.3 sek. Zali se u vezi s astmom.118 otkucaja u minuti. Normalizovao se san. učestalo lupanje srca. . bolesnik je bez kontrole koristio 4 inhalacije u trajanju po 15-20 minuta (novodrin. uočeni su simptomi reakcije izlečenja: glavobolja. Dru­ gog dana vežbi. čepićima i tegobama. Učestali su mokre­ nje i stolica.. tahikardija. posle ftorotanske narkoze. salbumator). kijavica. plućne i srčane mane. između ostalog i hormonalna terapija.. alupent. a KP se povećala do 20-30 sekundi. prestala je astma. plačljivost. Prvi put za nekoliko poslednjih meseci bolesnik je bio znatno aktivniji. polialergija. Desetog dana hospi­ talizacije otpušten je s odeljenja sa znatnim poboljšanjem.5 mm ž. ponovo je izlazilo mnogo šlajma. 1980. prestalo je ubrzano lupanje srca. sobnu prašinu. uz učešće pomoćne muskula­ ture.5 mm ž. Smanjene doze prednizolona privremeno su zadržane.30 u minuti. astmatički status. uočena je povratna reakcija čišćenja: bolovi u mišićima. Celu 1979. Grudni koš raširen naročito u donjem delu. Fizički je aktivan. Duboko disanje (12 udisaja za 39-40 sekundi) iza191 . St. telesnu drhtavicu. apetit. Smanjio se apetit. povišena temperatura do 39° koja je trajala 4 sata. zbog koje se. sprat. nego prvi put. U narednom periodu posmatranja. ftorotan. otklonjena slabost i prestalo znojenje. Teški napadi gušenja i astmatično stanje trajali su nekoliko dana pa i nedelja.sluzi (do 150 ml). Metodu VLDD-a je odmah prihvatio i posle 10-15 minuta otklonio astmatično stanje. Primenjena terapija. pojačala se žeđ i lučenje gorke lepljive pljuvačke koja je mirisala na ranije primenjivane lekove. paradajz. uočeni su redi napadi bronhijalne astme koji su bili u vezi s prekidom kontrole disanja i putovanja na j u ž n u obalu Krima.

kašalj. napad gušenja i pojačano lupanje srca. a nivo C 0 2 u alveolama povećao od 27. prvi put je u životu slobodno hodao u sobi. penjao se stepenicama na 3. i KP do 20 sekundi. SADRŽAJ KISEONIKA I UGLJEN-DIOKSIDA U ALVEOLNOM VAZDUHU U ODNOSU NA POVEĆANJE ZAPREMINE DISAJNIH PUTEVA T a b e l a 3. Te pojave trajale su 24 sata. posle 6 godina života. po nekoliko sati dnevno i primenjivao vodene terapije. znojenje i sla­ bost. Na posmatranju je 4 godine. Ti simptomi su trajali oko 7 dana. Četrnaestog dana lečenja. u njegovoj kući je postavljena jelka čiji miris on nije podnosio. rede se uzimali lekovi. glavobolje. Na taj način proba je bila pozitivna i specifična i potvrdila da bronhospazma. Za to v r e m e nisu uočene komplikacije bronhijalne astme. šetao po ulici. povraćanja. Prvi put. poboljšalo se opšte zdravstveno stanje i p o t p u n o su nestali napadi gušenja.Tabela 2. Napadi su bili redi (1-2 puta dnevno) i lakši. uočena je druga reakcija izlečenja: nastali su bolovi u mišićima celog tela. Simptomi prouzrokovani hiperventilacijom nestali su za 5-7 minuta pri ponovljenom smanjenju disanja. a zdravstveno stanje se poboljšalo. uočena je reakcija za izlečenje u vidu sla­ bosti. Posle lečenja. Bolesniku nije bila potrebna do­ punska terapija.st. lučenja gorke lepljive pljuvačke sa zadahom. Šestog dana lečenja.6 mm ž. N o rmalizovao se san. alergijske reakcije i prehladna oboljenja.8 na 35. Bolesnik je postao aktivniji. Šestog dana prestali su napadi gušenja i bila je nepotrebna terapija lekovima. zapušen nos i lupanje srca zavisi od hiperventilacije. ODGOVARAJUĆE POVEĆANJE ZAPREMINE DISAJNIH PUTE­ VA PO PARCIJALNOM PRITISKU KISEONIKA U OD N OSU NA N A D M O R S K U VISINU zvalo je kašalj. temperatura 37. kad se KP povećala sa 3 na 9-10 sekundi. prestala su klinička ispoljavanja alergije i neprijatni mirisi. šetao je u svim vremenskim uslovima. zapušenje nos. apetit.7° i p o n o v o je izlazilo m n o g o šlajma. Pri dostizanju KP 30-40 sekundi. Dete je od prvog dana naučilo da samo­ stalno zaustavlja napade kašlja i kijavicu.8 mm ž.3 do 31. S kašljem je obilno izlazio gust lepljivi šlajm. nestali su astma. sprat. smanjenja apetita. učestalog mokrenja i defekacije..st. 193 192 . kad se nivo C 0 2 povećao sa 31. obilna lučenja iz nosa.6-39.

povećala se u m n a radna sposobnost i prestala su osećanja koja su zavisila od vremenskih uslova. koliko je potrebno da odbrojite od 1 do 120. U tom disanju odlično se kombinuju oba faktora: zasićenje orga­ nizma kiseonikom i maksimalna upotreba slobodnih elek­ trona. Vreme disanja svakodnevno je pove­ ćavao za 1-2 minute. koncentracija kiseonika i njegov parcijalni pritisak u alveolnom vazduhu (a preme t o m e i u krvi) opada. Zatim zadržati disanje s t o j e m o g u ć e duže. 12. od navedenih metoda disanja. Veli­ čina tog opadanja može da se uporedi s n a d m o r s k o m visi­ n o m (tabela 3). a čovek je na strogo izabranom režimu apsorpcije ugljenikove kiseline i kiseonika. pri disanju kroz cevčicu (dopunsko štetno pros­ transtvo — D S P ) može nastati parcijalni pritisak koji je srazmeran bilo kojoj zadatoj visini. itd. 156. 1100. R i t a m di­ sanja menjao se samostalno. 0 0 . Suština disanja kroz cevčicu sastoji se u t o m e da se poveća štetan prostor (vidi poglavlje „Opšti podaci o disa­ nju") disajnih puteva na osnovu cevčice određenih dimen­ zija.Disanje kroz cevčicu. Opadanje parcijalnog pritiska ki­ seonika uočljivo je s povećavanjem nadmorske visine. i postepeno produživao cevčicu. počevši vežbu u trajanju od 5 minuta. 0 0 i 2 4 . Količina kiseonika se smanjuje zbog pogoršane ventilacije pluća. Na s a m o m po­ četku treba osloboditi pluća od preostalog vazduha. praktikovati prilikom gledanja televizijskog programa. Posle toga potpuno izdahnuti vazduh kroz usta (bolje je kroz nos) i tako lagano. Sad vežba po 30 minuta. za razliku od stvarnog boravka na visini. Vazduh udisati polako kroz nozdive. 2000 i 2500 ml.8 metra. I 8 . Ovu metodu predložio je Anton Galuzin. preporučujem da se primenjuje ova varijanta. Za povećavanje zapremine disajnih puteva ( P Z D P ) k o ­ riste se cevčice unutrašnjeg prečnika 30 mm i dužine 42. Disanje embriona. Na primer. a udisaj prekinuti kad počne da se širi grudni koš. Pri 194 disanju nije primenjivao nikakve voljne napore. Dakle. Zatim p o n o v o sledi udisaj. a istovremeno smanjila potreba za hranom. dok se količina ugljen-dioksida povećava. Ipak. Naravno. nedostatak kiseonika biće propraćen povećanjem sadržaja ugljen-dioksida. Tehnika izvođenja vežbe: šesti pravo. Anton Galuzin sam je vežbao j e d n o m dnevno. 700. tj. zadržavanje i izdisaj. okačeno ispred lica. leda uspravna. 227. da se labudovo pero. 3 metra.oo. 284 i 355 cm. oči zatvoriti. To je drevni način disanja koji nema nedostatke dva prethodna savremena načina disanja. Vi ga možete. takođe. Sad mu je ritam disanja 4-6 u minuti. Posle 3. Z a t o ja.oo.5. i zato treba uraditi nekoliko izdisaja pri kraćem udisaju koji ne srne biti dubok. Nestao je hronični dermatitis. U početku je dužina cevčice bila 0. dužine cevčice.2 . u 06. 3-4 puta dnevno. tako lagano da ne srne da se čuje nikakav šum. Shodno t o m e zapremina cevčica je 300. Kroz cevčicu treba lagano disati i normalno.5 meseca takvih vežbi prestala je glavobolja. 99. Taj proces se dalje stabilizuje i zavisi od dužine cevčice. a s tim u vezi i posebna potreba da k o n z u m i r a m e s o . dužina cevčice j e . ne pomeri. treba započeti s 5-minutnim vežbanjem i postepeno ga povećavati do navedenog vremena. S ciljem da biste postigli željeni cilj vežbajte 30-50 minuta. Primetno mu se povećala fizička radna sposobnost. Njegovu primenu upravo je preporučio Isus Hristos. U slučaju povećavanja zapremine disajnih puteva. da bi se sama od sebe pojavila želja za zadržavanjem disanja. 195 . Svakako. a u krajnjem slučaju toliko vremena.5. Samo disanje je veoma lako. a ugljen-dioksida raste. Pod istim uslovima obavlja se i disanje po metodi Bu­ tejko. Anton Ga­ luzin je veoma zadovoljan s tim disanjem koje pospešuje zdravlje. 1600. zadovoljstvo i radost. ujutro. samo se stavlja maska s cevčicom. prijatno i neprimetno.

da se organizam leci zajedno s glasom. početkom sedamdesetih godina. kao što rade sve divlje životinje. Imajte stalno na umu da se udisaji istovremeno obavljaju s kretanjem.Teorijski cilj tog proces je da se vratite na disanje slično plodu u utrobi majke.. Stoga je počela da prima obolele ljude. On je po prirodi slabiji od izdisaja. Čovek. I mi uvežbavamo udisaj predaka prirodni udisaj ograničene aktivnosti. Mislite: „Miriše na garež! U z b u n a ! " I ne udišite glasno da biste se čuli u celoj sobi. Mislite: „Miriše na garež! Uzbu­ n a ! " I izdisaj će spontano nestati. naš udisaj mora da bude u z n e m i r e n ' . Njen metod disajnih vežbi nazvala je „paradoksalna gimnastika disanja" koji se svodi na četiri pravila. Aleksandra Nikolajevna je nekad i sama bila glumica i pevalaje. Udisaj mora da bude kratak i aktivan. ne trudite se da se nadimate iz sve snage . Slava o neobičnoj gimnastici disanja i o čudotvornoj lekarki pročula se u Moskvi i prenela po celoj zemlji. 4 4 Vežbajte aktivan udisaj i spontano pasivan izdisaj. najbolje p o m a ž u tri metode disanja: „metod Streljnikove". mora da bude vegetarijanac. Idealno bi bilo zadržano disanje za v r e m e koje je potrebno da se odbroji od jedan do hiljadu. nego kroz nos. Aleksandra Nikolajevna sistematizovala je te vežbe i tako je nastala gimnastika disanja Streljnikove. to disanje pomaže odvraćanju misli i ima za posledicu dobru koncentraciju uma. N e m o g u ć e je napumpati automobilsku gu44 U stvarnosti je o b r a t n o . M E T O D IZBORA „ D I S A J N E P R A N E " Pod metodom „disajne p r a n e " podrazumeva se proces apsorpcije i raspodele slobodnih elektrona u organizmu p o m o ć u disanja. Osim obnavljanja organizma. Ne nastojte da izdisaj posle udisaja nestane kako hoće i kad god hoće . Prvo pravilo. Ono donosi zdravlje i p o t p u n o spokojstvo. varijanta joginog disanja „ S a t n a m " i „Bhastrika-pranajama' . Izdisaj se obavlja spontano. Miris vazduha m o ž e da uputi na skrivenog ne­ prijatelja ili na dobitak. Z a t i m 196 197 .jatig. Kad je dobila diplomu pedagoga-vokaliste počela je da radi s pevačima. j e r oni održavaju prirodnu dinamiku disanja. Da bi se postigao taj cilj. vežbala s njima pevanje pred nastupima i obnavljala intonaciju. METOD A.j l n .rezultat udi­ saja. i sve će proći. . Streljnikova je. Vazduh treba da bude živ. Zatim je izgubila glas i lečila je majka Aleksandra Severova. Između podneva i ponoći j e . U tom periodu vazduh je živ . a ne mrtav. Oduševljavajte se udisa­ j i m a i kretanjem. utoliko bolje. inače ne bi preživele. Udišući. D r u g o pravilo. a naročito organi za disanje. j e r vazduh obnavlja i oživljava čovečiji organizam. STRELJNIKOVE je uočila. Ne pomažite mu. kako ka­ žu drevni mudraci.uvlačiti vazduh da biste ga što više udahnuli.to je velika greška . Mis­ lite samo o udisaju. Tu vežbu upražnjavajte između ponoći i podneva.bolje kroz usta. patentirala svoj metod gimnastike disanja i počela zvaniČno da leci astmatičare. pročitajte teorijski d e o o disanju. Ukoliko prirodnije. pedagog za oblikovanje glasa koja je uspešno odabrala disajne vežbe. već mirišite vazduh kao kad pas njuši trag životinja. Sta predlaže Streljnikova? „ N a š predak je stalno miri­ sao vazduh: „ K o može da me pojede? Koga m o g u da p o j e d e m ? " . koji primenjuje izabranu disajnu vežbu. pri kojem embrion stalno raste i ništa ne gubi. Povratila im je glas. lakše će proći izdisaj. s t o j e aktivniji udisaj. Izdisaj ..

ali ne odjednom. M o ž e i više. Ako se loše osećate. Kratak.udisaj. Uzastopno uradite to­ liko udisaja. Stotinu udisaja. 2. Radi toga predlaže sledeću vežbu: Stav stojeći. 16.u drugoj polovini naklona. A ne udisaj-izdisaj. u normalnom . Streljnikova dalje preporučuje da se nozdrvama povrati prirodna pokretljivost. Mi stežemo gumenu krušku. levo . udisaj-izdisaj. da se slepljuju u momentu udisaja". da bi ubrizgali vazduh u telo. Može i dve stotine . „Uši". kao u običnoj gimnastici. „Pumpa". Desno uvo ide prema desnom ramenu.. kao nikad do sada. uradite sledeću vežbu: Koračajte u mestu i istovremeno sa svakim k o r a k o m 4 5 T o j o š j e d n o m potvrđuje d a Streljnikova a p s o l u t n o nije shvatila m e h a n i z a m izlečenja na o s n o v u s o p s t v e n o g m e t o d e . Uzmite u ruke savijene novine ili štapić i izvodite pokrete kao da pumpate automobilsku gumu. Okrečite glavu udesno-ulevo u ritmu koračanja.po 2.stojeći po 8. 2. /. da bi iz nje prsnulo.završen 199 198 .600). 3.Aj-aj-aj. Posle razgibavanja počinje se s glavnim pokretima (slika 31). ako se dejstvuje na osnovu principa: pasivan lagan udisaj. Ne stidite se z b o g zvuka.prema levom. a ne do 5 i 10. Naduvajte pluća. čas na levu nogu u ritmu njihanja. Shodno tome..udisaj n o ­ sem. Ponavljajte njene pokrete . kao injekcija. da biste osetili da se nozdrve pokreću i da vas slušaju. po 4. vežbu raditi sedeći. 32 udisaja. ali se češće odmarajte. n e m o g u ć e je po tom principu napuniti vazduhom najsitnije disajne puteve pluća. Dosadno je brojati u sebi . Udi­ saj . Uradite 4000 udisaja dnevno. Mislite: „Primo­ ravam nozdrve da se pokreću. koliko možete lako da uradite u datom m o m e n ­ tu. Dok uvežbavate pokrete i udisaje. Završen naklon . M o ž e i dva puta po 96 udisaja. Uradite dva puta po 96 udisaja. kako vas nije stid!" Trudite se da ne pokrećete telo. „Malo klatno". M o ž e i više.mu i dr.odumire. Klimajte glavom unapred-unazad.192 udisaja-kretanja glavom pri svakom udisaju.malo č u č n u v š i . u ritmu koraka. Setite se m a č k e koja se prikrada da bi uhvatila vrapca. 16 ili 32 udisaja zaredom koliko god možete lako da uradite. brojite do 4 i 8. Zaokreti. Klimajte glavom. Ljut i to udišite vazduh zdesna. Četvrto pravilo (veoma važno). Prvog dana po 8 udisaja uzastopno. po 8 udisaja. Ukupno 96 udi­ saja. desna-leva. ušmrkavajući glasno nosem. aktivan lagan izdisaj. ruke niz telo. Posle toga preporučuju se pokreti glavom: 1. I istovremeno sa svakim okretanjem . kao da nekome govorite: . 4 5 A u živoj prirodi sve što se ne koristi . Ramena su nepokretna. to je dobra n o r m a za ozdravljenje.1000-1200 naših udisaja. Telesnu težinu prenosite Čas na desnu. U teškom stanju . Ovaj proračun je fiziološki logičan. Poste­ peno postignite 1000-1200 udisaja. Vežbajte po 2. sedeći ili ležeći. Što se lošije osećate. kao što se pumpaju gume. njišite se Čas udesno. po 8. Radi druga grupa mišića. Treće pravilo. Sve fraze pesama i plesova izvode se s 8. Tako isto treba stegnuti stranice nosa. po 4 udisaja zaredom. u ritmu pesama i plesova. šuman . .2000 (za obolele od infarkta . 16 i 32 takta. „Mačka". sleva. to se više bavite gimnastikom . P r i m o ­ rajte nozdrve da se spoje u momentu udisaja.da se čuje u ćelom stanu. Mislite: „Odakle miriše na garež? Odozdo? Odozgo?" „ U š i " i „malo k l a t n o " uradite najmanje po 96 udisaja za svaki pokret. udisaj-udisaj. Da biste lakše shvatili našu gimnastiku. Ta vežba ponekad zau­ stavlja napade astme. a može i više . noge raširene u širini ramena: radite kratke udisaje kao da primate injekciju.pevajte. Desna-leva noga. a čas ulevo. N o r m a sati .

a rukama o kolena i pumpajte vaše žive g u m e u ritmu pulsa. Okrenite dlanove prema sebi i postavite ih ispred grudi nešto niže od vrata. Od svih naših pokreta-udisaja. Z a m a h ­ nuti ruke u susret j e d n e drugoj tako. nego kad se bavite gimnastikom u normalnom stanju. Ako obgrlite ramena . 200 201 . ne savijajte se do kraja. Pluća imaju dva obimna kupasta krila. to jest ruke pokrećite paralelno u odnosu j e d n e na drugu u ritmu koraka za šetnju i 46 Instinkt samoodržanja ispoljava se u sabijanju h r o n a l n o g polja.4 i čak 5 puta dnevno. sedimo sagnuti. Uradite taj p o k r e t .šesti. ali se češće i duže odmarajte. Bolovi su različiti. a šira u osnovi. taj udisaj postiže najbolje rezultate.vazduh povećava zapreminu pluća od njihovog vrha do osnove i ne izobličuje ih. to su bolji rezultati. srčani napad i napad jetre zato što se iz nje ispumpava suvišna žuč. po 4 udisaja zaredom sedeći udobno na kraju stolice. Pošto su nakloni kao opruge.udisaj j o š više. širite ruke — vazduh prodire ka uskim vrhovima. glavobolja i drugih bolova . koje. Sto više nakloni podsećaju na pumpanje gume. Slika 31 - Glavni pokreti gimnastike disanja Streljnikove metode. kao injekcija. da biste ih spasili od gušenja.udisaj.savijamo se unapred.levo pazuho. već je to instin­ ktivno samoodržanje. Oduprite se n o g a m a o pod. ritmično i lako istovremeno s naklonima. a zaštita je jedna . koja izaziva taj napad. 4 6 3. sabijajući se. To nije slučajno. Podignite ruke u visini ramena. po 96 za j e d n u vežbu. sagnuvši se. On zaustavlja astmatiČni napad. Tako treba raditi 3-4 puta dnevno. a desna . ublažuje bol i obnavlja strukturu. „Obuhvati ramena". Shodno tome. da leva ruka obgrli desno rame. Ne usporavajte to. nego sve ostale: 3. Udisaj. Uska pri vrhu. Streljnikova je uočila j e d n u karakterističnost: kad nešto boli . trenutan. Za v r e m e napada. ako vi udišući. Ponavljajte udisaje često. uradite taj pokret — udisaj po 2. U slučaju srčanog napada ili napada astme.naklon unapred.

Kratki. K o d 4-5. Mehanizam dejstva disanja po Streljnikovoj opisan je u časopisima na primitivnom. Ona će se normalizovati posle svakog pumpanja. Tražite grešku. dešava k a d težite da udišete .„ p u m p e " i „obuhvati r a m e n a " . Upamtite: udisaj . Uradite 2 puta po 96. krv . Upravo takvo disanje omogućuje da se pro­ pusti najveća količina vazduha kroz nos. a njegov delitelj . kao injek­ cija. Zamišljajte: „Zatvaram tamo gde se bolest raširila".5°. 0.3° ako je temperaUira veća". 4 7 Uzastopno toliko. Pumpanje —jedina nada pri otoku pluća. jer je naša gimnastika jača od bolesti. 4. Zamišljajte: „ R a m e n a p o m a ž u udisaju". Ono odlično utiće na štitastu žlezdu i sastav krvi. ruke podižu ramena — takode udisaj. otpočinjući kretanje — prvih stotinu od „ p u m p e " . Krečući se i obavljajući takvo disanje . da se nadražuju mirisna polja i reguliše dejstvo na ceo fennentacioni čo­ večiji aparat. 3 .od „obuhvati r a m e n a " .čovek podseća na dinamo-mašinu. skoro dečijem nivou s upotrebom reči „očigledno". slobodno se bavite gimnastikom i merite temperaturu. što je više takvih kretanja-disanja -više je i energije u organizmu što i po­ tencira Aleksandra Nikolajevna. znači da negde grešite.. glasno ušmrkavajući nosem s jakim akcentom za mi risanje.on se nagomilava u organizmu. u kojoj su ruke i trup rotor. 8 1 . Uradite 2 puta po 96 udisaja. To je kombinacija pokreta kojom se postižu najbolji rezultati .9. već upola manje. To se najčešće 47 Ja bih s v e t o v a o da se uradi 108 puta i da se bazira na deljivom broju od: 99. ruke ispružene prema zemlji — udisaj. Nastavite s vežbanjem. Astmu zaustavite pokretima glave.P o k r e t i m a stimuliše se stvaranje ugljen-dioksida i dopunjava orga­ nizam energijom .ne zapreminski. 72. Baveći se gimnastikom ljutite se na bolesti. kod dijabetesa sma­ njuje procenat šećera. a sopstvena aura — stator. tik-tak. Ako vam je teško. Završna objašnjenja Aleksandre Nikolajevne o njenoj gimnastici: „ N a osnovu 40-godišnje prakse z n a m : naša gimnastika smanjuje uznemirenost i normalizuje pritisak i temperaturu. I kao posledica. Pri povišenoj temperaturi bavite se gimnas­ tikom ležeći ili sedeći. naklon nazad. spuštajući se za 0. ako je temperatura ispod 39° odnosno. Njena pri­ mena je veoma uspešna i kod tuberkuloze. koliko ih možete lako uraditi. 54. Početi od 600 udisaja u toku jednog vežbanja. Napred-nazad. u kojima je aktivirana magija cifara. I . 63.rotor. zatim 800. pa — drugu polovinu. 27. Upra­ vo ti efekti i obezbeđuju pumpanje organizma energijom o kojoj govori Streljnikova. ali ne uradite 960 udisaja (u toku j e d n e vežbe). već aktivni. drugu . a kod leukemije povećava procenat hemoglobina. pri normalnoj — stojeći. Vazduh pri tome treba da 203 202 . U ritmu koraka — naklon napred. po 4 udisaja zaredom i produžite da se borite. N e ­ mojte to da radite. „ Veliko klatno". kao živo kla­ tno. Komentar.istovremeno strogo sa svakim zabacivanjem ruku ponav­ ljajte kratke udisaje. „ p u m p a " i „ m a č k a " po 2. 1000. Oprezno treba da ga primenjiiju samo teški srčani bolesnici. 1200 itd. ljutite se na svoju slabost i one će nestati. 9.Udisaji kratki i urađeni sa skupljenim grudnim košem ne dozvoljavaju da se ispira ugljen-dioksid . pri čemu neuobičajenom brzinom. Ja sam u svom izla­ ganju posebno naglasio zadebljanim slovima te reči koje odražavaju samu suštinu tog metode. O d m o r 15-20 minuta. udisaj-udisaj. 18.stator. Ako imate više od 60 godina — oprezno: po 8 udisaja zaredom.sveti broj. a ako vam je manje godina.slobodnim elektronima koji se aktiviraju i dospevaju u akupunkturni sistem zbog rada mišića. 4 5 . a telo u kojem je zamrznuto magnetno polje . A k o vam se posle 15-20 minuta vežbanja pojavi astma ne plašite se. 2 . tik-tak.uzimate više vazduha. 108 . vežbe lako se radi 2000 udisaja. normalizuje unutrašnju sredinu radi obavljanja bioloških reakcija. 36. udisaji.

udišete kroz nos tačno toliko dugo.kao pisak i trbuh se grči p r e m a k i č m e n o m stubu. koliko je vazduha uneto . zatim polako udahnuti i ravnomerno .da ga opustite. To je oštar (nagli) izdisaj s izgovaranjem reči „ S a t " . sadrži više kiseonika i manje ugljenikove kiseline. to je vrlo kratak udisaj. Ukrstite sve prste osim kažiprsta. koji se primenjuje u Kundalini-Jogi radi pobuđivanja energije. zadržati disanje i. a pri udisaju izgo­ varajući „ n a m " . Zamislite da vam ener205 . Na taj način u predelu pupka nastaje ritmično oscilatorno kretanje. Izgovarajući reč „ n a m " . a u vazduhu. j a k o se napregnuti.to i jeste udisaj. Kažiprsti treba da stoje uspravno (slika 32c). ispružite ruke iznad glave. M e n e je zapanjila prefinjenost tog metoda i njeni brojni efekti. koliko traje izgovaranje same reči. naprežući sve mišiće od zadnjice naviše sve do ramena. Počnite da pevate „ S a t . ni izdisaja. Tačnije rečeno. On je takode veoma mali po zapremini. on je zapreminski mali. 204 To disanje treba uvežbavati minimum tri minute.potpuno napuniti pluća. Reč „ S a t " proiznosite oštro . Izgovarajući reč „ S a t " treba da stegnete anus i da ga blago povučete naviše. koje diše 40-55 puta u minuti. Izgovarajući oštro reč „ S a t " vi činite izdisaj. isto to se dešava i s udisajem . izgovarajući reč „ n a m " .n a m " s osećaj em i konstantnim (stalnim) ritmom približno osam puta za deset sekundi. koji izdiše. Trbuh se pri tome opušta. a ramena da vam pokriju uši (slika 32a). a to je potpuno fiziološki oprav­ dano i približava nas disanju kao u novorođenčeta.on ne postoji.struji kroz nosnu šupljinu. Vežbanje: sedite na pete. To je poseban način disanja. što ukazuje na lošu ventilaciju pluća (za stvaranje veće koncentracije ug­ ljen-dioksida u plućima) i aktiviranje mirisnih receptora-pobudivača hipotalamusa i limbičkog sistema koji regulišu hranljivu „pranu". tu n e m a ni udisaja. JOGINO DISANJE „Sat-nam " (slika 32).

pumpanje velike količine vazduha kroz nos s efek­ tima koji zbog toga slede. a vi ste veoma uporni u vežbanju tog disanja. koji žele da za ceo dan prikupe j a k o električno punjenje. produženi izdisaj uz m a k s i m a l n o praž­ njenje pluća i maksimalno podizanje dijafragme naviše. BHASTR1KA PRANAJAMA U prevodu s induskog jezika znači „kovački meli". jača srce zbog ritmičnog povećavanja i smanjivanja krvnog pritiska.uvažavajte unutrašnju m o ć tog disanja. 6 .stezanje anusa pri izdisaju i pri izgovaranju reči „Sat". U početku se vežba tri minute. 5 . 8 . možete dobiti snažan energijski udar. Kako kovački meh služi za ubacivanje velike količine vaz­ duha u peč. 4 . tako i ova vežba pomaže ubacivanju vazduha u naš organizam. podstiče pojavu bujice slo­ bodnih elektrona i njihovo usmeravanje naviše. po zakonu raspodele energije. S tim disanjem aktiviraju se fiziološki i energijski m e ­ hanizmi: 1 . R u k e p o ­ dignute naviše usmeravaju je naviše duž k i č m e . 206 7 . nego na reč). zapušite desnu nozdrvu velikim prstom (palcem) i uradite tih i veo­ ma lagan udisaj .to je glavni zadatak kojeg treba da se pri­ državate pri izvođenju te vežbe. koji nastaje usled pokretanja pupka čiji je rad sličan radu p u m p e . Postepeno. dok se ne dostigne 15 minuta disanja. A k o su energijski kanali blokirani. srednje i gornje disanje. koje nastaju zbog izgovaranja reči-zvuka „ n a m " (to više podseća na zvuk u nosu. Čim ste završili s udisajem. a zatim šest minuta odmora.efekat niskofrekventnih oscilacija (vibracija) u plazm e n o m telu. Posle toga odmah uradite tihi. koje su odgovorne za psihičke poremećaje a koji nastaju na osnovu seksualnosti i p r e k o m e m o g u m n o g rada. a levu zapušite domalim prstom i uradite kroz desnu nozdrvu tihi. a izdisaj 207 . Sve radite pametno i postepeno. za vreme uvežbavanja tog disanja.izvršavajući uzastopno donje. da bi se na trbuhu formiralo udubljenje. U zaključku.krajnje naprezanje svih mišića s misaonom predstavom-impulsom te energije.balansiraju se tri donje čakre. minuta pot­ p u n o g odmora. U daljem vežbanju postepeno se povećava trajanje tog disanja. 2 — loša ventilacija pluća u kojima se nagomilava ug­ ljenikova kiselina i efekti koji iz toga proizilaze. što izaziva pojavu jakih telesnih struja. otegnuti udisaj kroz desnu nozdrvu. ti načini disanja omogućuje vam da kontrolišete uporne polne nagone (želje) i da usmerite seksu­ alnu energiju na stvaralački i lekoviti rad organizma. 10 minuta prekid i ponovo 15 minuta disanja. Z a t i m se trajanje vežbe povećava: tri minute disanja. još tri minute disanja i tek posle toga 12 minuta potpunog odmora. ne žureći. efekat visokofrekventnih oscilacija u plazmenom telu. To disanje namenjeno je zdravim ljudima. Prema tome. napominjem . Vežba je vrlo jednostavna: sedite uspravno.gija protiće kroz najvišu tačku lobanje.vrši se blago ritimično masiranje svih unutrašnjih organa. 3 . Opreznost i postepenost . To disanje aktivira sve nivoe našeg bića. osetićete kako vam telo počinje da bruji od energije koja protiće kroz njega. Pripremajte se za njega postepeno. koje nastaju zbog izgovaranja reči-zvuka „Sat". Zatim treba da se opustite dvostruko više nego s t o j e trajalo to disanje.oscilacije trbuha u predelu pupka izazivaju skup­ ljanje i širenje plazmenog tela u kojem je zamrznuto mag­ netno polje. otvorite desnu nozdrvu. koncentriše energiju u tom delu tela u kojem je irzima receptor anusa. pa duboko opuštanje 20-30 minuta.

Porfirije Ivanov izmislio je sopstvenu molitvu-pošalicu. jer se frekvencija disanja pri njenom vež­ banju smanjuje do 3-2 puta u minuti.pomoću molitva i mantra (molitve po Budi. Prekomerno i često konzumiranje hrane i neuredan ži­ vot podstiču njegovo smanjivanje. Serafini Sarovskij koristio je zavet čuta­ nja.ritam disanja. O tome je bilo govora. što podstiče njegovo smanjivanje i rasejavanje. Osim toga pravilan rad te žlezde je u vezi sa nekim sidhama (savršenstvima).ne činiti ništa. Ako čovek počne da diše s frekvencijom ispod 4 puta u minuti. Na primer. zato se ovde nećemo detaljno zadržati.protiv konfuznog razmišljanja. j o š u davna vre­ mena. molitve. stoje on niži. velikih emocija i fantaziranja. Ako frekvencija disanja nije veća od 8 puta u minuti. 2 puta a život izdiže do slave. koja se spolja ispoljava u viduznojenja i tome slično. Ali prvi i glavni je . Smrt kao takvu tera. j a č e je pobuđen čovek. čvorugasta žlezda (epifiza) počinje kvalitetno (potpuno) da funkcioniše. s kojom je u vezi aktivnost cirkulacije energije kroz kanale akupunkturnog sistema.skupljanje i širenje plazmenog tela sa zamrznutim magnetnim poljem. počinje efi­ kasnije da radi. Pri vežbanju tog disanja na organizam se ispoljavaju sledeći uticaji: 1 . isposništvo i mnogo drugog.protiv brbljivosti. stranica 6 3 . oni gromko izgovaraju reči: To je naše rajsko mesto. čovek je spokojniji. Maksimalno podizanje trbuha naviše pri izdisaju i njegovo izbacivanje napred pri udisaju stvara j a k e struje u organizmu. teško je proceniti njenu pravilnu aktivnost za čovečije zdravlje. kao što je vidovitost i dr. koje u organizmu izjednačavaju asimetriju energije. koncen­ tracija na sebi samom — „biti tu i s a d a " . U stvari. njegov mozak odmara i organizam se opušta. sv. glavna endokrina žlezda organizma — hipofiza. 3 . Dalje se čitav ciklus ponavlja. „jednomišljenje" . Za borbu protiv toga. M Š ) . velike emocije i sklonost za nestvaralačka maštanja. ali veoma efikasna. 1 obratno. „misaoni zavet čutanja".tih i otegnut uradite kroz levu nozdrvu. Svama Šivananda veoma dobro razjašnjava blagotvorni uticaj tog disanja. 208 Setite se knjige „Čišćenje organizma". M E T O D STVARANJA „ D U H O V N E ENERGIJE" Ima nekoliko metode stvaranja „duhovne energije" — sabijanja holografskog tela. Bhastrika-pranajama upravo i pomaže normalizaciju funkcije epifize. ona je vrlo prosta. „ D u h o v n u energiju" rasejava preterano brbljanje. razrađeni su sledeći metodi: „zavet čutanja" .snažan masažni efekat na organe trbušne duplje. 2 — uravnotežujući uticaj (delovanje) na levu i desnu polusferu mozga posredstvom naizmeničnog disanja kroz levu i desnu nozdrvu. Kad se ljudi penju na brežuljak. On nam je na Zemlju sišao sam. stepeni super izdržljivosti po Butejku predstavljaju 4-3 disanja u minuti. koju je nazvao „ H i m n a života": Ljudi su Gospodu verovali kao Bogu. čovekova slava je besmrtna. Kao što vidite. 2 puta 209 . Što je ritam disanja veći. 4 . kon­ fuzno razmišljanje. A pošto epifiza ima ulogu sinhronizatora smene dana i noći u organizmu. To je jedna „Bhastrika pranajama".

tj. Ako to sistematski praktikujete. . a zatim se „ t r g n e t e " ose­ ćaj ući ponovo sebe. Uspelo je da se oni pobude na poseban način i da udu u telo". skoro svakog minuta. u tom slučaju. efekat je veći. Opušteni mišići treba da budu u lagodnom stanju. isključite radio itd. različita savršenstva. i to će na kraju opustiti ceo vaš organizam i potpuno vam obnoviti lagan san. Saveti Pola Brega. Koristeći „Zakon srodnosti". da se snažno snabdeva krvlju i tako dalje. prikupili „duhovnu energiju". treba da zamra­ čite sobu. Covečiji m o z a k je pravo čudo prirode. misaona raspo­ loženja (stanja). 1 ne samo d a j e bira. biće vam potrebno više vremena da to uradite. Posle takvih pokreta vaše oči s a m e će se zatvoriti. Odmorite ruke. moraju ponovo da otpočnu taj ceo proces. O p u š t a n j e . da srce postaje idealno zdravo. lopte i drugi oblici. ima ih veoma m n o g o .. Što je jasnija i realnija slika. Na primer. ali je primena veoma teška.. tad ćete osetiti posebnu svežinu i ener­ giju u organizmu. koji su već postigli izvestan stepen relaksacije. Mišići. bićete u tom stanju svaki put brže i sve brže i ono će v a m veoma koristiti. Suština ovog metode je veoma jednostav­ na. Što je više oštećen organ. Glava treba da b u d e u vodoravnom položaju na malom jastuku. Treba leći u postelju i opustiti sve mišiće. stavite ih s dlanovima naniže na postelju. samog sebe ili neki or­ gan koji je idealno zdrav i obasjan zlatnom sunčanom svetlošću. smiriti disanje i ne razmišljati. što zavisi od vas koji vam je položaj udobniji. mozak može namenski da bira i koncentriše hronalnu energiju rasejanu u okolnom prostoru koja je sačinila holografsko telo. već i d a j e unosi u svoje telo ili organe. koji su pre­ napregnuti. ne osećaj ući telo i nemajući svest. U početku ne zatvarajte oči i ne gledajte u jednu tačku ispred sebe. a ako se potpuno opustite. koncentraciju na sopstveno telo sa zami­ šljanjem unutrašnje svetlosti i „udisaji života". koje navodimo. Da biste prikupili i usmerili hronalnu energiju iz okol­ nog prostora u svoj organizam. Misaono stalno pratite pokrete očnih jabučica i opustićete vaše mišiće. na primer. da odlično radi. već ih pokrećite naviše i naniže ili u stranu. evo staje napisao Maj Mihajlovič Bogačihin u članku „Svet koji mnogi ne v i d e " (časopis „Svet". tj. Kad se prekine svaka misaona delatnost i „ p r o d r e t e " u nešto . Proces opu­ štao ja tih mišića može da traje od 10 do 15 minuta. i da svoje percepcije (zapažanja) svedete na m i n i m u m . bićete neuobičajeno mirni (spokojni).Ta molitva-himna uvek je odzvanjala u njegovom srcu. ali da ga ne dodiruju. Naravno. neće biti u lagodnom stanju i ako ih pokrećete. a mišići. u tom smislu vodite „razgovor" sa samim sobom ili sa svojim nekim organom. treba šesti ili leći. pomoći će vam da ovladate opuštanjem. legnete leđima na krevet sa ispruženim niz telo rukama. a u težim slučajevima 211 . To znači da ste sabili svoje holografsko telo.Da biste se opustili i zaspali (prodrli). Sad m o ž e m o da razmotrimo metode stvaranja „duhov­ ne energije". Razmotri ćemo sledeće dostupne metode: opuštanje. Postepeno nagomilana „duhovna energija" u čovečijem telu stvara čuda i daje sidhe .U atmosferi se uočavaju tečni ugrušci „ c i " zlatno-žute boje različitih oblika: dugačke trake. Ispružite noge da se međusobno ne dodiruju. Neudobnost bilo kojeg mišića ili grupe mišića ukazuje na njihovu prenapregnutost i da im ne dozvoljavate da se opuste. opustiti telo i zamisliti. On je s njom otpočinjao i završavao dan. Misaona raspoloženja (stanja). Zadržati „sliku" i voditi „razgovor" u traj­ anju 30-60 minuta. samo ćete produžiti njihovo neudobno stanje. 210 Pokretom ruke ili noge ili p r o m e n o m položaja tela pre­ kidate unutrašnji relaksacioni proces. s t o j e moguće jasnije. 2/90): . Dalje tu sliku treba da predstavite u sebi ili u neki organ i u mislima govorite.

za to je potreban ne samo jedan mesec nego više meseci. Gledajte na taj način. dan kad nije bilo nikakvog povoda da se uznemiravate zbog svog zdravlja i umora od starosti. Ko uspe da ovlada do savr­ šenstva ovom m e t o d o m ili njegovim varijantama.. za vojnu služ­ bu. Čuveni ekstrasens Vladimir Ivanovič Safonov postupa ovako: . bez ograničenja.U moje srce uliva se zdrava preporođena mladost. Posle jednočasovnog boravka u svojoj prošlosti.5-2 metra ispred vas . Što više. ali će rezultati biti efektni. Stoga treba da se sećate tog dana. Prve eksperimente za postizanje voljnih stanja (ras­ položenja) je primenio na sebi. a zatim vizuelno zamislite objekat sa zaklopljenim očima. moje srce je novo. nedirnuto srce".postigli ste željeni rezultat. j e r je teško ranjen. kakvi ste bili u to vreme — zdravi. a zatim polako zaklopite oči i sa zaklopljenim očima trudite se da vidite plamen svece na sredini čela čija se slika postepeno razlaže. dva ili ceo dan. Treba ponavljati dok god se ne ugleda slika plamena sa zaklopljenim očima. Vi treba da zamislite (i da verujete u to) da ste ponovo takvi.Ja ništa novo nisam izmislio. Gledajte direktno u plamen. mlado telo i da ga „ n a d e n e t e " na svoje telo. Specijalan drevni jogin metod „tratak" p o m o ­ ći će vam da ovladate tom metodom. treba uzeti neki dan iz vašeg života od pre pet ili više godina koji pamtite (kad niste osećali u m o r zbog starosti. bio je izbor najefikasnijih reči i rečenica. Na 212 primer. bezbrižni i srećni. a oni se ponovo „proživljavaju" za jedan čas kao u ubrzanim film­ skim kadrovima. osim opisanog. slična voljna stanja (raspoloženja) možete odabrati za sebe što zavisi i od reči koje vas najviše „diraju". Njegova suština je u t o m e da postavite neki predmet u visini vaših očiju na rastojanju 1. organizam se puni energijom za koju je . glavni detalj raspoloženja za lečenje srca je bio: . kao i s otvorenim očima. jednostavno sam se uverio u postojanje bioloških sati u mom mozgu. Da bi se to ostvarilo. To znači ponovo proživeti u prošlom vremenu! Makar jedan sat. već naizmenična reprodukcija proš­ losti. rađa se kao preporodeno-mlado. j e r nema ničeg snažnijeg od Zivotvorne (Stvaralačke) Misli. N a r a v n o . ne pribegavajući nikakvim stranim silama i uticaj ima. Navešću nekoliko primera iz prakse. klasifikovano je preko 20 hiljada voljnih stanja (raspoloženja) i dalje se radi na pisanju novih tekstova koji se odnose na lekovita dejstva. i dobio njihovu praktičnu potvrdu da se može njima upravljati. Samo tad možete očekivati ono što želite — povratak kazaljke biološkog časovnika unazad prema boljem stanju zdravlja. u do­ gađajima za čije je ostvarenje potreban ceo dan. To treba vežbati 20-40 minuta dnevno svakog dana. Sad treba vizuelno da zamislite predivno. medicinska komisija g a j e proglasila sposobnim. Kad po svojoj želji budete mogli da sa zaklopljenim očima „vidite" bilo koji predmet kao najavi (u stvarnosti) . a 1957. Rezultat nećete dugo čekati a on će prevazići sva vaša očekivanja. moje srce p o t p u n o se obnavlja. smanjenja). da biste ga dobro pamtili. čas za časom. zdravo. emocionalno-voljnog upravljanja čovekovim stanjem" Georgij Nikolajevič Sitin demobilisan je iz vojske kao invalid. Prema tome.najpogodnije plamen svece. pod uslovom da te uspomene ne budu inserti „trake sećanja".ceo dan. minut za minutom. Taj dan za vas treba da bude srećan. Da biste postigli dobar misaoni metod potrebno je da mnogo radite. m o ž e da čini čuda. koje ispoljavaju maksimalno lekovito dejstvo na ceo organizam ili na posebni organ. U današnje vreme u Sitinovoj kartoteci zajedno s varijantama. ili da razgledate u anatomski atlas i vizuelno zamislite organ zlatne boje koji vam je potreban. Suština njegove metode. to bolje. Tvorac metode „usmeno-slikovitog. Dalje postupajte na opisan način.

U dvorištu je bila tamna noć. a zatim čuteći uradila sve m o g u ć e manipulacije koje sam znala. kucanje mog srca p o m a g a l o je kucanju njegovog srca. već taj pomodreli zadihan dečak. magnetne i druge čestice. kad m o z a k . kasno uveče. a oči pune suza. žureći da što pre vidim svog malog sina. m o ž e t e koristiti v e ć o p i s a n o i spasiti život svojim najbližima. Radila sam dugo i iskreno. Safonov je nesvesno opisao mehanizam „Zakona srodstva (sličnosti)". Dečak na umoru. sve to što mu daje snagu." Koncentracija na sopstvenom telu sa zamišljanjem svetlosti. verovatno je već odavno zas­ pao. 214 215 . koji umire. Brzo sam svukla odeću i legla pored sina.. već ovde . Prepustila sam suzama na volju. obrtne.neizvesno odakle potiče i koja se može uporediti sa dozom za doping koju upotrebljavaju neki sportisti. da li će živeti moje d e t e ? " Nisam joj odgovorila. pomozite m i ! Moj sin u m i r e . V e o m a je 49 U t e š k o m trenutku. DeČak je jedva disao. koji je vršnjak tog nesrećnog deČaka k o m e nisam mogla da pomognem.pored mene. koji je navodno postao taj nesreću i dečak. Ušla je mlada. Bujica fotona. hvala! M o m sinu je bolje i lekari se sada nadaju. j e r organizam jednostavno dobij a jedinstvenu besplatnu neo­ čekivanu dotaciju bioenergije. dobijen iz sopstvene prošlosti. Ja već odavno nemam predstavu o vremenu. ali postoji i pov­ ratna sprega. Evo slučaja iz prakse čuvene lekarke u svetu D ž u n e Davitašvili: — Jednog dana. a tu — kroz moje ruke —kao da su prolazili topli sunčani zraci. " Brzo sam se obukla i pošle smo u noć. 4 8 Misaona koncentrisanost — način mišljenja — može se preneti i na drugog čoveka. počinje da apsorbuje n j e m u svojstvenu energiju. Mi više ničim ne m o ž e m o da p o m o g n e m o " — tiho je prozborio jedan od lekara. odjednom je otvorio oči. Ali samo taj „ d o p i n g " . Vaha (njen sin). i ja sam samo osećala da se telo malog čoveka puni nekakvom svetlosnom snagom. svi pogledi bili su upereni ka meni i svi su očekivali čudo. shvatila sam da dečak umire i kad sam završila. D o d i m u l a sam ga. pothranjujući ga „ d u h o v n o m energijom". da biste misaono privukli hronalnu energiju s potrebnom frekvencijom u svoj organizam. Odjednom mi se pričinilo da moj sin nije pored mene. ne u toj meni nepoznatoj kući. „Džuna. Hronalno zračenje odvlači sve te čestice. nastrojen na mladost. da me ne napušta. šum kiše i lepršanje lišća — sve to što vezuje čoveka sa životom. n e k o j e stidljivo pozvonio na vratima m o g stana.. 48 K a k o je v a ž n o pravilno interpretirati svoja zapažanja i osećaje. Kad smo ušli u kuću.. 4 9 i blistava svetlost zvezda i duge. n e m a nikakvih pogubnih posledica i ne izaziva slabljenje i depresiju. Hronalna energija sadrži potpunu informaciju o vasionskim o s n o v a m a : oscilatorne. Izvukla sam se iz postelje i otvorila vrata. da sam počela da molim Prirodu da mi p o m o g n e . pot­ rebno je da u mislima „vidite" raskošnu sunčanu svetlost. a ja nisam nikako mogla da zaspim i sve više sam privlačila njegovo malo telo. trudila sam se da što brže zagrejem njegovo telo (krv). Grleći Vahu. i moj život je mis­ lima prešao u život dečaka. magnetno polje i druga polja i zračenje obavezno sadrže hronalnu podosnovu. molila sam sina. „Po svoj prilici počela su da otiću pluća. Međutim. a majka se s nadom skoro bacila preda me: „Kaži mi Džuna. Srce mi je bilo puno boli.. Gledao je u m e n e tako molećivo. „Džuna. ali izmučena žena s uplakanim očima. Ispostavilo se. Ujutro me je probudio oštar zvuk telefonskog zvona. takođe Čuteći pošla prema vratima.

i kao što je osetila Džuna Davitašvili. odnosno sabijate hronalno polje koje je „ p o d r i v e n o " bo­ lešću. Postoje ljudi. Uradite nekoliko vežbi takvog disanja. prirodno popunjava unutrašnjost tela. nekad videli ugalj koji se gasi u vatri. Oni tokom uvežbavanja laganih i ravnomernih pokreta kao da „namotavaju" „duhovnu energiju" 217 .komplikovano predstaviti hronalnu bujicu (tok).Kad sednete i treba da jedete (a takođe pre polivanja tuširanja). potrebno je da uradite pokrete gutanja i misaono rasporedite „duhovnu energiju" u ćelom telu. Tako. „ s m i r i t e " disanje i misli. podig­ nuti glavu naviše. Ležeći na leđima. obavezno morate da naterate sebe da kroz grkljan maksimalno udišete vazduh iz atmosfere. Radi toga treba da sednete ili legnete. Ta vežba disanja pomaže organizmu dobru razmenu materija. i počinje da zrači toplotu. Ovaj način disanja veoma malo se praktikuje. koji za jedan takav udisaj povećavaju sopstvenu težinu za 1-1.Kundalini Šakti. crveniji je. ponavljajte vežbu. kao da je crni dim. osetićete odmah na­ gomilanu energiju i pri trećem udisaju nećete moći da pro­ gutate uzetu energiju . da se opustite. Koncentrišite se na bolno mesto i polako izdišite kroz nos. Setite se postulata starih: „Misao vodi energiju („ci". da se osete mnoge mogućnosti i tome slično. Zadržite disanje toliko koliko možete da izdržite. Usporeno. ili je koncentrišete na bolesno mesto ili organ. Naziv takvog načina disajnih vežbi uzeo sam od P. Tehnika vežbanja tog disanja j e : izaći na ulicu.sve je maksimalno nabijeno. otvoriti usta i polako udišući vazduh kroz nos (a ne kroz usta). a pri izdisaju zamišljate da s vazduhom. zamisliti da uvlačite vazduh sa visine. Udahnite vazduh polako i potpuno kroz nos.5 kilo­ gram! Slično disanje majstori „ c i g u n a " obavezno primenjuju na kraju vežbanja. Ne preporučuje se da se takvo disanje primenjuje više od 3 do 4 puta. Istovremeno zamišljajte kao da na mestu s bolovima. Kad završite udisaj. J. koja sadrži određenu energiju hronalnog polja u našem organizmu. zamislite s t o j e moguće jasnije da se vaše telo puni svetlosnom snagom koja i jeste sam ž i v o t . Vazduh sadrži životnu snagu koja je potrebna za dug život.Vi ste. Pri svakom izdisaju ugalj se razgara. To znači da. U tom stanju treba biti 20-40 minuta. Potrudite se da osetite tu toplotu i zamislite crvenu svetlost koju zrači ugalj. Ako se posle 5-10 minuta ne smanje bolovi. . da se oseti toplota koja se širi u telu. „ p r a n u " ) . K. ali se zato o njemu mnogo govori. Gurjanov iz Sevastopol ja: . među kojima na primer. telo nema potrebu da upotrebljava suvišno. a toplota jača. mada se može praktikovati 2-10 puta u toku dana. Z b o g te popunjenosti. Eto to je lekoviti lanac takvog disanja. Kao rezultat toga treba da bude jaka emocija od unutrašnje svetlosti. Andrejev. Pri t o m e javlja se piskav zvuk u grkljanu. bez naprezanja. može lako da reprodukuje naš misaoni aparat. poči­ nje da se žari truli ugalj. energija vodi krv. Slično tome čini i J. pri udisaju punite se živom svetlošću.vazduh je prodirao svaki put s hranom i mi smo ga gutali.M i sa tim produktima gutamo vazduh . usmeravajući u mislima biotokove (biostrujanja) iz pluća na bolno mesto. A k o vam zamišljanje dobro uspe. ako zamišljamo svetlost na račun efekta prenosa. To je sva suština koncentracije u sopstvenom telu sa zamišljenom svetlošću u njemu. 216 „ U d i s a j i ž i v o t a " . Evo kako Ivanov opisuje to disanje: . ali zato svetlost. zaklopite oči i opustite se. koji se postepeno razgara i postaje svetliji. sigurno. mi koncentrišemo hronalno polje. „Puls Života". T i m e učvršćujete. sa visine u Pri­ rodi. Ivanova. ravnomerno disanje pomoćiće vašoj koncen­ traciji. a krv nosi hranljive materije". izbacujete bolesti iz sebe. A sada vazduh.

N a v o d i m o prostu vežbu disanja.ustima upravlja se p o m o ­ ću srednjeg nivoa (pranskog tela) . Zinaida Makarova: „Za sve godine istraživanja. „Hranljiva p r a n a " . Nižim nivoom (fizičkim telom) . Od nedostatka druge . ugljen-diok­ sid održavaju naše telo. ljudima nedostaje disajne prane i „duhovne energije". dvesta. Pri t o m e oni zamišljaju. Kondrašina: . može se rasplinuti. Priča D. Oni u završnoj fazi kompleksa vrše ravnomeran udisaj. 218 Ako i vi posvetite dovoljno vremena na razvoj snažnog misaonog načina predstavljanja.h r a n a . Posle tog vežbanja.. koji aktiviraju mozak kroz nosnu duplju.okolnog prostora oko sebe i istovremeno sakupljaju plju­ vačku u ustima. Od nedostatka prve. pri izvođenju disajnih vežbi. zamišljajte da tu svetleću figuru uvla­ čite u sebe i u mislima je „utapkavajte" u kičmu. smanjuje se radna sposobnost. voda. Pri izdisaju. opuštaju polako ruke niz telo i učine tri po­ kreta gatanja. takode p o m a ž e u njenom prikupljanju. a ponekad je rastao do neba". Osim već navedenog.. Ljudi s konstitucijom „ Ž u č i " treba više da dišu kroz levu nozdrvu. kilometar. Po pravilu. ponekad je izgledao visok. sto kilometara itd. kojom se onemogu­ ćuje nestajanje (rasplinjavanje) prikupljene energije. Evo kako je on to radio prema recima očevidaca. Porfirije Komejevič Ivanov perfektno je ovladao veštin o m prikupljanja „duhovne energije" („azot živog karak­ tera") p o m o ć u jednog udisaja. iz­ bor vežbi i njihovu težinu treba uskladiti s individualnom konstitucijom. da naniže. Vizuelno je izgledalo kao da menja rast. Ljudi su videli njegovu veličinu kao neko svetleće telo i nisu mogli da shvate kakvo je to telo". a sa oba nivoa upravlja gornjim nivoom (holografskim t e l o m ) ' .nos. kao u nekom svetlećem omotaču. koncentrisati misli na to da se ener­ gija koncentrisala na j e d n o m mestu i da nikuda ne odlazi. preživljavanje i odstupanje pred teškoćama. koju je trenutno obnavljao putem otvorenog izdisaja. zadržite disanje koliko možete i tu sliku predstavite sebi jasnije. kiseonik. zamislite da se širite.remenom glave. odnosno da se jačaju odgovarajućom energijom. nećete imati energijskih problema i dobićete toliko energije koliko zaželite. u donj-tjanj (energijski centar) izbija energija koja se koncentrisala za vreme vežba­ nja. Pri tome 219 . Zamišljate sebe kao da ste takav svetleći junak. pretežno treba da se radi na raz­ vijanju i jačanju pranskog i holografskogtela. živeo je na kraju životne snage. Van granica vašeg tela pojavljuje se svetlosna kopija.. a koja. daju potrebnu snagu fizičkom telu.I j o š jedna osobina tog čoveka. ZAKLJUČAK Mislim da je prvi put u popularnoj literaturi na tako visokom nivou razmotreno pitanje disanja. Zato. koja se sve više i više povećava: sto metara u preČniku. i pritom gutaju sakupljenu pljuvačku. Svaku disajnu vežbu završite takvim disanjem. Udišući. „Disajna p r a n a " . Ako to ne uradite. slabi imunitet i nastaje sklonost ka bolestima. Ponovimo bitne momente. „ D u h o v n a energija" preko akupunkturnog sistema up­ ravlja funkcionisanjem fizičkog tela i pranskom energijom.slobodni elek­ troni. Kad ste potpuno udahnuli. naročito u toplom godišnjem dobu. energija koja se prikupila u vama. usporava se probava hrane i asimilacija materija. a preko mozga i endokrini sistem.nastaje bezvoljnost.

a m a ­ nje je trošite. Takvim disanjem postiže se rashlađujući efekat. više koristite disanje koje norma­ lizuje psihu i stimuliše stvaralačke sposobnosti. D v a od tri životna principa . težište je na disanju koje aktivira ceo organizam. Ljudi s konstitucijom „ S l u z i " treba više da dišu kroz desnu nozdrvu. bodrost. Iz Ajurvede UVOD Voda . čistoću. na poslednjoj trećini životnog puta. i na osnovu njihove p r i m e n e m o ­ žete samostalno da odaberete bilo koji metod disanja i da ga znalački primenjujete. svežinu. na kraju. na kraju. kod starih ljudi). U srednjem uzrastu. U mlađem uzrastu. lepotu. ona je najsrodnija s elektronom . prenošenje nervnih impulsa. i na osnovu kojih se snažno masiraju mlitavi (tromi) organi trbušne duplje. /epu boju kože i pažnju lepih žena. 220 VODENE TERAPIJE Ispiranje organizma omogućuje deset pred­ nosti: jasnoću uma. Njihova prirodna živahnost će se uravnotežiti. njima se preporučuje da više upražnjavaju disajne vežbe za sticanje „duhovne energije". Sto organizam više sadrži „ a k t i v n e " vode. intenzivnije su životne manifestacije (na primer. Takvo disanje uravnotežiće njiho­ vo psihičko stanje i dovesti organizam u ravnotežu. mladost. u kojoj su sve manifestacije organizma: tok bioloških reak­ cija. Njima posebno pogoduje „Bhastrika-pranajama" s usporenim tem­ p o m . snagu. Takvo disanje zagrevaće njihov organizam i isušiti mu suvišnu vlagu. dešava se obratan proces . transportovanje gasova i materija. Ima mnogo metoda disanja.udisaj se vrši kroz levu nozdrvu. teži je život (na primer. kod dece). ali u ovom poglavlju je dat univerzalni ključ za njih. Njihova znalačka i blagovre221 . 1. Kad debeo čovek manje pije. Takvim ljudima v e o m a dobro pogoduje disanje po Streljnikovoj i „ S a t . i obratno. Covečanstvo je davno uočilo sposobnost vode da odr­ žava čovečiju snagu i zbog toga su prve i glavne fizij atrij ske terapije obavljane vodom. da biste se mogli potpuno i kvalitetno realizovati i postizati uspehe.u svom sastavu sadrže vodu. s t o j e ima manje.izvor života čini glavnu masu tela (dve trećine). asimi­ lacija i prenošenje različitih zračenja i. zdravlje. Potrebno je tako disati do znojenja i trpeti žeđ i treba piti vodu što je m o g u ć e manje. a život­ ni procesi biće lakši i brži. Stoga se održavanjem optimalne količine „ a k t i v n e " tečnosti u organizmu može povećati kvalitet života i njegovo tra­ janje. sposobnost da se asimiluje i predaje toplota. Ljudi s konstitucijom „ V e t r a " treba da dišu naizmenično kroz obe nozdrve. To će se posebno blagotvorno ispoljiti na njihov san i probavu. u toku života.N a m " metodi koji povećavaju probavne sposobnosti organizma.univerzalnom energijom Vasione. Voda p o m a ž e stvaranju masti u organizmu.„ S l u z " i „ Ž u č " . Z b o g toga što oni imaju dobru probavu (funkcija „disajne p r a n e " ) . poklonite više vremena sticanju „duhovne energije". Progresivan gubitak vode.nastaje voda iz masti čiji je rezultat sma­ njivanje telesne težine. uočava se kod svih živih bića i predstavlja j e d a n od bioloških zakona. a izdisaj kroz desnu.

Avicena je pisao. hlađenjem i zagrevanjem. govorio je on.pri rođenju i na dan svadbe. Avicena je propisivao upotrebu saune protiv paralize. treba na bilo kakav način zagrevati i vlažiti. kod slabog varenja i slabosti želudačno-crevnog trakta i kod gubitka apetita. kao đavolje. Različiti običaji i obredi. 223 M E H A N I Z M I UTICAJA V O D E N A Č O V E Č I J I ORGANIZAM Potrebno je da se upoznamo s osnovnim m e h a n i z m i m a dejstva vode na čovečiji organizam. Da biste se izlečili i bili zdravi. Savetovao je preznojavanje u sauni radi spre­ čavanja katara gornjih disajnih puteva. odbacili su higijenske terapije u vezi sa vo­ d o m i telom. Mnogobrojni umni ljudi svog vremena govorili su o primeni vode s ciljem lečenja i jačanja čovečijeg organizma. Hipokrat je posebno cenio tople i vruće kupke. sma­ trao je on. regulišu disanje i razmenu materija i da utiču na opšte izlečenje. Ljudi su prestali da se umivaju i brinu o čistoći tela. na primer. Stari hrišćani. kraljica Spanije Izabela Kastiljska (kraj XV veka) priznala je. Na primer. eliminišu drhtavicu i grčeve i omogućuju lak san. služe kao efikasno sredstvo za održavanje i poboljšavanje čovekovog zdravlja. Sauna p o m a ž e kod bolova u mokraćnoj bešici. Slana voda čini kožu toplom i suvom. Govorio je da tople kupke dobro p o m a ž u kod oboljenja organa za disanje i probavu. smatrajući je odličnim higijenskim i lekovitim sredstvom. „Kupke p o m a ž u protiv mnogih oboljenja. Izaziva nadražaje i reakciju i utiče mehanički i hemijski. „Otac m e d i c i n e " Hipokrat ovako je pisao o vodi. izopaČivši učenje Hrista. smiruju nervni sistem. Z a t o treba pribeći prirodnim metodama lečenja. da bi se neutralisao njihov smrad koji potiče od tela i odeće. koristi obolelima od pleuritisa. Ludvik XIV izdao je specijalni ukaz (proglas). u vezi sa vodom. Primenjivao ih je kao sredstvo za preznojavanje protiv groznice. Vrelina saune. Galen je tvrdio. Usled nečistoće i nedovoljne lične higijene harale su po Evropi takve epidemije kuge i kolere. 222 . On je visoko cenio banjsku terapiju koja po njegovom mišljenju poboljšava ktvotok. M o ž e dati toplotu i oduzeti j e . Umerena primena saune. da se za ceo život oprala svega dva puta . lečenje vodom. i obratno. Kćerka j e d n o g od francuskih kraljeva umrla je zbog vašljivosti. Suva sauna olakšava obolelima od vodene bolesti i onima koje „ l o m i " u zglobovima. da organizam. koje su u j e d n o m naletu odnele u grob j e d n u četvrtinu njenog stanov­ ništva! Shodno tome. kad sve drugo prestane da p o m a ž e " . p o m a ž e kod nervnih poremećaja i nesanice. a samim tim povećava i životni tonus. neznalaČka obično mu šteti. Koristimo njihove misli i iskustvo kao polaznu tačku da bi ih potkrepili novim naučnim podacima. i pomoći da se izbegnu greške koje često nastaju prilikom upotrebe vode. On je bio vatreni pobornik banje (saune). O prostom narodu n e m a se šta reči.mena primena veoma pomaže čoveku. koji stari. da različite vežbe i vodene terapije pojačavaju krvotok. otežanog mokrenja i opšte slabosti organizma. evo šta su govorili drevni i savremeni mudraci o lečenju vodom. kojim je naredio da se ne štedi na jakim mirisima. spazme celog tela pa i protiv mamurluka. Za obolelog od žutice „često kupanje u sauni je .osnova čitavog lečenja". koji je potvrdio koliko se pogubno odrazilo nepoštovanje elementarnih higi­ jenskih pravila na ljudsko zdravlje. koji će sve dovesti u simetričan i jasan sistem. U istoriji čovečanstva bio je period. treba crpiti životnu snagu koja se nalazi u prirodi. Voda m o ž e da dejstvuje na telo vlaženjem.

Z b o g toga. 3) Na koji način voda doprinosi izlečenju? Tri bitna svojstva vode: da rastvara. u tom slučaju nema. svaki organ. ali sam lično duboko ubeden da u tom slučaju p o m a ž e samo obična voda koja čisti ranu i otklanja upalu". Čuveni niski naučnik-lekar. 1966. U vezi s tim. Krv protiće kroz kanale krvotoka u ćelom telu. svoj koren. regulisano.1590.go­ vorio je Ambruaz Pare. „ N a u k a " . jednostavno i skoro bez greške. U svakom organu koji slabo funkcioniše. Zalmanov je svoj metod lečenja nazvao „kapilarna terapija".Utemeljivač hirurgije Ambruaz Pare (1509. ako unapred znate da svaka bolest nastaje usled oštećenja krvi! Tada lečenje ima dvostruki zadatak: treba da uspos­ tavite pravilnu cirkulaciju krvi. Drugog rada. Lečenje je v e o m a lako. on je preporučivao da se primeni terapija s povišenom temperaturom .) piše d a j e ž i v o t . . sve ide dobro. Sistem kapilara . u to doba.g. N. Cirkulacija krvi u organizmu obavlja se po strogom redosledu: svako brže ili slabije cirkulisanje krvi i svaki strani el­ ement koji dospe u nju narušavaju normalnu cirkulaciju krvi u organizmu i izazivaju poremećaj i oštećenje krvi koji prouzrokuju organska oboljenja u organizmu. po m o m ličnom mišljenju. koji veruju da se rane leČe pomoću obloga (zavoja) natopljenim u obajanoj vodi. metode spaljivanja rana sa vrelim uljem. Da bi se efikasno delovalo na kapilare. čovek poboleva. napaja svaki njegov deo. da odstranjuje (polako pere) i da jača organizam. po pravilu.to je svojevrsni vaskularni skelet. ako je narušena ili da se potrudite da odstranite iz krvi sve s t o j e loše u njoj k a o i sve 224 njene pokvarene sokove i materije koje narušavaju njen sastav. svoj uzrok. Zalmanov. „Mi smo zaboravili lekovita svojstva vode. 2) Kako se postiže izlečenje? Odgovoriću na vaše pitanje. imaju svoju osnovu. c) Obnoviti pravilnu cirkulaciju krvi posle takvog čišćenja. osim da se ojača oslabljeni organizam. hrani ga i oživljava. na osnovu svog 30-godišnjeg iskus­ tva u vezi s metodom lečenja vodom. odnosno osposobiti ga za nove aktivnosti. Sebastijan Knejp. . S.Neću da razočaram ljude. Sosina (Izdavačko preduzeće „Zdravlje".) učinio je preokret u vezi s lečenjem prostrelnih rana i odu­ stao od primene. Ako se naruši tok tih životnih sokova.g. On je preporučivao jednostavno i bezbolno lečenje.stalno kretanje tečnosti između ćelija i u ćelijama. d) Više ojačati oslabljen organizam. A. b) Odstraniti rastvoreno. Kijev. nalazi se posekotina ili proširenje ili suženje kapilara. moguće j e : a) Rastvoriti u krvi bolesne materije. 1973. ovako se izrazio o delovanju vode na Čovečiji organizam: 1) Šta je to bolest i koji je opšti uzrok svih bolesti? Sve te bolesti. da bismo potvrdili da voda leci sve uopšte izlečive bolesti.) u poglavlju „Lečenje v o d o m " ukazuje se na osnovni mehanizam dejstava toplih i 225 . . svoj početak u krvnim poremećajima koji su prouzrokovani sla­ bom cirkulacijom krvi ili nekvalitetnim sastavom krvi ili zbog drugih tkiva u organizmu koja slabe sastav krvi i njenu cirkulaciju.sauna i kupke. U „Fizioterapeutskom priručniku" u redak­ ciji kandidata medicinskih nauka I. Ta svojstva v o d e su dovoljna. koji orošava (vlazi) svaku ćeliju organizma. u svojoj knjizi „Tajna mudrost čovečijeg o r g a n i z m a " (Lenjingrad. ma koje im bilo ime. Kad je u čovečijem organizmu kretanje tečnosti normalno. jer pri lečenju svakom primenom vode nastojalo se da se odstrani uzrok bolesti.

M e đ u t i m . ono će se razvijati mnogo brže. Lekoviti .Vodene terapije o m o ­ gućuju da se rastvore i odstrane razne štetne naslage (talo­ ženja) iz organizma.obratno. Prema zakonu antagonizma u krvotoku (hemodinamici) Dastra i Mora. Na primer. Utvrđeno je da. Sad ćemo detaljno da razmotrimo već navedene meha­ nizme i vodene terapije. E v o osnovnih mehanizama uticaja vodenih terapija na čovečiji organizam. kojih u vodi ima mnogo više nego u vazduhu.sužavanje moždanih sudova. hladne terapije. Vetra-Vata i Zuči-Pitta).T o je jedan od osnovnih mehanizama uticaja vodene terapije na čovečiji organizam s višestrukim dejstvom koji nas približava unutarutrobnom stadijumu razvoja sa svim njegovim prednostima. sužavajući sudove (vaskule) kože.Vodene terapije pomažu zagrevanje organizma i njegovo zasićenje vodom.hladnih terapija. U kontaktu sa vodom zadejstvovani šu mnogi važni razvojni mehanizmi: a) stalno navlažena koža „usisava" u sebe slobodne elektrone. M e h a n i z a m koji normalizuje krvotok . On se bazira na dva pristupa: jin-jang i Tri doše (tri životna principa — Doše: Sluzi-Kapha. koje prouzrokuju posebne reakcije u organizmu a koje za­ vise od svojstava asimiliranih materija. kompresa) dolazi do istorodne segmentne re­ akcije koja se ne potčinjava zakonitostima. E n e r g i j s k i i stimulišući . koje ih pobuđuju. 1. šire sudove trbušne duplje. što za vreme vodenih terapija dolazi do asimilacije vode i zajedno s njom rastvaranja materija. šire kožne sudove i sužavaju sudove trbušne duplje. Tople terapije . Posle ovakve uvodne informacije. Ona j e . Rastvarajući i eliminišući . hla­ đenje kože na čelu . d) naučnici su ustanovili da je svaki mališan. Zagrevajući i vlažeći . hoću da vam pokažem pri menu univerzalne metode. 2.Z b o g dejstva na kožu pos­ tižemo jak stimulišući efekat na neivni i akupunkturni sis­ tem.Primena hladnih i toplih vodenih terapija omogućuje da se aktivira unutrašnji i spoljašnji krvotok. u ovom poglavlju. sposoban da se 227 . a to će se pozitivno odraziti na njegov opšti razvoj. c) smanjenje telesne težine u vodi detetu omogućuje da se m n o g o lakše i slobodnije kreće. a njegovo zdravlje će biti bolje nego s t o j e kod „kop­ n e n i h " vršnjaka. što dovodi do njegove nor­ malizacije. 226 5. od mo­ menta rođenja pa do pola godine starosti. 4. RAZVOJNI MEHANIZAM VODENIH TERAPIJA Čovečiji organizam započinje svoj razvoj u vodenoj sredini. b) plivanje i gnjuranje u vodi sa zadržanim disanjem nagomilava i zadržava velike količine ugljenikove kiseline u organizmu. pri ograničenom temperaturnom dejstvu (lo­ kalna kupka. zagrevanje podbratka izaziva proširenje sudova želuca. najpovoljnija za taj razvoj.Zato. Kao rezultat toga dva gore navedena meha­ nizma nastavljaju snažno da stimulišu biosintezu. 6. mogu se izvesti uopštavanja i dopune. To posebno koristi starijim ljudima i ljudima s konstitucijom „Vetra". Istovremeno. Razvojni ( U s a v r š a v a j u ć i ) . a krv raznosi hranljive materije do raznih delova tela. po mnogim pokazateljima. 3. Z n a t n o je olakšana cir­ kulacija krvi. kojom se obja­ šnjava princip dejstva vodenih terapija na čovečiji orga­ nizam. ako se dete posle rođenja češće drži u vodenoj sredini (kadi).

tj. nego da hoda. Ako se nastavi da se uvežbava ta genetska sposobnost. Na taj način. Može se koristiti prohladna i hladna voda za polivanje u trajanju 5-10 sekundi. Zato. Igor Čarkovskij uveliko propagira svoj metod „rađanja u v o d i " i „bebi-jogu" (jogu za bebe). a hemoglobin počinje bolje da predaje kiseonik nervnim ćelijama.to je /Y///g-proces. kao mališanima (bebama). Da bi se odstranilo rastvoreno. sabijanje. da se toplota „razbija" i „rasejava". koji p o m a ž u stvaranju čvrstih materija. bebe.raširujući ////-proces. neće se ugasiti. N a j ­ čudnije otkriće za m e n e je bilo. 5 0 K a o što n a m j e p o z n a t o i z prakse. Najjača terapija. uspele da o b n o v e svoje u m n e sposobnosti zbog intenzivnih tre­ ninga u vodi. taj metod je veoma efikasan za daljnji razvoj dece i oslobađanje od porođajnih trauma. takode pomažu i odrasloj deci. RASTVARAJUĆI l ODSTRANJUJUĆI MEHANIZAM VODENIH TERAPIJA Bilo kakva stvrdnjavanja u organizmu ukazuju na prepobuđenost životnog principa „Vetar". doktor Stiv Moris: — Zapravo. k a o i jogisti. da bi se sprečilo skupljanje i sabijanje. o čemu ranije nismo ni predpostavljali. n a m e n j e n a z a rastvaranje štetnih mate­ rija u organizmu. 229 228 . koji u organizmu prouzrokuje suvoću i hladnoću. potreban je suprotan . a takođe i pore na koži. ona će pomagatiy///-procesu.on m o ž e da obnavlja (regeneriše) ošte­ ćene strukture i da stvara nove. pri čestim i dužim potapanjima (zagnjurivanjima) u vodu. A p o s t o j e voda idealni upijač. je parno kupatilo (sauna). Na primer. a dete počinje pre da pliva. ali ne u toli­ koj meri. (Mladi roditelji ovo treba da imaju u vidu. treba raširiti kanale: krvne i limfne. u vodi se mogu odgajati nedonoščad i slabašna deca. za protivtežu suvoći i hladnoći (ili vrućini i suvoći) u organizam treba obezbediti vlagu i top­ lotu. upravo to podstiću. koje j o š više pojačavaju propustljivosttela i uz to doprinose tome. Vodene terapije kao što su kupanja u kadi i bazenu. Pri tome voda mora biti topla . Z b o g toga se u vodu dodaju odvari koji sadrže isparljive aromatične materije. K a o što je praksa pokazala.slobodno održava na vodi bez pomoći sa strane. prenosnik i izlučivač (radijator) toplote. a i polivanja vodom. koje su dobile traumu mozga usled dugotrajnog porođajnog gušenja. m i s v a k o zagnjurivanje u v o d u vršimo sa zadržanim udisajem. Važno je da se ne propusti vreme. kojim se podstiče obilno znojenje i odstranjivanje rastvorenih materija napo­ lje kroz kožu. T o m e u m n o g o m e doprinosi intenzivna hidromasaža bioloških aktivnih tačaka koje na koži predstavljaju centralni nervni sistem. To sve p o m a ž e ////-procesu — širenje i usmeravanje iz sredine napolje. kristalizacija . otvara i pore na koži. stvaraju uslove. Skupljanje. da je p o t r e b n o . 5 0 Rezultat toga je da se u krvi povećava sadržaj ugljen-dioksida. Ishrana m o z g a se naglo poboljšava . vodeći američki specijalista za prirodno lečenje. da su bebe. ja i moje kolege doputovali smo u SSSR da bismo detaljno izučili „ruski m e t o d " . E v o još j e d n e potvrde. zadržavati disanje na 8 0 % udisaja. Saznali smo m n o g o toga. V a š zemljak (sugrađanin) Konstantin Butejko to objašnjava time da. koji prouzrokuje reflektorno širenje sudova mozga. Tople i vruće terapije u vezi s vodom. Ako u toplu vodu dodate isparljive materije.) Evo šta kaže o Igoru Čarkovskom i njegovom „ruskom m e t o d u " . Osim što dobro zagreva organizam. ne dišu. tada će usled takvog spa­ janja efekat biti mnogostruko pojačan.indiferentna.

da voda prekriva celo telo. Zatim. kombinacija toplog i hladnog. kao u sauni. Nikad se ne srne kvasiti glava. Ako se one primenjuju uz dodatak isparijivih materija. brzo se obući i kretati se po sobi ili na vazduhu sve dok god se telo potpuno ne osuši i zagreje (najviše za pola sata). 231 . naročito koji se odnosi na kretanje posle kupanja. efekat rastvaranja se pojačava. na kraju. a čas u dubinu orga­ nizma. Ja nikad ne propisujem tople kupke bez hladnih kupkih ili hladno poli­ vanje posle njih. (a) napunjenu toliko vodom. Evo kako Knejp savetuje da se primenjuju kupke: . Trajanje terapije 10-15 minuta. Stoga. U toplu kadu ulaziti ne jedanput. ona osvežava. Zatim odvar sipati u kadu s toplom vodom. tj. niti ispod 28 stepeni. što lučenje kroz kožu nije jako. Zatim brzo preći u drugu kadu (b) s hladnom vodom i zagnjuriti se do glave u vodi. 10 minuta . U kadi se zadržati 25-40 minuta. 1 minut . Kupka s trunjem od sena.Tople i vruće kupke imaju nešto slabije dejstvo. snažni ljudi sedaju u kadu s hladnom vodom i potapaju se do vrata. Dalji postupak. ona. tj. Zdravi. štiti zatva­ rajući pore i jačajući kožu. a ako je bolesna koža . posle koje ne sledi primena hladne). tada. Hladne kupke posle toplih ili hladna poli­ vanja to otklanjaju (ja ne poznajem ni jedan način primene tople vode.u hladnoj. naročito ako dugo traje. Zdravi ljudi mogu d a j e primenjuju u bilo koje vreme. već tri puta. Z a t o . 230 Osetljivi ljudi sedaju u kadu i brzo sapim grudi i leđa.u toploj. ako imate slabe b u b r e g e parite se. ali temperatura vode je nešto veća u njoj — od 32 do 34 stepena. Hladna kupka ili poli­ vanje mora da se završe u toku 1 minute. Radi boljeg rastvaranja. otvara pore i pojačava cirkulaciju krvi. isti je kao i u prvom slučaju. Kontrastne terapije. pomažu bolje ispiranje sveg nepotrebnog. Voda poprima boju kafe. Povišena temperatura. grančice bora i slamu od ovsa. ne štiti već podvrgava opasnosti. ja nikad ili vrlo retko upotrebljavam samo toplu vodu za zdrave ljude. 1 minut .5 kilogram suvog sena potopiti u posudu sa 7-8 litara vruće vode i pustiti da odstoji 15-20 minuta (savremeni fizioterapeuti savetuju da se kuva 1 sat). već joj uvek dodam odvar od raznih lekovitih trava. To je takozvana „kupka s trostrukom promenom": 10 minuta u toploj kadi. tako isto i u hladnu . Polivanje celog tela može potpuno da zameni hladnu kadu ljudima koji se boje hladne vode. I ovde. kao uopšte kod svih toplih kupanja.u toploj i 1 minut u hladnoj kadi. T e m p e ­ ratura vode ove kupke ne srne da bude iznad 35 stepeni. polijte telo hladnom vodom. ako nemate drugu kadu. hladna voda jača (okrepljuje) i snižava povišenu temperaturu. ona ne samo da ne kali kožu već je čini m n o g o osetljivijom na hladnoću.u hladnoj. Uvek treba završiti s hladnom kupkom. ne potapajući se u vodu. Vrećicu sa 1-1. primenjujem odvare od sledećih biljaka: tiunja od sena. Drugi način: K a d a je napunjena kao u prvom slučaju. Ako ste je slučajno pokvasili. O v d e moram da navedem neke primedbe. s odvarima trava i drugih materija.primenjujte kupke. glavno lučenje obavljaju bubrezi. treba je dobro osušiti. usmeravajući tok krvi čas prema koži. ne jača već slabi ceo organizam.Ući u kadu. Te kupke veoma dobro zagrevaju telo. s t o j e m o g u ć e brže. Topla voda otva­ ra pore kroz koje prodire hladan vazduh i čije se posledice vrlo bizo javljaju. na kraju.tri puta. odstranjuje suvišnu vrućinu i. 10 minuta . ne brišući se.

Trajanje terapije 10-15 minuta. stimuliše je (a preko nje se stimuliše centralni nerv/ni sistem-CNS). odvar od trunja sena i ovsene slame. ozleda nastalih upotrebom tesne obuće i t o m e slično. mok­ raćnu bešiku i kod reumatskih bolova. gihta (kostobolje). za rastvaranje šljake i drugih supstanci koje su se nataložile u organizmu. sipati u kadu s toplom vodom. koristi starijim ljudima kod kojih su oslabljene život­ ne delatnosti. Ta kupka odlično zagreva organe male karlice i trbuha. hrskavičnih čvorića. staviti u posudu u koju uliti 7-8 litara vode i kuvati pola sata. otvorenih rana na nogama. zagnojavanja između prs­ tiju nogu. ona najbolje jača i najkorisnija je za bubrege. sipati u kadu i primeniti terapiju. Sipati 3-5 pregršti trunja od sena u ključalu vodu. Ova kupka prijatno miriše. Polukupka sa odvarom od poljskog rasta vi'ca p o m a ž e kod različitih oboljenja bubrega. Z a t o . kao s t o j e ukazivao Hipokrat. ovsene slame. So. Topla sedeća kupka. Da biste povećali učinak. znojenja nogu. Zatim. jača i čisti krvne sudove. Terapija se primenjuje 2-3 puta nedeljno. Uzmite iglice od bora (što svežije. kao i u prethodnom primeru. Pritom je važno da se obe biljke kuvaju zajedno. čini kožu toplom i suvom. otežanog mokrenja i bolova u krstima (slabinama) usled prehlade. Kupka za noge od trunja sena (stabljika. kamilice. slabljenja želuca. (Važno za o n e kojima je stalno hladno). Mešovite kupke. Jedan gospodinje 233 . upotrebljavajte odvare od poljskog rastavića (Equisetum arvense). Sve to p o m a ž e stvaranju toplote u telu. Uzeti oko 1 kg isitnjene ovsene slame. rastvorena u vodi. kod otoka. Tople kupke za noge. tru­ nja od sena i si.Kapka sa borovim grančicama. kamenčića u bubrezima. ali u manjim količinama. semena i dnigog). Prema tome. polukupke itd. Ova kupka dobro deluje na bubrege i mok­ raćnu bešiku i uglavnom deluje na kožu. 2. ovsene slame. posu­ du zatvoriti i ostaviti da se ohladi do 25-26 stepeni. Ta kupka j e . Za dejstvo na lokalne delove tela primenjuje se lokalna vodena terapija: ogra­ ničeno dejstvo parom. pomažući protiv raznovrsnih o b o ­ ljenja u tom delu tela. cvetova lipe itd. j a č a orga­ nizam.sauna i kupke u kadi. oslobađanje i ja­ čanje nogu i veoma je korisna kod bolova u n o g a m a . u stvari. U toplu vodu (25-26°C) staviti pregršt soli (tome se m o g u dodati dve pregršti drvenog pepela u svojstvu adsorbenta) i dobro izmešati. Evo šta kaže Knejp o takvim kupkama za noge: „Uopšteno m o g u reči. Odvari se pripremaju na isti način naveden 232 poljskog rastavića (Equisetum arvense). Od već opisanih kupki. tru­ nja od sena i si. da te kupke odlično pomažu ako su nožni sokovi nezdravi i skloni razlaganju. staviti u vrećicu i kuvati u 7-8 litara vode pola sata. Polukupka sa ovsenom slamom — odlično sredstvo pro­ tiv svih oblika bolova („sevanja") u kostima (bolesti „Vetra ). primenjuje se opšta vodena terapija . Na primer. sitno iseckati grančice i naseckati šišarke o d j e l e (smreke) i sve to pomešati (oko 1 kg suve materije). što se tu nagomilavaju štetne supstance (sadržaj debelog creva) treba ih redovno odstra­ njivati. Trajanje terapije oko 15 minuta. Ima nekoliko varijanata. tim bolje). Polukupka sa trunjem od sena deluje slabije od pret­ hodnih. Zatim. Kupka odovseneslame. ali je veoma dobra protiv zastoja krvi. Na sličan način pripremaju se i druge kupke: od nane. Mešovitim kupkama nazivaju se kupke u kojima je pomešan odvar od nekoliko biljaka. lišća. zatvora i nagomilavanja gasova. 1. metod za rastvaranje. Odvari se pripremaju na isti način naveden za prethodne kupke.

aktiv­ na — jang. izlečilo ga je za 4 dana". razmotrimo koje umotavanje je bolje upotrebiti . i obratno . Doziranje ovsene slame isto je kao i u prethodnoj terapiji sa senom. Hladno će delovati obratno — na unutrašnje orga­ ne. 1 minut hladno i tako j o š dva puta. Na osnovu tih teorijskih postavki proistiće j e d n a od glavnih preporuka za primenu vodenih terapija: vruće kupanje završiti s kratko­ trajnim hladnim kupanjem. postoje opšte i lokalne terapije. Uz to. i 3. vodenih plikova nastalih prilikom hodanja. upotreb­ ljavati u trajanju 20-30 minuta za kupku nogu. po zakonu jin-jang. Sad nam je jasan metod rastvaranja vodenih terapija. Kupka za noge od ovsene slame. Te osobine treba koristiti za odstranjivanje šljake iz unutrašnjih organa ili spolja sa kože.. toksine i tome slično. koje se nalazi u telu. i potvrđuje zakon antagonizma u hemodinamici. Ta pojava zasniva se na zakonu Osmoze — vodu upija telo. za jedan sat g a j e izlečila od užasni li patnji. Polukupke i kupke za noge uvek završite s ispiranjem nogu u hladnoj ili prohladnoj vodi.on je natopljen toksinima. lece tim kupkama. a u nekim slučajevima i zaudara. i m o ž e m o preći na mehanizam odstranjivanja. Topla umotavanja . 235 . Da biste pojačali dejstvo kupke za noge. stvaraće u organizmu svoju suprotnost — toplotu. Pre nego što pređemo na opis umotavanja. Jedan gospodin odsekao je žulj na svojoj nozi. M e h a n i z a m odstranjivanja zasniva se na tome. potrebno je da poznajete i dejstvo zakona jin-jang: jin rađajang. jin. ohlađen do 25-26 stepeni. primenjujte ih trostruko: 10 minuta toplo dejstvo. koje su nave­ dene pod brojem 2. m o g u reči da ne postoji sredstvo koje je adekvatno tim kupkama. kad je u pitanju razmekšavanje različitih stvrdnuća na nogama. Ova postavka potvrđena je u praksi. Sve te terapije treba pri­ menj ivati s odvarima od trava koje smo već naveli. gihta. stvaraće u organizmu svoju suprotnost . prekomeran jin prelazi u jang i obratno. žuljeva. prekaljuje i podstiče zdrav razvoj tela". Zatim. Kao i u prethodnom slučaju.toplo ili hladno. uglavnom. navela je na pomisao da je reč o trovanju krvi: tri ovsene kupke dnevno i z a m o tavanje nogu u tkaninu. posle izvesnog vremena može se uraditi novo umotavanje i nastaviti s odstranjivanjem štetnih materija iz organizma. Toplo umotavanje. pasivna umotavanja — jin. kratko umotavanje i mokra košulja. nego što je slučaj u već navedenim terapijama za rastvaranje (1-2 i više sati) i primenjuju se mnogostruko.vruća. kretanje.slab­ ljenje i smanjivanje produkcije toplote. kod obo­ ljenja nogu i trbuha. tj. To traje sve dok god se ne izjednači koncentracija šljake u orga234 nizmu i u mokroj tkanini. Zlo­ ćudna upala. E v o šta tim p o v o d o m kaže Sebastijan Knejp: „Topla voda opušta i raznežava. otvorene i zagnojene rane na nogama. Osvrnimo se ponovo na iskustvo Knejpa: „ N a osnovu iskustva. U opštoj terapiji primenjuje se donje umotavanje. kao i ozlcde od razjedajućeg znojenja nogu. a hladno kupanje posle toga jača. One odlično pomažu kod reumatizma zglobova.čeno U odvaru s trunjem sena. a obratno mokra tkanina upija šljaku. D o n j e u m o t a v a n j e propisuje se. jang. koja je nastala na nozi. i). hladna. noktiju koji urastaju ili su pod gnojem. Posle toga Čaršav treba obavezno oprati . natopljenu u tom istom odvaru. Drugim recima. Umotavanje započinje od ramena (is­ pod pazuha) i završava se do vrhova prstiju na nogama. To obično traje 1-2 sata. da različita umotavanja i komprese deluju na organizam mnogo duže. delovaće na spoljašnje slojeve tela (kožu). 3. Čak se. U lokalnoj terapiji primenjuju se komprese (obloge).j a n g rađa jin. Pri tome se javlja efekat „usisavanja" sveg štetnog. Kuvati ovsenu sla­ mu oko pola sata i odvar.

u bubrezima s kamenčićima. koje se odnose na umotavanje. To umotavanje uvek se primenjuje s drugim primenama v o d e i ima pretežno zagrevajuće. Udvostručivši tkaninu. da iz nje ne kaplje voda i prostreti je u obliku pravougaonika na vuneno ćebe. Nepoštovanje tog pravila svodi efikasnost na nulu svih navedenih terapija. Zatim leći na tu tkaninu i tako se umotati. Suština tih radnji je. do toga neće doći. trbuh. U odnosu na zdravstveno stanje. Donje umotavanje ovako se obavlja: na čaršav prostrt na madracu (krevetu). pobude toplota i kre­ tanje (aktiviraju se procesi razmene) — mokro platno počinje da upija šljaku. nedovoljno je čišćenje organizma. natopiti ga. gihta. Odmah obratite pažnju na to da se čvrsto uvijete vune­ nim ćebetom i da se pokrijete perinom da bi se sprečilo prodiranje vazduha kroz omot.leći u postelju. tako je natopiti. Samo vuneno ćebe je nedovoljno. Kratko umotavanje potpuno odstranjuje bolesti srca i želuca. a smanjuje previše jaku vrućinu. M o k r a košulja otvara pore i izvlači bolesne sokove (slično flasteru). da bi bolje lučila štetne materije iz organizma i povećala količinu toplote u telu. i pritom će biti lagan san. Uz to. Ako se čovek ne prekrije perinom teško će se postići potrebna količina toplote. Vuneni materijal zadržava toplotu i zagreva telo. a završiti ga skoro do kolena. Ono čisti bubrege. izbacuje nago­ milane gasove. kožu m o r a t e održavati toplom i vlažnom. koje nastaju na osnovu pritiska gasova i nestaju s njihovim od­ stranjivanjem. ravnomerno 237 . Šaš z a m e 236 njuje trunje sena i poljski rastavić i veoma je korisna kod otežanog mokrenja. Nastanak znoja ukazuje na proces čišćenja i predstavlja kriterijum za efikasnost te terapije. Terapija traje 1-2 sata. Umotavanje započeti ispod pazuha. m o ž e se primeniti mlaka ili veoma hladna voda. započinju posebni procesi . a perina j o š više povećava efekat zadržavanja toplote.smiruje). Ovakvo umotavanje pogoduje starijim lju­ dima kojima dehidrira organizam. pažljivo ga ocediti i čvrsto umotati oko tela. Kratko umotavanje. Lanena tkanina za umotavanje treba da bude velika da bi se s njom moglo 2-3 puta omotati celo telo i noge. vlažnom i toplom prostom. Odvar od ovsene slame odlično deluje protiv bolova u kostima. smiruje (vlaga-y//? . da ni jedan deo trupa ne ostane nepokriven. a potrebna toplota postiže se p o m o ć u perine. M o ž e se spavati i u košulji. Terapija traje 1-2 sata. ramena i ruke su slobodni i treba da se prekriju nečim toplim. Posle toga čvrsto okolo umotati vuneno ćebe da bi se sprečilo prodiranje vazduha kroz o m o t a č i odozgo staviti perinu. Zapamtite to. staviti dužom stranom široko vuneno ćebe. M o k r a košulja. kamenčića i peska u mokraći. Ono povećava količinu toplote u telu. kao profilaksa. iscediti i obući se u nju. Možete ga primenjivati sami. j e r vas štiti od mnogih oboljenja. da se u organizmu posle hladnog umotavanja. M o ž e se i spavati tako umotan. pokriti se vunenim ćebetom i prekriti perinom. izlučujuće i rastvarajuće dejstvo u organima trbušne duplje.Glava. jetru. vrat.koji čiste i lece organizam. Ovo umotavanje je veoma dobro ako se primeni je­ danput nedeljno. Običnu lanenu spavačicu (pižamu) čija je dužina do vaših peta. Terapija traje 1-2 sata. borove grančice eliminišu nagomilane gasove u trbuhu. kao u majčinoj utrobi. Dalje . a kao sporedno sredstvo. namočiti u vodi. Preporučuje se da dodate u vodu odvare od trunja sena. Prodiranje vazduha sprečava se p o m o ć u vunenog ćebeta. U tako zatvorenom. šaši (Carex). A k o je malo znoja ili ga uopšte nema. da ne bi u njih prodro vazduh. borovih grančica i ovsene slame. Parče platna presaviti 4-6 puta. Ako koža nema kontakta sa platnom. bolesne sokove i suvišnu tečnost.

raspoređuje toplotu i poboljšava opšte stanje organizma. Da bi m o k r a košulja bolje „prijanjala' uz telo, možete je n a m o ­ čiti u vodu u koju ste dodali sirce ili je osolili. I j o š j e d n o upozorenje: sve terapije, koje se odnose na hladnu vodu ili umotavanje, treba raditi na prethodno zagrejanom telu. Na sličan način stavljaju se komprese: stavlja se tkanina natopljena u vodi, i umotava s vunenom m a r a m o m . Ako se kompresa stavlja na trup, odozgo treba staviti perinu.

V O D E N E TERAPIJE ZA NORMALIZACIJU KRVOTOKA N a r a v n o , do sada,sve navedene terapije u prvom ili d r u g o m stepenu normalizuju krvotok. One su veoma j e d n o ­ stavne i svakom dostupne. Ali ako želite i imate vremena, možete primeniti kupke po Zalmanovu — terpentinske kup­ ke. O s i m normalizacije kapilarnog krvotoka, one blago­ tvorno deluju kod hroničnih oboljenja organa za oslonac i kretanje, s izraženim bolnim sindromom. To nije ništa dru­ go, nego j a k o narušavanje principa „Vata". Terpentinske kupke primenjiiju se sa dve emulzije: belom i žutom. Nekoliko reči o terpentinu i njegovim svoj­ stvima. Teipentin se dobij a iz borove smole. Ima rastvarajuća, stimulišuća i dezinfekciona svojstva. U lekovite svr­ he upotrebljavali su ga šumeri (sumeri?), drevni Egipčani, Grci i Rimljani. Tkanina, u kojoj je umotan egipatski faraon i koji je preležao 4000 godina u grobnici, bila je natopljena s m o l o m . Savremeni istraživači uverili su se da ta smolasta impregnacija, ni do danas, nije izgubila svojstva da uništava mikrobe. Eto zašto se primenjiiju vruće terapije s Cetinom bora, j e r one sadrže terpentin! 238

Terpentin odlično rastvara, lako prodire kroz k o ž u i deluje na nervne završetke. Terpentinske kupke sa ž u t o m i belom emulzijom poboljšavaju kapilarni i limfni tok, pove­ ćavaju životnu energiju svake pojedinačne ćelije i orga­ n i z m a u celini. Kupke s belom terpentinskom emulzijom prvenstveno stimulišu kapilare, a kupke sa ž u t o m emul­ zijom poboljšavaju razmenu materija u organizmu, pomažu rastvaranju naslaga soli u zglobovima, tetivama i na zido­ vima kapilara (vaskulum). Sastav bele emulzije. U emajliranom loncu rastvoriti 3 grama salicila u 250 grama ključale vode. U to nasuti sitno narendan dečiji sapun (20 grama). Smešu mešati staklenim štapićem dok se lonac podgreva na slaboj vatri. U lonac naliti 250 grama visokokvalitetnog terpentina i, ponovo pažljivo izmešati, zatim nasuti u bocu sa širokim grlićem i dobro zatvoriti. Sema seansi. Prva seansa - 25 grama emulzije naliti u kadu s vodom čija je temperatura 37°C; druga - 30 grama i 37,5°C; treća - 35 grama i 38°C; četvrta - 35 grama i 38,5°C; peta - 40 grama i 39°C; šesta - 45 grama i 39°C; se­ d m a - 50 grama i 39°C; osma - 55 grama i 39°C; deveta 60 g r a m a i 39°C; d e s e t a - 6 5 grama i 39°C; j e d a n a e s t a - 7 0 grama i 39°C; dvanaesta - 75 grama i temperatura vode 39°C. Emulziju prethodno promućkati i naliti u kadu p r e nego što je napunite vodom. Trajanje prve seanse - 12 minuta, a svih sledećih - po 15 minuta. K u p k e primenjivati dvaput nedeljno. Sastav žute emulzije: 300 grama ricinusovog ulja naliti u emajlirani lonac zapremine 2-3 litra i staviti ga u drugi lonac s v o d o m , napravivši vodeno kupatilo. Kad voda pro­ ključa, u emajlirani lonac naliti 40 grama natrijumove luži­ ne (natrijum koji nagriza) rastvorene u pola litre vode. Staklenim štapićem mešati dok se ne dobije gusta kašasta masa. Zatim u to naliti 225 grama oleinske kiseline i p o n o v o 239

- najmanje 30 minuta - mešati dok se ne dobije tečna prozračna masa žute boje. Skinuti lonac sa vatre (isključiti šporet) i u lonac naliti 750 grama visokokvalitetnog terpentina. Razliti emulziju u boce i čvrsto ih zatvoriti. Za primenu terapije, u kadu s vrućom v o d o m , naliti emulziju. Sema seansi: prva seansa - 40 grama emulzije, temperatura vode u kadi 38°C; druga - 45 grama i 38°C; treća - 50 grama i 38,5°C; četvrta - 55 grama i 38,5°C; peta - 60 grama emulzije i temperatura vode 39°C. Sledeće kupke primenjuju se na način naveden za petu seansu (60 grama i 39°C). Trajanje prve i druge seanse — po 12 minuta, treće, četvrte i pete - po 15 minuta. Treba uraditi 12 kupki. Seanse se obavljaju svakog drugog dana. A k o v a m je koža mnogo osetljiva, pre p r i m e n e k u p k e , namažite vazelinom polni organ i anus. D e o tela u predelu srca ne treba potapati u vodu, zato što te terapije iritiraju srce. A k o ste umorni, odmorite se pola sata pre nego što ćete da primenite terapiju. Treba se postepeno potapati u vodu. Kriterijum efikasnosti tih terapija je osećanje peckanja, koje se zamenjuje s pečenjem, na kraju ili posle terapije. Reakcija ne srne biti duža od 30 do 45 minuta; ako je reakcija duža, pri sledećoj kupci ne treba povećavati koli­ činu emulzije. M o g u da se primene terpentinske kupke za n o g e s 10 g r a m a emulzije, a m o g u se kombinovati kupke sa ž u t o m i belom emulzijom. One omogućuju da se bolje deluje na krvne sudove i ceo organizam. V e o m a je važno održavati dobar krvotok u glavi i u očima, imati čiste gajmorove (maksilarne, M S ) i č e o n e sinuse. S uzrastom, tu se nagomilava mnogo sluzi koja se „utabava", izaziva brojna oboljenja i dovodi do prevrem e n o g gubitka vida i oštećenja mozga. Mnogi ljudi, upravo zbog toga, gube vid, nose naočare, a očistivši m o z a k on se 240

m o ž e povratiti. Za tu svrhu p o g o d n e su proste i efikasne vodene terapije. K u p k a za glavu. Ona veoma dobro održava sudove u m o z g u u zdravom i gipkom stanju, a takode „otkiseljava" „ u t a b a n e " sluzi i nju naknadno odstranjuje. Kupka m o r a da bude kontrastna. Glava se prvo zagnjuri u posudu s toplom v o d o m 5-7 minuta, ali tako da deo glave s k o s o m bude zagnjuren u vodi. Posle toga glava se o d m a h zagnjuri u prohladnu vodu 15-30 sekundi. To ponavljati 2-3 puta. Posle terapije nasuvo istrljati glavu i kosu i ostati u toploj prostoriji u kojoj nema promaje. Kupka se primenjuje 2-3 puta nedeljno dok god se ne postignu željeni rezultati. Tak­ va kupka jača kosu. K u p k a za oči. Kupka m o ž e biti hladna ili topla. Ako se primenjuje hladna kupka, tada lice s otvorenim o č i m a zagnjuriti u hladnu vodu i u njoj dizati 15 sekundi. Zatim se glava podiže i posle 15-30 sekundi ponovo se u vodu zagnjure čelo i oči. To se m o ž e ponavljati 4-5 puta. Topla kupka za oči obavija se s v o d o m čija je tem­ peratura 24-26°C, posle koje uvek sledi hladna, ili se j e d n o ­ stavno umiva hladnom vodom. Pri tome se, u toplu vodu, m o ž e dodati odvar od raznih biljaka. Naročito je dobro ako se doda pola supene kašike isitnjene mirodije. Shodno t o m e treba imati u vidu, da hladna voda odlično deluje na zdrave, ali slabe oči. Ona jača i osvežava organ vida spolja i iznutra. Topla kupka za oči primenjuje se radi rastvaranja i izbacivanja napolje gnoja iz čeonih i maksilarnih sinusa.

241

EFEKTI VODENIH TERAPIJA ZAGREVAJUĆI I VLAŽEĆI EFEKAT TERAPIJA VODENIH

Svakako, sve navedene vodene terapije doprinose vlaženju i zagrevanju čovečijeg organizma. Nije potrebno da ih nabrajamo, ali mehanizme u vezi s vodenom terapijom koji su navedeni ili nisu pre navedeni, treba detaljno izdvojiti. Kako deluje potapanje i toplota na kožu? K o ž a je najveći i najvažniji čovečiji organ. Njena povr­ šina je u prošeku 1,5 m , a težina - 2 0 % od opšte težine čovekovog tela. Ona obavlja nekoliko važnih životnih fun­ kcija: 1. Zaštitna. Koža je „futrola" u kojoj se nalazi n a š orga­ nizam. 2. Regulisanje toplote. Isparavajući vodu kroz p o r e ko­ že, čovek se štiti od pregrevanja. Sužavanje kožnih sudova i zatvaranje pora pomaže da se toplota sačuva u organizmu. 3. Povezujuća. Zato što se koža, nervi i materija mozga razvijaju iz j e d n o g te istog embrionskog listića, oni su u odraslom organizmu međusobno povezani. K o ž a - govorio je A. S. Zalmanov, - to nije pasivna pokrivka, namenjena samo za to da bi štitila naše telo. To nije ograda između čoveka i sveta, već sredstvo za vezu između našeg orga­ n i z m a i spoljašnje sredine. Spoljašnja sredina neprekidno deluje na nas, a koža je - svojevrsni periferni mozak, koji percipira te uticaje i prenosi ih dalje u mozak, koji daje k o m a n d e unutrašnjim organima da se maksimalno prila­ g o d e na oscilacije spoljašnje sredine. 4. Zaštitna. Koža ima bakterocidna svojstva. Sadrži lizocim, koji je poguban za m n o g e bakterije. P r e m a prora­ čunima američkog bakteriologa Teodora Rozberija, na p o ­ vršini čovečijeg tela intenzivno dejstvuje 15 triliona mikro242

ba! S a m o čista, zdrava, vlažna i elastična koža m o ž e us­ pešno da se suprotstavlja navali te koncentracije. Otuda proizilazi, ako je ona čista, njene bakterocidne funkcije su povećane. Ako nisu, ona postaje gnezdo zaraze i preko nje nastaju infekcije. Prema najnovijim istraživanjima nauč­ nika, koža aktivno učestvuje u stvaranju prirodnog imuni­ teta. 5. Energetska funkcija kože. K o ž a je dostavljač slobo­ dnih elektrona u akupunkturni sistem. O t o m e smo već detaljno objasnili. 6. Disajna. K o ž a dišući, p o m a ž e plućima. Uopšte, ako se uspe da kožno disanje bude na potrebnom nivou, čovek m o ž e da čini čuda. Na primer, P. Ivanov, koristeći kožno disanje, m o g a o je dugo da ostane pod vodom. 7. Izlučujuća. Kroz pore kože luče se mnoge materije, štetne po organizam. Kvalitetno lučenje kroz kožu znatno olakšava rad bubrega i drugih organa za lučenje - produžuje im životni vek. Kroz lojnežlezde luči se posebna emulzija, zbog koje se štiti k o ž a od isušivanja i postaje gipka i blistava. A k o se koža ne neguje, zagađuje se sopstvenim lučenjima i prestaje kvalitetno da obavlja već navedene funkcije. Usled toga oštećuje ceo organizam. U drevnoj prošlosti velika pažnja se poklanjala negovanju kože. Drevni Rimljani su prilikom susreta pitali jedan drugog: „Kako se znojiš?" Od svih načina negovanja kože vodene terapije najviše su cenjene, a naročito terapije s parom i masažom. Setite se, da u prošeku, pod običnim, normalnim uslovima, naša koža luči dnevno oko 500 grama znoja. Ako se niste prali - kupali dva dana, na koži će ostati sloj šljake i druge izlučevine od jednog litra znoja. Takva koža prestaje kvalitetno da obavlja svoje funkcije i naseljava se mikro­ bima. Z b o g toga redovno jedan-dva puta dnevno obavite 243

razna sapiranja s ciljem da održavate čistoću kože. Ta pre­ poruka zapisana je u zborniku drevnih zakona „ M a n u " (pr­ vog čoveka na zemlji). Kako zagrevanje deluje na čovečiji organizam?

Od tri životna principa, samo jedan — „ Ž u č " — stvara toplotu u organizmu i sastoji se iz primarnih elemenata „ V a t r e " i „ V o d e " . Zato ga spoljašnja toplota, a posebno vlažna sauna, stimuliše i aktivira sve funkcije koje zavise od elemenata koji čine taj princip. Razmotrimo najvažnije. 1. Probavna funkcija. Lekari su konstatovali da terapije sa saunom smanjuju želudačnu kiselinu i zajedno s njom stimulišu apetit. Terapija u sauni blagotvorno utiče na obolele od dija­ betesa. Dijabetes — bolest ne samo razmene materija već i probave. Vrelina saune stimuliše te funkcije i p o m a ž e nor­ malizaciju zdravlja. Z a t o , što koža u dijabetičara postaje bleda, suva, ljušti se itd., treba se dobro pobrinuti o koži. Toplota i vlažnost i tu pojačavaju disanje kroz kožu i krvo­ tok i na taj način deluju na normalizaciju kože. A pošto sauna poboljšava rad bubrega, ona istovremeno štiti od kožnih oboljenja kao što su flirunkuloza i ekcem koji su saputnici dijabetesa. Naravno, tako snažno delovanje saune mogu da koriste samo oboleli od dijabetesa i koji nisu slabi i iscrpljeni. Stara poslovica kaže: „Kožne bolesti se lece u crevima". Svaka bolest kože je - erupcija (izbacivanje) tok­ sičnog sadržaja napolje, pokušaj organizma da se oslobodi njegovih nagomilanih otrovnih materija. Otuda dijabetes i kožne bolesti imaju zajedničku osnovu u p o t p u n o m zaga­ đenju organizma i kvarenju njegovih „životnih sokova". Oslobodivši organizam od nečistoća, mi ć e m o odstraniti dijabetes i izlečiti kožu. 244

2. Imuna funkcija. Veštačko povećanje temperature uništava ili sprečava aktivnost mnogih uzročnika bolesti. Temperaturni prag osetljivosti niza patogenih mikroorga­ nizama niži je od temperaturnog praga, koji su u stanju da podnesu ćelije čovečijeg organizma. Na taj način, veštačko povećanje temperature u organizmu pomaže da se unapred spale patogeni mikrobi, pre nego što uspeju da nanesu štetu. Uz to, vrelina saune uopšte stvara sterilnost, a u organizmu se povećava količina leukocita - proždrljivaca mikroba. P r e m a podacima nemačkih biohemičara, temeljno za­ grevanje u sauni pomaže da se aktivno stvaraju interferoni u organizmu — materije koje su sposobne da savladaju štetno dejstvo virusa gripa. M a n n e d fon Ardene, zajedno s profesorom Herbertom Krausom, koristi saunu u kompleksu s drugim terapeutskim m e t o d a m a za lečenje sarkoma. Oni tvrde: da bi spontano uginula ćelija raka, treba stvoriti jako kiselu unutrašnju sredinu u organizmu, koja aktivira fermente u ćelijama i za nekoliko sati treba da se poveća temperatura do 40°C. Samo pri takvom kombinovanom dejstvu, dolazi do odumiranja i odvajanja ćelija raka. 3. Vidna funkcija. Terapija saunom blagotvorno deluje na oštrinu vida. Desetominutni boravak u sauni povećava svetlosnu osetljivost skoro za jednu trećinu. 4. Umna funkcija. Toplota stimuliše rad mozga i po­ boljšava kvalitet umnog procesa. Na primer, Arhimed nije slučajno otkrio svoj čuveni zakon, kupajući se u kadi. M n o ­ gi istaknuti naučnici, na primer, I. Mečnikov, su to nagla­ šavali. 5. Zagrevajući ivlažeći efekat vodenih terapija p o m a ž e opuštanju mišića, tetiva (vezivnog tkiva) i zglobova. Ako čovek pliva u toploj vodi u kojoj je telesna težina mala, smanjiće se opterećenje na sve zglobove, a naročito na kičmu. Kombinacija opuštanja i smanjivanja gravitacionog 245

koja. traje u s p o m e n a na ženu.. bolesti kivnih sudova. koje je u telu. Na primer. koja je u 70-oj godini starosti bila sveza i privlačna kao devojka. mogu da stvaraju čuda. rak i dijabetes — nastaju u unutrašnjoj nečistoći. 6. sasušivanje mišićne m a s e " . tešku pokretljivost i grčenje zglobova. Smanjena probavna funkcija. prevazilazi konture fizičkog tela i ćelom svojom dužinom . Suva koža. i o njoj će biti reči. u izvesnoj meri. Nagomilana šljaka prouzrokuje različita oboljenja i povrede koje su. koja do­ stavlja malo slobodnih elektrona u organizam.Čžud-ši" kaže. banja sve na mesto stavi". evo glavnih bolesti starosti: ateroskleroza zagađenost krvnih sudova. svojstvene osobama u staračkom dobu. da se lako nameštaju zglobovi i da se lece povrede i rastezanja. gnojne rane (čireve) itd. ishemijska bolest srca i mozga: glavni uzrok — suženje arterija. prilikom plivanja i drugih vodenih terapija. Svi ti efekti izraženi su u poslovici: „Banja leci. 246 Ljudi.. i plazma. trenutno. banja pari. Produkti hrane ne samo da ne hrane organizam već ga i opterećuju. postave kičmeni pršljenovi na svoja „stal­ n a " mesta. on nije za javnost i čuva se k a o tajna. je dejstvo na plazmeno telo.. posebno terapijama s parom. da su zagrevanje i vlaženje organizma pomoću kupki i terapija s parom (sauna) kontraindikativne kod teške pokret­ ljivosti. koja. crpe energiju i postižu izvanredne rezultate. Rasudite sami. izaziva opa­ danje snage. I to zato sve s t o j e volela da pravilno i redovno primenjuje vodene terapije. O mehanizmu zasićenosti organizma toplotom i vla­ gom već je dovoljno rečeno. a na njeno mesto dolazi topla plazma. postoji jednostavna terapija. zbog toga nastaje naknadna iscrpljenost srca. 247 . Ona je veoma često koristila saunu. Suva i zategnuta koža slabo izbacuje šljaku. Sada nam postaje j a s n o koliko je ogromna korist od vlaženja (kvašenja) i zagrevanja organizma vodenim tera­ pijama. ponovo puni ceo organizam. da je on veoma delotvoran ljudima starijeg doba i u staračkom dobu.spolja i u dubini ima istu temperaturu. Praktikuju ga monasi Japana i Tibeta. zastarelo žarište. više od svih. Nastaje j a k a struja. Ponovimo. hladi se. Ljudi koji to poznaju. Hladna plazma odlazi u unutrašnjost organizma. dođosmo do j e d n o g veoma interesantnog pita­ nja: na osnovu čega se stvara energija prilikom primene vodene terapije? Odmah ću odgovoriti. savijanja. daruje čoveka energijom. Poli­ vanje je mnogo praktikovao Porfirije Ivanov. Z a t o se u drevnom medicinskom traktatu . Opadanje top­ lotnih svojstava organizma utiče na imunitet organizma. pretežno. hiperpolarizuje m e m b r a n e ćelija i izaziva aktiviranje genetskog aparata. krivljenja i grčenja udova i širenja otrova u miši­ ćima. P l a z m e n o telo. „ V o d e n e kupke. One lece rasprostranjen otrov (izvla­ če štetna isparavanja kroz pore kože). Otuda laka predisponiranost starijih ljudi na različite infek­ cije. ENERGIJSKI I STIMULIŠUĆI TERAPIJA EFEKAT VODENIH I tako. U dehidriranom organizmu stežu se zglobovi i tetive. arterijska hipertonija — da bi se progurala krv kroz sužene arterije. koje savijaju čoveka i vuku ga ka zemlji. a još bolje veoma hlad­ nih polivanja celog organizma.opterećenja omogućuje da se. Dok god traje brzo i jako dejstvo vrlo hladne vode odjednom po celoj površini kože. treba povećati pritisak. Glavni efekat hladnih polivanja. prirodno. koji su ovladali vodenim terapijama. Metod polivanja hladnom vodom odavno se koristio radi kaljenja organizma.

posle poli­ vanja uđite u toplu prostoriju i. Zagrejte se pre primene te terapije — ne budite lenji. O d m a h ćete osetiti da vazduh struji kroz gornje nosne ka­ nale i kroz grkljan u pluća. treba da se polivate na ulici. a drugu s hladnom vodom. Ako to ne radite. Osnovno je. vo­ da je sapire. Često pitaju. kao što su radili monasi. prelazi s tela u vodu. a zemlja upija". i odjednom na celo telo. 249 .Drugim recima. d a j e teško otkriti gde je napravljena greška. Mlazevi se. Takav efekat može se postići samo. To se najbolje može uraditi s brzim i naglim polivanjem celog tela ledenom vodom (1-7°C). koje se dešava kad voda. bolje je takvo energijsko čišćenje. sklizne niz telo. udišući ga do maksimuma. napregnite se i prospite vodu na sebe. telo se samo leci. Dejstvo treba da bude kratkotrajno . Zatim zadržite vazduh u sebi. ako se zagnjurite u vodu s glavom nadole i odmah iskočite iz vode.jak jin (materijalizovana. Patogena energija — to je jak jang (fina. Zapamtite. Naprezanje istiskuje unutrašnju patologiju iz tela. i da se koža isparava. i u 248 hladno godišnje doba. prelazeći po koži od glave do nogu. svojom masom. da voda mora svojom masom da sklizne niz kožu. Tek tada će potpuno doći do izražaja taj efekat. P.kofa s toplom. što dovodi do obnav­ ljanja organizma i povećanja njegove snage.simptomi pobuđivanja „Vetra". možete uraditi obilazili manevar koji razvija ljubav prema toj terapiji i sprečava komplikacije. naglo i brzo dejstvo ledene v o d e ne samo da hladi naš organizam već i izaziva „ o p e k o t i n u " kože . inertna) koje se prilikom sjedinjavanja međusobno neutralizuju. Da ste pravilno primenili terapiju dokazuje nastajanje toplote odmah posle hladne opekotine. koristite princip kontrastnosti . ne želi d a j e primenite. podignite glavu uvis. aktivira upravo to. U mislima udišite vazduh iz dubine K o s m o s a . oni se nje boje. ili ako stanete ispod manjeg vodopada. Uzmite dve kofe napunjene vodom: j e d n u s toplom. pokretna). Ako ne primenite terapiju. a kad ne postoji uzrok. sve se javlja tako neprimetno. hladeći ga naglo i r a v n o m e m o . Na početku primene te terapije. Ivanov je ovako govorio: „Vaz­ duh izvlači. Rezultat je da se organizam Čisti od osnove (uzroka) bolesti. Efekat će biti izvanredan. ljušti se. j o š jednostavnije — ako se polijete hladnom vodom iz kofe. Tada će i „opekotina" da bude j a č e izražena i telo se neće „plašiti". V a ž n o je znati sledeće: Polivanje se može primeniti samo na toplo telo i zato se prethodno zagrejte. ali će efekat biti slabiji. koja se „prilepila" uz telo ili parazitira na auri. koja se sastoji u nepravilnom ponašanju pre i posle te terapije. pri tome. čudo-efekat. voda sapire. ili. a hladna voda . Pri tome. a sama terapija biće prijatna i vi ćete je zavoleti kao šoljicu dobre kafe. Da bi se postigao takav efekat. otvorite usta i udahnite kroz nos. da li se ta terapija m o ž e zameniti s tušem? Može. intenzivno se krećite dok god se ne zagrejete i dok god se ne osuši koža. ne brišući se. Prvo se polijte s toplom. a ne u obliku poje­ dinačnih mlazeva. Energijski uticaj pročišćavajuće osobine vode ispoljiće se na našu auru — jajasti elektronski omotač. skuplja se. K o ž a postaje suva. polako.u t o m e je sva suština. a zemlja prihvata. Mnogim ljudima ona će se učiniti odviše surova. a zatim s hladnom vodom. S t o j e voda hladnija. Nedostajaće vam ta svezi na i snaga kojom vas ona dariva. brzo zagrevaju i n e m a trenutnog hlađenja tela. Izađite na ulicu. Savetujem vam da. a ledena je š a p n e . Topla voda privlači patologiju prema spoljašnjem kožnom o m o ­ taču. Ova varijanta se radi na prethodno zagrejanorn telu s fizičkim vežbama i uz upo­ trebu samo veoma hladne vode. a zatim ledenom vodom. osećaćete se kao da niste u svojoj koži.2-3 sekunde. mogu se pojaviti bolovi u krstima i u karlično-bedrenim zglobovima . osetićete tokom vremena da se telo „ p l a š i " te terapije. Kad čovek pliva ili roni u vodi patogena energija.

teško. Zato. međusobno se kombinujući. mi z n a m o da opušta.hipo­ talamus. 251 . u kojoj se sve dešava.to je stvarna istina".apsorbuje energiju spin talasa. da brzi i jaki nadražaji aktiviraju funkcije organizma. posredstvom h o r m o n a . pomažući samim tim prodiranje u organizam patološke bioklimatske energije .slana voda je odlično pothranjuje. Stoga hladno polivanje idealno pogoduje tome. čovek ulazi u toplu prostoriju. koja vas sapire. i sami ćete se uveriti u istinitost. Sneg se topi . Hipotalamus na to reaguje aktiviranjem endokri­ nog sistema.hladnoće. na svakom kvadratnom centimetru kože. Ako ste veoma osetljivi. Sad porazgovarajmo o stimulišućem efektu vodenih terapija i njegovoj fiziološkoj osnovi. Razmotrimo te efekte s najsavremenije tačke gledišta. j o š jača terapija — „snežno buđenje". 250 koje tako muče čoveka.hladno ili toplo. K o ž a se. Poznato j e .aktivira se i struktuira. što je koža . pre svitanja. tamno. ona poprima određenu strukturu koja je povoljna za kretanje elektrona. Ostaje nam da razmotrimo: koje je dejstvo delotvornije . stojite topli. jako hladi. Ona je puna kosmičkog zračenja i veoma koris­ na. po buđenju centralnog nervnog dela mozga (hipotalamus je upravo u centru mozga) prirodno nestaju . Toplo. opterećujuće i potpuno nepotrebno vašem organizmu. postiže takav efekat. Efekat takvog lečenja i čišćenja zapazili su drevni m u ­ draci i utemeljili ga u Bibliji frazom: „Idi i okupaj se u Jordanu. Ali najhitnije je u samoj koži. što koža sadrži mnogo mine­ ralnih materija . taj sneg će se prilepiti uz telo. i tvoje telo će se izlečiti. preporođeni i koža vam se isparava. pa i blokiraju funkcije organizma. Postoji i druga. s kojim se ništa ne može uporediti.narušava se njegova struktura i oslobađa se energija. Ipak. Voda u otvorenim rezervoarima upija u sebe kosmička zračenja . a taj sistem. a hladno — aktivira. Sunce pri izlasku svojim zracima prekida tu informaciju. one mogu da dospeju kroz kožu u organizam i izazovu koristan ili štetan efekat. Oni dospevaju kao „kon­ taktni čvor" između unutrašnje i spoljašnje sredine . Čovečije telo u vodi je potrošač te energije i aktivno je apsorbuje.„zakopa se". obratno: guše. K a o rezultat toga koža ovlažena i snabdevena mikroelementima mnogo bolje obavlja svoje funkcije . P. a samo 1-2 na toplotu. Z b o g rastvaranja velike količine različitih soli u njoj. i zato je potrebno da se kupate. Umotan u takvu „ b u n d u " . Zato. Kad obnažen Čovek legne i zatrpa se snegom . voda koja je odstojala preko noći. obratno. približno 12-14 nerv­ nih završetaka reaguju na hladnoću. da biste se pothranili kosmičkom energijom. a jaki i dugotrajni. Poseb­ no se ceni „zvezdana vodica". on zna koliko ta voda osvežava i pothranjuje organizam ener­ gijom. Snežno buđenje organizma je u tome. tad ćete „ugledati" u vodi. suvoće itd. tj. i ti sam ćeš se očistiti".isporučioca energije organizmu. Ivanov je tim p o v o d o m rekao: „Sve bolesti. Ko se u to vreme k u p a o .Posle prolaska ledenog talasa niz vaše telo. vlazi . nešto štetno. Morska voda naročito upija mnogo energije u sebe. da kad pada prvi sneg.periferni mozak. ja nisam pristalica primene suviše dugih hladnih terapija koje traju preko 1 -2 minute. Probajte. A evo j o š j e d n o g mehanizma energetskog pothranji­ vanja s vodom. Utvrđeno je da. Sve to. svi signali s nje odlaze u centralni nervni sistem. on u snežnim pahuljicama akumulira i kondenzuje veliku količinu ener­ gije. aktivira svaku ćeliju. LEKOVITI EFEKAT VODENIH TERAPIJA S obzirom na to da se u vodi nalaze različite materije u rastvorenom stanju.

te je potrebno naglasiti. Treći m o m e n a t je u homeopatiji. Na osnovu toga. drugim recima. 2. prema stepenu njene asimi­ lacije u krv. ako je okolna voda zasićena bilo kakvim materijama. o n a dejstvuje znatno sporije. koji je to zračenje apsorbovao. 4. Lupičev N.. Prema tome. vrlo jake . hemijskih materija. 1000. da bi se ustanovili patogeni simptomi koje oni prouzrokuju. da se s pove­ ćanjem stepena razblaživanja. u svojoj knjizi „Elektropunkturna dijagnostika.koče. koje u većim d o z a m a prou­ zrokuju simptome te ili druge bolesti. homeopatija i fenomen distancionog dejstva" tim p o v o d o m piše sledeće: „Razblaživanje lekova u vodi ili drobljenje u neutralni prašak u odnosu 1 : 1000. 3. poprima svojstva objekta koji zrači. koje su veoma slične simptomima date bolesti. ne ostaje n i j e d n a molekula p r i m a m e materije.„patogeneza lekova". Za lečenje se doznačuju minimalne doze tih materija. odnosno na zdravim ljudima treba isprobati dejstvo lekova u dozama koje ne lece.Toplota vode širi kožne pore. Mnogobrojni eksperimenti potvrdili su. povećava efekat superprovodljivosti u akupunkturnim ka­ nalima. bolest". koji pomažu da se efikasno dostavljaju različite materije sa površine kože u organizam. Shodno učenju utemeljivača homeopatije S. jake ..„zakon sličnosti". povećalo i dejstvo lekova. koje poboljšavaju unošenje slobodnih elektrona u telo. Termin homeopatija proizilazi iz grčkih reči: „ h o m o i o s " — „sličan" i „ p o t o s " — „stradanje. Ako je ta ista materija d o s p e l a u organizam. U datom slučaju materije dospevaju u organizam u homeopatskim dozama i ispoljavaju blago­ tvorno (povoljno) dejstvo bez sporednih efekata. Energijsko informaciona svojstva materije (leka. „slično se leci sličnim". posle 23-de­ cimalnog razblaživanja (D 23). one će obavezno dospeti u organizam. pri velikom razblaživanju (potenciranju) materija više ne deluje. A lekovit efekat se ispoljava sve većom i većom j a č i n o m . radeći na katedri refleksoterapije pri Centralnom institutu za usavršavanje lekara ordena Lenj ina. da se takvo dejstvo najbolje ostvaruje kroz akupunkturne tačke (za tri sekunde). Zakon Arndta-Sulca. Druga postavka je . već njeno veoma snažno energijsko informaciono polje. pri mnogostrukom razblaživanju lekovitih materija (le­ kova) dolazi do povećavanja njihovih lekovitih svojstava. takve se materije mnogostruko razblažuju 100. prema kojem slabi nadražaji p o ­ jačavaju biološke pojave. Stvar je u t o m e da. „Slično se leci sličnim". Homeopatija ne deluje samo na bolest već i na ceo organizam". H a n e m a n je nazvao „dinamizacijom". Ako to zračenje dospe (padne) u bilo koji materijalni objekat (čovečije telo). Pri lečenju bolesti treba primeniti male doze tih materija. Drugi m o m e n a t je fenomen dejstva na daljinu (distanciono dejstvo). Ta nauka zasnovana je na sledećim postavkama: 1. Takvo povećanje lekovitih svojstava pri smanjivanju doze. Z b o g toga. To je prva postavka (teza) h o m e o ­ patije . Smatra 253 . bioloških tkiva itd. „potenciranjem" kao rezultat ispoljavanja ranije „skrivenih sila". aktivira receptore akupunkturnih tačaka. već su toksične. Treća postavka homeopatije. to j e samo j edan m o m e n a t delovanj a rastvorenih materij a na organizam. Terapija sa k u p k a m a realizuje taj efekat. pokazalo se. deo energije zračenja se apsorbuje i objekat.paralizuju. Iznad svega. Pojačanje toka slobodnih elektrona u telu. M e đ u t i m . milion i više puta i na osnovu toga se i postiže minimalna doza. Sirenje pora na koži i superpro vodljivost su fizio­ loški mehanizmi. koji čini spoljašnje dejstvo materije na biološki objekat (čovečiji organizam). L.) rasprostiru se u prostoru slično talasima. m o ž e se zaključiti da.. 1 : 1000000 i u većoj razmeri nije umanjilo njihovo lekovito dejstvo. koje kod zdravog čoveka u 252 velikim d o z a m a prouzrokuju pojave. Hanemana.

Po logici stvari jasno je. za izlečenje je dovoljna jedna doza.toksini. čovek sam dobro oseća pogoršanje bolesti. Opisana tri momenta odrediće sami sve ostalo (potrebno). tu je široko polje za primenu. da ona mora da bude u vezi s toplom vodom i zasićena „nozodima". primenite s njom kupku. suvišna energija će po principu sličnosti prouzrokovati oboljenje. što se za pripremanje rastvora ne koriste materije. A takvo sredstvo je urinska kupka. da biste izbegli moguće predoziranje. možete se ograničiti na j e d n u punu čašu sakupljenog urina. sjedini všj sopstveni urin s vodom. a sam „ n o z o d " odgovara toj bolesti koja ga je stvorila. nalijte je u kadu s toplom vodom i primenite je kad se bolest pogorša. AJco je potencija leka jednaka energiji oboljenja (imajući u vidu sličnost). čija je energija j e d n a k a energiji samog oboljenja. treba da se „ s h v a t i " veoma bitan momenat .odrediti vreme kad se bolest po­ goršava i ugušiti je terapijom kupki. preostaje nam da odaberemo takvu terapiju koja bi ih objedinila. A k o je po­ tencija nepravilno odabrana i veća od potrebne. a niže . obavezno vašeg pola. Različite potencije imaju i različito dejstvo trajanja. Nalijte u kadu s toplom vodom i odsedite u njoj 10-20 minuta. već se koriste neposredni uzročnici bolesti . tokom kojeg je moguće pozitivno dejstvo na organizam konkretnog bolesnika. Takvi lekovi nazivaju se „nozodima". koje u toksičnim dozama izazivaju kod čoveka simptome koji podsećaju na određenu bolest. Uopšte metod homeopatije je dobar. Obično. Polazeći od zakona slično­ sti. 254 . Nije obavezno sipati sav urin u kadu. Zato. koja se odlikuje time. 255 se. pa i manje. u mo­ mentu pogoršanja bolesti. ali preporučujem vam da ne sipate svu vašu mokraću u kadu. odnosno minske kupke! Pri leČenju urinskim kupkama. K u p k e s m o k r a ć o m deee ili mladih i zdravih ljudi. ali svakom leku odgovara strogo određeno vreme. Uopšte. dobij a m o veoma efikasno i apsolutno bezopasno sredstvo za izbavljenje od sopstvenih oboljenja. N o z o d i m a je prepuna naša mokraća.na funkcije organa i tkiva. U tu svrhu uz­ mite sopstvenu dnevnu mokraću. U tu svrhu sakupite dnevnu ili noćnu dečiju mokraću ili mok­ raću mladog i zdravog čoveka. TRAJANJE DEJSTVA RAZLIČITIH POTENCIJA H O M E O PATSKIH PREPARATA kojima su propraćene. i u to vreme treba da primeni kupku. patološki izmenjeno tkivo i izlučevine iz organizma.Tabela 4. mehanizam distancionog dejstva i homeo­ patiju. Sad. da tačno uskladi ne može ni svaki visokokvalifikovan lekar. poznavajući tri već navedena momenta: aktiviranje kožnog omotača. Koristite i drugu varijantu: uzmite svu sopstvenu noćnu mokraću i. Ta dva faktora. Jedna od varijanata homeopatije je „izoterapija". te materije mogu se upotrebiti prilikom lečenja bolesti. Autor nam preporučuje sledeće urinske kupke: Kupke sa sopstvenim svežim urinom. da više potencije del uju u većem stepenu na psihu čo­ veka.

hteli to ili ne. Orga­ nizam se odmorio za vreme sna. Ukuvani urin može da bude u frižideru nedelju dana. a uz to treba da imate pri sebi vunenu rukavicu ili specijalni grebač za skidanje-otiranje znoja. Kombinacija već opisanih i drugih m e h a n i z a m a dej­ stva. Na primer.5-2 litra uku­ vanog urina do 1/4 prvobitne zapremine urina. na kojoj ćete se dobro osećati. jer su srodne s njim. Sledeća pravila pomoći će vam da pravilno primenite opštu terapiju s parom. preporučuje se. Ako ste promrzli idući ka sauni. Postepeno se privikavajte na vrelinu saune i ne penjite se. 3.Shodno fenomenu distancionog dejstva. Poboljšava se funkcija kože. tj. poprimiti neki deo njegovih mladih svojstava. 2. i uđite u saunu. Ako se takve kupke primenjuju redovno. Ostanite tako 10-15 minuta. pun je snage. da se saperete (istuširate. Skidajući znoj s vune257 . Pojedite nešto lagano . Posle toga se istrljajte peškirom dok se ne osušite . ali tom prilikom ne smete da kvasite glavu. dobijete 250 grama i čuvate ga u frižideru. pre ulaska u saunu stavite noge u lavor s toplom vodom i postepeno dolivajte toplu vodu. 5. sauna je svojevrstan trening koji stvarno može da zameni fizičko opterećenje. može se pripremati nekoliko puta. 6. s vlažnom i suvom parom. a da se ne ukvari. U ukuvanom urinu postoje sopstvene isparijive materije koje lako prodiru u telo.povr­ će. Ali ne srne se ići ni na gladan stomak (natašte). Pri ukuvavanju urina jako se koncentrišu soli u njemu naše soli. odmah. 256 TERAPIJE S PAROM S obzirom na to da je bilo reči o mehanizmu uticaja (dejstva) terapija s parom. možete ući u saunu. efekat podmladivanja biće veoma vidljiv (osetan). Posle toga. MS) pre ulaska u saunu. U rafiniranoj hrani savremenog čoveka njih je veoma malo. Prilikom ukuvavanja urina. U tom slučaju sauna je štetna. pojačava se energija i aktiviraju se životni procesi. i lako ćete podneti tu terapiju koja opterećuje srce. tj. K u p k e s u k u v a n i m u r i n o m . Terpije s parom mogu biti lokalne. Popnite se na visinu. Zato takve kupke pomažu zasićenju našeg orga­ nizma svim neophodnim mineralima. 4. Ukuvani urin nalijte u kadu s toplom vodom i primenite kupku od 10 do 20 minuta. dok ne dobijete potrebnu količinu. Znajte. 1/4 pivobitne zapremine. 1-2 puta nedeljno u toku godine dana. koje imaju lekovito dejstvo nekoliko puta j a č e od običnih stimulatora belančevinaste prirode. Iz higijenskih razloga.vlaga sprečava znojenje. posle 9-10 sati. Ne mora se pripremiti odjednom. u njemu se stvaraju bio­ loške aktivne materije nebelančevinaste prirode. kad osetite toplotu u telu. ukuvate litar urina. voće. Najbolje je opariti se ujutro. na gornje ležište u sauni za parenja. Sakupite 0. Poželjno je da stavite bilo kakvu kapu na glavu da biste sprečili pregrevanje. 1. energijsko-informaciono zračenje mladog organizma zapisano u njego­ vom urinu. opšte. blagu kašu. Ne idite u saunu (parno kupatilo) posle konzumiranja obilne hrane. inače u sauni može doći do njenog pregrevanja. ispoljava j a k o preporođujući efekat na Čovečiji orga­ nizam. preći ćemo neposredno na same terapije i tehniku njihovog realizovanja. Ukuvani urin pripremiti na sledeći način: sakupiti mokraću u količini od 4 litra (može se koristiti i urin svih ukućana) i kuvati je u otvorenoj emajliranoj posudi dok god ne ostane 1 litar. apsorbovaće vaš organizam i vi ćete. jer on takode ometa znojenje. Zatim ukuvajte j o š litar i tako dalje.

Eto. Kako se pariti s metlicom? Metlice m o g u biti. Zato što je tamo klima vlažna i hladna (Karelija zemlja jezera) tokom većeg dela godine. a j o š bolje bi bilo da legnete. Suva. istuširajte se toplom. metlica je meka i iz nje se oseća miris. koji u organizmu izaziva svoju suprotnost —jin. Karelija. Nemojte je pariti u ključaloj vodi. mišići se brže opuštaju. Suva para veoma pogoduje ljudima s konstitucijom „Sluzi". Kad ležite. Zato debeli ljudi mogu da omršave i da se dobro osećaj u. a zatim je stavite u lavor napunjen toplom vodom. vlažna para snažno stimuliše životni princip „ Ž u č i " koji se sastoji iz primarnih elemenata „ V o d e " i „Vatre". 8. U ležećem položaju vrelina saune deluje ravnomernije na telo. tj. P r e m a tome. To se ponavlja nekoliko puta. I stvarno. koja donekle otežava znojenje. uglav­ nom. Prvo se prelazi preko nogu. sipajte u lavor vruću vodu. da sauna pomaže kod nesvarljivosti pro­ dukata. koji. to je bitno šta treba da znate kad koristite saunu. Može se naglo pustiti hladna voda na 5-10 sekundi ili se zagnjuriti u bazen. posle držanja metlice u toploj vodi. Poznato nam j e . Metlicom se radi lagano. Jednom r u k o m pridr258 žavajte metlicu za rukohvat (dršku). o n e se. Z b o g toga se postiže dublji rad kožnog omotača. Metlica se m o ž e saprati i staviti u podnožju ležaja u sauni. 7. kao lepezom. Ako je metlica sveza. govoreći. To je nepravilno . Po svojoj prirodi to je više jin. suva para je . Na tu činjenicu. Vruća. luči se voda (znoj). U sauni sa suvom parom m n o g o se više znoji. Posle toga. Pre ulaska u saunu. kao likom od lipe. j e d v a dodirujući telo. T a m o će se sama raspariti ako je sauna vlažna. istovremeno čistite kožu od odumrlog orožavelog sloja. raz­ mena materija i dr. Suva para je antagonist životnog principa „Vetar". a na to je ukazivao i Avicena. A k o posmatramo geografski razmeštaj sauna sa suvom parom. Pokrijte lavor s drugim lavorom radi boljeg parenja. 259 . ako ne želite da ponovo prime­ nite terapiju. osušite se i uputite kući. je ukazao i Avicena. Suva para je efikasna protiv raznih oblika vodene bolesti. treba je blago saprati i ona će biti spremna za upotrebu. Posle izlaska iz saune. i tek posle toga. Prema t o m e . prvo je saperite. treba ih ras­ pariti. a zatim prohladnom vodom. koja je pro­ drla u organizam i koja „ l o m i " u zglobovima. ali ne i da se šiba. da se njome potiskuje vruć vazduh prema telu. narodna mudrost je t o m e suprostavila terapiju sa suvom parom koja otklanja (izgoni) hladnoću i vlažnost. zadnjice. a to v a m omogućuje da ih proparite iz temelja. možete se blago išibati metlicom. A sad razmotrimo kakva je razlika između save i vlažne pare.brzo opada lišće. da suvišak sluzi unosi vlažnost i hladnoću u organizam. organizam se suši i obilno izlučuje šljaku. Posle ulasku u saunu. P r i m e n o m te terapije poboljšava se probava. Smisao parenja s metlicom sastoji se u tome. Pri radu s metlicom treba da osećate prijatan vruć vetrić. primenjujući suvu paru. nalaze na severu .jak jang. Vlažna para.n o m rukavicom. čiji višak u organizmu izaziva suvoću i hladnoću. usled čega njihove isparljive materije prodiru u telo i blagotvorno na njega utiču. stvara u njemu svoju suprotnost— jang. poza u sauni je ležeća ili sedeća po-turski. a dlanom druge ruke pritiskajte lišće uz telo. o d m o r i t e se. slabe probave i gubitka apetita. Z a t i m se istrljajte metlicom. Ako je suva. Posle toga. Zato suvom parom isteruju biopatogenu energiju hladnoće. brezove i hrastove.Finska. takođe. uglavnom. leda i ruku — od n o g u do glave i obratno. iznutra j a k o zagreva telo. vruća para će ih idealno uravnotežavati. 3-4 minuta odsedite na dnu saune da biste se privikli na vrelinu saune. dejstvujući na organizam.

. niti za suvoćom. uživaćete u toploj pari (2-3 ulaska u saunu po 5-10 minuta). svestrano istražujući terapije u sauni s različitom vlažnošću i temperaturom.lečite se brzo. Uspešno razmekšava sluz (šlajm) u plućima i deluje protiv bolova u r a m e n i m a i na vratu. on želi da pije. To nije dobra varijanta i m o ž e se postupiti m n o g o bolje. a posle sledeće saune . te n e m a potrebe ni za j a k o m vrućinom.primenite masažnu (koncentrisanu) terapiju pomoću sokova. j o š jedanput. koja prouzrokuje „sušenje m e s a " i tešku pokretljivost u zglobovima. Primenjujući saunu 2-3 puta nedeljno. srčanih oboljenja sa s i m p t o m i m a tahikardije i svih oblika hipertonije propraćene srčanim i bubrežnim manama (nedostacima). Ne preporučuje se više od 261 . Gubitak vode iz organizma omogućuje velike m o g u ć ­ nosti za obnavljanje organizma p o m o ć u terapije sa sokom. veoma je pogodna ljudima s konstitucijom „ V e t r a " i starijim ljudima. pravilno se hranite. akumulirate čistu. čišćenje nos­ nog ždrela i protiv prehlada. Pri tome.endokarditis. posle saune. Lokalne terapije s parom. kao na Severu. Zatim možete da konzumirate salatu i kaše. Upamtite zavet veli­ kog drevnog rimskog lekara Asklepiada . prema recima A. struktuiranu. izbacujući iz sebe 3-4 litra zagađene (otpadne) tečnosti. odmah pripremite i ispijte 0. takođe. pivo i t o m e slično. kad dođete kući. para treba da bude vlažna i ne toplija od 100°C. ili druge sokove što zavisi od godišnjeg doba. vi ćete izvršiti sličnu detoksikaciju za svega tri nedelje. Znojeći se. a upotrebljavajući sveže iscedene sokove od povrća i voća. kakvim se i samo telo snabdeva". u bodroj hladnoj vodi i u božanstvenom ukusu svežih isceđenih so­ kova.5 litra i više soka od šargarepe. pravilno i prijatno. kod malokrvnosti. miokarditis. Terapija sparom za glavu.kako se ponašati posle terapije u sauni? Z a t o što čovek. Namenjena je za čišćenje kože lica. U tome je velika razlika. glave. zaključili da. gubite tečnost sa šljakom i drugim štetnim mate­ rijama. N. malo je verovatno da ćete zaželeti da ga ponovo uradite. K o d obo­ ljenja srca .noćnoj posudi). nego pri terapiji detoksikacije organizma. omekšavanje i odstranjivanje čvrstog (zgu­ snutog) sadržaja maksilarnih i čeonih sinusa. I mnogi posle saune piju čaj. radi boljeg ličnog osećanja i korisnijeg uticaj a na organizam. Opisaćemo tri najprimenjivanije lokalne terapije s parom: za glavu. Trajanje te terapije. Pri t o m e sve se obavlja prirodno bez stresova. u jednoj seansi u sauni. noge i donji deo trbuha (parna kupka na noćnoj stolici . naučnici-lekari su. ili sok od jabuka i cvekle (450 grama jabukovog i 50 grama soka od cvekle). A. P r e m a tome. popijte istu količinu soka. epilepsije i nekih drugih oboljenja. Tri dana uzimaćete purgative i sedeti na WC šolji. kod pogoršanja hroničnog oboljenja s povišenom temperaturom. R. j a k o izražene skleroze sudova. Sad treba da razmotrimo vrlo važno pitanje . Receptura sokova opisana je u knjizi „Ishrana i h r a n a " . Sančes. Sledećih dana. koja upućuje na kon­ zumiranje tropskog voća i sopstvenu životnu snagu. k o d upale koronarnih sudova. znojenjem izgubi od 500 do 1500 grama vode. Kontraindikacije opštim terapijama u sauni su sledeće: kod akutnih stadijuma bilo kojih bolesti. autora prvog iscrpnog traktata o ruskoj banji (sauni): „Toliko topao. ona efikasnije isteruje iz organizma biopatogenu energiju suvoće. Klima u evropskom delu Rusije nije tako surova. zasićenu bioplaz260 m o m i biološki aktivnim materijama vodu. perikarditis. kao i uopšte svih drugih lokalnih terapija s parom je 15-20 minuta. Uradivši j e d n o m slično čišćenje. U toku dana. u kojoj je vazduh.Stoje para vlažnija. Uz to.. Vlažna sauna. 1.

ponovimo j o š j e d n o m pravila i s a v e t e z a primenu vodenih terapija. 15-20 minuta posle primenjene terapije. Tu terapiju primeniti ovako: uzeti veliko vuneno ćebe i dve stolice. One j a k o opuštaju (slabe) organizam. j e d n u višu za sedenje i drugu nižu — na kojoj će biti posuda. umotajte dobro noge vunenim ćebetom i naparite. K a o uvek. Zatim napunite j e d n u trećinu posude s ključalom vodom. d a j e najprekaljeniji čovek savremenosti Porfirije Iva263 . sedite na višu stolicu i prekrijte se ćebetom. Obnaživši se do pojasa. regulišite .kod zatvora. Topla voda sla­ bi i opušta (jin). pre ili kasnije biopatološka energija suvoće i hladnoće prodreće u vaše telo i prouzrokovati neprijatnosti. ali od svih trava najbolje je dodati supenu kašiku mlevene mirodije. Iznad kofe ili posude za kuvanje stavite dasku od WC šolje ili drugu dasku za sedenje. Najveća glupost je ne iskoristiti to darovano bogatstvo. Raditi to 1-2 puta nedeljno. preporučuje se da se dodaju trave u vodu: odvar od poljskog rastavića za regulisanje mokrenja. zagrevati vodu i u nju staviti kamenje i tome slično. mentu (nanu). Ali. Ta terapija veoma pogoduje ženama koje imaju različite zatvore. kod oboljenja bubrega i kamenčića u bubrezima i mokraćnoj bešici .zagrevanje glave. cvet lipe. da para ne bi isparavala i da trup ne bi' bio izložen vazduhu. stavite noge na daščicu. naročito u hladno i suvo godišnje doba. a takođe i kod oboljenja bubrega i mokraćne bešike. trunje sena. A k o se ne pridržavate ovog pravila. Ako nemate nokšir. a takođe i kod suvih nogu. Kombinacija toplog i hladnog čelici telo i podstiče zdrav razvoj (jin i jang uravnotežuju). Primenjuj hladne terapije na toplo telo. Terapija s parom na noćnoj stolici (nokširu). efikasnost. Posle te terapije. obnaženi ispod pojasa sedite na dasku i umotajte se vunenim ćebetom do pojasa. Zatim. hladna stimuliše i jača (jang). možete upotrebiti k o m ili neku staru posudu za kuvanje. Toplo kupanje završi prohladnim. da se ne bi „opekli na vodi". dostupnost i jednostavnost Čine vodene terapije moćnim prirodnim lekovitim faktorom. bokvicu. Obnažen je samo donji deo tela. Nagi­ njanjem glave prema izvoru pare. Zato što zagrevanje tog dela tela izaziva obilno zno­ jenje. koje traje 10-30 se­ kundi. treba intenzivno hodati radi zagrevanja i pot­ p u n o g sušenja tela. Terapija s parom za noge. zastoj toka krvi. ZAKLJUČAK 1 PREPORUKE D o đ o s m o do kraja ovog poglavlja. I tek posle toga primeniti kratkotrajno hladno dejstvo.2 do 3 takve terapije za nedelju dana. obična proključala voda. ne kvaseći glavu. Kao izvor pare može se koristiti tek skuvan krompir. 1. hladnoće u nogama. ciste. 2. h e m o roida itd. zovu.odvar od ovsene slame. Malo ko zna. Sedite na stolicu. Takvo zagrevanje 262 je v e o m a važno za rastvaranje i izbacivanje patoloških tvo­ revina koje su se nagomilale u maloj karlici. Potrebno je u vodu dodati trave: žalfiju. oticanje nogu. Ona se preporučuje protiv različitih oboljenja nogu: jako znojenje nogu. Neosporno je da važnost. koje su krajnje savesno proverili naši preci. a naknadno polivajte noge prohladnom ili hladnom vodom. 3. koprivu. trunje sena . preporučuje se tuširanje prohladnom vodom. Terapiju primeniti ovako: u lavor naliti ključalu vodu i na nju staviti daščicu za noge. stavite izvor pare na nižu sto­ licu. najbolje je leći u postelju i u njoj se znojiti izvesno vreme. kad se obilno znojite. 2.

u vezi s raspadom i rastvaranjem. Kori­ stite osobine vodenih terapija u borbi protiv svojih bolesti. a hladna odstranjuje. Kad se ne brišemo.vrši strukturizaciju telesnih struktura s izbacivanjem napolje sveg suvišnog. kako jača svaku ćeliju i aktivira centralne ćelije mozga i ceo nervni sistem. Osim toga. koja se nalazi na spoljašnjim o m o ­ tačima (koži. isterujući ujedno suvoću i hladnoću. Primenjuj ući vodene terapije. nego u dubini. Ah. ti čudo-procesi. 7.„Unutrašnja top­ lota tela koristi vodu. Zimi se to m o ž e raditi dva puta nedeljno. ravnomerno i pravilno se raspoređuje pri­ rodna toplota. odumire i obnavlja se 1/20 deo kožnog omotača. voda pri ključanju i zamrzavanju izbacuje sve iz sebe.stavljajte komprese na noge.ne uništavati je j a k o m hladnom terapijom. Ljudi poslednjeg tipa treba češće da primenjiiju vodene terapije. P r o ­ hladna kupanja i polivanja. svake nedelje u svom domu pripremao pravu saunu s ciljem isterivanja već navedenog. negujte svoju kožu. bolji su uslovi za život kolonijama mikroba. ljudima s konstitucijom „ S l u z i " najbolje pogoduju tople i suve terapije. naročito prekaljujućeg svojstva. „Evo šta sam ja otkrio: ne samo da banja. stimulišu naš organizam.nov. uđite u toplu prostoriju u kojoj nema promaje i aktivno hodajte. Nemojte se brisati posle primene vodenih terapija. kao materijal za nastajanje najveće i in­ tenzivne toplote". 3. Na granicama razdvajanja sredina stvara se posebna aktivna zona. od vrućine vas boli glava . A k o postoji vrućina od upale (tu je m n o g o krvi). svaki kapilar! Kakvu sreću i zdravlje daruje!" Ako toplota stvara u organizmu destruktivne procese. koje završiti s hladnom vodom. postaju naši i daruju organizmu dopunsku energiju. s konstitucijom „ Ž u č i " umerene. već raspodeljujući krv po ćelom telu. u kojoj su energijski procesi znatno jači. I stvarno. Prema pogledima Knejpa . s t a j e to hladnoća! Kakva je to snaga. po stepenu sušenja. Ovo pravilo pominje se u svakom p o ­ glavlju. Primenjuj hladne terapije češće. uverićete se u vrednost navedenih preporuka. Na veliku vrućinu ne dodaj i i jaku hladnoću. s konstitucijom „ V e t r a " . Što je veći sloj odumrle kože. Može se obući odeća na mokro telo. kakva blagodet! K a k o ona leci. Kupanje u toploj vodi podstiče čišćenje kože. Mogu se primeniti dva puta u toku dana. u prošeku. koji otežava 264 disanje kroz kožu i lučenje šljake. Za jedan dan. Zato.vlažne i tople. Na primer. 6. Ivanov. uvek imajte u vidu svoju konstituciju. treba ga saprati. Topla voda rastvara. Da ne biste dozvolili gore navedeno. sauna čisti već i hladnoća j o š bolje čisti sluz i bilo koju nečistoću iz or­ ganizma. Autor nastoji da to pravilo utuvi u glavu svakom čitaocu. što se u toku dana (24 sata). pri pravilnoj primeni. postupiti na sledeći način . primenite vodene terapije na suprotne delove tela. koji je voleo hladnoću i kovao je u zvezde. deco moja mila! Kad biste vi znali. Potpuno obnavljanje kože vrši se za 20 dana. Uz to odumrle ćelije same sebi predstavljaju hranljivu sredinu za mikroorganizme. nego prva dva tipa. Z a t o posle primene bilo koje vodene terapije. a u ž a r k o m godišnjem dobu i više puta. Odumrle i orožavele ćelije stvaraju sloj. 4. nego tople. u normalnim uslovima izluči 500 grama znoja kroz pore kože. 5. kako je to radio P. Počevši redovno da primenjujete v o d e n e terapije. tada hladna obratno . P r e m a tome. kakva radost. zagrevajte se i na taj način sušite. Zato je d o ­ voljno svakodnevno tuširanje toplom vodom. 265 . kako čisti. M Š ) . primenjuj ući j e d n o m nedeljno vruće kupke ili saunu.

Distonija i distonacija 1. ogleda se u povećanom izlučivanju mo­ kraće. razvoju i obnavljanju tkiva. zbi­ vanja. Atonija Mlitavost. Degeneracija Pogoršavanje bioloških oblika organizma živih bića. bezglasnost. 267 Aeidoza Povećanje kiselosti tečnosti organizma zbog p o r e m e ­ ćaja materija n organizmu. p o v r e m e n o gušenje. 2. a u težim slučajevima i u mršavljenju. Apsorbovanje Proces kojim se hranljivi sastojci prevode u krvotok. stezanje grudi. Diuretičan Koji teži da pojača odstranjivanje mokraće iz orga­ nizma. 266 . nesklad tonova. nukleinska kiselina u h r o m o z o m i m a koja predstavlja sastavni deo hemijske os­ nove. Depresija Utučenost. nesuglasje. gladovanje. 2. Angina pektoris Bolest srca. proizvodi se i veštački (sintetički). Biosinteza Stvaranje organskih hemijskih jedinjenja u ćelijama živih organizama. sipnja. labavost u držanju. tromost. zaduha. Adrenalin Hormon nadbubrežne žlezde koji se luči u krv (podiže nizak krvni pritisak). Distrofija 1. potištenost. Dijabetes Šećerna bolest. Dehidracija Stanje koje nastaje usled prekomernog gubljenja vode iz organizma. u stalnoj žeđi. Aritmija Neravnomernost. Anus Cmar. medicinski odsustvo tonusa mišića tela. odudaranje od pravog tona. Astma Teško oboljenje bronhija. završetak zadnjeg creva. slabost tkiva i mišića. poremećaj u ishrani tkiva nekog organa ili čitavog organizma. svih životnih procesa. klonulost. DNK Dezoksiribonukleinska kiselina.TERMINOLOŠKA OBJAŠNJENJA Bioenergija Energija svih živih bića. Aminokiseline Organske kiseline koje nastaju kao krajnji proizvodi razlaganja belančevina u procesu varenja. Anabolizam Biološki procesi prometa materija u toku kojih orga­ nizam izgrađuje hemijske sastojke ćelija i tkiva pri rastenju. Autoliza Omekšanje i raspadanje tkiva nakon smrti. disharmonija. klonulost psihičke energije. nepravilnost u ritmu otkucaja srca. srčani gr­ čevi. osnovni oblik je fotosinteza. izgladnelost. čest pratilac apatije i depresije. Defekacija Fiziološki čin izbacivanja izmeta iz debelog creva. arterioskleroza srčanih arterija.

izlučuje u krv.h o r m o n e . što izaziva zastoj u cirkulaciji krvi i ishrani nekih tkiva. Hipofiza Mala žlezda u mozgu sa isključivo unutrašnjim luče­ njem.2 džula (u stvari. Hormoni Produkt. treba znati da jednoj kaloriji odgovara oko 4. 4. s t o j e opasno po život. 2. srcu. 2. j e r nemaju izvodne kanaliće. limfu ili nervni sistem. proizvodi neke hormone koji deluju na spolne žlezde. Hipotonija (v. Kako je ranije energetska vrednost hrane izražavana u kalo­ rijama. e x c r e m e n t u m izmet) izmetina. paratireoidne žlezde. štitasta žlezda. prenapetost uopšte. od jednostavnih jedinjenja stva­ raju sebi hranu i mogućnost za opstanak. organsko jedinjenje iz grupe m o n o saharida. U endokrine žlezde spadaju: hi­ pofiza. polne žlezde (testis i jajnik) i druge. deo fizike koji proučava energiju. 269 . hipertenzija) Holecistitis Upala. Inervacija Uticaj živaca na rad organa. Hemoglobin Materija (supstanca) u krvi koja joj daje crvenu boju i prenosi kiseonik kroz krvne sudove. nadbubrežne žlezde. zapaljenje žučne kesice. Hipotalamus D e o mozga u kojem su centri vegetativnog živčanog sistema. Infarkt Obamrlost (u mozgu. 2. 268 Glukoza (glikoza) Grožđani šećer. na jačanje kosti i dr. i kalorija) Prema m e đ u n a r o d n o m sistemu mernih jedinica (SI sis­ t e m ) energetska vrednost hrane izražava se u džulima (kJ). izlučiti. pa se to i danas često čini. Hipertonija Povećani krvni pritisak u arterijama. prejak pritisak krvi. Hipertenzija 1. Endokrine žlezde Sistem žlezda s unutrašnjim lučenjem koje svoje proi­ z v o d e .izdvojiti. pretežno biljke. tvar žlezda za unutrašnje lučenje koja ima sposobnost da podstiče ili koči različite funkcije organizma. Energetika 1. odnosno celog organizma usled p r e k o m e m o g hra­ njenja ili nekog bolesnog procesa. vazdu­ h o m ili mašću.186 džula). Embolija Začepljenje krvnih sudova zgrušanom krvlju. bubrezima i dr. Hipertrofija Preterano povećanje obima nekog telesnog organa ili tkiva. deo tehnike koji proučava načine dobijanja i iskorišćavanja prirodnih izvora energije. gušterača (pankreas). soli fosforne kiseline. 3. uz sudelovanje sunčanih zraka. povećani krvni pritisak. Ekskrement (latinski: e x c e r n e r e . Fotosinteza Proces u kojem živi organizmi. Fruktoza i Fruktuoza Voćni šećer. povezanost organa živcima sa centralnim nervnim sistemom.) zbog začep­ ljenja u krvnim sudovima. iskorišćavanje takvih izvora. Fosfati 1.Džul (v. minerali koji poseduju ove soli.

271 . Katabolizam Razgradnja. zapaljenje debelog creva. Pankreatitis Zapaljenje gušterače ili pankreasa u akutnom obliku (akutni pankreatitis) ljenski proces. zapletenost. propus- koje se m o ž e pojaviti ili kao hronični zapaakutnog i hroničnog Paroksizam 1. oštećenje organizma otrovnim materijama. propadanje nekog organa ili organizma. ali ne obrazuje kristale. koji stvara rak. ona im služi kao odbrana od raznih virusa koji ih napadaju. što omogućuje rast i njegovo održa­ vanje. razlaganje hranljivih materija u organizmu i njihovo korišćenje. Koloid Tvar koja se nalazi u stanju visoke razdrobljenosti do molekula (npr. Jednoj kaloriji odgovara 4. naročito laktoze. te normalno funkcionisanje. Osmoza Sposobnost mešanja tečnosti kroz tljivu opnu koja ih razdvaja. oblik šizofrenije.24 kalorije (kcal). Interferon Belančevina koju izlučuju ćelije organizma. vrhunac neke strasti. npr. uzbuđenosti uopšte. ishialgija) Oboljenje živaca na zadnjoj strani buta noge. za­ mršenost. suprotno: anabolizam. a j e d n o m džulu oko 0. gubitkom kontakta s okolinom. suprotno: evolucija. 2. Kalorija (v. 2. sa j a k i m bolovima duž prostiranja živaca. u mozgu. Kolitis Upala. koji je danas zamenjen džulima. Metabolizam Izmena materije u telu. belančevine). ona slepljuje ćelije i podmazuje zglobove. Micelija Vegetativno telo gljiva koje se sastoji iz vrlo tankih isprepletanih niti. Monosaharidi Hemijski jednostavni ugljeni hidrati. Katatonija Duševna bolest. i džul) Raniji način izražavanja energetske vrednosti h r a n e . Intoksikacija Trovanje. Nelritis Zapaljenje bubrega. Involucija 1. karakteriše se stalnim ponavljanjem besmislenih pokreta ili ukočenošću mišića.186 džula. sumanutošću i dr. počev od krsta pa sve do nožnog stopala. oštar početak neke bolesti ili naglo. najveći stupanj n e k o g osećanja. Ishemija Sprečenost priticanja krvi usled pojave grča u n e k o m krvnom sudu. fizičko-hemijski proces prerade hrane u organizmu. iznenadno pogor­ šanje bolesti. Uzroci koji dovode do pankreatitisa su mnogobrojni.Infiltrat Pojava koja nastaje kad u tkivo prodru zarazne klice. Metabolit Produkt procesa metabolizma. Ishijas (išijas. na zdravom tkivu zarazne klice naprave tačkice (npr. u biologiji: nazadovanje. kulminacija gneva ili očaja. zaplet. tanku opnu. Kancerogen Izazivač raka. Mukopolisaharid Gusta želatinska masa koja se m o ž e naći na mnogim mestima u telu. bacil tuberkuloze).

Rigidnost Bolest. Tahikardija Ubrzano lupanje srca usled nervoze.Patologija Bolest. grč. koji se kao takav kupuje u trgovini. ispoljava se u naglom menjanju pravca mišljenja. mladalačkog ludila). preventiva. trajna ukočenost mišića. Solsticij um (solsticija) Astronomski: tačka na ekliptici u kojoj se Sunce nalazi oko 22 juna (dugodnevica. kosi. uzbuđenja i si. hleb i razne vrste peciva. nedostatku jedinstva htenja. v. glavni energetski izvor organizma. tajni pečat vladara. praćeno teškim disanjem i jakim bolo­ vima. razne vrste voća i povrća. mleku. biljnog ili bakterijskog porekla. N a u k a o bolestima i raznim oblicima u kojima se o n e javljaju. usirak (v. najvažnija hrana organizma. Shizofrenija (šizofrenija) Duševni poremećaj koji se sastoji u izvesnom cepanju duhovne ličnosti. čiji jedan gram daje približno 36 džula (9 kalorija). daje oko 16 džula (4 kalorije). Toksini Otrovi životinjskog. pri čemu j e d a n gram ugljenih hidrata. Stenokardija Stezanje srca. 272 Spazma Stezanje mišića kao refleksni pokret. Pojavljuju se u dva oblika. 3. trzaj. Tonzilitis Zapaljenje krajnika. 2. 4. S i n d r o m (a) Skup simptoma koji se istovremeno javljaju k o d j e d n e ili više bolesti. slično belančevinama. Nalaze se pretežno u namirnicama biljnog porekla. reumatizam u zglobovima. Poliartritis Zapaljenje zglobova. zgrušak. nadmoćnosti unu­ trašnjeg života i u izbegavanju spoljašnjeg sveta (naročito se javlja kod tzv. koji bez nje ne m o ž e da živi. Tromboza Začepljenje krvnih sudova usled zgrušavanja krvi. letnja solsticija) i 22 decembra (kratkodnevica. Bogati izvori ugljenih hidrata su žitarice. kao prosti ugljeni hidrati (ili šećeri) i složeni ugljeni hidrati (škrob i biljna vlakna). Tromboflebitis Upala. predstavlja čist ugljeni hidrat. zimska solsticija). To je više nego dvo­ struko manje u poredenju s mastima. Toksin Organski otrov proizveden u živim ili neživim orga­ nizmima. krompir. predohrana. Protoplazma Osnovna supstanca žive ćelije (biljne ili životinjske). Sasvim je razumljivo 273 . zapaljenje vena s trombozom. Ugljeni hidrati Zajedno s mastima. Tromb Zgrušana krv koja se stvara u arteriji. a njemu se po bogatstvu približava med. tečnost koju luče neke žlezde. zatim pirinač. odnosno brašno. zagonetka. tajna. glavni sastojak protoplazme biljnih i živo­ tinjskih tkiva. ima ga i u krvi. Protein Belančevina. zahod. mesu. tromboza). Profilaksa Zaštita zdravlja. nužnik. kostima. Sekret: 1. angina pektoris. Rafinisani šećer. čuvanje od mogućih bolesti (grana higijene preventivne medicine).

otečenih vena. kvrgav. bolesno oticanje vena. Varikozan Proširenih vena. Dnevne potrebe odrasle zdrave osobe u ugljenim hidratima kreću se između 200-250 grama. Varikozitet Proširenost vena. Urati Soli mokraćne kiseline.da su i sve namirnice kojima je dodat šećer bogat izvor ugljenih hidrata. Vaskularan Koji se tiče krvnih sudova. 274 . pun kivnih sudova.