MINGGU / TARIKH MINGGU 1 4 - 6 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 2 9-13 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 3 16-21 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hobi Mak Usu Sistem Bahasa: -kata nama khas Ilmu: -Pend.Moral,Kem.Hidup Nilai Murni: Rajin,jujur,tolong-menolong KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menghubungkait BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-mengaplikasikan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal

dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.3.1 Mendengar,memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.MINGGU / TARIKH MINGGU 4 30 JANUARI-3 FEBRUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Sepupu Adam Sistem Bahasa: -kata ganti nama diri Ilmu: -Pend.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2. 3.3. 3.diftong.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4. 2.Moral. 1.7 Pengguna jalan raya 1. 5. 2.3. .3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.3.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza. 3.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.Kasih sayang KBT : KB-mengenal pasti -menyusun mengikut urutan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan KP-verbal linguistic -interpersonal Kontruktivismemenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3 Mendengar.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4.intonasi yang betul dan berjeda.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.MT Nilai Murni: Kebersihan.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.1.4.2.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks. 1.2.sebutan yang jelas.2 Mendengar.3 Membina dan menulis perkataan.4 Bertutur.baik hati .3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3. 5.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.frasa dan ayat dengan betul. 4.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.3 Mendengar. 2.1. 1.7. 2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 3.vokal berganding.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 1 – MENGGENALI PENGGUNA JALAN RAYA 1.3.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

mengecam.iaitu abjad.gotong-royong.interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.5. 4.memahami dan menyebut frasa.perkataan. . 3.3. 3. 3.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 2.sebutan yang jelas. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 2 – MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERBEZA 1.3 Membina dan menulis perkataan.2.P.dan menyebut bunyi bahasa. 3. 3. 1.1.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan.2. 2.1.2.Moral Nilai Murni: Kebersihan.vokal berganding. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 5. 5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 4.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.MINGGU / TARIKH MINGGU 5 6 -10 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.suku kata.4 Bertutur.6 Mendengar.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.7 Pengguna jalan raya 1. 2. dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.frasa dan ayat yang betul.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menjana idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik.Kesihatan.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.7.4.diftong.intonasi yang betul dan berjeda.3.frasa dan ayat dengan betul.2 Mendengar.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 3: SEMUA ORANG PEJALAN KAKI 7. STANDARD PEMBELAJARAN 1.P.vokal berganding.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3.suku kata.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas dengan selamat.4. 4.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 1.5.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. 3.1.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.1.intonasi yang betul dan berjeda.sebutan yang jelas. 2.Kesihatan.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.2.mengecam.2.dan menyebut bunyi bahasa. 4. 3. 7.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.memahami dan menyebut frasa. 3.MINGGU / TARIKH MINGGU 6 13 -17 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend.iaitu abjad.rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menjana idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik. . 2.perkataan.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. 1.Moral Nilai Murni: Kebersihan.gotong-royong.4 Bertutur.2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 5.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.frasa dan ayat dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.3.2.frasa dan ayat yang betul.6 Mendengar.2 Mendengar.diftong. 7.

2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan. 3.vokal berganding.digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.7 Pengguna jalan raya 1.Kesihatan.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 5.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4 Bertutur.2. 5.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.kekemasan.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 2.Moral Nilai Murni: Kebersihan. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 4: BERJALAN DENGAN SELAMAT DI TEMPAT LETAK KERETA 1.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. . 2.2 Membaca dan memahami perkataan. dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.4.3.MINGGU / TARIKH MINGGU 7 20 -24 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Kantin Saya Bersih Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: -Pend. 4.diftong.1.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.7.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2.frasa dan ayat dengan betul.P.tolongmenolong. 3. 2.2. 3. 4.teliti.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.bersyukur KBT : KB-mengenal pasti -membuat urutan -menjana idea BCB -perbincangan KP-verbal linguistic -kinestetik -interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.3 Membina dan menulis perkataan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.1. 3.teliti.Moral.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.4 Bertutur.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul .P. 2. 2. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 – PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3.1.4.sihat.frasa dan ayat dengan betul.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.vokal bergabung.diftong. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.menolong KBT : KB-mengkonsepsikan -mengenalpasti -menjana idea BCB –bacaan intensif KP-verbal linguistik -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5. 5.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.menghargai.3.3 Membina dan menulis perkataan.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.DST Nilai Murni: Kebersihan. .MINGGU / TARIKH MINGGU 8 27 FEBRUARI-2 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Makanan Bersih dan Berkhasiat Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -Pend. 5.3.2 Membaca dan memahami perkataan. 4.Kesihatan.2.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 4.2. 3.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.1.belas kasihan. 3. 3. 3.

4. 4.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.Pend.5. 4.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.rajin KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB –bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 5. 2.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat. 1. 2.6.P.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3.sihat. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2.2 Membaca. . 3.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki.3.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 2. penunggang basikal.1.kebersihan.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.diftong. penunggang.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Bertutur.vokal bergabung. 2.diftong.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami perkataan. 2.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.5. 2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.1.Kesihatan Nilai murni: Cergas.Moral.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. STANDARD PEMBELAJARAN 1.Jasmani. 2.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.4.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1. 1.3 Membina dan menulis perkataan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul. penumpang. 5.frasa dan ayat dengan betul.1.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 3.4. 3.MINGGU / TARIKH MINGGU 9 5-9 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend.vokal berganding. pemandu.3. 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2: AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA 3.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.

1. . 4.4.vokal berganding.kebersihan.6.3.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.vocal bergabung.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.5.3 Membina dan menulis perkataan.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya.MINGGU / TARIKH MINGGU 10 19-23 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend.Moral. 3.1. 3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.digraph dan konsonan bergabung dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.2.rajin KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB –bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.sihat.diftong. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.frasa dan ayat dengan betul. 2.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.1.Kesihatan Nilai murni: Cergas. 3. 1.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.4.P. 2.5.2 Membaca.Jasmani. 3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3. 2. 2. 5.Pend.1.4 Bertutur.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4. 3. 2. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 3: KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU 5. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.diftong. undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka. 4.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 3.

frasa dan ayat dengan betul.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 2. 3.3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.vokal bergabung.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.4.menolong.3. 1.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 5.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.1. 2.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat. 3. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4. 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.5. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4.Moral.berbudi bahasa KBT : KB -menjana idea -membuat urutan -mengenalpasti -membuat keputusan KP –verbal linguistik -interpersonal Kontruktivismemenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. .intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4.3.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.1.4 Bertutur.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.MINGGU / TARIKH MINGGU 11 26-30 MAC Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiranku Mesra Sistem Bahasa: -kata hubung Ilmu: -P.diftong.DST Nilai murni: Semangat kejiranan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2. 2.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 2. 5. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4: PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3.

tanda jalan dan isyarat trafik .digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.3 Membina dan menulis perkataan. 2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.4 Menulis imlak dengan tepat.2 Membaca dan memahami perkataan. 3. 3.4. 5. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 5.Moral Nilai murni: Baik hati. 2. 2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.1 Memahami bahawa tanda jalan.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1: KENALI PAPAN TANDA.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2.5.4. TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata . 2.vockal berganding.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.4 Isyarat jalan raya.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 1.3. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 1.bekerjasama. 4.3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.MINGGU / TARIKH MINGGU 12 2-6 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiran Sepakat Sistem Bahasa: -kata tanya Ilmu: -P.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.berhati-hati KBT : KB -membuat urutan -mengitlak -membuat keputusan -mengenalpasti BCB-bacaan intensif -mendengar dengan berkesan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. diftong.frasa dan ayat dengan betul. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.2. 4. 2. 1. 3.4.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.iaitu abjad.vokal berganding.4. 5. 2. 4.suku kata.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan. 1.5.4.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.diftong.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 1.3.4. 4.mengecam. tanda jalan dan isyarat trafik 1. 5. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.MINGGU / TARIKH MINGGU 13 9-13 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Semangat Kerjasama Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -P.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.4 Isyarat jalan raya.frasa dan ayat dengan betul.FN+FA.6. 3.2 Mendengar.4. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2: KATEGORI PAPAN TANDA JALAN STANDARD KANDUNGAN 1.2.digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.perkataan. 2.bekerjasama.frasa dan ayat yang betul.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.2 Membaca dan memahami perkataan. 2. 2. dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Memahami bahawa tanda jalan.1. 1.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 3. 2.DM Nilai murni: Murah hati.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. 1. 1.dan menyebut bunyi bahasa.4 Menulis imlak dengan tepat.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.Moral.2.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3.memahami dan menyebut frasa. 2.semangat kejiranan KBT : KB –menjana idea -mengenalpasti -menilai BCB-bacaan luncur -mendengar dengan berkesan KP: Muzik Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.FN+FK. .4.6 Mendengar.gotongroyong.

memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK STANDARD KANDUNGAN 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4. 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4. 3.verbal linguistik -interpersonal Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. .2.menolong KBT : KB –membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP: .3. 4. 5. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.1 Memahami bahawa tanda jalan.3 Membina dan menulis perkataan.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.Moral.kerjasama. 3. 5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber .6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. 2.6. 2.5. 4.4 Bertutur. 2. 3.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul. 1.Jasmani Nilai murni: Menghargai.MINGGU / TARIKH MINGGU 14 16-20 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P.frasa dan ayat dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Membaca.5.4.akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 3.3 Membaca.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.intonasi yang jelas.4 Isyarat jalan raya.4.gembira. tanda jalan dan isyarat trafik 1.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4. 2.P.3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.5.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul .4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

2.2. 2.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.3.kerjasama. 1.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.4 Isyarat jalan raya.intonasi yang jelas. 2.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul .2 Membaca.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2. 5. 3.1 Memahami bahawa tanda jalan.3.3 Membina dan menulis perkataan.gembira.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.menolong KBT : KB –membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP: .memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul.5.4 Bertutur.P.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber .Moral.4.4. 1. 3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 4: JOM.6.5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. .4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3.akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 4.5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 4. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Membaca.4.verbal linguistik -interpersonal Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA. 3.MINGGU / TARIKH MINGGU 15 23 – 27 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.4. 2.frasa dan ayat dengan betul. tanda jalan dan isyarat trafik 1. 1.Jasmani Nilai murni: Menghargai. 1. JALAN-JALAN STANDARD KANDUNGAN 1. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

2.5.3 Mendengar. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. berusaha. 5.4. mengenal pasti.6.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1: BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 2. 2.1. 3. menolong KBT : KB – menjanakan idea. bersyukur. 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.3 Darjah penglihatan .3.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. Moral. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. menghubungkaitkan.5.6.4.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.3. 2. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.3 Membaca.3 Mendengar. 3. memahami. 5. 4.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.1. 3. menyusun maklumat BCB – mencatat nota KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. rajin. 4. 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3. Kreativiti dan inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Pend.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. STANDARD PEMBELAJARAN 1.6. Dunia Seni Visual NM : menghargai. 2.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 1.MINGGU / TARIKH MINGGU 16 30 APRIL – 4 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan. 3. diksi.

3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. bersyukur.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3 Membaca.5. Pend.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4. 2. memahami. menolong KBT : KB – menjanakan idea. 4. mengenal pasti. menyusun maklumat BCB – mencatat nota KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3. menghubungkaitkan.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah.4.6. berusaha.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 5. 4.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 1.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Mendengar.6.MINGGU / TARIKH MINGGU 17 7 – 11 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. diksi.3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3 Mendengar. 1. Kreativiti dan inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 1. rajin. 3. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 2. 2.1.2.3.3 Darjah penglihatan . 3. 5.1. Dunia Seni Visual NM : menghargai.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Moral.6.4. 2.3.

2 Membaca.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. ayat dengan betul.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. Tempatan. 3. 2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.3. 5. Pend.1.6. diksi.2. frasa.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. .3 Perabot jalan raya 2. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal. 3. membuat keputusan BCB – mencatat maklumat KP .2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan. 1.6.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.5. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Kerjasama KBT : KB – menghubungkaitkan. 4. 4.3 Membina dan menulis perkataan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 1.3. 3.MINGGU / TARIKH MINGGU 18 14 – 18 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Permainan Tradisional Sistem Bahasa : Imbuhan apitan Ilmu : K.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.6.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya. Moral NM : menghargai.5. 2.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. 5. menjanakan idea.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.6.4. gembira. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3: PERABOT JALAN 1.3. 2.3 Darjah penglihatan 2.

3.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 3. 2. sebutan yang jelas.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Moral. FN+FK.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.1. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 2.3 Darjah penglihatan . membandingkan dan membezakan. 5. 5. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas keselamatan mereka. 4.7. mengingat. bersopan KBT : KB – mentafsir. 2.3. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. seronok. 3. menghargai.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. bacaan intensif KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5.3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3.3.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2. sebutan yang jelas. mengenal pasti.MINGGU / TARIKH MINGGU 19 21 – 25 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Makanan Tradisional Sistem Bahasa : Ayat Tanya Ilmu : Pend. 1.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 4. 2.4 Menulis imlak dengan tepat. intonasi yang betul dan berjeda.4.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. 3. 1. 3. PSK NM : kesungguhan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3. 4.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.7. menjanakan idea BCB – menulis cepat.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 3. 2. intonasi yang betul dan berjeda.

5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.1. STANDARD PEMBELAJARAN 1. tanggungjawab.1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2. 3. 5.5.3.7. ayat dengan betul.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.MINGGU / TARIKH MINGGU 20 11 – 16 JUN Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Warisan Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK.6.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 3. menghargai.2. 2.2. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 1. 1. 2. 4. 3.belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. menghubungkaitkan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.6. Sejarah NM : berani.6.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3. mengenal pasti. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 2. 1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.1 Jenis-jenis jalan raya 1.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan . Moral. 2. 1.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 7.3 Membina dan menulis perkataan. 1.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. frasa.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 5. PSK.5. menjanakan idea BCB – bacaan intensif KP .2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.bersyukur KBT : KB – menaakul.

dan menyebut frasa.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. mencatat nota Kontekstual .7.MINGGU / TARIKH MINGGU 21 18 – 22JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Kebun Sekolahku Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. 2. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2. 2. 2.3 Mendengar.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. bersyukur KBT : KB – membuat urutan. sebutan yang jelas.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3. mengenal pasti. 5. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS 7.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Moral. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.2. intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. 4. FN+FK. memahami.4.6.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 5. berhatihati. .2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.3.3. kerjasama.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7.1 Mendengar. verbal-linguistik BCB – mendengar dengan berkesan. sebutan yang jelas. 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. bacaan intensif. 3. intonasi yang betul dan berjeda.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.3. Pertanian NM : rajin.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. diftong dan vokal berganding dengan tepat.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 3.

1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Mendengar. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2. mengenal pasti BCB – mendengar dengan berkesan. frasa. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 3. bacaan intensif Kontekstual . Moral. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 7.3. intonasi yang betul dan berjeda.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. FN+FK.8.3 Mendengar.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. 4. . sebutan yang jelas.4.3 Membina dan menulis perkataan. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.3.3. 2.1. ayat dengan betul. 2. bersyukur.4. 3. kerjasama.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. Pertanian NM : rajin. 2. 2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.MINGGU / TARIKH MINGGU 22 25 – 29 JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Dusun Pak Long Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 2. berhatihati. tekun KBT : KB – menjanakan idea.3. 5.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. 2. 5. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3: MENCARI PETUNJUK 7. 3.4. 3.

8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4. Bersih KBT : KB – menjanakan idea. Penternakan NM : rajin. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.3. mengenal pasti. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3. 1.3 Mendengar.MINGGU / TARIKH MINGGU 23 2 – 6 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Ternakan Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. intonasi yang betul dan berjeda.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.4. 7.8. 2. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 3.menghubungkaitkan KP .3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. intonasi yang betul dan berjeda. 5.3. membuat urutan BCB – bacaan intensif Kontekstual . 2.3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. FN+FK. Moral. menganalisis. sebutan yang jelas.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. memahami.3.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.2 Mendengar.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.3 Mendengar. sebutan yang jelas.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. teliti. 2. 2. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 5. membantu. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.4.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 : PEMERHATIAN LALU LINTAS 7. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2.

berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3. ayat dengan betul. Perdagangan NM : rajin. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat. frasa. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.1. membantu. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.4 Bertutur.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul.2.4 Menulis imlak dengan tepat. 6. 10. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 3. Kerjasama KBT : KB – menjanakan idea. 3.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.4. FN+FK.2 Penggunaan alat penahan 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3.1.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.menghubungkaitkan KP – naturalis.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR 10. 5.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. mengenal pasti.6. Moral.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. 6.4. 4. 2.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2. 2. 2.MINGGU 24 9 – 13 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Hasil Laut Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. 2. 3. 6.5. bacaan intensif Kontekstual .2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 6.3.3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 2.3 Membina dan menulis perkataan. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. menganalisis. berusaha. 5. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.4. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 6.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.2. 4.3. mensintesis. intonasi yang betul dan berjeda. sebutan yang jelas.

diftong. 6. 1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.2 Membaca dan memahami perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2.1. bacaan intensif. kerjasama.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3. mengenal pasti. 3. menaakul BCB – mencatat maklumat. TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2: MENJADI PENUMPANG YANG BERTANGGUNGJAWAB 6. 5.2.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.vokal berganding. 2. 10. 6.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. 1.5.2 Membacadan memahamifrasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. Kebersihan. 3. adil.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. 6.vokal berganding. 4.6.3 Membina dan menulis perkataan.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.5.4. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN .4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 4.2 Penggunaan alat penahan 10. ayat dengan betul. frasa. 2. bacaan imbasan Kontekstual .3. 5. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. jujur.2.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1.1. 3.5. diftong.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 6. Perdagangan NM : rajin. 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.5 Menulis ayat yang mengandungi perkaatan dua atau lebih suku kata.MINGGU 25 16 – 20 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Hari Jualan sekolahku Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend.2. Moral. 3.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. bersungguhSungguh KBT : KB – menjanakan idea.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.

4.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu. 2. 5. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalaui lakonan spontan secara didik hibur. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.5.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.menghubungkaitkan KP –interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK – belajar melalui TMK 1. menghormati. 3.6. sebutan yang jelas. 2.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3. menaakul.MINGGU 26 23 – 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Kedai Cenderamata Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend.4 Bertutur. 3. 1.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 2.5. Moral. DST NM : rajin.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. menghargai. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. teliti KBT : KB – menghubungkaitkan. diksi. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1: PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1. bacaan intensif Kontekstual .3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. 1.3. intonasi yang betul dan berjeda.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 5.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 3.4. 3. 1.2 Membaca.6.6.3. mengenal pasti.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan.

intonasi yang betul dan berjeda. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.5. bacaan luncuran KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1.4. murah hati. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 3.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. 2. sebutan yang jelas. 1. mengenal pasti.6.MINGGU 27 23 – 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Nasihat Pak Long Sistem Bahasa : kata tanya. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 1.1. menolong.6. 3. 3.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 5. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2: BERHEMAH DI JALAN RAYA 1.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3. Moral. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. DST NM : gigih.3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6. 2.6. kata hubung Ilmu : Pend. merendah diri KBT : KB – menjanakan idea. 4. 5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.1. menghubungkaitkan BCB – mencatat nota.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah.

2. 1.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. 3. membandingkan dan membezakan BCB – bacaan intensif Konstruktivisme – mengembangkan idea.3. 3. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 2.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3 Membina dan menulis perkataan. rajin. 7.1.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. intonasi yang jelas.2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat.1. 7.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki 7.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6.3. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. mengenal pasti.3 Membaca.1. 3.4.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.1. 2. Perdagangan NM : gigih.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 5. frasa. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 2.5. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3. 3. diksi.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.MINGGU 28 6 – 10 OGOS Tema : Mari Berniaga Tajuk : Dunia Perniagaan Sistem Bahasa : kata tanya Ilmu : Pend. 7. 7.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. berhati-hati KBT : KB – menyusun maklumat. 5. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 1 MELINTAS DENGAN SELAMAT 4. peramah.5.6. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Moral.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. ayat dengan betul.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK 1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya.6.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. jujur.1. 4.

2.7.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat. ayat dengan betul. bersyukur. mengenal pasti. 4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3. 2. 2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2 Membaca. 2.4 Bertutur.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.5. Kontekstual .2.3 Membina dan menulis perkataan.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul. 3. 2. 3. menjanakan idea.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.4. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2: LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 7.5.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.2.menghubungkaitkan KP – Muzik.2 Prosedur yang selamat untuk melintas . 4. mengitlak BCB – mencatat maklumat. 1. 7. 2.5.1. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 7.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Moral.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. 2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. frasa. 1.6.2.MINGGU 29 13 – 17 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2 Membaca dan memahami perkataan. verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK 1. mengenang jasa KBT : KB – menyusun maklumat. PSK NM : semangat patriotik.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia. 3. 5. 5.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut. menaakul. 7.

menaakul. ayat dengan betul. 1.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. PSK NM : semangat patriotik.MINGGU / TARIKH MINGGU 30 27 – 31 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4. Kontekstual . bersyukur.2. 2. menjanakan idea. 5.6. 2.5. 3.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2. frasa.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. mengenal pasti.2 Membaca. 2. mengitlak BCB – mencatat maklumat.3 Membina dan menulis perkataan.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3.4 Bertutur. 4. 3. 2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. mengenang jasa KBT : KB – menyusun maklumat.2.5. 5. 4. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.5. 1.3.menghubungkaitkan KP – Muzik. Moral. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. . 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.7.1.2 Membaca dan memahami perkataan. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. sebutan yang jelas.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.2 Membaca dan memahami perkataan.2. mencintai KBT : KB – mengenal pasti BCB – bacaan intensif Kontekstual – menghubungkaitkan. 3. PSK NM : bersopan santun.MINGGU / TARIKH MINGGU 31 3 – 7 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Bahasa Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. 2. 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2. 4. intonasi yang betul dan berjeda.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. berani bersyukur.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 4.6.4. 2.4.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 3. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.8. 5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4 Bertutur. 2. . berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. Moral. 3.4.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2. mengaplikasikan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 5.2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2.

6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. diftong. 4.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. vokal berganding. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 4.2. 5.7.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3. frasa.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. intonasi yang jelas. 3.3. PSK NM : menghargai. ayat dengan betul. mengenal pasti. 5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.7. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. Moral. 1.1. menjanakan idea BCB – perbincangan Kontekstual . semangat patriotik. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3. 1.3.5.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. . 3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. hormat KBT : KB – menganalisis. 2.mengaplikasikan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membina dan menulis perkataan. 2.MINGGU / TARIKH MINGGU 32 10 – 14 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Negara Kita Sistem Bahasa : ayat majmuk Ilmu : Pend. patuh bersyukur.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

3.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.2 Membaca. frasa.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3. 2.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3. . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 1. 5. menganalisis. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.5. Moral.7. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 1. 2. 2.5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6. STANDARD PEMBELAJARAN 1. patuh hormat. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4. perbincangan Kontekstual .6.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.8. 5. 3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 1.3 Membina dan menulis perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. 3.MINGGU / TARIKH MINGGU 33 17 – 21 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. KT NM : menghargai.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 4.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 2. ayat dengan betul.4. 2. PSK.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3.

5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. ayat dengan betul. perbincangan Kontekstual .4.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. STANDARD PEMBELAJARAN 1. PSK.6. 3. 3.3. 3.8.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 4. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Moral.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. patuh hormat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. KT NM : menghargai. menganalisis.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 1. 1.5.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4. .1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. frasa. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. 2.MINGGU / TARIKH MINGGU 34 24 – 28 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.5.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4.5.2 Membaca.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6. 3. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 2. 1.3 Membina dan menulis perkataan. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan. 5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.7. 1.

STANDARD PEMBELAJARAN 1. diksi. 2. 5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2. 5. 5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5. 4. KH NM : menghargai.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 1.1.4. mencatat nota KP – interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.MINGGU / TARIKH MINGGU 35 1 – 5 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Kelab Reka Cipta Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. PSK.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3 Mendengar. 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. Moral.1 Mendengar.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. memahami. 2.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3. menganalisis.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.6. 1. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 2. 3. 4.3 Membaca.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. 2. 5.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.1. intonasi yang betul dan berjeda.3. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. . menjanakan idea BCB – bacaan intensif. patuh hormat. 3. sebutan yang jelas.6. dan menyebut frasa.

3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. ayat dengan betul. FN+FK.7.7. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 4. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.5. DST.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik KMD – meramal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. DSV NM : kerjasama. . STANDARD PEMBELAJARAN 1. menyusun mengikut urutan.MINGGU / TARIKH MINGGU 36 8 – 12 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Membina dan menulis perkataan.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. menyatakan rasional.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. berani.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. tekun. 3. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. Moral.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 5. KH. 2. frasa.7.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4.3. 4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. perbincangan Kontekstual .1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 2. 2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. 2. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan. 5.6.4.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 1. 3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3.

4. ayat dengan betul.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5. 2. 4. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.4.MINGGU / TARIKH MINGGU 37 15 – 19 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. 3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 4.3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.4. tekun.3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. DSV NM : kerjasama.7. 2.6.7. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. menyatakan rasional. frasa.3 Membina dan menulis perkataan. .4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. DST. 2. 5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.5. Moral.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik KMD – meramal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 5. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. berani.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2. 1. 1.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.7. FN+FK. perbincangan Kontekstual . menyusun mengikut urutan. 3. KH.

Moral.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 3. KH. 1. diksi. 5.5.MINGGU / TARIKH MINGGU 38 22 – 26 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend. 2. .1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik Konstruktivisme – menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. mengenal pasti. membandingkan dan membezakan.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. STANDARD PEMBELAJARAN 1. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5. 2.6. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. 4. 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.4.2 Membaca.7. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2. 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. gigih.6. 2. 2. Kontekstual . 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN 1.6. 3. DST.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.5. 1. 5. berani.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. NM : kerjasama.2.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

gigih.6.MINGGU 39 29 OKTOBER – 2 NOVEMBER 1. membandingkan dan membezakan.2 2. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.9 NOVEMBER STANDARD KANDUNGAN PEMULANGAN DAN PEMINJAMAN BUKU TEKS PENGAGIHAN KELAS STANDARD PEMBELAJARAN . Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. DST.5. diksi. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.2 5.1 3. Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 1.2 4. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.7. berani. Kontekstual . Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai Membaca. Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.5 2. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.3 2.2 5. Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. KH.4. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.6.6 Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend.1 3. Moral.1 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.6 3.2 2. Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.5 3. MINGGU / TARIKH MINGGU 40 5 . Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. NM : kerjasama.2 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7 4.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik Konstruktivisme – menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 2.2.6. mengenal pasti. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6 3.4 2. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful