1.

0 BIDANG BAHASA

1.1 LINGUISTIK AM DAN LINGUISTIK GUNAAN

LINGUSTIK AM

BIDANG-BIDANG LINGUISTIK AM

BIDANG-BIDANG LINGUISTIK AM

BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK

2 LINGUISTIK SEJARAH DAN LINGUISTIK PERBANDINGAN DEFINISI LINGUISTIK SEJARAH BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK .CIRI-CIRI LINGUISTIK UMUM CIRI-CIRI LINGUISTIK AM LINGUISTIK GUNAAN • Terdapat beberapa konsep linguistik gunaan iaitu : 1.

engan uping) mengadakan bahasa-bahasa perbandingan yang termasuk mengenai dalam unsur-unsur rumpunan bahasa yang menunjukkan dengan wujudnya hubungbahasa-bahasa kaitannya antara yang satu pelbagai bahasa (Gorys Keraf) DEFINISI LINGUISTIK SEJARAH inguistik sejarah ini boleh didefinasikan sebagai suatu cabangdari ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dal BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK .

ngan bahasa DEFINISI dari sejakLINGUISTIK awal tahap SEJARAH demi hingga dewasa ini. Pengertian linguistik ini selalu dihubungk (Jostahap Daniel Parera) ng mempelajari dan maneliti pergeseran dalam jangka pendek dan perubahan-perubahan dalam jangka panjang BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK .

BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK .

BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK .

iaitu asasl membuat usul atau ialah cabang ilmu linguistik etimologi sesuatu perbandingan bagibahasa. BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK . yang berusaha untuk Tujuannya adalah menentukan perubahan untuk dan memperlihatkan mengetahui proses perkembangan yang dan berlaku perkembangan bahasa dari perkembangan di dalam bahasa bahasa tersebut dari masa segi sejarah yang dilaluinya lampau hingga kini melalui masa.Kajian perlu Mengkaji perubahan-perubahan dilakukan secara Linguistik sejarah atau historis bahasa serta diakronik.

(Prof. tatabahasa isu leksikon antara bahasa-bahasa yang berkaitan embandingkan seperangkat korespondensi bunyi. Tujuannya adalah untuk melihat ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara b DEFINISI SEJARAH Dr Amat Juhari Moain) ingan) sa yang padanya meletakkan persamaan fonologi. leksikon.kan antara bahasa yangLINGUISTIK sekeluarga. frasa serta kalimat antara bahasa yang se BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK . morfem.

LINGUISTIK PERBANDINGAN CABANG-CABANG LINGUISTIK BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK .

3 LINGUISTIK KONTEKSTUAL LINGUISTIK KONTEKSTUAL BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK .1.