You are on page 1of 2

Sheet 8.

Batch 05/2011 Final Result


Module Based Marks

Id. No.

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Name

1
Pravin Kumar
Ambikeshwar Singh
Pankaj Vaghela
Bharat Bhushan Garg
Ahire Vishal Kishanrao
Sujeet Kumar
Ms Kanika Ramkanwar
Kunal Patel
Nitin Agrawal
Vivek Kumar Verma
Sandeep Kumar S/o Suresh Chandra
Mritunjay Karunesh
Vivek Sharma
Kumar Saurav
Nile Prashant Abaji
Amit Yadav
Ankush Atmaram Pandhare
Bipin Yadav
Praful laxmanrao Borkhade
Praveen Yadav
Ms Neelam Dileep Gaikwad
Shamim Siddiqui
Manoj Verma
Shiv Mani Kumar
Radha Mohan Jangir
Gagandeep Saini
Bhagya Narayan Prasad(PH)
Aditya Kumar Singh
Vinod Yadav(PH)
Amit Kumar Kori
Ms Asha Yadav
Rahul Satramwar
Aftab Mohammad Khan
Manish Kumar
Shailendra Kumar
Vikram Pratap Singh Jatav
Sandeep Kumar S/o Ramkumar
Ashok Kumar
Yogesh Jawalkar
Sumit Chanderia
Arun Kumar
Himanshu Meena
Dayanand Meena
Gaurav Mehta
Jakewad Anil Sadashiv
Bhargav Dixitbhai Shah
Devesh Kumar Sharma
Sourabh Jain
Kuldeep Kirtikumar Vora
Kumar Shwetketu Amarneel
Ms Arpita Khandelwal
V. Satish Kumar
Vivek Kumar Saxena
Mohd. Uvais Khan
Rohanbodhi Gotekar(PH)
Maya Pati(PH-VH)
Neeraj Kumar
Sandip A. Makwana
Pradeep Kumar
Kumar Gaurav

Cadre

2
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Movt.
Depot
A/Cs
Movt.
A/Cs
A/Cs
Movt.
A/Cs
A/Cs
Movt.
A/Cs
A/Cs
Movt.
A/Cs
A/Cs
Movt.
A/Cs

Zone

3
West
North
West
North
West
North
West
North
West
North
West
North
West
North
West
North
West
North
West
North
West
North
West
North
West
North
West
North
West
West
North
West
North
West
North
West
West
North
West
West
North
West
West
North
West
West
North
West
West
North
West
West
North
West
West
North
West
West
North
West

Common Asses.

Field Based Marks

WorkDescriDescrEvent
Obj. (MM
GD (MM Obj. (MM
DO Marks RO Marks
Shop(MM
ptive
iptive
Diary
30)
25)
30)
(MM 10) (MM 15)
100)
(MM 40)
(MM 10)
(MM 10)
4

24.33
24.00
24.67
23.67
25.00
23.00
23.67
25.67
23.50
24.67
20.67
20.33
18.00
17.67
20.00
21.67
17.67
21.00
21.33
22.00
20.33
20.00
20.00
23.33
22.67
21.67
22.67
20.00
22.00
20.00
23.33
21.67
20.00
24.33
23.33
23.00
25.00
22.33
23.00
22.33
24.00
23.67
23.67
23.33
22.67
22.67
24.67
23.67
24.00
23.67
23.33
23.00
22.00
21.67
21.33
22.67
20.33
23.00
20.00
18.67

67.00
64.00
63.50
63.50
77.50
69.50
71.00
71.00
65.00
66.00
70.50
64.50
62.50
68.50
61.50
69.50
64.00
73.50
79.50
67.00
73.50
68.00
64.50
69.50
79.50
69.00
72.50
50.50
65.00
66.00
46.00
73.00
64.00
52.50
66.00
65.50
68.00
68.00
66.50
74.50
75.00
61.00
66.50
66.00
76.00
74.00
62.00
50.50
58.50
66.50
75.50
23.50
70.50
52.50
71.00
66.00
67.50
61.50
57.00
55.00

23.00
21.25
22.00
24.50
24.00
21.00
26.25
24.00
25.25
24.25
26.00
24.75
24.25
22.00
24.00
22.00
26.25
25.00
25.50
22.75
27.00
22.25
22.00
22.00
23.75
21.25
22.00
20.00
24.25
24.00
27.50
23.50
22.25
24.00
21.50
24.25
25.25
25.00
21.00
21.50
23.75
23.25
24.75
21.25
21.00
28.50
29.00
26.00
23.50
27.25
30.50
25.00
27.00
23.00
19.00
23.75
26.50
25.25
21.50
29.25

16.50
16.50
16.25
16.50
16.75
17.00
17.00
16.25
17.00
17.25
17.00
16.50
12.50
16.75
17.25
17.75
18.25
18.00
18.25
18.50
18.25
14.25
17.50
14.25
18.50
17.75
17.75
18.00
19.25
19.50
19.25
18.75
19.00
18.75
19.00
19.25
18.75
18.50
19.25
19.50
19.25
19.25
18.75
19.50
19.25
19.00
19.00
18.75
15.00
19.50
19.00
18.75
19.00
19.75
19.00
19.00
14.50
19.00
18.75
18.50

8
21.00
23.00
20.67
21.67
21.00
20.67
21.67
21.00
20.33
19.33
19.33
22.33
22.33
17.00
17.67
17.67
17.67
20.33
17.33
18.67
17.00
20.67
18.00
18.33
16.00
17.00
17.67
18.00
18.00
18.33
19.33
18.67
18.33
20.67
20.33
23.00
20.67
23.33
24.00
23.67
23.67
23.00
22.33
23.67
22.00
20.67
22.33
23.33
23.00
22.67

22.67
23.33
23.33
23.33
23.33
22.33
23.33
23.33
23.33
21.33

9
6.00
6.00
6.50
7.00
7.00
7.00
8.00
6.50
7.00
7.00
6.50
7.50
7.75
6.50
6.00
7.00
7.50
8.00
7.50
6.00
7.50
4.00
6.50
6.00
8.00
5.75
8.00
6.00
8.00
8.00
8.00
7.00
6.50
8.00
6.50
8.00
7.00
7.00
5.00
6.50
7.00
5.00
7.00
5.50
8.00
7.00
6.50
6.00
7.00
8.00
8.00
6.00
8.00
5.50
6.50
5.75
6.00
7.00
7.00
8.00

Cadre Based Marks


Director
Comp. Data
Assess.
Project
Descri- Work- shop
Entry (Max
Obj. (Max
(Max.
Pres. (MM
ptive (MM (Max Marks
Marks 40 )
Marks 60)
Marks 10)
10)
50)
50)

10
9.00
9.00
7.00
9.00
7.00
8.00
10.00
9.00
7.00
10.00
8.00
9.00
8.00
8.00
7.00
9.00
9.50
9.00
8.00
10.00
9.50
9.00
6.00
10.00
7.00
8.00
7.00
9.00
7.00
5.00
8.00
9.00
9.00
7.00
9.00
7.00
7.00
9.00
9.00
5.00
9.00
9.00
9.00
10.00
5.00
10.00
9.00
7.00
9.00
8.00

11
13.00
12.00
13.00
12.00
15.00
12.00
13.00
13.00
9.00
13.00
13.00
13.00
15.00
14.00
9.00
11.00
12.00
14.00
12.00
11.00
12.00
9.00
9.00
13.50
11.00
15.00
12.00
13.00
15.00
15.00
11.00
13.00
11.00
15.00
10.00
12.00
10.50
13.00
10.50
12.00
14.00
8.00
12.00
10.00
15.00
14.00
14.00
12.00
14.00
13.00

12
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

13
6.00
7.00
7.00
5.50
7.00
8.50
7.50
8.50
7.00
6.50
7.50
7.50
7.50
7.00
5.00
5.00
7.50
6.50
5.50
6.50
7.50
7.00
5.00
5.50
5.50
4.00
5.50
7.00
7.00
5.00
9.00
5.00
5.50
7.00
5.50
6.50
6.50
6.50
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
6.50
5.00
6.50
6.50
5.50
5.00
7.00

14
48.00
46.00
40.00
48.00
44.00
42.00
42.00
46.00
44.00
40.00
42.00
44.00
48.00
38.00
46.00
46.00
38.00
46.00
36.00
48.00
40.00
42.00
42.00
44.00
42.00
44.00
42.00
42.00
44.00
42.00
38.00
46.00
36.00
48.00
52.00
50.00
50.00
50.00
46.00
50.00
50.00
50.00
52.00
45.00
50.00
46.00
45.00
48.00
40.00
45.00

15
30.00
28.00
26.00
30.00
35.00
32.00
33.00
30.00
36.00
35.00
33.00
32.00
40.00
30.00
33.00
32.00
31.00
36.00
36.00
33.00
37.00
30.00
31.00
34.00
29.00
34.00
35.00
36.00
33.00
37.00
36.00
35.00
33.00
35.00
30.00
30.00
32.00
33.00
34.00
30.00
33.00
31.00
30.00
34.00
35.00
40.00
32.00
37.00
37.00
38.00

16
29.00
30.00
30.00
31.00
26.00
24.00
28.00
24.00
27.00
31.00
30.00
24.00
27.00
26.00
25.00
27.00
25.00
28.00
26.00
26.00
24.00
26.00
28.00
30.00
33.00
28.00
27.00
25.00
25.00
26.00
27.00
24.00
26.00
29.00
28.00
27.00
24.00
29.00
29.00
30.00
30.00
27.00
27.00
42.00
29.00
50.00
33.00
50.00
40.00
27.00

17
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00

9.00
8.00
10.00
9.00
10.00
7.00
8.00
10.00
7.00
8.00

13.00
14.00
15.00
12.00
9.00
13.00
15.00
14.00
13.00
8.00

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

7.50
5.50
4.00
5.00
6.50
7.00
6.50
7.50
7.00
6.50

38.00
42.00
45.00
48.00
42.00
29.00
42.00
42.00
42.00
30.00

39.00
29.00
35.00
36.00
29.00
32.00
35.00
32.00
34.00
37.00

40.00
40.00
26.00
50.00
50.00
28.00
50.00
50.00
30.00
45.00

40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00

Course
Director
Assess.
Grand Total
(Max.
Marks 10)

18

19

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

20
356.83
350.75
340.58
356.33
369.25
348.67
365.08
358.92
352.08
358.00
357.50
349.42
356.83
335.42
335.42
349.58
338.33
369.33
356.92
353.42
357.58
336.17
333.50
354.42
359.92
349.42
353.08
328.50
351.50
349.83
336.42
358.58
334.58
353.25
355.17
359.50
358.67
368.67
356.25
364.00
376.67
349.17
362.00
370.75
371.92
402.33
367.00
371.75
360.00
369.58
389.50
322.08
368.83
369.75
370.67
339.50
378.67
378.58
344.58
349.25

Performance

21
71.37
70.15
68.12
71.27
73.85
69.73
73.02
71.78
70.42
71.60
71.50
69.88
71.37
67.08
67.08
69.92
67.67
73.87
71.38
70.68
71.52
67.23
66.70
70.88
71.98
69.88
70.62
65.70
70.30
69.97
67.28
71.72
66.92
70.65
71.03
71.90
71.73
73.73
71.25
72.80
75.33
69.83
72.40
74.15
74.38
80.47
73.40
74.35
72.00
73.92
77.90
64.42
73.77
73.95
74.13
67.90
75.73
75.72
68.92
69.85

22
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory

151
152
153
154
155
156
157
158

Rathod Dineshbhai Shamathbai


Shashank Kumar
Seemant Hindunia
Nitin Kumar
Jiwan Prakash
Hrishikesh Kumar Jaiswal
Anuj Narayan
Chandra Bhushan Yadav

A/Cs
Movt.
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot
Depot

West
North
West
North
North
North
North
North

19.67
22.00
21.67
21.33
22.00
23.00
23.00
23.00

68.50
61.00
65.50
65.50
60.00
63.00
64.50
69.50

27.00
24.25
24.75
24.00
24.25
26.50
25.75
26.00

18.50
18.75
18.50
18.75
19.00
18.50
18.25
18.50

19.67
22.00
21.33
22.33
22.33
22.33
22.33
23.00

8.00
6.00
7.50
6.00
6.50
9.00
6.00
7.50

8.00
10.00
8.00
9.00
8.00
8.00
9.00
9.00

14.00
15.00
15.00
12.00
11.00
9.00
12.00
12.00

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

6.50
4.00
6.50
7.00
5.50
5.50
4.00
7.00

40.00
42.00
42.00
46.00
50.00
48.00
48.00
42.00

30.00
30.00
36.00
35.00
36.00
37.00
33.00
37.00

38.00
40.00
27.00
25.00
25.00
27.00
28.00
26.00

40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
0.00
40.00
40.00

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

361.83
359.00
357.75
355.92
353.58
320.83
357.83
364.50

72.37
71.80
71.55
71.18
70.72
64.17
71.57
72.90

Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory