CONTRACT DE CONSIGNATIE

Incheiat astazi .................... la ........................................ I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) .........................., str. .................................. nr. ..........................., bloc .............., scara ................, etaj ............., apartament ........, judet/sector .................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului .........................................., sub nr. ........................ din ................................., cod fiscal nr. .............................. din ........................................, avand contul nr. .............................................., deschis la ................................................, reprezentata de ..............................., cu functia de ....................., in calitate de consignatar, pe de o parte, si 1.2. Asociatia/Fundatia ........................................................................................................................, cu sediul in (localitatea) ..................................................., str. ............................... nr. ..............., bloc ..........., scara .........., etaj .........., apartament .........., sector/judet ......................................, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. .............................................. din ..................................., a Tribunalului ............................., codul fiscal nr. .............................. din ...................., avand contul nr. ...................... deschis la ..................................., reprezentata de ......................................., cu functia de ........................, in calitate de consignant, pe de alta parte, sau 1.2. D ............................................................................., domiciliat in ................................................., str. .................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judet .............................., nascut la data de (ziua, luna, anul) ............................................ in (localitatea) .......................... sector/judet ............................, fiul lui .......................................... si al ............................., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ........... nr. ......................, eliberat de ......................, cod numeric personal ......................................................, in calitate de consignant, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de consignatie, cu respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea bunurilor incredintate de consignant consignatarului, mentionate mai jos/in lista anexa care face parte integranta din prezentul contract, astfel: Nr. crt. Denumirea bunurilor U/M Pretul cuvenit consignantului Valoarea totala Comisionul cuvenit consignatarului Suma cuvenita consignantului

2.2. Bunurile sus-mentionate/din lista anexa sunt ale consignantului, si poate dispune de ele pana in ziua vanzarii lor. 2.3. Consignantul poate oricand relua si ridica toate sau o parte din bunurile incredintate consignatarului, fara nici un fel de preaviz, dar cu obligatia platii comisionului convenit. III. TERMENUL CONTRACTULUI 3.1. Durata contractului este de .............................................. si incepe sa curga de la data semnarii lui. 3.2. Durata contractului se poate prelungi cu acordul partilor, dat in scris, in josul sau pe spatele acestuia. IV. PRETUL CONTRACTULUI 4.1. Consignatarul achita consignantului suma ce i se cuvine, pe masura vanzarii bunurilor prevazute in prezentul contract/lista anexa, retinand direct comisionul ce i se cuvine 1). 4.2. a) Consignatarul poate efectua vanzari pe credit2) in urmatoarele conditii: ............................... .............................................................................................................................................. . b) Plata sumelor incasate din rate se va face in urmatoarele conditii: ...................................... .............................................................................................................................................. . c) Creantele rezultate din vanzarea pe credit a bunurilor date in consignatie, creanta pentru pretul datorat apartine consignantului3) . 4.3. Consignatarul achita consignantului sumele care i se cuvin, pe baza de chitanta semnata de ambele parti, aceasta constituind dovada achitarii si, respectiv, incasarii acestora. V. OBLIGATIILE PARTILOR 5.1. Consignatarul se obliga: a) sa ia toate masurile unui bun comerciant pentru conservarea, in stare buna, a lucrurilor ce i-au fost

......... la termenele prevazute in contract..... 5... la termenele si in conditiile stabilite in cadrul acestuia...... a)...... .....incredintate... viciile aparente sau ascunse ale bunurilor incredintate...... d) sa depoziteze si sa inmagazineze bunurile incredintate in 5) ..... in termen de .. GARANTII 6........... de drept.. 8.. precum si primirea de cambii sau alte garantii de catre consignant nu inlatura pedepsele sau sanctiunile prevazute de lege. e) sa permita consignantului sa verifice si/sau sa inventarieze.... precum si cambiile si garantiile primite de la cumparator10)... oricand. vanzarile pe credit catre anumite firme sau persoane anume determinate.. in vederea identificarii lor.................. pretul tuturor bunurilor vandute cu numerar si toate sumele rezultate din incasarea creantelor provenite din vanzarea acelor bunuri.... c) sa pastreze marfurile primite in ambalajele lor originale si sa conserve intacte... lit... este obligat la plata.............. marcile si orice alte semne exterioare... h) sa nu vanda sau sa nu instraineze bunurile ce i-au fost incredintate in consignatie decat in conditiile prevazute in contract............... VIII... RASPUNDERI 7....... VI. pentru fiecare zi de intarziere.2....... acestea devin proprietatea consignatarului...................... g) sa suporte toate cheltuielile de conservare si de desfacere a bunurilor primite in consignatie de la consignant.................. .... la prima cerere a consignantului8)........... sub rezerva reducerii pretului de vanzare cu ... consignatarul avand dreptul de a retine bunurile in contul creantei..... daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.......... in caz contrar considerandu-se ca bunurile au fost primite de consignatar in stare buna 7)... Amanarile si tolerantele acordate consignatarului de catre consignant pentru predarea sumelor sau a valorilor ori pentru restituirea bunurilor.. (zile........ % fata de cel initial.......... f) sa comunice in scris................ raspunzand de orice lipsa.. Consignatarul se obliga sa predea consignantului cambii sau orice alte garantii pentru asigurarea valorii bunurilor incredintate si a exercitarii indeplinirii indatoririlor contractuale fara ca prin aceasta sa se schimbe caracterele si efectele prezentului contract......... primele de asigurare4)...... astfel cum se afla aplicate pe bunuri....... Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator .. de toate vanzarile facute de el din bunurile ce i s-au incredintat in consignatie9)... de indata ce consignantul i-a interzis.... fiindu-i interzis sa le mute ori sa le depoziteze sau sa le inmagazineze in alte locuri6).... prin derogare de la prevederile cap................................ 7.. b) si c).... b) sa asigure bunurile ce i s-au incredintat la o societate de asigurare acceptata si de consignant si sa plateasca... k) sa-l instiinteze pe consignant. % pe . consignantul nu le ridica pe cele ramase nevandute... la expirarea termenului de ridicare a bunurilor....1....... Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti.... j) sa tina evidenta contabila a tuturor operatiunilor referitoare la bunurile incredintate in consignatie astfel incat controlul si verificarea lor sa se poata efectua in mod corespunzator..... a agentilor ori prepusilor sai. 6.......1...... FORTA MAJORA 8... .. pierdere sau deteriorare a lor provenita din culpa sa....... ......a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract........ de la data incheierii termenului prevazut de prezentul contract...1.............. i) sa sisteze.............. 4........ la termenele prevazute in contract... .... cu regularitate.. In cazul in care consignatarul nu se prezinta sa ridice bunurile in acest termen........ ....2.. 7....... etichetele. marfurile incredintate in consignatie.............. precum si a daunelor cauzate... IV pct.... contractul se prelungeste.. In afara de pedepsele si sanctiunile prevazute de lege pentru neexecutarea totala sau partiala ori pentru executarea defectuoasa a clauzelor contractuale.. cu ...... consignantul poate pastra cambiile si celelalte garantii ce i-au fost incredintate pentru asigurarea platii pretului bunurilor ce se va constata ca au fost vandute sau lipsesc........2..........2......total sau partial ... Consignantul se obliga: a) sa predea consignatarului bunurile prevazute de prezentul contract. In caz de ridicare a bunurilor incredintate.......3..2.. zile.. in scris.. VII...................... a) In cazul in care........ b) Daca creanta ajunge egala cu pretul bunurilor.. asa cum este definita de lege. l) sa achite consignantului. partea in culpa este obligata sa plateasca dauneinterese astfel: ... a unei penalitati de ......... a sumelor incasate si neremise de consignatar.. b) sa ridice bunurile nevandute in termen de ..........

CONSIGNATAR CONSIGNANT NOTE: 1.3... acesta se poate adresa instantei judecatoresti pentru fixarea retributiei sale...ore).. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea. CLAUZE FINALE 11.. executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. consignatarul poate efectua... inainte de plata despagubirilor.. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de .. din care . evenimentul respectiv nu inceteaza..1. fara dare de cautiune.... Prezentul contract. consignatarul raspunde solidar fata de consignant de plata la termen a pretului marfurilor vandute de el pe credit. Fata de debitori si terti... partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.3. consignatarul nu va mai putea face nici un act valabil cu privire la creanta respectiva. neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. (zile.3. iar vanzarea se face de consignatar la pretul curent. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila.. producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.. ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. X.. 11.. Din momentul comunicarii acestei notificari. acest drept apartinand numai consignantului.. In caz de neasigurare sau de anulare a asigurarii ca urmare a neplatii la termen a primelor. 11. De asemenea.. Inainte de notificare sau in caz de refuz din partea consignatarului de a notifica.. consignantul poate revendica bunurile incredintate sau pretul neachitat.. consignatarul se considera de drept in culpa si raspunde de lipsurile produse prin forta majora sau caz fortuit. potrivit prevederilor legii. De asemenea. 8.. 10. reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea.. urmari incasarea ei si lua orice masuri de asigurare... astfel incat toate riscurile sa fie acoperite incepand din momentul expedierii lor de catre consignant. daca nu sunt confirmate. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti. impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau... Asigurarea se face pentru o valoare cel putin egala cu pretul bunurilor prevazut in contract. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax... orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.2..... potrivit prevederilor legii. legea prevede ca asigurarile contractate de consignatar cu privire la bunurile predate in consignatie se considera de plin drept ca fiind incheiate in favoarea consignantului. prin scrisoare recomandata.1.. prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.. NOTIFICARI 9. XI. In acceptiunea partilor contractante.. In lipsa unei stipulatiuni contrare. 11. ..2. adica la diferenta dintre preturile efectiv realizate din vanzarile efectuate si preturile prevazute in contractul de consignatie sau in notele. orice acte asupra creantei si in special va putea primi plata... 9...... anterioara sau ulterioara incheierii lui.2.. exemplare. consignantul poate popri oricand sumele datorate in mainile debitorilor... In cazul in care notificarea se face pe cale postala.. De asemenea. in mod valabil..) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 9..... In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor.4.. la prima cerere a consignantului.. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante... acesta.... Introducerea acestei clauze tine de vointa partilor contractante si de conventia dintre ele. ea va fi transmisa. consignatarul nu poate exercita fata de consignant nici un drept de retentie atat asupra bunurilor incredintate cat si asupra sumelor sau valorilor rezultate din vanzarea lor... consignatarul este obligat sa notifice debitorului originea si natura creantei.... Daca in termen de . facturile si dispozitiile consignantului...R. Daca nici prin contract si nici prin notele.... 4. 9.. data semnarii lui.. ore) de la producere. in bani sau alte valori.4. cu conditia ca acesta sa notifice asiguratorului existenta consignatiei.1.. partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.. astazi .. In cazul in care in contract nu s-a prevazut retributia sau beneficiul consignatarului. cu confirmare de primire (A. 2.. IX. 3.. In caz de faliment al consignatarului. facturile sau dispozitiile consignantului nu s-a prevazut nici un pret.. are dreptul la suprapreturile obtinute din vanzari. LITIGII 10.

pentru toate operatiunile efectuate in cursul acesteia. cel mai tarziu la sfarsitul fiecarei saptamani. 7. de indata. Pana la remiterea lor. cu data certa sau vizate de Administratia Financiara. daca partile au convenit astfel. Comunicarea viciilor ascunse se face in termen de doua zile de la descoperirea lor. consignantului. In cazul in care contractul nu prevede termenele remiterii sumelor. Potrivit prevederilor legii. comunicarea existentei viciilor aparente se face in termen de doua zile. consignatarul este obligat de lege sa le predea consignantului. datorita conditiilor in care se afla bunurile trimise. . 9. O data expirate aceste termene. fiind simplu depozitar al lor. cambiilor si garantiilor. In instiintare trebuie sa se arate. Registrele speciale pentru operatiunile de consignatie vizate de tribunal se tin potrivit normelor Codului comercial. in mod precis. 8. fiind obligat a face cunoscute. In cazul in care in contract nu se prevede o asemenea clauza. 6. ori de cate ori nu este necesar un timp mai indelungat. Prin contract se poate stipula obligatia potrivit careia consignatarul va tine unul sau mai multe registre speciale pentru inregistrarea operatiunilor referitoare la bunurile incredintate in consignatie. consignatarul are obligatia sa-l instiinteze pe consignant cu privire la vanzari. locul de depozitare a marfurilor si orice mutare a acestora. termenul de plata. consignatarul nu mai este in drept sa invoce exonerarea sa de raspundere pe temeiul acestor vicii. cel mai tarziu la sfarsitul fiecarei saptamani. numele si adresa fiecarui debitor.5. suma datorata. Clauza se introduce in text. consignatarul poate sa pastreze bunurile numai in spatii a caror folosinta o detine pe baza de documente. precum cambiile si garantiile primite. indicandu-se pentru acest din urma mod de vanzare. In orice caz. consignatarul nu poate face nici un act de dispozitie asupra sumelor de bani sau a valorilor rezultate din vanzarea bunurilor detinute in consignatie. bunurile vandute in numerar si cele vandute pe credit. Locurile de depozitare si adresa lor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful