meeefnl³e DeeefCe meceepe

ह र ं थोरात

o0 ie0 iees[mes ³eeb®es Heesle ³ee ÒeJe=Êeer®es GÊece GoenjCe Deens.1. ³ee met#ce Yesoe®ee nslet ³ee }sKee®³ee efveefceÊekeÀejCeeceO³es Deens. meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®es efJeefµeä mebyebOe l³eeves ie=nerle Oej}s}s Demeleele. GoenjCeeLe&. meeefnl³e ner SkeÀ meeceeefpekeÀ mebmLee Deens ns ie=nerle Oeªvener `meeefnl³e' ³ee Heoe}e DeefOekeÀ GþeJe efceUCes keÀOeer µeke̳e nesles? meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®es mebyebOe DeefOekeÀ vesìkesÀHeCeeves efvejKeCes keÀOeer µeke̳e nesles? ³eemeeþer meeefnl³ee}e meceepee®³ee keÀ#esceOetve yeensj keÀe{Ces Je meceepeeµeer mebyebefOele lejer meceepeentve Jesieȳee Deµee . efveefceÊe DeY³eeme¬eÀceeµeer mebyebefOele Deme}s lejer DeY³eemeHe×leerµeer efveieef[le Deme}s}s ÒeÍve DeefOekeÀ J³eeHekeÀ mJeªHee®es Deensle. les meeefnl³e. meeefnl³ee®es meceepeµeem$e meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®ee DevegyebOe leHeemeles.1 DeLee&le®e meeefnl³eke=Àleer ner SkeÀ meeceeefpekeÀ JemlegefmLeleerner Demeu³eecegUs meeefnl³eeJej Dev³ee³e neslees Deµeer Deesj[ner ³esLes DeefYeÒesle veener. mebmke=Àleer. meceer#ee ³ee meJe&®e J³eJenejeb®³ee mJeªHeefJeJes®evee®eer ceeieCeer keÀjleele. efJeefµeä meeceeefpekeÀ HeefjefmLeleer DeeefCe keÀ}eefJeée ³eeb®³eeleer} mebyebOeeb®eer mejUmeesì DeeefCe mejOeesHeì efvejer#eCes veeWoJe}er peeleele. meeefnl³ee®³ee meceepeµeem$ee®³ee veJns. Jej G}ÁsefKe}su³ee DeY³eemeHeef$ekesÀceO³es meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®ee `meeefnl³e}#³eer' DeY³eeme DeefYeÒesle Deens cnCetve®e veJns. ³eecegUs®e ne efJe<e³e kesÀJeU DeO³eeHeveeµeer efveieef[le ve jenlee DeefOekeÀ J³eeHekeÀ þjlees. meeefnl³ee®es meceepeµeem$e efme× keÀjleevee DeY³eemekeÀ meceepeµeem$e%ee®³ee YetefcekesÀkeÀ[s DeefOekeÀ keÀ}}s}e Demelees. cnCepes®e ³ee DeY³eemee®es mJeªHe efJeµeg× meceepeµeem$eer³e ve neslee les meeefnl³emeceer#es®³ee mJeªHee®es DemeCeej ns ie=nerle Oej}s}s Deens. lej kesÀJeU meceepeµeem$ee®³ee YetefcekesÀletve SkeÀ meeceeefpekeÀ mebmLee cnCetve meeefnl³ee®es kesÀ}s peeCeejs DeekeÀ}ve yengµeë meeefnl³ee®ee SkeÀ meeOeve cnCetve GHe³eesie keÀªve efme× nesCeejs DeekeÀ}ve Demeles. ³ee®e YetefcekesÀ®³ee peJeU peele meeefnl³eke=Àleer®ee meceepeeJej keÀe³e HeefjCeece neslees ³eeyeÎ}®eer efvejer#eCes veeWoJe}er peeleele. meceepeµeem$e%ee®³ee ¢efäkeÀesCeeleer} meceepe DeeefCe meeefnl³e ³ee oesve Heoebleer} ÞesefCe³egkeÌlelee veä keÀªve. meceepe DeeefCe meeefnl³eöDeY³eemeHe×leer®eer mecem³ee 1. lesJne meceepe ³ee Heoe}e les efJeµes<e cenÊJe osle Demeles. Lees[ke̳eele meeefnl³e ³ee Heoe®ee meeOevemJeªHe GHe³eesie kesÀu³eecegUs meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeceO³es yengOee ³eebef$ekeÀ keÀe³e&keÀejCemebyebOe ie=nerle Oej}s peeleele. l³eeleer} mebmLeelcekeÀles®es Yeeve þsJetvener ³ee efJe<e³ee®³ee J³eeHekeÀles}e mHeµe& keÀjC³ee®ee Òe³elve DeeHeCe ³esLes keÀjCeej Deenesle. meceepe. meeefnl³eke=Àleer®ee ³esLeer} GHe³eesie omleSsJepeemeejKee Demelees. meeefnl³eekeÀ[s lees SkeÀ meeceeefpekeÀ mebmLee cnCetve Heenle Demelees. SKeeÐee ceO³e³egieerve keÀeJ³eeceOeer} veeef³ekesÀ}e efle®³ee DeeF&ves kesÀ}su³ee GHeosµeeJeªve l³ee keÀeUeleerue meceepee®³ee mebj®eves®es Yeeve meceepeµeem$e%ee}e ³esles. ³ee YetefcekesÀceOetve yengOee efJeefµeä }sKekeÀe®³ee meeefnl³eke=ÀleerceO³es `meeceeefpekeÀ JeemleJe' keÀmes meeHe[les ³ee®ee µeesOe Iesle}e peelees. SKeeÐee keÀeobyejerceO³es yeesjeryeboj®³ee HeÀ}eìeJej ®ee}CeeN³ee J³ekeÌleeR®³ee HeeJe}eb®ee DeeJeepe Iegcele neslee ³ee ÒekeÀej®es JeCe&ve Jee®etve meceepeµeem$e%ee}e l³ee keÀeUer yeesjeryebojeJej®es HeÀ}eì }ekeÀ[er nesles ³ee®ee µeesOe }eielees. DeO³eeHevee®es. meceepeµeem$e%ee®eer ner YetefcekeÀe Dees}eb[tve He}erkeÀ[s peeC³ee®es Òe³elve De}erkeÀ[®³ee keÀeUeleer} meceepeµeem$eeves DeeefCe meeefnl³ee®³ee meceepeµeem$eeves kesÀ}s Deensle. cegbyeF& efJeÐeeHeerþe®eer cejeþer efJe<e³ee®eer yeer0 S0®³ee eflemeN³ee Je<ee&®eer `meceepe DeeefCe meeefnl³e' ner DeY³eemeHeef$ekeÀe ns ³ee }sKee®es efveefceÊe Deens. meeefnl³ee®³ee meceepemebye× DeY³eemeeyeÎ}®eer ner YetefcekeÀe meeefnl³ee®³ee meceepeµeem$eeHes#ee efkebÀJee meceepeµeem$eeHes#ee JesieUer Deens ns ³esLes }#eele IesCes DeeJeµ³ekeÀ Deens. meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eebceOeer} mebyebOeeb®³ee DeY³eemeHe×leeryeÎ} efJe®eej keÀjleevee ³esLes ³ee DeY³eemee®es meeefnl³e}#³eer mJeªHe DeefYeÒesle Deens. l³eebvee SkeÀe®e HeeleUerJej DeeCeCes ³esLes Deiel³ee®es Jeeìles. Demes Deme}s lejer ³ee }sKeeceO³es cee$e ne ¢efäkeÀesCe DeefYeÒesle veener. lej meeefnl³ee®ee SkeÀ DeY³eemekeÀ cnCetvener.

meeefnl³eefme×evle Deµee efJeefJeOe %eeveµeeKeebveener ³ee ¢efäkeÀesCeele meceepeµeem$eeFlekesÀ®e cenÊJee®es mLeeve ÒeeHle nesles. ÒeMveeJe}er osTve leer l³eeb®³eekeÀ[tve Yeªve IesCes ner ogmejer He×leer nes³e. ³ee ÒekeÀej®³ee He×leeR®³ee meene³³eeves efJeÐeeL³ee¥®³ee Jee®evemeJe³eeryeÎ} Devegceeve keÀe{lee ³esles. l³eeb®³ee ûebLee}³ee®³ee Keel³eeJejer} HegmlekeÀeb®³ee osJeeCeIesJeeCeer®es efvejer#eCe keÀjCes. mecepee. Fefleneme. ns GoenjCe efJeJes®evee®³ee mees³eermeeþer kesÀ}s}s mHeäerkeÀjCe Deens. lej ogmeN³ee yeepetves He×leeRµeer (les keÀmes µeesOee³e®es?) mebyebefOele Deens. Demes ³esLes ie=nerle Oej}s ies}s Deens. ³ee leb$eeb®ee G}ÁsKe Jej `cesLe[dme' ³ee meb%esletve kesÀ}s}e Deens. ner eflemejer He×le nes³e. ceg}eKeleer. ceeveJeJebµeµeem$e. He×efleµeem$eele DeefYeÒesle Deme}s}er YetefcekeÀe SkeÀe yeepetves efme×evleJ³etneµeer (µeesOee³e®es l³ee®es mJeªHe keÀe³e Deens?). efle®³ee efJeefµeä ªHee®ee DeeefCe DeY³eemekeÀepeJeU Deme}su³ee efme×evleJ³etne®ee Ieefveÿ mebyebOe Demelees. `meceepe DeeefCe meeefnl³e - . l³eeHe}erkeÀ[s l³eele leL³e veener. efJeefJeOe leb$eeb®ee GHe³eesie DeY³eemeHe×leer®³ee meeHes#elesves kesÀ}e peele Demelees. lees keÀoeef®ele Heg{er}ÒeceeCes Demes} ë DeeefLe&keÀ HeefjefmLeleer megceej Deme}su³ee efJeÐeeL³ee¥®³ee Jee®evemeJe³eer ®eebieu³ee Demeleele. ³ee ¢äercegUs meeefnl³ee®es meceepeµeem$e DeefOekeÀ J³eeHekeÀ Jele&gUele DeeCe}s peeles. ÒeMveeJe}er. meceepee®es HetCe& efve³eb$eCe DemeCeejs SkeÀ efveeq<¬eÀ³e (passive) meeOeve ner DeLe&®íìe veenerµeer nesTve DeefOekeÀ Jesieȳee ÒekeÀej®es. ns }#eele IesCes iejpes®es Deens. efvejer#eCe ³ee ÒekeÀej®³ee He×leeRcegUs efme×evleJ³etnele DeefYeÒesle Deme}su³ee JemlegefmLeleerJej ÒekeÀeµe He[t µekeÀlees. SkeÀ GoenjCe Heent ³ee. DeY³eemeHe×leeryeÎ}®³ee mecem³esyeÎ} efJe®eej keÀjleevee l³eecegUs®e SkeÀe yeepet}e efme×evleJ³etn lej ogmeN³ee yeepet}e DeY³eemeleb$es ³ee oesve Oe´gJeebvee melele mHeµe& keÀjerle jeneJes }eieles. ³ee YetefcekesÀcegUs meeefnl³eke=Àleer®es DeLe&efveCe&³eve. DeeHeCe HeoJeerHejer#esmeeþer cejeþer ne efJe<e³e IesCeeN³ee efJeÐeeL³ee¥®³ee Jee®eve meJe³eeR®ee DeY³eeme keÀjlees Deenesle. ne ³ee He×leeRceeieer} leke&À Deens. ns He×efleµeem$e DevegYeJeJeeoer mJeªHee®es Deens. DeveskeÀ ÒekeÀej®es mebyebOe meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eebceO³es µeesOelee ³esleele. meeefnl³eke=Àleer®es ªHe. DeeHeu³ee}e efme×eevleJ³etne®eer iejpe Deens. leer efveefce&leevee GHe³eesieele DeeCe}s}er efJeefJeOe leb$es.`mebmke=Àleer' ³ee mebkeÀuHevesceO³es l³ee}e meceeefJeä keÀjCes iejpes®es þjles. DeY³eeme#es$eeleer} Ieefìleeb®ee DeLe& efme×evleJ³etne®³ee Deveg<ebieeves }eJeC³eemeeþer DeY³eemeHe×leer efvecee&Ce Pee}s}er Demeles. meeefnl³eeleer} meeceeefpekeÀ JeemleJe ³ee µeyoÒe³eesieeHes#ee meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleer} DeefOekeÀ Kees}Jej®es mebyebOe ¢efäHeLeele ³esTve meeefnl³e ns®e meeceeefpekeÀ/meebmke=ÀeflekeÀ JeemleJe þjles. l³eecegUs l³eeb®es Jee®eve ®eebie}s vemeles. leÊJe%eeve. efJeefµeä meeefnl³eÒekeÀej ³ee meJe& ieesäer met#ce efJeµ}s<eCeemen efJe®eejele Ieslee ³esleele. DeY³eemeHe×leer®³ee efJeefµeä ªHeeceOetve®e DeY³eemee®eer efJeefJeOe leb$es efveef½ele nesle peeleele. efle®ee ³esLeerue GHe³eesie `cesLe[' ³ee mebMeesOeveµeem$eeleer} meb%es®es Yee<eeblej cnCetve kesÀ}s}e vemetve `cesLe[e@}e@peer' (methodology) ³ee meb%es®es Yee<eeblej cnCetve kesÀ}e Deens. ne ¢efäkeÀesCe meeefnl³ee®³ee meceepeµeem$eeHes#ee `mebmke=Àleer-DeY³eemee'®³ee DeefOekeÀ peJeU peeCeeje Deens. JesieJesieȳee HeeleȳeebJej®es. Demes ie=nerle Oeju³eecegUs®e Jejer} He×leeR®eer ³eespevee keÀjlee Dee}er Deens. jep³eMeem$e. efJeÐeeL³ee¥®³ee ceg}eKeleer IesCes ns SkeÀ leb$e efkebÀJee He×leer nes³e. 2. ³ee efme×evleJ³etne®³ee Deveg<ebieeves DeY³eemee®eer leb$es efveef½ele nesT }eieleele. DeY³eemeHe×leer ner mebkeÀuHeveener ÒeejbYeer vescekesÀHeCeeves mHeä keÀjCes DeeJeµ³ekeÀ Deens. DeY³eemeeleer} µeesOeÒeef¬eÀ³esmeeþer peer meeOeves efkebÀJee leb$es JeeHej}er peeleele l³eebvee `cesLe[dme' Demes cnì}s peeles. ns ³ee GoenjCeeJeªve mHeä Jne³e}e njkeÀle vemeeJeer. DeY³eemee®es mJeªHe HeÀej ceesþîee ÒeceeCeele He×efleµeem$eecegUs þjles. Yee<eeefJe%eeve. meceepe Òeefleefyebefyele keÀjC³ee®es. `meeefnl³eeleer} meeceeefpekeÀ JeemleJe' ³ee µeyoÒe³eesieele DeefYeÒesle Deme}su³ee DeLee&Hes#ee DeefOekeÀ meceûe mJeªHeele meeefnl³e meceepeeµeer efveieef[le keÀjlee ³esles. µeesOeÒeef¬eÀ³esceeieer}. DeeefLe&keÀ megefmLeleerle Deme}su³ee efJeÐeeL³ee¥vee ner efvekeÀ[ peeCeJele veener. DeeHeu³ee YeeweflekeÀ HeeleUerJejer} GefCeJee yeewef×keÀ HeeleUerJej Yeªve keÀe{C³eemeeþer ner ceg}s DeemLeeHetJe&keÀ Jee®eve keÀjleele. Deµee ÒekeÀejs DeY³eemeHe×leer®ee mebyebOe SkeÀe yeepetves DeY³eemeleb$eebµeer lej ogmeN³ee yeepetves efme×evleJ³etneµeer ³esle Demelees. efJeefµeä leb$ee®³ee GHe³eesieeceeieer} leke&Àmebieleer}e DeeefCe leeefÊJekeÀ YetefcekesÀ}e DeY³eemeHe×leer efkebÀJee He×efleµeem$e cnCelee ³esF&}. DeY³eemeHe×leer®³ee mecem³es}e efYe[leevee DeY³eemeefJe<e³ee®es ns efJeefµeä ªHe ³ee }sKeeceO³es ie=nerle Oej}s Deens. mebmke=Àleer®ee SkeÀ IeìkeÀ cnCetve meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleer} mebyebOeeb®ee JesOe Iesleevee ³eecegUs®e kesÀJeU meceepeµeem$ee®ee DeeOeej Hegjsmee þjle veener. ³ee ie=nerlekeÀeceO³es keÀener oes<e Deensle Demes peeCeJet }eie}s lej l³eebvee `He×efleµeem$eer³e Òeceeo' cnCelee ³esF&}.

. ³ee®es Yeeve DeY³eemekeÀe}e Demes} lej®e lees meceepe ner mebkeÀuHevee vescekesÀHeCeeves JeeHeª µekeÀlees.DeY³eemeHe×leer®eer mecem³ee' ³ee efJe<e³ee®ee Hejeceµe& Iesleevee DeY³eemeHe×leer ner mebkeÀuHevee peeCeerJeHetJe&keÀ He×efleµeem$e ³ee DeLee&ves JeeHej}er Deens. efJeefJeOe meeceeefpekeÀ mebmLeeb®³ee HejmHejmebyebOeebletve meceepee®eer efJeefµeä j®evee efvecee&Ce nesle Demeles. efJeefµeä keÀeUe®³ee efJeefµeä DeJemLesleer} ³ee ieefleceeve j®eves®es Yeeve Demes}. ³ee yeo}e}e keÀener efoµee Demeles. efJekeÀeme¬eÀce oeKeefJeCeeje Deens Demes cnCelee ³esCeej veener. lemes®e. meceepe ³ee mebkeÀuHeves}e meceepeµeem$ee®³ee DeY³eemeele iesu³ee DeveskeÀ Je<ee¥®ee Fefleneme Deens. ne Fefleneme mejU js<esle Heg{s peeCeeje. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³ee mebyebOeeb®ee DeY³eeme keÀjleevee meceepe kesÀJeU mebkeÀuHeves®³ee HeeleUerJej þsJetvener ®ee}Ceej veener. l³eeb®es SkeÀceskeÀebJej HeefjCeece Ie[Jetve. ne DeY³eemekeÀ meceepeMeem$e%e ³ee mJeªHeele DeefYeÒesle veme}e lejer efkeÀceeve meceepe ³ee mebkeÀuHeves®ee meceepeMeem$ee®³ee HejbHejsves leeefÊJekeÀ HeeleUerJej kesÀ}s}e efJe®eej l³ee}e Heefjef®ele DemeCes DeeJeµ³ekeÀ Deens. lees melele yeo}le Demelees. efkebÀJee Heg{®eer efvecee&Ce Peeu³eecegUs ceeie®eer yeeo Pee}er Demes cnCelee ³esCeej veener. efle®³ee leb$eefJeµes<eebvee meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³ee mebyebOeeb®³ee DeY³eemeele keÀesCeles mLeeve Ðee³e®es? ³ee Debieebvee DeY³eemeele pej cenÊJee®es mLeeve veme}s. lej Òel³e#eeleer} meceepee®eener efJe®eej keÀjCes DeeJeµ³ekeÀ þjles. DeY³eemee®³ee JesieJesieȳee ìHH³eeJej meceepee®³ee JesieJesieȳee mebkeÀuHeveener l³ee}e l³eeb®eer keÀ#ee ce³ee&efole keÀªve JeeHejlee ³esleer}. les Demes ë 1) efJeefµeä meeefnl³eke=Àleer}e Deme}s}e meceepee®ee meboYe& keÀmee mHeä keÀje³e®ee? ³ee ÒeÍveeletve oesve GHeÒeÍve efvecee&Ce nesleele. 4) efJeefJeOe meeefnl³eÒekeÀejeb®ee ³ee ÒekeÀej®³ee DeY³eemeele keÀmee efJe®eej keÀje³e®ee? JesieJesieȳee meeefnl³eÒekeÀejeb®ee meceepeeµeer JesieJesieUe mebyebOe Demelees keÀe³e? 5) meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleer} mebyebOeeb®ee DeY³eeme leìmLeHeCes keÀjlee ³esF&} keÀe³e? keÀer l³eemeeþer efJeefµeä YetefcekeÀe IesCes DeHeefjne³e& þjles? Heg{er} efJeJes®eveele ³ee ÒeÍveeb®eer ¬eÀceµeë DeeefCe megJ³eJeefmLele GÊejs osC³ee®ee Òe³elve kesÀ}s}e veener. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®ee DeY³eeme DeY³eemekeÀekeÀ[tve ÒeeLeefcekeÀ HeeleUerJej keÀener ieesäeR®eer DeHes#ee Oejlees. meceepeeyeÎ}®³ee JesieJesieȳee mebkeÀuHevee SkeÀceskeÀebpeJeU DeeCetve. cee$e ns efJeJes®eve ³ee ÒeÍveebvee meelel³eeves mHeµe& keÀjerle jenCeej Deens. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³ee mebyebOeeb®³ee efJeµ}s<eCeele meeefnl³eke=Àleer®³ee Jejer} IeìkeÀebvee mLeeve efo}s lej l³eeb®ee DeeefCe meceepee®ee mebyebOe pees[eJee }eies}. l³eeb®³eeceeieer} keÀuHeveeÒeCee}er (Ideology) mecepetve IesTve. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleer} mebyebOeeb®³ee DeY³eemeHe×leer®³ee mecem³eeb®ee Hejeceµe& Iesleevee keÀener ÒeÍve meceesj GYes jenleele. cee$e DeMeer mebûeenkeÀ Je=Êeer oeKeJeleevee DeeHeu³ee efJeJes®eveele keÀener efJemebieleer IegmeCeej veenerle ³ee®eer keÀeUpeer l³ee}e I³eeJeer }eies}. lejerner lees keÀOeerner efmLej vemelees. lej l³ee DeY³eemee}e meceûelesves meeefnl³e}#³eer cnCelee ³esCeej veener. HeCe l³ee®eyejesyej Demee DeY³eeme keÀjleevee DeeHeCeeme kesÀJeU meceepe ³ee mebkeÀuHeves®ee®e veJns. cnCepes®e Òel³e#eele}e SkeÀ®e meceepe ¢efäkeÀesCeevegmeej JesieJesieUe JeeìC³ee®eer µeke̳elee Demeles. ³esLes®e mecem³ee efvecee&Ce nesles. lej®e Òel³e#eeleer} meceepe DeeefCe efJeefµeä meeefnl³eke=Àleer ³eeb®³eeleer} mebyebOe ³eesi³e ÒekeÀejs mHeä keÀjlee ³esC³ee®eer µeke̳elee efvecee&Ce nesles. meceepeeyeÎ}®eer SkeÀ mebkeÀuHevee ®egkeÀer®eer þª }eie}er cnCetve ogmejer efvecee&Ce Pee}er. l³eeves meceepee®eer efJeefµeä mebkeÀuHevee efveJe[Ces cnCepes l³eeves efJeefµeä YetefcekeÀe mJeerkeÀejCes nes³e. ns ¢efäkeÀesCe DeeefCe ³ee ¢efäkeÀesCeevegmeej peeCeJeCeejer meceepee®eer efJeefµeä ªHes DeeHeu³ee}e SkeÀe®e keÀeUele Heene³e}e efceUleele. meceepeebleie&le efJeefJeOe mebmLee DeeefCe meceepeIeìkeÀ SkeÀceskeÀebJej HeefjCeece keÀªve meceepee}e ieefleceeve keÀjerle Demeleele. meceepe ³ee ieesäerkeÀ[s HeenC³ee®es JesieJesieUs ¢efäkeÀesCe Deensle. DeeefCe l³eeb®³ee ¢efäkeÀesCeeble DeveskeÀoe FlekeÀer efYeVelee Dee{Ules. 3. lemes kesÀu³eecegUs DeeHeCe kesÀJeU leb$es efkebÀJee meeOeves ³ee ieesäeR®³ee He}erkeÀ[s [eskeÀeJetve Heent µeketÀ. keÀer DeY³eemekeÀemeceesj DeHeefjne³e&HeCes efveJe[er®ee ÒeÍve GYee jenlees. De) ³ee meboYee&le JeemleJeJeeoer YetefcekeÀe DeHeefjne³e& Deens keÀe³e? Dee) meeceeefpekeÀ JeemleJee®es GIe[ ef®e$eerkeÀjCe ve keÀjCeejer efkebÀJee les keÀceer ÒeceeCeele keÀjCeejer meeefnl³eke=Àleer DeY³eemee}e Iesle}er lej efle®ee DeY³eeme keÀmee keÀje³e®ee? 2) meeefnl³eke=Àleer®es DeLe&efveCe&³eve DeeefCe meceepemJeªHee®es DeLe&efveCe&³eve ³ee oesve Òeef¬eÀ³eeb®ee mebyebOe keÀmee pees[e³e®ee? 3) meeefnl³eke=Àleer®³ee ªHee}e. meceepe ner mebkeÀuHevee DeveskeÀkeWÀêerner keÀjlee ³esF&}. mebkeÀuHevee DeeefCe Ieefìles ³eeb®³eeceO³es vesnceer®e keÀener Deblej jenles ner ieesä lej Kejer®e. ne meceepe efJeefµeä DeJemLesle}e Demelees. meceepe ³ee mebkeÀuHeves®eer meceepeµeem$e%eebveer Fleke̳ee efJeefJeOe ÒekeÀejs ceeb[Ceer kesÀ}er Deens.

YeesJelee}®³ee meceepeeleer} mecem³eebvee Deµee meeefnl³eke=ÀleeRceO³es cenÊJee®es mLeeve Demeles. ³ee ce³ee&efole mJeªHee®³ee JeemleJeJeeoer ¢efäkeÀesCee®ee cejeþerleer} meeefnl³e¢äerJej yeje®e ceesþe ÒeYeeJe Deens. efJeµes<eleë keÀeobyejermeejK³ee oerIe& Yeeef<ekeÀ DeJekeÀeµe Deme}su³ee meeefnl³eÒekeÀejeceO³es meceepee®es Deme}s DeefmlelJe DeefOekeÀ þmeþµeerleHeCes peeCeJeles. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleer} mebyebOeebkeÀ[s HeenC³ee®eer ner JeemleJeJeeoer YetefcekeÀe cnCelee ³esF&}. YeìkesÀ-efJecegkeÌle DeeefCe ûeeceerCe ³ee . DeLeJee. Demes JeeìCes. Demes meeefnl³eke=ÀleeR®es oesve Jeie& Hee[}s peeleele. meceepee®³ee pe[CeIe[CeerceO³es cenÊJee®³ee þj}su³ee Ieìvee Deµee meeefnl³eke=Àleer®³ee keWÀêmLeeveer Demeleele. ³ee Deensle. efJe}eme meejbie ³eebmeejK³ee®³ee keÀefJelee cee$e ³ee ÒekeÀej®³ee DeY³eemeeletve JeieUu³ee peeleele. leg}vesves ³ee meboYee&le }IegkeÀLes®ee efJe®eej keÀceer kesÀ}e peelees. keÀejCe JeemleJeJeeoer YetefcekeÀe ³eeHe}erkeÀ[s peeT µekeÀles. 1996 les 1999 ³ee Heefnu³ee leerve Je<ee¥meeþer l³ee SkesÀkeÀ Heeve ieUeJe³ee-ieewjer osµeHeeb[s. ³eebmeejKes ÒeÍve DeY³eemekeÀemeceesj Demeleele Je l³eeb®eer GÊejs osC³ee®ee Òe³elve lees keÀjerle Demelees. GHeje-}#ceCe ceeves DeeefCe ieesleeJeUe-Deevebo ³eeoJe. leebyes. ns }#eele IesCes DeeJeµ³ekeÀ Deens. YeeJekeÀefJelesHes#ee ieÐe meeefnl³eÒekeÀejebceO³es. ³ee ¢efäkeÀesCeeceO³es oesve JesieJesieȳee mebefnleeb®ee DeY³eeme DeefYeÒesle Demelees. Heefn}er mebefnlee meceepe DeeefCe ogmejer mebefnlee meeefnl³eke=Àleer. veeje³eCe megJex. meceepeeyeÎ} GIe[ efJeOeeves keÀjCeeN³ee YeeJekeÀefJelee®e ceie meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³ee mebyebOeeb®³ee DeY³eemee®ee efJe<e³e þjleele. efkeÀleHele otj ies}e Deens. eflemeje mecepe Demee keÀer. leLeeefHe. ³eeletve keÀener iewjmecepener efvecee&Ce nesT }eieleele. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleer} mebyebOeeb®ee DeY³eeme keÀjC³eemeeþer GHe³egkeÌle Deme}s}e DeeefCe GHe³egkeÌle veme}s}e. Heg0 efµe0 jsies. veeceosJe {meeU DeeefCe efJeµes<e Òe³elve keÀªve ce{xkeÀjeb®³ee keÀefJelee ³ee ef®e$eele þerkeÀ yemeleele. ogmeje mecepe Demee keÀer. m$eerJeeoer. l³eemeeþer Kees}Jej®³ee DeLe&efveCe&³evee®eer iejpe yengOee Yeemele veener. efJeefJeOe meeceeefpekeÀ mebmLeeb®³ee HejmHejmebyebOeeb®es `JeemleJeoµeea' ef®e$e Jee®ekeÀe}e Deµee meeefnl³eke=ÀleeRceOetve peeCeJele Demeles.efJeµ}s<eCee®ee efJeµes<e Òe³elve ve keÀjleener meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleer} efyebye-Òeefleefyebye mebyebOe keÀener meeefnl³eke=ÀleeRceOetve DeeHeCeeme peeCeJele Demelees. kesÀµeJemegle. meceepe DeeefCe meeefnl³eke=Àleer ³eeb®³eeceOeer} mebyebOeeb®es Deeflemenpe DeeefCe meg}YeerkeÀjCe kesÀ}s}s DeekeÀueve ³ee ÒekeÀej®³ee DeY³eemeeceO³es ³esle jenles. YeeJekeÀefJeles®³ee yeeyeleerle og}&#e nesC³ee®eer®e µeke̳elee Demeles. ieg©veeLe Oegjer. Òel³e#eeleer} meceepe DeeefCe meeefnl³eke=Àleerleer} meceepe ³eeb®eer leg}veener lees keÀjerle Demelees. Demes JeeìCes. GoenjCeeLe&. GHe³egkeÌle Jeeìle veme}su³ee meeefnl³eke=ÀleeR®ee meceepeeµeer keÀesCeleener mebyebOe vemelees Demee mecepe ³ee ÒekeÀej®³ee DeY³eemeebcegUs ¢{ nesT }eielees. efoueerHe ef®e$es. ³eeKesjerpe®³ee meeefnl³eke=ÀleeR®ee meceepeeµeer mebyebOe vemelees efkebÀJee Demeu³eeme lees ³eesi³e ÒekeÀej®ee vemelees. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³ee mebyebOeeb®ee µeesOe Iesleevee ³ee ÒekeÀej®³ee. GoenjCeeLe&. ³eeletve®e meeefnl³eke=Àleerleer} meceepeJeemleJe efveJe[tve keÀe{Ceejs }sKeve efvecee&Ce nesles. efJeYeeJejer efµe©jkeÀjeb®³ee efnboesȳeeJej®ee efkebÀJee jbieveeLe Heþejs ³eeb®³ee leece´Heì®ee G}ÁsKe ³ee meboYee&le keÀjlee ³esF&}. leLeeefHe. keÀejCe efle®³ee Yeeef<ekeÀ DeJekeÀeµeeceO³es meceepee®eer meceûelee meeceeJeCes Deµeke̳e Demeles. meeefnl³ee®³ee HejbHejsceO³es ³ee ef®e$eCeeves keÀener veJeer Yej Ieele}er keÀer veener. DeLee&le®e ce³ee&efole DeLee&ves. `meeefnl³e ne meceepee®ee Deejmee Demelees' ³eemeejK³ee efJeOeeveeb®eer efveoeve JejkeÀjCeer lejer mee#e HeìJeCeeN³ee ³ee meeefnl³eke=Àleer Demeleele. cegbyeF& efJeÐeeHeerþe®³ee cejeþer efJe<e³ee®³ee yeer0 S0®³ee eflemeN³ee Je<ee&®³ee efJeÐeeL³ee¥vee ³ee DeY³eemeHeef$ekesÀmeeþer keÀesCel³ee meeefnl³eke=Àleer vesceu³ee iesu³ee Deensle ns HeenCes ³ee meboYee&le GÂesOekeÀ þjeJes. Jej G}ÁsefKe}su³ee ÒekeÀejele cees[CeeN³ee meeefnl³eke=Àleer®e meceepeeµeer mebyebefOele Demeleele. meeefnl³eeceO³es DeepeJej ve Dee}su³ee meceepeieìe®es DevegYeJeefJeée meeefnl³eke=ÀleerceOetve meekeÀej Pee}s Deens keÀe³e. Deµee meeefnl³eke=ÀleeRkeÀ[s SkeÀ meceepeef®e$e ³ee ¢efäkeÀesCeeletve Heeefn}s peeles. l³eebleer} Heefnuee mecepe ne keÀer. meceepeebleie&le mecem³eeb®es ³eesi³e DeekeÀ}ve meeefnl³eke=ÀleerceOetve meeoj keÀjC³eele Dee}s}s Deens keÀer veener. lej meeefnl³eke=Àleerleer} meceepeef®e$ee®ee DeY³eeme keÀjerle Demelees. Jej G}ÁsefKe}su³ee meeefnl³eke=ÀleeRmeejK³ee meeefnl³eke=ÀleeRceOetve meceepee®es SkeÀ He=ÿmlejer³e le³eej ef®e$e DeY³eemekeÀe}e ÒeeHle nesle Demeles. meceepee®³ee keÀesþu³ee mleje®es ef®e$eCe meeefnl³eke=Àleerves kesÀ}s Deens. ³ee ÒekeÀej®³ee meeefnl³eke=Àleer®e meceepeeµeer ³eesi³e mebyebOe jeKetve Demeleele. ³ee meboYee&le }IegkeÀLes®ee efJe®eej keÀje³e®ee®e Pee}e lej lees }IegkeÀLeemebûene®ee efkebÀJee mebûeneb®ee®e kesÀ}e peelees. Demes cnCeC³eeme njkeÀle vemeeJeer. meekeÀej Pee}s Demeu³eeme les Òel³e#ee}e DevegmejCeejs Deens keÀer veener. p³eeb®³eele ÒeLeceoµe&veer meceepee®es DeefmlelJe þUkeÀHeCes peeCeJeles Deµee meeefnl³eke=Àleer®e efJe®eejele Iesleu³ee peeleele. meoevebo jsies. l³eeb®ee DeY³eeme keÀjleevee DeY³eemekeÀ DeveskeÀoe meeefnl³eke=Àleer®ee veJns. l³eecegUs keÀeobyejer}e PegkeÀles ceeHe efo}s peeles. Demes JeeìCes. meeefnl³eke=Àleerleer} meceepe Òel³e#eeleer} meceepee®³ee efkeÀleHele peJeU Dee}e Deens.

Jej G}ÁsefKe}su³ee ¢efäkeÀesCeeceOetve Heenleevee meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleer} mebyebOeeb®³ee meboYee&le meceepe ³ee Heoe}e DeefOekeÀ cenÊJe ÒeeHle nesles. ³ee #eceleebcegUs SkeÀe J³ekeÌleerpeJeU Deme}s}s %eeve. Deieesoj®e cnìu³eeÒeceeCes meeefnl³e Je meceepe ³eeb®³eeleer} mebyebOeeb®ee µeesOe IesC³eemeeþer meeefnl³ee}e meceepe ³ee mebkeÀuHevesHeemetve DeLe&HetCe& jerleerves JesieUs keÀjCes DeeJeµ³ekeÀ þjles. meeOeejCeerkeÀjCee®eer #ecelee ³ee ceeveJeeceO³es Deme}su³ee efJeµes<e #ecelee ³eemeeþer l³ee®³ee keÀeceer Deeu³ee. ³eele DeLee&le®e Yee<eener Dee}er. Deieoer meceepe. ner Pee}er Heefn}er YetefcekeÀe. ceveg<³eosKeer} meceepeele jenCeeje meeceeefpekeÀ ÒeeCeer Deens. DeefOekeÀ JesieUe DeeefCe DeefOekeÀ Kees}Jej®ee µeesOe IesC³ee®ee Òe³elve keÀjCes. Jejer} ÒeeªHe meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³ee mebyebOeeb®es ³eesi³e mHeäerkeÀjCe keÀjles ns ceev³e keÀªve LeebyeCes DeeefCe ÒeefleªHeCee®³ee HeeleUerJej meeefnl³eke=ÀleerceO³es meceepe keÀmee Òeefleefyebefyele Pee}e Deens ns µeesOele jenCes. l³eeb®³eeleer} mebyebOener iegbleeiegbleer®es Deensle. ns DeeHeu³ee }#eele ³esT µekeÀles. HeCe cegbi³eebmeejK³ee keÀerìkeÀebceO³es peµee vesceke̳ee cet}ÒeJe=Êeer Demeleele. meenefpekeÀ®e meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eebceO³es ÒeefleefyebyeJeeoer ÒeeªHee}e DeefYeÒesle Deme}su³ee mebyebOeebHes#ee DeefOekeÀ iegbleeiegbleer®es mebyebOe Demeleele. FlekesÀ®e veJns lej SkeÀ efHe{er ogmeN³ee efHe{erkeÀ[s ns %eeve meb¬eÀefcele keÀª µekeÀles. meeefnl³e ner SkeÀ meebmke=ÀeflekeÀ Jemlet Demeles DeeefCe l³eecegUs les mebmke=Àleer®ee SkeÀ DeefJeYeep³e IeìkeÀ Demeles. DeeHeu³ee owvebefove J³eJenejele meeceeefpekeÀ DeeefCe meebmke=ÀeflekeÀ ³ee oesvner ieesäer SkeÀe®e JesUer Jemele Demeu³ee lejer l³eeb®es SkeÀceskeÀeRµeer Deme}s}s mebyebOe O³eeveele ³esC³eemeeþer l³eeb®³eeleer} Yeso }#eele IesCes DeeJeµ³ekeÀ þjles. ÒeleerkeÀeb®ee GHe³eesie. ³eecegUs meeefnl³e Je meceepe ³eeb®³eeleer} mebyebOeeble meeefnl³ee®ee meef¬eÀ³e menYeeie Demelees ns mHeä keÀjCes µeke̳e nesF&}. 4. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleer} mebyebOeeb®ee DeY³eeme keÀjleevee mebmke=Àleer ner mebkeÀuHevee ìeUCes veenerlejer Deµeke̳e Demeles. ÒeleerkeÀefveefce&leer®eer #ecelee. ner ieesäner }#eele IesCes DeeJeµ³ekeÀ Deens. ³eeceOetve meceepee®³ee efJeefJeOe . DeeHe}s meeceeefpekeÀ mebyebOe `DeLe&HetCe&' keÀjC³eemeeþer ceeveJeeves mebmke=Àleer®eer efveefce&leer kesÀ}er. Jej®³ee ÒeeªHeeceO³es DeefYeÒesle Deme}s}s meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®es mebyebOe Hegjsmes meceeOeevekeÀejkeÀ veenerle Demes ie=nerle Oeªve l³eeb®³eeleer} mebyebOeeb®ee DeefOekeÀ Heg{®ee. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleer} mebyebOeeb®ee DeY³eeme leìmLeHeCes keÀjlee ³esCes keÀþerCe Demeles. keÀerìkeÀeb®es meceepeö µeke̳e Deensle. ceeveJeeceOeer} cet}ÒeJe=ÊeeR®eer mebK³ee keÀceer lej Demeles®e. meceepe Je mebmke=Àleer ³ee oesvner ieesäer HejmHejmebye× Demeu³ee lejer l³ee SkeÀceskeÀebHes#ee efYeVe Deensle. meceepe ³ee mebkeÀuHeves®³ee meboYee&le efJe®eej keÀjlee kesÀJeU ceeveJeÒeeCeer®e `meeceeefpekeÀ' Deens Demes DeeHeu³ee}e cnCelee ³esCeej veener. l³eecegUs Heefnu³ee ÒeefleefyebyeJeeoer ÒeeªHeeHes#ee Jesieȳee ceeb[Ceer®ee µeesOe IesCes DeHeefjne³e& þjles. ner ieesä DeeHeu³ee}e `mebmke=Àleer'³ee mebkeÀuHeves®³ee ceoleerves meeOelee ³esles. leµee ceeveJeeceO³es Dee{Utve ³esle veenerle. ceOeceeµee ³eebmeejK³ee keÀerìkeÀebceO³esner `meceepeJ³eJemLee' Demeles. ceeveJee®³ee ³ee efJeefµeä HeefjefmLeleercegUs DeeefCe efµeJee³e ceeveJee}e GHe}yOe Deme}su³ee DeeefCe keÀerìkeÀebvee GHe}yOe veme}su³ee keÀener #eceleeb®³ee meene³³eeves ceeveJeeves mebmke=Àleer®eer efveefce&leer kesÀ}er Deens. efle}e Dee}s}e DevegYeJe leer YeesJelee}®³ee ogmeN³ee J³ekeÌleeRvee keÀUJet µekeÀles. meceepee®es Òeefleefyebye mJeleëceO³es Hee[tve IesCeejs DeejµeemeejKes SkeÀ efveeq<¬eÀ³e meeOeve þjles. meceepeeefµeJee³e mebmke=Àleer Deµeke̳e Deens ner ieesä Kejer Deens. efµeJee³e l³eeb®es mJeªHener meJe&meeOeejCe Demeu³eecegUs l³eeb®³ee DeeefJe<keÀeje®eer efoµee efveef½ele þj}s}er vemeles. ceeveJeJebµeµeem$ee®³ee ceeb[CeerÒeceeCes peerefJelej#eCeemeeþer HejmHejmebyebOeeb®eer J³eJemLee ³ee DeLee&ves cegbi³ee. ³esLes oesve YetefcekeÀe Iesleu³ee peeCes µeke̳e Demeles. ÒeefleefyebyeJeeoer ÒeeªHeele `meceepe' ³ee Heoe}e DeefOekeÀ cenÊJe efceUle Demeu³eecegUs DeeefCe `meeefnl³e' ³ee Heoe®³ee Jeeìîee}e efveeq<¬eÀ³elee ³esle Demeu³eecegUs. meeefnl³e ³eebmeejK³ee mebkeÀuHeveebHeemetve ne DeY³eeme DeY³eemekeÀe}e efJeefµeä YetefcekeÀe IesC³eeme ÒeJe=Êe keÀjerle Demelees. ³esLes ogmejer YetefcekeÀe mJeerkeÀejen& Jeeìles. ner YetefcekeÀe veerì mHeä nesC³eemeeþer meceepe DeeefCe mebmke=Àleer ³eebceOeer} JesieUHeCe }#eele IesCes DeHeefjne³e& Deens. ogmejer YetefcekeÀe meJe&meeOeejCeHeCes Heg{er}ÒeceeCes Demes}.}sye}ebKee}er ³esCeejs meceepeJeemleJe ³esLes mejU Òeefleefyebefyele Pee}s}er Heene³e®eer mees³e Pee}s}er Demeu³eecegUs efJeÐeeLeea DeeefCe efµe#ekeÀ ³eeb®³eemeceesj iegbleeiegbleer®es ÒeÍve GYes jenC³ee®eer µeke̳elee®e veener.2 ³ee meceepeJ³eJemLescegUs l³eeb®es Dee³eg<³e µeke̳e nesles. ns keÀesCee®³eener }#eele ³esF&}. keÀerìkeÀebceO³es ³ee cet}ÒeJe=ÊeeR®eer mebK³eener peemle Demeles Je l³eeb®³eeleer} cetueÒeJe=ÊeeR®es mJeªHe meJe&meeOeejCe vemeles. HeCe mebmke=ÀleerefµeJee³e®es meceepe cee$eöGoenjCeeLe&. meeefnl³e cnCepes meceepee®³ee ngkeÀceleerle JeeJejCeejs.

p³ee yeepetJej ef}efn}s cnCepes ogmeN³ee keÀeieoeJej De#ejs Gceìleele. 2) meceepeeJej Je®e&mJe ÒeeHle kesÀ}su³ee Jeiee&®es efnlemebyebOe peHeC³eeceOetve efvecee&Ce nesCeejer peeCeerJe cnCepes keÀuHeveeÒeCee}er ne ceekeÌme&}e DeefYeÒesle Deme}s}e keÀuHeveeÒeCee}er®ee ogmeje DeLe& nes³e. meÊee. keÀeye&veHesHej®³ee p³ee YeeieeJej keÀesj[îee µeeF&®ee Lej Demelees l³ee yeepet}e l³eeves mebmke=Àleer cnì}s Deens. lej DeLe&efveCe&³eveÒeef¬eÀ³es}e DeeJeenve keÀjCeejer DeeefCe l³eecegUs Jemlegefveÿ vescekesÀHeCee njJetve yeme}s}er mebefnlee Pee}s}er Demeles. meceepeeJej Je®e&mJe Deme}su³ee Jeiee&®es efnlemebyebOe peHeC³eemeeþer mebmke=Àleer®eer efveefce&leer nesle Demeles keÀe³e? ÒemLeeefHele J³eJemLes}e vekeÀej osleevee mebmke=Àleer keÀesCeles keÀe³e& keÀjerle Demeles? keÀer les kesÀJeU leìmLe ceeO³ece Demeles? meeefnl³ee®³ee meboYee&le ³ee ÒeÍveeb®eer GÊejs µeesOeCes cnCepes meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleer} mebyebOeeb®ee µeesOe IesCes nes³e.Þe×e. keÀer ner ef®evnelcekeÀ mebmke=Àleer DeeefCe meceepe ³eeb®³eeceO³es keÀesCeles DeeefCe keÀesCekeÀesCel³ee ÒekeÀej®es mebyebOe Demeleele? ef®evnelcekeÀ mebmke=Àleer®³ee efveefce&leer®³ee ceeies vescekesÀ keÀe³e Demeles? meceepe. ceekeÌme&veblej ³ee DeLe&®íìe yeepet}e meªve keÀuHeveeÒeCee}er®ee neskeÀejelcekeÀ Je leìmLe DeLe& Òe®eejele Dee}e. mebefoiOe DeeefCe DeveekeÀ}veer³e nesleele l³ee HeefjceeCeebvee ceekeÌme& keÀuHeveeÒeCee}er cnCelees. cetu³es. lesJne Deelee ne ÒeÍve efvecee&Ce neslees. lejer efle®³ee cet}Yetle mebj®eves®es Yeeve efle®ee DeeOeej IesTve }{CeeN³eebvee vemeles. meceepee®³ee pe[CeIe[Ceermeeþer DeeJeµ³ekeÀ Deme}s}e Yeeme cnCetve keÀuHeveeÒeCee}er DeeJeµ³ekeÀ Demeles. meceepeeleer} mebIe<e&. ne mebJeeo meeOeleevee l³ee}e melele meebmke=ÀeflekeÀ ef®evneb®es DeLe&efveCe&³eve keÀjeJes }eieles. S0 S}0 ¬eÀesyej ³ee ceeveJeJebµeµeem$e%eeves meceepe DeeefCe mebmke=Àleer ³eeb®eer leg}vee keÀeye&veHesHejµeer kesÀ}er Deens. cnCepes®e lees keÀuHeveeÒeCee}er cnCepes meeceeefpekeÀ peeefCeJesleer} SkeÀ oes<e nes³e. Demesner l³ee®es cnCeCes Deens. }sefveve DeeefCe }gkeÀe®e ³ee oesIeebveerner keÀuHeveeÒeCee}er cnCepes `meeceeefpekeÀ mebIe<ee&le jle Demeuesu³ee ÒecegKe Jeiee&®es efnlemebyebOe peHeCeejs keÀuHeveeefJeée' Demee keÀuHeveeÒeCee}er®ee DeLe& kesÀ}e Deens. ceekeÌme&}e DeefYeÒesle Deme}s}e keÀuHeveeÒeCee}er ³ee mebkeÀuHeves®ee ne eflemeje DeLe& nes³e. 3)meceepee®³ee pe[CeIe[Ceer®³ee cegUeµeer Deme}s}s mebIe<e& DeeefCe DebleefJe&jesOe meeceeefpekeÀ peeefCeJesleer} p³ee HeefjceeCeebcegUs DemHeä. 5. l³ee®³ee }sKeer mebmke=Àleer kesÀJeU J³eeJeneefjkeÀ meÊee jeefn}s}er vemeles. mebmke=ÀleercegUs ³ee ieesäeR®es ef®evneble ªHeeblej nesle Demeles. mebmke=Àleer®ee DeY³eemekeÀ ³ee DeLe&efveCe&³eveeb®es DeLe&efveCe&³eve keÀjerle Demelees. DeeHe}s ns efJeJes®eve Del³eble DeHeefjne³e&HeCes `keÀuHeveeÒeCee}er' ³ee DeeCeKeer SkeÀe iegbleeiegbleer®³ee mebkeÀuHeveskeÀ[s Debiegef}efveoxµe keÀjles Deens. Demes ceekeÌme&ves ie=nerle Oej}s Deens. keÀer DeLe&efveCe&³evee®eer Òeef¬eÀ³ee ®ee}t Deens ns l³ee®³ee vesnceer®e }#eele ³esles Demes veener. meceepe ³ee mebkeÀuHevesHeemetve JesieUs keÀjC³eemeeþer ³ee ieesäeRvee mebmke=Àleer Demes cnCelee ³esF&}. keÀuHeveeÒeCee}er cnCepes meeceeefpekeÀ peeefCeJesves OeejCe kesÀ}s}e DeekeÀej. µees<ekeÀ-µeesef<ele mebyebOe ³eeb®ee DeeefCe mebmke=Àleer®ee keÀesCelee mebyebOe Demelees? meÊes®eer mebj®evee µeeyetle þsJeC³eemeeþer. lemes®e ceeveJeer J³eJenejeb®es veerì DeekeÀ}ve keÀªve I³ee³e®es Demes}. keÀeye&veHesHej®ee GHe³eesie keÀje³e®ee Demes} lej ³ee oesvner yeepetbleer} Yeso }#eele ³esCes DeeJeµ³ekeÀ Demeles. l³ee yeepet}e l³eeves meceepe cnì}s Deens.4 keÀuHeveeÒeCee}erefJe<e³eer®³ee ceekeÌme&®³ee oesve DeeefCe leerve ¬eÀceebkeÀe®³ee DeLe&®íìe ef®eefkeÀlmekeÀ DeeefCe vekeÀejelcekeÀ DeLee&®³ee Deensle. l³ee Heg{er}ÒeceeCes Deensle ë 1) ÒeejbYeer®³ee keÀeUele Hee³ee DeeefCe TOJe&j®evee ³eeb®³eeleer} mebyebOe mHeä keÀjleevee. keÀejCe mebmke=Àleer meceepeentve JesieUer keÀe{lee ³esle Deme}er lejer efle}e meeceeefpekeÀ meboYe& Demeleele. ceekeÌme&ves kesÀ}s}e ³ee mebkeÀuHeves®ee GHe³eesie JesieJesieȳee efþkeÀeCeer JesieJesieȳee leerve DeLe&®íìe J³ekeÌle keÀjCeeje Deens. efle®³eecegUs Je®e&mJe efceUJeCeejs DeeefCe Je®e&mJeeKee}er DemeCeejs ³eeb®³eeceOeer} KeN³eeKegN³ee mebyebOeebvee JesieUs ªHe efo}s peeles DeeefCe µees<eCee®es mebyebOe o[efJe}s peeleele. lemes®e ceeveJee®³ee mebHekeÀe&le ³esCeeN³ee efJeefJeOe Jemletbvee efJeefµeä DeLe& osCes nes³e. meceepe DeeefCe mebmke=Àleer ³ee oesve ieesäer DeeHeCe Jesieȳee kesÀu³ee l³ee meceepe DeeefCe mebmke=Àleer ³eeb®es mebyebOe veerì }#eele ³eeJes cnCetve.5 ³ee oesIeebvee DeefYeÒesle Deme}su³ee DeLee&®³ee mebkegÀef®ele ªHee}e DeeHeCe cejeþer®³ee efvel³eesHe³eesieele `efJe®eejmejCeer' efkebÀJee . ³ee ef®evnJ³eJemLeeb®³ee peeȳeebletve meceepeeleer} ceeveJe SkeÀceskeÀebµeer mebJeeo meeOele Demelees. lej l³eeb®³eeleer} meeceeefpekeÀ DeeefCe meebmke=ÀeflekeÀ Debie JesieUs keÀjlee ³ee³e}e nJes. efHe{îeeveefHe{îee efJekeÀefmele nesle peeCeejs leb$e%eeve efvecee&Ce nesles. DeLee&le®e ns l³ee®³ee SJe{s meJe³eer®es Pee}s}s Demeles. meeceeefpekeÀ mebIe<ee&ceO³es leer GHe³egkeÌle þjle Deme}er. HejmHejJ³eJeneje®³ee efJeefµeä He×leer efvecee&Ce nesleele. meJe&meeOeejCeHeCes ceekeÌme& keÀuHeveeÒeCee}er ³ee mebkeÀuHeves®ee GHe³eesie ³ee®e oesvner DeLee¥veer keÀjlees.3 mebmke=Àleer cnCepes ceeveJeeves ceeveJeer ke=ÀleeRvee. Demes ceevelees.

keÀejCe ³ee YetefcekesÀJej®e Òel³e#eeleer} meeefnl³eke=Àleer®³ee efJeµ}s<eCee®es efJeefµeä ªHe DeJe}byetve Demeles. keÀuHeveeÒeCee}er cet}leë Ye´ceelcekeÀ. ef®evnceerceebmes®eener ³ee mebkeÀuHevesJej Kees}Jej®ee HeefjCeece Pee}e Deens. ³ee®es Yeeve DeeHeu³ee}e peeie=le þsJelee ³esF&}. keÀejCe efle®es ns mJeªHe mebmke=Àleer®³ee mJeªHeeJej ÒekeÀeµe ìekeÀles.6 ceekeÌme&}e DeefYeÒesle Deme}s}s keÀuHeveeÒeCee}er®es YeemeelcekeÀ. ner leìmLelee JeieUe³e®eer þjJe}er lej ceekeÌme&®³ee keÀuHeveeÒeCee}er®³ee ef®eefkeÀlmekeÀ cnCepes®e vekeÀejelcekeÀ DeLe&®íìs®ee GHe³eesie DeeHeu³ee}e keÀªve I³eeJee }eies}. Demes DeeHeu³ee}e cnCelee ³esF&}. keÀuHeveeÒeCee}er®³ee meboYee&le ceekeÌme&}e DeefYeÒesle Deme}s}er vekeÀejelcekeÀ DeLe&®íìe ³ee meceerkeÀjCee®³ee peJeU DeeCe}er. meeceeefpekeÀ DebleefJe&jesOe o[efJeCeejs ªHe ³ee leìmLe DeLe&®íìsceO³es peJeUpeJeU veenermes Pee}s. meeefnl³eke=Àleer o[Jeerle Deme}s}e DebleefJe&jesOe vekeÀUle J³ekeÌle nesle Demes} lej lees mHeä keÀjeJee }eielees. µees<eCee®³ee. meÊes®³ee efJejesOeele Peie[C³eemeeþer leer efvecee&Ce nesT µekeÀles.8 ÒeLeceoµe&veer megmebiele JeeìCeejer DeLe&efveCe&³eves yeepet}e meeªve l³ee DeLe&efveCe&³eveeb®eer DeLe&efveCe&³eves keÀjeJeer }eieleele. ³eeyejesyej®e }sefveve Je }gkeÀe®e ³eeb®³ee keÀuHeveeÒeCee}er®³ee mebkeÀuHeves®³ee peJeU peele keÀuHeveeÒeCee}er®³ee YeeJeelcekeÀ DeLe&®íìs}e DeeHeCeebme DeeHeu³ee keÀuHeveeÒeCee}er®³ee mebkeÀuHevesle meceeefJeä keÀªve Ieslee ³esF&}.`efJe®eejÒeCee}er' cnCele Demelees. efpe®³eele meeefnl³e Dee}s®e. HeCe ³eemeeþer meesHeer meceerkeÀjCes ìeUeJeer }eieleele. efle®³ee ªHee®es DeeefCe ªHee®³ee Deeµe³ee®es Kees}Jej®es DeLe&efveCe&³eve keÀjeJes }eieles. }sefveve. ceekeÌme&®eer vekeÀejelcekeÀ DeLe&®íìe Jejer} meceerkeÀjCee®³ee peJeU DeeCe}er veener. keÀuHeveeÒeCee}er®eer efveefce&leer Jeie&mebIe<ee&ÒeceeCes®e meceepe-J³ekeÌleer mebyebOe. keÀuHeveeÒeCee}er ef®evnelcekeÀ Demeles DeeefCe Ye´ecekeÀner Demeles. . meceepeebleie&le mebIe<e& DeeefCe mebyebOe ³eeb®es Òeefleefyebye Hee[tve IesCeejs SkeÀ efveeq<¬eÀ³e meeOeve ns mebmke=Àleer®es DeeefCe DeLee&le®e efle®ee SkeÀ Yeeie Deme}su³ee meeefnl³ee®esner mJeªHe DeeHeCeebme mebmke=Àleer®³ee DeeefCe keÀuHeveeÒeCee}er®³ee DeeHeu³ee mebkeÀuHeveeb®³ee meene³³eeves veenermes keÀjlee ³esles. ³ee®ee DeLe& Demee keÀer ceeveJee®eer meceûe peeCeerJe®e keÀuHeveeÒeCee}er³egkeÌle Demeles Deµeer YetefcekeÀe l³eeves Iesle}er. Heg{s keÀe}& ce@veneF&ceves }sefveve Je }gkeÀe®e ³eebvee DeefYeÒesle Deme}s}e Jeie&mebIe<e& JeieUtve keÀuHeveeÒeCee}er®eer mebkeÀuHevee DeefOekeÀ leìmLe kesÀ}er. meeefnl³eke=Àleer keÀe³e meebieles Deens ns HeenC³eeyejesyej meeefnl³eke=Àleer keÀe³e meebiee³e®es ìeUles Deens. ner ce³ee&oe DeeHeCe mJeerkeÀeje³e}e®e nJeer Demes veener. ner YetefcekeÀe IesTve keÀuHeveeÒeCee}er ³ee mebkeÀuHeves®eer Hegvej&®evee Heg{er}ÒeceeCes keÀjlee ³esF&} ë keÀuHeveeÒeCee}eryeÎ}®³ee Deieoer De}erkeÀ[®³ee efJe®eejeceeieer} keÀuHeveeÒeCee}er®eer ef®evnelcekeÀlee DeeHeCe mJeerkeÀejCes DeeJeµ³ekeÀ Deens. efle®³ee keÀ#esle yeJnbµe mebmke=Àleer®ee Yeeie ³esTvener keÀuHeveeÒeCee}er®³ee He}erkeÀ[s peeC³ee®eer mebmke=Àleer®eer #eceleener DeOeesjsefKele nesles. ³ee DeLee&®eer celes ceeb[C³eele Dee}er Deensle. meceepeeleer} DebleefJe&jesOeeJej cegKeJeìe ®e{JeCeejer Demeles. meceepeOeejCes®³ee cegUeµeer Deme}su³ee efJeefJeOe mebIe<ee¥vee meeefnl³eke=Àleerµeer pees[lee ³esles. DeeefCe meceûe mebmke=Àleer. Demes cnCeeJes }eieles. ef®evnelcekeÀlee mJeerkeÀej}er lej efle®³eeyejesyej keÀuHeveeÒeCee}er®eer leìmLelee DeeefCe meeJe&ef$ekeÀlee mJeerkeÀeje³e}e®e nJeer Demes veener. HeÀmeJeCetkeÀ. cee$e ³eemeeþer meeefnl³eke=Àleer®³ee Deeµe³ee®es. keÀuHeveeÒeCee}er®³ee ³ee mebkeÀuHevescegUs keÀuHeveeÒeCee}er yengkeWÀêer nesle peeles. lej meJe& mebmke=Àleer cnCepes Ye´ce. lej efle®³ee ªHee®eener efJe®eej meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³ee meboYee&le keÀjlee ³eslees. cee$e ceekeÌme&. jeä^-jeä^ mebyebOe. mebmke=Àleer yejesyej keÀuHeveeÒeCee}er ns meceerkeÀjCe ³eeletve efme× nesles. keÀuHeveeÒeCee}er³egkeÌle þjles. De}erkeÀ[®³ee keÀeUele ³ee mebkeÀuHeves®ee kesÀ}e peeCeeje GHe³eesie efle®³ee leìmLe DeLe&®íìs®³ee peemle peJeU peeCeeje Deens. ef®evnelcekeÀlee DeeefCe leìmLelee ³eeb®³eeceO³es DeHeefjne³e&les®es veeles Deens Demes cnCelee ³esCeej veener. nsmeg×e HeneJes }eieles. jeä^-jep³e mebyebOe Deµee efJeefJeOe mebyebOeebceOetvener nesT µekeÀles. ³esLes Hegvne SkeÀoe YetefcekeÀe I³eeJeer }eieles. ³ee HeefjCeeceebletve keÀuHeveeÒeCee}er cnCepes Þe×eefJeéeemeeb®eer ÒeleerkeÀªHe efkebÀJee ef®evnelcekeÀ J³eJemLee DeeefCe ³ee J³eJemLesves efve³ebef$ele kesÀ}e peeCeeje J³eJenej. He=ÿmlejer³e HeeleUerJej leer pes meebiet Heenle Demeles les keÀener o[efJeC³ee®³ee nsletves lej veener vee. m$eer-Heg©<e mebyebOe. meceepeeleer} DebleefJe&jesOeeJej ®e{Je}s}e cegKeJeìe Deens. ³ee DeLee&Heemetve ceekeÌme&®³ee vekeÀejelcekeÀ DeLe&®íìeb®es JesieUsHeCe mHeä JneJes cnCetve ³esLes Del³eble peeCeerJeHetJe&keÀ `keÀuHeveeÒeCee}er' ner meb%ee JeeHej}er Deens. nsosKeer} µeesOeeJes }eieles. efle®ee l³eemeeþer GHe³eesie keÀjlee ³esCes µeke̳e Demeles. lej meceepe DeeefCe mebmke=Àleer ³eeb®³eeleer} mebyebOeeb®es efJeµ}s<eCe keÀjCeejs meeOeve cnCetve keÀuHeveeÒeCee}er ³ee mebkeÀuHeves®eer GHe³egkeÌlelee®e peJeUpeJeU veä nesles. Demes Deelee DeeHeu³ee}e cnCelee ³esF&}.7 ³ee celeebÒeceeCes keÀuHeveeÒeCee}er cnCepes ceeveJeer J³eJenejele kesÀ}e peeCeeje DeLe&³egkeÌle Jemletb®ee GHe³eesie þjlees. }gkeÀe®e keÀuHeveeÒeCee}er®³ee meboYee&le Jeie&mebIe<ee&}e peyeeyeoej Oejleele. DeeefCe efJeµes<e cenÊJee®eer ieesä cnCepes meeefnl³eke=Àleer®³ee kesÀJeU Deeµe³ee®ee®e veJns. Keesìer Deme}er lejer Je®e&mJee®³ee.

keÀesþu³ee mebmLeelcekeÀ Jele&gUe}e mebefoiOe þsJe}s Deens. DeeefLe&keÀ mebyebOeeb®es Jele&tU. DeLee&le®e. meceepeeves efve³ele kesÀ}s}e l³ee®ee owvebefove J³eJenej nes³e. meeceeefpekeÀ meceûeles®es DeeefCe meceepeefveefJeä mebmLeelcekeÀ J³eJenejeb®es ÒeeªHe JeeHejC³eekeÀ[s efle®ee keÀ} vemelees. keÀesþu³ee mebmLeelcekeÀ Jele&gUe®ee meboYe& veekeÀej}e Deens. meceepee®eer ner mebkeÀuHevee keÀenerµeer efmLej Deens. DeLe& }eJeC³eemeeþer ÒeeªHe cnCetve meceepee®³ee meceûeles®ee keÀeobyejer GHe³eesie keÀjles.9 efle®³ee DeeOeejs DeeHeCe Demes cnCet µekeÀlees keÀer meeefnl³eke=Àleer®ee DeLe& kesÀJeU efle®³ee Yee<esceO³es DebleYe&tle vemelees. HeCe ³ee HeeleUerJej leer DeeHe}s keÀece YeeieJet µekeÀles. meeefnl³eÒekeÀej Je l³ee®es GHeÒekeÀej efJeefµeä SsefleneefmekeÀ DeJemLesves efvecee&Ce kesÀ}su³ee efJeéeYeeveeµeer mebye× Demeleele. GoenjCeeLe&. efJeefµeä meeefnl³eke=Àleer keÀesCel³ee mebmLeelcekeÀ Jele&gUeJej Yej osles Deens. Yee}®ebê vescee[s ³eeb®³ee keÀeobyeN³eebceO³es efµe#eCee®³ee mebmLeelcekeÀ Jele&gUe}e Del³eble cenÊJee®es mLeeve Deens. DeLee&le®e ner J³ekeÌleer meceepeefveefJeä Demeles. l³ee®³ee efJekeÀemee®ee DeeefCe efJeefµeä meeceeefpekeÀ DeJemLeeb®ee Ieefveÿ mebyebOe Demelees. efJeefµeä Jele&gUeJej efo}e peeCeeje Yej DeLeJee efJeefµeä mebmLeelcekeÀ Jele&gUebvee ve efceUe}s}s mLeeve ³ee ieesäeR®ee DeeefCe keÀuHeveeÒeCee}er cnCetve DeJelej}su³ee meeefnl³eke=Àleer®ee Ieefveÿ mebyebOe Demet µekeÀlees. meceepee®eer mebkeÀuHevee ³esLes ieefleceeve keÀjeJeer }eieles. Òel³eskeÀ meeefnl³eÒekeÀeje®ee. mlejerkeÀjCemebye× Jele&tU. ³ee mebkeÀuHevesÒeceeCes meceepe mebmLeelcekeÀ mebyebOeeb®³ee efJeefJeOe Jele&gUebveer DeekeÀeje}e Dee}s}e Demelees. kegÀìgbye Je veelesmebyebOe ³eeb®es mebmLeelcekeÀ Jele&tU. veeceosJe {meeUeb®³ee keÀefJelesle mlejerkeÀjCemebyeb× mebmLeelcekeÀ Jele&gUe}e efJeµes<e cenÊJe Deens. l³ee}e vewmeefie&keÀ Jeeìle Deme}su³ee ÒeeªHeepeJeU DeeCeCes. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleer} mebyebOeeb®ee µeesOe IesC³ee®³ee ³ee Heefnu³ee Hee³ejerJej meeefnl³eke=Àleer meceepee®es ÒeeªHe keÀmes JeeHejles Deens. Debeflece Hee³ejerJej efJeµ}s<eCeemeeþer ner cenÊJee®eer meeceûeer þª µekeÀles. meg}YeerkeÀjCee®es ceesn ìeUle Lees[s ogyeexOe JneJes }eieles. ns HeenCes Deiel³ee®es þjles. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³ee mebyebOeeb®³ee DeY³eemeHe×leerceeieer} lekeÀe&®ee cnCepes®e He×efleµeem$ee®ee Hejeceµe& ³esLeJej IesTve Pee}e Deens. cee$e meceepee®³ee ÒeeªHee®eer ner meceûelee DeeHeu³ee}e YeeJekeÀefJeles®³ee meboYee&le Òel³e³ee}e ³esle veener. meceepeele peiele Deme}su³ee Jee®ekeÀe}e meJee¥le Heefj®e³ee®eer. lees keÀUC³eemeeþer Jee®ekeÀe}e keÀener ÒeeªHeeb®ee GHe³eesie keÀjeJee }eielees. efkebÀyengvee leer Jee®ekeÀe}e keÀµee ÒekeÀejs JeeHejC³eeme ÒeJe=Êe keÀjles Deens. efµe#eCee®es mebmLeelcekeÀ Jele&tU. Fl³eeoer ieesäeR®ee µeesOe DeY³eemekeÀe}e Ieslee ³eslees.mejeJee®eer Pee}s}er Yee<ee yeepet}e þsJeeJeer }eieles. }IegkeÀLee J³ekeÌleer®³ee DevegYeJeeceO³es Flej J³ekeÌleerbvee meceeefJeä keÀªve Iesles. vewmeefie&keÀ Jeeìle DemeCeejer ieesä cnCepes meceepe. efJeefJeOe mebmLeelcekeÀ Jele&gUebceO³es keÀesCel³ee ÒekeÀej®es mebyebOe oeKeefJe}s Deensle. ³ee efJeµ}s<eCee®³ee keÀener Hee³eN³ee DeeHeCeeme keÀuHeeJ³ee }eieleer}. . HeCe leer efJeefµeä DevegYeJeeJej }#e keWÀefêle keÀjles. YeeJekeÀefJelee meJe&meeOeejCeHeCes J³ekeÌleer®³ee DevegYeJee®es ÒeeªHe JeeHejles. l³ee ÒeeªHeeceO³es DeeefCe meeefnl³eke=ÀleerceO³es meeªH³e keÀefuHeCes nes³e. ÒeeªHee®³ee ³ee GHe³eesieeceeies meeªH³ee®eer mebkeÀuHevee Demeles. ³ee mebmLeelcekeÀ Jele&gUe®es keÀesCel³ee ÒekeÀej®es mJeªHe meeefnl³eke=Àleer}e DeefYeÒesle Deens. leesner ³ee Heefnu³ee Hee³ejerJej DeOeesjsefKele keÀjlee ³esF&}. meeefnl³eke=Àleer®ee DeLe& }eJeCes cnCepes Jee®ekeÀeves leer meeefnl³eke=Àleer l³ee}e Deieesoj®e þeTkeÀ Deme}su³ee. keÀejCe meg}Yelee yengOee keÀesþ}slejer DebleefJe&jesOe o[efJeCeejer keÀuHeveeÒeCee}er DemeC³ee®eer µeke̳elee Demeles. meeefnl³eke=Àleer®³ee Jee®eveÒeef¬eÀ³es®ee SkeÀ cenÊJee®ee GÎsµe meeefnl³eke=Àleer®ee DeLe& }eJeCes ne Demelees. HeCe ns kegÀmegceeûepeeb®³ee keÀefJelesyeÎ} DeeûenHetJe&keÀ cnCelee ³esle veener. meceepee®³ee meebkeÀuHeefvekeÀ HeeleUerJeªve Deelee DeeHeCeebme Òel³e#eeleer} cetle& meceepee®³ee HeeleUerJej Gleje³e®es Deens. efJeµ}s<eCee®³ee ³ee HeeleUerJej meceepeemebyebOeer®eer efJeµ}s<ekeÀ mebkeÀuHevee DeeHeu³ee}e GHe³eesieele DeeCelee ³esles. 6. ³ee}e®e meeefnl³eÒekeÀeje®ee Deeµe³e cnCelee ³esF&}. lej kegÀìgbye DeeefCe veelesmebyebOe ³eeb®³ee Jele&gUe}e efJeµes<e cenÊJe veener. ner DeLe& }eJeC³ee®eer Òeef¬eÀ³ee keÀµeer Ie[le Demeles? Jee®ekeÀ cnCetve ÒeeLeefcekeÀ HeeleUerJej®ee DeLe& DeeHeCe keÀmee }eJele Demelees? mebj®eveeJeeoer meceer#ekeÀebveer ³ee meboYee&le vraisemblance ner mebkeÀuHevee JeeHej}er Deens. ÒeejbYeer `meeefnl³e meceepee®ee Deejmee Demelees' ³ee ÒeeªHee®es efJeJes®eve keÀjleevee ie=nerle Oeju³ee peeCeeN³ee Devegke=Àleer®³ee HeeleUerJejer} ef®e$eCee®es mJeªHe ³ee ogmeN³ee Hee³ejerJej mecepetve I³ee³e®es Deens. ³esLes®e DeeHeu³ee}e efJeefJeOe meeefnl³eÒekeÀejebceOeer} Yesoeb®ee efJe®eejner keÀjeJee }eielees. Deµeer ner mebmLeelcekeÀ Jele&gUs Demeleele. ns HeenCes ³esLes cenÊJee®es þjles. jepekeÀer³e mebyebOeeb®es Jele&tU. l³ee®³ee DeeOeejeJej DeeHeCe Deelee meeefnl³eke=Àleer®³ee Òel³e#e efJeµ}s<eCee®³ee He×leeRkeÀ[s JeUCeej Deenesle. YeesJelee}®³ee Òel³e#eeleer} meceepee®es keÀesCel³ee ÒekeÀej®es ef®e$e meeefnl³eke=ÀleerceOetve meekeÀej nesles.

l³ee Ieìvee p³ee ieefleµeer} meeceeefpekeÀ Òeef¬eÀ³esceOetve efvecee&Ce Pee}su³ee Demeleele. ³ee®e Hee³ejerJej efJeefµeä meeefnl³eke=Àleer keÀesCel³ee mJeªHee®eer keÀuHeveeÒeCee}er Deens. Debeflece efJeµ}s<eCe veJns. keÀLeevekeÀe®es mJeªHe ³ee ieesäer ³esLes cenÊJee®³ee þjleele. meeefnl³eke=Àleer®³ee ªHee®es DeeefCe leb$ee®es efJeµ}s<eCe ner meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³ee mebyebOeeb®³ee mHeäerkeÀjCee®eer eflemejer Hee³ejer cnCelee ³esF&}. l³ee meeceeefpekeÀ HeefjefmLeleer®es efJeµ}s<ekeÀe®es DeekeÀ}ve cenÊJee®es þjles. o[Je}s ies}s}s meeceeefpekeÀ mebyebOeeb®es cetU mJeªHe GIe[s He[t }eieles. lemes®e meeefnl³eke=Àleer®³ee ªHee®³ee efJeµ}s<eCeeceOetve He=ÿmlejeJej ³esT ve efo}s}e. Je®e&mJee®es. keÀeUe®eer iegbHeÀCe. meeves ieg©peeR®³ee keÀeobyeN³eebceO³es leer Deens. Deµee meeefnl³eke=ÀleeR®³ee meboYee&le meeceeefpekeÀ HeefjefmLeleer Devegke=Àleer®ee efJe<e³e Pee}s}er veme}er. keÀesCel³ee meeceeefpekeÀ Ieefìleebvee meeefnl³eke=ÀleerceO³es mLeeve efceUe}s Deens. l³ee meeefnl³eke=ÀleeRveener YeesJelee}®³ee meceepeeµeer pees[lee ³esles. meeefnl³eke=Àleer®³ee ÒekeÀì DeeefCe He=ÿmlejer³e HeeleUerJejer} Deeµe³ee®ee mebyebOe efle®³ee YeesJelee}®³ee meeceeefpekeÀ HeefjefmLeleerµeer peces} eflelekeÀe pees[C³ee®es keÀe³e& ³ee Hee³ejerJej DeefYeÒesle Deens. veeìîeelce mebIe<ee&®eer ®e{leer-Glejleer keÀceeve oeKeefJeC³eemeeþer GHe³eesieele DeeCeu³ee peeCeeN³ee efJeefJeOe Òe³egkeÌl³ee ³ee Hee³ejerJej efJeµ}s<eCee®ee efJe<e³e þjleer}. ªHee®³ee HeeleUerJej. ³ee oesve DeLe&efveCe&³eveebceO³es keÀesCeles mebyebOe ÒemLeeefHele nesleele ns HeenCes ®eewL³ee Hee³ejerJej ³esTve Heesnes®e}su³ee DeY³eemekeÀe®es keÀe³e& Demeles. He=ÿmlejeJej ³esT ve oslee Kees}Jej o[Hetve ìekeÀC³ee®ee Òe³elve kesÀ}s}s Demes keÀenerlejer meeefnl³eke=Àleer®³ee ªHee®³ee efJeµ}s<eCeeletve neleer meeHe[t µekeÀles. efle®³eeµeer pees[eJee }eielees. ®egkeÀer®es µeyo JeeHejCes. Ieìvee Je Hee$es ³eeb®es HejmHejmebyebOe. µeyoeb®es De[KeUCes. p³ee meeefnl³eke=ÀleerceOetve GIe[ meceepeef®e$eCee®eer YetefcekeÀe Iesle}s}er vemeles. DeveskeÀoe meeefnl³eke=Àleer Deeoµe& meceepee®es ªHe OeejCe keÀjles. }³eer®es efJeefµeä ªHe ³eebmeejK³ee ieesäer cenÊJeHetCe& þjleele. keÀesþ}s meeceeefpekeÀ mebIe<e& ef®e$eCee®ee efJe<e³e Pee}s Deensle. keÀesþu³ee meeceeefpekeÀ mecem³eebvee cenÊJee®es mLeeve efceUe}s Deens. Deeµe³ee®³ee meboYee&le meeefnl³eke=Àleer ³esLes. GIe[HeCes meeceeefpekeÀ YetefcekeÀe IesCeeN³ee meeefnl³eke=Àleer ³ee ÒekeÀej®³ee efJeµ}s<eCeemeeþer mees³eer®³ee Demeleele. ³eebceOetve ceveele Kees}Jej o[He}s}s DevegYeJe J³ekeÌle nesle Demeleele DeeefCe efJeefµeä ÒekeÀej®³ee efJeµ}s<eCeeletve ³ee DevegYeJeeb®eer mebieleer }eJelee ³esles Deµeer `ceveesefJeµ}s<eCee'®eer YetefcekeÀe Deens. ³ee®esner mHeäerkeÀjCe keÀjlee ³esles. YeeJekeÀefJeles®³ee meboYee&le Òeefleceeb®eer mebj®evee. meceepeeleer} DebleefJe&jesOeeµeer mebIe<e& keÀjCes ìeUC³ee®ee nsletner ³egìesefHe³eeceeies Demet µekeÀlees. mJeHves. Deµee GIe[ YetefcekeÀe ve IesCeeN³ee meeefnl³eke=ÀleeR®³ee meboYee&lener l³ee p³ee efJeefµeä meeceeefpekeÀ HeefjefmLeleerceO³es efvecee&Ce Peeu³ee Deensle. efveJesokeÀ. }#eJesOekeÀ Ieìveebµeer pees[C³eele efJeµes<e DeLe& vemelees. JeieU}s}e efkebÀJee efJe©efHele kesÀ}e ies}s}e Deeµe³e DeeHeCeebme µeesOelee ³eslees. meceepe DeeefCe meeefnl³eke=Àleer ³eeb®³eeceO³es kesÀJeU Devegke=Àleer®es mebyebOe vemeleele. l³ee mebyebOeebvee Flej HeefjceeCes Demet µekeÀleele ³ee®es Yeeve DeeHeu³ee DeY³eemeHe×leer}e ÒeejbYeeHeemetve Deens. ³ee®es DeekeÀ}ve ³ee Hee³ejerJej DeefYeÒesle Deens. Heefnu³ee oesve Hee³eN³eeb®³ee meboYee&le G}ÁsefKe}su³ee ÒekeÀì DeeefCe He=ÿmlejer³e Deeµe³eeletve ve meebefiele}s}s. meceepej®evesceOeer} cet}Yetle mebIe<e& DeeefCe DebleefJe&jesOe ³ee oesve Deeµe³eeb®³ee leg}vesletve peeCeJet }eieleele. Lees[ke̳eele. meeefnl³eke=Àleer®ee ÒekeÀì Deeµe³e ³esLes efJe®eeje®ee efJe<e³e nesle Demelees. meceepeeves OeejCe kesÀ}su³ee JeemleJee®³ee He}erkeÀ[s peeC³ee®eer ÒeJe=Êeer ³ee ÒekeÀej®³ee ³egìesefHe³eeceO³es Demet µekeÀles. meÊes®es mebyebOe. Lees[er yesmeeJeOe Demeles. ns HetJeea®e meebefiele}s Deens. keÀLeveelce meeefnl³eke=Àleer®³ee meboYee&le efveJesoveHe×leer. leLeeefHe.meceepeekeÀ[s SkeÀ Òeef¬eÀ³ee cnCetve HeeneJes }eieles. ³ee leg}vesceOetve keÀuHeveeÒeCee}er®es DeefmlelJe DeeefCe efJeefµeä ªHe mHeä keÀjlee ³esles. meeefnl³eke=Àleer®³ee DeeefCe meceepee®³ee Demeb%eeb®es ns SkeÀceskeÀebµeer pees[}s peeCes Demeles. cee$e ne mebyebOe DeeefCe l³ee®es mHeäerkeÀjCe ner SkeÀ Hee³ejer Deens. les efle®³eeceOeer} meeceeefpekeÀ DebleefJe&jesOe o[efJeC³eemeeþer meebefiele}s peele Deens. Heefnu³ee oesve Hee³eN³eebJejer} ÒekeÀì Deeµe³e DeeefCe eflemeN³ee Hee³ejerJejer} efJeµ}s<eCeeletve neleer Dee}s}e ªHee®ee Deeµe³e ³eeb®³eeleer} mebyebOeeb®eer leg}vee ®eewL³ee Hee³ejerJej DeefYeÒesle Deens. ³ee efJeµ}s<eCee®ee GÎsµe ªHee®ee Deeµe³e µeesOeC³ee®ee Deens. ³ee efve<keÀ<ee&He³e¥lener DeY³eemekeÀ Heesnes®eC³ee®eer µeke̳elee Demeles. veeìkeÀe®³ee yeeyeleerle ¢µ³eeb®eer iegbHeÀCe. He=ÿmlejeJej meeefnl³eke=Àleer pes keÀener J³ekeÌle keÀjerle Demeles. ³ee®eer DeY³eemekeÀe}e Deme}s}er peeCeerJe ³esLes ie=nerle Oej}s}er Deens. efpe}e ceekeÌme&Jeeoer meceer#ekeÀ `Fefleneme' Demes cnCeleele. meeefnl³eke=Àleerves OeejCe kesÀ}su³ee keÀuHeveeÒeCee}®³ee cegKeJeìîee}e le[s peeC³eeme ÒeejbYe neslees. ÒemLeeefHele keÀuHeveeÒeCee}er}e efJejesOe keÀjCeejer keÀuHeveeÒeCee}er meeefnl³eke=Àleer®³ee ªHeele efvecee&Ce nesT . lejer SkeÀe mJeleb$e mebefnles®³ee mJeªHeele meeceeefpekeÀ HeefjefmLeleer efme× keÀjCes DeeJeµ³ekeÀ Demeles. meeefnl³eke=Àleer®³ee He=ÿmlejer³e Deeµe³eeves o[efJe}s}s µees<eCee®es. JeemleJeeµeer. cee$e ne Deeµe³e efJeefµeä meeceeefpekeÀ HeefjefmLeleerleer} {esyeU. cejeþerleer} DeveskeÀ SsefleneefmekeÀ keÀeobyeN³eebceO³es keÀuHeveeÒeCee}er®es ns ªHe Heene³e}e efceUles.

meeceeefpekeÀ keÀe³e& keÀjC³eeme keÀ}sves efo}su³ee vekeÀeje}e. SsefleneefmekeÀ HeefjÒes#³e Iesleu³eeme SkeÀe DeJemLeskeÀ[tve ogmeN³ee DeJemLeskeÀ[s peeCeejer Dee[J³ee keÀe}js<esJejer} ieleer DeeHeu³ee}e peeCeJeles. ³eeb®³eele lemee megmebJeeo Demet µekeÀlees. meeefnl³eke=Àleer®³ee leUeµeer o[}s}s ngbkeÀej mHeä nesT }eieleele. nUtnUt efveef½ele GefÎäebkeÀ[s nesCeeN³ee yeo}eb®ee ¬eÀce ns meceepe ³ee Òeef¬eÀ³es®es mJeªHe Demeles. Kroeber. London. l³eecegUs meceepe vesnceer®e DeHetCe& DeeefCe ieefleceeve Demelees. SJe{s veeWoJetve þsJeeJesmes Jeeìles. ³ee meboYee&le DeeHeu³ee}e Yee}®ebê vescee[s ³eeb®eer keÀesmeuee DeeþJet µekeÀles. New York. efJeefµeä #eCeer meceepe efmLej Deens DeMeer keÀuHevee kesÀ}er lej meceepeebleie&le ef¬eÀ³eeÒeefleef¬eÀ³eebceOe}er. HeCe meeefnl³ee®³ee meeceeefpekeÀlesyeÎ}®³ee ©{ mee®³eebyeÎ} HegveefJe&®eej keÀje³euee }eJeC³ee®es meeceL³e& ³ee YetefcekesÀle Deens. 000 meboYe& DeeefCe efìHee ë 1. ogmeN³ee Hee³ejerJej Òel³e#eeleer} meceepee®es meene³³e IesTve ner efmLej J³eJemLee ieefleceeve keÀjC³ee®ee Òe³elve DeeHeCe kesÀ}e Deens. meeceeefpekeÀ mebmLeeb®es DeeefCe meceepeeleer} meom³eeb®es efve³eceve keÀjCeejs meceepee®³ee ieefleµeer}les®es ns oesve Oe´gJe nesle. o[He}s}s DebleefJe&jesOe He=ÿmlejeJej ³esT ve³esle ³ee®eer HejekeÀesìer®eer keÀeUpeer meeefnl³eke=Àleer (cnCepes meeefneql³ekeÀ veJns) Iesle Demeles. Rather. meeefnl³eke=Àleer ceie kesÀJeU mecekeÀe}erve meceepeeµeer veJns. efkeÀceeveHe#eer oesvner HeeleȳeebJej yeebOe}s ies}s}s keÀener Het} lejer Demeleele. meeefnl³eke=Àleerceeieer} `DevegHeefmLele keÀejCes' mHeä nesT }eieleele. 9. p. L. “Nor is art social because it derives its material content from society. Alan Swingewood ³eeb®es The Sociology of Literature. 2. it is social primarily because it stands opposed to society. Anthropology. SkeÀ SkeÀkeÀeef}keÀ J³eJemLee cnCetve meceepe mLew³e& ÒeeHle keÀª Heenle Demelees. ³ee oesve ieleeR®³ee HejmHejísoveeletve pes efvecee&Ce nesles l³ee}e®e Fefleneme Demes cnì}s peeles. l³eecegUs Deµee keÀuHeveeÒeCee}er®es DeLe&efveCe&³eve ns DeefleDeLe&efveCe&³eve Deens Demes JeeìC³ee®eer µeke̳elee Demeles. meeceeefpekeÀ DeLe& Demelees. lej Dee[J³ee keÀe}js<esJejerue Òeef¬eÀ³ee cnCetve DeeHeues®e mLew³e& lees efJe®eef}le keÀjerle Demelees. HeCe ÒemLeeefHelee®es meceLe&ve keÀjCeejer keÀuHeveeÒeCee}er ÒekeÀeµeele DeeCeCes ns DeefOekeÀ DeJeIe[ keÀe³e& Demeles. lej keÀeUe®³ee ceeO³eceeletve Heg{s mejkeÀCeeN³ee meceepeÒeef¬eÀ³esµeer veeles pees[t }eieles. keÀefJeles®³ee yeeyeleerle ³ee meboYee&le kesÀµeJemegle.µekeÀles. He=ÿmlejer³e HeeleUerJej®ee Deeµe³e DeeefCe ªHee®³ee efJeµ}s<eCeeletve ÒeeHle nesCeeje Debleëmlejer³e Deeµe³e. efJeefµeä ce³ee&osHe³e¥le ÒemLeeefHeleeµeer Peie[C³ee®³ee nsletves ner keÀuHeveeÒeCee}er efvecee&Ce Pee}s}er Demeles. ³ee®es oµe&ve Ie[Jeles. l³ee #eCee®eer SkeÀkeÀeef}keÀ GYeer ieleer DeeHeu³ee}e peeCeJeles. DeY³eemekeÀeves Iesle}s}e ³ee veel³ee®ee µeesOe cnCepes KeN³eeKegN³ee DeLee&ves meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleer} mebyebOeeb®ee µeesOe Demelees. revised edition. leLeeefHe ceekeÌme&Jeeoer HejbHejsle}s®e efLeDees[esj De@[esveex DeeefCe ÖesÀ[efjkeÀ pescemeve ³eeb®ee ³ee meboYee&le efJeµes<e G}ÁsKe keÀjeJee }eielees. ®eewL³ee Hee³ejerJejer} efJeµ}s<eCeeveblej ³ee `Feflenemee'µeer mebyebefOele Deme}s}s. ¬eÀ³eJemlet nesC³ee®es ìeUtve DeeHe}er mJee³eÊelee peHele meeefnl³eke=Àleer ns meeOet µekeÀles. ³ee meboYee&le Diana Laurenson. l³eeleer} }gkeÀe®e les ieesu[ceeve ³ee ceekeÌme&Jeeoer HejbHejsleer} efJe®eejJebleebyeÎ}®es efJeJes®eve meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³ee mebyebOeebleer} ³eebef$ekeÀ keÀe³e&keÀejCemebyebOe veekeÀeªve meeefnl³ee®³ee meceepeµeem$ee}e He}erkeÀ[s IesTve peeC³ee®es Òe³elve keÀmes Ie[le nesles. meceepe keÀOeerner Debeflece DeJemLesHe³e¥le Heesnes®et µekeÀle veener ³ee®es keÀejCe meceepee®es. Feflenemee®ee. MacGibbon & Kee. DeY³eemekeÀe}e ne OeeskeÀe HelkeÀjeJee }eielees. veeje³eCe megJex ³eeb®eer veeJes Ieslee ³esleele. Harcourt. eflemeN³ee Hee³ejerJejer} ªHeefJeµ}s<eCee®eer ceole IesTve ®eewL³ee Hee³ejerJej DeeHeu³ee}e meceepee®es pes ªHe peeCeJeles les J³eJemLee DeeefCe Òeef¬eÀ³ee ³eeb®³eeleer} ÜbÜelcekeÀ mebyebOeeb®es Deens. ³ee HegmlekeÀele efJeµes<e G}ÁsKe veme}s}s. 1972.10 efle®ee efJemleej DeLee&le®e ³esLes µeke̳e veener. . meeceeefpekeÀ Òeef¬eÀ³es®ee DeeJeepe SsketÀ ³esT }eielees. Jejer} oesvner mJeªHee®³ee keÀuHeveeÒeCee}er®es mJeªHe mHeä keÀjleevee DeY³eemekeÀe}e HeÀejmee $eeme He[le veener. A. keÀuHeveeÒeCee}er®³ee ceeO³eceeletve meceepe DeeefCe meeefnl³eke=Àleer ³eeb®³eeleer} mebyebOeeb®es efJeµ}s<eCe keÀjleevee meeefnl³eke=ÀleerceO³es keÀuHeveeÒeCee}er}e vekeÀej osTve He}erkeÀ[s peeC³ee®eer #ecelee Demet µekeÀles ³ee®esner Yeeve þsJeeJes }eieles.” Demes cnCeCeeN³ee De@[esveexves ner YetefcekeÀe Del³eble ÒeYeeJeer jerleerves ceeb[}er Deens.. efJeµ}s<eCee®³ee Heefnu³ee Hee³ejerJej meceepee®es DeeHeCeebme DeefYeÒesle Deme}s}s ªHe J³eJemLes®es Deens. keÀ}s®³ee mJee³eÊeles}e. meceepe ner SkeÀ J³eJemLee Demeles lemes®e leer SkeÀ Òeef¬eÀ³eener Demeles. efle®ee meboYe& ÒemLeeefHele keÀuHeveeÒeCee}er ne®e Demeu³eecegUs efle®es mJeªHe ÒemLeeefHele keÀuHeveeÒeCee}erves efve³ele kesÀ}s}s Demeles. ns HegmlekeÀ cenÊJee®es Deens. 1948. Brace & Co.

. ³ee Je®e&mJee®es megmHeä ef®e$eCe keÀeobyejerle keÀesþsner ³esle veener. ÒeejbYeer ÒeLeceHeg©<eer efveJesove Del³eble efµemleerves efveJesokeÀe}e pesJe{s efomeles lesJe{îee®es®e ef®e$eCe keÀjerle Demeles. les cegUeletve HeenC³eemeejKes Deens. 5. SkeÀÒekeÀejs yeveiejJee[erJej lees DeeHeues %eeveµeem$eer³e Je®e&mJe ÒemLeeefHele keÀjerle Demelees. Jorge Larrain. 41-6. John B.3. Marxism and Ideology. Aesthetic Theory. The Political Unconscious. Routledge & Kegan Paul. Methuen. London. p. 6. Fredric Jameson. 267-68. Structulist Poetics.. 99. pp. Hutchinson. pp. 7. 55-60. ªHeefJeµ}s<eCeeletve cee$e les peeCeJet }eieles. pp. The Macmillan Press Ltd. 1990. The Concept Of Ideology. 63-78. 1975. pp. 4. p. Thompson. ÖesÀ[efjkeÀ pescemeveves ªHe ner mebkeÀuHevee meeefnl³eÒekeÀejelcekeÀ Jewefµeäîeeb®ee meceeJesµe keÀªve DeefOekeÀ J³eeHekeÀ mJeªHeele JeeHej}s}er Deens. nUtnUt efveJesokeÀ DeefOekeÀ cenÊJeekeÀeb#eer nesle peelees DeeefCe lees GHeefmLele veener Deµee Ieìveeb®es JeCe&vener Òel³e#e Heeefnu³eemeejKes keÀª }eielees. Ibid. ceveesefJeµ}s<eCe DeeefCe mebj®eveeJeeo ³ee eflevner ieesäeRvee SkeÀ$e DeeCetve Del³eble DeHeejbHeefjkeÀ leLeeefHe meeefnl³eJ³eJenejeJej cevees%e ÒekeÀeµe ìekeÀCeejs efJeJes®eve kesÀ}s Deens. Cambridge. Jorge Larrain. London. 9. Flej ªHeefJe<e³ekeÀ efJeµes<ener ³ee efve<keÀ<ee&}e Hegäer osleele. Routledge & Kegan Paul.. London. pp. London. Ideology and Modern Culture. 10. Adorno. ªHee®ee Deeµe³e ner mebkeÀuHevee mHeä keÀjC³eemeeþer yeveiejJee[er ®³ee efveJesovee®es GoenjCe Ieslee ³esF&}. 139. ³ee ûebLeele l³eeves ceekeÌme&Jeeo. 8. 108-09. Polity Press. p. Ibid. 1984 . W. Jonathan Culler. 1979. London. 321. . 1981. 1983. T.

J³ekeÌleer DeeefCe meceepe ³ee oesve Oe´gJeeb®³ee HejmHejebJej HeefjCeece keÀjC³ee®³ee Òeef¬eÀ³esceOetve Jew³eeqkeÌlekeÀlee DeeefCe meeceeefpekeÀlee DeMeer GYe³e HeefjceeCes DemeCeeN³ee ke=Àleer Ie[tve ³esle Demeleele. SkeÀekeÀer DemeCes cnCepes SkeÀìs DemeCes veJns. ne `ceer'. ieeDees efPebieefpe³eeve ne SkeÀ veesyesue Heeefjleesef<ekeÀ efJepeslee ef®eveer uesKekeÀ Deens. ®eerveceOeerue J³eJemLes®³ee celes l³ee®es uesKeve J³eeqkeÌleJeeoer. lees SkeÀekeÀer Deens. ner ©Hes efvecee&Ce keÀjC³eeceOetve `ceer'®eer mepe&veMeeruelee efomeles. lej l³ee®eer jJeeveieer keÀesþu³eener #eCeer leg©bieele nesC³ee®eer Meke̳elee Deens. cnCetve uesKekeÀ `let'uee otj peeC³ee®eer HejJeeveieer oslees. meceepee®es GHeefmLele vemeCes ceeCemeeuee HeÀej keÀeU menve nesle veener. ®eerveceOeu³ee ogie&ce ÒeosMeeletve YeìkeÀlees Deens. l³eecegUs l³ee®³ee uesKeve-ÒekeÀeMeveeJej yeboer Deeuesueer Deens. DeMueerue Demes Deens. megKeogëKeeb®eer osJeeCeIesJeeCe keÀjCes. l³ee®eer `meesue ceeGbìve' veeJee®eer SkeÀ keÀeobyejer Deens.2. `meesue ceeGbìve'®ee efveJesokeÀ vescekesÀ ns®e keÀjlees Deens. efkebÀJee keÀesCeleerner J³ekeÌleer. ®eerve®³ee mebmke=Àleer®ee Je mecekeÀeueerve J³eJemLes®ee MeesOe IesT Heenlees Deens. meenefpekeÀ®e `let'ueener SkeÀekeÀerHeCee peeCeJet ueeielees. ³ee YeìkebÀleerle lees mJeleë®ee. mJeleë®ee MeesOe IesC³ee®³ee Òeef¬eÀ³esceOetve leer SkeÀe meueie DeeefCe mJe³ebHetCe& peiee®eerömeceepee®eer efveefce&leer keÀª Heenle Demeles. `meesue ceeGbìve'ceOeerue Jej Deeuesu³ee Ieìvee¬eÀcee®ee DeeCeKeer SkeÀ DeLe& Deens. ³ee keÀeobyejerceO³es SkeÀ ceer Deens. let. `meesue ceeGbìve'ceOeerue HeefjefmLeleer J³ekeÌleer®³ee yeensj jentve J³ekeÌleerJej efve³eb$eCes ÒemLeeefHele keÀjCeeN³ee meceepee®³ee Òe³elveebceOetve Je ³ee Òe³elveebvee DevegketÀue-ÒeefleketÀue Òeeflemeeo osC³ee®³ee efveJesokeÀ-uesKekeÀe®³ee Òe³elveebceOetve efvecee&Ce Peeueer Deens. lees. efJeMes<eleë keÀueeJeble-uesKekeÀ cnCeefJeueer peeCeejer J³ekeÌleer kesÀJeU mJeleë®ee MeesOe Iesle vemeles. lees mJeleë keÀueeJeble Deens. ³ee efveefce&leerceeies efle®eer DeMeer cetu³eJ³eJemLee Demeles. meceepeefJejesOeer. DeLe&HetCe& DeMeer meeceeefpekeÀ ke=Àleer keÀjlee ³esCes DeMeke̳e nesCes. Demes cnCelee ³esF&ue keÀe³e? DeeHeu³ee `meesue ceeGbìve'®³ee efveJesokeÀe®es®e GoenjCe Heene. ogmeN³eebMeer mebJeeo meeOeCes. l³ee®³ee ³ee Òe³elveelener mecem³ee efvecee&Ce nesT ueeieleele. mebJeeo meeOee³euee keÀesCeerlejer nJes cnCetve lees SkeÀe `let'®eer efveefce&leer keÀjlees. ne `let' cnCepes `ceer'®es®e Òeefleefyebye Deens. yeerefpebieceO³es lees jeefnuee. uesKekeÀ Deens. `meceepe DeeefCe meeefnl³e' ³ee efJe<e³ee®³ee Deveg<ebieeves `meesue ceeGbìve'ceOeuee Jejerue Ieìvee¬eÀce efJeMes<e DevJeLe&keÀ Demee Deens. DeìkeÀ ìeUC³eemeeþer SkeÀekeÀerHeCes lees J³eJemLes®es nele Heesnes®eCeej veenerle DeMee ®eerve®³ee ogie&ce YeeieebceOetve YeìkeÀlees Deens. `meceepe DeeefCe meeefnl³e' ³ee . ceer ner SkeÀe®e `ceer'®eer DeveskeÀ ªHes Deensle. lees pes keÀener efueefnlees les J³eJemLesuee ceev³e nesle veener. Demes ie=nerle Oeª ³ee keÀer lees uesKekeÀe®³ee peeefCeJes®ee ÒeefleefveOeer Deens. meeefnl³e DeeefCe meceepe 1. Demes DeeHeu³eeuee cnCelee ³esF&ue. `let'®es ªHeeblej `lees'ceO³es nesT ueeieles. ³ee®es SkeÀ keÀejCe l³ee®³ee yeensj Demeuesu³ee meceepee®eer GHeefmLeleer ns Deens. pees[eruee keÀesCeerlejer DemeeJes cnCetve `let'keÀ[tve SkeÀ `leer' efvecee&Ce kesÀueer peeles. efJeMues<eCeemeeþer DeeJeM³ekeÀ Demeuesues l³eeb®³eeleerue Deblej veenermes nesT ueeieles. SkeÀekeÀer DemeCes cnCepes YeesJeleeue®³ee ieoejesUeMeer mebJeeo meeOelee ve ³esCes. ³ee®ee DeLe& ³ee J³ekeÌleer®es ns Òe³elve HetCe&HeCes mJe³ebYet DeeefCe mJee³eÊe Demeleele. ceeCemee®eer meceepeele jenC³ee®eer ÒesjCee l³eeceOetve J³ekeÌle nesles. ogmeN³eeb®³ee meboYee&le ke=Àleer keÀjCes ³eebmeejK³ee ieesäeRJej DeeHeues ceeCetmeHeCe DeJeuebyetve Deens. leer. keÀener keÀeUeveblej `ceer' DeeefCe `let' SkeÀceskeÀeb®³ee DeefOekeÀ peJeU ³esT ueeieleele. Demes ceeCemeeuee Jeeìle Demeles. DeeHeu³ee SkeÀekeÀer ÒeJeemeele SkeÀekeÀerHeCeeJej ceele keÀjC³eemeeþer. YeesJeleeue®³ee meceepeepeJeU Demeuesu³ee cetu³eJ³eJemLesHes#ee ³ee J³ekeÌleer®eer cetu³eJ³eJemLee efYeVe DemeC³ee®eerner Meke̳elee Demeles. mebJeeoe®³ee DeeefCe mebyebOeeb®³ee ³ee DeYeeJeeletve `meesue ceeGbìve'®ee efveJesokeÀ-uesKekeÀ mJeleëceOetve peie Ie[Jet Heenlees Deens. l³ee®³ee SkeÀekeÀerHeCeeuee DeHeefjne³e&HeCes YeesJeleeue®³ee meceepee®es meboYe& Deensle.

Demes Jeeìles. les meeefnl³ee®³ee Je Deveg<ebieeves mebmke=Àleer®³ee DeY³eemekeÀe®³ee ¢efäkeÀesCeeletve. ³ee efJe<e³eeyeÎue keÀe³e yeesuelee ³esF&ue. Òemeej ns meeefnl³eeMeer mebyebefOele meJe&®e J³eJenej cetle& DeMee Òel³e#eeleu³ee meceepeeceO³es Ie[le Demeleele. Demes cnCelee ³esles. l³ee leL³eebvee meeefnl³eeY³eemekeÀ cnCetve mHeMe& keÀjC³ee®es mJeeleb$³e DeeHeu³eeuee Demeles. ³ee mecem³ee mees[efJeC³ee®es JesieJesieUs GHee³e mebYeJeleele. ns cetu³eceeHevee®es efvekeÀ<ener meceepeele®e efvecee&Ce Peeuesues Demeleele. cee$e meceepeeefJe<e³eer®eer ner®e efLeDejer ³eesi³e keÀe Deens ³eeyeÎue®ee ³egeqkeÌleJeeo ner ceb[Uer keÀjleele®e Demes veener. meceepee®es mJeªHe keÀe³e Demeles. HeCe ns oesvner ieì p³ee leL³eeb®³ee meboYee&le DeekeÀejeuee Deeuesues Demeleele. DeeHeu³eeHewkeÀer keÀenerpeCe DeefOekeÀ vescekesÀHeCeeves `meceepe' ner mebkeÀuHevee JeeHejleevee efomeleele. cnCepes®e ³esLeerue efJeJes®eve meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOe mHeä keÀjCeejs DemeCeej veener. ³ee®es Yeeve DeLee&le®e ³esLes Deens. mecem³ee mHeä Peeu³ee keÀer GHee³e³eespevee efveef½ele keÀjlee ³esleele. meeefnl³eeoer keÀuee cnCepes l³eebvee l³eeb®³ee meeceûeer®ee Yeeie Jeeìle Demelees. oj#eCeer DeeHeu³eeuee meceepee®ee DevegYeJe ³esle Demelees. ³eekeÀ[s DeeHeCe Òee³eë ogue&#e keÀjlees Deenesle. meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®eer ceeb[Ceer keÀje³e®eer Peeu³eeme keÀer keÀesCel³ee DeY³eemeMeeðeer³e De[®eCeeRvee leeW[ ÐeeJes ueeieles. meceepeeefJe<e³eer®³ee p³ee keÀener He³ee&³eer efLeDejer Demeleele. Flej keÀesþu³eener ceveg<³eÒeeC³eeÒeceeCes uesKekeÀner meceepeele pevceeuee ³eslees. meceepeele DeeHeCe pevceeHeemetve ce=l³etHe³e¥le jenle Demelees. l³ee®³ee ke=Àleeruee l³eecegUs DeLee&le®e meceepee®es meboYe& Demeleele. lej Jee®eve. ³ee J³eJenejeb®es mJeªHe veerì mecepetve IesC³eemeeþer l³eebvee Demeuesues meeceeefpekeÀ meboYe& mHeä keÀªve IesCes iejpes®es Demeles. l³eecegUs l³eebvee meceepeMeeðe efvejLe&keÀ JeeìC³ee®eer Meke̳elee Demeles. leMeer®e leer uesKekeÀe®eer efkebÀJee keÀueeJeblee®eerner veener. uesKekeÀ-keÀueeJebleeb®ee Yej DeelceÒel³e³eeJej Demelees. DeeHeu³eeuee pes efJeJes®eve ³esLes keÀje³e®es Deens. DeLee&le®e ³esLeerue YetefcekeÀe meceepeMeeðe%ee®eer veener. lemes kesÀues lej meceepee®ee meeefnl³eJ³eJeneje®³ee Òel³eskeÀ DebieeMeer DeebleefjkeÀ mebyebOe Demelees. meeefnl³ee®es DeY³eemekeÀ cnCetve DeeHeu³eeuee ³ee oesvner ieìeb®es Deeûen ceev³e keÀjC³ee®eer iejpe veener. cetu³eceeHeve. l³ee®ee J³ekeÌleer®³ee F®íe-DeekeÀeb#eebMeer keÀesCelee mebyebOe Demelees. l³eebveener DeHeefjne³e& Demes meeceeefpekeÀ-SsefleneefmekeÀ meboYe& Demeleele. ÒekeÀeMeve. kesÀJeU uesKekeÀe®ee®e veJns. l³eeb®³eekeÀ[s [esUsPeekeÀ kesÀueer keÀer DeeHeues keÀece meesHes nesles. HeCe meeefnl³ee®³ee meeceeefpekeÀles®es mJeªHe mecepetve IesC³eeceOetve cetu³eceeHevee®es efvekeÀ<e efceUle veenerle. ³ee mHeäerkeÀjCeele meeefnl³e ³ee HeoeHes#ee meceepe ³ee HeoeJej efJeMes<e Yej DemeCeej Deens. efkeÀleer JesieJesieȳee ÒekeÀejebveer yeesuelee ³esF&ue SJe{s®e ³esLes pecesue lesJe{s mHeä keÀje³e®es Deens. Demes ceePes cele Peeuesues Deens. meceepeMeeðe%eebvee meceepeekeÀ[s yengOee Jemlegefveÿ ¢efäkeÀesCeeletve Heene³e®es Demeles. celeYeso efvecee&Ce nesleele les `meceepee'®³ee mJeªHeeyeÎue. iejpe ³eemeeþer. DeeHeu³eeHewkeÀer meJee¥vee®e ³ee ieesäer ceev³e nesleerue. YetefcekesÀuee mceªve keÀje³e®eer Demeles. Jee{lees Je jenlees.efJe<e³ee®es efJeJes®eve keÀjleevee DeeHeu³eeuee ³ee Òeef¬eÀ³es®es DeeefCe efle®³eeceOeerue efÜOe´gJeelcekeÀles®es Yeeve keÀmeesMeerves þsJee³euee nJes. meceepeele peielees. meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOeebyeÎue `keÀe³e yeesueeJes' ³ee®es efoioMe&ve keÀjC³ee®ee nslet ³esLeerue efJeJes®eveele veener. l³eebvee peeCeJeuesu³ee meceepee®³ee efJeefMeä mJeªHeeceeies l³eeb®eer meceepeeyeÎue®eer ÒekeÀì-DeÒekeÀì `efLeDejer' Demeles. ³ee HeefjCeeceeb®³ee ieesUeyesjpesuee DeeHeCe DeveskeÀoe `meceepe' ns veeJe osle Demelees. meceepee®es mLew³e& DeeefCe ieefleceevelee keÀMeer DeekeÀejeuee ³esles. J³ekeÌleer meceepeeuee DeekeÀej osT MekeÀles keÀe³e. efkebÀyengvee leer DeeHeueer iejpe Demeles. keÀer meeefnl³ee®³ee meboYee&le `meceepe' ner mebkeÀuHevee DeeHeCe Del³eble menpelesves JeeHejlees. efle®³ee GHe³eesieeletve DeeHeu³eeuee vescekesÀHeCeeves keÀe³e cnCee³e®es Demeles ns DeeHeu³eeuee megmHeäHeCes þeTkeÀ Demeles®e Demes veener. Deepe®³ee DeeHeu³ee efJeJes®evee®ee Yej ³ee De[®eCeeRJej þsJeuee peeCeej Deens. ne ÒeMve efMeuuekeÀ jenlees®e. keÀoeef®ele cetu³eceeHeveJ³eJeneje®³ee yeeyeleerle Lees[s celeYeso nesC³ee®eer Meke̳elee Deens. DeeHeu³ee YeesJeleeueer Ie[CeeN³ee Ieìveeb®es DeeHeu³ee ceveeJej HeefjCeece nesle Demeleele. ner ieesä ue#eele IesC³ee®eer iejpe Deens. keÀener ueeskeÀ Demes cnCeleerue keÀer yeekeÀer®es meJe& þerkeÀ Deens. ns mecepetve IesC³ee®ee Òe³elve DeeHeCe keÀjCeej Deenesle. DeMee GHee³e³eespeveebyeÎue Deepe Yej efouee peeCeej veener. l³eebleerue efveJe[ DeY³eemekeÀeves l³ee®³ee peyeeyeoejerJej Je l³ee®³ee efJeJeskeÀyeg×eruee. lejerner meceepe cnCepes keÀe³e. mebmke=Àleer®³ee efveefce&leer®³ee meboYee&le meceepee®es keÀe³e& keÀmes ®eeueuesues Demeles DeMee DeveskeÀ . Demes mebyebOe mHeä keÀje³e®es Peeu³eeme meeefnl³eeY³eemekeÀemeceesj keÀesCel³ee mecem³ee GY³ee jenleele. J³ekeÌleer®³ee ceveeJej lees keÀmes keÀe³e& keÀjlees. 2. Kejs celeYeso Jejerue efJeJes®evee®³ee meboYee&le mebYeJele veenerle.

les Òel³eskeÀeuee Demeles. meceepee®es ³esLeerue mJeªHe mebj®eves®es efkebÀJee J³eJemLes®es Demeles. lej efceUCeeN³ee GÊejeb®³ee DeveskeÀlescegUs celeYesoebvee ÒeejbYe neslees. yeewef×keÀ HeeleUerJej ue{efJeues peeleele. meceepeeleerue J³ekeÌleer efkebÀJee J³ekeÌleeR®es mecetn DeMee ÒekeÀejs Flejeb®³ee ke=ÀleeR®ee DeLe& ueeJele DeeefCe Flejebvee DeLe& ueeJelee ³esleerue DeMee ke=Àleer keÀjle meceepeele JeeJejle Demeleele. meceepee®³ee meboYee&le meceepeMeeðe ns keÀe³e& keÀjerle Demeles. Demes cnCelee ³esF&ue. Deelee ns meJee¥vee ceev³e nesF&ue®e Demes veener. l³ee®³ee mHeäerkeÀjCeeJeªve meceepeekeÀ[s . ³ee®³ee yejesyej ogmeN³ee ìeskeÀe®ee ¢efäkeÀesCe cnCepes ceeveJeer HeefjefmLeleer efJe<e³eeruee DeHeefjJele&veer³e. `ceeP³ee YeesJeleeue®es peie keÀmes Deens. efJeMes<eleë meeefnl³eeY³eemekeÀeb®³ee meceepeefJe<e³ekeÀ efJe®eejele HeÀejmes Dee{Utve ³esleele. ogmeN³eeuee mecepet MekesÀue DeMeer ke=Àleer keÀjC³eeceO³es DeeHeues meceepeeefJe<e³eer®es %eeve meeceeJeuesues Demeles. meceepeeleues DeeHeues Jele&ve. meceepeMeeðee®³ee ³ee mJeªHee®³ee keÀe³ee&ceOetve meceepeeefJe<e³eer®eer JesieJesieUer ÒeeªHes efvecee&Ce Peeueer Deensle. efJe<e³eer®³ee HeueerkeÀ[erue meJe&meeOeejCe DeMee efve³eb$eCeebceOetve DeekeÀejeuee ³esle Demeles.' Demes ÒeMve keÀesCeeueener He[t MekeÀleele. Demes celeYeso cejeþerleerue meeefnl³eefJe®eejele. meceepeeyeÎue efJe®eej keÀjCeeje DeY³eemekeÀ DeeCeKeer SkeÀe ÒeMveeuee l³ee®³ee efJeefMeä DeMee ie=nerlekeÀemen meeceesje peele Demelees. Demes cnCelee ³esF&ue. meceepeele peiele Demeleevee meceepee®es keÀener®e %eeve DeeHeu³eeuee vemeles Demes cnCelee ³esCeej veener. Demes efomele veener.ÒeMveebkeÀ[s DeeHeCe ue#e oslees®e Demes veener. kesÀuesu³ee ke=ÀleeRveer. keÀer p³eeb®ee DeLe& DeeHeu³ee YeesJeleeue®³ee Flej J³ekeÌleeRvee mecepet MekeÀlees. lej ogmeje `ce@¬eÀes' HeeleUerJej efJe®eej keÀjlees. `meceepee®³ee mJeªHee®es mHeäerkeÀjCe keÀmes keÀje³e®es' ne lees ÒeMve nes³e. lej DeeHeu³ee efJeJes®eveeuee efoMee jenle veener. meeceeefpekeÀ peie ³ee efJe<e³eeRveer kesÀuesu³ee efJe®eejebveer. ceie Fleke̳ee®e DeeOeejeJej meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleerue DevegyebOe leHeemee³euee keÀe³e njkeÀle Deens? yeekeÀer®³ee efme×evleJ³etnelcekeÀ ÒeeªHeebkeÀ[s ue#e keÀMeemeeþer Ðee³e®es? meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleerue DevegyebOe leHeemeleevee DeeHeCe SkeÀ yeewef×keÀ J³eJenej keÀjle Demelees. DeLe& ueeJeCeeN³ee. l³ee®eer He×leMeerj GÊejs MeesOeC³eemeeþer keÀesCeeueener efLeDejer pevceeuee Ieeuelee ³esles. cee$e oesvner ie=nerlekeÀeb®es efve<keÀ<e& SkeÀceskeÀebMeer pegUJetve Ieslee ³esle veenerle. ns celeYeso meeefnl³e DeeefCe meceepe ³ee oesneWyeÎue®ee efJe®eej DeefOekeÀ DeLe&ieYe& nesC³eeme ceole keÀª MekeÀleele. lesJne `efLeDejer'ceO³es GlejC³eeefMeJee³e He³ee&³e veener. meceepe cnCepes keÀe³e ³ee ÒeMvee®es GÊej Ðee³e®es Peeu³eeme keÀener ieesäer ie=nerle OejeJ³ee ueeieleele. ³ee®eer efveoeve peeCeerJe nesF&ue. DeeHeu³ee ke=Àleer DeLe& ueeJeC³ee®³ee Òeef¬eÀ³esletve efvecee&Ce nesle Demeleele. meceepeele peieleevee yengMeë DeeHeCe DeMee ke=Àleer keÀjerle Demelees. ke=Àleer keÀjCeeN³ee `efJe<e³eeR'veer efceUtve le³eej Peeuesuee Demelees. cee$e ³ee®ee DeLe& ³ee meboYee&leerue `efLeDeje³eefPebie' keÀjC³ee®ee cekeÌlee meceepeMeeðe%eebvee®e efouesues Demelees. lemes Peeues lej meceepeele peieCes DeMeke̳e nesF&ue. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®es DevegyebOe leHeemeleevee meceepee®³ee mJeªHeeyeÎue®³ee ³ee ÒekeÀej®³ee ÒeMveeb®eer GÊejs DeeHeu³eekeÀ[s vemeleerue. ÒeMve meesHee keÀje³e®ee Peeu³eeme ³ee ¢efäkeÀesCeebyeÎue Heefnuee meceepee®ee `cee³e¬eÀes' HeeleUerJej efJe®eej keÀjlees. Demes cnCelee ³esCeej veener. ³ee oesvner Heeleȳee Òel³e#eele DeefmlelJeele Demeleele. l³eeb®eer ceole Iesleueer lej meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleerue mebyebOe MeesOeCes ns yejs®e DeJeIe[ keÀece Deens. DeLe& ueeJeCeeN³ee meceepemeom³eeuee Deûe¬eÀce osC³eele Deeuesuee Deens.' `l³eele ceePeer peeiee keÀe³e Deens. ne meceepeeefJe<e³eer®ee `Jemlegefveÿ' ¢efäkeÀesCe nes³e. efveJe[ ³ee ieesäeRvee ³ee ¢efäkeÀesCeeceO³es keÀener®e mLeeve vemeles. `meceepe keÀesCel³ee IeìkeÀebveer efceUtve yeveuesuee Demelees' ³ee ÒeMvee®es GÊej MeesOeleevee oesve ÒekeÀej®³ee ie=nerlekeÀeb®ee efJe®eej kesÀuee peelees. cnCetve ³ee ¢efäkeÀesCeeuee `%eele=efveÿ' cnCelee ³esles. nslet. efle®³eeceO³es ke=Àleer keÀjCeeN³ee. ³eeuee®e meceepeeefJe<e³eer®es `keÀe@ceve-mesvme' %eeve cnCelee ³esF&ue. efJe<e³eer®eer F®íe. DeeHeCe Jej pes meceepeeefJe<e³eer®³ee `keÀe@ceve-mesvme' %eeveeefJe<e³eer®es ÒeeªHe Heeefnues. cnCetve l³eeuee Jeeì Hegmee³e®eer. Demes cnCelee ³esF&ue. MesJeìer `efLeDejer' cnCepes Ieefìleeb®ee DeLe& ueeJeC³eemeeþer. Jej p³ee meceepeeefJe<e³eer®³ee `keÀe@ceve-mesvme' %eeveeefJe<e³eer DeeHeCe yeesueuees. l³eele meceepe ne efJe®eej keÀjCeeN³ee. meceepeMeeðeeves ns keÀece efMemleerves kesÀuesues Deens. ³ee ÒeMveeb®eer GÊejs osC³ee®ee Òe³elve kesÀuee. cee$e ke=Àleer keÀjCeeN³ee Je DeLe& ueeJeCeeN³ee meceepemeom³eeb®³ee ke=ÀleeRJej mebj®evee cnCetve meceepe keÀener efve³eb$eCes ueeolees keÀe ³ee ieesäeruee cenÊJe efceUeuesues veener. 3. l³eeb®³ee DeLee&®es DeeCeKeer SkeÀoe DeLe&efveCe&³eve keÀjC³ee®ee Òe³elve `efLeDejer' keÀjerle Demeles. ³esLeerue J³ekeÌleer mJeleë®es efveCe&³e IesC³eele me#ece Deensle. ³ee ÒekeÀej®³ee J³eJenejele ìeUt cnìues lejer efme×evleJ³etnelcekeÀlee ìeUlee ³esle veener. l³eeletvener meceepeeefJe<e³eer®eer SkeÀ `efLeDejer' efvecee&Ce keÀjlee ³esles. keÀuHeveebveer. ueeJeuesu³ee DeLee¥veer DeekeÀejeuee ³esle Demeles. ns ue#eele Iesleu³eeveblej De[®eCeer ue#eele ³esT ueeieleele. Ieefìles mHeä keÀªve IesC³eemeeþer kesÀuesues meeOeejCeerkeÀjCe nes³e.

Jemlegefveÿ DeeefCe J³eeqkeÌleJeeoer ³ee pegUCeerletve meceepeeefJe<e³eer®eer eflemejer YetefcekeÀe efme× nesles. mepeerJe efìketÀve jeefnues lej DeLee&le®e DeJe³eJener efìketÀve jenleele. . l³ee DeJe³eJeeves l³ee®es keÀe³e& keÀjCes mepeerJe efìketÀve jenC³eemeeþer DeeJeM³ekeÀ Demeles. Yeeue®ebê vescee[s ³eeb®eer meceepe Je mebmke=Àleer ³eebefJe<e³eer®eer YetdefcekeÀe keÀenerMeer ³ee ÒekeÀej®eer Deens. leLeeefHe. megjef#eleles®³ee ceesyeou³eele leer ³ee leg©bieele megKeeves DeeefCe ceeveeves jenle Demeles. GoenjCeeLe&. ³eemeeþer ogmeN³eeb®ee GHe³eesie keÀmee keÀªve Ieslee ³esF&ue ³ee ¢efäkeÀesCeeletve J³ekeÌleer®³ee Jele&vee®es mHeäerkeÀjCe kesÀues peeles. l³eemeeþer DeeJeM³ekeÀ Demeuesueer meeOeves keÀMeer efceUJelee ³esleerue. HeCe leer meceepeeves DeeefCe mebmke=Àleerves efouesu³ee DeeosMeebvee Devegmejle peiele Demeles. meceepeIeìkeÀeb®³ee meeHes#elesves DeefmlelJeele ³esCeejer %eele=efveÿ-Jemlegefveÿ ner SkeÀ pees[er.. ³ee ÒeeªHeeceO³es J³ekeÌleer ner meceepe DeeefCe mebmke=Àleer ³eebveer le³eej kesÀuesu³ee leg©bieeleerue kewÀoer Demeles. DeeHeu³ee ke=ÀleeRvee nJeer leer efoMee osC³ee®es meeceL³e& J³ekeÌleerceO³es Demeles DeMeer ceeb[Ceer keÀjlee ³esles. ³eekeÀ[s l³eeb®es ogue&#e nesles.' Demes ce0 meg0 Heeìerue cnCeleele. ³ee pegUCeerceOetve Heent ueeieuees keÀer meecetefnkeÀ DeMee efve³eecekeÀ mJeªHee®³ee J³eJemLeskeÀ[tve meceepee®es meb³eespeve nesle Demeles. %eele=efveÿJ³eeqkeÌleJeeoer ³ee pegUCeer®³ee DeemeHeemener ve efHeÀjkeÀCeeN³ee DeY³eemekeÀebvee uesKekeÀe®es keÀe³e keÀje³e®es ne ÒeMve He[uesuee Deens. Demes cnCelee ³esles. ne `J³eeqkeÌleJeeoer' ¢efäkeÀesCe cnCelee ³esF&ue.ceeCemes HejmHejebMeer mebyebOe meeOetve peieleele leer DeeHeues efnlemebyebOe peesHeemeC³eemeeþer. DeMee oesve pees[îeeb®³ee HejmHejmebyebOeebceOetve efJeefMeä DeY³eemekeÀe®eer meceepeefJe<e³ekeÀ mebkeÀuHevee efme× nesles. meceepeekeÀ[s ³esLes meWefê³e mepeerJee®³ee ¢efäkeÀesCeeletve Heeefnues peeles. ne `meceûeleeue#³eer' ¢efäkeÀesCe nes³e. ner efJe®eeje®eer SkeÀ efoMee nes³e. ner JemlegefmLeleer ue#eele Iesleueer lej efveoeve meeefnl³ee®³ee DeY³eemekeÀeuee lejer ne ¢efäkeÀesCe menpelesves G[Jetve ueeJelee ³esCeej veener. ³eele MebkeÀe veener. efJe®eejeb®eer meecetefnkeÀ J³eJemLee efkebÀJee J³ekeÌleer efpe®³eele DeveskeÀebmen menYeeieer nesle Demeles leer YeeweflekeÀ HeefjefmLeleer ³ee ¢efäkeÀesCee®³ee uesKeer cenÊJee®eer þjles. Òel³eskeÀ DeJe³eJeeuee l³ee®es Demes vescetve efouesues keÀe³e& Demeles. ³ee ¢efäkeÀesCeeuee DeefYeÒesle Demeuesueer J³ekeÌleer JewefMeäîeHetCe& DeeefCe efveefce&efle#ece Demeles.. lej ceeveJeer J³ekeÌleer meeceeefpekeÀ peiee®eer efveefce&leer keÀjC³eele me#ece Deens. lesJne meceepeeefJe<e³eer®ee Jejerue ¢efäkeÀesCe®e l³eebvee DeefYeÒesle Demelees. ³ee YetefcekesÀceOeueer J³ekeÌleer DeeHeu³ee iejpee YeeieefJeC³ee®³ee yeeyeleerle efnMesyeerHeCeeves Jeeiele Demeles. meceûeleeue#³eer DeeefCe %eele=efveÿ DeMeer pegUCeerner Meke̳e Deens. Je ³ee J³eJemLes®³ee DeeosMeeÒeceeCes JeeieC³eele J³ekeÌleer®es Yeues Demeles. Demes cnCelee ³esles. ³ee YetefcekesÀleerue J³ekeÌleer efle®³ee meeceeefpekeÀ-DeeefLe&keÀ-SsefleneefmekeÀ mLeevee®eer Je HeefjefmLeleer®eer yeUer Demeles. ³ee efnMesyeerHeCee®es ogmejs veeJe efJeJeskeÀefveÿe Demes Deens. %eele=efveÿ Je J³eeqkeÌleJeeoer ns ¢efäkeÀesCe pees[ues iesues. ³esLes J³ekeÌleeruee peeiee Demeles. cee$e ner mebkeÀuHevee l³eebveer JeejbJeej GHe³eesefpeuesu³ee DeeefoyebOeelcekeÀ meceer#es®³ee ®eewkeÀìerle yemet MekeÀle veener. J³ekeÌleer®es ns nslet HeÀueêtHe nesC³eemeeþer efmLej DeMee mebmLeelcekeÀ ®eewkeÀìer®eer iejpe Demeles. ns ue#eele ³essles. Demes cnCelee ³esles. l³ee®ee JemeenleJeeoeMeer mebyebOe pees[uee peelees. efJe®eeje®eer efJe©× ìeskeÀe®eer efoMee J³ekeÌleerkeÀ[s veJns lej meceepee®³ee meceûeleskeÀ[s ue#e JesOeles. efle®³ee JewefMeäîeHetCe&les®ee efJe®eej DeeHeu³eeuee keÀjeJee ueeielees.HeenC³ee®³ee ¢efäkeÀesCeeleerue DeeCeKeer keÀener Yeso mHeä nesT ueeieleele. meceepee®ee Òel³eskeÀ IeìkeÀ mepeerJee®³ee SKeeÐee DeJe³eJeemeejKee Demelees. meceûeleeue#³eer DeeefCe Jemlegefveÿ ³ee pegUCeerletve meceepeefJe<e³ekeÀ efme×evleJ³etneyeÎue®ee ®eewLee ¢efäkeÀesCe efvecee&Ce neslees. meeefnl³eJ³eJenejeleerue uesKekeÀe®ee efJe®eej keÀjerle Demeleevee DeHeefjne³e&HeCes uesKekeÀ ³ee J³ekeÌleer®³ee mepe&veMeerueles®ee. Lees[ke̳eele. ³ee ¢efäkeÀesCeeleerue Jemlegefveÿs®es Debie ³ee mebmLeelcekeÀ ®eewkeÀìerletve efve<HeVe nesles. DeeHeues peemleerle peemle efnle keÀmes meeOelee ³esF&ue. DeeHeu³eekeÀ[s J³eeqkeÌleJeeoer ¢efäkeÀesCeekeÀ[s HeeHe cnCetve®e Heeefnues peeles. %eele=efveÿ DeeefCe J³eeqkeÌleJeeoer ³ee meb%eebveer o®eketÀve pee³euee nesles. lej meceepemJeªHee®³ee mHeäerkeÀjCee®³ee Debieeves DeefmlelJeele ³esCeejer J³eeqkeÌleJeeoer-meceûeleeue#³eer ner ogmejer pees[er. `³esLes DeeHeCe p³ee meceepe ³ee mebkeÀuHevesefJe<e³eer yeesuele Deenesle lees meceepe cnCepes ceeCemeeb®es Flej ceeCemeebyejesyej®es mebyebOe efve³ele keÀjCeejer SkeÀ J³eJemLee nes³e. ieesu[ceevemeejK³ee ceekeÌme&Jeeoer DeY³eemekeÀeuee ³ee ÒeMveeJej Jew®eeefjkeÀ le[pees[er keÀjerle GÊej MeesOeeJes ueeieues Deens. leer efvemeiee&leerue JemletbmeejKeer vemeles. l³eeletve®e meceepe DeefmlelJeele ³eslees. ne ¢efäkeÀesCe meeceeefpekeÀ Jele&vee®³ee cegUeMeer Demeuesu³ee YeeweflekeÀ mebj®eveebvee Deûe¬eÀce oslees. ner mebj®eveelcekeÀ HeefjefmLeleer J³ekeÌleer®ee efleuee nJee . ner J³ekeÌleer mJele뮳ee Jele&veeuee DeLe& osle Demeles DeeefCe ³ee DeLee&Jej efle®eer ke=Àleer DeJeuebyetve Demeles. meeceeefpekeÀ peieeceO³es menYeeieer nesCeeN³ee Òel³eskeÀ J³ekeÌleer®³ee JewefMeäîeHetCe&lesJej meeceeefpekeÀ peiee®eer efveefce&leer DeJeuebyetve Demeles. cnCetve®e les osMeJ³eJemLes®eer DeeefCe peeefleJ³eJemLes®eer YeueeceCe keÀª MekeÀleele.

ef®ejHeefjef®ele DeLe&HetCe&lesyeÎue meeMebkeÀlee efvecee&Ce nesleele. ³eekeÀ[s mees³eermkeÀj ogue&#e keÀjlees. DeeHeu³ee GHe¬eÀceebJej efve³eb$eCe ÒemLeeefHele keÀªve l³eeb®³eele meceleesue efvecee&Ce keÀjles. Demes cnìues peeles. meceepe SkeÀ®e Demelees. ³ee ¢efäkeÀesCeevegmeej meceepee®eer SkebÀoj j®evee Heg©<eÒeOeeve. meceepeeefJe<e³eer®ee Òel³eskeÀ ¢efäkeÀesCe meceepee®es DeeefCe mebmke=Àleer®es DeeHeeHeu³ee Hejerves DeLe&efveCe&³eve keÀjerle Demelees. l³eebvee DeeHeCe yeepetuee þsJet ³ee. J³eJemLes®eer Hegvej&®evee keÀªve ³eesi³e ÒekeÀej®es peie DeefmlelJeele DeeCelee ³esles. DeeHeues Dee³eg<³e DeLe&HetCe& keÀjC³eemeeþer J³ekeÌleer meebmke=ÀeflekeÀ ef®evneb®eer efveefce&leer keÀjles. leer mJeleëHeemetve ogjeJeles. ³ee ÒeMvee®ee iebYeerjHeCes efJe®eej kesÀuee. ner YetefcekeÀe keÀener %eeveelcekeÀ peyeeyeoeN³ee DeeHeu³eeJej ìekeÀle Demeles. DeeHeu³ee ¢efäkeÀesCeeuee He³ee&³e þª MekeÀleerue Demes ¢efäkeÀesCe Demet MekeÀleele. l³eeb®³ee celes J³eJemLee SJe{er GHekeÀejkeÀ vemeles. ner ieesä DeeHeCe ue#eele I³ee³euee nJeer. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleerue DevegyebOe leHeemeleevee `mebmke=Àleer' ner mebkeÀuHevee ìeUlee ³esle veener. keÀesþueener ¢efäkeÀesCe mJeerkeÀejuee keÀer keÀener ce³ee&oe He[leele. Deelee DeeHeu³eeuee meeefnl³eekeÀ[s JeUe³e®es Deens. DeY³eemekeÀeves kesÀuesueer ¢efäkeÀesCee®eer efveJe[ ³ee¢eq®íkeÀ vemeles. mebmke=Àleer®es mJeªHe meceepeekeÀ[s yeIeC³ee®³ee ¢efäkeÀesCeevegmeej yeoueles. meceepee®³ee mebj®eves®ee. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®ee DeY³eeme keÀje³e®eer F®íe DemeCeeN³ee meeefnl³eeY³eemekeÀeves keÀe³e keÀje³e®es? keÀesþueener ¢efäkeÀesCe mJeerkeÀejuee lejer owvebefove Heefj®e³ee®es peie JesieUs Jeeìt ueeieles. J³eJemLes®³ee yeg[eMeer Demeuesues Mees<eCe GIe[keÀeruee DeeCet Heenleele. keÀener peyeeyeoeN³eener ³esleele. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³ee oesve HeoebHewkeÀer meceepe ³ee Heefnu³ee HeoeJej ³esLes DeefOekeÀ Yej osC³eele ³esCeej Deens. HejbHejsves DeeHeu³eeHe³e¥le Heesnes®euesu³ee ³ee mebmke=Àleer®ee pemee®³ee lemee mJeerkeÀej ³ee ¢efäkeÀesCeeleerue J³ekeÌleer keÀjles®e Demes veener. efveoeve leer leMeer vemeeJeer Demes DeeHeCe cnCet MekeÀlees. leer . meeceeefpekeÀ Yesoeb®ee HejeceMe& Iesle Demelees. les Demes meg®eJeleele keÀer DeeHeCe Òel³e#eele GHeefmLele Demeuesu³ee meceepeJ³eJemLes®ee SkeÀ Yeeie Demelees. meeefnl³eeYeesJeleer mJe®í meerceejs<ee DeeKetve IesTve SkeÀ mJeleb$e %eeveMeeKee cnCetve meeefnl³ee®ee DeY³eeme keÀª HeenCeejs DeY³eemekeÀ meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleerue DevegyebOe leHeemeC³ee®³ee Yeeveie[erle He[le veenerle. YeeweflekeÀ HeefjefmLeleeruee ceev³e Demeuesu³ee mebyebOeebceO³es efleuee DeHeefjne³e&HeCes ÒeJesMe keÀjeJee ueeielees. Demes meJe&meeOeejCe efJeOeeve keÀjlee ³esF&ue. Jej mHeä kesÀuesu³ee meceepeefJe<e³ekeÀ efme×evleJ³etne®³ee Jeie&JeejerkeÀ[s Heeefnues keÀer l³eeb®eer DeeCeKeer SkeÀ Jeie&Jeejer keÀjC³ee®ee ceesn neslees. GoenjCeeLe&. ns ÒeLece®e mHeä kesÀues nesles.lemee GHe³eesie keÀªve Iesle Demeles. Lees[ke̳eele. ³ee DeHeefjne³e&lescegUs J³ekeÌleerceOeerue mepe&veMeeruelee veä nesles. ceekeÌme&Jeeoer HejbHejsle KetHe efJeefJeOelee Demeueer lejer ceekeÌme&Jeeoer meceer#ekeÀeb®ee meceepeeefJe<e³eer®ee ¢efäkeÀesCe ³ee mJeªHee®ee Demelees. meJe&meeOeejCeHeCes SKeeÐee ¢efäkeÀesCeeuee DeeHeues cnìues keÀer DeeHeues [esUs DeeHeCe PeeketÀve Ieslees. meceepeele JeeJejCeeN³ee J³ekeÌleeR®³ee efkebÀJee J³eeqkeÌlemecetneb®³ee %eevee®es DeeefCe Ye´cee®es mJeªHe mHeä keÀª Heenle Demelees. efHele=meÊeekeÀ ¢efäkeÀesCeeletve Peeuesueer Deens. efle®³eeletve meceepeefJe<e³ekeÀ keÀener leL³es DeeHeu³eeuee peeCeJeC³ee®eer Meke̳elee Demeles. DeueerkeÀ[®³ee keÀeUele efJeMes<e ÒeYeeJeer þjuesu³ee meceepeeefJe<e³eer®³ee ðeer-Jeeoer YetefcekeÀebHewkeÀer keÀener YetefcekeÀe ³ee ¢efäkeÀesCee®³ee peJeU ³esCeeN³ee Deensle. keÀejCe meeefnl³e ns mebmke=Àleer®ee®e SkeÀ Yeeie Demeles. HeCe meeceeefpekeÀ JeemleJee®³ee efJeefJeOe ªHeeb®es efveOee&jCe JesieJesieȳee ¢efäkeÀesCeebceOetve nesle Demeles. meceepeeefJe<e³eer®ee DeeHeuee ¢efäkeÀesCe®e JewOe keÀe Deens ³ee®es meceLe&ve keÀjC³ee®eer peyeeyeoejerner DeeHeu³eeJej ³esles. ³ee ef®evneb®eer J³eJemLee efvecee&Ce nesles DeeefCe leer Heg{erue efHe{erkeÀ[s Heesnes®eJeueer peeles. efJeefJeOe ¢efäkeÀesCeeb®es SkeÀceskeÀebMeer pegUles®e Demes veener. meceepeeleerue meÊes®³ee mebyebOeebvee megmHeä keÀª Heenle Demelees. mlejerkeÀjCee®ee. ³ee yeeyeleerle mebûeenkeÀ Je=Êeer oeKeJeCesner DeJeIe[ Demeles. DeeCeKeer keÀener ¢efäkeÀesCe (efJeMes<eleë Heefnuee) meeceeefpekeÀ peieeuee iesuesues le[s J³ekeÌleeR®³ee `mJe'ves Yeªve keÀe{t Heenleele. J³ekeÌleer®³ee meeceeefpekeÀ ke=Àleerceeieerue nslet mHeä keÀª Heenle Demelees. ³ee ¢efäkeÀesCeeletve meceepee®ee Fefleneme ne meceepee®³ee cetueYetle mebj®eveeb®ee DeeefCe YeeweflekeÀ HeeleUerJejerue mebyebOee®ee Fefleneme Demelees. DeeHeCe ³ee peyeeyeoeN³ee DeeefCe ner leL³es megmebieleHeCes Hesuelees keÀe ne HeÀej cenÊJee®ee ÒeMve Deens. DeeCeKeer keÀener ¢efäkeÀesCe (efJeMes<eleë ®eewLee) meceepeekeÀ[s SkeÀ mebIe<e& cnCetve Heenleele. les J³eJemLesceOeuee mebj®eveelcekeÀ ieeWOeU MeesOet Heenleele. 4. lej DeeHeuee meceer#eeJ³eJenej mew×eefvlekeÀ ¢efäkeÀesCeeletve ÒeieuYe nesC³eekeÀ[s HeeJeues ìeketÀ MekesÀue. ³eeJej efJeéeeme þsJee³euee meebieleele. ³eeleerue keÀener ¢efäkeÀesCe (ogmeje Je eflemeje) meceepeekeÀ[s SkeÀ J³eJemLee cnCetve Heenleele. meceepeekeÀ[s HeenC³ee®³ee %eele=efveÿ-J³eeqkeÌleJeeoer ¢efäkeÀesCeeÒeceeCes mebmke=Àleer®³ee mepe&vee®es keÀe³e& J³ekeÌleerkeÀ[s peeles. ³esLeerue J³ekeÌleeruee efveJe[ keÀjlee ³esle veener. efuebieYeeJeeletve efvecee&Ce Peeuesues meÊes®es mebyebOe meceepej®eves®³ee cegUeMeer Deensle. ³ee efveJe[erceeies DeY³eemekeÀe®eer meceepeefJe<e³ekeÀ YetefcekeÀe Demeles. ner J³eJemLee DeeHeu³ee GHe¬eÀceeb®es mebj#eCe keÀjles.

meceepe DeeefCe mebmke=Àleer ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®es ÒeeªHe Debefleceleë DeeHeu³ee meceepeefJe<e³ekeÀ YetefcekesÀMeer efveie[erle Demeles. meeefnl³eke=Àleer®³ee ªHeefJeMues<eCeeuee keÀener®e mLeeve efceUle veener. GoenjCeeLe&. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleerue mebyebOeebvee JesieJesieȳee Heeleȳee DemeC³ee®eer Meke̳elee DeeHeCe iebYeerjHeCes ue#eele I³ee³euee nJeer. meceûeleeue#³eer-Jemlegefveÿ pegUCeerletve mebmke=Àleer DeeefCe meeefnl³e YeeeweflekeÀ HeeleUerJejerue GlHeeovemebyebOeeb®ee keÀuHeveeÒeCeeueer³egkeÌle DeeefJe<keÀej þjlees. Heefnueer HeeleUer ner meeefnl³ee®³ee mebmLeelcekeÀ J³eJenejeletve efme× nesles. l³ee®³ee ³ee YetefcekesÀcegUs keÀoeef®ele l³eeves efueefnuesu³ee meeefnl³eke=Àleer®es ¬eÀ³ecetu³e Jee{C³ee®eerner Meke̳elee Demeles. keÀenerlejer veJeue Ie[tve cejeþerleerue yeN³ee HegmlekeÀe®eer efJe¬eÀer meÐee®³ee leermeHeì Jee{ueer. meeefnl³e ner SkeÀ meeceeefpekeÀ mebmLee Deens. meeefnl³ee®³ee ³ee cenÊJee®³ee HeefjceeCeeuee JeieUtve meeefnl³ee®es meeceeefpekeÀ meboYe& MeesOet iesu³eeme neleer HeÀejmes keÀener ueeiele veener. Demes ie=nerle Oeje³euee nJes. ceer ceuee nJes lemes®e efueefnCeej' DeMeer YetefcekeÀe IesCeeje uesKekeÀner MesJeìer Jee®ekeÀemeeþer DeeefCe yeepeejHesþsmeeþer efuenerle Demelees. ner ieesä ®eebieueer®e Deens. ³ee ¢efäkeÀesCeeletve Heent iesu³eeme meeefnl³eeefJe<e³eer®eer DeveskeÀ cenÊJee®eer DeekeÀueves neleer ueeieleele. ÒekeÀeMekeÀ. yeepeejHesþ (Deieoer cejeþer HegmlekeÀeb®eerner yeepeejHesþner) ³ee ogue&#e keÀjC³eemeejK³ee ieesäer veenerle. l³eecegUs Kejs lej yeepeejHesþs®es o[HeCe vemeu³eecegUs ®eebieueer HegmlekesÀ efvecee&Ce nesC³ee®es ÒeceeCe Jee{e³euee nJes. lesLesner o[uesu³ee ieesäer yeN³ee®e Demet MekeÀleele. Òel³eskeÀ meeefnl³eke=ÀleerceO³es efle®es meceepeeMeer Demeuesues mebyebOe megmHeäHeCes ÒekeÀì Peeuesues Demeleele. ³esLes ®e®ee& kesÀuesueer vemeueer lejer l³eeceeies meceepe DeeefCe mebmke=Àleer ³eeb®³ee efJe<e³eer®ee efveef½ele ¢efäkeÀesCe Deens. meeefnl³eke=Àleer efuentve Peeu³eeJej leer keÀesCeerlejer Òeefme× keÀjerle Demeles. yeepeejHesþs®es meeefnl³eeJej nesCeejs HeefjCeece efJeefJeOe ÒekeÀej®es Demet MekeÀleele. oefuele meeefnl³eeceOetve ÒemLeeefHele meceepeJ³eJemLes®eer efJeêesner ef®eefkeÀlmee kesÀueer peeles. Kejs cnCepes leer efvecee&Ce nesleevee®e efle®³eeceO³es ¬eÀ³eJemlet nesC³ee®³ee Meke̳elee meeceeJeuesu³ee Demeleele. ³esLes leer ¬eÀ³eJemlet cnCetve DeefmlelJeele ³esles. cejeþerleerue uesKekeÀ Deepe GHeefpeefJekesÀmeeþer HegmlekeÀeb®³ee efJe¬eÀerJej DeJeuebyetve jent MekeÀle veener. Demes cnCelee ³esCeej veener. pesLes les megmHeäHeCes ÒekeÀì Peeu³eemeejKes Jeeìleele. meeceeefpekeÀles®³ee keÀ#esle peesHe³e¥le DeeHeCe meceûe meeefnl³eke=ÀleeRvee Kes®etve DeeCele veener. . ns HeenCes ner DeeHeueer peyeeyeoejer Demeles. Demee ûen keÀªve IesCes ³eesi³e veener. meceûeleeue#³eer-%eele=efveÿ DeeefCe Jemlegefveÿ-J³eeqkeÌleJeeoer ³ee oesvner ÒekeÀej®³ee pegUC³eebceOetve efme× nesCeeN³ee ¢efäkeÀesCeebvegmeej mebmke=Àleer SKeeÐee meceepee®eer peieC³ee®eer efJeefMeä He×leer þjles. Heefnueer ieesä ner keÀer meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³ee keÀenerSkeÀ mebyebOe Demelees. Demes cnCelee ³esCeej veener. ner ieesäner DeeHeCe O³eeveele I³ee³euee nJeer. KetHe ueeskeÀ HegmlekesÀ efJekeÀle IesTve Jee®et ueeieues lej cejeþerleerue uesKekeÀ DeefOekeÀ ®eebieues efuent ueeieleerue. ³ee ¢efäkeÀesCeeletve keÀener ieesäer mHeäHeCes ceeb[eJ³eeMee Jeeìleele. meeefnl³ee®ee mebmLeelcekeÀ HeeleUerJejerue J³eJenej efJeefMeä HeefjefmLeleerceO³es keÀesCel³ee efoMesves peelees Deens ³ee®es meeJeOeHeCes efvejer#eCe keÀjC³ee®eer iejpe Deens. les keÀUle veener. Demes nesleevee efomele veener. HeCe SKeeÐee meeefnl³eke=Àleerves DeMeer keÀener meeceeefpekeÀ YetefcekeÀe Iesleueer veener. ³ee ceb[UeR®³ee neleele mebmke=Àleer DeeefCe meeefnl³e meeHe[ues lej l³eeb®ee GHe³eesie meceepeMeeðee®es DeeefCe ceeveJeJebMeMeeðee®es meeOeve cnCetve nesC³ee®eer Meke̳elee DeefOekeÀ Deens. `ueeskeÀ iesues Ke·³eele. Jee®ekeÀ. ns ÒeeªHe meeefnl³eJ³eJeneje®eer DeLe&HetCe&lee mHeä keÀª MekeÀles keÀer veener. efle®³eeJej yeepeejHesþs®es efve³eb$eCe ÒemLeeefHele nesles. meeQo³e& DeeefCe meeceeefpekeÀlee ³eeb®³eeceO³es Yeeb[Ce Deens. DeeefCe les JewOe mebyebOe Demeleele. GoenjCeeLe&. efkeÀceeve oesve Heeleȳee meg®eJeeJ³eeMee Jeeìleele. ÒeefleYeeJeble keÀJeer DeeefCe l³ee®eer veJeesveJeesvces<eMeeefueveer ÒeefleYee ³ee jesceBefìkeÀ efceLeceeies mebmke=ÀleeryeÎue®ee ne®e ¢efäkeÀesCe Deens. Deieoer ìeskeÀe®³ee J³eeqkeÌleJeeoer YetefcekeÀebvee efkebÀJee meeefnl³eefJe<e³ekeÀ mJee³eÊeleeJeeoer YetefcekeÀebveener meeceeefpekeÀles®ee meboYe& Demelees. yeepeejHesþs®eer efJeefMeä ceeieCeer HegjefJeC³eemeeþer uesKeve-keÀejKeeveener efvecee&Ce nesC³ee®eerner Meke̳elee Deens. Demes DeveskeÀ ueeskeÀebvee keÀe Jeeìles. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®es {esyeU HeeleUerJej®es efJeMues<eCe kesÀues peeles lesJne Heefnuee yeUer meeefnl³eke=Àleer®³ee meeQo³ee&lceles®ee peelees. leesHe³e¥le meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®eer J³eeefceÞelee DeeHeu³ee ue#eele ³esCeej veener. Demes Kee$eerves cnCelee ³esCeej veener. GoenjCeeLe&. Demes DeeHeCe ie=nerle OejCeej Demet lej lees meJe& ÒekeÀej®³ee meeefnl³eke=ÀleeRMeer Demelees.HeejbHeefjkeÀ mebmke=ÀleerceO³es veJeer Yej Ieeueles. meeceeefpekeÀ ¢efäkeÀesCeeletve keÀenerSkeÀ YetefcekeÀe IesCeeN³ee meeefnl³eke=ÀleeR®es meceepeeMeer mebyebOe Demeleele. ³ee®ee DeLe& efle®ee meceepeeMeer keÀener®e mebyebOe veener.

yengpeveeb®³ee yeepetves meebmke=ÀeflekeÀ J³eJenejele nmle#esHe keÀjCes ner G®®eYe´t `mebmke=Àleer-DeY³eemekeÀeb'®eer HeÀ@Meve nesT ueeieueer Deens. Demes JeeìeJes cnCetve Jee®eleele. ueewefkeÀkeÀ HeeleUerJejerue J³eJenejeletve Jesieȳee Gb®eerJej peeJes cnCetve Jee®eleele. keÀesþu³eener SkeÀe HeeleUer®³ee iewjnpesjercegUs DeeHeu³ee DeekeÀueveele yeN³ee®e $egìer ³esT MekeÀleele. mebmke=Àleeruee Demeuesues meeceeefpekeÀ meboYe& mHeä keÀjCes. Meesef<eleeb®³ee. Jee®ekeÀ efJeefJeOe nsletbveer meeefnl³eke=Àleer Jee®eleele. ner ÒeeªHes yeepetuee þsJetve meJe&Heefjef®ele DeMee `Hee³ee DeeefCe Fceuee' ³ee ÒeeªHee®ee efJe®eej DeeHeCe keÀª ³ee. DeY³eemekeÀeuee efkebÀJee keÀesþueerner DeLe&HetCe& ke=Àleer keÀjCeeN³ee J³ekeÌleeruee keÀjlee ³esles. 5. meeefnl³ee®es HeejbHeefjkeÀ meceepeMeeðe HeÀkeÌle Heefnu³ee®e HeeleUer®ee efJe®eej keÀjerle nesles. Demes cnCelee ³esF&ue. Demes cnCelee ³esles. ne Deens. l³eeb®³eeJej meceer#ee efueefnueer peeles. ³ee ÒeeªHeeves meJe& met$es Hee³eeceOeerue DeeefLe&keÀ mebyebOeeb®³ee neleele meesHeJeueer Deensle. `meesue ceeGbìve'®³ee efveJesokeÀe®eer mJeleëletve meceepe efvecee&Ce keÀjC³ee®eer ke=Àleer ner l³ee®³eeJej keÀþesj efve³eb$eCes ueeoCeeN³ee meceepeJ³eJemLesJej®es SkeÀ Yee<³e Deens. l³ee efMekeÀJeu³eener peeT MekeÀleele. legce®eer mebmke=Àleer JesieUer. ³ee ÒekeÀuHeebceO³es meeceerue nesCes SJe{er®e ieesä uesKekeÀeuee. ³eecegUs®e cenÊJee®es þjles. mebmke=Àleer ner DeLe&³egkeÌle ef®evneb®eer J³eJemLee Demeles. keÀUHe keÀªve peieCeeN³ee. meebmke=ÀeflekeÀ Fceu³ee®ee Hee³eeJej keÀener HeefjCeece neslees keÀer veener. ³ee efve³elelJeJeeoeceO³es®e meeHes#eleeJeeoe®eer yeerpes Deensle. ne efve³elelJeJeeo Demes meebielees keÀer efJeefMeä meceepe efJeefMeä meeceeefpekeÀ HeefjefmLeleer DeeefJe<keÀeje®es efJeefMeä ÒekeÀej®es ÒekeÀuHe®e Kegues þsJelees. ceekeÌme&Jeeoer meceer#esves ³ee®ee YejHetj GHe³eesie kesÀuee Deens DeeefCe l³eeves ³ee meceer#esuee De[®eCeerlener DeeCeues Deens. l³eeb®ee ieepeeJeepee kesÀuee peelees. ³ee HeeleUerJej®es ÒeeLeefcekeÀ HeCe He×leMeerj Demes keÀecener DeeHeu³eekeÀ[s Depetve Peeuesues veener. l³eeb®eer Hegvece&tu³eebkeÀves nesleele. yeskesÀìmeejKee SKeeoe uesKekeÀ ogyeexOe efuentve yeepeejHesþsuee nleyeue keÀª Heenlees.meeefnl³eke=Àleer vegmel³ee efJekeÀu³ee peele veenerle. HeejbHeefjkeÀ mJeªHee®³ee Yeejleer³e meceepeeceO³es J³eeqkeÌleJeeo Meke̳e veener. meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®eer ogmejer HeeleUer meebmke=ÀeflekeÀ ef®evnJ³eJemLes®³ee mJeªHee®eer Deens. ueeskeÀeb®³ee. meÊee. . l³eecegUs les meceepeMeeðe ³ee %eeveMeeKesceO³es meceeefJeä nesle nesles. ogmeN³ee HeeleUer®eer pees[ efoueer lej meceepeMeeðe. cnCepes Hee½eel³eeb®es DeebOeUs DevegkeÀjCe nes³e. l³eecegUs les efve³elelJeJeeoer þjles. efle®es mejmekeÀì GoeÊeerkeÀjCe kesÀues peeles. Mees<ekeÀMeesef<ele mebyebOe ³ee meJe& ieesäeR®ee DeeefCe mebmke=Àleer®ee keÀe³e mebyebOe Demelees? mebmke=Àleer ne Meyo G®®eejleevee DeveskeÀeb®ee Gj Yeªve ³eslees. Òel³eskeÀ meceepe l³eeuee nJeer leMeer®e mebmke=Àleer efvecee&Ce keÀjlees keÀe? ³ee meceepee®³ee yeensj ner mebmke=Àleer DeLe&Metv³e þjles keÀe? mebmke=ÀleeR®eer leguevee keÀjlee ³esles keÀe? mebmke=ÀleeRceO³es YesmeU nesles keÀe? nesle Demeu³eeme keÀe nesles? DeueerkeÀ[®³ee keÀeUele ³ee ÒekeÀej®³ee ÒeMveebvee JesieJesieȳee keÀejCeebcegUs DeefOekeÀ®e Oeej Deeuesueer Deens. meeefnl³eeY³eeme DeeefCe meebmke=ÀeflekeÀ ceeveJeJebMeMeeðe ³ee meJe& %eeveMeeKee SkeÀ$e DeeCeu³ee peeleele. jepekeÀejCe. ³eecegUs®e J³eeqkeÌleJeeo ne GÐeesieÒeOeeve Hee½eeʳe meceepee®eer efveefce&leer þjles. ³ee oesvner HeeleȳeebJejerue efJeMues<eCe SkeÀceskeÀebvee HetjkeÀ þjCeejs Deens. meceepeeleerue mebIe<e&. lesJne Deece®eer mebmke=Àleer JesieUer. DeLee&le®e l³eeb®³eeceO³esner `Heesmì-ef[efmeeqHuevejer' ³ee mJeªHeecegUs HejekeÀesìer®ee meeHes#eleeJeeo efvecee&Ce Peeuee Deens. keÀener cenÊJee®es Jee®elees Deenesle. ³ee ÒeMveekeÀ[s ns ÒeeªHe ogue&#e keÀjles. ceekeÌme&®ee Hee³ee DeeefCe Fceuee ³eeb®³ee mebyebOeeb®ee efJe®eej DeMee ÒekeÀejs meebmke=ÀeflekeÀ meeHes#eleeJeeoeHe³e¥le ³esTve Heesnes®et MekeÀlees. ³eemeejKeer ieesä ue#eele IesCes DeeJeM³ekeÀ Demeles. efle®es meeceeefpekeÀ meboYe& vescekesÀ keÀe³e Demeleele? meceepe. meÊes®eer. Hee½eeʳeeb®eer ðeer-Heg©<e Òescee®eer mebkeÀuHevee l³eeb®³ee DeeefLe&keÀ HeefjefmLeleer®ee HeefjHeekeÀ Deens. meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue ³ee HeeleUerJej®es mebyebOe MeesOeleevee mebmke=Àleer®es jepekeÀejCe ue#eele I³eeJes®e ueeieles. Je®e&mJee®eer mebj®evee Meeyetle þsJeC³eemeeþer mebmke=Àleer®eer efveefce&leer nesC³ee®eer Meke̳elee J³ekeÌle kesÀueer keÀer keÀenerlejer ®egkeÀu³eemeejKes Jeeìt ueeieles. meebmke=ÀeflekeÀ HeeleUerJejerue efveefce&leer l³eecegUs®e efveeq<¬eÀ³e mJeªHee®eer þjles. Yeejleele ³ee Mewueerves Òesce keÀjCes. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleerue mebyebOe MeesOeleevee Debefleceleë cenÊJee®ee þjCeeje ÒeMve efJeefMeä meeceeefpekeÀ HeefjefmLeleerle efJeefMeä®e ÒekeÀej®³ee meeefnl³eke=Àleer efvecee&Ce nesleele keÀe. jbpeve JneJes cnCetve Jee®eleele. meeefnl³eJ³eJeneje®³ee DeeefCe meeefnl³ee®³ee meeceeefpekeÀles®³ee ¢efäkeÀesCeeletve DeveskeÀ %eeveMeeKeeb®es ns SkeÀ$e ³esCes HeÀueÒeo þª MekeÀles ns meg®eefJeC³eemeeþer DeueerkeÀ[®³ee keÀeUele efvecee&Ce Peeuesues keÀener `mebmke=Àleer-DeY³eeme' Hegjsmes Deensle. l³ee®es efJeefJeOe DeeefJe<keÀej mHeä keÀjeJes ueeieleele. meeefnl³eke=ÀleeR®³ee meboYee&leerue ns mebmLeelcekeÀ HeeleUerJejerue J³eJenej SkebÀoj meeefnl³eJ³eJenejeJej KeesueJej®ee HeefjCeece keÀjerle Demeleele. nsner ue#eele I³eeJes ueeieles. ³ee yeeyeleerle efve³elelJeJeeo DeeefCe meeHes#eleeJeeo ³eeb®es efJeef®e$e efceÞeCe Demeuesueer DeveskeÀ ÒeeªHes efvecee&Ce nesT ueeieueer Deensle. l³eeb®es cetu³eceeHeve nesles. meeefnl³eke=Àleer®³ee mebj®eves®es Heesle ³eemeeþer leHeemeCes Yeeie Demeles.

keÀesþu³eener mebmke=ÀleerceO³es ³ee #ecelee DebieYetle mJeªHeele®e Demeleele. London. cnCetve®e mebmke=Àleer DeeefCe mebmke=Àleerle peieCeeN³ee J³ekeÌleer mJeie&. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleerue mebyebOe MeesOeleevee ne ¢efäkeÀesCe HeÀueÒeo þª MekeÀlees. 1982. SkeÀoe ner YetefcekeÀe Iesleueer keÀer meceepe DeeefCe mebmke=Àleer ³ee oesvner ieesäer HetCe&HeCes efmLej nesleele. meceepe DeeefCe J³ekeÌleer ³ee oesvner IeìkeÀebvee ³esLes legu³eyeue mLeeve Deens. l³eeb®eer ef®eefkeÀlmee keÀjlee ³esle veener. lej DeefleefjkeÌle þjsue DeMeer efveefce&leer keÀjle Demeles ner ieesä ue#eele Iesleueer peele veener. Edited and Introduced by Randal Johnson. 1971. . efJeefMeä meeceeefpekeÀ HeefjefmLeleerle meceepeeves efvecee&Ce kesÀuesueer mebmke=Àleer HeÀkeÌle HegjsMeer DemeCeejer veJns. l³eeb®³eecegUs®e mebmke=Àleer ef®eefkeÀlmee Meke̳e nesles. London. 1993. Sociology of Literature. keÀuHeves®³ee HeeleUerJej®e jenCeeN³ee ³egìesefHe³eebceOetve. Routledge and Kegan Paul. meceepeefJe<e³ekeÀ efme×evleJ³etnebHewkeÀer %eele=efveÿ-J³eeqkeÌleJeeoer ³ee pegUCeerMeer meceûeleeue#³eerJemlegefveÿ ner pegUCeer pees[tve ner YetefcekeÀe efvecee&Ce nesles. HeCe les l³eeb®³eemeeþer ®eebieues. cnCepes osMeer efme×evleJ³etn®e JeeHejeJesle. l³eebvee DeeJneve oslee ³esle veener. SkeÀe yeepetuee `meeceeefpekeÀ mebj®evesMeer DeHeefjne³e& mebyebOe' Deensle lej ogmeN³ee yeepetuee `efve³eb$eCeeHeueerkeÀ[s peeT Feq®íCeejer J³ekeÌleer' Deens. Policy Press. les efYeVe HeefjefmLeleerves pevceeuee Ieeleues Deensle. Robert Escarpit. 000 efveJe[keÀ meboYe& ë 1. #ecelee DeeHeu³ee DeY³eememebmke=ÀleerHe³e¥le Heesnes®et MekeÀleerue. 2. 1973. The field of Cultural Production.DeeHeCe meelel³eeves DeY³eemekeÀe®³ee ¢efäkeÀesCeeletve efJe®eej kesÀuee Deens. Elizabeth and Tom Burns (eds). leesìs. Jej JeCe&ve kesÀuesues meeHes#eleeJeeoer Demes cnCeleerue keÀer DeY³eemekeÀeves DeeHeu³ee meceepeele le³eej Peeuesues. HejkesÀ efme×evleJ³etn ®eebieues Demeleerue. oesve mebmke=ÀleeRceO³es Deeoeve-Òeoeve nesT MekeÀles ³eekeÀ[s ogue&#e nesles. Demes Kee$eerves Jeeìles. ³ee ieesäeruee cenÊJe Gjle veener. Ltd. ³ee Òe³elveebceOetve ³ee ¢efäkeÀesCee®es HeÀe³eos. 3. ³esLesner lemee keÀje³euee njkeÀle veener. oesve J³ekeÌleeRÒeceeCes oesve meceepeebceO³esner mebyebOe efvecee&Ce nesT MekeÀleele. mebmke=ÀleerceOeu³ee ³ee DebieYetle #eceleeb®ee ceeie& J³ekeÌleer®³ee peeefCeJesletve peele Demelees. Pierre Bourdieu. ³ee #ecelee Òel³e#eele ³esCes DeMeke̳e Demeuesu³ee mJeHveebceOetve. Arnold Houser. Sociology of Literature and Drama. Cambridge. keÀesþu³eener SkeÀe®e He#ee®³ee neleele meJe& met$es meesHeJeueer peele veenerle. ³ee DeefleefjkeÌle efveefce&leercegUs mebmke=ÀleerceO³es YeeweflekeÀ HeefjefmLeleer DeeefCe osMee®³ee meerceejs<ee Deesueeb[tve peeC³ee®eer #ecelee efvecee&Ce nesle Demeles. ce³ee&oe. ³ee oesneWleerue mebJeeo-mebIe<ee&ceOetve meeefnl³eke=Àleer efvecee&Ce nesles Demes ie=nerle Oejues. l³eeb®³eeYeesJeleer YeewieesefuekeÀ kegbÀHeCes Ieeleueer peeleele. 4. The Sociology of Art. DeeHeu³eeuee l³eeb®ee keÀener GHe³eesie veener. Frank Cass & Co.. efveoeve ³ee efoMesves Òe³elve Jne³euee njkeÀle vemeeJeer. lej efleuee Demeuesues meeceeefpekeÀ-meebmke=ÀeflekeÀ meboYe& DeY³eemekeÀ cnCetve mHeä keÀjlee ³esleerue. Penguin. JewkegbÀþ Demes keÀefuHele DeJekeÀeMe efvecee&Ce keÀjleele. YeeweflekeÀ HeefjefmLeleeR®es Je meJe&ceev³e mebmke=Àleer®es efve³ece veekeÀeª HeenCeeN³ee meeefnl³eke=ÀleeRceOetve ÒekeÀì nesle Demeleele. l³eeb®³eecegUs®e Flej mebmke=ÀleeRMeer mepe&veMeerue mebyebOe ÒemLeeefHele nesleele. Hammondsworth.

Fefleneme. 2. meeefnl³e. ³ee mecepeecegUs meceepe DeeefCe meeefnl³e ³ee oesvner ieesäeRceOeerue ieefleMeeruelee vepejsDee[ kesÀueer peeles. mew×eefvlekeÀ ¢efäkeÀesCeeletve ³ee DeY³eemeeuee DeveskeÀ He³ee&³e Demet MekeÀleele. ceeveJeMeeðe. lees Heg{s `DevegägYed'ceO³es DeeefCe veblej `meeefnl³ee®es meboYe&' ³ee ceeP³ee HegmlekeÀeceOetve ÒekeÀeefMele Peeuee. Demee DeveskeÀeb®ee mecepe Demelees. l³ee ÒeLece veerì mecepetve IesT. ³ee efJe<e³ee®eer veerì ceeb[Ceer nesC³ee®³ee Dee[ DeveskeÀ ieesäer ³esle Demeleele. . `keÀeobyejer ë SkeÀ meeefnl³eÒekeÀej'ceOeerue ceeb[Ceer®es mebHeeove keÀªve mebef#eHle mJeªHeele DeeJeM³ekeÀ lesLes veJes cegÎs ceeb[le meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³ee meboYee&leerue DeY³eemeHe×leer®eer mecem³ee mHeä keÀª HeenCeeje SkeÀ efveyebOe ceer meeoj kesÀuee. l³eebleerue `meeefnl³e DeeefCe meceepe' ³ee Meer<e&keÀeKeeueer Demeuesues SkeÀ efìHeCe ö Sme0 Sve0 [er0 ìer0 efJeÐeeHeerþeleerue me0 ieb0 ceeueMes mebMeesOevekeWÀêele efouesu³ee J³eeK³eevee®es efueefKele ªHe-. mebmke=Àleer®ee SkeÀ DeY³eemekeÀ cnCetve ceePeer YetefcekeÀe Jejerue oesve mebefnleebceOetve mHeä Peeueer Deens. meceepeeMeer mebyebOe veener Demes meke=ÀÎMe&veer JeeìCeeN³ee meeefnl³eke=Àleer efJeJes®evee®³ee keÀ#esle Iesleu³ee peele veenerle. Dee) p³ee meeefnl³eke=ÀleeRceO³es meceepee®es ef®e$eCe Deeues Deens Demes meke=ÀÎMe&veer Jeeìles efkebÀJee peer meeefnl³eke=Àleer GIe[HeCes meceepeeefJe<e³eer keÀenerSkeÀ YetefcekeÀe Iesles l³ee®e meeefnl³eke=Àleer®ee meceepeeMeer mebyeOe Demelees Demes ie=nerle Oejues peeles. leÊJe%eeve ³ee %eeveMeeKeebvee mHeMe& keÀjC³ee®eer cenÊJeekeÀeb#ee ceveele efvecee&Ce nesT ve³es ³ee®eer keÀeUpeer DeeHeCe Iesle Demelees. keÀeobyejer®ee efJeÐeeLeea cnCetve keÀeobyejer DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®eer ceeb[Ceer keÀjCes DeHeefjne³e& nesles Je ner ceeb[Ceer ceeP³ee `keÀeobyejer ë SkeÀ meeefnl³eÒekeÀej' ³ee HegmlekeÀele meceeefJeä Peeuesueer Deens. meceepe. l³eeb®³eeleerue J³eeefceÞelee DeeefCe l³ee®³ee mebyebOeebleerue iegbleeiegble efJeJes®eveeceO³es ie=nerle Oeju³ee peele veenerle. F&) meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®ee DeY³eeme keÀjleevee ne DeY³eeme DeHeefjne³e&HeCes DeveskeÀ %eeveMeeKeebvee mHeMe& keÀjlees ³ee®eer peeCeerJe DeeHeCe þsJelees Deenesle Demes efomele veener. ³ee oesvner ieesäeR®es mJeªHe. ³eeyeÎue®eer peeCeerJe DeY³eemekeÀeb®³ee ceveele efvecee&Ce keÀjC³eele DeeHeCe De³eMemJeer þjuees Deenesle. ner ceeb[Ceer Òeef¬eÀ³esle Demeleevee 1995 meeueer keÀerleea ceneefJeÐeeue³eele meeefnl³e DeeefCe meceepe ³ee efJe<e³eeJej De®eevekeÀ efveyebOe meeoj keÀjeJee ueeieuee. meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue HejmHejmebyebOeeb®ee DeY³eeme ner leMeer DeJeIe[ ieesä Deens. Jej GuuesefKeuesu³ee mebefnlee DeeHeu³eeuee menpe GHeueyOe nesC³eemeejK³ee Deensle. ner ceePeer YetefcekeÀe Lees[er yeepetuee þsJetve meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®³ee DeY³eemee®es yengefJeOe He³ee&³e meg®eJet HeenCeejs DeeCeKeer leerve efìHeCes ceer DeepeJej meeoj kesÀueer Deensle. l³ee DeMee ë De) DeejMeele He[eJes lemes meceepee®es Òeefleefyebye meeefnl³eeceO³es He[uesues Demeles. jep³eMeeðe. l³eeSsJepeer DeMee DeY³eemee®³ee yeeyeleerle keÀesCekeÀesCeles He³ee&³e Demet MekeÀleele.3. meeefnl³eeY³eemee®eer megjef#ele ®eewkeÀì mees[tve meceepeMeeðe.]`Hejceefce$e' veeJee®³ee ceeefmekeÀeletve ÒekeÀeefMele Peeues Deens. F) meeefnl³eeY³eemee®eer meceepeMeeðeer³e DeY³eemeHe×leer veeJee®eer SkeÀ efveef½ele DeY³eemeHe×leer DeefmlelJeele Demeles Demee SkeÀ iewjmecepe iesu³ee keÀener Je<ee¥ceO³es cejeþer meceer#esves lemes®e cejeþer®³ee ceneefJeÐeeue³eerve DeeefCe efJeÐeeHeerþer³e DeO³eeHeveeves peesHeemeuee Deens. Deepe ³ee keÀe³e&MeeUsle meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®³ee DeY³eemeeefJe<e³eer®eer ceePeer YetefcekeÀe ceer ceeb[Ceej veener. DeMee DeY³eemeeuee keÀesCekeÀesCeleer HeefjÒes#³es DemeeJeer ueeieleele ³ee®eer met$eªHe ceeb[Ceer keÀjC³ee®ee Òe³elve keÀjCeej Deens. meeefnl³³e DeeefCe meceepe ë met$eª ªHe ceeb[Ceer 1.

T) DeY³eemeeuee ueeJeuesueer meeefnl³eke=Àleer veerì Jee®eueer. DeeHeu³ee ke=ÀleeRvee Je J³eJenejebvee DeLe& osC³ee®eer #ecelee Demeles. SkeÀceskeÀebvee Kees[tve keÀe{t HeenCeeN³ee DeveskeÀefJeOe YetefcekeÀe meceepeMeeðeeceO³es GHeefmLele Deensle. ³eeuee DeveskeÀ DeY³eemekeÀ le³eej vemeleele. ns DeY³eemekeÀeuee þeTkeÀ DemeCes iejpes®es Deens. ogmejer pegUCeer ö meceûeleeue#³eer %eele=efveÿ . efveef½ele. meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue HejmHejmebyebOeeb®ee DeY³eeme keÀje³e®ee Demesue lej ³ee DeY³eemeeuee keÀener HeefjÒes#³es DemeCes DeeJeM³ekeÀ Deens. meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðeeJejerue DeepeJej®es yejs®emes Hee½eeʳe keÀece ceekeÌme&Jeeoer meceer#ekeÀebveer kesÀuesues Demeues lejerner He³ee&³eer YetefcekeÀe GHeueyOe Deensle ³ee®eer peeCeerJe Demeueer Heeefnpes. kesÀJeU meeefnl³eke=Àleer®³ee DeY³eemee®³ee ceoleerves ns mebyebOe DeeHeu³eeuee mecepetve Ieslee ³esle veenerle. kesÀuesu³ee ke=ÀleeRveer meeceeefpekeÀ peie efvecee&Ce nesles. Heg{®³ee keÀeUeleerue ªHe ë efmecyee@efuekeÀ FbìjDe@keÌMeefvePece. Deieoer ceekeÌme&Jeeoer YetefcekesÀletve keÀece keÀjleeveener ner YetefcekeÀe Flej YetefcekeÀebHeemetve vescekeÀer keÀMeer JesieUer Deens. meebkeÀuHeefvekeÀ ¢efäkeÀesCeeletve `DeefYekeÀle&=lJe' ner mebkeÀuHevee ³esLes cenÊJee®eer þjles. cetueYetle efJe®eejJeble ë Jesyej DeeefCe efmecesue. meb%eeceerceebmee. Jej mHeä kesÀuesu³ee ®eej keÀesìeR®³ee pegUCeerletve ®eej mLetue DeMee meceepeefJe<e³ekeÀ YetefcekeÀe efme× nesleele. efle®eer ce³ee&oe Deesueeb[tve HeueerkeÀ[s peeJes®e ueeieles. meceûeleeue#³eer ö ³ee keÀesìerceO³es efJe®eejeb®eer meecetefnkeÀ J³eJemLee cenÊJee®eer þjles. lemes®e J³ekeÌleer efpe®³eele DeveskeÀebmen menYeeieer nesles leer YeeweflekeÀ HeefjefmLeleer ³esLes Debeflece cenÊJee®eer Demeles. mecekeÀeueerve ÒeJeen ëmì^keÌ®ejsMeve efLeDejer. efle®es efJeMues<eCe kesÀues keÀer meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOeebvee DeeHeCe mecepetve IesT MekeÀlees. Demeener SkeÀ mecepe Deens. SkeÀceskeÀebMeer mHeOee& keÀjCeeN³ee. lesJne meceepeMeeðeeceO³es meceepeeefJe<e³eer®³ee efJeefJeOe mew×eefvlekeÀ YetefcekeÀe keÀesCekeÀesCel³ee Deensle. meceepeMeeðeeb®³ee DeY³eemekeÀebvee meeefnl³ee®es mJeªHeJewefMeä³eeb®es Yeeve vemeles lej meeefnl³ee®³ee DeY³eemekeÀebvee meceepeMeeðeer³e mebkeÀuHeveeJ³etne®eer peeCeerJe vemeles. DeLe& ueeJeCeeN³ee. efveefce&efleMeeruelee. ³ee HeefjÒes#³eeb®eer ceeb[Ceer DeeHeCeebme keÀªve I³eeJeer ueeiesue. %eele=efveÿ (met#ce HeeleUer) ö meceepe ne efJe®eej keÀjCeeN³ee. ³ee®eer peeCeerJe DeeHeu³eeuee DemeCes DeeJeM³ekeÀ Deens. keÀuHeveebveer. Jemlegefveÿ ( ye=nod HeeleUer) ö ³ee mebkeÀuHevesle ceeveJeer HeefjefmLeleerJej efJe<e³eeR®es efve³eb$eCe vemeles Demes ie=nerle Oejues peeles. 3. l³ee DeMee ë J³eeqkeÌleJeeoer ö meeceeefpekeÀ peieeceO³es menYeeieer nesCeeN³ee Òel³eskeÀ J³ekeÌleer®³ee JewefMeäîeHetCe&lesJej meeceeefpekeÀ peiee®eer efveefce&leer DeJeuebyetve Demeles. ke=Àleer keÀjCeeN³ee efJe<e³eeRveer efceUtve le³eej Peeuesuee Demelees. l³ee DeMee ë Heefnueer pegUCeer ö %eele=efveÿ J³eeqkeÌleJeeoer ³ee pegUCeerceO³es DeefYeÒesle Demeuesueer J³ekeÌleer meeceeefpekeÀ peiee®eer efveefce&leer keÀjC³eeme me#ece Demeles. SkeÀelce DeMeer ieesä veener. ³esLes meceepee®es mJeªHe mebj®eves®es efkebÀJee J³eJemLes®es Demeles. meceepee®³ee mJeªHee®es mHeäerkeÀjCe ns GefÎä vepejsmeceesj þsJeu³eeme DeeCeKeer oesve keÀesìer GHeueyOe nesleele. leer DeeHeu³ee ke=ÀleeRvee nJeer leer efoMee osC³eeme meceLe& Demeles. lej meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®es DeeHeu³eeuee peeCeJeCeejs mJeªHe cnCepes DeYetleHetJe& meebkeÀuHeefvekeÀ ieeWOeU þjC³ee®eer Meke̳elee Deens.G) meeefnl³ee®es DeY³eemekeÀ meceepeMeeðeer³e ®eewkeÀìerle ÒeJesMe keÀª Feq®íle veenerle DeeefCe meceepeMeeðee®es DeY³eemekeÀ meeefnl³ee®es meceepeMeeðe GYeeª Heenle veenerle. efle®³eeceO³es Devev³emeeOeejCelee. efJe<e³eebrHeueerkeÀ[erue meJe&meeOeejCe DeMee efve³eb$eCeebceOetve ceeveJeer HeefjefmLeleer DeekeÀejeuee ³esles. SkeÀceskeÀeb®eer ef®eefkeÀlmee keÀjCeeN³ee. DeMeer ognsjer mecem³ee cejeþerceO³es efvecee&Ce Peeueer Deens. DeMee HeefjefmLeleerle meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue HejmHejmebyebOeebvee DeY³eemeefJe<e³e keÀjC³eemeeþer DeeJeM³ekeÀ Demeuesues yeewef×keÀ JeeleeJejCe efvecee&Ce nesT MekeÀle veener. ner HeefjÒes#³es Heg{erueÒeceeCes ë De) meceepeMeeðeer³e HeefjÒes#³e ö meceepeMeeðe ner keÀenerSkeÀ yebefomle. meceepeMeeðeeceO³es meceepeIeìkeÀeb®³ee meeHes#elesves efJe®eej keÀjleevee meceepe oesve mJeªHeeble peeCeJelees. SLveescesLe[e@uee@peer. l³eebveer ueeJeuesu³ee DeLee¥veer. ³ee efJe<e³eeRveer efkebÀJee DeefYekeÀl³ee¥veer efkebÀJee %eel³eebveer kesÀuesu³ee efJe®eejebveer. ³ee YetefcekeÀeb®es DeeefCe l³eeb®³eeleerue HejmHejmebyebOeeb®es þUkeÀ ef®e$e pej DeeHeu³eepeJeU GHeefmLele vemesue. ceekeÌme&Jeeoer YetefcekeÀener SkeÀelce DeeefCe yebefomle DeMeer ieesä veener.

mebmke=Àleer. keÀener ¢efäkeÀesCeebceOeerue mebkeÀuHeveebvee meeceeefpekeÀ Je jepekeÀer³e DeLe& Òeoeve keÀªve®e l³ee DeeHeu³eeuee JeeHejlee ³esleerue. peemleerle peemle efnle keÀmes meeOelee ³esF&ue ns ³esLes cenÊJee®es Demeles.meceepe. `mebj®evee' ner mebkeÀuHevee cenÊJee®eer þjles. GoenjCeeLe&. ÖesÀ[efjkeÀ pescemeveves mebj®eveeJeeoer Je GÊejmebj®eveeJeeoer meebkeÀuHeefvekeÀ oe©ieesȳee®ee GHe³eesie meeefnl³ee®³ee ceekeÌme&Jeeoer efJeMues<eCeemeeþer kesÀu³ee®esner ceer Heeefnues Deens. mebkeÀuHeveeefJeéee®eer Hegvej&®evee keÀjC³ee®eer OecekeÀ DeeHeu³ee Debieer . DeemJeeokeÀ meceer#es®³ee ¢efäkeÀesCeeletve meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®es mebyebOe mecepetve Ieslee ³esleerue keÀe? 1975He³e¥le DeeHeu³ee SkebÀoj meceer#eeJ³eJenejeJej v³et ef¬eÀefìefmePece®ee ceesþe ÒeYeeJe neslee. ³esLes `efJeJeskeÀefveÿe' ner mebkeÀuHevee cenÊJee®eer þjles. leLeeefHe. ³ee iejpesceOetve meceepee®³ee Jemlegefveÿ Debiee®eer efveefce&leer nesles. ³ee meceer#es®³ee OeejCesletve meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®ee DeY³eeme Meke̳e Deens keÀe? mJee³eÊeleeJeeoer DeeCeF ªHeJeeoer OeejCes®³ee meceer#ee¢äeruee meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOe DeJ³eeHeejs<eg J³eeHeej Jeeìsue keÀe? meb%eeceerceebmee DeeefCe J³ekeÌleer®eer ceeveefmekeÀlee cenÊJee®³ee ceeveCeeN³ee meceer#esuee ns mebyebOe efkeÀleHele efJeMues<eCe³eesi³e Jeeìleerue? kesÀJeU JeCe&veelcekeÀ meeefnl³eMeeðe efvecee&Ce keÀª HeenCeeN³ee mebj®eveeJeeoer ¢äeruee meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®³ee #es$eele keÀener efJeJes®eve keÀjlee ³esF&ue keÀe? meeefnl³eke=Àleer cnCepes uesKekeÀe®³ee J³eeqkeÌleceÊJee®ee DeeefJe<keÀej Demes ie=nerle OejCeeN³ee meceer#ee¢äer®es ³ee #es$eele keÀe³e nesF&ue? meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleerue mebyebOeebvee efJeMues<eCe³eesi³e keÀjC³eemeeþer efveef½ele YetefcekeÀe IesCes Deiel³ee®es Demeles. Dee) meceer#eelcekeÀ HeefjÒes#³e ë Deelee DeeHeCe Keeme meeefnl³eeY³eemee®³ee Òeebleele Glejlees Deenesle. cetueYetle efJe®eejJeble ë mHesvmej Je ogjKeeF&ce. J³ekeÌleer®es nslet HeÀueêgHe nesC³eemeeþer efmLej DeMee mebmLeelcekeÀ ®eewkeÀìer®eer iejpe efvecee&Ce nesles. YetefcekeÀeb®eer DeveskeÀlee Je l³eeb®³ee cegUeMeer Demeuesu³ee mebkeÀuHevee veerì mecepetve IesC³eeme Òel³eJee³e vemeeJee. Demes veener. SJe{s®e ³esLes meebielee ³esF&ue. DeefOekeÀ Keesue HeeC³eele Gleje³e®es þju³eeme ns megìmegìerle DeeefCe vescekesÀ ÒeeªHe DeefOekeÀ iegbleeiegbleer®es nesle peeles. mebj®eveelcekeÀ ceekeÌme&Jeeo. DeeHeueer meceer#eeefJe<e³ekeÀ YetefcekeÀe vescekeÀer keÀesCeleer Deens. ®eewLeer pegUCeer ö meceûeleeue#³eer Jemlegefveÿ ³ee ÒeeªHeele meeceeefpekeÀ Jele&vee®³ee cegUeMeer Demeuesu³ee YeeweflekeÀ mebj®eveebveeDeûe¬eÀce efouee peelees. J³ekeÌleerHeueerkeÀ[erue mebj®eveebceOeerue mebIe<e& cenÊJee®es þjleele. meeefnl³ee®es efJeMues<eCe keÀjC³eemeeþer DeeHeu³eekeÀ[s keÀesCeleer meceer#eelcekeÀ meeOeves GHeueyOe Deensle ner ieesäner meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®es mebyebOe mecepetve IesC³ee®³ee ¢efäkeÀesCeeletve cenÊJee®eer Deensle. ceer mJeleë keÀLeveceerceebmes®³ee #es$eeleerue DeveskeÀ efvejer#eCeeb®ee meeefnl³ee®ee meeceeefpekeÀ DevJe³eeLe& ueeJeC³eemeeþer GHe³eesie kesÀuee Deens. ³ee ieesäer ³esLes yeN³ee®e cenÊJee®³ee þjleele. SkeÀ DeY³eemekeÀ cnCetve ceeP³ee YetefcekesÀefJe<e³eer ceer ÒeejbYeer yeesueuees Deens. nye&ì& ceeke̳e&tpeves ceveesefJeMues<eCeeleerue mebkeÀuHeveeb®es jepekeÀer³eerkeÀjCe keÀªve l³ee JeeHeju³ee®es ceuee þeTkeÀ Deens. Heg{®³ee keÀeUeleerue ªHe ë ef¬eÀefìkeÀue efLeDejer. mecekeÀeueerve ÒeJeen ë efJeJeskeÀefveÿ efveJe[. ³ee mebkeÀuHevesle meceepe meWefê³e mepeerJeemeejKee Demelees Demes ie=nerle Oejues peeles Je l³ee®³ee efJeefJeOe DeJe³eJeebveer (IeìkeÀ J³ekeÌleeRveer) efJeefMeä keÀe³ex yepeeJee³e®eer Demeleele. lesJne ³esLes HeÀej keÀeìskeÀesj efJeefOeefve<esOe ceevee³euee Heeefnpesle. YeeweflekeÀ HeeleUerJejerue mebyebOe cenÊJee®es. ³ee J³eJemLes®³ee DeeosMeeÒeceeCes JeeieC³eele J³ekeÌleer®es Yeues Demeles Demes ie=nerle Oejues peeles. 4. meceepeeefJe<e³eer®eer ner `keÀe³e&Jeeoer' YetefcekeÀe nes³e. J³ekeÌleer®³ee Debieer mepe&veMeerueles®ee iegCeOece& veener. mebefnles®³ee efJeMues<eCeemeeþer keÀesCel³ee He×leer®eer efveJe[ DeeHeCe kesÀueer Deens. meeJe&peefvekeÀ efveJe[.³ee pegUCeerceO³es meecetefnkeÀ efve³eecekeÀ J³eJemLeskeÀ[tve meceepee®es meb³eespeve nesle Demeles. Heg{®³ee keÀeUeleerue ªHe ë mebj®eveelcekeÀ keÀe³e&Jeeo. mecekeÀeueerve ÒeJeen ë mebÒes<eCe efme×evle Je GÊejmebj®eveeJeeo. Jejerue ®eej ÒeeªHeebceO³es efJeefJeOe ÒekeÀej®es mebyebOe efvecee&Ce keÀjlee ³esleele. l³eecegUs meJe&®e meceer#ee¢äeRvee ³esLes ÒeJesMe efceUsue Demes cnCelee ³esCeej veener. cetueYetle efJe®eejJeble ë ceekeÌme& DeeefCe Sbieume. meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³ee keÀenerlejer mebyebOe Demelees Demes ie=nerle OejCeeN³ee meceer#ee¢äer®e ³esLes GHe³egkeÌle þª MekeÀleerue. keÀuHeveeÒeCeeueer ³ee mebkeÀuHeveebvee cenÊJe osCeeN³ee ceeP³ee ceeb[Ceer®ee ®eewL³ee pegUCeerMeer Ieefveÿ mebyebOe Deens. mecekeÀeueerve ÒeJeen ë veJekeÀe³e&Jeeo. DeeHeCe meceepeMeeðe%e vemeu³eecegUs DeeHeu³eeuee ns DeJeIe[ JeeìC³ee®eer Meke̳elee Deens. J³ekeÌleer J³eJemLes®eer HetCe&HeCes yeUer þjuesueer Demeles. eflemejer pegUCeer ö Jemlegefveÿ J³eeqkeÌleJeeoer meceepee®³ee ³ee ÒeeªHeeceO³es iejpee YeeieJeC³eemeeþer efnMeesyeerHeCeeves JeeieCeejer GHe³egkeÌleleeJeeoer J³ekeÌleer DeefYeÒesle Demeles. meceûeles®³ee meeHes#elesves IeìkeÀJ³ekeÌleerkeÀ[s efJeefMeä keÀe³e& keÀjC³ee®eer YetefcekeÀe meesHeJeuesueer Demeles. meÊes®es Je Mees<eCee®es mebyebOe ³esLes cenÊJee®es þjleele. cetueYetle efJe®eejJeble ë ceeMe&ue Je He@jsìes. Heg{®³ee keÀeUeleerue ªHe ë efJeefvece³e efme×evle.

DeeOegefvekeÀerkeÀjCee®eer efJeefJeOe ªHes. Jee®ekeÀ ³eeb®³eemeceJesle ³ee #es$eeceO³es meeefnl³emeceer#ekeÀ. ceO³eceJeiee&®eer yeoueleer mebkeÀuHevee. meeefnl³ee®es DeO³eeHekeÀ. HeefjJele&vee®³ee efJeefJeOe ®eUJeUer. cegêkeÀ. uesKekeÀ efueefnlees. He#eer³e jepekeÀejCee®es mJeªHe. yeepeejHesþsuee Deeuesues cenÊJe. F&) meeefnl³e#es$ee®eer mebmLeelcekeÀlee ë megìîee meeefnl³eke=ÀleeR®eer ieesUeyesjerpe ns meeefnl³e#es$ee®es mJeªHe vemeles. ³eeb®ee HejeceMe& Iesleu³eeefMeJee³e DeeHeCe Deepe®³ee meceepeeefJe<e³eer yeesuet®e MekeÀle veener DeeefCe meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®ee efJe®eej keÀje³e®ee Demesue lej ³eebmeejK³ee DeeMe³emet$eeb®ee efJe®eej keÀjCes Deiel³ee®es þjles. keÀues®es #es$e DeeefCe meÊes®es #es$e ³eeb®³eeceO³es mejU. ³esLes mew×eefvlekeÀ ¢efäkeÀesCe cetle& HeefjefmLeleer®³ee mebHekeÀe&le DeeCeeJee ueeielees. leLeeefHe. yeoueleer kegÀìgbyeJ³eJemLee. Yee<ee ³eeletve efvecee&Ce nesCeejs Yeso DeMeer DeveskeÀ DeeMe³emet$es DeeHeu³eemeceesj GYeer jenleele.Demesue lej meceer#eeefJe<e³ekeÀ DeveskeÀ ¢efäkeÀesCe DeeHeu³eeuee meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³ee #es$eele Kes®elee ³esleerue. SkeÀesefCemeeJ³ee MelekeÀeHeemetve®ee JemeenleJeeo. veeiejerkeÀjCe F0). 5. meeceeefpekeÀ Yesoebvee Je efJe<ecelesuee Hegÿer osC³ee®es keÀe³e& keÀuee DeeefCe mebmke=Àleer ³eeb®³ee DevegYeJeeletve nesle Demeles. uesKeve les Jee®eve ³ee Òeef¬eÀ³eebvee mebmLeelcekeÀles®es meboYe& Demeleele. . efJeefJeOe ÒekeÀej®³ee Heeefjleesef<ekeÀ meefcel³ee DeeefCe Heeefjleesef<ekesÀ osCeeN³ee mebmLee. ðeerÒeMveeb®es Yeeve. meceepee®eer GlHeeoveJ³eJemLee (DeeefLe&keÀ mebj®evee) ³eeb®es efvejer#eCe. efMe#eCeJ³eJemLee F0). ueeskeÀMeener. ³ee meeefnl³e#es$ee®eer mebj®evee keÀMeer Peeueer Deens. efMe#eCeJ³eJemLes®es yeoueuesues ªHe. keÀues®³ee #es$eeleerue meÊee DeeefCe DeeefLe&keÀ. meceer#ekeÀ DeLe&efveCe&³eve Je cetu³eceeHeve keÀjlees. DeeHeu³ee YeesJeleeue®³ee cetle& meceepee®es. efuebieYeeJe F0). GoenjCeeLe&. veJeGoejceleJeeo. J³ekeÌleer®es veä Peeuesues cenÊJe. veeiejerkeÀjCee®eer ÒeJe=Êeer. meeefnl³eefJe<e³ekeÀ keÀe³e&¬eÀce Dee³eesefpele keÀjCeeN³ee mebmLee Demes meeefnl³ee®³ee mebmLeelcekeÀ Debieeb®es DeveskeÀ ®eJneìs meceepeele GHeefmLele Demeleele. ³ee meceepee®eer mlejerkeÀjCeJ³eJemLee (peele. ÒekeÀeMekeÀ. peieekeÀ[s HeenC³ee®³ee DeeefCe peiee®es JeCe&ve keÀjC³ee®³ee meJe&ceev³e Je Òeefleefÿle He×leeRceOetve meÊee Hemejle peeles Je meeceeefpekeÀ Yesoeb®es Je HeefjefmLeleer®es Hegve©lHeeove nesles. kesÀJeU meJe&meceeJesMekeÀ nesTvener ®eeueCeej veener. leHeMeerueDeeefCe ³ee meJee¥Meer efveieef[le Demeuesu³ee DeveskeÀefJeOe mebkeÀuHevee DeY³eemekeÀe®³ee neleeMeer DemeCes DeeJeM³ekeÀ Demeles. HejbHeje DeeefCe DeeOegefvekeÀlee ³eeb®³eeleerue mebIe<e&. l³eeb®³eekeÀ[tve efceUeuesueer DeeOegefvekeÀles®eer ¢äer. efJeefMeä SsefleneefmekeÀ DeJemLesleerue meceepe Je l³ee®³ee ieefleefJeOeer DeeHeu³ee DeekeÀuevee®³ee keÀ#esle ³esle veenerle leesHe³e¥le meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOeebvee DeeHeCe mHeMe& keÀª MekeÀle veener. Jeie&. He³ee&JejCee®es ÒeMve. meeceeefpekeÀ #es$eebceOeerue meÊee ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®eer efJeefJeOe ÒeeªHes GYeejlee ³esleele DeeefCe GYeejueer iesueerner Deensle. efJeefJeOe meeceeefpekeÀ Òeef¬eÀ³ee (HeefjJele&ves. uesKekeÀ meeceev³e efkebÀJee Òeefleefÿle þjlees ³ee meJe& ieesäer meeefnl³ee®³ee mebmLeelcekeÀ J³eJenejeceOetve efve<HeVe nesle Demeleele. leer keÀesCel³ee leÊJeeb®³ee DeeOeejs efvecee&Ce nesles ³ee ieesäeR®eer ef®eefkeÀlmee keÀjlee Deeueer lej®e meeefnl³e#es$ee®ee efJe®eej DeeHeu³eeuee l³ee #es$eeyeensjerue Flej #es$eebMeer vesTve efYe[Jelee ³esF&ue. ®eUJeUer. uesKekeÀ. jepekeÀer³e. 6. mebIeefìle iegvnsieejer. meeceeefpekeÀ HeefjefmLeleer®es efJeMues<eCe Je DeekeÀueve DeeHeu³ee DeY³eemeele Del³eble cenÊJee®es þjles. Jee{leer efJe<ecelee DeeefCe Jee{les GlHeeove. meceepeeleerue Flej #es$eebHes#ee (GoenjCeeLe&. DeeefLe&keÀ #es$e. F) mecekeÀeueerve meceepee®es efJeMues<eCe ë meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³ee mebyebOeeb®ee efJe®eej keÀjleevee DeeHeu³eeuee kesÀJeU meceepeMeeðeer³e efme×evleJ³etneHegjles ce³ee&efole jentve ®eeueCeej veener. ³ee Òel³e#eeleerue meceepee®es mebmLeelcekeÀ ªHe (kegÀìgbyeJ³eJemLee. ³ee oesneWceO³es keÀesCeles mebHeke&Àefyebot Deensle ³ee®es Yeeve DeY³eemekeÀeuee DemeeJes ueeieles. ( ³ee meboYee&le mecekeÀeueerve cejeþer meeefnl³eeleerue efJeefJeOe ÒeJeeneb®ee efJe®eej keÀjlee ³esF&ue. ocevee®³ee J³eJemLee meebmke=ÀeflekeÀ J³eJeneje®³ee Òel³eskeÀ #es$eeceOetve DeeefJe<ke=Àle nesle Demeleele. meeceeefpekeÀ #es$e) ³ee #es$eeb®eer mebj®evee efkeÀleHele JesieUer Deens. ³eeceOetve®e meeceeefpekeÀ HeefjefmLeleer®es Hegve©lHeeove ö HeefjefmLeleer pewmes Les jeKeCes ö Meke̳e nesle Demeles.) keÀues®³ee #es$eeleerue meÊee ÒeleerkeÀelcekeÀ Demeueer lejer DeeefLe&keÀ Je jepekeÀer³e meÊesMeer leer IeefveÿHeCes efveieef[le Demeles. peeefleJ³eJemLes®es yeoueles mJeªHe. osMeerJeeo. jepekeÀer³e #es$e. GlHeeoveJ³eJemLesceOeerue yeoue. Oece&. l³eeefveefceÊeeves Hee½eeʳeebMeer ÒemLeeefHele Peeuesuee mebmke=ÀleermebHeke&À. Òeeble. efJeÐeeLeea. efveJe&meenleerkeÀjCee®es mJeªHe. cetu³eJ³eJemLesceOeerue HeefjJele&ves. Jee®ekeÀ Jee®elees. oefuele ®eUJeU. Deeqmceles®es ÒeMve. SkeÀesefCemeeJ³ee MelekeÀeHeemetve®ee cejeþer Yeeef<ekeÀ mecetn DeeHeCe vepejsmeceesj DeeCeuee lej Del³eble iegbleeiegbleer®³ee DeveskeÀ Òeef¬eÀ³ee DeeHeu³ee vepejsmeceesj GY³ee jenleele. peeieeflekeÀerkeÀjCe. HegmlekeÀeb®es ogkeÀeveoej.

mepe&veMeerue efvecee&lee Demelees. meeceeefpekeÀ #es$eebMeer mebyebOe oeKeJelee ³esle veener. ³ee meJe& Òeef¬eÀ³eebceOetve DeeHeCe iesuees lej meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®es mHeäerkeÀjCe keÀjC³eeceOeerue mew×eefvlekeÀ ÒeMve DeeHeu³eeuee mees[Jelee ³esleerue. uesKekeÀ ne ÒeefleYeeJeble Demelees. DeeefLe&keÀ. Demes ie=nerle Oejuesues Demeles. ®eewL³ee ÒeeªHee®eer ceeb[Ceer DeueerkeÀ[s yee@efo&³et ³ee ÖeWÀ®e efJe®eejJebleeves kesÀueer Deens. meÊee meJe&$e Demeles. DeeefLe&keÀ #es$eeleerue meÊes®³ee mebyebOeebvee JewOelee osC³ee®es keÀe³e& les keÀjle Demeleele.ceO³eefmLeefJejefnle mebyebOe Demeleele. keÀues®³ee #es$eele meÊes®es mebyebOe o[uesues Demeleele DeeefCe meeceeefpekeÀ. meeceeefpekeÀ. cee$e ner Òeef¬eÀ³ee mecepetve Iesleevee meeefnl³eke=Àleer®es DeeefCe efle®³eeYeesJeleeue®³ee DeeefLe&keÀ jepekeÀer³e J³eJemLeeb®es met#ce efJeMues<eCe Je KeesueJej®es DeLe&efveCe&³eve keÀjeJes ueeieles. meeefnl³eke=ÀleerceOetve ÒekeÀì nesCeejer peeCeerJe Debefleceleë meÊes®³ee #es$eeves Ie[Jeuesueer Demeles. Demes ceuee Kee$eerves Jeeìles. 000 . yebOeglee ³eebmeejK³ee leLeekeÀefLele Meeéele cetu³eeb®³ee yeepet®ee Demelees. u³egkeÀe®eveblej®es veJeceekeÌme&Jeeoer ³ee ceeiee&ves peeleele. lees meÊes®³ee Je Mees<eCee®³ee mebyebOeebHeueerkeÀ[s JeeJejle Demelees. keÀueeyee¿e meÊes®es #es$e keÀues®es mJeªHe efve³ele keÀjle Demeles. keÀueelcekeÀlee. mebmLeelcekeÀ J³eJenejeb®³ee meboYee&leerue ner efJeefJeOe ÒeeªHes Heeefnueer keÀer ³esLesner efveJe[er®ee ÒeMve GYee jenlees. ner ³eebef$ekeÀ efve³elelJeJeeoer YetefcekeÀe Deens DeeefCe leer meveeleveer ceekeÌme&Jeeoer efJe®eejJebleebveer Iesleueer Deens. efveoeve lees mJeeleb$³e. cee$e ner #es$es meeHes#ele³ee mJee³eÊe Demeleele Je l³eeb®³eeleerue HejmHejmebyebOe mececetu³eles®³ee ceeb[CeerceOetve mHeä keÀjlee ³esleele. les megmebiele Deensle ³eeefJe<e³eer ³egeqkeÌleJeeo keÀjeJes ueeieleele. keÀuHeveeÒeCeeueer ner ceekeÌme&Jeeoer mebkeÀuHevee ³esLes keÀUer®eer þjles. mecelee. ner yee@efo&³et®eer ceeb[Ceer Deens. ns DeeHeu³ee ue#eele ³esF&ue. jepekeÀer³e. HeCe l³eeb®ee DeeefLe&keÀ. efJeMes<e yeewef×keÀ Þece I³eeJes ueeiele vemeu³eecegUs Deepener ns ÒeeªHe yeN³eeHewkeÀer ueeskeÀefÒe³e Deens. Heg{erue ÒeeªHeeceO³es keÀues®³ee #es$eeMeer meÊes®³ee #es$ee®es DeÒel³e#e mebyebOe Demeleele. HeCe efle®ee keÀe³e&keÀejCeYeeJe mHeä keÀjlee ³esle veener. jepekeÀer³e #es$eeleerue meÊes®³ee mebyebOeebvee lees keÀues®³ee #es$eele ÒeJesMe keÀª osle veener. keÀues®³ee #es$ee®eer JewefMeäîeHetCe&lee. l³ee®ee J³eJenej DeueewefkeÀkeÀ HeeleUerJejerue Demelees. ³esLes veJeSsefleneefmekeÀleeJeeo Je efJeMes<eleë efceMesue HegÀkeÀes DeefYeÒesle Deens. ns efveCe&³e SkeÀceskeÀebMeer megmebiele Deensle ³ee®eer keÀeUpeer I³eeJeer ueeieles. meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®ee DeY³eeme keÀjleevee JesieJesieȳee mlejebJej efveJe[er®es efveCe&³e I³eeJes ueeieleele. eflemeN³ee ÒeeªHeeÒeceeCes keÀues®³ee #es$eeceO³es DeeHeu³eeuee meÊes®es mebyebOe DeOeesjsefKele keÀjlee ³esleele. ÒeleerkeÀelcekeÀlee ³ee ieesäer ³esLes cenÊJee®³ee þjle veenerle. ³ee Yeeye[îee jesceBefìkeÀ ÒeeªHee®ee meceepe DeeefCe meeefnl³e ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®ee veerì efJe®eej keÀjlee ³esle vemeuee lejer les yejs®e ueeskeÀefÒe³e DeeefCe uesKekeÀefÒe³e Deens. jepekeÀer³e.

lemes®e. cetu³eceeHeve ³ee meeefnl³eJ³eJenejeb®es efJeefMeä meeceeefpekeÀ HeefjefmLeleer®³ee meboYee&le efJeMues<eCe keÀjCes. %eevee®es meceepeMeeðe. Deepe DeeHeu³eeuee %eele Demeuesu³ee meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðee®eer Hee³eeYejCeer Hee½eeʳe DeeefCe l³eeletvener ÒeecegK³eeves ³egjesHeer³e DeY³eemekeÀebkeÀ[tve Peeueer Deens. ns meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðee®es cetueYetle ie=nerleleÊJe nes³e. u³egkeÀe®e. ceeveJeer meceepee®³ee meeceeefpekeÀ Je meebmke=ÀeflekeÀ J³eJeneje®eer efJeefJeOe #es$es Demeleele. meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðeeceO³es meeefnl³eeY³eeme DeeefCe meceepeMeeðe ³ee oesve %eeveMeeKee SkeÀ$e Deeuesu³ee Demeleele. meceepeeleerue efJeefJeOe mebmLeebMeer lemes®e Òeef¬eÀ³eebMeer meeefnl³ee®ee DeebleefjkeÀ mebyebOe Demetve meeefnl³ee®³ee mJeªHee®eer pe[CeIe[Ce efJeefMeä meeceeefpekeÀ HeefjefmLeleercegUs nesles. meceepeefveefce&le cetu³eJ³eJemLes®³ee meboYee&le les DeLe&HetCe& þjles. ner YetefcekeÀener meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðeeves mJeerkeÀejuesueer Demeles. ³ee Jele&vee®ee efJeefJeOe meeceeefpekeÀ mebmLeebMeer DeeefCe meeceeefpekeÀ Òeef¬eÀ³eebMeer Demeuesuee mebyebOe mHeä keÀjC³ee®ee Òe³elve meceepeMeeðe keÀjle Demeles. efJeu³ecme.4. SkeÀesefCemeeJ³ee MelekeÀeleerue ³egjesHeceO³es ³ee HeejbHeefjkeÀ ¢äerMeer celeYeso veeWoJeCeeje JesieUe ¢efäkeÀesCe Heg{s ³esT ueeieuee. meeefnl³e meceepeele pevceeuee ³esles. ÖeWÀ®e DeY³eemekeÀ efnHeesueeFle lesve ³eeb®ee Fbûepeer meeefnl³ee®ee Feflenemener (1863) ³ee ¢efäkeÀesCeeletve cenÊJee®ee ceeveuee peelees. . Jee®eve. keÀues®es meceepeMeeðe ner ³ee ÒekeÀej®³ee meceepeMeeðeeb®eer GoenjCes Deensle. ³ee ÒekeÀej®³ee meceepeMeeðeeb®³ee ceeefuekesÀle meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðee®eener meceeJesMe neslees. meceepee®³ee mebj®eves®es mJeªHe Gueie[tve oeKeJeCes DeeefCe meceepee®es keÀe³e& keÀmes ®eeueles les mHeä keÀjCes ns nsletner meceepeMeeðee®³ee keÀ#esle ³esleele. ns meebieC³ee®ee Òe³elve meceepeMeeðeekeÀ[tve neslees. meceepeeves efvecee&Ce kesÀuesu³ee mebmLeelcekeÀ peeȳeecegUs les meceepee®³ee meom³eebHe³e¥le Heesnes®eles. efJelejCe. ns meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðee®es keÀe³e&#es$e nes³e. DeLee&le®e. Oecee&®es meceepeMeeðe. GlHeeove. ceekeÌme&Jeeoe®³ee ÒeYeeJeeveblej meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðeeuee DeefOekeÀ vescekesÀHeCee. meeefnl³ee®eer efveefce&leer. He×efleMeeðeer³e efMemle HeeUtve DeeefCe mew×eefvlekeÀ Hee³ee®ee DeeOeej osTve nesCes DeefYeÒesle Demeles. SmkeÀeefHe&le. meceepee®³ee keÀener iejpee meeefnl³eekeÀ[tve YeeieJeu³ee peele Demeu³eecegUs les SkeÀ meeceeefpekeÀ mebmLee cnCetvener keÀe³e&jle Demeles Demes l³eele ceeveues peeles. jsvesmeebÒeCeerle ceeveJekeWÀefêleleeJeeo DeeefCe l³eeveblej DeefmlelJeele Deeuesues ÒeyeesOeve ³ee oesneWveer meeefnl³ee®³ee meboYee&le ÒeefleYeeJeble uesKekeÀeuee keWÀêmLeeveer þsJeues nesles. ueesJeWLeeue. Keesueer Je meHeÀeF&oejHeCee ³esT ueeieuee. Demes ³ee ¢efäkeÀesCeeletve ceeveues peele Demes. nesieeì&. meeefnl³ee®³ee ³ee meceepeMeeðee®eer efveefce&leer megefve³eesefpele DeY³eemeeletve. ³ee®ee ÒeejbYe ceeoece oer mleeue ³eeb®³ee F0 me0 1800ceO³es ÒekeÀeefMele Peeuesu³ee ÖeWÀ®e Yee<esleerue ûebLeeHeemetve Peeuee. HegÀkeÀes. ÒeefleYeeJeble uesKekeÀeb®³ee GÊejesÊej JeefOe&<Cet nesle iesuesu³ee DeLekeÀ Òe³elveebceOetve meeefnl³ee®eer HejbHeje efvecee&Ce Peeueer. meceepeMeeðeer³e efMemle HeeUtve kesÀuesuee ³ee mebyebOeeb®ee DeY³eeme. meeefnl³ee®es meceepeMeeðe meeefnl³e DeeefCe les p³eele pevceeuee ³esles lees meceepe ³ee oesneWceO³es meeefnl³ee®³ee meboYee&le mJeªHeefveCee&³ekeÀ Demes DeebleefjkeÀ mebyebOe Demeleele Demes ie=nerle Oeªve. ieesu[ceeve. lesJne l³ee efJeefMeä #es$ee®es meceepeMeeðe efvecee&Ce nesles. meeefnl³ee®es meceepeMeeðe meeefnl³eekeÀ[s ÒeefleYeeJeble uesKekeÀe®ee osMekeÀeueefvejHes#e DeeefJe<keÀej cnCetve ve Heenlee. efMemle. meeceeefpekeÀ Òeef¬eÀ³ee. cnCepes meeefnl³ee®es meceepeMeeðe nes³e. meceepee®eer mebj®evee. ³eeleerue SKeeÐee efJeefMeä #es$ee®ee Jej meebefieleuesu³ee meeceeefpekeÀ mebmLee. veblej®³ee keÀeUele HuesKeevee@Je. meeefnl³ener meceepeeJej HeefjCeece Ie[Jetve DeeCeles. De@[esveex. yee@jefo³et ³eebmeejK³ee DeveskeÀ DeY³eemekeÀeb®³ee DeY³eemeeletve meeefnl³ee®es meceepeMeeðe efJeefJeOe Debieebveer efJekeÀefmele Peeues. meceepeMeeðee®ee nslet ceeveJee®³ee meeceeefpekeÀ Jele&vee®es DeekeÀueve keÀªve IesCes ne Demelees. efJeefMeä meeceeefpekeÀ HeefjefmLeleer®ee meeefnl³eeJej HeefjCeece neslees. ³ee ¢efäkeÀesCeevegmeej meeefnl³e cnCepes uesKekeÀe®³ee Jew³eeqkeÌlekeÀ mepe&veMeerueles®ee DeeefJe<keÀej nes³e. meceepee®es keÀe³e& ³ee ieesäeRMeer vescekeÀe keÀe³e mebyebOe Demelees. meeefnl³eekeÀ[s SkeÀ meeceeefpekeÀ jef®ele cnCetve Heenles.

KeHeeb®es DeekeÀ[s. . efJelejCe. ³eg×keÀeUele. l³eeuee ceev³elee keÀMeer efceUles. ÒekeÀeMekeÀ-uesKekeÀ ³eeb®³eeleerue mebyebOe. uesKekeÀe®eer Òeefleÿe Jee®ekeÀebveer kesÀuesu³ee l³ee®³ee HegmlekeÀe®³ee Jee®eveeJejner ceesþîee ÒeceeCeele DeJeuebyetve Demeles. JeCe&veeJej efkebÀJee mebJeeoeJej keÀmee Yej oslees. efJeefMeä meceepeeceO³es Je efJeefMeä meeceeefpekeÀ HeefjefmLeleerle meeefnl³e meceepee®³ee meboYee&le JesieJesieUer keÀe³ex keÀjle DemeC³ee®eer Meke̳elee Demeles. ³ee ieesäer ÒeLeceoMe&veer meceepeMeeðeer³e ¢efäkeÀesCeeletve efJeMes<e cenÊJee®³ee Jeeìle vemeu³ee lejer Jew³eeqkeÌlekeÀ Dee³eg<³ee®³ee Del³eble Keepeieer DeeefCe DeebleefjkeÀ mlejeHe³e¥le meeceeefpekeÀ He³ee&JejCe keÀmes Heesnes®eues Deens. l³eeves efvecee&Ce kesÀuesuee meeefnl³eke=Àleer®ee ªHeyebOe. Jee®ekeÀe®³ee ³ee J³eJenejebceO³es meeceeefpekeÀ meboYe& keÀece keÀjle Demeu³eecegUs `SKeeos HegmlekeÀ keÀe Jee®eues peeles' ne efJeMues<eCee®³ee ¢äerves keÀUer®ee cegÎe þjlees.meceepee®eer efJeefMeä DeJemLee. lej keÀener efþkeÀeCeer meeefnl³e keÀuHeveeÒeCeeueer³egkeÌle nl³eej cnCetvener keÀece keÀjle Demeles. les meke=ÀÎMe&veer meeceeefpekeÀ ¢äerves DeLe&HetCe& JeeìCeeN³ee ceeefnleerJej meceeOeeveer jenle veener. mecetneleu³ee efkebÀJee SkeÀebleeleu³ee Jele&vee®es ef®e$e keÀmes jbieJelees. SKeeoe mepe&veMeerue uesKekeÀ efvemeiee&®es efkebÀJee ceeveJeer YeeJeveeb®es ef®e$eCe keÀmes keÀjlees. meeefnl³ee®es meceepeMeeðe ³ee ÒekeÀej®³ee GHe³eesiee®³ee HeueerkeÀ[s peeles. meeefnl³ee®es meceepeMeeðe DeMeeÒekeÀejs meeefnl³ee®³ee DeLe&efveCe&³eveceerceebmes®es ªHeeblej %eevee®³ee meceepeMeeðee®³ee SkeÀe IeìkeÀeceO³es keÀjle Demeles. keÀener meceepeebceO³es meeefnl³e meceepeeHeemetve megìkeÀe keÀªve IesC³eemeeþer GHe³eesieele DeeCeues peeles. l³eebvee efJeefMeä ÒekeÀej®es meeefnl³e DeeJe[le Demeles efkebÀJee vemeles. meeefnl³eefveefce&leerceOetve l³eeuee keÀe³e ÒeeHleer nesles. Jee®ekeÀ efJeefJeOe meeefnl³eke=ÀleeRvee Òeeflemeeo osle Demeleele. uesKekeÀe®³ee efveefce&leer®ee Demee JesOe IesCes ns meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðee®es JewOe Demes keÀe³e& Deens. meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðeeceO³es uesKekeÀe®³ee efveefce&leer®³ee Debieeves meeefnl³eefveefce&leerceO³es Demeuesu³ee meeceeefpekeÀ HeefjceeCeeb®ee MeesOe IesCes Deiel³ee®es Demeles. HegmlekeÀe®eer Hejer#eCes efueefnCeejs meceer#ekeÀ. ³ee leL³eeb®es efJeMues<eCe keÀªve l³eeb®eer meceepee®³ee meboYee&leerue Òemleglelee peeCetve IesC³ee®ee Òe³elve meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðeekeÀ[tve kesÀuee peelees. ÒekeÀeMeve. uesKekeÀeuee meceepeele keÀesCeles mLeeve Deens ³ee ÒeMvee®ee efJe®eejner meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðeeceO³es DeefYeÒesle Demelees. ³ee cegγee®³ee meboYee&le DeefYe©®eer®³ee mebkeÀuHevesuee cenÊJe ³esles. meeceeefpekeÀ J³eJenejeMeer efJeMes<e mebyebefOele Deensle Demes JeeìCeejer DeLeJee ve JeeìCeejer DeeMe³emet$es ³ee meJe& ieesäeR®eer meceepemebye×lee peeCetve IesCeeje DeY³eeme meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðeeceO³es DeefYeÒesle Demelees. l³ee®³ee keÀ#esle kesÀJeU meceepeMeeðeer³e ceeefnleer HegjJeCeeN³ee meeefnl³eke=Àleer®e ³esle veenerle. Flej HegjeJes GHeueyOe vemeleerue lesJne meceepeeyeÎue®eer ceeefnleer osCeeje SkeÀ og³³ece opee&®ee ñeesle cnCetve meceepeMeeðe DeMee meeefnl³ee®ee GHe³eesie keÀªve Iesle Demeles. uesKekeÀe®es nslet. DeefYe©®eer®ee meeefnl³ee®³ee cetu³eceeHeveeMeer DeeefCe uesKekeÀe®³ee ÒeefleÿsMeer Demeuesuee mebyebOe ne meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðeeceO³es melele ®eef®e&uee peeCeeje efJe<e³e þjuee Deens. HegmlekeÀeb®es GlHeeove. l³eeuee veerì peielee ³eeJes ³eemeeþer meceepeeves keÀesCeleer J³eJemLee kesÀuesueer Demeles. meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðeeceO³es uesKekeÀeFlekesÀ®e Jee®ekeÀe®³ee J³eJenejeueener cenÊJe DemeCes ¬eÀceÒeeHle þjles. efJeefMeä HeefjefmLeleer. l³eeuee Demeuesu³ee Òeefleÿs®es mJeªHe keÀmes Demeles. les meceûe meeefnl³eJ³eJeneje®ee meceepee®³ee meboYee&le efJe®eej keÀª Heenles. Meebleles®³ee keÀeUele. keÀener meceepeebceO³es meeefnl³e meceepee®³ee Flej DeeefJe<keÀejebceO³es l³ee®es mJeleb$e DeefmlelJe ue#eele ³esT ve³es DeMeeÒekeÀejs efcemeUtve iesuesues Demeles. ns MeesOeC³ee®ee Òe³elve les keÀjle Demeles. Hee$eeb®es neJeYeeJe DeeefCe ceveesJemLee keÀMee efìHelees. efJe¬eÀer. efJeefMeä meceepee®³ee mebj®eves®³ee DeeefCe l³ee®³ee mlejerkeÀjCee®³ee efJeefJeOe Heeleȳeeb®³ee meboYee&le meeefnl³ee®ee DevegyebOe mHeä keÀjCes ns meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðee®es Heefnues cenÊJee®es keÀe³e& þjles. meeceeefpekeÀ efve³eb$eCeeb®ee Òel³e#e-DeÒel³e#e oyeeJe l³ee®³eeJej keÀMeeÒekeÀejs He[le Demelees ³eebmeejK³ee ÒeMveeb®es efJeMues<eCe meeefnl³ee®ee DeY³eeme keÀjCeeN³ee meceepeMeeðe%eeuee keÀjeJee ueeielees. l³eeves meeefnl³eke=ÀleerceO³es JeeHejuesueer efJeefJeOe leb$es. keÀefuHele Hee$eeb®ee DevegYeJe efJeJeef#ele SsefleneefmekeÀ HeefjefmLeleerMeer pees[Ces. DeveskeÀoe ner leL³es SkeÀceskeÀeble efcemeUuesueerner Demeleele. meJe&J³eeHeer DeMee meeceeefpekeÀ Ieìvee¬eÀcee®ee meeefnl³eJ³eJenejeJej keÀe³e HeefjCeece neslees ne ÒeMve meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðee®³ee ¢efäkeÀesCeeletve cenÊJee®ee þjlees. efMe#eCeemeejK³ee mebmLeelcekeÀ J³eJenejeleerue meeefnl³ee®es mLeeve ³eebmeejK³ee ieesäer cenÊJee®³ee þjleele. HegmlekeÀeb®es GlHeeove DeeefCe efJe¬eÀer. ns meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðee®es keÀece Demeles. ns peeCetve IesC³eemeeþer ³ee ieesäeR®ee DeY³eeme Del³eble cenÊJee®ee þjlees. DeeefLe&keÀ lespeer-ceboer®³ee keÀeUele meeefnl³ee®³ee efveefce&leerJej keÀe³e HeefjCeece neslees. meeefnl³eke=ÀleeR®eer DeLe&efveCe&³eves keÀjerle Demeleele. meeefnl³eeceOetve DeMee JesUer meeceeefpekeÀ leL³eeb®es oMe&ve nesle Demeles. ³ee®e meboYe&ele leb$e%eeve DeeefCe yeepeejHesþ.keÀener meceepeeb®³ee meboYee&le Flej meebmke=ÀeflekeÀ J³eJenejebHeemetve meeefnl³ee®es Jele&tU vescekesÀHeCeeves yeepetuee keÀe{uesues Demeles. uesKekeÀeuee efceUCeejer Heeefjleesef<ekesÀ. efJeefMeä meeceeefpekeÀ mecem³ee ³ee ieesäeR®ee HejeceMe& DeveskeÀoe meeefnl³eekeÀ[tve Iesleuee peeCes Meke̳e Demeles.

mebK³eelcekeÀ efJeMues<eCee®ee Yeeie ³ee ÒeOeeve keÀe³ee&uee HetjkeÀ cnCetve DeefmlelJeele ³eslees. ³ee yeeyeleerle kegÀþuee lejer efme×evleJ³etn yejesyej Demelees Demee Deeûen Oejlee ³esle veener Je l³ee®eyejesyej meceepeeefJe<e³eer®³ee mew×ebeflekeÀ YetefcekesÀ®eer efveJe[ kesÀu³eeefMeJee³e meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðee®eer JewOe j®evee mebYeJele veener. leLeeefHe. je0 Yee0 HeeìCekeÀj. meeefnl³eJ³eJenejeyeÎue®eer DevegYeJeeefOeefÿle DeeefCe efvejer#eCe³eesi³e DeMeer ceeefnleer pecee keÀjCes DeeefCe efle®eer J³eJemLee ueeJeCes meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðee®³ee ¢äerves cetu³e³egkeÌle Demeles. efo0 kesÀ0 yes[skeÀj. DeeefLe&keÀ Hee³ee DeeefCe keÀuHeveeÒeCeeueer³egkeÌle DeefOej®evee ³eeb®³ee mebyebOeebleer ceekeÌme&Jeeoer OeejCeebvegmeej meeefnl³ee®es mJeªHe keÀmes efve³ele nesles ns mHeä keÀjC³ee®ee Òe³elve ³ee DeY³eemekeÀebveer kesÀuee Deens. Mej®®ebê cegeqkeÌleyeesOe. meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðee®ee Dee{eJee IesC³ee®ee Òe³elve kesÀuee lej meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOeebefJe<e³eer JesieJesieȳee YetefcekeÀe ie=nerle Oeju³ee iesu³ee Deensle. ner meJe& ceeefnleer meceepeMeeðee®³ee iegCeelcekeÀ He×leeRMeer pees[eJeer ueeieles. JeemeeneflekeÀlee efkebÀJee GÊejJeemeeefnkeÀlee ³ee mebkeÀuHevee keWÀêmLeeveer þsJetve meeefnl³ee®es Je mebmke=Àleer®es efJeMues<eCe nesT ueeieueer DeeefCe meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðeeuee DeeCeKeer SkeÀ Oegceeje HegÀìuee. 1960veblej meceepeMeeðee®³ee #es$eeJejerue keÀe³e&Jeeoe®es ÒeYeglJe keÀceer Peeues. 000 . ³eeletve®e `efuebieYeeJe' ner mebkeÀuHevee keWÀêmLeeveer þsJeCeeN³ee ðeerJeeoe®³ee efJeefJeOe ªHeebveer meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðeeuee ðeerJeeoer HeefjceeCe ÒeeHle keÀªve efoues. ner ieesä meceepeMeeðe%eebvee cenÊJee®eer Jeeìt ueeieueer. meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðee®ee [esueeje kesÀJeU DeMeeÒekeÀej®³ee efyeve®etkeÀ ceeefnleerJej®e GYee jenlees. DeelceefveÿeJeeo DeeefCe JemlegefveÿeJeeo ³eeb®³ee HeueerkeÀ[s peeCeejer. Demes Dee{Utve ³esle. DeefYekeÀl³ee&®eer mebkeÀuHevee ie=nerle Oeªvener ef®eÜeoeHeemetve cegkeÌle jent MekeÀCeejer meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðee®eer mebkeÀuHevee efme× keÀjC³ee®ee Òe³elve ³ee HejbHejsleerue yee@jefo³etmeejK³ee efJe®eejJebleeves kesÀuee Deens. Þeer0 J³eb0 kesÀlekeÀj. efHeef$ece meesjeskeÀerve ³eeb®³eemeejK³ee meeefnl³eeoer keÀueeb®³ee mJee³eÊelesJej Yej osCeeN³ee DeY³eemekeÀebveerner ³ee %eeveMeeKesle Yej Ieeleueer Deens. l³eeb®³ee ceoleerves ³egeqkeÌleJeeo keÀªve meeefnl³e Je meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®eer J³eeefceÞelee Gueie[Ces. Demes cnCelee ³esle veener. DeMeer YetefcekeÀe IesTve meeefnl³ee®es meceepeMeeðeer³e meboYe& mHeä keÀjC³ee®es Òe³elve Peeuesues efomeleele. Hee³ee DeeefCe DeefOej®evee ³eeb®³eeleerue mebyebOe SkeÀceskeÀebJej HeefjCeece keÀjCeejs Demeleele. DeueerkeÀ[®³ee keÀeUele meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðee®³ee #es$eele ner yengefJeOelee efvecee&Cener Peeueer Deens. ceekeÌme&Jeeoer HejbHejsceO³es ÒeejbYeer meeefnl³eeceO³es meceepee®es Òeefleefyebye He[uesues Demeles DeeefCe meeefnl³e ns Jeie&ue{îeeceO³es JeeHejues peeCeejs SkeÀ nl³eej Demeles. Meeðeer³eles®³ee DeeCeF Jemlegefveÿs®³ee ¢efäkeÀesCeeletve mebK³eelcekeÀ He×efleMeeðe cenÊJee®es þjles. efJeefMeä meeefnl³eÒekeÀej efvecee&Ce nesCes efkebÀJee ueeskeÀefÒe³e nesCes ³ee meJe& ieesäeR®ee efJeefMeä keÀeueKeb[eMeer keÀe³e mebyebOe Demelees. Jeie& DeeefCe Jeie&peeCeerJe ³ee ceekeÌme&Jeeoer mebkeÀuHevee meceepe Je mebmke=Àleer ³eeb®es mJeªHe mHeä keÀjC³eemeeþer HegjsMee veenerle ³ee®eer peeCeerJe nesT ueeieueer. Demes cnCelee ³esles. meeefnl³eefJe®eeje®³ee cejeþer HejbHejsceO³es efJe0 keÀe0 jepeJee[s. leLeeefHe. meeefnl³e DeeefCe meceepe ³eeb®³eeleerue mebyebOeeb®es mew×ebeflekeÀ HeeleUerJejerue efJeMues<eCe ne meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðee®ee Del³eble cenÊJee®ee J³eJenej Demelees. ³ee meboYee&le DeeJeM³ekeÀ DemeCeeN³ee meebkeÀuHeefvekeÀ meeOeveeb®eer efveefce&leer keÀjCes. leLeeefHe. l³eecegUs®e ³ee #es$eeleerue DeY³eemekeÀekeÀ[s meceepeeefJe<e³eer®ee efme×ebleJ³etn DemeCes Deiel³ee®es Demeles. leLeeefHe. efoiebyej HeeO³es ÒeYe=leeR®³ee uesKeveeceO³es meceepeMeeðeer³e DeeMe³emet$es Dee{Utve ³esleele. ³ee®e megceejeme eflemeN³ee peieeleerue DeveskeÀ jeä^s JeemeeneflekeÀ jepeJeìeRceOetve cegkeÌle Peeueer. ³ee %eeveMeeKes®eer pe[CeIe[Ce ÒeecegK³eeves ceekeÌme&Jeeoer DeY³eemekeÀebveer kesÀueer Deens. cejeþerceO³es meebieesHeebieHeCes Je meceepeMeeðeer³e efMemle yeeUiele meeefnl³ee®es meceepeMeeðe efvecee&Ce Peeues Deens. ns meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðee®es ÒeOeeve keÀe³e& nes³e. efJeMes<eleë u³egkeÀe®eHeemetve ³ee Òe³elveebvee ÒeejbYe Peeuesuee efomelees. ns MeesOeC³ee®ee Òe³elve meeefnl³ee®es meceepeMeeðe mebK³eelcekeÀ lemes®e iegCeelcekeÀ He×efleMeeðeevegmeej keÀjle Demeles. Demes cnCelee ³esle veener. meenefpekeÀ®e meceepeeefJe<e³eer®³ee efJeefJeOe efme×evleJ³etnebvee DevegmejCeejer meeefnl³ee®eer DeveskeÀ meceepeMeeðes efvecee&Ce nesCes ¬eÀceÒeeHle þjles.HegmlekeÀeb®eer efkebÀJee efve³elekeÀeefuekeÀeb®eer mHeOee&. DeueerkeÀ[®³ee keÀeUele meceepeeefJe<e³eer efJeefJeOe o=efäkeÀesCeebletve efJe®eej keÀjCeejs efme×evleJ³etn Heg{s Deeues. ³ee YetefcekesÀceOeuee efve³elelJeJeeo peeCeJetve meeefnl³e Je meceepe ³eeb®³eeleerue J³eeefceÞe mebyebOeebvee v³ee³e osC³ee®eener Òe³elve Peeuesuee efomelees. Yeeue®ebê vescee[s. Demes Demeues lejer. ³ee®e keÀeueKeb[ele veJeSsefleneefmekeÀleeJeeoer DeY³eemekeÀebveer meeefnl³ee®³ee meceepeMeeðeeuee JesieUer efoMee osC³ee®ee Òe³elve kesÀuee. ieb0 yee0 mejoej.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful