UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA”

Lector universitar dr. CONSTANTIN SAVA

DREPT ADMINISTRATIV
– Suport de curs –

Editura fundaţiei „Andrei Şaguna” CONSTANŢA 2007

DREPT ADMINISTRATIV PARTEA a-I-a Semestrul I

2

TEMA 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN ROMÂNIA I. Concepte introductive privind administraţia publică 1. Noţiunea de administraţie: Administraţia în sensul cel mai larg, este o activitate care constă într-o prestaţia a unei persoane, sau grup de persoane în folosul altora, faţă de care prestatorul de activităţi se află în anumite raporturi juridice (fie de subordonare, fie de colaborare sau de participare) şi căruia beneficiarul prestaţiei îi pune la dispoziţie mijloacele materiale şi financiare necesare. Dacă activitatea prestată are drept scop realizarea unor interese particulare, vorbim de o administraţie particulară: Dacă activitatea are un interes general, de nivel naţional sau local, suntem în prezenţa unei administraţii publice. Societatea cunoaşte un proces continuu de multiplicare şi diversificare a sarcinilor administraţiei care impune necontenit îmbunătăţire şi perfecţionare în structura şi activitatea administraţiei, prin utilizarea unor metode şi tehnici moderne. Pentru a realiza aceste sarcini administraţia trebuie să ţină cot de imperativele: - a prevedea; - a organiza; - a conduce; - a coordona; - a controla. Noţiunea de administraţie are trei accepţiuni principale: a) administraţia ca activitate, de a realiza administraţia, b) administraţia ca structură sau organizare; c) administraţia ca instituţie.
3

vorbim de o administraţie publică. a acesteia. Criteriile de clasificare ale faptelor administrative depind de: a)calitatea celui care le săvârşeşte. . în concret a legii. realizate prin activităţi cu caracter de dispoziţie şi acţiuni cu caracter de prestaţie. fără a se cere acordul celor cărora li se aplică. a) În sens material administraţia publică reprezintă o organizare a executării şi de executare. mijloace de constrângere. b) acţiuni sau inacţiuni ale omului. Administraţie publică: .administrarea unităţilor administrativ teritoriale. 3. Deciziile administraţiei publice sunt obligatorii.2. Faptele administrative se clasifică în două categorii: a) evenimente. de nivel naţional sau local. în concret. cuprinzând diverse structuri administrative care realizează activităţi de organizare a executării legii şi de executare. Administraţia publică putând utiliza atunci când este necesar. b)efectele juridice pe care le produc. Dacă activitatea are un interes general. Faptul administrativ: Orice activitate de natură administrativă evocă un fapt administrativ care este un fapt social şi se află în cadrul unor grupuri sociale stabile. 4 .de stat – administraţia statului. Noţiunea de administraţie publică poate capacita două sensuri.locală . b) În sens formal administraţia publică poate fi înţeleasă că a un sistem de organe. b) un sens formal. a) un sens material. Administraţia publică şi administraţia particulară: Dacă activitatea prestată are drept scop realizarea unor interese particulare vorbim de o administraţie particulară.

care se realizează.) care nu sunt organe ale puterii executive. de autorităţile administraţiei publice locale (prefecţi. 2. primari. a) Prin activităţile cu caracter de dispoziţie se stabileşte ce trebuie să facă sau să nu facă. persoane fizice sau juridice. precum şi de organizaţii particulare de interes public. 6. 5 . etc. 4. autoritatea sa sau chiar constrângerea. Obiectul administraţiei publice îl reprezintă organizarea executării şi executarea. 5. în concret. Administraţia publică. Administraţia publică este legată de puterea judecătorească (contencios. Administraţia publică se regăseşte în toată complexitatea vieţii sociale. obiect circumscris de puterea legiuitoare. regii autonome. a legii.Administraţia publică poate fi definită ca activitatea de organizare şi de executare. consilii locale. Conţinutul administraţiei publice: Conţinutul administraţiei publice este dat de două categorii de activitate: a) activităţi cu caracter dispozitiv sau de dispoziţie. Obiectul administraţiei publice. Guvern. cu caracter dispozitiv şi prestator. a legii. b) activităţi cu caracter prestator sau de prestaţie. 3. amenzi şi control). constituind una din cele mai utile activităţi umane. Funcţiile administraţiei publice: 1. Funcţia de instrument de conservare a valorilor materiale şi spirituale ale societăţii. ce le este permis sau interzis subiecţilor de drept. în principal de organele administraţiei publice şi în subsidiar şi de celelalte organe ale statului. de puterea executivă (Preşedinte. în statul de drept. Funcţia de organizare şi coordonare a adaptărilor ce se impun datorită transformărilor care se produc în evoluţia diferitelor comportamente ale societăţii. folosind uneori. în concret. ministere). reprezintă principala pârghie prin care se realizează valorile stabilite la nivelul eşichierului politic. Funcţia de intermediar de execuţie – organizează şi asigură execuţia.

.marele vornic – în Moldova era: 6 . Diferite prestaţii de interes general realizate pe baza şi în executarea legii din oficiu sau la cererea cetăţenilor. .documentare. Acest proces se realizează în mai multe etape: . etc. Domnii de la noi.deliberări. erau: supremi judecători. Domnii. b) Activităţile cu caracter de prestaţie. . Pe întreg teritoriul Principatelor.opţiuni. Evoluţia administraţiei publice în România: 1. II.studii. Exemple de domenii: domeniul salubrităţii publice şi al ocrotirii mediului ambiant.variante. poştă. . . aşa cum au fost descrişi de Dimitrie Cantemir în lucrările sale. curent electric. persoanelor juridice sau a diferitelor organe ale statului. Găsim în această perioadă ca funcţionari publici (după secolul XIV): .decizii. transport în comun etc. cu aplicarea de sancţiuni pentru nerespectarea conduitei prescrise. furnizarea de gaze naturale. . erau ca şi împăraţii romani „reprezentanţi ai interesului statului.avize. Evoluţia organizării şi funcţionării administraţiei publice actuale: a) Administraţia publică centrală până la apariţia Regulamentelor organice. Domnul a concentrat în mâinile sale puterea legiuitoare. puteau face război sau încheia pace şi tot ei organizau administraţia şi serviciile publice.În aceste situaţii administraţia publică putând interveni în anumite cazuri. puteau da ordine (cu caracter obligatoriu. ca şi legile). executivă şi judecătorească . radio-tv.

Tot în această perioadă se simt tot mai mult influenţele ideologice. Regulamentul organic intrat în vigoare în Moldova la 1-13 ianuarie 1832 iar în Muntenia la 1-13 iulie 1831 nu a schimbat administraţia centrală.judecător suprem al personalului Curţii şi judecător suprem al ţării. Găsim însă geneza guvernului şi a ministerelor. postelnicul paharnicul . Guvernul era denumit sfatul administrativ compus din: 1) Sfatul ordinar: a.XVII ):logofătul. visternicul. marele vistier c. de Adunarea Ponderatorie (Senatul) şi cea Electivă (Camera Deputaţilor) care constituiau adunările legiuitoare.. prima Constituţie a României.marele ban – îl regăsim în Oltenia. economice şi politice din apus. Statutul desvoltător al Convenţiei de la Paris din 1858 foloseşte termenul de guvern şi acela de prim-ministru (după unirea principatelor Mihail Kogălniceanu). . Regulamentul organic prevedea separarea administraţiei de justiţie prin crearea de judecătorii şi instanţe judecătoreşti şi interzicerea organelor administrative de a judeca – postulat modern formulat de Alexandru Ipsilanti. secretarul statului (Se întâlneau de două ori pe săptămână şi analizau proiecte de lege). în fapt. . c) Administraţia publică centrală de la Unirea Principatelor Române până la instaurarea regimului comunist.reprezenta corpul poliţiei şi al siguranţei statului. 7 . armaşul. b) Administraţia publică centrală până la unirea Principatelor. 2) Sfatul administrativ extraordinar: se întrunea sub preşedinţia Domnului pentru rezolvarea problemelor de mare importanţă. marele vornic b. Statutul desvoltător din 2 mai 1864 constituie.cu sediul la Craiova. Alţi funcţionai publici (secolul XIV. prin care puterile politice erau exercitate colectiv de Domn.

pentru a conduce Statul Român. Decretul nr. de control (Curtea de Conturi 1864).Prima organizare modernă a ministerelor datează de la Unirea Principatelor. lucrări publice şi comunicaţii. instrucţiunea publică. .Guvernul sau (Consiliul de miniştrii) era format din: prim-ministru. armată. Sunt menţionate opt ministere: interne. sănătate şi ocrotire socială. instrucţie publică şi culte. 8 . finanţe. 1) Constituţia din 1866 ( prima Constituţie a statului nostru) – prevedea că puterea executivă aparţinea domnului care o exercita prin intermediul guvernului. afaceri străine. de Consiliul de miniştrii. lucrări publice. d) Administraţia publică centrală în perioada regimului comunist: 23 august 1944 . 3) Legea de organizare şi funcţionare a ministerelor din 1929 – stabilea un număr de zece ministere: interne. După alegerile din noiembrie 1946 şi abolirea monarhiei la 30 decembrie 1947 a fost adoptată Constituţia din 13 aprilie 1948. 1626/31 august 1944 a abrogat legislaţia adoptată în perioada 1940-1944 şi a repus în vigoare Constituţia din 1923.Guvernul este organul suprem executiv şi administrativ.instaurarea regimului comunist . industrie şi comerţ. finanţe. 4) În anul 1940 Constituţia a fost suspendată Puterea executivă îndeplinea şi funcţia legislativă prin decret-lege. generalul Ion Antonescu a fost investit.centralism în toate domeniile. justiţie. ca preşedinte cu puteri depline.un singur partid politic . funcţie normativă încredinţată regelui. agricultură şi domenii. Consiliul de miniştrii îndeplinea şi atribuţii legislative. 2) Constituţia din 1923 – considerată ca fiind cea mai democrată Constituţie din Europa acelor ani – stipula că Guvernul exercita puterea executivă în numele regelui. război. muncă. unul sau mai mulţi vicepreşedinţi şi miniştrii. culte. externe. Prin decret regal. .

Potrivit acesteia. e) Administraţia publică centrală din România după prăbuşirea regimului totalitar: 9 . .organiza armata.dirija şi planifica economia naţională. . Comitetul de stat pentru Preţuri. planului şi bugetului de stat. preşedintele consiliului de miniştrii. preşedinţi ai organelor centrale de stat (Consiliul de stat al planificării. . Constituţia din 1952 menţine terminologia de Consiliu de miniştri. Consiliul Securităţii Statului. . miniştrii.) Constituţia din 1965 accentuează Centralizarea conducerii în toate domeniile de activitate.coordona activitatea ministerelor.luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii publice. întărind rolul conducător al PCR. . Consiliul de miniştrii are ca atribuţiuni principale: . Legea 24/1969 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de miniştrii cuprindea: .preşedintele consiliului de miniştrii.exercitarea atribuţiilor de conducere şi control asupra activităţii organelor locale ale administraţiei de stat.stabilirea măsurilor pentru aducerea la îndeplinire a politicii interne şi externe. . prim-vicepreşedinte. etc. .membrii guvernului erau desemnaţi dintre deputaţii Marii Adunări Naţionale sau alţi cetăţeni consideraţi specialişti.stabilea instituţiile ordinii şi liniştii publice. apărarea statului şi drepturilor cetăţeanului. .conducerea activităţii ministerelor. Consiliul de miniştrii era ales de Marea Adunare Naţională. vicepreşedinţi.elaborarea proiectelor.Guvernul . .conduce administraţia statului. vicepreşedinţi ai Consiliului de miniştrii.era numit de Marea Adunare Naţională. . miniştrii.

Constituţia din 1991 prevede că. miniştrii) cu Parlamentul: rapoarte. 37/7 decembrie 1990 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României. organizarea şi funcţionarea Guvernului României. 2. Procedura de investire a primului-ministru şi a Guvernului este următoarea: a) desemnarea primului-ministru de către Preşedinte. 4. interpelări.aduce precizări cu privire la organizarea şi funcţionarea Guvernului. .Guvernul este format din: 1. c) votul de încredere acordat de Parlament pe Programul de guvernare.1. 10 din 31 decembrie 1989 privind constituirea. Au fost elaborate următoarele acte tranzitorii: . . 2.prim-ministru. 104/31 martie 1990 privind activităţile pentru care guvernul adoptă hotărâri. normele referitoare la organele centrale şi locale ale puterii administraţiei de stat. 3. secretari de stat. Guvernul îşi exercită mandatul de la depunerea jurământului în faţa Preşedintelui până la validarea alegerilor generale parlamentare ulterioare Raporturile Guvernului (prim-ministru. informări.Decretul lege nr. b) desemnarea de către prim-ministru a membrilor Cabinetului şi stabilirea principalelor puncte din cadrul Programului de guvernare. . Au fost abrogate din Constituţie şi celelalte legi ori alte acte normative. d) depunerea jurământului în faţa Preşedintelui ţării. b) audieri în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Guvernul exercită conducerea generală a administraţiei publice şi asigură realizarea politici interne şi externe a ţării. 10 . miniştrii. miniştrii de stat.stabileşte raporturile Guvernului cu Preşedintele şi Parlamentul . întrebări. . Eliberarea din funcţii a miniştrilor se face prin remaniere guvernamentală.Decretul lege nr.Decretul lege nr.

hotărâri.Guvernul adoptă: legislativă. Orice administraţie este rezultatul mediului social. nivelul de dezvoltare economică şi tehnică. Elementele de bază care determină formele de activitate ale administraţiei sunt: structura şi etica oamenilor. Pentru organizarea şi funcţionarea unui stat trebuie ca administraţia publică şi puterea politică să colaboreze. Administraţia publică şi sistemul politic: Legăturile dintre administraţia publică şi puterea politică sunt de ordin teoretic şi de ordin practic (deoarece administraţia se subordonează puterii politice). puterea politică. Sistemul administrativ este legat din punct de vedere organizatoric şi funcţional de puterea legiuitoare şi puterea executivă. Administraţia publică şi sistemul social. 11 . 1. Administraţia statului este una din formele fundamentale de realizare a puterii politice. Exemplu: amplasarea primăriei sau prefecturilor în puncte accesibile egal pentru toţi membrii colectivităţii locale. Deci. 2. După cum este structurat mediul social. Construcţia sistemului administrativ este strâns legată de particularităţile grupurilor sociale pe teritoriul statului. este bine ca studiul despre administraţie să-l începem cu examinarea mediului în care se integrează şi reciproc. ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă. iniţiativă III. Administraţia publică are ca obiect realizarea valorilor politice prin care se exprimă interesele generale ale societăţii organizată în stat. organele administraţiei vor fi accesibile mai uşor întregului grup social în raport cu care funcţionează sau vor fi diversificate în teritoriu pentru prestaţii accesibile membrilor grupurilor sociale. Conexiunile administraţiei publice.

De aceea.norme care se aplică administraţiei „în raport cu ea însăşi”. consilieri. în structura administraţiei publice există importante funcţii de conducere cu caracter politic. ca act juridic care provine de la puterea legiuitoare. pentru realizarea puterii statului. Normele juridice constituie modalitatea cea mai importantă de introducere a ordinii în organizarea şi funcţionarea sistemului administraţiei publice. Organizarea şi activitatea celor care realizează administraţia publică trebuie să fie supuse reglementărilor juridice. 3. elaborate pe baza şi în executarea legii. Administraţia publică are şi funcţii tehnice (membrii Guvernului. ca şi sistemul de organizare trebuie să fie supuse normelor de drept. Principiul legalităţii administraţiei publice are la bază legea în sensul restrâns al termenului. în controlul funcţionării acestuia. privită ca activitate. 4. emite norme juridice. a guvernului. principiu ce caracterizează statul de drept. . cu respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Administraţia publică şi dreptul: Multiplele şi variatele activităţi ale administraţiei publice impun cu necesitate reglementări juridice. Administraţia publică şi media: 12 . în acţiunea de executare a legilor.Puterea legiuitoare este cea care formulează prin lege valorile politice pe care le realizează sistemul administraţiei publice. iar la nivel de judeţ – preşedintele Consiliul judeţean. Administraţia publică. Prin aceasta se aplică principiul legalităţii administraţiei publice. primari).norme care se aplică administraţiei în raport cu alţii. Administraţia publică. Puterea legiuitoare are atribuţii în constituirea puterii executive. Puterea executivă asigură conducerea şi controlul întregului sistem al administraţiei publice. Normele juridice aplicabile administraţiei publice se pot grupa în două categorii: .

inclusiv printr-un control riguros şi sesizarea disfuncţionalităţilor. între societate şi individ. Media intervine pe întreg parcursul executării puterii şi activităţii administraţiei. în particular între sistemul autorităţilor publice şi cetăţean.factori determinanţi în constituirea acestor autorităţi sub influenţa mesajului mediatizat. Relaţiile administraţiei cu media. în general. cei administraţi ocupă în societate un loc cu dublă semnificaţie: . mass-media a devenit o interfaţă.Presa a devenit în ultimii ani în România un puternic factor dinamizator al conştiinţelor. şi . De fapt. 13 .beneficiari ai mesajelor transmise prin media de la autorităţile publice dar.

Putem observa că normele juridice care alcătuiesc ramura dreptului administrativ constituie obiect de cercetare a normelor juridice cu privire la organizarea.RAMURĂ A DREPTULUI PUBLIC – I. II. defineşte Dreptul administrativ ca ramură a dreptului public care reglementează relaţiile sociale din sfera administraţiei publice. adică dreptul administrativ ca ramură de drept. funcţionarea şi competenţele organelor administraţiei publice. Normele dreptului administrativă ocupă locul principal în ceea ce priveşte normele aplicabile administraţiei publice. Antonie Iorgovan. cu trăsături specifice şi finalitate proprie. de către organele şi persoanele abilitate. în lucrarea „Dreptul muncii” (1993). Ştiinţa dreptului administrativ a apărut în perioada revoluţiei burgheze. precum şi pe cele de natură conflictuală dintre autorităţile administraţiei publice sau ale acestor autorităţi. Noţiunea de drept administrativ: Dreptul administrativ este un ansamblu de norme juridice cu un anumit obiect. Obiectul de cercetare al ştiinţei dreptului administrativ este alcătuit din normele de drept administrativ. Normele de drept administrativ: Normele juridice care se aplică în organizarea şi funcţionarea organelor administraţiei statului român şi a celor locale fac parte din diferite ramuri de drept. pe de altă parte.TEMA 2 DREPTUL ADMINISTRATIV . care apar în cadrul procesului de organizare şi executare a legii. organizării şi funcţionării acestuia. în condiţiile consacrării în Constituţie a drepturilor şi libertăţilor democratice pentru cetăţeni. Exemplu: 14 . Pe baza celor prezentate putem defini: Dreptul administrativ este o ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează o categorie determinată de relaţii sociale.

inclusiv disciplina profesională. 15 . competenţa lor materială şi teritorială. b) Normele prin care sunt reglementare raporturile organelor administraţiei publice cu persoane fizice şi juridice nestatale. În normele de drept administrativ. cuprind norme juridice de natură administrativă. privind drepturile şi obligaţiile acestora în relaţiile lor cu autorităţile administrative. dispoziţia şi sancţiunea. Dreptul muncii cu privire la desfăşurarea activităţii personalului administrativ. aşa cum sunt ele stabilite în Teoria generală a dreptului – ipoteza. cât şi în raporturile cu subiecţi din afara acesteia. controlul ce se poate exercita asupra activităţii lor. Drept penal execuţional – în ce priveşte administraţia penitenciarelor. Observăm că normele de drept administrativ sunt extrem de variate. de multe ori. Normele de drept administrativ pot fi grupate în următoarele categorii: a) Norme prin care se reglementează înfiinţarea. c) Norme care reglementează procedura activităţii administraţiei publice. deoarece ea apare în alte acte normative. consecinţele încălcării drepturilor şi obligaţiilor reciproce. Normele de drept administrativ cuprind toate cele trei elemente ale unei norme juridice. adică acele norme care prevăd în ce condiţii se desfăşoară activitatea realizată de administraţie. atât în interiorul său. dacă se are în vedere multitudinea domeniilor activităţii executate. guvern. raporturile cu alte organe de stat. sancţiunea lipseşte. În cadrul acestei reglementări sunt incluse şi normele privind răspunderea participanţilor la asemenea raporturi. organizarea şi funcţionarea organelor administraţiei publice. autorităţi centrale de specialitate şi a administraţiei publice locale.preşedinte. Drept civil – în legătură cu personalitatea juridică a autorităţilor administraţiei publice.Drept constituţional – privind sistemul şi principiile de organizare şi funcţionare a organelor puterilor executive .

închisoarea contravenţională. 5. adică de înfrângere a unei rezistenţe fizice . 2. d) raporturi de tutelă. practic. b) raporturi de colaborare. realizată de către organele administraţie de stat. Sancţiuni administrative-disciplinare – destituirea din funcţie. dizolvarea. de protecţie a unor interese sau de combatere a unor fapte antisociale – reţinerea unei persoane. imobilizarea unei persoane. 4. Raporturile de drept administrativ Raporturile de drept administrativ sunt acele raporturi juridice care se nasc prin reglementarea de către normele juridice. stocarea de bunuri. demolarea sau desfiinţarea unor construcţii. Măsuri de constrângere – cu caracter nesancţionatoriu. În literatura juridică se susţine că pot fi identificate următoarele forme principale de sancţiuni administrative: 1. direct sau indirectă. c) raporturi de participare. III. revocarea alegerii. adică prin fapta juridică săvârşită în executarea acestora. Sancţiuni administrativ-patrimoniale – obligarea la repararea prejudiciului produs printr-o daună materială sau morală. a raporturilor sociale care formează obiectul administraţiei de stat. mutarea disciplinară etc. Măsuri de executare silită. avertismentul. Raporturile de drept administrativ se clasifică în: a) raporturi de subordonare. Sancţiuni administrative-contravenţionale – amenda. obligarea la tratamentul medical.diferite acţiuni în forţă ale poliţiei. contestarea caracterului de normă juridică a regulilor stabilite în domeniul de organizare şi funcţionare a administraţiei publice. 3. Raporturi de subordonare: 16 .Acceptarea afirmaţiei că sancţiunea lipseşte din normele dreptului administrativ ar însemna.

.de conformare (de respectare a normelor dreptului administrativ).regimul stării de asediu şi al celui de urgenţă . ce emană de la Parlament. Titlul III – Guvernul) 2. Majoritatea legilor organice vizează fie structural. determină şi garantează libertăţile şi drepturile individuale prin care se organizează puterile statului şi se finalizează raporturile dintre ele.Exemplu: Prefectul se află în raport de subordonare faţă de Guvern (autoritate a administraţiei publice faţă de un alt subiect de drept).statutul funcţionarilor publici 17 . Constituţia dispune de forţă juridică superioară faţă de celelalte legi şi norme juridice care trebuie să conţină reglementări conform prevederilor constituţionale. ca lege fundamentală. pe picior de egalitate fiecare sau împreună colaborează pentru aplicarea legii.organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării . de conflict. fie funcţional administraţia publică. IV. Izvoare: . Raporturi de subordonare . III. b) Raporturi de colaborare: în general.organizarea guvernului . 1. exponent al puterii supreme a poporului. . Legea este actul normativ cu valoare juridică superioară.Actele normative ale administraţiei publice.Unele organe ale administraţiei de stat cu competenţă de a emite acte normative pe baza şi în aplicarea legii. (Vezi Constituţia. cap. cel mai important izvor al dreptului.Normele juridice provenite de la organele puterii legiuitoare privind organizarea şi activitatea administraţiei publice. .Izvorul principal al dreptului administrativ este reprezentat de Constituţie. Constituţia. Definiţia şi sfera izvoarelor dreptului administrativ: Izvorul de drept este forma specifică de exprimare a normei juridice. .

În al doilea rând. b) ordine şi instrucţiuni ministeriale.organizarea administraţiei locale. a Serviciilor de informaţii ale statului precum şi a celorlalte componente ale forţelor armate.hotărâri. Poartă denumirea „decret” pentru că are forţa juridică a acestuia. ordonanţe.organizarea autorităţilor administrative centrale autonome . c) actele autorităţilor judeţene. organele administraţiei publice pot emite în baza şi executarea legii acte normative care sunt aplicabile raporturilor ce se stabilesc între administraţiei şi cei administraţi. pentru că deşi nu emană de la organul legislativ – Parlamentare totuşi putere de lege.structura sistemului naţional de apărare. pe care o poate modifica sau înlocui. a teritoriului precum şi regimul general privind autonomia locală . reglementează relaţiile sociale din domeniul legii.organizarea generală a învăţământului . orăşeneşti şi comunale (Legea nr.statutul cadrelor militare . În primul rând. Aceste acte normative trebuie să fie întotdeauna subordonate legii. este vorba de emiterea unor acte normative care au aplicaţie în interiorul administraţiei de stat şi care au ca obiect angajarea lăuntrică a structurilor administraţiei publice. constituind mijloace de aplicare a dispoziţiilor acestuia. 3. 4. a) actele Guvernului . Decretul-lege este izvor de drept cu caracter oarecum hibrid.organizarea şi funcţionarea poliţiei. 251/2001 privind administraţia publică locală) 18 .. Izvoarele de drept administrativ ce derivă de la puterea executivă – unele organe ale administraţiei publice au competenţă de a emite acte normative pe baza şi în executarea legii.organizarea serviciilor publice de radio şi TV . ordonanţe de urgenţă. organizarea armatei şi a teritoriului pentru apărare .contenciosul administrativ .

. cât şi în ordinea juridică internă. numai dacă sunt îndeplinite două condiţii: . Izvoarele atipice ale dreptului administrativ: a) Cultura – este admisă ca izvor de drept administrativ. aceasta nu este izvor de drept. Actele internaţionale: conform prevederilor constituţionale. b) Jurisprudenţa – în principiu. 5. Totuşi.consiliul judeţean emite hotărâri.comisia judeţeană consultativă a judeţului emite hotărâri. . c) Doctrina – uneori i se recunoaşte caracterul de izvor de drept. 19 . alteori nu.prefectul emite ordine. . conducătorii autorităţii administrative sau instanţele judecătoreşti trebuie să aprecieze cazul prezentat..practică îndelungată. Astfel.consiliul local emite hotărâri.primarul emite dispoziţii. pentru a produce efecte juridice. . 6. convenţiile internaţionale trebuie ratificate de Parlament sau aprobate de Guvern. . având în vedere complexitatea problemelor ce se pot ridica în administraţie este posibil ca nici o normă juridică să nu fi prevăzut cazul supus judecăţii administrative.delegaţia permanentă a consiliului judeţean emite decizii. atât în relaţiile cu alte state.formarea convingerii opiniei publice asupra caracterului obligatoriu. în temeiul principiului general că judecătorul nu poate refuza a se pronunţa pe motiv că legea nu prevede. ori că nu este îndestulătoare. .

Administraţia de stat şi administraţia locală compun administraţia publică. odată cu apariţia şi dezvoltarea dreptului administrativ şi a ştiinţei administraţiei. cărora. iar noţiunea de administraţie locală. Organul administraţiei publice reprezintă acea structură organizaţională care. potrivit Constituţiei şi legii. în limitele legii.este acea formă organizaţională care exercită funcţiile guvernării potrivit competenţei stabilite de Constituţie. religios etc. Noţiuni introductive privind organizarea şi sistemul organelor administraţiei publice Organizarea administraţiei de stat. li s-au adăugat şi alţi factori. în sens organic se referă la şeful de stat. ca de exemplu: factorul economic. Autoritatea publică . 20 . tot în sens organic. sau prestarea serviciilor publice. alese la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale existente. sub controlul direct sau indirect al Parlamentului. în timp. ca fenomen a apărut odată cu statul. În doctrina occidentală noţiunea de administraţie de stat .TEMA III ORGANIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE I. deci prin secolul al XIX-lea. guvern şi ministere. ceea ce îi conferă legitimitate şi durabilitate. precum şi ramificaţiile acestora în teritoriu. natura sa juridică fiind diferită. în raport cu funcţia pe care o realizează prioritar sau cu titlu principal. Ea este integrată unui sistem înzestrat cu forţă publică de constrângere. politic. alte structuri centrale de specialitate. cultural. Evoluţia organizării administraţiei a fost influenţată de factorul militar (chiar ideea ierarhiei provine din acest domeniu) şi de factorul geografic. desemnează autorităţile locale autonome. are personalitate de drept public şi acţionează din oficiu pentru executarea legii. dar teoriile ştiinţifice despre aceasta s-au conturat mai târziu.

c)Parlamentară – alături de monarh. purtând diverse denumiri: . Pe parcursul acestei evoluţii. organ reprezentativ. 21 .Republica 1. Preşedintele României Instituţia şefului statului a apărut odată cu statul şi a cunoscut o evoluţie continuă în ceea ce priveşte forma.Monarhia. desemnând sau alegând un şef de stat. structura şi atribuţiile sale.prezidiu (Prezidiu RPR. Monarhia a) Absolută – în care puterea este deţinută de o singură persoană. prezidiu Naţional). În fostele ţări socialiste. 2. devenit de regulă preşedinte. b) Limitată (constituţională) – are loc o limitare a puterilor monarhului prin legea fundamentală a statului. ales de către cetăţeni. În statele unde puterea este fundamentată pe principiul separaţiei puterilor în stat. funcţia de şef al statului avea o structură colegială şi era încadrată în categoria „organele supreme ale puterii de stat”. chiar dacă are şi unele atribuţii în materie de legiferare. .Autoritatea administrativă reprezintă acea categorie a autorităţilor publice sau de stat cu o structură stabilită şi o activitate continuă înzestrată cu capacitate juridică administrativă care-i permite participarea în nume propriu la înfăptuirea puterii executive. deci în sfera puterii legislative. instituţia a avut fie o organizare unipersonală. Republica Este forma de guvernământ în care cetăţenii se guvernează singuri. fie o organizare colegială. există parlamentul. II. Formele de guvernământ cele mai uzitate au fost şi sunt: . în limitele competenţei legal determinate. şeful statului este încadrat în sfera puterii executive.

22 . . Forma de guvernământ republicană are importanţă majoră pentru definirea regimului politic al unei ţări care poate fi: .prezidenţial. Regim politic de adunare . Republica prezidenţială . prin Decret-lege nr. d) funcţia de mediere între puterile statului.semiprezidenţial. direct.După Decembrie 1989. b) funcţia de garant al independenţei naţionale al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării (art. Acest regim este consacrat şi de Constituţia din 1991 şi 2003.parlamentar.şeful statului este ales fie în mod direct de către cetăţenii ţării. ales. de către Parlament (Grecia. ales prin vot universal. precum şi între stat şi societate (art. . . 92/1990 privind alegerea Preşedintelui şi a Parlamentului României. Republica semi-prezidenţială – alegerea directă a şefului statului. cu răspundere politică a Guvernului faţă de Parlament (Franţa). c) funcţia de a veghea la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice (art. 2). egal. Ca urmare a acestor caracteristici. regimul politic românesc poate fi caracterizat ca un regim semi-prezidenţial „atenuat” sau „parlamentizat”. funcţia de şef al statului a fost încredinţată Preşedintelui României. fie prin intermediul unei adunări de electori (SUA). secret şi liber exprimat. Constituţia României conferă Preşedintelui. 1). 80 alin. de regulă. Italia.este specific Elveţiei. 80 alin 1).de adunare. 80 alin. în calitatea pe care o are de şef al statului patru funcţii principale: a) funcţia de reprezentare (art. unde funcţionează un Consiliu Federal format din 7 miniştri. Republica parlamentară – şeful statului. Ungaria). 2). Preşedintele face parte din puterea executivă. prezidat de unul din ei. 80 alin.

pe baza votului de încredere acordat de Parlament g) Guvernul. fie de Parlament. c) Parlamentul are dreptul de a trage la răspundere politica Preşedintelui României. voinţa cu privire la problemele de interes naţional numai după consultarea Parlamentului. atribuţiile Preşedintelui României sunt condiţionate. d) Parlamentul poate hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare. fie de Guvern. solidar cu ceilalţi membri. e) Preşedintele poate cere poporului să-şi exprime. dar şi fiecare Cameră a Parlamentului în parte. f) Preşedintele desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul. În domeniul politicii interne. la propunerea Guvernului. desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. în numele României numai tratate negociate de guvern şi le supune spre ratificare Parlamentului. acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea. j) Preşedintele poate refuza promulgarea legii o singură dată. b) Dreptul Preşedintelui de a dizolva Parlamentul se poate exercita doar cu respectarea unor condiţii. 23 . în întregul său. prin referendum. are dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru fapte săvârşite în exercitarea funcţiei lor. poate recurge la suspendarea acestuia din funcţie şi la organizarea referendumului pentru demisia sa. şi fiecare membru al acestuia. 2) Preşedintele. h) Preşedintele României. al apărării şi în cazul stărilor excepţionale. astfel: k) Preşedintele încheie. i) Preşedintele României are drept de iniţiativă legislativă. răspund politic în faţa Parlamentului.Regimul semi-prezidenţial din România este determinat de următoarele considerente: a) Preşedintele şi Parlamentul se aleg prin vot universal.

6) Decretele Preşedintelui emise în exercitarea celor mai importante atribuţii sunt contrasemnate de primul-ministru. 5) Preşedintele instituie starea de asediu sau starea de urgenţă.mesajul adresat Parlamentului (conform art.3) Preşedintele declară. Potrivit art. 83 alin 1 din Constituţie. c) imposibilitatea definitivă de exercitare a atribuţiilor. 97 alin 1 din Constituţie) se face prin: a) demisie. 88 şi 92 alin. mandatul Preşedintelui României este de 5 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului. contrasemnarea unor decizii de către prim-ministru (cele expres prevăzute de Constituţie). apeluri. cu aprobarea prealabilă a Parlamentului. Preşedintele are obligaţia de a lua măsuri pentru respingerea agresiunii şi de a informa neîntârziat. dar are obligaţia de a solicita Parlamentului încuviinţarea acestei măsuri. c) Preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile. b) demitere din funcţie. mobilizarea totală sau parţială a forţelor armate. scrisori.pentru ca acestea să poată produce efecte juridice trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial. Actele politice şi actele juridice ale Preşedintelui României: a) Actele politice . 5. printru-un mesaj Parlamentul. 4) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării. 3 din Constituţie): declaraţii. comunicate. b) Actele juridice (cu caracter normativ) Decretele . d) deces. Interimatul funcţiei intervine atunci când: a) funcţia devine vacantă. 24 . Vacantarea funcţiei Preşedintelui României (art. 4. 3. b) preşedintele este suspendat din funcţie. în cel mult 5 zile de la luarea deciziei.

III. Guvernul 1. art. cu un Preşedinte al României implicat direct în guvernare. 25 . şef” al executivului în România este Guvernul şi nu Preşedintele Republicii. asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice”. 2003. în urma consultării cu partidul care are majoritatea absolută în Parlament ori. Constituţia stabileşte pentru preşedinte un rol primordial în sfera Executivului – şi. Jurământul de credinţă: „(1) Primul ministru.” 2. miniştrii şi alţi membrii stabiliţi prin lege organică. Constituţia României. (2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere. art. în termen de 10 zile de la desemnare. 104. 2003. în şedinţă comună. În baza Constituţiei putem aprecia că „Patronul. Rolul şi structura Guvernului: Constituţia României. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. în faţa Preşedintelui României. 2003. 102 alin 3 prevede:„Guvernul este alcătuit din prim-ministru.” Constituţia României. 2003. întăreşte soluţia unui Executiv bicefal. potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament. dacă nu există o asemenea majoritate. jurământul de la art. de exemplu. votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. ordinea public şi cu un guvern care apare ca fiind autoritatea esenţială de natură politică a Executivului. 103: „(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de primministru. doar în câteva domenii de activitate politica externă. (3) Programul şi lista Guvernului se dezbate de Camera Deputaţilor şi de senat. 102 alin 1 „Guvernul. art. totodată. apărarea ţării. miniştrii şi ceilalţi membrii ai guvernului vor depune individual. 82. art. a partidelor reprezentate în Parlament. ca în Franţa. Investirea Guvernului Constituţia României.

art. 105 din Constituţie prevede: „(1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate. numeşte Guvernul. în istoria administraţiei statului. programul şi lista Guvernului sunt opera sa. în caz de război ori de catastrofă. Guvernul şi Curtea Constituţională. prin: 1. Deşi esenţial în procedura de investire este rolul Parlamentului. revocare din funcţie 2. candidatul la funcţia de prim-ministru. prin lege organică. De asemenea. Procedura de investire presupune un complex de raporturi de drept public în care apar ca subiecţi Preşedintele României. Primul-ministru este şeful Guvernului. demisie 3. Guvernul poate fi demis în următoarele situaţii: a) În urma aprobării unei moţiuni de cenzură (în Camerele reunite). Guvernul este denumit după numele primului-ministru. Parlamentul. Guvernul îşi poate înceta activitatea înaintea validării alegerilor următoare ca urmare a demisiei sale.(2) Guvernul în întregul său şi fiecare membru în parte îşi exercită mandatul. intervenţia unei stări de incompatibilitate . Deşi Constituţia prevedea că Parlamentul este ales pentru un mandat de 4 ani. cu excepţia celei de senator sau deputat. Preşedintele este cel care. Durata mandatului şi statutul Potrivit Constituţiei României din 2003 art. ea este incompatibilă cu exercitarea unei funcţii de 26 . 3. prin decret. 110 alin 1 „Guvernul îşi exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale”. pierderea drepturilor electorale prin (alienare sau debilitate mintală. astfel încât. începând cu data depunerii jurământului”. formal. b) În urma pierderii de către primul-ministru a calităţii de membru al Guvernului. candidatul la funcţia de prim-ministru devenind prim-ministru în acel moment. condamnare penală sau prin stabilirea domiciliului în străinătate) 4. acesta poate fi prelungit.

totuşi s-a creat obiceiul ca ministru. în condiţiile legi. . Constituţia României la art. decesului 8.” Deşi legea nu prevede în mod expres despre formaţia (pregătirea) profesională a membrilor Guvernului. la Ministerul Finanţelor să fie numit un economist ş. art. 106) duce la încetarea funcţiei de membru al Guvernului. 6.altă condiţie este cetăţenia care trebuie să fie exclusiv cea română. Ministerul Apărării a fost condus de un inginer. Totuşi. . Pierderea acestora.reprezentare profesională salarizate în cadrul organizaţiilor cu scop comercial. Sunt incompatibile . civile sau militare. pot fi ocupate. (2) Alte incompatibilităţi se stabilesc prin legi organice.d. într-o formă implicită cere ca persoana respectivă să se bucure de drepturile electorale.m. Exemplu: Ministerul Justiţiei să fie condus de un jurist. Ministerul economiei şi industriilor să fie condus de un inginer.” 5.să aibă domiciliul în România. nu întotdeauna a fost respectată această regulă Exemplu: Ministerul Sănătăţii a fost condus de un economist. 110 alin 2 „imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 45 de zile”.a. 16 alin. Constituţia României.Constituţia României . Pentru ca o persoană să îndeplinească calitatea de membru al Guvernului trebuie să întrunească o sumă de condiţii: .funcţiile de autoritate publică 27 .ex: s-a cerut începerea urmăririi penale 7. (cf. de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. 3 prevede: „Funcţiile şi demnităţile publice. pentru a fi numit pe o funcţie să fie din branşa respectivă. intervenţia altor cauze prevăzute de lege – ex: Legea răspunderii ministeriale. art. suspendării .

28 . Nu este incompatibilă funcţia de specialist în asemenea servicii . miniştrii şi secretari de stat. apărarea ţării.funcţiile de conducere a serviciilor publice din învăţământ (rector. prin care se execută legile. 4. . decan etc). director de policlinică etc). medic de spital.1) Orice funcţie de conducere din organele administrative sunt funcţii publice de autoritate şi sunt incompatibile cu funcţia de membru al Guvernului. funcţionarea şi atribuţiile Guvernului (Legea nr. 1) Guvernul României este organul central al puterii executive care exercită. Preşedintele României poate participa la şedinţele Guvernului care au ca obiect probleme de interes naţional privind politica externă a Guvernului. cercetător la un institut etc. 2) Intră în această sferă şi funcţiile de conducere ale diferitelor servicii publice administrative cum ar fi: . (Art. miniştrii de stat. administraţia publică pe întreg teritoriul ţării. în conformitate cu legea. Preşedintele României prezidează şedinţa de guvern. 90/26. cu caracter public.2001) a) Organizarea internă: (Art. putându-se utiliza mijloacele de coerciţiune şi sancţiune statală. 2) Guvernul este format din prim-ministru. asigurarea ordinii publice. În cazul revocării unui ministru – la propunerea primului ministru – propunerea pentru noul membru al Guvernului trebuie făcută de către prim-ministru în cel mult 15 zile de la data când postul a devenit vacant sau de la data când membrul Guvernului a fost revocat.funcţiile de conducere a serviciilor publice din sănătate (director de spital. 3) Sunt funcţii publice de autoritate cele de consilieri locali şi judeţeni (în cadrul consiliilor locale şi judeţene) 4) Funcţiile alese sau numite.03. În acest caz. redactor la o editură. Organizarea internă.exemplu: profesor la facultate.

. . b) Atribuţiile Guvernului 1.şefii de departament.ministrul finanţelor.Legea prevede că Guvernul se întruneşte de două ori pe lună sau ori de câte ori este nevoie. . 29 .Consiliul reformei. 2. . - secretarii de stat care nu sunt membrii ai Guvernului. relaţiilor şi informaţiilor publice.primul-ministru. . Atribuţii privind administraţia publică: . . (Normele de organizare şi funcţionare se aprobă de Guvern).ministrul justiţiei. Guvernul are un secretariat general. Guvernul îşi constituie un birou executiv pentru rezolvarea operativă a problemelor curente şi urmărirea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de guvern. .Consilierii primului ministru (Se organizează şi funcţionează prin decizia primului-ministru) 3.Cabinetul primului-ministru. la convocarea primului-ministru sau a unui ministru de stat desemnat de acesta.orice altă persoană a cărei prezenţă se apreciază a fi utilă.miniştrii de stat. primului-ministru. potrivit deciziei 1.exercită conducerea generală a administraţiei publice.ministrul de interne. cu rang de ministru. condus de un Secretar general al Guvernului. La şedinţa de Guvern pot participa ca invitaţi: . . Pe lângă primul-ministru funcţionează: . Biroul executiv este format din: .ministrul apărării naţionale.

emite ordonanţe în baza unor legi speciale de abilitare. 3..asigură realizarea politicii în domeniul social. a înzestrării şi organizării forţelor armate. Atribuţii privind apărarea naţională: . 115 alin.în cazuri extraordinare. cu ajutorul Curţii de Conturi. 2. .asigură executarea de către autorităţile administraţiei publice a legilor şi a celorlalte dispoziţii normative date în aplicarea lor. 5.iniţiază proiecte de lege şi le propune Parlamentului spre aprobare. .emite ordonanţe de urgenţă . .poate constitui consilii. 4 din Constituţie. .asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului.înfiinţează.asigură apărarea ordinii de drept.aplică măsurile de apărare a ţării. 30 .asigură realizarea politicii externe a ţării. precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.emite hotărâri pentru organizarea executării legilor. organe de specialitate în subordinea sa. Atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale. a liniştii publice şi siguranţei cetăţenilor. potrivit art. . . Atribuţii în domeniul economico-social: . programelor de protecţie a mediului. în condiţiile prevăzute de lege. . .conduce şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate din subordine. a programului de construcţii de locuinţe. . precum şi integrarea României în structurile europene şi internaţionale. Atribuţii privind activitatea normativă: .elaborează proiectul legii bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat şi le supune Parlamentului spre aprobare.aprobă strategii şi programe de dezvoltare economică a ţării pe ramuri şi domenii de activitate. comisii şi comitete interministeriale în scopul elaborării şi corelării de politici în diferite domenii şi ramuri de activitate. . 4. .

31 . .negociază şi încheie. 115 alin. acordurile şi convenţiile internaţionale care angajează statul român. b. .Ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare. d.Biroul pentru relaţii cu publicul. în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta sau în cazuri extraordinare (art. tratate. la nivel guvernamental. .Departamentul pentru analiză instituţională şi socială. 6. convenţii şi alte înţelegeri internaţionale. Aparatul de lucru al Guvernului a. . Alte atribuţii: .negociază tratatele. 5. 108 din Constituţie – Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe.Departamentul pentru românii de pretutindeni. Actele Guvernului Art.Departamentul purtătorului de cuvânt al Guvernului şi relaţiile cu presa.acordă. 6. . retrage şi aprobă renunţarea la cetăţenia română.Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Departamentul pentru relaţii interetnice.Actele guvernului sunt acte administrative. .îndeplineşte alte atribuţii. în condiţiile legii.Corpul de consilieri ai primului-ministru. .Oficiul pentru gestionarea relaţiilor cu Republica Moldova..cooperează cu organismele sociale interesate pentru îndeplinirea atribuţiilor sale. Cancelaria primului-ministru: . Secretariatul general al Guvernului c. . . Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul.Corpul de control al Guvernului. 4 din Constituţie) . . .

adoptând ordonanţe de urgenţă – conform art. în temeiul căreia Guvernul poate reglementa primar unele relaţii sociale. . Încetarea funcţiei de membru al Guvernului Art. 1 din Constituţie prevede că: „Guvernul îşi exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale”.Demisie (unilaterală). Controlul exercitat de Parlament asupra Guvernului ( art.” 8. drept pe care îl exercită cu ajutorul următoarelor instrumente: . 110 alin. 7.alte cauze prevăzute de lege. . Art. 61 din Constituţie prevede că „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”. Delegarea legislativă constituţională. b) – dacă primul-ministru se află în una din situaţiile care duc la încetarea funcţiei de membru al Guvernului. 11 alin. - pierderea drepturilor electorale. 32 .stare de incompatibilitate. 106 din Constituţie prevede că încetarea funcţiei de membru al Guvernului are loc prin .revocare. 110 alin. 115 alin 1 din Constituţie.Delegarea legislativă – art. în situaţii extraordinare. 2 din Constituţie prevede că: „Guvernul este demis a) . Delegarea legislativă reprezintă excepţia de la această regulă şi se poate face: 1. 4 din Constituţie. 2. 1 din Constituţie) Parlamentul are drept de control asupra activităţii Guvernului. Delegarea legislativă prin intermediul unei legi de abilitare conform art.deces . Art. .ca urmare a retragerii încrederii de către Parlament (prin moţiune de cenzură).întrebări. 115 alin.

9. în şedinţă comună. c. Senatul şi Preşedintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor. conform art. b. Consiliul Legislativ. 2 cu votul a ¼ din numărul senatorilor sau a cel puţin 50 de deputaţi. .. Trimiterea în judecată a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din funcţie.interpelări.Moţiunilor de cenzură. - rapoarte de activitate ale unor autorităţi publice (Curtea de Conturi. 114 alin 1 din Constituţie prevede că: „Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului. asupra unui program. Dacă s-a cerut urmărirea penală. Angajarea răspunderii Guvernului .comisii de anchetă. Răspunderea politică : Guvernul răspunde politic în faţa Parlamentului prin adoptarea de către acesta a . 1acestea se aprobă cu votul a ¼ din numărul total al senatorilor şi deputaţilor. 2 prevede că „ Numai Camera Deputaţilor. conform art. 3 se prevede: „Cazurile de răspundere şi pedepsele aplicabile membrilor Guvernului sunt reglementate printr-o lege privind responsabilitatea ministerială” 33 . Consiliul Suprem de Apărare a Ţării). Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 113 alin. Preşedintele României poate dispune suspendarea acestora din funcţie. Avocatul poporului.art.” La alin. . 109 alin. Dacă în acest termen nu a fost depusă nici o moţiune. a unei declaraţii de politică generală sau asupra unui proiect de lege” În termen de 3 zile de la prezentare în faţa Parlamentului se poate iniţia o moţiune de cenzură. 112 alin. Răspunderea politică şi juridică a Guvernului a. Răspunderea juridică a membrilor Guvernului Art.Moţiunilor simple. se consideră adoptată.

Autoritatea Naţională pentru protecţia copilului şi adopţie. Exemplu: În subordinea Ministerului muncii. 117 alin. 116 alin. Unele dintre aceste autorităţi sunt prevăzute de dispoziţiile constituţionale care le şi nominalizează. . direcţii generale. . conform prevederilor art. 2 „Guvernul şi ministerele.d. solidar cu ceilalţi membri ai guvernului. Art. Potrivit art. 34 . iar în calitate de membru al acestuia răspunde în faţa Parlamentului. Organizarea şi funcţionarea ministerelor: Art.” Acestea se organizează prin lege. solidarităţii sociale şi familiei se organizează şi funcţionează: .Agenţia Naţională pentru protecţia familiei. 116 alin. servicii. 42 din Legea 90/2001 (norma cadru).Autorităţile administrative autonome: Potrivit art. Înfiinţarea acestor organe este determinată de sfera largă de cuprindere şi de complexitatea problemelor dintr-un anumit domeniu de activitate rezervat unui minister. alte compartimente care constituie aparatul propriu al ministerului. numai dacă legea le recunoaşte această competenţă. Ministrul răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului. direcţii. birouri. 116 alin 2 şi art. ci şi de către autorităţi administrative autonome.Autoritatea Naţională pentru persoanele cu handicap. 5. pot înfiinţa organe de specialitate în subordinea lor. Fiecare minister are o structură organizatorică proprie formată din: departamente. 2 „Alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului ca autorităţi administrative autonome”. cu avizul Curţii de Conturi. 117 alin 3 din Constituţie administraţia centrală de specialitate se realizează nu numai de către ministere şi de alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor. 1 „Ministerele se organizează numai în subordinea Guvernului”.

117 alin 3 din Constituţie. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.Exemplu: Avocatul poporului.autorităţile locale nu mai sunt subordonate celor centrale. Exemplu: Consiliul Naţional al Audiovizualului. IV. Consiliul Economic şi Social. în care. subordonarea ierarhică a autorităţilor locale faţă de cele centrale şi numirea funcţionarilor publici din conducerea autorităţilor locale de către autorităţile centrale cărora li se subordonează în plan funcţional. Marea majoritate a ministerelor au organizat asemenea servicii. ci ce către cei aleşi de corpul electoral sau desemnaţi de acesta. 90/2001. conform art. Rolul acestor servicii este de a asigura strategia Guvernului într-un domeniu sau altul de activitate. Consiliul Concurenţei. Curtea de Conturi. Potrivit Constituţiei şi Legii nr. Serviciul Român de Informaţii. ci de autorităţi din sfera puterii judecătoreşti. Exemplu: Institutul Naţional de Statistică. Consiliul Naţional al Valorilor Mobiliare. iar actele lor (chiar şi cele neconforme cu legea) nu mai pot fi anulate de acestea din urmă. Serviciul de informaţii externe. prin realizarea atribuţiilor specifice ce aparţin unor ministere la nivel inferior local sau judeţean. ministerele pot avea în subordinea lor servicii publice deconcentrate care funcţionează în unităţile administrativ-teritoriale. precum şi emiterea actului de decizie de către autorităţile centrale şi executarea lui de către cele locale. Centralizare şi descentralizare în administraţia publică 1. Alte autorităţi administrative autonome sunt înfiinţate prin lege organică. fie la nivelul celorlalte unităţi administrativ-teritoriale. În regim juridic: . în plan organizatoric. Centralizarea în administraţia publică înseamnă. 2. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Oficiul Naţional pentru Invenţii şi Mărci. Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. rezolvarea problemelor locale nu se mai face de funcţionari numiţi de la centru. Descentralizarea în administraţia publică este un regim opus centralizării. 35 . fie la nivelul judeţelor. Curtea Constituţională.

distinct de cel al statului. dispune de un patrimoniu.birocraţie. chiar şi cele ilegale. . Persoanele care compun autorităţile administraţiei publice locale – consilierii locali şi cei judeţeni precum şi primarii – sunt aleşi de corpul electoral. 36 .înlăturarea suprapunerilor. .interesele locale nu pot fi cunoscute la centru. c. e. Fiecare unitate administrativ-teritorială – comună. oraşul sau judeţul este dată în competenţa autorităţilor publice locale. 339/2004. d.Descentralizarea reprezintă procesul transferului de autoritate şi responsabilitate administrativă şi financiară de la nivel central la nivel local.serviciile publice se reduc numeric. b. . oraş. Potrivit acestei legi. . Autorităţile centrale nu au posibilitatea de a anula actele. Dezavantajele centralizării: . pe care îl gestionează în condiţiile legii. regulile generale. Rezolvarea problemelor locale care interesează comuna. iar funcţionarii publici sunt desemnat de către aceste autorităţi.controlul se poate executa mai uşor. precum şi cadrul instituţional pentru desfăşurarea procesului de descentralizare administrativă şi financiară în România sunt reglementate de Legea –cadru privind descentralizarea nr.funcţionarii sunt numiţi de la centru. . Principiile fundamentale. ale autorităţilor locale. de un buget propriu. Centralizarea are o serie de avantaje. Între autorităţile administraţiei publice locale şi autorităţile administraţiei publice centrale nu există raporturi de subordonare. . dintre care enumerăm: .întârzieri în rezolvarea unor necesităţi imediate .existenţa unui singur organ de conducere. elementele specifice descentralizării administrative care caracterizează în prezent administraţia publică sunt: a.asigurarea unităţii în luarea şi executarea deciziilor. judeţ.

care au patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină. În condiţiile legii. localităţile urbane existente în prezent pe teritoriul ţării se ierarhizează astfel: Rang 0 – Capitala României. În acelaşi sens. care statuează că oraşele. comunele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public. acestea se ierarhizează pe două ranguri: Rang IV – sate reşedinţă de comună. dispune şi Legea administraţiei publice locale nr. În ceea ce priveşte localităţile rurale.3. Tutela administrativă există numai între autorităţile administrative între care nu sunt raporturi de subordonare ierarhică. unele oraşe sunt declarate municipii”. oraşe şi judeţe. 37 .174 de localităţi. Administraţia de stat din teritoriu Constituţia României prevede la art. 215/2001. Rang III . 3 alin. Rang I – municipii de importanţă naţională cu influenţă potenţială la nivel european – 11 localităţi. Potrivit Legii nr. 103 municipii şi 41de judeţe. în baza căreia autoritatea centrală a administraţiei publice şi reprezentanţii locali ai acesteia au dreptul de a controla activitatea autorităţilor publice autonome descentralizate. În România sunt organizate un număr de 2822 de comune. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi. Rang II – 81 de localităţi. 209 oraşe. pe controlul de tutelă. 3 că: „Teritoriul este organizat sub aspect administrativ în comune. V. Într-o administraţie bazată pe principiul centralizării accentul principal cade pe controlul administrativ ierarhic. municipiu de importanţă europeană. Tutela administrativă: Tutela administrativă este o instituţie a dreptului public. iar într-o administraţie descentralizată autonom. Rang V – sate componente. la care se adaugă municipiul Bucureşti.

2 „Instituţia prefectului este o instituţie publică cu personalitate juridică. sub conducerea prefectului. Aplicarea acestor principii nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional. 181/2006 pentru aprobarea OUG 179/2005) privind instituţia prefectului cu modificările şi completările ulterioare prevede: art.” Legea nr. în condiţiile legii. unitar şi indivizibil al României. Instituţia prefectului Constituţia României art.”. precum şi regiuni de dezvoltare care însă nu sunt unităţi administrativteritoriale.”. 3 alin. alin. Legea nr. principiul legalităţii şi principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 1 „Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi alte celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea guvernului. 3 „Prefectul este ordonator terţiar de credite”. 120 din Constituţie „Administraţia publică din unităţile administrativ teritoriale se întemeiază pe principiile – descentralizării. 1.”. alin. 340/2004 prevede la alin. 2 „Lista 38 . organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. 2 „Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativteritoriale”. 3 „Atribuţiile prefectului se stabilesc prin lege organică”. 215/2001 a adăugat acestor trei principii încă trei principii şi anume: principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale. 123: alin 1 „Guvernul numeşte un prefect pentru fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti”. autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice. Art.Pe teritoriul unor localităţi şi judeţe sunt instituite. zone liber. 11 din OUG 179/2005 pentru modificarea Legii nr. alin. alin. 1 „Pentru exercitarea de către prefect a prerogativelor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor legi se organizează şi funcţionează instituţia prefectului. 340/2004 (modificată prin OUG 179/2005 şi Legea nr. cu patrimoniu şi buget propriu. alin. Potrivit dispoziţiilor art.

10 din Legea 340/2004 prevede: „La numirea în funcţie. Aşa să-mi ajute Dumnezeu !” Legea 161/2003 reglementează în mod expres în Cartea I Titlul IV. . prefectul este ajutat de subprefecţi. – Jur să respect Constituţia şi legile ţării. . primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti. 5. Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor care îi sunt conferite prin lege. director administrator.funcţia de consilier local sau consilier judeţean. eficienţei. 9 din Legea 340/2004 prevede „Prefectul şi subprefectul fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici”. director general. să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului/municipiului . în limba română.funcţia de reprezentare profesională realizată în cadrul organizaţiilor cu scop comercial. alin 1 funcţia de prefect/subprefect este incompatibilă cu: . 85 . responsabilităţii. Art. potrivit art. membru al Consiliului de administraţie ori cenzor la societăţi comerciale. imparţialităţii şi obiectivităţii.serviciilor publice deconcentrate se aprobă prin decizie a primului-ministru şi se actualizează la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. . Prefectul municipiului Bucureşti este ajutat de 3 subprefecţi. 4. 6.funcţia de preşedinte. Capitolul II funcţiile incompatibile cu calitatea de prefect şi subprefect. transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public. vicepreşedinte.. orientării către cetăţean. legalităţii. 3. prefectul şi subprefectul depun în faţa Guvernului.. profesionalizării. .” Activitatea prefectului se întemeiază pe principiile: 1. 2. inclusiv 39 Astfel. respectiv a primului-ministru jurământul. Art.calitatea de senator sau deputat.funcţia de primar sau viceprimar.

în condiţiile legii. precum şi la instituţiile publice.funcţia publică încredinţată de un stat străin. . prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.funcţia de vicepreşedinte sau secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţiilor la societăţile comerciale prevăzute la lit. Între prefecţi pe de o parte. companiilor şi societăţilor naţionale. . a prevederilor referitoare la incompatibilităţi şi la conflictul de interese prevăzute pentru funcţionarii publici.calitatea de comerciant persoană fizică. . 340/2004 art. . precum şi consiliile judeţene şi preşedinţii acestora. .condamnare.punerea sub interdicţie judecătorească. Potrivit prevederilor Legii nr.nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia de a se abţine de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în funcţie şi societate. precum şi de la participarea la acţiuni politice. . .funcţia de reprezentare a statului în adunările generale ale societăţilor comerciale prevăzute la lit.destituire.băncile sau alte instituţii de credit. societăţi de asigurare şi cele financiare. 40 . pe de altă parte. .obţinerea calificativului – nesatisfăcător. consiliile locale şi primari. e. . . nu există raporturi de subordonare.imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 3 luni consecutiv. 11 încetarea de drept a funcţiei de prefect sau subprefect intervine în cazuri de: . e. .deces.funcţia de manager sau membru al Consiliului de administraţie al regiilor autonome. precum şi la interdicţia de a fi membru al unui partid politic. la o pedeapsă privativă de libertate. .demisie. .calitatea de membru al unui grup de interese.

respectiv al municipiului Bucureşti realizarea intereselor naţionale. Atribuţiile prefectului a) asigură la nivelul judeţului. hotărârilor guvernului şi a celorlalte acte normative. a măsurilor de apărare. f) verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene. acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale. potrivit legii. precum şi a ordinii publice. fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică pentru intervenţii în situaţii de criză. în calitate de şef al protecţiei civile. cu excepţia actelor de gestiune. d) acţionează pentru asigurarea climatului de pace socială. j) dispune măsuri corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor.2. 41 . în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi. g) asigură. care nu au caracter militar. prin organele legal abilitate. în conformitate cu competenţele ce îi revin. aplicarea şi respectarea Constituţiei. h) dispune. precum şi a celor de protecţie civilă. k) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrarea europeană şi intensificarea relaţiilor externe. pregătirea şi aducerea la îndeplinire. a legilor şi a ordonanţelor. în calitate de preşedinte al consiliului judeţean pentru situaţii de urgenţă. împreună cu autorităţile şi organele abilitate. menţinerea unui contact continuu cu toate nivelurile instituţionale şi sociale. i) utilizează. b) acţionează pentru aplicarea în judeţ şi în municipiul Bucureşti a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor. în condiţiile stabilite prin lege. e) stabileşte împreună cu autorităţile publice locale şi judeţene priorităţile de dezvoltare teritorială. măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu pentru această situaţie. c) conduce prin compartimentele proprii de specialitate activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale.

Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct care 42 . 3. Colaboratorii prefectului a) Subprefectul: îndeplineşte atribuţiile care îi sunt date prin acte normative. cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi din străinătate. în calitate de preşedinte al consiliului judeţean pentru situaţii de urgenţă produc efecte juridice la data aducerii lor la cunoştinţa şi sunt executorii. în condiţiile legii. În principal. Actele prefectului Prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ.asigurarea ordinii publice şi apărarea drepturilor cetăţenilor. Ministrul administraţiei şi internelor poate propune Guvernului anularea ordinelor emise de prefect.l) dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor de integrare europeană. dacă le consideră nelegale şi netemeinice. Secretarul general este înalt funcţionar public. în următoarele domenii: . cu caracter individual. care conţine dispoziţii normative. m) hotărăşte. devine executoriu. 4. în condiţiile legii. Ordinele emise de prefect. . . Conducerea operativă a aparatului propriu de specialitate al prefectului se exercită de către secretarul general.integrarea europeană.respectarea legilor şi a celorlalte acte normative. b) Aparatul propriu al prefecturii: Pentru exercitarea atribuţiilor conferite de lege. . numai după ce a fost adus la cunoştinţa persoanelor interesate. devine executoriu numai după ce a fost adus la cunoştinţa publică. în vederea promovării intereselor comune. prefectul are un aparat propriu de specialitate pe care îl conduce. Ordinul prefectului. precum şi pe cele delegate prin ordin al prefectului.relaţii cu sindicatele şi patronatele. Ordinul prefectului.

40 alin. egal. secret şi liber exprimat. Potrivit legii nr. inclusiv vârsta de cel puţin 18 ani. - au domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale în care urmează să fie ales. Consiliul local al municipiului Bucureşti fiind compus din 55 deconsilieri. doi asistenţi. prin ordin. au dreptul de a fi aleşi consilieri. . În municipiul Bucureşti se organizează oficii prefecturale în fiecare sector. VI.nu le este interzisă asocierea în partide politice. Administraţia publică locală A. un secretar şi un curier personal. Oficiile prefecturale sunt conduse de un director şi ele fac parte integrantă din aparatul propriu al prefectului.au drept de vot.au împlinit până în ziua alegerilor. oficii prefecturale în judeţ. Numărul de consilieri locali se stabileşte prin ordin al prefectului „în raport cu populaţia existentă în respectiva unitate administrativ-teritorială la data de 1 ianuarie a anului în curs sau după caz. cetăţenii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: .director. 43 . cu localităţi aflate la mari distanţe de reşedinţa judeţului său. Numărul de consilieri este cuprins între 9 şi 31. doi consilieri. . 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. direct. 3 din Constituţie.cuprinde următoarele funcţii: . în mari aglomerări urbane. Consiliile locale Consiliile locale sunt compuse din consilieri aleşi prin vot universal. Mandatul de consilier are o durată de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii. potrivit art. la data de 1 iulie a anului care precede alegerile”. cu o suprafaţă întinsă. Prefectul poate organiza.

2. c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract de muncă în aparatul propriu al consiliului local. care va semna hotărârile adoptate de consiliu. formată dintr-un număr de 3-5 consilieri. După constituirea consiliului local se alege viceprimarul şi se organizează comisii de specialitate. de cenzor la regii 44 . Constituirea consiliului local se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor. operaţiuni care se efectuează de comisia de validare. director general. Şedinţa este legal constituită dacă sunt prezenţi consilierii în proporţie de 2/3. autoritate publică locală formată din toţi consilierii aleşi. d) funcţia de preşedinte. b) funcţia de prefect sau subprefect. asociat. membru al consiliului de administraţie. un preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. director. consiliul local alege. adică să se verifice şi să se ateste legalitatea alegerii lor. După declararea ca legal constituit. să se procedeze la validarea mandatelor consilierilor locali aleşi. administrator. Constituirea consiliului local: După alegerea numărului de consilieri prevăzut de lege pentru consiliul local respectiv şi eliberarea certificatului doveditor al alegerii fiecărui consilier urmează să se constituie consiliul local.1. manager. pe principalele domenii de activitate. în funcţie. mai întâi. vicepreşedinte. 161/2003 în Cartea I Titlul IV Capitolul III Secţiunea a 4-a stabileşte în mod expres incompatibilităţile privind aleşii locali. 88 din legea 161/2003 se prevede că funcţia de consilier local sau judeţean este incompatibilă cu: a) funcţia de primar sau viceprimar. Pentru desfăşurarea lucrărilor consiliului local este necesar. Incompatibilităţile consilierilor locali Legea nr. prin votul deschis al majorităţii consilierilor. Consilierii ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local jurământul în limba română. În art. dintre membrii săi.

h) funcţia de ministru.stabilirea statutului personalului.alegerea statutului comunei sau oraşului (municipiului). . a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare. Atribuţiile consiliului local Atribuţiile sunt grupate în patru categorii: a) Atribuţii în domeniul organizării interne a consiliilor locale şi a serviciilor publice cum ar fi: . în condiţiile legii. 3. e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţiilor la societăţi comerciale de interes local sau naţional. . . b) Atribuţii în domeniul elaborării. coordonării şi asigurării activităţilor economice. g) calitatea de senator sau deputat. subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora. pe timp limitat. după caz şi a regulamentului de funcţionare a consiliului. administrarea.alegerea comisiilor pentru diferitele domenii de activitate din rândul membrilor săi. secretar de stat. administrării şi executării bugetului local şi a stabilirii impozitelor şi taxelor locale: . f) funcţia de reprezentare a statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă.aprobarea bugetului local.alegerea viceprimarului.aprobarea împrumuturilor şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar. c) Atribuţii în domeniul organizării.stabilirea impozitelor şi a taxelor locale precum şi a taxelor speciale. formarea. organigramele şi numărul de personal. social-culturale şi de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor 45 . . întrebuinţarea şi execuţia acestuia.autonome sau societăţi comerciale de interes local aflate sau înfiinţate sub autoritatea consiliului local sau judeţean. .

aprobă studii. Secretarii unităţii administrativ-teritoriale au obligaţia să comunice deîndată primarului şi prefectului hotărârile adoptate de consiliul local. d) Atribuţii legate de acordarea titlurilor de onoare şi de cooperare cu localităţi din străinătate. Hotărârile consiliului pot avea caracter normativ sau caracter individual.. semnat de consilierul care conduce şedinţele şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. Dezbaterile din şedinţele consiliului local. Nu poate fi membru al unui partid politic sau al unei formaţiuni politice.administrează domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi hotărăsc asupra concesionării sau închirierii de servicii publice. pe bază de concurs sau de examen. prognoze orientative şi programe de dezvoltare economicosocială. Funcţionarea consiliilor locale: Consiliul local se întruneşte lunar. Secretarul face parte din categoria funcţionarilor publici. 46 . Secretarii comunei. Consiliul local adoptă hotărâri cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. în şedinţe ordinare. participării la societăţi comerciale sau locaţia de activitate ori servicii ale administraţiei publice. precum şi în şedinţe extraordinare. Numirea secretarului se face de către prefect la propunerea primarului. Şedinţele sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcţie. dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării. la cererea primarului sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor consiliului. oraşului sau municipiului Fiecare comună sau municipiu are un secretar salarizat din bugetul local. 4. 5. sub sancţiunea eliberării din funcţie. în afara cazurilor în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului nu prevede altfel. precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier se consemnează într-un proces verbal. .

care devenind obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţa publică. Art.secretarul asigură convocarea consiliului local. asigurând efectuarea lucrărilor de secretariat. b) demisie. .ţine legătura cu organizaţiile de cult din unitatea administrativ . În cazul în care consilierul suspendat a fost găsit nevinovat. 215/2001 prevede că mandatul de consilier se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. 7. 59 din Legea nr. cu excepţia celor care se eliberează de autorităţile publice centrale. . . . Atribuţiile secretarului . . Suspendarea durează până la soluţionarea cauzei.6.teritorială.secretarul asigură aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor şi dispoziţiilor de interes public general. 215/2001 intervine în următoarele situaţii: a) deces. pregăteşte lucrările supuse dezbaterii acestuia şi avizează proiectele de hotărâri ale consiliului. 47 . Suspendarea şi încetarea mandatului de consilier local Legea administraţiei publice locale reglementează instituţia suspendării de drept şi cea a încetării de drept a mandatului de consilier local.primeşte şi distribuie corespondenţa.legalizează semnături şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale. în condiţiile legii. acesta are dreptul la despăgubiri. în afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii şi eliberează extrase sau copii după actele de stare civilă.are obligaţia să participe la şedinţele consiliului local şi să vegheze ca acestea să se desfăşoare în conformitate cu prevederile legale şi ale regulamentului consiliului. potrivit prevederilor Legii nr.secretarul eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva locală. . Încetarea de drept a mandatului de consilier.

8. la propunerea prefectului. Hotărârea poate fi atacată de persoana în cauză la instanţa de contencios administrativ. 57 alin 1 din Legea administraţiei publice locale. bazată pe hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă. la o pedeapsă privativă de libertate. Alegerea noului consiliu local se organizează în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de 10 zile. consiliul local poate fi dizolvat dacă a adoptat într-un interval de cel mult 6 luni. cu excepţia cazurilor în care consilierul este arestat preventiv. Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de consiliul local prin hotărâre. cel puţin 3 hotărâri care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă. Instanţa este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile. d) constatarea. Hotărârea de dizolvare poate fi atacată de oricare dintre consilieri la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial Partea I. f) punerea sub interdicţie judecătorească. 249/2006 pentru modificarea Legii nr. h) lipsa nemotivată de la 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului local. în termen de 10 zile. la propunerea motivată a prefectului. Dizolvarea consiliului local se face prin hotărâre de guvern. după validarea mandatului. g) pierderea drepturilor electorale. 393/2004 privind aleşii locali. că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a legii. la iniţiativa primarului sau a oricărui consilier. i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau a organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărui listă a fost ales conform Legii nr.c) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. e) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. prin hotărâre de guvern. Dizolvarea consiliului local conform prevederilor art. 48 .

Dizolvarea de drept a consiliului local se face în următoarele situaţii: . în cel mult două săptămâni. Dacă nici unul dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate. . şi nu pe baza scrutinului de listă.când numărul consilierilor se reduce la jumătate plus unul şi acesta nu se poate completa prin supleanţi. se organizează al doilea tur de scrutin. oraş. alianţe politice sau alianţe electorale. . Primarii se aleg prin vot exprimat pe baza scrutinului uninominal. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale cu modificările ulterioare. În al doilea tur de scrutin se declară primar candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. de către organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 49 . dar nu mai puţin de 200 în cazul comunelor. Primarul şi viceprimarul Primarul – fiecare comună. Candidaţii independenţi trebuie să prezinte o listă de susţinători care trebuie să cuprindă minim 2% din numărul total al alegătorilor înscrişi pe listele electorale permanente din circumscripţia pentru care candidează. Potrivit Legi nr. 9.când consiliul local nu a adoptat în trei şedinţe ordinare consecutive nici o hotărâre. 300 în cazul oraşelor şi 1000 în cazul municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti şi 5000 în cazul municipiului Bucureşti. Este declarat primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. municipiul şi subdiviziune administrativteritorială a municipiului are un primar. candidaturile pentru funcţia de primar se propun de partidele politice.când consiliul local nu se întruneşte timp de trei luni consecutiv. la care participă candidaţii situaţi pe primele două locuri. dar pot fi depuse şi candidaturi independente. iar municipiul Bucureşti are un primar general.

10. Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat e drept. . acorduri şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege. 50 .emite avize. cu excepţia municipiilor reşedinţe de judeţ şi a municipiului Bucureşti care au câte doi viceprimari.asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. Principalele atribuţii ale primarului sunt prevăzute în art. al colectivităţii locale. 68 alin 1 din Legea nr.numeşte şi eliberează din funcţie (în condiţiile legii) personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale. primarul depune în faţa consiliului local jurământul care este similar celui depus de consilieri.propune consiliului local spre aprobare organigrama. .După prezentarea rezultatului validării. Primarul. . 215/2001 primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi este şeful administraţiei publice şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe care îl conduce şi îl controlează (în condiţiile legii). b) Atribuţii privind luarea măsurilor de organizare a executării şi de executare în concret a actelor normative: . a prevederilor Constituţiei precum şi a celorlalte legi şi acte normative. este ajutat de un viceprimar. dar şi al statului. potrivit dispoziţiilor legii administraţiei publice locale.asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate. statul de funcţii. Primarul este reprezentantul celor care l-au ales. 215/2001 şi se referă la: a) Atribuţii privind organizarea aparatului propriu de specialitate şi a unităţilor din subordinea ori autoritatea consiliului local: . Potrivit Legii nr.propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţii a conducătorilor regiilor autonome. a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. cu excepţia secretarului. .

.controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare. oboare. . 51 . industriale sau de orice fel..ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii. . etc.verifică încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică deîndată consiliului local cele constatate. d) Activitate de ordin edilitar-gospodăresc şi social: .asigură controlul asupra activităţii din târguri.prezintă consiliului local anual sau ori de câte ori este necesar. . incendiilor.întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local. . c) Atribuţii privind administrarea domeniul public şi privat şi a finanţelor publice locale: . catastrofelor. epidemiilor şi epizootiilor împreună cu organele specializate ale statului.asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor împreună cu organismele de specializate. precum şi informări privind îndeplinirea hotărârilor consiliului local. .răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al comunei sau al oraşului.exercită funcţia de ordonator principal de credite.poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum cu privire la probleme locale de interes deosebit.ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere. .ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor. informări privind starea economică şi socială a localităţii. . e) Atribuţii care privesc asigurarea ordinii şi liniştii publice: . . pieţe.organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestei evidenţe.asigură întreţinerea şi repararea drumurilor publice. locuri şi parcuri de distracţie. . .asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local.

.inventarierea şi administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al localităţii.îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă. . 11. . .schimbarea locuinţei dintr-o localitate în alta. Mandatul primarului Mandatul primarului este de 4 ani şi îl exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou ales. f) Alte atribuţii: . 52 .când se constată. . la o pedeapsă privativă de libertate. oboare. .. asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară.controlul activităţii de târguri. . caz în care delegarea este obligatorie pentru primar.repartizarea locuinţelor sociale.când a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin încălcarea prevederilor Legii nr. pieţe. . Unele atribuţii sunt delegate numai viceprimarilor. .conduce serviciile publice locale.evidenţa lucrărilor de construcţii.îndrumarea activităţii gardienilor publici.când a fost pus sub interdicţie judecătorească.îndrumă şi supraveghează activitatea poliţiei comunitare. .controlul depozitării deşeurilor menajere.ia măsurile prevăzute cu privire la adunările publice etc. . . 215/2001.controlul igienei şi salubrităţii localurilor publice şi a produselor alimentare. . Mandatul primarului încetează de drept în următoarele situaţii: . . după validarea mandatului. nu facultativă. cu excepţia cazurilor în care primarul este arestat preventiv. .imposibilitatea de a fi executat mandatul o perioadă mai mare de 6 luni.demisie.supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor-social.

membru al consiliului de administraţie. . Potrivit dispoziţiilor art. indiferent de durata acestuia. în exercitarea atribuţiilor lui emite dispoziţii care devin executorii. organizat în condiţiile legii. director general. administrator. înainte de termen. ca urmare a rezultatului unui referendum local. manager.primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti. 13.primar şi viceprimar. după ce sunt aduse la cunoştinţa persoanelor interesate. . cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale. b) funcţia de prefect sau subprefect. Suspendarea de drept din funcţia de primar. Incompatibilităţi pentru funcţiile de: . 12. cu caracter de actualitate şi sunt obligatorii pe întreg teritoriul comunei sau oraşului.prin pierderea drepturilor electorale. 215/2001 arată că primarul. vicepreşedinte. 73 alin.. director.preşedinte şi vicepreşedinte al Consiliului judeţean sunt: a) funcţia de consilier local. mandatul primarului încetează. 215/2001. 1 din legea nr. Executarea lor este asigurată prin exercitarea forţei publice de către autorităţile statului. inclusiv bănci sau alte instituţii de 53 . Actele primarului: Legea nr. d) funcţia de preşedinte. Dispoziţiile primarului sunt acte juridice ce exprimă o voinţă manifestată unilateral şi produce în mod direct efecte juridice. c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă. .când a emis trei dispoziţii cu caracter normativ într-un interval de 3 luni. care au fost anulate în instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. intervine numai atunci când acesta a fost arestat preventiv.

67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. h) calitatea de membru al unui grup de interes economic. la companii şi societăţile naţionale. 54 . regii autonome de interes naţional sau local. g) calitatea de comerciant.credit. e) funcţia de preşedinte sau secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială. j) funcţia de ministru. egal. în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. depunerea jurământului şi declararea consiliului ca legal constituit se fac după aceleaşi reguli ca şi în cazul consiliului local. Mandatul consilierilor este de 4 ani. B. Constituirea consiliului judeţean. direct. Consiliile judeţene: Potrivit art. în condiţiile stabilite de Legea nr. cazurile de incompatibilitate. Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale.se întruneşte o dată la două luni. pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti. în ţară sau în străinătate. societăţi de asigurare şi cele financiare. inclusiv validarea mandatelor consilierilor aleşi. subsecretar de stat sau o altă funcţie similară acestora. 101 alin 1 din Legea administraţiei publice locale. k) orice alte funcţii publice sau remunerate. precum şi la instituţiile publice. secret şi liber exprimat. la convocarea preşedintelui consiliului judeţean. Consiliul judeţean este format din consilieri aleşi prin vot universal. secretar de stat. constituită la nivel judeţean. persoană fizică. Consiliul judeţean: . i) calitatea de senator sau deputat. f) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunarea generală a societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional.

1 din Legea nr. e) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului judeţean şi analizează periodic stadiul îndeplinirii acestora.consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. h) exercită funcţia de ordonator principal de credite. punerea în aplicare a legilor. a hotărârilor consiliului judeţean.se întruneşte în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar. k) propune consiliului judeţean spre aprobare organigrama. cu persoane fizice şi juridice române şi străine. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. c) dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor consiliului judeţean. j) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului judeţean adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora în termen. ori la solicitarea prefectului adresată preşedintelui consiliului judeţean.consiliul judeţean alege dintre membrii săi. . ştatul de funcţii. f) conduce şedinţele consiliului judeţean. 116 alin. b) întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţei Consiliului judeţean. pe toată durata exercitării mandatului un preşedinte şi doi vicepreşedinţi. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului. .reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice. precum şi în justiţie. Atribuţiile preşedintelui consiliului judeţean (conform art. d) întocmeşte şi supune spre aprobarea consiliului judeţean a regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia. g) coordonează şi controlează activitatea instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea consiliului judeţean. 55 .. 215/2001): a) asigură respectarea prevederilor Constituţiei. la cererea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din consilieri. precum şi a altor acte normative. i) întocmeşte proiectul bugetului propriu al judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean. Preşedintele consiliului judeţean . a decretelor preşedintelui României.

prin lege. o) îndrumă metodologic. g şi r. acorduri şi autorizaţii date în competenţa sa. m) propune consiliului judeţean numirea sau eliberarea din funcţii a conducătorilor instituţiilor publice şi serviciilor publice aflate în subordinea acestuia. r) acordă sprijin şi consultanţă tehnică şi juridică pentru autorităţile administraţiei publice locale. Preşedintele consiliului judeţean poate delega vicepreşedinţilor activitatea prevăzută la lit. la solicitarea acestora.l) prezintă consiliului judeţean anual sau la cererea acestuia rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii hotărârilor proprii. urmăreşte şi controlează activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune şi oraşe. controlează şi răspunde de activitatea privind protecţia drepturilor copilului. 56 . p) coordonează. n) emite avize.

Instituţiile publice Instituţiile publice. Exemplu: . ordonanţe sau hotărâri de Guvern.instituţii publice de învăţământ .dispensare. eventual. organiza. muzee. licee. REGIILE AUTONOME ASOCIAŢII. ministerelor sau ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. şcoli generale. ca şi faptul că acestea răspund unor trebuinţe directe ale cetăţenilor fac ca activitatea lor să constea. în fapte materiale şi mai puţin în emiterea de acte juridice. şcoli) Specializarea strictă a instituţiilor publice. . gimnazii. ca şi autorităţile publice. filarmonici. astfel încât. alocaţii sau subvenţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. Mijloacele financiare necesare desfăşurării activităţii sunt asigurate.grădiniţe. 57 . (Înfiinţare prin lege. acestea primesc. Guvernului. de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. precum şi acte ale consiliilor locale sau consiliilor judeţene.TEMA 4 INSTITUŢIILE PUBLICE FUNDAŢIILE ŞI FEDERAŢIILE 1. în principal. Ele se pot înfiinţa. muzee. cinematografe.(Exemplu: teatre. cinematografe. biblioteci. şcoli profesionale. reorganiza şi desfiinţa prin acte ale Parlamentului. spitale. Instituţiile publice sunt mult diversificate din punct de vedere al obiectului lor de activitate.instituţii publice sanitare . policlinici. sanatorii.instituţii publice de cultură – teatre. Spunem „de regulă” deoarece unele instituţii publice îşi desfăşoară activitatea contra-cost. . iar cele de interes local prin hotărâri ale consiliilor locale). potrivit legii. sunt forme organizatorice prin care se prestează servicii publice pentru stat sau pentru populaţie. case de odihnă. realizând venituri proprii. de regulă.

Conducerea instituţiilor publice este asigurată de către un director sau director general. exploatarea minelor şi a gazelor naturale. pentru cele de interes naţional. a drumurilor comunale şi a spaţiilor verzi. 3. a pieţelor. 135/1994) s-au stabilit o serie de măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local. 2. La unele instituţii publice. 4. întreţinerea şi modernizarea drumurilor şi a podurilor de interes judeţean. 69/1994 privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local (devenită ulterior Legea nr. construirea. poşta şi transporturi feroviare. precum şi în unele domenii aparţinând altor ramuri stabilite de Guvern. Producerea. regiile autonome (RA) se organizează în ramuri strategice ale economiei naţionale. 2. Transportul local în comun de călători. energetică. Ordonanţa a stabilit organizarea regiilor autonome numai în următoarele domenii de activitate: 1. 58 . Regiile autonome Actul normativ de bază cu privire la organizarea şi funcţionarea regiilor autonome este Legea nr. personalul încadrat are statut de funcţionar public. târgurilor. 15/1990 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. canalizare. Prin Ordonanţa Guvernului nr. numit de autoritatea competentă să înfiinţeze instituţia. oboarelor. 5. epurarea apelor uzate. Regiile autonome sunt persoane juridice şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. Ele se pot înfiinţa prin hotărâre de guvern. transportul şi distribuţia energiei termice. administrarea şi întreţinerea fondului locativ. cum ar fi industria de armament. pentru cele de interes local. Alimentarea cu apă. Potrivit legii. sau prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Conducerea regiei autonome se realizează de către persoane fizice. 15/1990. obiectivele şi criteriile cuantificate prin reducerea creanţelor şi a plăţilor restante. ele putând înfiinţa uzine. în condiţiile legii. servicii. ministerele de resort şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale sub autoritatea cărora funcţionează regiile autonome au avut obligaţia ca în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanţei respective să definitiveze programele de reorganizare a regiilor autonome. fabrici. din veniturile realizate din activităţile proprii. în baza unui contract de performanţă. 207/1997.În domeniile de interes public pentru care nu se pot organiza regii autonome de interes local. sucursale şi alte asemenea subunităţi necesare realizării obiectivului său de activitate. 59 . a pierderilor înregistrate. tocmai pentru motivul că ele realizează o activitate de interes naţional sau local. Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. regiile autonome pot avea o structură complexă. încheiat în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. în afara indicatorilor de performanţă . 79/2001 pentru întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar. dar şi de la bugetul de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale. o parte din regiile autonome au fost reorganizate ca societăţi comerciale. 30/1997 – devenită ulterior Legea nr. cu o activitate amplă. Contractul de performanţă este acordul de voinţă între regiile autonome şi conducătorii regiilor autonome şi cuprinde. consiliile judeţene şi cele locale pot organiza societăţi comerciale sau servicii publice de specialitate. Regiile autonome organizate în temeiul Legii nr. 30/1997. Fiind persoane juridice. ateliere. anexă la contractul individual de muncă. indiferent de autoritatea care le coordonează. 84/1992 privind regimul zonelor libere. precum şi cele înfiinţate în temeiul Legii nr. După elaborarea programelor de reorganizare. în principal. s-au reorganizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Mijloacele financiare necesare bunei funcţionări se asigură. precum şi creşterea productivităţii muncii.

activitatea de tineret. după caz. în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.sprijinirea religiei şi a valorilor umane. .prezervarea monumentelor culturale. se consideră a fi de interes general următoarele: . . şi sunt supuse procesului de privatizare.sprijinirea lucrărilor publice şi a infrastructurii. 26/2000. .educaţiei. .promovarea sănătăţii.protejarea mediului şi a naturii. Prin sens comunitar se înţelege orice interes care este specific: a) unei comunităţi: 60 .dezvoltarea economică. 3. culturii. artelor. . - sprijinirea sportului. Asociaţii. . . a copiilor şi vârstnicilor. în interesul lor personal. . în condiţiile legii. . . Potrivit ordonanţei.ajutorarea săracilor şi defavorizaţilor. având ca obiectiv de activitate domenii de interes naţional sunt denumite companii naţionale sau societăţi naţionale.cultură şi socială.asistenţă socială.promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului. fundaţii. pot constitui asociaţii sau fundaţii. Asociaţiile şi fundaţiile astfel constituite sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.sporirea cunoaşterii şi participării civice.susţinerea bunăstării sociale. nepatrimonial. după caz. tradiţiilor. . . . ştiinţei.Societăţile comerciale pe acţiuni rezultate în urma reorganizării regiilor autonome. . federaţii Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul comunitar sau.asistenţa oamenilor dezavantajaţi fizic.

aceeaşi cultură. organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.. cu un număr minim de trei membrii. f) respectarea ordinii publice. e) parteneriatul dintre autorităţile publice şi persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial. comunitar sau. b) promovarea valorilor civice ale democraţiei şi statului de drept. după caz. Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a adunării generale a asociaţiei. 61 . orientare religioasă.localitate . în interesul lor personal nepatrimonial. ca structuri teritoriale. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. cunoştinţele sau aportul lor în muncă. local sau după caz. pentru realizarea unor activităţi de interes general. profesională şi altele asemenea. b) un grup de persoane fizice sau persoane juridice care urmăresc un obiectiv comun sau au aceleaşi opţiuni. pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială. socială. de grup. 3. d) facilitarea accesului asociaţiilor. Prin Ordonanţa Guvernului nr.1 Asociaţia Asociaţia este subiectul de drept constituit din trei sau mai multe persoane care. c) urmărirea realizării unui interes general. 26/2000 s-a urmărit crearea cadrului legal pentru: a) exercitarea dreptului la libera iniţiativă.unitate administrativ-teritorială. Aceasta dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Asociaţia îşi poate constitui filiale. aflat la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul. fundaţiilor şi federaţiilor la resursele private şi publice.cartier . pe baza unei înţelegeri.

nici fondatorii. a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economiei la data constituirii fundaţiei. capătă personalitate juridică. 3. 19 al Ordonanţei Guvernului nr. Fundaţiile se dizolvă: 62 . constituie un patrimoniu afectat. după înscriere. prin hotărârea adunărilor generale. realizării unui scop de interes general sau. comunitar. 54 alin. După înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Federaţiile dobândesc personalitate juridică după înscrierea lor în Registrul federaţiilor aflat în grija tribunalului în circumscripţia căruia federaţia urmează să aibă sediul. după caz. Asociaţiile se dizolvă pe trei căi: 1. actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor. Art. prin hotărâre judecătorească sau a tribunalului.3.3 Federaţia Două sau mai multe asociaţii sau fundaţii se pot constitui în federaţie. 3. 26/2000. după caz.2 Fundaţia Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care. 26/2000 „Moştenitorii şi creditori personali ai fondatorilor au faţă de fundaţie aceleaşi drepturi ca şi în cazul oricărei alte libertăţi făcute de fondator”. Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar. în mod permanent şi irevocabil. Potrivit art. nici moştenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte. După înscrierea fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. de drept 2. Asociaţiile şi fundaţiile care constituie o federaţie îşi păstrează propria lor personalitate juridică. De asemenea. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. inclusiv propriul patrimoniu.

fundaţiei sau al federaţiei. Bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. de drept.1. 2. Ele pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător. printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei. TEMA 5 PERSONALUL DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 63 . prin hotărâri judecătoreşti. Lichidarea asociaţiilor şi a fundaţiilor este etapa finală care intervine după dizolvarea acestora.

în scopul realizării competenţelor sale. 3 potrivt căruia.” Constituţia României (2003) cuprinde unele dispoziţii care constituie un cadru principal de reglementare a acestor instituţii publice – funcţia publică şi funcţionarul public. statul român garantând egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei pentru ocuparea funcţiilor de demnitate publică. Art. în temeiul legii.mijloace materiale şi financiare. Editura Luminalex.personal. Funcţionarea oricărei autorităţi sau instituţii publice presupune după cum am mai arătat. Partea generală. 3 instituie interdicţia de a face parte din partide politice a unor anumite categorii de funcţionari publici. cum ar fi judecătorii Curţii Constituţionale. 16 alin. Funcţia publică şi funcţionarul public sunt instituţii juridice ale dreptului public. care s-au conturat ca atare într-o continuă dispută între doctrină. Noţiunea de funcţie publică Potrivit Legii nr. Bucureşti. şi ale dreptului administrativ. magistraţii. Drept administrativ. 73 alin. pot fi ocupate. . 3 lit. . poliţişti.competenţă. trei elemente: . în particular. în condiţiile legii. 2000 pg 73-86). 40 alin. în general. de pesoane care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. funcţiile şi demnităţile publice civile sau militare. precum şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici „funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică. j prevede că reglementarea statutului funcţionarilor publice se face numai prin lege organică. 64 .I. jurisprudenţă şi reglementare (Mircea Preda. Art. membrii activi ai armatei. Art. Funcţia publică 1. avocaţii poporului.

funcţionar public. transparent. ea neputând face obiectul unei convenţii. natura juridică a raportului de serviciu trebuie stabilită în funcţie de specificul elementelor acestui raport juridic.obiectul raportului de serviciu. Funcţia publică nu poate fi stabilită prin contract. în conformitate cu dispoziţiile legale. . Raportul de serviciu este un raport contractual de drept administrativ şi nu de dreptul muncii. 188/1999) 65 . Funcţia publică poate fi încredinţată numai unei persoane fizice care trebuie să îndeplinească o serie de condiţii expres prevăzute de lege (Legea nr. Calitatea de funcţionar public izvorăşte din actul de numire în funcţie. Scopul legii îl constituie asigurarea. şi anume: .părţile care participă. b. dar.” În opinia autorilor de drept administrativ. e. d. Funcţia publică reprezintă un ansamblu de atribuţii şi responsabilităţi stabilite în temeiul legii. profesionist.conţinutul raportului de serviciu. Obiectul de reglementare al Legii privind statutul funcţionarilor publici îl reprezintă „regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi locală. Trăsăturile funcţiei publice a. în interesul cetăţenilor. . care este un act administrativ de autoritate şi nu de drept al muncii. Funcţia publică nu poate fi creată decât prin lege sau prin alte acte normative emise pe baza şi în exercitarea legii. denumite în continuare raporturi de serviciu. 2.Titluarul unei funcţii publice este. Funcţia publică are un caracter continuu şi permanent. eficient şi imparţial. nu întotdeauna. c. deşi cele două raporturi prezintă şi unele trăsături comune. de regulă. a unui serviciu public stabil. precum şi alautorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală.

funcţii prevăzute numai în Constituţie. Egalitatea şanselor la intrarea şi promovarea în corpul funcţionarilor publici. g.91) 3. cit. operaţiuni administrative sau materiale. h.(vezi Paul Negulescu. Mircea Preda op. Literatura de specialitate mai distinge şi alte criterii de clasificare a funcţiilor publice. După cerinţele privind nivelul studiilor absolvite: .f. . ca în regim de drept administrativ să facă acte juridice. în mod legal. abuz de putere şi presiuni politice a tuturor activităţilor efectuate de funcţionarii publici. Funcţia publică este organizată pentru a realiza competenţele conferite administraţiei publice. cit.funcţii de execuţie. pag. d. Selectarea funcţionarilor publici exclusiv pe baza criteriului competenţei. 15 din Legea nr. b. 561. 188/1999) 4. . corupţie. 188/1999. 2. (Legea nr. Finanţarea funcţiilor publice este asigurată de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. . c.funcţii de conducere.funcţii publice de categoria C – studii medii liceale sau postliceale absolvite cu diplomă. Stabilitatea funcţionarilor publici. 66 . 3. op. Principiile funcţiei publice: a. Atribuţiile stabilite prin lege sau potrivit legii dau competenţă celor care îndeplinesc funcţiile respective. pag.funcţii publice de categoria B .funcţii publice de categoria A – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Natura juridică a funcţiei publice – Clasificarea funcţiilor publice Potrivit art. Asigurarea promptă şi eficientă. După actul normativ prin care sunt acreditate distingem: .studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă. După natura competenţelor . liberă de prejudecăţi. funcţiile publice se clasifică după două criterii – 1.

- funcţii prevăzute în legi, inclusiv în statute, - funcţii prevăzute în acte subordonate legii. 4. După natura juridică şi conţinutul funcţiei publice vorbim despre: - funcţii politice (la cabinetul demnitarului) - funcţii de specialitate. 5. După modul cum pot fi ocupate: - funcţii ocupate numai prin alegere; - funcţii ocupate prin numire - funcţii ocupate prin concurs. 6. După modul de retribuire - funcţii salarizate; - funcţii pentru care se primesc indemnizaţii; - funcţii nesalarizate. Revenind la primele două categorii putem exemplifica: Funcţia publică de execuţie corespunde următoarelor funcţii publice: - Secretar general – în cadrul Guvernului, Camerei Deputaţilor sau Senatului; - Secretar general adjunct – în cadrul Guvernului, Camerei Deputaţilor sau Senatului; - funcţia publică de consilier cls. I, gradul I sau consilier juridic clasa I gradul I, după caz, din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice respective; - şef departament; - director general, director, director adjunct; - şef serviciu; - contabil şef (conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2000); - funcţiile de auditor, referent de specialitate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2000). II. Funcţionarul public În doctrina actuală, funcţionarul public este definit ca persoana fizică investită în mod legal, prin actul de voinţă unilaterală al unei autorităţi publice sau al
67

cetăţenilor, cu sarcina îndeplinirii pe un timp limitat sau nedeterminat a unei funcţii publice, în vederea realizării competenţelor organului din structura căreia face parete funcţia respectivă. (Antonie Iorgovan, op. Cit. 2002, pg 265) Într-o definiţie de maximă generalitate am putea spune că sunt funcţionari publici toţi aceia care ocupă o funcţie publică. În literatura de specialitate întâlnim diverse definiţi, fiecare dintre autorii lor încearcă să surprindă în conţinutul acestora trăsăturile pe care le apreciază ca fiind cele mai relevante pentru funcţionarul public. Consider că cea mai completă definiţie este dată de profesorul universitar Mircea Preda în lucrarea Drept administrativ, Partea generală, Editura Lumina Lex, pg. 75 „Funcţionarul public este persoana fizică investită, prin numire sau alegere, într-o funcţie publică din cadrul unei autorităţi publice organizate la nivel central sau local, ori într-un serviciu public organizat ca instituţie publică, ori în structuri asimilate acestora.” Pentru a înţelege mai bine ceea ce caracterizează noţiunea de funcţionar public sunt necesare unele precizări: a) Calitatea de funcţionar public nu poate fi deţinută decât de o persoană fizică. Dispoziţiile art. 16 alin.3 din Constituţie stabilesc două condiţii esenţiale pentru a putea fi titularul unei funcţii publice şi anume: - cetăţenia română; - domiciliul în ţară. b) A doua trăsătură a funcţionarului public priveşte investirea sa în funcţia publică în condiţii stabilite prin lege. Investirea în funcţie se face pe baza unor reguli procedurale anume prevăzute, care fac deosebirea dintre un funcţionar public ales şi unul numit , între un funcţionar public de conducere şi unul de execuţie etc. La investire, toţi funcţionarii publici depun jurământ de credinţă.

68

c) Funcţionarul public numit este investit în funcţie pe o perioadă nedeterminată (în unele cazuri poate fi perioadă determinată), spre deosebire de funcţionarul public ales pe perioada mandatului (pe perioadă determinată) Exemple de funcţionari publici numiţi pe perioadă determinată: Art. 142 alin. 2 din Constituţie – judecătorii Curţii Constituţionale sunt numiţi pe o perioadă de 9 ani. Avocatul poporului este numit pentru o perioadă de 5 ani, potrivit art. 58 alin. 1 din Constituţie. d) Funcţionarii publici au anumite drepturi şi obligaţii expres prevăzute prin norme juridice care constituie conţinutul raportului juridic de serviciu. Numai exercitarea acestor drepturi şi obligaţii asigură realizarea interesului public în considerarea căruia a fost creată funcţia publică respectivă. e) Funcţionarii publici sunt plătii pentru activitatea prestată în exercitarea funcţiei în care sunt investiţi, plata făcându-se fie sub forma unui salariu, fie a unei indemnizaţii. 1. Selectarea funcţionarilor publici: Art. 49 din Legea nr. 188/1999 precizează că intrarea în corpul funcţionarilor publici se face numai prin concurs organizat de autoritatea sau instituţia publică. Modalităţi de organizare a concursului pot fi: a) concursul de dosare – comisia verifică activitatea candidaţilor aşa cum rezultă din documentele prezentate la dosar. b) sistemul de testare (al probelor practice) –constă în stabilirea unor probe în vederea verificării cunoştinţelor şi aptitudinilor candidaţilor, de către o comisie specială. Recrutarea funcţionarilor publici se face prin concurs organizat în limita funcţiilro publice vacante prevăzute anual în acest scop prin planul de ocupare a funcţiilor publice, elaborat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1209/2003 concursurile pentru recrutarea funcţionarilor publici se organizează astfel:

69

a) de către comisia de concurs constituită pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici în condiţiile legii; b) de către Agenţia naţională a funcţionarilor publici pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante, c) de către autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică centrală şi locală pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie (şef serviciu, şef birou şi funcţiile publice specifice vacante). d) de către Institutul naţional de administraţie pentru admiterea la programele de formare specializată în administraţia publică în scopul numirii într-o funcţie publică. Potrivit Legii nr. 188/1999 concursul pentru recrutarea funcţionarilor publici constă în trei etape: 1. Selectarea dosarelor de înscriere. 2. Proba scrisă. 3. Interviul. Pot susţine ultimele două probe candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost selecţionate de către comisia de concurs. Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau rezolvarea unor teste grilă în prezenţa comisiei. 2. Procedura de desfăşurare a concursului: În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, candidtaţii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs. Dosarul de concurs va cuprinde: - copia actului de identitate; - formularul tip pentru înscriere; - copiile diplomelor de studii; - copia carnetului de muncă sau alte acte din care să reiasă vechimea în muncă; - cazierul juridic; - adeverinţă care să ateste starea de sănătate;

70

al medicilor veterinari şi al farmaciştilor. .statutul personalului vamal. 71 . la lege. după caz. . Dacă avem în vedere aşa-numitele „statute profesionale” sau „disciplinare” putem exemplifica: .statutul funcţionarilor publici parlamentari. alte reglementări însă sunt cuprinse în unele legi organice. .statutul personalului aeronautic din aviaţia militară. Conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice organizatoare ale concursului pot stabili. sunt în vigoare şi alte acte normative care conturează o condiţie juridică specială pentru anumite categorii de funcţionari publici. . pentru fiecare dintre probele de concrus prevăzute.declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică. . . . ăn funcţie de gradul de interes acordat acestora o anumită pondere.curiculum vitae. 3. s-ar putea înţelege că se referă la toţi funcţionarii publici.statutul medicilor.statutul notarilor publici.copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau. recomandare de la ultimul loc de muncă. chiar dacă din modul cum este formulat titulul.. Unele dintre acestea poartă chiar denumirea de statut.statutul corpului diplomatic. Reglementarea funcţiei publice şi a funcţionarului public în statutul funcţionarilor publici Consideraţii generale Actualul statut al funcţionarilor publici se referă în exclusivitate la cei cuprinşi în anexa la statut. În prezent.statutul cadrelor militare. După afişarea rezultatelor – proba scrisă şi inderviul – candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor. .

b) documente privind evaluarea anuală a activităţii acestuia. în funcţie de nivelul studiilor. În termen de 5 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de stagiu se face evaluare funcţionarului public. perioadă care precede intrarea în corpul funcţionarilor publici. de opt luni pentru funcţionarii publici de execuţie clasa a II-a (studii superioare de scurtă durată) şi de 6 luni pentru funcţionarii publici de execuţie clasa a III-a (studii medii sau postliceale). funcţionarul public trebuie să depun jurmântul de credinţă în faţa de conducătorului instituţiei. consilierii locali. Perioada de stagiu este obligatorie şi efectivă. documente de depunere a jurământului. trepte. 72 . documente privind avansările în funcţie. respectiv a clasei funcţionarului public debutant. Funcţionarii publici debutanţi pot fi definitivaţi numai după terminarea perioadei de stagiu care este ca obiectiv formarea aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribuţiunilor şi responsabilităţilor unei funcţii publice. Statutul funcţionarilor publici cuprinde reglementări speciale cu privire la perioada de stagiu a funcţionarilor publici. Dosarul profesionalal funcţionarului public: Cuprinde: a) documente de numire în funcţie. Durata perioadei de stagiu este diferită. membrii guvernului şi alţii. condiţia juridică este prevăzută în legile organice care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor sau instituţiilor publice din care aceştia fac parete. clase. Aceasta este de 12 luni pentru funcţionarii publici de execuţie din clasa I (studii superioare de lungă durată). sancţiuni disciplinare ce i-au fost aplicate. cum sunt magistraţii. primarii.În unele cazuri. documente de atestare a studiilor. După definitivare. grade sau categorii.

4. . 73 . . Incompatibilăţi (art. cu excepţia funcţionarilor publici civili din Ministerul Apărării Naţionale.În dosarul profesional al funcţionarului public nu pot fi introduse documnete care fac referire la activităţile sau la opiniile publice. Pe durata executării funcţiei de demnitate publică. cu excepţia calităţii de cadru didactic.excepţional. societăţi comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ. 1888/1991) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică. . Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciilor de siguranţă naţională. Funcţionarii publici. 56 Legea nr. Funcţionarii publici nu pot deţine funcţii în regii autonome. 5. ei sunt suspendaţi din funcţia publică pe care o deţin şi îşi păstrează gradul. clasa şi treptele avute.satisfăcător. Funcţionarii publici nu pot exercita la societăţi comerciale cu capital privat activităţi cu scop lucrativ care au legătură cu atribuţiile ce le revin din funcţiile publice pe care le deţin şi nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte evaluarea unor acte în legătură cu funcţia pe care o îndeplinesc.foarte bun. Evaluarea activităţii şi cariera funcţionarilor publici: a) Evaluarea activităţii funcţionarilor publici: Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici sunt elaborate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor publici şi sunt transmise fiecărui funcţionar publici la începutul fiecărui an de către conducătorul compartimentului în care lucrează.bun. sindicale. În urma evaluării performanţelor profesional-individuale ale funcţionarului public i se acordă unul din următoarele calificative: . religioase sau de orice altă natură. pot fi aleşi sau numiţi pentru exercitarea unei funcţii de demnitate publică.

conducătorul instituţiei publice va propune acesuia trecere într-o funcţie inferioară. . cazării şi indemnizaţiei de delegare. funcţionarul public a primit calificativul „nesatisfăcător”. În cazul dobândirii unei diplome de studii de nivel superior funcţionarii publici avansează în categorie şi vor fi numiţi în noua funcţie publică.avansarea în grad – 2 ani vechime în gradul din care sunt avansaţi şi condiţia obţinerii cel puţin a calificativului bun în ultimii doi ani. în urma rezultatelor obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individual pot avansa în grad. iar autoritatea sau instituţia publică ce îl deleagă trebuie să suporte costurile legale ale transportului. potrivit pregătirii profesionale în clasa şi gradul care le asigură cel uţin salariul de bază avut în categoria inferioară. Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici: 1) Delegarea şi detaşarea Delegarea se dispune întotdeauna în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care este încadrat funcţionarul public pe o perioadă de cel mult 30 de zile consecutive.vechimea pentru avansare atunci când au obţinut calificativul excepţional trebuie să fie de un an. Dacă în ultimii doi ani. dar nu mai mult de 120 de zile într-un an. 6. Pe timpul delegării. b) Avansarea şi numirea în funcţii publice de conducere a funcţionarului public: Conform Legii nr. clasă sau categorii. funcţionarul public îşi păstrează funcţia şi salariul.pentru avansare în clasă – vechime 3 ani şi calificativul de cel puţin foarte bun în ultimii doi ani.nesatisfăcător. 74 . . Funcţionarul public notat în în ultimul an cu calificativul „satisfăcător” sau „nesatisfăcător” nu poate fi avansat în anul următor.. . în urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior celei avute. 188/1999.

eliberarea din funcţie. Pentru a fi detaşat pe o perioadă mai mare de şase luni într-un an calendaristic. funcţionarul public trebuie să fie de acord cu această detaşare. pensionare. transfer. d) dreptul la salariu corespunzător funcţiei pe care o ocupă. etnice. face contraindicată detaşarea.Detaşarea se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea pentru o perioadă de cel mult trei luni. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor administraţiei publice A. de sex. religioase. 188/1999 art. Drepturile funcţionarilor publici a) garantarea dreptului la opinie şi interzicerea discriminării între funcţionarul public pe criterii politice. c) ori de câte ori motive familiale justifică refuzul de a da curs detaşării. Durata întreruperii activităţii la cerere trebuie să se încadreze între 6 luni şi 4 ani cu dreptul de a se prelungi încă 4 ani. Cazurile în care funcţionarul public poate refuza detaşarea sunt: a) dacă detaşarea ar urma să aibă loc într-o localitate în care nu i se asigură condiţii corespunzătoare de cazare. 3)Încetarea raporturilor de serviciu (Legea nr 188/1999 art 89-96) În următoarele situaţii: demisie. sporuri şi indemnizaţie. deces. potrivit legii. c) dreptul la grevă. origine socială sau altă natură. Un funcţionar public ales într-o funcţie de demnitate publică se află în întrerupere a activităţii pe toată durata mandatului. destituirea din funcţie. stare naţională. 7. 85-88) Funcţionarii publici pot beneficia de întreruperea activităţii la cerere – adică suspendarea temporară din funcţie pentru interes personal legitim cu acordul conducătorului autorităţii sau insituţiei publice respective. 75 . b) garantarea dreptului de asociere sindicală. dovedită cu certificat medical. b) în cazul în care starea sănătăţii. sindicale. 2)Întreruperea activităţii la cerere(Legea nr.

41-48 a) funcţionarii publici sunt datori să îşi îndeplinească cu profesionalism. membrii familiei. n) funcţionarul public are dreptul să primească o despăgubire din partea autorităţii sau instituţiei publice. primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcţionarului public decedat. 76 . de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor. h) în perioada concediilor de boală. i) instituţiile publice au obligaţia de a asigura funcţionarului publici condiţii normale de muncă şi igienă. B. un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. m) funcţionarul public beneficiază în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii. corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. loialitate. raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului public în cauză. potrivit legii. 188/1991 art. la concedii medicale şi alte concedii. j) funcţionarul public beneficiază de asistenţă medicală. g) funcţionarul public are dreptul la concediu de odihnă. care au dreptul la pensie de urmaş. proteze şi medicamente în condiţiile legii. dacă a suferit. pe timpul serviciului sunt obligaţi să poarte uniformă o primesc gratuit. k) funcţionarii publici beneficiază de pensii precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat. din culpa acesteia. l) în caz de deces al funcţionarului public.e) funcţionarul public care. f) durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână. Îndatoririle funcţionarilor publici Legea nr.

informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei. c) profesionalismul. 7/2004 privind condul de conduită al funcţionarului public. Ei trebuie să prezinte. Funcţionarilor publici de execuţie le este interzis să primească în mod direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor ori să intervină pentru soluţionarea acestor cereri. în considerarea funcţiei publice daruri sau alte avantaje. declaraţia de avere. b) prioritatea interesului public. g) funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte. fie urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest scop. c) funcţionarii publici răspund de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate. e) funcţionarii publici au îndatorirea să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu. direct sau indirect. i) funcţionarii publici au îndatorirea să îşi perfecţioneze pregătirea profesională fie în cadrul autorităţii sau instituţiei publice. Apreciem că este important a se cunoaşte o serie de principii care guvernează (sau ar trebui să guverneze) conduita funcţionarilor publici constituiţi prin Legea nr. e) imparţialitate şi independenţă. a) supremaţia Constituţiei şi a legii. d) funcţionarul public este oblicat să se conformeze dispoziţiilor date de funcţionarii publici cu funcţie de conducere cărora le sunt subordonaţi direct. h) funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva lucrările repartizate de conducătorul compartimentului în care funcţionează. pentru ei sau pentru alţii. în condiţiile legii. în condiţiile legii. în exercitarea atribuţiilor de serviciu să se abţină de la exprimarea convingerilor politice. f) funcţionarii publici trebuie să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptul. cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale. 77 . d) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice.b) funcţionarii publici au obligaţia ca.

h) cinstea şi corectitudinea. III. administrativă. luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze deîndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct şi care are datoria de a lua măsurile ce se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice în cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.f) integritate morală. 78 . g) libertatea gândirii şi a exprimării. după caz. prevenirea şi sancţionarea corupţiei defineşte: „conflictul de interese ca fiind situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică. care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin potrivit Constituţiei şi al altor acte normative”. civilă. a acestuia. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. Răspunderea juridică a funcţionarilor administraţiei publice A. ori penală. ni se par importante câteva precizări în legătură cu apariţia unor posibile conflicte de interese. Legea prevede că nerespectarea acestei obligaţii de către funcţionarul public atrage după sine răspunderea disciplinară. Legea nr. De asemenea. i) deschiderea şi transparenţa. Legea prevede obligaţia funcţionarului public aflat în situaţia unui conflict de interese să se abţină de la rezolvarea cererii. 181/2993 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. Noţiuni generale Definiţie: Răspunderea juridică a funcţionarilor publici din administraţie este ansamblul de drepturi şi obligaţii corelative care se nasc în temeiul legii. ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite şi care se realizează de către stat prin aplicarea sancţiunilor juridice în scopul asigurării normalităţii raporturilor de funcţionare şi a îndrumării acestora în spiritul respectării ordinii de drept. Măsura care trebuie luată este desemnarea unui alt funcţionar public cu aceeaşi pregătire şi acelaşi nivel de experienţă pentru rezolvarea cererii.

deoarece unei singure încălcări a legii. îi corespunde o singură sancţiune juridică. principiul „un bis în idem” nu exclude posibilitatea intervenţiei simultane a mai multor forme de răspundere juridică faţă de aceeaşi persoană. Nu se poate concepe cumulul răspunderii penale cu cea contravenţională însă. Funcţionarul poate răspunde. chiar dacă fapta comisă nu reprezintă o faptă penală sau un ilicit disciplinar. Este posibil ca fapta ilicită care a produs paguba să antreneze atât răspunderea penală ori disciplinară. Cunoaşterea acestor forme şi stabilirea unor criterii juste pentru delimitarea lor are importanţă atât sub aspect teoretic. din punct de vedere practic pentru corecta încadrare juridică şi individualizarea răspunderii. când prin fapta ilicită săvârşită se încalcă o pluralitate de norme juridice de natură diferită. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. şi patrimonial pentru prejudiciul creat. dar. mai ales. în cadrul diferitelor ramuri ale sistemului de drept. când o faptă ilicită 79 . 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în executarea demnităţii publice. prevenirea şi sancţionarea corupţiei. prezentându-se sub diverse forme. Pentru o faptă săvârşită. răspunderea patrimonială şi răspunderea penală. general. între răspunderea penală şi cea disciplinară este admisibil cumulul. Răspunderea disciplinară şi cea penală au. încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzută de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.Răspunderea juridică a funcţionarilor publici nu există în mod abstract. Conform art. cât şi răspunderea materială. Exceptând această cerinţă. ci are o existenţă particulară. în acelaşi timp. Apreciem că răspunderea juridică a funcţionarilor publici pentru acţiuni şi inacţiuni legate de serviciul său sunt: răspunderea disciplinară. în timp ce răspunderea patrimonială are un caracter educativ-reparator. răspunderea este o singură dată. un caracter educativ-sancţionator.

Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici a) Abaterea disciplinară Răspunderea disciplinară este o formă a răspunderii juridice ce intervine în cazul în care funcţionarul public încalcă cu vinovăţie obligaţiile de serviciu. de asemenea. Izvoarele răspunderii juridice a funcţionarului public: . atât o încălcare a disciplinei de serviciu. . 80 . de grup. exerciţiul autorităţii disciplinare este separat de autoritatea ierarhică. Temeiul juridic al dreptului conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice de a aplica sancţiuni disciplinare îl constituie subordonarea ierarhică.acte normative emise de către miniştrii sau conducătorii altor autorităţi centrale de specialitate. dar şi a unei valori esenţiale pentru societate. prin natura ei. .Hotărâri ale Guvernului. răspunderea colectivă. Este interzis a se aplica şi executa sancţiuni colective.unele legi ordinare. Nu este posibilă răspunderea pentru fapta altuia şi. răspunderea urmând a fi individualizată în raport cu toţi funcţionarii implicaţi. C. . a funcţionarilor aflaţi în acelaşi serviciu pentru fapta săvârşită de unul sau altul dintre funcţionari.Constituţia României . De cele mai multe ori.săvârşirea faptei cu vinovăţie. Principiul răspunderii personale presupune ca funcţionarul public din administraţie urmează a răspunde individual pentru fapta sa. apărate de legea penală.este. Condiţiile ce trebuiesc îndeplinite pentru răspunderea juridică: .legile organice.săvârşirea unei fapte ilicite în legătură cu serviciul îndeplinit de către funcţionar. . . B.vătămarea sau periclitarea unei valori sociale apărate de normele dreptului administrativ. IV.

abaterea disciplinară fiind săvârşită „in persona propria”.subiectul. Latura subiectivă implică săvârşirea cu vinovăţie a faptei care constituie abatere disciplinară. care se exprimă prin aplicarea sancţiunii disciplinare.latura subiectivă. Obiectul abaterii disciplinare îl constituie relaţiile sociale privind ordinea.Abaterea disciplinară constituie condiţia necesară şi suficientă pentru declanşarea răspunderii disciplinare.obiectul. Participaţia nu este posibilă. 81 . 70 din Legea nr. un rezultat sau urmări dăunătoare serviciului public. Latura obiectivă constă într-o faptă (acţiune sau inacţiune) neconformă cu sarcinile de serviciu. Subiectul este reprezentat de funcţionarul public. trebuie să fie responsabil. f) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu. Subiectul activ al abaterii disciplinare nu poate fi decât un funcţionar public. . Elementele constitutive necesare pentru a stabili dacă ne aflăm în prezenţa unei abateri sunt: . care pentru a-şi angaja răspunderea juridică. e) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter. d) atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu.latura obiectivă. Abaterile pot fi săvârşite cu vinovăţie sau din culpă. 188/1999 sunt abateri disciplinare următoarele: a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor. . . c) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal. Potrivit art. b) absenţe nemotivate de la serviciu. în raportul de la cauză la efect. faptă care produce. g) neglijenţa repetată în efectuarea lucrărilor. corectitudinea şi disciplina în cadrul exercitării funcţiei publice.

1. Avertismentul – este o sancţiune disciplinară constând în atenţionarea verbală a funcţionarului cu privire la necesitatea respectării îndatoririlor de serviciu. Suspendarea dreptului de avansare pe o perioadă de 1-3 ani este o sancţiune disciplinară care atrage după sine şi diminuarea calificativului anual. 2. 5. 3. j) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind funcţionarii publici. 4. Trecerea într-o funcţie inferioară .pe o perioadă de 6-12 luni. i) exprimarea sau desfăşurarea în calitate de funcţionar public ori în timpul programului de lucru. de la cea mai blândă – avertismentul – până la cea mai severă – destituirea din funcţie. b) Sancţiuni disciplinare În ceea ce priveşte sancţiunile disciplinare. acestea sunt enumerate în ordinea gravităţii lor. a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic. Diminuarea drepturilor salariale cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni este o sancţiune cu caracter precumpănitor patrimonial. nefixându-se nici o limită în acest sens. 6. Mustrarea . cu diminuarea corespunzătoare a salariului. care modifică unul din elementele esenţiale ale drepturilor funcţionarilor publici – dreptul la salariu. Destituirea din funcţie – se dispune ca sancţiune disciplinară extremă în cazul săvârşirii repetate a unor abateri disciplinare sau atunci când funcţionarul public a săvârşit o abatere gravă sau a fost condamnat penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă. Din textul de lege nu se desprinde că retrogradarea s-ar putea face numai în funcţia imediat inferioară.h) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice din care face parte. 82 .este o sancţiune disciplinară ce constă în notificarea scrisă prin care se pune în vedere funcţionarului că nu şi-a îndeplinit în mod normal una sau mai multe din sarcinile de serviciu.

ci o prerogativă a celor care conduc serviciile publice. b) Aplicarea sancţiunii disciplinare . Cercetarea prealabilă a faptelor imputate se realizează de către comisia de disciplină a cărei competenţă.c) Procedura aplicării sancţiunilor disciplinare Aplicarea sancţiunilor disciplinare este un atribut inerent al activităţii de conducere a autorităţii sau instituţiei publice. b) aplicarea sancţiunii. Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea funcţionarului public. a) Cercetarea abaterii disciplinare . Acţiunea disciplinară care se finalizează în actul de sancţionare (ordin sau dispoziţie) şi are drept efect executarea sancţiunii de către cel vinovat. mode de sesizare şi procedură de lucru vor fi stabilite prin hotărâre a guvernului. la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. avându-şi temeiul în Statutul funcţionarilor publici. sancţiunea poate fi aplicată. În astfel de cazuri. atribuţii.pentru a declanşa acţiunea disciplinară este necesară sesizarea conducătorului instituţiei sau autorităţii publice despre săvârşirea unei abateri. Acţiunea disciplinară poate fi împărţită şi analizată în trei faze procedurale distincte: a) cercetarea prealabilă. 83 . c) executarea deciziei de sancţionare disciplinară. nu este o acţiune în sens jurisdicţional. sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces-verbal. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris. comisiile de disciplină care funcţionează pe lângă fiecare autoritate şi instituţie publică sunt cele care vor propune sancţiunea aplicabilă.sancţiunile disciplinare ce constau într-un avertisment sau o mustrare se pot aplica direct de către conducătorul compartimentului în care funcţionează cel în cauză.

Răspunderea contravenţională Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici se angajează în cazul în care aceştia au săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. Sancţiunile disciplinare. executarea avertismentului şi mustrării se consumă prin însăşi actul comunicării lor către funcţionarul public sancţionat şi notării lor în dosarul personal. . Astfel. Contravenţiile au un grad de pericol social mai mare decât abaterile disciplinare. Sancţiunile cu efect precumpănitor patrimonial comportă luarea unei măsuri adecvate prin operarea modificărilor corespunzătoare în statul de funcţiuni. la propunerea comisiei de 84 . dar mai mic decât infracţiunile contravenţia şi răspunderea contravenţională fac obiectul dreptului contravenţional. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii.în termen de un an de la aplicare. dacă funcţionarul public sancţionat cu una din aceste sancţiuni nu a mai săvârşit o abatere disciplinară în această perioadă.în termen de doi ani de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate celelalte sancţiuni. funcţionarul public se poate adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică în care este numit funcţionarul public sancţionat. Sancţiunile disciplinare se radiază de drept după cum urmează: . V. c) Executarea sancţiunilor disciplinare şi radierea acestora Executarea sancţiunilor disciplinare se face după natura specifică fiecăreia. sancţiunile disciplinare constând în avertisment şi mustrare dacă funcţionatul public sancţionat cu una din aceste sancţiuni nu a mai săvârşit o abatere disciplinară în această perioadă. funcţionarul public se poate adresa cu contestaţie la conducătorul unităţii sau instituţiei publice în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii aplicate. instituţiei publice. altele decât avertismentul sau mustrarea se aplică de către conducătorul autorităţii sau disciplină.Împotriva sancţiunii disciplinare aplicate în condiţiile legi.

85 .pentru pagube aduse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii ori instituţiei publice în care funcţionează. dar şi unor legi speciale. drepturi băneşti în timpul delegărilor. detaşărilor. prejudiciul provocat instituţiei sau autorităţii publice. cheltuieli de transport şi de cazare). sunt prevăzute şi sancţionate conform Codului penal.pentru nerestituirea în termen legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit. indemnizaţii. în condiţiile legii. unor persoane. Obligaţia funcţionarului public de a restitui în termenul legal sumele ce i sau acordat în mod necuvenit priveşte toate drepturile acestuia (salariu de bază. sporuri.VI.pentru daune plătite de autoritatea sau instituţia publică în calitate de comitent. Răspunderea civilă Răspunderea civilă a funcţionarilor publici se angajează: . Răspunderea civilă reprezintă una din formele răspunderii juridice care impune obligaţia funcţionarilor publici vinovaţi de a repara. Faptele penale ce se pot săvârşi de către funcţionarii publici în exercitarea funcţiei. numite infracţiuni. . Răspunderea penală Cea mai gravă formă a răspunderii juridice a funcţionarilor publici este cea penală şi intervine atunci când s-au săvârşit fapte ce prezintă un pericol social deosebit. . în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive. Este de la sine înţeles că vinovăţia nu poate fi luată în discuţie dacă se constată că au acţionat cauze care înlătură caracterul ilicit al faptei. VII.

DREPT ADMINISTRATIV PARTEA a-II-a Semestrul II 86 .

Faţă de diversitatea atribuţiilor statului modern. cultură. la nivelul întregii ţări. în mod uniform. precum şi a instituţiilor publice de învăţământ. în favoarea şi pentru întreaga populaţie a statului şi a subdiviziunilor sale administrativ-teritoriale.a realiza atribuţiile statului în domeniul executării legilor şi hotărârilor judecătoreşti. care să reglementeze.TEMA 1 ACŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1. statul a înfiinţat serviciul public judiciar format din sistemul instanţelor judecătoreşti – judecătorii. fiecare înfăptuind o anumită atribuţie. cultură şi sănătate ale 87 . Statul înfiinţează servicii publice pentru: . Pentru realizarea acestor sarcini se înfiinţează o serie de organisme care au obligaţia de a le pune în practică.adoptarea unor norme juridice general obligatorii. sănătate şi altele. judeţul şi comuna au luat fiinţă pentru a asigura membrilor societăţii apărarea teritoriului. precum şi pentru asigurarea ordinii publice în stat. cultură şi sănătate a populaţiei şi asigurarea fondurilor necesare bunei funcţionări a organelor statului. judeţului şi comunei. paza graniţelor ţării şi securitatea statului.a putea soluţiona conflictele juridice ce apar între membrii societăţii. Curtea supremă de justiţie. acestea înfiinţează o multitudine de servicii publice. satisfacerea intereselor de instruire. a vieţii şi a bunurilor persoanelor fizice care alcătuiesc populaţia acestora. precum şi pentru satisfacerea necesităţilor de instruire. sau numai o latură a acesteia. Noţiunea şi formele acţiunii administrative Statul. raporturile sociale ce apar între membrii societăţii. tribunale judeţene şi al municipiului Bucureşti. . judeţ. precum şi pentru a putea pedepsi pe cei care încalcă legea. . comună pentru realizarea acestor sarcini se numesc servicii publice. Curţi de apel. Organismele create de stat. Statul a înfiinţat serviciul public de legiferare – Parlamentul.

în esenţă. 2. 88 . principalele forme de activitate şi acţiune ale administraţiei publice. Poliţia administrativă şi serviciul public reprezintă. fie prin asigurarea cadrului legal ca şi particularii să contribuie la satisfacerea intereselor generale ale societăţii. o diversitate de organisme administrative care înfăptuiesc sarcinile puterii executive.1 Noţiunea de poliţie administrativă După cum este cunoscut. unul din scopurile statului. statul le satisface. în general. * * * Scopul activităţii statului şi a celorlalte subiecte de drept administrativ constă în satisfacerea interesului general. fie comunităţii umane. Poliţia administrativă. prin serviciile publice ale statului. care satisfac unele interese ale societăţii cu scopul. judeţ şi comună se numesc servicii publice administrative. Aceste organisme administrative înfiinţate de stat. Serviciu public. judeţelor sau comunelor. Poliţia administrativă 2. Spre deosebire de particulari. de cele mai multe ori. fără să realizeze vreun profit. de exemplu. întreţinerea şi modernizarea căilor rutiere. statul a creat şi creează încă. prin serviciul public având ca obiect de activitate administrarea. în mod individual. prestaţii sau avantaje corespunzătoare prin serviciu public). indiferent de perioada sa de existenţă sau de forma de guvernământ este acela de a satisface interesele generale ale societăţii. construirea. ci chiar pierderi. administraţia utilizează două forme principale de activitate: 1.populaţiei şi asigurarea condiţiilor materiale de viaţă. Autoritatea publică preia direct sarcina satisfacerii unor cerinţe de interes general (asigurând. fie direct. care include asigurarea necesităţilor fiecărei persoane. de regulă. de a realiza un profit. Pentru înfăptuirea acestei finalităţi. cheltuielile pe care le face statul. fie particularilor. 2.

” Toate aceste interese se satisfac de către serviciile publice administrative ale statului. să ia toate măsurile ca indivizii să aibă posibilitatea de a se hrăni şi să asigure o bună stare sanitară. în vederea asigurării ordinii publice. judeţului şi comunei. Existenţa ordinii publice şi exercitarea acesteia fiind expresia legii. deoarece şi aceştia trebuie să se conformeze normelor de poliţie administrativă. precum şi în condiţiile legii. conceptul de ordine publică nu poate fi acceptat decât ca o entitate juridică complexă. care trebuie să existe între membrii societăţii. Poliţia administrativă reglementează activităţile persoanelor fizice şi juridice particulare. drepturi şi obligaţii. ordinea publică este legată organic de legi. cuprinzând norme de drept intern şi internaţional.Sesizând obligaţiile statului modern de a satisface interesele generale ale societăţii.2. Poliţia administrativă este o formă de intervenţie pe care o exercită anumite autorităţi administrative şi care constau în a impune. de a impune şi asigura respectarea normelor necesare ordinii şi liniştii publice. în cazuri particulare limitate. profesorul Paul Negulescu arăta că: „Statul trebuie să faciliteze transportul persoanelor şi mărfurilor construind căi de comunicaţii. limite pe . 2. prin răspândirea culturii şi artei. În statul de drept. Deci. limitarea libertăţii indivizilor” Interesul comunitar impune ca iniţiativele particularilor să nu prejudicieze ordinea şi liniştea. să asigure ordinea publică. să caute să dezvolte individul. de particulari. dar şi a funcţionarilor administraţiei. Obiectul activităţii poliţiei administrative Obiectul activităţii poliţiei administrative îl reprezintă menţinerea ordinii publice. să apere colectivitatea împotriva atacurilor din afară. 89 se fundamentează pe faptul că libera activitate a particularilor într-o colectivitate organizată are. Conceptul de poliţie administrativă care administraţia trebuie să le stabilească. Ordinea publică poate fi definită ca stare normală care trebuie să domnească între indivizi în cadrul societăţii organizate de stat. în mod necesar.

Ioan Santai. prin măsuri specifice. Poliţia judiciară – contenciosul poliţiei administrative – funcţia judecătorească.2. cu scopul declanşării acţiunii judiciare. Organizarea activităţii de poliţie administrativă În organizarea activităţii de poliţie există: 90 . Alexandru Negoiţă. sau alte acte ilicite. cum ar fi Ioan Alexandru. Poliţia administrativă acţionează în scop preventiv.3.4. Observăm că poliţia judiciară are misiunea de a constata. fie conducătorii auto ori străinii. aceste diferenţe sunt mai dificil de făcut. apreciază că ofiţerii din Poliţia Română şi. Poliţia judiciară intervine atunci când s-a săvârşit o infracţiune sau o altă faptă antisocială. Poliţia administrativă generală şi poliţiile administrative speciale. Dumitru Brezoianu. În practică.5. În lucrările de specialitate ale dreptului administrativ – diferiţi specialişti. de a aduna probele. răspunde de menţinerea ordinii publice şi dispune de un ansamblu de competenţe şi mijloace de acţiune constituind poliţia generală. Poliţia de frontieră sau pompieri cumulează atribuţii care aparţin celor două poliţii. şi agenţi de poliţie judiciară. iar când încheie procesul verbal de contravenţie trece în domeniul poliţiei judiciare. Exemplu: agentul de poliţie când dirijează circulaţia se plasează în domeniul poliţiei administrative. fie o ramură de activitate precum economia vânatului sau desfăşurarea adunărilor publice) 2. aflată întrun anumit teritoriu. administrativă şi judiciară. numită sau aleasă. Deosebirea între poliţia administrativă şi poliţia judiciară. Poliţia administrativă face parte din funcţia executivă a statului. având ca preocupare organizarea. de a identifica pe autorii unei infracţiuni. Autoritatea publică – individuală sau colectivă. deoarece agenţii de poliţie administrativă pot fi totodată. de asemenea. controlul şi menţinerea ordinii publice. cei din Jandarmerie. În unele domenii sunt constituite poliţii administrative speciale al căror obiect de control îl constituie fie o categorie specială de persoane (ex. 2. Ioan Vida şi alţii.

Statul apără şi asigură menţinerea ordinii pe ansamblul teritoriului. personal sau cu ajutorul poliţiei.6. Principiul potrivit căruia interesul general trebuie să aibă prioritate în faţa interesului particular. Principiul egalităţii tuturor. 2.asigură ordinea şi liniştea locuitorilor. 2. b) Există anumite limite în care libertăţile persoanelor ar putea fi reduse prin reglementarea poliţiei administrative. Principiul continuităţii. Atribuţiile de poliţie administrativă sunt exercitate de a) Guvern – reglementează activităţile cu caracter general. Principiile poliţiei administrative Principiul evoluţiei – măsurile luate de poliţia administrativă să fie permanent în concordanţă cu cerinţele dinamicii vieţii sociale. Controlul legalităţii asupra măsurilor de poliţie este exercitat de: a) de către autoritatea administrativ ierarhică. precum şi decizii şi măsuri individuale.7. 91 . inclusiv pe calea acţiunii prealabile.a) Autorităţi de poliţie – adică organele competente să adopte reglementări privind activitatea poliţiei. c) Primarul (de oraş/comună) . b) Prefectul – dispune de luarea măsurilor corespunzătoare în judeţ. Principiul posibilităţii adoptării regimului juridic în funcţie de necesităţile societăţii ca o consecinţă a principiului evoluţiei. îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici. b) Personal de execuţie – în care este cuprins personalul permanent – civil sau militar. lăsând autorităţilor locale grija de a lua măsurile specifice pe teritoriul lor de competenţă. Limitele puterii de poliţie administrativă a) Orice activitate a administraţiei în exercitarea atribuţiilor de poliţie este supusă principiului legalităţii şi controlului judecătoresc. Principiul proporţionalităţii mijloacelor folosite faţă de scopurile urmărite.

iar baza lor materială este asigurată de către stat.2. judeţului sau comunei.1. pentru satisfacerea în mod continuu a unor interese specifice ale membrilor societăţii. în principal. judeţ sau comună. 3. prin bugetul statului. d) instanţa penală. judeţ.3 Clasificarea serviciilor publice Criterii de clasificare a serviciilor publice: a) după forma de organizare. de către stat. 3. Aceste organisme administrative sunt dotate cu funcţii publice. competenţe şi responsabilitatea de a satisface anumite interese generale. Desfăşoară o activitate continuă şi ritmică. de către stat. puteri. urmărindu-se anularea actului ilegal şi tragerea la răspundere pentru pagubele cauzate în exercitarea atribuţiilor de poliţie.b) de către instanţa de contencios administrativ. după un program stabilit şi adus la cunoştinţa publicului. 92 . Aceste organisme sunt încadrate cu personal cu o pregătire de specialitate. Trăsăturile serviciului public Pentru satisfacerea intereselor specifice ale membrilor societăţii. Baza materială necesară activităţii trebuie să se asigure. judeţ sau comună. c) instanţa civilă. statul înfiinţează anumite organisme administrative. Noţiunea de serviciu public Serviciul public este acel organism administrativ înfiinţat prin lege sau pe baza legii. Serviciul public 3. Ţinând cont de aceste trăsături vom considera că: Serviciul public administrativ este acel organism administrativ înfiinţat prin lege sau pe baza legii. oraş sau comună pentru satisfacerea în mod continuu a unor interese specifice ale membrilor colectivităţii. Aceste organisme administrative se înfiinţează prin lege sau pe baza legii. 3. adică cu acele atribuţii.

păstrare a ordinii publice şi apărare a ţării.4. 4. Prin Legea nr. Înfiinţarea şi desfiinţarea serviciilor publice Înfiinţarea serviciilor este determinată de creşterea continuă a rolului statului în viaţa societăţii.b) după obiectul de activitate. regii autonome de interes public. În anul 1992 s-a înfiinţat Secretariatul de stat pentru handicapaţi. organ de specialitate al administraţiei publice centrale. existau 10 ministere. industriilor. Exemplu: După unirea Principatelor Române funcţionau şase ministere. 15/1990 privind organizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale a dus la înfiinţarea: . organe ale administraţiei publice. 93 . În decembrie 2000 funcţionau 22 de ministere. instituţii publice.Agenţiei Naţionale pentru privatizare . 2. comerţului şi domeniilor. În anul 1883 s-a mai înfiinţat un minister – Ministerul Agriculturii. b) După obiectul de activitate. 5. 6. Legea nr. financiare şi fiscale. asistenţă socială şi igienă. învăţământ. 9/1991 s-a înfiinţat Institutul Român pentru drepturile omului. 9 al Legii privind organizarea ministerelor. 2. 3. artă şi cultură. 3. aşa cum rezultă din art. 3. activităţi economice. În anul 1929. a) După forma de organizare se împart în trei categorii: 1.Secretariatul de stat pentru minorităţi. serviciile publice se împart în servicii de: 1.

Explicaţii terminologice Constituţia României 2003 art. (5) Proprietatea privată este inviolabilă. ori care prin natura lor sunt de uz sau de interes public. Deci. (2) Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. apele cu potenţial energetic valorificabil. fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice. Teoria domeniului public. Pentru aceste motive noţiunea de proprietate publică pare a fi mai cuprinzătoare decât aceea de domeniu public al statului. Rezultă deci. că în sfera proprietăţii publice intră atât bunurile din domeniul public al statului de interes local sau naţional. plajele. (4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. Noţiunea de proprietate publică În doctrină dreptul de proprietate publică este definit ca fiind acel drept de proprietate care aparţine statului şi unităţilor administrativ-teritoriale asupra unor bunuri mobile sau imobile care alcătuiesc domeniul public. resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental. ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică. în condiţiile legii organice. 136 „(1) Proprietatea este publică sau privată. cât şi bunuri care prin natura lor sunt de interes public. toate bunurile destinate folosinţei publice fac parte din domeniul public. naţional sau local asupra cărora se exercită atributele dreptului de proprietate. în putere publică şi în interes public. marea teritorială. precum şi alte bunuri stabilite de lega organică. În condiţiile legii organice ele pot fi date în administrarea regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate. De asemenea.TEMA 2 REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC I . de interes naţional.” 1. spaţiul aerian. 94 . (3) Bogăţiile de interes public ale subsolului.

precum şi creanţele asupra statului sunt garantate. plantaţiilor sau construcţiilor. potrivit legii sau obiceiului. (5) Pentru lucrări de interes general. Caracterul licit al dobândirii averii se prezumă. etnice. (6) Despăgubirile prevăzute în alin (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau. (9) Bunurile destinate. pe bază de reciprocitate. prin justiţie (7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi. autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare. religioase. precum şi prin moştenirea legală. 44 Dreptul de proprietate privată „(1) Dreptul de proprietate. cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului. Constituţia României 2003 art. politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor. (4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice altă măsură de trecere silită în proprietatea publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte. (3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică stabilită potrivit legii. revin proprietarului. precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii. în caz de divergenţă. în condiţiile prevăzute de lege organică. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.Dar nu trebuie confundate cele două noţiuni proprietatea fiind o instituţie juridică iar domeniul reprezintă o totalitate de bunuri care fac obiectul proprietăţii. 95 . indiferent de titular. (8) Averea dobândită în mod licit nu poate fi confiscată. cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. (2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege. folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii. precum şi la respectarea celorlalte sarcini care.

maşinile.terenurile din componenţa patrimoniului agenţilor economici de stat. asupra unor bunuri mobile sau imobile. 136 alin. Noţiunea de domeniu public Bunurile aflate în proprietatea publică alcătuiesc domeniul public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Ambele domenii formează domeniul administrativ. 96 . 3.averile vacante şi fără stăpân. Proprietatea privată (noţiune mai cuprinzătoare) cuprinde.Noţiunea de proprietate privată Dreptul de proprietate privată este dreptul care aparţine statului şi unităţilor administrativ-teritoriale.proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege indiferent de titular – art.2. 44 alin. rechiziţionării. . prin putere şi interes privat. . Din proprietatea privată a statului unităţile administrativ-teritoriale fac pare următoarele bunuri: . . în condiţiile legii. Potrivit Constituţiei României 2003 .plantaţii. Celelalte bunuri care aparţin aceloraşi titulari.art. 3 şi 4. alcătuind domeniul privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. şi pe cele cuprinse în dreptul de proprietate privată aparţinând persoanelor fizice şi juridice. 44 alin. folosinţa sau dispoziţia. pe lângă bunurile din domeniul privat al statului. utilajele. atelierele din industria mică. precum şi interzicerea naţionalizării bunurilor care fac obiectul proprietăţii private este reglementat în art. 5 . persoanelor fizice şi persoanelor juridice.construcţiile care deservesc agenţii economici. sunt în proprietatea privată a acestora. 2 Regimul juridic al exproprierii.proprietatea privată este inviolabilă . . faţă de care se exercită posesia.

Legea pentru reglementarea proprietăţii rurale . bălţi. În România. Deşi termenul a apărut târziu. existau două categorii: a) o categorie „res humani juris” care cuprindea 1. fiind considerate că aparţin colectivităţii (res extra patrimonium) În cadrul acestui grup de bunuri. Reforma lui Alexandru Ioan Cuza şi Legea de expropriaţiune pentru cauze de utilitate publică din 1864. acestea conţinând dispoziţii cu privire la drumuri. lucruri comune aparţinând tuturor (aerul sau apele) 2. teatrele. b) a doua categorie care cuprindea „res divini” – templele. mormintele. în secolul al XIX-lea. pieţele etc). termen care poate fi tradus prin „stăpânire”. râuri. după înlăturarea formelor de proprietate privată.clădirile aparţinând judeţului.porturi. „proprietate”. dreptul roman stabilea o categorie de bunuri care nu puteau forma obiectul proprietăţii private. exploatarea bogăţiilor subsolului etc. Noţiunea de domeniu public s-a conturat în momentul punerii bazei statului. lucruri destinate folosirii comune (drumurile. încă din antichitate. primele documente care se referă la domeniul public sunt Regulamentele organice din Muntenia şi Moldova (1831-1832).căile de comunicaţii .uliţele satului. creaţie a doctrinei franceze. În 1864 – prin Legea pentru organizarea Consiliilor judeţene sunt cuprinse în domeniul public judeţean: .cimitirele .bisericile . porţile şi zidurile cetăţilor etc. porturile. care stabilea ca modalitate de creare a domeniului public 97 . Scurt istoric al domeniului public .4.noţiunea de domeniu provine de la cuvântul latinesc „domenium”.

fie în mod direct. în scopul satisfacerii unor nevoi sociale. spre a le administra. Codul civil din 1864 consacră denumirea de domeniu public la art. Art. porturile naturale şi artificiale. râurile navigabile sau plutitoare. Aplicarea regimului de drept comun (privat) nu exclude însă anumite particularităţi care diferenţiază bunurile domeniului privat de cele aparţinând particularilor. putem definii: „Domeniul public este alcătuit din acele bunuri mobile sau imobile. care sunt destinate să folosească tuturor membrilor unei colectivităţi umane. Având în vedere scopul pentru realizarea căruia a fost creat domeniul public. adăugirile către mal şi locurile unde s-a retras apa mării.Noţiunea de domeniu privat Domeniul privat este a doua componentă a domeniului administrativ cuprinzând bunurile mobile şi imobile. Constituţia din anii 1948. 98 . precum şi bogăţiile de orice natură ale subsolului sunt proprietatea statului. ţărmurile. 476. malurile unde trag vasele şi îndeobşte toate părţile din pământul României care nu sunt proprietate particulară sunt consacrate dependinţe ale domeniului public”. Constituţia din 1923 Art. drumurile mici şi utilităţile care sunt în sarcina statului. 17 – zăcămintele minerale. fie prin intermediul unor organe special create. unde prevedea: „Drumurile mari. spaţiul atmosferic şi apele navigabile şi flotabile. 20 . al căror regim este supus normelor dreptului comun. construcţii sau terenuri. dacă prin lege nu se prevede altfel.exproprierea. fluviile.aparţin domeniului public căile de comunicaţie. 1953 şi 1965 au lărgit sfera bunurilor aparţinând proprietăţii de stat. 16 – terenurile care fac parte din domeniul public sunt administrate şi nu pot fi înstrăinate decât după regulile şi formele stabilite prin lege. potrivit căreia puteau fi declarate ca fiind de utilitate publică. proprietate publică. 5. Art.

administraţia publică se foloseşte de o serie de bunuri mobile şi imobile. implicând folosinţa bunurilor.modalităţi de achiziţie. 60/2001 privind achiziţiile publice. capacitatea lor de a produce venituri şi posibilitatea înstrăinării lor. concesiunea sau închirierea se fac prin licitaţie publică. Este vorba de bunurile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale care pot fi expropriate de stat. bunurile din domeniul privat nu se deosebesc de cele ale particularilor decât prin titularul lor. 99 . Noţiunea de domeniu administrativ Definirea domeniului administrativ Pentru realizarea funcţiilor sale. 6. Aceste bunuri nu pot fi afectate uzului public.modalităţi de înstrăinare. Noţiunea de domeniu administrativ nu se confundă cu cea de patrimoniu al statului sau al comunităţilor locale. Bunurile domeniului privat pot fi înstrăinate a) vânzarea. Deci. . Aceste diferenţe se referă la: . Dobândirea: Se realizează după reguli speciale – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. alcătuind domeniul administrativ. b) pot fi expropriate pentru cauză de utilitate publică.În domeniul privat al statului intră bunuri pe care acesta le stăpâneşte ca orice proprietar.modalităţi de dobândire. care fac parte din patrimoniul statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Domeniul administrativ cuprinde numai bunuri mobile şi imobile. . Înstrăinarea: Bunurile domeniului public sunt inalienabile. Faptul că proprietarul bunurilor din domeniul privat este statul sau o unitate administrativ-teritorială atrage după sine o serie de particularităţi.

vizitarea monumentelor istorice. organe de stat. monumentele istorice. 4. 100 . trebuie să prezinte particularităţi care să justifice protecţia specială de care se bucură. Sunt destinate satisfacerii anumitor cerinţe ale colectivităţii. mersul pe stradă. Un bun aparţinând proprietăţii publice (bun domenial) implică o persoană morală de drept public care poate exercita următoarele drepturi: .Patrimoniul (are un conţinut mai larg) – este format din bunuri precum şi din alte drepturi şi obligaţii cu conţinut economic. atât cerinţe colective cât şi individuale. fie în mod indirect. Bunurile din domeniul public pot fi utilizate în mod direct.bunuri proprietate publică . Bunurile care alcătuiesc domeniul public fac obiectul proprietăţii publice. Exemplu: utilizarea spaţiului aerian este supusă unor reglementări juridice speciale. 2. bunurile din patrimoniul cultural naţional. Bunul mobil şi imobil. ca bunuri care aparţin colectivităţii. porturile.dreptul de proprietate publică al statului sau unităţilor administrativ teritoriale . 7. Domeniul public este alcătuit dintr-un ansamblu de numeroase şi variate bunuri mobile şi imobile. 6. Unele bunuri pot satisface nevoi sociale.bunuri proprietate privată. altele pot deveni de utilitate publică în urma unor lucrări speciale. 3. fundaţii. Exemplu: drumurile. cum ar fi lectura într-o bibliotecă publică.1 Trăsăturile comune ale acestor bunuri: Bunurile care compun domeniul public: 1. prin natură sau prin voinţa legiuitorului. Domeniul administrativ cuprinde două categorii de bunuri: . organizaţii nestatale – asociaţii. 5. Pot fi utilizate de către toţi membrii societăţii – persoane fizice. 6. prin intermediul unui organ de stat. juridice. scăldatul în râu. ca de exemplu.un drept de pază şi protecţie – vizând orice persoană publică care achiziţionează în numele statului sau unităţilor administrativ teritoriale.

4. domeniul public cultural – care cuprinde obiecte de artă. domeniul public militar – care cuprinde cazărmile. spaţiul aerian. unui regim mixt de drept public şi de drept privat. b) domeniul public artificial – căi de comunicaţie. domeniul public de interes judeţean c. vestigii arheologice. 3) 101 de . domeniul public terestru – care cuprinde bogăţiile subsolului. apele maritime interioare etc. spitale. prin intermediul unui serviciu public – şcoli. domeniul public fluvial – cuprinde fluviile. a) bunuri nominalizate în Constituţie (art. clădiri. În funcţie de modul de determinare. domeniul public de interes comunal. În funcţie de interesul pe care îl reprezintă domeniul public distingem: a. b. f. e. dar sub controlul regimului administrativ. d. În funcţie de natura bunurilor distingem: a. după caz. 6. 5. domeniul public de interes naţional b. plajele. c. domeniul public maritim – care cuprinde marea teritorială şi platoul continental al acesteia.8. b) bunurile utilizate direct. faleza şi plaja mării. monumentele naturii etc. teatre.2 Clasificarea bunurilor aparţinând domeniului public Legea nr. râurile. În funcţie de modul de utilizare de către public: a) bunurile utilizate direct – trotuarele. căile comunicaţie şi telecomunicaţie militară 3. izvoare de ape potabile şi minerale etc. Bunul să fie supus unui regim juridic administrativ sau. căile de comunicaţii. 2. În funcţie de raportarea la activitatea omului: a) domeniul public natural – marea teritorială. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia face următoarea clasificare: 1. domeniul public aerian . lucrări arhitectonice. cazematele.care cuprinde spaţiul aerian de deasupra României. muzee. căile şi lacurile navigabile. 136 alin.

Regimul juridic al domeniului public reprezintă acel ansamblu de reglementări ce se aplică bunurilor care fac parte din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale ca titulari ai dreptului de proprietate publică şi celelalte persoane cu privire la bunurile în cauză. 2. Legea nr. care enumeră terenurile care aparţin domeniului public. Legea nr. Prevederile cu caracter general referitoare la bunurile proprietate publică care alcătuiesc domeniul public se regăsesc în: 1. b) bunuri ale domeniului public ce aparţin proprietăţii private.478. c) bunuri ale domeniului public nominalizate de autorităţile administraţiei publice în baza criteriilor stabilite de Constituţie şi legi. 6. 7. b) bunuri care mijlocesc realizarea unui serviciu public. Codul civil art. art. 4-5. 6. Legea nr. Noţiunea de regim juridic al domeniului public.b) bunuri nominalizate în alte acte normative. 114/1996 legea locuinţei. 5. 7. 475 . 18/1991 a fondului funciar. 136. În funcţie de organizarea serviciilor publice: a) bunuri care sunt puse în valoare printr-un serviciu public.1. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. Constituţia României 2003 art. 102 . dar afectate de dreptul de pază şi protecţie a statului. 3. 4. Regimul juridic general al domeniului public şi modul său de constituire şi utilizare 7. În funcţie de natura juridică a drepturilor statului a) bunuri ale domeniului public ce aparţin proprietăţii publice a statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. 215/2001 legea administraţiei publice locale. Legea nr. trăsături. modul său de constituire şi utilizare.

concesiune sau închiriere. 10. Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei biosferei „Delta Dunării”. insesizabile. 3. în faptul că bunurile din domeniul public sunt: inalienabile. Inalienabile – adică nu pot fi înstrăinate. conform art. Imprescriptibile – adică nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună credinţă. Ele pot fi date în administrare. În categoria bunurilor inalienabile intră numai bunurile care aparţin proprietăţii publice. Modurile speciale de dobândire şi constituire: Dreptul de proprietate publică se dobândeşte: 103 . Insesizabile – neputând fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale. 113 din aceeaşi lege.( Verginia Vedinaş) 4. Din studiul acestor acte normative reies trăsăturile specifice regimului juridic al domeniului public. adică „servituţile naturale” care satisfac scopul bunului public. în primul rând. imprescriptibile şi nu pot fi grevate de nici o servitute. în condiţiile legii. 2. „servituţile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai în măsura în care aceste servituţi sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate bunurile afectate”. Legea nr.2. Trăsăturile regimului juridic al domeniului public: 1. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestări de servicii în interes public. conform legislaţiei în vigoare. Legea nr. domeniul public se particularizează printr-un regim juridic aparte care constă.Alte acte normative care cuprind dispoziţii specifice domeniului public pe care le vom avea în vedere în cele ce urmează. Astfel. 7. Imposibilitatea grevării de sarcini şi servituţi – Legea nr. 8. 213/1998 prevede că „asupra bunurilor aparţinând domeniului public nu se pot constitui garanţii reale” însă. 9.7. 15/1990 privind organizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. în cazul bunurilor mobile.

Bunurile din domeniul public pot fi date în administrarea regiilor autonome. a altor instituţii publice de interes naţional. prin hotărâre de Guvern. judeţelor. b) prin achiziţii publice – efectuate în condiţiile legii. apele de suprafaţă. hotărâre a consiliului judeţean sau local. judeţean.).(parcuri naturale.3. d) prin acte de donaţie sau legate – după moarte e) prin transferul unor bunuri din domeniul privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora. după caz. cu albiile lor minore. marea teritorială şi fundul apelor maritime. monumente ale naturii.Darea în administrare se realizează. a prefecturilor. a autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale.al statului . 7.al judeţului . . local. apele maritime interioare. rezervaţii naturale. faleza şi plaja mării cu bogăţiile lor naturale şi cu potenţialul energetic valorificabil. oraşelor şi comunelor sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ. Domeniul public al statului este alcătuit din următoarele bunuri: a. spaţiul aerian c. malurile şi cuvetele lacurilor.a) pe cale naturală . c) prin expropriere – pentru o cauză de utilitate publică. apele subterane. . municipiilor. bogăţiile de orice natură ale subsolului. prevăzute de lege. 104 . ţărmul mării etc.al oraşelor şi comunelor. căile interioare navigabile. în stare de zăcământ b. Domeniul public . pentru cauze de utilitate publică (schimbarea regimului juridic al bunului) f) prin alte moduri. Regimul special de folosinţă de către particulari: .Litigiile cu privire la delimitarea domeniului public al statului.

n. ecluzele. de producţie ori de administraţie silvică. g. drumurile de acces şi teritoriile pe care sunt realizate acestea. terenuri obţinute prin lucrări de îndiguire. drumurile naţionale. zone de siguranţă de pe malurile canalului. iazurile. conductele de transport al ţiţeiului. construcţiile hidrotehnice aferente canalului. h. terenurile care au aparţinut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945. q. cu prizele aferente. ş. cuvele canalului. magistralele şi reţelele de distribuţie pentru irigaţii. al produselor petroliere şi al gazelor naturale. lucrări de regularizare a cursurilor de apă. reţele de transport a energie electrice. f. infrastructura căilor ferate. în cazul în care activitatea de producere a energiei electrice este racordată la sistemul energetic naţional. rezervaţiile naturale şi monumentele naturii. spectrele de frecvenţă şi reţelele de transport şi distribuţie de telecomunicaţii. precum şi terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice. pădurile şi terenurile destinate împăduririi. l. ale unităţilor de învăţământ agricol şi silvic. inclusiv tunelele şi lucrări de artă. î. lacurile de acumulare şi barajele acestora. taluzuri. cele care servesc nevoilor de cultură. patrimoniul natural al Rezervaţiei biosferei „Delta Dunării” i. o. m. sau cele cu tranşe pentru atenuarea undelor de viitură. albiile pârâielor. precum şi instalaţiile aferente acestora.d. j. digurile de apărare împotriva inundaţiilor. care fac parte din fondul forestier naţional şi nu sunt proprietate privată. e. terenurile instituţiilor şi a staţiunilor de cercetare ştiinţifică. k. tunelele şi casetele de metrou. resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental. parcurile naţionale. canalele. r. canalele navigabile. p. desecări şi de combatere a eroziunii solului. 105 .

precum şi instituţiile publice de interes judeţean cum sunt: biblioteci. căile de rulare. colecţiile de artă declarate de interes public. spitale judeţene şi alte asemenea bunuri. 2.4 Domeniul public al judeţului 1. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria. reţelele de alimentare cu apă precum şi staţiile de tratare. oboare. biblioteci. porturile maritime şi fluviale. meteorologice şi de calitate a apei. 3. drumurile judeţene. Guvernul. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliile judeţene şi aparatul propriu al acesteia. cu instalaţiile. v. ţ. dacă nu au fost declarate de uz sau de interes public naţional sau local. pichetele de grăniceri. precum şi zone de agrement. pistele de decolare. 2. staţiile hidrologice. lacurile.5 Domeniul public al municipiilor şi comunelor 1. staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate. u. muzee. parcurile publice. gaze. pieţele publice. târguri. t. ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale. civile şi militare. terenurile destinate exclusiv instrucţiei militare. precum şi instituţiile de interes local – teatru. canalizare. construcţiile şi terenurile aferente acestora 7. fortificaţiile de apărare a ţării. z. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Parlamentul. cantoanele hidrotehnice. care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice. Preşedinţia. reţele de alimentare cu apă. comerciale. 3.s. 5. w. 7. drumurile comunale şi străzile. x. aterizare. statuile şi monumentele declarate de interes public naţional. muzeele. y. 106 . plajele. muzee. termoficare. 4.

Domeniul public al comunelor. bogăţiile de orice natură ale subsolului. dacă nu fac parte din proprietatea privată. 9. declarate ca atare. statuile şi monumentele. terenurile cu destinaţie forestieră. 8. oraşelor şi al municipiilor este alcătuit şi din alte bunuri de uz sau de interes public local. dacă nu au fost declarate de interes public naţional. dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau interes public naţional sau judeţean. cimitirele orăşeneşti şi comunale. prin hotărârile consiliului local. 10. dacă nu au fost declarate de interes public naţional. 7. 107 . locuinţe sociale.6.

. 4. tunelurile. Drumurile sunt căi de comunicaţii terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor.construcţii aeriene . Domeniul public terestru: Regimul juridic al domeniului public terestru include porţiuni din teritoriu.terenuri cu destinaţii speciale b. fondul funciar .terenuri agricole.TEMA 3 DOMENIUL PUBLIC AL ROMÂNIEI ÎN CONFORMITATE CU LEGEA DOMENIULUI PUBLIC 1. . . căi de comunicaţii .terenuri destinate locuinţelor. 5. 3.construcţii hidrotehnice . 108 . Fac parte integrantă din drum: 1. 2. podurile.rutiere . Diferite regimuri ale domeniului public în România A. viaductele.terenuri aflate permanent sub ape.forestiere. .construcţii navale . . dacă întrunesc condiţiile pentru a fi bunuri care formează domeniul public: Domeniul public terestru cuprinde: a. pasajele denivelate.terenuri forestiere. cât şi dependinţele lor. trotoarele.

Domeniul public al apelor: a. drumurile se împart în: .reşedinţele de judeţ.drumuri naţionale secundare. care asigură legătura între: . domeniul public fluvial.drumuri vicinale (care deservesc mai multe proprietăţi acestora). .drumuri deschise circulaţiei publice.drumuri închise circulaţiei publice (private) c) Din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial. .reşedinţe de comune 3.aeroporturi şi porturi. municipii. a) Din punct de vedere al destinaţiei.oraşe şi municipii.drumuri naţionale europene .drumuri comunale. 8. locuri de parcare. construcţiile de apărare şi consolidare.drumuri naţionale principale . . domeniul public maritim.străzile şi drumurile publice din interiorul localităţilor. .drumuri expres . oprire şi staţionare. drumuri de interes judeţean. drumuri de interes local: . drumurile se împart în: . . drumuri de interes naţional: . . pistele pentru biciclişti.autostrăzi . 2. comune. oraşe. 7. drumurile se împart în: 1. 109 aflate la limitele .drumuri publice. .6. b) Din punct de vedere al circulaţiei. b.drumuri de utilitate privată. B.

Spaţiul aerian naţional reprezintă coloana de aer situată deasupra teritoriului de suveranitate al României. nu se prevede altfel. faleza şi plaja mării. râuri) navigabile.izvoare de ape şi cursurile de apă .cursuri de apă (fluvii. Domeniul public fluvial cuprinde: . Domeniul public maritim cuprinde: . C. prin convenţii internaţionale la care România este parte. Apele ce formează sau traversează frontiere de stat sunt supuse dispoziţiilor legii române. până la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic.ţărmurile mării şi iazurile cu apă. freatice. alimentării populaţiei sau contra inundaţiilor – lacuri de acumulare. în vederea satisfacerii nevoilor agriculturii.ape subterane . b) apele subterane. . industriei. fundul apelor maritime interioare şi al mărilor teritoriale. inclusiv izvoarele.lacurile care asigură alimentarea cu apă a căilor navigabile. . platoul continental.lacuri navigabile . ori. în măsura în care. lacurile naturale şi artificiale.faleza şi plaja mării. statul român este titular suveran asupra spaţiului aerian. de adâncime. Spaţiul aerian cuprinde: a) Spaţiul de trafic aerian spaţiul aerian unde se desfăşoară activitatea aeronautică precum şi terenurile destinate decolărilor şi aterizărilor 110 . c) albiile cursurilor de apă.a. Domeniul public aerian: Potrivit Constituţiei. cuvetele lacurilor malurile. Regimul juridic al apelor priveşte: a) apele de suprafaţă – cursurile de apă naturale şi artificiale.marea teritorială (12 mile marine) . . bălţile.solul şi subsolul mării teritoriale şi a apelor maritime interioare) b.

Legea nr. Patrimoniul cultural-naţional mobil este alcătuit din: .accesul democratic la cultură şi transmiterii acestor valori generaţiilor viitoare. Patrimoniul cultural-naţional imobil cuprinde: . zone de activitate comună la graniţă. cimitire. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.căile de rulare.b) Zonele rezervate – porţiuni din spaţiul aerian naţional destinat activităţilor aeronautice de şcoală. precum şi pistele de decolare-aterizare. expertiza. clasarea. etnografică. zone restricţionate. D.Ordonanţa Guvernului nr. literară. 111 . de încercare şi omologare a aeronavelor. . indiferent de proprietatea acestora este reglementat în prezent de: . 27/1992 privind unele măsuri pentru protejarea patrimoniului cultural . arheologică. spaţiul aerian. .statui şi monumente.muzee. tehnică. situate pe acestea şi terenurile pe care sunt amplasate constituie bunuri ce fac parte din domeniul public al statului român. . . denatură utilitară şi altele similare.Ordonanţa Guvernului nr.ansambluri şi situri istorice şi arheologice. platformele pentru îmbarcare-debarcare. Domeniul public cultural-naţional Regimul juridic al bunurilor aparţinând patrimoniului cultural-naţional. c) Zonele reglementate – constituite din zone periculoase. cercetarea. documentară. numismatică. mânăstiri. biserici. ştiinţifică. depozitarea. zone interzise. restaurarea şi punerea în valoare. conservarea. 182/200 privind protejarea patrimoniului naţional mobil. de sport aeronautic.evidenţa. Potrivit legii nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional.bunuri cu valoare deosebită sau excepţională istorică. Prin aceste reglementări se are în vedere: . artistică.

. (în copie) de către cetăţenii români. . planuri. sociale. după 30 de ani de la crearea lor. proclamaţii. 135 alin.Legea nr.Legea nr. religioase. 134/1995 – Legea petrolului. Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional sunt: . schiţe. nu se dau în cercetare. drepturile şi libertăţile cetăţenilor.Legea minelor – nr. hărţi.memorii. pelicule cinematografice şi alte asemenea mărturii. Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional pot fi consultate. . Domeniul public al subsolului României Reglementarea domeniului public al subsolului României îşi află sediul în: . cu excepţia celor care se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant. 4 „bogăţiile de orice natură ale subsolului fac obiectul exclusiv al proprietăţii legii”. E. Documentele care pot afecta interesele naţionale. prin datele şi informaţiile pe care le conţin sau cele a căror integritate integritate fizică este în pericol. realizate în ţară sau de către creatori români din străinătate. . 472/1971 privind Fondul Arhivistic Naţional al României. manuscrise. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale – legea care a abrogat Decretul nr.Bunurile culturale pot fi proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale sau proprietatea privată a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat. matrice sigilare precum înregistrări foto. . 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. video şi informative cu valoare istorică. 112 .acte oficiale şi particulare. la cerere. Constituţia României Art. precum şi de către persoanele fizice.Constituţia României (art. culturale. militare. organizaţiile publice sau private economice.Legea nr. F. afişe. Domeniul public al arhivelor naţionale. chemări. Fondul Arhivistic Naţional este alcătuit din documentele create de-a lungul timpului de către organele de stat. diplomatice şi consulare. 61/1998. 135 alin 4 şi 5).

exproprierea pentru cauze de utilitate publică. dar în condiţiile legii.schimb de terenuri.concesionarea terenurilor proprietate publică. Scopul utilizării private este organizarea unor activităţi comerciale.trebuie să aibă autorizare prealabilă din partea administraţiei. 135 alin 5 „aceste bunuri sunt inalienabile. Resursele de petrol se pun în valoare prin operaţiuni petroliere. Bogăţiile subsolului nu pot face obiectul domeniului public judeţean sau local al comunelor. . asigurând atât satisfacerea unor interese generale ale colectivităţii.închirierea terenului. . . 113 .autorizaţia poate fi retrasă. fac parte din domeniul public al statului. scop în care. ele pot fi date în administrarea regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate” Legea nr. Durata concesiunii nu poate fi mai mare de 30 de ani. . oraşelor. Petrolul . (staţionarea autovehiculelor într-o parcare).Art. cu strămutarea proprietarului. acestea se dau în administrarea regiilor autonome sau se concesionează către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.vânzarea-cumpărarea terenurilor şi construcţiilor aferente. . . industriale sau pentru satisfacerea unor nevoi legate de circulaţia pe drumurile publice.asocierea dintre proprietarul terenului şi titularul de licenţă. .altă bogăţie care face obiectul domeniului public. 213/1998 prevede că bogăţiile de orice natură ale subsolului în stare de zăcământ. . cât şi interese ale beneficiarilor particulari. Utilizări private ale domeniului public: Regimul juridic al utilizărilor private nu poate funcţiona decât în baza unei autorizări prealabile.să plătească taxe. municipiilor. Accesul la terenurile necesare efectuării activităţilor miniere se face prin: (terenuri din proprietatea privată) .

o instituţie publică administrativă. . Conceptul de act administrativ 1. Operaţiunile materiale administrative cuprind acele fapte materiale care nu concretizează o voinţă juridică. Actul administrativ este actul juridic emis/adoptat de o autoritate administrativă. .un serviciu public aflat sub autoritatea acestora.TEMA 4 ACTUL ADMINISTRATIV I . în mod unilateral şi în regim de putere publică. independent de existenţa unei manifestări de voinţă în acest scop.prin fapte materiale juridice (acte materiale). Trăsăturile actelor administrative includ: . . adoptarea sau executarea actului administrativ. Faptele materiale (actele materiale) juridice – determină naşterea.elementele esenţiale.condiţiile de valabilitate. prin care se organizează sau se aplică în concret legea. făcute în executarea funcţiei executive a autorităţilor publice cu scopul de a produce efecte juridice . 114 . . . Autoritatea administrativă poate fi: .acte administrative cu caracter normativ sau individual.o autoritate publică. Noţiunea şi trăsăturile actului administrativ.prin operaţiuni materiale administrative. Actele administrative sunt manifestări de voinţă cu caracter unilateral.caracteristicile speciale. a căror realizare este garantată prin posibilitatea de a recurge al forţa de constrângere a statului. dar care sunt necesare pentru emiterea. . modificarea sau stingerea unor raporturi juridice. legea este cea care le atribuie efecte juridice. 2. Administraţia publică se înfăptuieşte pe baza şi în vederea executării legii prin: .

Prezumţia de legalitate este legată cu alte prezumţii: . subînţelege condiţia actului administrativ de a corespunde Constituţiei.este forma juridică cea mai importantă. . Actul administrativ este forma juridică principală de activitate a administraţiei publice. Regimul juridic al actelor administrative Forţa juridică a actelor administrative este condiţionată de mai multe elemente: .este singura formă juridică prin care lucrează administraţia . . şi anume: 1.caracterul normativ sau individual. 115 . Actul administrativ este emis în regim de putere publică.prezumţia de veridicitate 3.organul emitent în sistemul autorităţilor administraţiei publice. Prezumţia de legalitate. . 3. legii şi actelor juridice emise în baza legii. 2. . ci permite exercitarea controlului de legalitate exercitat asupra actelor administrative.prezumţia de autenticitate . Regimul de putere nu exclude. Din această trăsătură rezultă că actul administrativ este obligatoriu şi executoriu.caracterul expres al manifestării de voinţă este determinat de regimul de putere publică în care se emit actele administrative.categoria de act. Actul administrativ reprezintă o manifestare de voinţă expresă unilaterală.natura organului emitent. . .voinţa pe care o manifestă organul administraţiei publice trebuie să fie neîndoielnică. denumită şi prezumţia de conformitate cu dreptul.Din definiţia dată se pot desprinde caracterele specifice ale actului administrativ. Actul administrativ concretizează voinţa autorităţilor administrative ca subiect de drept investit cu putere publică.

să fie autonomă 116 . Elementele actelor administrative 1.modul de încetare a efectelor juridice.legalitatea actelor administrative. astfel încât existenţa actului juridic este condiţionată de însăşi existenţa înscrisului. . distinct de al altor acte juridice prin: .să aibă un dublu caracter (voliţional) . emis în scopul producerii de efecte juridice şi presupune acţiunea conştientă de voinţă a autorului său. având în acest sens un regim juridic propriu. .după raporturile pe care le guvernează. Actul administrativ este un act de voinţă cu caracter deliberativ. II. a cărui lipsă antrenează inexistenţa respectivei manifestări de voinţă. Voinţa manifestată în temeiul şi pentru realizare a puterii de stat Voinţa manifestată în temeiul şi pentru realizarea puterii de stat.forţa lor juridică. . Regimul juridic al actelor administrative poate fi deosebit şi . Condiţiile de voinţa ce trebuiesc îndeplinite în actul administrativ: . Majoritatea actelor administrative trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu cerinţa formei scrise. aleatoriu.Actele administrative sunt supuse regimului juridic administrativ. . . Un act administrativ este reglementat prin norme aparţinând mai multor ramuri de drept şi care nu duc la schimbarea naturii juridice unitate a actului în cauză. neputând avea un caracter întâmplător.modul de intrare în vigoare.să fie intenţionată . chiar dacă reglementează raporturi juridice civile.manifestată .după natura juridică a efectelor. Actul normativ de genul hotărârii de Guvern rămâne în sfera dreptului administrativ.modul de executare.

El exprimă. Modul de manifestare a voinţei organelor administrative şi cunoaşterea efectivă a acestei manifestări are loc prin aducerea la cunoştinţă a actelor administrative. Actul de voinţă presupune un element intern. trebuie să indice. O altă caracteristică este dublul caracter voliţional al actului administrativ. şi unul extern. întocmite în formă scrisă. totuşi. întrucât vicierea ei afectează esenţa şi valabilitatea actului juridic. şi a celei executive.. în special a celui administrativ care este înzestrat cu prezumţia de legalitate. Când administraţia emite acte. voinţa statului.să fie neviciată. raporturile juridice generale modificate sau desfiinţate. Voinţa trebuie să fie manifestată. Caracterul intenţionat al voinţei din actele administrative presupune reprezentarea scopului actului şi urmărirea sau acceptarea rezultatelor produse prin realizarea actului. şi care se impune în actele administraţiei. întotdeauna actul normativ superior care constituie temeiul lor legal. fie pe calea publicării actelor normative. în primul rând. cât şi efectele urmărite şi produse trebuie să fie în concordanţă cu legea întrucât legalitatea constituie o caracteristică esenţială pentru existenţa actului juridic. voinţa din actul administrativ exprimă un anumit grad de autonomie decizional. respectiv efectele produse în baza intenţiei şi anume. 117 . nu se poate reduce activitatea executivă la acţiunea de simplă declanşare a incidenţei legii. adică trebuie să fie cunoscută de către cei cărora li se adresează actul. Voinţa trebuie să fie neviciată. de regulă. violenţa. obiectiv. fie pe calea comunicării actelor individuale. subiectiv – intenţia. Viciile actului normativ: eroarea. consacrată prin lege şi prin acte subordonate acesteia. În al doilea rând reprezintă voinţa autorităţii emitente. dolul. a puterii legiuitoare. Deşi voinţa organului emitent este subordonată voinţei statului. Atât intenţia. În acelaşi timp.

chiar dacă actul a fost emis la cererea unui solicitant. atunci când în emiterea actului. Actele administrative se pun direct în executare. fără altă formalitate deosebită. în acelaşi timp. Obiectul actului juridic Obiectul oricărui act juridic este chiar obiectul raportului juridic pe care acel act îl generează. din oficiu. Actul administrativ este un act voliţional emis în cadrul activităţii executive de realizare a puterii de stat. emitentul nu se bazează pe un text legal. 118 . deosebindu-l. trăsătură care îl particularizează în cadrul altor acte de putere. Motivele care stau la baza emiterii actului administrativ sunt motive de fapt şi motive de drept. de actele civile sau de dreptul muncii. iar forţa de constrângere care le garantează aparţine chiar sistemului de organizare administrativ. Obiectul actului juridic administrativ este impus în mod unilateral de către organul emitent. Obiectul are caracter obligatoriu deoarece subiectul de drept trebuie să aibă o conduită conformă cu manifestarea de voinţă a organului administraţiei publice.a) Eroarea – intervine atunci când faptele reţinute ca motive ale actului sunt eronate sau greşit stabilite şi eroarea este de drept. Actul administrativ este expresia juridică a modului specific de realizare a puterii publice de către administraţie. în scopul eludării legii. de cele mai multe ori. Motivele de fapt sunt cauzele sau împrejurările care justifică şi determină adoptarea unui act juridic. Obiectul actului administrativ este unic având la bază o singură cauză sau motiv întrucât actul administrativ nu este un acord de voinţă de forma contractului civil în care prestaţia unei părţi are drept cauză contraprestaţia celeilalte părţi. Ea poate proveni de la unul din subiecţii raportului juridic ori de la ambele părţi. sau se bazează în mod greşit pe un text.reprezintă eroarea provocată în mod fraudulos. deci a statului sau a administraţiei publice locale. 2. De aici rezultă cu nu poate proveni decât de la o autoritate publică. Obiectul actului administrativ este strict determinat de lege şi de alte acte normative. b) Dolul .

autorul unei decizii este numit factor sau subiect decident. şi de a participa la întreg procesul decizional. a) Fundamentarea ştiinţifică . Organul sau subiectul emitent al actului administrativ .orice act administrativ. iar caracterul ilegal al motivelor duce la nulitatea actului respectiv. fie în îmbinare cu formele colegiale de conducere. În ştiinţa administraţiei. 3. Condiţii de valabilitate ale actelor administrative 1. Lipsa motivelor de fapt duc la inexistenţa actului juridic. precum catastrofele şi calamităţile. III.organe cu conducere unipersonală. b) legalitatea. Organele de conducere unipersonală funcţionează fie în această formă exclusivă. mai ales cele cu caracter normativ. c) oportunitatea.organul cu conducere colegială .Motivele de drept adoptare. Condiţiile generale de valabilitate ale actelor administrative sunt: a) fundamentarea ştiinţifică. Factorii respectiv au posibilitatea de a emite decizii. reprezentând persoana sau grupul de persoane ca organe investite cu dreptul de decizie în baza calităţii recunoscute de lege. sunt textele legale care permit şi determină această Actele normative de ordin administrativ sunt emise întotdeauna pe baza şi în executarea legilor sau. după caz. trebuie să se bazeze pe studii de fundamentare social-economică. Uneori. politică şi 119 . a ordonanţelor guvernului care constituie motivul sau temeiul lor legal. e) simplitatea formei. d) unitatea. Dreptul de decizie poate să aparţină unor persoane din cadrul organului colegial sau unor funcţionari din structurile interne ale organului. legea prevede şi anumite situaţii de fapt care determină apariţia unor reglementări administrative.

ca o consecinţă a evoluţiei relaţiilor sociale. dar şi lipsa contradicţiilor dintre dispoziţiile sale. Competenţa decizională este o primă condiţie. b) Legalitatea – este condiţia prin care actul administrativ trebuie adoptat numai în baza unui drept de decizie şi numai de către organele sau persoanele investite cu putere legală de decizie. c) oportunitatea sau actualitatea .juridică. . pe metode moderne de analiză şi luarea deciziei. b) Actul administrativ să fie emis cu respectarea formelor procedurale legale specifice. clar şi precis. Condiţiile speciale de valabilitate ce trebuie să le îndeplinească actul administrativ: a) Actul administrativ să fie emis de către organul sau persoana competentă şi în limitele competenţei legale. Condiţiile de la ultimele două puncte (c şi d) sunt condiţii de fond. Competenţa reprezintă ansamblul activităţilor cu şi fără semnificaţie juridică săvârşite de un subiect de drept în vederea realizării atribuţiilor sale. într-un stil concis. d) Actul administrativ trebuie să corespundă scopului urmărit de lege. precum şi pe procedee de tehnică legislativă adecvată. c) Conţinutul actului administrativ să fie conform normelor legale. practic. intere ale actului administrativ.presupune . precum şi abrogarea lui atunci când.impune concordanţa cu actele anterioare aflate în vigoare. în temeiul şi pentru executarea legii. 2. să mai fie util. Primele două condiţii (pct. d) Unitatea actului administrativ .sub aspect extern – adoptarea actului fără formalitate procedurale deosebite care ar îngreuna în mod inutil procesul decizional. 120 .presupune adoptarea şi executarea actului în timp util şi în condiţiile date. actul juridic a încetat. a şi b) sunt condiţii externe sau formale.sub aspect intern – redactarea actului într-o formă logică. care să excludă orice echivoc. e) Simplificarea formei .

unele atribuţii. . unor organe sau persoane care. executarea sau controlul deciziei pot să aparţină şi unor factor decizionali cum sunt organele consultative. În mod excepţional. cu principiile politice generale ale statului. inclusiv dreptul de decizie se pot încredinţa pe calea reprezentării. cu scopul asigurării unei concordanţe depline între activitatea locală sau de nivel ierarhic inferior.Competenţa decizională este acea competenţă care permite şi conferă unui organ dreptul de a hotărî sau de a dispune. atunci când cel în cauză este împiedicat să-şi exercite atribuţiile sale. În stabilirea exactă a competenţelor decizionale în cadrul organului. prin acte de decizie. 121 . care precizează sfera de probleme în legătură cu care funcţionarii publici pot primi şi emite dispoziţii obligatorii. În procesul dezvoltării autonomiei locale administrative asistăm la trecerea treptată a dreptului de decizie pe categorii de probleme.subprefect). în mod obişnuit nu dispun de astfel de competenţe. deşi iniţierea sau formularea. adică determinarea organului sau a persoanei care exercită dreptul de decizie. spre nivelele ierarhic inferioare ale organizării administrative.o altă formă de încredinţare a competenţei este competenţa delegată (încredinţarea atribuţiilor unui subordonat ierarhic). a suplinirii şi a delegării. . Unul din elementele esenţiale ale procesului decizional este stabilirea nivelului ierarhic la care se adoptă decizii. Dreptul de a decide este conferit conducerii organului sau unor funcţionari de decizie. Legat de instituţia deciziei există şi delegarea dreptului de decizie. în sensul că ea aparţine subiectului prevăzut de lege. în ceea ce priveşte rezolvarea unei anumite situaţii. obligatoriu şi temporal) este şi caracterul propriu sau personal al acesteia. Înlocuirea se face de drept sau printr-un act juridic (prefect .înlocuirea sau suplinirea unui funcţionar de către altul. Una din caracteristicile de bază ale competenţei (alături de caracterul legal. un loc important îl ocupă regulamentele interne de organizare şi funcţionare. a înlocuirii.

fiind emise cu respectarea legii. forma şi condiţiile de delegare. Caracter executoriu. b. alteori. c. e. Caracter obligatoriu. condiţia formei scrise.Instituirea delegării trebuie să ţină seama de: scopul. Fiind emise în mod unilateral. Unilateralitatea actelor administrative este dată de emiterea actelor în temeiul şi pentru realizarea puterii în stat (a puterii publice). obiectul. b. Caracter unilateral. de către un organ al administraţiei de stat. de pildă. emiterea actului se poate face fără obligaţia respectării unei proceduri prealabile. Uneori. această procedură se reduce la un minim de condiţii. Caracteristicile actelor administrative Caracteristicile actelor administrative sunt acele trăsături care individualizează aceste acte faţă de alte acte juridice. d. Caracter legal. aceste acte se bucură de prezumţia de legalitate. de regulă. O altă condiţie specială de valabilitate este conformitatea actului administrativ cu forma prevăzută de lege. însă în unele cazuri. Caracter oportun sau actual. 3. deci.. ea poate consta într-un întreg complex de formalităţi. 122 . a. provenind de la o autoritate şi. Încetarea delegării se efectuează după aceeaşi procedură prin care a fost instituită. O altă condiţie este conformitatea actului administrativ cu conţinutul legii. a. ca. Caracterul legal – rezultă din obligativitatea emiterii lor pe baza şi în conformitate cu legea. Caracterul unilateral – reprezintă acea calitate a actului juridic conform căruia el este emis fără participarea sau consimţământul subiectelor de drept cărora le este destinat de către administraţie sau cu privire la care generează drepturi sau obligaţii.

modifică sau sting drepturi ori obligaţii în legătură cu un subiect de drept sau altul. având un conţinut corespunzător realităţii faptice şi prevederilor legii. .Prezumţia de legalitate le conferă acestor acte administrative două trăsături: .constatarea 123 .emiterea actului în realizarea puterii de stat. Conferirea caracterului executoriu al actelor administrative este dat de: . subiecte care pot sau nu să fie subordonate organului emitent. în locul organului subordonat. Caracterul veridic – este acea trăsătură conform căreia se prezumă că actul administrativ exprimă adevărul. c. Caracterul obligatoriu – actele administrative sunt obligatorii. . .actele administrative sunt obligatorii chiar şi pentru organul emitent când se adresează acestuia.caracterul autentic. Exemple: .organul superior poate anula actul ilegal al organului inferior.obligativitatea pentru organele ierarhic inferioare a actelor normative şi cele individuale. Caracterul autentic este acea trăsătură conform căreia se prezumă că actul provine de la însuşi organul pe care înscrisul ăl indică drept autor al său. Administraţia nu poate crea norme juridice primare. . Caracterul executoriu – al actelor administrative există indiferent de faptul că ele creează.când actul este de competenţa exclusivă a organului inferior. Există acte administrative ce nu dobândesc în mod direct caracterul executoriu şi care nu pot fi puse direct în aplicare.caracterul veridic. d. în primul rând pentru subiectele care cat sub incidenţa lor. .prezumţia de legalitate a actelor administrative. dar fără să poată emite actul individual. . organul superior nu va putea anula actul i nu va putea emite un act individual.

în conformitate cu mijloacele care corespund cel mai bine scopului legii.considerente de persoane Sfera de acţiune a oportunităţii priveşte toate etapele procesului decizional: .controlul. .considerente de timp. . prin care se asigură realizarea sarcinilor şi a atribuţiilor lor legale în termen optim.executarea. . Toate actele administrative sunt supuse controlului de legalitate şi controlului de oportunitate din partea organelor administraţiei de stat ierarhic superioare. . .pregătirea. Conceptul de procedură a actelor administrative 1.procesul verbal de contravenţie – deoarece se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare. Altfel spus: 124 . cu cheltuieli minime. Caracterul oportun sau actual Oportunitatea este un element strâns legat de dreptul de apreciere al organelor administrative în cursul organizării şi executării legii. . . Procedura administrativă este forma sau ansamblul de formalităţi îndeplinite de organele administraţiei pentru organizarea executării şi executarea în concret a legilor şi actelor subordonate acestora. activităţilor şi faptelor realizate de administraţia publică în îndeplinirea atribuţiilor sale. Există o multitudine de cauze care generează oportunitatea. Noţiunea şi caracteristicile procedurii administrative Procesul administrativ se poate defini ca ansamblul de actelor.suspendarea – încetarea temporară de aplicare e.adoptarea. cum ar fi: . acte care pot emana de la administraţia de stat sau de la alţi subiecţi de drept.considerente de situaţie. IV.considerente de loc şi scop..

desfiinţarea şi realizarea acestor raporturi. .etapa adoptării (votul majoritar) .etapa controlului.marea majoritate a actelor administrative sunt revocabile. 3.procedura civilă este reglementată prin lege. Principiul nepublicităţii. modificarea.etapa executării . Principiul indisponibilităţii – constă în aceea că subiectele pasive ale raportului administrativ nu pot dispune de crearea.procedura administrativă este foarte complexă şi este formată din proceduri din cele mai diferite. . din oficiu. Principiile procedurii administrative Principiul necontradictorialităţii este principiul de bază al procedurii administrative.Procedura administrativă caracterizează totalitatea formelor concrete ale activităţii executive. .Pregătirea elaborării actelor administrative.Procedura administrativă reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează forma în care se îndeplineşte activitatea executivă.etapa pregătirii deciziei (metodologia generală de tehnică legislativă privind pregătirea şi sistematizarea proiectelor de acte normative) . 4. egalităţii. pe când cea administrativă se face prin acte subordonate legii.Fiecărei forme concrete de activitate executivă îi corespunde anumite forme procedurale. dreptul la apărare. Deosebirile dintre procedura administrativă şi procedura civilă: . Fazele etapei pregătitoare 125 . 2. datorită subordonării lor. Principii comune cu procedura judecătorească – legalităţii. principiul rolului activ. . Etapele procedurii administrative . .. de cel mai multe ori.procedura administrativă se declanşează.

păstrarea informaţiei . b) documentarea decizională.înregistrarea. 5.prelucrarea. c) fundamentarea deciziilor potenţiale. .culegerea. Acest proces de informare este practic documentarea. b) Documentarea decizională – adoptarea deciziei se bazează pe cunoaşterea prealabilă şi aprofundată a faptelor cu o anumită semnificaţie juridică. . de apariţia unui act normativ cu putere juridică superioară). fiind alcătuită din totalitatea operaţiunilor necesare pregătirii emiterii actelor juridice.transmiterea. .a) apariţia necesităţii elaborării deciziei.cunoaşterea faptelor şi fenomenelor sociale care a fi soluţionate prin decizie. Forme procedurale prealabile adoptării actelor administrative Etapa premergătoare sau prealabilă reprezintă un moment esenţial al procedurii decizionale. Procesul de informare cuprinde mai multe faze: . a) Procesul şi procedura decizională sunt declanşate de apariţia necesităţii şi de declanşarea formelor procedurale pregătitoare (de cele mai multe ori. Documentarea este – teoretică şi a asupra situaţiei de fapt. . În această fază distingem două perioade: . . 126 . c) Fundamentarea deciziilor potenţiale Principiul care guvernează fundamentarea proiectelor de decizie este cel al optimizării lor şi constă în transformarea fenomenului real într-un model matematic sau din transformarea situaţiilor particulare în situaţii generale în cazul actelor normative.alegerea şi determinarea obiectului deciziei potenţiale.

ori un alt înscris sau să-l emită în conformitate cu conţinutul sesizării. după caracterul jurisdicţional sau nejurisdicţional al acestuia.sesizarea. fiind îndeplinite în ordinea şi numărul cerut de lege. Propunerile se caracterizează prin: . . Sesizarea .faptul că sunt forme procedurale prealabile.acordul prealabil. .aprobarea.avizările. . . Sesizarea este obligatorie. 127 . Propunerile autorul propunerii.proiectul de act juridic. În categoria formelor procedurale prealabile intră: . . .persoane fizice şi persoane juridice particulare. . atunci când autoritatea are îndatorirea să declanşeze procedura de emitere a actului.iniţiativa. .reprezintă forma prealabilă prin care un organ al administraţiei de stat ia cunoştinţă de o anumită situaţie pentru a cărei rezolvare este necesară emiterea unui act juridic.provin de la un subiect diferit de cel care ia măsura. să emită un act juridic. Sesizarea poate fi făcută de: . Constituie sesizări obligatorii dispoziţiile din actele normative ale autorităţilor administraţiei ierarhic superioare.alte forme procedurale prealabile.o autoritate de stat sau a administraţiei publice locale. . .un organism sau o organizaţie cu caracter nonguvernamental.propunerile.sunt actele pregătitoare prin care un organ administrativ sesizează un alt organ în vederea luării unor măsuri în sensul recomandării făcute de .Ele diferă după caracterul normativ sau individual al actului.

ultimul neputând acţiona fără adeziunea primului. care se emit la sesizarea organului ce urmează să dispună măsura. 128 . 6.. reunite într-o anumită ordine şi prezentate conform cerinţelor impuse de tehnica legislativă. Există reguli de bază privind elaborarea. fondată pe elemente de conţinut sau elemente formale. care trebuie să fie prezenţi pentru ca deliberarea să fie valabilă.numărul de membrii necesari. într-o anumită problemă.sesizarea cu propunerea revine purtătorului propunerii. Adoptarea sau emiterea actelor administrative 6. raportat la numărul total de membrii ai organului colegial. Dezbaterea – ca activitate de evaluare a propunerilor cuprinse într-un proiect de act în baza confruntării de idei. 2) Avizele – reprezintă opinii (cu caracter facultativ) pe care un organ administrativ le solicită altui organ. într-o formă apropiată.reprezintă o propunere privind un anumit mod de rezolvare a unei situaţii. 6. 3) Acordul prealabil – este manifestarea de voinţă prin care organul determinant îşi dă consimţământul la emiterea unui act administrativ de către un alt organ.Secretariatul general al Guvernului verifică şi prezintă în guvern proiectele de acte normative.2 Formele procedurale concomitente: a) Cvorumul . voinţa organului colegial prin adoptarea actului juridic. 1) Proiectele de acte juridice . pentru a putea decide în deplină cunoştinţă de cauză. spre deosebire de avize sau acorduri. Votarea . Deliberarea – reflectă unitatea pe păreri de la începutul şi până la terminarea dezbaterii. structura şi redactarea proiectelor. pe lipsa de unitate.1 Fazele (etapele) adoptării actelor normative Reprezintă momentul în care voinţa unilaterală a administraţiei se manifestă în scopul producerii efectelor juridice. în cadrul căreia se evidenţiază avantajele şi dezavantajele soluţiilor preconizate. caz în care minoritatea se subordonează majorităţii. cu efecte juridice. 4) Alte forme procedurale .reprezintă operaţiunea prin care se manifestă.

făcute în scopul producerii de efecte juridice. expres prevăzută în lege. Actele administrative emise în comun de mai multe organe ale administraţiei publice sau de acestea împreună cu alte organisme.1 aprobarea – propriu-zisă – se dă de către organele ierarhic superioare pentru actele organelor ierarhic inferioare emise în exercitarea unor atribuţii date de legi în competenţa acestora din urmă.3 Formele procedurale ulterioare (emiterii actelor) a) aprobarea. . care permite: . Actele administrative trebuie să fie motivate. 129 . a) Aprobarea – actelor reprezintă manifestarea de voinţă ulterioară şi îmbracă următoarele forme: a.cunoaşterea exactă a conţinutului actului juridic. 6. d) aducerea la cunoştinţă prin comunicare sau publicare. Majoritatea simplă: vot favorabil cu majoritatea membrilor prezenţi la şedinţă. Majoritatea absolută: vot favorabil cu majoritatea membrilor care compun organul. absolută sau calificată.simplă. Una din condiţiile formei externe a actului administrativ este cerinţa formei scrise. c) ratificarea.un control eficient al legalităţii actelor juridice. . condiţie de valabilitate a actelor juridice. b) confirmarea. Semnarea înscrisului constatator al actelor juridice este o cerinţă de formă absolut necesară. Majoritatea calificată: votul favorabil al majorităţii superioare din numărul total al membrilor.dovada instituţiei manifestării de voinţă.Majoritatea necesară poate fi:. sunt manifestări de voinţă simultane.o mai strictă asigurare a respectării drepturilor şi obligaţiilor. .

modificarea. potrivit legii.intrarea în vigoare. . Actele administrative intră în vigoare şi se pun în executare de la data aducerii la cunoştinţă sau de la o altă dată indicată de ele. c) Ratificarea – dă valabilitate unui act emis de către un organ inferior.3 Confirmarea aprobativă – evidenţiază aprobările date de un organ ierarhic superior în scopul punerii în executare a unui act emis anterior de un organ inferior. .2 Confirmarea propriu-zisă .a. . . . . iar cele cu caracter 130 .aducerea la cunoştinţă că se menţine un act juridic emis anterior.asigurarea valabilităţii unui act juridic emis anterior. forma prevăzută de lege.suspendarea. b. prin anulare sau revocare. .revocarea . Executarea actelor administrative Efectele juridice ale actelor administrative . 7.abrogarea.1 . b.2 aprobările – substitutive sau aprobările subsidiare sunt date de organele ierarhic superioare pentru organele subordonate pentru a acţiona într-un domeniu sau ramură (aprobarea repartizării de funcţionari.completarea. . d) Aducerea la cunoştinţă a actelor administrative – operaţiunea prin care are loc înştiinţarea subiectelor cu privire la existenţa şi conţinutul actului juridic. Confirmarea improprie .3 aprobările – „improprii” se referă la aprobarea de cereri sau propuneri cu care este sesizat un organ de stat.executarea actelor administrative.încetarea efectelor juridice ale actelor administrative.anularea. Actele administrative produc efecte juridice până în momentul ieşirii din vigoare sau desfiinţării. b) Confirmarea b. emise pe baza şi în exercitarea legii) a.

3. suspendate. ci şi pentru alte ramuri de drept. de către emitentul actului şi se poate face printr-un act juridic cu forţă juridică superioară. Anularea poate fi atât a actelor juridice cu caracter normativ cât şi a celor cu caracter individual.normativ produc efecte juridice. anulate. Abrogarea – reprezintă situaţia de încetare definitivă a efectelor actului administrativ prin emiterea/adoptarea unui nou act administrativ. cât şi pentru viitor. Anularea – reprezintă sancţiunea aplicată actelor administrative emise/adoptate cu încălcarea legii şi constă în lipsirea acestora de efectele juridice în vederea cărora au fost emise. modificate ori completate. b. de regulă. Cauzele anulării pot viza legalitatea şi/sau oportunitatea actului administrativ. Modificarea – este operaţiunea juridică prin care se schimbă parţial conţinutul unui act (juridic) administrativ. Nu pot face obiectul modificării sau desfiinţării de către emitent următoarele categorii de acte administrative individuale: a. actele care au intrat în circuitul civil. actele care produc efecte juridice garantate de lege sub aspectul stabilităţii. 2. actele care au fost executate material. 1. Abrogarea poate fi: . 131 . atât pentru trecut. d. Actele de anulare desfiinţează efectele actelor administrative anulate.expresă sau implicită şi . Modificarea unui act administrativ cu caracter normativ se face. revocate. actele jurisdicţionale. c. nu numai pentru dreptul administrativ.totală sau parţială. Actele administrative pot fi abrogate.

4. f. cuprinzând soluţii normative şi ipoteze suplimentare. Ele nu sunt exceptate de la modificare sau desfiinţare. Căile administrative de atac Calea administrativă de atac poartă denumirea generică de recurs. autoarea actului. Elementele căilor de atac sunt subiectele şi obiectul. propunere etc. Suspendarea poate opera şi de drept. 8. Executarea actelor administrative – actele administrative sunt executorii de drept de la data aducerii lor la cunoştinţă şi pot fi executate silit asemenea oricărui titlu executoriu. Suspendarea poate interveni şi atunci când există suspiciuni cu privire la legalitatea sau oportunitatea actului.e. 6. Prin actele normative ea este denumită în mod diferit – reclamaţie. în mod vremelnic. 7. exprimate în texte care se adaugă elementelor structurale existente. 5. Fac excepţie actele obţinute prin fraudă. contestaţie. libertăţi şi interese legitime. autoritatea cu atribuţii jurisdicţionale 132 . întâmpinare. Suspendarea poate fi dispusă de stabilite prin lege şi de instanţele judecătoreşti. în temeiul unei prevederi legale. Completarea actelor administrative constă în introducerea unor dispoziţii noi. Revocarea – este operaţiunea juridică prin care autoritatea administrativă. autoritatea administrativă ierarhic superioară. efectele juridice ale actelor administrative. plângere. actele care au dat naştere la drepturi. şi poate avea loc din oficiu sau la solicitare. autoritatea administrativă emitentă. cerere. actele pe care legea le exceptează în mod expres de la modificare sau desfiinţare. iar efectele se produc numai pentru viitor. îşi retrage propriul act. Cauzele revocării ţin de legalitate sau oportunitate. în condiţiile legii. sesizare. Suspendarea – este operaţiunea juridică prin care încetează.

Solicitările pot fi făcute oral. operaţiune tehnico-materială sau fapt material juridic) : . .Actul poate viza legalitatea sau oportunitatea măsurii respective. act administrativ revocabil. fără a depăşi termenele de: . precum şi comunicarea răspunsurilor către cetăţeni trebuie să se facă în cel mai scurt timp de către organele de stat în atribuţiile cărora intră.Recursul poate fi introdus simultan sau succesiv la mai multe organe administrative sau reintrodus succesiv la acelaşi organ. să examineze şi să clarifice toate problemele de interes general care le-au fost aduse la cunoştinţă. indiferent că îl admite sau îl respinge. . înscrierilor greşite şi altor erori din listele de alegători. ca regulă generală. înscrierea în lisele de alegători etc. cele adresate autorităţilor centrale.30 de zile pentru cele adresate autorităţilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti. este. .Actul de soluţionare al recursului. în mod direct rezolvarea. Caracteristicile căilor de atac sunt.Recursul nu suspendă executarea măsurii atacate datorită caracterului executori al actelor administrative.Obligativitatea autorităţilor să primească. . chiar dacă privesc alte persoane. 133 .Recursul poate fi introdus împotriva oricărei măsuri administrative (act juridic. examinarea şi rezolvarea propunerilor. .Exemplu: subiectele – persoane fizice şi juridice. prin sesizare. În cadrul obiectului recursului administrativ poate fi atacată orice măsură şi orice act administrativ cu caracter individual prin reclamaţie sau cu caracter normativ. Orice alegător poate face întâmpinare la prima împotriva omisiunilor. restituirea bunurilor confiscate pe cale administrativă. . Obiectul recursului administrativ (căile administrative de atac) care poate fi diferit şi poate consta în urmărirea anulării amenzii contravenţionale. cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege. în audienţe sau în scris. autorităţile de stat. sesizărilor şi reclamaţiilor. .Recursul se poate referi la activitatea oricărui organ administrativ.40 de zile. alte organisme şi organizaţii. .

încalcă cerinţele esenţiale de existenţă. 9 . Prof. discuţiile se poartă în legătură cu admiterea sau nu a teoriei nulităţii absolute sau relative. admiterea sau nu a teorie anulabilităţii. precizează că nimic nu se opune de a prelua terminologia consacrată: nulitatea absolută sau nulitatea relativă. Deosebiri între actele juridice administrative şi alte acte juridice 10.2 Actul administrativ şi hotărârea judecătorească: Hotărârea judecătorească are ca obiect soluţionarea unei încălcări a legii ori vătămarea unui drept subiectiv. până la constatarea nulităţii sale. precum şi instituţii publice. actul este obligatoriu. spre deosebire de actul administrativ care intervine 134 . act normativ de maximă generalitate. faţă de actul administrativ care poate avea şi caracter individual. Antonie Iorgovan. chiar şi atunci când are caracter normativ. în dreptul administrativ. gradul de generalitate este cu mult mai restrâns decât cel al legii pe care se bazează. vol. cu excepţia ordonanţelor Guvernului. motiv pentru care în primul caz. admiterea sau nu a teoriei inexistenţei şi raportului dintre nulitate şi revocabilitate. Actele administrative sunt nule absolut când. şi sunt nule relativ când încalcă cerinţe ori lipsuri neesenţiale. 10. De precizat că în timp ce un act administrativ nul se bucură de prezumţia e legalitate. 233-325”. I pag.1 Actul administrativ şi legea Legea este actul juridic normativ cu forţă superioară. în timp ce în al doilea caz acesta nu este obligatoriu. 10. Actul administrativ.20 de zile pentru toate celelalte autorităţi. dar nici nu împiedică de a folosi noţiunea de anulabilitate. Pentru solicitările cu caracter deosebit. ediţia a III. termenul poate fi depăşit cu maxim 30 de zile. şi inexistenţa actului administrativ. Nulitatea şi inexistenţa actului administrativ: În literatura de specialitate. actul administrativ inexistent nu se bucură de această prezumţie.. care pot fi acoperite (poate fi invocat de cel cu drepturi şi interese legate prin acel act). şi legea. în lucrarea sa „Drept administrativ.

oraşului şi comune. persoană fizică sau juridică. de un particular. pe de o parte.direct în organizarea executării şi executarea în concret a legii. b) Acte administrative de gestiune. la cerere sau din oficiu. 10. de administraţie. pe când actul administrativ poate fi atât individual. c) Acte administrative jurisdicţionale – cele care soluţionează conflictele apărute între autorităţi publice şi particulari. Clasificarea actelor administrative 1) După natura juridică – actele administrative pot fi: a) acte administrative de autoritate. Contractul are la bază acordul de voinţă al părţilor. 10.3 Actul administrativ şi contractul Contractul reprezintă acordul de voinţă între două sau mai multe subiecte. cât şi normativ. reprezentată de un serviciu public. achiziţii de produse. Hotărârea judecătorească este întotdeauna un act juridic individual. se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii determinate şi opozabile părţilor. Participanţii la raporturile contractuale sunt părţi care intră în raporturi juridice în baza egalităţii şi autonomiei de voinţă. fără a soluţiona o situaţie conflictuală. în timp ce actul administrativ se formează în mod unilateral. ce are ca obiect prestarea de servicii. iar pe de altă parte. Hotărârea judecătorească dispune de autoritatea lucrului judecat. în timp ce actul administrativ este un act revocabil. 2) După competenţa materială: 135 .4 Actul administrativ de gestiune Este actul juridic încheiat. numite şi acte administrative de putere publică. 11. judeţului. în timp ce actul administrativ este expresia subordonării faţă de autoritatea administraţiei publice. în virtutea căruia se formează. concesionarea de servicii şi bunuri aparţinând domeniului public al statului.

d) Acte administrative emise de alte instituţii publice e) Acte administrative emise de regii autonome 7) După perioada de timp în care îşi produc efectele a) Acte administrative permanente.constată existenţa unui drept. 6) După autoritatea care le emite actele administrative sunt: a) Acte administrative emise de Parlament.interzic sau anulează existenţa unei situaţii de fapt considerată anterior un drept. b) Acte administrative individuale 5) După natura efectelor juridice pe care le produc Acte administrative care: . b) Acte administrative temporare. 12.a) Acte administrative cu caracter general (ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului. organele administraţiei centrale sau locale. 3) După competenţa teritorială: a) Acte administrative emise de organismele administraţiei publice centrale. 4) După gradul de întindere a efectelor juridice: a) Acte administrative normative. b) Acte administrative cu caracter special (ordine şi instrucţiuni emise de miniştrii sau conducătorii organizaţiilor centrale). Operaţiile administrative şi operaţiile materiale 136 . ordinele prefectului ori deciziile primarului). . b) Acte administrative emise de Preşedintele României. care au efect pe întreg teritoriul ţării.acordă drepturi . b) Acte administrative emise de autorităţile administraţiei locale. c)Acte administrative emise de organele puterii executive. hotărârile consiliului judeţean sau local.

personal din administraţia publică precum şi de societăţi comerciale. îndosarierea ori comunicarea.operaţiuni tehnico-administrative care sunt săvârşite atât de autorităţile administrative. datarea. structuri organizatorice.Operaţiile administrative – ştampilarea. prestări de servicii. organizaţii nonguvernamentale. structuri organizatorice ale acestora precum şi de personalul din administraţie. înregistrarea. conform atribuţiilor ce îi revin. avizarea actelor administrative. consultarea unui pacient de către medic. regii autonome.operaţiuni tehnico-administrative care sunt săvârşite numai de către autorităţile administrative. 137 . . Diferite operaţiuni administrative şi operaţiuni materiale Operaţiunile administrative se împart în următoarele categorii: . Operaţiile materiale – instruirea elevilor.

închirierea şi locaţia gestiunii unor activităţi comerciale şi servicii publice.TEMA 5 CONTRACTUL ADMINISTRATIV 1. pag. organele administraţiei publice nu folosesc numai actele administrative care au caracter unilateral. (Dicţionar de termeni juridici. din această cauză.când fiecare parte urmăreşte interese patrimoniale (contract de consignaţie) . unităţi de producţie ale unor regii autonome.contracte cumulative şi contracte aleatorii.bliaterale sau sinalagmatice – când ambele părţi dobândesc drepturi şi îşi asumă obligaţii colaterale (contractul de vânzare cumpărare). inadecvate sistemului dreptului socialist.unilaterale – când îşi asumă obligaţii numai uneia din părţi (donaţia) . reglementează concesiunea. . Putem defini contractele administrative ca fiind acea formă juridică de activitate a administraţiei care reprezintă acordul de voinţă. cu caracter bi sau 138 au apărut noi forme de reglementare privind contractele . existenţa contractelor administrative era contestată deoarece acest sistem de drept nu admitea existenţa paralelă a dreptului public şi a dreptului privat. unor bunuri şi terenuri proprietate de stat. încheiat în scopul de a crea. Noţiunea de contract administrativ. Ulterior administrative. Contractul administrativ.cu titlu oneros . Proteus 2005) Contractele pot fi: . 15/1990 cu privire la reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.cu titlu gratuit (donaţia) . 96 Ed. După 1989. Pentru realizarea sarcinilor pe care le au. Legea nr. modifica sau stinge între ele drepturi şi obligaţii. contractele administrative fiind. În dreptul socialist. ci şi contractele administrative care sunt acte juridice bilaterale Contractul este un act juridic civil constând în acordul de voinţă între două sau mai multe persoane.

. un subiect de drept autorizat de persoana administrativă şi un subiect de drept privat. 2. Partea reglementată cuprinde clauze cu caracter obligatoriu prevăzute de lege.prestarea unui serviciu (concesionarea unei activităţi economice. 2. Cealaltă parte contractantă este un particula care se situează în afara sistemului autorităţilor publice şi are calitatea de subiect de drept privat.1 Părţile în contractele administrative Una din părţile contractante are calitatea de persoană administrativă sau este subiect de drept autorizat de o persoană administrativă. 2. prin care se urmăresc satisfacerea unor interese de ordin general.multilateral.3 Forma contractului administrativ Contractul administrativ se încheie întotdeauna în formă scrisă. iar partea convenţională clauze negociate de părţi. între o persoană administrativă. 2. 2.2 Obiectul contractelor administrative Realizarea unei activităţi de interes public care constă în următoarele: . . sub sancţiunea nulităţii absolute. 2.6 Regimul juridic aplicabil contractelor administrative 139 . indiferent dacă este persoană fizică sau juridică. 2.4 Modificarea şi rezilierea contractelor administrative Modificarea şi rezilierea contractelor administrative se face numai prin acordul comun al părţilor.5 Conţinutul contractelor administrative Conţinutul contractelor administrative se stabileşte pe cale reglementată şi pe cale convenţională.punerea în valoare a unui bun public (execuţia sau proiectarea unei lucrări publice).realizarea unei lucrări publice (închirierea pe o perioadă determinată a unui bun public). servicii publice). Trăsăturile contractelor administrative.

o subunitate productivă. Noţiunea şi obiectul contractului Prin contractul de concesiune – concedentul transmite concesionarului spre gestionare rentabilă pe un termen determinat. 1. 3. . . 2. După modul de încheiere . în schimbul unei redevenţe. concesiune. După obiect se clasifică în contracte care reglementează: . .drept privat. .legilor speciale. După subiect clasificarea se face în: 1. o activitate economică. executarea şi desfiinţarea contractelor administrative care au ca obiect bunuri din domeniul public întră în competenţa instanţelor de contencios administrativ. Clasificarea contractelor administrative Clasificarea contractelor administrative se face după următoarele criterii: subiect.alte utilităţi publice. Contractul administrativ de 140 . Contracte încheiate între două autorităţi ale administraţiei publice (între două persoane juridice de drept public). un serviciu public.regula generală este că. modalitate de încheiere.prestarea unui serviciu public. şi nu a celor de drept comun. un teren. 4.Contractele administrative pot fi supuse regimului juridic de . obiect. contractele administrative se încheie prin licitaţie publică.7 Executarea contractelor administrative Litigiile în legătură cu încheierea. Alte categorii de contracte administrative. Contracte încheiate între o persoană de drept public şi un particular (o persoană fizică sau juridică de drept privat).punerea în valoare a unui bun din domeniul public.realizarea unei lucrări publice. . 2.drept public.

porturile şi aeronavele civile. f) spectrul de frecvenţă şi reţele de transport şi de distribuţie pentru telecomunicaţii. i) reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi termice. d) construcţia de hidrocentrale noi şi exploatarea acestora. cheiurile şi zonele libere. Obiectul regimului de concesionare: a) Bunuri proprietate publică ori privată a statului. combustibili. plajele. amenajamente piscicole. ele pot fi date în administrarea regiilor autonomei ori instituţiilor publice sau pot fi închiriate sau concesionate. Pot face obiectul concesiunii bunurile. în condiţiile legii. meteorologice şi de calitate a apelor. inclusiv a celor aflate în conservare. b) Activităţi şi servicii publice de interes naţional sau local. h) terenurile proprietate publică. podurile şi tunelurile rutiere cu taxă de trecere. g) activităţile economice legate de cursurile de ape naturale şi artificiale. locuri de recreere. j) reţelele de transport prin conducte şi de distribuţie a petrolului şi gazelor. b) Autostrăzile. staţiile şi instalaţiile de măsurători hidrologice. activităţile sau serviciile publice din următoarele domenii: a) Transporturile publice. oraşului sau comunei. e) serviciile poştale. l) exploatarea zăcămintelor minerale şi a substanţelor solide şi fluide. lucrări de gospodărire a apelor aferente acestora. k) reţele de transport şi de distribuţie publică a apei potabile. c) infrastructuri rutiere. 2. judeţului. n) exploatarea resurselor termale. o) baze sportive. feroviare. m) resursele minerale naturale ale zonei economice maritime şi a platoului continental. Totuşi. 141 .Ştim că bunurile proprietate publică sunt inalienabile.

română sau străină. b) motivele de ordin economic. pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului şi pentru activităţile şi serviciile publice de interes naţional. Concedent în numele judeţului. t) alte bunuri. 3. Concesionarea se aprobă pe baza caietului de sarcini al concesiunii. e) modalitatea de acordare a concesiunii şi motivarea acestei acţiuni. locale sau instituţiile publice de interes local. prin hotărârea guvernului. efectuat în prealabil de către concedent. 142 . ale căror avize sunt obligatorii în ceea ce priveşte preţurile sau tarifele practicate de concesionari. Iniţierea concesiunii: Iniţierea concesiunii are la bază un studiu de oportunitate. g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare. Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică de drept privat. pentru bunurile proprietate publică sau privată a judeţului. Nu pot face obiectul concesiunii bunurile. f) durata estimată a concesiunii. oraşului sau comunei. depozitarea şi valorificarea deşeurilor. oraşului sau comune sunt consiliile judeţene. a consiliului judeţean. social şi de mediu care justifică acordarea concesiunii. ori pentru activităţi şi servicii publice de interes local. s) colectarea. d) nivelul minim al redevenţei. orăşenesc sau comunal. financiar. Au calitatea de concedent în numele statului ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. a activităţii sau a serviciului public care urmează să fie concesionat. r) activităţi economice. care va cuprinde următoarele elemente: a) descrierea bunului.activităţile sau serviciile publice în privinţa cărora nu există autorităţi de reglementare.p) unităţi medico-sanitare. c) investiţiile necesare pentru modernizare sau extindere.

contractele administrative de închiriere de bunuri. . 143 . . Alte tipuri de contracte administrative sunt: . Licitaţia publică poate fi deschisă sau deschisă cu preselecţie. Procedura concesionării: Concesionarea se realizează prin licitaţie publică sau negociere directă. Caietul de sarcini va cuprinde în mod obligatoriu: a) Condiţiile de exploatare a concesiunii. c) clauzele financiare şi de asigurare.4. .contractele administrative de achiziţii publice.contractele administrative de lucrări publice.contractele administrative de împrumut. b) investiţiile care urmează a fi realizate de către concesionar. e) obligaţiile care îi revin privind protecţia mediului. Pe baza Legii privind regimul concesiunilor şi a Normelor metodologice cadru se întocmesc caietele de sarcini. care vor conţine toate elementele necesare procedurii de concesionare. d) regimul bunurilor utilizate de concesionar.

actele.manifestarea voinţei (opţiunea). prin elaborarea deciziei.competenţele. dintr-un număr de posibilităţi. înţelegând prin „proces” atât analiza activităţii anterioare. concrete. în vederea atingerii unui anumit scop”. Decizia este „încheierea normală a deliberării într-un act voluntar”.un proces raţional (de gândire şi înţelegere). univ. Oricum ar fi definită decizia.” (Administraţia publică. . în scopul de a ajunge la un anumit rezultat. dr. Decizia administrativă îmbracă diferite aspecte şi forme funcţie de: 144 . Lumina Lex. Orice decizie presupune: .obiective (scopuri precise .o bază de informaţii ample şi certe (sigure). Ioan Alexandru. ca instrument de conducere a procesului de exercitare a puterii executive rezidă. măsurabile). şi din faptul că. putem spune că „decizia este un proces raţional de alegere a unei direcţii de acţiune. prof. . Noţiuni generale şi obiectul deciziei administrative Conducerea înseamnă întotdeauna un ”proces” de luare de decizii. procedurile – Decizia administrativă reprezintă principala pârghie în mecanismul de funcţionare a administraţiei publice. cât şi examinarea posibilităţilor de ameliorare concretă a activităţii. 1.TEMA 6 DECIZIA ADMINISTRATIVĂ . prin ea (decizia) „se pun în mişcare colective de oameni cu indicaţia să procedeze într-un anumit fel. Decizia este „o linie de acţiune conştientă aleasă dintr-un număr oarecare de posibilităţi. consideră ca primă funcţie a conducerii este funcţia de elaborarea şi luare a deciziei de conducere. într-un sector concret de acţiune colectivă”. Ed. 1999) Decizia administrativă . Numeroşi teoreticieni şi specialişti în problemele managementului. .

în ce ordine de urgenţă trebuie acţionat. .funcţie de sfera de întindere. Luarea unei decizii administrative presupune: .. După această etapă prealabilă urmează etapele propriu-zise de determinare a obiectului deciziei administrative. 2.funcţie de conţinut şi natura prevederilor pe care le statorniceşte.funcţie de subiectul (autorul) de la care emană. B.dacă avem elemente restrictive(disponibilităţi fixe. Luarea deciziei – este momentul manifestării voinţei decidentului. .ce probleme se reliefează. Selecţionarea (filtrarea) şi ordonarea (sistematizarea) datelor . În administraţia publică subiectul decident poate fi un grup (colectiv) sau o persoană. Adunarea datelor .cu acest prilej se stabileşte: . . . . Etapele procesului de elaborare a deciziei: A. prezentă sau viitoare.funcţie de domeniul sau obiectul la care se referă. Analiza datelor şi faptelor (informaţiilor) În această etapă subiectul decident trebuie să dea răspuns la argumentarea selectivă de tip interogativ pentru ce ? care ? când? unde? cine? ce? Cu această ocazie se studiază toate influenţele posibile asupra deciziei.stabilirea gradului de prioritate pe care îl prezintă problema şi măsura în care se impune sau nu o intervenţie. . De cele mai multe ori decidentul este un grup ceea ce presupune o mai 145 . a caracterului şi oportunităţii problemei respective (dacă este o problemă curentă. acte normative în vigoare) C.gruparea problemelor asupra cărora este utilă intervenţia.care sunt circumstanţele problemei.verificarea realităţii. D.trebuie avut în vedere dacă datele vizează situaţia trecută.dacă sunt posibilităţi de tratare distinctă. . . . de rutină sau de excepţie).

consum mare de timp (citirea materialelor. . Decizia colectivă presupune o pregătire corespunzătoare a şedinţei în care urmează a se decide. . . dar. . ţinând cont de avantajele cât şi de dezavantajele posibile în adoptarea colectivă a deciziilor. Delegarea este necesară mai ales în situaţiile în care decidenţii sunt persoane individuale deoarece: 146 . chiar mai valoroase decât cele avute iniţial.posibilitatea apariţiei unei idei noi.mare atenţie.blocarea unor importanţi factori de decizie din alte unităţi. .constituirea unui climat de colaborare.realizarea unui schimb de experienţă în probleme de decizie (se realizează un climat de şcoală. . mai ales.experienţa participanţilor. documentarea în timpul şedinţei).posibilitatea diluării responsabilităţii (în unele cazuri decizia în colectiv are influenţe negative asupra responsabilităţii individuale).există tentaţia de a se concentra luarea deciziei în colectiv tocmai cu scopul de a de dispersa răspunderile În administraţia publică sunt numeroase situaţii în care decidenţii sunt persoane individuale şi de aceea există cazuri de delegare de autoritate sau delegare de competenţă de decizie. . de formare a managerilor pentru administraţia publică). a specialiştilor. AVANTAJE . Pregătirea necorespunzătoare poate genera grave dezavantaje: . care va fi temelia motivării tuturor celor ce urmează să participe nu numai la adoptarea deciziei. .realizarea unei informări mai complete asupra problemei în discuţie şi asupra căreia urmează a se decide. ci şi la executarea acesteia.insuficienta cunoaştere a problemei asupra căreia urmează a se decide.

claritate. Decizia administrativă trebuie să aibă flexibilitate. nu în raport cu sine însuşi. calitativ şi cantitativ îndeplinirea obiectivelor fixate: 1. 2. . ceea ce presupune ca factorul de decizie să fie împuternicit cu competenţa corespunzătoare prin acte normative. Delegarea competenţei de a decide se face în limitele permise de normele juridice având o clară şi exactă delimitare a atribuţiilor pe care le au. adică decizii care facilitează. 3. funcţiile administraţiei publice ca două mari categorii de decizii 147 . sau prin care se realizează acţiunea administraţiei publice în raport cu alţii.decizii care privesc administraţia internă şi care se referă la aspectele lăuntrice din administraţia publică. Prin aceste decizii se realizează. 3. Decizia trebuie să fie fundamentată ştiinţific. Decizia trebuie să fie adoptată de către cei în drept. . 5. Decizia administrativă ca act juridic Situaţia administraţiei preconizează administrative: . Decizia administrativă trebuie să se caracterizeze prin simplitate.. competenţă. mobilitate şi maleabilitate. 4. formă precisă. se realizează o motivare corespunzătoare. în fapt. Decizia trebuie să fie coordonată.decizii care privesc administraţia externă. Caracteristicile – pe care trebuie să le îndeplinească decizia administrativă pentru a putea asigura eficient. .se stimulează creşterea responsabilităţii colaboratorilor şi a creativităţii în general.creşte în ansamblu eficienţa compartimentului de lucru în care cel care deleagă şi. . Deciziile trebuie adoptate la timp. rămânând acte gratuite.se formează funcţionari publici capabili să preia activitatea de conducere. succesiune logică şi concizie. 6. în acelaşi timp. Atât deciziile premature cât şi cele tardive nu pot fi utile.creşte numărul problemelor rezolvate operativ.

Lipsa unui cod de procedură administrativă face ca unele autorităţi ale administraţiei publice să motiveze deciziile. pentru ca aceasta să poată opera sunt: Condiţii de fond – a căror nerespectare poate atrage nulitatea absolută a deciziei administrative. 148 . Condiţii de formă – se referă la prevederile actelor normative privind procedura de emitere. Din punct de vedere juridic. O altă condiţie constă în actualitatea. O condiţie importantă constă în motivarea actelor administrative şi a deciziilor. ce emană de la o autoritate a administraţiei publice în realizarea voinţei puterii legislative şi prin care se dă naştere. motivarea deciziilor este o necesitate. a legislaţiei în vigoare şi. Trăsăturile actului administrativ a) Actul administrativ este act juridic. 4. modificând sau desfiinţând drepturi şi obligaţii). antrenând în mod independent procedura unor efecte juridice (dând naştere. teritoriale şi temporale) c) Decizia trebuie să fie corespunzătoare scopului şi spiritului Constituţiei. decizia administrativă – ca act administrativ este definită ca acea formă a activităţii administrative a statului sau a colectivităţilor locale. numerotarea. Nerespectarea condiţiei de oportunitate poate atrage nulitatea. constituind o garanţie a respectării drepturilor omului. a aplicării corespunzătoare a legii la situaţiile concrete. b) Decizia trebuie să fie emisă de organul îndrituit (competent) şi în limitele competenţei sale (materiale. Totuşi. corespondenţa permanentă a acesteia cu evoluţia realităţilor administrative. datarea şi terminologia ce se impune a fi respectată. în final. a) Decizia trebuie să fie emisă pe baza şi în vederea executării legii. pe care le studiază dreptul administrativ. care constă în manifestarea expresă de voinţă. a cunoaşterii profunde a situaţiei de fapt.expresie a puterii executive şi acestora li se aplică regimul juridic specific al actelor administrative. forma. iar altele să nu le motiveze. se modifică sau se sting drepturi sau obligaţii. Condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de decizia administrativă ca act juridic.

. b) După sfera sau efectele pe care le produc: .celelalte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice.ministerele.Decizii care produc efecte asupra unor persoane din afara administraţiei publice sau a unor persoane fizice sau juridice din cadrul structurii proprii.decizii administrative ale serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice din teritoriu. c) Voinţa juridică unilaterală provine de la o autoritate a administraţiei publice. Exemplu: decizia administrativă a unui minister sau consiliu. 149 . 5. care nu produc efecte juridice prin ele însele. pe când întocmirea unui dosar (care este o operaţiune administrativă) nu produce efecte juridice. Deciziile capătă valoare prin execuţie. ale primarilor. . . .Decizii care constituie drepturi sau obligaţii (acte constitutive). produce efecte juridice.Decizii care se referă la o categorie nedefinită.spre deosebire de operaţiunea materială şi operaţiunea administrativă. d) Voinţa juridică unilaterală este supusă unui regim juridic specific. O categorie specială de decizii (acte) administrativă o reprezintă deciziile cu caracter jurisdicţional.decizii administrative ale consiliilor locale. .Decizii care se referă la o persoană sau un grup definit. Executarea deciziei administrative Acţiunea administraţiei publice nu se încheie odată cu adoptarea deciziei. .Decizii care recunosc anumite drepturi (acte recognitive). . Clasificarea deciziilor administrative se face după: a) După autoritatea decidentă: . b) Actul administrativ este o manifestare unilaterală de voinţă juridică. . determinat de persoane (actele individuale). nedeterminată de persoane (acte cu caracter normativ).guvernul.

Realizarea sau organizarea realizării deciziei administrative constituie. stabilirea ştiinţifică a începerii acţiunii. Executarea este procesul care urmează să fie condus şi nu face parte din procesul managerial. Executarea deciziei administrative este determinată de o serie de factori de influenţă printre care: a) capacitatea administraţiei de a mobiliza forţa de muncă şi mijloacele materiale necesare. b) capacitatea administraţiei de a asigura o bună organizare. De reţinut – cu toate că procesul organizării şi procesul executării se desfăşoară de cele mai multe ori. Indirectă – când sarcina executării cade în seama unor agenţi economici ori instituţii specializate. de fapt. în acelaşi timp. Prin organizare şi prin control se face trecerea între cele două planuri – planul conducerii şi cel al execuţiei. este necesar să facem o deosebire între cele două procese. dar. nu se exclude existenţa unor decizii care nu au fost executate vreodată. Executarea deciziei administrative constituie o obligaţie nu numai a executanţilor. Executarea deciziei: Directă – administraţia publică realizează în mod nemijlocit decizia. nu exclude dezvoltarea sau diversificarea formelor participative a tuturor cetăţenilor la realizarea deciziilor administrative. 150 . deoarece ele se desfăşoară în planuri calitativ deosebite. conţinutul propriu-zis al activităţii ce o desfăşoară administraţia publică.Totuşi. c) capacitatea personalului chemat să execute decizia administrativă. ci şi a conducătorilor – decidenţi. În executarea deciziilor administrative. prin mijloacele de care dispune. simultan. un rol tot mai important îl are aparatul „profesionist”. fixarea unor ritmuri raţionale de execuţie. stabilirea metodologiei de coordonare şi control. motivarea acestuia în vederea unei execuţii de calitate.

Toţi aceşti factori de influenţă se concretizează prin acte şi fapte administrative, subliniind importanţa administraţiei publice, gradul ei de autonomie absolut necesară aplicării deciziilor. 6. Executarea silită. Mijloace de constrângere. Atitudinea generală a persoanelor fizice şi juridice este de a executa de bună voie deciziile autorităţilor publice, contribuind la derularea în bune condiţii a raporturilor sociale, la conservarea unui climat de legalitate, ordine şi disciplină, absolut necesare unei vieţi sociale normale. Există cazuri în care persoanele fizice sau agenţii economici nu execută întocmai şi la timp deciziile autorităţilor. Pentru aceştia se utilizează mijloacele de constrângere. 6.1 Executarea silită – constă în silirea celor obligaţi la executare de a-şi realiza această obligaţie, fără ca pentru această se li se aplice o pedeapsă. Sunt situaţii când executarea silită atrage după sine traducerea în viaţă a unei sancţiuni. Exemplu: confiscarea unor bunuri în vederea executării unei hotărâri judecătoreşti prin care s-a pronunţat pedeapsa penală a confiscării totale sau parţiale a averii condamnatului. 6.2 Executarea silită poate fi realizată: - direct – asupra persoanei subiectului pasiv al obligaţiei de executare (arestarea şi reţinerea celui condamnat la o pedeapsă privativă de libertate) - indirect - cum este cazul vânzării silite ori confiscării unor bunuri. Instaurarea carantinei este o măsură de executare silită. În cazul încălcării măsurilor de carantină se aplică sancţiuni administrative. Fapte de executare silită cele mai frecvente sunt: sechestrul asigurator sau poprirea asiguratorie care constau în indisponibilizarea unor sume de bani sau a unor bunuri; - vânzarea silită – sechestrarea unor bunuri, evaluarea şi vânzarea lor; - rechiziţia. Există diverse forme de executare silită specifice unui domeniu sau altul al activităţii agenţilor economici.
151

Exemplu: - suspendarea lucrărilor de construcţii sau reparaţii care încalcă normele de protecţie a muncii sau protecţia mediului ambiant; - sistarea finanţării bugetare a unor instituţii, blocarea de acreditive; - în domeniul medical – executarea silită sub forma tratamentului medical forţat a unor persoane suferinde de anumite boli; - în domeniul siguranţei naţionale şi ordinii publice – percheziţii domiciliare şi corporale, reţinerea sau deţinerea unor persoane în vederea efectuării urmăririi penale ori a executării unei pedepse privative de libertate.

152

TEMA 7 RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ I . Procedura contravenţională 1. Conceptul de drept contravenţional. Noţiuni şi caracteristici. Sancţiunile administrative ca formă principală a constrângerii administrative sunt aplicabile, în general, în situaţia comiterii unor contravenţii. Legea nr. 32/1968 art. 1 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor definea contravenţia ca fiind „fapta săvârşită cu vinovăţie, care prezintă un pericol social mai redus decât infracţiunea şi este prevăzută şi sancţionată prin legi, decrete sau acte normative ale organelor arătate în lege.” Aşadar, observăm că nu pot fi considerate contravenţii decât faptele care sunt descrise şi calificate ca atare de un act administrativ. Stabilirea contravenţiilor nu se poate face prin dispoziţii cu caracter exemplificativ, ci este necesar ca fiecare faptă considerată contravenţie să fie prevăzută în mod expres şi distinct de un text normativ, care să prevadă şi sancţiune aplicabilă. Potrivit art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, „contravenţia reprezintă fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată ca atare prin lege, hotărâri ale Guvernului, ori prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului sau cel al sectorului municipiului Bucureşti, al consiliului judeţean ori al consiliului general al municipiului Bucureşti”. 2. Noţiunea şi caracterizarea contravenţiei ca faptă antisocială. Elementele definitorii ale noţiunii de contravenţie. 1. Caracterul ilicit al faptelor incriminate, este dat de faptul că orice contravenţie reprezintă o abatere de la lege sau de la regulile de convieţuire stabilite prin acte normative ale autorităţilor administraţiei publice. 2. Vinovăţia celui care săvârşeşte contravenţia. O faptă constituie contravenţie şi urmează a fi sancţionată numai în măsura în care a fost comisă cu intenţie sau din culpă.
153

pentru a cărei săvârşire sunt prevăzute sancţiuni penale mult mai grave. Numai în măsura în care întruneşte toate aceste elemente.sancţionarea faptei drept contravenţie. Aceste trăsături rezultă din definiţia cuprinsă în art. contracte colective. în raport cu abaterea disciplinară constă în categoria de acte normative prin care acestea sunt reglementate. ca şi persoanele – indiferent de vârstă – care suferă de anumite maladii mintale sau infirmităţi fizice. 3. Un alt element al noţiunii de contravenţie îl constituie periculozitatea sa socială. o faptă capătă caracter contravenţional şi poate atrage răspunderea contravenţională. 3.stabilirea faptei. acesta trebuie să aibă capacitatea de a răspunde juridic. 2/2001 şi sunt următoarele: . abaterea disciplinară poate fi prevăzută şi de alte reglementări decât cele ţinând de norma dreptului administrativ.Trăsăturile esenţiale şi conţinutul contravenţiei. Spre deosebire de contravenţie. etc. De asemenea. . sunt ocrotite de lege ca iresponsabile. cum ar fi Codul muncii. care se naşte odată cu împlinirea vârstei de 14 ani. Câteva deosebiri: . contravenţiile pot fi reglementate şi prin alte categorii de acte normative. 154 . Particularizarea contravenţiei. abaterea disciplinară presupune un raport de subordonare între cel care o comite şi autoritatea publică sau organizaţia care aplică sancţiunea. 1 din Ordonanţa Guvernului nr.vinovăţia. Minorul care a împlinit vârsta e 14 ani. prin lege sau prin alt act normativ. . Legea califică drept contravenţii acele fapte care prezintă un grad de pericol social mai redus decât infracţiunea.infracţiunile nu pot fi stabilite decât în baza legii.Pentru ca o contravenţie să atragă sancţionarea autorului. diferite statute disciplinare. .contravenţia este aplicată de autorităţile publice potrivit procedurilor administrative şi nu de instanţe judecătoreşti.

Contravenţia este săvârşită din culpă atunci când făptuitorul: . contravenţia se sancţionează indiferent de forma de vinovăţie.urmările fapte sale şi urmăreşte producerea lor prin comiterea acelei fapte (intenţie directă) .prevede rezultatul faptei sale dar nu îl acceptă socotind fără temei că el nu se va produce (uşurinţă sau culpă de previziune) . 2.subiectul 155 şi putea să-ş prevadă . 3. nu va fi considerată contravenţie. Fapta săvârşită fără vinovăţie (spre exemplu. în legitimă apărare sau când urmările faptei nu puteau fi prevăzute). prin hotărâre a guvernului ori prin hotărâre a consiluluii local Actele normative prin care se stabilesc contravenţiile vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenţii şi sancţionarea ce urmează să se aplice pentru fiecare din acestea. 3. Săvârşirea faptei contravenţionale cu vinovăţie: Contravenţia este săvârşită cu intenţie atunci când făptuitorul prevede: .2 Conţinutul contravenţiei Analizând contravenţia ca faptă antisocială distingem patru elemente constitutive: .1 Trăsăturile contravenţiei:: 1.3. excepţia de nesancţionare a faptelor săvârşite din culpă trebuie să fie prevăzută expres de actul normativ care stabileşte şi sancţionează fapta respectivă.obiectul .nu prevede rezultatul faptei sale deşi trebuia (neglijenţă sau culpă fără previziune) Spre deosebire de infracţiune. Actele normative de stabilire a contravenţiilor au termen de intrare în vigoare de la data aducerii lor la cunoştinţă sau de la data publicării. iar făptuitorul nu va fi tras la răspundere juridică.rezultatul faptei sale şi deşi nu urmăreşte să se producă acceptă posibilitatea producerii (intenţie indirectă). O altă trăsătură constă în stabilirea faptei ca atare şi sancţionarea prin lege.

Aceste elemente trebuie îndeplinite cumulativ la fiecare contravenţie. de cele mai multe ori acest lucru rezultând chiar din titlul actului respectiv.agent comercial etc. Subiectul trebuie să aibă vârsta de 14 ani împliniţi.responsabilitatea constă şi în puterea de a se conduce.. în funcţie de obiectul lor. . Dacă o persoană a săvârşit mai multe contravenţii.conducător auto .latura subiectivă . În afara acestor condiţii. bunurile sau interesele legitime apărate prin norme de drept administrativă cărora li se aduce atingere sau sunt puse în pericol de fapta săvârşită. adică înţelege ce face. relaţiile sociale. O altă condiţie este libertatea de hotărâre şi de acţiune. subiectul trebuie să mai aibă şi o anumită calitate: . Contravenţia se caracterizează printr-o faptă a omului de încălcare a legii. de a se stăpâni. contravenţiile sunt grupate în acte normative. 3.funcţionar . De regulă. 156 . să fi avut libertatea de a acţiona în raport cu hotărârea luată. 3.responsabilitatea înseamnă atât un factor intelectiv. . Aceasta presupune ca persoana respectivă să fi avut posibilitatea de a hotărî în mod liber asupra comiterii acţiunii. 2.posesor de arme .3 Obiectul contravenţiei îl constituie valorile.vânător . 3. distinge caracterul periculos al faptelor de caracterul nepericulos. Pentru ca o persoană fizică să poată fi subiect al unei contravenţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1. sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie în parte.latura obiectivă. Subiectul contravenţiei trebuie să fie responsabil.4 Subiect al contravenţiei este persoana fizică ce comite o faptă contravenţională. de a fi stăpân pe faptele sale.

o faptă concretă nu poate fi calificată contravenţie. stării de necesitate. . În anumite situaţii prevăzute de lege. fiind prevăzută în actul normativ de stabilire şi sancţionare a faptei şi considerată ca fiind contravenţie. Latura obiectivă o formează acţiunea sau inacţiunea producătoare a urmărilor socialmente periculoase sau care ameninţă anumite valori sociale. constrângerii fizice sau morale. iar fără contravenţie. Latura subiectivă – se referă la atitudinea psihică a contravenientului faţă de fapta săvârşită şi urmările ei. Caracterul contravenţional al faptei este dat de: . . nu constituie contravenţii şi nu pot servi drept temei pentru răspunderea contravenţională.fapta să fie săvârşită cu vinovăţie. Caracterul contravenţional al faptei este înlăturat în următoarele cazuri: 1. fără caracterul ilicit specific.fapta să fie prevăzută şi sancţionată ca atare în legi. Deci. 3. 4. în participaţie. 157 . cazul legitimei apărări. decrete sau alte acte normative ale unor organe de stat.Contravenţia poate fi comisă de un singur subiect sau de mai mulţi. Elementul principal al laturii subiective este vinovăţia – sub forma de intenţie sau culpă. caracterul contravenţional al faptei poate fi înlăturat. dacă sunt săvârşite în anumite condiţii. Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei. nu poate exista răspundere contravenţională.fapta concretă să prezinte un grad de pericol social care justifică recurgerea la sancţiunile administrative. 2. Legislaţia noastră nu prevede sancţionarea persoanelor care au participat la săvârşirea contravenţiei în calitate de instigatori sau complici. potrivit principiului legalităţii. Săvârşirea cu intenţie prezintă un grad de pericol social mai mare decât când acesta se comite din culpă. Legea admite că o faptă sau anumite categorii de fapte reglementate drept contravenţii.

5. a infirmităţii.fapta să fie săvârşită ca urmare a survenirii unui pericol neprevăzut – calamităţi naturale scăpate de sub controlul omenesc. 2. Cazul fortuit . 3. a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes obştesc. a altuia sau împotriva unui interes obştesc şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obştesc. Fapta săvârşită de un minor sub 14 ani nu constituie contravenţie. integritatea corporală ori sănătatea sa. 158 .constă în intervenţia unui eveniment nou. a unei întâmplări imprevizibile care determină producerea rezultatului socialmente periculos. Condiţiile ce trebuie întrunite de starea de necesitate_ . dacă are legătură cu fapta săvârşită. . 7. 4. Exemplu: nesemnalizarea schimbării direcţiei de mers de către conducătorul autor constituie contravenţie ( chiar şi în cazul în care nu se aprinde becul de semnalizare).viaţa.pericolul să fie iminent (pentru salvarea unei vieţi omeneşti se încalcă diferite reguli de circulaţie) .fapta trebuie să fie săvârşită numai pentru a salva viaţa. Exemplu: claxonatul într-o zonă interzisă atunci când şoferul vrea să atragă atenţia publicului în timp ce se apără de un atac violent. beţiei involuntare complete. Este în stare de necesitate acela care săvârşeşte fapta pentru a se salva de la un pericol iminent şi care nu poate fi înlăturat altfel .4. imediat şi injust îndreptat împotriva sa. cazului fortuit. 8. 1. Constrângerea – poate exista constrângere fizică sau morală. sănătatea făptuitorului sau a altei persoane. integritatea corporală. 6. iresponsabilităţii. Starea de necesitate . erorii de fapt.nu constituie contravenţie. Legitima apărare: este în stare de legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un efect material direct.

Astfel. Minoritatea . Fapta nu se mai consideră contravenţie ori se reduce sancţiunea . 7. 2/2001 fapta săvârşită de un minor sub 14 ani nu constituie contravenţie. 11 alin. necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a realităţii. 2 din Ordonanţa Guvernului nr.potrivit art. Eroarea de fapt .se referă la necunoaşterea sau cunoaşterea greşită de către făptuitor a existenţei unei stări.apariţia unui nou act normativ care consideră că fapta săvârşită nu mai constituie contravenţie. 9. Faptele contravenţionale săvârşite înainte de intrarea în vigoare a legii nu intră sub incidenţa legii. Iresponsabilitatea – este iresponsabilă persoana care.produsă de alcool sau de alte substanţe datorită unor împrejurări independente de voinţa făptuitorului constituie o cauză care înlătură caracterul contravenţional al faptei săvârşite. 6. Reprezentarea greşită a realităţii. au caracter ilicit.5. Infirmitatea – Traversarea străzii de către un pieton atunci când semaforul arată culoarea roşie constituie contravenţie. se aplică principiul recunoscut în materia dreptului contravenţional că legea se aplică numai faptelor săvârşite în timpul cât acestea se află în vigoare. 5. Există cazuri când. Beţia involuntară completă . O asemenea persoană nu poate înţelege de ce acţiunile sau inacţiunile sale prezintă pericol social şi de asemenea. 1. nu poate să îşi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu poate fi stăpână pe ele. tragerea la răspundere contravenţională şi aplicarea sancţiunii nu se poate efectua. 8. din cauza incapacităţii psihice existentă în momentul săvârşirii faptei. situaţii sau împrejurări de care depind caracterul contravenţional al faptei. Cauzele care înlătură caracterul contravenţional sau executarea sancţiunii. 159 . Această faptă nu constituie contravenţie în cazul în care este săvârşită de o persoană care suferă de daltonism.

Graţierea are un caracter subiectiv sau personal. fără a se preciza explicit natura juridică. Graţierea .complementare.reprezintă actul de clemenţă prin care puterea de stat renunţă. termenul de 6 luni curge de la data constatării faptei. avertismentul. 2/2001 prevede că prescripţia aplicării sancţiunii amenzii pentru contravenţie se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Art. Sancţiunile aplicate în cazul săvârşirii contravenţiilor sunt : . obligarea contravenientului la prestarea unui serviciu în folosul comunităţii.principale . În cazul contravenţiilor continue. 2/2001 art. în sensul că se acordă unor persoane individualizate în actul respectiv. Clasificare. Sancţiuni contravenţionale. 14 reglementează prescripţia executării sancţiunii – amenzii contravenţionale – în termen de doi ani de la data aplicării sancţiunii. faptul că ordinul autorităţii ierarhice ar înlătura răspunderea contravenţională.Prescripţia – Ordonanţa Guvernului nr. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. dacă nu există consimţământul contravenientului pentru prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. Sancţiuni contravenţionale principale sunt: a. 6. c. iar art. 13 reglementează prescripţia aplicării sancţiunii contravenţionale. amenda contravenţională. 14 reglementează prescripţia executării sancţiunii. indiferent de natura faptei comise sau de natura şi cuantumul sancţiunilor aplicate. b. d. Sancţiuni contravenţionale complementare sunt: 160 . închisoarea contravenţională. din anumite considerente la executarea unei sancţiuni pronunţate de instanţele judecătoreşti. Art. Ordinul autorităţii ierarhice – în literatura de specialitate s-a afirmat.

suspendarea sau anularea. .constă într-o sumă de bani pe care contravenientul trebuie să o plătească.. Ea are limite minime şi maxime de aplicare. Obligarea la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii: Ordonanţa Guvernului nr.închiderea unităţii. Legea nr.retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activitatea de comerţ exterior. . prevăzută în Legea nr. Amenda contravenţională are caracter administrativ.blocarea contului bancar.desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială. acordului sau autorizaţiei de executate a unei activităţi. a avizului. Închisoarea contravenţională – este reglementată. 2/2001 prevede ca o sancţiune contravenţională principală obligarea contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. 82/1999 prevedea obligativitatea contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii ca modalitate de înlocuire. după caz. Amenda contravenţională .confiscarea bunurilor destinate. cu consimţământul contravenientului a sancţiunii închisorii contravenţionale. temporar sau definitiv. 32/1968 şi menţinută prin Ordonanţa Guvernului nr. . 161 .suspendarea activităţii agentului economic. când săvârşeşte o contravenţie cu un grad mai mare de pericol social. folosite sau rezultate din contravenţii. 2/2001. . Avertismentul este o măsură educativă. . Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului faptei sale şi în recomandarea ca pe viitor să respecte dispoziţiile legii. . Avertismentul – este sancţiunea cea mai uşoară care se aplică făptuitorului în cazul săvârşirii unei contravenţii care prezintă un grad de pericol social redus.

folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii”. .închiderea unităţii. a avizului. după caz.cele folosite în comiterea contravenţiei (cuţite. dacă legea prevede. folosite sau rezultate din contravenţii.suspendarea activităţii agentului economic. 5 alin. 2/2001 la art. sunt supuse confiscării trei categorii de bunuri: . A. arme) . 2/2001 închisoarea contravenţională poate fi stabilită numai prin lege şi numai pe o durată ce nu depăşeşte şase luni. 44 alin. Închisoarea contravenţională este alternativă cu amenda contravenţională. Acest text corespunde dispoziţiei contravenţionale din art.suspendarea sau anularea. . acordului sau autorizaţiei.primari.cele destinate săvârşirii contravenţiei (unelte de pescuit) . 3 prevede ca o sancţiune contravenţională complementară confiscarea bunurilor destinate.retragerea licenţei sau avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activitatea de comerţ exterior.Conform art. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale. În baza ordonanţei. Persoanele competente să constate contravenţiile sunt: . . confiscarea trebuie să privească lucrurile şi nu doua bunurile. Prima remarcă a) natura juridică a sancţiunii – ordonanţa stabileşte că suntem în prezenţa unei măsuri complementare.Alte sancţiuni complementare: .cele rezultate din contravenţie. . 9 din Ordonanţa Guvernului nr.desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială. Confiscarea bunurilor – Ordonanţa Guvernului nr. Ea poate fi aplicată. 9 „Bunurile destinate. 162 . şi minorilor care eu împlinit vârsta de 16 ani. . 7. A doua remarcă: b) priveşte entitatea materială confiscată – adică.

B. din punct de vedere juridic. .ofiţeri şi subofiţeri ai Ministerului administraţiei şi internelor. . C. Aplicarea sancţiunii. prefecţi etc..persoane împuternicite de miniştri. special abilitaţi.este un act administrativ. Procesul verbal de constatare: .este încheiat de agentul constatator. 163 .

de prefecţi.circulaţia pe drumurile publice. 164 .luarea la cunoştinţă este o încălcare a dispoziţiilor legale de către agentul constatator.TEMA 8 PROCEDURA CONTRAVENŢIONALĂ. .alte persoane prevăzute în legi speciale. . . primari. Potrivit Ordonanţei Guvernului nr.stabilirea împrejurărilor în care s-a săvârşit contravenţia. 2/2001 agenţi constatatori pot fi: . Exemplu: ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Ministerului administraţiei şi internelor constată contravenţii privind: .primari: .persoanele împuternicite în acest scop de miniştrii şi de alţi conducători ai autorităţilor centrale. CONSTATAREA CONTRAVENŢIILOR ŞI APLICAREA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE 1. precum şi a altor probe. .stabilirea identităţii contravenientului.stabilirea pagubelor materiale . .stabilirea răspunderii făptuitorului. . .constatarea încălcării dispoziţiilor legale pe baza celor observate personal de către agentul constatator.ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Ministerului administraţiei şi internelor. a relatărilor autorului.stabilirea actului normativ care prevede contravenţia. Persoanele competente să constate contravenţia Fazele procedurale privind răspunderea contravenţională: . . special abilitaţi. martorilor. preşedinţi ai consiliilor judeţene. victimelor.apărarea ordinii publice.

calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator. Din punct de vedere al materiei juridice. . 165 . Atât Ministerul administraţiei şi internelor. cu indicarea datei.descrierea faptei contravenţionale.numele. .datele personale din actul de identitate – inclusiv CNP – ocupaţia şi locul de muncă al contravenientului. orei şi locului în care a fost săvârşită. prenumele. Ministerul apărării naţionale cât şi autorităţile administraţiei publice care au în subordine structuri militare stabilesc prin regulamente interne organele competente să constate şi să aplice sancţiunile prevăzute în cazul contravenţiilor săvârşite. . . Procesul verbal de constatare a contravenţiei cuprinde: . 2.evaluarea eventualelor pagube pricinuite. procesul verbal este un act administrativ prin care se individualizează fapta ilicită.descrierea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei. . Procesul verbal poate fi întocmit atât în prezenţa cât şi în absenţa făptuitorului pe baza constatărilor personale şi a probelor administrate de agentul constatator.alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâri ale guvernului. Procesul verbal de constatare a contravenţiei Materializarea activităţii de constatare a contravenţiei se face în procesul verbal încheiat de către agentul constatator.indicarea societăţii de asigurări (când s-a produs un accident de circulaţie). .circulaţia şi transportul produselor alimentare şi nealimentare.posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul de amendă prevăzut în actul normativ. .indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia.regulile generale de comerţ.data şi locul unde este încheiat. .. . ţigărilor şi băuturilor alcoolice. .

Procesul verbal se întocmeşte în două exemplare şi se semnează pe fiecare pagină de către agentul constatator şi de către contravenient. contravenientul este minor. sediul. Căile de atac împotriva sancţiunilor contravenţionale. codul fiscal al acesteia precum şi datele de identificare ale persoanei care o reprezintă. prenumele şi domiciliul părinţilor. va dispune înlocuirea închisorii contravenţionale cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale Potrivit actului normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor se stabileşte cine are dreptul să aplice contravenţia – agentul constatator sau o altă persoană sau un alt organ. Dacă instanţa apreciază că nu se impune aplicarea închisorii contravenţionale. pentru aplicarea sancţiunii corespunzătoare. numărul de înmatriculare în registrul comerţului. încheie proces verbal de constatare şi îl înaintează. Pentru persoanele juridice în procesul verbal se va trece şi denumirea. în cel mult 48 de ore judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia. 4. 166 . În lipsa unui martor. Dacă legea prevede sancţiunea închisorii contravenţionale alternativ cu amenda contravenţională şi agentul constatator apreciază că sancţiunea amenzii nu este îndestulătoare. Dacă. procesul verbal va cuprinde şi numele. sau nu poate semna agentul constatator face menţiunea despre aceste împrejurări care trebuiesc confirmate de cel puţin un martor pentru care sunt consemnate şi datele de identitate ale acestuia în procesul verbal. dacă persoana care a săvârşit fapta contravenţională este de acord.termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângere. În cazul în care contravenientul nu este prezent sau refuză să semneze. agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului verbal în acest mod.. 3.

Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimite la judecătorie. dacă este există. potrivit art. Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte despăgubirea. Hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacată prin recurs în termen de 15 zile de la comunicare la secţia de contencios administrativ a tribunalului. Judecătoria fixează termen de judecată care nu va depăşi 30 de zile. . atunci când: . Plângerea suspendă executarea. Motivarea recursului este obligatorie. 5. 296 Cod procedură civilă. instanţa. instanţa va pronunţa una din următoarele soluţii: a) respingerea plângerii. b) admiterea plângerii şi anularea procesului verbal atunci când se constată existenţa unor cauze de nulitate. . Executarea sancţiunilor contravenţionale. 2/2001. La judecarea cauzei.plângerea a fost introdusă după expirarea termenului. 31 din Ordonanţa Guvernului nr.când plângerea a fost făcută de o persoană care nu are interes personal. c) admite în parte plângerea şi modifică sancţiunea prin reducerea ori înlocuirea amenzii cu avertisment. însoţită de copia de pe procesul verbal de constatare a contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul constatator. .când plângerea a fost introdusă de o persoană care nu avea dreptul să o facă. numai în ceea ce priveşte măsura confiscării. d) în toate aceste cazuri se va pronunţa asupra despăgubirilor pentru prejudici. acesta fiind obligat să o primească şi să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens. Plângerea.nu există cauze de nulitate a procesului verbal. altul decât contravenientul. iar cel căruia îi aparţin bunurile confiscate. împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiuni se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.Potrivit art. 167 .

2/2001 art. . Aceste organe vor comunica din oficiu organelor de specialitate procesul verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii sau a hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea.de către organul din care face parte agentul constatator. se restituie deîndată celui în drept. fără vreo altă formalitate. procesul verbal neatacat în termen de 15 zile. în domeniul serviciilor publice şi locurile stabilite prin hotărâre de către consiliul local. Dacă sancţiunea a fost aplicată de instanţă prin înlocuirea amenzii contravenţionale cu avertisment. Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură. dacă nu există cale de atac împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei în termenul prevăzut de lege. În caz de anulare sau de constatare a nulităţii procesului verbal. Mandatul de executare va fi adus la îndeplinire de către primar. cu excepţia celor a căror deţinere sau circulaţie este interzisă prin lege. 37 prevede că. Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se pune în executare de către prima instanţă de judecată prin emiterea unui mandat de executare şi se execută în raza unităţii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul sau reşedinţa. comunicarea acesteia se face în scris.de către instanţa judecătorească în celelalte cazuri. Executarea se face în baza dispoziţiilor Codului de procedură fiscală privind executarea silită a creanţelor bugetare. precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu.Ordonanţa nr.Avertismentul se adresează doar când contravenientul este prezent. bunurile confiscate. 168 . Punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale se face astfel: .

Prin scopurile sale. Prin control se înţelege verificarea. După autorul lor: a) controale interne. b) controale externe – exercitate de autorităţile din exterior. b) controale de oportunitate – care comportă o judecată asupra valorii tehnice. morale. clasificate astfel: După momentul în care are loc: a) controale care preced intrarea în vigoare a deciziilor administrative (acestea pot preveni o eroare. monitorizarea şi analiza permanentă sau periodică a unei activităţi pentru a urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de îmbunătăţire. După conţinutul şi obiectul acţiunii de control: a) controale de legalitate – verifică compatibilitatea sau conformitatea unui act sau a unei operaţiuni cu norma juridică. a comportamentului supus examinării sau expertizării. Controlul îmbracă diferite forme. 169 . Controlul asupra administraţiei are drept scop fundamental realizarea unor valori politice care trebuie să satisfacă necesităţile societăţii. care au loc în interiorul administraţiei. dar îngreunează procedurile şi paralizează iniţiativele). politice. Noţiunea de control şi necesitatea controlului în funcţionarea administraţiei publice.TEMA 9 CONTROLUL ASUPRA ACTIVITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1. b) controale care intervin atunci când au intrat în vigoare deciziile. controlul acţiunii administraţiei se situează în centrul realităţilor între „putere” şi „cetăţeni” care i se supun.

Art. moţiuni simple.autorităţile politice şi administrative. Controlul parlamentar: reprezintă controlul puterii legislative asupra puterii executive. 4 „fiecare Cameră constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. Camerele îşi pot constitui comisii comune”. 121/2003. interpelări. Art. Competenţa celor două Camere ale Parlamentului de a numi şi a retrage încrederea acordată guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură cu votul majorităţii senatorilor şi deputaţilor (art. Art. . 113 din Constituţiei).la care se adaugă şi articolele şi propunerile de reformă exprimate de mijloacele de comunicare în masă care. 1 din Constituţie „Guvernul răspunde politic numai în faţa Parlamentului pentru întreaga sa activitate”. Guvernului nr.Aceste clasificări au menirea de a oferi unele repere. . Ordonanţa de urgenţă a 170 . adesea.” Parlamentul are diverse forme de informare şi exercitare a controlului asupra executivului. 184/2004. B. administraţia este reglementată şi supravegheată de: . 21/1996. . Exemple: A. În ţara noastră. nu sunt decât ecoul opiniei publice. Legea nr. 64 alin. 112 – întrebări. 109 alin. dar nu sunt foarte relevante.Consiliul Concurenţei – Legea nr. Controlul autorităţilor administrative autonome faţă de Guvern: Printre organismele create în baza prevederilor constituţionale ca „instituţii administrative autonome” faţă de guvern există câteva a căror misiune este total sau în parte controlul administraţiei. iar „fiecare membru al guvernului răspunde politic solidar cu ceilalţi membri pentru activitatea guvernului şi pentru actele acestuia.de justiţie.

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Statului (CNSAS) – Legea nr. în scopul evitării producerii pe viitor a altor abateri. . . 88/1993. 504/2002. Obiectul controlului – tema controlului C. 32/2000 şi Legea nr. inclusiv a legislaţiei pe care se întemeiază activitatea verificată. 35/1997. 48/1992. 16/2006. B. Scopul şi obiectivele controlului administrativ sunt de a constata dacă stadiul şi modul de îndeplinire a atribuţiilor legale. 94/1992.. Legea nr. Elementele componente ale controlului A. C. A. Operaţiunile de control – sunt realizate de către autorii controlului şi urmăresc să stabilească conformitatea obiectului controlului cu elementele cuprinse 171 . Baza de referinţă B. Obiectul controlului C. . Baza de referinţă – cuprinde acele obiective care trebuiesc urmărite în cadrul obiectului controlului. Operaţiunile de control. 76/2003.Consiliul Naţional al Audiovizualului – Legea nr.reprezintă verificarea exercitată de administraţia publică asupra ei însăşi.Curtea de conturi – Legea nr. . 2. Hotărârea Guvernului 233/2004. 181/2002. Menirea controlului este de a descoperi cauzele generatoare şi condiţiile favorizatoare ale abaterilor de la normele legale în vederea înlăturării lor prin aplicarea măsurilor de corecţie şi sancţionare. să aibă un rol activ.Avocatul Poporului – Legea nr. Controlul administrativ .Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică – Legea nr. se desfăşoară în baza legii şi operativ. în vederea perfecţionării activităţii controlate. . Legea nr.Consiliul de Supraveghere a Asigurărilor – Legea nr. dacă este cazul. 197/1999 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

3. precum şi pentru stabilirea. 3. b) Control exercitat de autorităţile judecătoreşti şi de organele cu activitate jurisdicţională. Funcţiile controlului administrativ şi formele acestuia. 5.în baza de referinţă (respectarea legalităţii diferitelor acte pe care le elaborează administraţia).permite acţiuni de modelare a celor care au atribuţii în formarea şi utilizarea fondurilor publice. Formele controlului asupra administraţiei a) Controlul exercitat de autoritatea legislativă şi de structuri care ţin de aceasta.prin intermediul acestei funcţii se pot face aprecieri asupra stării reale cât şi aprecierea performanţelor unei acţiuni economice. c) Control exercitat de autorităţile administraţiei publice şi de structurile din sistemul acestora. 1. Funcţia de documentare a controlului asupra administraţiei permite cunoaşterea proceselor care au loc în activitate. a rezultatelor activităţii economice. în vederea evitării şi eliminării unor fraude. 2. a răspunderii 172 . Funcţia recuperatorie 5. evidenţierea (relevarea) fraudelor şi depistarea cauzelor acestora. Funcţia preventivă – asigură luarea unor măsuri de către echipele de control. 4. Funcţia de evaluare. abuzuri înainte de a se produce efectele juridice ale acestora. Funcţia educativă. Funcţia de evaluare . 5. Funcţia recuperatorie juridice. 2. 4. 1. conform legii. Funcţia de documentare 4. Funcţia preventivă 3. Modalităţi de control asupra administraţiei evidenţiază preocuparea pentru descoperirea şi recuperarea pagubelor. Funcţia educativă .

B. ca parte a activităţii de management. El poate fi declanşat şi la cererea unei persoane fizice sau juridice. din treaptă în treaptă. Se poate distinge un control analitic priind funcţionarii şi un control sintetic destinat serviciilor administrative. caz în care îmbracă forma recursului ierarhic şi care constituie o condiţie prealabilă pentru introducerea acţiunii în contencios administrativ. Controlul aparţine numai celor care deţin funcţii de conducere prin organele colegiale sau unipersonale. conducere care se asigură atât prin fapte de execuţie propriuzisă. dar şi organizarea administraţiei ca instituţie. Execuţia se realizează de către toţi funcţionarii publici din cadrul organului. Controlul poate examina motivele şi conţinutul. cât şi prin acţiuni de control a execuţiei. Controlul intern priveşte deopotrivă legalitatea. Controlul administrativ intern – structurile organizatorice ale fiecărui organ al administraţiei publice sunt într-un sistem de relaţii de subordonare unele faţă de altele. dar şi oportunitatea actelor şi faptelor celor controlaţi. 6. Controlul exercitat de autorităţile administraţiei publice A. precum şi obiectul actelor administrative. materiale şi financiare. Controlul administrativ extern (ierarhic) Autorul controlului este un organ ierarhic superior celui faţă de care se exercită controlul. până la organul de conducere din vârful ierarhiei. Controlul ierarhic se execută din oficiu.Controlul poarte privi administraţia ca activitate. Buna funcţionare a organului în ansamblul său se asigură prin conducerea acţiunilor de sus în jos. 173 . Controlul mai poate fi şi asupra organizării utilizării resurselor umane. Deci. dreptul de control intern este un atribut al funcţiei de conducere.

7.Controlul trebuie să fie efectuat de persoane competente. C. pe care o pot folosi înainte de a se adresa instanţelor judecătoreşti cu acţiuni în contencios administrativ. Controlul exercitat prin jurisdicţiile administrative Se exercită prin organe care au atribuţii jurisdicţionale şi care sunt incluse în sistemul organelor administraţiei publice. prin complexitatea lor sunt de natură să asigure eficienţa acţiunii administrative supuse controlului. Efectele controlului ierarhic. 174 .care exercită control asupra modului de formare. expres menţionate de lege. iar acesta de a se pronunţa asupra legalităţii lor. Criterii de eficienţă a controlului administrativ 1. Deci. Exemplu – Prefectul – ca reprezentant al statului. D. Controlul de tutelă administrativă Tutela administrativă există între autorităţi ale administraţiei publice care nu se află în raporturi de subordonare ierarhică. Exemplu: Curtea de conturi . Subiectul controlului poate impune refacerea actului sau a operaţiunii materiale pe care le consideră neconforme cu elementele bazei de referinţă. de administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. baza de referinţă a controlului priveşte legalitatea unor acte juridice pe care le fac organele administraţiei publice supuse controlului. Subiectul controlului poate dispune încetarea executării unui act de către organele sau funcţionarii controlaţi. În competenţa autorului controlului ierarhic poate să intre şi dreptul de a anula anumite acte juridice pe care le-au făcut funcţionarii controlaţi.Recursul ierarhic este o posibilitate oferită de lege celor vătămaţi în drepturile lor pin actele administrative. precum şi a primarilor. legalitatea şi oportunitatea acţiunii. exercită un control asupra Consiliilor judeţene şi locale. deoarece legea prevede că autorităţile respective au obligaţia de a comunica prefectului actele adoptate.

3. să nu manifeste slăbiciune şi să nu se lase tentat de promisiunile directe sau indirecte materiale. de corectitudine şi cinste. . cu experienţă în domeniu.în activitatea de control să dea dovadă de probitate profesională. .Controlorii trebuie: .să fie funcţionari bine pregătiţi.să dea dovadă de tact şi să fie receptiv la toate explicaţiile date de cel controlat. 5. 4. Stabilirea unor măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea muncii. 175 . Concluziile trebuie să fie bine fundamentate şi argumentate. Alegerea celor mai potrivite forme şi metode de control (control tematic. anunţat sau inopinant). . Procedura controlului în ansamblul activităţii administraţiei trebuie să aibă un rol secundar faţă de cea de execuţie.să cunoască foarte bine prevederile legale din domeniul pe care îl controlează. 2.

176 . Este necesar ca persoanele administrate să aibă dreptul de a se adresa unui judecător când le-au fost încălcate drepturile. 1 din Constituţia României (2003) referitor la dreptul persoanelor vătămate de o autoritate publică prevede: „(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim de o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termen legal al unei cereri este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim. în sens larg. ca urmare a unor abuzuri sau a unor greşeli.TEMA 10 CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 1. anularea actului şi repararea pagubei”. noţiunea de contencios administrativ se referă doar la acele litigii în care autorităţile administraţiei publice şi alte organizaţii folosesc regimul juridic administrativ. contenciosul administrativ ca fiind totalitatea litigiilor dintre administraţia publică şi cei administraţi. indiferent de natura juridică a litigiilor. Putem defini. Noţiunea şi evoluţia reglementării contenciosului administrativ Definiţia contenciosului administrativ Art. în baza competenţei pe care le-o conferă legea. Definiţie: totalitatea litigiilor juridice dintre administraţia publică şi cei administraţi reprezintă contenciosul administrativ. 52 alin. În sens restrâns.

al celui local sau al primarului. cât şi legile speciale (Legea administraţiei publice locale. 554/2004 privind contenciosul administrativ la art. Legea privind instituţia prefectului) conferă prefectului atribuţia de „ a ataca în faţa instanţei de contencios administrativ. e defineşte contenciosul administrativ ca fiind: „activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii. ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim. 52 alin 1 din Constituţia României.5) Legea nr. după caz. fie din nesoluţionarea în termenul legal. 2003 art. Controlul jurisdicţional al legalităţii activităţii administraţiei publice este reglementat în art. a litigiilor în care cel puţin una din părţi este o autoritate publică. b) contenciosul administrativ de plină jurisdicţie este acela în care instanţa de contencios administrativ este competentă. a) Contenciosul administrativ de anulare este acela în care instanţa de contencios administrativ este competentă să anuleze sau să modifice un act administrativ de autoritate adoptat ori emis cu respectarea legii sau să oblige serviciul public administrativ să rezolve o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege. În afară de persoanele fizice sau juridice cărora li se recunoaşte dreptul de a introduce acţiuni în justiţie în vederea protejării drepturilor lor subiective. potrivit legii să: . un act al consiliului judeţean. 125 alin. 5). 123 alin. atât Constituţia României (art.anuleze actul administrativ de autoritate prin care un reclamant este vătămat într-un drept al său recunoscut de lege. iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea. 2 alin. a uni act administrativ în sensul prezentei legi.” Deosebim două categorii de contencios administrativ: a) contencios administrativ de anulare şi b) contencios administrativ de plină jurisdicţie. 177 . în cazul în care consideră actul ilegal” (Constituţia României. 1 lit.Pentru respectarea legii în cadrul activităţii executive există mai multe instrumente juridice de control.

2. Asemenea raporturi pot fi externe. dintre şefi şi subalterni. se poate adresa instituţiei de contencios administrativ competente. 178 . persoane fizice sau dintre organe din acelaşi sistem. Condiţiile exercitării acţiunii în justiţie potrivit legii contenciosului administrativ Legea nr. prin prevederile a căror modificare se cere. Legea contenciosului administrativ prezintă o importanţă deosebită pentru construcţia statului de drept în ţara noastră. calitatea reclamantului este determinată de faptul că se află sau s-a aflat într-un raport de drept administrativ în care celălalt subiect este un organ sau funcţionar al administraţiei publice. Prin această lege se pune la dispoziţia cetăţenilor. . dar cu statut juridic autonom. recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. 2. de către o autoritate publică. 544/2004 art. dar şi a persoanelor juridice un instrument eficace pentru îndreptarea abuzurilor ori a neglijenţelor funcţionarilor administraţiei statului. Condiţiile necesare acţiunii în justiţie: 1.oblige serviciul public administrativ la repararea pagubei ce i-a fost cauzată reclamantului prin actul administrativ de autoritate emis ori prin refuzul de a rezolva o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege. A doua condiţie – vătămarea unui drept subiectiv sau a unui interes legitim.” Interesul poate fi atât privat cât şi public. Prima condiţie se referă la calitatea reclamantului . reclamantul a fost vătămat într-un drept al său recunoscut de lege. mai exact. dar şi interne. pentru anularea actului. 1 prevede că „orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim. printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri..modifice un act administrativ de autoritate care. acele relaţii din interiorul organului administrativ. Exemplu: universităţi faţă de Ministerul învăţământului.

. prin drept vătămat se înţelege orice drept fundamental prevăzut de Constituţie. 2 alin 1 lit. 179 .Reclamantul trebuie să fie beneficiarul unui drept subiectiv pe care legea îl recunoaşte şi pe care autoritatea publică privată are obligaţia să-l respecte şi să-l realizeze în favoarea reclamantului. Exemple de drepturi vătămate: . Art. .dreptul de a fi reintegrat într-o funcţie publică din care reclamantul a fost îndepărtat abuziv. mai este necesar ca acţiunea să prezinte interes pentru reclamant. admite acţiunea în justiţie atât pentru actul administrativ propriu-zis cât şi pentru actul administrativ asimilat. medic cu cabinet particular etc. dar şi de lege. Prin aceasta se exprimă corelaţia dintre drepturile şi obligaţiile care se formează între autorităţile publice şi cei administraţia în cadrul raporturilor juridice. Legea nr.dreptul de a exercita diferite funcţii şi meserii – avocat. Potrivit art. n din Legea nr. a libertăţilor şi a intereselor sale legitime”. 544/2004. continuând tradiţia contenciosului administrativ din 1925 şi 1990.dreptul de a obţine o autorizaţie de funcţionare etc. 52 din Constituţia României (2003) trebuie corelat cu articolul 21 care prevede că „orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor. . cadru didactic etc. căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ. Vătămarea dreptului sau a interesului legitim să fie urmarea unui act administrativ.cel referitor la dreptul de proprietate. fără interes neexistând acţiuni în justiţie.la dreptul de a ocupa diferite funcţii publice – secretar. contabil. 544/2004. Acţiunea în contencios administrativ poate fi introdusă atunci când s-au încălcat interese legitime. . 3. În afara dreptului recunoscut de lege.

deşi legea îi permite să adopte o soluţie oarecare. achiziţiile publice. Actul administrativ să fie susceptibil de executare 180 . 3. 2 din Legea nr. Pornind de la definiţia actului administrativ care „este o manifestare unilaterală de voinţă. 2. prestarea serviciilor publice. 554/2004 următoarele acte administrative: . corelat cu alin. teza a doua. Atât actele administrative individuale cât şi cele normative pot fi obiect al acţiunii în contencios administrativ. care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică. c. întrucât efectele acestuia privesc pe toţi subiecţii de drept.a) Actul administrativ propriu-zis – legiuitorul a elaborat o definiţie expresă a acestuia făcând o distincţie între actele administrative normative şi cele individuale.contractele încheiate între autorităţile publice şi particulari. . în scopul de a da naştere. b)Actul administrativ asimilat Sunt asimilate actelor administrative.refuzul nejustificat al administraţiei publice de a răspunde solicitantului în termenul legal. Actul administrativ trebuie să conţină o singură voinţă juridică care se manifestă în regim de putere publică şi prin care este vătămat un drept subiectiv sau un interes legitim (public sau privat). lucrările de interes public. Refuzul administraţiei este considerat nejustificat atunci când este întemeiat pe exces de putere. a modifica sau a stinge drepturi şi obligaţii în regim de putere publică”. întrucât ele privesc un drept subiectiv sau un interes public.se consideră act administrativ asimilat refuzul nejustificat de satisfacere a unei pretenţii formulate de o persoană fizică sau juridică în legătură cu un drept pe care legea îl recunoaşte şi autoritatea administrativă are obligaţia să-l satisfacă. 1. 2 art. când administraţia refuză să dea un răspuns. asupra unei petiţii sau cereri (tăcere administrativă). 1 lit. Un act administrativ cu caracter normativ poate produce o vătămare în mod direct. iar legea apără interesele publice legitime. potrivit prevederilor art. pentru a face obiectul unor acţiuni în contenciosul administrativ. . actul administrativ trebuie să îndeplinească câteva condiţii principale.

depunerea jurământului de către Preşedinte. 21 din Constituţie privind accesul liber la justiţie. potrivit Legii contenciosului administrativ Art. Curtea Constituţională. Consiliul Legislativ. 4. Consiliul economic şi Social) Exemple: Parlamentul adoptă hotărâri privind: . să se adreseze autorităţii emitente a actului prin care a fost lezat un drept subiectiv. trebuie specificat că nimic nu interzice controlul judiciar al acestor acte administrative pe orice altă cale decât contenciosul administrativ. 6 din Constituţia României prevede: „Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice. art. iar intrarea în vigoare relevă susceptibilitatea actului administrativ de a produce efecte juridice. Avocatul Poporului. 126 alin. Soluţia se corelează logic cu art. 3. în vederea satisfacerii pretenţiei sale juridice. 544/2004. 11 reglementează această speţă. pe calea contenciosului administrativ este garantat. 5. deci de orice alte instanţe judecătoreşti decât cele de contencios administrativ. Actele exceptate de la controlul judecătoresc. Introducerea acţiunii în termen de şase luni de la comunicarea soluţiei după procedura administrativă prealabilă. 1. Legea nr. Respectarea procedurii administrative prealabile Procedura administrativă prealabilă reprezintă posibilitatea oferită de lege persoanei fizice sau juridice ca. 181 . înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ. precum şi actelor de comandament cu caracter militar”.Susceptibilitatea actului administrativ de a fi executoriu priveşte intrarea în vigoare a actelor administrative. Totuşi. Guvernul. Actele administrative care privesc raporturile dintre Parlament şi alte autorităţi publice (Preşedintele României. libertăţilor sau a intereselor legitime ale unei persoane. cu excepţia celor care privesc raportului cu Parlamentul. în cazul vătămării drepturilor. Termenul în care se exercită acest recurs administrativ este de 30 de zile de la comunicarea actului administrativ.

Actele administrative referitoare la interpretarea şi executarea actelor internaţionale la care România este parte. aşa cum dispune art. 70/1991 privind alegerile locale 182 . Actele administrative de autoritate şi cele de gestiune a organelor de conducere din cadrul Parlamentului (Birou permanent. Actele administrativă referitoare la siguranţa internă sau externă a statului. Exemplu: Legea nr. precum şi a cadrelor militare din aceste unităţi.informarea Parlamentului de către Guvern . Legea nr. Actele emise în circumstanţe excepţionale – starea de asediu sau starea de urgenţă. Actele administrative pentru desfiinţarea sau modificarea cărora se prevede. normele de drept public internaţional având prioritate faţă de normele interne. 18/1991 privind fondul funciar . lăsându-se puterii executive (Guvernului şi Ministerului Afacerilor Externe) răspunderea protejării intereselor statului şi a protecţiei diplomatice a cetăţenilor români în raporturile cu alte state sau cetăţenii altor state. Siguranţa naţională se realizează în conformitate cu legile în vigoare şi cu obligaţiile asumate de România prin convenţiile şi tratatele internaţionale referitoare la drepturile omului. prin lege specială o altă procedură juridică. Datorită caracterului lor special.Preşedintele poate cere Parlamentului reexaminarea unor legi. sunt exceptate.punerea sub acuzare a Preşedintelui. ele nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ. . 3. Secretar general) 4. Acte de comandament cu caracter militar Acestea sunt emise de organele militare cu scopul asigurării ordinii şi disciplinei militare în unităţi.avize ale Consiliului legislativ. Fiind acte făcute în legătură cu serviciul şi îndatoririle militare în cadrul serviciului. 20 din Constituţia României. 6. 5. 7. 2.hotărârea comisiilor de recunoaştere sau reconstituire a dreptului de proprietate – instanţe judecătoreşti.. . la care este parte.activitatea de întrebări-interpelări .

5. publicată în Monitorul Oficial nr. 6. 763/2003. Legea nr. Bibliografie selectivă 1. publicată în Monitorul Oficial nr. Codul de procedură civilă. publicată în Monitorul Oficial nr. publicat în Monitorul Oficial nr. Legea nr. publicată în Monitorul Oficial nr. 82/2000.07. 600/1999. Legea nr. publicată în Monitorul Oficial nr. Legea nr. 183 . privind Siguranţa Naţională. 163/1991. în calitate de persoană juridică şi pentru administrarea patrimoniului său. Actele de gestiune săvârşite de stat. Se referă la actele de gestiune care vizează domeniul privat al statului. Actele administrative adoptate în exercitarea atribuţiilor de control ierarhic.8. actualizată cu modificări aduse de Legea nr. 51/1991. 9. 122/1990. Legea nr. Legea nr. 4. 2. 146 din 24. 293/2000. 247/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Codul de procedură penală. Constituţia României din 2003. privind Statutul funcţionarilor publici.1997. publicată în Monitorul Oficial nr. 188/1999. 59 din 23. 953/2003. 204/2001. 9. 7. 8. 29/1990 privind Contenciosul administrativ. Legea nr. 673/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale. 3.1993.07. publicată în Monitorul Oficial nr. 139/2000. 215/2001 privind Administraţia publică locală. modificată şi completată de Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

14. Bucureşti. Drept Administrativ – Universitatea Independentă „Dimitrie Cantemir” Bucureşti. 29/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar.10. publicată în Monitorul Oficial nr. Bucureşti. 20. 2000. 17. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici publicată în Monitorul Oficial nr. 279/2003. Hotărârea Guvernului nr. 22. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. 12. 757/2003. Alexandru Ioan . Ivan Stelian. 11. 1998. prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 13. Brezoianu D. Legea nr. 19. Legea nr. publicată în Monitorul Oficial nr. publicată în Monitorul Oficial nr. Ordonanţa Guvernului nr. Botoşani. 184 . Iorgovan Antonie – Tratat de drept administrativ – vol. 18. Bucureşti. Osolinschi Adrian. 21. 64/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 1 Biblioteca juridică Nemira. 108/2001.Administraţia Publică – Editura Lumina Lex. Hotărârea Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor locale. Alexandru Ioan – Drept administrativ comparat – Editura Lumina Lex. 410/2003. 16. 1996. Bălan Ion – Domeniul Administrativ –Editura Lumina Lex. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2004 privind Codul de conduită al Funcţionarilor publici. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice. publicată în Monitorul Oficial nr. Hotărârea Guvernului nr. publicată în Monitorul Oficial nr. Ivan Răzvan Corneliu – Managementul Administraţiei publice – Editura Axa. 1992. 157/2004. precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti. 341/2004. Bucureşti 1999. funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. 15.

23. Ivan Stelian – Drept administrativ – Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, Constanţa, 1998. 24. Ivan Stelian şi Flonder Ion - Drept administrativ - Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, Constanţa, 2001. 25. Ivan Stelian , Flonder Ion, Tiberiu Pavelescu - Drept administrativ Editura VIS Print, Bucureşti, 2002. 26. Manda Corneliu şi Manda Corneliu Cezat – Administraţia publică locală – Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999. 27. Negoiţă Alexandru – Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei – Universitatea Atheneum , Facultatea de Drept, Bucureşti, 1991. 28. Negoiţă Alexandru - Drept administrativ - Editura. Sylvi Bucureşti, 1996. 29. Nicu Alina Livia – Sistemul autorităţilor publice în România şi Media – Editura Sibila, Craiova 1998; 30. Oroveanu T Mihai – Tratat de drept administrativ – Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1994. 31. Oroveanu T Mihai– Tratat de ştiinţă administrativă – Editura Cerna, Bucureşti, 1996. 32. Popa Nicolae – Teoria generală a dreptului – Universitatea Bucureşti, Facultatea de drept, 1992. 33. Prisecaru Valentin – Tratat de drept administrativ român -Partea generală – Editura Lumina Lex, Bucureşti 1993. 34. Preda Mircea – Democraţia legală în legislaţia actuală – Casa de editură „Realitatea” Bucureşti, 1995. 35. Antonie Iorgovan – Noua lege a contenciosului administrativ. Geneză şi explicaţii - Ed. Roata, Bucureşti 2004. 36. Dacian Cosmin Dragoş – Procedura contenciosului administrativ - Ed. All Beck, Bucureşti 2002. 37. Rodica Narcisa Petrescu – Drept administrativ. Ed. Cordial Lex, ClujNapoca 2001.

185

38. Ioan Muraru, Antonie Iorgovan, Mihai Constantinescu, Simona TănăsescuConstituţia României revizuită- comentarii şi explicaţii - Ed. All Beck, Bucureşti 2004.

Cuprins SEMESTRUL I Tema 1 I. Consideraţii generale privind administraţia publică în România…………… - Noţiunea de administraţie………………………………………………. - Faptul administrativ…………………………………………………….. - Administraţia publică şi administraţia particulară……………………… - Obiectul administraţiei publice…………………………………………. - Funcţiile administraţiei publice…………………………………………. Conţinutul administraţiei publice……………………………………….. II. Evoluţia administraţiei publice în România……………………………….. III. Conexiunile administraţiei publice……………………………………….... Tema 2 Dreptul administrativ – ramură a dreptului public………………………. - Noţiunea dreptului administrativ……………………………………….. - Normele de drept administrativ…………………………………………. - Raporturile de drept administrativ………………………………………. - Izvoarele dreptului administrativ……………………………………….. Tema 3 Organizarea administraţiei publice…………………………………………….. - Noţiuni introductive privind organizarea şi sistemul organelor administraţiei publice…………………………………………………… - Preşedintele României…………………………………………………... - Guvernul………………………………………………………………… - Centralizare, deconcentrare şi descentralizare în administraţia publică…………………………………………………………………...
186

3 3 4 4 5 5 5 6 11 14 14 14 16 17 20 20 21 25 35

Administraţia de stat din teritoriu………………………………………. - Administraţia publică locală…………………………………………… Tema 4 Instituţiile publice, regiile autonome, asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile……. - Instituţiile publice……………………………………………………….. - Regiile autonome………………………………………………………... - Asociaţiile………………………………………………………………. . - Fundaţiile………………………………………………………………... - Federaţiile……………………………………………………………….. - Dizolvarea şi lichidarea asociaţiilor şi fundaţiilor………………………. Tema 5 Personalul din administraţia publică…………………………………………... - Noţiunea, trăsăturile şi natura juridică a funcţiei publice………………. - Funcţionarul public……………………………………………………... - Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor administraţiei publice…………. - Răspunderea funcţionarilor administraţiei publice………………………
-

37 43 57 57 58 61 62 62 62

63 63 67 75 78

SEMESTRUL II Tema 1 - Acţiunea administraţiei publice………………………………………… - Noţiunea administraţiei publice şi formele ei…………………………... - Poliţia administrativă…………………………………………………… - Serviciul public………………………………………………………… Tema 2 - Regimul juridic al domeniului public…………………………………... - Noţiunea de domeniu public……………………………………………. - Noţiunea de domeniu privat……………………………………………. - Noţiunea de domeniu administrativ…………………………………….. - Clasificarea domeniului public…………………………………………. - Domeniul public de interes naţional……………………………………. - Domeniul public de interes judeţean……………………………………. - Domeniul public de interes orăşenesc sau comunal…………………….. Tema 3 - Domeniul public al României în conformitate cu legea proprietăţii publice………………………………………………………........................ - Domeniul public terestru………………………………………………... - Domeniul public al apelor………………………………………………. - Domeniul public aerian…………………………………………………. - Domeniul public cultural-naţional şi cel arhivistic……………………... - Domeniul public al subsolului…………………………………………...
187

87 87 88 92 94 96 98 99 101 104 106 107

108 108 109 110 111 112

.Clasificarea actelor administrative……………………………………… Tema 5 . .Răspunderea contravenţională………………………………………….... .. Contractele de concesiune…………………………………………………...Executarea actelor administrative………………………………………..Alte categorii de contracte administrative... .Noţiunea şi caracterizarea contravenţiei ca faptă antisocială…………… .... .Trăsăturile esenţiale şi conţinutul contravenţiei………………………… .Căile de atac împotriva sancţiunilor contravenţionale………………….....Executarea sancţiunilor contravenţionale……………………………….Elementele controlului…………………………………………………....Procesul verbal de constatare a contravenţiei. . ...Etapele procesului decizional…………………………………………… . .Elementele actelor administrative……………………………………….. .....Caracteristicile actelor administrative…………………………………..Clasificarea contractelor administrative………………………………… .. .Noţiunea contractului administrativ……………………………………..Cauze care înlătură caracterul contravenţional al faptei ……………….. Tema 6 ...........Persoanele competente să constate contravenţiile………………………... ......Conceptul de procedură al actelor administrative……………………… . Tema 9 .Decizia administrativă………………………………………………….... 188 114 114 116 119 122 124 130 135 138 138 140 140 140 144 144 145 148 149 152 153 154 157 160 164 164 165 166 166 167 169 171 .Tema 4 .Trăsăturile contractului administrativ…………………………………... ..Noţiunea şi trăsăturile actului administrativ……………………………....Actul administrativ……………………………………………………... ...Condiţii de valabilitate………………………………………………….Contractul administrativ………………………………………………… .....Controlul asupra activităţii administraţiei publice……………………… .Sancţiuni contravenţionale…………………………………………….Trăsăturile actului administrativ………………………………………. .. . Tema 7 .....Aplicarea sancţiunilor contravenţionale………………………………… .Procedura contravenţională…………………………………………….. . .Noţiunea şi obiectul deciziei administrative……………………………. . Tema 8 ......Executarea deciziei administrative şi efectele acesteia………………….......

189 .Actele exceptate de la controlul judecătoresc potrivit legii contenciosului administrativ ………………………………………..... Bibliografie selectivă………………………………………………….Noţiunea şi evoluţia contenciosului administrativ……………………… . . Modalităţi de control şi criterii de eficienţă……………………………...Condiţiile exercitării acţiunii în contencios administrativ……………… ..- Funcţiile controlului şi formele acestuia………………………………. 171 174 176 176 178 181 183 Tema 10 Contenciosul administrativ………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful