Notificare amiabilă

Respondent (informaţii personale): {< Numele individului>} c/o pretinsei {< Numele companiei >} {< Strada.... >} {< Oras, Judet, Cod postal >} Ofertant (informaţii personale): {< Numele dvs >} {< Adresa dvs pentru comunicarea răspunsului >}

Data: Ref:

{< Click pentru a scrie Ziua 00 >}, {< Luna >}, 2013 Răspundere personală nelimitată decurgând din încetarea statutului juridic de existenţă al tuturor băncilor, guvernelor corporatiste şi al tuturor celorlalte corporaţii, ca urmare a înregistrărilor UCC (Codul Comercial Uniform) realizate de The One People’s Public Trust (OPPT) Email / Fax / Predat personal / Număr de înregistrare _______________________

Servicii:

DECLARAŢIE DE FAPTE VERIFICATĂ ÎN MOD CORESPUNZĂTOR: Prezenta se aplică oricărei acţiuni viitoare ce se realizează de {< Nume Respondent >} cu domiciliul în {< Domiciliu Respondent >} denumit în cele ce urmează “Respondentul”. Eu sunt singurul proprietar ÎNREGISTRAT, legitim şi legal, custode şi reprezentant al Fiinţei mele, şi a oricărei şi tuturor creaţiilor şi proprietăţilor ce deriva din aceasta, documentele în forma lor completa UCC nr. 2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914, reiterateşi încorporate aici ca referinţă, reprezentând o notificare originară a acestei DECLARAŢII DE FAPTE o dată cu înregistrarea lor publică, realizată şi dată de The One People's Public Trust, denumită în cele ce urmează “OPPT”. Eu cu buna ştiinţă, în mod voluntar şi cu intenţie am adoptat, reconfirmat şi ratificat această DECLARAŢIE DE FAPTE ca fiind propria mea DECLARAŢIE DE FAPTE, nunc pro tunc praeterea preterea, necontestată din punct de vedere juridic şi nici în fapt sau din punct de vedere al politicii publice, numindu-mă în cele ce urmează “Ofertantul”. NOTIFICARE VERIFICATĂ ÎN MOD CORESPUNZĂTOR: Ofertantul notifică în mod corespunzător prin prezenta pe Respondent, că Ofertantul NU ESTE DE ACORD cu nicio devalorizare ilegitimă şi ilegală, diminuare, abrogare, subjugare, subordonare, uzurpare, invadare, violare sau furt a Ofertantului ca Fiinţă garantată în mod corespunzător, a oricărei şi tuturor creaţiilor şi proprietăţilor ce derivă din aceasta. Prin urmare Respondentului i se ordonă, cu efect imediat, SĂ INCETEZE ŞI SĂ SE ABŢINĂ de la orice şi de la toate acţiunile ilegitime şi ilegale împotriva Ofertantului. Ofertantul înştiinţează în mod corespunzător Respondentul că Respondentul este pe deplin legitim şi legal responsabil şi răspunzător şi va datora în principal triple despagubiri în temeiul dreptului comun, pentru orice şi toate acţiunile nelegitime şi ilegale pe care Respondentul le desfăşoară împotriva Ofertantului, cauzând sau rezultând în prejudicii faţă de Ofertant, inclusiv vătămări fizice, privări de libertate, sechestru pe proprietate, daune materiale, daune financiare sau orice alte daune ale energiei măsurabile a Ofertantului. Atenţia Respondentului este direcţionată către DECLARAŢIA DE FAPTE, în mod special către încetarea statutului juridic de existenţă realizată la sfârşitul anului 2012, al tuturor corporaţiilor lumii ce îşi desfăşoară activitatea sub forma guvernelor popoarelor, al băncilor şi tuturor altor corporaţii, pentru cauze de Inalta tradare si prejudicii aduse oamenilor de pe această planetă, făra ştiinţa lor şi făra consimţământul lor conştient şi intenţional, şi anume: Actele de constituire ale Guvernelor sunt anulate: (Referinţă: DECLARAŢIA DE FAPTE: Doc. UCC # 2012127914 Nov 28 2012) “...Că oricare şi toate ACTELE CONSTITUTIVE, inclusiv ale Guvernului Statelor Unite ale Americii, Statelor Unite, “STATULUI ......", incluzând oricare şi toate abrevierile, sinonimele sau alte forme legale, financiare sau manageriale, oricare şi toate echivalentele lor internaţionale, inclusiv oricare şi toate SUCURSALELE şi FILIALE, inclusiv oricine şi toţi FUNCŢIONARII, FUNCŢIONARII PUBLICI, ORDINELE EXECUTIVE, TRATATELE, CONSTITUŢIILE, COMUNITĂŢILE, ACTELE şi oricare şi toate contractele şi acordurile mai jos încheiate şi în legătură cu acestea, sunt acum nule, lipsite de valoare, anulate, necontestate; ...” Actele de constituire ale Bancilor sunt anulate: (Referinţă: LEGEA ADEVĂRULUI: WA DC UCC Doc# 2012114776 Oct 24 2012) “Declarate şi hotărâte ca anulate în mod irevocabil; oricare şi toate actele constitutive ale membrilor BIS (ai Băncii pentru Reglementări Internaţionale) incluzând toţi beneficiarii săi, incluzând toate acele entităţi de orice natură care deţin,

Toate drepturile rezervate

Page 1 of 6

operează, ajută şi sunt complice ale sistemelor private monetare, de emitere, de colectare, de executare silită, şi care ajută la funcţionarea SISTEMELOR DE SCLAVIE... confiscând adevarata valoare printr-o reprezentare nelegitimă...” Mai sus amintita DECLARAŢIE DE FAPTE, identificată aici, reafirmată aici, ramâne necontestată şi reprezintă Adevărul Absolut în drept, comerţ şi Fi'inţare, înregistrată în registre oficiale, decrete ale legii universale, pentru ca toata omenirea să se bazeze pe aceasta. A se vedea https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ (este necesară înregistrarea), sau www.peoplestrust1776.org.

Respondentul este informat în mod corespunzător, de faptul că el acţionează acum în calitatea sa de entitate individuală, fără sprijinul net al unei corporaţii, pe deplin şi personal răspunzător pentru FIECARE ACŢIUNE PE CARE ACESTA O ÎNTREPRINDE, în conformitate cu dreptul comun protejat şi conservat prin politica publica UCC 1-103, şi Legea Universală, lege care guvernează înregistrările efectuate în UCC de către OPPT. (Referinţă: WA DC UCC Ref Doc # 2012113593) Dacă Respondentul alege să acţioneze pe seama unei entităţi al cărei statut de existenţă juridică a încetat, cauzând Ofertantului orice prejudiciu astfel cum acesta a fost definit în prezenta, atunci Respondentul în mod individual şi nelimitat în această calitate va fi făcut răspunzător în mod absolut. Astfel de acţiuni pot consta în acţiuni legale în despagubire în contradictoriu cu Respondentul, în conformitate cu politica publică UCC 1-305, incluzând fără a se limita la Codul Comercial UCC (Garanţii), împotriva activelor aparţinând Respondentului. În continuare, atenţia Respondentului este îndreptată către DECLARAŢIE ŞI ORDIN: Doc.UCC # 2012096074, Sept. 09 2012, reconfirmată şi ratificată în mod corespunzător de CODUL COMERCIAL UCC Doc. Nr. 2012114586 şi LEGEA ADEVĂRULUI Doc. UCC Nr.2012 114776 care prevede: Voluntari dintre militari... “să arestaţi şi să luaţi în custodie oricare şi toate entităţile fizice, agenţii lor, funcţionari şi alţi actori, indiferent de domiciliul ales, care deţin, operează, ajută şi sunt complice ale sistemele private monetare, de emitere, colectare, executare silită şi care ajută la funcţionarea SISTEMELOR DE SCLAVIE împotriva mai multor cetăţeni...”, şi ”să reintraţi în posesia tuturor sistemelor private monetare, de urmarire, de transfer, de emitere, de colectare, de executare silită şi care ajută la funcţionarea SISTEMELOR DE SCLAVIE...” “...toate fiintele creatorului vor asista imediat pe toţi Funcţionarii Publici identificaţi prin prezenta, să implementeze, să protejeze, să conserve şi să îndeplinească acest ORDIN prin toate mijloace creatorului şi create conform celor declarate aici, cu ajutorul şi sub deplina dumneavoastră personală răspundere...” Dacă Respondentul încetează şi se abţine de la oricare şi toate acţiunile prejudiciabile pentru Ofertant, atunci acţiunile ce pot fi formulate împotriva acestuia vor fi evitate. Respondentul este avertizat de faptul că instructarea, direcţionarea sau participarea împreună cu colegii săi la realizarea de acţiuni dăunătoare pentru Ofertant va duce la calcularea si acumularea răspunderii sale. În situaţia în care colegii săi astfel instructaţi sau ajutaţi vor cauza prejudicii Ofertantului, atunci veţi fi declaraţi în mod solidar şi personal răspunzători, în temeiul Doctrinei Principal Agent (Răspunderii Principalului pentru faptele Agentului) conservată prin politica publica UCC 1103. Acum este responsabilitatea dumneavoastră comercială şi morală de a vă informa despre această politică. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă documentaţi cu privire la răspunderea dvs. şi despre orice potenţială viitoare răspundere care va fi determinată de libera dvs. alegere, cu buna ştiinţă, voluntară şi intenţională de a prejudicia pe Ofertant. Ofertantul a formulat şi înaintat Respondentului o notificare amiabilă, notificarea originară fiind efectuată şi dată de către OPPT. Dacă Respondentul alege să interacţioneze în mod privat şi individual cu Ofertantul înainte de această dată, atunci termenii şi condiţiile Ofertantului nr. {< AAA-000000 >} sunt oferite Respondentului spre acceptare, metodele de acceptare fiind clar definite în acestea. În continuare, atenţia Respondentului este îndreptată către beneficiile pozitive pe care înregistrările OPPT le ofera fiecărei persoane. Băncile dizolvate anulează datoriile. Statutele de funcţionare ale "guvernelor" anulate elimina taxe nelegitime, legi statutare, toate instantele de judecata etc. Noua guvernare este aici. A se vedea pagina 5 pentru mai multe informaţii. Fii informat şi guvernat în mod corespunzător.

Ofertant: ________________________________________

Martor: _________________________________________ Numele martorului: {< Nume Prenume >}

Data: ____________________________________

Toate drepturile rezervate

Page 2 of 6

Termeni şi Condiţii
Respondent (informaţii personale): {< Nume Prenume >} c/o pretinsei {< Numele companiei >} {< Strada.... >} {< Oras, Judet, Cod postal >}

Numar de referinta: {< AAA-000000 >}

Ofertant (informaţii personale): {< Numele dvs >} {< Adresa dvs pentru comunicarea raspunsului >}

Părţile:
Aceşti Termeni şi Condiţii sunt aplicabile părţilor mai sus menţionate, incluzând fără a se limita la colegii pentru care acţionează sau care acţionează în numele părţilor mai sus menţionate:

Aplicabilitate
Având în vedere că toate Băncile şi “Guvernele” au încetat cu adevarat să mai existe din punct de vedere juridic (ref: UCC Doc # 2012127914 https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/), Respondentul aici menţionat acţionează în capacitatea sa de persoană individuală privată. În lipsa unor statute de funcţionare ale guvernelor şi băncilor, şi a altor statute corporative, singurul instrument care obligă persoanele private este un contract legal încheiat şi obligatoriu între părţi.

Răspunderea Respondentului
Este obligaţia şi responsabilitatea Respondentului să facă dovada pretenţiilor sub forma unui Răspuns Suficient Verificat al unui contract legal încheiat şi obligatoriu, prezumat sau pretins a exista între părţi. În plus, orice pretins contract trebuie sa cuprindă toate elementele necesare încheierii sale valabile incluzând dar fără a se limita la; oferta, modalităţile de acceptare, declaraţii care susţin faptele pe care acesta se bazează, scopul şi argumentaţia, şi toate aceste elemente fiind aduse la cunoştinţa Ofertantului cu bună ştiinţă, deliberat şi voluntar. În lipsa unui legal încheiat şi obligatoriu între părţi, acest document notifică o ofertă contractuală de bună-credinţă cuprinzând termenii şi condiţiile dintre părţi, care după acceptare va constitui un contract legal încheiat şi obligatoriu între părţi. Este responsabilitatea Respondentului să se informeze şi să sfătuiască pe orice coleg pentru care acţionează sau care acţionează pe seama Respondentului de aceşti termeni şi condiţii. A se vedea Anexa A pentru obligaţiile contractuale ce derivă din acceptarea acestor termeni şi condiţii.

Răspuns Suficient Verificat
Având în vedere importanţa situaţiei, va fi calificat ca Raspuns Suficient Verificat acel răspuns care îndeplineşte următoarele criterii. Răspunsul trebuie 1. să fie în mod corespunzător înregistrat, verificat şi dat prin jurământ, contraargumentat la fiecare punct în mod specific şi particular prin documentari solide, valabile, cu autoritate. 2. să includă delegaţie scrisă de autoritate semnată de către Respondent, dacă răspunsul este făcut prin altcineva; 3. să utilizeze cuvinte definite în dicţionarele obişnuite (ex. Dex). Nicio corespondenţă nu va avea loc prin telefon. Documentul trimis prin fax, sau scanul digital al unui astfel de document va fi considerat şi va avea forţa juridică a celui original.

Modalităţi de Respingere
Niciun contract nu va fi considerat intrat în vigoare în situaţia în care Respondentul nu face sau nu realizează oricare din acţiunile menţionate în Anexa A.

Modalităţi de Acceptare
Un contract legal încheiat este cu bună ştiinţă considerat intrat în vigoare şi asumat de către Respondent sau oricare dintre agenţii săi, prin efectuarea sau realizarea oricareia din acţiunile menţionate în Anexa A. Actiune înseamnă acceptare.

Termeni privind Acceptarea
Acceptare presupune acordul Respondentului faţă de următoarele: 1. Acordul cu toţi termenii şi condiţiile stipulate în prezentul document; 2. Acceptarea fără rezerve a costurilor plătibile stipulate în Anexa A; 3. Respondentul renunţă irevocabil şi fără condiţii la orice si la toate imunităţile, drepturile de obiecţiune şi apărare.

Toate drepturile rezervate

Page 3 of 6

Anexa A
Monedă: *Uncie troy de argint pur de 99,9%. A fost selectat argintul pentru că vechile corporaţii care au emis monedă au încetat să mai existe din punct de vedere juridic. Costuri de recuperare: Costurile pentru recuperarea facturilor neplătite sunt datorate suplimentar.

Costuri
Nr. Descriere Orice pretenţie emisă în lipsa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între părţi Punerea în executare sau încercarea de a executa un instrument emis în prealabil de către o entitate care a încetat să mai existe din punct de vedere juridic Punerea în executare sau încercarea de a executa o sentinţă emisă de o “Instanţă Judecătorească” Apelarea la serviciul unei terţe părţi în lipsa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între părţi Încălcarea datelor confidenţiale incluzând fără a se limita la fiecare şi oricare formă, notificare sau scrisoare adresată oricărei alte persoane decât Ofertantul la adresa de răspuns notată pe fiecare prezentare Amenintarea fizică sau non-fizică nelegitimă incluzând fără a se limita la ameninţarea cu plângeri penale, reţineri, vătămări corporale sau acţiuni în instanţă Vătămări fizice nelegitime incluzând fără a se limita la constrângeri aduse Ofertantului sau loviri cauzatoare de vătămări corporale Prejudicii ireparabile nelegitime aduse proprietăţii private a Ofertantului sau bunurilor acestuia cauzate direct de Respondent sau la instigarea acestuia Distrugerea ilegala a proprietăţii private a Ofertantului sau a bunurilor acestuia incluzând fără a se limita la orice pagube ireparabile Pretenţii nelegale asupra proprietăţii private a Ofertantului sau bunurilor acestuia incluzând fără a se limita la vanzarea acestora sau scoaterea lor la licitaţie Actiuni îndreptate împotriva altor persoane, care nu sunt parte la aceşti termeni şi condiţii, în absenţa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între părţi, cauzând vătămări Ofertantului, incluzând fără a se limita la prejudicii aduse energiei măsurabile a Ofertantului Orice telefon dat de Respondent ca urmare a pretenţiilor sale, în absenţa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între părţi Confiscarea proprietăţii private sau a bunurilor Ofertantului sau instituirea unei garanţii asupra acestora pentru plata vreunei pretenţii în absenţa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între părţi Fiecare zi de revendicare este făcută împotriva proprietăţii şi bunurilor Ofertantului, incluzând fără a se limita la înregistrarea unui gaj sau a unei garanţii, în absenţa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între părţi Arestarea ori reţinerea ilegală pe durata unei zile sau a unei părţi din aceasta *Valoare (uncii de Argint) 2.000* uncii 2.000* uncii 5.000* uncii 10.000* uncii 500* uncii

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

4.000* uncii 10.000* uncii 5.000* uncii 10,000* uncii 5.000* uncii 1.000* uncii

12 13

1.000* uncii 1.000* uncii per calendar day 500* uncii per zi calendaristică 1.000 uncii per zi calendaristică 1.000* uncii per zi calendaristică

14

15

16

Funcţionarea sau perpetuarea oricărui sau tuturor sistemelor private monetare, de emitere, de colectare, de executare silită şi care ajută la funcţionarea SISTEMELOR DE SCALVIE împotriva Poporului Unic *. *Poporul Unic este definit în UCC 2012079290

Notă: Fără un contract legal încheiat, în vigoare, orice taxă, cost sau cheltuială sau factură percepută pe o bază incrementală, incluzând dar fără a se limita la orice componentă de dobăndă inclusă, va fi tratată ca un incident separat. Unităţile de incrementare vor determina numărul incidentelor facturate.

Modificări ale Termenilor şi Condiţiilor
Termenii şi Condiţiile Contractului se pot modifica în orice moment. Respondentului îî vor fi oferite noile Termeni şi Condiţii ale Contractului care vor înlocui şi anula Termenii şi Condiţiile emise anterior.

Toate drepturile rezervate

Page 4 of 6

The One People’s Public Trust (OPPT)
Documentele OPPT care au fost dezvăluite pe 25 Decembrie au răvăşit pamântul cu viteza unui fulger. OPPT a devenit o mişcare fundamentală a sutelor de mii de oameni din întreaga lume (în curând vor fi milioane) care îşi doresc acelaşi lucru. Ei doresc eliberarea de vechiul sistem de sclavie şi posibilitatea de a alege să-şi trăiasca viaţa în acord cu propria lor voinţă liberă şi să işi exercite propriile lor alegeri libere. Sistemele actuale au eşuat, ele fiind ţinute acum în viaţă în mod artificial de ultimul strop de energie care mai exista “în conducte” înainte de închiderea lor. Documentele OPPT dau posibilitatea şi permit oamenilor să se elibereze singuri din aceste sisteme eşuate şi să co-creeze un nou sistem, în concordanţă cu dorinţele şi alegerile noastre libere. Atunci când fiecare om acţionează pentru binele cel mai înalt noi toţi vom prospera.

Ce reprezintă the One People’s Public Trust?
The One People’s Public Trust cuprinde fiecare persoană de pe planetă, planeta insăşi şi Creatorul. Depozitarii sau administratorii The One People’s Public Trust reprezintă un grup de indivizi extrem de competenţi incluzând profesionişti ai dreptului, care împreună cu un grup pozitiv din interiorul sistemului financiar, au efectuat investigaţii aprofundate în fraudele masive si furturile ce au avut loc în timp. Manifestând o prudenţă extremă, OPPT a ajuns la concluzia că aceste corporaţii care operau sub autoritatea guvernelor popoarelor şi sistemele financiare comiteau acte de înaltă trădare împotriva oamenilor de pe această planetă, fără ştiinţa şi consimţământul lor conştient. Printr-o serie de ÎNREGISTRĂRI ale Fi’intării poporului unic al acestei planete, solul, văzduhurile, mările şi orice creaţie din acestea şi de aici, toate pretenţiile nelegitime şi nelegale, acţiunile de administrare şi control ale principalilor, agenţilor şi beneficiarilor au fost în mod corespunzător legitim şi legal anulate şi dizolvate prin libera lor alegere de a nu remedia pagubele pe care le-au cauzat. Raportul final al acestei investigaţii se găseşte la http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-TREASURY-FINANCE-AG-INDUSTRIESTRASSE21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND OPPT păzeşte, protejeză şi conservă toată Fi’intarea, inclusiv de aurul si argintul utilizat anterior în mod greşit şi abuzat de către sistemul bancar. Singurii oameni ai aceste planete, şi toate Fi’intele păzite, apărate şi protejate în Adevar, în mod individual şi egal, sunt singurii emitenţi legali şi legitimi ai unei legitime REPREZENTĂRI de valoare, în mod special ai monedei. Presupusul flux principal al sistemului bancar nu mai este susţinut de mult de active. Administratorii au înapoiat şi alocat fiecărui om o cantitate semnificativă de valoare, o valoare ce ar putea plăti datoriile unei persoane obişnuite de foarte multe ori şi chiar peste . Acest lucru nu este necesar, bineînţeles. Toate datoriile au fost eliminate chiar datorită faptului că băncile au ales să nu furnizeze documentaţii verificate că un credit a fost vreodata acordat, din punct de vedere juridic, din punct de vedere faptic sau din punct de vedere al politicii publice, drept pentru care băncile au ales prin voinţa lor liberă să îşi înceteze existenţa juridică. Multe schimări semnificative au loc incluzând şi faptul că acum trăim într-o lume a unei responsabilităţi şi răspunderi nelimitate care ar putea să te ingrijoreze, dar când tu ai mijloace ce îţi pot veni în ajutor, faptul este atenuat. În acelaşi timp, administratorii invocă un sistem de guvernare de înlocuire denumit Centrele Activelor de Valoare ale Creatorilor sau CVAC. Sistemul CVAC este opus dispozitivelor de jaf controlat extern şi corupte denumite Guverne. Acestea sunt în fapt, în comerţ, în drept, conservate printr-o politică publică, ÎNREGISTRATE ca o întreagă proprietate, deţinute cu titlu deplin, valoare şi drepturi, în comun şi egal de către fiecare om de pe planetă, garantate în mod expres să fie în întregime entităţi transparente care există numai pentru a sluji oamenii de pe această planetă prin furnizarea unor sisteme de asistenţă a oamenilor de pe planetă considerate necesare şi dorite, şi aceste sisteme sunt protejate să nu încalce sub nicio formă liberul arbitru al fiecarui om. Sistemul CVAC este prezentat ca o planetă întinsă, o structură de reţea interconectată complet condusă numai de funcţionari publici care acţionează tot timpul cu deplină răspundere şi responsabilitate. Fiecare om de pe planetă este slujit de CVAC şi SUCURSALELE sale. Această incredibilă schimbare de paradigmă este doar începutul a ceea ce se dezvăluie chiar acum. De ce viaţa de zi cu zi este încă aceeaşi? Vechiul sistem este în prezent în negare şi deşi negocierile există şi continuă la nivel înalt, ştirile despre existenţa Trustului sunt în mod deliberat ţinute ascunse de cele mai importante medii de către aşa-zisul sistem corporativ în încercarea sa de a minţi lumea cum a făcut-o întotdeauna. Iminenta implementare a sistemelor CVAC va corecta însă aceasta situaţie. Totuşi, acest document este în faţa ta şi TU stii acum ce se întâmplă cu adevărat. Tu eşti acum parte din această schimbare de paradigmă. Acest document este o provocare legală şi legitimă la abordările acelor persoane care acţionează în ignoranţă faţă de noul sistem sau care cu bună ştiinţă, de bunăvoie, şi în mod intenţionat încearcă să uzurpe, să încalce, să invadeze, să abroge, să subjuge sau să îşi subordoneze orice Fi’inta de pe această planetă. Aceasta este de asemenea o invitaţie la o participare transparentă, cu integritate la cea mai măreaţă perioadă de schimbări ce sa văzut vreodată pe planetă. În lunile care urmează lumea noastra se va schimba de nerecunoscut. Adevărata istorie ne va fi revelată împreuna cu adevărul despre sistemul sub care am trăit. Multe tehnologii ce au fost ascunse de noi vor fi eliberate incluzând producţia de energie, sănătatea şi transportul. Razboiul,bolile şi poluarea vor fi lucruri ale trecutului. Fiecare dintre noi trebuie să facă propriile cercetări. Răbdarea este necesară, în timp ce noi vom dezvolta propria noastră înţelegere a ceea ce se întâmplă şi vom alege ce să facem cu acele informații care rezoneaza în fiecare dintre noi. Sunt multe

Toate drepturile rezervate

Page 5 of 6

06p00 FA-04 Mar 2012

grupuri în întreaga lume care s-au format pentru a dezvolta strategii despre cum pot înregistrările OPPT să fie utilizate mai bine în a ajuta oamenii să se elibereze şi multe grupuri care lucrează să împrăştie oamenilor informaţiile despre faptul că sistemul CVAC este gata de a deveni operaţional. Caută pe Google One People’s Public Trust, OPPT sau du-te la www.peoplestrust1776.org. Vă mulţumesc.

Toate drepturile rezervate

Page 6 of 6

06p00 FA-04 Mar 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful