You are on page 1of 4

Trường THPT Nguyễn Hiền ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Lớp 12 Môn Vật lý Ban Nâng cao


( Đề thi gồm 4 trang, 40 câu ) Thời gian : 60 phút
-----------------
Chú ý: các hằng số h = 6,625.10-34Js, c = 3.108 m/s, e = 1,6.10-19 C; me = 9,1.10-31kg;
NA = 6,02.1023mol-1, mn = 1.0087u; mp =1,0073u; 1u = 931MeV/c2.
Câu 1: Một lá niken có công thoát electrôn 5eV được chiếu sáng bằng bức xạ 0,18µm. Động năng ban
đầu cực đại của quang electrôn là
a) 3,042.10-20J b) 30,42.10-19J c) 3,042.10-19J d) 3,042.10-18J
Câu 2: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại
a) làm phát quang các chất b) tác dụng lên kính ảnh
c) khả năng đâm xuyên d) tác dụng nhiệt
Câu 3: Electrôn trong nguyên tử hiđrô bị kích thích ở quỹ đạo N. Khi trở về trạng thái cơ bản có thể
phát ra bao nhiêu vạch trong dãy Laiman?
a) 3 b) 4 c) 6 d) 5
Câu 4: Quang phổ liên tục do
a) các vật có khối lượng riêng lớn phát ra ở mọi nhiệt độ.
b) Mặt trời chiếu sáng xuống Trái đất
c) các đám hơi hoặc khí bị kích thích phát sáng phát ra.
d) các vật có tỉ khối lớn bị nung nóng phát ra.
Câu 5: Chọn câu sai. Hiện tượng liên quan tới tính chất lượng tử của ánh sáng là:
a) hiện tượng quang điện
b) hiện tượng tạo thành quang phổ vạch
c) hiện tượng quang phát quang của các chất
d) hiện tượng tán sắc ánh sáng
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải của tia laze?
a) Tia laze rất song song b) Tia laze là ánh sáng kết hợp,
c) Tia laze có mật độ công suất lớn d) Tia laze bị tán sắc khi qua lăng kính
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai?
a) Mặt Trăng là một tiểu hành tinh.
b) Trên Mặt Trăng không có khí quyển.
c) Các hành tinh trong hệ Mặt Trời đều quay quanh Mặt Trời theo chiều thuận
d) Mặt Trời là một ngôi sao có công suất bức xạ khoảng P = 3,9.1026 W.
Câu 8: Trong các bức xạ điện từ, khả năng đâm xuyên mạnh nhất là của
a) tia tử ngoại b) tia gamma
c) áùnh sáng trông thấy d) tia hồng ngoại
Câu 9: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng , hai khe cách nhau 0,35mm, khoảng cách từ 2
khe đến màn ảnh là 1,5m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7µm. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên
tiếp là
a) 2mm b) 4mm c) 1,5mm d) 3mm
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ
a) Không thể tác động vào hiện tượng phóng xạ.
b) Chỉ các đồng vị không bền mới có tính phóng xạ
c) Các tia phóng xạ đều có tính đâm xuyên và có năng lượng lớn.
d) Các tia phóng xạ bị lệch trong từ trường và điện trường.
Câu 11: Ống Rơn ghen có khả năng phát ra bức xạ có bước sóng 6,625Ao thì hiệu điện thế giữa hai cực
UAK
a) ≥1875V b) ≥1800V c) ≥18750V d) ≥1800V
Câu 12: Cho phản ứng hạt nhân sau: 1 D  1T 2 He  0 n . Biết độ hụt khối của các hạt nhân trên lần
2 3 4 1

lượt là mD = 0,0024u; mT = 0,0087u và mHe = 0,0305u. . Nang lượng tỏa ra của phản ứng là
a) 1,806MeV b) 18,06MeV c) 180,6MeV d) 18,06eV
10
Câu 13: Khối lượng của hạt nhân 4 Be là 10,0113u. Năng lượng liên kết riêng của Be là
a) 6,53MeV b) 5,63MeV c) 56,3MeV d) 65,3MeV
Câu 14: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe sáng cách nhau 3mm, màn ảnh
cách hai khe D. Nếu ta dời màn ra xa thêm 0,6m thì khoảng vân tăng thêm 0,12mm. Bước sóng của
đơn sắc làm thí nghiệm là
a) 0,5µm b) 0,4µm c) 0,6µm d) 0,7µm
Câu 15: Khi so sánh phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch ta thấy
a) không thể điều khiển được cả hai loại phản ứng.
b) khác nhau vì sự nhiệt hạch cần có nhiệt độ rất cao mới xảy ra phản ứng nên là phản ứng thu
năng lượng.
c) muốn có các phản ứng xảy ra phải cần nhiệt độ rất cao.
d) nếu tính theo khối lượng nhiên liệu thì sự nhiệt hạch tỏa năng lượng nhiều hơn.
Câu 16: Theo thuyết Big Bang tuổi của vũ trụ khoảng
a) 140 triệu năm b) 14 tỉ năm c) 1400 triệu năm d) 1,4 tỉ năm
Câu 17: Cho phản ứng hạt nhân A +B  C +D . Biểu thức nào sau đây đúng khi nói về định luật bảo
toàn năng lượng toàn phần?
2 2 2 2
a) mA c +mBc =mC c +mDc
b) mA .c2 +K A +mBc2 +K B =mC .c2 +K C +mDc2 +K D
c) pA +pB =pC +pD
uur uur uur uur r
d) pA +pB =pC +pD =0
Câu 18: Để triệt tiêu dòng quang điện ta phải đặt vào tế bào quang điện hiệu điện thế UAK ≤ -3V. Vận
tốc ban đầu vực đại của quang electrôn là
a) 1,03.106m/s b) 1,03.103m/s c) 2,03.106m/s d) 2,03.105m/s
Câu 19: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng trắng (0,40µm ≤ λ ≤ 0,76µm), hai khe cách nhau
0,3mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn ảnh là 2m. Bề rộng quang phổ liên tục bậc 2 là
a) 2,8mm b) 5,1mm c) 4,8mm d) 2,6mm
Câu 20: Cho phản ứng hạt nhân sau Z X +1H  2 He+2 He. X có cấu tạo
A 1 4 4

a) 3 prôtôn 4 nơtrôn b) 3 nơ trôn, 4 prôtôn


c) 7 nơtrôn d) 7 prôtôn
Câu 21: Chọn phát biểu không đúng khi nói về các thiên hà.
a) Thiên Hà của chúng ta hoàn toàn độc lập đối với các thiên hà khác.
b) Có ba loại thiên hà: thiên hà xoắn ốc, thiên hà elip và thiên hà không định hình.
c) Hệ Mặt Trời nằm trong Thiên Hà của chúng ta.
d) Mỗi thiên hà gồm có hàng trăm tỉ sao.
Câu 22: Quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô thuộc dãy Pasen và Banme thuộc vùng
a) ánh sáng trông thấy, hồng ngoại và tử ngoại
b) hồng ngoại và tử ngoại
c) ánh sáng trông thấy, hồng ngoại
d) ánh sáng trông thấy, tử ngoại
Câu 23: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, trên màn quan sát, hệ vân trải trên bề rộng 1,620cm,
khoảng vân là 1,35mm. Số vân sáng quan sát được là
a) 13 vân b) 6 vân c) 14 vân d) 11 vân
Câu 24: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia X?
a) Tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm iôn hoá không khí.
b) Có khả năng huỷ diệt tế bào, vi khuẩn.
c) Có thể xuyên qua tấm chì dày cỡ cm.
d) Tác dụng làm phát quang nhiều chất.
Câu 25: Poloni Po210 có tính phóng xạ anpha và biến thành chì Pb206, chu kỳ bán rã 138 ngày.
Lượng chì hình thành sau 414 ngày từ 2,1g ban đầu là
a) 1,8025g b) 0,7g c) 18,025g d) 2,06g
Câu 26: Công thóat electrôn ra khỏi 1 kim loại là 1,88eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là
a) 0,066  m b) 6,600  m c) 0,660  m d) 0,330  m
Câu 27: Môt vật có khả năng phát tia hồng ngoại ra môi trường khi
a) nhiệt độ vật khoảng 200oC b) nhiệt độ vật cao hơn môi trường ngoài.
c) vật ở mọi nhiệt độ thấp hơn 500oC d) nhiệt độ vật thấp hơn môi trường ngoài.
Câu 28: Sự phân hạch và sự phân rã giống nhau ở chỗ
a) đều có chu kỳ bán rã xác định. b) đều là phản ứng tỏa năng lượng
c) có thể kiểm soát được phản ứng d) các hạt sinh ra đoán trước được.
Câu 29: Chọn phát biểu đúng khi nói về sự phát quang.
a) Sự lân quang là sự phát quang mà thời gian phát quang ngắn, thường xẩy ra đối với chất rắn.
b) Tần số f’ của ánh sáng phát quang bao giờ cũng nhỏ hơn tần số f của ánh sáng kích thích.
c) Sự huỳnh quang là sự phát quang mà thời gian phát quang dài , thường xẩy ra đối với chất
lỏng và chất khí.
d) Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích
thích .
Câu 30: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng , hai khe cách nhau 2mm, khoảng cách từ 2 khe
đến màn ảnh là 2m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,64µm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân
sáng trung tâm là
a) 1,20mm b) 6,48mm c) 1,92mm d) 1.66mm
Câu 31: Tán sắc ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ
a) ánh sáng trắng gồm bảy đơn sắc từ đỏ đến tím.
b) ánh sáng có bản chất sóng.
c) ánh sáng trắng gồm vô số các đơn sắc từ đỏ đến tím.
d) ánh sáng có bản chất hạt
Câu 32: Chọn câu đúng
a) Trong phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng các hạt nhân sản phẩm bền vững hơn các hạt
tương tác
b) Trong phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng các hạt nhân sản phẩm kém bền vững hơn các
hạt tương tác
c) Trong phản ứng hạt nhân thu năng lượng các hạt nhân sản phẩm bền vững bằng các hạt
tương tác
d) Trong phản ứng hạt nhân thu năng lượng các hạt nhân sản phẩm bền vững hơn các hạt
tương tác
Câu 33: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng a = 1mm, D = 200 cm, λ = 0,6µm. Tại M cách
vân chính giữa 3mm nằm trên vân sáng hay tối thứ bao nhiêu?
a) Tối thứ 2 b) Sáng bậc 2 c) Sáng bậc 3 d) Tối thứ 3
Câu 34: Theo Bo trạng thái dừng là trạng thái
a) các electrôn chuyển động trên các quỹ đạo bất kỳ
b) các electrôn dừng không chuyển động.
c) các electrôn chuyển động trên các quỹ đạo xác định
d) nguyên tử đứng yên không chuyển động
Câu 35: Ứng dụng nào sau đây là chung cho tia tử ngoại và tia X
a) Phát hiện vết nứt sản phẩâm cơ khí. b) Làm phát quang một số chất
c) Trị bịnh còi xương. d) Chữa ung thư nông.
Câu 36: Một tượng cổ bằng gỗ có độ phóng xạ C14 bằng 0,85 độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng loại,
cùng khối lượng và mới chặt. Tính tuổi tượng cổ biết chu kỳ bán rã của C14 là 5730 năm,
a) 24438 năm b) 1434 năm c) 1343 năm d) 2443năm
Câu 37: Dòng điện xoay chiều ba pha là
a) hệ thống 3 dòng điện xoay chiều 1 pha do 3 máy phát điện xoay chiều 1 pha phát ra.
2
b) hệ thống 3 dòng điện xoay chiều 1 pha, cùng cường độ và lệch nhau về pha là .
3
c) hệ thống 3 dòng điện xoay chiều 1 pha.
2
d) hệ thống 3 dòng điện xoay chiều 1 pha, cùng biên độ, tần số và lệch pha nhau .
3
Câu 38: Chọn câu sai.
a) Có 4 loại tương tác cơ bản của hạt sơ cấp: tương tác hấp dẫn, tương tác điện từ, tương tác
yếu và tương tác mạnh
b) Có thể tìm thấy các quac tự do vì prôtôn được tạo thành từ 3 quac u,u,d
c) Các hạt sơ cấp có các đặc trưng: khối lượng nghỉ mo, điện tích, số spin, thời gian sống trung
bình
d) Có 4 loại hạt sơ cấp: phôtôn,leptôn, mezôn. bariôn
Câu 39: Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ với
a) tần số ánh sáng kích thích b) công suất chiếu sáng kích thích
c) bản chất kim loại làm catôt d) cả 3 yếu tố trên
Câu 40: Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng
a) là hiện tượng ánh sáng bị phản xạ trở lại khi tới mặt phân cách giữa 2 môi trường.
b) là hiện tượng ánh sáng không truyền thẳng khi qua các lỗ nhỏ hoặc gần mép các vật trong
suốt hoặc không trong suốt.
c) là hiện tượng ánh sáng không truyền thẳng khi từ môi trường trong suất này sang môi trường
trong suốt khác.
d) là hiện tượng ánh sáng bị tán sắc khi qua lăng kính.

--- Hết ---