You are on page 1of 4

CMYK

t]Pv 4
t]Pv 2

t]Pv 3
sI BÀ Ku-cn-b-½-bv-¡v Bch-§Ä-¡n-S-bnepw Xn-c-sª-Sp-¸v NqSn-te-¡v
2009 G{]n¬ 10 sh≈n im-]-am-bXv ]-{X-hmÀ-¯ Xs¶ h-dp-Xn hn-f-bp-¶ tXm-«§Ä t]m-]p-eÀ {^−pw

ss\‰-Uv U-tam-{Im-‰nIv {^-≠p-am-bn [m-c-W-bn- IΩn-‰n Hm^v ap-kv-enw Hm¿-K-ss\-tk-j≥kv


em-b D-ea - m- Iu¨-kn-¬ tkm-Wn-bm-Km-‘n-bp-sS t^m¿ Fw-]h - ¿-sa‚ v, thm-´p-Iƒ ÿm-\m¿-YnI-
afi-ew, Pm≥-]q¿, AAvk - wK-Uv, eJvt- \m Xp- sf t\m-°n sN-øm≥ B-hi - y-s∏-´p.
Sßn- A-©p ÿ-eß - f - n¬ a-¬k-cn-°p-∂p. X-ß- D-Ø¿-{]-tZ-iv am-{Xa√, Akw, _w-Km-ƒ, a-lm-
fpsS cm-{„o-b e-£y-w hn-im-e-amsW-∂v De-am cm{„ Xp-Sßn-b kw-ÿm-\-ß-fnepw ap-kv-enw-I-
Iu¨-kn¬ t\-Xmhpw Pm≥-]p-cn-se ÿm-\m¿- fp-sS im-‡oI-cW - {i-aß - ƒ i-‡a - mWv. A-kw
Yn-bp-am-b X-kv\ - ow d-lva - m-\n ]-db
- p∂p. bp-ss\‰-Uv U-tam-{Im-‰n-Iv {^-≠v \n¿-Wm-bI - i-
Aÿn-tcm-K hn-ZK - v[- \mb tUm. P-mth-Zm-Wv ‡n-bp-≈ cm-{„o-b∏ - m¿-´n-bm-bn- Xo¿-∂n-cn-°p∂p.
A-Av-kw-K-Un¬ a-¬kcn-°p-∂Xv. Pm-th-Zn-s‚ A-ka - n¬ B-sI P-\k - w-Jy-bp-sS 31 i-Xa - m-\w ap-
aI-s\ U¬-ln t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øv kvve- nw-If - mWv. Ch-sc H-∂n-®p tN¿-Øm-Wv _-Z-
]o-Un-∏n-®n-cp-∂p. eJv-t\m-bn¬ A-a-tc-jv an-{i- dp-±o≥ A-Pva - ¬ t\-XrXzw \¬-Ip-∂ F.bp.Un.F-
sb-bm-Wv D-eam- Iu¨-kn¬ a-¬kcn-∏n-°p-∂Xv. ^v 2006se Akw \n-ba - k-`m Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ 10
Hu-tZymKn-I IW-°p{]-Im-cw D-Ø¿-{]-tZ-in-se ko-‰v t\-Sn-b-Xv. C-Ø-h-W F-´p ko-‰n¬ F.bp.-
22 Pn√-If - n¬ ap-kve - nw-Iƒ 20 i-Xa - m-\Ø- n-e[- n-I- Un.-F^ - v a-¬k - c- n-°p∂p. _w-Km-fn¬ kn-±o-Jp-√m
am-Wv. A-XpsIm-≠pX-s∂ ap-kv-enw -thm-´p-Iƒ Nu-[c - n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ \-¥n-{Kmw aq-hv-
\n¿-Wm-bI - a
- m-Wv bp.]n-bn¬. sa‚pw ]o-∏nƒ-kv U-tam-{Im-‰n-Iv tIm¨-^d - ≥-kv
CMYK

CMYK
U¬-ln C-am-w A-lvaZ- v jm _p-Jm-cn-bp-sS t\- Hm-^v C-¥y F-∂ t]-cn¬ a-tX-Xc - cm-{„o-b∏ - m¿-
Xr-Xz-Øn¬ cq-]w \¬In-b bp.]n.bp.Un.F-^v ´n-bm-bn cq-]w sIm-≠n-´p≠v. _w-Km-fn¬ 10 ko-‰n-
B-bn-cp-∂p bp.]n-bn-se {- ][m-\ ap-kve - nw c
- m-{„o- em-Wv C-h¿ a-¬k - c - n-°p-∂Xv. X-an-gv\ - m-´n-se ap-kv-
b-∏m¿´n. A-kw bp-ss\‰-Uv U-tam-{Im-‰nIv {^- enw-I-fp-sS C-S-bn¬ i-‡am-b th-tcm-´-ap-≈ ap-
≠n-s\ am-Xr-I-bm-°n-bm-Wv bp.-]n.bp-.Un.F-^v kvvenw ap-t∂-‰I - g - I
- hpw k-Po-ha - m-bn cw-KØ - p≠v.
cq-]o-Ic
- n-®Xv. k-am-Pvhm-Zn ]m¿-´n t\-Xm-hv ap-em- Un.Fw.sI-bp-ambpw a-‰pw i-Iv-X-am-bn hn-e-t]-
bw kn-Mv bmZhv Cu ]m¿-´nI-sf X-tem-Sn-sbm-Xp- i¬ \-SØ - p-∂ ap-t∂-‰ I-gI - w B-dp tem-Ivk`- m

Pman-A \-K-¿ hym-P- G-‰-pap-´-ens‚ ]›m-Ø-e-Øn¬ ap-kv-enw-Iƒ-°v kp-c-£ \¬-I-W-sa-∂m-


 h-iy-s∏´v U¬-ln Camw A-lva-Zv _p-Jm-cn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ ap-kvenw {]-Xn-\n-[n
kw-Lw {]-[m-\-a-{¥n-sb-°m-Wm≥ ]p-d-s∏-Sp∂p

tI-{μo-Ic - n-®p cq-]wsIm-≠ D-ea - m- Iu¨-


sI F kenw kn¬ t]m-ep-≈ cm-{„o-bk - w-LS- \ - I - f
- m-
bn-cn°pw CØ-hW - cm-{„o-b∏m¿´n-Iƒ
t\-cn-Sp-∂ sh√p-hn-fn-Ifn-sem-∂v.
b
- a - h
- n-cp-≤ {]-h¿-Ø\ - \n-ba - w- h-Ip-∏p-Iƒ cm-Py-sØ 60 ko-‰n-se-¶n-epw 20 i-X-
\n
\p≈ N¿-®I
\-ho-Ic
- ƒ
- n-®v `o-Ic
- a-{¥n-k`- b
- h

b-a-Øn-s‚ ]-cn-[n-bn¬ h¿-Ko-b-I-em-]-sØbpw


Dƒ-s∏-Sp-ØW
iw h-®X
- s
- v tI{μ \yq-\]
- a-∂ hn-th-I]
- £
- n-cp-≤ \n-ba

- I
bm-Wv. a-te-Km-hv tI-kt- \z-jn-® apwss_ `o-Ic
- n¬ \-S°
- a
- m-°p-∂X
- p-tºmƒ \n-

- q¿-Wam-b \n¿-tZ-
- m-cy-a{¥n B-¥p-se-
- n-

- -
am-\w h-cp∂ thm-´¿-am¿ ap-kve
28 ko-‰n¬ ap-kve - nw P
\w h-cpw. 14 ko-‰n¬ ap-kve
£-am-Wv. D-Ø¿-{]-tZiv, ]-›n-a_
- \

_n-lm¿, a-lm-cm{„, A-kw, tIc-fw Xp-


Sßn-b kw-ÿm-\-ß-fn¬ ap-kv-enw-Iƒ
- k
- nw-If
- w-Jy 30 i-Xa
- nw-Iƒ `q-cn-]--
- w-Kmƒ,
- m-Wv.
- m-
h-≠n- Im-Øp\n¬-°p-∂n√
hn-cp-≤ kvI - zm-Uv X-eh - ≥ tla-¥v I¿-°sc sh-Sn- \n¿-Wm-b-Ii-‡n-bm-bn \n-e-sIm-≈p- F _n h - m-Pvt- ]-bn A-Pva- o-cn¬-t∏m-bn Pm-dw aq-Sp-It- bm ap-em-bwkn-Mv bm-
tb-‰p-a-cn-®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ B-¥p-se-bp-sS ∂p. I¿-WmS-I, cm-Pÿ - m≥, Kp-Pd - mØv, a-[y-{]- ko-‰p-I-fn¬ a-¬-k-cn-°m-\m-Wp ]-≤-Xn-bn-Sp-∂-
{]-kv-Xm-h-\-bp-≠m°n-b cm-{„o-b Hm-f-ß-fn¬ tZ-iv, Pm¿-Jfi - v, X-an-gv\ - mSv, U¬-ln, l-cnbm-\ Z-hv \-ZvhØ
- p-¬ Deqw k-μ¿-in-°p-Itbm sN-bvX - m¬ thm-´p-am-bn ]n-ds
- I- Xv.
A-t±-lØ - ns‚ Zo-¿L - Z- r„n-tbm-sS-bp≈ \n¿-tZ- Xp-Sßn-b kw-ÿm-\ß - f - n-epw {i-t≤-bam-b km- B-dp ]-Xn-‰m-≠m-bn C-¥y≥ ap-kve - nw-Iƒ Xp-
t∏m-hp-∂ Im-ew am-dn. ap-kv-enw-I-fn-t∏mƒ B-sc-bpw Im-Øp-\n¬-°p- S¿-∂ph-cp-∂ \n-tj-[m-flI - cm-{„o-bØ - n-\p ]I-
i-߃ ]t£, ap-ßn-t∏mbn. ]pXn-b tZio-b A- ∂n-[y-am-Wh - ¿. Cu km-lN - c - y-Øn-em-Wv sIm-Sp-
t\z-j-W G-P-≥-kn cq-]o-I-cn-°p-∂-tXm-sSm-∏w °p∂ thm-´n-\p {]m-Xn-\n[yw tX-Sn ap-kve - nw-Iƒ ∂n√; ap-Jy-[m-cm ] - m¿-´n-If- p-sS ]m-gvhm-°p-If
- n¬ hn-iz-kn-°p-∂p-an√. cw kz-¥w I-gn-hp-Iƒ Xn-cn-®d - n-™v A-[n-Im-cØ - n-
\n-ba - h
- pw k¿-°m¿ ]-cn-jvI - c - n®p. F-∂m¬, B- cm-j-v{So-b-I-£n-I-fp-am-bn hn-e-t]-ip-∂Xv. Xß- se ]-¶m-fn-Øw- D-d∏ - p-hc- p-Øm-\p-XI - p∂ Kp-Wm-
¥p-se-bp-sS \n¿-tZ-iß - ƒ tIm¨-{K-kv Aw-Ko-I- sf h-iØ - m-°m-\p≈ sRm-Sp-°phn-Zy-Iƒ C-\n Wv bp.]n tI-{μ-ambn D-ea - mI- u¨-kn¬ t]m-ep- fl-I cm-{„o-bs - a-∂ Bi-bw A-Sp-ØIme-Øv k-
cn-®n√. kp-c£ - b - n√m-bva - s
- b-∂ C-¥y≥ ap-kve - nw- th-s≠-∂m-Wv Ah¿ ap-Jy-[m-cm cm-{„o-b∏ - m¿-´n- ≈ cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fp-sS B-hn¿-`m-h-Øn-\p °n. U¬-ln C-am-an-s‚ G-Im-[n-]X - y-hm-gvN
- b - p-am- Po-h-am-b-Xn¬ t]m-]p-e¿ {^≠v Hm-^v C-¥y-bp-
Iƒ t\-cn-Sp-∂ G-‰hpw h-en-b sh√p-hn-fn-sb sh- Iƒ-°p \¬-Ip-∂ k-tμiw. bp.]n.-F-bp-sS A- Imc-Wa - mbXv. tIm-¨{- K- n-s\-Xn-tc A-Avk - w-K- b-tXm-sS bp.Un.F-^v £-bn®p. ap-kve - nw- cm-{„o- sS s^-{_p-h-cn-bn¬ \-S-∂ tZio-b cm-{„o-bk-
dp-sam-cp {I-ak - a - m[m-\{]-iv\ - a - m-bn HXp-°p-Ib - m- ©p h¿-j-Øn-\n-S-bv-°p hen-b h¿Ko-bI-em-]- Un-\v hy-‡am-b \ym-b-ß-fp≠v. X-ß-fp-sS bp- bw Zp¿-_e - a
- m-bn \n¬-°p-∂n-St- Ø-°m-Wv Deam tΩ-f-\-Øn\pw A-Xp-am-bn _-‘-s∏´v B-dp-am-
bn-cp-∂p tIm¨-{K-kv. ß-fp-≠m-bn-s√-∂-Xp hm-kv-X-h-am-Wv. F-∂n-cp- hm°-sf t]m-en-kv sIm-es - ∏-Sp-Øn-bn´pw Pp-Uo- Iu¨-kn¬ \n¿-Wm-b-I-i-‡n-bm-bn h--cp-∂-Xv. kw ap-ºp- apX¬ cm-Py-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-
cm-{„o-b-t_m-[-an√m-Øh¿, ap-Jy-[m-cm -cm- ∂m-epw k-ap-Zm-bØ - n-se bp-hm-°f - n¬ hen-sbm- jy¬ A-t\zj-Ww \-S-Ø-W-sa-∂ B-hiyw P-amA-sØ C-kv-em-an lnμv, B-ƒ C¥ym an√n fn¬ kw-LS- n-∏n-®ph-∂ N¿-®I - ƒ-°pw sk-an-\m-
{„o-b∏ - m¿-´n-Iƒ - Nq-≠p-∂ h-gn-bn-eq-sS ]m-bp-∂- cp hn-`m-Kw sN-øm-Ø Ip-‰ß - f - p-sS t]-cn¬ P-bn-en- tIm¨-{K-kv Aw-Ko-Ic - n-®n√. `o-Ic - s
- c∂m-tcm-]n- Iu¨-kn¬, Bƒ C¥ym ap-kvenw a-Pve - n-sk ap- dp-Iƒ- °pw sN-dp-X√m-Ø ]-¶p-≠v. F-´p kw-ÿm-
h¿, ssh-Imcn-Icm-{„o-b-Øn-\v -ASn--s∏-Sp-∂-h¿ emWv. ]ecpw hym-P G-‰p-ap-´e - p-If - n¬ sIm√-s∏- ®v bp-hm°-sf t]m-en-kv hym-]-I-am-bn ]o-Un- imh-d, Pw-Cø - Ø
- p¬ D-ea
- m-sb ln-μv, P-amA-Øv \-ß-fn-se \-h-km-aqln-I {]-ÿm-\ß-sf Dƒ-
Xp-S-ßn No-Ø-t∏-cp-Iƒ G-sd-bp-≠m-bn-cp-∂ ap- Sp-∂p. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wp kp-c-£ ap-kv- ∏n®p. hr-≤s - c-t∏m-epw sh-dp-sX hn´n√. A-lv-se l-Zo-kv Xp-Sßn-b ap-kv-enw kw-L-S-\- s∏-Sp-Øn cq-]o-Ic - n-® kw-LS-\ Cu Xn-cs - ™-Sp-
kvv-enwcm-{„o-b-w C-t∏mƒ ]pXph-gn-bn-emWv. F- enw-If - p-sS Xn-cs - ™-Sp-∏phn-jb - a - m-hp-∂Xv. 1857se {_n-´o-jv hn-cp-≤ I-em-]-Øn-s‚ N-cn- Iƒ tN¿-∂v tIm-˛Hm-Un-t\-j≥ IΩn-‰n Hm-^v C- ∏n¬ kz-¥am-bn ÿm-\m¿-YnI-sf \n¿-Øp-∂n-
_n -hm-Pv-t]-bn A-Pv-ao-cn¬-t∏m-bn Pm-dw aq-Sp-I- bp.]n B-bn-cn°pw ap-kve - nw c - m-{„o-bØ - n¬ C- {X-ap-≈ A-Avk - wKUvv Xn-cn-®S- n-®Xpw hf-sc th- ¥y≥ ap-kv-enw-kv F-∂ kwL-S-\ cq-]o-I-cn-®- s√-¶n-epw ]-e- a-fie - ß
- f - n-epw P-b] - c - m-Pb-sØ
tbm ap-em-bwkn-Mv bm-Z-hv \-Zvh-Øp-¬ Deqw k- Ø-hW - \n¿-Wm-bI - a - m-hp-I. _Sve - m lukv G-‰p- K-Øn-em-Wv. I-gn-™ Un-kw-_-dn¬ U¬-ln P- XmWv D-Øt- c-¥y-bn¬ Xn-cs - ™-Sp-∏n-\v ap-t∂m- kzm-[o-\n-°p-∂ co-Xn-bn-¬ {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-
μ¿-in-°p-Itbm sN-bvX - m¬ thm-´p-am-bn ]n-ds - I- ap-´e
- p-Iƒ-°p tijw ]q¿-hm©¬ s]m-Sp-∂s - \- ¥¿ a-μn-dn¬ t]m-en-kv A-Xn-{I-a-Øn-s\-Xn-tc Sn-bm-bp≠m-b as‰mcp {][m-\ \o-°w. F-∂m¬ Øm-≥ Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v.
t∏m-hp-∂ Im-ew am-dn. ap-kve - nw-If - n-t∏mƒ B-sc- ap-kvenw cm-{„o-b I - c - p-\o-°ß - ƒ-°p th-Zn-bm-hp- Ah¿ h≥ dm-en \-SØn. AAvk - w-KU - n¬ \n-∂p tIm˛Hm-Un-t\-j≥ IΩn-‰n C-Xph-sc Xn-cs - ™- _n.sP.]n-sb Im-´n `-b-s∏-Sp-Øn Iq-sS-\n¿-
bpw Im-Øp-\n¬-°p-∂n√. ap-Jy-[m-cm ] - m¿-´n-If - p- I-bm-bn-cp∂p. U¬-ln kvt- ^m-S\ - Ø - n-\ptijw am-{Xw c-≠p {]-tXy-I Xo-h-≠n _p-°v sN-bv-Xm- Sp-∏n¬ H-cp \n-e-]mSpw kzo-I-cn-®n-´n√. P-am-A- Øp-Is - b-∂ tZio-b ]m¿-´n-If - p-sS X{¥w Xn-cn-®-
sS ]m-gvhm-°p-I-fn¬ hn-iz-kn-°p-∂p-an√. kp-c- Pman-A \-Kd - n¬ A-Avk - wK-Uv \n-hm-kn-Ifm-b c- Wv B-fp-Is - f-Øn-bXv. P-¥¿ a-μn¿ ]-cnk-cw k-a- sØ C-kv-em-an-bmhs´, C-S-Xp-]£-sØ ]n-¥p- dn-®d
- n-™ ÿn-Xn-°v X-߃-°p \-„s - ∏´-Xv Xn-cn-
£- cm-{„o-b{- ]-iv\ - a
- m-bn D-b¿-Øn kz-¥w h-gn-tX- ≠p bp-hm-°ƒ hy-mP G-‰p-ap-´e - n¬ sIm√-s∏-Sp- c-°m-sc-s°m-≠p \n-d™p. C-Xn-s‚ Xp-S¿-®-bm- W-bv°- m≥ Xo-cp-am-\n-°p-Ibpw sNbvXp. C-Xn-\n- s®-Sp-°m-\p-≈ X-Ir-Xnbm-b H-cp-°-ß-fn-em-Wv
Sp-Ib- mWp ap-kve - nw c - m-{„o-b kw-LS- \ - Iƒ. hn- Ibpw A-Av-kw-K-Un¬ ap-kv-enw-Iƒ \nc-¥cw bmWv C-t∏mƒ D-ea - m- Iu¨-kn-en-s‚ t\-Xr-Xz- sS Bƒ C-¥y a-Pven-sk ap-im-hd - a-‰p Nn-e kw- C-¥y≥ ap-kv-enw-I-sf-∂m-Wp k-ao-]Im-e kw-`-
hn-[ kw-ÿm-\-ß-fnse ap-kv-enw-{]tZi-߃ t]m-en-kv th-´-bv-°v C-c-bm-hp-Ibpw sN-bv-X-Xm- Øn-¬ Xn-c-s™-Sp-∏p t\-cn-Sp-∂-Xv. A-kw bp- L-S\- I- s
- f-°q-Sn tN¿-Øp cq-]o-Ic - n® tPm-bn-‚ v h-߃ sX-fn-bn-°p-∂X - v. „

FXn¿-hm-b\
kn-bm-kn W-hI - c
- m-dn-s‚ t]-cv ]-d™
- p bp.]n.F ]- bn ]pXp-Xmsbm∂pw Ah-sc ]Tn-∏n°p-I ≈p-Ib - pw sN-øp-∂ co-Xnbp-≠t- √m˛ A-Xv am°p-I F-∂X - n-¬°-hn-™p £-bt- cm-Kn-
cn-kc-Øp \n-∂v BZyw ]p-dwI-≠w Nm-Sn- km-[ya√. \m-bb - p-sS hm-¬ ]-¥o-cm-bn-cw N-¥b - n¬ ]-d™- m¬ aXn. Xn-cs - ™-Sp-∏v °pt≠m ^-b-¬hm-t\m-Sp Kp-kv-Xn-]n-Sn-
bXv. A-[n-\n-thiw, C-{km-tb¬ ap-X-em- h-´w Hm-S°
- p-ge- nen-´p \n-h¿-ØpI-tb th- I-gn-™p aq∂mwap-∂-Wn-°v H‰-bv°p `q- °m-\m-hp∂p.

CØ-hW bh ssI-Imcyw sN-øp-∂X

k-Xy-Øn¬ C-sXm-cp shdpw ]-d®


- n-s‚ A-Sp-Øp
\n-∂m¬ a¬kyw ap-dn-°p-∂nS-Øv A-I-
s∏-´ K¿-`n-Wn-I-sf-t∏m-se C-S-Xp-]-£-
Øn\v Hm-°m-\w hcpw F-∂m-Wp h-bv]v.

∂v A-h¿°pw a-‰p-≈-h¿-°p-a-dn-bmw.
- n-em-sW-
≠q, hf-hv Xm-t\ \n-hc

„n-Iƒ A-¥c - o-£Ø


- pw. F-∂m¬ H-cp I-
Ωyq-Wn-kv-‰n-s\-s°m-≠p ]-Øp]-¥o-cm-
bn-cw X-hW tIm¨-{K- -\p-Iq-e- ap-{Zm-
hmIyw hn-fn-∏n-®p t\m°q. k-Jm-hn-s‚ ap-
- n-te-°v D-bc- p-Itbm
tIm¨-{K-kv aq¿-Zm-_m-Zv F-∂v ]-d-bm≥
cn]-£w In-´m-Ø ]-£w tIm-¨{- K-kv cq-
]o-I-cn-°p-∂ k¿-°m-cn-s\ ]n-¥p-W-bv-
°pw F-∂ ]m¿-´n sk-{I´-dn {]-Im-iv Im-cm-
´n-s‚ {]-kvX
- m-h\- am{Xw a-Xn, C-SX
Øn-s‚ I-≈°-fn Xn-cn-®-dn-bm≥. A-Xm-
bXv, Xp-S-°-Øn¬ ]d-™-t]m-se
- p-]£
- -
k-am-Pv-hm-Zn ]m¿-´n-bp-am-bn tIm¨-{K-
kv C-S-™Xpw ko-‰v Im-cy-Øn¬ Xs∂.
bp.]n-bn¬ 80 ko-‰n¬ B-td B-dv ko-‰m-
Wv ap-em-bw tIm¨-{K- n-\m-bn \o-°n-h-
®Xv. F¬.sI.-Pn Ip-´n-Iƒ I-S-ea-Wn
Xn∂p-tºmƒ sIm-Xn-°p sIm-Sp-°p∂-

tIm-gn-°v bp.]n.F Im-e-


L-´-Øn-¬ tem-
tIm¨-{K- n-s\ Ip-‰w ]-d-
bm-\m-bn bp.]n.F-bn¬ \n-
Xpt]m-se sIm-Xn-Iq-Sm-Xn-cn-°m≥ G-
Xm\pw ko-‰v. tIm¨-{K-kv A-Xp kZ-bw
CMYK

Iv-k-`-bp-sS ∂n-d-ßn-t∏m-cp-I. \n›n-X \n-ck


- n-®p. A-a¿-jw ]q-≠n-´p Im-cy-an√. X-
A[y- £ ]- Z - h n- ko-‰v D-d∏
- m°n-b DS-s\ ]-g- ß-fp-sS ]-°e - p-≈X - v ]-gb B \-cn-sb sh-
bS-°w `-c-W- b ko-‰n¬ X-s∂ Xn-cn-s®- Sn-h® tXm-°m-sW-∂m-Wv tIm¨-{K- n-
Øn-s‚ \n-gepw Øp-Ibpw sN-øpI. s‚ `m-hw. h-b-em¿ c-hn-bp-sS-bpw a‰pw

ap-e-h-t∂°pw X-Wepw ]-c-am-


h-[n D-]-tbm-K-
s∏-Sp-Øn tI-h-
ew 60 ko-‰n-se
_-eØ- n¬ U¬-
bp.]n.F-bn¬ \n-∂v C-d-
ßn-t∏m-∂ em-ep-{]-km-Zv
bm-Zhpw ]m-kzm\pw Ip-td-
°q-Sn am\y-X ]m-en®p. A-
h¿ a≥-tam-l≥- k¿-°m-cn-
apJ-Øp \n∂v Cu lp-¶v hm-bn-s®-Sp-°m-
\m-hpw. h-kvXp-X a-dn-®m-Wv. tIm¨-{K-kv
Nmƒ-kv Um¿-hn-s‚ B-a-sb-t∏m-se Nm-
hm-\m-bn-cn-°p∂p. tkm-Wn-b-
bp-sS C-‰m-en-b≥ ip-{`-Xb - n¬
CMYK

Xn-f-ßn-\n¬-°p-∂p F-
c
- t- emI-Øp h-®p I-≠p-ap´n-b Imƒ - „-s∏-´X - n-s‚ ]n-t‰-∂p Im-e-
] am¿-Ivkn-t\m-Sv, A-ßb
bn-Iƒ hn-tZ-i- Ip-ØI - I
- p-sS A-\p-bm-
- ƒ-°p Nph-∏p ]-
Øp X-Sn -Ducn. cmw-hn-em-kv
]m-kzm\pw ^m-dq-Jv km-ln-
t∂-bp-≈q. ]-t£, F-¥n-
\p-ap-≠v H-cp ]-cn[n.
tIm¨-{K- n-\v H-Sp-
c-hX- m-\n hn-cn-°p-Ibpw A-hcpw A-hc - p-sS _pw a‰pw tXm-Wn b-Ym-ka- hne-sØ C-Sn In-´nb-Xv
X-ºp-cm-´n-amcpw ]p-{XI-f-{X-ßfpw A-ayq- bw bp.]n.F Xo-cØ - S- p-∏n-®p F≥.kn.]n t\-Xm-hv ic-
kv-sa‚ v ]m¿-°n¬ B-dm-Sn am-fp-I-fnepw X-Sn k-em-a-Øm°n. ]m-hw Xv ]-hm-dn-s‚ ssI-sIm-
ss^-hvà - m-dp-If - nepw km-bm-”ß - ƒ sN- tPm¿-Pv s^¿-Wm≠-kv F- ≠mWv. tI-c-f-Øn¬ A-
e-hg - n-®p hn-ek - n-\S- °
- p-Ibpw sN-øp∂-Xv ∂ F≥.Un.F I¨-ho-\d - pw Xn-s‚ t\-Xm-hp ap-cf - o-[c-
H-cp I-Ωyq-Wn-Ãv F-∂ \ne-bv°v F-ßs - \ hm-Pvt- ]-bn k¿-°m-cn-s‚ cm- s\ Dƒ-s°m-≈m≥ hn-k-
t\m-°n-°m-Wp-∂p F-∂p tNm-Zn-®t- ∏m-ƒ, Py-c-£m-a-{¥n-bp-am-bn-cp∂ Ω-Xn-°p∂ tIm-¨-{K-kv
I-Ωyq-Wn-kw F-s‚ H-cp X-am-i-bm-bn-cp- tkm-jy-en-kv‰ - v t\-Xm-hm-Wv t\-Xr-Xz-sØ ]-tcm-£-
∂p F-∂p ]d-™p am¿-Ivk - v H-gn-™p-am-dn- H-g-eq¿ A-ßm-Sn-bn¬ K-Xn- am-bn ]mTw ]Tn-∏n-°p-amdv,
b-Xm-bn GtXm c-kn-I≥ F-gp-Xn-bn-cn°p- In-´m t{]-Xw IW-s° sX- A-hn-sSbpw C-hn-sSbpw
∂p. C-{]-Im-cw X-am-ib - √m-Ø h-√Xpw cm- t≠-≠n-h-∂Xv. A-∂v A-ta- aq∂mwap∂-Wn πm-‰vt^m-
{„o-bØ - n-ept≠m F-∂p a-\  - n-em-°m≥ cn-°≥ - hn-am-\Ø - m-hf - Ø- n¬ an¬ {]-Xy-£-s∏-Sp-∂ ]hm-dn-s\ Im-Wp-
A¬∏w \¿-a-t_m-[-ap-≈-h¿-°v H-cp {]- h-®p Xp-Wn A-gn-®p I-Ãw-kv tºmƒ ap-cf - o-[c-s‚ hm-bn¬ I-∏t- em´w.
bm-khpw Im-Wn√. h-\n-X-Iƒ ASn-h-kv{X-Øn- aq∂mwap-∂-Wn a-{¥n-k-`-bn¬ apc-fn D-
bp.]n.F B-Wv tZio-bcm-{„o-b-Øn- \I-Øp t_mw-_v Dt≠m F- ≠m-hp-sa-∂v tI-´-tXmsS Cu I-∏-en-s‚
se G-‰hpw ]pXn-b X-am-i. bp-ss\‰-Uv ∂-dn-bm≥ tZ-l-]cn-tim-[-\ th-K-w h¿-[n-®n-cn-°p-I-bmWv. C-Xns‚-
t{]m-{K-ko-hv A-e-b≥-kv AY-hm bp.]n.- \-S-Øn-b-t∏mƒ t]mepw C- sbm-s° h√ B-hi - y-hp-ap-≠m-bn-cp-t∂m?
F F-∂-Xn-se X-e-`m-Kw NX-™p {]-kv- Ø-cw \m-W-t°-Sv A-\p-`-h- alm-cm-{„-bnepw a-s‰√m Zn-°p-I-fnepw
Xp-X kw-hn-[m-\-Øn-s‚ t]-cn-\pX-s∂ s∏-´n-cp-∂n√. C-∂m ]-gb F≥.-kn.]n-bp-am-bn k-Jy-am-hm-sa-¶n¬
\m-Wt- °-Sp h-cp-Øm≥ Xp-Sß - nbn-´p \m-fp- tkm-jy-en-kv-‰v knw-lw ap-k-^-dm-_m-Zn- ln-bn¬ hne-kn\-S-∂ {]-Im-iv Im-cm´pw th-≠nb√m-sX B hm-b Xp-d-°p-Itbm s‚ \-b-\n-e-]m-SpI-sf hn-a¿-in-°m-Xn-cn- F¥p-sIm-≠p tI-cf - Ø- n¬ am{Xw A-Xm-
I-fm-sb-¶nepw ap-∂W - n-bn-se {]-[m-\s - ∏- se sX-cp-hn-eq-sS ko‰pw tNm-Zn-®v A-eb - p- ko-Xmdmw sb-®q-cn-bpw Xn-c-s™-Sp-∏v ap- C√. a≥-tam-l≥ k¿-°m¿ H-Sp-hn¬ hn-f- °m≥ ]-ca - mh-[n {i-an-°p∂p. Imc-Ww, A- bn-°qSm? tkm-Wn-bb - p-sS t\-XrXzw \n-cm-
´ L-SI - I- £
- nbm-b F≥.kn.]nbp-sS "A- ∂ ImgvN t\m-°n\n-∂pIqSm. t_mw-s_ ºn¬°-≠p bp.]n.-F `-cW - I- q-SØ- n¬ \n- °qXn-bti-jw sN-bvX - X
- √ B a-{¥n-k` - - Xv A-hc - p-sS Iq-Sn \-bß - fpw \n-e] - m-Sp-I- I-cn-®p tIm¨-{K- n¬ \n-∂p ]pd-Øpt]m-
Ωm-bn-°fn'tbm-Sp-Iq-Sn bp.]n.F F-∂ Xp-da- p-Js - Øm-gn-em-fnI-sf A-Wn-\nc-Øn ∂p ap≥-Iq¿ ]p-d-Øn-d-ßp-I-bm-bn-cp∂p. bp-tS-Xm-bn ]-db- s- ∏-Sp-∂ A-cp-Xm-bva
- I
- f
- - fp-am-bn-cp-∂p-sh-∂v k-Ω-Xn-°m-\p-≈ b B-fm-Wv i-cX - v]- h - m¿. tkm-Wnb-sb X-
G¿-∏m-Sp X-s∂ ]-cn-lm-ky-am-bn-Øo¿-∂n- \-SØn-b ]-Wn-apS-°v k-a-c-Øn-eq-sS C- bp.]n.F B-≠p-ap-ßp-∂ Hm-Sa - m-sW-∂v a- {X-bpw. a≥-tam-l≥ k¿-°m-cn-s‚ A-ta-cn- B¿-P-hw A-h¿-°p≠v. _-‘-s∏-´ kw- ≈n-∏d - ™- h
- c - p-am-bn k-Jy-am-hmw. sN-∂n-
cn-°p-I-bmWv; A-Sp-Ø G-Xm\pw Zn-h-k- ¥ym-al - m-cm-Py-Øn-s‚ A-∂\ - m-fw ap-´n-® \- n-em-°n-bm-bn-cp-∂n√ CXv. a-dn-®v, Im- °≥ hn-t[-bX - zhpw C-{km-tb-¬ Nm-bvhpw ÿm-\-ß-fn¬ tIm¨-{K- √ A-h-cp-sS Ø-es - bbpw D-Ω≥-Nm-≠n-sbbpw X-≈n-∏-
ß-fm-bn´v. bp.]n.F-bp-sS F-Xn¿tN-cnbm- a-lm-\m-Wv X-ß-fp-sS ]o-Sn-I-t°m-em- em-Im-eß
- f
- m-bn ]. _w-Km-fn-sebpw tI-c- B k¿-°m-cn-s‚ "s]-do-°n-\m'te D-≈- ap-Jy-{]Xn-tbm-Kn F-∂Xpw H-cp- Im-cW - a - m- d-™h - s - c H-cp-Im-eØpw Iq-sS- Iq-´n-°q-Sm
b F≥.Un.F-bmh-s´, s]m-´\pw s]m- bn¬ h-∂p \n-∂p thm-´v tNm-Zn-°p-∂ Cu f-Øn-sebpw kzm[o-\tI-{μ-ß-fn¬ XmWv. A-Xn-\m¬ A-Xns‚ Hmtcm Xo-cp- Wv. _n-lm-dn-se 40 ko-‰n¬ tI-he - w aq∂p F∂m-tWm? tkm-Wn-bb - p-sS `¿-Xr-am-Xm-
´\pw X-Ωn¬ I-≠m-se-∂t- ]m-se sN-In-Sp hr-≤≥ F-∂v ap-k^ - d - m-_m-Zn-ep-≈h - ¿-°v tIm¨-{K-kv aq¿-Zm-_m-Zv hn-fn-®p-≠m-°p- am-\-Øn\pw B a-{¥n-k`-sb Xm-ßn ko-‰m-Wv A-h¿ tIm¨-{K- n-\m-bn \o-°n- hv km-£m-¬ C-μnc-sb hn-a¿-in-®p tIm¨-
tI-ƒ° - m-ØX - n-s‚ t]-cn¬ ]-ck - v]c - w Ip- C∂-dn-bmw. ∂-Xm-Wv kn.]n.F-Ωn-s‚-bpw C-Xc - C-SX
- p- \n¿Øn-b C-S-Xp-]-£hpw D-Ø-c-hm-Zn- h-®X- v; AXpw th-Ws - a-¶n¬ F-Sp-tØm-fq {K- n¬ \n-∂I - ∂ - v Nn-Iva• - q¿ h-sc t]m-b
‰-s∏-Sp-Øn-°g - n-bp∂p. N-{μ-_m-_p \m-bn- F≥.Un.F a-Æm-¶´- bpw I-cn-bn-ebpw ]-£ I-£n-I-fp-sSbpw \m-ep ko-‰pIƒ. bmWv. A-h-km-\w h-®p hm¬ ap-dn-®n´p- F-∂ a-´n¬. kzm-`m-hn-Ia - mbpw tIm-¨{- K- B-fm-Wv C-∂p tIm¨-{K-kv k¿-°m-cn¬
Uphpw ^m-dq-Jv A-–p√bpw P-b-e-fn-X- IW-s° cm-{„ob sIm-Sp-¶m-‰n¬s∏-´v tIm¨-{K- n-s\-Xn-tc ap-{Zm-hm-Iyw hn-fn- sIm-≠v C-S-Xp]-£w \√-]n-≈ N-a-bm≥ kv \n-ck - n®p. ]I-cw A-h¿ aq∂p ko-‰v em- cm-Pyc-£m a-{¥n-ÿm-\w h-ln-°p-∂-Xv
bpw ]m-kzm\pw Io-km-\p-sa√mw H-cpIme- C√m-Xm-sb-¶n¬ A-[n-Im-cw ssI-bn-ep- °p-tºmƒ ssI-Iƒ A-dn-bm-sX A-¥c - o- t\mt°-≠. a≥-tam-l≥ sNbv-X \√-Im- ep-hn-\p \o-°n-h® - p _m-°n 37epw a-¬k-cn- F-∂ h-kvXp-X N-cn-{Xhn-Zym¿-Yn-Iƒ a-d-
Øv F≥.Un.F-bp-sS tX-cv sX-fn-®h - c - m-bn- ≠m-bn´pw L-S-I-I-£nI-sf ]n-Sn-®p\n¿- £-Øn¬ D-bcp-I F-∂-XmWv Cu c-≠p cy-߃ C-SX - p-]£- Ø - n-s‚ A-°u-≠n-¬ °m≥ Xo-cp-am-\n®p. D-in-c≥ Xo-cp-am-\w F- ∂n-´n√. A-h-km\-sØ Nn-cn ap-c-fo-[c-\v
cp-∂p F-t∂m¿-°p-tºmƒ \mw sR-´pw. Øm-\m-bn-√ F-∂-Xm-Wv bp.-]n.-F-bp-sS kw-ÿm-\-ß-fn-sebpw k-Jm-°-fp-sS hc-hp]n-Sn-°p-Ibpw No-Ø-Im-cy-ß-f- ∂-Xn-s\ hn-ti-jn-∏n-°mw. ]t£, s]m-Xp- F-∂p ]-d-bm-hp-∂-Xn-te-°m-Wv Np-cp-°-
\m-bn-Up F≥.-Un.Fbv° - v tI-{μ-`c-Ww \- k-¶Sw. C-SX - p-]£- a- m-Wv A-ta-cn-°≥ B- ioew. Cu ]-Xn-hn¬ \n-∂p hy-Xy-kvX - a- m- {Xbpw tIm-¨{- K- n-t‚-Xm-bn F-gp-Xn-Ø- J-P\ - m-hn-s\ Pm-ay-kw-Jy \¬In- k-º∂ - - Øn¬ Im-cy-ßf - p-sS t]m-°v. „
2 2009 G{]n¬ 10 sh≈n

I-W°- p-Iq-´e
- p-Iƒ F-t∏mgpw sX-‰n-°p-∂ a-fie - a
- m-Wp ]-gb
- ap-Ip-μ]- p-cam-b C-t∏mg-sØ
Nm-e°- pSn. tI-cf- cm-{„o-bØ - n¬ i-‡amb sIm-Sp-¶m-‰n¬ t]m-epw tIm-¨{- K- n-s\
Xp-W® - a-fie - a
tem-\∏
- m-bn-cp-∂p CXv. F-∂m¬, H-cp e-£Ø - n-¬∏- c
- ≥ \-ºmS-s\ P-bn-∏n-® afi-ew Iq-Sn-bm-Wn-Xv.
- w thm-´n-\p Xncp-hn-Xmw-Iq-dn-s‚
cm-{„o-b a-\- v
{]-h-N-\m-Xo-Xw
cp-hn-Xmw-Iq-dn-s‚ cm-{„o-
h-´ ASn-sbm-gp-°p-I-ƒ kzm-[o-
b a-\- n-s\ A-h-km-\- Xn Un B-¿ k-cn-Øv
\n°p-tam F-∂ B-i¶ - b - n- e- m-Wv C-cp-
ap-∂W - n-If - pw. km-ap-Zmbn-I kw-LS- \ - - Xn-c-s™-Sp-∏n-¬ {]-Xn-^-en-°n-s√-
I-ƒ° - v G-sd kzm-[o-\a - p-≈ sX-°≥ - tI- ∂ hn-izm-k-Øn-em-Wv C-S-Xp-ap-
c-fØ - n-¬ kwÿm\ k-¿° - m-cn-s‚ {]-h¿ - - ∂Wn.
Ø-\hpw hn-e-bn-cp-Ø-s∏Spw. A-h-km-\-L-´-Øn-¬ C-cp-ap- sIm√-Øv kn-‰n-Mv Fw.]n ]n cm-
∂-Wn-Ifpw H-∏Øn-s\m-∏-am-Wv. B-‰n-ß-en-¬ F-¬.Un.- tP-{μ-s\ I-f-Øn-en-d°n-b C-S-Xp-ap-
F^pw ]-Ø\ - w-Xn-´b - n-¬ bp.Un.F-^pw D-d® - hn-Pb - {]Xo-£ ∂-Wn B-Zyw {]-Nm-cW - cwK-Øp _-
]p-e¿ - Ø - p∂p. Xn-cp-h\ - ¥ - ] - pcw, sIm√w, am-th-en°-c, B-e∏p-g lp-Zq-cw ap-t∂-dn-bn-cp∂p. F-∂m-¬,
a-fie - ß - f - n-se ^-ew A-hk - m-\L - ´- Ø - nepw {]-hN - \ - m-Xo-Xa - m- A-h-km-\-L-´-Øn-¬ C-cpÿm-\m-¿-
bn Xp-S-cp-I-bmWv. F-∂m¬ I-gn-™ Xn-c-s™-Sp-∏n-¬ sX-°-≥ Yn-If - pw H-∏Øn-s\m-∏a - mWv. I-cp-Wm-
{]-tXy-I {]-Xn-\n[n tI-cf - Ø- n- e - p-≠m°n-b t\-´w B-h¿ - Ø - n-°m-≥ I-gn-bp-sa-∂ {]Xo- Ic-s‚ t\m-an-\n-bm-bn sIm-√-sØ-
£ C-SX - p-ap-∂W - n--°n-√. I-gn-™ X-hW - F-√m ko-‰nepw C-SX - p-ap∂- Øn-b ]o-Xmw-_c - °
- p-dp-∏n-\v F-kv.F-
Wn hn-Pb - n-®n-cp-∂p. F-≥.F-kv.F-kn-s‚bpw ss{I-kvX - h - k-`I - f - p- ≥.Un.-]n- A-S-°-ap≈ km-ap-Zm-bn-I
sSbpw F-Xn-¿∏v C-SX - p-ap-∂W - n-sb {]-Xn-Iq-ea - m-bn _m-[n-°pw. kw-L-S-\-I-fp-sS ]n-¥p-W-bp-ap-≠v.
-gn-™ ]m¿-e-sa‚n¬ tI-c- CXv. F-∂m¬, H-cp e-£Ø - n-¬∏ - c
- w thm-´n- kwÿm-\ k-¿-°m-cn-s\-Xncm-b hn-Im-cw X-ß-ƒ-°-\p-Iq-e-am-hp-
I
f-Øn¬ \n-∂p-≈ Fw.-]n-
am-cn¬ {i-t≤-b-\mb-Xv kn sI
\p tem-\-∏≥ \-ºmS-s\ P-bn-∏n-® afi-
ew Iq-Sn-bm-Wn-Xv. F¬.-Un.F-^n-s‚ bp
sa-∂ {]-Xo-£-bn-em-bn-cp-∂p bp.Un.F^v. F-∂m-¬, ÿm-\m¿-Yn\n-
¿W-bw {]-Xo-£I - ƒ - A-ÿm-\Ø - m-°n. sI-´n-bn-d°n-b ÿm-\m-¿Y - nI-
cm-tP-{μ-\v ]-cn-N-b-s∏-Sp-Ø-en-s‚
B-h-iyw a-fi-e-Øn-en-√. C-S-Xp-ap-
N-{μ-∏-\m-bn-cp∂p. 26 kz-Im-cy ]n tPm-k^ - pw bp.Un.-F^ - n-s‚ sI ]n [- ∂-Wn-s°-Xn-cm-b F-≥.F-kv.F - k - n-s‚bpw ss{I-kvX - h
- - k-`I- f
- p-sSbpw
sf sI-´p-sI-´n-°p-sa-∂p Nne tIm-¨{- K- p-Im-¿ ]-d™ - n-cp-s∂-¶nepw \n-e]- m-Sv sIm√-Øp {]-Xn-^e - n-°pw.
_n√p-Iƒ A-h-X-cn-∏n-® A-t±- \-]m-e\pw I-SpØ t]m-cm-´Ø - nemWv. C- A-hk - m-\L - ´- Ø - n-¬ AØ-cw F-Xn-¿∏ - p-Iƒ - sI-´S- ß - n-bn-´p-≠v.
l-am-Wv G-‰hpw Iq-Sp-X-¬ tNm- S-Xp- K-h¨-sa-‚ n-s‚ `-cW]-cm-P-b-ß am-th-en-°c - b
- n-¬ Im‰v bp.Un.F^n-s\m-∏a - mWv. F.sF.kn.kn sk-
]ecpw ]-ec - p-sSbpw t\m-an-\n-If - m-bn ÿm-\m-¿Y - n-bm-bt- Xm-sS hn-P- {I´-dn sIm-Sn-°p-∂n-¬ kp-tc-jn-s\-bm-Wv am-th-en-°c - b
- n-se A-¶w P-
Zy-߃ tNm-Zn-®-Xpw. Fw.-]n F- fpw A-gn-aX- n-bp-am-Wv bp.-Un.-F^ - n-s‚ ap- b-{]-Xo-£b - p-≠m-bn-cp-∂ a-fie - ß - ƒ - ]-eXpw _m-en-tI-dm-ae - b - m-bn.
∂ \n-e-bn¬ {]m-tZin-I hn-I- Jy {]-Nm-cW - w. tZio-b˛ A-¥¿-tZio-b bn-°m-≥ bp.Un.F-^v cw-KØ - n-d° - n-bn-cn-°p-∂Xv. kn.]n.sF ÿm-\m¿-
X-eÿ - m-\a-fie - Ø - n-¬ ÿ - m-\m¿-Yntam-ln-Iƒ - G-sd-bp-≠m-bn-cp-
k-\ ^-≠n¬ \n-∂v A-\p-h-Zn-® {]-iv\
- ß
- f- n¬ Du-∂n-bm-Wv F¬.-Un.-F- ∂p. F-∂m-¬ H-Sp-hn¬ ssl-°-am-‚ n-s‚ t\m-an-\n-bm-bn i-in- X-cq-
]-ØptIm-Sn cq-]bpw hnI-k- ^n-s‚ {]-Nmc-Ww ap-t∂-dp-∂Xv. a-[y-Xn- scØn. ]-Se - ∏ - n-W° - ß - ƒ - ]n-s∂bpw Xp-S¿ - ∂ - p. A-hk - m-\L - ´- Ø - n-¬
km-ap-Zmbn-I kw-L-S-\-I-ƒ-°v G-sd kzm-[o-\-ap-≈
\{]-h¿-Ø-\-߃-°p sN-e-h- cp-hn-Xmw-Iq-dn-s‚ lr-Zb - `q-anbm-b tIm- ]-t£, C-cp-ap-∂W - n-Ifpw H-∏Øn-s\m-∏a - mWv. kn.]n.sF-bm-Wp X-e- sX-°-≥ tI-c-f-Øn-¬ k-¿-°m-cn-s‚
gn-®p. B-tcm-Ky-Im-c-W-ß-fm ´b-Øv A-´na-dnhnP-bw {]-Xo-£n-°p-I- ÿm-\w ]n-Sn-°m-≥ a-¬k - c - n-°p-∂Xv. ap-≥ Fw.]n ]-∂y-≥ c-ho-{μ-s\ cw- {]-h-¿-Ø-\hpw hn-e-bn-cp-Ø-s∏Spw. A-h-km-\-L-´-
em-Wv A-t±-l-Øn-\p ho≠pw bm-Wv bp.Un.-F-^v. I-∂n-b-¶-Øn-¬ X- K-Øn-d-°m-≥ N-¶p-d-∏n-√m-Xn-cp-∂ kn.]n.sF t]m-cm-´-Øn-\v \n-tbm-
ko-‰v \¬-Im-Xn-cp-∂-sX-∂m-Wp kn.]n.sF-bp-sS hn-i-Zo-I-cWw. s∂ tIm´-bw sh-´n-∏n-Sn-® sI kp-tc-jv Kn®-Xv Pn-√m sk-{I´-dn ]n cm-aN - {- μ-≥ \m-bs - c-bmWv. ap-∂W - n-°p-≈n-
Øn-¬ C-cp-ap-∂-Wn-Ifpw H-∏Øn-s\m-∏-am-Wv.
C-°p-dn C-S-Xp-ap∂-Wn G-‰hpw Iq-Sp-X¬ {]-Xo-£-b¿-∏n-°p-∂ Ip-dp-∏v A-©ma-sØ hn-Pb - Ø - n-\m-bn ]- ¬ Xp-S-°-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂ A-kzm-c-ky-ß-ƒ ]-cn-l-cn-°m-\m-bn-´p-
a-fi-e-am-Wp Xr-iq¿. kn sI N-{μ-∏≥ sNbv-X cn-{i-an-°p∂p. a-fi-e-Øn-s‚ Yn B-¿ F-kv A-\n-en-\v I-∂n-b¶ - Ø- n-s‚
s≠-∂ B-flh - n-iz-kw C-SX - p-]£-Øp {]-IS- a - m-Wv. apkvenw kw-L- _m-em-cn-„X - Gsdbp≠v. a-fie - ]p-\  - w-
t\-´-߃ X-s∂-bm-Wv ap-∂-Wn-bp-sS ap-Jy- {]- ap°pw aq-ebpw A-dn-bp-∂ Ip-dp- S-\I- f - n-¬ \n-∂p-≠m-hp-∂ F-Xn¿-∏v X-cq-cn-\v X-et- h-Z\ - kr-„n-°p-
Nm-c-Wm-bp-[w. em-fn-Xy-am¿-∂ s]m-Xp-{]-h¿- ∏n-\p an° thm-´¿-am-scbpw t]- L-S\ - b
- n-eq-sS C-√mXm-b A-Sq-cn-\v ]-Ic - a
- m-
∂p-≠v. i-‡n sX-fn-bn-°m-≥ _n.sP.]n ÿm-\m-¿Y - n-bm-bn kwÿm- Wp kn.]n.-sF-°v am-th-en-°-c e-`n-®Xv.
Ø-\-Øn-\v D-S-abm-b kn F≥ P-b-tZ-h≥ ÿm- sc-Sp-Øphn-fn-°m≥ I-gn-bp∂p. \ {]-knU-‚ v ]n sI Ir-jvW - Z- mkpw _n.F-kv.] - n ÿm-\m-¿Y - n-bm-
\m¿-Yn-bm-bXv F¬.Un.F-^n-\v B-fl-hn-izm- I-gn-™ X-hW - aq-hm-‰p]p-gb - n- afi-ew \n-e-\n-¿-Øm-≥ kn.]n.sF--°v G-
bn \o-et- em-ln-XZ- m-k≥ - \m-Smcpw F-≥.kn.]n ÿm-\m-¿Y - n-bm-bn sd hn-b¿ - s
- ∏m-gp-t°-≠nh-cpw.
kw ]-I-cp∂p. se tXm¬-hn-bn¬ \n-∂p ]m-Tw ]- Fw ]n Kw-Km-[c - \pw cw-KØ - p-≠v.
sF-Iy-ap-∂W - n-bp-sS Iym--w]n-emh-s´, Xp-S° - - Tn® tPm-kv sI am-Wn tIm-´b - w hnP- sN-ß-d k-a-c`q-an D-ƒ-s°m-≈p-∂ ]-
B-‰n-ße - n-¬ ap-≥ Fw.]n F k-ºØ - pw {]^. Pn _m-eN - {- μ- Ø\w-Xn-´ bp.Un.F-^v G-Xm-≠v D-d∏ - m-°n-
Øn¬ D≠m-b {Kq-∏vh-g-°p-I-sfm-s° ]-cn-l-cn- bw k-Ωm-\n-°p-sa∂v Dd-®phn-iz-kn- \p-am-Wv a-¬k - c - n-°p-∂Xv. hn-`P - n-°s - ∏-Sp-∂ Cu-gh thm-´p-Iƒ -
°-s∏´p. c-≠pX-h-W Xr-iq-cn¬ Fw.]n-bm-b °p∂p. A-Xn-\p Imc-Ww tX-cp sX-fn- °-gn™p. Bt‚m B-‚W - n-°v I-Sp-Ø sh-
B-‰n-ße - n-se hn-[n-\n-¿W - b - Ø - n-¬ {]-[m-\a - m-hpw. hf-sc t\c- √phn-fn D-b¿ - Ø
- m-≥ A\-¥t- Km-]\ - m-hn-√.
]n.kn Nm-t°m-sb C-hn-sS-bm-cpw ]-cn-Nb - s
- ∏-Sp- bn-°p∂-Xv ]n-Xm-hv sI Fw amWn X- tØ {]-Nm-c-W-cwK-Øp k-Po-h-am-bn-cp-∂ k-º-Øn-s\m∏-
tØ-≠X - n√. A-hIm-ik-ac - ß
- f - p-sS ss]-Xr-Iw s∂-bm-b-XmWv. Po-h≥a-cW t]m-cm-´w am-{X-a√- , F-≥.F-kv.F-kn-s‚bpw ss{I-kv-
sa-Øm-\m-Wv bp.Un.F-^v ÿm-\m-¿Y - n-bp-sS {i-aw. Nn-db - n- X-h k-`I - f- p-sSbpw ]n-¥p-Wb - pw bp.-Un.F-
t]-dp-∂ A-¥n-°m-Sv, Xr-iq¿, Kp-cp-hm-bq¿, B- F-∂ \n-e-bv-°m-Wp tI-cfm tIm¨-{K- ≥-Io-gv t]-cpam-dn-bm-Wv B-‰n-ße - m-bX - v. 91¬ kp-io-em tKm-
º√q¿, C-cn-ßm-e° - p-S, \m-´n-I, Nm-h° - m-Sv F-∂n- kpw bp. Un.-F^pw Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ Im- ^n-s‚ B-fl-hn-
]m-e\ - n-eq-sS ]n-Sn-s®-Sp-Ø afi-ew \-„s - ∏-Sn-s√- izm-kw h-¿-[n-∏n-
hn-S-ß-fn¬ C-S-Xp-]-£-Øn-\p i-‡am-b A-Sn- Wp-∂Xv. {In-kvX - y≥ km-ap-Zmbn-Ikw-LS- \ - - ∂m-Wv C-SX - p-ap-∂W - n-bp-sS {]-Xo£. aq-∂p-h´- w
Ø-d-bp-≠v. C-Xn¬ hn-≈-ep-≠m-°m-\p-≈ ITn- I-fp-sS ]n≥-_e - hpw A-h¿-°p Iq-´m-bp-≠v. °p-∂p. _n.F-kv.-
hn-Pb - n-® h¿-°e - cm-[m-Ir-jvW - s - ‚ {]-h¿ - Ø - - ]n ÿm-\m-¿Y - n-bm-
\{i-aØ- n-em-Wv bp.-Un.-F^v. km-ap-Zm-bn-Iam-b cm-{„o-b tIc-fw D‰p-t\m-°p-∂ a-fie - a
- m-Wv \-t\-´ß - f - pw kw-ÿm-\ k-¿° - m-cn-s‚ hnI-
tN-cn-Xn-cn-hp-Iƒ ap-Xe
- m-°m≥ C-cp-Iq-´c - pw X-{¥-߃ B-hn-jvI - - F-dW- m-Ipfw. an-I® - ]m¿-es - a-t‚-dn-b≥ F-∂ Jym-Xn t\Sn- bn sI sI \m-b-
k-\{]-h-¿-Ø-\-ßfpw Nq-≠n-°m-Wn-®m- cpw F-≥.kn.]n
cn-°p-∂p. Xo-c-tZ-i-ß-fn¬ ]n.-Un.- b sk-_m-Ãy≥ t]m-fn-\p kn.]n.Fw Wv C-SX - p-ap∂-Wn a-fie - Ø - n¬ thm-´v
]n-°v A-Sn-th-cp-Ifp-s≠-∂v A-h¿ ho≠p-sam-cp A-hk-cw sIm-Sp-°p-sa- ÿm-\m-¿-Yn-bm-bn
tX-Sp-∂Xv. C-SX - p-]£ - G-tIm-]\ - k- am-Wn kn Im-∏-
A-h-Im-i-s∏-Sp-∂p. kn.-]n.-sF C- ∂v G-hcpw {]-Xo-£n-®n-cp-∂p. an-Xn-bp-sS ÿm-\m-¿-Yn-bm-bn P-b-
Xph-sc ]n. Un. ]n-sb s]m-Xp-th-Zn- F-∂m¬, ]n-W-dm-bn hn-P-b-\p-am- \pw cw-K-Øp-s≠-
Ip-amdpw a-¬-k-cn-°p∂p. ¶n-epw bp.-Un.-F-
bn¬ I-b-‰n-bn-´n√. bp.Un.F-^v i- bn t\-c-tØ D≠m-b C-S-®n-em-Wp kn.]n.F-Ωn-se hn-`m-KobX
‡n-tI-{μam-b C-cn-ßm-e°p-S C- sk-_m-Ãy≥ t]m-fn-\p ko-‰v \-„-am- ^n-\v Im-cyam-b {]-iv\ - ß- ƒ - D-≠m-hn-√.
°p-dn Cu a-fie - Ø
- n-te--°p h∂-Xv °n-bXv. ]t£, sI hn tXma-kv Fw.- B-e∏p-g Xn-cn-®p]n-Sn-°m-≥ I-cp-Ø-\m-b
bp.Un.-F^ - n-\p t\-´a - m-hp-sa-∂p ]- F¬.F-sb \n¿-Ønb-Xv ko-‰v ]n-Sn- sI kn thWp-tKm-]m-en-s\-bm-Wp tIm-¨-{K-
d-bs - ∏-Sp-∂p. Xr-iq-cn¬ 72,000 thm-´v s®-Sp-°m-≥ th-≠n X-s∂-bm-sW-∂m- kv \n-tbm-Kn-®n-cn-°p-∂Xv. kn.-]n.F-Ωn-se {Kq-
h-sc _n.sP.]n ]n-Sn-®n-´p≠v. A Xp Wv c-ta-iv sN-∂n-Øe - ]-db - p-∂Xv. Nn- ∏v ssh-cw C-SX - p-ap∂-Wn ÿm-\m¿-Yn tUm. sI
h¿-[n-∏n-°m-≥ In-W-™p-]-cn-{i-an- e {In-kv-Xy≥ kw-L-S-\-Iƒ sI hn F-kv a-t\m-Pn-s‚ hn-P-b-km-[yX-sb _m-[n-
°pIbpw sNøp∂p. tXm-akn-\v D-d-® ]n¥p-W \¬-Ip- h-cp-∂Xv. kv- °m-\n-S-bn-√. Imc-Ww, C-cp{Kq-∏p-I-ƒ-°pw
I-W-°p-Iq-´-ep-Iƒ F-t∏mgpw tºmƒ ap-kvenw kw-LS- \ - I - ƒ tXm-a- {XoI-sf k-Po-h- tUm. a-t\m-Pv kzo-Im-cy-\m-Wv. hn Fw kp-[o-c≥ -
sX-‰n-°p-∂ a-fie - a
- m-Wp ]-gb - ap- kn-s\ i-‡-am-bn F-Xn¿-°p∂p. F- am-bn cw-KØ - n-d° - m- Xp-S¿ - ®
- b
- m-bn hn-Pb - n-®n-cp-∂ B-e∏p-g t\-cn-b
Ip-μ] - p-cam-b C-t∏mg-sØ Nm-e° - p kv.F≥.Un.]nbp-sS ]n¥p-W e-`n-®- \pw C- S - X p- a p- ∂ -Wn-°m- `q-cn-]£ - Ø - n-\m-Wp I-gn-™ X-hW - sI F-kv
Sn. tI-cf - cm-{„o-bØ - n¬ i-‡amb Xm-Wv tXm-ak - n-s‚ a-s‰m-cp t\´w. kn- bn. k¿- ° m- c n- s \-Xn-tc hn- a-t\m-Pn-eq-sS kn.]n.Fw ]n-Sn-s®-Sp-ØX - v.
sIm-Sp-¶m-‰n¬ t]m-epw tIm-¨-{K- ‘p tPm-bn-°v th-≠n A-Sp-°pw Nn-´- Im-cw Cf-°nhn-Sm≥ bp.-Un.-F^ - n- „
 n-s\ Xp-W-® a-fi-e-am-bn-cp-∂p bpam-b {]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wp \-S-∂p- \p I-gn-™n-´p≠v. „
A-\p`hw

ÿm-\w DZ-bw sN-bvX - X- v. ""k-an-Xn H-cp cm-{„o-


{io-[-c-\pÆn b-∏m-¿´- nb-√. I-Ωyq-Wn-Ãv Nn-¥m-KX - n-bp-≈h - -
cp-sS shdp-sam-cp Iq-´m-bva - - am-{X-amWv''˛ ]m-e-
-c-s™-Sp-∏n-¬ ÿm-\m-¿-Yn-sb hn-P-b-
°m-Sv h-®p I-≠-t∏m-ƒ k-an-Xn-bp-sS P-\-d-¬ A`n-{]mb thm-´v
sk-{I´-dn Fw B-¿ apcfn Cu teJ-It- \m-Sv ]-
Xn Øn-s‚ H-Ø-ap-I-fn-se-Øn°p-I F-∂-
Xm-Wv {][m-\ X-{¥w. F-∂m-¬, X-ßf - p-sS P-
d-™ hm-NI - a
- m-WnXv. C-ßs\-sbm-cp k-an-Xn-
°v cm-{„o-bam-sbm-cp ]n-≥_ - ew sIm-Sp-ØX - v F≥ F≥ k-Xy-{hX≥
kn B-¿ \o-e-I-Wv-T-≥
b-tØ-°m-ƒ {]-[m-\w F-Xn-¿ÿ - m-\m-¿Y- n-sb kn. ]n.F-Ωn-s‚ kwÿm-\ Iu-¨k - n-¬ Aw-
tXm-¬∏ - n°p-I F-∂Xpw X-{¥w Xs∂. tI-c-
f-Øn-¬ {]-_-eam-b c-≠p ap-∂-Wn-I-ƒ-°n-S-
bn-¬ \n-¬°- p-∂ ÿm-\m-¿Y - n-Iƒ-°v C-ßs - \-
K-hpw tZ-im-`n-am-\n ]-{X-Øn-s‚ A-kn-Ã-‚ v
F-Un-‰d - p-am-bn-cp-∂ A-∏p-°p-´≥
Wv F∂-Xp ]-e¿ - °pw A-dn-bn√.
- h-≈n-°p-∂m-
apJy-a-{¥n-bm-°-nbXpw amXr-`qan; cm{ão-b-]n-Ün-I-Ä
sbm-cp X{¥w B-hn-jvI
- c
- n-°m-t\ X-¬° - m-ew F-d-Wm-Ip-fw I-eq-cn-se ho-´n-¬ h®v Cu
te-JI - ≥- A-t±-lt- Øm-Sv tNm-Zn®p: F-¥n-\p ]m-À-e-sa-ân-se-¯n-bmÂ
th-≠n-bm-Wv \n-ß-sfm-s° C-ßs\-sbm-cp
{]-ÿm-\w D-≠m-°n-bXv?
""tem-IØ - v I-Ωyq-Wn-kv‰ - v ]m¿-´n D-≠m-bX - v
A√m-Xm-°n-bXpw amXr-`qan ap -≥-Im-e-ß-fn-¬ F sI tKm-]m-e-s\-t∏m-ep-
≈, hn sI Ir-jv-Wta-t\m-s\-t∏m-ep-≈ {]-K-
ap-X¬ - {]-Xy-bi - m-kv{- X-]c - am-b N-¿® - I
- ƒ
- k- ev-`-cm-bn-cp-∂p ]m-¿-e-sa-‚ n-se-Øn-bn-cp-∂Xv. C-h-
Po-ha - mWv. tI-cf - Ø- nepw A-Xp \-S° - p∂p. C- sc√mw A-Jn-te-¥ymX-e-Øn-¬ {]-i-kv-X-cm-bn-cp-
\nbpw \-S° - p-w. ]-t£, {]Xy-b im-kv{- X-]c - am- "tI-cw Xnßpw tI-cf - \
- mSv {Km-^¿ P-b-Ir-jv-W-t\m-Sv A- cp-Xn-b-XmWv. P-\-߃ am-{X- ∂p. {]-[m-\-a-{¥n-tbm-Spt]m-epw C-S-s]-Sm-≥ C-h¿-
b N-¿® - I-sf hy-‡nhn-tcm-[a - mbn Im-Wm-≥ sI B¿ Ku-cn `-cn-®oSpw' ¬-∏ka-bw Iq-Sn A-hn-sS \n¬- a√ Ku-cn-bΩ - b - pw I-cp-Xn-bX
- m- °p I-gn-™n-cp∂p. F-∂m-¬ Ip-d-®p-h-¿-j-ß-fm-bn

]n Ip-am-c-≥Ip´n
]m-Sn-√. {]-ÿm-\w \-∂m-bn Im-W-W-sa-∂m-
{K-ln-®v hn-a-¿i-\w D-∂-bn-°p-∂h-sc tX-
tPmh-[w sN-øm-≥ ]m-Sn-√. \n-¿-`m-Ky-h-im-¬
C ß
- s\-sbm-cp ap-{Zm-hm-Iyw
\m-Sp-\o-sf apg-°n tI-c-f-
Øn¬ H-cp Xn-cs - ™-Sp-t∏ \-S-
°m≥ Rm≥ Bw-KywIm-Wn-
®p. A-¬-∏w I-gn-™v Ku-cn-b-
Ω Xm-tg-°v C-dß - m≥ Xp-Sßn.
Wv. am-Xr-`q-an-bn¬ h-ºn-® {]m-
[m-\y-tØm-sS A-ßs\-sbm-
cp hm¿-Ø h-∂-Xn\mem-Wp
cm-{„o-b-am-bn ]Iz-X Ip-d-™- "cm-{„o-b]n-‹n-I-ƒ'
F-∂p hn-fn-°m-≥ am{Xw ]-‰p-∂h-cm-Wp ]m-¿-e-sa-
Fw B-¿ ap-cfn ‚n-se-Øp-∂-Xv˛ ]-cn-ÿn-Xn {]-h-¿-Ø-I\pw F-gp-
∂n-´p≈q. Rm\-∂p am-Xr-`q-an- Ft¥m, sNdn-sbm-cp hn-db¬. Ku-cn-b-Ω-bp-sS ap-Jy-a{¥n- Øp-Im-c-\p-am-b kn B-¿ \o-e-I-Wv-T-≥ ]-d-bp-∂p.
bn¬ Xn-cs - ™-Sp-∏v hm-¿Ø - I- - \n-eIn-´mØ t]mse. B \n-an- ÿm-\w sX-dn-®s - X-∂p Rm≥ Cu Xn-c-s™-Sp-∏n-se ÿm-\m¿-Yn\n-¿-W-bhpw
fp-sS tIm˛Hm-Un-t\-‰dm-bn {]- jw {^m≥-kn-kv tPm¿-Pv ap- C-t∏mgpw Dd-®phn-iz-kn-°p-
tXm-¬-∏n-°-m≥ A©v h¿-Øn-°p-Ib - m-Wv. Xn-cs
Sp-∏n-s‚ c-≠mw-L-´-Øn¬ X-
- ™- t∂m-´ph-∂v Ku-cn-b-Ω-bv-°v H-
cp Xm-ßmbn. A-h-cp-sS ssI
∂p. A∂pw kn.-]n.F-Ωn¬ hn-
`m-Ko-b-X \n-e-hn-ep≠v. Ku-cn-
A-ß-s\-Øs∂. F-√m I-eym-W-Øn\pw A-Sn-b-
¥n-c-Øn\pw t]m-th-≠, H-cp ]-©mb-Øv saw-_-¿
sN-tø-≠-sX-√mw sN-tø-≠-h-cm-Wv Fw.]nam-¿ F-
s∂ H-cpImcyw hy-‡-am-bn- ]n-Sn-®v πm-‰vt^m-an¬ \n-∂v C-d- b-Ω ap-Jy-a-{¥n-bm-hm≥ kz-
¢o≥ kJm-°ƒ cp∂p. C-S-Xp-]-£ P-\m-[n-]-
Xy-ap∂-Wn A-[n-Im-cØ - n¬ h-
ßn. t^mt´m{Km-^¿ P-b-Ir-
jv-W≥ B \n-an-jw Im-a-d-
bw A-Wn-s™m-cp-ßn am-Xr-`q-
an-bn¬ hm¿-Ø h-cp-Øn-®p F-
∂m-Wv Fw.]n-am-sc \n-¿-W-bn-°p-tºmƒ ]-e ]m-¿-
´n-I-fp-sSbpw [mc-W.
I-gn-™ ]m-¿-e-sa-‚ n-¬ an-I-® {]-IS-\w \-SØn-
cpw. ap-Jy-a{¥n sI B¿ Ku-cn- bn¬ ]-I¿-Øn. am-Xr-`q-an-°p ∂-Xm-bn-cp-∂p ap-Jy B-tcm- b \q-dv Fw.]n-am-sc H-cp ]{Xw Xn-c-s™-Sp-Ø-t∏m-
\n-hr-Øn-bp≈q. Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ap-ºpX- b-Ωb - m-bn-cn-°pw. am{Xw In´nb B t^mt´m A- ]Ww. am-Xr-`q-an-bn¬ hm¿-Ø
s∂ kw-ÿm\-Øp cq-]-s∏-´ a-s‰m-cp IΩyq- ƒ tI-c-f-Øn-¬ \n-∂p-≈ Hcp Fw.]n- t]mepw A-Xn-
"X-¶a - Wn' Dƒ-s∏-sS \n-ch- ]q¿-ham-b H∂m-bn-cn-°p-sa-∂v h-cp-Øn-®p F-∂ B-tcm]-Ww ¬ D-ƒ-s∏-´n-´n-√. h¿-°-e cm-[m-Ir-jv-W-\pw kn sI
Wn-Ãv ˛ CS-Xv {]-ÿm-\a - m-Wv C-ßs\-sbm-cp [n kv{Xo]oU\w kPo-h N¿- D-d-∏mWv. Rm-≥ Hm-^n-kn-se- A-Sn-ÿm-\a - n√m-ØX - mWv. F-
X-{¥-hp-am-bn ap-t∂-dp-∂Xv. N-{μ-∏-\pw ]n Sn tXm-a-kp-am-Wv ]m-¿-e-sa-‚ n-¬ Ip-d-
®bm-b H-cp Im-e-L-´-am-bn-cp- Øn hm¿-Ø-bpw P-b-Ir-jv- ∂m¬, ap-Jy-a-{¥n-bm-hm≥ A- s®-¶nepw C-S-s]-´-Xv. \n-b-a-\n-¿-am-Ww, hn-tZ-i\-
tI-cf- Ø
- n¬ _n.sP.]n-bp-sSbpw a-‰p kzX- ∂p AXv. Xm≥ X-s∂ ap-Jy- W≥ t^m-t´m-bpw \yq-kv F- Wn-s™m-cp-ßn F-∂X - n¬ Ip-
{¥ ÿm-\m-¿-Yn-I-fp-sSbpw ÿm-\m-¿-Yn-Xzw bw Xp-Sßnb {]-h-¿-Ø-\-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-t°-≠-
a{¥n F-∂ \n-eb - n-em-bn-cp-∂p Un‰-sd G-¬∏n-®p. ]n-t‰ Znh- td k-Xyhpap≠v. C∂-sØ ap- bm-fm-Wv Fw.]n. A-bm-ƒ Ir-Xy-am-bn cm-{„o-bw ]-
Ku-c-h-am-bn BcpsaSp°m-dn-√. F-∂m-¬ A- {]-h¿-Ø-\cwK-Øv Ku-cn-b-Ω- kw ]{Xw I-≠t- ∏m-gm-Wp sR- Jy-a{¥n hn F-kv A-Nyp-Xm-\-
©v a-fi-e-ß-fn-¬ a-¬-k-cn-°p-∂ CS-Xp]- Tn-®n-cn-°-Ww. Cß-s\ cm-{„o-bw ]-Tn-°m-sX ]m-¿-
bp-sS \n¬∏v. B-e∏ - p-gb- n¬ \n- ´n-t∏m-b-Xv. B A-]q¿h t^m- μ-\m-Wp Ku-cn-b-Ω-bvs°-Xn- e-sa-‚ n-se-Øn-b-Xp-sIm-≠m-Wv tam-Un-bp-sS hn-I-
£ G-tIm-]\ - k-an-Xn k-Xy-ambpw CS-Xp P- ∂p Ku-cn-b-Ω P-bn-®pI-b- t´m ]-{X-Øn¬ h-∂n√. a-dn-®v, tc "]-S-hmƒ' D-b¿-Øn-bXv.
\m-[n]-Xy ap-∂-Wn-bp-sS Dd-°w sI-Sp-Øp- -P-b-Ip-am-¿ N-{μ-ti-J-c-≥ k-\-am-Wv h-ep-sX-∂v C-S-Xp-]-£-Øn-s‚ Fw.]n-
dWw. tXm-‰m¬ A-Xp h √m-Ø c-≠ph¿-jw ap-ºv F-Sp-Øph-® ]m¿-´n IΩn-‰n Iq-Sn-b-t∏mƒ c- °v ]-d-tb-≠n-h-∂-Xv.
∂p. Ch¿ ]m-¿e - s
- a-‚ n-¬ F-Øp-sa-∂v Bcpw tI-cf - Ø - n-se kn.]n.Fw X-e∏ - Ø- p-≈h - c - n-¬ £o-Wa - m-hpw. A-ßs - \ A-∂v Ku-cn-b-Ω-bp-sS I-´n-°-Æ-S- h- ≠p tN-cn-bm-bn \n-e-sIm-≠v
{]-Xo-£n-°p-∂n-√. ]t£, A-h¿-°p In-´p∂ C-S-Xp-]n¥p-W D-≠m-bn´pw bp.]n.F k-¿-°m-¿
\n-∂v C-Xm-Wv D-≠m-hp-∂X - v''˛ A-∏p-°p-´≥ - hn- B-e∏p-g {i-t≤-bam-b a-fie - - ®v \o-≠p \n-h¿∂ t^m-t´m. A-Xph-sc cw-K-Øn√m-Xn-cp-∂ km-{am-Py-Xz-Øn-\v cm-Py-sØ A-Sn-bdh-bv°p-∂-
thm-´p-I-ƒ CS-Xpap-∂-Wn-bp-sS hn-P-b-km- i-Zo-Ic - n®p. ß-fn-sem-∂m-bn amdn. Ku-cn-bΩ - ap-Jy-a{- ¥n-bm-hp- C sI \m-b\ - m-sc hn F-kv ap-
[yX-sb C-√m-Xm-°n-tb-°pw. Imc-Ww, G- Xm-Wp I-≠Xv. B-W-hI-cm-¿ {]-iv-\-Øn-¬ am-{X-
k-an-Xn A-©n-SØ - m-Wv P-\h - n-[n tX-Sp-∂- thm-s´-Sp-∏pZnh-kw I-h-td- sa-∂p Xn-cp-h-\-¥-]pc-Øp \n- Jy-a{¥n ÿm-\m¿-Yn-bm-bn am-Wv C-S-Xp]-£w C-S-™-Xv. F-≥.Un.F K-h-¨-
tIm-]\- k- an-Xn ÿm-\m-¿Y - n-If
- p-sS I-≈n-If - n- Xv. h-SI- c - b- n-¬ {]-kn-U‚ - v Sn ]n N-{μ-ti-Jc - ≥, Pn-\p th-≠n Rm\pw t^m-t´m- ∂p h-∂ hm-¿Øbv-°v H-∏-am- sIm-≠p-h∂p. \m-b-\m¿ ]m-d-
¬ ho-gp∂ thm-´p-If - n-¬ \q-dpi-Xa - m-\hpw ]m- sa-‚ n-s‚ _m-°n-]-{Xw X-s∂-bm-bn-cp-∂p bp.-]n.-F
]m-e° - m-´v P-\d - ¬- sk-{I´-dn Fw B-¿ apc-fn, {Km-^¿ P-b-Ir-jv-W-\pw Iq-Sn bn-cp∂p Cu t^m-t´m. \yq-kv t]m-se Dd-®p\n¬-°p-Ibpw k-¿-°m-cpw. F-∂m-¬ sXm-gn-epd-∏p ]≤-Xn, Im-¿jn-
c-º-cy-am-bn CS-Xpap-∂-Wn-°v In-´n-s°m-≠n- tIm-gn-t°m´v A-Uz. ]n Ip-am-c-≥Ip´n, B-‰n- B-e∏ - p-gb- n-seØn. `q-cn]-£w F-Un-‰-dp-sS \n-e-]m-Sn-¬ Rm sN-bvXp. thm-s´-Sp-∏v th-≠nh-
cp∂ thm-´p-I-fm-bn-cn- I I-Sm-izm-k ]≤Xn t]m-ep-≈ P-\t£-a{]-h-¿-
ß-en-¬ Fw P-bI - p-am-¿, s]m-∂m-\n-bn-¬ tUm. am-dnbpw a-dn-™p-w h-cp-∂p. Ku- ≥ G-sd e-l-f-bp-≠m°n. A ∂p. Ø-\-ß-ƒ \-S-∏m-°nb-Xp Kp-W-I-cam-b Im-cy-ß-
°pw. B-kmZv. kn.]n.F-Ωn-s‚-bpw _-lp-P-\ kw- cn-b-Ω hn-P-bn®p. Ku-cn-b-Ω- ¬-∏-sa-¶nepw `m-h-\bpw cm- kz-¥w thm-´n-s‚ ]n≥-_e - -
h-¿-Kk-a-c kn-≤m- fp-sS ]-´n-I-bn-¬-s∏-Sp∂p.
L-S\ - I - f - p-sSbpw A-ac-Øp {]-h¿ - Ø
- n-®- C-h¿ bpw {^m-≥k - n-kv tPm¿Ppw kv- {„o-b sk≥-kpw D-≈ H-cp ]- Øm¬ H-cp thm-´n-\v C sI \m- aq-∂mwap∂Wn°v \-b-]-c-am-bn H-∂p-an-√. bp.-
¥w D-t]-£n-®p kn.- kw-ip-≤ cm-{„o-b-Øn-s‚ {]-Xo-I-ß-ƒ IqSn- Iq-fn-s‚ πm‰vt- ^m-an¬ C-cn-°p- {X-{]-h¿-Ø-I\pw Cß-s\ b-\m¿ P-bn®p. Aß-s\ sI
]n.-Fw F-∂ cm-{„o-b ]n.F, F-≥.Un.F L-S-I-I-£n-I-fn-¬ Aw-K-ß-fm-
bmWv. h-SI - c
- b- n-¬ Sn ]n N-{μ-tiJ-\pw ]m-e- ∂p. ]-{X-°m-sc-√mw Ku-cn-bΩ - - sN-øp-am-bn-cp-∂n√. t\c-tØ B¿ Ku-cnb-Ω Hu´v. H-cp ]- bhcm-Wp aq∂mwap-∂-Wn-bn-se-Øn-bn-cn-°p-∂ ]-
{]-ÿm-\w k-º-∂-cp- °m-´v Fw B-¿ apc-fnbpw H-cp e-£Ø - n-¬ Iq- sb h-f-™p. Im-a-d-Iƒ Xp-cp- X-s∂ am-Xr-`q-an Ku-cn-bΩ-sb t£, am-Xr-`q-an-bn¬ A-ßs\-
sSbpw A-gn-aX - n-°m-cp- e-cpw. I-£n-am-dn-bm-¬ {]-iv-\-ß-ƒ am-dp-sa-∂v hn-
Sp-X¬ thm-´v ]n-Sn-°p-sa∂v A-\p-bm-bn-Iƒ - {]- Xp-cm an∂n. ]-{X-°m-cpw t^m- ap- J y- a - { ¥n- b m- ° n- b n- c p- ∂ p sbm-cp hm¿-Ø h-∂n√m-bn-cp- Nm-cn-°p∂-Xv aq-V-Xz-amWv˛ \o-e-I-Wv-T-≥ ]-d-
sSbpw Iq-Sm-ca - m-bn am- Jym-]n-°p∂p. ]-t£, X-ßf - p-sS ÿm-\m¿-Yn t´m-{Km-^¿-amcpw πm-‰vt^m- F∂-Xv C-Xn-¬\n-∂p hy-‡- ∂p-sh-¶n¬ ap-Jy-a{¥n sI
dn F-∂m-t£-]n®p- bp∂p.
P-bn-°p-sa-∂v C-h-cmcpw {]-Jym-]n-°p-∂n-√. an¬ \n-∂p Xm-sg-bn-dßn. F-\n- amWv. F-gpXn-b te-J-I-s\ B¿ Ku-cn-b-Ω B-hp-am-bn- ˛- F ]n kemw
sIm-≠m-Wv ]pXn-sbm- Np-cpßn-b]-£w B k-Xy-k‘ - X - b
- n-¬ \-ap- s°-t¥m, A-t∏mƒ Xm-sg C-d- bpw Rm≥ Ip-‰w]-d-bp-∂n√. cp∂p. ]-{Xhm¿-Ø A-h¿-°v
tUm. B-kmZv cp I-Ωyq-Wn-Ãv {]- °p hn-izm-ka - ¿- ∏- n-°mw. „ ßm-≥ tXm-∂n-bn√. t^m-t´m- Imc-Ww, P-\ß - ƒ ap-gp-h≥ I- im-]a - m-bn amdn. „
2009 G{]n¬ 10 sh≈n
3
Bch-§Ä-¡n-S-bnepw ]{X¡mÀ sNcn-¸v
]p-d-¯phbv¡p-I
h-dp-Xn hn-f-bp-¶ tXm-«§Ä ]n A-lva-Zv i-co-^v
Im¬\q-‰m-≠v Im-Øn-cn∂n´pw \o-Xn e-`n-°m-

bp F-®v kn-±oJv
ap ≥-X-Z¿ A¬-sk-bv-Zn kr-„n-® N-cn{Xw
H´pw sNdpXm-bn-cp-∂n-s√-∂v H-cn-°¬
IqSn- sX-fn-bn-®p-sIm-≠m-Wv P¿-W-bv¬ kn-Mv
Ø P-\k-aq-l-Øn-s‚ I-Æo-cn-\v B-Iv‰n-hn-
Ãm-bn am-dnb ]-{X-{]-h¿-Ø-I≥ I-s≠-Øn-b
sN-cn-t∏-dn-s‚ C-¥y≥ C-Xn-lm-k-am-bn am-dn-b- {]-Xntj-[ co-Xn-bm-bn-cp-∂p sN-cn-t∏-dv.
B-{in-X-cn-√m-Øhcpw am-dmtcm-Kn-I- Xv.
fpamb sXm-gn-em-fn-I-ƒ-°v k-¿-°m-¿ \¬- bp.F-kv A-[n-\n-th-i-Øn-\n-c-I-fmbn C-dm-
Jn¬ sIm√-s∏-´ e-£-ß-ƒ-°v th-≠n-bm-bn- [ya-{]-h¿-Ø-I¿-°v C-{]-Im-cw sN-cn-t∏-dv \S-
Inb kuP-\y td-j-≥ \n-¿-Ø-em-°n. tXm-´- cp∂p _p-jn-s‚ ap-J-tØ-°v ap≥-X-Z¿ sN-cn- Øn {]-Xn-tj-[n-°m≥ Ah-Im-i-ap-t≠m F-∂-
ß-ƒ ]q-´n-b-tXm-sS ]n-≥-h-en® s{]m-hnU- s∏-dn-™Xv. k¿-hi-‡nbpw am-c-Im-bp-[-ß Xm-Wv D-b¿-∂n-cn-°p-∂ a-s‰m-cp tNm-Zyw. ]-{X-
fpw ssIh-iwh-®n-cp∂ temI t]m-en-kp-Im- {]-h¿-Ø-I≥ tIh-e-sam-cp Kp-a-kv-X-\m-sW
‚v ^-≠v D-]-tbm-Kn-®m-Wv `q-cn-`m-Kw sXm- c≥ A∂p \m-Ww sI-´v ap-Jw Xm-gv-tØ-≠nh- t∂m \n-b-a-k-`-bn-epw a‰pw {]-kw-K-sa-gp-Xn-sb-
gnem-fn-Ifpw \n-Xy-s®-e-hv \-SØnb-Xv. ∂p. Sp-°p-∂ Po-h-\-°m-cp-≈-Xpt]m-se tI-s´-gp-
A-Xn-\ptijw sN-cn-t∏-dv ]p-Xn-sbm-cp {]-Xn- Øp sXm-gn-em-fn-I-fm-sW-t∂m [-cn-®-h¿-°v
-[n-Im-c-Øn-te-dm-≥ cm-{„o-bI-£n-Iƒ N-
A hn-´p-]-Sn-bm-bn D-]-tbm-Kn-°p∂ tXm-´w
sXm-gn-em-fn-I-fp-sS tam-N-\-Øn-\m-bp-≈ ap-dhn-fn
tj-[-ap-d-bm-bn am-dp-∂-Xm-Wp tem-Iw I-≠-Xv.
tNm-c∏p-g H-gp-t°-≠-Xn√m-ØXpw bp-≤-ap-d-I-
fn¬ Dƒ-s∏-Sm-ØXpw sIm√p-Itbm ap-dn-s∏-Sp-
Aß-s\ hm-Zn-°mw.
C-°me-sØ ]-{X-°m-cn¬ an-°-hcpw t\-Xm-
°-≥am-cp-sS {]-kw-K-߃ tI-s´-gp-Xm≥ hn-[n-
F∂pw ]-Xn-°p∂-Xv _-[n-c-I-¿-W-ß-fn-¬. k-ar- Øp-Itbm sN-tø-≠-Xn√m-Ø-Xpam-b Cu k-a- °-s∏-´-h-cmWv. F-∂n-´Xv F-Un-‰v sN-bv-Xv `w-Kn-
≤n-bp-sS hn-f-\n-e-am-bn-cp-∂ tXbnetØm-´w ta- cap-d {In-an-\¬ Ip-‰-am-bn I-W-°m°m-\pam- bm-°n t\-Xm-°ƒ t]mepw kz-]v-\w Im-Wm-Ø
Je 90I-fp-sS A-¥y-tØm-sS-bm-Wp {]-Xn-k-‘n- hn√. Bw-Kn-fp-Iƒ \¬-In-Ahsc a-lm-≥-amcm-°p-
bn-te-°p Iq-∏p-Ip-Øp-∂-Xv. 2000Øn-\p- ti-jw {]- 1984se kn-Jv hn-cp-≤ Iq-´-sIm-e-bv°p-Ø-c- ∂ Iq-en-sb-gp-Øv X-s∂-bm-Wp ]-{X-°m¿ sN-
Xnk-‘n ]q-¿-W-am-bn. Xp-S¿∂v ap-X-em-fn-am-¿ tXm- hm-Znbm-b H-cp hy-‡n°v ¢o≥Nn-‰v \¬-In-bXv øp-∂Xv. C-Xn-\v A-]-hm-Z-an-s√-∂√.
´-ß-ƒ D-t]-£n®p. Xn-cp-h\-¥-]p-cw Pn-√-bn-se 25 h¿-j-am-bn \o-Xn e-`n-°m-Ø H-cp k-aq-l-Øn- _p-jv ]-d-bp-∂Xpw Nn-Zw-_-c-Øn-s‚ hm-
t_m-W-°m-Sv tXm-´-Øn-¬ \n-∂m-Wv A-S-®p-]q-´-en- ep-≠m-°p-∂ B-Lm-Xw Nn√-db√. kn-JpIm- bn¬ \n-∂p ho-gp-∂Xpw am{Xw F-gp-Xn-sb-Sp-Øv
s‚ B-Zy-a-Wn ap-g-ßnbXv. sIm-√hpw h-b-\mSpw sc Iq-´-sIm-e sNbvX U¬-ln-bn¬ X-s∂ a- ]-{X-Øn¬ sIm-Sp-Øp-sIm-≈-W-sa-∂ A-
]n-∂n-´v C-Sp-°nbn-¬ {]-Xnk-‘n F-Øn-b-t∏m-ƒ ¬k-cn--°m≥ A-hkcw \¬-In-b-Xp-aqeap≠m- enJn-X hy-h-ÿn-Xn- ap≥-X-Zdpw P¿-W-bv¬ kn
kw-ÿm-\-Øv A-S-®p-]q-´n-b tXm-´-ß-fp-sS F-Æw b {]-Xn-k-‘n-bm-Wv C-t∏m-g-tØXv. Im¬\q-‰m- Mpw A-Xn-ew-Ln®p. tNm-Zy-߃ tNm-Zn-°p-
36. H-cpe-£-Øn-e-[n-Iw sXm-gn-em-fn Ip-Spw-_-ß- ]q-´n-°n-S-°p-∂ B-¿._n.Sn I-º-\n-bp-sS X¶-ae tXm-´-Øn-se sXm-gn-em-fnIp-Spw_w ≠v Im-Øn-cn-∂n´pw \o-Xn e-`n-°m-Ø H-cp P-\ ∂Xpt]mepw t\-Xm-°ƒ-°v ln-X-Icam-b a-´n-
ƒ H-º-Xm-≠m-bn Zp-cn-X-Øn¬ I-gn-bp∂p. C-Xn-\n- k-aq-l-Øn-s‚ I-Æo-cn-\v B-Iv‰n-hn-Ãm-bn am- te B-Im-hqsh∂mWv ]m¿-´n tI-{μ-ß-fn-se
sS ]-e Xn-c-s™-Sp-∏p-I-ƒ h∂p. Zp-cn-X-°-b-Øn- dnb ]-{X-{]-h¿-Ø-I≥ I-s≠-Øn-b {]-Xntj-[ Xn-c-s™-Sp-∏pIm-e {_o-^n-Mn-s‚ \m-´p-\-S∏v.
em-bn-cp-∂n-´pw sXm-gn-em-fn-Iƒ {]-Xo-£-tbm-sS t]mhm-≥ bq\n-t^m-an-√m-Ø-Xn-\m-em-bn-cp-∂p B- cn-`m-Kw sXm-gnem-fn-Ifpw \n-Xy-s®e-hv \- co-Xn-bm-bn-cp-∂p sN-cn-t∏dv. P¿-W-bv¬ kn-Mn-\v P¿-W-bv¬ tNm-Zy-ß-fp-b¿-Øn-b-t∏mƒ Nn-
thm-´v sN-bv-Xp. fl-l-Xy. 2004se tem-Ivk-`m Xn-c-s™-Sp-∏pw ]n- SØnbXv. D-S-a-I-ƒ A-{]-Xy-£-cm-b-tXm-sS {Km-‰n- P-bn-en¬ In-S-t°-≠nh-cm-Xn-cp∂-Xv Xn-c-s™- Zw_-cw A-k-ln-jvWp-X Im-Wn-®-Xpw A-t±-
CØ-h-W \m-sSßpw Xn-c-s™-Sp-∏p Nq-Sn-¬ Xn- ∂o-Sp-≈ \n-b-ak-`m A-¶hpw ap-∂-Wn-I-ƒ-°v thm- hn-‰n B-\p-Iq-ey-ßfpw In-´m-Xmbn. C-Xn-\n-sS {]- Sp-∏v Im-e-am-b-Xn-\m-emWv. ap≥X-Z¿ C-t∏mgpw lw ]-{X-k-tΩf-\w ssl-P-m-°v sN-bv-sX-∂p
fbv-°p-tºmgpw C-Sp-°n Pn-√-bn-se sXm-gn-em-fnI- ´v t\-Sm-\pw F-Xn-cm-fnI-sf \n-ew-]-cn-i-am-°m-\p- Xo-£-tb-In s{]m-hnU-‚ v ^-≠v I-Ωo-j-W-¿ te- A-gn-Iƒ-°p-≈n-emWv. {]-kv-Xm-hn-®-Xpw {]-kvXp-X a-\ÿn-Xn-bp-sS `m-
sf tX-Sn ÿm-\m-¿-Yn-I-fmcpw F-Øn-bn-√. ]-´n-Wn- ap-≈ {]-Nm-c-Wm-bp-[-am-bn-cp∂p th-fm-¶-Æn-hnj e-Øn-eq-sS B-¿._n.Sn-bp-sS B-dp tXm-´-ß-ƒ hn 1984¬ C-μn-cm-Km-‘n h[-sØ Xp-S¿-∂v 3000 K-am-Wv.
∏m-h-ß-fpsS tNm-Zy-߃-°v a-dp-]-Sn-bn-√m-Ø-Xn- bw. B-dp-h¿-jw ]n-∂n-Sp-tºm-ƒ th-fm-¶-Æn-sb ¬-∏\ \-SØn. F-∂m¬, sXm-gn-em-fn bq-\n-b-\pI- kn-JpIm-sc-bm-Wv U¬-ln-bn¬ Iq-´-s°m-e C-\n F√m t\-Xm-°-fpw sN-cn-t∏-dv `-b-∂m-
\m-em-Wv Cu H-gn-™p-am‰w. bpw {]-Xn-k-‘n-sb-bpw C-cp-ap-∂-Wn-I-fpw a-dhn- sf \-bn-°p-∂ X-ºp-cm-°-≥-am-cp-sS X-Ωne-Sn I-Sp- sN-bv-Xn-cp-∂Xv. A-{I-ankw-L-߃-°p ap-∂n¬ Wv hm¿-Ømk-tΩf-\w \-S-Øp-I-sb-∂p-d
2002 H-tŒm-_-dn-¬ ]o-cp-ta-Sv ]-cp-ip-ae tXm-´- bn-te-°p X-≈n-. Ø {]-Xn-k-‘n-°v hgn-sbm-cp°n. `-cW-ap-∂-Wn- sIm-≈bv°pw sIm-e-bv°pw t\-XrXzw \¬-In- ∏mWv. F-t∏mgpw G-dv h-t∂-°mw. A-Xn-s\-¥v
Øn-se Nn-∂-{]-Im-iw˛a-cn-b-si¬-hw Z-º-Xn-I-fp- B-{in-X-cn-√m-Øhcpw am-dmtcm-Kn-I-fpamb bn-se X-¿-°-am-Wv tXm-´wta-J-e-bn-¬ ho≠pw \n- s°m-≠v PK-Zo-jv ssS-‰v-e¿ D-≠m-bn-cp∂p. A- ]-cn-lm-c-sa-∂m-Wv C-t∏mƒ t]m-en-kn-s‚ Nn-
sS a-I-ƒ th-fm-¶-Æn-sb-∂ H-º-Xmw ¢m-kp-Im-cn sXm-gn-em-fn-I-ƒ-°v k-¿-°m-¿ \¬-Inb kuP-\y cm-i-bv-°p hgn-sbm-cp-°n-bXv. {]-Xn-]-£-amh-s´ ∂pX-s∂ ssS-‰v-e¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°m- ¥. B-bp-[-ß-fm-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ sa-‰¬ Un-‰-
Po-h-s\m-Sp-°n-b-tXm-sS-bm-Wp tXm-´wta-J-e-bp- td-j-≥ \n-¿-Ø-em-°n. tXm-´-ß-ƒ ]q-´n-b-tXm-sS P-\Io-b {]-iv-\-ß-fn-¬ F-t∏mgpw Im-´p-∂ \n- w- \p-≈ B-h-iy-ap-b¿-∂n-cp-∂p. F-∂m¬, A- Iv‰¿ h-gn I-S-°p-tºmƒ ]n-Sn-°m-am-bn-cp∂p. C-
sS I-Æp-\o-¿ ]pdw-tem-I-sØ-Øn-bXv. kv-Iq-fn-¬- ]n-≥-h-en® s{]m-hnU-‚ v ^-≠v D-]-tbm-Kn-®m-Wv `q- K-X Xp-S-cp-I-bm-Wv. t±lsØ c-£-s∏-Sp-Øm-\p-≈ D-∂-X\o-°- \n- Hcp h-gn-tb D-≈q. sN-cn∏pw jqkpw ]pd-Øv
ßfpw k-Po-h-am-bn. A-gn-®p h-®ti-jw am-{Xw am[ya-{]-h¿-ØI-
hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ am sc AI-Øp I-b-‰p-I!

Xnc-s™-Sp-∏v I-gn-™m¬ C-S-Xp-ap∂-Wn in-Ynew


A-`n-ap-Jw sI.]n.kn.kn {]-knU-‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e-bv-°v Xn-c-t°m-Sv Xn-c-°mWv. sF-Iy-P-\m-[n]-Xy ap-∂-Wn-
c-ta-iv sN-∂n-Ø-e bp-sS In-Mv-ta-°-dm-Wv A-t±lw. Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Jym-]n-® A-∂pap-X-¬ hn-{i-a-an-√m-Ø {]-h-¿Ø-\w. D-
®-`£-Ww I-gn-™v hn-{i-ahpw a-b-°hpw H-∂p-an-√. k-l-{]-h-¿-Ø-I-cp-am-bn ]-c-ky-ambpw c-l-ky-
ambpw N-¿-®-. \m-epa-Wn-°pti-jw A-∂v B-ep-h-bn¬ aq-∂p tbm-K-ß-fn-¬ {]-kw-Kn-°m-\p≠v. G-Xv Xn-
z ]pXn-b hn-ti-j-ß-ƒ? c-°p-I-ƒ-°n-S-bnepw am[y-a{]-h-¿-Ø-I-cp-am-bn kw-km-cn-°m-≥ A-t±-lw ka-bw Im-Wp∂p.
#Hmtcm Znh-kw I-gn-bp-t¥mdpw R-
k°cn-b i-co^v ß-fp-sS P\]n¥p-W h-¿-[n-®p-h-
cpI-bmWv. bp.Un.F-^n-\v A-\p-
gn-™ A-©ph¿-j- Iq-e-am-b X-cw-K-amWv kw-ÿm- Sp∏-t√? ¶n-ep-ap-t≠m? Pnhbv-°m-≥ B-h-iy-s∏Sptam ?
I Øn-\n-sS cm-Py-Øn-
s‚ km-aq-ln-I˛km-º-Øn-I
\-Øm-sI B-™pho-ip-∂-Xv.
#tZio-b hn-jb-ß-tfm-sSm-∏w kw- z F-d-Wm-Ipf-Øv sI hn tXm-a-kn- #R-ß-ƒ F-¥n-\mWp cm-Pn-hbv-
cw-K-Øv F-Sp-Øp]-d-b-Ø-° z A-t∏m-ƒ ap-gp-h-≥ ko-‰p-Ifpw ]n- ÿm-\ hn-j-b-ßfpw kzm-`m-hn- s‚bpw Xn-cp-h-\-¥-]pc-Øv i-in °m-≥ ]-d-bp-∂Xv. P-\-]n-¥p-W-
ap-t∂-‰-ß-sfm-∂p-ap-≠m-bn- Sn-s®-Sp-°p-sa∂m-tWm. I-ambpw Xn-c-s™-Sp-∏n-¬ N-¿- X-cq-cn-s‚bpw ÿm-\m-¿-Yn-Xz- bn-√m-Ø k-¿-°m-cn-\v A-[n-Im-c-
´n-s√-¶nepw cm-{„o-b t\-Xm- #FÆ-ß-sfm∂pw ]-d-bp-∂n-√. CS- ®m-hn-j-b-am-hpw. tI-{μ-Øn-¬ sØ°p-dn-®v Nn-e ap-kv enw kw- Øn-¬ Xp-S-cm-≥ I-gn-bn-√. Xn-c-
°-fpsS "km-ºØn-Icw-Kw' Xp]-£ P-\m-[n]-Xy ap-∂-Wn- kp-ÿn-cam-b H-cp `c-Ww Im-gv-N- L-S-\-I-ƒ F-Xn¿-∏v {]-I-Sn-∏n-®n- s™-Sp-∏v I-gn-™m-¬ bp.Un.F-
G-sd sa-®-s∏-´-Xm-bn IW- °p I-\-Ø {]-l-c-ta-¬-°pw. tI- h-bv°m≥ tIm-¨-{K- n-\p am-{X- ´p-≠-t√m. ^v hn-]p-e-am-hp-I-bpw F-¬.-Un.-
°p-Iƒ hy-‡-am-°p-∂p. \m- c-f-Øn-se thm-´-¿-am-¿ A-Xp Xo- ta I-gnbq. tUm. a-≥-tam-l-≥-kn- F-^v £-bn-°p-Ibpw sN-øpw.
Sn-s‚ hn-I-k-\-Øn\pw ]p- cp-am-\n-®pI-gn-™n-´p≠v. hcpwZn- Mv K-h-¨-sa-‚ v \m-fn-Xph-sc C- #A-Xv sX-‰n-≤m-c-W am-{X-amWv. A-
tcm-K-Xn-°p-w "tk-h-\-k-∂- h-k-ß-fn-¬ C-S-Xn-s‚ \n-e Iq-Sp- √m-Ø-hn-[w tI-cf-sØ k-lm- Xp am-dp-sa-∂m-Wp R-ß-fp-sS hn- z F-¬.Un.F-^n-se L-S-I-I-£n-
≤cm-bn' C-d-ßn-Øn-cn-® t\- X-¬ ]-cp-ß-en-em-hpw. bn-®p. aq∂mwap-∂-Wn-sb-s∂m- izmkw. I-fm-sc-¶nepw bp.Un.F-^n-te-
Xm-°-fn¬ ]-ecpw kz-¥w Io- s° ]-d-bp∂-Xv Zn-hm-kz-]v-\w am- °p h-cp-sa∂m-tWm?
i-bp-sS hn-I-k-\-Øn¬ {]- z bp.Un.F-^n-s‚ ÿn-Xn Xm-¶-ƒ {X-amWv. tI-{μ-Øn¬ tIm-¨-{K- z Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ti-jw tI-c-f
tXy-Iw {i-≤-]-Xn-∏n-®-p-sh- ]-d-bp∂-Xpt]m-se A-{X A-\p- kv ap∂-Wn X-s∂ A-[n-Im-c-Øn- cm-{„o-b ÿn-Xn-bn-¬ am-‰-ß-ƒ #P-\-Xm-Z-ƒ C-t∏m-ƒ F-¬.Un.F-
∂mWp ÿm-\m¿-YnIƒ \m- Iq-e-am-hm-≥ Im-c-W-w? ¬ h-cpw. D-≠mhp-tam. ^n-¬ D-t≠m? a-‰p L-S-I-I-£n-
a-\n¿tZ-i]-{Xn-I-tbmsSm-∏w I-sfm-s° ap-∂-Wn-bn-¬ ho-¿-∏p-
sh-fn-s∏-SpØnb kz-Øphn- #P-\-߃-°pth-≠n H∂pw sN-øm- z tIm-¨-{K- n-¬ ÿm-\m-¿-Yn-I- #Xn-c-s™-Sp-∏v I-gn-™m-¬ hn F- ap-´n I-gn-bp-I-bmWv. kn.]n.F-
h-c-Øn-s‚ I-W-°p-I-fn¬ Ø H-cp k-¿-°m-cm-WnXv. X-Ωn-¬- fm-hm-≥ \n-ch-[n t\-Xm-°-ƒ D- kv k-¿-°m-¿ P-\-]n-¥p-W-bn-√m- Ωn-s‚ h-tey-´-≥ k-ao-]-\-Øn-¬
\n-∂p a-\- n-em-hp-∂-Xv. c-≥am-cm-sW-∂-Xm-Wp {]-tXyIX. B-{‘-{]- Ø-√m-Wv {][m-\ ]-cn-]mSn. CS- ≠m-bn-cn-s° aq-∂v Fw.F-¬.F- Ø k-¿-°m-dm-bn am-dpw. ap∂-Wn a-\ws\m¥vv L-S-I-I£n-Iƒ-°v
2004¬ G-‰hpw Iq-Sp-X¬ B-kv-Xn-bp-≠m-bn- tZ-iv ap-Jy-a-{¥nbpw tIm¨-{K-kv t\-Xm- Xpap∂-Wn ap-ßp-∂ I-∏-emWv. am-sc F-¥n-\m-Wv ÿm-\m-¿-Yn- in-Yn-e-am-hpw. [m-¿-an-I-am-bn B B ap-∂-Wn-bn-¬ \n-∂p ]pd-
cp∂-Xv B-{‘-{]-tZ-in-se Sn.Un.]n t\-Xmhv hpamb ssh F-kv cm-P-ti-J-c sd-UvUn°v 1.35 a-{¥n-k-`-bv-°p Iq-´p-Ø-c-hm-Zn- I-fm-°n-bXv. k-¿-°m-¿ F-ß-ns\-bm-Wv A-[n- ØpI-S-t°-≠nh-cpw.
Un sI B-Zn-tI-i-h-ep-hn\m-bn-cp-∂p. 67 tIm- tIm-Sn cq]-bpsS (B-{‘bn-se t\-Xm°-sf Ø-an-√. A-gna-Xn ap-J-ap-{Z-bm- Im-c-Øn-¬ Xp-S-cp-I. tbm-K-ÿ-e-tØ--°p t]m-hm-≥
Sn cq-]-bm-bn-cp-∂p B-kv-Xn. CØ-h-W C-Xph- A-t]-£n-®v \-t∂ Ip-dhv) B-kv-Xn- am-{X-am- °n am-‰n-bn-cn-°p∂p. #P-bn-°m-≥th-≠n Xs∂. I-Æq-cn- t\-Xm-°-ƒ Xn-c-°m-°p∂p. Xn-I-
sc \m-a-\n¿-tZi]-{Xn-I k-a¿-∏n-®-h-cn¬ tIm- Wp-≈Xv. F-∂m¬, A-t±-l-Øn-s‚ a-I≥ ssh ¬ sI kp-[m-I-c-s\-°m-fpw \- z ]m-¿-e-sa-‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n-¬ ™ B-fl-hn-izm-k-tØm-sS A-
So-izc≥ hn-P-bhm-U-bn-se tIm¨-{K-kv ÿm- F-kv P-K≥-tam-l≥ sd-UvUn-bpsS B-kv-Xn 77 z A-t∏m-ƒ kwÿm-\ `-c-Wam- s√m-cp ÿm-\m-¿-Yn-sb In´p-tam. bp.Un.F-^n-\p `q-cn]-£w In-´n- t±-lw Im-dn-¬ I-bdn.
\m¿-Yn e-K-Z]-Xn cm-P-tKm-]m-em-Wv. ssh-Zyp- tIm-Sn-bm-Wv. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS A-Sp-Ø- tWm ap-Jy N-¿-®m-hn-jbw. C-Xp F-d-Wm-Ipf-Øv sI hn tXma-kv sb-∂p hn-Nm-cn-°p-I. A-t∏m-ƒ
tXm¬-∏m-Z-\cw-KØpw A-Snÿm-\ku-I-cy bmfmb hn _m-e-kq-cn-°v 45 tIm-Sn-bp-sS B- ]m-¿-e-sa-‚ n-te-°p-≈ Xn-c-s™- am-kv‰-sd A-dn-bm-Ø-h-¿ B-sc- hn.F-kv k-¿-°mcn-t\m-Sv cm- -˛sI.]n.hn
hnI-k-\cw-KØpw {]-h¿-Øn-°p-∂ em≥-tIm kv-Xn-bp≠v. F≥.kn.]n A-[y-£\pw tI-{μ
{Kq-∏n-s‚ X-e-h\m-b cm-P-tKm-]m-en-s‚ sh-fn- Ir-jna-{¥n-bpam-b ic-Xv ]-hm-dn-\v F-´ptIm-Sn-
s∏-SpØn-b kz-Øv 299 tIm-Sn cq-]-bm-Wv. bp-sS B-kv-Xn-bm-Wp-≈-sX-¶n¬ a-Iƒ kp-{]n-
2004¬ CXv 9.6 tIm-Sn-bm-bn-cp∂p. A-©ph¿j- b kp-se 53 tIm-Sn cq-]-bp-sS A-h-Im-in-bm-Wv.
sØ km-aq-lnItk-h-\-Øn-\nsS cm-P-tKm-]m- kz-¥-am-bn ]m¿-´n cq-]o-I-cn-®v cm-{„obtKm-
en-s‚ B-kv-Xn 3000 i-X-am-\w (30 C-c´n) B- Z-bn¬ ]-co-£-W-Øn-\n-dßn-b sX-ep-¶v kq-
Wv h¿-[n-®-Xv.
tem´-dn cm-Pm-hpw tX-kv-]q-cn-se tIm¨-{K-
kv Fw.]n-bp-amb a-Wn-Ip-am¿ kp-∫ 2004¬
∏¿Ãm¿ Nn-c-Rv-Po-hn-°v 88 tIm-Sn-bp-sSbpw
Sn.Un.]n t\-Xm-hv N-{μ-_m-_p \m-bn-Up-hn-\v
68 tIm-Sn-bp-sS-bpw kz-Øm-Wp-≈-Xv. thym-
At∏mƒ km¿, F-hn-sS-bmWv
sh-fn-s∏-SpØn-b kz-Øv 18 tIm-Sn-bm-sW-¶n¬ abm-\a{¥n {]-^p¬ ]-t´-en-\v 74 tIm-Sn cq-]-
CØ-h-W A-Xv 60 tIm-S-n-bm-bn h¿-[n-®n-c-n-°p
∂p. 100 tIm-Sn- cq-]-bpsS F¬.sF.kn t]m-fn-
kn-bm-Wv kp-∫ F-Sp-Øn-cn-°p-∂-Xv. {]o-an-bw
A-S-bv°p-∂-Xv 1.17 tIm-Sn cq-]-bpw.
bp-sS B-kv-Xn-bp-s≠-¶n¬ sNe-hv Ip-d-™
hn-am-\am-b F-b¿-U-°m-s‚ ÿm-]-I≥ Pn
B¿ tKm-]n-\m-Yn-\v 73.46 tIm-Sn-bm-Wp-≈Xv.
_n-lm-dnse F¬.sP.]n ÿm-\m¿-Ynbpw N-e-
a-tX-X-c-Xz-Øn-s‚ A-Xncv?
apwss_ t\m¿-Øv sh-kv-‰v a-fi-e-Øn¬ ®n-{X-Im-c-\p-am-b {]-Im-iv Qm 55 tIm-Sn-bp-sS amA-sØ C-kvem-anbpw F≥.Un.F-^pw sF.F- s‚ a-tX-X-c ]¿-h-X-Øn¬ A-I-‰-s∏-tS-≠Xpw
\n∂v k-am-Pvhm-Zn ]m¿´n Sn-°-‰n¬ a¬k-cn-°p-
∂ A-_p B-kv-an-°v 124 tIm-Sn-bp-sS kz-Øm-
D-S-a-bm-Wv.
Kzmfn-tbm¿ cm-P-Ip-Spw-_-Øn-se C-fap
""P kv.Fkpw ]-ehn-[ ap-Jwaq-Sn-Iƒ [-cn-°p-∂ Xo-
{hhm-Z {]-ÿm-\-ß-fmWv. tI-c-f-Øn¬ kmw-kv-Imcn-I
C≥Xn-lm≥ H A-–p√ sh-dp-°-s∏-tS-≠Xpw h¿-Ko-b-X-bp-sS Nq-cp a-
W-°p-∂-Xp-am-hp∂p.
Wp-≈Xv. ku-Øv U¬-ln-bn-se _n.F-kv.]n d°m-c-\m-b tIm¨-{K-kv Fw.]n tPym-Xncm-Zn- kwL-S-\ F-∂ ap-Jwaq-Sn-bn-em-Wv P-amA-sØ C-kv-em-an So-kvX-sbt∏m-ep-≈-h¿-°p t]mepw \q-dpi-
ÿm-\m¿-Yn I-c¨-kn-Mv X≥-h¿ C-Xph-sc ]- Xy kn-‘y-bp-sS kz-Øv Cu t\-Xm-°-fp-sS-Xv {]-h¿-Øn®p-sIm-≠n-cn-°p-∂Xv. C-Xv Aw-Ko-I-cn-°p-I-bm- Un-bp-sS Kp-P-dm-Øn¬ km-ln-dm sibv-Jn-s\- X-am-\w \n-b-a-hn-t[-b-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ ap-
{Xn-I k-a¿-∏n-®n-´n-s√-¶nepw A-t±-l-Øn-s‚ h-®p t\m-°p-tºmƒ \-t∂ -Ip-d-hm-Wv. 14 tIm- sW-¶n¬ ln-μp-Xz ^m-jn-Ãp-Ifm-b B¿.F-kv.F-kn-s\- t∏m-ep-≈-h¿-°v \n-tj-[n-°-s∏-´ \o-Xn e-`y-am- kvenw kw-L-S-\-Ifpw Km-‘nh-[w ap-X¬ cm-
B-kvXn 150 tIm-Sn-bmWv. Cu-bn-sS U¬-ln Sn- cq-]-bn¬ Xm-sg-bm-Wp kn-‘y-bp-sS B- bpw kmw-kv-Imcn-I kw-L-S-\-bm-bn Aw-Ko-I-cn-t°-≠nh- °m≥ [o-c-[o-cw t]m-cmSn-b h-\n-X. ^m-jn-Ãv Py-Øp \-S-∂ \q-dp-I-W-°n\p I-em-]-ß-fn¬
\n-b-a-k-`-bn-te-°p \-S-∂ Xn-c-s™-Sp-∏n-¬ kvXn. tIm¨-{K-kv A-[y£ tkm-Wn-bmKm- cpw. h¿-Ko-b-X-bp-am-bn H-ØpXo¿-∏p-≠m-°n Xn-c-s™-Sp- `o-j-WnI-sf Xr-W-h-K-Wn®p-sIm-≠v \yq-\-]- {]-Xn-I-sf-∂v cm-Py-sØ tIm-S-Xn-Ifpw \n-b-a
X≥-h¿ {]-Jym-]n-® kz-Øphn-h-c-am-Wn-Xv. ‘n-°v 1.38 tIm-Sn-bp-sSbpw a-I≥ cm-lp¬Km- ∏n-s\ t\-cn-Sp-∂ tI-c-f-Øn-se C-S-Xp-]-£ P-\m-[n]-Xy £-߃-°p th-≠n \n-e-sIm-≠ A-h-sc-t∏m- kw-hn-[m-\-ßfpw hn-[n-® B¿.F-kv.Fkpw H-
kz-¥-am-bn hml-\-tam `qantbm In-S-∏m-Sw ‘n°v 2.25 tIm-Sn-bp-sS-bpw _n.sP.]n {]-[m-\- ap-∂-Wn-bp-sS \n-e-]m-Sv \n-cm-im-P-\-I-am-Wv.'' {]-kv-Xm-h- ep-≈-h¿ a-tX-X-c C-¥y-bp-sS {]-Xo-I-ß-fpw cp-t]m-se-sb-∂v tXm-∂p-∂-Xn-se A-\u-Nn-
t]m-eptam C√m-Ø Z-cn-{Z≥-amcm-b \n-ch[n a{¥nÿm-\m¿-Yn F¬ sI A-Uzm-\n°v 3.5 \ {]-ikv-X a-\p-jym-hIm-i {]-h¿-Ø-I So-kv-Xm sk-‰¬- {]-Xo-£-bp-am-Wv. Xyw Nq-≠n-°m-Wn-°m≥ s]m-Xpk-aq-l-Øn¬
t\-Xm-°-fm-Wp≈-Xv. F-∂m¬, CØ-cw t\- tIm-Sn cq-]-bp-sSbpw kz-Øm-Wp-≈Xv. hm-Zn-t‚-XmWv. C\n-sbm-cp {]-kv-Xm-h-\ h-∂n-cn-°p∂-Xv C- \n-∂mcpw ap-t∂m-´p-h-cp-I-bp-≠m-bn√. CXn-
Xm-°-fpsS `m-cy-amcpw a-°-fp-sa√mw tIm-So-iz- So-kvX-sb ]-cn-N-b-s∏-Sp-tØ-≠ Im-cy-an√. \-tc{μ-tam- ¥y-≥ ap-kv -enw-I-fp-sSbpw ]n-∂m°hn-`m-K-ß- t\m-SpIq-Sn hm-bn-t°-≠-Xm-Wv Cu kw-L-S-\-
fp-sSbpw D-∂-a-\-Øn-\p th-≠n Po-hn-Xw D-gn- Iƒ X-ß-fp-sS thm-´v hnhn-[ ap-∂-Wn-Iƒ-°v
™ph-® I-d-I-f-™ a-tX-X-c-hm-Zn D-kvXm-Zv A- \¬-Ip-sa-∂p {]-Jym-]n-°p-tºmƒ D-b-cp-∂
–p-∂m-kn¿ a-Av-Z-\n-bp-tS-XmWv. ap-kvenweo-Kn- h¿Ko-b _m-‘-h-Øn-s‚ A-´-lm-k-ß-fpw.
s\-Xn-tc B-™-Sn-® a-AvZ-\n°v eo-Kn-s‚ t]- {]-Xy-£-Øn¬ bm-sXm-cp \n-_-‘-\-Itfm
cnepw sIm-Sn-bnepw Nn-”-Ønepw h¿-Ko-b-X A- Un-am‚p-Itfm ap-t∂m-´phbv-°m-sX-bmWv Cu
S-ßn-bn-´n-t√ F-∂m-Wv Adn-tb-≠-Xv. kw-L-S-\-Iƒ X-ß-fp-sS ]n¥p-W {]-Jym-]n-®n-
Cu c-≠p {]-kv-Xm-h-\-Ifpw km-aq-lnIim- cn-°p∂-Xv hnhn-[ {In-kvXo-b k`-Itfm F-kv.-
kv-{X hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v tNcpw]-Sn tN¿-°m≥ F≥.Un.]n, [o-hc˛ ]p-e-b k`-Itfm ]n¥p-W
\¬-In-bm¬ km-am\y-t_m-[-ap≈-h-scm-s° {]-Jym-]n-°p-tºm-gn√mØ "h¿-Ko-b Nqcv' ap-
bpw ]n ]-c-ta-iz-cs\tbm H cm-P-tKm-]m-en s\- kvenw k-wL-S-\-Iƒ {]-Jym-]n-°p-tºm-gp-≠m-
tbm tN¿-°m-\m-Wv km-[y-X. So-kv-X bp sS- hp-∂-Xn-se "a-dn-ambw' ]n-Sn-In-´p-∂n√. A-Xmb-
tbm a-Av-Z-\n-bpsStbm t]-cp-Iƒ kz-]v-\- Xv ap-kv enw-Iƒ-°v thm-´v sN-ømw; ]-t£ kw-
Øn¬ t]mepw F-gp-Xm≥ km-[y-X-bn√. L-Sn-X-am-bn thm-´v {]-Jym-]n-°m≥ ]m-Sn√. A-
\-Ωp-sS a-tX-Xc s]m-Xpk-aq-lhpw A-h-cp- t∏mƒ a-tX-X-cXzw A-]-I-S-Øn-em-hpw. A-h-cp-
sS k-l-bm-{Xn-I-cm-hm≥ B-{K-ln-°p-∂-hcpw sS ]n¥p-W a-tX-X-c ap-∂-Wn-I-ƒ°pw ap-
F-{X A-]-Iz-am-bm-Wv Nn-¥n-°p-∂-sX-∂p hy- kvenw ÿm-\m¿-Yn-bp-sS F-Xn¿-ÿm-\m¿-Yn-
‡-am-hm≥ C-Xn¬∏cw sX-fn-hp-Iƒ B-h-iy- bm-b A-ap-kv-en-an\pw B-sW-¶n¬ t]m-epw. A-
an√. ap-kvenw F-∂ t]cpw tem-I ap-kv-enwIƒ t∏mƒ km¿ F-hn-sSbm-Wv a-tX-X-c-Xz-Øn-s‚-
sF-Iy-I-WvtT-\ Aw-Ko-I-cn-°p-∂ \-£-{Xm¶n- bpw h¿-Ko-b-X-bp-sSbpw A-Xn¿-hc-ºpIƒ?
X N-{μ-°-ebpw ]-®s°mSnbpw a-Av-Z-\n-°p X-
CMYK

4 2009 G{]n¬ 10 sh≈n

t]m-]p-e¿ {^-≠n-s‚ cm-jv-{So-b \n-e-]m-Sp-Iƒ kPo-h hn-j-bam-b


Xn-c-s™-Sp-∏v NqSn-te-°v km-l-N-cy-Øn¬ A-tX-°p-dn-®v kw-ÿm-\ {]-kn-U‚v
hn ]n \m-k-dp-±o-\p-am-bn tXP-kv {]-Xn-\n-[n kw-km-cn-°p∂p.

t]m-]p-e¿ {^≠pw s\ `n-∂n-∏n-®p X-f¿-Øn, 32 h¿-j-am-bn kwÿm-\ `c-Ww ssI-


t]m-]p-e¿ {^-≠n-s‚ ]pXn-b cm-{„o-b Xo-cp-am-\-Øn-
te-°p \-bn-® km-l-N-cy-sa-¥m-Wv?
# kzm-X{- ¥ym\-¥c- C-¥y-bn-¬ `o-Xn-Za- m-Wv ap-kve
°-ap≈ ]n-∂m-°-hn-`m-K-ß-fp-sS Ah-ÿ. C-°m-e-a-
{Xbpw ap-kve - nwIsf A-[n-Im-cØ
- nw-If
- S- -
- n-te-°p-≈ N-hn-´p-]S- n-
bm-°p-I-bm-bn-cp-∂p ap-Jy-[m-cm cm-{„o-b{]-ÿm-\ß-
em-hs´, A-Xv 50 i-X-am-\-Øn-\p ta-sebpw. ap-kv-
enwIƒ `q-cn-]-£-ap≈ ap-¿-in-Zm-_m-Zm-Wv C-¥y-bn-se
G-‰hpw ]n-∂m-°w \n-¬-°p-∂ Pn-√.
aq-∂p ]-Xn-‰m-≠v H-‰-bv-°p `-cn-°p-∂ kn.]n.Fw ap-kv-enw-I-
tfm-Sv am-∏-¿-ln-°m-Ø hn-th-N-\-am-Wv A-hn-sS Im-Wn-
®n-cn-°p-∂-sX-∂-Xn-\v C-Xn-te-sd F-¥p sX-fn-hm-Wp
kn ]n Icow bm-fp-Ibpw A-Xph-gn ap-kv-enwI-sf ]-´n-I-Pm-Xn˛]-´n-Ih¿-K hn-
ƒ. kz-bw kw-LS- n-°m\pw i-‡n-bm-¿P - n-°m-\p-ap-≈ h-gn- th-≠Xv? ssh-In-bm-sW-¶nepw C-Xp Xn-cn-®-dn-™ A-
I-ƒ A-h¿-°p ap-ºn¬ sIm-´n-bS- b - v°s - ∏´p. kz-¥hpw `- hnS-sØ ap-kv-enw-I-ƒ `-c-W-Iq-S-Øn-s‚ F-√m D-cp-
`m-K-ßtf-°mƒ A-[-xÿn-X-cm-°n am-‰p-Ibpw Ah-sc X-ß-fpsS {Z-hpam-b H-cp cm-{„o-bi-‡n cq-]s - ∏-Sp-Ib- mWv `m-hn kp- °pN-ß-e-Ifpw t`-Zn-®p {]-Xn-I-cn-®pXp-S-ßn-b-t∏m-gm-
¬ \q-‰m-≠n-\n-sS tIm-gn-t°m-Sv I-≠ G-‰-hpw h-en-b k-
Im tΩf-\w kw-L-Sn-∏n-®p i-‡n-sX-fn-bn-®-Xn-s‚ B-fl-hn-
izm-k-Øn-em-Wv t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C¥y. am-[y-a-߃ s]m-
kz-Xz-Øn¬ \n∂pw kw-kv-Im-c-Øn¬ \n∂pw ]-dn-s®-dn-bp-Ibpw
sN-bv-X kn.]n.F-Ωn-s‚ IpSn-eX{¥w tI-c-f-Ønepw \-S-∏m-°m-
\p-≈ {i-a-am-W-h¿ \-S-Øp-∂-sX-∂v t]m-]p-e¿ {^-≠v ap≥ sN-
c-£n-X-am-°m-≥ Ahcp-sS ap-ºn-ep-≈
GIh-gn.
ap-∂W- n-If- p-sS \-b]- c
- n-]m-Sn-Iƒ- X-Ωn-¬ {]-
Wv tI-cf-sØ _w-Km-fm-°m-≥ A-h-¿ {i-
an-°p-∂-Xv. C-Xp R-ß-ƒ A-\p-hn-Zn-°n√.
C-Xn-\p ]pd-sa ap-kvenw hn-izm-k-{]am-
Xp-sh I-Æp-Nn-Ωn-sb-¶nepw A-Xv ]-e-cp-sSbpw I-Æp Xp-d-∏n-°p- b¿-am\pw tZ-io-b F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Iu¨-kn¬ Aw-K-hpamb C Wß-tfm-Sv Xn-I-™ A-k-ln-jv-Wp-X-bm-
Ibpw tI-c-f-Øn-\-IØpw ]p-dØpw P-\-߃-°n-S-bn¬ kPo-h I-S-am-b hy-Xymk-ß-sfm-∂pw \-ap-°p
A-_q-_-°¿ tX-Pkn-t\m-Sp ]-d-™p. Im-Wm-\m-hp-∂n-√. A-tXk-abw, cm- Wp kn.]n.Fw ]p-e-¿-Øp-∂Xv. i-co-A-
N¿-®m-hn-j-b-am-hp-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p. tI-c-f-Øn-em-hs´, ap-kv-enw-Iƒ \q-‰m-≠p-I-fm-bn A\p-h¿- Øn-s\-Xncm-b IS-∂pI-b-‰w, _m_-cn a-
s^-{_p-h-cn-bn¬ \-S-∂ tZio-b cm-{„ob k-tΩ-f-\-Øn-\p ]n- Pyw ^m-jn-Ãv I-cß - f - n-te-°p h-gp-Xnho-
Øn®p-t]m-∂ km-{am-Py-Xzhn-cp-≤ a-t\m-`m-hw Nqj-Ww sN-øm- gm-Xn-cn-°m-≥ {]tXyIw Pm{KX ]men- kv-Pn-Zv hn-j-b-Øn-se \n-e-]m-Sv, kwh-c-
∂m-se cm-{„o-b∏m¿-´n {]-Jym-]-\-ap-≠m-hp-sa-∂p I-cp-Xn-bn-cp- \m-Wp kn.-]n.Fw {i-an-°p-∂-sX∂pw kwL-S-\ hn-e-bn-cp-Øp- Whn-cp-≤ k-ao]-\w F-∂n-h-bn-¬ kn.]n.-
∂p-sh-¶nepw A-Xp-≠m-bn√. tI-c-f-Ønse G-Xm-\pw a-fi-e-ß- t°-≠X - p-≠v.
∂p≠v. G-sX-¶nepw co-Xn-bn¬ \yq\-]-£ im-‡o-I-c-W-Øn-\v Fw kzo-I-cn-® \n-e-]mSv A-h-cp-sS X-\n-\n-
fn¬ t]m-]p-e¿ {^≠v kz-¥-w ÿm-\m¿-YnI-sf \n¿-Øp-sa∂pw k-lm-b-I-am-tb-°m-hp-∂ H-cp \-S]-Sn t]mepw kwÿm-\ k¿- dw hy-‡-am-°p-∂p-≠v.
]n-∂oSv hm¿-Ø-Iƒ h-∂n-cp∂p. F-∂m¬, Dulm-t]m-l-߃-°v C-°m-cy-Øn¬ ap-∂n-ep-≠m-hp-sa-∂m-
°m-cn-s‚ `mK-Øp \n-∂p-≠m-bn-s√-∂p am-{Xa√, kw-h-cWw, Wt√m aq∂mwap-∂W - n-bp-sS hm-Zw? G-sX√mw k-μ-¿-`-ß-fn-¬ ap-kv-enwI-fpw
hn-cm-a-an-´p Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Nmc-Ww A-¥n-a-L-´-tØm-S-Sp- ]n.F-kv.kn \n-b-a\w, k-®m¿ I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-
Øt∏m-gm-Wv A-{]-Xo-£n-X-am-bn t]m-]p-e¿ {^-≠n-s‚ cm-{„ob Øn¬ tI-{μk¿-°m-¿ B-hn-jv-I-cn-® \yq\-]-£ t£-a\-S-]-Sn- # aq∂mwap-∂W - n-sb°p-dn-®v A-hy-‡a - m- ]n-∂m-°-hn-`m-K-ß-fpw i-‡n-bm-¿-Pn-®n-
´pt≠m A-t∏m-sg√mw A-Xp X-I-¿-°m-≥
CMY

b Nn-{Xw am-{X-ta \-ap-°p ap-ºn-¬ C-

CMYK
C-S-s]-S-ep-≠m-b-Xv. Iƒ Xp-Sßn-bh A-´n-a-dn-°m-\m-Wv A-h¿ {i-an-®-sX∂pw kw-L- kn.]n.Fw {i-an-®n-´p-≠v. A-h-cp-sS A-[n-
tI-c-f-Øn-se 20 tem-Iv-k-`m -ko‰n¬ 18¬ F¬.Un.F-^n-s\- t∏mgp≈q. A-Xp-am-bn k-l-I-cn-°m-≥
S-\ Ip-‰-s∏-Sp-Øp∂p. tI-c-f-Øn-se ap-kv-enw-Ifpw a-‰p ]n-∂m-° Xo-cp-am-\n-®-h-¿ G-sX-¶nep-sam-cp L-´- Im-c]-¶m-fnØ-sØ Ip-dn-®v ]d-™pXp-S-
Xn-cmbpw c-s≠-Æ-Øn¬ bp.Un.F-^n-s\-Xn-cmbpw thm-´v sN-øm- hn-`m-K-ßfpw Im-e-ß-fn-eq-sS t\-Sn-sb-Sp-Ø cm-{„o-b im-‡o-I- ßn-b-t∏m-gm-bn-cp-∂p C-S-Xpk-¿-°m-¿ a-Av-
\m-bn-cp-∂p kw-LS-\m Xo-cp-am-\w. Xß-sf k-lm-bn-®h-sc Xn- Øn-¬ _n.sP.]n-bp-am-bn In-S∏ - d
- ]- ¶
- n-´-
cW-sØ X-I¿-°m-\p-≈ kn.]n.Fw \o°-w sN-dp-ØptXm¬-∏n- h-cmWv. Xn-cs - ™-Sp-∏p ^-ew ]p-dØ - p-h- Z-\n-sb ]n-Sn-®p tIm-b-º-Øq-¿ P-bn-en-te-
∂m-¬ B-cv B-tcm-sSm-∏w t]m-hp-sa-∂ Im-cy-Øn-¬ bm- °-b-®-Xv.
sXm-cp hy-‡X - b
- p-an-√.
t]m-]p-e-¿ {^-≠n-s‚ thm-´v th-s≠-∂ ]n-W-dm-bn hn-
km-{am-Py-Xzhn-cp-≤ \n-e-]m-Sp-I-fn-¬ i-‡-am-bn \n-e- Pb-s‚ {]-kv-Xm-h\-sb°p-dn®v?
sIm-≈p-∂-Xv X-ß-fm-sW-∂v CS-Xp]-£w ]-d-bp-∂p- #t]m-]p-e-¿ {^-≠v Xn-c-s™-Sp-∏p \n-e-]m-Sv {]-Jym-]n-°p-
≠-t√m? ∂-Xph-sc thm-´v th-s≠-∂p ]-db - m-≥ ]n-Wd - m-bn-°p \m-
# km-{am-Py-Xz-Øn-\pw ^m-jn-k-Øn\pw F-Xncm-b \n-e- hv s]m-ßn-bn-cp-∂n-√. In-´m-Ø ap-¥n-cn ]n-W-dm-bn°pw
]m-Sp-I-fn-¬ ap-kv-enw-Iƒ-°pw ]n-∂m-° P-\-hn-`m-K-ß-
ƒ-°pw H-∏w \n-¬-t°-≠-h-cm-Wv C-S-Xp-]£w. F-∂m-
¬, {]-kv-Xm-h-\-I-ƒ-°-∏p-d-Øv Im-cyam-b H-cp tdm-ƒ \n- 25 i-X-am-\-Øn-te-sd ap-kv-enw-I-fp-≈
¿-h-ln-°m-≥ A-h-¿-°m-bn-´n-√. k-±mw lp-kbv-s‚ ^v-f-
Iv-kv t_m-¿-Up-Ifn-sem-Xp-tß-≠X√ km-{am-Py-Xz hn- _wKm-fn¬ A-h-cpsS D-tZym-K {]m-Xn-\n[yw
tcm[w. sh-dpw 2.25 i-X-am-\-am-Wv. P-bn-en-em-hs´,
{]-Xn-]-£-Øn-cn-°p-tºm-ƒ F.-Un.-_n-s°-Xn-tc bp-≤w sN-
bv-X kn.]n.Fw A-[n-Im-c-Øn-se-Øn-b-t∏m-ƒ A-h-cn- A-Xv 50 i-X-am-\-Øn-\p ta-sebpw.
¬ \n-∂p tIm-Sn-I-ƒ hm-ßn. A-Xp sN-e-h-gn-®-Xm-h-s´,
P-\-ß-fp-sS A-Snÿm-\{]-iv-\-ß-ƒ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn- ]p-fn-°pw. tI-cf - Ø
- n-se km-aqln-I k-¥p-en-Xm-hÿ -
\p th-≠n-bm-bn-cp-∂n-√. a-dn-®v, \-K-c-h-¬-°-c-W-Øn- X-I¿ - ° - p-∂ {]-kvXm-h\ - I
- f- m-Wv A-t±-lw \-SØ - n-s°m-
cn-®p k-lm-bn-°p-I, A-\p-`m-hw ]p-e¿-Øp-∂h-sc hn-P-bn-∏n-°p- \pw A-h-bv-°p tam-Sn Iq-´p∂Xn\pw th-≠n-bm-bn-cp∂p. ≠n-cn-°p-∂Xv. A-Xn-eq-sS \m-ep thm-´v In-´p-am-bn-cn-°pw.
°p-I-bm-Wv t]m-]p-e¿ {^-≠ns‚ Xn-c-s™-Sp-∏p e-£yw. Sm-‰-sb sXm-Sm-≥ `-b-s∏-´p aq-∂m-dn-¬ \n-∂p ]n-≥-am-dn-b-
I, kz-a-X-°m¿°pw k-apZmb°m¿°pw ]n¥p-W \¬Ip-I Xp- C-{km-tb-ep-am-bp-≈ A-hn-ln-X_-‘hpw ÿm-\m¿-YnXzw e- ]-t£, X-Ic - p∂-Xv \m-Sn-s‚ k-am-[m-\am-sW-∂p ]n-W-
Sßn-b k-¶pNn-X Xm¬-∏-cy-߃-°-∏pdw, ]n-∂m-°˛\yq\-]-£ h-cm-Wh¿. P-\m-[-n]-Xy-]-cam-b A-h-Im-i-ß-ƒ a-‰p- dm-bn-bpw ]n-Wn-bm-fp-Ifpw Hm-¿° - p∂-Xv \-∂v.
`n-®X- n-se Zp-cq-lX - bpw Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv bp.Un.F-^v ÿm-\m¿- ≈-h¿-°v A-\p-h-Zn-®psIm-Sp-°m-Ø cm-{„o-b ^m-jn-
P-\-hn-`m-K-ß-fp-sS km-aq-ln-Ihpw kmw-kv-Im-cn-I-hpam-b h-f¿- Yn-Ifm-b Xn-cp-h-\-¥-]pc-sØ i-in X-cq-cn-s\bpw F-d-Wm-Ipf- 15 h-¿j
- Ø - n-te-sd-bm-bn tI-cf - - P-\X - b- v°
- n-Sb
- n-¬ kp-Xm-cy-
®bpw im-‡o-I-cWhpamWv C-ßs\-sbmcp Xo-cp-am-\-Øn-\p- ]n- k-am-Wp kn.-]n.Fw {]-tbm-Kn®p-sIm-≠n-cn-°p-∂Xv. am-bn {]-h¿ - Ø- n-°p-∂ kw-LS- \ - b- vs
- °-Xn-tc Im-em-Im-
sØ sI hn tXm-ak - n-s\bpw F-Xn¿-°m≥ t]m-]p-e¿ {^-≠v Xo-
∂n-se t{]-c-I-L-SIßfm-bn t]m-]p-e¿ {^≠v t\-Xm-°ƒ Nq- cp-am-\n-®n-cn-°p-∂X - v. e-ßf - n-¬ D-b¿ - ∂
- p-h∂
- B-tcm-]W-ßt- fm-tcm∂pw sI-
≠n-°m-´n-b-Xv. ]-Xn-hn-\p hn-]-co-X-am-bn C-Ø-hW-sØ i-‡am-b ´n-®a - ® - h- b
- m-bn-cp-∂p-sh-∂p Im-ew sX-fn-bn-®X - m-Wv. A-
G-Xm-bmepw Xn-c-s™-Sp-∏pcw-K-tØ-°p≈ t]m-]p-e¿ {^- kn.]n.Fw hn-cp-≤ -\n-e-]m-Sn-\p Im-c-W-sa-¥mWv?
thm-´n-Mv b-{¥-ß-sf-∂-Xn-\-∏p-dw ap-kv-enw-Ifpw Z-en-Xp-I-fp-a- ≠n-s‚ {]-thi-\w sN-dp-X√m-Ø {]-Xn-I-c-W-ß-fm-Wv {]-Nm-c- tX-k-abw, ]n-W-dm-bn kw-L-S\-sb i-{Xp-hm-bn Im-
S-°-ap-≈ ]n-∂m-°hn-`m-Kß - ƒ-°v bm-sXm-cp ]-cn-KW - \ - bpw \¬- W cw-K-Øp-≠m-°n-b-Xv. A-h¿ ap-t∂m-´ph-®n-cn-°p-∂ \n-e-]m-Sv # hf-sc Ir-Xyhpw hy-‡-hp-am-W-Xv. ap-kv-enw˛]n-∂m-° Wp-∂-Xn-s‚ Imc-Ww hy-‡-amWv. ap-kv-enw-I-fS°ap-
Im-Ø _w-Kmƒ tam-U¬ tI-cf - Ø- nepw B-h¿-Øn-°m-\p-≈ H-cp- im-‡o-Ic-Ww X-I-¿-°p-I-sb-∂-XmWv Cu Xn-c-s™- ≈ ]n-∂m-°-hn-`m-K-ß-fp-sS im-‡o-I-c-W-Øn-\v t]m-
tI-c-fk-aq-lw Ku-c-h-tØm-sS Im-Wp-∂p-sh-∂-Xn-s‚ kq-N-\- Sp-∏n-¬ tI-c-f kn.]n.F-Ωn-s‚ ap-Jy A-P-≠.
°-ßf - m-Wp kn.]n.Fw \-SØ - p-∂s - X-∂v Xn-cs
- ™-Sp-∏p\-bw {- ]- bm-Wv kw-ÿm-\-Øv s]m-Xp-hnepw a-e-∏p-dw Pn√-bn¬ {]-tXy- ]p-e-¿ {^-≠v ap-t∂m-´ph-bv-°p-∂ B-i-b-ß-fp-sS kzo-
Jym-]n-°m≥ hn-fn-®ptN¿-Ø hm¿-Ømk-tΩ-f\ - Ø
- n¬ A-h¿ ]- a-‰p 18 a-fi-e-ß-fn-en-√m-Ø Hu-¬-kpIyw s]m-∂m-\n- Imcy-X A-t±l-sØ sX-s√m-∂p-a-√ A-tem-k-c-s∏-Sp-
In®pw kwL-S-\ \-S-Øp-∂ hnhn-[ {]-Nm-c-W]-cn-]m-Sn-I-fn-se P- bnepw a-e-∏p-dØpw A-h-¿- Im-Wn-°p-∂-Xn-\v a-s‰-¥p
d™p. CS-Xpap-∂-Wn-°-I-Øp-\n∂pw ]pd-Øp\n-∂p-ap-≈ i- \-]-¶m-fn-Øw. Øp-∂Xv.
‡am-b F-Xn¿-∏p-Iƒ - £-Wn-®p-hc - p-Ønbpw kw-ÿm-\s - Øm-´m- \ym-bo-I-c-W-am-Wp \-¬-Im-\m-hp-I? H-cp -cm-{„o-b-kw- Nn-e {]-Xo-I-ß-fp-]-tbm-Kn-®p hn-≈-ep-I-fp-≠m-°n k-ap-Zm-
D-∂-bn-°-s∏-´ B-tcm-]-W-߃ \n-tj-[n-°p-Itbm A-h-bv- L-S-\-sb-∂ \n-e-bn-¬ ap-kvenweo-Kn-t\-°m-ƒ F-¥p
sI-bp-≈ a-tX-Xc thm-´p-Iƒ \-„-s∏-Sm-\p-≈ km[y-X A-h-K- °p a-dp]-Sn \¬-Ip-Itbm sN-øp-∂-Xn-\p ]I-cw kn.]n.Fw kw- b-Øn-\-I-tØ-°p I-S-°m-\p-≈ C-h-cp-sS \o-°-ß-ƒ
Wn®pw \m-fn-Xp h-sc X-߃ ]p-e¿-Øn-t∏m-∂ \-bß - f - n¬ \n-∂p sa-®-am-Wv kn.]n.F-Ωn-\v D-b-¿-Øn-°m-´m-\p-≈Xv? eo- ap-≥-Iq-´n°-≠v {]Xn-tcm-[w Xo-¿-°p-∂ G-I {]-ÿm-
ÿm-\ sk-{I´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b-≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ t]m- Kn-\v Ip-d-hp-Ifpw t]m-cm-bv-a-I-fp-ap-≠m-hmw. A-h
hy-Xn-Ne - n®pw s]m-∂m-\n-bn¬ ]n.Un.]n, P-\]-£w Xp-Sßn-b kw- ]p-e¿ {^-≠n-s\-Xn-tc "]gb' ]pXn-b B-tcm-]-W-ß-fp-am-bn cw- \w t]m-]p-e-¿ {^-≠m-Wv F-∂-Xn-\m-em-Wv kn.]n.F-
L-S-\-I-fpsS ]n-¥p-W-tbm-sS kz-X-{¥-s\ a¬-k-cn-∏n-°m≥ kn.]n.F-Ωn-eq-sS ]-cn-lcn-°-s∏-Sp-sa-∂v Fß-s\ I- Ωns‚ B-{I-a-W-ß-ƒ F-√m A-¿-Y-Ønepw kw-L-S-\-
K-sØ-Ønb-Xv CS-Xp tI-{μ-ß-fn¬ kw-L-S-\-bp-sS Xn-c-s™-Sp- cp-Xm-\m-hpw? 70I-fn-se ap-kvenw kwL-S-nX i-‡n X-
kn.]n.Fw ssI-s°m≠ Xo-cp-am-\w ap-kvenweo-Kn-s\ X-I¿-°p-I- ∏v k-ao]-\w B-i-¶-bp-f-hm-°n-bn-´p-s≠-∂-Xn-s‚ sX-fn-hm-sW- bv-s°-Xn-tc Xn-cn-®p-h-®n-cn-°p-∂Xv.
sb-∂ e-£y-Øn-\v A-h¿ F-{X-am-{Xw {]m-[m\yw \¬-In-bn-´p- I¿-Øv aq-∂p- ]-Xn-‰m-≠n-te-sd-bm-bn ]-›n-a_w-Km-fn- F-∂m-¬ A-XpsIm-s≠m-∂pw Xn-c-s™-Sp-∏n-¬ kn.-
∂pw Nq-≠n-°m-Wn-°-s∏-Sp-∂p. ¬ `c-Ww \-S-Øp-∂ kn.]n.Fw A-hnS-sØ ap-kv-enwI-
s≠-∂p t_m-[y-s∏-Sp-Øp-∂p≠v. ]m¿-´n-bp-sS {]-IS- \ - ] - {- Xn-I ]p- t]m-]p-e¿ {^-≠v \n-e] - m-Sn-s\-Xn-tc ]-Xn-hn-\p hn-]c - o-Xa- m-bn ]n.F-Ωn-\v c-£-s∏-Sm-\m-hn-√
d-Øn-d° - n-s°m-≠v 15mw tem-Ivk`- m Xn-cs - ™-Sp-∏n-se {][m-\ A- sf Ip-fn-∏n-®pIn-SØn-b A-\p`-hw \-Ωp-sS I-¨-ap-ºn- A-Snÿm-\{]-iv-\-ß-fn-¬ \n-∂v ap-JwXn-cn-®p hn-hm-Z-ß-fn-
ap-kvenw-kw-LS- \ - I- f- n¬ \n∂pw Im-cyam-b F-Xn¿-∏p-If - p-≠m-hm- ep≠v.
P-≠b - mbn kn.]n.Fw P-\d - ¬ sk-{I´-dn {]-Im-iv Im-cm-´v U¬-ln- Xn-cp∂-Xv A-h \yq-\] - £
- ˛]n-∂m-° hn-`m-Kß - f - psS Po-h¬{]-iv- ¬ am{Xw \n-e-\n-¬-°p-∂ k-¿-°m-cn-s\-Xn-cm-b P-\-ß-
bn¬ F-SpØp]-d™ - X
- pw tI-cf - Ø- n-se ap-Jy-i{- Xphm-b ap-kvenw- 25 i-X-am-\-Øn-te-sd ap-kv-enw-I-fp-≈ A-hn-sS A-h-cpsS D- fp-sS hn-[n-sb-gp-Ømhpw Cu Xn-c-s™-Sp∏v.
\-ßfm-bn tI-cf - P\X s\-t©-‰n-°g - n-™p-sh-∂X - n-te-°m-Wv hn- tZym-K {]m-Xn-\n[yw sh-dpw 2.25 i-X-am-\-am-Wv. P-bn-en-
eo-Kn-s\ X-I¿-°e - m-bn-cp∂p. c¬Nq-≠p-∂X - v.
]-›n-a-_w-Km-fn¬ aq-∂p a-{¥n-am-cp-≠m-bn-cp-∂ ap-kvenweo-Kn-

hcp-∂Xv aq∂mwap∂Wn ASn-b-¥-cm-h-ÿbpw


Xs∂: shfnbw sI tKm-hn-μ≥-Ip-´n kn.]n.sF k-Jm-°-fp-sS
tIm¨-{K-kv A-[n-Im-c-Øn¬ \n-∂p Xq-
sI ]n hn-P-b-Ip-am¿ sØ-dn-b-s∏-Sp-∂ H-cp Xn-c-s™-Sp-∏m-bn-cn-°p-

tI -c-f-Øn-se C-S-Xp-]-£ {]-ÿm-\-Øn-


s‚ cm-{„o-bm-Nm-cy-\m-Wv F√m-hcpw
B-Z-c-]q-¿hw B-im≥ F-∂p hn-fn-°p-∂ sh-fn-
anXv. A-c-\q-‰m-≠p tIm¨-{K-kv C-¥y `-cn-®n-´v
Ipd-®p k-º-∂≥-am¿-°p am{Xw t\-´-ap-≠m-
°ns°m-Sp-Øp. P\tIm-Sn-Iƒ X-f¿∂p. H-cp Znh-
kw C-cp]-Xp cq-]-bn¬ Xm-sg h-cp-am-\-ap-≈ 80
sN -°p-´n A-∂p ]-{X-{]-h¿-Ø-I-\m-bn-cp-∂n√.
ap-∏Xp-sIm√w ap-ºv hnX¬-`m-bv ]-t´¬ lu-
kn-se H-cp ap-dn-bn¬ R-߃ BZyw I-≠p-ap-´p-
I-c-Ww-a-dn-®nepw
bw `m¿-Kh≥. ]m¿-´n kwÿm-\ Iu¨-kn-en- tIm-Sn P-\-ß-fm-Wv C-hn-sS-bp-≈-Xv. C-cp]-Xp tºmƒ G-Xp ssh-Nn-{Xy-sØbpw hy-Xn-bm-\-sØ- fn¬, ap-dn-hn¬ D-∏ptX-°p-∂ a-´n¬ C Fw F-kv hm-Z-߃ \ncØn. A-timI
s‚ sh-≈ Aw-_m-k-U¿ Im-dn¬ Xn-cp-h-\-¥- tIm-Sn P-\-߃-°v X-e-bv-°p ao-sX Iq-c-bn√. bpw Iu-Xp-I-tØm-sS ]Tn-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p sN-°p´n. A-∂v B tdm-Un-se ]-g-b ]m¿´n Hm-^n-kn¬ h-®v H-cp ssh-Ip-t∂-cw Nn-cn®p-sIm-≠v
]pc-Øp \n-∂p Im-e-Øm-Wv A-t±-lw tIm-gn- sIm-®p k-Jm-hv Nq-≠n-°m-´n: Rm≥ A-t\z-jn-®pt]m-b kw-`-h-Øn-\v hn-π-h- A-t±-lw Cß-s\ A-b-hn-d-°n: ""kn.]n.sF-bpsS tIm-¨-{K-kv t{]-aw C-∂pw
t°m-´v F-Øn-bXv. A-t∏mƒ aq-∂mw-ap-∂W- n-°mtWm km-[y-X? Øn-s‚ A¥ywh-scbpw kn.]n.sF am-∏p\¬-In√. C-∂-sebpw Xp-S-ßn-b-X√. tI-c-f-Øn-se B-Zy-sØ I-Ωyq-Wn-kv-‰v a-{¥nk-
th-Zhpw th-Zm-¥hpw X¿-°im-kv-{X-hpw AsX, aq-∂mw-ap∂-Wn A-[n-Im-c-Øn¬ h- A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ-bp-sS i-‡n-I-tfm-Sv H-´n-\n-∂-Xn-s‚ sN-Sn-∏v am-‰m\pw a- ` D-≠m-hpwap-ºv 1956se ]m-e-°m-Sv k-tΩ-f-\-Øn¬ tIm¨-{K- p-am-bn N-
]Tn-®v k-∂ym-k-Øn¬ \n-∂p cm-{„o-b-Øn-te- cpw. ap-∂-Wn-bp-sS A-Sn-Ø-d hn-I-kn-®psIm-≠n- d-°m-\p-ap-≈ X-{X-∏m-Sn-em-bn-cp-∂p A∂p kn.]n.sF. a-d-°p-Ibpw a-d-bv-°p- ßm-Øw D-≠m-°m≥ H-cp {]-ta-b-Øn-eq-sS hm-Zn-®pt\m-°n-b-h-cmWvv A-Nyp-
°p h-∂ B-im-s‚ apJ-Øv F¥pw t\-cn-Sm-\p- c-n°p-I-bmWv. C-S-Xp-]-£-Øn-s‚ \n¿-Wm-b- Ibpw sN-tø-≠ H-∂m-bn-cp-∂p A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ-sb hm-gv-Øn-s°m-≠v Xta-t\m\pw cm-tPiz-c dm-hp-hpw.''
≈ X-t‚-Sw. Iam-b ]-¶m-fn-Ø-tØm-sS-bm-bn-cn-°pw aq∂mw GtXm tkm-hnb-‰v ]-fin-X¿ F-gp-Xp-Ibpw ]o-∏nƒ-kv ]-ªn-jnMv lu-kv hn- A-dp-]-Xp-I-fp-sS H-Sp-hn¬ tIm¨-{K- n-\v tem-Iv-k-`-bn¬ `q-cn-]-£-an√m-
tem-Uv-Pv-ap-dn-bn¬ Ib-dn I-´n-en-se In-S- ap∂-Wn A-[n-Im-c-Øn¬ h-cp-I. Xc-Ww \-S-Øp-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂ H-cp N-cn-{X]p-kv-XIw. A-
°bpw X-e-b-Wbpw am-‰n \o-≠p\n-h¿-∂p In-S- Sn-b-¥cm-h-ÿ I-gn-™-t∏mƒ, F-∂p-h-®m¬ kn.]n.sF A-
Øw. A-t∏mƒ A-hn-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ ]m¿-´n aq∂mwap∂-Wn A-[n-Im-c-Øn¬ h-∂m¬ Xn-s\∏-‰n \n-e-]m-Sv am-‰n-b-t∏mƒ B ]p-kvX-Iw B-tcmcpw A- kn ]n FΩpw kn ]n sFbpw {_tZ-gvkv ˛sh-fnbw
Pn√m sk-{I´-dn Sn hn _m-e-t\m-Sp kn.]n.sF a-{¥n-k-`-bn-ep-≠mhp-tam? dn-bm-sX ]n≥-h-en-°m-≥ AP-bv `-h-\n¬ Xo-cp-am-\-ambn. "Ip-
\n¿-tZ-in®p: ""H-∂-c-a-Wn-°q¿ I-gn- D-≠m-hmw, D-≠m-hm-Xn-cn-°mw. Xn-c- cp-ØwsI-´' sN-°p-´n A-Xp -tI-´p-h-imbn; Rm≥ h-gn A-Xp
t™ hn-fn-°mhq.'' H-∂-c-a-Wn-°q¿ s™-Sp-∏p I-gn-™m¬ C-°mcyw R- ]m-´m-bn.
CMYK

߃ Ku-c-h-]q¿-hw N¿-®-sN-bv-Xp Xo-cp- A-Sn-b-¥-c-mh-ÿ-bv-°p ti-jw \-S-∂ `-Snμ tIm¨-{K-


CMYK

c-≠p a-Wn-°q-dmbn. B-im≥ a-b-°-


Øn¬. X-´n-bp-W¿-tØ-≠n-h∂p. ]- am-\n-°pw.  n¬ kn.]n.sF-bp-sS Ip-´n-°c-Ww {]-Jym-]n-°-s∏-s´-¶n-
Xp-s° F-gp-t∂‰p. C-kv-Xn-cn Np-fn- epw, C-μn-c-bp-am-bn tN¿-∂pt]m-h-W-sa-∂ \n-e-]m-sS-Sp-Ø
bm-Ø I-dp-Ø I-c-bp-≈ ap-≠p-Sp- C-S-Xp-ap-∂-Wn-bn¬ \n-∂p P-\-Xm-Zƒ hn-`mK-sØ H-Xp-°m≥ I-gn-™n-cp-∂n√. X-s‚ apwss_ em-h-
Øp. A-Xn-\p-ta¬ ho-Xn-IqSn-b I-dp- t]mb-Xv H-cp Ip-d-ht√? W-Øn¬ \n∂v C-μn-cbv°pw a-‰p-]-e¿°pw I-
Ø A-c-∏-´ sI´n. Iu-Xp-I-tØm-sS A-h¿ t]m-bn-´n√. A-h¿-°v ko-‰v Øp-Ifpw I-ºn-Ifpw F-gp-Xn--s°m-≠v C-¥y-
A-Xp-t\m-°n \n¬°-sh B-im≥: "" sIm-Sp-t°-≠-Xm-bn-cp∂p. {]-iv-\w N¿-® ≥ I-Ωyq-Wn-k-Øn-s‚ B-Nm-cy\mb {io-]-Zv
C-Xp Imen-t^m¿-Wn-bm s_-¬-‰m- sN-bv-Xp c-ay-am-bn ]-cn-l-cn-°m≥ I-gn-bp- A-ar-Xv UmwsK {]-Xn-hn-π-h-Øn-s‚ shSn-s]m-
Wv. C-Xv D-≠m-°nb-Xv Imen-t^m-¿- am-bn-cp∂p. ap-∂Wn-tbm-K-Øn¬ \n-∂v ´n®p-sIm-≠n-cp-∂p, ]p-d-Øm-°-s∏-Spw-h-sc.
Wn-b-bn-emWv. A-XpsIm-≠m-Wv A-h¿ C-d-ßn-t∏mbn. a-{¥nsb ]n≥-h-en- ]-cn-∏p-h-Sbpw I´-≥Nm-bbpw I-gn-®p hnπ-hw \-S-Øn-bn-cp-
Rm≥ A-ß-s\ hn-fn-°p-∂Xv. ]-Xn-s\-´p h¿-j- ®-tXm-sS ]n-∂o-Sv N¿-®-Iƒ-°v A-h-k-c- ∂ B-f√ UmwsK. A-t±-lw U¬-ln-bn¬ F-Øn-bm¬ A-P-
am-bn {]-Kev` tUm-Œ¿-am-cp-sS \n¿tZ-i{]-Im-c-w an√m-Xmbn. F-¥m-bmepw P-\-Xm-Z-fn-s\ ap-∂- bv `-h-\n¬ Xm-a-kn-°n√. A∂-sØ sIm-≈m-hp∂ tlm-
C-Xv D-]-tbm-Kn-°p∂p. C-Xn√m-sX F-\n-°p \-S- Wn-bn¬ \n-e-\n¿-Ø-Ww. ´em-b c-Rv-Pn-Xv X-s∂ thWw. kn.]n.sF Ip-´n-°-c-W-
°m≥ ta-e. F-s‚ A-c-`m-Kw t]m-en-kp-Im¿ em- Øn¬ ap-gp-In-bn-cp-∂ Im-ew A-Xp X-S-bm-\p-≈ hy-{K-X-bn¬ Umw-sK ]-£w
Øn-sIm-≠v A-Sn-®pX-I¿-Ø-Xm.'' ]n.Un.]n-bp-am-bn C-S-Xp-ap-∂-Wn-°p-≈ H-cp _-Z¬tc-J-bp-am-bn sk-≥{S¬ F-Iv-k-nIyq-´o-hv Iu¨-kn-en¬ B-{Ia-
H-cp-a-Wn-bm-b-t∏mƒ B-im-\p `£-Ww I-gn- _-‘-sØ-°p-dn-®p hym-]-Iam-b B-t£-]w D- Ww Xp-S-cm-\p-≈ \o-°-am-bn-cp∂p. th-≠-s∏-´-h¿°p hm¿-Ø tNm¿-Øn-
°Ww. em-fn-Xy-Øn-s‚ Bƒ-cq-]am-b B-im\v b¿-∂n-´p-≠t√m. ]n.Un.]n-bp-am-bn ap-∂-Wn-°v s°m-Sp-°m≥ A-\p-bm-bn-Iƒ-°p hen-b D¬-kmlw. A-ß-s\-bm-Wp t{S-Uv
G-sX-¶nepsamcp sNdnb tlm-´¬ aXn. Xo≥-ta- F-¥p _-‘-am-Wp-≈Xv? bq-\n-b-≥ t\-Xm-hm-bn-cp-∂ sI Pn {io-hm-kv-X-h-bp-sS \n-g-ep]-‰n B-\-μ-_- Xm-bt- ∏mƒ, A-Xn-s\ c-£s - ∏-Sp-
i-bv-°p ap-ºn-se-Øn-b-t∏mƒ "B-thmen' a¬- F¬.Un.F-^n¬ A-h-cn√. A-h¿ C-tßm- km¿ ]-{Xn-I-bp-sS X-cp¨ Kmw-Kpenbpw Rm\pw c-Rv-Pn-Øn¬, Umw-sK-bp-sS Øm≥-th-≠n H-fn-®pI-fn \-S-
kyw thWw. Cu a¬-ky-Øn-s‚ cp-Nn ]-≠v kn ´ph-∂p k-lm-bn-°m-sa-∂p ]-d-™m¬ F-¥n-\p ap-dn-bn¬ F-Øn-bXv. Ønb-Xv h-tey-´\ - m-sW∂-Xv hn-π-
F-®v ap-lΩ-Zv tIm-b ]Tn-∏n-®-Xm-W-s{X. k- \n-tj-[n-°Ww? c-≠p Znh-kw I-gn-™v kn.C.kn tbm-K-Øn¬ A-h-X-cn-∏n-°m-\n-cp-∂ _- h N-cn-{X-Ønse a-s‰m-c[ - ymbw. A-Xn-s‚ hn-]p-eam-b B-h¿-Ø\ - a- m-bn-cp-∂p
ssπ- t_mbv Du-°≥ B-thm-en s]m-cn®-Xp Z¬ tc-J R-߃-°v F-Sp-Øp-X-cp-tºmƒ Umw-sK-bp-sS apJ-Øp kz-X-th-bp- tIm¨-{K- n-s‚ Xp-Wt- bm-Sp-Iq-Sn Ip-d®- n-S Po-hn® c-≠p K-h¨-sa‚p-If - pw.
sIm-≠ph-∂-t∏mƒ B-im\-Xp th-≠. hf-sc C-cp I-Ωyq-Wn-kv-‰v ]m¿-´n-I-fpw X-Ωn¬ e-b- ≈ Ip-kr-Xn H-∂p-Iq-Sn Xn-fßn. ]m¿-´n°p -am{Xw A-h-Im-i-s∏-´ tc-J t\c- ho≠pw hnX¬-`m-bv ]-t´¬ lu-kn-te-°p a-S-ßp-I. ]n-Xr-`q-an-bn-se s]-
sNdn-b I-j-Ww aXn. A¬-∏w tNm-dv A-I-Øm- \ km-[y-X-bp-t≠m? tØ _q¿-jzm ]-{X-Øn¬ h-∂-t∏mƒ ]p-In-embn. tIm¨-{K- p-am-bp-≈ cn-tÃm-bv-°bpw •m-kvt\m-kv‰pw kn.]n.sF Nn-¥m-tI-{μ-sØ \-Sp-°-S-en-¬
°n B¿-Øn-tbm-sS H-cp I-∏v ]m-b-khpw I-gn®p. C-cp I-Ωyq-Wn-kv-‰v ]m¿-´n-Ifpw Iq-Sp-X¬ Iq- kn.]n.sF _-‘w Xo¿Øpw A-dp-ØXpw Umw-sK ]p-d-Øm-b-Xpw F-ßp-sa- F-Sp-sØ-dn-™Xp-t]mse. ]m¿-´n ]-cn-]m-Snbpw `-c-W-L-S-\bpw s]m-fn-s®-gp-
F-∂n-s´m-cp I-a‚ v: "jp-K¿ am{Xw F-s∂ ]n-Sn- Sp-X¬ tbm-Pn-®v {]-h¿-Øn-®psIm-≠n-cn-°p-I- Øm-sX t]m-b F.sF.kn.]n D-≠m-bXpw B Zn-h-k-ß-fn-em-bn-cp∂p. Xp-∂ Npa-X-e hnX¬-`m-bv ]-t´¬ lu-kn-se H-cp A-]m¿-´v-sa‚n¬ Xm-a-kn-
Iq-Sn-bn-´n√.' ]n-s∂ aq-∂p-a-Wn-°q¿ hn-{i-aw. A- bmWv. C-∂-s√-¶n¬ \m-sf e-bn-t°-≠nh-cpw. A-dp-]-Øn-\m-en-se ]n-f¿-∏n-s‚ X-I¿-®bpw F-gp-]Xp-I-fp-sS Xp-S-°- ®n-cp-∂ sa-en-™, ap≥-ip-WvTn-°m-c\m-b F≥ C _-edmw F-∂ th-Zm-¥ ]-
Xn-\pti-jw aq-∂p s]mXp-tbm-K-ß-fn¬ {]-kw- Ipd-®p k-a-b-sa-Sp°pw; A-{X-am-{Xw. Rm-s\m- Øn¬ hn-f-°p-h® tIm¨-{K-kv kw-_-‘-Øn-s‚ N-Ωepw am-‰m≥ kn.- fin-X-\m-bn-cp∂p. H-cp Znh-kw B-tcms-S-∂n√m-sX A-cn-i-s∏-´psIm-≠v A-
Kn-°-Ww. s° Po-hn-®n-cn-°p-tºmƒ X-s∂ eb-\w \-S-°p- ]n.sF t\-XrXzw Im-Wn-® I-k¿-Øv Nn√-d-b√. F-¥p hn-e-sIm-SpØpw I- t±-lw ]-d-™p. ""Cu U-tam-{Im-‰n-Iv sk≥{S-en-kw F-∂p ]-d-bp∂-Xv ]m¿-´n
sa-∂m-Wp hn-iz-kn-°p-∂Xv. Ωyq-Wn-Ãv sFIyw ho-s≠-Sp-tØ Xo-cq F-∂m-bn-cp-∂p Fw F≥ tKm-hn-μ-≥ sk-{I-´-dn-bp-sS tkz-—m[n-]-Xy-Øn-\p-≈ a-d am-{X-am-hp∂p. C-Xp Rm≥ X-´n-
tZio-b cm-{„o-b kw-`-hhn-Im-k-߃ F- \m-b-sc-t∏m-ep-≈-h-cp-sS i-]Yw. A-Xn-\p-th-≠n A-[n-Im-cw h-en-s®-dn-bm≥ °-f-bpw...''
s¥m-s°-bm-Wv?. tIm-gn-t°m-Sv kn.]n.F-Ωn-s‚ t]-sa‚ v ko- t]mepw A-∂p tI-c-f- ap-Jy-a-{¥n-bm-bn-cp-∂ ]n sI hm-kp-tZ-h≥ \mb-sc X-´n-t∏mb-Xv ip-≤-K-Xn-°m-c\m-b _m-edmw X-s∂-bm-bn-cp∂p. ssl-Z-cm-
Cu Xn-c-s™-Sp-∏n¬ _n.sP.]n X-d-]-‰pw. ‰m-sW-∂v Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿ ]-d-™n-´p- \n¿-_-‘n®p. ]-t£ I-Ωyq-Wn-Ãv sFIyw km-[n-°p-∂-Xn-\nsS, tIm¨-{K- _m-Zv k-tΩf-\w A-t±-l-Øn-s‚ \n¿-tZ-iw X≈n. sk-{I-´-dn-bm-th-≠n-bn-cp-
A-h¿ cm-Py-Øn-s‚ i-{Xp-°-fmWv. tem-I-Øv G- ≠-t√m?  n-s‚ ap-Jy-[m-c-bp-am-bp-≈ _-‘w ap-dn-® Fw F≥, Xn-cp-h-\-¥-]pc-Øp ∂-bmƒ s]m-Sp∂s\ A-kzo-Im-cy-\mbn. k-tΩ-f-\-Øn-\p-tijw, _m-e-dman-
‰hpw Iq-Sp-X¬ ap-kv-enw-Ifp-≈ c-≠ma-sØ cm- ho-c≥ F-s‚ \√ kp-lr-ØmWv. A-t±-lw tXm‰p. B tXm¬-hn A-t±-l-Øn-s‚ lr-Zb-sØ _m-[n-°p-Ibpw sN-bv-Xp. t\m-Sv B-Z-c-hpw B-\p-Iq-eyhpw D-≠m-bn-cp-∂ \yq G-Pv F-Un-‰¿ t]m-fn ]-m-d-
Py-am-Wv C-¥y˛ 15 tIm-Sn ap-kve
- nwIƒ. ln-μp-°- Aß-s\ ]-d-bp-sa-∂p Rm≥ hn-Nm-cn-°p-∂n√. tIm¨-{K- n-s‚ Ir-]-tbm-sS In´n-b A-[n-Im-cw D-t]-£n-®m-te C-S-Xp-k- bv-°ep-sam-Øv sk-°-¥-cm-_m-Zv ¢-∫n-se H-cp km-bm-”w ]-¶n-Sp-tºmƒ, H-
sfbpw ap-kv-enw-I-sfbpw X-Ωn--eSn-∏n-°p-I-bm- kw-km-c-Øn-\n-S-bn¬ B-im≥ In-S-∂p. kw- l-I-c-W-sØ∏-‰n B-tem-Nn-°m≥ ]-‰q F-∂v C Fw F-kv iTn-®-t∏mƒ A- cp A-`n-{]m-bw tI´p: _m-edmw ]m¿-´n-sb A-Xn-th-Kw am-‰m≥ {i-an-°p-∂p.
Wv _n.sP.]n-bp-sS e-£yw. km-cn-®psIm-≠n-cn-s° a-b-ßp-Ibpw sN-bvXp. Xn\pw X-øm-dm-b-Xm-bn-cp-∂p kn.]n.sF. ]t£, A-{X-th-Kw Ic-Wwa-dn-bm\pw A-{X-th-Kw am-dm\pw A-{X-tb-sd k-
h-tey-´≥ h-c-® h-c-bn¬ \n¬-°m≥ kn.]n.sF _-≤-s∏-Sp-∂ \m-fp-I- Jm-°-ƒ-°p I-gnbptam?