You are on page 1of 5

Trường THPT Nguyễn Trãi

Tổ Vật lý
ĐỀ ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA HỌC KÌ II (08-09)
MÔN VẬT LÍ 12
Thời gian :60 phút
1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng?
A.Hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng qua lăng kính cho thấy rằng trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc
có màu sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
B.Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là do ánh sáng truyền qua lăng kính bị tách ra làm thành nhiều chùm
ánh sáng có màu sắc khác nhau.
C.Chỉ khi ánh sáng trắng truyền qua lăng kính mới xảy ra hiện tượng tán sắc ánh sáng.
D.Các vầng màu xuất hiện ở váng dầu mỡ hoặc bong bóng xà phòng có thể giải thích do hiện tượng tán sắc ánh sáng.
2. Gọi nc, nd, nt và nv là chiết suất của thủy tinh lần lượt đối với các tia chàm, đỏ, tím, và vàng. Sắp xếp thứ tự nào
dưới đây là đúng?
A. nc >nd > nt >nv. B. nc <nt < nd <nv. C. nt >nc > nv >nd. D. nt <nc < nv <nd.
3 Moät maïch dao ñoäng lyù töôûng LC dao ñoäng ñieän töø vôùi chu kyø laø 2.10-4(s). Naêng
löôïng ñieän tröôøng trong maïch bieán thieân ñieàu hoøa vôùi chu kyø laø :
A. 4.10-4(s) C. 1,0.10-4(s)
-4
B. 2.10 (s) D. 0,5.10-4(s)
4. Quang phổ vạch phát xạ thu được khi chất phát sáng ở trạng thái:
A. Rắn B,. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp. C. Lỏng D. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao
5. Phát biểu nào sau đây là không đúng?Cho các chùm ánh sáng sau: trắng, đỏ, vàng, tím
A. Chùm ánh sáng trắng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
B.Chiếu chùm ánh sáng trắng vào máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên tục.
C. Chùm ánh sáng tím bị lệch về phía đáy lăng kính nhiều nhất nên chiết suất của lăng kính đối với nó lớn nhất.
D. Mỗi chùm ánh sáng trên đều có một bước sóng xác định
6.Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lục thì ánh sáng huỳnh quang có thể là ánh sáng nào dưới đây?
A.Ánh sáng tím B.Ánh sáng vàng C.Ánh sáng lam D.Ánh sáng chàm
7. Trong maïch dao ñoäng ñieän töø LC ; cöôøng ñoä doøng ñieän töùc thôøi chaïy qua cuoän
caûm bieán thieân ñieàu hoøa vôùi taàn soá f. Naêng löôïng töø tröôøng cuûa cuoän caûm
:
f
A. Bieán thieân ñieàu hoøa vôùi taàn soá B. Bieán thieân ñieàu hoøa
2
vôùi taàn soá 2f
C. Bieán thieân ñieàu hoøa vôùi taàn soá f D. Khoâng bieán thieân
ñieàu hoøa theo thôøi gian
8. Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng của nó trong không khí là λ = 0,76µm. Bước sóng λ’ của ánh sáng đơn sắc này
khi truyền vào trong nước (n = 4/3) là:
A. 0,933 µm B. 0,525 µm C. 0,57 µm D. 0,60 µm
9. Chọn câu đúngMột chùm ánh sáng Mặt Trời hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể bơi và tạo ở đáy bể một vệt sáng
A. có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.
B. có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc
C. có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc.
D. không có màu dù chiếu thế nào
10.Trong thí nghiệm Young, gọi a là khoảng cách giữa hai khe S1, S2; D là khoảng cách từ hai khe đến màn. Khi dời
màn ra xa khe thêm một đoạn 50cm thì thấy khoảng vân tăng thêm 0,25 mm. Cho a = 1 mm. Bước sóng ánh sáng đơn
sắc dùng trong thí nghiệm là:
A. 0,45µm B. 0,55µm C. 0,5µm D.0,6µm
11.Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là a = s1s2 = 0.3mm; khỏang cách
từ hai khe đến màn là D=1m; đo được khoảng cách giữa 5 vân sáng cạnh nhau là 6mm. bước sóng ánh sáng đơn sắc
dùng trong thí nghiệm là:
A. λ = 0.6 µm B. λ = 0.5µm C. λ = 0.55µm D. λ = 0.45µm
2 -3
12 Moät maïch dao ñoäng coù tuï ñieän C = 10 (F) vaø cuoän daây thuaàn caûm L. Ñeå

taàn soá dao ñoäng ñieän töø trong maïch baèng 500Hz thì ñoä töï caûm L coù giaù trò laø
:

1
 103 103
A. (H) C. (H) B. 5.10-4(H) D. (H)
500  2
13. Hãy chọn câu đúng
Để truyền các tín hiệu truyền hình vô tuyến, người ta thường dùng các sóng điện từ có tần số vào khỏang
A. vài kilôhéc B. vài mêgahéc C. vài chục mêgahéc D. vài nghìn mêgahéc
14. Hãy sắp xếp theo thứ tự tần số giảm dần của các sóng điện từ sau đây:
A. Ánh sáng thấy được; tia hồng ngoại; tia tử ngoại; tia Rơnghen.
B. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại; ánh sáng thấy được tia Rơnghen
C. Tia Rơnghen, tia tử ngọai ánh sáng thấy được tia hồng ngoại
D. Tia hồng ngoại; ánh sáng thấy được, tia tử ngọai; tia Rơnghen
15. Maïch dao ñoäng LC. Khi taêng ñoä töï caûm L leân 2 laàn vaø giaûm ñieän dung C ñi 4
laàn thì taàn soá dao ñoäng cuûa maïch seõ :
A. taêng 2 laàn C. giaûm ñi 2 laàn B. taêng 2 laàn D. giaûm
ñi 2 laàn
16.Trong thí nghiệm Young, cho a = 0,5mm, D = 1,5m ; bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là  = 0.6
m. Trên màn ta thu được hình ảnh giao thoa. Tại 1 điểm M cách vân sáng trung tâm một khoảng 7,2mm có vân sáng
bậc (thứ):
A. 2 B. 4 C. 3 D. 6
17.Trong thí nghiệm Young, cho a = 3mm, D = 3m. Tại một điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm một đoạn
3.3mm, M ứng với vân tối thứ 6. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là:
A.  = 0.7m B.  = 0.6m C.  = 0.5m D.  = 0.4m
18. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai :
A. Soùng ñieän töø coù theå gaây ra ñöôïc caùc hieän töôïng giao thoa ; soùng döøng
B. Soùng ñieän töø laø soùng ngang
C. Trong khoâng khí ; vaän toác truyeàn soùng ñieän töø lôùn hôn vaän toác truyeàn
cuûa soùng aâm
D. Soùng ñieän töø vaø soùng cô hoïc ñeàu khoâng truyeàn ñöôïc trong chaân khoâng
19. Giới hạn quang điện của 1 kim loại làm Catốt của tế bào quang điện là 0 = 0,66m. Chiếu vào Catốt một bức xạ
có bước sóng  = 0,33m.Cho rằng năng lượng mà quang electron hâp thụ một phần để giải phóng nó,phần còn lại
hoàn toàn biến thành động năng của nó. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện là:
A. 30.10-19(J) B. 3.10-19(J) C. 0.3 .10-19(J) D. 0,3.10-20(J)
20. Trong thí nghiệm Young, nếu xét trên một vân sáng cùng bậc thì ánh sáng bị lệch ít nhất là:
A. Ánh sáng tím C. Ánh sáng đỏ
B. Ánh sáng xanh D. Tùy thuộc vào khoảng cách giữa hai khe.
21.Trong thí nghiệm Young, cho a = 0.5mm, D = 2m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng  = 0.5
m. Bề rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là L = 25mm. Số vân sáng và số vân tối có tất cả là:
A. 13 vân sáng, 12 vân tối D. 14 vân sáng, 13 vân tối. C. 13 vân sáng, 14 vân tối D.13vânsáng,13 vân tối
22. Phaùt bieåu naøo laø sai khi noùi veà soùng ñieän töø ?
A. Trong soùng ñieän töø ; ñieän tröôøng vaø töø tröôøng bieán thieân theo thôøi gian vôùi
cuøng chu kyø
B. Trong soùng ñieän töø ; ñieän tröôøng vaø töø tröôøng luoân dao ñoäng leäch pha nhau
/2
C. Soùng ñieän töø duøng trong thoâng tin voâ tuyeán goïi laø soùng voâ tuyeán
D. Soùng ñieän töø laø söï lan truyeàn trong khoâng gian cuûa ñieän töø tröôøng bieán
thieân theo thôøi gian
23. Chọn câu phát biểu sai khi nói về máy Quang Phổ.
A. Là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng có nhiều thành phần thành những thành phần đơn sắc khác nhau.
B. Bộ phận của máy làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng là thấu kính.
C. Nguyên tắc hoạt động của máy Quang Phổ dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.
D. Máy Quang Phổ dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn sáng phát ra.
24. Chọn câu đúng Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ thủy tinh ra không khí thì
A. tần số tăng, bước sóng giảm B. tần số không đổi, bước sóng tăng.
C. tần số không đổi, bước sóng giảm D. tần số giảm, bước sóng giảm
25. Trong thí nghiệm Young; vân tối thứ ba xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân sáng trung tâm 1 đoạn là:
5 3 3
A. i B. 2i C. i D. i
2 2 4

2
26.. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về Quang phổ vạch?
A Quang Phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thu đều đặc trưng cho từng nguyên tố.
B. Quang Phổ vạch phát xạ và Quang Phổ vạch hấp thu của cùng một nguyên tố thì giống nhau về số lượng và vị trí
các vạch.
C. Quang Phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thu đều có thể dùng để nhận biết sự có mặt của một nguyên tố
nào đó trong nguồn cần khảo sát.
D. Quang Phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thu của cùng một nguyên tố thì giống nhau về số lượng và màu
sắc các vạch
27. Quang Phổ của mặt trời mà ta thu được trên trái đất là Quang Phổ:
A. Liên tục B. Vạch phát xạ
C. Vạch hấp thu của lớp khí quyển của Trái Đất D. Vạch hấp thu của lớp khí quyển của Mặt Trời
28. Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mắc-xoen?

A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường

B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ trường

C. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy

D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường

29. Xét các hiện tượng sau của ánh sáng:


1. Phản xạ 2. Khúc xạ 3. Giao thoa 4. Tán sắc 5. Quang điện 6. Quang dẫn
Bản chất sóng của ánh sáng không thể giải thích được các hiện tượng:
A. 1,2,5 B. 1,2,3,4 C. 3,4,5,6 D. 5,6
30. Tần số dao động riêng f của một dao động lí tưởng phụ thuộc như thế nào vào điện dung C của tụ điện vào độ tự
cảm L của cuộn cảm trong mạch?
A. f tỉ lệ thuận với L và C
B. f tỉ lệ nghịch với L và C
C. f tỉ lệ thuận với L và tỉ lệ nghịch C
D. f tỉ lệ nghịch với L và tỉ lệ thuận C
31.Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 600nm ,
khoảng cách giữa hai khe sáng là 0.3mm; khỏang cách từ hai khe đến màn là 1m;Hỏi trong khoảng từ M đến N trong
miền giao thoa có tất cả bao nhiêu vân sáng? Biết điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm một đoạn 9mm . điểm N
ở khác bên điểm M so với vân trung và cách vân sáng trung tâm một đoạn 13mm.
A. 10 B. 11 C. 12 D. 13
32.Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,35µm. Hiện tượng quang điện có
thể xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là:
A. 0,6µm B. 0,5µm C. 0,3µm D. 0,4µm
33. . Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tia tử ngoại là bức xạ do vật có khối lượng riêng lớn bị kích thích phát ra
B. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt người có thể thấy được
C. Tia tử ngoại không bị thạch Anh hấp thu D. Tia tử ngoại không có tác dụng diệt khuẩn
34. Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014Hz đến 7,5.1014Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân
không là c = 3.108m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ:
A. Vùng tia hồng ngoại B. Vùng tia tử ngọai C. Vùng ánh sáng nhìn thấy D. Vùng tia Rơnghen
35. Bước sóng dài nhất của ánh sáng có thể bứt điện tử ra khỏi bề mặt một kim loại là 0.62µm .
Công thóat của kim loại đó là:
A.1,88 eV B. 2 eV C. 1.6 eV D. 3.2eV
36. Trong thí nghiệm Young, nguồn sáng được chiếu đồng thời với hai bức xạ λ1 = 0,4µm và λ2.
Biết vân sáng bậc 12 của bức xạ λ1 trùng với vân sáng bậc 10 của bức xạ λ2. Tìm λ2 ?
A. 0,48µm B. 0,56µm C. 0,6µm D.0,591µm
37. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn 0,76µm
C. Tia hồng ngoại có tác dụng lên mọi kính ảnh. D. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt rất mạnh

3
38. Lần lượt chiếu vào bề mặt một tấm kim loại có công thoát là 2.2 eV các ánh sáng sóng đơn sắc có bước sóng λ1 =
0,5µm và λ2 = 0,65µm. Ánh sáng đơn sắc nào không thể làm các electron trong kim loại bứt ra ngoài gây ra hiện
tượng quang điện
A. Cả λ1 và λ2 B. λ1 C . λ2 D. Không có bức xạ nào
39. Sóng điệ từ có bước sóng 21 m thuộc lọai sóng nào dưới đây?
A. Sóng dài C. Sóng trung C. Sóng ngắn D. Sóng cực ngắn
40. Maïch choïn soùng cuûa moät maùy thu voâ tuyeán goàm 1 tuï ñieän C = 2000pF vaø
cuoän caûm L = 8,8μF. Maïch naøy coù theå baét ñöôïc soùng ñieän töø coù taàn soá f
baèng bao nhieâu ?
A. f = 0,6MHz C. f = 1,2MHz
B. f = 0,12MHz D. f = 12MHz

4
5