You are on page 1of 8

TRUNG HỌC TƯ THỤC NGUYỄN KHUYẾN

ĐỀ ÔN LUYỆN TÚ TÀI
I. Phần chung cho tất cả các thí sinh: (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1) Chọn ý sai? Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch điện xoay
chiều RLC không phân nhánh (với cuộn dây thuần cảm) thì
A. điện áp giữa hai bản tụ điện và giữa hai đầu đoạn mạch vuông
pha với nhau.
B. công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị lớn nhất.
C. dòng điện qua cuộn dây cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.
D. điện áp giữa hai bản tụ điện và giữa hai đầu cuộn dây ngược pha
nhau.
Câu 2) Vật dao động điều hoà với biên độ A, có động năng bằng 3 thế năng
khi vật có li độ
2
A. x = ± 0,5A B. x = ± A
2
3 1
C. x =  A D. x =  A
2 3
Câu 3) Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc
A. năng lượng của sóng. B. tần số dao động.
C. môi trường truyền sóng. D. bước sóng λ.
Câu 4) Xét sóng có bước sóng λ, truyền từ A đến điểm M cách A một đoạn
AM = d. Điểm M dao động ngược pha với A khi
A. d = ( k + 1)λ với k = 0,1,2,...
B. d = ( k + 0,5)λ với k = 0,1,2,...
C. d = ( 2k + 1)λ với k = 0,1,2,...
1
D. d = ( k + 1) λ với k = 0,1,2,...
2
Câu 5) Phương trình dao động của hai dao động điều hoà cùng phương có li
2
độ lần lượt là : x1 = 3cos(πt + ) cm và x2 = 4cos(πt + α ) cm. Biên độ
3
dao động tổng hợp bằng 5 cm khi α có giá trị là
105 
A. B.
180 3
7 
C. D. 
6 6
Câu 6) Khi sóng cơ truyền từ môi trường này sang môi trường khác, đại
lượng nào sau đây không thay đổi?
A. Bước sóng λ B. Vận tốc truyền sóng
C. Biên độ dao động D. Tần số dao động
Câu 7) Vật dao động điều hoà: Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng
đến biên là 0,2 s. Chu kì dao động của vật bằng
A. 0,4 s B. 0,8 s C. 1,6 s D. 0,1 s
Câu 8) Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?
A. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn
hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng
kính.
C. Trong cùng một môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn
vận tốc ánh sáng đỏ.
D. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc đều truyền đi với cùng
vận tốc.
Câu 9) Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà có tỉ số giữa lực đàn
hồi cực đại và cực tiểu là 3. Như vậy ở trí cân bằng độ dãn lò xo bằng
A. 0,5 lần biên độ B. 2 lần biên độ
C. 3 lần biên độ D. 1,5 lần biên độ
Câu 10) Tại một địa điểm có hai con lắc đơn cùng dao động điều hoà. Chu
kỳ dao động của chúng lần lượt là 2 s và 1 s. Biết m1 = 2m2 và hai con lắc
dao động với cùng biên độ α0. Năng lượng của con lắc thứ nhất là E1 với
năng lượng con lắc thứ hai E2 có tỉ lệ bằng
A. 0,5 B. 0,25 C. 4 D. 8
Câu 11) Giả sử A và B là hai nguồn kết hợp có cùng phương trình dao động
là: u = Acosωt . Xét điểm M bất kỳ trong môi trường cách A một đoạn d 1 và
cách B một đoạn d2 . Độ lệch pha của hai dao động của hai sóng khi đến M
là:
(d2 - d1) 2(d2 - d1)
A.  = B.  =
2 
2(d2 +d1) (d2 +d1)
C.  = D.  =
 
Câu 12) Gọi λ là bước sóng. Xét sóng truyền trên dây đàn hồi dài vô hạn,
khoảng cách giữa 2 gợn sóng lồi kề nhau là
 
A. B. C. λ D. 2λ
4 2
Câu 13) Một sóng cơ học có tần số 500 Hz truyền đi với tốc độ 250 m/s. Độ
π
lệch pha giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng đường truyền sóng là khi
4
khoảng cách giữa chúng bằng
A. 6,25 cm B. 0,16 cm
C. 400 cm D. 12,5 cm
Câu 14) Cho cường độ âm chuẩn I0 =10-12 W/m2. Một âm có mức cường độ
50 dB thì cường độ âm là
A. 10-7 W/m2 B. 10-5 W/m2
-7 2
C. 5.10 W/m D. 5.10-11 W/m2
Câu 15) Xét mạch không phân nhánh RLC. Gọi U là điện áp hiệu dụng hai
đầu; I là cường độ hiệu dụng qua mạch ; R là điện trở của mạch ; ϕ là độ
lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch với cường độ dòng điện qua mạch. Công
suất của mạch điện xoay chiều không được tính bằng công thức nào sau đây?
U2
A. P  UI cos  . B. P  cos 2  .
R
U2
C. P  RI 2 D. P  cos 
R
Câu 16) Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số f. Muốn
dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch một góc
  0 , người ta phải mắc nối tiếp thêm vào mạch một
A. tụ điện. B. cuộn dây .
C. điện trở R’. D. cuộn dây thuần cảm.
Câu 17) Chu kì dao động con lắc lò xo tăng 2 lần khi
A. khối lượng vật nặng tăng gấp 2 lần.
B. khối lượng vật nặng tăng gấp 4 lần.
C. độ cứng lò xo giảm 2 lần.
D. biên độ tăng 2 lần.
Câu 18) Trong một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, đại lượng nào sau đây
của các hạt sau phản ứng lớn hơn so với lúc trước phản ứng?
A. Tổng vectơ động lượng của các hạt.
B. Tổng số nuclôn của các hạt.
C. Tổng độ hụt khối của các hạt.
D. Tổng khối lượng của các hạt.
100
Câu 19) Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện C = µF,

2
cuộn dây thuần cảm (có độ tự cảm L = H) và điện trở thuần R = 100 Ω. Ở
π
hai đầu mạch có một điện áp xoay chiều u = 200 2 cos100πt V. Điện áp
hiệu dụng hai đầu cuộn dây bằng
A. 400 V B. 200 2 V
C. 100 2 D. 200 V
Câu 20) Sóng kết hợp là hai sóng
A. có cùng tần số, cùng biên độ, cùng phương dao động.
B. có cùng pha, cùng biên độ, khác tần số.
C. được phát ra từ hai nguồn nằm trên cùng mặt phẳng.
D. có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi.
Câu 21) Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Vật có nhiệt độ trên 30000C phát ra nhiều tia tử ngoại.
B. Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụ. ‘
C. Tia tử ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.
D. Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt.
Câu 22) Chọn phát biểu sai :
A. Dòng điện xoay chiều ba pha có ưu điểm lớn là có thể tạo ra từ
trường quay mạnh.
B. Hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha chỉ dựa trên hiện
tượng cảm ứng điện từ.
C. Trong động cơ không đồng bộ ba pha, stato là phần cảm.
D. Trong động cơ điện xoay chiều, điện năng được biến đổi thành cơ
năng.
Câu 23) Một điện trở R = 800 Ω mắc nối tiếp với một tụ có điện dung C =
3,98 µF rồi mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U, tần số f = 50
Hz. Hệ số công suất của đoạn mạch là
A. 0,5. B. 0,866. C. 0,707. D. 0,6.
Câu 24) Các hạt nhân đồng vị
A. ở cùng một ô trong bảng phân loại tuần hoàn nên có tính chất vật
lí giống nhau.
B. ở cùng một ô trong bảng phân loại tuần hoàn nên có tính chất hoá
học giống nhau.
C. luôn có số nuclôn giống nhau và số prôtôn khác nhau.
D. luôn có số nơtron giống nhau và số nuclôn khác nhau.

Câu 25) Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch là i = 2cos(314t + ) A.
6
Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Độ lệch pha giữa i và điện áp hai đầu mạch là .
6
B. Mạch này có tính dung kháng.
C. Dòng điện này đổi chiều 50 lần trong 1 giây.
D. Tần số của điện áp hai đầu mạch bằng 50 Hz.
Câu 26) Mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đáng kể. Hiệu
điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f.
Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại.
B. Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2f.
C. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f.
D. Năng lượng điện từ bằng năng lượng từ trường cực đại.
Câu 27) Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch
(tầng)
A. tách sóng. B. khuếch đại.
C. phát dao động cao tần. D. biến điệu.
Câu 28) Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J
A. không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng J, mà
chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng đó.
B. không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc
vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng đó.
C. không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn
sáng J.
D. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J.
Câu 29) Tia Rơnghen có
A. cùng bản chất với sóng âm.
B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.
C. cùng bản chất với sóng vô tuyến.
D. điện tích âm.
Câu 30) Ban đầu thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng trong không khí. Hai
khe cách nhau 3 mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 µ
m, màn quan sát cách hai khe 2 m. Sau đó đặt toàn bộ thí nghiệm vào trong
4
nước có chiết suất , khoảng vân trên màn lúc này sẽ bằng
3
A. 0,4 cm. B. 0,3 cm. C. 0,4 mm. D. 0,3 mm.
Câu 31) Một bức xạ đơn sắc là bức xạ
A. có vận tốc xác định trong chân không.
B. chỉ thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
C. gồm các phôtôn có năng lượng giống nhau.
D. có tần số phụ thuộc môi trường trong suốt.
Câu 32) Điều nào sau đây là sai khi nói về tia anpha ?
A. Tia anpha thực chất là dòng các hạt nhân nguyên tử Heli ( 4
).
2 He
B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia anpha lệch về
phía bản âm của tụ.
C. Tia anpha có cùng bản chất với tia gamma và tia X.
D. Khi đi trong không khí, tia anpha sẽ làm ion hóa không khí.
II. Phần riêng:
A. Theo chương trình chuẩn: (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)
Câu 33) Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với tần số 3 Hz.
Nếu gắn thêm vào vật nặng một vật khác có khối lượng lớn gấp 3 lần khối
lượng của vật nặng thì tần số dao động mới sẽ là
A. 1,5 Hz B. 3 Hz C. 0,5 Hz D. 9 Hz
Câu 34) Hình bên biểu diễn 1 sóng ngang
truyền từ trái sang phải. Hai phần tử P và Q Q
của môi trường đang chuyển động như thế nào
tại thời điểm đang khảo sát? P
A. P và Q đang di chuyển sang phải.
B. P và Q đang dừng lại.
C. P đi xuống còn Q đi lên.
D. P đi lên còn Q đi xuống.
Câu 35) Đặt điện áp xoay chiều u = 100 2 cos100πt V vào hai đầu đoạn
mạch RLC nối tiếp. Biết cảm kháng ZL = 200 Ω, dung kháng ZC = 100 Ω,
công suất tiêu thụ của đoạn mạch P = 40 W. Như vậy:
A. R = 50 Ω B. R = 100 Ω
C. R = 150 Ω D. R = 250 Ω
Câu 36) Trong giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ vân tối thứ 5
(tính từ vân sáng trung tâm) đến vân sáng bậc 2 (ở hai bên vân sáng trung
tâm) tính theo khoảng vân i là
A. 2,5i. B. 6,5i. C. 7,5i. D. 6i.
Câu 37) Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm có
độ tự cảm 5 µH và một tụ điện có điện dung biến thiên. Lấy c = 3.10 8 m/s.
Khi máy được điều chỉnh để thu sóng có bước sóng 31 m thì điện dung của
tụ điện là
A. 63 µF B. 108 µF C. 54 pF. D. 45 pF.
Câu 38) Một mẫu A khối lượng 120g có chu kì bán rã T = 12 ngày đêm.
Thời gian t để khối lượng mẫu A còn lại 30 g là
A. 12 ngày đêm B. 24 ngày đêm
C. 36 ngày đêm D. 48 ngày đêm
Câu 39) Một tác dụng của tia hồng ngoại là
A. tác dụng sinh học.
B. làm Iôn hóa không khí.
C. làm phát quang một số chất.
D. có thể gây ra hiện tượng quang điện trong.
Câu 40) Trên một sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, đang có sóng dừng.
Trên dây có một bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v không đổi.
Tần số của sóng là
2v v v v
A. B. C. D.
l 2l l 4l

B. Theo chương trình nâng cao: (8 câu, từ câu 41 đến câu 48)
Câu 41) Hệ cơ học gồm một thanh AB chiều dài , khối lượng không đáng
l

kể, đầu A của thanh được gắn chất điểm có khối lượng m và đầu B của thanh
được gắn chất điểm có khối lượng 3m. Momen quán tính của hệ đối với trục
vuông góc với AB và đi qua trung điểm của thanh là
3ml 2
A. ml 2
B. C. 4ml 2
D. 2ml 2

Câu 42) Momen lực tác dụng lên vật rắn có trục quay cố định có giá trị
A. bằng không thì vật đứng yên hoặc quay đều.
B. dương thì luôn làm vật quay nhanh dần.
C. âm thì luôn làm vật quay chậm dần.
D. không đổi và khác không thì luôn làm vật quay đều.
Câu 43) Một vật rắn quay quanh một trục cố định đi qua vật, có phương
trình chuyển động   8  2t 2 (  tính bằng rad, t tính bằng giây). Vật rắn
này
A. không có momen lực tác dụng vào nó.
B. có gia tốc góc thay đổi theo thời gian.
C. đang quay nhanh dần đều.
D. có góc quay được sau 3 s bằng 26 rad
Câu 44) Khi tốc độ góc của vật rắn quay tăng gấp đôi thì
A. gia tốc góc tăng gấp đôi và động năng tăng gấp bốn.
B. momen động lượng tăng gấp đôi và động năng tăng gấp bốn.
C. momen quán tính, momen động lượng và động năng đều tăng.
D. gia tốc góc giữ nguyên còn động năng tăng gấp bốn.
Câu 45) Cho đoạn mạch điện RLC: Biết điện áp xoay chiều giữa A và B luôn
có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi ; cuộn dây thuần cảm ; tụ điện có
điện dung C ; R là một biến trở. Cho R thay đổi, khi R = R 1 thì công suất tiêu
thụ của mạch AB lớn nhất. Lúc này hệ số công suất của mạch bằng
A. 1 B. 0,5 C. 0,707 D. 0,866
Câu 46) Tia tử ngoại
A. không làm đen kính ảnh.
B. không bị nước hấp thu.
C. có tác dụng nhiệt.
D. truyền được qua kim loại.
Câu 47) Gọi m0 là khối lượng nghỉ của vật, c là tốc độ ánh sáng trong chân
không. Hệ thức giữa năng lượng E và động lượng p của vật là
1 2 2
A. E = m0c2 + p2c2 B. E = m02c2 + pc
2
p2
C. E2 = m02c4 + p2c2 D. E2 = m0c2 +
c2
Câu 48) Hiệu ứng Đốp-ple là hiện tượng
A. nguồn sóng âm phát ra âm có tần số khác với tần số âm mà nguồn
này phát ra khi đứng yên.
B. tần số âm thay đổi khi sóng âm truyền trong môi trường với tốc
độ lớn hơn tốc độ truyền âm trong không khí.
C. máy thu nhận được tần số sóng thay đổi khi có chuyển động
tương đối giữa nguồn sóng và máy thu .
D. tần số của âm giảm dần khi sóng âm truyền ra xa nguồn âm và
tăng lên khi sóng âm lại gần máy thu.

(Hết)

ĐÁP ÁN
Câu 1) D Câu 2) A Câu 3) C Câu 4) B
Câu 5) C Câu 6) D Câu 7) B Câu 8) A
Câu 9) B Câu 10) D Câu 11) B Câu 12) C
Câu 13) A Câu 14) A Câu 15) D Câu 16) A
Câu 17) B Câu 18) C Câu 19) B Câu 20) D
Câu 21) B Câu 22) B Câu 23) C Câu 24) B
Câu 25) D Câu 26) C Câu 27) A Câu 28) A
Câu 29) C Câu 30) D Câu 31) C Câu 32) C
Câu 33) A Câu 34) C Câu 35) A Câu 36) B
Câu 37) C Câu 38) B Câu 39) D Câu 40) B
Câu 41) A Câu 42) A Câu 43) C Câu 44) B
Câu 45) C Câu 46) C Câu 47) C Câu 48) C