You are on page 1of 5
Ry SAUDA KOMMUNE Til kommunene pA Haugalandet v/ordforer. Sauda kommune utfordrer de andre kommunene pa Haugalandet (medlemmene i Haugalandradet) til 4 arbeide for 4 fa status som Fairtrade-kommune Som Kjent, er Sauda Norges forste, og forelopig ogs4 eneste, Fairtrade-kommune. Vi vet imidlertid at det nd er en lang rekke andre kommuner over hele landet som arbeider for 4 folge Saudas cksempel og fa status som Fairtrade-by/-kommune. I Rogaland ligger kanskje Stavanger best an til 4 f& slik status, antagelig i lopet av kort tid. Fylkestinget vedtok ogs& i mote 12. desember, at man skal servere Fairtrade-merket kaffe og te pa de videregiende skolene og i sentraladministrasjonen. Som Fairtrade-kommune, har vi i Sauda forpliktet oss til & spre informasjon om denne saken ~ og bla, utfordre andre kommuner til & engasjere seg i dette. Og vi har da ogs& bade utfordret andre og drevet informasjon, gitt hjelp og rad til en rekke andre kommuner. Vi vil med dette oppfordre og utfordre de avrige kommunene i Haugalandradet til 4 g inn for at kommunene skal fA status som Fairtrade-kommune. Et omrdéde der alle, vanlige folk, kan bidra og engasjere seg! Tnoen kommuner sees kanskje dette pa som en uviktig sak for kommunene, en sak som kommuner ikke skal bruke tid pi. ‘Vi mener at kommunene bor engasjere seg og vere med, vere et eksempel og vise vei - ogsi nar det gjelder internasjonal solidaritet. Vi ser p& Fairtrade som en mulighet for vanlige folk til A engasjere seg, til & bry seg, til A vise solidaritet i det daglige. I fjor engasjerte vi oss i Sauda sammen med Fredskorpset og Vennskap Nord/Sor i et prosjekt for & gjore Tusenarsmilene kjente i vir kommune. Vi vet at vi gjorde en god jobb og at Saudas befolkning i noen mineder hadde bra kunnskap om Tusendrsmalene Men hvor nyttig var det? Hvordan kan vi vanlige sma mennesker bruke var nye innsikt — hvordan kan vi bidra for 4 na Tusenarsmalene ~ redusere ekstrem fattigdom, redusere barnedodlighet m.m.? For folk flest er det vanskelig & forholde seg til Tusenarsmalene, til WTO, til gjeldssletting, til store vaksinasjonsprogram m.m,. Vikan glede oss over politikken som regjeringen farer pa dette omradet — eller veere skuffet, men det blir uansett et omrdde og en politikk der regjeringen og stortinget ordner opp — som vanlige mennesker blir vi passive tilskuere. Dette med & bruke Fairtrademerkede produkter, som ofte ogsd er akologiske, er en mulighet for vanlige folk til & kunne bidra og engasjere seg hver dag og vise solidaritet, ved & ta et bevisst valg nr man handler ~ et bevisst valg som vil kunne bety en bedre hverdag for noen mennesker i sor. Vi mener at det er viktig med engasjement i befolkningen i forhold til globale forskjeller, i forhold til solidaritet, i forhold til Tusendrsmalene, i forhold til beerekraft m.m,, Vier privilegerte og bor i kanskje verdens rikeste, tryggeste og mest gjennomregulerte og ordnede samfunn, Men vi er en del av en verden preget av groteske forskjeller i levekar, et forhold som berorer de fleste av oss etisk og moralsk og som globalt er en hovedarsak til krig og terrorisme, Engasjementet for Fairtrade i Sauda har sammenheng med et bredt miljo engasjert i internasjonal solidaritet pa forskjellig vis. Sauda kommunes eneste vennskapskommune er en liten by i Nicaragua, San Juan del Sur. Sauda vidaregdande skule har opprettet et valgfag i nord-sar kunnskap. Og vi er nd i ferd med & samordne alle som driver med "internasjonal solidaritet” i et Forum for internasjonal solidaritet Vi hper at de avrige kommunene i regionen vil vere med og bidra til 4 forsterke det akende engasjementet for Fairtrade i Norge ved 4 bestemme at man skal bruke Fairtrade-merkede varer til ansatte og besakende og & arbeide for at den enkelte Kommune skal f& status som Pairtrade-by/-kommune, Til orientering falger en pressemelding om forbruk av Fairtrade-varer i Sauda i lopet av fem mineder — det viser hvilket enormt potensial som ligger i kommunesktoren etter hvert som andre kommuner falger Saudas eksempel! Sauda 19, desember 2006 decun Sbaa MG A 1. be Laura Seltveit Stale Pedersen: Ordforer, Sauda kommune Leder av Styringsgruppa Fairtrade-kommune Sauda Til Redaksjonen 72. desember 2006 Fairtrade-by konseptet gir resultater i Norge 10 dobling av kaffesalget! Mens resten av Norge nok en gang er i ferd med A sette forbruksrekord i julestria, har Sauda vist at det er mulig for et helt lokalsamfunn a endre sine forbruksvaner! Etter at Sauda ble Norges forste Fairtrade-kommune i august, har man opplevd en tidobling i salget av Fairtrade-merket kaffe! - Sauda har gatt i bresjen og vist vei for norske kommuner, dette kan bli en revolusjon for Fairtrade Norge, sier daglig leder Ragnhild Hammer i Fairtrade Max Havelaar Fairtrade er en internasjonal merkeordning som garanterer at bonder far ordentlig betalt for sine produkter og at arbeidere lever og jobber under trygge sosiale forhold. Det omsettes varer med dette merket for omtrent 9 milliarder i Aret internasjonalt, noe som skaper utvikling for millioner av mennesker - hver eneste dag. Likevel er deite lite sett i forhold til den totale internasjonale handelen, og hvor utbredt fattigdom er i verden i dag. Fairtrade har potensial ti 4 skape utvikling og hjelpe mennesker i langt storre grad, og da trengs kommuner som Sauda, Kommuner som gir foran og viser vei nar det gjelder solidaritet og etisk forbruk. Den lille byen Garstang i England utpekte seg i 2000 som verdens forste Fairtrade-by. Dette initativet, Fairtrade-by konsepiet, forte til at interessen og forbruket av Fairtrade-merkede varer tok helt av i Storbritannia. I dag er det ca 210 Fairtrade-byer i Storbritannia, 2000 er varer tilgjengelige p3 markedet og den arlig omsetningen er p& omtrent 200 millioner pund. Etter initiativ fra Idébanken og Fairtrade Max Havelaar valgt Sauda i var & plukke opp hansken ble kastet av britiske byer og forbrukere, De oppnddde status som Fairtrade- Kommune i august, og resultatene har ikke latt vente pA seg, Llopet av 5 maneder er for eksempel salget av Fairtrade-merket kaffe okt med over 1000% i Sauda, Hele bygda har gatt sammen om 4 stotte opp om merkeordningen: na far en Fairtrade-merkede produkter i alle dagligvarebutikker, 8 serveringssteder har kaffen p& menyen, og hele 51 arbeidsplasser er med pa kampanjen! Ni har kommunen forpliktet seg til & bruke Fairtrade-merket kafle og tei hele sin organisasjon og alle sine institusjoner, det alene betyr en okning pi 1 tonn forbruk av Fairtrade-merket kaffe i 2007. Sauda har inspirert en rekke norske kommuner. Det er nd et 20-talls kommuner fra Tromso i nord til Gjesdal i sor som jobber med konsepiet: Alt fra store byer som Oslo, Stavanger og Bergen til mindre kommuner som Anday. Fairtrade Max Havelaar som koordinerer kampanjen har satt seg som mél at det skal vere minst 10 kommuner med Fairtrade-status ved utgangen av 2007. Ser vi pa resultatene fra Sauda gir et forsiktig overslag med 10 Fairtrade-byer en nasjonal omsetningsokning pi rundt 230 tonn kaffe. Altsa en ekning