You are on page 1of 1

LỊCH HỌC

THỨ LỚP TỪ GIỜ - - - - ĐẾN GIỜ


2 11 TOÁN - 2 (YẾN) 14h - 16h
12 TOÁN (HƯƠNG) 15h15 - 7h15
3 11 TOÁN – 3 2h – 4h
GIA SƯ (TOÁN 11) 19h - 21h
4 11 TOÁN – 2 (YẾN) 14h - 16h
12 TOÁN (HƯƠNG) 5h15 – 7h15
5 11 TOÁN - 1 (KHÁNH) 14h - 16h

6 11 TOÁN – 3 14h - 16h


12 TOÁN (MAI ANH) 5h30 – 7h30
7 11 TOÁN – 1 ( KHÁNH ) 14h - 16h
12 TOÁN (HƯƠNG) 5h15 – 7h15
CN 12 TOÁN (MAI ANH) 14h - 16h
11 GIA SƯ 7h – 9h

GIÁO VIÊN
NGUYỄN DUY ĐỨC
DĐ: 0975292300
NR: 02186281700