You are on page 1of 3

ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ 

ရဲေဘာ္ ဖိုးသံေခ်ာင္းႏွင့္ ငုရင္ျပင္  စကားဝိုင္း 

၁။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနအေပၚ ဘယ္လို သံုးသပ္ မိပါသလဲ။ 

ဒီႏွစ္ဟာ  နအဖ  အဖို႔  ၂ဝ၁ဝ  ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြ က္  ဖိလုပ္ရမယ့္  ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲ  ဥပေဒကို  ျပ႒ာန္း ရမယ္၊  ႏိုင္ငံေရး  ပါတီ 
အသစ္ေတြကို လက္ခံရမယ္။ တပါတည္းမွာ တည္႐ွိဆဲ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြနဲ႔  အပစ္အခတ္ ရပ္စထ
ဲ ားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔  ပတ္သက္လို႔လည္း ဘယ္လို သေဘာ 
ထားတယ္ ဆိုတာ ေျပာရပါမယ္။ တဖက္မွာ က်ေတာ့လည္း (ႀကံ့ဖြတ္အျဖစ္န႔ ဲ ျဖစ္ေစ၊ တျခားအဖြဲ႔အစည္း အျဖစ္န႔ျဲ ဖစ္ေစ) သူတို႔ အတြင္းက လူေတြထဲမွာ 
ဘယ္သူ  ေတြဝင္  အေ႐ြးခံရမယ္  ဆိုတာအတြက္လည္း  စီစဥ္ဆံုးျဖတ္ရ၊  စီမံရတာေတြ  ႐ွိအုန္းမွာပါ။  ဒါဟာ  ေသးတဲ့  ျပႆနာ  မဟုတ္ပါဘူး။  သူတို႔တြင္း 
အခု  အခံေတြ၊  မေက်နပ္မႈေတြ၊  ဂိုဏ္းဂနေတြ  ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ မို႔  ဒီ  ၂ဝဝ၉  ခုႏွစ္ထဲမွာ  ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့၊  အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့  ဥပေဒ 
ေက်ညာ ခ်က္ေတြ၊ သတင္းေတြ  ေပၚထြက္  လာႏိုင္ပါတယ္။ (အခုကိုပဲ  ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို  ေ႐ႊ႕ဆိုင္းမယ္ဆိုတဲ့  သတင္းေတြ  ထြက္လာေနပါၿပီ) နအဖ အဖို႔ 
ကေတာ့  သူတို႔  အတြင္းပိုင္း  ေျပလည္  တည္ၿငိမ္ေရးကို  အဓိကထား  ဦးစားေပးလုပ္မွာပါ။  အတြင္းပိုင္း  မတည္ၿငိမ္ ရင္  အျပင္ကို  ရင္ဆိုင္ရာမွာ  ကေမာက္ 
ကမ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သူတုိ႔ သိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔  ဒီႏွစ္ထဲမွာ နအဖရဲ႕စစ္ဖက္  နယ္ဖက္  ထိပ္ပိုင္းအရာ႐ွိ ေတြလည္း အေျပာင္းအလဲ  အမ်ားႀကီး ျဖစ္ 
ႏိုင္ပါတယ္။ နအဖအတြင္း ပိုင္းမွာ မတည္ၿငိ မ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ႏိုင္တဲ့  ႏွစ္တႏွစ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ 
နအဖ  ဟာ  သူတို႔ရဲ႕ဖြဲ႔စည္းပံု  အေျခခံဥပေဒကို  လက္မခံသူ ေတြအေပၚ  ဘယ္လိုသေဘာထားမလဲ  ဆိုတာလည္း  ဒီႏွစ္ထဲမွာပဲ  လက္ေတြ႔နဲ႔  အ 
ေျဖေပးရမယ္  ထင္ပါတယ္။ နအဖ ဟာ ႀကံ့ဖြတ္ကို  ေရ႐ွည္မွာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါ့မလား၊ နအဖနဲ႔တ စည  ဘယ္လို  ထိန္းညိွ  ၾကမလဲဆိုတာေတြလည္း စိတ္ဝင္ 
စားစရာ  ေတြ႔ျမင္ၾကရပါမယ္။  ဗိုလ္ေနဝင္းဂိုဏ္း၊  ဗိုလ္ခင္ၫန
ြ ္႔ဂိုဏ္းေတြ  ဘယ္ လို  အခန္းက  ပါဝင္ၾကမလဲဆိုတာလည္း  ျမင္ရအုန္း မယ္  ထင္ပါတယ္။ 
ဒီႏွစ္ဟာ နအဖရဲ႕ျပည္တ ြင္း ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီေတြ  အစမ္းသပ္ခံရမယ့္  ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔  ဘယ္အထိ  သည္းညည္းခံႏိုင္တယ္ဆိုတာကို  ေစာင့္ၾကည့္ရ 
မွာပါ။ 
ဒီလိုဆိုတဲ့အတြက္  သူတို႔ကို  ေျဗာင္ဆန္႔က်င္တ ဲ့  ဒီမိုကေရစီေရး  လႈပ္ရွားမႈေတြကို  သည္းခံမယ္လို႔  ဆိုလိုတာ  မဟုတ္ပါ။  ပိုေတာင္  ျပတ္ျပတ္ 
သားသား လုပ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္၊ ဦးခင္ေမာင္ ေဆြတို႔ လို ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေထာင္ထဲျပန္ထ ည့္တာေတြ႔  ရရင္  မဆန္းဘူးလို႔ပဲ ယူဆရ 
မွာပါ။ 
ဒါေၾကာင့္  ဒီႏွစ္ဟာ  နအဖ အဖို႔  မလြယ္လွတဲ့  ႏွစ္ပ ဲ ျဖစ္မွာပါ။  စီးပြားေရး၊  ႏိုင္ငံေရး၊ သူတို႔တြင္း  စည္းလံုးညီၫတ
ြ ္ေ ရး၊ အဖက္ဖက္မွာ  အၾကပ္ 
အတည္းေတြ  ရင္ဆိုင္ရမယ့္  ႏွစ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ အခုကိုပဲ  အပစ္အခတ္  ရပ္စထ
ဲ ားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ နအဖ တြက္ထားသလို  မဟုတ္ပဲ  တင္းခံေနလို႔ 
နအဖဟာ အေျခအေနေတြကိုေတာင္  မထုတ္ျပန္ရဲပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္  တျခား အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုသာ တည္ေထာင္ခြင့္ေပးလိုက္ရင္ 
သူတို႔ရဲ႕လက္႐ွိ အက္စ္ဘီ၊ စရဖ စတဲ့ ေထာက္လွ မ္းေရး ယႏၱရားေတြနဲ႔ လံုေလာက္ပါ႔ မလား၊ ဘယ္လို တိုးခ်ဲ႕မလဲ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၂။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္မ ည္ဟု  ပိုင္းျဖတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားက ဘာလဲ။ 

တျခားပံုမွန္  လုပ္ငန္း ေတြအျပင္  ျပည္သူ႔အင္အား  (People  Power)  စည္း ရံုးေရးကို  အဓိကထားၿပီး  ဦးတည္ ခ်က္႐ွိ႐ွိ  လုပ္သြား  ပါမယ္။ 
လုပ္ရာမွာ အဓိကအားျဖင့္ ကာလတခုမွာ ေျမေအာက္္သဏၭာန္နဲ႔  လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အထက္မွာ  ေျပာခဲ့သလိုပဲ  ဒီႏွစ္မွာ  ထူးျခားတဲ့  ကိစၥရပ္ေတြ  ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။  နအဖဟာ  သူတို႔  အသက္႐ွင္  တည္႐ွိေရး  လမ္းေၾကာင္း 
ေပၚမွာ  ႐ွိတဲ့  ဆူးေညွာင့္  ခလုတ္အားလံုးကို  ဖယ္႐ွားတာ  လုပ္ရပါေတာ့မယ္။  ဒီလို  လုပ္ရာမွာ  ျပည္သူလူထုရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔  ပဋိပကၡေတြျဖစ္တာေတြ 
မုခ်ႀကံဳရမွာပါ။  ဒါဆိုရင္  က်ေနာ္တို႔ဟာ  ျပည္သူလူထု  အက်ိဳးစီးပြားကို  ကာကြယ္ေရးအတြက္  ျဖစ္ႏိုင္တဲ့  သဏၭာန္နဲ႔  တိုက္ပြဲဝင္ပါမယ္။  အလားတူပဲ 
နအဖက  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို  ဖ်က္သိမ္းဖို႔  လုပ္လာေကာင္း  လုပ္လာႏိုင္ပါတယ္။  သူ႔မွာ  ႏိုင္ငံေရးအရ  အင္အားေတာင့္တင္းၿပီလို႔  ယူဆရင္ 
နအဖဟာ တနည္းနည္းနဲ႔  အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုလုပ္လာရင္  နအဖနဲ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ အၾကားက တိုက္ပြဲဟာ ေနာက္ 
ဆံုး အဆံုးအျဖတ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ခ်င္  ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုအခါမွာ က်ေနာ္တို႔ဟာ ႐ွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕အသီးအပြင့္ျဖစ္တဲ့၊ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္  ေ႐ြး 
ေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူတရပ္လံုးက ေထာက္ခံခဲ့တ ဲ့  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို  ကာကြယ္ဖို႔အတြက္  ျပည္ သူေတြ၊ တျခား အင္အားစုေတြနဲ႔  လက္တြဲ 
ၿပီး ကန္႔ကြက္ တိုက္ပြဲဝင္သြားပါမယ္။ 
ဒါေပမဲ့  ဒါေတြကို  က်ေနာ္တို႔  ဗကပ  တဖြဲ႔ထဲ  လုပ္လို႔  မရပါဘူး။  ျပည္တြ င္းျပည္ ပ႐ွိ  တျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊  လူပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔  ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း 
တာေတြ  လုပ္သြားပါမယ္။  (ဒါလည္း ေျမေအာက္  ပံုသဏၭာန္နဲ႔  အဓိက ျဖစ္ပါမယ္)။ ဒီလိုလုပ္ရာမွာ  မတူတာေတြကို  ခဏ ေဘးဖယ္ထားၾကဖို႔  အေရးႀကီး 
တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒီလို  လံုးပမ္းေနတဲ့  ကာလအတြင္းမွာ နအဖ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သူေတြ  အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္တာမ်ိဳး က်ေနာ္တို႔က လံုးဝ မလုပ ္ 
ပါဘူး။ 
ဒါေတြက  လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းပိုင္းပါ။  အယူအဆပိုင္းကို  ေျပာရရင္ေတာ့  ဒီကာလမွာ  က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔  နအဖ  အစိုးရကို  အလုပ္အေကြၽး  ျပဳလိုတဲ့၊  မူမဲ့ 
အေလွ်ာ့ေပး ေစ့စပ္ခ်င္တဲ့ အ႐ံႈးေပးေရး ဝါဒကို ဖြင့္ခ် ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္သြားပါမယ္။

www.nguyinpyin.net  Page 1 
၃။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိအကဲျဖတ္ပါသလဲ။ 

တကယ္ေတာ့  ဒီ ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ သဏၭာန္သေဘာေလာက္ပဲ  ရွိပါတယ္။ တကယ့္ အာဏာကို နအဖ က သူ႔ရဲ ႕ဖြဲ႔စည္းပံု  အေျခခံ  ဥပ 


ေဒနဲ႔  ရယူၿပီး ပါၿပီ။ ဒီေ႐ြးေကာက္ ပြဲမွာ ဘယ္သူေတြႏိုင္­ႏိုင္ အာဏာဟာ စစ္အုပ္စု လက္ထဲမွာပဲ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ  တည္႐ွိေနမွာ ပါ။ 
ဒါေပမဲ့  ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ နအဖ စစ္အုပ္စုနဲ႔  သေဘာထား မတူညီတ ဲ့  လူေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ  ဝင္ေရာက္  အေ႐ြးခံတာ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္ 
သူေတြ  ျဖစ္မယ္ဆိုတာေတာ့  မေျပာႏိုင္ ေသးပါ။  တကယ္လို႔  အဲဒီလို  လူ၊  အဖြဲ႔အစည္းေတြ  ေပၚလာၿပီး  ႀကံ့ဖြတ္၊  တစည  စတဲ့  စစ္အုပ္စု  အင္အားစုေတြနဲ႔ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္ သူတို႔ကို က်ေနာ္တို႔က အားေပး ေထာက္ခံပါမယ္။ 
ေနာက္တခ်က္က  ဒီေ႐ြးေကာက္ ပြဲကေန  ရာထူးနဲ႔  အခြင့္အေရး ျပႆနာေၾကာင့္  နအဖ  အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းမွာ  စိတ္ဝမ္း  ကြဲျပားမႈေတြ  ေပၚ 
လာႏိုင္ပါတယ္။  အဆင့္အသီးသီး၊  ေဒသအသီး သီး၊  အလႊာအသီးသီးမွာ  ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါတယ္။  ဒါကို  အတိုက္အခံေတြက  ေကာင္း ေကာင္း  အသံုးခ်ရ 
ပါမယ္။ 

၄။ ကမၻာ့ စီးပြားေရး က်ဆင္းေနမွဳအေပၚ အျမင္ႏွင့္ ဗမာျပည္အ ေပၚ မည္သုိ႔ သက္ေရာက္ႏုိင္ ပါသလဲ။ 

ဒီျပႆနာႀကီး ဘာေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္  ဆိုတာကို က်ေနာ္ ေဆာင္း ပါး ၃­၄ ပုဒ္ ေရးဖူးပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျပန္ေျပာမေနေတာ့ပါဘူး။ 


ဒီအႀကိမ္  ကမၻာ့စီးပြားေရး  က်ဆင္းမႈႀကီးဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေၾကာင့္  ျဖစ္ရတာလို႔  တေန႔ကပဲ  ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွာ  ႏိုင္ငံ့  ေခါင္းေဆာင္  တခ်ိဳ႕ 
က  ေျပာသြားပါတယ္။  ဒါကို  အေမရိကန္ဖက္က  လံုးဝ  မျငင္းပါဘူး။  ဒိအယင္  တႏွစ္ကပဲ  ကြန္ဒိုလီဇာ႐ိြဳက္  ကိုယ္တိုင္  “အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဟာ 
စိတ္ခ်ရတယ္၊  ပံုမွန္ပဲလို႔ ”  အလားတူ  ထိပ္သီးအစည္းအေဝး  တခုမွာ  အာမခံခဲ့ဖူးပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္  ဒီတခါေလာက္  အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး  ဂုဏ ္ 
သိကၡာ ထိခိုက္က်ဆင္းတာ သမိုင္းမွာ အင္မတန္႐ွားတယ္လို႔  ဆိုရပါမယ္။ ၁၉၂၉ စီးပြားေရးကပ္တုန္းကေတာ့  အေမရိကန္ဟာ ကမၻာ့  နံပတ္တစ္  မဟုတ ္ 
ပါဘူး။  ဥေရာပရဲ႕ေနာက္မွာပါ။  အခုေတာ့  ကမၻာ့  နံပတ္တစ္ေနရာကေန  မ်က္ႏွာျပလို႔  မရေအာင္  ျဖစ္ရတာဆိုေတာ့  ေတာ္ ႐  ံုျပႆနာႀကီး  မဟုတ္ပါဘူး။ 
ကမၻာ့ နံပတ္တစ္ေနရာကေန အေမရိကန္ ဖယ္ေပးရဖို႔အတြက္ အေရးပါတဲ့ သမို င္းတေကြ႔ ျဖစ္မယ္လို႔ေတာင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တြက္ၾကပါတယ္။ 
ေနာက္တခ်က္ကေတာ့  ဒါဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ  အုပ္စိုးသူ  လူတန္းစားထဲက  နီယိုလစ္ဘရယ္သမားေတြရဲ႕ေပၚလစီေတြ  မမွန္ေၾကာင္း ပြင့္က် 
သြားတာလို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔  သံေကာင္းဟစ္ေလ့႐ွိတဲ့  "Laissez‐faire"  ေပၚလစီရဲ႕က်ဆံုးခန္းပါ။ စီးပြားေရး လည္ပတ္ မႈေတြကို  အစိုးရက ဝင္ 
ေရာက္  မစြက္ဖက္ရ ဘူးလို႔  ေမာက္ေမာက္မာေျပာခဲ့ၾကတဲ့  ႏိုင္ငံ  အမ်ားအျပားက  ဧရာ  လူခ်မ္းသာ  လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးေတြနဲ႔  သူတို႔ရဲ႕ေဘာဂေဗဒ  ပညာ႐ွင ္ 
ေတြဟာ အခုေတာ့ သူတို႔ လုပ္ငန္းႀကီးေတြကို ကယ္တင္ေပးပါအုန္းလို႔  အစိုးရေတြကို ေတာင္း ပန္ေနၾကတာ ေတြ႔ရေတာ့ ၿပံဳးမိရပါတယ္။ 
ဗမာျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးဟာ  ဒီႏွစ္ထဲမွာ  ဘယ္လိုမွ  ပိုေကာင္းလာစရာ  မ႐ွိပါဘူး။  ကမၻာ့  စီးပြားေရးစနစ္ရဲ႕အစြန္အဖ်ားေလာက္ မွာသာ႐ွိတဲ့ 
ဗမာႏိုင္ငံကို  ကမၻာ့  စီးပြားေရးကပ္ရဲ႕ဒဏ္ဟာ  ဒီႏွစ္ထဲမွာ  ပိုၿပီး  ႐ိုက္ခတ္လာမယ္လို႔  ယူဆရပါမယ္။  အဲဒီလို  ႐ိုက္ ခတ္လာရင္  ထံုးစံအတိုင္း  လယ္သမား­ 
အလုပ္သမားနဲ႔  လုပ္ငန္း႐ွင္ေလးေတြကို  အထိခိုက္ဆံုး  ျဖစ္မွာပါ။  နအဖ  အေနနဲ႔  ဒီဒဏ္က  ကာကြယ္ဖို႔၊  စီးပြားေရး  လုပ္ငန္းေတြကို  ကယ္တင္ဖို႔  အစြမ္း 
လံုးဝ မ႐ွိပါဘူး။ က်လာ သမွ်ဒဏ္ကို ငုတ္တုတ္ေပခံရမွာပါ။ 

၅။ လတ္တေလာျဖစ္ေနတဲ့  အစၥေရးပါလက္စတုိင္း အေရးကိစၥႏွင့္  ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ။ 

သမိုင္းဆိုင္ရာေလး  နည္း နည္း  ျပန္ေျပာပါရေစ။  ခရစ္ေတာ္  ေမြးဖြားတဲ့ႏွစ္  မတို င္းမီ  ဆယ္စုႏွစ္  အနည္းငယ္  ကတည္းက  ဂ်ဴးေတြရဲ႕ အစၥေရး 
ဟာ ကမၻာ့ ေျမပံုေပၚက ေပ်ာက္သြားခဲ့ၿပီး  အဂၤလိပ္  ကိုလိုနီသမားေတြက မူဆ လင္ ဘာသာဝင္ေတြ  လက္ထဲကလု၊ ကမၻာ အႏွံ႔အျပားမွာ ႐ွိတဲ့  ဂ်ဴးေတြကို 
ေျပာင္းလာခိုင္းၿပီး  ၁၉၄၈  ခုႏွစ္က်မွ  အခု  လက္႐ွိ  အစၥေရးႏိုင္ငံကို  တည္ေထာင္ေပးခဲ့တာ  ျဖစ္ပါတယ္။  သူတို႔ရဲ႕ရည္႐ယ
ြ ္ ခ်က္က  အာရပ္ေတြ၊  မူဆလင္ 
ေတြရဲ႕ႏွလံုးအိမ္ေဒသမွာ  ခံတပ္ႀကီးတခု  ေဆာက္ထားခဲ့ဖို႔  ျဖစ္ပါတယ္။  ေရနံထြက္တဲ့  ေဒသမွာ  နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြရဲ႕ေရနံတြင္းေတြနဲ႔  စစ္ေရးအရေရာ  စီး 
ပြားေရးအရပါ  အေရးပါလွတဲ့  စူးအက္  တူးေျမာင္းအတြက္  အေစာင့္သေဘာ ေမြးထားခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့  အဲဒီ  ေဒသက  အမ်ိဳးသားေတြဟာ သူတို႔  ထင္တာ 
ထက္ ေစာၿပီး ႏိုးၾကား၊ စည္း ႐ံုး မိလာၾကပါတယ္။ စူးအက္ တူးေျမာင္းနဲ႔  ေရနံတြ င္းေတြကို  သူတို႔က ႏိုင္ငံပိုင္သိ မ္းတာေတြ ျဖစ္လာေတာ့  အဂၤလိပ္­အေမရိ 
ကန္တို႔ဟာ  မ်က္လံုးျပဴး  မ်က္ဆံျပဴး  ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။  ဒီလိုနဲ႔  အေမရိကန္ဟာ  အဲဒီ  ေဒသကို  အဂၤလိပ္  လက္ထဲက  လုယူလိုက္ပါတယ္။  စူးအက္  တူး 
ေျမာင္း အေရးအခင္းဟာ ဒီဖက္ေခတ္ ကမၻာ့သမိုင္းမွာ ကမၻာ့ နံပတ္တစ္ ေနရာကို အဂၤလိပ္လက္ကေန အေမရိကန္က လႊဲယူတဲ့ အခါပဲလို႔ ေျပာရင္  ရမယ္ 
ထင္ပါတယ္။ ဒိေနာက္မွာေတာ့  အေမရိကန္ဟာ အစၥေရးကို  စီးပြားေရးအရ၊ စစ္ေရးအရ အားႀကီးေအာင္  အတင္း လုပ္ၿပီး အာရပ္ေတြ  အၾကားမွာ ငပြႀကီး 
တဦးအျဖစ္ ဖန္တီးေပးခဲ့၏ပါတယ္။ 
အခု  ဒီဖက္ပိုင္း မွာေတာ့  အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း  အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးမွာ  ဂ်ဴးသန္းႁကြယ္သူေဌးေတြရဲ႕အခန္းက  သိပ္  အေရးပါလာၿပီး 
ဂ်ဴးေတြက  အေမရိကန္ရဲ႕စကားကို  နားေထာင္ေ နရတာလား၊  အေမရိကန္က  ဂ်ဴးေတြရဲ႕စကားကို  နားေထာင္ေနရတာလား၊  ေျပာရခက္ ေလာက္ေအာင္ 
ေတာင္  ျဖစ္လာပါတယ္။  ဒီလိုနဲ႔  အစၥေရးလ္ဟာ  အဲဒီ  ေဒသမွာ  အေမရိကန္ရဲ႕စီးပြားေရး၊  စစ္ေရး၊  သတင္းနည္းပညာေရး  အကူအညီေတြ နဲ႔  သူမ်ားနယ္ 
ေတြကို  လုတာ၊ အႏိုင္က်င့္တာေတြ  လုပ္ခ်င္တိုင္း  လုပ္တာ  ျဖစ္လာပါတယ္။  တေလာကမွ  အေျပာင္းအလဲလို႔  ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး  တက္လာတဲ့  အိုဘားမားနဲ႔ 
သူ႔အစိုးရဟာ  အစၥေရးက  ဂါဇာက  အရပ္သားေတြကို  ဒါေလာက္  ရက္ရက္စက္ စက္  သတ္ျဖတ္ေနတာေတာင္  တခြန္း  မဟန္႔တဲ့အျပင္  ပါလက္စတိုင္းေတြ 
ရဲ႕အျပစ္လို႔ ေျပာတာကို  ၾကည့္ရင္ ထင္႐ွားပါတယ္။

www.nguyinpyin.net  Page 2 
ဒါေၾကာင့္  ပါလက္စတိုင္းေတြ (မူဆလင္ေတြ)ဖက္က ၾကည့္ရင္  ဒါဟာ သူတို႔ေျမကို  အလုခံရလို႔ ျပန္တိုက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟာမာ့ဇ္ေတြက 
ဂ်ဴးေတြကို  ဒံုးပ်ံနဲ႔  လွမ္းပစ္တယ္ဆိုတာဟာ  စစ္ေတာင္းျမစ္  တဖက္ကမ္းက  ဂ်ပန္  ဖက္ဆစ္တပ္ေတြကို  ဗမာ့မ်ိဳးခ်စ္  ေပ်ာက္ၾကားတပ္ေတြက  ဒီဖက္က မ္း 
ကေန ေမာ္တာနဲ႔ လွမ္းထုတာနဲ႔  တူပါတယ္။ ျဖစ္ေနတာေတြ အားလံုးဟာ ပါလက္စတိုင္းေတြရဲ႕ေျမေပၚမွာပါ။ 
တကယ္က လူ႔ယဥ္ေက်းမႈသမို င္း  အင္မတန္ရွည္ၾကာခဲ့တဲ့  အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွာ  အင္မတန္႐ႈပ္ေထြးတဲ့သမိုင္း ေနာက္ ခံေတြ  ႐ွိပါတယ္။ 
ဒါေတြကို ေျဖ႐ွင္းဖို႔ဆို ရင္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေတြရဲ႕စြက္ဖက္မႈ  မပါပဲ စာပြဲေပၚမွာ အခ်ိန္ယူၿပီး မ်က္ႏွာစံုညီ ေျဖ႐ွင္းမွသာ ေျပလည္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

www.nguyinpyin.net  Page 3