You are on page 1of 4

TOMORROWLAND PeclersParis for CIFF / Spring-Summer 2009

Find complete trend description www.ciff.dk


I en velkendt, men underligt drømmende ver- In a familiar, yet strange dreamlike world, we
den ser vi en nutidig, magisk tekno romantik. will discover a modern magical ‘techno ro-
Behovet for flugt og for at drømme svinger manticism’. The need to escape and dream
mellem romantik og futurisme, mellem det is expressed in a mix between romance and
nedtonede, flydende og moderne elegance. futurism - between the toned down and float-
Et urbant udtryk i lyse, blegede og kunstige ing modern elegance.
farver er sammensat med bløde neutrale grå- It is an urban mood in pale, bleached and arti-
toner og flashy farver som kontrast. ficial colours teamed with soft, neutral greys
I et mix af stilarter sammensat på en anakro- and contrasting flashy colours.
nistisk måde, er der både plads til vintage og Mixing periods together in an anachronis-
den hurtige mode. tic way leaves room for both vintage and
Det er improviseret glamour med fokus på et modern fashion. It is an Improvised glamour
look frem for en stil. which focuses on a look rather than style.
IN PROCESS PeclersParis for CIFF /Spring-Summer 2009
Find complete trend description www.ciff.dk
I krydsfeltet mellem det industrielle og det All the excess has been cut away to form a
håndlavede, er der skåret ned til det nødven- new trend which is a cross over between in-
dige i en ny stil. Form og snit er i udvikling dustry and craftsmanship. Shapes, cuts, pat-
og der bliver arbejdet med mønstre, snit, er- terns, ergonomics and comfort are in focus
gonomi og behagelighedsprincipper. in this trend and the colours are neutral grey-
En neutral grå-skala understøttes af hvid, scale accentuated by white contrasting dark
som kontrast til mørke jordfarver. earth tones.
Materialerne er i centrum, og forskellene Fabrics are important and there is empha-
mellem det naturlige og det syntetiske er i sis on the contrast between naturals and
fokus. synthetics. It experiments with fibre, fabric,
Der bliver eksperimenteret med fibre og ma- bio- and nano technology. The design mixes
terialer, bio- og nanoteknologier. creativity and technology reinventing sus-
Design blander kreativitet og teknologi, og tainable values, recycled materials and high-
genopfinder miljøvenlige værdier, genbrugs- performance cut.
materialer og high-performance snit.
POWERFULL PeclersParis for CIFF / Spring-Summer 2009
Find complete trend description www.ciff.dk
En ny form for luksus og glamour, som byg- Inspired by cities such as Dubai and Shanghai
ger på en glad og kreativ fremtid, på samme emerges a new form of luxury and glamour
måde som arkitekturen i byer som Shanghai that is based on a bold and creative future.
og Dubai. There is a desire for energy and restructuring
Der er lyst til energi og omstrukturering, som to counterweight the super powers of tech-
modvægt til teknologiens superkræfter. Det nology. It is a return to a straightened look
er en tilbagevenden til et skarpt look og mørk and dark sensuality with mysterious night-
sensualitet. Mystiske, natlige og falske sorte time shadows and faux blacks that glints.
skygger fanger lyset og bliver fremhævet af Holograms and metallic leather shines. The
skinnende glimt. Her lyser hologrammer og trend is both slim fitted, controlled, elegant,
metallic læder. Stilen er både kropsbevidst, sexy, chick and sporty.
kontrolleret, elegant, sexet, chik og sporty.
ELECTROCHOK PeclersParis for CIFF / Spring-Summer 2009
Find complete trend description www.ciff.dk
En ny fortolkning af de urbane koder, hvor A redefinition of the urban codes which leaves
der er plads til humor og glæde i hverdagen. room for humour and pleasure in daily life.
En modig by-elegance som opdaterer det It is a gutsy urban elegance that updates the
klassiske med farver, sammensat i blokke, i classics with pop or cubist like colour blocks.
pop- eller kubistisk stil. The colours are flashy orange, purple pink
Det er iøjnefaldende orange, lilla- pink og and electric blue combined with grey and
elektrisk blå sammen med grå og klassiske classics. There is Interaction between worlds
farver. and looks in this trend which mixes active
Samspillet imellem forskellige verdener og sports wear with the classic urban look, vir-
udtryk kobler aktivt sportstøj med klassisk tual images and exotic influences.
storbystil, virtuelle billeder og eksotiske ind- A playful, energetic and clear vision of mod-
flydelser. ernness gives basics a colour boost.
En legende, energifuld og effektiv vision
om modernitet, der giver basistøj et farve-
boost.

Related Interests