You are on page 1of 30

การวิจัย

• เป็ นการค้นคว้า อย่างเป็ นระบบ มีเหตุมีผล


เพ่ อ
ื ผลิตความรู้ใหม่ ซ่ึงความรู้ใหม่
อาจเป็ นความรู้ใหม่ เชิงทฤษฏี
หรือการประยุกต์ปฏิบัติก็ได้ แต่ต้องอยู่บนรากฐาน
ของความถูกต้อง โดยต้องพยายาม หลีกเล่ย ี ง
ความแปรปรวน และอคติต่าง ๆ ท่อ ี าจจะเกิดขึน

โดยใช้รูปแบบการวิจัย วิธีการวิจย ั
และสถิติท่เี หมาะสม
Descriptive Research

การวิจัยเชิงบรรยาย
การวิจยั เชิงพรรณนา
ตอบคำาถามว่า คืออะไร
• WHAT IS?
• ค้นหาความจริงในปัจจุบัน เพื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต
• พรรณนาสิ่งต่างๆ
หรือบรรยายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น/บรรยายข้อมูลและคุณลักษณะของป
รากฏการณ์/ของประชากร
• เช่น การอยู่ก่อนแต่ง (LIVE IN) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย
• ส่วนแบ่งการตลาดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย
WHAT IS?
EXPERIMENTAL RESEARCH
• WHAT WILL BE ?
• ค้นหาคำาตอบว่าอะไรจะเกิดขึ้น
• ศึกษาจากสาเหตุไปหาผล/ ถ้าเกิด X แล้วต้องเกิด Y หรือไม่
เป็นการหาความสัมพันธ์ของเหตุผลเชิงปรากฏการณ์
ขัน
้ ตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การกำาหนดปั ญหา

การตัง้สมมติฐาน

รวบรวมข้อมูลและ
พิสูจน์สมมติฐาน

ข้อสรุปจากการศึกษา

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั ้
งไว้้ สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว่

รับรองสมมติฐาน
ได้สมมติฐานใหม่
การวิจยั เชิงทดลอง
• 1. Experimental Group (E)
• 2. Control Group (C)
• 3. Treatment (T)
Variables
• Independent Variables (X)
• Dependent Variables (Y)
• Intervening Variables
• Extraneous Variables
• Control Variables
• Statistical Control
Research Design
• True Experimental Design
• QUASI-Experimental Design
• Pre-Experimental Design
Experimental Study
• Researcher assign exposure status to
population

New Success
Treatment Fail

Population Random

Control or Success
Standard Fail
Treatment
Experimental study
• Quasi Experimental study
• No randomization
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

เป็ นต้นเหตุ
เป็ นปั จจัยเส่ียง
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
(Independent
เป็ นตัวกำาหนด (Dependent
Variables) มีอิทธิพล Variables)
Cross-sectional
(Prevalence)
การวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research)
Longitudinal
ผูว้ ิจัยกำาหนด Exposure (Incidence)
การวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive Study)

ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง
การวิจัยโดยการสังเกต (Cross-sectional)
(Observational Research)

Exposure เกิดตามธรรมชาติ
การวิจัยเชิงวิเคราะห์ ชนิดไปข้างหน้า
(Analytic Study) (Cohort or Prospective)

มีกลุ่มเปรียบเทียบ
ชนิดย้อนหลัง
(Case control or
Retrospective)
Steps in preparing a research study
THEORY

Data
Interpre
tation
Field problem

Research problem

Discussion
O1
O2 O3

Theoretical Framework
Summary

Conceptual Framework

H1 H2 H3
Conclusion

Data
gathering
• c Participation of Community
And Steak holder

Social Capital of Community


Learning Process Promotion 1.Development of Female
-Community Culture of Female Labor in Seafood Labor Life Quality in three
--Community Context Industries and Community for: dimensions
participation of:
- Economic
-Problem Study -Society
-Planning Health
-Action
2. Development of Learning
- Evaluation
Process of Community Female
Labor and Steak holder

Participation learning Techniques


-Community meeting
-AIC Process
-Mind mapping
-Focus group
-Group visiting/ exchange ideas
Conceptual Framework
• c Basic of Family Government Organization
-Environment of Family
-Public Health Station
-Relations of Family -Tambon Organization

Community
-leadership
-health volunteer
-Tambon council members
-house wife
-religious leader
Family
-Parents
-child care
-Family members

Model of Pre-School
Child Development by
Family &Community
Process of participation
building and learning by
AIC and meeting
Action

Evaluation the effect of Promotion


Pre-School Child Development
การวิจัยแบบทดลอง
เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
ด้วยการจัดสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้อง และ
มีการควบคุมตัวแปรภายนอกทั้งหมด
รวมทั้งมีการจัดกลุ่มควบคุมไว้เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นด้วยรูปแบบก
ารทดลอง สามรถแบ่งได้เป็น 2 แบบ
1. การวิจยั แบบกึ่งทดลอง
2. การวิ จยั แบบทดลองที แ
่ ท้ จ ริ ง
การวิจัยแบบทดลองที่แท้จริง จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2) มีการจัดกระทำา (Manipulation) 2) มีการควบคุม (Control)
3) มีการสุม่ (Randomization)
รูปแบบการวิจัยแบบก่ึงทดลอง

เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
รูปแบบการวิจัยยังไม่ได้เป็นทดลองโดยแท้จริง
เนื่องจากไม่มีการสุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม
หรือไม่มีการจัดเป็นกลุ่มควบคุมไว้เปรียบเทียบผลทีเ่ กิดขึ้น
เมื่อ O การวัดผลก่อนและหลังการทดลอง
X ตัวแปรอิสระที่จดั กระทำา (treatment or intervention)
R การสุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุม

1. รูปแบบกลุม่ เดียววัดครัง้ เดียว

X O กลุ่มทดลอง
2. รูปแบบกลุม่ เดียววัดสองครัง้

O1 X O2 กลุ่มทดลอง

3. รูปแบบกลุม่ เดียววัดสองครัง้
X O1 กลุ่มทดลอง
O2 กลุ่มทดลอง
4. รูปแบบสองกลุ่มวัดสองครัง้

O1 X O2 กลุ่มทดลอง
O3 O4 กลุ่มควบคุม

5. รูปแบบกลุม่ เดียววัดหลายครัง้ แบบอนุกรมเวลา

O1 O2 O3 X O4 O5 O6 กลุ่มทดลอง
รูปแบบการวิจัยแบบทดลองท่ีแท้จริ

รูปแบบการวิจัยแบบทดลองทีแ่ ท้จริงจะต้องมีกลุ่มทดลองและกลุม่ คว
บคุม มีการจัดกระทำา
และมีการสุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุม่
6. รูปแบบกลุม่ เดียววัดครัง้ เดียว

R X O1 กลุ่มทดลอง
R O2 กลุ่มควบคุม
7. รูปแบบสองกลุ่มวัดสองครัง้

R O1 X O2 กลุ่มทดลอง
R O3 O4 กลุ่มควบคุม
2. รูปแบบการทดลองส่ก
ี ลุ่มแบบโซโลม่อน (Solomon Four
Group Design)
O1 X O2 กลุ่มทดลอง
O1 O2 กลุ่มควบคุม 1
X O2 กลุ่มควบคุม 2
O2 กลุ่มควบคุม 3

การวิจัยแบบทดลองยังมีรูปแบบการทดลองอีกหลายแบบ
ซึง่ มีการควบคุมตัวแปรภายนอก โดยใช้วีการทางสถิติมากขึ้น
รูปแบบก็ยิ่ง
ซับซ้อนมากขึ้น
N Things of Analysis Research Outline

1 เหตุท่ีมาของงานวิจัย ความเป็ นมาและความสำาคัญของปั ญหา

2 ส่ิงท่ีตอ
้ งการทราบจากการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์
(Research Question) (Research Objective)

3 ขอบเขตของการวิจัย ประชากร ตัวอย่าง

4 ส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย ตัวแปรในการวิจัย กรอบแนวคิด

5 ข้อความหรือคำาท่ีเป็ นปั ญหา นิยามศัพท์เฉพาะ

6 คาดคะเนผลการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย (Research


Hypothesis)
วิธีจำาแนกตัวแปรในการวิจัยมีอะไรบ้าง ?
ในการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ควรคำานึงถึงอะไรบ้าง ?

รูปแบบและทิศทางของความสัมพันธ์มีอะไรบ้าง ?
กรอบแนวความคิดคืออะไร มีความสำาคัญในการวิจัยอย่างไร ?

ท่ีมาของกรอบแนวความคิดจากแหล่งใดบ้าง ?
การแสดงให้เห็นถึงกรอบแนวความคิดในการวิจัยทำาได้โดยวิธีอะไรบ้าง ?

ลักษณะของสมมติฐานท่ีดีเป็ นอย่างไร ?

ลักษณะของสมมติฐานท่ีไม่ดีเป็ นอย่างไร ?
จำาเป็ นหรือไม่ต้องมีสมมติฐาน ?
ACTION RESEARCH

การวิจยั เชิงปฏิบัติการ
GROUNDED THEORY(GT)
• ทฤษฎีที่มาจากพืน้ ที่
• สรุปทฤษฎีจากข้อมูลของกระบวนการวิจัย
• วิธีการย้อนกลับกับวิธีการวิจัยที่ทำากันทั่วไป(Traditi
onal Methods)