You are on page 1of 1

การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ(สาขาการตลาด. การบริหารทรัพยากรฯ บัญชี. คอม.ธุรกิจ. นิเทศศาสตร์) ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ มรภ.อุบลราชธานี รศ.ดร.มารุต ดำาชะอม