You are on page 1of 15

ข้อกำำหนดกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำ

Terms of Reference (TOR)


โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3
(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)

1. หลักการและเหตุผล

250
2549-2551

1 2549
2 2550

/
2

3 2551

cluster

cluster

3
/2. ...
-2-
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 Cluster

2.2

2.3

3.

วัตถุประสงค์ ผลผลิต Out Put ตัวชี้วัด


- Cl
-Cluster uster
1.
1 -
Cluster Cluster

Cluster

2. - -

10


3.
- -

3
70
-

30
-

3
4. ขอบเขตของกำรวิจัยและพัฒนำ
4.1
3
(
)
/
1-2
237 /
52

3 320

4.2 2551 - 2552


360
4.3
/5. …
-3-
5. วิธีกำรดำำเนินกำร
1)
/

5
2)

3)

4)

5)

6)

7)
Cluster
8) cluster

(action plan)
9)

(Primary Report)
(Progress Report)
(Draft Final Report)
10) CD
cluster

(Action Plan)
Cluster
11)

12)
(Draft Final Report)
(Final Report)

7. คุณสมบัตข
ิ องผู้ทเี่ สนอขอทำาการวิจัย
(Participatory Action Research)

/8. …
-4-
8. ข้อเสนอของผู้ทเี่ สนอขอจัดทำาการวิจัย
8.1 ข้อเสนอทางวิชาการ
(1)

(KPI
DICTIONARY)

(2)

(3)

8.2 ข้อเสนอทางการเงิน
ผูเ้ สนอขอจัดทำำกำรวิจยั จะต้องเสนอรำยละเอียดค่ำใช้จำ่ ยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พจิ ำรณำ
ดังนี้
(1)
/

(2)

9. ระยะเวลาการส่งมอบผลงาน

9.1 ส่งมอบรายงานการศึกษาเบือ
้ งต้น ( Primary Report )

(KPI DICTIONARY)

10
90
9.2 ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)

10
240

/9.3 ...
-5-
9.3 ส่งมอบรายงานขัน
้ สุดท้ายฉบับร่าง ( Draft Final Report )

10 CD
cluster

300

9.4 ส่งมอบรายงานขั้นสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ ( Final Report )

( )
( ) 150
50
Cluster 150
CD cluster

150

360

10. การจ่ายเงินค่าจัดจ้างงานวิจัย
กำรจ่ำยเงินค่ำจัดจ้ำงงำนวิจัย แบ่งออกเป็น ดังนี้
งวดที่ 1 30

งวดที่ 2 30

(Primary Report)

9.1
งวดที่ 3 20
(Progress
Report) 9.2
งวดที่ 4 20

(Final Report)
CD 9.4

11. เงื่อนไขประกอบกำรดำำเนินกำร
11.1 คณะผูว้ จิ ยั จะต้องเชิญผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูค้ วามชำานาญในเรือ่ งทีท่ ำาการวิจยั โดยการแต่ง
ตัง้ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม สัมมนา เพือ่ ช่วยวิเคราะห์ความถูกต้อง สมบูรณ์ของงานพร้อมทัง้
เสนอความเห็ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาต่ อ กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ จำา นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน
โดยผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ทำาการวิจัยต้องจัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 ครั้ง
ดังนี้
(1)การประชุมพิจารณาการเสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้น(Primary Report)
(2)การประชุมพิจารณาการเสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)
/(3) การประชุม...
-6-
(3)การประชุมพิจารณาการเสนอรายงานขั้นสุดท้ายฉบับร่าง (Draft Final Report)
ทั้งนี้ การดำาเนินการทั้ง 3 ครั้ง ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำาการวิจัยต้องเป็นผู้เชิญและจ่าย
ค่าตอบแทน
ให้ด้วย
11.2 คณะผูว้ จิ ยั ต้องแจ้งกำาหนดการประชุมต่าง ๆ ในขัน้ ตอนการวิจยั ทุกครัง้ ให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการดำาเนินการจัดจ้างทีป่ รึกษาของกรมส่งเสริมสหกรณ์
สามารถเข้าติดตามงานได้อย่างสมำ่าเสมอ
11.3 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในคณะผู้ทำาการวิจัย จากผู้ได้รับมอบหมายให้ทำาการ
วิจัยได้
ทำาความตกลงกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ไว้ จะต้องขอความเห็นชอบจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อนดำาเนิน
การเปลี่ยนแปลง
11.4 กรณีที่มีความเห็น ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของข้อกำาหนดการจัดจ้างที่ปรึกษา (TOR)
ไม่ตรงกัน ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการข้อกำาหนดการจัดจ้างที่ปรึกษา (TOR) เป็นที่สุด
11.5 กรมส่งเสริมสหกรณ์สงวนสิทธิ์ ทีจ่ ะยกเลิกการอุดหนุนค่าใช้จา่ ย และเรียกคืนเงินอุดหนุน
ทีจ่ า่ ย
ไปแล้ว ในกรณีทผี่ ไู้ ด้รบั มอบหมายให้ทำาการวิจัยไม่สามารถดำาเนินการตามรายละเอียดและเงื่อนไข
การจัดทำารายงานการวิจัยที่กำาหนดไว้ได้ โดยทีผ่ ู้ได้รับมอบหมายให้ทำาการวิจัยไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้นจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

12. ลิขสิทธิ์ในผลงำนวิจัยและพัฒนำ
ลิขสิทธิ์ในผลงานการวิจัยและพัฒนา ที่สถาบันผู้รับจ้างดำาเนินการจนแล้วเสร็จ เป็นลิขสิทธิ์
ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถาบันที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำาการวิจัยและพัฒนาจะมอบให้แก่ผู้ใดมิได้
หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อน