You are on page 1of 3

ธรรมบันเทิง สุญญตาธรรม เทพา สงขลา

21 ธันวาคม 2535 19.00 – 21.00 น.

1) ดวงใจมีธรรมแล้ว ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา ไม่แยกเป็นพุทธ-มุสลิม


2) บัณฑิตกลัวการเกิด แต่คนทั้งหลายกลัวความตาย แต่ไม่กลัวการเกิด ส่วนบัณฑิตเห็น
ความตายเป็นเรื่องธรรมดา หัวเราะเยาะความตายได้
3) เวลาเท่ไรแล้ว/2 ทุ่มกว่าแล้ว เราแก่ไปอีกหลายชั่วโมง วันคืนล่วงไป ล่วงไปเธอกำาลังทำาอะไร
อยู่
กาลเวลากลืนกินสรรพสัตว์ที่ดำาเนินชีวิตด้วยตัณหา และกัดกินตัวมันเองมนุษย์
ผู้ดำาเนินชีวิตด้วยสติปัญญา ไร้ตัณหา วันเวลาหรือจะทำาอะไรได้
4) ใครคือคนสำาคัญที่สุด……..คนที่สำาคัญที่สุด คือ คนที่เกี่ยวข้องกับเรา อยู่ใกล้เรา
5) หน้าที่ที่สำาคัญที่สุดของมนุษย์คืออะไร……..คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ผู้ใดรับใช้ผู้อื่นได้ชื่อ
ว่าผู้นั้นรับใช้เรา/หรือรับใช้พระผู้เป็นเจ้า
6) ทุกคนต้องการความสุข เราจึงต้องรักกันช่วยกัน/สิน้ สุดการเขียดเบียนกัน
7) ปุถุชนคนหนา คนหยาบ คนสกปรก ทั่วไปจิตใจจะเอนเอียง ในอคติ 4 คือ
­ ฉันทาคติ
­ โทสาคติ
­ โมหาคติ
­ พยาคติ
บัณฑิต จิตว่าง เมตตาเสมอหน้ากัน
8) รับรู้ เข้าใจ และให้อภัย เป็นวิสัยของบัณฑิต ส่วนผู้คอยจับผิด เพ่งโทษผู้อื่นได้ชื่อว่าอันธพาล
ผู้มีจิตใจอ่อนแอ และมืดบอด
9) การเป็นอยู่อย่างครู/กินอยู่อย่างครู คือ เป็นอยู่ถูกต้องดีที่สุดในทุกอิริยาบถ ถูกต้อง ในสี่สถาน
คือ 1. ทางกายภาพ 2. จิตภาพ 3. สังคมภาพ 4. ธรรมภาพ คิดเห็นถูกต้อง พูดจากถูกต้อง
และการกระทำาทางกายถูกต้อง ชีวิตก็สุขถูกต้อง
10) พรหม ละเรื่องกิน เรื่องกามได้ แต่ยังติดเกียรติ ตัวกู-ของกู
11) ยอมไม่เป็นเลยเย็นไม่ได้/ยอมแล้วได้หยุด หยุดแล้วก็พบความเย็น
12) ปวารณาให้ทุกคนเตือนกันได้ว่าอะไรบกพร่อง/ขอท่านได้โปรดเมตตาช่วยเตือนข้าพเจ้าด้วย
เถิด……..เป็นลักษณะบัณฑิตเปิดจิตรับคำาเตือน
2

13) ธรรมะที่ทำาให้หมู่คณะเจริญ คือ


1. ตั้งไว้ด้วยเมตตาธรรม
2. หมั่นประชุม
3. ปรับความเห็น (ทิฏฐิ) ให้ตรงกัน
4. ทำางานร่วมกันด้วยสติและปัญญา
14) เราตั้งใจหรือปณิธานอันแน่แน่ว่า จะทำาให้ถูกต้องดีที่สุด แต่กต็ ้องอาศัยความร่วมมือจาก
พวกเราทุกคน
15) ทำาหน้าที่ด้วยสติอันสุขุม ด้วยจิตที่มีเมตตาเข้าใจกันและกัน
16) ชีวิตประดับโปรโตปลาสซึม จิตสงบไม่เป็นอะไร เป็นหน่วยชีวิตเดียวกัน ไม่แยกเขาแยกเรา
เหนือความเป็หญิงเป็นชาย
17) เวลาพระโทรมโยมก็แย่ เวลาไม่สบายกายไม่ต้องการพบใคร แม้คุมจิตได้แต่ถ้ากายแย่ชีวิตก็
ไปไม่รอด
18) เราฝันจะเห็นยุคพระศรีอารยเมตตรัย – อริยบุคคล – เต็มไปด้วยอริยชน เช่นเดียวกับยุค
สุโขทัย
“ไพร่ฟ้าหน้าใส…….” ท่านทั้งหลายดูลงไปในใจท่านทั้งหลาย เดี๋ยวนี้ ที่นี่
19) เราเป็นเพียงธุลีเล็ก ๆ แต่จะพยายามทำาจนหมดกำาลังสติปัญญาความสามรรถที่จะทำาโลกนี้ให้
สวยงามน่ารื่นรมย์
20) จงเห็นทุกอย่างตามที่เป็นจริง หยุดหลงเข้าไปยุดมั่นถือมั่น ต่อชีวิตและสรรพสิ่ง เพราะมันเป็น
เช่นนั้นเอง ตามกฎไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นกฎอันเฉียบขาด
21) จงฝึกการควบคุมใจ บังคับใจ และชนะใจให้ได้ เพราะที่ชนะใจไม่ได้ตายทั้งเป็น
22) เริ่มรักษาศีล เจริญสมาธิวิปัสสนา รู้กตัญญู กตเวที
23) บัณฑิต แม้ไม่ถูกถามก็จะพูดถึงความดีของผู้อื่น ส่วนความชั่วของผู้อื่นแม้ถูกถามก็ไม่พูด
24) รักษาจิตให้ดี ทำาให้หน้าที่ให้ถูกต้อง ทำากิจอย่าให้พร่อง แล้วความทุกข์ความเศร้าหมองไม่มี
25) ทุกคนจงรักกันเมตตาและสามัคคีต่อกัน
3

C:my work/ดร.มารุต/ธรรมบันเทิง สุญญตาธรรม เทพา สงขลา