You are on page 1of 3

กระบวนการสื่อสาร

เป้าหมายของการสื่อสาร
ภาษาใช้สื่อความคิดของเรา เพื่อให้ข้อมูล จูงใจ หรือให้ความบันเทิง
ภาษาอย่างน้อยแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1 1. ภาษาที่เป็นคำาพูด
2 2. ภาษาที่ไม่ใช่คำาพูด/ภาษาท่าทาง/ภาษาเงียบ/สัญญาณ/สัญลักษณ์
ภาษาที่ใช้สื่อสารมีอย่างน้อย 4 ทักษะ
1. ฟัง………………….45%
2. พูด…………………30%
3. อ่าน…………………15%
4. เขียน………………..10%
การพูดใช้ 70% ของการสื่อสาร ใช้วันละ 11-12 ชั่วโมง เรานัดพบใคร จะต้องใช้
การสื่อสาร
1. โทรศัพท์……………..ใช้เสียง (คำาพูด)
2. บอกด้วยตัวเอง………เสียง กับภาพ (คำาพูด/ท่าทาง)
การสื่อสารมีหลายระดับ หลายเหตุผลและหลายวิธี
เริ่มจากตืน่ นอน…………กลับเข้าไปนอน/ศีรษะ……..เท้า/ เกิด………ตาย
ตื่นเช้า เมื่อ ก. เข้ามาที่ทำางาน อ่านจดหมาย (เขียน) อ่านภาพ เปิดหน้าต่างได้ยินวิทยุ
(คำาพูด) เมื่อเลขาเข้ามาทักทายและประนมมือไหว้ (ภาษาท่าทาง) ก.พูดโทรศัพท์
(คำาพูด) สั่งให้เลขาทำาจดหมายถึงกรรมการนัดประชุม (สื่อกันในกลุ่ม) ในที่ประชุมมีกฎ
ระเบียบใหม่ของรัฐบาล (สื่อสารมวลชน) หลังจากประชุม ก. นำามาคิดถึงงานของตนที่ยังไม่เสร็จ
(สื่อกับตัวเอง)
นั่งในบ้านได้กลิ่นอาหาร (สื่อสารทางเคมี)
เลือกซื้อรองเท่าสัมผัสดูความนิ่มขจองหนัง (สื่อทางสัมผัส)
ขับรถไปถึงป้อมไฟแดงเขาหยุด (สัญญาณ)
ได้ยนิ รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเปิดไซเร็น (สื่อทางเสียง/สัญญาณ)
การเข้าไปในอุโบถต้องถอดรองเท้า (สื่อวัตถุวัฒนธรรม)
2

อริสโตเติล (ariototle) เรียกว่า Rhetoric = Communication ว่าเป็นการค้นหาวิธี (ช่อง


ทาง) ในการชักชวนให้คนอื่นเข้าใจความเห็นของเรา

การสื่อสารมีลักษณะเป็นทวิลักษณ์ คือ
1. เป็นเรื่องทางสติปัญญา………..การให้ข่าวสาร (To inform)
2. เป็นเรื่องของอารมณ์…………..ชักชวน (To persuate, to entertain)
คำา………..ความหมาย………….”ความรู้สึก” (-/,-)………พฤติกรรม……..ทำาหน้าที่

Instinctive Language
Constructive Language man made Culture
Destructive Language

Communication Model
Source ncode Massage Channel decode Reseiver

1. เครื่องพิมพ์ ถ้อยคำา วารสาร ตา ระบบประสาท


คนพิมพ์ book หู (อ่าน)

1. & ข. ผู้ที่โต๊ะอาหาร ก. มีปัญหา เขากำาลังจะทานแซนวิส เขาชอบเกลือบนแซนวิส


แต่เกลืออยู่ที่ ข. ตอนสุดโต๊ะ ก. ต้องการเกลือ เขาจะทำาอย่างไร
1. เขาเดินไปเอาเอง
2. ขอให้ ข. ส่งให้
ระดับของสื่อสาร (Communication Levels)
1. Common Level
2. Intellectual Level ภาษาคน
3. Enlighten Level ภาษาธรรม
4. Insticnctive Level ภาษาสัญชาตญาณ

c:my work/ดร.มารุต/กระบวนการสื่อสาร
3