You are on page 1of 6

VLKT- ViÖn VËt lý Kü thuËt- §HBK Hµ néi

ThÝ nghiÖm vËt lý BKE-020A

§o ®iÖn trë b»ng m¹ch cÇu wheaston


®o suÊt ®iÖn ®éng b»ng m¹ch xung ®èi

Dông cô : miliampe kÕ A ®o c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y


1 cÇu d©y gåm mét d©y ®iÖn trë c¨ng trªn gi¸ ®ì qua nguån ®iÖn U.
n»m ngang cã th−íc th¼ng dµi 1000m §ãng kho¸ K, nguån ®iÖn U cung cÊp
1 hép ®iÖn trë thËp ph©n 0 ÷ 9.999 Ω dßng ®iÖn cho m¹ch cÇu XYBZ vµ kim cña
1 ®iÖn trë cÇn ®o Rx kÌm theo gi¸ ®ì ®iÖn kÕ G bÞ lÖch khái sè 0. Cã thÓ dÞch
1 nguån ®iÖn ¸p chuÈn E0 = 1,000 ± 0,001V chuyÓn con tr−ît Z däc d©y ®iÖn trë XZY ®Õn
vÞ trÝ thÝch hîp sao cho kim cña ®iÖn kÕ G
1 pin ®iÖn cÇn ®o Ex kÌm theo gi¸ ®ì
quay trë vÒ ®óng sè 0 cña nã. Khi ®ã m¹ch
1 nguån ®iÖn U mét chiÒu 0 ÷ 6V / 150mA
cÇu XYBZ ®¹t vÞ trÝ c©n b»ng.
1 ®ång hå ®o ®iÖn ®a n¨ng hiÖn sè kiÓu 830B
T¹i vÞ trÝ c©n b»ng cña m¹ch cÇu XYBZ,
1 bé d©y dÉn nèi m¹ch ®iÖn (8 d©y).
dßng ®iÖn ch¹y qua ®iÖn kÕ G cã c−êng ®é
PhÇn I IG = 0 vµ hai ®Çu nh¸nh cÇu BGZ cã ®iÖn thÕ
b»ng nhau :
§o ®iÖn trë b»ng m¹ch cÇu
VB = VZ (1)
Tõ ®iÒu kiÖn nµy, ta suy ra :
I. C¬ së lý thuyÕt VX - VB = VX - VZ ⇒ I2 Rx = I1 RXZ (2)
M¹ch cÇu mét chiÒu lµ mét m¹ch ®iÖn XYZB VB - VY = VY - VZ ⇒ I2 R0 = I1 RYZ (3)
gåm hai ®o¹n m¹ch XBY vµ XZY m¾c song song Chia ®¼ng thøc (2) cho (3) , ta t×m ®−îc :
vµ ®iÓm gi÷a cña chóng ®−îc nèi víi nhau b»ng
R x R XZ
®o¹n m¹ch BGZ , trong ®ã : = (4)
- ®o¹n m¹ch XBY chøa ®iÖn trë cÇn ®o Rx nèi R0 RYZ
tiÕp víi ®iÖn trë mÊu R0 , V× d©y ®iÖn trë XZY ®ång chÊt tiÕt diÖn
- ®o¹n m¹ch XZY lµ mét d©y ®iÖn trë ®ång ®Òu, nªn c¸c ®iÖn trë RXZ vµ RYZ tû lÖ thuËn víi
chÊt tiÕt diÖn ®Òu cã ®é dµi L = 1000mm ®é dµi L1 cña ®o¹n d©y XZ vµ ®é dµi L2 cña
- ®o¹n m¹ch BGZ gäi lµ nh¸nh cÇu chøa mét ®o¹n d©y YZ. NÕu ®Æt L lµ ®é dµi cña d©y
®iÖn kÕ nh¹þ G cã sè 0 n»m ë gi÷a thang ®o ®iÖn trë XZY th× L2 = L - L1 vµ ®¼ng thøc (4)
dïng ®Ó ph¸t hiÖn dßng ®iÖn c−êng ®é nhá ch¹y viÕt thµnh :
qua nh¸nh cÇu. §iÓm tiÕp xóc Z - gäi lµ con tr−ît, Rx L1
cã thÓ dÞch chuyÓn däc theo d©y ®iÖn trë XY c¨ng =
R0 L − L1
th¼ng trªn mét th−íc milimÐt T.
L1
hay R x = R0 ⋅ (5)
+ U − L − L1
A
I K I Nh− vËy nÕu biÕt gi¸ trÞ ®iÖn trë mÉu R0 vµ
®o c¸c ®é dµi L vµ L1 , ta sÏ xac ®Þnh ®−îc
Rx B R0
®iÖn trë Rx .
Chó ý : PhÐp ®o ®iÖn trë Rx sÏ cã sai sè cùc
I2 I2
tiÓu nÕu ®Æt con tr−ît Z ë chÝnh gi÷a d©y ®iÖn
G
trë XZY vµ thay ®æi gi¸ trÞ cña ®iÖn trë mÉu R0
L1 L2 sao cho m¹ch cÇu XYBZ ®¹t vÞ trÝ c©n b»ng.
Z
Tr−êng hîp nµy : L1 = L2 vµ tõ c«ng thøc (5),
X I1 I1 Y ta suy ra :
H×nh 1 Rx = R0 (6)
Cã thÓ chøng minh ®iÒu nµy dùa vµo c«ng thøc tÝnh
§Ó m¹ch cÇu ho¹t ®éng, ta dïng nguån ®iÖn sai sè tØ ®èi cña Rx :
mét chiÒu U cung cÊp ®iÖn cho nã vµ dïng mét

1
∆R x ∆R0 ∆L1 ∆( L − L1 ) b) BÊm con tr−ît Z ®Ó nã tiÕp xóc víi d©y
δ = = + +
Rx R0 L1 L − L1 ®iÖn trë XZY : kim cña ®iÖn kÕ G lÖch khái sè
hay 0 . Quan s¸t chiÒu vµ ®é lÖch cña kim ®iÖn kÕ
L1 ( L − L1 )∆R0 + R0 ( L.∆L1 + L1∆L ) G. §ång thêi lÇn l−ît vÆn c¸c nóm xoay cña
δ = (7) hép ®iÖn trë thËp ph©n ®Ó t¨ng hoÆc gi¶m gi¸
R0 L1 ( L − L1 )
trÞ ®iÖn trë R0 cña nã cho tíi khi kim cña ®iÖn
Râ rµng sai sè δ sÏ cùc tiÓu øng víi cùc ®¹i cña mÉu sè
kÕ G quay trë vÒ ®óng sè 0. Khi ®ã m¹ch cÇu
f ( L1 ) = R0 .L1 .(L − L1 ) . ¸p dông ph−¬ng ph¸p kh¶o s¸t ®¹t vÞ trÝ c©n b»ng. Cã thÓ kiÓm tra l¹i vÞ trÝ
hµm sè, ta t×m ®−îc cùc ®¹i cña f ( L1 ) nÕu L1 = L/ 2 . Khi ®ã võa t×m ®−îc b»ng c¸ch dÞch chuyÓn con
df ( L1 ) d 2 f ( L1 ) tr−ît Z mét chót (nhá h¬n 1mm) vÒ hai phÝa
c¸c ®¹o hµm = 0 vµ <0. cña vÞ trÝ nµy, nÕu kim cña ®iÖn kÕ G vÉn n»m
dL1 dL1
yªn ë sè 0 th× vÞ trÝ ®ã ®óng lµ vÞ trÝ c©n b»ng
II. Tr×nh tù thÝ nghiÖm cña m¹ch cÇu.
Thùc hiÖn phÐp ®o nµy 3 lÇn. Ghi c¸c gi¸
1. M½c m¹ch cÇu ®iÖn trë
trÞ t−¬ng øng cña ®iÖn trë mÉu R0 (®äc trªn
a) Ch−a c¾m phÝch lÊy ®iÖn cña nguån ®iÖn U
hép ®iÖn trë thËp ph©n) trong mçi lÇn ®o vµo
mét chiÒu 0 ÷ 6V/150mA vµo æ ®iÖn ~ 220V. b¶ng 1 .
G¹t c«ngt¾c K cña nguån ®iÖn nµy vÒ vÞ trÝ "OFF" c) Ghi c¸c sè liÖu sau ®©y vµo b¶ng 1 :
vµ vÆn nóm xoay cña nã vÒ vÞ trÝ 0 .
- §é dµi L cña d©y ®iÖn trë XZY trªn th−íc
b) Dïng c¸c d©y dÉn nèi nguån ®iÖn U víi
milimÐt vµ ®é chÝnh x¸c ∆L cña th−íc nµy .
c¸c dông cô ®iÖn ®· cho theo s¬ ®å m¹ch ®iÖn
- CÊp chÝnh x¸c δ0 cña hép ®iÖn trë thËp ph©n .
h×nh 1, trong ®ã :
- §iÖn kÕ G ®Æt ë vÞ trÝ thang ®o G0 .
- Con tr−ît Z ®Æt ë chÝnh gi÷a cÇu d©y ®iÖn III. C©u hái kiÓm tra
trë XZY t¹i vÞ trÝ 50cm trªn th−íc th¼ng milimÐt . 1. Trinh bµy ph−¬ng ph¸p ®o ®iÖn trë b»ng
- Hép ®iÖn trë thËp ph©n, dïng lµm ®iÖn trë m¹ch cÇu mét chiÒu. VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn vµ nãi
mÉu R0 , ®Æt ë vÞ trÝ gÇn víi gi¸ trÞ cña ®iÖn trë râ t¸c dông cña ®iÖn kÕ sè kh«ng G dïng
cÇn ®o Rx (thÝ dô, nÕu Rx = 800 ÷ 1000 Ω th× vÆn trong m¹ch cÇu .
nóm xoay cña hép ®iÖn trë thËp ph©n ®Õn vÞ trÝ 2. T×m c«ng thøc x¸c ®Þnh ®iÖn trë cÇn ®o
800 Ω hoÆc 1000 Ω ). Rx b»ng m¹ch cÇu mét chiÒu .
- §ång hå ®o ®iÖn ®a n¨ng hiÖn sè , dïng lµm 3. Chøng minh r»ng phÐp ®o ®iÖn trë Rx
chøc n¨ng miliampe kÕ A , ®Æt ë vÞ trÝ DCA 200m b»ng m¹ch cÇu mét chiÒu cã sai sè cùc tiÓu
(tøc lµ thang ®o c−êng ®é dßng ®iÖn mét chiÒu khi con tr−ît Z ®Æt ë chÝnh gi÷a d©y ®iÖn trë XZY.
cã giíi h¹n 200mA) víi chèt "A" lµ cùc d−¬ng (+) 4. T¹i sao ph¶i ®iÒu chØnh nguån ®iÖn mét
chiÒu U ®Ó dßng ®iÖn m¹ch chÝnh cã c−êng ®é
vµ chèt "COM" lµ cùc ©m (−).
kh«ng ®æi ?
Chó ý : M¾c ®óng c¸c cùc + vµ − cña nguån
®iÖn U vµ miliampe kÕ A. Tr−íc khi c¾m phÝch
lÊy ®iÖn cña nguån ®iÖn U vµo æ ®iÖn ~ 220V,
PhÇn II
ph¶i mêi thµy gi¸o tíi kiÓm tra m¹ch ®iÖn vµ
h−íng dÉn c¸ch sö dông ®Ó tr¸nh lµm háng c¸c §o suÊt ®iÖn ®éng b»ng m¹ch xung ®èi
dông cô thÝ nghiÖm !
I. C¬ së lý thuyÕt
2. §o ®iÖn trë Rx
SuÊt ®iÖn ®éng E cña nguån ®iÖn th−êng
a) G¹t c«ngt¾c K cña nguån ®iÖn U vÒ vÞ trÝ
®−îc ®o trùc tiÕp b»ng mét v«nkÕ V nèi víi
"ON" : ®Ìn LED cña nguån ®iÖn U ph¸t s¸ng,
hai cùc cña nguån ®iÖn t¹o thµnh mét m¹ch kÝn
b¸o hiÖu nguån ®iÖn U ®· s½n sµng ho¹t ®éng.
cã dßng ®iÖn I ch¹y qua (H.2) .
VÆn tõ tõ nóm xoay cña nguån ®iÖn U (thuËn chiÒu
kim ®ång hå) ®Ó t¨ng dÇn c−êng ®é dßng ®iÖn
ch¹y qua miliampekÕ A tíi gi¸ trÞ kh«ng ®æi
I = 80 ÷ 100mA (gi÷ nguyªn gi¸ trÞ nµy trong suèt
qu¸ tr×nh ®o ®iÖn trë R x ).

2
NÕu ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn lµ r , th× sè
chØ cña v«nkÕ V cho biÕt hiÖu ®iÖn thÕ U gi÷a hai E,r
cùc cña nguån ®iÖn : + −
I
U = E − I. r (7)
V× I ≠ 0 vµ r ≠ 0 , nªn U < E . Nh− vËy, V
phÐp ®o trùc tiÕp suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn
b»ng v«nkÕ sÏ m¾c sai sè cµng lín,nÕu v«nkÕ H×nh 2
cã ®iÖn trë RV cµng nhá (dÉn tíi dßng ®iÖn I Theo (7), hiÖu ®iÖn thÕ Ux gi÷a hai cùc cña
cµng lín) hoÆc nguån ®iÖn cã ®iÖn trë trong r nguån ®iÖn E x b»ng :
cµng lín. U x = V X − VZ = E x
Muèn ®o chÝnh x¸c suÊt ®iÖn ®éng cña nguån
(8)
®iÖn, ta dïng ph−¬ng ph¸p so s¸nh suÊt ®iÖn
MÆt kh¸c, hiÖu ®iÖn thÕ Ux cã thÓ tÝnh b»ng
®éng Ex cña nguån ®iÖn cÇn ®o víi suÊt ®iÖn
:
®éng E0 cña nguån ®iÖn chuÈn b»ng m¹ch xung
®èi (H. 3) gåm : nguån ®iÖn U cã ®iÖn ¸p lín
U x = V X − VZ = I . R XZ (9)

h¬n Ex vµ E0 dïng cung cÊp dßng ®iÖn I cho Tõ (8) vµ (9), ta suy ra :
m¹ch ®iÖn ho¹t ®éng, mét d©y ®iÖn trë XY ®ång E x = I. R XZ (10)
chÊt tiÕt diÖn ®Òu vµ con tr−ît Z cã thÓ di chuyÓn Thay nguån ®iÖn Ex b»ng nguån ®iÖn ¸p
däc theo d©y ®iÖn trë XZY, mét ®iÖn kÕ nh¹y G chuÈn cã suÊt ®iÖn ®éng E0 x¸c ®Þnh vµ cùc +
cã sè 0 ë gi÷a thang ®o dïng ph¸t hiÖn c−êng ®é nèi víi ®iÓm X. NÕu dÞch chuyÓn con tr−ît tíi
dßng ®iÖn nhá ch¹y qua nã. Nguån ®iÖn Ex hoÆc vÞ trÝ Z ′ ®Ó kim ®iÖn kÕ G l¹i chØ ®óng sè 0,
E0 ®−îc m¾c xung ®èi víi nguån ®iÖn U, tøc lµ tøc lµ I0 = IG = 0 vµ dßng ®iÖn ch¹y qua d©y
cùc d−¬ng (+) cña nguån ®iÖn Ex hoÆc E0 sÏ nèi ®iÖn trë XZY vÉn gi÷ nguyªn b»ng c−êng ®é
víi cùc d−¬ng (+) cña nguån ®iÖn U t¹i ®iÓm X. dßng ®iÖn I do nguån U cung cÊp cho
Dßng ®iÖn do nguån Ex hoÆc E0 ph¸t ra ch¹y tíi m¹ch chÝnh.
®iÓm X cã chiÒu ng−îc víi dßng ®iÖn I do nguån Tr−êng hîp nµy hiÖu ®iÖn thÕ U0 gi÷a hai
®iÖn U cung cÊp nªn chóng cã thÓ bï trõ nhau. cùc cña nguån ®iÖn ¸p chuÈn E0 b»ng :
U 0 = V X − VZ / = E 0 (11)

A + U − vµ U 0 = V X − VZ / = I .R XZ / (12)
K
suy ra :
I I
Ex B E 0 = I. R XZ / (13)
+ − So s¸nh (10) vµ (13) , ta t×m ®−îc :
G Ex R XZ L1
= XZ = =
E 0 R XZ / XZ ′ L1′
L1 Z
X Y L1
hay E x = E0 ⋅ (14)
H×nh 4 L1′
NÕu ®ãng kho¸ K th× sÏ cã dßng ®iÖn ch¹y Nh− vËy, nÕu biÕt suÊt ®iÖn ®éng E0 cña
qua nguån ®iÖn Ex vµ kim cña ®iÖn kÕ G bÞ lÖch nguån ®iÖn ¸p chuÈn, ®ång thêi ®o ®−îc ®é
khái sè 0. DÞch chuyÓn dÇn con tr−ît Z däc theo dµi L1 vµ L1′ øng víi c¸c vÞ trÝ cña con tr−ît
d©y ®iÖn trë XZY, ta sÏ t×m ®−îc vÞ trÝ thÝch hîp t¹i vÞ trÝ Z vµ Z/ trªn d©y ®iÖn trë XZY khi dßng
cña con tr−ît Z sao cho kim cña ®iÖn kÕ G quay ®iÖn ch¹y qua ®iÖn kÕ G b»ng kh«ng, th× ta
trë vÒ ®óng sè 0. Khi ®ã c−êng ®é dßng ®iÖn sÏ x¸c ®Þnh ®−îc suÊt ®iÖn ®éng Ex cña
ch¹y qua nguån ®iÖn E x vµ ®iÖn kÕ G cã gi¸ trÞ nguån ®iÖn cÇn ®o .
b»ng kh«ng : Ix = IG = 0 , cßn dßng ®iÖn ch¹y
qua d©y ®iÖn trë XZY cã cïng c−êng ®é víi dßng
II. Tr×nh tù thÝ nghiÖm
®iÖn I do nguån U cung cÊp cho m¹ch chÝnh.
1. M¾c m¹ch xung ®èi

3
a) VÆn nóm xoay cña nguån ®iÖn U vÒ vÞ trÝ 0. Lµm l¹i ®éng t¸c (b) nªu trªn ®Ó t×m vÞ trÝ
Dïng c¸c d©y dÉn nèi nguån ®iÖn U víi miliampe thÝch hîp Z/ cña con tr−ît sao cho kim cña
kÕ A, pin ®iÖn cÇn ®o Ex , ®iÖn kÕ G vµ d©y ®iÖn ®iÖn kÕ G l¹i quay vÒ ®óng sè 0 . Thùc hiÖn
trë XZY theo h×nh 3, trong ®ã : phÐp ®o 3 lÇn. Ghi c¸c gi¸ trÞ t−¬ng øng cña
- §iÖn kÕ G vÉn ®Æt ë vÞ trÝ thang ®o G0 . ®é dµi L1/ = XZ/ trong mçi lÇn ®o vµo b¶ng 2 .
- Con tr−ît Z ®Æt ë gi÷a d©y ®iÖn trë XZY t¹i e) Ghi c¸c sè liÖu sau ®©y vµo b¶ng 2 :
vÞ trÝ 500mm trªn th−íc milimÐt. - §é chÝnh x¸c ∆L cña th−íc th¼ng milimÐt.
Chó ý : M¾c ®óng c¸c cùc + vµ − cña nguån - SuÊt ®iÖn ®éng E0 cña nguån ®iÖn ¸p chuÈn.
®iÖn U , cña miliampe kÕ A vµ cña pin ®iÖn Ex .
Sau khi m¾c xong m¹ch ®iÖn, ph¶i mêi thµy gi¸o III. C©u hái kiÓm tra
tíi kiÓm tra vµ h−íng dÉn c¸ch tiÕn hµnh phÐp
®o ®Ó tr¸nh lµm háng c¸c dông cô thÝ nghiÖm ! 1. Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p ®o suÊt ®iÖn ®éng
cña mét pin ®iÖn b»ng m¹ch xung ®èi. VÏ s¬
®å m¹ch ®iÖn.
2. §o suÊt ®iÖn ®éng Ex cña pin ®iÖn 2. ThiÕt lËp c«ng thøc x¸c ®Þnh suÊt ®iÖn cña
a) VÆn tõ tõ nóm xoay cña nguån ®iÖn U ®Ó mét pin ®iÖn b»ng m¹ch xung ®èi.
dßng ®iÖn ch¹y qua miliampekÕ A cã c−êng ®é 3. Nªu −u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p ®o suÊt
kh«ng ®æi I = 100 ÷ 120mA vµ gi÷ nguyªn gi¸ trÞ ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn b»ng m¹ch xung
nµy trong suèt qu¸ tr×nh ®o tiÕp sau. ®èi so víi ph−¬ng ph¸p dïng v«nkÕ ®o trùc
BÊm con tr−ît Z tiÕp xóc víi d©y ®iÖn trë tiÕp suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn .
XZY. NÕu kim cña ®iÖn kÕ G lÖch khái sè 0, ta 4. T¹i sao ph¶i lu«n gi÷ dßng ®iÖn ch¹y qua
ph¶i di chuyÓn tõ tõ con tr−ît Z däc theo d©y miliampekÕ A cã c−êng ®é nhá vµ kh«ng ®æi
®iÖn trë XZY ®Ó t×m vÞ trÝ thÝch hîp cña con tr−ît trong suèt qu¸ tr×nh ®o suÊt ®iÖn ®éng cña
Z sao cho kim ®iÖn kÕ G quay trë vÒ ®óng sè 0 . pin ®iÖn ?
Thùc hiÖn phÐp ®o 3 lÇn. Ghi c¸c gi¸ trÞ t−¬ng
øng cña ®é dµi L1 = XZ trong mçi lÇn ®o vµo
b¶ng 2 .
b) VÆn nóm xoay cña nguån ®iÖn U vÒ vÞ trÝ 0 .
Thay pin ®iÖn Ex b»ng nguån ®iÖn ¸p chuÈn E0
(cùc + nèi víi ®iÓm X).

4
B¸o c¸o thÝ nghiÖm
PhÇn I. §o ®iÖn trë b»ng m¹ch cÇu mét chiÒu

X¸c nhËn cña thµy gi¸o


Tr−êng ........................................
Líp ...................Tæ .....................
Hä tªn .........................................

I. môc ®Ých thÝ nghiÖm


....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

II. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm


B¶ng 1
- §é dµi cña th−íc th¼ng milimet : L = ...................(mm)
- §é chÝnh x¸c cña th−íc th¼ng milimÐt : ∆L =..............( mm )
- CÊp chÝnh x¸c cña hép ®iÖn trë mÉu : δ 0 =..............

LÇn ®o R 0 (Ω ) ∆R0 (Ω )
1

Trung b×nh R 0 = ...... ............ (Ω ) ∆R 0 = ....... ....... (Ω )

1. TÝnh sai sè cña c¸c ®¹i l−îng ®o trùc tiÕp


ë ®©y lÊy ∆L1 = ∆L2 = 0 ,5 mm , suy ra : ∆L = ∆L1 + ∆L2 = 1mm
MÆt kh¸c : ( ∆R0 )dc = δ 0 ⋅ R 0 = .......... .......... .......... .. .......................... (Ω )
do ®ã ∆R 0 = ( ∆R0 )dc + ∆R0 = .......... ..................................... (Ω )
2. TÝnh sai sè vµ gi¸ trÞ trung b×nh cña ®iÖn trë cÇn ®o Rx
- Sai sè t−¬ng ®èi cña ®iÖn trë Rx :
∆R x ∆R 0 L.∆L1 + L1 .∆L
δ = = + = .......... .......................................
Rx R0 (
L1 . L − L1 )
- Gi¸ trÞ trung b×nh cña ®iÖn trë Rx :
L1
R x = R0 . = .................... ............... = .......... .........( Ω )
L − L1
- Sai sè tuyÖt ®èi cña ®iÖn trë Rx :
∆R x = δ ⋅ R x = .................................. = ...................( Ω )
3. ViÕt kÕt qu¶ cña phÐp ®o ®iÖn trë Rx

R x = R x ± ∆R x = .......... .......... ± .......... ........ (Ω )

5
PhÇn II. §o suÊt ®iÖn ®éng b»ng m¹ch xung ®èi

I. môc ®Ých thÝ nghiÖm


....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

II. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm

B¶ng 2
- SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån chuÈn : E 0 = .......... ..... ± .......... ......( V )
- §é chÝnh x¸c cña th−íc th¼ng : ∆L =..............( mm )

LÇn ®o L1 (mm) ∆L1 (mm) L1′ (mm) ∆L1′ (mm)

Trung b×nh L1 =...... ...... ∆L1 =...... ...... L1′ =........... ∆L1′ =.........
(mm) (mm) (mm) (mm)

1. TÝnh sai sè cña c¸c ®¹i l−îng ®o trùc tiÕp

∆L1 = ( ∆L1 )dc + ∆L1 = .......... .......... .......... .......... .......... ... ( mm )

∆L1′ = ( ∆L1′ )dc + ∆L1′ = .......... .......... .......... .......... ........ ..... ( mm )

∆E 0 = ( ∆E )dc = .......... .......... .......... .......... .......... ........ ....... (V )


2. TÝnh sai sè vµ gi¸ trÞ trung b×nh cña suÊt ®iÖn ®éng cÇn ®o Ex

- Sai sè t−¬ng ®èi cña suÊt ®iÖn ®éng E x :

∆E x ∆E 0 ∆L1 ∆L1′
δ = = + + = ...............................................
Ex E0 L1 L1′

- Gi¸ trÞ trung b×nh cña suÊt ®iÖn ®éng E x :

L1
E x = E0 ⋅ = .......... .......... .......... .......... .. = .......... ......( V )
L1′

- Sai sè tuyÖt ®èi cña suÊt ®iÖn ®éng E x :

∆E x = δ ⋅ E x = .......... .......... .......... ........ = .......... .... (V )

3. ViÕt kÕt qu¶ cña phÐp ®o suÊt ®iÖn ®éng Ex

E x = E x ± ∆E x = .......... .......... ± .......... .......... (V )