Priredili: Idris Resić, Prof. i Dr.

Sulejman Mašović

ILMIHAL
KRATKA UPUTA U ISLAM

1

Izdavač:

ISLAMIC RELIEF

Pdf-izdanje: www.dzemat-oberhausen.de www.bosnamuslimmedia.com

2

SADRŽAJ
S A D R Ž A J ..................................................................................... 3 PRISTUP............................................................................................. 6 Čime počinjemo svaki dobar posao? .............................................. 6 Šta znači Bismilla? .......................................................................... 6 Koji su to svakodnevni poslovi prije kojih trebo izgovoriti Bismillu? ......................................................................................... 6 ISLAM ................................................................................................ 7 Šta je Islam? .................................................................................... 7 Ko su muslimani? ........................................................................... 7 Šta smo mi po vjeri? ....................................................................... 8 Šta je Kur'an? .................................................................................. 8 ISLAMSKI POZDRAV - SELAM ................................................... 10 Šta je selam? ................................................................................. 10

I DIO ISLAMSKO VJEROVANJE (IMAN) ......................... 11
PRVA TEMELJNA ISTINA VJERE ............................................... 13 DRUGA TEMELJNA ISTINA VJERE............................................ 15 TREĆA TEMELJNA ISTINA VJERE............................................. 16 ČETVRTA TEMELJNA ISTINA VJERE ....................................... 17 PETA TEMELJNA ISTINA VJERE ................................................ 18 ŠESTA TEMELJNA ISTINA VJERE.............................................. 19

II DIO GLAVNE ISLAMSKE DUŽNOSTI ............................. 20
PRVA ISLAMSKA DUŽNOST ....................................................... 21 DRUGA ISLAMSKA DUŽNOST - NAMAZ (SALAT) ................. 22 3

.................................. 47 Sura Tebbet-jedā .............................................................. 43 Ettehijjātu ...................... 46 Sūra Nasr (Izā džāe) ............................................................................... 33 Ezān....................................................... 48 4 ............... 25 DRUGI UVJET ZA NAMAZ – ABDEST .....................................................................................KIBLA (KA'BA)...................... 26 UZIMANJE ABDESTA (slikovit prikaz) .................................. 35 ŠESTI UVJET ZA NAMAZ ........................................................................................ 45 Eūza i Bismilla ......... 47 Sura Ihlas (Kul-huvallahu)................................................................................................ 22 Kako se pregibamo u namazu? .................................................................................................................... 43 Salavāti ................................................................................. 29 Tejemmum .................................................................. 44 Završetak namaza (selām)................................................... 48 Sura Felek ...................... 30 Gusul ................................................................................................. 32 ČETVRTI UVJET ZA NAMAZ ...... 31 TREĆI UVJET ZA NAMAZ .............. 38 Stupanje u namaz (iftitāh-i tekbir) .................................................VRIJEME NAMAZA ....................................................................... 23 Kako sjedimo u namazu? ..........POKRIVANJE TIJELA ................................ 46 Sūra Vel-Asri ............ 44 DODATAK O KIRĀETU ................................. 36 Ikāmet ..................OPĆA ČISTOĆA ..................... 23 UVJETI ZA NAMAZ (NAMASKI ŠARTI) ........................................ 44 Dove ........................................................ 45 Sura El-Fatiha ..............................................................................................NAMASKI RUKNOVI ....................... 42 Spuštanje lica na tle (sedžda) ............................................................... 41 Pregibanje u namazu (rukū') .......................................................... 36 SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA .........................................................................................................Kako stojimo u namazu? ....................................... 33 PETI UVJET ZA NAMAZ ........................................................ 45 Subhāneke ................................................................. 22 Kako se spuštamo na zemlju u namazu?............................ 24 PRVI UVJET ZA NAMAZ .................... 27 O meshu ............................... 37 NAMASKI RUKNOVI (slikovit prikaz) ........................................................................................................................................................................... 43 Sjedenje u namazu ...................................................NIJJET (ODLUKA).

............................................................................................... 74 DUŽNOSTI PREMA ALLAHU ........................ 72 Mubarek-noći .... 75 GRIJESI I KAJANJE...................... 60 ZABORAV U NAMAZU (SEHV-I SEDŽDA) ............................................................................................................. 74 DUŽNOSTI PREMA SEBI .................................... 52 PODNE-NAMAZ ................................. 65 ČETVRTA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST ................................................................................................................................. 55 JACIJA-NAMAZ... 64 OSTALI NAMAZI .............................................................................................. 71 Ramazanski bajram ................ 49 PET DNEVNIH NAMAZA ................................... 69 III DIO KULTURA ISLAMSKOG ŽIVOTA .............. 77 Veliki grijesi................................ 72 ISLAMSKO VLADANJE (AHLAK)................................. 51 AKŠAM-NAMAZ ....... 77 5 ......................................................................................................................... 71 Nova muslimanska hidžretska godina ......................................................................................................................Sura Nas ......................................................................... 62 ZAJEDNIČKO KLANJANJE (DŽEMĀAT) ......... 67 PETA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST............................................................................................... 72 Mevlud ....................................................................... 61 ŠTA KVARI NAMAZ................. 57 ZIKR .......... 62 POUKE O SUNNETIMA ........................................................... 74 DUŽNOSTI PREMA OSTALIM LJUDIMA ............................................ 61 POUKE O FARZ-NAMAZIMA ........................................................................................................ 50 SABAH-NAMAZ ............................................................................................................... 71 Kurban-bajram .......................... 53 IKINDIJA NAMAZ ...................................................................... 56 VITR-NAMAZ ............................................................................................................................................................... 71 ISLAMSKI BLAGDANI ..................................................... 58 NAMASKA DOVA ............................................. 64 TREĆA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST ..................................................................................

Allaha dželle šānuhu. kada radimo školski zadatak. Koji su to svakodnevni poslovi prije kojih trebo izgovoriti Bismillu? Svakodnevni poslovi prije kojih treba moliti Allaha za pomoć i blagoslov su slijedeći: kada peremo ruke i umivamo lice. kada pristupamo objedu. snaga i razum zavise od Njega. U ovim i sličnim poslovima Bismillom spominjemo Boga i molimo Ga da nam dadne snagu i razum da započeti posao sretno završimo. kada učimo Kur'an. MILOSTIVOG! Ova formula naziva se BISMILLA. što znači: U IME ALLAHA. SVEMU DOBROČINITELJA. 6 . kada polazimo od kuće na ulicu ih na posao.. jer naš život.. Šta znači Bismilla? Bismilla znači da se mi odlučujemo da svaki svoj čin uradimo misleći na Allaha dželle šānuhu i moleći Ga da nam pomogne.PRISTUP Čime počinjemo svaki dobar posao? Svaki dobar posao počinjemo riječima: BISMILLAHIRRAHMĀNIRRAHIM. kada radimo bilo koji posao u radionici ili na polju.

Islam uči da postoji materijalni i duhovni svijet i da pored ovog prolaznog života postoji vječni život poslije smrti. Islam vodi napretku i sreći čovječanstva.ISLAM Šta je Islam? Islam je dragovoljna predanost Allahu dželle šānuhu u svakoj misli. Ko su muslimani? Muslimani su one osobe koje su prihvatile islamsko učenje kao putokaz u svom životu. Islam je vjera koju je objavio Allah dželle šanuhu preko Svoga posljednjeg poslanika Muhammeda cijelom čovječanstvu. Islam naređuje sve što je dobro i korisno. to činimo u ime Allaha dželle šānuhu. a njegovi propisi i načela važe za sve prostore. 7 . vremena i prilike. Islam propisuje održavanje tjelesna i duševne higijene. održava i rastvara. Allah. osjećanju i poslu. Islam uči da postoji samo jedan Bog. Ahiret. Islam predstavlja sistem istina datih u Kur'anu kao posljednjoj Božjoj objavi. i kad mrzimo. a zabranjuje sve što je štetno. Islam uči da. Allah dželle šanuhu. koji sve stvara. i Sudnji dan. kad volimo. kada će ljudi pred Bogom delle šānuhu polagati raune za svoja djela. Muslimani iskazuju svoju pripadnost islamu kroz: islamsko vjerovanje da je samo jedan Bog. to također činimo u ime Allaha dželle šānuhu.

Šta je Kur'an? Kur'an je Božija knjiga u kojoj je Uzvišeni Allah objavio vjeru islam Muhammedu-alejhisselām s ciljem da je prenese i objasni ljudima kako bi primjenom tog zakona postigli sreću na ovom i budućem svijetu. patnjama i kušnjama. post. Šehadet muslimani izgovaraju u svim životnim prilikama. Svoju pripadnost islamu muslimani iskazuju kratkom obavezom pred Allahom koja glasi: »Ja srcem vjerujem i jezikom izjavljujem nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed savršeno predan Allahu i Njegov poslanik. zekat i hadž). O ovoj obavezi vjeri lijepo je i razmišljati i svojim razumom se opredijeliti za Božiju jedinost i Muhammedovo poslanstvo.. a to znači čvrsto vjerovati u šehadet. Kur'an nas uči: 8 . Svaki musliman i muslimanka mora naučiti izgovarati ovu kratku obavezu pripadanja svojoj vjeri. Šta smo mi po vjeri? Mi smo po vjeri muslimani i muslimanke. ponašanje prema islamskim propisima. kada su u dobru i veselju i kada su u nevoljama. namaz.- izvršavanje islamskih dužnosti (šehadet. Ova obaveza Allahu delle šanuhu u našem narodu se naziva šehadet ili Kelime-i šehadet.« Ovu obavezu pripadanja islamu trebamo naučiti izgovarati na arapskom jeziku.. EŠ-HEDU EN LĀ-ILAHE ILLELLĀH VE EŠ-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ .

On je savršeni zbornik moralnih propisa. astronomiju. sociologiju. arheologiju. medicinu. koje islamske dužnosti treba vršiti i kako.- šta i kako treba vjerovati. Kur'an zahvata i opću povijest. izvor pravnih normi i društvenih zakonitosti. fiziku. te kako se ljudi trebaju vladati. biologiju. pedagogiju. Kur'an nije samo vjerozakonik. 9 . Danas Kur'an potiče mnoge naučnike Zapada i Istoka različitih profila da ga proučavaju i otkrivaju istine i upute za cjelovit razvoj pojedinca i zajednice. matematiku i druge društvene i prirodne znanosti.

što znači: »I ja vama mir i spas Božiji želim.SELAM Šta je selam? Selam je islamski pozdrav obavezan za sve muslimane i muslimanke na cijelom svijetu pri njihovim međusobnim susretima.« 10 . što znači: »Mir i spas Božiji želim vama!« Musliman kome je nazvan selam treba da uzvrati slijedećim riječima: VE ALEJKUMUS-SELĀM. Islamski pozdrav glasi: ES-SELĀMU ALEJKUM.ISLAMSKI POZDRAV .

VE RUSULIHĪ 5. vjerovati u Božije meleke (anđele). . to jest da sve što se događa. vjerovati u Boga. VE KUTUBIHĪ 4.u Božije meleke. 2. vjerovati u Božije kitabe (knjige).u Božije poslanike (pejgambere). 6. Islamsko vjerovanje sastoji se od šest temeljnih istina vjere.u Božije Kitabe.I DIO ISLAMSKO VJEROVANJE (IMAN) Da bismo mogli biti muslimani. vjerovati u Sudnji dan (Posljednji dan). VEL-JEVMIL-ĀHIRI 6.Ja vjerujem u Boga. .u Posljednji (Sudnji) dan. biva s Božijom voljom 11 . Allaha dželle šanuhu (Stvoritelja i Vladara svjetova). duhovna bića. VE-MELĀIKETIHĪ 3. vjerovati u Božije određenje (kader). AMENTU BILLĀHĪ 2. Svaki musliman i muslimanka dužni su ove temeljne istine vjere svakodnevno izgovarati na arapskom jeziku. vjerovati u Božije poslanike (pejgambere). 4. . a one glase: 1. biva s Božijom voljom i određenjem.i vjerujem da sve što se događa. dužni smo naučiti te razumom i srcem prihvatiti islamsko vjerovanje (iman). 5. . a zovemo ih imanski šarti. HAJRIHĪ VE ŠERRIHĪ . Temeljne istine vjere su: 1. VE BIL-KADERI MINELLĀHI TEĀLĀ . 3.

Onaj koji ne vjeruje u svih šest temeljnih istina vjere ne može biti musliman odnosno muslimanka.i određenjem. 12 .

jedan je! Allah je utočište svakome! Nije rodio nikoga. a ovdje navodimo slijedeća: Allah ima i postoji. Allah je oduvijek i nije postao. Allah sve zna. Allaha dželle šanuhu. .PRVA TEMELJNA ISTINA VJERE Prva temeljna istina vjere je ĀMENTU-BILLĀHI. Razmišljanje o redu u prirodi dovodi nas do vjerovanja da postoji Bog koji vlada cijelim svijetom. Taj Stvoritelj je Allah dželle šanuhu. Allah je zauvijek jer ga neće nestati. Allah nije ničemu sličan. Allah sve čini svojom voljom. Allah živi svojim vječnim životom. održava i rastvara. Allah. Stvoritelja i Vladara svjetova. ništa nije slučajno. Allah sve stvara. Allaha znamo i vjerujemo po Njegovim svojstvima spomenutim u Kur'anu kojih ima mnogo. što znači: »Ja vjerujem u Boga. Allah je jedan. i Njemu niko nije ravan!« 13 . niti je On rođen. Sve se razvija i kreće u potpunom skladu i savršeno tačno.« Sve što vidimo na zemlji i na nebu skladno je i lijepo uređeno. čuje i vidi. U suri Ihlas Kur'an kaže: »Reci: On. Proučavanje prirode i pojava u njoj dovodi nas do saznanja da postoji Stvoritelj koji sve zna i može. Allah sam o sebi opstoji.

14 .Kad spominjemo Allahovo ime treba reći dželle šānuhu ili skraćeno dž. u pisanju. š.

što znači: »Ja vjerujem u Božije meleke (razumna duhovna bića).sa drugim melekima vrši odredene dužnosti u prirodnim pojavama i promjenama kao što su strujanje vjetrova. Oni su naši neprijatelji i mi molimo Allaha da nas sačuva od njihovog djelovanja slijedećim riječima: EŪZU BILLĀHI MINEŠ-ŠEJTĀNIR-RADŽĪM. padanje kiše. Israfil .ima zadaću da najavi prestanak života na zemlji (Posljednji dan) i ponovno oživljenje (Sudnji dan). Meleka ima vrlo mnogo a najpoznatiji su: Džebrail . sa drugim za to određenim melekima. - Druga nevidljiva bića koja donose čovjeku zle misli i navode ga na grijehe zovu se šejtani (đavoli). nego uvijek sa zadovoljstvom i poslušno vrše dužnosti koje im Allah dž.rastavlja duše od tijela u času smrti. Mikail . listanje. a nazivaju se Kiramen kātibini. kretanje oblaka. itd. rast i sazrijevanje bilja.ima ulogu da prenosi od Boga Objavu poslanicima. određuje.« Meleki su nevidljiva duhovna bića koja nikada ne griješe.š. Azrail . što znači: »Utječem se Allahu od prokletog šejtana. donose mu dobre misli i pišu njegova djela. Određeni meleki prate čovjeka.« 15 .DRUGA TEMELJNA ISTINA VJERE Druga temeljna istina vjere je VE-MELĀIKETIHĪ.

Pored spomenutih kitaba objavljeni su spisi ili svici pojedinim Božijim poslanicima. Kur'ān. kitābe. Muslimani su posebno dužni da ga izučavaju i svoj život usklađuju po njegovim propisima. Najpoznatija su nam četiri velika kitaba: Tevrāt. jer će samo tako postići sreću na ovom i budućem svijetu.TREĆA TEMELJNA ISTINA VJERE Treća temeljna istina vjere je VE KUTUBIHĪ. Zebūr. savjeti i propisi o životu ljudi i obavljanju vjerskih dužnosti koje je Allah dž.s.s.s. Njegovi propisi vode sreći i napretku svih ljudi u koju svrhu ih Allah dž. Indžīl. tokom povijesti slao narodima da ih opomene i odvrati od loših djela i nasilja koja su uništila mnoge civilizacije. U Božijim kitabima sadržane su upute. Kur'an je zakonik i vodič u životu muslimana. poziva da ga proučavaju i u životu primjenjuju. objavljen Dāvūdu a. š.« Božije knjige (kitābi) su Božije objave koje su ljudima prenosili Božiji poslanici. objavljen Isāu a. što znači: »Ja vjerujem u Božije knjige.alejhisselam . š.s. Naša Božija knjiga (kitāb) je uzvišeni Kur'an koji je dostavljen Muhammedu . 16 . objavljen Mūsāu a. objavljen Muhammedu a. Kur'an je uvijek suvremen i bit će izvor za sticanje znanja i otkrivanje novih istina svim generacijama ljudskog roda do Sudnjeg dana.da bude putokaz ljudima kako bi bili sretni na ovom i budućem svijetu kao posljednja objava za sva buduća vremena i prostore do Sudnjeg dana.

Mūsā.« Božiji poslanici su odabrani ljudi (pejgamberi) kojima je Bog dž. Isā i Muhammed-alejhisselam. slao svoje objave da ih prenesu i objasne ljudima.ČETVRTA TEMELJNA ISTINA VJERE Četvrta temeljna istina vjere je VE RUSULIHĪ. koji je ujedno i prvi čovjek na zemlji. Prvi pejgamber je Adem a. s. s. Bilo je mnogo Božijih poslanika a najpoznatiji su: Adem. Adema i njegovu ženu Havu stvorio je Allah dž. neće doći nijedan poslanik niti ijedna objava poslije Kur'ana. 17 . Nūh. š. Posljednji Božiji poslanik je Muhammed a. i od njih je postao cijeli ljudski rod. Ibrahim. Poslije Muhammeda a. s. š. što znači: »Ja vjerujem u Božije poslanike.

a za loša djela kazna je Džehennem (pakao). Sudnji je dan kada će Svemogući Bog stvoriti drugi vječni život i sve mrtvo oživjeti i pozvati ljude da im sudi za njihova djela. Za dobra djela nagrada na Sudnjem danu je Džennet (raj). Najteži grijesi su: nevjerovanje u Boga. 18 . što znači: »Ja vjerujem u Posljednji i Sudnji dan. Svakom čovjeku na Sudnjem danu bit će predočena njegova dobra i loša djela za koja će biti nagrađen ili kažnjen. pa će biti i najstrožije kažnjeni.PETA TEMELJNA ISTINA VJERE Peta istina vjere je VEL-JEVMIL-ĀHIRI.« Posljednji je dan kada de ovaj svijet nestati i svi ljudi pomrijeti. i za njih nema oprosta.

treba ih strpljivo podnositi i moliti Allaha dž. a što neće. biva s Božijom voljom i određenjem. to biva. Određenje treba ovako razumjeti: da je Svemogući Allah stvorio zemaljske i nebeske svjetove i On određuje raspored i zbivanja u njima. On je uzrok svim uzrocima. razvijati se i nestati. Kada će i koliko šta potrajati. je dao čovjeku slobodnu volju. šteta i sl.« Vjerovanje u Božije određenje znači svjesno zalaganje za ostvarenje zadataka života u granicama propisa Allahove vjere. trebamo znati da je to Allah dž.š.š. Niko ne može Njega spriječiti u Njegovoj volji i radu.). Iako je sve određeno. jer će biti kažnjen zato što se odlučio na izvršenje nekog grijeha.ŠESTA TEMELJNA ISTINA VJERE Šesta temeljna istina vjere je VE BIL-KADERI HAJRIHĪ VE ŠERRIHĪ MINELLĀHI TEĀLĀ. to se ne može dogoditi niti biti. Ako nas zadesi neko zlo ili nezgoda (bolest. bit ćemo kažnjeni. Allah određuje. Prema tome. raspoređuje i stvara. da nas spasi i otkloni nevolje. a to je naša sposobnost da se sami odlučimo za neko djelo.š. griješnik se ne može pravdati Božijom odredbom. htio i odredio pa moramo biti strpljivi dok se ne izmijeni Njegova odredba. Ako se odlučimo za dobro djelo. sudbinom. smrt. Ono što Allah hoće. Allah dž. strah. što znači: »Ja vjerujem da sve što se događa. Sve nesreće koje nas u životu zadese dužni smo spriječiti i otkloniti ako to možemo. dogada se. a ako se odlučimo za zlo. 19 . kao što će i dobročinilac biti nagrađen zato što se odlučio da izvrši dobro djelo. bit ćemo nagrađeni. a ako ne.

davati propisani dio od imovine (zekat). očitovati pripadnosti islamu (Kelime-i šehadet). 4. 3. Te glavne islamske dužnosti su: 1. izvršiti propisanu posjetu Ka'bi (hadž). Islamski šarti su povezani sa imanskim šartima kao tijelo s dušom. 5. Pet glavnih islamski dužnosti nazivamo islamskim šartima. postiti mjesec ramazan (savm). a srce im je Kelime-i šehadet. Stoga se pripadnost islamu očituje ili izjavljuje izgovorom Kelime-i šehadeta. klanjati propisane namaze (salat).II DIO GLAVNE ISLAMSKE DUŽNOSTI Islam se zasniva na pet glavnih dužnosti. 2. 20 .

Allah. mnogo ga volimo i cijenimo. Zato mi slijedimo Muhammeda a. nije ni po čemu biće koje trebamo obožavati nego samo čovjek kao i drugi ljudi.« Šehadet znači tvrditi ono što vjerujem a to i izjaviti (očitovati pred drugim ljudima). VE EŠ-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ. Kelime-i šehadet ima dva dijela: očitovanje vjere u Božiju jedinost i očitovanje vjerovanja u Muhammedovo a. Šehadetom se tvrdi i očituje pripadnost islamu. niti je rođen. za svog posljednjeg poslanika da ljudima dostavi i objasni završnu objavu i da im bude primjer kako se u životu treba vladati. 21 . s. Reci: »On.« KUFUVEN EHAD. Nije nikoga rodio. Vjerovanje u Muhammedovo a. ALLĀHUS-SAMED. s. On je neograničeni Gospodar koga svako treba moliti za pomoć i milost.s. on je bio savršeno predan Allahu i obdaren Njegovim poslanstvom. s. što znači: »Ja vjerujem i očitujem da nema drugog Boga osim Allaha i vjerujem i očitujem da je Muhammed savršeno predan Allahu i Njegov poslanik. ali za razliku od njih. poslanstvo podrazumijeva da Muhammed a. Vjerovanje u Božiju jedinost izražavamo u izreci LĀ ILĀHE ILLELLĀH što znači da nema drugog Boga osim Allaha. VE LEM JŪLED. . poslanstvo. LEM JELID.jedan je. VE LEM JEKUN LEHŪ Njemu niko nije ravan. i njegovo učenje.PRVA ISLAMSKA DUŽNOST Prva i glavna islamska dužnost je Kelime-i šehadet koji glasi: EŠ-HEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH. što nam potvrđuje i Kur'an u suri Ihlas koja glasi: KUL HUVALLĀHU EHAD. Uzvišeni Allah je odabrao Muhammeda a.s.

DRUGA ISLAMSKA DUŽNOST . Kako se pregibamo u namazu? U namazu se pregibamo preko polovine tijela. Stajanje u namazu zovemo kijām. rukama se odupremo o koljena. Muškarci stavljaju ruke preko pasa. Namaz može imati dva.NAMAZ (SALAT) Druga islamska dužnost je dnevno klanjati propisane namaze. tri ili četiri rekata. i to: sabah. podne. učenje Kur´ana. Namaz je muslimanska obaveza koja se vrši svaki dan klanjanjem i učenjem na propisani način. Kako stojimo u namazu? U namazu stojimo mirno i skrušeno. i ima šest dijelova. spuštanje lica na zemlju i sjedenje su tjelesne radnje i treba ih naučiti vježbanjem. Namaz je propisan od Allaha dž. gledajući preda se. pregibanje. Noge treba rastaviti jednu od druge najmanje tri prsta. Svaki namaz ima svoje vrijeme. Svaki dan treba klanjati pet namaza. akšam i jaciju. Jedno stajanje. stajanje. pregibanje.š. a ženske ih stavljaju na prsa. 22 . glavu izravnamo s leđima i gledamo u nožne prste. Ovih šest dijelova čine oblik namaza. Stajanje. a ruke sastaviti desnu po lijevoj. Pregibanje u namazu zovemo rukū'. jedno pregibanje i dva spuštanja lica na zemlju čine jedan rekāt namaza. spuštanje lica na zemlju i sjedenje. Ti sastavni dijelovi namaza su: početni tekbir. ikindiju.

ako može. na lijevu nogu. To je sedžda. 23 . Muškarac sjedne. Prvo dižemo glavu.Kako se spuštamo na zemlju u namazu? Iz stajaäeg položaja pognemo se i povijemo noge. Kako sjedimo u namazu? U namazu sjedimo na koljenima. pa spustimo na tle koljena. u ruke. Ženska iskrene noge na desnu stranu. a onda učinimo još jednu sedždu. a zatim ruke. i između njih spustimo nos i čelo. Gleda se preda se. S druge sedžde dižemo se na drugi rekat. Sa sedžde podignemo glavu i ruke. Ruke se drže na koljenima. a desnu drži uspravljena stopala. onda ruke. pa koljena. povijenih prsta.

5. nazivamo namaskim šartima. okrenuti se prema Kibli. Uvjeti za namaz su: 1. uzeti abdest ili. okupati se. obavljanje namaza nije ispravno. biti pristojno obučen. 24 . 3. Ako nedostaje makar jedan uvjet.UVJETI ZA NAMAZ (NAMASKI ŠARTI) Prije stupanja u namaz treba ispuniti šest uvjeta ili priprema za namaz. odlučiti klanjati (nijjet). da bude čisto tijelo. odijelo i mjesto gdje če se klanjati. na vrijeme klanjati. ako je potrebno. 2. Šest uvjeta za namaz. 6. 4.

pranje ruku prije i poslije jela. alkohol. mokraća. nečist. odijelo i stan. obrezivanje nokata. krv. 25 . U čistoću spada: kupanje. kao i svaka druga nečistoća koja je islamskim propisima zabranjena.OPĆA ČISTOĆA Kod muslimana treba da bude čisto: tijelo.PRVI UVJET ZA NAMAZ . U nečistoču koju treba ukloniti spadaju svinjski proizvodi. pranje zuba. pranje poslije obavljene nužde te čisto održavanje pazuha i stidnih dijelova tijela.

operemo prvo desnu. ako u međuvremenu nismo učinili ništa što kvari abdest. S jednim abdestom. 5. Abdest se uzima ovako: 1. operemo ruke do iza šake (tri puta). a zatim lijevu ruku do iza lakta (tri puta). lice i ruke obično obrišemo čistim peškirom. potaremo mokrom rukom prednji dio glave (mesh) jedan puta. 4. 8. potaremo mokrim rukama uši i vrat (jedan puta). operemo prvo desnu. palac iza uha. a onda lijevu nogu do iza članaka (tri puta). 7. operemo lice. 6. Uzimajući abdest može se učiti Kelime-i šehadet ili koja dova. a lijevom rukom čistimo nos. odakle je kosa nikla do pod bradu i od uha do uha (tri puta). izaperemo usta i nos (tri puta).DRUGI UVJET ZA NAMAZ – ABDEST Abdest je posebno pranje čistom vodom radi klanjanja namaza ili učenja gledajući iz Mushafa. 2. možemo klanjati više namaza. Kažiprst stavimo u uho. proučimo Bismillu. Desnom rukom ispiramo usta. Nakon što uzmemo abdest. 26 . a sa ostala tri prsta vanjskom stranom potiremo vrat. 3.

Pranje lica 27 . Izapiranje nosa 4.UZIMANJE ABDESTA (slikovit prikaz) 1. Pranje ruku do iza šaka 2. Izapiranje usta 3.

mesh 7. Potiranje mokrom rukom prednjeg dijela glave (mesh) 8. Pranje ruku do iza lakta 6. Pranje nogu do iza članaka 28 .5. Potiranje mokrom rukom prednjeg dijela glave .

ne može oprati taj dio tijela. U mestvama se može klanjati pod uslovom da budu čiste. da pokrivaju nožne članke. umjesto pranja. nego će po njima mesh činiti. a isto tako prstima lijeve ruke lijeva mestva. ako zaspimo. a) Mesh po zavoju Ako imamo na tijelu kakvu ranu ili ozljedu pa to zavijemo čistim zavojem. i to naročito u zimskom vremenu. Onaj ko je obukao mestve kad je imao abdest neće skidati mestve i prati noge kad bude opet uzimao abdest. Mesh po mestvama čini se na taj način što se mokrim prstima desne ruke potare desna mestva od nožnih prsta do članaka. kad dotična osoba ima abdest. tj. 24 29 . ako se . Mesh po mestvama može se činiti jedan dan i jednu noć. ako povratimo ili ako pustimo vjetar. možemo mesh činiti po zavoju. da se može u njima komotno hodati i da se obuku. ako nam poteče krv ili procuri gnoj ili žuta voda. da ne propuštaju vodu. O meshu Mesh znači potrati mokrom rukom jedan dio tijela radi čišćenja tog dijela ili pak potrati mokrom rukom jedan dio odjeće. b) Mesh po mestvama Ima ljudi koji su uobičajili nositi mestve (lahku kućnu obuću). da nisu poderane koliko tri prsta. ako će nam pranje i kvašenje tih mjesta štetiti i pogoršati zdravstveno stanje. prilikom uzimanja abdesta.u izuzetnim slučajevima .Šta kvari abdest? Abdest će biti pokvaren: ako obavimo malu ili veliku nuždu.

ili predmet od zemlje. može se obaviti formalno čišćenje čistom zemljom (prahom) ili predmetima napravljenim od zemlje. a ako smo na putu (musāfir). a desnom lijevu ruku. sve dok ne dođemo do vode.sata. ako smo kod kuće (mūkim). Najprije se odluči (nijjet učini) radi čega se uzima tejemmum (na primjer. Kako se uzima tejemmum U tejemmuma su tri farza. kada u toku jednog namaskog vremena nije moguće pribaviti vode. kad se. tj. Tejemmum U izvjesnm slučajevima može se. čim budemo u mogućnosti uzeti abdest ili 30 . Ali. Zatim dotaknemo dlanovima čistu zemlju. pa potaremo lijevom desnu. uzeti tejemmum. u slučaju potrebe. kada imamo samo malo vode. dlanove otresemo i njima potaremo lice. 2. sa vrha prstiju do iza laktova. kako bih se mogao približiti Uzvišenom Allahu. u ovim slučajevima: 1. 3. kao da ga peremo. koja nam je potrebna za piće ili za pribavljanje hrane. Nijjet tejemmuma za namaz glasi: Ja odlučih uzeti tejemmum radi namaza i radi toga da se očistim. Tejemmum se uzima. a uzima se ovako: 1. radi namaza ili prihvaćanja Mushafa). tj. umjesto abdesta ili gusula. 72 sata. onda tri dana i tri noći. Na isti način ponovo dotaknemo dlanovima čistu zemlju. 2. nije moguće okupati. Sa jednim tejemmumom možemo klanjati više namaza. ili predmet od zemlje. uglavnom. 3.

Namaze koje smo klanjali sa tejemmumom ne treba naklanjavati.okupati se. 31 . Gusul se uzima na ovaj način: 1. zatim cijelo tijelo oprati da nigdje suho ne ostane ni koliko se vrhom igle može dotaći. pokvariće i tejemmum.ako je tejemmum uzet umjesto kupanja. 3. nos izaprati. tejemmum neće više važiti pa se treba odmah okupati . 2. ili uzeti abdest . Sve što kvari abdest. usta i grlo vodom dobro isplakati. Gusul Gusul je posebno vjersko kupanje koje je propisano u određenim prilikama spolno zrelim muškarcima i ženama.ako je tejemmum uzet umjesto abdesta.

Kod ženskih mora biti pokriveno cijelo tijelo i kosa osim lica i ruku do šake.TREĆI UVJET ZA NAMAZ . s napomenom da je to islamski način odijevanja žene u svim prilikama.POKRIVANJE TIJELA Kada hoćemo da stupimo u namaz. treba da se pristojno obučemo. 32 .

Početak namaskog vremena oglašava mujezin učenjem ezana. Ešhedu enne Muhammeden Muhammeden resūlullāh. Početak svakog namaskog vakta određuje se prema položaju sunca na nebu. Allāhu ekber. Vrijeme sabahskog namaza počinje od zore i traje do izlaska Vrijeme podnevskog namaza počinje kad sunce malo odmakne sa sredine neba i traje do ikindije. sunca. Ešhedu en lā illāhe illellāh. Zabranjeno je klanjati u času izlaska sunca i pola sata poslije izlaska. Ešhedu enne 33 . Početak namaskih vremena za cijelu godinu označen je u takvimu (muslimanskom kalendaru). Ezān Allāhu ekber.VRIJEME NAMAZA Svaki namaz se klanja u svome vremenu.ČETVRTI UVJET ZA NAMAZ . odnosno ima svoj vakat. Hajje ales-salāh. Vrijeme ikindijskog namaza počinje kada sunce nagne zapadu i traje do akšama. resūlullāh. Vrijeme akšamskog namaza počinje od zalaska sunca i traje do Vrijeme jacijskog namaza počinje kad potpuno nestane sunčanog sjaja na zapadu i traje do pred zoru. kad sunce prelazi preko sredine neba i kad sunce zalazi. Allāhu ekber. Hajje ales-salāh. jacije. Ešhedu en lā illāhe illellāh. Allāhu ekber.

On se uči usporeno i glasno. Hajje alel-felāh. Essaltu hajrun minen-nevm. a može i na nekom drugom mjestu. Allāhu ekber. 34 .Hajje alel-felāh. Allāhu ekber. U sabahskog ezāna poslije »Hajje alel-felah« uči se: Essalātu hajrun minen-nevm. Ezan se uči na munari. Lā illāhe illellāh. Ezan uče samo muškarci.

nalazi se mubarek mjesto Ka'ba i tamo se okrećemo kad klanjamo (Kibla). onda se treba okrenuti onamo kuda mislimo da je Kibla. a nemamo nikoga upitati.PETI UVJET ZA NAMAZ . u Arabiji.KIBLA (KA'BA) U gradu Meki. Ka'ba u Meki 35 . Meka se nalazi na jugoistoku od naše zemlje. Pokuđeno je klanjati prema slici na kojoj su čovjek ili životinja naslikani. Ako ne znamo gdje je smjer Meke.

u srcu donesenu. resūlullah.ŠESTI UVJET ZA NAMAZ . Hajje alel felāh. Tu odluku. Allāhu ekber.« Ikāmet se uči ubrzano i u sebi. Lā ilāhe illelāh. kad kāmetis-sālah. Allahu ekber. Nijjet se može izgovoriti posebnim riječima na bosanskom ili arapskom jeziku. Allāhu ekber. a kad se klanja zajedniči tj. hajje ales-sālah. Ikāmet »Allāhu ekber. zovemo nijjet. Izgovarajući nijjet. Nijjet na arapskom jeziku za sve namaze glasio bi ovako: »Nevejtu en usallije lillāhi teāla salātel-vakti edāen mustakbilel-kibleti Allahu ekber. Hajje ales-salāh. hajje alel-felah. Ešhedu enne 36 .NIJJET (ODLUKA) Prije nego što stupimo u namaz treba srcem odlučiti koji ćemo namaz klanjati.« Prije nijjeta farz namaza muškarci uče Ikāmet. Svaki namaz ima svoj nijjet. Kad kāmetis-salātu. Allāhu ekber. Ešhedu en lā ilāhe illellāh. Ešhedu en Iā ilāhe illellāh. Allāhu ekber. Ešhedu enne Muhammeden Muhammeden resūlullah. kad se namaz klanja pojedinačno. treba sabrati misli i s poštovanjem stupiti u namaz. u džematu onda ga uči mujezin naglas.

pregibanje (ruku'). spuštanje lica na zemlju (sedžde). 5. 4. pregibanje i spuštanje lica na zemlju čine jedan rekāt. početni tekbir (iftitāh-i tekbir). Stajanje. 6. stajanje (kijām).NAMASKI RUKNOVI Namaz ima šest sastavnih dijelova. tri ili četiri rekata. i to: 1. 3. sjedenje na svršetku namaza (ka'de-i ehireh). učenje. 37 . 2. Namaz može imati dva.SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA . učenje Kur'ana (kirāet). Sastavni dijelovi namaza zovu se namaski rukni.

Kirāet: učenje Kur'ana na kijamu 38 .NAMASKI RUKNOVI (slikovit prikaz) 1. Kijām: stajanje u namazu. i 3. Iftitāh-i tekbir: početni tekbir (Allahu ekber) s kojim se stupa u namaz (ženska i muška osoba) 2.

4. K'āde-i ehire: posljednje sjedenje na kraju namaza na kojem se predaje selam 39 . Sedžda: spuštanje lica na tle pred Allahovim dž. š. veličanstvom 6. Rukū: sagibanje u namazu 5.

Selām: završavanje namaza predajom selama na desnu i lijevu stranu 40 .

Muškarci dižu ruke u visini ušiju dodirujući palcima mehki dio uha. klanjaće sjedeči. (Učenje Kur'ana u namazu farz je na stajanjima svih rekata. dianova okrenutih prema Kibli i izgovorimo: Allāhu ekber. Stajanje u namazu (kijām) Kada izgovorimo početni tekbir i sastavimo ruke.Stupanje u namaz (iftitāh-i tekbir) Početnim tekbirom tekbir) stupa se u namaz. Stajanje u namazu zove se kijām. Ženske dižu ruke u visini ramena. a na trećem i četvrtom rekatu učenje Kur'ana je vadžib. učenje Fatihe i sūre).) 2. (iftitāh-i Dignemo ruke. stojimo mirno i skrušeno gledajući u mjesto gdje ćemo spustiti lice i učimo. Kod svih farz-namaza farz je učiti Kur'an samo na prva dva rekata. Šta se uči na stajanjima svih rekata u svih namaza? Na stajanjima svih rekata u svih namaza uči se slijedeće: 1) na stajanju prvog rekata u svih namaza uči se: 41 . Prsti su ispruženi. Šta je kirāet? Kirāet znači učenje Kur'ana prilikom stajanja u namazu (tj. Učenje Kur'ana u namazu (kirāet) 1. Ko zbog bolesti ili starosti ne može da stoji.

Dižući se s rukū'a izgovaramo: »Semiallāhu limen hamideh«. Fatiha i sūra. Učenje Subhaneke. Fatiha i sūra. 5) na stajanju trećeg rekata podnevskog sunneta uči se: Bismilla. Fatiha i sūra. a učenje Kunutdove je vadžib. Vršeći rukū'. 3) na stajanju trećeg i četvrtog rekata farz-namaza uči se samo Bismilla i Fatiha. Fatiha i sūra. tj. Pregibanje u namazu (rukū') Pregibanje preko polovine tijela zove se rukū'.« 3. Fatiha i sūra. Eūzu. Bismilla i Kunut-dovu. zatim malo zastanemo i 42 . izgovaramo: »Subhāne rabbijel-azīm«. Fatiha i sūra. Bismilla. Bismilla. 2) na stajanju drugog rekata u svih namaza uči se: Bismilla. Euze i Bismille je sunnet. Eūza. 4) na stajanju trećeg rekata ikindijskog i jacijskog sunneta uči se: Subhāneke. a zatim se dignu ruke kao kod iftitah-i tekbira izgovarajući »Allāhu ekber«. Šta učimo na stajanju u namazu? Osim Fatihe i süra na stajanju u namazu učimo: Subhāneke. tj. kao i na stajanju drugog rekata. Ko ne zna Kunut-dovu može proučiti: »Allahumme rabbenā ātina fiddunjā haseneten ve fiI-āhireti haseneten vekinā azābennār. Eūza. kao i na stajanju prvog rekata. 6) na stajanju četvrtog rekata svih sunneta uči se: Bismilla. tri puta. te se ruke stave na određeno mjesto i prouči se Kunut-dova.Subhāneke. 7) na stajanju trećeg rekata u vitr-namaza uči se: Bismilla. tj. kao i na stajanju drugog rekata.

Sa sedžde se. 43 . pa se. izgovarajući »Allāhu ekber«. spustimo na tle. Esselāmu alejnā ve alā ibādillahis-sālihin. Na sedždi gledamo niz lice. nosom i čelom. Sjedenje u namazu Poslije svakog drugog rekata i na završetku namaza sjedimo. Evo kako glase: Ettehijjātu. gledamo u noge. Kad činimo rukū. Na prvom sjedenju učimo Ettehijjātu. zatim dlanove. salavāti i dove: Ettehijjātu Ettehijjātu lillāhi ves-salavātu vet-tajjibāt. pa predamo (izgovorimo) selam. govoreći »Allāhu ekber«. Spuštanje lica na tle (sedžda) Kad smo stojeći izgovorili: »Rabennā lekel-hamd«. Namaz od dva rekata ima samo jedno sjedenje . učinimo drugu sedždu. Ešhedu en lā ilāhe illellāh. ve ešhedu enne Muhammeden abduhū ve resuluhū. Izgovarajući tekbir dignemo glavu sa zemlje i malo sjedemo.kāde-i ehire. a onda. salavāte i dove. Esselāmu alejke ejjuhen-nebijju ve rametullāhi ve berekātuh. Prvo spustimo koljena. na isti način. Na sedždi izgovaramo: »Subhāne rabbijel-e´alā« tri puta.činimo sedždu. spuštamo se na tle i govoreći »Allāhu ekber« .reknemo: »Rabbenā lekel-hamd«. a onda nos i čelo. Na posljednjem sjedenju učimo Ettehijjātu. dlanovima. Na sedždi se dotičemo tla nožnim prstima. koljenima. Namazi od tri ili četiri rekata imaju po dva sjedenja: prvo sjedenje poslije drugog rekata i kāde-i ehire na završetku namaza. dižemo na drugi rekat.

Završetak namaza (selām) Namaz završavamo.Salavāti Allahumme salli alā Muhammedin ve ´alā āli Muhammed.« Dok ovo učimo.« Zatim okrenemo glavu na lijevu stranu i izgovorimo iste riječi. Inneke hamidummedžīd. inneke hamidummedžīd. Alluhumme bārik ´alā Muhammedin ve ´alā āli Muhammed. Selam se predaje ovako: okrenuvši glavu na desnu stranu. Izgovarajući selam. Dove Rabena ātinā fid-dunjā haseneten ve fil-āhireti haseneten ve kinā ‘azāben-nār. Pošto predamo selām.predavanjem selama. kema bārekte ´alā Ibrāhīme ve ´alā āli Ibrāhim. Tebārekte jā zel-dželāli vel-ikrām. gledamo u vrhove ramena. Ranije smo naučili kako se sjedi u namazu. kema sallejte ´alā Ibrāhime ve ´alā ali Ibrāhim. izgovorimo: »Esselāmu alejkum ve rahmetullāh. potiremo se dlanovima po licu. proučimo: »Allāhumme entes-selāmu ve minkes-selām. Rabbena-gfir lī ve livālidejje ve lil-mu´minīne jevme jekūmul-hisāb. 44 .

U ime Allaha. 45 . moj Bože. va lā-ilāhe gajruke. Eūza i Bismilla Eūzu billāhi mineššejtā-nirradžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm Prijevod Euze i Bismille Utječem se Allahu od prokletog šejtana. Tvoje je ime uzvišeno. Milostivog.DODATAK O KIRĀETU (učenje sūra i dova u namazu) Prema onom što smo naveli da treba učiti na stajanjima i sjedenjima u namazu. Prijevod Subhaneke Samo tebi pripada veličanje. svemu Dobročinitelja. Tvoje je veličanstvo veliko. nema drugog Boga osim Tebe. ve tebāre-kesmuke. potrebno je da napamet naučimo sljedeće sūre i dove: Subhāneke Subhane-kellahumme ve bi-hamdike. i Tebi hvala. ve te-'ālā džedduke.

sirātallezīne en'amte 'alejhim. ve tevāsav bilhakki. Illellezine āmenu ve amilus-salihāti.'ālemīn. a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Māliki jev-middīn. rade dobra djela i preporučuju jedni drugima istinu i strpljivost. Ihdi-nessirātal mustekīm. i samo od Tebe pomoć molimo. Ijjāke na'budu ve ijjāke nesteīn. na put onih kojima si darovao Svoje blagodati.Sura El-Fatiha El-hamdu-lillāhi Rabbil . Samo Tebe obožavamo. Vladaru Sudnjeg dana. Prijevod sūre Vel-Asri Tako Mi vremena! Zaista su svi ljudi na gubitku osim onih koji vjeruju. Sūra Vel-Asri Vel-asri! Innel-insane lefi husr. 46 . ve tevāsav bissabr. Milostivom. (Amin!) Prijevod sūre Fatihe Hvala Allahu Gosposdaru svjetova. Uputi nas na pravi put. Errahmānir-rahīm. svemu Dobročinitelja. gajril-magūbi'alejhim ve leddāllīn.

Za njezin vrat biće privezano uže od vlakna palminog. On mnogo oprašta. On će biti pržen na plamenu džehennemskom. Fesebbih bihamdi Rabbike ves-tag-fir-h. Isto tako biće kažnjena i njegova žena »Nosačica drva«. Sura Tebbet-jedā Tebbet jedā Ebi-Lehebin ve tebbe. Njegova imovina i sve što je stekao neće mu pomoći.hatab. Sejaslā nāren zāte-Leheb. onda slavi i veličaj svoga Gospodara i moli Ga za oprost.s.Sūra Nasr (Izā džāe) Iza džāe nasrullāhi vel-feth Ve re-ejtennāse jedhulūne fī dinillāhi ef vādža. (Ebu Leheb i njegova žena Hammaletel-Hatab bili su najžešći neprijatelji Muhammeda a. zaista. Vemre-etuhū hammā-letel . proklet neka je on sam. Prijevod sure Tebbet-jedā Proklete neka su ruke Ebu Lehebove. Ovom surom proklinje se svako ko vrijeđa 47 . Ma agnā 'anhu māluhū ve mā keseb. Fi džīdīha hablun mim-mesed. Innehū kāne tevvābā. jer. Prijevod sūre Izā džāe Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda i kada vidiš da ljudi u skupinama ulaze u Allahovu vjeru.

Allāhus-Samed. Prijevod sūre Kul-huvallahu Reci: On.) Sura Ihlas (Kul-huvallahu) Kul Huvallahu ehad.jedan je. ve lem jekullehū kufuven ehad. Ve min šerri gāsikin izā vekab. . Lem jelid. I od zla smutljivca kada smutnju sije. Njemu niko nije ravan. Min šerri mā halek. Ve min šerrin-neffasāti fil-ukad. Sura Felek »Kul eūzu bi rabbil-felek.islam i muslimane i ko im nanosi zlo. ve lem jūled. Nije nikog rodio. I od zla zavidljivca kad zavist ne krije!” 48 . Allah. Ve min šerri hāsidin izā hased. I od zla mrkle noći kada razastre tmine. niti je rođen. On je Neograničeni Gospodar koga svako treba moliti za pomoć i milost.« Prijevod sure Felek Reci: “Utičem se Gospodaru svitanja Od zla onoga što On stvara.

Melikin-nās. Ilāhin-nās. Boga ljudi.« Prijevod sure Nas Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi.napasnika. Min šerril-vesvāsil-hannās. Koji zle misli unosi u srca ljudi – Od džinova i od ljudi!” 49 . Ellezi juvesvisu fi sudūrin-nās. Minel-džinneti ven-nās. Od zla šejtana .Sura Nas »Kul eūzu bi rabbin-nās. Vladara ljudi.

a razlika je u onome šta se uči na stajanju i sjedenju. 50 . Ovdje ćemo ih naučiti takvim redom. a Muhammed alejhisselam je preporučio i klanjanje sunnet-namaza. Spomenuli smo da namazi mogu imati dva. tri ili četiri rekata. I farz-namaz i sunnet-namaz klanjaju se na isti način.PET DNEVNIH NAMAZA Uzvišeni Allah naredio je klanjanje farz-namaza.

Allāhu ekber. stojimo mirno i učimo: Subhaneke. Prvo se klanja sunnet.” Nakon početnog tekbira klanjaćemo prvi i drugi rekat isto kao i kod sunnet-namaza.Allah je najveći. pa onda farz.Allahu ekber. Na drugom rekatu učimo: Bismillu. Na posljednjem sjedenju učimo Ettehijjatu. Sabahski sunnet-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-fedžri edāen mustakbilel-kibleti .” Kad izvršimo početni tekbir. okrenuvši se prema Kibli . salavate i dove te predamo selam. i završiti sa sjedenjem i predajom selama. 51 . Euzu. sastavimo ruke. Bismillu. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na koljena. Fatihu i jednu suru. izvršimo rukū' i dvije sedžde.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha sabahski sunnet okrenuvši se prema Kibli .Allah je najveći. Fatihu i jednu suru. Sabahski farz-namaz se zanijeti ovako:“Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-fedžri edāen mustakbilel-kibleti . ustanemo na drugi rekat. Onda ustanemo i zanijetimo sabahski farz-namaz. Muškarci prije nijjeta farz-namaza trebaju proučiti ikamet. Ovim je završen sabahski sunnet-namaz.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha sabahski farz.SABAH-NAMAZ Sabah namaz ima četiri rekata: dva rekata suneta i dva rekata farza. Kada završimo učenje.

Akšamski farz-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-magribi edāen mustakbilel-kibleti . Na trećem rekatu učimo: Bismillu i Fatihu (bez sure).” Kad izvršimo početni tekbir. Prvo se klanja farz. Fatihu i jednu suru. dovu i predamo selam. Ovim je završen akšamski farz. Fatihu i jednu suru. 52 .” Akšamski sunnet se klanja isto kao i sabahski sunnet. sastavimo ruke.Allah je najveći. salavate. Onda ustajemo i zanijetimo akšamski sunnet ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-magribi edāen mustakbilel-kibleti Allāhu ekber.Allah je najveći. stojimo mirno i učimo: Subhaneke.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha akšamski sunnet okrenuvši se prema Kibli . Euzu. Kada završimo učenje. izvršimo rukū' i dvije sedžde i ustanemo na drugi rekat.Allāhu ekber. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na posljednje sjedenje (kadei-ehīre) i učimo Et-tehijjatu. Na drugom rekatu učimo: Bismillu. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na prvo sjedenje (kadeiūla) i učimo samo Et-tehijjatu (bez salavata). Onda kažemo Allahu ekber i ustajemo na treći rekat. pa onda sunnet. Bismillu.AKŠAM-NAMAZ Akšam namaz ima pet rekata: tri rekata farza i dva rekata sunneta.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha akšamski farz okrenuvši se prema Kibli .

Allāhu ekber.PODNE-NAMAZ Podne namaz ima deset rekata: četiri rekata sunneta. Podnevski sunnet-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti . Sjedi se poslije drugog i četvrtog rekata namaza.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha podnevski farz okrenuvši se prema Kibli . pa onda farz. Prvo se klanja sunnet. Kada završimo učenje. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na prvo sjedenje (kadeiūla) i učimo samo Et-tehijjatu (bez salavata).Allāhu ekber. Fatihu i jednu suru. Ovim je završen podnevski sunnet.” Kad izvršimo početni tekbir. dovu i predamo selam. salavate. Na trećem rekatu učimo: Bismillu. četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta (posljednji sunnet). Onda kažemo Allahu ekber i ustajemo na treći rekat. Fatihu i jednu suru.Allah je najveći.: Bismillu.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha podnevski sunnet okrenuvši se prema Kibli . tj. Fatihu i suru. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa ponovo ustanemo na četvrti rekat i učimo isto što na trećem rekatu. Poslije ponovo izvršimo rukū’ i dvije sedžde i onda sjednemo na posljednje sjedenje (kadei-ehīre) i učimo Et-tehijjatu. sastavimo ruke. Poslije 53 . Podnevski farz-namaz ima četiri rekata. i na kraju sunsunnet. izvršimo rukū' i dvije sedžde i ustanemo na drugi rekat. stojimo mirno i učimo: Subhaneke. Na drugom rekatu učimo: Bismillu.Allah je najveći.” Prva tri rekata klanjaju se isto kao akšamski farz. s tim što poslije trećeg rekata ustajemo na četvrti rekat. I na četvrtom rekatu učimo Bismillu i Fatihu (bez sure). Nijjet se čini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti . Bismillu. Fatihu i suru. Euzu.

” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha podnevski sunsunnet okrenuvši se prema Kibli . pa predamo selam.Allah je najveći.” namaz. Ovaj sunsunnet se klanja isto kao i sabahski i akšamski sunnet- 54 . dvije sedžde i posljednje sjedenje.toga izvršimo rukū'. klanja se poslije farza i zanijeti se ovako:“Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunsunnetiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti .Allāhu ekber. Podnevski sunsunnet-namaz ima dva rekata. Ovim je izvršen podnevski farz-namaz.

Euzu. Na drugom rekatu učimo: Bismillu. Fatihu i jednu suru.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha ikindijski farz okrenuvši se prema Kibli . Fatihu i jednu suru. Onda kažemo Allahu ekber i ustajemo na treći rekat. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa ponovo ustanemo na četvrti rekat i učimo: Bismillu.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha ikindijski sunnet okrenuvši se prema Kibli . Na trećem rekatu učimo: Subhaneke.” 55 . Ovim je završen ikindijski sunnet. Fatihu i suru. Fatihu i suru. dovu i predamo selam. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na prvo sjedenje (kadeiūla) i učimo Et-tehijjatu i salavate (za razliku od podnevskog sunneta). Ikindijski sunnetnamaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-‘asri edāen mustakbilel-kibleti . Nijet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-‘asri edāen mustakbilel-kibleti . sastavimo ruke. Bismillu. stojimo mirno i učimo: Subhaneke.Allah je najveći. Euzu. Kada završimo učenje. Prvo se klanja sunnet. Poslije ponovo izvršimo rukū’ i dvije sedžde i onda sjednemo na posljednje sjedenje (kadei-ehīre) i učimo Et-tehijjatu. Ikindijski farz-namaz ima četiri rekata. pa onda farz. Bismillu. Klanja se isto kao podnevski farz.” Kad izvršimo početni tekbir. salavate.Allāhu ekber. izvršimo rukū' i dvije sedžde i ustanemo na drugi rekat.Allāhu ekber.IKINDIJA NAMAZ Ikindija namaz ima osam rekata: četiri rekata sunneta i četiri rekata farza.Allah je najveći.

dva rekata sunsunneta (posljednji sunnet) i tri rekata vitr namaza koji se obično klanja poslije jacijskog sunsunneta. pa farz. Klanja se isto kao podnevski i ikindijski farz-namaz.Allāhu ekber.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha jacijski farz okrenuvši se prema Kibli . Jacijski sunnet-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-‘išāi edāen mustakbilel-kibleti .” namaz. Nijjet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-‘išāi edāen mustakbilel-kibleti .” Jacijski sunsunnet ima dva rekata i klanja se isto kao i podnevski sunsunnet ili sabahski i akšamski sunnet. Prvo se klanja sunnet.JACIJA-NAMAZ Jacija namaz ima trinaest rekata: četiri rekata sunneta. četiri rekata farza.” 56 . pa sunsunnet i na kraju vitr namaz.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha jacijski sunsunnet okrenuvši se prema Kibli .Allāhu ekber.Allah je najveći. Jacijski sunnet-namaz se klanja isto kao ikindijski sunnet- Jacijski farz-namaz ima četiri rekata.Allah je najveći. Nijjet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunsunnetil-‘išāi edāen mustakbilel-kibleti .Allah je najveći.Allāhu ekber.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha jacijski sunnet okrenuvši se prema Kibli .

ve ilejke nes'ā ve nahfidu. Inne 'azābeke bil-kuffāri mulhik. Neškuruke va lā nekfuruke. Fatiha i sura. ve netūbu ilejke ve netevekkelu 'alejke. Ve nahle'u ve netruku men jefdžuruke. Nerdžū rahmeteke ve nahšā 'azābeke. Kunut-dova (Kunut-dova se uči na trećem rekatu vitr-namaza. Kad završimo Kunut-dovu.VITR-NAMAZ Vitr-namaz je posebni namaz.) Allahumme innā neste-īnuke ve nestag-firuke. Ako prođe vitr-namaz. a zatim se uči Kunutdova. obavimo rukū'. dvije sedžde i posljednje sjedenje pa predamo selam. dignu se ruke. Treći rekat klanja se na ovaj način: pošto se prouči Bismilla. ve nusnī 'alejkel-hajre kullehū. ve nesteh-dīke ve nu'minu bike. treba ga naklanjati.Allah je najveći. kao kod početnog tekbira izgovarajući: »Allahu ekber«. Vitr-namaz ima tri rekata. Allāhumme ijjāke na'budu ve leke nusallī ve nesdžudu.” Ovaj namaz se klanja kao i akšamski farz-namaz. ali se razlikuje u učenju na trećem rekatu. Nijjet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salātel-vitri edāen mustakbilel-kibleti Allāhu ekber. 57 .” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha vitr namaz okrenuvši se prema Kibli . Fatiha i sūra. pošto se prouči Bismilla. Tada se ruke sastave (svežu). koji se klanja poslije jacijskog posljednjeg sunneta.

« A onda proučimo Euzu i Bismillu. Ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhil-alijjil-azīm. Subhānallāhi vel-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illellāhu vallāhu ekber. Lā tehuzuhū sinetun ve lā nevm. ĀJETUL-KURSIJJ Eūzu billāhi mineš-šejtānir-radžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm »Allahu lā illāhe illā Hu. poslije namaza) Kad potpuno završimo neki namaz. ve lā jeūduhū hifzuhumā ve huvelalijjul-azīm. J´alemu mā bejne ejdīhim ve mā halfehum. pa počnemo Ajetul-kursiju. ve lā jahītūne bi šej-in min ilmihī illā bimā šāe.ZIKR (veličanje i slavljenje Allaha dž. El-hajjul-kajjūm.« Kad završimo Ajetel-kursijj. SALAT I TEMDŽID »Ala resulillahi salavāt. Vesia kurijjuhus-semāvāti vel-erda. š. lijepo je proučiti Salat i Temdžid. Allahumme salli alā Muhammedin ve alā āli Muhammed. Men zellezī ješfe’u indehū illā bi-iznih. tesbih i učiniti dovu. Ajetul-kursijj. Lehū ma fis-semāvāti ve mā fil-erd. onda učimo: 58 .

59 . Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ´alā kulli šej-in kadīr.TESBIH »Ja Rabbi zel-dželāli »subhānallāh« 33 puta. subhānallah. Umjesto dove može se proučiti samo Fatiha. Iza toga učimo: »Lā ilahe illellāhu vahdehū lā šerīke leh.« Tada izgovorimo Zatim učimo: »Subhānel-baki dāimen elhamdu lillāh« i reknemo »Elhamdu lillāh« 33 puta. s dlanovima okrenutim nebu i uči se dova. Najposlije učimo: »Rabbil-āllmine teāla šanuhū. a ako nemamo tespiha možemo učiti napamet. Sad se dignu ruke. Allāhu ekber« i izgovorimo »Allahu ekber« 33 puta. Ve mā erselnāke illā rahmeten lil-ālemīn. Tespih uzimamo radi lakšeg brojenja onoga što učimo.

Ve tub ‘alejnā ja mevlānā inneke entet-tevvāburrahīm. El-fātiha. Allāhumme rabbenā ātina fid-dunjā haseneten ve fil-āhireti haseneten vekinā ‘azāben-nār. Vel-hamdu lillāhi rabbil-’ālemīn. Ves-salatu ves-selāmu ‘alā sejjidinā Muhammedin ve ‘alā alihi ve sahbihi edžmeīn. 60 .NAMASKA DOVA Eūzu billāhi mineš-šejtānir-radžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm El-hamdu lillāhi rabbil-‘ālemīn. Ve selāmun ‘alel-murselīn. Subhāne rabbike rabbil-‘izzeti ‘ammā jesifun. Rabbena-gfir lī ve li vālidejje ve lil-mu’minīne jevme jekumul-hisāb. Allāhumme rabbenā tekabbel minnā salatenā inneke entessemīul-‘alīm.

Ako grešku učinimo hotimično. Sehv-i sedža se čini na ovaj način: Poslije predaje selama na desnu stranu učine se dvije sedžde. treba da izvrši dvije sedžde. ŠTA KVARI NAMAZ Namaz se pokvari: ako se izgubi abdest (pusti vjetar). glasno zaplače. suru ili prvo sjedenje). pa se preda selam. 61 . što zovemo sehv-i sedždom. bez potrebe iskašljava ili učini bilo šta što ne priliči da se učini u namazu. ako se u namazu progovori. salavati i dove. nasmije. a onda se ponovo prouči Ettehijjatu. namaz treba ponoviti. jaukne.ZABORAV U NAMAZU (SEHV-I SEDŽDA) Kad čovjek nehotice u namazu učini nešto drukčije nego što zahtijeva propis (izostavi Fatihu.

POUKE O FARZ-NAMAZIMA Obaveza klanjanja farz-namaza nastaje otkaka čovjek postane punoljetan i traje sve do smrti. Sunnet-namazi mogu imati dva ili četiri rekata. a razlika je u učenju na trećem i četvrtom rekatu i prvom sjedenju. poslije farza ili prije i poslije farza. Kako se klanjaju sunnet-namazi? namaz. Ako čovjeku prođe farz-namaz treba da ga naklanja čim prije. je iz velike ljubavi prema Uzvišenom Allahu klanjao i sunnet-namaze. Stoga i mi klanjamo sunnete. akšamski ili jacijski farz. ikindijski. sabahski farz-namaz koji mi je prošao. podnevski. Sunnet-namazi od dva rekata klanjaju se isto kao i sabahski fard- Podnevski sunet od četiri rekata klanja se kao i fard-namazi od četiri rekata. s. Naklanjavanje se vrši isto kao i redovno klanjanje a u nijjetu se kaže koji se namaz naklanjava. a od deset godina privoljeti ih na klanjanje.ovako se zanijjeti: »Ja odlučih da naklanjam. i. Allahov poslanik Muhammed a. ali se na trećem i četvrtom rekatu poslije Fatihe uči i jedno 62 . Roditelji su dužni djecu od sedam godina naučiti da klanjaju. POUKE O SUNNETIMA Uz farz-namaz. npr: sabahski. Farz-namaz se može izostaviti samo kad postoji vjerom priznata zapreka ili smetnja. kao od Boga propisanu islamsku dužnost. Sunnet-namazi se klanjaju prije farza. Sunnetnamazi se klanjaju kao i farz. u ime Allaha.

sure Ihlas. drugi rekat . 63 . akšamski sunnet i jacijski posljednji sunnet možemo izostaviti ako smo mnogo zaposleni ili nemoćni. i na prvom sjedenju se uči Ettehijatu.sure Felek i četvrti rekat . a možemo ih i posve izostaviti. treći rekat . nego ustajemo na treći rekat. Kad naklanjavamo sabahski farz istog dana prije podne. kao i na prvom rekatu. a koji izostaviti? Ikindijski sunnet i jacijski sunnet od četiri rekata možemo skratiti na dva rekata.sure. Salavati i Dove. ali se ne predaje selam. Podnevska obadva sunneta. lkindijski sunnet od četiri rekata razlikuje se od podnevskog sunneta u tome što se u ikindijskog sunneta i na trećem rekatu uči.sure Kevser. Sabahski sunnet ne treba nikada izostaviti. Kur´anske sure učimo po redu kako su napisane u Mushafu. Jacijski sunnet od četiri rekata klanja se isto kao ikindijski Koji sunneti se mogu skratiti. sunnet-namazi se nikad ne naklanjavaju. prvi rekat . Osim ovog slučaja. npr. sunnet. naklanjaćemo i sunnet.sure Nas.

teravih-namaz. a sunnet namaze klanjamo samo svako za se. svako sam za sebe ili zajednički (džematile). Džamija je mjesto za klanjanje i islamsko učilište. koji ga predvodi i mujezina. dženaze-namaz. 64 . Svaki džemat ima imāma. bajram-namaz. š. Klanjanje u džematu preporučeno je Kuranom i Hadisom a ima i veću nagradu od Boga dž. Zajedničko klanjanje za imamom zove se džemāat (skup. itd. Džuma-namaz.ZAJEDNIČKO KLANJANJE (DŽEMĀAT) Farz-namaz klanjamo pojedinačno. OSTALI NAMAZI Pored pet redovnih namaza klanjamo još neke namaze kao što su: Džuma-namaz. nafile namazi. zajednica). Za svaki ovaj namaz postaje propisi. bajramnamazi i dženaza-namaz klanjaju se uvijek zajednički u džamiji.

poslije noćnog ručka kad se i zaposti. dar u novcu ili namirnicama. pića.« Ramazanski post se obično zanijeti prije zore. Postiti je dužan svaki musliman i muslimanka koji je punoljetan i zdrav. Ramazanski post se zanijeti ovako: »Ja odlučih postiti ramazanski post u ime Allaha. što više besposlena razgovora. Dvadeset sedma noć ramazana zove se Lejletul-kadr i to je najsvetija noć u godini jer je u njoj počela objava Kur'ana azimu šana. š. To darivanje zove se sadekatul-fitr. Ramazan je mjesec ibadeta.čas kada treba prekinuti post. Ramazanski post znači uz ramazan se ustegnuti od jela. pušenja i spolnog uživanja od prije zore do zalaska sunca. post neće biti pokvaren. Krajem ramazana daje se siromašnim muslimanima određena materijalna pomoć. a može se dati i za potrebe Islamske zajednice. Post će biti pokvaren ako se nešto pojede. Ako u zaboravu učinimo nešto što kvari post. Čovjek koji uz ramazan ne posti griješan je i treba da kasnije naposti ramazan. zapali cigareta i sl. a omrsi se obično učeći Bismillu i najčešće vodom ili hurmama. Musliman zaposti tako što opere usta i zube i učini nijet. komšije i prijatelji. U džamijama se uči i tumači Kur'an. i iftar . a kod kuće se pomažu siromašni. U toku dana razlikujemo dva osnovna termina: sehur .TREĆA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST Treća glavna islamska dužnost je ramazanski post. u svrhu odanosti Bogu dž. 65 .vrijeme početka posta. Po završetku ramazana nastupa Bajram kao blagdan muslimana poslije ispunjenih vjerskih dužnosti. dobročinstva i vjerskog preporoda. popije. Noću uz ramazan klanja se teravih-namaz. dočekuju i posjećuju rođaci. Za vrijeme posta treba se čuvati i svih hrđavih djela.

Sve navedene osobe dužne su post napostiti do idućeg ramazana. a osobe koje nisu u stanju napostiti propuštene dane zbog teške bolesti ih starosti dužne su za svaki dan izostavljenog posta podijeliti otkupninu u vrijednosti sadekatul-fitra (fidja). žena za vrijeme mjesečnog pranja. 66 . putnik koji se udaljava od boravišta više od 80 km do 15 dana. putnik. vojnik na odsluženju vojnog roka. starije osobe nesposobne da izdrže post. zatvorenik. radnik na teškim fizičkim poslovima. žena koja nosi ili doji dijete.Ramazanski post može izostaviti: bolesnik.

ČETVRTA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST Četvrta glavna isiamska dužnost je zekat. čistimo srce od škrtosti i privikavamo se na darežljivost. uklanjamo nesporazume i mržnju izmedu imućnih i siromašnih. Zekat na žito. podmirujemo potrebe islamske zajednice. voće i povrće daje se odmah i to 10% od ubranog (ušr). Zekat je obavezno davanje jednog dijela iz viška imovine siromašnim muslimanima i muslimankama ili u druge korisne svrhe islamske zajednice u cilju postizanja Allahova zadovoljstva.5 grama srebra. zlato. namještaj i sl. odjeća. Vlasnici zlata i srebra dužni su dati zekat ako budu imali u vlasništvu više od 90. Imovina koja spada u zekat dijeli se u toku godine do vrijednosti od 2. putnicima koji nemaju sredstava za povratak kući. Davanjem zekata postižemo slijedeće koristi: stičemo zadovoljstvo.5% od te imovine. obavezni vjerski doprinos. živo blago (stoku) i ostale vrijednosti. trgovačku robu. brašno. ako je namijenjeno za trgovinu procjenjuje se u vrijednosti zlata i srebra ili gotovog novca i na to se daje 2. pomažemo siromahe i nevoljnike. čistimo imovinu od tuđeg prava.žito. Zekat na ostalu robu . 67 .5%. dragocjenosti (nakit. te za vjerske aktivnosti koje nemaju drugih izvora sredstava. srebro). Zekat se daje na novac.6 grama zlata ili 641. Zekat se daje na imovinu koja pretječe od osnovnih potreba za život (nisāb). zaduženim licima koja ne mogu otplatiti dug. posteljina. Zekat se može dati: onima koji nemaju ništa od imovine. siromašnim licima ako imovina koju posjeduju nije dovoljna za njihovo izdržavanje. milost Allahovu. Zekat na živo blago podliježe zekatu više od 30 goveda ili 40 ovaca.

da se obavezno srcem odluči da se izdvaja dio imovine u ime Boga. tj. svrha zekata . 68 .da se obavezni iznos zekata podijeli u najljepšu svrhu koju sam odredi ili utvrdi nadležni organ islamske zajednice.- Da bi zekat bio valjan i kod Allaha primljen potrebna su dva uvjeta: nijet zekata.

PETA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST Peta glavna islamska dužnost je hadž izvršiti tj. da hodočasnici izvrše propisane vjerske obrede na određenim mubarek mjestima. Allah dž. a žene pokrivaju i glavu). tavafi zijaret tj. Žena koja odluči da obavi hadž treba da bude u društvu svoga supruga ili bližeg rođaka sa kojim ne može stupiti u bračnu zajednicu ili da bude u društvu žena koje zajedno putuju na hadž. Ka'bu jednom u životu posjetiti kome je tome moguće. Hadž ima tri osnovna farza koja mora svaki hadžija izvršiti i to: ihram obući (ihram se sastoji od dva čista ogrtača za muškarce. Hadžija je prije hadža dužan da: osigura svoju porodicu odgovarajućim potrebama do povratka sa hadža. da se pokaje za svoje grijehe i odluči da se po povratku sa hadža posveti svojim obvezama prema Allahu dž. počasni obilazak oko Ka'be u danima Kurban-bajrama. Tako uzvišeni Kur'an kaže: »Ljudi koji imaju mogućnost dužni su u ime Allaha posjetiti Ka'bu. 69 Glavne koristi od hadža su slijedeće: - . u Kur'anu poziva sve muslimane i muslimanke da posjete Ka'bu i izvrše propisane obrede hadža ako zato imaju mogućnosti. boraviti na Arefatu deveti dan zul-hidžeta. životnim izmiri svoje dugove i zatraži oprost za uvrede koje je eventualno nekada nekome nanio.š.š.« Hadž se obavlja uoči i u vrijeme Kurban-bajrama.

za oprost grijeha i zatraže sreću i napredak svoje zajednice i svih ljudi. da se muslimani na hodočašću Ka’bi međusobno upoznaju i da se tješnje povezuju kako bi jedni druge pomagali u svim važnijim pitanjima. kod mezara Muhammeda a. da sastanak na hadžu u Meki koriste kao sveislamski skup na kojem bi trebalo rješavati vjerska.- da se kod Ka'be na Arefatu. s. prosvjetna i druga društvena pitanja islamskog svijeta. š. - - 70 . u Medini i na drugim časnim mjestima obrate Allahu dž.

klanjali teravihnamaze. 12. posjećivali džamiju i slušali predavanja.. dana mjeseca ševvala u znak veselja što su izvršili dužnost ramazanskog posta. Ramazanski bajram Ramazanski bajram je blagdan koji muslimani svečano obilježavaju po isteku ramazana 1. Osim bajram-namaza muslimani na Kurban-bajram kolju kurbane. dana mjeseca zul-hidžeta. 71 . a 1/ 3 ostaviti za svoju porodicu. i 13. Od kurbanskog mesa treba 1/3 podijeliti siromašnim muslimanima i muslimankama.. Kurban-bajram Kurban-bajram je blagdan koji muslimani obilježavaju 10. i 3.III DIO KULTURA ISLAMSKOG ŽIVOTA ISLAMSKI BLAGDANI Muslimani imaju dva blagdana: Ramazanski bajram i Kurban-bajram.. 1/3 podijeliti kao dar prijateijima. Kurban je islamski obred koji se sastoji od klanja u ime Boga propisane životinje u određeno vrijeme. 11. 2. pa se nadaju u Allahovu milost i nagradu.

s. da je ponijela Muhammeda a. Lejlei-miradž. Lejlei-berat i Lejlei-kadr. Mevlud i mubarek-noći: Lejlei-regaib. rebiulevel kao rođendan Muhammeda a. određuje 72 . U toj noći Muhammed a. od seobe Kao prvi dan Nove muslimanske godine uzima se 1. Nova muslimanska hidžretska godina Muslimanska hidžretska godina odreduje se prema kretanju Mjeseca oko Zemlje.Muslimani našeg podneblja uobičajili su prigodno obilježiti i slijedeće dane: Nova muslimanska hidžretska godina. s. š. Tom prilikom u džamijama se prouči mevlud i prigodna predavanja o životu i radu Božijeg Poslanika i uglednih ashaba. a ima 354 ili 355 dana. Lejlei-miradž pada 27. s. zaduženje za pet dnevnih namaza. š. noć mjeseca redžeba. muharrem svake godine. noć ša'bana kada Allah dž. kao i u raznim drugim prilikama. Lajlei-berat pada 15. Mevlud Mevlud je svečanost kojom muslimani obilježavaju 12. Muslimanske hidžretske godine računaju se Muhammeda a. doživio je najviše duhovno uzdignuće i dobio od Allaha dž. Mubarek-noći Lejlei-regaib pada prvog uoči petka u mjesecu redžebu. s. i prvih muslimana iz Meke u Medinu. Te noći osjetila je hazreti Amina.

ljudske sudbine za narednu godinu. Ona nas podsjeća na skori dolazak najdražeg nam gosta, ramazana, da bismo se duhovno i fizički pripremili za post i ostale ibadete. Lejlei-kader pada 27. noć ramazana. To je najodabranija noć u godini. Za nju veli Allah dž. š. da je bolja od hiljadu mjeseci jer je u toj noći počeo Allah dž. š. objavljivati Kur'an a. š. Muhammedu a. s.

73

ISLAMSKO VLADANJE (AHLAK) Moral je skup pravila o dobrom vladanju. Izvori islamskog morala su Kur'an, Hadis i način života islamskih velikana. Propisi o islamskom moralu dijele se u tri grupe: dužnosti prema Svemogućem Allahu, dužnosti prema sebi i dužnosti prema ostalim ljudima.

DUŽNOSTI PREMA ALLAHU Prema Allahu smo dužni: čvrsto vjerovati u svih šest temeljnih istina vjere; redovno i sa zadovoljstvom izvršavati islamske dužnosti; imati uvijek na umu da je dobro što god je naredio Svemogući Allah dž. š., a zlo što god je On zabranio.

DUŽNOSTI PREMA SEBI Život i zdravlje darovao nam je Svemogući Allah i mi trebamo da ih čuvamo. U tu svrhu potrebni su: čistoća, hrana, odijevanje i umjerenost u svemu. Naročito treba paziti na osobnu čistoću. Bog nam je dao raznovrsnu hranu koju jedemo. Zabranjeno je 74

jesti: svinjsko meso i masti i svinjske prerađevine, meso krepane životinje, meso životinje koja nije propisno zaklana i krv. Zabranjeno je piti sva alkoholna pića, radi otklanjanja brojnih štetnih posljedica od upotrebe navedenih jela i pića. Muslimani i muslimanke treba da budu propisno odjeveni i da ne pretjeruju u luksuzu. Muškarci ne smiju nositi svilu i zlato, a žene ne smiju nositi kratke, tijesne i prozirne haljine a dužne su pokrivati cijelo tijelo i kosu osim lica i šaka. Hrana, odijevanje i sve ostalo treba da budu od pošteno zarađenih sredstava. Nauka i odgoj oplemenjuju naše srce i um i odvraćaju nas od hrđavih djela, misli i navika. Nije dovoljno imati samo znanje, nego se treba prema njemu i vladati. Da bismo postigli lijep odgoj trebamo biti uljudni, stidljivi, promišljeni i strpljivi. Ne smijemo biti umišljeni, oholi, srditi i grubi. Čovjek mora raditi da sebi i svojoj porodici na pošten način osigura izdržavanje, da bude u stanju pomoći siromaha i nemoćnog, te da može doprinijeti nešto i za napredak vjere i domovine.

DUŽNOSTI PREMA OSTALIM LJUDIMA Prema ostalim ljudima smo dužni biti dobri, pravedni, iskreni i korisni. Dobrota se sastoji: u dobru mišljenju o drugima (ako to zaslužuju), u praštanju i u pomaganju okoline dobrim djelima. Protivni dobroti su: mržnja, zavist i ogovaranje. Istinost se sastoji u slijedećem: da čovjek govori istinu, da se ne pretvara i da ispunjava dato obećanje. Istinosti je protivna: laž, dvoličnost i pretvaranje. Neke stvari ne treba javno iznositi iako su istina, kao što su: prenošenje tuđih riječi, otkrivanje tuđih sramota, 75

brinuti se da ih upute na nauku ili zanat i osposobe za život.mahana i tajni te ogovaranje drugoga. 76 . vole i pomažu. koja nastaje na islamskom braku i ljubavi. da su zahvalna i poslušna. Pravednost se sastoji u tome da svaki pojedinac dobije ono što je njegovo i što njemu pripada. ako su roditelji bolesni i iznemogli. Djeca prema roditeljima imaju ove dužnosti: - I ostalu rodbinu treba lijepo paziti i pomagati. da mrtve roditelje spominju dovom i da u njihovo ime daju sadaku ih pomoć. da ih slušaju. štuju. Porodica je osnovna ljudska zajednica. onda moraju izdršavati svoje roditelje. moraju ih djeca njegovati. a ako su siromašni a djeca imaju imetka ili mogu zarađivati. Pravednost je protivna nepravednosti. brinuti se da ih dobro u vjeri odgoje. a da prepusti drugima njihovo pravo. Roditelji su dužni: brinuti se za zdravlje i život svoje djece. da se na svaki poziv roditelja odmah odazovu.

Tevba se obično čini usmeno ovako: »Milostivi Bože. Spomenućemo neke velike grijehe koji se najčešće čine: 1. 5. 7. srce ili um. treba da se odmah pokaje (tevbu učini). estagfirullāh ve etūbu ilejh. život i porodicu. prouči se Amentu billahi i Kelime-i šehadet. Uz iskreno kajanje treba učiniti i neko dobro djelo. odnosno počinilac tih grijeha nije prestao biti musliman. krivo svjedočiti i krivo se zaklinjati. Ako čovjek učini kakav grijeh. Estagfirullāh. ne htjeti istinu svjedočiti. piti i proizvoditi alkoholna pića i droge i baviti se njihovom prodajom i posluživanjem. osim u nužnoj odbrani.GRIJESI I KAJANJE Vjera je Allahova uputa kojom se usmjeravaju ljudi da dragovoljno čine ono što je samo po sebi dobro. Vjera zabranjuje sve što je loše i štetno za dušu i tijelo. hotimično ili nehotice. 4.« Kad se ovo izgovori. 6. Veliki grijesi Veliki grijesi su oni za koje je predviđena oštra kazna. ubiti čovjeka. vrijeđati i ne poštovati roditelje kao i ne brinuti se za njihovo izdržavanje. ali je zaslužio oštru kaznu. 3. imovinu ili čast. 2. Ko radi što je vjerom zabranjeno čini grijeh. ako su siromašni. ja se iskreno kajem što sam učinio grijeh i molim Tvoj oprost. ali oni ipak ne izvode iz vjere (dina). 77 . pa je potrebno da se za te grijehe pokaje. estagfirullāh. jesti svinjsko meso i mast i prerađevine od ovog mesa. lagati.

biti ohol. 26. 78 . 14. prigovarati za dobra djela. 19. životinje spaljivati na vatri ili ih na neki drugi način mučiti. 24. ne izvršavati svoje imovinske obaveze. izvršiti samoubistvo i dr. krasti i krivo mjeriti. praviti se velikim i precjenjivati se. odnosno stupati u vanbračne spolne odnose. isključiti iz nasijeđa nekoga. tj. tj. 13. prenositi tuđe riječi i time zavađati i mržnju sijati (nemīmet). 18. željeti da nekome nestane neko dobro (hased). 25. otimati i uništavati. 22. a druge ponižavati (kibur). 10. 23.8. 12. tj. ne bojati se Božije kazne. 15. drugom zlo spremati. post. namaz ne klanjati. biti škrt. 11. biti dvoličan. 16. vračati i vračarima (gatarima) vjerovati. 9. odabirati zemaljska uživanja nad ahiretskim. klevetati i tuđe mahane iznositi i širiti (gībet). 17. drugog vrijeđati. zavidjeti. 21. zekat i hadž ne izvršavati. 20. prisvajati tuđu imovinu. 27. zinaluk činiti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful