You are on page 1of 4

‫رويكرد سرمايه گذاري نوين‬

‫در طول ساليان متمادي انسانها بطور معمول توليدات كشاورزي و دامي‬
‫محصول خود را استفاده مي كردند‪ .‬در اين دوره سرمايه گذاري وضوح زيادي‬
‫نداشت‪ .‬اغلب سرمايه در قلمرو شخصي و عمدا ً زمين‪ ،‬دام و ابزار كشاورزي‬
‫خلصه مي شد‪ .‬در عصر صنعت حاكميت سرمايه بر روي عملكرد جامعه‬
‫اقتصادي فراگير شد و افرادي با تعارض تمام در برابر جامعه عصر خود در‬
‫زمره سرمايه گذاري فعال شدند و كم كم مفهوم سرمايه و توزيع آن شكل‬
‫گرفت‪ .‬ايده هاي نوين از طريق بيشينه نمودن توليدات به مرثه ظهور رسيد؛ كه‬
‫اين خود مفاهيم اوليه سرمايه‪ ،‬سرمايه داري و سرمايه گذاري را به همراه‬
‫آورد‪ .‬با وجود هزينه هاي سنگين طرح هاي صنعتي‪ ،‬شكل گيري كارهاي عظيم‬
‫بصورت انفرادي ممكن نبود‪ .‬در واقع تفكيك وظايف به نوعي عامل اصلي شكل‬
‫گيري سرمايه و تجارت گرديد؛ برخي از افراد امور تخصصي مانند حسابداري‪،‬‬
‫مديريت‪ ،‬مهندسي و غيره را عهده گرفته و برخي آورده خود را به عنوان‬
‫سرمايه وارد كار نمودند‪.‬در واقع كليه طرفين به منظور افزايش و توسعه‬
‫سرمايه كسب و كار تلش مي كنند‪ .‬تا هر يك نفعي را از ماحصل كار ببرند‪.‬‬
‫مفهوم شكست تجاري مترادف با از دست دادن سود و سرمايه شد‪.‬‬
‫امروزه‪ ،‬در عصر اطلعات با بهره مندي از ابزارهاي ارتباطي نوين مي توان به‬
‫سرعت به اطلعات دسترسي داشت و از اخبار خاص اقتصادي آگاهي يافت‪ .‬در‬
‫ضمن از طريق الكترونيك مي توان سرمايه هاي كوچك را براي كارهاي بزرگ‬
‫اقتصادي جمع آوري نمود و در عرصه عمل به كار بست‪ .‬با توجه به شكل گيري‬
‫حسابهاي اينترنتي و تامين امنيت نقل و انتقالت مالي بروي بستر اينترنت مي‬
‫توان با جهت دهي به سرمايه هاي كوچك سرگردان براي امور اختصاصي و‬
‫پروژه مالي بهره متقابل (افراد و بنگاه) برد؛ و از دارايي اندك و توانايي افراد‬
‫به منظور بهره مندي در نهاد هاي پولي و مالي بين المللي داراي تخصص در‬
‫زمينه هاي سرمايه گذاري و ايجاد سود‪ ،‬بهره برد‪ .‬در واقع اين نهاد ها گونه‬
‫جديدي از روشهاي سنتي ارائه كنندگان اوراق مشاركت و سهام بوده كه بدليل‬
‫توسعه ارتباطات حاصل از عنصر فناوري اطلعات و ارتباطات به در حال حاضر‬
‫ممكن بوده‪ ،‬كه بتوان بصورت فراگير از آن بهره مند شد‪ .‬امروزه شكل و‬
‫شمايل بسياري از مشاغل تغيير كرده يا مشاغل جديدي شكل گرفته كه در ‪10‬‬
‫يا ‪ 20‬ساله گذشته وجود نداشتند‪ .‬تقابل بين ثروت و دانايي عامل اصلي‬
‫تغييرات نوين بازار پول و سهام است‪ .‬افراد مي توانند بدون حضور فيزيكي و از‬
‫جايي دور به نقل و انتقال پول و حتي انجام امور كاري بپردازند‪ .‬نهادهاي سنتي‬
‫مانند روزنامه ها و شعب فيزيكي بانكها جاي خود را به سايتهاي خبري و‬
‫حسابهاي اينترنتي مي دهند و نمود اطلع رساني الكترونيك و تجارت الكترونيك‬
‫در جامعه را فراگير مي كنند‪ .‬در اين ميان اشاره به سرمايه گذارهاي نوين كه‬
‫از طريق الكترونيكي اقدام به جمع آوري سرمايه هاي كوچك سرگردان و‬
‫ارسال سود در جامعه مي پردازند‪ ،‬خالي از لطف نيست‪ .‬شركتهاي سرمايه‬
‫گذاري نوين با بهره مندي از كادري توانا به امور تخصصي سرمايه گذاري‪ ،‬نقل‬
‫و انتقالت مالي الكترونيكي و تجارت الكترونيك‪ ،‬مي توانند مشكل سرمايه‬
‫گذاري نامناسب‪ ،‬پر ريسك و عدم اطلع كافي را حل كنند‪ .‬تا در هر حوزه اي‬
‫مانند بورس‪ ،‬مسكن‪ ،‬خودرو و فناوري هاي نوين‪،‬تبدل ارز‪ ،‬خريد و فروش‬
‫آنلين‪ ،‬ارائه خدمات‪ ،‬توليد بر مبناي خواسته مشتري و غيره از اين سرمايه‬
‫هاي كوچك سرگردان ولي گسترده در سطح جامعه جهاني بهره برد‪ .‬در واقع از‬
‫اين طريق ديگر نياز نيست كه صاحبان سرمايه هاي كوچك سرگردان در زمينه‬
‫هايي تخصصص بيابند تا بتوانند سرمايه خود را به سودآووري برسانند و مي‬
‫توانند با مبالغ جزيي نيز مثل يك متخصص مربوطه سرمايه گذاري كنند و كار را‬
‫به كاردان آن حوزه واگذار كنند‪ .‬ولي بحث اعتماد و تضمين يكي از عمده ترين‬
‫دقدقه هاي افراد و حتي نهادهاي اجتماعي خواهد بود كه در صورت وجود آمدن‬
‫مراجع معتبر صدور گواهي و تاييد مي توان صحت گفته هاي سرمايه پذيرهاي‬
‫الكترونيكي را مورد آزمون قرار داد‪ ،‬به خصوص در موارد امنيتي كه ممكن‬
‫است بر سايتها و حسابهاي افراد نيز مترتب گردد‪ .‬بازار توزيع شده يكي از‬
‫دستاورديهاي عصر اطلعات و ارتباطات است‪ ،‬كه به هر شكل راه خود را باز‬
‫نموده و حتي در جوامع سنتي حضور خود را عيان نموده است‪.‬‬
‫در ايران نيز تب تجارت الكترونيكي فراگير شده و رفته رفته حتي بانكهاي‬
‫سنتگرا نيز كه تجارت الكترونيكي را دشمن خود تلقي مي كردند از لك خود‬
‫خارج كرده‪ ،‬وارد بازي بانكداري الكترونيكي شده اند ولي جاي تازه واردهاي‬
‫معتبر (شركت هاي سرمايه گداري نوين) در اين ميان خالي است‪ .‬از خل‬
‫موجود‪ ،‬برخي سواستفاده نموده‪ ،‬دردسر هايي را براي عامه و نهاد هاي‬
‫اجتماعي پيش مي آورددند؛ كه با توجه به عدم فراگيري قانون تجارت‬
‫الكترونيك‪ ،‬عدم متولي و خل فرهنگي در اين خصوص عمل ً برنامه مدوني براي‬
‫اين كار در بستر اصلي جامعه مهيا نمي باشد‪ .‬شركتهاي سرمايه گدازي نوين‬
‫البته معتبر به حكم قانون مي توانند در جهت دادن سرمايه هاي سرگردان اندك‪،‬‬
‫سيلي بزرگ را مديريت نموده‪ ،‬براي صاحبان سرمايه هاي كوچك سرگردان‬
‫سود مناسب را با توجه به حيطه فعاليتشان رقم بزنند‪ .‬البته قبل از هر گونه‬
‫حركتي بهتر است موازين حقوقي و قانوني مرتبط شكل بگيرد تا فرصتها به‬
‫تحديدها تبدل نشوند و بدبيني دو جانبهاي از سومي مردم و حاكميت به اين‬
‫فرصت تاثير منفي نبند‪ .‬اين مهم مي تواند از طرق دولت‪ ،‬مجلس‪ ،‬قوه قضاييه‬
‫و بانك مركزي با ايجاد مكانيزمي شامل مشخصات شركتهاي معتبر به همراه‬
‫سازمانهاي متولي و متصدي در كشور‪ ،‬كار اعتبار سنجي را براي مردم آسان‬
‫كند تا مخاطرات حاصله بر سرمايه افرد كاهش يابد‪ .‬از اين طريق بازار پول غير‬
‫رسمي كه يكي از معضلت گريبان گير جامعه است و اغلب جرايم مالي كشور‬
‫را نيز شامل مي شود‪ ،‬مديريت شده و پيشگيري از بسياري معضلت ممكن‬
‫گردد‪ .‬در ضمن اين مهم عاملي براي رونق اقتصادي در اين بخش نيز خواهد‬
‫بود‪ .‬زمينه هاي فعاليت تازه واردهاي معتبر به حكم قانون مي تواند در خصوص‬
‫بورس‪ ،‬بازار تبادل كال‪ ،‬تبديل ارز‪ ،‬مسكن‪ ،‬طرحهاي صنعتي و فناوري و جهت‬
‫دهي به توليدات بصورت انبوه و ‪ ...‬با حمايت و هدايت متوليان امر باشد‪ .‬در‬
‫صورت تحقق پايه هاي مورد نياز فوق الذكر مي توان حتي بصورت بينالمللي از‬
‫اين سرمايه هاي جمع آوري شده بهره برد و از ساير كشور ها نيز مشاركتهايي‬
‫را در خصوص سرمايه گذاري و سرمايه پذيري فراهم آورد؛ كه نفع جامعه‬
‫ايراني را به همراه داشته باشد‪ .‬از اين طريق عامه مي توانند فعاليت هاي بين‬
‫المللي را بشناسند‪ .‬به همراه شفافيت و جديت مناسب افراد از فرصتها بهره‬
‫مند شوند‪ .‬با توجه به شفافيت روشهاي الكترونيك مي توان به حصول اقتصاد‬
‫اسلمي دست يافت‪ .‬تضمين سرمايه و بخشي از سود را تقبل نمود و جلوي‬
‫بسياري از روشهاي كاذب‪ ،‬فريبكارانه و پولشويي را بصورت رسمي ريشه كن‬
‫نمود‪ .‬هر روزي كه ديرتر شروع به سازماندهي نوين در خصوص بازار پول و‬
‫سرمايه شود‪ ،‬جاي پاي روشهاي نا مطمئن و حتي خطر آفرين در جامعه بيشتر‬
‫مي شود‪.‬‬
‫مجتبي صابري‬
‫راي مند مهر‬