You are on page 1of 10

คู่มือการใช้หนังสืออีเล็กทรอนิกส์

กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


โดยนางพัชรา จามพัฒน์
ครูชำานาญการ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

1. ใส่แผ่น CDR หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 1 ทัศน


ศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางพัชรา จามพัฒน์ ครูชำานาญการ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถา
นุเคราะห์)ใน ช่องอ่าน เขียนแผ่น Compact Disk หรือ DVD ของเครื่อง Computer หรือ
Notebook จนปรากฏภาพบนจอดังภาพประกอบข้างล่างหรือ Double Click ที่ Icon My
Computer จนปรากฏภาพบนจอดังภาพประกอบข้างล่าง
2. คลิกขวาที่ Icon ดิสก์ของฉันเข้าสู่ คำาสั่ง Auto Play ดังภาพประกอบ

3. จะปรากฏชั้นวางหนังสือประกอบด้วยหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนางพัชรา จามพัฒน์ ดังภาพประกอบ
4.ใช้ Mouse คลิกเลือกเปิดหนังสืออีเล็กทรอนิกส์เล่มใดเล่มหนึ่ง

5.ใช้ Mouse คลิกเลือกเปิดหนังสืออีเล็กทรอนิกส์เล่มหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ( ตัวอย่าง )


6. หน้าแรกของหนังสืออีเล็กทรอนิกส์เป็นหน้า Overview รวบรวมรายละเอียดของ
หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการเรียงภาพแบบ Thumbnail ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิก Link
ระหว่างหน้าต่อหน้า หรือศึกษาเนื้อหาในหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ตามลำาดับตั้งแต่หน้าแรกจน
หน้าสุดท้ายได้เช่นกัน

7.ปกใน
8.คำานำา

9.สารบัญ ผู้ใช้สามารถคลิกขวาที่สารบัญแต่ละหน้าเพื่อ Link เข้าดูเนื้อหาแต่ละเรื่องจาก


สารบัญได้
10.การเปิดอ่านหนังสือคำาสั่ง FLIP TO
ถ้าผู้ใช้ต้องการที่จะศึกษาเนื้อหาอื่นๆ ในหน้าอื่น สามารถคลิกขวาที่เมนู Flip to เพื่อไปยัง
1. หน้าสารบัญ Content
2. คลิกกลับหน้าสรุปย่อโดยคลิกที่ Overview
3. คลิกกลับหน้าแรกโดยคลิกที่ First Page
4. คลิกไปยังหน้าดัชนีโดยคลิก ดัชนี Index
5. คลิกไปยังหน้าปกโดยคลิกที่ Front Cover
6. คลิกไปยังปกหลังโดยคลิกที่ Back Cover
7. คลิกกลับหน้าก่อนหน้าโดยคลิกที่ Back
8. คลิกไปยังหน้าซ้ายมือโดยคลิกที่ Left
9. คลิกไปหน้าขวามือโดยคลิกที่ Right
10.คลิกไปยังหน้า..........โดยคลิกที่ Page No.…...
11.ไปยังชื่อไฟล์เอกสารโดยคลิกที่ File name

หรือ ผูใ้ ช้สามารถคลิกอ่านแต่ละหน้าหนังสือโดยการคลิกบริเวณมุมล่างขวาของหน้า


ขวามือ หรือ มุมล่างซ้ายของหน้าซ้ายมือ หรือใช้วิธีการเลื่อนปุ่มลูกกลิ้งจาก Mouse แบบ
Optical Mouse หรือทั้งนี้การแสดงผลแต่ละหน้าจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพโดยรวม
ของ Computer หรือ Notebook แต่ละเครื่อง
11. ตัวอย่างหน้าหนังสือ

12. ดัชนี เพื่อสืบค้นข้อมูลในหนังสือซึ่งสามารถคลิก Link กับแต่ละหน้าได้อย่าง


สะดวกนอกจากนั้นผู้ใช้สามารถคลิกขวาบริเวณที่ว่างในแต่ละหน้าเพื่อเปิดเมนู FlipTo และ
สามารถไปยังหน้าต่างๆได้ตามต้องการด้วยวิธการที่ได้อธิบายแล้วในข้อ 9
13.ปกหลัง

14. การปิดหน้าหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ โดยคำาสั่ง File Exit


15.การปิดหน้าหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีการ คลิก Close ทีแ่ ถบเมนู

หมายเหตุ ผู้ใช้สามารถใช้วิธีการเดียวกันในการเปิดหนังสือแต่ละเล่มบนชั้นวางหนังสือ
โดยเริ่มจากการเปิดชัน้ หนังสือขึ้นมาแล้วเปิดตามลำาดับดังคำาอธิบายการใช้ตั้งแต่ข้อ 1-14
คู่มือการใช้หนังสืออีเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางพัชรา จามพัฒน์
ครูชำานาญการ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1