You are on page 1of 9

Τοπικι Πρόταςθ Παιδείασ

2009
Οι ιδζεσ ιταν και είναι το κφριο ςυςτατικό τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ. Με τισ
ιδζεσ μασ, κζτοντασ τισ ςωςτζσ βάςεισ, διαμορφϊνουμε το παρόν και δθμιουργοφμε
το μζλλον. Στθν ΔΑΠ-ΝΔΦΚ κινοφμαςτε κετικά ςτοχεφοντασ ςτθν επίλυςθ των
καίριων φοιτθτικϊν προβλθμάτων, ςτον εκςυγχρονιςμό του Πανεπιςτθμίου μασ και
ςτθ δθμιουργία ενόσ πλαιςίου ςπουδϊν που ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ
ακαδθμαϊκζσ απαιτιςεισ.

Με άξονα τα παραπάνω, ςυνεπείσ ςτο ραντεβοφ μασ, παρακζτουμε και


φζτοσ τισ κζςεισ και προτάςεισ μασ για τισ οποίεσ κακθμερινά αγωνιηόμαςτε.
Αποδείξαμε περίτρανα ότι κζλουμε και μποροφμε να καταφζρουμε το καλφτερο
όταν ςυμπράττουμε όλοι μαηί μζςα από τα όργανα των ςυλλόγων. Παρακάτω
βρίςκονται ςυνοπτικά οι νζεσ μασ προτάςεισ, παλαιότερεσ που εξακολουκοφμε να
διεκδικοφμε κακϊσ και όςεσ πετφχαμε ςε τοπικό επίπεδο.

Όταν οι προτάςεισ μασ γίνονται πράξη...

Τοπική Πρόταςη Παιδείασ 2008 (αποςπάςματα)

 «Να βρεκεί ζνασ πολυχϊροσ όπου κα ςτεγαςτοφν οι ομάδεσ δραςτθριοτιτων του


Πανεπιςτθμίου. Μθν αγνοοφμε ότι αυτό είναι ζνα βιμα προσ τθν ευρωπαϊκι
κατεφκυνςθ του Πανεπιςτθμίου μασ.»

 Από τα μζςα τθσ τρζχουςασ ακαδθμαϊκισ περιόδου λειτουργεί Πολιτιςτικι Λζςχθ


όπου ςτεγάηονται οι όποιεσ ομάδεσ δραςτθριοτιτων του φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ
τθσ Σχολισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν.

 «Επιδιϊκουμε τθν ενοικίαςθ χϊρων λειτουργικϊν και προςβάςιμων ςτουσ


φοιτθτζσ με ςκοπό τθ δθμιουργία φοιτθτικισ λζςχθσ και κυλικείου. Αναηθτοφμε τθν
αρωγι τθσ τοπικισ κοινωνίασ και αρχϊν ςτθν προςπάκειά μασ αυτι [...]»

 Με χρθματοδότθςθ τθσ Νομαρχίασ Κορινκίασ προςτζκθκαν 2 αίκουςεσ ςτθν


κτιριακι υποδομι του τμιματοσ (οδόσ Νοταρά), μία εκ των οποίων αξιοποιείται ωσ
φοιτθτικι λζςχθ με ευκφνθ του Φοιτθτικοφ Συλλόγου.

 «Αναδεικνφοντασ τθσ ςχολι μασ ςε χϊρο που κα εξυπθρετεί τισ κακθμερινζσ


ανάγκεσ των φοιτθτϊν και παράλλθλα διαφυλάςςοντασ τισ κτιριακζσ
εγκαταςτάςεισ, απαιτοφμε, τζλοσ, τθν πρόςλθψθ φφλακα με ςτόχο τθν παράταςθ
του ωραρίου λειτουργίασ τθσ παράλλθλα με τθ βιβλιοκικθ και τα εργαςτιρια Η/Υ.
Δεν νοείται Α.Ε.Ι. το οποίο λειτουργεί με βάςθ το ωράριο των εργαηομζνων.»

www.dapkorinthou.gr 1
Τοπικι Πρόταςθ Παιδείασ
2009
 Θ παράταςθ του ωραρίου λειτουργίασ τθσ βιβλιοκικθσ του Τμιματοσ
επιτεφχκθκε με τθν αφξθςθ του διοικθτικοφ προςωπικοφ φςτερα από ςυνεχείσ
πιζςεισ του Δ.Σ. του Συλλόγου. Παρ’ όλα αυτά, επιςθμαίνουμε τθν κζςθ μασ για
πρόςλθψθ φφλακα τονίηοντασ για άλλθ μια φορά ότι το ωράριο των υπαλλιλων δεν
αποτελεί κριτιριο ικανό να κακορίηει τθν πρόςβαςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ.

 «Ζθτοφμε τθν άμεςθ κινθτοποίθςθ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου με ςτόχο


τθν κατοχφρωςθ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων του τμιματοσ Πολιτικισ
Επιςτιμθσ και Διεκνϊν Σχζςεων, λαμβάνοντασ υπ’ όψθ και το ηιτθμα των Κ.Ε.Σ. που
ζχει τεκεί από τθν Ε.Ε.»

 Θετικό βιμα αποτελεί το γεγονόσ ότι θ Διοίκθςθ του Τμιματοσ ζχει ιδθ
αποςτείλει αίτθμα αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν δικαιωμάτων ςτο ΥΠ.Ε.Π.Θ. και το
Συμβοφλιο Ανϊτατθσ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΣΑΠΕ) με ςτόχο τθν
επαγγελματικι κατοχφρωςθ των μελλοντικϊν πτυχιοφχων.

 «Επιςθμαίνουμε τθ κζςπιςθ τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ βάςει του νόμου


3374/2005 που κεςμοκετεί το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ ςτα Πανεπιςτιμια και
υποςτθρίηουμε τθν πλιρθ εφαρμογι του. Μζςω τθσ αξιολόγθςθσ των κακθγθτϊν
από τουσ φοιτθτζσ κα υπάρξει ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ τθσ Σχολισ, που όλοι
επικυμοφμε. Σθμαντικόσ παράγοντασ αποτελεί θ εξαςφάλιςθ τθσ ανωνυμίασ των
φοιτθτϊν.»

 Το τμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν Σχζςεων ιταν από τα πρϊτα Α.Ε.Ι. τθσ
Ελλάδασ ςτα οποία εφαρμόςτθκε ο κεςμόσ τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ (υπό τθ
μορφι ανϊνυμων ερωτθματολογίων) κατά τθν προθγοφμενθ ακαδθμαϊκι περίοδο.

 «Διεκδικοφμε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. να κζςει ζνα τζλοσ ςτο κζμα των ςυμβαςιοφχων
κακθγθτϊν και διοικθτικϊν υπαλλιλων του τμιματοσ.[...]»

 Συνειδθτοποιϊντασ από τθν περςινι χρονιά το μζγεκοσ του προβλιματοσ όχι


μόνο επιςθμάναμε τθ ςπουδαιότθτα του αλλά και κινθκικαμε πρϊτοι, και κυρίωσ
ουςιαςτικά, προσ τθν επίλυςι του. Πιο ςυγκεκριμζνα, μετά από πρωτοβουλία τθσ
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κορίνκου πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ αντιπροςωπείασ του Συλλόγου
Φοιτθτϊν με τουσ αρμόδιουσ υφυπουργοφσ. Οι ενζργειεσ αυτζσ ςυνζβαλαν ςτθν
ανανζωςθ των ςυμβάςεων του διοικθτικοφ προςωπικοφ.

www.dapkorinthou.gr 2
Τοπικι Πρόταςθ Παιδείασ
2009
 Τζλοσ παρακζτουμε το κφριο φετινό αίτθμά μασ για κακιζρωςθ δυνατότθτασ
αναβακμολόγθςθσ μακθμάτων ςτο τμιμα.

Τι είναι η αναβαιμολόγηςη;

Αναβακμολόγθςθ είναι θ δυνατότθτα κάκε φοιτθτι να επαναλάβει τθν εξζταςθ του


ςε οριςμζνο αρικμό μακθμάτων ςτα οποία ζχει ιδθ εξεταςτεί επιτυχϊσ και
επικυμεί να βελτιϊςει το βακμό του.

Τι ιςχφει ςθμερα ςτα ελληνικά ΑΕΙ;

Στα περιςςότερα ΑΕΙ τθσ χϊρασ ιςχφει το μζτρο τθσ αναβακμολόγθςθσ. Αλλοφ ςε
ςυγκεκριμζνο αρικμό μακθμάτων και αλλοφ ςε όλα τα μακιματα. Επιπλζον,
ςθμειϊνεται ότι ςε άλλα ιδρφματα προςμετράται ςτο βακμό πτυχίου ο
μεγαλφτεροσ μεταξφ του αρχικοφ βακμοφ και του βακμοφ αναβακμολόγθςθσ, ενϊ
ςε άλλα μετράει υποχρεωτικά ο δεφτεροσ.

Τι ιςχφει ςτο τμθμα μασ;

Προσ το παρόν, το μζτρο τθσ αναβακμολόγθςθσ δεν εφαρμόηεται ςτο τμιμα μασ
μολονότι αποτελεί αίτθμα μεγάλου αρικμοφ των ςυμφοιτθτϊν μασ.

Γιατί να ιςχφει η αναβαιμολόγηςη;

Πολλζσ φορζσ προκφπτει θ ανάγκθ διόρκωςθσ βακμοφ ςε περιςςότερα του ενόσ


μακθμάτων για τθν αφξθςθ του μζςου όρου βακμολογίασ μασ, λόγω τθσ «βάςθσ»
που τίκεται ωσ προχπόκεςθ για τθν είςοδο μασ ςε μεταπτυχιακά προγράμματα
ςπουδϊν.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

 Τθν δυνατότθτα αναβακμολόγθςθσ για τουλάχιςτον 5 μακιματα.


 Τθν εφαρμογι του μζτρου από τθν επόμενθ εξεταςτικι περίοδο.
 Να προςμετράται ςτθ διαμόρφωςθ του βακμοφ πτυχίου μασ ο μεγαλφτεροσ
βακμόσ επιτυχοφσ εξζταςθσ και όχι ο μεταγενζςτεροσ.

 Το αίτθμα ζγινε πράξθ. Αποκτιςαμε το δικαίωμα αναβακμολόγθςθσ ςε 3


μακιματα το οποίο τίκεται ςε εφαρμογι από το τρζχον ζτοσ. Συνεχίηουμε να
διεκδικοφμε τθν αφξθςθ των αναβακμολογοφμενων μακθμάτων ςε τουλάχιςτον 5.

www.dapkorinthou.gr 3
Τοπικι Πρόταςθ Παιδείασ
2009

Προτείνουμε...

΢ΙΣΙ΢Η:

 Ηθτοφμε τθν άμεςθ δθμοςιοποίθςθ των όρων του κακεςτϊτοσ ςίτιςθσ. Ανά
τακτά χρονικά διαςτιματα γινόμαςτε μάρτυρεσ περιςτατικϊν που ωσ μόνο κφμα
ζχουν το φοιτθτι τθσ Κορίνκου. Ωσ εκ τοφτου πιςτεφουμε ότι θ ιςχφουςα ςφμβαςθ
οφείλει να δθμοςιοποιθκεί προκειμζνου να υπάρξει ξεκάκαρθ εικόνα. Μόνο μζςω
αυτισ τθσ ενζργειασ ο Φοιτθτικόσ Σφλλογοσ κα μπορζςει να αποκτιςει ιςχυρό βιμα
ςτο πεδίο των κακθμερινϊν μασ διεκδικιςεων.

 Προτείνουμε τθν αναδιαμόρφωςθ τθσ επιτροπισ ςίτιςθσ του τμιματοσ.


Επιδιϊκουμε τθ ςυμμετοχι φοιτθτϊν ςτα πλαίςιά τθσ. Το κζμα τθσ ςίτιςθσ αφορά
εμάσ τουσ ίδιουσ. Ο ρόλοσ του φοιτθτι ωσ άμεςα ενδιαφερόμενου οφείλει να
ενιςχυκεί με απϊτερο ςκοπό τθν βζλτιςτθ αξιολόγθςθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ.

 Επικυμοφμε τθν παρζμβαςθ των τοπικϊν αρμόδιων φορζων (Νομαρχία,


Δθμαρχία) και τθ μεςολάβθςθ τουσ ϊςτε να εξαςφαλιςτοφν πιο προςιτζσ τιμζσ
ςίτιςθσ ςτο φοιτθτικό ςφνολο. Θ δφναμθ που ζχουμε όλοι ωσ μζλθ μιασ ενεργισ
φοιτθτικισ κοινότθτασ δεν μπορεί να αξιοποιθκεί πλιρωσ χωρίσ τθ ςφμπραξθ των
αρμοδίων φορζων.

 Διεκδικοφμε τθν αφξθςθ του κακθμερινοφ επιδόματοσ ςίτιςθσ που παρζχει το


Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου από 1,2 € ςε 5 €, ζχοντασ αποςτείλει ςχετικι επιςτολι
ςτον πρόεδρο τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ. Με αυτόν τον τρόπο εξαςφαλίηεται
δωρεάν για μεγαλφτερο αρικμό φοιτθτϊν και καλφτερα παρεχόμενθ ςίτιςθ.

 Επιδιϊκουμε τθ ςφμβαςθ με 3 τουλάχιςτον εςτιατόρια τθσ πόλθσ τθσ Κορίνκου


με ςτόχο τθν δυνατότθτα επιλογισ του φοιτθτικοφ ςυνόλου και τθν επιδίωξθ τθσ
βζλτιςτθσ παροχισ υπθρεςιϊν.

 Επιηθτοφμε τθν κακιζρωςθ και χοριγθςθ μθνιαίου φοιτθτικοφ «κουπονιοφ» το


οποίο κα λειτουργιςει ςτο πλαίςιο του προαναφερκζντοσ ςυςτιματοσ.

www.dapkorinthou.gr 4
Τοπικι Πρόταςθ Παιδείασ
2009

΢ΣΕΓΑ΢Η - ΚΣΙΡΙΑΚΟ:

 Ηθτάμε τθν επίςπευςθ των γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν προκειμζνου να


ξεκινιςει θ ανζγερςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων τθσ Σχολισ Κοινωνικϊν
Επιςτθμϊν ςτθν περιοχι των Εξαμιλίων. Θ ςυγκζντρωςθ των δφο τμθμάτων τθσ
Κορίνκου, αλλά και του τρίτου που πρόκειται να ιδρυκεί, αποτελεί ζνα τεράςτιο
βιμα για το πανεπιςτιμιο που όλοι ονειρευόμαςτε. Ενιαίεσ πανεπιςτθμιακζσ
εγκαταςτάςεισ ςθμαίνουν άμεςα και αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ςπουδϊν μασ.

 Προτείνουμε τθν καταςκευι φοιτθτικϊν εςτιϊν μζςω Σ.Δ.Ι.Τ., με ςκοπό, τθν


άμεςθ επίλυςθ του κζματοσ τθσ ςτζγαςθσ. Θ ςφμβαςθ να γίνει μόνο με όρο τθν
ολοκλιρωςθ των ζργων ςε μικρό χρονικό διάςτθμα. Οι νζεσ εςτίεσ οφείλουν:
 Να ζχουν όλεσ τισ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ,
 να είναι επιπλωμζνεσ,
 να ζχουν τθλεφωνικι γραμμι κακϊσ και ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο.

 Στο πλαίςιο τθσ παραπάνω ςφμβαςθσ επιδιϊκουμε τθν προϊκθςθ αιτιματοσ


μζςω τθσ Διοίκθςθσ του τμιματοσ προσ τθ Διοικοφςα επιτροπι του Πα.Πελ. κακϊσ
και το ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τθν ζγκριςθ λογαριαςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά
για τθν ςταδιακι αποπλθρωμι ι ενοικίαςθ των εςτιϊν αυτϊν.

 Γνωρίηουμε ότι τα ζργα για τθν ανζγερςθ των εςτιϊν κα αργιςουν. Επικυμϊντασ
μία ςχολι ενεργι που κα λειτουργεί ωσ πόλοσ ζλξθσ των φοιτθτϊν και ωσ πυλϊνασ
ανάπτυξθσ τθσ πόλθσ μασ ζχουμε ζρκει ςε ςυνεννόθςθ με ιδιοκτιτεσ ξενοδοχειακϊν
μονάδων οφτωσ ϊςτε να εξαςφαλιςτοφν ελκυςτικότερεσ για τουσ φοιτθτζσ τιμζσ με
ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ φοιτθτικισ κοινότθτασ τθσ Κορίνκου.

 Τζλοσ, ςκεφτόμαςτε και προτείνουμε τθν επιδίωξθ ςφμβαςθσ του Πανεπιςτθμίου


με ξενοδοχεία τθσ Κορίνκου ωσ προςωρινι λφςθ του ηθτιματοσ τθσ ςτζγαςθσ μζχρι
τθν καταςκευι τθσ Φοιτθτικισ Εςτίασ μζςω Σ.Δ.Ι.Τ.

www.dapkorinthou.gr 5
Τοπικι Πρόταςθ Παιδείασ
2009

ΥΟΙΣΗΣΗ΢:

 Προτείνουμε τθν κινθτοποίθςθ του Φοιτθτικοφ Συλλόγου Πολ.Ε.Δι.Σ. με ςτόχο τθ


δθμιουργία Φοιτθτικισ Εκπτωτικισ Κάρτασ. Στόχοσ είναι οι μειωμζνεσ τιμζσ ςε
εςτιατόρια, καφζ κακϊσ και εμπορικά μαγαηιά τθσ πόλθσ τθσ Κορίνκου. Θ δράςθ
αυτι κα πραγματωκεί ςτα πλαίςια των ενεργειϊν που οι ίδιοι ζχουμε τθ
δυνατότθτα να καταβάλουμε με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ φοιτθτικισ μζριμνασ.
Ηθτοφμε ςτθν προςπάκειά μασ αυτι τθν αρωγι τθσ τοπικισ κοινωνίασ και φορζων.
Θ κάρτα κα εκδίδεται από το Φοιτθτικό Σφλλογο και κάκε φοιτθτισ κα δικαιοφται
να τθν αποκτιςει.

 Λαμβάνοντασ υπόψιν τθ ςθμαςία τθσ τεχνολογίασ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία


προτείνουμε τθ χοριγθςθ ςυςκευισ USB χωρθτικότθτασ 1GB ςε κάκε πρωτοετι
φοιτθτι, για τθν κάλυψθ των ακαδθμαϊκϊν του δραςτθριοτιτων. Το κόςτοσ
εφαρμογισ τθσ πρωτοβουλίασ αυτισ είναι εξαιρετικά χαμθλό ςε ςφγκριςθ με τα
προςφερόμενα οφζλθ (< 5€ / φοιτθτι).

 Με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ των φοιτθτϊν κακϊσ και τθν μείωςθ των


γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν προωκοφμε τθ δυνατότθτα εγγραφισ ςτα εξάμθνα
μζςω του διαδικτυακοφ τόπου του τμιματοσ, όπωσ εφαρμόηεται ςε διάφορα
πανεπιςτθμιακά ιδρφματα τθσ χϊρασ.

 Προτείνουμε τθν εφαρμογι του μζτρου, ζςτω πιλοτικά, για δωρεάν παροχι
φορθτοφ υπολογιςτι ςε κάκε πρωτοετι φοιτθτι. Ζχοντασ κατακτιςει τθν
επιδότθςθ ςτουσ πρωτεφςαντεσ φοιτθτζσ που αποτελοφςε χρόνια κζςθ τθσ ΔΑΠ
προχωράμε άλλο ζνα βιμα. Αξίηει να αναφερκεί το παράδειγμα ςυγκεκριμζνου
τμιματοσ του Ε.Μ.Π. όπου χορθγικθκαν laptop ςε 400+ πρωτοετείσ φοιτθτζσ.

 Τζλοσ, ευελπιςτοφμε ςτθ δθμιουργία ομάδων δραςτθριοτιτων ςτο τμιμα με


ςκοπό τθ διεφρυνςθ των ενδιαφερόντων των φοιτθτϊν. Μθν ξεχνάμε ότι αυτό είναι
ζνα βιμα προσ τον ευρωπαϊκό προςανατολιςμό των ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων.

www.dapkorinthou.gr 6
Τοπικι Πρόταςθ Παιδείασ
2009

ΑΝΑΒΑΘΜΙ΢Η ΢ΠΟΤΔΩΝ:

 Προτείνουμε τθν κακιζρωςθ προπαραςκευαςτικϊν ςεμιναρίων αγγλικισ ορολογίασ ςτα


δφο πρϊτα ζτθ φοίτθςθσ. Με βάςθ το αντικείμενο τθσ επιςτιμθσ μασ θ ςυγκεκριμζνθ
προςκικθ κα ενιςχφςει τθν αξία των ςπουδϊν μασ κακϊσ και τθν κατάρτιςθ των
πτυχιοφχων ςε ζνα ομολογουμζνωσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον. Ωσ ςυνζχεια επικυμοφμε
τθν πραγματοποίθςθ οριςμζνων εκ των επιλεγομζνων μακθμάτων των
κατευκφνςεων (και) ςτα αγγλικά.

 Επικυμοφμε τθν δθμοςίευςθ τθσ εξεταςτζασ φλθσ των μακθμάτων από τισ αρχζσ
κάκε εξαμινου με τθ προοπτικι οι φοιτθτζσ να προετοιμάηονται καλφτερα και
επαρκζςτερα κακϊσ και να είναι ςε κζςθ να ελζγχουν μζςω των οργάνων τουσ κατά
πόςο επιτελείται ζργο.

 Καλό κα ιταν να κεςπιςτεί θ εβδομάδα προςαρμογισ. Συγκεκριμζνα, μετά τθν


ζναρξθ των εγγραφϊν ςτο τμιμα κα υπάρξει ζνα διάςτθμα κατά το οποίο οι
φοιτθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα επαφισ και γνϊςθσ του αντικειμζνου ςπουδϊν
από κακθγθτζσ. Πιο ςυγκεκριμζνα το μζτρο αυτό κα ςυμβάλλει ςε μία πιο
ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ του ιδρφματοσ κακϊσ και των προοπτικϊν του.

 Θ πραγματοποίθςθ περιλιψεων μακθμάτων μζςω ςεμιναρίων όπου οι νζοι


φοιτθτζσ κα ζρκουν ςε επαφι με το αντικείμενο ςπουδϊν τουσ αποτελεί μία κετικι
κίνθςθ οφτωσ ϊςτε να βιϊςουν τθν ακαδθμαϊκι διαδικαςία μζςω μιασ ομαλότερθσ
μετάβαςθσ από τθ μζςθ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ.

 Επιδιϊκουμε τθν πραγματοποίθςθ ςυχνϊν ςυνεδρίων και ςυναντιςεων με άλλα


Πανεπιςτιμια (Πάντειο, Ακθνϊν, Θεςςαλονίκθσ, Μακεδονίασ, Κριτθσ) που
περιλαμβάνουν αντίςτοιχεσ ςχολζσ και να προχωριςουμε ςε μνθμόνιο ςυνεργαςίασ
με μερίδα αυτϊν.

 Ηθτοφμε τθν όςο το δυνατό γρθγορότερθ δθμοςιοποίθςθ των Πανεπιςτθμιακϊν


Ιδρυμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Περιφζρειασ με τα οποία υπάρχει δυνατότθτα
ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus κακϊσ και των διαδικτυακϊν
τόπων τουσ.

www.dapkorinthou.gr 7
Τοπικι Πρόταςθ Παιδείασ
2009

ΥΟΙΣΗΣΙΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢:

 Διεκδικοφμε από τθν Διοικοφςα Επιτροπι του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου


ειδικό κονδφλι για τθν επιχοριγθςθ του Συλλόγου Φοιτθτϊν Πολ.Ε.Δι.Σ., κακϊσ και
των λοιπϊν Φοιτθτικϊν Συλλόγων του Πανεπιςτθμίου. Ο Σ.Φ., ωσ το ανϊτατο
όργανο εκπροςϊπθςθσ των φοιτθτϊν δικαιοφται οικονομικισ ενίςχυςθσ
προκειμζνου να καλφψει πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ. (Παράδειγμα αποτελεί και θ
επιχοριγθςθ τθσ Πρυτανείασ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου προσ τουσ Συλλόγουσ τθσ
Σχολισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν)

 Στο πλαίςιο τθσ παραπάνω πρόταςθσ, καλό κα ιταν να δοκεί από τθ διοίκθςθ
του τμιματοσ θ δυνατότθτα ςτο ΔΣ του Συλλόγου να εκτυπϊνει ελεφκερα 100
φωτοτυπίεσ ανά μινα, κάτι που ιςχφει άλλωςτε και για όλουσ τουσ φοιτθτζσ του
τμιματοσ.

 Όςον αφορά ςτθ προβολι του ζργου του Συλλόγου Φοιτθτϊν, προτείνουμε τθ
παραχϊρθςθ από πλευράσ του τμιματοσ, ςυγκεκριμζνου ςθμείου ςτθ κεντρικι του
ιςτοςελίδα ζτςι ϊςτε οι φοιτθτζσ και το ευρφτερο κοινό να ενθμερϊνονται για τισ
δραςτθριότθτεσ και λειτουργίεσ του.

Ευελπιςτοφμε ότι με τισ προτάςεισ μασ και τθ διαρκι κινθτοποίθςθ μασ κα


ςυμβάλλουμε ενεργά ςτθ ςυνεχι αναβάκμιςθ των ςπουδϊν μασ.

Επιδιϊκουμε τθν κακιζρωςθ του Πανεπιςτθμίου μασ ωσ ζνα από τα καλφτερα ςε


όλθ τθν Ελλάδα και από τα πιο ανταγωνιςτικά ςτθν Ευρϊπθ.

Ωσ ςκοπό δεν ζχουμε το μονοπϊλιο των προτάςεων, αλλά τθν ουςιαςτικι


ενθμζρωςθ, αρωγι και επίλυςθ των προβλθμάτων μασ γενικότερα.

Καλοφμε όλουσ να διαβάςουν και να κρίνουν,


να προτείνουν,
και αφοφ ςυηθτιςουμε,
ασ ςυμπράξουμε και όλοι μαηί ασ χαράξουμε το δρόμο που κζλουμε να βαδίςουμε.

Όραμά μασ το Πανεπιςτθμιο που μασ αξίζει...

www.dapkorinthou.gr 8