You are on page 1of 41

‫بسم الله الرحمن الرحیم‬

‫‪1‬‬
‫طرح تحول اقتصادی‬
‫(نظام يارانه‌ها)‬
‫سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تهران‬
‫آبان ماه ‪1387‬‬

‫‪2‬‬
‫‪ -1‬کلیات طرح تحول اقتصادی‬
‫‪‬تحول در نظام مالیاتی‬
‫‪‬تحول در نظام بهره وری‬
‫‪‬تحول در نظام گمرکی‬
‫‪‬تحول در نظام یارانه ای‬
‫‪‬تحول در توزیع کالها و خدمات‬
‫‪‬تحول در نظام ارزش گذاری پول ملی‬
‫‪‬تحول در نظام بانکی‬
‫‪3‬‬
‫‪ -1-1‬تحول در نظام مالیاتی‬
‫مشکلت نظام فعلی مالیات‪:‬‬
‫‪‬سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی‬
‫‪‬س هم اندک درآمدهای مالیات ی در تأمی ن هزینه های‬
‫دولت‬
‫‪‬س هم اندک پای ه مالیات بر ثروت ب ا وجود نقل و‬
‫انتقالت گسترده دارایی ها در طول سال و ‪...‬‬
‫راهکارهای عملیاتی‪:‬‬
‫‪‬ایجاد پایگاه اطلعات پایه و عملیات مالی مؤدیان‬
‫‪‬اصلح فرایندها و سامانه های عملیاتی‬
‫‪4‬‬
‫‪‬ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و ارتباطات و ‪...‬‬
‫‪ -2-1‬تحول در نظام بهره وری‬

‫مشکلت نظام فعلی نظام بهره وری‬


‫‪ ‬فقدان تقاضای مؤثر و مشوق های اساسی برای بهره‬
‫وری‬
‫‪ ‬ناکارآمدی نظام مدیریت در سطح دولتی و غیر دولتی‬
‫‪ ‬کاستی در قواعد حقوقی و الزامات قانونی سازگار با‬
‫مفاهیم بهره وری و ‪...‬‬
‫راهکارهای عملیاتی ‪:‬‬
‫‪ ‬تدوی ن برنام ه های اص لح حوزه های کلیدی ب ا جهت‬
‫گیری افزایش بهره وری‬
‫‪5‬‬
‫‪ ‬اس تقرار نظام بودج ه کشور ب ا محوری ت شاخص بهره‬
‫‪ -3-1‬تحول در نظام گمرکی‬

‫مشکلت نظام فعلی گمرک‪:‬‬

‫‪‬مشکل ارزش گذاری کال‬


‫‪‬زمان بر بودن تشریفات گمرکی کالها‬
‫‪‬قاچاق کال و ‪...‬‬
‫راهکارهای عملیاتی ‪:‬‬

‫‪‬پروژ ه تس هیل تشریفات گمرک ی کالها و ایجاد‬


‫هماهنگی بین سازمانی‬
‫‪‬پروژه تکمیل سیستم آسیکودای جهانی‬
‫افزایش‬
‫‪6‬‬ ‫‪‬پروژه ارتقای سلمت اداری در گمرک و‬
‫‪ -4-1‬تحول در نظام یارانه ای‬
‫مشکلت نظام فعلی یارانه‪:‬‬
‫‪ ‬پرداخت همگانی و کاهش اثر بخشی یارانه ها ناشی از‬
‫برخورداری گروه های مختلف درآمدی‬
‫‪ ‬افزای ش ب ی روی ه مص رف و فشار بر مناب ع عمومی‬
‫بودجه دولت‬
‫‪ ‬کاهش رقابت مندی در بازارهای جهانی و ‪...‬‬
‫راهکارهای عملیاتی‪:‬‬
‫‪ ‬شناسایی اقشار و فعالیت های آسیب پذیر‬
‫‪ ‬تعیی ن مبان ی‪ ،‬تعیی ن اقلم عمده شیوه و سرعت‬
‫اصلحات قیمتی‬
‫‪7‬‬
‫‪ ‬تحلی ل آثاراص لحات قیمت ی بر تورم‪ ،‬تولید‪ ،‬تجارت‬
‫‪ -5-1‬تحول در نظام توزیع کال‬
‫مشکلت نظام فعلی نظام توزیع کال ‪:‬‬
‫‪ ‬عدم کفایت آمار و اطلعات در خصوص فرایندهای توزیع‬
‫‪ ‬نامطمئن و غیر رسمی بودن بخش قابل توجهی از حمل‬
‫و پخش کال در شبکه توزیع‬
‫‪ ‬تعداد واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی و ‪...‬‬
‫راهکارهای عملیاتی ‪:‬‬

‫‪ ‬ایجاد اتحادیه های کشوری‬

‫‪ ‬ایجاد پایگاه اطلع رسانی اصناف و بازرگانان‬

‫‪8‬‬ ‫‪ ‬شبکه کارت اصناف کشور و ‪...‬‬


‫‪ -6-1‬تحول در نظام ارزش گذاری پول ملی‬
‫مشکلت نظام فعلی نظام ارزش گذاری پول ملی ‪:‬‬
‫‪‬تناقض قانونی‬
‫‪‬عدم تسویه بازار‬
‫‪‬درجه تمرکز بال در بازار ارز‬
‫‪‬وابستگی سیاست ارزی به سیاست مالی‬
‫راهکارهای عملیاتی‪:‬‬
‫‪‬استقرار نظام مناسب ارزی‬
‫‪‬اصلح واحد(صفرهای)پول‬
‫‪9‬‬ ‫‪‬چاپ اسکناس با ارزش بالتر‬
‫‪ -7-1‬تحول در نظام بانکی‬
‫مشکلت نظام فعلی نظام بانکی ‪:‬‬
‫‪‬پرداخت تسهیلت بدون ارزیابی طرح‬
‫های اقتصادی‬
‫‪‬عدم نظارت دقیق بر روی تسهیلت‬
‫پرداختی‬
‫‪‬عدم کنترل نقدینگی‬
‫راهکارهای عملیاتی‪:‬‬
‫‪‬اجرای قانون مبارزه با پولشویی‬
‫‪10‬‬
‫•نظام يارانه‌ها‬

‫‪11‬‬
‫‪ -2‬اهميت و اهداف نظام مطلوب‬
‫يارانه ها‬
‫يارا نه ه ا يك ي از ابزارهاي م هم حمايتي‬ ‫‪‬‬

‫دول ت ه ا هس تند ك ه براي حماي ت از مصرف‬


‫صادركنندگان‬ ‫و‬ ‫توليدكنندگان‬ ‫كنندگان‪،‬‬
‫پرداخت مي شوند‪ .‬در يك تعريف كلي‪ ،‬يارانه‬
‫به عنوان كمك هاي دولت تلقي مي شود كه‬
‫اول به مصرف كنندگان اجازه مي دهد كالها‬
‫و خدمات را در قيمت هاي پايين تر از قيمت‬
‫‪12‬‬
‫‪ -3‬طبقه بندی یارانه ها‬

‫یارانه های تولیدی‬


‫یارانه های مستقیم‬

‫یارانه های مصرفی‬


‫یارانه ها‬

‫‪13‬‬ ‫یارانه های غیر مستقیم‬


‫‪ -3‬طبقه بندی یارانه ها‬
‫‪ ‬یارانه مستقیم‪ :‬يارانه هاي با رديف بودجه معين‬
‫(همچون جبران زيان شركت هاي دولتي)‬
‫يارانههاي مستقيم بر اساس مرحله اي كه كال يا‬ ‫‌‬ ‫‪‬‬
‫خدمت مشمول يارانه مي شود به دو دسته‬
‫طبقهبندي‬
‫‌‬ ‫"يارانه توليدي" و "يارانه مصرفي"‬
‫ميشوند‪.‬‬
‫‌‬
‫‪ ‬یارانه تولیدی‪ :‬هر نوع مداخله دولت در اقتصاد‬
‫كه منجر به كاهش هزينه‌هاي توليد براي‬
‫توليدكننده و يا افزايش قيمت دريافتي توسط‬
‫‪14‬‬
‫توليدكننده شود (همچون كمك‌هاي دولت به‬
‫‪ -3‬طبقه بندی یارانه ها‬
‫‪‬يارانه غيرمستقيم‪ :‬برخي كمك‌هاي دولت به‬
‫مؤسسات و شركت‌هاي خدمات عمومي كه‬
‫خدمات خود را با قيمتي كمتر از هزينه تمام‬
‫شده به مصرف كنندگان عرضه مي كنند‪.‬‬
‫‪‬يارانه آشكار‪ :‬يارانه اي است كه در بودجه‬
‫دولت وجود دارد‪.‬‬
‫‪‬يارانه پنهان‪ :‬شامل يارانه كال يا خدمتي‬
‫‪15‬‬
‫است كه از سوي دولت مورد حمايت قرار‬
‫‪ -4‬اهداف پرداخت یارانه‬
‫‪ ‬ني ل ب ه عدال ت اجتماع ي از اص لی ترین‬
‫دلي ل وجود يارانه ‌ها م ی باشد‪ .‬همچنين‪،‬‬
‫پرداخ ت ياران ه ب ا اهداف ديگ ر نيز همراه‬
‫اس ت ك ه مه م تري ن آن‌ها عبارت ‌ از موارد‬
‫زير مي‌باشد‪:‬‬
‫‪ .1‬كم ك ب ه فعالي ت هاي ي كه در معرض‬
‫بازده ي نس بت به مقياس فزاينده قرار‬
‫دارند (همچون كالهاي عمومي)‬
‫اثرات‬
‫‪16‬‬
‫‪ .2‬كمك به فعاليت هايي كه در آنها‬
‫‪ -4‬اهداف پرداخت یارانه‬
‫در توضيح اهداف مذکور‪ ،‬بايد توجه داشت كه‬ ‫‪‬‬

‫صرف پرداخ ت ياران ه ضام ن دس تيابي به رفاه‬


‫اجتماع ي بالت ر نيس ت‪ .‬تنه ا هنگامي مي‌توان‬
‫نسبت به اثربخشي يارانه‌ها در اقتصاد اطمينان‬
‫ياف ت‪ ،‬ك ه اي ن ابزار حمايت ي ب ه ‌نح و هدفمند‬
‫مورد اس تفاده قرار گرفت ه باشد‪ .‬در حقيقت‪،‬‬
‫به ويژ ه يارانه‬ ‫هدفمن د س ازي يارانه ‌ ها‬
‫كشور‬
‫‪17‬‬
‫مس يري اس ت كه لجرم‬ ‫انرژ ي‬
‫‪ -5‬شواهد آماري از نظام يارانه‬
‫يارانه ها در اقتصاد ايران‪ ،‬حجم باليي‬ ‫‪‬‬
‫از بودج ه دول ت (و حت ي تولي د ناخالص‬
‫داخل ي) را ب ه خود اختص اص مي دهد‪.‬‬
‫نس بت ياران ه هاي مس تقيم ب ه توليد‬
‫ناخالص داخلي از ‪ 58/1‬درصد در سال ‪1380‬‬
‫به ‪ 97/2‬درصد در سال ‪1385‬و نسبت يارانه‬
‫حامل هاي انرژي به توليد ناخالص داخلي‬
‫از ‪ 6/7‬درص د در س ال ‪ 1380‬به ‪ 9/25‬درصد‬
‫يارانه ها از‬ ‫در سال ‪ 1385‬و سهم كل‬
‫سال‬
‫‪18‬‬
‫در‬ ‫درصد‬ ‫‪2/9‬‬ ‫از‬ ‫داخلي‬ ‫ناخالص‬ ‫توليد‬
‫‪ 1380‬به ‪ 9/28‬درصد در سال ‪ 1385‬افزايش‬
‫‪ -5‬شواهد آماري از نظام يارانه‬

‫در تحليل ارقام يارانه ها توجه به اين‬ ‫‪‬‬


‫نكته ضروري است كه بخش عمده اي از‬
‫يارانه ها در اقتصاد ايران‪ ،‬به يارانه هاي‬
‫پنهان حامل هاي انرژي اختصاص دارد‪ .‬به‬
‫عنوان مثال‪ ،‬نس بت ياران ه حامل هاي‬
‫انرژي به توليد ناخالص داخلي در اقتصاد‬
‫ايران طي دوره ‪ 1380-85‬به طور متوسط‬
‫معادل ‪ 4/16‬درصد بوده است؛ حال آن كه‬
‫توليد‬
‫‪19‬‬
‫نس بت ياران ه هاي مس تقيم ب ه‬
‫ناخالص داخلي طي دوره مذكور به طور‬
‫‪ -5‬شواهد آماري از نظام يارانه‬

‫شكاف ميان اي ن دو قيم ت طي‬ ‫‪‬‬

‫بهشدت فزاينده بوده‬


‫‌‬ ‫دوران ‪1380-86‬‬

‫بهنحوي ‌كه در پايان سال ‪1386‬‬


‫اس ت‪‌ .‬‬

‫نسبت قيمت خارجي به داخلي به بيش‬

‫‪20‬‬
‫از نه برابر رسيده است‪.‬‬
‫‪ -6‬مشكلت نظام فعلي پرداخت يارانه‬

‫‪ ‬پرداخ ت همگان ي و كاه ش اث ر بخشي‬


‫يارانه ‌ها ناشي از برخورداري گروه‌هاي‬
‫مختلف درآمدي‬

‫‪‬افزايش بي رو يه م صرف و فشار بر منابع‬


‫عمومي بودجه دولت‬

‫‪‬كاه ش رقاب ت مندي توليدات داخل ‪21‬در‬


‫‪ -6‬مشكلت نظام فعلي پرداخت يارانه‬

‫فراهم شدن زمينه فسادهاي اقتصادي‬ ‫‪‬‬

‫به ويژه قاچاق كالهاي يارانه اي‬


‫‪‬كاهش تورم در زمان حال‪ ،‬در مقابل‬
‫افزايش تورم آينده به‌دليل برهم‬
‫خوردن توازن بودجه‬
‫‪ ‬افزايش مقاومت در برابر تغيير و‬
‫مشكلتر شدن اصلح نظام پرداخت‬
‫‌‬
‫‪22‬‬ ‫يارانه‬
‫‪ -7‬مشکلت موجود جهت هدفمند سازی یارانه ها‬

‫‪ ‬كاهش رشد اقتصادي و افزايش قيمت‬


‫كالها و خدمات در كوتاه مدت‬
‫‪ ‬عدم وجود سيستم شناسايي دقيق‬
‫‪‬افزاي ش بيكاري ي ا كاهش اشتغال‬
‫كاركنان واحدهاي توليدي با انرژي بري‬
‫بال‬
‫‪‬بروز مشكلت مال ي براي بنگاه‌ها در‬
‫‪23‬‬
‫كوتاهمدت‬
‫‌‬
‫‪ -7‬مشکلت موجود جهت هدفمند سازی یارانه ها‬

‫‪ ‬برهم خوردن توزيع كنوني درآمد‬

‫‪ ‬اثرات زيس ت‌محيطي ناش ي از قطع‬

‫درختان و جايگزين كردن چوب به‌جاي‬

‫نفت سفيد در مناطق جنگلي‬

‫‪24‬‬
‫‪ ‬احتمال افزايش ناآرامي‌هاي سياسي‬
‫‪ -8‬مزایای هدفمند سازی يارانه‌ها‬

‫در وهله اول بايد نسبت به هدفمند ساختن اين ابزار‬


‫حمايت ي اقدام شود ‪ .‬با اتخاذ چنين رويكردي‪ ،‬مي‌توان‬
‫نسبت به تامين شرايط زير اطمينان بيشتري داشت‪:‬‬

‫‪ ‬افزاي ش كاراي ي نظام اقتص ادي از طريق‬


‫آزادسازي قيمت‬

‫‪ ‬كاه ش فس اد‪ ،‬ران ت و اتلف مناب ع ناشي از‬


‫يارانههاي غيرهدفمند‬
‫‌‬
‫‪25‬‬
‫‪ ‬اص لح ساختار درآمدي بنگاه‌هاي توليدكننده‬
‫‪ -8‬مزایای هدفمند سازی يارانه‌ها‬

‫‪‬افزاي ش احتمال اقتصادي شدن پروژه‌هاي‬


‫تامين انرژي از منابع تجديدپذير‬
‫‪ ‬مصرف بهينه انرژي و كاهش قاچاق‬
‫‪ ‬كاه ش مخارج عموم ي و رفع عدم تعادل‬
‫هاي بودجه اي‬
‫‪ ‬كاهش شكاف مصرف انرژي بين گروه هاي‬
‫درآمدي‬
‫‪ ‬بهبود شاخ ص هاي زيس ت‌محيطي به‌دليل‬
‫صرفه جويي در مصرف انرژي هاي فسيلي‬
‫‪26‬‬
‫‪ ‬افزايش توان صادراتي كشور به‌دليل كنترل‬
‫‪ -9‬راهكارهاي عملياتي اصلح نظام‬
‫يارانه‬
‫‪ ‬شناسايي اقشار و فعاليت‌هاي آسيب‌پذير‬
‫‪‬ت بيين مبان ي‪ ،‬تعيين اقلم عمده‪ ،‬شيوه و‬
‫سرعت اصلحات قيمتي‬
‫‪ ‬تحليل آثار اصلحات قيمتي بر تورم‪ ،‬توليد‪،‬‬
‫تجارت خار جي‪ ،‬توزيع درآمد‪ ،‬هزينه بنگاه و‬
‫آثار مالي آن بر دولت‬
‫‪ ‬بررس ي روش ‌ها و شيوه‌ هاي بازتوزيع و‬
‫‪27‬‬
‫جبران زيان‌ديدگان از اص لحات و نيز‬
‫‪ -10‬برنامه عملياتي‬
‫"شناسايي اقشار و فعاليت‌هاي آسيب پذير"‬
‫شناس ايي اقشار و فعالي ت هاي آس يب پذي ر ابعاد مختلفي را در‬
‫برميگيرد كه مهم‌ترين آنها عبارت است از‪:‬‬
‫‌‬

‫اجتماعي و‬ ‫‪‬بررس ي مشخص ه‌هاي اقتص ادي‬


‫جمعيت ي گروه‌هاي هدف و تعيين گروه‌هاي‬
‫اولويتدار‬
‫‌‬
‫‪ ‬ارزياب ي روش‌هاي مختل ف شناسايي گروه‌هاي‬
‫هدف مبتني بر تجربيات جهاني و تعيين روش‌هاي‬
‫مناسب براي انتخاب واجدين شرايط‬
‫بر‬
‫‪28‬‬
‫‪ ‬طراح ي و اجراي نظام پايش و نظارت‬
‫‪ -10‬برنامه عملياتي‬
‫"شناسايي اقشار و فعاليت‌هاي آسيب پذير"‬

‫‪ ‬ايجاد پايگاه‌هاي اطلعاتي گروه‌هاي هدف و‬


‫ترس يم اطل س جغرافيايي گروه‌هاي هدف‬
‫بهمنظور ارزيابي سياست‌هاي منطقه‌اي هدفمند‬
‫‌‬
‫كردن يارانه‌ها‬

‫‪ ‬بررس ي و پيماي ش مس تمر تغيير و تحولت‬


‫اجتماع ي گروه‌هاي هدف و اطلس‬ ‫اقتص ادي‬
‫مذكور در طول زمان‬
‫‪29‬‬

‫‪‬‬
‫‪ -11‬برنامه عملياتي "اصلح قيمت"‬

‫‪‬احصاي اقلم عمده مشمول يارانه‌هاي‬

‫حاملهاي انرژي‪ ،‬گاز‪ ،‬برق‪ ،‬آب‪ ،‬و‬


‫‌‬ ‫پنهان (‬

‫‪ )...‬و محاسبه قيمت تمام شده اقلم عمده‬

‫منتخب‬

‫‪‬محاسبه ميزان يارانه پنهان و آشكار‬

‫‪‬برپايي حساب ويژه اصلح يارانه‌ها‬


‫‪30‬‬
‫‪ -11‬برنامه عملياتي "اصلح قيمت"‬

‫‪‬تعيي ن الگوي مناس ب مصرف كالهاي‬


‫بهويژه حامل‌هاي انرژي‬
‫مشمول يارانه ( ‌‬
‫در مصارف مختلف)‬
‫‪‬برنامه عمل اصلح و دستيابي به الگوي‬
‫مصرف‬
‫‪‬بررس ي آثار اجتماع ي‪ ،‬اقتصادي و‬
‫اجراي ي اص لح روش‌هاي قيمتي و‬
‫غيرقيمت ي يارانه ‌ها مبتني بر مطالعات‬
‫‪31‬‬
‫جامع‪ ،‬تجربيات جهاني و مدل‌هاي تعادل‬
‫‪ -12‬برنامه عملياتي " تحليل آثار كلن‬
‫هدفمندي"‬

‫بررس ي و ارزيابي آثار هدفمندي‬ ‫‪‬‬

‫ياران ه ها بر متغيرهاي كلن‪ ،‬همچون‬

‫تورم‪ ،‬س رمايه‌گذاري‪ ،‬توليد‪ ،‬اشتغال‪،‬‬

‫تجارت خارج ي‪ ،‬بودج ه‪ ،‬نقدينگي و‬


‫‪32‬‬
‫توزيع درآمد‬
‫‪ -13‬برنامه عملياتي‬
‫" باز توزيع‪ ،‬جبران زيان‌ديدگان از اصلحات"‬

‫‪ ‬اتخاذ انواع روش‌هاي بازتوزيع (حمايت‬


‫پرداخت هاي نقدي‪ ،‬اصلح‬ ‫مستقيم‪،‬‬
‫الگوي مصرف و‪)...‬‬

‫روشهاي اصلح ساختاري (توسعه حمل‬


‫‌‬ ‫‪‬‬
‫و نق ل عموم ي‪/‬توس عه بيمه هاي‬

‫‪33‬‬
‫اجتماعي و ‪)...‬‬
‫‪ -14‬اقدامات انجام شده‬
‫‪‬شناس ایی گروه های هدف ب ا استفاده‬
‫از جم ع آوری اطلعات بالغ بر ‪50‬‬
‫میلیون خانوار توسط مرکز آمار ایران‬
‫‪‬برگزاری نشس ت دول ت ب ا کمیسیون‬
‫ویژه مجلس در مورخ ‪20/7/1387‬‬
‫‪‬نشس ت کارگروه تحول اقتص ادی با‬
‫اقتصاددانان در مورخ ‪21/7/1387‬‬
‫‪‬تهی ه پي ش نوي س ليحه هدفمندي‬
‫‪34‬‬ ‫يارانهها‪.‬‬
‫‌‬
‫‪ -15‬کلیات پیش نویس‬
‫لیحه پیشنهادی هدفمندی یارانه ها‬
‫كليات پيش نويس ليحه پيشنهادي هدفمند‬
‫كردن يارانه ها كه مقدماتي است و بر اساس‬
‫چهار اصل كلي‪:‬‬
‫‪‬تحقق عدالت‬
‫‪‬جلوگيري از ا سراف در منا بع و لزوم مديريت‬
‫مصرف‬
‫‪‬لزوم تحول بخش انرژي براي مديريت مناسب‬
‫‪35‬‬ ‫‪‬تحولت ساختاري در اقتصاد‬
‫‪ -15‬کلیات پیش نویس‬
‫لیحه پیشنهادی هدفمندی یارانه ها‬

‫‪‬در صورت تصويب نهايي اين ليحه و با‬

‫واقع ي شدن قيم ت بنزين‪ ،‬نفت‌گاز‪،‬‬

‫نفتكوره‪ ،‬نفت ‌ سفيد‪ ،‬گاز مايع‪ ،‬گاز‬


‫‌‬

‫طبيعي‪ ،‬برق و آب‪ ،‬منا بع آزاد شده به‬

‫صورت نقدي ي ا غير نقدي و نظام‬


‫‪36‬‬
‫‪ -16‬تحولت ساختاري در اقتصاد‬
‫‪‬بس ترسازي براي تحق ق اهداف سند‬
‫چشمانداز بيست ساله كشور و تسريع در‬
‫‌‬
‫اجراي س ياست هاي كل ي اصل ‪ 44‬قانون‬
‫اساسي‪.‬‬
‫‪‬كاه ش وابس تگي بودج ه دول ت به‬
‫درآمدهاي نفت ي و افزايش اعتبارات‬
‫عمراني‪.‬‬
‫‪ ‬رفع مشكل ساختاري تورم و ايجاد ثبات‬
‫‪37‬‬
‫‪ -17‬الزامات موفقیت آمیز بودن انجام طرح‬
‫تحول اقتصادی‬
‫هدفگذاری‬
‫‌‬ ‫• ‪-1‬‬

‫و‬ ‫چشم‌انداز‬ ‫هدف‌گذاری‪،‬‬ ‫بايد‬ ‫‪‬‬

‫اس تراتژی مشخ ص ت ا پ س از تدوين و‬

‫اجرای آ ن برنامه‌‪ ،‬ارزياب ی و بررسی‬

‫ميزان انطباق ي ا انحراف آ ن برنامه از‬

‫راهبرد‬
‫‪38‬‬ ‫هدف ‌ها‪ ،‬امکان‌پذير باشد‪ .‬لذا باید‬
‫‪ -17‬الزامات موفقیت آمیز بودن انجام طرح تحول‬
‫اقتصادی‬

‫زمينهی اجرای طرح‬


‫‌‬ ‫‪-2‬‬ ‫•‬
‫از عوامل موثر بر نتيجه‌ بخش بودن‬ ‫‪‬‬
‫هر طرح اقتصادی‪ ،‬از جمله طرح تحول‬
‫اقتص ادی‪ ،‬ميزان ثبات اقتصادی کشور‬
‫اس ت ‪ .‬آنچ ه مس لم است اجرای طرح‬
‫تحول اقتص ادی زمان ی م ی توان د با‬
‫موفقیت اجرا شود که جامعه پذیرای آن‬
‫‪39‬‬

‫طرح باش د و تورم در پایین تری میزان‬


‫‪ -16‬الزامات موفقیت آمیز بودن انجام طرح تحول‬
‫اقتصادی‬
‫بررسیهای کارشناسی طرح‬
‫‌‬ ‫• ‪-۳‬‬

‫بررس ی‌های کارشناسی و بهره‌گيری از‬ ‫‪‬‬

‫روش های اثبات شده‌ی علم ی در تدوين طرح‌‬


‫‌‬

‫تحول اقتصادی باید مد نظر قرار گیرد‪ .‬بررسی‬

‫کارشناسانهی اين طرح‪ ،‬مستلزم زمان کافی‪،‬‬


‫‌‬

‫جلس ات متعدد کارشناس ی و نق د و گفتگو و‬

‫تعامل لزم ميان صاحب‌نظران است‪ .‬هر چقدر‬


‫‪40‬‬
‫پایان‬

‫‪41‬‬