You are on page 1of 16

ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 2ο (2008-2009)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ –ΜΑΡΤΙΟΣ
ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩ

Επίσκεψη του συγγραφέα Δημήτρη Μίγγα στο σχολείο μας


Την Πέμπτη 12 Μαρτίου επισκέφθηκε το σχολείο μας ο  
γνωστός συγγραφέας Δημήτρης Μίγγας. Η επίσκεψη
Λίγα λόγια για τον 
του εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος του
Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) «Συγγραφείς και κ.Μίγγα 
εικονογράφοι στα σχολεία», που στόχο έχει την γνωρι-
μία των παιδιών με το δημιουργό ενός βιβλίου, ώστε ο
διάλογος μεταξύ τους να αποτελέσει μια δημιουργική
Ο Δημήτρης Μίγγας
διαδικασία για νέους ορίζοντες στη σχέση τους με το
γεννήθηκε το 1951 και
βιβλίο και τη λογοτεχνία. Η επίσκεψη οργανώθηκε από
κατάγεται από τη Μεσ-
τις φιλολόγους καθηγήτριες του σχολείου, Κρικέλη Ε-
σηνία. Εργαζόταν ως
λένη και Κεφαλά Παναγιώτα. Περιέχονται ακόμη:
καθηγητής στη Δευτε-
Μαθητές της Β και Γ Γυμνασίου και συγκεκριμένα των ροβάθμια Εκπαίδευση • Του κόσμου τα περί-
τμημάτων Β3, Β4 και Γ4, αφού διάβασαν τα βιβλία του και ζει στη Θεσσαλονί- εργα
κ. Μίγγα «Της Σαλονίκης μοναχά..» και «Τηλέμαχου κη. Η συγγραφική του
Οδύσσεια», κατέγραψαν τα ερωτήματα που ήθελαν να • Ακροστιχίδα
δραστηριότητα ξεκίνη-
θέσουν στο συγγραφέα σχετικά με τη δημιουργία και σε με την ποιητική • Βιβλιοπροτάσεις
τη συγγραφή ενός βιβλίου. Ο συγγραφέας απάντησε συλλογή Αγκαλιάζεις
πρόθυμα στα ερωτήματα των παιδιών και συζήτησε
• Προτάσεις για ταινίες
τον άνθρωπο αν αγ-
μαζί τους για όλους τους προβληματισμούς που ανέ- γίξεις τη θάλασσα • Οι μαθητές γράφουν
κυψαν από την ανάγνωση των βιβλίων. από τις εκδόσεις Ε-
Η συνάντηση διήρκεσε δύο ώρες και τα παιδιά συμ- ντευκτηρίου. Το 1999
μετείχαν ενεργά. Ο συγγραφέας τους μίλησε για τη δι- εκδόθηκε η συλλογή
αδικασία της συγγραφής, την έμπνευση , τους ήρωες διηγημάτων του με τίτ-
των βιβλίων του, τα θέματα των βιβλίων του κ.α λο Των κεκοιμημέ-
Αυτό που άγγιξε κυρίως τους μαθητές ήταν η απλότη- νων. Για το βιβλίο αυ-
τα και το φιλικό ύφος του συγγραφέα Δ. Μίγγα . τό τιμήθηκε το 2000 με
το βραβείο πρωτοεμ-
Απάντησε πρόθυμα σε όλες τις ερωτήσεις των μαθη-
φανιζόμενου πεζογρά-
τών και παρουσίασε με κατανοητό και απλό τρόπο τα
φου του περιοδικού
μυστικά της συγγραφής του. Η όλη διαδικασία ενθου-
Διαβάζω. Το 2001 κυ-
σίασε τα παιδιά, τα οποία δήλωσαν ευχαριστημένα
κλοφόρησε το μυθιστό-
από τη συνάντηση. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ:
ρημά του Σπάνια χιο-
νίζει στα νησιά και
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 2-3
τον Νοέμβριο του 2003
η συλλογή διηγημάτων ΓΥΝΑΙΚΕΣ:ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 4- 5
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
με τίτλο Της Σαλονί-
κης μοναχά… Διηγή- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6-7
ματά του έχουν μετα-
φραστεί στα αγγλικά, 7 ΜΑΡΤΗ 9
στα γαλλικά και στα
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ:ΜΑΘΗΜΑ Η 10
κινέζικα. ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 12


8 Μαρτίου
Ημέρα της Γυναίκας
Πιστεύετε όμως ότι όλα αυτά
Όσο για τις γυναίκες της υπαί-
ανήκουν στο πολύ μακρινό πα-
θρου, τα πράγματα ήταν ακόμα
πιο δύσκολα καθώς έπρεπε να ρελθόν; Γελιέστε !
συνδυάζουν και δουλειά στα χω- Διαβάστε τα παρακάτω ενδια-
ράφια και τις δουλειές του νοικο- φέροντα:
κυριού. Μαζί με τον άντρα τους -Ο ξεσηκωμός των εργατριών
παντρεύονταν και…. το επίθετό της υφαντουργίας της Νέας
του. Οι παρακάτω εικόνες είναι Υόρκης στις 8 Μάρτη του 1857
ενδεικτικές: που βγήκαν δυναμικά στους
δρόμους να διεκδικήσουν κα-
λύτερο μεροκάματο και πιο αν-
θρώπινες συνθήκες εργασίας
Κάθε χρόνο, γιορτάζουμε αυ- στάθηκε ορόσημο για τους α-
τή τη μέρα, χωρίς όμως να γώνες των γυναικών όλου του
αναρωτιόμαστε πώς ήταν τα κόσμου
πράγματα για μας πριν λίγα
-Στις αρχές του 20ου αιώνα ένα
μόλις χρόνια. Οι γυναίκες δεν
δυναμικό κίνημα διεκδίκησης
είχαν την ελευθερία, που εμείς
της γυναικείας ψήφου ανα-
σήμερα θεωρούμε δεδομένη.
πτύσσεται σε όλη την Ευρώπη.
Δεν τους επιτρέπονταν να
Οι γυναίκες που διεκδικούν το
βγαίνουν, να ψηφίζουν , να
δικαίωμα να εκλέγουν και να
μιλούν πολύ … και μόνο για
εκλέγονται ονομάζονται
τις δουλειές του σπιτιού τις
«σουφραζέτες» από την αγγλι-
είχαν ικανές. Το παρακάτω
κή λέξη “suffrage” δηλαδή ψη-
σκίτσο τα λέει όλα:
φοφορία.

Χρειάστηκαν πολλοί αγώνες και


-Το 1910 στο Παγκόσμιο Συνέ-
πολλοί εξευτελισμοί και χλευασμοί
δριο Σοσιαλιστριών στην Κο-
για να φτάσουμε εμείς σήμερα να
πεγχάγη με πρόταση της επα-
θεωρούμε δεδομένα και αυτονόη-
ναστάτριας Κλάρας Τσέτκιν,
τα τα δικαιώματά μας
καθιερώθηκε η 8 Μάρτη ως
«Διεθνής ημέρα των εργαζόμε-
νων γυναικών».
-Μόλις το 1952 με το νόμο
2159, κατοχυρώνεται το δικαί-
ωμα της γυναίκας όχι μόνο να
εκλέγει, αλλά και να εκλέγεται
Kαι αν η έγγαμη ζωή τους δεν
στις Δημοτικές και Βουλευτικές
ήταν εύκολη, ούτε λόγος για
εκλογές. Ωστόσο οι γυναίκες
χωρισμό , αφού τα διαζύγια
δεν ψηφίζουν τον Νοέμβρη
ήταν εκτός από σπάνια και κα-
που γίνονται εκλογές, γιατί δεν
τακριτέα.
έχουν ενημερωθεί οι εκλογικοί

ΣΕΛΙΔΑ 2 ΤΕΥΧΟΣ 2ο (2008-2009)


κατάλογοι. Σε επαναληπτικές όμως -Αν και έχουν σημειωθεί πολύ
εκλογές, μόνο για την Θεσσαλονίκη και μεγάλες αλλαγές στη συμπερι-
λόγω εκκένωσης μιας έδρας στις 18 φορά των αντρών προς το
Ιανουαρίου 1953, εκλέγεται με την πα- ‘’ασθενές’’ φύλο, δεν έχουν στα-
ράταξη "Ελληνικός Συναγερμός" η ματήσει οι κακοποιήσεις γυ-
πρώτη Ελληνίδα Βουλευτής. Είναι η κ. ναικών. Τα πιο συνηθισμένα
Ελένη Σκούρα. θύματα δυστυχώς είναι ανήλικα
κορίτσια…
-Το 1956 ορκίζεται η πρώτη γυναίκα
υπουργός. Είναι η Λίνα Ταλδάρη, υ- -Και ενώ οι γυναίκες έχουν κατα-
πουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, βου- κτήσει το δικαίωμα ψήφου σε
λευτής του Κόμματος της Ε.Ρ.Ε. Επί- πολλές δυτικές χώρες, τα ποσο-
σης εκλέγεται στην Κέρκυρα η πρώτη στά συμμετοχής τους όμως στο
γυναίκα Δήμαρχος. πολιτικό παρασκήνιο ήταν και
είναι εξευτελιστικά χαμηλά. Μό-
Ας ρίξουμε και μια ματιά στο σήμε-
νο δεκατέσσερις γυναίκες μέχρι
ρα…
σήμερα έχουν εκλεγεί πρωθυ-
Ο «λόγος» πουργοί ή πρόεδροι κυβερνήσε-
-Σήμερα λοιπόν έχουμε το δικαίωμα να ων μεταξύ αυτών η Margaret
μορφωθούμε, να ακολουθήσουμε Thatcher (Μ. Βρετανία), η Indira
όποιο επάγγελμα θέλουμε και να κρα- Gandi (Ινδίες), η Golda Meir
τήσουμε το επίθετό μας. (Ισραήλ) κ.α.
-Οι δουλειές του σπιτιού μοιράζονται -Σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρί-
( ας το δεχτούμε..) και οι αποφάσεις ως στις υποανάπτυκτες χώρες
παίρνονται από κοινού ( ή …σχεδόν οι γυναίκες εξακολουθούν να
από κοινού). έχουν τα πρωτεία στον αναλφα-
-Παίρνουμε το καπελάκι μας ,όταν το βητισμό, στην ανεργία και την
έτερον μας ήμισυ μας δημιουργεί προ- εκμετάλλευση.
βλήματα (όπως φαίνεται από τον αριθ-
μό των διαζυγίων που έχει αυξηθεί) και Τα συμπεράσματα δικά
αποφασίζουμε εμείς για τις ζωές μας. σας….
-Κάποιες γυναίκες έχουν καταφέρει να
καταλάβουν υψηλές θέσεις σε κοινωνι-
κό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.
Ο αντίλογος
-Ακόμα όμως δεν έχουν κατεδαφιστεί οι
προκαταλήψεις σε βάρος των γυναι-
κών. Για παράδειγμα πόσες γυναίκες
ασκούν το επάγγελμα του μηχανικού
αυτοκινήτων, του υδραυλικού, του ηλε-
κτρολόγου; Πολύ λίγες .. διότι τα παρα-
πάνω θεωρούνται αντρικά επαγγέλμα-
τα.
-Τα εργασιακά δικαιώματα, η αντιμε-
τώπιση και οι αμοιβές σε πολλές εργα-
σίες, ακόμα δεν είναι ίδιες με αυτά του
άντρα.
-Μπορεί η προίκα να καταργήθηκε με
νόμο του 1983, στην πράξη όμως καλά Καπέκα Δανάη Β4
κρατεί κι ας ονομάζεται «γονική παρο-
χή».

Σε γενικές γραμμές ΣΕΛΙΔΑ 3


Γυναίκες : εργασία ς΄ οικογένεια
Ερωτηματολόγιο
ευκαιρίες, τα δικαιώματα σας κ.ά., ναίκα να δουλεύει σε βαριά βιο-
είναι ίδια με αυτή που κρατά απέ- μηχανία όπως λατομεία κ.ά.
ναντι στους άντρες συναδέλφους - Μόνο για τις δουλειές που α-
σας; παιτούν μεγάλη μυϊκή δύναμη ή
Ενδεικτικές απαντήσεις: σωματική αντοχή, υπάρχουν α-
- Η στάση της εργοδοσίας δεν εί- ντρικές δουλειές, αλλιώς δεν υ-
ναι ποτέ η ίδια η απέναντι στα δύο πάρχουν διακρίσεις
φύλα , ειδικότερα όσον αφορά την Δ) Έχετε οικογένεια; Αν ναι
επαγγελματική άνοδο των γυναι- πώς ανταπεξέρχεστε στις κα-
κών. θημερινές οικογενειακές σας
- Είτε είσαι υπάλληλος κάπου, είτε υποχρεώσεις;
ανήκεις στην εργοδοσία, από την Ενδεικτικές απαντήσεις:
πείρα μου κατάλαβα ότι η στάση - Πολύ καλά . Προσπαθώ να ορ-
δεν είναι η ίδια. γανώνω το χρόνο μου έτσι ώστε
Από τους μαθητές δόθηκαν δύο - Ναι έχουμε τα ίδια δικαιώματα με να τα προφταίνω όλα πολύ καλά.
ερωτηματολόγιο σε δύο κατηγορί- τους άντρες συναδέλφους. - Με τρέξιμο και κούραση.
ες γυναικών : εργαζόμενες και μη. - Ναι υπάρχει ισότητα στην εργα- - Με αρκετό τρέξιμο.
σία ανάμεσα σε άντρες και γυναί-
Α. Εργαζόμενες κες.
- Με τη βοήθεια του συζύγου και
Ακολουθούν κάποιες ενδεικτικές κάποιες φορές των παιδιών.
-Νομίζω ότι, σε γενικές γραμμές,
απαντήσεις που αντιστοιχούν - Όταν έχεις πρόγραμμα προ-
το επαγγελματικό περιβάλλον κρα-
στις ανάλογες ερωτήσεις: σπαθείς να είσαι σωστή σε όλα.
τά την ίδια στάση απέναντι σε
Α) Πώς επιλέξατε αυτή την ερ- όλους τους συναδέλφους. - Δεν είναι πάντα εφικτό αλλά δε
γασία; σταματάμε τις προσπάθειες. Με
Γ) Πιστεύετε πως υπάρχουν
Ενδεικτικές απαντήσεις: καλή διάθεση, πολλή υπομονή
«αντρικές» και «γυναικείες» ερ-
και προπαντός οργάνωση και
- Από μικρή είχα την επιθυμία να γασίες;
βάζοντας προτεραιότητες.
γίνω δασκάλα, γιατί αγαπούσα Ενδεικτικές απαντήσεις:
πολύ τα παιδιά. Ε) Ο σύζυγός σας παίζει βοη-
- Όλες οι δουλειές είναι για όλους. θητικοί ρόλο στις δουλειές του
- Μου άρεσε να ασχοληθώ με τη
- Δεν υπάρχουν και πιστεύω πως σπιτιού ή τις μοιράζεστε;
διδασκαλία των παιδιών.
αν έχεις θέληση και αγάπη γι’ αυτό Ενδεικτικές απαντήσεις:
-Γιατί μου άρεσαν τα μαθήματα , που κάνεις μπορείς να εργασθείς
που διδάσκω. - Ο σύζυγος συνεισφέρει αρκετά
παντού.
στις δουλειές του σπιτιού και στις
- Έτυχε ο αδερφός μου να έχει - Νομίζω ότι αυτό που υπάρχει υποχρεώσεις των παιδιών.
επιχείρηση με ταπετσαρίες. Στην είναι η δουλειά ως γενικός όρος.
αρχή ξεκίνησα για να τον βοηθή- - Όταν χρειάζεται βοηθάει στις
Δεν υπάρχει καμιά άλλη διάκριση
σω και μετά συνέχισα συστηματι- δουλειές, αλλά δεν το κάνει κα-
για μένα.
κά να εργάζομαι. θημερινά.
- Νομίζω ότι υπάρχουν δουλειές
- Υπήρχε ήδη η οικογενειακή επι- - Μοιραζόμαστε και τις δουλειές
που είναι δύσκολες για τις γυναί-
χείρηση γεγονός που σίγουρα ε- του σπιτιού και τις εξωτερικές
κες (οδηγός φορτηγού, ναυτικός..)
πηρέασε την απόφασή μου. εργασίες.
Και το αντίστροφο.
- Η εργασία είναι θέμα προσφο- - Όχι ιδιαίτερα.
- Ναι το πιστεύω. Σίγουρα οι γυ-
ράς και ζήτησης. - Παίζει απλά βοηθητικό ρόλο.
ναίκες έχουν αποδείξει ότι τα κατα-
Β) Έχετε άντρες συναδέλφους; φέρνουν αρκετά καλά σε πολλές « - Η φύση της δουλειάς του είναι
Αν ναι η στάση της εργοδοσίας ανδροκρατούμενες» θέσεις όπως τέτοια που δεν του επιτρέπει να
(γενικότερα του επαγγελματικού διευθυντικά στελέχη, αστυνομία, βοηθά σε καθημερινή βάση. Ω-
περιβάλλοντός σας) όσον αφορά στρατός.. Αλλά δεν μπορώ να πω στόσο , συνεισφέρει κατά το δυ-
τις εργασιακές υποχρεώσεις, τις ότι είναι ό, τι καλύτερο για μια γυ νατόν. Και του αναγνωρίζω πως
ασχολείται πολύ με τα παιδιά .

ΣΕΛΙΔΑ 4 ΤΕΥΧΟΣ 2ο (2008-2009)


Στ) Ποια είναι η στάση των παι- δουλειά μου και νομίζω πως ακόμα το οικογενειακό σας περι-
διών σας απέναντί σας (σας βοη- κι αν είχα την ευκαιρία να διαλέξω βάλλον η αξία της προσφο-
θούν, παραπονιούνται…); πάλι, θα διάλεγα να εργάζομαι και ράς σας;
Ενδεικτικές απαντήσεις: να κάνω την ίδια δουλειά. Ενδεικτικές απαντήσεις:
- Βοηθούν και δεν παραπονιούνται. Β. Μη εργαζόμενες - Ναι, η αξία της προσφοράς
- Βοηθούν αρκετά. μου αναγνωρίζεται από το οι-
Α) Το να μην εργάζεστε ήταν δι-
κογενειακό περιβάλλον. Όλοι
-Ανάλογα με την ηλικία τους , τις υ- κή σας συνειδητή επιλογή, μία
με σέβονται και καταλαβαίνουν
ποχρεώσεις τους σε σχέση με το τυχαία απόφαση ή μια προαπο-
τον κόπο και την προσπάθεια
σχολείο, φροντιστήρια, ξένες γλώσ- φασισμένη κατάσταση;
που καταβάλω καθημερινά.
σες.., βοηθούν όσο μπορούν. Ενδεικτικές απαντήσεις:
- Αναγνωρίζεται από την πλευ-
- Τα παιδιά βοηθούν αλλά μερικές -Ήταν μια τυχαία απόφαση που ρά του συζύγου μου , που εκτι-
φορές παραπονιούνται. πήρα μόνη μου , κατόπιν συζητήσε- μά την προσφορά μου στο σπί-
- Τα παιδιά όταν χαλαρώνουν από ως με το σύζυγό μου. τι.
τις σχολικές υποχρεώσεις βοηθούν - Ήταν τυχαία απόφαση. - Δε θα το έλεγα . Όλοι θεω-
όσο μπορούν. Δικαίως παραπονιού-
- Ήταν απόφαση που επέβαλλαν οι ρούν δεδομένη την προσφορά
νται μερικές φορές, όταν εξαιτίας
συνθήκες. μου και δείχνουν να μην αντι-
των επαγγελματικών μου υποχρεώ-
Β) Είναι απαιτητική η οικιακή α- λαμβάνονται , το πόσο κουρά-
σεων στερούνται τις βόλτες και μένα.
πασχόληση; ζομαι . Βλέπετε όταν δεν εργά-
- Επειδή είναι μικρά, δεν προσφέ- ζεσαι εκτός σπιτιού οι άλλοι
ρουν ουσιαστική βοήθεια στο σπίτι. Ενδεικτικές απαντήσεις:
θεωρούν ότι κάθεσαι.
Ωστόσο ο μεγάλος συμμαζεύει το - Πολύ απαιτητική και κουραστική.
Ε) Θα θέλατε η οικιακή απα-
δωμάτιο του με τη βοήθεια και την - Ναι, η οικιακή απασχόληση δεν σχόληση να αναγνωρίζεται
προτροπή μας. είναι κάτι απλό, όπως πολλοί νομί- ως εργασία με αμοιβή;
ζουν. Χρειάζεται αντοχή και είναι
Ενδεικτικές απαντήσεις:
Ζ) Είστε ικανοποιημένη από το πολύ κουραστική. Κάθε γυναίκα
που ασχολείται με το σπίτι της είναι - Βεβαίως, γιατί με απασχολεί
γεγονός ότι εργάζεστε; Αν είχατε
μια μικρή ηρωίδα. πολλές ώρες καθημερινά.
την ευκαιρία μιας νέας επιλογής
πάλι θα επιλέγατε να εργάζεστε; - Είναι πολύ κουραστική και μερικές - Όχι. Αυτό που κάνω, το κάνω
φορές και ψυχοφθόρα , καθώς πρέ- για να φροντίσω την οικογένεια
πει να επαναλαμβάνεις σχεδόν κα- μου. Δεν το βλέπω σαν υπο-
Ενδεικτικές απαντήσεις: χρέωση.
θημερινά τα ίδια και τα ίδια , χωρίς
- Πιστεύω ότι κάνει πολύ καλό στην αλλαγές παραστάσεων και ενδιαφε- - Σίγουρα. Μόνο έτσι θα κατα-
ψυχική υγεία και ισορροπία της γυ- ρόντων. λάβαιναν τι προσφέρω. Μόνο
ναίκας να εργάζεται, γιατί βγαίνο- ό,τι πληρώνεις το εκτιμάς. Ε-
Γ) Έχετε βοήθεια από το σύζυγο ,
ντας από το σπίτι ξεφεύγει από τη κτός αυτού θα ήμουν ανεξάρ-
τα παιδιά σας ή κάποιο άλλο
ρουτίνα. Σίγουρα θα επέλεγα να ερ- τητη οικονομικά και έτσι θα
συγγενικό σας πρόσωπο;
γάζομαι πάλι, μόνο που θα επιθυ- ένιωθα πιο ελεύθερη.
μούσα να συμβαδίζει το ωράριο της Ενδεικτικές απαντήσεις:
Στ) Είστε ικανοποιημένη από
δουλειάς μου με αυτό των παιδιών. - Ναι, έχω βοήθεια από όλα τα μέλη
το γεγονός ότι ασχολείστε με
- Ναι είμαι ικανοποιημένη που εργά- της οικογένειας. Ο σύζυγος βοηθά
τα οικιακά; Αν είχατε την ευ-
ζομαι , μου αρέσει η δουλειά που στις πιο απαιτητικές δουλειές, ενώ
καιρία μιας νέας επιλογής
κάνω και πιστεύω ότι ο καθένας τα δυο μου παιδιά με βοηθούν κα-
πάλι θα κάνατε την ίδια επι-
πρέπει να βοηθήσει την οικογένεια θημερινά.
λογή;
με όποιον τρόπο μπορεί. - Μόνο από το σύζυγό μου
Ενδεικτικές απαντήσεις:
- Είμαι αρκετά ικανοποιημένη γιατί - Από κανέναν. Περιμένουν να τους
- Δεν είμαι ευχαριστημένη από
είμαι ανεξάρτητη, αυτοδύναμη. τα έχω όλα έτοιμα, αφού αυτή είναι
την ενασχόληση μου με τα οικι-
- Πάλι θα επέλεγα να εργάζομαι. η δουλειά μου.
ακά. Αν επέλεγα ξανά θα προ-
- Είμαι πολύ ικανοποιημένη από τη Δ) Νιώθετε να αναγνωρίζετε από τιμούσα να εργάζομαι.
συνέχεια στη σελ.7

Σε γενικές γραμμές ΣΕΛΙΔΑ 5


Ο πλανήτης μας κινδυνεύει Ο Γ.Γ του ΟΗΕ στο μήνυμά του
υπογραμμίζει επίσης τα εξής:
«Η Ώρα της Γης θα είναι η μεγα-
Κάποτε ο πλανήτης μας δεν ήταν λύτερη εκδήλωση για την κλιματική
όπως σήμερα. Υπήρχαν πολλά είδη αλλαγή που έχει γίνει ποτέ. Οι
ζώων και φυτών, που σήμερα έχουν άνθρωποι θα ζητήσουν από τους
εξαφανιστεί. Ο αέρας ήταν καθαρός, ηγέτες τους να καταλήξουν σε μια
το νερό αμόλυντο, το έδαφος αγνό. συμφωνία στην Κοπεγχάγη. Σε μια
Στις μέρες μας όμως ; συμφωνία για την κλιματική αλλα-
Δυστυχώς ο πλανήτης μας πια έχει γή που θα προστατεύει τους αν-
αλλάξει. Πολλά φυτά και ζώα δεν υ- θρώπους και τον πλανήτη.
πάρχουν, παντού αντικρίζεις τη μό- Η επιχείρηση "Ώρα της γης" μας Χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη συμ-
λυνση, τη ρύπανση και την καταστρο- καλεί να σβήσουμε τα φώτα για μια φωνία. Μια συμφωνία που θα είναι
φή. Ο αέρας , το νερό, το έδαφος, η ώρα ώστε να συνεισφέρουμε στη δίκαιη και αποτελεσματική. Μια
ατμόσφαιρα νοσούν, και μαζί φυσικά μάχη κατά των κλιματικών αλλαγών συμφωνία που θα βασίζεται στα
και εμείς .Ποιος όμως φταίει για όλα και είναι προγραμματισμένη φέτος επιστημονικά δεδομένα.
αυτά; Μα και πάλι εμείς οι άνθρωποι να γίνει στις 28 Μαρτίου από τις Έχουμε πάρει ένα επικίνδυνο μο-
που δε νοιαζόμαστε για τον πλανήτη 20.30 έως τις 21.30 τοπική ώρα για νοπάτι. Ο πλανήτης μας θερμαίνε-
μας, αλλά μόνο για τα υλικά αγαθά κάθε χώρα. Περισσότεροι από 350 ται. Πρέπει να αλλάξουμε τις συνή-
που μπορούμε να αρπάξουμε από δήμοι και κοινότητες- εκ των οποίων θειές μας. Χρειαζόμαστε πράσινη
αυτόν. Γιατί δεν παίρνουμε με μέτρο και η Κως- έχουν δηλώσει συμμετο- ανάπτυξη προς όφελος όλων.
αλλά αρπάζουμε και λεηλατούμε. Νο- χή, ενώ η συμμετοχή των πολιτών Χρειαζόμαστε βιώσιμη ενέργεια
μίζουμε πως έτσι αποκτάμε αυτά που αυξάνεται αλματωδώς, αγγίζοντας για ένα φιλικό προς το κλίμα κό-
χρειαζόμαστε και ότι παίρνουμε ό,τι τις 32.000 ατομικές εγγραφές στην σμο. Έναν κόσμο ευημερίας. Αυ-
μας ανήκει. Λάθος! πρέπει να κατα- επίσημη ιστοσελίδα της "Ώρας της τός είναι ο δρόμος προς το μέλ-
λάβουμε πως έτσι αυτοκαταστρεφό- Γης 2009" (http://www.earthhour.org/ λον. Πρέπει να τον βαδίσουμε μα-
μαστε και πως αυτό τον πλανήτη το n e w s / g r : e l ) ζί. Σε όλο τον κόσμο, πολλά διά-
δανειζόμαστε από αυτούς που θα Η επιχείρηση αυτή ξεκίνησε ως μία σημα μνημεία θα συσκοτιστούν
έρθουν. εκστρατεία ευαισθητοποίησης του στην Ώρα της Γης. Στη Νέα Υόρκη,
Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση θα σβήσουμε τα φώτα στο κτίριο
Ο πλανήτης μας κινδυνεύει και πρέ- (WWF) που καλούσε τους πολίτες
πει να νοιαστούμε όλοι μας. Ας μην του ΟΗΕ.
του Σίδνεϊ για να σβήσουν τα φώτα Το ίδιο θα γίνει και σε άλλες εγκα-
αφήσουμε την απληστία κάποιων να τους ένα βράδυ, για μια ώρα. Η ε-
τον καταστρέψει. Ας εμποδίσουμε τη ταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών.
νέργεια αυτή σύντομα μετατράπηκε
μόλυνση, την εξαφάνιση των ειδών, σε μία από τις μεγαλύτερες πρωτο-
το κάψιμο των δασών , την υπερκα- Σας παρακαλώ, στείλτε ένα ισχυρό
βουλίες ενάντια στην κλιματική αλλα- μήνυμα κατά της κλιματικής αλλα-
τανάλωση του νερού…. γή παγκοσμίως. Το 2008 περίπου γής.
Ο πλανήτης μας είναι το σπίτι μας , 50 εκατομμύρια πολίτες από 370 Μαζί μπορούμε να βρούμε μια
είναι η ζωή μας. Ας τον εκτιμήσουμε πόλεις 35 χωρών μετείχαν στην επι- λύση σε αυτό το σοβαρότατο πα-
λοιπόν, ας τον αγαπήσουμε, ας τον χ ε ί ρ η σ η α υ τ ή . γκόσμιο πρόβλημα».
σώσουμε! Για τη φετινή χρονιά, στόχος είναι
Είναι και δική μας υπόθεση!! να κινητοποιηθούν πάνω από ένα
δισεκατομμύριο πολίτες στον κόσμο, Πηγή:
αναφέρεται σε ανακοίνωση της ορ- (http://www.earthhour.org/news/
Τανάκα Μαρία Β3 γ ά ν ω σ η ς W W F . gr:el)

Μήνυμα του γ.γ του ΟΗΕ


«Στις 28 Μαρτίου ο κόσμος θα συμμετά-
σχει στην Ώρα της Γης. Εκατομμύρια
άνθρωποι, σε εκατοντάδες πόλεις θα
σβήσουν τα φώτα για μία ώρα. Με την
Ώρα της Γης, οι πολίτες σε όλο τον κό-
σμο θα στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα.
"Θέλουμε δράση κατά της κλιματικής
αλλαγής''», αναφέρει σε βιντεοσκοπημέ-
νο μήνυμά του με αφορμή την
Ώρα της Γης", ο ΓΓ του ΟΗΕ Μπαν
Γκι-Μουν.
ΣΕΛΙΔΑ 6 ΤΕΥΧΟΣ 2ο (2008-2009)
συνέχεια από σελ.5
Η τιμωρία στο σχολείο
-και να είχα ευκαιρία μιας νέας επιλογής,
θα έκανα πάλι την ίδια. Το να φροντίζεις Όπως στην κοινωνία έτσι και στο Αγαπημένε μου φίλε.
την οικογένειά σου είναι χαρά. σχολείο υπάρχουν συγκεκριμένοι Πήρα το γράμμα σου και
- Φυσικά και θα εργαζόμουν. Ποιος στρα- κανονισμοί που πρέπει να ακολου- έκπληκτη διάβασα ότι θες να
βός δε θέλει το φως του; θήσουμε. Παραβαίνοντας έναν ή
σταματήσεις το σχολείο. Πως
Συμπεράσματα: περισσότερους από τους κανονι-
σμούς θα υπάρξουν κάποιες τιμω- πήρες μια τέτοια απόφαση;
Α. Οι εργαζόμενες γυναίκες κουράζονται
αλλά μένουν πιστές στην απόφασή τους να ρίες. Εγώ προσωπικά θα σου έλεγα
εργάζονται γιατί έτσι νιώθουν ολοκληρωμέ-
Η πιο συνηθισμένη τιμωρία είναι η να μην σταματήσεις σε καμιά
νες και καταξιωμένες.
αποβολή από το σχολείο. Πιστεύω περίπτωση το σχολείο. Μπορεί
Β. Οι περισσότερες νοικοκυρές θα ήθελαν
να εργάζονται για να έχουν οικονομική ότι το να δίνεται, ως τιμωρία, μια να μην τα πας και τόσο καλά
ανεξαρτησία και αναγνώριση. μέρα αποβολή, κοστίζει μία ημέρα με αυτό, όσον αφορά τα μαθή-
Γ. Οι σύζυγοι πλέον βοηθούν , αλλά τον μάθησης. Και είναι λίγο περίεργο ματα, τους καθηγητές και τα
πρωταγωνιστικό ρόλο στις δουλειές του κάθε μέρα να ακούμε να μας μα- άλλα παιδιά, αλλά αυτό είναι
σπιτιού έχει πάντα η γυναίκα. λώνουν επειδή χάνουμε μάθημα, το θεμέλιο της ζωής σου. Χω-
Δ. Οι καιροί των μεγάλων ανισοτήτων λόγω σκασιαρχείου που κάνουμε
έχουν παρέλθει αλλά οι στερεότυποι ρό-
ρίς τις βασικές γνώσεις που
λοι , καλά κρατούν.
μερικές φορές και από την άλλη σου προσφέρει το σχολείο, στο
να χάνουμε μάθημα , επειδή απο- μέλλον δε θα μπορείς να βρεις
βαλλόμαστε λόγω κάποιας παρά- δουλειά, για να ζήσεις. Για φα-
Σίγουρα η γυναίκα έχει κατακτήσει πολ-
βασης μας. Αφήστε που δεν τη
λά πράγματα αλλά χρειάζεται ακόμα ντάσου, ακόμα και για σερβι-
αγώνας, κυρίως για να ξεριζωθούν προ- θεωρώ και αποτελεσματική ως
καταλήψεις και στερεότυπα που κου- τιμωρία. Δεν είδα κανέναν να βελ- τόρος ζητάνε απολυτήριο Λυ-
βαλάμε γυναίκες και άντρες! Κι αν μας τιώνεται, ούτε και φοβίζει κανένα κείου και χαρτί Αγγλικών!
θεωρείτε υπερβολικές κλείνοντας, σας Εκτός από το θέμα της δου-
πια.
θέτουμε τις εξής ερωτήσεις::
Πόσοι από σας έχετε και το επίθετο της Πιστεύω ότι μια πιο σωστή τιμω- λειάς , το σχολείο σε καλλιεργεί
μητέρας σας ; ρία θα ήταν να δίνεται περισσότε- με τις γνώσεις που σου προ-
Πόσοι από σας έχετε αναρωτηθεί γιατί ρη εργασία στο σπίτι ή να βάζουν σφέρει. Έτσι μπορείς να έχεις
δεν το έχετε; απουσίες στον «παραβάτη», χω- άποψη στην κοινωνία και οι
Η απάντηση δική σας!!! ρίς όμως να αναγκαστεί να φύγει άνθρωποι γύρω σου να σε εκτι-
από το μάθημα ή και να του ανα- μούν και να σε σέβονται. Και
θέτουν κάποιες εργασίες στη βιβλι- άλλωστε , όπως ξέρεις, ο
οθήκη και γενικότερα στο χώρο άνθρωπος ξεχώρισε από τα
του σχολείου. άλλα ζώα λόγω του μυαλού
Πραγματικά με τις αποβολές δεν του και της θέλησης να μάθει
κερδίζουμε τίποτα μόνο χάνουμε περισσότερα πράγματα, επι-
μαθήματα! πλέον γνώσεις. Χωρίς αυτές ο
άνθρωπος είναι ένα τίποτα,
Νίνα Λαυράνου Β6 ένα περιπλανώμενο ον.
Πιστεύω ότι δε θα θες να νιώ-
θεις ένα τίποτα, αλλά για να
μην είσαι πρέπει να καλλιεργη-
θείς και αν μάθεις.. Σκέψου τα
όλα αυτά και γράψε μου την
τελική σου απόφαση. Μπορεί
Πολλοί μαθητές και για διάφορους να πιστεύεις ότι αυτά που λέω
λόγους εγκαταλείπουν ο σχολείο. Δια- είναι υπερβολές, όμως αυτή
βάστε το παρακάτω γράμμα της συμ- είναι η αλήθεια.
μαθήτριας μας ,που προσπαθεί να Ανθούλη Ανθούλλα
πείσει ένα φίλο της να μην σταματή-
σει το σχολείο. Β4
Σε γενικές γραμμές ΣΕΛΙΔΑ 7
7 Μαρτίου 1948
ΤΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ

Και ενώ πριν χρόνια στα Δωδεκά-


Η 7η Μαρτίου του 1948 αποτε- Όμως για να φτάσουμε στην Εν- νησα κάποιοι αγωνίστηκαν και
λεί ιστορικό ορόσημο για τη Ρό- κέρδισαν την ελευθερία τους .. το
δο και τα Δωδεκάνησα. Είναι η σωμάτωση και στην 7η Μαρτίου
δράμα του Παλαιστινιακού λαού
μέρα που τα νησιά μας, τελευ- 1948, χρειάστηκαν αγώνες και θυ- μάς υπενθυμίζει πως τα αγαθά
ταίος κρίκος στην αλυσίδα της της ελευθερίας και της πατρίδας
εθνικής ολοκλήρωσης, από τη σίες από τον ελεύθερο ελληνικό δεν είναι δεδομένα…..
σύσταση του νεοελληνικού κρά- λαό, αλλά και από τον επί πολλά Ο μαθητής του Γ1 Γιάννης Δανα-
τους, γίνονται πλέον αναπό- τζής προσπαθεί να βρει μια άκρη
σπαστο κομμάτι της Ελλάδας. χρόνια σκλαβωμένο δωδεκανησια- στο μπερδεμένο κουβάρι του Παλαι-
στινιακού προβλήματος.
Σ' όλη τη μακραίωνη ιστορία κό λαό.
Όπως κάθε πόλεμος έτσι και αυ-
τους, η Ρόδος και τα Δωδεκάνη- Οι προσπάθειες και οι αγώνες που τός ξεκίνησε από κάποια συμφέρο-
ντα. Τα συμφέροντα που είχε το Ισ-
σα, ακολούθησαν τις τύχες του κατέβαλλαν οι Έλληνες αναγνωρί- ραήλ σε αυτόν τον πόλεμο ήταν και
είναι εδαφικά και οικονομικά.
Ελληνισμού και στα χρόνια της στηκαν από τη διεθνή κοινότητα, η
Στην αρχή το 100% των εδαφών της
ελεύθερης ζωής και της ακμής οποία και με απόφαση του ΟΗΕ Παλαιστίνης ανήκε στους Άραβες
(Παλαιστινίους) . Ο Ο.Η.Ε. με μια
του και στα δίσεκτα χρόνια της παραχώρησε τα Δωδεκάνησα εκεί συνάντησή που συγκάλε-
που ανήκαν πάντα ψυχικά, στην σε ,αποφάσισε να δώσει το 30% των
πτώσης και της παρακμής του.
εδαφών της Παλαιστίνης σε έναν νέο
Και καμιά δύναμη δεν μπόρεσε Ελλάδα. Έτσι πανηγυρικά εκδόθη- μικρό λαό, τον Ισραηλινό. Οι Ισραη-
λινοί όμως έκαναν πόλεμο με τους
να τους αφαιρέσει την εθνικότη- κε ο 518ος νόμος της Δ΄ Αναθεω- Παλαιστίνιους και τους ανάγκασαν
ρητικής Βουλής των Ελλήνων, να γίνουν μετανάστες. Έτσι το Ισ-
τα, την ταυτότητά τους, την
ραήλ τώρα είχε και έχει το 70% των
πνοή την ελληνική. Διατηρήθη- που όριζε ότι: «Αι νήσοι της εδαφών της τότε Παλαιστίνης. Ο
Ο.Η.Ε. με μια άλλη συνάντηση που
καν ανόθευτα στη ψυχή, μέσα Δωδεκανήσου, Ρόδος, Κάλυ- έκανε είπε στο Ισραήλ να αφήσει τα
μνος, Κάρπαθος, Αστυπάλαια, εδάφη πίσω στους Παλαιστίνιους,
σε δύσκολες και αβάσταχτες
αλλά χωρίς να του ασκήσει καμιά
καταστάσεις και όταν ήλθε το Νίσυρος, Πάτμος, Χάλκη, Κά- ιδιαίτερη πίεση. Έτσι και το Ισραήλ
εφόσον δεν έχει δεχτεί πίεση, δεν
πλήρωμα του χρόνου, ενώθη- σος, Τήλος, Σύμη, Κως, Λέρος έχει δώσει τα εδάφη πίσω μέχρι
και Καστελλόριζο, ως και αι πα- σήμερα.
καν με την ελεύθερη Πατρίδα,
Ο σημερινός πόλεμος ξεκίνησε επει-
τελευταία βλαστάρια μιας ηρωι- ρακείμεναι νησίδες, είναι προ- δή αυτά τα λίγα εδάφη που έχουν οι
Παλαιστίνιοι τα εποφθαλμιούν οι
κής και πολυβασανισμένης μά- σηρτημέναι εις το ελληνικόν
Ισραηλινοί. Δηλαδή: Πρώτον έχουν
νας, για να επαληθευτεί ο στί- κράτος από της 28ης Οκτωβρί- πετρελαιοπηγές και το πετρέλαιο
σήμερα είναι πολύ σημαντικό…….
χος του νομπελίστα ποιητή μας ου 1947. Και δεύτερον έτσι όπως είναι το Ισ-
ραήλ και η Παλαιστίνη τώρα είναι λες
Οδυσσέα Ελύτη: Με το νόμο αυτό, που αποτελεί τη και έχουμε ένα χωράφι .Το μεσαίο
ληξιαρχική πράξη της Ενσωμάτω- και μεγαλύτερο μέρος του είναι το
Ήρθαν ντυμένοι "φίλοι" Ισραήλ και οι δύο μικρές άκρες του η
Αμέτρητες φορές οι εχθροί σης της Δωδεκανήσου στη μητέρα, Παλαιστίνη. Το Ισραήλ θέλει να πά-
ρει μια από τις δυο άκρες, έτσι ώστε
μου Ελλάδα, τερματίζεται το μεταβατικό να είναι πιο εύκολο μετά να πάρει
στάδιο της ελληνικής στρατιωτικής και την άλλη.
Το παμπάλαιο χώμα πατώ-
Μια από αυτές τις άκρες ξεκινάει
ντας. διοίκησης. από τη Λωρίδα της Γάζας για την
Και το χώμα δεν έδεσε ποτέ Η 7η Μαρτίου 1948 ορίζεται ως η- οποία έχουμε ακούσει τόσα πολλά.
μέρα εορτασμού αυτού του γεγο- Ελπίζω αυτός ο πόλεμος να τελειώ-
με τη φτέρνα τους. νότος. σει ,γιατί δεν έχει τίποτε καλό να
δώσει. Αντιθέτως μας γεμίζει θλίψη,
Σκεπετάρης Θωμάς Β4 δυστυχία και αμέτρητο πόνο.

ΣΕΛΙΔΑ 8 ΤΕΥΧΟΣ 2ο (2007-2008)


Νευρική ανορεξία Μόδα

Η νευρική ανορεξία είναι μια Μερικά παραδείγματα νευρικής Η μόδα επηρεάζει άμεσα τις επιλο-
ασθένεια που πλήττει το 1% του ανορεξίας είναι: η Ζέτα Δούκα, η γές μας. Το μαύρο είναι στη μόδα,
γυναικείου πληθυσμού. Οι γυναί- οποία έπασχε από τα 15 της
κες αυτές, νιώθουν ένα έντονο χρόνια μέχρι τα 25 της. Επίσης,
αίσθημα αναποτελεσματικότη- το γνωστό μοντέλο Kate Moss
τας και ανεπάρκειας. Αυτό τις έπασχε από ανορεξία και κατα-
νάλωνε ποσά καφεΐνης. Η βρα-
οδηγεί στο να μην τρώνε και να
ζιλιάνα 21χρονη καλλονή του
εξασκούνται εντατικά με αποτέ-
Τζόρτζιο Αρμάνι, Άννα-
λεσμα να έχουν μια σημαντική Καρολίνα Ρέστον πέθανε , διότι
απώλεια βάρους που ξεπερνά το τρεφόταν μόνο με μήλα και ντο-
15% του ιδανικού τους βάρους. μάτες.
μαύρο φοράμε. Είναι τα all star στη
μόδα all star φοράμε. Όλοι λίγο πο-
λύ ακολουθούμε τη μόδα. Γιατί το κά-
(δεξιά- Nicole Richie, αριστερά- Lins- νουμε; Φοράμε ό,τι είναι στην μόδα,
day Lohan) επειδή θέλουμε να είμαστε μέλος
μιας γνωστής παρέας, για να είμα-
στε επιθυμητοί και ίσως επειδή η
παρέα μας πιέζει. Άλλες φορές επη-
ρεαζόμαστε από τις διαφημίσεις που
προβάλλουν κάποια υπερβολικά
λεπτά κορίτσια, ντυμένα με πολύ
ακριβά ρούχα ,τα οποία ζηλεύουμε
και θέλουμε να αποκτήσουμε για να
γίνουμε το ίδιο ελκυστικοί. Ντυνό-
μαστε όπως μας υποδεικνύουν για
Η απώλεια βάρους μπορεί να να αρέσουμε στο άλλο φύλο και
είναι πολύ σημαντική και το στον εαυτό μας. Για να μας προσέ-
ποσοστό θνησιμότητας που χουν, όπου και αν πάμε, και για να
μας αποδεχτούν οι σπουδαίες παρέ-
παρατηρείται στη νόσο αυτή ες του σχολείου μας. Δεν ακολου-
ανέρχεται στο 20%. Επίσης, Στην Ελλάδα, σοκ προκάλεσε τον θούν βέβαια όλοι τη μόδα. Αλλοι
η νευρική ανορεξία έχει ένα Φεβρουάριο του 2003 ο θάνατος μπορεί να παίρνουν απλά κάποια
στοιχεία από αυτήν και άλλοι να αδι-
από τα ψηλότερα ποσοστά φοιτήτριας της Ιατρικής Σχολής
αφορούν τελείως για τις επιταγές
θνησιμότητας των ψυχικών Ιωαννίνων από τη Λάρισα, η οποία της. Μερικά παιδιά προσφέρθηκαν να
νόσων. μας πουν τι πιστεύουν για το θέμα:
έσβησε στα 20 της χρόνια κι ενώ
Μαρία:Εγώ δεν ακολουθώ τη μόδα, μο-
Παρά το γεγονός ότι η νευρι- ζύγιζε μόλις 25 κιλά. νάχα άμα βρω κάτι που να μου αρέσει
κή ανορεξία μπορεί να εκδη- το χρησιμοποιώ για να βελτιώσω το look
μου.
λωθεί σε όλες τις ηλικίες ε- Στην Ιταλία η νευρική ανορεξία Μιχάλης:Δεν ενδιαφέρομαι καθόλου για
ντούτοις είναι συχνότερη αναγνωρίζεται πλέον ως εθνικό τη μόδα. Ντύνομαι απλώς ,όπως μου
πρόβλημα, αφού εκτιμάται ότι του- αρέσει.
στην εφηβική ηλικία, ιδιαί-
Αγγελική: Ακολουθώ κατά κάποιον τρό-
τερα μεταξύ 13-20 ετών. λάχιστον 3.000.000 άτομα πά-
πο την μόδα και προσθέτω κάποια δικά
σχουν από ανορεξία και αποτελεί μου στοιχεία.
την πρώτη αιτία θανάτου μεταξύ Κάτια:Ακολουθώ την μόδα για να αρέσω
των ψυχικών ασθενειών. στην παρέα μου, δεν θέλω να χάσω τις
φίλες μου.
Ελένη:Ακολουθώ την μόδα για να με
προσέχουν όλοι και γιατί μου αρέσει και
Τσίπα Ειρήνη- Καβαδάκη Μιρέλα το διασκεδάζω.
Α4 Σταύρος,: Λίγο πολύ ακολουθώ την μό-
δα για να είμαι άνετος όταν είμαι με τους
φίλους μου.
Ανιέλα Σκβαρκ Β3
ΣΕΛΙΔΑ 9

Σε γενικές γραμμές
Οι μαθητές γράφουν….
Γυμναστική: μάθημα ή τρόπος ζωής ;
Ως μαθήτρια του αθλητικού την εντάξει στην καθημερινή του Είναι γεγονός ότι οι Έλληνες ανέπτυξαν
τμήματος του γυμνασίου ζωή. από τα αρχαία ακόμα χρόνια τον αθλητι-
έρχομαι καθημερινά σε επαφή σμό. Είναι γεγονός ακόμα ότι η αξία του
αθλητισμού στις μέρες μας έχει μειωθεί
με διάφορα είδη γυμναστικής. Ρούσσου Μαρία Γ5 συγκριτικά με τους προγόνους μας. Το
Αν και ασχολούμαι με το στίβο ερώτημα που προκύπτει αβίαστα από τα
(που περιλαμβάνει το τρέξιμο, παραπάνω είναι, αν οι σύγχρονοι
το άλμα εις μήκος, το άλμα εις Έλληνες και πιο συγκεκριμένα οι νέοι,
έχουν υιοθετήσει τον αθλητισμό ως τρόπο
ύψος και τη γυμναστική με
ζωής ή απλώς το θεωρούν ένα ακόμα
όργανα) όλοι μας συμμετέχουμε μάθημα .
και σε ομαδικά αθλήματα όπως Στην μακραίωνη πορεία των Ελλήνων
είναι το ποδόσφαιρο ή το βόλεϊ. μπορεί να παρατηρήσει κανείς πολλά
Μια συνηθισμένη μέρα για μένα παραδείγματα ανθρώπων που θεωρού-
Η γυμναστική στα σχολεία είναι σαν τον αθλητισμό τρόπο ζωής. Ένα τέ-
ξεκινάει στις 6.30π.μ. Από τις τοιο παράδειγμα αποτελούν οι Λακεδαι-
ένα ακόμα μάθημα. Για εμάς
7.30 μέχρι τις 9.30 έχουμε προ- μόνιοι, οι οποίοι από τα εφτά τους χρόνια
όμως τα παιδιά του αθλητικού,
πόνηση στο στάδιο και μετά αναλαμβάνονταν από την πολιτεία ώστε
πιστεύουμε ότι είναι ή ότι πρέπει να μετατραπούν σε γενναίους στρατιώτες.
σχολείο μέχρι τις 2.30.Η υπόλοι-
να είναι τρόπος ζωής. Καταλα- Ας θυμηθούμε τους αγώνες που μας ιστο-
πη μέρα περιλαμβάνει φροντι-
βαίνουμε μέσα από την συστημα- ρεί η Οδύσσεια στο νησί των Φαιάκων.
στήρια, ξένες γλώσσες ,στίβο Εκεί οι άντρες συναγωνίζονταν σε διάφο-
τική ενασχόλησή μας με αυτή και
ξανά και διάβασμα. Μπορεί να ρα αθλήματα, ποιος θα ξεπεράσει τον
το πραγματικό της νόημα. Είναι
ακούγεται σκληρό, αλλά η γυ- άλλον, γιατί λέει ένας νεαρός Φαίακας
αυτή που προσφέρει ισορροπία <<δεν υπάρχει μεγαλύτερη δόξα για τον
μναστική πια έχει γίνει για μένα
σώματος και πνεύματος. Όπως άντρα, ως που βρίσκεται στη ζωή απ'
τρόπος ζωής. Με κρατάει υγιή αυτό που κατορθώνει με τα χέρια και τα
έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες « νους
και σε φόρμα, μου δίνει ενέργεια πόδια.>> και πάνω απ’ όλα ας θυμηθούμε
υγιής εν σώματι υγιει». Μας μα-
και ζωντάνια, με βοηθά να εκτο- τους Ολυμπιακούς αγώνες και τη σημασία
θαίνει να πειθαρχούμε στους δα- που δινόταν σ’ αυτούς. Δεν είναι τυχαίο
νώνομαι. Δεν αισθάνομαι κού-
σκάλους μας και στους κανονι- που οι νικητές γίνονταν δεκτοί με τιμές .
ραση, γιατί όταν αγαπάς κάτι
σμούς. Μας διδάσκει την ευγενή Στον αντίποδα, αυτών των αρχαίων
αυτό δε σε κουράζει. Ο αθλητι-
άμιλλα, το σεβασμό, την επιμονή παραδειγμάτων βρίσκεται η σημερινή
σμός, λοιπόν, μαζί με τη σωστή πραγματικότητα. Οι άνθρωποι και ειδικό-
και την αυτοκυριαρχία. Μας κρα-
διατροφή θέτουν τις βάσεις για τερα οι νέοι αντιμετωπίζουν τη γυμναστι-
τά μακριά από άλλες ανόητες και
υγεία και μακροζωία. Και αυτός κή όχι ως τρόπο ζωής αλλά ως μάθημα,
βλαβερές συνήθειες, όπως το που είναι αναγκαίο να γίνει. Η γυμναστική
είναι ο δρόμος που πρέπει όλοι
κάπνισμα, το ποτό κ.ά. Αν και δεν αποτελεί πια ''δίαιτα'' των ανθρώπων
μας μικροί και μεγάλοι να ακο- αλλά αντίθετα αγγαρεία. Όλο και λιγότεροι
μετά το τέλος κάθε πρωινής προ-
λουθήσουμε. άνθρωποι ασχολούνται με κάποιο άθλημα
πόνησης είμαστε εξαντλημένοι,
Μιχαέλα Παπαγεωργίου και όλο και περισσότεροι πάσχουν από
συνεχίζουμε να τη λατρεύουμε παχυσαρκία. Η γυμναστική περιορίζεται
Γ5 και να δίνουμε τα πάντα για να πλέον στα πλαίσια του σχολείου. Ωστόσο,
Η γυμναστική δεν είναι μόνο προπονηθούμε και να διατηρή- ακόμα και το σχολείο αδυνατεί να ικανο-
σουμε την φυσική κατάσταση ποιήσει τις ανάγκες των μαθητών λόγω
μάθημα, αλλά τρόπος ζωής. Αν έλλειψης ανάλογης υποδομής.
ήταν μάθημα πιστεύω πως δεν που πρέπει να έχουμε στην ηλικί-
Εν κατακλείδι, γίνεται αντιληπτό ότι οι
θα ήταν τόσα πολλά παιδιά στα α μας. Στις υπόλοιπες τάξεις , όχι
σύγχρονοι Έλληνες δεν ακολουθούν το
αθλητικά τμήματα. αυτές του αθλητικού, κάνουν δύο παράδειγμα των προγόνων τους αντιθέ-
Πιστεύω πως η γυμναστική είναι φορές την εβδομάδα το μάθημα τως έχουν απομακρυνθεί από αυτό το
απαραίτητη για να έχουμε καλή της γυμναστικής. μοντέλο ζωής και έχουν υιοθετήσει ένα
άλλο στο οποίο η γυμναστική κατέχει δευ-
φυσική κατάσταση Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. τερεύοντα ρόλο.
και για να διατηρούμε τη σιλουέ- Πρέπει να γυμνάζονται περισσό- Βιολέτα Μπάλα Β5
τα μας, αφού ακολουθούμε ένα τερο και καθημερινά. Η γυμναστι-
πρόγραμμα υγιεινής διατροφής. κή πρέπει να γίνει σε όλους συ-
Προτείνω σε όποιον του αρέσει νήθεια και τρόπος ζωής.
πραγματικά η γυμναστική, να Νίνα Λαυράνου Β6
Αντωνία Τάντσεβα Β6

ΣΕΛΙΔΑ 10 ΤΕΥΧΟΣ 2ο (2008-2009)


φορετικό. Εδώ γίνεται η μάχη που
ονομάζεται τηλεθέαση για τα μάτια ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
της AGB. Αυτό λοιπόν το σύμπτωμα
φέρνει μπροστά μας ανεκδιήγητες
σεξουαλικές, βίαιες και τρομακτικές Σήμερα το πρόβλημα των ναρκω-
εικόνες. Όλη αυτή η κατάσταση του τικών έχει λάβει τεράστιες δια-
απόλυτου μπάχαλου έχει σαν αποτέ- στάσεις παγκοσμίως προβληματί-
λεσμα εμείς τα φιλήσυχα και απονή- ζοντας πολλούς γονείς και την
ρευτα χρυσομυγάκια να κινδυνεύου- κοινωνία γενικότερα. Τα περισσό-
με από βίαιη μετάλλαξη σε κουτορνιθά- τερα θύματα ναρκωτικών είναι
κια. έφηβοι που αρχίζουν να κάνουν
Όμως, υπάρχει αντιβίωση και ονομά- χρήση από μικρή ηλικία. Η εύ-
ζεται "κρισόλη". Αν καταφέρουν και
κολη διακίνηση των ναρκωτικών
δώσουν αυτό το φάρμακο τότε, όλοι
οι τηλεθεατές σας θα αρχίσουν να
τόσο στους δρόμους όσο και στα
σκέφτονται και να ενεργούν σύμφω- κέντρα διασκέδασης δεν δυσκο-
να με το μυαλό τους και την κρίση λεύουν αυτούς που επιλέγουν
Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
τους. Αλλά και εσείς οι δημοσιογρά- αυτόν τον ψεύτικο κόσμο να τα
φοι και οι πολιτικοί επίσης, θα θερα- προμηθεύονται. Οι ναρκομανείς
Θα θέλαμε, με την παρούσα επιστολή,
να σας ενημερώσουμε για έναν νέο ιό, πευθείτε γιατί θα μάθετε επιτέλους το έχοντας έρθει αντιμέτωποι με
ο οποίος φέρει το όνομα νόημα των λέξεων διάλογος και ομα- σοβαρά προβλήματα νιώθουν
"καναπεδίτις" και έπληξε τελευταία δικότητα. Και οι σεναριογράφοι σας αδύναμοι και ανίκανοι να τα α-
τους τηλεθεατές του καναλιού σας. Οι επίσης, θα γράφουν πιο ωφέλιμα και ντιμετωπίσουν και βρίσουν ως
επιστήμονες προσπαθούν να αναπτύ- λιγότερο πρόστυχα σενάρια. μόνη λύση τα ναρκωτικά που
ξουν τεστ ανίχνευσης του ιού στον Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων τους βοηθούν να ξεφύγουν από
για την υπομονή σας και ευελπιστού-
εγκέφαλο. το άγχος, την πίεση και την ανα-
Ο ιός αυτός δρα αποτελεσματικά σε με στην ανταπόκριση και βοήθειά
σας σφάλεια «παγώνοντας» τα συναι-
όλες τις ηλικίες και στα δύο φύλα και σθήματα τους και μεταφέροντας
τα συμπτώματα που παρουσιάζει είναι τους σε έναν κόσμο γεμάτο ψευ-
άκρως επικίνδυνα. Με τιμή
Το κατεξοχήν σύμπτωμα, φέρει το Β΄ Γυμνασίου Χρυσοβίτσας Ιωαννί- δαισθήσεις .
όνομα "ξαπλώρους σε καναπέους". νων
Τα χαρακτηριστικά του είναι η ολημε- Υ.Γ.: Η επιστολή έφυγε προς κάθε
ρίς κι ολονυχτίς ξάπλα σε έναν κανα- αποδέκτη... Ποιος θα ευαισθητοποι-
πέ μόνο και μόνο για να κοιτάς τη Βα- ηθεί όμως για την καταπολέμηση
σίλω. Ποια είναι η Βασίλω; Μα δεν όλων αυτών των ιών με το όνομα
ξέρετε το ρηθέν "όπου γάμος και "καναπεδίτις" ή ρινοκερίτις, ή δεν
χαρά, η Βασίλω (και εν προκειμένω έχει σημασία ποιο άλλο. Η ουσία
η τηλεόραση) πρώτη"; Σοβαρόν, είναι πως όλες αυτές οι ασθένειες
πολύ σοβαρόν σύμπτωμα αυτό, εκδη- είναι "επιδημικές και μεταδίδονται
λώνεται από την αρχή της αρρώστιας από τα ...μίντια".
Οι κυριότεροι λόγοι που πολλά
και ακολουθούν και τα υπόλοιπα. παιδιά οδηγούνται στην χρήση
"Ειδησεομανία". Σύμπτωμα ανατριχι- Εκπέμπουμε SOS και φωνάζουμε:
"ΌΧΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ναρκωτικών είναι οικογενειακά
αστικόν καθότι εκτός από την ξάπλα
ΝΑ ΑΡΡΩΣΤΗΣΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΣΤΟ προβλήματα, η έλλειψη επικοινω-
σε θέλει κάθε μέρα και σε συγκεκριμέ-
νες ώρες να βλέπεις παράθυρα τηλεο- ΣΩΜΑ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ". νίας με τους γονείς τους, τα προ-
πτικά με πολλές και διάφορες φάτσες. σωπικά τους προβλήματα καθώς
Αυτές οι φάτσες, λοιπόν (πολιτικών, και επηρεασμένα από τις παρέες
δημοσιογράφων, κλπ.), τσακώνονται τους πολλά παιδιά κάνουν χρήση
μεταξύ τους για το ποιος θα πρωτομι- Και η μαθήτρια Μυρτωλλάρη για μαγκιά ή από απλή περιέργει-
λήσει ή για το ποιος έχει δίκιο. Καμέλα από το Γ4 α.
Όλο αυτό το κακό έχει ως αποτέλεσμα μας προειδοποιεί επίσης και για Οι χρήστες θα πρέπει να πά-
τρομερούς πονοκεφάλους στο φιλο- έναν άλλο κίνδυνο, πιο ύπουλο, ρουν την ζωή στα χέρια τους και
θεάμον κοινό σας που δεν αντέχει που δυστυχώς τα τελευταία χρό- με την συμπαράσταση των γο-
άλλο τους καβγάδες. νια έχει λάβει τεράστιες διαστά-
Ο "Σειρετός" όμως, το τρίτο και φαρ- νιών τους να απευθύνονται σε
μακερό σύμπτωμα, είναι εντελώς δια-
σεις.: ειδικούς και θεραπευτές για να
απεξαρτηθούν .
Σε γενικές γραμμές ΣΕΛΙΔΑ 11
Τι είδε η Ελένη στο Λονδίνο...

Το Λονδίνο είναι η πρωτεύουσα Επίσης, το Λονδίνο κοσμείται Η μεγαλύτερη σε κίνηση ε-


του Ηνωμένου Βασιλείου όπως και από αξιόλογες πινακοθήκες, μπορική περιοχή είναι η
της Αγγλίας. Η βρετανική πρωτεύ- όπως η Βασιλική Πινακοθήκη, η Όξφορντ Στριτ (Oxford
ουσα περιλαμβάνει πολλά ιστορικά Εθνική Πινακοθήκη[ στην Πλατεία Street). Πρόκειται για εμπορι-
μουσεία και θεάτρα, μέγαρα μουσι- Τραφάλγκαρ, η Πινακοθήκη Τέιτ , κό δρόμο μήκους 2 χιλιομέ-
κής, παλάτια καθώς και αεροδρόμια με έργα τέχνης από το 16ο αιώνα τρων και τη μεγαλύτερη σε
και σιδηροδρομικούς σταθμούς. και έπειτα η Πινακοθήκη Μοντέρ- μήκος εμπορική οδό διεθνώς.
Είναι επίσης η έδρα πολλών πρε- νας Τέχνης Τέιτ, η Πινακοθήκη Ένα από τα μεγαλύτερα πο-
σβειών από όλο τον κόσμο. Ανάμε- Κουρτό και άλλες. Ο επισκέπτης λυκαταστήματα του κόσμου
σα στα αξιοθέατα της πόλης είναι το μπορεί επίσης να δει τη Γέφυρα είναι τα Ηarrods! Το κατάστη-
Βρετανικό Μουσείο, του οποίου η του Λονδίνου, η οποία κτίστηκε μα καταλαμβάνει 4,5 στρέμ-
ιστορία ξεκινά το 1783. Πρόκειται στη θέση της γέφυρας του Τάμε- ματα και έχει πάνω από ένα
για ένα από τα μεγαλύτερα και πλέ- ση, το 1894. Το Κόβεντ Γκάρντεν εκατομμύριο τετραγωνικά πό-
ον αξιόλογα μουσεία στον κόσμο αποτελεί σημείο αναφοράς για δια του χώρου πώλησης σε
και εδρεύει στο Μπλούμσμπερι. την αρχιτεκτονική ιστορία της πό- περισσότερες από 330 υπη-
Το Μουσείο Τισό είναι επίσης δημο- λης. Οι μουσικόφιλοι μπορούν να ρεσίες. This makes Harrods
φιλές. Εκεί εκτίθενται κέρινα ομοιώ- επισκεφθούν την περίφημη Βασι- one of the largest department
ματα από προσωπικότητες της Γαλ- λική Όπερα, ενώ η Βρετανική Βι- stores in the world together
λικής Επανάστασης αλλά και πα- βλιοθήκη περιέχει πάνω από 150 with Macy's New York (the
λαιών και σύγχρονων (εν ζωή και εκατομμύρια τίτλους βιβλίων. Ση- UK's second-biggest shop,
μη) πολιτικών (ανάμεσα στους ο- μαντικά αξιοθέατα είναι επίσης η Oxford Street's Selfridges is a
ποίους και κάποιοι Έλληνες: Ελευ- Βασιλική Ακαδημία Τεχνών, το little over half the size with
θέριος Βενιζέλος, Κωνσταντίνος Άλμπερτ Χολ, η Στήλη του Νέλ- 540,000-square-foot
Καραμανλής και Ανδρέας Παπαν- σον, που είναι εθνικά αναγνωρι- (50,000 m 2 ) of selling
δρέου), καλλιτεχνών και προσωπι- σμένο μνημείο στην Πλατεία Τρα- space).Ένα άλλο σημαντικό
κοτήτων από όλο τον κόσμο. φάλγκαρ και στη μνήμη του Ορά- και εντυπωσιακό αξιοθέατο
τιου Νέλσωνα, το Βασιλικό Αστε- είναι τα Ανάκτορα του Μπά-
ροσκοπείο του Γκρίνουιτς, το κιγχαμ των αρχών του 19ου
Πλανητάριο, το Ενυδρείο και το αιώνα. Τα ανάκτορα διαθέ-
σύμπλεγμα Μιλένιουμ Ντόμ, που τουν 600 δωμάτια, εκ των
χαρακτηρίζεται από τον πελώριο οποίων 19 είναι αίθουσες τε-
θόλο (Θόλος της Χιλιετίας). λετών, 52 βασιλικά δωμάτια
Στη Δυτική Άκρη του Λονδίνου και δωμάτια προσκεκλημέ-
βρίσκεται και η (κυκλική) πλατεία νων, 188 δωμάτια προσωπι-
Πικαντίλι (Picadilly Circus), με κού και 78 μπάνια. Η Βασί-
γιγάντιες ηλεκτρονικές ανακοινώ- λισσα Ελισάβετ για τον εαυτό
σεις. Στην περιοχή βρίσκονται και της έχει κρατήσει 12 δωμάτια
πολλοί κινηματογράφοι, μπαρ, και έτσι οι επισκέπτες έχουν
κλαμπ, εστιατόρια και η Τσάινα την δυνατότητα να περιηγη-
Τάουν, ενώ στα ανατολικά είναι θούν στο μεγαλύτερο μέρος
το Κόβεντ Γκάρντεν. των ανακτόρων. Τα δωμάτια
και οι αίθουσες κοσμούνται
με έργα τέχνης των Ρέ-
μπραντ, Ρούμπενς, Βατώ,
Άλλα μουσεία είναι το Εθνικό Στρα- Βαν Ντάικ κ.α. Τα ανάκτορα
τιωτικό Μουσείο, το Μουσείο Βικτω- του Μπάκιγχαμ άνοιξαν τις
ρίας και Αλβέρτου, όπου εκτίθενται πύλες τους για το κοινό το
κοσμήματα και έργα από την εποχή 1993.
της Αναγέννησης, το Μουσείο του
Λονδίνου, το Μουσείο Φυσικής Ι-
στορίας και Επιστημών, το Μουσείο Αυγουλά Ελένη
Ουέλιγκτον, με εκθέματα από το Γ1
αποικιακό παρελθόν

ΣΕΛΙΔΑ 12 ΤΕΥΧΟΣ 2ο (2008-2009)


Οι σεληνίτες
Ο Λουκιανός(~120 μ.Χ.) στο έργο του Αληθής Ιστορία περιγράφει ένα φανταστικό ταξίδι στη Σελήνη. Στο
απόσπασμα, που υπάρχει στο βιβλίο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Β Γυμνασίου, περιγράφει τους
φανταστικούς κατοίκους της Σελήνης, τους Σεληνίτες, τους οποίους γνώρισε , αφού το πλοίο με το οποίο
ταξίδευε παρασύρθηκε από τυφώνα και αεροδρόμησε για επτά μέρες. Στα πλαίσια του μαθήματος η μαθή-
τρια του Β4 Άννα Οικονόμου, εικονογράφησε το κείμενο και πρόσθεσε τις σκέψεις του Σεληνίτη.

Σε γενικές γραμμές ΣΕΛΙΔΑ 13


Διαβάσαμε και προτείνουμε…

« Εκείνη τη φορά» της Βούλας Μάστορη


Μια συνηθισμένη οικογένεια ξεκινά για ένα πασχαλινό ταξίδι, στη
Σπάρτη. Το ταξίδι περιγράφει με χαρισματικό τρόπο ένας πιτσιρίκος
λίγο ... τι λίγο; είπαμε να λέμε αλήθειες. Ένας πιτσιρίκος πολύ, μα πάρα Γεννήθηκε στο Αγρίνιο και ζει
πολύ σκανδαλιάρης και παιχνιδιάρης. Ο μικρός μας φίλος γνωρίζει τη στην Αθήνα. Έχει συνεργαστεί
Σπάρτη με τα μάτια της παιδικής του αφέλειας και φαντασίας... Στο με το ραδιόφωνο, την τηλεόρα-
ταξίδι του αυτό χαιρετάει στον Ευρώτα τα αρχαία Σπαρτιατόπουλα. ση και το περιοδικό Ρόδι. Έχει
Επισκέπτεται ένα σπήλαιο με γονδολιέρηδες και καταφέρνει να ΚΡΑ- διασκευάσει ή μετα-φράσει ξένα
ΤΗΣΕΙ ΤΟ ΜΑΚΡΥ ΚΟΥΠΙ. Πηγαίνει εκεί που μιλάνε αρχαία... Βρίσκει κείμενα, ενώ παράλληλα εικονο
ένα μισοπεθαμένο χωριό και μια κακιά μάγισσα (μου είπε να σας πω, -γραφεί βιβλία της. Έργα της:
πως πιο κακιά δε γίνεται). Και να 'ταν μόνο αυτά. Υπάρχουν κι άλλα και «Πού πήγε το φεγγάρι από-
πολλά μάλιστα. Έχουμε και λέμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις λέξεις ακόμα ψε;», «Θό-δωρος ο αυτιάς», «7
θα σας πω κι άμα βγάλετε άκρη να μου σφυρίξετε στο αυτί... Λοιπόν οι ξεχωριστές ιστορίες» κ.ά
λέξεις είναι: Επιτάφιος, Μοϊκανός, αρνί, πόλεμος.
Εγώ σας προτείνω να το διαβάσετε, αν θέλετε να βγάλετε άκρη...
ΚΑΛΟ ΤΑΔΙΞΙ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ
Ζιαζιάς Δημήτρης
Α1

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: H Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Α-


γρίνιο και ζει στην Αθήνα. Έχει συνεργαστεί με το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και το περιοδικό Ρόδι. Έχει
διασκευάσει ή μεταφράσει ξένα κείμενα, ενώ παράλληλα εικονογραφεί βιβλία της. Έργα της: «Πού πήγε
το φεγγάρι απόψε;», «Θό-δωρος ο αυτιάς», «7 ξεχωριστές ιστορίες» κ.ά.

Είδαμε και μας άρεσε…


Η ταινία που θα σας προτείνω ονομάζεται «Bride Wars»(Νύμφες σε πόλεμο). Οι ηθοποιοί που πρω-
ταγωνιστούν είναι η Κεϊτ Χάντσον και η Αν Χάθαγουεϊ. Συμμετέχουν οι Κριστέν Τζόνσον, Μπράιν Γκρίν-
μπερκ , Κάντις Μπέργκεν και ο Κρίς Πρατ . Σκηνοθέτης αυτής της μοναδικής ταινί-
ας είναι ο Γκάρι Γουίνικ γνωστός και από την ταινία «Σαρλότ η αραχνούλα ». Η υ-
πόθεση είναι απλή. Η Λιβ(Κεϊτ Χάνσον) και η Έμα(Αν Χάθαγουεϊ) είναι παιδικές
φίλες. Είναι πολύ αγαπημένες και αποφασισμένες να παντρευτούν την ίδια ημέρα.
Όταν όμως αυτή η μέρα πλησιάζει οι δύο γάμοι κατά λάθος προγραμματίζονται α-
κριβώς την ίδια ώρα. Όμως καμία από τις δύο τους δεν είναι διατεθειμένη να μετα-
θέσει την ώρα του γάμου της. Έτσι ξεκινάει ένας πόλεμος μεταξύ τους που απειλεί
την ξεχωριστή τους φιλία. Σας συνιστώ αυτή την ταινία , γιατί είναι μια ρομαντική
κωμωδία που αποτελεί φόρο τιμής στη φιλία.
ΤΑΝΙΑ ΚΑΠΕΤ
Γ5

ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ14
14 ΤΕΥΧΟΣ 2ο (2008-2009)
Ακούστε μαζί μας… το τραγούδι επέλεξε
η Βίκυ Γαβριηλίδου από το Γ1
Αγάπη είναι φίλε… ‘ρθει .Η αγάπη είναι.. Είναι καρδιά μου για άλλους να ‘μαι δει-
λός
Αγάπη είναι να κλαίς να γελάς Η ελπίδα κι η πίστη μαζί .Είναι να ζεις Αλλά στα μάτια σου να ‘μαι σαν ήρωας ο
Αγάπη είναι φίλε μου αγάπη να σκορ- τη ζωή για την κάθε στιγμή πιο δυνατός
πάς Αγάπη είναι… Αγάπη είναι να είμαι πάντα σωστός και
Και όποτε μπορείς τους άλλους να βοη- Το φως που χαρίζει ο ουρανός του πιστός
θάς πόνου καρπός Όποιος και να είναι ο πειρασμός
Και όσους σε βοήθησαν ποτέ να μην Αγάπη είναι θεός . Αγάπη είναι να πιστεύω κι εγώ πως το
ξεχνάς Αγάπη είναι μια ηλιόλουστη μέρα, ευ- αύριο θα ναι λίγο καλύτερο, πιο όμορφο
Αγάπη είναι… τυχία στον αέρα Αγάπη είναι το συγνώμη να εννοείς κι
Τα φαγητά της γιαγιάς Είναι τα μάτια μου που σε κοιτάνε όχι επειδή δεν μπορείς με τύψεις να ζεις
κι αυτή η γεύση χωριού που παντού θα μαγεμένα ,να θέλω να γίνω καλύτερος Είναι να βρίσκεις λόγους να ζεις παρά
κουβαλάς. μόνο για σένα. τους χίλιους πόνους που πρέπει τώρα να
Αγάπη είναι… Αγάπη είναι το να δίνουμε αίμα γιατί υποστείς
Αγάπη είναι η ίδια η ζωή θα το καταλά- στην τελική μπορεί να χρειαστεί σε Είναι ένα βράδυ με φίλους και κρασί
βει κάποιος που θα τη σεβαστεί. σένα βγάλε ό, τι έχεις στην ψυχή έχουμε ως
Αγάπη νιώθει κάποιος που μπορεί και Σε κάποιον δικό σου ή ακόμη σε μένα το πρωί
συγχωρεί Αγάπη είναι ρε μπορεί να τύχει στον Αγάπη είναι κάθε νέα αρχή αν αγαπάς
κάποιον που τον πλήγωσε να μην τον καθένα δεν σταματάς να ζητάς ό, τι γεμίζει τη
τιμωρεί. Είναι το χάδι και τα άγγιγμα της μαμάς ζωή
Η αγάπη είναι αλήθεια κι η αλήθεια μόνο αυτή θα σ’ αγαπάει ό, τι κάνεις,
είναι ανάγκη. κι όπου πας Καλλιτέχνης: Κόμης Χ- Βασιλική Αλεξίου
Δεν είναι μια παραίσθηση δεν παίρνεται Είναι οι συμβουλές το κήρυγμα του
σε χάπι μπαμπά τίμημα μικρό να ξεχωρίζεις Στιχουργός :Κόμης Χ
Μην τα παρατάς ρε, πίστεψε σε κάτι. λάθος απ’ τα σωστά Συνθέτης: Diveno
Παντού αυτή υπάρχει, από μόνη της θα Είναι καρδιά μου για άλλους να ‘μαι

ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ..ΙΣΩΣ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΦΤΕΡΑ! Η ακροστιχίδα της περιοχής που πήγε
ταξίδι ο μικρός ήρωας του βιβλίου της Βούλας Μάστορη (ιδέα του Δημή-
τρη Ζιαζιά)
Εκεί συνάντησε τους γονδολιέρηδες
…………………...

Αυτό έγινε μετά το «Χριστός Ανέστη»


…………………...

Τέτοια Σπαρτιατόπουλα συνάντησε


…………………...

Αυτό έφαγαν στο καφενείομπακαλικοεστιατόριο


…………………...

0 πιτσιρίκος περιγράφει το πασχαλινό του...


…………………...

Τα Χριστούγεννα θέλουν σπίτι και το Πάσχα ...


…………………...
(Αντίστροφα)

ΣΕΛΙΔΑ 15
Σε γενικές γραμμές
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Μαστοράκη Λεμονή Αυγουλλά Ελένη Παπαγεωργίου Μιχαέλα
1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩ Κρικέλη Ελένη Δανατζής Γιάννης - Τάνια Κάπετ
Γαβριηλίδου Βίκυ-
(ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ) Γεωργακά Ελένη Οικονόμου Άννα
Ρούσσου Ιωάννα
Τηλ: 2242022325 Πάμελα Ρούκα
Fax: 2242022325 Σκεπετάρης Θωμάς
Καπέκα Δανάη
E-mail: mail@1gym-ko.dod.sch.gr Χατζηνικολάου Δάφνη
Ανθούλη Ανθούλα
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Τσίπα Ειρήνη
Μυρτωλάρη Καμέλα
Καβαδάκη Μιρέλα
Λαυράνου Νίνα
Σκβαρκ Ανιέλα
Τάντσεβα Αντωνία
Ζιαζιάς Δημήτρης

Η γη μας σημειώνει ρεκόρ τόσο θεαματικά, όσο και ανύποπτα. Ιδού οι αποδείξεις……
Γράφει η Δάφνη Χατζηνικολάου από το Α4
ΠΗΔΑΕΙ ΈΩΣ ΚΑΙ 70 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ
Η κερκοπίς, ένα έντομο μήκους ενός εκατοστού, που συγγενεύει με το τζιτζίκι, πηδάει εμπόδια ύψους 70
εκατοστών. Αυτό αντιστοιχεί σε έναν άνθρωπο που πηδάει ως τον 42ο όροφο ενός κτηρίου! Η κερκοπίς
επιτυγχάνει αυτή την εκπληκτική επίδοση μπλοκάροντας τα 2 πίσω πόδια της, για να τεντώσει και
ύστερα να απελευθερώσει έναν ειδικό μυ.

ΕΔΩ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΤΑΣΕ ΤΟΥΣ -89,2ο C!


Στη ρωσική βάση της Βοστόκ στην Ανταρκτική, καταγράφηκε στις 21 Ιουλίου 1983 η πιο χαμηλή θερμο-
κρασία που μετρήθηκε ποτέ στη Γη: - 89,2οC. Στην παγωμένη ήπειρο είναι πιθανόν η θερμοκρασία να
φτάνει τοπικά τους – 100ο C.Στην Ελλάδα το επίσημο ρεκόρ κατέχει η Καβάλα με -23,6οC ( 26/1/1963).

ΤΟ ΠΙΟ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ


Από το 1951 ως το 1978, η πόλη Yuma στην Αριζόνα ( Η.Π.Α.) είχε 4.040 ώρες ηλιοφά-
νειας ετησίως, δηλαδή πάνω από 11 ώρες την ημέρα!

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΧΤΥΠΑΕΙ 1.260 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΛΕΠΤΟ


Η καρδιά των κολιμπρί σε ώρα ανάπαυσης χτυπάει 250 φορές το λεπτό ( τουλάχιστον 3,7 φορές γρηγο-
ρότερα απ’ ότι του ανθρώπου!). Και επειδή τέτοια καρδιακή λειτουργία απαιτεί πολλή ενέργεια, το κολι-
μπρί την αντισταθμίζει με τροφή που βασίζεται στο νέκταρ των λουλουδιών- πολύ πλούσια σε σάκχαρα.
Ειδική έκδοση Περιοδικού: Science Illustrated
Τεύχος: 31 Οκτώβριος 2007

Και συμπληρώνει η Πάμελα Ρούκα από το Β3:

Ξέρατε ότι:
• Αν τεντώσουμε τον αντίχειρά μας και τον βάλουμε κοντά στη μύτη μας θα είναι ίδια, διότι ο αντίχει-
ρας ενός ανθρώπου έχει περίπου το ίδιο σχήμα με τη μύτη του.
• Στους 90 βαθμούς υπό του μηδενός , η αναπνοή παγώνει και πέφτει στο έδαφος;