You are on page 1of 11

sû¹±µj±ÀµÀ ËOÇþñ¶ªå¶¢ lûµ±µîA

¶¢ÀÀ±¸v YSµl¿´¨, I´ª. YÇ.


¶¢ÀÀAlµÀ¶¢Ãd
LOÍÖOµÖ ¶¢Àh¸nOº LOÍÖOµÖ sû¹¶¨ ¶pñhÉïOµAS¸ Ehµ±µ sû¹¶¨vOµAdÉ ¶pñ¶¢ÀÀPAS¸ GAdÀAlµÊml¼
Vµ±¼hµñ ¶¢À¶mOµÀ VÇsÀhµÀ¶mé ¶ªhµïA. ËOÇþñ¶ªå¶¢ ¶¢Àh¸nOº v¹dº´m (vj¶mÀ) sû¹¶¨, sÔlµè ¶¢Àh¸nOº q¸z, »¬AlµÃ
¶¢Àh¸nOº ¶ªA¶ªÖýÅhµ¶¢ÀÀ Gl¸¶¬±µgvÀS¸ VǶpÁýêOж¢VµÀÛ. O¸vOµñÊ¢Àg¸ sû¹¶¨v q¸ñ¶¢ÀÀPïA hµS¼Ø sû¹¶¢
¶¢ïO½åOµ±µgOµÀ q¸ñ¶¢ÀÀPïA Èp±¼S¼Al¼. O¸o E¶pêdºO½ vj¶mÀ sû¹¶¨vÑ ¶pÁ¹YOµÀ OµhÐwOµ ¶¢ÀhµAvÑ LOµ ¶pñhÉïOµhµ
GAl¼. Cv¹SÉ sû¹±µhµlɶ¥AvÑ ¶ªA¶ªÖýÅh¸nOº LOµ ¶pñhÉïOµ «¸æ¶mA GAl¼. ‘¶¥APAvÑ qÒʪåS¸o j±µæAO¸lµÀ,'
C¶mé VµAlµAS¸ ¶ªA¶ªÖýÅhµAvÑ VÇÊpåÊm S¸o Dlû¸ïiîOµ £¶¨±ÀµÃvOµÀ sû¹±µhµlɶ¥AvÑ q¸ñ¶¢ÀÀPïhµ vÉlµÀ. 18,
19 ¶¥h¸s¹çvvÑ F sû¹¶¢¶m EAO¸ IOµÀÖ¶¢S¸ GAfÉl¼. Cv¹Adº ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÑ OÍAhµ¶¢ÀAl¼ ËOÇþñ¶ªå¶¢ÁvÀ
¶ªA¶ªÖýÅhµAvÑ q¸ñ¤g¸ïné qÏAl¼ ËOÇþñ¶ªå¶¢¶¢Àhµ ¶ªh¸ïv¶mÀ ¶ªA¶ªÖýÅhµAvÑ qÏAlµÀ¶p±µfµA q¸ñ±µAtûAV¸±µÀ.
¶ªA¶ªÖýÅhµAvÑ ËOÇþñ¶ªå¶¢¶¢Àhµ ¶ªh¸ïv¶mÀ ¢¸ñ±ÀµÀ¶¢v»ª¶m C¶¢¶ª±µÊ¢À£Àdº? Cv¹ ±¸»ª¶m ¢¸±¼
GlÉ綥ïÊ¢À£Àdº CÊm £¶¨±ÀµÃv¶mÀ SµÀ±¼AW Vµ±¼ÛAVµÀOÍAl¸A. »¬AlµÃ¶¢ÀhµAvÑ ¶ªA¶ªÖýÅhµsû¹¶¨OµÀ LOµ
¶pñhÉïOµ «¸æ¶m¶¢ÀÀAfµf¸né 19¶¢ ¶¥h¸sçAvÑ ¶¢À¶m lÉ¥¹nOº ¶¢WÛ¶m ±ÀµÀñлp±ÀµÀ´m £À¶¨¶m±¿vÀ
Sµ¶¢ÀnAV¸±µÀ. »¬AlµÃ¶¢Àhµ SµñAk¸vÀ ¶ªA¶ªÖýÅhµAvÑ OµÃ±µÛsf¸â±ÀÀ. JËlÇm¸ Dlû¸ïiîOµ £¶¨±ÀµÃv¶mÀ
SµÀ±¼AW Vµ±¼ÛAV¸vAdÉ ¶ªA¶ªÖýÅhµsû¹¶¨ hÇw»ª GAf¸w; C¶pÁýêfÉ D Sл¨à Dlû¸ïiîOµ¶¢À¶¢ÁhµÀAl¼. ¶¢Àhµ
¶ªh¸ïvÀ ¶ªA¶ªÖýÅhµAvÑ GAfµfµA ¶¢v¶m ¶ªA¶ªÖýÅhµAvÑ S¸OµÀAf¸ Ehµ±µ sû¹¶¨vvÑ G¶mé J ¶¢Àhµ
¶ªh¸ïv±ÀÀm¸ ¶¢ÀhµAS¸ ¶p±¼SµgºA¶psfÉ£ O¸¶¢Á. 19¶¢ ¶¥h¸sç¶pÁ ±ÀµÀñлp±ÀµÀ´m £À¶¨¶m±¿vÀ ¶ªA¶ªÖýÅhµA
Êm±µÀÛOж¢f¸nOº El¼ ¶pñlû¸¶m O¸±µgA.
YɶªÀ¶ªsûµ SµÀ±µÀ¶¢ÁvÀ ¶ªA¶ªÖýÅhµA ¤Àlµ D¶ªOºå VµÃ¶pf¸nOº EAOÍOµ O¸±µgA OµÃf¸ GAl¼.
»¬AlµÃ¶¢ÀhµAvÑn G¶méhµ OµÀv¹v ¢¸±¼n ËOÇþñ¶ªå¶¢ ¶¢Àhµ £¥¹ö«¸v¶mÀ CAS¿Oµ±¼A¶pYÉ»ª¶mdô±ÀÀhÉ
£ÀSµh¸¢¸±µÀ OµÃf¸ ¢¸±¼n C¶mÀ¶ª±¼«¸å±µn ¢¸yµÀõ sû¹£AV¸±µÀ. F sû¹¶¢¶mhÐÊm OÍAhµ¶¢ÀAl¼
s¹ñ¶¬îgÀvOµÀ ¶ªhÐï¶plɶ¥A VÉ»ª ¢¸±µÀ ¶¢ÀhµA ¾ªöOµ±¼AVµf¸nOº hÐfµêf¸â±µÀ. Ev¹ ËOÇþñ¶ªå¶¢¶¢Àh¸né
CAS¿Oµ±¼AW¶m s¹ñ¶¬îgÀvÀ ¶ªhÐï¶plɶ¥A ¶ªA¶ªÖýÅhµAvÑ OµÃf¸ GAdÉ s¹SµÀAdÀAlµn sû¹£AV¸±µÀ. D
£lûµAS¸ ¶ªA¶ªÖýÅhµAvÑ ËOÇþñ¶ªå¶¢ ¶¢Àhµ ¶ªh¸ïv¶mÀ £¶¢±¼AVµf¸nOº CÊmOµ O¸±µg¸vÀm¸é±ÀÀ. fÍOµÖ¶¥Àl¼è OжªA,
GV¸Ü±µg¸ lЩ¸vÀ vÉOµÀAf¸ ¶¢Ãd¹ôfµfµA OжªA ¶ªA¶ªÖýÅhµA C¶¢¶ª±µA CÊm¢¸yµÀõ Fm¸fµÀ OµÃf¸
V¸v¹¶¢ÀAl¼ Gm¸é±µÀ. ËOÇþñ¶ªå¶¢ ¶¢ÀhµA sû¹±µhµlɶ¥ ¶ªA¶ªÖýÅivÑ CAhµ±¸íSµA O¸¢¸vAdÉ ¶¢Àhµ ¶ªAsAlûµËÈ¢À¶m
¶plµY¹v¹né ¶¢À¶m sû¹¶¨vÑ qÏAlµÀ¶p±µVµÀOТ¸w. l¸nOº ¶ªA¶ªÖýÅhµA IAhÐ C¶¢¶ª±µA.
OÍAhµ¶¢ÀAl¼ ËOÇþñ¶ªå¶¢ÁvÀ ¶ªA¶ªÖýÅhµAvÑ q¸ñ¤g¸ïné qÏAl¼ ËOÇþñ¶ªå¶¢¶¢Àhµ ¶ªh¸ïv¶mÀ ¶ªA¶ªÖýÅhµAvÑ
qÏAlµÀ¶p±µfµA q¸ñ±µAtûAV¸±µÀ. F £¶¨±ÀµÃv¶mnéAdºo lµÅ»¨àvÑ GAVµÀOÍn OÍAhµ £¶¢±µghÐ a´m O¸vÇîdºà
S¸±µÀ ¢¸ñ»ª¶m “¶ªhµïÊ¢lµ «¸±µ¶ªASµñ¶¬” CÊm ¶ªhÐï¶plÉ¥¹né hÇvÀSµÀvÑ ¢¸ñ±ÀµÀf¸nOº Êm¶mÀ VÉ»ª¶m W¶mé
¶pñ±ÀµÀhµéÊ¢À F ¢¸ï¶ª¶p±µA¶p±µ.
¶ªhµïÊ¢lµ «¸±µ¶ªASµñ¶¬ CÊm ¶ªA¶ªÖýÅhµ ¶pÁ¶ªåO¸né r¸lµ±³. C¶¢Àvl¸´ª, I´ª. YÇ., §ñ ±¼Vµ±³ç r¸O³ù
±ÀµÀAS³ S¸±µÀô The Indian Christiad CÊm ¶pÁ¶ªåOµAvÑ ¶pñVµÀ±¼AV¸±µÀ. C¶mÀ¢¸l¸nOº F ¶pÁ¶ªåO¸né
£n±ÀÇÃS¼AVµÀOµÀm¸é¶mÀ.

¶ªhÐï¶plɶ¥ ¶p±¼Vµ±ÀµÀA:
§ñ¶ªsûµvÑ £¥¹ö«¸nOº ¶ªAsAlû¼AW¶m ¶pñ¶¥é Glµí£AW¶m¶pÁfµv¹ô ‘¶¢À¶®¶ªsûµ'v¶mÀ n±µö»¬AVµfµA, D
¶¢À¶®¶ªsûµvl¸ö±¸ lûµÅ¤Oµ±¼A¶¢sfº¶m £¥¹ö¶ª ¶ªh¸ïv¶mÀ ¶pñYvOµÀ hÇw±ÀµÀ¶p±µVµfµA LOµ D¶m¢¸±ÀÀjS¸
1
¶¢¶ªÀå¶mél¼. £¶¥ö OµhÐwOµ ¶ªsûµvÑ E¶pêdº¶¢±µOµÀ Ev¹Adº£ 21 ¶¢À¶®¶ªsûµvÀ Y±¼S¸±ÀÀ. ¤dºvÑ O¸´m
«¸àAdºmжpÁv³ ¶¢À¶®¶ªsûµ, dÇñAd³ ¶¢À¶®¶ªsûµ, ±ÇAfµ¶¢ ¢¸ïdºOµ´m ¶¢À¶®¶ªsûµvÀ ËÈ¢ÀvÀ±¸yµõS¸
Ctû¶¢±¼äAVµsf¸â±ÀÀ. F ¶¢À¶®¶ªsûµvÀ Y±µSµf¸nOº OÍné ¶pñhÉïOµ O¸±µg¸vÀ, V¸±¼hµñOµ Êm¶pkµïA Gm¸é±ÀÀ.
dÇñAd³ ¶¢À¶®¶ªsûµ vÃkµ±³ q¸ñ±µAtûAW¶m reformation ¶mÀ IlµÀ±ÐÖf¸nOº, D ±¼¶pû±É´m l¸ö±¸
Glµí£AW¶m ¶pñ¶¥évOµÀ ¶ª¶¢Ãlû¸m¸w¶¢öf¸nOº, £¶¥ö OµhÐwOµ ¶ªsûµ £¥¹ö¶ª CA¥¹v¶mÀ lûµÅ¶¢¶p±µVµf¸nOº
n±µö»¬AVµsfºAl¼. F ¶ªsûµvÑ k¸¶¢À´ª sÇv¹ô±¼î´m v¹Adº YɶªÀ¶ªsûµ SµÀ±µÀ¶¢ÁvÀ ¶pñlû¸¶m sûµÃ£ÀOµ¶mÀ
qÒ»¨AV¸±µÀ.
a´m O¸vÇîdÇà (Jean Kalamette) CÊm YɶªÀ¶ªsûµ SµÀ±µÀ¶¢Á 1726 vÑ q¸AfºVÉÛ±¼Oº
VɱµÀOµÀm¸é±µÀ. COµÖfº¶mÀAfº D±ÀµÀ¶m DAlû¸ñOµÀ ¶¢V¸Û±µÀ. D±ÀµÀ¶m È¢AOµdS¼±¼ ±¸YïAvÑn ¶pvÀ q¸ñAh¸vÑô
¶ªÀ¢¸±¸å uY¹vÀ m¸d¹±µÀ. hÇvÀSµÀ, hµ£ÀyµAvÑ q¸ñ¤gïA ¶ªAq¸l¼AVµfµÊ¢ÀS¸Oµ ¶ªA¶ªÖýÅhµA
Êm±µÀÛOж¢fµAvѶmÃ, D sû¹¶¨vÑ ¶ªhÐï¶plÉ¥¹né qÏAlµÀ¶p±µVµfµAvѶmà hµ¶¢À a£h¸né CAOºhµA VÉ¥¹±µÀ.
F±ÀµÀ¶m Ê¢l¸Ah¸né Vµl¼£, C±µæA VɶªÀOÐf¸nOº C¶pêdº ¶pAfºhµÀv Y¹ßm¸né
G¶p±ÀÇÃS¼AVµÀOµÀm¸é±µÀ. Ev¹ ¶ªA¶ªÖýÅh¸né Êm±µÀÛOµÀn, Ê¢l¸Ah¸né Sµñ»¬AVµAfµAl¸ö±¸ s¹ñ¶¬îgÀvOµÀ,
»¬AlµÃ ¶¢Àh¸nOº lµSµØ±µ¢¸övo, l¸n l¸ö±¸ OµhÐwOµ ¶¢ÀhµAvÑn ¶ªh¸ïv¶mÀ ¢¸±¼Oº hÇw±ÀµÀYɱÀµÃvÊml¼
D±ÀµÀ¶m Oб¼Oµ.
¶pÁohµ ESÉ黨±ÀµÀ´ª S¸±µÀ «¸æ»pAW¶m YɶªÀ¶ªsûµ vÃkµ±³ ¶¢ïi±ÉOµ Glµï¶¢Ãné IlµÀ±ÍÖÊm ¶pñi
Glµï¶¢ÀAS¸ Vµ±¼hµñvÑ Ctû¶¢±¼äAVµsfºAl¼. dÇñAd³ ¶¢À¶®¶ªsûµ lûµÅ¶¢¶p±µW¶m £¥¹ö¶ª ¶pñ¶¢Ãg¸vÉ a´m O¸vÇîdÇà
¶ªhÐï¶plÉ¥¹nOº ¶¢ÀÃvA. EAlµÀvÑ OÍné £¶¨±ÀµÃv¶mÀ ¢¸ïdºOµ´m ¶¢À¶®¶ªsûµvÑ ¶ª±¼l¼l¸ç±µÀ. O¸o ¶¢ÀÃv
¶ªh¸ïvÀ, £¥¹ö¶ª¶¢ÀÀ ¶¢Ãhµñ¶¢ÀÀ §ñ¶ªsûµ G¶méAhµ ¶¢±µOµÀ Cv¹SÉ GAd¹±ÀÀ. ¢¸dºn ¶ªhµïÊ¢lµ«¸±µ¶ªASµñ¶¬
CÊm W¶mé ¶pÁ¶ªåOµAvÑ ¶ªA¶ªÖýÅhµ ¥ÑôO¸v ±µÃ¶pAvÑ r¸lµ±³ a´m O¸vÇîdÇà S¸±µÀ ¶pñVµÀ±¼AV¸±µÀ.
¶pñ¶ªÀåhµ¶¢ÀÀ F ¥ÑôO¸v C±¸æné ¶ªÀvsûµ hÇvÀSµÀvÑ £¶¢±¼AVµfµ ¶¢ÀÃ, OÍné «¸AOÉiOµ ¶pl¸v¶mÀ
sû¹±µj±ÀµÀ hµhµåþö ¥¹¶ªåò¶¢ÀÀ¶mÀAfº £¶¢±¼AVµfµ¶¢Àà Y±¼S¼Al¼. OµhÐwOµ £¥¹ö¶ªÀvÉ S¸Oµ Ehµ±µÀvÀ OµÃf¸
ËOÇþñ¶ªå¶¢ ¶¢ÀÔwOµ £¥¹ö«¸né SµÀ±¼AW hÇvÀ¶ªÀOÐf¸nOº F W¶mé ¶pñ±ÀµÀhµéA G¶pOµ±¼¶ªÀåAlµn D¦¶ªÀåm¸é¶mÀ.

I. GqÒl¸ÙhµA

¥ÑôOµA 1:
¶¥Åi ¶ªîýÅj¶¬ ¤À¶¢ÃA«Ò ±ÀµÀlÉOµA ¢¸Vµï¶¢Ãlµ±¸h³;
hµËȪþî £ËÈ¥þöOµ ¶¢ÀÃv¹±ÀµÀ ¶mȢà lÉ¢¸±ÀµÀ ¶ª±µök¸.

¶¥Åi, ¶ªîýÅi, ¤À¶¢ÃA¶ªvvÑ D±¸lûµm¸¶pÁ¹±µöOµAS¸ VǶpêsfº¶mdºà±ÀµÀÀ, £¥¹önOº ¶¢ÀÃvO¸±µgËÈ¢À¶mdºà±ÀµÀÀ


D lɶ¢ÁnOº ¶ª±µöl¸ ¶m¶¢À¶ªÀùvÀ.

£¶¢±µg:
sû¹±µj±ÀµÀ hµhµåþö Y¹ßm¸né qÏAlµÀ¶p±µW¶m SµñAk¸v¶mÀ ¶¢ÀÃfµÀ sû¹S¸vÀS¸ £sûµZAVµ¶¢VµÀÛ. C£:
¶¥Åi, ¶ªîýÅi, lµ±µ÷¶m SµñAk¸vÀ. sÀÀSÉölµA È¢ÀÀlµvÀOÍn £ÀSµh¸ ¶¢ÀÃfµÀ Ê ¢l¸v¶mÀ (C¶mS¸ «¸¶¢ÀÊ¢lµA,
±ÀµÀY±ÉölµA, Ckµ±µög Ê¢lµA) ‘¶¥Åi’ CAd¹±µÀ. ¶¥Åi C¶mS¸ ‘£¶msfº¶ml¼' Cn C±µæA. F Ê¢l¸v¶mÀ
¶pÁ¹±µöA sÀÀ¶¨ÀvÀ hµ¶¢À CAhµBOµ±µg¸vhÐ D sûµSµ¶¢AhµÀn ¶ªö±¸né £n SµñAk¸vÀS¸ qÏAlµÀ¶p±¼V¸±µn

2
sû¹¶¢A. CAlµÀOÉ ¤dºn ‘CqÕ±µÀʨ±ÀµÃvÀ' (¶pÁ±µÀ¶¨Àv VÉhµ - ¶¢Ã¶m¶¢Áv VÉhµ ±¸±ÀµÀsfº¶m£ O¸¶¢Á) Cn
CAd¹±µÀ. F ¶¥ÅhµÀv¶mÀ C¶mÀ¶ª±¼AVÉ¢¸±¼n ‘¥Ññiñ±ÀµÀÀvÀ’ CAd¹±µÀ.
¶¥ÅhµÀvvÑ VǶpêsfº¶m £¶¨±ÀµÃvOµÀ D±ÀµÃ O¸v ¶p±¼»ªæhµÀvOµ¶mÀSµÀgAS¸ ¢¸ïP¹ïn¶ªÃå ¢¸ñ»ª¶m
SµñAk¸vÀ ¶ªîýÅhµÀvÀ. ¶ªîýÅi CAdÉ Y¹ß¶pOµ¶¢ÀÀAVµÀOж¢fµA Cn C±µæA. lûµ±µî¥¹«¸åòvÀ, ¶pÁ±¸g¸vÀ,
±¸¶¢Ã±ÀµÀg, sû¹±µhµ, sû¹Sµ¶¢h¸lµÀvÀ F ¶ªîýÅhµÀvOºAl¼OÍ«¸å±ÀÀ. ¶ªîýÅhµÀv¶mÀ C¶mÀ¶ª±¼AVÉ ¢¸±¼n
«¸î±¸åvÀ (yµÀõ) CAd¹±µÀ.
lµ±µ÷¶m SµñAk¸vÀ sû¹±µj±ÀµÀ hµhµåþö ¥¹«¸åòvÀ. E£ D±µÀ ¥¹PvÀS¸ Gm¸é±ÀÀ. ¤dºn ¶¨fµç±µ÷m¸vÀ
CAd¹±µÀ (¶¨d³ = D±µÀ). E£: 1. m¸ï±ÀµÀ, 2. ËȢʥ»¨Oµ, 3. «¸APï, 4. ±ÀÇÃSµ, 5. ¶pÁ¹±µö ¤À¶¢ÃA¶ª, 6.
Ghµå±µ ¤À¶¢ÃA¶ª. ¤dºn ‘D»ªåOµ' ¥¹«¸åòvÀ Cn OµÃf¸ CAd¹±µÀ. ¶¥ÅhµÀv¤Àlµ Clû¸±µ¶pfµn
¥¹«¸åòvnéAdºo m¸»ªåOµ ¥¹«¸åòvAd¹±µÀ.
È¢ÀÀlµdº ¥ÑôOµAvÑ lɶ¢Án SµÀ±¼AW¶m Y¹ß¶mA sû¹±µj±ÀµÀ ¥¹«¸åòvvÑ VǶpêsfº¶ml¸nO½, OµhÐwOµÀvÀ
£¶¥ö»ªAVÉ lɶ¢ÁnO½ sûÉlµA vÉlµn a´m O¸vÇîdÇà S¸±µÀ Cm¸ï¶plɶ¥AS¸ VǶpÁýåm¸é±µÀ. £¥¹önOº
¶¢ÀÃvO¸±µOµÀËfǶm sûµSµ¶¢AhµÀfµÀ m¸¶¢À, ±µÃq¸vÀ vÉn ¢¸fµo, F sûµSµ¶¢AhµÀÊm ‘C¶¢ïOµå sñ¶¬î' CAd¹±µo
sû¹±µj±ÀµÀ ¥¹«¸åòvÀ VǶpÁýåm¸é±ÀÀ. ËOÇþñ¶ªå¶¢ £¥¹ö¶ªA ¶pñO¸±µA OµÃf¸ lɶ¢ÁnOº m¸¶¢À, ±µÃq¸vÀ vɶ¢Á.
D±ÀµÀ¶m ‘C¶¢ïOµÀåfµÀ’; F ¶ªÅ»¨àOº ¶¢ÀÃv O¸±µOµÀfµÀ.

¥ÑôOµA 2:
¶ªhµïÊ¢lµ «¸ö£À¶m¶ªÀå C¶mï Ê¢l¸±µæ¢¸±¼¶m´¢À;
¶ªhµï¶ªîýŶ®g¸A hµlÐílûµ¶¢Ã¶¬À±É綢 n±µÃ»phµ´¢À.

¶ªhµï sÑlûµOµÀfµÀ ¶ªhµïÊ¢lµ sûµSµ¢¸¶mÀn nY ¶ªösû¹¢¸né C¶mï Ê¢l¸v¶mÀ £¶¥ö»ªAW, sÑlû¼AVµÀ ¢¸±¼Oºo, ¶ªhµï
¥ÑlûµOµÀvOµÀ¶mà sÑlû¼AVµÀVµÀm¸éfµÀ.

£¶¢±µg:
EOµÖfµ O½ñ¶ªÀå ¶ªhµï sÑlûµOµÀfµÀS¸ Ctû¶¢±¼äAVµsf¸âfµÀ. “Êm¶mÀ lûµ±µî¥¹¶ªåò¶¢ÀÀ¶mÀ, ¶pñ¶¢Oµåv
¶pñsÑlûµ¶¢ÀÀ¶mÀ ±µlµÀçVɱÀµÀ ¶¢WÛi¶mn hµvA¶p¶¢vlµÀ. Êm¶mÀ ¶¢WÛ¶ml¼ ¢¸nn ¶ªA¶pÁ¹±µäÈ¢ÀÀ¶m±µÀÛdOÉ S¸n,
±µlµÀçVɱÀµÀÀdOµÀ O¸lµÀ” (¶¢Àhµå±ÀÀ 5:17) Cn ¶pwOº¶m O½ñ¶ªÀå ¶¢Ãdv¶mÀ EOµÖfµ ¶¢À¶mA SµÀ±µÀåOµÀ
hÇVµÀÛOТ¸w. ±ÀµÀÃlµÀvOµÀ q¸hµ nsAlûµ¶m ‘lûµ±µî¥¹¶ªåòA’; l¸nn ¶p±¼¶pÁ¹±¼å VɱÀµÀf¸nOº O½ñ¶ªÀå ¶¢V¸Ûfµn
È¢ÀÀlµdº ËOÇþñ¶ªå¶¢ÁvÀ £¶¥ö»ªAV¸±µÀ. ¶¢Àhµå±ÀÀ ¶ªÀ¢¸±µåvÑ CÊmOµ«¸±µÀô ‘... CÊm lûµ±µî¥¹¶ªåòA Èm±µÊ¢±µÀ¶mdÀô
Ev¹ Y±¼S¼Al¼' CÊm ¢¸O¸ïvÀ ¶¢À¶mOµÀ Oµ¶msfµh¸±ÀÀ. ±ÀµÀÃlµÀvOµÀ q¸hµnsAlûµ¶m Iv¹SÐ sû¹±µj±ÀµÀÀvOµÀ
¶¥Åi, ¶ªîýÅi, lµ±µ÷¶m SµñAk¸vÀ Cv¹Sµ Cn sû¹±µhµ ËOÇþñ¶ªå¶¢ÁvÀ sû¹£AV¸±µÀ. O½ñ¶ªÀå ±ÀµÀÃlµÀv q¸hµ
nsAlûµ¶m¶mÀ LOµÖ l¸nÊm S¸Oµ ££lûµ q¸ñAh¸vvÑn ¶p£hµñ SµñAk¸vvÑ ¢¸ñ±ÀµÀsfº¶m ¢¸nn ¶p±¼¶pÁ¹±¼å
VɱÀµÀf¸nOº ¶¢V¸ÛfµÊml¼ EOµÖfº ¢¸lµ¶m. D SµñAk¸vvÑ £¶¢±¼AVµsfº¶m ¶ªh¸ïv¶mÀ O½ñ¶ªÀå ¶p±¼¶pÁ¹±¼å VÉ«¸åfµÀ.
l¿nn ‘¶p±¼¶pÁ¹±¼å »ªl¸èAhµA' (fulfilment theory) CAd¹±µÀ. a´m O¸vÇîdÇà S¸±µÀ F »ªl¸èAh¸né
C¶mÀ¶ª±¼¶ªÃå ‘C¶mïÊ¢l¸v¶mÀ £¶¥ö»ªAW sÑlû¼AVµÀ ¢¸±¼Oº' ¢¸dºvÑn ¶ªh¸ïv¶mÀ O½ñ¶ªÀå sÑlû¼AVµÀVµÀm¸éfµÀ
Cn VÇq¸ê±µÀ. O½ñ¶ªÀå¶mÀ OÉAlµñAS¸ j¶ªÀOÍn F SµñAk¸v¶mÀ ¶p±¼§wAW¶mdô±ÀÀhÉ LOÉ lɶ¢Án SµÀ±¼AW O½ñ¶ªÀå
sÑlû¼AW¶m sÑlûµ¶mvÀ F SµñAk¸vÀ OµÃf¸ È¢vôfº«¸å±ÀµÀÊml¼ EOµÖfº ¢¸lµA.

3
¥ÑôOµA 3:
hµhµöY¹ß¶m «¸ö£À¶m¶ªÀå ¦©¸ïg¸A ¶ªhµïO¸±¼g¸´¢À;
hµhµö¶ªîýŶ®g¸´¢À hµlÐìlûµ¶¢Ã¶¬À±É綢 n±µÃ»phµ´¢À.

¶ªhµïA OͱµOµÀ ZY¹ß¶ªhÐ hµ»pAVµÀVµÃ, ¶ªh¸ïné C¶¢vAtûAVµÀVµÀ¶mé ¦¶¨ÀïvOµÀ ¶ªh¸ï¶mÀsûµ¶¢AhÐ nAfº¶m


sÑlûµOµÀfµÀ sÑlû¼AVµÀVµÀm¸éfµÀ.

£¶¢±µg:
C¶mï Ê¢l¸v¶mÀ £¶¥ö»ªAVÉ¢¸±µÀ ‘¶ªhµïA OͱµOµÀ ZY¹ß¶ªhÐ hµ»pAVµÀVµÀm¸é±µ'n a´m O¸vÇîdÇàS¸±µÀ
VÇq¸ê±µÀ. ¤±¼vÑ V¸v¹¶¢ÀAl¼ ¶ªhµïA OͱµOµÀ ¥Ñlû¼¶ªÀåm¸é±µÀ. Cv¹Adº ¢¸±¼Oº ¶ªh¸ïné C¶mÀsûµ¶¢ ¶pÁ¹±µöOµAS¸
hÇvÀ¶ªÀOµÀ¶mé sÑlûµOµÀfµÀ sÑlû¼Êªå Sµñ»¬AVµf¸nOº ¶ªÀvsûµAS¸ GAdÀAl¼ CÊml¼ EOµÖfµ ¢¸lµA. D ¶ªh¸ïné
C¶mÀsûµ£AW¶m O½ñ¶ªÀå ¶¢À¶mOµÀ ¶ªh¸ïné sÑlû¼¶ªÀåm¸éfµÀ.
Ehµ±µÀvOµÀ J £¶¨±ÀµÃËÈmþém¸ £¶¢±¼AVµf¸nOº C¶mÀsûµ¶¢A IAhÐ ¶¢ÀÀPïA CÊm l¸nn
£¶¢±¼AVµf¸nOº LOµ Oµkµ GAl¼. l¿nn Êm¶mÀ W¶mé¶pêfǶpÁýêfÐ Vµl¼¢¸¶mÀ. IOµÖfµ ¶pñVµÀ±¼AVµsfºAlÐ
SµÀ±µÀåvÉlµÀ.
¶pÁ¹±µöO¸vAvÑ C±µsÀì ±¸Y OÍAhµ¶¢ÀAl¼ ¶pñ±ÀµÃg½OµÀv l¸ö±¸ sû¹±µhµlɶ¥AvÑn ¶¢Ã£Àfº ¶pAfµô
SµÀ±¼AW £m¸éfµÀ. C±µsÀì lɶ¥AvÑ Cv¹Adº ¶pAfµÀô vɶ¢Á O¸sdºà D±ÀµÀ¶m ¶¢Ã£Àfº ¶pAfµô ±µÀW Iv¹
GAdÀAlÐ hÇvÀ¶ªÀOТ¸v¶mÀOµÀm¸éfµÀ. C¶pêdÑô £¶¢Ãm¸vÀ vɶ¢Á Oµl¸! ¶ª¶¢ÀÀlµñ ¶pñ±ÀµÃgA OÍné ÈmvvÀ
¶pfµÀhµÀAl¼, ËÈpS¸ ¶pñ¶¢ÃlµOµ±µA OµÃf¸. O¸sdºà ¶¢ÀAiñn »pw»pAW, sû¹±µhµlÉ¥¹nOº È¢zõ ¶¢Ã£Àfº ¶pAfµô
±µÀWn hÇvÀ¶ªÀOµÀn ±µ¶¢Àîm¸éfµÀ.
sû¹±µhµlɶ¥AvÑ ¶¢Ã£Àfº ¶pAfµÀô ¶¢VÉÛ O¸v¹nOº ¶¢ÀAiñ EOµÖfºOº ¶¢VÉÛddÀô hµ¶m ¶pñ±ÀµÃg¸né
C¶¢À±µÀÛOµÀm¸éfµÀ. l¸l¸¶pÁ ¶¢ÀÃfµÀ ÈmvvÀ sû¹±µhµlɶ¥AvÑ GAfº ££lûµ ±µO¸v ¶¢Ã£Àfº ¶pAfµô¶mÀ
D±µS¼AV¸fµÀ. D hµ±µÀ¢¸hµ hµ¶¢À lÉ¥¹nOº i±¼S¼ È¢y¹õfµÀ. ±¸YÂOµÀ ¶¢Ã£Àfº ¶pAfµô ±µÀWn Iv¹ hÇvq¸w
Cn D ¶¢ÀAiñ j¶¢ñAS¸ DvÑWAV¸fµÀ. D±ÀµÀ¶mOÍOµ ¶¢Ã±µØA Oµn»pAWAl¼. D ¶¢À±µÀm¸fµÀ ±¸Y¶ªsûµOµÀ È¢zõ
sÇvô¶¢ÀÀ, WAhµ¶pAfµÀ q¸OµAS¸ VÉ»ª SµÀsÀ±µÀS¸ GAfÉ hµ¶m Sµf¸ânOº lµdàAS¸ ¶pdºàAVµÀOµÀm¸éfµÀ. ±¸Y¶mÀ
»pwW hµ¶m Sµf¸âné Vµ¶pê±¼AVµ¶¢Àm¸éfµÀ. ±¸Y ¶¢Ã£Àfº ¶pAfµô¶mÀ XOº¶mdÀôS¸ ¶¢ÀAiñ Sµf¸âné XO¸fµÀ.
C¶pêfµÀ ¶¢ÀAiñ ±¸YÂS¸±¼n ±µÀW Iv¹ GAlÐ VǶp궢Àm¸éfµÀ. ‘i±ÀµÀï i±ÀµÀïS¸, ¶pÁvô ¶pÁvôS¸, ¾pVµÀ
¾pVµÀS¸ GAl¼' Cm¸éfµÀ ±¸YÂ. ¶¢Ã£Àfº¶pAfµô ±µÀWn IAhµ VµOµÖS¸ ±¸YÂS¸±¼Oº C¶mÀsûµ¶¢AvÑOº ¶¢VÉÛddÀô
£¶¢±¼AV¸fÐ Oµl¸ D ¶¢ÀAiñ!
¶ªh¸ïné C¶mÀsûµ£AW¶m, ¢¸±µÀ hÇw±ÀµÀYÉʪå, D ¶ªhµïA Ehµ±µÀvOµÀ OµÃf¸ C¶mÀsûµ¶¢AvÑOº ¶¢¶ªÀåAl¼.
D ¶ªh¸ïné ¶p±¼¶pÁ¹±¼åS¸ C¶mÀsûµ£AW¶m¢¸fµÀ O½ñ¶ªÀå. O¸sdºà ¶ªh¸ï¶mÀsûµ¶¢AhÐ nAfº¶m D±ÀµÀ¶m sÑlûµ¶mv¶mÀ
DvOºAVµ¶¢Àn a´m O¸vÇîdÇà S¸±µÀ hµ¶m ‘¶p±¼Vµ±ÀµÀA'vÑ hÇwq¸±µÀ.

*****************************************
**********************
*********

4
II. ¶ªhµïA
sû¹±µj±ÀµÀ hµhµåþö ¥¹¶ªåòA ¶pñO¸±µA ‘¶ªh³' CAdÉ ‘GnOº' Cn C±µæA. F ¶pñ¶pAVµAvÑn Vµ±¸Vµ±µ
(Vµ±µ = Oµl¼vÉ, CVµ±µ = Oµlµvn) ¶ªÅ»¨àOº GnOºn ¶pñ«¸l¼AVÉl¼ D GnOºOº Dlû¸±µsûµÃhµÀËfǶm sûµSµ¶¢AhµÀfÉ.
§ñ Dl¼¶¥AOµ±¸V¸±µÀïv ¢¸±¼ ‘CËlÇþöhµ' »ªl¸èAhµ «¸±¸né LOµ SµñAkµAvÑ qÏAlµÀ¶p±µÀ¶ªÃå §ñ
£l¸ï±µg﫸ö£ÀS¸±µÀ ‘¶pAVµlµ§' CÊm SµñAk¸né ±¸¥¹±µÀ. ‘¶pAVµlµ§' C¶mS¸ ‘¶pl¼Ê¬¶mÀ' Cn C±µæA. F
¶pÁ¶ªåOµAvÑ ¶pl¼Ê¬¶mÀ Clû¸ï±ÀµÃvÀm¸é±ÀÀ. È¢ÀÀlµdº KlµÀ Clû¸ï±ÀµÃvÀ ‘¶ªh³' CÊm sûµSµ¶¢hµùþö±µÃq¸né
£¶¢±¼AVµf¸nOº OÉd¹±ÀÀAV¸±µÀ. l¿n ¶pñO¸±µA sûµSµ¶¢AhµÀfµÀ ‘¶ªWÛl¸¶mAlµ' ¶ªö±µÃ¶pÁfµÀ. C¶mS¸ ¶ªh³, Wh³,
D¶mAlµ CÊm ¶¢ÀÃfµÀ ¶ªö±µÃq¸v ¶ªÊ¢Àîyµ¶mÊ¢À sûµSµ¶¢AhµÀfµÀ. F ¶¢ÀÃfµÀ ¶ªö±µÃq¸vvÑn LOÍÖOµÖ
¶ªö±µÃq¸nOº KlµÀ Clû¸ï±ÀµÃv VͶpÁýê¶m ‘¶pAVµlµ§' vÑ £¶¢±¼AV¸±µÀ. OÍAhµ¶¢ÀAl¼ ‘»¬AlµÃ ËOÇþñ¶ªå¶¢ÁvÀ'
F ‘¶ªh³-Wh³-D¶mAlµ'v¶mÀ ‘»phµ-¶pÁhµñ-¶p£h¸ñhµî'vOµÀ ¶ª¶¢Ã¶mÀvÀS¸ Ctû¶¢±¼äAV¸±µÀ.
‘¶ªh³=GnOº' CÊm ¶¢ÀÃvA ¶mÀAfº ¶pÁdºà¶m ¶plµÊ¢À ¶ªhµïA. F GnOº CÊml¼ vÉOµqÒhÉ F ¶ªÅʨà
vÉlµÀ. lɶ¢ÁfµÀ ¶ªhµï¶ªö±µÃ»p (C¶mS¸ GnOºOº ¶¢ÀÃvO¸±µgA) Sµ¶mÀOµ D±ÀµÀ¶m vÉnlÉ ¶ªÅ»¨à vÉlµÀ. F
GlÉ綥ïAhÐÊm §ñ Dl¼¶¥AOµ±¸V¸±µÀïv ¢¸±µÀ ‘sñ¶¬î ¶ªhµïA YSµnîkµï’ Cm¸é±µÀ; sñ¶¬îÈ¢ÀÀOµÖdÉ ¶ªhµïA,
YSµhµåAh¸ £Àkµï (vÉlµÀ) Cn l¿n sû¹¶¢A. ¶pÁohµ hж¢Ã¶ªÀ DOºöm¸´ª S¸±µÀ ElÉ sû¹¢¸né hµ¶¢À ±µVµ¶mvÑ
F £lûµAS¸ £¶¢±¼AV¸±µÀ: lɶ¢ÁfµÀ vÉn ¶ªÅ»¨à ¶¢¶ªÀ嶢ÁvÀ XOµdº¶¢À±ÀµÀA, C¶ªhµï¶¢ÀÀvÀ, GnOº vÉlµÀ
(tenebrae, falsitas, et nihil).
¶ªh¸ïoé, ¶ªhµï¶ªö±µÃ¶pËfǶm sûµSµ¶¢AhµÀo £¶¢±¼AVµf¸nOº r¸. a´m O¸vÇîdÇà S¸±µÀ ¶ªhµïA ±ÀÇÀÀOµÖ
£¦¶¨àhµ¶mÀ SµÀ±¼AW hÇvÀ¶pÁhµÃ F OºñAl¼ ¥ÑôO¸v¶mÀ ±¸¥¹±µÀ.

¥ÑôOµA 4:
¶¢ÀÅSµm¸tûB ¶p±¼¶¢ÀvÉ ¶pÁʨ궨À Oµ¶¢ÀvA ±ÀµÀk¸;
Ê¥ñ¶¨à ±µhÉ鶨À ¶¢ÃgºOµïA ¶ªhµïA Ê¥ñ¶¨àAhµÀ ¶ª±µök¸.

¶ªÀ¢¸¶ª¶mvnéAdºvѶmà Oµ¶ªÃå±¼ ¶¢ÀÅSµm¸tû¶mÀAfº È¢vÀ¶¢fµÀ ¶ªÀSµAlûµ¶¢ÀÃ, ¶pÁ©¸êvnéAdºvÑO½ Oµ¶¢Àv¶¢ÀÃ,


±µh¸évvÑ ¶¢ÃgºOµï¶¢Àà Iv¹ Ê¥ñ¶¨àËÈ¢À¶m¢Ð Cv¹SÉ ¶ªhµï¶¢ÀÀ CnéAdºvÑO½ Ê¥ñ¶¨àËÈ¢À¶ml¼.

¢¸ïP¹ï¶mA:
sû¹±µj±ÀµÀ Dlû¸ïiîOµhµvÑ Oµ¶ªÃå±¼ ¶¢ÀÅS¸nOº LOµ ¶pñhÉïOµ «¸æ¶mA GAl¼. lɶ¢ÁfÇOµÖfÐ vÉfµÀ
¶¢À¶mvѶpvÊm Gm¸éfµÀ Cn VǶpêf¸nOº lµÅ©¸àAhµAS¸ Oµ¶ªÃå±¼ ¶¢ÀÅS¸né VÇq¸å±µÀ. ¶¢Ã¶m¶¢ÁvOµÀ
Oµn»pAVµOµÀAf¸ GAf¸vn lɶ¢ÁfµÀ LOµ ¶pkµOµA Ê¢¥¹fµd . ¶¢À¶m¶¨ÀvǶ¢Ë±Çm¸ lÉnËOÇm¸ vÉOµ I¶¢±¼ OжªËÈ¢Àm¸
È¢lµO¸vAdÉ hµ¶¢À ¶¥±¿±¸nOº s±ÀµÀd È¢lµÀOµÀh¸±µÀ S¸o, vѶpv È¢lµOµ±µÀ Sµl¸! CAlµÀOµn lɶ¢ÁfµÀ
¶¢Ã¶m¶¢Án vѶpv (DhµîvÑ) l¸OµÀÖm¸éfµd. l¸nOº Gl¸¶¬±µgS¸ Oµ¶ªÃå±¼ ¶¢ÀÅS¸né VÇq¸å±µÀ. Oµ¶ªÃå±¼
¶¢ÀÅSµA OµfµÀ¶pÁvÑ Iv¹ ¶ªÀ¢¸¶ª¶m n°º¶påËÈ¢À GAlÐ Cv¹SÉ lɶ¢ÁfµÀ ¶¢À¶mÀ¶¨Àv ¶¬Ålµ±ÀµÃvvÑ
Gm¸éfµ¶m鶢Ãd. hµ¶mvÑ l¸S¼ G¶mé ¶ªÀ¢¸¶ª¶m OжªA Oµ¶ªÃå±¼ ¶¢ÀÅSµA CnéVÐd¹ô È¢lµÀOµÀhµÀAl¼, hµ¶mvÑ
hµ¶pê. Cv¹SÉ hµ¶mvÑÊm G¶mé lɶ¢Án OжªA ¶¢Ã¶m¶¢ÁvÀ IOµÖfÇOµÖfРȢlµÀOµÀh¸±µÀ, hµ¶¢ÀvÑ hµ¶pê. lɶ¢Ágº ä
DhµîvÑÊm lµ±¼÷AVµÀOж¢fµA, «¸°¸hµÖ±¼A¶pYɶªÀOж¢fµA CÊm£ sû¹±µj±ÀµÀ Dlû¸ïiîOµhµvÑn £¦¶¨àhµvÀ. Ev¹
¶¢À¶mv¶mÀ ¶¢À¶mA, CAdÉ ¶¢À¶mvÑn sû¹¢¸Ê¢¥¹v ¶p±µA¶p±µ¶mÀ, ¶ªA¶pÁ¹±¼åS¸ hÇvÀOµÀ¶médô±ÀÀhÉ lɶ¢Án
lµ±¼÷AW¶mdÉô.

5
¶¢À¶mA lɶ¢ÁnhÐ Oµw»ª G¶mé l¸ñ°¸ ±Ç¶¢ÀîvA (±ÀÇö®¶mÀ 15:1-7). ¶¢À¶mvÑ D±ÀµÀ¶m a¶¢A
¶pñ¶¢»¬¶ªÀåAl¼. D a¢¸né hÇvÀOТ¸vAdÉ ¶¢À¶mv¶mÀ ¶¢À¶mA ¶ªA¶pÁ¹±µäAS¸ hÇvÀ¶ªÀOТ¸w. F a¢¸né
sÀlµÀèfµÀ hµ¶m ¾ªö±ÀµÃ¶mÀsûµ¶¢A l¸ö±¸ hÇvÀ¶ªÀOµÀm¸éfµÀ. l¸nn hÇvÀ¶ªÀOж¢f¸nOº ‘£¶p¶¥ï¶m' (¶p¶¥ï =
VµÃVµÀd, £¶p¶¥ï = s¹S¸ VµÃVµÀd) CÊm «¸lûµm¸né hµ¶m ¦¶¨ÀïvOºV¸ÛfµÀ. O½ñ¶ªÀå D a¢¸né
hÇvÀ¶ªÀOж¢f¸nOº Ehµ±µÀvÀ OµÃf¸ C¶¢¶ª±µ¶¢Àn Sµñ»¬AW ‘n¶mÀé o¶¢Á Êpñ£ÀAVµÀOµÀ¶médÀôS¸ Ehµ±µÀv¶mÀ
Êpñ£ÀAVµÀ' (¶¢Àhµå±ÀÀ7:12) Cm¸éfµÀ. ¶m¶mÀé Êm¶mÀ Iv¹ Êpñ£À«¸åmÐ, Ehµ±µÀv¶mÀ Iv¹ Êpñ£ÀAV¸vÑ
hÇvÀ¶ªÀOТ¸vAdÉ ¶¢ÀÀAlµÀS¸ ¶m¶mÀé Êm¶mÀ hÇvÀ¶ªÀOТ¸w. C¶pÁýêfÉ ¶¬Ålµ±ÀµÃAhµ±¸yµAvÑ G¶mé lɶ¢Án
lµ±¼÷AVµSµvA.
Oµ¶¢ÀvA CAdÉ h¸¶¢À±µ ¶pÁ¹¶¢Á. h¸¶¢À±µ ¶pÁ©¸ênOº sû¹±µj±ÀµÀ ¶ªA¶ªÖýÅivÑ LOµ £¦¶¨à «¸æ¶m¶¢ÀÀAl¼.
‘OµÀAfµwo ±ÀÇÃSµ’ ¶ªA¶pñl¸±ÀµÀA ¶pñO¸±µA Jfµ¶¢ VµOµñA Êp±µÀ ¶ª¶¬«¸ñ±µ VµOµñA’. El¼ ¦±µ¶ªÀùËÈp¶m
sñ¶¬î±µAlûµñA (¶pÁgºOº) G¶mé VÐd GAdÀAl¼. ¶ª¶¬«¸ñ±µA CAdÉ È¢±ÀÀï ±ÉOµÀvÀ Cn C±µæA; C¶mS¸ È¢±ÀÀï
±ÉOµÀv Oµ¶¢ÀvAhÐ Gq¸¶ªOµÀfµÀ hµ¶m OµÀAfµwo ¶¥Oºån KOµïA VÉ»ª¶m¶pÁýêfµÀ Chµ¶mÀ ËlǶ¢ Y¹ßm¸né
qÏAl¼¶mdÀô. ±ÀÇö®¶mÀ ¶ªÀ¢¸±µåvÑ O½ñ¶ªÀå hµ¶m ¦¶¨ÀïvOµÀ KOµïhµ¶mÀ sÑlû¼AV¸fµÀ. ¶¢Ã¶m¶¢ÁvOµÃ, lɶ¢ÁnO½
¶¢Àlûµï GAfÉ sûÉl¸né F KOµïhµ hÍvS¼¶ªÀåAl¼.
‘¶¢ÀdºàvÑ ¶¢ÃgºOµïA’ CÊm ¶¢Ãd¶mÀ ¶¢À¶mA £n GAd¹A. ¶¢ÃgºO¸ïnOº ¶¢À¶m ¶ªA¶pñl¸±ÀµÀAvÑ LOµ
¶pñhÉïOµhµ GAl¼; ¶¢ÀAW ¶¢ïOµÀåv¶mÀ SµÀ±¼AW VÇÊpêd¶pûÁýëfµÀ ¶¢ÃgºOµïAhÐ qÒvÀÛhµÀAd¹A. F ¶ªAlµ±µíAS¸
Ê¢¶¢À¶m VÇ»pê¶m LOµ ¶pl¸ïné ¶¢À¶m¶mA VɶªÀOµÀAl¸A:

nOµÖËÈ¢À¶m ¶¢ÀAW ovÈ¢ÀÀOµÖdº V¸vÀ,


hµyµÀOµÀ sÇyµÀOµÀ ±¸yµÀõ hµdÇàfÉv?
VµlµÀ¶¢ ¶plµï¶¢À±µ±ÀµÀ Y¹vl¸ ±ÀÇÀÀOµÖËdǶm,
£¶¥öl¸tû±¸¶¢À £¶mÀ±µ Ê¢¶¢À.

Ehµ±µÀvOµAdÉ O½ñ¶ªÀå ¦¶¨ÀïvÀ Iv¹ tû¶méAS¸ GAf¸vÑ O½ñ¶ªÀå sÑlû¼AV¸fµÀ (¶¢Àhµå±ÀÀ 5:17-48).
¶ªhµï ¶ªö±µÃ»p˱ÀÇÀ¶m D sûµSµ¶¢AhµÀn Ev¹Adº GhµÖýŶ¨à sû¹¢¸vhÐ qÒwÛ ¶¢±¼äAV¸fµÀ r¸. a´m O¸vÇîdÇà.

¥ÑôOµA 5:
±ÀµÀk¸ ¶¥±¿±É ÊmhµñAhµÀ n¦ l¿¶p¶pñsû¹ ±ÀµÀk¸,
l¼¢¸ Vµ ¶ª£h¸ vÑOÉ lÉ¢ÐOµåA ¢¸ sûµÊ¢hµåk¸.

¶¥±¿±µAvÑ Oµ¶mÃé, XOµdºvÑ l¿¶p¶¢ÀÃ, ¶pSµvÀOµÀ ¶ªÃ±µÀïfµÃ Iv¹SÐ ¶pñ¶pAV¸nOº ¶pñsûµÀn ¢¸OµÀÖvÀ
Cv¹Adº£.

¢¸ïP¹ï¶mA:
‘¶ª±ÉöAl¼ñ±ÀµÃg¸A ¶m±ÀµÀ¶mA ¶pñlû¸¶mA’ Cn ¶¢À¶m ¶pÁ¹±¿öOµÀvÀ ¶¢À¶mOµÀ VÇ»pê±ÀµÀÀm¸é±µÀ. Oµ¶mÀéOµÀ
CAhµdº q¸ñ¶¢ÀÀPïA E¶¢öfµA IAlµÀOµÀ? ¶¢À¶m hµhµåþö ¥¹«¸åòv ¶pñO¸±µA ¶¢À¶mOµÀ ±ÇAfµÀ £lû¸v±ÀÀ¶m
Oµ¶mÀévÀm¸é±ÀÀ: LOµdº s±ÀµÀdOµÀ Oµn»pAVÉ Oµ¶mÀévÀ - ¤dºn ‘s¹¶¬ï Vµ°µÀ¶¢ÁvÀ’ CAd¹±µÀ. ±ÇAfµ¶¢
±µOµA ‘CAhµB Vµ°µÀ¶¢ÁvÀ’ - E£ ¶¢À¶mvÑ Y¹ßm¸né OµwS¼AVÉ£. ¶¢À¶m ËlǶmAl¼¶m a£hµAvÑ s¹¶¬ï Vµ°µÀ¶¢ÁvOµÀ

6
¶¢ÃhµñÊ¢À IOµÀÖ¶¢ q¸ñ¶¢ÀÀP¹ïn髸åA O¸o CAhµB Vµ°µÀ¶¢ÁvOµÀ O¸lµÀ. F £¶¨±ÀµÃné £¶¢±¼AVµf¸nOº
‘COµì±³-u±µìv³’ OµkµvvÑ LOµl¸nn VµlµÀ¶¢ÁOµÀAl¸A:
LOµm¸fµÀ COµì±³ VµOµñ¶¢±¼å ¶ªsûµ¶mÀlÉç¦AW hµ¶m ±¸YïAvÑ Oµ¶mÀévÀ¶m颸±µÀ IOµÀÖ¶¢¶¢ÀAl¼ Gm¸é±¸
vÉOµ OµyµÀõ vÉn¢¸y¹õ Cn ¶pñ¦éAV¸fµÀ. CAlµÀOµÀ u±µìv³ hµfµÀ¶¢ÀÀOÐOµÀAf¸ ‘OµyµÀõvÉn ¢¸yÉõ’:
IOµÀÖ¶¢¶¢ÀAl¼ Gm¸é±µm¸éfµÀ. J ±¸YïAvѶm±ÀÀm¸ OµyµÀõvÉn ¢¸yµÀõ IOµÀÖ¶¢¶¢ÀAl¼ GAfµ±µÀ Sµl¸! u±µìv³
Cv¹ IAlµÀOµm¸éfµÀ? ¶ª±É D £¶¨±ÀµÃné n±µÃ»pAVµ¶¢Àm¸éfµÀ COµìò±³. LOµ±ÐY SµfµÀ¶¢fºS¸fµÀ u±µìv³.
¶¢À±µÀm¸fµÀ u±µìv³ VǶpÁýêvÀ OµÀdÉàAlµÀOµ¶¢¶ª±µËÈ¢À¶m «¸¶¢ÀS¼ñhÐ ±¸Y ¤lû¼vÑ OµÃ±µÀÛm¸éfµÀ. D
l¸±¼¶m qÒ±ÀÉÀ¢¸yµõAlµ±µÃ D¶¥Û±µïAhÐ ‘C±É F±ÀµÀ¶m ±¸Y¹«¸æ¶mAvÑ GAfÉ u±µìv³ Oµl¸!
EOµÖfµÀm¸éfÉ£Àdº' C¶mÀOµÀAdÃ, "u±µìv³ S¸±µÃ J£À VɶªÀåm¸é±µÀ?" Cn CfºS¸±µÀ. Cv¹ CfºS¼¶m
¢¸±µAlµ±¼O½ ‘VǶpÁýêvÀ OµÀfµÀhµÀm¸é¶m'n M»pOµS¸ ¶ª¶¢Ãlû¸¶m£ÀV¸ÛfµÀ u±µìv³. Cv¹ IAhµ¶¢ÀAl¼ CfºS¸±Ð
¢¸yµõAlµ±¼ Êp±µÀô ¶mÈ¢ÃlµÀ VɶªÀOµÀm¸éfµÀ. Cv¹ CfºS¼¶m ¢¸yµõvÑ COµì±³ VµOµñ¶¢±¼å OµÃf¸ Gm¸é±µÀ.
D hµ±µÀ¢¸i±ÐY ±¸Y¹«¸æ¶mAvÑ OµyµÀõvÉn ¢¸yµõ Y¹th¸¶mÀ hDZµW LOµÖ±ÐYÂvÑ hµ¶mOµÀ
OµyµÀõvÉn¢¸yµÀõ IAhµ¶¢ÀAl¼ h¸±µ¶ª¶pf¸â±Ð £¶¢±¼AV¸fµÀ u±µìv³. CAlµÀvÑ hµ¶m Êp±µÀAfµf¸né Sµ¶¢ÀnAW¶m
COµì±³ OжpAS¸ CAlµÀOµÀ O¸±µg¶¢ÀfºS¸fµÀ. ‘¶pûv¹m¸ CAhµ¶ªÀåvÑ G¶m颸yµÀõ ¶pûv¹m¸ ¶p¶mÀvÀ ¶¢ÃhµñÊ¢À
VɱÀµÃw' Cn hµ¶m ¶¢À¶m¶ªÀvÑ G¶mé ¶¢ÃfûµhµöÊ¢À u±µìv³ VÉʪ¶pnn VµÃ»ª OµÃf¸ JA VɶªÀåm¸é¶¢n
CfºS¼AWAlµn hÇvÀ¶ªÀOµÀm¸fµÀ COµì±³.
¶¢À¶m lɶ¥AvÑ OµÃf¸ LOµ OµÀv¹nOº VÇAl¼¶m ¢¸yµõAh¸ LOµv¹ GAd¹±µÊm ¶¢ÀÃfûµ¶m¶¢ÀîOµ¶¢ÀÀAl¼.
¶ªh¸ïné hÇvÀ¶ªÀOж¢f¸nOº Ev¹Adº ¶¢ÀÃfûµ¶m¶¢ÀîOµ¶¢ÀÊm CAlûµhµöA ¶mÀAfº nYËÈ¢À¶m Oµ¶mÀévÀ Sµv ¢¸yµõAS¸,
CAhµBVµ°µÀ¶¢ÁvhÐ VµÃfµSµvS¸w. EOµÖfµ Oµ¶mÀé ¶¥±¿±¸nOÉ S¸Oµ DhµîOµÀ OµÃf¸ C¶¢¶ª±µ¶¢ÀÊm £¶¨±ÀµÃné
¶¢À¶mA Sµñ»¬AV¸w. Ev¹Adº CAhµBVµ°µÀ¶¢Áv SµÀ±¼AW O½ñ¶ªÀå ¶¢Ãd¹ôfµÀhµÃ, "¶¢ÀÀAlµÀS¸ o Oµ¶mÀévÑn
lµÃv¹né hÍvS¼AVµÀOÐ, C¶pÁýêfµÀ Ehµ±µÀv Oµ¶mÀévvÑn ¶mvÀ¶ªÀ¶mÀ SµÀ±¼åAW hÍvS¼AVµf¸nOº
C±µÀúfµ¶¢¶¢Áh¸¶¢Á" (¶¢Àhµå±ÀÀ 7:1-5) Cm¸éfµÀ. ¶¢ÀÃfûµ £¥¹ö«¸v¶mÀAfº ¶¢À¶mA s±ÀµÀd ¶pfµfµÊ¢À F
‘lµÃv¹né' hÍvS¼AVµÀOж¢fµA.
ËOÇþñ¶ªå¶¢ ¶ªA¶pñl¸±ÀµÀAvÑ l¿q¸nOº LOµ ¶pñhÉïOµ «¸æ¶m¶¢ÀÀAl¼. ¶pñsûµÀ¶¢Á XOµdºvÑ G¶mé ¶pñ¶pAV¸nOº
È¢vÀSµÀ j¶ªÀOµÀ±¸¶¢f¸nOº l¿¶pA ¶¢vÉ F vÑO¸nOº ¶¢V¸Ûfµn ¶¢À¶mA £¶¥ö»ª¶ªÀåm¸éA. ¶¢À¶m lɶ¥
¶ªA¶pñl¸±ÀµÀA ¶pñO¸±µA ‘SµÀ±µÀ¶¢Á' l¿q¸né qÒw¶m ¢¸fµÀ. CY¹ß¶m¶¢ÀÊm XOµdºn q¸±µlÐñw Y¹ß¶m¶¢ÀÊm l¿q¸né
È¢wS¼AVÉ¢¸fÉ SµÀ±µÀ¶¢Á Cn ‘SµÀ±µÀ' CÊm ¶¢ÃdOµÀ C±¸æné VÇsÀhµÀAd¹±µÀ. ¶ªh¸ïné È¢vôfºAVÉ ¶pñsûµÀn
¢¸OµÀÖvÀ l¿¶pA v¹Adº£; XOµdº CÊm C¶ªhµïAvÑ G¶mé ¶¢À¶mOµÀ l¿¶pA CÊm ¶ªhµïAvÑOº ¶mfº»pAVÉÊ¢ D
¶pñsûµÀn ¢¸OµÀÖvÀ Cn ¶p±µ¶¢Ã±µæA.
‘¶pSµdºOº ¶ªÃ±µÀïfµÀ' (l¼¢¸ Vµ ¶ª£h¸) CÊm ¶pñ±ÀÇÃSµA È¢¶mÀOµ ¶¢À¶m £¥¹ö«¸nOº ¶ªAsAlû¼AW¶m
£Ê¥¶¨¶¢ÀÀAl¼. Dl¼ O¸AfµAvÑ lɶ¢ÁfµÀ ¶ªÃ±µï VµAlµÀñv¶mÀ ¶ªÅ»¨àAVµOµ ¶¢ÀÀAlÉ ‘È¢vÀSµÀ'¶mÀ ¶ªÅ»¨àAV¸fµÀ
(Dl¼ 1:3, 16). O¸sdºà ¶ªÃ±µÀïfµÀ È¢vÀSµÀOµÀ O¸±µgA O¸lµÀ, lɶ¢ÁfÉ È¢vÀSµÀOµÀ O¸±µgA. CAlµÀOÉ
‘È¢vÀSµÀOµÀ ¶ªÃ±µÀïfµÀ' CÊm ¶plµsAlûµA O¸OµÀAf¸ ‘¶pSµdºOº ¶ªÃ±µÀïfµÀ' CÊm ¶plµ ¶pñ±ÀÇÃS¸né EOµÖfµ
VÉ¥¹±µÀ.
È¢vÀSµÀOµÃ ¶ªÃ±µÀïnO½ S¸OµÀAf¸ lɶ¢ÁnO½ È¢vÀSµÀOµÃ ¶¢Àlûµï ¶ªAsAlû¸né OµwS¼AVµfµA È¢¶mÀOµ LOµ
£¥¹ö¶ª ¶ªhµïA l¸S¼ GAl¼. n±µØ¶¢À Vµ±¼hµñvÑ FZ¶pÁýà lɶ¥ s¹n¶ªhµöA ¶mÀAfº £¶¢ÀÀOºå VÇAl¼, ʪöV¸Û
a£hµAvÑOº ¶¢WÛ¶m Ȭuñ±ÀµÀÀvÀ CÊmOµ Y¹hµÀvOµÀ VÇAl¼¶m ¢¸±µÀ. ¤yµÀõ FZ¶pÁýà lɶ¥ ¶plµèhµÀv¶mÀ,
¶¢ÀÀPïAS¸ ¢¸±¼ D±¸lûµm¸ ¶plµèhµÀv¶mÀ ¶¢ïi±ÉOºAV¸±µÀ. ¶ªÃ±µÀïgºä lɶ¢ÁnS¸ FZ¶pÁýàvÑ OÍwVÉ¢¸±µÀ.

7
±¸Y¶mÀ ¶ªÃ±µÀïnOº ¢¸±µ¶ªÀnS¸ ¶p±¼SµgºAVÉ ¢¸±µÀ. ¶ªÃ±µÀïfÉ ¶ª±¸önO½ ¶¢ÀÃvO¸±µg¶¢Àn £¶¥ö»ªAVÉ ¢¸±µÀ.
D £¥¹ö«¸nOº ¶¢ïi±ÉOµAS¸ ¶ªÃ±µÀïfµÀ vÉOµÀAf¸Êm sûµSµ¶¢AhµÀfµÀ È¢vÀSµÀ¶mÀ ¶ªÅ»¨àAVµSµvfµo, ¶ªÃ±µÀïfµÀ
¶ªÅ»¨àOµ±µå O¸lµÀ O¸o ¶ªÅ»¨à ¶¢¶ªÀ嶢Á ¶¢ÃhµñÊ¢À¶mo n±µÃ»pAVµf¸nOº Dl¼O¸AfµAvÑ ¶ªÃ±µÀïnOº ¶¢ÀÀAlµÀ
lɶ¢ÁfµÀ È¢vÀSµÀ¶mÀ ¶ªÅ»¨àAW¶mdÀôS¸ wQAVµsfºAl¼.
¶¢À¶m lɶ¥AvÑ ¶ªÃ±µÀïnOº ¶¢ÀÀ¶pÁ¹êd¹ (¶¢ÀÃfµÀ ¶ªAlûµïvvÑ) D±µÙþïq¸l¸ïw¶¢öfµA ¶ªA¶pñl¸±ÀµÀAS¸
GAl¼. F ¶ªAlû¸ï ¶¢Alµm¸vvÑ S¸±ÀµÀjñ ¶¢ÀAh¸ñné ¶pe¼AVµfµA l¸ö±¸ ¶ªÃ±µÀïgºä SÓ±µ£«¸å±µÀ; D ¶¢ÀAhµñA:

MA sûµÃ±µÀí¶¢ «¸ö¶® hµhµù£hµÀ±³ ¶¢±ÉgïA,


sûµ±ÐØ lɶ¢¶ªï lû¿¶¢À»¬, lû¼±ÀÇà ±ÀÇà ¶mB ¶pñVÐlµ±ÀµÃh³.

F ¶¢ÀAhµñAvÑ ¶ªÃ±µÀïn SµÃ±¼Û¶m ¶pñ¶ªOºå vÉlµÀ; ‘¶ª£hµÅ' (¶ª£h¸) CÊm ¶pl¸nOº ¶pñO¸¶¥A, È¢vÀSµÀ
Cn C±µæA. ¶¢ÀÀvÑôO¸vOµÀ (sûµÃB, sûµÀ¶¢B, ¶ªÀ¶¢B) È¢vÀSµÀ¶mÃ, lɶ¢ÁyµõOµÀ Y¹ßm¸oé EVÉÛddÀ¶¢Adº D l¼¶¢ï
¶pñO¸¥¹nOº SÓ±µ¶¢ ¶ªÃVµOµAS¸ ¶¢Alµm¸v±¼êAVµfµÊ¢À F ¶¢ÀAhµñ sû¹¶¢A. ¶ªÃ±¸ï±¸lûµO µÀvÀ OµÃf¸ ¶ªÃ±µÀïgºä
¶pñhµï°µAS¸ S¸Oµ ‘Dl¼hµï ¶¬Ålµ±ÀµÀA' Cn D±¸lû¼«¸å±µÀ; ¶ªÃ±µÀïn ¶¬Ålµ±ÀµÀAvÑ GAfÉ D ¶p±µ¶¢ÃhµîOÉ
F D±¸lûµ¶m¶m鶢Ãd.
Ev¹ sû¹±µhµlɶ¥AvÑ Ci Ê¥ñ¶¨àAS¸ OÍn±ÀµÃfµsfÉ ¢¸dºhÐ ¶ªh¸ïné qÒv¹Û±µÀ r¸. a´m O¸vÇîdÇà
S¸±µÀ.

¥ÑôOµA 6:
¶ªhÉï¶m vsûµïhÉ Y¹ß¶mA ¶ªhÉï¶m ¶ªÀOµÅhµ¶¢ÀA sûµÊ¢h³;
¶ªhÉï¶m »ªlµèA ȢðµAhµÀ ¶ªhµïA lɶ¢¶¢±µåþî Vµ.

¶ªhµïA l¸ö±¸ Y¹ß¶mA vtû¶ªÀåAl¼, ¶ªhµïA l¸ö±¸ ¶¢ÀAW ¶p¶mÀvÀ Glµí£«¸å±ÀÀ; ¶ªhµïA l¸ö±¸ ȢðµA
»ªl¼è¶ªÀåAl¼; ¶ªhµïA sûµSµ¶¢AhµÀn lµSµØ±µOµÀ ¶mfºÊp ¶¢Ã±µØA.

¢¸ïP¹ï¶mA:
F ¥ÑôOµAvÑ ¶ªh¸ïoé, sûµSµ¶¢AhµÀo Ê¢±µÀVÉ»ª, sûµSµ¶¢AhµÀn Vɱµf¸nOº ‘¶¢Ã±µØA' ¶ªhµï¶¢Àn
hÇvÀ¶psfºAl¼. F ¶ªAlµ±µíAS¸ ‘m¸±¸±ÀµÀg' CÊm ¶pl¸nOº C±µæA hÇvÀ¶ªÀOµÀAl¸A. ‘m¸±¸±ÀµÀg' CÊm
¶pl¸nOº £Sµñ¶¬ ¢¸OµïA, ¶m±¸g¸A C±ÀµÀ¶mA m¸±¸±ÀµÀg’; ¶m±µÀvOµÀ ¶¢Ã±µØA (S¸ Oµv¢¸fµÀ). El¼ C¶mï
¶pl¸né ¶ªÃW¶ªÀåAl¼; CAdÉ £Sµñ¶¬ ¢¸OµïAvÑ ¶¢WÛ¶m ¶m±µÀvÀ, ¶¢Ã±µØA O¸OµÀAf¸ Ê¢±É ¶pl¸né ¶ªÃW¶ªÀåAl¼
Oµ¶mÀOµ El¼ s¶¬À¤ñ¾¬ ¶ª¶¢Ã¶ªA. F ¶pl¸né ¶ªh¸ïnO½, O½ñ¶ªÀåOµÃ C¶mö±ÀÀAVµÀOж¢VµÀÛ. ¶m±µÀvOµÀ ¶¢Ã±µØA
O½ñ¶ªÀå: "ÊmÊm ¶¢Ã±µØA, m¸ l¸ö±¸Êm hµ¶pê I¶¢fµÀ¶mà hµAfºñ ±ÀÇÀÀlµçOµÀ ±¸vÉfµÀ" (±ÀÇö®¶mÀ 14:6) Cm¸éfµÀ
O½ñ¶ªÀå.
Y¹ß¶m SµñAkµAvÑ Y¹ßm¸né SµÀ±¼AW ±¸±ÀµÀsfº¶m £¶¨±ÀµÃvÀ F ¥ÑôOµAvÑ VǶpêsfº¶m £¶¨±ÀµÃvhÐ
C¶mö±ÀÀAVµÀOж¢VµÀÛ (Y¹ß¶m SµñAkµ¶¢ÀÀ 4:11-14).

8
¥ÑôO¸vÀ 7-8:
C¶ªhµïAV¸»p ¶ªhµïAVµ sñ¶¬îY¹ßn £V¸±µ±ÀÉÀh³;
Y¹ß¶m±µÃ¶pA ¶¢ÀÀOµå¶p°½ ¶¬A«Ò °½±µ£À¢¸As»ª.

¶¬A¶ª q¸v¶mÀAfº odºn Ê¢±µÀ VÉ»ª¶mdÀô sñ¶¬î Y¹ßn C¶ªhµïA ¶mÀAfº ¶ªh¸ïné Ê¢±µÀ ¶p±µW Y¹ß¶m
±µÃq¸né n±µÃ»pAV¸w.
8
Ê¢lµ¥¹¶ªåò¶pÁ±¸g¸n m¸m¸£l¸ï¶¥Û Oµ±µîVµ,
SµÀ±Ð±¸öOµï¶¢ÀÅʨ±¸î±µØ¶¢À¶ªhµïAVÉl¼ö¶¨A sûµÊ¢h³.

Ê¢l¸vÀ ¥¹«¸åòvÀ, ¶pÁ±¸g¸vÀ, EAO¸ m¸m¸ £lûµ¶¢ÀÀËvǶm £lµïvÀ, ¶¢Àhµ ¶p±µËÈ¢À¶m Oµ±µîvÀ, SµÀ±µÀ¶¢Á ¢¸OµÀÖ
l¸ö±¸ ¶ªÃWAVÉ ¶¢Ã±µØ¶¢ÀÀ C¶ªhµï¶¢ÀÀËvǶmdô±ÀÀhÉ C£ £¶¨hµÀvﶢÀÀvÀ.

¢¸ïP¹ï¶mA:
"nh¸ïnhµï ¶¢¶ªÀå£Ê¢OµB" Cn §ñ Dl¼ ¶¥AOµ±¸V¸±µÀïv ¢¸±µÀ sñ¶¬î ZY¹ß»ªOº GAfµ¶¢v»ª¶m
v°µg¸vvÑ È¢ÀÀlµdº l¸nn SµÀ±¼AW hÇwq¸±µÀ. F ¶pñ¶pAVµAvÑ Jl¼ nhµïA, Jl¼ CnhµïA Cn ¶¢À¶mvÑ
¶¢À¶mA n±µAhµ±µA hµ±¼ÖAVµÀOТ¸w. nh¸ïoé, Cnh¸ïoé Ê¢±µÀ ¶p±µW CnhµïËÈ¢À¶m ¶¢¶ªÀ嶢Áv ¶pdô È¢ÃYÂ
hµS¼ØAVµÀOТ¸w. EOµÖfµ ¶ªh¸ïné nhµïAhжmÃ, C¶ªh¸ïné CnhµïAhжmà ¶ª±¼ VµÃ¶ªÀOТ¸w.
¶¢À¶mA Êm±µÀÛOµÀÊm ¶pñi £¶¨±ÀµÀ¶¢Àà ¶¢À¶mv¶mÀ ¶ªhµïA ËÈ¢¶pÁ ¶mfµq¸w. ‘C¶ªhж¢Ã ¶ªlµØ¶¢À±ÀµÃ’
(C¶ªhµïA ¶mÀAfº ¶ªh¸ïnOº ¶mfµÀ¶pÁ) CÊm G¶pn¶¨l¸öOµïAvÑn C±µæ£ÀlÉ. C¶ªhµïA ¶mÀAfº ¶ªh¸ïné Ê¢±µÀ
VɱÀµÀf¸nOº ¶¢À¶mA ¶pñi l¸no °µÀgäAS¸ ¶p±¼§wAV¸w. hµ±µ hµ±¸vÀS¸, q¸±µA¶p±µïAS¸ ¶¢À¶mOÍWÛ¶m
Ê¢l¸v¶mÀ, ¥¹«¸åòv¶mÀ, ¶¢Àhµ ¶p±µËÈ¢À¶m Oµ±µîv¶mÃ, W¶¢±¼Oº SµÀ±µÀ¶¢Á ¶ªÃWAVÉ ¶¢Ã±¸Øné OµÃf¸ ¶¢À¶mA
£Ê¢OµAhÐ ¶p±¼§wAV¸w. ¢¸dºvÑn ¶ªh¸ïné SµÀ±¼åAW, C¶ªh¸ïné £fµW Èpd¹àw. Ev¹ ¥Ñlû¼AW ¶ªh¸ïné
hÇvÀ¶ªÀOµÀ¶mé ¢¸±µÀ lûµ¶mï a¶¢ÁvÀ.

¥ÑôOµA 9
±ÀµÀÀOºå ±ÀµÀÀOµå´¢À ¶¢VÐ S¸ñ¶¬ïA s¹v¹lµ»p ¶ªÀsûµ»¨hµ´¢À;
lÉÊ¢¶m OºA ¶m ¶ªAS¸ñ¶¬ïA ±ÀµÀlµÀOµåA ¶¢ÀÀOºå «¸lûµÊm.

sû¹¶¢A: lɶ¢Án VÉhµ ¶ªÊ¬hµÀOµAS¸ W¶mé »pvôvOµÀ OµÃf¸ C±µæ¶¢À±ÀÉÀï £lûµAS¸, Ȣðµ «¸lûµ¶mAS¸ ¢¸OµïA
£¶¢±¼AVµsfºAl¼. ¶¢À±¼ Cl¼ IAlµÀOµÀ Sµñ»¬A¶psfµvÉlµÀ?

¢¸ïP¹ï¶mA:
hÍ£Àîlµ¶¢ ¥ÑôO¸né ¶¢À¶mA OÍAVÇA vÑhµÀS¸ ¶p±¼§wAV¸w. EOµÖfµ lɶ¢ÁfµÀ hµ¶m¶mÀ h¸¶mÀ
¶pñi±ÀÇÀÀOµÖ±¼Oº I±µÀOµ¶p±µÀVµÀOµÀm¸éfµÀ O¸o CAlµ±µÃ IAlµÀOµÀ D ¶ªh¸ïné SµÀ±¼åAVµvÉOµ qÒhµÀm¸é±µn a´m
O¸vÇîdÇà ¶pñ¦é¶ªÀåm¸é±µÀ. lɶ¢ÁfµÀ hµ¶m¶mÀ h¸¶mÀ Iv¹ I±µÀOµ ¶p±µÀVµÀOµÀm¸éfÐ VµÃl¸çA. ¶pÁohµ qÕvÀ
±Ð¤À±ÀµÀÀvOµÀ ±¸»ª¶m vÉPvÑ lɶ¢ÁfÉ£lûµAS¸ hµ¶m¶mÀ h¸¶mÀ hÇw±ÀµÀ¶p±µÀVµÀOµÀm¸éfÐ £¶¢±¼AV¸±µÀ: “lɶ¢Án
SµÃ±¼Û hÇw»ªOͶmSµwS¼¶ml¼ ¢¸±¼Oº (¶¢Ã¶m¶¢ÁvAlµ±¼O½) hÉdhÇvôÊ¢À. ¢¸¶ªå¶¢¶¢ÀÀS¸ lɶ¢ÁfÉ ¢¸±¼Oº l¸nn
I±µÀOµ¶p±¼VǶmÀ. lɶ¢ÁfµÀ ¶pñ¶pAVµ¶¢ÀÀ¶mÀ ¶ªÅ»¨àAW¶m m¸dº¶mÀAfº D±ÀµÀ¶m ±ÀÇÀÀOµÖ CSÐVµ±µ SµÀg¶¢ÀÀvÀ

9
C¶mS¸ D±ÀµÀ¶m ¥¹¶¥öhµ ¶¥Oºå, ËlǶ¢hµö¶¢ÀÀ ¶ªÅ»¨à ¶¢¶ªÀåY¹v¶¢ÀÀvÑ ¶ªê¶¨à¶¢ÀÀS¸ £¶¥lµËÈ¢À¶ml¼” (±Ð¶¢Ã 1:19-
20). Ev¹ ¶ªÅ»¨à l¸ö±¸ lɶ¢ÁfµÀ hµ¶m¶mÀ h¸¶mÀ hÇw±ÀµÀ ¶p±µÀVµÀOµÀm¸éfµÀ O¸sdºà ‘lɶ¢Án SµÀ±¼AW hµ¶¢ÀOµÀ
hÇw±ÀµÀlµÀ' Cn I¶¢±µÃ C¶mf¸nOº Ê¢vÉôlµÀ. ¶ªÅ»¨à l¸ö±¸ lɶ¢Án GnOº Iv¹ È¢vôfµ¶¢ÁhµÀAlÐ ¶p±¼§wl¸çA:
¶¢À¶mA JËlÇm¸ LOµ ¶¢¶ªÀ嶢Á¶mÀ hµ±ÀµÃ±µÀ VɱÀµÃv¶mÀOµÀAdÉ ¶¢À¶mOµÀ ‘¶¢ÀÀfº' ¶pl¸±µæA O¸¢¸w.
Gl¸¶¬±µgOµÀ, LOµ OµÀAfµ¶mÀ VɱÀµÃv¶mÀOµÀAdÉ ‘¶¢Àdºà' O¸¢¸w. O¸o lɶ¢ÁfµÀ ¶ª±µö ¶ªÅ»¨ào ‘VɱÀµÀf¸nOº'
J ‘¶¢ÀÀfº' ¶pl¸±¸æné G¶p±ÀÇÃS¼AV¸fµÀ? D±ÀµÀ¶m hµ¶m ‘mÐdº ¶¢Ãd' l¸ö±¸ ¶ª±¸öoé ¶ªÅ»¨àAV¸fµÀ (Dl¼
1:3...). CAdÉ lɶ¢Án ¶¢ÃdÉ D±ÀµÀ¶mOµÀ ¶¢ÀÀfº ¶pl¸±µæ¶¢À¶m鶢Ãd. F ¶¢ÃdÉ (¢¸OÉÖ) ¶¢Ã¶m¶¢ ±µÃ¶pA
l¸wÛ ¶¢À¶m ¶¢Àlûµï n¶¢»ªAWAl¼ (±ÀÇö®¶mÀ 1:1...). ËOÇþñ¶ªå¶¢ vÉPm¸v ¶pñO¸±µA El¼ nYÊ¢À ¶¢À±¼ Ehµ±µÀv
¶¢ÃdÉ£Àdº? Ehµ±µÀvÀ OµÃf¸ l¿nn SµÀ±¼åAV¸±µÀ. Cv¹ SµÀ±¼åAVµf¸nOº O¸¶¢v»ª¶m Y¹ßm¸né lɶ¢ÁfµÀ ¢¸±¼Oº
¶pñ«¸l¼AV¸fµÀ.
sû¹±µj±ÀµÀ ¶ªA¶pñl¸±ÀµÀA ¶pñO¸±µA sûµ±µæýŶ¬±¼ (¶ªÀ¶¢Ã±µÀ O½ñ. ¶¥. 450) CÊm hµhµöÊ¢hµå
‘¢¸Oµï¶pl¿±ÀµÀ' CÊm hµ¶¢À hµhµö¥¹¶ªåòAvÑ lɶ¢ÁfµÀ ¶¥sç hµhµöA Oµv¢¸fµo, ¶ªÅ»¨à CAh¸ F ¶¥sçA ¶mÀAfÉ
Glµí£AWAlµo ±¸¥¹±µÀ. D ¥ÑôOµA:

Cm¸l¼ nlûµ¶mA sñ¶¬î ¶¥sçhµhµöA ±ÀµÀlµ°µ±µA; £¶¢±µåhÉ„±µæ sû¹¶¢m¸ ¶pñOºñ±ÀµÃ YSµhбÀµÀhµB.

sû¹¶¢A: sñ¶¬îOµÀ Dl¼ vÉlµÀ, m¸¶¥¶mA vÉlµÀ; ¶¥s綢ÀÀ D±ÀµÀ¶m hµhµö¶¢ÀÀ. F ¶ªÅ»¨à CAhµdºOº D±ÀµÀ¶m
O¸±µOµÀfµÀ. D±ÀµÀ¶m ¶ªÅ»¨à ¶¢¶ªÀ嶢Áv ¶¢vÇ Oµn»p«¸åfµÀ, D±ÀµÀ¶m ¶mÀAfÉ F ¶ªÅ»¨à±ÀµÀAh¸ Glµí£AWAl¼.
ËÈp ¥ÑôOµAvÑ lɶ¢ÁfÉ ¶ªÅ»¨à ¶¢¶ªÀ嶢ÁvÀS¸ ‘¶p±¼g¸¶¢ÀA' VÇAl¼¶mdÀô £¶¢±¼AVµsfºAl¼. ËOÇþñ¶ªå¶¢
£¥¹ö¶ªA ¶pñO¸±µA ¢¸OµÀÖ ‘l¸ö±¸' ¶ªÅ»¨à Y±¼S¼Al¼ O¸o D ¢¸OÉÖ ¶ªÅ»¨àS¸ ¶p±¼g¸¶¢ÀA VÇAlµvÉlµÀ. F
sûÉl¸né ¶¢À¶mA ¶¢À±¼Û qÒOµÃfµlµÀ. F ¶ªÅ»¨à lɶ¢Án ¢¸OµÀÖ l¸ö±¸ Y±¼S¼Al¼ O¸o lɶ¢ÁfÉ ¶ªÅ»¨à
¶¢¶ªÀ嶢ÁvÀS¸ ¶¢Ã±µvÉlµÀ.
G¶pn¶¨hµÀåvvÑ ‘MA' CÊm ¶¥sçA SµÀ±¼AW ±¸±ÀµÀsfºAl¼. ‘MA' CÊm ¶¥sçA F YSµhµÀå¶mOµÀ
¶¢ÀÃv¶¢Àn l¸l¸¶pÁ Cné G¶pn¶¨hµÀåvÀ £¶¢±¼AV¸±ÀÀ. ËhÇhµå±¿±ÀµÀ, Vû¸AlÐSµï, ¶¢ÃAfµÃOµï G¶pn¶¨hµÀåvÀ
F MAO¸±¸né £¶pÁvAS¸ Vµ±¼ÛAV¸±ÀÀ. F G¶pn¶¨hµÀåv ¶pñO¸±µA ‘MA' CÊm ¶¥sçA l¸ö±¸ sñ¶¬î ¶ªÅ»¨à
S¸£AV¸fµÀ. sñ¶¬î¶mÀ ¶¢À¶mA Êm±µÀS¸ hÇvÀ¶ªÀOÐvÉA. D±ÀµÀ¶m C¶¢ïOµÀåfµÀ (¶¢ïOµåA O¸n¢¸fµÀ, Oµn»pAVµn
¢¸fµÀ). F ¶ªÅ»¨à C¶¢ïOµå sñ¶¬î¶mÀ ¶¢ïOµåA VÉʪ «¸lûµ¶mA. O¸sdºà ¶ªÅ»¨à ¶¢¶ªÀ嶢Áv l¸ö±¸ sñ¶¬î¶mÀ Vɱ ¸w.
¶phµAYw ±ÀÇÃSµ ¶ªÃh¸ñvvÑ ‘MA' CÊm ¶pñg¶¢ m¸lµA sñ¶¬î ±ÀÇÀÀOµÖ ¢¸OµÀÖS¸ £¶¢±¼AVµsfºAl¼ (hµ¶ªï
¢¸VµOµB ¶pñg¶¢B = ¶pñg¶¢A lɶ¢Án ¢¸OµÀÖ).
¶ªÅ»¨à ¶¢¶ªÀ嶢Áv l¸ö±¸ sñ¶¬î¶mÀ (lɶ¢Ágºä) Vɱ¸w CÊm sû¹¢¸né ¶pÁohµ ESÉ黨±ÀµÀ´ª vαÀÇÃv¹
S¸±µÀ hµ¶¢À “Dlû¸ïiîOµ Csû¹ï«¸v”vÑ ‘lɶ¢Án Êpñ¶¢À¶mÀ qÏAlµf¸nOº ¶¢Ã±¸ØvÀ' Cn £¶¢±¼AV¸±µÀ. D
¶¢Ã±¸ØvÀ:
È¢ÀÀlµdºl¼ F ¶ªÅ»¨à l¸ö±¸ lɶ¢ÁfµÀ m¸OµÀ EWÛ¶m Ê¢ÀvÀv SµÀ±¼AW hµvqÒ±ÀµÀfµA (Dlû¸ïiîOµ Csû¹ï«¸vÀ,
234); ±ÇAfµ¶¢l¼, F ¶ªÅ»¨à ¶¢¶ªÀ嶢ÁvvÑ lɶ¢ÁfÉ£lûµAS¸ x¶mËÈ¢À Gm¸éfµn lû¸ïnAVµfµA; ¶¢ÀÃfµ¶¢l¼,
lɶ¢ÁfÉ£lûµAS¸ F ¶ªÅ»¨à ¶¢¶ªÀ嶢ÁvvÑ ¶pn VɶªÀåm¸éfµn lû¸ïnAVµfµA; m¸vÀSµ¶¢l¼, ¶ªÅ»¨à ¶¢¶ªÀ嶢Áv l¸ö±¸
lɶ¢ÁfÉ£lûµAS¸ m¸ËÈp¶m hµ¶m s¶¬À¶¢ÀhµÀv¶mÀ ¶pñ«¸l¼¶ªÀåm¸éfµn lû¸ïnAVµfµA.
¶ªÅ»¨à l¸ö±¸ lɶ¢ÁfµÀ hµ¶m¶mÀ h¸¶mÀ hÇw±ÀµÀ¶p±µVµÀOµÀm¸éfµÊm £¶¨±ÀµÀA ËOÇþñ¶ª¶¢ÁvËÈ¢À¶m ¶¢À¶mOÉ
S¸OµÀAf¸ ¶ª±µö ¶pñYvOµÀ £¶¥lµÊ¢À¶mn ËÈp £¶¢±µg l¸ö±¸ ¶ªê¶¨à¶¢À¶¢ÁhµÀAl¼. C±ÀÀhÉ ¶ªÅ»¨àvÑ D lɶ¢Án
10
lµ±¼÷AVµfµA ¶¢À¶mOµÀ CAhµ ¶ªÀvsûµA O¸lµÀ. F £¶¨±ÀµÃné ¶pÁohµ qÕvÀ, ¶pÁohµ ±ÀÇö®¶mÀ S¸±µÀô
£¶¢±¼AV¸±µÀ (±Í¤À 1:19-20, ±ÀÇö®¶mÀ 1:1-19). l¸nOº lɶ¢Án ¶¥Oºå C¶¢¶ª±µA. F £¶¨±ÀµÃÊmé
sûµSµ¶¢l¿ØhµvÑ OµÃf¸ £¶¢±¼AV¸±µÀ.

¶¢À hµÀ ¶¢ÃA ¶¥Oµïʪ lµñ¶¨ÀàA - CÊmËÈm¶¢ ¶ªö Vµ°µÀ«¸;


l¼¶¢ïA lµl¸£À hÉ Vµ°µÀB - ¶p¶¥ï Ê¢À ±ÀÇÃSµËÈ¢À¶¥ö±µïA (11:8).

¶m¶mÀé VµÃfµf¸nOº o ¶ªöAhµ Oµ¶mÀévhÐ «¸lûµïA O¸lµÀ. l¼¶¢ï Êmh¸ñv¶mÀ ¶pñ«¸l¼«¸å¶mÀ, ¢¸dº l¸ö±¸ m¸
l¼¶¢ï ±µÃq¸né VµÃfµÀ.

D lɶ¢ lɶ¢Án ¶ªÅ»¨à ¶¢¶ªÀ嶢ÁvvÑ lµ±¼÷AVµf¸nOº ¶¢À¶mOµÀ £¥¹ö¶ª Oµ¶mÀévÀ (l¼¶¢ï Êmh¸ñvÀ) O¸¢¸w.
W¶¢±µS¸ F hÍ£Àîlµ¶¢ ¥ÑôOµAvÑn ¶pñ¶¥é¶mÀ OÍAVÇA £Ê¥ô»¨AV¸w. C¶¢ïOµÀåËfǶm sñ¶¬î ¶¥sçA (¢¸OµÀÖ) l¸ö±¸
hµ¶m¶mÀ h¸¶mÀ ¶¢ïOµå ¶p±µVµÀOµÀm¸éfµn sû¹±µj±ÀµÀ ¥¹«¸åòvÀ hÇw±ÀµÀ ¶p±µÀ¶ªÀåm¸é±ÀÀ. CAdÉ F ¶ªÅ»¨à
¶¢¶ªÀ嶢ÁvnéAdºO½ ¶¢ÀÃv O¸±µgA lɶ¢ÁfÍOµÖfÉ Cn ¢¸±¼Oº hÇvÀ¶ªÀ. ¶pñ¶¥é J£ÀdAdÉ D ¶¥s¹çné
(¢¸OµÀÖ¶mÀ) ¤yÇõAlµÀOµÀ Sµñ»¬AVµfµA vÉlµÀ Cn. ¶ªÅ»¨à ¶ª¶¢À¶ªå¶¢Àà ¢¸OµÀÖ l¸ö±¸ OµwS¼AVµsfºAlµo, D
¢¸OÉÖ ¶¢Ã¶m¶¢ ±µÃ¶pAvÑ O½ñ¶ªÀåS¸ ¶¢À¶m ¶¢Àlûµï ¶¢»ªAWAlµo ¶¢À¶mOµÀ hÇvÀ¶ªÀ. F £¶¨±ÀµÃné sû¹±µj±ÀµÀ
¶ªA¶pñl¸±ÀµÀ slµèAS¸ sû¹±µj±ÀµÀÀvAlµ±µÀ hÇvÀ¶ªÀOµÀÊmddÀô VɱÀµÀfµA ¶¢À¶m s¹lûµïhµ.

D lɶ¢lɶ¢Án ¶ªh¸ïné hÇvÀ¶ªÀOж¢f¸nOº £Vµ°µg¸ ¶¥Oºå C¶¢¶ª±µ¶¢Àn a´m O¸vÇîdÇà S¸±µÀ £ÀSµh¸
±ÇAfµÀ ¥ÑôO¸vvѶmà hÇw±ÀµÀYɶªÀåm¸é±µÀ.

¥ÑôOµA 10
¶ªÀ¶¢±µä ¢¸ hµÀ ±Ó¶pïA ¢¸ ¶¢YñA ¢¸ O¸VµÊ¢À¶¢ Vµ;
¶¢ÀÀOºåOµA ¶¢ÀÔOºåOµA lÉ¢Ð-lÉ¢Ð-±ÀµÀ£Ài ¥Ñlûµ±ÀÉÀh³.

El¼ sAS¸±µ¶¢Ã O¸l¸, ±µhµé¶¢Ã O¸l¸, ¶¢Yñ¶¢Ã O¸l¸, El¼ Ghµå Sµ¢¸ö vÉOµ ¶¢ÀÀhµï¶¢Ã Cn ¥Ñlû¼AW¶mdÉô
lɶ¢lɶ¢Án £¶¨±ÀµÀAvÑ OµÃf¸ ¥Ñlû¼AV¸w.

¥ÑôOµA 11
¶ªh¸ï±ÀµÀ ¶ªhµï¶¢¶pÁʨ ¶ªhµï¶ªAOµvêO¸±ÀµÀ Vµ;
¶ªhµï¢¸VÉ ¶m¶¢ÀB ¶ªhµïhÉYʪ ¶¬Ålµ±ÀÉÀ ¶pÁ¶mB.

¶ªh¸ïnOº, ¶ªh³ ¶ªö±µÃq¸nOº, ¶ªh¸ïné ¶ªAOµvê ¶¢ÃhµñAS¸ OµwS¼¶m ¢¸nOº, ¶ªhµï ¢¸O¸ïnOº ¶m¶¢À¶ªÀùvÀ; ¶¢À¶m
¶¬Ålµ±ÀµÃvÑô È¢vÀSÍAlµÀhµÀ¶mé D ¶ªh¸ïnOº ¶¢À±µv ¶m¶¢À¶ªÀùvÀ.

W¶¢±µS¸ ¶ªh¸ïnO½, lɶ¢ÁnO½ ¶¢Àlûµï h¸±µhµ¶¢ÀïA vÉlµn hÇw±ÀµÀYɶªÃå D ¶ªhµï ¶ªö±µÃ»pOº


¶m¶¢À«¸Ö±¸vAl¼¶ªÀåm¸é±µÀ r¸. a´m O¸vÇîdÉà S¸±µÀ.

11