You are on page 1of 31

www.yeyintnge.

com

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ က ထိုင္းႏိုင္ငံ တြင္ အေရးေပၚ အေၿခအေန ေၾကညာ အဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္ အစည္း အေ၀းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း

April 11, 2009 ·

၁၁ ဧၿပီ ပတၱယား ထိုင္း၊ ၊Freedom News Group

ဆႏၵၿပသူ မ်ား၀င္ေရာက္ လာခ်ိန္ တြင္ ထိတ္ လန္ ့ေနေသာ ၿမန္မာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္ ကို ဦးစားေပးကယ္တင္ရ

အေဆာက္အဦ ေခါင္းမိုးေပၚမွ ရဟတ္ယာဥ္ ႏွစ္စီးၿဖင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ၁၆ ေယာက္


ႏိုင္ငံၿခားေရး ၀န္ၾကီး ၁၆ ေယာက္တို ့ကို ဦးစားေပးကယ္ တင္ခ်ိန္ တြင္ ၿမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ကို ဦးစားေပး၍ ထိုင္း က ပထ မ ရဟတ္ယာဥ္ ၿဖင့္ ပင္
ထည့္ေပးလိုက္ရမိန္းမသား ဖိထစ္ပိုင္ ေခါင္းေဆာင္ အာရို ယိုပင္ ေနာက္ အစီးၿဖင့္ လိုက္ရ

ေနာက္ဆံုးရသတင္း……….ၿမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေသြးတက္

ၿမန္မာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အာဏာရွင္ ဆန္ ့က်င္ေရးဒီမိုကေရစီ တပ္ဦး(UDD) ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ ့ၿပီး ရဟတ္ယဥ္ေပၚေၿပးတက္ရ(ဗီဒီယို)

April 11, 2009 ·

Watch video at http://www.youtube.com/user/itnnews (user name… itnnews…)

၁၁ ဧၿပီ ပတၱယား ထိုင္း၊ ၊Freedom News Group

ထိုင္းႏိုင္ငံပတၱယားတြင္ ၿမန္မာ စစ္အစိုးရ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ အစိုးရဆန္ ့က်င္ေရးဆႏၵၿပ သူ မ်ားက အစည္းအေ၀းခန္းမ အတြင္း၀င္ေရာက္
လာေသာေၾကာင့္ ေနာက္ေဖးေပါက္မွ ေခါင္းမိုးေပၚသို ့တက္ေၿပးၿပီး ၾကံဳ ရာ ရဟတ္ယာဥ္ ၿဖင့္ အူတာေပါင္း ေလတပ္စခန္းသို ့ကယ္ ထုတ္သာြ းရပံု

ထိုင္းအဆင့္ၿမင့္ လံုၿခံဳေရးအရာရွိ မ်ားက ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ ၿမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဆီ ဦးတည္ သြားၾကသည္ ဆိုေသာေၾကာင့္


ထိပ္တန္းလံုၿခံဳေရးအရာရွိမ်ားၿခံရံၿပီး သူ ့ကိုအရင္ ရဟတ္ ယာဥ္ ေပၚတင္ေပးလိုက္ရသည္ ဟု ထိုင္းသတင္းဌာန တစ္ခု ကလႊင့္ ထုတ္သြားခဲ့သည္။

လက္ရွိ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားထဲ တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္မွာ အေၾကာက္ တတ္ဆံုးဟု နာမည္ၾကီးသည္။

ေနာက္ဆံုးရသတင္း……….ၿမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေသြးတက္
အစိုးရဆန္ ့က်င္ေရးဆႏၵၿပသူ မ်ားက အာဆီယံ အစည္းအေ၀းက်င္းပရာခန္းမထဲ သို ့ညာသံေပး၍ ၀င္ေရာက္လာစဥ္ (AP Photo/David Longstreath)

အစည္းအေ၀းက်င္းပရာ ခန္းမထဲသို ့ဆႏၵၿပသူမ်ား၀င္ေရာက္လာစဥ္ ဓာတ္ပ-ံု ရိုက္တာ

ၿပည္ပေရာက္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ကို ေထာက္ခံသည့္ အနီ၀တ္ မ်ားက ၁၄ ၾကိမ္ေၿမာက္အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္


အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကမ္းေၿခၿမိဳ ့ၿဖစ္သည့္ ဖတၱယားတြင္ က်င္းပေနေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ ခန္းမသို ့ အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္ၿဖတ္ၿပီး မွန္မ်ားကို
ရိုက္ခြဲ ၀င္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ က အစည္းအေ၀း ကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္ရၿပီး ဖတၱယားတြင္ လည္း အေရးေပၚ အေၿခအေန ေၾကၿငာ လိုက္ရသည္ ဟု
သတင္းရရွိသည္။

ထိုသို ့အစည္းအေ၀း ဖ်က္သိမ္းမႈေၾကာင့္ ၿမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္ လည္း ခရီးေရာက္မဆိုက္ပင္ ၿပည္ေတာ္ ၿပန္ခဲ ့ရသည္။လြန္ခ့သ
ဲ ည္ ့ႏွစ္ရက္
ကထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အဘိဆစ္က ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ား၏လံု ၿခံဳေရးအတြက္ တာ၀န္ ယူသည္ ဟုဆိုေသာ္ လည္း ယခုၿဖစ္ရပ္မွာအစိုးရအတြက္ အရွက္တကြဲ
အက်ိဳးနည္းၿဖစ္ရသည္ ဟု ထိုင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖၚၿပထားသည္။

ဆႏၵၿပသူ မ်ားက အဘိဆစ္ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ ေအာ္ဟစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ ခန္းမထဲ ထိ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။အာဏာရွင္ ဆန္ ့က်င္ေရး ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု
(UDD)၏ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးၿဖစ္သူဂ်ကယာေပါဘ္ ဖန္ခရိုင္ယ က “ဒီအစည္းအေ၀း ကို ရပ္တန္ ့ႏိုင္ခဲ့ လို ့ငါတို ့ႏိုင္ၿပီ ဆက္ၿပီးေတာ့ အဘိဆစ္ မႏႈတ္ထက
ြ ္ မခ်င္း
ဘန္ ေကာက္မွာ ဆက္ၿပီးဆႏၵၿပမယ္” ဟု ေအပီ သို ့ေၿပာသည္။

ဆႏၵၿပသူ မ်ားက ဆြန္ခန္ ေရသဘင္ပေ


ြဲ တာ္ က်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ပါအင္အားထပ္ တိုးၿမွင့္ ၍ ဆႏၵၿပၾက မည္ဟုသိရသည္။

ဆြန္ခန္ ပြေ
ဲ တာ္ ကာလ ဘန္ေကာက္တင
ြ ္ အေရးေပၚအေၿခအေန ေၾကညာၿပီးေနာက္ တင့္ ကားမ်ားၿဖန္ ့က်က္ခ်ထား

April 12, 2009 · No Comments

၁၂ ဧၿပီ ဘန္ေကာက္ ထိုင္း၊ ၊Freedom News Group

တနဂၤေႏြေန ့က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ ့တင


ြ ္းသို ့တင့္ကားမ်ား၀င္ေရာက္လာစဥ္ (AP Photo/Apichart Weerawong)

ွဆႏၵၿပသူမ်ားက တင့္ကားႏွစ္စီးကို သိမ္းပိုက္ထားစဥ္ ဓာတ္ပ-ံု ေအပီ

ထိုင္းႏိုင္ငံ ၿမိဳ ့ေတာ္ဘန္ေကာက္ အပါအ၀င္ အၿခားခရိုင္ငါးခုထက္ မနည္းတြင္ အေရးေပၚအေၿခအေန ထုတ္ၿပန္လိုက္လိုက္ေၾကာင္း ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္
၀ိဇၹာဇီ၀ ကယေန ့ရုပ္သံမွ ေၾကညာသည္။အာဏာရွင္ ဆန္ ့က်င္ေရးဒီ မိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု ၏ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ကိုဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ထိုသို ့ေၾကညာလိုက္
ၿခင္းၿဖစ္သည္။အေရးေပၚ အေၿခအေန မေၾကညာခင္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ခန္ ့က ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ စီးလာေသာကားကို ဆႏၵၿပသမားမ်ားက ပိတ္ဆို ့ထားကာ
တိုက္ခိုကေသာေၾကာင့္ ရဲကေလ ထဲသို ့ေသနတ္ၿဖစ္ပစ္ေပါက္ၿပီး လူစုခခ
ြဲ ဲ့ ရသည္။
အေရးေပၚ အေၿခအေန ေၾကညာၿပီးေနာက္ ၿမိဳ ့တင
ြ ္းသို ့တင့္ကားမ်ား၀င္ေရာက္ လာခဲ့ၿပီး ေနရာအႏွံတင
ြ ္ ၿဖန္ ့က်က္ခ်ထားသည္။ဆႏၵၿပသူမ်ားက မူတင့္ကားႏွစ္စီးကို
သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။အေ၀းေရာက္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္က “ဆႏၵၿပသူ မ်ားအတြက္ ေရႊေရာင္ ကာလ ၿဖစ္ၿပီး
ထိုင္းႏိုင္ငံ ကိုထိုင္းၿပည္ သူမ်ား ဦးေဆာင္ရန္ အတြက္ ဆႏၵၿပသူမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ္ လွန္ေရးတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။မေန ့ကမူ
ဆႏၵၿပသူ မ်ားေၾကာင့္ ၁၄ ၾကိမ္ေၿမာက္ အာဆီယံထိပ္ သီးအစည္း အေ၀း ပြဲ ကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္။ဆႏၵၿပသူ မ်ားက အဘီဆစ္ ႏႈတ္ထက
ြ ္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုထားသည္။အဘီဆစ္ က လည္းႏႈတ္ထြက္ မေပးႏိုင္ ဟု ၿပန္တံုၿပန္သည္။ဆႏၵၿပသူမ်ားက ဖမ္းဆီးထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၿပန္ လႊတ္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး မီးရထား လမ္းတစ္ခု အပါအသင္ လမ္းဆံုမ်ား ႏွင့္ အေရးပါေသာ ကားလမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆို ့ထားသည္။ႏိုင္ငံေရး အေၿခအေန ခန္ ့မွန္းသူ မ်ားက
အေၿခအေန ပို တင္းမာလွ်င္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းဖြယ္ ရွိသည္ ဟုေၿပာၾကသည္။UDD ေခါင္းေဆာင္ အရိမန္ ပြန္ဂရီရန္ ဂေရာင္ ပတၱယားမွ ဘန္ေကာက္သို
့ၿပန္လာ ၿပီးေနာက္ ရဲက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။သူအဖမ္း ခံရၿပီးေနာက္ အေၿခေန မွာ ပိုတင္းမာလာသည္။သက္ဆင္ ကို ေထာက္ခံသူ အမ်ားစု ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံေၿမာက္
ပိုင္းခ်င္းမိုင္ တြင္ မူ ဆြန္ခန္ ေရပြဲ ေတာ္ ကို ဆင္ႏေ
ႊဲ နၾကသလို ၿမန္မာ ေရႊ ့ေၿပာင္း အလုပ္သမား အမ်ားစု ရွိရာ တခ္ ခရိုင္ မဲေဆာက္
တြင္ လည္း ယခုႏွစ္ မဲေဆာက္ သၾကၤန္ မွာ စတင္က်င္းပသည့္ ယေန ့မွာပင္ အစည္ကားဆံုးၿဖစ္သည္ ဟု ေရႊ ့ေၿပာင္း အလုပ္သမား တစ္ဦးၿဖစ္သူ ကိုမင္းႏိုင္
ကေၿပာသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားေၾကာင့္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းပြဲ ပ်က္

11 April 2009

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) ရဲ႕ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပဲြ က်င္းပေနတဲ့


ထုိင္းႏုိင္ငံအပန္းေျဖကမ္းေျခ ပတၱယားၿမိဳ႕မွာ ထုိင္းအစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပမႈေတြ ႀကီးထြားလာတာနဲ႔အမွ်
ေသြးထြက္သံယုိ ပဋိပကၡမႈေတြ လည္း ျဖစ္ခဲ့တာမုိ႔ ထုိင္းအစုိးရက အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခဲ့ရသလို၊
အစည္းအေ၀း ပဲေ
ြ တြကုိလည္း ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ရပါတယ္။ အစုိးရဆန္႔က်င္သူေတြနဲ႔ လုိလားသူေတြၾကား ျပႆနာေတြ
ျဖစ္ခဲ့သလုိ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပဲြ လုပ္ေနတဲ့ ေနရာကုိ ဆႏၵျပသမားေတြက ၀င္ေရာက္ လာခဲ့တာေတြ ရွိခ့တ
ဲ ာမုိ႔
လုံၿခံဳေရးအရ ထုိင္းအစုိးရက အခုလုိ ဆုံးျဖတ္လုိက္ရတာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ျပႆနာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံ
ပတၱယားၿမိဳ႕က ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းပဲြမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ကုိေအာင္လင
ြ ္ဦး က အေျခအေနေတြကုိ
တင္ျပထားပါတယ္။
ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ား ရုန္းရင္းဆန္ခတ္
ျဖစ္ေနၾကစဥ္ (ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ဧၿပီ ၁၀၊
သုံးရက္ၾကာ က်င္းပဖုိ႔ရွိေနတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပဲေ
ြ တြကုိ ထုိင္း
၂၀၀၉)
အစုိးရက ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ၿပီးေတာ့ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနတဲ့ ပတၱယားၿမိဳ႕နဲ႔၊ အနီးအနားက ခၽြန္ဘူရီၿမိဳ႕တုိ႔ကုိ
အေရးေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခအေန ေၾကညာလုိက္တာပါ။ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းေတြ က်င္းပတဲ့ ဒုတိယေန႔မွာပဲ အစုိးရဆန္႔က်င္သူ အနီေရာင္အက်ႌေတြကုိ
၀တ္ဆင္ထားၾကတဲ့ ဆႏၵျပသမားေတြ နဲ႔ အစုိးရလုိလားသူေတြအၾကား ေသြးထြက္သံယုိ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အထိ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္း အစည္းအေ၀းပဲြ
က်င္းပတဲ့ေနရာမွာ စုေ၀း ဆႏၵျပေနသူေတြက ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပရာ ဟုိတယ္ထအ
ဲ ထိ ၀င္ေရာက္တာေတြ ရွိလာတဲ့ေနာက္ အခုလုိ ထုိင္းအစုိးရက
ဆုံးျဖတ္လုိက္တာပါ။

“ပတၱယား နဲ႔ ခၽြန္ဘူရီ ေဒသေတြမွာ အေရးေပၚ အေျခအေနအျဖစ္နဲ႔ အစုိးရက အမိန္႔ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ ဒီအမိန္႔ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖုိ႔အတြက္
ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆူထပ္ ေထ့ဆူ၀မ္း ကုိ တာ၀န္ေပးအပ္လုိက္ပါတယ္။ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းပဲေ
ြ တြကုိလည္း ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ပါတယ္။” - ဆုိၿပီး
႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေန ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ၀ိက္ခ်ာခ်ီ၀ က ေၾကညာသြားတာပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပဲြ တက္ေရာက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ
ေခါင္းေဆာင္ ေတြရ႕ဲ လုံၿခံဳေရးကုိ ဦးစားေပးရမယ္၊ သူတို႔ ေဘးကင္းရန္ကင္း ျပန္လည္ထြက္ခြာႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အစုိးရက ဦးစားေပး ေဆာင္ရက
ြ ္ေနတယ္၊ တႏုိင္ငံလုံးရဲ႕
အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေထာက္ထားၿပီး အခုလုိ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာလုိ႔လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆုိပါတယ္။

ေဒသတြင္းလုံၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္က်င္းပတဲ့ အာဆီယံ အစည္းအေ၀းပဲြ အစေန႔မွာကတည္းက


လႊမ္းမုိးေနခဲ့တဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံေရး ျပႆနာေတြ ဒုတိယေန႔မွာ ပုိမုိႀကီးထြား လာခဲ့ တာပါ။ အထူးသျဖင့္ အာဆီယံ အစည္းအေ၀းပဲေ
ြ တြ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ က်င္းပမယ့္ေန႔
မနက္အေစာပုိင္းမွာတုန္းက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထြက္ေပးဖုိ႔ ဆႏၵျပေနသူ အက်ႌအနီ၀တ္သူေတြနဲ႔ အစုိးရလုိလားသူ ေဒသခံလုိ႔ ဆုိၾကတဲ့ အျပာေရာင္အက်ႌ ၀တ္ဆင္
သူေတြၾကား ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈေတြ တုိက္ခုိက္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့လုိ႔ အေျခအေနေတြဟာ ပုိမုိတင္းမာလာခဲ့တာပါ။ အေစာပုိင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြမွာ ဆႏၵျပသမားေတြန႔ဲ
ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အက်ႌအျပာ၀တ္ အစုိးရ လုိလား သူေတြဟာ အာဏာပုိင္ေတြက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားတဲ့သူေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး
ဆႏၵျပသူေတြဘက္က စြပ္စခ
ဲြ ဲ့ တာပါ။ ဒီလုိ ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ လုပ္တယ္လုိ႔ စြပ္စခ
ဲြ ဲ့သူေတြကုိလည္း ၁ နာရီအတြင္း ေဖာ္ထုတ္အေရးယူဖုိ႔၊ ဒီလုိမွ မလုပ္ရင္
ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပဲြ က်င္းပရာေနရာကုိ ၀င္လာမယ္ဆုိၿပီး ရာဇသံေပးခဲ့တာပါ။

သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္လာတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပဲြက်င္းပရာ ဟုိတယ္ခန္းမအနီးကုိ ဆႏၵျပသူေတြ ၀ုိင္း၀န္းလာခဲ့ၾကၿပီး


ေနာက္ဆုံးမေတာ့ လုံၿခံဳေရးေတြ ၀ုိင္း၀န္းပိတ္ဆုိ႔ထားတာေတြကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး
၀င္ေပါက္၀ မွန္တံခါး တခ်ပ္ကုိ ခ်ဳိးဖ်က္ၿပီး ဆႏၵျပသူေတြ ၀င္လာခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီေနာက္ေတာ့ အစည္းအေ၀း က်င္းပဖုိ႔ရွိတဲ့ ေနရာေတြ၊ ေနာက္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္
တခ်ဳိ႕ေနထုိင္ၾကတဲ့ ေနရာအနီးတ၀ုိက္အထိ ဆႏၵျပသူေတြက ၀င္ေရာက္ ႏုိင္ခဲ့တာပါ။ ဆႏၵျပသူေတြဘက္ကေတာ့ သူတုိ႔လုပ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ
သူတုိ႔အေနနဲ႔ အစည္းအေ၀းကုိ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီး လုပ္လုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိဘူး၊ မလႊသ
ဲ ာ မေရွာင္သာ အခုလုိ လုပ္ရတာသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

“ဒီလုိ အက်ႌအျပာ၀တ္ဆင္ထားသူေတြဟာ ဘယ္သူျဖစ္ႏုိင္မလဲ၊ ဟုိတယ္အနီးအနားအထိ အခုလုိေရာက္လာႏုိင္တာ ဘာေၾကာင့္လ၊ဲ ဒါေတြဟာ အစုိးရရဲ႕


ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေတြ ရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔လည္း ေျပာထားတဲ့အတုိင္း ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းပဲြ က်င္းပရာ ဟုိတယ္ထအ
ဲ ထိ သူတုိ႔၀င္ေရာက္လာရတာ
ျဖစ္တယ္။” ဆုိၿပီး ဆႏၵျပေနၾကတဲ့ အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး ဒီမုိကေရစီညီညြတ္ေရး တပ္ဦး UDD အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္တဲ့ အရီဆမန္ ပြန္႐ူရန္ဂရြန္ က
သတင္းေထာက္ေတြကုိ သူတုိ႔ သိမ္းပုိက္ထားတဲ့ ဟုိတယ္ခမ္းမတခုထဲမွာ ေျပာလုိက္တာပါ။ အေစာပုိင္း ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္မႈေတြ အတြင္းမွာေတာ့ ၂ ဖက္စလုံးက
လက္နက္ေတြ ကုိင္ေဆာင္ထားၾကၿပီး ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္တာမ်ဳိးေတြအထိ ရွိတယ္လုိ႔လည္း ဆုိၾကပါတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြဖက္ကေတာ့ ဒီလုိပဋိပကၡေၾကာင့္
သူတုိ႔ဖက္က ၁၂ ဦးေလာက္ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာေတြ ရခဲ့တယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆူေထ့ ကေတာ့့ ဆႏၵျပသူေတြ စြပ္စြဲ ေျပာဆုိ
ေနတာေတြ ကုိျငင္းပယ္သြားၿပီး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူ ဟာလည္း ၁ ဦးသာ ရွိခဲ့တယ္ဆုိၿပီး ေျပာပါတယ္။ အခုေနာက္ဆုံး အေရးေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေၾကညာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပဲအ
ြ တြက္ ေရာက္လာၾကတဲ့ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ရဟတ္ယာဥ္ေတြန႔ဲ အသီးသီး
ျပန္လည္ ထြက္ခြာကုန္ၾကပါၿပီ။ ဒါဟာဆုိရင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ က ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းလာခဲ့ရတဲ့ ထိပသ
္ ီး အစည္းအေ၀းပဲြကုိ ဒုတိယအႀကိမ္
ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆႏၵျပပဲေ
ြ တြေၾကာင့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြ ေ႐ႊ႕ဆုိင္းရ

Saturday,
April 11,
2009

photo by BKK post

ဧၿပီ ၁၁ရက္၊ ၂၀၀၉ (ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္)

ထုိင္းရွပ္နီဆႏၵျပသမားေတြက ေဟာ္တယ္ကုိ ပိတ္ဆုိ႔လုိက္တဲ့ေနာက္မွာေတာ့ တရုတ္၊ ဂ်ပန္နဲ႔ေတာင္ကုိရီးယား


ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေတြဟာ ဒီစေနနဲ႔ ပတၱရားမွာက်င္းပမယ့္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြကုိ ေ႐ႊ႕ဆုိင္းလုိက္တယ္လုိ႔
အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

ရာခ်ီတဲ့ဆႏၵျပသမားေတြက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အဘီဆစ္ႏႈတ္ထြက္ေပးဖုိ႔ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆုိၿပီး
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ကားကုိ ပတၱရား ကမ္းေျခမွာရွိတဲ့အပမ္းေျဖစခန္းက အေဆာက္အဦးထဲကုိ အ၀င္မခံဘဲ
တားဆီးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သတင္းေထာက္ေတြက ေျပာပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္တာေတြ ျဖစ္ေတာ့မလုိလုိ အေျခအေနပါ။ ရွပ္နီဆႏၵျပသမားေတြက ပုလိပ္ေတြနဲ႔အစုိးရကုိ ေထာက္ခံတ့ဲ


ရွပ္ျပာလုိ႔ေခၚတဲ့ သူေတြကုိ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ၾကပါတယ္။ ပုလိပ္ေတြက လူအုပ္ကုိ ၂ ပုိင္းခဲြဖုိ႔တုိက္ခုိက္တဲ့အခါ UDD
လူအုပ္ႀကီးက မုိလုိေတာ့ဗုံးေတြ၊ ေလာက္ေလးခြေတြနဲ႔ ေ၀ွ႕ယမ္းခ်ိမ္းေခ်ာက္ၾကပါတယ္။

၁ နာရီေလာက္ေစာင့္ဆုိင္းေနရအၿပီးမွာေတာ့ အစည္းအေ၀းကုိျပန္စပါတယ္၊ အစည္းအေ၀းမွာ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက


မၾကာေသးမီ တုန္းက ဒုံးပ်ံပစ္လႊတ္ခဲ့တာနဲ႔ စီးပြားေရးျပႆနာေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ တရုတ္နဲ႔
ဂ်ပန္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြ ရုတ္သိမ္းဖုိ႔ အဓိကအာရွႏုိင္ငံေတြက
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လုိက္တယ္ ဆုိတဲ့သတင္းက ေသာၾကာေန႔က အာရွေခါင္း ေဆာင္ေတြစုေ၀းေနတာကုိ
ထုိင္းဆႏၵျပသမားေတြက ၀ုိင္းထားတဲ့အေျခအေနအၿပီး ထြက္လာတာပါ။ အဲဒီေန႔က လုံၿခဳံေရးတပ္ဖဲြ႔ေတြနဲ႔
ဆႏၵျပသမားေတြ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ မျဖစ္မေန ေမာင္းထုတ္မယ့္ သူတုိ႔ရ႕ဲ တုိက္ပဲြကုိ
ႏုိင္ငံတကာက အာရုံစုိက္ လာေအာင္ ဆႏၵျပသမားေတြက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာ့ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔နည္းလမ္းေတြရွာေရးအေပၚ အဓိကထားေဆာင္႐ြက္မယ့္


ဒီထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဆက္ လက္က်င္းပသြားမယ္လုိ႔ အဘီဆစ္က အေစာပုိင္းကတည္းက အဓိ႒ာန္ျပဳထားပါတယ္။
အခုေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံရ႕ဲ ႏုိင္ငံေရး ဆူပူမႈေတြနဲ႔ မၿငိမ္သက္မႈေတြေၾကာင့္ ဒီေဆြးေႏြးပဲြကို ေ႐ႊ႕ဆုိင္းလုိက္ရပါၿပီ၊
အႀကိမ္ႀကိမ္လည္း ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရပါတယ္။ “ ဒီေဆြးေႏြးပဲြ ေခ်ာ ေခ်ာေမာေမာ ဆက္ျဖစ္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔အာမခံပါမယ္၊
က်ေနာ္တုိ႔ လုံၿခဳံေရးေပးႏုိင္ပါတယ္ဆုိတာ ထပ္ေလာင္းေျပာပါရေစ” လုိ႔ သူက သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတခုမွာ
ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစုအဖဲ႔ြ (UDD)က ရွပ္နီဆႏၵျပသမားေတြက


လုံၿခဳံေရးစည္းေတြ ကုိ ေက်ာ္သြားႏုိင္ခဲ့ၿပီး စေနေန႔ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဖ်က္ပစ္လုိက္ခဲ့ပါတယ္။
ထိုင္းမွာ သိန္းစိန္ ေခြးေျပး ၀က္ေျပး ေျပးရျခင္း

သိန္းစိန္ ၾကီးတို ့အာဆီယံလူရႈပ္မ်ားကို ထိုင္း လူမ်ိဳးမ်ားကလိုက္လံ ရိုက္နက္ေနပံု

ဧျပီလ ၁၁ ရက္ေန႔ က ထိုင္းနိင္ငံပတ္တရာ ျမိဳ ့မွာ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းေ၀းျပဳလုပ္ပါတယ္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တပ္ဆင္ကို လိုလားသူမ်ားက ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္။
သူတို႔အဖြဲ႔ကို ယူဒီဒီဟုအမည္ေပးထားတယ္။ လက္ရိွ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အဘီဇစ္အစိုးရ ကို ႏႈတ္ထြက္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပေနၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ ပထမပိုင္းမွာ
အစိုးရလံုျခံဳေရးအဖြဲ႔ေတြက ဆႏၵျပပြဲကို ထိမ္းသိမ္းထား နိင္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး အာဆီယံအစည္းေ၀း အတြင္းသို႔ခ်ဥ္းနင္း
၀င္ေရာက္နိင္ခဲ့ၾက သျဖင့္ အာဆီယံအစည္းေ၀းပ်က္သြားျပီးအာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေခြးေျပး၀က္ေျပး ထြက္ေျပးရတဲအ
့ ထိ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖင့္

အစည္းေ၀းပ်က္သြားခဲ့ရတယ္။ထိုင္းနိင္ငံဟာ နိင္ငံတကာ အစည္းေ၀းက်င္းပနုိင္ေလာက္တဲ့ လံုျခံဳေရး အဆင့္အတန္း မရိွေတာ့ဘူး ဆိုတာကို


ကမၻာကိုျပလိုက္သလိုျဖစ္သြားပါတယ္။ ေျမြပူရာကင္းေမွာင့္ဆိုသလို ျမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ဆိုသူကလည္း အစည္းေ၀းမွာ ဘာမွ မေဆြးေႏြးပဲ ထြက္ေျပးေတာ့မွ
အသံအက်ယ္ဆံုးနဲ႔ေ႔ရွ ့ဆံုးကျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဆႏၵၿပသူ မ်ား၀င္ေရာက္လာခ်ိန္ တြင္ ထိတ္လန္႔ေနေသာ ၿမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္ ကို
ဦးစားေပး ကယ္တင္ခဲ့ရတယ္လုိ႔ သိရွိရပါတယ္။ အေဆာက္အဦး ေခါင္းမိုးေပၚမွ ရဟတ္ယာဥ္ ႏွစ္စီးၿဖင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ၁၆ ေယာက္ ႏိုင္ငံၿခားေရး ၀န္ၾကီး ၁၆

ေယာက္တို႔ကို ဦးစားေပးကယ္တင္ခ်ိန္ တြင္ ၿမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ကို ဦးစားေပး၍ ထိုင္း က ပထ မ ရဟတ္ယာဥ္ ၿဖင့္ ပင္ ထည့္ေပးလိုက္ရေၾကာင္း၊ မိန္းမသားၿဖစ္တ့ဲ

ဖိလစ္ပိုင္ ေခါင္းေဆာင္ အာရိုယာ ပင္ ေနာက္ အစီးၿဖင့္ လိုက္သြားေၾကာင္း ၾကားသိရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးရတဲ့သတင္းအရ ၿမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေသြးတက္သာြ းၿပီး၊
ပတ္တရာၿမိဳ႕ တြင္ အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရးဒီမိုကေရစီ တပ္ဦး(UDD) အဖြဲ႔၀င္မ်ားက အစည္းအေ၀းခန္းမ အတြင္း၀င္ေရာက္ လာေသာေၾကာင့္ ၿမန္မာ စစ္အစိုးရ

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ ေနာက္ေဖးေပါက္မွ ေခါင္းမိုးေပၚသို႔ တက္ေၿပးၿပီး ၾကံဳရာ ရဟတ္ယာဥ္ ၿဖင့္ အူတာေပါင္း ေလတပ္စခန္းသို႔ ကယ္ထုတ္သာြ းရသည္။
ရဟတ္ယာဥ္ေပၚအတြက္ သူ၏မ်က္မွန္ျပဳတ္က်ရာ ထိုင္းကြန္မန္ဒို က တက္နင္းလိုက္ သၿဖင့္ က်ိဳးသြားေၾကာင္းသိရပါတယ္။ မျမင္မစမ္းျဖစ္ေနတဲ့ သိန္းစိန္ကို

ထိုင္းစစ္သား တေယာက္ ေပြ႔တင္ျပီး ေျပးရေၾကာင္း သတင္းရရိွပါတယ္။

အစည္းအေ၀းခန္းမ အတြင္းထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ ၿမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဆီ ဦးတည္ သြားၾကသည္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ထိပ္တန္းလံုၿခံဳေရးအရာရွိမ်ားၿခံရံၿပီး


သူ႔ကို အရင္ ရဟတ္ယာဥ္ေပၚ တင္ေပးလိုက္ရသည္ ဟု ထိုင္းသတင္းဌာန တစ္ခု ကလႊင့္ ထုတ္သြားခဲ့သည္။ လက္ရွိ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားထဲ တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္မွာ အေၾကာက္တတ္ဆံုးဟု နာမည္ၾကီးသည္။ ဒုတိယအေၾကာက္အၾကီးဆံုးမွာ သန္းေရႊျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Source: Freedom News Group & ေဂ်ရာေသာ့မ္ဆင္

http://komoethee.blogspot.com/
မူးယစ္ေဆးသုံးဆဲသ
ြ ည္ဟုယူဆသူမ်ားကုိ ထုိင္းရဲမ်ားဖမ္းဆီးစစ္ေဆး

Kaowao/ ဧၿပီ ၁၂၊ ၂၀၀၉။


စံခလပူရီ (ဧၿပီ- ၁၂)။ ။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ကန္ခ်နပူရီခ႐ုိင္၊ စံခလပူရီၿမဳိ႕၊ မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔ အမ်ားဆုံး ေနထုိင္လၽွက္႐ွိသည့္ ဝင္းက႐ြာ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္လင္းအားႀကီးခ်ိန္တင
ြ ္
ထုိင္ဗဟုိမူးယစ္အဖြ႕ဲ မွ မသကၤာသည့္ေနအိမ္မ်ားကုိ ေ႐ွာင္တခင္ ႐ုတ္တရက္ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးရာ စိတ္ႂကြေဆး သုံးဆြသ
ဲ ည္ဟု ယူဆရသူ ၂၀ ဦးေက်ာ္ခန္႔ကုိ
ဖမ္ဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ေျပာဆုိေနၾကသည္။

အဆုိပါဝင္းက႐ြာ Sai 1,2 ႐ွိ မြန္တုိင္းရင္းသား ေဒသခံေနအိမ္ ၂၀ ထက္မနည္းကုိ အနံ႔ခံေခြးမ်ား၊ ေခတ္မီစက္ကရိယာမ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္
႐ွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ ခံရသူမ်ားသည္လည္း ယေန႔ထိတုိင္ ေနအိမ္ျပန္မေရာက္႐ွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအရ
နာမည္မ်ားမထုတ္ေဖၚရန္ မိမိသတင္းဌာနကုိ ကာယကံ႐ွင္ မိသားစုတုိ႔က ပန္ၾကားခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ဝင္ေရာက္႐ွာေဖြစဥ္တင
ြ ္ စိတ္ႂကြေဆးမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရမိသည့္သတင္းမ်ား ေပၚထြက္ ေနေသာ္လည္း တမ်ဳိးမ်ဳိးပါဝင္ပတ္သက္ စြက္ဖက္ေနသည့္
အထင္အျမင္မ်ား ေပၚေပါက္မည္ကုိ စုိးရိမ္ၾကသျဖင့္ မည္သူမွအတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမျပဳသလုိ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားသည္လည္း ၄င္းတုိ႔ဌာနမွ
တုိက္႐ုိက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ အတိအက်ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆုိရန္ ျငင္းဆံ ခဲ့သည္။

ယၡဳလပုိင္းမ်ားတြင္လည္း ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕၊ ဂ်ပန္ေရတြင္း႐ြာ၊ ဟေလာ့ဟနီ မြန္ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ စံခလပူရီၿမဳိ႔ေဒသတဝုိက္တုိ႔တင


ြ ္ စိတ္ႂကြေဆးမ်ား
ဖမ္းဆီးသည့္သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ ေနေသာ္လည္း သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳေပ။

နယ္စပ္ထုိင္းေထာက္လွမ္းေရးအျမင္မွာ ထုိကဲ့သုိ႔သတင္းအေမွာင္ခ်ထားျခင္းျဖင့္ တကယ္ဖမ္းဆီး ရမိသည့္သတင္းမ်ား မမွန္သတင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေပၚေစကာ


ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားသူမ်ား ပုိမုိအတင့္ရဲ ေစလာႏုိင္သည္ဟုဆုိသည္။ အဆုိပါမူးယစ္ေဆးဝါးတုိ႔ လာရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ စစ္အစုိးရတပ္ဖ႕ဲြ ဝင္မ်ား၊
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႕ြဲ တုိ႔တဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲ တုိ႔ႏွင့္ တနည္းမဟုတ္တနည္း ပါဝင္ပတ္သက္ေလ့ ႐ွိသည္ဟုဆုိသည္။

ထုိင္းဗဟုိမူးယစ္အဖြ႕ဲ သည္ စံခလပူရီေဒသတဝုိက္တင


ြ ္ လြန္ခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလခန္႔က အင္အား တုိးျမင့္ခ်ထားလ်ႈက္႐ွိၿပီး နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားတြင္သာမက
လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ ေ႐ွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိလည္း မၾကာခဏျပဳလုပ္ေလ့႐ွိသည္။

ဘုရားသုံးဆူနယ္စပ္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ယခင္ကဲ့သုိ႔ အေျခအေနမေကာင္းေတာ့ပါ၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္တန္႔ေနၿပီး သစ္၊


ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းမ်ား အလြန္နည္းပါးသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရာဘာ၊ ဂ်င္း၊ ႏွမ္း စသည့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ေစ်းႏႈံး အလြန္အမင္း
က်ဆင္းေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ လူပြဲစားအလုပ္လုပ္သူမ်ားလည္း လူအဝင္အထြက္ နည္းပါးေနသည့္အတြက္ ယခင္ကဲ့သုိ႔ အလုပ္မျဖစ္ၾကေတာ့ေပ။

ဤေဒသတြင္ အပစ္ရပ္အဖြ႕ဲ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ KNU အပါအဝင္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲ မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ DKBA, KPF နယ္ျခားဂိတ္မ်ားအျပင္
ဗုိလ္ထိန္ေမာင္ KNU- KNLA/PC သည္လည္း စစ္အစုိးရ အစီအမံျဖင့္ လာေရာက္စခန္းခ်လ်ွက္႐ွိသည္။ ထုိတပ္ဖ႕ြဲ တုိ႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပီပီျပင္ျပင္
မ႐ွိၾကေသာ္လည္း နယ္စပ္ဂိတ္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လ်ွက္ အေကာက္မ်ား ေကာက္ခံကာ ရပ္တည္ေနၾကသည္။

ထုိသုိ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္မေျပၾကခ်ိန္တင
ြ ္ အဆုိပါတပ္ဖ႕ြဲ ဝင္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူတုိ႔က မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ပုိမုိ
တင္သင
ြ ္းလာမည္ကုိ ထုိင္းတုိ႔ အလြန္စုိးရိမ္လ်ွက္႐ွိၿပီး အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္ဟု အမည္မေဖၚလုိေသာ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီဝင္ အရာ႐ွိတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ယၡဳကာလတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း၌ အစုိးရကုိ အႀကီးအက်ယ္ သပိတ္ေမွာက္ ေနသည့္ကာလ ျဖစ္သည့္အေလ်ွာက္ ဆႏၵျပေနသူမ်ားတြင္လည္း စိတ္ႂကြေဆးဝါးမ်ားကုိ


ပုိမုိသုံးစြဲလာႏုိင္ဖြယ္ ႐ွသ
ိ ည္ဟု နယ္စပ္မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကိစၥကုိ ေလ့လာေနသူမ်ားက အကဲခတ္ၾကသည္။

ကရင္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္ဘက္တင
ြ ္ ေလာင္းကစားဝုိင္းႀကီးထြားလာ

Kaowao/ ဧၿပီ ၁၁၊ ၂၀၀၉။


ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမဳိ႕နယ္၊ ဇာသျပင္ေက်းရြာတြင္ စစ္အာဏာပုိင္ေတြႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေလာင္းကစားဝုိင္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။
အနီေထာင္ဝုိင္း၊ ဖဲဝုိင္း၊ ၾကက္ဝုိင္းေတြအျပင္ စိတ္ႂကြေဆးကုိလည္း တုိးတုိး တိတ္တိတ္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ၾကက္ဝုိင္းဆုိလ်ွင္ အနဲဆုံး ေငြငါးသိန္းကုိင္ႏုိင္မွ ဝင္ေလာင္းခြင့္ရွိသည္။ ၾကက္ဝုိင္းတစ္ဝုိင္းေလာင္းေၾကး သိန္း (၃၀၀) မွ သိန္းတစ္ေထာင္အထိ


ရွိသည္ဟုဆုိၾကသည္။

လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းကၽြတ္လမွ ယခုထိတုိင္ ေန႔စဥ္လုိလုိ ဖြင့္လွစ္ေနၿပီး အခ်ဳိ႕ေလာင္းတမ္းကစားသူမ်ား ဘဝပ်က္ သည္အထိ အေျခအေနဆုိးဝါးေနေၾကာင္း


ကုိယ္တုိင္ေတြ႔ႀကဳံ ခံစားရသူမင္းျမင့္ေဆြက-
“က်ေနာ္ ကစားထားၿပီးေတာ့ ကားေပါင္ထားရတယ္။ အိမ္လည္းမျပန္ရဘ
ဲ ူး။ ကစားသမားေတြ ရႈံးတာမ်ားတယ္။ ႏုိင္တဲ့သူနည္းတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ဆုိင္ကယ္ေတြ၊
ၿခံေတြေပါင္ထားရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိရႈံးတဲ့သူေတြ ေတြ႔ရတာမ်ားတယ္” ဟုေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေလာင္းကစားဝုိင္းမ်ားမွာ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္မေရာၿမဳိ႕နယ္၊ ေကာ့က်ဳိက္ရြာ၊ မုဒုံၿမဳိ႕နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တင


ြ ္ လည္း တရားဝင္ခင
ြ ့္ျပဳခ်က္ရသည့္အလား
ထင္ထင္ေပၚေပၚျပဳလုပ္ေနသည္။

အမည္မေဖၚလုိသူေဒသခံ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္အျမင္ကေတာ့ စစ္အာဏာပုိင္ေတြ အေနနဲ႔ ေက်းရြာရယကေတြန႔ဲ ေပါင္းၿပီး


စားကြက္ထင
ြ ္သလုိ ရယကေတြကုိ တဖက္လွည့္စည္းရုံးတဲ့သေဘာပါ။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြ ေလာင္းကစားဘက္မွာဘဲ နစ္ေနေစခ်င္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊
အမ်ဳိးသားေရးဘက္မွာ စိတ္မကူးရေအာင္ အာရုံ လႊဲတဲ့သေဘာ လုပ္တာလုိ႔ ျမင္ပါတယ္’’။

ယခုသႀကၤန္ကာလရက္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲ နာမည္ႀကီးသည့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမဳိ႕နယ္ ပင၊ ဝါခ႐ူေက်း႐ြာတုိ႔တင


ြ ္ ေလာင္းကစားကံထ႐ုိက္ဒုိင္မ်ား အာဏာပုိင္မ်ားထံမွာ
ခြင့္ျပဳမိန္႔ရထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိ႐ွိရပါသည္။

ေလာင္းကစားဝုိင္းမ်ားအက်ဳိးအဆက္ေၾကာင့္ အဆုိပါေဒသေတြမွာ ယခင္ကထက္ ရာဇဝတ္မႈေတြထူေျပာလာသည္ဟု ေဒသခံမ်ား ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

အာဏာပုိင္လက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ေငြေၾကးေပးေဆာင္ခဲ့ရ


Sat 11 Apr 2009, လရီမြန္
သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႔႕နယ္ရွိ ေဖာင္စိန္ရြာအနီး စစ္ေဆးေရးဂိတ္တင
ြ ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္သူမ်ားသည္
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားကုိ ေငြေၾကးေပးေဆာင္ခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရသည္။

သံျဖဴဇရပ္- ထား၀ယ္သုိ႔ ေျပးဆြေ


ဲ နေသာ ေအာင္ရတနာကားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ သြား ေရာက္မည့္ သူမ်ားကုိ တင္ေဆာင္လာရာ ေဖာင္စိန္ရာြ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ
၄င္းတုိ႔ သတင္း ရရွိထားသည့္အတုိင္း ကားေပၚတြင္ စီးနင္းလုိက္ပါလာေသာ ခရီးသည္မ်ားကုိ စစ္ေဆးဖမ္း ဆီးလုိက္ၿပီး သံျဖဴဇရပ္ရဲစခန္းတြင္
ထိန္းသိမ္းထားသည္ကုိ ေဆြမ်ိဳးေမာင္ႏွမမ်ားမွ လာ ေရာက္ ေရြးထုတ္သြားၾကသည္ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႔ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ပထဆံုးဖမ္းသြားတဲ့ေန႔က ညေနပုိင္းမွာ ကေလးေတြကုိ ျပန္လႊတ္လုိက္တယ္၊ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ မိန္းခေလးေတြကုိ ျပန္လႊတ္တယ္၊ မေန႔ (ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔)
တုန္းက ေယာက်္ား ေလးေတြကုိပါ ျပန္လႊတ္လုိက္ၿပီ၊ ဒါေပမဲ့ ဒီအတုိင္းလြတ္လာတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္နဲ႔ ပုိက္ဆံေပးၾကရတယ္၊
ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေပးတဲ့ ပုိုက္ဆံ ေတာ့မဟုတ္ဘူးေပ့ါ၊ ေယာက်္ားေလးေတြေတာ့ ၃ ညေလာက္ အထိန္းခံလုိက္ရတယ္” ဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

သံျဖဴဇရပ္ရဲစခန္းအား အဖမ္းခံရသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းစံုစမ္းခဲ့ရာ “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဖမ္းခဲ့တာေတာ့ ဟုတ္တယ္၊ တကယ္လုိ႔ ကုိယ့္ေဆြမ်ိဳးေတြပါခဲ့လုိ႔ရွိရင္


ဒီကုိလာၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးႏုိင္တယ္” ဟု ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဖမ္းခံခဲ့ရသူ ၂၀ ဦးတုိ႔သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔သြားေရာက္၍ အလုပ္လုပ္ၾကရန္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံမွ ခုိးထြက္မႈျဖင့္ အဖမ္းခံၾကရသည္။ အဖမ္းခံရသူမ်ားထဲတင


ြ ္ ၁၅
ႏွစ္ေအာက္ကေလး ၄ ဦးပါ ၀င္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ပုိက္ဆံေပးရတာကေတာ့ တစ္ေယာက္န႕ဲ တစ္ေယာက္ မတူၾကဘူး၊ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိရင္ ၃ ေယာက္ကို တစ္သိန္းေပးရတာရွိတယ္၊ တစ္ေယာက္ကုိ ၈


ေသာင္းေပးရတာလည္း ရွိတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိရင္လဲ ေဆြမ်ိဳးေတြက ရဲေတြဆီသြားၿပီး တုိးတိုးတိတ္တိတ္ေဆြးေႏြးၿပီး ေစ်းႏွဳန္းသက္သာသြားတဲ့ သူေတြလည္း ရွိတယ္
ဟု ရဲ၀န္ထမ္းႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေတာင္အေရွ႕Œေဒသမွ ရြာသား သံုးဦးတုိ႔သည္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တင


ြ ္ပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ပြဲစားျဖင့္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႕ စီးလာေသာ
ကားမွာ အ စစ္ေဆးမခံရပဲ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဟတ္ယုိင္ေဒသသုိ႔ ေရာက္သြားခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔၏ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

“သူတုိ႔ကားေတြလြန္သြားတာနဲ႔ ေနာက္ကကားကုိ စစ္ေဆးေတာ့တာပဲ၊ စစ္ေဆးၿပီးတာနဲ႔ ကားေပၚကလူေတြအားလံုး အဖမ္းခံရတာပဲ၊ အဲဒီလူေတြ ပြစ


ဲ ားနဲ႔သာြ းတာကုိ
ရဲေတြက သတင္းႀကိဳတင္ရထားတာနဲ႔တူတယ္” ဟု ယင္းသူငယ္ခ်င္းက ဆက္ေျပာသည္။

အဖမ္းခံရသူမ်ားမွာ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ေဖာင္စိန္ရြာ၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ေယာင္ေဒါင္းရြာႏွင့္ ကြမ္လွာရြာမွ ျဖစ္ၾကသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ပြဲစားကုိ ဖမ္းဆီးရန္
လုိက္လံစံုစမ္းလၽွက္ရွိသည္။
နယ္စပ္ျဖတ္သန္းမႈ ဥပေဒအရ နယ္စပ္မွ တရားမ၀င္ခုိးထြက္သူမ်ားသာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ဒဏ္ေငြေဆာင္ခုိင္းျခင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကုိ ခံၾကရသည္။ သုိ႔ေသာ္
ယၡဳဖမ္းဆီးခံခဲ့ ၾကေသာသူမ်ားမွာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း မျပဳရေသးခင္ ျပည္တင
ြ ္း၌ပင္ အဖမ္းခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဇာတသတ္လို ဆရာတင္ မမွားေစဘိ”ု႔


Sat 11 Apr 2009, သူရိန္
KNU အဖြဲ႔အစည္းမွ ခြဲထြက္ၿပီး စစ္အစိုးရထံတင
ြ ္ လက္နက္ခ်အလင္း၀င္ခဲ့ေသာ ကရင္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေကာင္စီအမည္ခံ KNU တပ္မေတာ္ (၇) တပ္မမႉး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးေမာင္၏ အဖြဲ႔သည္ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘုရားသံုးဆူေဒသတြင္ စီးပြားေရးအေျခခ်ရန္ နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ၂၀၉
ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ဦးေဌးေမာင္၏အဖြဲ႔မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ တပသီႏွင့္ အဖြ႕ဲ သည္ ၂၀၀၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၇) ရက္ေန႔တင
ြ ္ ထုိင္းအစိုးရစစ္ဘက္
အၿငိမ္းစားအရာရွိတစ္ဦး ဦး ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး နအဖ စစ္အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ခဲြ
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေရွ႕တန္းေျခ လၽွင္တပ္ရင္း အမွတ္ (၂၄) တပ္ရင္းမႉးစစ္ဘက္ေရးရာ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔ (စ.ရ.ဖ) မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ
၎တို႔၏လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္ဟု ၎အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားက ေျပာသည္။

ဦးေဌးေမာင္၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးဇံုႏွင့္ စက္မႈဇံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၀) ရက္ေန႔တင
ြ ္ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ျဖစ္သည့္
ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕ ျမန္ မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းအေနာက္ဖက္ရွိ ေျမလြတ္မ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါေျမမ်ားသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တင
ြ ္
ကရင္ျပည္နယ္(ပ.ယ.က) ဥကၠဌ ဦးခင္ၾကဴ ဘုရား သံုးဆူ ေရာက္စဥ္ကတည္းက က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေျခမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ခုိင္းၿပီး ျမန္မာအစိုးရပိုင္ ေျမမ်ားအျဖစ္
သိမ္းယူခဲ့သည့္ ေျမမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အဆိုအရ ၎နယ္ေျမမ်ားတြင္ စက္မႈဇံုမ်ား
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ ထံမွ ေျမဧက (၁၀၀) အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟုလည္း
ဆုိပါသည္။

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီဥကၠဌ ဦးေဌးေမာင္တို႔အဖြဲ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဘုရားသံုးေဒသ ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔အ


ဲ စည္းမ်ား
ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက အာရံုစိုက္လၽွက္ရွိေနၾကေၾကာင္း ေလ့လာသူတစ္ခ်ဳိ႕က ဆိုပါသည္။ အမ်ဳိးသားအေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနသူ မြန္လူငယ္တစ္ဦးကလည္း
ဦးေဌးေမာင္အဖြဲ႔၏ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မ်ား မွာ စီးပြားေရးက႑တစ္ခုတည္းအတြက္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ နယ္ ေျမစိုးမိုးေရးႏွင့္
နယ္ေျမတုိးခ်ဲ႕မႈမ်ားသာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို သံုးသပ္ ၍ ၎၏ယူဆခ်က္ကို ေျပာသည္။

၎က “က်ေနာ့္အျမင္ကို ေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဦးေဌးေမာင္တို႔ အဖြဲ႔ဟာ စီးပြားေရး အေျခ ခ်ရံုတစ္ခုတည္းနဲ႔ ဒီကိုေရာက္လာတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး၊ ဒီလုိနယ္စပ္မွာ
စီးပြားေရးကို အ ေၾကာင္းျပၿပီး ေျခကုတ္ယူဖုိ႔ နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ဘဲ ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ KNU အဖြဲ႔အစည္းကေန ခြဲထြက္လာခဲ့တ့ဲ
အဖြဲ႔အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စစ္အစိုးရဆီ မွာ လက္နက္ခ်ၿပီးေတာ့ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈမ်ားကို လုပ္လာတာေတြ႔ရတယ္၊ ျပည္တင
ြ ္းမွာဆို လည္္း ေနရာတုိင္းမွာ
ကရင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ခ်ည္းပဲ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက စိုးမုိးထားတဲ့ ေနရာေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားးမ်ားမွာေတာင္မွ ဘုရားတည္ထားတာတို႔ စခန္းခ်ထားတာတို႔
ေတြ႔ရတယ္၊ အဲဒါေတြဟာ နယ္ေျမခ်ဲ႕ၿပီး ေျခကုတ္ယူတာမ်ဳိးလို႔ဘဲ က်ေနာ္ထင္တယ္၊ ဘု ရားသုံးဆူေဒသ၀န္းက်င္မွာဆိုလည္း ဦးေဌးေမာင္တို႔အဖြ႔ေ
ဲ ရာက္လာျပန္ၿပီ၊
နယ္စပ္မွာ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ျပည့္ေနၿပီ က်ေနာ္တို႔ မြန္လူမ်ဳိးေတြန႔ဲ ေနရာေဒသအတြက္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနၿပီ” ဟု သူ၏ ယူဆခ်က္ကို ထပ္မံ၍
ေျပာဆိုပါသည္။

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ အမည္ခံထားေသာ ဦးေဌးေမာင္သည္ KNU တပ္မဟာ (၇) မွ တပ္မမႉးျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔တင
ြ ္ တပ္ဖ႔၀
ဲြ င္ (၃၀၉)
ဦး မိသားစု၀င္ (၁၁) ဦး စုစုေပါင္း (၁၂၀) ဦးျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ထို႔ေကာကိုးေက်း ရြာတြင္ စစ္အစိုးရထံ လက္နက္ခ်
အလင္း၀င္လာသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ အားေပးမႈ ကို အစဥ္တစိုက္ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ရာမွ ယၡဳအခါဆိုလၽွင္ ဘုရားသံုးဆူနယ္စပ္ေဒသသို႔ပင္ နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္ကာ
၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရထံမွ မျဖစ္စေလာက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူထားသည့္ ဦးေဌးေမာင္၏ အ ဖြဲ႔သည္ ဘုရားသံုးဆူေဒသသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏


အရွိန္အ၀ါျဖင့္ ၀ိသမ ေလာဘသား စီးပြားေရးသမားမ်ားအား စည္းရံုးျခင္း၊ အဖြဲ႔၀င္အင္အားမ်ား တုိးခ်ဲ႕ျခင္း နယ္ ေျမေဒသအား စိုးမုိးႏုိင္ရန္ ႀကီးမားေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္အတြက္ စစ္အစိုးရထံတင
ြ ္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို ေတာင္းခံေနေသာ္လည္း အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ၎တို႔လိုအပ္သလို
ျဖစ္လာႏုိင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနၾကေၾကာင္းကိုလည္း ၎အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားက ေျပာဆုိေနၾကသည္။

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ဦးေဌးေမာင္၏အဖြဲ႔သည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား အေျခအျမစ္ ခုိ္င္မာေစရန္အတြက္ ၂၀၀၉ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တင


ြ ္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕
အမွတ္ (၃) ရပ္ ကြက္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးတြင္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ဆက္ဆံေရးရံုးကို ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဦးေဌးေမာင္အဖြ႔၏
ဲ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
သာမန္အရပ္သူ အရပ္သားမ်ားက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား မရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရးသမားတစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူတခ်ဳိ႕ က ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားအေရး လႈပ္ရွားသူူတစ္ဦးက “သူတို႔အေနနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ ေျမွာက္ထိုးပင့္ေကာ္မႈ ကို ယံုၾကည္ၿပီး ထင္ရာလုပ္မယ့္သေဘာဘဲလို႔ က်ေနာ္ေတာ့ ျမင္တယ္၊
ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ အမ်ဳိး သားေရး ခံယူခ်က္လံုး၀ ခုိင္မာမႈ မရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလည္း က်ေနာ္သံုးသပ္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုထမ
ဲ ွာ
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ေပါင္းစံုရွိ တယ္၊ မိမိတို႔လူမ်ဳိးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း ရွိတယ္၊ ဒါေပ မယ့္ ရပ္တည္မႈန႔ဲ ခံယူခ်က္ျခင္းကလည္း
မတူညီၾကဘူး၊ ခံယူခ်က္အျပည့္အ၀နဲ႔ ရပ္တည္ ေနၾကတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကေတာ့ ကိုယ္က်ဳိးကို မၾကည့္ဘူး၊ စစ္အစိုးရရဲ႕ ထားရာေန ေစ ရာသြားရတဲ့ ဘ၀မ်ဳိးမွာ
မေနဘူး၊ အခု က်ေနာ္သိသေလာက္ KNU,KNLA က ခြဲထြက္လာ ခဲ့တဲ့ နာမည္မ်ဳိးစံုနဲ႔ အရင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္ အမ်ဳိးသားေရး ခံယူ ခ်က္
ဘာတစ္ခုမွ မရွိဘဲ မိခင္ KNU ရဲ႕ ရင္ခင
ြ ္ကို စံုကန္ၿပီးေတာ့ ထြက္လာၾကတဲ့ သားဆိုး သားမိုက္ေတြဘဲလို႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္” ဟု ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုသည္။

KNU, KNLA မွ ခြဲထြက္ၿပီး အမည္နာမမ်ဳိးစံုျဖင့္ စစ္အစိုးရထံတင


ြ ္ လက္နက္ခ်အလင္း၀င္ခဲ့ ၾကေသာ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စစ္အစိုးရ၏
ေျမွာက္ထုိးပင့္ေကာ္ လုပ္ေပးမႈေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ စီးပြားေရး လူမႈေရး က႑ေပါင္း စံုျဖင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားကိုလည္း
မၾကာမခဏ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရသည္။ အမ်ဳိး သားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္ လံုး၀မရွိဘဲ ၎တုိ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အတၱအက်ဳိးအတြက္ သာ ေဆာင္ရက
ြ ္ေနၾကသည့္
၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ စစ္အစိုးရ၏ ႀကိဳးဆြဲရာ ကေနၾက သည့္ ရုပ္ေသးရုပ္မ်ား ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနသလို ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု တို႔အား
ႏွိပ္စက္ခ်င္သလို ႏိွပ္စက္ႏုိင္ရန္ ႏုိ္င္ငံေရးလမ္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားသည့္ စစ္အ စိုးရအဖြဲ႔အစည္းအား မွီခိုကာ ဘ၀င္ျမင့္ ေနၾကသူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္လည္း
ေတြ႔ျမင္ေနၾကရေပ သည္။

မိခင္ရင္ခင
ြ ္ျဖစ္သည့္ KNU, KNLA အား ေျခစံုကန္ခြဲထြက္ၿပီး စစ္အစိုးရထံတင
ြ ္ လက္နက္ခ် အလင္း၀င္ခဲ့ၾကသည္။ သားဆိုးသားမိုက္မ်ားမွာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၁)
ရက္ေန႔တင
ြ ္ ဦး ေစာသာထူးေက်ာ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔သည္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ အထူးေဒသတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔တင
ြ ္ KNU
တပ္မဟာ (၆) တပ္ရင္း (၁၆) မွ ဦး ေစာသမူဟဲ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔သည္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အဇင္းက်ဳိက္ဒံုေဒသတြင္ လည္းေကာင္း၊ သံေတာင္
အထူးေဒသတြင္ ဦးေစာဖဲရီမိုး ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔သည္လည္း ေကာင္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၇) ရက္ေန႔တင
ြ ္ ဖဒိုေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္အဖြ႔သ
ဲ ည္
ဘားအံဘုရားကုန္းတြင္လည္းေကာင္း ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တင
ြ ္ KNU တပ္မဟာ (၂) အထူးေဒသ တာ၀န္ခံ ဗိုလ္ကိုႀကီး ဦးေဆာင္သည့္အဖြ႔သ
ဲ ည္
သံေတာင္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ အေျခခ်ၿပီး စစ္အစိုးရအား အကာအကြယ္ေပးကာ အလုပ္အေကြၽး ျပဳခဲ့ၾကသည္မွ ယေန႔တုိင္ပင္ ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရထံမွ မျဖစ္စေလာက္ေသာ အခြင့္အေရးတစ္ခ်ဳိ႕ကို ရယူထားသည့္ ျပည္တင


ြ ္းရွိ ကရင္အမ်ဳိးသား လက္နက္ကိုအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ်ဳိ႕သည္ စစ္အစိုးရ၏
ေျမွာက္ထုိးပင့္ေကာ္ ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္အစိုးရအား ေတာ္လွန္ေနသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ KNU မ်ားႏွင့္
ျမ၀တီေဒသဘက္တင
ြ ္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ ေပၚေနသည္ကိုလည္း ၾကားသိေနရေပသည္။ အိမ္ၾကက္အခ်င္းခ်င္း အိုးမဲသုတ္ၿပီး ခြပ္ခုိင္း ေနသည့္ စစ္အစိုးရ၏
လုပ္ရပ္မ်ားကို နားမလည္ သေဘာမေပါက္လို႔ဘဲလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အက်ဳိးနဲ႔ အေၾကာင္း အဆိုးနဲ႔ အေကာင္းကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား မတတ္လို႔ဘလ
ဲ ား ဆိုသည္ကို ေတာ့
၎တို႔ဘာသာ ၎တို႔ သိၾကေပလိမ့္မည္။ ဗုဒၶ၀င္ဇာတ္ေတာ္ထဲတင
ြ ္ ေဒ၀ဒတ္ကို ဆ ရာတင္မိ၍ ေျမမ်ဳိခံခဲ့ရသည့္ အဇာတသတ္ မင္း၏ ျဖစ္စဥ္ကို
သတိရမိမည္ဆိုလၽွင္ေတာ့ “အခ်ိန္ေတြမီပါေသးတယ္” ဟူ၍သာ ေျပာလိုက္ခ်င္ပါေတာ့သည္။

ဒံုးက်ည္ကိစၥ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ကုလ ရႈတ္ခ်မည္

12 April 2009

မၾကာေသးခင္က ေျမာက္ကိုရီးယားက တာေ၀းပစ္ဒံုးက်ည္တစင္း စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္တဲ့အေပၚ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်တဲ့ ေၾကညာ ခ်က္ မူၾကမ္း တေစာင္ကို တနလၤာေန႔
အေစာဆံုးထား တုံ႔ျပန္ဖို႔အတြက္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႔၀င္ ၅ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္၊ ရုရွား၊ တရုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံေတြန႔ဲ
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီမူၾကမ္းကို အဲဒီ ၆ ႏုိင္ငံက လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို တင္သင
ြ ္းခဲ့ၿပီးေတာ့ အဲဒီလို ဒံုးက်ည္ ပစ္လႊတ္စမ္းသပ္မႈ မျပဳရ
ဆိုတဲ့ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရ႕ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ (၁၇၁၈) ကို ေျမာက္ကိုရီးယားက အျပည့္အ၀ လိုက္နာဖို႔နဲ႔ ေနာက္ထပ္ ဒီလို ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္ ပစ္လႊတ္မႈေတြ
မလုပ္ဖို႔ကိုလည္း အဲဒီေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရပ္ဆိုင္းေနတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ ၆ ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္စဖို႔ကိုလည္း အဲဒီေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းထဲ မွာပဲ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ဒီမူၾကမ္းဟာ
ႏိုင္ငံတကာက အျပစ္မေပးဘဲ ေနမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားကို လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက တညီတၫြတ္တည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အသိေပးလိုက္တာ ျဖစ္တ့ဲ
သတင္းစကား ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလ သမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ဆူဇန္ရိုက္စ္ က ေျပာဆုိပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ တံခါးပိတ္ အစည္းအေ၀း ကေန
တရား၀င္ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာမွ ဒီေၾကညာခ်က္အေသးစိတ္ကို သိၾကရမွာပါ။

ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာရိုအာဆို၊ တရုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္ နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ လီေမ်ာင္ဘတ္ တို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပတၱယား ကမ္းေျခက အာဆီယံ အေပါင္း
၆ ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုပေ
ြဲ တြမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ ေနာက္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္မူၾကမ္း
ထြက္ေပၚခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္သေဘၤာ ကပၸတိန္ကို ပင္လယ္ဓားျပေတြ ဖမ္းထားဆဲ

11 April 2009

အေမရိကန္ ေရတပ္သေဘၤာကပၸတိန္ ရစ္ခ်တ္ဖိလစ္ (Richard Phillips) ကို ဖမ္းထားၿပီး ေရွ႕မတိုးသာ


ေနာက္မဆုတ္သာ ျဖစ္ေနတဲ့ေနရာကို ဆိုမာလီယာ ပင္လယ္ဓားျပေတြက သူတို႔ျပန္ေပးဆြထ
ဲ ားတဲ့ သေဘၤာမ်ားနဲ႔
ဒါဇင္နဲ႔ခ်ီရွိတဲ့ သေဘၤာသားမ်ား ကို ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း အာဖရိကတိုက္အေရွ႕ပိုင္း ေရေၾကာင္းတာ၀န္ခံမ်ားက
ေျပာၾကားၾကပါတယ္။ သေဘၤာကပၸတိန္ဖိလစ္ကို အသက္ကယ္ ေလွနဲ႔ တင္ေဆာင္ထားၿပီးေတာ့ တျခား
ဓားစားခံမ်ားနဲ႔၀ိုင္းရံၿပီး လူရိုင္းသဖြယ္ ျပဳလုပ္ထားတယ္လို႔ သူတို႔က ရွင္းျပၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ ေရတပ္တိုက္သေဘၤာႀကီး USS Bainbridge လည္း အဲဒီ ေနာက္က လုိက္ေနပါတယ္။ သူတို႔ကို


လာတိုက္လို႔ရွိရင္ အေမရိကန္သေဘၤာ ကပၸတိန္ကို သတ္ပစ္မယ္လို႔ ပင္လယ္ဓါးျပမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ထားၿပီး သူ႔ကို
လႊတ္ေပးေရး အတြက္လည္း ေငြေတာင္းခံထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဲဒီ အေမရိကန္ကုန္တင္သေဘၤာကို ဆိုမာလီယာ ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ဗုဒၶဟူး ေန႔က အပိုင္စီးၿပီး အသင္းကပၸတိန္ကို


ဆိုမာလီယာ ပင္လယ္ဓားျပမ်ား
ဖမ္းဆီးထားတာပါ။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ အိုဘားမား က ေမးခြန္းမ်ား ေျဖၾကားဖို႔ ျငင္းဆန္ၿပီးေတာ့ FBI
ဖမ္းဆီးထားသည့္ အေမရိကန္ သေဘၤာ
ဗဟိုစံုေထာက္အဖြဲ႔နဲ႔ အေမရိကန္ေရတပ္တို႔ကေတာ့ ပင္လယ္ဓားျပမ်ားနဲ႔ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြး ေနၾကပါတယ္။
ကပၸတိတ္ ရစ္ခ်က္ ဖိလစ္ (ဧၿပီ ၈၊ ၂၀၀၉)

အာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံ စတင္က်င္းပ


11 April 2009

ထုိင္းႏိုင္ငံ ပတၱယား အပန္းေျဖကမ္းေျခၿမိဳ႕မွာ သံုးရက္ၾကာ ထိပ္သီးစည္းေ၀းပြဲ တက္ေရာက္ၾကဖို႔ အာဆီယံအသင္း၀င္ ႏုိင္ငံ မ်ားက ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ေရာက္ရွိေနၾကပါၿပီ။ ေသာၾကာေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ညစာသံုးေဆာင္ရင္း ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံက ထိပ္တန္းတာ၀န္ခံမ်ားက လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ တနဂၤေႏြေန႔က
ေျမာက္ကိုရီးယားက ေရာ့ကတ္ လႊတ္တင္မႈအတြက္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ စေနေန႔ ထိပ္သီးစည္းေ၀းပြဲစတင္တဲ့အခါ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊
ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီးလန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား နဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တို႔ပါ တက္ေရာက္ၾကမွာမို႔ အားလံုးေပါင္း ၁၆ ႏိုင္ငံ ရွိပါတယ္။

အနာဂတ္မွာ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ အေထာက္အကူျပဳေရး ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၁၂၀ လ်ာထားတဲ့အထဲ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက ေဒၚလာ ၂၄
ဘီလီယံ ထည့္၀င္ၾကၿပီး အလားတူပဲ ရန္ပံုေငြ ၂၀ % ထည့္၀င္ဖို႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံက သေဘာတူလိုက္ၿပီလို႔ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆူရင္းပစ္ဆူ၀မ္
ေျပာဆုိပါတယ္။

ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲ အသီးသီးက်င္းပမယ့္ အစီအစဥ္ေတြထဲ ၁၂ ရက္ေန႔မွာျပဳလုပ္မယ့္ တတိယအႀကိမ္ အာဆီယံ ကုလ သမဂၢ ထိပ္သီးစည္းေ၀းပြပ


ဲ ါ၀င္မွာမို႔
ကိစၥရပ္အမ်ားအျပားကို အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း တို႔ ေဆြးေႏြးၾကဖို႔လည္း အစီအစဥ္ထဲမွာ ပါရွိပါတယ္။

အီတလီငလ်င္ ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္စ်ာပန က်င္းပ

11 April 2009

အီတလီႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းမွာ တနလၤာေန႔က အင္အား ၆.၃ ရွိတဲ့ ငလ်င္ႀကီးလႈပ္လို႔ ေသဆံုးသြားသူမ်ားအတြက္


ေနာက္ဆံုး ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပရာေနရာကို လူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။

ေသာၾကာေန႔က လက္ကြီးလား ၿမိဳ႕ ရဲသိပၸံရင္ျပင္မွာ ပန္းမ်ားဖံုးထားတဲ့ အေခါင္း ၂၀ ေက်ာ္ထဲ ေသဆံုးသူ


ကေလးမ်ားရဲ႕ အျဖဴေရာင္အေခါင္းမ်ားကိုလည္းပဲ မိဘမ်ားရဲ႕ အေခါင္းမ်ားေရွ႕မွာ ထားရွိပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕
သ၀ဏ္လႊာထဲမွာ က်န္ရစ္ သူမ်ားအေနနဲ႔ သတၱိေမြး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားၾကဖို႔ အားေပးတိုက္တန
ြ ္း ထားပါတယ္။

ေသဆံုးသူ မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ အီမန္ တေယာက္ကလည္းပဲ ဆုေတာင္းေပးပါ တယ္။ ေသာၾကာေန႔ကို


အီတလီႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ေၾကကြဲဖြယ္ရာေန႔အျဖစ္ အစိုးရက သတ္မွတ္ ေၾကညာထားပါတယ္။

ငလ်င္အတြင္း ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားအတြက္
ႏိုင္ငံေတာ္ စ်ာပန က်င္းပေနစဥ္ (ဧၿပီ ၁၀၊
၂၀၀၉)

ျပန္ေပးဆြခ
ဲ ံသေဘၤာ FBI စစ္ေဆး

12 April 2009

အေမရိကန္ကုန္တင္သေဘၤာႀကီး မားစ္က္ အယ္လာဘားမား (Maersk Alabama) ဟာ ဆိုမားလီးယား ပင္လယ္ဓားျပေတြ စီးနင္းသိမ္းပိုက္မႈကို ခံခ့ရ


ဲ ၿပီးတဲ့ေနာက္
ကင္ညာႏိုင္ငံက မြန္ဘာဆာ (Mombasa) ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ကို စေနေန႔ညမွာ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခု ဒီသေဘၤာႀကီးကို အခင္းျဖစ္ပာြ းရာေနရာအျဖစ္
သတ္မွတ္ၿပီး အေမရိကန္က ေရာက္ရွိလာတဲ့ FBI စံုေထာက္ေတြက ေလယာဥ္၀န္ထမ္းေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ စတင္ေနပါတယ္။

ေနာက္ထပ္လုပ္ရမွာကေတာ့ ဒီသေဘၤာႀကီးရဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြ အိမ္ျပန္ပို႔ဖို႔နဲ႔ သေဘၤာ ကပၸတိန္ ရစ္ခ်တ္ ဖိလစ္ ကို ကယ္တင္ ေရးပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ အဲဒီသေဘၤာႀကီးရဲ႕
ပိုင္ရွင္ မားစ္က္ ကုမၸဏီရ႕ဲ ဥကၠဌ ဂၽြန္ရိန္းဟက္ က ဆိုပါတယ္။ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ေရတပ္ စစ္ေရယာဥ္ႏွစ္စီး ရွိေနတဲ့ ဆိုမားလီးယားကမ္းလြန္ ကီလိုမီတာ ၅၀၀
အကြာေလာက္မွာ အသက္ကယ္ ေလွတစီးေပၚမွာ ကပၸတိန္ ဖိလစ္နဲ႔ သူ႔ကို ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ပင္လယ္ဓားျပေတြ ရွိေနပါတယ္။

ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးတဲ့သူ ပါ၀င္တဲ့သေဘၤာတစီးဟာ အဲဒီအသက္ကယ္ေလွဆီကို ခုတ္ေမာင္းသြားေနၿပီလို႔ ဆိုမားလီးယား မီဒီယာေတြက ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။


ဒီေန႔မနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂ နာရီခေ
ြဲ လာက္အခ်ိန္မွာေတာ့ အဲဒီ ဧဒင္ပင္လယ္ေကြ႔ မွာပဲ အီတလီအလံတင္ထားတဲ့ ဆြသ
ဲ ေဘၤာတစီးဟာ ပင္လယ္ဓားျပေတြရ႕ဲ
စီးနင္းသိမ္းပိုက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီ သေဘၤာ ေပၚမွာ ေရယာဥ္၀န္ထမ္းျဖစ္သူေတြကေတာ့ အီတလီ ၁၀ ဦး၊ ရိုေမးနီးယား ၅ ဦးနဲ႔ ခရိုေအးရွန္း ၁ ဦးတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
လွ်ပ္စစ္အရာရွိလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ခံမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ေနရ

FRIDAY, 10 APRIL 2009 17:42 ႐ုိးမ ၃


ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ဌာနသို႔ စစ္တပ္မွ အရာရွိ ေရာက္ရွိလာၿပီးကတည္းက မီတာအသစ္တပ္ဆင္ရန္ အေၾကာင္းျပၿပီး သတ္မွတ္ထားသည္ထက္
ေငြေၾကးပိုေကာက္ခံေနသျဖင့္ ၿမိဳ႕ခံျပည္သူမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ဌာနသို႔ ဗိုလ္ႀကီးျမင့္သိန္းဆိုသူ ေရာက္ရွိလာၿပီး မီတာအသစ္တပ္ဆင္ရန္ က်ပ္ေငြ ၇၀,၀၀၀ အထိ ေတာင္းယူေနလွ်က္ရွိၿပီး


ၿပီးခဲ့သည့္လမွစ၍ ယခင္တပ္ဆင္ထားသည့္ မီတာမ်ားကို အားနည္းေနသည္ဟုဆိုကာ အသစ္လခ
ဲ ိုင္းေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။

“သူေရာက္လာကတည္းက မီတာေတြ အသစ္တပ္ဆင္မယ္ဆိုရင္ ၅၆,၀၀၀ ကေန ၇၀,၀၀၀ အထိ ေတာင္းတယ္၊ အခု ေနာက္တခါ ၿပီးခဲ့တ့လ
ဲ မွာလဲ မီတာေတြ
လဲခိုင္းတယ္၊ ၁၉၇၈ ေနာက္ပိုင္းက မီတာေတြကို အားနည္းတယ္ဆိုၿပီး လဲခိုင္းပါတယ္၊ အစုိးရသတ္မွတ္ထားတာက မီတာတလံုး ၁,၀၀၀ ကို ၆,၀၀၀ အထိ
ေတာင္းတယ္၊ အဲလိုေတြဆို ၿမိဳ႕ခံေတြ စိတ္ညစ္ေနရတာေပါ့” ဟု ၿမဳိ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဗိုလ္ႀကီးျမင့္သိန္းလုပ္ရပ္ကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ တိုင္ၾကားခဲ့သျဖင့္ လာေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက


ကာယကံရွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေပးေတြ႔ျခင္းမရွိဘဲ ၎တို႔စည္း႐ံုးထားသည့္ လူမ်ားကိုသာ ေျဖၾကားခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံက ဆက္ေျပာသည္။

“လူႀကီးေတြ ဆင္းစစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ စစ္ေဆးခံရမဲ့သူေတြကို ေခၚတဲ့အခါ တကယ္ခံရတဲ့သူေတြကို မစစ္ဘူး၊ သက္ဆိုင္ရာ လူႀကီးကေတာ့မသိဘူး၊ ေခၚေပးတဲ့


ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္ေတြက သူတို႔လူ သူတို႔ ေခၚေပးတဲ့အခါက်ေတာ့ စစ္ေဆးတဲ့ေနရာမွာ အမွန္အကန္သတင္း မရဘူး၊ တကယ္တမ္းခံစားရတဲ့သူေတြက
ေျပာမယ္ဆိုေတာ့လဲ ေျပာခြင့္မေပးဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဝန္ထမ္းမ်ား အက်င့္ပ်က္ျခားမႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသည့္အျပင္ မီးပံုမွန္မလာျခင္းႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္းမ်ား


ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနလွ်က္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံက ဆက္လက္ေျပာသည္။
မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ကေလး(၅)ဦး အစာအဆိပ္သင့္၍ တစ္ဦးေသဆံုး

ကရင္သတင္းစဥ္ (KIC)

ဧၿပီ ၁၂၊ ၂၀၀၉

ယမန္ႏွစ္က မယ္လစခန္း (ဘဲကေလာ္စခန္း) တြင္ ေတြ႔ရေသာ ကေလးငယ္တဦး (ဓာတ္ပ-ုံ မုိးမခ)

မဲေဆာက္ျမိဳ႔ေျမာက္ဘက္ရွိ မယ္လ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္း ဇံုဘီ ရပ္ကြက္(၂)ေန ကေလးငယ္(၅)ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးတဦး ဧၿပီလ (၁ဝ)ရက္ ေန႔တင
ြ ္
အစာအဆိပ္သင့္၍ ကေလးငယ္တဦးမွာ ေသဆံုးသြားၿပီး က်န္သူမ်ားမွာ စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

ထိုေန႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီအခ်ိန္တင


ြ ္ အဆိုပါကေလးငါးဦးႏွင့္ အသက္ ၅ဝေက်ာ္ အရြယ္ရွိ ေနာ္ခင္ဖိုးသည္ ဆန္မႈန္႔၊ ေကာက္ၫွင္းမႈန္႔ႏွင့္ ပဲတို႔ ေရာ
စပ္ထားသည့္ ပဲကပ္ေၾကာ္ကို ေၾကာ္စားခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ အခ်ိန္တနာရီေက်ာ္ခန္႔အၾကာတြင္ အန္ခ်င္သလိုျဖစ္လာၿပီး တကိုယ္လံုး တဆတ္ဆတ္ တုန္လာကာ
မယ္လဒုကၡသည္ ေဆးရံုမွတဆင့္ မဲေဆာက္ေဆးရံုသို႔ ညတြင္းခ်င္း ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရသည္ဟု စခန္းအတြင္းေရးမွဴးက ကရင္သတင္းစဥ္ကို ေျပာသည္။

သူက “အခုျဖစ္တဲ့သူေတြက ပဲကပ္ေၾကာ္ ေၾကာ္စားမိၿပီး တနာရီေက်ာ္ အေတာအတြင္းမွာပဲ စားမိတဲ့ အဲဒီအေၾကာ္ေၾကာ္တ့ဲ အမ်ဳိးသမီးေရာ


သူ႔ကေလးသံုးေယာက္၊ ေျမးတေယာက္နဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း ကေလးတေယာက္လည္း တက္ၿပီး တကိုယ္လံုး တဆတ္ဆတ္ တုန္ေတာ့တာပဲ။ ကေလးေတြ ဆို
တုန္လည္းတုန္၊ ေအာ္လည္းေအာ္တယ္။ အိပ္ေဆး ဘယ္လိုပဲထိုးထိုး ဘာမွမျဖစ္ဘဲ ေအာ္ၿပီး အဆက္မျပတ္ တုန္တက္ေနတာပဲ။ ဒါနဲ႔ ည ၉နာရီ ေက်ာ္ေလာက္မွာ
မဲေဆာက္ကို ပို႔လိုက္ရတယ္”ဟု ဆိုသည္။

မဲေဆာက္ေဆးရံုသို႔ေရာက္ၿပီး ေနာက္တေန႔မနက္တင
ြ ္ (၅)ႏွစ္အရြယ္ ေစာရင္ေအးမွာ ေသဆံုးသြားၿပီး က်န္ရွိသူမ်ားျဖစ္ေသာ ေစာေအး ၅ႏွစ္၊ ေနာ္အိအိစိုး
၅ႏွစ္ႏွင့္ အျခား ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးမွာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၄င္းတို႔၏ အသက္အႏၱရာယ္အတြက္ စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္းႏွင့္ မည္သို႔
အဆိပ္သင့္သည္ကိုလည္း အတိအက် မသိရွိရေသးေၾကာင္း ဆရာဝန္မ်ားက ေျပာသည္။
“အခုေသသြားတဲ့ တေယာက္ကိုေတာ့ ေရခဲတိုက္မွာ ထည့္ထားတယ္။ က်မသားေလး အပါအဝင္ ေနာက္တေယာက္က အေရးေပၚ အခန္းမွာ ရွိေနတယ္။
ဆရာဝန္က ကယ္လို႔ မရေတာ့ဘူး လို႔ ေျပာတယ္။ က်န္ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ နည္းနည္း သက္သာလာေပမဲ့ ျပန္ေကာင္းလာႏိုင္တယ္ လို႔ေတာ့ အတိအက်
မေျပာႏိုင္ေသးဘူး”ဟု ေနာ္ခင္ဖိုး၏ ေခြၽးမျဖစ္သူက ေျပာသည္။

ထိုကိစၥသည္ စခန္းတြင္း ေဝငွေပးေနသည့္ ဂ်ဳံမႈန္႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဟု အေစာပိုင္းတြင္ ခန္႔မွန္းၾကေသာ္လည္း ယခုလို အႏၱရာယ္ တႀကိမ္မွ် မျဖစ္ခ့ဘ
ဲ ူးဘဲ
ယခုမွသာ အႏၱရာယ္ႀကံဳရသည့္အတြက္ စခန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက စခန္းရွိ မႈန္႔ႀကိတ္စက္ရံုအားလံုးကို ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ ေခတၱရပ္နား ခိုင္းထားသည္ဟု
စခန္းအတြင္းေရးမွဴး ေစာအန္းကူးက ေျပာသည္။

၄င္းက “က်ေနာ္တို႔ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးကို ေဆးရံုမွာ သြားေမးေတာ့ သူမုန္႔စပ္တာ ေဆာ္ဒါမႈန္႔ေတာင္ မပါဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ သူက အၿမဲတမ္း
မုန္႔ေၾကာ္ေရာင္းေနက်ပဲ။ တခါမွ အႏၱရာယ္ မရွိခဲ့ဘူး။ အခုလို အိမ္ေနရင္း ေၾကာ္စားမွသာ ဒီလိုအဆိပ္သင့္တာ။ ေနာက္တခုရွိတာက ဆန္မႈန္႔သာြ းႀကိတ္ တဲ့အခါမွာ
ေစာင့္စရာမလိုဘဲ ျမန္ျမန္ရေအာင္လို႔ ပိုင္ရွင္က ႀကိတ္ၿပီးသား ဆန္မႈန္႔ကိုပဲ ေပးလိုက္တယ္။ အဲလို ဆန္ထုပ္ေတြကိုေတာ့ အစားထိုး ေပးတာ မ်ဳိးရွိဖူးေတာ့
ျပႆနာထပ္မျဖစ္ေအာင္ ဆန္ႀကိတ္စက္ရံုေတြကို ခဏ ရပ္ဆိုင္းထားခိုင္းတယ္”ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တင
ြ ္ ဒုကၡသည္ဦးေရ (၅ဝ,ဝဝဝ)နီးပါး ရွိသည့္ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ယခုလို အစာအဆိပ္သင့္ ျဖစ္ပြားမႈမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္ဟု
သိရွိရသည္။

ရခို္င္ရိုးရာ သၾကၤန္ ရန္ကုန္တင


ြ ္ စည္ကား သိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပမည္

4/11/2009

၆- ၾကိမ္ေျမွာက္ ရခိုင္ရိုးရာ သၾကၤန္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ စည္ကား သိုက္ျမိဳက္စာြ က်င္းပမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရခိုင္ရိုးရာ မဟာ သၾကၤန္ပေ


ြဲ တာ္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ ျမိဳ႕နယ္ သိမ္ျဖဴ
ယာဥ္ေမာင္း သင္ကင
ြ ္းတြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ရိုးရာ မဟာ သၾကၤန္ဖင


ြ ့္ပြဲကို ဧျပီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ စတင္ မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း
နံ႕သာေသြးပြဲႏွင့္ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမူ အကမ်ား၊ ရခိုင္ေတးသီျခင္းမ်ား ေျဖေဖ်ာ္ပမ
ဲြ ်ားအား

ဧျပီလ ၁၂ ရက္ေန႕မွ စတင္က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

ေရလာင္းပြဲႏွင့္ အဆိုအက ရခိုင္ သၾကၤန္ပေ


ြဲ တာ္ကို ဧျပီလ ၁၃ ရက္ေန႕မွ ၁၆ ရက္ေန႕ထိ ေန႕စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီထိ္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ရခိုင္သၾကၤန္ပေ
ြဲ တာ္ အတြင္း ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အသင္းအဖြ႕ဲ ကိုယ္စားျပဳ မ႑ပ္ ၁၂ ခုပါ၀င္မည္ ျဖစ္ျပီး သံုရက္အတြင္း လူေပါင္း တသိန္းခန္႕ ပါ၀င္ ဆင္ႏမ
ဲြ ည္
ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ရခိုင္သၾကၤန္မွာ ယခုအခါ စစ္ေတြ သၾကၤန္ထက္ ပိုစည္ကားလာျပီး ယခုကဲ့သို႕ စည္ကားလာရျခင္းမွာ ရန္ကုန္တင


ြ ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား ပုိမို
မ်ားျပားလာ၍ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ သာမက နအဖ စစ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ႏွိပ္စက္ အနိုင္က်င့္မူေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္ကို စြန္႕ခြာျပီး
ရန္ကုန္တင
ြ ္ ေနထိုင္သူ ပိုမ်ားလာဟု သိရသည္။

ရခိုင္ မဟာ သၾကၤန္ပိတ္ပြဲကို ဧျပီလ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ ညေနတြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

သၾကၤန္ကာလအတြင္း ရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားက မူဆလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဆိုေသာ သတင္း မဟုတ္မွန္

4/12/2009

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ေနၾကေသာ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား


သၾကၤန္ကာလအတြင္း ရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက တိုက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ပါေၾကာင္း အမည္မေဖၚလိုသူ ဆရာေတာ္ၾကီး တပါးက

မိန္႕ၾကားသည္။

နိရဥၥရာက အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေလွ်ာက္ထား ေမးျမန္းစဥ္ ဆရာေတာ္ၾကီးက ထိုကဲ့သို႕ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၎အျပင္ ဆရာေတာ္ၾကီးက ျမန္မာနအဖ စစ္တပ္ အရာရွိမ်ားမွ ရခိုင္ေက်းရြာမ်ားတြင္ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ လက္နက္
ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားႏွင့္ ဓါးမ်ား တပ္ဆင္ ေပးေနသည္ဆိုေသာ သတင္းမွာလည္း မဟုတ္ မွန္ပါေၾကာင္းႏွင့္ နအဖ စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း ထိုက့သ
ဲ ို႕
အက်ိဳးမရွိေသာ အလုပ္ လုပ္ကိုင္လိ္မ့္မည္ဟု မိမိ မယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ဆရာေတာ္ၾကီးက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား အမ်ားစုမွာ သၾကၤန္ကာလအတြင္း ဦးပုတ္သီလ ေဆာက္တည္ျပီး လူငယ္မ်ားမွာ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ား က်င္းပျပီး ေရကစားၾကရန္
စီစဥ္ေနခ်ိန္တင
ြ ္ ယခုကဲ့သို႕ သတင္း အမွားမ်ားကို လြင့္ထုတ္ေနျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ လကၡဏာ တရပ္မဟုတ္ပါဟု ဆရာေတာ္မိန္႕ၾကားသည္။

ထိုကဲ့သို႕ သတင္း အမွားမ်ား ထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ပိုင္း ဆရာေတာ္ၾကီးထံ မူဆလင္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျပင္ နိုင္ငံတကာမွ
သိရွိလိုသူမ်ားက ဖံုးဆက္ျပီး ေမးျမန္းမူမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း ဆရာေတာ္မွ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ သတင္းမွာ အေျခအျမစ္ မရွိပါေၾကာင္း ရခိုင္မ်ားက
မူဆလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ အေၾကာင္း မရွိ ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္မ်ား
ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ေနသည္ကို မျမင္လိုသူမ်ားက ယခုကဲ့သို႕ သတင္းအမွားမ်ားကို လႊင့္ထုတ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႕ၾကားသည္။

ယခုအခါ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ အမည္ကို နိုင္ငံသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳေရး မျပဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ တေလ်ာက္တင
ြ ္ နအဖ စစ္အစိုးရမွ
ျခံစည္းရိုးကာရံသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကုိ ပိုမိုျပီး နိင္ငံတကာက အာရံုစူးစုိက္လာေရးအတြက္ ျပည္ပတြင္ အေျခစုိက္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္း
တခ်ိဳ႕ႏွင့္ မသမာသူ တခ်ိဳ႕မွ မီးေလာင္ရာေလပင့္ လုပ္ကာ သတင္းမွားမ်ားကို လႊင့္ထုတ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသတင္းမွားမ်ားမွ တဆင့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္မ်ား အၾကား လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အဓိဂရုဏ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနသည္ဟု သိရ
္ သည္။

ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားကလည္း အဆိုပါ သတင္းမွာ သတင္းမွား ျဖစ္ျပီး မွန္ကန္မူ မရွိေၾကာင္းႏွင့္
ျပႆနာ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျပီး နိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ လက္ခ်က္သာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရခို္င္ရိုးရာ သၾကၤန္မေပ်ာက္ပ်က္ မတိမ္ေကာေစလိုပါ

ကြန္ခ်ဳပ္ေက

ကမၻာေပၚရွိ လူမ်ိဳးတိုင္းလူမ်ိဳးတိုင္းတြင္ တန္ဖိုးထားဂုဏ္ယူစရာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ရွိပါတယ္။ ထိုယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို မေပ်ာက္ပ်က္


မတိမ္ေကာရေအာင္ လူမ်ိဳးတိုင္းလူမ်ိဳးတိုင္း ထိန္း သိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါတယ္။ ခုလို ေစာင့္ေရွာက္ၾကရတာကလည္း ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာ အဆိုပါ
လူမ်ိဳးရဲ႕အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္လို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈကြယ္လွ်င္ လူမ်ိဳးပါ ထပ္ဆင့္ တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္ပါတယ္။ ဘယ္လူမ်ိဳးဘဲျဖစ္ျဖစ္
ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီတာျဖစ္ေစ မေလ်ာ္ညီတာျဖစ္ေစ မိမိအမ်ိဳးသားေတြရ႕ဲ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြကို ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ထားတတ္ၾကပါတယ္။
က်ေနာ္တို႕ ရခုိင္လူမ်ိဳးဆိုတာလည္း ေရွ႕ယခင္ေခတ္ေတြကတည္းက ထီးနဲ႕နန္းနဲ႕ ေနထိုင္လာတဲ့လူမ်ိဳးတမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြ
အထူးေပါၾကြယ္ ၀တဲ့ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
မဂၤလာေဆာင္၊ ရွင္ျပဳတာကအစ အိမ္ေဆာက္တာမွာအဆံုး ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ့္ဓေလ့ထံုးစံေတြန႕ဲ ျပဳလုပ္လာတဲ့ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ခုလို
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြ အထူးေပါၾကြယ္၀တဲ့အထဲက က်ေနာ္တို႕ ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တခုကေတာ့ ရခုိင္ရိုးရာ
သၾကၤန္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ရိုးရာ သၾကၤန္ဆိုတာဟာ ဘယ္ႏုိင္ငံ ဘယ္လူမ်ိဳးေတြရ႕ဲ သၾကၤန္န႕ဲ မွမတူဘဲ တမူထူးျခားတဲ့သၾကၤန္ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္သၾကၤန္မွာ လူငယ္ေတြအတြက္ လြတ္လပ္ခင


ြ ့္န႕ဲ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြရရွိေအာင္ ဖန္တီးထားမႈ ေတြ လည္း ရွိပါတယ္။ ေရကစားတဲ့ မ႑ာပ္ေတြေဆာက္ျပီး ေလွေတြမွာ
ေရျပည့္ျပီး အမ်ိဳးသားက တဘက္၊ အမ်ိဳးသမီးကတဘက္ ေရကစားႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား လူပ်ိဳေတြအေနနဲ႕ ကိုယ္ၾကိဳက္ႏွစ္ သက္တဲ့
သေဘာက်တဲ့အမ်ိဳးသမီးကိုေရြးခ်ယ္ျပီး ေရပက္ကစားႏိုင္ပါတယ္။ ေရပက္ကစားေနစဥ္မွာ လည္း ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့မိန္းခေလးကို ေယာက္်ားေလးက
ခ်စ္ေရးဆိုႏိုင္ပါတယ္။ တျခားအခ်ိန္မွာ အခြင့္ မသာခဲ့တာကို သၾကၤန္ရက္မွာ အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ရင္ဖင
ြ ့္ေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ခုလိုေျပာဆိုေနခ်ိန္မွာ မိဘ
ေမာင္ဖြားေတြက ၀င္ေရာက္တားဆီးဟန္႕တားလို႕ မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္လူငယ္ေတြအတြက္ တႏွစ္မွာတခါသာ အခြင့္အေရးရတဲ့ပဆ
ြဲ ိုရင္လည္း မွားမယ္မထင္ပါ။
ဒါေၾကာင့္ သၾကၤန္မွာ ေရကစားျပီး ဖူးစာဆံု ေပါင္းဖက္သြားတဲ့ ခ်စ္သူေတြလည္း အမ်ားၾကီးပါ။

ရခုိင္ရိုးရာသၾကၤန္န႕ဲ ပတ္သက္ျပီး နံသာေသြးတာကအစ ဘုရားေရသပၸါယ္တာအဆံုး ေရးစရာ ေျပာ စရာေတြအမ်ားၾကီးပါ။ ခုလို သီးသန္႕ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့


ဓေလ့ထံုးစံေတြေၾကာင့္ ရခုိင္သၾကၤန္ဟာ လူတိုင္းအတြက္ စြဲမက္စရာျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ရိုးရာသၾကၤန္ကို ဆင္ႏြဲဖူးသူတိုင္း သိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာျပည္ကေပးစာဆိုတဲ့ စာအုပ္မွာ ရခုိင္သၾကၤန္ရ႕ဲ ထူးျခားမႈေတြအေၾကာင္းကို ေရးသားေဖၚျပဖူးပါတယ္။
အလားတူ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ျမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ရခိုင္သၾကၤန္ပြဲဟာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား မိတ္ေဆြေတြန႕ဲ ဘယ္ေလာက္ထိ
စည္ကားတယ္ဆိုတာကိုၾကည့္ုျပီး ရခုိင္သၾကၤန္ အေပၚ တျခား လူမ်ိဳးေတြရ႕ဲ တန္ဖိုးထားမႈကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း အခုအခါ ရခိုင္သၾကၤန္ဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕ေတာ္စစ္ေတြအပါအ၀င္ တျခားျမိဳ႕ၾကီး ေတြမွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ တိမ္ေကာပေပ်ာက္လာေနတယ္လို႕


သိရပါတယ္။ ခုလို တိမ္ေကာလာတာ ကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ နအဖ စစ္အာဏာပိုင္ေတြက ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ရခိုင္ရိုးရာ သၾကၤန္ေနရာမွာ ဗမာသၾကၤန္ကို
အစားထိုးက်င္းပလာတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ နအဖ စစ္အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႕ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရခိုင္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို ျမွင့္တင္တ့အ
ဲ ေနနဲ႕
ရခိုင္ရိုးရာသၾကၤန္ ကို က်င္းပေပးမယ့္အစား ဗမာရိုးရာသၾကၤန္ကိုသာ က်င္းပလာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတရပ္အေနနဲ႕ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတမ်ိဳးရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ရိုးရာသၾကၤန္ကို ေျမ ေတာင္ေျမွာက္ေပးမယ့္အစား


ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႕ၾကိဳးစားလာတာကိုေတာ့ အထူး၀မ္းနည္းစရာေကာင္းလွပါ တယ္။ ခုလို နအဖ စစ္အာဏာပိုင္ေတြရ႕ဲ အစီအစဥ္က်က် ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ေလွေတြမွာ
ေရျဖည့္ျပီး အမ်ိဳးသမီးနဲ႕အမ်ိဳးသား တဘက္တခ်က္စီကေနျပီး ေရကစားနည္းဟာ စစ္ေတြအပါအ၀င္ တျခားျမိဳ႕ ေတြမွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ တိမ္ေကာလာတယ္လို႕
သိရပါတယ္။ ေလွမွာ ေရျဖည့္ျပီး ေရကစားတာက ေခတ္မမွီသလို အထင္အျမင္မ်ိဳးေရာက္ေအာင္ နအဖ စစ္အာဏာပိုင္ေတြက ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္တာ ေတြလည္း
ရွိေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာတခုခုမွာ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႕ မိမိရိုးရာ သၾကၤန္မ႑ာပ္မွာ ေရကစားႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးက


တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ နည္းပါးလာတယ္လို႕ သိရပါ တယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လည္းဆိုေတာ့ နအဖ စစ္အာဏာပိုင္ေတြက ဌာနဆိုင္ရာမ႑ာပ္ၾကီးေတြ ေဆာက္ျပီး
ရံုးသူရံုးသားေတြကို အတင္းဆင့္ေခၚျပီး ဗမာလို ပိုက္လံုးနဲ႕ေရကစားခိုင္းတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္က စစ္အာဏာပိုင္ေတြဟာ
စစ္ေတြျမိဳ႕မွာ မ႑ာပ္ၾကီးေတြ ေဆာက္ျပီး အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြ၊ လူကုန္တန္သားသမီးေတြကိုေခၚယူျပီး ဗမာလုိ ေရပိုက္လံုးနဲ႕ ေရကစားေစတယ္လို႕လည္း
သိရပါတယ္။ တဖက္မွာ အဲဒီလို ဗမာသၾကၤန္ကို က်င္းပေနသလို တဖက္မွာလည္း ရခိုင္ရိုးရာသၾကၤန္ကို အားေပးအားေျမာက္လုပ္တာေတြလည္း မရွိဘူးလို႕ သိရပါ
တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရခုိင္ရိုးရာသၾကၤန္ဟာ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္မယ့္ အေနအထားကိုေရာက္လာျပီလားဆိုျပီး ေစာဒကတက္ ေမးခြန္းထုတ္လာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္


ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ရခိုင္ရိုးရာသၾကၤန္ မပ်က္စီးရေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဖၚထုတ္ဖို႕ က်ေနာ္တို႕ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ
ဓေလ့ထံုးစံေတြဟာ လြယ္လြယ္န႕ဲ ေပၚေပါက္လာတာမဟုတ္သလို ေရရွည္တည္တံ့လာခဲ့ တာကလည္း လြယ္လြယ္န႕ဲ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးဆပ္ခ့လ
ဲ ို႕
မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႕ရဲ႕ ရိုးရာဓေလ့ေတြထဲက တျခားလူမ်ိဳးေတြရ႕ဲ ရိုးရာဓေလ့ေတြန႕ဲ မတူဘဲ တမူထူးျခားတဲ့ ရခိုင္ရိုးရာသၾကၤန္ ကို မတိမ္ေကာ
ပ်က္စီးမသြားရေအာင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႕ တတ္စြမ္းသေရႊ႕ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ၾကဖို႕ လိုအပ္တယ္လို႕ ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။

စပြန္ဆာေခတ္ထဲက စပြန္ဆာသႀကၤန္

-လင္းလင္းခိုင္၊ ခ်မ္းေျမ့သ-ူ
Biweekly Eleven Journal

ယခုႏႇစ္ျမန္မာ ႏႇစ္သစ္ သႀကၤန္ မႇာစီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမ်ား ၾကားထဲမႇျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ား ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲက်င္းပ ရမႇာျဖစ္ပါသည္။

စပြန္ဆာေခတ္ထဲက
စီးပြားေရးေတြန႕ဲ အခက္အခဲ မ်ားၾကားထဲကေန ျမန္မာျပည္ သႀကၤန္အား ခမ္းခမ္းနားနားျဖစ္ေစ ရန္စပြန္ဆာ ရႇိမႇျဖစ္ပါမည္။ ယေန႕ ေခတ္ကာလမႇာ
မည့္သည့္လုပ္ငန္း မ်ဳိးကိုမဆို လုပ္ေဆာင္ သည္ျဖစ္ေစ ေငြေၾကး မတည္ေပးမည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရႇင္မ်ား လိုအပ္ပါ သည္။ လုပ္ငန္းရႇင္က ေဆာင္ရက
ြ ္မည့္
လုပ္ငန္း အတြက္ ေငြးေၾကးအတိုင္း အတာတစ္ခုအထိ မတည္ စိုက္ထုတ္ေပးသည္။ ယင္း သို႕စိုက္ထုတ္ေပး ျခင္းအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ တစ္စံုတစ္ရာ

ျပန္လည္ရရႇိျခင္းအျပင္ မိမိ တို႕၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား အဓိကေၾကာ္ျငာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

MDG ကုမၸဏီ (Gold Roast) မႇ ကိုမင္းတလ ဉာဏ္က ''ပဲြလုပ္ၾကမဲ့သူ ေတြကလည္း စပြန္ဆာေတြ ဆီက ေငြေၾကး (သို႕မဟုတ္) တျခားေထာက္အပံ့တစ္ခုခုရလိုက္
ရင္ သူတို႕အေနနဲ႕ ေငြေၾကးအတြက္ သိပ္မပူရဘူး။ ဒါ့အျပင္ ပဲြကပိုစည္ ကားသြားႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ စပြန္ဆာေပးလိုက္တဲ့အတြက္ အဆို

ေတာ္မ်ားမ်ားပိုထည့္ႏိုင္မယ္၊ လက္ မႇတ္ခေတြလည္း သက္သာသြား ႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႕အေနနဲ႕ စပြန္ ဆာသာမရခဲ့ရင္ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ေက်ေအာင္လည္း
လုပ္ရတာျဖစ္လို႕ လက္မႇတ္ခေတြလည္း ေစ်းတက္သြား ႏိုင္ၿပီး ပဲြကိုလာမယ့္သေ
ူ တြ အေနနဲ႕ လက္မႇတ္ခ ေစ်းတက္လို႕ ပဲြလာဖို႕စဥ္း စားရေတာ့မယ္။
ပဲြၾကည့္သူနည္း သြားမယ္။ပဲြကမစည္ေတာ့ဘူး။ လာ ၾကည့္တဲ့သူေတြ ကလည္း မတန္တဆ ေပးရလို႕ ေနာက္ထပ္ပေ
ဲြ တြၾကည့္ဖို႕ ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ ပါတယ္''ဟု
ေျပာ ျပခဲ့သည္။ အႏုပညာ၊ အားကစား က႑မ်ားမႇသည္ ေပ်ာ္ပ၊ဲြ ရႊင္ပြဲ နယ္ ပယ္မ်ားအထိ စပြန္ဆာ က႑မႇာ အေရးပါ လ်က္ရႇိေနသည္။ အႏုပညာ က႑၊

အားကစားက႑မ်ားတြင္ ထင္ရႇားသည့္စပြန္ဆာ မ်ားရႇိပါသည္။

စပြန္ဆာမရႇိရင္ မျဖစ္ဘူးလို႕ဆို ေလာက္ရသည့္ ယေန႕ေခတ္ကမၻာ တြင္ ျမန္မာ့႐ုိးရာသႀကၤန္မႇာလည္း စပြန္ဆာ လႊမ္းမိုးမႈ မ်ားရႇိလာခဲ့သည္။

စပြန္ဆာသႀကၤန္လား

ယခုႏႇစ္သႀကၤန္တင
ြ ္ လူငယ္ ေတြအေနႏႇင့္မ႑ပ္ကိုစုလုပ္ၿပီး အ ေပါင္းအသင္းမ်ားႏႇင့္ ေရကစားဖို႕ ဆိုလ်င္ စီးပြားေရးဘက္ကိုၾကည့္ရ မဲ့ႏႇစ္ျဖစ္လာပါသည္။ စပြန္ဆာ
မ်ားက ေရပက္မ႑ပ္အၿပိဳင္အဆိုင္ လုပ္မယ္ဆိုလ်င္ ေရပက္ခံထြက္မည့္ သူေတြအေနႏႇင့္ကလည္း ေလ်ာက္ လည္ဖို႕လိုပါသည္။

''ဒီႏႇစ္ သႀကၤန္က စပြန္ဆာ သႀကၤန္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ စပြန္ဆာ ေပးခ်င္သူေတြေပးမယ္ဆိုရင္သႀကၤန္ က ပိုစည္ႏိုင္ပါတယ္။ သႀကၤန္က တျခားပဲေ


ြ တြန့ဲ မတူဘူး။ တျခားပဲြ

ေတြက လူတိုင္းပါ၀င္ၿပီးဆင္ႏခ
ႊဲ ်င္မႇ ဆင္ႏႊဲမႇာ။ သႀကၤန္က်ေတာ့ ႏႇစ္သစ္ ကူးတဲ့ပဲြလည္းျဖစ္တာရယ္၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကသူေတြအျပင္ လာလည္ၾက တဲ့
ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ေတြကလည္း ေပ်ာ္ျမဴးၾကတာမို႕ မိမိကုန္ပစၥည္း ေတြကိုေၾကာ္ျငာၾကတဲ့ ကုမၸဏီေတြ အေနနဲ့ မိမိအမႇတ္တံဆိပ္ကိုပိုၿပီး လူ သိႏိုင္မႇာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိမိ တံဆိပ္ကို ေၾကာ္ျငာခ်င္သူေတြက လည္း သႀကၤန္မႇာ စပြန္ဆာပိုေပးၾက မႇာပါ''ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရႇင္ တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

အႏုပညာရႇင္ အခ်ဳိ႕အနက္ ယ ခင္ႏႇစ္ကမ႑ပ္ေဆာက္ၿပီး ပက္ခဲ့ တဲ့သူအခ်ဳိ႕ကလည္း ယခုႏႇစ္တင


ြ ္ စပြန္ဆာ မ႑ပ္န႕ဲ ပက္ၾကမႇာ ျဖစ္ပါ သည္။

အႏုပညာရႇင္တို႕၏ သႀကၤန္အႀကိဳခံစားခ်က္

ခန္႕စည္သူ

ဒီႏႇစ္ေတာ့ ကိုယ္ပိုင္မ႑ပ္ မ ေဆာက္ျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ Alpine မ႑ပ္မႇာပဲ တျခားအႏုပညာေမာင္ ႏႇမေတြနဲ့ အတူရႇိေနမႇာပါ။ မ႑ပ္ ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက main
sponsor ကိုအားကိုးၿပီး ေဆာက္ၾက ရတာေလ။ ဒါေၾကာင့္ သႀကၤန္စည္ဖို့၊ မစည္ဖို႕ဆိုတာ စပြန္ဆာေတြန႕ဲ လည္း သက္ဆိုင္ပါတယ္။ စပြန္ဆာ

ေပးမဲ့ကုမၸဏီေတြမ်ားမ်ားရႇိမႇ သႀကၤန္ မႇာစည္ႏိုင္မယ္လ႕ို ထင္ပါတယ္။

အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္

သႀကၤန္မႇာမ႑ပ္ေတြန႕ဲ စည္ ကားဖို႕ဆိုတာကလည္း အဓိက စပြန္ ဆာေတြရ႕ဲ ပ့ံပိုးမႈကူညီမႈ ေတြလည္း လိုအပ္ ပါတယ္။ အခု ေနာက္ပိုင္းမႇာ စပြန္ဆာေတြန႕ဲ
ေဆာက္တဲ့မ႑ပ္ ေတြလည္းမ်ားလာပါတယ္။

ယုန္ေလး

အခုအခ်ိန္က စီးပြားေရးအရ က်ပ္တည္းေနတဲ့ အခ်ိန္ဆိုေတာ့ ဒီႏႇစ္သႀကၤန္က စပြန္ဆာရႇိမႇ စည္ ႏိုင္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။

ေျပတီဦး

သႀကၤန္မႇာ ကိုယ္ပိုင္မ႑ပ္ ေတာ့ လုပ္ျဖစ္မယ္မထင္ပါဘူး။ တျခားသူေတြရ႕ဲ မ႑ပ္မႇာပဲ သြား ကစားျဖစ္မႇာပါ။ ဒီႏႇစ္သႀကၤန္က စပြန္ဆာေပးမယ့္ ကုမၸဏီေတြမ်ား မ်ား

လိုအပ္တယ္လို့ထင္ပါတယ္။ အဲဒါမႇလည္းစည္ႏိုင္မႇာေလ။ စပြန္ ဆာေပးမယ့္သူေတြ သိပ္မရိႇရင္ မ႑ပ္ေဆာက္ဖို႕ စီစဥ္သူေတြအေနနဲ႕ လည္း အခက္အခဲေတြ


ၾကံဳႏိုင္သလို ေရကစား ခ်င္တဲ့လူငယ္ေတြလည္း ေစ်းမ်ားႏိုင္တာေၾကာင့္ သိပ္ကစား ႏိုင္ၾကမယ္မထင္ဘူး။

လူငယ္တို႕၏ခံစားခ်က္

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ ေနသူတစ္ဦး

ကြၽန္ေတာ္တို႕ကေက်ာင္းသား ဆိုေတာ့ အိမ္ကေပးတဲ့မုန္႕ဖိုးနဲ႕ပဲ စု ၿပီး ေရကစားရမႇာေလ။ ဒါေၾကာင့္ သႀကၤန္မ႑ပ္ ေတြေစ်း သက္သာပါ ေစလို႕ဆုေတာင္းမိတယ္။
စပြန္ဆာ ေပးတဲ့ကုမၸဏီေတြ ရိႇတယ္ဆိုရင္ မ႑ပ္ခလည္း သက္သာမႇာပဲေလ။

ဆယ္တန္းစာေမးပဲေ
ြ ျဖဆိုထားသူတစ္ဦး

ဆယ္တန္းစာေမးပဲြ ၿပီးတာနဲ႕ ေပ်ာ္စရာက သႀကၤန္ပဲြပရ


ဲ ိႇတယ္။ ခရီး ထြက္ဖို႕ကလည္း စရိတ္စကေတြမ်ား တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္မႇာပဲ

မ႑ပ္မႇာေရကစားခ်င္တာ။ မ႑ပ္ ခေတြေစ်းမႀကီးမႇဘဲကစားႏိုင္မႇာပါ။ စပြန္ဆာရိႇတဲ့ မ႑ပ္ဆိုရင္ေတာ့ ေစ်း သက္သာမယ္ထင္တာပဲ။

ႏႇစ္စဥ္မ႑ပ္ထိုင္ေလ့ရိႇသူ လူငယ္ တစ္ဦး

မ႑ပ္ကေတာ့ ႏႇစ္တုိင္းထိုင္ ျဖစ္တယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ထိ ေတာ့ မ႑ပ္ေတြကသိပ္မလႈပ္ရႇား ၾကေသးဘူး။ အဓိကေတာ့ စပြန္ဆာ ေတြ
မရၾကေသးလို႕ေပါ့ေနာ္။ စပြန္ ဆာေတြရၿပီဆိုမႇ က်န္တဲ့စီစဥ္စရာ ရိႇတာေတြဆက္ၿပီး စီစဥ္ရမႇာေလ။ ဒါေၾကာင့္ မ႑ပ္ေတြမ်ားဖို႕ဆိုရင္ စပြန္ဆာေပးမယ့္
ကုမၸဏီေတြမ်ား မ်ားရိႇဖို႕လိုလိမ့္မယ္။ စပြန္ဆာ ကုမၸ ဏီရိႇတယ္ဆိုရင္မ႑ပ္ထိုင္ရတဲ့လက္ မႇတ္ခကအစ သက္သာတာေပါ့။

၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ သႀကၤန္သည္ စပြန္ဆာသႀကၤန္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး စပြန္ ဆာမ်ားအေနႏႇင့္ စပြန္ဆာေပးရာ တြင္ မ႑ပ္ေနာက္ခံဗီႏိုင္း၊ နဖူး စည္း၊ မ႑ပ္ေအာက္ေျခစာတန္း မ်ား
စသည့္ မ႑ပ္အစိတ္အပိုင္း မ်ားကို ခဲ၍
ြ စပြန္ဆာေပးလာၾက သည့္အျပင္ မ႑ပ္တစ္ခုလံုးႏႇင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈတီး၀ိုင္းမ်ားကို ငႇားရမ္း ျခင္းမ်ားတြင္လည္း စပြန္ဆာေပး

ျခင္းမ်ားရိႇသည္။ စပြန္ဆာေပး သည့္ကုမၸဏီမ်ားရႇိပါက မ႑ပ္ထိုင္ သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမႇာ သင့္တင့္ ေသာေစ်းႏႈန္းျဖစ္ကာအမ်ားတတ္


ႏိုင္သည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္သင့္သည္ ဟု လူငယ္အသိုင္းအ၀န္းမႇ စံုစမ္း သိရိႇရသည္။

Biweekly Eleven Journal မွ ကူးယူေဖာ္ၿပသည္။

http://komoethee.blogspot.com/

 
 

  
ႛ 

  

2009-04-11

 
 !
"#႓%&
ႛ '
 ('
  !
"#႓%&
ႛ '

႓ႛ % 
 "# )
႓# *+,
 *+,
&

 

 
 
*+,

&ႛ -'
. !- '
 ( ( )'
 (
 
-+  +&

 "#
ႛ / -
0

 &႓# ႛ


&ႛ &#,

  
 1 *+,

*2&
'
(ႛ 3
  
 "# 

 1 1-'
.

(Photo: AFP)

('
 "# ႗+"
1
 ('
0&

& 1,
- >
. (Photo: AFP)
3
 
 "#. .“@ 0 (
A @ 
 *+,

 *+,

*2&
 '
. !#+ ႛ
0
(႒ # &႓#  
 *+,

)႓#  
+
(
'
. &
 ႛ ႓ႛ % &ႛ 
 -  0
ႛ
, 
, 
ႛ )႓#  !-  &
ႛ , )
(
-  -
 1,
 '
. !- '
 & ႛ ႛ (


  
C (. ႛ 
+
  -. 
) 
 '
. *+,

) *+,

 '
. &
ႛ
('
  
  &
0 -
 -”

 
 & + 0
, 
, 
, 
 - 
 &႓# '
 
ႛ
 
'
(ႛ )
1 -'
.


. .“('
  ႛ &႓#  

'
. 
  ႛ EF + ''
)႓#  &
ႛ
('
 + (( 1 
( 
 '
. 0
 ('
 "# - . , 
, 
 - A 0


1&
-'
. C 
0 ()  
႓ႛ % )  &
1 
  
-C (. 1 (>
 1 1
 -C.
 &
  ((ႛ ႟ 

'
( ႛ 0
 - &
. & 
1#  
ႛ 
ႛ


('
 "# &
 '
.
ႛ
ႛ

+ 
ႛ *
'
)1#  ('
 "# &
*2&
&ႛ  '

!
"#႓%&
ႛ '

႓ႛ % 
 +H "# 
I')
 )
'
&ႛ  
 &႓# !  ,>
႟ &'
(ႛ
1 -'
. & ႛ ႛ 
*+#    - &
 & FJ &
0 '
(( ႛ >
 -'
.

0&
 
 FTUB 

 &ႛ , 1&
(


2009-04-11

႓# @႓#( F 
&ႛ&ႛ E 
&ႛ  N 
 
)#  1&
 *
(
 OP ႛ %


 @႓#( F 
&ႛ
1&
( 
(
႓#(ႛ ,,
 +-'
. 
   OP( ,
႟&
0
 1,
 "# Q
1
 
A "#,"#A 0&

႓ 
A 
(
1
&ႛ
 3>
R3&
 ႛ ႛ 1,
-'
. & ႛ 
ႛ  3>
R3&

ႛ ႛ ,
"#(>
 
 -.

(Photo: AFP)

&
&
႓%ႚ+ 0>
,
႟

(
  &ႛ(>
, , &
ႚ 1,
- >
. (Photo: AFP)

( 
)#,,
)  N 
 1&
(

 &ႛ 

႓# 0
*
 1,
FTUB !'"TU "# &
(

( 1 -'
.

“0&
 

 1&
(3
ႛ *
 (
 OPႛ ILO ႛ  ႓#  &
႒ႛ %, -. &
ႛ (
0(
&>

+&


 & &&ႛ 1&
,,,
႓#  &
 ႛ ႛ 

 " ! (
&
 (
C A Q
2H(&
1
+C A &

(
 OP ႛ
 (
((
0+ (
 (
'
)  ႛ +
1&
(3
'
(ႛ ')-'


  &ႛ ,
 1&
(

(
'
 3>
R3&

ႛ ႛ 1,
 #&

  &
0 1&
(
 -C. C 

( )
(
0&
 
0 ()   ,
'

 C(ႛ ,,
 +-'
.

!Y 
)&
,>
*+
 )
ႛ 

&
+
ႛ &"#>

 , 0


2009-04-11

&
'
%
 & !Y 
)&
,>
&ႛ ) ႛ 

*
 
&
႒#%
!'Z(
%
႒# &
,&
)# '႒
1 
, 
@႓#( F 
&ႛ 
ႛ '
(ႛ !Y 
)&
,>
 + ႛ & "#>

 1 -'
.  ႛ , + " ! &
ႛ 21,
&

 0 
1 ( " ! " [ 1% & 1,

A ("#ႛ 
 
(>
 0- & 1,

 0 '
(ႛ )-'
.
(Photo: AFP)

& ,,
,\ )
) &
႒# "# 
>
*+
 '&
*+,
 
C EJ
&ႛ , @>
 O/ 
0)႒
ႚ),"

'
%
 & !# ,# -
 )
!Y 
)&
,>
 ႟
 0 +

] 
 1,
- >
. (Photo: AFP)

!-1
!Y 
)&
,>
 ' 
1 )
1 
( 1>
႓#1,
႓# N 
0 )
(
)
 
&-'
)

, &ႛ ႓# Q&
&-#(
 +
ႛ &%
&ႛ ( 
ႛ ႛ &1>

 Y'
(ႛ "#>

 1 -'
.
&1>

 
'
 
(+ + #,"
 ' '# 3) ႛ 
 
 N 
 1&
 1,
'
(ႛ )-'
.

!Y 
)&
,>
 0&
 
0 / *
 1 ) & ( N 
 &&ႛ '
0
1&
0 " !
'

% 
& 1,
'
(ႛ "#>

 0 
1-'
.

"#>

 "#


 )
'

1&
႓# 
10  & )
*
-'
.1,
> + (

(
&


". . . C CC  `N# >
 ႛ 0
1
 (
, & , 
 (
-႒# 
&
႒%
( >
. (

, 
 (a + )
 N A 
ႛ ႛ 
ႛ &
,
 
(
)
>
.


&'

&

,bA N
  
,b 
+
 >

1,
c C CC  `N#\ (
&
 ,  >
. 01ႛ 
. . . " . . . [*
 
  & , ,
A +
eA Ffgf + 
1-+
&
ႚ "

1,
> + (

(
&
"  & )
- 1&
 & , EE *+,
A ,

C + 0 ႒
*+
1&
 ႛ 
' 
 + 
#*+
 1 , 
 ' , 
+ & 1&
(>
' 
1(
 1,
-'
.] 1,
> + (

(
&
. ((


 &ႛ Y Y '(


&
' greenteataang.blogspot.com C ( &
+ 1,
-'
.)1,
> + (

(
&


1&
 *+
 (

A (

*+
 1&
 c
 0
. 1&
 ႟ '"
2 &'
'


(

>
0
&
 & '0 >
. 
ႛ
@>
 >
( (႖
)
 (

>
 >
. (+H Ov )
A CA C 
& ႒# '


(

-(႖
႓#A 1&
 
 
(
0
  -
2
 ,b / ႖ >
(

)1
1
 ႓#1
 >
.

(

 (
,>
 
႒# (
0
&
ႛ )
c (
ႛ ! 
,
% , >
/ ) >
. 0
ႛ 
 1&
 

"&
,
႟

" / Y >
. " 

A ႟
 
(

" / 3

 >
. Q'&
႟ A 
႟ 
ႛ 0

 

(


 "#> \ (

a , 

& 
1 >
.
(

/ )(႖
+
1>
&'
1 

\ ] 0
&
/ ႟
1>
 >
. 

 1,
> *+
 )
,
 .


1,
> + (

(
&
 
 )&
ႛ (&
+ >
. # -
 (
0
 

1,
,"
 (႖ 
 

'

, &
&
,b>
 , 

(>
 (

 ႚ .1,
> ! ႛ ,
*+,
Fw 
Fg &
 ႛ + (

 
( >
. ( -
(

႟
 /c +.
 (
ႛ ! + %'c ,
,
% >
/ ,"
)
1 ,+
1% >
. 

1,
> ! 
(>
 (

,
%  >

+
%  1,
 >
. (

>
(&
c &# 1% *+,

1
 

1,
> ' 
 (႖ 
1&#
 +

 
(


 c &#x ႟ >
&0
 >
. (

(
&
1
 
 >
 0
+ ႟ + 
&
A 

A
 A 
&
A )A C
A *
A &
#A (
ႛ 1,
\. ( +
႟  1,
 >
.

(

 

 1,
> ! 
(>
 (
ႛ ! +  ႛ
*+,
(႖
႒
 >
. &
 A )&


႒
A -)
- -


႒
A 
(
 #
႗
 
႒
1,
\. &
 A )&


 ႟
* >
(
c 
)A ,) 1,
>
.
႓Z ႖ 
"# Fyf - fJ &

 

႟ 
(
z F (႖
Fw 
, + >
. !'*+
 ' ႒

(

>
z F (႖
FE 
y &
ႛ >
. (


 ) + ႟ + *+,
,"
(

z *+,

&
ႛ 0
>
.1,
> (

(
&

႟
(
&
A % , (
&
 /c *+,
% + >
. ႟
(
&
 >
*+,
(႖
႒

႟
 ႟ (

, (
c ,  
'
1
 1,
>
. % , (
&
 >
(

, %

'
1
 1,
\. % ,

'
(
&
 >
,
*+,
FygJ &
 ႛ ,
>
/ ) >
. ႓Z ႖ႛ (
0
 
 
'
 
(
 (
+
+
% ႛ 

 
 (
&
 1,
( >
. 
'
+ 1&
 1>
 
C
ႛ /
C N 
 &'
C
ႛ ႛ )

'
1
 1,
>
. (1,
1&
 &
>
,  COv(# (  c % , >
. 0,"

'
, (+'
 ,  ,(3
c % ,'
 )
)/,
>
+ &
>
႒#+ & >
႒# >
.

% 
'
 
1# (

,
%*+
 % &>
 '
+
1->
. (

႒%
1&# %*'

+
 


0 
႓#(႖

 '
  >
. 
*+
 
 ( 
- 
&
ႛ c >
. 0 ႛ & 

(႖
% , , ( ,&
ႛ 0>
c
,
>
. 
'
 -
( ႓# & 
1

-

 -  (
, +
(
 >
. 00 0 0 1%, ,
 + 
1
 + .

# -

>
 *{ '
 '
&
( >
. 0,b(>
 '"
 >
/
. # -

(႖

 
႖ &
c

,
>
. 
+ ,ႛ 
 ႓%
႓%
1&
0

c *+,

 
,

% &
1&
1,
( >
.

%*'
-
 1

 
+ (


 >
*+,
*+
 ႟
*
>
. ႛ /
(႖
-*+,
&
ႛ ,
 >
. (

,


+,
*+,
&
ႛ ++ >
.  1
 

FJ *+,
++ ) ) 1,
c (

, ) >
. 
) &
1,
>
.
(


\ 
>
*+,
| + J &
ႛ +>
>
. %ႚ 00 ႛ 
 
c +>

(>
 
 >

% 
(
 ႛ ႟

 ,- 
A 
. (


>

+(႖
c ႚ႓% >
. (႖
 , 
,# >
. ႟

 
. >
>
.

(

% , 
C A *
C ( 

c &
1 

(+&
 >
. 0&
 
1&
 &
>
 ( 
c
(

, '
' >
. 0 & 
(+

 
c 

1,
 ,&
)
 >
. A 

ႛ + 

 &
>
, 0
ႛ 
  

 >
. (++ #  (
c 
(႖
E + | 0 >
.

% , (2
(2
Yc ('
'
 &
 
(

, , >

x 
(႖
e 
+ F 
0 + >
. A

 ႛ + (

, '
, (+'
 0 
 - F 
 (F 
*+
 F 1>
) Fg 
&
ႛ >
.  1
 (

,
&
 1&
 &
>
 >
(

, Q&
&-#A 
-#(
Y&
 ,&,
1
 
႒% 0 %

'
' >
.
,
*+,
Fyf| *+,
"# 
&
႟ + (


+
 >
0
႖ % , 

(႖
J 
,1
 
႒% (
 &
0႟

%
 >
. ႟ + (


+
 
(႖
e 
*2&
1
 ,&
' >
. (
0  >
'
c *
C (

(

, &
0႟
+ (႖ % , >
0&
 
&
0႟
,0
*+,
) ( >
.

(

, &
 1&
 &
>
\ ႛ (
&
 >

 ႛ /
 ႛ 

#) >
. 
*+
 N

0
  (

, N ႛ )
(
0
ႛ >
. (

, 
 >
F| z (\. 
 0
  "# >

(

,1>
 E 0
*
>
. 0# 
0
  "# >
 -
(႖
J 
+ w
0 >
.

႓Z ႖ႛ (
0
(

, 
'
 
'

(
( -
 
,
C  >
0&
 Y
&'

& 

 
'(  >
 1z& Y( >
. 0
ႛ 
 FyfJ *+,
 0


 
T&
>
&'

& 
,"
( + + +
,,
 ,,
)c ,#
 >
. &'

&

 
႓ ,"
( + 1,
C \ )*} 1>
 .

0&
 C CC  `N# >


 ႛ 0
1
 (
, & , 
 (
-႒# 
&
႒%
( >
.
(

,  (a + )
 N A  ႛ ႛ 
ႛ &
,
 
(
)
>
.


&'

&

,bA N  
,b 

+
 >
1,
c C CC  `N#\ (
&
 ,  >
. 01ႛ 
" &>
1
 ,&,
 (
)1,
>
(

(
&
 >
(&
, 
1
c % , >
1,

 (
 + 
, 
' 
,#,"
*

('
('

*+


1
>
 (
&
 1,

*+
(>
 
+
ႛ ,

, ( 
)'
 >
. 1,
> + (

, >
% 
 >
A 
>
/  
0&
 & >
 >
. (&# 
 (႖ 
1&
 ႛ >

 + ( (

1 
 1
* '
' 
 >
. ,
,,

1&
 ႛ (&
, ႒%
*+,

 
(

1 
 


1,
> Q (>
 ->
1,
\. ႛ
01,

  
,  (&
&>
 >
. 0
ႛ 
 

(

1 
 / ,
 
+ ႟
(
-  >
.

[The Burma Gazette, Supplement, 27 April 1985 


ႚ >
  
1- >
.]
&

[,,
1&
OPQ
A FfyEA !#Q
C (]
http://www.myanmarisp.com/2009-1/CP/CP0015/