You are on page 1of 48

2013 KAMU PERSONEL SEME SINAVI (KPSS) KILAVUZU

A GRUBU VE RETMENLK
- Snav cretini bankaya yatrmak, Bavuru Merkezinden yeniden ifre edinmek vb. ilemler, snava bavuru iin yeterli deildir. Bavurunuzu bu klavuzda belirtildii ekilde tamamlayarak Bavuru Kayt Bilgilerinizin dkmn edininiz ve snavn dier aamalarnda gerekebileceinden zenle saklaynz. - Snava bavuru ileminizi tamamladktan sonra bavuru bilgilerinizi, SYMnin https://ais.osym.gov.tr nternet adresinden bavuru sresi iinde mutlaka kontrol ediniz.

lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Ankara

Bu Klavuz "Kamu Grevlerine lk defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik" hkmleri uyarnca, Devlet Personel Bakanlnn grleri de alnmak suretiyle lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan hazrlanm ve SYM Ynetim Kurulunun 24.04.2013 tarihli toplantsnda onaylanmtr. Snava bavuran adaylar Klavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan dzenlemeleri kabul etmi saylrlar. 6114 sayl Kanunun 7. maddesinin 5. fkras gerei snav ile ilgili aklama ve duyurular, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) Bakanlnn nternet sayfasnda yaplacaktr. nternet sayfasndaki duyurular adaylara tebli hkmndedir.

BAVURU SRES SINAV TARH SINAV SAAT KPSS SINAV CRET

: 6-15 Mays 2013 : 6-7 Temmuz 2013 : Sabah oturumlar 09.30, leden sonra oturumlar 14.30 : Sadece Cumartesi sabah oturumuna girecek adaylar 40,00 TL; Cumartesi sabah + dier oturumdan herhangi birine de girecek adaylar 80,00 TL; Cumartesi sabah + dier oturumdan herhangi ikisine de girecek olan adaylar 120,00 TL; tm oturumlara girecek adaylar 160,00 TL. 09.30, 40,00 TL

ABT TARH, SAAT VE SINAV CRET : 14 Temmuz 2013, BAVURU HZMET CRET : 3,00 TL YEN FRE EDNME CRET : 2,00 TL

BAVURU MERKEZLERNDEN FOTORAF YENLEME LEM CRET : 5,00 TL

DKKAT: Bavuru merkezleri ve bankalar tarafndan bu klavuzda yer alan cretlerin dnda herhangi bir ilem iin adaylardan cret talep edilmeyecektir. Bavurusunu yapmayan, bavurusu geersiz saylan, snava girmeyen veya giremeyen, snava alnmayan veya snavdan karlan, snavda baar salayamayan veya snav geersiz saylan, cret gerektirmeyen bir ilem iin cret yatran veya ayn ilem iin birden fazla deme yapm olan adaylarn dedikleri cretler geri verilmez. cretlerin doru yatrlmasnn sorumluluu adaya aittir. Bavuru Merkezleri tarafndan bavurusunu tamamlayan adaydan sadece bavuru hizmeti creti alnr, fotoraf ve ifre iin ayrca cret alnmaz.

ADRESMZ
Merkezimizi bir btn olarak ilgilendiren resm, zel ve genel yazlar iin: SYM Bakanl 06538 Bilkent-ANKARA Bavuru, snav ve snav sonular konusunda adaylarca gnderilecek her tr dileke iin: SYM Snav Hizmetleri Daire Bakanl (SHDB) 06538 Bilkent-ANKARA SYM nternet Adresi: http://www.osym.gov.tr Aday lemleri Sistemi (Bavuru, bilgi kontrol, deiiklik, dzeltme vb.): https://ais.osym.gov.tr Sonular in nternet Adresi: https://sonuc.osym.gov.tr Telefon Numaras: (312) 298 80 50 (ok Hatl Santral) 444 SYM - 444 67 96 (ar Merkezi) SYM Snav Merkezi Koordinatrlkleri: SYM Snav Merkezi Koordinatrlklerinin adres ve iletiim bilgileri SYMnin http://www.osym.gov.tr nternet adresinde yer almaktadr.
DKKAT: Bu klavuzda yer alan kurallar, Klavuzun yaym tarihinden sonra yrrle girebilecek yasama, yrtme ve yarg organlar kararlar gerekli kld takdirde deitirilebilir. Byle durumlarda izlenecek yol, SYM tarafndan belirlenir ve SYMnin nternet sayfasndan kamuoyuna duyurulur. Snavlarla ilgili olarak alnan yeni kararlar ve gerekli grlen deiikliklere ilikin bilgiler de SYMnin nternet sayfasndan kamuoyuna duyurulacaktr. Bu nedenle ilgililerin SYMnin nternet sayfasn sk sk kontrol etmeleri yararlarna olacaktr.

NDEKLER
Sayfa 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR ................................................................ 2. BAVURU ................................................................................................................................... 2.1 Bavuru Koullar ................................................................................................................... 2.2 Bavuru lemleri ................................................................................................................... 2.3 Aday Bavuru Formu ............................................................................................................. 2.4 nternet Eriim ifresi Bilgisi .................................................................................................. 2.5 Adaylarn nternet Ortamnda Yapabilecekleri lemler ......................................................... 2.6 Bavuru Tamamlandktan Sonra Aday Bilgi Deiiklik stekleri ............................................ 3. SINAV ................................................................................................................................. 1 3 3 3 5 8 9 9 9 9 9 10 11 11 12 13 14 14 14 15 19 22 26 39

3.1 Snav Oturumlar.................................................................................................................... 3.2 Snavda Uygulanacak Testler ................................................................................................ 3.3 Snava Girerken Adaylarn Yanlarnda Bulundurmas Gereken Belgeler ............................. 3.4 Snavn Uygulanmas............................................................................................................. 3.5 Snavda Uyulmas Gereken Kurallar ..................................................................................... 3.6 Snavda Kullanlacak Soru Kitap ve Cevap Kd.......................................................... 3.7 Deerlendirme ....................................................................................................................... 3.8 Snav Sonularnn Bildirilmesi .............................................................................................. 4. HAK DDA EDLEMEYECEK DURUMLAR ............................................................................. KPSS LE LGL GENEL BLGLER ............................................................................................... TABLO-1 KPSSde Uygulanacak Testlerin Kapsamlar ....................................................... TABLO-2 KPSS Puan Trleri .................................................................................................. TABLO-3 Mezun Olunacak / Olunan niversite .................................................................... TABLO-4 Mezun Olunacak / Olunan Lisans Programlar .................................................... TABLO-5 lke Ad ve Kodu ..................................................................................................... GENEL AMALI DLEKE RNE ADAYLAR TARAFINDAN SYMYE GNDERLECEK DLEKELER LE LGL AIKLAMALAR SINAV CRETNN YATIRILACAI BANKALAR

RETMENLK MESLEK BLGS ALANINDA YURTDII YKSEKRETM DPLOMALARI DENKL N KPSS ETM BLMLERI SINAVINA KATILACAK ADAYLAR N AIKLAMALAR

1.

GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR

1.1 2013 Kamu Personel Seme Snav A Grubu ve retmenlik, sadece A Grubu Kadrolar ve retmen Kadrolar iin yaplacaktr. Snav, lisans dzeyindedir. Bu klavuzda bundan byle 2013-KPSS olarak anlacaktr. Snav, 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sa yl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik ve bu Ynetmelik uyarnca Devlet Personel Bakanl ve SYM tarafndan hazrlanan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar ile lgili Usul ve Esaslar hkmlerine gre dzenlenmitir. 1.2 Adalet Bakanl, Milli Savunma Bakanl ve Milli stihbarat Tekilat Mstearl ile ileri ve Dileri Bakanlklarn n Bakanlk Tefti Kurullar, Jandarma Genel Komutanl, Askeri Adalet Tefti Kurullar ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun deiik 1. maddesinin 3. fkrasnda saylanlar ile Devlet Senfoni Orkestralar ve Devlet Klasik Trk Mzii Korosu Sanatlar bu Ynetmeliin kapsam dndadr. 1.3 Yukarda sz edilen Ynetmeliin 2. maddesinde, kamu grevlerine ilk defa atama yaplacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak zere ikiye ayrlmtr. a) A Grubu Kadrolar; Babakanlk, Bakanlklar, bunlarn mstearlk, bakanlk ve bamsz genel mdrlk dzeyindeki bal ve ilgili kurulular ile bal ortaklklarndaki, zel yarma snavna tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetime program sonras yeterlik snavna tabi tutulan mesleklere ilikin kadro ve grevler ile il zel idareleri ve belediy elerin tefti kurullarna, b) B Grubu Kadrolar; kadrolar 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bteli kurumlarla bunlara bal dner sermayeli kurulular, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandklar, il zel idare leri ve belediyeler, il zel idareleri ve belediyelerin kurduklar birlikler ile bunlara bal dner sermayeli kurulular ve dier kamu kurum ve kurulularnda yukarda (a) bendinde belirtilmi olan meslekler dnda, ilk defa kamu hizmeti ve grevlerine atanacaklar iindir. 1.4 A Grubu Kadrolar; kamu kurum ve kurulularna ait Mfetti Yardmcl, Uzman Yardmcl, Denetmen Yardmcl, Aday Meslek Memurluu (Dileri Bakanl), Maiyet Memurluu (Kaymakam Adayl) gibi kadrolardr. KPSS, dorudan atama yapacak kamu kurum ve kurulular iin bir seme snav, giri snav yapacak kamu kurum ve kurulular iin ise bir eleme snavdr. Ynetmelik kapsamna giren kamu kurum ve kurulular, A Grubu Kadrolar iin, ynetmeliklerine gre ya sadece KPSS sonularn gz nnde tutarak dorudan atama yapacaklar ya da KPSS sonularna gre belirleyecekleri belli bir puan zerinde puan alm adaylar ararak giri snavlarn kendileri yapacaklar ve bu giri snavnn sonularna gre eleman alacaklardr. Kamu kurum ve kurulular, A Grubu Kadrolar ii n, 2013-KPSS'den sonra ayr bir giri snav yapmayacaklarsa adaylarn atanma iin nasl bavuracaklarn, giri snav yapacaklarsa bavurular nasl alacaklarn, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48. maddesinde belirtilen artlar ile kendi zel mevzuat gereince arayacaklar genel ve zel artlar ve KPSS puan trn basn yoluyla verecekleri ilanlarla duyuracaklardr. Adaylar, kamu kurum ve kurulularnn eleman alm ncesinde basn yoluyla Ynetmelik hkmlerine gre verecekleri ilanlarda geerli koullarn duyurulacan gz nnde tutmaldr. 1.5 Bu snavn sonular, Mill Eitim Bakanl tarafndan retmen kadrolarna yaplacak atamalarda da kullanlacaktr. retmen kadrolar iin bu snava bavuran adaylar, snavn Cumartesi sabah ve Cumartesi leden sonraki oturumlarna ve alanlarna bal olarak 14 Temmuz 2013 tarihinde yaplacak retmenlik Alan Bilgisi Testine (ABT) katlmak zorundadr. Mill Eitim Bakanl tarafndan retmen kadrolarna atanmak amacyla snava girecek retmen adaylarnn, Bakanln nternet sayfasnda yaynlanacak retmen Atamalar le lgili Mill Eitim Bakanlnn Duyurusunu snava bavuru yapmadan nce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. retmenlik kadrolarna yaplacak atamalar iin nasl bavurulaca ve atamalarn nasl yaplaca, Mill Eitim Bakanl tarafndan adaylara duyurulacaktr. 1.6 2013-KPSS sonular B Grubu Kadrolar iin SYM Bakanlnca yaplacak merkez yerletirme ilemlerinde ya da merkez yerletirme kapsamnda olmamakla birlikte ilk defa aktan personel almlarnda KPSS sonularn kullanma durumunda olan ve kamu personeli istihdam eden ( Zabt Katibi, nfaz Koruma Memuru, 657 sayl Kanunun 4/B maddesi erevesindeki almlar, Milli Savunma Bakanl sivil memur almlar ve baz st kurullar gibi.) tm kurumlarn yapacaklar personel almlarnda kullanlamayacaktr. A Grubu Kadrolar ile Mill Eitim Bakanl retmen Kadrolarna bavurmayacak adaylarn 2013-KPSS'ye girmelerine gerek yoktur. 1.7 KPSS sonular iki yl sreyle geerlidir. Ancak, retmen adaylar iin KPSS'de elde edilecek puann geerlilik sresi bir yldr. Bu sreler iinde yeni bir snavn yaplamamas durumunda, snav sonular, bir sonraki snava kadar geerli olma ya devam eder. 1.8 2012-KPSS LSANS sonular retmen adaylar hari, snav tarihinden itibaren iki yl geerliliini korumaktadr. Bu snava girmi adaylardan, A Grubu Kadrolara bavuracak olanlar, puanlarn ykseltmek istiyorlarsa 2013 -KPSS'ye girebilirler. 1.9 2013-KPSS, lisans mezunlar veya lisans mezunu olabilecek durumda olan adaylar iin Tablo-1de gsterilen alanlarda yaplacaktr. 1.10 2013-KPSS, 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yaplacaktr. 1.11 KPSS; Cumartesi sabah, Cumartesi leden sonra, Pazar sabah ve Pazar leden sonra uygulanacaktr. retmenlik Alan Bilgisi Testi (ABT), MEB retmen atamalarna katlacak retmen adaylar iin alanlarna bal olarak 14 Temmuz 2013 tarihinde yaplacaktr. Adaylarn tm, Cumartesi sabah oturumuna girmek zorundadr. Adaylar Cumartesi lede n sonra, Pazar sabah veya Pazar leden sonra oturumlarndan hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. Adaylarn bu karar vermeden nce Tablo-1 ve Tablo-2yi incelemeleri yararlarna olacaktr. 1.13 Adaylarn, Ynetmeliin A Grubu olarak tanmlad kadrolar iin kamu kurum ve kurulularna ve retmen kadrolar iin Mill Eitim Bakanlna bavurduklar tarihte mezun durumda olmalar arttr.

1.14 Bu Ynetmelik kapsamnda olmayp yapacaklar snavlarda KPSS sonularn esas alma durumunda olan kamu kurum ve kurulular personel almlarnda lisans dzeyi iin 2012-KPSS KPSSP3 puann kullanacaklardr. 1.15 Ynetmelik kapsamna girmeyen yurt iindeki ve yurt dndaki kurum ve kurulular, istedikleri takdirde, amalar dorultusunda bu snavn sonularn kullanabilirler. 1.16 Bir adayn snavnn geerli saylarak cevap kdnn deerlendirilebilmesi iin, snava, atand salonda girmesi, kopya ekme veya ekilmesine yardm etme giriiminde bulunmamas, soru kitapnn zerinde basl olan soru kitap numarasyla cevap kd zerindeki numarann ayn olmas, cevap kdna T.C. Kimlik Numarasn ve soru kitap numarasn doru olarak yazp kodlamas, cevaplarn soru kitapna deil cevap kdna iaretlemi olmas, soru kitapna ve cevap kdna yazmas ve iaretlemesi gereken bilgilerinin doru ve eksiksiz olmas, snav sonunda soru kitapn (sayfalar eksiksiz olarak) ve cevap kdn snav grevlilerine teslim etmesi, salonda snav kurallarna ve snav grevlilerinin uyarlarna ve dier snav kurallarna uymas zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarn snavlar geersiz saylacaktr. 1.17 Bavurusunu yapmayan, bavurusu geersiz saylan, snava girmeyen veya giremeyen, snava alnmayan veya snavdan karlan, snavda baar salayamayan veya snav geersiz saylan, cret gerektirmeyen bir ilem iin cret yatran, ayn ilem iin birden fazla deme yapan adaylarn dedikleri cretler geri verilmez. Adaylardan alnan snav cretleri gelecek dnemlere devredilmez. 1.18 Snav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonularn SYM tarafndan elektronik ortamda aklandktan sonra 15 gn iinde (sonularn akland tarihten bir gn sonra balamak zere) Genel Amal Dileke rneini kullanarak Merkezimize bavurmaldrlar. Snav sorularna ilikin itirazlar ise sorularn yaymland tarihten itibaren 3 gn ierisinde ayn ekilde yaplmaldr. Bu adaylarn inceleme masraflar karl, SYMnin T.C. Ziraat Bankas Ankara Gvenevler ubesi 6028011-5013 numaral hesabna (IBAN: TR070001000830060280115013) 5,00 TL yatrdklarn gsteren dekontunu dilekelerine eklemeleri gerekir. Dileke SYM Snav Hizmetleri Daire Bakanl 06538 Bilkent/Ankara adresine ulatrmaldr. Sre hesabnda SYM Genel Evrak kaydna giri tarihi esas alnacaktr. Sresi getikten sonra yaplan itirazlar ile zerinde adayn T.C. Kimlik Numaras, adresi, evrak referans numaras vb. bilgiler yazl olmayan, imzalanmam ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekeler kesinlikle ileme alnmayacaktr. 1.19 Snavlarda kullanlan soru kitapklar snav sonularnn ilanndan 6 ay sonra, cevap ktlar ise 1 yl sonra imha edilir. Merkezimizde bulunan her trl snav evraknn asl veya sureti yarg organlarnn aksi kararlar olmadka, aday dhil hibir kii ya da kuruma gsterilmez ve verilmez. 1.20 Engelli adaylar, engel durumlarn gsteren bir niversite veya devlet hastanesinden aldklar salk kurulu raporunun onayl rneini, kimlik bilgilerinin yer ald ve engellerine ilikin z gemilerini ayrntl olarak anlatan bir dileke ile birlikte Aday Bavuru Formuna ekleyerek bavuru yaptklar Bavuru Merkezine teslim edeceklerdir. nternet araclyla bireysel bavuru yapan adaylar ise bu belgeleri bavuru sresi iinde SYMye ulatracaklardr. Daha nceki yllarda engelli olarak snava bavuran ve raporlar kabul edilen adaylar, engel durumlarnda bir deiiklik olmasa da bu durumlarn belirten bir dilekeyi ve eski raporlarnn onayl bir rneini Aday Bavuru Formuna ekleyerek SYMye ulatrmaldr. Bavuru aamasnda engelli olduunu belirten ve bavuru sistemine engelli olarak kaydedilen adaylarn salk raporlarnnn bir rneini SYMye ulatrmalar zorunludur. Bu adaylarn bavuru sresi iinde raporlar SYMye ulamad takdirde engelli olarak bina/salon atamalar yaplmayacaktr. Snavda soru kitapn hi okuyamayacak derecede grme engelli adaylara okuyucu ve/veya iaretleyici yardm, ellerini kullanamayan adaylara iaretleyici yardm verilecektir. Soru kitapn hi okuyamayacak derecede grme engelli olan adaylara sorular okuyucu tarafndan okunacak ve karmak ekillere dayal sorular sorulmayacaktr. Snavda okuyucu yardm alan grme engelli adaylarn, snavda sorular kendisinin okumasna izin verilmeyecek tir. Snavda okuyucu yardm ald hlde sorular kendisinin de okuduu tespit edilen grme engelli adaylarn snav geersiz saylacaktr. Snavda sadece iaretleyici yardm alan adaylara, iaretleyici grevli tarafndan sorularn okunmasna izin verilm eyecektir. Sadece iaretleyici yardm ald hlde iaretleyici grevliden okuma yardm ald tespit edilen engelli adaylarn snav geersiz saylacaktr. Engelli olarak snava girecek adaylarn Snava Giri Belgesinde " Engelli Salonu" yazacaktr. Bu adaylara engelleri nedeniyle farkl bir test verilmeyecek, snav sonularnn deerlendirilmesi dier adaylarnki gibi yaplacaktr. Salk kurulu raporun un bir rneini SYMye ulatrmayan veya raporlar SYM'nin yetkili kurullarnca kabul edilmeyen adaylar snava bavuran dier adaylar gibi ilem greceklerdir. Engelli adaylar snavda, kendilerinin kullanaca zel bir gerece zorunlu olarak ihtiya duyuyorlarsa, bu ihtiyalar ve kullanacaklar gerecin ne olduu salk kurulu raporlarnda ayrntl olarak belirtilmi olmaldr. Rapor SYMnin yetkili kurullarnca kabul edildii takdirde, adaylar bu gerelerini snavda kullanabileceklerdir. Bavuru sresi tamamlandktan sonra engelli duruma gelen adaylarn, salk kurulu raporlarn bir dileke ekinde hemen SYM'ye ulatrmalar gerekmektedir. Snavn yaplaca hafta ierisindeki aramba gn saat 17.00'ye kadar SYM'ye ulaan raporlar ileme konulacak, bu tarihten sonra SYM'ye ulaan salk kurulu raporlar dikkate alnmayacaktr. Tekerlekli sandalye ile snava girecek adaylar, Aday Bavuru Formunun ilgili alanndaki kutucuu iaretleyeceklerdir. Aday Bavuru Formunda grme engelli olduu belirtilen adaylardan soru kitapnda yer alan sorular kendisi okuyabilenlere, talep etmeleri hlinde 14 punto (Aada rnei verilmitir.) yazlm soru kitap verilecektir. Snava giren dier tm adaylara 9 punto (Aada rnei verilmitir.) yazlm soru kitap verilecektir. Engelli adaylarla ilgili tm kurallar, nternet ile bireysel bavuru yapacak engelli adaylar iin de aynen geerlidir.

Merkezimize gnderilen raporlar, engelli adaylara uygun snav koullarnn salanmas amacyla kullanlmaktadr. Adaylarn Merkezimize gndermi olduklar raporlar, yerletirme ile kamu kurum ve kurulularna atanma ilemlerinde dikkate alnmaz.

Arial, 14 punto rnek: Engelli olarak snava bavuran adaylarn, bavuru sresi iinde ilgili salk kurulu raporlarnn onayl bir rneini SYM'ye ulatrmalar zorunludur.

Arial, 9 punto rnek: Engelli olarak snava bavuran adaylarn, bavuru sresi iinde ilgili salk kurulu raporlarnn onayl bir rneini SYM'ye ulatrmalar zorunludur.

1.21 Adaylar beyan ettikleri btn bilgilerin doruluundan sorumludurlar. Bir adayn beyannn geree uymad tespit edildii takdirde bu aday, aradan geen sreye baklmakszn bu snavdan elde ettii tm haklarn kaybedecektir. Snava girme hakk olmad hlde snava girip yksek puan almak memur olarak atanma hakk dourmaz. 1.22 Snav sonularnn geerli saylabilmesi iin bir adayn bu klavuzdaki tm kurallara uymas zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarn snavlar iptal edilecektir. Snavdan sonra bile olsa bu kurallara uymad saptanan adaylarn, snav sonularndan doan haklar iptal edilecektir. 1.23 Adaylarn Merkezimizle yapacaklar btn yazmalarda bu klavuzdaki Genel Amal Dileke rnei kullanlmaldr. Dilekenin ileme alnabilmesi iin dilekelerde mutlaka adayn T.C. Kimlik/Y.U. Numaras, ad, soyad, adresi, imzas ve SYMnin https://ais.osym.gov.tr nternet adresinden alnacak evrak referans numaras bulunmaldr. Adaylarn dilekelerinin asln Merkezimize ulatrmalar gerekmektedir. Merkezimize faksla ulatrlan dilekeler ileme konulmayacaktr. SYM aday dilekelerini SYMnin https://ais.osym.gov.tr nternet adresinden alabilecek ve/veya adaylarn vermi olduu dilekeleri https://ais.osym.gov.tr nternet adresinden cevaplayabilecektir. Adaylar, snava bavuru ilemi tamamlandktan sonra; kimlik bilgileri deiiklii, adres deiiklii vb. deiiklik isteklerini Merkezimize dileke ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde deiiklik yapmak isteyen adaylar deiiklii SYM'nin https://ais.osym.gov.tr nternet adresinde yer alan aklamalar dorultusunda, SYM Aday lemleri Sistemi zerinden kendileri yapacaklardr. SYMnin https://ais.osym.gov.tr nternet adresinden aday tarafndan yaplabilecek tm deiiklikler, ancak SYM tarafndan belirlenecek tarihlere kadar yaplabilecektir.

2. B A V U R U
2.1. BAVURU KOULLARI
Snava, lisans programlarndan (drt ve daha fazla yllk yksekretim) mezun olanlar ile snavn geerlik sresi ierisinde mezun olabilecek durumda olan adaylar bavurabilecek lerdir. A Grubu Kadrolar iin KPSS sonucu ile kamu kurum ve kurulularna bavuracak adaylarn, bu kurum ve kurulularn ilanlarnda belirtmi olduklar koullar tamalar gerekir. Yukardaki koullardan herhangi birine durumunun uymad tespit edilen adaylar, KPSSye alnm olsalar bile bu snav sonucu ile elde ettikleri hibir haktan yararlandrlmazlar.

2.2. BAVURU LEMLER


Snava girmek isteyen adaylar, Klavuz ile Aday Bavuru Formuna, bavuru sresi iinde SYM'nin http://www.osym.gov.tr nternet adresinden ulaabilirler. Klavuz datm ve sat yaplmayacaktr. Bavurular elektronik ortamda alnacaktr. Bavuru Merkezlerinin adresleri bavuru tarihlerinde SYMnin http://www.osym.gov.tr nternet adresinde yer alacaktr. Bavurudan nce adaylarn snav cretini yatrmalar gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka ubelerine gitmeden nternet araclyla veya kredi kart ile snav cretini yatrabilirler. DKKAT: Snav cretini bankaya yatrmak, Bavuru Merkezinden yeniden ifre edinmek vb. ilemleri yapmak bavuru iin yeterli deildir. cret yatrldktan sonra, bavurunun bu klavuzda belirtildii ekilde tamamlanmas gerekmektedir. Bavuru Kayt Bilgilerinin dkm mutlaka edinilmelidir. Bavurular aada belirtildii ekilde yaplacaktr: 1. Bavuru merkezinde yaplacak bavurular a) b) 2011 veya 2012 yllarnda yaplan KPSSye bavurmam adaylar, 2011 veya 2012 yllarnda yaplan KPSSye lisans dzeyinde bavurmam adaylar,

c) 2011 veya 2012 yllarnda yaplan KPSSye lisans dzeyinde bavuran adaylardan bir bavuru merkezi araclyla bavurmam adaylar, d) 2011 veya 2012 yllarnda yaplan KPSS snavlarndan en az birine lisans dzeyinde ve bir bavuru merkezinde bavuran adaylardan renim bilgilerinde deiiklik olanlar

(Bu gruplarn tm yeni adaylar olarak tanmlanmaktadr.) snavn hangi oturumlarna gireceklerine karar verdikten sonra snav cretini yatracaklar ve bavurularn bir bavuru merkezi araclyla yapacaklardr. Bir bavuru merkezine gidildiinde snav creti yatrlm olmal ve adayn yannda; Eksiksiz ve doru olarak doldurulmu Aday Bavuru Formu, Diploma veya renim durumunu gsterir resm bir belgenin asl veya onayl sureti ( Bavuruda, adayn diploma veya renim durumunu gsterir belgesi bavuru merkezi grevlisi tarafndan kon trol edilerek adayn bavurusu alnacak, belge daha sonra adaya geri verilecektir. Bu belgesi yannda bulunmayan adaylarn bavurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. ) , Snava engelli olarak girecek engelli adaylarn, bir niversite veya devlet hastanesinden alnm salk kurulu raporlarnn onayl bir rnei ile engellerine ilikin z gemilerini ayrntl olarak anlatan bir dileke, Nfus czdan veya pasaport (Nfus czdannda souk damga, gncel bir fotoraf ve T.C. Kimlik Numaras bulunmal, pasaportun sresi geerli olmaldr.)

bulunmaldr. Bavuru merkezi grevlisi tarafndan, Aday Bavuru Formundaki bilgilerle birlikte adayn web kamerayla alnacak fotoraf da elektronik ortama aktarlacaktr. Bu fotorafn; yz ak, adayn kolaylkla tannmasn salayacak ekilde cepheden ekilmi olmas gerektiinden, bavuru merkezine giderken adaylarn bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Snav gn; bu fotoraftaki sa, byk, makyaj gibi tannmada nemli rol oynayacak grnm zelliklerinde bir deiiklik bulunmamaldr. Snav gn, fotorafndan kimliini belirlemede glk ektii takdirde Salon Bakannn , aday snava almayabilecei veya adayn snavn geersiz sayabilecei gz nnde bulundurulmaldr. Bavuru merkezi grevlisi adayn bilgilerini ve fotorafn elektronik ortama aktardktan sonra yazcda n alaca 2013-KPSS Aday Bavuru Kayt Bilgileri belgesini kontrol etmesi iin adaya verecektir. Aday bu belgeyi kontrol edecek, bilgiler doru ise belgeyi imzalayp grevliye onaylamas iin geri verecektir. Adaylar, bavuru bilgilerinin doruluundan, bavuru onaylandktan sonra ortaya kabilecek yanllktan veya eksiklikten sorumlu olduunu unutmamaldr. Onaylanm fotorafl belge grevliden alnmal ve snavn btn aamalarnda gerekli olacandan saklanmaldr. Belgede yer alan ifre geici ifred ir. Adaylar bu ifreyi en ksa srede SYMnin nternet adresinden deitirmelidir. ifre adayn daha sonraki ilemlerinde de gerekeceinden adaylarn bu ifrelerini unutmamalar, kimseye vermemeleri ve zenle saklamalar ok nemlidir. Bavuruda, 3,00 TL olan Bavuru Hizmeti creti de adaylar tarafndan denecektir. Aday Bavuru Formlar adayda kalacaktr. Sadece ekinde SYMye ulatrlacak salk raporu bulunan (engelli adaylara ait) Aday Bavuru Formlar rapor ile birlikte grevliler tarafndan teslim alnacaktr. DKKAT: SYMye ulatrlmas gereken salk kurulu raporu vb. belgelerin onayl bir rnei Bavuru Merkezlerine verilmeli veya bavuru sresi iinde dorudan SYMye gnderilmelidir. Belgelerin asllar Bavuru Merkezlerine verilmemeli, SYMye gnderilmemelidir. Bavuru Merkezlerince, ekinde salk raporu bulunan Aday Bavuru Formlar, bir yaz ile en ge 20 Mays 2013 tarihinde SYMde olacak ekilde Kymetli Paket olarak kargo ile LME SEME VE YERLETRME MERKEZ (SYM) Snav Hizmetleri Daire Bakanl 06538 ANKARA adresine ulatrlmaldr. 2. nternetle bireysel bavurular 2011-2012 yllarnda yaplan KPSS snavlarndan en az birine bir bavuru merkezinden ve lisans dzeyinde bavuran adaylardan Aday Bavuru Formunun RENM BLGLER alanlarnda deiiklik bulunmayanlar (eski adaylar), bavurularn isterlerse bireysel olarak nternet araclyla kendileri yapabileceklerdir. Bu durumdaki adaylarn snav cretini yatrdktan sonra SYM'nin nternet adresinde "BAVURULAR" balkl alana T.C. Kimlik Numaralar ve nternet eriim ifreleri ile girmeleri ve buradaki aklamalar dorultusunda mevcut bilgilerini kontrol edip gerekli dzeltmeleri yaparak bavurularn tamamlamalar gerekir. Bavuru ilemi tamamlandktan sonra adaylarn, Aday Bavuru Kayt Bilgileri dkmn yazcdan alp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamalar gerekir. nternetle bireysel bavuru yapacak olan engelli adaylar da bir niversite veya devlet hastanesinden aldklar/alacaklar salk kurulu raporlarnn onayl bir rneini Genel Amal Dileke rnei ekinde bavuru sresi ierisinde SYMye ulatrmak zorundadr. Bavuru ilemlerini nternet zerinden kendileri yapacak olan adaylardan, bavuru ekranndaki fotoraf ile bugnk grnm arasnda, tannmalarn gletirecek derecede fark bulunanlar ile nternetteki bavuru ekrannda fotoraf bulunmayanlar bavurularn mutlaka bavuru merkezlerinden yapacaklardr. Bavuru ilemi tamamlandktan sonra adaylarn fotoraflarnda deiiklik yapma istekleri kabul edilmeyecektir. 3. Postayla bavurular Bavurularn yaplaca tarihler arasnda, zorunlu askerlik grevini yerine getirme, yurt dnda bulunma (eitim, tedavi vb.), srekli ve ar hastalk, tutukluluk/hkmllk gibi nedenlerle bavuru merkezine gitmesi mmkn olmayan adaylar, bavuru sresi ierisinde aadaki belgeleri bir dileke ekinde SYMye ulatrmaldr. Bavuru sresi iinde SYMye ulamayan belgeler ile Aday Bavuru Formu zerinde eksik bilgilerin yer ald belgeler kesinlikle ileme konulmayacaktr. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayn posta ile bavurusu kabul edilmez. Sre hesabnda SYM Genel Evrak kaydna giri tarihi esas alnacaktr. Bavuru sresi iinde SYMye ulamayan belgelerden SYM sorumlu olmayacaktr.

Doldurulmu ve aday tarafndan imzalanm 2013-KPSS Aday Bavuru Formu Tutukluluk/hkmllk, zorunlu askerlik grevini yerine getirme vb. nedenlerini ve srelerini belirten resm bir belge Ar hasta adaylarn, bavurma sresince bavuru merkezine gidemeyecek durumda olduklarn belirtir salk kurulu raporu Bavurma sresince yurt dnda bulunan adaylarn yurt dnda bulunma nedenini ve sresini belirten resm bir belge Diploma veya renim durumunu gsterir resm bir belgenin onayl rnei Adayn kolaylkla tannmasn salayacak ekilde yz ak ve cepheden son ay ierisinde ekilmi bir fotoraf (Aday Bavuru Formuna ilitirilecektir.) Nfus czdan veya pasaportun onayl bir rnei (Nfus czdannda souk damga, gncel bir fotoraf ve T.C. Kimlik Numaras bulunmal, pasaportun sresi geerli olmaldr.) Snav cretinin yatrldn gsterir banka dekontu

DKKAT: Snav cretini yatrmak, Bavuru Merkezinden yeniden ifre edinmek vb. ilemleri yapmak bavuru iin yeterli deildir. Bavuru, bu klavuzda belirtilen yollardan biriyle yaplm olmal ve Bavuru Kayt Bilgilerinin dkm mutlaka edinilmelidir.

2.3. ADAY BAVURU FORMU


Aday Bavuru Formu, bavuru ileminin kolay ve yanlsz yaplmasna yardmc olaca iin bu forma yazlanlar okunakl olmaldr. Formun doru ve eksiksiz olarak doldurulmas adayn sorumluluundadr. Form; dolma kalem veya tkenmez kalemle, byk harflerle doldurulacaktr. Kimlikle ilgili bilgi alanlarna, adayn nfus czdannda yer alan bilgiler deitirilmeden, ksaltma yaplmadan yazlacaktr. Aday Bavuru Formundaki bilgilerin geree uygun olmasndan aday sorumludur. Eksik veya yanl bilgilerden adaylarn yararna doacak sonular geersiz saylr, zararna olacak sonular dzeltilmez. Adayn, yazd bilgilerdeki eksik ve yanllardan doacak sonularla ilgili itirazlar dikkate alnmaz. Yanl bilgi verildiinin tespiti hlinde, adaylarn snav sonularna ilikin btn haklar geersiz saylr. 1. T.C. KMLK NUMARASI Trkiye Cumhuriyeti vatandalar bu alana T.C. Kimlik Numaralarn yazacaklardr. T.C. Kimlik Numaras edinmi olup, uyruundan biri Trkiye Cumhuriyeti olan ift uyruklu adaylar ile doumla Trk vatanda olup da kma izni almak suretiyle Trk vatandaln kaybedenlerden 5203 sayl Kanun ve 5901 sayl Trk Vatandal Kanunu ile Sakl Tutulan Haklarn Kullanlmasna likin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik Numaralarn yazacaklardr. T.C. Kimlik Numaras bulunmayan KKTC uyruklu, yabanc uyruklu ve uyruu olmayan adaylar T.C. Kimlik Numaras yerine kullanacaklar 11 rakamdan oluan Yabanc Uyruklu (Y.U.) Numarasn yazacaklardr. Y.U. Numaras edinmek iin SYMnin https://ais.osym.gov.tr nternet sayfasndaki "Y.U. Numaras Edin" balkl alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve bylece oluan numaray Aday Bavuru Formuna yazacaklardr. Y.U. Numaras snavn btn aamalarnda, ayrca adayn sonraki yllarda SYM ile ilgili elektronik ortamda yapaca btn ilemlerde gerekli olacandan aday tarafndan zenle saklanmaldr. 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOUM TARH 7. CNSYET 8. DOUM YER 9. NFUSA KAYITLI OLDUU L/LE 10.UYRUU Bu alanda; a) T.C. uyruklular T.C. seeneini iaretleyeceklerdir. b) Uyruundan biri T.C. olan ift uyruklular, Trk vatandalndan izin ile ayrlanlar ve bunlarn kanuni miraslar (Pembe/Mavi Kart sahipleri/Sakl Tutulan Haklarn Kullanlmasna likin Belge sahibi olanlar) TC seeneini iaretleyeceklerdir. c) Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruundan biri KKTC olan ift uyruklular KKTC seeneini iaretleyeceklerdir. d) Yabanc uyruklular, hibir devletin uyruunda olmayanlar ve mlteciler Yabanc Uyruklular seeneini iaretleyeceklerdir. Bu alanda birden fazla seenek iaretlenebilir. 11. RENM DURUMU 12. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK NVERSTE Adaylar, lisans dzeyinde mezun olacaklar/olduklar niversitenin Tablo-3'teki kodunu bu alana yazacaklardr. 13. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK LSANS PROGRAMI Adaylar mezun olacaklar/olduklar lisans programnn Tablo-4'teki kodunu ilgili alana yazacaklardr.

14. MEZUNYET TARH Aday Bavuru Formunun doldurulduu tarihte mezun durumda olmayan adaylar bu alan bo brakacaklardr. Mezun durumda bulunan adaylar bu alana lisans programndan mezun olduklar tarihi yazacaklardr. 15. SINAVIN HANG OTURUMUNA KATILACAI Snavn hangi oturumuna girilecei, Aday Bavuru Formunun bu alanna iaretlenecektir. Tm adaylar, Cumartesi sabah oturumuna girmek ve Genel Yetenek ve Genel Kltr Testlerini cevaplamak zorundadrlar retmen kadrolarna atanmak isteyenler, snavn Cumartesi leden sonraki oturumuna ve alanlarna bal olarak da 14 Temmuz 2013 tarihinde yaplacak ABTye girmek zorundadrlar. Adaylarn Pazar gnk oturumlara girmeleri istee baldr. Adaylar, Cumartesi sabah oturumu dndaki oturumlardan hangilerine katlacaklarn bu alanda belirteceklerdir. Adaylar iaretledikleri oturumlara gre bina ve salonlara atanacaklarndan snava girilecek oturum mutlaka iaretlenmeli, girilmeyecek oturumlar bo braklmaldr. Adaylarn, snavn hangi oturumuna gireceklerine karar vermeden nce bu klavuzu dikkatle incelemeleri ve snavn hangi oturumuna girmelerinin gerekli olduunu belirlemeleri yararlarna olacaktr. Bavuruda belirttii oturumlara ekleme yapmak isteyen adaylarn, ekleme yapmak istedii her oturum iin fark olarak 40,00 TL creti snava bavuru sresi ierisinde yatrmas gerekmektedir. Adaylar bavuru ilemini tamamladktan sonra oturum deiiklii isteklerini (snav cretini bavuru sresinde yatrm olmak kaydyla), 27 Mays 2013 tarihine kadar SYMnin https://ais.osym.gov.tr nternet adresinden kendileri yapabileceklerdir. 16. ABTYE KATILMA DURUMU retmen atamalar iin 14 Temmuz 2013 tarihinde yaplacak ABTye katlacak veya katlmayacak adaylar, bu alanda ilgili seenei iaretleyeceklerdir. a) ABTye katlmak istemiyorum b) ABTye katlacam 17. ABT SINAV ALANI retmen atamalar iin 14 Temmuz 2013 tarihinde yaplacak ABTye katlacak adaylar, bu alanda snava katlacaklar alan ve kodunu yazacaklardr. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Trke lkretim Matematik Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Trk Dili ve Edebiyat Tarih Corafya Matematik (Lise) Fizik Kimya Biyoloji Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Yabanc Dil (Almanca) Yabanc Dil (Franszca) Yabanc Dil (ngilizce)

18. SINAV MERKEZLER Snav merkezleri ve kodlar aada verilmitir. Adaylar, 1. Tercih alanna kendi adres ilini, 2. Tercih alanna ise Ankara, stanbul ve zmir ili snav merkezlerinden kendilerine uygun olan snav merkezi tercihi olarak yazacaklardr. Bunun dnda bir tercihte bulunulamaz. ABT snav merkezleri aday saysna bal olarak belirlenecektir. ABTye katlacak adaylardan kendi adres ilinde ABT yaplmayaca karar verilenler, 2. Tercihlerinde snava alnacaklardr. SYM gerektiinde, snava bavuran aday saysna bal olarak listede yazl snav merkezlerine ek olarak yeni snav merkezleri aabilir veya listede yazl snav merkezlerinden bazlarn iptal edebilir. Kapasitesi dolmu veya iptal edilmi snav merkezlerini isteyen adaylarn, snava bavurusunu tamamlad tarih de dikkate alnarak (2013 -KPSSye son bavuru gnnde bavuran adaylardan balamak zere) belirlenecek bir ksm, kapasitesi dolmam dier snav merkezlerine atanr. Byle durumlarda adayn snava girecei yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. SYM gerekli olduu hllerde aday tercih ettii snav merkezlerinden farkl bir snav merkezine atayabilir. Bavurusunu yapan aday, 27 Mays 2013 tarihine kadar SYMnin https://ais.osym.gov.tr nternet adresinden snav merkezi deiiklii yapabilecektir. SYM, adaylarn Adrese Dayal Nfus Kayt Sisteminden adres bilgilerini kontrol etme hakkn sakl tutar. Yanl beyanda bulunan adaylar SYM tarafndan belirlenecek sna v merkezlerine atanabilecektir Snava girmek istedii merkezi yazmayan adaylar, SYM tarafndan herhangi bir snav merkezine atanrlar. Adaylarn atandklar snav merkezleri deitirilemez.

KPSS SINAV MERKEZLER VE KODLARI


Kodu Snav Merkezi Kodu Snav Merkezi Kodu Snav Merkezi 010 --------- Adana 020 --------- Adyaman 030 --------- Afyonkarahisar 040 --------- Ar 050 --------- Amasya 061 --------- Ankara-Altnda-Mamak 062 --------- Ankara-ankaya 063----- ---- Ankara-Kuzey
(Keiren/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan)

330 --------- Mersin-el 341 --------- stanbul 1


(Kadky/Maltepe/Ataehir)

342 --------- stanbul - 2


(skdar/mraniye/Beykoz/ile/ekmeky

343 --------- stanbul - 3


(Beyolu/ili/Beikta/Kathane/Saryer)

344 --------- stanbul - 4


(Beyazt/Bakrky/Bahelievler/Zeytinburnu/Fatih)

070 --------- Antalya 080 --------- Artvin 090 --------- Aydn 100 --------- Balkesir 110 --------- Bilecik 120 --------- Bingl 130 --------- Bitlis 140 --------- Bolu 150 --------- Burdur 160 --------- Bursa 170 --------- anakkale 180 --------- ankr 190 --------- orum 200 --------- Denizli 210 --------- Diyarbakr 220 --------- Edirne 230 --------- Elz 240 --------- Erzincan 250 --------- Erzurum 260 --------- Eskiehir 270 --------- Gaziantep 280 --------- Giresun 290 --------- Gmhane 300 --------- Hakkri 310 --------- Hatay Antakya 320 --------- Isparta

345 --------- stanbul - 5


(Avclar/Esenyurt/Beylikdz/Kkekmece)

346 --------- stanbul - 6


(Gngren/Esenler/Bayrampaa/Baclar/Eyp)

347 --------- stanbul - 7


(Gaziosmanpaa/Baakehir/Sultangazi/Arnavutky)

348 --------- stanbul - 8


(Kartal/Tuzla/Pendik/Sancaktepe/Sultanbeyli)

349 --------- stanbul 9


(atalca/Silivri/Bykekmece)

351 --------- zmir-Gney


(Konak/Balova/Buca/Gaziemir)

352 --------- zmir-Kuzey


(Karyaka/Bornova/ili)

360 --------- Kars 370 --------- Kastamonu 380 --------- Kayseri 390 --------- Krklareli 400 --------- Krehir 410 --------- Kocaeli - zmit 420 --------- Konya 430 --------- Ktahya 440 --------- Malatya 450 --------- Manisa 460 --------- Kahramanmara 470 --------- Mardin 480 --------- Mula 490 --------- Mu

500 --------- Nevehir 510 --------- Nide 520 --------- Ordu 530 --------- Rize 540 --------- Sakarya - Adapazar 550 --------- Samsun 560 --------- Siirt 570 --------- Sinop 580 --------- Sivas 590 --------- Tekirda 600 --------- Tokat 610 --------- Trabzon 620 --------- Tunceli 630 --------- anlurfa 640 --------- Uak 650 --------- Van 660 --------- Yozgat 670 --------- Zonguldak 680 --------- Aksaray 690 --------- Bayburt 700 --------- Karaman 710 --------- Krkkale 720 --------- Batman 730 --------- rnak 740 --------- Bartn 750 --------- Ardahan 760 --------- Idr 770 --------- Yalova 780 --------- Karabk 790 --------- Kilis 800 --------- Osmaniye 810 --------- Dzce 900 --------- Lefkoa

19. SINAVA DENKLK PUANI N KATILMA DURUMU Yksekretim Genel Kurulu karar uyarnca, yurt dndan alm olduu diplomasnn denklii iin KPSS Eitim Bilimleri snavna katlmas gereken adaylar bu alan iaretleyeceklerdir. Bu amac tamayan adaylar, bu alan bo brakacaklardr. Bu alanda iaretleme yapan adaylara Denklik puan hesaplanacak, bu alanda iaretleme yapmayan adaylara Denklik puan hesaplanmayacaktr. 20. MEZUN OLDUU LKE ADI VE KODU 19. alanda iaretleme yapan adaylar, bu alana mezun olunan lke ad ve kodu Tablo -5ten bulunarak yazacaklardr. 21. YAZIMA ADRES L KODU alanna, adresi yurt ii olan adaylar il trafik kodunu, adresi KKTC olanlar 90, yurt d olanlar 91 yazacaklardr. 22. EV/ TELEFON NO. / CEP TELEFON NO. 23. E-POSTA ADRES SYM tm bilgilendirmeleri nternet ve e-posta araclyla yapacandan adaylar, e-posta adreslerinin gncel ve doru olmasna dikkat etmelidir. 24. ENGEL DURUMU BLGLER Bu alan, snava engelli olarak bavuran adaylar tarafndan doldurulacaktr. Dier adaylar bu alan bo brakacaklardr. Bu alanda iaretleme yapan tm adaylarn bavuru sresi iinde ilgili salk kurulu raporlarnn onayl bir rneini SYM'ye ulatrmalar zorunludur. Salk kurulu raporu SYMye ulamayan adaylarn bu alan bo braktklar kabul edilecek ve ilemler bu dorultuda devam edecektir. Engelli adaylar aadaki seeneklerden kendilerine uygun olan seenei, ENGEL DURUMU alanna yazacaklardr. 1Grme Engelli a) Grme engelim nedeniyle snavda Okuyucu ve aretleyici yardmna ihtiyacm var (Bu seenei iaretleyen adaylara, soru kitapnda yer alan sorular snav salonunda grevli Okuyucu tarafndan okunur ve karmak ekillere dayal sorular sorulmaz. Bu adaylar karmak ekillere dayal sorulardan muaf tutulur. Bu adaylarn snavda sorular kendisinin de okumasna kesinlikle izin verilmez. Snavda okuyucu yardm ald hlde sorular kendisinin de okuduu tespit edilen adaylarn snav geersiz saylr.) b) Snavda sadece aretleyici yardmna ihtiyacm var (Grme engeli nedeniyle cevap kdnda iaretleme (kodlama) yapamayan adaylara sadece iaretleyici yardm verilir. Snavda sadece iaretleyici yardm alan adaylara, iaretleyici grevli

2-

tarafndan sorularn okunmasna izin verilmez. Sadece iaretleyici yardm ald halde iaretleyici grevliden okuma yardm ald tespit edilenlerin snav geersiz saylr.) I) 14 puntoda yazlm soru kitap istiyorum II) 9 puntoda yazlm soru kitap istiyorum c) Snavda Okuyucu ve aretleyici yardm istemiyorum. I) 14 puntoda yazlm soru kitap istiyorum II) 9 puntoda yazlm soru kitap istiyorum itme Engelli a) Engelim nedeniyle snavda iaretleyici yardmna ihtiyacm var b) Snavda iaretleyici yardm istemiyorum. Bedensel Engelli a) Engelim nedeniyle snavda iaretleyici yardmna ihtiyacm var b) Snavda iaretleyici yardm istemiyorum c) CP hastasym, snavda okuyucu ve iaretleyici yardmna ihtiyacm var (Salk kurulu raporlarnda, vcutlarnda motor sistem mekanizmas yeterli dzeyde gelimedii iin vcut hareketlerine hakim olamad belirtilen CP hastalarndan snavda okuyucu ve iaretleyici yardmna ihtiyac olanlar bu alan iaretleyeceklerdir. Bu durumdaki adaylardan snavda okuyucu ve iaretleyici yardm istemeyenler ile yukardaki tanma uygun raporlar bulunmayan CP hastas adaylar, a ve b seeneklerinden kendilerine uygun seenei iaretleyeceklerdir.) Dier Engelli a) b) Geici Engelli a) b)

3-

4-

Engelim nedeniyle snavda iaretleyici yardmna ihtiyacm var Snavda iaretleyici yardm istemiyorum

5-

Engelim nedeniyle snavda iaretleyici yardmna ihtiyacm var Snavda iaretleyici yardm istemiyorum

DKKAT: Ellerini kullanamad iin cevap kdnda iaretleme (kodlama) yapamayan adaylara sadece iaretleyici yardm verilir. Snavda iaretleyici yardm alan adaylara, iaretleyici grevli tarafndan sorularn okunmasna izin verilmez. Sadece iaretleyici yardm ald halde iaretleyici grevliden okuma yardm da ald tespit edilen engelli adaylarn snav geersiz saylacaktr. Tekerlekli sandalye ile snava girecek adaylar ilgili kutucuu iaretleyecektir. Bavuru aamasnda engelli olduunu belirten ve bavuru sistemine engelli olarak kaydedilen adaylarn bavuru sresi iinde, bir niversite veya devlet hastanesinden aldklar salk kurulu raporlarnn onayl bir rneini SYMye ulatrmalar zorunludur. Bu alanda iaretleme yapan ve bavuru sistemine engelli olarak kaydedilen adaylarn, bavuru sresi iinde salk raporlarnn onayl bir rnei SYMye ulamad takdirde engelli olarak bina/salon atamalar yaplmayacak, bu adaylar snava engelli aday olarak katlamayacaklardr . Snava engelli aday olarak girdii hlde salk raporunun SYMye ulamad tespit edilen adaylarn snav geersiz saylr. 25. NTERNET ERM FRES STE Bu alan iaretleyen adaylara Aday lemleri Sistemine giri iin geici ifre retilecektir. Bu ilem iin adaydan herhangi bir cret alnmayacaktr. Bu ifrenin en ksa srede SYMnin nternet adresinden deitirilmesi gerekmektedir. 26. ADAYIN MZASI

2.4 NTERNET ERM FRES BLGS


Bavuru ilemi sonras Aday ilemleri Sistemine ilk kez dhil olan veya bir Bavuru Merkezinde snav bavurusu esnasnda nternet Eriim ifresi talebinde bulunan adaylara cretsiz olarak geici ifre verilmektedir. Bu ifre geri dnmsz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadr. lgili adaydan bakasnn ifreyi bilmesi, grmesi ve edinmesi mmkn deildir. Bu nedenle ifre kullanlarak yaplan tm ilemlerin sorumluluu adaya aittir. Bu ifre ile adaylar, SYMnin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr nternet adreslerini kullanarak snav bavurusu yapma, tercih bildirme, bavuru ve tercih bilgilerinde deiiklik yapma, snava giri belgesi, snav ve yerletirme sonularn edinme vb. ilemlerini yapabilirler. ifre, hem bu snavn btn aamalarnda hem de adayn sonraki yllarda SYM ile ilgili elektronik ortamda yapaca btn ilemlerde gerekli olacandan aday tarafndan zenle korunmal ve kesinlikle kimseyle paylalmamaldr. nternet eriim ifresini kaybeden veya unutan adaylar, SYMnin https://ais.osym.gov.tr nternet adresinden cretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun iin belirtilen nternet adresinden ifremi Unuttum alanna girmeleri, burada kendilerine sorulan sorular doru cevaplandrmalar (Sorulara verilen cevaplar, daha nce sistemde ifre deiiklii yaplrken verilen bilgiler le ayn olmaldr.) gerekmektedir. Sorulara doru cevap veremedii iin nternet eriim ifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni ifre edinmek iin SYM Bavuru Merkezlerine nfus czdan/pasaportlar ile birlikte ahsen bavurarak, 2,00 TL hizmet creti karlnda yeni ifrelerini edinmek zorundadr. Tutuklu/hkml veya zorunlu askerlik grevini yapmakta olduundan dolay yukarda belirtilen bavuru merkezlerine bizzat gelemeyecek olan adaylara ise bulunduklar cezaevi mdrlklerinin veya asker birlik komutanlarnn resm yaz ile mracaat etmesi hlinde, adayn ismine dzenlenmi, kapal zarf iinde adaya iletilmek zere ifre verilebilecektir. Adayn kendisinden baka hi kimse aday adna ifre edinemez .

2.5 ADAYLARIN NTERNET ORTAMINDA YAPABLECEKLER LEMLER


Adaylarn, https://ais.osym.gov.tr nternet adresinde bulunan Aday lemleri Sisteminde T.C. Kimlik Numaralar ve ifreleri ile yapabilecei balca ilemler unlardr: a) Bireysel bavuru yapma, b) Bavurma ilemi sonrasnda bavuru kayt bilgilerini grme c) Snava Giri Belgesi edinme d) Snav sonularn renme e) Bavurma ilemini tamamladktan sonra 27 Mays 2013 tarihine kadar; Kimlik bilgilerini gncelleme Snava ilikin bilgilerinde deiiklik yapma letiim bilgilerinde deiiklik yapma

2.6 BAVURU TAMAMLANDIKTAN SONRA ADAY BLG DEKLK STEKLER


KMLK BLGLERni deitirmek isteyen adaylar
Snava bavuran adaylarn ad, soyad, baba ad, anne ad, cinsiyet i, doum tarihi, doum yeri ve nfusa kaytl olunan il/ile gibi kimlik bilgileri, bavuru esnasnda adayn beyan ettii T.C. Kimlik Numaras kullanlarak T.C. ileri Bakanl Nfus ve Vatandalk leri Genel Mdrlnn Kimlik Paylam Sisteminden elektronik ortamda alnmaktadr. Bu nedenle kimlik bilgilerinde herhangi bir yanllk ya da deiiklik olan adaylarn bu durumu dzeltmek iin ncelikle T.C. ileri Bakanl Nfus ve Vatandalk leri Genel Mdrlne bal herhangi bir nfus mdrlne bavurmalar, sz konusu deiiklii Kimlik Paylam Sisteminde (MERNS) yaptrdktan sonra https://ais.osym.gov.tr nternet adresindeki Kimlik Bilgilerimi Gncelle alann kullanarak sz konusu deiiklii SYM kaytlarna yanstmalar gerekir. Gncelleme sresi bittikten sonra, evlilik veya mahkeme kararyla kimlik bilgilerinde deiiklik olan adaylarn, snava gelirken ilgili belgeleri (evlilik czdan, mahkeme karar vb.) yanlarnda bulundurmalar yararlarna olacaktr. nternet zerinden bilgi deiiklii yapma sresi sona erdikten sonra herhangi bir nedenle (evlenme, boanma, mahkeme karar vb.) kimlik bilgilerinde deiiklik olan adaylarn, SYM kaytlarndaki kimlik bilgisi dzeltme istekleri kabul edilmez. Bu adaylar, sz konusu deiiklikleri gsterir resm belgeyi atanmak zere bavuracaklar kurum ya da kurulua ibraz etmelidirle r.

RENM BLGLERni deitirmek isteyen adaylar


Bavurudan sonra, mezun olunan program bilgisinde yanllk ya da deiiklik olan adaylar bu isteklerini belirten dilekelerine mezuniyet bilgilerini gsterir diploma veya benzeri onayl belgelerinin bir suretini de ekleyerek en ge 27 Mays 2013 tarihine kadar Merkezimize ulatrmaldrlar. Sresi ierisinde Merkezimize ulamayan veya ekinde sz konusu belge bulunmayan dilekeler ile mezuniyet tarihi ve mezun olunan niversite bilgilerinin deiikliine ilikin dilekeler ileme alnmayacaktr. 27 Mays 2013 tarihinden sonra mezun olunan program bilgisinde deiiklik yapmak isteyen adaylarn bu istekleri kabul edilmez. Bu durumdaki adaylarn, mezuniyet bilgilerini gsterir resm belgeyi atanmak zere bavuracaklar kurum ya da kurulua ibraz etmeleri gerekmektedir.

SINAVA LKN BLGLERni deitirmek isteyen adaylar


Adaylar bavuru ilemini tamamladktan sonra snav merkezi tercihlerini veya snavda katlacaklar oturumlar, ABTye katlp katlmayacaklarn 27 Mays 2013 tarihine kadar SYMnin https://ais.osym.gov.tr nternet adresinden deitirebileceklerdir. Bavuruda belirttii oturumlara ekleme yapmak isteyen adaylarn, ekleme yapmak istedii her oturum iin fark olarak 40,00 TL creti bavuru sresi ierisinde SYM hesabna yatrmas gerekmektedir.

LETM BLGLERni deitirmek isteyen adaylar


Bavurudan sonra adres, telefon no, e-posta adresi vb. bilgilerinde deiiklik meydana gelen adaylar bu deiiklikleri 27 Mays 2013 tarihine kadar, https://ais.osym.gov.tr nternet adresinden T.C. Kimlik Numaralar ve ifreleri ile giri yapmak suretiyle kendileri yapacaklardr. SYM tarafndan gerektiinde adaylara; sms, e -posta vb. yollarla bilgilendirme yaplabildiinden adaylar tarafndan SYMnin Aday lemleri Sistemindeki iletiimle ilgili alanlarn mutlaka gncel bilgileri iermesi gerekmektedir.

3. S I N A V
3.1 SINAV OTURUMLARI
Snav, Cumartesi ve Pazar, sabah ve leden sonra uygulanacaktr. Her oturumda bir soru kitap ve bir cevap kd kullanlacaktr. ABT 14 Temmuz 2013 tarihinde tek oturumda yaplacaktr. Cumartesi sabah oturumunun sresi iki saat (120 dakika), Cumartesi leden sonra oturumunun sresi 100 dakika , Pazar sabah ve Pazar leden sonra oturumlarnn sresi ise buuk saat (210 dakika) olacaktr. 14 Temmuz 2013 tarihinde yaplacak ABTnin cevaplama sresi 75 dakika olacaktr.

3.2 SINAVDA UYGULANACAK TESTLER


Snavda oktan semeli sorulardan oluacak testler uygulanacaktr. Oturumlara gre uygulanacak testler aada gsterilmitir. Bu testlerin ieriine ilikin bilgiler de Tablo -1'de verilmitir. Snavda adaylar cevaplarn, cevap kdnda ilgili

alanlara iaretleyeceklerdir. Cevap kd yerine soru kitapklarna yaplan iaretler kesinlikle deerlendirilmeyecektir. Cevap ktlar SYMde optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla deerlendirilecektir. ABTde yer alan yabanc dil snavlarna ait sorular ilgili dilde hazrlanacaktr.

Snavda Uygulanacak Testler ve Soru Saylar


Cumartesi Sabah
Genel Yetenek (60) Genel Kltr (60)

Cumartesi leden Sonra


Eitim Bilimleri (80)

Pazar Sabah
Hukuk (40) ktisat (40) letme (40) Maliye (40) Muhasebe (40)

Pazar leden Sonra


alma Ekonomisi ve Endstri likileri (40) Ekonometri (40) statistik (40) Kamu Ynetimi (40) Uluslararas likiler (40)

14.7.2013 Pazar Sabah


retmenlik Alan Bilgisi Testi (ABT) Alan Bilgisi Testi (40) Alan Eitimi Testi (10)

3.3 SINAVA GRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER


a) 2013-KPSS/ABT SINAVA GR BELGES: 2013-KPSS'ye ve ABTye bavuran adaylar iin katlacaklar her oturum iin ayr olmak zere Snava Giri Belgesi dzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaralar ve ifreleri ile SYMnin https://ais.osym.gov.tr nternet adresinden, snav tarihinin 10 gn ncesinden balamak zere edinebileceklerdir. Belgenin zerinde adayn snava girecei merkez, bina, salon bilgileri ile fotoraf bulunmaktadr. Adaylar girdikleri her oturum iin o oturuma ait Snava Giri Belgesini yannda bulundurmak zorundadrlar. Bu belge olmadan snavn ilgili oturumuna veya dier bir oturumun Snava Giri Belgesi ile baka bir oturuma girmek mmkn deildir. Adaylara, snavn hangi oturumlarna gireceklerse, o oturumlar iin ayr birer Snava Giri Belge si dzenlenecek, snava girilmeyecek oturumlar iin belge dzenlenmeyecektir. Hibir aday Snava Giri Belgesinde yazl olan salondan baka bir yerde snava giremez. Snava Giri Belgesinde yazl olan salondan baka bir yerde snava giren adayn snav geersiz saylr. Adayn snava girecei binay, adres bilgisini teyit etmek amacyla snav gnnden nce gidip grmesi snav gn kendisine kolaylk salayacaktr. Snava Giri Belgesi adaylarn adreslerine ayrca gnderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybe den adaylar tekrar nternetten edinebileceklerdir. Adaylar nternetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz ktlarn snavda yanlarnda bulundurmak zorundadr. Belge zerinde adayn fotoraf bulunmas zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazcdan dkmn edinirken belge zerinde fotoraf olmasna zen gstermelidirler. Belgenin n yzndeki SYM tarafndan belirlenmi bilgiler hari n ve arka yznde herhangi bir yaz, resim, iaret vb. bulunmamaldr. Snava Giri Belgesinin n yzndeki SYM tarafndan belirlenmi bilgiler hari n ve arka yznde herhangi bir yaz, resim, iaret vb. bulunan adayn snav geersiz saylacaktr. b) NFUS CZDANI VEYA SRES GEERL PASAPORT: Adayn snava girebilmesi iin ilgili oturuma ait Snava Giri Belgesinden baka, nfus czdan veya pasaportunun da yannda bulunmas zorunludur. Nfus czdan, pasaport dnda zorunlu askerlik grevini ifa eden er/erbalar ile asker renciler iin asker kimlik belgesi (Bu zel durum, muvazzaf askerler iin geerli deildir.), Trk vatandalndan izin ile ayrlanlar ve bunlarn kanuni miraslarna ait Pembe/Mavi Kartlar zel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunlarn dndaki, src belgesi, meslek kimlik kartlar vb. dier tm belgeler snava giri iin geerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nfus czdannda souk damga basl olmal, adayn gncel bir fotoraf ve T.C. Kimlik Numaras bulunmal, pasaportun sresi geerli olmaldr. zerinde souk damga, gncel bir fotoraf veya T.C. Kimlik Numaras bulunmayan nfus czdanlar ile geerlilik sresi bitmi pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yannda bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, snava alnmayacaktr. Bir aday bu belgeleri yannda olmad hlde Snav Merkezi Koordinatrlerinin, bina ve salon grevlilerinin veya SYM Temsilcilerinin kararyla herhangi bir salonda snava alnm olsa bile, bu adayn snav SYM Ynetim Kurulunca geersiz saylacaktr. Snav binalarnda hibir eya emanete alnmayacandan, adaylarn snav binalarna bu belgeler dnda herhangi bir eya, ara gere getirmemeleri gerekmektedir. Snavn yapld her bir salona en az bir adet duvar saati, adaylarn snavda kullanacaklar gereler (kalem, silgi, kalemtra) ile eker ve peete SYM tarafndan salanacaktr. Adaylar snava, effaf pet ie iinde su getirebileceklerdir. Snavlarn yapld binalara girite adaylarn ve snav grevlilerinin zerleri emniyet grevlileri tarafndan elle ve/veya dedektrle aranacak; anta, czdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletiim salayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklk, kolye, kpe, yzk, bilezik, bro, metal para gibi metal ierikli eyalar ve her trl elektronik/mekanik cihaz snav binasna kesinlikle alnmayacaktr. Snavn yapld bina ierisinde snav ncesinde, snav srasnda ya da snavdan sonra bu tr cihazlar tad tespit edilen adayn snav geersiz saylacaktr. Snav binalar/salonlar SYM tarafndan kurulacak gvenlik kameralar ile izlen ebilecektir. Kamera kaytlar gerektiinde kant olarak kullanlacaktr. Bina giriinde ylmaya yol almamas iin adaylarn anta ve benzeri eyalarn snava girecekleri binalara getirmemeleri, snava metal aksesuar iermeyen sade bir kyafetle gelmeleri, snavdan en az bir saat nce snav yaplacak bina nnde bulunmalar, snav salonlarna zamannda alnabilmeleri asndan son derece nemlidir.

10

3.4 SINAVIN UYGULANMASI


Kimlik ve gvenlik kontrolleri ile salona giri ilemlerinin zamannda yaplabilmesi iin, adaylarn snav a girecekleri binann kapsnda snavn balama saatinden en az 1 saat nce hazr bulunmalar zorunludur. Adaylar, snav salonuna snavn ilgili oturumuna ait Snava Giri Belgeleri ve nfus czdanlar/pasaportlar kontrol edilerek alnacaklar, sra numaralarnn bulunduu yerlere oturtulacaklardr. Yerine oturan aday ilgili oturuma ait Snava Giri Belgesi ile nfus czdann/pasaportunu srasnn zerine koyacaktr. Salondaki grevliler ilk i olarak adaylarn kimlik kontrollerini tek tek yapacaklardr. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandktan sonra salon bakan snavda uyulacak kurallar adaylara okuyacak, zerinde adayn fotoraf, T.C. Kimlik Numaras, ad ve soyad bulunan cevap ktlar ile iinde iki adet kurun kalem, silgi, eker ve peete bulunan kutularn datlmasn salayacaktr. Cevap ktlarndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra ilgili oturuma ait soru kitapklar datlacaktr. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapklarnda yer alan sayfalarn basksn hzlca kontrol ettikten sonra kitapn kapa zerindeki ad, soyad, T.C. Kimlik Numaras ile salon/sra no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapk numarasn cevap kdnda Soru Kitapk Numaras alanna yazp kodlayacaklardr. Bu ilemin doru ve eksiksiz olarak yapld, hem soru kitapnda hem de cevap kdnn ilgili alannda yine aday tarafndan onaylanacaktr. Cevap kd zerine soru kitap numarasnn doru ve eksiksiz kodlanmasndan aday sorumludur. Snav baladktan sonra adaylarn her oturuma ait snav sresinin ilk tamamlanmadan ve son 15 dakika iinde snav salonunu terk etmeleri yasaktr. Snav srasnda adaylarn, ksa bir sre iin bile olsa (tuvalete gitmek dhil) snav salonundan kmalar yasaktr. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Snav salonundan her ne sebeple olursa olsun kan aday bir daha snav salonuna alnmayacak ve snav sresinin ilk tamamlanncaya kadar snav binasnda bekletilecektir. lgili oturum iin verilen cevaplama sresi sonunda soru kitapklar ve cevap ktlar toplanacak ve salon grevlileri tarafndan koruma altna alnarak hemen paketlenecektir. Paketler hibir biimde almayacaktr. Snav srasnda SYM Temsilcileri snav salonlarn dolaabilir ve gerekli grdkleri takdirde Snava Giri Belgeleri ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler.

3.5 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR


Adaylarn snav binalarna, anta, czdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletiim salayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklk, kolye, kpe, yzk (alyans hari), bilezik, bro, metal para gibi metal ierikli eyalarla; her trl elektronik/mekanik cihazla ve ar cihaz, telsiz, fotoraf makinesi vb. aralarla, cep bilgisayar, saat, szlk ilevi olan elektronik aygt, hesap makinesi vb. her trl bilgisayar zellii bulunan cihazlarla, silah ve benzeri tehizatla, kalem, silgi, kalemtra, msvedde kd, defter, kitap, szlk, pergel, aler, cetvel vb. aralarla

gelmeleri (Bu ara gere vb. eyalarla snava gelen adaylar kesinlikle snav binalarna alnmayacaklardr.); snav sresince; konumalar, kopya ekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki grevlilere soru sormalar, msvedde kd kullanmalar veya cevaplarn baka bir kda yazmalar, birbirlerinden kalem, silgi vb. eyler alp vermeleri, snav dzenini bozacak davranlarda bulunmalar

yasaktr. Bu yasaklara uymad saptanan adaylarn snavlar geersiz saylacaktr. Snav kurallarna uymak adayn temel grevidir. Kurallara aykr davranta bulunan adaylarn snava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak snav grevlileri dier adaylarn dikkatlerini datmamak, zaman kaybetmelerine yol amamak asndan gerekli grrlerse kural d davranlarda bulunanlara uyarda bulunmayabilirler. Hangi yol seilirse seilsin, bu kiilerin kimlikleri ve kusurlar snav grevlilerince snav tutanana veya grevlilerin raporlarna aka yazlacak ve snavlar SYM Ynetim Kurulu tarafndan geersiz saylacaktr. Adaylarn test sorularna verdikleri cevaplarn dalmlar bilgi ilem yntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, SYM tarafndan deerlendirilecek, ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduu sonucuna varlan salonlarda, kopya eylemine kart belirlenen adaylarn cevaplarnn bir ksm veya tm iptal edilecektir. Bu nedenle adaylarn, kopya giriiminde bulunmamalar ve bakalarnn kendilerinden kopya ekmelerini engellemek iin cevap ktlarn bakalarnn gremeyecei ekilde saklamalar gerekir. Snav grevlilerince salon snav tutana veya raporla SYMye snav kurallarna uymad bildirilen veya yaplan istatistiksel analizlerde ikili veya toplu olarak birbirlerinden yararlandklar saptanan adaylarn snav sonular, SYM Ynetim Kurulunca geersiz saylr. Kopya ilemlerinde araclk yapanlar varsa bunlar hakknda su duyurusunda bulunulur. Adaylarn, bilgisayar ortamnda yaplacak istatistiksel analizler sonucunda snavnn geersiz saylmamas iin, kendilerinden kopya ekilmesini engellemeleri, cevap ktlarn bakalarnn gremeyecei ekilde tutmalar gerekmektedir. Adaylar, sadece soru kitapnn sayfalarndaki bo yerleri msvedde iin kullanabileceklerdir. Adaylarn sorular ve/veya bu sorulara verdikleri cevaplar ayr bir kda yazp bu kd dar karmalar kesinlikle yasaktr. Snavn her oturumunun bitiminde her adayn kulland soru kitap ile cevap kd salondaki grevliler tarafndan toplanacaktr. zellikle byk salonlarda grevliler bir adaya ait soru kitap ve cevap kdndan herhangi birini almay unutursa aday, derhl gerekli uyarda bulunarak cevap kd ile soru kitapnn eksiksiz teslim alnmasn salamaldr. SYMde her salona ait snav evrak paketi, grevli ekipler tarafndan tek tek alr, paketin iinden

11

kan btn belgeler tek tek saylr ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme srasnda soru kitap veya cevap kd eksik kan adayn snav geersiz saylr. Soru kitapnn bir sayfas bile eksik kan adayn snav SYM Ynetim Kurulunca geersiz saylacaktr. Soru kitap ve cevap kdnn salon grevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluu adaya aittir. Adaylar isterlerse salon grevlilerinin cevap ktlar ile soru kitapklarn paketlemelerini izleyebilirler. Belgeleri eksik veya geersiz olduu hlde salon grevlileri tarafndan yanllkla snava alnan veya snav kurallarna uymadklar hlde snav dzenini bozmamak iin salondan karlmayarak snava devam ettirilen adaylarn snavlar, snav tutanaklar incelenerek SYM Ynetim Kurulu kararyla geersiz saylr. Snav kurallarna uymayan adaylara 6114 sayl Kanuna gre ilem yaplr. Konu ile ilgili olarak Kanunun ilgili maddesinde yer alan dzenlemeler aada belirtilmitir:

Ceza hkmleri MADDE 10


... (3) Bakanlk tarafndan yaplan snavlarda; a) Ses veya grnt nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya eken veya bu suretle kopya ekilmesine araclk eden, b) Baka bir adayn yerine snava giren veya kendi yerine bir bakasnn snava girmesine katk salayan, c) Kopya ektirilmesine imkn salayan, kii; fiil daha ar cezay gerektiren baka bir su oluturmad takdirde, bir yldan drt yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. (4) Snav sonularn adayn lehine veya aleyhine olacak ekilde deitiren kii, fiil daha ar cezay gerektiren baka bir su oluturmad takdirde, yldan sekiz yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. (5) Snavda kopya ektii tespit edilen adayn snav, Ynetim Kurulu karar ile iptal edilir. Bu aday, snavn yapld tarihten itibaren iki yl sreyle Bakanlk tarafndan yaplan hibir snava aday olarak bavuramaz ve giremez. Snav iptal edilenlerin, iptal karar verilmeden nce, bu snavdaki baarsna dayal olarak bir kamu grevine atanm veya sair bir hak iktisap etmi olmas hlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafndan grevine derhal son verilir ve kendisine salanan hak geri alnr. Bu fkrada yer alan hkmler ikinci, nc ve drdnc fkralarda yer alan fiilleri ileyen adaylar hakknda da uygulanr. (6) Bu maddede tanmlanan sularn bir rgtn faaliyeti erevesinde ilenmesi hlinde, verilecek cezalar yar orannda artrlr. Bu sularn bir tzel kiinin faaliyeti erevesinde ilenmesi hlinde, tzel kii hakknda bunlara zg gvenlik tedbirlerine hkmolunur. (7) Gizlilik ihlali suretiyle sorularn elde edilmi olmasndan yararlanarak kopya ektii iin kendisiyle ilgili snavn iptaline karar verilen adayn, sorularn kimler tarafndan temin edildii ve ne suretle eline getii hususunda bilgi vermesi hlinde, Ynetim Kurulu kararyla, snava giri yasann sresi ksaltlabilecei gibi yasak tamamen de kaldrlabilir.

...

3.6 SINAVDA KULLANILACAK SORU KTAPII VE CEVAP KIDI


Snavn her oturumda bir soru kitap ve bir cevap kd kullanlacak ve adaylar cevaplarn cevap kdna iaretleyeceklerdir. Her bir soru kitap matbaada zel olarak poetlenecektir. Soru kitapklar snavda adaylara, salon grevlileri tarafndan poeti kapal olarak, rastgele datlacaktr. Soru kitap poeti adayn kendisi tarafndan almal, adaylar kendilerine verilen alm poeti kabul etmemelidir. Kendisine daha nceden alm poet verilen aday, bunun almam bir poetle deitirilmesini Salon Bakanndan istemelidir. Her soru kitapnn SORU KTAPIK NUMARASI farkl olacaktr. Farkl numaralarda baslan soru kitapklarndaki sorular birbirinin tamamen ayn olacak ancak sorularn veya sorulardaki seeneklerin sralan ile doru cevabn yeri deiebilecektir. Bu nedenle her adayn cevap anahtar da farkl olacaktr.

CEVAP KIDI NASIL DOLDURULACAKTIR?


Cevap Kdnn Balk Ksmlarnn Doldurulmas: Cevap ktlarna her adayn fotoraf, T.C. Kimlik Numaras, ad ve soyad basl olacaktr. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kdnn kendilerine ait olup olmadn kontrol edeceklerdir. Verilen cevap kd kendisine ait olmayan aday, salon bakanna bavurarak kendi adna dzenlenmi cevap kdn edinecektir. Daha sonra tm adaylar kendilerine verilen soru kitapnn zerinde basl soru kitapk numarasn cevap kd zerindeki ilgili alana yazp kodlayacak, numaray doru yazp kodladn soru kitap ve cevap kd zerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaklardr. Soru kitap numaras yazlp kodlanmayan veya yanl yazlp kodlanan cevap ktlarnn deerlendirilmesi mmkn deildir. Bu ilemlerin eksiksiz ve doru olarak yaplmasnn sorumluluu adaya aittir. Her aday snavda kendi fotorafnn ve kendi kimlik bilgisinin bulunduu (kendisine ait) cevap kdn kullanmak zorundadr. Kendisine ait cevap kdn kullanmayan, baka bir adaya ait cevap kdnda iaretleme yapan adayn snav geersiz saylacaktr. Cevaplarn aretlenmesi: Soru kitapndaki btn sorular oktan semeli sorulardr. Her soru iin be farkl seenek verilmitir. Bu seeneklerden yalnz biri sorunun doru cevabdr. Cevaplar, cevap kdna iaretlenecektir. Soru kitapnda iaretlenen cevaplara hibir ilem yaplmaz. Snavda adaylar, cevaplarn cevapladklar testlerle ilgili alana iaretlemelidir. Cevaplar iaretlenirken yuvarlak alann darya tarlmadan tam olarak karalanp doldurulmas gerekmektedir. Bir soru iin birden ok cevap iaretlenmi ise o soruya verilen cevap yanl saylacaktr. Bir soruya verilen cevabn deitirilebilmesi iin, yanl konulmu iaretin temiz bir ekilde

12

silinmesi gerekir. Cevap kdn deerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemi iareti de okuyabilir. zellikle, verilen bir cevap silinip yerine baka bir cevap iaretlenmediinde bu iaret ok iyi silinmi olmaldr. DKKAT: Snavda uygulanacak test sorularnn telif hakk SYMye aittir. Sorular, basl ya da nternet ortamnda yaynlanamaz. SYMnin yazl izni olmadan, hangi amala olursa olsun, tamamnn veya bir ksmnn kopya edilmesi, fotoraflarnn ekilmesi, herhangi bir yolla oaltlmas, kullanlmas ya da yaynlanmas yasaktr. Aksi ynde fiillere kar, 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereince kanuni yollara bavurulacaktr. Snava giren adaylar, bu durumu kabul etmi saylrlar. Snav sonras sorularn kamuoyuna aklanmas SYM Ynetim Kurulu kararna bal olacaktr.

3.7

DEERLENDRME

Snavda yer alan her test kendi iinde deerlendirmeye tabi tutulacaktr. Her testte, rnein Genel Yetenekte, doru cevap saysndan yanl cevap saysnn drtte biri karlarak ham puanlar bulunacak, bu puanlarn ortalama ve standart sapmalar kullanlarak standart puanlar hesaplanacaktr. Yabanc dil arl ieren KPSS puanlar hesaplanrken kullanlacak yabanc dil standart puannn hesaplanmasn da adaylarn ilgili KPSSden nce elde ettikleri Yabanc Dil Snav (YDS) Sonular kullanlacaktr. KPSSden sonra elde edilecek Yabanc Dil Snav (YDS) Sonular, yabanc dil arl ieren bir sonraki KPSS puanlarnn hesabnda dikkate alnacaktr. KPSSye giren adaylarn her yabanc dil iin (Almanca, Franszca, ngilizce) YDS puanlarnn ortalama ve standart sapma deerleri ayr ayr hesaplanacak, bu deerler kullanlarak adaylarn yabanc dil standart puanlar hesaplanacaktr. Bir testte, doru ya da yanl hibir cevab bulunmayan adaylar bu test iin yaplacak hesaplamalara alnmayacaklar ve bu adaylara bu test iin standart puan hesaplanmayacaktr. YDS puan olmayan adaylarn yabanc dil standart puan hesaplanmayacaktr. Snavdan sonra yaplan analizlerde bir testte sorulardan herhangi biri, biimsel veya bilimsel bir nedenle SYM tarafndan geersiz sayld takdirde, bu soru, ilgili testi iaretleyen tm adaylar iin doru cevaplanm kabul edilecektir. Tablo-1deki testlerden elde edilen standart puanlar arlklandrlarak hesaplanacak olan KPSS puan trleri Tablo-2de gsterilmitir. Kamu kurum ve kurulular bu puan trleri arasndan seecekleri KPSS puanlarn kullanacaklardr. Tablo-2de gsterilen arlklara gre, testlerden ve YDS puanlarndan elde edilen standart puanlar kullanlarak arlkl standart puanlar (ASP) hesaplanacaktr. Bir aday iin herhangi bir ASPnin hesaplanabilmesi iin bu adayn sz konusu ASPnin hesaplanmasnda kullanlan standart puanlarn tmnn olmas gerekir. Adaylarn ASPleri kullanlarak KPSS puanlar hesaplanacaktr. KPSS puanlarnn hesaplanmasnda aadaki forml kullanlacaktr. Bylece her KPSS puan tr iin 100 zerinden KPSS puan dalm elde edilmi olacaktr. Kamu kurum ve kurulular adaylar, A Grubu Kadrolar iin giri snavlarna KPSS puanlarna gre aracaklar, giri snav yapmayacak olan kamu kurum ve kurulular atamalarda dorudan KPSS puanlarn kullanacaklardr.

30 [ 2 (ASP X ) S] KPSS Puan = 70 + [2 ( B X )] S Ksaltmalar


KPSS : Kamu Personel Seme Snav ASP X S B : Arlkl standart puan : ASP dalmnn ortalamas : ASP dalmnn standart sapmas : ASP dalmndaki en yksek ASP

DKKAT: Adaylar snavn hangi oturumuna gireceklerine k arar verirken Tablo-2yi gz nnde tutmaldrlar. Bir
KPSS puannn hesaplanmasnda yer alan testlerden herhangi birine hi cevap vermemi olan adaylarn sz edilen KPSS puan hesaplanmayacaktr. Adaylarn bu durumu bilerek, hesaplanmasn istedikleri KPSS puan iin gerekli olan testlere doru veya yanl en az bir cevap vermeleri uygun olacaktr.

13

3.8 SINAV SONULARININ BLDRLMES


Adaylar snav sonularn, T.C. Kimlik Numaralar ve ifreleri ile SYMnin https://sonuc.osym.gov.tr nternet adresinden renebileceklerdir. Snav sonu belgesi baslmayacak ve adaylarn adreslerine gnderilmeyecektir. Sonu bilgilerinde adaylarn testlere verdikleri doru ve yanl cevap saylar ve KPSS puanlar yer alacaktr. nternet sayfasnda ilan edilen sonu bilgileri adaylara tebli hkmndedir. Adaylar, snavdan sonra basn yoluyla A Grubu Kadrolar ve retmen Kadrolar iin ilan veren kamu kurum ve kurulularna bavuracaklardr.

4. HAK DDA EDLEMEYECEK DURUMLAR


KPSS'de yksek puan almak, kamu kurum ve kurulularnda grev almada tek bana bir hak tekil etmeyecektir. Yanl, yanltc veya yalan beyanda bulunanlar ile bavuru srasnda verdii bilgiler yznden yerletirmesi yaplamayan adaylar bu durumdan dolay bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kurulularnn atama iin ngrdkleri koullar karlayamayan adaylar, yerletirmeden doan tm haklarn kaybedeceklerdir.

KPSS LGL GENEL BLGLER


6 Temmuz 2013 Cumartesi Sabah Oturumu Saat 9.30 * Tm Adaylar ------------------------------------------------------------- Genel Yetenek ve Genel Kltr Testleri -------------- Zorunlu 6 Temmuz 2013 Cumartesi leden Sonra Oturumu Saat 14.30 * retmen Adaylar ------------------------------------------------------ Eitim Bilimleri Testi -------------- Zorunlu

retmenlik Meslek Bilgisi Alannda Yurtd Yksekretim Diploma Denklii in Yksekretim Kurulu Bakanlnca Snav Karar Verilen Adaylar ----------------------------------------- Eitim Bilimleri Testi -------------- Zorunlu

7 Temmuz 2013 Pazar Sabah Oturumu Saat 9.30 * Tm Adaylar ------------------------------------------------------------- Hukuk, ktisat, letme, Maliye, Muhasebe Testleri ------------------------------- stee bal 7 Temmuz 2013 Pazar leden Sonra Oturumu Saat 14.30 * Tm Adaylar ------------------------------------------------------------- alma Ekonomisi ve Endstri likileri, Ekonometri, statistik, Kamu Ynetimi, Uluslararas likiler Testleri ------------------------------- stee bal 14 Temmuz 2013 Pazar Sabah Oturumu Saat 09.30 * lgili Alanlarda retmen Adaylar ----------------------------------- ABT --------------------------------- Zorunlu

14

TABLO-1 KPSSDE UYGULANACAK TESTLERN KAPSAMLARI


Yaklak Arl Genel Yetenek 1) Szel Blm %50 2) Saysal Blm %50 Yaklak Arl

Szel akl yrtme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazm kurallarn lmeye ynelik sorulardan oluacaktr. Genel Kltr 1) Tarih a)Anadolu Seluklu Devleti ve ncesindeki Trk Devletleri b) Osmanl Devleti c) Atatrk lke ve nklaplar d) ada Trk ve Dnya Tarihi 2) Trkiye Corafyas a) Trkiyenin fiziki zellikleri b)Trkiyenin beer zellikleri c) Trkiyenin ekonomik zellikleri %13 %12 %5 %5 %15 %20 %5 %30 %45

Saysal ve mantksal akl yrtme (muhakeme) becerilerini lmeye ynelik sorulardan oluacaktr.

3) Temel Yurttalk Bilgisi a) Hukuk balangc ve genel kamu hukuku b) Anayasa c) dare 4) Trkiye ve Dnya ile lgili Genel, Kltrel ve Gncel Sosyoekonomik Konular %5 %5 %5

%15

%10

Eitim Bilimleri 1) renme Psikolojisi 2) Geliim Psikolojisi 3) lme ve Deerlendirme 4) Rehberlik ve zel Eitim %20 %15 %15 %15 Hukuk 1) Anayasa Hukuku 2) dare Hukuku ve dari Yarg 3) Ceza Hukuku 4) Medeni Hukuk %10 %15 %15 %15 ktisat 1) ktisadi Doktrinler Tarihi 2) Mikro ktisat 3) Makro ktisat 4) Para-Banka-Kredi %5 %30 %25 %10 letme 1) Temel Kavramlar 2) letme Ynetimi 3) retim Ynetimi %10 %25 %25 4) Pazarlama Ynetimi 5) Finansal Ynetim %20 %20 5) Uluslararas ktisat 6) Kalknma-Byme 7) Trkiye Ekonomisi %10 %10 %10 5) Borlar Hukuku 6) Ticaret Hukuku 7) cra ve flas Hukuku %15 %15 %15 5) retim lke ve Yntemleri 6) Program Gelitirme 7) Snf Ynetimi 8) retim Teknolojileri ve Materyal Tasarm %20 %5 %5 %5

15

Maliye 1) Maliye Teorisi 2) Kamu Gelirleri 3) Kamu Giderleri 4) Kamu Borlar %10 %15 %15 %15 Muhasebe 1) Genel Muhasebe 2) Mali Tablolar Analizi %65 %15 3) Ticari Aritmetik 4) htisas Muhasebesi %10 %10 5) Bte 6) Vergi Hukuku 7) Maliye Politikas %15 %15 %15

alma Ekonomisi ve Endstri likileri 1) ve Sosyal Gvenlik Hukuku a) hukuku ve teorisi b) Sosyal gvenlik hukuku ve teorisi c) Sosyal politika %25 %10 Ekonometri 1) Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler 2) Tahmin Sonularnn Ekonomik ve statistiksel Olarak Deerlendirilmesi, Hipotez Testleri, Gven Aral 3) kili (Kukla) Deikenler, kili Aklayc ve kili Baml Deikenler 4) ngr 5) Ksmi Regresyon ve Korelasyon 6) Otokorelasyon (sel Bant) %10 %5 %5 %10 statistik 1) Olaslk ve Stokastik Sreler 2) Matematiksel statistik 3) Yneylem Aratrmas 4) ok Deikenli Analizler 5) Parametrik Olmayan Testler %15 %15 %5 %10 %5 6) Uygulamal statistik 7) Zaman Serileri 8) Deney Tasarm ve Varyans Analizi 9) rnekleme 10) Regresyon Analizi %15 %5 %10 %10 %10 %10 %10 7) Farkl Yaylm (Deien Varyans) 8) oklu Dorusal Balant 9) Model Tanmlama ve Tanmlama Hatalar 10) Eanl Denklem Sistemleri 11) Zaman Serisi Modellemesi 12) Dinamik Ekonometri, Datlm Gecikme ve Otoregresif Modeller %5 %10 %5 %10 %10 %10 %20 %55 2) alma Ekonomisi 3) alma Psikolojisi ve alma Sosyolojisi %30 %15

Kamu Ynetimi 1) Siyaset Bilimi 2) Anayasa 3) Ynetim Bilimleri ve Kamu Politikas 4) Ynetim Hukuku 5) Kentleme ve evre Sorunlar %15 %15 %20 %20 %15 Uluslararas likiler 1) Uluslararas likiler Teorisi 2) Uluslararas Hukuk 3) Siyasi Tarih %20 %25 %15 4) Uluslararas Gncel Sorunlar 5) Uluslararas rgtler 6) Trk D Politikas %15 %10 %15 6) Sosyoloji 7) Trk Siyasi Hayat (Osmanldan Gnmze Siyasi Olaylar) %10 %5

retmenlik Alan Bilgisi 1) Alan Bilgisi %80 2) Alan Eitimi %20

16

2013 KPSS RETMENLK ALAN BLGS TEST


Trke retmenlii Genel Yzde Yaklak Arl 1) Alan Bilgisi Testi a) Anlama ve Anlatma Teknikleri b) Dil Bilgisi ve Dil Bilimi c) ocuk Edebiyat d) Trk Halk Edebiyat e) Yeni Trk Edebiyat f) Eski Trk Edebiyat g) Edebiyat Bilgi ve Kuramlar 2) Alan Eitimi Testi %20 Sosyal Bilgiler retmenlii Genel Yzde Yaklak Arl 1) Alan Bilgisi Testi %24 %22 %22 %4 %4 %4 %20 a) Tarih b) Corafya c) Siyaset Bilimi d) Dier sosyal bilim alanlar Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Deime, Sanat ve Estetik, nsan likileri ve letiim, Gnmz Dnya Sorunlar, Sosyal Proje Gelitirme 2) Alan Eitimi Testi Trk Dili ve Edebiyat retmenlii Genel Yzde Yaklak Arl 1) Alan Bilgisi Testi a) Eski Trk Dili ve Yeni Trk Dili b) Yeni Trk Edebiyat c) Eski Trk Edebiyat d) Trk Halk Edebiyat 2) Alan Eitimi Testi %20 %18 %18 %18 %80 %26 1) Alan Bilgisi Testi a) Tarih Metodu b) Eski a Tarihi c) slamiyet ncesi Trk Tarihi d) Orta a slam Tarihi e) Osmanl Tarihi f) Trkiye Cumhuriyeti Tarihi g) Genel Dnya Tarihi h) XX. yy Trk ve Dnya Tarihi 2) Alan Eitimi Testi Corafya retmenlii Genel Yzde Yaklak Arl 1) Alan Bilgisi Testi a) Fiziki Corafya b) Beeri ve Ekonomik Corafya c) Blgeler ve lkeler 2) Alan Eitimi Testi %20 %80 %30 %30 %20 1) Alan Bilgisi Testi a) Mekanik b) Elektrik ve Manyetizma c) Madde ve zellikleri d) Dalgalar ve Optik e) Modern Fizik 2) Alan Eitimi Testi %20 %20 Fizik retmenlii Genel Yzde Yaklak Arl %80 %20 %20 %10 %10 %20 %20 Tarih retmenlii Genel Yzde Yaklak Arl %80 %8 %4 %10 %12 %14 %12 %12 %8 %80 %28 %20 %8 %24 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji retmenlii Genel Yzde Yaklak Arl 1) Alan Bilgisi Testi a) Fizik b) Kimya c) Biyoloji d) Yer Bilimi (Jeoloji) e) Astronomi f) evre Bilimi 2) Alan Eitimi Testi %80 %80 %24 %16 %8 %8 %8 %8 %8 1) Alan Bilgisi Testi a) Analiz b) Cebir c) Geometri d) Uygulamal Matematik 2) Alan Eitimi Testi %20 lkretim Matematik retmenlii Genel Yzde Yaklak Arl %80 %28 %18 %18 %16

17

Kimya retmenlii Genel Yzde Yaklak Arl 1) Alan Bilgisi Testi a) Analitik Kimya b) Anorganik Kimya c) Organik Kimya d) Fizikokimya 2) Alan Eitimi Testi %20 %80 %20 %20 %20 %20 1) Alan Bilgisi Testi

Biyoloji retmenlii Genel Yzde Yaklak Arl %80 %16 %10 %20 %10 %8 %16 %20 a) Hcre ve Metabolizma b) Bitki Biyolojisi c) nsan ve Hayvan Biyolojisi d) Ekoloji e) Canllarn Snflandrlmas f) Genetik ve Evrim 2) Alan Eitimi Testi

Matematik retmenlii (Lise) Genel Yzde Yaklak Arl 1) Alan Bilgisi Testi a) Analiz b) Cebir c) Geometri d) Uygulamal Matematik 2) Alan Eitimi Testi %20 %80 %24 %16 %16

ngilizce/Franszca/Almanca retmenlii Genel Yzde Yaklak Arl 1) Alan Bilgisi Testi a) Dil Yeterlii b) Dil Bilim c) Edebiyat %20 %80 %50 %16 %14

%24 2) Alan Eitimi Testi

Dn Kltr ve Ahlak Bilgisi retmenlii Genel Yzde Yaklak Arl 1) Alan Bilgisi Testi a) Hz. Muhammedin Hayat ve Snneti b) Kuran- Kerimin Muhtevasn Anlama c) Temel Dini Bilgiler (slm, man Esaslar ve badetleri) d) slam Ahlak, Estetii ve Felsefesi e) Gnmz Trkiyesindeki slam Mezhep ve Yorumlar g) Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eitimi, Din Felsefesi) 2) Alan Eitimi Testi %20 %80 %12 %12 %16 %12 %4 %24

18

TABLO-2 KPSS PUAN TRLER


ULUSLARARASI LKLER ALIMA EKONOMS VE END. LKLER YABANCI DL BLGS SEVYE TESPT SINAVI (YDS) (ALM., FRA., NG.) RETMENLK ALAN BLGS EKONOMETR KPSS PUAN TR NO MUHASEBE

STATSTK

ETM BLMLER

GENEL YETENEK

KPSSP1 KPSSP2 KPSSP3 KPSSP4 KPSSP5 KPSSP6 KPSSP7 KPSSP8 KPSSP9 KPSSP10 KPSSP11 KPSSP12 KPSSP13 KPSSP14 KPSSP15 KPSSP16 KPSSP17 KPSSP18 KPSSP19 KPSSP20 KPSSP21 KPSSP22 KPSSP23 KPSSP24 KPSSP25 KPSSP26 KPSSP27 KPSSP28 KPSSP29 KPSSP30 KPSSP31 KPSSP32 KPSSP33 KPSSP34 KPSSP35 KPSSP36 KPSSP37 KPSSP38 KPSSP39 KPSSP40 KPSSP41 KPSSP42 KPSSP43 KPSSP44

0,70 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,45 0,40 0,40 0,30 0,20 0,45 0,45 0,40 0,40 0,35 0,30 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,15 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15

0,30 0,40 0,50 0,40 0,30 0,10 0,25 0,40 0,10 0,30 0,20 0,30 0,25 0,40 0,40 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,10

0,10 0,20 0,40 0,30 0,20 0,50 0,40 0,10 0,20 0,10 0,10 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,60 0,15 0,10 0,10 0,10 0,25 0,20 0,45 0,45 0,65 0,15 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,15 0,10 0,35 0,35 0,10 0,60 0,10 0,10 0,10 0,60 0,10 0,20 0,10 0,25 0,15 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,05 0,05 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,12 0,12 0,18 0,30 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20 0,20 0,15 0,30

0,30

0,40 0,10 0,20 0,20 0,20 0,15 0,30 0,20 0,10 0,40 0,10 0,20 0,15 0,18 0,10 0,20 0,10 0,25

0,10 0,10 0,60 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

19

KAMU YNETM

LETME

GENEL KLTR

KTSAT

MALYE

HUKUK

KPSS PUAN TRLER


ULUSLARARASI LKLER ALIMA EKONOMS VE END. LKLER YABANCI DL BLGS SEVYE TESPT SINAVI (YDS) (ALM., FRA., NG.) RETMENLK ALAN BLGS EKONOMETR KPSS PUAN TR NO MUHASEBE STATSTK ETM BLMLER GENEL YETENEK KAMU YNETM LETME

GENEL KLTR

KTSAT

KPSSP45 KPSSP46 KPSSP47 KPSSP48 KPSSP49 KPSSP50 KPSSP51 KPSSP52 KPSSP53 KPSSP54 KPSSP55 KPSSP56 KPSSP57 KPSSP58 KPSSP59 KPSSP60 KPSSP61 KPSSP62 KPSSP63 KPSSP64 KPSSP65 KPSSP66 KPSSP67 KPSSP68 KPSSP69 KPSSP70 KPSSP71 KPSSP72 KPSSP73 KPSSP74 KPSSP75 KPSSP76 KPSSP77 KPSSP78 KPSSP79 KPSSP80 KPSSP81 KPSSP82 KPSSP83 KPSSP84 KPSSP85 KPSSP86 KPSSP87 KPSSP88

0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,30 0,20 0,20 0,20 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,15 0,10 0,10 0,35 0,40 0,40 0,20 0,20 0,15 0,10 0,40 0,10 0,15 0,40 0,15 0,10 0,30 0,15 0,10 0,10 0,10 0,20 0,15 0,20

0,10 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,15 0,10 0,10 0,35 0,25 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,35 0,10 0,10 0,30 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10

0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,30 0,10 0,10 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 0,30 0,20 0,30 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 0,10 0,20 0,15 0,10 0,10 0,20 0,10 0,40

0,25 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15 0,10 0,10 0,15 0,10 0,20 0,10 0,15 0,30 0,10 0,05 0,10 0,10 0,20

0,10 0,10 0,20 0,10 0,20 0,15 0,20 0,15 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,05 0,10 0,10 0,10

0,10 0,10 0,15 0,10 0,20 0,10 0,10 0,15 0,20 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,15 0,15 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,30 0,20 0,15 0,15 0,10 0,15 0,10 0,10 0,05 0,20 0,10 0,15 0,10 0,10 0,10

MALYE

HUKUK

0,20 0,20 0,20 0,10 0,20 0,15 0,15

0,05 0,15 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,15 0,05 0,15 0,10 0,10

0,15 0,10

0,10 0,20 0,20 0,25 0,10 0,15 0,75 0,25 0,10 0,20 0,20 0,25 0,10 0,20 0,10

0,15 0,15 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,15 0,15 0,10

0,05 0,05 0,15 0,15 0,40 0,10 0,10

0,15 0,10 0,20 0,15 0,15 0,10 0,05 0,05 0,15 0,05 0,05 0,10 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 0,10

0,05 0,10

0,15

0,10

0,10 0,10

20

KPSS PUAN TRLER


ULUSLARARASI LKLER ALIMA EKONOMS VE END. LKLER YABANCI DL BLGS SEVYE TESPT SINAVI (YDS) (ALM., FRA., NG.) RETMENLK ALAN BLGS EKONOMETR KPSS PUAN TR NO MUHASEBE STATSTK ETM BLMLER GENEL YETENEK KAMU YNETM LETME

GENEL KLTR

KTSAT

KPSSP89 KPSSP90 KPSSP91 KPSSP92 KPSSP93 KPSSP94 KPSSP95 KPSSP96 KPSSP97 KPSSP98 KPSSP99 KPSSP100 KPSSP101 KPSSP102 KPSSP103 KPSSP104 KPSSP105 KPSSP106 KPSSP107 KPSSP108 KPSSP109 KPSSP110 KPSSP111 KPSSP112 KPSSP113 KPSSP114 KPSSP115 KPSSP116 KPSSP117 KPSSP118 KPSSP119 KPSSP120 KPSSP121

0,20 0,40 0,10 0,15

0,20 0,20 0,10 0,10

0,10 0,30 0,10 0,30

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,05 0,15 0,10 0,15 0,15 0,05

0,10 0,35 0,15 0,15 0,15 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,25 0,40 0,10 0,20 0,20 0,45 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,60 0,15 0,15

0,10 0,35 0,15 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,25 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15

0,15 0,10

0,30 0,30 0,20 0,10 0,10 0,50 0,10 0,60 0,10

0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 0,10 0,50 0,10 0,10 0,10 0,50 0,10 0,50 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,35 0,60 0,20 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,15 0,05 0,15 0,05 0,30 0,15 0,20 0,05 0,10 0,15 0,20 0,20 0,10 0,10 0,15 0,05 0,10 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 0,10 0,30 0,20 0,15 0,20 0,15 0,10 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,15 0,20 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,15 0,40

MALYE

HUKUK

0,10 0,10

0,10

0,10

0,05

0,10 0,20 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10

0,25 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10

0,05 0,50

21

TABLO-3 Mezun Olunan/Olunacak niversiteler


KOD
1001 1065 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1103 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1066 1067 1068 1069

NVERSTE ADI
ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES (BOLU) ABDULLAH GL NVERSTES (KAYSER) ADIYAMAN NVERSTES ADNAN MENDERES NVERSTES (AYDIN) AFYON KOCATEPE NVERSTES (AFYONKARAHSAR) ARI BRAHM EEN NVERSTES AH EVRAN NVERSTES (KIREHR) AKDENZ NVERSTES (ANTALYA) AKSARAY NVERSTES AMASYA NVERSTES ANADOLU NVERSTES (ESKEHR) ANKARA NVERSTES ARDAHAN NVERSTES ARTVN ORUH NVERSTES ATATRK NVERSTES (ERZURUM) BALIKESR NVERSTES BARTIN NVERSTES BATMAN NVERSTES BAYBURT NVERSTES BLECK EYH EDEBAL NVERSTES BNGL NVERSTES BTLS EREN NVERSTES BOAZ NVERSTES (STANBUL) BOZOK NVERSTES (YOZGAT) BURSA TEKNK NVERSTES BLENT ECEVT NVERSTES (ZONGULDAK) CELL BAYAR NVERSTES (MANSA) CUMHURYET NVERSTES (SVAS) ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES ANKIRI KARATEKN NVERSTES UKUROVA NVERSTES (ADANA) DCLE NVERSTES (DYARBAKIR) DOKUZ EYLL NVERSTES (ZMR) DUMLUPINAR NVERSTES (KTAHYA) DZCE NVERSTES EGE NVERSTES (ZMR) ERCYES NVERSTES (KAYSER) ERZNCAN NVERSTES ERZURUM TEKNK NVERSTES ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES FIRAT NVERSTES (ELAZI) GALATASARAY NVERSTES (STANBUL) GAZ NVERSTES (ANKARA) GAZANTEP NVERSTES GAZOSMANPAA NVERSTES (TOKAT) GEBZE YKSEK TEKNOLOJ ENSTTS GRESUN NVERSTES GLHANE ASKER TIP AKADEMS (ANKARA) GMHANE NVERSTES HACETTEPE NVERSTES (ANKARA) HAKKAR NVERSTES HARRAN NVERSTES (ANLIURFA) HTT NVERSTES (ORUM) IDIR NVERSTES NN NVERSTES (MALATYA) STANBUL MEDENYET NVERSTES STANBUL TEKNK NVERSTES STANBUL NVERSTES ZMR KATP ELEB NVERSTES ZMR YKSEK TEKNOLOJ ENSTTS KAFKAS NVERSTES (KARS) KAHRAMANMARA ST MAM NVERSTES KARABK NVERSTES KARADENZ TEKNK NVERSTES (TRABZON) KARAMANOLU MEHMETBEY NVERSTES (KARAMAN) KASTAMONU NVERSTES KIRIKKALE NVERSTES KIRKLAREL NVERSTES KLS 7 ARALIK NVERSTES KOCAEL NVERSTES 22

TABLO-3 Mezun Olunan/Olunacak niversiteler


KOD
1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1070 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2059 2066 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2016 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

NVERSTE ADI
MARDN ARTUKLU NVERSTES MARMARA NVERSTES (STANBUL) MEHMET AKF ERSOY NVERSTES (BURDUR) MERSN NVERSTES MMAR SNAN GZEL SANATLAR NVERSTES (STANBUL) MULA SITKI KOMAN NVERSTES MUSTAFA KEMAL NVERSTES (HATAY) MU ALPARSLAN NVERSTES NAMIK KEMAL NVERSTES (TEKRDA) NECMETTN ERBAKAN NVERSTES (KONYA) NEVEHR NVERSTES NDE NVERSTES ONDOKUZ MAYIS NVERSTES (SAMSUN) ORDU NVERSTES ORTA DOU TEKNK NVERSTES (ANKARA) OSMANYE KORKUT ATA NVERSTES PAMUKKALE NVERSTES (DENZL) RECEP TAYYP ERDOAN NVERSTES (RZE) SAKARYA NVERSTES SELUK NVERSTES (KONYA) SRT NVERSTES SNOP NVERSTES SLEYMAN DEMREL NVERSTES (ISPARTA) IRNAK NVERSTES TRAKYA NVERSTES (EDRNE) TUNCEL NVERSTES TRK-ALMAN NVERSTES (STANBUL) ULUDA NVERSTES (BURSA) UAK NVERSTES YALOVA NVERSTES YILDIRIM BEYAZIT NVERSTES (ANKARA) YILDIZ TEKNK NVERSTES (STANBUL) YZNC YIL NVERSTES (VAN) ACIBADEM NVERSTES (STANBUL) ATILIM NVERSTES (ANKARA) AVRASYA NVERSTES (TRABZON) AVRUPA MESLEK YKSEKOKULU (STANBUL) BAHEEHR NVERSTES (STANBUL) BAKENT NVERSTES (ANKARA) BEYKENT NVERSTES (STANBUL) BEYKOZ LOJSTK MESLEK YKSEKOKULU (STANBUL) BEZM- LEM VAKIF NVERSTES (STANBUL) BURSA ORHANGAZ NVERSTES CANK BAARI NVERSTES (SAMSUN) A NVERSTES (MERSN) ANKAYA NVERSTES (ANKARA) DOU NVERSTES (STANBUL) FARUK SARA TASARIM MESLEK YKSEKOKULU (BURSA) FATH SULTAN MEHMET VAKIF NVERSTES (STANBUL) FATH NVERSTES (STANBUL) GEDK NVERSTES (STANBUL) GEDZ NVERSTES (ZMR) HAL NVERSTES (STANBUL) HASAN KALYONCU (GAZKENT) NVERSTES (GAZANTEP) IIK NVERSTES (STANBUL) . D. BLKENT NVERSTES (ANKARA) STANBUL 29 MAYIS NVERSTES STANBUL AREL NVERSTES STANBUL AYDIN NVERSTES STANBUL BLG NVERSTES STANBUL BLM NVERSTES STANBUL GELM NVERSTES STANBUL KAVRAM MESLEK YKSEKOKULU STANBUL KEMERBURGAZ NVERSTES STANBUL KLTR NVERSTES STANBUL MEDPOL NVERSTES STANBUL SABAHATTN ZAM NVERSTES STANBUL EHR NVERSTES STANBUL TCARET NVERSTES ZMR EKONOM NVERSTES 23

TABLO-3 Mezun Olunan/Olunacak niversiteler


KOD
2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2067 2054 2055 2056 2057 2058 2064 2065 2060 2061 2062 2063 3001 3002 3003 3004 3005 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036

NVERSTE ADI
ZMR NVERSTES KADR HAS NVERSTES (STANBUL) KAPADOKYA MESLEK YKSEKOKULU (NEVEHR) KO NVERSTES (STANBUL) KTO KARATAY NVERSTES (KONYA) MALTEPE NVERSTES (STANBUL) MELKAH NVERSTES (KAYSER) MEVLANA NVERSTES (KONYA) NANTAI NVERSTES (STANBUL) NUH NAC YAZGAN NVERSTES (KAYSER) OKAN NVERSTES (STANBUL) ZYEN NVERSTES (STANBUL) PR RES NVERSTES (STANBUL) PLATO MESLEK YKSEKOKULU (STANBUL) SABANCI NVERSTES (STANBUL) SLEYMAN AH NVERSTES (STANBUL) FA NVERSTES (ZMR) TED NVERSTES (ANKARA) TOBB EKONOM VE TEKNOLOJ NVERSTES (ANKARA) TOROS NVERSTES (MERSN) TURGUT ZAL NVERSTES (ANKARA) TRK HAVA KURUMU NVERSTES (ANKARA) UFUK NVERSTES (ANKARA) ULUSLARARASI ANTALYA NVERSTES SKDAR NVERSTES (STANBUL) YAAR NVERSTES (ZMR) YEDTEPE NVERSTES (STANBUL) YEN YZYIL NVERSTES (STANBUL) ZRVE NVERSTES (GAZANTEP) DOU AKDENZ NVERSTES (KKTC-GAZMAUSA) GRNE AMERKAN NVERSTES (KKTC-GRNE) LEFKE AVRUPA NVERSTES (KKTC-LEFKE) ULUSLARARASI KIBRIS NVERSTES (KKTC-LEFKOA) YAKIN DOU NVERSTES (KKTC-LEFKOA) A. S. PUSKN BATI KAZAKSTAN SOSYAL BLMLER NVERSTES (URAL-KAZAKSTAN) ABAY KAZAK MLL PEDAGOJ NVERSTES (ALMATI-KAZAKSTAN) ABILAYHAN KAZAK ULUSLARARASI LKLER VE ALEM DLLER NVERSTES (ALMATI-KAZAKSTAN) AKAK TSERETEL DEVLET NVERSTES (KUTAS-GRCSTAN) AKTBE DEVLET PEDAGOJ ENSTTS (AKTBE-KAZAKSTAN) AL-FARAB KAZAK DEVLET MLL NVERSTES (ALMATI-KAZAKSTAN) AZERBAYCAN DEVLET BEDEN TERBYES VE DMAN AKADEMS (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DEVLET KTSAT NVERSTES (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DEVLET MEDENYET VE NCE SANAT NVERSTES (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DEVLET NEFT AKADEMS (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJ NVERSTES (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DEVLET RESSAMLIK AKADEMS (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DLLER NVERSTES (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN MLL KONSERVATUVARI (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN MMARLIK VE NAAT NVERSTES (BAK - AZERBAYCAN) AZERBAYCAN TEKNK NVERSTES (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN TIP NVERSTES (BAK-AZERBAYCAN) AZZ KIRIL VE METOD NVERSTES (SKP-MAKEDONYA) AZZ KLEMENT VE OHR NVERSTES (BTOLA-MAKEDONYA) BAK DEVLET NVERSTES (BAK-AZERBAYCAN) BAK SLAVYAN NVERSTES (BAK-AZERBAYCAN) BANAT ZRAAT MHENDSL VE VETERNERLK NVERSTES (TMSOARA-ROMANYA) BKEK SOSYAL BLMLER NVERSTES (BKEK-KIRGIZSTAN) BUDAPETE NVERSTES EKONOM BLMLER (BUDAPETE-MACARSTAN) BKRE EKONOMK ARATIRMALAR AKADEMS (BKRE-ROMANYA) BKRE NAAT MHENDSL TEKNK NVERSTES (BKRE-ROMANYA) BKRE POLTEKNK NVERSTES (BKRE-ROMANYA) BKRE TARIM BLMLER VE VETERNERLK NVERSTES (BKRE-ROMANYA) BKRE NVERSTES (BKRE-ROMANYA) CELAL-ABAD DEVLET NVERSTES (CELAL-ABAD-KIRGIZSTAN) CLUJ-NAPOCA TEKNK NVERSTES (CLUJ-ROMANYA) CLUJ-NAPOCA, BABES-BOLYA NVERSTES (CLUJ-ROMANYA) CONSTANTA "OVIDIUS" NVERSTES (CONSTANTA-ROMANYA) DONETSK MLL TEKNK NVERSTES (DONETSK-UKRAYNA) GENCE DEVLET NVERSTES (GENCE-AZERBAYCAN) GIDA TEKNOLOJLER NVERSTES (FLBE-BULGARSTAN) 24

TABLO-3 Mezun Olunan/Olunacak niversiteler


KOD
4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 6001 6002 6003 6004 6005 7001 7002 8001

NVERSTE ADI
GRCSTAN DEVLET BEDEN ETM VE SPOR AKADEMS (TFLS-GRCSTAN) H. DOSMUHAMEDOV ATIRAU DEVLET NVERSTES (ATIRAU-KAZAKSTAN) HOCA AHMET YESEV ULUSLARARASI TRK-KAZAK NVERSTES (TRKSTAN-KAZAKSTAN) I.I.MECHNIKOV ODESSA MLL NVERSTES (ODESSA-UKRAYNA) IASI ALEXANDRU IOAN CUZA NVERSTES (IASI-ROMANYA) . JANSUGUROV YEDSU DEVLET NVERSTES (TALDIKORGAN-KAZAKSTAN) .ARABAEV KIRGIZ DEVLET ETM NVERSTES (BKEK-KIRGIZSTAN) KTSAT VE GRMCLK NVERSTES (CELAL-ABAD-KIRGIZSTAN) VANE CAVAHVL TFLS DEVLET NVERSTES (TFLS-GRCSTAN) K.TINISTANOV ISSIK-GL DEVLET NVERSTES (KARAKOL-KIRGIZSTAN) KAZAK DEVLET KIZ PEDAGOJ ENSTTS (ALMATI-KAZAKSTAN) KAZAK MLL MZK AKADEMS (ASTANA-KAZAKSTAN) KIRGIZ DEVLET SANAT ENSTTS (BKEK-KIRGIZSTAN) KIRGIZ MLL KONSERVATUARI (BKEK-KIRGIZSTAN) KIRGIZSTAN CUMHURYET GZEL SANATLAR AKADEMS (BKEK-KIRGIZSTAN) KIRGIZSTAN-TRKYE MANAS NVERSTES (BKEK-KIRGIZSTAN) KEV MLL EKONOM NVERSTES (KEV-UKRAYNA) KOMRAT DEVLET NVERSTES (KOMRAT-MOLDOVA) KORKUT ATA KIZILORDA DEVLET NVERSTES (KIZILORDA-KAZAKSTAN) KURMANGAZ ADINDAK MLL KONSERVATUVARI (ALMATI-KAZAKSTAN) L. N. GUMLEV AVRASYA DEVLET NVERSTES (ASTANA-KAZAKSTAN) M. AUEZOV GNEY KAZAKSTAN DEVLET NVERSTES (MKENT-KAZAKSTAN) MALTA NVERSTES (MSIDA-MALTA) MOLDOVA DEVLET NVERSTES (KNEV-MOLDOVA) MOLDOVA TEKNK NVERSTES (KNEV-MOLDOVA) NAHCVAN DEVLET NVERSTES (NAHCVAN-AZERBAYCAN) NARN DEVLET NVERSTES (NARN-KIRGIZSTAN) O. A. BAYKONUROV JEZKAZGAN DEVLET NVERSTES (JEZKAZGAN-KAZAKSTAN) ORMAN NVERSTES (SOFYA-BULGARSTAN) O DEVLET NVERSTES (O-KIRGIZSTAN) P. VLADIGEROV DEVLET MZK AKADEMS (SOFYA-BULGARSTAN) PLOVDIV PAISII HILENDARSKI NVERSTES (FLBE-BULGARSTAN) PLOVDV TIP NVERSTES (FLBE-BULGARSTAN) RUSE "ANGEL KUNCHEV" NVERSTES (ROUSSE-BULGARSTAN) S. AMANJOLOV ADINDAK DOU KAZAKSTAN DEVLET NVERSTES (SKEMEN-KAZAKSTAN) SOFYA ST. KLIMENT OHRIDSKI NVERSTES (SOFYA-BULGARSTAN) SOFYA TEKNK NVERSTES (SOFYA-BULGARSTAN) SOFYA TIP NVERSTES (SOFYA-BULGARSTAN) SUMGAYIT DEVLET NVERSTES (SUMGAYIT-AZERBAYCAN) . ESENOV AKTAU DEVLET NVERSTES (AKTAU-KAZAKSTAN) . UALHANOV KKETAU DEVLET NVERSTES (KKETAU-KAZAKSTAN) OTA RUSTAVEL DEVLET NVERSTES (BATUM-GRCSTAN) T. JURGENOV DEVLET TYATRO SNEMA ENSTTS (ALMATI-KAZAKSTAN) T. JURGENOVA KAZAK MLL SANAT AKADEMS (ALMATI-KAZAKSTAN) TARAS SEVCHENKO ULUSLARARASI KEV NVERSTES (KEV-UKRAYNA) TARAZ DEVLET PEDAGOJ ENSTTS (TARAZ-KAZAKSTAN) TARIM NVERSTES (FLBE-BULGARSTAN) TEKNK NVERSTE (BUDAPETE-MACARSTAN) TFLS DEVLET TIP NVERSTES (BATUM-GRCSTAN) TMSOARA "BATI" NVERSTES (TMSOARA-ROMANYA) UKRAYNA ULUSAL TEKNK NVERSTES "KEV POLTEKNK ENSTTS" (KEV-UKRAYNA) ULUSLARARASI SARAYBOSNA NVERSTES (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) ZEYR HACIBEYL ADINA BAK MZK AKADEMS (BAK-AZERBAYCAN) VARNA EKONOM NVERSTES (VARNA-BULGARSTAN) VARNA TEKNK NVERSTES (VARNA-BULGARSTAN) VARNA TIP NVERSTES (VARNA-BULGARSTAN) VILNIUS GEDIMINAS TEKNK NVERSTES (VILNIUS-LTVANYA) Y.BALASAGIN KIRGIZ MLL NVERSTES (BKEK-KIRGIZSTAN) ZAGREB NVERSTES (ZAGREB-HIRVATSTAN) AFRKA YKSEKRETM KURUMLARI AMERKA YKSEKRETM KURUMLARI ASYA YKSEKRETM KURUMLARI AVRUPA YKSEKRETM KURUMLARI AVUSTRALYA YKSEKRETM KURUMLARI HARP OKULLARI POLS AKADEMS DER YKSEKRETM KURUMLARI

25

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programlar


Kod
8342 8297 3101 4203 8145 5101 3102 8341 8120 9152 3103 5102 8304 4204 6104 8121 3105 8305 3106 3107 7101 3108 3109 3110 3111 3112 9346 4208 8146 3113 4209 8306 3114 9203 3115 4211 8343 8147 9190 4212 7105 7106 9197 3116 7107 3117 3118 6119 3120 8122 8148 3121 8149 7150 8150 4215 8307 7102 8123 8124 3122 7208 4216 8308 8144 3123 8143 5137 8309 3124 3125

Program Ad
ACL YARDIM VE AFET YNETM ADALET YKSEKOKULU (B) (EKSTERN) AA LER ENDSTR MHENDSL / AA LER ENDSTRS MHENDSL AA LER ENDSTRS AA LER RETMENL ALE BLMLER VE TKETC RETMENL ALE EKONOMS VE BESLENME RETMENL ALE VE TKETC BLMLER ALE VE TKETC BLMLER RETMENL AKSESUAR TASARIMI AKTARYA / AKTERYA AKTERYA BLMLER ALMAN DL BLM ALMAN DL ALMAN DL VE EDEBYATI ALMAN DL VE KLTR ALMANCA RETMENL AMERKAN DL VE EDEBYATI AMERKAN KLTR VE EDEBYATI ANA OKULU RETMENL / ANAOKULU RETMENL ANTRENRLK ETM ANTROPOLOJ ARAP DL VE EDEBYATI ARAPA RETMENL ARKEOLOJ ARKEOLOJ VE SANAT TARH ARNAVUT DL VE EDEBYATI ARNAVUTA ARP ARVCLK ASFALTT VE PETROL-GAZ RETMNN FZK SRELER ASTRONOM ASTRONOM VE UZAY BLMLER AILIK AVRUPA BRL LKLER AZERBAYCAN DL VE EDEBYATI AZERBAYCAN TRKES VE EDEBYATI BAHE BTKLER BAHE BTKLER RETM VE PAZARLAMASI BAHE VE TARLA BTKLER BALE BALE DANSILII BALIKILIK TEKNOLOJS BALIKILIK TEKNOLOJS MHENDSL BANDO EFL BANKACILIK BANKACILIK FNANS BANKACILIK VE FNANS / BANKACILIK VE FNANSMAN BANKACILIK VE SGORTACILIK BASIM VE YAYIMCILIK BASIN VE YAYIMCILIK BASIN VE YAYIN / BASIN-YAYIN BASKI RETMENL BASKI SANATLARI BATI AVRUPA DARES VE KTSAT BATI DLLER BEDEN ETM RETMENL BEDEN ETM VE SPOR RETMENL BEDEN ETM VE SPOR YKSEKOKULU BESN TEKNOLOJS VE RETMENL BESLENME VE DYETETK BLEK SANATLAR / BRLEK SANATLAR BLG LEM BLG TEKNOLOJLER BLG VE BELGE YNETM BLGSAYAR BLGSAYAR BLM / BLGSAYAR BLMLER BLGSAYAR BLM VE MHENDSL / BLGSAYAR BLMLER MHENDSL BLGSAYAR DONANIMI VE TEKNOLOJS BLGSAYAR MHENDSL BLGSAYAR RETMENL 26

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programlar


Kod
3126 4220 8151 8125 8152 3127 8153 4222 8154 8155 8156 3128 9150 8310 3129 9343 8157 5103 3130 8158 6131 9269 3132 3133 5138 3364 4226 4227 5104 3134 3135 9294 9114 9266 9349 9347 4228 8159 4229 9297 9298 9299 9300 9301 9302 9303 3136 4230 3137 8239 8160 9216 9168 9191 8311 4232 7151 3138 3365 3139 3140 9169 7136 8312 3141 9280 8202 8313 4233 3142 8314

Program Ad
BLGSAYAR SSTEMLER RETMENL BLGSAYAR SSTEMLER VE ALARI BLGSAYAR SSTEMLER VE TEKNOLOJLER BLGSAYAR TEKNOLOJS BLM BLGSAYAR TEKNOLOJS RETMENL BLGSAYAR TEKNOLOJS VE BLM SSTEMLER BLGSAYAR TEKNOLOJS VE BRO YNETM BLGSAYAR UYGULAMALI EKONOM BLGSAYAR VE ENFORMASYON SSTEMLER BLGSAYAR VE ENFORMATK / BLGSAYAR-ENFORMATK BLGSAYAR VE ENFORMATK MHENDSL BLGSAYAR VE KONTROL RETMENL BLGSAYAR VE RETM TEKNOLOJLER ETM BLGSAYAR VE RETM TEKNOLOJLER RETM BLGSAYAR VE RETM TEKNOLOJLER RETMENL BLGSAYAR VE YAZILIM MHENDSL BLM TARH BLM SSTEMLER MHENDSL BLM SSTEMLER VE TEKNOLOJLER BTK KORUMA BTKSEL RETM BTKSEL RETM VE TEKNOLOJLER BYOKMYA BYOLOJ BYOLOJ BLMLER VE BYO MHENDSLK BYOLOJ RETMENL BYOLOJ-EKOLOJ, EVRE KORUMA BYOLOJ-ZRA BLMLER BYOMEDKAL CHAZ TEKNOLOJS BYOMEDKAL MHENDSL BYOMHENDSLK BYOMHENDSLK VE GENETK BYOSSTEM MHENDSL BYOTEKNOLOJ BYOTEKNOLOJ VE MOLEKLER BYOLOJ BONAK DL VE EDEBYATI BONAKA BOYA-APRE RETMENL BLGE BLM BLGE BLM (ALMANYA-ALMAN DL) BLGE BLM (AMERKA-NGLZ DL) BLGE BLM (AZERBAYCAN) BLGE BLM (FRANSA-FRANSIZ DL) BLGE BLM (NGLTERE-NGLZ DL) BLGE BLM (SKANDNAVYA) BLGE BLM (SRAL VE YAKIN DOU) BULGAR DL VE EDEBYATI BULGAR FLOLOJS BRO YNETM RETMENL BRO YNETM VE SEKRETERLK CAM CAM VE SERAMK TASARIMI CANLANDIRMA FLM TASARIM VE YNETM CAZ CEBR VE SAYILAR TEORS CEVHER HAZIRLAMA MHENDSL CLT CORAFYA CORAFYA RETMENL ADA TRK LEHELER VE EDEBYATLARI ADA YUNAN DL VE EDEBYATI ALGI ALGI YAPIM / ENSTRMAN YAPIM ALIMA EKONOMS ALIMA EKONOMS VE ENDSTR LKLER EVRBLM (ALMANCA) EVRBLM (NGLZCE) / EVRBLM EVRE BLMLER VE YNETM EVRE KORUMA TESSATI VE DONANIMI EVRE MHENDSL EVREBLM 27

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programlar


Kod
3143 3144 9204 7152 4235 3145 6146 8161 8126 8162 7209 8163 3147 8127 8164 8165 3150 3148 3149 4237 4239 3151 8166 8167 8168 8169 4240 4241 6152 9332 8315 6366 4243 8170 8171 3153 8172 3154 9163 9174 7153 7210 4244 3155 3156 4246 9139 8173 3157 8174 8175 8176 8177 8128 8316 3158 3159 9113 5105 9221 5106 9344 8179 9206 4248 4249 4250 8180 3160 3161 3162

Program Ad
EK, RG, DOKUMA RETMENL N DL VE EDEBYATI N ZG FLM (ANMASYON) / ZG FLM - ANMASYON OCUK GELM OCUK GELM VE ETM OCUK GELM VE ETM RETMENL OCUK GELM VE EV YNETM RETMENL OCUK GELM VE OKUL NCES RETMENL / OUK GELM VE OKUL NCES ETM RETMENL OCUK SALII VE ETM DANS DEKORATF EYALAR VE EK RETMENL DEKORATF SANATLAR RETMENL DEKORATF RNLER RETMENL DENZ BLMLER DENZ BLMLER VE TEKNOLOJS DENZ LETMECL VE YNETCL / DENZ LETMECL VE YNETM / DENZCLK LETMELER YNETM DENZ TEKNOLOJS MHENDSL DENZ ULATIRMA LETME MHENDSL DENZ VE LMAN LETME DENZDE PETROL VE GAZ RETM ARALARI DER MHENDSL DER TEKNOLOJS DER VE LF TEKNOLOJS DEVLET KONSERVATUVARI DEVLET TRK MUSKS KONSERVATUARI / DEVLET TRK MUSKS KONSERVATUVARI DL AIRLIKLI PROGRAMLAR DL BLGS DL BLM / DLBLM DL VE KONUMA TERAPS DN KLTR VE AHLAK BLGS RETMENL D HEKML DOU DLLER DOKUMA RETMENL DOKUMA VE RG RETMENL DOKMANTASYON VE ENFORMASYON DKM LER RETMENL DKM RETMENL DRAMA VE OYUNCULUK DRAMATK YAZARLIK DRAMATK YAZARLIK-DRAMATURJ / DRAMATURJ-DRAMATK YAZARLIK DUYSAL (SES) SANATLARI TASARIMI / DUYSAL SANATLARI TASARIMI DNYA DNLER EBELK ECZACILIK EDEBYAT EDEBYAT PROGRAMLARI ETM BLMLER ETM LETM VE PLANLAMASI ETM PROGRAMLARI VE RETM ETM YNETCL VE DENETCL ETM YNETM VE PLANLAMASI ETMDE LME VE DEERLENDRME / ETMDE LME-DEERLENDRME ETMDE PSKOLOJK HZMETLER EKOLOJ EKONOMETR EKONOM EKONOM POLTK VE TOPLUM FELSEFES EKONOM VE FNANS EKONOM VE DAR BLMLER / EKONOM VE DAR BLMLER PROGRAMLARI EKONOM-YNETM BLMLER PROGRAMLARI EL SANATLARI EL SANATLARI RETMENL EL SANATLARI TASARIMI VE RETM ELEKTRK G MHENDSL ELEKTRK G MHENDSL VE DONANIMI ELEKTRK G RETM VE ELEKTRK DONANIMI ELEKTRK LER RETMENL ELEKTRK MHENDSL ELEKTRK RETMENL ELEKTRK VE ELEKTRONK MHENDSL / ELEKTRK-ELEKTRONK MHENDSL 28

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programlar


Kod
4251 4252 8181 3163 3164 6165 3166 3167 4253 3168 8318 7154 3169 9321 4254 4255 3170 9323 3171 8182 3172 8319 4257 6173 3174 9265 9225 9193 8129 7156 8185 8186 7157 3175 4258 3176 3177 8187 3178 8188 8130 8189 3179 3180 3367 3181 9122 9154 9159 9165 4260 5107 9262 4261 3182 3183 3184 3368 3185 9263 4262 8344 8190 7108 7158 8345 7211 4264 3186 8131 3187

Program Ad
ELEKTRK VE MALZEME DONANIMI ELEKTRONK ELEKTRONK LER RETMENL ELEKTRONK MHENDSL ELEKTRONK RETMENL ELEKTRONK VE BLGSAYAR RETMENL ELEKTRONK VE HABERLEME MHENDSL ELEKTRONK VE HABERLEME RETMENL ELEKTRONK VE TELEKOMNKASYON ENDSTR MHENDSL ENDSTR SSTEMLER MHENDSL ENDSTR TASARIMI ENDSTR RNLER TASARIMI ENDSTR VE SSTEM MHENDSL ENDSTR YNETM ENDSTR YNETM VE MHENDSLK ENDSTRYEL TASARIM ENDSTRYEL TASARIM MHENDSL ENDSTRYEL TEKNOLOJ RETMENL ENERJ MHENDSL ENERJ RETMENL ENERJ SSTEMLER MHENDSL ENFORMASYON SSTEMLER MHENDSL ENFORMASYON TEKNOLOJLER ENFORMATK / ENFORMATK (ALMANCA) ENGELLLERDE EGZERSZ VE SPOR ETM ERGOTERAP ERMEN DL VE EDEBYATI ESK A DLLER VE KLTRLER / ESKA DLLER VE KLTRLER ESK N ONARIMI / ESK N ONARIMLARI ESK KUMA DESENLER ESK YAZI ESK YAZI (HAT) ESK YUNAN DL VE EDEBYATI ET AIRLIKLI PROGRAMLAR ETNOLOJ EV EKONOMS EV DARES VE ALE EKONOMS EV YNETM RETMENL EV- ETM RETMENL EV- VE EV EKONOMS RETMENL FAGOT FARS DL VE EDEBYATI FELSEFE FELSEFE GRUBU RETMENL FEN BLGS RETMENL FEN PROGRAMLARI FLM TASARIM VE YAZARLIK FLM TASARIM VE YNETMENL FLM TASARIMI FLOLOJ FNANS MATEMAT FNANS VE MUHASEBE FNANS-SGORTA FZK FZK ANTROPOLOJ FZK MHENDSL FZK RETMENL FZK TEDAV VE REHABLTASYON FZK TIP VE REHABLTASYON FZK VE ASTRONOM FZYOTERAP VE REHABLTASYON FLT FOLKLOR VE ETNOMZKOLOJ FOTORAF FOTORAF VE GRAFK SANATLAR FOTORAF VE VDEO FRANSIZ DL FRANSIZ DL VE EDEBYATI FRANSIZ DL VE KLTR FRANSIZCA RETMENL 29

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programlar


Kod
4265 5108 9144 6188 8191 8320 7159 7195 9274 8321 8322 3189 4268 8192 3190 8193 9185 9259 8194 4270 9273 8195 9034 9151 8196 9310 3191 4271 9275 7109 3192 8197 3193 3194 9231 7190 5109 9162 7191 4272 8353 7160 7196 7145 9160 7161 7162 9118 8346 3195 8294 4276 8323 4277 8198 7163 5110 3196 8200 3197 5111 3198 8324 8201 7215 3199 8325 3200 9345 5112 3201

Program Ad
GASTRONOM GASTRONOM VE MUTFAK SANATLARI GAYRMENKUL VE VARLIK DEERLENDRME / GAYRMENKUL VE VARLIK DEERLEME GAZETECLK GAZETECLK VE HALKLA LKLER GELENEKSEL EL SANATLARI GELENEKSEL TRK EL SANATLARI GELENEKSEL TRK EL SANATLARI RETMENL GELENEKSEL TRK MZ GELENEKSEL TRK SANATLARI GEM NAAT VE GEM MAKNELER MHENDSL / GEM NAATI VE GEM MAKNELER MHENDSL GEM NAATI MHENDSL GEM NAATI VE DENZCLK TEKNOLOJLER GEM MAKNALARI / GEM MAKNELER GEM MAKNELER LETME MHENDSL GEM MAKNELER MHENDSL GEM VE DENZ TEKNOLOJS MHENDSL GEM VE YAT TASARIMI GEMOLOJ GENEL TARH GENETK VE BYONFORMATK GENETK VE BYOMHENDSLK GEOMATK MHENDSL GERONTOLOJ GIDA BLM VE TEKNOLOJS GIDA LEME MHENDSL GIDA MHENDSL GIDA TEKNOLOJLER / GIDA TEKNOLOJS GRMCLK GTAR GYM ENDSTRS RETMENL GYM ENDSTRS VE GYM RETMENL / GYM ENDSTRS VE GYM SANATLARI RETMENL GYM RETMENL GRME ENGELLLER RETMENL GRSEL LETM GRSEL LETM SANATI GRSEL LETM TASARIMI GRSEL SANATLAR GRSEL SANATLAR VE GRSEL LETM TASARIMI GRSEL SANATLAR VE LETM TASARIMI GRNT SANATLARI GRAFK GRAFK RETMENL GRAFK SANATLAR / GRAFK SANATLARI GRAFK SANATLAR VE GRAFK TASARIM GRAFK TASARIM GRAFK TASARIMI GMRK LETME GRC DL VE EDEBYATI GVERTE GVERTE (DKK) HABERLEME DONANIMI VE TEKNOLOJLER HABERLEME MHENDSL HABERLEME MHENDSL VE TEKNOLOJS HABERLEME TEKNOLOJS HALI, KLM VE ESK KUMA DESENLER / HALI-KLM VE ESK KUMA DESENLER HALK BLM / HALKBLM HALK BLM (FOLKLOR) / HALKBLM (FOLKLOR) HALK ETM HALKLA LKLER HALKLA LKLER VE REKLAMCILIK HALKLA LKLER VE TANITIM HARTA MHENDSL HAVA KONTROLR HAVA TRAFK KONTROL HAVA ULATIRMA HAVACILIK HAVACILIK ELEKTRK VE ELEKTRON HAVACILIK LETMECL HAVACILIK MHENDSL HAVACILIK VE UZAY MHENDSL 30

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programlar


Kod
3202 3203 8203 3204 3205 7164 9117 8326 3206 3207 6208 8204 3209 3210 9194 8205 7165 3211 3212 9217 9140 9319 3213 6214 3215 8327 8132 5113 7212 9281 7168 3216 3217 5114 3218 4288 3219 4290 8293 3220 9318 8328 9189 3221 8206 9270 3222 3223 3224 8207 8208 9324 8133 8209 3225 3226 3227 4294 8210 3228 8134 4295 8211 6229 9308 3230 3231 3232 4297 3233 4298

Program Ad
HAYVANSAL RETM HAZIR GYM RETMENL HAZIR GYM TEKNOLOJS RETMENL HEMRELK HEMRELK VE SALIK HZMETLER HEYKEL HIRVAT DL VE EDEBYATI HDROJEOLOJ HDROJEOLOJ MHENDSL HNDOLOJ HTTOLOJ HOLLANDA DL VE EDEBYATI HUKUK HUNGAROLOJ BRAN DL VE EDEBYATI MMAR MMAR VE EVRE TASARIMI MMARLIK MMARLIK VE EVRE TASARIMI DAR BLMLER KTSAD PROGRAMLAR KTSAD VE DAR BLMLER PROGRAMLARI KTSAT LAHYAT LETM LETM BLMLER LETM SANATLARI LETM TASARIMI LETM TASARIMI (MULTMEDA) LETM TASARIMI VE YNETM LETM VE TASARIM LKRETM DN KLTR VE AHLAK BLGS RETMENL LKRETM MATEMATK RETMENL MALAT MHENDSL NGLZ DL BLM NGLZ DL NGLZ DL VE EDEBYATI NGLZ DL VE KARILATIRMALI EDEBYAT NGLZ DL VE KLTR NGLZCE RETMENL / NGLZCE RETMENL-ELT NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI YNETM NSAN VE TOPLUM BLMLER NAAT MHENDSL PLKLK RETMENL SLAM LMLER SPANYOL DL VE EDEBYATI STATSTK STATSTK VE BLGSAYAR BLMLER DARES DARES VE KTSAT SALII VE GVENL VE TEKNK ETM RETMENL YNETM VE TCARET ETM RETMENL / YNETM VE TCARET RETMENL TME ENGELLLER RETMENL LETME / LETMECLK LETME BLG YNETM LETME EKONOMS LETME ENFORMAT LETME MHENDSL LETME RETMENL LETME YNETM LETME, MUHASEBE VE TCARET RETMENL LETME-EKONOM / LETME-KTSAT LETME-MUHASEBE VE DENETM TALYAN DL VE EDEBYATI JAPON DL VE EDEBYATI JAPONCA RETMENL JEODEZ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MHENDSL JEODEZ VE HARTACILIK 31

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programlar


Kod
3234 4299 6235 3236 3237 3238 3239 8212 4301 4302 8213 3283 4304 4305 3240 6241 9226 3369 8329 4306 9192 4307 5115 8214 3242 9215 4308 8199 7111 7221 3243 3244 8215 8216 9158 3245 8347 8141 9260 3246 7112 8217 7113 8218 3247 9156 8219 8220 9141 8330 5141 8221 5116 9287 3248 4309 3249 3250 4310 8222 3251 8295 8224 3253 8223 3252 5117 4313 4314 4315 4316

Program Ad

JEOFZK MHENDSL JEOLOJ JEOLOJ MHENDSL KALIPILIK RETMENL KAMU YNETM KARA ULATIRMA KARILATIRMALI EDEBYAT KAYNAK RETMENL KAZAK DL VE EDEBYATI KAZAKSTAN TARH KEMAN KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MMARS / KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MMARLII KIRGIZ DL RETMENL KIRGIZ DL VE EDEBYATI KMYA KMYA MHENDSL KMYA MHENDSL VE UYGULAMALI KMYA KMYA RETMENL KMYA TEKNOLOJS KMYA VE PROSES MHENDSL KMYA VE SRE MHENDSL KMYA/BYOLOJ KMYA KMYA-BYOLOJ MHENDSL KLARNET KLASK ARKEOLOJ KLASK BALE KLNK VETERNERLK VE ECZACILIK KOMPOSZYON VE MZK TEORS / KOMPOZSYON VE MZK TEORS KOMPOSZYON VE ORKESTRA EFL / KOMPOZSYON VE ORKESTRA EFL KOMPOZSYON / KOMPOSZYON KONAKLAMA LETMECL KONAKLAMA LETMECL RETMENL KONAKLAMA VE TURZM LETMECL KONTRABAS KONTROBAS KONTROL MHENDSL KONTROL RETMENL KONTROL VE BLGSAYAR MHENDSL KONTROL VE OTOMASYON MHENDSL KORE DL VE EDEBYATI KOREOLOJ KORNO KORO KUAFRLK RETMENL KUAFRLK VE GZELLK BLGS RETMENL KURGU-SES VE GRNT YNETM KUYUMCULUK KLTR BTKLER RETM VE PAZARLAMASI KLTR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM KLTR YNETM KLTREL ETDLER / KLTREL ETTLER KLTRTEKNK KRESEL VE ULUSLARARASI LKLER / KRESEL SYASET VE ULUSLARARASI LKLER KRT DL VE EDEBYATI KTPHANECLK KTPHANECLK VE BLG ALIMALARI LATN DL VE EDEBYATI LEH DL VE EDEBYATI LENGUSTK TERCME TEORS VE PRAT LOJSTK YNETM MADEN MHENDSL MAKNA (DKK) MAKNA RESSAMLII RETMENL / MAKNE RESSAMLII RETMENL MAKNA RESSAMLII VE KONSTRKSYON RETMENL / MAKNE RESM VE KONSTRKSYONU RETMENL / MAKNE-RESM VE KON MAKNE MAKNE MHENDSL MAKNE RETMENL MAKNE RETM TEKNK VE TEKNOLOJS MAKNE VE MALAT MHENDSL MAKNE VE RETM MHENDSL MAKNE YAPIM TEKN VE TEKNOLOJLER 32

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programlar


Kod
4317 3254 8225 8226 5118 9305 8227 9304 3255 6256 3257 3370 3258 3256 8228 8229 8230 9195 8244 3259 9220 5119 5120 7197 8231 3260 8232 3261 6262 5139 3263 3264 9170 3266 3265 3375 7169 5144 7114 5121 3267 8233 3268 3269 9115 5123 3270 4322 3381 8234 9153 9283 8235 9124 3271 3272 9290 8178 9224 9187 9222 9188 9289 8184 8242 8290 9223 9236 7148 7205 8291

Program Ad
MAKNE YAPIMI MHENDSL VE TEKNOLOJS MALYE MALYE-MUHASEBE MALZEME MALZEME BLM VE MHENDSL MALZEME BLM VE NANOTEKNOLOJ MALZEME MHENDSL MALZEME VE SERAMK MHENDSL MATBAA RETMENL / MATBAACILIK RETMENL MATEMATK MATEMATK MHENDSL MATEMATK RETMENL MATEMATK VE BLGSAYAR / MATEMATK-BLGSAYAR MATEMATK VE BLGSAYAR BLMLER MATEMATK VE NFORMATK / MATEMATK-NFORMATK MATEMATK VE STATSTK MATEMATK-BLGSAYAR PROGRAMCILII MEDYA VE GRSEL SANATLAR MEDYA VE LETM MEDYA VE LETM SSTEMLER MEDYA VE UYGULAMALI GRSEL SANATLAR MEKATRONK MHENDSL MEKATRONK RETMENL MESLEK RESM RETMENL METAL LER RETMENL METAL RETMENL METALURJ MHENDSL METALURJ VE MALZEME MHENDSL METEOROLOJ MHENDSL MKROELEKTRONK MHENDSL MMARLIK MOBLYA VE DEKORASYON RETMENL MODA GYM TASARIMI MODA TASARIMI MODA TASARIMI RETMENL MODA VE TASARIM MODA VE TEKSTL TASARIM / MODA VE TEKSTL TASARIMI / TEKSTL VE MODA TASARIMI MODEL RETMENL MODERN DANS MOLEKLER BYOLOJ MOLEKLER BYOLOJ VE GENETK MOTOR RETMENL MUHASEBE MUHASEBE BLG SSTEMLER MUHASEBE VE DENETM MUHASEBE VE FNANSAL YNETM / MUHASEBE VE FNANS YNETM MUHASEBE VE FNANSMAN RETMENL MUHASEBE VE MALYE MUHASEBE-FNANSMAN MUHASEBE-LETME RETMENL MUTFAK SANATLARI VE YNETM MCEVHERAT MHENDSL MHENDSLK BLMLER MHENDSLK PROGRAMLARI MHENDSLK VE DOA BLMLER PROGRAMLARI MTERCM TERCMANLIK / MTERCM-TERCMANLIK MTERCM VE KONFERANS TERCMANLII (NGLZCE-FRANSIZCA/SPANYOLCA-FRANSIZCA) MTERCM-TERCMANLIK (ALMANCA) MTERCM-TERCMANLIK (ARAPA) MTERCM-TERCMANLIK (BATI DLLER) MTERCM-TERCMANLIK (NCE) MTERCM-TERCMANLIK (DOU DLLER) MTERCM-TERCMANLIK (FARSA) MTERCM-TERCMANLIK (FRANSIZCA) MTERCM-TERCMANLIK (NG-FRA-TRKE) MTERCM-TERCMANLIK (NGLZCE) MTERCM-TERCMANLIK (RUSA) MTERCM-TERCMANLIK (TRKE-ALMANCA-NGLZCE) MZK MZK (PYANO, YAYLI ALGILAR, NEFESL ALGILAR VE VURMA ALGILAR, KORO, TEOR-KOMPOSZYON, RTMK MZK) MZK (PYANO, YAYLI ALGILAR, NEFESL ALGILAR VE VURMA ALGILAR,AN, TEOR-KOMPOSZYON) 33

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programlar


Kod
7171 7143 5124 8236 7213 7115 9164 3273 7116 7117 8286 8237 3274 8238 9267 8332 3275 9264 7118 9167 8240 9333 8348 3276 6277 9307 4325 9116 4326 4327 4328 4329 8333 3278 7119 9320 4330 8135 8136 3279 8334 8349 3280 8241 4333 4334 3281 4335 4336 4337 4338 3282 6283 9316 7216 7120 7122 7121 9161 9171 8243 7173 8245 9120 9293 3284 3285 3286 3290 9312 8247

Program Ad
MZK BLMLER / MZK BLMLER MZK RETMENL MZK TEKNOLOJLER / MZK TEKNOLOJS MZK TEORS MZK TOPLULUKLARI MZKOLOJ / GENEL MZKOLOJ MZKOLOJ VE KOMPOZSYON NAKI RETMENL NEFESL ALGILAR NEFESL ALGILAR VE VURMA ALGILAR / NEFESL VE VURMA ALGILAR NEFESL ALGILAR VE VURMA SAZLAR NEFESL SAZLAR NKLEER ENERJ MHENDSL OBUA ODYOLOJ OKUL NCES ETM OKUL NCES ETM RETMENL / OKUL NCES RETMENL OKUL NCES TALM VE TERBYE OPERA OPERA VE KONSER ARKICILII OPERA, KORO VE POPLER MZK ARKICILII ORGANK TARIM LETMECL ORKESTRA EFL ORMAN ENDSTRS MHENDSL ORMAN MHENDSL OSMANLI DNEM KARILATIRMALI MZK OTEL LETMECL OTEL YNETCL OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL DONANIMI OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL TEKNKLER OTOMASYON, BLG VE KONTROL MHENDSL OTOMOBL MHENDSL VE TEKNOLOJLER OTOMOTV MHENDSL OTOMOTV RETMENL OYUNCULUK RETMENLK PROGRAMLARI ZBEK DL VE EDEBYATI ZEL ETM ZEL ETM RETMENL PALEOANTROPOLOJ PAZARLAMA PAZARLAMA RETMENL PERAKENDE SATI VE MAAZACILIK PETROL MHENDSL PETROL TEKNOLOJS VE PETROKMYA PETROL VE DOALGAZ JEOLOJS PETROL VE DOALGAZ MHENDSL PETROL VE GAZ KUYULARININ AILMASI PETROL VE GAZ RETM MAKNELER VE TEHZATI PETROL-GAZ BORU HATLARININ VE DEPOLARININ PROJELENDRLMES, NAASI VE LETLMES PETROL-GAZ YATAKLARININ LETLMES VE KULLANIMI PEYZAJ MMARS VE KENTSEL TASARIM PEYZAJ MMARLII PLOT ETM PLOTAJ PYANO PYANO ARP / PYANO VE HARP PYANO ONARIMI VE YAPIMI / PYANO YAPIMI VE ONARIMI PYANO-ARP-GTAR / PYANO, ARP, GTAR PYANO-GTAR PLASTK SANATLAR PLASTK SANATLAR (RESM - HEYKEL VE TAKI TASARIMI, SERAMK) / PLASTK SANATLAR (RESM, HEYKEL,SERAMK VE TAKI TASARIMI) PLASTK SANATLAR (RESM-HEYKEL SERAMK) / PLASTK SANATLAR(RESM-HEYKEL VE SERAMK) POLMER MHENDSL PREHSTORK ARKEOLOJ PREHSTORYA PROTOHSTORYA VE NASYA ARKEOLOJS / PROTOHSTORYA VE N ASYA ARKEOLOJS PSKOLOJ PSKOLOJK DANIMA VE REHBERLK / REHBERLK VE PSKOLOJK DANIMANLIK PSKOLOJK DANIMANLIK VE REHBERLK RADYO VE TELEVZYON / RADYO-TV 34

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programlar


Kod
3287 3288 3289 5126 9268 8248 8249 3291 3292 7103 9172 7188 7144 8137 8298 8250 8251 8299 8138 9125 3293 9311 4341 4342 9208 3294 3295 3296 3298 3297 6298 7175 8335 7176 8252 7192 9233 7177 9350 3299 4345 8336 4346 8253 9292 3300 9175 7214 4347 4348 7189 3301 7198 7146 9209 7179 3302 9111 7223 6303 3304 3305 8254 3309 3306 5127 8292 9309 3307 3308 8246

Program Ad
RADYO, SNEMA VE TELEVZYON / RADYO, TELEVZYON VE SNEMA / RADYO-TELEVZYON, SNEMA RADYO, TV VE SNEMA RADYO-TV-SNEMA RADYO-TV-SNEMA VE GRSEL SANATLAR RAYLI SSTEMLER MHENDSL REHBERLK REKLAM TASARIMI VE LETM REKLAMCILIK REKLAMCILIK VE HALKLA LKLER REKREASYON REKREASYON YNETM RESM RESM RETMENL / RESM- RETMENL RESM RETMENL RESM-HEYKEL (PLASTK SANATLAR) RESM- ETM RESTORASYON RTMK MZK ROMEN DL VE EDEBYATI RUS DL RUS DL VE EDEBYATI RUS DL VE RETMENL RUS FLOLOJS RUSA RETMENL SA VE GZELLK UYGULAMALARI SALIK ETM SALIK DARES SALIK KURUMLARI LETMECL SALIK KURUMLARI YNETCL SALIK MEMURLUU SALIK YNETM SAHNE DEKORLARI VE KOSTM SAHNE SANATLARI SAHNE TASARIMI SAHNE VE GRNT SANATLARI SAHNE VE GSTER SANATLARI YNETM SAKSAFON SANAT (TASARIM) YNETM SANAT ESERLER KONSERVASYONU VE RESTORASYONU SANAT TARH SANAT TARH VE MZECLK SANAT TARH VE TEOLOJS SANAT TARH VE TEORS SANAT TASARIMI / SANAT VE TASARIM SANAT VE KLTR YNETM SANAT VE SOSYAL BLMLER PROGRAMLARI SANAT VE TASARIM YNETM SANAT YNETM SANAY EKONOMS SAYISAL PROGRAMLAR SERAMK SERAMK MHENDSL SERAMK RETMENL SERAMK SANATLAR / SERAMK SANATLARI SERAMK TASARIMI SERAMK VE CAM / SERAMK VE CAM TASARIMI SERMAYE PYASASI SERMAYE PYASASI DENETM DERECELENDRME / SERMAYE PYASASI DENETM VE DERECELENDRME SES ETM SEYAHAT LETMECL SEYAHAT LETMECL VE TURZM REHBERL SEYAHAT LETMECL VE TURZM REHBERL RETMENL SIHH TESSAT RETMENL SINIF RETMENL SGORTACILIK SGORTACILIK VE RSK YNETM SNEMA SNEMA VE DJTAL MEDYA SNEMA VE TELEVZYON SNEMA-TV SNEMA-TV FOTORAF / SNEMA-TV-FOTORAF 35

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programlar


Kod
3310 3311 3312 3313 3314 3315 8255 3316 3317 6318 9121 4353 3319 4354 7219 8256 7104 9176 3320 8337 3321 8257 8258 7123 7124 9329 8259 4357 3322 8260 8301 4359 3323 9288 3382 8261 3383 3325 8262 9106 9351 8263 3384 6324 3371 9326 3385 9219 3326 7141 8264 9286 7180 3327 8265 3328 3329 9177 7181 9207 4362 3330 3331 8350 3332 8351 7224 9235 8302 4365 3333

Program Ad
SNOLOJ SSTEM MHENDSL SVL HAVA ULATIRMA LETMECL SYASET BLM SYASET BLM VE KAMU YNETM SYASET BLM VE ULUSLARARASI LKLER SLAV DLLER VE EDEBYATI SOSYAL ANTROPOLOJ SOSYAL BLGLER RETMENL SOSYAL HZMETLER / SOSYAL HZMET SOSYAL PROGRAMLAR SOSYAL VE SYASAL BLMLER SOSYOLOJ SZEL PROGRAMLAR SPOR BLMLER SPOR BLMLER VE TEKNOLOJS SPOR YNETCL SPOR YNETM SU RNLER SU RNLER MHENDSL SMEROLOJ SSLEME VE DEKORATF SANATLAR / SSLEME VE DEKORATF SANATLARI ST TEKNOLOJS AN AN OPERA / AN VE OPERA / AN-OPERA ARAP RETM TEKNOLOJS EFLK EHR MHENDSL, EHR GELTRME VE YNETM EHR VE BLGE PLANLAMA TAKI TASARIMI TAKI TASARIMI (PLASTK SANATLAR) TAKI TEKNOLOJS VE TASARIMI TALALI RETM RETMENL TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO TARIM EKONOMS TARIM LETMECL TARIM MAKNELER TARIM TEKNOLOJS TARIM RNLER TEKNOLOJS TARIMSAL BYOTEKNOLOJ TARIMSAL GENETK MHENDSL TARIMSAL MEKANZASYON TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARH TARH RETMENL TARH NCES ARKEOLOJS TARLA BTKLER TASARIM TASARIM VE KONSTRKSYON RETMENL TAINABLR KLTR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM TEKNOLOJ RETMENL TEKNOLOJ VE BLG YNETM TEKSTL TEKSTL DOKUMA VE RG RETMENL TEKSTL GELTRME VE PAZARLAMA TEKSTL MHENDSL TEKSTL RETMENL TEKSTL TASARIM TEKSTL TASARIMI TEKSTL TASARIMI VE RETM TEKSTL TEKN VE TEKNOLOJLER TEKSTL TERBYE RETMENL TELEKOMNKASYON MHENDSL TELEKOMNKASYON RETMENL TELEVZYON GAZETECL TELEVZYON HABERCL VE PROGRAMCILII TEMEL BLMLER TEOR TEOR-KOMPOZSYON( MZK) TERMK VE NKLEER G MHENDSL TESSAT RETMENL 36

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programlar


Kod
8266 5128 7182 3334 3374 8267 4367 4368 8338 7126 7184 7127 3335 5142 3386 9048 4370 8139 8268 8269 9234 3336 4371 8352 3337 8270 3338 8271 8272 4372 9202 4373 6339 3340 3341 8142 5129 3342 3372 4375 4376 3343 8273 9155 9173 7128 7194 7129 7130 7131 7132 7133 3344 4377 6345 8339 3346 3347 3348 5136 3349 3350 8274 4381 4382 4383 4384 5130 4386 4387 6351

Program Ad
TESVYE RETMENL TEZHP TEZHP (SSLEME) TIBB BYOLOJK BLMLER TIP TCARET - ETM RETMENL TCARET EKONOMS TCARET, TURZM VE HZMETLER EKONOMS TCAR BLMLER TYATRO TYATRO (DEKOR VE KOSTM) TYATRO (OYUNCULUK) TYATRO ELETRMENL VE DRAMATURJ TOPLUMSAL VE SYASAL BLMLER TOPRAK TOPRAK BLM VE BTK BESLEME TOPRAK BLM VE TARIM KMYASI TRKOTAJ RETMENL TROMBON TROMPET TUBA TURST REHBERL TURZM TURZM ANMASYONU TURZM LETMECL TURZM LETMECL RETMENL TURZM LETMECL VE OTELCLK / TURZM LETMECLK VE OTELCLK TURZM LETMECL VE OTELCLK RETMENL TURZM RETMENL TURZM REHBERL TURZM REHBERL VE SEYAHAT LETMECL / SEYAHAT LETMECL VE TURZM REHBERL TURZM VE HZMETLER TURZM VE OTEL LETMECL TURZM VE OTELCLK TURZM VE REHBERLK TURZMDE BLGSAYAR TEKNOLOJS TURZMDE BRO YNETM TRK DL VE EDEBYATI TRK DL VE EDEBYATI RETMENL TRK DLLER FLOLOJS TRK DNYASI TRK DL VE EDEBYATI TRK HALK BLM / TRK HALKBLM TRK HALK MZ TRK HALK MZ ALGI ETM TRK HALK MZ SES ETM TRK HALK OYUNLARI TRK MUSKS TRK MUSKS TEMEL BLMLER TRK MZ TRK SANAT MZ TRK SANAT MZ SES ETM TRK SANAT MZ TEMEL BLMLER TRKE RETMENL TRKOLOJ TTN EKSPERLER / TTN EKSPERL UAK ELEKTRK ELEKTRONK MHENDSL UAK ELEKTRK-ELEKTRONK UAK GVDE BAKIM UAK GVDE-MOTOR / UAK GVDE - MOTOR UAK GVDE-MOTOR BAKIM / UAK GVDE - MOTOR BAKIM UAK MOTOR BAKIM UAK MHENDSL UAK TEHZAT BAKIM UKRAYNA DL ULAIM MHENDSL ULAIM TEKN VE TEKNOLOJS ULAIM VE ULAIM YNETM ULATIRMA VE LOJSTK ULUSLARARASI EKONOM ULUSLARARASI EKONOMK LKLER ULUSLARARASI FNANS 37

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programlar


Kod
4388 3352 3353 4389 9271 4390 4391 8275 9108 3354 9110 3355 9282 5131 3356 9009 4393 9218 9123 3357 8276 4395 8277 8140 8278 8279 3358 8280 5132 5140 5133 6373 8281 8282 9157 8283 9313 8284 3359 3360 8340 8285 4402 9210 4405 7134 7135 8183 5134 9142 8287 8288 5143 3361 8296 3362 3376 9335 3363 4408 5135 8289 9007

Program Ad
ULUSLARARASI GRMCLK ULUSLARARASI LKLER ULUSLARARASI LKLER VE AVRUPA BRL ULUSLARARASI LKLER VE AVRUPA ALIMALARI ULUSLARARASI SLAM VE DN BLMLER FAKLTES / SLAM VE DN BLMLER ULUSLARARASI LETME ULUSLARARASI LETME YNETM ULUSLARARASI LETMECLK ULUSLARARASI LETMECLK VE TCARET ULUSLARARASI LOJSTK VE TAIMACILIK / ULUSLARARASI LOJSTK ULUSLARARASI LOJSTK YNETM ULUSLARARASI TCARET ULUSLARARASI TCARET VE FNANS ULUSLARARASI TCARET VE FNANSMAN ULUSLARARASI TCARET VE LETMECLK ULUSLARARASI TCARET VE LOJSTK ULUSLARARASI TCARET VE LOJSTK YNETM ULUSLARARASI TCARET VE PAZARLAMA ULUSLARARASI, KTSAT, LETME PROGRAMLARI URDU DL VE EDEBYATI URDU DL VE PAKSTAN ARATIRMALARI UYGULAMALI MATEMATK UYGULAMALI MATEMATK VE BLGSAYAR UYGULAMALI RESM RETMENL UYGULAMALI SANATLAR RETMENL UZAY BLMLER VE TEKNOLOJS UZAY MHENDSL FLEME VE VURMA ALGILAR / FLEMEL VE VURMALI ALGILAR / FLEME VE VURMALI ALGILAR RETM MHENDSL RETM SSTEMLER MHENDSL STN ZEKALILAR RETMENL VETERNER VYOLA VYOLENSEL / VYOLONSEL VURMA ALGILAR / VURMALI ALGILAR VURMA SAZLAR YABAN HAYATI EKOLOJS VE YNETM YAPI LER RETMENL YAPI RETMENL YAPI RESSAMLII RETMENL YAPI TASARIMI YAPI TASARIMI RETMENL YAPI/NAAT EKONOMS YAT TASARIMI YAYGIN DN RETM VE UYGULAMALARI YAYLI ALGILAR YAYLI ALGILAR YAPIMI YAYLI SAZLAR YAZILIM MHENDSL YEN MEDYA YER TEHZAT BAKIM YYECEK ECEK LETMECL / YYECEK VE ECEK LETMECL YNETM BLMLER / YNETM BLMLER PROGRAMLARI YNETM BLM SSTEMLER YNETM VE ORGANZASYON YUNAN DL VE EDEBYATI YUNANCA ZAZA DL VE EDEBYATI ZHN ENGELLLER RETMENL ZRAAT ZRAAT MHENDSL ZOOTEKN / ZOOTEKNK DER

38

TABLO-5 LKE ADI VE KODU


Kodu 1018 1523 2505 1045 1057 1021 1069 1072 2612 1084 1096 1101 1113 1125 1137 2624 1149 2464 1152 2636 1164 1176 1188 1205 1033 1387 1719 1256 1348 1271 1375 2571 1399 1404 1416 1443 1431 1654 2609 2794 1455 1933 1467 2107 2054 1479 1482 1494 1508 1535 1574 1559 1562 1598 2847 2651 1603 2648 1642 1969 1615 1678 2476 1666 1681 2292 Ad AFGANSTAN / AFGHANISTAN ALMANYA / GERMANY AMERKA BRLEK DEVLETLER / UNITED STATES OF AMERICA ANGOLA / ANGOLA ARJANTN / ARGENTINA ARNAVUTLUK / ALBANIA AVUSTRALYA / AUSTRALIA AVUSTURYA / AUSTRIA AZERBAYCAN / AZERBAJAN BAHAMA / BAHAMAS BAHREYN / BAHRAIN BANGLADE / BANGLADESH BARBADOS / BARBADOS BELKA / BELGIUM BENN / BENIN BEYAZ RUSYA / BELORUSSIA BHUTAN / BHUTAN BRLEK ARAP EMRLKLER / UNITED ARAB EMIRATES BOLVYA / BOLIVIA BOSNA HERSEK / BOSNIA AND HERZEGOVINA BOTSVANA / BOTSWANA BREZLYA / BRAZIL BULGARSTAN / BULGARIA BURUND / BURUNDI CEZAYR / ALGERIA CBUT / DJIBOUTI COTE D'LVORE / COTE D'LVOIRE AD / CHAD EK CUMHURYET / CZECH REPUBLIC N / CHINA DANMARKA / DENMARK DEMOKRATIK KONGO CUMHURYET / DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO DOMNK / DOMINICA DOMNK CUMHURYET / DOMINICAN REPUBLIC EKVATOR / ECUADOR EKVATOR GNES / EQUATORIAL GUINEA EL SALVADOR / EL SALVADOR ENDONEZYA / INDONESIA ERMENSTAN / ARMENIA ESTONYA / ESTONIA ETYOPYA / ETHIOPIA FAS / MOROCCO FJ / FIJI FLPNLER / PHILIPPINES FLSTN / PALESTINE FNLANDYA / FINLAND FRANSA / FRANCE GABON / GABON GAMBA / GAMBIA GANA / GHANA GNE / GUINEA GRENADA / GRENADA GUATEMALA / GUATEMALA GUYANA / GUYANA GNEY AFRKA / SOUTH AFRICA GRCSTAN / GEORGIA HAT / HAITI HIRVATSTAN / CROATIA HNDSTAN / INDIA HOLLANDA / NETHERLANDS HONDURAS / HONDURAS IRAK / IRAQ NGLTERE / UNTED KNGDOM OF GREAT BRITAIN RAN / IRAN RLANDA / IRELAND SPANYA / SPAIN 39

TABLO-5 LKE ADI VE KODU


Kodu 1693 2345 2357 1707 1639 1722 1734 1351 2488 1229 1232 2874 2134 2675 1758 2687 3012 1283 1295 1309 2811 2808 3024 1312 1761 1324 1773 2823 1797 1802 1814 2835 1785 1826 1627 1838 2699 1841 1865 1853 1877 1889 1918 1428 1921 2704 1892 1906 1945 2862 1957 1996 2003 1984 2027 1244 2779 2042 2066 2078 2081 2093 2119 2122 2146 2158 Ad SRAL / ISRAEL SVE / SWEDEN SVRE / SWITZERLAND TALYA / ITALY ZLANDA / ICELAND JAMAKA / JAMAICA JAPONYA / JAPAN KAMBOYA / CAMBODIA KAMERUN / CAMEROON KANADA / CANADA KAPE VERDE / CAPE VERDE KARADA / MONTENEGRO KATAR / QATAR KAZAKSTAN / KAZAKHSTAN KENYA / KENYA KIRGIZSTAN / KYRGYZSTAN KKTC / KKTC KOLOMBYA / COLOMBIA KOMOR / COMOROS KONGO / CONGO KORE CUMHURYET / KOREA, REPUBLIC OF KORE HALK CUMHURYET / KOREA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF KOSOVA / KOSOVA KOSTA RKA / COSTA RICA KUVEYT / KUWAIT KBA / CUBA LAOS / LAOS LATVA / LATVIA LESOTHO / LESOTHO LBERYA / LIBERIA LBYA / LIBYA LTVANYA / LITUANIA LBNAN / LEBANON LKSEMBURG / LUXEMBURG MACARSTAN / HUNGARY MADAGASKAR / MADAGASCAR MAKEDONYA / MACEDONIA MALAV / MALAWI MALDV / MALDIVES MALEZYA / MALAYSIA MAL / MALI MALTA / MALTA MEKSKA / MEXICO MISIR / EGYPT MOOLSTAN / MONGOLIA MOLDOVYA / MOLDOVA MORTANYA / MAURITANIA MORTUS / MAURITIUS MOZAMBK / MOZAMBQUE MYANNMAR / MYANNMAR NEPAL / NEPAL NJER / NIGER NJERYA / NIGERIA NKARAGUA / NICARAGUA NORVE / NORWAY ORTA AFRKA / CENTRAL AFRICA ZBEKSTAN / UZBEKISTAN PAKSTAN / PAKISTAN PANAMA / PANAMA PAPUA YEN GNE / PAPUA AND NEW GUINEA PARAGUAY / PARAGUAY PERU / PERU POLONYA / POLAND PORTEKZ / PORTUGAL ROMANYA / ROMANIA RUANDA / RWANDA 40

TABLO-5 LKE ADI VE KODU


Kodu 2728 2161 2173 2185 2197 2214 2226 2568 2238 2241 2782 2731 2253 2265 2306 2318 2321 2369 2202 2333 1268 2743 2491 2384 2859 2396 2401 2413 2425 2755 2437 2767 2039 2529 1746 2532 2544 2556 1586 1972 2517 1547 2583 2595 3009 Ad RUSYA FEDERASYONU / RUSSIAN FEDERATION SANT LUCA / SAINT LUCIA SANT-VNSENT VE GRENADA / SAINT-VINCENT AND GRENADINES SAMOA / SAMOA SAO TOME VE PRNCPE / SAO TOME AND PRINCIPE SENEGAL / SENEGAL SEYEL / SEYCHELLES SIRBSTAN / SERBIA SERRA LEONE / SIERRA LEONE SNGAPUR / SINGAPORE SLOVAKYA / SLOVAK REPUBLIC SLOVENYA / SLOVENIA SOLOMON ADALARI / SOLOMON ISLANDS SOMAL / SOMALIA SR LANKA / SRI LANKA SUDAN / SUDAN SURNAM / SURINAM SURYE / SYRIA SUUD ARABSTAN / SAUDI ARABIA SWAZLAND / SWAZILAND L / CHILE TACKSTAN / TADZHIKISTAN TANZANYA / TANZANIA TAYLAND / THAILAND TAYVAN / TAIWAN TOGO / TOGO TRNDAD VE TOBAGO / TRINIDAD AND TOBAGO TUNUS / TUNISIA TRKYE / TURKEY TRKMENSTAN / TURKMENISTAN UGANDA / UGANDA UKRAYNA / UKRAINE UMMAN / OMAN URUGUAY / URUGUAY RDN / JORDAN VENEZUELA / VENEZUELA VET NAM / VIETNAM YEMEN / YEMEN YEN GNE / GUINEA-BISSAU YEN ZELLANDA / NEW ZEALAND YUKARI VOLTA / UPPER VOLTA (BURKINA FASO) YUNANSTAN / GREECE ZAMBA / ZAMBIA ZMBABVE / ZIMBABWE DER LKELER / OTHER COUNTRIES

41

Genel Amal Dileke


LME, SEME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIINA Bilkent / ANKARA Aada belirtmi olduum taleplerimle ilgili olarak gerekli ilemin yaplmasn arz ederim. . / . / ..........

(mza)
T.C. / Yabanc Kimlik Numaras Ad ve Soyad Baba Ad Doum Yeri Doum Tarihi / / Evrak Referans Numaras Snav Ad / Yl Snav Dnemi Telefon No E-posta @

Yazma Adresi Posta Kodu le Semt l

Talepler

DKKAT:
1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekeler ile imzasz dilekeler ileme konulmayacaktr. 2) Aadaki durumlarda ise dileke yazlmayacak, bu deiiklik talepleri ngrlen sre ierisinde internet ortamnda bizzat adaylarn kendileri tarafndan gerekletirilecektir. a- T.C. uyruklu adaylarn kimlik bilgilerinde deiiklik istei (nce MERNS bilgilerinde deiiklik yaptrlmaldr.) b- Resm belge ibraz gerektirmeyen renim bilgilerinde deiiklik istei c- Snava ilikin bilgilerde deiiklik istei d- letiim bilgilerinde deiiklik istei

ADAYLAR TARAFINDAN SYMYE GNDERLECEK DLEKELER LE LGL AIKLAMALAR


Dileke yazlmasn gerektiren konular iin SYM ile yaplacak her trl yazmada Genel Amal Dileke rnei kullanlmaldr. Dilekenin ileme koyulabilmesi iin adayn ne istediini aka belirtmesi gerekir. Dileke rnei zerindeki btn bilgi alanlarnn doldurulmas zorunludur, bilgi alanlar eksik olan dilekeler ileme alnmayacaktr. Aday, dilekenin asln SYMye ulatrmaldr. Merkezimize faks yoluyla ulatrlan dilekeler ileme alnmayacaktr. Bilgi gvenliini artrmak amacyla dilekede evrak referans numaras belirtilmesi uygulamasna geilmitir. Aday, evrak referans numarasn SYMnin https://ais.osym.gov.tr nternet adresinden edinecektir. Adayn https://ais.osym.gov.tr adresinde ilem yapabilmesi iin herhangi bir snava bavuru ilemi srasnda edindii aday nternet eriim ifresini kullanmas gerekir. Bu ifre, adayn sonraki yllarda da SYMnin nternet adresinden yapabilecei tm ilemlerde (snava giri belgesi edinme, sonular renme, bireysel bavuru, bilgilerini grme ve baz bilgilerini deitirme vb.) kullanlacaktr. Bu nedenle adayn bu ifreyi unutmamas, kimseye vermemesi ve zenle saklamas gerekir. ifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numaras yazl nfus czdanyla ahsen SYM Bavuru Merkezlerine bavurmaldr.

Dileke yazlmamas gereken konular:


Adaylar aada belirtilen konulardaki deiiklik istekleri iin dileke yazmayacak, gerekli deiiklii her snav iin https://ais.osym.gov.tr nternet adresinde kendileri gerekletirecektir. Kimlik Bilgilerinde deiiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini nce Nfus ve Vatandalk leri Genel Mdrlnn Merkez Nfus daresi Sisteminde (MERNS) yaptrmaldr. Deiiklik ilemi MERNSte gerekletikten sonra, bu deiikliklerin adayn SYMdeki kaytlarna aktarlmas ilemi, aday tarafndan https://ais.osym.gov.tr nternet adresinde yaplmaldr. renim Bilgileri (resm belge gerektirmeyen), Snava likin Bilgileri ya da letiim Bilgileri alanlarnda deiiklik yapmak isteyen bir aday bu deiiklii https://ais.osym.gov.tr nternet adresinde kendisi gerekletirecektir.

Dileke yazlmasn gerektiren konular:


Adaylar aada belirtilen konular iin dileke yazabilecektir: Yabanc uyruklu adaylar iin kimlik bilgilerinde deiiklik istei (Deiiklie esas belgenin onayl rnei ile) Engelli adaylar iin salk kurulu raporu ile engel durumunu belirttii, engelli olarak snava girme istei Snav sonularnn incelenmesi istei

SINAV CRETNN YATIRILACAI BANKALAR*


T.C. Ziraat Bankasnn tm ubeleri ve nternet bankacl VakfBankn tm ubeleri ve nternet bankacl (KKTCden bavuran adaylar hari) T. Halk Bankasnn tm ubeleri ve nternet bankacl Akbankn tm ubeleri ve nternet bankacl (KKTCden bavuran adaylar hari) Kuveyt Trk Katlm Bankasnn tm ubeleri ve nternet bankacl (KKTCden bavuran adaylar hari) Trk Ekonomi Bankasnn tm ubeleri ve nternet bankacl DenizBankn tm ubeleri ve nternet bankacl (KKTCden bavuran adaylar hari) Tm PTT Yerleri (KKTCden bavuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa) *Snav creti SYMnin nternet sayfasnda yer alan DEMELER alanndan kredi kart /banka kart ile de yatrlabilecektir.

Adaylarn snav cretini yatrrken banka grevlisine; T.C. Kimlik Numaras, ad ve soyad ile birlikte oturum saysna bal olarak aada belirtilen cretlerden hangisini yatracan sylemeleri gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka ubelerine gitmeden nternet araclyla da bankaya cret yatrabilirler. Snav creti SYMnin nternet sayfasnda yer alan DEMELER alanndan kredi kart/banka kart ile de yatrlabilir. Snav cretini yatran adaylarn banka ubesinden ayrlmadan nce, kendilerine verilen ba nka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanllk yoksa bankadan ayrlmalar, yanllk varsa mutlaka dzelttirerek bankadan ayrlmalar gerekmektedir.

Cumartesi sabah oturumuna girecek adaylar iin Cumartesi sabah + herhangi bir oturum iin Cumartesi sabah + herhangi iki oturum iin Tm oturumlar iin ABTye girecek adaylar iin

: 40,00 TL : 80,00 TL : 120,00 TL : 160,00 TL : 40,00 TL

Snav cretini yatrmak iin bankaya gidecek adaylarn, aadaki formu doldurarak banka ubesi grevlisine vermesi, snav cretinin yanlsz yatrlmasn salayacandan adayn yararna olacaktr.
Snavn Ad Adayn Ad Soyad : Kamu Personel Seme Snav (KPSS) A Grubu ve retmenlik : _________________ _______________________

Adayn TC Kimlik Numaras: Snav creti:

RETMENLK MESLEK BLGS ALANINDA YURTDII YKSEKRETM DPLOMALARI DENKL N KPSS ETM BLMLERI SINAVINA KATILACAK ADAYLAR N AIKLAMALAR Yurtdndaki yksekretim kurumlarndan alnm diplomalarn denklik ilemlerinde uyulacak usul ve esaslar belirleyen 6 Kasm 2010 tarih ve 27751 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan Yurtd Yksekretim Diplomalar Denklik Ynetmelii ile Yksekretim Genel Kurulunun 01.03.2013 tarihli karar uyarnca, yurt dnda alnan diplomalarn denkliinin kabul edilebilmesi iin Yksekretim Kurulu Bakanlna retmenlik Meslek Bilgisi alannda bavuran adaylardan, Yksekretim Kurulu Bakanlnca haklarnda snava girme karar alnanlarn KPSS Eitim Bilimleri Snavna girmeleri gerekmektedir. Diploma denklik belgelerine dlen retmenlik erhi Yksekretim Kurulu tarafndan Bu belge sahibi adna yukarda belirtilen alanda retmenlik belgesi dzenlenebilmesi iin, ilgilinin retmenlik alannda yaplan Kamu Personel Seme Snav Eitim Bilimleri alannda baarl olmas gerekmektedir olarak deitirilmitir. retmenlik alannda snava alnan adaylar iin puan hesaplamasnda yaplan deiiklik nedeniyle, bu karar tarihinden nceki yllarda yaplan KPSS Eitim Bilimleri sonular geersiz saylr. Snava, yurt dnda retmenlik Meslek Bilgisi alannda eitimlerini tamamlayarak diploma denklik ilemlerinin yaplmas talebi ile Yksekretim Kurulu Bakanlna bavuran ve Yksekretim Kurulu Bakanl tarafndan snava girmelerine karar verilen adaylar bavurabilir. YK Bakanl Denklik Birimine denklik ilemleri iin bavurusunu yapmayan ve snava girebileceine dair YK karar bulunmayan adaylar bavuru yapamazlar. Bu durumdaki adaylardan, bavuru yaparak snava girenlerin, snavdan yksek puan alm olsalar bile snav sonular geersiz saylr. Bu durumdaki adaylar iin Yksekretim Kurulu Bakanl (YK) tarafndan denklik belgesi dzenlenmez. Adaylarn tm (diploma denklik belgesi iin KPSS Eitim Bilimleri Snavna katlacak adaylar da dhil) Cumartesi sabah oturumuna girmek zorundadr. Adaylar, retmenlik Meslek Bilgisi alannda yurt d diplomalar denklii iin Cumartesi leden sonra oturumuna da katlacaklardr. Dier oturumlara katlmak zorunlu deildir, adayn tercihine baldr. Snavda doru cevap saysndan yanl cevap saysnn drtte biri karlarak ham puanlar bulunacak, bu puanlarn ortalama ve standart sapmalar kullanlarak standart puanlar hesaplanacaktr. Snavda baarl olabilmek iin 100 zerinden en az 50 puan alnmas gerekmektedir. Bu amala Eitim Bilimleri Snavna katlan adaylara retmenlik denklik puan hesaplanacaktr. Snavda baarl olan adaylar adna Yksekretim Kurulu Bakanl'nca Diploma Denklik Belgesi dzenlenir. Denklik ilemleri iin snava katlan adaylar denklik belgelerini almadan katldklar snavn sonularn dier atama/yerletirmelerde kullanamazlar.