VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU

Zagreb, svibanj 2013.

SADRŽAJ
1. Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu

str.

o Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa
financiranja za 2012. godinu

3

o A. Račun prihoda i rashoda za 2012. godinu

5

o B. Račun financiranja za 2012. godinu

12

o Račun financiranja za 2012. godinu – analitika

15

2. Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012.
godinu po proračunskim korisnicima
o Organizacijska klasifikacija

21

o Ekonomska klasifikacija

25

o Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti)

110

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca
i kapitala u 2012. godini

335

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2012. godini

347

5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim
jamstvima u 2012. godini

350

6. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u 2012. godini

365

7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2012. godini

371

8. Deficit općeg proračuna u 2012. godini

393

9. Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2012.
godini

395

10. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
izvanproračunskih korisnika u 2012. godini

446

2

OPĆI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU

SAŽETAK
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I
B. RAČUNA FINANCIRANJA

3

Izvještaj o izvršenju Drţavnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu
I. OPĆI DIO

Drţavni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu (Narodne novine, broj 24/12 i 132/12)
ostvaren je u 2012. godini, kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV
1

6 PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE
7 NEFINANCIJSKE IMOVINE
3 RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU
4 NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

IZVRŠENJE
2011.

TEKUĆI PLAN
2012.

IZVORNI PLAN
2012.

2

3

4

IZVRŠENJE
2012.

INDEKS

5

6=5/4*100

107.069.669.876,26

110.057.903.168

110.057.903.168

109.558.927.867,40

99,55

347.008.007,12

284.685.053

284.685.053

278.356.084,32

97,78

119.939.510.606,11

119.024.628.567

119.024.295.786

118.729.991.646,60

99,75

1.485.978.176,55

1.303.416.635

1.303.749.416

1.107.981.611,91

84,98

-14.008.810.899,28

-9.985.456.981

-9.985.456.981

-10.000.689.306,79 100,15

B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
2011.

IZVORNI PLAN
2012.

1

2

3

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŢIVANJA

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

TEKUĆI PLAN
2012.

IZVRŠENJE
2012.

INDEKS

4

5

6=5/4*100

24.493.509.707,10

21.233.820.244

21.233.820.244

21.367.564.925,50 100,63

12.683.568.396,32

11.248.363.263

11.248.363.263

12.575.437.943,48 111,80

NOVČANA SREDSTVA NA
POČETKU FISKALNE GODINE
PROMJENA U STANJU
DEPOZITA
NETO FINANCIRANJE
VIŠAK / MANJAK + NETO
FINANCIRANJE

2.198.869.588,50

1.208.562.324,77

14.008.810.899,28

9.985.456.981

9.985.456.981

0,00

0

0

10.000.689.306,79 100,15
0,00

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja
ostvareni su u 2012. godini kako slijedi:

4

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
ZA 2012. GODINU

5

A. RAĈUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

6117

615

616
62
621

622
623

63
631

632

633

TEKUĆI PLAN
2012.

IZVRŠENJE
2012.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5

6=5/2*100

7=5/4*100

6119 Povrat više ostavrenog poreza na dohodak za
decentralizirane funkcije
Porez na dobit
6121 Porez na dobit od poduzetnika
6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje
prava i za usluge
6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i
udjele u dobiti
Porezi na imovinu
6134 Povremeni porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
6141 Porez na dodanu vrijednost
6142 Porez na promet
6143 Posebni porezi i trošarine
Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna
vozila, plovila i zrakoplove
Trošarine na energente i električnu energiju
Trošarina na alkohol i alkoholna pića
Trošarina na pivo
Poseban porez na bezalkoholna pića
Trošarina na duhanske proizvode
Poseban porez na kavu
Poseban porez na luksuzne proizvode
6146 Ostali porezi na robu i usluge
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od
igara na sreću
6148 Naknade za prireĎivanje igara na sreću
Porezi na meĊunarodnu trgovinu i transakcije
6151 Carine i carinske pristojbe
Carine na uvoz robe i usluga
Carinske pristojbe
Ostali prihodi od poreza
6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe
Doprinosi
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
6211 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
6212 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj
ozljede na radu
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar općeg proraĉuna
Pomoći od inozemnih vlada
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada
Pomoći od meĊunarodnih organizacija te institucija
i tijela EU
6321 Tekuće pomoći od meĎunarodnih organizacija
6322 Kapitalne pomoći od meĎunarodnih organizacija
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU
Pomoći iz proraĉuna
6331 Tekuće pomoći iz proračuna
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna
6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem
prijenosa sredstava EU
6334 Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem
prijenosa sredstava EU

6114
6115
6116

614

IZVORNI PLAN
2012.

107.069.669.876,26
61.088.579.331,62
1.307.485.859,94
1.666.166.899,20
144.309.327,04
32.078.755,97

6111
6112
6113

613

IZVRŠENJE
2011.

PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih
prava
Porez i prirez na dohodak od kapitala
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
Porez i prirez na dohodak utvrĎen u postupku nadzora
za prethodne godine
Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

6
61
611

612

BROJĈANA OZNAKA I NAZIV

110.057.903.168
63.925.886.033
1.283.249.556

109.558.927.867,40
64.332.057.704,78
1.269.525.101,78
1.570.384.598,07
125.462.299,56
31.078.937,55

102,32
105,31
97,10
94,25
86,94
96,88

11.007.143,44
150.655.556,47
10.115.719,92

32.717.504,13
124.588.780,62
3.870.679,92

297,24
82,70
38,26

-734.888.167,10

-618.792.825,77

84,20

28.040.625,00

215.127,70

7.288.029.752,77
7.173.696.284,32
89.426.362,01

7.668.746.168

110.057.903.168
63.925.886.033
1.283.249.556

7.668.746.168

24.907.106,44
448.489.037,97
448.489.037,97
50.244.064.924,85
37.718.153.978,14
129.672.348,27
11.215.053.502,90
663.585.380,11

390.761.747

390.761.747

52.784.116.649

52.784.116.649

5.978.412.656,04
172.082.997,95
653.951.126,94
123.347.152,60
3.473.375.396,35
126.423.939,74
23.874.853,17
514.816.671,36
30.995.151,96
635.373.272,22
1.766.355.801,49
1.766.355.801,49
1.548.668.418,30
217.687.383,19
34.153.954,60
34.153.954,60
38.605.066.634,24
17.722.809.921,20
17.166.343.699,38
556.466.221,82

99,55
100,64
98,93

7.697.342.287,48
7.476.418.254,99
83.698.684,83

105,62
104,22
93,60

100,37

137.225.347,66

550,95

397.736.182,80
397.736.182,80
53.205.018.929,48
40.652.023.143,70
126.841.365,85
11.206.488.527,31
532.225.553,78

88,68
88,68
105,89
107,78
97,82
99,92
80,20

5.678.585.655,59
190.873.725,18
631.038.437,59
119.378.742,03
3.915.173.540,70
116.045.289,67
23.167.582,77
513.833.268,19
30.443.512,97

94,98
110,92
96,50
96,78
112,72
91,79
97,04
99,81
98,22

675.389.111,46
1.754.363.500,79
1.754.363.500,79
1.518.819.279,77
235.544.221,02
8.071.702,45
8.071.702,45
37.845.870.620,56
16.714.500.261,89
16.144.739.463,48
569.760.798,41

106,30
99,32
99,32
98,07
108,20

98,03
94,31
94,05
102,39

99,68
99,56

19.290.518.026,62
19.290.518.026,62
1.840.852.332,05
1.840.852.332,05

101,13
101,13
101,87
101,87

99,77

101,78
100,80

1.791.011.913

1.791.011.913

8.000.000

8.000.000

37.967.819.541
16.788.698.105

37.967.819.541
16.788.698.105

19.075.125.032,95
19.075.125.032,95
1.807.131.680,09
1.807.131.680,09

19.334.827.073

19.334.827.073

1.844.294.363

1.844.294.363

941.286.312,69

1.530.842.103

1.530.842.103

1.046.209.609,40

111,15

68,34

39.130.293,69
3.755.724,28
35.374.569,41
827.431.862,53

5.824.253

5.824.253

1.471.881.200

51,17
183,26
37,15
114,55

343,81

1.471.881.200

20.024.240,99
6.882.804,32
13.141.436,67
947.857.134,37
33.078.888,22
25.000,00
448.080.576,76
466.672.669,39
76.231.768,42
56.080.778,43
2.157.151,25
17.993.838,74

50,48
21,25
102,29
144,16
111,28
107,59
33,66

65.524.986,86
117.654,95
438.060.442,14
323.728.778,58
68.504.552,60
52.123.512,36
6.407.987,83
9.864.995,32

49.786.650

108.057,09

6

49.786.650

97,95

100,90

99,81

64,40

153,12

634
6341
6342
64
641
6412
6413
6414
6415
6416
6417

642

643

65
651

652

66
661

663

68
681

683

BROJĈANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
2011.

IZVORNI PLAN
2012.

TEKUĆI PLAN
2012.

IZVRŠENJE
2012.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5

6=5/2*100

7=5/4*100

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg
proraĉuna
Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg
proračuna
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg
proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima
Kamate na oročena sredstva i depozite po viĎenju
Prihodi od zateznih kamata
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog
primjene valutne klauzule
Prihodi od dividendi
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih
financijskih institucija po posebnim propisima

6419 Ostali prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
6421 Naknade za koncesije
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od kamata na dane zajmove
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim
organizacijama, graĎanima i kućanstvima
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim
društvima u javnom sektoru
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim
društvima i obrtnicima izvan javnog sektora
6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama
vlasti
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada
Upravne i administrativne pristojbe
6511 Državne upravne i sudske pristojbe
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade
6514 Ostale pristojbe i naknade
Prihodi po posebnim propisima
6521 Prihodi državne uprave
6526 Ostali nespomenuti prihodi
6527 Naknade od financijske imovine
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih
usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih
usluga
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba
6615 Prihodi od pruženih usluga
Donacije od pravnih i fiziĉkih osoba izvan općeg
proraĉuna
6631 Tekuće donacije
6632 Kapitalne donacije
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Kazne i upravne mjere
6811 Kazne za carinske prekršaje
6812 Kazne za devizne prekršaje
6813 Kazne za porezne prekršaje
6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne
prijestupe
6815 Kazne za prekršaje u prometu
6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku
6818 Upravne mjere
6819 Ostale kazne
Ostali prihodi
6831 Ostali prihodi

6.219.603,87

3.350.000

2.096.465,62

33,71

4.795.583,62

1.600.000,00

33,36

1.424.020,25

496.465,62

34,86

2.061.569.264,89
706.987.788,92
834,29
9.645.593,17
8.753.324,21
6.798.306,59

99,91
65,08
9,64
42,16
57,57

14.941.899,21
666.833.850,41

5,21
104,65

2.063.382.571,97
1.086.363.706,59
8.658,23
22.881.099,85
15.204.779,93
123.721.390,55

2.370.081.399
1.084.239.602

3.350.000

2.370.081.399
1.084.239.602

286.579.199,27
637.227.818,50
740.760,26
900.079.330,87
541.769.904,85
77.723.625,56
280.393.611,33
192.189,13
76.939.534,51
18.329.324,68

1.241.973.039

1.241.973.039

43.868.758

43.868.758

13.981,04
1.313.767.513,32
909.446.892,68
60.172.517,80
304.523.022,27
39.625.080,57
40.813.962,65
18.080.893,37

58.610.209,83

22.258.675,27

0,00

0,00

62,58

86,98
65,21

145,96
167,87
77,42
108,61

105,78

53,05

93,04

37,98

474.394,01
3.767.450.257,00

3.661.601.923

3.661.601.923

3.668.067.688,10

97,36

100,18

832.488.218,24
333.606.713,63
138.214.917,50
360.666.587,11
2.934.962.038,76
584.131.073,60
2.349.571.075,86
1.259.889,30
69.470.684,57

645.682.058

645.682.058

3.015.919.865

80,55
108,46
64,30
60,96
102,13
107,99
100,64

103,85

3.015.919.865

70.087.351

70.087.351

670.561.680,27
361.840.167,33
88.873.383,12
219.848.129,82
2.997.506.007,83
630.775.890,05
2.364.516.555,75
2.213.562,03
79.197.550,05

114,00

113,00

50.376.164,37

55.052.935

55.052.935

50.850.772,73

100,94

92,37

15.034.416

2.070.018,17
48.780.754,56
28.346.777,32

246,69
98,47
148,46

188,55

25.500.413,52
2.846.363,80
525.955.429,62
514.051.148,10
28.028.845,24
3.666.554,60
37.540.769,08
19.014,50

164,81
78,58
98,41
99,26
60,05
81,81
113,61
503,01

262.604.494,06
30.071.650,80
2.316.505,52
149.803.314,30
11.904.281,52
11.904.281,52

100,90
144,99

839.102,18
49.537.062,19
19.094.520,20

15.034.416

15.472.317,90
3.622.202,30
534.434.084,17
517.868.866,64
46.678.265,01
4.481.898,57
33.042.665,01
3.780,18

531.584.818
521.034.047

260.257.145,58
20.740.150,36
819.602,02
151.845.359,91
16.565.217,53
16.565.217,53

10.550.771

531.584.818
521.034.047

10.550.771

99,39

98,94
98,66

98,66
112,83

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7
71
711

BROJĈANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
2011.

IZVORNI PLAN
2012.

TEKUĆI PLAN
2012.

IZVRŠENJE
2012.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5

6=5/2*100

7=5/4*100

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne
imovine
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih
bogatstava
7111 Zemljište
7112 Rudna bogatstva

347.008.007,12

284.685.053

284.685.053

278.356.084,32

80,22

97,78

44.805.882,98

16.489.240

16.489.240

17.909.821,65

39,97

108,62

44.805.882,98

16.489.240

16.489.240

17.909.821,65

39,97

108,62

17.909.821,65
0,00

40,05

44.716.382,98
89.500,00

7

72
721
7211
7212
7213
7214
722
7221
7222
7223
7225
7227
723
7231
7233
74
741
7411

BROJĈANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
2011.

IZVORNI PLAN
2012.

TEKUĆI PLAN
2012.

IZVRŠENJE
2012.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5

6=5/2*100

7=5/4*100

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje graĊevinskih objekata
Stambeni objekti
Poslovni objekti
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
Ostali graĎevinski objekti
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Instrumenti, ureĎaji i strojevi
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne
imovine
Prihodi od prodaje zaliha
Strateške zalihe

301.438.276,25
298.919.218,56
289.361.302,61
9.438.527,68
0,00
119.388,27
42.493,00
1.870,00
24.223,00
0,00
16.400,00
0,00
2.476.564,69
1.469.689,70
1.006.874,99
763.847,89

262.909.292
254.650.493

262.909.292
254.650.493

36.610

36.610

8.222.189

8.222.189

5.286.521

5.286.521

763.847,89
763.847,89

5.286.521

5.286.521

8

256.251.341,66
248.875.184,74
247.540.822,93
1.332.361,81
2.000,00
0,00
17.209,32
1.441,96
414,36
0,00
4.800,00
10.553,00
7.358.947,60
6.969.669,60
389.278,00
4.194.921,01
4.194.921,01
4.194.921,01

85,01
83,26
85,55
14,12

97,47
97,73

40,50
77,11

47,01

297,14
474,23
38,66
549,18

89,50

549,18
549,18

79,35

79,35

RASHODI POSLOVANJA
BROJĈANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
2011.

IZVORNI PLAN
2012.

TEKUĆI PLAN
2012.

IZVRŠENJE
2012.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5

6=5/2*100

7=5/4*100

3

RASHODI POSLOVANJA

31
311

119.939.510.606,11

119.024.628.567

119.024.295.786

118.729.991.646,60

98,99

99,75

Rashodi za zaposlene

22.769.164.891,14

22.464.682.155

22.436.863.709

22.394.794.358,91

98,36

99,81

Plaće (bruto)

18.319.308.592,91
18.071.957.866,90

18.489.074.738

18.469.759.719

18.448.158.917,40
18.244.507.441,84

100,70
100,95

99,88

104,00

3111 Plaće za redovan rad
3112 Plaće u naravi

312

21.092.092,69

21.935.543,02

3113 Plaće za prekovremeni rad

110.729.998,78

65.080.886,45

58,77

3114 Plaće za posebne uvjete rada

115.528.634,54

116.635.046,09

100,96

Ostali rashodi za zaposlene

825.364.636,81
825.364.636,81

597.946.121

593.054.704

585.183.996,35
585.183.996,35

70,90
70,90

98,67

3.624.491.661,42
489.321.243,78

3.377.661.296

3.374.049.286

3.361.451.445,16
453.525.529,24

92,74
92,68

99,63

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

2.820.234.375,92

2.593.335.547,53

91,95

314.936.041,72

314.590.368,39

99,89

3121 Ostali rashodi za zaposlene
313

32
321

Doprinosi na plaće

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
Materijalni rashodi

8.717.511.037,72

8.632.569.236

8.610.031.798

8.241.000.320,23

94,53

95,71

1.326.328.521

1.317.643.736

1.283.946.550,13
182.967.500,25

99,13
89,89

97,44

3211 Službena putovanja

1.295.213.387,82
203.553.116,13

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.052.350.538,08

1.070.840.561,41

101,76

31.721.174,89

22.586.275,09

71,20

7.588.558,72

7.552.213,38

99,52

2.099.982.841,83
221.551.627,27

95,93
92,74

Naknade troškova zaposlenima

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima
322

Rashodi za materijal i energiju
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

211.170.566,97

184.958.392,06

87,59

619.594.734,24

686.561.402,52

110,81

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.

109.345.410,08

74.128.882,00

67,79

29.052.766,41

26.400.983,53

90,87

3226 Vojna oprema

825.883.063,06

798.878.247,06

96,73

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

155.165.160,37

107.503.307,39

69,28

4.381.625.933,41
545.073.119,00

92,96
91,61

475.730.828,73

444.448.888,27

93,42

93.985.874,05

70.797.444,21

75,33

3234 Komunalne usluge

227.708.362,62

207.959.920,66

91,33

3235 Zakupnine i najamnine

559.645.391,28

552.344.742,45

98,70

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge

357.263.896,11

364.581.496,26

102,05

3237 Intelektualne i osobne usluge

989.368.995,29

782.067.644,03

79,05

3238 Računalne usluge

589.693.483,41

556.498.340,47

94,37

3239 Ostale usluge

825.196.301,46

857.854.338,06

103,96

Rashodi za usluge
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3233 Usluge promidžbe i informiranja

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

329

2.126.326.116

3223 Energija

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

324

2.127.246.829

3222 Materijal i sirovine

3225 Sitni inventar i auto gume

323

2.189.102.686,14
238.890.985,01

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291 Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl.

4.713.596.217,29
595.003.084,34

4.679.125.456

4.666.874.393

12.054.190

11.996.326

10.563.189,59
10.563.189,59

118,46
118,46

88,05

510.681.551,67
134.096.818,28

487.814.240

487.191.227

464.881.805,27
63.296.731,30

91,03
47,20

95,42

96,27

69.633.322,77

67.036.995,18

3293 Reprezentacija

23.771.252,00

18464384,08

77,68

213.138.510,37

245.560.287,44

115,21

1.508.008,25

10.267.302,70

680,85

68.533.640,00

60256104,57

87,92

3295 Pristojbe i naknade
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

93,89

8.917.194,80
8.917.194,80

3292 Premije osiguranja
3294 Članarine

98,76

34

Financijski rashodi

7.596.950.961,04

8.415.188.881

8.410.111.650

8.821.579.019,31

116,12

104,89

341

Kamate za izdane vrijednosne papire

6.445.403.250

6.445.403.250

6.527.642.299,81
773.529.834,65

113,77
104,58

101,28

3411 Kamate za izdane trezorske zapise

5.737.602.376,05
739.657.022,78

3413 Kamate za izdane obveznice

4.997.945.353,27

5.754.112.465,16

115,13

1.435.404.065

1.435.404.065

1.808.014.097,10
268.171.444,82

132,94
103,51

29.026.659,31

165.101.717,57

568,79

1.071.888.526,06

1.374.740.934,71

128,25

485.922.622,40
129.838.395,64

97,31
73,84

342

Kamate za primljene kredite i zajmove
3421 Kam.prim kredite i zajmove od meĎ.org., inst.i tijela
EU te inozemnih vlada
3422 Kam.za primlj.kredite i zajmove od kreditnih i ostalih
fin.institucija u javnom sektoru
3423 Kam.za primlj.kredite i zajmove od kreditnih i ostalih
fin.institucija izvan javnog sektora

343

Ostali financijski rashodi
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene
valutne klauzule
3433 Zatezne kamate

1.359.989.628,69
259.074.443,32

499.358.956,30
175.829.922,88

534.381.566

529.304.335

23.267,19

0,00

10.129.364,80

6.346.473,65

9

62,65

125,96

91,80

BROJĈANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
2011.

IZVORNI PLAN
2012.

TEKUĆI PLAN
2012.

IZVRŠENJE
2012.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5

6=5/2*100

7=5/4*100

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi

313.376.401,43

349.737.753,11

111,60

35

Subvencije

6.555.277.305,35

5.861.303.405

5.857.466.683

5.762.320.864,44

87,90

98,38

351

Subvencije trgovaĉkim društvima u javnom s.

2.009.295.940,24

1.685.246.221

1.685.246.221

1.689.568.236,05
6.000.000,00

84,09

100,26

1.683.568.236,05

83,79

4.176.057.184

4.172.220.462

4.072.752.628,39

89,59

3511 Subvencije kreditnim i ostalim fin.instiuc. u javnom s.
352

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom s.

2.009.295.940,24

Subvencije trgovaĉkim društvima,
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog
sektora
3521 Subv.kreditnim i ostalim fin.instit.izvan javnog s.

4.545.981.365,11

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

36
361

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proraĉuna
Pomoći inozemnim vladama
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama
3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama

Pomoći meĊunarodnim organizacijama te
institucijama i tijelima EU
3621 Tekuće pomoći meĎunarodnim organizacijama te
institucijama i tijelima EU
3622 Kapitalne pomoći meĎunarodnim organizacijama te
institucijama i tijelima EU
Pomoći unutar općeg proraĉuna
363
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
362

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
3633 Tekuće pomoći prorač. korisnicima temeljem prijenosa
sredstava EU
3634 Kapitalne pomoći prorač. korisnicima temeljem
prijenosa sredstava EU

304.637.590,71

140.245.411,66

46,04

341.088.090,35

1.046.071.322,67

306,69

2.886.435.894,06
4.755.278.556,50

74,01
96,60

25.615.040,83
21.077.946,81

64,35
61,37

3.900.255.684,05
4.922.717.810,38
39.805.502,10
34.346.264,14

4.833.682.385

4.946.742.775

28.991.672

28.991.672

4.525.000

4.525.000

5.459.237,96
1.460.854,73
1.460.854,73

4.537.094,02

83,11

4.097.963,94

280,52

4.097.963,94

280,52

4.725.565.551,73
2.440.510.539,23

96,81
98,85

97,62

96,13
88,35

90,56

0,00
4.881.451.453,55
2.468.916.600,10

4.800.165.713

4.913.226.103

2.362.708.423,18

2.130.195.332,37

90,16

46.557.421,20

102.579.282,71

220,33

3.269.009,07

52.280.397,42

1.599,27

96,18

37

Naknade graĊ.i kuć.na tem.osig.i dr. nak

64.660.805.237,96

64.209.174.118

64.184.595.010

64.373.649.238,47

99,56

100,29

371

Naknade graĊ.i kuć.na temelju osiguranja

50.610.036.755

50.598.527.755

50.846.757.403,04
32.231.920.962,12

100,10
100,49

100,49

3711 Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu

50.796.476.067,73
32.075.263.949,73

3712 Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi

18.721.212.118,00

18.614.836.440,92

99,43

13.599.137.363

13.586.067.255

13.526.891.835,43
13.116.745.721,26

97,57
99,43

410.146.114,17

61,04

372

Ostale naknade graĊ.i kućan.iz proraĉuna
3721 Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
3722 Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi

13.864.329.170,23
13.192.414.181,16
671.914.989,07

38

Ostali rashodi

4.717.083.362,52

4.608.028.387

4.578.484.161

4.381.369.288,74

92,88

381

Tekuće donacije

1.470.989.170,57
1.470.989.170,57

1.578.888.847

1.573.619.171

1.523.171.167,52
1.523.171.167,52

103,55
103,55

599.003.318,14
304.456.694,23

561.853.482

557.968.482

3821 Kapitalne donacije neproftinim organizac.

529.492.517,94
298.756.940,86

88,40
98,13

3822 Kapital.donacije graĎanima i kućanstvima

294.546.623,91

230.735.577,08

78,34

79.242.464

78.242.464

150.086.376,75
35.051.235,25

65,65
99,55

3811 Tekuće donacije u novcu
382

383

Kapitalne donacije

Kazne, penali i naknade štete
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

228.618.586,81
35.211.169,34

3833 Naknade šteta zaposlenima
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
385

0,00

527.745,16

193.407.417,47

114.507.396,34

Izvanredni rashodi

386

168.500.000

160.075.000

0,00

2.418.472.287,00
2.158.463.669,28

2.219.543.594

2.208.579.044

3861 Kap.pom.kredit.i ostal. fin.inst,trg.dr.u javn.sek.

2.178.619.226,53
1.901.392.771,30

90,08
88,09

3862 Kap.pom.kredit.i ostal. fin.ins,trg.dr.van javn.sk.

188.423.591,39

225.175.004,23

119,50

71.585.026,33

52.051.451,00

72,71

Kapitalne pomoći

3863 Kap.pom.poljoprivrednicima i obrtnicima

95,69

94,90

191,82

59,21

0,00
0,00

3851 NepredviĎeni rashodi do visine proračunske pričuve

99,56

0,00
98,64

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJĈANA OZNAKA I NAZIV
1

IZVRŠENJE
2011.

IZVORNI PLAN
2012.

2

3

TEKUĆI PLAN
2012.
4

IZVRŠENJE
2012.

INDEKS

INDEKS

5

6=5/2*100

7=5/4*100

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

1.485.978.176,55

1.303.416.635

1.303.749.416

1.107.981.611,91

74,56

84,98

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine

58.851.940,22

50.551.176

50.508.580

42.609.736,90

72,40

84,36

1.988.027,48
1.988.027,48

1.028.000

1.028.000

743.822,96
743.822,96

37,42
37,42

72,36

56.863.912,74
40.400.696,81

49.523.176

49.480.580

41.865.913,94
27.716.627,89

73,62
68,60

84,61

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva
4111 Zemljište

412

Nematerijalna imovina
4123 Licence

10

BROJĈANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
2011.

IZVORNI PLAN
2012.

TEKUĆI PLAN
2012.

IZVRŠENJE
2012.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5

6=5/2*100

7=5/4*100

4124 Ostala prava
4126 Ostala nematerijalna imovina

6.900.722,04

143,36

1.166.241.090

955.160.620,38

72,90

81,90

531.261.822

532.340.772

443.701.374,12
139.440.544,04

65,64
45,50

83,35

4211 Stambeni objekti

675.935.430,77
306.457.644,34

4212 Poslovni objekti

303.624.832,73

291.313.272,39

95,95

65.852.953,70

12.947.557,69

19,66

399.753.590,13
119.941.923,35

89,08
60,93
123,47

421

GraĊevinski objekti

4214 Ostali graĎevinski objekti
Postrojenja i oprema
4221 Uredska oprema i namještaj

448.776.061,81
196.837.274,58

485.701.663

485.464.379

4222 Komunikacijska oprema

25.672.387,46

31.697.707,31

4223 Oprema za održavanje i zaštitu

54.323.773,79

34.964.829,48

64,36

136.290.633,71

192.582.908,46

141,30

4224 Medicinska i laboratorijska oprema

423

62,22

1.165.835.713

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.

4.813.549,52

7.248.564,01

1.310.170.456,09

42

422

11.649.666,41

4225 Instrumenti, ureĎaji i strojevi

20.272.698,03

7.242.730,66

35,73

4227 UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene

15.379.294,24

13.323.490,87

86,63

33.936.543,07
8.189.709,43

23,68
14,22

25.746.833,64

30,04

4.764.113,68
4.601.311,68

258,02
308,17

111.558,00

44,94

Prijevozna sredstva
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

143.287.457,72
57.579.200,19

52.953.165

52.953.165

85.708.257,53

82,34

64,09

4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu
424

Knjige,umj.djela i ost.izložbene vrijed.
4241 Knjige
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i
sl.)
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

425

Višegodišnje nasadi i osnovno stado
4251 Višegodišnje nasadi
4252 Osnovno stado

426

Nemat. proizvedena imovina
4262 Ulag.u račun. programe
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela

1.846.416,84
1.493.094,11

4.828.847

4.817.569

248.242,73
105.080,00
216.000,00
0,00

51.244,00

48,77

20.000

20.000

0,00

0,00

91.070.216

90.645.205

73.004.999,38
72.754.999,38

182,02
184,74

216.000,00

98,89

0,00

0,00

40.109.088,95
39.383.288,98

250.000,00

34,44

43

Rashodi za nab.pl.met.i ost.pohr.vrijed.

3.741.432,73

3.684.000

3.684.000

3.494.108,00

93,39

94,85

431

Plemen.met.i ost.pohranjene vrijednosti

3.741.432,73
3.741.432,73

3.684.000

3.684.000

3.494.108,00
3.494.108,00

93,39
93,39

94,85

3.236.606,13

11.420.000

11.420.000

33.475.236,37

1034,27

293,13

3.236.606,13
3.236.606,13

11.420.000

11.420.000

33.475.236,37
33.475.236,37

1034,27
1034,27

293,13

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini

109.977.741,38

71.925.746

71.895.746

73.241.910,26

66,60

101,87

Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima

106.066.345,78
106.066.345,78

66.184.003

66.154.003

67.330.243,38
67.330.243,38

63,48
63,48

101,78

2.276.944,30
2.276.944,30

1.774.742

1.774.742

2.370.321,31
2.370.321,31

104,10
104,10

133,56

346.811,33
346.811,33

505.000

505.000

101.969,60
101.969,60

29,40
29,40

20,19

1.287.639,97
1.287.639,97

3.462.001

3.462.001

3.439.375,97
3.439.375,97

267,11
267,11

99,35

4312 Pohranjene knjig,umjet.djela i sl.vrijed
44
441

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne
imovine
Rashodi za nabavu zaliha
4411 Strateške zalihe

45
451

4511 Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

725.799,97

80,54

11

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA 2012. GODINU

12

B. RAČUN FINANCIRANJA

8
81
812
8121
8122
814
8141
816
8163
8164
817
8173
8174
82
821
8211
822
8221
8222
83
831
8312
832
8321
84
841
8413
8414
842
8422
8424
844
8443
8448

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
2011.

IZVORNI PLAN
2012.

TEKUĆI PLAN
2012.

IZVRŠENJE
2012.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5

6=5/2*100

7=5/4*100

NETO FINANCIRANJE

14.008.810.899,28

Promjena u stanju depozita državnog proračuna
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,
građanima i kućanstvima
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i
kućanstvima u tuzemstvu
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i
kućanstvima u inozemstvu
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u
javnom sektoru
Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog
sektora
Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima
Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti
Povrat zajmova danih gradskim proračunima
Povrat zajmova danih općinskim proračunima
Primici od izdanih vrijednosnih papira
Trezorski zapisi (neto)
Trezorski zapisi - tuzemni
Obveznice
Obveznice - tuzemne
Obveznice - inozemne
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.instit.
u javnom s.
Dionice i udjela u glavnici kreditnih instit. u javnom sektoru
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD u javnom sektoru
Dionice i udjela u glavnici trg.društava u javnom sektoru

2.198.869.588,50
24.493.509.707,10
818.476.830,53
86.414.043,21

Primici od zaduživanja
Primljeni krediti i zajmovi od meĎunarodnih organizacija,
institucija i tijela EU te inozemnih vlada
Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija
Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih
institucija u javnom sektoru
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)
Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom
sektoru
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
(neto)
Primljeni krediti i zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija

10.000.689.306,79

71,39

1.208.562.324,77
21.367.564.925,50
766.542.766,26
67.050.355,43

87,24
93,65
77,59

84.620.974,82

65.224.636,10

77,08

1.793.068,39

1.825.719,33

21.233.820.244
143.700.000
68.700.000

21.233.820.244
143.700.000
68.700.000

100,63
533,43
97,60

517.812.174,54

0

0

21.355,55

0,00

517.812.174,54
211.953.966,42

75.000.000

75.000.000

21.355,55
697.089.432,49

0,00
328,89

696.956.759,05

329,41
35,31
103,70
101,21
104,49
95,78
0,00
0,00
70,21
83,74
64,14

100,03
100,10

80,97
62,67

211.578.189,92
375.776,50
2.296.646,36
555.528,39
1.741.117,97
19.300.265.700,01
0,00
0,00
19.300.265.700,01
5.972.578.200,00
13.327.687.500,01

4.374.767.176,56
2.170.768.013,73
1.661.769.923,73
508.998.090,00
31.224.991,95

0

0

18.481.371.505
4.931.286.905

18.481.371.505
4.931.286.905

13.550.084.600

13.550.084.600

0
0

0
0

132.673,44
2.381.622,79
562.268,60
1.819.354,19
18.486.478.235,24
4.936.393.635,24
4.936.393.635,24
13.550.084.600,00
5.001.299.600,00
8.548.785.000,00
2.189.515,28
0,00

0
0

2.189.515,28
2.189.515,28

2.608.748.739
1.398.748.739

2.112.354.408,72
876.583.968,37

48,28
40,38

0

470.022.848,37
406.561.120,00
1.056.132.820,50

28,28
79,87
3382,33

1.030.012.010,35
26.120.810,15

8694,72
134,79

179.637.619,85

8,27

179.637.619,85

8,27

2.608.748.739
1.398.748.739

0

11.846.402,50
19.378.589,45
2.172.774.170,88
2.172.774.170,88

13

1.210.000.000

1.210.000.000

929,45

100,00

14,85

5
51
512

514
516

517

53
531

532
533

534

54
541

542

544

545

55
551
552

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
2011.

IZVORNI PLAN
2012.

TEKUĆI PLAN
2012.

IZVRŠENJE
2012.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5

6=5/2*100

7=5/4*100

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graĎanima i
kućanstvima

12.683.568.396,32
1.842.897.991,00
85.386.821,91

5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u
tuzemstvu
5122 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u
inozemstvu
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan
javnog sektora
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora
5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima
Dani zajmovi drugim razinama vlasti
5172 Dani zajmovi županijskim proračunima
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima
5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog
proračuna
Izdaci za dionice i udjele u glavnici

12.575.437.943,48
858.925.152,31
84.379.149,04

99,15
46,61
98,82

83.593.753,52

82.553.429,71

98,76

1.793.068,39

1.825.719,33

0,00

1.000.000.000

545.245.086,71

35,32

54,52

20.030.000

545.245.086,71
17.317.864,06

35,32
88,09

86,46

2.566.159,15
14.751.704,91
211.983.052,50
15.179.765,06
13.399.447,66
183.403.839,78

25,35
154,69
109,14

85,44

1.543.629.122,02
1.543.629.122,02
19.658.862,60
10.122.588,97
9.536.273,63
194.223.184,47

11.248.363.263
1.357.900.000
89.758.000

1.000.000.000
20.030.000

248.112.000

11.248.363.263
1.357.900.000
89.758.000

248.112.000

194.223.184,47

111,80
63,25
94,01

94,43

556.000.700,21

667.011.556

667.011.556

656.855.384,78

118,14

98,48

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija
u javnom sektoru
5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru
5314 Dionice i udjeli glavnici ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru

350.000.000,00

650.000.000

650.000.000

650.000.000,00

185,71

100,00

600.000.000,00
50.000.000,00

333,33
29,41

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora

660.000,00
660.000,00
5.340.700,21

352.585,35
352.585,35
6.502.799,43

53,42
53,42
121,76

5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih
institucija
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

5.340.700,21

6.502.799,43

121,76

0,00

0,00

0,00

0,00

5.320.941.261
937.032.361

7.157.146.959,91
903.903.256,36

398,77
91,72
90,60

215.273.809

858.366.471,03
40.360.747,92
280.440,51
4.895.596,90
1.283.960.370,58

95,72
964,14

1.283.960.370,58

968,80

5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog
sektora
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od meĎunarodnih
organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada
5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija
5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU
5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU
5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom
sektoru
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u
javnom sektoru
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija
izvan javnog sektora
5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i
obrtnika izvan javnog sektora
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava
izvan javnog sektora
Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire
Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise
5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice
5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji
5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

180.000.000,00
170.000.000,00

200.000.000,00

2.500.000

2.500.000

14.511.556

14.511.556

0

0

200.000.000,00
1.794.821.269,53
985.548.721,61

5.320.941.261
937.032.361

947.427.448,84
33.006.839,35
5.114.433,42
133.171.310,33

215.273.809

132.530.570,73
640.739,60
659.937.310,75

4.152.471.164

4.152.471.164

16.163.927

16.163.927

16.163.926,84
8.489.848.435,58
259.302.567,11
259.302.567,11
8.230.545.868,47
2.689.440.868,47
5.541.105.000,00

14

44,81

134,51
96,46

596,43

0,00

285.362.434,15
374.574.876,60
16.163.926,84

14,10

4.953.119.406,13

750,54

4.556.834.591,99

1596,86

396.284.814,14
16.163.926,84

105,80
100,00

16.163.926,84

100,00

119,28

100,00

3.902.510.446
0

3.902.510.446
0

3.902.510.446,48
0,00

45,97

100,00

3.902.510.446

3.902.510.446

3.902.510.446,48
3.902.510.446,48

47,41
145,10
0,00

100,00

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2012. GODINU - ANALITIKA

15

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA
IZVRŠENJE 2011.

NAZIV
1

8
81
812
8121
8122
814
8141
816
8163
8164

822

83
832
84
841

3

4

INDEKS
5=4/3*100

NETO FINANCIRANJE

14.008.810.899,28

10.000.689.306,79

71,39

Promjena u stanju depozita državnog proračuna
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2.198.869.588,50
24.493.509.707,10

1.208.562.324,77
21.367.564.925,50

87,24

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,
graĎanima i kućanstvima
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i
kućanstvima u tuzemstvu
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i
kućanstvima u inozemstvu

818.476.830,53
86.414.043,21

766.542.766,26
67.050.355,43

93,65
77,59

84.620.974,82

65.224.636,10

77,08

1.793.068,39

1.825.719,33

101,82

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u
javnom sektoru

517.812.174,54

21.355,55

0,00

Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru - dugoročni

517.812.174,54
211.953.966,42

21.355,55
697.089.432,49

0,00
328,89

211.578.189,92

696.956.759,05

329,41

375.776,50
2.296.646,36
555.528,39
1.741.117,97
19.300.265.700,01
0,00
0,00
19.300.265.700,01
5.972.578.200,00
13.327.687.500,01

4.374.767.176,56
2.170.768.013,73

132.673,44
2.381.622,79
562.268,60
1.819.354,19
18.486.478.235,24
4.936.393.635,24
4.936.393.635,24
13.550.084.600,00
5.001.299.600,00
8.548.785.000,00
2.189.515,28
2.189.515,28
2.189.515,28
2.112.354.408,72
876.583.968,37

1.661.769.923,73

470.022.848,37

28,28

43.651.472,36
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

62.004.207,00

0,00

0,00

0,00
45.041.477,15

0,00
25.287.810,71

56,14

79.596.107,50

20.261.785,89

25,46

10.394.655,73
215.557.872,84
48.478,82

0,00
230.514.602,66
0,00

0,00
106,94
0,00

8.577.922,27
18.927.837,66
0,00
65.856.199,13

28.617.918,91
24.116.924,06
0,00
55.761.125,96

333,62
127,42

5.681.347,89

0,00

0,00

1.106.092.500,00

0,00

0,00

339.845,38
0,00
1.661.769.923,73

11.031.715,96
7.033.464,98
402.625.349,13

3246,10

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog
sektora
Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima
Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti

817

82
821

2

IZVRŠENJE 2012.

8173

Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni

8174

Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni

Primici od prodaje vrijednosnih papira
Trezorski zapisi (neto)
8211
Trezorski zapisi - tuzemni
Obveznice
8221
Obveznice - tuzemne
8222
Obveznice - inozemne
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgo.druš.u javnom s.
8321
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih druš.u javnom sektoru
Primici od zaduživanja
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i
meĎunarodnih financijskih organizacija
8413
Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija
Zajmovi Svjetske banke
841320108
08050
Zajam za Hrvatski projekt tehnologijskog razvitka, IBRD br.73200-HR
Zajam za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka na područjima od
841320111 06505,22005
posebne državne skrbi, IBRD FSL br. 72830-HR
Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području,
841320113 06005,07505
IBRD br. 72260-HR
Zajam za Projekt unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD br.
841320114
08050
73320-HR
841320115
10005
Zajam za Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD br. 73070-HR
Zajam za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog
841320116
10005
planiranja u zdravstvu IBRD 75980-HR
Zajam za Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području
841320118
06005
poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600
Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR
841320121
02515
841320122
06205
Zajam za Projekt unutarnjih voda, IBRD br. 74530 - HR
Predzajam za pripremu Projekta ulaganja u zaštitu prirode, IBRD
841320124
05530
PPA,br.P4500-HR
841320126
05530
Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000
841320127
11005
Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR
841320128
04020
Zajam za Projekt ublažavanja i prilag. rizika od katastrofa
Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal.područ.IBRD 7640
841320129 06005,07505
(II faza)
Predzajam za pripremu Projekta implement.integr.sustava zemlj.adminis.
841320130
04020
IBRD P459
Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financ.sektoru, IBRD
841320131
80630 u pripremi
841320132
11005
Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086
841320133
Predujam za 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD P4640
Ukupno Svjetska banka

16

103,70
101,21
104,49
95,78
0,00
0,00
70,21
83,74
64,14

48,28
40,38

84,67

24,23

NAZIV
1

2

841320404

06505

841320406

05560

841320407

10005

841320409

8414
841420202

06505

841420205

02506

842

844
8443

Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU
Zajmovi Europske investicijske banke
Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Program
integralnog razvoja lokalne zajednice, EIB br.22881
Zajam za Projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007-2011
Ukupno Europska investicijska banka

1

2

512
5121

5122

04605
07520
07520
04805

514
5141
02506
02506
516
5161
5163

04605
09005
05065

Administracija i upravljanje
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

04950

0,00

0,00
0,00

0,00
67.397.499,24

508.998.090,00

406.561.120,00

66.911.490,00

79,87
0,00

442.086.600,00
66.911.490,00

406.561.120,00
0,00

91,96
0,00

31.224.991,95
11.846.402,50
19.378.589,45
2.172.774.170,88
2.172.774.170,88

1.056.132.820,50
1.030.012.010,35
26.120.810,15
179.637.619,85
179.637.619,85

3382,33
8694,72
134,79
8,27
8,27

IZVRŠENJE 2012.

INDEKS

4

5=4/3*100

12.683.568.396,32
1.842.897.991,00

12.575.437.943,48
858.925.152,31

99,15
46,61

85.386.821,91

84.379.149,04

98,82

83.593.753,52

82.553.429,71

98,76

34.578.470,04
43.250.535,09
5.764.748,39
1.793.068,39
1.543.629.122,02
1.543.629.122,02
1.543.629.122,02

91,02
118,11
0,00
101,82
35,32
35,32
34,62

19.658.862,60

31.472.334,19
51.081.095,52
0,00
1.825.719,33
545.245.086,71
545.245.086,71
534.349.987,06
10.895.099,65
17.317.864,06

0,00

0,00

88,09

0,00
0,00
25,35

194.223.184,47

211.983.052,50
15.179.765,06

109,14

Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

194.223.184,47

183.403.839,78

25,35

94,43

Projekt Unutarnje vode-zajam IBRD-a br. 74530-HR - darovnica iz zajma
za
HV zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta
Projekt

128.366.985,34

127.642.713,82

99,44

65.856.199,13

55.761.125,96

84,67

Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u
javnom sektoru
Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

556.000.700,21

656.855.384,78

118,14

350.000.000,00

650.000.000,00

185,71

180.000.000,00
180.000.000,00

600.000.000,00
600.000.000

333,33
333,33

170.000.000,00

50.000.000,00

29,41

13.399.447,66

Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza,
infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva
Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

5314

0,00

154,69

Dani zajmovi gradskim proračunima

02506

57.244.188,00

14.751.704,91

02506

5312

0,00

9.536.273,63

02506

531

10.153.311,24

2.566.159,15

5173

53

0,00

10.122.588,97

5172

06205

5=4/3*100

2.566.159,15

Dani zajmovi drugim razinama vlasti
Dani zajmovi županijskim proračunima

5176

INDEKS

10.122.588,97

05065

5164

4

3

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graĎanima i
kućanstvima
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u
tuzemstvu
Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata
Društveno poticana stanogradnja
Zajmovi za poticanje prodaje stanova
Administracija i upravljanje
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru
Jamstvena pričuva
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan
javnog sektora
Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem
poduzetništvu izvan javnog sektora
Obnova voznog parka

Jamstvo za malo gospodarstvo
Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima

517

3

IZVRŠENJE 2012.

NAZIV

5
51

IZVRŠENJE 2012.

Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe
Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture
na hrvatskim otocima, CEB br. F/P 1498
Zajam za Projekt istraživanja, obnove i revitalizacije kulturne baštine IlokVukovar-Vučedol, CEB br. F/P 1511
Zajam za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH, CEB br. F/P
1576
Zajam za Projekt obnove i nadogradnje zatvora u Zagrebu
Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u
javnom sektoru
Primljeni
krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)
Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog
sektora krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)
Primljeni

8422
8424

IZVRŠENJE 2011.

Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju

50.000.000,00

17

NAZIV
1

2

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

532
5321
02506
06005
533
5332
02506
534
5341
06505
54
541

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
Ulaganja u temeljni kapital
Projekti od zajedničkog interesa
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan
javnog sektora
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih
institucija
Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog
sektora
Udio u glavnici trgovačkog društva "Bina-Istra"
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od meĎunarodnih
organizacija, institucija i tijela EU
Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

5413
541320200
541320300
541320400
541320604

02506
02506
02506
02506

541320700

02506

541320800

02506

541320900

02506

541321100

02506

541321200

02506

541321300

02506

541321400

02506

541321500

02506

541321800

02506

541321900
541322000
541322101

02506
02506
02506

541323303

02506

541323000

02506

541323304

02506

541323301

02506

541323307

02506

541323315

02506

541323313

02506

541323314

02506

541323308

02506

Otplata glavnice - Projekt obnove željezničkih lokomotiva - EBRD 733
Otplata glavnice - Projekt veletržnica - EBRD 627
Otplata glavnice na Zajam za tržište kapitala IBRD - 39990-HR
Otplata glavnice za projekt u sektoru cesta - IBRD 38690-HR
Otplata glavnice za Projekt hitne obnove prometa i razminiranja - IBRD 41040-HR
Otplata glavnice za Projekt razvoja službi za potporu obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava IBRD - 39880-HR
Otplata glavnice - Projekt oporavka investicija Alpe Jadran banka - u
stečaju IBRD 42490-HR
Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći IBRD - 39890-HR
Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i
zakonodavnim promjenama s ciljem razvoja privatnog sektora, IBRD 44600-HR
Otplata glavnice - Projekt obnove dijela područja istočne Slavonije,
Baranje i zapadnog Srijema, IBRD 43510-HR
Otplata glavnice - Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica IBRD 44330-HR
Otplata glavnice - Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR
Otplata glavnice - Prilagodba financijskog sektora i poduzeća - EFSAL IBRD 41590-HR
Otplata glavnice - Projekt hitne obnove -IBRD 37600-HR
Otplata glavnice - Projekt obnove i zaštite obalnih šuma IBRD 41190-HR
Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica - EUROFIMA No. 2547
Otplata glavnice - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD
46130-HR
Otplata glavnice - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD
4674-0 HR
Otplata glavnice - Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 HR
Otplata glavnice - Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj
Europi, IBRD 45820-HR
Otplata glavnice - Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR
Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070HR
Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200HR
Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD
73320-HR
Otplata glavnice - Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR

Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD
72830-HR
Otplata glavnice - Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u
541323317 541323318
02506541323319
području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600-HR
EIB (541323302+541323310)
02506
CEB (541323312+541323305+541323200+541323100+54132600)
02506
541320000
10015
Opremanje zdravstvenih ustanova
5414
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija
541323311

02506

18

IZVRŠENJE 2011.

IZVRŠENJE 2012.

3

4

660.000,00

352.585,35

53,42

660.000,00
0,00
660.000,00
5.340.700,21

352.585,35
0,00
352.585,35
6.502.799,43

53,42
53,42
121,76

5.340.700,21

6.502.799,43

121,76

5.340.700,21
200.000.000,00
200.000.000,00

6.502.799,43
0,00
0,00

121,76
0,00
0,00

INDEKS
5=4/3*100

200.000.000,00

0,00

0,00

1.794.821.269,53
985.548.721,61

7.157.146.959,91
903.903.256,36

398,77
91,72

947.427.448,84

858.366.471,03

90,60

15.668.340,48
2.386.827,80
4.475.786,34
56.774.305,59
55.290.211,94

17.267.797,48
0,00
4.517.261,87
33.075.777,59
28.115.306,79

110,21
0,00
100,93
58,26
50,85

8.442.243,06

7.178.299,73

85,03

1.254.343,80

1.262.941,56

100,69

2.209.092,90
3.806.898,23

2.407.824,31
4.149.369,23

109,00
109,00

26.921.561,93

27.268.055,98

101,29

63.525.010,27

63.792.306,01

100,42

14.104.502,54
60.909.588,26

15.249.278,69
30.897.368,31

108,12
50,73

45.395.234,51
22.206.159,99
74.610.300,00
2.486.342,75

0,00
22.985.439,78
0,00
2.688.143,98

0,00
103,51
0,00
108,12

19.274.823,36

19.511.400,63

101,23

106.246.849,00

115.804.883,00

109,00

10.254.429,36

10.380.291,20

101,23

10.455.012,50
22.968.694,59

11.560.666,13
23.204.136,61

110,58
101,03

19.180.496,71

21.765.721,31

113,48

45.623.939,04

51.239.925,56

112,31

1.884.801,63

1.902.263,77

100,93

26.000.092,79

26.273.097,97

101,05

46.125.303,75

172.977.102,18

375,02

0,00
157.570.007,46
21.376.248,26
33.006.839,35

0,00
142.891.811,36
0,00
40.360.747,92

90,68
0,00
122,28

NAZIV
1

2

5415
5416

Zajmovi od inozemnih vlada u EU
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU
Kredit za pamuk USDA-PL-480
Kredit za suncokretovo ulje USDA

542

5422
542220001
542220003
542220002
542220004
542220005
542220007
542220006
542220009
542220010
542220011
542220012
542220014
542220020
542220022
542220099

02506
02506
02506
02506
02506
02506
02506
02506

02506
11605
06005

5424

544
5443
5443
544320000
544320001
544320002
544320007
544320005
544320006
544320010
544320011
544320012
544320013
544320014
544320021
544320022
544320025
544320000
544320000
544320000
544320099
544320099
544320099
544320099
544320099
544320000
544320008
5446
544620012

02506
02506
02506
02506
02506
02506
02506
02506
02506
02506
02506
02506
02506
02515
04005
06025
06030
08043
08043
08043
08043
11005
11005
06005
02506

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih
institucija u javnom sektoru
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom
sektoru - neto
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom
sektoru
Otplata glavnice - Hrvatske željeznice, ug. G - 18/03
Tehnološka obnova brodogradilišta (TOB)
Otplata glavnice - HŽ G-17/03
PIK Vrbovec RG-06/02
PIK Vrbovec RG-22/01
PIK Vrbovec RG-09/01
TLM-HBOR G-13/04
TLM-HBOR G-10/04
Uljanik TOB
Uljanik TOB 1
V.Lenac G-04
HPB 10 od 760
HPB Brodograd
HABOR Brodograd
Min. Poljoprivrede
Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa
Obnova objekata vodoprivrede - Projekt hitne obnove
Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u
javnom sektoru
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan
javnog sektora - neto
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan
javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan
javnog sektora
Zaba - nekretnine Ksaver
Zaba - nekretnine Gajeva
Sindicirani kredit HŽ 77 mln EUR (ZABA, PBZ,SBS, ERSTE/2003)
Valjaonica cijevi Sisak 2006
Sindicirani kredit 760 mln
KBC 2007
KBC 2003
130 mln EUR Erste
131 mln EUR Hypo
Hypo-Brodograd
SGS-Brodograd
OTP-Brodograd
Otplata glavnice Min.poljopr.-potpora kapitalnim ulaganjima
Zgrada Porezne uprave
Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUP-a TETRA
MUPNET
Opremanje Hrvatske agencije za hranu
Agencija za plaćanje u poljoprivredi
Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti
Sveučilište u Splitu
Sveučilište u Rijeci
Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Dubrovniku
Upravni sud RH (otplata kredita)
Visoki trgovački sud RH (otplata kredita)
Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija
Zajam za izgradnju cesta Bechtel A (EXIM BANK)

19

IZVRŠENJE 2011.

IZVRŠENJE 2012.

3

4

5.114.433,42

INDEKS
5=4/3*100

280.440,51
4.895.597
3.168.850,14
1.726.746,76

95,72

133.171.310,33

1.283.960.370,58

964,14

0,00

0,00

0,00

132.530.570,73

1.283.960.370,58

968,80

27.817.344,68
14.752.340,35
45.532.250,20
0,00
4.393.214,07
3.816.586,83
962.700,13
12.552.869,82

27.831.497,54

100,05
0,00
100,11

45.583.964,36
14.929.944,70
4.431.799,72
3.874.048,77
970.192,97
12.696.823,00
6.711.815,33
6.264.455,75
17.265.555,93
37.582.800,00
1.049.387.010,35
18.059.543,84
6.919.473,20

22.703.264,65

22.953.770,12

640.739,60

8.497.675,00
0,00

659.937.310,75

4.953.119.406,13

0,00

0,00

285.362.434,15

4.556.834.591,99

100,88
101,51
100,78
101,15

101,10

750,54

1596,86

27.600.554,00
858.282,31
2.635.425,25
63.931.388,92
4.848.310,42

3.001.614,14
20.858.600,00
493.061,70
13.728.371,64
40.880.058,24
57.951.294,20
72.126.067,33
2.249.979,51
1.799.980,49
374.574.876,60
81.800.928,55

863.305,32
2.650.848,80
64.722.777,81
5.453.565,02
2.818.709.999,99
32.490.268,57
27.511.368,35
193.203.920,00
193.203.920,00
396.135.147,67
18.837.500,00
148.564.375,98
142.111.145,34
2.609.227,94
21.149.800,00

100,59
100,59
101,24
112,48

163.614,09
0,00
18.212.918,67
60.345.745,75
61.191.239,15
84.142.948,34
7.867.470,00
2.242.430,47
2.757.541,73
224.092.959,00
396.284.814,14
0,00

33,18

86,93
101,40

132,67
147,62
105,59
116,66
99,66
153,20
105,80
0,00

IZVRŠENJE 2011.

NAZIV
1

544620013
544620015
544620016
544620017
544620002
544620003
544620004
544620005
544620006
544620007
544620009
544620010
544620011
544620008
544620001

2

02506
02506
02506
02506
02506
02506
02506
02506
02506
02506
04805

545
5453
03005
55
551
5511
552
5521
552120200
552120200
552120300
552120500
552120600
552120700
552121205

02506
02506
02506
02506
02506
02506

5522

02506
02506
02506

3

Zajam za izgradnju cesta Bechtel B (EXIM BANK)
Erste AG-Brod.
Deutschebank-Brod.
Hypo AG-Brodograd
HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 10725
HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11272
HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11273
HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 12900
HŽ - West LB 2003
HŽ - West LB komercijalni 2003
US Exim Lockheed Martin - Tranša A
US Exim Lockheed Martin - Tranša B
US Exim Lockheed Martin - Tranša C
TLM - West LB
Diplomatski i konzularni poslovi u inozemstvu
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i
obrtnika izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava
izvan javnog sektora
Funkcioniranje oružanih snaga RH
Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire
Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise
Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise - neto
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji
Velike obveznice serije A II (Erste banka)
Velike obveznice serije A II (Splitska banka)
Obveznice PBZ III serija A
DAB obveznice II serija D
DAB obveznice III serija B
DAB obveznice IV serija C
Obveznice 03-D-12
Velike obveznice 1
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu
Euro-EUR obveznice III (750 mln EUR)

20

54.539.933,85

IZVRŠENJE 2012.
4

INDEKS
5=4/3*100

106,24

52.119.970,01
34.373.460,79
19.465.787,79
27.894.341,70
25.441.656,60
4.454.256,79
24.504.063,28
19.531.924,13
6.903.924,03
22.674.926,08
869.703,00
16.163.926,84

57.945.856,25
23.805.124,37
107.668.071,46
17.227.539,11
52.698.589,98
34.890.981,07
19.758.861,00
28.215.209,63
25.672.271,05
4.520.954,18
0,00
0,00
0,00
22.926.656,04
954.700,00
16.163.926,84

16.163.926,84

16.163.926,84

100,00

16.163.926,84
8.489.848.435,58
259.302.567,11
259.302.567,11
8.230.545.868,47
2.689.440.868,47
44.095.344,42
41.778.096,55
78.476.232,16
29.528.093,78
81.373.603,20
40.419.404,07

16.163.926,84
3.902.510.446,48
0,00
0,00
3.902.510.446,48
3.902.510.446,48
0,00
0,00
42.317.330,31
15.573.372,63
43.879.699,79
21.317.543,75
3.779.422.500,00

100,00
45,97
0,00
92,90
47,41
145,10
0,00
0,00
53,92
52,74
53,92
52,74

2.373.770.094,29
5.541.105.000,00
5.541.105.000,00

0,00

101,11
101,51
101,51
101,15
100,91
101,50
0,00
0,00
0,00
101,11
109,77
100,00

0,00
0,00
0,00

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2012. GODINU PO PRORAČUNSKIM
KORISNICIMA
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

21

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
Ukupni rezultat
010
HRVATSKI SABOR
01005
Hrvatski sabor
01015
Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
01020
Drţavno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU
013
OBNAŠANJA DUŽNOSTI
01305
Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja duţnosti
015
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
01505
Ured Predsjednika Republike Hrvatske
017
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
01705
Ustavni sud Republike Hrvatske
018
AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
01805
Agencija za zaštitu trţišnog natjecanja
020
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
02005
Vlada Republike Hrvatske
02006
Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
02010
Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge
02015

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

02021
02025
02030
02035
02040
02042
02044
02046
02050
02087
02089
02090
02092
02099

Stručna sluţba Savjeta za nacionalne manjine
Ured za nacionalne manjine
Ured za zakonodavstvo
Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske
Ured za protokol Vlade RH
Ured Vlade RH za unutarnju reviziju
Direkcija za korištenje sluţbenim zrakoplovom
Ured za odnose s javnošću
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Ured za socijalno partnerstvo
Ured za suzbijanje zlouporabe droga
Ured za ravnopravnost spolova
Ured za razminiranje
MINISTARSTVO FINANCIJA
Ministarstvo financija
Ministarstvo financija - ostali izdaci drţave
Carinska uprava
Porezna uprava
Financijska policija
Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU
Drţavni ured za trgovinsku politiku
RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA
RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA
DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU
Drţavni ured za središnju javnu nabavu
DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM
Drţavni ured za upravljanje drţavnom imovinom
MINISTARSTVO OBRANE
Ministarstvo obrane
DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
Drţavni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Ministarstvo unutarnjih poslova
Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja
Hrvatska vatrogasna zajednica
Drţavna uprava za zaštitu i spašavanje
Hrvatski centar za razminiranje
MINISTARSTVO BRANITELJA
Ministarstvo branitelja
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Ministarstvo gospodarstva
Ravnateljstvo za robne zalihe
Agencije u gospodarstvu
Agencija za javno-privatno partnerstvo
Agencija za opremu pod tlakom
Drţavni zavod za mjeriteljstvo
Hrvatski zavod za norme
Hrvatska akreditacijska agencija
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
MINISTARSTVO KULTURE
Ministarstvo kulture
Arhivi
Muzeji i galerije
Ostali proračunski korisnici iz područja kulture
Ansambl Lado
Hrvatski restauratorski zavod
Hrvatska knjiţnica za slijepe
Zavod za obnovu Dubrovnika
Hrvatsko narodno kazalište

025
02505
02506
02510
02515
02520
02540
026
02605
027
02705
028
02805
029
02905
030
03005
032
03205
040
04005
04030
21908
28305
04035
041
04105
048
04805
049
04905
04910
04965
44014
44389
04970
04980
04985
051
05105
05110
055
05505
05535
05540
05565
01046
22339
23585
23608
25878

22

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

131.576.408.465
202.772.500
145.480.000
4.419.000
52.873.500

131.576.408.465
202.772.500
145.480.000
4.419.000
52.873.500

132.413.411.201,99
189.635.546,29
134.362.861,45
2.854.924,26
52.417.760,58

100,64
93,52
92,36
64,61
99,14

980.000

980.000

830.276,00

84,72

980.000
48.600.000
48.600.000
29.295.000
29.295.000
19.788.230
19.788.230
270.892.832
29.337.700
7.781.403
104.317.082

980.000
48.600.000
48.600.000
29.295.000
29.295.000
19.788.230
19.788.230
270.892.832
29.337.700
7.781.403
104.317.082

830.276,00
43.422.896,00
43.422.896,00
28.043.636,94
28.043.636,94
18.631.857,18
18.631.857,18
229.851.800,87
27.575.946,55
6.624.590,69
78.649.127,72

84,72
89,35
89,35
95,73
95,73
94,16
94,16
84,85
93,99
85,13
75,39

3.700.000

3.700.000

3.235.311,50

87,44

42.436.618
895.699
7.315.500
37.966.492
584.352
1.434.600
1.999.271
6.243.600
381.430
19.624.496
131.039
3.754.250
2.078.600
910.700
23.188.293.487
219.731.350
21.473.140.958
590.000.115
885.257.214
7.933.850
12.230.000
8.630.400
8.630.400
352.050.000
352.050.000
4.570.000
4.570.000
5.015.000
5.015.000
4.807.874.160
4.807.874.160
10.541.251
10.541.251
4.792.751.800
4.379.439.456
169.640.800
11.147.000
158.493.800
243.671.544
1.119.438.034
1.119.438.034
620.759.636
620.759.636
702.783.418
627.596.058
25.135.677
11.180.548
7.680.548
3.500.000
19.629.605
11.444.679
7.796.851
384.166.927
319.946.227
64.220.700
827.706.812
442.733.434
82.326.267
83.633.328
219.013.783
12.313.115
66.064.609
2.833.900
6.797.588
88.585.227

42.436.618
895.699
7.315.500
37.966.492
584.352
1.434.600
1.999.271
6.243.600
381.430
19.624.496
131.039
3.754.250
2.078.600
910.700
23.263.957.138
219.276.585
21.552.759.374
586.500.115
885.257.214
7.933.850
12.230.000
8.630.400
8.630.400
352.050.000
352.050.000
4.570.000
4.570.000
5.015.000
5.015.000
4.807.874.160
4.807.874.160
10.541.251
10.541.251
4.792.751.800
4.379.439.456
169.640.800
11.147.000
158.493.800
243.671.544
1.116.038.034
1.116.038.034
620.759.636
620.759.636
702.783.418
627.596.058
25.135.677
11.180.548
7.680.548
3.500.000
19.629.605
11.444.679
7.796.851
380.754.812
316.534.112
64.220.700
827.706.812
442.733.434
82.326.267
83.633.328
219.013.783
12.313.115
66.064.609
2.833.900
6.797.588
88.585.227

42.159.476,47
1.028.288,16
6.162.485,41
35.391.938,59
584.344,78
1.143.006,69
1.868.787,99
5.154.120,83
381.422,56
14.256.425,70
131.032,99
2.997.346,70
1.837.125,38
671.022,16
24.959.766.832,41
196.390.490,25
23.310.282.464,82
578.082.400,57
855.630.444,60
7.760.655,17
11.620.377,00
7.312.021,33
7.312.021,33
346.619.198,55
346.619.198,55
3.548.736,43
3.548.736,43
1.401.418,27
1.401.418,27
4.808.836.264,11
4.808.836.264,11
9.469.780,43
9.469.780,43
4.743.866.787,28
4.323.729.208,14
170.174.534,83
9.949.495,05
160.225.039,78
249.963.044,31
1.092.865.716,27
1.092.865.716,27
669.822.296,06
669.822.296,06
650.027.532,60
558.869.536,80
44.649.547,33
9.598.403,37
6.303.609,77
3.294.793,60
18.653.100,71
10.696.886,76
7.560.057,63
354.485.398,15
294.470.328,07
60.015.070,08
804.878.171,51
417.476.627,76
82.311.649,65
83.618.405,36
221.471.488,74
12.302.853,00
66.052.110,19
2.808.586,53
6.790.113,08
91.306.818,46

99,35
114,80
84,24
93,22
100,00
79,67
93,47
82,55
100,00
72,65
100,00
79,84
88,38
73,68
107,64
89,38
108,56
97,98
96,65
97,82
95,02
84,72
84,72
98,46
98,46
77,65
77,65
27,94
27,94
100,02
100,02
89,84
89,84
98,98
98,73
100,31
89,26
101,09
102,58
97,63
97,63
107,90
107,90
92,49
89,05
177,63
85,85
82,07
94,14
95,03
93,47
96,96
92,27
92,04
93,45
97,24
94,30
99,98
99,98
101,12
99,92
99,98
99,11
99,89
103,07

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
25917
44926
45189

08605
08620
08625
08630
08645

Hrvatska matica iseljenika
Hrvatski audiovizualni centar
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ministarstvo poljoprivrede
Hrvatska agencija za hranu
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
Agencija za poljoprivredno zemljište
Hrvatska poljoprivredna agencija
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA
EUROPSKE UNIJE
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske
unije
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Agencija za obalni linijski promet
Agencija za vodne putove
Agencije u prometu i infrastrukturi
Agencija za regulaciju trţišta ţeljezničkih usluga
Agencija za istraţivanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova
Agencija za sigurnost ţeljezničkog prometa
Hrvatski hidrografski institut
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
Drţavna geodetska uprava
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Agencija za zaštitu okoliša
Nacionalni parkovi i parkovi prirode
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj
Javni instituti u Republici Hrvatskoj
Drţavni hidrometeorološki zavod
Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro
Drţavni zavod za intelektualno vlasništvo
Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu
Nacionalna i sveučilišna knjiţnica
Hrvatska akademska i istraţivačka mreţa Carnet
Leksikografski zavod Miroslav Krleţa
Sveučilišni računski centar SRCE
Agencija za odgoj i obrazovanje
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Središnji registar osiguranika

08650

Agencija za osiguranje radničkih potraţivanja u slučaju stečaja poslodavca

060
06005
06025
06030
06035
06040
06045
061
06105
06120
06125
065
06505
06545
06550
06551
44934
45084
45228
06560
076
07605
07620
07625
077
07705
07710
07715
080
08005
08006
08008
08009
08011
08012
08091
21836
21852
21869
23665
23962
38487
40883
43335
46173
086

090
09005
095
09505
09510
096
09605
09615
102
10205
10208
10230
106
10605
110
11005
11006
11010
11015
11020
11025
11027
11030
11035
11036
11040
11045

MINISTARSTVO TURIZMA
Ministarstvo turizma
MINISTARSTVO UPRAVE
Ministarstvo uprave
Uredi drţavne uprave u ţupanijama
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministarstvo zdravlja
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Obiteljski centri
HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Ministarstvo pravosuđa
Pravosudna akademija
Zatvori i kaznionice
Vrhovni sud Republike Hrvatske
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Upravni sudovi
Drţavno odvjetništvo Republike Hrvatske
Drţavnoodvjetničko vijeće
Drţavno sudbeno vijeće
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Ţupanijski sudovi

23

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

5.478.482
36.187.628
753.234
4.751.943.075
4.539.922.882
5.000.000
127.071.185
44.980.800
3.968.708
30.999.500

5.478.482
36.187.628
753.234
4.751.943.075
4.539.922.882
5.000.000
127.071.185
44.980.800
3.968.708
30.999.500

5.583.596,34
35.874.208,00
753.203,14
4.486.603.017,06
4.302.575.985,59
4.950.808,39
118.569.206,87
27.280.827,57
2.228.789,42
30.997.399,22

101,92
99,13
100,00
94,42
94,77
99,02
93,31
60,65
56,16
99,99

1.115.312.142

1.115.312.142

1.006.631.385,69

90,26

1.078.333.312
7.459.000

1.078.333.312
7.459.000

970.408.262,65
7.123.532,47

89,99
95,50

29.519.830

29.519.830

29.099.590,57

98,58

5.820.352.826
5.390.860.264
378.059.700
21.636.674
18.319.380
387.200
14.817.180
3.115.000
11.476.808
531.568.000
133.040.590
171.341.801
227.185.609
268.028.115
179.393.145
19.434.145
69.200.825
12.064.376.358
8.351.892.804
2.814.538.818
345.225.051
100.835.643
4.930.958
16.723.213
430.229.871
50.514.779
79.808.269
25.539.114
28.065.732
39.727.707
21.354.202
48.510.643
49.235.534
87.473.891
38.094.671.386
52.967.228
35.653.150.000
2.168.615.070
52.575.000
98.566.288

5.809.437.826
5.379.945.264
378.059.700
21.636.674
18.319.380
387.200
14.817.180
3.115.000
11.476.808
531.568.000
133.040.590
171.341.801
227.185.609
268.028.115
179.393.145
19.434.145
69.200.825
12.025.075.190
8.319.599.355
2.811.053.284
345.196.746
100.741.051
4.918.979
16.493.871
427.071.904
50.346.163
78.773.211
25.496.569
27.951.492
38.812.361
21.264.575
48.469.786
49.053.656
86.904.091
38.078.000.386
52.967.228
35.636.880.000
2.168.615.070
52.575.000
98.299.288

5.740.418.501,45
5.322.195.897,94
378.012.479,38
20.064.872,79
9.184.346,86
387.151,58
6.607.059,48
2.190.135,80
10.960.904,48
482.898.397,23
123.016.822,35
160.380.341,28
199.501.233,60
175.336.324,07
90.926.821,82
16.802.207,25
67.607.295,00
11.978.726.926,29
8.286.655.291,68
2.807.990.364,56
345.181.727,51
100.264.269,13
4.898.851,63
15.410.429,86
418.325.991,92
50.334.930,77
77.552.393,98
25.470.295,82
27.749.098,45
37.919.096,33
21.065.599,44
52.148.090,51
69.043.282,64
57.043.203,98
37.950.485.914,64
29.310.477,24
35.628.598.774,94
2.087.698.789,61
47.347.841,37
89.278.507,35

98,63
98,73
99,99
92,74
50,13
99,99
44,59
70,31
95,50
90,84
92,47
93,60
87,81
65,42
50,69
86,46
97,70
99,29
99,22
99,77
99,99
99,43
99,35
92,15
97,23
99,64
97,17
99,73
98,87
95,45
98,65
107,50
140,23
65,21
99,62
55,34
99,93
96,27
90,06
90,58

68.797.800

68.663.800

68.251.524,13

99,21

201.497.883
201.497.883
384.509.457
57.093.592
327.415.865
21.733.360.323
613.434.495
21.119.925.828
6.190.604.553
3.426.982.693
2.743.463.560
20.158.300
52.200.000
52.200.000
2.568.809.400
382.128.380
13.114.110
495.680.000
31.300.300
20.006.755
25.076.400
13.090.000
21.105.100
1.297.000
1.730.900
25.164.100
276.984.000

201.497.883
201.497.883
384.509.457
57.093.592
327.415.865
21.733.360.323
613.434.495
21.119.925.828
6.188.640.185
3.425.018.325
2.743.463.560
20.158.300
52.200.000
52.200.000
2.568.809.400
382.128.380
13.114.110
495.680.000
31.300.300
20.006.755
25.076.400
13.090.000
21.105.100
1.297.000
1.730.900
25.164.100
276.984.000

191.177.608,77
191.177.608,77
372.918.290,96
47.260.506,35
325.657.784,61
21.919.461.455,76
576.578.476,24
21.342.882.979,52
6.175.807.166,81
3.398.182.323,91
2.758.876.222,42
18.748.620,48
52.182.201,45
52.182.201,45
2.521.828.017,73
343.610.638,42
13.316.088,05
492.558.221,05
30.846.727,67
19.802.587,13
24.749.146,89
12.266.935,98
20.900.736,19
1.264.999,99
1.317.829,71
25.075.396,39
276.364.910,63

94,88
94,88
96,99
82,78
99,46
100,86
93,99
101,06
99,76
99,16
100,56
93,01
99,97
99,97
98,17
89,92
101,54
99,37
98,55
98,98
98,69
93,71
99,03
97,53
76,14
99,65
99,78

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
11050
11055
11065
11070
11075
11091
120
12005
121
12105
122
12205
123
12305
160
16005
185
18505
196
19605
225
22505
230
23005
235
23505
240
24005
241
24105
242
24205
250
25005
256
25605
257
25705

Trgovački sudovi
Ţupanijska drţavna odvjetništva
Općinski sudovi
Općinska drţavna odvjetništva
Prekršajni sudovi
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA
Ured pučkog pravobranitelja
PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
Pravobranitelj za djecu
PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova
PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Drţavni zavod za statistiku
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Drţavni ured za reviziju
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE
NABAVE
Drţavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Drţavni inspektorat
KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Komisija za odnose s vjerskim zajednicama
HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA
AGENCIJA
Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija
URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST
Ured vijeća za nacionalnu sigurnost
OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR
TELEKOMUNIKACIJA
Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija
ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA
Zavod za sigurnost informacijskih sustava
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Agencija za zaštitu osobnih podataka
DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
Drţavni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA
Agencija za regulaciju trţišta ţeljezničkih usluga

24

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

86.999.548
94.185.400
665.216.342
175.700.200
216.855.230
23.175.635
10.466.450
10.466.450
5.312.000
5.312.000
2.870.675
2.870.675
3.125.000
3.125.000
99.758.931
99.758.931
53.195.668
53.195.668

86.999.548
94.185.400
665.216.342
175.700.200
216.855.230
23.175.635
10.466.450
10.466.450
5.312.000
5.312.000
2.870.675
2.870.675
3.125.000
3.125.000
99.758.931
99.758.931
53.195.668
53.195.668

86.745.919,26
93.870.639,36
663.928.768,55
175.662.240,94
216.592.319,53
22.953.911,99
9.873.057,31
9.873.057,31
5.199.834,10
5.199.834,10
2.811.626,27
2.811.626,27
3.075.631,05
3.075.631,05
103.108.571,48
103.108.571,48
52.147.727,34
52.147.727,34

99,71
99,67
99,81
99,98
99,88
99,04
94,33
94,33
97,89
97,89
97,94
97,94
98,42
98,42
103,36
103,36
98,03
98,03

7.906.000

7.906.000

7.485.002,39

94,67

7.906.000
134.220.000
134.220.000
636.000
636.000

7.906.000
134.220.000
134.220.000
636.000
636.000

7.485.002,39
133.870.972,66
133.870.972,66
627.730,63
627.730,63

94,67
99,74
99,74
98,70
98,70

5.046.000

5.046.000

5.000.947,97

99,11

5.046.000
21.730.000
21.730.000

5.046.000
21.730.000
21.730.000

5.000.947,97
21.486.404,20
21.486.404,20

99,11
98,88
98,88

16.774.000

16.774.000

15.876.152,31

94,65

16.774.000
15.078.000
15.078.000
7.439.236
7.439.236
16.339.500
16.339.500
2.368.000
2.368.000

16.774.000
15.078.000
15.078.000
7.439.236
7.439.236
16.339.500
16.339.500
2.368.000
2.368.000

15.876.152,31
14.244.268,02
14.244.268,02
6.537.344,30
6.537.344,30
12.180.363,27
12.180.363,27
2.094.194,10
2.094.194,10

94,65
94,47
94,47
87,88
87,88
74,55
74,55
88,44
88,44

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

25

KORISNIK PRORAČUNA
Ukupni rezultat
010
HRVATSKI SABOR
01005
Hrvatski sabor
311
Plaće
3111
Plaće za redovan rad
3113
Plaće za prekovremeni rad
312
Ostali rashodi za zaposlene
3121
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
3133
Doprinosi za zapošljavanje
321
Naknade troškova zaposlenima
3211
Službena putovanja
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3223
Energija
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3225
Sitni inventar i auto gume
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3233
Usluge promidžbe i informiranja
3234
Komunalne usluge
3235
Zakupnine i najamnine
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
3237
Intelektualne i osobne usluge
3238
Računalne usluge
3239
Ostale usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
3241
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
3291
slično
3292
Premije osiguranja
3293
Reprezentacija
3294
Članarine
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3433
Zatezne kamate
372
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
3721
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
381
Tekuće donacije
3811
Tekuće donacije u novcu
412
Nematerijalna imovina
4123
Licence
422
Postrojenja i oprema
4221
Uredska oprema i namještaj
4222
Komunikacijska oprema
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
4227
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
424
Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti
4241
Knjige u knjižnicama
426
Nematerijalna proizvedena imovina
4262
Ulaganja u računalne programe
01015
Ured Povjerenstva za odluĉivanje o sukobu interesa
311
Plaće
3111
Plaće za redovan rad
3113
Plaće za prekovremeni rad
312
Ostali rashodi za zaposlene
3121
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
3133
Doprinosi za zapošljavanje
321
Naknade troškova zaposlenima
3211
Službena putovanja
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3223
Energija
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3225
Sitni inventar i auto gume
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
26

IZVORNI PLAN
2012
131.576.408.465
202.772.500
145.480.000
88.757.000

TEKUĆI PLAN
2012
131.576.408.465
202.772.500
145.480.000
88.757.000

721.000

721.000

14.192.000

14.192.000

8.720.000

8.720.000

4.455.000

4.455.000

15.888.000

15.888.000

700.000

700.000

8.591.000

8.591.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
132.413.411.201,99
100,64
189.635.546,29
93,52
134.362.861,45
92,36
85.536.745,69
96,37
84.018.866,96
1.517.878,73
711.086,80
98,63
711.086,80
13.807.364,87
97,29
12.269.727,04
1.537.637,83
7.906.768,41
90,67
5.555.690,46
2.272.941,01
78.136,94
4.315.896,92
96,88
1.027.136,39
2.868.739,41
172.632,55
36.206,57
211.182,00
13.056.349,60
82,18
436.563,27
1.521.769,04
896.095,90
530.769,47
5.998.403,88
1.239.792,08
794.005,23
1.294.096,32
344.854,41
267.916,13
38,27
267.916,13
5.723.091,82
66,62
3.753.153,73

51.000

51.000

200.000

200.000

1.360.000

1.360.000

355.000

355.000

1.050.000

1.050.000

35.000

35.000

405.000

405.000

4.419.000
2.015.000

4.419.000
2.015.000

47.000

47.000

327.000

327.000

150.000

150.000

120.000

120.000

992.000

992.000

112.920,39
811.396,73
574.280,63
471.340,34
30.831,07
16.864,05
13.967,02
138.128,20
138.128,20
1.359.266,87
1.359.266,87
295.143,11
295.143,11
936.966,36
420.794,61
226.781,13
265.875,43
23.515,19
34.493,10
34.493,10
242.812,50
242.812,50
2.854.924,26
1.534.850,25
1.503.191,57
31.658,68
40.673,05
40.673,05
246.381,16
220.288,68
26.092,48
96.555,50
40.168,05
42.313,32
14.074,13
76.977,89
44.083,02
17.378,45
10.669,93
4.846,49
319.563,92
25.692,85
45.404,80

60,45

69,06
99,95
83,14
89,23

98,55
59,95
64,61
76,17

86,54
75,35

64,37

64,15

32,21

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3293
343
3431
3433
412
422
4221
4222
4223
01020
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
363
3631
381
3811
412
4123
422
4221
4222
4223
013
01305
311
3111
3113
312
3121

Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Reprezentacija
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Drţavno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO
PRESTANKU OBNAŠANJA DUŢNOSTI
Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku
obnašanja duţnosti
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene

27

TEKUĆI PLAN
2012

20.000

20.000

341.000

341.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
4.718,00
6.241,98
99.669,00
1.100,00
30.951,16
94.935,50
10.850,63
18.696,12
93,48
18.696,12
286.648,33
84,06
282.929,33

2.000

2.000

10.000
395.000

10.000
395.000

52.873.500
3.421.250

52.873.500
3.421.250

21.750

21.750

549.000

549.000

179.000

179.000

294.000

294.000

7.992.000

7.992.000

11.934.500

11.934.500

3.719,00
57,58
50,00
7,58
234.520,46
167.717,58
15.641,03
51.161,85
52.417.760,58
3.327.480,52
3.164.979,50
162.501,02
12.413,00
12.413,00
535.987,60
479.420,42
56.567,18
167.231,24
97.321,74
34.681,70
35.227,80
238.309,56
145.917,48
87.279,60
1.510,38
3.602,10
7.880.625,04
118.036,86
24.164,78
147.888,19
16.584,43
122.465,38
27.040,00
2.114.347,71
4.016.564,76
1.293.532,93
11.824.217,89

2,88

59,37

99,14
97,26

57,07
97,63

93,43

81,06

98,61

99,08

11.760.426,19
4.200,00
49.219,70
9.522,00
850,00
798,35
576,58
221,77
895.887,98
895.887,98
27.429.000,00
27.429.000,00
14.413,92
14.413,92
91.395,48
70.745,69
9.274,79
11.375,00

2.000

2.000

39,92

932.000

932.000

27.429.000

27.429.000

17.000

17.000

102.000

102.000

980.000

980.000

830.276,00

84,72

980.000

980.000

830.276,00

84,72

225.000

225.000

95,10

5.000

5.000

213.964,57
181.892,71
32.071,86
1.250,00
1.250,00

96,13
100,00
84,79
89,60

25,00

KORISNIK PRORAČUNA
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3223
3224
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3293
3299
343
3431
3433
412
422
4221
4222
426
015
01505
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
372
3721
412
4123

Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured Predsjednika Republike Hrvatske
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
28

IZVORNI PLAN
2012
37.000

TEKUĆI PLAN
2012
37.000

95.500

95.500

113.000

113.000

393.000

393.000

4.500

4.500

85.000

85.000

2.000

2.000

1.000
17.500

1.000
17.500

1.500
48.600.000
48.600.000
19.790.000

1.500
48.600.000
48.600.000
19.790.000

351.000

351.000

3.155.000

3.155.000

2.520.000

2.520.000

5.055.000

5.055.000

13.400.000

13.400.000

21.000

21.000

2.182.000

2.182.000

81.000

81.000

450.000

450.000

250.000

250.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
36.985,28
99,96
33.347,89
3.637,39
66.430,75
69,56
63.504,63
2.926,12
75.832,96
67,11
27.172,59
39.344,56
4.315,81
5.000,00
353.380,07
89,92
137.757,06
34.457,59
27.932,70
10.704,12
19.592,09
4.150,00
98.000,00
3.212,50
17.574,01
4.255,11
94,56
4.255,11
67.630,88
79,57
47.651,44
19.979,44
973,12
48,66
589,08
384,04
9.573,26
7.317,01
2.256,25

54,70

43.422.896,00
43.422.896,00
18.971.916,91
18.387.529,13
584.387,78
338.073,35
338.073,35
3.066.035,32
2.724.540,79
341.494,53
1.845.537,48
1.290.848,09
523.812,41
30.876,98
4.489.037,87
778.767,06
512.822,53
2.461.939,05
260.998,17
73.142,77
401.368,29
11.226.723,57
1.829.901,34
2.970.910,91
752.353,24
1.208.241,07
3.230.455,99
108.182,05
559.552,29
101.353,02
465.773,66
23.417,28
23.417,28
1.551.322,35
2.403,92
741.033,87
2.890,00
804.994,56
51.015,76
12.603,49
38.412,27
388.900,00
388.900,00
245.565,07
245.565,07

89,35
89,35
95,87

96,32
97,18

73,24

88,80

83,78

111,51
71,10

62,98

86,42
98,23

KORISNIK PRORAČUNA
422
4221
4222
4223
4227
424
4241
425
426
4262
017
01705
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
3299
343
3431
3433
422
4221
4222
431
4312
018
01805
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237

Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti
Knjige u knjižnicama
Višegodišnji nasadi i osnovno stado
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŢIŠNOG NATJECANJA
Agencija za zaštitu trţišnog natjecanja
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
29

IZVORNI PLAN
2012
1.170.000

TEKUĆI PLAN
2012
1.170.000

5.000

5.000

20.000
150.000

20.000
150.000

29.295.000
29.295.000
19.384.200

29.295.000
29.295.000
19.384.200

300.000

300.000

3.125.800

3.125.800

1.271.000

1.271.000

1.333.000

1.333.000

2.812.000

2.812.000

270.000

270.000

3.000

3.000

746.000

746.000

50.000

50.000

19.788.230
19.788.230
8.376.000

19.788.230
19.788.230
8.376.000

140.300

140.300

1.353.600

1.353.600

680.800

680.800

296.220

296.220

8.838.960

8.838.960

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
1.089.433,84
93,11
821.236,36
46.806,00
171.208,33
50.183,15
1.190,00
23,80
1.190,00
134.727,20
134.727,20
28.043.636,94
28.043.636,94
19.091.215,68
18.288.288,68
802.927,00
258.826,20
258.826,20
3.080.471,58
2.736.813,85
343.657,73
1.049.749,54
264.674,02
619.045,40
166.030,12
1.209.088,94
469.457,18
597.661,05
45.395,71
46.575,00
50.000,00
2.435.872,11
681.537,91
251.175,16
118.422,46
98.524,41
692.455,20
57.720,00
211.509,12
111.695,76
212.832,09
200.490,84
14.842,82
145.844,52
39.803,50
1.809,56
1.781,10
28,46
696.359,49
689.934,49
6.425,00
19.753,00
19.753,00
18.631.857,18
18.631.857,18
8.355.103,46
8.355.103,46
140.300,00
140.300,00
1.348.865,57
1.199.176,05
149.689,52
650.488,47
354.821,85
216.384,13
79.282,49
287.505,39
168.691,15
98.675,81
9.143,32
4.234,11
6.761,00
7.749.843,90
236.286,42
49.570,20
44.996,99
225.561,74
1.635.000,00
12.500,00
5.185.894,71

89,82
95,73
95,73
98,49

86,28
98,55

82,59

90,70

86,62

74,26

60,32

93,35

39,51
94,16
94,16
99,75
100,00
99,65

95,55

97,06

87,68

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3238
3239
329
3292
3293
3294
343
3431
422
4221
4222
020
02005
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
372
3721
412
4123
422
4221
4222
4223
4227
426
4262
02006
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3225
323
3231
3232
3233

Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Vlada Republike Hrvatske
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
30

TEKUĆI PLAN
2012

50.550

50.550

3.800

3.800

48.000

48.000

270.892.832
29.337.700
8.276.250

270.892.832
29.337.700
8.276.250

149.750

149.750

1.352.000

1.352.000

1.133.000

1.133.000

1.905.000

1.905.000

7.310.000

7.310.000

15.000

15.000

425.000

425.000

29.000

29.000

7.850.000

7.850.000

268.000

268.000

562.700

562.700

62.000

62.000

7.781.403
4.042.250

7.781.403
4.042.250

58.750

58.750

646.000

646.000

786.000

786.000

265.300

265.300

1.778.613

1.778.613

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
255.000,00
105.033,84
49.940,66
98,79
16.619,38
29.871,28
3.450,00
3.289,48
86,57
3.289,48
46.520,25
96,92
42.974,25
3.546,00
229.851.800,87
84,85
27.575.946,55
93,99
8.109.772,53
97,99
8.019.416,19
90.356,34
123.470,84
82,45
123.470,84
1.306.369,07
96,62
1.160.559,89
145.809,18
1.026.238,75
90,58
847.922,14
178.316,61
1.753.872,94
92,07
366.218,83
1.281.369,41
96.630,59
9.654,11
6.445.871,67
88,18
190.191,42
750.278,92
63.901,18
191.152,54
4.166.935,56
47.626,00
443.983,91
519.439,81
72.362,33
2.173,25
14,49
2.173,25
307.977,88
72,47
3.705,05
260.189,98
850,00
43.232,85
16.509,88
56,93
10.167,56
6.342,32
7.669.432,50
97,70
7.669.432,50
232.210,94
86,65
232.210,94
520.996,30
92,59
210.655,38
166.803,38
92.597,50
50.940,04
61.050,00
98,47
61.050,00
6.624.590,69
85,13
3.760.158,01
93,02
3.696.894,03
63.263,98
41.733,57
71,04
41.733,57
585.546,55
90,64
523.163,47
62.383,08
786.000,00
100,00
699.236,43
86.763,57
203.687,49
76,78
185.598,69
18.088,80
1.092.777,17
61,44
205.716,66
27.972,25
167.098,86

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3235
3237
3238
3239
324
3241
329
3293
3294
343
3431
3433
372
422
4221
4227
02010
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3225
323
3231
3233
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3293
3294
3299
343
3431
3433
381
3811
382
3821
412
4123
422
4221
4222
4227
02015
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231

Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Članarine
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim
sudom za ljudska prava
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
31

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
5.285,00
461.910,18
172.500,00
52.294,22
65,92
0,24
65,92
53.636,60
82,52
53.081,60
555,00
3.675,18
66,94
2.476,50
1.198,68

27.000

27.000

65.000

65.000

5.490

5.490

5.000
102.000

5.000
102.000

104.317.082
2.132.500

104.317.082
2.132.500

38.000

38.000

333.500

333.500

257.500

257.500

37.500

37.500

1.142.300

1.142.300

78.000

78.000

786.400

786.400

5.500

5.500

98.656.882

98.656.882

799.000

799.000

12.000

12.000

38.000

38.000

3.700.000

3.700.000

3.235.311,50

87,44

820.000

820.000

87,52

27.000

27.000

139.000

139.000

120.000

120.000

78.000

78.000

536.700

536.700

717.677,07
660.962,41
56.714,66
12.068,71
12.068,71
109.991,70
98.001,94
11.989,76
65.957,26
42.334,36
20.922,90
2.700,00
58.834,47
44.596,07
10.197,92
2.201,25
1.839,23
337.415,18
40.030,76

97.310,20
90.382,00
6.928,20
78.649.127,72
1.837.327,81
1.801.290,58
36.037,23
30.833,73
30.833,73
297.115,16
265.880,44
31.234,72
207.440,21
124.760,00
82.680,21
27.383,93
26.981,55
402,38
1.008.662,54
79.068,64
54.861,16
537.783,40
12.600,00
138.024,96
125.066,25
61.258,13
97.336,33
97.336,33
701.589,96
61.749,37
639.340,59
500,00
2.707,71
1.314,58
1.393,13
73.592.605,02
73.592.605,02
801.478,29
801.478,29
8.716,20
8.716,20
35.930,83
33.457,26
243,54
2.230,03

95,40

75,39
86,16

81,14
89,09

80,56

73,02

88,30

124,79
89,22

49,23

74,59
100,31
72,64
94,55

44,70
79,13

54,96

75,43

62,87

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
324
329
3293
343
3431
3433
3434
412
4123
422
4221
4223
02021
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3224
323
3231
3232
3233
3235
3237
3238
324
3241
329
3291
3293
343
3431
3433
381
3811
412
422
4221
4222
02025
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
323
3231
3232
3233
3235
3237
3238
324

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Struĉna sluţba Savjeta za nacionalne manjine
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Reprezentacija
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Ured za nacionalne manjine
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
32

TEKUĆI PLAN
2012

15.000
25.000

15.000
25.000

1.903.000

1.903.000

300

300

36.000

36.000

42.436.618
716.000

42.436.618
716.000

10.000

10.000

113.000

113.000

38.000

38.000

22.800

22.800

95.400

95.400

60.500

60.500

311.400

311.400

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
18.677,38
7.072,31
4.641,14
54.950,00
200.442,09
10.120,00
1.481,50
13.764,50
13.764,50
1.900.946,11
860,63
294,79
1.899.790,69
281,50
281,50
18.375,00
2.750,00
15.625,00
42.159.476,47
641.575,62
624.472,59
17.103,03
3.750,00
3.750,00
102.790,84
91.884,06
10.906,78
24.208,59
12.488,17
11.720,42
20.801,12
20.718,12
83,00
68.203,38
5.625,50
25.501,31
14.781,47
286,62
21.433,88
574,60
47.303,55
47.303,55
287.077,24

55,06
99,89

93,83
51,04

99,35
89,61

37,50
90,97

63,71

91,23

71,49

78,19
92,19

282.409,24
800

800

41.004.218

41.004.218

2.500
62.000

2.500
62.000

895.699
361.795

895.699
361.795

7.615

7.615

62.373

62.373

30.313

30.313

4.854

4.854

47.133

47.133

4.668,00
101,21
100,00
1,21
40.910.572,30
40.910.572,30
53.092,62
50.902,44
2.190,18
1.028.288,16
361.793,94
354.198,86
7.595,08
7.614,65
7.614,65
62.371,65
56.221,15
6.150,50
31.037,92
15.750,22
7.847,70
7.440,00
4.853,93
4.853,93
136.771,18
2.563,84
2.339,25
15.483,73
6.608,82
105.754,68
4.020,86
27.424,00

12,65

99,77

85,63

114,80
100,00

100,00
100,00

102,39

100,00
290,18

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3241
329
3293
3299
343
3431
3433
381
3811
412
4123
02030
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
323
3231
3232
3233
3236
3237
3238
3239
329
3293
343
3431
3433
372
412
4123
422
4221
4222
02035
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
Ured za zakonodavstvo
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike
Hrvatske
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
33

TEKUĆI PLAN
2012

2.616

2.616

77

77

375.000

375.000

3.923

3.923

7.315.500
2.603.750

7.315.500
2.603.750

46.250

46.250

426.000

426.000

210.000

210.000

72.000

72.000

3.910.000

3.910.000

11.000

11.000

1.500

1.500

6.000
12.000

6.000
12.000

17.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
27.424,00
17.422,50
666,00
17.122,50
300,00
76,00
98,70
75,10
0,90
375.000,00
100,00
375.000,00
3.922,39
99,98
3.922,39
6.162.485,41
84,24
2.432.646,66
93,43
2.432.646,66
34.257,60
74,07
34.257,60
388.505,85
91,20
347.126,67
41.379,18
150.200,61
71,52
23.326,00
47.752,96
79.121,65
44.158,71
61,33
44.158,71
3.085.553,53
78,91
4.143,63
2.936,50
7.022,00
30.000,00
3.037.959,88
1.025,52
2.466,00
4.035,95
36,69
4.035,95
114,02
7,60
110,93
3,09
69,20

17.000

8.303,51
8.303,51
14.708,97
14.465,43
243,54

37.966.492

37.966.492

35.391.938,59

93,22

18.289.000

18.289.000

96,12

901.000

901.000

2.984.992

2.984.992

2.330.000

2.330.000

7.220.000

7.220.000

5.200.000

5.200.000

259.000

259.000

17.579.300,17
15.904.515,71
1.674.784,46
845.347,48
845.347,48
2.895.998,09
2.573.011,76
322.986,33
2.027.566,66
389.953,00
1.592.571,17
45.042,49
6.494.603,57
852.893,28
2.597.020,67
1.975.774,08
512.828,43
317.955,49
238.131,62
4.660.383,51
2.060.288,30
911.070,65
82.213,74
170.479,29
707.010,75
95.873,30
182.438,21
300.304,28
150.704,99
179.379,12
175.942,62
386,50
2.250,00

86,52

93,82
97,02

87,02

89,95

89,62

69,26

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3299
343
3431
3433
372
3721
412
4123
422
4221
4222
4223
4227
426
02040
311
3111
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
323
3231
3232
3233
3235
3237
3238
3239
343
3431
3433
02042
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
323
3231
3232
3233
3237
3238
3239
329
3293
3299
343
3431
3433
412
4123
422
4221
02044
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3212

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Nematerijalna proizvedena imovina
Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske
Plaće
Plaće za redovan rad
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ured za protokol Vlade RH
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Ured Vlade RH za unutarnju reviziju
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
34

TEKUĆI PLAN
2012

30.000

30.000

52.500

52.500

65.000

65.000

625.000

625.000

10.000
584.352
372.322

10.000
584.352
372.322

64.040

64.040

11.666

11.666

6.890

6.890

129.372

129.372

62

62

1.434.600
943.000

1.434.600
943.000

16.000

16.000

156.500

156.500

92.000

92.000

19.000

19.000

86.400

86.400

95.500

95.500

200

200

10.000

10.000

16.000

16.000

1.999.271
1.545.000

1.999.271
1.545.000

62.000

62.000

251.000

251.000

86.000

86.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
800,00
10.636,16
35,45
4.482,85
6.153,31
49.904,50
95,06
49.904,50
41.618,20
64,03
41.618,20
607.201,13
97,15
94.175,12
403.512,44
4.270,25
105.243,32
584.344,78
372.321,43
372.321,43
64.039,31
57.709,85
6.329,46
11.665,68
924,00
9.741,68
1.000,00
6.889,62
5.056,55
1.833,07
129.367,49
15.410,09
1.285,35
4.743,00
96.357,20
3.258,34
6.857,25
1.456,26
61,25
26,23
35,02
1.143.006,69
805.599,28
752.260,66
53.338,62
10.326,00
10.326,00
128.092,07
114.256,46
13.835,61
62.063,73
49.186,67
12.877,06
16.696,57
16.696,57
43.170,77
4.604,21
1.881,90
5.916,00
1.734,59
448,67
28.585,40
55.842,00
99,50
55.742,50
50,56
50,00
0,56
6.434,19
6.434,19
14.731,52
14.731,52
1.868.787,99
1.459.219,45
1.459.219,45
53.555,10
53.555,10
234.382,05
209.575,35
24.806,70
78.252,63
78.252,63

100,00
100,00
100,00

100,00

99,99

100,00

98,79

79,67
85,43

64,54
81,85

67,46

87,88
49,97

58,47

25,28

64,34
92,07
93,47
94,45
86,38
93,38

90,99

KORISNIK PRORAČUNA
322
3221
323
3231
3233
3238
329
343
3433
412
4123
422
4221
02046
311
3111
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
322
323
3237
324
329
343
412
422
02050
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
323
3231
3233
3237
324
3241
343
3433
02087
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235

Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Računalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Zatezne kamate
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Direkcija za korištenje sluţbenim zrakoplovom
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Ured za odnose s javnošću
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali financijski rashodi
Zatezne kamate
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
35

IZVORNI PLAN
2012
13.200

TEKUĆI PLAN
2012
13.200

20.171

20.171

700
200

700
200

10.000

10.000

11.000

11.000

6.243.600
3.966.500

6.243.600
3.966.500

38.500

38.500

1.146.000

1.146.000

294.986

294.986

254.500
327.500

254.500
327.500

10.000
141.000
7.000
1.500
56.114
381.430
229.737

10.000
141.000
7.000
1.500
56.114
381.430
229.737

2.780

2.780

39.516

39.516

4.744

4.744

77

77

103.134

103.134

1.441

1.441

1

1

19.624.496
2.116.205

19.624.496
2.116.205

46.385

46.385

346.627

346.627

364.887

364.887

103.446

103.446

2.950.232

2.950.232

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
12.578,45
95,29
12.578,45
13.338,37
66,13
6.661,81
1.771,00
4.905,56
37,71
37,71
6.424,23
6.424,23
11.000,00
11.000,00
5.154.120,83
3.860.756,16
3.860.756,16
33.061,11
33.061,11
1.110.980,22
490.916,02
554.431,46
65.632,74
100.030,20
14.013,23
86.016,97
49.293,14
49.293,14

18,86
64,24
100,00
82,55
97,33
85,87
96,94

33,91

0,00
15,05
0,00
0,00
0,00

381.422,56
229.735,86
189.709,78
40.026,08
2.780,00
2.780,00
39.514,61
35.609,09
3.905,52
4.743,19
1.440,20
3.302,99
76,16
76,16
103.132,48
19.134,46
21.650,65
62.347,37
1.440,20
1.440,20
0,06
0,06
14.256.425,70
1.903.139,03
1.876.433,98
26.705,05
39.742,07
39.742,07
303.859,11
271.505,73
32.353,38
140.852,80
71.235,35
64.657,45
4.960,00
81.084,75
48.795,26
31.921,40
113,75
254,34
1.472.708,35
77.943,70
21.853,06
16.965,50
21.919,47
139.804,60

100,00
100,00

100,00
100,00

99,98

98,91
100,00

99,94
6,00
72,65
89,93

85,68
87,66

38,60

78,38

49,92

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3293
3299
343
3431
3433
363
3632
372
381
3811
412
4123
422
4221
4222
426
4262
02089
311
3111
3113
313
3132
3133
321
3212
322
3221
323
3231
3233
3238
412
4123
02090
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3293
343
3431
3433
363

Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Pomoći unutar opće drţave
Kapitalne pomoći unutar opće države
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Ured za socijalno partnerstvo
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Računalne usluge
Nematerijalna imovina
Licence
Ured za suzbijanje zlouporabe droga
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Pomoći unutar opće drţave
36

TEKUĆI PLAN
2012

32.800

32.800

371.584

371.584

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
17.080,00
1.009.708,09
22.160,95
145.272,98
6.783,10
20,68
6.783,10
162.284,87
43,67
48.485,17

4.723

4.723

9.200.000

9.200.000

2.000
3.921.000

2.000
3.921.000

23.077

23.077

61.000

61.000

80.530

80.530

131.039
101.546

131.039
101.546

17.467

17.467

2.867

2.867

985

985

6.980

6.980

1.194

1.194

3.754.250
1.146.750

3.754.250
1.146.750

20.250

20.250

185.000

185.000

275.000

275.000

63.000

63.000

848.500

848.500

3.500

3.500

626.750

626.750

3.500

3.500

449.000

449.000

112.899,70
900,00
2.229,43
1.458,08
771,35
6.337.631,74
6.337.631,74
3.667.773,58
3.667.773,58
12.152,78
12.152,78
6.232,23
5.976,64
255,59
119.951,86
119.951,86
131.032,99
101.544,53
97.971,18
3.573,35
17.465,64
15.739,40
1.726,24
2.866,56
2.866,56
984,50
984,50
6.978,28
1.338,23
1.239,00
4.401,05
1.193,48
1.193,48
2.997.346,70
1.122.935,64
1.115.018,45
7.917,19
13.500,00
13.500,00
181.165,19
162.075,32
19.089,87
207.493,65
152.641,28
41.802,37
13.050,00
53.993,09
20.952,43
31.442,81
1.429,85
168,00
790.280,65
59.639,93
18.656,99
15.238,20
21.374,90
47.676,18
6.000,00
498.734,69
8.706,05
114.253,71
1.245,20
1.245,20
55.674,82
55.674,82
985,46
789,33
196,13
449.000,00

47,20

68,89

93,54
52,66
10,22

148,95
100,00
100,00

99,99

99,98
99,95
99,98

99,96
79,84
97,92

66,67
97,93

75,45

85,70

93,14

35,58
8,88
28,16

100,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3631
372
3721
412
4123
422
4221
4223
426
4262
02092
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3224
3225
323
3231
3232
3233
3235
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3293
3299
343
3431
3433
372
381
3811
412
4123
422
4221
4222
02099
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3224
3225
323
3231
3232
3233
3237
3239
324
3241
329
3293
3299

Tekuće pomoći unutar opće države
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Ured za ravnopravnost spolova
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Ured za razminiranje
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
37

TEKUĆI PLAN
2012

42.000

42.000

25.000

25.000

41.000

41.000

25.000

25.000

2.078.600
945.250

2.078.600
945.250

16.750

16.750

151.000

151.000

110.000

110.000

26.000

26.000

483.000

483.000

17.000

17.000

59.100

59.100

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
449.000,00
41.672,50
99,22
41.672,50
16.161,07
64,64
16.161,07
38.239,43
93,27
33.989,43
4.250,00
25.000,00
100,00
25.000,00
1.837.125,38
88,38
934.658,27
98,88
915.388,26
19.270,01
12.000,00
71,64
12.000,00
150.023,82
99,35
134.134,63
15.889,19
72.445,91
65,86
35.051,95
32.343,96
5.050,00
25.007,19
96,18
24.602,94
29,00
375,25
343.255,28
71,07
5.450,47
14.444,54
115.346,01
30.740,50
122.238,34
448,67
54.586,75
2.163,42
12,73
2.163,42
40.583,77
68,67
14.943,77

1.500

1.500

1.000
235.000

1.000
235.000

7.000

7.000

26.000

26.000

910.700
425.450

910.700
425.450

12.000

12.000

76.400

76.400

131.500

131.500

21.000

21.000

157.950

157.950

4.500

4.500

7.000

7.000

25.140,00
500,00
179,82
178,60
1,22
234.993,00
234.993,00
4.294,59
4.294,59
17.520,31
12.890,31
4.630,00
671.022,16
302.146,22
302.146,22
2.250,00
2.250,00
46.428,46
41.224,13
5.204,33
92.340,11
87.764,71
4.575,40
16.787,32
15.148,43
595,25
1.043,64
139.342,84
7.195,87
37.312,26
2.070,38
88.309,33
4.455,00
3.895,00
3.895,00
6.977,50
2.777,50
4.200,00

11,99

100,00
61,35
67,39

73,68
71,02
18,75
60,77

70,22

79,94

88,22

86,56
99,68

KORISNIK PRORAČUNA
343
3431
3433
412
4123
422
4221
4222
025
02505
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3293
3294
3299
343
3431
3434
381
3811
411
4111
412
421
4212
422
4221
4222
4223
426
02506
323
3237
3238
3239
329
3292
341
3411
3413
342
3421
3422
3423
343
3431
3434

Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
MINISTARSTVO FINANCIJA
Ministarstvo financija
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Zemljište
Nematerijalna imovina
GraĊevinski objekti
Poslovni objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ministarstvo financija - ostali izdaci drţave
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Kamate za izdane vrijednosne papire
Kamate za izdane trezorske zapise
Kamate za izdane obveznice
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti,
inozemnih vlada i meĎunarodnih organizacija
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija u javnom sektoru
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Ostali nespomenuti financijski rashodi

IZVORNI PLAN
2012
700

TEKUĆI PLAN
2012
700

12.200

12.200

62.000

62.000

23.188.293.487
219.731.350
49.120.000

23.263.957.138
219.276.585
48.665.235

1.490.000

1.490.000

7.660.000

7.660.000

4.920.000

4.920.000

17.170.000

17.170.000

66.344.350

66.344.350

260.000

260.000

460.000

460.000

870.000

870.000

1.000.000

1.000.000

340.000
65.000.000

340.000
65.000.000

4.150.000

4.150.000

947.000
21.473.140.958
199.490.000

947.000
21.552.759.374
190.240.000

12.000.000

12.000.000

6.445.403.250

6.445.403.250

1.428.770.118

1.428.770.118

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
473,70
67,67
449,50
24,20
7.320,00
60,00
7.320,00
53.061,01
85,58
48.811,51
4.249,50
24.959.766.832,41
107,64
196.390.490,25
89,38
47.953.105,46
97,62
47.128.024,91
825.080,55
1.144.664,15
76,82
1.144.664,15
7.574.300,68
98,88
6.725.620,68
848.680,00
3.415.411,58
69,42
1.241.638,52
2.070.558,56
103.214,50
14.872.558,92
86,62
2.841.537,66
11.992.772,46
1.306,26
36.942,54
53.827.376,76
81,13
2.834.776,45
13.140.608,00
133.998,03
2.651.123,40
6.899.360,57
67.680,00
12.753.048,95
165.909,63
15.180.871,73
35.059,12
35.059,12
127.868,46
49,18
98.372,89
24.737,14
4.758,43
255.445,53
55,53
1.385,87
254.059,66
597.264,27
68,65
597.264,27
716.092,13
71,61
716.092,13
63.880.311,51
63.880.311,51
1.991.031,68
1.432.491,99
8.502,64
550.037,05

98,28

23.310.282.464,82
181.410.798,29
7.032.453,61
172.872.212,68
1.506.132,00
11.930.380,19
11.930.380,19
6.527.642.299,81
773.529.834,65
5.754.112.465,16
1.802.552.966,39

108,56
90,94

47,98

99,42
101,28

126,16

268.171.444,82
164.903.990,08
1.369.477.531,49
237.675.267

38

232.655.267

196.604.174,62
14.513.729,92
182.090.444,70

82,72

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
352
3521
361
3611
363
3631
3632
372
3721
3722
381
3811
382
3821
383
3831
3834
385
386
3861
3862
514
5141
517
5172
5173
531
5312
532
533
5332
541
5413
5414

Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan
javnog sektora
Pomoći inozemnim vladama
Tekuće pomoći inozemnim vladama
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države
Kapitalne pomoći unutar opće države
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
Izvanredni rashodi
Kapitalne pomoći
Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama
i trgovackim društvima u javnom sektoru
Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama
i trgovackim društvima izvan javnog sektora
Izdaci za dane zajmove trgovaĉkim društvima u javnom
sektoru
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru
Dani zajmovi drugim razinama vlasti
Dani zajmovi županijskim proračunima
Dani zajmovi gradskim proračunima
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih
institucija u javnom sektoru
Dion.i udjeli u gl.ban.i ost.fin.inst.u jav.sekt.
Dionice i udjeli u glavnici trgovaĉkih društava u javnom
sektoru
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih
financijskih institucija
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina
vlasti,inozemnih vlada i meĊunarodnih organizacija
Otplata glavnice primljenih zajmova od meĎunarodnih
organizacija
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i
tijela EU

5415

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU

5416

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih lada izvan

542
5422
544
5443
5446
552
5521
02510
311
3111
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3224
3225

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in
Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji
Carinska uprava
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume

39

TEKUĆI PLAN
2012

142.661.640

140.528.640

15.000.000

15.000.000

1.574.552.675

1.690.369.641

115.000.000

115.000.000

328.024.842

327.443.842

7.700.000

7.700.000

22.743.464

21.743.464

168.500.000
215.791.000

160.075.000
206.001.450

IZVRŠENJE
2012
138.222.344,84

INDEKS
96,89

138.222.344,84
15.000.000,00
15.000.000,00
1.721.566.918,83
1.719.566.918,83
2.000.000,00
109.734.814,04
100.000.000,00
9.734.814,04
330.452.153,94
330.452.153,94
7.240.728,00
7.240.728,00
101.389.873,83
5.135.771,00
96.254.102,83

100,00

205.182.381,86

95,08

109,34

95,42

100,74
94,04
445,80

20.000.000,00
185.182.381,86
1.000.000.000

1.000.000.000

545.245.086,71

54,52

545.245.086,71
28.579.212,72
15.179.765,06
13.399.447,66
600.000.000

600.000.000

600.000.000,00

100,00

600.000.000,00
1.500.000

1.500.000

14.511.556

14.511.556

6.502.799,43

44,81

6.502.799,43
937.032.361

937.032.361

903.903.256,36

96,46

858.366.471,03
40.360.747,92
280.440,51
4.895.596,90
206.776.134

206.776.134

3.897.498.205

3.897.498.205

1.275.462.695,58

616,83

1.275.462.695,58

3.902.510.446

3.902.510.446

590.000.115
302.791.719

586.500.115
301.661.719

9.734.000

9.864.000

58.759.859

58.759.859

22.166.000

21.866.000

17.590.290

16.790.290

4.699.149.132,90
4.303.819.018,76
395.330.114,14
3.902.510.446,48
3.902.510.446,48
578.082.400,57
301.126.500,83
301.126.500,83
9.849.796,46
9.849.796,46
58.214.133,16
10.148.321,24
42.971.396,94
5.094.414,98
22.011.848,81
3.915.151,16
17.420.175,62
314.173,72
362.348,31
16.286.651,40
5.148.697,63
6.407.357,94
278.700,59
242.018,51

120,57

100,00
97,98
99,45
101,19
99,07

99,30

92,59

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
412
4123
422
4221
4222
4223
4224
4225
4227
423
4231
4233
426
451
4511
02515
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3295
3299
342
3423
343
3434

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Medicinska i laboratorijska oprema
Instrumenti, ureĎaji i strojevi
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
Nematerijalna proizvedena imovina
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
Porezna uprava
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora
Ostali financijski rashodi
Ostali nespomenuti financijski rashodi

40

TEKUĆI PLAN
2012

154.859.840

153.459.840

6.000

6.000

1.548.000

1.548.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
4.209.876,73
151.402.932,51
97,77
11.725.505,02
14.590.367,38
103.649,99
1.721.606,25
13.483.351,55
662.048,66
1.123.937,14
88.716.612,08
19.275.854,44
6.248,68
104,14
6.248,68
1.632.854,85
105,48
120.221,24

15.000

15.000

502.205

502.205

12.611.094

12.611.094

9.091.093

9.091.093

15
325.000

15
325.000

885.257.214
414.300.000

885.257.214
414.300.000

11.100.000

11.100.000

66.845.932

66.845.932

33.800.000

33.800.000

40.510.000

40.510.000

273.288.282

273.288.282

1.857.000

1.857.000

600.000

600.000

537.771,61
80.837,95
773.807,64
120.216,41
4.605,57
4.605,57
247.611,30
247.611,30
10.975.843,16
518.485,72
6.861.917,15
460.889,10
481.465,07
2.523.240,32
129.845,80
6.121.610,87
741.806,11
5.379.804,76
201.762,97
201.762,97
855.630.444,60
413.540.182,58
413.540.182,58
10.463.510,22
10.463.510,22
66.727.282,47
59.278.287,67
7.448.994,80
32.684.836,00
5.512.203,93
25.712.168,15
1.460.463,92
40.499.084,48
28.264.649,69
11.779.290,68
188.798,62
235.345,49
31.000,00
266.900.964,88
63.977.993,86
12.965.863,59
1.414.179,52
6.563.670,79
15.028.063,37
330.774,69
19.951.614,27
125.198.271,27
21.470.533,52
42.559,56
42.559,56
1.753.422,99
109.824,77
235.190,40
832.148,94
21.671,96
554.586,92
100.654,64

30,70
49,30
87,03

67,34

62,08
96,65
99,82
94,27
99,82

96,70

99,97

97,66

94,42

16,78

100.654,64
200.000

200.000

162.575,42
162.575,42

81,29

KORISNIK PRORAČUNA
381
3811
412
4124
421
4212
422
4221
4222
4223
423
4231
424
4242
426
4262
544
5443
02520
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3239
329
3292
343
412
422
02540
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291

Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Ostala prava
GraĊevinski objekti
Poslovni objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in
Financijska policija
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Ostali financijski rashodi
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske
unije
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično

41

IZVORNI PLAN
2012
200.000

TEKUĆI PLAN
2012
200.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
180.000,00
90,00
180.000,00
4.400.621,53
95,67
4.400.621,53
5.779.721,35
27,52
5.779.721,35
7.649.300,54
64,82
2.888.058,03
116.658,82
4.644.583,69
100.000,00
100,00
100.000,00
36.500,00
65,18
36.500,00
2.000.000,00
100,00
2.000.000,00

4.600.000

4.600.000

21.000.000

21.000.000

11.800.000

11.800.000

100.000

100.000

56.000

56.000

2.000.000

2.000.000

3.000.000

3.000.000

7.933.850
4.950.000

7.933.850
4.950.000

120.000

120.000

856.350

856.350

345.000

345.000

174.500

174.500

1.433.000

1.433.000

4.500

4.500

500
20.000
30.000

500
20.000
30.000

12.230.000

12.230.000

11.620.377,00

95,02

4.970.000

4.970.000

100,00

65.000

65.000

825.000

825.000

530.000

530.000

277.000

277.000

5.240.000

5.240.000

110.000

110.000

4.969.879,13
4.969.879,13
54.739,00
54.739,00
781.106,81
694.152,36
86.954,45
503.355,16
266.887,93
183.239,48
53.227,75
237.020,34
124.458,24
94.103,52
18.458,58
4.925.650,29
114.069,14
9.675,01
20.801,96
13.281,08
886.211,54
10.000,00
3.642.176,86
154.009,24
75.425,46
39.103,85

2.609.227,94
2.609.227,94
7.760.655,17
4.939.126,32
4.939.126,32
9.874,97
9.874,97
854.468,10
765.564,27
88.903,83
340.924,65
51.947,06
202.683,93
86.293,66
173.206,41
99.220,05
73.986,36
1.441.142,60
120.271,29
77.472,00
8.241,03
193.299,67
806.233,12
3.500,00
63.221,50
168.903,99
1.912,12
1.912,12

12.021,30

86,97
97,82
99,78
8,23
99,78

98,82

99,26

100,57

42,49

84,21
94,68

94,97

85,57

94,00

35,55

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3293
3299
343
3431
412
422
4221
4222
426
4262
026
02605
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
412
4123
422
4221
4222
4223
4227
426
4262
027
02705
028
02805
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3224
3225
323
3231

Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
DRŢAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU
Drţavni ured za trgovinsku politiku
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA
RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA
DRŢAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU
Drţavni ured za središnju javnu nabavu
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
42

TEKUĆI PLAN
2012

3.000

3.000

20.000
170.000

20.000
170.000

20.000

20.000

8.630.400
8.630.400
3.682.000

8.630.400
8.630.400
3.682.000

90.000

90.000

695.184

695.184

1.100.816

1.100.816

294.000

294.000

1.184.000

1.184.000

10.000
859.000

10.000
859.000

26.000

26.000

120.000

120.000

539.400

539.400

30.000

30.000

352.050.000
352.050.000
4.570.000
4.570.000
2.463.000

352.050.000
352.050.000
4.570.000
4.570.000
2.463.000

70.000

70.000

412.000

412.000

161.000

161.000

100.000

100.000

1.085.000

1.085.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
23.744,14
3.338,41
1.850,07
61,67
1.850,07
89.996,12
74.867,00
15.129,12
17.676,23
17.676,23
7.312.021,33
7.312.021,33
3.554.295,84
3.525.239,66
29.056,18
79.112,46
79.112,46
571.104,94
507.622,42
63.482,52
943.896,79
809.640,15
121.057,24
13.199,40
185.902,47
95.694,10
69.733,11
6.710,85
13.764,41
812.175,38
90.398,61
329.145,11
36.108,34
19.422,36
109.208,13
23.802,97
5.500,00
81.922,19
116.667,67

52,94

716.302,96
7.462,74
49.437,92
656.743,18
107,00
2.552,12
11.012,04
10.676,07
335,97
35.921,50
35.921,50
388.451,95
364.260,88
11.162,08
9.531,10
3.497,89
13.845,00
13.845,00
346.619.198,55
346.619.198,55
3.548.736,43
3.548.736,43
2.111.238,44
2.111.238,44
26.683,79
26.683,79
334.241,64
298.350,52
35.891,12
79.461,78
21.928,39
45.533,39
12.000,00
44.322,83
40.722,69
2.202,81
1.397,33
795.389,44
58.819,65

83,39

88,38
84,72
84,72
96,53

87,90
82,15

85,75

63,23

68,60

42,35

29,93
72,02

46,15
98,46
98,46
77,65
77,65
85,72
38,12
81,13

49,36

44,32

73,31

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3232
3233
3235
3236
3237
3238
329
3293
3295
3299
343
3431
3433
412
4123
422
4221
4222
426
029
02905
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3225
323
3231
3233
3237
3238
3239
329
3293
3294
343
3431
3433
412
422
4221
426
4262
030
03005
311
3111
3112
3113
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
DRŢAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŢAVNOM
IMOVINOM
Drţavni ured za upravljanje drţavnom imovinom
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Članarine
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
MINISTARSTVO OBRANE
Ministarstvo obrane
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće u naravi
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Vojna oprema
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
43

TEKUĆI PLAN
2012

12.000

12.000

2.000

2.000

40.000

40.000

160.000

160.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
6.066,25
27.262,52
476.180,47
14.495,00
158.125,00
54.440,55
2.451,44
20,43
1.991,44
70,00
390,00
741,34
37,07
205,67
535,67
21.438,24
53,60
21.438,24
132.767,49
82,98
103.747,70
29.019,79

65.000

65.000

5.015.000

5.015.000

1.401.418,27

27,94

5.015.000
2.849.196

5.015.000
2.849.196

27,94
30,48

7.500

7.500

739.369

739.369

207.500

207.500

160.000

160.000

521.435

521.435

27.000

27.000

20.000

20.000

1.401.418,27
868.409,58
868.409,58
7.500,00
7.500,00
132.931,82
118.168,87
14.762,95
48.097,96
18.403,11
19.710,85
2.750,00
7.234,00
48.260,57
45.412,20
65,00
2.783,37
210.044,32
11.306,38
29.301,56
156.657,63
11.910,00
868,75
12.068,00
11.368,00
700,00
53,89
20,00
33,89

50.000
333.000

50.000
333.000

100.000

100.000

4.807.874.160
4.807.874.160
2.108.024.700

4.807.874.160
4.807.874.160
2.108.024.700

90.061.800

90.061.800

505.417.700

505.417.700

335.547.957

335.547.957

1.093.395.786

1.093.395.786

44.277,13
44.277,13
29.775,00
29.775,00
4.808.836.264,11
4.808.836.264,11
2.108.024.527,66
2.086.078.754,48
19.214.788,82
2.730.984,36
90.059.762,72
90.059.762,72
505.417.594,85
183.240.811,22
287.295.394,78
34.881.388,85
335.167.164,56
18.652.177,55
314.939.247,39
1.575.739,62
1.099.880.909,66
18.275.381,28
13.165.561,80
193.367.397,44
33.398.654,49
2.326.132,37
798.878.247,06
40.469.535,22

100,00
17,98

23,18

30,16

40,28

44,70

0,27

13,30
29,78
100,02
100,02
100,00

100,00
100,00

99,89

100,59

KORISNIK PRORAČUNA
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
372
3721
383
3831
545
5453
032
03205
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3225
323
3231
3233
3235
3237
3239
329
3293
3294
3299
343
3431
3433
372
3721
381
3811
422
4221
4222
040
04005
311
3111
3113
312
3121
313
3131
3132

Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaĉkih
društava,obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan
javnog sektora

IZVORNI PLAN
2012
508.475.658

TEKUĆI PLAN
2012
508.475.658

67.051.916

67.051.916

251.709,00

74.229.716

74.229.716

9.290.000

9.290.000

215.000

215.000

16.163.927

16.163.927

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih t govačkih d
DRŢAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE
HRVATSKE
Drţavni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Ministarstvo unutarnjih poslova
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje

44

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
505.169.654,90
99,35
107.572.838,25
150.953.078,99
1.709.103,31
56.558.570,76
15.605.129,88
5.309.219,21
13.072.969,60
3.897.325,09
150.491.419,81
65.794.181,06
98,12

24.462.721,10
1.881.194,84
35.478.625,19
102.720,00
3.617.210,93
73.786.925,30
1.569.864,51
901.276,86
71.315.783,93
9.247.053,45
9.247.053,45
124.563,11
124.563,11
16.163.926,84

99,40

99,54
57,94

100,00

16.163.926,84
10.541.251

10.541.251

9.469.780,43

89,84

10.541.251
1.876.250

10.541.251
1.876.250

89,84
96,15

58.750

58.750

288.000

288.000

172.000

172.000

75.000

75.000

110.000

110.000

26.000

26.000

30.500

30.500

5.005.000

5.005.000

2.676.251

2.676.251

223.500

223.500

4.792.751.800
4.379.439.456
2.484.833.756

4.792.751.800
4.379.439.456
2.484.833.756

73.861.000

73.861.000

600.352.078

600.352.078

9.469.780,43
1.804.043,52
1.796.786,96
7.256,56
54.363,91
54.363,91
275.207,30
244.403,35
30.803,95
73.693,16
34.387,66
39.305,50
37.270,53
37.026,78
243,75
72.692,04
11.075,80
37.066,24
4.000,00
19.800,00
750,00
25.395,06
23.045,06
850,00
1.500,00
26.191,17
26.098,91
92,26
3.049.264,10
3.049.264,10
3.846.677,75
3.846.677,75
204.981,89
65.894,32
139.087,57
4.743.866.787,28
4.323.729.208,14
2.474.561.278,15
2.432.547.416,87
42.013.861,28
73.859.430,75
73.859.430,75
596.537.072,97
197.191.238,34
354.885.422,25

92,53
95,56

42,84

49,69

66,08

97,67

85,87

60,92
143,73
91,71

98,98
98,73
99,59

100,00
99,36

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
342
3423
343
3431
3433
3434
352
3522
363
3632
372
3721
381
3811
383
3834
412
4123
421
4212
422
4221
4222
4223
4225
4227
423
4231
4233
426
4262
451
4511
544
5443
04030
21908
311
3111
3113
312
3121
313
3131
3132

Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Pomoći unutar opće drţave
Kapitalne pomoći unutar opće države
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
Nematerijalna imovina
Licence
GraĊevinski objekti
Poslovni objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Instrumenti, ureĎaji i strojevi
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in
Proraĉunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja
Hrvatska vatrogasna zajednica
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje

45

TEKUĆI PLAN
2012

178.714.622

178.714.622

322.809.482

322.809.482

509.500.458

509.500.458

29.454.330

29.454.330

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
44.460.412,38
178.054.912,36
99,63
20.875.912,70
155.292.947,14
1.886.052,52
320.473.378,86
99,28
22.530.330,87
46.997.983,55
177.041.514,70
12.723.468,96
9.998.318,87
51.181.761,91
505.584.605,95
99,23
38.433.238,83
71.288.053,71
5.829.552,97
25.090.642,27
138.069.927,95
2.537.423,36
18.094.974,94
16.786.961,01
189.453.830,91
28.941.238,67
98,26
2.001.063,04

2.554.270

2.554.270

13.284.836,68
669.560,16
729.277,51
124.254,08
12.132.247,20
2.554.269,23

100,00

2.554.269,23
1.844.000

1.844.000

1.691.858,03
262.693,91
1.208.220,79
220.943,33

91,75

1.935.000,00

10.500.000

10.500.000

800.000

800.000

18.008.000

18.008.000

4.000.000

4.000.000

2.045.000

2.045.000

64.069.460

64.069.460

30.548.000

30.548.000

9.160.000

9.160.000

15.135.000

15.135.000

21.250.000

21.250.000

169.640.800
11.147.000
1.388.589

169.640.800
11.147.000
1.388.589

23.851

23.851

254.760

254.760

1.935.000,00
5.240.649,87
5.240.649,87
9.744.478,38
9.744.478,38
759.000,00
759.000,00
18.006.458,57
18.006.458,57
3.956.379,32
3.956.379,32
1.902.375,95
1.902.375,95
48.279.183,63
19.880.174,12
5.114.162,16
21.139.939,13
476.527,78
1.668.380,44
15.892.107,57
573.730,90
15.318.376,67
5.496.249,60
5.496.249,60
9.109.480,28
9.109.480,28
21.149.800,00
21.149.800,00
170.174.534,83
9.949.495,05
1.357.371,23
1.350.810,97
6.560,26
23.850,69
23.850,69
232.748,97
14.924,48
195.138,32

92,80
94,88
99,99
98,91
93,03
75,35

52,02

60,00
60,19
99,53
100,31
89,26
97,75

100,00
91,36

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
381
3811
382
3821
383
412
4123
4124
422
4221
4222
4223
423
4231
424
426
4262
28305
311
3111
3113
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234

Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Kazne, penali i naknade štete
Nematerijalna imovina
Licence
Ostala prava
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Drţavna uprava za zaštitu i spašavanje
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
46

TEKUĆI PLAN
2012

675.280

675.280

1.971.335

1.971.335

2.174.439

2.174.439

286.192

286.192

222.554

222.554

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
22.686,17
418.410,93
61,96
91.537,88
85.203,92
241.669,13
1.539.048,36
78,07
233.889,60
754.877,34
225.719,82
65.511,28
221.711,94
37.338,38
2.017.749,45
92,79
447.796,87
132.026,14
132.566,97
279.248,22
100.487,75
8.000,00
366.503,05
105.956,75
445.163,70
296.401,20
103,57
296.401,20
196.462,46
88,28
97.133,71

7.000

7.000

1.772.000

1.772.000

1.600.000

1.600.000

2.000
286.000

2.000
286.000

111.000

111.000

295.000

295.000

7.000
70.000

7.000
70.000

158.493.800
71.827.000

158.493.800
71.827.000

1.790.000

1.790.000

12.313.000

12.313.000

8.094.800

8.094.800

8.582.690

8.582.690

19.675.900

19.675.900

10.472,69
78.801,36
9.216,70
538,00
300,00
2.776,00
1.510,84
65,16
1.200,00
1.304.045,76
1.304.045,76
1.815.757,70
1.815.757,70

39,66

73,59
113,48

284.965,36
14.929,32
270.036,04
95.043,74
44.710,31
14.559,10
35.774,33
294.863,20
294.863,20

99,64

70.000,00
70.000,00
160.225.039,78
71.581.366,74
71.551.909,19
29.457,55
1.704.175,35
1.704.175,35
12.147.601,34
642.143,85
10.286.603,50
1.218.853,99
6.800.804,91
843.219,39
5.877.633,71
79.951,81
8.178.712,56
706.187,37
768.129,67
3.374.953,08
259.889,36
624.524,20
2.445.028,88
17.543.430,01
5.555.476,32
3.532.722,75
513.914,74
620.155,97

100,00

85,62

99,95

101,09
99,66

95,21
98,66

84,01

95,29

89,16

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
363
3631
372
3721
3722
381
3811
383
3834
412
4123
422
4221
4222
4223
4227
423
4231
4233
451
4511
04035
311
3111
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
351
3512

Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
Hrvatski centar za razminiranje
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru
Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru
47

TEKUĆI PLAN
2012

2.525.000

2.525.000

2.305.000

2.305.000

213.000

213.000

3.300.000

3.300.000

157.600

157.600

23.000.000

23.000.000

225.000

225.000

45.000

45.000

4.167.810

4.167.810

108.000

108.000

164.000

164.000

243.671.544
22.585.988

243.671.544
22.585.988

542.794

542.794

5.989.000

5.989.000

3.200.000

3.200.000

3.295.000

3.295.000

205.051.762

205.051.762

1.172.000

1.172.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
5.015.299,60
1.510,00
203.188,86
410.044,33
1.691.117,44
1.896.570,92
75,11
1.896.570,92
1.577.720,20
68,45
402.813,10
59.862,23
1.082.334,63
5.169,79
27.540,45
188.783,69
88,63
10.212,17
26.384,80
152.186,72
11.275.501,01
341,68
11.275.501,01
75.290,28
47,77
58.089,50
17.200,78
22.997.499,45
99,99
22.997.499,45
208.563,34
92,69
208.563,34
44.605,97
99,12
44.605,97
3.737.427,47
89,67
789.353,14
561.914,43
2.116.564,27
269.595,63
103.375,00
95,72
25.875,00
77.500,00
163.611,54
99,76
163.611,54
249.963.044,31
102,58
22.466.955,29
99,47
22.466.955,29
539.602,36
99,41
539.602,36
5.819.643,21
97,17
2.213.002,58
3.224.702,13
381.938,50
2.836.902,54
88,65
1.254.618,73
1.566.207,71
16.076,10
3.157.519,38
95,83
294.085,93
19.862,89
2.702.224,38
2.113,43
139.232,75
212.608.296,13
103,69
440.387,57
1.593.514,23
160.928,13
51.978,32
183.695,34
20.280,32
1.564.757,14
184.354,88
208.408.400,20
881.233,20
75,19
198.749,10

7.500

7.500

300.000

300.000

411.899,38
67.037,09
18.680,00
184.867,63
4.347,29
1.065,50
3.281,79
300.000,00
300.000,00

57,96

100,00

KORISNIK PRORAČUNA
381
3811
383
3831
422
4221
4222
4223
4225
041
04105
311
3111
3113
3114
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
352
3523
363
3632
372
3721
381
3811
382
3821
411
4111
421
4214
422
4221
4222
4223
426
4262
512
5121
048

Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Instrumenti, ureĎaji i strojevi
MINISTARSTVO BRANITELJA
Ministarstvo branitelja
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Plaće za posebne uvjete rada
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima
Pomoći unutar opće drţave
Kapitalne pomoći unutar opće države
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Zemljište
GraĊevinski objekti
Ostali graĎevinski objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,
graĊanimai kućanstvima
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, graĎanima i
kućanstvima u tuzemstvu
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

48

IZVORNI PLAN
2012
160.000

TEKUĆI PLAN
2012
160.000

1.201.000

1.201.000

166.500

166.500

1.119.438.034
1.119.438.034
17.068.000

1.116.038.034
1.116.038.034
17.068.000

633.000

633.000

2.738.000

2.738.000

1.520.600

1.520.600

2.231.000

2.271.000

23.445.900

23.405.900

17.534.500

17.184.500

3.821.000

3.891.000

2.375.000

2.375.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
160.000,00
100,00
160.000,00
1.037.200,00
86,36
1.037.200,00
151.344,91
90,90
135.952,92
3.885,73
7.424,38
4.081,88
1.092.865.716,27
97,63
1.092.865.716,27
97,63
16.776.296,94
98,29
16.584.325,35
191.142,45
829,14
547.955,11
86,56
547.955,11
2.686.536,01
98,12
2.401.260,46
285.275,55
1.313.469,99
86,38
242.882,88
903.891,46
166.695,65
1.785.671,96
80,04
553.804,10
1.128.145,04
31.602,89
70.629,17
1.490,76
20.115.666,06
85,80
1.270.847,05
2.326.435,25
123.325,66
863.754,73
4.147.936,33
8.625,33
8.457.064,13
749.444,32
2.168.233,26
29.046,21
29.046,21
12.624.519,65
72,00
27.560,97
79.257,57
1.805,00
70.976,74
12.444.919,37
3.746.401,60
98,05
3.725.911,20
20.490,40
2.114.616,85

89,04

2.114.616,85
1.500.000

1.500.000

1.500.000,00
1.500.000,00
972.334.986,67
972.334.986,67
22.649.558,80
22.649.558,80
1.110.000,00
1.110.000,00
27.730,83
27.730,83
652.055,44
652.055,44
1.190.586,57
1.022.202,03
83.050,59
85.333,95
188.283,39
188.283,39

100,00

990.458.000

986.786.000

22.816.034

22.816.034

1.150.000

1.150.000

28.000

28.000

1.274.000

1.274.000

655.000

1.207.000

190.000

190.000

30.000.000

30.000.000

31.472.334,19

104,91

620.759.636

620.759.636

669.822.296,06

98,17
99,27
96,52
99,04
51,18
181,77

99,10

31.472.334,19
107,90

KORISNIK PRORAČUNA
04805
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3295
3299
342
3423
343
3431
3433
3434
362
3621
363
372
3721
381
3811
383
3831
422
4221
4222
4223
4227
423
4231
426
4262
451
4511
512
5122
544
5446
049
04905
311
3111
3113
312
3121
313

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Pomoći meĊunarodnim organizacijama
Tekuće pomoći meĎunarodnim organizacijama
Pomoći unutar opće drţave
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,
graĊanimai kućanstvima
Dani zajm.neprofit.organizac, graĎanima i kućanst.
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Ministarstvo gospodarstva
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće

49

IZVORNI PLAN
2012
620.759.636
254.050.000

TEKUĆI PLAN
2012
620.759.636
254.050.000

3.370.000

3.370.000

28.222.000

28.222.000

30.945.500

30.945.500

17.062.250

17.062.250

186.213.928

186.213.928

63.027.750

63.027.750

550.000

550.000

2.110.800

2.110.800

2.950.000

2.950.000

1.237.589
5.910.000

1.237.589
5.910.000

10.402.319

10.402.319

6.010.000

6.010.000

6.297.500

6.297.500

500.000

500.000

100.000

100.000

800.000

800.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
669.822.296,06
107,90
273.070.531,12
107,49
271.244.955,11
1.825.576,01
3.473.261,53
103,06
3.473.261,53
27.320.828,93
96,81
24.812.838,95
2.507.989,98
29.899.072,89
96,62
23.919.787,25
5.579.753,85
393.431,79
6.100,00
17.231.819,08
100,99
3.934.507,74
196.336,42
11.340.740,29
1.068.301,14
642.911,20
49.022,29
223.926.775,37
120,25
16.177.018,22
4.710.200,93
6.405.434,99
4.464.235,22
106.124.525,42
9.812.779,55
41.581.482,66
3.141.890,63
31.509.207,75
62.299.678,77
98,84
2.667.074,05
7.115.992,97
51.283.342,62
13.462,90
1.219.806,23
491.350,00
89,34
491.350,00
2.014.061,01
1.932.593,35
80.145,78
1.321,88
2.548.250,00
2.548.250,00

95,42

6.267.093,94
6.267.093,94
5.789.390,75
5.789.390,75
5.389.592,49
5.389.592,49
6.411.367,93
4.677.542,69
802.446,74
814.977,97
116.400,53
24.066,77
24.066,77
87.358,75
87.358,75
797.377,40
797.377,40

106,04

86,38

55,65
89,68
101,81

4,81
87,36
99,67

1.825.719,33
1.825.719,33
1.000.000

1.000.000

702.783.418
627.596.058
26.319.596

702.783.418
627.596.058
26.319.596

630.000

630.000

4.379.000

4.379.000

954.700,00
954.700,00
650.027.532,60
558.869.536,80
24.531.549,71
24.303.005,81
228.543,90
569.850,31
569.850,31
3.882.751,45

95,47
92,49
89,05
93,21

90,45
88,67

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
352
3522
372
3721
381
3811
412
4123
422
4221
4222
4223
4227
423
4231
426
04910
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237

Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ravnateljstvo za robne zalihe
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge

50

TEKUĆI PLAN
2012

4.977.444

4.977.444

6.628.774

6.628.774

54.380.058

54.380.058

222.930

222.930

11.020.441

11.020.441

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
3.449.326,59
433.424,86
3.788.950,95
76,12
2.578.835,83
1.057.135,30
152.979,82
6.131.680,06
92,50
446.226,86
5.418.856,85
116.743,73
149.548,82
303,80
35.851.236,22
65,93
1.813.308,73
8.509.150,26
1.840.141,89
2.598.069,61
919.462,37
32.688,12
12.329.888,49
2.964.768,09
4.843.758,66
217.862,88
97,73
217.862,88
8.981.225,73
81,50
2.156.646,31

117.631

117.631

450.610.727

450.610.727

61.188.005

61.188.005

3.825.000

3.825.000

298.952

298.952

2.177.500

2.177.500

720.000

720.000

100.000
25.135.677
1.908.906

100.000
25.135.677
1.908.906

38.000

38.000

305.530

305.530

204.370

204.370

336.600

336.600

7.055.800

7.055.800

111.319,27
166.065,78
6.336.438,28
115.878,49
94.877,60
63.492,30
17.058,21
33.192,77
13.241,32
407.738.260,95
407.738.260,95
61.188.004,69
61.188.004,69
4.097.079,42
4.097.079,42
81.769,33
81.769,33
1.342.453,75
1.192.540,86
105.115,08
37.235,25
7.562,56
403.369,05
403.369,05
44.649.547,33
1.888.155,68
1.888.155,68
35.747,50
35.747,50
303.684,27
271.585,67
32.098,60
194.095,01
79.566,01
97.979,00
16.550,00
237.240,37
38.366,01
159.548,51
29.092,59
10.233,26
5.290.653,41
879.538,93
1.363.396,05
26.240,18
721.928,99
2.022.615,77
16.768,75
179.725,00

53,98

90,49
100,00
107,11
27,35
61,65

56,02

177,63
98,91
94,07
99,40

94,97

70,48

74,98

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3433
3434
422
4221
4222
4223
441
4411
451
04965
44014
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
372
3721
412
422
4222
44389
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3225
323
3231
3232
3237

Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Strateške zalihe
Strateške zalihe
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Agencije u gospodarstvu
Agencija za javno-privatno partnerstvo
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Komunikacijska oprema
Agencija za opremu pod tlakom
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Intelektualne i osobne usluge
51

TEKUĆI PLAN
2012

5.000

5.000

1.468.471

1.468.471

2.150.000

2.150.000

143.000

143.000

11.420.000

11.420.000

100.000
11.180.548
7.680.548
2.641.356

100.000
11.180.548
7.680.548
2.641.356

50.000

50.000

425.000

425.000

385.000

385.000

146.000

146.000

3.874.000

3.874.000

78.000

78.000

7.000

7.000

45.479

45.479

5.000
23.713

5.000
23.713

3.500.000
1.706.644

3.500.000
1.706.644

28.000

28.000

275.925

275.925

790.500

790.500

93.000

93.000

351.500

351.500

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
80.439,74
1.504,00
30,08
1.504,00
1.150.005,50
78,31
1.103.164,55
4.029,00
400,00
7.769,42
34.642,53
2.006.580,32
93,33
1.107.556,52
899.023,80
66.644,90
46,60
30.000,00
6.021,49
30.623,41
33.475.236,37
293,13
33.475.236,37
9.598.403,37
6.303.609,77
2.555.003,18
2.555.003,18
44.731,12
44.731,12
410.167,04
366.732,15
43.434,89
284.195,94
202.000,37
68.277,42
13.918,15
88.044,57
31.398,63
53.590,55
3.055,39
2.831.184,05
152.320,84
41.492,67
1.673,49
69.882,64
641.561,54
1.741.834,46
80.064,00
102.354,41
39.311,28
22.159,20
10.770,43
1.240,00
4.732,65
409,00
718,49
660,11
18,38
40,00
45.478,10
45.478,10
4.776,00
4.776,00
3.294.793,60
1.698.041,70
1.671.224,31
26.817,39
23.000,00
23.000,00
272.432,66
243.565,90
28.866,76
711.027,30
662.275,00
48.752,30
70.973,15
70.086,90
886,25
335.740,48
51.211,74
4.043,37
259.251,54

85,85
82,07
96,73
89,46
96,51

73,82

60,30

73,08

50,40

10,26

100,00

20,14
94,14
99,50

82,14
98,73

89,95

76,32

95,52

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3238
3239
329
3291
343
3433
412
422
4221
426
04970
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
412
422
4221
4222
4225
04980
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3235
3236

Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Ostali financijski rashodi
Zatezne kamate
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Drţavni zavod za mjeriteljstvo
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Instrumenti, ureĎaji i strojevi
Hrvatski zavod za norme
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
52

191.500

TEKUĆI PLAN
2012

191.500

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
19.807,04
1.426,79
179.052,35
93,50
179.052,35

540

540

1.000
60.391

1.000
60.391

1.000
19.629.605
8.717.885

1.000
19.629.605
8.717.885

330.000

330.000

1.391.800

1.391.800

1.572.500

1.572.500

1.982.000

1.982.000

4.895.420

4.895.420

281.268

281.268

7.732

7.732

1.000
450.000

1.000
450.000

11.444.679
5.373.021

11.444.679
5.373.021

265.000

265.000

868.950

868.950

1.018.000

1.018.000

263.000

263.000

1.302.000

1.302.000

39,71
39,71

7,35

4.486,25
4.486,25

7,43

18.653.100,71
8.603.915,23
8.577.962,65
25.952,58
327.712,72
327.712,72
1.375.735,18
1.229.760,10
145.975,08
1.520.802,41
1.014.712,26
430.250,82
75.839,33
1.852.215,00
175.269,10
590.331,60
928.875,12
17.012,70
115.626,41
25.100,07
4.351.371,94
469.769,80
769.245,68
73.794,31
126.109,39
1.966.081,01
356.684,43
319.387,38
270.299,94
265.771,94
81.964,59
26.267,11
155.283,57
1.682,37
574,30
6.661,86
6.132,32
439,54
90,00

95,03
98,69

348.914,43
203.837,30
35.177,13
109.900,00
10.696.886,76
5.249.201,18
5.249.201,18
200.343,85
200.343,85
846.654,66
752.168,36
94.486,30
729.834,45
304.662,81
407.950,49
17.221,15
219.349,82
157.421,43
20.072,14
9.801,82
900,00
31.154,43
1.208.543,56
182.582,85
155.453,65
70.750,16
33.894,99
23.350,00

77,54

99,31
98,85

96,71

93,45

88,89

94,49

86,16

93,47
97,70
75,60
97,43

71,69

83,40

92,82

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
3434
412
4123
422
4221
426
4262
04985
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
422
4221
4223
426
4262
051
05105
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212

Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Hrvatska akreditacijska agencija
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

53

1.818.000

TEKUĆI PLAN
2012

1.818.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
286.026,04
307.433,73
149.052,14
1.812.696,95
99,71
20.390,25

21.000

21.000

160.000

160.000

104.764

104.764

250.944

250.944

7.796.851
2.861.000

7.796.851
2.861.000

103.242

103.242

455.560

455.560

640.000

640.000

190.000

190.000

2.851.613

2.851.613

200.000

200.000

261.386

261.386

5.357,42
48.656,75
1.725.132,53
13.160,00
16.384,04
15.372,74
1,80
1.009,50
155.607,76
155.607,76
90.372,24
90.372,24
167.898,25
167.898,25
7.560.057,63
2.801.529,75
2.680.009,77
121.519,98
103.242,00
103.242,00
449.380,58
401.793,60
47.586,98
583.962,02
393.635,48
124.621,00
65.705,54
156.204,44
70.777,78
25.950,51
43.570,96
6.087,19
9.818,00
2.831.855,54
85.042,25
53.055,41
25.306,06
18.973,30
15.564,00
2.452.008,25
121.223,33
60.682,94
149.543,54
149.543,54
261.383,07

78,02

97,25
86,26
66,91
96,96
97,92

100,00
98,64

91,24

82,21

99,31

74,77
100,00

129.078,24

14.050

14.050

125.000

125.000

95.000

95.000

384.166.927
319.946.227
10.755.000

380.754.812
316.534.112
10.715.000

316.250

300.437

1.678.750

1.678.750

1.806.000

1.726.000

14.094,38
27.208,32
89.802,13
1.200,00
12.237,11
12.224,15
12,96
116.079,58
112.392,08
3.687,50
94.640,00
94.640,00
354.485.398,15
294.470.328,07
10.223.481,09
9.955.449,57
268.031,52
266.752,49
266.752,49
1.594.745,80
1.414.997,83
179.747,97
1.403.314,67
908.025,71
456.494,39

87,10

92,86

99,62
92,27
92,04
95,06

84,35
95,00

77,70

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
351
3511
352
3521
3522
3523
363
3631
3632
372
381
3811
382
3821
386
3863
412
422
4221
4222
4223
423
4231
426
4262
531
5314
05110
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225

Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru
Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u
javnom sektoru
Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan
javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države
Kapitalne pomoći unutar opće države
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Kapitalne pomoći
Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih
institucija u javnom sektoru
Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u
javnom sektoru
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume

54

TEKUĆI PLAN
2012

820.000

779.000

55.462.814

55.165.614

20.000

20.000

8.854.316

8.826.316

637.733

637.733

6.000.000

6.000.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
38.794,57
624.331,93
76,14
275.732,85
204.080,88
59.041,40
85.476,80
40.070.221,75
72,25
1.106.589,70
552.339,91
1.012.213,92
1.623,00
212.300,41
35.930.541,87
1.037.355,36
217.257,58
19.954,20
99,77
19.954,20
9.147.351,89
103,31
38.399,37
122.483,62
8.967.226,06
2.128,10
17.114,74
519.298,89
81,43
516.622,16
2.355,52
321,21
6.000.000,00
100,00
6.000.000,00

88.444.884

86.746.590

83.858.349,97

94,81

923.066,82
12.737.834,08
70.197.449,07
72.900.000

71.771.670

50.000
9.197.000

50.000
9.154.522

3.400.000

3.400.000

5.000.000

5.000.000

200.000
3.953.480

200.000
3.912.480

400.000

400.000

50.000

50.000

50.000.000

50.000.000

71.695.942,83
29.695.942,83
42.000.000,00

98,35

8.398.062,43
8.398.062,43
3.400.000,00
3.400.000,00
5.000.000,00

91,31
100,00
100,00

5.000.000,00
2.140.765,73
2.067.904,85
46.129,00
26.731,88
86.053,51
86.053,51
21.700,89
21.700,89

54,15

50.000.000,00

100,00

21,51
43,40

50.000.000,00
64.220.700
6.242.750

64.220.700
6.242.750

282.950

282.950

960.000

960.000

467.500

467.500

383.500

383.500

60.015.070,08
6.013.787,55
5.947.970,67
65.816,88
280.104,39
280.104,39
954.792,96
853.209,12
101.583,84
459.043,88
169.137,64
183.983,89
105.922,35
364.287,82
162.983,90
189.020,21
12.283,71

93,45
96,33

98,99
99,46

98,19

94,99

KORISNIK PRORAČUNA
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3295
3299
343
3431
352
3523
381
3811
412
4123
422
4221
4222
426
4262
516
5163
5164
055
05505
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
352
3522
363
3631

Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Izdaci za dane zajmove trgovaĉkim društvima, obrtnicima,
malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog
sektora
Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima
MINISTARSTVO KULTURE
Ministarstvo kulture
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države

55

IZVORNI PLAN
2012
1.379.250

TEKUĆI PLAN
2012
1.379.250

318.500

318.500

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
1.164.128,45
84,40
194.197,56
105.291,31
142.226,65
107.065,14
101.075,00
237.976,70
15.766,50
260.529,59
248.268,18
77,95
79.054,35

21.250

21.250

32.540.000

32.540.000

1.140.000

1.140.000

40.000

40.000

115.000

115.000

330.000

330.000

20.000.000

20.000.000

51.341,20
61.011,76
7.651,75
49.209,12
2.536,29
2.536,29
31.778.325,20

11,94
97,66

31.778.325,20
1.124.222,35
1.124.222,35
36.993,13
36.993,13
108.340,82
100.678,44
7.662,38
162.375,00
162.375,00

98,62

17.317.864,06

86,59

92,48
94,21

49,20

2.566.159,15
14.751.704,91
804.878.171,51
417.476.627,76
40.755.395,51
40.755.395,51
515.684,00
515.684,00
6.477.885,15
5.758.486,26
719.398,89
4.179.878,03
2.038.060,40
2.120.225,19
21.592,44
3.375.999,99
1.145.928,95
2.067.708,46
8.545,10
136.076,93
17.740,55
34.005.006,61
3.393.848,82
2.392.137,34
21.693.983,60
665.093,20
999.986,84
271.118,72
2.386.909,66
577.852,40
1.624.076,03
2.722.541,18
148.504,00
131.995,80
2.317.016,42
66.928,92
58.096,04
29.996,18
29.996,18

827.706.812
442.733.434
41.013.621

827.706.812
442.733.434
41.013.621

515.684

515.684

6.506.694

6.506.694

4.214.000

4.214.000

3.376.000

3.376.000

34.301.537

34.301.537

2.761.986

2.761.986

30.000

30.000

14.800.000

14.800.000

14.799.562,50

100,00

57.415.000

14.799.562,50
43.328.900,88
20.796.887,88

75,47

57.415.000

97,24
94,30
99,37
100,00
99,56

99,19

100,00

99,14

98,57

99,99

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3632
372
3721
381
3811
382
3821
421
422
4221
451
4511
05535
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3292
3294
3299
343
3431
422
4221
451
4511
05540
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3292
3294
3299
343

Kapitalne pomoći unutar opće države
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
GraĊevinski objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
Arhivi
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
Muzeji i galerije
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
56

TEKUĆI PLAN
2012

34.473.100

34.473.100

118.308.652

118.308.652

118.513.280

118.513.280

3.683.880
2.770.000

3.683.880
2.770.000

50.000

50.000

82.326.267
46.168.128

82.326.267
46.168.128

1.111.985

1.111.985

7.404.654

7.404.654

3.265.500

3.265.500

6.371.300

6.371.300

9.398.000

9.398.000

363.200

363.200

78.500

78.500

1.000.000

1.000.000

7.165.000

7.165.000

83.633.328
40.553.817

83.633.328
40.553.817

855.228

855.228

6.351.733

6.351.733

3.668.000

3.668.000

8.259.200

8.259.200

19.189.200

19.189.200

635.150

635.150

121.000

121.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
22.532.013,00
34.473.099,95
100,00
34.473.099,95
118.605.914,54
100,25
118.605.914,54
111.403.900,02
94,00
111.403.900,02
2.752.863,22
2.752.863,22
50.000,00
50.000,00
82.311.649,65
46.158.288,58
46.158.288,58
1.107.958,59
1.107.958,59
7.404.654,00
6.420.540,85
984.113,15
3.264.748,62
796.248,62
2.200.000,00
268.500,00
6.371.300,00
2.687.300,00
2.853.116,00
430.497,00
400.387,00
9.397.999,86
1.158.000,00
1.214.866,00
356.074,00
1.547.000,00
334.292,00
1.897.953,86
819.376,00
2.070.438,00
363.200,00
168.500,00
42.500,00
152.200,00
78.500,00
78.500,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.165.000,00
7.165.000,00
83.618.405,36
40.539.542,87
40.539.542,87
855.227,74
855.227,74
6.351.733,00
5.674.347,30
677.385,70
3.667.922,01
1.566.358,75
1.895.609,26
205.954,00
8.259.200,00
2.311.000,00
4.228.000,00
777.000,00
943.200,00
19.189.096,60
1.369.636,00
1.613.888,00
677.128,00
2.295.652,00
974.192,00
5.426.227,60
428.070,00
6.404.303,00
635.149,14
299.999,14
45.500,00
289.650,00
120.534,00

99,38
100,00
99,98
99,98
99,64
100,00

99,98

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
99,98
99,96
100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,61

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3431
422
4221
451
4511
05565
01046
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3292
3299
343
3431
422
4227
22339
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3292
3294
3299
343
3431
422
4221
451
4511
23585
311
3111
312
3121

Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
Ostali proraĉunski korisnici iz podruĉja kulture
Ansambl Lado
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Postrojenja i oprema
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Hrvatski restauratorski zavod
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
Hrvatska knjiţnica za slijepe
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
57

TEKUĆI PLAN
2012

1.000.000

1.000.000

3.000.000

3.000.000

219.013.783
12.313.115
8.605.561

219.013.783
12.313.115
8.605.561

88.379

88.379

1.286.356

1.286.356

472.819

472.819

600.000

600.000

870.000

870.000

60.000

60.000

10.000

10.000

320.000

320.000

66.064.609
30.611.066

66.064.609
30.611.066

584.066

584.066

4.834.482

4.834.482

1.798.995

1.798.995

2.146.000

2.146.000

23.096.000

23.096.000

275.000

275.000

30.000

30.000

500.000

500.000

2.189.000

2.189.000

2.833.900
1.817.228

2.833.900
1.817.228

50.298

50.298

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
120.534,00
1.000.000,00
100,00
1.000.000,00
3.000.000,00
100,00
3.000.000,00
221.471.488,74
101,12
12.302.853,00
99,92
8.605.561,00
100,00
8.605.561,00
88.379,00
100,00
88.379,00
1.286.356,00
100,00
1.135.020,00
151.336,00
462.557,00
97,83
70.000,00
372.557,00
20.000,00
600.000,00
100,00
300.000,00
250.000,00
50.000,00
870.000,00
100,00
300.000,00
20.000,00
260.000,00
100.000,00
50.000,00
70.000,00
50.000,00
20.000,00
60.000,00
100,00
40.000,00
20.000,00
10.000,00
100,00
10.000,00
320.000,00
100,00
320.000,00
66.052.110,19
99,98
30.611.066,00
100,00
30.611.066,00
584.065,03
100,00
584.065,03
4.834.482,00
100,00
4.304.543,00
529.939,00
1.786.699,97
99,32
230.000,00
1.376.699,97
180.000,00
2.146.000,00
100,00
1.000.000,00
1.000.000,00
46.000,00
100.000,00
23.095.797,19
100,00
900.000,00
1.200.000,00
85.000,00
600.000,00
750.000,00
450.000,00
350.000,00
18.760.797,19
275.000,00
100,00
150.000,00
55.000,00
70.000,00
30.000,00
100,00
30.000,00
500.000,00
100,00
500.000,00
2.189.000,00
100,00
2.189.000,00
2.808.586,53
99,11
1.817.228,00
100,00
1.817.228,00
27.938,40
55,55
27.938,40

KORISNIK PRORAČUNA
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3237
3238
3239
329
3292
3294
3299
343
3431
23608
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3292
3294
3299
421
4214
25878
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
323
3231
3232
3233
3234

Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zavod za obnovu Dubrovnika
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
GraĊevinski objekti
Ostali graĎevinski objekti
Hrvatsko narodno kazalište
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
58

IZVORNI PLAN
2012
285.374

TEKUĆI PLAN
2012
285.374

80.000

80.000

110.000

110.000

456.000

456.000

30.000

30.000

5.000

5.000

6.797.588
733.834

6.797.588
733.834

14.478

14.478

112.276

112.276

59.000

59.000

108.000

108.000

150.000

150.000

20.000

20.000

5.600.000

5.600.000

88.585.227
56.141.666

88.585.227
56.141.666

1.064.168

1.064.168

8.234.715

8.234.715

3.726.582

3.726.582

2.736.274

2.736.274

11.923.982

11.923.982

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
283.825,42
99,46
253.330,00
30.495,42
78.594,71
98,24
5.000,00
68.594,71
5.000,00
110.000,00
100,00
50.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
456.000,00
100,00
32.000,00
22.000,00
100.000,00
40.000,00
200.000,00
32.000,00
30.000,00
30.000,00
100,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
100,00
5.000,00
6.790.113,08
99,89
727.348,07
99,12
727.348,07
14.477,07
99,99
14.477,07
111.791,94
99,57
99.067,00
12.724,94
58.496,00
99,15
24.000,00
24.496,00
10.000,00
108.000,00
100,00
36.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
150.000,00
100,00
35.000,00
25.000,00
30.000,00
11.500,00
500,00
25.000,00
18.000,00
5.000,00
20.000,00
100,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.600.000,00
100,00
5.600.000,00
91.306.818,46
103,07
58.508.674,17
104,22
58.508.674,17
1.074.645,96
100,98
1.074.645,96
8.578.828,33
104,18
7.593.214,89
985.613,44
3.726.574,00
100,00
1.605.874,00
2.070.700,00
50.000,00
2.736.274,00
100,00
686.274,00
1.350.000,00
700.000,00
11.923.982,00
100,00
550.000,00
820.560,00
666.666,00
649.020,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3235
3236
3237
3239
329
3292
3299
343
3431
422
4221
4222
4223
451
4511
25917
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3292
3294
3299
44926
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3292
3294
3299
343
3431
352

Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
Hrvatska matica iseljenika
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Hrvatski audiovizualni centar
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
59

TEKUĆI PLAN
2012

3.189.215

3.189.215

98.039

98.039

1.026.469

1.026.469

444.117

444.117

5.478.482
2.900.751

5.478.482
2.900.751

53.006

53.006

458.869

458.869

323.000

323.000

544.745

544.745

1.121.461

1.121.461

76.650

76.650

36.187.628
1.073.820

36.187.628
1.073.820

8.481

8.481

164.327

164.327

45.000

45.000

74.000

74.000

204.800

204.800

15.700

15.700

1.500

1.500

34.000.000

34.000.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
485.776,00
40.000,00
7.731.568,00
980.392,00
3.189.215,00
100,00
150.000,00
3.039.215,00
98.039,00
100,00
98.039,00
1.026.469,00
100,00
196.078,00
196.078,00
634.313,00
444.117,00
100,00
444.117,00
5.583.596,34
101,92
2.895.576,26
99,82
2.895.576,26
53.005,12
100,00
53.005,12
458.382,94
99,89
407.826,00
50.556,94
313.776,02
97,14
200.000,00
108.776,02
5.000,00
544.745,00
100,00
153.414,00
381.331,00
5.000,00
5.000,00
1.241.461,00
110,70
350.000,00
63.594,00
113.500,00
97.410,00
106.744,00
424.163,00
56.050,00
30.000,00
76.650,00
100,00
25.150,00
1.500,00
50.000,00
35.874.208,00
99,13
1.073.820,00
100,00
1.073.820,00
8.481,00
100,00
8.481,00
164.327,00
100,00
145.917,13
18.409,87
31.580,00
70,18
20.000,00
6.580,00
5.000,00
74.000,00
100,00
30.000,00
29.000,00
10.000,00
5.000,00
204.800,00
100,00
35.000,00
35.000,00
8.000,00
28.000,00
20.000,00
28.800,00
43.000,00
7.000,00
15.700,00
100,00
10.000,00
700,00
5.000,00
1.500,00
100,00
1.500,00
34.000.000,00

100,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3522
381
3811
45189
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
323
3231
3232
3234
3237
3238
3239
329
3294
3299
060
06005
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
342
3423
343
3431
3433
3434

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
MeĊunarodni centar za podvodnu arheologiju
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ministarstvo poljoprivrede
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi

60

TEKUĆI PLAN
2012

600.000

600.000

753.234
448.300

753.234
448.300

5.325

5.325

63.956

63.956

36.142

36.142

42.000

42.000

148.551

148.551

8.960

8.960

4.751.943.075
4.539.922.882
110.873.130

4.751.943.075
4.539.922.882
110.873.130

2.806.014

2.806.014

17.767.085

17.767.085

21.250.000

21.250.000

9.825.000

9.825.000

419.786.057

419.786.057

265.000

265.000

11.287.884

11.287.884

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
34.000.000,00
300.000,00
50,00
300.000,00
753.203,14
100,00
448.270,09
99,99
448.270,09
5.325,00
100,00
5.325,00
63.956,00
100,00
57.197,59
6.758,41
36.142,00
100,00
20.778,00
5.400,00
9.964,00
42.000,00
100,00
9.168,00
28.000,00
4.832,00
148.550,05
100,00
13.586,00
42.776,05
8.668,00
53.544,00
9.976,00
20.000,00
8.960,00
100,00
2.420,00
6.540,00
4.486.603.017,06
94,42
4.302.575.985,59
94,77
109.930.613,28
99,15
108.650.224,29
1.280.388,99
2.803.347,81
99,90
2.803.347,81
17.508.188,12
98,54
15.551.998,85
1.956.189,27
16.589.820,17
78,07
6.165.172,11
6.140.222,88
1.007.144,80
3.277.280,38
7.864.132,58
80,04
3.603.650,58
516.223,51
3.399.982,35
26.654,99
248.293,74
69.327,41
394.854.290,31
94,06
7.708.384,78
3.682.308,09
2.633.614,33
1.077.834,14
8.085.595,28
309.065.095,11
50.823.849,58
5.967.563,78
5.810.045,22
306.219,92
115,55
306.219,92
9.435.099,58
83,59
1.521.872,28

1.700.000

1.700.000

644.634,32
214.754,80
6.280.216,00
363.092,84
410.529,34
1.456.620,28

85,68

1.456.620,28
2.136.000

2.136.000

1.258.928,15
1.057.313,18
201.114,97
500,00

58,94

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
352
3522
3523
363
3631
3632
381
3811
382
3821
383
3831
386
3861
3863
412
4123
421
4212
4214
422
4221
4222
4223
4224
4225
4227
423
4231
4233
426
4262
517
5176
532
5321
542
5422
544
5443
06025
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
323
3231
3232
3233
3234
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292

Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države
Kapitalne pomoći unutar opće države
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Kapitalne pomoći
Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama
i trgovackim društvima u javnom sektoru
Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima
Nematerijalna imovina
Licence
GraĊevinski objekti
Poslovni objekti
Ostali graĎevinski objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Medicinska i laboratorijska oprema
Instrumenti, ureĎaji i strojevi
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Dani zajmovi drugim razinama vlasti
Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima
državnogproračuna
Dionice i udjeli u glavnici trgovaĉkih društava u javnom
sektoru

2.846.699.456

TEKUĆI PLAN
2012
2.846.699.456

61

2.804.612.367,88

INDEKS
98,52

93.055.455,16
2.711.556.912,72
340.205.098

340.205.098

63.768.108

63.768.108

780.000

780.000

60.000

60.000

115.856.465

115.856.465

293.752.904,54
29.588.835,97
264.164.068,57
60.937.358,08
60.937.358,08
779.038,26
779.038,26
200.000,00
200.000,00
114.474.161,74

86,35

95,56
99,88
333,33
98,81

71.035.771,05
43.438.390,69
1.970.000

1.970.000

60.065.201

60.065.201

23.838.750

23.838.750

1.516.000

1.516.000

5.765.000

5.765.000

248.112.000

248.112.000

1.803.307,15
1.803.307,15
31.231.620,91
30.173.192,73
1.058.428,18
9.646.886,96
5.511.639,30
93.540,41
91.868,00
2.723.914,30
532.935,89
692.989,06
1.312.412,56
166.162,56
1.146.250,00
5.471.608,18
5.471.608,18
183.403.839,78

91,54
52,00

40,47

86,57

94,91
73,92

183.403.839,78
1.000.000

1.000.000

Dionice i udjeli u glavnici trgovackih društava u javnom sektoru
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in
Hrvatska agencija za hranu
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja

IZVRŠENJE
2012

352.585,35

35,26

352.585,35
8.497.675

8.497.675

8.497.675,00

100,00

8.497.675,00
224.092.959

224.092.959

5.000.000
2.201.070

5.000.000
2.201.070

29.000

29.000

361.000

361.000

362.407

362.407

142.000

142.000

1.126.425

1.126.425

566.000

566.000

224.092.959,00
224.092.959,00
4.950.808,39
2.227.718,88
2.227.718,88
28.763,93
28.763,93
361.254,21
323.365,25
37.888,96
328.552,54
137.859,34
57.817,00
132.876,20
133.665,40
56.207,68
61.457,07
16.000,65
1.093.179,88
81.378,21
13.562,72
51.057,92
17.473,40
10.000,00
847.834,30
19.891,32
51.982,01
562.989,06
499.088,52
29.693,19

100,00
99,02
101,21
99,19
100,07

90,66

94,13

97,05

99,47

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3293
3299
342
3423
343
3431
3433
3434
412
4123
422
4221
544
5443
06030
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3295
3299
342
343
3431
3433
412
4123
422
4221
4222
4223
544
06035
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211

Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene zajmove
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja

62

2.798

TEKUĆI PLAN
2012

2.798

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
15.954,09
18.253,26
2.797,82
99,99
2.797,82

2.800

2.800

2.092,94
1.150,09
44,53
898,32
19.902,73
19.902,73
26.276,91
26.276,91

74,75

20.000

20.000

6.500

6.500

180.000

180.000

163.614,09

127.071.185

127.071.185

118.569.206,87

93,31

60.000.000

60.000.000

97,99

1.420.000

1.420.000

9.710.000

9.710.000

5.950.000

5.950.000

4.000.000

4.000.000

37.214.310

37.214.310

2.900.000

2.900.000

500.000

500.000

58.792.681,47
57.958.272,27
834.409,20
986.567,10
986.567,10
9.487.784,00
8.429.580,47
1.058.203,53
5.448.816,82
1.314.008,29
3.456.696,36
593.538,17
84.574,00
3.888.021,40
2.019.100,40
170.522,90
1.493.081,76
59.053,83
146.262,51
31.600.531,33
2.890.995,74
5.540.130,32
155.565,50
565.407,50
6.582.568,05
553.300,00
5.512.589,84
8.994.306,59
805.667,79
2.811.313,51
2.811.313,51
402.349,10
231.989,68
100.570,08
14.599,28
46.474,51
8.715,55

20.000
50.000

20.000
50.000

20,40

1.500.625

1.500.625

3.706.250

3.706.250

10.197,94
6.050,11
4.147,83
1.447.637,35
1.447.637,35
3.693.306,85
3.202.131,95
148.484,83
342.690,07

100.000

100.000

44.980.800
17.722.642

44.980.800
17.722.642

60,65
98,00

791.001

791.001

2.932.356

2.932.356

2.193.346

2.193.346

27.280.827,57
17.368.395,33
17.223.523,73
144.871,60
89.038,30
89.038,30
2.780.043,33
2.484.655,27
295.388,06
492.715,20
212.572,34

99,51
404,26
90,90

163.614,09

69,48
97,71

91,58

97,20

84,91

96,94
80,47

96,47
99,65

11,26
94,81

22,46

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
372
3721
381
383
412
4124
422
4221
4224
4225
426
451
4511
454
06040
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3225
323
3231
3232
3233
3236
3237
3238
3239
329
3293
343
3431
422
4221
4222
426
4262

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Kazne, penali i naknade štete
Nematerijalna imovina
Ostala prava
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Medicinska i laboratorijska oprema
Instrumenti, ureĎaji i strojevi
Nematerijalna proizvedena imovina
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU
IMOVINU
Agencija za poljoprivredno zemljište
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe

63

TEKUĆI PLAN
2012

8.382.014

8.382.014

9.381.141

9.381.141

64.000
990.800

64.000
990.800

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
211.464,74
68.678,12
2.411.482,79
28,77
523.385,12
1.385.430,05
418.609,01
35.018,51
49.040,10
2.568.849,33
27,38
184.879,71
407.979,63
18.752,50
51.199,05
44.689,08
146.162,04
1.001.194,71
60.514,00
653.478,61
133.586,55

13,48

15.510,74

43.000

43.000

100.000

100.000

20.000
30.000
213.000

20.000
30.000
213.000

1.237.500

1.237.500

170.000
700.000

170.000
700.000

10.000

10.000

3.968.708
1.519.705

3.968.708
1.519.705

24.729

24.729

264.520

264.520

199.367

199.367

34.555

34.555

1.585.540

1.585.540

25.000

25.000

600

600

224.692

224.692

90.000

90.000

103.704,08
5.391,96
7.806,76
880,00
293,01
2.400,47
1.676,12
724,35
78.175,00
78.175,00

23.995,09
23.995,09
1.243.661,00
174.456,25
1.043.275,00
25.929,75

5,58

78,18

11,27
100,50

88.485,18
88.485,18

12,64

2.228.789,42
849.456,81
849.456,81
15.250,00
15.250,00
145.994,95
140.902,11
5.092,84
103.080,80
36.710,80
61.110,00
1.840,00
3.420,00
31.259,43
21.894,72
9.364,71
879.934,35
9.588,95
14.825,50
93.385,54
11.460,00
600.299,32
141.545,00
8.830,04
8.348,90
8.348,90
100,00
100,00
107.931,68
92.679,80
15.251,88
87.432,50
87.432,50

56,16
55,90
61,67
55,19

51,70

90,46

55,50

33,40
16,67
48,04

97,15

KORISNIK PRORAČUNA
06045
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
372
3721
422
4221
061

Hrvatska poljoprivredna agencija
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I
FONDOVA EUROPSKE UNIJE

06105

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241

Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

64

IZVORNI PLAN
2012
30.999.500
10.521.670

TEKUĆI PLAN
2012
30.999.500
10.521.670

91.320

91.320

1.464.296

1.464.296

5.904.800

5.904.800

7.163.879

7.163.879

5.148.804

5.148.804

390.449

390.449

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
30.997.399,22
99,99
10.521.670,00
100,00
10.521.670,00
91.320,00
100,00
91.320,00
1.464.295,97
100,00
1.309.500,00
154.795,97
5.904.771,09
100,00
930.240,51
1.606.563,53
138.959,05
3.229.008,00
7.163.142,31
99,99
812.732,16
5.296.811,07
820.576,90
185.365,20
47.656,98
5.147.470,74
99,97
2.177.166,53
495.414,60
119.237,66
171.946,12
581.362,35
428.456,40
169.813,85
295.360,54
708.712,69
390.448,20
100,00
49.292,04
146.611,85
52.939,44
24.927,45
9.405,14
107.272,28
1.714,01
265,00
1.449,01
15.000,00
15.000,00
297.566,90
297.566,90

1.715

1.715

99,94

15.000

15.000

297.567

297.567

1.115.312.142

1.115.312.142

1.006.631.385,69

90,26

1.078.333.312

1.078.333.312

970.408.262,65

89,99

37.826.000

37.826.000

99,23

1.190.000

1.190.000

6.130.000

6.130.000

3.275.547

3.275.547

7.083.500

7.083.500

63.496.760

63.496.760

1.619.502

1.619.502

37.533.529,33
37.525.811,42
7.717,91
1.031.657,01
1.031.657,01
5.964.873,45
5.302.229,89
662.643,56
2.756.431,62
997.168,59
1.634.744,03
124.519,00
5.959.937,73
843.206,25
167.686,23
4.817.768,61
1.084,53
130.192,11
45.480.993,71
4.782.343,26
3.280.623,27
685.543,69
10.217.266,96
5.216.280,87
54.719,81
16.453.177,23
1.639.061,29
3.151.977,33
396.991,38
396.991,38

100,00
100,00

86,69
97,31

84,15

84,14

71,63

24,51

KORISNIK PRORAČUNA
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
351
3512
352
3522
3523
361
3611
3612
363
3631
3632
3633

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru
Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru
Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima
Pomoći inozemnim vladama
Tekuće pomoći inozemnim vladama
Kapitalne pomoći inozemnim vladama
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države
Kapitalne pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa
sredstava EU

3634

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa

372
3721
3722
381
3811
382
3821
3822
386

Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Kapitalne donacije graĎanima i kućanstvima
Kapitalne pomoći
Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama
i trgovackim društvima u javnom sektoru
Nematerijalna imovina
Licence
GraĊevinski objekti
Stambeni objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Nematerijalna proizvedena imovina
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično

3861
412
4123
421
4211
422
4221
4222
4223
426
06120
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291

65

IZVORNI PLAN
2012
1.093.376

TEKUĆI PLAN
2012
1.093.376

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
788.240,55
72,09
14.985,07

159.500

159.500

8.000.000

8.000.000

231.253,61
293.210,37
13.814,90
146.135,78
88.840,82
99.934,01
99.255,73
678,28
2.533.653,05
2.533.653,05
7.999.999,94

62,65

100,00

3.277.410,90
4.722.589,04
7.291.672

7.291.672

483.333.620

483.333.620

4.083.023,34
3.678.219,81
404.803,53
429.109.362,28
4.970.232,09
357.597.297,82

56,00

88,78

15.237.038,72
51.304.793,65
62.249.149

62.249.149

3.664.882

3.664.882

284.174.882

284.174.882

8.974.882

8.974.882

860.000

860.000

94.367.000

94.367.000

2.243.040

2.243.040

1.300.000
7.459.000
5.164.637

1.300.000
7.459.000
5.156.137

37.500

46.000

837.000

837.000

410.000

410.000

237.000

237.000

579.000

579.000

82.000

82.000

61.289.526,94
15.999.999,94
45.289.527,00
3.977.027,62
3.977.027,62
277.590.241,07
46.904.663,99
230.685.577,08
9.829.594,42

98,46

108,52
97,68

109,52

9.829.594,42
574.852,75
574.852,75
72.406.552,60
72.406.552,60
1.001.839,85
890.211,59
96.875,48
14.752,78

66,84

7.123.532,47
4.915.269,90
4.915.269,90
46.000,00
46.000,00
789.316,24
705.756,63
83.559,61
378.274,47
183.011,87
167.922,60
27.340,00
235.813,25
100.459,66
117.561,73
11.648,98
6.142,88
577.839,09
139.759,41
19.472,38
20.811,83
23.175,79
39.226,75
21.950,00
12.355,00
253.410,72
47.677,21
69.975,63

95,50
95,17

38.741,25

76,73
44,66

122,67
94,30

92,26

99,50

99,80

85,34

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3292
3293
3299
343
3431
412
4123
422
4221
4222
4223
426
4262
06125
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3295
3299
343
3431
372
3721
422
4221
4222
426
4262
065
06505
311
3111
3113
3114
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322

Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i
projekata Europske unije
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I
INFRASTRUKTURE
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Plaće za posebne uvjete rada
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju

66

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
6.293,28
21.942,50
2.998,60
726,89
55,91
726,89
27.937,50
100,00
27.937,50
67.254,50
99,64
52.437,50
10.492,00
4.325,00
15.125,00
100,00
15.125,00

1.300

1.300

27.938

27.938

67.500

67.500

15.125

15.125

29.519.830

29.519.830

29.099.590,57

98,58

18.204.854

18.204.854

98,66

250.750

250.750

2.913.933

2.913.933

757.410

757.410

484.762

484.762

6.403.185

6.403.185

2.716

2.716

70.220

70.220

17.960.987,92
17.938.803,95
22.183,97
242.867,51
242.867,51
2.864.138,05
2.545.042,53
319.095,52
731.718,14
126.594,16
563.748,50
41.375,48
484.576,76
241.015,93
44.964,98
193.344,10
5.251,75
6.345.508,42
219.231,78
16.075,88
46.669,03
928.227,75
4.249.708,22
285,00
568.422,19
149.456,78
167.431,79
2.716,00
2.716,00
50.904,41

96,86
98,29

96,61

99,96

99,10

100,00
72,49

11.596,04
8.569,80
16.041,34
6.547,50
8.149,73
667,50
667,50
7.800,00
7.800,00
243.607,73
193.803,50
49.804,23
164.098,13
164.098,13

100,00

5.000

5.000

13,35

7.800

7.800

246.000

246.000

173.200

173.200

5.820.352.826

5.809.437.826

5.740.418.501,45

98,63

5.390.860.264
72.318.362

5.379.945.264
71.518.362

98,73
98,01

1.872.500

1.872.500

11.562.000

11.562.000

6.552.543

6.552.543

14.316.229

14.316.229

5.322.195.897,94
70.878.717,74
68.368.798,57
983.618,24
1.526.300,93
1.848.348,30
1.848.348,30
11.339.000,00
10.072.689,29
1.266.310,71
5.964.174,70
2.768.579,63
3.033.853,94
92.276,63
69.464,50
11.520.247,29

99,03

94,74

98,71
98,07

91,02

80,47

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
351
3512
352
3522
362
3621
363
3631
3632
372
3721
381
3811
382
3821
383
3831
386
3861
3862
3863
412
4123
4124
4126
422
4221
4222
4223
4227
426
4262
4263
451
4511
452
453
4531
06545
311
3111
312
3121
313
3132

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru
Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru
Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Pomoći meĊunarodnim organizacijama
Tekuće pomoći meĎunarodnim organizacijama
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države
Kapitalne pomoći unutar opće države
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Kapitalne pomoći
Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama
i trgovackim društvima u javnom sektoru
Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama
i trgovackim društvima izvan javnog sektora
Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima
Nematerijalna imovina
Licence
Ostala prava
Ostala nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
Agencija za obalni linijski promet
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje

67

TEKUĆI PLAN
2012

56.015.486

55.955.486

54.000

54.000

15.370.515

15.290.515

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
2.106.973,91
8.404.711,34
448.849,83
208.342,88
351.369,33
48.901.584,31
87,30
8.734.592,87
8.385.646,68
860.918,63
1.556.588,07
6.282.584,07
39.582,43
9.889.236,20
7.065.204,23
6.087.231,13
21.500,00
39,81
21.500,00
14.661.936,21
95,39
10.060.122,13

409.500

409.500

1.299.100.000

1.299.100.000

330.742.880

330.742.880

1.575.000

1.575.000

1.397.165.000

1.397.165.000

5.977.000

5.977.000

146.735.000

142.355.000

135.094.941

131.209.941

100.000

100.000

1.867.938.542

1.866.763.542

576.879,04
137.556,05
3.550.420,90
1.233,50
335.724,59
207.221,58
26.204,73
180.033,72
983,13
1.298.921.267,00
1.298.921.267,00

50,60

330.317.424,55

99,87

330.317.424,55
1.549.713,94
1.549.713,94
1.396.455.697,78
560.000,00
1.395.895.697,78
5.873.482,48
5.873.482,48
139.102.273,47
139.102.273,47
123.551.462,86
123.551.462,86
80.097,08
80.097,08
1.838.640.867,48

99,99

98,39
99,95

98,27
94,80
91,46
80,10
98,43

1.800.497.405,83
35.859.301,48
2.284.160,17
4.995.500

4.995.500

13.453.465

13.228.465

6.776.801

6.496.801

2.185.000

2.155.000

50.000
500.000

50.000
500.000

378.059.700
1.770.000

378.059.700
1.770.000

21.500

21.500

283.000

283.000

4.082.048,25
1.441.017,16
1.371.947,20
1.269.083,89
11.028.028,97
4.658.612,56
762.862,33
141.376,88
5.465.177,20
5.398.069,61
5.148.069,61
250.000,00
1.750.764,74
1.750.764,74

81,71

101.969,60
101.969,60
378.012.479,38
1.768.404,91
1.768.404,91
21.500,00
21.500,00
283.000,00
252.912,76

20,39

81,97

79,66

80,13

99,99
99,91
100,00
100,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
323
3231
3232
3233
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3433
351
3512
422
4221
06550
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
329
3291
3292
3293
3295
3299
343
3433
3434
363
3632
412
4126
421
4214

Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Zatezne kamate
Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru
Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Agencija za vodne putove
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Pomoći unutar opće drţave
Kapitalne pomoći unutar opće države
Nematerijalna imovina
Ostala nematerijalna imovina
GraĊevinski objekti
Ostali graĎevinski objekti

68

TEKUĆI PLAN
2012

103.100

103.100

96.000

96.000

352.619

352.619

20.000

20.000

392.299

392.299

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
30.087,24
98.046,59
95,10
44.916,75
43.529,84
9.600,00
92.021,11
95,86
35.564,20
42.179,06
14.277,85
324.870,78
92,13
46.836,86
49.125,31
37.914,03
122.127,52
24.997,12
43.869,94
13.240,45
66,20
13.240,45
390.344,47
99,50
327.960,62

200

200

375.000.000

375.000.000

20.982

20.982

21.636.674
2.674.648

21.636.674
2.674.648

84.700

84.700

485.000

485.000

751.000

751.000

1.200.000

1.200.000

5.829.352

5.829.352

5.000
470.000

5.000
470.000

19.807,78
36.134,57
865,00
4.632,50
944,00
69,32
69,32
375.000.000,00
375.000.000,00
20.981,75
20.981,75
20.064.872,79
2.601.526,15
2.601.526,15
73.542,17
73.542,17
422.473,56
375.646,10
46.827,46
663.827,04
175.022,95
431.322,34
49.183,75
8.298,00
1.155.358,75
51.100,40
979.902,79
45.327,57
28.704,66
50.323,33
5.731.281,29
116.646,29
5.039.184,10
46.013,95
5.701,95
66.013,81
1.969,03
154.994,88
15.031,76
285.725,52
451.729,86

34,66
100,00
100,00
92,74
97,27
86,83
87,11

88,39

96,28

98,32

96,11

318.851,22

3.200

3.200

350.000

350.000

1.750.000

1.750.000

5.378.774

5.378.774

66.208,95
28.986,24
6.739,98
30.943,47
820,77
274,48
546,29
350.000,00
350.000,00
1.879.340,27
1.879.340,27
4.241.388,24
4.241.388,24

25,65

100,00
107,39
78,85

KORISNIK PRORAČUNA
422
4221
4222
4225
423
4233
451
4511
454
4541
06551
44934
311
3111
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3223
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3291
3293
3299
343
3433
45084
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
323
3231
3232
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
343
3431
372
381
3811
382
3821
412
4123

Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Instrumenti, ureĎaji i strojevi
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU
IMOVINU
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
Agencije u prometu i infrastrukturi
Agencija za regulaciju trţišta ţeljezniĉkih usluga
Plaće
Plaće za redovan rad
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Zatezne kamate
Agencija za istraţivanje nesreća i ozbiljnih nezgoda
zrakoplova
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Nematerijalna imovina
Licence

69

IZVORNI PLAN
2012
110.000

TEKUĆI PLAN
2012
110.000

1.900.000

1.900.000

545.000

545.000

100.000

100.000

18.319.380
387.200
211.375

18.319.380
387.200
211.375

35.012

35.012

11.390

11.390

12.940

12.940

97.019

97.019

19.414

19.414

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
94.187,50
85,63
3.375,00
75.375,00
15.437,50
1.869.772,19
98,41
1.869.772,19
442.250,00
81,15
442.250,00
87.375,00
87.375,00
9.184.346,86
387.151,58
211.373,85
211.373,85
34.980,30
31.522,94
3.457,36
11.389,14
6.846,00
4.543,14
12.940,00
2.000,00
10.000,00
940,00
97.006,18
20.000,00
2.000,00
2.500,00
1.710,93
31.709,25
24.187,00
13.899,00
1.000,00
19.412,11

87,38
50,13
99,99
100,00
99,91

99,99

100,00

99,99

99,99

16.312,11
3.000,00
100,00
50,00
50,00

50

50

14.817.180

14.817.180

6.607.059,48

44,59

1.220.238

1.220.238

93,66

20.000

20.000

205.000

205.000

570.000

570.000

370.000

370.000

4.262.831

4.262.831

130.000

130.000

50.000

50.000

1.142.927,19
1.142.927,19
12.000,00
12.000,00
183.716,97
164.292,12
19.424,85
224.554,88
188.462,99
25.440,00
10.651,89
38.622,81
17.302,37
18.061,00
3.259,44
1.405.888,51
51.328,45
90.135,08
36.866,58
16.000,00
871.424,66
69.288,20
270.845,54
15.980,40
9.752,14
6.228,26
1.184,11
1.184,11

20.000

20.000

6.936.379

6.936.379

50.000

50.000

2.987.317,56
2.987.317,56
504.914,74
504.914,74
630,20
630,20

100,00

60,00
89,62

39,40

10,44

32,98

12,29

2,37

7,28
1,26

KORISNIK PRORAČUNA
422
4221
4222
4227
426
4262
45228
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
323
3231
3232
3237
3238
3239
329
3291
3293
343
412
422
4221
4222
426
4262
06560
311
3111
312
3121
313
3132
3133
322
3223
323
3232
3235
329
3294
422
4221
076
07605
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3225
3227
323
3231

Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Agencija za sigurnost ţeljezniĉkog prometa
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Reprezentacija
Ostali financijski rashodi
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Hrvatski hidrografski institut
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Rashodi za materijal i energiju
Energija
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Zakupnine i najamnine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Članarine
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA
UREĐENJA
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ureĊenja
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza

70

IZVORNI PLAN
2012
979.187

TEKUĆI PLAN
2012
979.187

3.545

3.545

3.115.000
1.365.000

3.115.000
1.365.000

50.000

50.000

330.000

330.000

210.000

210.000

40.000

40.000

490.000

490.000

310.000

310.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
79.054,35
8,07
63.313,32
5.348,19
10.392,84
10.267,76
289,64
10.267,76
2.190.135,80
70,31
1.179.775,56
86,43
1.179.775,56
7.250,00
14,50
7.250,00
188.244,58
57,04
168.188,38
20.056,20
119.603,93
56,95
76.393,53
21.924,40
20.004,00
1.282,00
6.389,09
15,97
6.389,09
253.609,53
51,76
3.221,56
13.106,25
162.591,09
74.437,50
253,13
225.532,81
72,75
220.477,81
5.055,00

5.000
30.000
205.000

5.000
30.000
205.000

80.000

80.000

11.476.808
7.729.321

11.476.808
7.729.321

199.650

199.650

1.237.219

1.237.219

699.425

699.425

1.052.900

1.052.900

370.000

370.000

188.293

188.293

531.568.000
133.040.590
44.696.851

975.000

975.000

7.360.000

7.360.000

3.685.000

3.685.000

3.868.239

3.868.239

29.248.000

29.248.000

162.675,80
158.508,65
4.167,15
47.054,50
47.054,50
10.960.904,48
7.725.193,83
7.725.193,83
197.867,43
197.867,43
1.235.897,77
1.098.057,93
137.839,84
407.060,11
407.060,11
859.290,33
706.373,33
152.917,00
356.695,91
356.695,91
178.899,10
178.899,10

79,35

531.568.000

482.898.397,23

90,84

133.040.590
44.696.851

123.016.822,35
44.603.398,47
43.246.851,00
1.356.547,47
975.000,00
975.000,00
7.331.126,16
6.532.768,23
798.357,93
3.315.294,84
1.378.041,27
1.792.168,56
145.085,01
3.771.167,09
1.081.881,00
191.096,38
2.332.116,11
142.819,41
23.254,19
20.874.047,26
3.658.538,37

92,47
99,79

58,82
95,50
99,95
99,11
99,89

58,20
81,61

96,40
95,01

100,00
99,61

89,97

97,49

71,37

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3293
3294
3299
343
3431
3433
3434
363
3631
3632
381
3811
412
4123
421
4211
422
4221
4222
4223
4227
426
4262
07620
311
3111
3112
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3292
3293
3299
342
3422
343
3431
3433
3434
371
3711

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države
Kapitalne pomoći unutar opće države
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
GraĊevinski objekti
Stambeni objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće u naravi
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija u javnom sektoru
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu

71

TEKUĆI PLAN
2012

205.000

205.000

1.750.500

1.750.500

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
3.245.085,54
849.235,50
760.783,42
2.424.083,77
2.500,00
7.673.010,34
532.318,27
1.728.492,05
187.727,16
91,57
187.727,16
1.299.260,76
74,22
1.006.070,87

155.000

155.000

24.440.000

24.440.000

180.000

180.000

250.000

250.000

15.247.000

15.247.000

880.000

880.000

100.000

100.000

171.341.801
6.226.000

171.341.801
6.226.000

236.133

236.133

1.085.000

1.085.000

665.000

665.000

687.000

687.000

5.874.000

5.874.000

144.000

144.000

265.000

265.000

28.000

28.000

38.600.000

38.600.000

117.345,17
31.250,00
144.594,72
124.418,39
1.714,21
5.213,68
117.490,50
24.321.754,81
23.065.713,96
1.256.040,85
85.000,00
85.000,00
74.907,50
74.907,50
15.243.914,77
15.243.914,77
741.618,84
596.510,62
71.714,97
23.008,75
50.384,50
68.186,30
68.186,30
160.380.341,28
6.084.005,95
6.053.166,19
28.000,00
2.839,76
220.104,75
220.104,75
978.288,83
874.909,54
103.379,29
655.559,68
167.437,36
453.867,82
27.582,50
6.672,00
495.266,87
196.271,35
271.266,37
4.674,98
23.054,17
5.596.631,04
400.149,03
313.784,74
619.313,80
1.269.999,14
167.043,31
1.692.016,83
910.580,10
223.744,09
121.524,25
66.129,27
20.112,76
35.282,22
197.727,49

80,27

99,52

47,22
29,96
99,98
84,27

68,19
93,60
97,72

93,21
90,16

98,58

72,09

95,28

84,39

74,61

197.727,49
14.878,18
9.092,86
545,82
5.239,50
43.085.013,32
43.085.013,32

53,14

111,62

KORISNIK PRORAČUNA
421
4211
422
4221
4222
4227
512
5121
07625
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
412
4123
421
4212
4214
422
4221
4222
4223
426
4262
431
4312
452
4521
077
07705
311
3111
3113
312
3121
313
3132

GraĊevinski objekti
Stambeni objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,
graĊanimai kućanstvima
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, graĎanima i
kućanstvima u tuzemstvu
Drţavna geodetska uprava
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Nematerijalna imovina
Licence
GraĊevinski objekti
Poslovni objekti
Ostali graĎevinski objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje

72

IZVORNI PLAN
2012
57.656.668

TEKUĆI PLAN
2012
57.656.668

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
51.790.076,67
89,82
51.790.076,67
60.168,73
51,43
23.640,94
15.747,20
20.780,59

117.000

117.000

59.758.000

59.758.000

51.081.095,52

227.185.609
87.020.950

227.185.609
87.020.950

3.444.960

3.444.960

14.051.200

14.051.200

7.115.700

7.115.700

9.205.000

9.205.000

79.111.000

79.111.000

30.000

30.000

835.000

835.000

199.501.233,60
86.913.782,68
86.518.486,41
395.296,27
3.384.463,46
3.384.463,46
14.025.548,65
12.461.012,78
1.564.535,87
6.802.737,39
1.139.206,79
5.385.254,41
246.254,69
32.021,50
8.761.950,57
1.502.117,46
5.309.493,95
1.828.706,09
106.959,48
14.673,59
62.153.869,96
7.679.492,50
5.497.731,87
429.129,92
926.633,66
1.565.684,91
9.130,64
31.934.735,12
10.585.177,61
3.526.153,73
29.288,83
29.288,83
673.063,42

85,48

51.081.095,52
87,81
99,88

98,24
99,82

95,60

95,19

78,57

97,63
80,61

249.382,44

29.000

29.000

2.210.000

2.210.000

8.626.149

8.626.149

10.675.650

10.675.650

1.022.000

1.022.000

3.630.000

3.630.000

179.000

179.000

268.028.115
179.393.145
31.681.250

268.028.115
179.393.145
31.681.250

978.750

978.750

5.170.000

5.170.000

239.931,50
57.447,22
89.532,02
1.877,25
34.892,99
20.573,40
5.536,11
11.962,29
3.075,00
2.092.960,86
2.092.960,86
8.121.775,87
8.022.440,87
99.335,00
2.685.863,51
2.508.693,60
106.989,92
70.179,99
282.000,00
282.000,00
3.474.355,00
3.474.355,00
79.000,00
79.000,00
175.336.324,07
90.926.821,82
31.353.113,24
29.989.579,42
1.363.533,82
897.110,31
897.110,31
5.050.320,63
4.486.858,68

70,94

94,70
94,15

25,16

27,59
95,71
44,13
65,42
50,69
98,96

91,66
97,69

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3293
3294
343
3431
3433
3434
363
3631
3632
372
3721
381
3811
412
4123
422
4221
4225
4227
07710
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329

Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Reprezentacija
Članarine
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države
Kapitalne pomoći unutar opće države
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Instrumenti, ureĎaji i strojevi
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Agencija za zaštitu okoliša
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

73

TEKUĆI PLAN
2012

3.797.560

3.797.560

2.341.000

2.341.000

43.549.529

43.549.529

10.000

10.000

3.482.000

3.482.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
563.461,95
2.919.528,09
76,88
1.561.951,05
1.283.955,76
73.621,28
1.927.574,24
82,34
515.814,65
39.704,67
1.287.184,46
74.270,46
10.600,00
25.495.887,77
58,54
2.422.426,25
1.154.855,62
291.589,83
1.936.007,10
1.132.901,81
13.463,32
15.997.418,44
1.628.024,97
919.200,43
57.827,11
578,27
57.827,11
2.968.719,39
85,26
1.145.535,79

805.000

805.000

83.615.056

83.615.056

2.200.000

2.200.000

590.000

590.000

310.000

310.000

863.000

863.000

19.434.145
6.366.115

19.434.145
6.366.115

134.680

134.680

1.021.000

1.021.000

750.000

750.000

618.000

618.000

8.771.550

8.771.550

10.000

10.000

773.000

773.000

94.198,38
1.728.985,22
787.857,26
6.507,01
3.956,89
777.393,36
17.100.554,11
8.022.239,70
9.078.314,41
2.200.000,00
2.200.000,00
478.530,74
478.530,74
304.917,63
304.917,63
-615.118,70
144.360,91
-775.005,86
15.526,25
16.802.207,25
6.173.084,90
6.086.187,70
86.897,20
134.680,00
134.680,00
983.762,32
879.983,98
103.778,34
680.934,81
262.323,56
330.760,51
79.924,74
7.926,00
516.792,56
113.072,22
55.181,51
166.450,44
162.081,78
20.006,61
7.108.949,36
352.270,15
609.186,23
354.601,87
213.726,62
196.899,97
6.950,00
3.799.470,90
1.409.306,00
166.537,62
1.943,20
1.943,20
300.237,20

97,87

20,45

100,00
81,11
98,36
-71,28

86,46
96,97

100,00
96,35

90,79

83,62

81,05

19,43
38,84

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
3434
412
4123
422
4221
4222
451
07715
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3299
343
3431
422
4221
4223
423
4233
451
4511
452
4521
454
4541
080
08005
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Nacionalni parkovi i parkovi prirode
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU
IMOVINU
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I
SPORTA
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija

74

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

112.824,60

10.000

10.000

469.800

469.800

490.000

490.000

20.000
69.200.825
30.011.250

20.000
69.200.825
30.011.250

1.619.542

1.619.542

4.860.000

4.860.000

2.184.900

2.184.900

2.124.082

2.124.082

11.512.378

11.512.378

435.534

435.534

55.500

55.500

1.100.000

1.100.000

1.910.000

1.910.000

9.635.638

9.635.638

400.000

400.000

3.352.001

3.352.001

73.277,18
4.130,00
10.085,00
99.920,42
1.324,77
911,96
67,21
345,60
451.584,49
451.584,49
448.913,64
401.192,39
47.721,25
67.607.295,00
29.868.653,67
29.868.653,67
985.723,64
985.723,64
4.803.734,27
4.293.391,42
510.342,85
2.178.726,96
409.950,00
1.651.326,96
117.450,00
2.120.182,42
531.247,42
1.004.610,00
344.925,00
239.400,00
10.768.182,76
785.138,00
399.000,00
515.420,00
317.675,00
232.365,00
8.013.482,86
164.850,00
340.251,90
434.147,39
195.300,00
30.000,03
32.234,00
176.613,36
54.000,00
54.000,00
1.099.999,96
999.999,96
100.000,00
1.906.305,02
1.906.305,02
9.635.637,94
9.635.637,94
400.000,00
400.000,00
3.352.000,97

13,25

96,12
91,62

97,70
99,52
60,86
98,84

99,72

99,82

93,54

99,68

97,30
100,00

99,81
100,00
100,00
100,00

3.352.000,97
12.064.376.358

12.025.075.190

11.978.726.926,29

99,29

8.351.892.804
6.073.634.387

8.319.599.355
6.058.121.561

99,22
99,75

201.767.534

197.416.648

962.983.312

959.747.196

254.116.429

247.820.417

8.069.736

8.049.607

8.286.655.291,68
6.058.440.764,07
6.058.440.764,07
197.388.069,41
197.388.069,41
959.802.253,12
857.137.266,04
102.664.987,08
247.301.597,68
1.442.631,80
245.744.260,51
114.705,37
7.741.661,95
659.648,16
6.746.231,21

97,83
99,67

97,32

95,93

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3434
351
3512
352
3522
361
3611
363
3631
3633
3634
372
3721
381
3811
412
4123
421
4212
422
4221
4222
424
4241
426
4262
451
4511
08006
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru
Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru
Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Pomoći inozemnim vladama
Tekuće pomoći inozemnim vladama
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa
sredstava EU

TEKUĆI PLAN
2012

37.406.812

37.220.975

77.959

77.959

81.784.341

81.776.139

24.176.018

23.958.787

4.846.221

4.846.221

23.169.057

23.163.629

2.400.000

2.400.000

399.118.820

397.550.486

75

23.162.171,00
23.162.171,00
2.399.727,00
2.399.727,00
376.852.396,13
374.854.223,59

99,97
99,99
94,42

1.022.568,77

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
GraĊevinski objekti
Poslovni objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti
Knjige u knjižnicama
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
Sveuĉilišta i veleuĉilišta u Republici Hrvatskoj
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
222.171,50
86.319,25
27.291,83
31.787.038,77
84,98
1.690.255,77
389.973,22
357.600,23
3.265.552,13
9.829.160,49
443.971,53
11.849.348,61
2.270.143,20
1.691.033,59
13.752,69
17,64
13.752,69
81.569.486,73
99,74
147.910,93
120.380,22
80.993.854,29
2.075,00
305.266,29
23.928.567,92
98,98
170.089,74
23.758.478,18
6.813.316,00
140,59
6.813.316,00

975.603,77
13.920.700

13.319.275

175.073.811

174.896.501

10.874.016

10.837.780

67.335.561

67.335.561

4.205.067

4.205.067

3.797.559

3.790.981

2.435.464

2.364.565

700.000

700.000

2.814.538.818
1.778.284.370

2.811.053.284
1.777.731.791

38.190.579

37.815.281

277.788.746

277.651.315

71.234.278

69.779.232

50.448.325

50.448.325

76.178.782

76.178.782

12.744.596,35
12.744.596,35
178.599.886,28
178.599.886,28
10.576.782,42
10.576.782,42
56.563.248,80
56.563.248,80
4.343.954,50
4.260.120,75
83.833,75
3.790.980,30
3.790.980,30
2.135.040,56
2.135.040,56
700.000,00
700.000,00
2.807.990.364,56
1.777.729.834,65
1.777.729.834,65
37.419.709,66
37.419.709,66
277.649.886,47
247.826.203,03
29.823.683,44
69.653.249,55
10.187.689,00
57.442.280,55
2.023.280,00
50.448.325,00
14.338.809,00
1.966.886,00
26.245.434,00
7.454.821,00
442.375,00
76.156.610,00
10.191.531,00
13.405.726,00
1.670.258,00
7.238.496,00
2.492.607,00

91,55
102,01
97,27
84,00
103,30

99,83
87,66
100,00
99,77
99,97
97,98
99,95

97,78

100,00

99,97

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3294
3299
342
3423
343
3431
372
3721
381
3811
421
4212
08008
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3299
421
4212
08009
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232

Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
GraĊevinski objekti
Poslovni objekti
Javni instituti u Republici Hrvatskoj
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
GraĊevinski objekti
Poslovni objekti
Drţavni hidrometeorološki zavod
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

76

8.823.421

TEKUĆI PLAN
2012

8.727.566

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
2.205.424,00
17.359.603,00
2.184.825,00
19.408.140,00
8.559.830,94
97,01
1.848.170,00

241.879

241.879

492.331

492.331

227.957.500

226.077.063

248.898.607

248.809.719

36.000.000

37.100.000

345.225.051
253.230.890

345.196.746
253.230.890

4.947.377

4.938.234

40.582.136

40.562.974

10.966.620

10.966.620

11.268.465

11.268.465

20.045.777

20.045.777

2.254.786

2.254.786

1.929.000

1.929.000

100.835.643
35.198.974

100.741.051
35.186.159

1.229.231

1.221.854

5.636.778

5.636.778

6.086.326

6.067.326

17.832.923

17.832.923

22.515.858

22.470.458

823.333,00
886.401,00
5.001.926,94
241.879,00

100,00

241.879,00
492.331,00
492.331,00
224.670.520,72
224.670.520,72
247.868.187,57
247.868.187,57
37.100.000,00
37.100.000,00
345.181.727,51
253.230.889,81
253.230.889,81
4.938.233,17
4.938.233,17
40.562.744,64
36.169.708,85
4.393.035,79
10.964.575,48
2.270.669,00
7.846.460,48
847.446,00
11.268.465,00
2.578.400,00
1.608.127,00
5.792.075,00
1.018.073,00
271.790,00
20.033.680,17
2.689.503,00
4.408.945,00
443.539,00
3.175.343,00
2.276.618,00
255.830,00
3.719.524,17
667.953,00
2.396.425,00
2.254.786,00
550.084,00
510.815,00
493.820,00
700.067,00
1.928.353,24
1.928.353,24
100.264.269,13
35.186.158,35
35.186.158,35
1.221.853,47
1.221.853,47
5.636.778,00
5.007.575,00
629.203,00
6.245.032,59
3.647.146,64
2.137.901,55
459.984,40
17.145.718,55
667.857,76
11.054.620,81
2.543.618,02
2.337.238,99
438.498,69
103.884,28
22.884.513,99
2.427.612,63
4.607.950,00

100,00
98,56
99,59
103,06
99,99
100,00
99,82
99,95

99,98

100,00

99,94

100,00

99,97
99,43
99,96
99,40
100,00

102,61

96,15

101,64

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
372
3721
412
4123
421
4214
422
4221
4222
4223
4225
4227
423
4233
424
4241
426
4262
452
4521
08011
311
3111
313
3132
3133
321
3211
323
3237
329
3299
381
3811
08012
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238

Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
GraĊevinski objekti
Ostali graĎevinski objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Instrumenti, ureĎaji i strojevi
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti
Knjige u knjižnicama
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro
Plaće
Plaće za redovan rad
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Drţavni zavod za intelektualno vlasništvo
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
77

TEKUĆI PLAN
2012

6.891.863

6.891.863

288.000

278.000

99.800

99.800

300.000

300.000

1.071.190

1.071.190

2.996.000

2.996.000

50.000

50.000

12.500

12.500

163.700

163.700

462.500

462.500

4.930.958
19.150

4.918.979
19.150

3.500

3.500

10.000

10.000

239.596

227.617

22.965

22.965

4.635.747

4.635.747

16.723.213
9.806.693

16.493.871
9.735.997

371.257

352.695

1.627.446

1.590.243

1.006.790

989.365

425.000

425.000

2.260.857

2.190.075

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
46.050,45
364.707,69
1.952.580,48
526.345,76
12.050.592,56
316.743,55
591.930,87
6.922.792,26
100,45
175.886,97
19.374,58
6.372.983,61
57.378,05
297.169,05
143.129,71
49,70
70.816,78
9.646,28
62.666,65
102.290,06
102,50
102.290,06
338.064,76
112,69
338.064,76
1.034.082,20
96,54
1.034.082,20
2.810.294,50
93,80
171.738,50
454.135,36
84.893,45
1.660.519,88
439.007,31
48.825,00
97,65
48.825,00
1.904,25
15,23
1.904,25
193.043,94
117,93
193.043,94
349.787,50
75,63
349.787,50
4.898.851,63
99,35
19.002,66
99,23
19.002,66
2.888,40
82,53
2.565,36
323,04
2.239,00
22,39
2.239,00
216.010,53
90,16
216.010,53
22.964,87
100,00
22.964,87
4.635.746,17
100,00
4.635.746,17
15.410.429,86
92,15
9.735.995,54
99,28
9.724.761,22
11.234,32
274.311,82
73,89
274.311,82
1.586.612,52
97,49
1.409.786,65
176.825,87
801.081,06
79,57
269.314,05
455.609,58
76.157,43
371.829,87
87,49
262.762,91
79.917,70
13.343,92
12.819,28
2.486,06
500,00
1.644.159,53
72,72
366.737,02
64.714,74
112.527,63
1.150,00
300.871,58
350.701,99
347.574,76

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
422
4221
4222
424
4241
08091
21836
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
3434
372
3721
424
4241
4242
4244
21852
311
3111
3112
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224

Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti
Knjige u knjižnicama
Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i
sportu
Nacionalna i sveuĉilišna knjiţnica
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti
Knjige u knjižnicama
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
Hrvatska akademska i istraţivaĉka mreţa Carnet
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće u naravi
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

78

843.170

TEKUĆI PLAN
2012
828.496

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
99.881,81
644.025,07
76,38
48.617,07
3.071,32
59.808,17
230,00
532.298,51
10.713,44
10.638,62
74,82
339.401,01
337.955,01
1.446,00
2.300,00
2.300,00

16.000

16.000

66,96

356.000

356.000

10.000

10.000

430.229.871

427.071.904

418.325.991,92

97,23

50.514.779
29.293.912

50.346.163
29.250.071

99,64
99,85

908.706

866.783

4.664.815

4.660.058

1.898.130

1.820.035

5.580.460

5.580.460

6.976.598

6.976.598

330.394

330.394

50.334.930,77
29.250.070,14
29.250.070,14
866.782,62
866.782,62
4.660.056,50
4.165.604,18
494.452,32
1.810.101,51
219.531,00
1.473.896,51
116.674,00
5.580.460,00
1.599.867,00
3.728.246,00
232.349,00
19.998,00
6.976.598,00
458.070,00
2.548.684,00
32.124,00
1.690.535,00
32.030,00
899.921,00
862.533,00
452.701,00
330.394,00

95,34

23,00

95,39
99,90

95,36

100,00

100,00

100,00

102.392,00

69.065

69.065

110.911

110.911

681.788

681.788

79.808.269
17.503.774

78.773.211
17.487.137

252.995

240.346

2.894.787

2.892.420

1.418.514

1.418.514

515.640

489.858

3.495,00
63.518,00
95.992,00
64.997,00
69.065,00
23.021,00
27.626,00
18.418,00
110.911,00
110.911,00
680.492,00
554.190,00
75.058,00
51.244,00
77.552.393,98
17.174.112,21
17.167.563,14
6.549,07
214.747,68
214.747,68
2.742.756,74
2.450.712,87
292.043,87
1.493.205,79
770.489,40
480.383,00
242.333,39
487.330,09
106.654,73
173.410,62
207.264,74

100,00

100,00
99,81

97,17
98,12

84,88
94,75

105,27

94,51

KORISNIK PRORAČUNA
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
412
4123
421
4214
422
4221
4222
4223
4225
424
4241
426
4262
21869
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
323
3236
3237
23665
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292

Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Nematerijalna imovina
Licence
GraĊevinski objekti
Ostali graĎevinski objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Instrumenti, ureĎaji i strojevi
Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti
Knjige u knjižnicama
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Leksikografski zavod Miroslav Krleţa
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za usluge
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Sveuĉilišni raĉunski centar SRCE
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja

79

IZVORNI PLAN
2012
43.733.526

TEKUĆI PLAN
2012
43.309.943

31.100

31.100

550.166

527.632

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
43.619.279,30
99,74
30.145.688,90
1.654.727,69
196.423,63
76.268,65
1.687.917,50
4.561.640,27
4.195.171,88
1.101.440,78
151.927,20
488,51
151.927,20
493.422,33
89,69
82.041,20

89.893

89.893

84.600

80.740

421.000

399.950

10.732.818

10.302.534

147.200

142.500

1.432.256

1.360.644

25.539.114
20.924.918

25.496.569
20.907.177

470.452

446.932

3.338.289

3.337.005

581.060

581.060

224.395

224.395

28.065.732
14.585.776

27.951.492
14.562.615

501.233

476.172

2.337.734

2.303.980

1.218.152

1.218.152

3.025.525

3.009.536

2.733.637

2.733.637

325.519

309.244

165.227,02
99.489,21
127.830,30
18.834,60
43.266,90
43.165,86
101,04
62.446,65
62.446,65
262.268,63
262.268,63
9.316.641,18
4.639.178,98
4.634.352,59
12.399,85
30.709,76
142.500,00
142.500,00
1.348.489,28
1.348.489,28
25.470.295,82
20.907.176,61
20.907.176,61
420.661,73
420.661,73
3.337.002,48
2.982.720,45
354.282,03
581.060,00
18.309,00
562.751,00
224.395,00
18.412,00
205.983,00
27.749.098,45
14.562.614,51
14.562.614,51
322.946,60
322.946,60
2.303.979,18
2.047.159,32
256.819,86
1.216.581,69
246.434,60
773.453,92
196.693,17
3.009.526,81
311.985,19
2.455.046,80
219.779,93
22.714,89
2.733.605,84
322.972,27
483.909,92
108.424,22
202.235,96
5.771,89
905.912,86
39.007,49
665.371,23
261.958,29
67.970,44
24.362,89

48,13

73,81
62,30
86,81

96,81
94,15
99,73
99,92
89,42
99,96

100,00

100,00

98,87
99,84
64,43
98,56

99,87

99,47

100,00

80,47

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3293
3294
3299
343
3431
3433
372
3721
412
4123
422
4221
4222
23962
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
363
3631
412
4123
422
4221
426
4262
38487
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232

Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Agencija za odgoj i obrazovanje
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
80

TEKUĆI PLAN
2012

2.556

2.556

91.454

91.454

346.842

346.842

2.897.304

2.897.304

39.727.707
13.171.748

38.812.361
13.135.761

382.418

363.298

2.140.988

2.118.441

9.267.931

8.866.164

914.594

869.781

9.318.415

9.053.552

1.157.283

1.099.419

269.271

265.798

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
9.963,80
145.245,53
14.415,63
2.291,72
89,66
2.291,37
0,35
91.454,00
100,00
91.454,00
346.835,81
100,00
346.835,81
2.897.304,00
100,00
1.013.091,56
1.884.212,44
37.919.096,33
95,45
13.135.760,58
99,73
13.135.760,58
361.489,70
94,53
361.489,70
2.118.440,31
98,95
1.881.965,42
236.474,89
8.665.326,06
93,50
8.052.747,59
592.290,70
20.287,77
843.414,38
92,22
328.242,79
355.109,20
46.890,65
113.171,74
8.573.183,18
92,00
421.311,91
472.631,22
103.267,56
97.308,51
2.098.895,25
34.000,00
4.492.137,46
69.759,10
783.872,17
966.169,71
83,49
966.169,71
261.538,94
97,13
91.648,26

4.838

4.838

2.922.356

2.862.444

50.000

47.500

77.865

77.865

50.000

47.500

21.354.202
6.987.117

21.264.575
6.917.055

188.515

179.090

1.105.107

1.094.967

2.717.187

2.717.187

240.000

240.000

7.933.296

7.933.296

70.474,64
15.684,00
2.765,75
80.966,29
4.720,67
4.720,67
2.842.218,39
2.842.218,39
32.474,56
32.474,56
77.864,85
77.864,85
36.495,00
36.495,00
21.065.599,44
6.917.054,05
6.917.054,05
167.460,87
167.460,87
1.094.956,37
973.065,18
121.891,19
2.688.080,76
2.195.946,42
277.395,42
214.738,92
239.768,90
200.377,17
14.188,19
13.839,54
11.364,00
7.830.113,21
407.579,69
73.421,17

97,57
97,26
64,95
100,00
72,99
98,65
99,00
88,83
99,08

98,93

99,90

98,70

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
3434
412
4123
422
4221
4222
4223
4227
426
4262
40883
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
363
3631
412
4123
422
4221
4222
423
4231
43335
311
3111
312
3121
313

Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće

81

766.880

TEKUĆI PLAN
2012

766.880

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
56.139,94
21.271,70
1.161.996,12
31.500,00
5.969.400,86
72.519,26
36.284,47
731.791,45
95,42
88.312,03

34.400

34.400

100.000

100.000

244.200

244.200

1.037.500

1.037.500

48.510.643
4.725.065

48.469.786
4.709.557

176.800

167.960

768.702

764.095

1.209.816

1.209.816

1.291.819

1.291.819

36.634.630

36.622.728

1.674.537

1.674.537

27.897,80
76.689,58
300.356,22
238.535,82
33.898,73
23.998,73
9.900,00
99.790,09
99.790,09
225.185,06
142.077,96
9.466,50
15.407,00
58.233,60
1.037.499,95
1.037.499,95
52.148.090,51
4.709.556,51
4.709.556,51
140.745,91
140.745,91
762.708,35
677.741,74
84.966,61
1.216.391,70
789.446,29
232.407,91
194.537,50
1.291.514,54
720.662,38
511.991,20
38.161,86
15.575,71
5.123,39
39.829.696,72
1.026.350,36
250.219,96
48.472,49
254.719,53
4.227.449,31
1.000,00
26.210.054,26
66.126,38
7.745.304,43
2.209.686,18

98,54

99,79
92,21

100,00
107,50
99,67
79,61
99,22

100,54

99,98

108,72

131,96

84.148,94

2.670

2.670

369.397

369.397

56.332

56.332

1.480.750

1.480.750

120.125

120.125

49.235.534
4.537.403

49.053.656
4.537.403

1.179.590

1.179.590

695.236

695.236

78.757,27
11.141,48
2.004.490,75
31.147,74
2.600,00
2.600,00
335.001,41
335.001,41
56.331,60
56.331,60
1.473.732,59
1.121.866,77
351.865,82
120.125,00
120.125,00
69.043.282,64
4.223.621,41
4.223.621,41
894.020,91
894.020,91
605.996,29

97,38
90,69
100,00
99,53

100,00
140,23
93,08
75,79
87,16

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
352
3522
3523
363
3633
372
3721
381
3811
412
4123
4124
422
4221
4223
426
4262
46173
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237

Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa
sredstava EU
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
Ostala prava
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge

82

TEKUĆI PLAN
2012

1.563.539

1.563.539

323.444

323.444

5.279.407

5.279.407

496.392

496.392

499.927

499.927

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
541.508,49
64.487,80
999.109,11
63,90
743.604,53
184.740,10
70.764,48
423.069,72
130,80
173.356,76
69.647,94
6.932,51
103.139,35
69.993,16
4.297.085,02
81,39
253.754,22
33.143,26
388.021,06
85.558,78
684.867,68
7.000,00
1.871.030,84
158.212,03
815.497,15
799.562,66
161,07
799.562,66
436.018,85
87,22
92.270,20

27.800

27.800

5.492.648

5.492.648

5.010,82
250.487,02
80,00
3.160,02
85.010,79
19.719,50
19.719,50
2.910.860,20

70,93
53,00

2.550.638,21
360.221,99
17.470.784

17.470.784

3.637.571

3.455.693

7.527.602

7.527.602

364.314

364.314

113.785

113.785

26.092

26.092

87.473.891
7.798.027

86.904.091
7.408.126

262.661

262.661

1.232.867

1.171.225

810.764

801.024

533.842

533.842

31.308.722

31.200.205

36.651.572,65

209,79

36.651.572,65
2.640.891,10
2.640.891,10
13.529.297,63
13.529.297,63
355.450,33
80.026,53
275.423,80
191.313,51
121.513,51
69.800,00
65.693,75
65.693,75
57.043.203,98
7.800.860,37
7.800.860,37
262.661,00
262.661,00
1.231.262,99
1.100.921,22
130.341,77
812.183,92
385.070,59
373.015,83
54.097,50
522.819,11
241.399,64
269.919,71
5.696,19
5.803,57
15.253.527,92
207.429,91
403.366,87
304.237,60
76.529,77
1.982.813,52
11.605.017,12

72,60
179,73
97,57

168,14

251,78
65,21
100,04
100,00
99,87

100,18

97,94

48,72

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
363
3631
3633
381
3811
412
422
4221
4222
086
08605
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
372
381
3811
412
4123
422
4221
4222
4223
423

Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa
sredstava EU
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Prijevozna sredstva

83

TEKUĆI PLAN
2012

42.927

42.927

176.959

176.959

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
500.773,08
173.360,05
37.483,99
87,32
37.483,99
146.689,49
82,89
83.726,61

749

749

44.537.519

44.537.519

8.545,74
22.945,05
160,00
1.858,00
29.454,09
550,42
550,42
29.899.282,69
1.988.545,73

73,49
67,13

27.910.736,96
516.735

516.735

52.973
199.146

52.973
199.146

38.094.671.386
52.967.228
17.984.985

38.078.000.386
52.967.228
17.984.985

170.000

170.000

2.032.195

2.032.195

1.931.619

1.931.619

663.850

663.850

18.101.358

18.101.358

54.824

54.824

5.813.908

5.813.908

876.736,13
876.736,13

169,67

199.145,95
131.879,88
67.266,07
37.950.485.914,64
29.310.477,24
10.693.686,45
10.639.008,40
54.678,05
169.327,23
169.327,23
1.696.561,81
1.505.891,87
190.669,94
1.331.662,36
935.294,08
345.178,13
51.190,15
468.585,28
137.194,17
136.461,40
90.963,50
102.926,41
1.039,80
9.050.308,16
300.541,40
760.321,69
444.522,78
14.351,56
132.292,10
5.763,67
6.803.977,85
366.418,47
222.118,64
41.010,04
41.010,04
4.992.618,92

100,00

99,62
55,34
59,46

99,60
83,48

68,94

70,59

50,00

74,80
85,87

358.398,06

80.000

80.000

50.000
3.934.489

50.000
3.934.489

400.000

400.000

1.650.000

1.650.000

100.000

100.000

47.307,74
166.804,52
4.409.338,44
1.522,00
9.248,16
14.410,65
13.881,64
40,26
488,75
15.180,00
15.180,00
56.412,60
56.412,60
715.819,67
646.835,38
47.095,60
21.888,69
64.894,07

18,01

0,39
14,10
43,38

64,89

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
4231
08620
311
3111
3112
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
371
3711
372
3721
383
412
4123
422
4221
4222
4223
4225
4227
426
4262
451
4511
08625
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće u naravi
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Instrumenti, ureĎaji i strojevi
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
84

TEKUĆI PLAN
2012

35.653.150.000
275.040.000

35.636.880.000
275.140.000

10.100.000

9.900.000

44.100.000

44.100.000

13.590.000

13.590.000

16.470.000

16.470.000

61.095.400

61.095.400

5.635.000

5.635.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
64.894,07
35.628.598.774,94
99,93
274.714.180,93
99,88
272.778.867,47
1.850.922,15
84.391,31
9.776.891,65
96,80
9.776.891,65
44.013.391,69
99,80
39.351.261,82
4.662.129,87
13.236.866,82
97,40
652.797,60
12.460.328,43
119.452,79
4.288,00
15.911.885,88
96,61
6.632.504,17
9.075.101,07
162.383,82
31.505,57
10.391,25
59.892.731,65
98,03
21.817.784,22
15.845.544,32
309.652,34
3.989.563,80
8.535.549,05
23.693,14
840.756,17
4.049.079,95
4.481.108,66
136.457,55
136.457,55
5.094.613,30
90,41
274.204,57

60.460.000

60.560.000

28.359.260.000

28.347.760.000

6.797.430.000

6.792.660.000

140.000
286.600

140.000
286.600

3.926.000

3.926.000

3.267.000

3.267.000

2.350.000

2.350.000

2.168.615.070
114.931.250

2.168.615.070
114.931.250

4.061.070

4.061.070

18.732.681

18.732.681

7.263.680

7.263.680

8.353.400

8.353.400

652.134,39
33.097,32
7.090,00
576.569,85
3.551.517,17
60.022.162,36
59.651.888,21
347.215,36
23.058,79
28.345.336.333,27
28.345.336.333,27
6.792.103.358,10
6.792.103.358,10
213.748,38
213.748,38
3.321.135,22
3.201.800,57
29.148,00
39.644,43
2.229,72
48.312,50
3.146.451,49
3.146.451,49
1.678.566,65
1.678.566,65
2.087.698.789,61
116.356.716,73
116.356.716,73
3.919.527,05
3.919.527,05
18.851.629,62
16.699.134,17
2.152.495,45
6.938.141,51
1.357.527,34
5.474.621,04
105.993,13
7.906.240,76
2.868.432,74
4.902.823,39
98.360,29

99,28

99,95
99,92

74,58
84,59

96,31
71,43
96,27
101,24
96,51
100,63

95,52

94,65

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
352
3522
3523
363
3631
3633
371
3711
372
3721
3722
381
3811
412
4124
422
4221
4222
4223
426
4262
451
4511
452
4521
08630
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa
sredstava EU
Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Ostala prava
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge

85

TEKUĆI PLAN
2012

59.312.841

59.312.841

12.000

12.000

997.500

997.500

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
36.624,34
49.342.214,27
83,19
8.007.071,29
4.464.625,77
523.958,16
2.090.053,66
4.402.260,03
1.046,67
22.246.540,61
4.510.778,10
3.095.879,98
631.588,06
5.263,23
631.588,06
933.060,29
93,54
228.378,87

1.825.500

1.825.500

137.565.000

137.565.000

247.612,82
190.388,70
66.233,24
195.256,65
5.190,01
1.808.699,61
1.789.938,93
10.249,68
8.511,00
137.392.802,74

99,08

99,87

87.910.064,45
49.482.738,29
201.947.543

201.947.543

174.221.534,52
152.611.240,91

86,27

1.489.072.000

1.489.072.000

56.015.532

56.015.532

53.291.638

53.291.638

200.000

200.000

13.687.193

13.687.193

1.150.000

1.150.000

114.000

114.000

82.242

82.242

1.483.853.496,94
1.483.853.496,94
56.514.018,00
1.354.759,93
55.159.258,07
25.071.208,38
25.071.208,38
195.453,06
195.453,06
2.470.211,82
2.322.086,11
32.192,42
115.933,29
1.143.937,50
1.143.937,50
70.421,25
70.421,25
77.887,50
77.887,50

52.575.000

52.575.000

47.347.841,37

90,06

1.447.115

1.447.115

97,23

53.500

53.500

236.000

236.000

192.000

192.000

211.000

211.000

2.463.065

2.463.065

1.407.092,61
1.407.092,61
53.448,08
53.448,08
228.394,45
204.260,53
24.133,92
119.197,20
35.602,04
67.505,16
16.090,00
165.695,21
46.790,76
96.588,48
2.200,00
20.115,97
1.849.687,28
830.526,13
221.460,21
71.660,79
99.205,07
53.509,99
11.400,00

21.610.293,61
99,65
100,89

47,05
97,73
18,05

99,47
61,77
94,71

99,90
96,78

62,08

78,53

75,10

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3237
3239
324
329
3291
3292
3293
3294
343
3431
3433
372
3721
3722
412
4123
422
4221
08645
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
3434
412
4123
422
4221
4222
426
4262
08650
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214

Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Središnji registar osiguranika
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Agencija za osiguranje radniĉkih potraţivanja u sluĉaju
steĉaja poslodavca
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima

86

15.800
241.186

TEKUĆI PLAN
2012

15.800
241.186

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
345.092,17
216.832,92
207.471,11

86,02

182.632,59

17.500

17.500

47.500.834

47.500.834

85.000

85.000

112.000

112.000

98.566.288
5.640.921

98.299.288
5.480.921

102.718

102.718

916.784

884.784

395.000

376.000

455.000

455.000

90.400.865

90.344.865

214.000

214.000

7.274,02
17.284,50
280,00
7.691,54
1.885,22
5.806,32
43.155.596,89
41.873.874,17
1.281.722,72
84.042,05
84.042,05
69.524,95
69.524,95
89.278.507,35
5.479.575,89
5.479.575,89
99.100,30
99.100,30
882.309,37
789.141,93
93.167,44
289.625,10
88.159,29
192.716,11
8.749,70
399.068,92
164.111,87
185.015,53
49.147,52
794,00
81.634.070,70
538.323,28
246.411,66
8.092,50
55.472,15
156.663,25
10.570,00
47.111,35
168.561,60
80.402.864,91
168.970,68

43,95

90,85

98,87
62,08
90,58
97,14
96,48
96,24

73,32

87,71

90,30

78,96

143.427,04
17.194,16
6.358,52
710,96
1.280,00
2.190,55
600,00
240,55
1.350,00
30.262,18
30.262,18
262.083,66
182.029,35
80.054,31
31.250,00
31.250,00

6.000

6.000

36,51

100.000

100.000

285.000

285.000

50.000

50.000

68.797.800

68.663.800

68.251.524,13

99,21

1.620.059

1.560.059

96,03

46.000

43.700

259.109

250.109

174.500

165.800

1.555.794,18
1.555.794,18
23.787,73
23.787,73
249.435,59
222.987,11
26.448,48
129.620,61
27.398,95
66.594,16
31.195,50
4.432,00

30,26
91,96

62,50

51,71
96,27

74,28

KORISNIK PRORAČUNA
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
371
372
3721
412
4123
422
4221
426
4262
090
09005
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3235
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
343
3431
3433
352
3522

Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
MINISTARSTVO TURIZMA
Ministarstvo turizma
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

87

IZVORNI PLAN
2012
261.600

TEKUĆI PLAN
2012
248.600

1.005.781

980.781

114.000

110.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
197.398,87
75,46
67.965,05
61.375,86
22.080,12
45.977,84
927.897,66
92,26
116.294,67
41.534,05
34.895,25
50.296,28
437.244,78
240,00
73.270,85
39.473,56
134.648,22
107.263,08
94,09
84.113,12
9.463,59
11.822,03
300,00
406,25
1.158,09

13.200
194.051
65.000.000

13.200
185.051
65.000.000

12.500

12.500

64.000

61.000

33.000

33.000

201.497.883
201.497.883
11.924.997

201.497.883
201.497.883
11.924.997

162.877

162.877

1.904.302

1.904.302

1.517.500

1.517.500

768.000

768.000

3.442.085

3.442.085

35.000

35.000

1.325.000

1.325.000

64.999.358,91
64.999.358,91
9.225,00
9.225,00
19.242,50
19.242,50
32.500,00
32.500,00
191.177.608,77
191.177.608,77
11.706.107,81
11.500.633,08
205.474,73
162.877,00
162.877,00
1.883.774,70
1.673.176,92
210.597,78
1.213.413,90
659.457,92
471.572,23
81.613,75
770,00
613.374,70
308.650,71
236.675,25
3.315,00
54.819,74
9.914,00
2.994.867,13
406.102,16
175.841,09
151.470,40
665.151,08
1.053.956,37
303.710,79
238.635,24
12.523,17
12.523,17
1.190.417,46

100,00
73,80
30,07
98,48
94,88
94,88
98,16

100,00
98,92

79,96

79,87

87,01

35,78
89,84

75.343,30

27.000

27.000

58.254.892

58.254.892

87.355,08
121.348,12
892.831,71
13.539,25
14.487,20
6.048,52
8.438,68
50.810.541,77
34.587.500,87

53,66

87,22

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3523
363
3631
3632
372
3721
381
3811
382
3821
3822
386
3861
3862
3863
412
4126
422
4221
4222
4227
426
4262
451
453
516
095
09505
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
372
3721
381

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države
Kapitalne pomoći unutar opće države
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Kapitalne donacije graĎanima i kućanstvima
Kapitalne pomoći
Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama
i trgovackim društvima u javnom sektoru
Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama
i trgovackim društvima izvan javnog sektora
Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima
Nematerijalna imovina
Ostala nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
Izdaci za dane zajmove trgovaĉkim društvima, obrtnicima,
malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora
MINISTARSTVO UPRAVE
Ministarstvo uprave
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije

88

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

16.223.040,90
7.952.000

7.952.000

1.146.600

1.146.600

101.998.000

101.998.000

1.705.000

1.705.000

5.982.705

5.982.705

7.851.997,50
3.922.240,00
3.929.757,50
711.888,25
711.888,25
101.998.000,00
101.998.000,00
1.294.997,00
1.244.997,00
50.000,00
5.492.221,03

98,74

62,09
100,00
75,95

91,80

30.000,00
4.133.320,89
1.328.900,14
3.049.875

3.049.875

247.050

247.050

10.000

10.000

10.000
5.000

10.000
5.000

30.000

30.000

384.509.457
57.093.592
18.563.470

384.509.457
57.093.592
18.563.470

491.950

491.950

3.015.262

3.015.262

1.305.212

1.305.212

1.453.030

1.453.030

22.848.840

22.848.840

45.000

45.000

7.800.128

7.800.128

3.044.875,00
3.044.875,00
180.082,65
154.893,08
17.595,82
7.593,75
1.162,50
1.162,50

99,84

372.918.290,96
47.260.506,35
17.922.708,67
17.833.447,17
89.261,50
428.731,50
428.731,50
2.866.574,47
2.547.203,27
319.371,20
1.275.873,88
416.546,70
759.272,18
100.055,00
1.304.423,94
302.511,74
889.708,59
21.593,75
87.768,61
2.841,25
15.116.310,12
5.454.106,49
786.068,78
101.872,38
218.645,55
135.940,88
55.354,09
6.276.771,68
1.563.530,51
524.019,76
26.085,89
26.085,89
7.512.934,26

96,99
82,78
96,55

72,89

11,63

87,15
95,07

97,75

89,77

66,16

57,97
96,32

2.272.847,70

38.985

38.985

33.250

33.250

182.515

182.515

31.720,99
53.148,75
5.003.069,01
5.000,00
147.147,81
16.439,34
12.740,97
3.148,37
550,00
33.250,00
33.250,00
182.515,00

42,17

100,00
100,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3811
412
4123
422
4221
4222
4223
4227
426
4262
09510
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
3434
422
4221
4222
4223
423
4231
426
4262
096
09605
311
3111
3112
3113
3114
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214

Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Uredi drţavne uprave u ţupanijama
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministarstvo zdravlja
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće u naravi
Plaće za prekovremeni rad
Plaće za posebne uvjete rada
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
89

TEKUĆI PLAN
2012

756.000

756.000

519.950

519.950

40.000

40.000

327.415.865
213.449.323

327.415.865
213.449.323

8.748.608

8.748.608

34.390.158

34.390.158

15.837.420

15.837.420

20.196.818

20.196.818

31.374.749

31.374.749

122.144

122.144

1.931.454

1.931.454

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
182.515,00
44.320,95
5,86
44.320,95
504.088,33
96,95
405.826,12
50.757,71
39.437,50
8.067,00
26.250,00
65,63
26.250,00
325.657.784,61
99,46
213.364.675,42
99,96
212.370.054,07
994.621,35
8.445.424,35
96,53
8.445.424,35
34.256.749,27
99,61
30.528.190,83
3.728.558,44
15.636.579,22
98,73
691.687,68
14.674.332,54
260.365,00
10.194,00
20.333.116,41
100,67
9.100.172,99
353.417,10
9.690.184,29
171.862,41
359.830,01
657.649,61
29.672.133,49
94,57
12.213.023,08
5.336.727,66
237.774,18
2.647.119,42
2.711.201,95
27.033,33
1.622.823,30
954.888,62
3.921.541,95
173.420,76
141,98
173.420,76
2.485.209,03
128,67
1.606.000,81

427.939

427.939

749.909

749.909

86.000

86.000

101.343

101.343

21.733.360.323
613.434.495
54.300.124

21.733.360.323
613.434.495
54.300.124

1.267.038

1.267.038

8.755.116

8.755.116

11.365.095

11.365.095

481.755,52
28.623,05
6.890,00
361.939,65
399.560,73
139.226,61
259.334,12
1.000,00
709.680,90
427.536,41
66.936,54
215.207,95
85.900,03
85.900,03
95.335,00
95.335,00
21.919.461.455,76
576.578.476,24
53.872.762,09
50.323.461,21
31.097,00
225.046,90
3.293.156,98
1.258.423,00
1.258.423,00
8.671.838,05
7.706.438,49
965.399,56
8.553.593,76
4.888.362,16
2.476.166,67
1.186.064,93
3.000,00

93,37

94,64

99,88
94,07
100,86
93,99
99,21

99,32
99,05

75,26

KORISNIK PRORAČUNA
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
361
3612
363
3631
3632
371
3712
372
3721
3722
381
3811
383
3831
3834
412
4123
4124
421
4212
422
4221
4222
4223
4224
4225
423
4231
426
4262
09615
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3224

Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Pomoći inozemnim vladama
Kapitalne pomoći inozemnim vladama
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države
Kapitalne pomoći unutar opće države
Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja
Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
Nematerijalna imovina
Licence
Ostala prava
GraĊevinski objekti
Poslovni objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Medicinska i laboratorijska oprema
Instrumenti, ureĎaji i strojevi
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
90

IZVORNI PLAN
2012
5.676.700

TEKUĆI PLAN
2012
5.676.700

71.199.852

71.199.852

89.000

89.000

11.226.840

11.226.840

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
4.790.687,90
84,39
1.630.337,04
241.170,72
2.613.944,83
90.356,81
177.320,00
37.558,50
62.212.418,02
87,38
6.137.625,76
3.457.142,06
6.815.949,37
2.384.364,87
6.057.748,44
10.262.744,36
12.629.525,91
10.071.711,28
4.395.605,97
81.000,00
91,01
81.000,00
9.755.880,93
86,90
5.358.222,36

722.200

722.200

4.300.000

4.300.000

27.115.856

27.115.856

10.307.810

10.307.810

42.661.400

42.661.400

14.486.063

14.486.063

20.000.000

20.000.000

411.000

411.000

77.265.589

77.265.589

200.549.514

200.549.514

4.917.847

4.917.847

46.817.451

46.817.451

21.119.925.828
201.553.628

21.119.925.828
201.553.628

9.928.000

9.928.000

32.196.000

32.196.000

15.010.000

15.010.000

17.288.000

17.288.000

152.460,98
263.829,89
3.842.474,00
4.588,40
134.305,30
142.364,13
85.916,78
56.387,35
60,00
4.132.290,49
4.132.290,49
25.332.369,78
7.018.508,95
18.313.860,83
10.492.377,93
10.492.377,93
42.360.347,26
19.654.109,96
22.706.237,30
14.593.730,17
14.593.730,17
13.142.958,19
13.104.686,59
38.271,60
408.298,34
378.298,34
30.000,00
76.498.229,42
76.498.229,42
193.927.155,86
5.772.075,74
222.908,03
174.569,75
187.707.830,34
49.772,00
4.916.818,84
4.916.818,84
41.434.932,08
41.434.932,08
21.342.882.979,52
202.055.169,56
200.845.791,28
1.209.378,28
8.154.069,55
8.154.069,55
32.351.643,20
28.921.807,76
3.429.835,44
13.830.659,80
1.514.804,38
11.678.108,90
296.762,67
340.983,85
16.514.593,04
7.717.445,80
8.016.649,30
580.451,70

19,71

96,10
93,42

101,79
99,29

100,74
65,71

99,34

99,01
96,70

99,98
88,50
101,06
100,25

82,13
100,48

92,14

95,53

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
371
3711
3712
372
3721
383
3831
412
4123
421
4212
422
4221
4222
4223
4227
426
4262
451
4511
102
10205
311
3111
3113
3114
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3291
3292

Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Nematerijalna imovina
Licence
GraĊevinski objekti
Poslovni objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Plaće za posebne uvjete rada
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja

91

TEKUĆI PLAN
2012

62.579.000

62.579.000

50.000

50.000

4.279.000

4.279.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
178.321,37
21.724,87
48.054.091,19
76,79
17.755.444,08
6.783.283,91
599.308,52
2.406.321,71
9.880.599,54
15.149,70
5.089.179,45
3.628.812,89
1.895.991,39
3.964,00
7,93
3.964,00
9.166.461,46
214,22
705.664,62

3.952.700

3.952.700

20.710.717.500

20.710.717.500

29.200.000

29.200.000

9.948.000

9.948.000

701.000

701.000

2.830.000

2.830.000

16.513.000

16.513.000

2.650.000

2.650.000

530.000

530.000

6.190.604.553
3.426.982.693
21.543.500

6.188.640.185
3.425.018.325
21.543.500

752.000

752.000

3.448.500

3.448.500

3.209.000

3.209.000

2.399.000

2.399.000

15.262.340

15.262.340

16.345.500

16.345.500

64.001,91
89.378,00
4.266,61
8.227.593,81
75.556,51
2.288.286,73
1.078.890,42
1.005.855,36
203.540,95
20.962.104.787,58
2.359.646.118,59
18.602.458.668,99
22.592.351,64
22.592.351,64
9.947.070,14
9.947.070,14
255.331,00
255.331,00
1.717.069,50
1.717.069,50
13.142.548,53
12.838.983,14
133.488,87
115.603,46
54.473,06
473.982,00
473.982,00
230.900,60
230.900,60
6.175.807.166,81
3.398.182.323,91
20.362.918,16
19.988.886,10
183.647,06
190.385,00
682.833,73
682.833,73
3.240.419,24
2.884.907,44
355.511,80
2.309.230,64
800.552,50
1.075.707,33
432.970,81
1.464.853,60
443.490,82
979.241,89
42.120,89
10.145.005,90
898.762,77
1.902.759,51
149.304,53
130.191,91
1.457.434,12
4.204.374,78
21.375,00
1.380.803,28
15.854.187,73
450.967,40
46.439,92

57,89

101,21

77,37
99,99
36,42
60,67
79,59

17,89
43,57
99,76
99,16
94,52

90,80
93,97

71,96

61,06

66,47

96,99

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3293
3294
3299
343
3431
3433
3434
363
3631
372
3721
3722
381
3811
383
3831
3833
422
4221
4222
10208
311
3111
3114
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
363
3633
371
3712
372
3721
3722
412
4123
421
4212
422
4221
4227
423

Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći unutar opće države
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Naknade šteta zaposlenicima
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Proraĉunski korisnici u socijalnoj skrbi
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za posebne uvjete rada
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa
sredstava EU
Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja
Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi
Nematerijalna imovina
Licence
GraĊevinski objekti
Poslovni objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva

92

TEKUĆI PLAN
2012

1.064.500

1.064.500

48.136.400

48.136.400

3.259.091.501

3.257.127.133

55.072.452

55.072.452

560.000

560.000

98.000

98.000

2.743.463.560
567.911.101

2.743.463.560
567.911.101

19.000.000

19.000.000

91.229.000

91.229.000

39.977.500

39.977.500

127.696.000

127.696.000

104.898.700

104.898.700

1.739.300

1.739.300

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
100.565,03
15.053.568,00
202.647,38
720.062,43
67,64
102.043,35
483.019,08
135.000,00
48.051.400,00
99,82
48.051.400,00
3.236.691.537,76
99,31
2.983.158.576,24
253.532.961,52
58.013.092,49
105,34
58.013.092,49
560.000,00
100,00
32.254,84
527.745,16
86.782,23
88,55
78.828,44
7.953,79
2.758.876.222,42
100,56
565.604.226,82
99,59
453.979.852,78
111.624.374,04
20.093.021,86
105,75
20.093.021,86
90.715.889,16
99,44
80.963.837,72
9.752.051,44
39.048.507,34
97,68
2.196.254,92
36.341.287,41
504.809,01
6.156,00
128.227.242,95
100,42
12.587.124,98
64.886.401,87
42.881.653,64
3.386.999,80
3.430.177,72
1.054.884,94
113.129.382,09
107,85
3.476.101,16
12.652.093,57
600.341,29
16.734.370,84
2.128.554,00
1.252.777,08
73.353.953,06
1.673.822,93
1.257.368,16
1.636.226,22
94,07
357.971,92

41.524.800

41.524.800

531.580,04
1.855,00
17.962,17
726.857,09
41.031.850,99
40.705.199,56
20.887,87
305.763,56
52.000,00

98,81

52.000,00
1.885.394

1.885.394

1.740.520.955

1.740.520.955

500.000

500.000

4.465.810

4.465.810

770.000

770.000

5.000

5.000

1.885.394,00
1.885.394,00
1.740.107.942,11
1.717.683.549,37
22.424.392,74
1.012.147,33
1.012.147,33
7.748.329,02
7.748.329,02
5.275.046,04
1.759.546,78
3.515.499,26

100,00
99,98

202,43
173,50
685,07

KORISNIK PRORAČUNA
426
4262
451
4511
452
4521
10230
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3299
343
3431
3433
412
4124
422
4221
4222
4223
426
4262
106
10605
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
324
3241

Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Obiteljski centri
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Nematerijalna imovina
Ostala prava
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
93

IZVORNI PLAN
2012
440.000

TEKUĆI PLAN
2012
440.000

300.000

300.000

600.000

600.000

20.158.300
11.945.000

20.158.300
11.945.000

369.600

369.600

1.990.000

1.990.000

1.259.200

1.259.200

979.000

979.000

3.166.900

3.166.900

3.000

3.000

193.500

193.500

10.100

10.100

88.000

88.000

126.000

126.000

28.000

28.000

52.200.000
52.200.000
26.000.000

52.200.000
52.200.000
26.000.000

16.800.000

16.800.000

4.044.000

4.044.000

1.052.000

1.052.000

1.082.000

1.082.000

1.940.000

1.940.000

62.000

62.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
121.583,29
27,63
121.583,29
1.724.786,83
574,93
1.724.786,83
1.462.646,37
243,77
1.462.646,37
18.748.620,48
93,01
11.361.086,56
95,11
11.361.086,56
343.093,38
92,83
343.093,38
1.821.502,24
91,53
1.628.409,40
193.092,84
1.163.707,59
92,42
294.990,35
611.211,57
255.893,67
1.612,00
799.356,62
81,65
392.709,54
325.340,97
81.306,11
2.809.404,43
88,71
327.687,29
155.256,31
191.893,65
130.150,37
488.326,69
17.252,00
664.654,03
455.501,66
378.682,43
7.851,17
261,71
7.851,17
121.638,05
62,86
30.774,98
46.100,67
44.762,40
255,49
2,53
219,60
35,89
188.429,08
214,12
188.429,08
127.170,87
100,93
77.860,32
24.712,50
24.598,05
5.125,00
18,30
5.125,00
52.182.201,45
99,97
52.182.201,45
99,97
26.000.000,00
100,00
26.000.000,00
16.800.000,00
100,00
16.800.000,00
4.044.000,00
100,00
3.600.000,00
444.000,00
1.036.398,74
98,52
24.398,74
1.006.000,00
6.000,00
1.081.907,28
99,99
323.000,00
748.000,00
2.000,00
8.907,28
1.939.215,42
99,96
280.000,00
335.978,02
25.000,00
491.555,30
2.000,00
80.000,00
20.000,00
704.682,10
62.000,00
100,00
62.000,00

KORISNIK PRORAČUNA
329
3292
3293
3294
3295
3299
381
3811
422
4221
424
4241
110
11005
311
3111
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
342
3423
343
3434
372
3721
381
3811
412
4124
4126
422
4221
4222
4223
4224
4227
426
4262
451
4511
544
5443
11006
311
3111
312
3121
313

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti
Knjige u knjižnicama
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Ministarstvo pravosuĊa
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora
Ostali financijski rashodi
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Ostala prava
Ostala nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Medicinska i laboratorijska oprema
UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in
Pravosudna akademija
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće

94

IZVORNI PLAN
2012
190.000

TEKUĆI PLAN
2012
190.000

890.000

890.000

70.000

70.000

70.000

70.000

2.568.809.400
382.128.380
57.406.000

2.568.809.400
382.128.380
57.406.000

2.200.000

2.200.000

11.649.880

11.649.880

7.431.516

7.431.516

12.878.500

12.878.500

160.149.660

160.149.660

4.715.939

4.715.939

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
189.452,08
99,71
150.000,00
15.000,00
5.000,00
9.452,08
10.000,00
890.000,00
100,00
890.000,00
69.235,00
98,91
69.235,00
69.992,93
99,99
69.992,93
2.521.828.017,73
98,17
343.610.638,42
89,92
56.408.739,43
98,26
56.408.739,43
2.188.159,86
99,46
2.188.159,86
11.565.833,80
99,28
2.644.335,76
7.927.483,64
994.014,40
7.414.677,94
99,77
2.559.940,62
4.791.020,82
63.716,50
11.206.838,73
87,02
8.092.207,80
2.996.364,43
118.266,50
127.824.570,65
79,82
3.635.169,19
1.044.272,06
302.067,17
1.549.623,31
13.260.185,03
44.073,58
61.439.100,52
46.422.546,40
127.533,39
4.118.150,28
87,32
3.012.006,68

700.000

700.000

46.762,36
252.411,28
407.137,37
399.832,59
415.832,25

59,40

415.832,25
67.160.254

67.160.254

2.357.722

2.357.722

650.000

650.000

3.869.410

3.869.410

25.467.301

25.467.301

419.950

419.950

19.722.248

19.722.248

5.350.000

5.350.000

13.114.110
4.130.610

13.114.110
4.130.610

80.000

80.000

662.000

662.000

67.110.331,31
67.110.331,31
2.324.427,01
2.324.427,01
500.000,00
500.000,00
1.200.081,09
492.658,21
707.422,88
18.055.071,05
11.799.574,78
5.950.135,53
195.391,91
7.687,50
102.281,33
389.871,82
389.871,82
27.888.081,00
27.888.081,00
4.999.972,20
4.999.972,20
13.316.088,05
4.025.722,10
4.025.722,10
70.408,07
70.408,07
644.722,81

99,93
98,59
76,92
31,01

70,90

92,84
141,40
93,46
101,54
97,46
88,01
97,39

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
3299
343
3431
422
4221
4222
4223
424
4241
11010
311
3111
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3299
343
3431
11015
311
3111
3113
312
3121
313
3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti
Knjige u knjižnicama
Zatvori i kaznionice
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Vrhovni sud Republike Hrvatske
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
95

TEKUĆI PLAN
2012

1.416.900

1.416.900

419.900

419.900

6.272.000

6.272.000

51.600

51.600

4.300

4.300

75.000

75.000

1.800

1.800

495.680.000
284.890.000

495.680.000
284.890.000

9.950.000

9.950.000

76.655.000

76.655.000

17.894.000

17.894.000

61.870.000

61.870.000

35.531.000

35.531.000

8.790.000

8.790.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
576.410,23
68.312,58
1.601.773,16
113,05
1.258.477,45
156.921,87
184.089,84
2.284,00
441.613,58
105,17
236.715,53
168.964,91
15.071,42
20.861,72
6.399.148,33
102,03
275.122,20
90.963,63
35.338,73
57.351,86
1.536.507,18
36.630,00
3.982.383,02
102.904,90
281.946,81
51.600,00
100,00
4.162,25
43.037,75
4.400,00
4.300,00
100,00
4.300,00
75.000,00
100,00
58.093,75
11.241,25
5.665,00
1.800,00
100,00
1.800,00
492.558.221,05
99,37
283.461.444,33
99,50
283.461.444,33
9.293.901,25
93,41
9.293.901,25
76.076.983,41
99,25
30.679.437,24
40.458.491,86
4.939.054,31
17.436.082,54
97,44
974.228,60
16.395.744,94
66.109,00
61.869.899,54
100,00
3.647.194,66
29.226.003,09
26.151.155,35
2.523.732,75
262.609,94
59.203,75
35.530.950,53
100,00
1.691.443,35
2.688.088,27
306.723,79
12.083.063,78
16.540.690,32
1.516.766,29
366.335,12
337.839,61
8.788.964,43
99,99
7.444.841,66

100.000

100.000

31.300.300
23.905.300

31.300.300
23.905.300

260.000

260.000

3.870.000

3.870.000

475.436,96
42.919,89
825.765,92
99.995,02
99.995,02
30.846.727,67
23.744.620,26
23.677.735,85
66.884,41
242.536,60
242.536,60
3.830.007,06
3.406.627,21

100,00
98,55
99,33

93,28
98,97

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
372
3721
11020
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3299
343
3431
11025
311
3111
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
3213
322

Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Visoki trgovaĉki sud Republike Hrvatske
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
96

TEKUĆI PLAN
2012

710.000

710.000

781.000

781.000

1.616.000

1.616.000

8.000

8.000

134.500

134.500

7.000

7.000

8.500

8.500

20.006.755
15.813.025

20.006.755
15.813.025

130.000

130.000

2.538.600

2.538.600

500.000

500.000

475.030

475.030

503.000

503.000

42.600

42.600

4.500

4.500

25.076.400
19.425.200

25.076.400
19.425.200

250.000

250.000

3.164.300

3.164.300

540.700

540.700

652.000

652.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
423.379,85
659.702,96
92,92
94.288,32
532.914,64
32.500,00
760.101,68
97,32
451.013,83
32.249,50
265.982,05
2.900,00
7.956,30
1.454.591,92
90,01
463.736,58
270.848,23
12.480,00
130.846,27
170,00
35.038,22
479.490,00
61.982,62
8.000,00
100,00
8.000,00
132.499,64
98,51
18.000,00
89.999,64
18.000,00
6.500,00
6.167,55
88,11
5.173,60
993,95
8.500,00
100,00
8.500,00
19.802.587,13
98,98
15.722.283,05
99,43
15.568.257,44
154.025,61
129.004,81
99,23
129.004,81
2.517.364,91
99,16
2.250.086,20
267.278,71
466.996,77
93,40
51.188,29
385.230,52
30.577,96
464.212,32
97,72
196.854,11
258.376,87
7.951,94
1.029,40
460.813,93
91,61
90.374,24
68.698,43
20.464,35
182.976,12
8.362,26
60.539,58
29.398,95
37.945,06
89,07
6.425,57
26.000,00
200,00
5.319,49
3.966,28
88,14
3.966,28
24.749.146,89
98,69
19.306.828,23
99,39
19.306.828,23
231.584,54
92,63
231.584,54
3.101.562,59
98,02
3.907,69
2.769.459,75
328.195,15
540.355,36
99,94
50.000,00
445.755,36
44.600,00
614.992,61
94,32

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3236
3238
3239
329
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
11027
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3238
3239
329
3293
3299
343
3431
11030
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zdravstvene i veterinarske usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Upravni sudovi
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Drţavno odvjetništvo Republike Hrvatske
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
97

TEKUĆI PLAN
2012

995.000

995.000

46.000

46.000

3.200

3.200

13.090.000
6.900.000

13.090.000
6.900.000

110.000

110.000

1.095.000

1.095.000

480.000

480.000

1.070.000

1.070.000

3.375.000

3.375.000

48.000

48.000

12.000

12.000

21.105.100
13.129.000

21.105.100
13.129.000

140.000

140.000

2.144.800

2.144.800

1.044.400

1.044.400

800.200

800.200

3.672.000

3.672.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
266.694,65
49.861,22
272.565,99
10.000,00
8.912,76
6.957,99
907.160,73
91,17
542.871,23
130.947,03
9.470,00
158.724,62
4.000,00
42.437,50
18.710,35
43.463,59
94,49
7.500,00
10.000,00
20.000,00
5.963,59
3.199,24
99,98
2.200,00
999,24
12.266.935,98
93,71
6.818.781,31
98,82
6.818.781,31
75.857,63
68,96
75.857,63
1.081.053,74
98,73
966.689,47
114.364,27
377.569,06
78,66
91.500,00
245.749,06
40.320,00
711.422,49
66,49
401.433,38
294.816,76
1.000,00
14.172,35
3.169.149,87
93,90
504.815,61
82.825,55
3.750,00
443.850,25
1.989.494,48
15.138,00
60.000,00
69.275,98
27.381,88
57,05
9.200,00
18.181,88
5.720,00
47,67
5.720,00
20.900.736,19
99,03
13.010.824,92
99,10
13.010.824,92
114.681,64
81,92
114.681,64
2.100.064,29
97,91
1.882.684,82
217.379,47
1.028.265,34
98,46
556.000,00
397.265,34
75.000,00
800.200,00
100,00
245.200,00
515.000,00
25.000,00
15.000,00
3.672.000,00
100,00
465.000,00
250.000,00
37.000,00
110.000,00
200.000,00
2.530.000,00
20.000,00
60.000,00

KORISNIK PRORAČUNA
329
3292
3293
3294
3299
343
3431
11035
311
312
313
321
3211
3214
322
3221
3223
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3291
3293
3299
343
3431
11036
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3223
323
3231
3232
3233
3234
3237
3239
329
3291
3293
3299
343
3431
11040
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
323

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Drţavnoodvjetniĉko vijeće
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Drţavno sudbeno vijeće
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge

98

IZVORNI PLAN
2012
147.700

TEKUĆI PLAN
2012
147.700

27.000

27.000

1.297.000
800
30.000
1.200
49.500

1.297.000
800
30.000
1.200
49.500

105.000

105.000

628.500

628.500

478.000

478.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
147.700,00
100,00
26.500,00
88.600,00
13.000,00
19.600,00
27.000,00
100,00
27.000,00
1.264.999,99
97,53

49.500,00
34.800,12
14.699,88
105.000,00
35.000,00
70.000,00
628.499,99
50.077,71
35.772,28
27.150,00
40.000,00
410.000,00
51.500,00
4.000,00
10.000,00
478.000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

459.956,74

4.000

4.000

1.730.900
380.000

1.730.900
380.000

30.000

30.000

58.000

58.000

118.900

118.900

103.500

103.500

404.000

404.000

632.500

632.500

8.043,26
10.000,00
4.000,00
4.000,00
1.317.829,71
352.125,50
352.125,50
6.750,00
6.750,00
54.384,77
48.398,62
5.986,15
113.370,29
85.894,98
27.475,31
36.306,49
19.831,61
16.474,88
122.206,81
6.885,86
19.819,52
11.279,82
22.435,55
52.051,43
9.734,63
632.495,81

100,00
76,14
92,66
22,50
93,77

95,35

35,08

30,25

100,00

611.794,54

4.000

4.000

25.164.100
20.283.000

25.164.100
20.283.000

160.000

160.000

3.269.100

3.269.100

377.000

377.000

573.500

573.500

485.000

485.000

4.166,96
16.534,31
190,04
190,04
25.075.396,39
20.244.981,30
20.244.981,30
127.500,17
127.500,17
3.250.914,92
2.906.811,01
344.103,91
377.000,00
85.290,45
259.709,55
32.000,00
573.500,00
323.000,00
246.000,00
4.500,00
485.000,00

4,75
99,65
99,81
79,69
99,44

100,00

100,00

100,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3231
3232
3234
3235
3239
329
3292
3293
3299
343
3431
3433
11045
311
3111
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3299
343
3431
422
4221
4223
11050
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239

Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ţupanijski sudovi
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Trgovaĉki sudovi
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
99

TEKUĆI PLAN
2012

14.500

14.500

2.000

2.000

276.984.000
187.000.000

276.984.000
187.000.000

2.400.000

2.400.000

33.250.000

33.250.000

5.780.000

5.780.000

9.715.000

9.715.000

37.705.500

37.705.500

1.050.500

1.050.500

60.000

60.000

23.000

23.000

86.999.548
60.900.000

86.999.548
60.900.000

1.450.000

1.450.000

9.741.000

9.741.000

3.100.000

3.100.000

3.745.148

3.745.148

7.921.400

7.921.400

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
234.004,73
84.000,00
69.000,07
88.995,20
9.000,00
14.500,00
100,00
8.411,73
4.797,86
1.290,41
2.000,00
100,00
804,90
1.195,10
276.364.910,63
99,78
186.671.983,36
99,82
186.671.983,36
2.374.664,16
98,94
2.374.664,16
33.139.796,40
99,67
3.171.353,03
26.672.777,93
3.295.665,44
5.725.167,45
99,05
460.000,00
5.095.307,45
169.860,00
9.639.520,36
99,22
3.277.520,36
100.000,00
6.122.000,00
20.000,00
120.000,00
37.705.273,69
100,00
5.699.999,66
1.349.775,00
110.000,00
1.417.976,91
350.000,00
30.000,00
27.605.500,00
40.000,00
1.102.022,12
1.026.505,21
97,72
100.000,00
40.000,00
500,00
886.005,21
60.000,00
100,00
60.000,00
22.000,00
95,65
5.000,00
17.000,00
86.745.919,26
99,71
60.755.661,84
99,76
60.755.661,84
1.406.551,11
97,00
1.406.551,11
9.717.710,70
99,76
8.687.073,44
1.030.637,26
3.082.902,08
99,45
157.431,47
2.835.506,11
89.964,50
3.736.788,97
99,78
1.911.579,30
1.768.135,66
30.625,63
22.693,38
3.755,00
7.911.867,06
99,88
5.892.683,58
271.954,26
361.814,12
539.750,39
732.444,32
19.788,88
36.424,32
3.891,19
53.116,00

KORISNIK PRORAČUNA
329
3292
3293
3294
3299
343
3431
3434
422
11055
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3299
343
3431
11065
311
3111
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
3299
343

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Postrojenja i oprema
Ţupanijska drţavna odvjetništva
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Općinski sudovi
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
100

IZVORNI PLAN
2012
67.000

TEKUĆI PLAN
2012
67.000

68.000

68.000

7.000
94.185.400
67.800.000

7.000
94.185.400
67.800.000

870.000

870.000

10.850.000

10.850.000

2.300.000

2.300.000

1.887.000

1.887.000

10.155.400

10.155.400

295.000

295.000

28.000

28.000

665.216.342
434.730.000

665.216.342
434.730.000

11.890.000

11.890.000

69.822.000

69.822.000

26.338.000

26.338.000

25.716.500

25.716.500

94.481.842

94.481.842

1.403.000

1.403.000

460.000

460.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
66.500,00
99,25
29.338,14
12.800,00
300,00
24.061,86
67.937,50
99,91
65.596,85
2.340,65
93.870.639,36
67.607.258,36
67.607.258,36
800.973,90
800.973,90
10.803.398,96
9.640.272,61
1.163.126,35
2.299.909,00
296.020,00
1.918.824,00
78.325,00
6.740,00
1.885.748,91
922.570,42
918.024,24
41.554,25
3.600,00
10.150.446,45
1.225.847,14
263.326,99
44.322,67
1.682.511,46
919.387,84
14.162,75
5.706.081,43
28.500,00
266.306,17
294.903,78
59.889,26
16.650,00
1.000,00
217.364,52
28.000,00
28.000,00
663.928.768,55
434.006.707,84
434.006.707,84
11.599.423,67
11.599.423,67
69.679.363,56
208.839,31
62.018.573,25
7.451.951,00
26.337.997,47
619.305,14
25.170.301,80
548.390,53
25.679.100,03
12.130.606,16
51.000,00
13.270.167,00
62.350,00
159.876,87
5.100,00
94.479.947,56
49.705.273,20
2.666.741,78
227.701,46
4.200.282,55
1.716.160,13
11.555,00
33.206.410,39
127.868,88
2.617.954,17
1.338.256,83
238.487,69
67.240,59
1.032.528,55
459.999,10

99,67
99,72
92,07
99,57

100,00

99,93

99,95

99,97

100,00
99,81
99,83
97,56
99,80

100,00

99,85

100,00

95,39

100,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3431
422
4221
4222
4223
11070
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3299
343
3431
422
4221
11075
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
3434
422

Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Općinska drţavna odvjetništva
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Prekršajni sudovi
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Postrojenja i oprema
101

TEKUĆI PLAN
2012

375.000

375.000

175.700.200
127.000.000

175.700.200
127.000.000

1.900.000

1.900.000

20.400.000

20.400.000

6.505.000

6.505.000

4.002.000

4.002.000

15.516.200

15.516.200

313.000

313.000

62.000

62.000

2.000

2.000

216.855.230
145.200.000

216.855.230
145.200.000

3.070.000

3.070.000

23.355.000

23.355.000

7.600.000

7.600.000

7.312.840

7.312.840

30.031.390

30.031.390

182.000

182.000

96.000

96.000

8.000

8.000

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
459.999,10
347.972,49
92,79
183.906,58
114.441,91
49.624,00
175.662.240,94
99,98
127.000.000,00
100,00
127.000.000,00
1.895.547,47
99,77
1.895.547,47
20.400.000,00
100,00
18.200.000,00
2.200.000,00
6.504.262,00
99,99
602.267,06
5.741.656,58
151.415,00
8.923,36
4.000.549,34
99,96
2.582.177,91
1.368.202,14
50.169,29
15.489.869,72
99,83
3.461.099,69
642.227,81
83.679,48
676.399,70
2.467.231,36
17.341,35
7.826.902,13
47.138,94
267.849,26
311.247,91
99,44
79.615,08
13.600,00
3.780,00
214.252,83
60.020,00
96,81
60.020,00
744,50
37,23
744,50
216.592.319,53
99,88
145.002.869,67
99,86
145.002.869,67
3.069.611,88
99,99
3.069.611,88
23.289.622,14
99,72
20.785.408,97
2.504.213,17
7.599.999,01
100,00
514.282,65
6.917.531,36
168.185,00
7.312.837,65
100,00
4.781.464,88
2.433.555,41
49.679,26
46.138,10
2.000,00
30.031.380,43
100,00
16.949.522,76
524.535,02
37.003,71
1.319.655,72
4.787.348,81
13.890,00
6.047.220,10
72.245,43
279.958,88
181.998,75
100,00
26.964,44
21.246,63
200,00
133.587,68
96.000,00
100,00
73.571,00
20.429,00
2.000,00
8.000,00
100,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
4221

TEKUĆI PLAN
2012

Uredska oprema i namještaj

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
8.000,00

11091

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

23.175.635

23.175.635

22.953.911,99

99,04

311
3111
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431

Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
URED PUĈKOG PRAVOBRANITELJA
Ured puĉkog pravobranitelja
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

13.510.000

13.510.000

99,73

80.000

80.000

3.471.000

3.471.000

477.135

477.135

565.000

565.000

4.938.800

4.938.800

20.000

20.000

96.000

96.000

17.700

17.700

10.466.450
10.466.450
5.889.600

10.466.450
10.466.450
5.889.600

80.000

80.000

937.010

937.010

392.200

392.200

254.690

254.690

2.301.600

2.301.600

82.400

82.400

2.500

2.500

8.000

8.000

200.000

200.000

13.473.173,32
13.473.173,32
55.168,96
55.168,96
3.447.851,85
1.276.166,14
1.929.168,38
242.517,33
466.595,36
175.500,00
270.095,36
16.000,00
5.000,00
488.622,50
223.622,50
230.000,00
20.000,00
15.000,00
4.888.800,00
368.200,00
180.000,00
10.600,00
50.000,00
110.000,00
4.090.000,00
30.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
96.000,00
20.000,00
45.000,00
1.000,00
10.000,00
20.000,00
17.700,00
17.700,00
9.873.057,31
9.873.057,31
5.806.296,12
5.806.296,12
77.990,75
77.990,75
927.877,92
829.293,21
98.584,71
286.804,67
116.161,79
153.482,88
17.160,00
247.410,79
108.176,38
128.756,87
10.477,54
2.124.775,74
146.247,49
56.019,11
20.478,32
70.593,11
247.707,72
14.810,00
1.360.748,94
87.317,26
120.853,79
74.374,90
9.752,45
13.790,64
49.831,81
1.000,00
2.196,44
1.901,83
294,61
4.839,66
4.839,66
200.000,00
200.000,00

120
12005
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
422
4223
423
4231

102

68,96
99,33

97,79

86,48

98,99

100,00
100,00

100,00
94,33
94,33
98,59
97,49
99,03

73,13

97,14

92,32

90,26

87,86

60,50
100,00

KORISNIK PRORAČUNA
426
4262
121
12105
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3299
343
3431
422
4221
4222
122
12205
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3299

Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
Pravobranitelj za djecu
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST
SPOLOVA
Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
103

IZVORNI PLAN
2012
318.450

TEKUĆI PLAN
2012
318.450

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
120.490,32
37,84
120.490,32
5.199.834,10
97,89
5.199.834,10
97,89
2.958.881,07
99,06
2.946.559,60
12.321,47
62.928,59
99,10
62.928,59
474.561,85
91,99
424.260,88
50.300,97
324.640,74
98,98
191.232,07
69.057,99
64.350,68
258.746,50
98,95
171.353,81
3.914,23
74.100,87
5.890,09
3.487,50
978.721,29
97,00
144.576,66
153.205,93
124.438,67
40.859,85
134.454,92
147.877,65
101.443,63
131.863,98
43.408,49
92,36
43.408,49
51.698,07
97,54
14.706,27
26.859,70
9.192,10
940,00
3.200,00
100,00
3.200,00
43.047,50
97,84
36.495,50
6.552,00

5.312.000
5.312.000
2.986.900

5.312.000
5.312.000
2.986.900

63.500

63.500

515.900

515.900

328.000

328.000

261.500

261.500

1.009.000

1.009.000

47.000

47.000

53.000

53.000

3.200

3.200

44.000

44.000

2.870.675

2.870.675

2.811.626,27

97,94

2.870.675
1.853.724

2.870.675
1.853.724

97,94
99,57

27.762

27.762

299.689

299.689

67.000

67.000

106.400

106.400

461.600

461.600

14.000

14.000

2.811.626,27
1.845.820,39
1.808.247,21
37.573,18
27.762,00
27.762,00
297.202,44
265.903,71
31.298,73
64.030,31
25.552,22
29.424,59
3.889,50
5.164,00
107.088,20
64.332,14
33.198,40
6.253,86
3.303,80
419.681,75
64.918,30
15.914,19
69.452,25
17.144,83
26.444,31
270,19
106.987,05
74.516,13
44.034,50
12.787,12
4.965,55
6.609,98
181,09
1.030,50

100,00
99,17

95,57

100,65

90,92

91,34

KORISNIK PRORAČUNA
343
3431
3433
3434
422
4221
4222
426
4262
123
12305
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
3434
412
4123
426
4262
160
16005
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234

Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Nematerijalna imovina
Licence
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
DRŢAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Drţavni zavod za statistiku
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
104

IZVORNI PLAN
2012
3.000

TEKUĆI PLAN
2012
3.000

31.500

31.500

6.000

6.000

3.125.000
3.125.000
1.853.264

3.125.000
3.125.000
1.853.264

19.000

19.000

312.161

312.161

71.499

71.499

84.068

84.068

687.172

687.172

4.180

4.180

20.956

20.956

700

700

10.500

10.500

61.500

61.500

99.758.931
99.758.931
49.193.488

99.758.931
99.758.931
49.193.488

2.295.734

2.295.734

8.000.772

8.000.772

6.972.200

6.972.200

3.755.882

3.755.882

29.086.480

29.086.480

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
1.819,21
60,64
1.527,05
52,16
240,00
29.809,85
94,63
26.309,85
3.500,00
5.625,00
93,75
5.625,00
3.075.631,05
98,42
3.075.631,05
98,42
1.843.709,17
99,48
1.843.709,17
19.000,00
100,00
19.000,00
295.578,33
94,69
264.235,25
31.343,08
70.644,55
98,80
19.067,83
38.936,72
12.640,00
84.068,00
100,00
34.995,83
36.626,28
7.310,85
5.135,04
672.285,71
97,83
87.257,98
240.802,14
46.660,93
2.224,80
26.640,48
437,88
266.177,27
947,75
1.136,48
1.785,77
42,72
1.785,77
18.180,13
86,75
5.955,22
9.881,97
440,00
1.902,94
697,99
99,71
390,00
37,31
270,68
9.056,40
86,25
9.056,40
60.625,00
98,58
60.625,00
103.108.571,48
103,36
103.108.571,48
103,36
55.318.972,58
112,45
54.413.907,03
905.065,55
2.286.791,80
99,61
2.286.791,80
8.846.365,05
110,57
7.852.624,31
993.740,74
7.662.409,88
109,90
3.010.456,71
4.469.754,30
144.274,87
37.924,00
3.606.444,83
96,02
1.013.769,90
294.687,24
2.216.600,10
50.962,52
20.728,82
9.696,25
24.861.256,55
85,47
2.436.492,39
1.791.969,64
94.753,52
578.909,62

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
343
3431
3433
363
3633
422
4221
4222
426
4262
185
18505
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3299
372
3721
422
4221
4222
196
19605
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213

Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Pomoći unutar opće drţave
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa
sredstava EU
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
DRŢAVNI URED ZA REVIZIJU
Drţavni ured za reviziju
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
DRŢAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA
JAVNE NABAVE
Drţavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika

105

TEKUĆI PLAN
2012

210.000

210.000

59.844

59.844

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
4.775.417,75
6.396,80
13.298.134,99
82.073,79
1.797.108,05
271.260,96
129,17
271.260,96
48.537,70
81,11
4.005,07

38.880

38.880

81.901

81.901

63.750

63.750

53.195.668
53.195.668
37.140.362

53.195.668
53.195.668
37.140.362

797.840

797.840

6.064.466

6.064.466

2.235.000

2.235.000

1.820.000

1.820.000

3.925.000

3.925.000

210.000

210.000

115.000

115.000

888.000

888.000

7.906.000

24.561,75
11.590,92
8.379,96
48.343,76
40.034,86
8.308,90
95.072,00

124,34

95.072,00
62.617,37
51.473,36
11.144,01
499,00
499,00
52.147.727,34
52.147.727,34
36.984.078,60
36.984.078,60
744.413,01
744.413,01
5.965.489,16
5.299.766,63
665.722,53
1.911.691,51
453.309,35
1.374.167,99
84.214,17
1.819.676,16
786.431,94
916.865,99
23.291,31
67.086,92
26.000,00
3.563.990,02
594.089,44
726.143,69
95.089,24
459.612,39
296.391,63
114.480,00
54.342,86
176.360,56
1.047.480,21
206.354,52
63.515,08
92.911,94
19.740,00
30.187,50
85.330,00
85.330,00
866.704,36
829.404,55
37.299,81

76,45

7.906.000

7.485.002,39

94,67

7.906.000
4.549.000

7.906.000
4.549.000

94,67
98,03

52.000

52.000

735.000

735.000

206.000

206.000

7.485.002,39
4.459.501,89
4.395.095,61
64.406,28
49.897,45
49.897,45
719.460,11
639.220,35
80.239,76
172.169,52
27.254,33
95.537,66
45.345,53

0,78
98,03
98,03
99,58
93,30
98,37

85,53

99,98

90,80

98,26

74,20
97,60

95,96
97,89

83,58

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3214
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3292
3293
3299
343
3431
3433
3434
412
4123
422
4221
4222
426
4262
225
22505
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3299
343
3434
422
4221
4222
4223
426
4262
230
23005
311
3111
313
3132
3133
321
3211

Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
DRŢAVNI INSPEKTORAT
Drţavni inspektorat
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Komisija za odnose s vjerskim zajednicama
Plaće
Plaće za redovan rad
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
106

TEKUĆI PLAN
2012

355.000

355.000

1.827.000

1.827.000

49.000

49.000

3.000

3.000

15.000

15.000

90.000

90.000

25.000

25.000

134.220.000
134.220.000
88.149.490

134.220.000
134.220.000
88.149.490

2.331.250

2.331.250

14.224.334

14.224.334

4.525.000

4.525.000

4.095.000

4.095.000

20.311.926

20.311.926

317.000

317.000

106.000

106.000

37.500

37.500

122.500

122.500

636.000
636.000
358.923

636.000
636.000
358.923

60.904

60.904

17.673

17.673

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
4.032,00
313.801,87
88,39
94.881,51
191.084,04
4.596,16
23.240,16
1.636.847,47
89,59
202.526,45
114.812,49
6.435,55
140.381,11
882.965,82
103.682,37
42.765,40
143.278,28
39.732,40
81,09
9.295,04
12.604,86
17.832,50
1.834,24
61,14
394,40
439,84
1.000,00
11.620,00
77,47
11.620,00
73.887,44
82,10
66.291,44
7.596,00
6.250,00
25,00
6.250,00
133.870.972,66
99,74
133.870.972,66
99,74
88.129.475,67
99,98
87.553.411,00
576.064,67
2.263.668,56
97,10
2.263.668,56
14.219.579,75
99,97
12.713.349,49
1.506.230,26
4.379.334,69
96,78
647.683,45
3.721.244,97
10.406,27
4.048.404,69
98,86
608.506,18
3.366.081,75
73.816,76
20.288.667,16
99,89
2.541.784,17
1.308.308,75
147.916,21
705.265,68
13.155.127,42
508.921,15
362.760,89
1.558.582,89
307.797,01
97,10
267.960,01
22.488,96
5.498,00
11.850,04
76.617,60
72,28
76.617,60
34.927,53
93,14
10.791,08
3.373,95
20.762,50
122.500,00
100,00
122.500,00
627.730,63
98,70
627.730,63
98,70
358.207,50
99,80
358.207,50
57.391,92
94,23
51.302,43
6.089,49
16.712,80
94,57
1.232,80

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3212
322
3221
3223
323
3231
3232
3234
3238
329
3292
3293
422
4221
235

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
Računalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA
REFERALNA AGENCIJA

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
15.480,00
18.782,34
99,38
14.395,54
4.386,80
170.798,01
98,37
17.902,94
2.943,32
144.000,00
5.951,75
4.050,56
96,67
2.689,20
1.361,36
1.787,50
99,92
1.787,50

18.900

18.900

173.621

173.621

4.190

4.190

1.789

1.789

5.046.000

5.046.000

5.000.947,97

99,11

23505

Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija

5.046.000

5.046.000

5.000.947,97

99,11

311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3234
3235
3237
3238
3239
329
3293
3294
3299
343
3431
3433
412
4123
422
4221
426
4262
452
4521

Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST
Ured vijeća za nacionalnu sigurnost
OPERATIVNO-TEHNIĈKI CENTAR ZA NADZOR
TELEKOMUNIKACIJA
Operativno-tehniĉki centar za nadzor telekomunikacija
ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA
Zavod za sigurnost informacijskih sustava
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja

3.284.750

3.284.750

99,67

108.250

108.250

527.940

527.940

177.000

177.000

273.450

273.450

607.920

607.920

6.960

6.960

340

340

29.000

29.000

9.390

9.390

20.000

20.000

1.000

1.000

21.730.000
21.730.000

21.730.000
21.730.000

3.273.853,69
3.256.886,71
16.966,98
96.863,64
96.863,64
525.793,44
470.138,20
55.655,24
174.686,74
7.398,72
137.097,92
29.808,50
381,60
261.840,06
70.484,23
178.571,61
3.823,79
7.572,43
1.388,00
601.361,33
147.099,85
106.610,76
96.398,03
7.651,81
15.946,05
162.004,41
65.650,42
6.956,85
2.000,00
4.556,85
400,00
221,90
217,69
4,21
28.999,13
28.999,13
9.390,00
9.390,00
19.981,25
19.981,25
999,94
999,94
21.486.404,20
21.486.404,20

16.774.000

16.774.000

15.876.152,31

94,65

16.774.000
15.078.000
15.078.000
7.439.236
7.439.236
4.024.845

16.774.000
15.078.000
15.078.000
7.439.236
7.439.236
4.024.845

94,65
94,47
94,47
87,88
87,88
99,64

6.000

6.000

618.680

618.680

340.000

340.000

15.876.152,31
14.244.268,02
14.244.268,02
6.537.344,30
6.537.344,30
4.010.426,85
4.010.426,85
6.000,00
6.000,00
617.381,80
550.374,00
67.007,80
383.119,45
172.660,37

240
24005
241
24105
242
24205
250
25005
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211

107

89,48
99,59

98,69

95,75

98,92

99,95

65,26

100,00
100,00
99,91
99,99
98,88
98,88

100,00
99,79

112,68

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3292
3293
3299
343
3431
412
4123
422
4221
256
25605
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
412
4123
422
4221
4225
426
257
25705
311
3111
312
3121
313

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
DRŢAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU
SIGURNOST
Drţavni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Instrumenti, ureĎaji i strojevi
Nematerijalna proizvedena imovina
AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŢIŠTA
ŢELJEZNIĈKIH USLUGA
Agencija za regulaciju trţišta ţeljezniĉkih usluga
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće

108

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
202.060,08
8.399,00
268.456,24
98,30
67.256,15
174.205,93
18.435,11
8.559,05
1.132.511,86
55,07
162.662,86
79.324,24
15.996,32
102.338,22
591.564,04
73.964,99
31.714,56
74.946,63
33.784,00
100,00
25.265,04
7.719,77
799,19
414,10
41,41
414,10
46.500,00
100,00
46.500,00
38.750,00
99,36
38.750,00

273.100

273.100

2.056.327

2.056.327

33.784

33.784

1.000

1.000

46.500

46.500

39.000

39.000

16.339.500

16.339.500

12.180.363,27

74,55

16.339.500
3.270.328

16.339.500
3.270.328

74,55
100,00

88.282

88.282

562.962

562.962

1.091.256

1.091.256

434.000

434.000

7.397.532

7.397.532

490.000

490.000

9.000

9.000

75.000

75.000

2.851.140

2.851.140

12.180.363,27
3.270.328,00
3.270.328,00
69.927,51
69.927,51
562.322,41
506.714,41
55.608,00
601.974,54
395.182,57
100.951,97
105.840,00
278.204,34
68.460,04
174.319,89
23.618,39
11.806,02
5.361.200,80
315.933,18
444.934,42
5.268,75
32.844,58
1.375.414,23
1.739.992,89
232.374,00
1.214.438,75
46.305,00
46.305,00
378.598,11
45.796,99
6.340,52
205.450,88
8.180,00
112.829,72
6.038,60
6.038,60
46.868,64
46.868,64
1.558.595,32
71.870,34
1.486.724,98

70.000

70.000

2.368.000

2.368.000

2.094.194,10

88,44

2.368.000
1.101.846

2.368.000
1.101.846

88,44
99,99

15.750

15.750

175.564

175.564

2.094.194,10
1.101.705,07
1.101.705,07
15.750,00
15.750,00
175.406,37

79,21
99,89

55,16

64,10

72,47

77,26

67,10
62,49
54,67

100,00
99,91

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3293
3299
343
3431
3433
422
4221
426
431

Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

109

TEKUĆI PLAN
2012

218.870

218.870

108.527

108.527

590.333

590.333

115.268

115.268

IZVRŠENJE
INDEKS
2012
156.541,40
18.864,97
166.904,48
76,26
73.120,18
26.232,00
67.552,30
54.635,80
50,34
18.122,17
26.016,67
10.496,96
482.287,98
81,70
47.528,01
19.395,96
10.735,29
3.414,12
175.365,89
7.200,00
120.422,37
84.614,00
13.612,34
94.924,06
82,35
80.567,65

1.272

1.272

20.570

20.570

16.000
4.000

16.000
4.000

11.537,61
2.818,80
628,09
150,00
478,09
1.952,25
1.952,25

49,38

9,49

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

110

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
Ukupni rezultat
010
01005
2101
A501000
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329

3292
3293
3294
3299
343
3431
3433

HRVATSKI SABOR
Hrvatski sabor
PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721
422
4221
4222
4223
4227
424
4241

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Knjige u knjižnicama
ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO
SVEUČILIŠTE OTOČAC)
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE
TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali financijski rashodi
SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I
OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj

3291

A501004
381
3811
A501026
381
3811
A501029
312
343
A501032
381
3811
K501013
412
4123
422
4221

111

TEKUĆI PLAN
2012

131.576.408.465
202.772.500
145.480.000
145.480.000
143.008.000
88.757.000

131.576.408.465
202.772.500
145.480.000
145.480.000
143.008.000
88.757.000

720.000

720.000

14.192.000

14.192.000

8.720.000

8.720.000

4.455.000

4.455.000

15.888.000

15.888.000

700.000

700.000

8.591.000

8.591.000

IZVRŠENJE
2012
132.413.411.201,99
189.635.546,29
134.362.861,45
134.362.861,45
132.184.804,90
85.536.745,69
84.018.866,96
1.517.878,73
711.086,80
711.086,80
13.807.364,87
12.269.727,04
1.537.637,83
7.906.768,41
5.555.690,46
2.272.941,01
78.136,94
4.315.896,92
1.027.136,39
2.868.739,41
172.632,55
36.206,57
211.182,00
13.056.349,60
436.563,27
1.521.769,04
896.095,90
530.769,47
5.998.403,88
1.239.792,08
794.005,23
1.294.096,32
344.854,41
267.916,13
267.916,13
5.723.091,82

INDEKS
100,64
93,52
92,36
92,36
92,43
96,37

98,76
97,29

90,67

96,88

82,18

38,27
66,62

3.753.153,73
112.920,39
811.396,73
574.280,63
471.340,34
30.831,07
16.864,05
13.967,02

50.000

50.000

200.000

200.000

700.000

700.000

35.000

35.000

360.000

360.000

360.000,00

100,00

360.000

360.000

360.000,00
360.000,00

100,00

500.000

500.000

500.000,00

100,00

500.000

500.000

500.000,00
500.000,00

100,00

2.000
1.000
1.000

2.000
1.000
1.000

500.000

500.000

499.266,87

99,85

500.000

500.000

99,85

1.110.000
355.000

1.110.000
355.000

350.000

350.000

499.266,87
499.266,87
818.789,68
295.143,11
295.143,11
280.834,07
280.834,07

138.128,20
138.128,20
656.132,29
139.960,54
226.781,13
265.875,43
23.515,19
34.493,10
34.493,10

61,66

69,06
93,73

98,55

73,76
83,14
80,24

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
426
4262
01015
2102
A847003
321
3211
324
3241
329
3291
A847004
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3293
343
3431
3433
422
4221
4222
4223
K847002
412
422
4221
01020
2103
A501002
322
3221
323
3231
3233
329
3291
381
3811
A501024
311
3111
3113
312

Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O
SUKOBU INTERESA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA
ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA
PROVEDBA IZBORA
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
112

TEKUĆI PLAN
2012

405.000

405.000

4.419.000
4.419.000

IZVRŠENJE
2012

INDEKS
59,95

4.419.000
4.419.000

242.812,50
242.812,50
2.854.924,26
2.854.924,26

314.000

314.000

302.911,45

96,47

5.000

5.000

33,46

19.000

19.000

290.000

290.000

1.673,00
1.673,00
18.309,12
18.309,12
282.929,33

64,61
64,61

96,36
97,56

282.929,33
4.005.000
2.015.000

4.005.000
2.015.000

47.000

47.000

327.000

327.000

145.000

145.000

120.000

120.000

992.000

992.000

1.000

1.000

51.000

51.000

2.000

2.000

305.000

305.000

100.000

100.000

10.000
90.000

10.000
90.000

52.873.500
52.873.500
27.451.000
4.000

52.873.500
52.873.500
27.451.000
4.000

3.000

3.000

15.000

15.000

2.480.881,51
1.534.850,25
1.503.191,57
31.658,68
40.673,05
40.673,05
246.381,16
220.288,68
26.092,48
94.882,50
38.495,05
42.313,32
14.074,13
76.977,89
44.083,02
17.378,45
10.669,93
4.846,49
319.563,92
25.692,85
45.404,80
4.718,00
6.241,98
99.669,00
1.100,00
30.951,16
94.935,50
10.850,63
387,00
387,00
3.719,00
3.719,00
57,58
50,00
7,58
163.389,16
96.586,28
15.641,03
51.161,85

61,94
76,17

86,54
75,35

65,44

64,15

32,21

38,70
7,29
2,88

53,57

71.131,30

71,13

71.131,30
71.131,30
52.417.760,58
52.417.760,58
27.447.187,12
3.684,44
3.684,44
2.813,00
709,00
2.104,00
11.689,68

79,03
99,14
99,14
99,99
92,11
93,77

77,93

11.689,68
27.429.000

27.429.000

5.263.000
3.421.250

5.263.000
3.421.250

21.750

21.750

27.429.000,00
27.429.000,00
4.971.550,53
3.327.480,52
3.164.979,50
162.501,02
12.413,00

100,00
94,46
97,26

57,07

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
422
4221
4222
4223
A501034
321
3211
322
3221
3223
323
3231
3233
3235
3237
3238
3239
329
3291
3293
363
3631
K501030
412
4123
422
4221
013
01305
2105
A845001
311
3111
3113
312
3121

Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
PROVEDBA REFERENDUMA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Reprezentacija
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG
POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku
obnašanja dužnosti
DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE
HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA
DUŽNOSTI
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
113

TEKUĆI PLAN
2012

549.000

549.000

165.000

165.000

230.000

230.000

388.000

388.000

449.000

449.000

IZVRŠENJE
2012
12.413,00
535.987,60
479.420,42
56.567,18
155.734,71
85.825,21
34.681,70
35.227,80
174.762,71
88.721,91
80.928,32
1.510,38
3.602,10
305.143,88
100.262,10
24.164,78
16.806,86
16.584,43
84.190,67
27.040,00
16.879,58
16.715,46
2.500,00
423.395,32

INDEKS

97,63

94,38

75,98

78,65

94,30

394.476,12

2.000

2.000

37.000

37.000

20.077.500
14.000

20.077.500
14.000

60.000

60.000

7.601.000

7.601.000

11.470.500

11.470.500

4.200,00
14.347,20
9.522,00
850,00
798,35
576,58
221,77
35.834,44
15.184,65
9.274,79
11.375,00
19.929.047,97
11.496,53
11.496,53
59.862,41
53.511,13
6.351,28
7.572.668,16
17.065,76
128.977,33
38.274,71
2.097.468,13
3.999.849,30
1.291.032,93
11.389.132,89

39,92

96,85

99,26
82,12
99,77

99,63

99,29

11.354.260,39
932.000

932.000

34.872,50
895.887,98
895.887,98

96,13

82.000

82.000

69.974,96

85,34

17.000

17.000

84,79

65.000

65.000

14.413,92
14.413,92
55.561,04
55.561,04

980.000

980.000

830.276,00

84,72

980.000

980.000

830.276,00

84,72

980.000

980.000

830.276,00

84,72

969.500
225.000

969.500
225.000

84,88
95,10

5.000

5.000

822.958,99
213.964,57
181.892,71
32.071,86
1.250,00
1.250,00

85,48

25,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3223
3224
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3293
3299
343
3431
3433
422
4222
K845003
412
422
4221
426
015
01505
2104
A504000
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3225
3227
323
3231
3233
3235
3236
3237
3239
324
3241
329
3293
3294
3299
343
3431
3433

Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Komunikacijska oprema
INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA
REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU
OBNAŠANJA DUŽNOSTI
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured Predsjednika Republike Hrvatske
DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE
HRVATSKE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
114

TEKUĆI PLAN
2012

37.000

37.000

95.500

95.500

113.000

113.000

393.000

393.000

4.500

4.500

85.000

85.000

2.000

2.000

9.500

9.500

10.500

10.500

1.000
8.000

1.000
8.000

1.500
48.600.000
48.600.000

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

36.985,28
33.347,89
3.637,39
66.430,75
63.504,63
2.926,12
75.832,96
27.172,59
39.344,56
4.315,81
5.000,00
353.380,07
137.757,06
34.457,59
27.932,70
10.704,12
19.592,09
4.150,00
98.000,00
3.212,50
17.574,01
4.255,11
4.255,11
67.630,88
47.651,44
19.979,44
973,12
589,08
384,04
2.256,25
2.256,25

99,96

7.317,01

69,69

7.317,01
7.317,01

91,46

1.500
48.600.000
48.600.000

43.422.896,00
43.422.896,00

89,35
89,35

48.600.000

48.600.000

43.422.896,00

89,35

35.660.000
19.790.000

35.660.000
19.790.000

89,26
95,87

350.000

350.000

3.155.000

3.155.000

2.425.000

2.425.000

655.000

655.000

6.130.000

6.130.000

20.000

20.000

2.170.000

2.170.000

40.000

40.000

31.831.135,63
18.971.916,91
18.387.529,13
584.387,78
338.073,35
338.073,35
3.066.035,32
2.724.540,79
341.494,53
1.758.254,48
1.221.786,09
523.812,41
12.655,98
467.154,20
248.944,91
42.101,88
176.107,41
4.855.950,00
58.463,39
735.892,37
3.188.404,53
78.236,80
485.653,46
309.299,45
23.417,28
23.417,28
1.548.918,43
741.033,87
2.890,00
804.994,56
14.809,05
12.603,49
2.205,56

69,56

67,11

89,92

94,56
79,57

48,66

23,75

96,59
97,18

72,51

71,32

79,22

117,09
71,38

37,02

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721
422
4221
4222
4223
4227
424
4241

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Knjige u knjižnicama
TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA
PREDSJEDNIKA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Ostali financijski rashodi
Zatezne kamate
OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali financijski rashodi
INFORMATIZACIJA
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA
Višegodišnji nasadi i osnovno stado
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske
DJELOVANJE USTAVNOG SUDA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja

A504001
321
3211
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
329
3292
343
3433
A504023
312
343
K504004
412
4123
422
4221
426
4262
K504016
425
017
01705
2106
A506000
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233

115

450.000

TEKUĆI PLAN
2012
450.000

IZVRŠENJE
2012
388.900,00
388.900,00
396.516,61
128.319,13
46.806,00
171.208,33
50.183,15
1.190,00
1.190,00

INDEKS
86,42

470.000

470.000

84,37

5.000

5.000

11.818.000

11.818.000

10.518.550,87

89,00

95.000

95.000

91,88

4.400.000

4.400.000

7.270.000

7.270.000

87.283,00
69.062,00
18.221,00
4.021.883,67
529.822,15
512.822,53
2.461.939,05
260.998,17
31.040,89
225.260,88
6.370.773,57
1.771.437,95
2.970.910,91
16.460,87
1.208.241,07
42.051,46
29.945,25
73.898,83
101.353,02
156.474,21

1.000
12.000

1.000
12.000

20,03

40.000

40.000

2.403,92
2.403,92
36.206,71
36.206,71

2.000
1.000
1.000
1.100.000
250.000

2.000
1.000
1.000
1.100.000
250.000

97,56
98,23

700.000

700.000

150.000

150.000

1.073.209,50
245.565,07
245.565,07
692.917,23
692.917,23
134.727,20
134.727,20

20.000
20.000
29.295.000
29.295.000
29.295.000
27.697.000
19.384.200

20.000
20.000
29.295.000
29.295.000
29.295.000
27.697.000
19.384.200

95,73
95,73
95,73
96,37
98,49

300.000

300.000

3.125.800

3.125.800

1.016.000

1.016.000

1.333.000

1.333.000

1.785.000

1.785.000

28.043.636,94
28.043.636,94
28.043.636,94
26.692.640,49
19.091.215,68
18.288.288,68
802.927,00
258.826,20
258.826,20
3.080.471,58
2.736.813,85
343.657,73
871.304,94
86.229,42
619.045,40
166.030,12
1.209.088,94
469.457,18
597.661,05
45.395,71
46.575,00
50.000,00
1.536.740,46
681.537,91
251.175,16
118.422,46

23,80

91,41

87,63

90,52

98,99
89,82

86,28
98,55

85,76

90,70

86,09

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3234
3235
3236
3237
3239
329
3292
3293
3299
343
3431
3433
422
4221
4222
431
4312
A506037
321
3211
323
3237
329
3293
3299
K506003
323
3238
422
4221
K506036
323
3235
T506038
323
3239
018
01805
3212
A507008
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3239
329
3292
3293
3294
343
3431
422
4221

Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
MEĐUNARODNA SURADNJA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
INFORMATIZACIJA
Rashodi za usluge
Računalne usluge
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
OBNOVA VOZNOG PARKA
Rashodi za usluge
Zakupnine i najamnine
OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI
Rashodi za usluge
Ostale usluge
AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG
NATJECANJA
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
116

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012
98.524,41
3.690,00
57.720,00
154.025,93
171.644,59
163.137,80
14.842,82
120.412,77
27.882,21
1.809,56
1.781,10
28,46
460.292,33
453.867,33
6.425,00
19.753,00
19.753,00
273.280,83
178.444,60
178.444,60
57.483,19
57.483,19
37.353,04
25.431,75
11.921,29
347.762,92
111.695,76
111.695,76
236.067,16
236.067,16
688.765,20
688.765,20
688.765,20
41.187,50
41.187,50
41.187,50

INDEKS

200.000

200.000

81,57

3.000

3.000

500.000

500.000

50.000

50.000

461.000
255.000

461.000
255.000

136.000

136.000

70.000

70.000

392.000
146.000

392.000
146.000

246.000

246.000

700.000
700.000

700.000
700.000

45.000
45.000

45.000
45.000

19.788.230

19.788.230

18.631.857,18

94,16

19.788.230
19.788.230
13.286.070
8.376.000

19.788.230
19.788.230
13.286.070
8.376.000

94,16
94,16
99,42
99,75

140.300

140.300

1.353.600

1.353.600

680.800

680.800

296.220

296.220

2.368.800

2.368.800

50.550

50.550

3.800

3.800

16.000

16.000

18.631.857,18
18.631.857,18
13.208.983,56
8.355.103,46
8.355.103,46
140.300,00
140.300,00
1.348.865,57
1.199.176,05
149.689,52
650.488,47
354.821,85
216.384,13
79.282,49
287.505,39
168.691,15
98.675,81
9.143,32
4.234,11
6.761,00
2.358.766,53
236.286,42
49.570,20
44.996,99
225.561,74
1.635.000,00
12.500,00
49.817,34
105.033,84
49.940,66
16.619,38
29.871,28
3.450,00
3.289,48
3.289,48
14.724,00
11.178,00

60,32

92,06

39,51
59,28
69,98
42,27
53,36

88,72
76,50
95,96
98,40
98,40
91,53
91,53

100,00
99,65

95,55

97,06

99,58

98,79

86,57
92,03

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
4222
K507005
323
3238
422
4221

A508000
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
422
4221
4222
4223
4227
A508015

Komunikacijska oprema
INFORMATIZACIJA
Rashodi za usluge
Računalne usluge
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG
NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE
BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJIPA 2008
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Vlada Republike Hrvatske
PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

T507012
323
3237
T507013
323
3237
020
02005
2107

3721
A508024
323
3238
A508025
312
343
3431

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I
PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG
SUSTAVA VRH
Rashodi za usluge
Računalne usluge
OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa

117

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012
3.546,00
286.796,25
255.000,00
255.000,00
31.796,25
31.796,25

INDEKS

287.000
255.000

287.000
255.000

32.000

32.000

5.615.300

5.615.300

4.554.680,79

81,11

5.615.300

5.615.300

4.554.680,79
4.554.680,79

81,11

599.860

599.860

581.396,58

96,92

599.860

599.860

96,92

270.892.832
29.337.700

270.892.832
29.337.700

581.396,58
581.396,58
229.851.800,87
27.575.946,55

29.337.700

29.337.700

27.575.946,55

93,99

20.477.400
8.276.250

20.477.400
8.276.250

93,02
97,99

148.750

148.750

1.352.000

1.352.000

1.133.000

1.133.000

1.905.000

1.905.000

6.980.000

6.980.000

15.000

15.000

425.000

425.000

25.000

25.000

217.400

217.400

7.550.000

7.550.000

19.048.614,60
8.109.772,53
8.019.416,19
90.356,34
123.470,84
123.470,84
1.306.369,07
1.160.559,89
145.809,18
1.026.238,75
847.922,14
178.316,61
1.753.872,94
366.218,83
1.281.369,41
96.630,59
9.654,11
6.197.073,16
190.191,42
621.320,41
63.901,18
191.152,54
4.166.935,56
47.626,00
443.983,91
399.599,81
72.362,33
2.173,25
2.173,25
307.977,88
3.705,05
260.189,98
850,00
43.232,85
15.551,88
9.209,56
6.342,32
206.114,30
67.723,38
17.943,38
69.507,50
50.940,04
7.431.404,45

7.550.000

7.550.000

7.431.404,45

99,93
100,00
99,36

84,85
93,99

83,01
96,62

90,58

92,07

88,78

14,49
72,47

62,21

94,81

98,43
98,43

7.431.404,45
130.000

130.000

119.840,00

92,18

130.000

130.000

92,18

305.000
1.000
4.000

305.000
1.000
4.000

119.840,00
119.840,00
238.986,05
958,00
958,00

23,95

78,36

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

A696002
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3225
323
3231
3232
3233
3235
3237
3238
3239
324
3241
329
3293
3294
343
3431
3433

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U
VLADI RH
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Članarine
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721
K508012
323
3232
412
4123
422
4221
4222
4223
426
4262
02006
2107

422
4221
4227
K696012
422
4221
02010
2108
A509000
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3225

Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
INFORMATIZACIJA
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S
NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sitni inventar i auto gume
118

300.000

TEKUĆI PLAN
2012
300.000

IZVRŠENJE
2012
238.028,05

INDEKS
79,34

238.028,05
875.300

875.300

737.101,45

84,21

200.000

200.000

64,48

268.000

268.000

345.300

345.300

62.000

62.000

7.781.403

7.781.403

128.958,51
128.958,51
232.210,94
232.210,94
314.882,00
142.932,00
148.860,00
23.090,00
61.050,00
61.050,00
6.624.590,69

7.781.403

7.781.403

6.624.590,69

85,13

7.711.403
4.042.250

7.711.403
4.042.250

85,04
93,02

58.750

58.750

646.000

646.000

786.000

786.000

265.300

265.300

1.778.613

1.778.613

27.000

27.000

65.000

65.000

5.490

5.490

6.557.548,98
3.760.158,01
3.696.894,03
63.263,98
41.733,57
41.733,57
585.546,55
523.163,47
62.383,08
786.000,00
699.236,43
86.763,57
203.687,49
185.598,69
18.088,80
1.092.777,17
205.716,66
27.972,25
167.098,86
5.285,00
461.910,18
172.500,00
52.294,22
65,92
65,92
53.636,60
53.081,60
555,00
3.675,18
2.476,50
1.198,68

5.000

5.000

32.000

32.000

70.000
70.000

70.000
70.000

104.317.082

86,65
91,19

98,47
85,13

71,04
90,64

100,00

76,78

61,44

0,24
82,52

66,94

94,59

104.317.082

30.268,49
23.340,29
6.928,20
67.041,71
67.041,71
67.041,71
78.649.127,72

104.317.082

104.317.082

78.649.127,72

75,39

3.728.000
2.132.500

3.728.000
2.132.500

86,94
86,16

38.000

38.000

333.500

333.500

250.000

250.000

37.500

37.500

3.241.203,19
1.837.327,81
1.801.290,58
36.037,23
30.833,73
30.833,73
297.115,16
265.880,44
31.234,72
200.160,21
117.480,00
82.680,21
27.383,93
26.981,55
402,38

95,77
95,77
75,39

81,14
89,09

80,06

73,02

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
323
3231
3233
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3293
3299
343
3431
3433
422
4222
4227
A509014
381
3811
A509024
323
3233
3235
3237
3239
329
3293
A509025
323
3237
3239
A509030
324
3241
A509036
329
3294
A509042
323
3235
3237
3239
A509043
329
3294
A509044
321
3211
323
3233
3235
3237
324
3241
329
3293
A509045
381
3811
382
3821

Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Komunikacijska oprema
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG
DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE
STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST
UREDA ZA UDRUGE
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA
ZA GRAĐANE
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Članarine
PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA
SUZBIJANJA KORUPCIJE
Rashodi za usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA
ZA GRAĐANE
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Članarine
KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA
GRAĐANE (EU-ECP)
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA
CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE
EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

119

TEKUĆI PLAN
2012

903.000

903.000

13.000

13.000

11.000

11.000

5.500

5.500

4.000

4.000

55.463.031
55.463.031

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

825.390,39
79.068,64
27.738,43
507.183,40
12.600,00
67.383,67
125.066,25
6.350,00
8.342,04
8.342,04
9.468,64
8.968,64
500,00
2.707,71
1.314,58
1.393,13
2.473,57
243,54
2.230,03

91,41

55.463.031

54.153.196,52

97,64

55.463.031

54.153.196,52
54.153.196,52

97,64

53.000

53.000

48.829,51

92,13

43.000

43.000

98,39

10.000

10.000

42.307,31
736,08
7.000,00
19.650,60
14.920,63
6.522,20
6.522,20

45.000

45.000

42.375,00

94,17

45.000

45.000

94,17

15.000
15.000

15.000
15.000

42.375,00
12.375,00
30.000,00
9.371,29
9.371,29
9.371,29

480.000

480.000

383.271,63

79,85

480.000

480.000

383.271,63
383.271,63

79,85

50.000

50.000

28.603,84

57,21

50.000

50.000

28.603,84
4.875,00
13.741,34
9.987,50

57,21

64,17
86,08

49,23

61,84

65,22

62,48
62,48

260.000

260.000

256.068,96

98,49

260.000

260.000

256.068,96
256.068,96

98,49

150.000

150.000

203.147,53

135,43

5.000

5.000

145,60

70.000

70.000

50.000

50.000

25.000

25.000

7.280,00
7.280,00
69.986,00
26.386,65
18.725,00
24.874,35
79.623,00
79.623,00
46.258,53
46.258,53

11.220.000

11.220.000

4.694.608,80

41,84

10.880.000

10.880.000

42,64

340.000

340.000

4.638.710,32
4.638.710,32
55.898,48
55.898,48

99,98

159,25
185,03

16,44

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA

A509047
381
3811
382
3821
A509048
381
A509050
381
3811
A509051
381
3811
A509063
321
323
329
A509064
381
3811
K509020
412
4123
422
4221
02015
2119
A860001
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3212
322
3221
3223
3224
3225
323
3232
3234
3235
3238
3239
343
3431
3433
422
4223
A860006
321
3211
3213
323

IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ
ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a)
KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA
PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA
CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU
JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA
SOCIJALNIH USLUGA
Tekuće donacije
IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA
UREDA ZA UDRUGE VLADE RH U BORBI
PROTIV KORUPCIJE
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA
ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA
BESPOVRATNIH SREDSTAVA - URED ZA
UDRUGE
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA
BESPOVRATNIH SREDSTAVA - NACIONALNA
ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim
sudom za ljudska prava
ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED
EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED
EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za usluge
120

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

9.164.000

9.164.000

9.843.120,37

107,41

8.705.000

8.705.000

104,51

459.000

459.000

9.097.540,56
9.097.540,56
745.579,81
745.579,81

13.342.100

13.342.100

13.342.100

13.342.100

148.000

148.000

132.002,11

89,19

148.000

148.000

132.002,11
132.002,11

89,19

10.016.051

10.016.051

5.384.798,68

53,76

10.016.051

10.016.051

5.384.798,68
5.384.798,68

53,76

34.200

34.200

2.500
31.300
400

2.500
31.300
400

102.700

102.700

186.356,83

181,46

102.700

102.700

181,46

46.000
12.000

46.000
12.000

34.000

34.000

186.356,83
186.356,83
42.173,46
8.716,20
8.716,20
33.457,26
33.457,26

3.700.000

3.700.000

3.235.311,50

87,44

3.700.000

3.700.000

3.235.311,50

87,44

1.243.000
820.000

1.243.000
820.000

81,62
87,52

27.000

27.000

139.000

139.000

30.000

30.000

78.000

78.000

113.000

113.000

3.000

3.000

33.000

33.000

1.014.595,29
717.677,07
660.962,41
56.714,66
12.068,71
12.068,71
109.991,70
98.001,94
11.989,76
20.922,90
20.922,90
58.834,47
44.596,07
10.197,92
2.201,25
1.839,23
78.320,02
18.677,38
4.641,14
43.400,00
10.120,00
1.481,50
1.155,42
860,63
294,79
15.625,00
15.625,00

470.000

470.000

265.831,38

56,56

90.000

90.000

50,04

340.000

340.000

45.034,36
42.334,36
2.700,00
207.032,52

162,44

91,68
72,64
98,40

44,70
79,13

69,74
75,43

69,31

38,51

47,35

60,89

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3231
3233
3235
3237
324
329
3293
A860007
323
3237
343
3434
K860008
412
4123
422
4221
02021
2109
A732003
323
3237
381
3811
A732004
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3224
323
3231
3232
3233
3235
3237
3238
324
329
3293
343
3431
3433
422
4221
4222
A732005
324
3241
329
3291
K732001
412
422
4221
02025
2109
A513000
311
3111
3113

Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
IZVRŠENJE PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA
LJUDSKA PRAVA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostali financijski rashodi
Ostali nespomenuti financijski rashodi
INFORMATIZACIJA
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine
ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA
POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA
KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH
MANJINA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE
SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Ured za nacionalne manjine
ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
121

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

40.030,76
7.072,31
11.550,00
148.379,45
15.000
25.000

15.000
25.000

1.983.700

1.983.700

1.951.853,33

98,39

83.700

83.700

62,20

1.900.000

1.900.000

3.300
300

3.300
300

3.000

3.000

42.436.618
42.436.618

42.436.618
42.436.618

52.062,64
52.062,64
1.899.790,69
1.899.790,69
3.031,50
281,50
281,50
2.750,00
2.750,00
42.159.476,47
42.159.476,47

41.024.218

41.024.218

40.922.631,18

99,75

20.000

20.000

60,29

41.004.218

41.004.218

1.015.500
716.000

1.015.500
716.000

10.000

10.000

113.000

113.000

38.000

38.000

22.800

22.800

75.400

75.400

12.058,88
12.058,88
40.910.572,30
40.910.572,30
878.452,94
641.575,62
624.472,59
17.103,03
3.750,00
3.750,00
102.790,84
91.884,06
10.906,78
24.208,59
12.488,17
11.720,42
20.801,12
20.718,12
83,00
56.144,50
5.625,50
25.501,31
14.781,47
286,62
9.375,00
574,60

500
7.000

500
7.000

66,69

800

800

32.000

32.000

364.400
60.000

364.400
60.000

304.400

304.400

4.668,00
4.668,00
101,21
100,00
1,21
24.413,06
22.222,88
2.190,18
329.712,79
47.303,55
47.303,55
282.409,24

13.764,50
13.764,50

55,06

99,99
91,86
93,83
91,67
99,35
99,35

99,77
86,50
89,61

37,50
90,97

63,71

91,23

74,46

12,65

76,29

90,48
78,84
92,78

282.409,24
32.500

32.500

2.500
30.000

2.500
30.000

895.699
895.699
468.119
361.795

895.699
895.699
468.119
361.795

28.679,56

88,24

28.679,56
28.679,56
1.028.288,16
1.028.288,16
468.113,64
361.793,94
354.198,86
7.595,08

95,60
114,80
114,80
100,00
100,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
323
3231
3232
3233
3235
3238
329
3293
3299
343
3431
3433
A513013
321
3211
323
3233
3235
3237
329
3293
A513025
381
3811
A513027
321
3211
323
3235
3237
324
3241
329
3293
K513010
412
4123
02030
2404
A514000
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
323
3231
3232
3233
3236
3238
3239
329

Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Računalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
PROGRAMI ZA ROME
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
JAČANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI
PROMIČU INTEGRACIJU ROMA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE
MANJINE
Nematerijalna imovina
Licence
Ured za zakonodavstvo
USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM
PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zdravstvene i veterinarske usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
122

TEKUĆI PLAN
2012

7.615

7.615

62.373

62.373

15.628

15.628

4.854

4.854

14.441

14.441

1.336

1.336

77

77

48.657
14.685

48.657
14.685

32.692

32.692

1.280

1.280

375.000
375.000

375.000
375.000

IZVRŠENJE
2012
7.614,65
7.614,65
62.371,65
56.221,15
6.150,50
15.627,70
340,00
7.847,70
7.440,00
4.853,93
4.853,93
14.439,77
2.563,84
2.339,25
4.807,00
708,82
4.020,86
1.336,00
1.036,00
300,00
76,00
75,10
0,90
48.654,50
14.684,22
14.684,22
32.690,78
10.676,73
4.900,00
17.114,05
1.279,50
1.279,50
375.000,00
375.000,00
375.000,00

INDEKS
100,00
100,00

100,00

100,00
99,99

100,00

98,70

99,99
99,99
100,00

99,96
100,00
100,00

132.597,63
726,00
726,00
89.640,63
1.000,00
88.640,63
27.424,00
27.424,00
14.807,00
14.807,00
3.923

3.923

3.922,39

99,98

3.923

3.923

99,98

7.315.500

7.315.500

3.922,39
3.922,39
6.162.485,41

7.315.500

7.315.500

6.162.485,41

84,24

3.482.500
2.603.750

3.482.500
2.603.750

89,29
93,43

46.250

46.250

426.000

426.000

210.000

210.000

72.000

72.000

96.000

96.000

11.000

11.000

3.109.411,93
2.432.646,66
2.432.646,66
34.257,60
34.257,60
388.505,85
347.126,67
41.379,18
150.200,61
23.326,00
47.752,96
79.121,65
44.158,71
44.158,71
47.593,65
4.143,63
2.936,50
7.022,00
30.000,00
1.025,52
2.466,00
4.035,95

84,24

74,07
91,20

71,52

61,33
49,58

36,69

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3293
343
3431
3433

Reprezentacija
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

422
4221
4222

A515000
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433

Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE
UČINKA PROPISA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
INFORMATIZACIJA UREDA ZA
ZAKONODAVSTVO
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade
Republike Hrvatske
OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG
SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721
422
4221
4222
4223
4227
A515017
312
343

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali financijski rashodi
INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE
HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE

A514013
323
3237
K514012
412
4123
422
4221
02035
2110

K515008

123

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012
4.035,95
114,02
110,93
3,09

INDEKS

1.500

1.500

6.000

6.000

10.000

10.000

7.898,88
7.655,34
243,54

78,99

3.814.000

3.814.000

3.037.959,88

79,65

3.814.000

3.814.000

3.037.959,88
3.037.959,88

79,65

19.000

19.000

15.113,60

79,55

12.000

12.000

69,20

7.000

7.000

8.303,51
8.303,51
6.810,09
6.810,09

37.966.492

37.966.492

35.391.938,59

93,22

37.966.492

37.966.492

35.391.938,59

93,22

37.829.492
18.289.000

37.829.492
18.289.000

93,29
96,12

900.000

900.000

2.984.992

2.984.992

2.330.000

2.330.000

7.220.000

7.220.000

5.200.000

5.200.000

259.000

259.000

29.000

29.000

35.291.995,74
17.579.300,17
15.904.515,71
1.674.784,46
845.347,48
845.347,48
2.895.998,09
2.573.011,76
322.986,33
2.027.566,66
389.953,00
1.592.571,17
45.042,49
6.494.603,57
852.893,28
2.597.020,67
1.975.774,08
512.828,43
317.955,49
238.131,62
4.660.383,51
2.060.288,30
911.070,65
82.213,74
170.479,29
707.010,75
95.873,30
182.438,21
300.304,28
150.704,99
179.379,12
175.942,62
386,50
2.250,00
800,00
10.636,16
4.482,85
6.153,31

52.500

52.500

565.000

565.000

2.000
1.000
1.000

2.000
1.000
1.000

135.000

135.000

49.904,50
49.904,50
548.876,48
35.850,47
403.512,44
4.270,25
105.243,32

99.942,85

7,60

97,29

93,93
97,02

87,02

89,95

89,62

69,26

36,68

95,06
97,15

74,03

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
412
4123
422
4221
426
02040
2407
A846001
311
3111
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
323
3231
3232
3233
3235
3237
3238
3239
343
3431
3433
02042
2107
A686000
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
323
3231
3232
3233
3237
3238
3239
329
3293
3299
343
3431
3433
422
K686009
412
4123
422
4221
02044
2107
A687000
311
3111

Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike
Hrvatske
SREDIŠNJA JAVNA NABAVA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ured za protokol Vlade RH
PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL
VLADE RH
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Ured Vlade RH za unutarnju reviziju
PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
124

TEKUĆI PLAN
2012

65.000

65.000

60.000

60.000

10.000

10.000

IZVRŠENJE
2012
41.618,20
41.618,20
58.324,65
58.324,65

INDEKS
64,03
97,21

584.352

584.352

584.344,78

100,00

584.352
584.352
372.322

584.352
584.352
372.322

100,00
100,00
100,00

64.040

64.040

11.666

11.666

6.890

6.890

129.372

129.372

62

62

1.434.600

1.434.600

584.344,78
584.344,78
372.321,43
372.321,43
64.039,31
57.709,85
6.329,46
11.665,68
924,00
9.741,68
1.000,00
6.889,62
5.056,55
1.833,07
129.367,49
15.410,09
1.285,35
4.743,00
96.357,20
3.258,34
6.857,25
1.456,26
61,25
26,23
35,02
1.143.006,69

1.434.600

1.434.600

1.143.006,69

79,67

1.409.600
943.000

1.409.600
943.000

79,59
85,43

16.000

16.000

156.500

156.500

92.000

92.000

19.000

19.000

86.400

86.400

95.500

95.500

200

200

1.121.840,98
805.599,28
752.260,66
53.338,62
10.326,00
10.326,00
128.092,07
114.256,46
13.835,61
62.063,73
49.186,67
12.877,06
16.696,57
16.696,57
43.170,77
4.604,21
1.881,90
5.916,00
1.734,59
448,67
28.585,40
55.842,00
99,50
55.742,50
50,56
50,00
0,56

1.000

1.000

100,00

100,00

99,99

100,00

98,79

79,67

64,54
81,85

67,46

87,88
49,97

58,47

25,28

25.000

25.000

21.165,71

84,66

10.000

10.000

64,34

15.000

15.000

1.999.271

1.999.271

6.434,19
6.434,19
14.731,52
14.731,52
1.868.787,99

1.999.271

1.999.271

1.868.787,99

93,47

1.978.271
1.545.000

1.978.271
1.545.000

1.851.363,76
1.459.219,45
1.459.219,45

93,58
94,45

98,21
93,47

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
312
3121
313
3132
3133
321
3212
322
3221
323
3231
3233
3238
329
343
3433
K687003
412
4123
422
4221
02046
2406
A691000
311
3111
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
322
323
3237
324
329
343
422
K691008
412
422
02050
2107
A518000
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
323
3231
3233
3237
324
3241
343
3433
02087
2109
A513002

Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Računalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Zatezne kamate
INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA
UNUTARNJU REVIZIJU
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom
ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Postrojenja i oprema
INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA
KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Ured za odnose s javnošću
PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali financijski rashodi
Zatezne kamate
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA
PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE
125

TEKUĆI PLAN
2012

62.000

62.000

251.000

251.000

86.000

86.000

13.200

13.200

20.171

20.171

700
200

700
200

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

53.555,10
53.555,10
234.382,05
209.575,35
24.806,70
78.252,63
78.252,63
12.578,45
12.578,45
13.338,37
6.661,81
1.771,00
4.905,56

86,38

37,71
37,71

18,86

93,38

90,99
95,29
66,13

21.000

21.000

17.424,23

82,97

10.000

10.000

64,24

11.000

11.000

6.243.600
6.243.600
6.229.100
3.966.500

6.243.600
6.243.600
6.229.100
3.966.500

38.500

38.500

1.146.000

1.146.000

294.986

294.986

6.424,23
6.424,23
11.000,00
11.000,00
5.154.120,83
5.154.120,83
5.154.120,83
3.860.756,16
3.860.756,16
33.061,11
33.061,11
1.110.980,22
490.916,02
554.431,46
65.632,74
100.030,20
14.013,23
86.016,97

254.500
327.500

254.500
327.500

10.000
141.000
7.000
43.114

10.000
141.000
7.000
43.114

0,00
0,00
0,00

14.500

14.500

0,00

1.500
13.000
381.430

1.500
13.000
381.430

381.422,56

0,00
100,00

381.430

381.430

381.422,56

100,00

381.430
229.737

381.430
229.737

100,00
100,00

2.780

2.780

39.516

39.516

4.744

4.744

77

77

103.134

103.134

1.441

1.441

1

1

19.624.496
13.448.043
529.000

19.624.496
13.448.043
529.000

381.422,56
229.735,86
189.709,78
40.026,08
2.780,00
2.780,00
39.514,61
35.609,09
3.905,52
4.743,19
1.440,20
3.302,99
76,16
76,16
103.132,48
19.134,46
21.650,65
62.347,37
1.440,20
1.440,20
0,06
0,06
14.256.425,70
9.298.776,84
335.257,27

49.293,14
49.293,14

100,00
82,55
82,55
82,74
97,33
85,87
96,94

33,91

0,00
15,05

100,00
100,00

99,98

98,91
100,00

99,94
6,00
72,65
69,15
63,38

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
321
3211
323
3235
3237
329

Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

381
3811

Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA
III
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Pomoći unutar opće države
Kapitalne pomoći unutar opće države
PROGRAMI ZA ROME
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
JAČANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI
PROMIČU INTEGRACIJU ROMA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA
IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA
IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA
LJUDIMA
Rashodi za usluge
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali financijski rashodi

A513023
323
3237
363
3632
A513030
321
3211
323
3235
3237
3239
324
3241
329
3291
3293
3299
381
3811
A513031
381
3811
A513032
323
3237
2111
A513028
323
A681000
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3293
343

126

TEKUĆI PLAN
2012

37.000

37.000

70.000

70.000

20.000

20.000

2.000

2.000

400.000

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

14.475,27
14.475,27
19.382,00
11.432,00
7.950,00

39,12

400.000

301.400,00
301.400,00

75,35

10.000.000

10.000.000

6.510.117,87

65,10

800.000

800.000

21,56

9.200.000

9.200.000

1.794.043
64.015

1.794.043
64.015

447.308

447.308

30.000

30.000

288.720

288.720

172.486,13
172.486,13
6.337.631,74
6.337.631,74
1.277.487,73
24.044,50
24.044,50
231.147,34
71.820,49
112.272,60
47.054,25
5.443,10
5.443,10
106.647,97

27,69

68,89
71,21
37,56
51,68

18,14
36,94

7.704,97

964.000

964.000

1.125.000
1.125.000

1.125.000
1.125.000

98.043,00
900,00
910.204,82
910.204,82
1.125.000,00
1.125.000,00
1.125.000,00

94,42
100,00
100,00

50.913,97

6.176.453

6.176.453

151.200

151.200

151.200
3.251.431
2.116.205

151.200
3.251.431
2.116.205

46.385

46.385

346.627

346.627

197.872

197.872

98.446

98.446

421.809

421.809

12.664

12.664

4.423

4.423

50.913,97
50.913,97
4.957.648,86

2.726.977,65
1.903.139,03
1.876.433,98
26.705,05
39.742,07
39.742,07
303.859,11
271.505,73
32.353,38
90.020,82
20.403,37
64.657,45
4.960,00
78.717,57
48.795,26
29.554,22
113,75
254,34
296.863,78
73.341,53
21.731,29
16.965,50
13.114,54
49.128,36
17.080,00
25.122,88
22.160,95
58.218,73
12.201,36
12.201,36
2.178,32

80,27

83,87
89,93

85,68
87,66

45,49

79,96

70,38

96,35
49,25

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3431
3433
422
4222
A681022
323
3237
381
3811
A681023
321
3211
322
3223
323
3234
3235
3237
3239
324
3241
329
3293
A681042
381
3811
A681047
323
3237
A681050
321
322
3223
323
3231
3232
3234
3237
329
3291
3293
343
3433
A681051
323
3237
422
426
4262
K681037
412
4123
422
4221
02089
2112
A685000
311
3111
3113
313
3132
3133
321
3212
322
3221
323
3231

Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Komunikacijska oprema
DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U
PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I
POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA
SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za materijal i energiju
Energija
Rashodi za usluge
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I
RAZLIČITOST
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
POVJERENSTVO ZA AZIL
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Energija
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Reprezentacija
Ostali financijski rashodi
Zatezne kamate
IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA
ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
INFORMATIZACIJA
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Ured za socijalno partnerstvo
SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
127

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012
1.458,08
720,24
255,59
255,59

INDEKS

7.000

7.000

3,65

1.010.000

1.010.000

907.603,77

89,86

10.000

10.000

83,65

1.000.000

1.000.000

8.364,60
8.364,60
899.239,17
899.239,17

179.800

179.800

103.641,80

57,64

65.000

65.000

18,94

1.000

1.000

103.000

103.000

2.800

2.800

8.000

8.000

432.000
432.000

432.000
432.000

12.312,21
12.312,21
241,26
241,26
87.097,83
5.105,26
7.423,75
34.568,82
40.000,00
1.340,00
1.340,00
2.650,50
2.650,50
431.929,59
431.929,59
431.929,59

56.500

56.500

36.897,00

65,30

56.500

56.500

65,30

59.225
1.000
4.000

59.225
1.000
4.000

36.897,00
36.897,00
54.004,18

53,15

11.725

11.725

42.200

42.200

2.125,92
2.125,92
11.042,11
4.602,17
121,77
3.699,67
2.618,50
40.785,04

89,92

24,13
84,56

47,86
33,13
99,98
99,98

91,18

94,18

96,65

40.780,20
300

300

4,84
51,11
51,11

17,04

1.003.220

1.003.220

678.465,45

67,63

878.690

878.690

558.513,59
558.513,59

63,56

44.000
80.530

44.000
80.530

148,95

33.077
23.077

33.077
23.077

10.000

10.000

131.039
131.039
129.845
101.546

131.039
131.039
129.845
101.546

17.467

17.467

2.867

2.867

985

985

6.980

6.980

119.951,86
119.951,86
18.129,42
12.152,78
12.152,78
5.976,64
5.976,64
131.032,99
131.032,99
129.839,51
101.544,53
97.971,18
3.573,35
17.465,64
15.739,40
1.726,24
2.866,56
2.866,56
984,50
984,50
6.978,28
1.338,23

54,81
52,66
59,77
100,00
100,00
100,00
100,00

99,99

99,98
99,95
99,98

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3233
3238

A530000
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3293
343
3431
3433

Usluge promidžbe i informiranja
Računalne usluge
INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO
PARTNERSTVO
Nematerijalna imovina
Licence
Ured za suzbijanje zlouporabe droga
SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I
OVISNOSTI
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721
422
4221
4223

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I
AKCIJSKOG PLANA
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA
DROGE
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države

K685003
412
4123
02090
3607

A530001
323
3231
3235
3237
3239
324
3241
329
3293
363
3631
A530020
321
3211
3213
323
3237
324
329
3293
363
3631

128

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

1.239,00
4.401,05
1.194

1.194

1.193,48

99,96

1.194

1.194

99,96

3.754.250

3.754.250

1.193,48
1.193,48
2.997.346,70

3.754.250

3.754.250

2.997.346,70

79,84

1.873.500
1.146.750

1.873.500
1.146.750

93,60
97,92

20.250

20.250

185.000

185.000

185.000

185.000

63.000

63.000

188.000

188.000

1.000

1.000

23.000

23.000

3.500

3.500

1.753.616,06
1.122.935,64
1.115.018,45
7.917,19
13.500,00
13.500,00
181.165,19
162.075,32
19.089,87
141.807,34
87.704,97
41.802,37
12.300,00
53.993,09
20.952,43
31.442,81
1.429,85
168,00
164.600,22
54.641,98
18.656,99
15.238,20
21.374,90
16.871,18
6.000,00
18.494,71
8.706,05
4.616,21
829,20
829,20
18.440,42
18.440,42
985,46
789,33
196,13

42.000

42.000

41.672,50
41.672,50
13.687,00
9.437,00
4.250,00

79,84

66,67
97,93

76,65

85,70

87,55

82,92
80,18
28,16

99,22

16.000

16.000

85,54

738.500

738.500

706.265,98

95,64

257.000

257.000

90,61

1.500

1.500

40.000

40.000

440.000

440.000

232.866,48
4.997,95
30.805,00
87.426,03
109.637,50
416,00
416,00
32.983,50
32.983,50
440.000,00
440.000,00

508.500

508.500

471.751,16

92,77

90.000

90.000

72,98

403.500

403.500

65.686,31
64.936,31
750,00
392.813,95
392.813,95

1.000
5.000

1.000
5.000

85,02

9.000

9.000

4.250,90
4.250,90
9.000,00
9.000,00

27,73
82,46
100,00

97,35

100,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

412
4123
422
4221
426
4262
02092
2113
A532004
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3212
3213
322
3221
3224
3225
323
3231
3232
3233
3238
329
3293
3299
343
3431
3433

IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI
CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O
DROGAMA
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE
ZLOUPORABE DROGA
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Ured za ravnopravnost spolova
ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Računalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.000

1.000

422
4221
4222

Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI
SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Reprezentacija
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I
STRATEGIJA
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U
PODRUČJU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
Naknade troškova zaposlenima

16.000

16.000

7.728,62
3.098,62
4.630,00

48,30

681.800

681.800

528.038,12

77,45

26.800

26.800

58,64

383.000

383.000

17.000

17.000

55.000

55.000

15.715,23
15.715,23
272.577,70
1.012,11
64.000,00
30.740,50
122.238,34
54.586,75
2.163,42
2.163,42
37.581,77

A530025
329
K530017

A532009
321
3211
323
3231
3233
3235
3237
3239
324
3241
329
3291
3293
381
3811
A532012
321
3211
A532013
323
381
3811
A532016
321

129

558.750

558.750

558.750

558.750

75.000

75.000

65.713,50

87,62

25.000

25.000

64,64

25.000

25.000

25.000

25.000

2.078.600
2.078.600
1.313.800
945.250

2.078.600
2.078.600
1.313.800
945.250

16.750

16.750

151.000

151.000

53.200

53.200

26.000

26.000

99.000

99.000

4.100

4.100

1.500

1.500

16.161,07
16.161,07
24.552,43
24.552,43
25.000,00
25.000,00
1.837.125,38
1.837.125,38
1.240.671,26
934.658,27
915.388,26
19.270,01
12.000,00
12.000,00
150.023,82
134.134,63
15.889,19
37.393,96
32.343,96
5.050,00
25.007,19
24.602,94
29,00
375,25
70.677,58
4.438,36
14.444,54
51.346,01
448,67
3.002,00
2.502,00
500,00
179,82
178,60
1,22

98,21
100,00
88,38
88,38
94,43
98,88

71,64
99,35

70,29

96,18

71,39

73,22

11,99

71,17

12,73
68,33

14.943,77
200.000

200.000

10.000
10.000

10.000
10.000

36.000

36.000

1.000
35.000

1.000
35.000

22.638,00
200.000,00
200.000,00
1.103,00
1.103,00
1.103,00

100,00
11,03
11,03

34.993,00

97,20

34.993,00
34.993,00

99,98

20.000

20.000

18.233,72

91,17

20.000

20.000

18.233,72

91,17

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3211
K532005
412
4123
422
4221
02099
2605
A855001
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3224
3225
323
3231
3232
3233
3237
3239
324
3241
329
3293
3299
343
3431
3433
422
4221
4222
K855002
412
4123
422
4221
025
02505
2203
A538000
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237

Službena putovanja
INFORMATIZACIJA UREDA ZA
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Ured za razminiranje
RAZMINIRANJE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
INFORMATIZACIJA
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
MINISTARSTVO FINANCIJA
Ministarstvo financija
UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
130

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

18.233,72
17.000

17.000

14.086,28

82,86

7.000

7.000

61,35

10.000

10.000

910.700
910.700
852.000
425.450

910.700
910.700
852.000
425.450

12.000

12.000

76.400

76.400

131.500

131.500

21.000

21.000

157.950

157.950

4.500

4.500

7.000

7.000

700

700

15.500

15.500

58.700
12.200

58.700
12.200

46.500

46.500

23.188.293.487
219.731.350
109.681.350
83.780.000
49.120.000

23.263.957.138
219.276.585
109.226.585
83.325.235
48.665.235

1.490.000

1.490.000

7.660.000

7.660.000

4.920.000

4.920.000

4.270.000

4.270.000

15.600.000

15.600.000

4.294,59
4.294,59
9.791,69
9.791,69
671.022,16
671.022,16
621.740,27
302.146,22
302.146,22
2.250,00
2.250,00
46.428,46
41.224,13
5.204,33
92.340,11
87.764,71
4.575,40
16.787,32
15.148,43
595,25
1.043,64
139.342,84
7.195,87
37.312,26
2.070,38
88.309,33
4.455,00
3.895,00
3.895,00
6.977,50
2.777,50
4.200,00
473,70
449,50
24,20
11.099,12
6.849,62
4.249,50
49.281,89
7.320,00
7.320,00
41.961,89
41.961,89
24.959.766.832,41
196.390.490,25
94.844.062,08
76.643.597,11
47.953.105,46
47.128.024,91
825.080,55
1.144.664,15
1.144.664,15
7.574.300,68
6.725.620,68
848.680,00
3.415.411,58
1.241.638,52
2.070.558,56
103.214,50
3.472.422,85
1.808.847,60
1.625.326,45
1.306,26
36.942,54
12.665.319,28
2.512.698,91
3.851.291,88
133.998,03
459.719,56
2.506.866,15
67.680,00
489.654,83

97,92
73,68
73,68
72,97
71,02
18,75
60,77

70,22

79,94

88,22

86,56
99,68

67,67

71,61

83,96
60,00
90,24
107,64
89,38
86,47
91,48
97,62

76,82
98,88

69,42

81,32

81,19

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3238
3239
324
3241
329
3293
3294
3299
343
3431
3434
A538018
381
3811
A538033
381
3811
A538040
323
3237
K113290
323
3232
3237
412
426
K253049
323
3232
K253057
323
3235
422
4221
4222
4223
K538003
323
3237
422
4221
426
T538042
323

T538045

323
3237
T538047
381
3811
T538054
323
3237
T538055
323
3237
2207
A538035
322

Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Ostali nespomenuti financijski rashodi
POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
IPA I 2008 - POTPORA FINANCIJSKOM
UPRAVLJANJU, MONITORINGU I EVALUACIJI
STRUKTURNIH FONDOVA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Intelektualne i osobne usluge
Nematerijalna imovina
Nematerijalna proizvedena imovina
PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
OPREMANJE
Rashodi za usluge
Zakupnine i najamnine
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
INFORMATIZACIJA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
JAČANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM
ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU
Rashodi za usluge
IPA - 2007 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH
KAPACITETA MNISTARSTVA FINANCIJA U
ODNOSU NA PROVEDBU NOVE ZAKONSKE
REGULATIVE IZ PODRUČJA KONCESIJA I
JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
RAZVOJ UČINKOVITOG SUSTAVA ZA BORBU
PROTIV KRIVOTVORENJA NOVČANICA I
KOVANOG NOVCA U RH
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG SUSTAVA
ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM I
STRUKTURNIM FONDOVIMA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
IPA 2008 PODIZANJE SVIJESTI O VAŽNOSTI
SUSTAVA UNUTARNJIH FINANCIJSKIH
KONTROLA U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI
HRVATSKOJ
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG
SUSTAVA
ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
Rashodi za materijal i energiju
131

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012
165.909,63
2.477.500,29
35.059,12
35.059,12
127.868,46
98.372,89
24.737,14
4.758,43
255.445,53
1.385,87
254.059,66

INDEKS

260.000

260.000

460.000

460.000

520.000

520.000

520.000,00

100,00

520.000

520.000

100,00

350.000
350.000

350.000
350.000

520.000,00
520.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00

3.775.000

3.775.000

3.734.290,53

98,92

3.775.000

3.775.000

98,92

9.960.000
9.373.000

9.960.000
9.373.000

3.734.290,53
3.734.290,53
8.377.161,77
8.377.161,77
2.897.398,98
5.479.762,79

340.000
247.000
1.800.000
1.800.000

340.000
247.000
1.800.000
1.800.000

1.610.000
1.420.000

1.610.000
1.420.000

190.000

190.000

3.530.000
1.470.000

3.530.000
1.470.000

1.360.000

1.360.000

700.000

700.000

1.389.200

1.389.200

1.389.200

1.389.200

229.112,15
229.112,15
229.112,15
1.030.678,27
987.819,82
987.819,82
42.858,45
7.189,56
8.502,64
27.166,25
2.272.053,40
1.089.436,22
1.089.436,22
1.182.617,18
1.182.617,18

49,18

55,53

100,00
100,00

84,11
89,38

12,73
12,73
64,02
69,56
22,56

64,36
74,11
86,96

-53.003,73

-53.003,73
-53.003,73
-272.735,73
-272.735,73
-272.735,73
2.061.150

2.061.150

1.413.935,50

68,60

2.061.150

2.061.150

1.413.935,50
1.413.935,50

68,60

906.000

906.000

598.972,81

66,11

906.000

906.000

598.972,81
598.972,81

66,11

110.050.000

110.050.000

101.546.428,17

92,27

41.450.000
12.900.000

41.450.000
12.900.000

36.184.468,48
11.400.136,07

87,30
88,37

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3221
3223
323
3231
3232
3234
3235
3239
K538036
422
4221
4223
K538043
411
4111
421
4212
02506
2114
A539232
381
3811
2202
A538029
323
A539018
323
3237
2203
A538019
323
3238
A539161
323
3238
A539231
343
3431
A557034
343
3431
2204
A539150
363
3631
2205
A538023
363
3631
A539068
363
3631
A539069
363
3631
A539070
363
3631
A539075
363
3631
A539076
363
3631
A539077
363
3631

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Ostale usluge
OPREMANJE
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Zemljište
Građevinski objekti
Poslovni objekti
Ministarstvo financija - ostali izdaci države
POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA
POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I
ISTRAŽIVANJE
INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA
Rashodi za usluge
NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH
I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA
USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE
CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I
UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA
Rashodi za usluge
Računalne usluge
USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE
PODATAKA
Rashodi za usluge
Računalne usluge
USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH
BANAKA
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH
DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ
(REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
GRAD PAKRAC
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA MIKLEUŠ
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA VOĆIN
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
GRAD LIPIK
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA OKUČANI
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA STARA GRADIŠKA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
132

TEKUĆI PLAN
2012

28.550.000

28.550.000

2.600.000
2.600.000

2.600.000
2.600.000

66.000.000
1.000.000

66.000.000
1.000.000

65.000.000

65.000.000

21.473.140.958
50.161.666
50.161.666
50.161.666

21.552.759.374
50.161.666
50.161.666
50.161.666

1.200.000

1.200.000

100.000
100.000

100.000
100.000

1.100.000
1.100.000
211.025.267

IZVRŠENJE
2012
1.032.690,06
10.367.446,01
24.784.332,41
322.077,54
6.162.804,99
2.191.403,84
3.404.674,60
12.703.371,44
765.556,05
765.556,05
242.685,25
522.870,80
64.596.403,64
716.092,13
716.092,13
63.880.311,51
63.880.311,51
23.310.282.464,82
50.161.665,94
50.161.665,94
50.161.665,94
50.161.665,94

INDEKS

86,81

29,44
29,44

97,87
71,61
98,28
108,56
100,00
100,00
100,00

576.212,52

48,02

1.100.000

576.212,52

52,38

1.100.000

52,38

201.255.267

576.212,52
576.212,52
186.657.852,54

88,45

11.000.000

11.000.000

2.320.548,75

21,10

11.000.000

11.000.000

2.320.548,75
2.320.548,75

21,10

185.000.000

175.750.000

170.077.236,07

91,93

185.000.000

175.750.000

91,93

10.400.000
10.400.000

9.880.000
9.880.000

170.077.236,07
170.077.236,07
9.634.801,14
9.634.801,14
9.634.801,14

4.625.267

4.625.267

4.625.266,58

100,00

4.625.267

4.625.267

100,00

1.222.500.000

1.337.216.965

4.625.266,58
4.625.266,58
1.337.216.964,13

109,38

1.222.500.000

1.337.216.965

1.337.216.964,13

109,38

1.222.500.000

1.337.216.965

1.337.216.964,13
1.337.216.964,13

109,38

350.802.675

350.802.675

351.508.344,86

100,20

1.926.018
1.926.018

1.926.018
1.926.018

100,00
100,00

393.700
393.700

393.700
393.700

1.111.747
1.111.747

1.111.747
1.111.747

894.484
894.484

894.484
894.484

542.838
542.838

542.838
542.838

1.310.940
1.310.940

1.310.940
1.310.940

228.092
228.092

228.092
228.092

1.926.018,00
1.926.018,00
1.926.018,00
393.700,00
393.700,00
393.700,00
1.111.747,00
1.111.747,00
1.111.747,00
894.484,00
894.484,00
894.484,00
542.838,00
542.838,00
542.838,00
1.310.940,00
1.310.940,00
1.310.940,00
228.092,00
228.092,00
228.092,00

92,64
92,64

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
A539083
363
3631
A539106
363
3631
A539107
363
3631
A539109
363
3631
A539110
363
3631
A539111
363
3631
A539113
363
3631
A539114
363
3631
A539115
363
3631
A539116
363
3631
A539118
363
3631
A539119
363
3631
A539120
363
3631
A539122
363
3631
A539123
363
3631
A539129
363
3631
A539130
363
3631
A539132
363
3631
A539133
363
3631
A539134
363
3631
A539142
363
3631
A539143
363
3631
A539176
363
3631
A539180
363
3631
A539182
363
3631

OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
GRAD GRUBIŠNO POLJE
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA ĐULOVAC
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA DONJI LAPAC
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA LOVINAC
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA UDBINA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA VRHOVINE
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
GRAD SLATINA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA MARKUŠICA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
GRAD VRLIKA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA ŠODOLOVCI
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
GRAD SKRADIN
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA CIVLJANE
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
133

TEKUĆI PLAN
2012

446.550
446.550

446.550
446.550

2.458.482
2.458.482

2.458.482
2.458.482

1.913.971
1.913.971

1.913.971
1.913.971

2.218.295
2.218.295

2.218.295
2.218.295

2.480.320
2.480.320

2.480.320
2.480.320

3.668.227
3.668.227

3.668.227
3.668.227

1.678.209
1.678.209

1.678.209
1.678.209

4.545.287
4.545.287

4.545.287
4.545.287

4.463.190
4.463.190

4.463.190
4.463.190

9.647.544
9.647.544

9.647.544
9.647.544

2.776.418
2.776.418

2.776.418
2.776.418

418.911
418.911

418.911
418.911

4.728.931
4.728.931

4.728.931
4.728.931

1.568.865
1.568.865

1.568.865
1.568.865

1.321.556
1.321.556

1.321.556
1.321.556

595.510
595.510

595.510
595.510

428.516
428.516

428.516
428.516

452.342
452.342

452.342
452.342

818.392
818.392

818.392
818.392

60.285
60.285

60.285
60.285

530.269
530.269

530.269
530.269

224.564
224.564

224.564
224.564

167.337
167.337

167.337
167.337

1.713.771
1.713.771

1.713.771
1.713.771

967.046
967.046

967.046
967.046

IZVRŠENJE
2012
446.550,00
446.550,00
446.550,00
2.458.482,00
2.458.482,00
2.458.482,00
1.913.971,00
1.913.971,00
1.913.971,00
2.218.295,00
2.218.295,00
2.218.295,00
2.480.320,00
2.480.320,00
2.480.320,00
3.668.227,00
3.668.227,00
3.668.227,00
1.678.209,00
1.678.209,00
1.678.209,00
4.545.287,00
4.545.287,00
4.545.287,00
4.463.190,00
4.463.190,00
4.463.190,00
9.647.544,00
9.647.544,00
9.647.544,00
2.776.418,00
2.776.418,00
2.776.418,00
418.911,00
418.911,00
418.911,00
4.728.931,00
4.728.931,00
4.728.931,00
1.568.865,00
1.568.865,00
1.568.865,00
1.321.556,00
1.321.556,00
1.321.556,00
595.510,00
595.510,00
595.510,00
428.516,00
428.516,00
428.516,00
452.342,00
452.342,00
452.342,00
818.392,00
818.392,00
818.392,00
60.285,00
60.285,00
60.285,00
530.269,00
530.269,00
530.269,00
224.564,00
224.564,00
224.564,00
167.337,00
167.337,00
167.337,00
1.713.771,00
1.713.771,00
1.713.771,00
967.046,00
967.046,00
967.046,00

INDEKS
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
A539183
363
3631
A539184
363
3631
A539185
363
3631
A539186
363
3631
A539187
363
3631
A539188
363
3631
A539189
363
3631
A539200
363
3631
A539201
363
3631
A539206
363
3631
A539207
363
3631
A539209
363
3631
A539210
363
3631
A539211
363
3631
A539212
363
3631
A539217
363
3631
A539219
363
3631
A539221
363
3631
A539223
363
3631
A539224
363
3631
A539292
363
3631
A539293
363
3631
A539304
363
3631
A539305
363
3631
A539306
363
3631

OPĆINA ERVENIK
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA KIJEVO
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA KISTANJE
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA PROMINA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA BISKUPIJA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA RUŽIĆ
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
GRAD ILOK
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
GRAD GLINA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA DVOR
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA JASENOVAC
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA MAJUR
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA SUNJA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA CETINGRAD
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA KRNJAK
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA PLAŠKI
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA SABORSKO
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA TOUNJ
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
GRAD KARLOVAC
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA GVOZD
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA VOJNIĆ
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
GRAD OBROVAC
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA BOROVO
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
134

TEKUĆI PLAN
2012

1.623.867
1.623.867

1.623.867
1.623.867

688.374
688.374

688.374
688.374

3.733.909
3.733.909

3.733.909
3.733.909

522.882
522.882

522.882
522.882

832.479
832.479

832.479
832.479

747.892
747.892

747.892
747.892

994.302
994.302

994.302
994.302

3.099.905
3.099.905

3.099.905
3.099.905

2.600.421
2.600.421

2.600.421
2.600.421

1.334.429
1.334.429

1.334.429
1.334.429

1.249.082
1.249.082

1.249.082
1.249.082

652.180
652.180

652.180
652.180

69.231
69.231

69.231
69.231

134.551
134.551

134.551
134.551

884.663
884.663

884.663
884.663

589.123
589.123

589.123
589.123

979.376
979.376

979.376
979.376

834.899
834.899

834.899
834.899

786.160
786.160

786.160
786.160

81.944
81.944

81.944
81.944

591.835
591.835

591.835
591.835

564.276
564.276

564.276
564.276

495.490
495.490

495.490
495.490

237.836
237.836

237.836
237.836

159.509
159.509

159.509
159.509

IZVRŠENJE
2012
1.623.867,00
1.623.867,00
1.623.867,00
688.374,00
688.374,00
688.374,00
3.733.909,00
3.733.909,00
3.733.909,00
522.882,00
522.882,00
522.882,00
832.479,00
832.479,00
832.479,00
747.892,00
747.892,00
747.892,00
994.302,00
994.302,00
994.302,00
3.099.905,00
3.099.905,00
3.099.905,00
2.600.421,00
2.600.421,00
2.600.421,00
1.334.429,00
1.334.429,00
1.334.429,00
1.249.082,00
1.249.082,00
1.249.082,00
652.180,00
652.180,00
652.180,00
69.231,00
69.231,00
69.231,00
134.551,00
134.551,00
134.551,00
884.663,00
884.663,00
884.663,00
589.123,00
589.123,00
589.123,00
979.376,00
979.376,00
979.376,00
834.899,00
834.899,00
834.899,00
786.160,00
786.160,00
786.160,00
81.944,00
81.944,00
81.944,00
591.835,00
591.835,00
591.835,00
564.276,00
564.276,00
564.276,00
495.490,00
495.490,00
495.490,00
237.836,00
237.836,00
237.836,00
159.509,00
159.509,00
159.509,00

INDEKS
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
A539307
363
3631
A539308
363
3631
A539309
363
3631
A539310
363
3631
A544025
363
3631
A557035
363
3631
A557036
363
3631
2206
A539298
363
3631
A818027
514
5141
517
5172
5173
2304
A539053
533
5332
2305
A539061
361
3611
2403
A539005
329
3292
2813
A538021
343
383
A539287
383
3834
A539294
323
T544013
343
3434
3210
A539052
514
5141

OPĆINA BRESTOVAC
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA STANKOVCI
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA VELIKA PISANICA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
GRAD OSIJEK
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG
DRŽAVNOG INTERESA
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA
UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA
PRETPRISTUPNE POMOĆI EU
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA
PROJEKATA (EIB)
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u
javnom sektoru
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru
Dani zajmovi drugim razinama vlasti
Dani zajmovi županijskim proračunima
Dani zajmovi gradskim proračunima
SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U
MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I
INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE
UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih
financijskih institucija
OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM
SPORAZUMIMA S BIH
POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU,
ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH
Pomoći inozemnim vladama
Tekuće pomoći inozemnim vladama
PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I
IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA
OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE
PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE
PO SUDSKIM RJEŠENJIMA
ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI
Ostali financijski rashodi
Kazne, penali i naknade štete
OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU
Kazne, penali i naknade štete
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA
Rashodi za usluge
ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU
Ostali financijski rashodi
Ostali nespomenuti financijski rashodi
KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U
GOSPODARSTVU
JAMSTVENA PRIČUVA
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u
javnom sektoru
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru
135

TEKUĆI PLAN
2012

90.778
90.778

90.778
90.778

45.938
45.938

45.938
45.938

611.290
611.290

611.290
611.290

36.906
36.906

36.906
36.906

762.900
762.900

762.900
762.900

999.491
999.491

999.491
999.491

267.066.150
267.066.150

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

90.778,00
90.778,00
90.778,00
45.938,00
45.938,00
45.938,00
611.290,00
611.290,00
611.290,00
36.906,00
36.906,00
36.906,00
762.900,00
762.900,00
762.900,00
999.491,00
999.491,00
999.491,00

100,00
100,00

267.066.150

267.771.819,86

100,26

267.066.150

267.771.819,86
267.771.819,86
40.574.312,94

100,26

1.100.001
1.100.001

1.100.000,57

1.100.001

1.100.000,57
1.100.000,57

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

39.474.312,37
10.895.099,65
10.895.099,65
28.579.212,72
15.179.765,06
13.399.447,66
14.511.556

14.511.556

6.502.799,43

44,81

14.511.556

14.511.556

6.502.799,43

44,81

14.511.556

14.511.556

6.502.799,43

44,81

6.502.799,43
15.000.000

15.000.000

15.000.000,00

100,00

15.000.000

15.000.000

15.000.000,00

100,00

15.000.000

15.000.000

15.000.000,00
15.000.000,00

100,00

12.000.000

12.000.000

11.930.380,19

99,42

12.000.000

12.000.000

11.930.380,19

99,42

12.000.000

12.000.000

11.930.380,19
11.930.380,19

99,42

129.843.464

129.843.464

125.898.261,04

96,96

1.200.000
500.000
700.000
2.043.464
2.043.464

1.200.000
500.000
700.000
2.043.464
2.043.464

1.498.261,04
1.498.261,04
1.498.261,04

73,32
73,32

2.200.000
2.200.000
124.400.000
124.400.000

2.200.000
2.200.000
124.400.000
124.400.000

124.400.000,00
124.400.000,00
124.400.000,00

100,00
100,00

1.701.575.000

1.701.575.000

1.234.423.437,06

72,55

1.000.000.000

1.000.000.000

534.349.987,06

53,43

1.000.000.000

1.000.000.000

534.349.987,06

53,43

534.349.987,06

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
A544001
352
3521

A544005

531
5312
A557020
323
3237
T544015
532
3404
A544002
386
3861
3506
A539042
386
3862
3913
A539026
381
3811
A539060
381
3811
A539214
382
3821
4004
A544024
381
3811
A767034
343
363
T538034
372
3722
4104
A539274
352
3521
4105

PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO
KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama
izvan javnog sektora
KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL
HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA,
INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG
PODUZETNIŠTVA
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih
institucija u javnom sektoru
Dion.i udjeli u gl.ban.i ost.fin.inst.u jav.sekt.
PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA
PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u
javnom sektoru
OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE
INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP
PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK
LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA
OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)
Kapitalne pomoći
Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim
institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru
POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE
POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE
Kapitalne pomoći

TEKUĆI PLAN
2012

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH
MIROVINSKIH FONDOVA
POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH
MIROVINSKIH FONDOVA
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama
izvan javnog sektora
UMIROVLJENIČKI FOND - SREDSTVA ZA
ISPLATU OBVEZA PREMA UMIROVLJENICIMA

136

INDEKS

100.000.000

100.000.000

100.000.000,00

100,00

100.000.000

100.000.000

100.000.000,00

100,00

100.000.000,00

600.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000,00

100,00

600.000.000,00

100,00

600.000.000,00
75.000

75.000

73.450,00

97,93

75.000

75.000

73.450,00
73.450,00

97,93

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000,00

100,00

20.000.000

20.000.000

20.000.000,00

100,00

20.000.000

20.000.000

20.000.000,00

100,00

20.000.000,00
195.791.000
195.791.000
195.791.000

186.001.450
186.001.450
186.001.450

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim
institucijama i trgovackim društvima izvan javnog sektora
POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA
MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I
RH
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I
VJERSKIH ZAJEDNICA
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE
CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
POTPORE ORGANIZACIJAMA, KUĆANSTVIMA I
GOSPODARSTVU
POMOĆI ORGANIZACIJAMA ZA
HUMANITARNE SVRHE
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH
DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO
ZAPOŠLJAVANJE
Ostali financijski rashodi
Pomoći unutar opće države
STRUKTURNE POTPORE SEKTORU
STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA

IZVRŠENJE
2012

185.182.381,86
185.182.381,86
185.182.381,86

94,58
94,58
94,58

185.182.381,86
272.700.000

272.119.000

271.659.436,00

99,62

245.000.000

245.000.000

245.000.000,00

100,00

245.000.000

245.000.000

245.000.000,00
245.000.000,00

100,00

20.000.000

19.419.000

19.418.708,00

97,09

20.000.000

19.419.000

19.418.708,00
19.418.708,00

97,09

7.700.000

7.700.000

7.240.728,00

94,04

7.700.000

7.700.000

7.240.728,00
7.240.728,00

94,04

36.863.176

36.863.176

21.620.704,04

58,65

12.863.176

12.863.176

11.885.890,00

92,40

12.863.176

12.863.176

11.885.890,00
11.885.890,00

92,40

9.000.000

9.000.000

7.750.000
1.250.000

7.750.000
1.250.000

15.000.000

15.000.000

9.734.814,04

64,90

15.000.000

15.000.000

9.734.814,04

64,90

9.734.814,04
42.661.640

40.528.640

38.222.344,84

89,59

42.661.640

40.528.640

38.222.344,84

89,59

42.661.640

40.528.640

38.222.344,84

89,59

38.222.344,84
100.000.000

100.000.000

100.000.000,00

100,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA

TEKUĆI PLAN
2012

T557039

UMIROVLJENIČKI FOND - SREDSTVA ZA
ISPLATU OBVEZA PREMA UMIROVLJENICIMA

100.000.000

100.000.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

100.000.000

3721
4201
A539099
342
3422
542
5422
A539100
342
3423
544
5443
A539103
341
3413
552
5521
A539105
341
3411
A544019
342
3422
542
5422
A767010
342
3423
544
5443
A767011
342
3423
544
5443
A818009
342
3423
544
5443
A818010
342
3423

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM
SEKTORU
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija u javnom sektoru
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

100,00

100.000.000

100.000.000,00

100,00

12.557.100.133

12.557.100.133

100.000.000,00
14.689.002.387,72

116,98

206.796.348

206.796.348

1.414.056.391,96

683,79

22.520.214

22.520.214

161.547.466,50

717,34

161.547.466,50
184.276.134

184.276.134

137

1.252.508.925,46

679,69

1.252.508.925,46
4.416.802.078

4.416.802.078

5.292.413.401,91

119,82

1.030.023.259

1.030.023.259

1.220.354.705,06

118,48

1.220.354.705,06
3.386.778.819

3.386.778.819

4.072.058.696,85

120,23

4.072.058.696,85
6.820.561.707
2.918.051.261

6.820.561.707
2.918.051.261

6.851.576.329,34
2.949.065.882,86
2.949.065.882,86
3.902.510.446,48
3.902.510.446,48
773.529.834,65
773.529.834,65
773.529.834,65

100,45
101,06

3.902.510.446

3.902.510.446

740.000.000
740.000.000

740.000.000
740.000.000

26.500.000
4.000.000

26.500.000

26.310.293,70

99,28

4.000.000

3.356.523,58

83,91

100,00
104,53
104,53

3.356.523,58
22.500.000

22.500.000

22.953.770,12

102,02

22.953.770,12

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija
OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih
in
OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA
SVEUČILIŠTA U SPLITU
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih
in
OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA
SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih
in
OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA
SVEUČILIŠTA U RIJECI
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora

INDEKS

100.000.000,00

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG
SEKTORA
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih
in
IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI
Kamate za izdane vrijednosne papire
Kamate za izdane obveznice
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji
IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI
Kamate za izdane vrijednosne papire
Kamate za izdane trezorske zapise
POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI,
OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija u javnom sektoru
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

IZVRŠENJE
2012

113.590.000

113.590.000

110.258.993,48

97,07

22.200.000

22.200.000

26.116.045,14

117,64

26.116.045,14
91.390.000

91.390.000

84.142.948,34

92,07

84.142.948,34
108.500.000

108.500.000

92.399.592,35

85,16

32.500.000

32.500.000

32.053.846,60

98,63

32.053.846,60
76.000.000

76.000.000

60.345.745,75

79,40

60.345.745,75
12.900.000

12.900.000

12.581.137,13

97,53

5.000.000

5.000.000

4.713.667,13

94,27

4.713.667,13
7.900.000

7.900.000

7.867.470,00

99,59

7.867.470,00
75.300.000

75.300.000

76.346.039,77

101,39

15.200.000

15.200.000

15.154.800,62

99,70

15.154.800,62

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
544
5443
A818011
342
3423
544
5443
4202
A539097
342
3421
541
5415
5416
A539098
342
3421
541
5413
5414
A539101
342
3423
544
5446
A539153
341
3413
A539164
343
3434
A539165
343
3434
4301
A539019
323
3237
3238
3239
343
3431
363
3631
3632
381
3811
383
3834
385
4303

A539020

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih
in
OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA
SVEUČILIŠTA U OSIJEKU
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih
in
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA
ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti,
inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina
vlasti,inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u
EU
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih lada
izvan
ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti,
inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina
vlasti,inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih
organizacija
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija
i tijela EU
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih
i
IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU
Kamate za izdane vrijednosne papire
Kamate za izdane obveznice
IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA TROŠKOVI
Ostali financijski rashodi
Ostali nespomenuti financijski rashodi
POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I
Ostali financijski rashodi
Ostali nespomenuti financijski rashodi
PRORAČUNSKA ZALIHA
PRORAČUNSKA ZALIHA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
Kapitalne pomoći unutar opće države
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
Izvanredni rashodi
OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH
NEPOGODA
PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH
NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA
PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH
NEPOGODA
138

60.100.000

TEKUĆI PLAN
2012
60.100.000

IZVRŠENJE
2012
61.191.239,15

INDEKS
101,82

61.191.239,15
36.150.000

36.150.000

39.530.373,43

109,35

18.100.000

18.100.000

21.317.454,76

117,78

21.317.454,76
18.050.000

18.050.000

18.212.918,67

100,90

18.212.918,67
4.350.890.381
7.125.110
768.212

4.346.390.381
7.125.110
768.212

4.479.908.854,50
5.938.410,69
762.373,28

102,97
83,34
99,24

762.373,28
6.356.898

6.356.898

5.176.037,41

81,42

280.440,51
4.895.596,90
1.191.455.268
260.779.805

1.191.455.268
260.779.805

1.166.136.290,49
267.409.071,54

97,87
102,54

267.409.071,54
930.675.463

930.675.463

898.727.218,95

96,57

858.366.471,03
40.360.747,92
274.958.014

274.958.014

445.097.126,32

161,88

17.678.628

17.678.628

49.767.012,18

281,51

49.767.012,18
257.279.386

257.279.386

395.330.114,14

153,66

2.787.351.989
2.787.351.989

2.787.351.989
2.787.351.989

2.805.046.582,30
2.805.046.582,30
2.805.046.582,30

100,63
100,63

70.000.000

66.500.000

51.684.043,87

73,83

70.000.000

66.500.000

73,83

20.000.000
20.000.000

19.000.000
19.000.000

168.500.000
168.500.000

160.075.000
160.075.000

51.684.043,87
51.684.043,87
6.006.400,83
6.006.400,83
6.006.400,83
139.090.811,49
139.090.811,49
8.353.808,23
6.373.248,37
474.427,86
1.506.132,00
253.662,20
253.662,20
31.741.609,27
29.741.609,27
2.000.000,00
3.985.890,00
3.985.890,00
94.755.841,79
94.755.841,79

168.500.000

160.075.000

20.015.000

19.015.000

5.145.313,72

25,71

15.000

15.000

9.542,72

63,62

395.330.114,14

30,03
30,03
82,55
82,55

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
323
3237
A539025
383
3831
02510
2207
A540000
311
3111
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
451
A540005
323
3231
3232
3235
3237
3238
412
4123
422
4221
4222
4223
426
A540020
321
3211
A540024
323

Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE
ELEMENTARNIM NEPOGODAMA
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Carinska uprava
DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG
SUSTAVA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE
UPRAVE
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA
CARINSKE UPRAVE
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Nematerijalna proizvedena imovina
IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU
ZAJEDNICE CUSTOMS 2013
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE
UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE
Rashodi za usluge

139

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

15.000

15.000

9.542,72
9.542,72

63,62

20.000.000

19.000.000

5.135.771,00

25,68

20.000.000

19.000.000

25,68

590.000.115

586.500.115

5.135.771,00
5.135.771,00
578.082.400,57

590.000.115

586.500.115

578.082.400,57

97,98

446.707.577

444.607.577

441.303.449,38

98,79

302.791.719

301.661.719

99,45

9.734.000

9.864.000

58.759.859

58.759.859

21.706.000

21.406.000

17.590.290

16.790.290

35.072.709

35.072.709

6.000

6.000

917.000

917.000

301.126.500,83
301.126.500,83
9.849.796,46
9.849.796,46
58.214.133,16
10.148.321,24
42.971.396,94
5.094.414,98
21.167.347,86
3.070.650,21
17.420.175,62
314.173,72
362.348,31
16.286.651,40
5.148.697,63
6.407.357,94
278.700,59
242.018,51
4.209.876,73
33.617.482,89
2.660.363,81
2.862.969,88
103.649,99
1.721.606,25
5.567.699,53
662.048,66
763.290,33
19.275.854,44
6.248,68
6.248,68
1.030.682,53

97,98

101,19
99,07

97,52

92,59

95,85

104,14
112,40

120.221,24
537.771,61
80.837,95
171.635,32
120.216,41
4.605,57
4.605,57

15.000

15.000

30,70

115.000

115.000

127.188.901

125.788.901

125.203.862,43

98,44

118.949.184

117.549.184

98,78

502.205

502.205

7.737.497

7.737.497

117.501.052,81
9.065.141,21
11.727.397,50
7.915.652,02
76.250,00
88.716.612,08
247.611,30
247.611,30
7.455.198,32
389.213,70
6.828.762,77
237.221,85

15

15

20.000

20.000

844.500,95

4.222,50

20.000

20.000

844.500,95
844.500,95

4.222,50

403.787

403.787

403.787

403.787

49,30
96,35

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA

A540025
323
3237
A540029
321
329
3294
K310009
422
4221
4222
4223
4224
4225
4227
451
4511
K540026
422
4224
4225
K540027
423
4231
4233
02515
2207
A541000
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3434
A541015
381

IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG
SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S
NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU
ZAJEDNICE CUSTOMS 2013
Naknade troškova zaposlenima
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Članarine
MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE
UPRAVE
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Medicinska i laboratorijska oprema
Instrumenti, uređaji i strojevi
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH
LABORATORIJA
Postrojenja i oprema
Medicinska i laboratorijska oprema
Instrumenti, uređaji i strojevi
IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU
PROTIV KRIJUMČARENJA
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
Porezna uprava
DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG
SUSTAVA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE
UPRAVE
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Ostali nespomenuti financijski rashodi
HUMANITARNE POMOĆI
Tekuće donacije
140

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

434.160

434.160

284.396,81

65,51

434.160

434.160

284.396,81
284.396,81

65,51

1.071.000

1.071.000

602.172,32

56,23

440.000
631.000

440.000
631.000

602.172,32
602.172,32

95,43

1.809.000

1.809.000

1.675.477,86

92,62

1.599.000

1.599.000

92,16

210.000

210.000

1.473.714,89
129.272,02
33.154,38
223.667,25
387.230,82
570.544,62
129.845,80
201.762,97
201.762,97

3.274.597

3.274.597

2.046.929,95

62,51

3.274.597

3.274.597

2.046.929,95
94.234,25
1.952.695,70

62,51

9.091.093

9.091.093

6.121.610,87

67,34

9.091.093

9.091.093

67,34

885.257.214

885.257.214

6.121.610,87
741.806,11
5.379.804,76
855.630.444,60

885.257.214

885.257.214

855.630.444,60

96,65

812.566.014

812.566.014

810.458.419,39

99,74

414.300.000

414.300.000

99,82

10.800.000

10.800.000

66.845.932

66.845.932

32.700.000

32.700.000

40.510.000

40.510.000

246.030.082

246.030.082

1.180.000

1.180.000

200.000

200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

413.540.182,58
413.540.182,58
10.445.664,08
10.445.664,08
66.727.282,47
59.278.287,67
7.448.994,80
31.876.805,92
5.005.673,85
25.712.168,15
1.158.963,92
40.499.084,48
28.264.649,69
11.779.290,68
188.798,62
235.345,49
31.000,00
245.987.883,02
63.977.993,86
12.965.863,59
1.272.963,05
6.563.670,79
11.179.900,40
330.774,69
7.371.524,31
125.198.271,27
17.126.921,06
42.559,56
42.559,56
1.176.381,86
109.824,77
235.190,40
255.107,81
21.671,96
554.586,92
162.575,42
162.575,42
180.000,00
180.000,00

96,08

96,65

96,72
99,82

97,48

99,97

99,98

99,69

81,29
90,00
90,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3811
A541016
342
3423
A541017
544
5443
A541018
323
3233
3235
3239
A541021
329
3294
A541023
312
3121
A541024
321
3211
3213
K270143
412
4124
421
4212
K270151
422
4221
4222
4223
K270160
323
412
422
4221
426
4262
K310033
424
4242
K541007
323
3235
423
4231
K541025
321
3211
3213
323
3237
421
T541028
323
3237

T541029

323

Tekuće donacije u novcu
ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA
KAMATA)
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora
ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA
GLAVNICE)
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih
in
TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Ostale usluge
IPA 2010 SUDJELOVANJE REPUBLIKE
HRVATSKE U PROGRAMIMA EU- FISCALIS 2013
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Članarine
ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE
HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE
Nematerijalna imovina
Ostala prava
Građevinski objekti
Poslovni objekti
OPREMANJE
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE
Rashodi za usluge
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i
slično)
OBNOVA VOZNOG PARKA
Rashodi za usluge
Zakupnine i najamnine
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM
IBRD I UČEŠĆE RH)
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Građevinski objekti
IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG
KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE
NA PODRUČJU REVIZIJE
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
IPA 2008 FPP RAC JAČANJE
ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA HRVATSKE
POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE
INFORMACIJA VEZANIH ZA OPOREZIVANJE
DOHOTKA OD ŠTEDNJE ISPLAĆENOG U
OBLIKU KAMATA
Rashodi za usluge
141

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

180.000,00
600.000

600.000

100.654,64

16,78

600.000

600.000

100.654,64

16,78

100.654,64
3.000.000

3.000.000

2.609.227,94

86,97

3.000.000

3.000.000

2.609.227,94

86,97

2.609.227,94
4.500.000
4.500.000

4.500.000
4.500.000

4.499.828,93
4.499.828,93
141.216,47
15.000,00
4.343.612,46

100,00
100,00

677.000

677.000

577.041,13

85,24

677.000

677.000

85,24

300.000
300.000

300.000
300.000

577.041,13
577.041,13
17.846,14
17.846,14
17.846,14

700.000

700.000

700.000,00

100,00

700.000

700.000

100,00

12.000.000
3.000.000

12.000.000
3.000.000

9.000.000

9.000.000

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

11.400.000
1.000.000
1.600.000
6.800.000

11.400.000
1.000.000
1.600.000
6.800.000

700.000,00
400.000,00
300.000,00
10.180.342,88
4.400.621,53
4.400.621,53
5.779.721,35
5.779.721,35
6.266.523,05
6.266.523,05
1.505.280,54
116.658,82
4.644.583,69
3.382.777,49

20,33

2.000.000

2.000.000

56.000
56.000

56.000
56.000

1.382.777,49
1.382.777,49
2.000.000,00
2.000.000,00
36.500,00
36.500,00

5,95
5,95

84,84
146,69
64,22
125,33
125,33

29,67

100,00
65,18
65,18

36.500,00
4.300.000
4.200.000

4.300.000
4.200.000

3.933.162,97
3.833.162,97
3.833.162,97
100.000,00
100.000,00

91,47
91,27

100.000

100.000

16.400.000

16.400.000

5.477.954,58

33,40

400.000

400.000

27,01

4.000.000

4.000.000

108.030,08
106.530,08
1.500,00
5.369.924,50
5.369.924,50

12.000.000

12.000.000

6.000.000

6.000.000

3.453.489,04

57,56

6.000.000

6.000.000

3.453.489,04
3.453.489,04

57,56

50.800

50.800

51.187,96

100,76

50.800

50.800

51.187,96

100,76

100,00

134,25

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3237
T541030
323
T541031
323
3237
T541032
323
3237
T541033
323
3237
02520
2207
A542000
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3239
329
3292
343
K542001
422
K542002
323
3235
K542003
412
422
K542004
412
02540
2206
A829002
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211

Intelektualne i osobne usluge
IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE
U BORBI PROTIV KORUPCIJE
Rashodi za usluge
IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG
I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA
HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU
PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
IPA 2010 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH
KAPACITETA POREZNE UPRAVE NA
PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA U
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
IPA 2008 RAZVOJ IT SUSTAVA ZA RAZMJENU
PODATAKA O DOHOTKU OD ŠTEDNJE
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Financijska policija
DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG
SUSTAVA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
FINANCIJSKE POLICIJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Ostali financijski rashodi
OPREMANJE
Postrojenja i oprema
OBNOVA VOZNOG PARKA
Rashodi za usluge
Zakupnine i najamnine
INFORMATIZACIJA
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
OBJEKTI ZA POTREBE FINANCIJSKE POLICIJE
Nematerijalna imovina
Agencija za reviziju sustava provedbe programa
Europske unije
UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE
ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA
EUROPSKE UNIJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
142

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

51.187,96
337.500

337.500

337.500

337.500

4.799.900

4.799.900

1.506.202,49

31,38

4.799.900

4.799.900

1.506.202,49
1.506.202,49

31,38

1.470.000

1.470.000

1.471.333,75

100,09

1.470.000

1.470.000

1.471.333,75
1.471.333,75

100,09

900.000

900.000

727.952,22

80,88

900.000

900.000

80,88

7.933.850

7.933.850

727.952,22
727.952,22
7.760.655,17

7.933.850

7.933.850

7.760.655,17

97,82

7.683.850

7.683.850

7.560.655,17

98,40

4.950.000

4.950.000

99,78

120.000

120.000

856.350

856.350

345.000

345.000

174.500

174.500

1.233.000

1.233.000

4.500

4.500

4.939.126,32
4.939.126,32
9.874,97
9.874,97
854.468,10
765.564,27
88.903,83
340.924,65
51.947,06
202.683,93
86.293,66
173.206,41
99.220,05
73.986,36
1.241.142,60
120.271,29
77.472,00
8.241,03
193.299,67
606.233,12
3.500,00
63.221,50
168.903,99
1.912,12
1.912,12

500
20.000
20.000
200.000
200.000

500
20.000
20.000
200.000
200.000

20.000
10.000
10.000
10.000
10.000

20.000
10.000
10.000
10.000
10.000

12.230.000
12.230.000

97,82

8,23
99,78

98,82

99,26

100,66

42,49

200.000,00
200.000,00
200.000,00

100,00
100,00

12.230.000

11.620.377,00

95,02

12.230.000

11.620.377,00

95,02

8.370.000

8.370.000

7.908.036,32

94,48

4.970.000

4.970.000

100,00

65.000

65.000

825.000

825.000

530.000

530.000

4.969.879,13
4.969.879,13
54.739,00
54.739,00
781.106,81
694.152,36
86.954,45
503.355,16
266.887,93

84,21
94,68

94,97

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3212
3213
322
3221
3223
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3293
3299
343
3431
422
4221
A829005
323
K829001
412
422
4221
4222
426
4262

T829006

323
3237
026
02605
3214
A853001
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
329

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
REVIZIJA PROJEKATA
Rashodi za usluge
INFORMATIZACIJA
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
IPA 2009 - FPP RAC JAČANJE
ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE
ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA
EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH,
POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH
INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU
Državni ured za trgovinsku politiku
TRGOVINSKA POLITIKA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
143

TEKUĆI PLAN
2012

277.000

277.000

1.510.000

1.510.000

110.000

110.000

IZVRŠENJE
2012
183.239,48
53.227,75
237.020,34
124.458,24
94.103,52
18.458,58
1.301.154,07
114.069,14
9.675,01
20.801,96
13.281,08
886.211,54
10.000,00
17.680,64
154.009,24
75.425,46
39.103,85

INDEKS

85,57

86,17

35,55

12.021,30

3.000

3.000

80.000

80.000

40.000
40.000
130.000
20.000
90.000

40.000
40.000
130.000
20.000
90.000

20.000

20.000

3.690.000

23.744,14
3.338,41
1.850,07
1.850,07
19.827,89
19.827,89

61,67
24,78

87.844,46

67,57

70.168,23
55.039,11
15.129,12
17.676,23
17.676,23

77,96

3.690.000

3.624.496,22

98,22

3.690.000

3.690.000

98,22

8.630.400
8.630.400
8.630.400
7.941.000
3.682.000

8.630.400
8.630.400
8.630.400
7.941.000
3.682.000

90.000

90.000

695.184

695.184

1.100.816

1.100.816

294.000

294.000

1.184.000

1.184.000

3.624.496,22
3.624.496,22
7.312.021,33
7.312.021,33
7.312.021,33
6.873.802,88
3.554.295,84
3.525.239,66
29.056,18
79.112,46
79.112,46
571.104,94
507.622,42
63.482,52
943.896,79
809.640,15
121.057,24
13.199,40
185.902,47
95.694,10
69.733,11
6.710,85
13.764,41
812.175,38
90.398,61
329.145,11
36.108,34
19.422,36
109.208,13
23.802,97
5.500,00
81.922,19
116.667,67

10.000
859.000

10.000
859.000

716.302,96

88,38

84,72
84,72
84,72
86,56
96,53

87,90
82,15

85,75

63,23

68,60

83,39

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
A853002
412
4123
422
4221
4222
4223
4227
426
4262
027
02705
028
02805
2411
A857001
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3224
3225
323
3231
3232
3233
3235
3236
3237
3238
329
3293
3295
3299
343
3431
3433
422
4221
4222
K857002
323
412
4123
422
4221
426
029
02905
2412
A861001
311
3111
312
3121
313

Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
OPREMANJE I INFORMATIZACIJA
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA
RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA
DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU
Državni ured za središnju javnu nabavu
SREDIŠNJA JAVNA NABAVA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
INFORMATIZACIJA
Rashodi za usluge
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM
IMOVINOM
Državni ured za upravljanje državnom imovinom
UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM
IMOVINOM
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
144

TEKUĆI PLAN
2012

26.000

26.000

689.400
120.000

689.400
120.000

539.400

539.400

30.000

30.000

352.050.000
352.050.000
4.570.000
4.570.000
4.570.000
4.370.000
2.463.000

352.050.000
352.050.000
4.570.000
4.570.000
4.570.000
4.370.000
2.463.000

70.000

70.000

412.000

412.000

161.000

161.000

100.000

100.000

1.055.000

1.055.000

12.000

12.000

2.000

2.000

95.000

95.000

200.000
30.000
40.000

200.000
30.000
40.000

65.000

65.000

65.000

65.000

5.015.000

5.015.000

IZVRŠENJE
2012
7.462,74
49.437,92
656.743,18
107,00
2.552,12
11.012,04
10.676,07
335,97
438.218,45
35.921,50
35.921,50
388.451,95
364.260,88
11.162,08
9.531,10
3.497,89
13.845,00
13.845,00
346.619.198,55
346.619.198,55
3.548.736,43
3.548.736,43
3.548.736,43
3.464.997,38
2.111.238,44
2.111.238,44
26.683,79
26.683,79
334.241,64
298.350,52
35.891,12
79.461,78
21.928,39
45.533,39
12.000,00
44.322,83
40.722,69
2.202,81
1.397,33
795.389,44
58.819,65
6.066,25
27.262,52
476.180,47
14.495,00
158.125,00
54.440,55
2.451,44
1.991,44
70,00
390,00
741,34
205,67
535,67
70.466,68
41.446,89
29.019,79
83.739,05

INDEKS

42,35

63,57
29,93
72,02

46,15
98,46
98,46
77,65
77,65
77,65
79,29
85,72
38,12
81,13

49,36

44,32

75,39

20,43

37,07

74,18

41,87

21.438,24
21.438,24
62.300,81
62.300,81

53,60

1.401.418,27

27,94

95,85

5.015.000

5.015.000

1.401.418,27

27,94

5.015.000

5.015.000

1.401.418,27

27,94

4.532.000
2.849.196

4.532.000
2.849.196

29,29
30,48

7.500

7.500

739.369

739.369

1.327.366,14
868.409,58
868.409,58
7.500,00
7.500,00
132.931,82

100,00
17,98

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3132
3133
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3225
323
3231
3233
3237
3238
3239
329
3293
3294
343
3431
3433
K861006
422
4221
K861007
412
426
4262

A545019
311
3111
3112
3113
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3239
329
3292
3293
3294
3299
343
3434

Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Članarine
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
OPREMANJE UREDA
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
INFORMATIZACIJA
Nematerijalna imovina
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
MINISTARSTVO OBRANE
Ministarstvo obrane
ZAŠTITA SUVERENITETA I TERITORIJALNE
CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE
FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće u naravi
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Vojna oprema
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Ostali nespomenuti financijski rashodi

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

030
03005
2501

145

TEKUĆI PLAN
2012

207.500

207.500

160.000

160.000

521.435

521.435

27.000

27.000

20.000

20.000

333.000
333.000

333.000
333.000

150.000
50.000
100.000

150.000
50.000
100.000

4.807.874.160
4.807.874.160

IZVRŠENJE
2012
118.168,87
14.762,95
48.097,96
18.403,11
19.710,85
2.750,00
7.234,00
48.260,57
45.412,20
65,00
2.783,37
210.044,32
11.306,38
29.301,56
156.657,63
11.910,00
868,75
12.068,00
11.368,00
700,00
53,89
20,00
33,89
44.277,13
44.277,13
44.277,13
29.775,00

INDEKS

23,18

30,16

40,28

44,70

0,27

13,30
13,30
19,85

4.807.874.160
4.807.874.160

29.775,00
29.775,00
4.808.836.264,11
4.808.836.264,11

29,78
100,02
100,02

4.314.998.718

4.314.998.718

4.319.406.930,40

100,10

2.856.647.264
1.829.512.900

2.856.647.264
1.829.512.900

100,39
100,00

55.764.000

55.764.000

447.667.700

447.667.700

60.071.790

60.071.790

205.642.127

205.642.127

237.293.087

237.293.087

4.211.733

4.211.733

10.000

10.000

2.867.767.955,51
1.829.512.830,51
1.809.428.844,42
18.081.992,20
2.001.993,89
55.762.057,26
55.762.057,26
447.667.679,30
167.405.991,84
249.762.196,97
30.499.490,49
60.031.348,29
3.189.554,55
56.713.324,82
128.468,92
218.853.486,44
11.450.175,57
6.416.312,57
131.819.256,55
21.360.875,60
1.891.367,57
17.966.487,34
27.949.011,24
236.164.649,44
60.328.816,24
54.389.829,38
68.965,25
14.694.109,81
1.887.897,43
1.420.003,38
947.623,88
102.427.404,07
3.371.996,68
3.089.315,45
166.070,47
29.790,00
86.820,76
4.940,00
4.940,00

150.000

150.000

146.354,84

97,57

100,00
100,00

99,93

106,42

99,52

80,06

49,40

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3721
383
3831
545
5453
A545023
312
3121
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3239
329
3291
3294
3299

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih
društava,obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva
izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih t
govačkih d
IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Vojna oprema
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721
383
A545025
321
3211
3213
322
3224
3225
3226
3227
323
3231
3232
3235
3237
3238
A545027
321
3211
322
3223
3226
323
3231
3232
3234
3237
329
3299
A545029
311
3111
3112
3113
312

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Kazne, penali i naknade štete
OPREMANJE I MODERNIZACIJA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Vojna oprema
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
OBJEKTI I INFRASTRUKTURA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za materijal i energiju
Energija
Vojna oprema
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
UPRAVNI I OPĆI POSLOVI
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće u naravi
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
146

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

160.000

160.000

146.354,84
88.685,91
88.685,91

55,43

16.163.927

16.163.927

16.163.926,84

100,00

16.163.926,84
61.097.197
28.492.000

61.097.197
28.492.000

1.422.082

1.422.082

12.578.048

12.578.048

11.269.067

11.269.067

341.000

341.000

60.521.240,44
28.491.906,46
28.491.906,46
1.280.409,04
294.916,81
293.275,00
692.217,23
12.224.957,07
1.187.743,43
212.474,09
6.301.187,17
339.673,26
31.187,24
746.799,63
3.405.892,25
11.259.783,81
1.201.472,76
1.527.633,28
459.446,90
1.711.914,92
6.169,50
242.250,36
232.736,93
5.878.159,16
274.185,40

99,06
100,00
90,04

97,19

99,92

80,41

251.709,00
4.530,00
17.946,40
6.990.000

6.990.000

6.989.998,66

100,00

6.989.998,66
5.000
736.187.705
951.500

5.000
736.187.705
951.500

725.053.645

725.053.645

10.182.560

10.182.560

67.277.632
400.000

67.277.632
400.000

29.222.543

29.222.543

37.650.745

37.650.745

4.344

4.344

541.547.727
278.511.800

541.547.727
278.511.800

5.805.800

5.805.800

741.647.760,82
912.403,94
907.063,94
5.340,00
730.817.831,74
1.117.260,88
14.220,40
729.669.589,18
16.761,28
9.917.525,14
568.110,90
1.983.636,49
3.005.799,10
462.653,56
3.897.325,09
55.764.267,07
392.469,35
392.469,35
17.599.211,84
366.796,57
17.232.415,27
37.768.242,13
6.373,98
1.089.511,51
35.054.789,07
1.617.567,57
4.343,75
4.343,75
541.605.352,92
278.511.697,15
276.649.910,06
1.132.796,62
728.990,47
5.805.799,00

100,74
95,89

100,80

97,40

82,89
98,12
60,22

100,31

99,99
100,01
100,00

100,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3239
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434

Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Vojna oprema
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721
383
3831
A545031
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3226
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3239
329
3293
3299

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Vojna oprema
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I
MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI
MEĐUNARODNA SURADNJA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Vojna oprema

2502
A545008
321
3211
3213
322
3221
3223
3224
3226

147

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012
5.805.799,00
57.749.915,55
15.834.819,38
37.533.197,81
4.381.898,36
9.395.789,85
2.274.020,96
6.913.822,75
207.946,14
39.801.549,62
2.711.364,61
1.914.653,04
13.821.917,48
523.690,20
137.636,84
19.840.392,03
851.895,42
69.949.612,51
32.233.558,94
22.095.162,07
1.004.310,96
4.236.518,54
249.625,38
850.780,69
2.540.199,55
6.739.456,38
5.510.244,80
1.658.250,68
97.847,53
346.903,21
102.720,00
3.304.523,38
73.781.985,30
1.569.864,51
901.276,86
71.310.843,93

INDEKS

57.750.000

57.750.000

9.412.615

9.412.615

39.401.126

39.401.126

69.481.831

69.481.831

5.814.839

5.814.839

74.219.716

74.219.716

1.100.000

1.100.000

50.000

50.000

52.241.193
11.855.970

52.241.193
11.855.970

25.600.600

25.600.600

14.662.623

14.662.623

122.000

122.000

388.224.183

388.224.183

386.048.746,34

99,44

62.659.381
5.190.000

62.659.381
5.190.000

99,87
98,68

687.381

687.381

62.576.439,12
5.121.575,28
4.763.806,98
357.768,30
684.261,16
155.052,96
381.078,77
28.129,43
120.000,00

1.062.881,94
1.062.881,94
35.877,20
35.877,20
52.100.353,64
11.824.479,01
4.608.419,99
7.050.059,99
165.999,03
25.580.855,32
195.064,20
1.215.912,78
18.758.217,11
959,38
5.410.701,85
14.615.680,15
2.433.065,24
85.442,99
45.866,25
29.265,00
5.891,25
512.544,50
3.860.852,96
7.642.751,96
79.339,16
20.262,52
59.076,64

100,00

99,82

101,02

100,67

94,76

99,41

96,63
71,75
99,73
99,73

99,92

99,68

65,03

99,55

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
323
3231
3232
3233
3235
3236
3237
3239
329
3292
3293
3294

Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721
A545037
321
3211
3212
322
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3239
329
3292
3299
2503
A545035
321
3211
3212
322
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
323
3231
3232
3233
3239
A545039
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3226
323
3231
3232
3237
3239
032

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Vojna oprema
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
OSTALE ZADAĆE ORUŽANIH SNAGA
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Vojna oprema
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Ostale usluge
OBALNA STRAŽA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Vojna oprema
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE
HRVATSKE
148

TEKUĆI PLAN
2012

16.924.000

16.924.000

38.808.000

38.808.000

1.050.000

1.050.000

325.564.802
242.035.000

325.564.802
242.035.000

26.297.802

26.297.802

39.482.000

39.482.000

17.750.000

17.750.000

104.651.259
76.073.520
3.538.000

104.651.259
76.073.520
3.538.000

19.379.395

19.379.395

53.156.125

53.156.125

28.577.739
671.000

28.577.739
671.000

9.533.119

9.533.119

18.373.620

18.373.620

10.541.251

10.541.251

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

16.918.711,52
5.079.301,93
173.712,77
90.388,95
10.245.311,70
2.090,52
473,75
1.327.431,90
38.804.073,15
2.109.656,85
1.597.014,32
35.097.401,98

99,97

1.047.818,01

99,79

1.047.818,01
323.472.307,22
242.035.000,00
2.128.780,17
239.906.219,83
25.613.545,65
491.210,00
1.299.999,43
5.702.503,77
2.018.016,91
161.797,50
7.824.043,01
8.115.975,03
38.073.763,45
5.598.739,93
1.881.214,10
15.000,00
831.973,42
204.435,52
2.281.549,76
3.210.902,12
24.049.948,60
17.749.998,12
17.605.498,12
144.500,00
103.380.587,37
75.997.596,61
3.515.615,00
52.350,00
3.463.265,00
19.346.491,12
1.994.770,51
749.327,13
9.160.967,74
7.199.502,92
89.922,82
22.000,00
130.000,00
53.135.490,49
113.793,16
50.727.822,19
25.125,00
2.268.750,14
27.382.990,76
658.074,80
40.794,80
599.280,00
18.000,00
9.358.719,70
90.000,00
1.356.882,76
7.055.472,28
810.545,91
45.818,75
17.366.196,26
9.605,17
16.999.114,21
199.959,28
157.517,60
9.469.780,43

99,99

99,36
100,00

97,40

96,43

100,00

98,79
99,90
99,37

99,83

99,96

95,82
98,07

98,17

94,52

89,84

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
03205
2306
A862001
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3225
323
3231
3233
3235
3237
3239
329
3293
3294
3299
343
3431
3433
422
4221
4222
A862006

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE
HRVATSKE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE
HRVATSKE

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721
381
3811

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE
PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN
REPUBLIKE HRVATSKE

A862007
372
3721
K862017
422
4221
040
04005
2601
A553131
311
3111
3113
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA
HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Ministarstvo unutarnjih poslova
JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
149

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

10.541.251

10.541.251

9.469.780,43

89,84

10.541.251

10.541.251

9.469.780,43

89,84

2.790.000
1.876.250

2.790.000
1.876.250

89,94
96,15

58.750

58.750

288.000

288.000

172.000

172.000

75.000

75.000

110.000

110.000

26.000

26.000

30.500

30.500

153.500

153.500

2.509.306,76
1.804.043,52
1.796.786,96
7.256,56
54.363,91
54.363,91
275.207,30
244.403,35
30.803,95
73.693,16
34.387,66
39.305,50
37.270,53
37.026,78
243,75
72.692,04
11.075,80
37.066,24
4.000,00
19.800,00
750,00
25.395,06
23.045,06
850,00
1.500,00
26.191,17
26.098,91
92,26
140.450,07
1.362,50
139.087,57

5.276.251

5.276.251

4.495.790,15

85,21

2.600.000

2.600.000

649.112,40

24,97

2.676.251

2.676.251

649.112,40
3.846.677,75
3.846.677,75

143,73

2.405.000

2.405.000

2.400.151,70

99,80

2.405.000

2.405.000

2.400.151,70

99,80

92,53
95,56

42,84

49,69

66,08

97,67

85,87

91,50

2.400.151,70
70.000

70.000

64.531,82

92,19

70.000

70.000

92,19

4.792.751.800
4.379.439.456
3.571.437.456
3.370.594.186
1.954.006.756

4.792.751.800
4.379.439.456
3.571.437.456
3.370.594.186
1.954.006.756

45.934.000

45.934.000

463.195.078

463.195.078

131.796.622

131.796.622

253.616.000

253.616.000

64.531,82
64.531,82
4.743.866.787,28
4.323.729.208,14
3.539.935.714,91
3.359.237.290,28
1.947.667.186,88
1.910.583.614,03
37.083.572,85
45.932.430,75
45.932.430,75
461.231.236,11
146.053.854,04
280.109.731,21
35.067.650,86
131.703.863,10
19.723.721,99
110.099.048,59
1.881.092,52
252.107.119,94
22.474.449,92
35.142.857,64
174.191.625,42
10.194.057,95
9.347.925,10
756.203,91

98,98
98,73
99,12
99,66
99,68

100,00
99,58

99,93

99,41

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3239
329

3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434

Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721
381
3811
383
3834
K260056
421
4212
422
4221
451
4511
K553009
322
3222
3224
3225
3227
329
3299
422
4221
4223
4227
423
4231

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA
Građevinski objekti
Poslovni objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
POLICIJSKA OPREMA
Rashodi za materijal i energiju
Materijal i sirovine
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA
VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
MIROVNE MISIJE
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Ostale usluge

3291

K553026
323
3237
3238
3239
329
3299
422
4221
426
4262
K553087
321
3211
3212
322
3221
3223
3227
323
3231
3234
3235
3236
3239

TEKUĆI PLAN
2012

467.575.400

467.575.400

23.318.330

23.318.330

IZVRŠENJE
2012
467.081.321,44
38.362.636,94
63.047.822,24
986.928,41
25.082.097,37
136.512.676,51
2.486.641,09
12.314.645,01
188.287.873,87
23.313.870,36

INDEKS
99,89

99,98

2.001.063,04

150

1.844.000

1.844.000

10.500.000

10.500.000

12.863.887,24
629.119,28
728.595,95
124.254,08
6.966.950,77
1.690.324,75
261.160,63
1.208.220,79
220.943,33
9.744.478,38
9.744.478,38
759.000,00
759.000,00
18.006.458,57
18.006.458,57
9.633.665,12
1.902.375,95
1.902.375,95
100.000,00
100.000,00
7.631.289,17
7.631.289,17
67.600.479,49
53.389.146,90
3.011.024,90
13.082,73
644.746,47
49.720.292,80
783.197,85
783.197,85
13.178.284,74
1.663.959,79
10.268.676,55
1.245.648,40
249.850,00
249.850,00

91,67

92,80

800.000

800.000

94,88

18.008.000

18.008.000

9.980.000
2.045.000

9.980.000
2.045.000

100.000

100.000

7.835.000

7.835.000

68.509.800
53.390.400

68.509.800
53.390.400

1.040.000

1.040.000

13.829.400

13.829.400

250.000

250.000

7.499.000

7.499.000

7.498.625,00

99,99

2.350.000

2.350.000

100,00

4.000.000

4.000.000

500.000

500.000

649.000

649.000

7.092.000
4.530.000

7.092.000
4.530.000

175.000

175.000

1.657.000

1.657.000

2.350.000,00
723.285,80
748.969,00
877.745,20
4.000.000,00
4.000.000,00
500.000,00
500.000,00
648.625,00
648.625,00
7.041.993,94
4.530.000,00
121.101,45
4.408.898,55
125.588,81
9.386,95
71.949,28
44.252,58
1.656.486,10
64.351,89
8.544,90
1.528.690,85
46.166,27
8.732,19

99,99
96,53
93,03
100,00
97,40
98,67
100,00

75,31
95,29

99,94

100,00
100,00
99,94
99,29
100,00

71,77

99,97

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
329
3292
3293
3299
K553092
321
3211
3213
322
3221
3222
3224
3227
323
3232
3233
3237
329
3293
3294
3299
352
3522
363
3632
422
4221
4223
4225
4227
423
4231
426
451
4511
K553116
422
4221
K553117
323
3237
422
4221
426
4262
K553124
321
3211
K553125
322
3222
3224
3225
323
3231
3233
3235
3236
3237
3239
329
3293
3299
343
3431
422
4221
4227

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI
CESTOVNOG PROMETA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Pomoći unutar opće države
Kapitalne pomoći unutar opće države
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Instrumenti, uređaji i strojevi
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Nematerijalna proizvedena imovina
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA
POLICIJSKE POSTAJE
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU
BORBE PROTIV SEKSUALNOG
ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PREVENCIJA
KRIMINALITETA SA MEĐUNARODNIM
ISKUSTVOM
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE
Rashodi za materijal i energiju
Materijal i sirovine
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
151

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

730.000

730.000

729.919,03
420.949,44
11.552,28
297.417,31

99,99

40.000.000

40.000.000

24.753.048,28

61,88

550.000

550.000

2,27

3.200.000

3.200.000

10.500.000

10.500.000

305.000

305.000

12.498,72
7.538,72
4.960,00
2.409.978,73
46.494,00
702.535,00
999.937,11
661.012,62
6.309.153,67
1.430.411,48
4.701.154,56
177.587,63
10.880,75
5.388,99
681,56
4.810,20

75,31

60,09

3,57

1.935.000,00

11.900.000

11.900.000

3.045.000

3.045.000

4.000.000
6.500.000

4.000.000
6.500.000

7.659.000
7.659.000

1.935.000,00
5.240.649,87
5.240.649,87
7.913.641,72
736.048,85
6.286.202,59
476.527,78
414.862,50
101.500,00
101.500,00

66,50

3,33

819.744,82
819.744,82

12,61

7.659.000

5.171.425,21

67,52

7.659.000

5.171.425,21
5.171.425,21

67,52

3.325.000

3.325.000

3.721.926,19

111,94

2.230.000

2.230.000

99,00

730.000

730.000

365.000

365.000

2.207.666,15
2.207.666,15
768.471,26
768.471,26
745.788,78
745.788,78

105,27
204,33

26.877,41

740.000
140.000

740.000
140.000

320.000

320.000

61.000

61.000

219.000

219.000

26.877,41
26.877,41
1.069.570,19
153.462,48
141.566,01
6.249,17
5.647,30
795.276,25
6.250,00
141.470,00
27.350,59
4.616,00
347.917,04
267.672,62
90.772,24
11.401,17
79.371,07
1.533,28
1.533,28
28.525,94
20.656,40
7.869,54

144,54
109,62

248,52

148,81

13,03

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
K553129
322
3224
323
3238
342
3423
422
4222
544
5443
K553132
323
3232
3238
412
4123
422
4221
426
4262
T553135
323
3237
T553136
329
3293
3299
2602
A553102
311
3111
3113
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3212
K553074
321
3211
322
3222
3223
422
4223
423
4233
451
4511
K553108
423
4233
K553109
323
3237
422
4221
4222
426
4262

KOMUNIKACIJSKA OPREMA
Rashodi za materijal i energiju
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Rashodi za usluge
Računalne usluge
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora
Postrojenja i oprema
Komunikacijska oprema
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih
in
INFORMATIZACIJA
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Računalne usluge
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA
MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA U
SUZBIJANJU KRIMINALITETA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
NOVE SIGURNOSNE UGROZE I KRITIČNA
NACIONALNA INFRASTRUKTURA
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM
DRŽAVNE GRANICE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU
SCHENGENSKE GRANICE
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za materijal i energiju
Materijal i sirovine
Energija
Postrojenja i oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
IPA 2007-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV
ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOMFAZA III
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe

152

TEKUĆI PLAN
2012

30.449.412
1.510.142

30.449.412
1.510.142

3.465.000

3.465.000

2.554.270

2.554.270

IZVRŠENJE
2012
28.814.065,05
1.510.142,00
1.510.142,00
3.464.754,00
3.464.754,00
2.554.269,23

INDEKS
94,63
100,00
99,99
100,00

2.554.269,23
1.670.000

1.670.000

135.099,82
135.099,82

8,09

21.250.000

21.250.000

21.149.800,00

99,53

21.149.800,00
24.372.058
19.383.058

24.372.058
19.383.058

24.178.728,75
19.383.058,00
6.809.819,99
12.573.238,01
3.956.379,32
3.956.379,32
720.138,93
720.138,93
119.152,50
119.152,50

99,21
100,00

4.000.000

4.000.000

850.000

850.000

139.000

139.000

1.217.000

1.217.000

1.175.421,56

96,58

1.217.000

1.217.000

1.175.421,56
1.175.421,56

96,58

98,91
84,72
85,72

12.598,44

808.002.000

808.002.000

12.598,44
12.098,44
500,00
783.793.493,23

736.696.000

736.696.000

730.911.928,13

99,21

530.827.000

530.827.000

99,26

27.927.000

27.927.000

137.157.000

137.157.000

40.785.000

40.785.000

526.894.091,27
521.963.802,84
4.930.288,43
27.927.000,00
27.927.000,00
135.305.836,86
51.137.384,30
74.775.691,04
9.392.761,52
40.785.000,00
40.785.000,00

30.763.000

30.763.000

29.376.706,63

95,49

1.000.000

1.000.000

98,87

10.777.940

10.777.940

4.585.060

4.585.060

13.600.000

13.600.000

800.000

800.000

735.000
735.000

735.000
735.000

988.695,10
988.695,10
10.777.940,00
8.000.000,00
2.777.940,00
4.585.059,99
4.585.059,99
12.366.565,25
12.366.565,25
658.446,29
658.446,29
2.951.811,42
2.951.811,42
2.951.811,42

15.957.000

15.957.000

11.950.000

11.950.000

4.007.000

4.007.000

16.326.897,38
466.655,82
466.655,82
11.877.558,24
9.995.933,00
1.881.625,24
3.982.683,32
3.982.683,32

97,00

100,00
98,65

100,00

100,00

100,00
90,93
82,31
401,61
401,61

102,32

99,39

99,39

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
K553115
323
422
4222
K553126
323
3237
422
423
K553127
321
3211
323
3235
3237
3239
422
4221
423
4231
04030
21908
2603
A554000
311
3111
3113
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
383
422
4222
423
4231

IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE
DRŽAVNE GRANICE
Rashodi za usluge
Postrojenja i oprema
Komunikacijska oprema
IPA 2010 - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE
GRANICOM
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
IPA - PREKOGRANIČNA SURADNJA S
MAĐARIMA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja
Hrvatska vatrogasna zajednica
ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Kazne, penali i naknade štete
Postrojenja i oprema
Komunikacijska oprema
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
153

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

6.246.000

6.246.000

27.000
6.219.000

27.000
6.219.000

3.097.437,10

49,59

3.097.437,10
3.097.437,10

49,81

16.946.000

16.946.000

542.862,24

3,20

608.000

608.000

542.862,24
542.862,24

89,29

3.648.000
12.690.000

3.648.000
12.690.000

659.000

659.000

585.850,33

88,90

53.000

53.000

15,05

168.000

168.000

210.000

210.000

228.000

228.000

169.640.800
11.147.000

169.640.800
11.147.000

7.978,03
7.978,03
151.950,72
1.210,00
138.933,69
11.807,03
203.540,68
203.540,68
222.380,90
222.380,90
170.174.534,83
9.949.495,05

100,31
89,26

11.147.000

11.147.000

9.949.495,05

89,26

4.378.220
1.388.589

4.378.220
1.388.589

94,02
97,75

23.851

23.851

254.760

254.760

139.200

139.200

1.121.500

1.121.500

935.689

935.689

23.800

23.800

171.831

171.831

4.116.314,04
1.357.371,23
1.350.810,97
6.560,26
23.850,69
23.850,69
232.748,97
14.924,48
195.138,32
22.686,17
110.684,64
16.335,72
85.203,92
9.145,00
1.078.189,32
130.251,10
656.414,56
206.565,54
56.981,34
21.266,53
6.710,25
825.689,88
207.463,94
89.655,46
50.604,35
174.320,53
80.025,00
71.424,22
60.956,75
91.239,63
23.795,57
23.795,57
151.785,44

90,45

96,92
97,54

100,00
91,36

79,51

96,14

88,24

99,98
88,33

97.133,71

7.000

7.000

2.000
15.000

2.000
15.000

295.000

295.000

51.333,73
2.480,00
538,00
300,00
2.776,00
1.510,84
65,16
1.200,00
14.559,10
14.559,10
294.863,20
294.863,20

39,66

97,06
99,95

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
A554001
321
3211
3213
322
3221
3223
323
3231
3237
324
3241
329
3292
3293
3294
381
3811
A554002
321
3211
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3239
324
3241
329
3292
3293
381
3811
412
4124
A554003
321
3211
322
3222
323
3231
3233
3235
3237
3239
329
3292
381
3811
A554004
321
3213
322
3225
381
3811
382
3821

PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA
(NACIONALNI ODBOR)
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Intelektualne i osobne usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA
HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Nematerijalna imovina
Ostala prava
PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I
IZDAVAŠTVO
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za materijal i energiju
Materijal i sirovine
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE
VATROGASNIH INTERVENCIJA
Naknade troškova zaposlenima
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Sitni inventar i auto gume
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
154

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

204.329

204.329

227.042,69

111,12

76.830

76.830

106,32

3.000

3.000

50.000

50.000

40.250

40.250

14.249

14.249

20.000

20.000

81.689,48
52.730,32
28.959,16
1.215,46
541,88
673,58
57.256,85
46.756,85
10.500,00
50.635,00
50.635,00
17.045,90
409,15
9.900,05
6.736,70
19.200,00
19.200,00

1.119.392

1.119.392

1.102.799,32

98,52

53.250

53.250

99,26

242.150

242.150

326.850

326.850

222.142

222.142

32.000

32.000

40.000

40.000

203.000

203.000

52.855,84
17.786,84
35.069,00
235.442,11
102.196,62
26.277,78
11.996,70
8.529,94
55.812,94
30.628,13
326.847,91
62.073,58
34.870,68
25.357,00
101.504,32
16.712,75
8.000,00
60.897,58
17.432,00
221.970,63
221.970,63
23.158,04
5.590,46
17.567,58
40.000,00
40.000,00
202.524,79
202.524,79

889.459

889.459

834.826,52

93,86

6.000

6.000

78,08

72.185

72.185

794.800

794.800

4.474

4.474

12.000

12.000

4.685,00
4.685,00
72.185,00
72.185,00
741.483,44
131.502,50
56.605,62
3.750,00
223.681,25
325.944,07
4.473,08
4.473,08
12.000,00
12.000,00

4.266.000

4.266.000

3.387.506,23

79,41

400.000

400.000

42,12

525.000

525.000

1.700.000

1.700.000

1.590.000

1.590.000

168.495,97
168.495,97
144.632,47
144.632,47
1.232.845,76
1.232.845,76
1.805.757,70
1.805.757,70

40,52

114,51

125,80
119,63

96,00

97,23

100,00

99,92
72,37

100,00
99,77

100,00
93,29

99,98
100,00

27,55
72,52
113,57

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
422
4223
K554006
323
3238
412
4123
422
4221
426
4262
K554010
382
3821
K554011
322
3221
3223
323
3234
3239
412
4124
424
K554012
322
3223
323
3232
3234
28305
2603
A553101
381
3811
A553128
311
3111
3113
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293

Postrojenja i oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
INFORMATIZACIJA
Rashodi za usluge
Računalne usluge
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH
VATROGASNIH DRUŠTAVA
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE
VATROGASNOG MUZEJA
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Rashodi za usluge
Komunalne usluge
Ostale usluge
Nematerijalna imovina
Ostala prava
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
IPA- IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE
VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA
Rashodi za materijal i energiju
Energija
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
155

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012
35.774,33
35.774,33
174.639,63
45.000,00
45.000,00
14.929,32
14.929,32
44.710,31
44.710,31
70.000,00
70.000,00

INDEKS

51.000

51.000

70,15

175.000
45.000

175.000
45.000

15.000

15.000

45.000

45.000

70.000

70.000

10.000

10.000

10.000,00

100,00

10.000

10.000

10.000,00
10.000,00

100,00

94.600

94.600

86.700,25

91,65

6.500

6.500

98,22

13.100

13.100

68.000

68.000

6.384,00
900,00
5.484,00
12.805,00
2.257,00
10.548,00
67.511,25
67.511,25

7.000

7.000

10.000

10.000

9.666,37

96,66

1.000

1.000

100,00

9.000

9.000

99,79
100,00
99,53
99,36
100,00

97,75

99,28

158.493.800

158.493.800

1.000,00
1.000,00
8.666,37
7.500,00
1.166,37
160.225.039,78

158.493.800

158.493.800

160.225.039,78

101,09

7.000.000
7.000.000

7.000.000
7.000.000

100,00
100,00

117.111.200
71.827.000

117.111.200
71.827.000

1.790.000

1.790.000

12.313.000

12.313.000

7.394.200

7.394.200

5.065.000

5.065.000

16.956.000

16.956.000

5.000

5.000

793.000

793.000

7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
114.132.376,37
71.581.366,74
71.551.909,19
29.457,55
1.704.175,35
1.704.175,35
12.147.601,34
642.143,85
10.286.603,50
1.218.853,99
6.371.427,60
675.265,89
5.655.483,71
40.678,00
4.906.609,94
645.138,43
156.834,95
3.292.363,73
248.946,06
340.001,77
223.325,00
15.920.221,76
5.354.243,56
2.385.918,81
260.738,94
620.155,97
5.015.299,60
1.510,00
188.874,36
410.044,33
1.683.436,19
3.900,00
3.900,00
658.164,07
401.563,10
31.775,23

96,29

101,09

97,46
99,66

95,21
98,66

86,17

96,87

93,89

78,00
83,00

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA

TEKUĆI PLAN
2012

3294
3295
3299
343
3431
3433
3434

Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi

213.000

213.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

140.000

140.000

3721
383
3834
412
4123
422
4221

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA
ZAŠTITU OD POŽARA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Postrojenja i oprema
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
IPA 2010-MEMORANDUM O FINANCIJSKOM
INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Članarine
INTEGRIRANI SUSTAV 112
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Intelektualne i osobne usluge
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
KOMUNIKACIJSKI SUSTAV OPERATIVNIH
SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Komunikacijska oprema
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume

K260089
321
3211
3212
322
3221
3222
3223
3225
3227
323
3231
3232
3233
3239
324
3241
363
3631
381
3811
422
4222
4223
K553121
329
3294
K553130
321
3211
3213
323
3232
3237
422
4221
4222
4227
K553133
323
3232
412
4123
422
4222
4227
K553134
321
3211
3213
322
3222
3223
3224
3225

156

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

192.115,50
5.169,79
27.540,45
183.297,62
10.212,17
26.384,80
146.700,65

86,06

58.089,50

41,49

58.089,50
208.563,34
208.563,34
39.605,97
39.605,97
349.353,14
349.353,14

225.000

225.000

92,69

40.000

40.000

350.000

350.000

28.300.000

28.300.000

26.388.893,31

93,25

600.000

600.000

50,16

3.015.000

3.015.000

1.225.000

1.225.000

2.500.000

2.500.000

3.300.000

3.300.000

16.000.000

16.000.000

1.660.000

1.660.000

300.965,50
78.815,50
222.150,00
2.867.136,75
61.048,94
601.525,00
69.948,44
138.900,49
1.995.713,88
578.015,57
198.432,76
279.420,69
92.480,87
7.681,25
1.859.050,00
1.859.050,00
3.299.437,29
3.299.437,29
15.997.499,45
15.997.499,45
1.486.788,75
265.206,25
1.221.582,50

1.482.000

1.482.000

890.219,13

60,07

1.482.000

1.482.000

60,07

2.080.600
75.600

2.080.600
75.600

1.255.000

1.255.000

750.000

750.000

890.219,13
890.219,13
1.529.455,62
33.669,95
3.996,14
29.673,81
832.439,99
830.971,23
1.468,76
663.345,68
440.000,00
209.558,18
13.787,50

250.000

250.000

200.587,00

80,23

35.000

35.000

9,82

5.000

5.000

210.000

210.000

3.437,00
3.437,00
5.000,00
5.000,00
192.150,00
87.150,00
105.000,00

2.270.000

2.270.000

2.101.958,56

92,60

25.000

25.000

378,97

502.690

502.690

94.741,86
85.141,86
9.600,00
404.965,87
9.769,72
12.640,91
10.943,30
145.621,94

99,01
99,82

95,10

47,18

74,36
99,98
99,98
89,57

73,51
44,54

66,33

88,45

100,00
91,50

80,56

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3227
323
3231
3232
3233
3237
324
3241
329
3292
3293

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3722
422
4223
4227
423
4231
4233
451
4511

Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Postrojenja i oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA
AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA
ZRAKOPLOVA
Ostali financijski rashodi
Ostali nespomenuti financijski rashodi
BESPOVRATNA POMOĆ IZ FONDA
SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ZA
FINANCIRANJE IZVANREDNIH MJERA U
REPUBLICI HRVATSKOJ NAKON
KATASTROFALNIH POPLAVA U
SVIBNJU/LIPNJU 2010. GODINE
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
BESPOVRATNA POMOĆ IZ FONDA
SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ZA
FINANCIRANJE IZVANREDNIH MJERA U
REPUBLICI HRVATSKOJ NAKON
KATASTROFALNIH POPLAVA U RUJNU 2010.
GODINE
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
Hrvatski centar za razminiranje
PROTUMINSKO DJELOVANJE
RAZMINIRANJE
Naknade troškova zaposlenima
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
POTPORA RADU CENTRA
Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru
Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija

K863004
343
3434

T863001

363
3631

T863003

363
3631
04035
2604
A672007
321
3212
323
3237
3239
329
3299
381
3811
A672025
351
3512
A672032
311
3111
312
3121
313
3131
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223

157

TEKUĆI PLAN
2012

204.900

204.900

20.000

20.000

30.000

30.000

17.600

17.600

1.197.810

1.197.810

108.000

108.000

164.000

164.000

IZVRŠENJE
2012
225.990,00
209.315,69
2.800,00
32.975,02
160.694,93
12.845,74
33.620,92
33.620,92
29.337,00
1.250,00
28.087,00
17.200,78
17.200,78
1.045.789,90
894.981,77
150.808,13
103.375,00
25.875,00
77.500,00
163.611,54
163.611,54

INDEKS

102,16

168,10
97,79

97,73
87,31

95,72

99,76

5.486,07
5.486,07
5.486,07

2.787.780,21

2.787.780,21
2.787.780,21

5.188.283,51

243.671.544
243.671.544
203.002.762
1.400.000

243.671.544
243.671.544
203.002.762
1.400.000

201.212.762

201.212.762

230.000

230.000

160.000

160.000

300.000
300.000

300.000
300.000

40.244.782
22.585.988

40.244.782
22.585.988

542.794

542.794

5.989.000

5.989.000

1.800.000

1.800.000

3.295.000

3.295.000

5.188.283,51
5.188.283,51
249.963.044,31
249.963.044,31
210.828.455,01
1.210.202,80
1.210.202,80
209.289.620,96
1.384.697,15
207.904.923,81
168.631,25
168.631,25
160.000,00
160.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
38.711.600,24
22.466.955,29
22.466.955,29
539.602,36
539.602,36
5.819.643,21
2.213.002,58
3.224.702,13
381.938,50
1.626.699,74
1.254.618,73
356.004,91
16.076,10
3.157.519,38
294.085,93
19.862,89
2.702.224,38

102,58
102,58
103,85
86,44
104,01

73,32
100,00
100,00
100,00
96,19
99,47
99,41
97,17

90,37

95,83

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
383
3831
422
4221
4222
4223
4225
K672008
422
4221
041
04105
3911
A522021
323
3239
329
3299
A753011
322
3223
323
3232
3234
K558037
323
3233
3237
329
3299
411
4111
421
4214
K754007
382
3821
4007
A522022
322
3223
323
3232
3234
343

Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Instrumenti, uređaji i strojevi
INFORMATIZACIJA
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
MINISTARSTVO BRANITELJA
Ministarstvo branitelja
OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U
DOMOVINSKOM RATU
OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH
DOGAĐANJA I STRADAVANJA U
DOMOVINSKOM RATU
Rashodi za usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ
DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR
Rashodi za materijal i energiju
Energija
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH
GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Zemljište
Građevinski objekti
Ostali građevinski objekti
SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U
DOMOVINSKOM RATU
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ
DOMOVINSKOG RATA
STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ
DOMOVINSKOG RATA
Rashodi za materijal i energiju
Energija
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
Ostali financijski rashodi
158

TEKUĆI PLAN
2012

3.839.000

3.839.000

942.000

942.000

IZVRŠENJE
2012
2.113,43
139.232,75
3.318.675,17
440.387,57
1.593.514,23
160.928,13
51.978,32
183.695,34
20.280,32
180.059,99
184.354,88
503.476,39
712.601,95

INDEKS

86,45

75,65

198.749,10

7.500

7.500

1.201.000

1.201.000

42.500

42.500

124.000
124.000

124.000
124.000

1.119.438.034
1.119.438.034

1.116.038.034
1.116.038.034

411.899,38
67.037,09
18.680,00
16.236,38
4.347,29
1.065,50
3.281,79
1.037.200,00
1.037.200,00
28.355,85
12.963,86
3.885,73
7.424,38
4.081,88
122.989,06
122.989,06
122.989,06
1.092.865.716,27
1.092.865.716,27

6.680.000

6.680.000

5.121.571,48

76,67

1.570.000

1.570.000

1.239.246,38

78,93

570.000

570.000

45,67

1.000.000

1.000.000

260.291,88
260.291,88
978.954,50
978.954,50

2.550.000

2.550.000

2.031.561,43

79,67

75.000

115.000

124,64

2.475.000

2.435.000

93.477,20
93.477,20
1.938.084,23
1.875.372,69
62.711,54

1.410.000

1.410.000

740.763,67

52,54

48.000

48.000

25,25

60.000

60.000

28.000

28.000

1.274.000

1.274.000

12.118,11
4.750,00
7.368,11
48.859,29
48.859,29
27.730,83
27.730,83
652.055,44
652.055,44

1.150.000

1.150.000

1.110.000,00

96,52

1.150.000

1.150.000

1.110.000,00
1.110.000,00

96,52

889.132.534

886.550.534

868.242.279,53

97,65

31.694.500

31.694.500

32.970.853,15

104,03

20.500

20.500

97,25

724.000

724.000

950.000

950.000

19.936,47
19.936,47
548.306,24
4.612,31
543.693,93
930.276,25

57,96

86,36
66,72

99,18
99,18
97,63
97,63

97,90

78,31

81,43
99,04
51,18

75,73

97,92

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3431

A558041
311
3111
3113
3114
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433

Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,
građanimai kućanstvima
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i
kućanstvima u tuzemstvu
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Plaće za posebne uvjete rada
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721
422
4221
4222
4223

323
3237
329
3299

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE
NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ
DOMOVINSKOG RATA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

512
5121

A558043

3721
A558063
329
3299
A558070
323
3237
A753003
372

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH
PRESUDA
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE
INVALIDNOSTI
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA
POMAGALA ZA HRVI

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

930.276,25
30.000.000

30.000.000

31.472.334,19

104,91

31.472.334,19
34.003.500
16.284.000

34.184.500
16.284.000

31.847.934,07
16.009.456,19
15.819.563,26
189.063,79
829,14
538.802,90
538.802,90
2.563.600,24
2.291.360,92
272.239,32
1.201.639,14
221.510,10
887.734,04
92.395,00
1.467.471,59
510.243,84
853.504,93
31.602,89
70.629,17
1.490,76
9.141.239,23
1.140.127,71
401.076,79
114.250,66
227.323,51
3.720.183,35
8.625,33
883.137,32
749.444,32
1.897.070,24
29.046,21
29.046,21
252.888,38
27.560,97
79.257,57
1.805,00
70.976,74
73.288,10
21.483,17
992,77
20.490,40

620.000

620.000

2.610.000

2.610.000

1.222.000

1.222.000

1.802.500

1.802.500

10.451.000

10.451.000

482.500

482.500

55.500

55.500

56.000

60.000

420.000

597.000

55.236.000

55.236.000

50.401.499,08

91,25

45.000

45.000

13,21

261.000

261.000

5.944,24
5.944,24
255.513,75
255.513,75

54.930.000

54.930.000

50.140.041,09

91,28

59.445,00
59.445,00
562.862,02
394.477,48
83.050,59
85.333,95

93,66
98,31

86,90
98,22

98,33

81,41

87,47

52,41

38,71

106,15
134,01

97,90

50.140.041,09

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

159

450.000

450.000

140.942,55

31,32

450.000

450.000

140.942,55
140.942,55

31,32

640.000

640.000

594.257,77

92,85

640.000

640.000

594.257,77
594.257,77

92,85

2.000.000

2.000.000

1.999.222,88

99,96

2.000.000

2.000.000

1.999.222,88

99,96

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3721
A753004
372

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH
INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

323
3237
329
3299
343
3431

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA,
OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721
A753009
323
3233
329
3299

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima

3721
A753008

352
3523
372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721
381
3811

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I
ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I
STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA
Naknade troškova zaposlenima
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
UDRUGE BRANITELJA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH
PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA

A753014
321
3213
322
3221
3223
323
3231
3232
3234
3235
3237
3239
329
3299
A753015
323
3237
329
3299
381
3811
A753023
372
3721
A754010
363
3632
A754011
323
3237
K558061
323
3235
K558062
323
3235
422

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA
INVALIDA
Pomoći unutar opće države
Kapitalne pomoći unutar opće države
POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA
OBITELJ HB I HRVI
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
OBNOVA VOZNOG PARKA
Rashodi za usluge
Zakupnine i najamnine
INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA
Rashodi za usluge
Zakupnine i najamnine
Postrojenja i oprema
160

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

1.999.222,88
400.000

400.000

326.775,72

81,69

400.000

400.000

326.775,72

81,69

704.247.000

701.679.000

701.208.586,67

99,57

2.670.000

2.670.000

92,27

100.000

100.000

205.000

205.000

2.463.720,07
2.463.720,07
32.250,00
32.250,00
181.706,37
181.706,37

701.272.000

698.704.000

326.775,72

20.855.000
120.000

20.285.000
120.000

300.000

300.000

2.375.000

2.375.000

698.530.910,23
698.530.910,23
12.704.270,23
4.325,00
4.325,00
154.534,38
154.534,38
2.114.616,85

32,25
88,64
99,61
60,92
3,60
51,51
89,04

2.114.616,85
11.570.000

11.000.000

4.270.794,00

36,91

6.490.000

6.490.000

4.270.794,00
6.160.000,00
6.160.000,00

94,92

10.770.500

10.770.500

9.042.045,94

83,95

200.000

200.000

37,15

280.000

280.000

4.790.500

4.790.500

5.500.000

5.500.000

16.926.034
50.000

16.926.034
50.000

550.000

550.000

16.326.034

16.326.034

74.300,65
74.300,65
161.906,64
37.863,25
124.043,39
4.541.819,93
98.661,36
20.085,32
30.025,75
24.095,67
4.359.437,49
9.514,34
4.264.018,72
4.264.018,72
16.997.125,79
49.623,99
49.623,99
457.943,00
457.943,00
16.489.558,80
16.489.558,80

9.210.000

9.210.000

7.227.100,43

78,47

9.210.000

9.210.000

7.227.100,43

78,47

57,82

94,81

77,53
100,42
99,25
83,26
101,00

7.227.100,43
1.500.000

1.500.000

1.500.000,00

100,00

1.500.000

1.500.000

1.500.000,00
1.500.000,00

100,00

340.000

340.000

87.000,00

25,59

340.000

340.000

25,59

130.000
130.000

130.000
130.000

730.000
305.000

1.105.000
305.000

235.000

610.000

87.000,00
87.000,00
115.365,52
115.365,52
115.365,52
1.079.299,73
288.291,79
288.291,79
602.724,55

88,74
88,74
147,85
94,52
256,48

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
4221
426
4262
4008
A522013
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3223
323
3231
3232
3237
3239
343
3431
422
4221
A522014
329
3299
A522023
329
3299
4013
A583007

Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
ZATOČENI I NESTALI
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA
ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE
VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG
SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG
RAZDOBLJA
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA
I ŽRTVAMA RATA
OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA
ŽRTAVA RATA

TEKUĆI PLAN
2012
190.000

9.952.500
1.121.500
784.000

9.602.500
1.121.500
784.000

13.000

13.000

128.000

128.000

61.000

61.000

53.000

53.000

82.000

82.000

500

500

7.031.000

6.681.000

4.539.814,21

64,57

7.031.000

6.681.000

4.539.814,21
4.539.814,21

64,57

1.800.000

1.800.000

1.498.800,87

83,27

1.800.000

1.800.000

1.498.800,87
1.498.800,87

83,27

213.673.000

213.205.000

212.398.214,52

99,40

273.000

273.000

172.353,92

63,13

273.000

273.000

172.353,92

63,13

172.353,92
31.739.673,38

98,35

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721
A583008
321
343
3431

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA
Naknade troškova zaposlenima
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa

32.272.000
20.000
210.000

31.972.000
20.000
210.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

32.042.000

31.742.000

321
323
3237
343
3431

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I
PORAĆA
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

A583009

3721
048
04805
2301
A539032
329
3294
343
3431
A776056
323

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH
POSLOVA
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE
HRVATSKE
MEĐUNARODNE ČLANARINE
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Članarine
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA
REPUBLIKE HRVATSKE
Rashodi za usluge
161

602.724,55
188.283,39
188.283,39
7.103.650,74
1.065.035,66
766.840,75
764.762,09
2.078,66
9.152,21
9.152,21
122.935,77
109.899,54
13.036,23
37.530,20
21.372,78
16.157,42
42.880,06
5.697,01
37.183,05
60.296,67
32.057,98
25.288,14
1.593,75
1.356,80
400,00
400,00
25.000,00
25.000,00

INDEKS

190.000

372

3721

IZVRŠENJE
2012

99,10
71,38
94,97
97,81

70,40
96,04

61,52

80,91

73,53

80,00

147.813,30
147.813,30

70,39

31.591.860,08

98,60

31.591.860,08
181.128.000

180.960.000

17.600
5.400

17.600
5.400

2.400.000

2.470.000

178.705.000

178.467.000

180.486.187,22

99,65

4.981,39
4.981,39
2.464.722,51
2.464.722,51

92,25

178.016.483,32

102,70
99,61

178.016.483,32
620.759.636

620.759.636

669.822.296,06

107,90

620.759.636

620.759.636

669.822.296,06

107,90

200.107.633

200.107.633

189.982.841,07

94,94

50.000.000
49.880.000

50.000.000
49.880.000

99,73
99,84

120.000

120.000

49.863.544,87
49.799.107,11
49.799.107,11
64.437,76
64.437,76

2.657.319

2.657.319

1.363.856,25

51,32

60.000

60.000

28.856,25

48,09

53,70

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3233
381
3811

TEKUĆI PLAN
2012
2.597.319

28.856,25
1.335.000,00
1.335.000,00

51,40

795.500

795.500

264.978,97

33,31

299.000

299.000

73,61

445.500

445.500

51.000

51.000

1.100.000
1.000.000

1.100.000
1.000.000

13.000

13.000

62.000

62.000

25.000

25.000

110.921.500
73.100.000

110.921.500
73.100.000

2.370.000

2.370.000

11.922.000

11.922.000

5.250.000

5.250.000

4.488.500

4.488.500

10.702.000

10.702.000

1.409.000

1.409.000

230.000

230.000

220.092,44
220.092,44
17.225,00
8.350,00
8.875,00
27.661,53
27.661,53
936.386,15
844.386,15
844.386,15
10.000,00
10.000,00
57.000,00
7.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
108.196.244,77
72.518.082,92
70.692.506,91
1.825.576,01
2.033.531,14
2.033.531,14
11.714.042,11
10.410.385,21
1.303.656,90
5.229.098,90
2.451.004,57
2.778.094,33
4.351.221,44
989.509,29
196.336,42
2.862.341,56
144.139,29
119.909,88
38.985,00
9.749.677,14
3.932.407,32
1.018.650,97
506.944,93
557.077,20
2.531.876,45
125.250,73
658.302,03
419.167,51
1.015.868,62
197.218,43
475.551,59
2.120,00
1.137,50
339.841,10
185.530,01
104.062,35
80.145,78
1.321,88

321
3211
323
3235
3237
329
3293
A776058
321
3211
322
3221
323
3235
3237
329
3293
A777046
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3239
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

20.000

20.000

381
3811
383
3831
A777054
321
3211
322
323
3237
329
3293

Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
EUROPSKO PRAVO
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija

30.000

30.000

1.400.000

1.400.000

234.500
165.000

234.500
165.000

5.500
30.000

5.500
30.000

34.000

34.000

162

INDEKS

2.597.319

Usluge promidžbe i informiranja
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU,
EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
BILATERALNI POSLOVI
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi

A776057

IZVRŠENJE
2012

3,87

54,24
85,13
84,44
76,92
91,94

100,00
97,54
99,20

85,80
98,26

99,60

96,94

91,10

72,10

80,67

9.600,00
9.600,00
1.389.592,49
1.389.592,49
124.793,43
93.981,68
93.981,68

32,00

16.875,00
16.875,00
13.936,75
13.936,75

56,25

99,26
53,22
56,96

40,99

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
A777055
321
3211
322
323
3233
3237
329
3293
A777058
323
3233
3237
329
3293
362
3621
363
381
3811
A778054
321
3211
322
3221
323
3239
329
3293
A778055
321
3211
322
323
3237
329
3293
A778057
321
3211
322
323
3231
3233
3235
3237
3238
3239
329
3293
K776046
321
3211
323
3237
329
3293
343
3431
362
3621
381
3811
K776047
323
3237
K777042
322
3224
323

UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE
ORGANIZACIJE
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE
HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U
INOZEMSTVU
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Pomoći međunarodnim organizacijama
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama
Pomoći unutar opće države
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
MEĐUNARODNO PRAVO
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I
MANIFESTACIJE
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
RAZVOJNA SURADNJA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Pomoći međunarodnim organizacijama
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
SVJETSKA IZLOŽBA EXPO
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH
I EUROPSKIH POSLOVA
Rashodi za materijal i energiju
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Rashodi za usluge
163

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

1.035.300

1.035.300

903.252,97

87,25

980.000

980.000

877.648,25
877.648,25

89,56

1.000
29.300

1.000
29.300

66,82

25.000

25.000

19.577,09
7.900,00
11.677,09
6.027,63
6.027,63

8.047.589

8.047.589

3.660.773,66

45,49

190.000

190.000

14,75

70.000

70.000

2.750.000

2.750.000

28.027,91
5.000,00
23.027,91
11.715,00
11.715,00
684.000,00
684.000,00

1.237.589
3.800.000

1.237.589
3.800.000

77,29

277.500
190.000

277.500
190.000

36.750

36.750

14.250

14.250

36.500

36.500

559.646
437.646

559.646
437.646

2.937.030,75
2.937.030,75
188.299,20
166.983,34
166.983,34
11.675,86
11.675,86
5.985,00
5.985,00
3.655,00
3.655,00
493.402,00
426.695,60
426.695,60

2.000
45.000

2.000
45.000

75.000

75.000

2.477.000

24,11

16,74
24,87

67,86
87,89
31,77
42,00
10,01
88,16
97,50

33.000,00
33.000,00
33.706,40
33.706,40

73,33

2.477.000

1.352.090,41

54,59

850.000

850.000

537.058,97
537.058,97

63,18

20.000
1.257.000

20.000
1.257.000

40,97

350.000

350.000

1.975.800
300.000

1.975.800
300.000

55.000

55.000

20.000

20.000

800

800

200.000

200.000

1.400.000

1.400.000

73.000
73.000

73.000
73.000

515.031,44
5.456,20
462.075,00
3.843,75
5.687,50
6.352,00
31.616,99
300.000,00
300.000,00
1.951.961,66
299.220,16
299.220,16
40.200,00
40.200,00
16.081,50
16.081,50
800,00
800,00
200.000,00
200.000,00
1.395.660,00
1.395.660,00
72.706,84
72.706,84
72.706,84

154.660

154.660

154.616,29

99,97

3.250

3.250

99,19

151.410

151.410

3.223,58
3.223,58
151.392,71

44,94

85,71
98,79
99,74
73,09
80,41
100,00
100,00
99,69
99,60
99,60

99,99

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA

321
3211
322
3221
3224
323
3232
3235
3238
3239
329
3293
422
4221
4222
4223
426
4262
T776037
321
3211
3213
322
3221
323
3233
3235
3237
3239
329
3293
343
3431

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Računalne usluge
INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH
I EUROPSKIH POSLOVA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Zakupnine i najamnine
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
DIPLOMATSKA AKADEMIJA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721
381
3811
T776044
321
3211

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
NATO AKTIVNOSTI
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN
ORGANIZACIJA
Rashodi za materijal i energiju
Energija
Rashodi za usluge
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
IPA I 2011 - AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA
TEMELJNA PRAVA
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Članarine
IPA I 2010 - POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE
INSTITUCIJA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
IPA 2010 - POTPORA NACIONALNOM VIZNOM
SUSTAVU
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje

3232
3238
K777049

T776048
322
3223
323
3234
3235
329
3292
T777048
329
3294
T778058
323
3237
T778060
323
3237
2302
A777000
311
3111
312
3121
313
3132
3133

164

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

21.254,40
130.138,31
13.269.215

13.269.215

11.352.333,01

85,55

1.600.000

1.600.000

72,40

787.750

787.750

5.375.465

5.375.465

6.000

6.000

5.400.000

5.400.000

100.000

100.000

1.116.750
606.500

1.116.750
606.500

5.000

5.000

246.500

246.500

7.250

7.250

1.500

1.500

1.158.370,14
1.158.370,14
787.750,00
491.986,84
295.763,16
4.241.190,96
75.804,64
1.110.642,54
2.876.766,56
177.977,22
189,00
189,00
5.077.474,16
3.723.909,85
752.696,74
600.867,57
87.358,75
87.358,75
1.122.243,38
683.368,23
350.571,44
332.796,79
5.000,00
5.000,00
201.853,38
505,51
7.733,82
163.859,73
29.754,32
54.170,43
54.170,43
1.657,40
1.657,40

190.000

190.000

117.093,94
117.093,94
59.100,00
59.100,00
2.354,00
2.354,00
2.354,00

100,00

78,90

3,15
94,03

87,36
100,49
112,67

100,00
81,89

747,18
110,49
61,63

60.000

60.000

98,50

2.354
2.354

2.354
2.354

3.780.000

3.780.000

3.681.387,94

97,39

80.000

80.000

86,61

3.600.000

3.600.000

100.000

100.000

69.288,84
69.288,84
3.597.213,46
520.901,02
3.076.312,44
14.885,64
14.885,64

1.400.000

1.400.000

1.350.089,85

96,43

1.400.000

1.400.000

1.350.089,85
1.350.089,85

96,43

100,00
100,00

99,92

14,89

150.000

150.000

1.444.308,48

962,87

150.000

150.000

1.444.308,48
1.444.308,48

962,87

80.000

80.000

1.503.216,94

1.879,02

80.000

80.000

1.879,02

404.495.203
366.182.475
180.950.000

404.495.203
366.182.475
180.950.000

1.000.000

1.000.000

16.300.000

16.300.000

1.503.216,94
1.503.216,94
465.346.111,59
429.038.933,59
200.552.448,20
200.552.448,20
1.439.730,39
1.439.730,39
15.606.786,82
14.402.453,74
1.204.333,08

115,04
117,17
110,83
143,97
95,75

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3239
329
3292
3294
3295
3299
342

343
3431

Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskihinstitucija izvan javnog sektora
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721
381
3811
383
3831

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,
građanimai kućanstvima
Dani zajm.neprofit.organizac, građanima i kućanst.
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih
i
DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U
INOZEMSTVU
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
KONZULARNI POSLOVI
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
ADAPTACIJA I OPREMANJE
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza

3423

512
5122
544
5446
A777002
329
3293
3299
A777053
321
3211
323
3239
329
3293
K777057
323
3232
422
4221
4222
4223
4227
423
4231
451
4511
T777036
321
3211
322
3221
323
3231

165

TEKUĆI PLAN
2012

16.760.000

16.760.000

11.580.000

11.580.000

123.273.975

123.273.975

2.685.000

2.685.000

550.000

550.000

1.758.500

1.758.500

5.700.000

5.700.000

IZVRŠENJE
2012
17.146.915,31
14.286.155,79
2.801.659,52
53.000,00
6.100,00
11.979.965,36
2.412.641,75
8.409.109,89
625.175,11
523.001,32
10.037,29
164.175.387,93
12.219.402,46
2.994.336,92
1.315.788,18
3.386.257,00
99.189.631,21
9.687.528,82
28.349.223,71
7.033.219,63
2.942.852,01
2.435.471,34
132.025,66
12.325,40
363.029,61
491.350,00

INDEKS
102,31

103,45

133,18

109,60

89,34

491.350,00

15.000

15.000

4.610.000

4.610.000

1.758.078,24
1.758.078,24

99,98

6.150.000,00

107,89

6.150.000,00
15.000,00
15.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00

100,00
86,77

1.825.719,33
1.825.719,33
1.000.000

1.000.000

954.700,00

95,47

954.700,00
5.770.000

5.770.000

5.944.691,56

103,03

5.770.000

5.770.000

103,03

22.465.500
445.000

22.465.500
445.000

22.000.000

22.000.000

20.500

20.500

2.657.500
460.000

2.657.500
460.000

897.500

897.500

500.000

500.000

800.000

800.000

7.419.728
950.000

7.419.728
950.000

2.969.728

2.969.728

5.944.691,56
5.462.961,04
481.730,52
22.328.410,48
354.021,38
354.021,38
21.971.885,10
21.971.885,10
2.504,00
2.504,00
2.615.337,94
460.000,00
460.000,00
1.333.893,77
953.632,84
49.750,00
214.110,40
116.400,53
24.066,77
24.066,77
797.377,40
797.377,40
5.418.738,02
949.662,76
949.662,76
12.004,00
12.004,00
2.047.575,10
12.175,00

99,39
79,56
99,87
12,21
98,41
100,00
148,62

4,81
99,67
73,03
99,96

68,95

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3233
3235
3237
3239
329
3292
3293
3299
343
3431
362
3621
381
3811
2303
A777045
321
3211
3213
323
3231
3232
3233
3237
3239
329
3293
A777050
321
3211
322
323
3237
329
3293
A777051
321
3211
322
323
3237
3239
329
3293
A777052
321
3211
322
3221
323
329
3293
A778002
321
3211
323
3235
3237
3238
A778051
321
3211
329
3293
049
04905
3201
A560000

Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Pomoći međunarodnim organizacijama
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH
POSLOVA
INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O EU
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA
EU
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
PROVEDBA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I
PRIDRUŽIVANJU I MONITORING
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
KOORDINACIJA EU POSLOVA
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I
RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ
ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE
SKUPINE
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Ministarstvo gospodarstva
UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA
GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
166

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012
663.668,67
183.141,38
583.792,68
604.797,37
703.688,56
19.498,64
648.984,92
35.205,00
3.557,60
3.557,60
1.664.250,00
1.664.250,00
38.000,00
38.000,00

INDEKS

1.000.000

1.000.000

70,37

2.500.000

2.500.000

16.156.800

16.156.800

14.493.343,40

89,70

5.011.000
50.000

5.011.000
50.000

96,41
61,95

4.956.000

4.956.000

5.000

5.000

4.830.996,20
30.976,00
23.341,00
7.635,00
4.795.020,20
7.577,24
140.154,00
3.414.696,45
7.787,90
1.224.804,61
5.000,00
5.000,00

1,52

96,75

100,00

340.000

340.000

310.309,00

91,27

220.000

220.000

220.000,00
220.000,00

100,00

10.000
100.000

10.000
100.000

86,25

10.000

10.000

86.250,00
86.250,00
4.059,00
4.059,00

40,59

206.500

206.500

86.017,73

41,66

140.000

140.000

59.796,98
59.796,98

42,71

9.500
28.500

9.500
28.500

65,35

28.500

28.500

605.000
550.000

605.000
550.000

20.000

20.000

18.625,00
8.625,00
10.000,00
7.595,75
7.595,75
485.538,68
476.655,25
476.655,25
1.690,00
1.690,00

25.000
10.000

25.000
10.000

7.193,43
7.193,43

71,93

9.934.300

9.934.300

8.720.533,35

87,78

100.000

100.000

71,84

9.834.300

9.834.300

71.838,91
71.838,91
8.648.694,44
5.993,83
8.514.066,85
128.633,76

60.000

60.000

59.948,44

99,91

50.000

50.000

99,90

10.000

10.000

702.783.418
627.596.058

702.783.418
627.596.058

49.948,44
49.948,44
10.000,00
10.000,00
650.027.532,60
558.869.536,80

95.777.534

95.777.534

73.622.166,01

76,87

66.511.520

66.511.520

61.165.607,86

91,96

26,65
80,25
86,66
8,45

87,94

100,00
92,49
89,05

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
A560004
352
A817003
352
A817006
321
3211
323
3233
3237
3238
329
A817024
323

A817036

323
A817048
311
3111
3113
312

Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA
KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I
SREDNJIH PODUZETNIKA
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA
REGIONALNU KONKURENTNOST
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA
OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U
POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL
Rashodi za usluge
IPA 2010 JAČANJE KAPACITETA I
SPOSOBNOSTI INTERNE REVIZIJE
MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I
PODUZETNIŠTVA U CILJU OSIGURANJA
KONTROLE NACIONALNIH I EU SREDSTAVA
Rashodi za usluge
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE
ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
167

TEKUĆI PLAN
2012

24.982.000

24.982.000

580.000

580.000

4.175.000

4.175.000

4.237.444

4.237.444

6.363.774

6.363.774

22.497.300

22.497.300

222.930

222.930

3.355.441

3.355.441

IZVRŠENJE
2012
23.789.057,63
23.581.475,76
207.581,87
544.933,07
544.933,07
3.770.117,47
3.349.394,54
420.722,93
3.606.504,88
2.461.627,16
1.031.407,90
113.469,82
6.045.654,95
397.374,50
5.413.916,62
116.743,73
117.316,30
303,80
20.421.385,44
1.797.779,58
8.504.225,26
1.420.881,51
2.597.179,20
593.964,95
32.688,12
844.081,96
245.344,94
4.385.239,92
217.862,88
217.862,88
2.706.611,87

INDEKS
95,22

93,95
90,30

85,11

95,00

90,77

97,73
80,66

2.156.646,31
111.319,27
163.500,26
88.371,19
115.628,49
71.146,35
63.479,67
17.058,21
33.180,14
13.241,32

97.631

97.631

65,02

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

640.000

640.000

640.000

640.000

184.619

184.619

41.532,55

22,50

70.000

70.000

10,64

94.619

94.619

7.447,95
7.447,95
34.084,60
5.787,50
18.500,00
9.797,10

20.000

20.000

350.000

350.000

350.000

350.000

1.440.000

1.440.000

1.440.000

1.440.000

5.826.596

5.826.596

2.076.810,01

35,64

1.337.596

1.337.596

55,51

50.000

50.000

742.492,08
721.530,05
20.962,03
24.917,24

36,02

49,83

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3293
3295
3299
343
3433
381
3811
A822025
323
3239
A822026
323
3233
A822034
323
A822035
323
K406386
323
3238
412
4123
K560021
422
4221
4222
4223
K560102
323
3235
423
4231
K817019
323
3237
422
4221
K822048
412
422
4221
4222
4227
423
426
3203
A560006
352
3522

Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Zatezne kamate
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA
Rashodi za usluge
Ostale usluge
PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH
KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE O
USLUGAMA
Rashodi za usluge
RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA
Rashodi za usluge
INFORMATIZACIJA
Rashodi za usluge
Računalne usluge
Nematerijalna imovina
Licence
OPREMANJE
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
OBNOVA VOZNOG PARKA
Rashodi za usluge
Zakupnine i najamnine
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
OPREMANJE I INFORMATIZACIJA
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITKA I
RESTRUKTURIRANJA
RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
168

TEKUĆI PLAN
2012

204.000

204.000

670.000

670.000

265.000

265.000

1.985.000

1.985.000

795.000

795.000

20.000

20.000

500.000

500.000

1.375.716
1.375.716

1.375.716
1.375.716

300.000
300.000

300.000
300.000

1.440.000

1.440.000

1.440.000
58.000
58.000
325.048
150.000

1.440.000
58.000
58.000
325.048
150.000

175.048

175.048

768.500
768.500

768.500
768.500

570.000
150.000

570.000
150.000

420.000

420.000

13.497.535
13.035.535

13.497.535
13.035.535

462.000

462.000

890.000
75.000
415.000

890.000
75.000
415.000

300.000
100.000

300.000
100.000

509.718.732

IZVRŠENJE
2012
24.917,24
112.633,98
99.932,05
12.701,93
174.998,12
109.760,72
25.727,40
39.510,00
86.025,11
48.852,36
4.940,23
32.232,52
409.184,08
15.529,15
4.925,00
17.914,76
890,41
234.933,64
74.619,12
1.300,00
59.072,00
26.546,77
2.565,52
250,00
23.731,25
12,63
12,63
500.000,00
500.000,00
391.061,28
391.061,28
391.061,28
155.850,00
155.850,00
155.850,00

INDEKS

55,21

26,12

32,46

20,61

3,34

0,06
100,00
28,43
28,43
51,95
51,95

64.571,84
31.706,26
31.706,26
32.865,58
32.865,58
746.442,52
746.442,52
606.084,82
103.122,45
37.235,25
493.932,83
90.563,78
90.563,78
403.369,05
403.369,05
8.293.517,49
7.890.345,89
7.890.345,89
403.171,60
403.171,60
192.839,63

19,87
21,14

192.839,63
183.284,44
1.992,63
7.562,56

46,47

509.718.732

469.086.265,64

92,03

250.000

250.000

250.000,00

100,00

250.000

250.000

250.000,00

100,00

250.000,00

18,78
97,13
97,13

86,65
60,38
96,04
61,44
60,53
87,27
21,67

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
A560050
352
A817028
352
3522
A817049
323
3233
352
A822028
352
3522
372
3721
3204
A560107
323
A560112
329
3294
A560123
381
3811
A817026
323
3237
3238
329
3294
381
3811
A817027
323
3237
A822024
323
3238
3239
K310121
323
3238
412
4123
K817014
323
3237
422
3206
A560054
323
3233
3238
3239
381
3811
04910

SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI
BRODOGRADNJE
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI
PREARAĐIVAČKE INDUSTRIJE
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA
UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU
ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU
STANOVANJA I USLUGA
Rashodi za usluge
IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE
INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Članarine
PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
(DAROVNICA GEF/IBRD)
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
KONKURENTNOST I ODRŽIVOST
ENERGETSKOG SUSTAVA
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Članarine
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ
UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U
DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE
ENERGENTIMA
Rashodi za usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH
PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA
Rashodi za usluge
Računalne usluge
Nematerijalna imovina
Licence
IPA I 2007 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE
PODACIMA U PODRUČJU ENERGETIKE
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Postrojenja i oprema
ZAŠTITA POTROŠAČA
NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU
POTROŠAČA
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
Računalne usluge
Ostale usluge
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Ravnateljstvo za robne zalihe

169

TEKUĆI PLAN
2012

4.532.076

4.532.076

4.532.076

4.532.076

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

3.219.620,21

32,20

3.219.620,21

32,20

3.219.620,21
24.660.000

24.660.000

160.000,00

0,65

160.000

160.000

160.000,00
160.000,00

100,00

24.500.000

24.500.000

470.276.656

470.276.656

465.456.645,43

98,98

409.088.651

409.088.651

404.268.640,74

98,82

404.268.640,74
61.188.005

61.188.005

61.188.004,69

100,00

20.081.417

20.081.417

61.188.004,69
14.413.295,22

71,77

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

6.500.000

6.500.000

5.963.468,56

91,75

6.500.000

6.500.000

5.963.468,56
5.963.468,56

91,75

700.000

700.000

1.018.223,38

145,46

700.000

700.000

1.018.223,38
1.018.223,38

145,46

2.975.000

2.975.000

1.678.275,78

56,41

1.550.000

1.550.000

20,56

350.000

350.000

1.075.000

1.075.000

318.677,25
185.730,00
132.947,25
284.598,53
284.598,53
1.075.000,00
1.075.000,00

3.041.000

3.041.000

2.983.432,28

98,11

3.041.000

3.041.000

2.983.432,28
2.983.432,28

98,11

3.992.513

3.992.513

2.383.654,23

59,70

3.992.513

3.992.513

2.383.654,23
2.383.643,77
10,46

59,70

128.904

128.904

53.061,75

41,16

80.000

80.000

5,20

48.904

48.904

4.158,00
4.158,00
48.903,75
48.903,75

1.444.000

1.444.000

333.179,24

23,07

912.000

912.000

333.179,24
333.179,24

36,53

532.000
2.018.375

532.000
2.018.375

1.747.809,93

86,59

2.018.375

2.018.375

1.747.809,93

86,59

468.375

468.375

52,09

1.550.000

1.550.000

25.135.677

25.135.677

243.953,89
79.708,12
155.870,77
8.375,00
1.503.856,04
1.503.856,04
44.649.547,33

81,31
100,00

100,00

97,02
177,63

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
4302
A561000
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3236
3237
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3433
3434
422
4222
4223
A561001
323
3235
K400262
422
4221
K561016
441
4411
K561022
451
04965
44014
3201
A775008
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224

STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE
ROBNIH ZALIHA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Postrojenja i oprema
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA
Rashodi za usluge
Zakupnine i najamnine
INFORMATIZACIJA
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE
HRVATSKE
Strateške zalihe
Strateške zalihe
DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Agencije u gospodarstvu
Agencija za javno-privatno partnerstvo
UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA
GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE
ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
170

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

25.135.677

25.135.677

44.649.547,33

177,63

11.445.677

11.445.677

9.121.695,19

79,70

1.908.906

1.908.906

98,91

38.000

38.000

305.530

305.530

204.370

204.370

336.600

336.600

4.915.800

4.915.800

5.000

5.000

1.468.471

1.468.471

2.150.000

2.150.000

113.000

113.000

2.140.000
2.140.000

2.140.000
2.140.000

30.000
30.000

30.000
30.000

1.888.155,68
1.888.155,68
35.747,50
35.747,50
303.684,27
271.585,67
32.098,60
194.095,01
79.566,01
97.979,00
16.550,00
237.240,37
38.366,01
159.548,51
29.092,59
10.233,26
3.268.037,64
879.538,93
1.363.396,05
26.240,18
721.928,99
16.768,75
179.725,00
80.439,74
1.504,00
1.504,00
1.150.005,50
1.103.164,55
4.029,00
400,00
7.769,42
34.642,53
2.006.580,32
1.107.556,52
899.023,80
36.644,90
6.021,49
30.623,41
2.022.615,77
2.022.615,77
2.022.615,77
30.000,00
30.000,00
30.000,00

11.420.000

11.420.000

33.475.236,37

293,13

11.420.000

11.420.000

33.475.236,37
33.475.236,37

293,13

100.000
100.000
11.180.548
7.680.548

100.000
100.000
11.180.548
7.680.548

9.598.403,37
6.303.609,77

85,85
82,07

7.680.548

7.680.548

6.303.609,77

82,07

5.750.548

5.750.548

4.532.060,52

78,81

2.641.356

2.641.356

96,73

50.000

50.000

425.000

425.000

385.000

385.000

146.000

146.000

2.555.003,18
2.555.003,18
44.731,12
44.731,12
410.167,04
366.732,15
43.434,89
284.195,94
202.000,37
68.277,42
13.918,15
88.044,57
31.398,63
53.590,55
3.055,39

94,07
99,40

94,97

70,48

66,48

30,08
78,31

93,33

32,43

94,51
94,51
100,00
100,00

89,46
96,51

73,82

60,30

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
323
3231
3232
3234
3235
3237
3239
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434

Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721
422

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Postrojenja i oprema
PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG
PARTNERSTVA
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
INFORMATIZACIJA
Rashodi za usluge
Računalne usluge
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Komunikacijska oprema
IPA 2010 FF RAC - DALJNJE JAČANJE SUSTAVA
ZA JPP U RH
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Agencija za opremu pod tlakom
STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE
ZA OPREMU POD TLAKOM
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Ostali financijski rashodi
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
INFORMATIZACIJA
Nematerijalna imovina
Nematerijalna proizvedena imovina
OBNOVA VOZNOG PARKA
Rashodi za usluge

A775009
323
3233
3237
3239
329
3293
K775011
323
3238
412
422
4222
T775016
323
3237
44389
3205
A817022
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
322
3221
3225
323
3231
3232
3237
3238
3239
329
3291
343
3433
422
4221
K822022
412
426
K822030
323

171

TEKUĆI PLAN
2012

1.979.000

1.979.000

63.000

63.000

7.000

7.000

45.479

45.479

8.713

8.713

IZVRŠENJE
2012
1.071.168,66
152.320,84
41.492,67
69.882,64
641.561,54
65.619,06
100.291,91
32.553,42
22.159,20
4.012,57
1.240,00
4.732,65
409,00
718,49
660,11
18,38
40,00
45.478,10

INDEKS
54,13

51,67

10,26

100,00

45.478,10
228.000

228.000

192.884,63

84,60

213.000

213.000

87,38

15.000

15.000

102.000
82.000

102.000
82.000

186.126,77
1.673,49
182.390,78
2.062,50
6.757,86
6.757,86
84.840,00
80.064,00
80.064,00

5.000
15.000

5.000
15.000

4.776,00
4.776,00

31,84

1.600.000

1.600.000

1.493.824,62

93,36

1.600.000

1.600.000

93,36

3.500.000
3.500.000

3.500.000
3.500.000

1.493.824,62
1.493.824,62
3.294.793,60
3.294.793,60

3.488.000

3.488.000

3.294.793,60

94,46

1.706.644

1.706.644

99,50

28.000

28.000

275.925

275.925

790.500

790.500

93.000

93.000

341.500

341.500

191.500

191.500

1.698.041,70
1.671.224,31
26.817,39
23.000,00
23.000,00
272.432,66
243.565,90
28.866,76
711.027,30
662.275,00
48.752,30
70.973,15
70.086,90
886,25
335.740,48
51.211,74
4.043,37
259.251,54
19.807,04
1.426,79
179.052,35

45,05
83,18
97,64

94,14
94,14

82,14
98,73

89,95

76,32

98,31

93,50

179.052,35
540

540

60.391

60.391

2.000
1.000
1.000
10.000
10.000

2.000
1.000
1.000
10.000
10.000

39,71
39,71
4.486,25
4.486,25

7,35
7,43

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
04970
3205
A762000
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434
K762001
422
4225
K762002
422
4221
4222
K762004
412
422
4221
04980
3205
A651002
311
3111
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223

Državni zavod za mjeriteljstvo
STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG
ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE
KROZ PROCESE AKREDITACIJE I
CERTIFIKACIJE
Postrojenja i oprema
Instrumenti, uređaji i strojevi
IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG
PROSTORA
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
INFORMATIZACIJA ZAVODA
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Hrvatski zavod za norme
STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
172

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

19.629.605
19.629.605

19.629.605
19.629.605

18.653.100,71
18.653.100,71

95,03
95,03

19.178.605

19.178.605

18.304.186,28

95,44

8.717.885

8.717.885

98,69

330.000

330.000

1.391.800

1.391.800

1.572.500

1.572.500

1.982.000

1.982.000

4.895.420

4.895.420

281.268

281.268

7.732

7.732

8.603.915,23
8.577.962,65
25.952,58
327.712,72
327.712,72
1.375.735,18
1.229.760,10
145.975,08
1.520.802,41
1.014.712,26
430.250,82
75.839,33
1.852.215,00
175.269,10
590.331,60
928.875,12
17.012,70
115.626,41
25.100,07
4.351.371,94
469.769,80
769.245,68
73.794,31
126.109,39
1.966.081,01
356.684,43
319.387,38
270.299,94
265.771,94
81.964,59
26.267,11
155.283,57
1.682,37
574,30
6.661,86
6.132,32
439,54
90,00

210.000

210.000

109.900,00

52,33

210.000

210.000

109.900,00
109.900,00

52,33

40.000

40.000

39.759,63

99,40

40.000

40.000

99,40

201.000
1.000
200.000

201.000
1.000
200.000

39.759,63
4.582,50
35.177,13
199.254,80

99,63

11.444.679
11.444.679

11.444.679
11.444.679

199.254,80
199.254,80
10.696.886,76
10.696.886,76

10.983.735

10.983.735

10.326.359,17

94,02

5.373.021

5.373.021

97,70

265.000

265.000

868.950

868.950

1.018.000

1.018.000

263.000

263.000

5.249.201,18
5.249.201,18
200.343,85
200.343,85
846.654,66
752.168,36
94.486,30
729.834,45
304.662,81
407.950,49
17.221,15
219.349,82
157.421,43
20.072,14
9.801,82

99,31
98,85

96,71

93,45

88,89

94,49

86,16

99,13

93,47
93,47

75,60
97,43

71,69

83,40

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
3224
3225
323
3231
3232
3233
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
3434
422
4221
K651011
412
4123
422
4221
426
4262
04985
3205
A652002
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3299
343
3431
3433
422

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
INFORMATIZACIJA
Nematerijalna imovina
Licence
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Hrvatska akreditacijska agencija
STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE
AKREDITACIJSKE AGENCIJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Postrojenja i oprema
173

TEKUĆI PLAN
2012

1.302.000

1.302.000

1.818.000

1.818.000

IZVRŠENJE
2012
900,00
31.154,43
1.208.543,56
182.582,85
155.453,65
70.750,16
33.894,99
23.350,00
286.026,04
307.433,73
149.052,14
1.812.696,95

INDEKS

92,82

99,71

20.390,25

21.000

21.000

54.764

54.764

460.944
160.000

460.944
160.000

50.000

50.000

250.944

250.944

7.796.851
7.796.851

7.796.851
7.796.851

5.357,42
48.656,75
1.725.132,53
13.160,00
16.384,04
15.372,74
1,80
1.009,50
43.350,66
43.350,66
370.527,59
155.607,76
155.607,76
47.021,58
47.021,58
167.898,25
167.898,25
7.560.057,63
7.560.057,63

7.651.851

7.651.851

7.418.087,30

96,95

2.861.000

2.861.000

97,92

103.242

103.242

455.560

455.560

640.000

640.000

190.000

190.000

2.851.613

2.851.613

200.000

200.000

261.386

261.386

2.801.529,75
2.680.009,77
121.519,98
103.242,00
103.242,00
449.380,58
401.793,60
47.586,98
583.962,02
393.635,48
124.621,00
65.705,54
156.204,44
70.777,78
25.950,51
43.570,96
6.087,19
9.818,00
2.831.855,54
85.042,25
53.055,41
25.306,06
18.973,30
15.564,00
2.452.008,25
121.223,33
60.682,94
149.543,54
149.543,54
261.383,07

78,02

79,16
80,38
97,25
94,04
66,91
96,96
96,96

100,00
98,64

91,24

82,21

99,31

74,77
100,00

129.078,24

14.050

14.050

75.000

75.000

14.094,38
27.208,32
89.802,13
1.200,00
12.237,11
12.224,15
12,96
68.749,25

87,10

91,67

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
4221
4223
K652006
422
4221
426
4262

A544026
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
324
3241
329
3292
3293
3294
3295
3299
343
3431
3433
3434

Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
INFORMATIZACIJA
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Ministarstvo poduzetništva i obrta
JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I
SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

A544029

RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
KONKURENTNOST NAJUSPJEŠNIJIH Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima
NORMIZACIJA I ZNAKOVI KVALITETE
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima
POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL-REGIONALNI
CENTAR ZA RAZVOJ
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
OPREMANJE
Postrojenja i oprema

051
05105
3202

352
3523
381
3811
A544030
352
3523
A544031
352
3523
A544032
381
3811
A544033
422

174

TEKUĆI PLAN
2012

IZVRŠENJE
2012

INDEKS

145.000
50.000

145.000
50.000

95.000

95.000

384.166.927
319.946.227

380.754.812
316.534.112

65.061,75
3.687,50
141.970,33
47.330,33
47.330,33
94.640,00
94.640,00
354.485.398,15
294.470.328,07

319.946.227

316.534.112

294.470.328,07

92,04

19.322.267
10.755.000

18.949.454
10.715.000

87,17
95,06

316.250

300.437

1.678.750

1.678.750

1.600.000

1.520.000

820.000

779.000

3.372.267

3.204.267

20.000

20.000

560.000

532.000

150.000

150.000

16.843.325,90
10.223.481,09
9.955.449,57
268.031,52
266.752,49
266.752,49
1.594.745,80
1.414.997,83
179.747,97
1.274.485,88
779.196,92
456.494,39
38.794,57
624.331,93
275.732,85
204.080,88
59.041,40
85.476,80
2.683.136,07
1.106.589,70
325.609,91
318.857,67
1.623,00
201.300,41
110.686,84
546.740,96
71.727,58
19.954,20
19.954,20
124.872,43
38.399,37
66.690,22
540,00
2.128,10
17.114,74
31.566,01
28.889,28
2.355,52
321,21

50.000

50.000

97,91
94,66
99,62
92,27
92,04

84,35
95,00

79,66

76,14

79,56

99,77
22,30

21,04

6.000.000

6.000.000

6.000.000,00

100,00

5.873.000

5.873.000

5.873.000,00

100,00

5.873.000,00
127.000

127.000

100,00

9.720.001

127.000,00
127.000,00
9.300.000,01

10.000.000
10.000.000

9.720.001

9.300.000,01

93,00

93,00

9.300.000,01
7.500.000

7.500.000

7.423.869,55

98,98

7.500.000

7.500.000

7.423.869,55

98,98

7.423.869,55
1.000.000

1.000.000

953.678,13

95,37

1.000.000

1.000.000

95,37

870.000
820.000

829.000
779.000

953.678,13
953.678,13
617.963,36
596.262,47

71,03
72,71

IZVORNI PLAN
2012

KORISNIK PRORAČUNA
4221
4222
4223
426
4262
A560089
363
3632
A560091
351
3511
352
3521
363
3631
A560093
323
3233
381
3811
A560099
352
3523
381
3811
A560113
321
3211
323
3233
3235
3237
329
3293
352
3522
3523
A563018
321
3211
323
3233
3239
A563101
352
3523
381
3811
A563116
352
3523
386
3863
A648006
343
3431
A817018

Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE
PODUZETNIČKIH ZONA
Pomoći unutar opće države
Kapitalne pomoći unutar opće države
SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE
KREDITE
Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru
Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u
javnom sektoru
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama
izvan javnog sektora
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
RAZVOJ I PRIMJENA INOVACIJA
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima
NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM
GOSPODARSTVU
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
Ostale usluge
MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH
INSTITUCIJA
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, ob