You are on page 1of 1

நைலப பட - சஙகததமழ

நைலபபட - மைறபபட
நைலபபட

காைலயல பட - கடமபகல பட
மாைல இரவ ொபாரளபடமபட ( நைலப )

கறபைவ கறகமபட
வளளவ ொசா!"பட
கறகததா! #வ$டமபபட
கலலாதவ வாழவொதபபட ? ( நைலப )

ொபா%ய#ல ம&காறபட
'ர(ட#ல காறபட
ைவ)க#ம *மா+மபட
ைவத,- நலகை- .ப'வொதபபட ? ( நைலப )

ொதா/ஙைகயல வர0,மபட
இரப12ம 3!4பபட
5/ஙகா இ!பம ம+பட
6கொம!ற 6!#றா ொசாறபட ( நைலப )

-பா#வ0த பார7தாச