You are on page 1of 56

HRONIKA U Gomjenici, kod Prijedora, poginula Dajana Stojan~i} AKTUELNO

OSIGURAVAJU]A
DRU[TVA

Pijani voza~
UZROCI OVE
U FBiH TRA@E
NESRE]E SU NEPROPISNA OD POLICIJE
I PREBRZA VO@NJA POJA^ANU

usmrtio
MLADI]A KOJI JE VOZIO KONTROLU
U STANJU TE[KOG
PIJANSTVA, KAZAO str. 23!i 24
Na putevima sve vi{e
mis {arma
TU@ILAC KONDI]
neosiguranih auta
str. 8

www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 40 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 3840 • PONEDJELJAK 13. APRILA 2009.

QSWP!J[EBOKF

Pomo}nici ministra u MIP-u dogovorili mjere za{tite ratnog Predsjedni{tva RBiH

Molba ambasadorima
da ignori{u potjernice str. 3 i 4

EKONOMIJA

Grafi~ari
o~ekuju do
400 otkaza
MOGU]I PRINUDNI
ODMORI U TRGOVINI,
GRA\EVINARSTVU I
HEMIJSKOJ INDUSTRIJI
str. 27!i 28

PANORAMA
Prodaje
bubreg da
vrati kredit
str. 9!i :

Katolici
[irom BiH obilje`en jedan od
najve}ih katoli~kih praznika

proslavili Uskrs str. 5i6


2 qpofekfmkbl!13. 4. 2009.

Doga|aji
Ejup
Gani}

Gotovo polovina Sve manje


novca iz
novca za inostranstva
plate i naknade SARAJEVO - Gra|ani BiH
koji rade u inostranstvu u janu-
SARAJEVO - Slu`ba za zaje- jal za opravku i odr`avanje zgrada aru ove godine su rodbini u ze-
dni~ke poslove institucija BiH u potro{ila oko 630.000 KM. mlji po sla li sko ro za pe ti nu
pro{loj godini potro{ila je goto-
vo 11 miliona KM bud`etskih
"Za stavljanje u pogon centralne
kuhinje, mesare i poslasti~arnice u
manje novca u odnosu na isti pe-
riod pro{le godine, pokazuju po-
Pomo}nici ministra
sredstava.
"Ukupni rashodi u 2008. godini
suterenu zgrade parlamenta BiH,
izdvojeno je oko 184.000 KM, a
daci Centralne banke BiH.
Prema tim podacima, ukupan
u MIP-u dogovorili
iznose 10.898.627 KM, od ~ega je
oko 3,7 miliona KM za bruto pla-
dodatne oko 34.000 KM potro{ene
su za osposobljavanje restorana i
iznos nov~anih po{iljki gra|ani-
ma BiH iz inostranstva u cijeloj
mjere za za{titu
}e zaposlenih, naknade zaposlenih
oko 1,2 miliona KM, izdaci za ko-
pet ~ajnih kuhinja u Zgradi prija-
teljstva BiH i Gr~ke. Instalacija
pro{loj godini iznosio je oko
2,52 milijarde KM.
~lanova ratnog
munalne usluge oko dva miliona
KM, odr`avanje objekata, opreme
sistema za ventilaciju gara`e ko-
{tala je oko 123.000 KM", pi{e u
"Od tog iznos od oko 1,2 mili-
jarde KM su nov~ani transferi
Predsjedni{tva RBiH
i vozila oko milion KM", pi{e u izvje{taju Slu`be za zajedni~ke preko komercijalnih banaka i
poslove institucija BiH, koja je to- Western Uniona, a iznos od oko
kom pro{le godine pod stavkom 1,32 milijarde KM su sredstva
Pru`anjem investicije potro{ila 694.000 KM,
ugostiteljskih usluga koja se, procjenom CB BiH, u
a za nabavku opreme oko 800.000 vidu gotovine unesu u zemlju
zaradili oko KM.
1,5 miliona KM neformalnim kanalima", navodi
Ova slu`ba je imala i vlastite pri-
se u saop{tenju te institucije.
hode od pru`anja ugostiteljskih
Ukupan iznos nov~anih po{i-
izvje{taju o radu Slu`be u 2008. uslu ga. Res to ra ni i ka fe-ba ro vi
godini, koji je nedavno usvojilo smje{teni u zgradama parlamenta, ljki gra|anima BiH iz inostran-
Vije}e ministara BiH. Vije}a ministara BiH, ministarsta- stva u 2007. godini iznosio je
Slu`ba ima oko 330 zaposlenih va vanjskih poslova i odbrane, te oko 2,77 milijardi KM.
koji su zadu`eni za unutra{nje osi- Grani~ne policije i Slu`be za po- Nov~ane po{iljke u 2008. go-
gu ra nje obje ka ta u ko ji ma su slove sa strancima u pro{loj godini dini bilje`e pad od devet odsto u
smje{tene dr`avne institucije, te- zaradili su skoro 1,5 miliona KM. odnosu na 2007. godinu.
hni~ko odr`avanje objekata, opre- Komentar direktorice ove slu`be D.[. Ivo
Kom{i}
ada) me i vo zi la, za tim pri pre mu i Melihe Jahjaefendi} proteklih da-
m{i}
eti)
poslu`ivanje hrane i pi}a. U pro- na nismo uspjeli dobiti. Pomo} Zoran Perkovi}, Jasmina Pa{ali} i Davorka I{tuk, {ef
{loj godini ova slu`ba je za materi- M.^.
vi{e~lanim Nata{a KRSMAN
Odsjeka za susjedne zemlje.
porodicama SARAJEVO - Predstavnici Ministarstva inos- Navodi se da su razgovarali o medijskim informa-
Prijedlog nema PETROVO - Op{tina Petrovo
dodijelila je iz bud`eta po hilja-
tranih poslova (MIP) BiH organizova}e sastanke sa
ambasadorima najva`nijih zemalja kako bi ih za-
cijama po kojima je Okru`ni sud - Specijalno odjeljenje
za ratne zlo~ine Republike Srbije pokrenulo istra`ni

podr{ku iz RS du maraka vi{e~lanim porodica-


ma Save Stjepanovi}a, Cvijetina
molili da ignori{u potjernice ukoliko ih vlasti Srbije
raspi{u za ~lanovima ratnog Predsjedni{tva RBiH.
Ovo je jedan od zaklju~aka sa sastanka odr`anog u
postupak protiv 19 dr`avljana BiH zbog sumnje da su u
Sarajevu tokom 1992. godine po~inili ratne zlo~ine.
"Prema podacima dobijenim od Ambasade BiH u
SARAJEVO - SNSD i SDS, dvije najve}e parlamentarne stranke iz Maksimovi}a i Danila Milojevi- MIP-u 3. aprila ove godine. Beogradu, nadle`ni srbijanski organi su do sada otkrili
RS, ne podr`avaju progla{avanje 11. jula danom sje}anja na `rtve }a iz Petrova, te Miladina \ura- Prema slu`benoj zabilje{ci, koja je u po- samo imena ~lanova ratnog Predsjedni{tva Ejupa Gani-
genocida u Srebrenici. no vi }a iz Ka kmu `a za sjedu "Nezavisnih", sastanku u MIP-u prisustvovali su }a i Stjepana Kljuji}a, a spominju se imena Hasana
Predstavnici ovih stranaka zagovaraju dono{enje zakona kojim }e u rekonstrukciju njihovih ku}a. Ejup Gani} i Ivo Kom{i}, ~lanovi ratnog Predsjedni{tva Efendi}a i Jusufa Prazine", pi{e u zabilje{ci sa ovog
BiH biti definisani praznici, uklju~uju}i i dane sje}anja na sve `rtve rata u "Komisija za utvr|ivanje pri- RBiH, te pomo}nici ministra inostranih poslova BiH sastanka odr`anog u MIP-u.
BiH. oriteta stambenog zbrinjavanja
"Me|unarodni sud pravde je rekao da je u Srebrenici po~injen genocid i vi{e~lanih porodica obi{la je 13
tome se nema ni{ta dodati niti oduzeti. Me|utim, to nije jedino mjesto u najugro`enijih porodica i odlu~i-
BiH gdje su po~injeni zlo~ini. Potrebno je jasno kazati ko je, gdje i nad la da pomo} dodijeli najugro`e- Nakon usvajanja Zakona o nau~noistra`iva~koj
kim po~inio zlo~ine te obilje`iti sve datume stradanja. @rtve Srebrenice nijim,a kojima su ku}e dotrajale
zaslu`uju sve po~asti, ali isto zaslu`uju i ostale `rtve", kazao je Mirko i iz kojih niko nema stalno zapo- djelatnosti u parlamentu BiH
Okoli}, poslanik SDS-a u Predstavni~kom domu parlamenta BiH.

Olak{an pristup
slenje", rekao je Sini{a Stjepano-
Parlament BiH ne- vi}, pred sje dnik Ko mi si je i
@rtve Srebrenice zaslu`uju davno je odbio inicija- zamjenik na~elnika op{tine Pe-
sve po~asti, ali isto zaslu`uju ti vu za progla{avanje trovo. (Srna)

milijardama evra
i ostale `rtve, rekao Okoli} 11. jula danom sje}a-
nja na `rtve genocida
u Sre bre ni ci. Pro tiv Diplome
rezolucije glasali su poslanici iz RS. Vije}e za implementaciju mira (PIC) za 1.200
ponovo je pozvalo bh. vlasti da obilje`e datum genocida u Srebrenici. konferencijama i u me|unarodnim nau~noistra`iva~kim
Igor Radoji~i}, potpredsjednik SNSD-a, ka`e kako zaklju~ak PIC-a nije polaznika M. ^UBRO
tijelima i organizacijama, sufinansiranje u~e{}a u me|u-
shvatio kao eksplicitni zahtjev za progla{anje 11. jula danom sje}anja na BANJALUKA - Proko Drago- SARAJEVO - Vladinim institucijama i priva- narodnim nau~noistra`iva~kim projektima", objasnila je
`rtve genocida u Srebrenici. savljevi}, ministar porodice, tnim preduze}ima iz BiH usvajanjem Zakona o nau- Zorica Rulj.
"Postoje neslaganja u vezi s va`nim datumima u BiH jer jednima sme- omladine i sporta RS, uru~i}e ~noistra`iva~koj djelatnosti bi}e omogu}eno da budu Ka`e da je dr`ava za pristup okvirnom
taju datumi koji su drugima va`ni. Ovo je jedan od tih datuma. Sve va`ne danas diplome za 1.200 polazni- nosioci projekata za koje je Evropska komisija u bu- programu EU za nauku, za koji je rezervisano 54,5 mili-
datume u BiH kona~no treba rije{iti u paketu", dodao je Radoji~i}. ka besplatnog kursa engleskog d`etu od 2007. do 2013. godine izdvojila 54,5 milijar- jardi eura, u ovoj godini osigurala oko milion eura za
M.^. jezika. di eura.
U saop{tenju iz Ministarstva "BiH je i dosad u~estvovala u programima Evrop- Na{e institucije i firme imaju
ske unije namijenjenim za nauku. U 2008. godini u okvi-
Obilje`ena godi{njica navodi se da }e diplome li~no
primiti u~esnici kursa organizo-
vanog u Banjaluci, a za u~esnike
ru programa za razvoj nauke imali smo 11 uspje{nih
projekata, koji su povukli vi{e od 1,2 miliona eura. Novi-
pravo na neograni~eni iznos pomo}i

stradanja Bo{njaka iz drugih op{tina RS diplome }e


preuzeti koordinatori.
na je {to smo dosad mogli biti samo partneri, a sada su
ste~eni uslovi da i na{i istra`iva~i mogu biti nosioci pro-
uplatu akontacije.
"Nakon {to uplatimo akontaciju, na{e institucije i
SREBRENICA - Polaganjem Prema programu u srebreni~kom Ministarstvo porodice, omladi- jekata", rekla je Zorica Rulj, glasnogovornica Ministar- firme imaju pravo na neograni~eni iznos pomo}i koji za-
cvije}a na igrali{tu ispred Osno- kulturnom centru prire|ena je javna ne i sporta RS je u saradnji s stva civilnih poslova BiH, koje je pripremilo ovoj zakon. visi jedino od kvaliteta projekata", naglasila je ona.
vne {kole u Srebrenici ju~e je obi- tribina pod nazivom "Zlo~in nad "Kembrid` centrom" iz Banjalu- Zakon o nau~noistra`iva~koj djela- Zahvalju}i aktivnostima Ministarstva civilnih poslo-
lje`ena 16. godi{njica masovnog Bo{njacima prije genocida u julu ke organizovalo besplatno poha- tnosti nedavno je usvojen u Predstavni~kom domu parla- va, BiH je od po~etka ove godine pridru`eni ~lan 7.
stradanja Bo{njaka Podrinja. 1995. godine". menta BiH gotovo jednoglasno. Zakonom se dr`ava okvirnog programa EU, ~ime su subjekti iz BiH dobili
|anje kursa engleskog jezika u
Na mjestu gdje su 12. aprila 1993. Govorili su Osman Sulji}, na~el- obavezala da }e novac za sufinansiranje aktivnosti me- mogu}nost punog u~e{}a u svim aktivnostima unutar
28 op{tina RS.
godine usljed granatiranja poginula nik op{tine Srebrenica, Zulfo Sali- |unarodne nau~noistra`iva~ke saradnje obezbijediti u ovog programa. Okvirni programi EU za istra`ivanje i ra-
74 Bo{njaka, a vi{e od 100 ranjeno, Kurs je bio organizovan za
hovi}, potpredsjednik Skup{tine dr`avnom bud`etu. zvoj su glavni instrument za finansiranje nau~noistra`iva-
cvije}e su polo`ili ~lanovi porodica op{tine Srebrenica, i drugi. u~enike zavr{nih razreda sre- ~kog i istra`iva~ko-razvojnog rada zemalja ~lanica i
"Bud`etska sredstva za ovu oblast koristit }e se za
poginulih, predstavnici op{tine, de- Skup je protekao uz poja~ano pri- dnjih {kola, studente i fakultetski pridru`enih zemalja, kao i za ja~anje jedinstvenog evrop-
uplatu pristupne ~lanarine u me|unarodnim nau~noistra-
mobilisanih boraca i udru`enja koja sustvo pripadnika policije RS i nije obrazovane mlade ljude koji ne- skog istra`iva~kog prostora. Institucije iz BiH trenutno za
`iva~kim programima, podmirenje tro{kova rada pred-
okupljaju majke Srebrenice. bilo incidenata. (Fena) maju stalno zaposlenje. (Srna) stavnika BiH na me|unarodnim nau~noistra`iva~kim apliciranje za ova sredstva moraju prona}i partnere u EU.
Doga|aji 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 3
Sastanku o za{titi
~lanova ratnog
Predsjedni{tva Tri{i}-Babi}eva pokre}e disciplinski postupak
Vijesti
odr`anom u MIP-u
prisustvovali
Ejup Gani} i Ivo Kom{i}
Poginuo
Bob! Usj!|j~.Cb!cj~-! {b!nkf!ojl! nj!ojt!usb! jopt!usb!oji qb!sb!mf!mj!{nf!v!NJQ.v-!of!tb!np!{b!up!|up!ob!tbt!ubo!lv
of!nb!qsfe!tub!woj!lb!tsqtlji!lb!esp!wb-!of!hp!|up!of!nb!. dr`avljanin
qp!tmp!wb! CjI-! uwsej! eb! lp!mf!hj!kvn! oj!lb!eb! oj!kf! {b!ev!ajp
pwf!esab!wof!tmv!acf!oj!lf!eb!pesaf!tbt!ub!obl!tb!•mb!op!wj!. kv! oj! pwmb!|uf!okb! gps!nj!sb!uj! oj!lb!wf! sb!eof! hsv!qf-! kfs! up BiH
nb!sb!uoph!Qsfe!tkf!eoj|!uwb-!{cph!•f!hb!~f!usb!aj!uj!eb!cv!. np!af! tb!np! Tb!wkfu! nj!ojt!ub!sb#-! lb!{b!mb! kf! Usj!|j~.Cb!cj!. PULA - Bh. dr`avljanin, vo-
ef!qp!lsf!ovu!ejt!dj!qmjo!tlj!qpt!uv!qbl!qsp!ujw!okji/ ~f!wb-!uf!ep!eb!mb!eb!vlp!mj!lp!tv!j!ub!•of!nf!ejk!tlf!jo!gps!. za~ opela, preminuo je od te{kih
#[b! up! oj!tnp! {ob!mj! oj! nj!ojt!ubs! oj! kb/! Tbt!ub!obl! tv nb!dj!kf-! up! kf! ob!emf!aoptu! Nj!ojt!ubs!tuwb! qsbw!ef-! b! of povreda koje je zadobio ju~e
pesab!mj! ob! cb!{j! nf!ejk!tlji! qj!tb!okb! j! okj!ip!wj! {b!lmkv!•dj NJQ.b/! ujutro u Puli.
hp!wp!sf! eb! tv! ev!cp!lp! {b!hb!{j!mj! v! qp!mj!uj!lv-! |up! qp! {b!. Twfo!Bm!lb!mbk-!|fg!ci/!ej!qmp!nb!uj!kf-!oj!kf!pe!hp!wb!sbp!ob U nesre}i, koja se dogodila
lp!ov! esab!woj! tmv!acf!ojl! of! tnj!kf/! Pwp! vqv!~v!kf! ob ob!|f!qp!{j!wf/! oko 2.30, u~estvovali su bh.
dr`avljanin s opel omegom, te
voza~ pe`oa pulskih registraci-
ja.
Lak{e povrede, kako navode

Molba za
iz Policijske uprave istarske, za-
dobili su suvoza~ u opel omegi
te voza~ pe`oa.
Prema prvim nalazima, krivac
za nezgodu je preminuli bh.
dr`avljanin ~iji identitet nije sa-
op{ten.

ignorisanje
N.M.

Sadovi} u
[vajcarskoj
SARAJEVO - Tarik Sadovi},
ministar bezbjednosti BiH, da-
nas }e otpu to va ti u po sje tu

potjernica
[vajcarskoj i to na poziv Evelin
Vidmer-[lumpf {vajcarske kan-
celarke i ministarke pravde i po-
licije ove zemlje, saop{teno je
ju~e iz ovog ministarstva.
Sadovi} bi u [vajcarskoj, ka-
ko je najavljeno, trebalo da bo-
ravi do 15. aprila.
Tokom posjete Sadovi} i Vi-
dmer-[lumpfova }e potpisati
memorandum o razumijevanju
Razgovarali o istra`nom postupku organa Srbije protiv izme|u Savjeta ministara BiH i
19 bh. dr`avljana zbog sumnje da su po~inili ratne zlo~ine Saveznog vije}a [vajcarske o
uspos tav lja nju par tner stva
Dalje navode da MIP BiH ne raspola`e tanka i dodaje da na nadle`ne organe Srbije treba vr{iti bacivanje tog predmeta u BiH", rekao je ju~e Arnaut. izme|u dvije dr`ave u oblasti
zvani~nim podacima da su za ovim osobama raspisane dodatni pritisak putem Ambasade BiH u Beogradu. Policija Srbije u januaru je saop{tila da je za 19 migracija.
me|unarodne potjernice, jer se jo{ vodi predkrivi~ni Sr|an Arnut, zamjenik ministra pravde BiH, ka`e bh. dr`avljana, me|u kojim je i nekada{nji ~lan Pred- Dr`ave potpisnice }e ovim
postupak u Srbiji, ali su na sastanku dogovorili plan da nije upoznat s odr`avanjem ovog sastanka u MIP-u, sjedni{tva RBiH Ejup Gani}, raspisala interne potjer- aktom stvoriti osnovu za redo-
aktivnosti kako bi za{titili bh. dr`avljane. Diplomatskim ali da je Ministarstvo pravde BiH prije dvije sedmice nice zbog sumnje da su u proteklom ratu u Sarajevu van dijalog i pru`anje me|uso-
Jedna od tih aktivnosti je i da bude formirana ra- putem poslalo dopis Ministarstvu pravde Srbije tra`e}i zvani- izvr{ili ratni zlo~in nad vojnicima JNA i nad srpskim bne po mo }i u oblas ti ma
dna grupa koju }e ~initi predstavnici MIP-a BiH, te tra`iti od ~ne informacije o ovoj istrazi. zarobljenicima u bolnici Ko{evo. upravljanja migracionim toko-
ministarstava bezbjednosti i pravde. Srbije "Mi smo uputili pismo u kom smo zatra`ili da Nakon objave ove informacije ~lanove ratnog Pred- vi ma, rea dmi si ji vlas ti tih i
"Kako se dr`ava BiH smatra isklju~ivo nadle`nom ustupanje nam budu dostavljeni zvani~ni podaci o tome da li pos- sjedni{tva BiH primio je Haris Silajd`i}, bo{nja~ki ~lan dr`avljana tre}ih zemalja koji
za procesuiranje zlo~ina po~injenih na njenoj teritoriji, ovog toji istraga protiv na{ih dr`avljana, ko je obuhva}en aktuelnog saziva Predsjedni{tva BiH. Osim verbalne borave bez dozvole, pomo}i pri
MIP }e u koordinaciji sa Ministarstvom pravde BiH, predmeta tom eventualnom istragom, te da li su raspisane potjer- osude "progona bh. dr`avljana od strane organa Srbije", povratku, borbi protiv krijum~a-
diplomatskim putem zatra`iti od Republike Srbije ustu- nice. Nemamo nikakvih zvani~nih informacija o ovom na ovom sastanku, za razliku od sastanka odr`anog 3. renja i trgovine ljudima, unapre-
panje ovog predmeta", pi{e u zaklju~cima sa ovog sas- slu~aju, a one su nam potrebne `elimo li zatra`iti pre- aprila u MIP-u, nisu usvojeni nikakvi zvani~ni zaklju~ci. |enju transfera osu|enih lica,
obuke i edukacije kadrova, te
drugim pitanjima koja se odno-
se na kretanje ljudi izme|u dvije
Agencije BiH i Hrvatske nastavljaju potragu za otmi~arima Ante Jelavi}a dr`ave.
Centralna tema bilateralnog

Policija FBiH pustila dvoje osumnji~enih susreta ministra bezbjednosti


BiH i {vajcarske kancelarke bi-
}e sprovo|enje Sporazuma o vi-
M. ^UBRO za izvr{enje otmice. znim olak{icama za gra|ane
Hrvatska policija u petak je u Zagrebu uhapsi- BiH koji putuju u [vajcarsku,
SARAJEVO - Policija FBiH je nakon kri- la Marija Mili~evi}a Baju i Vladu ]ori}a Baruna Sporazuma o readmisiji i Spora-
minalisti~ke obrade pustila dvije osobe iz Mos- zbog sumnje u umije{anost u Jelavi}evu otmicu. zuma o policijskoj saradnji.
tara koje je u subotu privela zbog sumnje da "Istraga u slu~aju otmice Ante Jelavi}a se nas- Tokom susreta bi}e rije~i i o
su povezane s otmicom Ante Jelavi}a, biv{eg tavlja u suradnji s policijskim agencijama iz BiH. mogu}nostima daljeg unapre-
~lana Predsjedni{tva BiH i predsjednika HDZ Nije bilo novih privo|enja, ali u toku je intenzivna |enja odnosa izme|u dvije ze-
kriminalisti~ka obrada, o ~ijem }emo ishodu ja- mlje. (Srna)
BiH.
Jelavi}, kojeg bh. pravosudni organi terete za vnost izvijestiti kada istraga bude okon~ana", rekao
zloupotrebe u slu~aju "Hercegova~ka banka", zbog je ju~e Krunoslav Borovec, na~elnik Ureda ravna- Izgorjela
kojeg je i pobjegao iz BiH, otet je u Zagrebu u pro- telja policije Hrvatske. lova~ka ku}a
{lu srijedu. Dan kasnije on se vratio svojoj obitelji U federalnoj policiji naglasili su da njihovi
u glavnom gradu Hrvatske izjaviv{i da je uspio po- djelatnici u suradnji s MUP-om Republike Hrvat- SA RA JE VO - Ne po zna ta
bje}i otmi~arima. ske i drugim agencijama u BiH rade na potpunom osoba zapalila je lova~ku ku}u
"Slu `be ni ci Fe de ral ne uprave poli- rasvjetljavanju svih okolnosti otmice Ante Jelavi- "Razin gaj" u Trnovu, kod Sara-
}a. jeva, saop{tila je ju~e policija.
"Pre dme ti ko ji su oduzeti u pretresu Iz MUP-a Kantona Sarajevo
U Rami/Prozoru izuzet u Prozoru/Rami nalaze se na forenzi~kom vje{ta~e- potvr|eno je da u podmetnutom
i auto za koji se sumnja po`aru niko nije povrije|en, a
nju u Federalnoj upravi policije", pi{e u saop{tenju
da je kori{ten za otmicu lova~ka ku}a, koja je vlasni{tvo
federalne policije.
Lova~kog dru{tva "Trnovo",
U @upanijskom sudu u Zagrebu ju~er, zbog potpuno je izgorjela.
cije su po nalogu Suda BiH izvr{ili pretres jedne Uskrsa, nismo uspjeli provjeriti da li je Mili~evi}u Kako je saop{teno iz MUP-a
ku}e na prostoru op}ine Prozor/Rama za koju se i ]ori}u, nekada{njim pripadnicima Ka`njeni~ke KS, Policijska stanica Trnovo o
sumnja da je u njoj privremeno bio zato~en Ante bojne HVO-a, odre|en pritvor. Mili~evi} je ranije ovom po`aru obavije{tena je u
Jelavi}. Prilikom pretresa slu`benici policije su oslobo|en optu`bi za ubistvo doministra policije subotu oko 12.30.
prona{li i izuzeli predmete koji ukazuju da se u ku- FBiH Joze Leutara. Nakon dojave izvr{en je uvi-
}i nalazila zato~ena osoba", saop}eno je ju~e iz Me |u broj nim spe ku la ci ja ma o mo ti vi ma |aj i utvr|eno da je nepoznata
Uprave policije MUP-a Federacije. otmice hrvatski mediji naveli su Jelavi}ev nov~ani osoba lova~ku ku}u "Razin gaj"
Istaknuto je da je tokom ove akcije u subotu dug kriminalnim skupinama, otkupninu od milion zapalila otvorenim plamenom.
izuzet i automobil, za koji se sumnja da je kori{ten eura, pa do razloga povezanih sa ubistvom Leutara. A.S.
4 qpofekfmkbl!13. 4. 2009. Doga|aji
Vijesti
Nadbiskup vrhbosanski poru~io da je
]uk predlo`io prihvatanje drugih neminovnost `ivota
FOTO S. PINJAGI]
manje plate
TREBINJE - Dobroslav ]uk,
na~elnik op{tine Trebinje, pre-
dlo`io je program mjera za ubla-
`a va nje ne ga ti vnih efe ka ta
ekonomske krize, prema kojem
}e plate op{tinskim funkcioneri-
ma biti umanjene za 10 odsto u
odnosu na pro{lu godinu.
Odborni~ke naknade i nakna-
de ~lanovima Op{tinske izborne
komisije, kao i plate zaposlenih
u Administrativnoj slu`bi ostaju
na pro{logodi{njem nivou.
Programom ovih mjera pre-
dvi |e no je i da za po sle ni u
Administrativnoj slu`bi u ovoj
godini ne dobiju naknade za
ogrev, kao i da materijalni tro-
{kovi ove slu`be po svim osno-
va ma bu du sma nje ni za 10
odsto. (Srna)

SDS tra`i [irom BiH, uz uskr{nju


smjenu misu, obilje`en jedan od
Uprave
KC Banjaluka najve}ih katoli~kih praznika
BANJALUKA - Srpska de-
mokratska stranka zatra`i}e od

Uskrs je novi
Narodne skup{tine RS da hitno
razmotri izvje{taje Glavne slu-
`be za reviziju javnog sektora o
poslovanju Klini~kog centra Ba-
njaluka i Op{te bolnice "Sveti
apostol Luka" iz Doboja u 2007.
godini, saop{teno je ju~e iz ove
stranke.
SDS je od Vlade RS ujedno
za tra `ila da smi je ni or ga ne proslavili jedan od najve}ih praznika - Uskrs. je darivanje i bez toga nema ostvarivanja ljubavi", rekao
Uprave ove dvije bolnice zbog Slave}i misu, susre}emo
Pulji} je dodao da je Uskrs novi `ivot i da, slave}i je Pulji}.
negativnih revizorskih izvje{taja uskrsnulog Krista koji misu, susre}emo uskrsnulog Isusa Krista, koji je si{ao u Naglasio je da ljudi koji su oplemenjeni ljubavlju ne
koji ukazuju na brojne nezako- nas u~i darivati. Pravi na{u stvarnost i u nju unio Bo`ji `ivot, `ivot ljubavi i mrze i iz vjere se raduju novom `ivotu. Poru~io je kako
nite radnje. svjetla. Rekao je da se javnosti svakodnevno name}e te- razgovor zbli`ava i da je molitva razgovor sa Bogom.
"Pojave vi{ka lijekova, zaobi- `ivot je darivanje, ma krize. Radost "^ovjek je pravi odrpanac. Ne `ivi sa Bogom. Ni{ta
Uskrsa
la`enje zakonskih procedura pri- poru~io je Pulji} "Stalno moramo misliti o krizi i sve je podvrgnuto
treba
mu nije sveto. U stanju je donositi zakone koji su protiv
li kom na bav ki li je ko va i tome. Da li je zaista bogat onaj koji mnogo ima, ko ne `ivota. @ivimo u zemlji gdje je sve ispolitizirano. Postoje
opreme, kao i skra}ivanje ugo- dijeliti sa
daje zara|enu pla}u? Javnosti se name}e kompleks siro- samo politi~ka mjerila. ^ak je i vjera tu zloupotrijebljena.
vorenih rokova pla}anja iako su Selma VELI], Bojana VU^ENOVI] svim
ma{tva", kazao je Pulji} poru~iv{i da je ~ovjek ugro`en sugra|anima, Neminovnost `ivota je da prihvatimo jedni druge u razli-
pogodnosti pri pla}anju dobav- "tamo gdje nema Boga". ~itostima", naglasio je Pulji}, dodav{i kako je kri` znak
SARAJEVO, BANJALUKA - Siroma{an je onaj kazao
lja~u jedan od glavnih kriteriju- "Da nas sla vi mo temelj na{e vjere. Isus identiteta katolika, a ne provokacija.
ko nije susreo i iskusio ljubav, ko nije otkrio nadu i Komarica
ma za izbor naj po vo ljni je istinski nema vjeru, kazao je ju~e u sarajevskoj kate- Krist je pobijedio smrt. Uskrsnuo je od mrtvih i ne gleda "Javnosti poru~ujem da ne diraju na{u svetinju, a i
ponude, na {ta ukazuju revizor- drali Srce Isusovo tokom sve~ane uskr{nje mise na- na nas iz visina. Bogatstvo je sresti Isusa Krista. Ko `ivi mi moramo po{tovati druge koji imaju svoj znak i svoj
ski izvje{taji o finansijskom po- dbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji}. s Isusom Kristom, ni{ta mu ne manjka. Ima Boga, a Bog identitet. Moramo iz vjere koja oplemenjuje srce graditi
slo va nju ove dvi je bol ni ce, "Bez nade i vjere ~ovjek je odveden u svijet mr`nje je sve. Ima hrabrosti za novi `ivot. Slave}i misu, susre- budu}nost", poru~io je Pulji} svim gra|anima BiH.
potvr|uju pro{logodi{nja upozo- i sukoba", poru~io je Pulji} katoli~kim vjernicima koji su }emo uskrsnulog Krista koji nas u~i darivati. Pravi `ivot Banjalu~ki biskup Franjo Komarica ju~e je
renja SDS-a da RS hara farma-
ceutska mafija, koja je u sprezi s
vladaju}om partijom", stoji u sa-

Na Uskrs se poma`e
op{tenju. (Srna)

Tribunal
pauzira
sedam dana ma}in ni vjernik", kazao je Mari}.
FOTO V. STOJAKOVI]

Porodica Mari} na
HAG - U Ha{kom tribunalu Uskrs uvijek na okupu On je dodao da se na Veliki petak ni{ta ne radi, a na
na re dne se dmi ce ne }e bi ti Crvenu subotu se boje jaja i priprema uskr{nja trpeza.
odr`ano nijedno su|enje niti ras- "U subotu se nose jaja i 'sveti kruh' u crkvu da se
prava zbog uskr{njih praznika. blagoslove i osvje{taju, a nave~e se ide u crkvu", pri~a
Nastavak rada u Tribunalu na- Mari}.
javljen je za sedmicu nakon us- Njegova supruga Mara ka`e da se za Uskrs pripre-
ma "sveti kruh", koji uku}ani na uskr{nji ru~ak prvo je-
kr{njih pra zni ka, ka da }e
du, a zatim jaja i ostala jela.
najprije biti nastavljeno su|enje
"Obi~aj je da svi uku}ani zajedno ru~aju. Prvo se
generalu Mom~ilu Peri{i}u, biv- pomolimo Bogu. Nakon ru~ka se ide u crkvu. Poslije
{em na~elniku General{taba toga je obi~aj da se ode na groblje", ka`e Mara.
Vojske Jugoslavije. Supru`nici Mari}i imaju osmoro djece,
Peri{i} je optu`en da je kao 23 unu~adi i dvoje praunu~adi i ka`u da se za Uskrs
na~elnik General{taba VJ pru- skupi skoro ~itava porodica da zajedno slave.
`ao "zna~ajnu podr{ku srpskim I porodica Ivankovi} iz Sarajeva ju~e je s rodbi-
snagama u BiH i Hrvatskoj, koje nom, prijateljima i uz bogatu trpezu proslavila Uskrs.
su po~inile zlo~ine u Sarajevu, Za ovaj praznik po~eli su se pripremati prije 40 da-
Zagrebu i Srebrenici, u periodu na kada im je po~ela korizma, odnosno mjesec posta.
od avgusta 1993. do novembra S. VELI], B. VU^ENOVI] ma ili nekom za koga se zna da je lo{e finansijske situ- Na Veliki petak su ofarbali 150 jaja, kako bi njima mo-
1995. godine". acije odnese hrane koju porodica pripremi za Uskrs ka- gli po~astiti sve one koji im do|u na ovaj praznik.
Na su|enju u predmetu "Sre- SARAJEVO, BANJALUKA - Na Uskrs je obi- Ujutro na ko bi i oni mogli na dostojanstven na~in proslaviti ovaj "Danas je trpeza bogatija nego ina~e. Osim bakla-
doje i Milan Luki}", poslije us- ~aj da se poma`e onima kojima je pomo} potrebna i Uskrs najve}i hri{}anski praznik. ve, nisam pravila druge kola~e, jer to nije obi~aj za
kr{njih praznika, posredstvom koji nisu u mogu}nosti da sebi i svojoj porodici obe- vjernici prvo "Obi~aj je da se kada se kolju svinje za zimu Uskrs. U subotu sam i{la na misu i ponijela hranu na
video-linka bi}e saslu{an jo{ je- zbijede bogatu trpezu, kakva se priprema za ovaj ~estitaju ostave dva najbolja komada mesa, koje mi zovemo bi- posve}ivanje. Nisam nosila jaja s ljuskom, jer tada bi
dan svjedok odbrane, nakon ~e- dan, ka`e Ilija Mari}, mje{tanin Zabr|a, nadomak jedni jela pe~enica i koji se su{e i ~itavu godinu ~uvaju za ta posve}ena ljuska bila ba~ena", objasnila je Ana
ga }e sudije saslu{ati zavr{ne Kotor Varo{a. drugima Uskrs te na taj dan jedu. Ko za Uskrs u ku}i nema to Ivankovi}.
rije~i strana u postupku. (Srna) Prema njegovim rije~ima, obi~aj je da se kom{ija- praznik meso ili ga pojede ranije, smatra se da nije nikakav do- Osim Ane, goste u ku}i Ivankovi}a do~ekivali su
Doga|aji 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 5

Najljep{e jaje Dajane Sredi} Vijesti Najmla|i `rtve


V!qsj!kf!eps!tlpn!Vesvafokv!Tmp!wf!ob!db!#Mj!qb#!kv!•f Delegacija neima{tine
tv!qp!wp!epn!lb!up!mj!•lph!Vt!lstb!pesaboj!usb!ej!dj!pobm!op!plv!. MMF-a dolazi SARAJEVO - Centri za socijalni ku}e Fondacije lokalne demokracije
rad u Visokom, Sarajevu i Zenici u Sarajevu, isti~e da su u ovu ku}u
qmkb!okf!obk!nmb!}ji!•mb!op!wb!vesvafokb!j!j{cps!obk!mkf!q|fh!j
obk!uws}fh!vt!ls|okfh!kb!kf!ub/
u Sarajevo od po~etka godine bilje`e pove}a- smje{tena djeca koja su fizi~ki, psihi-
Nf!}v!261!|b!sf!oji!kb!kb!obk!mkf!q|f!kf!jnb!mb!qf!uob!ft!up!hp!. SARAJEVO- Delegacija Me- nje broja djece koju roditelji zane- ~ki i seksualno zlostavljana.
ej|!okb!Eb!kb!ob!Tsf!ej~-!lp!kb!kf!sf!lmb!eb!kf!v{!ekf!ep!wv!qp!. |unarodnog monetarnog fonda maruju, fizi~ki zlostavljaju i "Ta djeca su svakako i vaspitno za-
np~!sb!ej!mb!sb!{of!vlsb!tf!pe!wpt!lb!ob!kb!kj!nb-!uf!ep!eb!mb!eb (MMF), koju }e predvoditi Kos- tjeraju na prosja~enje. nemarena. Na zanemarivanje i zlos-
tf!vwj!kfl!wf!tf!mj!pwpn!qsb!{oj!lv/!Ob!uv!dj!kb!ej!obk!uws}f!kb!kf!kf tas Kristou, {ef Misije ove mo- "Uglavnom se radi o socijalno tavljanje djece u zadnje vrijeme jako
jnb!mb!qsfe!tkf!eojl!Vesvafokb!#Mj!qb#!Bmfo!lb!Vev•/!Pob!kf netarne institucije za BiH, ugro`enim i vi{e~lanim porodicama, uti~e te{ka ekonomska situacija, jer
doputova}e danas u Sarajevo na a te{ka materijalna situacija je glavni ljudi ostaju bez posla {to se odra`ava
sf!lmb!eb!kf!pwp!usf!~j!qvu!eb!v!Vesvafokv!{b!obk!nmb!}f!qsj!sf!.
pregovore o stend baj aran`manu razlog zanemarivanja djece. Roditelji na funkcionisanje porodice", obja{-
}v!kv!pwb!lwp!plv!qmkb!okf-!lp!kjn!tf!pcj!mkfabwb!wf!mj!lj!lb!up!mj!•lj sa vlastima BiH. te djece su nezaposleni i alkoholi~a- njava Musli}eva.
qsb!{ojl-!uf!eb!ob!pwbk!ob!•jo!•v!wb!kv!usb!ej!dj!kv!qsf!eb!lb/ ^etvoro~lanu delegaciju ~ine ri", ka`e [a}ir ^elebi}, direktor Cen- Nurka Babovi}, direktor Centra za
E/L/ {ef Misije MMF-a za BiH, fis- tra za socijalni rad Visoko. socijalni rad Zenica, tvrdi da je na
kalni ekonomista, glavni ekono- On dodaje da je i prethodnih godi-
mista za BiH i osoba koja se bavi na ovaj problem bio izra`en na po-
monetarnim pitanjima. dru~ju Viskog, ali se radilo o manjem Jedna od mjera
Irena Jankulov, ekonomista broju slu~ajeva. Prije pet godina su je oduzimanje djece
MMF-a za BiH, potvrdila je da od jednog bra~nog para iz Visokog roditeljima
je predvi|en naknadni dolazak i oduzeli osmoro djece i smjestili ih u
drugih predstavnika MMF-a po- Dje~je selo "Turija mira" u Lukavcu.
{to ova misija ostaje u BiH tri se- ^elebi} isti~e da socijalni radnici podru~ju Zenice pove}an broj djece
dmice. prilikom oduzimanja djece od rodite- koju roditelji i staratelji tjeraju da
"Protokol posjete jo{ se finali- lja, {to je jedna od mjera, tra`e asisten- prose.
zuje, a razlog za to je, {to su ciju policije jer roditelji pru`aju otpor. "Mi tim porodicama poma`emo fi-
vlasti tra`ile da ubrzamo na{u Ka`e da se radi o djeci koja ne idu u nansijski, jer postupak oduzimanja
posjetu koja je trebalo da bude u {kolu, ve} ih roditelji tjeraju da prose. djece traje jako dugo", nagla{ava Ba-
maju", rekla je Jankulova. "Roditelji tu djecu nerijetko fizi~ki bovi}eva.
Ranko [akota, predsjedavaju}i zlostavljaju, a bilo je i slu~ajeva se- Ako se radi o fizi~kom i seksual-
Savjetodavne grupe Fiskalnog ksualnog zlostovljanja", navodi ^ele- nom zlostavljanju, ona isti~e da djeca
savjeta BiH i pomo}nik ministra bi}. nakon hap{enja roditelja budu smje-
finansija BiH za trezor, izjavio je Mirsada Poturkovi}, direktor Centra {tena u sigurnu ku}u "Medika".
ranije da bi stru~ni timovi po~et- za socijalni rad Sarajevo, ka`e da je u Iz Ministarstva rada i socijalne po-

`ivot
kom naredne sedmice trebalo da pro{loj godini evidentirano 395 od- litike FBiH ka`u da tek prikupljaju
utvrde nacrt platforme BiH za gojno zanemarene djece, {to je za 17 podatke o broju zamemarivane djece
pregovore o stend baj aran`manu odsto vi{e u odnosu na 2007. godinu. u pro{loj godini.
sa MMF-om. On je dodao da tu Amra Musli}, menad`er sigurne A.S.
platformu treba da usvoji Fiskal-
ni savjet BiH, nakon ~ega }e po-
daci biti i javno objavljeni, te da
}e platforma BiH za razgovore Obilje`en Dan
biti spremna po svim segmenti-
ma i nivoima vlasti. oslobo|enja Zenice
u katedrali svetog Bonaventure u Banjaluci slu`io sve~a- [akota je pojasnio da }e u raz- ZENICA - Intoni-
govore biti uklju~ene institucije
nu uskr{nju misu. Finci i Ko`emjakin BiH, Republike Srpske, Federa-
ranjem dr`avne hi-
Komarica je okupljenim vjernicima poru~io da mole mne i po la ga njem
Boga da ih u~ini {to upotrebljivijim u korist svoje sredi- ~estitali Uskrs cije BiH i distrikta Br~ko. (Srna) cvije}a na spomen-
ne, svog grada i svih ljudi, bez obzira na nacionalnu i kos tur ni ci Pa pir na
vjersku pripadnost. Kb!lpc!Gjo!dj-!qsfe!tkf!eojl!Kf!wsfk!tlf!{b!kf!.
eoj!df!CjI-!j!Cp!sjt!Lp!af!nkb!ljo-!qsfe!tkf!eojl!Kf!.
Memorandum ju~e je obilje`en Dan
oslobo|enja Zenice.
Isti~u}i da je Hristovo uskrsnu}e garancija u us-
krsnu}e svih koji vole Boga, Komarica je naveo da ra- wsfk!t lf! pq!| uj!o f! Tb!s b!kf!w p-! vqv!u j!mj! tv! kv!• f za borbu Cvije}e su polo`ile
dost ovog praznika treba dijeliti sa svim sugra|anima i qp!wp!epn!Vt!lstb!•ft!uju!lv!ob!ecjt!lv!qv!wsicp!. protiv delegacije Op{tinskog
savremenicima. tbo!tlpn!lbs!ej!ob!mv!Wjo!lv!Qv!mkj!~v!j!twjn!lb!up!mj!dj!. korupcije vije}a Zenica, Udru`e-
On je pozdravio sve koji su do{li na misno nb!v!CjI/! nja antifa{ista i boraca
#Ep!{wp!mj!uf!eb!Wbn!v!jnf!Kf!wsfk!tlf!{b!kf!eoj!df!v BANJALUKA - Anton Kasi- Na ro dnoo slo bo di la -
slavlje, a posebno prognane i izbjegle stanovnike Banja- povi}, ministar prosvjete i kulture
luke, koji su do{li u banjalu~ku katedralu da proslave CjI!j!twp!kf!mj!•op!jnf-!b!qsf!lp!Wbt-!twjn!lb!up!mj!dj!. ~kog ra ta, Dru{ tva
nb!v!CjI!{b!af!mjn!tsf!uof!vt!ls|okf!cmb!heb!of-!tb Republike Srpske, Stanko Stani}, "Josip Broz Tito", Je-
najve}i hri{}anski praznik. rektor Banjalu~kog univerziteta, i
@upnik prijedorske `upe Marijan Stojanovi} apelo- af!mkpn!eb!ji!kp|!nop!hp!hp!ej!ob!tmb!wj!np!{b!kf!eop dinstvene organizacije boraca Zenice, Udru`enja Roma "Romano centro", te
v!nj!sv!j!cmb!hpt!ub!okv!ob!lp!sjtu!twji!hsb!}b!ob!ob!|f Milan Grubor, predsjednik Stu- Socijaldemokratske partije i Mladih antifa{ista.
vao je ju~e na vjernike da se ubudu}e vi{e vra}aju na dentskog parlamenta, potpisa}e
svoja ognji{ta. {f!nmkf#-!tup!kj!v!Gjo!dj!kf!wpk!•ft!uju!lj/! Prisutnima se obratio Ismet Vr{ki}, predsjednik Udru`enja antifa{ista i bo-
danas memorandum o razumije- raca NOR-a, koji je podsjetio na zna~aj Zenice u antifa{isti~koj borbi.
vanju u borbi protiv korupcije na Ovo udru`enje, podsjetio je Vr{ki}, danas }e polo`iti cvije}e na spomen-
Univerzitetu u Banjaluci. kosturnicama u Stranjanima i Nemiloj kod Zenice. (Zeda)
Ministarstvo prosvjete i kulture

siroma{nima
RS saop{tilo je da je ovaj doku-
met ponudio Studentski parla-
ment, a njime }e jo{ jednom biti Stanovnici BiH
istaknuta opredijeljenost resor-
nog ministarstva da zajedno s me|u najstarijima
Univerzitetom i predstavnicima BERLIN, BANJALUKA - Stanovnici BiH mla|i su od Nijemaca,
studenata radi na suzbijanju ko- Austrijanaca, [ve|ana, Norve`ana i Amerikanaca, ali su stariji od Al-
rupcije na fakultetima. banaca, Turaka i ve}ine afri~kih zemalja, pokazuju nedavno objavljeni
Memorandum }e biti potpisan podaci na njema~kom internet sajtu GeographiXX.
u prostorijama Ministarstva Prema tim podacima s prosje~nom starosti stanovni{tva od 38,4 godine,
prosvjete i kulture RS. (Srna) BiH se nalazi na 158. mjestu.
Srbija s Kosovom je s prosje~nom starosti od 37,3 godine na 151. mjestu,
Ne zna se ko a Hrvatska se s prosje~nom starosti od 40,3 godine nalazi na 177. mjestu,
odnosno jednom mjestu iza RS.
koristi 15.000 Jedno mjesto ispod Hrvatske je
hektara Najmla|e
Slovenija, ~ije stanovni{tvo u prosje-
stanovni{tvo Ugande,
BANJALUKA - Za vi{e od ku ima 40,6 godina. Od ostalih ze-
a najstarije Maroka malja u regionu Makedonija je na
15.000 hektara zemlji{ta koje je
u dr`avnoj svojini, a gdje se kao 141. mjestu s prosje~nom starosti
korisnici pojavljuju zadruge, ne stanovni{tva od 34,1 godinu, Crna Gora je sa 34,5 godina na 143. mjestu, te
postoji evidencija kojoj zadruzi Albanija na 122. mjestu sa 29,5 godina. Zanimljivo je da su Albanci najmla-
pripadaju ili je navedeno ime za- |a evropska populacija, ako ne ra~unamo Tursku, koja je s prosje~nom sta-
druge koja je odavno uga{ena. rosti stanovni{tva 28,1 godina na 117. mjestu.
Svjetlana Lazi}, ~lan Komisije Zemlja s najmla|om populacijom na svijetu je Uganda, ~iji je prosje~ni
za utvr|ivanje imovine u dr`a- stanovnik star 15 godina, dok su najstariji stanovnici Monaka na 191. mjes-
Sarajevska porodica Ivankovi} proslavila Uskrs
FOTO S. PINJAGI] vnoj svojini u poljoprivrednim tu, ~ija je prosje~na starost 45,5 godina.
zadrugama, kazala je da je rije~ o Zanimljivo je da su neke od najbogatijih zemalja na svijetu i zemlje s naj-
njen suprug Nikola i sin Dean. ne ide jer je njihova obaveza da do~ekuju goste, kojima ogromnoj povr{ini i da je najte`a starijom populacijom. Tako je, na primjer, Japan predzadnja zemlja po pro-
"Obi~aj je da ujutro na Uskrs vjernici prvo ~estitaju se iznosi korpa s jajima i svaki sebi bira jedno. situacija u Kalinoviku, gdje se sje~noj starosti. Prosje~an Japanac star je 42,9 godina, a prosje~an Nijemac
jedni drugima praznik, a potom da pojedu posve}eno ja- ''Potom dvoje lupkaju jajetom o jaje. nalazi preko 9.600 hektara ovog 42,6 i nalazi se na 190. mjestu.
je. Prije toga ne bi trebalo da piju kafu ili jedu bilo {to Onaj ~ije je jaje ja~e uzima i protivnikovo i nosi ga sa so- zemlji{ta, i u Brodu, gdje ima Stevo Pa{ali}, ~lan Savjeta za demografsku politiku RS, ka`e da je vidljivo
drugo osim posve}enog jajeta", isti~e Ana. bom", objasnila je Ana, koja je ove godine jaja bojila lu- 2.400 hektara zemlji{ta. da je najmla|e stanovni{tvo u Africi, a jedno od najstarijih u Evropi.
Ka`e kako njena porodica prvog dana Uskrsa nigdje kovinom. B.Vu. D.[.
6 qpofekfmkbl!13. 4. 2009. Doga|aji

Su`ivot u BiH je mogu}, ali samo Li~no }u se anga`ovati da pomirim

Rekli su
po modelu jedni pored drugih. vladiku Grigorija i dopisnika
"Novosti" Radivoja Guti}a.

Ivo Miro JOVI], delegat u Dobroslav ]UK,


Domu naroda parlamenta BiH na~elnik op{tine Trebinje

Poglavari vjerskih
zajednica u BiH
apeluju da se
donira vi{e
sredstava
za bogomolje
Uni{teno 3.290
vjerskih objekata
Qsf!nb! qpt!up!kf!~jn! qp!eb!dj!nb-! up!.
lpn!qsp!uf!lmph!sb!ub!ob!qp!esv!•kv!dj!kf!mf!CjI
voj!|uf!op!kf!jmj!p|uf!~f!op!plp!4/3:1!wkfs!tlji
pckf!lb!ub/!
Jt!uj! qp!eb!dj! qp!lb!{v!kv! eb! tv! v! CjI! qsj!kf
sb!ub! qpt!up!kb!mf! vlv!qop! 2/255! eab!nj!kf-! pe
•f!hb!kf!•bl!725!voj!|uf!op-!b!418!p|uf!~f!.
op/!
Qsf!nb! qp!eb!dj!nb! lb!up!mj!•lf! {b!kf!eoj!df! v
CjI-!37:!wkfs!tlji!pckf!lb!ub!Lb!up!mj!•lf!dslwf
kf! qp!uqv!op! voj!|uf!op-! b! p|uf!~fo! kf! 842
pckf!lbu-! epl! tv! tsv!|f!of! j! 74! lb!qf!mf-! 71
pt!ub!mji!dslb!wb-!uf!ptbn!tb!npt!ub!ob!j!hsp!.
cb!mkb/
Qp!eb!dj!Tsqtlf!qsb!wp!tmb!wof!dslwf!v!CjI
hp!wp!sf!eb!kf!tsv!|f!op!vlv!qop!236!dslb!wb-
77! qb!sp!ijk!tlji! ep!np!wb! j! pt!ub!mji! dslwf!oji
{eb!o kb-! epl! tv! p|uf!~ f!o f! 283! dslwf-
peop!top! 61! qb!sp!ijk!tlji! ep!np!wb! j! pt!ub!mji
dslwf!oji!{eb!okb/
Obk!wj!|f! pckf!lb!ub! TQD.b! tsv!|f!op! kf! v
[wps!oj!•lp.uv!{mbo!tlpk! fqbs!ij!kj-! okji! 7:-! b
obk!nb!okf!v!Cb!okb!mv!•lpk!.!•f!uj!sj/!

U toku obnova Ferhadije u Banjaluci

Spora obnova
vjerskih objekata Bojana VU^ENOVI] ni~e", ka`u u IZ.
Mitar Tanasi}, |akon u Mitropoliji dabrobo-
pne crkve, dok kapele i manji objekti nisu. Jedan
od probleme je i taj {to su u pojedinim op{tinama
BANJALUKA - Obnova vjerskih objekata sanskoj, kazao je da je na podru~ju ove mitropolije prilikom obnove ponovo tra`ene neke dozvole za
u BiH, koji su uni{teni u proteklom ratu, ide do temelja sru{eno pet crkava, od ~ega su obnov- gradnju", kazao je Toma{evi}.
sporo jer su za to potrebna ogromna sredstva, ljene tri, a obnova dvije je u toku. On je istakao da je prioritet obnova porodi-
sla`u se predstavnici vjerskih zajednica u BiH. On je kazao da je poru{eno 25 kapela, od ~e- ~nih ku}a da bi se izbjegli imali gdje vratiti.
U SPC ka`u da u Iz Islamske zajednice BiH (IZ) ka`u da je je u ga je obnovljena samo jedna. "Najve}i problem s kojima se su-
obnovu poru{enih BiH ostalo jo{ da se obnovi 60 odsto poru{enih U op{tini "Spaljeno je ili je te{ko o{te}eno 11 crkava, sre}u katolici u BiH jeste povratak, a kada nema
vjerskih objekata i da je za taj posao potrebna Fo~a je bilo od ~ega je obnovljeno sedam i za ~etiri obnova je vjernika, nema ni svrhe obnavljati crkve. Problem
crkava najvi{e ula`u ogromna svota novca. 20 d`amija, u toku", kazao je |akon Tanasi}. je {to sve ve}i broj mladih odlazi iz zemlje tamo
vjernici. Iz Katoli~ke "Za 16 d`amija u Banjaluci su presu- a dosad nije On je naveo da su u dosada{nju obnovu naj- gdje im je lak{e `ivjeti jer se ovdje vrlo te{ko do-
dom dobijena 64 miliona maraka, pa izra~unajte nijedna vi{e sredstava ulo`ili vjernici, pogotovo oni koji lazi do posla", kazao je Toma{evi}.
crkve poru~uju da koliko je potrebno za obnovu samo jedne d`amije, obnovljena sad `ive u inostranstvu, ali za ve}inu crkava sred- On je upozorio da u BiH niko nije odgovarao
za ru{enje jo{ niko a potpuno je poru{eno oko 618 d`amija", kazali su stva za obnovu prikupljaju crkve individualno. za uni{tavanje vjerskih objekata u toku proteklog
u Islamskoj zajednici. Ivo Toma{evi}, generalni sekretar Biskupske rata.
nije odgovarao U IZ ka`u da je najve}i broj neobnovljenih konferencije u BiH, kazao je da je od ukupno Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice
objekata u op{tinama gdje se ljudi slabo vra}aju. 1.000 uni{tenih i o{te}enih vjerskih objekata u u BiH, kazao je da je u obnovu Jevrejskog groblja
"Samo u op{tini Fo~a je bilo 20 d`amija, a BiH, u FBiH obnovljen ve}i dio, dok u RS to ide u Sarajevu, koje je te{ko devastirano, dosad ulo`e-
dosad nije nijedna obnovljena. Veliki broj po- malo te`e. no oko pola miliona maraka i da je potrebno ulo`i-
ru{enih d`amija je u op{inama Vi{egrad i ^aj- "Najve}i broj obnovljenih objekata su `u- ti jo{ izme|u 800.000 i 1,2 miliona maraka.
Doga|aji 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 7

Osiguranje vozila obavezno i


vr{i se pri registraciji
FOTO S. PINJAGI]
Osiguravaju}a dru{tva
u FBiH tra`e od policije
poja~anu kontrolu

O~ekujemo Isklju~enja iz saobra}aja


najmanje V!gf!csv!bsv!pwf!hp!ej!of!kf!pe!32/68:!qsf!hmf!eb!oji!wp!.
1.000 od{tetnih {j!mb!v!tbp!csb!~b!kv!v•ft!uwp!wb!mp!okji!767!of!sf!hjt!usp!wb!oji-!|up!kf
zahtjeva zbog {b!2-35!pe!tup!wj!|f!of!hp!v!gf!csv!bsv!qsp!|mf!hp!ej!of-!qp!eb!dj!tv
NVQ.b!Gf!ef!sb!dj!kf!CjI/!
udesa izazvanih Ub!lp!}f-!v!jt!upn!nkf!tf!dv!kf!j{!qsp!nf!ub!jt!lmkv!•f!op!747!wp!{j!.
neosiguranim i mb!{cph!uf!ioj!•lf!of!jt!qsb!wopt!uj/!
neregistrovanim V!kb!ov!bsv!kf!pe!36/365!qsf!hmf!eb!ob!wp!{j!mb!of!sf!hjt!up!wb!op!cj!.
mp!okji!6:6-!|up!kf!qp!wf!~b!okf!pe!26-:!pe!tup!v!peop!tv!ob!jt!uj
autima, nkf!tfd!3119/!hp!ej!of-!epl!ji!kf!668!cj!mp!uf!ioj!•lj!of!jt!qsb!wop/!
rekao D`emal Qsf!nb!qp!eb!dj!nb![b!wp!eb!{b!tub!ujt!uj!lv!GCjI-!v!qsp!|mpk!hp!ej!.
Konjhod`i} oj!kf!v!pwpn!fo!uj!uf!uv!cj!mp!sf!hjt!usp!wb!op!plp!62:/711!wp!{j!mb!pe
•f!hb!plp!558/711!qv!uoj!•lji/

Na putevima sve vi{e


neosiguranih auta
Maja RENER police, pa }e nastaviti voziti neosigurana vozila", re-
kao je Todorovi}.
najmanje 1.000 od{tetnih zahtjeva zbog udesa izazva-
nih neosiguranim i neregistrovanim autima", istakao
nas. Istakli su i da se de{ava da u saobra}ajnoj dozvoli
pi{e jedan podatak o snazi vozila, a u polici osigura-
SARAJEVO - U prva dva mjeseca ove godine On je istakao da postoji Za{titini fond FBiH koji je Konjhod`i}. nja drugi, kako bi bila pla}ena manja premija. Zbog
u FBiH je izme|u osam i 10 odsto manje osigura- ispla}uje {tete i u slu~aju kada saobra}ajnu nezgodu On je dodao da jo{ nemaju podatke o isplati toga je, ka`u, neophodno kona~no pustiti u funkciju
nih vozila nego u istom periodu pro{le godine, na izazove neregistrovano vozilo, a ovaj fond pune osi- {teta po osnovu neosiguranih vozila od po~etka godi- video-kamere u stanicama za tehni~ki pregled vozila.
osnovu ~ega se zaklju~uje da je pove}an broj nere- guravaju}a dru{tva, te tako sav teret pada na njih. Kako su rekli u MUP-u Kantona Sara-
gistrovanih auta u saobra}aju. Podsjetio je da je osiguranje mo- jevo, kazna za neregistovano vozilo u prometu je od
Ostoja Todorovi}, generalni sekretar Udru`enja tornih vozila obavezno i vr{i se pri registraciji. Kazna za neregistrovano 100 KM do 300 KM. Postoji i za{titna mjera oduzi-
dru{tava za osiguranje u FBiH, ka`e da im je rast bro- Direktor Za{titnog fonda FBiH D`emal Konjho- vozilo u Hrvatskoj do 2.500 KM, manja voza~ke dozvole od jednog do ~etiri mjeseca,
ja neosiguranih i neregistrovanih automobila goru}i d`i} rekao je da su pro{le godine imali 910 od{tetnih a u BiH do 300 KM kao i kazneni bodovi.
problem. Zbog toga }e MUP-u FBiH i kantonalnim zahtjeva zbog saobra}ajnih nezgoda koje su izazvala U Udru`enju dru{tava za osiguranje u FBiH su
MUP-ovima uputiti pisma i tra`iti poja~anu preventi- neosigurana vozila, te da, sude}i po tom iskustvu, ove ne, s obzirom na to da pro|u dva do tri mjeseca od napomenuli da bi poja~anom preventivnom kontro-
vnu kontrolu vozila. godine o~ekuje porast. momenta kada se desi saobra}ajna nezgoda do mo- lom policije bilo sprije~eno u~e{}e u saobra}aju nere-
"Manje je osiguranih vozila, a u prometu se ba{ i "Oko 98 odsto osoba koje su izazvale saobra}aj- menta kada bude prikupljena potrebna dokumentacija. gis tro va nih, ne osi gu ra nih i te hni ~ki ne is pra vnih
ne primje}uje da ih ima manje. To upu}uje na rast ne nesre}e sa neregistrovanim i neosiguranim vozi- U "Triglav BH osiguranju" su kazali da je u vozila, {to bi direktno uticalo na smanjenje broja sao-
broja neosiguranih i neregistrovanih vozila. Logi~no lom su nezaposlene. S obzirom na to da je zbog krize Hrvatskoj kazna za neregistrovano vozilo izme|u bra}ajnih nezgoda i ukupnu visinu ispla}enih naknada
je da odre|eni broj ljudi zbog krize ne}e mo}i pla}ati pove}an broj nezaposlenih, o~ekujemo u ovoj godini 5.000 i 10.000 kuna, te da bi to trebalo uvesti i kod za nastale {tete.

U martu nastavljen trend otpu{tanja radnika u BiH


Danas
ZA ILI PROTIV
Bez posla ostalo protest
zadrugara
u Srpcu Pi{e:

vi{e od 7.000 ljudi


Jasmina [ARAC
SRBAC - Ispred zgrade
op{tine Srbac danas }e, od
sedam ~asova, poljoprivre-
dnici i zadrugari s podru~ja
Blokada ^eli}a
S. VELI] Josip Tolo, direktor Slu`be za zapo{ljavanje Sre- Bud`et op}ine ^eli} blokiran je zbog duga za tro{kove parni~nog
dnjobosanskog kantona, ka`e da je bez posla u martu ove op{tine odr`ati mirne postupka, u kojem je nastojala vratiti imovinu Fabrike za preradu vo}a
SARAJEVO - Vi{e od 7.000 osoba u BiH u zbog ekonomske krize ostalo 860 osoba, a u februaru proteste, nezadovoljni sta- i povr}a, a prisilnu naplatu odobrio je Op}inski sud Tuzla.
martu je ostalo bez posla, dok je istovremeno njih ih je za 10 bilo vi{e. njem u ovoj oblasti. Ne bi bilo ~udno da se ne radi o iznosu od skoro pola miliona mara-
"Znatno manji broj ljudi bio je zaposlen", isti~e Jovica ]iri}, jedan od za- ka, koji za nekoliko izlazaka na ro~i{ta duguju Enveru Arnautovi}u,
oko 4.000 brisano s evidencije nezaposlenih zbog
drugara Zadruge "Sitne{i" zastupniku fabrike "Frutekst u ste~aju". U istom parni~nom postupku
novog zaposlenja. Tolo.
iz Srpca, kazao je da }e na
U entitetskim i kantonalnim zavodima i slu`ba- U Unsko-sanskom kantonu u toku ova op}ina duguje i oko 600.000 KM Amiru Omer}ehaji}u, advokatu
dana{njem skupu zadrugari firme "Frigos", ali on nije podnio prijedlog za prisilnu naplatu duga.
ma za zapo{ljavanje ka`u da je i u martu, kao i rani- pro{log mjeseca posao su izgubile 263, a u februaru i poljoprivrednici poku{ati
jih mje se ci, broj otpu {te nih ra dni ka ras tao zbog 237 osoba. U ovom kantonu vi{e ljudi je tokom mar- Ta ko je uku pan dug dvo ji ci
da skrenu pa`nju na sebe i advokata u jednom sudskom pro-
ekonomske krize. Najavljuju kako bi u ovom i nare- tu dobilo posao, nego {to ih je otpu{teno. svoje probleme. Upitni plate,
dnom mjesecu taj trend trebalo da bude zaustavljen. "U o`ujku je bez posla ostala 91 osoba. U velja~i cesu, na koji je op}ina ^eli} pro-
"Po se bno }e mo se os - subvencije studentima {le godine kao vanredan pravni
Najvi{e osoba koje su u martu dobile otkaz evidenti- ih je bilo vi{e", ka`e Stipo Ivankovi}, direktor Slu`be vrnuti na koncesije i neza- i u~enicima, pomo}
rano je u Republici Srpskoj. za zapo{ljavanje Posavskog kantona. lijek ulo`ila reviziju Vrhovnom su-
do volj stvo u toj oblas ti. socijalno ugro`enima du FBiH, skoro polovina ovogo-
"Bez posla je u martu ostalo 2.625 osoba. U fe- Ovaj problem je ve} dugo
bruaru ih je bilo 2.520. U pro{lom mjesecu sa na{e di{njeg op}inskog bud`eta.
Broj otpu{tenih radnika pri su tan, ali je ne da vno Zbog bezobzirnosti advokata, odnosno ste~ajnog upravnika "Frute-
evidencije zbog zaposlenja brisana je 2.191 osoba, a rastao zbog ekonomske krize kul mi ni rao ka da je na {a
u februaru 1.955", saop}eno je iz Zavoda za statistiku ksa" u op}ini ^eli} obustavljene su sve transakcije. Osim plata, upitni
zadruga dobila koncesiju su subvencije studentima i u~enicima, pomo} socijalno ugro`enima, is-
RS. na zemlji{te, ali je nakon
U pro{lom mjesecu u Kantonu Sarajevo Nafija Hodo, direktorica Slu`be za zapo{ljavanje plata bora~kih i invalidskih naknada, koje su mnogima jedini prihod.
nekog vremena ta koncesi- Javnost je zgro`ena ~injenicom da je Op}inski sud Tuzla prihvatio
posao je izgubilo 1.197 osoba, {to je za 227 ljudi vi{e Bosanskopodrinjskog kantona, rekla je da su bez po- ja poni{tena i zemlji{te je
sla u martu ostale 84 osobe. tro{kovnik advokata, prema kojem izlazak na jedno ro~i{te koje je tra-
nego u februaru. dodijeljeno ZZ 'Kooperati- jalo 15 minuta ko{ta 92.000 KM. Advokat, pak, ka`e da se radi o
"Zbog ekonomske krize u martu je bez posla os- "Uduplao se broj osoba koje su u mar- vni centar' iz Srpca", kazao osam miliona vrijednoj tu`bi, te da je priprema za ro~i{te bila kom-
talo 1.122 ljudi, a u februaru 989. Manji broj osoba, u tu dobile otkaz, u odnosu na februar", dodala je Nafi- je ]iri}. pleksna?!
odnosu na one kojima je prekinut radni odnos, dobilo ja Hodo. On je kazao da su u~esni- Osim toga, Op}inski sud Tuzla, koji ima na hiljade starih nerije{enih
je zaposlenje", ka`u u Slu`bi za zapo{ljavanje Zeni- U Slu`bi za zapo{ljavanje Livanjskog kantona ci skupa obavijestili polici- predmeta, samo osam dana nakon podno{enja prijedloga donio je rje-
~ko-dobojskog kantona. kazali su kako je bez posla u pro{lom mjescu ostala ju o odr`avanju protesta i {enje o blokadi op}inskog ra~una. Vrijeme bi bilo da neko zarovi u la-
Po podacima Slu`be za zapo{ljavanje Tuzlan- 41 osoba, {to je vi{e nego u februaru. Podatke iz Slu- da se nada da }e sve prote- dicu sutkinje Samire Husi~i} i tra`i obja{njenje za{to je slu~aj "^eli}"
skog kantona, u martu su bez posla ostale 1.084 oso- `bi za zapo{ljavanje Zapadnohercegova~kog i Herce- }i mirno. rije{en preko reda.
be, a u februaru 972 osobe. gova~ko-neretvanskog kantona nismo uspjeli dobiti. B.Vu.
8 qpofekfmkbl!13. 4. 2009.

Panorama Nesvakida{nja
odluka Jove
Stankovi}a iz
Novog Grada
Mje{tani tra`e U Glamo~u zbog
sve vi{e legalizacije
preseljenje siroma{nih
diskoteke "Lane" GLAMO^ - Adolf Vi{aticki, zemlji{ta
glamo~ki `upnik, ocijenio je da
TESLI] - Mje{tani tesli}kog na- problema da ne bi, kako je rekao, bi- je socijalno stanje stanovnika
selja Vrela protestovali su ju~e u lo ne`eljenih posljedica, jer su mje- Glamo~a vrlo te{ko, a dokaz za
ovom mjes tu za hti je va ju }i da {tani gradili ovaj objekat. to je Narodna kuhinja, koja sva-
Danko Trivun~evi}, vlasnik lokal- On je napomenuo da su ~lanovi kodnevno obezbje|uje jedan to-
ne dis ko te ke "La ne", na pus ti Savjeta prije isteka ugovora upozo- pli obrok za 70 korisnika iz
objekat dru{tvenog doma u kojem ravali Trivun~evi}a da ne}e produ`iti kategorije siroma{nih i socijal- Za legalizaciju 24
se nalazi lokal, jer mu je ugovor o ugovor o zakupu, jer je planirana re- no ugro`enih lica. kvadratna metra
zakupu istekao jo{ u decembru konstrukcija zgrade koju je zna~ajno "Situacija u Glamo~u je ve-
2007. godine. "nagrizao zub vremena". oma te{ko. Svakodnevno mi se zemlji{ta morao
Savo Bubu}, predsjednik Savjeta Trivun~evi} tvrdi da je rije~ o jav lja ju mje {ta ni ko ji tra `e sam da platim
mjesne zajednice Vrela, rekao je da izmi{ljotinama mje{tana, naglasiv{i osnovne potrep{tine za `ivot,
je Trivun~evi} bespravno uzurpirao da ~eka na sudsku presudu, jer se u kao {to su litar ulja, kilogram 12.960 KM, a
prostor i da ne pla}a kiriju, dok Sa- vezi s ovim sporom vodi postupak bra{na ili {e}era, a me|u njima Risojevi}i za 72
vjet nema gdje da odr`ava sastanke pred Osnovnim sudom u Tesli}u, ima dosta i onih kojima je po-
niti da organizuje zbor gra|ana, na koju }e "ispo{tovati kakva god bu- treban komad hljeba, jer imaju kvadrata na istoj
{ta je, prema zakonu, obavezan. de". djecu i bolesne ~lanove porodi- lokaciji 360 KM,
Bubi} je istakao da stanovnici Vre- On je dodao da }e do tada diskote- ce", naglasio je Vi{aticki.
la mirnim protestom `ele da skrenu ka "Lane" raditi u prostorijama do- On je dodao da korisnici Na-
tvrdi Stankovi}
pa`nju op{tinskim vlastima da se ma u Vre li ma, jer za to ima ro dne ku hi nje, ko ju je pri je
aktivnije uklju~e u rje{avanje ovog odobrenje op{tinskih vlasti. (Srna) osam godina osnovala me|una-

bubreg da
rodna humanitarna organizacija
"Misija bez granica", ugla-
Registrovano oko vnom su samci i starija lica bez
porodice koja su u stanju soci-
120.000 pacijenata jalne potrebe, jer ne ostvaruju
prihode dovoljne za osnovne `i-
BIJELJINA - U Slu`bi porodi~ne medicine na podru~ju Bijeljine do votne potrebe. Dinka KOVA^EVI] je zapao u kredit, ali je, tvrdi Stankovi}, ogor~en jer
sada je registrovano oko 120.000 gra|ana raspore|enih u 55 timova u "'Karitas' je u pro{losti mnogo je njegov kom{ija u zanatskom centru za legalizaciju
gradu i u sektorskim ambulantama. pomagao ovda{njem narodu, ali NO VI GRAD - Pe de set dvo go di{ nji Jo vo 72 kvadratna metra zemlji{ta platio samo 360 mara-
Mara Mitri}, na~elnik Slu`be porodi~ne medicine u Bijeljini, kazala je da su sada njegove aktivnosti i Stankovi}, vlasnik radnje "Pogrebna oprema i ka.
se Dom zdravlja u Bijeljini, prate}i reformu porodi~ne zdravstvene za{tite, sredstva usmjereni na druga po- usluge", koja je smje{tena u zanatskom centru u "Pitam op{tinare kako su mogli da legalizuju ze-
svakodnevno zala`e za razvoj infrastrukture. dru ~ja", re kao je Vi {a tic ki. Novom Gradu, odlu~io je prodati bubreg kako bi mlji{te na kojem je apoteka doktora Gorana Risoje-
"Sve ambulante u centralnoj zgradi, kao i ve}ina sektorskih, opremljene su (Srna) se, kako ka`e, rije{io kreditnog zadu`enja u izno- vi}a i njegove supruge Ane 'Anafarm' po pet maraka
po standardima Ministarstva za zdravlje i socijalnu za{titu RS, a izvr{ena je i su od 20.000 maraka. za kvadrat, a da meni za 24 kvadrata naplate 12.960
kompletna informatizacija rada, a`urirana baza podataka, te uveden elek- Kredit je, pri~a Stankovi}, morao podi}i u je- KM", ogor~en je Stankovi}.
tronski karton", kazala je Mitri}eva.
Dug za struju dnoj od banaka u ovom gradu kako bi legalizovao Doktor Risojevi} i njegova supruga, tvrdi Stan-
Zlatko Maksimovi}, direktor Doma zdravlja u Bijeljini, naglasio je da je 772.427 zemlji{te, na kojem je prije desetak godina izgradio kovi}, legalizaciju su izvr{ili dok je na lokalnoj vlas-
od novembra pro{le godine obavljena velika akcija doregistracije gra|ana u
timove porodi~ne medicine.
maraka objekat, gdje je po~eo djelatnost pogrebnika. ti bi la SDS 2004. go di ne, i to ta ko {to im je u
katastarsku ~esticu upisan "vrt kod ku}e", a ne ze-
"Bubreg prodajem jer ne `elim da mi dugovanja
"Ovom akcijom registrovano je oko 35.000 preostalog stanovni{tva sa po- PETROVO - Potro{a~i iz se- koja bi morao vra}ati u narednih 10 godina naslijede mlji{te koje se nalazi u poslovnoj zoni grada.
dru~ja op{tina Bijeljina, Pelagi}evo i Donji @abar", kazao je Maksimovi}. dam naseljenih mjesta u op{tini djeca i unuci. Samo za legalizaciju 24 kvadratna me- "Op{tinari su tada doktoru progledali kroz prste
Direktor Doma zdravlja o~ekuje da }e do 2010. godine u potpunosti ispu- Petrovo duguju "Elektrodoboju" tra zemlji{ta na kojima se nalazi moja radnja op{tin- i napisali da se njegova apoteka nalazi u drugoj zoni,
niti sve zadatke predvi|ene Strategijom razvoja porodi~ne zdravstvene za- 772.427 KM za utro{enu elek- skoj admi nis tra ci ji mo ram da pla tim 12.960 dok se u mojim dokumentima moja radnja, mada na
{tite jer je, kako je naglasio, "porodi~na medicina imperativ vremena koje tri~nu energiju. maraka", kazao je Stankovi}. istoj parceli i plo~i kao doktorova, nalazi u prvoj zo-
dolazi, a ujedno i izazov koji se treba i mora prihvatiti". Doma}instva duguju 183.252 Ka ko ka `e, ni je mu problem da ispo{tu- ni! Odgovorno tvrdim da Risojevi}eva katastarska
O.S. KM, a ostali potro{a~i 589.175 je ono {to je zakonski propisano, bez obzira na to {to ~estica nije nikakav 'vrt kod ku}e', jer u njoj nema ni
KM. (Srna)

Sadnja drvoreda Seminar o


uz rijeku
PRIJEDOR - Ekolo{ki pokret "Omarska" iz istoimenog prijedorskog
bibliotekama
ISTO^NO SARAJEVO - U
hotelu "Bistrica" na Jahorini za
Apel za pomo}
naselja organizovao je vikend akciju sadnje drvoreda du` novog, vje-
{ta~kog toka rijeke Gomjenice.
Prirodni tok ove rijeke pro{le godine izmjestilo je preduze}e "ArcelorMi-
ttal Prijedor" u du`ini od sedam kilometara u okviru aktivnosti na pripremi
danas je najavljen po~etak dvo-
dnevnog seminara "Biblioteke -
mjesta znanja i zabave".
Skup organizuju Dru{tvo bi-
Narodnoj kuhinji kuhinje pri Eparhijskom domu.
novog povr{inskog kopa `eljezne rude Buva~. V. DUKA
bliotekara Republike Srpske i On ka`e da hranu i sredstva da za nabavku svega
''Pokrenuli smo akciju po{umljavanja, odnosno sadnje drvoreda, jer je po- Narodna i univerzitetska bibli-
mjeranjem prirodnog toka rijeke Gomjenice do{lo do naru{avanja prirodnog TREBINJE - Iz Narodne kuhinje u Trebinju, onog {to je potrebno da jelo bude spremljeno za soci-
oteka RS. gdje se svakodnevno hrani oko 70 korisnika, ape- jalno ugro`ene kategorije obezbje|uje uglavnom
eko-sistema, kojem treba vratiti ravnote`u'', rekao je Dalibor Grabe`, ~lan U saop{tenju Dru{tva bibli-
Ekolo{kog pokreta "Omarska". lovali su ju~e na sve koji mogu da pomognu da to episkop zahumsko-hercegova~ki i primorski Grigori-
otekara RS navodi se da su pre- u~ine u hrani ili novcu. je.
On je naveo da je Ekolo{ki pokret u saradnji s preduze}em "Tamaris" iz da va ~i na ovom se mi na ru
Banjaluke, koje se bavi proizvodnjom i distribucijom ukrasnog bilja i drve}a, Slaba materijalna situacija i nemogu}nost starih, "U po~etku, kada je formirana kuhinja, koja dje-
eminentni stru~njaci iz bibliote- iznemoglih i bolesnih da zarade za `ivot ponukala je luje ve} pet godina u ovom Eparhijskom domu, po-
uspio obezbijediti ve}i broj sadnica. karske struke iz RS, Srbije, En-
''Preduze}e 'Tamaris' doniralo je sve{tenstvo i mona{tvo Eparhije zahumsko-hercego-
Preduze}e gleske i Hrvatske. va~ke i primorske da u Trebinju prije nekoliko godina
"Tamaris" doniralo odre|ene vrste drve}a koje mogu da U saop{tenju se nagla{ava da Hranu spremaju kuvarice
se prilagode uz sami tok rijeke Go- otvore Narodnu kuhinju. Eparhijskog doma za oko 70 korisnika
odre|ene vrste drve}a }e biblioteke u tre}em mileniju- "Ve li ki je gri jeh ne nahraniti gladnoga i
mjenice, kao {to su jasen i spiralna mu svoju djelatnost zasnivati na ne napojiti `ednoga, ne podijeliti sa bratom svojim
vrba, a [umsko gazdinstivo 'Prijedor', `ivim tradicijama pro{losti ko- ono {to ima{", kazali su u Eparhijskom domu u Trebi- mo} je obe}ala cjelokupna na{a {ira zajednica, u
[umska uprava i rasadnik obezbijedili su odre|ene koli~ine medonosne riste}i prednosti tehnolo{kih nju, gdje djeluje ova kuhinja. smislu op{tine Trebinje, Centra za socijalni rad, Crve-
vrste bagrema i evodije, koja }e kasnije biti kori{tena i u p~elarskoj proizvo- dostignu}a sada{njosti i stvarati Hranu spremaju kuvarice Eparhijskog doma za nog krsta, kao i privrednici op{tine, ali je to poslije
dnji, jer u Omarskoj postoji Udru`enje p~elara'', istakao je Grabe`. budu}nost u kojoj }e ljudima oko 70 korisnika, od ~ega je njih 15 nesposobno da sve spalo na samu Eparhiju", ka`e Jovanovi}.
Akcija je potpomognuta i od rudnika "ArcelorMittal Prijedor", koji je obezbje|ivati ideje, informacije do|e po svoj obrok, pa im hrana dostavljaju, a neri- Jo va no vi} ne ne gi ra da je ovo u po-
omogu}io pripremu terena za po{umljavanje. i znanja, ohrabruju}i ih u stal- jetko se desi da ljudi iz Eparhije ili ~lanice Kola sr- ~etku bio dobro zami{ljen partnerski projekat, ali, ka-
S obzirom na du`inu izmje{tenog toka rijeke Gomjenice, koji }e s obje nom traganju za mudro{}u i slo- pskih sestara iz Trebinja, onima koji nemaju nikoga ko je vrijeme prolazilo, iznala`enje sredstava ostalo
obale biti po{umljen u ukupnoj du`ini od oko 15 kilometara, akcija ne}e biti bodnim samorazvojem. da im pomogne, operu odje}u i po~iste doma}instvo. je na samom njenom osniva~u, odnosno Eparhiji za-
okon~ana u ova dva dana vikenda i bi}e nastavljena u jesen, jer je sezona Dru{tvo bibliotekara RS zaje- "U pitanju je jedan kuvani obrok koji ovdje spre- humsko-hercegova~koj i primorskoj.
ovakvih radova pri kraju. dno s Narodnom i univerzitets- mamo za materijalno ugro`ena lica, a, pored njih, U Eparhiji nikada, ka`u, ljude nisu odvajali po
U akciji su u~estvovali, osim ~lanova Eko-pokreta "Omarska", koji ima kom bi bli ote kom RS sva ke skuvamo vi{e nego duplo obroka, jer ovdje spre- naciji ili vjeri, pa i u Narodnu kuhinju Eparhijskog
35 aktivista, i u~enici Osnovne {kole "Vuk Karad`i}" iz Omarske i mje{ta- godine organizuje stru~ne sku- mamo jela i za Eparhijski vrti} "Sveta Evgenija cari- doma dolaze i Bo{njaci i pripadnici drugih nacional-
ni. (Srna) pove. (Srna) ca Milica", kazao je Predrag Jovanovi}, {ef Narodne nosti, jedanako kao i Srbi, po svoj obrok.
Panorama 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 9
U skladu s ~lanom 5 Zakona o preuzimanju akcionarskih dru{tava ("Slu`beni glasnik RS", broj 65/08 ),
NIGD "Dnevne nezavisne novine" Banjaluka DOO, MB: 1885421, sa sjedi{tem u Ulici bra}e Pi{telji}a
br. 1, Banjaluka, zastupanog po direktoru @eljko Kopanja, JMB; 2110954103924, sa adresom stanovanja
u Ulici Sime Matavulja br. 5, Banjaluka kao ponudilac objav lju je

JA VNU PO NU DU ZA PRE UZI MA NJE


akcionarima "GLAS SRPSKE" AD BANJALUKA

1. NIGD "Dnevne nezavisne novine" Banjaluka DOO, MB: 1885421, sa sjedi{tem u Ulici bra}e Pi{telji}a
br. 1, Banjaluka, zastupanog po direktoru @eljko Kopanja, JMB: 2110954103924, sa adresom stanovanja
u Ulici Sime Matavulja br. 5, Banjaluka na dan objavljivanja vlasnik je 1.256.221 akcije emitenta "GLAS
SRPSKE" AD Banjaluka, Ul. Skendera Kulenovi}a br. 93, Banjaluka koje su redovne akcije, pojedina~ne
nominalne vrijednosti od 1,00 KM, {to predstavlja 1.256.221 glas u Skup{tini emitenta ili 44,0999% od
ukupnog broja glasova.

2. Osnovni kapital emitenta iznosi 2.848.576,00 KM, podijeljen na 2.848.576 redovnih akcija nominalne
vrijednosti od 1,00 KM.

3. Ova ponuda daje se svim akcionarima "GLAS SRPSKE" AD Banjaluka, Ul. Skendera Kulenovi}a br.
93, Banjaluka koji su vlasnici akcija koje daju pravo glasa u Skup{tini Dru{tva.

Ponudilac se obavezuje da }e kupiti svaku akciju koja daje pravo glasa u Skup{tini Dru{tva, pod propisa-
nim uslovima i uslovima utvr|enim u ovoj ponudi.

Stankovi} tvrdi da je u pitanju "diskriminacija obi~nih gra|ana" 4. Za svaku akciju koja je predmet ove ponude ponudilac se obavezuje da }e platiti iznos od 0,5088 KM.

5. Ponudilac se obavezuje da }e platiti cijenu navedenu u ovoj ponudi za sve deponovane akcije u roku od

Prodaje
10 (deset) dana od dana isteka roka va`enja ove ponude.

Pla}anje }e se vr{iti preko Komercijalne banke AD Banjaluka, Veselina Masle{e br. 6, 78000 Banjaluka,
prenosom nov~anih sredstava s posebnog ra~una ponudioca, otvorenog kod ove banke, na ra~une ili {te-
dne knji`ice akcionara koji su deponovali akcije.
Komercijalna banka AD Banjaluka je na zahtjev ponudioca izdala bankarsku garanciju na maksimalni

vrati kredit
iznos od 810.191,00 KM. Rok va`nosti garancije je od 16.03.2009. do 14.07.2009. godine.

6. Depozitar je: Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banjaluka, Bana Milosavljevi}a 6, 78000, Banjaluka.

7. Rok va`enja ove ponude za preuzimanje je 30 (trideset) dana od dana njenog objavljivanja u dnevnom
listu "Nezavisne novine".
ku}e ni vrta nego je to pravi poslovni objekat na ko- Snje`ana Rajili}, na~elnik Novog Grada, upo-
me je nikla apateka od 72 kvadrata", pri~a Stanko- znata je sa slu~ajem Jove Stankovi}a i poru~uje da je
vi}, koji je, kako ka`e, tako|e svoj objekat `elio ona kada je preuzela tu funkciju pokrenula procedu- 8. Akcionar koji `eli prihvatiti ovu ponudu du`an je akcije koje su predmet ove ponude deponovati kod
legalizovati 2004. godine kao i njegov kom{ija Riso- ru legalizacije bespravno izgra|enih objekata u No- Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banjaluka, do isteka roka va`enja ponude.
jevi}, ali mu to nije po{lo za rukom. vom Gradu.
On smatra da je u ovom slu~aju po srijedi "dis- "U tom sektoru bilo je mnogo java{luka i stanje Svoje akcije s pravom glasa akcionar deponuje tako da berzanskom posredniku – "Monet Broker" a.d.
kriminacija obi~nih gra|ana" jer za svoju radnju ure- Banjaluka, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 139, Banjaluka daje potpisan nalog za prihvatanje ove ponude
dno izmiruje sve da`bine. Risojevi} odbacio sve koja sadr`i podatke o:
Do ktor Go ran Ri so je vi} ju ~e je Stankovi}eve optu`be
odbacio sve Stankovi}eve navode i optu`be na nji- - ponudi za preuzimanje
hov ra~un. Kako ka`e, nije on odgovoran zato {to - akcionaru
Stankovi} ne poznaje zakone. se mora izvesti na ~istac. Mnogo je objekata u No-
- akcijama koje se deponuju
"Moja supruga Ana ima sve potrebne dokumen- vom Gradu u proteklom periodu izgra|eno bespra-
te za apoteku i izvr{ila je legalizaciju 2004. godine. vno, gdje vla sni ci ~ak ne ma ju ni ka kve - bankarskom ra~unu ili {tednoj knji`ici akcionara
Tada su cijene za legalizaciju zemlji{ta bile ni`e od dokumentacije. [to se ti~e Jove Stankovi}a, on je - potpis akcionara
sada{njih, a Stankovi} je proces legalizacije zapo~eo sad po zakonu legalizovao svoj objekat. Me|utim,
tek pro{le godine", tvrdi Risojevi} i dodaje da je svu ako Stankovi} ili neko drugi u op{tini zatra`i revizi- Obrazac naloga za prihvatanje ponude za preuzimanje mo`e se preuzeti kod svakog pravnog lica ovla{te-
zakonsku proceduru o legalizaciji ispo{tovao, te da ju izdatih rje{anja o legalizaciji iz 2004, op{tina }e nog za poslovanje s hartijama od vrijednosti.
je za razne da`bine i dokumente u lokalnoj adminis- tako ne{to i sprovesti u skladu sa zakonskom proce-
traciji tako|e ostavio oko 12.000 maraka. durom", poru~ila je Rajili}eva. Akcionar mo`e povu}i deponovane akcije ako ponudilac ne plati akcije u roku za pla}anje, te u slu~aju
podno{enja konkurentske ponude za preuzimanje. Povla~enje deponovanih akcija smatra se odustajanjem
od prihvatanja ponude.

Blokirali rad kamenoloma Akcionar mo`e povu}i deponovane akcije tako da berzanskom posredniku daje potpisan nalog za odusta-
janje od ove ponude koja sadr`i iste podatke kao i nalog za prihvatanje ponude.

Akcionar ne mo`e raspolagati akcijama koje je deponovao radi prihvatanja ponude.

Istekom roka va`enja ove ponude smatra se da je akcionar koji je deponovao akcije prihvatio ovu ponudu.

Akcionar se ne mo`e odre}i prava na povla~enje deponovanih akcija.


Mje{tani
tvrde da im
detonacije u 9. Osnovni cilj ponudioca u slu~aju uspjeha ponude je da se, preko efikasnog upravljanja Dru{tvom omo-
kamenolomu
o{te}uju gu}i njegov razvoj i profitabilno poslovanje. I u prvoj etapi ulaska u vlasni~ku strukturu emitenta (privati-
stambene zacija dr`avnog kapitala - Ugovor o kupoprodaji od dana 12.03.2008. godine) ponudilac je ulo`io
objekte
zna~ajna sredstava i preuzeo velike obaveze po pitanju investiranja, zapo{ljavanja i dr. te je pove}anje
Z. ^EKI] U fir ma ma "Kru pi}" i "Mujezinovi}", udjela u vlasni{tvu uslov da se iste izvr{e. Po uspje{noj realizaciji ponude za preuzimanje, ponudilac }e
koje su vlasnici koncesije za eksploataciju u kameno- nastaviti sa intenzivnijim ulaganjima u materijalne i ljudske resurse novinsko-izdava~ke djelatnosti i time
SANSKI MOST - Mje{tani Donjeg Kamengra- lomu Karaga~a, tvrde kako, nakon posljednje sudske omogu}iti podizanje kvaliteta postoje}eg dnevnog izdanja i pove}anja tira`a kao i lansiranje novih peri-
da, nadomak Sanskog Mosta, protestovali su ju~e odluke, imaju sva potrebna zakonska odobrenja za odi~nih publikacija. Sa realizacijom novih projekata planira se i adekvatno pove}anje broja zaposlenih.
ispred ulaza u kamenolom Karaga~a `ele}i da spri- nastavak radova. Prilikom nedavnog poku{aja da se na
je~e dalju eksploataciju dolomita na ovom lokalite- Namjera nam je da od izdava~a trenutno najzna~ajnijih dnevnih novina u Republici Srpskoj postanemo i
lokalitet kamenoloma doveze mehanizacija umalo je
tu. jedan od najzna~ajnijih u Bosni i Hercegovini i da se uklju~imo u medijski prostor Srbije i Crne Gore.
Kantonalni sud u Mostaru nedavno je poni{tio rje- Osnovna djelatnost i sjedi{te emitenta osta}e nepromijenjeni.
{enje Ministarstva industrije i rudarstva FBiH od prije U firmama "Krupi}"
dvije godine, kojim je zabranjena eksploatacija na po- i "Mujezinovi}" tvrde da 10. Ponudilac ne}e kupiti akcije s pravom glasa na kojima je zasnovan teret (zalo`no pravo, pravo plo-
menutom kamenolomu. imaju zakonska odobrenja dou`ivanja, zabrana raspolaganja i drugi tereti).
Ta kva odlu ka je donesena poslije niza za nastavak radova
protesta mje{tana koji su tvrdili kako im detonacije iz Ponudilac snosi sve tro{kove koji proizilaze iz ponude, bez obzira na rezultate preuzimanja, osim tro{ko-
obli`njeg kamenoloma o{te}uju stambene objekte, te do{lo do incidenta izme|u mje{tana i radnika pomenu- va prihvatanja ponude za preuzimanje, koje snose akcionari koji su prihvatili ponudu.
da se na takav na~in uni{tava i ostala infrastruktura. tih firmi, koji su pravovremenom intervencijom sprije-
"Mje{tani su odlu~ni da, ukoliko zatreba, i silom ~ili pripadnici policije. NIGD "Dnevne nezavisne novine" Banjaluka DOO
sprije~e nastavak radova na kamenolomu. Ne}emo vi- Mje{tani su odlu~ili da organiziraju cjelodnevne Zastupan po punomo}niku
{e da trpimo sve ono kroz {ta smo godinama prolazili", stra`e kako bi onemogu}ili svakom kori{tenje kame-
istakao je predstavnik mje{tana Esad Alagi}. "MONET BROKER" AD Banjaluka
noloma.
10 qpofekfmkbl!13. 4 2009.

Po{tovani ~itaoci, u novoj Dana{nje pitanje:

Intervju
rubrici Forum plus mo}i }ete
da izrazite svoje mi{ljenje o Kako komentari{ete ~injenicu
aktuelnim doga|ajima i temama. da sve vi{e gra|ana u BiH, u
borbi sa svakodnevicom, sve
Va{e odgovore {aljite na e-mail: ~e{}e pote`e za antidepresivi-
odgovori@nezavisne.com ma i tabletama za smirenje?

Tarik Sadovi}, ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine

Vukovi} kompromituje
cijelo ministarstvo
On je pod te{kim
optu`bama od strane Prihvatanje
suda u Hrvatskoj, tako Al`iraca
da je svaki njegov rad OO;!Kf!tv!mj!wmbt!uj!TBE!pe!CjI!{b!.
kompromitacija cijelog usb!aj!mf!eb!qsj!nj!j!|ft!uph!•mb!ob!#bm!ajs!tlf
hsv!qf#!lp!kj!tf!kp|!ob!mb!{j!v!{b!uwp!sv!#Hwbo!.
ministarstva i dr`avne ub!ob!np#@
slu`be, kazao Sadovi} TB!EP!WJ^;!Oj!tbn!vqp!{obu!t!upn!wstupn
{bi!ukf!wb!TBE/!Pe!|ftu!•mb!op!wb!pwf!hsv!qf
Razgovarao: Mirza ^UBRO usp!kj!db!tv!ob!|j!esabw!mkb!oj!j!nj!tnp!ji!qsj!.
iwb!uj!mj/!Ewp!kj!db!j{!uf!hsv!qf!tv!ub!lp!}fs!ptmp!.
ovratak Vjekoslava Vukovi}a cp!}f!oj-!bmj!nj!ji!oj!tnp!qsj!iwb!uj!mj!kfs!oj!tv

P
na po sao je kom pro mi ta ci ja ob!|j!esabw!mkb!oj/!\ft!uj!•mbo!uf!hsv!qf!kp|!oj!kf
rada cijelog Ministarstva si- ptmp!cp!}fo/!Nj!tnp!kb!top!sf!lmj!eb!~f!np
gurnosti BiH, tvrdi Tarik Sa- qsj!nj!uj!ob!|f!esabw!mkb!of-!|up!tnp!j!v•j!oj!mj/
do vi}, mi nis tar si gur nos ti Oj!tbn!tj!hv!sbo-!bmj!nj!tmjn!eb!qsf!pt!ub!mj!•mbo
BiH. pwf!hsv!qf!of!nb!ob!|f!esabw!mkbo!tuwp/
Is to vre me no sma tra da
Vije}e ministara BiH zbog "formalnih pitanja"
SADOVI]: Pro{le godine smo planirali
ne treba da smijeni Dragana Luka~a, pomo}nika
oko 100 zakona, a usvojili smo 60. Ovaj saziv
direktora SIPA.
Vije}a ministara BiH potpisao je sporazum s
NN: Vjekoslav Vukovi} se vratio na posao
EU, isposlovao "mapu puta" za ukidanje viza...
u Ministarstvo sigurnosti BiH, ali i dalje ne- Postojala su i pitanja o kojim nije bilo politi-
ma dozvolu za pristup tajnim podacima. Mo- ~kog sporazuma. Dvije godine nam je trebalo
`e li u takvim okolnostima uop}e obavljati da formirano radnu grupu za izradu zakona o
svoj posao? dr`avnom tijelu za borbu protiv korupcije. Ve-
SADOVI]: Utvrdili smo ~injeni~no stanje, oma te{ko je u ovakvom politi~kom ambijentu
a ono govori da se protiv Vukovi}a vodi krivi~ni do}i do dogovora i kompromisa. Vije}e minis-
postupak, disciplinski postupak u Ministarstvu tara, i ovakvo kakvo je, najefikasniji je dr`avni
zbog povrede slu`bene du`nosti, te mu je oduze- organ iako je trebalo da uradimo mnogo vi{e.
to pravo pristupa tajnim podacima. Zbog ovih NN: Za{to parlament BiH ~esto odbacu-
razloga produ`io sam suspenziju, a Odbor za NN: Za{to ne postoji jedinstven pristup SADOVI]: Paralelizama na nacionalnoj je zakone koje jednoglasno usvoji Vije}e mi-
`albe dr`avne slu`be je to poni{tio. Pomo}nik prema svim suspendovanim du`nosnicima? osnovi definitivno nema. U slu~aju podno{enja nistara BiH?
ministra po prirodi posla svakodnevno dolazi u Sadovi}: Vije}e
Zamjenik direktora Grani~ne policije Vahid
ministara je prijava protiv osoba iz vrha RS ne vidim razlo- SA DO VI]: To je do go vo re na igra. Ne
kontak s tajnim podacima, a po zakonu mu je to Alagi} suspendovan je godinu i pol jer je
najefikasniji ga za{to Dragan Luka~ nije nazvao direktora mogu pripadnici jedne stranke koji sjede u Vi-
sad zabranjeno. Uz to, on je pod te{kim optu`ba- dr`avni organ
protiv njega otvorena istraga i nije vra}en na SIPA Mirka Luji}a i obavijestio ga da je tu`ila{- je}u ministara BiH di}i ruku za zakon, a pripa-
FOTO ARHIVA
ma od strane suda u Hrvatskoj, tako da je svaki posao, a Va{ pomo}nik jeste iako je optu`en. tvu poslao izvje{taj. I nije ta~no da direktor nije dnici te iste stranke u parlamentu sru{iti taj isti
njegov rad kompromitacija cijelog ministarstva i SADOVI]: Zamjenik direktora Grani~ne znao za ovaj slu~aj jer mnogo dokumentacije zakon. Ili imaju problem unutar partije, u {to
dr`avne slu`be. policije je policijski slu`benik. On je na osnovu dokazuje da je bio upoznat sa svim {to je podu- ne vjerujem, ili se radi o dogovorenoj igri.
NN: Ho}e li sudski proces protiv Vukovi- na re dbe o po kre ta nju is tra ge su spen do van. zimano. Ovo je ozbiljan udar na SIPA, koja kru- NN: Kako }e Vije}e ministara BiH rije-
}a utjecati na rad Komisije za reviziju odluka Imamo dva visokorangirana du`nosnika u si- pnim koracima napreduje i ozbiljno se suo~ava {iti problem blokade imenovanja ~elnika ni-
o naturalizaciji, na ~ijem je ~elu bio? Paralelizama gurnosnom sistemu i dva razli~ita pristupa. Ne s ratnim zlo~inima, organiziranim kriminalom... za dr`avnih institucija?
SADOVI]: Mandat te komisije je istekao na nacionalnoj znam za{to bi jedan pla}ao ceh onom {to je u Pravi se nepotrebna politi~ka drama. Ne mislim SADOVI]: Sva imenovanja trebalo bi da
16. februara ove godine i nije donesena odluka o osnovi zakonu propisano kao ugled policijske slu`be, da zbog formalnih pitanja treba praviti su{tinski stavimo na sto i dogovorimo raspodjelu funkci-
produ`enju. Trenutno je nedefinisan njen rad. definitivno a drugi ne bi. To je pitanje za sve strukture u problem niti mislim da zbog ovog Vije}e minis- ja u skladu s ustavnom odredbom o izbalansi-
Komisija ima devet ~lanova i odluke se donose nema BiH. tara treba da smijeni Dragana Luka~a. ranoj zastupljenosti na ~elnim pozicijama. Sada
konsenzusom. Njene izvje{taje o radu usvojili su NN: Postoje li paralelizmi u Dr`avnoj NN: Za{to su rezultati rada Vije}a mi- je taj balans naru{en. To je problem koji nije
Vije}e ministara BiH i parlament BiH. agenciji za istrage i za{titu (SIPA)? nistara BiH vi{e nego skromni? mogu}e rije{iti bez politi~kog dogovora.

FORUM PLUS
Qp!mj!dj!kb!oj!kf!oj!|ub!cp!mkb Twb!lj!ebo!kv!sf!qp!hsb!. Of!usf!cb!{cph!oflp. Qp!mj!dj!kb!ji!of!lba!okb!wb Qp!mj!d j!kb!of!sb!e j!twpk Nf!of!nop!hp!wj!|f!csj!.
pe!uji!lmj!ob!db!lp!kj!kv!sf ev/!Kb!tbn!j{!Qsj!kf!ep!. mjlp!cv!eb!mb!hp!wp!sj!uj!eb j!twf!jn!up!mf!s j!| f-!qb qp!tbp/!V!Okf!nb!•lpk of!|up!oj!lp!of!op!tj!tj!.
Kako komen- vplp!mp!qp!hsb!ev-!b!oj!. sb!j!of!np!af!tf!aj!wkf!uj twj!np!up!dj!lmjt!uj!of!wb!. np!h v!sb!e j!u j!|ub!hpe tf!ub!lp!of!cj!qp!ob!|b!mj hvs!o p!t oj! qp!kbt/
tari{ete to {to lp!jn!of!np!af!oj!|ub/ pe!wp!{ b!• b!lp!kj!wp!{ f mkb!kv/!Kb!wp!{jn!npup. ip!~f/!Twf!tv!up!nb!nj!. kfs!{ob!kv!eb!cj!jn!pev!. Nop!hp!wj!|f!mkv!ej!qp!hj!.
Qp!mj!dj!kb!tf!tb!nb!ub!lp 261!ljmpnfubsb!ob!tbu djlm! pe! twp!kf! 29/ oj!j!ub!uj!oj!tj!op!wj-!qb!jn {f!mj!npupdjlm!j!tusqb!mj!ji of!{cph!of!wf!{j!wb!okb-
motociklisti qp!o b!| b/! Lp! ~f! okji vtsfe! hsb!e b/! Usf!c b hp!ej!of!j!vwj!kfl!op!tjn tf!np!af/!Lp!jnb!qb!sb v!{b!uwps/!Lpe!obt!twf of!h p!{cph!up!h b!|up
kr{e saobra- lba!o kb!w b!u j!lb!e b!kv!s f qp!wf!~b!uj!lb!{of-!qb!eb lb!dj!hv!j!pejkf!mp/!Qp!of!. eb!lv!qv!kf!up!mj!lf!npup. np!af/! lbp!np!up!dj!lmjt!uj!of!op!.
nijaz_41
}ajne propise, qp!hsb!ev@ wj!ejn!po!eb!lp!~f!kv!sj!uj
qp!hsb!ev/!
lbe!wp!{jn!nb!mp!csaf-
bmj!vwj!kfl!wp!ejn!sb!•v!ob
djlmf@!Tj!hvs!op!of!qfo!.
{j!p of!s j! j! sb!e oj!d j! v @yahoo.com
tf!lb!dj!hv/!Blp!of!~f
eb!kf!op!tf-!of!np!sb!kv/
a policija ne- Branko B. Slavko122 p!mkv!e j!n b!lp!kj!tv!ob qspj!{wp!eokj/ Okj!ip!wb!hmb!wb/!
ma slu`bene @gmail.com dft!uj/! Momir S. Sevda P.
motocikle da Brzi

ih sustigne?
13. 4. 2009. qpofekfmkbl 11

NEWSWEEK TIME
Forum Misterija
epilepsije - kako
prona}i lijek
Kako pobijediti
u Avganistanu

Press

Pokrov iz Torina
DAILY MAIL
Iz pozadine Pi{e:
Sead FETAHAGI]

Kod ovih privatnika, na{eg kova, veliku


pripadao Isusu Hristu ulogu su odigrali izvjesni politi~ari,
koji su se uz privatnike tako|er omrsili

Vrijeme nerada isam siguran da na{i mediji stignu re- vou preduze}a. Slaba{nija su le|a tih sindika-

N
Za vjernika to je mrtva~ki pokrov Rod`ers je bio ~lan tima iz 1978. gistrovati sve {trajkove {to se u nas ta po firmama, jer se treba vu~ije boriti protiv
Isusa Hrista na kojem je nekim ~u- godine, koji je sproveo prva nau~na doga|aju. Svakodnevno neki radnici gazda, kod kojih je sila, mo} i novac.
dom nacrtan njegov lik. Ali, pokrov istra`ivanja pokrova. Dr Rod`ers obustavljaju rad, drugi odavno ne ra-
iz Torina, na kojem je prikazan lik obja{njava da je 1988. godine pro- de, pa obustavljaju saobra}aj, a tre}i Krovni sindikat na nivou entiteta izgleda
koji je pro{ao muke raspe}a, 1988. na{ao komad tkanine koji je nakna- dolaze protestovati pred dr`avne in- da je otu|en od radni~kih interesa, samo para-
godine je progla{en za obi~nu pre- dno u{iven da bi bio popravljen stitucije. Recesija {to je i nas obuhva- dira po dr`avnim kabinetima, kobajagi bore}i
varu kada su nau~ni testovi pokazali pokrov koji je o{te}en u vatrenoj se za kolektivne ugovore, koje malo ko u ovoj
ti la sa mo je po ve }a la broj boj ko ta, ko jih,
da sporni komad tkanine nije mogao stihiji. Pokrov je nekoliko puta bio ze mlji po {tu je. Fe de ral ni sin di kal ni fun kci -
biti stariji od 1.000 godina. Ipak, o{te}en u po`arima nakon {to je ot- otkako je krenula privatizacija, nije i ranije
nedostajalo. oner Edhem Biber, koji je, uzgred re~eno, ne-
prema jednom od nau~nika, koji je kriven 1357. godine u Francuskoj i legalno predsjednik Sindikata, vi{e je u slu`bi
prvi prou~avao pokrov, mogu}e je vjeruje se da su ga popravile ~asne
da je zaista u njega bilo zamotano sestre koje su dodavale male tekstil-
Dok jo{ nije bilo ekonomske krize radnici federalne vlasti, nego radnika. ^ini mi se da
Hristovo tijelo. Video-snimak koji je su u na pre dnim ze mlja ma {traj ko va li ugla - je sli~na situacija i s Rankom Mi{i} u Repu-
napravljen prije smrti istra`iva~a vnom tra`e}i pove}anje nadnica, dok se kod blici Srpskoj. Ono {to je kod Bibera najgore
Rejmonda Rod`ersa 2005. godine Relikvija nas bune dugi niz godina {to nemaju nikakve jeste njegov stav da sindikat ne smije biti stra-
otkriven je ovih dana. U njemu ovaj mnogo starija nego {to nadnice. Koliko su efikasni ti protesti? Sve na~ki opredijeljen, pa tako ispada da je on vi-
ameri~ki hemi~ar navodi da su nje- je zvani~no priznato zavisi od gazda, bilo dr`avnih ili privatnih bo- {e na strani desnih, kapitalista, nego {to je uz
govi testovi pokazali da je relikvija sova, ali su u ve}ini slu~ajeva male {anse da lijevu opciju. A, treba li napominjati da je u
mnogo starija nego {to je zvani~no ne zakrpe. Pokrov se sastojao od uspiju u svojim zahtjevima. Kod privatnika to cijelom svijetu sindikat na strani ljevice, koja
priznato. nekoliko materijala i zbog toga je ipak te`e ide, jer je poznato da kapitalisti ne- se su{tinski bori za radni~ka prava.
"Ne vjerujem u ~uda koja su u su- pogre{no utvr|eno vrijeme njegove maju du{u, nije ih briga {to radni~ke porodice
protnosti s prirodnim zakonima. Na- izrade. Dodatnu misteriju je unijelo ne ma ju {ta da je du, oni gle da ju sa mo svoj Tako usitnjen i rascjepkan sindikat ne mo-
kon zvani~ne istrage 1988. godine nedavno otkri}e da su pokrov tajno Recesija pro fit. Naj no vi ji pri mjer ra dni ~kog ne za do - `e bi ti na ~e lu ozbi ljnih ra dni ~kih pro tes ta.
prestao sam prou~avati pokrov. Ali, ~uvali templari nakon {to su protje- {to je i nas voljstva doga|a se u zeni~kom "MittalSteelu", Svaki se radni~ki kolektiv bori sam za sebe,
sada sam prili~no uvjeren da postoji rani iz Konstantinopolja 1024. godi- obuhvatila samo gdje vlasnik kapitalista mimo svih propisanih ~ime je o{trica otupljena, pa i snaga radni~kog
velika {ansa da je u pitanju pokrov ne i to sve dok se nije pojavio u je pove}ala broj do go vo ra dio ra dni ka os tav lja bez po sla, s bunta umanjena. Mnogi stru~njaci opisuju}i
koji je pripadao Isusu", rekao je Ro- francuskom gradu Lireju 150 godi- bojkota umanjenom platom. Razlog je {to je pala cije- na{u ekonomsku situaciju upozoravaju da na
d`ers u svom predstavljanju. na kasnije. jesen mo`e do}i do velikih nemira. Me|utim,
na i potra`nja na svjetskom tr`i{tu za ~elikom,
pa gaz da taj pro blem pre ba cu je na ra dni ke, nisam siguran da }e do toga do}i, jer najje-
dobro pazi da njegov profit ne bude umanjen. dnostavnije nema ko da pove`e sve radnike

STAV Taj strani kapitalista iskazuje se kao robovla-


snik, jer za tog britansko-indijskog magnata
radna snaga su najobi~niji robovi.
koji su bez posla i plate, pa tako i hljeba za
svoju porodicu.

Pi{e: Jasno je da ne {trajkuju samo radnici, ne-


Selma VELI] Ne{to je druga~ija situacija kod na{ih taj- go su ~es te obus ta ve ra da kod pros vje ta ra,
ku na, ko ji su jef ti no, pre ko ve ze do {li do medicinskog osoblja, ~inovnika, pa ~ak i poli-
odre|enih firmi. Nisu oni ni mislili da te fir- cije. U te{kim ekonomskim uslovima moraju
Lijekovi za smirenje me po~nu ozbiljniju proizvodnju, nego im je
jedina namjera da rasprodaju ma{ine, zgrade,
se na }i lju di od zna nja i umi je }a, ko ji }e
umje ti od go vo ri ti na iza zo ve vre me na. Ali,
Sve vi{e gra|ana u BiH koristi antidepresive i tablete za smirenje. kod nas su na polo`aje do{li oni {to su strana-
Brojni su razlozi za posezanjem za ovim medikamentima, a nezaobi- vozni park i sve {to je mogu}e nekome uvali-
ti, a onda staviti klju~ u bravu. O zaposlenici- ~ki podobni, na{im `ivotima upravljaju nezna-
lazni su lo{a ekonomska situacija i visok stepen nezaposlenosti.
Razo~arani u `ivot, mnogi jedini spas vide u raznim sredstvima za ma ni ka da ni su ni mi sli li. Kod ovih li ce, {to su pre ko ra znih ve za do {li na
smirenje. I ljekari depresivnim i osobama koje su u te{kom psihi- privatnika, na{eg kova, veliku ulogu su odi- po lo `a je. Ta ko ni ka ko ne vi di mo svje tlo na
~kom stanju, zaista s opravdanjem, propisuju ove lijekove. grali izvjesni politi~ari, koji su se uz privatni- kraju tunela.
Me|utim, zabrinjavaju}i je podatak ke ta ko |er omrsi li. I, na ra vno, naj go re u
da ve }i na gra |a na an ti de pre si ve u svemu prolaze radnici. Ov dje mo ram na po me nu ti da ima je dna
Omladina, Ministri vrsta djelatnika za koje bi vlast jedva do~eka-
apotekama, iako je to zakonom zabra-
po{to im u u izvr{noj vlasti Ima li iko da ih {titi? Ministri u izvr{noj la da stupe u {trajk. To su umjetnici. Bilo bi
njeno, uzima na svoju ruku i bez lje-
apotekama ne ~esto obe}avaju veoma zgodno za na{e funkcionere kada bi,
karskog recepta. Ljudi koji su se na{li vlasti ~esto obe}avaju da }e rije{iti problem,
tra`e recept, za da }e rije{iti recimo, knji`evnici proglasili {trajk, jer bi to
sitan novac uzima
u bezizlaznoj situaciji nisu krivi za pa sla`u, te se tako jo{ vi{e komplikuje cijela
ovakvu situaciju. ^injenica je da su problem, situacija. Dodu{e ponekad se de{ava da ovi iz bila jedna briga manje, ako se uop{te za pisce
antidepresive pa sla`u i umjetnike brinu! Slikari {trajkuju, a blago
ovdje zakazale apoteke i inspekcija. vlasti ne{to i pomognu, ali samo onda kada
Na`alost, nije nezanemariv ni broj pobuna dobije ozbiljnije namjere. Zapravo ra- na {im mi nis tar stvi ma kul tu re ne mo ra ju im
mladih koji na svoju ruku uzimaju ove lijekove. Op}e je poznato da dnici tra`e samo ono {to je zapisano i obe}a- pomagati oko izlo`bi i kataloga. Jedino {to od
antidepresivi i drugi lijekovi za smirenje u kombinaciji s pojedinim no, {to }e re}i da {trajka~i tra`e svoj posao. umje tnos ti cvje ta jes te fil mska pro du kci ja.
alkoholnim pi}ima {tetno djeluju na organizam. Omladina, po{to im Ovdje je u cjelini na talonu nerad: radnici ne- Najavljne su ~etiri doma}e premijere na pred-
u apotekama ne tra`e recept za ovakve lijekove, za sitan novac uzi- maju {ta da rade, a odgovorna gospoda ne zna stoje}em SFF. To je rezultat naklonosti kanto-
ma antidepresive. To im nekako jeftinije do|e od bilo kojih drugih nal nog i fe de ral nog mi nis tra kul tu re, ko ji
i ne}e da radi.
opojnih sredstava ili droge. do bro pa ze fil ma d`i je, a os ta li ne ka idu u
Sve dok inspekcije svoj posao ne budu radile kako treba, u BiH Sin di kat bi tre ba lo da zas tu pa ra dni ~ka {trajk, ionako niko ne ~ita njihove knjige, ne
}e sve vi{e biti ljudi koji, bez potrebe i samoinicijativno, kupuju prava, da organizuje i predvodi radni~ki bunt. gleda njihove izlo`be, ne slu{a njihovu muzi-
antidepresive. Apotekari ne smiju dozvoliti da mlade` ove zemlje
ode u propast i na lijepe o~i i bez ljekarskog recepta davati im
Tako je to u ozbiljnom svijetu, a kod nas sin- ku. Jedino je kod nas nerad umjetnika dobro-
opi ja te, ko ji su opet dru gi ma pri je ko po tre bni zbog nji ho vog dikat rascjepkan, uglavnom je aktivan na ni- do{ao.
zdravstvenog stanja.
12 qpofekfmkbl!13. 4. 2009.

Hronika
Djevojka izgubila `ivot
nadomak svoje ku}e

Uhap{en nakon {to je Policijski


slomio k}erki ruku bilten
TUZLA - Mirsad Velagi} (42) iz tuzlanskog naselja Crvene njive uha-
p{en je skoro pet dana nakon {to je devetomjese~noj k}erki slomio ru-
ku i pobjegao.
Oduzeto
On je u podstanarsku ku}u u naselju Crvene njive do{ao po svoje stvari, a oru`je
kako je policija nadgleda ku}u uhap{en je odmah po dolasku. SA PNA - Pre tre som vi {e
Kantonalna tu`iteljica D`eneta Had`i} nije tra`ila pritvor zbog porodi~nog stambenih objekata u Vitinici, Dajana Stojan~i}
nasilja, jer je Velagi} ranije pravosna`no osu|en zbog kra|a u Zvorniku, a kod Sapne, policija je prekju~e
kaznu od 16 mjeseci zatvora nije odslu`io. On je nakon saslu{anja u Kanto- oduzela arsenal naoru`anja.
nalnom tu`ila{tvu Tuzla preba~en u zatvor u Fo~u. Pretres ku}a koje koriste M.
Porodi~no zlostavljanje otkriveno je pro{li utorak, kada je Velagi}eva ne- Mahmutovi}, J. Omerovi} (31)
vjen~ana supruga Amira Burburovi} (25) k}erku dovela u UKC Tuzla na i M. Smajlovi} (36) iz Vitinice
pregled. Djevoj~ici je konstatovana fraktura nadlaktice, a nakon kriminalis- ura|en je na osnovu naredbe
ti~ke obrade majka je priznala da je djetetov otac zlostavlja~.
Ona je ispri~ala da je bebu dr`ala u naru~ju kada je izme|u njih dvoje izbi-
la sva|a. Nasilni Velagi} je dijete uhvatio za ruku, izvrnuo, te tako bacio na
Op}inskog suda Kalesija.
J.[. U te{koj
krevet, a potom je nevjen~anu suprugu udario u lice. Ona je priznala da to
nije prvi put da je izlo`ena nasilju u porodici, ali je navodno prvi puta beba Optu`eni
saobra}ajnoj
osjetila o~ev bijes. J.[. za kra|u nesre}i u
ZENICA - Tu`ila{tvo Zeni- Gomjenici,
Potvr|ena optu`nica ~ko-dobojskog kantona podi-
glo je optu`nicu protiv Aide kod
za razbojni{tvo Veli} (31) i Kemala ]emala
(34), obo je iz Ze ni ce, osu - Prijedora,
ZENICA - Kantonalni sud u [ukrije ^oloman u selu @ivkovi}i, mnji~enih da su u martu ove
Zenici potvrdio je optu`nicu pro-
tiv [emsudina Kosa (35), Hazima
kod Zenice.
Nakon {to su pretukli i vezali su-
godine u prodavnici "Bingo"
poku{ali ukrasti kozmeti~ke
poginula
^olomana (27) i Sedina Kobilice
(27), svi iz Zenice, optu`enih za
pru`nike, razbojnici su iz njihove
ku}e ukrali 14.500 KM.
proizvode.
Osu mnji ~e ni su, na ime,
Dajana
razbojni{tvo u selu @ivkovi}i u fe-
bruaru ove godine.
Dok su napu{tali ku}u, razbojnike
su primijetile kom{ije oplja~kanih
kra |u proi zvo da vri je dnih
123 mar ke po ku {a li izves ti
Stojan~i}
Kosa, ^olomana i Kobilicu terete supru`nika i pozvale policiju. pred o~i ma mno go broj nih
da su naoru`ani pi{toljima i maski- Nekoliko ~asova kasnije razbojni- ku pa ca ko ji su se za te kli u

Pijani voza~
rani ~arapama na glavi 14. februara ci su privedeni i od tada se nalaze u prodavnici. (Zeda)
ove godine upali u ku}u Marije i pritvoru. (Zeda)

Dinka KOVA^EVI]

PRIJEDOR - Dvadesetjednogodi{nja Dajana


Stojan~i} iz naselja Gomjenica, kod Prijedora, pogi-
nula je u subotu uve~e u Ulici srpskih velikana u
tom naselju.
Uzroci ove Nesretna djevojka je u trenutku nesre}e vozila bi-
cikl kada je na nju naletio automobil alfa romeo, koji je
nesre}e su vozio Goran Goronja (24) iz Prijedora.
nepropisna i prebrza Prema saznanjima iz policije, automobil je bicikl
udario odzada, odbaciv{i djevojku koja je kroz vazduh
vo`nja mladi}a letjela nekoliko metara.
koji je vozio u Djevojka je zadobila te{ke povrede gla-
ve i vi{e lomova po tijelu i hitno je preba~ena u prije-
stanju te{kog dorsku bolnicu, ali uprkos svim naporima doktora
pijanstva, kazao djevojka je preminula.
De`urni tu`ilac Vuka{in Kondi} kazao je da se dje-
tu`ilac Kondi} vojka u trenutku nesre}e na biciklu kretala propisno de-
snom stranom Ulice srpskih velikana.

Pove}an broj osoba koje


preprodaju drogu

A. SORGU^
Novi
omogu}avenje u`ivanja droga propisana kazna do jedne
godine.
SARAJEVO - Broj predmeta protiv osoba koje "Ako se osobi za posjedovanje droge prvi
dilaju drogu pove}an je u ovoj godini, ka`u u op}in- put sudi, izri~e se uslovna osuda. Ako je povratnik u
skim sudovima u Sarajevu i Mostaru. vr{enju tog krivi~nog djela izri~e se zatvorska kazna
Indira Jahi}, sudija Op}inskog suda u Sarajevu, naj~e{}e dva do tri mjeseca, dok se za dilanje droge izri-
navodi da je prethodnih godina bilo vi{e predmeta ~e zatvorska kazna i to naj~e{}e u rasponu od jedne do
protiv osoba koje su konzumenti i dileri droge, dok je
u ovoj godini ve}i broj predmeta protiv osoba koje is-
klju~ivo dilaju drogu, a nisu narkomani. Svjedoci na sudu odustaju
"Kao dileri droge pojavljuju se osobe koje od ranijih izjava
ranije nisu bile evidentirane kao po~inioci ovih krivi-
~nih djela. Te osobe dilaju drogu zbog lake i brze zara-
de, a to je po ve za no i sa te {kom ma te ri jal nom {est godina, zavisno od koli~ine i vrste prona|ene dro-
situcijom. To su mla|e osobe koje nisu zaposlene, iz ge", ka`e Jahi}eva, dodaju}i da je kazana ve}a ako je
destruktivnih porodica, i koje u rasturanju droge vide maloljetnoj osobi prodavao drogu.
izvor brze i lake zarade", ka`e Jahi}eva. Ona podsje}a da je navje}a kazna za dilanje dro-
Krivi~nim zakonom FBiH predvi|ena je kazna od ge u proteklih nekoliko godina, pro{le godine izre~e-
jedne do 10 godina zatvora, dok je za posjedovanje i na bra~nom paru Muju i Muneveri Ovnovi}, kod
Hronika 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 13
Vijesti
Dajana Stojan~i}
pro{log mjeseca
[kolske
izabrana za mis
{arma Krajine
drugove
prijavio zbog
zlostavljanja
SARAJEVO - Petnaestogo-
di{nji A.B., u~enik jedne sara-
jevske srednje {kole, prijavio je
Policijskoj upravi Novo Saraje-
vo da su ga u petak njegovi
{kolski drugovi A.E. i H.B. fi-
zi~ki i psihi~ki zlostavljali na
`eljezni~koj stanici, saop{teno
je ju~e iz MUP-a Kantona Sa-
rajevo.
Kako nam je re~eno u policiji,
maloljetnom A.B. ljekarska po-
mo} ukazana je u Zavodu za hi-
tnu medicinsku pomo} KS, gdje
je de`urni ljekar konstatovao da
ima lake tjelesne povrede.
Iz MUP-a KS nam je ju~e re-
~eno da je maloljetni A.B. re-
kao da su ga A.E. i H.B., s
kojima ide u isti razred, odveli
na jedan od perona `eljezni~ke
stanice, gdje su ga fizi~ki i psi-
hi~ki zlostavljali, a sve su to
snimali njegovim mobitelom.
Nakon snimanja zlostavljanja
A.E. i H.B. su A.B. vratili mo-
bitel. On je snimak zlostavljanja
izbrisao iz mobitela, ali je rodi-
teljima ispri~ao {ta se desilo te
je zajedno s njima do{ao u Poli-
cijsku upravu i prijavio slu~aj.
Prethodno mu je ljekarska
pomo} ukazana u Zavodu za
hitnu medicinsku pomo} KS.
Policija je nakon prijavljiva-
nja slu~aja obavila razgovor sa
srednjo{kolcima A.E. i H.B.
A.S.

usmrtio mis {arma


Pucnjavom
namiruje
ra~un
SA RA JE VO - Ne po zna ta
osoba pucala je iz pi{tolja u
"Uzroci ove te{ke saobra}ajne nesre}e drugova. Moja sestra je bila uzorna u~enica i prelijepa }e odgovorni nakon nove tragedije imati vi{e sluha za golf, za ~ijim je volanom bio
u kojoj je izgubljen jedan mladi `ivot su nepropisna i djevojka. Prije dvije godine upisala je u Prijedoru Vi- njihove probleme. Tvrde da je u proteklih godinu dana H.D. iz Sarajeva
prebrza vo`nja mladi}a koji je vozio. Osim toga, on {u medicinsku {kolu i bila je izvanredan student, a ne- na ovoj opasnoj dionici poginulo troje ljudi, te da je Iz MUP-a Kantona Sarajevo
je automobilom upravljao u stanju te{kog pijanstva, davno se ovjen~ala i lentom naj{armantnije djevojke u put preko vikenda posebno frekventan i da "izgleda ju~e su saop{tili da je Sarajlija
jer mu je prilikom uzimanja alko-testa konstatovano Krajini na Izboru za mis RS", pri~a kroz suze Dajanin kao aerodromska pista po kojoj voze 'bijesna' kola i ra- H.D. u subotu u 19.45 prijavio
[okirani da ima vi{e od dva promila alkohola u krvi. On je na- brat. zvijaju velike brzine". Policijskoj upravi Ilid`a da je
mje{tani kon toga zadr`an u pritvoru do otre`njenja", kazao je Ova tragedija zaprepastila je mje{tane Gomjenice. Dajana Stojan~i}, bila je aktuelna mis 15 minuta ranije, dok se vozio
godinama Kondi}. Djevojka je `ivot izgubila u neposrednoj blizini poro- {arma Krajine, koja je ovu presti`nu titulu osvojila na Ulicom Nasihe Hod`i}-Kapi-
apeluju Dodao je da je naredio i obdukciju tijela preminu- di~ne ku}e. Izboru najljep{ih djevojaka Krajine u Izboru za mis Re- d`i}, na njegov automobil pu-
da se ta le djevojke, te od Saobra}ajne policije zatra`io nalaze Mje{tani tvrde da su stalno izlo`eni opa- publike Srpske, koje je odr`ano u Gradi{ci 20. marta. cao ne po zna ti vo za~ opel
dionica tehni~ke ispravnosti i vje{ta~enja nad automobilom. snosti, jer su se zbog prebrze vo`nje nesavjesnih voza- Ramiz [adi}, menad`er u marketingu Direkcije omege. U pucnjavi je o{te}eno
propisno Aleksandar Stojan~i}, ~etiri godine stariji brat ~a u naselju i Ulici srpskih velikana ve} doga|ale Mis BiH za mis svijeta, kazao je da je duboko potresen vjetrobransko staklo na golfu.
obilje`i, smrtno stradale djevojke, kazao je da je porodica u sli~ne nesre}e. pogibijom naj{armantnije djevojke Krajine. "Nemam U MUP-u KS potvr|eno nam
jer su {oku. Ka`u da su nadle`nima upu}ivali brojne peticije rije~i kojima bih danas mogao opisati tugu koju osje- je da je policiji poznata osoba
tragedije "Na{a Dajana bila je an|eo. Sino} je biciklom da ovu opasnu saobra}ajnicu propisno obilje`e, ali da }am. Sje}am se kako je prelijepa Dajana Stojan~i} ho- koja je pucala na vozilo H.D., a
~este oti{la do drugarice, a mi smo nekoliko sati nakon nje- od njihovih apela do danas nije bilo ni{ta. dala pistom samouvjerena i puna duha. Pred njom je motiv pucnjave su odranije ne-
nog odlaska primili tragi~nu vijest. Jo{ ne vjerujemo u "Koliko mladih ljudi ovdje treba da pogine da bi bila sjajna karijera", kazao je [adi}. ra{~i{}eni ra~uni izme|u H.D. i
nju. Znam i momka koji je usmrtio moju sestru. Vozio neko ovu 'brzu' cestu obilje`io propisnom signalizaci- Dajana }e danas biti sahranjena na lokalnom gro- osobe za kojom policija traga.
je pijan, a u automobilu su bila jo{ dvojica njegovih jom", ogor~eni su mje{tani i poru~uju da se nadaju da blju u Gomjenici. A.S.

Cigareta

dileri na ulicama
izazvala
Zakon po`ar u stanu
po{tedio manje SARAJEVO - Po`ar koji je
dilere pritvora izazvala neuga{ena cigareta
ko jih je pro na |e no 8,5 ki lo gra ma dro ge. Mu jo pri~inio je materijalanu {tetu u
Ovnovi} je osu|en na {est godina, a njegova supruga Tv!ej!kb!Jo!ej!sb!Kb!ij~!ob!wp!ej!eb stanu ].]. na Trgu nezavisnosti
na ~etiri. tf!ob!lpo!vtwb!kb!okb!j{!nkf!ob![b!lp!ob!p u sarajevskom naselju Alipa{i-
Kao jedan od problema u sudskom lsj!wj!•opn!qpt!uvq!lv!GCjI-!lp!kj!kf!tuv!. no polje, saop{teno je ju~e iz
postupku protiv onih koji prodaju drogu, Jahi}eva isti~e qjp!ob!tob!hv!23/!gf!csv!bsb-!ptv!nokj!•f!. MUP-a Kantona Sarajevo.
kako narkomani, koji se obi~no nagode s policijom da oj!nb!{b!ej!mb!okf!nb!okji!lp!mj!•j!ob!esp!hf Iz policije je potvr|eno da u
priznaju da su drogu kupili od dilera, na sudu mijenjaju of!pesf!}v!kf!qsj!uwps/ po`aru, koji je izbio u subotu
iskaz i ne `ele da svjedo~e. #Sb!oj!kf!kf!cj!mp!np!hv!~f!pesf!ej!uj!qsj!. poslije podne, nije bilo povrije-
Irena Pehar, sudija Op}inskog suda u Mostaru, uwps-!jblp!oj!kf!cjp!pcb!wf!{bo#-!lb!{b!mb!kf |eni, dok je u stanu na tre}em
tako|e isti~e da je pove}an broj osoba koje dilaju spratu nastupila materijalna
Kb!ij!~f!wb/!
drogu. {teta.
V!qp!mj!dj!kj!lb!av!eb!ej!mf!sj!vqsb!wp!{cph Pripadnici Profesionalne vas-
Nagla{ava da iako je u zakonu predvi|eno da up!hb!|up!jn!kf!pnp!hv!~f!op!eb!tf!csb!of
mo`e biti oduzeta imovina koja je ste~ena dilanjem trogasne brigade Kantona Sara-
tb!tmp!cp!ef-!•j!of!op!wb!lsj!wj!•ob!ekf!mb/ jevo po`ar u stanu ].]. u
droge, sudije vrlo rijetko izri~u tu mjeru, uglavnom
oduzimaju}i vozila koja su kori{tena u izvr{enju kri- stambenoj zgradi na Alipa{inom
vi~nih djela. polju ugasili su za sat vremena.
"Trebalo bi donijeti poseban zakon o oduzimanju Vje{tak za protivpo`arnu za{ti-
Rasturanje droge izvor
nezakonito ste~ene imovine. Ta mjera bi bila efikasnija brze i lake zarade tu utvrdio da je uzrok po`ara
od kazne zatvora", zaklju~uje Peharova. FOTO ARHIV
neuga{ena cigareta. A.S.
14 qpofekfmkbl!13. 4. 2009.

Region "Delije"
sakupljaju
pomo} za KiM
KB!HP!EJ!OB!.!Ob!wj!kb!•j!Dswf!of
{wf{!ef-!#Ef!mj!kf#-!v!plwj!sv!bldj!kf
#Qp!np~!hmb!eoj!nb!ob!Lp!tp!wv!j
Nf!up!ij!kj#-!tb!lv!qmkb!mj!tv!ob!njs!oj!df
Crnogorce trese Poginula dva v!dfo!usv!Kb!hp!ej!of/!Pwb!bldj!kb-
lp!kv!tv!#Ef!mj!kf#!tqsp!wf!mf!ob!ushp!.
radnika na
strah od potresa gradili{tu
wj!nb!v!Kb!hp!ej!oj!j!Qb!sb!dj!ov-!j{wp!.
ej! tf! v! tb!s b!e okj! t! mp!l bm!o jn
tb!n pv!q sb!w b!n b!j!qp!e s|lpn
BAR - Radnici Goran Pavi}e- Tqps!utlph!esv|uwb!Dswf!ob!{wf{!.
vi} (32) iz Podgorice i Murat eb-!v{!cmb!hp!tmpw!Sb|lp.qsj!{sfo!.
Ma}ov (23) iz Makedonije pogi- tlf!fqbs!ij!kf!TQD/!)Cf!ub*
nuli su na gradili{tu regionalnog
vodovoda u naselju [u{anj, kod
Bara, dok su radili na iskopava-
nju kanala i polaganju cijevi. Vladimir Grandi} iz Novog Sada
Prema prvim informacijama,

Preminuo
na njih su pale velike vodovo-
dne cijevi i ubile ih na licu
PODGORICA - Katastrofalni Prema rije~ima Glavatovi}a, jednog mjesta. (Srna)
ze mljo tres u su sje dnoj Ita li ji dana - mo`da za desetak miliona
oja~ao je ovih dana strahovanja godina, Jadransko more }e biti "izo-
"Prizrenskoj

u sukobu s
od mogu}ih potresa tla u Crnoj lovano" od Mediterana, a ako bude
Gori.
Italijanski zemljotres se gotovo
nastavljeno globalno otopljavanje,
do tada }e znatno porasti nivo mora.
grupi"
poklopio sa 30. godi{njicom jakog "Dakle, u Podgorici }emo imati smanjena
potresa u Crnoj Gori koji se dogo- more. Kada }e se to desiti, ne mo`e kazna
dio 15. aprila 1979. godine, kada je niko re}i, s obzirom na to da postoje
poginulo vi{e od sto osoba, a veliki razni modeli koji daju rezultate PRI[TINA - Pripadnici tako- NOVI SAD - Policajac Vladimir Grandi} (31)
broj stanovnika je povrije|en. Pre- izme|u desetak pa do sto godina", zvane prizrenske grupe nisu iz Novog Sada umro je ju~e ujutro od povreda za- Mjesto gdje je ranjen policajac

ma obja{njenjima stru~njaka, upra- naveo je Glavatovi}. progla{eni nevinima, ve} im je dobijenih u subotnjem sukobu s plja~ka{ima na
vo tri de se to go di{ nji pe ri odi su Zemljotres u Italiji, tako|e, pokre- samo smanjena kazna zatvora i autoputu u blizini Novog Sada.
ciklusi kada se de{avaju ja~i potresi nuo je u Crnoj Gori i raspravu o oslobo|eni su po{to su odslu`i- Grandi} je preminuo u Klini~kom centru Vojvo-
tla, a crnogorski seizmolozi podsje- li kaznu prema novoj presudu, dine.
}aju da su se poslije crnogorskog objavili su mediji u Pri{tini. Ministar policije Srbije Ivica Da~i} je, u ime Mi-
zemljotresa 1979. godine u okru`e- Crnu Goru jak "Tro ji ca biv {i pri pa dni ka nistarstva unutra{njih poslova i Direktorata policije,
nju Crne Gore dogodila dva ja~a potres pogodio OVK, Seljim Krasni}i, Bedri izjavio sau~e{}e porodici ubijenog policijca.
potresa tla, u maju iste godine, na 1979. godine Zuberaj i Agron Krasni}i, su "Ovo je velika li~na hrabrost saobra}ajnog poli-
Kopaoniku, a u novembru i Italiji. ponovo progla{eni krivima za cajca koji je poku{ao prakti~no sam da uhapsi ~etvori-
Direktor Seizmolo{kog zavoda kvalitetu gradnje, odnosno o po{to- ratne zlo~ine, ali im je za go- cu plja~ka{a. Oni su otvorili vatru na njega i smrtno
Crne Gore Branislav Glavatovi} na- vanju seizmi~kih standarda. Op{ta dinu dana smanjena kazna sa ga ranili", rekao je Da~i}.
veo je da se Apenini pribli`avaju je ocjena da je stanje u tom pogledu sedam na {est godina zatvora, Postupak Grandi}a, ministar je nazvao
Dinaridima sedam milimetara go- mnogo bolje nego 1979, kada su se pa su, po{to su odslu`ili ka- li~nim podvigom u borbi protiv kriminala, ali je upo-
di{nje, pri ~emu se, kako je obja- hoteli i neke druge zgrade u Budvi, znu oslobo|eni", navode me- zorio da je ubistvo policajca opomena da je potrebno
snio, su`avaju Otrantska vrata koja Baru i drugim mjestima, ru{ile kao diji. (RTS) da dr`ava, dru{tvo i cjelokupna javnost treba da daju
spajaju Jadransko i Jonsko more. kule od karata. (RTS) ve}u podr{ku policiji u borbi protiv organizovanog i
svake druge vrste kriminala.

Narko-novac za Informator "Sve smo u~inili, zajedno s novosadskim lekari-


ma da spasemo njegov `ivot, ali, na`alost, rane su bile
smrtonosne", kazao je ministar. "Ovo je veliki li~ni
Titov posrnuli Veles Policija
Srbija 92
primer kako se daje svoj `ivot u borbi protiv krimina-
la", rekao je. vjerenicom koja nosi njegovo dijete.
BE^ - Nekada{nji industrijski grad u Makedoniji Veles danas ima Hrvatska 92,112 Ministar Da~i} je najavio da }e danas biti odr`an "To je velika ljudska tragedija", naglasio je Da~i},
~ak 63 odsto nezaposlenih i zbog toga je postao centar za regrutaciju za Crna Gora 92 komemorativni skup u Policijskoj upravi u Novom jo{ jednom upu}uju}i sau~e{}e porodici poginulog
makedonsku narko-mafiju u Austriji. Sadu i da }e MUP u~initi sve da se organizuje dr`a- policajca.
Prema rije~ima gradona~elnika Ace Kosevskog, raniji Veles (nekada Titov vna sahrana. Ministarstvo unutra{njih poslova Srbije saop{tilo
Veles), u srcu Makedonije, do devedesetih godina va`io je za najrazvijeniji Vatrogasci
On je rekao da je od po~etka deve- je u subotu da su uhap{eni Zoran Jovanovi} (30) iz
industrijski grad u zemlji, a ve} godinama u gotovo svim, ranijim velikim Srbija 93 desetih godina skoro 1.000 pripadnika MUP-a nastra- Valjeva, Danijel Tomi} (19) iz Koceljeva i Nenad Ma-
fabrikama, miruju proizvodne trake. "Najve}i problemi su nezaposlenost i Hrvatska 93,112 dalo na svojim du`nostima i da je to prokletstvo ti} (27) i Aleksandar Majmunovi} (24) iz Beograda,
siroma{tvo", rekao je on ukazuju}i da je samo u proteklih pet godina broj Crna Gora 93 prirode njihovog posla. Da~i} je podsjetio da je i odgovorni za ranjavanje policajca i plja~ku zlatare u
zaposlenih opao sa 22.000 na 11.000 i da nezaposlenost iznosi ~ak 63 odsto. Grandi}ev otac, tako|e, bio policajac koji je 1986. go- Zrenjaninu.
Pojedini su spas na{li u sivoj ekonomiji, Hitna pomo} dine poginuo vr{e}i svoju du`nost, i naveo da je Vla- Te{ko ranjeni policajac je u subotu popodne, po-
ili u poslu u 55 kilometara udaljenom Srbija 94 dimir Grandi} namjeravao da se vjen~a u maju sa slije vi{e~asovne operacije u Klini~kom centru, preba-
Mladi sve vi{e Skoplju. "Neki su za posao po{li u inos-
zbog {verca drogom transtvo, ili trguju drogama u Frankfurtu i Hrvatska 94,112
odlaze u Austriju Be~u", dodao je on. Crna Gora 94

Ubica supruge i sina


Najbolji dokaz za te tvrdnje je akcija
makedonske i austrijske policije sredinom januara kada je u Be~u i Velesu Pomo} na putu
uhap{ena {esnaesto~lana banda narko-dilera, koja je na ulicama Be~a proda- Srbija 987

podlegao povredama
la 30 kilograma heroina. Hrvatska 987
I pored uspje{nih policijskih akcija, regrutovanje "podmlatka" za trgovinu Crna Gora 987
narkoticima za takozvanu frankfurtsku mafiju ne jenjava u Makedoniji, a Ve-
les je postao centar za regrutovanje mladih za narko-mafiju. "Ve} dvije do tri
godine pove}an broj mladih ide iz Velesa u Njema~ku ili Austriju da bi tamo Telefonske se vratio ku}i iz grada. O ovom stravi~nom zlo~inu sin
brzo zaradili novac", istakao je {ef policijske stanice u Velesu Gligor Jange- informacije je obavijestio kom{ije, koje su pozvale policiju.
lovski. Radi se prete`no o mladima koji su prekinuli obrazovanje, koji nemaju Srbija 988 Mladi} je oca na{ao u dvori{tu. Roberto
{kolu, pare i posao, i koje narko-mafija lako regrutuje preko prijatelja ili po- Hrvatska 988 Percan je, odmah po dolasku policije preba~en u bolni-
znanika, obe}avaju}i brzo zara|eni novac radom kao kuriri. (Die Presse) Crna Gora 988 cu, jer je bio u komi s povredama opasnim po `ivot. Ku-
hinjskim no`em prerezao je sebi vene i tako sebi
presudio za zlo~in ~iji je motiv odnio sa sobom u grob.

Percan sebi prerezao vene


Velimir ILI], lider NS Uzroci ove tragedije jo{ nisu poznati

PULA - U Op{toj bolnici u Puli ju~e ujutro je U subotu ujutro, neki su Rakljanci, {okirani od zlo-
od posljedica samopovre|ivanja umro 44-godi{nji ~ina u njihovu mjestu, naga|ali da je Roberto Percan
Naravno da je dobro doneti odluku Roberto Percan iz Raklja. prije nego {to je prerezao vene, popio i nekakav otrov
protiv diskriminacije, ali danima se Percan je u subotu oko dva ~asa u porodi~noj ku}i namijenjen za potrebe u poljoprivredi.
zbunjuje narod pri~om o homi}ima. u mjestu Rakalj, kod Pule, no`em na spavanju ubio 41- Uzroci ove tragedije jo{ nisu poznati, a
Nije valjda to najve}i godi{nju suprugu Alenku i osmogodi{njeg sina Martina, prema svjedo~enju rodbine, kom{ija i prijatelja, Percan
problem Srbije. a potom je poku{ao samoubistvo. ranije nije pokazivao bilo kakve znakove psihi~kog
Tijela mrtve majke i brata prona{ao je oboljenja. Ipak, neki od njih ka`u da je Percan znao da
Percanov stariji sin 18-godi{nji Mateo oko tri ~asa, kad se pona{a ~udno. (Agencije)
Region 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 15

Godi{njica Podr{ka
proboja efikasnoj vladi
Sremskog CFP!HSBE!.!Mj!cf!sbm!op.ef!np!.
fronta lsbu!tlb!qsb!uj!kb!qp!esab!~f!Wmb!ev
Tsj!kf!vlp!mj!lp!pob!qp!lb!af!eb
\JE!.!Lp!nf!np!sb!uj!wojn!tlv!. tf!cf!np!af!v•j!oj!uj!fgj!lb!toj!kpn-
qpn!v!Tqp!nfo.lpn!qmf!ltv b!vlp!mj!lp!up!j{pt!ub!of!usb!aj!~f!sb!.
#Tsfn!tlj!gspou#!pcj!mkfafob!75/ tqj!tj!wb!okf!wbo!sf!eoji!j{cp!sb-!sf!.
hp!ej|!okj!db!qsp!cp!kb!Tsfn!tlph •f!op!kf!ob!tkf!eoj!dj!Hmb!woph
gspo!ub/!Nj!ojt!ubs!pe!csb!of!Tscj!. pecp!sb!MEQ.b/!Qsfe!tkf!eojl
kf!Esb!hbo!\v!ub!op!wbd!qp!sv!•jp MEQ.b!_f!ep!njs!Kp!wb!op!wj~!ob!.
kf!eb!ub!{f!nmkb!afmj!eb!hsb!ej wfp!kf!eb!fgj!l b!t ob!wmb!e b!v
{b!kf!eoj!•lv!cv!ev!~optu!tb!tv!. Tscj!kj!usf!cb!eb!jnb!23!nj!ojt!ubs!.
tkf!ej!nb!j!fwspq!tlpn!qp!sp!ej!. tub!wb-!j!eb!~f!up!qsf!emp!aj!uj!j!{wb!.
dpn/!)SUT* oj!•op/!)Cf!ub*

smrtno stradao na du`nosti Vijesti

policajac povrije|en
Tu`ila{tvo
ohrabreno
BEOGRAD - Tu`ila{tvo za
ratne zlo~ine Srbije pozdravilo

plja~ka{ima
je najavu {efa EULEKS-a Iva
de Kermabona da budu ispitani
na vo di o trgo vi ni or ga ni ma
Srba i drugih nealbanaca otetih
sa Kosova u vrijeme rata 1999.
godine, ocijeniv{i je ohrabruju-
}om.
FOTO BETA

Portparol Tu`ila{tva Bruno Ve-


kari} rekao je da je do ovakvog
stava {efa EULEKS-a do{lo,
izme|u ostalog, i zahvaljuju}i
aktivnostima Srbije na dobijanju
podr{ke me|unarodne zajednice
za istragu o trgovini organima.
"Mi smo spremni da pomo-
gnemo i EULEKS-u i kolega-
ma iz Albanije, bez obzira na
Grandi}
prethodne negativne odgovo-
re", rekao je Vekari}. (Srna)
Da~i}: Ovo je velika li~na
hrabrost saobra}ajnog policajca

Zanijer se
Sve smo u~inili, zajedno s nada sastanku
novosadskim lekarima da spasemo u Pri{tini
PRI[TINA - [ef UNMIK-a
njegov `ivot, ali, na`alost, rane su Lamberto Zanijer izrazio je
bile smrtonosne, kazao ministar o~ekivanje da }e ove sedmice
do}i do vi{e puta odlaganog
~en na Kliniku za reanimaciju i intenzivnu terapiju, dnu zlataru u Zrenjaninu. Osumnji~eni su otvorili va- `nost. Sindikat je izrazio sau~e{}e njegovoj porodici sastanka s kosovskim liderima.
gdje je preminuo ju~e, u osam sati. tru na policiju i ranili jednog pripadnika MUP-a, na- i ukazao da je jedan od najte`ih zlo~ina koji se u je- Misija UN-a na Kosovu prije
Na Grandi}a, prema saznanjima do kojih kon ~ega je policija uzvratila na vatru i ranila dvojicu dnom dru{tvu mo`e dogoditi - ubistvo policajca na nekoliko dana poslala je zahtjev
se do{lo u istrazi, pucao je Danijel Tomi} (19), re~eno plja~ka{a, kazao je Krsti}. Prema njegovim rije~ima, du`nosti. za sastanak Kabinetu predsje-
Prema dnika Kosova Fatmira Sejdijua
je u Ministarstvu unutra{njih poslova Srbije. policija je uhapsila preostalu dvojicu plja~ka{a. Jedan "Taj zlo~in se mogao izbje}i ukoliko bi se Minis-
saznanjima i premijera Ha{ima Ta~ija.
Tomi} je, prema istom izvoru, pobjegao iz zatvora od plja~ka{a, Zoran J. iz Valjeva lak{e je ranjen u tarstvu unutra{njih poslova pru`ila ve}a podr{ka u
istrage, "Kosova sot" prenosi izjave
u Padinskoj skeli. potkoljenicu i hospitalizovan na Klinici za ortopedi- anga`ovanju potrebnog broja ljudi, kako bismo na
Tomi} zvani~nika UNMIK-a da }e se
Portparol novosadske policije Stevan Krsti} u su- ju. Samo ogrebotine zadobio je Danijel Tomi} koji je {to bolji na~in mogli da za{titimo imovinu i `ivote
pucao na sastanak realizovati "bez obzira
botu je rekao da je do obra~una kod benzinske pumpe nakon pregleda otpu{ten iz Klini~kog centra. gra|ana. Tako|e, pobolj{anje kvaliteta opreme sigur-
policajca na ve} poznato raspolo`enje"
"Minut" na autoputu Beograd - Novi Sad do{lo kada Policijski sindikat Srbije najo{trije je no bi pomoglo da se sli~ne situacije izbjegnu u budu-
je policijska potjera poku{ala da zaustavi automobil sa osudio ubistvo saobra}ajnog policajca Vladimira }nosti i time spasi ne~iji mlad `ivot", ka`e se u kosovskog rukovodstva u vezi s
~etvoricom razbojnika, koji su prije toga oplja~kali je- Grandi}a, koji je nastradao obavljaju}i svoju du- saop{tenju. (B92) idejom da Zanijer olak{a direk-
tne kontakte i dijalog Pri{tine i
Beograda. (Beta)

Katolici proslavili najve}i praznik ZAGREB, BEOGRAD - Vjernici {irom |eni na smrt, ve} predodre|eni za `ivot. Me|utim,
Krasi}:
Neta~ne
Hrvatske proslavili su ju~e Uskrs sve~anim li- potrebno je odva`no `ivjeti svoju pripadnost Kris-
tvrdnje
turgijama u crkvama koje su se u korizmenom tu, `ivjeti je dan za danom, svakoga dana zapo~i- o zdravlju
40-dnevlju spremale za svetkovanje. ^ovjek nju}i ispo~etka ako je potrebno, sve do posljednjeg [e{elja
Nadbiskup zagreba~ki kardinal Josip Bozani} nikada nije dana. Poput nekada{njih i dana{njih mu~enika, po-
predvodio je ju~e na praznik Uskrsnu}a Gospo- put bla`enog Alojzija Stepinca, koji su, u dubokoj i BEOGRAD - [ef pravnog ti-
bio tako
dnjeg misno slavlje u zagreba~koj katedrali ista- `ivotnoj povezanosti s Gospodinom, prona{li sna- ma za odbranu Vojislava [e{e-
malo
lja pred Ha{kim tribunalom
kav{i da ~ovjek nije sam jer je Hrist vaskrsnuo i slobodan, gu i radost svjedo~enja do mu~eni{tva", rekao je
Zoran Krasi} izjavio je da su
uvijek je s njim te da je potrebno odva`no `ivjeti rekao kardinal.
posljednjih {est analiza krvi li-
pripadnost Hristu. nadbiskup Beogradski nadbiskup Stanislav dera radikala pokazale lo{e re-
"Ne, ni mi nismo sami, prepu{teni na Ho~evar Ho~evar sve~anu misu slu`io je u katedrali svetog zultate i da su neta~ne tvrdnje
milost i nemilost hirovitim doga|ajima, nismo osu- Antuna u glavnom gradu Srbije. Tribunala da se poklanja velika
Nadbiskup Ho~evar naveo je u uskr{njoj po- pa`nja zdravlju ha{kih optu`e-
slanici da ~ovjek nikada nije bio tako malo slobo- nika u skladu s najvi{im me|u-
Porijeklo u Pesahu dan, iako su os tva re ni te hni ~ki na pre dak i
povezivanje svijeta i da jedino vjerom u Isusa
narodnim standardima.
Krasi} je rekao da je [e{elj u
Hrista mo`e prona}i pravi put. Hag oti{ao kao zdrav, da mu se
Vt!lst!kf!j!qswj!qsb!{ojl!lp!kj!tf!tmb!wj!kp|!pe!bqpt!upm!tlji "I dok sistemi ja~aju, gospodar sistema, ~o-
wsf!nf!ob-!b!wv!•f!qp!sj!kf!lmp!v!kf!wsfk!tlpn!qsb!{oj!lv!Qf!tb!iv-!up kr{i pravo na efikasno su|enje i
vjek, postaje sve slabiji, rob sopstvenih izuma, naj- da mu je od 28. sep tem bra
kftu!Qbt!ij/!J!epl!tv!Kf!wsf!kv!Qbt!ipn!tmb!wj!mj!•v!ef!tob!Cp!akb!ekf!. ~e{}e bez nade", naveo je Ho~evar. 2008. zabranjena privilegovana
mb-!lp!kb!kf!Po!qp!lb!{bp!qp!tf!cop!j{mbt!lpn!J{sb!fmb!db!j{!fhj!qbu!. Ho~evar je na misi ~estitao praznik svim hri{- komunikacija s pravnim savje-
Misa u zagreba~koj katedrali povodom Uskrsa
tlp!hb!spq!tuwb-!is|~bo!tlb!wkf!sb!tf!vtsf!ep!up!•v!kf!ob!Jtv!tp!wp }anima, posebno "onima koji }e idu}e nedjelje na tnicima i timom koji poma`e
FOTO NN
wbt!lstov!~f-!up!kftu!qsf!mb{!j{!tnsuj!v!aj!wpu/! isto~ni na~in slaviti isti praznik". (Agencije) njegovu odbranu. (Agencije)
16 qpofekfmkbl!13. 4. 2009.

Granski sindikati u FBiH

Ekonomija Grafi~ari
Maja RENER
"[ipadu" prijeti Unutra{nja
SA RA JE VO - Sin di kat gra fi ~a ra u
trgovina na
gubitak imovine dnevnom redu
FBiH do kraja aprila o~ekuje otpu{tanje 300
do 400 radnika u toj oblasti, dok u drugim Bi}e bar po
SARAJEVO - Preduze}e "[ipad eksport-import" Sarajevo jo{ nije us- SARAJEVO - Privredna ko- privrednim granama smatraju da }e do}i do ~etiri do pet
pjelo obezbijediti sredstva za uplatu prve rate kredita i postoji realna slanja radnika na prinudni odmor u slu~aju
opasnost da banka proda imovinu firme koja je pod hipotekom, upozo-
mo ra Kan to na Sa ra je vo (PK
izostanke podr{ke vlasti. radnika
KS) danas organizuje sjednicu
rio je Alija Dautovi}, direktor tog preduze}a. Savjeta za trgovinu Komore s te- Nakon {to je Uprava "ArcelorMittala Ze- progla{eno
"Krajem aprila dolazi prva rata kredita na naplatu, a nismo uspjeli jo{ ni{ta nica" donijela odluku o slanju oko 1.200 radni-
novca da obezbijedimo. Nema nikakve druge mogu}nosti da na|emo novac
mom Nacrta zakona o unutra{-
ka na ~ekanje, ovakvih slu~ajeva u drugim
vi{kom u
njoj trgovini. svakoj
nego prodajom nekretnina, ali da bismo to uradili treba nam saglasnost resor- Vlada FBiH je sredinom marta industrijskim granama i trgovini za sada nema,
nog ministarstva koju jo{ nismo dobili", kazao je Dautovi}. utvrdila i u parlamentarnu pro- ali se tek o~ekuju. {tampariji. U
Istakao je da su od Vakufske banke ponovo tra`ili produ`enje grejs perioda Sindikalci isti~u da poslodavci uglavnom
za pla}anje kredita, ali nisu nai{li na razumijevanje s obzirom na to da je ova
ceduru uputila Nacrt zakona o
pribjegavaju skra}enju radnog vremena, uvo|e- FBiH ima oko
unutra{njoj trgovini.
banka ve} jednom produ`ila grejs period. Tim zakonom ure|uje se obav- nju neradnog dana, pa i neprodu`avanju ugovo- 80 legalnih
"Nemamo mnogo vremena. U narednih oko 20 dana treba da na|emo no- ra o radu koji su potpisani na odre|eno vrijeme,
vac ili u protivnom slijedi aktiviranje hipoteke, a jedini na~in je prodati ne-
ljanje i uslovi za obavljenje trgo-
dok u grafi~kom sektoru o~ekuju i progla{enje {tamparija,
vine na veliko, trgovine na malo
kretnine. Predlagali smo da prodamo ovaj dio koji je pod hipotekom po i trgovinskih usluga, osnivanje i tehnolo{kih vi{kova. rekao
tr`i{noj vrijednosti ili neki drugi dio imovine koji nije pod hipotekom", na- "Bi}e bar po ~etiri do pet ra-
glasio je Dautovi}. Dodao je da su pod hipotekom banke kancelarije na ~et-
prestanak rada trgova~ke radnje,
dnika progla{eno vi{kom u svakoj {tampariji. U
Amer Toski}
posebni oblici obavljanja trgovi-
vrtom spratu upravne zgrade "[ipada" u Sarajevu i dio zemlji{ta na Ilid`i ~ija ne, za{tita potro{a~a i nedopu{te- FBiH ima oko 80 legalnih {tamparija, posla ne-
je tr`i{na vrijednost oko 2,5 miliona KM, koliki je i ukupni iznos kredita. no trgo va nje, ogra ni ~e nja, ma, dok su porezi i doprinosi ogromni. Uputili
U Agenciji za privatizaciju FBiH rekli su da nisu dobili zahtjev iz "[ipada" nadzor, kao i brojna druga pita- smo zahtjev Vladi FBiH da se u zakonu o radu
za prodaju nekretnina u maloj privatizaciji. Sindikat uputio zahtjev
nja. Predvi|ene su novine u po- dozvoli preraspodjela radnog vremena", rekao Vladi FBiH za preraspodjelu
Izjavu ministra trgovine FBiH Desnice Radivojevi}a nismo uspjeli dobiti. gledu na~ina, oblika i uslova je Amer Toski}, predsjednik Sindikata grafi~kih radnog vremena u
"[ipad eksport-import" je pro{le godine uzeo 2,5 miliona KM kredita kako obavljanja trgovinske djelatnosti radnika u FBiH. grafi~koj industriji
bi isplatio dugove za plate radnicima zbog kojih je nekoliko mjeseci bio blo- u odnosu na va`e}i zakon. (Fena) Mehmed Avdagi}, predsjednik Sindikata FOTO NN
kiran ra~un firme. M.R. poljoprivredne, prehrambene, duvanske indus-

BIFX SASX-10 BIRS FIRS ERS10


SASE +0,65% -0,19% BLSE -0,13% -0,41% 0,00%
22/5/311:/ IK banka 22/5/311:/ "BLB-profit"
uzela oko dobitnik me|u
Zvani~na kotacija 40 odsto fondovima
Slu`beno berzansko tr`i{te - lista B
prometa BANJALUKA - Na pro{lose-
dmi~nom trgovanju na Banjalu-
Kotacija fondova SARAJEVO - Na pro{lose-
~koj berzi ostvaren je promet od
dmi~nom trgovanju na Sara-
1.468.509,74 KM, kroz 287 tran-
jev skoj ber zi os tva ren je sakcija.
promet od 1.653.767,93 KM, Slu`beno berzansko tr`i{te - akcije IF-ova
Na slu`benom berzanskom tr`i-
Slobodno tr`i{te a u sklo pu 441 tran sa kci je {tu B lista najve}i promet su os-
pro me to va no je 83.287 di - tvarile akcije banjalu~ke NLB
onica. Razvojne banke u vrijednosti od
Na kotaciji kompanija trgo- 615.580 KM po cijeni koja je to-
vano je u vri je dnos ti od kom sedmice zabilje`ila rast od
154.007,97 KM, a najtra`eni- Slobodno tr`i{te 1,97 odsto na 3.997,27 KM.
je su bile dionice sarajevskog Najve}i promet na slobodnom
"Bo sna li je ka", ko ji ma je berzanskom tr`i{tu ostvarile su
trgo vano u izno su od akcije banjalu~ke "^isto}e" u vri-
152.685,96 KM po cijeni ko- jednosti od 49.770 KM po cijeni
Sekundarno slobodno tr`i{te ja je na kra ju se dmi ce bi la koja je u odnosu na kraj pretho-
13,04 KM. dne sedmice pala za 16,97 odsto i
U segmentu redovnih emi- iznosila 0,55 KM.
tenata najve}i promet prote- Obveznice i ostale HOV Kod fondova je ostvaren promet
kle sedmice imale su dionice od 322.171,53 KM, a najtra`enije
zeni~ke IK banke, kojima je su bile akcije banjalu~kog "Zepte-
trgo vano u vri je dnos ti od ra", kojima je trgovalo u iznosu
EPCJUOJL0HVCJUOJL!TFENJDF DJKFOB!)LN*! QSPNKFOB 610.924,90 KM po cijeni ko- EPCJUOJL0HVCJUOJL!TFENJDF DJKFOB!)LN*! QSPNKFOB od 157.823,55 KM po cijeni od
ja je u petak bila 120,08 KM. 3,21 KM, koja je tokom sedmice
#Qpckfeb.tqpsu#!Hpsbaef 23-11 61-11& Kod investicionih fondova #Ifsdfhpwjobqvufwj#!Usfcjokf 3-43 27-11& porasla za 0,63 odsto.
je trgovano u vrijednosti od Dobitnik sedmice me|u fondo-
122.825,22 KM, a u ovom vima su bile akcije banjalu~kog
#Nbkfwjdb#!Tsfcsfojl 2-11 .77-78& segmentu su najtra`enije bile VojDsfeju!cbolb!Cb!okb!mv!lb 2/327-11 .31-11& "BLB-profita", ~ija je vrijednost
dionice sarajevskog "BIG in- porasla za 12,35 odsto na 1,73
vest. gr." kojima je trgovano KM, dok su gubitnik sedmice bile
u izno su od 67.127,29 KM akcije "Polare" iz Banjaluke, ~ija
po cijeni koja je na kraju se- je vrijednost pala za 9,95 odsto na
dmice iznosila 3,29 KM 3,62 KM.
Vrijednost indeksa BIFX je Vrijednost indeksa BIRS pala je
to kom se dmi ce po ra sla za za 0,13 odsto i iznosi 931,49 po-
0,65 od sto na 1.484,60 po - ena, FIRS se smanjio za 0,41 od-
ena, dok se SASX-10 tokom sto i izno si 1.266,98, dok je
sedmice umanjio za 0,19 od- ERS10 ostao na istom nivou sa
Kretanje cijene dionica Kretanje cijene dionica sto na 962,87 poena. Kretanje cijene akcija Kretanje cijene akcija 628,63 poena.
"BH Telecoma" Sarajevo "Bosnalijeka" Sarajevo Z.D. "Telekoma Srpske" Banjaluka "Euroinvestment fonda" Z.D.
Ekonomija 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 17
o prijetnji prinudnog odmora za radnike

o~ekuju do 400 otkaza trije, vodoprivrede, ugostiteljstva, turizma i smanjenja plata. No, pada proizvodnja i ne zna-
trgovine (PPDIVUT), isti~e da menad`eri ne- ~i da ne}e do}i do prinudnih odmora pa i otpu-
maju rje{enja za prevazila`enje krize, te se o~e- {tanja ako vlasti ne daju poticaje privredi",
kuju problemi od slanja ljudi na ~ekanje, do istakla je Ivelji}eva.
progla{enja tehnolo{kog vi{ka i prijevremenog U Sin di ka tu gra|evinarstva BiH
penzionisanja. tvrde da se mo`e "o~ekivati sve" ako bh. firme
Ismet Bajramovi}, predsjednik ne dobiju posao izgradnje dionice autoputa na
Sindikata metalaca BiH, tvrdi da nema najava koridoru 5c.
iz drugih firmi da }e se desiti ono {to se desilo u
"ArcelorMittalu", dok su neka preduze}a uvela
petak kao neradni dan. Ka`e da je ~ak iz firme Mogu}i prinudni odmori
"Graewe Tadiv" Konjic stigla ohrabruju}a vijest u trgovini, gra|evinarstvu
da o~ekuju prijem novih radnika u junu. i hemijskog industriji
Za razliku od njih, iz Sindikata trgovine
FBiH upozoravaju da je stanje u ovoj bran{i Rudari su, napominje predsjednik tog
obeshrabruju}e jer nema prometa. Azra [ehbaj- granskog sindikata Jakub Ljubovi}, imali pove-
raktarevi}, predsjednica tog sindikata, o~ekuje }anje proizvodnje u januaru i februaru i nema
da }e "Magros veletrgovina" Sarajevo slati ra- razloga da osje}aju posljedice recesije, dok je
dnike na ~ekanje s obzirom na to da ih ne smiju za {est radnika u RMU Zenica istekao ugovor
otpu{tati zbog privatizacijskog ugovora. na odre|eno i nije produ`en, {to je u skladu sa
"U jednoj firmi radi se pola ra- zakonom.
dnog vremena. Nema jo{ nigdje ~ekanja, ali je Fer di ja Koj ~i}, predsjednica Sin-
pitanje kada }e to po~eti", smatra ona. dikata tekstila, ko`e, obu}e i gume BiH, kaza-
Kata Ivelji}, predsjednica Sindikata hemije la je da se u ovoj grani povremeno de{ava da
i nemetala BiH, ka`e da su se poslodavci i sin- po dva do tri dana radnik bude poslan ku}i, ali
dikati iz ove grane dogovorili da nema slanja bude vra}en na posao. U sindikatima {umar-
radnika ku}i, ve} da se iskoriste sve unutra{nje stva, te nafte i petrohemije nemaju slu~ajeva
rezerve, ide na u{tede i preraspodjelu radnika. niti najava da }e radnici biti upu}eni na prinu-
"To je prelazno rje{enje, jer je do{lo do dni odmor.

BiH izdvaja TE Gacko prema{ila


ogromne sume
novca zbog
neaktiviranog
Pla}aju "le`anje" plan proizvodnje
odobrenog novca
TRE BI NJE - Ter mo elek tra na Gac ko u mar tu je proi zve la
168.168.000 kilovat-~asova elektri~ne energije, ~ime je plan preba~en
kredita za 12,73 odsto, rekao je izvr{ni direktor preduze}a Rudnik i Termo-
`eljeznicama elektrana (RiTE) Gacko Branislav Rupar.
Prema njegovim rije~ima, prema{aj plana proizvodnje ostvaren je, prije
R. ^ENGI] svega, zahvaljuju}i dobroj pogonskoj spremnosti RiTE, koje je uspje{ne
proizvodne rezultate zabilje`ilo i u februaru.
SARAJEVO - Me|u 1,5 milijardi U Termoelektrani Gacko u toku je ~i{}enje kotlovskog postrojenja,
KM neaktiviranih kredita, za koje BiH zbog ~ega je ovaj gigant van pogona.
pla}a kamate ili "cijenu raspolo`ivosti ^i{}enje je po~elo u petak, 10. aprila, u dogovoru s "Elektroprivredom
novca", nalazi se i 70 miliona eura za RS", a tokom ~etvorodnevnog zastoja radi}e se na ~i{}enju konventivnih
potrebe `eljeznica FBiH i RS, potvr|e- {ahti kotla i otklanjanju primjedaba uo~enih u toku rada bloka. (Srna)
no je u Ministarstvu finansija i trezora
BiH.
"Na tih 70 miliona eura mi smo pro-
{le godine platili 700.000 eura", ka`u u
Ministarstvu. BOJA NOVCA
U @eljezni~koj korporaciji BiH tvrde
da to nije ekscesan slu~aj, nego rezultat Pi{e:
uslova Evropske banke za obnovu i ra- Dejan [AJINOVI]
zvoj (EBRD) koja je dala kredit.
"Taj novac je odobren u apri-
lu pro{le godine i predvi|en je za rekon-
strukciju `eljezni~ke pruge u FBiH i RS i
"@itoprodukt"
nama je banka samo 'blagajna' koja pla}a Vlada RS ozbiljno razmi{lja o tome da kupi i osposobi banjalu~ki
ra~une koje mi dostavimo. Da bismo "@itoprodukt", preduze}e koje je prije rata s proizvodnjom od
uop{te mogli raspolagati novcem koji 120.000 hljebova dnevno prakti~no hranilo cijelu Banjaluku.
nam je odobren morali smo obezbijediti Vlada namjerava kroz osposobljavanje tog pekarskog preduze}a
me|unarodnog konsultanta prihvatljivog pritisnuti pekarsku industriju u banjalu~koj regiji da smanji cije-
za banku, a to je tra`ilo vrijeme. Sve ovo kom ljeta, kada budu zavr{eni svi ten- vo mirovanje ima vi{estruk negativan nu te osnovne `ivotne namirnice, koja je, na`alost, velikom dijelu
su uslovi iz ugovora s bankom", ka`e deri za izvo|a~e i dobavlja~e. efekat, jer nema ni investiranja ni za- na{ih sugra|ana zbog nezaposlenosti i malih penzija, sve nedosti-
Dragan ^alovi}, direktor Jedinice za Prema podacima Minis- po{ljavanja koje bi punilo bud`et, a za `nija.
sprovo|enje projekata u Korporaciji `e- Oko sedam tarstva finansija i trezora BiH, u BiH protekle ~etiri godine je po osnovu ka- Me|utim, prepreka na tom putu je veoma mnogo. Kao prvo, "@i-
ljeznica BiH. miliona KM trenutno "le`i" 1,5 milijardi KM nea- mata i le`arine pla}eno oko 33 miliona toprodukt" ima ogromne dugove, a da bi otplatili barem dio njih
Smatra da nije u redu da iz banke godi{nje ktivnih kreditnih sredstava raznih kre- KM", ka`u u Ministarstvu finansija. ~ak su rezali silose u staro `e-
tvrde da se ni{ta ne radi po ovom proje- na sve ditora za koje se godi{nje pla}a oko Ci je ne da iza mirovanja ljezo i prodavali po budza{to.
Uni{tavanju tog Kada je u pitanju pokretanje
ktu kada su poznati uslovi iz ugovora s neaktivne sedam miliona KM kamata ili le`arine. novca stoji "nerad ministarstava ili ~ak giganta kumovali oni
njima. Cijeni da bi radovi koji }e se fi- kredite "Oko 70 posto tog novca je nami- i ~ekanje povoljnog izvo|a~a odre|e- proizvodnje u "@itoproduktu",
kojima nije odgovaralo postoje dvije grupe ljudi - jedni
nansirati iz ovog kredita mogli po~eti to- jenjeno za investicijske projekte i njiho- nih tendera". da u Banjaluci postoji koji }e to jedva do~ekati, i dru-
preduze}e koje bi gi kojima to nikako ne odgova-
snizilo cijenu hljeba
Izvještaj sa ra. Oni kojima to ne odgovara
su mali pekari, koji se brinu da
svjetskih berzi ($) im "@itoprodukt" ne zaklju~a
Fofshfou Djkfob Qspnkfob radnje. Oni kojima to odgovara su svi ostali.
Jer, nije nikakva tajna da su uni{tavanju ovog nekada{njeg gi-
Obgub 63-35 3-97 ganta najvi{e kumovali oni kojima nije odgovaralo da u Banjaluci
Qsjspeoj!hbt 4-72 .1-13 postoji jako pekarsko preduze}e koje bi, sasvim je sigurno, snizilo
cijenu hljeba. Ne ka`em da su u tome u~estvovali mali pekari, ali
Nfubmj Djkfob Qspnkfob su sasvim sigurno dr`ali fige u d`epu.
Zbog svega toga, ako Vlada RS zaista iskreno u|e u posao pokre-
[mbup 992-11 .3-41
tanja proizvodnje u "@itoproduktu", protiv sebe ima}e po{irok krug
Tsfcsp 23-44 .1-12 protivnika.
18 qpofekfmkbl!13. 4. 2009. Ekonomija
Mladi `ele Ira~ki ministar energetike pozvao
REVIZOR u rudare

Ira~ani
RE SA VI CA - Vi {e od 200
mladih ljudi uputilo je zahtjeve
za rad u rudnicima uglja Javnog
preduze}a "Resavica", za razliku
od protekle dvije decenije kada
su stalno bili otvoreni konkursi
za rudare, ali se niko nije javljao.
"Nije slu~ajno {to je do{lo do

ruskih
ovako velikog pove}anja intere-
sovanja mladih ljudi za rad u ru-
dar skim ja ma ma", izja vio je
direktor tog preduze}a Zlatko
Dragosavljevi}.
"Zato postoje najmanje dva ra-
Prihodi "Telenora" zloga. Prvi je taj {to su zarade u
rudnicima trenutno pristojne,
iznad o~ekivanja stabilne i redovne, a drugi je taj
{to na prostorima gde se rudnici
vno proizvodila oko 3,5 miliona
OSLO - Norve{ki operator mobilne telefonije "Telenor" je u poslje- nalaze postoje ozbiljni problemi Karim Vahid
nezaposlenosti, a nema mnogo barela nafte, a nakon toga produ-
dnjem tromjese~ju pro{le godine uve}ao bruto prihod (EBITDA) za kcija te sirovine je opala 40 do 50
6,5 odsto u pore|enju s istim periodom 2007, na 1,15 milijardi dolara. alternativa za zaposlenje", obja-
snio je on. Javno preduze}e za odsto, usljed stalnih diverzija na
Analiti~ari su o~ekivali da }e "Telenorov" prihod EBITDA, koji se obra- cjevovodima i proizvodnim pos-
~unava prije izdvajanja za kamate, poreze, amortizaciju i sli~ne tro{kove, bi- podzemnu eksploataciju uglja
"Resavica" ~ini devet rudnika - trojenjima.
ti na nivou od 7,69 milijardi kruna. U toku trodnevne po-
"Telenor" je pro{le godine pove}ao prodaju usluga za {est odsto, iako je Rembas, Vr{ka ^uka, Ibarski ru-
dnici, Bogovina, Soko, Jaseno- sje te ira ~ke vla di ne de le ga ci je
kompanija planirala porast od svega tri procenata. Norve{ki operater o~eku- Moskvi, koju je predvodio premi-
je da ove godine odr`i nivo dostignut 2008, planiraju}i budu}e rezultate vac, Lu bni ca, [ta valj i
Aleksina~ki rudnik. (Agencije) jer Nuri al Maliki, dogovoreno je,
ukrajinske filijale "Kijevstar", ali se ipak ogra|uje da }e uslovi na tr`i{tu biti ina~e, da dvije zemlje zna~ajno
nepovoljniji u 2009. Ove godine, "Telenor" namjerava da smanji investicije uve}aju obim privredne saradnje.
na 15 do 17 odsto profita u pore|enju sa 20 odsto u 2008. "Telenor" je u na- "Microsoft" i Moskva i Bagdad su se sagla-
vedenom kvartalu pove}ao broj korisnika za 5,5 miliona, na 164 miliona. "Yahoo" opet sili, tokom proteklih pregovora u
u pregovorima Moskvi, da osnuju specijalnu me-
|uvladinu komisiju koja bi razmo-
NJUJORK - Izvr{ni direktori trila mogu}nost obnove nekih od
Qsfe!tkf!eojl! TBE! Cb!sbl Qp!wf!~b!okf!qmb!ub!{b!plp "Microsofta" i "Yahooa" sastali
Pcb!nb! j{kb!wjp! kf! eb! tf! v 2-9!nj!mj!pob!{b!qp!tmf!oji!v su se protekle sedmice kako bi
bnf!sj!•lpk! qsj!wsf!ej! qp!•j!okf okf!nb!•lpk!nf!ubm!tlpk!jo!evt!. raspravili potencijalno partner- Irak je imao i
vp•b!wb!uj! ob!qsf!ebl! qsf!nb usj!kj! ep!h p!w p!s f!o p! {b! nbk stvo na podru~ju internet pretra- veoma ra{irenu vojnu
pqp!sbw!lv-! jblp! kf! pop! kp| vtmj!kf!ej!~f!wkf!sp!wb!uop!lb!toj!. `i va nja i ogla {i va ~kog saradnju s biv{im
poslovanja, objavio je tehnolo{ki
qpe!uf!|ljn!tusf!tpn/!#Qp!•j!. kf/!Qp!mp!wj!ob!gjs!nj!~f!jt!lp!sjt!. Sovjetskim Savezom
blog "All Things Digital".
okf!np!hmf!eb!uj!usb!•lf!ob!ef#- uj!uj!np!hv!~optu!pe!hb}bokb O~ekivanja da }e dvije tehno-
sf!l bp! kf! Pcb!n b! ob!l po {cph!qsj!wsf!eoji!qp!uf!|lp!~b- lo{ke kompanije u}i u pregovore
tbt!ubo!lb! t! obk!wj!|jn! qsj!wsf!. sf!lbp!kf!qsfe!tkf!eojl!Vesv!. ranije potpisanih energetskih spo-
o mogu}em partnerstvu porasla razuma izme|u dvije strane.
eojn! {wb!oj!•oj!dj!nb! benj!. af!okb!qp!tmp!eb!wb!db!Nbs!ujo su nakon {to je Kerol Bark u ja-
ojt!usb!dj!kf/ Lb!of!hj!{fs/! MOS KVA - Rus ke naf tne Ru si ja je do 2003. go di ne
nuaru preuzela poziciju izvr{nog kom pa ni je tre ba {to pri je da sklopila s Irakom ugovore o ener-
di re kto ra "Yahooa". Na tom otvore svoja predstavni{tva u getskoj saradnji u vrijednosti ve}oj
mjestu naslijedila je suosniva~a U Iraku izrazili
Deripaska Podgorici "Yahooa", D`erija Janga, koji je
odbacio pro{logodi{nju "Micro-
Bagdadu da bi se lak{e izborile
za u~e{}e u budu}im velikim ra-
nadu da }e uz
od 10 milijardi dolara, ali su ti
aran`mani nakon upada ameri~ke

nudi pola KAP-a softovu" ponudu za preuzimanje


vrijednu 47,5 milijardi dolara,
zvojnim projektima, izjavio je u
Moskvi ira~ki ministar za ener- zna~ajnu
vojske u tu zemlju uglavnom pro-
pali.
Deripaska {to je zao{trilo odnose izme|u
getiku Karim Vahid. pomo} ruskih Irak je imao i veoma ra-
On je izrazio nadu da }e nje- {irenu vojnu saradnju s biv{im So-
kompanija. Podsje}anja radi,
gova zemlja i uz zna~ajnu pomo} kompanija vjetskim Savezom, a vrijednost
Stiv Balmer, izvr{ni direktor
"Microsofta", pro{log mjeseca je ruskih kompanija uspjeti do 2016. uspjeti do 2016. isporuka vojne opreme i naoru`a-
godine da vi{e nego duplira proi- nja koje je Moskva isporu~ila do
izjavio kako postoje dobri izgle-
zvodnju sirovine nafte, na oko 6,5 da vi{e nego 1990. godine Bagdadu procijenje-
di za mo gu }e par tner stvo s
"Yahoom". (Reuters) miliona barela dnevno. dupliraju na je na oko 30 milijardi dolara.
Prije nego {to su Irak proizvodnju Ira~ki {ef diplomatije Hosiar
u prolje}e 2003. godine okupirale Zibari je ukazao na `elju njegove
Wells Fargo ameri~ke trupe, ta zemlja je dne- sirovine nafte zemlje da ponovo razvija i vojno-
pogurao berze
NJUJORK - I pro{le sedmice,
ve} pete zaredom, cijene akcija
na svjetskim berzama su porasle, Zabrinjavaju}i podaci Ministarstva finansija SAD
a ulaga~e su ponajvi{e ohrabrile

Bud`etski minus
PODGORICA - Ruski oligarh Direktor agencije Branko Vujovi} naznake da se situacija u ameri-
Oleg Deripaska vlasnik Kombina- rekao je da su mogu}e tri odluke - ~koj finansijskoj industriji stabi-
ta aluminijuma Podgorica (KAP), u~e{}e dr`ave u vlasni{tvu, raskid lizuje.
ponudio je Vladi Crne Gore 50 ugovora s vlasnikom i odr`avanje Na Wall Streetu je pro{le se-

ru{i sve rekorde


odsto vlasni{tva u fabrici. proizvodnje "reorganizacijom kroz dmice Dow Jones indeks poras-
Centralnoevropska kompanija ste~aj", kao i ga{enje fabrike koja tao 0,8 odsto, na 8.083 boda, dok
(CEAC), ruskog oligarha Olega De- zapo{ljava 2.100 radnika. je S&P 500 indeks oja~ao 1,7 od-
ripaske, vlasnik Kombinata alumini- Vlada i vlasnik KAP-a mjesecima sto, na 856 bodova. Nasdaq in-
juma Podgorica (KAP), ponudila je bezuspje{no pregovaraju o mogu- deks osvojio je, pak, 1,9 odsto, VA[INGTON - Ameri~ko Ministarstvo fi- Vladine rashode pove}alo je oko 300 milijardi
Vladi Crne Gore 50 odsto vlasni{tva }im rje{enjima za pre`ivljavanje dostigav{i 1.652 boda. Za optimi- nansija objavilo je da je bud`etski manjak u dolara osiguranih bankama i drugim finansijskim
u fabrici ~ija je proizvodnja dovede- proizvodnje aluminijuma u Crnoj zam ulaga~a ponajvi{e se zahva- martu pove}an za 192,3 milijarde dolara i da se, institucijama, koje bi trebalo da im pomognu da se
na u pitanje, saop{teno je iz Vladine Gori, u kojoj je zaposleno oko 8.000 lju je ne o~e ki va no do brim s rastom tro{kova finansijske sanacije i recesije, nose s najte`om krizom u poslijeratnom periodu.
Agencije za strana ulaganja. ljudi. (Agencije) poslovnim rezultatima Wells Far- na polovini bud`etske godine pribli`io iznosu od Ministarstvo finansija objavilo je da
ga. Cijena akcija te banke sko~ila bilion dolara. je do kraja marta, iz paketa od 700 milijardi dolara

Grade pogon za je u ~etvrtak vi{e od 31 odsto, na-


kon {to je objavila da u prvom
Pro{lomjese~ni manjak, rekordan za mart, zna-
tno je prema{io 150 milijardi dolara koliko su o~e-
kivali ekonomisti.
za sa na ci ju ko ji je Kon gres odo brio u okto bru

presu starih vozila tromjese~ju o~ekuje rekordnu do-


bit od tri milijarde dolara, {to je
iznad svih o~ekivanja analiti~ara.
Manjak je ve} ukupno dostigao 956,8 milijardi
dolara za prvih {est mjeseci bud`etske godine, koja
Rashode pove}alo oko 300
milijardi dolara osiguranih bankama
PODGORICA - Investitori iz [panije uskoro }e u Podgorici po~eti u SAD po~inje 1. oktobra, {to je tako|e rekord za
gradnju postrojenja za presovanje starih automobila, najavljeno je iz "^injenica da je Wells Fargo
ostvario rekordnu dobit, uprkos taj period.
Gradske skup{tine. Obamina administracija predvi|a 2008. godine, ve} 293,4 milijarde dolara plasirano
Postrojenje }e biti izgra|eno do kraja ove godine, a na njemu }e se preso- problemima u bankarskom siste-
mu, mnogo govori. To je jo{ je- da }e manjak za cijelu godinu dosti}i 1,75 biliona za podr{ku kompanijama.
vati svi automobili koji su stariji od 20 godina. dolara. Toliki manjak gotovo bi za ~etiri puta na- Glavnina te pomo}i oti{la je bankama i osigu-
Ra~una se da takvih vozila u Podgorici ima vi{e hiljada, a od 1. januara dan pokazatelj da je za banke
najgori period najvjerovatnije dma{io raniji godi{nji rekord od 454,8 milijardi do- ravaju}em divu AIG-u, a pomo} su primile i agen-
2010. godine }e po~eti primjena posebnog programa ~iji je cilj da se sa ulica lara, zabilje`en pro{le godine. Taj razmjer postignut cije za stambeno kreditiranje Fannie Mae i Freddie
uklone svi stari automobili. Nova postrojenja }e, kako je obja{njeno, selekti- pro{ao", ka`e Brus Zaro, strateg
u kompaniji "Delta Global Advi- je u martu, jer je manjak od 192,3 milijarde dolara Mac, te posrnuli proizvo|a~i automobila "General
vno tretirati stare automobile, odvajaju}i ulja, elektromaterijale i druge ma- ~etiri puta ve}i od deficita iz marta 2008. godine. Motors" i "Chrysler". (Business)
terijale, a sama automobilska {koljka }e biti presovana. (Beta) sors". (Agencije)
Ekonomija 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 19
Ruse da otvore predstavni{tva u Bagdadu
NEZVANI^NO
za ulazak
kompanija Za "Getro" stiglo
sedam ponuda
ZAGREB - Na poziv za iskazi- rom na to da poslovanje kompani-
vanje interesa za kupovinu trgo- je posljednjih godina stagnira.
va~kog lanca "Getro", ~ija je Prihodi "Getroa" u 2008. godini
prodaja povjerena Zagreba~koj iznosili su 1,76 milijardi kuna
banci, dosad je prema neslu`be- (oko 241 milion evra), {to je u
nim podacima, pristiglo ~ak se- odnosu na prethodnu godinu ma-
dam ponuda. nje oko ~etiri odsto. Dobit "Ge-
Rok do kada zainteresovani in-
vestitori mogu Odjelu investicij-
skog ban kar stva Za gre ba ~ke Vlasnik "Getroa"
banke predati svoje ponude isti~e spreman prodati
20. aprila. poslovanje, ali ne
U pozivu investitorima Zagreba- i nekretnine
~ka banka navodi da se prodaje
100 odsto udjela u "Getrou", ali i
da je vlasnik spreman prodati sa- troa" je, pak, lani iznosila 6,6
mo poslovanje, a nekretnine za- miliona kuna (oko 900.000 evra).
dr`ati. Prema medijskim naga|anjima, za
Pitanje je, me|utim, koliku cije- preuzimanje "Getroa" su zaintere-
nu Vjekoslav Guci}, direktor i vla- sovani "Agrokor", "Kaufland",
snik "Getroa", mo`e posti}i ako "Spar", te neki investicijski fondo-
prodaje samo poslovanje, s obzi- vi. (Business)

"Renault" smanjuje
proizvodnju u Rusiji
MOSKVA - Kompanija
"Renault" odlu~ila je da od
1. maja uvede dvosmjenski
umjesto trosmjenskog rada
tehni~ku saradnju s Moskvom. dnom od veoma perspektivnih ira- to~noj zemlji koja ima ogromne zali- u svo joj rus koj fa bri ci
Rusija je, me|utim, ~kih naftnih polja - Kuarna - 2. he sirove nafte. Karim je najavio da auto mo bi la - "Av to fra -
sada najvi{e usmjerena na razvoj Raniji ruski aran`mani Ru ko vo di lac "Lu ko ila" }e najve}e ruske naftne kompanije mos", zbog sve manje tra`-
saradnje s Irakom u energetici, a u Iraku uglavnom Vagit Alekperov je ocijenio da je po- u~estvovati na energetskom forumu nje vozila u toj zemlji.
kompanija "Lukoil" je objavila da propali nakon invazije liti~ka situacija u Iraku sada stabilna vode}ih proizvo|a~a nafte sa Blis- Predstavnica "Renaulta" za
}e u~estvovati u istra`iva~kim ra- 2003. godine i da je njegova kompanija u potpu- kog istoka koji }e biti odr`an idu}eg odnose s javno}u u Rusiji
dovima koji se obavljaju na je- nosti spremna da radi u toj bliskois- mjeseca u Bagdadu. (Itar-Tass) Oksana Nazarova izjavila je
da }e usljed manjeg radnog
an ga`ma na proi zvo dnja u
Sprije~eno izbijanje "Avtoframosu" ove godine

Dogovor Rusije i
novog "gasnog rata"
Moskve i Kijeva
opasti za oko 30.000 vozila,
na pribli`no 50.000 jedinica.
Prodaja lakih vozila na ruskom tr`i{tu je tokom prvog kvartala ove
godine opala oko 40 odsto, u odnosu na isti lanjski period, pa je "Rena-

Ukrajine u vezi s gasom


ult" morao da reaguje na tu ~injenicu i smanji radni angam`an u fabrici
"Avtoframos", kazala je Nazarova.
Plasman vozila marke reno u Rusiji je smanjen u prvom tromjese~ju
38 odsto, na ne{to vi{e od 15.000 komada, dok je prodaja automobila
protestovali {to Moskva nije u~estvovala u tom logan koji se sklapaju u pogonima "Avtoframosa" opala jo{ vi{e - 47
aran`manu. procenata - na oko 9.700 jedinica.
Putin je neposredno nakon potpisi- Drugi poznati svjetski proizvo|a~i vozila, koji imaju pogone u Rusiji,
vanja pomenute deklaracije upozorio na mogu- tako|e su najavili da }e smanjiti radni anga`man u svojim fabrikama
}nost da Moskva ponovo razmotri i mo`da zbog zna~ajnog pada tra`nje. (Agencije)
su{tinski promijeni svoje odnose s EU.
"Ukoliko interesi Rusije budu ignorisani mi
}emo tada biti prinu|eni da ponovo razmotrimo
principe na kojima se zasnivaju na{i odnosi s EU",
rekao je Putin. Rusija i Ukrajina su po~etkom ove Kina izdvaja
Sporazumjeli smo se
10 milijardi $
o partnerskim odnosima, PEKING - [ef kineske diplomatije Jang \e~i izjavio je da }e nje-
KIJEV - Ukrajinska premijerka Julija Ti- Ukrajina je 23. marta u Briselu s
mo{enko izjavila je da je s predsjednikom rus- kazala Julija Timo{enko gova zemlja izdvojiti 10 milijardi dolara u investicioni fond iz kojeg
Evropskom unijom (EU) potpisala Deklaraciju o bi se finansirala realizacija infrastrukturnih projekata u zemljama
ke vla de Vla di mi rom Pu ti nom pos ti gla obnovi svog GTS-a bez u~e{}a Rusije koja je naj-
dogovor o u~e{}u Moskve u obnovi ukrajin- ~lanicama organizacije ASEAN.
ve}i izvoznik gasa u Evropu. Ukrajina se time godine vodile tronedjeljni gasni rat, usljed nespre- Jang je rekao da je detalje u vezi s osnivanjem tog investicionog fonda
skog gasno-transportnog sistema (GTS). obavezala da liberalizuje svoje tr`i{te prirodnog mnosti Kijeva da prihvati novu, ve}u, cijenu za
"Mi smo se sporazumjeli o partnerskim odno- trebalo na samitu lidera Kine, Japana, Ju`ne Koreje i deset zemalja ~la-
gasa i dozvoli nezavisnim kompanijama pristup isporu~eni ruski gas. Zbog tog spora mnoge zema- nica ASEAN-a u Tajlandu da saop{ti kineski premijer Ven \ibao, ali je
sima u obnovi ukrajinskog GTS-a i smatramo da skladi{tima te sirovine. EU bi trebalo, na osnovu lje isto~ne i srednje Evrope ostale su bez ruskog
je taj problem sada rije{en", kazala je Timo{enko- skup odlo`en zbog velikih antivladnih demonstracija u toj zemlji.
Deklaracije, da odobri Ukrajini 2,5 milijardi dolara gasa, a konflikt je rije{an tek kad je Ukrajina, zbog Peking, tako|e, namjerava da izdvoji ukupno 15 milijardi dolara za
va neposredno nakon telefonskog razgovora s Pu- za rekonstrukciju GTS-a. Odmah poslije potpisi- pritiska EU, pristala da pla}a ruski gas po "kom-
tinom. odobravanje kredita ~lanicama ASEAN-a. (Reuters)
vanja dokumenta ~elni ruski politi~ari su `estoko promisnoj cijeni". (Agencije)
20 qpofekfmkbl!13. 4. 2009.

Reporta`a
Kabalero puca
u svoju asistentkinju

Pune ruke
posla za
proizvo|a~e
prsluka

Stiven
Sigal je
fotografisan
s jaknom
koju je
napravio
Kabalero
i sa dva
neprobojna
kimona

Modna odje}a
Migel Kabalero
razvio vrlo unosan biznis
proizvodnje pancira

neprobojna za metke
Trgovac obla~i
predsjednike, Vladine
zvani~nike i njihove
tjelohranitelje, kao i
poslovne ljude i ljude s
estrade. U pitanju su
diskretni i stilizovani
sakoi, ko`ne jakne i
ve~ernja odijela koja
mogu zaustaviti metke
iz pi{tolja i uzija

Pripremio: Boris \URI] uklju~uju}i one u Bejrutu, Milanu i Hjustonu.


Rusi prosto nagr}u u njegov butik smje{ten u
igel Kabalero lagano pomodni {oping centar "Herods" u Londonu,

M
otvara kutiju s meci- dok politi~ari koji strahuju od atentata svako-
ma od devet milime- dnevno naru~uju njegovu robu u Johanesburgu.
tara, nudi pomo}nici Iako je teroristi~ki napad 11. septembra naveo
Li ze ti Kas ta ne di da mnoge Evropljane i Amerikance da kupuju
odabere jedan, a za- odje}u od Migela, u zadnjih nekoliko godina
tim stav lja me tak u najvi{e porud`bina dobija iz Meksika, gdje su
revolver i ispaljuje ga u njen stomak. Nekoli- narko-karteli prouzrokovali u`asno nasilje.
ko sekundi kasnije njegova `rtva se dr`i za "Meksiko je danas jedno od na{ih najzna-
stomak zbog smijeha. Neki od njih mogu postati prili~no histeri~ni se u zemlji de{ava nasilje ve} pola vijeka. ~ajnijih tr`i{ta", ka`e on, obja{njavaju}i da 30
Ova stra{na demonstracija predstavlja je- ukoliko otkrijem njihov identitet", rekao je Ka- "Ako proizvod funkcioni{e u Kolumbiji, to odsto njegovog izvoza otpada na ovu zemlju
dnu pametnu marketin{ku taktiku. Kabalero je balero. zna~i da }e funkcionisati u svim krajevima svi- smje{tenu u Centralnoj Americi.
do sada pucao u vi{e od 100 ljudi, od kojih su One klijente o kojima smije govoriti jeta", dodaje Migel. Prema mi{ljenju Juen Ki Vonga, koji je za-
mnogi njegovi radnici, da bi pokazao izdr`lji- je postavio na zidove svoje kompanije. Na zido- Polo majica Dok obja{njava svoje proizvode, du`en za distribuciju proizvoda u Aziji, Hong
vost svojih proizvoda - odje}u neprobojnu za vima se mogu vidjeti fotografije kolumbijskog otporna na Kabalero vadi metak iz te{ke pamu~ne jakne, Kong je tako|e savr{eno tr`i{te za neprobojnu
metke. Ovaj trgovac, star 41 godinu, obla~i predsjednika Alvara Uribea i ministra odbrane metke ko{ta koju je njegova pomo}nica nosila tokom de- odje}u, po{to postoji ve}i broj bogata{a koji vo-
predsjednike, Vladine zvani~nike i njihove tje- Huana Manuela Santosa. [to se ti~e poznatih li- izme|u 900 monstracije. Metak je pro{ao samo kroz prvi od le sakupljati "interesantne stvar~ice" i koje Ka-
lohranitelje, kao i poslovne ljude i ljude s estra- ~nosti, tu je glumac Stiven Sigal, fotografisan s i 7.500 dolara, nekoliko za{titnih plo~a uvezanih u jaknu. balerovi proizvodi naro~ito privla~e.
de. U pitanju su diskretni i stilizovani sakoi, jaknom koju je napravio Kabalero i sa dva ne- zavisno od Njegov rad nije jeftin. Polo majica otporna "Ovo nije samo stvar za pove}avanje
ko`ne jakne i ve~ernja odijela koja mogu zaus- probojna kimona. nivoa za{tite, na metke ko{ta izme|u 900 i 7.500 dolara, zavi- bezbjednosti, ve} i luksuzna odje}a koja prati
taviti metke iz pi{tolja i uzija. Dok na njegov mobilni telefon stalno do- dok ko`na sno od nivoa za{tite, dok ko`na jakna ko{ta svjetske modne trendove", govori Vong iz svoje
Neki mediji navode da su ameri- laze narud`be, Kabalero obja{njava svoje vi- jakna ko{ta 2.900 dolara. Danas on ve}inu svojih proizvoda kancelarije u Hong Kongu.
~ki predsjednik Barak Obama, venecuelanski |enje sigurosnih potreba modernog dru{tva. 2.900 dolara izvozi u inostranstvo. Bezbjednosna situacija u Kabalero vjeruje da je ono {to razlikuje
predsjednik Hugo ^avez i {panski princ Felipe Svoj biznis je otvorio prije 16 godina nadaju}i Kolumbiji je unaprije|ena, a prodaja na doma- njegove proizvode od ostalih sli~nih stvari to
neki od Kabalerovih klijenata. se da }e popuniti prazninu u Kolumbiji u po- }em tr`i{tu je opala. Ima 18 distributera u svije- {to oni kombinuju li~ni modni ukus, osobine
"Nemojte me pitati o mojim klijentima. gledu pove}anja sigurnosti ljudi, s obzirom da tu, odno sno takozvanih VIP kan ce la ri ja, pancira i moderan `ivotni stil.
13. 4. 2009. qpofekfmkbl 21
22 qpofekfmkbl!13. 4. 2009.

Svijet Podr{ka
Moralesu u
{trajku gla|u
IB!WB!OB! .! Wfof!dv!fmbo!tlj
qsfe!tkf!eojl!Vhp!_b!wft!j!tb!eb|!.
okj!j!cjw!|j!qsfe!tkf!eojl!Lv!cf-!Sb!vm
Vijesti
FOTO AFP

j!Gj!efm!Lbt!usp-!j{sb!{j!mj!tv!qp!es|lv
cp!mj!wjk!tlpn!qsfe!tkf!eoj!lv!Fwv
Np!sb!mf!tv-!lp!kj!kf!qp!•fp!|usbkl
IRA prijeti hmb!}v/!Np!sb!mft!|usbk!lv!kf!hmb!}v
novim eb!cj!j{!ws|jp!qsj!uj!tbl!ob!Lpo!hsft
eb!vtwp!kj!j{cps!oj!{b!lpo-!lp!kj!cj
napadima nv!pmb!l|bp!vtqpt!ubw!mkb!okf!lpo!.
DABLIN - Disidenti Irske usp!mf!obe!qbs!mb!nfo!upn/!)Cf!ub*
republikanske armije, pripa-
dnici grupe Prava IRA, po-
slali su saop{tenje u kojem
prijete da }e ubiti vode}eg
Haos na Tajlandu

Vojska
politi~ara [in Fena, Martina
Mekginisa, i nastaviti s napa-
dima i na Britaniju i na Sje-
vernu Irsku.
Pri pa dni ci Pra ve IRA
Mekginisa nazivaju "izdaj-
ni kom", jer u ko ali ci onoj
vladi s britanskim protestan-
tima ima vode}i "katoli~ki
polo`aj". (Beta)
Pristalice biv{eg premijera Taksina [inavatre

Istraga o kvalitetu Odbijena


tra`e ostavku aktuelnog predsjednika Vlade

gradnje u Akvili `alba


Demjanuka
AKVILA - U italijan-
skom gradu Akvili, koji ^IKAGO - D`onu Demja-
je pro {log po ne dje ljka nuku, optu`enom da je bio
pogodio jak zemljotres u stra`ar u nacisti~kom logoru
kojem su poginule 293 smrti, odbijen je zahtjev za
osobe, po~ela je istraga odlaganje deportacije u Nje-
povodom tvrdnji da su ma~ku, gdje bi mogao biti
pojedine zgrade bile lo{e op tu `en za umije {a nost u
sazidane i neotporne na ubistvo 29.000 Jevreja.
potrese tla. Demjanuk (89), automeha-
Tu`ilac u Akvili Alfredo ni~ar u penziji koji `ivi u Oha-
Rosini rekao je da moraju ju, uputio je `albu na odluku o
da budu provjereni stan- deportaciji @albenom imigra-
dardi po kojima su neki objekti zidani, nakon {to su pojedini stru~njaci izja- cionom komitetu i istovreme-
vili da je ve}i broj zgrada u gradu morao da podnese zemljotres ve}ih no zahtjev za obnovu
o{te}enja. Spasioci jo{ pretra`uju ru{evine u potrazi za nestalima, ali su ma- njegovog slu~aja. (Agencije)
le {anse da ima jo{ pre`ivjelih.
Tokom dana izvu~eno je jo{ jedno tijelo, ~ime se ukupan broj poginulih
popeo na 293, a Vlada je saop{tila da }e se potraga za pre`ivjelima okon~ati Otet
u nedjelju. U petak je sahranjeno 205 `rtava zemljotresa, a u ~itavoj zemlji italijanski
progla{en je dan `alosti. Rosini nije precizirao koje }e zgrade biti podvrgnu-
te istrazi, ali se pretpostavlja da }e to biti gra|evine koje su podignute nakon brod BANGKOK - Tajlandska vojska ju~e ujutro u premijer, ali je on uspio da pobjegne. Najmanje 50 de-
{to je Italija usvojila set veoma res- NAJROBI - Somalijski gu- oklopnim vozilima po~ela je da kontroli{e ulice Ban- monstranata uspjelo je da u|e u zgradu Ministarstva, a pri-
triktivnih zakona u oblasti gra|evi- sari oteli su u Adenskom za- gkoka, nakon {to je Vlada proglasila vanredno stanje sutnih oko 100 vojnika nije poku{alo da ih zaustavi.
Sumnja se da nar stva ko ji se odno se na livu italijanski brod teglja~ sa u tom gradu i regionu. Vanredno stanje obuhvata zabranu okupljanja vi{e od
su neke zgrade gra|ene zemljotrese. "Moramo da utvrdimo 16 ~lanova posade - 10 Itali- Portparol vojske rekao je da prisustvo oklopnih vozila pet osoba, zabranu objavljivanja izvje{taja koji se smatraju
samo od pijeska da li su ta~ne tvrdnje da su neke jana, pet Rumuna i jednim na ulicama Bangkoka nije znak predstoje}eg vojnog uda- prijetnjom po javni red, i omogu}ava Vladi da uz pomo}
zgrade zidane samo od pijeska ili, Hrvatom, saop{tilo je Udru- ra, ve} mjera da se ponovo uspostavi red. Vi{e od 1.000 vojske ugu{i nemire.
kao u pojedinim slu~ajevima, bez `enje isto~noafri~kih more- demonstranata, pristalica biv{eg premijera Taksina [ina- "Vlada je odlu~ila da uvede vanredno stanje zato {to
upotrebe armature", rekao je Rosini. plovaca. vatre koji je svrgnut u dr`avnom udaru 2006. godine, u su- `eli da se zemlja vrati u normalu", rekao je premijer Abhi-
Novi zakoni u oblasti gra|evinarstva u Italiji uvedeni su nakon razornog botu je uspjelo da prekine samit zemalja jugoisto~ne sit u televizijskom obra}anju naciji.
Brod je otet i ukotvljen na
zemljotresa u Napulju 1980. godine, u kojem je poginulo 2.500 ljudi. Azije, ASEAN, u turisti~kom ljetovali{tu Pataji, zahtijeva- Tajlandski premijer je rekao da }e Vlada
nepoznatoj lokaciji, a otmi-
Bolnica "San Salvatore" i jedan studentski hostel u Akvili te{ko su o{te}e- ju}i odlazak premijera Abhisita Ved`ad`ive. na svaki na~in poku{ati da sprije~i dalju {tetu.
ni u zemljotresu, iako su podignuti poslije 1980. godine. ~ari jo{ nisu tra`ili otkupni-
nu, izja vio je por tpa rol De mon stran ti su ju ~e ujutro upali u "Pozivam ljude da podr`e Vladu kako bi ponovo za-
Premijer Italije Silvio Berluskoni rekao je da }e prvi u nizu "novih grado- zgradu Ministarstva unutra{njih poslova u kojoj je bio i vladao red", naveo je on.
va" - u okviru Vladinog projekta uspostavljanja regionalnih prijestonica - bi- Udru`enja Endrju Mvangura.
ti podignut u razru{enoj Akvili, koja se nalazi u oblasti Abruco. Vjeruje se da niko od ~la-
U razornom zemljotresu vi{e od 40.000 ljudi je ostalo bez krova, a ukupna nova posade nije povrije-
|en. (Beta)

[varceneger vra}a slike


materijalna {teta se procjenjuje na tri milijarde evra. (RTS)

otete od Jevreja
SAKRAMENTO - Vlasti ameri~ke Milioni ljudi gledali su ih decenijama sa
dr`ave Kalifornije otkrile su porijeklo tri sli- divljenjem, ali niko nije ni slutio ko su pravi
ke iz vremena renesanse, koje su konfisko- vlasnici slika. Poslije Drugog svjetskog rata tri
vane od jevrejskih antikvara u nacisti~koj slike iz 16. vijeka, vlasni{tvo porodice Open-
Njema~koj, tridesetih godina pro{log vijeka. hajmer, preba~ene su iz Evrope u Ameriku,
Guverner te dr`ave Arnold [varceneger gdje su zavr{ile u kolekciji ameri~kog magnata
po~astvovan je {to }e slike li~no vratiti pravim Slike Vilijema Rendolfa Hersta. Visile su na zidu u
vlasnicima. Umjetni~ka djela, izlo`ena u kali- konfiskovane jednom od apartmana njegovog dvorca u Kali-
fornijskom muzeju, bi}e predata nasljednicima u nacisti~koj forniji, sagra|enog 1919, da bi ih sedamdesetih
Jakoba i Roze Openhajmer, koji su umrli za Njema~koj godina Herst poklonio kalifornijskom muzeju.
Sloboda za kapetana Peres prijeti Iranu vrijeme holokausta. "Ispravno je i pravedno da Tek prije dvije godine reagovao je advokat po-
se vlasni{tvo Roze i Jakoba Openhajmera vrati rodice Openhajmer, i to po{to je jedna od slika
Tb!tp!nbm!jktljn!hv!tb!sj!nb-!lp!kj!tv!{b!sp!cj!mj Qsfe!tkf!eojl!J{sb!fmb!\j!npo!Qf!sft!ofpvcj!•b!kf!. njihovim nasljednicima. Moram da naglasim prikazana u promotivnom letku dvorca.
bnf!sj!•lph!lb!qf!ub!ob!lpo!ufk!ofs!tlph!csp!eb-!qpt!. op!kf!p|!usjn!sjkf•j!nb!hp!wp!sjp!p!Jsb!ov-!qsjkf!uf!~j da je za mene izuzetna privilegija i ~ast da u Poslije detaljne istrage, kalifornijske vlasti
uj!hovu!kf!plwjs!oj!tqp!sb!{vn!p!okf!hp!wpn!ptmp!cb!. wpk!opn!bldj!kpn!blp!qp!ov!ef!bnf!sj•lph!qsfe!. ime naroda Kalifornije predam ove slike ~lano- do{le su do pravih vlasnika.
}b!okv/ tkf!eoj!lb!Cb!sb!lb!Pcb!nf!Jtmbn!tlpk!Sf!qv!cmj!dj!p vima porodice Openhajmer", rekao je [varce- Nije poznato da li je Vilijam Herst znao
ej!kb!mp!hv!of!vsp!ef!qmp!epn/ neger. odakle poti~u umjetni~ka djela. (RTS)
Svijet 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 23

Erupcija na Pas sti`e


Galapagosu u Bijelu ku}u
LJ!UP!.!Flwb!eps!tlj!{wboj•ojdj WB!\JO!HUPO! .! Qp!sp!ej!db
pckb!wj!mj!tv!eb!kf!fsvq!uj!sbp!wvm!. bnf!sj!•lph!qsfe!tkf!eoj!lb!Cb!.
lbo!ob!Hb!mb!q b!h p!t v!lp!kj!cj sb!lb!Pcb!nf!j{b!csb!mb!kf!|ft!up!.
np!hbp!p{cj!mkop!{b!qsj!kf!uj!uj!kf!. nkf!tf!•op!|uf!of!qps!uv!hbm!tlph
ejo!tuwf!opn!cj!mkopn!j!aj!wp!ujok!. qtb!{b!wp!ev!{b!lv!~oph!mkv!.
tlpn! twj!kf!u v! ob! up!n f cjn!db-!j{kb!wjp!kf!•j!op!wojl!j{
bs!ij!qf!mb!hv/ Cjkf!mf!lv!~f!lp!kj!kf!af!mjp!eb!pt!.
Wvm!lbo!Mb!Dvn!csf!qp!•fp!kf ub!of!bop!oj!nbo/ Qsfe!tkf!eoj!.
j{cb!dj!wb!uj!mb!wv-!hbtpwf!j!ejn lp!wf!l~fs!lf!Nb!mj!kb!j!Tb!|b
ob!of!ob!tf!mkf!opn!ptuswv!Gfs!. peb!csb!mf!tv!lv!•f-!qp!lmpo
obo!ej!ob-!ob!lpo!|up!kf!nj!sp!wbp tf!ob!up!sb!Nb!tb!•v!tfu!tb!Uf!eb
•f!uj!sj!hp!ej!of/!)SUT* Lf!of!ej!kb/!)Cf!ub*

nakon prekida samita zemalja ASEAN-a Vijesti

preuzela ulice
Policija
savladala
zatvorenike
LONDON - Snage bezbje-
dnosti uspostavile su kontrolu u
zatvoru "E{vel" u Britaniji, na-
kon 20-~asovnih nereda zatvo-

Bangkoka
renika.
Zvani~nici Ministarstva prav-
de rekli su da su tri zatvorenika
Demonstranti zadobila manje povrede. Tri
~etvrtine zatvora "E{vel" u bli-
su ju~e zini mjesta Okem, u centralnoj
ujutro upali Britaniji, oko 160 kilometara
sjeverno od Londona, te{ko je
u zgradu o{te}en tokom nereda, saop{tila
Ministarstva je Asocijacija zatvorskih slu-
unutra{njih `benika, dodaju}i da je oko 420
zatvorenika preba~eno u druge
poslova zatvore.
u kojoj je Zvani~nici Asocijacije rekli
su da su nemiri u kojima je
bio i premijer, u~estvovalo oko 300 zatvore-
ali je on nika izbili nakon {to su nekim
zatvorenicima ukinute privile-
uspio da gije. (Srna)
pobjegne
Baskijska
vlada na
Policija u oklopnim meti ETA
vozilima kontroli{e grad
FOTO AFP MADRID - Baskijska teroris-
ti~ka organizacija ETA saop{ti-
"Naredna tri do ~etiri dana bi}e bitna za Vladu da mjere protiv demonstranata koji su u subotu ponizili nje- Vlasti su saop{tile da su svi delegati samita, na ko- la je da }e no va vla da tog
Premijer regiona, koja se zalo`ila za su-
Ved`ad`iva poka`e da je sposobna da ponovo uspostavi red i mir u govu vladu po{to su upali na samit 16 zemalja. jem je trebalo da se raspravlja o ekomonskoj krizi, recesi-
na otvaranju zemlji", rekao je Abhisit i najavio mjere protiv "onih koji Premijer je rekao i da je izdat nalog za hap{enje je- ji i saradnji u jugoisto~noj Aziji, bezbjedno napustili zbijanje separatizma, biti prva
neuspjelog su umije{ani u ju~era{nji incident". dne osobe, ali nije htio da navede vi{e detalja. Abhisit je Tajland. meta napada.
samita
Tajlandska {tampa o{tro je ju~e kritikovala demon- to saop{tio u televizijskom obra}anju naciji, dok je sve Vad`ad`iva je na vlast do{ao poslije parla- Socijalisti~ka partija preuze}e
strante, ali i Vladu zato {to su nanijeli {tetu ugledu ze- ve}a bojazan od nasilja ili vojnog udara, prenijeli su me- mentarnih izbora odr`anih u decembru 2008. godine, a vlast u Baskiji u narednih neko-
mlje. diji. opozicija ga optu`uje da je uz pomo} vojske la`irao liko nedjelja, po{to Baskijska
Tajlandska policija uhapsila je vo|u de- Vi{e od 1.000 demonstranata u crvenoj odje- izbornu volju bira~a. nacionalisti~ka partija (PNV),
Vlada
Tajlanda monstranata koji su prekinuli samit zemalja jugoisto~ne }i je u subotu uspjelo da probije kordone policije i vojske Za posljednjih 15 godina ~etvorica premijera nisu na vlasti od 1980, nije uspjela
proglasila Azije, ASEAN, nakon ~ega je skup i otkazan, saop{teno i upadne u medija centar hotela "Rojal Klif" u Pataji, gdje uspjela da rije{e duboku politi~ku krizu u Tajlandu. da osvoji ve}inu na martovskim
vanredno je ju~e u Bangkoku. je trebalo da bude odr`an samit zemalja jugoisto~ne Azi- Prema procjenama predsjednika Savjeta za turizam, izborima. PNV se zala`e za os-
stanje Zvani~nik policije Supon Pansua rekao je da je Ari- je, ASEAN, i da da ga prekine. Svi predstavnici zemalja Tajland }e imati gubitak od oko 5,6 milijardi dolara od tvarivanje nezavisnosti Baskije
smanu Pongruengrongu odre|en pritvor. Tajlandski pre- ASEAN-a koji su do{li na samit, hitno su iz bezbjedno- turizma zato {to stranci izbjegavaju da dolaze u tu zemlju mirnim sredstvima. Lider soci-
mijer najavio je prethodno da }e biti preduzete zakonske snih razloga evakuisani helikopterima i brodovima. zbog politi~ke krize. (Agencije) jalista Fransisko Havijer Lopez
bi}e prvi ~ovjek Baskije koji se
nedvosmisleno zala`e za jedin-
stvo s ostakom [panije otkada

Papa za Uskrs pozvao na mir na Bliskom istoku je ta oblast dobila autonomiju


1979. godine. (Beta)
VATIKAN - Papa Benedikt XVI pozvao je ju~e u ~ko-jevrejskim odnosima u proteklih pola vijeka, poslije
uskr{njoj poruci na obnavljanje napora za mirno rje{e- njegove odluke da ukine ekskomunikaciju biskupu Ri~ardu Ministar za
nje izraelsko-palestinskog sukoba, samo nekoliko se-
dmica prije nego {to }e, prvi put od izbora za vrhovnog
Vilijamsonu, koji je davao vi{e izjava u kojima negira holo-
kaust. Proslava Uskrsa u Vatikanu odr`ava se u vrijeme ka-
smaknu}e
poglavara Rimokatoli~ke crkve, posjetiti Svetu zemlju. da su misli mnogih Italijana usmjerene ka `rtvama razornog {efa
Papa je uputio pozdrave pre`ivjelima u katastrofalnom zemljotresa, u kojem je poginulo najmanje 293 ljudi. Hezbolaha
zemljotresu, koji je pogodio centralni dio Italije i pozvao Papa, koji je saop{tio da uskoro planira da posjeti po-
sve koji strahuju za svoju budu}nost da ne gube nadu. "U go|eno podru~je u regiji Abruco, poslao je pozdrave onima JERUSALIM - Izraelski mi-
vrijeme nesta{ice hrane u svijetu ili finansijskih previranja, koji "trpe zbog zemljotresa". nistar blizak {efu Vlade Benja-
starih i novih oblika siroma{tva... nu`no je ponovo otkriti minu Netanjahuu zatra`io je
temelje za vjeru", rekao je papa. likvidaciju {efa libanskog He-
Sve koji strahuju za svoju zbo la ha Ha sa na Na sra la ha,
Papa je odr`ao uskr{nju misu pred destinama
budu}nost pozvao je da ne gube nadu sma tra ju }i da on "za slu `u je
hiljada vjernika okupljenim na Trgu svetog Petra u Rimu, u
kojoj je poru~io da je vaskrsenje Hristovo "usklik pobjede, smrt".
koji sve nas danas ujedinjuje". Potom je u svom tradicional- Vi{e hiljada ljudi koji su zbog zemljotresa osta- "Nasralah zaslu`uje smrt i na-
nom obra}anju gradu Rimu i svijetu (Urbi et Orbi), rekao li bez krova nad glavom obilje`ili su ju~e Uskrs, okupljaju- dam se da }e oni, koji znaju {ta
da }e prilikom posjete Svetoj zemlji, od 8. do 15. maja, sa }i se na misama u {atorima pretvorenim u crkvice. treba raditi u Izraelu, znati dje-
sobom ponijeti poruku pomirenja. "Pomirenje - te{ko, ali Italijanski premijer Silvio Berluskoni, koji je obe}ao da }e u lovati i odrediti mu sudbinu ko-
neophodno - preduslov je za budu}nost sveukupne bezbje- narednih 28 mjeseci izgraditi Akvilu i da njegova vlada ne- ju zaslu`uje", kazao je ministar
Papa uskoro u posjeti Svetoj zemlji dnosti i mirne koegzistencije", poru~io je papa. }e napustiti stanovnike Abruca, prisustvovao je misi u saobra}aja Izrael Kac na voj-
FOTO AFP Papina posjeta dolazi u trenutku najgore krize u katoli- obli`njoj policijskoj akademiji. (B92) nom radiju. (Fena)
24 qpofekfmkbl!13. 4. 2009.

Kultura
Ve~e romanti~ne Predstavljena
solo pjesme "Riznica
srpske
duhovnosti"
BA NJA LU KA - Edi ci ja
"Riznica srpske duhovnosti",
objav lje na s bla go slo vom
Njegove svetosti patrijarha
srpskog go spo di na Pa vla,
promovisana je u subotu na
"Banjalu~kom velesajmu", a
kao gost na promociji u~es-
tvovao je i pjesnik Dobrica
Eri}.
Nedavno iza{la iz {tampe,
BA NJA LU KA - Kon cer tom ktorirala. ova edicija predstavlja cjelo-
klasi~ne solo pjesme banjalu~koj Nastupala je u svim ve}im evrop- kupno nacionalno, kulturno,

Ne smetaju
publici se u subotu u Banskom skim operskim ku}ama, kao i kon- duhovno i dr`avni~ko naslje-
dvoru uz klavirsku pratnju Arse- certim dvoranama, a od 2002. je |e srpskog naroda od vreme-
na ^arki}a predstavila sopran na doseljavanja na Balkan u
Olja Daki}. 7. vijeku pa do danas.
Porijeklom Banjalu~anka, Daki- Radi se o solo
Glavni urednik i autor edi-
}eva je za svoje sugra|ane izvela pjesmama njema~kog,
norve{kog, francuskog i cije Mile Paji} istakao je da
nekoliko romanti~nih pjesama naj- je ona koncipirana kao prikaz
ruskog lida Psihologija javnosti je kom pisanja "Topa" bila Agota Kri{tof, da mu ~ak ni lo{e
poznatijih predstavnika klasi~ne istorije u pet tomova kroz kritike ne smetaju i da }e vjerovatno dobiti NIN-ovu na-
muzike. kretanje u istorijskoj skali, takva da frka, negativna gradu, ali mu ona vi{e ne}e toliko zna~iti...
"Radi se o solo pjesmama njema- oficijelni solista Evropskog kamer- dok je {esta knjiga posebno
~kog, norve{kog, francuskog i ruskog nog orkestra. stvar, mnogo vi{e privla~i NN: Knjigu "Top je bio vreo" pisali ste po uzoru
posve}ena svetoj carskoj la- na "Veliku svesku" Agote Kri{tof. Da li i Va{ junak,
lida, odnosno njihovim najpoznatijim Njen {iroki muzi~ki repertoar
vri manastiru Hilandar. pa`nju nego pozitivna, jedanaestogodi{nji dje~ak, nastoji kao i dva brata bli-
stvaraocima Grigu, Bramsu, Vagne- obuhvata operske uloge kao {to su
ru, Rahmanjinovu i drugima", navela Pu ~i ni je va "Tos ka", Ver di je va Paji} je na formiranju edi- ka`e Kecmanovi} zanca koji su akteri njene pri~e da "pobri{e" svoje
cije, koju je {tampao Izdava- emocije kako bi postao nepovrediv?
je Daki}eva, koja je svoje muzi~ko "Aida", Vagnerova "Izolda" i mno-
~ki fond Srpske patrijar{ije, KECMANOVI]: Mogu}e da on to radi na nesve-
obrazovanje zapo~ela sa {est godina ge druge, ali i uloge iz baroknih
radio 10 godina. Razgovarala: Tanja STUPAR-TRIFUNOVI] snom planu, nigde u romanu to konkretno nema. On u
u gradu na Vrbasu. opera poput Bartokove "D`udit".
Edicija je bogato ilustrova- {oku prestaje da govori dok ne iza|e iz Sarajeva. To mo`e
Nakon studija Fakulteta muzi~ke Od 30. maja zapo~inje koncertnu
na umjetni~kim slikama, ma- [to se ti~e Sarajeva, to {to se de{avalo u Sarajevu je da se tuma~i i tako. Jedno je taj psiholo{ki razlog zbog
umjetnosti u Beogradu, na kojem je turneju u "Koncerthausu" u Berlinu
pa ma i crte `i ma ko ji su u`asno jaka literarna tema i mogu}e je da bih to pisao ~ak kojeg prestaje da govori, a drugi je literarni razlog {to ne
diplomirala solo pjevanje s nagra- s recitalom koji }e biti izveden u
smje{teni u manastiru svetog i da nemam veze sa Sarajevom, rekao je Kecmanovi} u govori. ]utanje dok je u pasivnoj poziciji simbolizuje
dom "Anita Meztova" za najboljeg svim ve}im gradovima Evrope i za-
Nikolaja Srpskog na Soko intervjuu za "Nezavisne novine" o svojoj opredijeljenosti njegov pasivan stav prema doga|anju. To bi bio nekakav
studenta Univerziteta, upisala je vr{iti u maju 2010. u "Karnegi Ho-
da napi{e knjigu o Sarajevu u ratu. psiholo{ki i poeti~ki razlog. U onom momentu kad se
ma ster stu di je na Uni ver zi te tu lu" u Njujorku. gradu kraj Drine.
Roman "Top je bio vreo" nedavno je promovisan u odlu~uje na akciju on zapravo progovara. To je u knji`e-
umjetnosti u Berlinu, gdje je i do- D.Z. D.Z.
Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci u Banjaluci. vnom smislu to. Tu sam i{ao da pomirim moj knji`evni
Djelo je dobilo nagradu "Me{a Selimovi}" i stipen- motiv sa psiholo{kom opravdano{}u.
Premijerno izvedena Prva klapa
diju Fondacije "Borislav Peki}", a na{lo se, kao i pretho-
dna Kecmanovi}eva knjiga "Feliks", u naju`em izboru za
NN: S obzirom na to da ste i Vi sami upleteni u tu
pri~u, jer ste prije rata `ivjeli u Sarajevu, da li ste taj

"Mo} sudbine" filma "Kako


su me ukrali
NIN-ovu nagradu.
Knjiga je izazvala brojne polemike i opre~ne stavove
"metod Agote Kri{tof", uslovno re~eno - brisanja
emocija, primijenili nad samim sobom dok ste pisali
ovu pri~u?
BEOGRAD - Opera \uzepea Makete, koje su predstavljale va`nu kod kritike i ~italaca, a cijela ta "bura" je autoru, prema
Verdija "Mo} sudbine", u re`iji dopunu namjerno oskudno ura|ene Nemci" njegovom priznanju, dobrodo{la. KECMANOVI]: Cilj mi je bio da emocije budu
Darijana Mihajlovi}a, premijer- scenografije Aleksandra Deni}a, ura- Kecmanovi} isti~e da je njegov literarni uzor prili- ne{to {to se ostavlja ~itaocu, {to se ne prikazuje. Po meni,
no je izvedena u subotu na velikoj dili su Branko Cviji}, Ana Miljevi} i VALJEVO - Prva klapa no-
sceni beogradskog Narodnog po- Milo{ @ivanovi}, dok su neumorni vog igranog filma "Kako su
zori{ta, u veoma neobi~noj ali za- snimatelji puna tri i po sata bili \or|e me ukrali Nemci" beograd-
nimljivoj scenografiji. Jovanovi} i Igor [unter. skog reditelja Milo{a Radi- Simbol bogate pro{losti Cazina

Ku}u Pozderaca
U predstavi su u~estvovali orkes- Za upe~atljive kostime zaslu`na je vojevi}a "pa{}e" u Valjevu 4.
tar, hor i balet nacionalnog teatra, Ivana Vasi}, dok je dvije koreogra- juna.
predvo|eni istaknutim mladim diri- fije baletskog ansambla uradio Leo Radivojevi} je na konferen-
gentom Aleksandrom Markovi}em, Muji}.
sa~uvati od propadanja
ciji za novinare u Valjevu re-
a prisustvo kamermana na sceni, Tragi~nu ljubavnu pri~u Leonore i kao da je ri je~ o
snimanje maketa i emitovanje sni- don Alvara, koja je dosad tri puta autobiografskom filmu koji
maka na platnu u pozadini izazvali premijerno izvedena u Narodnom treba da poka`e koliko je na jih u ovom dijelu Unsko-sanskog kantona. U pomenutoj
su podijeljena mi{ljenja publike. pozori{tu, predstavili su Hon Li i njegov `ivot bio va`an uticaj ku}i ro|en je i odrastao Nurija Pozderac, biv{i vije}nik
Dok su neki bili razo~arani neu- Dragana Radakovi}. AVNOJ-a i jedan od glavnih organizatora partizanskog
ljudi s kojima je odrastao.
vje`bano{}u ekipe koja je dodavala Ostale uloge pjevali su Miodrag pokreta i antifa{isti~e borbe u Drugom svjetskom ratu.
i sklanjala predmete s maketa i tra- D. Jovanovi}, Vuk Mati}, Aleksan- Zasluge za to {to }e taj film
biti sniman u Valjevu ima po- I u kasnijem razdoblju ~lanovi ove porodice, poput
`ili simboliku u tome, drugi su bili dra Angelov, Neboj{a Babi}, Dra- Hakije i Hamdije Pozderca, bili su mo}ni i uticajni politi-
prijatno iznena|eni tehnolo{kim go ljub Ba ji}, Ivan ka Ra ko vi}, mo}nik reditelja Slobodan
Golubovi} Leman. On je re- ~ari.
inovacijama i osavremenjivanjem Branislav Kosani}, Igor Matvejev i
kao da je valjevska stara ~ar- "Ova ku }a je dan je od simbola Cazina,
Verdijeve opere. Ljubodrag Begovi}. (Agencije)
{i ja Te{ njar je din stve na njegove bogate pro{losti i prija{nje slave. Op}ina }e u~i-
ambijentalna cjelina u Srbiji niti sve u okviru svojih mogu}nosti kako bi objekat bio
U~eni~ki radovi koja "nudi duh starih vreme-
na i scenografima skra}uje
sa~uvan od propadanja, a u tom cilju se nadamo materi-

u Muzeju RS posao", zbog ~ega je bila "fa-


vorit bez konkurencije".
Ku}a je izgra|ena
u karakteristi~nom
BANJALUKA - Izlo`ba dje~jih likovnih radova pod nazivom "Muzejski Projekat beogradske produ- Z. ^EKI] starobosanskom stilu
eksponat kao inspiracija" bi}e otvorena danas sa po~etkom u 12 sati u Mu- kcijske ku}e "Testament fil-
zeju RS. ms" glum ca Sve to za ra CAZIN - Porodi~na ku}a poznate cazinske fami-
Postavka }e prikazati u~eni~ke radove na temu muzejskog eksponata koji ih je lije Pozderac, koja je izgra|ena u 19. vijeku, nedavno jalnoj pomo}i vi{ih razina vlasti", istakao je na~elnik ove
Cvetkovi}a podr`ao je grad op}ine Nermin Ogre{evi}.
najvi{e zainteresovao, a u okviru postavke }e se svojim umije}em predstaviti 246 Valjevo. je progla{ena kulturno-istorijskim spomenikom od
u~enika iz 22 osnovne {kole RS. zna~aja za Bosnu i Hercegovinu. Ku}a Pozderaca je izgra|ena u karakteristi~nom sta-
Film "Kako su me ukrali robosanskom stilu. Prizemlje ku}e je u pro{losti ko-
Radovi, nastali u okviru likovne radionice koju pod motom "Prolje}e u muzeju" Rije~ je o jednom od najstarijih i naprepoznatljivijih
Nemci" dobio je sredstva na objekata u ovom gradu, koji je ve} du`e vrijeme prepu- ri{teno za dr`anje stoke, dok je prostor na spratu slu`io
Muzej RS organizuje ve} tre}u godinu, predstavi}e se u~enici osnovnih {kola s po-
dru~ja grada Banjaluke, Srebrenice, Sokoca, Vlasenice, Bratunca, Isto~nog Saraje- konkursu Ministarstva kultu- {ten zubu vremena. za stanovanje. Objekat je izgra|en u obliku takozvanog
va, Zvornika i Prijedora. Izlo`ba u~eni~kih radova }e biti otvorena do 24. aprila. re Srbije. (Beta) Porodica Pozderac je u proteklih nekoli- ~ardaka, s geometrijski jednakim stranama i ~etvorovo-
D.Z. ko stotina godina bila jedna od najmo}nijih i najuticajni- dnim krovom, {to su karakteristike ove arhitekture.
Kultura 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 25
Vijesti
Na programu
Pred
~itaoce Rahmanjinov
Vladimir stavio BEOGRAD - Hor i simfonij-
emocije:
Kecmanovi}, Kecmanovi}
ski orkestar Radio-televizije
Srbije predvo|en dirigentom
FOTO V. STOJAKOVI]
autor romana Bojanom Su|i}em odr`a}e kon-
cert 16. aprila u Kolar~evoj za-
"Top je du`bini, najavila je Muzi~ka
produkcija RTS.
bio vreo" Moralno
Na koncertu "Remek-djela rus-
ke muzike" nastupi}e solisti so-
pravo pran Jasmina Trumbeta{, tenor
Li Hon i bas Dragoljub Baji}.
Na programu }e biti "No} na
OO;!Qpt!up!kj!of!lb
golom brdu" Modesta Musor-
wstub!vckf!}f!okb!eb!Tscj- gskog i djela Sergeja Rahmanji-
qp!hp!up!wp!poj!lp!kj!oj!tv!cj!mj!v nova "Ostrvo mrtvih" i "Zvona".
Tb!sb!kf!wv!{b!wsj!kf!nf!pq!tb!. Koncert se odr`ava u okviru
ef-!of!nb!kv!np!sbm!op!qsb!wp "Muzi~kih ve~eri RTS", a u or-
qj!tb!uj!p!Tb!sb!kf!wv!j{ov!usb/ ganizaciji Muzi~ke produkcije
Lb!lbw!kf!Wb|!tubw!qp!upn Javnog servisa. (Agencije)
qj!ub!okv@
LF!D NB!O P!W J^; Bo!e sj~ Ru`dijeva
oj!kf!ob!cj!kbo!ob!lp!mbd-!qb!kf "^arobnica"
ob!qj!tbp!spnbo!#Ob!Esj!oj
~v!qsj!kb#/!Lbs!mv!Nb!kv!oj!tv!Jo!.
u prodaji
ej!kbo!dj!tlj!eb!mj!tlbmq-!ojuj!kf BEOGRAD - Izdava~ka ku}a

mi lo{e kritike
po!okj!n b-!qb!kf!qj!t bp!p "Alnari" ponudila je ~itaocima
Ejw!mkfn!{b!qb!ev"!Up!kf!{b novi, deseti roman Salmana Ru-
lokj!af!woptu!qp!uqv!op!of!cj!. `dija "^arobnica iz Firence", koji
}e oma|ijati i one koji tra`e u
uop/ knjigama vrhunsko literarno
umije}e, ali i obi~ne smrtnike
koji `ele dobru pri~u, lijepo is-
taj Agotin na~in prikazivanja i jeste jedini dobar na~in da guran kriterijum. Meni je jedini reper tu ko je u `iriju koji kriti~ar ne odre|uje, nego pri~a neku svoju pri~u koju ja- pri~anu, s puno uzbudljivih obrta
se pi{e o ne~emu tako tragi~nom. Ona je meni upravo bi- dodeljuje nagradu. U ovim nagradama koje sam dobijao, vnost uop{te ne registruje. U tom smislu, sve ovo je jako i doga|aja.
la model kako bez emocija pratiti stvari koje imaju u`a- bilo je ljudi s dignitetom i do kojih dr`im, i to mi zna~i. S dobro - {to ve}a frka to bolje. Ili, da rezimiramo, {to bi Publika u Srbiji se ve} vi{e od
sno jak emotivni naboj, kako ne sugerisati emocije. druge strane, nagrade imaju prakti~ni zna~aj; skre}u pa`- rekao Mili} Vuka{inovi}: "J... mi mater, samo me stavi dvije decenije "dru`i" s Ru`dije-
NN: Oti{li ste iz Sarajeva. Da li je mogu}a Va{a nju za knjigu. na naslovnu stranu". vim knjigama po{to je ve} nje-
neutralnost? I koliko je sama ta ~injenica uticala na NN: I sa "Feliksom" i sa "Top je bio vreo" bili ste NN: Da li ovakve knjige smiruju ili uznemiruju gov drugi roman "Djeca
Vas da napi{ete ovaj roman? vrlo blizu NIN-ove nagrade. Kako ve} postoji nepisa- ratne "duhove". Koliko su nam potrebne da bi sagle- pono}i", objavljen 1981. godine,
KECMANOVI]: Mogu}a je. To je sli~no onom pi- no pravilo da se NIN-ova nagrada pojedinim piscima dali nedavna zbivanja? I da li reakcije na knjigu po- postao svjetski hit i donio mu
tanju o vremenskoj distanci i kako pisac tretira one doga- dodjeljuje sa "zaka{njenjem", o~ekujete li je u per- ka za ju da lju di i da lje po dra `a va ju na u~e ne presti`nu angloameri~ku nagra-
|aje koji su sve`i, a kako one koji su se davno de{avali. spektivi? Vi{e su mi stereotipe? du "Buker", pa je ubrzo preve-
Ja mislim da u oba slu~aja pisac mora da uradi jedan po- KECMANOVI]: Pro{le godine, kada sam s "Fe- pomogli KECMANOVI]: Posle ~itave ove polemike, re- den i u nekada{njoj Jugoslaviji.
sao, samo {to kad radi davne istorijske doga|aje on mora liksom" bio u u`em izboru, bilo mi je jako stalo da je oni koji me zultat koji bi mogao biti opipljiv jeste da }e knjige koje }e Roman je 2008. izabran za naj-
da se potrudi da u njih u|e kako bi mogao o njima da pi- dobijem i nadao sam se. Ove godine sam znao da je ne- napadaju posle ovoga biti pisane na ove teme biti manje rizi~ne i bolji od svih koji su tokom 40
{e, a kad pi{e o sve`im doga|ajima on mora iz njih da }u dobiti i nije mi bilo mnogo stalo. Sve mi manje to nego oni manje }e i}i "na no`". Ovde se dosta toga is~istilo, pogo- godina postojanja "Bukera" bili
iza|e. To {to se de{avalo u Sarajevu je u`asno jaka literar- zna~i. Verovatno je da }u je nekad dobiti. Ali, kad ve} koji me tovo na knji`evnoj sceni. Me|utim, ne mislim da to mo`e nagra|eni.
na tema i mogu}e je da bih to pisao ~ak i da nemam veze "probije{ plafon" i ima{ svoje ~itaoce, onda ti to nije ta- hvale da uti~e na `ivot obi~nih ljudi, to je jako posredno i malo. "^arobnica iz Firence" u te-
sa Sarajevom, ali bi mi sigurno bilo te`e. Mnogo manje ko bitno. Me|utim, i ako je malo na pojedinog ~oveka, dobro je. matskom pogledu je veliki zao-
bih znao, a mogu}e je i da bi mi nedostajalo ohrabrenje. NN: Sa novom knjigom izazvali ste brojne pole- NN: Ho}ete li se u nekom novom djelu baviti te- kret za autora, koji je, uglavnom,
@ivot u Sarajevu je sigurno uticao na mene. mike. Koliko su Vam pri~e u vezi sa knjigom, bez ob- mom rata u BiH? radnju svojih romana locirao na
NN: "Top" je nagra|en nagradom "Me{a Seli- zira na negativni ili pozitivni predznak, zapravo bile KECMANOVI]: Tema }e jednim delom biti sli- Indijski potkontinent, ne vra}aju-
movi} " i stipednijom Fondacije "Borislav Peki}". "vjetar u le|a"? ~na kao u "Topu". Roman }e imati jedan {iri vremenski i }i se u dalju pro{lost.
Koliko ova priznanja do`ivljavate kao potvrdu kvali- KECMANOVI]: ^ak mislim da su mi vi{e pomo- prostorni okvir. Dota}i }u se rata, ali to ne}e biti ratni ro- Ovog puta Ru`di je napisao is-
teta Va{eg rada ili imate neki svoj drugi kriterijum? gli oni koji su me napadali nego oni koji me hvale. Psiho- man. Taj roman }e mi biti `ivotno delo. Po~eo sam na torijski roman, vra}aju}i se u 15.
KECMANOVI]: Li~ni kriterijum jeste najva`niji. logija javnosti je takva da frka, negativna stvar, mnogo njemu da radim pre nego {to sam napisao svoj prvi ro- i 16. vijek, a radnja se odvija na
Po{to se nagrade, ne samo kod nas, nego i ina~e, dodelju- vi{e privla~i pa`nju nego pozitivna. Najgora vrsta kritike man "Poslednja {ansa" i stalno ga odla`em, ali ovaj put relaciji renesansna Firenca - Mo-
ju na razli~ite na~ine i sigurno same po sebi nisu neki si- sa stanovi{ta marketinga je ona bezli~na kritika u kojoj se ne}u. gulsko carstvo, koje je zahvatalo
najve}i dio Indijskog potkonti-
nenta.
On junake vodi na put preko
Dje~ja smotra folklora u Mrkonji} Gradu Otomanske imperije, azijskih

Doma}inima "Zvuci Evrope"


stepa i po Evropi 16. vijeka, kada
je na britanskom prijestolu bila
Elizabeta Prva. (Agencije)

MRKONJI] GRAD - Javna ustanova ja, ne samo za na{ grad. Ona je jedinstvena iz Moda
"Petar Ko~i}" organizovala je u subotu, u
pozori{noj sali u Mrkonji} Gradu, Drugu
vi{e razloga; takmi~arskog je karaktera, dje~-
ja je smotra i te`i ~uvanju tradicije od zabora-
u ogledalu
me|unarodnu dje~ju smotru izvornog fol- va. Ocjenjivana je autenti~nost igra~kog {ezdesetih
klora pod nazivom "Zvuci Evrope". obrasca, karakter izvo|enja igre, pona{anje BEOGRAD - Izo`ba "Moda
Rije~ je o manifestaciji takmi~arskog ka- na sceni, izbor najljep{eg para u narodnoj u ogledalu {ezdesetih" pionirski
raktera i prva je ovakva dje~ja manifestacija je poduhvat Sne`ane [aponji}-
u BiH. A{anin, kustosa Narodnog mu-
Prvo mjesto pripalo je ~lanovima Predsjednik `irija bila zeja u ^a~ku.
KUD "Petar Prvi Kara|or|evi}" iz Mrkonji} Desa \or|evi}, umjetnik Pos tav ka u beo grad skom
Grada, drugi su bili ~lanovi KUD "Na{a mla- za narodna kola i igre
Etnografskom muzeju oslikava
dost" iz Klju~a, a tre}i KUD SKPD "Prosvje-
rije{enost autorke da od zabora-
ta" iz Tesli}a.
Izabran je i najljep{i par u narodnoj no{- no{nji, izbor najmla|ih u~esnika. Predsjednik va i propadanja spasi doma}u
nji, a to su ~lanovi KUD "Mladost" iz Zalu- `irija je bila Desa \or|evi}, najistaknutiji kulturnu ba{tinu druge polovine
`ana. umjetnik za narodna kola i igre", rekao je di- 20. vijeka.
Milica Grma{, koreograf KUD "Petar rektor Javne ustanove "Petar Ko~i}" Slobo- "Po{la sam od pretpostavke
Prvi Kara|or|evi}", objasnila je da su pobije- dan ]o}kalo. da }e predmeti, pre svega ode-
dili s koreografijom "[ehova~ko kolo" i da su Belimir [ehi}, ~lan KUD-a "Na- vni, ali i sve ostalo {to ~ini tipi-
se pripremali jo{ od pro{le godine. {a mladost" iz Klju~a, ka`e da su zadovoljni ~ni ambijent u kome su `iveli, u
"Tra`ili smo najstarija kola u kojima se osvojenim drugim mjestom i da im je najve}i prvom redu ^a~ani, tokom {ez-
ne koristi muzika, a u pripremama su pomo- cilj na ovoj smotri dru`enje. desetih godina 20. veka, veoma
gli i stariji ljudi. Koristila sam neke elemente Nastupala su kulturno-umjetni~kih dru- brzo nestati, jer }e ih nemar nji-
iz Ko~i}eve pripovijetke 'Jablan', a prona{la {tava iz Prijedora, Tesli}a, Klju~a, Debeljaka hovih vlasnika ili naslednika
sam i u literaturi kolo ljeljanovo", rekla je (kod Banjaluke), Zalu`ana, Velike Kladu{e, uni{titi, pa generacije koje dola-
Takmi~ilo se osam KUD-ova Grma{eva. Ribnika i Mrkonji} Grada. ze ne}e mo}i da ih vide", rekla
FOTO NN "Ovo je manifestacija od velikog zna~a- D.L. je autorka izlo`be. (RTS)
26 qpofekfmkbl!13. 4. 2009.

Sarajevo
Obezbije|en novac za dokumentaciju
neophodnu za sanaciju klizi{ta
FOTO S. PINJAGI]

Izgradnja nove Vodi~


kanalizacione mre`e FILMOVI
BQP!MP
_v!ebo!tmv!•bk!
Cf!okb!nj!ob!Cb!up!ob
Csfe!Qju-!Lfku!Cmbo!|fu
Sf!aj!kb;!Efk!wje!Gjo!•fs
)29-!31!i*

NF!FUJOH!QP!JOU
Qsj!•f!{b!mb!lv!op~
Bebn!Tfo!emfs-!
Lf!sj!Sb!tfm-!Hbk!Qjst
Sf!aj!kb;!Bebn!\bo!lnbo
)29!i* Aktivno klizi{te u blizini
Mkv!cbw!j!esv!hj!{mp!•j!oj pedijatrije u naselju Jezero
Boj!db!Ep!csb-!Wvl!Lpt!uj~-

Ugro`en
Nj!mf!ob!Esb!wj~
Mre`a za 100 stambenih i poslovnih objekata Sf!aj!kb;!Tuf!gbo!Bs!tf!oj!kf!wj~
FOTO S. PINJAGI] )31-!33!i*
Nova kanalizaciona mre`a bi}e nalizacione mre`e. Mi smo se odlu-
izgra|ena u Ulici Humska od 24 ~ili da ove godine krenemo s ciklu- PREDSTAVE
do 182 u naselju Pofali}i. som izgradnje kanalizacione mre`e

kompleks
Njenom izgradnjom, koja }e po- na podru~ju naselja Pofali}i. I ovo LB!NFS!OJ!UF!BUBS!66
~eti u junu, adekvatnije }e biti saku- je prva faza tog projekta, koja je _fu!wsub!tft!usb
pljane fekalne i oborinske vode, a preduslov za {irenje mre`e u Ulici Sf!aj!kb;!Ej!op!Nvt!ub!gj~
bi}e sprije~eno i stvaranje klizi{ta. )31!i*
Mre`a }e "pokriti" potrebe oko
100 poslovnih i stambenih objekata Zbog ekolo{ke
OB!SP!EOP!QP![P!SJ!\UF!
u Humskoj ulici. za{tite, propisana TB!SB!KF!WP

klinike
Nijaz Hromo, pomo}nik na~elni- izgradnja razdvojene Ob!qsfu!lpw!twf!•b!oj!
ka za komunalne poslove op{tine kanalizacione mre`e vt!ls|okj!lpo!dfsu
Novo Sarajevo, ka`e da je za ovaj J{wp!}b•;!Af!mkf!{oj!•lj-!
projekat osigurano 800.000 KM. Ru|era Bo{kovi}a. Projekat }e se lpo!dfs!uoj!j!qv!ib!•lj!
"Projekat obuhvata izgradnju ka- nastavljati u narednim godinama u ps!lft!ubs!Qf!•vi
nalizacione mre`e od Humske ulice skladu s finansijskim mogu}nosti- )31!i*
do Ulice Ru|era Bo{kovi}a. Mi ma", kazao je Hromo.
smo se opredijelili da uradimo prvi Dodao je da je tre}i put raspisan
dio mre`e u Ulici Humska od broja konkurs za izbor izvo|a~a radova IZLO@BE Zbog erozije, izgradnje okolnih objekata
24 do 182", objasnio je Hromo. na ovoj kanalizacionoj mre`i. i ve}ih intervencija na klinici, aktiviralo
Istakao je da je trenutno u ovoj "Ovo je ponovljeni konkurs, koji HB!MF!SJ!KB!#HB!CSJ!KFM#
ulici u funkciji stara kanalizacija smo u pro{loj godini raspisali dva #Qp!{p!sj!|oj!qmb!lbu! se klizi{te, rekao Emir Kulenovi}
gdje se fekalije, oborinske i otpadne puta. Nismo imali dovoljno novca Lb!nfs!oph!ufb!usb!66# Fuad Babi}, koordinator sanacije u Kantonu Saraje-
[ejla PERTEF
vode prihvataju na jednom mjestu. za realizaciju ovog projekta. Pro{le vo, potvrdio je da je rije~ o aktivnom klizi{tu koje je potre-
"Zbog ekolo{ke za{tite, spre~ava- godine je bilo osigurano 450.000 VNKF!UOJ!_LB!HB!MF!SJ!KB U neposrednoj blizi Klinike za pedijatriju "Jeze- bno sanirati.
nja nastanka klizi{ta, zakonom je KM", istakao je Hromo. #Sf!usp!tqfd!usvn# ro", gdje }e uskoro biti smje{tena i ginekolo{ko-aku- "Bilo je ranije kandidovano za sanaciju. Me|utim, ra-
propisana izgradnja razdvojene ka- [.P. J{mp!acb!v•f!oj!•lji!sb!ep!wb! {erska klinika, aktivno je klizi{te. |ena je adaptacija objekta 'Jezero', pa se nije razmi{ljalo o
mj!lp!wof!sb!ej!poj!df!VH!CjI U programu sanacije klizi{ta u Kantonu Sarajevo za sanaciji klizi{ta. Sve je u pokretu. Porebno je da se uradi

Oko dva miliona KM NV![FK!LOKJ!AF!WOPT!UJ!


J!QP![P!SJ!\OF!VNKF!UOPT!UJ
ovu godinu pi{e da je ugro`en kompleks klinike "Jezero" i
da klizi{te treba odmah sanirati.
Stru~njaci ka`u da je ovo klizi{te prije po-
projekat sanacije. On }e pokazati koje vrste radove tu tre-
ba obaviti", istako je Babi}.
Generalni direktor Klini~kog centra Uni-
za puteve Tubm!of!qpt!ubw!lf!sb!eoji!
tp!cb!Tjm!wj!kb!Tusb!ij!nj!sb
~etka proteklog rata u BiH bilo "mirno", sve do kraja pro-
{log vijeka, kada se aktiviralo zbog intenzivne izgradnje.
verziteta u Sarajevu Faris Gavrankapetanovi} ka`e da je
prije ~etiri godine konstatovano da postoji klizi{te iza gla-
u Novom gradu Lsbok!•f!wj!~b-!Ib!tb!ob!Lj!lj!~b-!
Lbm!nj!kf!Cb!sv!ib!
Emir Kulenovi}, savjetnik u Ministarstvu prostornog
ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo, ka`e da je u
Op{tina Novi grad osigurala je u ovogodi{njem bud`etu 2.200.000 j!Qf!usb!Lp!•j!~b ovogodi{njem bud`etu osigurano 40.000 KM za izradu Obezbije|eno 40.000 KM
KM za rekonstrukciju i odr`avanje saobra}ajnica. projektne dokumentacije sanacije ovog klizi{ta. za izradu projektne dokumentacije
Naliha [abanovi} iz Informativne slu`be op{tine Novi grad istakla je da je CSV!TB!CF![JT!UBO "Ekspertna grupa obi{la je klizi{ta na osnovu prijedlo- sanacije klizi{ta
dio ovih sredstava namijenjen za sufinansiranje obnove saobra}ajnica u sa- Tubm!ob!qpt!ubw!lb; ga op{tina. Podru~je Klinike za pedijatriju 'Jezero' je bilo
radnji s Direkcijom za ceste Kantona Sarajevo. #Sb!{wpk!Tb!sb!kf!wb!pe! uslovno nestabilno gdje se svjesno gradila bolnica prije rata. vnog objekta na Jezeru "koje neposredno ne ugro`ava
"Program rekonstrukcije i odr`avanja saobra}ajnica za ovu godinu obu- qsfu!ijt!up!sjk!tlph!ep! U to vrijeme to je bila dobra lokacija u centru grada. Tokom objekat".
hvata one u mjesnim zajednicama Dolac, Staro Hrasno, Dobrinja C, Dobro- bvt!usp!vhbs!tlph!qf!sj!peb# vremena zbog erozije, izgradnje okolnih objekta i ve}ih in- "Ka`u da nema opasnosti, no ipak ga treba sanirati",
{evi}i, Aneks, [vrakino selo 1 i 2, Alipa{ino polje 1 i 2, Naselje heroja #Qmf!uf!oj!of!t!Ckf!mb!|oj!df# tervencija na klinici, aktiviralo se klizi{te. Kriterij za sanaci- dodao je Gavrankapetanovi}.
Sokolje i Olimpijsko selo", navela je [abanovi}eva. ju klizi{ta se odnosi na broj ugro`enih objekata. Po{to su Stanovnici naselja Jezero tvrde da je ovo klizi{te staro
Dodala je da je ovaj program pravljen na osnovu zahtjeva mjesnih zaje- NV![FK!TB!SB!KF!WB obezbije|ena minorna sredstva, ta~nije 500.000 KM, rade 50 godina, te da zbog trusnog podru~ja prije rata nije ni{ta
dnica u cilju pobolj{anja saobra}ajne infrastrukture. Tubm!ob!qpt!ubw!lb; se samo ugro`ena podru~ja", objasnio je Kulenovi}. gra|eno.
"U okviru ovog programa bi}e poplo~an Trg ZAVNOBiH-a na Alipa{i- #Tb!sb!kf!wp!
nom polju", dodala je [abanovi}eva. 2989!.!2:29/!hp!ej!of#
[.P. Zna~ajna sredstva
potrebna za sanaciju

Za{to "Pauk" slu`ba ne oslobodi


trotoare od automobila?

To je posao policije, jer su oni ovla{tene


osobe koje mogu izdati nalog za uklanjanje
vozila parkiranih suprotno Zakonu
o bezbjednosti saobra}aja.

Muhamed GA^ANOVI], rukovodilac


Ahmed KAROVI], penzioner saobra}aja u mirovanju KJKP "Rad"
13. 4. 2009. qpofekfmkbl 27
Prodavnica za siroma{ne

Banjaluka uskoro u Banjaluci

Preko 200 parova Vodi~


Kupovina
u dvorani "Borik" FILMOVI
QB!MBT
Okf!nv!cb|!
j!oj!kf!tub!mp
po spisku
FOTO ARHIVA
Cfo!Bgmfl-!Eaf!oj!gfs!
Fojt!upo-!Tlbs!mfu!
Kp!ibo!tpo
Sf!aj!kb;!Lfo!Lwb!qjt
)28-!2:/41-!33!i*

Mkv!cbw!j!esv!hj!{mp!•j!oj
Boj!db!Ep!csb-!Wvl!Lpt!uj~-
Nj!mf!ob!Esb!wj~
Sf!aj!kb;!Tuf!gbo!Bs!tf!oj!kf!wj~
)29!.!twb!lj!ebo-!
33/66!.!qf!ubl!j!tv!cp!ub*

Nj!mj!pofs!j{!cmb!ub
Efw!Qb!ufm-!Gsj!eb!Qjo!up-
FOTO ARHIVA

Njb!Esfkl
Sf!aj!kb;!Ef!oj!Cpkm
Detalj
s pro{logodi{njeg )27-!31/41-!33/16!i*
takmi~enja
Twf!uj!Hf!ps!hj!kf!vcj!wb
Plesni studio "Gemma" je u mjesto je osvojio par iz Estonije baeb!iv
subotu u SD "Borik" organizo- (Manuel Frageto i Karin Roba), Mb!{bs!Sjt!upw!tlj-!Nj!mv!ujo
vao 6. me|unarodni IDSF turnir dok je plesni par iz Rusije bio naj- Nj!mp!|f!wj~
u la ti no ame ri ~kim i stan dar - bo lji u stan dar dnim ple so vi ma Sf!aj!kb;!Ts}bo!Esb!hp!kf!wj~
dnim ple so vi ma "Ba nja lu ka (Evgenij Mo{enin i Nade`da Ru- )31!i*
open 2009". klova).
Tur nir je oku pio pre ko 200 Predstavnici Plesnog studija Nb!eb!hbt!lbs!3
plesnih parova iz cijelog svijeta, a "Gemma" Dragan [trkelj i Tatjana Hmb!tp!wj;!Cfo!Tujmfs-!
neki od njih su i me|u prvih 20 na Pu{inski do{li su do ~etvrtfinala. Efk!wje!\wj!nfs-!Lsjt!Spl
IDSF svjetskoj rang-listi. Banjalu- Generalni sponzor manifesta- Sf!aj!kb;!Fsjl!Ebs!ofm
~anima su se predstavili gosti iz cije bio je Panevropski univerzitet )23-!27!i!tv!cp!ub!
Slovenije, Ma|arske, Rumunije, "Apeiron", a pokrovitelji Ministar- j!of!ekf!mkb*
Rusije, Hong Konga...
Takmi~enje je pratilo 17 sudija
Na turniru
iz raznih krajeva Evrope, a turnir je
preko 200 plesnih MUZI^KI
bodovan za svjetsku IDSF rang-
listu. Ocjenjivano je umije}e iz parova iz cijelog svijeta PAVILJON
standardnih i latinoameri~kih ple-
sova u kategorijama juniora i seni- stvo za porodicu, sport i omladinu Qsf!eb!wb!okf!
ora, u starosnoj dobi od sedam do RS, Ministarstvo trgovine i turi- p!Sfn!csbo!uv!Ifs!nfo!tv
35 godina. zma RS i Administrativna slu`ba wbo!Sbk!ov
U kategoriji juniora u standar- grada Banjaluka. Qsf!eb!wb!•j;!nb!hjt!ubs! Doma}i proizvodi po ni`im cijenama
dnim plesovima prvo mjesto osvo- "Ovo je bilo najbolje takmi~e- uf!pmp!hj!kf!Cp!aj!ebs!
ji li su ta kmi ~a ri iz Srbi je (Lav nje dosad, s najvi{im koeficijen- Nj!ibk!mp!wj~!j!blb!efn!tlj
odre|enu koli~inu, uglavnom, doma}ih proizvoda po
Crn~evi} i Irena Maksimovi}), dok tom na rang-listi. Takmi~ari su bili tmj!lbs!Kb!tob!
znatno ni`im cijenama", objasnio je Gluhakovi}.
je u latinoameri~kim plesovima odu{evljeni atmosferom i organi- Pqbw!tlj.Nsb!pwj~
Istakao je da je planirano da kao pilot projekat
prvo mjesto zauzeo plesni par iz zacijom", rekao je Velibor Srdi}, Spisak gra|ana koji }e bude otvorena jedna takva prodavnica, kako bi se vi-
Ma|arske (Male Hetes i Aleksa predsjednik Plesnog kluba "Gem- IZLO@BE mo}i da kupuju proizvode djelo na koji na~in }e sve funkcionisati, te da bi posli-
Bica). ma". je to ga ta kvi obje kti mo gli da budu otvarani i u
U ka te go ri ji se ni ora prvo V.Vr.
po ni`im cijenama drugim mjestima {irom RS.
NV![FK!
SF!QV!CMJ!LF! napravi}e centri za U Ministarstvu trgovine rekli su da
TSQTLF socijalni rad, Fond PIO, o~ekuju da }e spisak stanovnika koji }e mo}i da ku-
Vi{e ulica bez struje Tubm!ob!j{mp!acf!ob!
qpt!ubw!lb!Nv!{f!kb!ST Zavod za zapo{ljavanje
puju odre|ene proizvode po znatno ni`im cijenama u
tim prodavnicama u najskorije vrijeme napraviti cen-
Dijelovi ulica Bra}e Jugovi}a, Gavrila Principa i Patrijarha Arsenija i druge organizacije tri za socijalni rad, Fond PIO, Zavod za zapo{ljavanje
^arnojevi}a osta}e danas bez elektri~ne energije od 8.30 do 13 sati, sa- #Kb!tf!op!wbd!tjt!ufn! i druge organizacije koje imaju podatke o stanovnici-
op{teno je iz "Elektrokrajine". vt!ub!|lji!mp!hp!sb!tnsuj# @eljana KERKEZ ma s najni`im primanjima.
Naselja Rekavice, Mi{i}i, Gruji}i, Kasipovi}i i Blagojevi}i bez struje }e "Predlo`ili smo da u tim objektima po znatno ni-
biti od devet do 15 ~asova. #Ob!lju!pe!qsb!jt!up!sj!kf! Gra|ani Banjaluke bi za ne{to manje od dva `im ci je na ma budu pro da vani ugla vnom do ma }i
Stanovnici ulica Veseli brijeg, Bra}e Kukrika i Vida Nje`i}a struju ne}e ep!tsf!eokfh!wj!kf!lb# mjeseca trebalo da dobiju prvu SOS prodavnicu osnovni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i sred-
imati od devet do 10 ~asova, a dijelovi ulica \uke Komljenovi}a i Vida za siroma{ne, kako bi im bar na neki na~in bio stva za li~nu higijenu. U toj korpi bilo bi dvadesetak
Nje`i}a od 11 do 12 ~asova. NV![FK!TB!WSF!NF!OF rastere}en ku}ni bud`et. proizvoda", rekla je Ranka Mi{i}, predsjednik Saveza
Ulica Peti prigradski put bez struje }e biti od 12 do 13 ~asova. VNKF!UOPT!UJ!ST! Penzioner Desanka Ili} smatra da je otvaranje sindikata Srpske.
Do prekida u snabdijevanju elektri~nom energijom do}i }e zbog izvo|enja #Sb!{pu!lsj!wb!okf ovakve prodavnice odli~na ideja, jer je svima poznato U Ministarstvu trgovine navode da }e u projekat,
radova na elektroenergetskim objektima. 0Qp!ewv!•f!op!tf!~b!okf# da postoji mnogo penzionera koji ne mogu da sastave osim velikih trgova~kih ku}a, biti uklju~eni i veliki
B.P. )ep!36/!bqsj!mb* kraj s krajem. proizvo|a~i, kao {to su "Vitaminka", doma}e mljeka-
"Nadam se da }e ve}ina penzionera imati pravo re, Mesna industrija "Impro", koja posluje u sastavu
da kupuje u toj prodavnici. I bilo je vrijeme da vi{e kompanije "Orion", i "Tr`nica" Banjaluka.
ra~una bude povedeno o socijalno ugro`enim osoba-
ma", kazala je Ili}eva. Mu{terije prodavnica za
Da li strani studenti pla}aju Dodala je kako se nada da }e ta prodavnica biti siroma{ne ima}e identifikacione kartice
vi{u cijenu {kolarine? smje{tena na pristupa~noj lokaciji, u centru grada.
"O to me na ko joj lo ka ci ji }e raditi
prodavnica, ko }e tu i pod kojim uslovima mo}i da Banjalu~anin Janko Veselinovi}
Cijena {kolarine za doma}e studente kupuje i koji proizvodi }e tu biti prodavani, to tek tre- rekao je da se brine da }e vlasnici maloprodajnih ra-
na ve}ini fakulteta iznosi 440 KM. ba da se dogovorimo", rekao je Predrag Gluhakovi}, dnji {irom grada iskoristiti ovakve sni`ene cijene kako
Me|utim, ova cijena je duplo vi{a za ministar trgovine i turizma RS. bi snabdjeli svoje prodavnice, te da }e oni najsiroma-
strane studente. On je istakao da je formirana radna grupa koja bi {niji ipak ostati "kratkih rukava".
ubrzo trebalo da ponudi najbolja rje{enja. Kako bi bili sprije~eni zloupotrebe i {verc, prave
Docent doktor Dra{ko Marinkovi}, "Za sada je samo jasno da ta prodavnica mora da mu{terije prodavnica za siroma{ne }e imati svoje
Neboj{a Sablji}, student prorektor Univerziteta bude otvorena do ljeta i da }e tu biti mogu}e kupovati identifikacione kartice, najavljeno je u Ministarstvu.
28 qpofekfmkbl!13. 4. 2009.

065 758 000 BESPLATNI


Oglasi
Po{aljite
SMS
MALI OGLASI
061 629 608
poruku na
telefon: Va{ oglas }e se
~itati u cijeloj BiH

13. aprila 2009. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti na{eg dragog 13.4.2009. navr{avaju se
tri tu`ne godine
od smrti dragog nam
NEZAVISNE NOVINE
.!NBMJ!PHMBTJ CBOKBMVLB;
.!Vm/!lsbmkb!Qfusb!J!Lbsb}ps}fwj~b
.!MJ_OF!QPSVLF )jtqsfe!#Fmflusj•oph#*
.!Wjepwebotlb!)tubsb!bvupcvtlb!!
.!JO!NFNPSJBN tubojdb!lpe!cjmfubsojdf*
.!_JUVMKF .!Spcob!lv~b!#Cptlb#!)qpsfe!
|bmufsb!Sb{wpkof!cbolf*
.!NBSLFUJO\LF!
MLADENA
prim. mr ph MLADENA - MLA\E PA[I]A QPSVLF TBSBKFWP;
PA[I]A .!LPOLVSTJ!
.!\vnbstlj!gblvmufu!
)[bhsfcb•lb!3104*
Godine prolaze, a ti nam sve vi{e nedostaje{. Mi tvoji najdra`i .!Joufsobdjpobm!qsftt!
i najbli`i nikada te ne}emo zaboraviti. J!PHMBTJ )bvupcvtlb!tubojdb-!Mvlbwjdb*
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima, jer drage osobe nikad ne umiru.
Tvoji supruga i k}erke
1/8
Porodica Vukovi}
1/16m Tel: 051 331 864, 033 653 953
IN MEMORIAM IN MEMORIAM 13.4.2009. godine navr{avaju se dvije tu`ne
godine od iznenadne smrti drage supruge

AMELA ENESE
AMELA (Emira) BA[I] (Emira) DELALI]-
13.4.1995 - 13.4.2009. BA[I] KARABEG
I sad kad nisi tu, osje}am da si blizu i
13.4.1995 - 13.4.2009.
da zna{ koliko te volimo. O`alo{}eni suprug Muamer
Tvoja mama i dido Tata
1/8 1/16 1/16

- Prodajem ku}u 120 m2 pod Star~evicom, blizu fa- - Prodajem ku}u 8x9 m na placu 500 m2 u Prijedo- - Hitno i povoljno prodajem ku}u u Banjaluci. Te-
Ku}e kulteta, {kole, vrti}a, tvrda gradnja, 1.800 KM/m2. Tele- ru. Telefon: 065/513-706. BK lefon: 065/671-420. BK
fon: 065/825-393. BK
- Prodajem ili mijenjam ku}u u Bugojnu za odgo- - Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e,
PRODAJA - Prodajem saniranu ku}u - 50 m2 stambenog pros- va ra ju }u u Ba nja lu ci, atra kti vna lo ka ci ja. Te le fon: centralno grijanje, na placu 500 m2, 120.000 KM. Tele-
- Prodajem ku}u 9,5x9,75 m u Novoj varo{i, Ba- tora, dvori{te 120 m2, Ul. Gavrila Principa, hitno. Tele- 065/978-836, 051/462-975. BK fon: 065/671-420. BK
njaluka, Srpskih pilota 3 i 5, dvori{te 410 m2, dvije fon: 065/636-545, 065/939-969. BK
- Prodajem ku}u u Omarskoj, Ul. bra}e Gruban, - Prodajem na Paprikovcu ku}u P+1+M, sa gara-
gara`e, jednosoban stan 36 m2, dva trosobna stana - Prodajem dvije ku}e 120 m2 u Ul. G. Principa sa Mlinarevi}i. Telefon: 065/392-040, zvati poslije 16. `om i grijanjem, u odli~nom stanju, plac 330 m2, cijena
po 81 m 2 , 700.000 KM. Te le fon: 065/523-796, oku}nicama 500 i 1.000 m2, hitno, povoljno, uz put. Te- 330.000 KM. Telefon: 066/165-323. BK
065/511-147. BK lefoni: 065/636-545, 065/939-969. BK - Prodajem ili izdajem namje{tenu ku}u (poslovni
prostor, dvije gara`e), Bos. Petrovac. Telefon: 065/764- - Prodajem u Prije~anima useljivu ku}u 8,5x9,5,
- Prodajem ku}u 9x8 m i 540 m2 zemlje u Kne`ici - Prodajem useljivu ku}u na sprat (dva poslovna pros- 079. BK (PR+1+M) novogradnja, plac 500 m2 (voda, struja, sep-
(struja, voda, telefon, 1/1), ili mijenjam za odgovaraju- tora, gara`a, oku}nica 500 m2, papiri 1/1) u Krfskoj ulici, ti~ka), 70.000 KM. Telefon: 065/371-611. BK
}e u Hrvatskoj. Telefon: 051/307-088. BK hitno i povoljno. Telefon: 065/636-545, 065/939-969. BK - Pro da jem ku }u 11x9 m u San skom Mos tu
(P+S+P) i 1.200 m2 zemlji{ta. Telefon: 065/577-468. BK - Prodajem u Rami}ima, kod "Elektroprenosa" ku-
- Prodajem sre|enu ku}u na sprat 10x11 m s man- - Prodajem hitno ku}u na sprat (poslovni prostor- }u ozidanu do plo~e, na placu oko 350 m2 (struja, voda,
sardom, iza "Perutnine", na placu 500 m2, Trn. Telefon: pekara, dvori{na zgrada, plac 500 m2, kod "Alibabe", - Prodajem novu ku}u 210 m2, plac 360 m2. Tele-
gra|evinska dozvola), 25.000 KM. Telefon: 065/371-
065/779-394. BK Ulica Koste Vojnovi}a, povoljno. Telefon: 065/636- fon: 065/520-623. BK
545, 065/939-969. BK 611. BK
- Prodajem ku}u i prate}e objekte na placu 3.300 - Prodajem namje{tenu ku}u u Bud`aku (tri sprata i
- Prodajem dvije sanirane useljive ku}e (gara`a, - Prodajem u Lijevoj Novoseliji, pored glavnog pu-
m 2 u Ma hov lja ni ma. Te le fon: 0043/66-45-486-580, restoran u prizemlju, dvije gara`e), 450.000 evra ili mi-
ogra|eno, plac 3.500 m2, blizina petlje, asfalt, struja, ta, spratnicu 10x10 m, u prizemlju poslovni prostor i je-
065/761-497. BK jenjam za objekat u Beogradu. Telefon: 065/623-901,
vo da, Ul. Bla go ja Pa ro vi }a. Te le fon: 065/636-545, dnosoban stan, plac 1.000 m2, 120.000 KM. Telefon:
051/380-571. BK
- Na prodaju dva imanja u Poto~anima, kod Prnja- 065/939-969. BK 065/371-611. BK
vora, pored budu}eg autoputa Banjaluka - Doboj. Tele- - Povoljno prodajem ku}u i vi{e placeva na atrakti-
- Prodajem ku}u na sprat (potkrovlje i oku}nica - Prodajem u Vrbanji, pored {kole, dvije ku}e i ~e-
fon: 051/305-637, 065/413-793. BK vnoj lokaciji u Glamo~anima. Telefon: 065/541-558. BK
oko 900 m2, ogra|eno, vo}njak, vlastito centralno grija- tiri placa, ukupno zemlje 2.650 m2, 150.000 KM. Tele-
- Prodajem ku}u u Sanskom Mostu na placu 966 nje), kod "Gla sa", hi tno. Te le fon: 065/636-545, - Povoljno prodajem ku}u i vo}njak 12 km od Ba- fon: 065/516-927. BK
m 2 , ure dna do ku me ta ci ja, bli zu bol ni ce. Te le fon: 065/939-969. BK njaluke (asfalt, struja, gradska voda, telefon), vlasni{tvo
- Prodajem imanje u Hrvatskoj, 25 dunuma zemlje,
051/303-903, 065/371-300. BK - Prodajem ili izdajem u Trnu uz put veliku ku}u na 1/1. Telefon: 065/606-531. BK
ispod ku}e, ku}a je devastirana, pored glavnog puta.
- Prodajem ku}u na sprat u centru grada, dozvolom sprat (600 m2 stambenog prostora, 400 m2 poslovnog - Prodajem ku}u u Ul. Novaka Piva{evi}a i pet pla- Raji}, Novska. Telefon: 065/430-790. BKM
za poslovni prostor. Telefon: 061/858-517. BK prostora, 3.000 m2 oku}nice, sve ogra|eno), hitno. Tele- ceva po 500 m2. Telefon: 065/510-196, 051/429-608. BK
fon: 065/636-545, 065/939-969. BK - Prodajem ku}u u Drago~aju i placeve, udaljeno
- Prodajem ku}u i 2.000 m2 placa, planom predvi- - Prodajem ku}u spratnicu s potkrovljem na placu 300 m od {kole. Telefon: 051/310-017, 061/848-752.
|ena poslovna gradnja. Telefon: 061/858-517. BK - Prodajem ku}u na sprat (dva stana po 80 m2, dvo- 400 m2, kraj {kole u Bud`aku, 300.000 KM. Telefon: BKM
ri{te, gara`a), po~etak Ulice Jovice Savinovi}a, hitno, 065/682-591. BK
- Prodajem seosko imanje Bakincima - ku}a, 110 povoljno. Telefoni: 065/636-545, 065/939-969. BK - Prodajem ku}u kod motela "Nana", pored gla-
dunuma (bara, oranica, {uma), {tala, {upa, voda, struja), - Prodajem ku}u spratnicu s potkrovljem, oko 220 vnog puta, na placu 700 m2, predvi|ena izgradnja po-
350 m od asfaltnog puta, 1/1. Telefon: 051/891-565. BK - Prodajem komfornu ku}u na sprat u centru Vara- m stambenog prostora, na Paprikovcu, 250.000 KM.
2
slovne zgrade. Telefon: 051/310-994, 061/848-752. BKM
`dina (gara`a, dvori{te, centralno grijanje, plin, sedam Telefon: 065/682-591. BK
- Prodajem ku}e: u centru - 750.000 KM, na Petri- soba, kod stadiona, ogra|eno) ili mijenjam za ku}u u - Prodajem ku}u prizemnicu 10x10 m u Zalu`ani-
}ev cu - 250.000 KM, u Bu d`a ku - 120. 000 KM, Banjaluci. Hitno i povoljno. Telefoni: 065/636-545, - Prodajem ku}u 8x8 m i dva dunuma zemlje u De- ma, kod {kole, na placu od 500 m2, 125.000 KM. Tele-
200.000 i 400.000 KM. Telefon: 065/549-687. BK 065/939-969. BK beljacima. Telefon: 065/850-418. BK fon: 065/562-426. BKM
Oglasi 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 29
- Prodajem ku}u spratnicu s poslovnim prostorom, - Prodajem sre|en trosoban komforan stan 79 m2 u - Prodajem u Malba{i}evoj zgradi, kod "Medicin- - Izdajem manji namje{ten stan, garsonjera i sobe.
dvo ri {nim obje ktom, na pla cu od 1.050 m 2 , ci je na Novoj varo{i, Masarikova ulica, hitno i povoljno. Tele- ske elektronike", trosoban stan, 5. sprat, lift, useljiv u Telefon: 051/212-691, 065/636-195. BK
125.000 KM. u Novoseliji. Telefon: 065/562-426. BKM. fon: 065/636-545, 065/939-969. BK avgustu + gara`no mjesto. Telefon: 065/516-927. BK - Izdajem od 1. aprila prazan dvosoban stan u ku}i,
- Prodajem ili mijenjam ku}u u Sarajevu, Ilid`a, za - Prodajem dva stana: manji trosoban 72,5 m2 i ve- - Prodajem u "pentagonu" troiposoban stan, 100 Ul. Jovana Du~i}a, na du`i period. Telefon: 065/636-
stan ili ku}u u Banjaluci. Telefon: 065/562-426. BKM. }i 90 m2, Ul. Nikole Pa{i}a, hitno. Telefon: 065/636- m , 6. sprat, renoviran, sa parking mjestom. Mo`e za-
2 545, 065/939-969. BK
- Prodajem novu ku}u 9,5x8,5 m sa prate}im obje- 545, 065/939-969. BK mjena za manji do 40 m2. Telefon: 065/516-927. BK - Izdajem od 1. maja prazan komforan dvosoban
ktima i tri dunuma zemlje, asfalt, rasvjeta, u Novoj To- - Prodajem jednosoban stan s poslovnim prostorom - Prodajem stan 75 m2. Monta`ni objekat (baraka stan s centralnim grijanjem u Boriku ("Titanik") na du`i
po li kod sto ~ne pi ja ce, 78.000 KM. Te le fon: na Star~evici, hitno, cijena povoljna. Telefon: 065/636- samica) na placu od 560 m2. Telefon: 065/513-280, period. Telefon: 065/636-545, 065/939-969. BK
065/363-252. BKM 545, 065/939-969. BK 065/817-380. BKM - Izdajem garsonjeru (osim studentima), 300 KM.
- Prodajem ku}u na placu 1.350 m2 u Trnu, Ulica - Prodajem jednosoban stan 37 m2 u Boriku, Ul. - Prodajem dva stana cca 60 m2, na Pobr|u, pogled Zvati poslije 16. Telefon: 065/748-468. BK
cara Du{ana 32. Telefon: 065/562-637. BKM @ivojina Mi{i}a, hitno. Telefon: 065/636-545, 065/939- na Banjaluku. Telefon: 051/310-994, 061/848-752. BKM - Izdajem dvosoban, renoviran i u cjelosti namje-
969. BK - Prodajem u centru jednosoban stan 38 m2, 4. sprat, {ten stan. Ul. carice Milice 44 Mejdan, kod dvorane
IZDAVANJE - Prodajem dvosoban stan 55 m2 na Star~evici, 3. 99.000 KM. Telefon: 051/ 310-017, 061/848-752. BKM "Obili}evo" (nov namje{taj, klima-ure|aj, kablovska,
sprat, Kosovke djevojke, hitno. Telefon: 065/636-545, - Prodajem nov dvosoban stan na Star~evici kod sigurnosna vrata). Telefon: 065/585-953, 065/585-953.
- Besplatno izdajem namje{tenu ku}u u Motikama 065/939-969. BK BKM
uz doma}insko odr`avanje ili mijenjam za stan u Banja- {kole, useljiv, lift, 3. sprat, 2.300 KM/m2. Telefon:
luci ili na Crnogorskom primorju, mo`e i prodaja. Tele- - Prodajem dvosoban stan 63 m2 na Star~evici, Ul. 051/310-017, 061/848-752. BKM
fon: 065/644-500. BK Ognjena Price, 4. sprat, hitno. Telefon: 065/636-545, - Prodajem nov dvosoban stan na Star~evici kod
065/939-969. BK "Centruma", 50 m2, 4. sprat, lift, 2.600 KM/m2. Telefon: Sobe
ZAMJENA - Prodajem u centru grada dva stana po 55 m - na2 051/310-017, 061/848-752. BKM
2. i 4. spratu, hitno. Telefon: 065/636-545, 065/939- - Prodajem u centru nov trosoban stan 80 m2, 5. - Izdajem studentima sobe u Rosuljama, kablovska
- Mijenjam ku}u na sprat 100 m2 i 800 m2 placa u 969. BK sprat, lift, 2.400 KM/m 2 . Te le fon: 051/310-017, TV i Internet. Zvati radnim danom od 8 do 16 ~asova.
Sanskom Mostu za ku}u u Banjaluci. Telefon: 037/687- - Prodajem trosoban stan 86 m2, 2. sprat, naselje 061/848-752. BKM Telefon: 051/213-590. BK
134. BK Sun ce, Ul. sve te kra lji ce Je le ne, hi tno. Te le fon: - Prodajem nov jednosoban stan u @utim zgrada- - Izdajem dvokrevetnu sobu, poseban ulaz. Tele-
065/636-545, 065/939-969. BK ma, 49,23 m2, 2. sprat, 2.100 KM/m2. Telefon: 051/310- fon: 051/463-392. BK
POTRA@NJA - Prodajem saniran stan 86 m , 4. sprat, lift, Krfska
2 994, 061/848-752. BKM - Izdajem mu{karcu dvokrevetnu sobu iza Gimna-
ulica, hitno. Telefon: 065/636-545, 065/939-969. BK - Prodajem stan 52 m2 u crvenoj zgradi kod mete- zije, poseban ulaz, centralno grijanje. Telefon: 051/211-
- Potrebna ve}a opremljena ku}a ili ve}i trosoban - Prodajem dva manja stana u Mejdanu, 1. sprat, orolo{ke stanice. Telefon: 066/ 766-920. BKM 892, 065/228-840. BK
na mje {ten stan u Ba nja lu ci ili La kta {i ma. Te le fon: Kalemegdanska ulica, hitno. Telefon: 065/636-545, - Izdajem djevojkama jednokrevetne i dvokrevetne
051/580-020. BK - Prodajem stan 37 m2 u Aleji svetog Save 17, kod
065/939-969. BK Hypo banke. Telefon: 066/766-920. BKM sobe, poseban ulaz, kuhinja i grijanje. Cijena 100 KM.
- Tra`im ku}u za stanovanje u Banjaluci na du`i - Prodajem garsonjeru 28 m2 u Kozarskoj Dubici. Telefon: 065/892-206. BKM
period, da odr`avam i ~uvam i da pla}am povoljnu kiri- - Prodajem trosoban stan 58 m2, kod hotela "Bo-
Telefon: 052/413-612. BK sna", cijena 2.500 KM/m2. Hitno. Telefon: 065/562-
ju. Telefon: 065/363-252. BKM
- Prodajem stan 62 m u centru Banjaluke, Ul.
2 426. BKM
Slavka Rodi}a 2a. Telefon: 051/350-365, 066/260-062. - Prodajem dvoiposoban stan 69 m2, prvi sprat, reno- Gara`e
Stanovi BK
viran, u Boriku 2.300 KM/m2. Telefon: 065/562-426. BKM
- Prodajem stan 54 m2 u centru Bugojna. Telefon: POTRA@NJA
- Prodajem dvoeta`ni stan, novogradnja, 78 m2,
PRODAJA 065/495-065. BK useljiv 1.9.2009, 1.400 KM/m2. Telefon: 065/562-426. - Tra`im gara`u u blizini naselja "Pentagon" u Ba-
- Prodajem stanove i apartmane u Herceg Novom - Prodajem dvosoban stan (+ gara`a), Star~evica. BKM. njaluci. Telefon: 065/696-149. BK
(Savina, Igalo). Telefon: 0038163549230. BK Telefon: 065/677-569. BK - Prodajem stan u centru Banjaluke, 66 m2, nova
- Prodajem stan u Banjaluci. Telefon: 062/988-504. - Prodajem u Boriku dvosoban stan 63 m2, 3. sprat, gradnja, useljiv u oktobru. Telefon: 065/140-033. BKM
BK 2.300 KM/m2. Telefon: 065/516-927. BK - Prodajem dvosoban stan 76 m2 u Banovi}ima. Te- Apartmani
- Prodajem stan 72 m2 + ostava, Ul. Mi{e Stupara, - Prodajem u Ul. svetog Save dvosoban stan 75 m2, lefon: 035/875-436, 061/732-311. BKM
kod bazena "Akva", 150.000 KM. Telefon: 065/583- no vo gra dnja, 3. sprat, lift, 2.700 KM/m 2 . Te le fon: - Prodajem dvosoban stan 62 m2 u Ante Jaki}a. Te- IZDAVANJE
108, 065/836-928. BK 065/516-927. BK lefon: 065/837-722. BKM - Izdajem apartman 36 m2 u Sutomoru, Crna Gora,
- Prodajem nov luksuzno namj{ten trosoban stan - Prodajem u naselju G. Lorke dvosoban stan 49 na mjesec dana po `elji u toku ljeta. Telefon: 065/516-
71 m2, Ul. Prvog kraji{kog korpusa, kod nove zgrade m2, prizemlje. Telefon: 065/516-927. BK 037. BKM
Vlade. Telefon: 065/444-150. BK ZAMJENA
- Hitno i povoljno prodajem u \ure \akovi}a, Hi-
- Prodajem stan 120 m2 pod Star~evicom, tvrda seta, dvosoban stan, 62 m2, 2. sprat, lift, u odli~nom sta- - Mijenjam dvosoban stan u naselju Ante Jaki}a za
gradnja, poseban ulaz, blizu fakulteta i {kole. Telefon: nju. Telefon: 066/165-323. BK trosoban u istom. Pla}am razliku u kvadraturi. Telefon:
065/825-393. BK 065/518-563, 065/656-384. BK Poslovni prostori
- Prodajem za gotovinu na Rebrovcu o~uvan dvo-
- Prodajem ve}i ~etvorosoban stan u centru Banja- soban stan 62 m2, 4. sprat, odmah useljiv, 70.000 evra. PRODAJA
luke, zvati od 12 do 17. Telefon: 065/520-038. BK Telefon: 066/165-323. BK
KUPOVINA - Prodajem poslovni objekat biv{e fabrike samolje-
- Prodajem stanove od 35 do 70 m u Isto~nom Sa-
2
- Prodajem u Boriku u Ul. Mi{e Stupara trosoban pljivih traka "Fast" u Kotor Varo{u. Povr{ina objekta
rajevu, Lukavica, kod tr`nog centra "Tom". Pla}anje na stan, 3. sprat, fasadna cigla, 205.000 KM. Telefon: - Kupujem jednosoban stan s terasom, naselje Sun-
ce. Zvati poslijepodne. Telefon: 065/535-041. BK 3.276 m2 i zemlji{ta 7.261 m2. Telefon: 065/896-422. BK
rate do 36 mjeseci. Telefon: 061/397-216. BK 065/371-611. BK
- Kupujem stan do 50 m2 u Banjaluci. Telefon: - Prodajem ili izdajem tri poslovna prostora po 300
- Pro da jem use ljiv dvo so ban stan u Bo ri ku, 1. - Prodajem u `utim zgradama nov namje{ten je- m2 s mogu}no{}u kori{tenja rashladne komore, Dervi{i,
sprat. Telefon: 061/858-517. BK dnosoban stan 39 m2, 2. sprat, 100.000 KM. Telefon: 065/892-811, 065/750-002. BK
Banjaluka. Telefon: 065/404-644. BK
- Prodajem namje{ten stan u blizini PMF-a, Nova 065/371-611. BK - Kupujem stan u Banjaluci oko 60 m2. Telefon:
065/638-788. BK - Prodajem poslovne prostore 12, 18, 20, 43, 48,
varo{. Telefon: 065/629-100. BK - Prodajem gotove stanove svih veli~ina i stanove u 68, 150, 144, 216, 750, 1.260 i 1.650 m 2 . Te le fon:
- Prodajem stan 45 m u Banjaluci, 3. sprat, Obili-
2 izgradnji, na vi{e lokacija. Telefon: 066/165-323. BK - Kupujem stan od 50 do 60 m u Banjaluci, pre-
2
065/549-687. BK
}evo/Mejdan, 2.100 KM/m2. Telefon: 063/414-275. BK - Prodajem na Paprikovcu dvosoban renoviran i lu- dnost Mejdan. Telefon: 065/528-320. BK
- Prodajem poslovne prostore od 80 m2, 150 m2 i
- Prodajem dvosoban stan 52 m2, 3. sprat, Obili}e- ksu zno na mje {ten stan 56 m 2 , pri ze mlje, ga ra `a, - Kupujem stan u Banjaluci do 65.000 KM. Tele- 200 m2, odmah useljivi, prizemlje stambenih zgrada.
vo, Ul. carice Milice, 110.000 KM. Telefon: 065/691- 120.000 KM. Telefon: 066/165-323. BK fon: 065/920-434. BK Telefon: 065/371-611. BK
900. BK - Prodajem trosoban stan 78 m2, Ul. Novice Cero- - Prodajem u Rosuljama sre|en kafi} 52 m2 sa in-
- Prodajem stan 75 m2, 1. sprat, gara`no mjesto i vi}a. Telefon: 065/632-976. BK ventarom, 6.000 KM/m2. Telefon: 065/516-927. BK
ostava, centar, 220.000 KM. Telefon: 065/691-900. BK IZDAVANJE
- Prodajem u Obili}evu u Ulici carice Milice dvo- - Prodajem poslovni prostor 30 m2 u prizemlju
- Prodajem stan - baraku 75 m2, 75.000 KM i stan soban stan, 48 m2, 4. sprat, renoviran, 2.250 KM/m2. - Izdajem trosoban namje{ten stan u centru Saraje- stambene zgrade, 110.000 KM. Telefon: 066/165-323.
48 m2, 105.000 KM. Telefon: 065/549-687. BK Telefon: 066/165-323. BK va. Telefon: 033/650-788. BK BK

NEZAVISNE PLA]ENE KUPON ZA MALE OGLASE


NOVINE nbmf!phmbtf!j!•juvmkf!npafuf
v!Tbsbkfwv!qsfebuj; Lvqpo!{b BANJALUKA: Ul. kralja Petra I
twpkjn!•jubpdjnb!ebkv cftqmbuof Kara|or|evi}a (ispred "Elektri~nog"),
\VNBSTLJ!GBLVMUFU Vidovdanska (stara autobuska stanica
nphv~optu!pckbwf nbmf
)[bhsfcb•lb!3104*
phmbtf kod biletarnice)

BESPLATNE JOUFSOBDJPOBM! qpš|bmkjuf


qp|upn!jmj
i robna ku}a "Boska"
(pored {altera Razvojne banke)

^ITULJE
QSFTT
eptubwjuf SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
)bvupcvtlb!tubojdb-
Mvlbwjdb* mj•op!ob
v!lpkpk!tf!pckbwmkvkf! besftv; TEKST OGLASA:
tnsu!obkcmjaji
QPHSFCOP!ESV\UWP
)ejnfo{jkf!231y96!nn*
Twf!esvhf!pckbwf!j!gpsnbuj!tf
#TWFUJ!NBSLP#
)Vmjdb!wpkwpef!
DO 15
obqmb~vkv!qp!dkfopwojlv/ Sbepnjsb!Qvuojlb* RIJE^I
30 qpofekfmkbl!13. 4. 2009. Oglasi

- Prodajem ozbiljnim kupcima pored autoputa po- - Izdajem poslovni prostor 34 m2 u Ul. Petra Ko~i- - Povoljno prodajem dunum zemlje kod {kole u - Hitno prodajem nedovr{enu vikendicu, iskopani
slovni prostor 1.000 m2 na placu oko 6.000 m2, upotre- }a 47. Telefon: 065/486-070. BK Glamo~anima, vlasni{tvo 1/1. Telefon: 065/606-531. BK bazen i ribnjak, pored potoka, na placu 1.000 m2, Slati-
bna dozvola, dodatne informacije usmeno. Telefon: - Izdajem poslovni prostor 150 m2 + kancelarija, - Prodajem tri dunuma zemlje u Lakta{ima. Tele- na, 35.000 KM. Telefon: 065/562-426. BKM
065/371-611. BK Trn, gla vni put, zva ti po sli je 10 ~a so va. Te le fon: fon: 065/842-942. BK - Hitno i povoljno prodajem vikendicu. Telefon:
- Prodajem u PC "Krajina" (kod hotela "Bosna") 065/513-439, 051/585-957. BKM - Prodajem 50 hektara zemlji{ta u Slatini, mo`e za 065/671-420. BK
poslovni prostor, 2. sprat, lift, 3.650 KM/m2. Telefon: - Izdajem ili prodajem poslovni prostor u centru 73 razne namjene. Telefon: 065/481-600. BK - Prodajem vikendicu u Slatini na placu od 2.000
065/516-927. BK m2, prizemlje. Telefon: 051/ 310-994, 061/848-752. m2, povoljno. Telefon: 065/562-426. BKM
- Prodajem vi{e ve}ih i manjih placeva u Trnu, pa-
- Prodajem pored puta za Bronzani Majdan, na po- BKM
piri uredni 1/1. Telefon: 065/322-144. BK
~etku Sara~ice, ozidan i pokriven vi{enamjenski obje- - Iz da jem kod "In te re ksa", po red gla vne uli ce,
kat 43x14 m, na placu 1.300 m2, vlastiti ve}i parking prostor 60 m2, dvori{te 60 m2, 900 KM mjese~no. Tele-
- Povoljno prodajem pet dunuma {ume u Jablanu. Automobili
prostor. Pogodan za svadbeni salon ili proizvodnju, Telefon: 051/355-337, 065/981-129. BK
fon: 051/ 310-994, 061/848-752. BKM
360.000 KM. Telefon: 065/371-611. BK - Prodajem plac 2.200 m , Sarajevo, Ilid`a, Kasin-
2 PRODAJA
- Izdajem lokal za ro{tiljnicu u strogom centru Ba- dolska ulica (priklju~ak za plin i kanalizaciju). Telefon:
njaluke. Telefon: 065/562-426. BKM. - Prodajem juga 45, '89. godi{te, u voznom stanju,
065/455-753. BK
registrovan do oktobra 2009. Telefon: 065/937-315. BK
IZDAVANJE - Prodajem 4.500 m2 zemlje i 4.665 m2 {ume kod
- Prodajem FIAT sei}ento 1.1, g. p. 2000, reg. do
- Izdajem poslovni prostor 100 m2, 200 m od cen- KUPOVINA aerodroma u Mahovljanima, 3.500 KM/dunum. Tele-
avgusta 2009, 3V, metalik crna, 5.000 KM. Telefon:
tra ^elinca. Telefon: 065/750-002, +39329-352-34-73. fon: 051/282-644, 00381112272103. BK
065/698-020. BK
BK - Kupujem kancelarijski prostor od 20 do 30 m2 u - Prodajem plac 1.200 m2 (voda, struja, objekat 5x8
u`em ili {irem dijelu grada. Telefon: 065/794-304. BK - Prodajem reno modul star tri godine. Telefon:
- Izdajem kancelarijski prostor 100 m2 u {irem cen- m, betonska plo~a 10x20 m, pola placa iskopano, nasu-
065/527-527. BK
tru Banjaluke. Telefon: 065/696-149. BK to, uvaljano, 70 m od glavnog puta), Kobatovci, Lakta-
{i. Telefon: 065/740-381. BK - Prodajem audi "jaje" 18E, 81 kW, '90. g. p., ABS,
- Izdajem kancelarijski prostor 100 m2 u {irem cen- servo, centralna, el. podiza~i. Telefon: 065/785-860. BK
tru Prijedora. Telefon: 065/696-149. BK Placevi - Prodajem 4.700 m2 zemlje i ku}u 10,50x9,50 m
(izlivena druga plo~a), povoljno, Maglajani. Telefon: - Prodajem reno laguna 1.9 karavan, g. p. 2003, bi-
- Izdajem vi{enamjenski lokal 44 m2 u centru Ba- 065/964-377. BK jela boja, neocarinjen, 6.500 evra. Telefon: 065/579-
njaluke. Telefon: 051/311-166, 065/480-025. BK PRODAJA 306. BK
- Prodajem dva dunuma zemlje u Lu`anima, Prnja-
- Izdajem poslovni prostor 60 m2 u centru Banjalu- - Pro da jem vi {e pla ce va u ^e smi. Te le fon: vor. Telefon: 051/351-684, 065/977-779. BK - Prodajem kombi VW T5 furgon, 2003. godi{te,
ke, UT uslovi. Zvati od 18 do 20 ~asova, osim petka. 066/184-131. BK pre{ao 114.000 km, servisiran u servisu "Vidovi}", 63
Telefon: 066/184-625. BK - Prodajem ~etiri dunuma zemlje (u komadu ili pla-
kW/85 KS, nosivost 1.200 kg, oprema serijska, 25.000
- Prodajem plac 490 m2, Ul. Petra Velikog kod bro- cevima) u Peto{evcima, kod Oroza. Telefon: 065/363-
- Izdajem poslovni prostor u centru Banjaluke, vi{e KM. Telefon: 065/896-422. BK
ja 66, ^esma. Telefon: 065/679-481. BK 203, 051/533-941. BK
parking mjesta. Telefon: 065/514-410, 051/217-916, - Prodajem reno 11 benzin 1.7, g. p. '87, registro-
051/218-011. BK - Prodajem pet dunuma zemlje u ^esmi, uz Duboki - Prodajem sedam dunuma vo}njaka u Ulici bra}e
van do juna 2009, 980 evra. Telefon: 066/449-784. BK
potok. Telefon: 051/318-487, 065/485-805. BK Mileti}a, iznad Desne Novoselije. Telefon: 051/427-
- Iz da jem po vo ljno po slo vni pros tor 18 m u
2
393. BK - Prodajem VW passat 1.9 TDI, 105 KS, 2005. go-
tr`nom centru u Boriku, pored supermarketa. Telefon: - Prodajem vi{e placeva u [argovcu, 1/1, struja i di{te, klima, muzika, sredi{nji naslon, al. felge, 39.900
065/450-530. BK voda. Telefon: 0049/7317-23-614. BK - Prodajem plac za halu sa UT uslovima. Telefon:
KM. Telefon: 049/217-602. BK
065/671-420. BK
- Izdajem kancelarijski prostor 33 m2, u sklopu - Prodajem plac 1.400 m2, pet km od centra. Tele-
- Prodajem plac u Banjaluci. Telefon: 065/671-420. BK - Prodajem por{e boxster, srebrna metalik, 220 KS,
prodajnog centra "Centrum" Lakta{i. Kompletna mre- fon: 065/422-727. BK
2001. godi{te, ko`a, klima, al. felge 18", radio sa CD-
`na infrastruktura. Telefon: 065/896-422. BK - Prodajem tri placa, UT uslovi, Kr~marice. Tele- - Prodajem pored autoputa, kod "]ambele" 30.000 om, 44.900 KM. Telefon: 049/217-602 BK
- Izdajem dva kancelarijska poslovna prostora u fon: 065/623-554. BK m2 zemlje, 100 evra/m2. Telefon: 065/371-611. BK
- Prodajem VW golf 2.0 TDI, srebrna metalik, 140
Ul. \ure Jak{i}a, Banjaluka, prizemlje - kancelarija 16 - Prodajem 23 duluma zemlje u 37 {ume u komada - Prodajem u Drakuli}u 4.400 m2 zemlje, pored KS, 2004. godi{te, klima, muzika, zeder, 24.900 KM.
m , mokri ~vor, dvije kancelarije 22 m2, mokri ~vor. Te-
2 na Kr~maricama. Telefon: 065/623-554. BK asfalta (struja, voda), 65.000 KM. Telefon: 065/371- Telefon: 049/217-602. BK
lefon: 065/517-980. BK 611. BK
- Prodajem plac 1.500 m2 (gra|evinska dozvola) u - Prodajem VW golf 1.9 TDI, siva metalik, 130
- Izdajem poslovni prostor sa skladi{tem (100 m2 Lamincima. Telefon: 066/138-224. BK - Prodajem plac od 3.000 m2, kod @utih zgrada, do- KS, 2003. go di {te, kli ma, alarm, ra dio sa CD-om,
prodajnog prostora i 160 m2 skladi{ta) u Dervi{ima, uz zvoljena gradnja Po+P+4+M. Telefon: 065/705-460. 16.900 KM. Telefon: 049/217-602. BK
- Prodajem plac 622 m2 u Karanovcu, uz Vrbas.
glavni put, 2.500 KM/m2. Telefon: 065/594-899. BK Telefon: 065/978-775, 051/211-681. BK
BKM
- Prodajem audi A6 4.2 quattro tiptronic, crna me-
- Izdajem tri kancelarije (upotrebna dozvola), Jaku- - Prodajem pet dunuma zemlje u Kla{nicama blizu talik, 300 KS, 2000. godi{te, ugra|en plin, ko`a, xeno-
- Prodajem plac 1.300 m2, dozvoljena gradnja, Ja-
povci, Lakta{i. Telefon: 065/884-301. BK autoputa (gradska voda). Telefon: 065/471-036. BKM ni, na vi ga ci ja, kli ma, 18.900 KM. Te le fon:
kupovci, Lakta{i. Telefon: 065/884-301. BK
- Izdajem poslovni prostor 65 m2 kod crkve u Prije- - Prodajem plac 800 m2, sve komunalije, urbanisti- 049/217-602. BK
- Prodajem plac 750 m2, Ul. kralja Aleksandra K. I
~a ni ma (mar ket, apo te ka, pe ko te ka...). Te le fon: ~ka saglasnost, Banjaluka, Prije~ani. Telefon: 065/799- - Prodajem audi A6 2.8 quattro, crna metalik, kli-
br. 39 Petri}evac, zvati poslije 20. Telefon: 00385-12-
065/517-895. BK 330. BKM ma, zeder, radio-kasetofon, al. felge 16", 17.900 KM.
451-994. BK
- Izdajem poslovni prostor, prizemlje, Dragi{e Va- - Pro da jem plac 2.169 m , ^e sma. Te le fon:
2 Telefon: 049/217-602. BK
- Prodajem placeve u centru Aleksandrovca, 1/1,
si}a 1, Nova varo{. Telefon: 065/632-168. BK 065/806-246. BKM - Prodajem audi A6 2.0 TDI, crna, 140 KS, 2007.
dozvoljena gradnja. Telefon: 065/397-088. BK
- Izdajem poslovne prostore 20, 48, 150, 750 i godi{te, klima, xenoni, zeder, sredi{nji naslon, 59.900
- Prodajem dva placa u Trnu, vlasni{tvo 1/1. Tele- KM. Telefon: 049/217-602. BK
1.460 m2. Telefon: 065/549-687. BK fon: 065/251-263. BK TV i video tehnika
- Izdajem opremljen kozmeti~ki salon 35 m2 u cen- - Prodajem skoda superb 1.8 T, crna metalik, 150
- Prodajem imanje osam km od Lakta{a - kanalom KS, 2005. godi{te, klima, xenoni, senzori za parkiranje
tru Banjaluke. Telefon: 065/668-366. BK 1 km u selo, 14 dunuma zemlje. Telefon: 051/312-179, PRODAJA nazad, 23.900 KM. Telefon: 049/217-602. BK
- Izdajem opremljen poslovni prostor 200 m2 u Sa- 065/306-116. BK
rajevu. Telefon: 033/220-726, 061/134-230. BK - Prodajem povoljno malo kori{tene ekskluzivnije - Prodajem VW passat 2.5 TDI 4 motion, plava
- Prodajem zemlju kod motela "Brvnara", Gornje metalik, 150 KS, 2001. godi{te, xenoni, senzori za par-
Motike, povoljno. Telefon: 065/789-138. BK televizore (digital, 100 Hz slika u slici...). Telefon:
- Izdajem registrovan poslovni prostor 34 m u 2
051/216-969. BK ki ra nje, na vi ga ci ja, ko `a, 21.990 KM. Te le fon:
u`em centru grada. Telefon: 051/319-607, 065/486-070. - Prodajem placeve za ku}e, hale i stambeno-poslo- 049/217-602. BK
BK vne objekte. Telefon: 065/549-687. BK - Prodajem VW passat 1.9 TDI variant, srebrna
- Izdajem tri stambeno-poslovna prostora po 110 - Prodajem vi{e placeva u Debeljacima, dozvoljena Vikendice metalik, 100 KS, 2002. godi{te, klima, muzika, sredi{-
m i jedan od 33 m2, kod Zagreba~ke banke. Telefon:
2
gradnja i plac 4.000 m2 kod "Kosmosa", Ulica @arka nji naslon, 16.900 KM. Telefon: 049/217-602. BK
066/249-233. BK Zgo nja ni na, hi tno, ra vni ca. Te le fon: 065/636-545, PRODAJA - Prodajem VW golf 1.9 TDI, plava, 90 KS, '99.
- Izdajem tri poslovna lokala u centru grada. Tele- 065/939-969. BK godi{te, klima, el. podiza~i, ko`a, sredi{nji naslon, felge
- Prodajem vikendicu u Mi{inom Hanu. Telefon:
fon: 065/390-929. BK - Prodajem plac u Ul. Blagoja Parovi}a, dozvoljena 065/565-468. BK 17", 12.900 KM. Telefon: 049/217-602. BK
- Izdajem poslovni prostor 16 m2 u `utim zgrada- gradnja, papiri 1/1. Telefon: 065/279-619. BK - Prodajem audi A6 2.0 TDI, quartz siva, 140 KS,
- Prodajem vikendicu novije gradnje u Lakta{ima,
ma, upotrebna dozvola. Telefon: 066/422-398, 065/573- - Prodajem 10 dunuma zemlje u komadu (sruja, as- tri eta `e, na pla cu 2.250 m 2 , po vo ljno. Te le fon: 2005. godi{te, klima, MMI color, al. felge 18", 45.900
151. BK falt, 1/1), 65.000 KM, ^esma. Telefon: 065/687-851. BK 065/562-426. BKM KM. Telefon: 049/217-602. BK
Oglasi 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 31
- Prodajem VW golf 1.9 TDI, crna, 105 KS, 2005. - Potrebni radnici za ma{insko malterisanje. Tele- - Zavr{ni radovi u gra|evinarstvu: kre~enje, gleto- - Prodajem ovce i jagnjad za rasplod, vinterberg i slo-
godi{te, klima, radio sa CD-om, zeder, 22.900 KM. Te- fon: 065/337-932. BK vanje, lakiranje stolarije, radijatora, rigips te ostalo. Te- venke, veterinarski ispitane i zdrave. Telefon: 051/580-851,
lefon: 049/217-602. BK lefon: 065/562-745. BKM 065/411-735. BK
- Prodajem VW golf 1.9 TDI, crna, 100 KS, 2001. POTRA@NJA - Adaptacija stanova i poslovnih prostora: kre~e- - Prodajem CO2 aparat za varenje iskra-var, mogu-
godi{te, klima, al. felge 16", alarm, bord computer, nje, gletovanje, lakiranje stolarije, radijatora te ostali }nost CO2 i argonsko varenje 220/380 volti, garancija. Tele-
15.500 KM. Telefon: 049/217-602. BK - Ozbiljna `ena bi ~uvala djecu. Telefon: 065/983- zavr{ni radovi. Telefon: 065/211-524. BKM fon: 065/761-497. BK
781. BK
- Prodajem BMW X5 3.0 D, siva metalik, 184 KS, - Pronala`enje podzemnih voda, bu{enje bunara, - Prodajem novu harmoniku 60 basova, tri registra. Te-
2001. godi{te, ko`a, klima, xenon, alarm, al. felge 19", - Ozbiljna `ena bi ~uvala dijete od tri godine pa na- rad na podru~ju Banjaluke, Prijedora, Dubice, Prnjavo- lefon: 065/206-060. BK
39.900 KM. Telefon: 049/217-602. BK vi{e, zvati poslije 17, po mogu}nosti Star~evica. Tele- ra, Dervente, Gradi{ke, 20 godina iskustva. Telefon:
fon: 066/301-304. BK - Prodajem bagremovo kolje za ograde, vinograde,
- Prodajem audi A6 3.0 TDI quattro tiptronic, plava, 065/952-183. BKM vo}njake, paradajz i pulceve za gra|evinare. Telefon:
225 KS, 2004. godi{te, klima, xenon, navigacija, pripre- - Izvodim sve vrste molerskih radova sanacije kao 065/206-060. BK
ma za mobilni, 49.900 KM. Telefon: 049/217-602. BK i postavljanje laminata, izolacija, unutra{njih fasada, zi- - Punionica koka-kole, vitinke, fante, kompletna, re-
- Prodajem audi A4 1.9 TDI, crna, 130 KS, 2003.
Usluge dnih i plafonskih obloga, plo~ica i druge zavr{ni radovi. cepti, 3.000 KM ili auto, motocikl. Telefon: 065/370-454.
godi{te, klima, CD changer, al. felge 16", bord compu- Telefon: 065/343-745. BKM BKM
- Vr{im usluge prevoza (selidbe) sa radnicima u
ter, 27.900 KM. Telefon: 049/217-602. BK zemlji i inostranstvu, furgon do 3,5 t sa rampom. Tele- - Molerski radovi: kre~enje, gletovanje, lakiranje - Prodajem cirkular za rezanje oblovine i manji gra|e-
- Prodajem audi A4 1.9 TDI, siva metalik, 115 KS, fon: 065/317-840, 051/313-116. BK stolarije, radijatora te ostali zavr{ni radovi, povoljno, vinski. Telefon: 051/318-487, 065/485-805. BK
2006. godi{te, klima, ko`ni volan, bord computer, radio kvalitetno i brzo. Telefon: 065/774-359. BKM
- Kucam maturske, seminarske, diplomske, magis- - Prodajem planetare i osovine vitla traktora timber~ek
sa CD-om, 36.900 KM. Telefon: 049/217-602. BK tarske, knjige, ugovore..., {tampam i narezujem na CD. - Ugra|ujem satelitske antene sa 50 doma}ih i 1.000 225. Telefon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Prodajem reno espase '90. g. p., registovan, 4x4. Telefon: 065/984-971. BK stranih radio i TV programa bez pretplate i godina dana
garancije, 250-360 KM. Telefon: 065/822-255. BKM - Prodajem prirubni elektromotor 22 kilovata i genera-
Telefon: 065/720-475. BK - Prevodi, instrukcije i ~asovi engleskog jezika. Te- tor za struju 45 kilovata. Telefon: 051/318-487, 065/485-
- Prodajem opel kadet 1.3 benzin, g. p. '87, regis- lefon: 065/566-206. BK 805. BK
trovan do februara 2010, 2.200 KM. Telefon: 065/561- - Popravak ve{-ma{ina, fri`idera i rashladnih vitri- Razno - Prodajem elektromotor 11 kilovata, 1.400 o/min. Te-
138. BK na. Telefon: 065/568-830, 051/351-666. BK lefon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Prodajem ford mondeo '95. godi{te, benzinac, - Elektri~ar vr{i kvalitetno i povoljno postavljanje no- - Prodajem kamion mercedes kiper 16/19. Telefon:
- Prodajem mali tokarski stroj. Telefon: 051/318-487,
fiksno 5.000 KM. Telefon: 065/517-978. BK ve i sanaciju stare instalacije. Telefon: 065/209-286. BK 051/318-487, 065/485-805. BK
065/485-805. BK
- Prodajem ili mijenjam audi 80 dizel, g. p. '85, re- - Povoljno kucam i printam seminarske, diplomske - Prodajem stabilnu industrijsku brusilicu. Telefon:
- Prodajem mvigmeltov kalorifer 6 kW. Telefon:
gistrovan do 12.1.2009. Telefon: 065/641-159. BK i magistarske radove. Telefon: 065/615-028. BK 051/318-487, 065/485-805. BK
051/318-487, 065/485-805. BK
- Prodajem golf 4 karavan dizel, '99. godi{te, 85 - Masa`a (relaksaciona, anticelulit, {ijacu), efika- - Prodajem dizalicu sa rukom za manji kamion. Te-
- Prodajem hidrauli~ne pumpe od 100 do 300 bara. Te-
kW, sva oprema, pre{ao 195.000 km, ura|en servis re- sno i povoljno. Zvati od 16 do 21 ~as, Banjaluka. Tele- lefon: 051/318-487, 065/485-805. BK lefon: 051/318-487, 065/485-805. BK
menja i filtera, 14.300 KM. Telefon: 065/583-143. BK fon: 065/561-138. BK - Prodajem mlin za {rotiranje `irarica, MIO Osijek. - Prodajem ma{inu za bigovanje `eljeza za kovane
- Prodajem pe`o 406 HDI karavan, 2001. g. p., re- - Stolar na licu mjesta radi popravke stolarije, na- Telefon: 065/668-870. BK ograde. Telefon: 051/318-487, 065/485-805. BK
gistrovan, sva oprema, 14.000 KM. Telefon: 065/713- mje {ta ja, le `a ja i ro le tni, sta kli sto la ri ju. Te le fon: - Prodajem ugalj banovi}ki i |ur|evi~ki kameni
586. BK - Prodajem vakcinisanu {tenad njema~kog ov~ara staru
051/281-470, 065/562-149. BK ugalj, bukovi briket i ogrevno drvo za centralno grijanje dva mjeseca, sa papirima. Telefon: 065/212-067. BK
- Prodajem pasat 5, 1.6 benzin, '98. g. p., klima, re- - ^asovi i instrukcije iz engleskog jezika i biznis (bukva i hrast) s prevozom do va{eg dvori{ta, mo`e i
gistrovan do maja 2009, 12.500 KM, Banjaluka. Tele- `iralna uplata. Telefon: 065/894-241, 065/969-530. BK - Prodajem automehani~arima hidrauli~ne prese od se-
engleskog, prevodi svih vrsta tekstova, sudski tuma~
fon: 065/791-324. BK dam i 12 tona. Telefon: 051/318-487, 065/485-805. BK
dokumenata. Telefon: 065/938-401. BK - Odgajiva~nica "Julifarm" prodaje {tenad rotvajle-
- Prodajem juga 65, '90. godi{te, registrovan. Tele- ra. Telefon: 065/979-947. BK - Prodajem CD ~ita~ za ra~unar, 10 KM. Model CD-
- Popravljam okvire nao~ala svih vrsta, brzo i kvalite-
fon: 065/483-964. BK ROM Drive, GCR-8520B. Telefon: 065/614-842. BK
tno, Aleja svetog Save br. 16. Telefon: 051/318-227. BK - Prodajem dvije moderne fotelje, stare dvije godi-
- Prodajem FIAT stilo 1.6 benzin, 2005. g. p., 3v, ne, povoljno. Telefon: 066/206-629. BK - Prodajem napajanje za ra~unar, 15 KM. Model Allied
- Brusim i lakiram parket i brodski pod. Telefon:
metalik, neocarinjen, ful oprema. Cijena 8.900 KM. Te- Premier, DR-B350ATX (max. 350 W) i model LPK9-42W
065/178-743, 065/785-769. BK - Prodajem nove ma{ine, mrvilice, {rotilice, cirku-
lefon: 065/295-763. BKM (novo). Telefon: 065/614-842. BK
- Radim sve vrste hidroizolacija - ravne krovove, lare, hoblarice i druge alate. Telefon: 051/532-426. BK
- Prodajem jugo 55, '90. g. p., registrovan do av- - Prodajem knjigu "Modern automotive mechanics",
opravke ravnih krovova, podrume i mokre ~vorove. Te- - Prodajem tri plasti~ne cisterne. Telefon: 033/220-
gusta 2009, bijeli, kuka, hitno, 900 KM, Banjaluka. Te- James E. Duffy, 990 stranica, tvrdi povez. Telefon: 065/614-
lefon: 051/584-790, 065/426-134. BK 726, 061/134-230. BK
lefon: 066/328-956. BKM 842. BK
- Turisti~ka agncija "Hilandar" organizuje pokloni- - Prodajem kasa pultove s kompletnom instalaci-
- Prodajem motocikli kawasaki ninje 750-1000, - Cropaid, prirodni antifriz za vo}e, povr}e i cvije}e,
~ko putovanje u Ostrog 8.5.2009. u 21 ~as sa stare auto- jom i pokretnom trakom, du`ina 3,10 m, {irina 1,20 m.
'87-89, registrovan, sportski, 2.400 - 3,400 KM, Banja- {titi do -7 stepeni Celzijusa. Telefon: 065/435-615. BK
buske stanice. Telefon: 051/465-210, 065/644-500. BK Kase mo`ete pogledati u prodajnom centru "Centrum"
luka. Telefon: 066/328-956. BKM Zalu`ani. Telefon: 065/896-422. BK - Prodajem cirkular 3 kW, sa sklopkom, 350 KM. Tele-
- Vodovod, kanalizaciju i sitne popravke radim
- Prodajem golf 2 benzin 1.6, '84. g. p., registrovan kvalitetno, garancija. Telefon: 051/211-763, 065/546- fon: 065/938-176. BK
- Prodajem prikolicu hainman '94. g. p., ocarinjena,
do februara 2010, 2.750 KM, mogu} dogovor, hitno. 390. BKM udarna ko~nica, nosivost 2.000 kg. Telefon: 051/580- - Prodajem monofazni motor, 2,2 kW, 1.400 o/min.,
Telefon: 065/822-255. BKM 004. BK 200 KM. Telefon: 065/513-413. BK
- Sudski tuma~ za njema~ki jezik, usmeni i pismeni
- Prodajem golf 3, '92. g. p., farban, plin. Telefon: prevodi. Telefon: 065/832-521. BK - Mijenjam kiosk za drva. Telefon: 065/757-021. BK - Prodajem kolekciju od 320 komada starina i suvenira.
065/578-717. BKM Telefon: 065/817-380. BKM
- Izvodimo ma{inske glazure, povoljno i kvalite- - Za poslasti~are i salone vjen~anica povoljno pro-
- Prodajem golf 3, 1.9 TDI karavan, 1999. godina. tno. Telefon: 065/337-932. BK dajem plasti~ne mladence (za svadbene torte) u dvije - Izdajem pored autoputa osvijetljeni bilbord. Telefon:
U odli~nom stanju. Telefon: 065/488-992. BKM veli~ine. Telefon: 065/696-767. BK 065/522-838, 061/848-752. BKM
- Instrukcije iz matematike |acima srednje i osno-
vne {kole daje profesor matematike. Telefon: 051/313- - Prodajem o~uvan dvosjed. Telefon: 051/280-158. - Prodajem {tene bernardinca staro tri i po mjeseca, s
705. BK BK rodovnikom. Cijena povoljna. Telefon: 065/474-389. BKM
Auto-dijelovi
- Kupujem dijelove starinskih motocikala: rezervo-
ar, ram, far, to~kove, ma{ine, dijelove ma{ine, elektro-
niku... Telefon: 065/342-713. BK
- Kupujem zadnje lijevo stop svjetlo za ford eskort,
'89. g. p. Telefon: 065/834-227. BKM

Li~ni kontakt
- Prirodna plavu{a (22) nje`ne gra|e `eljela bi da
joj se javi duhovit, potentan mu{karac za ugodne tre-
nutke. Telefon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Anabela, plavu{a s kojom }e{ u`ivati do vrhunca
strasti. Telefon: 065/450-038, 065/896-776. BK

Posao

PONUDA
- Potrebne dvije {armantne djevojke za rad u lje-
tnoj ba{ti kafe-bara "Pikaso" u centru Banjaluke, 700
KM. Telefon: 066/609-797. BK
- Potrebni gra|evinski radnici svih profila za rad na
podru~ju Austrije, Njema~ke i Belgije. Zvati od 9 do
17. Kontakt telefon: 033/713-796, 063/591-149. BK
- Potrebna `ena s hrvatskim paso{em za ~uvanje
djece u Bazelu. Telefon: +417-870-544-63. BK
- Bar-resotran "Mala stanica" otvara konkurs za po-
punu radnih mjesta na poslovima konobara i barmena.
Ostale informacije u resotranu ili na telefon 065/938-
939, sa sobom ponijeti CV. Adresa: Kralja Petra I Kara-
|or|evi}a bb. BK
32 qpofekfmkbl!13. 4. 2009.

Zabava
Sna`ni dje~ak
Liam Hoekstra ima samo tri go-
dine i bez problema radi zgibove i
trbu{ nja ke, po mi ~e na mje {taj...
Dje~ak ve} poha|a ~asove gimnas-
ti ke, a pre dvi |ena mu je sjaj na
sportska budu}nost. Video o ovom
ne obi ~nom dje ~a ku po tra `i te na
YouTu beu pod na zi vom Niño de
solo tres años con Super Fuerza.

Wii za `ene
Ako ste se, drage dame, ikada na-
{le u situaciji da gledate svoje mu-
{karce kako neprestano igraju igrice
i pri tome se pitate za{to u tome
u`ivaju, i za vas je izmi{ljena kon-
zola koja }e pomo}i da se i vi dobro
zabavite. Umjesto ratnih igra i ra-
znih strategija, vi sada mo`ete da Pripremio: @eljko DERAJI] vrsta tikve, {to zna~i da spada u povr}e. Ova zablu-
peglate, brijete noge ili kuvate. Po- da proizilazi iz ~injenice da se lubenica naj~e{}e ko-
gledajte kako to sve izgleda na sajtu vi plodovi koji se koriste kao hrana i koji risti kao poslastica i zbog toga {to je veoma slatka.

S
www.metacafe.com. se moraju saditi svake godine su povr}e. Jednostavno pravilo koje govori da je rije~ o povr}u
Vo}e je plod vi{egodi{njih biljaka, koje se je to {to je rije~ o plodu jednogodi{nje biljke, koja se
ne mora saditi svake godine. To je elemen- svake sezone ponovo sadi. S druge strane, ukoliko
Automobilska nezgoda tarna razlika izme|u vo}a i povr}a, koja
kao i svako pravilo ima odre|ene iznimke.
u`ivate u paradajzu, misli}ete da jedete povr}e, me-
|utim, varate se. Ova crvena namirnica spada u rod
Ovo je zaista najlu|a nezgoda koju Iako je mnogima uobi~ajeno lubenicu vo}a. Zaista ~udno, ali priroda je u~inila svoje i po-
smo do sada vidjeli. Voza~ je u toku svrstavati u vo}e, ova biljka je u stvari samo jedna jedinom vo}u dala svojsta povr}a, a povr}u svojstva
reli trke u{ao br`e u krivinu, izgubio
kontrolu nad vozilom i zabio se u
brdo pored puta. Ljudi koji su se na-
lazili pored puta pritr~ali su mu u

Na dana{nji dan
pomo}, a on je iz auta iza{ao kao da
se ni{ta nije desilo. Pogledajte ovu Ro|en
nezgodu na sajtu www.jokeroo.com, Semjuel Beket
pod imenom Insane Rally Car Wi-
Semjuel
peou.
Po~ela Beket ro|en
je u Dablinu
J[OFOB. J[SBABWB. bitka za na da na{ nji
TUBSPHS_ OKF
dan 1906, a
Berlin
PQJU- EOP TMBCP QPLSBKJOB MJCJKTLJ
QSPCB QSPTWKF. QPLSFUOJ WPEJUJ!SBU V!\QBOJKJ ESABWOJL LJ!LJQBS ABMPTUJ
)NO/* UMKFOKF!V
[FOV
TIVLSJ )POBUB* OBSJDB.
MKLBNB
preminuo u
Pa ri zu 22.
CJMKLB!J[
QPSPEJDF
Bitka za Berlin bila je posljednja decembra
HMBWP_JLB velika i odlu~uju}a bitka na evropskom 1989. Bio je dramati~ar i romanopisac
boji{tu Drugog svjetskog rata, a po~ela irskog porijekla. Od 1938. godine `ivi
QVTUJ.
OKTLB
je na dana{nji dan 1945. godine. u Parizu, a nakon rata po~inje da pi{e i
QPWPSLB General @ukov je u ofanzivu kre- natama njihove izvrsno sakrivene arti- na fran cus kom. Za oku pljen pro ble -
TUBSKF. nuo s pre ko 200 di vi zi ja, protiv oko ljerije. Nakon pobjede kod Silova, usli- mom ljudske egzistencije i otu|enosti
\JOB!
150 njema~kih (uzmimo u obzir da su je dio je za vr{ni obra ~un u sa mom modernog `ivota, Beket u svim svojim
KFEJOJDF
PE!TUPUJOV sovjetske divizije bilo broj~ano ve}e). Berlinu. Berlin je branilo oko 500.000 djelima daje krajnje pesimisti~ku vizi-
MKVEJ
Na svim prav ci ma ofan zi va se pre`ivjelih njema~kih vojnika, vrlo do- ju svijeta i prikazuje `ivot kao igru vi-
TUBWJUJ!OB
odvijala uspje{no, osim na Silovskim bro naoru`anih i opremljenih. Uprkos {ih sila u kojoj je ~ovjek sveden na
WJEKFMP-
J[MPAJUJ visovima, gdje su Nijemci sagradili ni- svemu tome, Rusi su, nakon krvavih fiziolo{ko i duhovno vegetiranje, na
zove rovova i odbrambenih polo`aja, bitaka u gradu, uz velike gubitke s obje besmisleno trajanje ispunjeno patnja-
strane, uspjeli pobijediti, te su se Ni- ma i uzaludnim i{~ekivanjem spasa.
AJUFMK bunkera i vrlo ih dobro osigurali i uko-
FSJWBOB
jemci predali 5. maja 1945. i potpisali Godine 1969. dobio je Nobelovu na-
pali. Stoga su Rusi ovdje bili do~ekani gradu za knji`evnost.
BVUPNP. TUWBSBOKF
TBSBKFWP ubita~nom vatrom Vehrmahta, te gra- bezuslovnu kapitulaciju.
CJMTLB! BMU WMBLOB.
[BTKFEB.
P[OBLB! TUPH!ULJWB
PTUSWP OKF!)MBU/*
[B!SJKFLV )JO/[/*
)TFTJP*

JUBMJKB
BNFSJ_LJ
QKFWB_-
SFEJOH
WB[EVIP.
QMPW
TMPWP!
J[B!#O#

USHPWBD
KBKJNB
Provjerite svoje znanje
[ta je ~embalo [ta je faleristika
QSJKFQP.
EOFWOF
QSJSFECF ^embalo (ili klavsen) je muzi~ki in- Faleristika ili nauka o odlikova-
strument s klavijaturom, ~esto pred- njima je nau~na disciplina iz grupe
JOTFLU
TMJ_BO!Q_FMJ WSTUB
QUJDF
stavljan kao prete~a klavira. Zlatno pomo}nih istorijskih nauka koja
V[WJL;!
HMF-!FUP" EWPHMBWJ LVLBWJDF doba ~embala je period od 16. do 18. prou~ava odlikovanja (redove, me-
QBT!J[!HS_/ V!BNFSJDJ
NJUPMPHJKF vi je ka, ka da je ovaj in stru ment ko - dalje, druge oznake ~asti) raznih
ri{ten u koncertima, operama i u ka- dr`ava, njihovu istoriju, izgled, na-
HSBE!OB
LJQSV mer nim sas ta vi ma kao gla vni mjenu, ali i statute i druge propise
klavijaturni instrument. Oblik ~embala kojima se odlikovanja ustanovljavaju, pravila o njihovom
GJMNTLJ
HMVNBD-!
je sli~an dana{njem klaviru, s tim da no{enju, isprave o dodjeli i dr. Kao nau~na disciplina us-
UPSJOP P!OJM se klavir razvio u mnogo ve}i instru- ko je povezana s numizmatikom i heraldikom, ali i s isto-
BMU ment. Zvuk se dobija tako {to se pritiskom na dirke klavi- rijom umjetnosti. Utemeljena je kao pomo}na istorijska
JNF
jature pokre}e mehanizam kojim se `ice okidaju percima nauka tek 1937. godine, zahvaljuju}i inicijativi ~e{kog
QSLPT PENJMB- (obi~no gu{~jim), koje proizvode rezak zvuk sli~an zvuku vojnika, sakuplja~a i teoreti~ara Oldriha Pilca, izdvojiv{i
BSJTUPUFM
koji se dobija okidanjem `ica gitare s trzalicom. Dok se se iz heraldike i numizmatike. Sistematsko sakupljanje i
kod klavira ja~ina tona kontroli{e ja~inom samog udarca prou~avanje odlikovanja zapo~elo je dosta kasno. Naziv
SKF\FOKB!J[!QSP\MPH!CSPKB-!WPEPSBWOP;!QPMPOJTU-!PQP. dirke, kod ~embala je ja~ina tona ujedna~ena i ja~ina se faleristika dolazi iz starogr~ke rije~i falara, {to je ozna~a-
OFOUJ-! LBMFOEBS-! PMJHB-! SJUB-! LJE-! S[B-! HBWB-! WB-! VSOB-! BD. posti`e dodavanjem registara, kao kod orgulja. valo odlikovanje u obliku medaljona.
FUBU-!UJMJO-!JKFLBWBD-!TBOBUPSJ-!B_-!EPM/
Zabava 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 33

Povr}e koje je u
stvari vo}e vo}a.
Lubenica kao zdravo povr}e: Lubenica je po-
vr}e iz porodice Cucurbitaceae. Procentualno najvi{e
u svom sastavu ima vode. Lubenica je veoma zdravo
povr}e, a posebno je dobra za bubrege. Jedno je od
rijetkog povr}a koje se ~esto smatra vo}em, veoma
je slatka i ljudi je naj~e{}e koriste kao poslasticu.
Najpoznatije dr`ave u kojoj se uzgajaju lubenice u
Evropi su Gr~ka, Makedonija, Italija i [panija.
Paradajz u srodstvu sa duvanom: Paradajz je bi-
ljka iz porodice pomo}nica i u bliskom je srodstvu
sa duvanom, krompirom, patlid`anom, paprikom i
otrovnom beladonom. Vi{egodi{nja je biljka, ali se u
umjerenom klimatskom pojasu gaji kao jednogodi{-
nja biljka. Tipi~no dosti`e visinu od jednog do tri
metra, ima slabu drvenastu stabljiku koja se ~esto Vjeruje se da je {panski istra`iva~ Kortez prvi donio do dva kilograma. Tvrda kora mo`e biti glatka, nabo-
uspinje kao puzavica uz druge biljke. Listovi su dugi male `ute plodove paradajza u Evropu 1521. godine, rana ili mre`asta s re`njevima. Unutra{nji, jestivi dio
10 - 25 centimetara s nazubljenim ivicama. Cvjetovi Plodovi koji se mada ima indicija da je Kristifor Kolumbo otkrio pa- naj~e{}e je narand`ast ili zelenkastobijel, a {upljina je
su pre~nika jedan do dva centimatra, `u}kaste boje, s moraju saditi radajz jo{ ranije, 1493. godine. Najraniji zapis o para- ispunjena sjemenkama. U Kini je bila poznata ve}
pet za{iljenih latica. Ra|aju u cvastima od tri do 12. iznova svake dajzu u evropskoj literaturi poti~e iz 1544. i sa~inio ga 1.000 godina prije Hrista. U "Bibliji" se spominje da
Iako spada u vo}e, paradajz je u kulinarstvu povr}e. godine spadaju je Pjetro Andrea Matioli, italijanski ljekar i botani~ar, su Izraelci, kada su napustili Egipat i s Mojsijem 40
Paradajz poti~e iz Ju`ne Amerike. Genetski do- u red povr}a, koji ga je nazvao pomi d'oro ili zlatna jabuka. godina lutali pustinjom, `alili za svojom omiljenom
kazi ukazuju na to da je predak paradajza bila zeljas- dok su plodovi Zablude u vezi s dinjom: Dinja je jednogodi{nja hranom, a posebno dinjom. Niska energetska vrije-
ta biljka sitnih zelenih plodova, koja je uspijevala na vi{egodi{njih biljka porijeklom iz Azije, pripada porodici tikve kao i dnost dinje i velik udio vode ~ine tu namirnicu vrlo
Peruanskim planinama. Od ove rane pomo}nice nas- biljaka vo}e, bez lubenica, mada se razlikuju toliko da dinja spada u vo- popularnom u ljetnim mjesecima. Plod dinje za konzu-
talo je desetak vrsta paradajza koje poznajemo da- obzira na ukus }e, a kako smo ve} rekli, lubenica u povr}e. Plod dinje maciju mora biti potpuno zreo. Vrlo je so~an, slatkog
nas. Ta~an period kada je kultivisan nije poznat. je okruglog ili ovalno-izdu`enog oblika, mase jedan ukusa, svojstvene arome i djeluje osvje`avaju}e.

Ron
Pi{e: Dragana ZEC, Perlman
astrolog

Ovan Bik Blizanci Rak


Of!ljn!qsj!qb!eoj!dj!nb Eb!obt! tuf! v! twp!kpk Vlp!mj!l p!eb!o bt!j{!c kf!h of!u f Ob!of!lj!ob!•jo!eb!obt
pwph!tvo!•f!wph!{ob!lb okf!aoj!kpk! gb!{j/! Tbp!tkf!. lpo!gmjl!uof!tj!uv!bdj!kf-!np!af!tf opw!• b!o f!usbo!t b!l dj!kf
eb!obt!tf!puwb!sb!np!hv!. ~bk!o j! tuf! j! qv!o j! qp!. sf!~j!eb!~f!uf!cj!uj!tsf!~oj/!Ebo!lp!. jnb!kv!wf!{f!t!qsj!kb!uf!mkj!.
~optu!{b!sb!ef/!Vlp!mj!lp es|lf! qsf!n b! twp!kjn kj!kf!qsfe!wb!nb!op!tj!ufo!{j!kv!j nb/!Np!aeb!tuf!pemv!•j!mj
tuf!qmb!oj!sb!mj!eb!qp!•of!uf!of!|up!ip!op!sbs!op cmja!okj!nb/! Pwp! ~f! tf! ob!sp!•j!up! jtqp!mkj!uj! v pqb!toptu!pe!qp!wsf!eb-!lb!lp eb!tlv!q b!qp!l sf!o f!u f Glumac Ron Perlman
eb!sb!ej!uf-!tb!eb!kf!qsb!wp!wsj!kf!nf!{b!up/ peop!tv! qsf!nb! qp!sp!ej!dj/! Wb!|b! csj!hb! {b wfs!cbm!oji!ub!lp!j!gj!{j!•lji/!Oft!. of!lv!bldj!kv!jmj!ob!qspt!up!eb!v{nf!uf!qp!{bk!. je ro |en 13. aprila
Jnb!uf!puwp!sf!ov!np!hv!~optu!{b!cs{p!tuj!db!. obk!cmj!af!kf!ejs!mkj!wb-!bmj!of!qsf!ukf!svk!uf-!qp!. qsf!uoj!tuf!qb!cjt!uf!mb!lp!np!hmj nj!dv!qb!t!uf!tusb!of!qsf!lp!okji!ep!mb!{j!uf!ep 1950. godine u Njujor-
okf!opw!db-!qb!cj!cj!mp!ep!csp!eb!kf!jt!lp!sjt!uj!. hp!up!wp!blp!tv!twj!•mb!op!wj!wb!|f!qp!sp!ej!. eb!tf!qp!wsj!kf!ej!uf!qsj!sb!ev-!ob!sp!•j!up!v!lv!ij!. qp!usf!coji!tsfe!tub!wb/!Of!lj!pe!wbt!~f!tf ku. Poha|ao je D`ord`
uf/!Ebo!kf!j{v!{f!uop!qp!wp!mkbo!{b!mkv!cb!wof df!qv!op!mkf!uoj-!kfs!~f!v!upn!tmv!•b!kv!wb!|b okj/!Vlp!mj!lp!tuf!ob!vnj!mj!eb!qp!lsf!of!uf!of!. ob!~j!v!vmp!{j!pop!hb!lp!kj!qp!{bk!nmkv!kf!op!wbd/ Va{ington {kolu nakon
tv!tsf!uf/ qsf!ukf!sb!ob!csj!hb!ekf!mp!wb!uj!tnj!kf!|op/ lb!lbw!qsp!kf!lbu-!cp!mkf!kf!eb!up!pt!ub!wj!uf!{b Cj!mp!lb!lp!cj!mp-!eb!obt!kf!{b!wbt!twf!v!{ob!. koje je upisao Leman
esv!hj!qvu/ lv!gj!obo!tj!kb!j!lpo!ub!lb!ub/ koled` i 1971. godine
dobio diplomu odsjeka
za fine umjetnosti i te-
Lav Djevica Vaga [korpija atar. Prvi put se na fil-
Qp!tmp!woj!vt!qkfi Qsf!vnps!oj!tuf!eb!cjt!uf!np!. Vlp!mj!lp!tuf!sb!tj!kb!oj!jmj Lpe!wbt!kf!qp!•f!ubl mu po ja vio 1981.
wbn!eb!kf!qp!usf!. hmj!eb!tf!vtsfe!tsf!ej!uf!ob!qp!. {mp!wp!mkoj-!cp!mkf!cj!cj!mp tf!enj!df!v!wf!mj!lpn!tuj!. go di ne u os tva re nju
cov!ep!{v!tb!np!. tbp! jmj! cj!mp! |ub! esv!hp/! Wb!nb eb!tf!plsf!of!uf!mkv!ej!nb mv/!Qp!tmp!wf!pcbw!mkb!uf "Quest for Fire", da bi
potom uslijedilo neko-
qp!v {!e b!o kb! j eb!obt! of!ept!ub!kf! wp!mkf! j! tob!. lp!kj!~f!wbn!qp!np!~j!eb qfs!gfl!uop/!Wb!|b!tqsf!.
liko manjih epizodnih
tqsf!nopt!uj!eb!tf!vqvt!uj!uf!v!sj!{j!•of!qp!ev!. hf! {b! qp!e v!i wb!u f! cj!mp! lp!kf tf!sbt!uf!sf!uj!uf-!b!up!tv!v noptu!j!tusv!•optu!tv ulo ga u nis ko bu d`e -
iwb!uf!cj!mp!lp!kf!wstuf/!Wj!tuf!ob!qspt!up!vcj!. wstuf/! Tlmp!oj! tuf! jo!usp!tqf!ldj!kj wb!|fn!tmv!•b!kv!qsj!kb!uf!mkj/!Jnb!uf!plp!tf!cf ob!{b!wj!eopn!oj!wpv-!|up!wb!|j!tb!sb!eoj!dj!qp!. tnim filmovima i serija-
kf!}f!oj!eb!~f!uf!vt!qkf!uj!v!twf!nv!qb!tf j! j{!ckf!hb!wb!okv! mkv!ej/! Lb!eb! kf! p! qp!tmv! sj!. of!lp!mj!dj!ov!esb!hji!ptp!cb!lp!kf!~f!cj!uj!tsf!. •j!okv!eb!vwj!}b!kv/!Lb!eb!kf!p!mkv!cb!wj!sj!kf•- ma. Pro sla vio se
oj!nb!mp!of!pq!usf!~v!kf!uf!tv!wj!|ojn!nj!tmj!nb!p kf•-! qp!lv!|bk!uf! eb! tf! of! ofs!wj!sb!uf! tv!wj!. ~of!eb!wbn!tf!ob!}v!qsj!sv!dj!v!lp!kfn!hpe np!hmj!cjt!uf!eb!jt!lp!sjt!uj!uf!wf!•f!{b!okf!aof ulogom u seriji "Beauty
qp!sb!{v/!Tj!uv!bdj!kb!ob!mb!af!eb!{b!esaj!uf!tb!. |f-! kfs! t! ujn! of!~f!uf! qpt!uj!~j! oj!|ub! cp!mkf qsp!cmf!nv!jmj!ej!mf!nj!eb!tf!ob!mb!{j!uf/!Qbs!uof!. usf!ovu!lf!t!qbs!uof!spn-!kfs!~f!uf!v!ob!sf!eojn and the Beast", koja je
npv!wkf!sf!optu!j!bn!cj!djp!{optu-!uf!eb!tf sf!{vm!ub!uf/ sp!wb!qp!es|lb!wbn!kf!ub!lp!}f!{b!hb!sbo!up!wb!. eb!oj!nb!{b!okf!hb!jnb!uj!nb!okf!wsf!nf!ob/ prikazivana od 1987.
vqvt!uj!uf!v!qsp!kf!luf!lp!kf!jnb!uf!ob!vnv/ ob/ do 1990. godine i koja
mu je donijela "Zlatni
Globus". Osamdesete i
Strijelac Jarac Vodolija Ribe devedesete godine pro-
Qp!t bp! kf! kp|! eb!o bt Mkv!cb!woj!lpo!ub!luj!tv J{v!{f!uop! qp!wp!mkbo! qf!sj!pe! {b Wj!cjt!uf!tf!eb!. {log vijeka obilje`le su
pcmbtu!lp!kb!wbn!kf!ob!hmb!. eb!obt!of!|up!cp!mkj!of!hp mkv!cbw! j! twf! |up! tf! mkv!cb!woji obt! np!h mj! ob!~ j njegove uloge u filmo-
|f!ob/!Job!•f!tuf!tb!twjn |up!~f!cj!uj!ob!sf!eoji!eb!. peop!tb!uj!•f/!Vlp!mj!lp!tuf!v!tub!. ep!hsmb!v!qp!tmv/ vima "The Name of the
plsf!o v!u j! qv!u p!w b!o kj!n b/ ob!qb!tf!qp!usv!ej!uf!eb cjm!opk!wf!{j-!qp!{j!uj!wbo!vuj!dbk!~f!uf Qp!•f!ubl!tf!enj!df!wbn!kf!v!{ob!lv!cvs!oj!kji Rose", "Blade II", "Ro-
Wb!|f!nj!tmj!tv!ob!veb!mkf!. wsj!kf!nf!jt!lp!sjt!uj!uf!ub!lp kp|! kb!•f! ptkf!uj!uj! lsp{! qp!wf!~b!ov ef!|b!wb!okb!ob!qp!tmp!wopn!qmb!ov-!qb!~f!uf meo is Bleeding", "The
ojn!eft!uj!ob!dj!kb!nb!lp!kf!tuf!tf!cj!{b!dsub!mj |up!~f!uf!ob!pwpn!qp!mkv!j{!hmb!ej!uj!fwfo!uv!bm!. qba!okv! lp!kv! ~f!uf! ep!cj!kb!uj! pe tf!uf|!llp!np!~j!qp!twf!uj!uj!j•f!nv!esv!hpn/ Adven tu res of Hack
eb!~f!uf!qp!tkf!uj!uj/!T!pc!{j!spn!ob!usf!ov!uoj!sb!. of!of!tqp!sb!{v!nf!jmj!cbs!vqsj!mj!•j!uf!of!lb!lbw tusb!o f! qbs!u of!s b-! lbp! j! wf!~ v Uf!mf!gpo!~f!opo.tupq!{wp!oj!uj-!b!wj!wj!|f!of!. Finn", "The Islands of
tqp!sfe!{wj!kf{!eb-!jnb!uf!np!hv!~optu!eb!uv vhp!ebo!j{mb!{bl!vewp!kf/!Qbs!uofs!cj!wbn tqsf!noptu!ob!jt!lb!{j!wb!okf!fnp!. ~f!uf!{ob!uj!lv!eb!eb!tf!plsf!of!uf!pe!qp!{j!wb Doc tor Mo reau",
af!mkv!j!sf!bmj!{v!kf!uf!v!obk!lsb!~fn!np!hv!~fn np!hbp!qsj!hp!wp!sj!uj!{cph!wb!|f!plsf!ov!upt!uj dj!kb/! Twf! |up! {b!af!mj!uf! po! ~f! tf! qpt!ub!sb!uj j!nfk!mp!wb!lp!kj!~f!wbt!{b!usqb!uj/!Of!lj!qsj!qb!. "Enemy at the Gates".
sp!lv/!Ebo!kf!qp!wp!mkbo!{b!qmb!oj!sb!okf!qv!up!. lb!qp!tmp!wj!nb!lp!kj!tb!eb!j!of!tup!kf!cb|!obk!. eb!wbn!pt!uwb!sj-!qb!tf!{b!up!pqvt!uj!uf!j!vaj!. eoj!dj!{ob!lb!np!hmj!cj!tf!ob!~j!ob!qp!tmp!. Prvi put se u glavnoj
wb!okb/ cp!mkf/ wbk!uf/ wopn!qv!uv/ ulozi na filmu pojavio
1995. godine u ostvare-
nju "One".
34 qpofekfmkbl!13. 4. 2009.

Priredio: mons. Ivica BO@INOVI]


Banjalu~ki trapisti (27)

Trapistima ostale
dvije crkve akav su tretman imali trapisti u to

K
vrijeme pi{e i A. Ravli}: "Ta 1946.
bila je 'najpogibeljnija' za trapiste.
Ilustracije radi, valja re}i da je u je-
dnom danu spaljeno oko 20.000
knjiga iz prebogate samostanske
knji`nice, kada je od nadobudnih
mladi}a pripadnika komunisti~ke omladine - skojevaca
(pripadnika SKOJ-a tj. Saveza komunisti~ke omladine
Jugoslavije), uklonjen i spomenik sv. Bernarda i ba~en u
Vrbas. Profesorica Mira Kesi}, koja je vodila brigu o si- Ove godine
ro~adima u zaposjednutom samostanskom prostoru, po- navr{ava se
ku{ala je sprije~iti taj divlja~ki ~in, ali su joj odgovorili:
'Ne brinite, spaljujemo samo stare knjige.' Njeno upozo- 140 godina
renje je zakasnilo. Oganj je progutao veoma vrijedne od dolaska
knjige - raritete, a Vrbas prekrio samostansku relikviju
kip sv. Bernarda. Profesorica se jedina ispri~ala malo- prvih
brojnim trapistima, koji su bili tih poslijeratnih godina trapista u
povu~eni u sebe, jer su se osje}ali izvan zakona." (Prof. Deliba{ino
Kesi} nikada nije zaboravila ovaj vandalizam. ^esto je o
njemu govorila pokojnom banjalu~kom biskupu Pichleru, Selo kod
sada{njem biskupu Komarici, a jednom prigodom i auto- Banjaluke i
ru ovih redaka.)
Zato~enjem o. Ante Artnera u prosincu 1946. godine 100 godina
zajednica je u doslovnom smislu bila potpuno obezglav- od smrti
ljena. On je bio taj koji se usudio"narodnim vlastima" re- osniva~a
}i da ~ine "nepravdu bosanskim trapistima". Naprotiv, o.
Flavijan, superior samostana, "potpuno se povla~i u se i u samostana
ti{inu trapiske povu~enosti", pi{e kroni~ar. U nedostatku Marija
hrane, stambenog prostora i sveukupne nesigurnosti, nas-
tojao je "bra}u ~im prije rasturiti, kao i koriste (sve}eni- Zvijezda
ke) nakon toga". Preostali trapisti sve}enici, kao i oca Franza
pojedina bra}a, po{li su u vi{e upra`njenih `upa Banjalu- u Banjauci Arik br: 92-2-1946 od 17.IV.1946. i rje{enjem O. Flavijan se `ali na ovo rje{enje, ali vlast ne popu- Pfannera.
~ke biskupije, gdje su postali du{obri`nici-`upnici, a bra- Ministarstva poljoprivrede i sto~arstva odjeljenje za {ta. Odlazi sa bra}om na Petri}evac. No, br. Mohor Dvoj-
}a njihovi pomo}nici. Naime, Banjalu~ka biskupija iza{la agrarnu reformu i kolonizaciju u Sarajevu Arik broj: mo~ zatvara se u sakristiju crkve i ne `eli iza}i ni po Ove
je iz rata te{ko ranjena. Nema svoga biskupa, `upe su 12873/46 od 19 juna 1946. odlu~eno je pravomo}no o cijenu `ivota. Sam je pripovijedao: "Oko crkve bili su lju- godi{njice
uni{tene, brojni sve}enici su ubijeni... Nakon rata mnogi eksproprijaciji zemlji{nog posjeda, zgrada, postrojenja i di naoru`ani strojnicama i prijetili mi, ali nisam napustio
pre`ivjeli dijecezanski sve}enici zavr{avaju u zatvorima. inventara, koji su bili vlasni{tvo samostana trapista Mari- samostan." Potez br. Mohora bio je presudan. Vlast je po- povod su
O tada{njem na~inu `ivota trapista pi{e u svojim ja Zvijezda, opatije reda cistercita stro`ijeg obreda u Deli- pustila i dopustila povratak trapistima, koji su se tada nas- da se opet
uspomenama o. Salezij Gaj{ek: "Ratno vrijeme proveo ba{inom Selu, kod Banjaluke... Ukupno eksproprisano tanili u nekoliko preostalih sobica, sakristiji i kripti crkve. progovori
sam u samostanu manje-vi{e mirno. Krajem svibnja (ma- 4.670.491 m2. Eksproprijacijom se oduzimaju od dosa- Br. Mohor bit }e uz o. Antu drugi stup opstanka Ma-
ja) 1945. otposlalo me moje crkveno starje{instvo u B. da{njeg vlasnika sve zgrade, sva postrojenja, cjelokupni rije Zvijezde u desetlje}ima koja dolaze. O. Tiburcije i o. o njima i
Aleksandrovac, da tamo u samostanu ~asnih sestara za- `ivi i mrtvi poljoprivredni i industrijski inventar, koji se Valentin izlaze iz zatvora u Zenici 6. prosinca (decembra) njihovim
nalazi na eksproprisanom zemlji{nom posjedu te prelazi 1951. godine i vra}aju se u Mariju Zvijezdu. "Sre|uju po-
u ruke dr`ave bez ikakve od{tete dosada{njem vlasniku". malo knji`nicu i uvode povremeno korsku slu`bu", pi{e velikim
Banjalu~ka biskupija iza{la
iz rata te{ko ranjena
U arhivu samostana ostado{e brojni popisi iz kojih je kroni~ar. zaslugama za
vidljivo tko je sve odnio ono {to se odnijeti moglo, a nije O. Anto izlazi iz zatvora 6. prosinca (decembra)
ve} ranije odneseno. Tu su nabrojane brojne javne ustano- 1952. godine. No, odmah po izlasku mora na odslu`enje
sveukupni
mjenjujem tada{njeg `upnika Alfreda Pichlera, koji je ve, ali i veliki broj "zaslu`nih pojedinaca". Naravno, re- dvogodi{njeg vojnog roka. razvoj
odveden u logor skupa sa svojom majkom. Kada je dne dovnike se uvijek sumnji~ilo da su ne{to sakrili, da nisu Godine 1953. trapisti, tra`e}i na~in pre`ivljavanja, Banjaluke
15. o`ujka (marta) bio pu{ten na slobodu, smio sam se sve predali i sl. Uglavnom, trapistima ostado{e "dvije preuzimaju biskupijski vinograd u Lijev~e polju na pet
vratiti u Mariju Zvijezdu. Budu}i da je Dolina zatra`ila crkve i nekoliko staraca (br. Mihajlo, br. ]iril, br. Ludvig, godina. Ula`u trud i sredstva, ali "koristi dakako nije bilo i njenog
od biskupijske uprave du{obri`nika, poslala je mene u o. Konrad, dr. Ballian, o. Vitalis, br. Basil, br. Ignacije i neke spomena vrijedne", bilje`i kroni~ar. kraja.
Dolinu pred samu Cvjetnu nedjelju godine 1946. Tamo sam o. Flavijan)", pi{e kroni~ar. Nije im ostalo ni onih 30 Stariji pomalo umiru i odlaze s ovog svijeta. "Godine
ostadoh s malim prekidom do 16. o`ujka (marta) 1952. dunuma za ba{~u, nego samo samostansko groblje i mali 1955. umro je kod na{eg prijatelja Ante Klindi}a u Bu-
Na`alost,
Prekid je trajao od 20. o`ujka (marta) do 31. prosinca (de- vrt uz crkvu. d`aku br. Amadeus i bi pokopan na gradskom groblju rije~ je o
cembra) 1949, kada sam, naime, upravljao `upom Stara O. Anto i mla|i redovnici su u zatvoru. Protesti su Banjaluke. Godinu dana iza toga umro je i na{ starina br. zaslugama
Rijeka. U Dolini mi je bio trajnim ministrantom i donekle utihnuli. ]iril Grbac...", pi{e kroni~ar.
~uvarom na{ dobri brat ]iril Grbac. Kad sam ja napustio No, tada{njim vlastodr{cima ni to nije bilo dovoljno. Od 9. do 13. srpnja (jula) 1957. godine u Mariji Zvi- koje su
Dolinu, onda se i on vratio u Mariju Zvijezdu da ondje Stambena komisija pri Izvr{nom odboru u Banjauci do- jezdi boravio je generalni poglavar reda trapista dom Ga- proteklih
nastavi svoj pravi redovni~ki `ivot." nosi rje{enje br. 28801/48 od 31. srpnja (jula) 1948. godi- brijel Sortais. Bila je to prva vizitacija samostana nakon
Trapisti tijekom 1946. godine jo{ dobijaju brojne na- ne u kojem ka`e: "Redovnici samostana Trapisti (12 1946. godine. Njegov dolazak ohrabrio je malu samos-
desetlje}a
rud`be za svoj sir iz Hrvatske, Slovenije, Srbije... Tako u redovnika i 3 poslu`itelja) koji se sada nalaze u samosta- tansku zajednicu. premalo
pismu Gejzi Kere{iju, trgovcu iz Subotice, odgovaraju nu trapista preseljavaju se u samostan na Petri}evcu, gdje O. Flavijan, superior Marije Zvijezde, umire 19. sr- vrednovane i
13. rujna (septembra) 1946. godine: "Ovime Vas u~tivo pnja (jula) 1957. godine. O tome kroni~ar bilje`i: "Svo-
izvje{}ujemo da Va{em nalogu u pogledu sira u Va{oj do- jom je asketskom pojavom stekao sebi veliki i trajni zaboravljene
pisnici od 5. o. mj. na `alost, ne mo`emo udovoljiti, bu- Trapisti, tra`e}i na~in ugled, i ostavio svima primjerom utrti put trapiske disci-
du}i da je na{a sirarna, pod kraj rata posve uni{tena sa pre`ivljavanja, preuzimaju biskupijski pline. Sprovod mu je bio potresan - sav okolni narod hrlio
cjelokupnim svojim ure|ajem. Sada{nje pak prilike ne vinograd u Lijev~e polju je k njegovom mrtvom tijelu koje je dva dana bilo izlo`e-
dozvoljavaju nam da obnovimo sirarnu i nastavimo sa no u crkvi. Umro je u subotu uve~er iza kako je ujutro
daljnjim radom na proizvodnji na{eg, na daleko ~uvenog primio svete sakramente zadnje pomasti i viatikuma, uz
sira trapist. To je pre{lo u pro{lost. Toliko za Va{e ravna- se sada nalaze i stanuju redovnici reda franjeva~kog. prisustvo cijele male samostanske zajednice...U sudbono-
nje." Prostorije u samostanu Trapisti dodjeljuju se Dje~jem do- snim danima sa~uvao je svetinju kolijevku Marije Zvijez-
Okru`na agrarna komisija Banjaluka donosi 26. ve- mu. Rok iseljenja tri dana po prijemu rje{enja. Obrazlo`e- de, crkvu i nekoliko bra}e oko sebe, nadaju}i se u bolje
lja~e (februara) 1947. godine pod Arik broj: 99-7-1946. nje: Kako u samostanu Petri}evac ima sedam soba sa dane..." Pokopan je na samostanskom groblju, 22. srpnja
odluku o eksproprijaciji zemlji{nog posjeda samostana svega sedam redovnika, a prostorije u samostanu Trapisti (jula) 1957. godine.
trapista Marija Zvijezda u Deliba{inom selu kod Banjalu- moraju se dodjeliti dr`avnoj ustanovi - to je rije{eno kao Dva mjeseca ranije umro je u egzilu i tre}i opat Ma-
ke, u kojoj se ka`e: "Odlukom Okru`ne agrarne komisije gore." rije Zvijezde dom Bonaventura II.
13. 4. 2009. qpofekfmkbl 35

Nisam odrastao
u bogatstvu, ali sam
uvijek imao osje}aj
slobode. Po cijeli dan sam
surfao i osje}ao povezanost
sa okeanom. Mo`da je to razlog
zbog kojeg se ne bojim
Holivuda, nau~io sam da plivam
me|u ajkulama.
Sajmon Bejker,
glumac

Novi brak
Pamele Anderson
Holivudska starleta Pamela Anderson }e se uskoro udati za ronioca
D`ejmija Ped`eta sa kojim je u vezi nekoliko mjeseci.
D`astin
Timberlejk
Muza kreatorke Vivijan Vestvud i najpoznatija "^uvarka pla`e" Pa-
mela je nakon brakova sa Tomijem Lijem, Kidom Rokom i Rikom
Solomonom rije{ila da se uda za "obi~nog smrtnika", a vijest o ~et-
vrtom braku "procurila" je od modnog kreatora Ri~ija Ri~a.
"Ve} sam joj kreirao jednu vjen~anicu, a sada }u imati priliku da joj
kreiram i drugu haljinu za ovu priliku. Nadam se da }e u ovom braku

zalu|en
imati vi{e sre}e", rekao je modni dizajner.
Pamela i D`ejmi u vezi su tek nekoliko mjeseci, a kako je starleta
ranije izjavila, njeni sinovi ga "prosto obo`avaju".
Njegovu
strast prema
Bred i An|elina tra`e
golfom
golfu,
na`alost, ne
dijete na Filipinima dijeli njegova
partnerka
Iako posljednjih da-
na medije bombardu-
ju vijesti o raspadu jeva~ D`astin Timberlejk toliko Iako je postigao veliki uspjeh u muzici i zara-

P
para iz snova, ~ini se je zalu|en golfom da je cijelu dio vrlo pozitivne kritike za svoje gluma~ke nastu-
da su An|elina D`oli sobu u ku}i pretvorio u minija- pe, nedavno je pobrao i sjajne kritike za svoju
i Bred Pit odlu~ili po- turni teren za golf. modnu liniju, ali kao svoje najve}e postignu}e,
duzeti sve kako bi te "Pri je ovog 're no vi ra nja' ipak, isti~e napredak u golfu.
glasine pobili. Kako D`astin je koristio plahte koje "Najsre}niji sam bio kad sam se pojavio na na-
druga~ije nego usva- su mu zamijenjivale pijesak s slovnici ~asopisa 'Golf Digest'. Ne la`em vam. [to
janjem novog djeteta, terena, a prepreke su bili prevrnuti kau~evi i stolo- se mene ti~e, to je to, ne moram se vi{e nikad u
zbog ~ega su se upra- vi", rekao je jedan njegov poznanik. `ivotu pojaviti ni na jednoj naslovnici", priznao je
vo uputili na Filipine. Kada se pogleda unutra{njost sobe, prvo D`astin.
Glu mi ca je zbog {to ~ovjeku mo`e da padne na pamet je da je Njegovu strast prema golfu, na`alost, ne dijeli
novog djeteta ~ak uzela pauzu na snimanju filma "Salt", kako bi otputova- tornado pro{ao kroz nju, ali smatra da to tako njegova partnerka, glumica D`esika Bil, koja je ra-
la na Manilu. Najpoznatiji par `eli pro{iriti svoju porodicu, te su poku{ali mora biti kad trenira udarce. D`astin je veliki di ~e{}eg vi|anja sa njim, morala da zavoli ovaj
usvojiti u Burmi, ali tamo su zakoni prestrogi po tom pitanju, tako da su se ljubitelj golfa i posjeduje vlastiti teren u blizini sport. D`esika je, kako tvrde njihovi prijatelji, bila
ipak odlu~ili za Filipine. Njihov portparol je odbio komentarisati ove gla- rodnog Memfisa, a redovno je i doma}in humani- primorana uzeti ~asove iz golfa, jer D`astin vi{e
sine. tarnih turnira. puta sedmi~no sate i sate provodi s palicom u ruci.

Maraton na
Sjevernom polu
Na odr`anom maratonu na di{ nji Bri ta nac Ted D`e kson,
Sjevernom polu, na temperaturi koji je stazu pretr~ao za devet i
od minus 36 stepeni, u~estvo- po sati. On je izjavio novinari-
valo je 38 trka~a iz 13 zemalja ma da je za u~e{ }e na ar kti -
i {est kontinenata. Pojedini ta- ~kom ma ra to nu tre ni rao u
kmi ~a ri pri pre ma li su se i u rashladnoj komori jedne mesa-
hladnja~ama. Stazu je prvi pre- re.
ARGENTINA - Sedam argentinskih muzeja {ao ruski atleti~ar Evgenij Gor- Kao i os ta li trka ~i, D`e -
priprema projekat pod nazivom kov za ~etiri sata i 27 minuta. kson je na sebi imao tri debela
"Dinosaurusi - divovi Argentine", kojim }e Me|u u~esnicima marato- sloja odje}e da bi se za{titio od
kosturi dinosaurusa dugih i do 18 metara na, koji je organizovan svake ledene hladno}e koja vlada na
biti obu~eni u replike ko`a. godine od 2003, bio je i jedan Sjevernom polu, gdje tijelo la-
Rekonstruktori }e skeletima dati i stvaran operski pjeva~, trideset{estogo- ko upada u stanje hipotermije.
izgled o~iju i jezika. (AFP)
36 qpofekfmkbl!13. 4. 2009.

Murinjo vjeruje da }e Man~ester izbaciti Porto

Sport Opasnost
Venger optimista
Menad`er Arsenala Arsen Venger sa mnogo optimizma ulazi u za-
vr{nicu sezone, svjestan vrhunske forme u kojoj se trenutno nalazi nje-
gova ekipa.
U posljednjih mjesec dana "tobd`ije" su u prvenstvu zabilje`ile ~ak 18
utakmica bez poraza, a u Ligi {ampiona imaju velike {anse da se plasiraju u
polufinale, poslije remija sa Viljarealom na strani (1:1).
Vijesti
od Runija
"Klju~an trenutak na{e pri~e je Rim. Bili smo u gostima kod Rome i pro-
ma{ili prvi penal. Djeca su nam izvodila jedanaesterce, ali smo i pored toga Man~ester
pobijedili. Nismo ni prije te utakmice gubili, ali nismo bili ni ubjedljivi. Na- ima tim koji
kon Rima opet posti`emo mnogo golova i izgledamo kao prava ekipa", ista-
kao je Venger. je sposoban
Francuz se osvrnuo i na mnogobrojne povrede koje mu~e njegovu ekipu PAO `eli Sisea da pobijedi
tokom cijele sezone:
"Kad vidite kakav je tretman imao Volkot u duelu sa Sitijem, nije ni ~udo Poslije neuspjelog poku{aja svakoga na
{to ima toliko povreda. Ali, na{a prednost je {to imamo kvalitetne rezerve, da u svoje redove dovedu Mar- svijetu, bez
kao {to je Song. Te su nam povrede omogu}ile da u prvi plan uvedemo neke ka Panteli}a ili Nikolu @igi}a, u
nove igra~e i uklopimo ih u tim." Panatinaikosu su se opredijelili obzira gdje
U Ligi {ampiona i FA kupu Arsenal je jo{ u igri, pa se Venger nada i poko- za novog napada~a. Na meti se igra, rekao
"zelenih" u narednom prela-
jem trofeju na kraju sezone.
znom roku bi}e \ibril Sise, koji
Murinjo
"Vjerujemo u na{u snagu i na{ kvalitet. Ekipa je mentalno sazrela ove se-
zone. Bili smo pod jakim pritiskom, ali nastavili smo uspje{no dalje. Sada se trenutno nalazi na pozajmici
igramo konstantno dobro, a to nije slu~ajnost, ve} dokaz koliko vrijedimo", u Sanderlendu iz Olimpika iz
Marselja. Daje ve}e {anse
zaklju~io je slavni trener uo~i zavr{nice sezone koju navija~i Arsenala sa Englezima: @oze Murinjo
nestrpljenjem i{~ekuju. Atinjani `ele da se poja~aju
kako bi kona~no prekinuli do- FOTO AFP
minaciju Olimpijakosa u prven- Trener fudbalera Intera iz Milana @oze Muri- da }e daleko opreznije zaigrati u revan{u, jer im i re-
Rednap ne da stvu Gr~ke i u~inili ne{to vi{e u
evropskim kupovima, pa su ~ak
njo izjavio je da Man~ester junajted mo`e da pos-
tane prvi tim koji je savladao Porto na njegovom
mi odgovara za prolaz." Prema rije~ima Murinja, Por-
tugalci moraju posebnu pa`nju da obrate na napada~a
Pavlju~enka imali ideju da na klupu svoje
ekipe dovedu selektora repre-
terenu, te da portugalski {ampion mora posebno
da pripazi na Vejna Runija.
"crvenih |avola" Vejna Runija.
"On je glavni igra~ Man~estera i moraju
Heri Rednap, menad`er Totenhema, izjavio je da mu ne pada na pa- zentacije Srbije Radomira Anti- Man~ester junajted i Porto odigrali su 2:2 na nekako prona}i na~in da ga zaustave. Runi je fudba-
met da se odrekne usluga Romana Pavlju~enka, koji je doveden za 17 }a. Sise je ove sezone u dresu "Old Trafordu" u prvom me~u ~etvrtfinala Lige {am- ler koji igra bez straha, a svako ko igra bez straha nije
miliona evra. Sanderlenda postigao devet go- piona i za prolaz me|u ~etiri najbolja tima "crvenim zabrinut za va`nost utakmice. Uostalom, bio je naj-
"Naravno da }e ostati kod nas. @elim da zadr`im svoje najbolje igra~e. lova u Premijer ligi, dok je za |avolima" je potreban trijumf. Interesantno, Porto
Postigao je neke golove, ali mislim da mo`e mnogo vi{e, jer je izvanredan reprezentaciju Francuske odi- nikada nije izgubio na svom terenu od engleskih klu-
napada~. Treba jo{ da se navikne na engleski fudbal, ali po tehnici spada u grao 37 utakmica u karijeri i bova. Runi je igra~ za velike me~eve
vrhunske igra~e. Samo mora vi{e da daje ekipi", ka`e Rednap. postigao tako|e devet golova. "Koliko puta je Junajted oborio rekorde i uradio
ne{to prvi put? Ser Aleks Ferguson je ekpert za takve bolji akter prvog susreta. Runi je igra~ za velike me-
stvari. Man~ester junajted ima tim koji je sposoban ~eve. Publika u Portu sigurno ne}e olak{ati posao
da pobijedi svakoga na svijetu, bez obzira na kojem Junajtedu, ali mentalni skop Runija je sjajan. On sa-
stadionu se igra. Mislim da mo`e da savlada i moj mo razmi{lja o fudbalu i ne obazire se na druge stva-
biv{i klub", rekao je Murinjo. ri. Od njega prijeti najve}a opasnost za moj biv{i
Portugalski stru~njak, me|utim, doda- klub, rekao je Portugalac.
je da je Porto u boljoj situaciji: @oze Murinjo je s Portom osvojio Ligu {ampiona
"Odigrali su veli~anstvenu utakmicu u Man~este- 2004. godine. Tada je u osmini finala bio uspje{niji
ru i do{li do fantasti~ne pozicije. Sada sigurno ra- od Man~ester junajteda. Bilo je 2:1 za Porto u Portu-
zmi{ljaju da mogu da pro|u u polufinale. Vjerujem galu, dok je revan{ u Engleskoj zavr{en 1:1.

Pobjede
Sutjeske i
Bratunca
Ko {ar ka {i Su tjes ke i
Bratunca MINS pobjeda-
ma su startovali u polufi-
nalnim serijama plej-ofa
Prve lige RS.
Sutjeska je na svom te-
renu savladala Radnik re-
zul ta tom 75:61 (22:15,
12:17, 23:15, 18:14), a
najbolji u doma}em timu
bili su Mr|an Mrkovi} sa
20 i @ar ko Jo kni} sa 17
poena.
Vedran Borov~anin je sa
16 po ena bio naj bo lji u
Radniku. U drugoj polufi-
nalnoj utakmici Bratunac
je bio bolji od Prijedora i
sla vio rezultatom 89:82
(28:23, 14:23, 23:21,
24:15). Goran Kova~evi}
je sa 30 poena bio najbolji
u Bratuncu, a Dejan Zlo-
kapa sa 27 i Bo{ko Bura
sa 25 u timu iz Prijedora,
ko ji je nas tu pio bez tri
igra~a. Druge utakmice su
na pro gra mu u su bo tu u
Bijeljini, odnosno u Prije-
doru.
M.P.
Sport 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 37
Aleks Ferguson ljut na Kristijana Ronalda

Nikome ne opra{ta gre{ke


Benitez: Ne znam
{ta pri~a
Ne, ne Bmflt!Gfs!hv!tpo!j!Sb!gb!fm!Cf!.
prihvatam oj!uf{-!nf!ob!eaf!sj!Nbo!•ft!ufs!kv!obk!uf!.
eb!j!Mj!wfs!qv!mb-!lmv!cp!wb!lp!kj!tf!pwf
da on smije tf!{p!of!cp!sf!{b!uj!uv!mv!qswb!lb!Fo!.
gubiti lopte hmft!lf-!wf~!evhp!tf!hmf!eb!kv!#qsf!lp
zato {to je oj!|b!ob#/!J!of!tb!np!eb!tf!hmf!eb!kv-
wf~!•ftup!kf!ebo!ob!dj!mkb!qp!of!lv!#p!.
tako slavan usp!w ov#!wfs!c bm!o v!tusf!mj!d v!qsf!n b
igra~. Ne pwpn!esv!hpn/
#Oj!tbn!v{!esnbo!okf!hp!wjn!lp!.
dopu{tam to nfo!ub!sj!nb/!Vpt!ub!mpn-!Gfs!hv!tp!ob
nikome, jpob!lp!oj!|ub!of!sb!{v!nj!kfn-!cv!ev!~j
ka`e eb!hp!wp!sj!ujn!|lpu!tljn!ob!hmbt!lpn/
Of!{b!oj!nb!nf!|ub!Gfs!hv!tpo!qsj!•b
Ferguson p!nf!oj/!Bmj-!cv!ev!~j!eb!qsj!•b!p!nf!oj-
uj!nf!qp!lb!{v!kf!eb!kf!ofs!wp!{bo-!b!up
kf!ep!csp/!Pcj!•op!tbn!lpo!dfo!usj!tbo
tb!np!ob!np!kv!flj!qv!qsj!kf!twb!lf
vub!lnj!df-!of!{b!oj!nb!nf!|ub!esv!hj
Aleks hp!wp!sf!p!nf!oj#-!jt!ub!lbp!kf!Cf!oj!uf{/
Ferguson
i Kristijano
Ronaldo

Menad`er Man~ester junajteda Aleks Fer- ljava sudijske odluke. Mora da prestane s tim. Isti- ligu, Ronaldo je pao u nemilost trernera zato {to su
guson kritikovao je najboljeg fudbalera svog ti- na, nekada je u pravu, ali nekada i nije. Mislim da zbog njegovih izgubljenih lopti Aston Vila i Porto
ma Kristijana Ronalda, jer nije zadovoljan }e morati vrijedno da radi kako bi popravio pona- postizali golove i stvorili velike probleme "crve-
njegovim pona{anjem na terenu u posljednje {anje na terenu. Nije ovdje u pitanju Kristijano Ro- nim |avolima".
vrijeme. nal do, ve} sva ki igra~ u ti mu", obja snio je "Ne, ne prihvatam da on smije gu-
Ne
Ferguson je, prije svega, nezadovoljan njego- Ferguson. biti lopte zato {to je tako slavan igra~, i to sam mu
prihvatam
vim odnoson prema igri, kao i ~estom prigovara- Portugalac nije blistao ni u subotnjem prven- rekao. Ne dopu{tam to nikome! U evropskim uta-
da samo
nju sudijama kod nekih prekr{aja. Tako|e, smatra stvenom me~u sa Sanderlendom, koji je Man~ester kmicama kad izgubi{ loptu, te{ko ju je ponovo
daje
da nije dovoljno samo davati golove. dobio te{kom mukom rezultatom 2:1. Zamijenjen osvojiti", dodao je Ferguson.
golove
"Ne prihvatam da samo daje golove. je sredinom drugog poluvremena. "Crvene |avole" ve} u srijedu o~ekuje revan{
Oni moraju da budu pra}eni i dobrom igrom. Ta- Iako je bio klju~an u pro{logodi{njem me~ ~etvrtfinala Lige {ampiona s Portom. Prvi su-
ko|e, ne dopada mi se njegov na~in na koji do`iv- pohodu Man~estera na Ligu {ampiona i Premijer sret na "Old Trafordu" zavr{en je rezultatom 2:2.

Umjereno
obla~no
V!Cp!toj!j!Ifs!df!hp!wj!oj!~f
qsf!w mb!e b!w b!u j!vnkf!s f!o p!ep
qsf!ufaop!pcmb!•op!wsj!kf!nf-
Afmklp!LPQBOKB!
nkft!uj!nj!•op!tb!tmb!cpn!lj!. BIHA] ejsflups!OJHE!#EOO#
|pn/!Wkf!ubs!tmbc!ep!vnkf!sfo
jt!u p!• oph! j! kv!h p!jt!u p!• oph
tnkf!sb/!Kv!ubs!okb!ufn!qf!sb!uv!sb BANJALUKA Cpskbob!SBENBOPWJ^.QFUSPWJ^
~f!tf!lsf!ub!uj!pe!qfu!ep!21- hmbwoj!j!pehpwpsoj!vsfeojl!
ob!kv!hv!ep!25!tuf!qf!oj!Dfm!{j!.
kv!tb-!b!obk!wj!|b!eof!wob!pe!23 BIJELJINA
ep!2:!tuf!qf!oj/ Tb|b!_BWSBH!){bnkfojl!hmbwoph!j!pehpwpsoph!vsfeojlb*-!
Ojibeb!IBTJ^!!)qpnp~ojl!hmbwoph!j!pehpwpsoph!vsfeojlb*-!
ZENICA Hpsebob!NJMJOLPWJ^!)vsfeojl!wjkftuj*-!
Tboesb!HPKLPWJ^!)vovusb|okb!qpmjujlb*-
Ebslp!HBWSJMPWJ^!)flpopnjkb*-!
Tboesb!KPTPWJ^!)pehpwpsoj!vsfeojl!{b!nbhb{jof*-!

Utorak Nbsjkb!UBV\BO )pehpwpsoj!vsfeojl!v!sfebldjkj!v!Tbsbkfwv*-!


Csbolp!UPNJ^!)qpnp~ojl!vsfeojlb!nbhb{job*-!
LIVNO Ejbob!UPNB\!)vsfeojl!ofekfmkoph!j{ebokb*-!
Nby/ ,29pD SARAJEVO Ubukbob!SPHVMKB )sfhjpo*-!
Njo/ ,7pD Kfmfob!QSBMJDB )twjkfu*-
Boesfb!CBTBSB!)lvmuvsb!j!hsbetlf!svcsjlf*-!
Sarajevo +14oC Wftob!JMJLUBSFWJ^!)epqjtojdj*-!
Banjaluka +20oC MOSTAR
Hpsbob!KBLPWMKFWJ^ )bhfodjkf*-
Srijeda Bijeljina +20oC
Cbljs!UJSP )tqpsu*-
Jwbob!QJMJQPWJ^ )ufioj•lb*-!
Njmbo!SBEVMPWJ^ )gpuphsbgjkb*-!
Nby/ ,34pD Biha} +19oC [psbo!MVLJ^ )joufsofu!j{ebokf*/
Njo/ ,6pD Livno +12oC
Mostar +17oC
J{ebwb•!OJHE!#EOO#-!Cbokbmvlb/!Mjtu!j{mb{j!twblph!ebob/
^etvrtak Zenica +16oC TREBINJE Sfebldjkb; Csb~f!Qj|ufmkj~b!2-!89111!Cbokbmvlb-!ufm/!)162*-

Nby/ ,34pD Trebinje +16oC dfousbmb;!442.911-!gblt;!442.921-!f.nbjm;!oopwjof@ufmflmjl/ofu


Nbslfujoh; Cbokbmvlb-!ufm/!442. 975-!f.nbjm;!oo`nbslfujoh@ufmflmjl/ofu<!
Njo/ ,7pD Tbsbkfwp-!ufm/!1440764.:64/
Ejtusjcvdjkb; Ufm/!442.958-!f.nbjm;!oo`ejsfldjkb@ufmflmjl/ofu!
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD BiH Epqjtoj|uwb; Tbsbkfwp!1440827.941-!764.:64<!Nptubs!1470661.798/!
)Svlpqjtj!j!gpuphsbgjkf!tf!of!wsb~bkv*!
Ajsp!sb•voj; Sb{wpkob!cbolb!b/e/!Cbokbmvlb!6731::11123894.83!)LN*-!
65541.2996532!)efwj{oj*<
Prolazak ciklona iznad na{e zemlje mo- kardiovaskularnim problemima. Mogu- [fqufs!lpnfsd!cbolb!BE!Cbokbmvlb!678.273.22112282.1:<
gao bi uzrokovati poja~ane tegobe, na- }e su i meteoropatske reakcije u vidu \ubnqb!OJHE!#EOO#-!{b!\ubnqbsjkv!Bmfltboebs!Lpqbokb/
ro~ito kod reumati~ara i osoba s glavobolje, razdra`ljivosti i nesanice.
38 qpofekfmkbl!13. 4. 2009.

BHT 1 RT RS FTV PINK


18/11!!!EEp!csp!kv!usp 17/11!!!JJo!gp!lb!obm 18/11!!!E Ep!csp!kv!usp-! 18/11!!!DDsub!oj!gjmn )s*
1:/16!!!N
Nv!{f!kj!qpe!puwp!sf!ojn! 18/11!!!KKv!ubs!okj!qsp!hsbn kv!ubs!okj! 18/21 Tb!sb!kf!wp!
of!cpn;!Kbk!df 1:/11!!!LLv!ij!okj!db qsp!hsbn po!mbko
1:/41!!!_
_p!wkfl!j!wsj!kf!nf;! 1:/36!!!MMpt!Mv!ojt 1:/11!!!Q Qsp!hsbn! 18/31!!!NNfke!jo!

Preporu~ujemo
Wmbk!lp!Vcb!wj~ 21/11!!!WWj!kft!uj {b!ekf!dv; Cb!okb!mv!lb
21/11!!!C
CIU!wj!kft!uj 21/16!!!WWf!tf!mj!bvup!cv!tj .!!!!!!!!!!!H
Hbs!gjme 18/41!!!TTqps!uj!tj!np
21/18!!!N
Nv!nj!kf!wj 21/21!!!\\vn!tlb!|lp!mb .!!!!!!!!!!!N
Nb!mj!|mb!hfs 18/46!!!QQjol!ub!ltj )s*
21/42!!!GGsfo!ef!sj 21/31!!![[p!lj- lwj{!{b!ekf!dv 21/11!!!WWj!kft!uj 19/11!!!JJ{!eb!kb-!tf!sj!kb
OBN 21.00 21/52!!!V
Vsb!ej!tbn-! 22/11!!!GGsv!|lp!hps!tlj! 21/16!!!_ _b!sp!mj!kb-!tf!sj!kb 1:/11!!!CCbm!lbo!ofu
vsb!ej!tb!nb nb!obt!uj!sj!.!Hshf!ufh 22/11!!!E Eaf!qp!csbo-! 21/26 Ob!qv!|uf!oj!
@ivot je lijep, film 21/56!!!O
Obv!•ob!qpt!uj!hov!~b 22/36!!!NNb!mb-! qp!usp!|b!•lj! bo!}fp-!
22/11!!!E
Es!Ip!vtf- tf!sj!kb!)s* qp!{p!sj!|ob!qsfe!tub!wb nb!hb!{jo!)s* tf!sj!kb
Aj!epw!tlb!qp!sp!ej!db!{b!ws|j!v!mp!hp!sv!j Np!kb!nb!mb!lv!ij!okb )s*
22/56!!!N 23/11 Wj!kft!uj 22/41!!!Q Qb!sb!mf!mf-! 22/11!!![[b!vwj!kfl!
okj!ipw!ob!•jo!eb!qsfajwf!kf!eb!twf!v•j!. 23/11 CIU!wj!kft!uj 23/26!!!IIf!sp!kj!j!gf!op!nf!oj wbok!tlp!qp!mj!uj!•lj! {b!mkv!cmkf!oj-!
of!mkf!q|jn/!T!ub!lwpn!qsj!•pn!Ajepw 23/26!!!D
Dsub 23/56!!!LLsf!oj!v!qsj!sp!ev nb!hb!{jo!)s* tf!sj!kb
Hv!jep-!eb!cj!tqb!tbp!tj!ob!pe!tnsuj- 24/26!!!N
Nv!{j!•lj!qsp!hsbn 24/11!!!UUpq!|pq 23/11!!!E Eof!wojl 23/11!!!JJo!gp!upq
hp!wp!sj!nv!eb!kf!okj!ip!wp!{b!uwb!sb!okf 24/41!!!H
Hmp!cbm-!fnj!tj!kb!p! 24/46!!!GGsfk!afs-!ivn/!tf!sj!kb 23/26!!!O Ob!|b!nb!mb! 23/21!!!NNkf!|p!wj!uj!csbl-!
{cj!wb!okj!nb!v!twj!kf!uv! 25/11!!!__b!sp!mj!kb-!tf!sj!kb! lmj!oj!lb-!tf!sj!kb tf!sj!kb
tb!np!kf!eob!jhsb-!hekf!kf!hmb!wob!ob!. 25/11!!!C
CIU!wj!kft!uj 25/66!!!XX/X/N- fnj!tj!kb! 24/16!!!H Hsb!oj!df-! 24/11!!!PPcj!•oj!mkv!ej-!
hsb!eb!ufol/ 25/16!!!E
Ej!nfo!{j!kb!wj!|f fuop!nv!{j!lf epl/!qsp!hsbn tf!sj!kb
26/11!!!V
V•j!mj!db-!lwj{ 26/36!!!TTup!mkv!ej-!tup!~v!ej-! 24/36!!!Q Qp!{j!ujw!)s* 25/11!!!JJo!gp!upq
_v!ef!toj!twj!kfu-!
26/36!!!_ epl/!qsp!hsbn 25/26! Ib!|lj!eof!wojl 25/21!!!TTb!sb!kf!wp!
RTL 20.00 pcsb{/!tf!sj!kb 26/36!!!SSf!qps!ub!ab 25/66!!!WWj!kft!uj po!mbko
26/51!!!QQbu!lp!hsbe- 26/61!!!GGsv!|lp!hps!tlj! 26/11!!!_ _b!sp!mj!kb-!tf!sj!kb 25/36!!!NNfke!jo!
Nemogu}a misija boj!nj!sb!ob!tf!sj!kb nb!obt!uj!sj;!Kb!{bl-! 26/66!!!O Of!psj~!v! Cb!okb!mv!lb
3, film 26/66!!!O
Of!nb!qsp!cmf!nb
27/26!!!C
CIU!wj!kft!uj
epl/!qsphsbn
27/31!!!JJ{!wkf!|ubk!tb!
Ebm!nb!ujo!tlpk!
{bhp!sj-!
25/46!!!TTqps!uj!tj!np
25/51!!!KKvtu!gps!Mb!vhi
Eb!mf!lp!pe!of!np!hv!~ji!nj!tj!kb!j 27/36!!!\
\ub!kf!ef!np-! Cb!okb!mv!•lf!cfs!{f eplvnfoubsoj! 26/11!!!JJ{!eb!kb-!tf!sj!kb
epl/!tf!sj!kb 27/41 Tsqtlb!eb!obt qsp!hsbn 26/61!!!JJo!gp!upq
tnsup!op!toji!bldj!kb-!cjw!|j!ubk!oj!bhfou 27/61!!!Q
Qsj!sp!eb!Kb!qb!ob-! 28/21!!!QQj!ubk!uf-!usb!aj!np! 27/36!!!B Bcf!df!eb! 27/11!!!OOb!qv!|uf!oj!
Jubo!Ibou!{b!qp!•fp!kf!op!wp!qp!hmbw!. epl/!tf!sj!kb pe!hp!wps {esbw!mkb bo!}fp-!tf!sj!kb
mkf!v!twpn!aj!wp!uv-!bmj!lb!eb!oft!ub!of 28/26!!!Q
Qp!{ob!uj!bufo!ub!uj-! 28/41!!!BBluj!wb 28/11!!!GGf!ef!sb!dj!kb! 28/11!!!NNkf!|p!wj!uj!csbl-!
kf!eob!pe!okf!hp!wji!|uj!~f!oj!db-!wsb!~fo epl/!tf!sj!kb 28/66!!!NNb!mb-! eb!obt tf!sj!kb
nv!kf!tub!uvt!bluj!woph!bhfo!ub/ 28/56!!!N
Np!kb!nb!mb!lv!ij!okb qp!{p!sj!|ob!qsfe!tub!wb 28/41!!!O Ob!|b!nb!mb! 29/11!!!JJo!gp!upq
28/66!!!MMkv!cb!wob!pmv!kb- tf!sj!kb 29/31!!![[b!cp!sbw!mkf!oj! lmj!oj!lb-!tf!sj!kb 29/41!!!QQjo!lt!ub!ltj
29/56!!!C
Cj!{ojt!wj!kft!uj vnp!wj!Tscj!kf;! 29/31!!!L Lps!ofs- 29/56!!![[wj!kf{!ef Hsbo!eb
BHT 1 23.15 29/61!!!D
Df!mft!ujo-!dsub!oj!gjmn Bmf!ltbo!ebs!Tp!mp!wkfw tqps!utlj!nb!hb!{jo 2:/11!!![[b!vwj!kfl!
2:/11!!!E
Eof!wojl 2:/11!!!QQf!umkb 2:/16!!!D Dsub!oj!gjmn {b!mkv!cmkf!oj-!
I kornja~e lete, 2:/46!! Jo!ufs!wkv!tb/// 2:/41!!!EEof!wojl 2:/41 Eof!wojl 3 tf!sj!kb
film
Tp!sbo-!usj!ob!ft!up!hp!ej|!okj!ekf!•bl!j{!Lvs!.
16.50 15.50 21.25 22.30
ejt!ub!ob-!v!wsj!kf!nf!bnf!sj!•lji!ob!qb!eb!ob
Jsbl-!qp!lv!|b!wb!vtqpt!ub!wj!uj!lpo!ublu!tb
twj!kf!upn!qv!ufn!tb!uf!mj!ub-!{cph!•f!hb!kf
ep!cjp!ob!ej!nbl!Tb!uf!mju/!Po!qpt!ub!kf!twp!.
kf!wstoj!wp!}b!j!v{ps!pt!ub!mpk!ekf!dj!v!tf!mv/

Sa satelita Priroda Japana


- Stelerov morski
Fru{kogorski
manastiri - Jazak,
Diverzanti, film \avo u plavoj
haljini, film
Qbs!uj!{b!oj!vt!qkf!|op!•v!wb!kv
orao, dok. serija dok. program
lmj!tv!sv!pe!ob!djt!ub-!bmj!jn Mbl!Sp!mjot!usbaj!qp!tbp!j
N. Geographic 19.00 Kb!qbo!tlp!qp!mv!pt!uswp!\j!. Qp!ob!sp!eopn!qsf!eb!okv- okf!nb!•lj!Mvg!uwb!gf!qsfe!tubw!. upn!qsj!mj!lpn!vqp!{ob!kf!Ef!wj!.
sf!up!lv!kf!tub!oj!|uf!cspk!oji Tub!sj!Kb!{bl!kf!ptop!wbp!tsq. mkb!wf!mj!lv!j!p{cj!mkov!qsj!kf!uokv ub!Pm!csbk!ub!lp!kj!kf!v!qp!usb!{j
Tajne Biblije, dok. program nps!tlji!tj!tb!sb-!bmj!j!qp!qv!. tlj!ef!tqpu!Kp!wbo!Csbo!lp!wj~/ j{!wb{!ev!ib/!Poj!|b!mkv!ptbn {b!oft!ub!mpn!cj!kf!mpn!afopn/
Jtv!tp!wj!sj!wb!mj/!V!jt!up!sj!kj!kf mb!dj!kf!obk!wf!~ji!ps!mp!wb!ob Dslwj!|uf!tub!sph!nb!obt!uj!sb mkv!ej!ob!vcjt!uwf!ov!nj!tj!kv-!eb Wkf!sf!oj!db!npn!lb!qmb!wf!lswj
cj!mp!of!lp!mj!lp!nf!tj!kb!lp!kj twj!kf!uv!.!Tuf!mf!sp!wji!nps!tlji plp!lj!mp!nf!ubs!kf!pe!eb!ob|!. j{!ws|f!ej!wfs!{j!kv!ob!ep!csp oft!ub!mb!kf!of!hekf!v!dsob!•lpk
tv-!qp!qvu!Jtv!tb-!mj!kf!•j!mj!cp!. ps!mp!wb/ okfh!nb!obt!uj!sb!Kbt!lb/ •v!wb!opn!bfsp!esp!nv/! •fu!wsuj!Mpt!Bo!}f!mf!tb/
mf!tof-!v{!ej!{b!mj!nsuwf!j!•bl
cj!mj!ob!{j!wb!oj!#tj!op!wj!nb!Cp!. 31/11!!!L
Lb!qsj-! 31/16!!!QQsf!tjoh-!jog/!qsp!hsbn 31/16!!!771!nj!ov!ub-! 31/11!!!N
Nj!kf!okbn!af!ov
hb#/![cph!•f!hb!tv!cj!mj!{b!. tf!sj!kb 32/11!!!UUj!up!.!dswf!op!j!dsop;! qp!mj!uj!•lj! 32/11!!! GJMN \bgu!
cp!sbw!mkf!oj@ 32/11!!!UUpq!hpm-! Jep!mj!j!qsb!wf!eoj!d nb!hb!{jo 33/41!!! GJMN ]b!wp!v!
tqps!utlj! 32/61!!!QQp!tmv!|bk- 32/36!!!D
Dj!lmvt!gjm!np!wb! qmb!wpk!ib!mkj!oj
qsp!hsbn nv!{j!•lb!fnj!tj!kb \j!cf!Lswbw!db; 11/11!!!T
Tb!sb!kf!wp!
33/11!!!UUf!nb!eb!ob 33/16!!!GGsfk!afs-!tf!sj!kb .! GJMN Ej!wfs!{b!ouj!)SQ* po!mbko
HBO 20.05 33/36!!!C
CIU!wj!kft!uj 33/41!!!DDsof!lokj!hf-!tf!sj!kb 33/66!!!WWj!kft!uj 11/21!!!N
Nfke!jo!
33/51!!!CCj!{ojt! 34/16!!!JJo!gp!qsp!gjm 34/21!!!I
Ibze!v!qbsl-! Cb!okb!mv!lb
No} u muzeju, film wj!kft!uj 34/26!!!TTqpsu qsp!hsbn! 11/31!!!T
Tqps!uj!tj!np
33/61 Nv!tjd!Mj!gf 34/36!!!GGj!obo!tjk!tlf!op!wpt!uj {b!nmb!ef 11/36!!! GJMN \bgu!)s*
V!hmv!wp!ep!cb!op!~j!jt!up!sj!kb!ob!lp!nj!. 34/26!!! GJMN J!lps!okb!•f!mf!uf 34/41!!!TTwf!uj!psbi- tf!sj!kb 11/11!!!WWj!kft!uj! 12/41!!! GJMN ]b!wp!v!
•bo!ob!•jo!pajw!mkb!wb!v!qp!{ob!upn!nv!. 11/61!!!QQsf!hmfe! 34/61!!! GJMN Qbs!uof!sj {b!nmb!ef qmb!wpk!ib!mkj!oj
{f!kv!.!ob!wf!mj!lv!abmptu!of!tsf!~oph qsp!hsb!nb! 12/31!!!HHjm!mfu!uf!xps!me!tqpsu 11/26!!!Q
Qsf!hmfe! 14/11!!!Q
Qjol!
op!~oph!•v!wb!sb/!Mb!sj!Eb!mfkt!ep!csjn {b!vup!sbl 12/56!!!_
_b!sp!mj!kb- tf!sj!kb qsp!hsb!nb! eav!cplt
sb!{mp!hpn!qsj!iwb!ub!qp!tbp!•v!wb!sb; 13/51!!!GGsv!|lp!hps!tlj! {b!vup!sbl
nb!obt!uj!sj;!Kb!{bl
p•bk!oj!lj!usf!cb!qp!tbp!eb!tj!ov!ep!lbaf 14/16!!!Q
Qf!umkb
eb!wsj!kf!ej/! 14/36!!!E
Eof!wojl
14/61!!!B
Bluj!wb

MRE@A PLUS tb-!jhsb-!228/26 Lsj!nj!obm!v!Sv!tj!kj-!epl/!qsp!.


hsbn-!229/11 Eb!obt!v!Tsqtlpk-!229/36 Np!.
qsp!hsbn!)s*-!225/41 Ej!{oj!ob!SUT;!Nj!lj!Nb!.
vt!j!qsj!kb!uf!mkj-!226/21 Wj!tp!lj!ob!qpo-!lwj{!)s*-
lwj{-!221/11 Bnf!sj!lb-!tf!sj!kb!)s*-!222/11 Twf!.
{ob!mj!db-! lwj{-! 23/11 Sb!ejp ob UW-! 24/21
25/11 \lp!mf! j! {b!kf!eoj!df! qp! nkf!sj! ekf!uf!ub-
26/11 Jn!qf!sj!kb-! tf!sj!kb-! 27/11 Twf! ~f! cj!uj
1:/11! Y! nfo-! dsub!oj! gjmn-! 1:/36 Lb!qf!mj!up-
dsub!oj!gjmn-!11:/41 Sp!bsz-!dsub!oj!gjmn-!11:/46 oj!u p!s joh-! 2 :/11 CO! tqpsu-! 2 :/41 CO 27/14 Hps!lj!qmp!ep!wj-!tf!sj!kb!)s*-!228/11 Eof!. Mp!w bd! ob! op!w bd-! lwj{-! 2 5/11 Uf!mf!| pq- ep!csp-! tf!sj!kb-! 28/16 Tqpsu! dfo!ubs-! 28/41
Zv!Hj!Pi!Hy-!dsub!oj!gjmn-!221/11 TNT-!tf!sj!. np!oj!ups-! 31/21 Mkv!cbw! tb! of!qsj!kb!uf!mkfn- wojl-!228/31 Fwsp!ofu-!epl/!qsp!hsbn-!228/36 26/11 Twf!{ob!mj!db-! lwj{-! 26/66 Dsub!oj! gjmn- Dj!nfs!gsbk-!tf!sj!kb-!22:/11 Wj!kft!uj!v!8-!331/11
kb-! 21/41 Sf!cfm!ef-! tf!sj!kb-! 23/11 Nb!esf tf!sj!kb-!332/11!CO!lp!lufm-!333/41 Qsf!hmfe!eb!. \ub! sb!ej!uf-! csf-! 28/56 Cfp!hsbe!tlb! isp!oj!. 27/11 Bnf!s j!l b-! tf!s j!kb-! 2 8/11 Njt!u f!s j!kf [wj!kf{!eb! np!af|! cj!uj! uj-! 33/21! GJMN Wbm
Mv!ob-!tf!sj!kb-!224/11 WJQ-!tf!sj!kb-!226/11 J{!hv!. ob-!334/11 Hmbt!Bnf!sj!lf-!334/41 GJMN!Tft!. lb-! 2 9/36 Plp-! 2 :/11 Tmb!h b!mj!d b-! lwj{- qpt!ub!okb-!obv!•oj!qsp!hsbn-!229/11 Gpml 21- {mp!•j!ob-! 11/21 Wj!kft!uj-! 11/26 Tqpsu! dfo!ubs-
cmkf!oj-!tf!sj!kb-!227/11 [b!vwj!kfl!tv!tkf!ej-!tf!sj!. usf! Nb!sj!kf! Nb!heb!mf!of-! 12/26 Lsj!nj!obm! v 2:/41 Eof!wojl!3-!331/21!Cp!mkj!aj!wpu-!tf!sj!kb- 29/56 Wj!u b!g po-! 2 :/41 Eof!w ojl SUT 3- 11/31 WJQ-! tf!sj!kb-! 11/66! Sf!dfqu! {b! ep!cbs
kb-! 27/41 Twf! ~f! cj!uj! ep!csp-! tf!sj!kb-! 33/11 Sv!tj!kj!)s*-!113/11 Tb!uf!mju!tlj!qsp!hsbn 32/11 Twf!epl-! epl/! qsp!hsbn-! 33/16 Kf!. 31/41 Isp!o j!l b-! 3 2/11 Qp!mj!u j!• lb! bsf!o b- aj!w pu-! sf!w j!kbm!o j! qsp!h sbn-! 1 3/11 Wj!kft!u j-
GJMN Qp!tmkf!eokj!cj!kfh-!3 34/61 Wj!kft!uj-!334/66 eob! qf!tnb-! kf!eob! af!mkb-! nv{/! qsp!hsbn- 33/11 Wj! j! tqpsu-! fnj!tj!kb! p! tqps!uv-! 33/41 13/56!Dj!nfs!gsbk-!tf!sj!kb-!114/26 Kf!ewb!tbn
34/16 Nft!up!{mp!•j!ob;!Okv!kpsl-!tf!sj!kb-!111/11 Wb!|b! af!mkb-! ob!|b! qkf!tnb-! 34/41 Ob!sp!eob qsf!a j!w jp-! epl/! qsp!h sbn-! 1 5/16 Nv!{ j!• lj
Tqpsu!dfo!ubs-!111/11 WJQ-!tf!sj!kb
RTS Eof!wojl-!111/26 Fwsp!ofu-!111/39 Ejt!usjlu-!tf!. nv!{j!lb!v{!TNT!•bu-!111/41 Bt!usp!mp!hj!kb qsp!hsbn
17/16 Kv!u bs!o kj! qsp!h sbn-! 1 9/11 Kv!u bs!o kj sj!kb-! 1 2/26! GJMN Pcb!s b•-! 1 3/66 Kf!e ob
BN eof!wojl-!119/26 Kv!ubs!okj!qsp!hsbn-!11:/17 V qf!tnb-! kf!e ob! af!mkb-! nv{/! qsp!h sbn! )s*-
17/41 Kv!ubs!okj! qsp!hsbn-! 19/41 Tmv!•bk!oj {esb!wpn! uf!mv-! 1:/31 Lv!wb!uj! tsdfn-! {b!cb!. 14/11!Wft!uj-!114/46!Twf!epl-!jo!gp!)s*-!115/41 TV HAJAT TV SARAJEVO
qbs!uof!sj-!221/11 Op!wpt!uj-!221/16 Isb!ob!j!wj!. woj! qsp!h sbn-! 1 :/46 Tmb!h b!mj!d b-! lwj{! )s*- Plp-!116/14 Mpw!j!sj!cp!mpw-!sf!qps!ub!ab-!116/59 17/56 Ep!csp! kv!usp-! CjI-! kv!ubs!okj! qsp!hsbn- 17/66! Tb!sb!kfw!tlp! kv!usp-! 18/11 Wj!kft!uj! UW
op-!222/11 Lsj!nj!obm!v!Sv!tj!kj!)s*-!223/11 Op!. 21/16 Mpw!j!sj!cp!mpw-!sf!qps!ub!ab-!221/46 Ej!{oj Wfs!tlj!lb!mfo!ebs 19/31 Ib!kb!upw!dj! ob! sb!tqvt!uv-! ekf!•kj! qsp!. TB-! 21/11 Csb!~b! Lp!bmf-! dsub!oj! gjmn-! 21/21
wpt!uj-! 23/16 Tfs!wjt! Lb!sb!nf!mb! )s*-! 24/21 ob! SUT-! 22/16 Bmj!kbt-! tf!sj!kb-! 23/11 Eof!. hsbn-!11:/11 Y!nfo-!dsub!oj!gjmn-!11:/36 Lb!. Dsub!oj!gjmn-!221/41 Qsp!hsbn!{b!ekf!dv-!223/11
Tv!qfs!lf|-!lwj{-!225/11 Op!wpt!uj-!225/16 Fl!. wojl-! 2 3/26 Tqpsu! qmvt-! 2 3/41 Lv!w b!u j qf!mj!up-!dsub!oj!gjmn-!11:/41 Sp!bsz-!dsub!oj!gjmn- Wj!kft!uj! UW! TB-! 23/21! Ep!lv!nfo!ubs!oj! qsp!.
tqsf!tp-! {b!cb!wob! fnj!tj!kb-! 25/41 Isb!ob! j tsdfn-!223/56 Nft!up!{mp!•j!ob;!Okv!kpsl-!tf!sj!. VIKOM 1:/46 Zv! Hj! Pi! HY-! dsub!o j! gjmn-! 2 1/11 hsbn-!224/11!Nv!{j!•lj!qsp!hsbn-!224/41 Lsf!oj
wj!op-!225/61 Mkv!cbw!tb!of!qsj!kb!uf!mkfn-!tf!sj!kb kb! )s*-! 24/41 Wj! j! Nj!sb! Beb!okb.Qp!mbl-! {bc/ 17/11 Ob!sp!eob!nv!{j!lb!v{!TNT!•bu-!119/11 TNT-!tf!sj!kb-!221/41 Sf!cfm!ef-!tf!sj!kb-!223/11 v! qsj!sp!ev-! epl/! qsp!hsbn-! 25/31! Tb!sb!kf!wp
)s*-! 27/11 Op!wpt!uj-! 27/29 Ewpt!usv!lb! |bo!. qsp!hsbn!)s*-!225/26 Lv!mj!obs!tlj!mf!up!qjt-!{bc/ Hmbt! Bnf!s j!l f-! 1 :/11 Mp!w bd! ob! op!w bd- Nb!e sf! Mv!o b-! tf!s j!kb-! 2 4/11 WJQ-! tf!s j!kb- bsu-!fnj!tj!kb!j{!lvm!uv!sf!)s*-!225/61 Nf!usp!opn-
TV mre`a 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 39

ATV OBN NOVA HRT 1 HRT 2 RTL


17/13!!!NNv!{j!•lj!qsp!hsbn 17/21!!!EEkf!•kj!qsp!hsbn 17/36!!!PPuwp!sj!twp!kf! 17/26!!!E
Esv!hp!nj|!mkf!okf 18/21!!!QQvt!up!mp!wj!of! 17/56!!!E
Efl!tuf!spw!
18/11 Nb!esf!Mv!ob-! 17/26!!!UUsbo!tgps!nfs!tj- tsdf-!tf!sj!kb 17/56!!!UUW!lb!mfo!ebs Nbs!lb!j!Hp!hf-! mb!cp!sb!up!sjk-!
tf!sj!kb!)s* dsub!oj!gjmn 18/26!!!ZZv.Hj.Pi-! 18/11!!!E
Ep!csp!kv!usp-! dsub!ob!tf!sj!kb dsub!ob!
19/11!!!EEf!ojt!ob!qbtu-! 17/51!!!Q
Qp!dpzp- dsub!oj!gjmn tf!sj!kb Iswbu!tlb 18/41!!!NNb!mb!tj!sf!ob- tf!sj!kb
dsub!oj!gjmn Lsj!aj~!lsv!aj~
17/61!!!L 18/51!!!GGj!gj!j!dwkf!uop! 18/16!!!WWj!kft!uj dsub!ob!tf!sj!kb 18/16!!!T
Tqv!awb!
19/41!!!QQf!qb!Qsb|!•j~-! 18/16!!!N
Nf!npsz esv|!uwp-! 18/21!!!E
Ep!csp!kv!usp-! 18/66!!!UUW!wsuj~ Cpc!Tlpd!lb!oj-!
dsub!oj!gjmn 18/31!!!N
Nb!mb!|lp!mb dsub!ob!tf!sj!kb Iswbu!tlb 19/21!!!__b!sp!cob!qmp!•b dsub!ob!
19/66!!!WWj!kft!uj 18/46 Twf!{ob!mj!df 18/61!!!QQf!qb! 18/46!!!WWj!kft!uj 19/36!!!QQf!ubs!Qbo!j!hv!tb!sj-! tf!sj!kb
1:/11!!!YY!nbo- 19/26!!!V
Vesj!nv!|lj-! Qsb|!•j~- 18/51!!!E
Ep!csp!kv!usp-! dsub!ob!tf!sj!kb 18/41!!! GJMN Cf!cjo!
dsub!oj!gjmn {bc/!qsp!hsbn dsub!ob!tf!sj!kb Iswbu!tlb 19/61!!!\\lp!mbs!dj! pemb!{bl!v!hsbe
1:/36!!!LLb!qf!mj!up-! 21/11!!!P
Pesfe!{b!•jt!up!~v- 19/11!!!HHsb!ej!ufmk!Cpc-! 19/46!!!WWj!kft!uj pcb!wkf!|ubk!dj-! 1:/21!!! GJMN Uvs!cp;!
dsub!oj!gjmn {bc/!qsp!hsbn!)s* dsub!ob!tf!sj!kb 19/51!!!E
Ep!csp!kv!usp-! tf!sj!kb Tob!aoj!sfo!eafs!tj
1:/41!!!SSp!bsz-!dsub!oj!gjmn 21/41!!!B
Bnf!sj!•lj! 19/26!!!WWsb!uj!mj!tnp!tf;! Iswbu!tlb 1:/26!!!CCf!wfs!mj!Ijmt-! 21/61!!! GJMN Bo!esf
1:/46!!!GGj!gj-!dsub!oj!gjmn obk!tnkf!|oj!kj!wj!efp-! Qsj!•b!p! 1:/26!!!T
Twf!~f!cj!uj! tf!sj!kb 23/41 Wj!kft!uj
1:/56!!!ZZpv!Hij!Pi-! {bc/!qsp!hsbn!)s* ej!op!tb!vsj!nb-! ep!csp-!tf!sj!kb 21/11!!! GJMN Qp!tv!}j!wb!•j 23/46!!! GJMN Tlv!cj!Ev!3
dsub!oj!gjmn 22/11!!!Q
Qsjod!j{!Cfm!Bjsb-! dsub!oj!gjmn 21/11!!!WWj!kft!uj 22/36!!!Q
Qvt!up!mp!wj!of! 25/21!!! GJMN Kv!nb!okj
21/21!!!TTNT- tf!sj!kb tf!sj!kb 1:/36!!![[f!nmkb! 21/21!!!WWj!kft!uj!j{!lvm!uv!sf Tb!sf!Kb!of-!tf!sj!kb 26/66!!! GJMN Ib!sj!Qp!ufs!
21/51!!!SSf!cfm!ef- tf!sj!kb 22/41!!!T
Tqps!utlf!wf!•f!sj eb!mf!lf! 21/26!!!UUb!kbo!tuwf!oj! 22/61!!!B
Bo!up!mp!hj!kb! j!lb!nfo!nv!esb!db
22/66!!!WWj!kft!uj 22/66!!!P
PCO!jo!gp- qsp!|mpt!uj- twj!kfu!wf!mj!lph! iswbu!tlp!hb! 29/41!!!WWj!kft!uj
23/11!!!NNb!esf!Mv!ob-! jog/!qsp!hsbn dsub!oj!gjmn fvspq!tlph! hmv!nj!|ub;! 29/66!!!F
Fl!tlmv!{jw-!
tf!sj!kb Cpk!op!qp!mkf-!
23/21!!!C 21/41!!!JJO!nb!hb!{jo- is•lb-!epl/!gjmn Q/!If!lup!sp!wj~ nb!hb!{jo
24/11!!!WWJQ-!tf!sj!kb!)s* epl/!qsp!hsbn |p!v.cj{! 22/21!!!UUsf!~b!epc-! 24/11!!!WWj!wf!sf!.!Bo!esfb! 2:/16!!!WWf!•f!sb!{b!6
25/16!!!L
Lwj{!j!hsbe Nbs!gj!Csb!vo-!tf!sj!kb
23/46!!!N fnj!tj!kb fnj!tj!kb!{b! Cp!•f!mj 2:/46!!!Q
Qv!opn!
26/11!!!JJn!qf!sj!kb-! Tubs!hb!uf!TH2-!
24/36!!!T 22/16!!!JJo!tqf!lups! vnj!spw!mkf!oj!lf 24/46!!!SSf!qsj!{oj!qsp!hsbn qb!spn-
dsub!oj!gjmn tf!sj!kb Sflt-! 22/66!!!C
Cvs!{p!wop! 26/26!!!PPcj!•oj!mkv!ej-!tf!sj!kb lv!mj!obs!tlj!
27/11!!![[b!vwj!kfl! Qf!qf!mkv!hb- tf!sj!kb
25/36!!!Q tf!sj!kb j{!wkf|!~f 27/16!!!UUb!qp!mj!uj!lb j{b!{pw
tv!tkf!ej- 26/26!!!T
Tv!qfs!nj!mj!kv!ob|- 23/16!!!GGbs!nb-! 23/11!!!E
Eof!wojl 27/26!!!LLb!lp!aj!wf!aj!wp!uj!okf
tf!sj!kb lwj{!)s* sj!bmj!uj!|pv 23/26!!!UUW!lb!mfo!ebs 27/46!!!OOp!wf!bwbo!uv!sf!
27/56!!!TTwf!~f!cj!uj! 27/36!!!BBnf!sj!•lj! 24/16!!! GJMN Nb!sj!kb-! 23/46!!!E
Esb!hb!of!qsj!kb!uf!mkj!db-! tub!sf!Lsjt!uj!of!3-!tf!sj!kb
ep!csp-!tf!sj!kb obk!tnkf!|oj!kj!wj!efp-! Nbk!lb!Cp!akb tf!sj!kb 27/66!!!UUv!}jo!dj!v!Bnf!sj!dj-
28/41!!!WWj!kft!uj {bc/!qsp!hsbn!)s* 25/56!!! GJMN Bt!uf!sjlt! 24/31!!! GJMN Av!ub!nj!ov!ub tf!sj!kb
28/46!!!WWf!mj!lb!oj! Qsjod!j{!Cfm!Bjsb-!
27/66!!!Q ob!Pmjn!qjk!tljn! 25/66!!! GJMN Rvp!wb!ejt 28/36!!!CCpt!upo!tlp!
qsp!|mpt!uj-! tf!sj!kb jhsb!nb 28/51!!!D
Dspb!ujb!ptj!hv!sb!okf! qsb!wp!4-!tf!sj!kb
epl/!qsp!hsbn 28/36!!!C
Cj!ubo!hf!j! 28/11 Wj!kft!uj .!qsp!{ps!v!twj!kfu 29/26!!!WWj!kft!uj!ob!Esv!hpn
29/41!!!MMkv!ej!~j-! qsjo!df!{f- tf!sj!kb 28/36!!!JJo!tqf!lups!Sflt-! 28/61!!!O
Obk!tmb!cj!kb!lb!sj!lb-! 29/46!!!OOb!sv!cv!{ob!opt!uj;!
ekf!•!kj!qsp!hsbn Ob!|b!nb!mb!
29/11!!!O tf!sj!kb lwj{ Jt!usb!aj!wb!okf!tnsuj
2:/11!!!WWj!kft!uj!eb!ob lmj!oj!lb-!tf!sj!kb 29/36!!!JJo!nb!hb!{jo-! Twf!~f!cj!uj!
29/46!!!T 2:/31!!!DDsub!oj!gjmn
2:/14!!!BBUW!wj!kft!uj 29/66!!!P
PCO!jo!gp |p!v.cj{!fnj!tj!kb ep!csp-!tf!sj!kb 2:/41!!!PPu!lbe!tj!puj!|mb!2-!
2:/46!!!TTqpsu! 2:/26!!!""Ifk!Nv!tjd 2:/26!!!EEof!wojl Eof!wojl
2:/41!!!E tf!sj!kb

22.00 20.00 08.15 20.10 10.00 15.55

Posljednji bijeg, film Sa{ina ekipa, serija Vratili smo se: Pri~a Gunisi, film Posu|iva~i, film Hari Poter i kamen
o dinosaurusima, mudraca, film
Gsbol!Cb!ofs!kf!obk!cp!mkj!v Tb!| b!Ckf!mpw!tf!vqsb!w p Nbk!lj!j!Csfo!epo!Wbm|!tv Qp!tv!}j!w b!•j! tv! ef!tf!ubl
crtani film
qsvabokv!qp!np!~j!tp!wkfu!tljn wsb!ujp!j{!wpk!tlf!v!twpk!hsbe/ csb!~b!•j!kb!~f!tf!qp!sp!ej!db- dfo!uj!nf!ub!sb!wj!tp!lj!#nb!mj!mkv!ej# Bldjk!tlj!bwbo!uv!sjt!uj!•lj!gjmn
|qj!kv!oj!nb/!Up!lpn!kf!eoph Qp!ep!mbt!lv!hb!qp{!esbw!mkb!kv Obv!•ojl!qv!uv!kf!lsp{!wsj!. {b!kf!eop!t!pt!ub!mj!nb!j{!•fu!. ob!qp!mb!qv!ub!j{nf!}v!Mj!mj!qv!. ep!op!tj!qsj!•v!p!ekf!•b!lv!lp!kj
ublwph!cj!kf!hb!okf!hp!wb!tv!. okf!hp!wb!usj!obk!cp!mkb!qsj!kb!uf!mkb/ kf!nf!uf!pemv!•j!ep!wft!uj!ej!. wsuj-!vt!lp!sp!np!sb!uj!pe!tf!mj!uj- ub!ob!db!j!lv!~oji!wj!mf!okb!lb!lp!kj ob!twpk!kf!eb!ob!ft!uj!sp!}fo!.
qsv!hb!cj!wb!vcj!kf!ob/!Lb!eb!kf Tb!|b!kf!pt!ub!wjp!twp!kv!ep!ub!. op!t b!v sf! v! eb!o b|!o kf kfs!kf!up!{f!nmkj!|uf!{b!qf!mp!{b ajwf!qpe!eswf!ojn!qp!ep!wj!nb ebo!ep!{ob!kf!eb!kf!tj!sp!•f
imb!eoj!sbu!{b!ws|fo-!wmbt!uj eb|!okv!ekf!wpk!lv!v!Npt!lwj-!b np!ef!sp!ep!cb/!Pewf!ef!ji plp!lp!svn!qj!sb!ojn!mkv!ej!nb lv!~b-!b!qp!tv!}v!kv!!sb!{of!tj!. ewp!kf!np!~oji!•b!sp!cokb!lb!j
usbaf!qp!np~!Cb!of!sb!eb!•v!. qp!qp!wsbu!lv!ep!{ob!kf!eb!kf v!eb!ob|!okj-!np!efs!oj!Okv!. lp!kj!ob!upn!nkft!uv!afmf!ob!. uof!lv!~bo!tlf!qsf!enf!uf!. eb!qp!tkf!ev!kf!wmbt!uj!uf!kf!ejo!.
wb!cjw!|fh!lbhfcfpw!db/ pob!tb!eb!tb!twp!eoj!lpn/ kpsl/ qsb!wj!uj!hpmg!uf!sf!of/! ev!hnbe-!jhmf-!lj!lj!sj!lj/ tuwf!of!nb!hj!•of!np!~j/!

31/11!!!L Lp!n|j!kb!qsp!ujw! 31/11!!!T


Tb!|j!ob!flj!qb-! 31/11!!!GGbs!nb-!sj!bmj!uj!|pv 31/21!!! GJMN Hp!poj!ft 31/16!!!T
Tbo!esb-! 31/11!!! GJMN Of!np!hv!~b!
lp!n|j!kf-! tf!sj!kb 32/11!!!OOf!{b!cp!sb!wj! 33/16!!!\
\lsj!okb;!Mp!qp• uj!up!np!af|"-! nj!tj!kb!4
{bc/!qsp!hsbn 32/11!!! GJMN Aj!wpu!kf!mj!kfq tuj!ip!wf-!hmb!{cf!oj!lwj{ 34/11!!!C
Cvs!{p!wop! iv!nbo/!bldj!kb 33/21!!! GJMN Eafk!nt!
32/11!!!E Ep!tj!kf- 34/46!!! GJMN Qp!wsb!ubl! 33/11!!!QQsj!wb!uob!qsb!ltb- j{!wkf|!~f 33/21!!!WWj!kft!uj! Cpoe!118;!
qp!mj!uj!•lj!qsp!hsbn v!cv!ev!~optu!3 tf!sj!kb 34/16!!!E
Eof!wojl!4 ob!Esv!hpn Tb!np!{b!
33/11!!! GJMN Qp!tmkf!eokj! 12/16!!!N
Nj!mbo!Ub!spu 34/16!!!WWj!kft!uj 34/31!!! GJMN Lsbmk!lsb!mkf!wb 33/36!!!N
Nb!ef!jsb! uwp!kf!p•j
cj!kfh 13/16!!!T
Tf!sj!kb!B-! 34/31!!!VVwpe!v!bob!up!nj!kv-! 12/66!!!C
Cpt!upo!tlp! .!Dwkf!uoj!pupl! 11/41 Wj!kft!uj
34/61!!!WWj!kft!uj tojn!lb tf!sj!kb qsb!wp!4-!tf!sj!kb j!okf!hp!wj!ewps!dj-! 11/51!!!L
Lv!op!mp!wbd-
34/66!!!T Tqpsu!dfo!ubs 11/31!!!TTfk!ogfme-!tf!sj!kb 13/51!!!E
Ep!tkf!lv!ij!okb- epl/!gjmn lwj{
11/11!!!L Lwj{!j!hsbe 11/61!!!AAj!wpu!ob!kf!{f!sv-!tf!sj!kb tf!sj!kb 34/26!!!EEp!tkf!lv!ij!okb-! 13/51!!! GJMN Usbo!tqps!ufs!3
12/41!!!WWJQ-!tf!sj!kb!)s* 12/56!!!F
F{p!UW 14/11!!!Q
Qp!tmkf!eokj! tf!sj!kb
13/43!!!O Op!~oj!qsp!hsbn 13/56!!! GJMN Mkv!cbw! wf!mj!lj!is•bl- 34/51!!! GJMN Ljn!cfsmz
.......!!!T
Twf!~f!cj!uj! qsj!kf!twf!hb epl/!gjmn 12/36!!!QQsf!hmfe!
ep!csp-!tf!sj!kb 15/26!!!T
Tfk!ogfme-!tf!sj!kb 14/61!!!GGp!up!hsb!gj!kb! qsp!hsb!nb!
.......!!!L
Lp!n|j!kb!qsp!ujw! 15/51!!!AAj!wpu!ob!tkf!wf!sv-! v!Iswbu!tlpk {b!vup!sbl
lp!n|j!kf-!|pv!)s* tf!sj!kb 15/21!!!\\lsj!okb;!Mp!qp•
.......!!! GJMN Qp!tmkf!eokj! 16/41!!!JJO!nb!hb!{jo 16/16!!!EEsb!hb!
lsvh!v!Npo!dj!)s* 17/21!!!QQsf!hmfe!qsp!hsb!nb! of!qsj!kb!uf!mkj!db-!
{b!vup!sbl tf!sj!kb

nv!{ j!• lj! qsp!h sbn-! 2 6/31 Mj!c fs!u j! UW- ekf!wpk!lf-!tf!sj!kb!)s*-!228/56!Twj!wp!mf!Sfk!. 23/46 Ij!up!wj!Njt!ufs!Eajs!mb-!223/56 UW!fo!.
98-8 :6-6
27/11 Tf!sj!kb!{b!nmb!ef-!228/11 Wj!kft!uj!UW npo!eb-! tf!sj!kb! )s*-! 29/26 Twj! wp!mf! Sfk!. dj!lmp!qf!ej!kb! {ob!okb-! 24/11 Lb!gf! Jt!ubo!. 99-5 ::-4
TB-!228/16 Ep!csf!wj!csb!dj!kf-!sf!wj!kbm!oj!qsp!. npo!eb-!tf!sj!kb-!22:/11 Eof!wojl UW VTL- cvm-! {b!cb!woj! qsp!hsbn-! 25/11 Wj!kft!uj- 9:-8 217-5
hsbn-!228/66 Bo!ej!Sjd!iufs-!tf!sj!kb-!229/31 2:/41 Nv!{j!•lj!qsp!hsbn-!331/16 Mfb!Qbs!. 25/16 Nf!sj!ej!kb!oj-! epl/! qsp!hsbn-! 25/61
Ub!sji-! epl/! qsp!hsbn-! 29/41 Eof!wojl- lfs-! tf!sj!kb-! 32/11 Ep!lv!nfo!ubs!oj! qsp!. Ij!up!wj! Njt!ufs! Eajs!mb-! 26/11 Ekf!•!kf! qp!.
2:/21 Cbk!lf! csb!~f! Hsjn-! 31/11 Mp!|f hsbn-! 3 2/41 Isp!o j!l b! VTL-! 3 2/56 qp!eof-!227/11 Wj!kft!uj!v!27-!227/26 Sj!ubn
ekf!wpk!lf-!tf!sj!kb-!332/11 Vaj!wp!v!32-!qp!mj!. Tqps!utlb! isp!oj!lb-! 33/11 Mp!|f! ekf!wpk!. lbo!up!ob-!jog/!qsp!hsbn-!!228/11 Mkv!cbw!t
uj!•lj! qsp!hsbn-! 33/11 Tqpsu! nb!hb!{jo- lf-! tf!sj!kb-! 33/61 TNT-! •ft!uju!lf! j! qp{!. of!q sj!kb!u f!mkfn-! tf!s j!kb-! 2 8/56 Tqpsu- 07.30 90+, sportski 14.00 90+ , sportski
07.00 Jutarnji program pregled pregled
34/11 Bo!ej! Sjd!iufs-! tf!sj!kb-! 34/41 WPB- esbw-! 3 4/46 GJMN <! .....! Qsf!h mfe 29/26 Gsfk!{fs-! tf!sj!kb-! 29/51 Csb!~b! Lp!. 07.40 Stanje na putevima 08.00 Deutche Welle 14.30 Showbizz caffe
11/11 Qsf!hmfe qsp!hsb!nb {b vup!sbl qsp!hsb!nb {b vup!sbl bmf-!ekf!•!kj!qsp!hsbn-!22:/11 Eof!wojl 3- 08.00 Izbor iz dnevne {tampe 08.15 5 u 8 15.15 Preko daleko
2:/41 Twj!wp!mf!Sfk!npo!eb-!tf!sj!kb-!331/16 08.35 Jutarnja `eljoteka 08.45 Album nedjelje 15.45 Album nedjelje
Sb!{pu!lsj!wf!oj-! epl/! qsp!hsbn-! 32/11 Usj!. 09.00 Mali oglasi 09.00 Castra stanje 16.00 Deutche Welle
RTV USK BIHA] TV TK TUZLA cv!obm-!jog/!qsp!hsbn-!332/41 Qp!{ob!uj-!{b!. 10.00 Horoskop na putevima 16.30 [ta ima?
18/41!Uftu-!119/11 Jo!tqf!lups!Npst-!tf!sj!. 18/16! Lp! sb!op! sb!oj-! kv!ubs!okj! qsp!hsbn- cb!woj! qsp!hsbn-! 33/11! Hsbe!tlb! wsf!wb- 11.00 Selebriti info 09.30 Preko daleko 17.00 Hit dana
kb-! 1:/11 Qsp!hsbn! {b! ekf!dv-! 21/11 Wj!. 1:/11 Ob!usb!hv!qsj!sp!ef-!pcsb!{p!woj!qsp!. tf!s j!kb-! 3 3/61 Ob! lsb!kv! eb!o b-! tf!s j!kb- 15.00 Mali oglasi 10.00 Hit dana 17.30 Music Magazine
kft!uj-! 21/16 Qsp!hsbn! {b! ekf!dv-! 22/11 hsbn-!11:/36 Ij!up!wj!Njt!ufs!Eajs!mb-!11:/46 34/16 Sb{!hp!mj!~f!ob! ob!vlb-! epl/! qsp!. 10.30 90+ , sportski 18.00 90+ , sportski
hsbn-!111/11!Hmbt!Bnf!sj!lf-!111/41 [ob!. 17.00 Veza pregled pregled
Qv!uob! hsp!{oj!db-! epl/! qsp!hsbn-! 23/11 Gsfk!{fs-! tf!sj!kb-! 21/11! Mkv!cbw! t! of!qsj!kb!. 18.30 Dnevnik
Wj!kft!uj-!223/16 GJMN -!224/41 Lp!lufm!nkv!. uf!mkfn-! tf!sj!kb! )s*-! 21/56 Ekf!•kf! kv!usp- dj!j!csp!kf!wj-!fnj!tj!kb!p!bt!uspmp!hj!kj 11.30 [ta ima? 18.30 [oubiz kafe
22/26 CI!wf!{b-!jog/!qsp!hsbn-!222/56 UW 20.00 Ve~ernji program 12.00 Deutche Welle 19.00 Info Breifing
{jl!)s*-!225/46 Wj!kft!uj-!225/46 Bvup!|pq!)s*-
26/16 Qsp!h sbn! {b! ekf!d v! )s*-! 2 7/11 fo!d j!l mp!q f!e j!kb! {ob!o kb-! 2 3/11 Wj!kft!u j- UW!tub!oj!df!{b!esab!wb!kv! 21.00 Mali oglasi 12.30 Music Magazine - Jelena Kukri}
TNT! qp{!esb!wj! j! •ft!uju!lf-! 27/56 Mp!|f 23/16 Qsj!s p!e b-! pcsb!{ p!w oj! qsp!h sbn- qsb!wp!j{!nkf!of!qsp!hsb!nb" 23.00 Tajm-aut, pregled sportskih de{avanja 13.00 Info Breifing 21.00 Live Music
00.00 Pregled dana 13.30 Projektor Shop
sport
Sukob zbog ljepotice:
Baton i Brenson

Mi~ibata
D`enson Baton se sukobio
s Ri~ardom Brensonom

zabranjena zona oza~ Formule 1 D`enson Baton sukobio se s Ri-

V
~ardom Brensonom, bogatim sponzorom ekipe
Bron GP, zbog navodnog flertovanja s njego-
vom djevojkom D`esikom Mi~ibatom.
Pobjednik dvije uvodne trke ovogodi{-
Baton je nje sezone Formule 1 nije mogao da se smi-
navodno ri na kon {to je na vo dno vi dio da mu
Brenson ina~e 56-godi{njak, dira djevojku, tvrde britanski
vidio tabloidi.
da mu Ri~ard Brenson, bogati industrijalac, vla-
snik multinacionalne kompanije "Vird`in", ve~e na-
Brenson kon {to je objavio svoje sponzorstvo Bron GP-u
dira popio je koju ~a{icu vi{e u jednom restoranu u
Melburnu, nakon ~ega se posva|ao s Batonom.
djevojku, "Ri~ard je bio veoma pijan i bacio je oko
tvrde na D`e si ku. Do {lo je do ne spo ra zu ma, a
britanski D`enson se stra{no naljutio", izjavio je ne-
ime no va ni izvor za ta blo id "News of the
tabloidi World".
Isti izvor tvrdi da je bogata{ bio bi-
jesan na Batona zbog toga {to je ovaj preuveli-
~ao cijeli slu~aj:
D`enson i
D`esika
Ri~ard je bio veoma
pijan i bacio je oko na D`esiku

"Vird`in" je jedini "Situacija je bila ozbiljna, obojica su bili bijesni."


sponzor tima Bron GP Brenson je o`enjen mu{karac, ali je redovno okru`en D`esika
lijepim `enama koje koristi za promociju svoje kompanije, Mi~ibata
pa engleski tabloidi spekuli{u da se nije mnogo ustru~a-
vao da ne baci oko na D`esiku Mi~ibatu, manekenku
koja se proslavila na revijama donjeg ve{a.
Ipak, "News of the World" tako|e navodi
da se ve} sljede}i dan, nakon pobjede Batona na Velikoj nagradi
Australije, situacija popravila i sukob je zaboravljen.
Ri~ard Brenson je engleski investitor i direktor korporaci-
je "Vird`in", pod ~ijom kapom se nalazi vi{e od 360 kompa-
nija. Njegovo bogatstvo magazin "Forbes" procijenio je na
oko osam milijardi dolara.

Bolt: Marihuana pro{lost


Usain Bolt, trostruki olimpij- probaju kako je ispao. I ja sam pro- "Ljudi mogu da pri~aju {ta ho-
ski {ampion iz Pekinga, priznao bao, ali tada sam bio zaista mali", }e, to me uop{te ne poga|a. Znam
je da je kao dje~ak pu{io marihu- rekao je Bolt. da sam ~ist. Mnogo puta sam bio na
anu. Navode nekih medija da sada doping kontrolama. Samo u 2008.
"Na Ja maj ci kao ma li mo ra{ koristi doping svjetski rekorder na godini, olimpijskoj godini, su me
na pra vi ti smo tu ljak tra ve, pa svi 100 i 200 metara je demantovao. testirali 30-40 puta", izjavio je Bolt.
Sulejman KK Bosna BHT
^olakovi}
Ostavka
Treba nam Vukoi~i}a
zajednica nije
premijerliga{a prihva}ena
strana 6 strana 10

Jelena Jankovi} slavila na WTA turniru u Marbelji

Prva
titula
u 2009.
J elena Jankovi} je na najbolji na~in prevazi-
{la prethodni lo{ period - osvojila je titulu
u Marbelji.
Srpska teniserka je u nedjelju u finalu
turnira u [paniji nadigrala doma}u igra~i-
cu Karlu Suarez-Navaro rezultatom 2:1, po seto-
vima 6:3, 3:6, 6:3 i poslije gotovo dva i po sata
stigla do prve titule u 2009. godini.
NASTAVAK NA STRANI 15

Kona~no
radost:
Jelena
Jankovi}
2 qpofekfmkbl!13. 4. 2009. Sport
FK Modri~a Maksima poslije trijumfa nad liderom
PENAL
Pi{e:
Samir [I[I]

D`eko i Misimovi}
Kujund`i}:
pi{u istoriju
Fudbalski A reprezentativci Bosne i Hercegovine obilje`ili su dosada{-
nji dio njema~ke Bundes lige. Iz kola u kolo na{i internacionalci zadiv-
ljuju Njema~ku, ali i ostatak planete.
Nakon {to su u prvom dijelu sezone Sejad Salihovi} i Vedad Ibi{evi}
odveli Hofenhajm do jesenje titule, a Ibi{evi} je bio prvi strijelac Bundes
Krenulo nas je
lige, nesretna povreda na zimskim pripremama udaljila je tada{njeg
prvog topnika lige s terena i sprije~ila da postane "zlatna kopa~ka" je-
dne od najja~ih evropskih liga. Ibi{evi}evim izostankom i igra Hofenhaj- Momci su odigrali
ma nije ista kao u prvom dijelu sezone, ~emu svjedo~i i njehov polo`aj vrhunski svih
na tabeli (trenutno su na {estom mjestu).
Ipak, "njema~ka bajka" s bh. igra~ima u glavnim ulogama i dalje je 90 minuta. [to
top tema svih sportskih razgovora {irom je najva`nije,
Evrope. Bh. dijamanti Edin D`eko i
Nastavili tamo Zvjezdan Misimovi} tvorci su jo{ jednog ispoljili su volju,
gdje su stali koraka koji je Volfsburg napravio ka titu- `elju i htjenje.
Ibi{evi} i Salihovi} li prvaka Njema~ke, a na{a veza iz "vu-
u prvom dijelu ~jeg grada" definitivno pi{e istoriju.
U istom ritmu
sezone Misimovi} je u subotnjem trijumfu protiv po~eli su i zavr{ili
Borusija Mehengladbaha upisao 18. me~, ka`e Marko
asistenciju u ovoj sezoni i nedostaju mu
jo{ dva "dodavanja" kako bi sustigao rekord koji dr`i Andreas Hercog, Stoji}, trener
biv{i reprezentativac Austrije. Ono {to je Misimovi} zapo~eo, zavr{io je Modri~ana
D`eko. Na{ gorostasni napada~ matirao je i golmana Borusije, zabio je
16. prvenstveni gol i tako se probio na ~etvrto mjesto liste najboljih stri-
jelaca Bundes lige. Prvi topnik lige i njegov saigra~, Brazilac Grafite,
sada mu bje`i samo ~etiri gola, dok Vedad Ibi{evi} i Patrik Helmes na Va`ni bodovi za "uljare"
u borbi za opstanak
drugom i tre}em mjesto na svom kontu imaju po dva gola vi{e.
Svi se nadamo da }e D`eko i Misimovi} odvesti Volfsburg do titule FOTO NN
prvaka Njema~ke, te da }e u preostalih sedam kola nastaviti u istom ri-
tmu. Zaslu`ili su to! Sla|an JEREMI] {ampionata nije ga htjelo. Evo ga sada, kada je va pre dnos ti u odno snu na dru go pla si ra nu
najpotrebnije, u izvanrednom izdanju. Svaka Slobodu.
U Modri~i poslije subotnje pobjede nad mu ~ast na dva postignuta gola u duelu s naj- "Nisam zadovoljan {to u posljednjih ne-
IZJAVA premijerliga{kim liderom Zrinjskim (2:0) ka`u
da je i kod njih stiglo cvjetno prolje}e.
boljom ekipom u BiH", kazao je Stoji}.
Kujund`i} je bio presre}an nakon trijumfa
koliko utakmica igramo lo{ije. To je bio slu~aj
i u Modri~i. Me|utim, sre}om jo{ imamo soli-
SEDMICE Najavili su aktuelni {ampioni BiH, koji se
u ovoj sezoni bore za opstanak, bolje sutra ov-
da{njeg najpopularnijeg sporta. Od svega, igra
nad timom iz [anti}evog grada.
"Svi smo igrali dobro. Snaga kolektivne
igre donijela je ono zbog ~ega su nam svi na
dnu bodovnu zalihu u odnosnu na konkurente
za titulu prvaka BiH. U narednom kolu ne
smijemo dozvoliti da nam se u Mostaru desi
Modri~ana je puna ohrabrenja. U odsustvu Zo- tribinama dugo aplaudirali. Ljudi su se u`eljeli kiks u duelu s veoma kvalitetnim Lakta{ima.
rana ]urguza, ~ije je zdravlje popustilo, njegov takve igre, efikasnosti. Dobro je da nas je kre- U toj utakmici jednostavno moramo slaviti i
asistent Marko Stoji} dobro je izmije{ao karte. nulo, ma ko bio strijelac. Ovdje je uspjeh ko- tako napraviti novi korak ka titulu. Kao {to
"Momci su odigrali vrhunski svih 90 mi- sam i ranije govorio, jo{ ni{ta nije gotovo i o
nuta. [to je najva`nije, ispoljili su volju, `elju tome }u morati ozbiljno popri~ati s igra~ima,
i htjenje. U istom ritmu po~eli su i zavr{ili Cilj Zrinjskog je jer su se pojedini, o~ito, malo opustili", rekao
me~. Uzeli smo izuzetno va`ne bodovi, koji ostao isti, a on je dupla je Dragan Jovi}, trener Zrinjskog.
DA LI nas pomalo guraju ka sredini tabele. Stigla je
pobjeda u pravi ~as, u trenutku kada se sve
kruna u BiH, isti~e Jovi} Njegov tim u srijedu u Isto~nom Sarajevu
sa Slavijom igra revan{ polufinala Kupa BiH.
ZNATE... urotilo protiv nas. Uvijek sam govorio da Mo-
dri~a Maksima svoje mjesto treba da ima me-
le kti va na prvom mjes tu, a po se bno mi je
drago {to sam dva puta pogodio. Nadam se da
Iz prvog me~a na stadionu "Pod Bijelim brije-
gom" imaju dva gola zalihe (4:2).
...DA JE FUDBALER STOUKA |u pet naj bo ljih u BiH, a ne da se bo ri za }e biti jo{ golova i sve vi{e pobjeda u nastav- "Na{ cilj je ostao isti, a on glasi osvajanje
Fudbal je daleko DENIS SMIT JEDAN OD NAJ- opstanak", istakao je trener Stoji}. ku sezone. [teta {to smo upali u opasnu zonu, duple krune u BiH. Imamo solidnu prednost
najpopularniji sport MALEROZNIJIH FUDBALE- U njegovom novom "{pilu" pro{log vi- a zaslu`ujemo daleko bolji plasman. Ovako pred revan{ u Lukavici, ali ni tu ni{ta nije rije-
u Bosni i Hercegovi- RA? PET PUTA JE LOMIO kenda pojavio se novi mogu}i vo|a ekipe. misle skoro svi bolji poznavaoci fudbalskih {eno. Toga moraju biti svjesni svi u Zrinj-
ni, a ljudi u na{oj ze- NOGU, ^ETIRI PUTA JE SLO- "Kada je zimus stigao iz Lakta{a Vladan prilika u BiH. U narednom periodu pokaza}e- skom. Su sret sa Sla vi jom je od izu ze tne
mlji `ive u nadi da MIO NOS, JEDNOM RUKU, A Kujund`i} ubrzo je po~eo da trese protivni~ke mo sve {to dosad nismo", obe}ao je Kujun- va`nosti za nas, ali isto tako uvjeren sam da
}emo jednog dana i SKORO SVI PRSTI NA NOGA-
mre`e. ^inio je to nekako s lako}om, na svoj d`i}. }emo se plasirati u finale Kupa, a potom i vje-
mi biti dio jednog MA I RUKAMA SU MU BILI
na~in. Me|utim, kada je uslijedio nastavak I pored poraza Zrinjski ima sedam bodo- rujem odbraniti trofej osvojen pro{le sezone."
velikog sportskog LOMLJENI. NEBROJENO PU-
TA JE IMAO RAZNA ISTE-
doga|aja.
GNU]A, NAGNJE^ENJA I

Hoti}a brinu podjele u "@elji"


EDIN D@EKO, fudbalski A POSJEKOTINE, ZBOG KOJIH
reprezentativac BiH JE IMA PREKO 100 [AVOVA.

S. [I[I], G. IVANKOVI]

I pored pobjede nad Slavijom, brinu me


podjele u svim strukturama kluba, istakao je
Demir Hoti}, trener FK @eljezni~ar, koji je u
subotu pobijedio Slaviju (1:0) u 22. kolu Pre-
mijer lige BiH.
"Imali smo problema tokom sedmice, ko-
ja je bila izuzetno turbulentna nakon poraza u
Posu{ju. Imali smo puno povrije|enih igra~a,
a samim tim i oko sastavljanja tima. Uz to, i
Be{lija se povrijedio nakon pet minuta uta-
Demir Hoti},
kmice. Uprkos svemu uspjeli smo zaslu`eno trener
pobijediti i veoma sam sretan", naglasio je FK @eljezni~ar

pola sata s igra~em manje, ali eto izdr`ali i po- nom igrom poku{ati iznenaditi @eljezni~ar i
Erbez `ali {to Slavija nije bijedili. Susret sa Slavijom treba da bude po- tu nismo odstupali. @ao mi je {to ku}i nismo
osvojila bod na "Grbavici" gled u '@e lji nu' bo lju bu du }nost, ako to ponijeli makar bod. Imali smo ve}im dijelom
pojedini `ele shvatiti...", mi{ljenja je Hoti}. susreta ve}i posjed lopte, ali nedostajala je
Hoti}. Posebno je kritikovao Predraga [imi}a, Fu dba le ri Sla vi je ni su us pje li ispu ni ti konkretnija zavr{nica. Opet smo imali proble-
koji je dobio crveni karton u prvoj polovini obe}anje da }e "Grbavicu" napustiti nepora- ma s igra~kim kadrom, jer su u posljednji tre-
drugog poluvremena. Nakon {to je dobio `uti `eni i tako su izgubili drugo mjesto na tabeli, nu tak iz sas ta va otpa li Dar ko Spa le vi} i
Pripreme Marsela Martinsa, igra~a karton, prigovorio je Zrili}u, koji ga je poslao koje je zauzela Sloboda. "Propustili smo prili- Vlastimir Jovanovi}, koji su imali problema s
Bolivije, pred susrete kvalifikacija pod tu{. ku da os ta ne mo ne po ra `e ni na 'Grba vi ci'. povredama jo{ u utakmici saLakta{ima", tvrdi
za SP 2010. urodile su plodom. "Sami smo sebi nanijeli {tetu. Igrali smo Obe}ali smo da }emo igrati hrabro i otvore- Zoran Erbez, trener Slavije.
Sport 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 3

Ni 22. kolo Premijer lige BiH nije ponudilo ni{ta novo

Sarajevo jedini
gost koji je dao gol
[iroki Brijeg 1 1. Zrinjski 22 15 2 5 43:29 47
2. Sloboda 22 12 4 6 25:15 40
Sarajevo 1 3. Slavija 22 11 6 5 26:19 39
4. Sarajevo 22 10 6 6 28:22 36
Tusj!kfm!dj;!1;2!\lp!sp!v!31!)j{!kf!. 5. Lakta{i 22 9 6 7 32:24 33
eb!ob!ft!ufs!db*-!2;2!Wb!hofs!v 6. [iroki 22 10 2 10 34:25 32
56/!nj!ov!uv/!Tub!ej!po!#Qf!db!sb# 7. Zvijezda 22 8 8 6 29:24 32
v!\j!sp!lpn!Csj!kf!hv/!Hmf!eb!uf!. 8. Borac 22 9 3 10 29:22 30
mkb;!4/111/!Tv!ej!kb;!Eb!oj!kfm!Qb!. 9. @eljezni~ar 22 9 3 10 20:24 30
10. Leotar 22 9 2 11 21:31 29
kj~!)Cj!kf!mkj!ob*!7/6/!Av!uj!lbs!up!oj;
11. ^elik 22 8 4 10 19:26 28
Kv!sj~-!Up!qj~-!Lp!avm!)\j!sp!lj!Csj!. 12. Travnik 22 7 4 11 22:35 25
kfh*-!\lp!sp-!Eab!lnj~!)Tb!sb!kf!. 13. Modri~a 22 6 6 10 24:30 24
wp*/! 14. Vele` 22 7 2 13 25:31 23
\J!SP!LJ!CSJ!KFH; Cbo!ep!wj~ 15. Ora{je 22 5 7 10 22:29 22
7/6-!Cp!aj~!7!)pe!77/!nj!ov!ub 16. Posu{je 22 5 7 10 28:39 22
Lp!avm!7*-!Cb!sj!|j~!7-!Up!qj~!6/6-
Csf!lb!mp!7-!Kv!sj~!7-!Wb!hofs
7/6-!Nbs!uj!op!wj~!7-!\j!mj~!7/6- REZULTATI NAREDNO
[pw!lp!6/6!)pe!7:/!nj!ov!ub!Gmb!. \/!CSJ!KFH;!\/!Csj!kfh!.!Tb!sb!. KOLO
wjp!7*-!Cv!cb!mp!6/6/!Usf!ofs; kf!wp!2;2 V!ob!sf!eopn-!34/!lp!mv!)29/
Jwbo!Lb!ub!mj!oj~/! HSB!EB!_BD;![wj!kf{!eb!.!Qp!. j!2:/!bqsj!mb*!tbt!ub!kv!tf;!CB!.
TB!SB!KF!WP; Bmb!jn!7/6-!Sj!{wb!. tv!|kf!5;1 OKB!MV!LB;!Cp!sbd!.!Tmp!cp!.
op!wj~!7/6-!Cf!mp!|f!wj~!7-!Eab!. TB!SB!KF!WP;!Af!mkf!{oj!•bs!. eb-!TB!SB!KF!WP;!Tb!sb!kf!wp!.
lnj~!7/6-!Ups!mbl!7/6-!Ev!ep Tmb!wj!kb!2;1 Usb!wojl-!USF!CJ!OKF;!Mf!pubs!.
7/6-!Nv!nj!op!wj~!8!)pe!:1/!nj!. MB!LUB!\J;!Mb!lub!|j!.!_f!mjl!4;1 Wf!mfa-![F!OJ!DB;!_f!mjl!.!Af!mkf!.
ov!u b!_p!n ps!.*-!Nb!l tv!n j~ NP!ESJ!_B;!Np!esj!•b!N/!.
{oj!•bs-!\J!SP!LJ!CSJ!KFH;!\j!.
7/6-!\lp!sp!7/6!)pe!8:/!nj!ov!ub [sjok!tlj!3;1
sp!lj! Csj!kfh! .! [wj!kf{!eb-
Qbo!eab!7*-!Ib!eaj~!7/6!)pe NPT!UBS;!Wf!mfa!.!Psb!|kf!3;1
UV![MB;!Tmp!cp!eb!.!Mf!pubs NPT!UBS;![sjok!tlj!.!Mb!lub!|j-
:1/!Qmjt!lb!.*-!Ij!sp|!7/6/!Usf!. PSB!\KF;!Psb!|kf!.!Np!esj!•b
ofs;!Nf!infe!Kb!okp|/! 2;1
USB!WOJL;!Usb!wojl!.!Cp!sbd Nb!ltj!nb-!JT!UP!_OP!TB!SB!.
Jhsb•!vub!lnj!df;!Nj!mbo!Nv!nj!. KF!WP;!Tmb!wj!kb!.!Qp!tv!|kf/
op!wj~!)Tb!sb!kf!wp*!8/! 2;1

je {ansu da slavi na svom terenu remiziraju}i toga. Plasmanom u finale Kupa bili bismo Narednog vikenda "bordo" tim }e ugostiti
sa Sarajlijama (1:1), te su tako izabranici tre- nadomak nastupa u Kupu UEFA, a ukoliko to Travnik, koji je u veoma te{koj situaciji na tabe-
Izborio penal
nera Ivana Katalini}a gotovo pa otpali iz trke za "bordo" ne u~inimo, sezona bi nam propala. Ipak, vjeru- li. Do kraja }e voditi gr~evitu borbu za opsta-
Rezultat od 1:1 u za Europu kroz prvenstvo. tim: Milan jem u na{ uspjeh u Tuzli", rekao je Katalini}. nak, ali Alaim smatra da, ipak, nemaju {ta
derbiju sa Sarajevom "Nismo odigrali na nivou na kojem mo- Muminovi} Fudbaleri Sarajeva u [irokom Brijegu odi- tra`iti na stadionu "Asim Ferhatovi} Hase".
`emo, posebno u prvom poluvremenu. Topi} grali su, prema mi{ljenju Muhameda Alaima, "Idemo od utakmice do utakmice. Nara-
nas nije zadovoljio, je neoprezno startao na Muminovi}u i Saraje-
FOTO NN
kapitena tima, najbolju ovosezonsku utakmicu. vno, ve} sada smo potpuno fokusirani na Tra-
ali je realan prema vo je zaslu`eno povelo iz opravdano dosu|e- No, na kraju su uspjeli do}i do "samo" jednog vni ~a ne. Po bi je di li smo ih u prvom di je lu
nog penala. Imali su jo{ nekoliko prilika, boda (1:1), iako je "bordo" tim imao nekoliko sezone na njihovom travnjaku, pa za{to ne
vi|enom na terenu sre}om za nas nisu ih iskoristili, a kaznili smo sjajnih prilika i za pobjedu. bismo i na na{em. Istina, ne o~ekujem lagan po-
stadiona "Pecara", ih izjedna~enjem preko Vagnera u suda~koj "Cilj smo ispunili i vratili se nepora`eni iz sao, ali smo u pozitivnoj seriji i o~ekujem doba-
nadoknadi prvog dijela igre. U nastavku smo [irokog Brijega. Istina, imali smo mnogo prili- re re zul tat", za klju ~io je Ala im. Svo je
smatra Ivan Katalini}, bolje igrali. Mogu re}u da smo mogli pobije- Remi na ka za pobjedu. Me|utim, isto kao {to smo mo- zadovoljstvo nakon osvojenog boda u [irokom
"Pecari" je
trener NK [iroki Brijeg diti, ali i izgubiti po vi|enom na terenu. U
najrealniji
gli pobijediti, mogli smo i izgubiti, tako da ne Brijeg nije krio ni Mehmed Janjo{, {ef stru~nog
svakom slu~aju, 1:1 nije rezultat koji nas je treba previ{e `aliti za propu{tenim {ansama. {taba Sarajeva, posebno zbog ~injenice da nije
zadovoljio, ali je realan odnos snaga na tere- ishod, Odigrali smo, po mom mi{ljenju, najbolju uta- mogao ra~unati na nekoliko va`nih igra~a.
Dario KNEZOVI], Dejan MAKSIMOVI] tvrde iz
nu", kazao je Katalini}. [irokobrije`ani u sri- kmicu ove sezone i zaslu`eno se vratili u borbu "Odigrali smo veoma dobru utakmicu i to
Fudbaleri Sarajeva jedini su gostuju}i tim jedu na "Tu{nju" igraju revan{ polufinala oba tabora za Evropu. Izuzev prvih pola sata, kada se ni- bez nekoliko prvotimaca. Mo`e se re}i da smo
koji je osvojio bod, ali i postigao gol u 22. ko- Kupa BiH sa Slobodom, gdje }e braniti mini- smo najbolje sna{li, ostatak utakmice sa [iroko- bili bli`i pobjedi, iako je i doma}in imao svoje
lu Premijer lige BiH. malnih 2:1. brije`anima protekao je u na{oj dominaciji. prilike. Me|utim, na{e su bile zrelije. Ipak, va-
U derbiju odigranom u subotu nave~e na "Nemamo ekstrapovoljan rezultat. To je Raduje prije svega igra, pa onda i rezultat iz [i- `no je da smo ostali nepora`eni i da odr`avamo
stadionu "Pecara", [iroki Brijeg "prokockao" utakmica sezone za nas. Mo`e rije{iti mnogo rokog", pri~a golman Sarajlija. ritam dobrih igara", rekao je Janjo{.

[tili} opet Misimovi}


pogodio "juri"
za Leh Hercoga
J!v!34/!lp!mv!qswfo!tuwb [wkf{!ebo!Nj!tj!np!wj~-!sf!.
Qpmk!t lf!gv!e cb!mf!s j!Mf!i b qsf!{fo!ub!uj!wbd!CjI!j!jhsb•
qp!cjkf!ej!mj!tv!Hps!ojl!)2;3*- Wpm!gtcvs!hb-!np!hbp!cj!v~j
b!tusj!kf!mbd!qswph!hp!mb!cjp v!jt!up!sj!kv!okf!nb!•lph!gv!.
kf!ob|!sf!q sf!{ fo!u b!u j!w bd ecb!mb/!Of!ept!ub!kv!nv!kp|
Tf!njs!\uj!mj~/!Qp!tmj!kf!of!lp!. tb!np!ewj!kf!btjt!ufo!dj!kf!pe
mj!l p!qsp!q v!| uf!o ji!|bo!t j
twp!kji!tbj!hsb!•b-!\uj!mj~!kf!v
Aganovi} spasava Dender sf!l ps!e b! twji! wsf!n f!o b
Cvo!eft!mj!hf/!Btjt!uj!sbp!kf
51/!nj!ov!uv!tv!tsf!ub!ep!. Efo!efs-!ob!|ji!Tv!mfk!nb!ob!Tnb!kj!~b!j!Benj!sb!Bhb!op!wj!~b-!qp!cj!kf!ejp 29!qv!ub-!b!sf!lpse!esaj!Bo!.
wfp!Mfi!v!wpe!tuwp/!Mfi kf!ob!hpt!up!wb!okv!Lps!usjkl!)3;2*-!v!3:/!lp!mv!Kv!qj!ufs!mj!hf!Cfm!hj!kf/!Tusj!kf!. esf!bt!Ifs!dph-!lp!kj!ji!kf!v
kf!{b!esabp!qswp!nkft!up mbd!qswph!qp!hpu!lb!ob!vub!lnj!df!cjp!kf!Bhb!op!wj~!v!5:/!nj!ov!uv/!Efo!. tf!{p!oj!2::50:6/!{b!Wfs!efs
ob!ub!cf!mj/ efs!kf!ub!lp!qp!wf!~bp!|bo!tf!{b!pt!ub!obl!v!mj!hj/ vqj!tbp!31/
4 qpofekfmkbl!13. 4. 2009. Sport
Vijesti Raspored
Na pragu Qp!mv!gj!ob!mb!)27/!bqsjm*;!Dj!cp!ob!.!If!np!gbsn!\ub!eb!)29/26*-
Evrope Qbs!uj!{bo!.!Dswf!ob!{wf{!eb!)31/56*/!Gj!ob!mf!kf!29/!bqsj!mb!v!31/56/
Po bje dom nad Le ota rom
(1:0) nogometa{i Slobode za- Svetislav Pe{i}
posjeli su drugu poziciju pre-
mijerliga{ke tablice. Ujedno,
Tuzlaci i Trebinjci su nastavili
tradiciju jer ni u 14. me|uso-
bnom susretu u Premijer ligi
BiH nije ubilje`en nerije{en re-
zultat. Statistika ka`e kako je
Sloboda slavila {est, a Leotar
osam puta.
"Utakmicu smo u potpunosti
kontrolisali, a bili smo bolji za
gol", ka`e Sakib Malko~evi},
trener Slobode.
U srijedu Tuzlaci igraju su-
sret decenije sa [irokim Brije-
gom. U slu~aju plasmana u
fi na le Ku pa BiH tu zlan ski
"crveno-crni" bi}e na pragu
plasmana u Kup UEFA, prvi
Dosada{nja finala
put poslije 32 godine.
"Imamo dovoljno vremena Mkv!cmkb!ob!3113!;!Voj!po!Pmjn!qj!kb!.!Lslb!84;6:!
da se pripremimo i uz podr{ku Mkv!cmkb!ob!3114;![b!ebs!.!Nb!lb!cj!:2;99!
vjerne publike drugi put zare- [b!hsfc!3115;!Sf!gmflt!.!Dj!cp!ob!82;81!
dom izbo ri mo fi na le Ku pa Cfp!hsbe!3116;!If!np!gbsn!.!Qbs!uj!{bo!9:;87!
BiH", ka`e Malko~evi}. Tb!sb!kf!wp!3117;!GNQ!.!Qbs!uj!{bo!84;83!
D.S. Cfp!hsbe!3118;!Qbs!uj!{bo!.!GNQ!:5;93!
Mkv!cmkb!ob!3119;!Qbs!uj!{bo!.!If!np!gbsn!7:;62!
Jagodi}
nezadovoljan
Fudbaleri Borca pretrpjeli su
i osmi gostuju}i poraz ove se-
zo ne, a tre ner Ba nja lu ~a na
Uo~i fajnal fora NLB lige u
Vlado Jagodi} ka`e da nije za-
dovoljan kako su njegovi pule-
Beogradu (16 - 18. april)
ni odigrali me~ s Travnikom
(0:1).

Doma}i
Nik{a Prka~in
"Opet smo, po ko zna koji
put, primili pogodak nepa`-
njom u odbrani, a prije vode-
}eg gola Travni~ana propustili
smo nekoliko izglednih {ansi.
Doma}i igra~i bili su korektni i
za to mi je `ao {to u ta kvoj
atmosferi nismo osvojili barem
bod", istakao je Jagodi} i na- "Beogradska arena" }e od 16. do 18 tima, u svaku utakmicu ulazili punom
glasio: marta biti doma}in fajnal fora, zavr{nice snagom. Prvi protivnik na fajnal foru im
"Prvih 15 minuta nastavka regionalne NLB lige u ko{arci. je Zvezda.
Travnik je krenuo na sve ili ni- Ni ovo, 2008/2009. izdanje regi- Pro{le i "Izuzetno cenim Crvenu zvezdu.
{ta, postigao pogodak, a onda onalne NLB lige (nekad Jadranske i Gu- pretpro{le Dolaskom Svetislava Pe{i}a re~ struke je
smo ponovo preuzeli inicijati- djer) nije donijelo ni{ta novo {to se ti~e postala zna~ajna. Napravljena je ekipa
vu. Poku{ao sam izmjenama onih ekipa koje su se za ne{to pitale i godine su po njegovom ukusu. Naravno, nije to tim
da probudim na{ napad, ali ni- onih koji su tu uglavnom bili da popune vi{e nego iz snova, ali kvalitet nije sporan. Rade na
{ta nije vrijedilo. Realizacija broj. visokom nivou, igraju agresivno. O~eku-
nam je zakazala i zato smo Ponovo su dominantni bili klubovi
komotno jem otvorenu i neizvesnu utakmicu. Ve-
ka`njeni." iz Srbije, prije svega beogradski Partizan, osvajali rujem da }emo pobediti, ali moramo da
D.Pr. a onda vr{a~ki Hemofarm, beogradska titule budemo svesni da nas ~eka pakleno te-
Crvena zvezda. Me|u najboljima je, kao `ak posao", dodaje trener Partizana.
i uvijek, najja~i hrvatski ko{arka{ki klub prvaka Prvi, a mo`da i jedini tim koji mo`e
"Potopili" zagreba~ka Cibona, koja je s prva tri na- regionalnog Beogra|ane zaustaviti, je zagreba~ka Ci-
ih "njihovi" brojana srpska kluba i ostvarila plasman
takmi~enja bona. "Vukovi" su, kao i Partizan, ove
na fajnal for u Beogradu. godine bili u~esnici druge faze Evrolige,
I sa ~etvrtog prolje}nog gos- Najve}i favorit je beogradski Parti- tako da su koju su ranije obezbijedili nego njihov
tovanja ^elikovi fudbaleri vra- zan. Izabranici Du{ka Vujo{evi}a ove ljuti rival, ali za razliku od Partizana nisu
tili su se pognute glave, a na godine su ostvarili sjajan rezultat dogu- u prilici se plasirali u ~etvrtfinale. Da bi do{li do
posljednja dva primili su po tri rav{i me|u osam najboljih ekipa Evrope, da se tre}i Partizana prvo moraju da presko~e pre-
gola. U Lakta{ima, gdje su na- tako da se s pravom mo`e re}i da su za
javljivali ofanzivnu igru i lov klasu ispred svih.
put okite preku u vidu Hemofarma.
"Nisam bio tu pet godina, tako da
na tri boda, "crveno-crni" su Pro{le i pretpro{le godine su vi{e naslovom nisam siguran je li to najja~i fajnal for
do`ivjeli "potop" (0:3). Mre`u nego komotno osvajali titule prvaka regi-
Lu ke Bi lo brka pogodila su onalnog takmi~enja, tako da su u prilici
dvojica biv{ih stanovnika "Bi- da se tre}i put okite naslovom najboljeg
linog polja" Zoran Novakovi} i Cibona u regionu. Ipak, Du{ko Vujo{evi} je Partizan
Senad Muji}. oprezan.
"Doma}in je bio bolji, raspo- Lp!|bs!lb!|lj!lmvc!Dj!cp!ob!ptop!wb!ob!kf!2:57/!ub!eb!qpe!jnf!. "Sve {to je ura|eno u toku cele se- Lp!|bs!lb!|lj!lmvc!Qbs!uj!{bo!gps!nj!sbo!kf!lbp!tf!ldj!kb!vov!ubs
lo`eniji i njegova je pobjeda opn!Tmp!cp!eb/!Pe!2:61/!op!tj!ob!{jw!Mp!lp!np!uj!wb-!epl!eb!ob|!okf!jnf zone, stavlja se na kocku u dve utakmi- Tqps!utlf!voj!kf!v!of!lb!eb|!okpk!KOB/!Eb!ob|!okf!jnf!qp!•fp!kf!lp!sjt!.
zaslu`ena. Kod 0:0 propustili Dj!cp!ob!lmvc!jnb!pe!2:86/![mb!uop!ep!cb!lmvc!kf!ep!aj!wjp!v!qf!sj!pev ce. Dosta smo potro{eni zbog broja uj!uj!2:57-!b!pe!2:64/!tmv!acf!op!tf!pewp!kjp!pe!wpk!tlf!j!obt!ub!wjp!sbe
smo dobru priliku. Kazna je j{nf}v!2:91/!j!2:98-!lb!eb!tv!#wv!lp!wj#!qsf!ewp!}f!oj!twkfu!tljn!mf!hfo!. utakmica, kvaliteta protivnika i ulo`ene vov!ubs!Tqps!utlph!esv|!uwb!Qbs!uj!{bo/!Nf!}v!ob!sp!eoj!vhmfe!lmvc!kf
brzo stigla iz prekida, koji su eb!nb!Lsf!|j!nj!spn!^p!tj!~fn!j!Esb!af!opn!Qf!usp!wj!~fn!tb!lv!qj!mj!vlv!qop energije. Ali, sve ~etiri ekipe su samim qp!•fp!tuwb!sb!uj!lsb!kfn!tf!ebn!ef!tf!uji!vt!qkf!tj!nb!v!Lv!qv!Sb!ej!wp!kb
ponovo po nas bili kobni. Ne- 25!usp!gf!kb/!Obk!esb!hp!dkf!oj!kj!kf!twb!lb!lp!uj!uv!mb!qswb!lb!Fwsp!qf/!Dj!cp!ob!kf plasmanom na zavr{ni turnir napravile Lp!sb!~b-!b!wsiv!obd!kf!qpt!uj!hovu!2::3/!ptwb!kb!okfn!uj!uv!mf!v!obk!k•b!.
dopustivo lako smo primili tri cj!mb!j!kf!ebo!pe!obk!usp!gfk!oj!kji!flj!qb!v!of!lb!eb|!okfn!qswfo!tuwv!TGSK/ veliki uspeh. S obzirom na zna~aj NLB •fn!fwspq!tlpn!lmvq!tlpn!ub!lnj!•f!okv!Lv!qv!|bn!qj!pob-!lp!kf!tf
pogotka i do utakmice sa @e- Uj!uv!mf;!Lvq!|bn!qj!pob!)2:96-!2:97*-!Fwspq!tlj!lv!qb!qp!ckf!eoj!lb!lv!. lige, sve ekipe su poja~ale bud`et i kvali- eb!obt!{p!wf!Fwsp!mj!hb/!Qbs!uj!{bo!kf!kf!ebo!pe!ob!kvt!qkf!|oj!kji-!lb!lp!v
ljezni~arom morat }emo raditi qp!wb!)2:93-!2:98!2:93-!2:98*-!Lp!sb~!lvq!)2:83-!2:83*-!Qswfo!tuwp tet. Mi smo za nijansu favoriti. Ipak, u of!lb!eb|!okpk!mj!hj!TGSK-!ublp!j!Qswfo!tuwv!Tscj!kf!j!Dsof!Hp!sf-!b!{b!ujn
na otklanjanju gre{aka", ka`e pitanju je jedna utakmica, {to zna~i da se j!Tscj!kf/!Uj!uv!mf;!Lvq!|bn!qj!pob!)2::3*-!Lp!sb~!lvq!)2:89-!2:8:-
Iswbu!tlf!)2::3-!2::4-!2::5-!2::6-!2::7-!2::8-!2::9-!2:::-!3111-
Marin Bloudek, trener ^elika, ta razlika bri{e. Nije dobro da se liga za-
3112-!3113-!3115-!3117-!3118*-!Lvq!Iswbu!tlf!)2::6-!2::7-!2:::- 2:9:*-!OMC!mj!hb!)3118-!3119*-!Qswfo!tuwp!Tscj!kf!)3118-!3119*-!Lvq
koji ni ovaj put nije mogao ra- vr{ava turnirom, to bi moralo da se pro-
3112-!3113-!311:!2::6-!2::7-!2:::-!3112-!3113-!311:*-!Qswfo!tuwp Tscj!kf!)3119-!311:*-!Qswfo!tuwp!TS!Kv!hp!tmb!wj!kf-!uf!TDH!)2::3-
~unati na Emira Had`i}a i Ne- meni", ka`e Vujo{evi}.
TGSK!)2:93-!2:95-!2:96!2:93-!2:95-!2:96*-!Lvq!TGSK!)2:7:-!2:91- Ono {to je bilo vidno je da su "crno- 2::6-!2::7-!2::8-!3113-!3114-!3115-!3116-!3117*-!Lvq!TSK-!uf
ramina [abi}a, ~iji je skori
2:92-!2:93-!2:94-!2:96-!2:97-!2:99!2:7:-!2:91-!2:92-!2:93-!2:94- bijeli", i pored toga {to su ranije obez- TDH!)2::3-!2::5-!2::6-!2:::-!3111-!3113*-!Qswfo!tuwp!TGSK
povratak na teren jo{ upitan.
2:96-!2:97-!2:99*/ bijedili plasman me|u ~etiri najbolja )2:87-!2:8:-!2:92-!2:98*-!Lvq!TGSK!)2:8:-!2:9:*/
A.Mu.
Sport 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 5
Novica
Veli~kovi}
Hemofarm
TERMOMETAR
Lp!|bs!lb!|lj!lmvc!If!np!gbsn!ptop!wbo!kf
2:57/!qpe!jnf!opn!Kf!ejo!tuwp/!Ub!lnj!•jp!tf!qpe!sb!.
{ojn!jnf!oj!nb-!|up!kf!vhmb!wopn!{b!wj!tj!mp!pe!tqpo!{p!.
sb/!J{nf!}v!pt!ub!mph-!op!tjp!kf!ob!{jw!Nmb!eptu!pe
2:6:-!{b!ujn!Joflt!Csj!ltpm!pe!2:78-!Bhsp!qb!op!oj!kb!pe
2:88-!Ws|bd!pe!2:93-!Joflt!Ws|bd!pe!2:9:-!b!eb!.
ob|!okj!ob!{jw!ep!cjp!kf!2::3/!hp!ej!of/!Lmvc!kf!qswf
{ob!•bk!oj!kf!vt!qkf!if!ob!qsb!wjp!v!tf!{p!oj!2:7902:7:-
lb!eb!tf!v!wpk!wp!}bo!tlpk!mj!hj!cp!sjp!{b!qswp!nkft!up/
Qswbl!Wpk!wp!ej!of!qpt!ubp!kf!2:92/!j!qmb!tj!sbp!tf!v!Qswv
C!mj!hv/!V!tf!{p!oj!2:::03111/!If!np!sbgn!kf!cjp!•fu!wsuj
v!Qswfo!tuwv!TDH-!tuf!lbw!|j!qsb!wp!v•f|!~b!v!ob!dj!.
pobm!opn!lv!qv-!v!lp!kfn!kf!tuj!hbp!ep!gj!ob!mb/!Lp!|bs!.
lb!|j!If!np!gbs!nb!cj!mj!tv!gj!ob!mjt!uj!ob!dj!pobm!oph!lv!qb!v Bh. teniseri u Borac uzburkao Potop
tf!{p!oj!311303114-!epl!tv!obk!{ob!•bk!oj!kj!vt!qkfi!qpt!. vi{em rangu Bosnu bh. juniorki
uj!hmj!3116-!lb!eb!tv!tf!plj!uj!mj!uj!uv!mpn!qswb!lb!sf!hj!pobm!.
of!mj!hf-!ub!eb|!okf!Hv!ekfs!mj!hf/!Jt!uf!hp!ej!of!jhsb!mj!tv!j Efk!wjt!lvq!sf!qsf!{fo!ub!dj!kb!Cp!. Cb!okb!mv!•lj!Cp!sbd!Of!lubs!v!qf!. Jblp!tv!j{!Sv!lp!nf!uoph!tb!wf!{b
gj!ob!mf!VMFC!lvq-!lbp!j!gj!ob!mf!qmfk.pgb!Mj!hf!Tscj!kf/ tof!j!Ifs!df!hp!wj!of!j{cp!sj!mb!kf ubl!kf!ob!ojp!qswj!qp!sb{!tb!sb!kfw!. CjI!ob!kbw!mkj!wb!mj!np!hv!~optu!eb!tf
qmb!tnbo!v!Esvhv!hsv!qv!Fwspb!. tlpk!Cp!toj!CIU!v!Mj!hj!9!CjI-!b afo!tlb!kv!oj!ps!tlb!)V.2:*!sf!qsf!.
gsj!•lf!{p!of/!Ob!|j!uf!oj!tf!sj!tv!ob hv!cj!ubl! cp!ep!wb! v! hsb!ev! ob {fo!ub!dj!kb!ob!|f!{f!nmkf!qmb!tj!sb!ob
uvs!oj!sv!jhsb!opn!v!Uv!oj!tv!ptwp!kj!mj Wscb!tv!ep!csb!op!kf!v{cvs!lbp!qp!. Fwspq!tlp!qswfo!tuwp-!ef!tj!mp!tf
Crvena zvezda esv!hv!qp!{j!dj!kv-!uf!ub!lp!pt!uwb!sj!mj qv!mbs!of!#tuv!efo!uf#/!Pe!hp!wps!optu tb!twjn!tv!qsp!uop/!Ci/!kv!oj!ps!lf!tv
obk!wf!~j!sf!{vm!ubu!v!jt!up!sj!kj!pwph {b!ljlt!v!Cb!okb!mv!dj!qsf!v{fp!kf ob!usp!eof!wopn!lwb!mj!gj!lb!dj!popn
Lp!|bs!lb!|lj!lmvc!Dswf!ob!{wf{!eb!ptop!wbo tqps!ub/!Ci/!ujn-!lp!kj!kf!obt!uv!qjp Wmb!eb!Wv!lp!j•j~-!usf!ofs!bluv!fm!oph uvs!oj!sv-!lp!kj!kf!pesabo!v!Tb!sb!kf!wv-
kf!2:56/!j!wf~!v!qswpk!ef!df!oj!kj!sb!eb-!pe!2:57/!ep v!tbt!ub!wv!Bm!ejo!\fu!lj~-!Jtnbs qswb!lb!ob!|f!{f!nmkf-!lp!kj!kf!qp!ov!. qsf!usqkf!mf!qsb!wj!qp!upq!vcj!mkf!ajw!|j
2:66-!ptwp!kjp!kf!•bl!21!uj!uv!mb/!Qb!v{b!v!vt!qkf!tj!nb Hps!•j~-!Njs!{b!Cb!|j~!j!Up!nj!tmbw ejp!pt!ubw!lv-!lb!lp!kf!vt!uwsejp-!j{ usj!qp!sb!{b!v!jt!up!up!mj!lp!tv!tsf!ub/
vtmj!kf!ej!mb!kf!twf!ep!2:83-!lb!eb!kf!lmvc!qp!op!wp Cslj~-!pt!uwb!sjp!kf!•f!uj!sj!qp!ckf!ef np!sbm!oji!sb!{mp!hb/!Jqbl-!penbi Pe!ob!|f!tf!mf!ldj!kf!cp!mkj!tv!cj!mj
)Ob!nj!cj!kb-!Bo!ep!sb-!Ops!wf!|lb!j tv!sf!bhp!wb!mj!j{!Vqsb!wf!of!lb!eb|!. Dsob!Hp!sb!)38;2:*-!Tscj!kb!)3:;26*
qpt!ubp!qswbl!ub!eb|!okf!TGSK/!Tsf!ej!opn!tf!ebn!.
Uv!ojt*!j!kf!ebo!qp!sb{!)Nb!sp!lp*/! okfh!qswb!lb!Fwsp!qf-!vt!uwsejw!|j!eb j!ob!lsb!kv!Jtmboe!)41;27*/!Ub!lp!tv
ef!tf!uji!#dswf!op.cj!kf!mj#!qpt!uj!hmj!tv!j!obk!wf!~j!vt!qkfi
of!~f!qsj!iwb!uj!uj!pt!ubw!lv!tscj!kbo!. ci/!kv!oj!ps!lf-!vnkft!up!ob!kbw!mkf!of
ptwb!kb!okfn!qp!ckf!eoj!•lph!qf!ib!sb!v!Fwspq!tlpn
tlph!tusv•!okb!lb/!Ob!qsp!ujw-!ob!kb!wj!mj cps!cf!{b!qswb!ewb!nkft!ub!lp!kb
lv!qv!qp!ckf!eoj!lb!lv!qp!wb/!Dswf!ob!{wf{!eb!kf!ebo!kf wp!ef!ob!FQ-!vwkfs!mkj!wp!{b!v{f!mf
pe!ob!kvt!qkf!|oj!kji!lmv!cp!wb!lb!lp!v!of!lb!eb|!okpk!mj!hj tv!lb!lp!~f!Wv!lp!j•j!~v!qp!ov!ej!uj
vhp!wps!j!{b!ob!sf!eov!tf!{p!ov/!! qp!tmkf!eokv!qp{!dj!kv!v!hsv!qj/
cjw!|f!Kv!hp!tmb!wj!kf-!{b!ujn!Qswfo!tuwv!Tscj!kf!j!Dsof
Hp!sf-!b!eb!obt!v!Tscj!kj/!Uj!uv!mf;!Fwspq!tlj!lvq!qp!ckf!.
eoj!lb!lv!qp!wb!)2:85*-!Qswfo!tuwp!TS!Kv!hp!tmb!wj!kf
)2::4-!2::5-!2::9*-!Lvq!Tscj!kf!j!Dsof!Hp!sf!)3115-
3117*-!Qswfo!tuwp!TGSK!)2:57-!2:58-!2:59-!2:5:-
SEDMERAC
2:61-!2:62-!2:63-!2:64-!2:65-!2:66-!2:7:-!2:83*-
nedjelja fudbalske federacije (FIFA) sa 737 bodova. Zahva-
Lvq!TGSK!)2:82-!2:84-!2:86*/
ljuju}i pobjedama nad Belgijom u kvalifikacijama za
5. aprila SP na{i fudbaleri u odnosu na pro{lomjese~nu listu

favoriti
Teniska reprezentacija BiH plasirala se u Drugu divi- napredovali su za 20 pozicija. Prva je i dalje [panija,
ziju Evroafri~ke zone Dejvis kupa. Na{i teniseri u ispred Njema~ke i Holandije. Reprezentacija Turske
susretu drugog kola finalne runde takmi~enja na tur- zauzima 14. mjesto, Belgija je na 62, Estonija na
niru Tre}e divizije savladali su Tunis 2:1 i osvojili 115, a Armenija na 124. mjestu. Od zemalja biv{e
drugo mjesto. Plasman u vi{i rang ostvarila je i Nor- SFRJ najbolje je rangirana Hrvatska na osmom
ve{ka, koja je osvojila prvo mjesto. Sve~anom aka- mjestu. Srbija je 23, Slovenija 63, Makedonija 64. i
demijom u Sarajevu obilje`eno 30 godina otkako je Crna Gora na 117. mjestu.
Ko{arka{ki klub Bosna u francuskom Grenoblu
osvojio titulu evropskog klupskog prvaka. Sve~a- ~etvrtak
nosti su, izme|u ostalih, prisustvovali Svetislav Pe-
Elmedin Kikanovi} (Crvena zvezda) Dva predstavnika {i}, @arko Varaji}, Emir Mutap~i}, Sabit Had`i}, 9. aprila
i Elvir Ov~ina (Bosna) Anto \ogi}, Bo{ko Bosio~i}, Boro Vu~evi} te tre-
BiH ner Bogdan Tanjevi}. Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog sa-
veza Bosne i Hercegovine s ukupno 12.000 KM ka-
znila je Posu{je, [iroki Brijeg i Slaviju iz Isto~nog
V!ob!sf!eopk-!311:03121/
tf!{p!oj!sf!hj!pobm!of!OMC!mj!hf!Cp!. ponedjeljak Sarajeva zbog propusta u organizaciji utakmica koje
su igrane u organizaciji dr`avnog saveza, a doma}ini
tob!j!Ifs!df!hp!wj!ob!~f!{b!iwb!mkv!. 6. aprila su bili ova tri kluba. Darko Ruso imenovan je za no-
kv!~j!pemj!•opk!tb!sb!kfw!tlpk!Cp!toj Raspisan konkurs za izbor generalnog sekretara No- vog trenera Ko{arka{kog kluba Igokea Partizan. Na
jnb!uj!ewb!qsfe!tub!woj!lb/!J{b!csb!. gometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, klupi viceprvaka BiH iz Aleksandrovca Ruso je na-
oj!dj!Wmb!ef!Wv!lp!j•j!~b!jnb!mj!tv!pwf a svi kandidati koji se `ele prijaviti za ovu funkciju slijedio Dragan Baji}, koji je smijenjen nakon poraza
tf!{p!of!cp!mkj!lp!fgj!dj!kfou!pe!tmp!. svoje aplikacije moraju predati u roku od osam dana. u Tuzli od Sloboda Dite.
wf!ob!•lji!qsfe!tub!woj!lb/!If!mj!pt- Bh. reprezentativci Edin D`eko i Zvjezdan Misimo-
Pmjn!qj!kb!j!Lslb!pt!uwb!sj!mj!tv!vlv!. vi}, dvojac iz Volfsburga, izabrani su u najbolji tim
qop!38!qp!c kf!e b!)lp!f gj!d j!kfou 26. kola njema~ke Bundes lige. Bh. teniseri Aldin
38;4>:*-!epl!kf!Cp!tob!{b!cj!mkf!aj!. [etki} i Ismar Gor~i} ostvarili su veliki napredak na petak
mb!22!qp!ckf!eb!)lp!fgj!dj!kfou!22*/ najnovijoj ATP listi. [etki} je ostvario plasman kari- 10. aprila
Tscj!kb!jnb!qfu!qsfe!t ub!w oj!l b- jere (sko~io za 25 pozicija) i nalazi se na 539. mjestu
sa 88 bodova, dok je Gor~i} napredovao za ~ak 78 Odigrane uzvratne utakmice polufinala plej-ofa
Iswbu!tlb!usj-!Tmp!wf!oj!kb!j!CjI!qp
pozicija i zauzima 640. mjesto (60). odbojka{ke Premijer lige BiH. U mu{koj konkuren-
ewb-!b!qpe!hp!sj!•lb!Cv!ev!~optu ciji u finale su se plasirali Napredak iz Od`aka, po-
jnb!pcf{!cjkf!}f!op!v•f|!~f/!Qp!. bjedom na doma}em parketu protiv Bosna Eurohaus
tmkf!eokj-!25/!v•f!tojl-!pemv!•v!kf!tf 3:0, te Kakanj, koji je identi~nim rezultatom slavio
ob!ptop!wv!wbk!me!lbs!eb-!lp!kj!ep!. utorak nad Radnikom iz Bijeljine. Finale su kod djevojaka
ekf!mkv!kv!•fm!oj!dj!OMC!mj!hf/!
7. aprila izborile igra~ice Jedinstva iz Br~kog, trijumfom nad
sarajevskom Imzit Dobrinjom (3:0), dok su Kaka-
Ko{arka{i Bosna ASA BH Telecom nastavili su po- njke u taj-brejku savladale Kulu iz Grada~ca. @enska
dosad ili nije, no siguran sam da su tu ~eti- medin Kikanovi}, koji je bio jedan od naj- bjedni~ki niz, a igra~i Igokea Partizana pretrpjeli su juniorska rukometna reprezentacija BiH pora`ena u
ri vrlo podjednake mom~adi. Tek bih mo- boljih igra~a ovog kluba u ovoj sezoni. prvi poraz u ~etvrtom kolu Lige 8 mu{kog ko{arka- Sarajevu od Crne Gore 19:27 na startu kvalifikacio-
`da Partizanu dao odre|enu prednost s Zvezda je pretrpjela mnogo promje- {kog prvenstva BiH. Sloboda Dita u Tuzli je savlada- nog turnira za EP.
obzirom na doma}instvo, ali i igre koje je [to se ti~e na u proteklom periodu, a dolaskom tro- la Aleksandrov~ane 94:83, Leotar je bio bolji od
pokazivao tijekom cijele dosada{nje sezo- Hemofarma, fej nog stru~ nja ka Sve ti sla va Pe {i }a Zrinjskog HTM (83:74), [iroki Eronet pobijedio je
ne. [to se ti~e Hemofarma, mislim da ih mislim da donesena je odre|ena stabilnost koja daje Borac Nektar (85:72), a Bosna ASA BHT trijumfo- subota
mo`emo pro}i", kazao je Nik{a Prka~in, ih mo`emo rezultate i upravo }e on biti najve}i adut vala je protiv Hercegovca 104:66. Zahvaljuju}i ma-
centar Cibone. pro}i, ka`e "crveno-bijelih" na zavr{nom turniru. estralnim igrama na{e fudbalske reprezentacije i 11. aprila
Iako imaju veliki broj mladih i igra~a Prka~in "Dva me~a su do trofeja, {to ostavlja dvije pobjede u kvalifikacijama za SP, vodstvo bel- @enska juniorska rukometna reprezentacija BiH po-
koji su jo{ u procesu razvoja, plasman na ve}u mogu}nost iznena|enja. Na papiru, gijskog nogometnog saveza uru~ilo je otkaz sele- ra`ena u Sarajevu od Srbije 15:29 u drugom kolu
fajnal ejt Evrokupa, u kojem su dogurali Partizan je favorit protiv nas, kao i Cibona ktoru Reneu Vanderejckenu. kvalifikacionog turnira za Evropsko prvenstvo. Dru-
do polufinala i tre}e mjesto u regularnom u me~u s Hemofarmom. Odnos u {ansa- gim porazom juniorke BiH ispale su iz konkurencije
dijelu sezone NLB lige, dovoljno govori o ma nas i 'crno-belih' je 60:40, dok je u srijeda za osvajanje prva dva mjesta u grupi, koja vode na
kvalitetu Vr{~ana i ne bi bilo izena|enje drugom polufinalu 55:45 u korist Zagre- nastup na EP. U 22. kolu fudbalske Premijer lige
ako se oni, a ne Cibona na|u u finalu. p~ana. Za uspeh zavr{nog turnira nije mo- 8. aprila BiH jedini gol u gostima postigli su igra~i Sarajeva
Posljednji u~esnik F4 je Crvena zvez- glo ni{ta lep{e da se dogodi od ve~itog Fudbalska A reprezentacija Bosne i Hercegovine za- protiv [irokog Brijega na stadionu "Pecara". Svi os-
da, za koju nastupa bh. reprezentativac El- derbija u polufinalu", ka`e Pe{i}. uzima 38. mjesto na novoj rang-listi Me|unarodne tali susreti okon~ani su u korist doma}ina.
6 qpofekfmkbl!13. 4. 2009. Sport
Vijesti INTERVJU nedjelje Sulejman ^olakovi}, novi predsjednik N/FS BiH

Treba nam zajednica


Dva lica
Vele`a
Potpuno dva razli~ita lica
pokazali su fudbaleri Vele`a
u su bo tnjem du elu sa Ora -

premijerliga{a
{jem koje su, ipak, rije{ili u
svoju korist sa 2:0 i tako os-
tvarili va`an trijumf u borbi
za opstanak u Premijer ligi
BiH. U prvom dijelu bila je
to pop tu no be zi dej na,
umrtvljena i nezainteresova-
na ekipa, kojoj je malo falilo
da na odmor ode sa zaostat- Klju~ u bravu ili ne?
kom od barem dva gola, da
bi u nastavku izgledali ras- #Vlp!mj!lp!tf!of!qmb!tj!sb!np!ob!Twkfu!tlp
tr~ano, agresivno, s mnogo qswfo!tuwp-!np!af!np!tub!wj!uj!lmkv•!v!csb!wv!j!{b!.
`elje i zalaganja, {to je i re-
zultiralo trijumfom. Fudbal u lmkv!•b!uj!Tb!wf{#-!lb!{bp!kf!_p!mb!lp!wj~-!jqbl-!ob!hmb!.
tjw!|j;!
"Vjerovatno je onaj nesre- ovoj zemlji #Ep!csp-!np!aeb!j!oj!kf!ub!lp-!bmj///!Nf!}v!ujn-!cj!mp
tni poraz od Zrinjskog osta-
vio tra ga na igra ~i ma u ne mo`e, cj! tkbk!op! eb! tf! qmb!tj!sb!np! ob! Nvo!ej!kbm! {cph
prvom poluvremenu. U nas- kao do sada, esab!wf-!ob!wj!kb!•b-!^j!sf!j!ob!|ji!jhsb!•b-!bmj!j!gj!obo!.
tavku smo napravili odre|e- tjk!tlf! jokf!ldj!kf! lp!kv! cj! ep!cjp! Tb!wf{/! J{wv!lmj
ne 'ro ka de', kre nu li mno go voditi cjtnp! tf! j{! lb!ubt!usp!gbm!of! gj!obo!tjk!tlf! tj!uv!bdj!kf
ofenzivnije i nakon postignu- nekoliko v!lp!kpk!tf!usf!ov!uop!ob!mb!{j!np/!Jnb!np!•f!uwp!sp!.
tog gola sve je i{lo mnogo la- hp!ej|!okj!qmbo!tb!oj!sb!okb!ev!hb!O0GT!CjI-!lp!kj!oj!.
k{e", is ta kao je Ab du lah ljudi. To kf! of!pt!uwb!sjw/! Op-! lb!eb! cjtnp! tf! qmb!tj!sb!mj! ob
Ibrakovi}, trener Vele`a ~ija mora biti TQ-!v!ob!sf!eoji!21!hp!ej!ob!qp!tmp!wb!mj!cjtnp!qp!.
je ekipa prvi put nakon tre-
}eg ko la pre {la li ni ju ko ja pokret! {j!uj!wop/#
razdvaja klubove koji ostaju Na kraju To mora biti pokret! Na kraju krajeva, mi u Savezu
u Premijer ligi i naredne se-
zone. krajeva, smo tu zbog klubova, a ne oni zbog nas. Pa, do sa-
"Pred na ma jo{ osam ve - mi u Savezu da, neko proma{i penal na utakmici Premijer lige,
oma te{kih i zahtjevnih uta- a ljudi sa tribina skandiraju: "Savez napolje". Meni
kmica. Moram biti iskren i smo tu to ne treba.
re}i da mnogo i ne gledamo zbog NN: [ta ho}ete re}i? Da je Premijer liga do
ta be lu. Ide mo od uta kmi ce sada bila regularna?
do uta kmi ce. Cilj je ja san, klubova, ^OLAKOVI]: Ne! Bilo je ~udnih rezultata u
moramo savladati sve goste, a ne oni proteklim godinama. Iako se sudiju odre|uju `rije-
te barem jednom trijumfovati bom, bilo je i ~udnog `rijeba. Upravo zbog toga
van svog stadiona i opstati u zbog nas, klubovima treba dati da vode takmi~enje. Niko on-
dru{ tvu naj bo ljih", sma tra istakao da ne}e mo}i re}i da su klubovi "zakinuti". Ima}e
Ibrakovi}. priliku dogovarati se i odlu~ivati o svemu.
S.I. je ^olakovi} NN: Pri~alo se da ste u pro{lim godinama i
Vi bili umije{ani u neke, kako ka`ete, "~udne
Napa{}e rezultate" utakmica. Jeste li?
Sarajevo ^OLAKOVI]: Odgovorno tvrdim da nisam i
to je sve {to }u re}i na tu temu.
Nakon dobre igre u me~u sa NN: Ko je Va{ favorit za novog generalnog
Borcem (1:0), ali i ~injenice
sekretara N/FS BiH?
da }e idu}eg vikenda prvi put
ove se zo ne na gos to va nju ^OLAKOVI]: Nema ga. Konkurs je raspi-
igrati u kompletnom sastavu, san, pa }emo vidjeti ko }e se prijaviti, a potom i
bez po vre da i kar to ni ra nih koga }e Izvr{ni odbor izabrati do 15. maja ove go-
igra~a, Travni~ani najavljuju dine.
da }e na pas ti Sa ra je vo na ^olakovi}: NN: Vjerujete li u plasman reprezentacije
BiH svakoj
"Ko{evu". selekciji u Evropi BiH na SP?
"Nemamo {ta izgubiti i kal- mo`e ^O LA KO VI]: Ap so lu tno. Li ~no jo{ se ne
dati gol vi{e
kulisati na "Ko{evu". Moramo odri~em mogu}nosti da osvojimo i prvo mjesto u
FOTO NN
ponoviti igru kao u duelu sa na{oj grupi. Selektor Miroslav - ]iro Bla`evi} je
Banjalu~anima. Postigli smo genijalac i imamo umjetnike na terenu. Do naredne
jedan pogodak, ali smo imali utakmice je {est mjeseci, a do tada }emo konsoli-
Bakir TIRO regularnija... Na prste jedne ruke mogu se prebro-
nekoliko izglednih prilika, ko- dovati odbranu, ali i oporavi}e nam se povrije|eni
jati dr`ave koje nemaju zajednicu premijerliga{a,
je su nam mo gle do ni je ti i igra~i. Ipak, realnije je da se plasiramo u bara`, pa
dosta uvjerljiviji trijumf. Svi Sulejman ^olakovi}, iako je na funkciji pred- odnosno prvoliga{a, a mi smo jedna od njih. Pogle- Ne}u da
kroz doigravanje tra`imo put do Ju`noafri~ke Re-
igra~i odigrali su maksimalno sjednika Nogometnog/Fudbalskog saveza od 27. dajmo ko vodi takmi~enja u zemljama na{eg okru- me ljudi
`enja i sve }e vam biti jasno. publike.
po`rtvovano i uz takav pristup februara, ve} je u{ao u istoriju. gledaju
NN: Dakle, ingerencije N/FS BiH planirate kao NN: Eventulano, kojeg protivnika biste vo-
igri sigurno da mo`emo ostva- Prvi je predsjednik na{e "ku}e fudbala" koji je
na startu svog mandata imao ~ast da reprezentacija smanjiti? diktatora ljeli da dobijemo u bara`u?
riti povoljan rezultat i u nare- ^OLAKOVI]: Bilo kojeg. Uvjeran sam da sa
dnom ogledu na gostovanju Bosne i Hercegovine osvoji maksimalan broj bo- ^OLAKOVI]: Savez treba voditi brigu o re- u na{em
dova, to jeste {est, u me~evima sa Belgijom u Gen- prezentativnim selekcijama, edukaciji stru~nih ka- fudbalu, ovako ubojitim napada~ima nema reprezentacije u
kod Sarajeva", rekao je Ne- Evropi kojoj ne mo`emo dati gol vi{e. Ubije|en
d`ad Se li mo vi}, tre ner NK ku (4:2) i nje go voj ro dnoj Ze ni ci (2:1). Prvi je dro va kroz pro gra me FI FA i UEFA, vr{i ti ka`e
predsjednik u ~ijoj je "vladavini" na{ nacionalni licenciranje klubova za doma}a i me|unarodna ta- ^olakovi} sam da }emo u bara`u, sa kim god se sastali, igrati
Travnik. ravnopravno.
V.R. tim u dvije kvalifikacione utakmice za ~etiri dana kami~enja. To je slu~aj svugdje u svijetu. Meni,
"uvezao" dva trijumfa. kao pojedinim dosada{njim predsjednicima, ne tre-
Prema planovima koje `eli realizovati, u nare- ba diktatura. Ne `elim, niti mogu popraviti sam
"Stidljivi" dnih 16 mjeseci ima priliku biti predsjednik svih sta nje u bh. fu dba lu. Kom plek sna smo dr`a va i
Trebinjci predsjednika N/FS BiH. On isti~e da `eli po~istiti moramo svi "zasukati rukave", kako bi u kompro-
brojne negativnosti u Savezu, ali i na{em fudbalu, misnom dijalogu svima bilo bolje.
Prvotimci FK Leotar u subo-
tu su pora`eni u Tuzli od Slo- a to ho}e da u~ini sa fudbalskim radnicima iz cije- NN: Da li }ete imati podr{ku ostalih ~lanova
bode (0:1) u 22. kolu Premijer le dr`ave. Predsjedni{tva i Izvr{nog odbora da i uradite
lige BiH, a pri tom ~estito nisu "Apsolutna vlast mi ne treba. Ne `elim je. Ne- {to ste zamislili?
pre{li ni centar terena koji je }u da me ljudi gledaju kao diktatora u na{em fu- ^OLAKOVI]: Nadam se. Ukoliko je ne bu-
pripadao doma}inu. dbalu. Za normalno funkcionisanje Saveza, to jeste dem imao, nema svrhe da radim. Ne `elim da me
"Nemam {ta re}i, osim da je bolje dane u na{em fudbalu, imam rje{enje", rekao navija~i prozivaju, da ne ka`em "pljuju" zbog ne-
Sloboda zaslu`eno pobijedila. je ^olakovi}. ~ijih gre{aka, a ja "ni luk jeo, ni luk mirisao". U
Moji igra~i nisu ispo{tovali do- NN: Koje? pro{losti smo imali velikih organizacionih proble-
govor iz svla~ionice. Jednos- ^OLAKOVI]: Na Skup{tini N/FS BiH, koja ma u Savezu. Upravo na tom "polju" ~eka nas veli-
tvano, na 'Tu{nju' smo igrali }e biti odr`ana 28. aprila u Sarajevu, li~no }u in- ki posao u narednom periodu.
stidljivo i poraz je bio nemino- sis ti ra ti na for mi ra nju za je dni ce pre mi jer li ga {a NN: Konkretno, mislite na administraciju
van", istakao je Sr|an Baji}, BiH. Moramo to uraditi. Klubovi i njihovi predsta- Saveza ili "izvr{nu vlast"?
trener Leotara. vnici moraju voditi takmi~enje, a ne Savez. Premi- ^OLAKOVI]: I jedno i drugo. Fudbal u ovoj
D.S. jer li ga }e ta da bi ti pu no kva li te te ni ja, zemlji ne mo`e, kao do sada, voditi nekoliko ljudi. ^olakovi} (lijevo): Nemam favorita za generalnog sekretara
Sport 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 7

Prva liga
Muamer Kurto
(Olimpik, s loptom)
bio je jedan od
Federacije
zapa`enijih igra~a
FOTO NN
BiH u
nogometu,
21. kolo

Bosna 0
Olimpik 0

Tub!ej!po! #Mv!lf#! v! Wj!tp!lpn/


Hmf!eb!mb!db;! 711/! Tv!ej!kb;! Wf!.
esbo! [pw!lp! 6/! Av!uj! lbs!up!oj;
Lider Mf!mp!)Cp!tob*-!Lvs!up-!Lp!{j!db-
osvojio Sb|!•j~!)Pmjn!qjl*/
CP!TOB;!\b!cj~-!Lbn!cf!sp!wj~
bod u 7-! Isvt!ub!op!wj~! 7-! Uft!lf!sf!.
Visokom eaj~!7-!Mf!mp!7!)pe!95/!nj!ov!.
ub! \f!u b! .*-! Db!o b! 7-
kojim je _b!c b!s bw!e j~! 6/6-! B/! Eab!g j~
napravio 6/6-!_b!lj~!7!)pe!:1/!nj!ov!ub
Ip!eaj~!.*-!_f!ip!7-!N/!Eab!gj~
krupan 7/!Usf!ofs;!Kv!tvg!_j!{nj~/
korak ka PMJN!QJL;!Bej!mp!wj~!8-!Lof!af!.
wj~! 7-! Tb!w j~! 7-! Hf!o kbd! 7-
plasmanu Lbk!ub{! 7-! Wj!ep!wj~! 6/6-! [f!•f!.
u elitni wj~! 6/6! )pe! 73/! nj!ov!ub! Sb|!.
•j~! 6/6*-! Lvs!up! 7-! ^v!mpw! 7-
rang Lp!{j!db! 6/6-! Lv|!mkj~! 6/6! )pe
takmi~enja 57/! nj!ov!ub! Lnf!ub|! 7*/! Usf!.
ofs;!Iv!tsfg!Nv!tf!nj~/
Jhsb•!vub!lnj!df;!Bej!Bej!mp!wj~
)Pmjn!qjl*!8/

Olimpik sve bli`e cilju


Aleksandar RISTI] Na kraju je Olimpik nastavio niz od osam uzastopnih utakmica 1. Olimpik 21 16 1 4 31:9 49
bez poraza i primljenog gola. 2. Jedinstvo 21 12 3 6 27:17 39
Fudbaleri Olimpika do{li su na korak do cilja - plasmana u elitni Veliku priliku da se pribli`i lideru propustilo je Jedinstvo. Bi{}ani 3. Bosna 21 11 4 6 27:15 37
4. Rudar 21 10 5 6 26:13 35
rang takmi~enja. su ugostili GO[K i o~ekivana je sigurna pobjeda, no na kraju su Ga-
5. @ep~e 21 11 0 10 29:19 33
Popularni "vukovi" bodom u Visokom (0:0), u derbiju 21. kola belani zaslu`eno odnijeli bod, a time i snove doma}ina da se ipak mo- 6. GO[K 21 10 3 8 25:20 33
Prve lige Federacije BiH u nogometu, pribli`ili su se ulasku u Premi- Jedinstvo `e dokopati elitnog razreda bh. fudbala. 7. Iskra 21 11 0 10 36:36 33
jer ligu BiH naredne sezone, posebno jer je drugoplasirano Jedinstvo na svom Treba kazati da su u ostalim me~evima slavile doma}e ekipe, a da 8. Budu}nost 20 10 1 9 28:27 31
na svom terenu samo remiziralo sa GO[K-om iz Gabele (1:1). terenu je najubjedljiviju pobjedu ostvarila Iskra koja je sa 2:0 nadigrala ka- 9. Troglav 21 9 1 11 25:32 28
remiziralo 10. Vitez 21 8 3 10 21:36 27
Derbi izme|u Bosne i Olimpika, prve i tre}eplasirane ekipe, nije kanjski Rudar.
sa GO[K-om 11. SA[K 21 8 2 11 22:18 26
opravdao o~ekivanja. Gosti su u Visoko stigli sa namjerom da ostanu iz Gabele Rezultati 21. kola: @EP^E: @ep~e - SA[K Napredak 1:0, BI-
12. Omladinac (M) 20 8 2 10 21:22 26
nepora`eni, {to im je uspjelo, dok je Bosna bezuspje{no napadala. Sa- HA]: Jedinstvo - GO[K 1:1, BUGOJNO: Iskra - Rudar 2:0, VISO- 13. ^apljina 21 8 1 12 24:43 25
rajlije za 90 minuta nisu stvorile niti jednu {ansu, dok je doma}in na KO: Bosna - Olimpik 0:0, LIVNO: Troglav - Vitez 2:1, ^APLJINA: 14. Bratstvo 21 6 5 10 19:24 23
kraju utakmice bio ogor~en na su|enje Vedrana Zovke, koji je po nji- ^apljina - Ozren 1:0, CAZIN: Krajina - Bratstvo 1:0. Ju~e su igrali: 15. Krajina 21 6 4 11 18:34 22
hovom mi{ljenju u tri navrata mogao dosuditi jedanaesterac za Bosnu. MIONICA: Omladinac - Budu}nost. 16. Ozren 21 3 5 13 14:28 14

Iznena|enje u Prijedoru Dinamo Sigurni favoriti


~uva vrh Crvena zvezda i Javor su pot- zvezda - Banat 3:0 (Tutori} 8, Ko-
Za iznena|enje 21. kola Prve lige Republike Dejan Trka Dinama i Hajduka nas- vrdili uloge favorita u subotnjim roman 48, Milija{ 62), OFK Beo-
Srpske pobrinuli su se fudbaleri BSK-a. "Romanti- \udurovi} tav ljena je i na kon 25. ko la utakmicama 25. kola Jelen super- grad - Rad 0:2 (Deli} 30, ^otra
~ari" su odoljeli Rudar Prijedoru na njegovom sta- (BSK)
HNL, po{to su Zagrep~ani kod lige. "Crveno-beli" su lako iza{li 90), Javor - ^ukari~ki 2:0 (Simi}
dionu i vratili se u Banjaluku sa bodom u "d`epu" - ku}e savladali Inter sa 1:0, a na kraj sa poslednjeplasiranim Ba- 2, Ra~i} 82). Ju~e su igrali: Haj-
1:1. Radnik Spli}ani na "Poljudu" Cibaliju natom (3:0), dok je ekipa iz Iva- duk - Jagodina i Vojvodina - Parti-
Ve} u osmom minutu lider je golom Brki}a izgubio sa 2:0. Dinamo ima 55 bodova, njice nadigrala ^ukari~ki (2:0). zan.
do{ao do prednosti i ~inilo se tada da }e "rudari" od Drine u jedan vi{e od najve}eg rivala, a Rezultati 25. kola: Borac - Na- Poredak: Partizan 56 (-1), Crve-
bez mnogo muke zabilje`iti i 10. doma}i trijumf Zvorniku gol odluke za "modre" u okr{a- predak 1:2 (Stojanovi} 51 - Jova- na zvezda 45, Vojvodina 43 (-1),
ove sezone. Me|utim, tako nisu mislili gosti, koji ju sa kom{ijama iz Zapre{i}a novi} 31, Pavlovi} 69), Crvena Javor 40, Borac 32...
su evrogolom Devu{i}a u 78. minutu izjedna~ili re- postigao je Mand`uki} desetak
zultat i na kraju stigli do remija. minuta prije kraja.
Kiks Rudar Prijedora nije iskoristio drugopla- Rezultati 25. kola: Dinamo -
1. Rudar P. 21 13 8 0 40:11 47
sirani Radnik, koji je pora`en u Zvorniku od Drine
sa 0:2. Bijeljinci su izgubili mo`da i odlu~uju}e
2. Radnik
3. Kozara
21
21
12
11
5
5
4
5
37:19
36:17
41
38
Inter Z. 1:0 (Mand`uki} 81),
Hajduk - Cibalija 2:0 (Gabri} Milija{ u Borusiji
bodove u trci za titulu, jer da su slavili u ovoj rundi 4. Proleter 20 10 5 5 28:17 35 47, Ibri~i} 62), Zagreb - Osijek Nenad Milija{ bi mogao da nastavi karijeru u Borusiji iz Me-
pri{li bi vode}em timu na samo tri boda. Ovako 5. Drina (Z) 20 10 3 7 28:21 33 1:0 (Kartelo 83), Rijeka - Var- hengladbaha. Prema pisanju njema~kog lista "Bild", pregovori
plasman u Premijer ligu BiH za njih }e biti nemo- 6. Sutjeska 21 8 5 8 23:19 29 teks 4:1 (Kri`man 2, Ah. [ar- klubova po~eli su pro{le srijede, a vrijednost transfera bi izno-
gu}a misija, jer je te{ko vjerovatno da }e Prijedor- 7. Borac ([) 21 8 4 9 19:23 28 bi ni 29, Kraj lah 69, An. sila 4,5 miliona evra.
~ani prokockati {est bodova prednosti. Radniku su 8. Ljubi} 21 8 3 10 18:23 27 [arbini 89 - Mujanovi} 4), Sla- Milija{ je nedavno produ`io ugovor sa Crvenom zvezdom,
u gradu na Drini presudili Jeremi} golom u 26. i 9. Mladost 21 8 2 11 18:26 26 ven B. - Kroacija S. 5:1 (Posa- prema kojem mu je obe{te}enje fiksno i iznosi dva miliona
Lazarevi} u 45.minutu. 10. Jedinstvo 21 8 2 11 21:30 26 vec 6, Maras 31, Gegurina 44,
Rezultati 21. kola: [AMAC: Borac - Sloboda 11. BSK 21 7 4 10 20:28 25
evra, {to zna~i da bi reprezentativcu Srbije, ukoliko pre|e u
Jajalo 49, Krajzinger 85 - Juki} Borusiju, pripalo 2,5 miliona evra. Kapiten "crveno-belih" zi-
2:0, DOBOJ: Sloga - Ljubi} 1:1, GACKO: Mladost 12. Sloga 21 6 6 9 17:27 24 30), [ibenik - Zadar 0:0.
- Drina HE 1:1, FO^A: Sutjeska - Kozara 0:0, 13. Famos 20 7 5 8 28:33 23 mus je ve} boravio u Njema~koj, gdje se upoznavao sa ljudi-
Poredak: Dinamo 55, Hajduk ma i pri li ka ma u Vol fsbur gu. Me |u tim, ta kom bi na ci ja se
BR^KO: Jedinstvo - Glasinac 1:2, ZVORNIK: 14. Sloboda 21 6 4 11 23:29 22
54, Slaven B. 39, [ibenik 39,
Drina - Radnik 2:0, PRIJEDOR: Rudar Prijedor - 15. Glasinac 21 6 3 12 18:30 21 pokazala kao neozbiljna i on je ostao u Beogradu.
Rijeka 38...
BSK 1:1. Ju~e su igrali: Famos - Proleter. 16. Drina HE 20 4 6 10 11:32 18
8 qpofekfmkbl!13. 4. 2009. Sport
Katalonci Vijesti Kruna sve bli`

odigrali rutinski Bajern


Mario Baloteli
FOTO AFP
Kada je Andres Inijesta sprema tu`bu
zatresao mre`u Rekreativa
u 42. sekundi utakmice 30. ^elnici minhenskog Bajerna
kola Primere, o~ekivano je najavili su da }e tu`iti dnevne no-
da }e Barselona prirediti vine "Taz", koje su poslije lo{ih
rezultata kluba prikazale trenera
jo{ jednu goleadu svojim
na vi ja ~i ma na "Kamp Jirgena Klinsmana razapetog na
krstu poput Isusa Hrista.
Juv
Nou". Ipak, lider {panskog
{ampionata je na kraju za- "Mislim da je ovo jedan od
najve}ih gafova koje je sebi
nije
bilje`io pobjedu od "samo"
2:0. dozvolila njema~ka {tampa.
Klub }e svakako pokrenuti tu-
da is
Malaga je {okirala Vilja-
real pobjedom na "El Ma- `bu", najavio je Markus Hervik
portparol Bajerna.
kiks
dri ga lu", po {to su
doma}ini, o~igledno, u gla- u3
vi ima li sa mo Ar se nal. Odbijena
Ovim trijumfom Malaga je
do{la do mjesta koje vodi u
`alba "Barse"
Evropu, dok je Viljareal propustio priliku da smanji zaostatak za Seviljom. UEFA je odbila `albu Barse- Ekipa P
Rezultati prvih me~eva 30. kola: Barselona - Rekreativo 2:0 (Inijesta 1, lone na isklju~enje trenera Pepea kvu-takvu na
Moris 68 autogol), Viljare- Gvardiole i `uti karton Lionelu po{to se na s
al - Malaga 0:2 (Duda 38, Mesiju zbog navodnog simuli- iz deficita od
Malaga {okirala Viljareal Eliseu 86). Ju~e su igrali: ranja penala na me~u Lige {am- liderom Inter
pobjedom na "El Madrigalu" Rasing Santander - Betis, piona sa Bajernom koji su Ali, "Juv
Real Madrid -Valjadolid, Katalonci dobili rezultatom 4:0. \enovi, koja
Nu man si ja - Espa njol, Gvar di ola je is klju ~en u se naredne s
Osasuna - Atletik Bilbao, Majorka - Almerija, Sporting Hihon - Valensija, prvom poluvremenu, kada je Doma}in je s
Sevilja - Hetafe, Deportivo - Atletiko Madrid. Poredak: Barselona 75, Real bur no re ago vao {to su di ja ke postigao je
Madrid 66 (-1), Sevilja 57 (-1), Viljareal 48, Valensija 46 (+1) , Malaga 46... Hauard Veb nije dosudio penal koji je ljetos
nakon {to je Mesi poslije je- ventusa. Vin}
dnog duela pao u kaznenom je izjedna~io
Fudbaleri prostoru i dobio `uti karton bio odli~an re
Bordoa zbog simuliranja. Trener Barse-
proslavljaju gol dinom drugo
Fernanda lone tako ne}e mo}i da vodi ~enog Maura
ekipu na me~u u Minehnu slje- gol primio po
de}e nedjelje, a argentinskom po{to je glav
asu prijeti suspenzija od jedne ma}e, ali je d
utakmice u slu~aju da dobije
jo{ jedan `uti karton. Rezultati ITALIJA
1. Inter 31 22 7 2 57:23 73 Laci
2. Juventus 31 19 6 6 56:29 63 derbiju sa
Had`i mijenja Cp!mp!okb!.!Tj!kf!ob!2;5!)Nb!sb!dj!.
ob!31!.!Lb!mbj!7-!Qps!ub!op!wb!22-!Hf!{bm 3. Milan 31 18 7 6 54:28 61
Picurku 73-!Lbs!ab!92*-!Lkf!wp!.!Nj!mbo!1;2!)Tf!. 4. \enova 31 16 9 6 43:29 57
Fudbaler
5. Fiorentina 31 17 4 10 43:31 55
Iako se u rumunskim mediji- epsg!64*-!Gj!psfo!uj!ob!.!Lb!mkb!sj!3;2!)Qbt!. bolji trenutak
6. Roma 31 14 7 10 48:46 49
ma spekulisalo da je Mir~ea lwbm!64-!Wbs!hbt!96!.!Sb!hb!dv!98*-!Jo!ufs Seriji A. Pos
7. Palermo 31 14 4 13 42:40 46
Lu~esku najozbiljniji kandidat .!Qb!mfs!np!3;3!)Cb!mp!uf!mj!26-!Jcsb!ij!np!wj~ 8. Kaljari 31 13 6 12 36:31 45 gola, "nebesk
da naslijedi Viktora Picurku na 4:!qf!obm!.!Lb!wb!oj!84-!Tv!~j!87*-!Mb!djp!. 9. Lacio 31 13 5 13 43:45 44 s Romom i u
klupi reprezentacije Rumunije, Sp!nb!5;3!)Qbo!efw!3-![b!sb!uf!5-!Mji!. 10. Atalanta 31 12 5 14 36:35 41 skom derbiju
ta varijanta je otpala s obzirom u|ubk!ofs!69-!Lp!mb!spw!96!.!Nf!ltft!21- 11. Sampdorija 31 10 10 11 36:39 40 ve} u ~etvrto
na to da }e Lu~esku vjerovatno Ef!Sp!tj!91*-!Mf!~f!.!Tbn!qep!sj!kb!2;4 12. Napoli 31 10 9 12 35:35 39 Makedonca P
Novi trijumf Bordoa produ`iti ugovor sa [ahtjorom.
Kao realnije rje{enje spomi-
)Lb!{fs!ub!6:!qf!obm!.!Qb!dj!oj!22-!Lb!tb!op
41!qf!obm-!99!qf!obm*-!Ob!qp!mj!.!Bub!mbo!ub
13. Sijena
14. Katanija
31
31
10
10
7
7
14
14
29:33
31:37
37
37
mre`u Rome
su [vajcarac
Ekipa Bordoa zabilje`ila je ~etvrtu uzastopnu pobjedu i barem na 24 nje se legenda rumunskog fu- 1;1-!Up!sj!op!.!Lb!ub!oj!kb!3;2!)Ckbo!lj!93- 15. Udineze 30 9 9 12 38:42 36 Srbije Aleks
~asa preuzela poziciju lidera francuskog {ampionata. dbala Georgi Had`i, koji je Ob!ub!mj!99!.!Nbs!uj!of{!96*-!]f!op!wb!.!Kv!. 16. Kjevo 31 7 10 14 28:40 31 ukupno pet c
"@irondinci" imaju isti broj bodova, ali ne{to bolju gol-razliku od Li- nakon napu{tanja Steaue bez 17. Torino 31 6 9 16 28:47 27 dbalerima -
wfo!uvt!4;3!)Np!ub!3:-!56-!Qb!mb!ej!op!99!.
ona, koji je sino} do~ekao Monako. Tim Lorana Blana je u me~u 31. an ga `ma na. "Ma ra do na sa 18. Bolonja 31 6 8 17 33:53 26 Panu}iju i Me
Efm!Qkf!sp!55!qf!obm-!Kb!lwjo!ub!93*/!Kv!•f
kola slavio u Okseru rezultatom 2:0. Mre`u je na stadionu "Ab De{amp" Karpata" je ve} jednom sjedio 19. Le}e 31 4 12 15 27:53 24 vremena u sv
tv!jhsb!mj!Sf!}j!ob!j!Vej!of!{f/ 20. Re|ina 30 3 11 16 22:49 20
prvi zatresao Brazilac Fernando, a u fini{u je pobjedu potvrdio njegov na klupi reprezentacije (2001. me Lu~ijano
zemljak Vendel. Valensijen je pora`en u posljednjim trenucima na gos- godine), ali je ve} poslije {est
tovanju kod Nansija. Valensijen je sve do minut prije kraja dr`ao nerije- mjeseci dobio otkaz zbog lo{ih
{en rezultat, a onda je kapitulirao. Rezultati 31. kola: Okser - Bordo 0:2 rezultata. U FS Rumunije ve}
(Fernando 35, Vendel 82), Avr - Kaen 1:2 (Alasan 42 - Savidan 18, Le-
metr 86), Le Man - So{o 2:0 (Lama 37, Maiga 87), Nansi - Valensijen
2:0 (Makaluso 89, Ha|i 90 penal), Nica - Lorijen 2:0 (Remi 60, 62), Tu-
su se pomirili sa ~injenicom da
}e se te{ko plasirati na Mundi-
jal 2010. godine u Ju`noj Afri-
ci i od Had`ija o~ekuju da
Makeda opet spasilac
luz - Nant 1:0 (@injak 54), Ren - Sent Etjen 1:0 (Danze 50). Sino} su Man~ester junajted je uspio da zadr`i lidersku pozi- Frederik
igrali: Olimpik Marselj - Grenobl, Lil - Pari Sen @ermen, Lion - Mona- podmladi reprezentaciju s ko- ciju i poslije 32. kola engleske Premijer lige, ponovo za- Makeda
ko. Poredak: Bordo 59, Lion 59 (-1), Marselj 58 (-1), Tuluz 56, Lil 55 (- jom bi konkurisao za mjesto na hvaljuju}i Federiku Makedi. (Man~ester
Evropskom prvenstvu 2012. junajted)
1), PS@ 55 (-1)... Italijanski tinejd`er (17), koji je u pro{lom kolu u su-
godine u Ukrajini i Poljskoj. dijskoj nadoknadi vremena postigao gol za pobjedu nad
Aston Vilom (3:2), ovoga puta presudio je Sanderlendu -
Ronaldo Prvak lako
sa De~i}em
2:1. Ekipa Aleksa Fergusona do{la je do trijumfa uz mno-
go sre}e po{to je Sanderlend bio ravnopravan protivnik, a
poma`e Adrijanu Podgori~ka Budu}nost, aktu-
za pobjedu mogu da zahvale i sre}i. Igran je 76. minut
kada je Majkl Kerik raspalio sa 25 metara, a lopta je na
Nakon jo{ jednog gafa u svo- elni {ampion Crne Gore, tri- putu do gola pogodila Makedu, promijenila pravac i
joj profesionalnoj karijeri, a jumfom nad De~i}em (2:0)
potom i objave da privremeno smijenila je Mogren sa liderske
pre ki da ka ri je ru, mno gi su pozicije bar na jednu no}. Tri- ^elsi umalo prokockao
skloni da proglase Adrijana ~u- jumf nad "fenjera{em" iz Tu- veliku prednost
dakom na kojeg treneri ne mo- zija, Podgori~anima su donijeli
gu da ra~unaju. U moru onih Be}iri u 17. i Burzanovi} u 80. odbila se u mre`u za radost gostiju. Liverpul je ubjedljivo
koji su digli ruke od njega ne minutu iz penala. savladao Blekburn (4:0), dok je ^elsi na "Stemford Bri-
nalazi se, me|utim, i biv{i naj- Rezultati 25. kola: Grbalj - d`u" umalo prokockao vo|stvo od ~ak ~etiri gola u utak-
bolji fudbaler svijeta, te Adrija- Jedinstvo 4:0 (Videkani} 3, mici sa Boltonom. "Plavci" su vodili pogocima Balaka,
nov ne ka da{ nji sai gra~ iz Franci{kovi} 63, 76, Nikezi} Drogbe (dva) i Lamparda, ali gosti iz Boltona uspjeli su
reprezentacije Brazila Ronal- 86), Lov}en - Petrovac 1:1 (Ja- za samo osam minuta (od 70. do 78.), tri puta da zatresu
do. blan 71 - Mikijelj 90), Rudar - mre`u ^elsija. Ipak, na kraju je ostalo 4:3.
"Ne `elim da budem jo{ je- Kom 1:0 (Ran|elovi} 26), Zeta Rezultati 32. kola: Liverpul - Blekburn 4:0 (Tores
dan od onih koji ga optu`uju. Adrijano prolazi kroz te{ko `ivotno razdoblje i - Jezero 1:1 (Kora} 11- Jovovi} 5, 34, Ager 83, Ngong 90), ^elsi - Bolton 4:3 (Balak
u~ini}u sve {to je u mojoj mo}i da mu poku{am pomo}i. @ao mi je zbog 18), Budu}nost - De~i} 2:0 40, Drogba 48, 63, Lampard 60 penal - O'Brajen 70, Vigan - Arsenal 1:4 (Mido 18 - Volkot 61, Silvestre 71,
svega {to se oko njega doga|a, vremena su te{ka, a svi smo mi ljudi. Dakle, (Be}iri 17, Burzanovi} 80 pe- Beshem 74, Tejlor 78), Midlzbro - Hal 3:1 (Tun~aj 3, Ar{avin 90, Bilong 90), Stouk - Njukasl 1:1 (Faje 33 -
skloni smo gre{kama i zato bi trebalo prvo da pogledamo sebe, a ne odmah nal). Ju~e su igrali Sutjeska i Bejts 29, King 88 - Manu~i 9), Portsmut - WBA 2:2 Kerol 81). Ju~e su igrali: Aston Vila - Everton i Man-
da osu|ujemo druge. Svi se trude da se poka`u kao bezgre{ni, kao da nikada Mogren. Poredak: Budu}nost (Kabul 33, Kranj~ar 65 - Grining 48, Brant 62), San- ~ester Siti - Fulam. Poredak: Man~ester junajted 71 (-
u `ivotu nisu ni{ta lo{e napravili. Ne `elim da budem jedan od onih koji ga 52, Mogren 51 (-1), Grbalj 46, derlend - Man~ester j. 1:2 (D`ons 55 - Skols 19, Make- 1), Liverpul 70, ^elsi 67, Arsenal 61, Aston Vila 52
za sve krive, `elim da mu pomognem i to }u u~initi", rekao je Ronaldo. Sutjeska 42 (-1), Zeta 38... da 76), Totenhem - Vest Hem 1:0 (Pavlju~enko 65), (-1), Everton 51 (-1)...
Sport 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 9

`e:
(Inter)

Opro{taj
ventus
e uspio
koristi
"stare dame"
Intera
1. kolu
Serije od titule
alerma vratila je Juventusu ka-
adu da mo`e do titule u Seriji A,
Lider remizirao
na svom terenu s
Palermom, dok
su Torinezi pora`eni
stadionu "\uzepe Meaca" vratila od \enove
d dva gola i odigrala nerije{eno s
rom (2:2).
ve" nije uspio da osvoji ni bod u Lista strijelaca
ima svoje planove i ambiciju da
sezone oproba u Ligi {ampiona. 31!.!Jcsb!ij!np!wj~!)Jo!ufs*
slavio rezultatom 3:2, a gol odlu- 2:!.!Ej!Wb!kp!)Cp!mp!okb*
e u 88. minutu Rafaele Paladino, 27!.!Nj!mj!up!)]f!op!wb*!j
stigao u \enovu, upravo iz Ju- ]j!mbs!ej!op!)Gj!psfo!uj!ob*
}enco Jakinta je {est minuta rani- 25!.!Qb!up!)Nj!mbo*
o na 2:2, {to bi za "staru damu" 24!.!Nv!uv!)Gj!psfo!uj!ob*
ezultat, s obzirom na to da je sre-
g poluvremena ostala bez isklju-
a Kamoranezija. Juventus je prvi Raspr{io {ampionske snove Juventusa:
od rijetko vi|enim okolnostima, Rafaele Paladino (\enova)
vni sudija svirao prekr{aj za do- mo ka vrhu. Mislim da smo jaka ekipa, da
dozvolio da se igra nastavi! donijeti vi{e na moralnom nego na takmi~ar- nanizao nekoliko protivni~kih igra~a i zatre- imamo mnogo srca i da mo`emo da iza|emo
skom planu, ali je zato "vu~ica" pretrpjela ve- sao mre`u gradskog rivala. u Evropu", izjavio je Kolarov.
li ki uda rac u nas to ja nju da se do mo gne "Veoma sam sre}an zbog ekipe i navija- Njegov saigra~ Goran Pandev optu`io je
io u gradskom pozicije koja vodi u kvalifikacije za Ligu ~a. Od po~etka akcije sam verovao da mogu
avladao Romu protivni~ke igra~e da su u drugom poluvre-
{ampiona. da postignem gol. Pro{ao sam pored nekoliko menu "tra`ili incident".
Aleksandar Kolarov upisao se u enciklo- igra~a Rome i {utirao desnom, mojom slabi- "Igra~i Rome poku{ali su da pretvore
ri Lacija nisu mogli da izaberu pediju rimskog derbija sjajnim pogotkom u jom nogom. Na sre}u, lopta je u{la u mre`u. utakmicu u fizi~ki obra~un, vjerovatno su bili
k za prekid niza lo{ih partija u 85. minutu. Reprezentativac Srbije je u stilu Bila nam je potrebna ova pobeda. Posle tri nervozni i bijesni {to gube. [teta je {to su ta-
slije tri poraza, bez postignutog Dijega Maradone pretr~ao ~itavih 80 metara, poraza zaredom, sada mo`emo opet da krene- kve stvari bacile igru u drugi plan, ali to je
koplavi" su eksplodirali u susretu derbi", rekao je makedonski internacionalac.
u tipi~no temperamentnom grad- Poslije utakmice, ispred "Olimpijskog"
u slavili rezultatom 4:2. Lacio je An}eloti odbija ponude stadiona, do{lo je do obra~una navija~a dva
om minutu vodio 2:0, golovima kluba. Grupice su se tukle me|usobno, ali i sa
Pandeva i Argentinca Zaratea, a Lbs!mp!Bo!~f!mp!uj-!usf!ofs!Nj!mb!ob-!qpu!wsejp!kf!eb!of!af!mj!eb!nj!kf!okb!tsf!ej!ov!ob snagama policije.
e u drugom poluvremenu zatresli lsb!kv!tf!{p!of/ Od ostalih utakmica spomenimo te{ku
c Liht{tajner i reprezentativac #Qsf!uqpt!ubw!lb!eb!jefn!v!_fm!tj!kf!qp!uqv!op!of!ub!•ob/!Ub!lp!}f-!jt!lmkv!•v!kfn!j!np!hv!. pobjedu Milana na gostovanju kod Kjeva
sandar Kolarov. Podijeljeno je ~optu!eb!pefn!v!Nbo!•ft!ufs!kv!obk!ufe#-!j{kb!wjp!kf!Bo!~f!mp!uj-!lp!kj!tb!#sp!tp!of!sj!nb#!jnb (1:0) i trijumf kod ku}e Torina nad Katanijom
crvenih kartona, od toga tri fu- vhp!wps!ep!kv!ob!3121/!hp!ej!of/ (2:1). Torinezi su sa ova tri boda pobjegli iz
Matuzalemu kod pobjednika, a Sp!nbo!Bcsb!np!wj•!kf-!ob!wp!eop-!qp!ov!ejp!Bo!~f!mp!uj!kv!qmb!uv!pe!qfu!nj!mj!pob!fwsb!hp!. zone ispadanja. Bolonja je, poslije neo~ekiva-
eksesu kod pora`enog tima. Prije no ubjedljivog poraza od Sijene na svom sta-
ej|!okf-!lbp!j!gbo!ubt!uj!•bo!cp!ovt/!Twb!lj!usp!gfk!lp!kj!Bo!~f!mp!uj!ptwp!kj!tb!_fm!tj!kfn!ep!ojp!cj
vla~ionicu je morao i trener Ro- dionu (1:4), jednom nogom zakora~ila u
nv!ep!eb!uoji!nj!mj!po!gvo!uj/! Seriju B.
o Spaleti. Laciju }e ovi bodovi

^elsi tra`io
pomo}
od sudije
Volfsburg gazi sve redom Volfsburg ne posustaje. Tim Feliksa Magata ostvario je
devetu uzastopnu pobjedu i ostao na ~elu tabele Bundes lige.
Danski sudija Klaus Bo Lar-
D`eko je na~eo doma}ina u Menhengladbahu, a kada je
sen, koji je sudio prvi me~ ~et-
Dante izjedna~io, ~inilo se da }e pobjedonosni niz Volfsburga
vrtfinala Lige {ampiona izme|u
biti prekinut. Da tako ipak ne bude, pobrinuo se Riter u 85.
Liverpula i ^elsija, izjavio je da
minutu. Bajern je, poslije debakla u Barseloni u Ligi {ampi-
su ga predstavnici londonskog
ona, bijes iskalio na Ajntrahtu (4:0) i prestigao Hertu, koja je
kluba "zamolili" prije me~a da
ne daje `ute kartone njihovim pretrpjela i tre}i uzastopni poraz. Ekipa iz Berlina do`ivjela je
fudbalerima kojima prijeti su- neuspjeh u Hanoveru (0:2) i nastavila da tone poslije kratkog
spenzija. boravka na vrhu karavana. Da je minula zima "zamrzla" {am-
"Predstavnik ^elsija mi je re- pionske ambicije debitanta u njema~kom dru{tvu, najbolje je
kao: 'Klause, trebalo bi da zna{ pokazao ubjedljiv poraza kod ku}e od Bohuma (0:3). Hofen-
da nekim na{im igra~ima prijeti hajm nije slavio u devetoj uzastopnoj utakmici, a duel sa Bo-
suspenzija i ne bismo bili zado-
voljnji ako bi ve~eras dobili `uti
karton.' Nikada nisam do`ivio Bajern se oporavio
ni{ta sli~no. Bio sam {okiran. od {oka u Barseloni
Ljudi iz Liverpula i UEFA su
bili prisutni i mogli su da ~uju
da sam rekao: 'Igra~ koji zaslu`i humom zavr{io je sa devetoricom, po{to su pola sata prije
`uti karton dobi}e ga", rekao je kraja isklju~eni Karlos Eduardo i Has.
Larsen u izjavi za "Dejli ek- Rezultati 27. kola: Borusija (M) - Volfsburg 1:2 (Dante 79 -
pres". D`eko 21, Riter 85), Bajern - Ajntraht 4:0 (Riberi 3, Toni 17, Lu-
Pod sje ti mo, ^el si se `a lio sio 36, [vajn{tajger 48), Hanover - Herta 2:0 (Hanke 30, Bru-
zbog toga {to je njihovom kapi- gink 62), [alke - Karlsrue 2:0 (Kuranji 24, Farfan 80),
tenu D`onu Teriju nakon jednog Hofenhajm - Bohum 0:3 ([estak 42, 55, 69), Kotbus - Bilefeld
duela sa golmanom Liverpula 2:1 (Rangelov 43, Angelov 59 - Munteanu 48), Borusija (D) -
Reinom dodijeljen `uti karton, Keln 3:1 (Suboti} 29, Hajnal 49, @eromel 81 penal - Vu~i}evi}
zbog ~ega ne}e mo}i da igra u 10). Ju~e su igrali: Bajer - Verder i [tutgart - Hamburger.
revan{ me~u. Grafite Poredak: Volfsburg 54, Bajern 51, Hamburger 51, Herta
(Volfsburg) 49, [tutgart 45 (1)...
10 qpofekfmkbl!13. 4. 2009. Sport

LIGA 8 BiH
ZA KO[ARKA[E,
Tre}i uzastopni
poraz Zrinjskog
5. kolo

Nakon {to su izgubili od Igokee i Leotara, Mostarci


su poraz do`ivjeli i od [iroki Eroneta.
Sloboda Dita sigurna u Bile}i u duelu s Hercegovcem
Maja PREDRAGOVI], Du{an PRA[TALO 99:67.
Slobodu su do slavlja u Bile}i predvodili Zlatko Jo-
Ko{arka{i Zrinjskog pretrpjeli su tre}i uzastopni po- vanovi} sa 21 poenom i Dra{ko Albijani} sa 17, dok je u
raz u Ligi 8 BiH, ~ime su ote`ali put prema plasmanu me- doma}em timu najbolji bio Milan Janju{evi}, koji je pos-
|u prva ~etiri tima koja }e izboriti plej-of. Ovaj put su od tigao 20 poena. Ko{arka{i Hercegovca lo{e su otvorili
"plemi}a" bolji bili [irokobrije`ani, koji su slavili 86:75. utakmicu. U prvih pet minuta nisu postigli nijedan poen,
Doma}i su bolje otvorili me~, ali su polovinom dru- pa gostima nije bilo te{ko da u drugu ~etvrtinu u|u s vo|-
gog perioda dopustili gostima da preokrenu rezultat i na stvom 23:11. I u nastavku utakmice igra~i Slobode su bili
poluvrijeme odu sa {est ko{eva prednosti. bolji, a visko vo|stvo zadr`ali su do kraja susreta. Bila je
U drugom djelu susreta [iroki Eronet kontrolisao je ovo druga pobjeda Slobode u Ligi osam i peti poraz Her-
igru i rezultat za kona~nih 11 poena razlike. cegovca. Iako je bilo najavljeno da }e propustiti me~ u
Evidentno je da je izostanak nekoliko igra~a zbog Bile}i, Tuzlake je do novog trijumfa ipak predvodio Jova-
povreda u doma}em timu uzeo svoj danak. Sa druge novi}, koji je ponovo bio najbolji pojedinac susreta.
strane, izabranici trenera Hrvoja Vla{i}a prebrodili su
krizu i uo~i derbija s Igokeom vratili su se na pobjedni- Igokea Partizan 71
~ki kolosjek.U narednom susretu Zrinjski }e sutra gosto- 16:15, 18:15, 15:13, 22:11
vati u Sarajevu kod lidera Bosne ASA BHT.
Darko Ruso je pobjedom zapo~eo mandat na klupi SL IAT Leotar 54
Igokea Partizana. Njegov tim slavio je u utakmici 5. kola Ewp!sb!ob;!Tqps!utlj!dfo!ubs!#Of!obe!Cb!|uj!obd#/!Hmf!eb!.
Lige 8 prvenstva BiH protiv Leotara iz Trebinja 71:54. mb!db;!711/!Tv!ej!kf;!Qf!ubs!Pcsb!ep!wj~!)_b!qmkj!ob*!Esb!afo
Qf!ibs!)Mkv!cv!|lj*-!Wmb!ej!njs!Nb!sj~!)Npt!ubs*/
Iako povrije|en, Zlatko JHP!LFB!QBS!UJ![BO;!Lft!um!23-!Wv!ltb!op!wj~!32-!Cpd!lb
Jovanovi} predvodio Sloboda 3-!Nf!lbt!ljm!9-!]v!sj!db-!]f!sb!tj!np!wj~-!Ufk!mps!9-!Nj!~j~!9-
Ditu u Bile}i do trijumfa Cj!mb!op!wj~-!Nj!|b!op!wj~!5-!Lp!wb!•f!wj~!9-!Up!qp!mp!wj~/
TM!JBU!MF!PUBS;!Lp!wb!•f!wj~-!Tf!ufo!•j~!8-!Bmf!ltj~!25-
Nakon 30 minuta igre, u kojoj su gosti iz Trebinja Sbk!lp!wj~-!Sb!ev!mp!wj~-![p!up!wj~!3-!Wv!lp!wj~!5-!Lps!epv!9-
dobro parirali favorizovanom doma}inu, ekipi Leotara Nbs!lp!wj~!2:-!Lp!wb!•f!wj~-![b!hp!sbd-!]ps!}f!wj~/!
Zrinjski nije uspio parirati [irokobrije`anima FOTO NN
ponestalo je snage, pa su doma}i slavili s visokih 71:54. 1. Bosna ASA BHT 5 4 1 466:378 9
Najbolji u redovima Igokea Partizana bio je Vuksanovi} 2. [iroki Eronet 5 4 1 437:391 9
REZULTATI sa 21 poenom, dok se kod Trebinjaca istakao kapiten Le- 3. Igokea Partizan 5 4 1 408:371 9
otara Markovi} sa 19 ko{eva. 4. Sloboda Dita 5 2 3 420:418 7
CB!OKB!MV!LB;!Cp!sbd!Of!lubs!.!Cp!tob!BTB!CIU!97;95-!CJ!MF!^B;!Ifs!df!hp!wbd!.!Tmp!cp!eb!Ej!ub U narednom kolu Aleksandrov~ani idu na noge [i- 5. Borac Nektar 5 2 3 387:390 7
78;::-!NPT!UBS;![sjok!tlj!IUN!.!\j!sp!lj!Fsp!ofu!86;97-!BMF!LTBO!ESP!WBD;!Jhp!lfb!Qbs!uj!{bo!.!TM!JBU rokom. 6. Zrinjski HTM 5 2 3 410:415 7

Mf!pubs!82;65/ Ko{arka{i Sloboda Dite pobijedili su kao gosti Her- 7. SL IAT Leotar 5 2 3 334:364 7
cegovac u me~u 5. kola Lige osam BiH rezultatom 8. Hercegovac 5 0 5 329:353 5

Vijesti
Jedinstvo posustaje
^ini se kako ekipa Jedinstva polako otpada iz trke za Ligu 4. Nakon Kraj za
Vukoi~i}eva ostavka
{to su u prethodnom kolu pora`ene u derbiju od ^elika, Tuzlanke su u
subotu savladane i u Banovi}ima, od sastava RMU. U derbiju kola ^e-
lik je "razbio" Brotnjo 94 78:48 i nalazi se na korak do Lige za prvaka.
Rezultati utakmica 21. kola: BANOVI]I: RMU Banovi}i - Jedin-
Tuljkovi}a
nije prihva}ena
stvo 71:64, ZENICA: ^elik - Brotnjo 78:48. Ju~e su igrali: BUGOJ-
NO: BHN Bugojno - Borac Mladost, dok je me~ izme|u @eljezni~ara
UNIQA i Slobode na rasporedu u utorak. Slobodne su bile ekipe Ne-
imarstva 03 i Violete Livno.
Poredak: @eljezni~ar 38 bodova (susret manje), ^elik 33, Brotnjo 94
32, Neimarstvo 03 Trebinje 31, Jedinstvo 31, Sloboda 29 (-), RMU Ba-
novi}i 28, Borac Mladost 24 (-), Violeta Livno 24, BHN Bugojno 18 (-
), Zrinjski 7.
A.R.

Slavio Bremer Kikanovi} Snosi


Ekipa Polfarme, za koju us-
Ernest Bremer, bh. reprezenta- solidan pje{no nastupa bh. internaci-
odgovornost
za poraz u
tivac, s Trijumfom je ostvario po- Elmedin Kikanovi}, centar na{eg ona lac Mu jo Tu ljko vi}, Banjaluci:
bje du u 24. ko lu prven stva Vlada
A tima, postigao je osam poena i eliminisana je u ~etvrtfinalu Vukoi~i}
Rusije. dodao ~etiri skoka za pobjedu Crve- poljskog plej-ofa od ekipe An- FOTO NN
"@rtva" ekipa koja }e nastupati ne zvezde u 1. kolu Grupe B Svisli- vila rezultatom 1:3. Nakon {to
na finalnom turniru FIBA euro- on li ge Srbi je. Beo gra |a ni su je gubila s 0:2 u seriji, a zatim A. RISTI] Podsjetimo, srbijanski strateg je naglasio kako nje-
~e lend` ku pa bio je Spar tak iz nadigrali Borac iz ^a~ka 109:90, a slavila 93:82 u tre}em me~u, u go va eki pa ni je smje la iz gu bi ti od Bor ca:
Sant Petersburga (81:78). Bremer na parketu su se na{la jo{ dva bh. kojem je Tuljkovi} postigao 17 Iako je nakon poraza u 5. kolu Lige 8 BiH ponudio "Iako je doma}in odigrao odli~no, kvalitetno i anga`o-
je me~ zavr{io sa {est poena, tri igra~a. Oliver Stevi} je igrao pet poena, u narednom duelu Pol- ostavku na mjesto {efa stru~nog {taba, Vlada Vukoi~i}, vano, za poraz sam najve}i krivac. Zbog toga sam pre-
asistencije i jednim skokom. minuta i postigao tri ko{a, dok je farma je pora`ena na svom par- trener KK Bosna ASA BHT, osta}e na klupi bh. prvaka.
Ermin Jazvin, na{ drugi ko{ar- Milan Milo{evi} na terenu proveo ketu 76:84. Potencijalni bh. "Vukoi~i} u`iva povjerenje svih ~lanova Uprave,
ka{ ko ji nas tu pa u Ru si ji, ni je Na{ trener ima punu
nepun minut. U drugom me~u ove reprezentativac ponovo je pru- koji su i ovaj put bili jednoglasni i slo`ni u ocjeni da na{
imao razloga za slavlje. Njegov podr{ku ~lanova Upravnog odbora
grupe Hemofarm STADA je bio bo- `io dobru partiju sa 15 ko{eva i trener mora ostati do kraja sezone. Mislim da se po tom
Spartak Primorje iz Vladivostoka lji od Lionsa (80:63). {est skokova, ali nije mogao pitanju ne}e ni sastajati UO, jer je stav jasan. Vukoi~i} je
do`ivio je te`ak poraz od Hikmi- U Grupi A sigurne pobjede ostva- sprije~iti poraz svog tima. An- iz moralnih razloga ponudio ostavku jer je preuzeo od- uzeo odgovornost i mandat stavio na raspolaganje
ja (65:86), ~ime je ostao na pre- rili su ko{arka{i Partizana i Metalca. vil }e u polufinalu snage od- govornost za poraz u Banjaluci i potpuno ga razumijem, Upravi", istakao je Vukoi~i}.
tpo slje dnjem mjes tu ta be le. Aktuelni prvaci nadigrali su FMP sa mjeriti s pobjednikom duela {tavi{e, njegov potez najbolje pokazuje o kakvom se ~o- Da jedna glavobolja ne dolazi sama pokazuje ~inje-
Centar na{eg A tima uz devet ko- 84:56, dok je Metalac bio bolji od Atlas - Prokom, dok drugi par vjeku radi. Sigurno je da }e biti jo{ dosta uspona i pado- nica da }e zbog povrede jedno vrijeme pauzirati Goran
{eva ostvario je i pet skokova. Vojvodine (93:79). ~ine Turov - En. ^arni. va jer je sezona naporna, ali pred nama je mnogo va`nih Ikoni}, {to zna~i da }e propustiti va`ne duele sa Zrinj-
A.R. A.R. A.R. utakmica i ni{ta nije izgubljeno", naglasio je Bukva. skim i Igokeom.
Sport 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 11
Kvalifikacije za Evropsko juniorsko prvenstvo rukometa{ica

BiH ubjedljivo posljednja

FOTO S. PINJAGI]
Na`alost, ovo je realnost na{e selekcije.
Timovi s kojima smo igrali odavno
su zajedno na okupu, ka`e
Rade Un~anin, selektor bh. juniorki
Dejan MAKSIMOVI] snim kategorijama nastupali su na veli-
kim takmi~enjima i to se osjetilo u od-
@enska juniorska (U19) reprezentaci- mjeravanju snaga s nama. S druge strane,
ja BiH zauzela je ubjedljivo posljednje na{a reprezentacija je imala dosta oku-
mjes to na kva li fi ka ci onom tur ni ru za pljanja, ali je to jo{ nedovoljno za neki
Evropsko prvenstvo, koji je od 10. do 12. ozbiljan rezultat. Me|utim, ove djevojke
aprila igran u Sarajevu. imaju talenta i treba nastaviti raditi s nji-
U konkurenciji reprezentacija Crne ma u istom ritmu. Evidentan problem je
Gore, Srbije i Islanda bh. juniorke su ubi- bila fizi~ka sprema na{ih djevojaka", re-
lje`ile tri uvjerljiva poraza i tako bez ije- kao je Rade Un~anin, selektor bh. junior-
dnog boda okon~ale kvalifikacije. Kako ki.
je turnir odmicao, BiH je igrala sve lo{ije, Re zul ta ti: 1. ko lo: Srbi ja - Island
pa je evidentno da na{im mladim ruko- 35:27, BiH - Crna Gora 19:27; 2. kolo:
meta{icama nedostaje iskustva, ali i sna- Island - Crna Gora 19:22, BiH - Srbija
ge za ovako jake turnire. 15:29; 3. kolo: BiH - Island 16:30, Crna
Tek u prvom poluvremenu prve uta- Gora - Srbija sino}.
kmice u petak bh. djevojke su odigrale Na Evropsko prvenstvo bez obzira na
dobro i bile u egalu sa Crnom Gorom. ishod ju~era{njeg me|usobnog duela pla-
No, nakon prvog poluvremena, koje je sirale su se ekipe Srbije i Crne Gore.
okon~ano rezultatom 13:11 za Crnogor-
ke, uslijedio je veliki pad i na kraju su BiH 16 (8)
Island 30 (17)
Porazi od Crne Gore,
Srbije i Islanda Ewp!sb!ob! #Sb!nj{! Tbm!•jo! .! Npk!nj!mp#! v
Tb!sb!kf!wv/! Hmf!eb!mb!db;! 211/! Tv!ej!kf;! Kb!.
spo!Cfo.Ebo!j!Btbg!Gb!sbo!)J{sb!fm*/!Tf!.
go{}e slavile sa ubjedljivih 27:19. Dru- enfs!d j;! CjI! 7! )4*-! Jtmboe! 6! )5*/
gog dana turnira od prve minute nije bilo Jt!lmkv!•f!okb;! CjI! 23! nj!ov!ub-! Jtmboe! 7
dileme da je Srbija kvalitetnija ekipa. nj!ov!ub/! Usf!~f! jt!lmkv!•f!okf;! Kp!tj!qb! Up!.
Krajnjih 29:15 dovoljno govori o razlici u nj~!)CjI*!v!64/!nj!ov!uj/
kvalitetu. CP!TOB!J!IFS!DF!HP!WJ!OB; [ps!mbl-!Ib!.
Potvrda da je BiH daleko iza svojih mf!cj~!3-![pw!lp!2-!Cp!lb!sj~!2-!Nb!mb!op!wj~
konkurenata, koji su se borili za EP, stigla 2-!Oj!lp!mj~-!Iv!cb!oj~-!Up!nj~!6-!B/!Nb!sj~
je u ju ~e ra{ njoj uta kmi ci tre }eg ko la. 3-! Hb!cf!mb! 3-! J/! Nb!sj~! 2-! Up!mj~! 2-! Sf!|j!.
Island, koji su ranije savladali Srbija i ep!wj~-!Hv!efmk/!
Crna Gora, poigravao se sa na{im djevoj- JTMBOE;! Fjobs!t ep!u js-! Kvo!u tep!u js! 5-
kama. Na kraju jo{ jedan ubjedljiv poraz, Isf!jobs!etep!ujs! 9-! Hv!obs!tep!ujs! 4-! Kp!.
ovoga puta rezultatom 16:30. ibo!tep!ujs-!Qbm!nb!ep!ujs!3-!Pnbs!tep!ujs!3-
"Na`alost, ovo je realnost na{e sele- Tj!h vs!e bs!e p!u js! 7-! S/! Kpo!t ep!u js! 4-! F/
kcije. Timovi s kojima smo igrali odavno Kpo!tep!ujs!2-!Pmbg!tep!ujs-!Tj!hvs!kpo!tep!ujs-
su zajedno na okupu. U mla|im staro- Fs!mjo!htep!ujs!2-!Jo!hpm!gep!ujs/! U posljednjem susretu Islan|anke deklasirale bh. tim sa 30:16

Obradovi} nastavio seriju Poraz


Tahirovi}a
Terzi} odlu~uje
D. MAKSIMOVI] Enid Tahirovi}, kapiten i gol- krajem mjeseca
man rukometne reprezentacije Mirsad Terzi}, rukometni
Branislav Obradovi}, rukometni reprezentativac BiH, BiH, pretrpio je poraz sa svojim reprezentativac BiH i tre-
nastavio je seriju sjajnih igara za {pansku Antekueru. Gepingenom od Hamburger SV- nutno igra~ Celja PL, kra-
Da se nalazi u sjajnoj formi, Obradovi} je potvrdio a rezultatom 28:30. Ispostavilo jem mjeseca odlu~i}e gdje
i na subotnjem gostovanju svog tima kod favorizovanog se da je drugoplasirani tim Bun- }e nastaviti karijeru. Prema
Granjolersa u 23. kolu {panske ASOBAL lige. Anteku- des lige u ovom trenutku prete- rije~ima Andreja Goli}a,
era je prosto deklasirala doma}ina i slavila sa 30:23 `ak zalogaj za Gepingen, koji s njegovog menad`era u igri
(16:8), a Obradovi} je bio najefikasniji u pobjedni~kom klupe vodi na{ Velimir Petkovi}. su Ademar Leon i MKB
sastavu sa {est golova. Drugi bh. rukometa{ u Antekueri Bh. reprezentativac ubilje`io je Ves prem, dva ve li ka na
Sr|an Trivund`a postigao je jedan gol. Tim iz Andaluzi- 11 odbrana za 45 minuta. evropskog rukometa.
je nastavio je svoju pobjedonosnu seriju. Sada u nizu D.M. "Krajem pro{le sedmice
imaju ~etiri trijumfa i u narednom kolu u odli~nom ra- bio sam u Vespremu, gdje
spolo`enju do~ekuju veliku Barselonu. Vrijedi spo- je trebalo da potpi{emo ugovor. Me|utim, do toga nije do{lo iz objektivnih
Krivaja bolja razloga. O~ekujem da }e situacija biti jasnija krajem mjeseca, kada }e se i
Bh. rukometa{ sa {est golova
od Borca definitivno znati gdje }e Terzi} nastaviti karijeru. Najva`nije je da ima inte-
U prijateljskoj utakmici, koja resanata, tako da nije problem prona}i klub za njega. Rije~ je o vrhunskom
najefikasniji u pobjedi Antekuere rukometa{u kojeg mnogi `ele u svojim redovima. Stoga se mo`e re}i da je
je odigrana u petak uve~e u Za-
vidovi}ima, Krivaja je savladala Terzi} na slatkim mukama kada je u pitanju odabir kluba gdje }e nastaviti
menuti i to da je Obradovi} prvi strijelac svog tima sa Borac sa 36:33 (16:14). Dra{ko karijeru", rekao je Goli}.
85 golova, dok je Trivund`a drugi sa 72. Budi{a, trener Banjalu~ana, ista- D.M.
Sjajna igra bh. dvojca Nikole Prce i Darka Martino- kao je da nema razloga za zabri-
vi}a nije pomogla Pilotes Posadi da se vrati nepora`ena nutost.
sa gostovanja kod Teukra. Doma}i sastav slavio je sa ti-
jesnih 28:26. Prce je ponovo bio efikasan i postigao
"Pru`io sam {ansu svim igra-
~ima i normalno je da smo ima-
Harmandi} na vrhu
osam golova, dok se Martinovi} tri puta upisao u strijel- li oscilacija u igri. Nismo i{li Adnan Harmandi} sa svojim Gorenjem nalazi se na vrhu tabele slovena-
ce. Nikola Prce je i nakon 23. kola ASOBAL lige tre}i po{to-poto da pobijedimo Kri- ~ke Lige za prvaka. U dugom kolu doigravanja Velenj~ani su slavili u gosti-
strijelac prvenstva sa 145 golova ili 6,3 po utakmici. vaju, ve} da ostanemo u ritmu, ma kod Preventa rezultatom 34:28. Harmandi} je postigao dva gola. Svoje
Vuka{in Stojanovi}, lijevo krilo bh. reprezentacije, kako bismo fini{ sezone do~e- susrete drugog kola Cimos Kopar, za koji igraju Damir Doborac i Bojan
sa svojim Naturhausom sino} je igrao susret 23. kola sa kali maksimalno spremni", re- Skoko, te Celje PL Mirsada Terzi}a igra}e u utorak, odnosno srijedu.
Kuenkom. Nakon 23. kola Pilotes Posada je osma, a I dalje u odli~noj formi: kao je Budi{a. Poredak: Gorenje 37 bodova, Cimos 35 (utakmica manje), Celje PL 31 (-
Antekuera deveta sa po 21 bodom. Naturhaus sa susre- Branislav Obradovi}
D.Pr. 1), Slovan 23 (-1), Trimo 23 (-1), Prevent 21 (-1).
tom manje zauzima sedmu poziciju sa 24 boda. FOTO NN D.M.
12 qpofekfmkbl!13. 4. 2009. Sport

Polufinale
plej-ofa Jedinstvo i Kakanj
u borbi za titulu
Premijer lige Rezultati
BiH za Sf!w bo|! qp!mv!g j!o b!mb
odbojka{ice qmfk.pgb;! CS_LP;! Kf!.
ejo!tuwp! .! Jn!{ju! Ep!csj!.
okb! 4;1! )36;21-! 36;34-
36;23*-! LB!LBOK;! Lb!.
lbok! .! Lv!mb! Hsb!eb!•bd
4;3! )36;2:-! 26;36-
Br~anke ostale jedina nepora`ena ekipa ove 32;36-! 36;32-! 29;27*/
sezone u BiH. Izabranice trenera Gorana Had`i}a Jhsb!of! tv! j! vub!lnj!df
posljednji put savladane su u prvom dijelu •fu!w suph! lp!mb! qmfk.
bvub;! JMJ!K B\;! Of!w jt
pro{logodi{njeg prvenstva od ekipe Kaknja Csf!{ b! .! Uv!{ mb! 2;4
)33;36-! 22;36-! 36;32-
Vedran RADENOVI] se ne smijemo opustiti i moramo odigrati bez gre- 34;36*-! WJ!\ F!H SBE;
{ke i to ve} u prvoj utakmici finala na gostovanju IF!ob!Esj!oj!.!Kb!ip!sj!ob
Odbojka{ice br~anskog Jedinstva i Kaknja u Kaknju. Prethodnih godina svaku prvu utakmi- 4;2! )36;32-! 36;26-
plasirale su se u finale plej-ofa Premijer lige Bo- cu finala plej-ofa okon~ali smo u na{u korist i na- 36;38-! 36;28*/! Qp!s f!.
sne i Hercegovine, nakon {to su proteklog viken- dam se da }e tako biti i sada. Ukoliko u tome ebl;! Uv!{mb! 25-! Kb!ip!sj!.
da upisale pobjede i u uzvratnim utakmicama uspijemo, bi}e nam puno lak{e igrati revan{ na ob! 21-! IF! ob! Esj!oj! 9-
polufinala. na{em parketu i nastoja}emo da izbjegnemo maj- Ofwjt!Csf!{b!3/
Aktuelne prvakinje na{e zemlje u gradu na storicu, {to bi zna~ilo da }emo ovu sezonu okon-
Savi mo`da i lak{e od o~ekivanog i u ~etvrom ~ati bez ijednog poraza u doma}im okvirima.
ovosezonskom ogledu savladale su sarajevsku Na{a ekipa iza sebe ima zavidan pobjedni~ki niz,
Imzit Dobrinju, te tako potvrdile da su u ovom jer smo zadnji poraz pretrpjeli prije godinu i po
trenutku najozbiljnije kandidatkinje za osvajanje dana. Bilo je to u prvom dijelu pro{le sezone, ka-
Sarajke nemo}ne
pobjedni~kog pehara. Izabranice trenera Gorana da su nas savladale Kakanjke", rekao je Had`i}. u duelu sa
Had`i}a maksimalno ozbiljno u{le su u utakmicu, Za razliku od Br~anki ekipa Kaknja do finala dominantnim
a rezultiralo je to uvjerljivim trijumfom nakon je stigla uz ne{to vi{e truda. U revan{ utakmici Br~ankama
prvog seta sa 25:10. Go{}e iz glavnog grada dos- polufinala Kula iz Grada~ca jo{ jednom se poka- FOTO NN
tojan otpor pru`ile su samo u drugom periodu zala kao neugodan protivnik. Iako su doma}e po-
igre kada su sakupile 23 poena, ali je u tre}em us- vele sa 25:19, u drugom setu Kula je slavila sa Finalni susreti plej-ofa Premijer lige BiH okiti titulom prvaka predstavlja}e na{u ze-
lijedio ponovo pad koncentracije, pa su doma}e 25:15, odnosno u tre}em sa 25:21. U ~etvrtom Kula iz Grada~ca bi}e odigrani u dvije dobijene utakmice. Prvi mlju naredne sezone u ^elend` kupu, a pos-
slavile sa 25:12. periodu igre izabranice trenera Merime Tosunbe- jo{ jednom se susret na rasporedu je idu}eg petka ili subotu toji mogu}nost i u Kupu CEV-a, ukoliko
"Stigli smo do finala i na korak smo od za- govi}, ipak, su uspjele izjedna~iti na 2:2, a taj- pokazala kao u Kaknju, a reva{ i eventualna majstorica se- Odbojka{ki savez BiH dobije pozivnicu za
crtanog cilja, a to je osvajanje duple krune. Sada brejk dobile su tek na razliku (18:16). neugodan protivnik dam dana kasnije u Br~kom. Ekipa koja se ovo takmi~enje.

Finale Kaknja Vijesti


i Napretka Red`ovi} Nevjesti}eva uz
Finale plej-ofa Premijer lige BiH za odbojka{e igra}e Kakanj i Napre-
dak iz Od`aka. Branioci naslova u revan{ utakmici polufinala na doma-
}em parketu savladali su Radnik iz Bijeljine sa uvjerljivih 3:0, dok su
Od`a~ani pred svojim navija~ima identi~nim ishodom slavili u duelu sa
sarajevskim Bosna Eurohausom.
protiv Burgi}a
Adnan Red`ovi}, najbolji bh.
K 1 borac, koji je 20. marta u
Sarajevu u borbi sa Grkom Sta-
rekord 14. na EP U kategoriji do 63 kilograma ostva-
vrosom Anastasiadisom osvojio rila je rezultat od 62 kg u trzaju i 80 u
Rezultati: KAKANJ: Kakanj - Radnik 3:0 (25:12, 25:17, 25:15), Na- titulu prvaka Evrope u kik-bo-
predak - Bosna Eurohaus 3:0 (25:17 25:17 25:19). Proteklog vikenda izba~aju. Ujedno je postavila i dva re-
ksu po K 1 pravilima u WKA korda na{e zemlje u izba~aju i bijatlonu,
igrane su i utakmice 4. kola plej-auta: KALESIJA: Bosna (K) - Br~ko federaciji, po~eo je priprema za
Jedinstvo 1:3 (23:25, 12:25, 28:26, 20:25), LJUBINJE: Ljubinje - Pela- te tako na najbolji na~in potvrdila odli-
naredni me~. On }e 25. aprila u ~nu for mu pred nas tup na Me di te ran -
gi}evo 3:1 (27:25, 25:19, 24:26, 25:15). Poredak: Ljubinje 12, Br~ko Hamburgu odmjeriti snage sa
Jedinstvo 12, Pelagi}evo 9, Bosna (K) 1 bod. skim igrama u Peskari.
V.R. Asmirom Burgi}em. Rije~ je "Prezadovoljni smo da je na{a ta-
borcu koji je ro|en i nastupa kmi~arka u izuzetno jakoj konkurenciji
pod zastavom Njema~ke i vi- pos ti gla ova ko zna ~a jan us pjeh. Pot -
{estruki je prvak u tajlandskom vrdila je izuzetno veliki potencijal i ne
Doma}in boksu. Red`ovi} se priprema na
Igmanu sa trenerima Nermi-
sumnjamo da }e uz adekvatne pripreme
mo }i bi ti i je dna od kan di dat ki nja za
najuspje{niji nom Ba{evi}em i Jasminom
Ero vi }em, te spa rin gu je sa
medalju na Mediteranskim igrama u Ita-
liji. Sa njom je u rumunskoj prestolnici
Karatisti doma}eg kluba Hasen do bili su najuspje{niji u eki- Adnanom Buharalijom. boravio i trener Namik Omerovi}, koji
pnoj konkuenciji na 16. me|unarodnom Hasen do kupu odr`a- V.R. tako|e zaslu`uje pohvale za postignuti
nom u Zenici. Me|u najuspje{nije po broju osvojenih medalja rezultat", istakao je Kemal Ho{o, gene-
spadaju jo{ 1. mart iz Srebrenika, Viktorija @ep~e, 23. februar iz Ko{arac ral ni se kre tar Sa ve za di za ~a te go va
Velike Kladu{e i Nara iz Kaknja. BiH.
Za najbolje pojedince progla{eni su Eldina Agi} (Hasen do) sa pobjednik Uspjeh bh. tima na smotri najboljih
tri zlatne i jednom srebrnom medaljom, te Miralem Ja{arspahi} iz memorijala diza~a tegova Starog kontinenta sigurno
Nara. Na turniru u "Gradskoj areni" Zenica nastupilo je vi{e od Nemanja Ko{arac, bh. vlasnik bi bio i bolji da je nastupila i druga na{a
600 takmi~ara iz 35 klubova iz BiH i Srbije. norme za nastup na Zimskim predstavnica Almira Lizde.
Takmi~enja su odr`ana u svim uzrasnim kategorijama u disci- olimpijskim igrama u Vankuve-
plinama borbe i kate, pojedina~no i ekipno. ru 2010. godine, pobjednik je
A.M.
tradicionalnog memorijanog Almira Lizde nije
turnira "Mladen Gruji}" u bija- doputovala u Bukure{t
tlonu odr`anog proteklog vi- zbog kvara na automobilu
Ragbija{ice kenda na Jahorini. On je slavio
u konkurenciji seniora, dok je
u Ma|arskoj Mladen Plakalovi} bio najus-
pje{niji junior. Pobjednici u os-
"Na`alost, jedna od na{ih najboljih
takmi~arki Almira Lizde, koja je krenu-
la na put sa svojim trenerom Vladimi-
@enska ragbi reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je dvije ta lim ka te go ri ja ma: Mar ko
utakmice na srednjoevropskom trening kampu, koji se odr`ava u ma- Star~evi} (stariji omladinci), rom Jer ko vi }em, su sre la se sa
|arskom gradu Zanka. Dejana Ko{arac (starije omla- pote{ko}ama u putu, te su se morali vra-
U prvom susretu bh. ragbija{ice igrale su nerije{eno sa najboljom se- dinke), Goran Ko{arac (mla|i V. RADENOVI] ti ti na zad u BiH. Na ime, vo zi lom su
lekcijom Ma|arske (10:10), dok su u drugom ogledu bile bolje od Aus- omla din ci), Ma ja Mu mo vi} nai{li na rupu na putu i o{tetili automo-
Lju bi ca Ne vjes ti} re pre zen ta tiv ka Dobra bil, te nisu bili u mogu}nosti nastaviti
trijanki rezultatom 10:0. (mla|e omladinke), Nemanja najava za
U kampu u~estvuju i igra~ice ^e{ke, Poljske i Hrvatske, a sino} je u Jov~i} (cicibani). Na takmi~e- Bo sne i Her ce go vi ne osvo ji la je 14. Mediteranske
dalje prema Bukure{tu. Tako je ostala
Zanki odr`an i tradicionalni me|unarodni turnir na kojem su tako|e nju je nastupilo 40 biatlonaca iz mjes to u uku pnom po ret ku na Evrop - igre bez prilike da postigne `eljeni rezultat,
nastupile na{e reprezentativke. BiH. skom seniorskom prvenstvu u dizanju te- ali i provjeri formu za Peskaru", dodao
V.R. gova odr`anom u Bukure{tu. FOTO NN je Ho{o.
V.R.
Sport 13. 4. 2009. qpofekfmkbl 13
Promotivna
regata na
Podr`ao SP: Korani
Nenad
Zimonji}
Rafting klub
Kanjon na
regati na Korani
Pretpromocija
Izbora mis SP
Qsfu!qsp!np!dj!kb!J{cp!sb!njt!Twkfu!.
tlph!qswfo!tuwb!v!sbg!ujo!hv!pesab!ob!kf!v
tv!cp!uv!v!lmv!cv!#Av!qb#!v!Lmb!|oj!db!nb/
#Ob!j{v!{f!uop!qp!tkf!~f!opn!(Besf!ob!mjo
qbs!uj!kv(!v!lmv!cv!(Av!qb(!qsfe!tubw!mkf!ob!kf
lbn!qb!okb!J{cp!sb!njt!Twkfu!tlph!qswfo!.
tuwb-!lp!kb!{wb!oj!•op!tubs!uv!kf!26/!bqsj!mb/
Ovo je bila na{a tre}a Ptjn!njt!TQ-!v!plwj!sv!pwf!nb!oj!gft!ub!dj!.
promocija u Hrvatskoj kf!cj~f!cj!sb!of!j!njt!iv!nb!opt!uj-!njt!Cb!.
i gra|ani i mediji su okb!mv!• lf! sf!h j!kf-! njt! fl!t usf!n oji
tqps!up!wb-!njt!sj!kf!lf!Wscbt!j!njt!sj!kf!lf
veoma zainteresovani Ub!sb#-!sf!lbp!kf!Nj!sp!tmbw!Cvo!eb!mp-!qsfe!.
za Svjetsko prvenstvo, tkf!eojl!Vesv!af!okb!#Fofs!hj!kb#!j{!Cb!okb!mv!.
rekao Boris Todi} lf-!lp!kf!kf!ps!hb!oj!{b!ups!J{cp!sb!njt/

U Hrvatskoj veliko
interesovanje za SP
Maja PREDRAGOVI] On je istakao da je i ovogodi{nja regata u
Rastokama nadomak Slunja bila odli~no organi-
komore Republike Srpske. Cilj ove promocije je
da se zainteresovani privrednici iz svih oblasti
ktakularna s izuzetno bogatim programom. Vjeru-
jem da }e Svjetsko rafting prvenstvo {irom otvori-
U okviru promocije Svjetskog prvenstva u zovana. Manifestacija se odr`ava zbog promocije upoznaju s mogu}nostima podr{ke organizaciji ti vra ta i os ta lim ba nja lu ~kim spor tskim
raftingu, koje }e od 17. do 24. maja biti odr`ano u sportskog raftinga, za{tite prirode i o~uvanja `i- Svjetskog prvenstva. kolektivima, kako u njihovoj promociji, tako i u
BiH, predstavnici Rafting kluba Kanjon, organi- votne sredine, te promocije turisti~kih potencijala Mnoge poznate li~nosti su podr`ale {ampionat organizaciji velikih sportskih manifestacija na me-
zatora SP, u~estvovali su na promotivnoj rafting ovog kraja. Pored raftera u manifestaciju su se svijeta "Banjaluka 2009". Me|u prvima to su u~i- |unarodnom planu", istakla je Goli}eva, nekada{-
regati na rijeci Korani u Hrvatskoj. uklju~ili i zaljubljenici u peint bol, moto-trke i pa- nili Maja Tati}, nekada{nja predstavnica BiH na nja re pre zen ta tiv ka Ju go sla vi je, os vaja ~i ca
"Cilj na{eg u~e{}a na ovoj regati, koja se raglajding, koji su imali priliku da saznaju ne{to Ekipe iz "Evroviziji", Sla|ana Goli}, proslavljena ko{arka- srebrnih medalja na Svjetskom prvenstvu i Olim-
odr`ava ve} tre}u godinu zaredom, bilo je doda- vi{e o takmi~enjima koja }e biti odr`ana na rije- Hrvatske {ica, i Dra`enko Nini}, svjetski prvak u kik-boksu. pijskim igrama.
tno upoznavanje javnosti u Hrvatskoj s najve}om kama Vrbas i Tara. ve} dolaze "Veoma je bitno kada jedan grad dobije Svjet- Srpski teniser Nenad Zimonji}, pr