,t

'

LfllMfl KSNfl
a:1
^\

,ex-+iiaitTiiN, !,'alrr(-ttlR]lr

.\/

-

rtr.' -l.z,t T
/\

TAi*S#Rf-s SITIL&

{,tuH,*trF,TK & S-tS$s$tE"s##

"7 a::_(,
,\}']".\\rr
.")
. !-.\

!/

} TtrNfiB,A K@A{ANA * gV
e.taseil* f
Le><E=t .€[Tt]!"

i

u@€.uRu

u

.

Nrfomte r Ror ttel DeicrtererCIP r Blbllotectt PITILA,TUDORA Llmbr rongni : chreleI-lV ! ex€rclit iocurl / Aramis Mihlilescu. Pitil!, Cl€opatra Tudora - Buouregti: Pri ,2005 I sBN973 -679-276-5 Cleopatra L Minlile$cu, 1.3 2.46 1+ I 11. ) 35.t'36137 31 1.3 82 t3'7 AureliaNutu Filip,lnv.Crinola Grigoftscu,ltrv inv Valonlina Referentir llaq Redrctor:Angela gr!ficn$ cop€rtl: Nioulor Petr€sd Macletn vicloria Dumit$Meiq Arginr. Nicusor Penescu. tlusrratll: DTP:IrinaGeambasu ISBN|973-679-276"5 toat€ drepturile r€zervate Arrmb Prht 3.r,1. @2005 Copyrighl
Arlmh Pdnt s.r,L. Redlcti! d iediul soclrl: B-dul Melalurgieitr 46-56,ood 041833,s€ctor4, 38 O.P. 82 - C.P. Buouiesii.

(021) 461.08 09n9 tel:(021) 461.08.10/14/15;fax: ofiice@megapress.ro E-mail:ofiice@edituratrmis.rc; ielt (021)461.08.08112113116i D€pirtrnenrul d€sflcere: ro E-mail: desfaoere@edituasnnis 461.08.09/19; fa{: (021)
npat it la MEGAprqs holdhgs s.a.

t'*h

in. U. ai.ani.m. Scrie cuvinte caresetermind cu unadintre literele : a. u. mina.oun". inima . jf -'e F*@. ani. Grupeazd cuvintele urmdtdare dupenumerul de silabe: am. n. dintre cuvintele date. ?.. aza. anina.m"€ @\&@%--@5. u.a.Ina i . tele )cte aleceror nume incepcu unadintre 3.L 2.I: - '. i. E. mai.i.Clas arA.dinreviste. nai.n. tmagini $ . nal . N. mama. I "*----------r-3 . U. . Coarpe celecaresuntnume de tpoidesparte-le in silabe. . una .Lipegte aceste pecaiet. Scrie litereleinilialeale cuvintelor caredenumesc gi obiectele din imagini. Mimi . n4i. imagini carereprezintd obiecte sauflinte ale silaba m. i. Noteazd cuvintecare sunt numede persoane gi care incep cu literd "ecare a numelui Mina. Transcrie. 6.n. M. M.Ani.m. m. Nana . u. Descoperd cuventul alcetuit din litereleinitiale ale urmetoarelor ctvinte: iau. N.a.A. ll""r. am .ma ma . Compune cuvinte cu ajutorul silabelor de pefrunzulite. Mia 4. Ani Fi &W w W .

Alina . . Elena me. O. Camelia . areuncrin. l. marame . Corina E e lanenea Canarulealmeu. ard .lumea . oameni . c. E. care contin silaba doarcuvintele 2. 5. i. Copiazd propozitiile demaijos. melc 5. Rr 0. c. Laura . Transcrie Euamuncorn. silabe cuvintele date. mere . roca . 6. ora . Emeric . Alina Miron aremere. r. A.e. culitera cuvinte care setermin5 3. Scrie gifiintele dinimagini. mecantc . otal . numere . Desoartein . Transcrie .America . obiectele 4. mare . Lina . Denumegte 11 propoziliile date. camera . nimeni . a.

a obtine Inaareunmac.e. Ele auunnuc.e.. calul . inelul.. *ry CanaAlinei e . propozilii ituiegte cuajutorul cuvintelor care denumescfiinte. Euamunliliac. IO. Alege.. E. .. . Cornuleiecumac. Euncreionmic. a alcetui .E€@F Jl. mure. Euamo cand. t. Elare uncal. Ordoneazd cuvintele datepentru propozitii.noud. noi. 'Eaareunou.Auricd. Eunoumare. potrivite cuvintele pentrua completa eziliile. cu... Carmen. Carmenelanoi. Anaelamine.Mariei. ..dupa model.. Mdrulmeueauriu. Ricd . Mirelaarealune.. "emare' qffi- -6.. . Desparte pentru cuvintele propozilii. Cdlin e un. Elena. de pe frunzulile. Eiauunorar.. . are. Elare unmdr 4-T:r cornerera. Mirela.in"ruut Sfficamera 9. . la.

camere .dupdmodel.Alcdtui cuvinte a obtine literelor ordinea I?. corn .mere .: r acestorcuvinte. murd . canar.iw . 14.aer . . Cornelia . Scrie Alina-Alin . rac 'lac .Ionela .. camron ffi. Cdlina .Ioana fo W pentru noi. luiMiron Moara e mare' Romice Nenea e mic.:t"' gir gi ca inleles din fiecare nepotrivit cuvantul L5. . Selecteazd . Marina . Monica 'Ionela 'Onu P lq . 16. Schimbd pozitii oblinute. cuvintelor cuajutorul . doarnumele 13. . Continui 'ltr auriu. nucd ou. inimd . Mirela . Alege cateo propozitie. dupe nume debeieti. model.m5r. CanarulAurei propozilii cu ajutorul Alcdtuiegte fetelor. cain model. Coman . mure. cocor. MdrulAneie e mare. lac rac. Completeazd mer. creton . rama are-era .

Cerule cunori. '. ceara Marcela e cuMircea. dd Norutepe. Mircea. Alcdtuiegte cuajutorul cuvinlelor: Marcela. Completeazd folosind cuvintele depefrunzulile. propozitii 5.' i 4... . Transcrie propozitii.ceai.i. ceal . Denumegte obiectele dinimagini. urmetoarele pentru 7. Cerna 2. urmetoarele grupul Subliniazd delitere ce. Cercul e mare. Cetina.esoartein silabe cWintele demai ios. W J $ ..']]. propozitii. cere .. . -q6" Eu. . contin sausetermine cugrupul delitere ce. 3. Copiaze apoiformuleaze intreberi care elesunt rSsounsuri. Eiaucerc. propozitiile 6.-@ r r@ ff "".. rece ... Celina . Celina iacerneald. Scrie cuvinte careincep... .

.

Alege anotimpurilor propozitii 3 catuiegte cuaceste cuvinte.vesel . salatd . parc . poveste .i. . Grupeazd cuvintele demai susdupd numdrulde silabe.lapte . pasta . iitera P. privire . vineri . covor . Alcdtuiegte . vapor. val .rl pozitii lasfargitul cerora sdseaflecuvintele date. Scrie nume defetecareincep culitera debiieticare :. r:il . Cumestepepenele? . vioard.t V ginume incep 4. propozitii despre: 7. Vera . laintrebSricu ajutorul 5.P'P V .avion .. imaginilor.. Nume$te obiectele Sifiinlele $r \ i. Cevreaiepurele? p sauv.v. apoi numele in carese audsunetele 6.V putin p. . ilustrate. doaiCu care contintel una dinhe literele L Transcrie . . Respunde ri:.eii . . .. 3. CeareVictor? . Petre fl !.cap 2. navd .vioare ..

. I W c P c I c I I P I T I c I R c I c E R o N E M T N E R P U R M E c I N U c Uo E M I c I T R L Y tvl R P E S T c c c I I N E L U N D I c o R I I o R I c . melc ffittt' de litereci. Alcdtuiegte * w @^ e ES intreberi.a ara. a denumi maimulte cuvintele 4.vacd rac-raci . lacirc.atire pecaiet cuvintele apoitranscrie-le 6. 3. colac . dupd model. Formuleazd Iaoracinci? Laoracincia venitValentin. Cecilia .le Luroca a. Completeazd propozilii in silabe. Ea a cumperat Maricica Ela citito carte. Cineavenit pleacd papucr. Lucian . Maricica . pitic . crneva .Drian maaane . Descopere dincareu. Piticulvine lacind. mac . Gi. desparte-le apoialcdtuiegte re. nu. ..cl . copac . Cicerone . papuc .. . Transformd ...] pentru obiecte saufiinle. pisice . Desoarte in silabe cuvintele date. cu ele. fu l. ciocolatd . aici . macl gifiinlelor propozitii obie ctelor dinimaginii folosind numele 2.a. urmatoarele cuvintecu grupurile 5.

doud eief€. vulpe . crre9e & pentru C) Scrie cuvinte cusens asemenetor cuvintele demaiios.t I d'D liii. cop iazd textu 1: ll4 r!4: I I'i. . cerc . este. pentru cr Scrie insugiri cuvintele date. coco9 . -dL ir.pisoiag.i.ii i.. case. . _ : 2.treisilabe. Scrie in carefiecare cuvdnt sdinceapd cu litera indicatd..' 1.1.: pentruprppozitii 5 . repede pentru 3. @@@ esterogie.r :'l i . ai Selecteaze dintextul de maisuscuvinte formate din:o silabb. 1 :. Formuleazd intrebdri leurma toare. giret. cuvintele a alcatui . prsorag . Pegtele dinacvariul Dianei esteauriu.i. privegte . 3)Alcetuiegte altepropozitrii cu ajutorul cuvintelor caresuntnumedefiinJe. Rezolvd cerintele date. mea. 'd'.''. 9apcaDorinei a cumpdrat cirege. . $andru S . . de $coala. mastnt. este.:. . seascunde .. F propozilii 4. { j. $ogonel. Ordoneazd propozilii.. F t..'. pegte .. aproape. mirat . ryry lii) 'N. un.

.patria ta? Cum senumegte Rom locuitorii Cum senumesc care conlin litera 6. Selecteazd. Sandu . inainte .... Scrie litereleisau a.. incet Itecuvinte.. .curtea este unplop imaginilor.. in . populare .. scuno . cuvintele 4.vom cumpara . laintreberi cuajutorul 5. Completeazd .rma .mpreuna s. .nt. ..ndate din coloanele alSturate. propozitii.i . cuvinte careincep culitera igicuvinte 2. Rdspunde arecopilul? cooilul? Ceanimal Unde suntcreioanele colorate? maijos. inalt . cuvinte opuscuvintelorde 6.nainte matne Prine . obtine intai Mie imiplac .nc. parne gcolii . dou5 sa urmAtoare addugand ?.. Dezvoltd Vlad cant5.nd . Gdsegte cuinteles .ntat l.. cuvintele cuuna dintre 3. a terminat propoziliile cate unul. mdndncd...

B N Unde suntJorjgiBianca? R c J N D c o c t o J E B R D B R B N c L S . vijelie . ..J opiaze cuvintele d 2.r".lij.. Scrie cuvintele descoperite in careu. bijuterie . bicicleta .jucdrie . Jidoveanu obtine gialcdtuiegte 3. bujori . Alege cuvinte de laexerci!iulanterior propozilii.:f. j. \ l Cumestebarba bunicului? 6. Desparte cuvintele dateinsilabe.

mergerita| . doar 6. in comuna giGabriela Eilocuiesc merg la bunici Horia in cor.Andrei . g69te. derasalecopiilor copiilor numele propozilii in caresd folosegti 9i numele a)Alcdtuiegte comunei.ge6gie. gurer . pentru obiectele insugiri t.'.Hohotel rdspund Gdqtele tottimpul.mare' opuspentru: cusens cuvintele b)Scrie date propozilii cuvintelor cuajutorul 5. Alcetuiegte . harnici . Gutuile soarelui sunt Razele groase. arhitect . colegd 'nehotSrat . h saug.g. Transcrie se coctoamna. . Grigore . NoteazS.i# wlii i. apoi rezolve textul. Scrie Sifiinlele cuvinte intr-untabelasemdndtor. 3. Bunic Hotarele. dintreliterele k# {lr "". cu haine IarnaneimbrdcEm amunhot . mohorat pahar ilustrate. merg. lestriga G6scanul aumulte gagtelor maimare. Transcrie cerintele. Despartein . conlinliterele care cuvintele silabe I. gutuie .4. Horia .nu.') s .rAs.Ho . gdndacul . Grigorescu . alearge $ -* W' propoziliile adeverate.1. galbene. este mult GdlSgia nusemaiaud.

caresd conlind . .. Elculege.* 5. ! propozilii 4. Elalege.r-sul de literege. poveste . . Euculeg. .. Copiii se batcu s t. Eumerg. Esteveselie mare. #B . Noteazd cuvinte cu sensasemenetor celor date.Elajunge. Eusparg. sosegte . Este ungerneprasnic.. . . $. apoialcetuiegte propozilii doarcu propozitii l. . Scrie dupamodelul urmdtor. Transcrie textul.ajunge. separa 7.' i Eugenia cade. . Formuleazd dupdmodel. Elseretrage. culege.iil1 numegte obiecte W 2. Eualeg. Alcituiegte la inceputul cdrorasd se afle cuvintele a/egg frge. propozitii 5. Ninge destul dedes.''jii:i!l'. . Copiazdcuvinteleoe de bdieti.. Este iarnd. Elstrange. Eiculeg. apoidespartein grupurile silabe cuvintele care conlin E riere Gesauge. GelugiEugenia mergpederdelug.adund .. s' S' ^'rt W . Eaplenge.

Cuceesteincdllat motanul? cainmodel. I. Dintre literele cecontin cuvinte ! sauz. laintreberi 2. cozonac 'ralele 'zgomot 'veveritd 'invata 'zebra Z' literele dintre cuuna J sau careincep nume depersoane 6..cuvlntele cal-cilu! 'Pat 'coadd 'm6ni 'vacd 'Dan 'ban pe baza imaginilor..zboara .. . Darg6scanul? ':' 'ze?ade 'zece date' celor asemenator cuinleles cuvinte 4. Continue verde-inverzit .. patrie 'perete 'strige 'jurnalist 'omdt 'observd demaijos' cuvintele seseafle propoziliiin interiorulcerora 5. propozitiile.. ..alege proverbele cunoscute t.mea. .. date..dupdmodel. Alcituiegte . cald . . .v6zduh 'lara in . Rdspunde .infloresc in c cateva detine. i: . zambilele . ' berzele este Romania primivara. ... Transformf. dincoloanele ?. Noteazd . Scrie pentru potrivite a completa cuvintele aleturate. 3. ' ": . Alege.

dupd model. regina regind . trag culeg-culegi . Tricoul Ginei este argintiu. colegii .pagind de maijos.gimnastic5 .Gi gesparte in silabe . Gina .argintii . Alcetuiegte propoziliiin caresi folosesti expresiile date. plAng .tragi . . aleg . clasd gdldgioasd . Formuleaze pentru catmaimulte intreberi urmatoarele rdspunsun. carecontin 8 ffi ffi 4. Georgiana sevaintalni cunigte colegi. Transformi cuvintele. . covrigi . Sergiu lucreazd labdrnd. alerg l. 5 .mingi 2. fulgi . Noi suntem in sala degimnasticd. . Denumegte obiectele dinimagini. apoialc5tuiegte propozilii folosind qrvintele grupulde literegi.

ceama perece . terminare .. Scrie propozitiile date' pentru intrebdri catmaimulte ?. Iordache date' celor asemenetor cuinieles cuvinte in diclionar 3. cuvintele in silabe 2. cheie .pereche eticete pacet-pachei . colet . Copiazd date. Desparte . areo eticheta luiCostache Caietul veche. Cautd grupul che. Transcrie cheama . ochelarii 'Pereche .uzald 'cuPlu pebaza imaginilor' intrebiri 4.h $ diferite rache6se aibeinlelesuri propozitii in carecuvdntul 6. Formuleazd galbena. delitere conline . unbuchetde a primit Chelaru acest suntin Ochelarii Pachet.etichete urece ..raceta iiitq P'. Formuleazd 9irdspunsuri d$|i':' demaijos' a cuvintelor corectd forma 5.urecne rachetd .demaijos cuvintele I. . este luiTache Jacheta bujori.

Corecteazd date. Ordoneazd gir. cuvintele pentru dinfiecare propozi!ii. $i .tecarecontinlitera f. propozilii 5.Ir . vAlvdtaie .. l. zbucium . Moldover . Alcdtuiegte astfelincAtin fiecaresd existec6te doud rir'. Scrie pentru insugiri gifiinlele obiectele ilustrate. 7. grnga9 . a obtine .fost.. Fetele grddiniJa a fostafardin deflori. stricat ..domnul. gimama Florica facemancare defasole. 4. $:efan. saranu l. fatd. neadevdrat .Mare. fu I. ramuros . propozitiile 6. bund.l e am d . Alcetuiegte propozitii in care cuvantul foaie sd aibd intelesuri ffer:e.frumoase.

ugadormitorului. . inchidere .. Continuddupd model. 9icompleteaze maijos. Elcantd ' chirurg .. Formuleazd sunt ci ln chiuvetd ridichi. inchipuire . chip . .. a cumperat Paraschiva pldcut. rochild .date. Alcetuieste pentru propozitiile date. Am ajuns zilnic la . meu areunchip Colegul .. pletoase.Jdrure i Prqur 'l propozitiile de potrivite cuvintele dincoloane. Tatdl luiChivu estemedic o . intrebari 6. chitare 'inchiderii ' rdchitd deschide l imaginilor. Pemalul lacului cregte lamagazin laora. Paraschiva .. apoi alcdtuiegte obtinute. Desoarte . Chiriac propozitii cu aj 2.. ASchiute . in silabe cuvintele I.. Alege. . 4. propoziliifolosind ochi. . chin . cuvintelor ' caclullla ' lrtlall9are ' lurtir rrrlcr .pebaza cuvAntul 5 . .

Cautd in dictionar cuvinte cu sens asemdnetor celor date. cu ciocolatS. .. caresd grup. Scrie cuvin umesc obiectele din imagine. apoi propozilii alcdtuiegte cucele aare sunt nume deoersoane.neinghelat -inghelare . Formuleazd pentru c6tmaimulte propozitiile intreb5ri date. a obtine . 2. Desparte in silabe cuvintele date.dulgherul . .I..gheare . inghetate . a inghela-inghelat. Covoragul dingherghef este frumos. Scrie c6tmaimulte cuvintefolosind modeluldat.lunecug . ghetele Ariciul seamdnd cu un .Jl F^!ne ghe. pentru propozilii.. .. Completeazd spatiilepunctatefolosindcuvintele din coloana a6iuratd. alcamerei. dezghelat &$ *tr " 1 1 :* 3.Anghelina . Ghemele de land suntcolorate. aisberg . . 6. cu tepi. ghem Ghetele suntagezatein acel. irghelata gustoasa. ungner Varamenanc . cocolog 'dalie . . a inghesui 4.apoialcdtuiegte de Iitere propozitii cu acestea.. 5.Gheorghe . gherete . . inghesuit . Gheorghe este foarte esteunelevcuminte.. . inghelatd Gheorghe igi lustruiegte ..

Desoarte .Ghi. inghilit . 6. propozi$i in care cuvinteleghiveci 9i ghid 4. Ghitd 9iGherghina Acesta esteca un ghemde ace. igi copacilor. ghid . . Transcrie ghiocelul? Tnfloresie ln ceanotimp areghiozdanultdu? Ceculoare Cuiiiplacghindele? descooeritein careu. ghicitoare .+ careincepcu grupul I.i# pentru rdspunsuri ele.' r{ d Gherghina faceo ghirlandA mergla pddure.tih -. apoisubliniaze 3.. apoiformuleazd intrebdrile demaijos. ghirlandi . ghinion .' $ .apoialcatuiegte grupul cua delitere contin date.. grupurile delitere $tfu W. ghimpi . Alcdtuiegte intelesuri diferite. Gherghina se audeprintre crengile O ghionoaie Acesta a fostghinionulei. foartedegi. unghie. Scrienumede persoane propozitii ghi. unghie .Ghimpii Ghildvedeun arici. 5. in silabecuvintele 2.ry r. ghionoaie cuvintele textul de maijos. W . Transcrie ghi. Scrie cuvintele R D E E P H E T R o M o R c H P s P U T E B H F c H I E J E T P H L N G H I E ffi.

Axinte -Miki . kiwi . pentru 6. Ceeste xeroxul? Unde seafleoragul NewYork? 5.lede maijos. Alege. Woody . excurste . Cauti fn dictionar cuvinte cu sensasemdndtor celordate. k. animalele ilustrate. Karla .caresd . Alcatuiegte cuvintele date. . kilogram . personaje b)unor dindesenele animate.Alexandra . examen . q. Rdspunde laintrebEri. &Fespartein silabe . surplus . nume care s6contine celputin una J ntreliterele x. spray . Noteazd numele: a)unor actoricunosculide tine. y.ldmurire \ propozitiifolosind 3.-:f 4. exigent . yale . Jerry . Quebec . yald 2. model . explicit . existe . kaki . . Cefacitu in week-end? CineesteMickey Mouse? $i . exceptional . Roxana cci!inelitera x. admirabil .

Combind silabele a obtine cuvinte. Cerul estesenin. && @m : % w ' w e &-Wffi propozilii 6. clgmea . Cecilia admirS florile de cicoare. cicoare . Niciunnornue r. Scrie cuvinteinrudite cua cere $i a citi.ci. Noteazd cuvinte gi care conlin care sunt numede persoane grupurile delitere ce. Denumegte obiectele dinimagini. Despartein silabe cuvintele demaijos. cereate .ci. macini . inlelepciune . Ci L.J SA SCRIU$I SACITES Grupurile de litere ceo Ce. t pentru 5. . . Scrib dictare. galceavd . cireadd . s3 6 #&b 2.bpoi scriecuvinte cu inteles asemanetor cuacestea. 4. circulalie 't I 3. cergd dupd 7. Soarele str6lucegte cu putere. Niciodat6 nu a SiMarcel mai frumos.inceoetoare . sacl . . Alcdtuiegte folosind cuvintele date.

rugi 2. geamantan . cuvinte cuinteles 4. agitat . Comoleteaza cain model. Noteazd .sdnge 'rugind 'pagind . F t propozitii date" carora seseaflecuvintele lasfargitul 3. Alcdtuiegte .@-i @" . Combine . forma corecta a cuvintelor 5.@ @@ t dupe dictare.-E @ d @d -q . degeaba .inleleg . geamgiu .gem .minge . fraged . Formuleaze gesaugi. ge crengulele Aceasta culege spreGeorgeta. trag . delitere i grupurile pentru cuvinte.Rugii mergla pddure.alegi-alege . a forma silabele urmetoare 7. margine .inger asemdnator celor date. E. dreg t. Geh*sirggorgeta fragimulti.fragil 'gem gialcdtuieite enunluri. ungeamdt dedurere. George . macaragiu . rugine .Angela . Scoate .gram gieroase mingie grem . aleg .ager . Scrie suntplini Ei vorsd caute fragi. inlelege . Selecteazd grene-gene geamdt-giamdt geam .culegere .geroase propozilii unuldintre in carefiecare cuvAnt sd conlind 6.

agchie .* 6.chenar $ 't &SF punctele 5. chitare . perat Nichita a cum ffi€hitara Y chlParoase.. cheam5 -chiame roche-rochie chiar-chear jachietd chieie-cheie -jachetd veche-vechie 2. giParaschiva vechi. inlocuiegte cu grupurile de litere che *u i.g cuvintelordate.L. ambalat Lw p i: posibilitatile 4. ild unaaa mu9aaa eaaaf aaac ffi. echipe . tasfargit de ra4g. pentmra "t ob{ine cuvinte. . rochie . Selecteazd formacorecti a cuvintelor de mai j propozitii cuacestea.* ljry ' ?. Scrie toate dedespe4ire in silabe.astf grupurile contind unuldintre chesauchi. cheie .ardtos . incuiat . petrecere . Chiriac Chiriac urmdregte urmdregte unfilmvechi. 1 .. Scriedupddictare. Schimbiformacuvintelor urmdtoare astfet incatsd denumeascd maimulte obiecte. ridioor .chiar . mocheta . Petrache Petrache Parasct faco si /d$l" lui Costache esteimpachetate. . Noteazd cuvinie cu inlelesasemdnStor celordate. pachet . ospitar .apoi alcdtuiegte enunturi cuaces 3. . Alegecuvinte caredenumesc obiecte sau numede persoane grupurile care conlin chegichi. Costache .

Selecteazd ghete-ghiete jaghetd-jachetd ghiemuit-ghemuit inghesuit-inghiesuit ghiozdan-gheozdan lighian-lighean t F I cuaiutorulsilabelordate.. 5. ghicitoare . areo in ghiozdan. Gh hiqlq. gi Gheorghila Anghelina mindncd inghetatd culegghiocei.rse inteapd $ .. ooomotoc in. .. delitere cuvinte care sdcon$na unuldintre 3.. ghete ?.. inlocuiegte cu grupurile de litereghe sau ghi pentru a cuvinte. forma corectd a cuvintelorSi alcdtuieste 4.ghimpe . interiorulcdrora si seaflecuvintele 6. Alcituiegte ..td I I grupurile ghe. Formeazd cuvinte :@ @ @ .Anghelina .Grupurile esparte in silabe ghea!d .9hi. Scriedupadictare. deghizat .rit neroond su. ghinde . unghie de maijos.ghem . .vegheazd .-Sip4..Ghite .. Scrie propozitii cuele.@@@ @ $ @@ @ @@ @ propoziliiin date. bagheta punctele 2. Regina Anghelinei esteinghesuit de la Ghemul in ghimpii trandafi rului.e stin.tit stin..

2.
. avron . mobile . ora$

. lard . elev . barca . flori

persoanelor numele fn ordine alfabeticS. 3. Transcrie . Sandu . Barbu .Andrei . Teodor . Felicia . Dumitru . Vlad .Irina . Gina cuvinte careincepcu fiecare dintre literele 4. Noteazd c,f,h,l,o,t. gifiinlelor alfabetic 5. Ordoneazb numele obiectelor dinimagini.

6. Scrie numele defamilie alecoleqilorde clasdin ordine alfabeticS.

proverbelorin 7, Transcrie cuvintele ordine alfabetice. Buturuga micd rdstoarne carul mare. prieteni Omul firb e castanga fdrd dreapta. Adevdrul sunt dugmani neinduplecati. 9iminciuna
penrru f . inlocuiegte c6teo literd in fiecare dintre cuvintele urmdtoare 3 obtine unele noi. . rac . nor . cine . din . case . foc . latd . parca . vas . para 9, Caut5in dictionar cuvinteformatedin:2 litere, 4 litere, 6 litere, t0 litere. propozitii aO. Alcetuiegte sugerate de imagini, in carefiecare cuvant s: lnceaod cuaceeasi literd.

II. Noteazd, in ordinealfabetice, cel putinpatrucuvinte in fiecare -i3rica a unuitabel aseminbtor celui de maiios.

f.2. Scrie catmaimulte cuvinte combinAnd literele: a,n, 4 e,l, v,d, m, i, o.O liter5 repeta se poate in cuvant. ,s, pe o fiqe obiecte ale cerordenumiri incep cu una -f3. Deseneazd : rtre literele: t g, I, t,4 o, e,i saub. 14. Enumerd numele membrilorfamilieitale in ordine alfabeticd.

areo rachet5 Cecilia el ceaveche Rochila Cinevinela cini cu I

apoi din imagini, obiectelor 2. Scrienumele acestea.

@
e#*\

date. cuvintele in silabe 3. Desparte .ciocinitoare'strachind . vecne . urecheat . chibrit . vecina . m5cinat . agchie . ctcoare . mdcese . nuci . ciripit

pot de litere de maijoscu grupurile cuvintele 4. Completeazd in _t ve_ ra_ta la ind ve_ r5_ta
t.

grupurile de carecontin cuvinte propozitiile folosind Completeaza G€, ci, che sauchi. cu . .. ... scrietemala limbarom6nd. Azila pr6nzam vorbit ... . infloresc Primevara ... ...fereastraclasei. de. a c um per at o. .. ..' Cet elina ...i|...pe....

Alege cuvintelepotrivitedin coloanelealSturate pentrua propozitiile.chi. de. ./b V ..chi. sac care incep. 12. :rmpleta .. . {$al: r. Ceciliei rochie .ci. '\..*"f ..... impreuna cu.a u mplut . schiat Tache Amm6ncat ... ..) propozitii IL..che.. sacii dulceaF Am..conlrn sau se termindcu unuldintre ce. amo .ci.cugr6 u. . rocd . Formuleazi in carese folosegti cel pulincatedoua :uvinte grupurile care contin unuldintre delitere ce.. vecrnul crre9e Pentru aniversarea .che. noue...

. ghem . ger
. ei.X

rq' Anqhel a clllr o poveste uu u rEgrr

de aur. areo coroane Re6ele de curate lucesc tuiGeorge Gh6tete la-G_heorgl in vizita Anghelina.este

esteinginer. rlt"atiuionerasim

qrupurilor lite care de lltete grupurilor ta nrin prinadSuoarea adiugarea obtinute 3. Scriecuvintele ne Pa-na
A-r-. Ar

-::''

ocel

rein silabe.

re-ne

-ozdan

-or-

4.Scrienume|eobiecte|orgifiinte|ori|ustrate,apoidesparte

grupuri sdconlind care cuvinte folosind propoziliile 5. Completeazd ghi. ge,gi,ghesau litere ...de|a...Paourll' Amadunat ..' ' agezatein sunt Rechizitele ta are... asculite. Pisica

... ...a cumperato

ge, gi, ghe, litere

IO. Formeazd cuvinte combin6nd silabele de maijos, apoialcdtuiegte

{.1"' {t

,.:\

{al "- fti,,., jfrt
u*1

%;i"';

propozitii II. Formuleazd in caresd existe catedoue cuvinte care grupurile ge,gi, ghesaughi. contin de litere
propoziliile potrivite I2. Completeazd folosind cuvintele din coloana deturat5. ...ii placfoarte mult... . legende fr Vestitorul ghiocelul Drim5verii este... . ) Amoferit mamei mele un inelde ... . Gherghinei Amimorumutat de labibliotecd o carte cu ... . argint fragii

noi, cuvinte 2. Formeazd

A"e*\ lP

N#

,#

bun- imbunat gi formacorecte cuvintelor 3. Selecteazd acestea. - impachetat inpachetat campie-canpie zambet-zanbet conbind-combind sambdte -sanbata -inpreuna impreune mai modelulde dupe date, cucele cuvinteinrudite 4. Noteazd - neimbujorat bujor- imbujorat-imbujorare 'oddure 'orieten acliuni, care exprimd cuvinte 5, Scrie

*uu
"\

cumparetor - a cumpira

. pAnzd

. umbrd

pentru enunturile. potrivite a completa cuvintele 6. Alege prietenului meu. un... pechipul Amvdzut . ambitie la ... unui stejar. Cortul eraagezat pentru acestconcurs.. limba cumulte... AinvStat de...englezS. uncurs Aurmat

. zambet
. umDra

simplu, umbreld, impreund, propozitii folosind cuvintele: ?. Alcituiegte imprejuf impodobit,imbtdtigare.

r cuvinteinrudite cucele date. miroase.pedure. cincisprezece.pietrar-pietricici . ratd. zece. uriag. floare . Formuleazd enunluri corn gitoc se aibdinlelesuri Jfente. alearge. privegte.aimpietri. enin. Transcrie celui de mai jos: trtohuz. doisprezece. 7. llr!ltesilabe. soare. verde.pdduritori unturicu ajutorul cuvintelorleagenul. scriu culitere initiald micd. cuvintele intr-untabel asemdn5tor 6. bland in carecuvintele E. Formeazd piatre . albind. melancolic.impietrit . treizeci. . Dedure . dupd model.

. Noteaze duDe model.. . ladeschiderea sdfieaglomeralie Numbagteptam zile... . ab an da ja-a pa nsa. Pechipultdusecitegte magazinului. inleles asemAndtor celordate asemenetor cuinteles scrie cuvinte dictionarulgi 4.. Denumeste pentru fiecare. benuitor-suspicios.. 3. cuinleles ingrosate cualtele culitere cuvintele scrise 5. cuvinte Gu 6. perinte grijuliu. . .. meu este recitdecateva Colegul insugir care sddesemneze inteles asemdnetor. . . . descriere .satretras.. vantingrozitor.... ..... Consultd chinuit-necijit....muzicdiritanta.... deapamdrii.. Tnlocuiegte asernenetor.silitor .spaima.. elevharnic. . delicios-gustos. in ugacasei Seaudeo loviturd o marebucurie..cuvant obiectele din imagini. mullumire cu apoiscriecateun. groaze . ince t-1in . cu pdrul bilai se bucurd Copilul mele. .

echivalent . avere . gralios .locuinle . Cautdin diclionar gi alcStuiegte sensulcuvintelor urmetoare enunluri cucateva dintre acestea" . demonstrat . . "i--retoare I Alexandru nuigiaduce aminteunde a puscartea de povegti. durabil . inlocuiegte expresiile scrisecu litereingrogate in enunlurile cucateuncuvant cuinteles asemdnetor.timp scurt repetS cu altelecu inteles aceaste pe pline de inlelepciune. apus IO. grije . Camelia a luat-ola fugesprepoarta Daniel tragecu ochiulincaietul colegului sdu. dobdndit . Fabrica este 9. faimos . gcolii. expeditiv . extremitate .

.. Bunica incuiaseugade la cbmarS. gicainele meunusuntinrelalii Pisica de prietenie. floareproaspdtd -. Scrieinsu$iri opuse.scund . dupa 5. ... primitd Vestea esteimportantipentru mine. / . inlocuiegte opus. Scriecuvinte model" dealinalt . patru pentru Am urcatlaetajul a mdintAlnicu Mihaela. Noaptea trecute amcitit aceaste cartein ?ntregime. persoane . Am pus o fotografie cu sensoDus. Amcumpdrat ieftino pereche deghete. M-auimitcurajulde careai datdovadS.. peste cd4iledin acestsertar.pentru fiecare fiinte din 3.. agitate . cuvintele scrise cu litere ingrogate cu altele cu inleles 4.. c arese desemneze insugiri. casdluminoasd . aperece. .....

vedeam unz6mbet falata.ainoheta .adeschide . Credeam cd $tiam .actiuni. Cioc6rlia seinalli (bsupra. Ghiozdanul luiMihai seaflS subbirou. f .eifl bucuros de totceeace ti se int6mpld. 7. Peste p5dure pesdri seinalti stoluri de celdtoare.'asetrezi . pegti in aparece a laculuiinoatd aurii.aalerqa . Subce(ieste o cutie deculori.Gandurile urate '':intunecau pe Rareori chipul. cu etelecuinteles opus. apol /^*':. Amvenit la tinecu mare bucurie.avenr . )ti E.-I.aurca .mare mult-putin -induntru afara .. Alcdtuiegte perechile cate unenuntin care sAfolosegti decuvinte : a :e. Inlocuie9te.arade . inlocuiegte cuvintele scrise ingrogate culitere in textul urmetor. \.aimbehani . scAiuie t. Tesimteai dincein cemaireu. Ainceput sebatd unv6nt rece. cuvintele carese repetd.oepane * frumos urAt bogat-sdrac mtc. delafiecare imagine.astrioa .nitos. . Formuleazd cate doud enunturiin care si folosegti cuvinte cuinleles pornind ious. cu *le cuinteles opus.osilabd Tn fiecare a douapropozitie. Mirarea meaa fostmica. 1O. . I aproape .Pe :i'ipul teusecitea tristelea. cd egti s.

.

car . cvcvc . poarte . cvc . vtne .apoipe cele in careucuvintele 7. fimalitera .lin .ncepe: pentru noi. voi car gi poarti se aibe enunluriin care cuvintele date. Descoperb care incepcuo consoaniR N o U D R X E I P R S s L o R F P E N B U R I I N I A T A P n o s R E P T P A 5 N o E R D T E N E E F . a obline cuvinte a cuvintelordate. maine .pe baza imaginilor q& careincep cu o vocale. nor 'joc . upeschemele .vc de cuvintecare incep cu o consoand. pot .

E t\. grupurile 4.ie.ia. pierdea . Obline N ^J Colega mea. ie. ianuarie . . . c S I T tvl E X E X E I E c t\4 z M M G T I B I E D T M T o N R E E R E c B I.2..fierbinte laintreberile 6.. Scrie cuvinte carecontin ea. & 5. Amvenitin vizitd |a . Descoperd carecontin ea. avea . Formuleazdenunturifolosind cuvinteledate. scotea . o carte.ia. bdiat .. iarn. Rispunde de maijos. . Cuceseincuie ugauneicase? Cand se servegte miculdejun? Ceanimal se sperie de umbra sa? in ceanotimp ninge? grupurile cuvintele 7. . iepure .1t R o s D F IV R E G R P I E 11 B T X R E E S S M T R E P T K N o .

dincein cemai ploud des. doud *u*a 4. grupurile cuvintele ?. . ploua .ua.puate oe..ua. Alcdtuiegteenunlurifolosind cuvintele daie. pebiciclete. Descoperd care conlin oa.uare oare suare-soare duare-doare miloasi-miluasd oue vood -voud . oo5-oub preferata. macaraua . steaua . tort.. roate ...oo 5 . stropitoare ... s o N R z o c o T o X P S D R P T E R o D E P E D N M s o o o M N T R E T E R U E .. Alege forma pentru corectd a cuvintelor a completa enunlurile.-}r. 3. Tncep grupuloa. moare . ' Grupurilede sunete demaijos. mea culoar . noudzeci .plod pentru Amcumpdrat zece . . Selecteazi cuvintele gialcetuiegte scrise corect enunturi cuele. Scrie cuvinte care: .. poartd . contin 6. sAmeargd culuarea .. noue ue.culoarea Primdvara . roud . Rogu este. .. douezeci . cugrupuloa.culuar Elevii s-au intAlnit laDauza poate. oud *. toamnd . . oameni . .r--* -r# w h /j{s { . Elnu.

.

extremitate . Roxana . Cauta in dictionar explicatia urmdtoarelor cuvinte. expresre z'.. extravagant . extenuat ctunluricu acestea. examinator . Roxana . . exagerare . apoialcatuiegte . exact . explicd . examen . exclamatii . . textele . extraordinar . Ruxandra . excursre . existentd . expunere . Alcdtuiegte de la imaginea de maijosgi folosind {l^rintele desDriiin date. exercitii . experiment . Lixandru . saxofon . excetenl . excelent . extrage propozitii pornind 5.Alexandru .

a intrat dat. Completeaze intr-un. dipeauiegit de sprijin9i de la pomindde la cuvintele propozilii 5.. intr-un copac ...intr-ozi .excursie Andreea 9i Mdddlina de aer conditionat' aparatul era mascat ... iunel.. intalnit Ne-am pus .... Alcdtuiegte maijos. cSlatorie Parca minunatl zilei.sertarde au strigat Tolicopiii ..aloragului.. lalumina ... Alegecuvintele propozitii. Bunica ... intr-un cartier . seare .intr-o galetuge . latine.. imagineade . vaveni. intr-un parc .lanoi. uncasetofon..penar . ''-Au celetorit" autocar au plecat.. Am biletulde intr-o sau punctate cu unuldintrecuvintele spaliile 4...-.autocarul "' La unmoment olas: .. afla labordulauiocaruluise .autobuz pentrua c potrivite din coloanaaleturata 2.. iol! al plafonului deosebit.intr-oparte ..Este gtiintifico-fantastcal amfi . intr-o echipe .

coll al selii.. in . pfleten tocmaliegea.gi completeaze aldturate dintr-un magazin dintr-un motiv dintr-o fAntdnd dintr-o simple 3. scard anultrecut. dintr-un tufi9 . . lt. dintr-un stol .. dintr-un loc . La seamaca ne vom propozitii 5. saudintr-un. Alcituiegte pornindde la cuvjntele de sprijingi de la ragineademaijos. dintr-o pddure . dintr-un sat . . dintr-odate .. dintr-o sdritura I . dintr-un copac .

.mai. activitatea .ce. Gheorghe . casei. Delimiteazd paredin ce in ce mai a sosittoamnaziuaestemaiscurtanoaptea copacilor frunzele de plecare acoperd cerulpisdrilese pregdtesc norinegri auinceputsd cadevantulbaterecezileleierniibatla u9acaseimele . cuvintele 5. in. ciuperci . rece.frig. celetoare. pentru propozitii. Ordoneazd . .1. curge . prieteniitdi. preferat. mele. ce. apoitranscrie-le in propozitii.fragi . b) de la cuvintele . in. a-' date. anotimpul perintilor. pdserile.. pleace. . . a obtine cuvintele urmetoare 4.2. recl propozilii cerorasd folosegti la sfargitul 3. Ploaia. corect. din. Toamna. Al de ma a) de laimaginile . geamul. bate. Este. Formuleazd informalii despre: saoferi care . activitatea unul dintre elevilor. toamnd .

Pune semnul depunctuatie L-l Unde a olecat bunicultSu Decenuaivenit ieri laminen Crezi cdveiluatumere delaPiaFLl F I vecinul Ll Cdnd a venit tdude la munte imprumutatd de la bibliotecd Ll Unde ai puscartea pentru Camelia Ll Cefelderochie aicumperat canade pemasd Cine a spart . . animalul teupreferat. activitatea clasei tale. Scrie . potrivit propozitiilor. . gcoala ta. lasfArgitul 5.intrebAri legate de: 4.

Cutolii bicicleta Elvrea sdlearate in altcartier. unuivecin. . unui pecare leadresezi: doregtisd intreberi 9. . . prietenuluitau. luiRadu. dintextul fiecare intrebdri IO. propozitie pentru dat. atrtudinea unui coleg. Scrie . Completeazi n o carte Elena citegte bate laugdE Cine a venit de la muntell Sorin plec6m in excursien Cand . neatentia coleg care s-aaccidentat.propozitii prin despre: sdceri o ldmurire care E. Radu locuiegte lor. doamneiinvdtdtoare. vdrul prin parc. . . seducin vizite Alexandru duminicd. Vormerge cuperintii sevorplimba potrivite. buniculuiieu. colegului de bancd. Este 9iSilvia lui. . mameitale. Alcdtuiegte . Formuleazd Acesta este la Radu. depunctuatie casetele cusemnele II. in care aifost . o situatie pedepsit.

Pentru fiecare dintrejmaginile de maijos. . Nuimi placprdjiturile Vrabiutele auciugulit mancare dinm6namea. Alcdtuiegte mirarea despre: . bdiatul mamei! propozitiile 2. formS.Inna.Sdfiicuminte. . preadulci. starea vremii dinaceaste zi. p!nctualie 5.Bund ziua. mdrime. felul in careinvap uncoleg de clas5. ''q/ propozilii princareili exprimi 4. ' culoare. intotdeauna prietenei SAmbdtd esteaniversarea mele. Scrie semnulde carelipsegte propozitiitor lasfdrgitul vinorepedel__l . -?"t 3.. . .Nubeaapaagaderecel_l . Camelial l -Pe curdnd. exercitiile executate laoradeeducatie fizice. . formuleazd exclam @spre: . copii! -Respectdpecei maimaridecdt tinen _ . mtros.Frumos poezie! ai recitat aceastd . lmivoiasculta pdrinlii. Transformd de maijosin exclamalii.

Cine .EagadefrigafariE grosn . daiunsfat probleme lainvdJdturS. poarta a deschis I . unuivecin ajutorul . de-a . Transcrie punctuatie potrivite. te rogn . Transcrie.imbracite mi-e cdciulan . Georgiana uncoDil modest.Dutesdinchizi.Nugtiu bate v6ntul n Cetare E . rogio rudd ta sete ajute intr-oproblemd. folosit semnul exclamerii. tmtplacDomDoanete propozilii prin cAte doud care: E. unui coleg care are fragmente din lecturile talesuplimentare.7. mullumegti pentru acordat. Trans areo rochie noud.Unde -Ti-oaducacumn . Cristieste oectocotala. 9. Alcdtuiegte . gi completeaze cu textulurmetor casetele IO.

oau cu 3. doua caiete aletale. mamd gitatS. gi completeazd 5. Transcrie casetele cu semnele de punctualie Fivite. Aibunicd. copii givenzetoare. lmagineaze-li undialog intre: . pestradd giChiriac Angela seintdlnesc LJ 5 I teducin tr Unde n Merg lacinematograf nvii cumine n invitalia tan tr Nicinugtiic6tmdbucurd I t n Esteunfilmfoartebunn n De-abiaagteptsd mergemLl . . . . Alcituiegte dialoguri intre: . doicopii. gi redacteaza 4. . bunic gimamd. copil . elev9iinvdldtoare. uncaine gio pisica. .

2.juciug. Alexandru ! SiMihai Andrei spune Ll f-. tdri. .vesel. . scrie. n Auvenit Radu.t ^ fericit ceativenit L-l Suntfoarte Ll puncte 4. inaintea reolicii uneioersoane" cateunenunt in caresdfolosegti semnul douapuncte cain 5. Transcrie. Completeazd ' Este ziuaonomastice a luiAndrei luiAndrei mulli colegi Cristi n Cristi.deseneaze. semnul in enunturi de imaginile 6. casetele cusemnele depunctualie 3. Folosegte doudpuncte sugefate demaijos. Alcdtuiegte enunluriin care semnul doue sdfiefolosif . semnuldouS potrivite.. Daniel estepermanent ocupat:citegte. Scrie modelulurmdtor. Azoreleste uncilelugiubitdecopii:e nizdrivan. drn puncte. inaintea enumerdrii unornume deorage.

srruguflr. intre cuvintele unei enumerdri. . imaginilor. Formuleazd enunturi incare sdfolosegti virgula. Compune un textde cel multgapte enunluri despre frumuselile a':aliletii tale. lunile unui an.b lu in propozitii: 6.lalele garoafe narcise zambile trandafiri crini patru 4.laginile n avioanele sunt aleluiDan. anotimpurile . sdptdm6nii. 'fr</ . Scrie cdte unenuntfolosind fiecare cuvinte demaijos" . Enumerd . Exolicflfolosirea virquleiin enim-riledemaiios. Completeaz5 casetele cusemnele depunctualie juceriile gielicopterele preferate lr. l E. .Camelia. \ \ .1\q \ I ni adus n crinela I cartea demuzicd n \"u\ girde 3. t. Alcdtuiegte .I. pentru a separa uncuvdnt careexprimd o strigare de restul Fc-rvintelor uneipropozitii. gurule ruers€. zilele . dinclasa enunturiin care si folosegti virgula: 7. Folosegte semnele depunctuatie invetate. decenuaiinvdtat potrivite. sunr Truqe : care secocloamna. 9rnucle "ur" poeziat . de iarn5. . Bucuregti Cluj lagi Constanla Bragov Mamaia . Redacteazd undialog intre copii care s-au intalnit in par " t\ /f pebaza 5 . numele fetelor ta.

.

.

Ce voide gtiti sa Cecolinde 6. Undese serbare? 3.@ @ l. Cine 4. I. De la cineau invStat Steaua? cdntecolindul prinacest se transmite 4.2. Cinea confectionat copiiise 3. Cumvd respletesc prezentat6? serbarea t. ue seroare . Ce mesaj colind? trezegte colindul 5. Ce cdnti cooiii? steaua? 2. Ce sentimente in sufletele oamenilor? Steaua .

. prietenului joc in excursie.----1'--'-\. --.. . verisoarei princare tale.princareo anunlic5 vei fi acasdla orastabilite oentru a oleca in vizitecu ea" h ) .\s. tatdlui il anunti teu. .r_.princare cdai cumpdrat ceea cete rugase.princareil rogisa ia un anumit . ii amintegti ziuain care va avealoc bstivitatea de incheiere a anului $colar.{ 2.1 { * --s--1. .Scrie cdte unbilet adresat: .l-{ h {q\ T -k{. teu. mamei tale.

texteformatd Alcetuieste set de imagini.&.. .r6. .. fiecare .

Cumai putea tu sd ajulicomun dincarefaciparte? pe carele 4. in ce localitate ali ajuns? 4. Cumv-atidistrat in excursie? 6. Ce activiteli desfSgoari ei? 3. I. Caresuntbucuriile creeazaastfelde activitdli? . Ce obiective turistice ati vizitat? 5. Cuminfluenleazd aceastd activitate sportiva viatata? I. Unde suntelevii dinimagine? 2.t* I. /6. Ce jocurispoftive cunogtr tu? jocuri 2. Ce ai invdtat dinaceastd excursie? l. Caredintre acesle iti place cel mai mult?De ce? joc? 3. Caresuntregulile 5.Alcdtuiegte :rni. Cumte-aipregetit excursie? 3.d L f4. De ce trebuie respectate regulile? 6.Te potiajutagi de .!E textefolosind intrebdrile de maijos.\lcitnirea ull*lr tex*ce9xp$ uil sln '.. Canddesfdgori acest jocului? 4. Cdndai fostultima datdin excursie cu clasata? pentru 2.

inlelegere. gdnditor . . excelent .rt 'r. odihnitoare. apoialcetuiegte I X I sc P c T R E R E N E s L T B R N I E E T c E R E E M P S T P E N U N c o M S T E X E s E c L E D I I o o Bc D P N T R T F H L o U M R T de maijos. in silabe cuvintele ?. date.ui. indrdzne!. posibil. . . Descoperd. voiogie. }lia4 €\) de litere" I 2. . . Formuleazd . iaxi cuvinte: E. le' oa. . l6ngd ' tandr grupurlle ea' la. Scrieenunturi . .Interes. carecontin in careu. intr-o dintr-un intr-un 'dintr-o . . cuvintele in caresd folosegti 9. datorie. b) cu sensopuscelordate: . sdtul. construit. . ingrddit. Enumera carese termln Dersoane t. Alcetuieste date cuvintelor enunluri cu ajutorul 5. risipit. enunluri ua. exercitiu ' Xenia . . cuvintele 6. cu ele. . Desparte . cdmpie . Noteaze celor date: asemenetor a) cuinleles . o 4. folositor.

Ordoneazd enunturile urmdtoare Oanpleteazd potrivite. o bucurie.?ropozi cdrora sd . casetele cusemnele depunctuatie teduci! Georgiana ! Unde ! cumine! n Mdduclaflordrie n Hai Georgiana seintalnegte cuAncuta intreabi n Aceasta E Eaii rdspunde n pleaci Fetele impreund n . gi completeaze c asetele cu semnele de punctuatie Camelia n Nicoletanlrinan Denisa stau devorbdn siAndreea Anrlroea enr rnal I serbarea desfargit f Seapropie deangcolar credeli cAva n Cine FrnicoronitdLJ lrina rdspunde! este ceamaibune eleve dinclasa n Silvia noastriI pentrua forma un text. 6.

invetetorul. Alcetuie$te propozitii. le. Transcrie cuvinte' treisaumaimulte doud. 'Ainceputoploaiecustropim propozitii. . Scrie nedeslugite .9i. Formufeazd demaijos. pentru a obline cuvintele 2. rdd. gcoald'elevi. mere. Fulgerulaluminatcerul. vorbegte. bujorii cu. ca. Andrei.frunzeaurii 'cer plumburiu ' strig5te dezvolta-b apoi propoziliile dindoui cuvinte. parcul. . expresiile folosind o propozilie c6te 5. Fulgere pornira Viforul la vale. vesel Cigmigiu. despre.p a. Ordoneazd . in.Furtuna (Calistrat Hogag . alcetuite doar 6.ivadd." .noile.Castelulcenugiusevedepedeal. sestrang. despre 4.Fuhoaiele vazduhul.cdrti' propozilii . obrajii. din. manuale . DelimiteazA . toamna. addugAnd puternice spinteca' guiera. elevilor.rogii.'Soarelestaascunsdu .copiii. a obline datepentru cuvintele 3. . ie intoarce.rumeni. dulci livezi.

Cinesd fiu? O fatd sdracd. Transcrie doarpropozitiile careexprim6: a) o constatare. o poveste frumoase. Fetita citegte o poveste.Crede-mi (Edmondo de Amicis. Sd dormim in bisericd.. adeverat la nevoie se cunoaste ruga mice. deintelepciune. Dintre exempleledate doarpropozitiile.flecdule? Noile zicemcondeiele luiVode.] fdrd mameSiferd tate.. PdsdricdlStoare .transcrie . noigi ceilalti . mare.." .. (lon Creangd .Maibinegtiice me gandesc? (AlexandruMitru. locuri... pot zice. Dorina . carul rteaesteun .." cd am muncit Coretti. copild? . A venit toamna. . riaestebietarA de . ..Darce cauliprinaceste [..Ce faciaici." .Camaradul meu Corett) b) o intrebare.e date..Pdcaldgi Tendald) zdravSnl ad5ugd invd!pe apucate.. (Dumitru Almag..Condeie.. 9..Condeiele lui Vodd) Ciocdrlia) . maijos.Fatababeigi fatamogneagului) ." ... ceacuminte. . .

. multe obiecte: un mer.peniru a descoperi P Minciuna Sdnetatea Fdgdduiala Hernicia rbe. scurte. estedatorie folosirea: Il. . a) liniei .. minuna.Dumbrava beutl" d5-neceva deimbucatSide .Ciubotelele b) virgulei. alungd sdrdcia.-Patrocle. Formuleaze propozitii. dinplastilind a fdcut ...' padurii.negri cerul amenintdtor." degi.Bdiatul avion.Norii . grei. g lonulaiegitfn EI . .-Bund prietenel" dumitale.. . Explica de dialog.. areoicioare curatd. acoperd ." demama senetemem eucred cenutrebuie .Eusunt! 'b* (Charles Perrault .Scufita Nepotica dumitale!" .L (Hans Andersen Christian ombun! dimineata.ScufitaRogie o casd.i.ProstiaomeneascSl c) a doudpuncte.Multumesc (fon CreangS .MogMartine.-Ei. RoSie respunse: ." (dupdVictorSivetidis . uun puigor. (CdlinGruia.Celmai bunprieten sE fie fntrebari ale ciror r5spunsuri A2. (Mihail Sadoveanu .

orugeminte. .Omulddzdpadd) J tr tr n tr r-t Alboieruluin strigare oamenii o mogie frumoasd fmpdratul! I spuse printre lanurile bogat reulLJ oameni buni Alcui e fdnul acesta I . . o intrebare. inaintea unuidialog.. Completeazd casetele cusemnele depunctualie potrivite. . . I6. intre cuvintele uneienumerari. . . inaintea unei enumerari. I7.. dupd sau inaintea unei strigeri. Scrie cdte o propozitie care sdexprime: . .umete inrdutelegte. I Gina! in hdinulele (Cezar Petrescu .unindemn. Formuleaze cateo propozitie la sf6rSitul cereia sd folosegti exclamerii . . Alcdtuiegte propoziliiin care safolosegti: a)virgula: . b)doui puncte: .Copiiiauizbucnit in strigeri ! in chemdri 9iurale n pezenazepezitor f-l cinaL_lUite-o Ll De ceaiintdrziatI ] estitu f Cedragule astea dez6nd[-l. semnul sau semnulintrebarii. L5.oporuncd.

legume . noicuvinte. ' . $coldresc . ape . cana ' v a'a_ '_ ne . demai asemdnetorcelui . cSldut. ldentificd cos-cog 'peste 'muscd 'scoald 'fisd noi' cuvinte pentru a obtine subliniatd silaba 3. p6dure .frunzulild. Alege. fum.iplel . prieten . vorba . om . frunze. oar . veselie .din girulde cuvinte.n e . inteles.a . cdldurd. prinsese . inlocuiegte .apoigrupeazS-le cuvintele in silabe 4. ''''frunzar ferigd' infrunzegte.va . vare. mu . dulce Vorba pelit e maiinvetat. vase . muncitor . strugurl .cuvi drulde multaduce. Omul seadund. vitejie patrusilabe I intre ele pm doar pe aceleainrudite 5.. cdlduros. cinstit . foc . doctorie e ceamaibun6 Rdbdarea cain model. 2. cre$te . tdcut . floare. invdtaturd . mine . frunzig. polei . DesParte jos. voinici mulli bune Lao fapte . dulceag .ca intr-un date. cald. impreuna . caldale.

ochide api cu inimd . propozilii folosind expresiile urmetoare. . _ntr-un crlt de taraveche Nu mai_nalt dec-t o floare noustc to ureche. litera i Sia. belgug . . .. i.sare.broasce. peianjen 'boboc carese scriucu: 12. spaliile I3. Noteazd cuvinte . Il. pedure . Denumegte . Scriepropozitii . plin . falagcolii pidurii ochidegeam ' inima ln caretoatecuvintele sd fie formate: 9. 6. parte . IO. piedice . dincatedoue silab6. aibaintelesuri l. silabe." . fatdsenine . podoabd blani-imblinit . Transformd cuvintele. 'Doamne. vesel . Completeaza fe-ibordei de soare. Formuleazd . ochi poarte. litera . libere cu literele i saui. bujor . cuvintele ln apoidesparte obiectele dinimagini. dintr-o . propozitii in carecuvintele Alcetuiegte diferite. literele .^*fi ca ln model.

" harnicd eras babei . ingrogate cu altelecu in culitere cuvintele scrise I5. ascultd. boabede cadoud licareau ochigorii. rapid. lene .. spune. Greu secagtige. maculat: b) c . imens. ainnoda 'incoace .putini cuvinte: c6tmaimulte 18. vorbegte. grabnic. rdstoarne carul micd Buturuga giminciuna neinduplecati.Fata (lon Creangd. Scrie celor date: a) cusensasemAnitor . . un ghemde bldnitd . * Ye (Mihail Sadoveanu nuse-nvate. hdrnicie .adeznoda .gibun5. sunt dugmani Adeverul u$or secheltuiegte. repede. grdiegte zice.intunecos . gigantic enorm. incolo . flicdrii. cu de culoarea o veverite. peape. darpesine Altora ledepovald. . uria9. stufoasd ploaie oridelacrimi. cu sensopus. multi .Era minuscul in c-uncepgor adusepe spinarespreurechi. intrecuvintele corespondenla A7 .luminos . Alegedoarcuvintele date.Fatababei primejdia rea. cinstite destul Delaomul de cuvinte din girurile cu sensasemdnetor 46. lanimeni Bogilianuvine uncuvdnt. oraper. Paza bune trece mare.. pur. nerdbdator iute. Realizeazd . inlocuiegte asemdndtor. .

Subliniazd vocalele cuo linie cu dou5linii. Al. consoanele. cuvinte.Ciocerlia) aproape moartd de obosealS s-a ldsatdin zborin marginea . ca c oac matcd ma. Si.Oprepelild (1. . e.c5 maac5 5.ta . f i. Tnlocuiegte cuvinte. exercitiu . Bretescu-Voinegti .Puiul) punctele pentru cuo vocald saucuo consoand. soc soa soa Dar oa. erbivor . leagen .. libere spatiile de unul dintregrupurile rnotoc . a obtine 4. numai vocale: . c. 'intr-orevirsarede luminenesfarsita . maimult6 consoane 9io vocali. rucsac . xilofon 2.a. esle . o vocata sto consoana: . Formeazd clt maimulte utiliz6nd numai litercle: m.soarele (MihailSadoveanu . Scrie cuvinte care secontine: .. . 3. ' suiin cerulalbastru.ceruicuvant.

pietre ' viatd b)cdptugeli .nottd.ciptuseald c)ambitios -ambitioase d)Bucuresti . Euconduc. Transcrie mamei. Banat . ie ua cain model. amiazd . b5iat . ore$eni . sfios . piatd. stele .Tuzici. este meu Ghiozdanul Gheozdanul/ intr-un tabel asemindtor. desunete . viorele .ea. / chiemarea lachemarea rdsDuns Beiatula scriu teme. Continud a)piatri. dimineald. cunos . . Mamaacumpdrat fratigemeni. roud. lagi saconlin propoziliiin cuvant fiecare care Formuleazd grupurile ia. 9. a alunecat Gelu incepdtor. Grupeazd. nuiele. furios . . Chiar/Chear acum de ceorapi/cio / perechie o pereche Maria a cumpdrat o giante/gean€rogie. veruiala . to amne. viezure. ProasPdt.cain model.ie. iatd. creale. subliiii a cuvintelor forma corectd alegand E.cuvintele:verdeald. croiald. iepure. sunt giGeorgeta / Giorgeta Giorge/George pegheaF/ ghiald.Euzic. cati feaua. Cluj .Elzice. oud.bucurettean II. IO.

. I?. cuacelagi pretentios relaxant \ exact odihnitor t examen model t exigent concurs f precis exemplu \ girul respectand regula: I5 . cn o l.e. numele colegilor debdnci. Continud decuvinte . . 46. cunoscute detine. na.. deperandulteu . exemplu ..Alexandru .)cne( - )cne modulin 43. existente 44. e. excursie. text . punctele potrivite pentru Completeazd cu vocalele a descoperi . numele oragelor dintard. Grupeazd cuvintele date dupe care sepronunji litera x..)"'( )""( . examen . pro doud c... Realizeaze corespondenla intrecuvintele inteles. exercitiu .noot.d . numele sporturilor cunoscute..breloc..gt. c. Scrie in ordine alfabeticd: . expeditie .. a r ab.d. .

. propozilii cuvintele: scrr'r?o4 folosind 22." (George ." Joacd (91.Rapsodii de Topirceanu ciocarliile . . matineu . losif. exercitiu .Croiala (f udor Atghezi. . Alcdtuiegte Iiceeni. 2O. L9. coreeni.campii le. gidoamna florilor Spaima Cucurbitaceelor.Toamna.neexplicat . Noteaze cuvinte carese scriu pustiit. O.Cante lmndeveselie Fluturiicu miile pecdmpie.S-a Zanamelopeelor. tra ngee. Gdsegte cuvinte .. cain model. portmoneu . eficient a)muzeu .Cenfec) tipare." iegea dinnigte fiinteiintregi a imperetesei . neexprimat.. ivitpeculme . cuvocalele duble ee 9iii. evoluat c) explicat . proceoeu . cuvinte. gtiintd cuviintd ainfiinta 2I. incendiu .Piatra cuvintele. evaluat .muzee b)mle-mii-mii16 inrudite cu celedate. Desoartein silabe urmetoarele . concediu . 23. Transformd .

..Pr6slea (Petrelspirescu .fetilamuntilor) le povestegte apoi toate istoria sa.. AziAndrei segrdbegte la meci. Completeazd spaliile a obline . 3.. leri. 2.... leri. S-aintors in .Prdsleacel voinicAimerelede auo propoziliile. leri s-a dus la teatru. leri. Mdine Rdzvan seva olimba. leri.." . leri.Heidi 9i plina I sdrdcdcios de munte. %* punctate pentru propozilii. Azi se duce la teatru.. Maine Cristi se vaint6lni cuAndrei.. Azipasirea se agit5 leri.Cioc!Cioc!Cioc!) a renunlat la viata sa tihnite de bucurii. Transformd cain model... gandegte Azise la vacantd... pe ram. dars-agi n pusla pandd.Heidi. Maine Angela seva imbrdca Mdine cerul seva innora.. leri Dans-a dus in parc. sd prindd (EmilGirleanu .." (Johanna Spyri.. Aziloana seintoarce de la gcoal6. gros. leri.... Miine Danse va ducein parc.6hnit rita. leri.

. Alcatuiegte expresiile scrisecu litereingrogate ?. luaio asupra lui9iii vdzuzdmbetul..." (lonAgdrbiceanu ." '' sa/ s-amaimare cevine sora ." lanverde (1.Singurdtate) punctate sasaus-a.Cate (CarloCollodi .Cd pegeana s-a/ sa. enunlurile sd-gi Adri 1 tinut .Stejarul) pedrum.Merg6nd mis-au intemplat!" nenorociri ..[.. .. aplecat . segandea in sinea ... unghere .. Completeazd .Mama piatrd depeinimd.] degrau..in pdienjenig. (Grigore .. Britescu-Voinegti . dintre cuvintele spaliile cuunul 5 .. ." Peobraji. inlocuiegte pistreze inlelesul. Sa S-a / lesut prin in vravuri cdrtile $i Umbld Soareciifurig. .s-a/ . . l6sat dinzborintr-un moartd deobosealS O prepelile aproape ..late (Victor om ..." (Mihai Eminescu .CumvrcaCostel sd aiunge Sivetidis prin odaie. sefolosegti enunluriin care 6..Puiul) Parcd i . Al.larna mama te-alegena ...Pinocchio) cuvintele s-agisa..Deleagdn) Vieru giiistrice totplanul.

.!:T:i iiri! : ajoace. . . Vreau -. punctate. Pentru maine citesc . 7S -dU. ei seintalnesc cuDrofesorul. Elevii €....Dali-vd jos incet) uamare.Cineestecelmaiputemicdepe pement) c6teo cdprioara s-au/ saucateuncerbfrumos ii ardtau .S4U. ...- . ." (TudorArghezi -Zece mep) omcduta .. seplimbd pe umseuitd o revistd. Sus deal. pentru Completeazd spatiile a obline enunturi.i. .Povestealui Mog CocogCocolog) rrArghezi... ei se lerieis-au duslajoaci..!l. Alegeforma corectd gis-au.. -.]sd aflecines-au/ sau ce estemaitarepeacest pAmant. . .." (Alexandru Mittu.... .. ... .sau.Cinci s-au pe pescuit.Dar voinicu(Victor Eftimiu.. . Colegele mele s-au ... ...sau...... la mate dingradini Sase S-au / sausuitintr-o magind. prin parc. .. \:-e:1 s-au .s-au.sau.....Un [.. 3.. a cuvintelorsau pisici / sauranduit ..

..]pocnetele .. . s-au adunat . bucurat s-au in care c6tetreienunluri 7 . ursut crezand cumtrebuie.. Formuleazb sau. odihnit [ '. Brdtescu-Voinegti cu intelesopuscelordate'apoiformuleaz expresii 6.repezit. .S-a vegherii-"ile ziet6Uaneiginoptile . s-au imPrietenit pierdut . nu au inleles ...Copiii _ Fram.Puiul) (1....' totuna ca a scriesau a face u .. s-au .gi . s-au ous .. ...Prdvale-Baba (lonel Teodorean " s'austins s-aupierdut' gistrigetele [.Pdsirile plecatinainte''petrescu s-aubucuratqiau ..aus _ Sf6rgitut At"c"undri vesel 9i pulin. Gdsegte enunturi.Se ' uita (l' Al Bratescu-volnegrl ' depeintinsullerii' albA duszdpada .MaitArziu. pota. Al.O vie gogosile i9ifaceau .] au scosun striget ... . s-au imbrecat ..Ceilalli era. scepare ' .cum cummancau . opritfale-n ..

..asculld oovestea! I -la Mariaia { I -la invdlatoarea { peperintri. r-a...Md (NicolaeLabig.eaii cantd uncolind. Alege forma corectd cuvintelor ia.... iau/ i-audupe tata ladeal. 2.doidinti.. leri .Moartea cdprioarei) pod.i ... . leri ....." ..... \ p e e le vi.. pecaiet." spussd sesuiein . cu pielea (lon Creangd .. ..... im Dana ii cere o carte. i-a. 3. .....iau.. undiclionar profesoarei..la.Fata babei gi fata mogneagului) i-autrebuit omului.. lerii-apovestit o intimplare. cdcinu erasd umble goald.. pebunici.la/l-a (lon Creangd... Completeazd spaliile punctate utilizand formelecorecteale intelor ia... Doru i-au.......iau9ii-au.. 9iDana LuiAndrei i-au.. l-au.... F a . ... I er.i-au. orieteniiin vizitd. privegte imii cubucurie. Elei-au..i-a. mamaii povestegte o intiimplare..Acul gi barosul) ulu.i-a.

$i.pe toamna i-a ... i-a ' Nicu Nicu ia .. Scrie expresll cu aceste enunluri Formuleazd :a seama modelul' enunturi..*F. Dorina subliniate' Guvintelor scrierea enunlurile 9iexplicd ?. seamq acum.Uite caPn6frama.. Transcrie giilddjoslavac6..lafdnul .utilizand -iurnica greierului' i'a cerutsocoteale Furnica ia griunle.9Ja ...La oglindi Cogbuc (George ia'cain model' cuvantul folosind expresli catmaimulte 5.L .. .Poveste) (lon Creangd Fdnuld.... . . i-a. lonul i-a. .Drumelii reangd.... Formuleazd 6.3}i$fY*l*L_ "*... zau..llffi ::i..sF..." Cd-misti bine-n . . judecdtorului intamplarea"' i-aupovestit ." . lonut ia ...Asa sdsit .Qinci luP . . Mama i-a.. Dorina ia... Mama ia..

.] 9iigicufundd $tefenel (lonelTeodoreanu .[. ... .iil?1 . leri. forma corect5 a cuvintelor 3." (lon Creangd . scrierea cuvinteloringrogate.. Transcrie 9iexplicd Apoine-apusin rAndcu A statlangenoi pdni ne-atunschilug. baciul de la munte.Morometii) cu forma corectda unuiadintre spatiilepunctate 4." ne-a/ neainvetat cantece rugdciuni.Povestea pdzitinh-ov6lcea . (MarinPreda...Stupul lor) iilepunctate.. nedi unpremiu..Ulitacopileriei) nea. nostru. invdldtorul revista..." Detreiplopiinalti. . trimis (VictorEftimiu lui MogCocogCocolog) ..[...Domnul (MihailSadoveanu ." seripe bancd .ne-a. Completeazd qivintele ne-asaunea. Dan neimorumute ladesert..] lligcolari . AziDoranecheame leribunica ne. .a duslacirc." .A mintiridin apildrie) falain crengile de nea. enunlurile 2. completa teenunturi. Alege . nostru ne-a/ neainvdtat .. (TudorArghezi .Std de .-.. ." stdp6nul .Domnu'Trandaflr) lasd-i! auspusceilalti..-Ne-a/NeaAchime.bunica neducelacirc.

. neagtept5m Acum pesteoore.. duPd neuitbm Acum ne'am' neam' a cuvintelor corecta forma 2." vreme Multe . Transcrie 9iexplice " bucate a9a n-amancat nostru deneamul neam ..de-a Secrctul) (Ana Blandianaingrogate' cuvintelor scrierea enunturile 4. cuma plecat .Noi.. Raton goarece de ..Soa duslagcoald'" a douazi ne-am bunicul.. Caviteazul noastrd) Limba (Alexe Mateevicivazut / neam nune-am dec6nd .Un subpat crescut " " Cefusese ' la pension .I.€oarecele Alexandrescu 9ipisica) (Grigore licuricii... Formuleazi P N .Limba cefereveste / ne-am neam intr-un demoarte dinsomn S-atrezit dinPoveste... leri'. nerevedem Acum leri " o minge.Revedere) (Mihai Eminescu 3. copildrie) (lonCreangd -A mintiridin 5.-D-aooi cracutreinurorl (lonCreangd .C5 autrecut. Alege foccearde noastrS-i . 9ianume . Transfo sa' dereugita Acumnebucurem leri. Completeaza neam punctate cu unul dintrecuvintele saune-am..fi pututjuca .'.'." . prietenii.

. tard.ln curteamea) o multime de lume..Ursulpdcefitde vulpe) punctate spatiile cu unuldintre cuvintele la saul-a. ainc..i." a poposit unde.. intampinat .." batde ceumble orin (Mihail Sadoveanu Mezerean) .cdnd i.. Completeazd pe malul meae .1"_o l-a biata broscurd . Alege corecte a cuvintelor gi la / l-a cd la / l-a primit frumos . ntru a obtine ra . leril-aint6lnit forma la.. (Petre Dulfu ..." ....Fet-Frumos putin iesela / l-amarginea drumului.Vulpea 9iuit6ndu-se / l-avalezdregte uncar...peAndrei. Transcrie 9iexplicd luiPdcal5.l-a.. .. ' Azieail peAndrei. uneiape. Adjud." haide.. ."'"'ip. fAziloana il sune vede oeGrivei. peDan.Curtea (EmilGirleanu . int6lnegte rama ilintreabe desore test.Hifrifl a propozitii.i. 2.l[lil. 4. . gi (lon Creangd Mo€ lon RoaE) .. lafrunzarul ..Cuza-Vodd -.T.Se inlelege Si la / l-a gdzduit lume. Ridicd capul . 3. s eouc e la -invatd 'c6ntbla .Apoi.Cuza Vodd enunturile scrierea cuvinteloringrogate.lsprdvilelui Pdcald) vdzut.." (lon Creangd .

bandd desenati dupdurmetoarea o compunere 2. Redacteazd 'rl' . Deuntitluadecvat compunerii.:- copiii? se aflS Unde Decinesunteiinsoliti? Cepoadeeiin rucsac? Cefacefetita? copiiiin excursie? Ceadmird elevii? innopteaze Unde .

Copiii sedespart I ' ' !' .J i ..f - planul 4.: ' "..l .t5 rdsounz6nd laintreberile aldtu Tepoti 1.. Dduntitlu compunerii. Ceanotimp este? 2...--id i'. .r :. -.&* :: bunici? i . " .. incheiere . Cum ii ajutabeiatul r.l . 'r. Introducere Avenit vara.. " r.'- . Cuprins Copiii sedistreaze in vacanla.Unde seafld bunicii? 3.:Trportamentul nepotului? . '.l(i r' ' 5.l' '"' .i 4. Cum apreciezi 1. Redacteaze o compunere utilizAnd de ideidal. Ce face buniculin in5?Darbunica? .' .

folosindgi cuvintele serbebare." a avut altd Alexandru caresa cu titlul Un biiat curajos.. muguriverzi gi cruzi. Culoarele . hi pomigdtiliin haind noud. * Redacteaz5 gi expresiile Pagte.. cativa elevi auorganizat Lanoiin clasa. oud roiii.soarebl6nd. Mentuitorul. Redacteazd sfergit: urmatorul defapta lui. cer limpede. masd imbelgugatd. av6nd cutitlul O intdmplare o compunere 6. bucate bune.. roi de fluturi. Redacteazd inceput: }{&' urmetorul gcolii zglobii aleelevilor rdsuna deglasurile recreatie.Bdiatul . collul al ierbii. o compunere 7.Este Dar unconcurs de ghicitori. idee .cu titlu o compunere 5.. flori zdmbitoarq in clasi.iaroamenii eramandru . noi deserbdtoare.

" prinlume[.Povestea se culcaserd. Maria. Moldova. ceard. in Vrancea nuerausatecu lumemulte .furcd.i substantivele: cring. George. bunic. pe doudcoloane gi pe celeproprii: 4.. Grupeazd substantivele comune impdrat..cheie. (Povestea Vrancei) r." .alee. Fdgdrag. vdnt. ianuarie.1 a' d cuvintele. Fdt-Frumos. ghiveci. fatd. caiet.6fi65. scatiu. 1..copil. pdstof zdpadd. Scrie intr-un tabel asemenetor substantivele date: ploaie. bunic.in sate. pe ogoare gi prinvei trecea dumbrdvi..Wa. auriu.oamenii au mersimpreund . ceald.]. te. carte. argintiu. veverild.Pdcal5 9iT6ndalS (Alexandru Mitu . linie. Maria. vantigorul lindinaintea ..gendegte. roud.Bucuregti.Prin (MihailSadoveanu baciuluiTomega) .Pdcaldgi Tdndald) 3.soare.. prieten. bliniazisubstantivele in urmetoarele texte. ca in . "Peatunci. carte.mdrgea. urs. grindind. Argeg. lon Creangd.

'drum. litera schimband substantive 9." Mdtopesc ' (Marin Sorescu .." nunimerea cand [.. polar) ursul (Cezar Petrescu . .. 'gdldgie. omgicopil' cusubstantivele inrudite substantivele numai ?..c) fiu -fii-fiii cuinleles: substantivele 6. Precizeazdlelul 9inumdrulsubstantivelor de pe malulstangal Bistritei . (lerni) estea mea(tiri) la (primiveri).]. sunt(om)de (zdPezi). copac ' coaEd ' lort dintextul a0.Eu vinesd mdvadd? Cine mei sunt(ochi) Doi(cdrbune) gi amca (nas) un(ardei). Pune August cumfacea (labd) in (cregtet). Scrie date: celor a)asemdndtor 'mantie..OmuldezdPadd) cain model' subliniatS. Noteazd potrivite' laforma dinparantezd substantivele t. date: celor b)opus 'adever. Formeazd sgc-sac-suc .Cocioaba gi douacapre p5dure. un .Fram. cu (unghie) se scdrpind .Fram (rdspuns) la(intrebare).

punctate cuadjective spatiile 3.... datein adjective..intunecoasd ' pddure( palidul orieten ( soare ) oisicura potrivite.serevdrsa vezduhul .a muntilor din prapastia intunecoasd. Gdsegte .. substantivele din care s-au format adjectivele:viginiu..Acolo [.copileresc . deodatd. 2...detei.deaurplutegtein O pulbere urmand modelul. 9i. Apa. inteligenF . . . Completeazd peste campia ... bogat.. putere .. (Emil Girleanu. aur copil.Vultutul) in surd. umede.lu mine t." (MihailSadoveanu . .. zvacnea apacdntduncantec . substantivele 4. noros. Transformd ..deflori . infiordtor.]in covate puteri priveam nigte cu ochiimarila toate.ca la find fdina9i eu pdmantegti..Sfaturivechi) potrivite adjective substantivelor date.

si creezeo expresie substantiv mai. adjectivele.ios. substantiv.". determinat.pdtrat. II.Cu ploaia (fumuriu) igitaie drumul noastre (vegtedd) algr5dinii Pe-ntinsul (udi). expresiile 13. (cristalin) izvoare 9icampii pumnal (albastru) (lungd) defulgere .. cain exemPlulde omenegti. sfiosabiase arata Soarele datecu adjective ivite.impietritla .. Transformd fluture striveziu . .fl uturi strivezii . apalimpede carteavocho-vochoa . zdpada harnica argintie 'furnica dupemodeluldat. Alcdtuiegte insugir obiectelor atribuind deosebite.:1 cuvant. bradulfalnic carte . arglntiu. cain model.DuPd Ploaie) rogie sd fie cate un enuntin care cuvantul 9. plumburiu galbon. inlocuiegte ini mortdesete-insetat . printre nori.gandecelauriu ' copac argintiu propozitii folosit pe ldngi ut^ in care adjectivul 12. pe gisubstantivul adiectiv acordul dintre 8. Realizeaze (pa (tdndr) princodri (linigtitd) se plimba Bdiatul 9ilivezi (inverzit). Schimbd ." palme (rece) castanii lntind 9i (Otilia Cazimir. Alcdtuiegte apoiadjectiv. fa!5de substantivul locul adjectivului IO.striveziii fluturi . ro$u.

..sdfiisotul (Petrelspirescu @l cu cafteain mdndndscut) . lonutgi colegii realizeazd o revista. umblagiaduc[.. pemine. auintarziat.]" (GeorgeCogbuc.Ce ..seduc. [. Sede$teptd fatadeunde dormea . 3... degi aufost anuntati dinvreme.] cdvizu albul zilei." la bunicuta "Noineducem (MihailSadoveanu minunatd) .. Andreimdcunoagte .]" (Tudor Arghezi . l-am vizitat oebunici. rsonale depolitete fdcu. imprumutati-mistiloul ..Pe o palmddefirend) gila bunicul.. ! potrivite. cerceteaze...Dumbrava alicdutat cuglasfierbinte .9icum ii vbzu ii zise: meu!" .. Completeazi spatiile cupronume saupronume potrivite..Vestitorii primdveri i) punctate personale 2... pedoamna Amajutat-o invilitoare.Voi Naturii calde imnuri sfinte [..Voinicul . inlocuiegte substantivele subliniate cupronumele Dana a luat unbuchetdeflori. -V5 rog.....

Dumneavoastre dumneaei.picioarelor. pleca la munte.GAn cdi c6ndalergau ce feceati . 3:i:::ffi l.'if"Txi''li : iie.. substantivele Sa Excelenta -. inlocuiegte mea." sdfugim . Formuleaze (r personar ra: : pronumere a) 3llfl. gaid'^"" . Transcrie date..1'ptF* C5-smicAieugicd madoare?" (Elena Farago .' if iu s1' rrumos.Noinestrdduiam cedoriti? . numdrul Plural.tii6l.. el oou'nu{ i3nr"i smSsssderul <-\ dumnealui invetdtoare-\ dumneaei noi sSfieadje in carecuvantul c6teo propozilie 9. Voiveli Eiimi apreciazd un Noiili oferim dar. un scurt LO.copit "'r". ' oersoana politele la: personal de b) pronumele :3il:::ffi i. o carte Eldoregte carepotinlocui potrivitd a pronumelor forma doar E. c6tmaitare. m-achemat .Darvoi. noua.i1..1flf-i119.ilil1li.". Eaestemdtuga Tu ai fostin vizitdla Maria. poeziile. potrivite' personale cu celede politete pronumele ?. Alcdtuiegte apoipronume Personal. Alcdtuiegte cuvintel u titlul .Pemine propozilii folosind: 6.

Erau (lonCreange Prepeleac) . a merge pe. proverD n numerate.. 18. Scrie culitere urmetoarele numere: 1l. datele celor maiimportante sdrbdtori religioase. mdri 9i.. Amajuns la. .. .penegCurcanul) odat'intr-un satdoifrali." . ..tdri . Florile miroase...Num 4.. . 123.31.. 1 0 0 0. cdrdri Florile-s curou5. 405.. anide-acase .gapte nulare vieti u-idearamd.Domnul $tefenescu 2. datele denagtere alemembrilorfamilieitale. Roua este rece... spaliile cunumeralele Eushdng foidetei. a apuca ." (Grigore Vieru drdtoarea) .. a avea cei.Clasa (Barbu Delavrancea Vucea) . a alerga dupi.Ddnild gaisprezece avea bdnci[". a seauzi peste .20. . l6. .... Scrie culitere: . .24.]" .. punctate 3.. Cbmpleteazd potrivite." (Vasile Alecsandri .iepuri .. af ic uoc hiiin..deani . dinfolclor: ..

b. . Potrivegte . -r /'q. urmdtoare tabelasemenator 2.. au plecat.ln nu..i.. md chinuiegte.:::- . lonrdndagul fiecare . _^(MihailSadoveanu .. Omul Peom. o jurul cuun Veni nostru.Iucreaze. ' strice ...gigrdunte.O ce-ivorbigi Dince-ispuigi latine lung Ease uitd giPiezi9. haina. Grupeazl. nu-middf6n preabinecdruciorul. copiez. .... existen!a ..PasArea (Cezar Petrescu m6ib mdsuduie. crnstegle betranele 'inveli aceea. latinerete." parte Dintr-o ' (tudorArghezi-Geri-Ger| celuide maijos.4.omenia.intr-un verbe:cifesc.---. alSturate' dincoloana verbele proverbelor date.voista.. Hdrnicia nuhaina . sdrdcia. m-ad9pa". 4. este.la Ce. Subliniaze.am agteptat'se amtdcut' vor afla.. in care verbula dobori si fie la cate o propozitie 3. Alcetuiegte propozitiei' in interiorul sau lasfarsitul inceoutul. zi.. zburain ...Iano? o chemigivine saluli. Dugmania . . ' gtii 'a . va exista.' a.

Noi nu l-amintalnit . Vdntul adia) (a se ugor. cdldura... plural. apoiverb." 9icutiile (Tudor Arghezi.Tinerelefere IL Formuleazd c6te o propozilie in care verbul si fie: . ainchide. a asculta. lapersoana lll-a.. (Aveni) (a parc. voia ddnsul.avinde. re verbe cuinleles: '3. Copiii seaduna) (Aseauzi) in glasuri multe Ie. 9. cumdesface borcanele .. lapersoana I.] cum idedulapul.inse copiiil-auvdzutde mai multeori [.numerul singular. numirul a lll-a. . Pune verbele persoana dinparanteze lanumerulgi cerute deenun!. Fetele pdpugile...El o cina [. b) opuscelordate:a pl6nge.. ) 9i citi) 4().]Surorile pdcute pagtea peunde vase deaur. Scrie a) asemdnAtorcelor dateiavorbi.. Precizeazd num5rul fiecdrui verbdin enunlurile de 9i persoana jos. numdrulplural. pe rand.Holul) mullumi zAnei ci l-ascdpat getire deprimejdie. acelagi inteles ... (a cu Doar (a Nicugor sta) la umbrd o carte. curetenie tuiegte cateo propozitie in carecuvantul vin sd fie.lnsd niciodatd ri." Sinumaiin [. .]Calul (Petrelspirescu betenep givialdfdrddemoarte) . ll-a.Noi(a se urca) intr-un (a scranciob.a fugi. numdrulsingular. se feregte de noi..Vinedin pod. pe el furdgi acum. -apersoanaa .

prin: fieexprimat subiectulsA care cite o propozitiein 3. singular.. Formuleazi .eirt" na[fii invaleintr-alt unom. cinstea .r tabel intr-un grupeazd-le apoi loc [ '] in loculab . Plural.^ro. Subliniazd valcea lorde Pe .celuil?^ii': asemeneto..Stupul . cu: 4.. substantiv numdr comun." broboade Stdodzitintr-o lor) (TudorArghezi-StuPul lepus""" ea tecu [.. .ff. plural' a ll-a'numirul persoana .sunt Pdrintilor.Copila "'tfJ. persoanaa 'pronumepbrsonal. cdl Vin.. . Completali Propozitiile a)subiecte Potrivite. .""un.." .. substantiv propriu. Alcdtuiegte la la inceputul' rdnd' subiectul ne tuncf sintacticide subiect. {3a..]. .Domt S adoveanu (Mihail I Uintenele predicatele 9i subiectele L. numdr lll-a'singular.za propozitiei' in interiorul apoi siarjitut.lnsAnd . [tonut" b"t onal depolitele..Pdpe vacantdsd aibi in caresubstantivul cateo propozilie 2.

.. apoitranscrie corectd a verbului. . (Culege.urffi. latelefon... . fumege. (i!icAnt.Sfdrleazd9i Fofeazd) propoziliile simple. E. doarpropozitiile 7. culeg) simple. .. s_au dus dus zdpada. Realizeazd propozilii. Ceprioara plange.. vorbesc. a canta) singur igicante.Pddurea (EmilGirleanu . 6. Zdmbim zmeul. . mijlocul satuluiRaul. fognesc . Alegeforma pe la Dan. (vorbiti.VAntul (Victor lon Popa . Zmeul cade. Dumnealui Eleviicdntd..Nedespdrlite) jocurite d" .... cea livezi. culegeti." dininalt. . Pluteste noi. vomveni. citegte.I b) predicatepotrivite. .4aria numele.prin . . Maria . date. intre subiectele9i predicatele corespondenta 5.. . Fluturizglobii . vorbegte) l\.prin prim6vara inmiresmata. Pdserile se rotesc Negurile se las5. Dezvoltd .Andreia Vorpleca bunicii. Soarele . seadune 'strelucegte 'a inverzit 'canta propoziliile.lleanas-a oprit. Transcrie . vetiveni) Noi(vorveni.. Frunzele ' Pddurea ' Norii . animalele ln grajd. . :€ntrua obtine . . . seteme. Sdgetide lumind .." aleargd.. . CiocArlia .. adormit. Cucul floricopiii.S_a petrescu _ cu zmeut) :'emure.

verb propriu P P.Oglinda (EmilGirleanu ..t '' ..Arar gdlbui de vd Lumini uneiloPeti. a----. s comun personal de politete rre-.Floarea minuna .n se vede un om trecdndI .Dumbrava (Mihail Sadoveanu poleia pemantul"' cerului .ts* -..Mai sus!) potrivite cupetilesecundare propoziliile urmdtoare Ia. Analizeaze un tabelaseminetorceluidemaijos' comoleiAnd cupole'" spre secletina aurie cucoroana . glasul (Unde?) seaude (cdnd?)? (unde?) Doru s-aintors date. (ce?) Noicdutbm (alcui?). Completeazd felde?)' (cefelde?) (pecine?) (cefelde?) stdp6nea 9i(ce O linigte (cefelde?). propozilii schemele dupe a2. Fotmuleaze subst.' Delav (Barbu $tefenescu urmetoare din propoziliile pe4ile secundare IO. lStimea case. pronume vero SUDSI.

Desparte sanie.car. cip . revine. b)te.euv.nas.nel.ruI.ze.net. no.ruginie.neatenlie. Formuleazd catmaimulte cuvinte.cain model. George .picioare. coalS .on. sfiald.cre. parcd . ecou. ter.mdngAiere. Scrie cdtmaimulte cuvinte silabele date. prevdzdto r. u5. bucurie.plo.strdmogi. cel .pdcdleald. pompa folosind 3. Gdsegte cuvinte noi.ni.aplaudd. 2.alimente.&rt{T'{. Lucian a) rdcitd rdchite . a)in. veci .t5.megter.strdlucitoti interesantd.spectator.in.tu. p ortavi on. folosind silabele date. .re. ghi. scorburd. in silabecuvintele: 4. Angelina o) gem ghem .ce. Transcrie din enumerarile date doar cuvintele careau inleles sSemsndtor: . cata rl\ nif .1 : . macar e) gat pun bun . inutil.rat.greiere. para . 5.tren. rece c) cer ger . .

silabi Ea. ie.9rrer ' vle . Anaarealune argintii. ia.. ie.1 .aragaz gi si fie formate din2. patria.cald.in aceeagi Ea.mp 'd 'c s date si aibdintrelesu enunluri in care cuvintele 9..cuinteles: crie cuvinte gcolaf arbore. mdturi . caresdinceaP$ propozilii cuvinte trei. cain model. 3' 4 sau mai literdgi sd fie formate cu aceeagi a) sd inceapd litere. Afbinaareanipi * o . ras . in silabediferite cdm-pi-a cu: sescriu cuvinte care 8. prieten. perdea.rdde.ia.vegted' iarnd' celui dat. cuie4 copildrie. ({ lr i. Gdsegte din 2. dupe cuaceeagi Antonar6. recreatie.l It I . neatenlie. sus.arac. celordate: cerare. bogdlie' ploaiq iepure.ardei. l .ape. mare . . oaie.necaz. cdmpia. multe ac . Noteazd .patru dindoud.i . Gruoeaz. b) opuscelordate:modest. cuvinlele: tabel asemendtor Tntr-un Z. Alcdtuiegte '|l model. vard cuvinte care: aO. multe ie-are* adie -solie \ II. literd. Formuleazd diferite.prieten. 3' 4 saumai literd cu aceeagi b) sd se termine litere. {r . a)asem5ndtor iilau lucios. cain model.mD .

. pentru punctate a obline spaliile 2. .. problemei.... Maine bunica cu trenul. unexamen . rezolvarea ..Copiii (1.. Mdine laserbare.... giexplice cuvintelor scrierea enunlurile 3. dedesene.. Mdine la mare. Transcrie dresat"' ci e ursalb. Maine o ajutd AziDoru propozitii. .. V-aspus Atipletit 9iv-ainselat.. . concursul ..va sosicu trenul'. in excursie Aziel oleace ... . pemama." candva semnul in odaiadin dreapta agteaptd nerdbddtori . premiul . despre p6nd strizii..Maine v5rului Azieascrie .. ursul Petrescu incepe serbarea. . meuo scrisoare.ocasetdmuzicald.... important. lacollul . polar) (Cezar Fram. v-a Andreea subliniate.. . o pr{itura.-V-aingelat. Azi bunicasoseste .N/bugor) Al.opovestefrumoasd.. Brdtescu-Voinegti . Completeazd va Adrian intai. i Dana cante ...

ii spune propoziliile.LuPtdtoiij de maijos. Nua inleles ceil dennieaze.Pdunagul (VictorEftimiu piept in piept se lovira dinpinteni.. cuvintele folosind enunluri 4.i:::-.[. Mircea celBetran . 5.. cain model. . i'. .Pif-Paf {CezarPetrescu cuvinteloringrogate' scrierea explica apoi enunturile.... A merturisit in sat ceil ducea Eraoedrumul ceil intereseaze.. celcuminte . (EmilGirleanu .. ceil supar. qiincepu a batedincopitele nechezd de bucurie .acopereau"' ..Mogdrlici de zahdr ' Portia de lac. ce-lsfdtuiegte . l-aintrebai lViama ceilintreba...] (Titel . ... cerro9u . Transcrie sac. Moldovei Marea fostdomnul $tefan Mdrul cel Colegul Cdinele cel sauceJ cuvintele punctate cu unuldintre spaliile 3.Oamenii codrilor.. Completeaze blSnurilor deel.." Favaratin cel m( gdldgie' drumetul multa a fecut ci nepotelul Mdcar . ce-lurmeazi ca luimici. negru batuodatd . [ "] " . Completeazd . t: . Formuleazd .iransformd ce-lsupdri' l-aintrebat Mama propozitii' pentru a obtine punctate spatiile 2.gtie ce-l agteaptSl nigtepantofi . cel frdm6ntd .dinpricina uitard ' -.

.dupd .i8." sevede. : . / lfl {t t uniforma.. putea privirea cdHeidi a seconvinge spre igiintoarse . noila spAnzurdtoare bine cd nu-lducem . punctate nu'1. ' ' . peacest Nu-lcunosc om..." luibine? adeuge .Povestea unuiomlene1) tanti Mita.. n-o." in seamd . Transcrie deflori numai aga.. ' l i- . decat Einuii rimane peacest om. erauntigru cum . Nuil cunosc cee obraznic. Nuo maichem acum acasd.Dete (Johanna Spyti. !':"li( .Ciobanii -. Completeazb auzi"" . scrierea apoi explice enunlurile.-Cucenu-igade (lonLucaCaragiale . nu ilajutpentru PeVlad corect.l\ 'f . Lui Dannu'i maivine LuiDannu ii maivine ceaude.Asta (Petre lspirescu . :-i:!&i&r.D-l Goe) .t ...-Vedeti :e cuc' (loncreangd. nu-i..i5l cain model.. nu o gesesc Peloana . uniforma. Eanu ilaoreciaza pe la mine.Mdgarul 9i tigrul) cuvinteloringrosate. subliniate cuvintele I.. nu-r ..Heidi.#:l!n1&**3{&gsmiEruti!.bdgari (Cdlin Gruia .i '.fetilamunlilor) pebdietanul celt6ndr.nu-I..r'i'r( iiii n'o. Nuiivinesecreade se invele.. cuunul dintre cuvintele spaJiile 2." plecu tigrului . N-omaichempe la mine.Venturd-Lume) 1a9. 3... Transformi \ .

rme Nuamuncanar.n-ati' n-er cain m( enunturile.n-are. in excursie.. ei cu b5telie. N-am tabla.Fatababei9i fatamo?neagului subliniate' cuvintelor scrierea apoi explice enunturile." .. n-arn. fi lumea $igemetele . euasupra . N'aliSters n-am' cu unul dintrecuvintele: spaliilepunctate 2. Am uncanar..Cioce ia) ..Fdt-ftumosdin lacrime) goalede la la mineastazi 9i t 'l .. Completeaz5 n-ati... Ali gterstabla. Atistinsfocul.-Mers-am (MihaiEminescu . g6nduri DariatS: .[.n-ai.. sd iegicu mainile .] Slujegte (fon Creangd .Dacd (lonAgarbiceanu . Nuali gterstabla. . Transcrie cioc€rlia'" fird s-aud ardeprimdvari apucatse l-am (lonAgdrbiceanu .r uncanar. n-ai. Arpleca Ss""s--. (lon Pas .. zicenimic!" ei' n-a9 .CiocArlia.Puigorul9i vul7ea) " nimica .n-are. Areochialba$tri. vrdjmage.Vulpeal .. Ai unfrate.. isprdvit dar.n-ar.

. ..are E3tr . plingeau. propoziliile. Transformd cain model..'' (Mihai Sadoveanu rea) .imirepet lectia. Din sobd vaiesifim.. M6ine voivizita unmuzeu.. 4.. pldcere . timpul sintactice. fuseserd. $ifunclia cand in c6nd. trece.Nuvezi? imirbspunse el.tdcere I' i -l r: existentd .ditJilsubstantivete demai ios. eu.J ir".veiauzi. Tustai Azivizitezun muzeu. vor sta.Camaradul meuCoretti) 3. perechea. apoi analizeaz'_le D 7:recizAnd persoana. am pufiat. . citire .ineltime . numdrul.Cocostdrcul albastru) cuibul.g .au sosit.vomintra. doarme. Grupeazd petreicoloane.c6l6totie ].Privighetoa Coretti? ilintrebai . salti dintr-o .' (Mihai Sadovean u .. am privi| mencau. n.intrebasem. Subliniazd verbelein textele urmatoare.-Cefaci.P{RTI I}E VORBXRE Verbul =:tre f.rumrna tiE fy.. Casa e'ste lamarginea oragului. Vddo clipe . leriamvizitat unmuzeu. credinld fug5-afugi . va sdruta. trecere . . "-*"-*" . scnso. (Edmondo deAmicis . serbitoare 2. verbele date dupd timpul la care seafld: seu. peprispd..Din brazde neagri o ciocerlie care falfaie :e deasupra giFraie noastra ugurel.gtiu apoi unadinpeserele zboard c_un Jemur scurt dinarioi.

1" prdjitura o"ub"ne" /eau iau Eu 'l'u I deflori' unbuchet ei/ ier a fi' cainmodel' cuverbul propozilii Alcatuiegte 9. mere' (aculege) I.timpulprezent. I nr'singular) Pers' seflela: verbele care propoziliiin II. iimfutviitor.taria eaiaI eatramvJiurlptl ""ta =!l?111::?. iimi:utirecut.b. l. Pune indicate. Pers. '* ES auinlel care cuverbele subliniate decuvinte grupurile asemanetor' hazlie '""" Ivr*iut ointamplare despre uo's aminte deseame" begat n-am piecat cano El'a dat ndvali pestadtott' Suoorteriiau copllLlrtrr' a statdeveghela cApatalul Mama pevlala' Ceidoiau legatprietenie . Formuleazd persa lll-a'nr'singular: . . Alege coles bun iegtrun ru eeti/ iestljrainica" esteI H.nr'Plural Pers. intamPlate' cele (a Povesti) '(viitor. (ada)untest. nr'Plurat) (trecut. -. Pers. a ll-a'nr'plurali .nr' singular) (ir&ent.le date'apoitranscrl enunlurile din a verbelor corecte forma E. (afi) ascult6tor' '@rezent. a tl-a.Ntrfi obraznic! fii"rti^iur numarul 9i persoana tirnpul' la parantezb din verbele AO.'/ t/bdn *ffio"u'"rte 4 .nr'Plural) Pers. i . pers. a lll-a.

"1i. steri sufletegti. 5. tinere . memorie M-am despd4itde elcumulte .. amintire Amo bund deminte. neatentie poezia Amscris dinaducere-aminte.Mdrinimie) :. actiuni. broscula se bucurdgi ea de frumusetea . Ddexemple desubstantive care denumescfiinle. genul numdrul.I Substantivul . problema.aaminti 3.ri: grupurile 4. apoi analizeaze-le felul. batjocuri l-ardspuns in bitaiedejoc. Subliniaza precizdnd substantivele. .." (EmilGirleanu .Pe Si 'ecoarea noptii. ' . inlocuiegte potrivite decuvinte subliniate cusubstantivele Cin coloana aleturate. la pSrintele lonic5 din . insugiri. lucruri.auda .amdnca . sintacfi ce. .ascrie . fenomene alenaturii. 9ifunctia frunza unui nufdr. regrete Dinnebigare deseamd amgregit pireri derdu..

. (alecui?). veverite. Completeaze date... l-amimprumutat Hainele cui?) (pecine?) .... campanre . b) opuscelordate: propozitii de cuvinte demaijos. intdi.o carte. venga ..stat. a)masculin: b)feminin: urs. 8. istet. liliac.. genulsubstantivelor'. feriga . apoiparte proprii.atenlie. maeslru . fluture. degert ... subiect. tigru. Alcdtuiegte secundarA de propozitie. albine" cuinteles: substantive 9.ordine. luni. a) asemendtor tinerete. o iubesc mult. . golf. acesta.. Caietele . cojoear. noroc. desert " maistru propozilii cuvintesA aibe in care urmdtoarele Formuleazd II. Precizeaze greiere. .-. ratd. . .gesce. (pecine?) (cui?) (ale . cu perechile I0. iaz.l propozilii in care substantivul 13. Scrie celor dale: ddrnicie.. Mdduc(lacine?) gcoali sd fie.K vutpe.. . biiat bunica fiulmeu.sunt noi. lup. luptd. .. Alcdtuiegte . broascd. companie . il cunosc ii duc(cui?) (ce Dovedegte o minte felde?). in substantive substantivele comune fl4.ebfant.(cine?) acela este Bunica vinepela noi. staupebancd..leu.Cojocaru . Transformd m odel.ceFfig. diferite: intelesuri *n: punctate cuformele corecte alesubstantivelo spatiile 12. o floare.

Mi-a inaooiat miadelei.. . Miemi-e dragd Ne-acondus munca. . inlocuiegte de politelecu pronumele .-Voi nici noinuintelegem. Subliniazd apoi completeaze dndtor celui dat. ceva? . pe Dora i."" (V Oseeva fermecat) .L.lugulea 2.Cuventul nuintelegeli. spuse mAhnit rdloiulcel urdt. Ne-am imorietenit cu unneamde-al teu.trebuie se plece .. t.Tugulea." .$i dacd lie? -Mienu-mioa sd ". Exolica scrierea acestora.[El] (MihailSadoveanu . ii poftegte la mas5.afmprumutat ia Danei. pronumele personale 3. .Dacd cine crezi cdtevainlelege?" * Rdtugca (Hans Christian Andersen ceauratd) pronumele personal forma persoana numdrul genul funclia sintacticd gi lorcum se dusemaiintai de seintalnicu fraliilui.I. Precizeazd ce ptr\i de vorbiresunt cuvintele subliniate.Lespuse ." (Petre gi al mdtugei) lspirescu fiulunchiagului ..Domnu'Trandafir) pezmeoaica omorat ceabdtr6n5.-li s-aintAmplat pasd mis-aintamplat? Ce-ti ... acasi neaNicu.achemat Dan lacancelarie. atunci .a pronumele personale. eiil roage se-iierte cd nupot.

gen genmasculln: singular.numerul c) oersoana plural: persoana a ll-a. iiiu determind care "J"rnoura unverb' . eipersoana plural' persoana a lll-a. Formuleazd .. .. Darte determinS care secundare pronum voi sdfle'per6nd' cuvAntul propoziliiin care E .o .numerul di de politele. carduncog. (lacine?) ilva invita maijos' personale indicate propozilii cu pronumele 5 . -adatojucdrie.. . unsubstantiv..ll . . . singural p"rsoana a lll-a. (Cui?). clasa (cine?) .indicate" eu a patra.numarul politele.. meu(cui?) Frateie ea . a ll-a. . Scrie . .. placeinghetata . . feminin. fl'cie date' personale pronumelor propoziliicu ajutorul 6. numdrul a) persoana Plural.. Amvizut-(pecine?) (Cine?) ... subiect... suntelevin . . -aintalnit Dan(pecine). lamuzeu. vaveniazi(lacine?) Adrian lacirc. a lll-a. im l fie'perAnd: personalvoisd carepronumele propoziliiin ?. Alcdtuiegte l.. ili .numirulsingular. Formuleazd apoiverb.numerul nib" porit"t". .

Doud fetestaulasoare. 3. numeralele carearatanumerul sl pe care arate ordinea. Erau doisprezece / doudsprezece lebede. Subliniazd numeralele.. Eisunt doud / doiftati. Formuleazi carecuvintele o giun sefienumerate. aIdoudzecilea.. . propozilii 7.. trei.Lebedele) (.(Hans Christian Andersen .mie.Omulde la fereaste) 4.Numeralul osuE. AI ta. doue sub optzecigitrei..)Aldoilea doicopii aici.25.3147.100.Ploaia deceasuri.' (MihailSadoveanu . Transcrie enunturile.1065. doudzeci gi noul. pe doui coloane. perand.primul.omie. 1000.-Am e operatorla studioulde filme.. / doudsprezece aucagtigat in J 9fi doigp. propoziliifn 6.20.. (OctavPancu-lagi . aceea a Borzeia gaptezeci durat exact gidoue . doisprezece. Alcdtuiegte in carenumeralele cinci gi al zecelea sd fie. treimii.271.ezece . apoipati secundare de propozitie. in6iul. Grupeazd.. 'Eraoradoue/doi.Noplilede Senziene) picioarele eierau zececdmigi.laa unsprezecea . a) O fatdculege o floare. Precizeazi ce pd(i de vorbire suntcuvintele subliniate. l7. 1008. 5. 14. tabld.noi.103. alegand forma corecte a numeralelor. E.La lucra acum. preciz6nd apoi analizeazd-le felul lor si functia sintacticS. gapte sute.. . Scrie cu litere urmdtoarele numere: S.subiecte. b)Amintrebat-o ceva.

ngffi:xffir. Transcrie tinerete doi eu slab auvenit cAntdprimul intunecos cdldurd vorpleca gcoald altreilea ne zglobiu aigintiu precizSnd numerul' apoi analizeaze)e ad. a cobori ' a muncl . ainchide aticea -ticu t'aPro m it e . a agtepta .. deal .Ar{jeetivul nste* cinstit 'frumusele .. Scrieadjectivele . vigina . 4. a scne adjective numai carecuprinde doarcoloana 3.. bunatate . . in zarea peceralbastru. stralucire .." in iarba rard .crujiriif bucdtdriile "cu guri negre 9i pustii. Subliniazd determinat' qenul.Pe drumuri .oaspelii salbatice.iectivele.urmavanlululteia brazdeadanci9i migcdtoare demunte) (Calistrat Hogag .. aur date' cu verbele inrudite 2. sintactice functia 9isubstantivul '..lum ine .. cu pereti imensb poveste' veche"' o istorie demunte/ (calistrat Hogag . o imi pdreau " afumiti 9i cu vetrelereci 9i fere cenugS.ln p. mari9i incdpdtoare. negru un subsoare' rdsSrii' La primever .pe drumuri depdrtate. fund.

lung-Lungu rogu scurt partea de vorbire subliniatd. . cucapulinnori. dintr-o ureche bucate . (trandafiriu) Iumina (blAnzi) pdm6ntul a unui pare .viginii.. la locullui AA.duoi model. in depertari. trandafiriile flori. azuriuleef bluze portocalii. (adancite) intr-oodihnd(nelinigtit). (singuratic) mirigtile scinteiazd ca nigte ..coate-goale . intr-o . cudoud dintre aceste .Puigorii) IO.zgerie-branze .Sub apus desoare.aiurit.. bdtrdniicopaci. Gdsegte pentru adjective cuacelagiinleles expresiile urmdtoare. propozitii Formuleazd perechi. Transformd adjectivele in substantive oroorii. Puneadjectivele din parantezi la numdrul 9i genulcerutede substantivele determinate." lesdturi (EmilGirleanu . 9. (tihnit) somnal noptii. visetor . pregetindu-se frunzele pentru alipesc. .cuscaunlacaD .

:. ..Pdsdrile . . Strdlucegte . se model' dupe simple. Copacii gAndegte...Huii"'!"i.coase..!tr:rF-- Eaintrebd: nu puteasdzboare. . ...!p:' \rrlr.^ Copir.." Pdsirica (Legendabradului) 2. -i*"gt" cealuminoasa' grabnicvara Sosegte uutu.. plutegte. ldentifice l ruptigir'l o ariPd micdAvea una numai Ramisese plecasera.. s-o :l?:f:ff.. in textul 9itranscrie.. . ..... .6 e-n far*-: ra pand voastre' ramurile ^a.... Adie..canta.Comp|eteazeurmetoare|epropoziliisimpIecupartead potrivitd. . l.... propozitiile Dezvolte 3. -Vineploaial sejoaca. .^ ...A f.lt lonel? -APlecat Uriulmormaie. simple propozitiile doar dat.aiu"" int'e-^-.^--+.. Elevul. . . p5durea.+#. .' 1: bund? vreme steiarul' deaicilrdspunse .Du-te zburd.

.Mizerabitii) El era altul?Piciorugele ..Sd (Edmondo deAmicis . (CarloCollodi.invdldtorul nostru) . un megter . $i (EmilGTrleanu .. mai era imbricat?n aur! Trupugorul scanteia_.." (VictorHugo.Du-te acolo! .Gdnddcetut) pevremuri priceput.Mergi * Nute duceacolo! 7 .Omul maisimtea oboseala.Treia . Analizeazd fiecarepropozitie alegdnddintrecategoriile de maijos DeceleDotrivite. propozitie ..Fecurat! mairepede! ..Pinocchio) numaifaci astaniciodatd!" .. propozitie afirmativd negativd umbla destul de repede" Cosette se linede el fird greutate_ Nu . . . propozille ..Tresdri.. nu mai erau ale lui? ScAnteiau piciorugele. propozitie srmpld dezvoltatd ..

La noi) Cetatea se aflevestita vArfulunuidealinaltgi plinde tihardi. .Fredieatulverhal de maijos.lnfiorarea pddure.La .ln Pedurea Sadoveanu verzi de brad noisuntcodri ...Dumbrava (MihailSadoveanu punctate cu .Bunicii Toaca va bate. .." Neamtului (lon Creangd .." demetase Sicampuri (Octavian Goga .. " " pititpelabe roscat.Pe . de aceasta prinmarginea se strecura vieliimdrunte . ..Vantul minunatd) .Amintiridin copi6rie) ii vor gesi va suna.[ntre Petrigorul (Mihail ... stduniepure frunzesi oeius....

uncioban.. (A. (aseindesi) udeala.(Atrei)odate. Vate safieagezat lainceputul." ruga) . Z .. cdprioara ... Formuleazd treipropozitiiin verbal. Realizeazeacordul (asta)jos mugchiul moale." (EmilGirleanu .Povestea sintactice de a fi sd aibdfunctie . sefie predicat $iviitor) predicatului cu subiectul." . caldca o bland a pdm6ntului.. trecut careverbul afi (latimpul 6..Cdprioara) laostane dinmuntii ceiinalli.ZAnacelorgapteizvoare) penoimaimultcu peLumindlia-Sa.Pe ldngd iedulei. Dumitrescu . Alcdtuiegte cdteo propozitie propozitiei.$i(a (lon Creangd lui Hanp-Alb) .prinverbul in carepredicatul exprimat 5.. lasfdrgitul sau in interiorul prezent.

. ciocenitori lui(tata-mo9u).Me7terdBEndu) subiecte' potrivite urmdtoarelor predicate 2.Ferestrele ...ln (MihailSadoveanu ... .Pe ceduclamoare.Liqovenii) Sadoveanu ' copacilor. . 9iulmii. " Maria 9iDan.aveau (MihailSadoveanu .St.losif . .dumneaei! li'u .. O. oumneala avanat? . . .ortodoxS.ioaci fetegibeieti beteture.ctu date' dintextele subiectele [..'iAnalizeazd .dupd .. " frumos giugile de lemn rame ." manele serutare ... Unbiiat 9io fetitd." Cereri (George Cogbuc-Mama) " gifoarte harnici degtepli foarte satla noisuntgospodari ...... . tocauin scoarta (MihailSadovean Petrigorului) u .Bu ceaadevdratd datina erau.. . Completeaze aleturata.". ..in satulunuiprieten) lucrate.. . . Gdsegte Eu.Acolo si . noiSidumnealor. I) nicu (B. Delavrancea .: potrivite dinco punctate cu subiectele spaliile 3." (Mihail .... ? ploPii Mestecenii.ln Pddurea ." Hora-n (St.Centecl malul apeise-mPletesc ..

Amintiri din copildrie) paserile (aavea) bdlliieu o dragoste deosebitS.aerul." . verD comun J + -'_---'.Cocos6rcul albastru) (afi) mama gitata. Scrie compunere cu titlul in tabdr6. AD -----i-_-:* suDst.. incatcuvintele astfel datesd aibi funcJia sintacticd de subiecte: Adriangi Nicu. dumneaei.- P + pronume vd6-' substP 5 propriu personal + subst.predicatului 5." . cerul.Raul (MihailSadoveanu . noi.. pdrinlii gi fratii. propozitiidupe schemele ?. comun comun + pronume + pronume vd6. pddurea. fagi gi brazi.soarele.. Formuleaze date..Pe DundreaVeche) o scurte 6.ploaia gifulgerele. (acurge) subperdele de aburi. gibdielii fratii satului. rucsacul.pronume personat personat personal de politele .Pentru (MihailSadoveanu . verb subst. stejari." . natura..Dragi-mi 9isurorile (fon Creangd.el. Realizeazi acordul cusubiectul.

-- -

/ crancene grea, aspre, iarne . ,,ba.rt"p"ttelard - Descul!) (Zaharia Stancu

la linigtite veghea dinsoare doudpietre izbise [. ] O frdnturd ,,Omul I .;l cepetaiulomului dobitoacetor (Vasile u - Revotta Voicuresc

I

albe" deflori ciorchini nigte sunt luialbe 9icrele ,,Pletele - Bunicul) Delawancea (B' $tefdnescu prln ei cao stearogie printre frunzele veghea dinfereastrS floarea ..insd nor." unui incre{iturile dinlacrimd) (Mihai - Fdt-Frumos Eminescu

Atributul

exprimat prin:

numerul

genul

potrivite' propoziliile cuatribute 2. Completeazd

de S-audeschisflorile

mere. culeg copii

cain model. iatrjbute, Elevulcitegte o poveste. acestuia. Carnetulde elevesteoglinda Compunerea elevuluimi-apldcut. . dumnealui . gcoale .ea

. patru

ingrogate scrise culitere in carecuvintele doarpropozitiile 5 . Transcrie aceste atribute. sunt atribute. Analizeazi Primulalegeo carte. ii daubiiatuluio recompense. ia cupa. Primulalergdtor Mingea biiatuluis-aspart. estebune. Resoectul oentru el mdonoreaza. Pirereadumneavoastre avelidreptate' Dumneavoastri Mdferesc de el. a atributelor indicate. forma corecte 6. Precizeazd ciregarul cel (carni) de o ceatade (princhindel), 9i ,,inconjurat (veselie)." insulS (ciufulitd) o (adeverat) injghebase acolo (Constantin bun,ciregari!) Chirita - Drum (clogti)." subaripile au ndvdlit .,Gagalici de (auriu) (EmilGirleanu mea) - ln cuftea

,,Stolul

Complementul
:,::

;':i:',
Arge9." grdbit spre
eroice) - Povestiri Camilar (Eusebiu " cerarea li s-adespe4it munlilor, ' ,,9i [...]dincreStetul (LegendaMureguluigi Oltului) mamei [ ] saredegAtul 9io sdrutd ,,Maiorul tutun? [ ] - Nuvdsupirdfumulde

- Lanoisefumeaze." Complementul

(lon Luca Caragiale- Vizitid)

exprimat felul prin:

numerulpersoana genul

j, I i r! ::,,1

dumnealor ' 7. apoicomplemente. inlocuiegte complementele subliniate.Noiam mers Voiveti invdla Elevor canta Noi ridicam { 5. vor . subst. unmiros Petalele floriisuntroz. exprimate pronume cu Dersonale.subiecte. l-amddruit o floare. daruri Toli colegii vorbesc despre Maria.Ia b'loc . Formuleazd propoziliiin carecuvintele datesd fie.pe r6nd. comun comun . prinsubstantive. Copiilorle place Secumpdrd pentrus5rbitorili. l\.Adrian . atribute. -. (a\ pronume personal subst. . joculcu mingea.4erg cu mamala doctor. Noinevomg6ndi la bunica. cain model. Eu stau 4:-. Floarea rdspdndegte plecut.pe bancd. 6. ' cu ltneEi au scris \--. gcoala .

Pregdtirile pentru Pescuit .{y ocazll: pentru urmatoarele o invitatie cAte . Persona. .iele la actiune careparticipd . Ce sentimente in ne treze9te sufletfaptacoPiilor? urmdtoru avdnd Cu buniculla pescuit. . Ce ar putea facecopiiicu cdtelul? . .Alegerea locului Potrivit . Undegi candse Petrece actiunea? . Redacteazd . ' deschidereaunei deceidragi AdreseazS-l departe tabdre.Anotimpul. 1r. Ce fac cei doi coPii? De ce? . o anrversare. organizarea unuispectacol. Scrie cutitlul o compunere plan: lntroducere: . Ce ii oferS mama? . ideile Dezvolte orallaintreberi. Pescuitul .Surpriza" dinundilS Guprins: . Drumul pdndla baltd . CaresuntPersonalele care participe la intamPlare? ' . carese petrece momentulzileiin intdmplarea . lmagineazd-li tine despre prin ledaivegti care o scrisoare "g date Respunde pornind de la ilustratia o compunere 3. caegtiintr-o l 2.. Redacteazi rezultate.-SCn CS{$NA-LI! SU)X Xsrxnn $rcsAle4AG{ry41. Ce s-aint6mPlat cu cdlelul? .

. Realizeazl o compunere cu titlul O expedilie in Delta Du la n t . lmagineaza-tio intamplare in careunelevsti devorbd cu o cane. dezvolte planulutilizand Tnenunturi expresii deosebite din lectura :articularS. amintiri de neuitat.tarzie..- 7. avand urmdtorul sfarsit: . vasle. . val molcom 9i 'm argintiu. . avand urmatorut inceput: toamn. Mihai!6 grdbit se intoarce de la In fata bbiatului.o comDunere | . redacteaza dialogul dinhe elevgicarte. redacteazd un planal compunerii. E. barca. am cercetat." b)Aten!ie1a.Es^te cu nemiluita. dd untitlupotrivit acestei compuneri..coald... Ploud . Redacteaze cutitlul: lfi 7 a)Ofaptibun5.. migund. iclosindcuvintelegi expresiiledate: meri de stuf. apusul de foc. . Aminleles cii amgregit.Toli trecdtorii se uitau mustrdtor la mine. . 9iscrierea 9. paradisut pdsdrilor. tinecontde agezarea in pagind caligrafice. O rafald de Sterge rantii smulge umbrela.gezefelurite. exploa 'tdm. pescarii. Miheile. ochelarii.r 6. . . se varsd. un betran igi puternici . sfiosul rdsdrit al soarelui. neatentie.

' ci.Ci. Che . b. ...a .Che. corecti).mb (scrierea CUVANTUL asemenetor.Ge . f.K.. ..g.chi'Chi de litere Gruburile ghi'Ghi ghe.. .Ghe..Ce .chi. 3 4 7 8 I 10 11 12 13 1A I .Q.G . Z .RV'V ' . gi.Kps I Clasa ce.S . cuinteles Cuvinte opus.ci.k.. .Gi.. che..Ge. chi. cuinleles Cuvinte silabe cuvintelorin ' DespS(irea 28 30 32 34 35 36 38 40 .ghe'Ghe. .. h. delitere Gruburile Clasaa ll-a ALFABETUL.Y'Y 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 sAscnti-t srru 9lsAclrESC! ' ce......gi. ls.. .Ghi .-ghi' corecra)..H..Ce.j.Gi .. .B..Ci.. I .Chi ghe. ge.gi' Gi de litere Grupurile che'Che. .i . t . ghi.che...... ci.F . Z ...Ci de litere Gruourile ge.. Ghe . d 'D's' 9 i .J . x..Chi(scrierea corecra) (scrierea Ghi ge.. ..Ge.X.... ' '-' 'ce€e.q... P. mp..

.ia.t ^ / \ v vu . l..IAVERIFIC! Biletul . Grupurile desunete ea. gir Alcdtu ireaunortexte dupeun deintrebdri .... / .. " -EXTUL Biletul . Alcdtuirea unortexte dupdimagini . Alcdtuirea unortexte dupdungirdeintrebdri I. Semnul exclamdrii L I fl d uv ur dr ug ( -. ORTOGRAME 48 49 51 53 54 55 co cf 58 AO OU 61 oz 64 68 71 7q sa. Propozilia.' 4'l 42 43 44 45 46 47 SEMNE DEPUNCTUATIE P r r n nfi r l / \ .ua. Lilerele i. Semnede Clasa a lll-a PROPOZITIA CUVANTUL SUNETUL$I LITERA .linfr-n ...a . "....s-a sau.ud.. o \ ! ..ie Grupurile desunete oa. Cuvdntul.. \ \ /i . Scrierea corecte a cuvintelor punclualie . s-au 79 .1in+r-' 'n 'h Semnulintrebdrii (?) (!).^ .Vocalelegiconsoanele . Alcituirea unortexte dupeimagini ... I i ta r6 l6 v V ORTOGRAME i n l r-^ int r . D n r ri nr r nnla / .

.COMPUNERI DEVORBIRE PARTI . . DEVORBIRE PARTI . 124 . ' 116 S u bie ctu l .. .. . personal de Politele personal. . . .99 101 102 103 104 105 107 '109 111 112 va v-a.. cel. .. . .. n-ar n-are. .n-o. n-ai. . . . .. . . .. . .. . Verbul Dronumele personal personal.. . |NATTVA . . cel n-ati. .. n-am. .. i. . 118 A t r ib utu f . .. .8 4 Substantivul . 114 P re dicatu lve rba l . . .... . . . ... . . . . . 122 Co mole men tul S CR I EREAFUNCTTONALA$|CEA|M AG . dePolitete Pronumele ' Numerar*r Adjectivul PROPOZITIA nuJ. . . S ubstan tivu l pro po zitie P e 4id e ... Pronumele Pronumele Numeralul DEPROPOZITIE PARTI Clasaa lV-a CUVANTUL ORTOGRAME 87 89 91 93 94 96 . Adjectivul Verbul.. 120 . .nu-i . .

.r l(b.il.ffi -.. Il()zoLv21 lo.r.rl:r cum t('vci lrjrcir : 1.. u . cnt gi acasi.Drag. E fL)artciDrp()11n1r1 sli rcspccfi aic ficcarc clatii icestc i n stru cti n ui .r.in timpul orelor dc lifrba 9i litcratura romani.lq.r2 .sceDe reconstituitr..il.:i' i. l Mult succes Autoarele . 2.i fii ldudat pentru felul in€idjit in care vorbeqtiFiscrii. i.i bcnzilcca intr-LlnplrzzlcpelrtlLlil obtineoirnerginecnrtonli fjxeazii obtinutpc 5.rlc cxcrciliile de l-re paginr:..' .rz. n. ).$i . I-a sfiir':iitu1 nnulLri..rrtea al c..ircri in tablou. 4.l rr'. l.rtil roii(:. lsnnlLrlcilz.atatl.colarule..r scenelordin inclfiigite credtii literare.plisiin(l loalfcca in pLrnctLrlinclicill maijos gi urnrlindt:xirct dc si:ile.ri. Eate va ajuta sE li insu$c"sti regulilede expfimareoralii €i scricre corcct.cr] (pe ajutorul benzilol clesonate n'rtuginea liecirei pa€ini) care. $i si le aplici astfcl incat s.in studiul individual.r .t. Dccupcaziibanrio r{cscnirtir dc pc nrarginc.l. Si li. i. iti va pliccartrult.d l '.l culegerepentru a-ti fi c1e qcoali. titlu il vci descope[i 6 .ta dirccliaiDCljc.ipeqte fiecrrebarrdi pc Lrn tabloulastfcl un pelete a1 camerei ta1c.li.prirl decuparc Asilmbliue. CiteEte c. Am conceputgi realizataceastd folos.r i" lsBN9736792765 iriil lillilll[ il]lil : ii ::r " . n.lur r i. l. ne-am gindit s.ri j . Cum? I)e [-r.r) lr ur ) . i!i vor oieri o Lrincuerjtirti $i alractivi recompcnsi. .' l( ' . I'e clealti parte.-ti trezin interesul penLrolectuf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful