Prijedlog

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______________ 2013. godine donijela

ODLUKU o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

I. Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). II. Povjerenstvo je savjetodavno i stručno tijelo Vlade Republike Hrvatske. Zadaća je Povjerenstva da Vladi Republike Hrvatske daje prijedloge, mišljenja i stručna obrazloženja iz područja položaja, zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, te da provodi aktivnosti usmjerene na njihovu dobrobit. III. U ostvarivanju svoje zadaće Povjerenstvo osobito: 1. prati primjenu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i drugih međunarodnih akata koji se odnose na područje zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom; prati provedbu nacionalnih strateških dokumenata koji se odnose na osobe s invaliditetom te predlaže učinkovito izvršavanje planiranih mjera i aktivnosti; prati primjenu postojećih propisa koji se odnose na osobe s invaliditetom i predlaže Vladi Republike Hrvatske mjere za unaprjeđivanje rada u tijelima koja u svom djelokrugu i/ili nadležnosti imaju poslove u vezi zaštite osoba s invaliditetom i ostvarivanja njihovih prava; raspravlja i daje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa koji su od interesa za unaprjeđivanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, te predlaže Vladi Republike Hrvatske i tijelima državne uprave promjene zakona i drugih propisa iz područja koja se odnose na osobe s invaliditetom;

2. 3.

4.

2 5. prikuplja podatke o aktivnostima namijenjenim za osobe s invaliditetom koje se poduzimaju od strane tijela državne vlasti, ustanova, vjerskih zajednica, udruga i drugih organizacijskih oblika, te predlaže mjere za njihovu djelotvorniju provedbu; prikuplja podatke i proučava iskustva drugih zemalja u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom. IV. Povjerenstvo podnosi izvješće o svome radu Vladi Republike Hrvatske, najmanje jednom godišnje. V. Povjerenstvo čine: te članovi: predstavnik Ministarstva socijalne politike i mladih, predstavnik Ministarstva zdravlja, predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, predstavnik Ministarstva financija, predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, predstavnik Ministarstva pravosuđa, predstavnik Ministarstva uprave, predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, predstavnik Ministarstva branitelja, predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova, predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predstavnik Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavnik Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavnik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH, predstavnik Hrvatskog saveza slijepih, predstavnik Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih, predstavnik Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida, predstavnik Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, predstavnik Saveza društava distrofičara Hrvatske, predstavnik Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom, predstavnik Hrvatskog saveza udruga invalida rada, predstavnik Saveza civilnih invalida rata Hrvatske, predstavnik Zajednice županijskih zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske, predstavnik Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske, predstavnik Udruge za pomoć osobama s autizmom - Hrvatske, predstavnik Koalicije za život u zajednici. pomoćnik ministra socijalne politike i mladih, predsjednik Povjerenstva

6.

3

VI. Povjerenstvo ima tajništvo koje obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo. Tajništvo čine tajnik i pomoćnik tajnika, a poslove tajništva obavlja Sektor za osobe s invaliditetom u Upravi za odrasle osobe i osobe s invaliditetom Ministarstva socijalne politike i mladih. VII. Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove, tajnika i pomoćnika tajnika Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva socijalne politike i mladih. VIII. Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva socijalne politike i mladih. Čelnici tijela državne uprave, ureda, ustanova i organizacija iz točke V. ove Odluke predložit će, u roku od četrnaest dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, svoje predstavnike koji će sudjelovati u radu Povjerenstva. IX. Povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu. X. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (Narodne novine, br. 102/2000, 6/2001, 167/2003, 23/2004, 14/2008, 15/2009, 36/2009 i 132/2009). XI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

4

Obrazloženje

U cilju sveukupnog djelovanja na području promicanja i zaštite prava osoba s invaliditetom, 1997. godine osnovano je Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom kao savjetodavno i stručno tijelo Vlade sa zadaćom upućivanja prijedloga, mišljenja i stručnih obrazloženja u području stanja, zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, te provođenja aktivnosti usmjerenih na njihovu dobrobit. Republika Hrvatska potpisnica je Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a, a Zakonom o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, člankom 33. Nacionalna provedba i praćenje, određeno je da: 1. Države stranke će, u skladu sa svojim ustrojem, odrediti, jedno ili više središnjih mjesta unutar vlade za pitanja vezana uz provedbu ove Konvencije, te će posvetiti dužnu pozornost uspostavi ili imenovanju koordinacijskog mehanizma unutar vlade koji će omogućiti povezanu aktivnosti u različitim sektorima i na različitim razinama. 2. Države stranke će, u skladu sa svojim pravnim i administrativnim sustavom, održavati, osnaživati, imenovati ili uspostaviti okvir za djelovanje unutar odnosne države stranke, uključujući jedan ili više nezavisnih mehanizama, kako bude primjereno, koji će promicati, štititi i nadzirati provedbu ove Konvencije. Prigodom imenovanja ili uspostavljanja tog mehanizma, države stranke će uzeti u obzir načela koja se odnose na status i funkcioniranje nacionalnih institucija za zaštitu i promicanje ljudskih prava. 3. Civilno društvo, a posebice osobe s invaliditetom i organizacije koje ih predstavljaju, bit će uključene i u punoj će mjeri sudjelovati u procesu praćenja provedbe, dodatno je potvrđena potreba ovog tijela sukladno njegovim zadaćama. Nadalje, Završnim odrednicama Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine određeno je: Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom zaduženo je za praćenje primjene postojećih propisa koji se odnose na osobe s invaliditetom i predlaganje mjera Vladi Republike Hrvatske za unapređivanje rada u tijelima koja u svojem djelokrugu i/ili nadležnosti imaju poslove u vezi zaštite osoba s invaliditetom i ostvarivanja njihovih prava; raspravljanje i davanje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa koji su od interesa za unapređivanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, te predlaganje Vladi Republike Hrvatske i tijelima državne uprave promjene zakona i drugih propisa iz područja koja se odnose na osobe s invaliditetom; proučavanje, praćenje i predlaganje mjera u odnosu na međunarodne akte, osobito akte Vijeća Europe i Europske unije, iz područja položaja, zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom, te davanje mišljenja u postupku njihovog donošenja i usvajanja; prikupljanje podataka o aktivnostima namijenjenim za osobe s invaliditetom koje se poduzimaju od strane tijela državne vlasti, ustanova, vjerskih zajednica, udruga i drugih organizacijskih oblika, te predlaganje mjera za njihovu djelotvorniju provedbu; prikupljanje podataka i proučavanje iskustava drugih zemalja u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom te usklađivanje i praćenje provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, kao i predlaganje učinkovitog izvršavanja planiranih mjera i aktivnosti.

5

Budući da su Ministarstvo socijalne politike i mladih i Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom navedenim Završnim odrednicama određeni koordinatorima provedbe Nacionalne strategije, a time i većim dijelom provedbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, opravdano je osnivanje Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful