Ивана Маринковић – Ivana Marinković

ИРИС – IRIS http://online-language-lessons.blogspot.com/

Српски језик за потпуне почетнике
Serbian Language for Complete Beginners

ИРИС – уводни ниво
IRIS – Introductory Level
Аутор: Ивана Маринковић
Author: Ivana Marinković

Лектура и коректура: Маја Илић и Josh Wallaert
Editing and proofreading: Maja Ilić and Josh Wallaert

Српски језик за потпуне почетнике - Serbian Language for Complete Beginners

Ивана Маринковић – Ivana Marinković
ИРИС – IRIS http://online-language-lessons.blogspot.com/

САДРЖАЈ
SADRŽAJ
CONTENTS
-Увод, о српском језику
-Гласови српског језика и слова
српске ћирилице и латинице
1 - 10

-Вежбе изговора гласова, читања и
писања
-ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ

11 - 16

17 - 22

23 - 28

-Uvod, o srpskom jeziku

-Introduction, about Serbian language

-Glasovi srpskog jezika i slova srpske
ćirilice i latinice

-Serbian language sounds and letters of Serbian
Cyrillic and Latin

-Veţbe izgovora glasova, čitanja i pisanjа

-Pronunciation, reading and writing exercises

-Називи ствари и појмова из
свакодневног живота

-LIČNE ZAMENICE

-PERSONAL PRONOUNS

-Nazivi stvari i pojmova iz svakodnevnog ţivota

-Naming the objects and terms of everyday life

-Помоћни глагол ЈЕСАМ/БИТИ потврдни, одрични и упитни, ДА
ЛИ, облик

-Pomoćni glagol JESAM/BITI - potvrdni,
odrični i
upitni, DA LI, oblik

-Auxiliary verb JESAM/BITI, affirmative,
negative and interrogative DA LI form

-Називи ствари и појмова из
свакодневног живота

-Nazivi stvari i pojmova iz svakodnevnog ţivota

-Naming the objects and terms of everyday life

-Дужи облик глагола ЈЕСАМ/БИТИ,
потврдни и упитни облик

-Duţi oblik glagola JESAM/BITI, potvrdni i
upitni oblik

-The longer form of the auxiliary verb
JESAM/BITI, affirmative and interrogative
form

-Проста реченица

-Prosta rečenica

-Дијалози упознавања

-Dijalozi upoznavanja

ТЕСТ 1 – Понављање лекција 1-4

TEST 1 – Ponavljanje lekcija 1-4

29 - 32
Српски језик за потпуне почетнике - Serbian Language for Complete Beginners

-Simple sentence
-Dialogues of introduction
TEST 1 – Units 1-4 revision

Ивана Маринковић – Ivana Marinković
ИРИС – IRIS http://online-language-lessons.blogspot.com/

33 - 38

-Објашњење појма падежа

-Objašnjenje pojma padeţa

-Cases explanation

-Доба дана

-Doba dana

-Times of the day

-Rod imenica / NOMINATIV JEDNINE I
MNOŢINE

-Noun gender / NOMINATIVE SINGULAR
AND PLURAL

-Dijalozi

-Dialogues

-Nazivi stvari i pojmova iz svakodnevnog ţivota

-Naming the objects and terms of everyday life

-NOMINATIV, PRIDEVI

-NOMINATIVE, ADJECTIVES

-Род именица / НОМИНАТИВ ЈЕДНИНЕ
И МНОЖИНЕ
-Дијалози
39 - 44

-Називи ствари и појмова из
свакодневног живота

-НОМИНАТИВ, ПРИДЕВИ
45 - 50

-Бројеви 1-9
ТЕСТ 2 - Понављање лекција 6-8

-Brojevi 1-9

-Numbers 1-9

TEST 2 – Ponavljanje lekcija 6-8

TEST 2 – Units 6-8 revision

-NOMINATIV, PRISVOJNE ZAMENICE

-NOMINATIVE, POSSESSIVE PRONOUNS

-Upitna zamenica ČIJI

-Question word CIJI

-Доба дана

-Doba dana

-Times of the day

-Корисне фразе

-Korisne fraze

-Useful phrases

-NOMINATIV, POKAZNE ZAMENICE

-NOMINATIVE, DEMONSTRATIVE
PRONOUNS

51 - 54
-НОМИНАТИВ, ПРИСВОЈНЕ
ЗАМЕНИЦЕ
-Упитна заменица ЧИЈИ
55 - 60

-НОМИНАТИВ, ПОКАЗНЕ ЗАМЕНИЦЕ
61 - 66

-Дијалози

-Dijalozi

-Корисне фразе

-Korisne fraze

Српски језик за потпуне почетнике - Serbian Language for Complete Beginners

-Dialogues
-Useful phrases

Ивана Маринковић – Ivana Marinković
ИРИС – IRIS http://online-language-lessons.blogspot.com/

-Упитне заменице КО, ШТА, КОЈИ,
КАКАВ, ЧИЈИ, КОЛИКИ у номинативу
67 - 72

-Upitne zamenice KO, ŠTA, KOJI, KAKAV,
ČIJI, KOLIKI u nominativu

-Question words KO, STA, KOJI, KAKAV,
CIJI, KOLIKI in Nominative

-Nazivi zanimanja

-Professions

ТЕСТ 3 - Понављање лекција 10-12

TEST 3 – ponavljanje lekcija 10-12

TEST 3 – Units 10-12 revision

ПОНАВЉАЊЕ

PONAVLјANJE

REVISION

ФИНАЛНИ ТЕСТ

FINALNI TEST

THE FINAL TEST

-Називи занимања

73 - 77

78 - 89

90 - 96

Српски језик за потпуне почетнике - Serbian Language for Complete Beginners

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

1.1. INTRODUCTION

Like English, Serbian belongs to the Indo-European family of languages. More specifically, it belongs to the Slavic subgroup of languages,
and even more specifically, to the South Slavic subgroup.
South Slavic
Slavic
Indo - European

All Slavs used to share one mutual language, but over centuries regional differences have emerged.
Western Slavs

Eastern Slavs

Southern Slavs
The Serbian language is usually called Serbo-Croatian, as the two nations share the same language. Serbian is used as a formal language in
Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro, as well as Serbia.

CRO + BIH + MNE + SRB

1

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

There are two alphabets that can be used with the same language – Latin and Cyrillic. The Latin alphabet is used more often for the Croatian
dialect and Cyrillic for the Serbian dialect.
SERBO-CROATIAN
ЋИРИЛИЦА

LATINICA

Serbian reading and writing is almost completely phonetic: 30 LETTERS = 30 SOUNDS = EACH LETTER/SOUND IS ALWAYS
PRONOUNCED/WRITTEN IN THE SAME WAY!
BASIC FACTS:
 EVERY LETTER IS ALWAYS PRONOUNCED.
 THERE ARE 25 CONSONANTS.
 THERE ARE 5 VOWELS.
 THE STRESS IS ALWAYS ON A VOWEL.
 THE STRESS CAN FALL ON ANY SYLLABLE EXCEPT THE LAST. (THERE ARE A FEW
EXCEPTIONS WITH FOREIGN WORDS.)

1.2. LATIN ALPHABET – LATINICA
LETTERS IN SERBIAN BUT NOT
IN ENGLISH: Č, Ć, Dž, Đ, Lj, Nj, Š, Ž!

LETTERS IN ENGLISH BUT
NOT IN SERBIAN: Q, W, X, Y!
LETTERS BOTH IN ENGLISH AND SERBIAN:
A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, R, S,
T, U, V, Z!

2

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

1.3. CYRILLIC ALPHABET – ЋИРИЛИЦА
LETTERS UNIQUE TO THE SERBIAN CYRILLIC
ALPHABET: Б, В, Г, Д, Ђ, Ж, З, И, Л, Љ, Н, Њ, П, Р,
С, Ћ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш!

LETTERS THE SAME IN ENGLISH / SERBIAN –
LATIN / CYRILLIC: A, E, J, K, M, O, T!

1.4. CYRILLIC AND LATIN ALPHABET
А

Б

В

Г

Д

Ђ

Е

Ж

З

И

Ј

К

Л

Љ

М

Н

Њ

О

П

Р

С

Т

Ћ

У

Ф

Х

Ц

Ч

Џ

A

B

V

G

D

Đ

E

Ž

Z

I

J

K

L

Lj

M

N

Nj

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Dž Š

3

Ш

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

1.5. PRACTICE

LET’S PRACTICE WRITING THE LATIN ALPHABET –
LATINICA!

LET’S PRACTICE WRITING THE CYRILLIC ALPHABET
– ЋИРИЛИЦА!

Č - __________________________________________________

Б - __________________________________________________

Ć - __________________________________________________

В - __________________________________________________

Dž - _________________________________________________

Г - __________________________________________________

Đ - __________________________________________________ Д - __________________________________________________
Lj - _________________________________________________

Ђ - __________________________________________________

Nj - _________________________________________________

Ж - _________________________________________________

Š - __________________________________________________

З - __________________________________________________

Ž - __________________________________________________

И - __________________________________________________
Л - __________________________________________________
Љ - _________________________________________________
Н - __________________________________________________
Њ - _________________________________________________
4

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

П - __________________________________________________
Р - __________________________________________________
С - __________________________________________________
Ћ - __________________________________________________
У - __________________________________________________
Ф - __________________________________________________
Х - __________________________________________________
Ц - __________________________________________________
Ч - __________________________________________________
Џ - __________________________________________________
Ш - _________________________________________________
LET’S PRACTICE READING AND WRITING IN THE
LATIN ALPHABET!

LET’S PRACTICE READING AND WRITING IN THE
CYRILLIC ALPHABET!

(1.1) Listen and read the following sounds:

(1.1) Listen and read the following sounds:

AAAAA, EEEEE, IIIII, OOOOO, UUUUU....

ААААА, ЕЕЕЕЕ, ИИИИИ, ООООО, УУУУУ....

BA, BE, BI, BO, BU, BABA (GRANDMOTHER)

БА, БЕ, БИ, БО, БУ, БАБА (GRANDMOTHER)

VA, VE, VI, VO (OX), VU

ВА, ВЕ, ВИ, ВО (OX), ВУ

GA, GAGA (FEMALE NICKNAME), GE, GI, GO, GU

ГА, ГАГА (FEMALE NICKNAME), ГЕ, ГИ, ГО, ГУ

DA (YES), DE, DEDA (GRANDFATHER), DI, DUGA
(RAINBOW),

ДА (YES), ДЕ, ДЕДА (GRANDFATHER), ДИ, ДУГА
(RAINBOW)

ĐA, ĐE, ĐI, ĐO, ĐU

ЂА, ЂЕ, ЂИ, ЂО, ЂУ

ŽA, ŽABA (FROG), ŽE, ŽI, ŽO, ŽU

ЖА, ЖАБА (FROG), ЖЕ, ЖИ, ЖО, ЖУ

ZA, ZE, ZI, ZO, ZU

ЗА, ЗЕ, ЗИ, ЗО, ЗУ
5

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

JA (I), JAJE (EGG), JE, JI, JO, JO-JO (YO-YO), JU, JUG
(SOUTH)

JA (I), JAJE (EGG), JE, ЈИ, ЈО, ЈО-ЈО (YO-YO), ЈУ, ЈУГ
(SOUTH)

KA, KADA (WHEN / BATHTUB), KE, KO (WHO), KU

КА, КАДА (WHEN / BATHTUB), КЕ, КО (WHO), КУ

LA, LAKO (EASILY), LE, LEĐA (BACK), LO, LU

ЛА, ЛАКО (EASILY), ЛЕ, ЛЕЂА (BACK), ЛО, ЛУ

LjA, LjE, LjILjA (FEMALE NICKNAME), LjO, LjU,
LjUBAV (LOVE)

ЉА, ЉЕ, ЉИЉА (FEMALE NICKNAME), ЉО, ЉУ,
ЉУБАВ (LOVE)

MA, MAMA (MUM), ME, MI (WE), MO, MU

MA, MAMA (MUM), ME, МИ (WE), МО, МУ

NA, NADA (HOPE), NE (NO), NEBO (SKY), NI, NINA
(FEMALE NAME), NO, NOGA (LEG), NU

НА, НАДА (HOPE), НЕ (NO), НЕБО (SKY), НИ,
НИНА (FEMALE NAME), НО, НОГА (LEG), НУ

NjA, NjE, NjI, NjO, NjU

ЊА, ЊЕ, ЊИ, ЊО, ЊУ

PA, PE, PEĐA (MALE NAME), PO, POLJE (FIELD),
PU, PUNO (A LOT)

ПА, ПЕ, ПЕЂА (MALE NAME), ПО, ПОЉЕ (FIELD),
ПУ, ПУНО (A LOT)

RA, RADE (MALE NAME), RE, RI, RIBA (FISH), RU,
RUPA (HOLE), RUKA (ARM)

РА, РАДЕ (MALE NAME), РЕ, РИ, РИБА (FISH), РУ,
РУПА (HOLE), РУКА (ARM)

SA, SAN (DREAM), SANJA (FEMALE NAME), SE,
SELO (VILLAGE), SI, SIR (CHEESE), SIN (SON), SO
(SALT), SOBA (ROOM), SONJA (FEMALE NAME),
SU

СА, САН (DREAM), САЊА (FEMALE NAME), СЕ,
СЕЛО (VILLAGE), СИ, СИР (CHEESE), СИН (SON),
СО (SALT), СОБА (ROOM), СОЊА (FEMALE
NAME), СУ

TA, TATA (DAD), TANJA (FEMALE NAME), TE, TI
(YOU), TO (IT), TORBA (BAG), TU

ТА, ТАТА (DAD), ТАЊА (FEMALE NAME), ТЕ, ТИ
(YOU), ТО (IT), ТОРБА (BAG), ТУ

ĆA, ĆAO (HI/BYE), ĆE, ĆEBE (BLANKET), ĆI, ĆO,
ĆU

ЋА, ЋАО (HI/BYE), ЋЕ, ЋЕБЕ (BLANKET), ЋИ, ЋО,
ЋУ

FA, FE, FI, FILM (FILM), FO, FOTO (PHOTO), FOTOAPARAT (PHOTO CAMERA), FOTOGRAFIJA
(PHOTOGRAPHY), FU

ФА, ФЕ, ФИ, ФИЛМ (FILM), ФО, ФОТО (PHOTO),
ФОТО-АПАРАТ (PHOTO CAMERA),
ФОТОГРАФИЈА (PHOTOGRAPHY), ФУ

HA, HE, HI, HO, HU

ХА, ХЕ, ХИ, ХО, ХУ

CA, CE, CENTAR (CENTER), CI, CIPELA (SHOE), CO,

ЦА, ЦЕ, ЦЕНТАР (CENTER), ЦИ, ЦИПЕЛА (SHOE),
6

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

CU

ЦО, ЦУ

ČA, ČAČAK (TOWN IN SERBIA), ČE, ČI, ČO,
ČOKOLADA (CHOCOLATE), ČU

ЧА, ЧАЧАК (TOWN IN SERBIA), ЧЕ, ЧИ, ЧО,
ЧОКОЛАДА (CHOCOLATE), ЧУ

DžA, DžE, DžI, DžO, DžU

ЏА, ЏЕ, ЏИ, ЏО, ЏУ

ŠA, ŠALA (JOKE), ŠAKA (HAND), ŠE, ŠEŠIR (HAT),
ŠI, ŠO, ŠOLJA (CUP), ŠU, ŠUMA (FOREST)

ША, ШАЛА (JOKE), ШАКА (HAND), ШЕ, ШЕШИР
(НАТ), ШИ, ШО, ШОЉА (CUP), ШУ, ШУМА (FOREST)

(1.2) Practice writing. While listening, rewrite the
following words as many times as you can:

(1.2) Practice writing. While listening, rewrite the
following words as many times as you can:

BABA (GRANDMOTHER) - ____________________________

БАБА (GRANDMOTHER) - ____________________________
DA (YES) - ___________________________________________ ДА (YES) - ___________________________________________
DEDA (GRANDFATHER) - _____________________________ ДЕДА (GRANDFATHER) - _____________________________
DUGA (RAINBOW) - __________________________________

ДУГА (RAINBOW) - __________________________________

ŽABA (FROG) - _______________________________________ ЖАБА (FROG) - ______________________________________
JA (I) - ______________________________________________ ЈА (I) - ______________________________________________
JAJE (EGG) - _________________________________________

JAJE (EGG) - _________________________________________

LjUBAV (LOVE) - ____________________________________

ЉУБАВ (LOVE) - ____________________________________

MAMA (MUM) - ______________________________________

MAMA (MUM) - ______________________________________

MI (WE) - ____________________________________________

MИ (WE) - ___________________________________________

NE (NO) - ____________________________________________

НЕ (NO) - ____________________________________________

NEBO (SKY) - ________________________________________

НЕБО (SKY) - ________________________________________

RIBA (FISH) - ________________________________________

РИБА (FISH) - ________________________________________

SAN (DREAM) - ______________________________________

САН (DREAM) - ______________________________________

SELO (VILLAGE) - ____________________________________ СЕЛО (VILLAGE) - ___________________________________
SIR (CHEESE) - _______________________________________ СИР (CHEESE) - ______________________________________
7

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

SIN (SON) - __________________________________________

СИН (SON) - _________________________________________

SO (SALT) - __________________________________________

СО (SALT) - __________________________________________

SOBA (ROOM) - ______________________________________

СОБА (ROOM) - ______________________________________

TATA (DAD) - ________________________________________ TATA (DAD) - ________________________________________
TI (YOU) - ___________________________________________

TИ (YOU) - __________________________________________

TO (IT) - _____________________________________________

TO (IT) - _____________________________________________

TORBA (BAG) - ______________________________________

TОРБА (BAG) - ______________________________________

ĆAO (HI/BYE) - ______________________________________

ЋAO (HI/BYE) - ______________________________________

ĆEBE (BLANKET) - ___________________________________

ЋЕБЕ (BLANKET) - ___________________________________

FILM (FILM) - ________________________________________

ФИЛМ (FILM) - ______________________________________

CENTAR (CENTER) - __________________________________ ЦЕНТАР (CENTER) - __________________________________
CIPELA (SHOE) - _____________________________________

ЦИПЕЛА (SHOE) - ____________________________________

ČOKOLADA (CHOCOLATE) - ________________________

ЧОКОЛАДА (CHOCOLATE) - ________________________

ŠALA (JOKE) - _______________________________________

ШАЛА (JOKE) - ______________________________________

ŠOLJA (CUP) - _______________________________________

ШОЉА (CUP) - _______________________________________

ŠUMA (FOREST) - ____________________________________

ШУМА (FOREST) - ___________________________________

(1.3) While listening, can you read and rewrite some
English words in the Latin alphabet?

(1.3) While listening, can you read and rewrite some
English words in the Cyrillic alphabet?

Check – Ček: _________________________________________

Check – Чек: _________________________________________

Jazz – Džez: __________________________________________

Jazz – Џез: __________________________________________

Export – Eksport: ______________________________________

Export – Експорт: _____________________________________
8

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

Hotel – Hotel: _________________________________________

Hotel – Хотел: ________________________________________

Motor – Motor: ________________________________________

Motor – Мотор: _______________________________________

New York – Njujork: ___________________________________

New York – Њујорк: ___________________________________

Paper – Papir: _________________________________________

Paper – Папир: ________________________________________

Sport – Sport: _________________________________________

Sport – Спорт: ________________________________________

Shock – Šok: __________________________________________ Shock – Шок: _________________________________________
Tennis – Tenis: ________________________________________

Tennis – Тенис: _______________________________________

Giraffe – Žirafa: _______________________________________

Giraffe – Жирафа: _____________________________________

Address – Adresa: ______________________________________ Address – Адреса: _____________________________________
Doctor – Doktor: ______________________________________

Doctor – Доктор: ______________________________________

Energy – Energija: _____________________________________

Energy – Енергија: ____________________________________

Football – Fudbal: ______________________________________ Football – Фудбал: _____________________________________
Concert – Koncert: _____________________________________

Concert – Концерт: ____________________________________

May – Maj: ___________________________________________

May – Maj: ___________________________________________

Tourist – Turista: ______________________________________

Tourist – Туриста: _____________________________________

Weekend – Vikend: ____________________________________

Weekend – Викенд: ____________________________________

School – Škola: ________________________________________ School – Школа: ______________________________________
Rome – Rim: __________________________________________ Rome – Рим: __________________________________________
Japan – Japan: _________________________________________ Japan – Јапан: ________________________________________
Belgrade – Beograd: ____________________________________

Belgrade – Београд: ____________________________________

China – Kina: _________________________________________

China – Кина: _________________________________________

London – London: _____________________________________

London – Лондон: _____________________________________

Russia – Rusija: _______________________________________

Russia – Русија: _______________________________________
9

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

Africa – Afrika: _______________________________________

Africa – Африка: ______________________________________

America – Amerika: ____________________________________

America – Америка: ___________________________________

England – Engleska: ____________________________________

England – Енглеска: ___________________________________

Italy – Italija: _________________________________________

Italy – Италија: _______________________________________

Spain – Španija: _______________________________________

Spain – Шпанија: ______________________________________

Moscow – Moskva: ____________________________________

Moscow – Москва: ____________________________________

 Can you write your name in Serbian in the Latin alphabet?
___________________________________________________
 Your country?
___________________________________________________
 Your city?
___________________________________________________

 Can you write your name in Serbian in the Cyrillic
alphabet?
___________________________________________________
 Your country?
___________________________________________________
 Your city?
___________________________________________________

10

IRIS, Ivana Marinkovic, http://online-language-lessons.blogspot.com/

2.1. ГРАМАТИКА – GRAMATIKA – GRAMMAR
ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ – LIČNE ZAMENICE – PERSONAL PRONOUNS
1. (2.1) Слушајте и понављајте. – Slušajte i ponavljajte. - Listen and repeat.
ЈЕДНИНА – JEDNINA - SINGULAR

ЈА

JA

I

ТИ

TI

YOU

ОН

ON

HE

ОНА

ONA

SHE

ОНО

ONO

IT

11

IRIS, Ivana Marinkovic, http://online-language-lessons.blogspot.com/

МНОЖИНА - MNOŽINA - PLURAL

МИ

MI

WE

YOU (PLURAL)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ВИ

VI

Also used when addressing
one or more persons in a
formal manner.

ОНИ

ONI

THEY (For a group where
there is at least one male)

ОНЕ

ONE

THEY (For an all-female
group)

ОНА

ONA

THEY (For an all ‘IT’ group)

2. Повежите колоне. – Povežite kolone. – Match the columnes.
Ја, она и он
А) Оне
1. Ja, ona i on
Марија и Изабела
Б) Она
2. Marija i Izabela
Петар
В) Она
3. Petar
Деца (мн.)
Г) Оно
4. Deca (pl.)
Жена
Д) Она
5. Žena
Мушкарац
Ђ) Он
6. Muškarac
Мина
Е) Он
7. Mina
Дете (јд.)
Ж) Ми
8. Dete (sg.)

A) One
B) Ona
C) Ona
D) Ono
E) Ona
F) On
G) On
H) Mi

 (2.2) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I, She and He – We
Maria and Isabel – They
Peter – He
Children – They
Woman – She
Man – He
Mina – She
Child - It

IRIS, Ivana Marinkovic, http://online-language-lessons.blogspot.com/

2.2. ПРАКТИЧАН ЈЕЗИК – PRAKTIČAN JEZIK – PRACTICAL LANGUAGE
УВОД – UVOD – INTRODUCTION

ЋИРИЛИЦА
Фудбал
Телевизор
Полицајац
Аутобус
Фото-апарат
Тенис
Доктор
Телефон
Пица
Хотел
Ресторан
Биоскоп
Такси
Факултет
Супермаркет

LATINICA
Fudbal
Televizor
Policajac
Autobus
Foto-aparat
Tenis
Doktor
Telefon
Pica
Hotel
Restoran
Bioskop
Taksi
Fakultet
Supermarket

1. Да ли знате ове интернационалне речи? – Da li znate ove
internacionalne reči? - Do you know these international words?
 (2.3) Слушајте и понављајте. - Slušajte i ponavljajte. - Listen and
repeat.
 Напиште речи поред слика. – Napišite reči pored slika. - Write the
words next to the pictures.

13

IRIS, Ivana Marinkovic, http://online-language-lessons.blogspot.com/

2. Повежите речи и слике. – Povežite reči
i slike. - Match the words to the pictures.
Сендвич

Sendvič

Sandwich

Фото-апарат

Foto-aparat

Camera

Столица

Stolica

Chair

Оловка

Olovka

Pen / Pencil

Аутомобил

Automobil

Car

Торба

Torba

Bag

Фотографија

Fotografija

Photograph

Књига

Knjiga

Book

Компјутер

Kompjuter

Computer

Кућа

Kuća

House

Телевизор

Televizor

Television

Врата

Vrata

Door

Прозор

Prozor

Window

Сто

Sto

Table / Desk

Хамбургер

Hamburger

Hamburger

_______, _______, _______

_______, _______, _______

_______, _______, _______

_______, _______, _______

 (2.4) Слушајте и проверите. – Slušajte i
proverite. - Listen and check.
_______, _______, _______
3. Именујте слике као у примеру: - Imenujte slike kao u primeru: - Name the pictures as in the example:
-

Како се ово зове на српском?

-

Kako se ovo zove na srpskom?

-

What do you call this in Serbian?

-

Ово је сендвич.

-

Ovo je sendvič.

-

This is a sandwich.

 (2.5) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
14

IRIS, Ivana Marinkovic, http://online-language-lessons.blogspot.com/

4. Повежите речи и слике: КЊИГА, ФОТО-АПАРАТ, АУТОМОБИЛ, ФОТОГРАФИЈА, КОМПЈУТЕР, ТОРБА, ХАМБУРГЕР,
ТЕЛЕВИЗОР, ТЕЛЕФОН, СЕНДВИЧ, АУТОБУС, КУЋА. – Povežite reči i slike: KNjIGA, FOTO-APARAT, AUTOMOBIL,
FOTOGRAFIJA, KOMPJUTER, TORBA, HAMBURGER, TELEVIZOR, TELEFON, SENDVIČ, AUTOBUS, KUĆA. - Match the words to
the pictures.
1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

 (2.6) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.

15

IRIS, Ivana Marinkovic, http://online-language-lessons.blogspot.com/

2.3. ПОНАВЉАЊЕ – PONAVLjANjE – REVISION
1. Напишите личне заменице. – Napišite lične zamenice. – Write the personal pronouns.

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

2. Напишите реченице. – Napišite rečenice. - Write sentences.

1 Ово је фотографија. 2 ____________

3 ________________

8 ______________

9 ________________

10 ______________

 (2.7) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. - Listen and
check.

4 _________

5 ______________

6 ___________

7 __________

16

IRIS, Ivana Marinkovic, http://online-language-lessons.blogspot.com/

3.1. ГРАМАТИКА – GRAMATIKA – GRAMMAR
ПОМОЋНИ ГЛАГОЛ „ЈЕСАМ/БИТИ“ – POMOĆNI GLAGOL „JESAM/BITI“ – AUXILIARY VERB „JESAM/BITI – TO BE“
1. Помоћни глаголи. – Pomoćni glagoli. – Auxiliary verbs.
Помоћни глаголи формирају сложене глаголске Pomoćni glagoli formiraju složene glagolske Auxiliary verbs are used to form complex verbs. In
облике. У енглеском су то глаголи: DO, BE, oblike. U engleskom su to glagoli: DO, BE, English auxiliary verbs are: DO, BE, HAVE. In
HAVE. У српском су: ЈЕСАМ/БИТИ, ХТЕТИ.
HAVE. U srpskom su: JESAM/BITI, HTETI.
Serbian: JESAM/BITI (to be), HTETI (to want).
2. Глагол БИТИ, облик ЈЕСАМ, презент, потврдни облик. – Glagol BITI, oblik JESAM, prezent, potvrdni oblik. – Verb BITI, JESAM
form, present tense, positive form.
ЈА САМ

JA SAM

ТИ СИ

TI SI

ОН, ОНА, ОНО ЈЕ

ON, ONA, ONO JE

МИ СМО

MI SMO

ВИ СТЕ

VI STE

ОНИ, ОНЕ, ОНА СУ

ONI, ONE, ONA SU

 (3.1) Слушајте и понављајте. – Slušajte i ponavljajte. – Listen and repeat.
3. Глагол БИТИ, облик ЈЕСАМ, презент, одрични облик. – Glagol BITI, oblik JESAM, prezent, odriĉni oblik. – Verb BITI, JESAM form,
present tense, negative form.
ЈА НИСАМ

JA NISAM

ТИ НИСИ

TI NISI

ОН, ОНА, ОНО НИЈЕ

ON, ONA, ONO NIJE

МИ НИСМО

MI NISMO

ВИ НИСТЕ

VI NISTE

ОНИ, ОНЕ, ОНА НИСУ

ONI, ONE, ONA NISU

 (3.2) Слушајте и понављајте. – Slušajte i ponavljajte. – Listen and repeat.
17

IRIS, Ivana Marinkovic, http://online-language-lessons.blogspot.com/

4. Глагол БИТИ, облик ЈЕСАМ, презент, упитни облик. – Glagol BITI, oblik JESAM, prezent, upitni oblik. – Verb BITI, JESAM form,
present tense, interrogative form.
? = ДА ЛИ + помоћни глагол + лична
заменица + ...

Да ли сам ја ...?

Da li sam ja ...?

Да ли си ти ...?

Da li si ti ...?

Да ли је он ...?

Da li je on ...?

Да ли је она ...?

Da li je ona ...?

Да ли је оно ...?

Da li je ono ...?

Да ли смо ми ...?

Da li smo mi ...?

Да ли сте ви ...?

Da li ste vi ...?

Да ли су они ...?

Da li su oni ...?

Да ли су оне ...?

Da li su one ...?

Да ли су она ...?

Da li su ona ...?

? = DA LI + pomoćni glagol + liĉna
zamenica + ...

? = DA LI + auxiliary verb + personal
pronoun + ...

 (3.3) Слушајте и понављајте. – Slušajte i ponavljajte. – Listen and repeat.
5. Напишите глагол ЈЕСАМ/БИТИ у потврдном облику. – Napišite glagol JESAM/BITI u potvrdnom obliku. – Write verb JESAM/BITI in
positive form.
 Ја _____ студент.

 Ja _____ student.

 I am a student.

 Она _____ професор.

 Ona _____ profesor.

 She is a professor.

 Ми _____ доктори.

 Mi _____ doktori.

 We are doctors.
18

IRIS, Ivana Marinkovic, http://online-language-lessons.blogspot.com/

 Ви _____ Маја.

 Vi _____ Maja.

 You are Maya.

 Ти _____ из Србије.

 Ti _____ iz Srbije.

 You are from Serbia.

 Они _____ мушкарци.

 Oni _____ muškarci.

 They are men.

 Оне _____ жене.

 One _____ žene.

 They are women.

 Ја _____ у Београду.

 Ja _____ u Beogradu.

 I am in Belgrade.

 Ви _____ Том.

 Vi _____ Tom.

 You are Tom.

 Ти _____ Наташа.

 Ti _____ Nataša.

 You are Natasha.

 Ми _____ студенти.

 Mi _____ studenti.

 We are students.

 Он _____ мушкарац.

 On _____ muškarac.

 He is a man.

 Она _____ жена.

 Ona _____ žena.

 She is a woman.

 (3.4) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
6. Напишите глагол ЈЕСАМ/БИТИ у одричном облику. – Napišite glagol JESAM/BITI u odriĉnom obliku. – Write verb JESAM/BITI in
negative form.
 Ја _____ Карен.

 Ja _____ Karen.

 I am not Karen.

 Ви _____ професор.

 Vi _____ profesor.

 You are not a professor.

 Он _____ она.

 On _____ ona.

 He is not she.

 Ти _____ студент.

 Ti _____ student.

 You are not a student.

 Жена _____ мушкарац.

 Žena _____ muškarac.

 A woman is not a man.

 Ми _____ доктори.

 Mi _____ doktori.

 We are not doctors.

 Ви _____ у Београду.

 Vi _____ u Beogradu.

 You are not in Belgrade.

 Ја _____ инжењер.

 Ja _____ inženjer.

 I am not an engineer.

 Они _____ Марко и Маја.

 Oni _____ Marko i Maja.

 They are not Mark and Maya.

 Оне _____ Јелена и Наталија.

 One _____ Jelena i Natalija.

 They are not Jelena and Natalia.

 (3.5) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
19

IRIS, Ivana Marinkovic, http://online-language-lessons.blogspot.com/

7. Направите питања. – Napravite pitanja. – Form questions.
 Ја сам Александра.

 ________________________?

 Ja sam Aleksandra.

 ________________________?

 Она је из Србије.

 ________________________?

 Ona je iz Srbije.

 ________________________?

 Ми смо у Београду.

 ________________________?

 Mi smo u Beogradu.

 ________________________?

 Оне су другарице.

 ________________________?

 One su drugarice.

 ________________________?

 Ти си студент.

 ________________________?

 Ti si student.

 ________________________?

 Они су мушкарци.

 ________________________?

 Oni su muškarci.

 ________________________?

 Он је Милош.

 ________________________?

 On je Miloš.

 ________________________?

 Ви сте брат и сестра.

 ________________________?

 Vi ste brat i sestra.

 ________________________?

 (3.6) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.

3.2. ПРАКТИЧНИ ЈЕЗИК – PRAKTIĈNI JEZIK – PRACTICAL LANGUAGE
1. Како се зову ове ствари на српском, напишите речи? – Kako se zovu ove stvari na srpskom, napišite reĉi? - What are the names of these
things in Serbian, write the words?
Књига

Knjiga

Book

Аутомобил

Automobil

Car

Фотографија

Fotografija

Photograph

Торба

Torba

Bag

Хамбургер

Hamburger

Hamburger

Сендвич

Sendvič

Sandwich

Фото-апарат

Foto-aparat

Camera

Компјутер

Kompjuter

Computer

Телевизор

Televizor

Television

Кућа

Kuća

House

1.____________________

20

IRIS, Ivana Marinkovic, http://online-language-lessons.blogspot.com/

7.____________________
2.____________________
8.____________________

3.____________________
9.____________________

4.____________________

10.___________________

 (3.7) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen
and check.
5.____________________

6.____________________

21

IRIS, Ivana Marinkovic, http://online-language-lessons.blogspot.com/

3.3. ПОНАВЉАЊЕ – PONAVLjANjE – REVISION
1. Напишите глагол ЈЕСАМ/БИТИ. – Napišite glagol JESAM/BITI. – Write the verb JESAM/BITI.
ЈА

ТИ

ОН, ОНА, ОНО

МИ

ВИ

ОНИ, ОНЕ, ОНА

VI

ONI, ONE, ONA

СИ

НИЈЕ

ДА ЛИ СМО?

?
JA

TI

ON, ONA, ONO

MI

SI

NIJE

DA LI SMO?

?
 (3.8) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.

22

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

4.1. ГРАМАТИКА – GRAMATIKA – GRAMMAR
Пун облик глагола „ЈЕСАМ/БИТИ“ – Pun oblik glagola „JESAM/BITI“ – Full form of auxiliary “JESAM/BITI – TO BE“
1. Помоћни глагол ЈЕСАМ/БИТИ смо већ научили у његовим краћим облицима: САМ, СИ, ЈЕ, СМО, СТЕ, СУ. Помоћни глагол
ЈЕСАМ/БИТИ има и дужи облик. – Pomoćni glagol JESAM/BITI smo već naučili u njegovim kraćim oblicima: SAM, SI, JE, SMO, STE, SU.
Pomoćni glagol JESAM/BITI ima i duži oblik. – We have already learned the auxiliary verb TO BE in its shorter forms. The auxiliary verb TO
BE also has a long form in Serbian.
ЈА ЈЕСАМ

JA JESAM

ТИ ЈЕСИ

TI JESI

ОН / ОНА/ ОНО ЈЕСТЕ

ON / ONA / ONO JESTE

МИ ЈЕСМО

MI JESMO

ВИ ЈЕСТЕ

VI JESTE

ОНИ / ОНЕ / ОНА ЈЕСУ

ONI / ONE / ONA JESU

 За
питања
у
презенту,
конструкције ДА ЛИ:
ЈЕСАМ ЛИ ЈА...
ЈЕСИ ЛИ ТИ...
ЈЕ ЛИ ОН / ОНА / ОНО...
ЈЕСМО ЛИ МИ...
ЈЕСТЕ ЛИ ВИ...
ЈЕСУ ЛИ ОНИ / ОНЕ / ОНА...
 Да се нешто посебно истакне:
Ја ЈЕСАМ урадио домаћи задатак.
Ти ЈЕСИ то написала.
Ми ЈЕСМО лекари.
Ви ЈЕСТЕ добри радници.

уместо

 Овај дужи облик се користи у следећим ситуацијама. – Ovaj duži oblik se koristi u
sledećim situacijama. – The long form is used in the following situations.

 Za pitanja u prezentu, umesto konstrukcije
DA LI:
JESAM LI JA...
JESI LI TI...
JE LI ON / ONA / ONO...
JESMO LI MI...
JESTE LI VI...
JESU LI ONI / ONE / ONA...
 Da se nešto posebno istakne:
Ja JESAM uradio domaći zadatak.
Ti JESI to napisala.
Mi JESMO lekari.
Vi JESTE dobri radnici.
23

 To create questions in the present tense,
instead of the construction DA LI. The
translation is completely the same as with
questions using the DA LI construction. The
English language does not recognize a
difference between these two forms.

 To emphasize something:
I HAVE done the homework.
You HAVE written this.
We ARE the doctors.
You ARE good workers.

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

2. Напишите питања као у примеру. – Napišite pitanja kao u primeru. – Write the questions as in the example.
ПРИМЕР:

PRIMER:

Ја сам Милена. Да ли си ти Милена? Јеси ли ти Милена?

Ja sam Milena. Da li si ti Milena. Jesi li ti Milena?

Ја сам Зоран. ___________________________________________________

Ja sam Zoran. ___________________________________________________

Он је лекар. ____________________________________________________

On je lekar. _____________________________________________________

Она је учитељица. _______________________________________________

Ona je učiteljica. _________________________________________________

Ми смо професори. ______________________________________________

Mi smo profesori. ________________________________________________

Они су у Београду. ______________________________________________

Oni su u Beogradu. _______________________________________________

Лидија и Ана су студенти. ________________________________________

Lidija i Ana su studenti. ___________________________________________

Милош и ја смо инжењери. _______________________________________

Miloš i ja smo inženjeri. ___________________________________________

Бранко и ти сте из Србије. ________________________________________

Branko i ti ste iz Srbije. ___________________________________________

 (4.1) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
3. Напишите реченице. – Napišite rečenice. - Write the sentences.

?

ЋИРИЛИЦА
 Ја – из Србије
 Ти – професор
 Он – Милан
 Она – у Београду
24

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

 Оно – село
 Ми – доктори
 Ви – Карен
 Они – студенти
 Оне – другарице

?

LATINICA
 Ja – iz Srbije
 Ti - profesor
 On - Milan
 Ona – u Beogradu
 Ono - selo
 Mi - doktori
 Vi - Karen
 Oni - studenti
 One - drugarice
 (4.2) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.

25

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

4.2. ПРАКТИЧНИ ЈЕЗИК – PRAKTIČNI JEZIK – PRACTICAL LANGUAGE
1. Како се зовеш? – Kako se zoveš – What’s your name?
 (4.3) Слушајте и понављајте. – Slušajte i ponavljajte. – Listen and repeat.

Сандра: Здраво, ја се Sandra: Zdravo, ja se Sandra: Hello. My name’s
зовем Сандра. Како се ти zovem Sandra. Kako se ti Sandra. What’s your name?
зовеш?
zoveš?
Nenad: My name is Nenad.
Ненад: Зовем се Ненад.
Nenad: Zovem se Nenad.
Sandra: Hello Nenad.
Сандра: Здраво Ненаде.

Sandra: Zdravo Nenade.

 (4.4) Слушајте и читајте. – Slušajte i čitajte. – Listen and read.
2. Ово је... – Ovo je... – This is...
 (4.5) Слушајте и понављајте. – Slušajte i ponavljajte. – Listen and repeat.
Сандра: Ђорђе, ово је
Никола
Петровић.
Никола, ово је Ђорђе
Филиповић.

Sandra: Đorđe, ovo je
Nikola
Petrović.
Nikola, ovo je Đorđe
Filipović.

Sandra: Djordje, this is
Nikola
Petrovich.
Nikola, this is Djordje
Filipovich.

Никола: Здраво Ђорђе.

Nikola: Zdravo Đorđe.

Nikola: Hello, Djordje.

Ђорђе: Здраво Никола.

Đorđe: Zdravo Nikola.

Djordje: Hello, Nikola.

 (4.6) Слушајте и читајте. – Slušajte i čitajte. – Listen and read.
26

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

3. Како сте? – Kako ste? – How are you?
 (4.7) Слушајте, понављајте, читајте. – Slušajte, ponavljajte, čitajte. – Listen, repeat, read.
Сандра: Ћао, Ђорђе. Како си?

Sandra: Ćao, Đorđe. Kako si?

Sandra: Hi, Djordje. How are you?

Ђорђе: Добро, хвала. А ти?

Đorđe: Dobro, hvala. A ti?

Djordje: Good, thanks. And you?

Сандра: Ја сам добро, хвала.

Sandra: Ja sam dobro, hvala.

Sandra: I’m good, thanks.

Ђорђе: Здраво, Никола. Како си?

Đorđe: Zdravo, Nikola. Kako si?

Djordje: Hello, Nikola. How are you?

Никола: Одлично, хвала. А ти?

Nikola: Odlično, hvala. A ti?

Nikola: Great, thanks. And you?

Ђорђе: Ја сам добро, хвала.

Đorđe: Ja sam dobro, hvala.

Djordje: I’m fine, thanks.

4. Допуните дијалоге. – Dopunite dijaloge. – Complete the dialogues.
А: Здраво, _____ се Ана. ____ A: Zdravo, _____ se Ana. ____ A: Hello, my name is Ana. What’s
се ти зовеш?
se ti zoveš?
your name?
Б: Боба.

B: Boba.

B: Boba.

Б: ______, Ана. ____ си?
А: Добро, хвала. _ __?
Б: _____, хвала.

B: ______, Ana. ___ si?
A: Dobro, hvala. _ __?
B: _____, hvala.

B: Hello, Ana. How are you?
A: Fine, thank you. And you?
B: Good, thanks.

В: Здраво, зовем __ Каћа. Како V: Zdravo, zovem __ Kaća. C: Hello. My name is Katya. What’s
се __ зовеш?
Kako se __ zoveš?
your name?
Г: _____ се Данило.

G: _____ se Danilo.

D: My name is Danilo.

Г: Ћао Каћа. Како __?

G: Ćao Kaća. Kako __?

D: Hi, Katya. How are you?

В: Добро, _____. А __?

V: Dobro, _____. A __?

C: Good, thanks. And you?

Г: _____, хвала.

G: _____, hvala.

D: OK, thanks.

 (4.8) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
27

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

4.3. ПОНАВЉАЊЕ – PONAVLjANjE – REVISION
1. Попуните дијалог. – Popunite dijalog. – Fill in the dialog.
 Добро јутро. Ја _____ професор. Зовем се
Александра.

 Dobro jutro. Ja _____ profesor. Zovem se
Aleksandra.

 Good morning. I am the professor. My
name is Alexandra.

 Добро јутро.

 Dobro jutro.

 Good morning.

 Да ли _____ ви Џон?

 Da li _____ vi Džon?

 Are you Jon?

 Не, ја _____ Том.

 Ne, ja _____ Tom.

 No, I am Tom.

 Извините Томе. Ко _____ Џон?

 Izvinite Tomе. Ko _____ Džon?

 I am sorry, Tom. Who is Jon?

 Ја _____.

 Ja _____.

 I am.

 Добро јутро Џоне, драго ми је.

 Dobro jutro Džonе, drago mi je.

 Good morning, Jon. Nice to meet you.

 (4.9) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
2. Направите реченице. – Napravite rečenice. – Make sentences.
ви – Како – сте?
________________________________________

vi – Kako – ste?
_________________________________________

How are you?

сам – добро, – Ја – хвала.
________________________________________

sam – dobro, – Ja – hvala.
_________________________________________

Very well, thanks.

Јована. – је – Ово
________________________________________

Jovana. – je – Ovo
_________________________________________

This is Jovana.

зовете? – Како – се
________________________________________

zovete? – Kako – se
_________________________________________

What’s your name?

се – Зоран. – Зовем.
________________________________________

se – Zoran. – Zovem
_________________________________________

(4.10) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
28

My name’s Zoran.

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

ТЕСТ 1 – TEST 1
1. Поређајте реченице по реду. – Poređajte rečenice po redu. – Number the lines.
_____ Добро, хвала.
_____ Добро, хвала. А ти?
_____ Здраво. Зовем се Нада. Како се ти зовеш?
_____ Здраво Тања. Здраво Марија.
_____ Ја сам Тања. Ово је Марија.
_____ Здраво Надо. Како си?

_____ Dobro, hvala.
_____ Dobro, hvala. A ti?
_____ Zdravo. Zovem se Nada. Kako se ti zoveš?
_____ Zdravo Tanja. Zdravo Marija.
_____ Ja sam Tanja. Ovo je Marija.
_____ Zdravo Nado. Kako si?

2.


Напишите личне заменице. – Napišite lične zamenice. – Write personal pronouns.
_____ смо Ана и Милош.
 _____ smo Ana i Miloš.
_____ си Јелена.
 _____ si Jelena.
_____ сам Катарина.
 _____ sam Katarina.
_____ су Тамара и Петар.
 _____ su Tamara i Petar.
_____ су Сузана и Карен.
 _____ su Suzana i Karen.
_____ сте доктори.
 _____ ste doktori.
_____ смо у Београду.
 _____ smo u Beogradu.
_____ сам Том.
 _____ sam Tom.
_____ је Том.
 _____ je Tom.
_____ је Наташа.
 _____ je Nataša.
_____ си професор.
 _____ si profesor.

3.
Напишите речи које фале. – Napišite reči koje fale. – Write the missing words.
_____ смо Ана и Милош. (+)
 _____ smo Ana i Miloš. (+)
_____ су Сузана и Карен. (+)
 _____ su Suzana i Karen. (+)
_____ је Наташа. (+)
 _____ je Nataša. (+)
Ви _____ Маја. (+)
 Vi _____ Maja. (+)
_____ сте ви брат и сестра? (?)
 _____ ste vi brat i sestra? (?)
Ја _____ у Београду. (+)
 Ja _____ u Beogradu. (+)
Он _____ мушкарац. (+)
 On _____ muškarac. (+)
_____ си ти Андреј? (?)
 _____ si ti Andrej? (?)
Ви _____ професор. (-)
 Vi _____ profesor. (-)
29

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
 Ми _____ доктори. (-)
 Они _____ Марко и Маја. (-)
 _____ је она из Србије? (?)Mi _____ doktori. (-)
Oni _____ Marko i Maja. (-)
_____ je ona iz Srbije? (?)

4. Поређајте реченице по реду. – Poređajte rečenice po redu. – Put the sentences in the correct order.
 _____ Зовем се Немања.
 _____ Zovem se Nemanja.
 _____ Здраво Немања.

_____ Zdravo Nemanja.

 _____ Здраво. Ја сам Јован. Како се ти
зовеш?

_____ Zdravo. Ja sam Jovan. Kako se ti
zoveš?

 _____ Добро, хвала.

_____ Dobro, hvala.

 _____ Ћао Мирко. Како си?

_____ Ćao Mirko. Kako si?

 _____ Здраво Перо.

_____ Zdravo Pero.

 _____ Дoбро, хвала. А ти?

_____ Dobro, hvala. A ti?

5. Напишите дијалоге. – Napišite dijaloge. – Complete the dialogues.
 Здраво. Зовем _______ Ненад Филиповић.
Како се ви ___________?

 Zdravo. Zovem _______________ Nenad Filipović.
Kako se vi ______________?

 Јелена Зарић.

 Jelena Zarić.

 Здраво Јелена. __________ сте ви?

 Zdravo Jelena. _____________ ste vi?

 ___________, хвала. А ________?

 ____________, hvala. A ___________?

 Добро, ___________.

 Dobro, ____________.

30

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
 Ненаде, ово је Маја. Мајо, ово ________
Ненад.

 Nenade, ovo je Maja. Majo, ovo ______________
Nenad.

 Здраво Ненаде.

 Zdravo Nenade.

 ________________ Мајо.

 _________________ Majo.

 Добар дан. Ја сам ________________.
______________________________.

‒ Dobar dan. Ja sam ________________________.
_________________________________________.

 ____________________________

‒ __________________________________________
__________________________________________.

_______________________________.

 Здраво Филипе. ______________________.

 Zdravo Filipe. ______________________________.

 ____________________________.

 __________________________________________.

 ____________________________.

 _________________________________________.

 ____________________________

 ____________________________

_______________________________.

_______________________________.

 ____________________________

 ____________________________

_______________________________.

_______________________________.

 ____________________________

 ____________________________

_______________________________.

_______________________________.

31

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
6. Повежите разговоре и фотографије. – Povežite razgovore i fotografije. – Match the conversations to the photos.
А: Добро јутро.

A: Dobro jutro.

Б: Добро јутро.

B: Dobro jutro.

А: Добро дошли у хотел „Москва“.

A: Dobro došli u hotel „Moskva“.

Б: Хвала.

B: Hvala.

ФОТОГРАФИЈА ____________

FOTOGRAFIJA _____________

А: Здраво. Ја сам Алонсо.

A: Zdravo. Ja sam Alonso.

Б: Здраво. Ја сам Катарина. Драго
ми је.

B: Zdravo. Ja sam Katarina.
Drago mi je.

А: И мени је драго.

A: I meni je drago.

ФОТОГРАФИЈА ______________

FOTOGRAFIJA ____________

А: Ћао Нина!

A: Ćao Nina!

Б: Ћао Марко!

B: Ćao Marko!

ФОТОГРАФИЈА ______________

FOTOGRAFIJA _____________

А: Здраво, ја сам Мариа Хофман.
Како се ти зовеш?

A: Zdravo, ja sam Maria Hofman.
Kako se ti zoveš?

Б: Ја сам Кристина Питерс.

B: Ja sam Kristina Piters.

ФОТОГРАФИЈА ______________

FOTOGRAFIJA _____________

32

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

6.1. ГРАМАТИКА – GRAMATIKA – GRAMMAR
Падежи – Padeži – Cases

ПАДЕЖИ

PADEŽI

CASES

Падежи означавају различита значења, самим тим Padeži oznaĉavaju razliĉita znaĉenja, samim tim i Cases represent different meanings and different
и различите облике именских речи. Именске речи razliĉite oblike imenskih reĉi. Imenske reĉi su forms of noun word types. Noun word types are
су именице, заменице, придеви и бројеви.
imenice, zamenice, pridevi i brojevi.
nouns, pronouns, adjectives and numerals.
Падежи изражавају улогу именице у реченици.
Именице се мењају помоћу различитих наставака.
Именице су главне речи у групи речи које се
мењају по падежима. То значи да именице
диктирају падеж заменица, придева и бројева који
стоје уз именицу. Промена по падежима зе зове
деклинација.

Padeži izražavaju ulogu imenice u reĉenici.
Imenice se menjaju pomoću razliĉitih nastavaka.
Imenice su glavne reĉi u grupi reĉi koje se
menjaju po padežima. To znaĉi da imenice
diktiraju padež zamenica, prideva i brojeva koji
stoje uz imenicu. Promena po padežima se zove
deklinacija.

Cases express the role of the noun in the sentence.
Nouns change form by using different endings,
depending on the case. Nouns are the main words
in the group of words that have case changes.
That means that the nouns dictate the case of
pronouns, adjectives and numerals that follow.
Case changes are called declination.

У српском језику има 7 падежа:

U srpskom jeziku ima 7 padeža:

There are 7 cases in the Serbian language:

 НОМИНАТИВ – Основни облик, за именовање.

 NOMINATIV – Osnovni oblik, za imenovanje.

 NOMINATIVE – The basic form for naming.

 ГЕНИТИВ – Обично објашњава поседовање,
порекло, део нечег већег, количину.

 GENITIV – Obiĉno objašnjava posedivanje,  GENITIVE – Usually explaining possession
poreklo, deo neĉeg većeg, koliĉinu.
and origin, part of something bigger.

 ДАТИВ – За изражавање циља и непосредне
заинтересованости неке особе за радњу.

 DATIV – Za izražavanje cilja i neposredne  DATIVE – To express purpose and a person’s
zainteresovanosti neke osobe za radnju.
indirect interest in an action.

 АКУЗАТИВ – Користи се за директни објекат
прелазних глагола и да изрази дестинацију.

 AKUZATIV – Koristi se za direktni objekat  ACCUSATIVE – Used for direct objects of a
prelaznih glagola i da izrazi destinaciju.
transitive verb, to express destination.

 ВОКАТИВ - Користи се када се обраћамо
некоме или некога зовемо.

 VOKATIV – Koristi se kada se obraćamo  VOCATIVE – Used when addressing or
nekome ili nekoga zovemo.
calling someone.

 ИНСТРУМЕНТАЛ – За друштво, оруђе или
превозно средство.

 INSTRUMENTAL – Za društvo, oruĊe ili  INSTRUMENTAL – For company, instrument
prevozno sredstvo.
or vehicle.

 ЛОКАТИВ – Означава локацију и увек се
користи са предлозима.

 LOKATIV – Oznaĉava lokaciju i uvek se  LOCATIVE – It indicates location and is
koristi sa predlozima.
always used with a preposition.

Ово су веома генерална објашњења о коришћењу Ovo su veoma generalna objašnjenja o korišćenju These are very rough explanations, and there are
33

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
падежа, постоји много више комбинација и
могућности за коришћење падежа. Такође је важно
знати да различити падежи користе различите
предлоге, или уопште не користе предлоге.

padeža, postoji mnogo više kombinacija i
mogućnosti za korišćenje padeža. TakoĊe je važno
znati da razliĉiti padeži koriste razliĉite predloge,
ili uopšte ne koriste predloge.

many more combinations and possibilities for
using cases. It is also important to know that
different cases can be followed by different
prepositions or by no preposition at all.

Различити наставци за различите падеже се
понекад могу чинити претешким, али уз довољно
вежбе, видећете да је то стварно лако. Оно о чему
треба детаљније да размишљате је о сваком
глаголу понаособ јер они захтевају именице у
различитим падежима.

Razliĉiti nastavci za razliĉite padeže se ponekad
mogu ĉiniti preteškim, ali uz dovoljno vežbe,
videćete da je to stvarno lako. Ono o ĉemu treba
detaljnije da razmišljate je o svakom glagolu
ponaosob jer oni zahtevaju imenice u razliĉitim
padežima.

Sometimes the different endings for different
cases can seem overwhelming, but with enough
practice you will see that it is really easy. The
thing you should think about in further detail is
that each particular verb requires different cases
of nouns.

Именице у наведеним облицима падежа често
захтевају и неки предлог. У српском језику, као и у
другим језицима, има много предлога. Различити
предлози могу бити карактеристични за различите
падеже.

Imenice u navedenim oblicima padeža ĉesto
zahtevaju i neki predlog. U srpskom jeziku, kao i
u drugim jezicima, ima mnogo predloga. Razliĉiti
predlozi mogu biti karakteristiĉni za razliĉite
padeže.

Nouns in the above mentioned case forms often
require a preposition. In Serbian, as well as in
other languages, there are many prepositions.
Different prepositions may be specific to different
case.

Због великог броја различитих врста речи које су у
међусобној зависности и повезаности, сада је
прави тренутак да одвојите једну свешчицу у коју
ћете моћи да записујете ове односе. У свешчици
направите доле наведенe табелe. Урадите то одмах
јер нове информације се брзо нагомилавају и то
уме да збуни.

Zbog velikog broja razliĉitih vrsta reĉi koje su u
meĊusobnoj zavisnosti i povezanosti, sada je pravi
trenutak da odvojite jednu svešĉicu u koju ćete
moći da zapisujete ove odnose. U svešĉici
napravite dole navedene tabele. Uradite to odmah
jer nove informacije se brzo nagomilavaju i to
ume da zbuni.

Due to the large number of different types of
words that are in mutual dependence and
connection, now is the time to take a small
notebook in which you can write these relations.
In the notebook make the tables as in the example
below. Do it now, because new information is
quickly accumulated and that can be confusing.

Не заборавите, глагол и падеж именице су у
међусобној повезаности, а њихов однос зависи од
значења које желимо да пренесемо. Именица
диктира предлог, а заменице, придеви и бројеви
преузимају облик истог падежа у ком је и именица.

Ne zaboravite, glagol i padež imenice su u
meĊusobnoj povezanosti, a njihov odnos zavisi od
znaĉenja koje želimo da prenesemo. Imenica
diktira predlog, a zamenice, pridevi i brojevi
preuzimaju oblik istog padeža u kom je i imenica.

Remember, the verb and the case of the noun are
in mutual interconnection, and their relationship
depends on the meaning we wish to communicate.
The noun dictates the preposition, and pronouns,
adjectives and numbers take the same case form
Зато је важно да водимо евиденцију о овим Zato je važno da vodimo evidenciju o ovim as the noun.
односима и онда ће све бити много лакше!
odnosima i onda će sve biti mnogo lakše!
It is therefore important to keep track of these
relations, and then everything will be much
easier!

34

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

 ТAБЕЛЕ – TABELE – TABLES:
Наставци – Nastavci - Endings

Име падежа – Ime padeža – Case name
Једнина – Jednina - Singular
m.
f.
n.

m.

Множина – Množina - Plural
f.

n.

Заменице – Zamenice – Pronouns
Једнина – Jednina - Singular
1.
2.

3.

1.

Множина – Množina - Plural
2.

3.

m.

n.

m.

f.

n.

Именице – Imenice – Nouns
Придеви – Pridevi – Adjectives

Облици – Oblici - Forms
Личне – Liĉne – Personal

Присвојне – Prisvojne – Possessive

m. sg.
m.pl.
f. sg.
f. pl.
n. sg.
n.pl.
f.

Показне – Pokazne - Demonstrative

Питања – Pitanja – Questions

Примери – Primeri – Examples

Друге речи у падежу – Druge reĉi u
padežu – Other words in the case

Примери – Primeri – Examples

Глагол-Glagol-Verb

Превод-Prevod-Translation

Облици - Oblici - Forms

+ падеж, + padež. +case

35

Предлози – Predlozi –
Prepositions

Пример-Primer-Example

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

6.2. ПРАКТИЧНИ ЈЕЗИК – PRAKTIČNI JEZIK – PRACTICAL LANGUAGE
1. (6.1) Слушајте, поновите, читајте. – Slušajte, ponovite, čitajte. – Listen, repeat, read.
ДОБРО ЈУТРО

DOBRO JUTRO

GOOD MORNING

ДOБАР ДАН

DOBAR DAN

GOOD DAY

ДОБРО ВЕЧЕ

DOBRO VEĈE

GOOD EVENING

ЛАКУ НОЋ

LAKU NOĆ

GOOD NIGHT

2. Именујте слике. – Imenujte slike. – Name the pictures.

3. (6.2) Слушајте, понављајте, читајте. – Slušajte, ponavljajte, čitajte. – Listen, repeat, read.
ЈУТРО

JUTRO

ПРЕПОДНЕ

PREPODNE LATE MORNING

ПОДНЕ

PODNE

MIDDAY

ПОПОДНЕ

POPODNE

AFTERNOON

ВЕЧЕ

VEĈE

EVENING

ПОНОЋ

PONOĆ

MIDNIGHT

НОЋ

NOĆ

NIGHT

EARLY MORNING

36

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
4. Повежите речи из табеле и напишите их испод слика. – Povežite reči iz tabele i napišite ih ispod slikа. – Match the words from the previous
table and write them below the pictures.

1. _____________________

6. ____________________

2. ___________________

3. _____________________

7. ____________________

4. ___________________

8. ___________________

(6.3) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.

37

5. __________________ _

9. ________________________

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

6.3. ПОНАВЉАЊЕ – PONAVLjANjE – REVISION
1. (6.4) Слушајте и напишите изразе: ДОВИЂЕЊА, ДОБАР ДАН, ЛАКУ
НОЋ, ДОБРО ВЕЧЕ, ДОБРО ЈУТРО. – Slušajte i napišite izraze:
DOVIĐENJA, DOBAR DAN, LAKU NOĆ, DOBRO VEČE, DOBRO JUTRO.
– Listen and write the expressions: GOODBYE, GOOD AFTERNOON, GOOD
NIGHT, GOOD EVENING, GOOD MORNING.

38

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

7.1. ГРАМАТИКА – GRAMATIKA – GRAMMAR
Род именица/Номинатив – Rod imenica/Nominativ – Gender of nouns/Nominative
Номинатив именица, једнина и множина – Nominativ imenica, jednina i množina – Nouns in Nominative, singular and plural

РОД ИМЕНИЦА – ROD IMENICA – NOUN GENDER

НОМИНАТИВ је падеж који именује бића
ствари и појаве па зато и представља основни
облик сваке именице. Зато када причамо о
номинативу, причамо и о роду именица.

NOMINATIV je padeţ koji imenuje bića
stvari i pojave pa zato i predstavlja osnovni
oblik svake imenice. Zato kada priĉamo o
nominativu, priĉamo i o rodu imenica.

NOMINATIVE is the case that names beings, things and
appearances. That is the reason why it is also the basic form
of every noun. Therefore, when we are talking about the
Nominative case, we also have to talk about the noun gender.

 РОД ИМЕНИЦА / НОМИНАТИВ ЈЕДНИНЕ – ROD IMENICA / NOMINATIV JEDNINE – NOUN GENDER / NOMINATIVE SINGULAR
МУШКИ РОД - ᴓ (мушкарац - ᴓ)

ЖЕНСКИ РОД – а (жен – а)

СРЕДЊИ РОД – o/e (слов – о, дет-е)

MUŠKI ROD - ᴓ (muškarac - ᴓ)

ŢENSKI ROD – a (ţen – a)

SREDNJI ROD – o/e (slov - o, det – e)

MASCULINE GENDER - ᴓ (no ending)

FEMININE GENDER - a

NEUTER GENDER – o/e

*
ОБИЧНО СЕ ЗАВРШАВАЈУ СУГЛАСНИКОМ
OBIĈNO SE ZAVRŠAVAJU SUGLASNIKOM
USUALLY ENDS IN CONSONANT

РОД ИМЕНИЦА / НОМИНАТИВ ЈЕДНИНЕ И МНОЖИНЕ – ROD IMENICA / NOMINATIV JEDNINE I MNOŢINE – NOUN GENDER /
NOMINATIVE SINGULAR AND PLURAL
ЈЕДНИНА – JEDNINA - SINGULAR
Мушки род – Muški rod – Masculine gender

Женски род – Ţenski rod
– Feminine gender

 Компјутер - ᴓ / Kompjuter-ᴓ / Computer

Школ-а / Škol-a / School
39

Средњи род – Srednji
rod – Neuter gender
 Мор-е / Mor-e / Sea

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
 Град - ᴓ / Grad- ᴓ / City (једносложне или понекад двослoжне именице које се завршавају
тврдим сугласником / jednosloţne ili ponekad dvosloţne imenice koje se završavaju tvrdim
suglasnikom / one-syllable or sometimes two-syllable nouns ending in hard consonant)*

 Сел-о / Sel-o / Village

 Миш - ᴓ / Miš- ᴓ / Mouse (једносложне или понекад двосложне именице које се завршавају
меким сугласником / jednosloţne ili ponekad dvosloţne imenice koje se završavaju mekim
suglasnikom / one-syllable or sometimes two-syllable nouns ending in soft consonant)*
МНОЖИНА – MNOŢINA - PLURAL
Мушки род – Muški rod – Masculine gender
 Компјутер - и / Kompjuter-i / Computers

Женски род – Ţenski rod
– Feminine gender

Средњи род – Srednji
rod – Neuter gender

Школ-е / Škol-e / Schools

 Мор-а / Mor-a / Seas

 Град - ови / Grad- ovi / Cities (једносложне именице (и неке двосложне) које се завршавају
тврдим сугласником + ОВИ / jednosloţne imenice (i neke dvosloţne) koje se završavaju tvrdim
suglasnikom + OVI / one-syllable nouns (and a number of two-syllable ones) ending in hard
consonant + OVI)*

 Сел-а / Sel-a / Villages

 Миш – еви / Miš-evi / Mice (једносложне именице (и неке двосложне) које се завршавају
меким сугласником + EВИ / jednosloţne imenice (i neke dvosloţne) koje se završavaju mekim
suglasnikom + EVI / one-syllable nouns (and a number of two-syllable ones) ending in soft
consonant + EVI)*
*
МЕКИ СУГЛАСНИЦИ (Ј, Љ, Њ, Ћ, Ч, Ђ, Џ, Ш, MEKI SUGLASNICI (J, Lj, Nj, Ć, Ĉ, Đ, Dţ, Š, Ţ) SOFT CONSONANTS + evi
Ж) + еви
+ evi
HARD CONSONANTS + ovi
ТВРДИ СУГЛАСНИЦИ (сви остали) + ови
TVRDI SUGLASNICI (svi ostali) + ovi
*
Глас И доводи до следећих фонетских промена Glas I dovodi do sledećih fonetskih promena  u Due to the influence of the sound /I/, the following
 у множини мушког рода:
mnoţini muškog roda:
changes occur  in masculine plural form:
К/Г/Х+И=Ц/З/С

K/G/H+I=C/Z/S

K/G/H+I=C/Z/S

40

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
1. Следеће речи ставите у одговарајуће колоне: ФУДБАЛ, АУТОБУС, МОРЕ, ТЕЛЕФОН, ПИЦА, КЊИГА, ДЕТЕ, ФОТОГРАФИЈА,
СЕНДВИЧ, КОМПЈУТЕР, ЈУТРО, ТОРБА, ИМЕ, СТОЛИЦА, НЕБО. – Sledeće reĉi stavite u odgovarajuće kolone: FUDBAL, AUTOBUS,
MORE, TELEFON, PICA, KNjIGA, DETE, FOTOGRAFIJA, SENDVIĈ, KOMPJUTER, JUTRO, TORBA, IME, STOLICA, NEBO. – Put the
following words into the correct column: FOOTBALL, BUS, SEA, TELEPHONE, PIZZA, BOOK, CHILD, PHOTO, SANDWICH, COMPUTER,
MORNING, BAG, NAME, CHAIR, SKY.
Мушки род

Женски род

Средњи род

Muški rod

Ţenski rod

Srednji rod

Masculine gender

Feminine gender

Neuter gender

 (7.1) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
2. Следеће реченице попуните именицама у номинативу множине. – Sledeće reĉenice popunite imenicama u nominativu množine. – Fill in the
following sentences using the nouns in nominative plural.
 Маша и ја смо _________ (другарица).

 Maša i ja smo _________ (drugarica).

 Masha and I are friends.

 _____ (књига) су у торби.

 _____ (knjiga) su u torbi.

 Books are in a bag.

 ___________ (компјутер) су на столу.

 __________ (kompjuter) su na stolu.

 Computers are on a desk.

 Марија и Наташа су ____ (жена).

 Marija i Nataša su ____ (ţena).

 Maria and Natasha are women.

 ____ (аутомобил) су на пркингу.

 _____ (automobil) su na prkingu.

 Cars are in parking lots.

(7.2) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.

41

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

7.2. ПРАКТИЧНИ ЈЕЗИК – PRAKTIĈNI JEZIK – PRACTICAL LANGUAGE
1. Напишите дијалоге користећи речи: ДОБАР ДАН, ЛАКУ НОЋ, ДОБРО ВЕЧЕ, ДОБРО ЈУТРО, ДО ВИЂЕЊА. – Napišite dijaloge
koristeći reĉi: DOBAR DAN, LAKU NOĆ, DOBRO VEĈE, DOBRO JUTRO, DO VIĐENJA. – Complete the conversations.

 __________
___________.

__________ ________.
Хотел „Гранд“.

__________
_________ госпођо.

 __________
___________
господине Марићу.

_________ ________.

__________
_________.

 __________
___________.

__________ ________.
Hotel „Grand“.

__________
_________ gospoĊo.

 __________
___________
gospodine Mariću.

_________ ________.

__________
_________.

 Good morning.

Good afternoon. The
Grand Hotel.

Good evening madam.

Good evening.

 Good morning, Mr
Maric.

Good afternoon.

 (7.3) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
42

_________ ________.

_________ ________
Петре, лепо спавај.

_______
_____________.

_______
____________,
срећан пут!

_________ ________.

_________ ________
Petre, lepo spavaj.

_______
_____________.

_______
____________, srećan
put!

Good night.

Goodbye.

Good night,
Sleep well.

Goodbye. Have
good journey!

Peter.

a

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
2. Реците шта видите на сликамa. – Recite šta vidite na slikama.
– Say what you can see in the pictures.

6 _____________________

7 ________________________

8 _______________________

9 ________________________

 (7.4) Слушајте, проверите и напишите. – Slušajte, proverite i
napišite. – Listen, check and write.
3. Напишите исте именице у номинативу множине. – Napišite iste imenice u nominativu množine. – Write the same nouns in Nominative
plural form.
1.______________________________

4. ______________________________

7. ______________________________

2. ______________________________

5. ______________________________

8. ______________________________

3. ______________________________

6. ______________________________

9. ______________________________

 (7.5) Слушајте и проверите – Slušajte i proverite – Listen and check.
* Именица СТО - СТОЛОВИ је изузетак. – Imenica STO - STOLOVI je izuzetak. – The noun STO - STOLOVI is an exception.
43

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

7.3. ПОНАВЉАЊЕ – PONAVLjANjE – REVISION
1. Напишите реченице у множини. – Napišite reĉenice u množini. – Write the sentences in plural form.
1. Albums

1. То је албум.

1. To je album.

1. _________________________

2. Windows

2. То је прозор.

2. To je prozor.

2. _________________________

3. Girls

3. То је девојка.

3. To je devojka.

3. _________________________

4. Bags

4. То је торба.

4. To je torba.

4. _________________________

5. Names (exception)

5. То је име (изузетак).

5. To je ime (izuzetak).

5. _________________________

6. Villages

6. То је село.

6. To je selo.

6. _________________________

7. Gardens

7. То је башта.

7. To je bašta.

7. _________________________

8. Time/Weather (exception)

8. То је време (изузетак).

8. To je vreme (izuzetak).

8. _________________________

9. Streets

9. То је улица.

9. To je ulica.

9. _________________________

10. Films

10. То је филм.

10. To je film.

10. _________________________

11. Husbands

11. То је муж.

11. To je muţ.

11. _________________________

12. Juices

12. То је сок.

12. To je sok.

12. _________________________

13. Grandfathers (exception)

13. То је деда (изузетак).

13. To je deda (izuzetak).

13. _________________________

14. Tables/Desks (exception)

14. То је сто (изузетак).

14. To je sto (izuzetak).

14. _________________________

15. Kings

15. То је краљ.

15. To je kralj.

15. _________________________

16. Books

16. То је књига.

16. To je knjiga.

16. _________________________

17. Theaters

17. То је позориште.

17. To je pozorište.

17. _________________________

18. Fields

18. То је поље.

18. To je polje.

18. _________________________

19. Boxes

19. То је кутија.

19. To je kutija.

19. _________________________

20. Pens/Pencils

20. То је оловка.

20. To je olovka.

20. _________________________

 (7.6) Слушајте и проверите – Slušajte i proverite – Listen and check.
44

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

8.1. ГРАМАТИКА – GRAMATIKA – GRAMMAR
Придеви у номиативу – Pridevi u nominativu – Adjectives in Nominative
Придеви описују именице па имају и исти род,
број и падеж као и именице уз које стоје.
Род и број – мушки, женски и средњи једнине и
множине.
Падеж – сада причамо само о основном облику
– номинативу.
Наставци - исти као и за личне заменице трећег
лица:
Мушки
Женски
Средњи
род
род
род
Једнина
ОНА
ОНО
ОН (ᴓ)
Множина
ОНИ
ОНЕ
ОНА
Напомене:
 У мушком роду једнине често долази до
фонетских промена.
 У мушком роду једнине придеви се понекад
могу завршавати и самогласником - О.
Пример:
Мушки
Женски
Средњи
род
род
род
Једнина
Леп
Лепа
Лепо
Множина
Лепи
Лепе
Лепа
Напомена: У енглеском језику постоји одређени
и неодређени члан. У српском језику то не
постоји, али неки придеви, и то само мушког
рода у номинативу једнине, имају одређени
облик. Такви придеви обично имају и одређени
и неодређени облик. Разлика је у наставку.
Неодређени облик придева мушког рода у
номинативу једнине - СУГЛАСНИК
Одређени облик придева мушког рода у

Pridevi opisuju imenice pa imaju i isti rod, broj
i padeţ kao i imenice uz koje stoje.
Rod i broj – muški, ţenski i srednji jednine i
mnoţine.
Padeţ – sada priĉamo samo o osnovnom obliku
– nominativu.
Nastavci – isti kao i za liĉne zamenice trećeg
lica:
Muški
Ţenski
Srednji
rod
rod
rod
Jednina
ОNА
ОNО
ON (ᴓ)
Mnoţina
ОNI
ОNЕ
ОNА
Napomene:
 U muškom rodu jednine ĉesto dolazi do
fonetskih promena.
 U muškom rodu jednine pridevi se ponekad
mogu završavati i samoglasnikom –O.
Primer:
Muški
Ţenski
Srednji
rod
rod
rod
Jednina
Lep
Lepa
Lepo
Mnoţina
Lepi
Lepe
Lepa
Napomena: U engleskom jeziku postoji
odreĊeni i neodreĊeni ĉlan. U srpskom jeziku
to ne postoji, ali neki pridevi, i to samo muškog
roda u nominativu jednine, imaju odreĊeni
oblik. Takvi pridevi obiĉno imaju i odreĊeni i
neodreĊeni oblik. Razlika je u nastavku.
NeodreĊeni oblik prideva muškog roda u
nominativu jednine - SUGLASNIK
OdreĊeni oblik prideva muškog roda u
45

Adjectives describe nouns and have the same gender,
number and case as the nouns with which they stand.
Gender and number - masculine, feminine and neuter,
singular and plural.
Case - now we are talking only about the basic form nominative.
Endings - the same as the third person of personal
pronouns:
Singular
Plural

Masculine
gender
ON(ᴓ)-He
ОNI-They

Feminine
gender
ОNА-She
ОNЕ-They

Neuter
gender
ОNО-It
ОNА-They

Notes:
 Phonetic changes often occur in the masculine
singular.
 Adjectives in the singular masculine can sometimes
end in vowel - O.
Example:
Masculine Feminine
Neuter
gender
gender
gender
Singular
Beautiful
Plural
Note: There are definite and indefinite articles in
English language. Serbian language dos not have
articles, but some adjectives, and only in the nominative
masculine singular, have a definite form. Such
adjectives usually have both definite and indefinite
forms. The difference is in the endings.
The indefinite form of adjectives in the nominative
masculine singular - CONSONANT
The definite form of adjectives in the nominative
masculine singular - CONSONANT + I

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

номинативу једнине - СУГЛАСНИК + И
nominativu jednine - SUGLASNIK+ I
 Неки придеви имају само одређени вид:
 Neki pridevi imaju samo odreĊeni vid:
‒ Они који се завршавају суфиксима -СКИ, ‒ Oni koji se završavaju sufiksima –SKI, ЧКИ, -ШКИ, -ЈИ, -ЊИ, -ШЊИ, -ЋИ.
ĈKI, -ŠKI, -JI, -NjI, -ŠNjI, -ĆI.
‒ Сви компаративи и суперлативи придева.
‒ Svi komparativi i superlativi prideva.
‒ Придеви МАЛИ и ВЕЛИКИ.
‒ Pridevi MALI i VELIKI.
* Придеви у одређеном облику стоје уз
*
Pridevi u odreĊenom obliku stoje uz
именице које су раније поменуте или ако
imenice koje su ranije pomenute ili ako
објашњавају неку одређену именицу.
objašnjavaju neku odreĊenu imenicu.
* Придев је увек у неодређеном облику када
*
Pridev je uvek u neodreĊenom obliku
стоји сам уз глагол ЈЕСАМ/БИТИ, без
kada stoji sam uz glagol JESAM/BITI, bez
именице.
imenice.

 Some adjectives have only the definite form:
‒ Those that end in the suffixes (-СКИ, -ЧКИ, -ШКИ, -ЈИ, ЊИ, -ШЊИ, -ЋИ / –SKI, -ĈKI, -ŠKI, -JI, -NjI, -ŠNjI, -ĆI).
‒ All comparative and superlative forms of
adjectives.
‒ Adjectives SMALL and BIG.
* Adjectives in the definite form stand with nouns
which were previously mentioned, or they explain
a particular noun.
* Adjectives are always in the indefinite form when
standing alone with the verb TO BE but without
the noun.

1. Упишите придеве. – Upišite prideve. – Write the adjectives.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СТАР/STAR/OLD

МЛАД/MLAD/YOUNG

ХЛАДАН/HLADAN/COLD

ВРУЋ/VRUĆ/HOT

ДУГ/DUG/LONG

КРАТАК/KRATAK/SHORT

МАЛИ/MALI/SMALL

ВЕЛИКИ/VELIKI/BIG

__________ деда.
__________ дете.
__________ лед.
__________ сунце.
__________ панталоне.
__________ шорц.
__________ миш.
__________ слон.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

__________ deda.
__________ dete.
__________ led.
__________ sunce.
__________ pantalone.
__________ šorc.
__________ miš.
__________ slon.

 (8.1) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
46

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Old grandpa.
Young child.
Cold ice.
Hot sun.
Long trousers.
Short shorts.
Small mouse.
Big elephant.

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

2. Упишите придеве. – Upišite prideve. – Write the adjectives.
1. Деда је __________ а дете је __________.

1. Deda je __________ a dete je __________.

1. A Grandpa is old and a child is young.

2. Лед је __________ а сунце је __________.

2. Led je __________ a sunce je __________.

2. Ice is cold and the Sun is hot.

3. Панталоне су __________
__________.

а

шорц

је

3. Pantalone su
__________.

__________

a

šorc

je

3. Trousers are long and shorts is short.
4. A Mouse is small and an elephant is big.

4. Миш је __________ а слон је __________.

4. Miš je __________ a slon je __________.

5. In the city center the buildings are old.

5. У центру града су __________ зграде.

5. U centru grada su __________ zgrade.

6. Students are young people.

6. Студенти су __________ људи.

6. Studenti su __________ ljudi.

7. Lion is a big cat.

7. Лав је __________ мачка.

7. Lav je __________ maĉka.

8. ’Mini’ is a small car.

8. „Мини“ је __________ аутомобил.

8. „Mini“ je __________ automobil.

9. Данас је 10 степени, данас је __________
дан, није __________.

9. Danas je 10 stepeni, danas je __________
dan, nije __________.

10. Зими је дан __________ а лети __________.

10. Zimi je dan __________ a leti __________.

9. Today is 10 degrees, today is a cold day,
it is not hot.
10. In the winter, days are short, and in the
summer they are long.

 (8.2) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
3. Упишите придеве. – Upišite prideve. – Write the adjectives.
ЈЕФТИН – JEFTIN - CHEEP
ДОБАР – DOBAR - GOOD

ИНТЕРЕСАНТАН –
INTERESANTAN - INTERESTING

ЛЕП – LEP – NICE/BEAUTIFUL

СТАР – STAR - OLD

ШИРОК – ŠIROK - WIDE

Београд је __________ и __________ град.
Улице су __________ и __________.
И филм и књига су __________.
Ресторани су __________, нису __________.
Кнез Михаилова улица је __________ и
__________.
6. Храна у ресторану је __________.
1.
2.
3.
4.
5.

СКУП – SKUP - EXPENSIVE

ВЕЛИКИ – VELIKI - BIG

1.
2.
3.
4.
5.

Beograd je __________ i __________ grad.
Ulice su __________ i __________.
I film i knjiga su __________.
Restorani su __________, nisu __________.
Knez Mihailova ulica je __________ i
__________.
6. Hrana u restoranu je __________.

 (8.3) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
47

1. Belgrade is nice and interesting city.
2. Streets are big and wide.
3. Both the film and the book are
interesting.
4. The restaurants are cheep, they are not
expensive.
5. Knez Mihailova Street is old and nice.
6. The food in the restaurant is good.

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

8.2. ПРАКТИЧНИ ЈЕЗИК – PRAKTIČNI JEZIK – PRACTICAL LANGUAGE
БРОЈЕВИ – BROJEVI – NUMBERS
1. (8.4) Слушајте и напишите шта чујете. – Slušajte i napišite šta čujete. - Listen and write what you hear.

1. ______________________________

4. _________________________

2. ________________________________________

5. ________________________
48

3. _____________________

6. _____________________________

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

7. _________________________

8. _____________________________________

9. ___________________________

 Проверите. – Proverite - Check.
1

ЈЕДАН

JEDAN

2

ДВА

DVA

3

ТРИ

TRI

4

ЧЕТИРИ

ĈETIRI

5

ПЕТ

PET

6

ШЕСТ

ŠEST

7

СЕАДАМ

SEDAM

8

ОСАМ

OSAM

9

ДЕВЕТ

DEVET
49

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

8.3. ПОНАВЉАЊЕ – PONAVLjANjE – REVISION
1. Упишите придеве. – Upišite prideve. – Write the adjectives.
Мушки род – Muški rod – Masculine gender

Женски род – Ţenski rod – Feminine gender

Једнина-JedninaSingular

Једнина-JedninaSingular

Множина-MnoţinaPlural

Множина-MnoţinaPlural

Средњи род – Srednji rod – Neuter gender
Једнина-JedninaSingular

Множина-MnoţinaPlural

Леп – Lep – Nice/Beautiful

Стара – Stara - Old
Младо – Mlado - Young

Хладни – Hladni - Cold
Вруће – Vruće - Hot
Дуга – Duga - Long
Кратак – Kratak - Short
Мала – Mala - Small
Велико – Veliko - Big
Јефтини – Jeftini - Cheep

Добре – Dobre - Good
Интересантна – Interesantna
- Interesting

Широк – Širok - Wide
Досадна – Dosadna - Boring

Занимиљиво –
Zanimljivo - Interesting
Лоши – Loši - Bad
 (8.5) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
50

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

ТЕСТ 2 – TEST 2
1. Напишите реченице у одричном облику. – Napišite rečenice u
odričnom obliku. – Write the sentences in negative form.

господин – је – Петровић – то

gospodin – je – Petrović – to

_____________________________. _____________________________.

Он је студент.
_______________________

On je student.
_______________________

Она је пилот.
_______________________

Ona je pilot.
_______________________

Милан је лекар.
_______________________

Milan je lekar.
_______________________

Он _____ студент.

On _____ student.

Они _____ мама и тата.

Oni _____ mama i tata.

Ти си Јасна.
_______________________

Ti si Jasna.
_______________________

Како _____ ти?

Kako _____ ti?

Ви сте професор.
_______________________

Vi ste profesor.
_______________________

Како _____ ви?

Kako _____ vi?

Ја _____ добро.

Ja _____ dobro.

Она _____ добро.

Ona _____ dobro.

3. Упишите глагол ЈЕСАМ/БИТИ. – Upišite glagol
JESAM/BITI. – Write the verb TO BE.

2. Напишите реченице. – Napišite rečenice. – Write the sentences.
4. Уместо именица напишите заменице. – Umesto imenica
napišite zamenice. – Instead of the nouns, write the pronouns.
зовете – како – се – ви

zovete – kako – se – vi

____________________________?

_____________________________?

је – то – Драган

je – to – Dragan

_____________________________. _____________________________.
да – вас – дозволите – упознам

da – vas – dozvolite – upoznam

_____________________________. _____________________________.
није – не – Јелена – то

nije – ne – Jelena – to

_____________________________. ______________________________
51

Маја је лекар. ________________.

Maja je lekar. _________________.

Милан је студент. ____________.

Milan je student. ______________.

Марко и Ана су муж и жена.
____________________________.

Marko i Ana su muž i žena.
_____________________________.

Ти ја смо колеге. _____________.

Ti i ja smo kolege. _____________.

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

5. Поделите на речи и напишите дијалоге. – Podelite na reči i napišite dijaloge. – Separate the words and write the dialogues.

Добровечекакостехваладоброавинијелоше

Dobroveĉekakostehvaladobroavinijeloše

А:

A:

Б:

B:

А:

A:

Добројутрокакосидобројутроможебољеатинисамдобро

Dobrojutrokakosidobrojutromožeboljeatinisamdobro

А:

A:

Б:

B:

А:

A:

Добарданкакостездравохваладобродовиђењ видимосе

DobardankakostezdravohvaladobrodoviĊenjavidimose

А:

A:

Б:

B:

А:

A:

Б:

B:

Ћаокакосиодличноатиможебоље

Ćaokakosiodliĉnoatimožebolje

А:

A:

Б:

B:

А:

A:

Здравоздравокакосинијелошеатионако

Zdravozdravokakosinijelošeationako

А:

A:

Б:

B:

А:

A:

Б:

B:

52

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

6. Напишите дијалоге. – Napišite dijaloge. – Write the dialogues.

1.

2.

3.

4.

А: добар си како дан __________________________________________

A: dobar si kako dan ________________________________________

Б: лоше а није ти _____________________________________________

B: loše a nije ti _____________________________________________

А: сам хвала добро ___________________________________________

A: sam hvala dobro _________________________________________

А: вече добро ________________________________________________

A: veĉe dobro ______________________________________________

Б: сте добро вече како _________________________________________

B: ste dobro veĉe kako _______________________________________

А: боље хвала Ви а може _______________________________________

A: bolje hvala Vi a može _____________________________________

Б: хвала одлично ______________________________________________

B: hvala odliĉno ____________________________________________

А: довиђења __________________________________________________

A: doviĊenja _______________________________________________

Б: довиђења се видимо _________________________________________

B: doviĊenja se vidimo _______________________________________

А: зовеш како се ти Драгана ја се зтовем __________________________

A: zoveš kako se ti Dragana ja se zovem _________________________

Б: Милан моје је име ___________________________________________

B: Milan moje je ime ________________________________________

А: је ми драго _________________________________________________

A: je mi drago ______________________________________________

А: како вече си добро __________________________________________

A: kako veĉe si dobro ________________________________________

Б: Ви а вече добро добро хвала сам _______________________________

B: Vi a veĉe dobro dobro hvala sam ____________________________

А: лоше хвала није. ____________________________________________

A: loše hvala nije ___________________________________________

7. Исправите грешке. – Ispravite greške. – Correct the mistakes.

Ја си Наташа. ___________________________________________________

Ja si Nataša. _____________________________________________________

Он ниси Милош. ________________________________________________

On nisi Miloš. ___________________________________________________

Она сам Тања. __________________________________________________

Ona sam Tanja. __________________________________________________

Ми су студенти. _________________________________________________ Mi su studenti. ___________________________________________________
53

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

Ви су лекари. ___________________________________________________

Vi su lekari. _____________________________________________________

Ти и ја је из Београда. ____________________________________________

Ti i ja je iz Beograda. _____________________________________________

Они смо професори. _____________________________________________

Oni smo profesori. _______________________________________________

Оне смо жене. __________________________________________________

One smo žene. ___________________________________________________

Ви и ја сам интересантни. ________________________________________

Vi i ja sam interesantni. ___________________________________________

8. Повежите. – Povežite. – Match.

ДОБАР

ДОБРА

ДОБРО

ВЕЧЕ

DOBAR

9. Напишите речи: ГРАД, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ДРЖАВА. – Napišite
reči: GRAD, IME, PREZIME, DRŽAVA. – Write the words:
CITY, NAME, SURNAME, COUNTRY.

VEĈE

ПРОФЕСОР

PROFESOR

ВИНО

VINO

ЈУТРО

DOBRA

JUTRO

СТУДЕНТ

STUDENT

ДАН

DAN

МУЗИКА

DOBRO

ЛЕКАРКА

MUZIKA
LEKARKA

Београд је __________.

Beograd je __________.

Џорџ је __________.

Džordž je __________.

Нови Сад је __________.

Novi Sad je __________.

Петар је __________.

Petar je __________.

Поповић је __________.

Popović je __________.

Русија је __________.

Rusija je __________.

Француска је __________.

Francuska je __________.

Бразил је __________.

Brazil je __________.

Марија је __________.

Marija je__________.

10. Попуните табелу. – Popunite tabelu. – Fill in the table.
ЈА - JA

ОН, ОНА, ОНО ON, ONA, ONO
СИ - SI

ОНИ, ОНЕ, ОНА ONI, ONE, ONA
СМО - SMO

СТЕ - STE

НИЈЕ - NIJE

НИСУ - NISU

ЈЕСИ - JESI

ЈЕСТЕ - JESTE

54

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

10.1. ГРАМАТИКА – GRAMATIKA – GRAMMAR
Присвојне заменице у номинативу једнине и множине – Prisvojne zamenice u nominativu jednine i množine – Possessive pronouns in Nominative
singular and plural
 Једнина – Jednina - Singular
Мушки род – ЧИЈИ?
ЈА → МОЈ
ТИ → ТВОЈ
ОН → ЊЕГОВ
ОНА → ЊЕН
ОНО → ЊЕГОВ
МИ → НАШ
Компјутер
ВИ → ВАШ
ОНИ/ОНЕ/ОНА → ЊИХОВ
Женски род – ЧИЈА?
ЈА → МОЈА
ТИ → ТВОЈА
ОН → ЊЕГОВА
ОНА → ЊЕНА
ОНО → ЊЕГОВА
МИ → НАША
Књига
ВИ → ВАША
ОНИ/ОНЕ/ОНА → ЊИХОВА
Средњи род – ЧИЈЕ?
ЈА → МОЈЕ
ТИ → ТВОЈЕ
ОН → ЊЕГОВО
ОНА → ЊЕНО
ОНО → ЊЕГОВО
Сунце
МИ → НАШЕ
ВИ → ВАШЕ
ОНИ/ОНЕ/ОНА → ЊИХОВО

 Множина – Mnoţina - Plural
Muški rod – ČIJI?
JA → MOJ
TI → TVOJ
ON → NјEGOV
ONA → NјEN
ONO → NјEGOV
MI → NAŠ
Kompjuter
VI → VAŠ
ONI/ONE/ONA → NјIHOV
Ţenski rod – ČIJA?
JA → MOJA
TI → TVOJA
ON → NјEGOVA
ONA → NјENA
ONO → NјEGOVA
MI → NAŠA
Knjiga
VI → VAŠA
ONI/ONE/ONA → NјIHOVA
Srednji rod – ČIJE?
JA → MOJE
TI → TVOJE
ON → NјEGOVO
ONA → NјENO
ONO → NјEGOVO
Sunce
MI → NAŠE
VI → VAŠE
ONI/ONE/ONA → NјIHOVO

Мушки род – ЧИЈИ?
ЈА → МОЈИ
ТИ → ТВОЈИ
ОН → ЊЕГОВИ
ОНА → ЊЕНИ
ОНО → ЊЕГОВИ
МИ → НАШИ
Компјутери
ВИ → ВАШИ
ОНИ/ОНЕ/ОНА → ЊИХОВИ
Женски род – ЧИЈЕ?
ЈА → МОЈЕ
ТИ → ТВОЈЕ
ОН → ЊЕГОВЕ
ОНА → ЊЕНЕ
ОНО → ЊЕГОВЕ
МИ → НАШЕ
Књиге
ВИ → ВАШЕ
ОНИ/ОНЕ/ОНА → ЊИХОВЕ
Средњи род – ЧИЈА?
ЈА → МОЈА
ТИ → ТВОЈА
ОН → ЊЕГОВА
ОНА → ЊЕНА
ОНО → ЊЕГОВА
Сунца
МИ → НАША
ВИ → ВАША
ОНИ/ОНЕ/ОНА → ЊИХОВА

55

Muški rod – ČIJI?
JA → MOJI
TI → TVOJI
ON → NјEGOVI
ONA → NјENI
ONO → NјEGOVI
MI → NAŠI
Kompjuteri
VI → VAŠI
ONI/ONE/ONA → NјIHOVI
Ţenski rod – ČIJE?
JA → MOJE
TI → TVOJE
ON → NјEGOVE
ONA → NјENE
ONO → NјEGOVE
MI → NAŠE
Knjige
VI → VAŠE
ONI/ONE/ONA → NјIHOVE
Srednji rod – ČIJA?
JA → MOJA
TI → TVOJA
ON → NјEGOVA
ONA → NјENA
ONO → NјEGOVA
Sunca
MI → NAŠA
VI → VAŠA
ONI/ONE/ONA → NјIHOVA

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

1. Упишите присвојне заменице. – Upišite prisvojne zamenice. – Fill in with possessive pronouns.
 Ја сам Јелена. ____ име је Јелена. Како је
_____ име?

 Ja sam Jelena. _____ ime je Jelena. Kako je
_____ ime?

 I am Jelena. My name is Jelena. What is
your name?

 Ти си Зоран. _____ име је Зоран.

 Ti si Zoran. ______ ime je Zoran.

 You are Zoran. Your name is Zoran.

 Он је из Србије. ______ земља је Србија.

 On je iz Srbije. ______ zemlja je Srbija.

 He is from Serbia. His country is Serbia.

 Она је из Мађарске. ____ земља је
Мађарска.

 Ona je iz Mađarske. ____ zemlja je
Mađarska.

 She is from Hungary. Her country is
Hungary.

 Ми смо из Немачке. ____ земља је
Немачка.

 Mi smo iz Nemačke. ____ zemlja je
Nemačka.

 We are from Germany. Our country is
Germany.

 Они су лекари. ______ професија је
медицина.

 Oni su lekari. ______ profesija je medicina.

 They are doctors. Their profession is
medicine.

 Они су муж и жена. ______ син је Милан.

 Oni su muţ i ţena. _____ sin je Milan.

 They are husband and wife. Their son is
Milan.

 (10.1) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
2. Упишите присвојне заменице. – Upišite prisvojne zamenice. – Fill in with possessive pronouns.
 Ово је __________ књига. (ја)

 Ovo je __________ knjiga. (ja)

 This is my book.

 Ово је __________ кафа. (он)

 Ovo je __________ kafa. (on)

 This is his coffee.

 Ово је __________ фото-апарат. (ти)

 Ovo je __________ foto-aparat. (ti)

 This is your camera.

 Ово је __________ дете. (ви)

 Ovo je __________ dete. (vi)

 This is your child.

 Ово је __________ фотографија. (она)

 Ovo je __________ fotografija. (ona)

 This is her photo.

 Ово је __________ сендвич. (ти)

 Ovo je __________ sendvič. (ti)

 This is your sandwich.

 Ово је __________ село. (ја)

 Ovo je __________ selo. (ja)

 This is my village.

 Ово је __________ лекар. (ми)

 Ovo je __________ lekar. (mi)

 This is our doctor.

 Ово је __________ професор. (она)

 Ovo je __________ profesor. (ona)

 This is her professor.

 (10.2) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.

56

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

3. Упишите присвојне заменице. – Upišite prisvojne zamenice. – Fill in with possessive pronouns.
 Да ли су то твоје књиге? Не, то нису ____ (ја)
књиге. То су ______ (он) књиге.

 Da li su to tvoje knjige? Ne, to nisu ____
(ja) knjige. To su ______ (on) knjige.

 Are these your books? No, these are not my
books. These are his books.

 Да ли су то ваши папири? Не, то нису ____
(ја) папири. То су ____ (она) папири.

 Da li su to vaši papiri? Ne, to nisu _____
(ja) papiri. To su _____ (ona) papiri.

 Are these your papers? No, these are not my
papers. These are her papers.

 Да ли су то његови маркери? Не, то нису
______ (он) маркери. То су _____ (ти)
маркери.

 Da li su to njegovi markeri? Ne, to nisu
_______ (on) markeri. To su _____ (ti)
markeri.

 Are these his markers? No, these are not his
markers. These are your markers.

 Да ли су то њене торбе? Не, то нису _____
(она) торбе. То су _____ (ја) торбе.

 Da li su to njene torbe? Ne, to nisu _____
(ona) torbe. To su _____ (ja) torbe.

 Да ли су то твоје свеске? Не, то нису ____ (ја)
свеске. То су _______ (он) свеске.

 Da li su to tvoje sveske? Ne, to nisu _____
(ja) sveske. To su _______ (on) sveske.

 Да ли су то ваши речници? Не, то нису _____
(ми) речници. То су ______ (они) речници.

 Da li su to vaši rečnici? Ne, to nisu _____
(mi) rečnici. To su _______ (oni) rečnici.

 Да ли су то његове оловке? Не, то нису
______ (он) оловке. То су ____ (она) оловке.

 Da li su to njegove olovke? Ne, to nisu
______ (on) olovke. To su _____ (ona)
olovke.

 Are these her bags? No, these are not her
bags. These are my bags.
 Are these your notebooks? No, these are my
notebooks. These are his notebooks.
 Are these your dictionaries? No, these are
not our dictionaries. These are their
dictionaries.
 Are these his pencils? No, these are not his
pencils. These are her pencils.

 (10.3) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
4. Упишите присвојне заменице. – Upišite prisvojne zamenice. – Fill in with possessive pronouns.
Ми смо Ненад и Лазар. Нађа и Уна су ____ (ми)
другарице. Нађа и Уна су сестре. Нађа и Уна су
_____ (ја) и ______ (ти) другарице. ______ (оне)
мама је професорка. _____ (она) име је Милица.
Милица је ______ (ми) професорка. ___ (она) муж
је лекар. _______ (он) име је Данило. _______ (он)
жена је Милица, а ______ (он) ћерке су Нађа и
Уна. Они имају пса. _____ (они) пас се зове Миша.

Mi smo Nenad i Lazar. Nađa i Una su _____ (mi)
drugarice. Nađa i Una su sestre. Nađa i Una su
_____ (ja) i _____ (ti) drugarice. _______ (one)
mama je profesorka. _____ (ona) ime je Milica.
Milica je _____ (mi) profesorka. ___ (ona) muţ je
lekar. _______ (on) ime je Danilo. ______ (on)
ţena je Milica, a _______ (on) ćerke su Nađa i
Una. Oni imaju psa. _____ (oni) pas se zove Miša.

 (10.4) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
57

We are Nenad and Lazar. Nadja and Una are our
friends. Nadja and Una are sisters. Nadja and Una
are my and your friends. Their mother is a
professor. Her name is Milica. Milica is our
professor. Her husband is a doctor. His name is
Danilo. His wife is Milica, and his daughters are
Nadja and Una. They have a dog. Their dog’s
name is Misha.

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

10.2. ПРАКТИЧНИ ЈЕЗИК – PRAKTIČNI JEZIK – PRACTICAL LANGUAGE
1. Напишите: ДОБРО ЈУТРО, ДОБАР ДАН или ДОБРО ВЕЧЕ. – Napišite: DOBRO JUTRO, DOBAR DAN ili DOBRO VEČE. – Write:
GOOD MORNING, GOOD AFTERNOON, or GOOD EVENING.

_____________________________

_______________________________

______________________________

______________________________

_______________________________

 (10.5) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
2. (10.6) Слушајте и повежите фразе и слике. – Slušajte i povežite
fraze i slike. – Listen and match the phrases to the pictures.
ИЗВИНИТЕ!

IZVINITE!

SORRY!

ДРАГО МИ ЈЕ.

DRAGO MI JE.

NICE TO MEET YOU.

НЕ, ХВАЛА.

NE, HVALA.

NO, THANK YOU.

ДА, МОЛИМ.

DA, MOLIM.

YES, PLEASE.

ПАРДОН?

PARDON?

PARDON?

ОПРОСТИТЕ...

OPROSTITE...

EXCUSE ME...

58

_____________________________

______________________________

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

3. (10.7) Слушајте и напишите фразе које чујете. – Slušajte i napišite fraze koje čujete. – Listen and write the phrases you hear.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Упишите фразе. – Upišite fraze. – Write the phrases.
Добар дан.

Dobar dan.

Good afternoon / Good day.

Хвала.

Hvala.

Thank you.

Пардон?

Pardon?

Pardon?

Да, молим.

Da, molim.

Yes, please.

Драго ми је, такође.

Drago mi je, takođe.

Nice to meet you, too.

 А: Да ли желите кафу?
Б: ________________________________
 А: Драго ми је.
Б: ________________________________
 А: Ја сам из Измира у Турској.

 A: Da li ţelite kafu?
B: ________________________________
 A: Drago mi je.

 A: Would you like some coffee?
B: Yes, please.
 A: Nice to meet you.

B: ________________________________
 A: Ja sam iz Izmira u Turskoj.

B: Nice to meet you, too.
 A: I am from Izmir, in Turkey.

Б: ________________________________

B: ________________________________

B: Pardon?

А: Ја сам из Измира у Турској.

A: Ja sam iz Izmira u Turskoj.

A: I am from Izmir, in Turkey.

 А: Добар дан.
Б: ________________________________
 А: Добродошли у хотел „Москва“.
Б: ________________________________

 A: Dobar dan.

 A: Good afternoon.

B: ________________________________
 A: Dobrodošli u hotel „Moskva“.
B: ________________________________

 (10.8) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.

59

B: Good afternoon.
 A: Welcome to Moscow Hotel.
B: Thank you.

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

10.3.ПОНАВЉАЊЕ – PONAVLjANjE – REVISION
1. Упишите присвојне заменице или питања (једнина:ЧИЈИ, ЧИЈА, ЧИЈЕ, множина: ЧИЈИ, ЧИЈЕ, ЧИЈА). – Upišite prisvojne zamenice ili
pitanja (jednina: ČIJI, ČIJA, ČIJE, množina: ČIJI ČIJE, ČIJA). – Fill in the sentences using personal pronouns or questions (singular: ЧИЈИ,
ЧИЈА, ЧИЈЕ / ČIJI, ČIJA, ČIJE, plural: ЧИЈИ, ЧИЈЕ, ЧИЈА / ČIJI ČIJE, ČIJA).
 _____ је то књига? То је _______ (они) књига.

 _____ je to knjiga? To je ______ (oni) knjiga.

 Whose book is it? It’s their book.

 _____ је то папир? То је ____ (ви) папир.

 _____ je to papir? To je ___ (vi) papir.

 Whose paper is it? It’s your paper.

 ____ су то професори? То су _____ (ти)
професори.

 _____ su to profesori? To su ______ (ti)
profesori.

 Whose professors are they? They are your
professors.

 _____ је то оловка? То је ____ (ми) оловка.

 _____ je to olovka? To je _____ (mi) olovka.

 Whose pen is it? It’s our pen.

 _____ је то свеска? То је _____ (она) свеска.

 _____ je to sveska? To je _____ (ona) sveska.

 Whose notebook is it? It’s her notebook.

 _____ су то торбе? То су _____ (ми) торбе.

 _____ su to torbe? To su _____ (mi) torbe.

 Whose bags are those? Those are our bags.

 _____ је то дете? То је ______ (он) дете.

 _____ je to dete? To je _______ (on) dete.

 Whose child is it? It’s his child.

 _____ је то сестра? То је _____ (ти) сестра.

 _____ je to sestra? To je _____ (ti) sestra.

 Whose sister is it? It’s your sister.

 _____ су то аутомобили? То су _______ (оне)
аутомобили.

 _____ su to automobili? To su _______ (one)
automobili.

 Whose cars are those? Those are their cars.

 _____ је то брат? То је ___ (ја) брат.

 _____ je to brat? To je ___ (ja) brat.

 Whose brother is it? It’s my brother.

 (10.9) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
2. Упишите присвојну заменицу. – Upišite prisvojnu zamenicu. – Write the possessive adjective.
 Да ли је ово _____ мама, Рашо?

 Da li je ovo _____ mama, Rašo?

 Rasha, is this your mother?

 Да ли су ово _____ хаљине, госпођо?

 Da li su ovo _____ haljine, gospođo?

 Madam, are these your dresses?

 Да ли су ово _____ шешири, господине?

 Da li su ovo _____ šeširi, gospodine?

 Mister, are these your hats?

 Да ли је ово _____ брат, Снежана?

 Da li je ovo _____ brat, Sneţana?

 Snezana, is this your brother?

 Да ли је ово _____ село, пријатељи?

 Da li je ovo _____ selo, prijatelji?

 Friends, is this your village?

 (10.10) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.

60

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

11.1. ГРАМАТИКА – GRAMATIKA – GRAMMAR
Показне заменице – Pokazne zamenice – Demonstrative adjectives

1. За предмет или биће блиско говорнику
Мушки
род

Женски
род

Средњи
род

Једнина

ОВАЈ

ОВА

ОВО

Множина

ОВИ

ОВЕ

ОВА

2. За предмет или биће блиско саговорнику, за нешто
што се претходно већ спомињало
Мушки
род

Женски
род

Средњи
род

Једнина

ТАЈ

ТА

ТО

Множина

ТИ

ТЕ

ТА

3. За предмет или биће удаљено и од говорника и од
саговорника, за догађаје из прошлости

1. Za predmet ili biće blisko govorniku
Muški rod

Ženski
rod

Srednji
rod

Jednina

OVAJ

OVA

OVO

Množina

OVI

OVE

OVA

2. Za predmet ili biće blisko sagovorniku, za nešto što
se prethodno već spominjalo
Muški rod

Ženski
rod

Srednji
rod

Jednina

TAJ

TA

TO

Množina

TI

TE

TA

3. Za predmet ili biće udaljeno i od govornika i od
sagovornika, za dogaĊaje iz prošlosti

Мушки
род

Женски
род

Средњи
род

Једнина

ОНАЈ

ОНА

ОНО

Jednina

ONAJ

Множина

ОНИ

ОНЕ

ОНА

Množina

ONI

4. ОВО / ТО / ОНО (увек у средњем роду једнине) +
ЈЕСАМ/БИТИ + именица било ког рода

Muški rod

Ženski
rod

Srednji
rod

ON

ONO

ONE

ONA

4. OVO / TO / ONO (uvek u srednjem rodu jednine) +
JESAM/BITI + imenica bilo kog roda

61

1. For things or beings that
are close to the person
speaking (“this”)
2. For things or beings that
are close to the participant
in the conversation (“that”)
3. For things or beings that
are distant to both persons
involved
in
the
conversation (“that over
there”)
4. Demonstrative adjectives in
the neuter gender singular
+ verb JESAM/BITI (to be)
+ noun of any gender (“this
is a”)

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
1. Упишите показне заменице. – Upišite pokazne zamenice. – Fill in using demonstrative adjectives
_____ (онај) деца.
_____ (онај) жена.
_____ (тај) компјутери.
_____ (тај) књига.
_____ (овај) аутомобили.
_____ (овај) град је Београд.
_____ (овај) жене су сестре.
_____ (тај) је море.
_____ (тај) оловке.
_____ (онај) човек је мој тата.
_____ (онај) фотографије су феноменалне.
_____ (онај) прозори су нови.
_____ (онај) сто је браон.
_____ (тај) људи су муж и жена.
_____ (тај) сендвич је супер.
_____ (овај) аутобуси.
_____ (овај) хотел је Москва.
_____ (овај) торба је браон.
_____ (овај) жене су Ана и Марија.
_____ (тај) столица је нова.
_____ (тај) сестре.
_____ (онај) софа.
_____ (онај) лампе.
_____ (онај) сунце.
_____ (овај) села.
_____ (тај) је небо.
_____ (тај) аутомобили.
_____ (онај) море.
_____ (онај) мора.

_____ (onaj) deca.
_____ (onaj) žena.
_____ (taj) kompjuteri.
_____ (taj) knjiga.
_____ (ovaj) automobili.
_____ (ovaj) grad je Beograd.
_____ (ovaj) žene su sestre.
_____ (taj) je more.
_____ (taj) olovke.
_____ (onaj) ĉovek je moj tata.
_____ (onaj) fotografije su fenomenalne.
_____ (onaj) prozori su novi.
_____ (onaj) sto je braon.
_____ (taj) ljudi su muž i žena.
_____ (taj) sendviĉ je super.
_____ (ovaj) autobusi.
_____ (ovaj) hotel je Moskva.
_____ (ovaj) torba je braon.
_____ (ovaj) žene su Ana i Marija.
_____ (taj) stolica je nova.
_____ (taj) sestre.
_____ (onaj) sofa.
_____ (onaj) lampe.
_____ (onaj) sunce.
_____ (ovaj) sela.
_____ (taj) je nebo.
_____ (taj) automobili.
_____ (onaj) more.
_____ (onaj) mora.

 (11.1) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.

62

…children
…woman
…computers
…books
…cars
…city is Belgrade
…women are sisters
… is sea.
…pencils.
…man is my dad.
…photos are phenomenal.
…windows are new.
…table/desk is brown.
…People are husband and wife.
…sandwich is great.
…buses.
…hotel is “Moskva”.
… bag is brown.
…women are Ana and Maria.
…chair is new.
…sisters.
…sofa.
…lamps.
…sun.
…villages.
…is the sky.
…cars.
…sea.
…seas.

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
2. Напишите као у примеру: Ово је ресторан, а оно је музеј. Овај ресторан је добар, а онај музеј је велики. – Napišite kao u primeru: Ovo je
restoran, a ono je muzej. Ovaj restoran je dobar, a onaj muzej je veliki. – Write as in the example: This is a restaurant, and that is a museum. This
restaurant is good, and that museum is big.

 ________________________________________
(биоскоп – позориште). _____ биоскоп је _____
(мали), а _____ позориште је _____ (велики).

 ________________________________________
(bioskop – pozorište). _____ bioskop je _____
(mali), a _____ pozorište je _____ (veliki).

This is a cinema, and that is a
theater. This cinema is small, and
that theater is big.

 ________________________________________
(зграда – кућа). _____ зграда је _____ (стар), а
_____ кућа је _____ (нов).

 ________________________________________
(zgrada – kuća). _____ zgrada je _____ (star), a
_____ kuća je _____ (nov).

This is a building, and that is a
house. This building is old, and that
house is new.

 ________________________________________
(улица – булевар). _____ улица је _____ (кратак), а
_____ булевар је _____ (дуг).

 ________________________________________
(ulica – bulevar). _____ ulica je _____ (kratak), a
_____ bulevar je _____ (dug).

This is a street, and that is a
boulevard. This street is short, and
that boulevard is long.

 ________________________________________
(ресторан – парк). _____ ресторан је _____ (добар),
а _____ парк је _____ (леп).

 ________________________________________
(restoran – park). _____ restoran je _____ (dobar), a
_____ park je _____ (lep).

This is a restaurant, and that is a
park. This restaurant is good, and
that park is nice.

 ________________________________________
(књижара – библиотека). _____ књижара је _____
(скуп), а _____ библиотека је _____ (јефтин).

 ________________________________________
(knjižara – biblioteka). _____ knjižara je _____
(skup), a _____ biblioteka je _____ (jeftin).

This is a bookshop, and that is a
library. This bookshop is expensive,
and that library is cheep.

 ________________________________________
(музеј – галерија). _____ музеј је _____ (велики), а
_____ галерија је _____ (мали).

 ________________________________________
(muzej – galerija). _____ muzej je _____ (veliki), a
_____ galerija je _____ (mali).

This is a museum, and that is a
gallery. This museum is big, and
that gallery is small.

 ________________________________________
(пошта – банка). _____ пошта је _____ (нов), а
_____ банка је _____ (стар).

 ________________________________________
(pošta – banka). _____ pošta je _____ (nov), a _____
banka je _____ (star).

This is a post office, and that is a
bank. This post office is new, and
that bank is old.

 ________________________________________
(река – мост). _____ река је _____ (леп), а _____
мост је _____ (широк).

 ________________________________________
(reka – most). _____ reka je _____ (lep), a _____
most je _____ (širok).

This is a river, and that is a bridge.
This river is nice, and that bridge is
interesting.

 (11.2) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
63

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

11.2. ПРАКТИЧНИ ЈЕЗИК – PRAKTIČNI JEZIK – PRACTICAL LANGUAGE
1. Попуните дијалоге. – Popunite dijaloge. – Complete the dialogs.
Добродошли

такође хвала
зовете ћао

ја сам

драго

ДИЈАЛОГ БРОЈ ЈЕДАН

Dobrodošli

takoĊe hvala ja sam
zovete ćao

drago

DIJALOG BROJ JEDAN

Welcome

too

thanks
hi

I’m

nice

name

DIALOG NUMBER ONE

 Здраво, ја сам Филекс Смит.

 Zdravo, ja sam Feliks Smit.

 Hello, I’m Felix Smith.

 Здраво, ја сам Рик Џонсон. _____ ми је.

 Zdravo, ja sam Rik Džoson. _____ mi je.

 Hello, I’m Rick Johnson. Nice to meet you.

 Драго ми је, ______.

 Drago mi je, _______.

 Nice to meet you, too.

ДИЈАЛОГ БРОЈ ДВА

DIJALOG BROJ DVA

DIALOG NUMBER TWO

 Ћао Мина.

 Ćao Mina.

 Hi, Mina.

 ____ Андреј.

 ____ Andrej.

 Hi, Andre.

ДИЈАЛОГ БРОЈ ТРИ

DIJALOG BROJ TRI

DIALOG NUMBER THREE

 Добро јутро.

 Dobro jutro.

 Good morning.

 Добро јутро.

 Dobro jutro.

 Good morning.

 _____________ у хотел „Метропол“

 ___________ u hotel „Metropol“.

 Welcome to Metropol Hotel.

 _____.

 _____.

 Thanks.

ДИЈАЛОГ БРОЈ ЧЕТИРИ

DIJALOG BROJ ĈETIRI

DIALOG NUMBER FOUR

 Здраво. Ја сам Зоран Самрџић. Како се ви
_______?

 Zdravo. Ja sam Zoran Samrdžić. Kako se vi
_______?

 Hello. I’m Zoran Samrdic. What’s your
name?

 ______ Тодор Станишић.

 ______ Todor Stanišić.

 I’m Todor Stanisic.

 (11.3) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
64

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
2. Повежите дијалоге и слике. Напишите их. – Povežite dijaloge i slike. Napišite ih. – Match a conversation to a picture. Write them down.
1. ДИЈАЛОГ БРОЈ ______________

1. DIJALOG BROJ ______________

________________________________________________

____________________________________________

________________________________________________

____________________________________________

________________________________________________

____________________________________________

2. ДИЈАЛОГ ___________________

2. DIJALOG ___________________

________________________________________________

____________________________________________

________________________________________________

____________________________________________

3. ____________________________

3. ____________________________

________________________________________________

____________________________________________

________________________________________________

____________________________________________

________________________________________________

____________________________________________

4. ____________________________

4. ____________________________

________________________________________________

____________________________________________

________________________________________________

____________________________________________

________________________________________________

____________________________________________

 (11.4) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.

65

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

11.3. ПОНАВЉАЊЕ – PONAVLjANjE – REVISION
1.2.

Напишите речи и фразе. – Napišite reči i fraze. – Write the words and phrases.
ИЗВ__НИ__Е.
 IZV__NI__E.
П__РД__Н?
 P__RD__N?
Н__, __ВА__А.
 N__, __VA__A.
Д__АГ__ М__ Ј__.
 D__AG__ M__ J__.
ОП__ОС__ИТЕ.
 OP__OS__ITE.
Д__, МО__ИМ.
 D__, MO__IM.
(11.5) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
Повежите фразе и слике. – Povežite fraze i slike. – Match the phrases to the pictures.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

 (11.6) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
66

SORRY.
PARDON?
NO, THANK YOU.
NICE TO MEET YOU.
EXCUSE ME.
YES, PLEASE.

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

12.1. ГРАМАТИКА – GRAMATIKA – GRAMMAR
Упитне заменице у номинативу – Upitne zamenice u nominativu – Interrogative pronouns in the Nominative case

За бића – Za bića – For beings
(имају промену по падежима али не и по роду и броју – imaju promenu po padežima ali ne i po rodu i broju – they
change through cases but do not have different forms for gender, nor singular and plural)

 KO

 KO

 WHO

 ШТА

 ŠTA

 WHAT

За предмете – Za predmete – For objects
(имају промену по падежима али не и по роду и броју – imaju promenu po padežima ali ne i po rodu i broju – they
change through cases but do not have different forms for gender, nor singular and plural)

И за бића и за предмете. Имају промену по падежима и облике једнине, множине и рода. – I za bića i za predmete. Imaju promenu po padežima i oblike jednine,
množine i roda. – Both for beings and objects. They change through cases and have different forms for gender, singular and plural.
Једнина / Sg.

Множина / Pl.

Množina / Pl.

Jednina / Sg.

m.

f.

n.

m.

f.

n.

m.

f.

n.

m.

f.

n.

КОЈИ

КОЈА

КОЈЕ

КОЈИ

КОЈЕ

КОЈА

KOJI

KOJA

KOJE

KOJI

KOJE

KOJA

КАКАВ

К КВА

КАКВО

КАКВИ

КАКВЕ

КАКВА

KAKAV

KAKVA

KAKVO

KAKVI

KAKVE

KAKVA

ЧИЈИ

ЧИЈА

ЧИЈЕ

ЧИЈИ

ЧИЈЕ

ЧИЈА

ČIJI

ČIJA

ČIJE

ČIJI

ČIJE

ČIJA

КОЛИКИ КОЛИКА КОЛИКО КОЛИКИ КОЛИКЕ КОЛИКА

KOL KI KOLIKA KOLIKO KOLIKI KOLIKE KOLIKA

67

 WHICH
 WHAT KIND OF
 WHOSE
 HOW BIG

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
1. Напишите заменице. – Napišite zamenice. – Write the pronouns.

 _____ је то? - Наталија.

 _____ je to? – Natalija.

 Who is that? – Natalia.

 _____ је то ? - Књига.

 _____ je to? – Knjiga.

 What is that? – A book.

 _____ је Сунце? – Топло.

 _____ je Sunce? – Toplo.

 What is the Sun like? – Warm.

 _____ су овe свеске? – Моје.

 _____ su ove sveske? – Moje.

 Whose notebooks are these? – Mine.

 _____ је слон? – Велики.

 _____ je slon? – Veliki.

 How big is an elephant? – Big.

 _____ су оловке? – Његове.

 _____ su olovke? – Njegove.

 Whose are the pencils / pens? – His.

 _____ је време? – Хладно.

 _____ je vreme? – Hladno.

 What is the weather like? – Cold.

 _____ су твоја кола? – Она браон.

 _____ su tvoja kola? – Ona braon.

 Which car is yours? – The brown one.

 _____ је браон? – Киви је браон.

 _____ je braon? – Kivi je braon.

 What is brown? – Kiwi is brown.

 _____ је Наташа? – Она девојка тамо.

 _____ je Nataša? – Ona devojka tamo.

 Who is Natasha? – The girl over there.

 _____ вино је добро? – Бело.

 _____ vino je dobro? – Belo.

 Which wine is good? – White.

 _____ су булевари? – Широки.

 _____ su bulevari? – Široki.

 What are boulevards like? – Wide.

 _____ је тa идеја? – Њена.

 _____ je ta ideja? – Njena.

 Whose idea is it? – Hers.

 _____ је миш? – Мали.

 _____ je miš? – Mali.

 How big is a mouse? – Little.

 _____ су ови људи? – Наши гости.

 _____ su ovi ljudi? – Naši gosti.

 Who are these people? – Our guests.

 _____ је Ајфелова кула? – 300 метара.

 _____ je Ajfelova kula? – 300 metara.

 How tall is the Eiffel tower? – 300 meters.

 _____ је филм? – интересантан.

 _____ je film? – Interesantan.

 What is the film like? – Interesting.

 _____ је ваш број телефона? – 57621566.

 _____ je vaš broj telefona? - 57621566.

 What is your phone number? - 57621566.

 _____ је ваша адреса? – Влајковићева 18.

 _____ je vaša adresa? – Vlajkovićeva 18.

 What is your address? – 18 Vlajkoviceva Street.

 _____ је лед? – Хладан.

 _____ je led? – Hladan.

 What is the ice like? – Cold.

 _____ је овa улица? – Милана Ракића 16.

 _____ je ova ulica? – Milana Rakića 16.

 What street is this? – 16 Milana Rakica Street.

 _____ је данас дан? – Петак.

 _____ je danas dan? – Petak.

 What day is it today? – Friday.

 _____ је ваше име? – Снежана.

 _____ je vaše ime? – Snežana.

 What is your name? – Snezana.

68

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
 _____ је ваше презиме? – Петровић.

 _____ je vaše prezime? – Petrović.

 What is your surname? – Petrovic.

 _____ су ова деца? – Њихова.

 _____ su ova deca? – Njihova.

 Whose children are these? – Theirs.

 _____ је он? – Мој муж.

 _____ je on? – Moj muž.

 Who is he? – My husband.

 _____ је топло? – Сунце.

 _____ je toplo? – Sunce.

 What is warm? – The Sun.

 _____ је хладно? – Лед.

 _____ je hladno? – Led.

 What is cold? – Ice.

 _____ је твој џемпер, браон или беж?

 _____ je tvoj džemper, braon ili bež?

 _____ је кафа? – Добра је, али је хладна.

 _____ je kafa? – Dobra je, ali je hladna.

 Which sweater is yours, the brown one or the
beige one?

 _____ су оне лепе јакне? – Њихове.

 _____ su one lepe jakne? – Njihove.

 _____ су они? – Марко и Јован.

 _____ su oni? – Marko i Jovan.

 _____ сте ви? – Ми смо Јана и Петар

 _____ ste vi? – Mi smo Jana i Petar.

 _____ си ти по професији? – Ја сам
бизнисмен.

 _____ si ti po profesiji? – Ja sam biznismen.

 _____ је овaj аутобус? – Број 64.
 _____ је Србија? – Интересантна.
 _____ је овa кућа? – Њихова.
 _____ су Секвоје? – Много велике.
 _____ је телефон? – Мој.
 _____ су ваша интересовања? – Фудбал и
тенис.
 _____ је тa боја? – Браон.
 _____ је пљескавица? – Добра.
 _____ је ово? – Стари компјутер.

 _____ je ovaj autobus? – Broj 64.
 _____ je Srbija? – Interesantna.
 _____ je ova kuća? – Njihova.
 _____ su Sekvoje? – Mnogo velike.
 _____ je telefon? – Moj.
 _____ su vaša interesovanja? – Fudbal i
tenis.

 What is the coffee like? – It’s good, but it’s cold.
 Whose nice jackets are those? – Theirs.
 Who are they? – Marko and Jovan.
 Who are you? – We are Jana and Peter.
 What is your profession? – I am a businessman.
 Which bus is this? – Number 64.
 What is Serbia like? – Interesting.
 Whose house is this? – Theirs.
 How big are Sequoia trees? – Very big.
 Whose phone is it? – Mine.
 Which are your interests? – Football and Tennis.

 _____ je ta boja? – Braon.

 Which colour is it? – Brown.

 _____ je pljeskavica? – Dobra.

 What is the hamburger like? – Good.

 _____ je ovo? – Stari kompjuter.

 What is this? – An old computer.

(12.1) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.

69

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

12.2. ПРАКТИЧНИ ЈЕЗИК – PRAKTIČNI JEZIK – PRACTICAL LANGUAGE
1. Повежите занимања и слике. – Povežite zanimanja i slike. – Match the jobs and the pictures.
ПОЛИЦАЈАЦ * МЕДИЦИНСКА СЕСТРА * POLICAJAC * MEDICINSKA SESTRA
СТУДЕНТ * УЧИТЕЉ * ПРОДАВАЦ * STUDENT * UČITELj * PRODAVAC
ТАКСИСТА * БИЗНИСМЕН * ЛЕКАР
TAKSISTA * BIZNISMEN * LEKAR

1.

2.

3.

4.

5.

* A POLICE OFFICER * A NURSE * A STUDENT
* * A TEACHER * A SHOP ASSISTANT * A TAXI
DRIVER * A BUSINESSMAN * A DOCTOR

6.

7.

8.

 (12.2) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
2. Шта сте по занимању? – Šta ste po zanimanju? – What is your job?
Ја сам ___________________________________ . Ja sam __________________________________ .

I am ____________________________________ .

3. Које је занимање? Упишите слова А, Е, И, О или У. – Koje је zanimanje? Upišite slova A, E, I, O ili U. – What is the job? Write A, E, I, O or
U.
ТАКСИСТА

TAKSISTA

A taxi driver

Б __ З Н __ С М __ Н

B __ Z N __ S M __ N

A businessman

Л __ К __ Р

L __ K __ R

A doctor

М __ Д __ Ц __ Н С К __

С __ С Т Р __

M __ D __ C __ N S K __
70

S __ S T R __

A nurse

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
П __ Л __ Ц __ Ј __ Ц

P __ L __ C __ J __ C

A police officer

П Р __ Д __ В __ Ц

P R __ D __ V __ C

A shop assistant

С Т __ Д __ Н Т

S T __ D __ N T

A student

У Ч __ Т __ Љ

U Č __ T __ Lj

A teacher

 (12.3) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
4. Повежите речи и слике. – Povežite reči i slike. – Match the words to the pictures.

Рачуновођа _____

RačunovoĎa _____

Accountant

Глумац _____

Glumac _____

Actor

Инжењер _____

Inženjer _____

Engineer

Учитељ _____

Učitelj _____

Teacher

Уметник _____

Umetnik _____

Artist

Студент _____

Student _____

Student

Менаџер _____

Menadžer _____

Manager

Продавац _____

Prodavac _____

Sales assistant

Полицајац _____

Policajac _____

Police officer

Лекар _____

Lekar _____

Doctor

 (12.4) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.

71

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

12.3. ПОНАВЉАЊЕ – PONAVLjANjE – REVISION
1. Напишите питања и одговоре. – Napišite pitanja i odgovore. – Write questions and answers.

 Шта је он по занимању?
Он је лекар.
 Šta je on po zanimanju?
On je lekar.
 What is his profession?
He is a doctor.

(12.5) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
72

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

ТЕСТ 3 – TEST 3
1. НУЛА – NULA – ZERO - Да ли можете да напишете бројеве? - Da li možete da napišete brojeve? - Can you write the numbers?

73

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
1. Напишите питања и одговоре. – Napišite pitanja i odgovore. – Write the questions and answers.

Чији је овај сат? - Ово је њен сат. (Марија)

Čiji je ovaj sat? – Ovo je njen sat. (Marija)

1.

(родитељи - Марко) _______________________________

1.

(roditelji – Marko)_______________________________

2.

(аутомобил - Јелена и Милан)_____________________

2.

(automobil – Jelena i Milan)______________________

3.

(деда - ја) ______________________________________

3.

(deda – ja) ___________________________________

4.

(деца - ми) _____________________________________

4.

(deca – mi) ___________________________________

5.

(бака - ти) ______________________________________

5.

(baka – ti) ____________________________________

(папир - она)__________________________________

6.

(papir – ona)___________________________________

6.

74

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
2. Исправите грешке. – Ispravite greške. – Correct the mistakes.

 Да ли је твој име Драгана? Не, моја име није Драгана. Моје име су

 Da li je tvoj ime Dragana? Ne, moja ime nije Dragana. Moje ime su

Мира. ___________________________________________________

Mira. ____________________________________________________

 Како се ти зовете? Лазар. ___________________________________

 Kako se ti zovete? Lazar. ____________________________________

 Да ли је ово твој торба? Не, ово није моје торба. Ово је њен торба.

 Da li je ovo tvoj torba? Ne, ovo nije moje torba. Ovo je njen torba.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 Дали је ово твој фотографија? Не, ово ни је мој фотографија. Ово

 Da li je ovo tvoj fotografija? Ne, ovo ni je moj fotografija. Ovo je

је њихови фотографија. ____________________________________

njihovi fotografija. _________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Здраво! Зовем се Драган Тошић. Моја име је Драган. Мој презиме

 Zdravo! Zovem se Dragan Tošić. Moja ime je Dragan. Moj prezime je

је Тошић. Моје земља је Србија. Моја град је Ниш. Ја си

Tošić. Moje zemlja je Srbija. Moja grad je Niš. Ja si taksista. ________

таксиста._________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Ти неси Тања. ____________________________________________

 Ti nesi Tanja. ______________________________________________

 Ми смо медицинска сестра. _________________________________

 Mi smo medicinska setra. ____________________________________

 Он је лекари. _____________________________________________

 On je lekari. _______________________________________________

 Наша деда је стара. ________________________________________

 Naša deda je stara. __________________________________________

 Моја тата се зове Ненад. ____________________________________

 Moja tata se zove Nenad. ____________________________________
75

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
 Ово сат је нова. ___________________________________________

 Ovo sat je nova. ____________________________________________

 Ове папири је велика. ______________________________________

 Ove papiri je velika. ________________________________________

3. Напишите питања. – Napišite pitanja. – Write the questions.

 Књиге су нове. __________________________________________?

Knjige su nove. ___________________________________________?

 Она је Маја. _____________________________________________?

Ona je Maja. _____________________________________________?

 Аутомобили су велики. ___________________________________?

Automobili su veliki. ______________________________________?

 То су торбе. _____________________________________________?

To su torbe. ______________________________________________?

 Фото-апарати су стари. ____________________________________?

Foto-aparati su stari. _______________________________________?

 Онај бицикл је мој. _______________________________________?

Onaj bicikl je moj. _________________________________________?

 Компјутер је велики. ______________________________________?

Kompjuter je veliki. _______________________________________?

 Моја кафа је врућа и добра. ________________________________?

Moja kafa je vruća i dobra. __________________________________?

 Панталоне су дуге. _______________________________________?

Pantalone su duge. _________________________________________?

 То је њено. ______________________________________________?

To je njeno. ______________________________________________?

 Оно је велико. ___________________________________________?

Ono je veliko. ____________________________________________?

76

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
4. Напишите присвојне заменице. – Napišite prisvojne zamenice. – Write the possessive proponuns.
Здраво! _____ име је Немања. Ја сам студент. _____ професори нису лоши.

Zdravo! _____ ime je Nemanja. Ja sam student. _____ profesori nisu loši.

_____ породица је велика. _____ родитељи су Милена и Миша. _____ синови _____ porodica je velika. _____ roditelji su Milena i Miša. _____ sinovi su
су Боба и Немања. _____ брат је Боба. _____ мама је Милена а _____ тата је Boba i Nemanja. _____ brat je Boba. _____ mama je Milena a _____ tata
Миша. _____ баба и деда су _____ родитељи. _____ баба и деда су стари.
je Miša. _____ baba i deda su _____ roditelji. _____ baba i deda su stari.
_____ девојка је Невена. _____ брат се зове Зоран. _____ брат је мој друг. Ми _____ devojka je Nevena. _____ barat se zove Zoran. _____ brat je moj
смо у Београду. _____ град је Београд а _____ земља је Србија.
drug. Mi smo u Beogradu. _____ grad je Beograd a _____ zemlja je Srbija.
5. Одговорите на питања о Немањи. – Odgovorite na pitanja o Nemanji. – Answer the questions about Nemanja.
 Шта је Немања? ___________________________________________

 Šta je Nemanja? ___________________________________________

 Какви су његови професори? ________________________________

 Kakvi su njegovi profesori? __________________________________

 Колика је његова породица? ________________________________

 Kolika je njegova porodica? __________________________________

 Ко су његови родитељи? ___________________________________

 Ko su njegovi roditelji? ______________________________________

 Ко је његов брат? __________________________________________

 Ko je njegov brat? __________________________________________

 Како се зове његова мама? __________________________________

 Kako se zove njegova mama? _________________________________

 Како се зове његов тата? ___________________________________

 Kako se zove njegov tata? ____________________________________

 Какви су баба и деда? ______________________________________

 Kakvi su baba i deda? _______________________________________

 Ко је Невена? _____________________________________________

 Ko je Nevena? _____________________________________________

 Како се зове њен брат? ___________________________________

 Kako se zove njen brat? ___________________________________

 Ко је његов друг? _________________________________________

 Ko je njegov drug? _________________________________________

 Који је његов град? ________________________________________

 Koji je njegiv grad? _________________________________________

 Која је његова земља? ______________________________________

 Koja je njegova zemlja? _____________________________________

77

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

ВЕЛИКО ФИНАЛЕ – VELIKO FINALE – THE BIG FINALS
Бројеви – Brojevi - Numbers
1

Један

Jedan

22

Двадесет два

Dvadeset dva

2

Два

Dva

30

Тридесет

Trideset

3

Три

Tri

40

Четрдесет

Ĉetrdeset

4

Четири

Ĉetiri

50

Педесет

Pedeset

5

Пет

Pet

60

Шездесет

Šezdeset

6

Шест

Šest

70

Седамдесет

Sedamdeset

7

Седам

Sedam

80

Осамдесет

Osamdeset

8

Осам

Osam

90

Деведесет

Devedeset

9

Девет

Devet

100

Сто

Sto

10

Десет

Deset

101

Сто један

Sto jedan

11

Једанаест

Jedanaest

140

Сто четрдесет

Sto ĉetrdeset

12

Дванаест

Dvanaest

200

Двеста

Dvesta

13

Тринаест

Trinaest

1 000

Хиљаду

Hiljadu

14

Четрнаест

Ĉetrnaest

1 050

Хиљаду педесет

Hiljadu pedeset

15

Петнаест

Petnaest

1 250

Хиљаду двеста педесет

Hiljadu dvesta pedeset

16

Шеснаест

Šesnaest

2 000

Две хиљаде

Dve hiljade

17

Седамнаест

Sedamnaest

100 000

Сто хиљада

Sto hiljada

18

Осамнаест

Osamnaest

1 000 000

Милион

Milion

19

Деветнаест

Devetnaest

2 000 000

Два милиона

Dva miliona

20

Двадесет

Dvadeset

21

Двадесет један

Dvadeset jedan

 (14.1) Слушајте и понављајте. – Slušajte i ponavljajte. - -Listen and
repeat.
78

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
1. Напишите средњу цифру словима. - Napišite srednju cifru slovima. - Write the middle number in words.
 24 двадесет пет_______________ 26

 118 __________________________ 120

 7 ___________________________ 9

 243 __________________________ 245

 19 __________________________ 21

 999 __________________________ 1,001

 66 __________________________ 68

 5,055 __________________________5,057

 49 __________________________ 51

 11,300 __________________________ 11,302

ОКО

OKO

OKO

Реч ОКО значи „мало више или
мало мање од...“

Reč OKO znači “malo više ili malo
manje od…”.

The Word OKO means „a bit more
or a little less than...‟.

ОКО 20 = 18 / 19 / 20 / 21 / 22

OKO 20 = 18 / 19 / 20 / 21 / 22

OKO 20 = 18 / 19 / 20 / 21 / 22

2. Напишите број речима користећи реч ОКО. – Napišite broj rečima koristeći reč OKO. - Write the number in words using OKO.
 38 ________________________________________________________________________________________________________________________
 89 ________________________________________________________________________________________________________________________
 11 ________________________________________________________________________________________________________________________
 32 ________________________________________________________________________________________________________________________
 390 _______________________________________________________________________________________________________________________
 3990 _____________________________________________________________________________________________________________________
79

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
 78 ________________________________________________________________________________________________________________________
 449000 ___________________________________________________________________________________________________________________
 780000 ___________________________________________________________________________________________________________________

Дијалози – Dijalozi – Dialogues
3. Напишите фразе. – Napišite fraze. – Write the phrases.

 Одлично, хвала.

 Odliĉno, hvala.

 Very good, thanks.

 Добар дан, ја сам Јован Станковић.

 Dobar dan, ja sam Jovan Stanković.

 Good afternoon, I am Jovan Stankovic.

 Драго ми је, госпођо Милић.

 Drago mi je, gospoĊo Milić.

 Glad to meet you, Mrs. Milic.

 Ћао, видимо се!

 Ćao, vidimo se!

 Bye, see you!

А: Здраво Мишо. Како си?

A: Zdravo Mišo. Kako si?

A: Hello Misha. How are you?

Б: Није лоше. Како си ти?

B: Nije loše. Kako si ti?

B: Not bad. How are you?

А: _______________________________ A: _______________________________ A: _______________________________
_________________________________

_________________________________

80

_________________________________

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
А: _______________________________ A: _______________________________ A: _______________________________
_________________________________

_________________________________

_________________________________

Б: Добар дан. Зовем се Мирослав B: Dobar dan. Zovem se Miroslav B: Good afternoon. My name is Miroslav
Симоновић. Молим вас, зовите ме Simonović. Molim vas, zovite me Mirko.
Мирко.

A: Drago mi je Mirko.

Simonovic. Please, call me Mirko.
A: Nice to meet you, Mirko.

А: Драго ми је Мирко.
А: Мама, ово је Сандра. Она је моја A: Mama, ovo je Sandra. Ona je moja A: Mum, this is Sandra. She is my friend.
другарица. Сандра, ово је моја мама.

drugarica. Sandra, ovo je moja mama.

Б: _______________________________

B: _______________________________ B: _______________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

А: И мени је драго Сандра.

A: I meni je drago Sandra.

A: Nice to meet you too, Sandra.

А: Ћао мама, видимо се касније.

A: Ćao mama, vidimo se kasnije.

A: Bye mum, see you later.

Б: _______________________________

B: _______________________________ B: _______________________________

_________________________________

_________________________________

 (14.2) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
81

Sandra, this is my mum.

_________________________________

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
4. Напишите фразе. – Napišite fraze. – Write the phrases.

 Добро.

 Dobro.

 Good.

 Добар дан!

 Dobar dan!

 Good afternoon!

 Драго ми је!

 Drago mi je!

 Nice to meet you!

 Како се ти зовеш?

 Kako se ti zoveš?

 What’s your name?

 Извини?

 Izvini?

 Sorry?

 Како си?

 Kako si?

 How are you?

 Видимо се касније.

 Vidimo se kasnije.

 See you later.

 Добро јутро.

 Dobro jutro.

 Good morning.

1.

2.

3.

Никола: Здраво, зовем се Никола. _______________

Сатоми: Добро јутро Никола. _____________

Никола: _________________________ Сатоми.

____________________________________________?

______________________________________?

Сатоми: Добар дан Никола!

Сатоми: Здраво Никола. Ја сам Сатоми.

Никола: ________________ сам, хвала. А ти?

Никола: Молим? А, да, ___________________!

Никола: ____________________________________?

Сатоми: Добро сам. _____________________

Сатоми: Сатоми.

______________________________________.

Никола: А, у реду. Драго ми је Сатоми.

Никола: Видимо се касније. Ћао!

Сатоми: _____________________________________!
82

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
Nikola: Zdravo, zovem se Nikola. ________________

Satomi: Dobro jutro Nikola. ________________

Nikola: ___________________________ Satomi.

____________________________________________?

_____________________________________?

Satomi: Dobar dan Nikola!

Satomi: Zdravo Nikola. Ja sam Satomi.

Nikola: _________________ sam, hvala. A ti?

Nikola: Molim? A, da, _____________________!

Nikola: _____________________________________?

Satomi: Dobro sam. ______________________

Satomi: Satomi.

_______________________________________.

Nikola: A, u redu. Drago mi je Satomi.

Nikola: Vidimo se kasnije. Ćao!

Satomi: _____________________________________!
Nikola: Hello, my name is Nikola. What’s your name?

Satomi: Good morning, Nikola. How are you?

Nikola: Good morning, Satomi.

Satomi: Hi, Nikola. I’m Satomi.

Nikola: I’m good, thanks. And you?

Satomi: Good afternoon, Nikola!

Nikola: Sorry?

Satomi: I’m good. See you later.

Nikola: Sorry? Oh, yes, Good afternoon!

Satomi: Satomi.

Nikola: See you later. Bye!

Nikola: Oh, all right. Nice to meet you, Satomi.
Satomi: Nice to meet you!
 (14.3) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
Како сте? – Kako ste? – How are you?
1. Напишите фразе. – Napišite fraze. – Write the phrases.

 Није лоше.

 Nije loše.

 Not bad.

 Лоше.

 Loše.

 Bad.

 Одлично.

 Odliĉno.

 Excellent.

 Ужасно.

 Užasno.

 Horrible.

 Добро.

 Dobro.

 Good.

 (14.4) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
83

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
Математика – Matematika – Math
2. Напишите. – Napišite. – Write.

1. ЈА + ЈА = __________

1. JA + JA = __________

1. I + I = WE

2. ОН + ОН = __________

2. ON + ON = __________

2. HE + HE = THEY

3. ТИ + ТИ = __________

3. TI + TI = __________

3. YOU + YOU = YOU

4. ОНА + ОН = __________

4. ONA + ON = __________

4. SHE + HE = THEY

5. ВИ + ВИ = __________

5. VI + VI = __________

5. YOU + YOU = YOU

6. ОНА + ОНА = __________

6. ONA + ONA = __________

6. SHE + SHE = THEY

7. ЈА + ТИ = __________

7. JA + TI = __________

7. I + YOU = WE

8. ТИ + ВИ = __________

8. TI + VI = __________

8. YOU + YOU = YOU

9. ВИ + ЈА = __________

9. VI + JA = __________

9. YOU + I = WE

10. МИ + ВИ = __________

10. MI + VI = __________

10. WE + YOU = WE

11. ВИ + ОНЕ = __________

11. VI + ONE = __________

11. YOU + THEY = YOU

12. ОН + ЈА = __________

12. ON + JA = __________

12. HE + I = WE

13. ОНА + ТИ = __________

13. ONA + TI = __________

13. SHE + YOU = YOU

14. МИ + ОНИ = __________

14. MI + ONI = __________

14. WE + THEY = WE

15. ТИ + ОН = __________

15. TI + ON = __________

15. YOU + HE =YOU

16. ОНО + ОНО = __________

16. ONO + ONO = __________

16. IT + IT = THEY

 (14.5) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.

84

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
Граматика – Gramatika – Grammar
3. Попуните табеле. – Popunite tabele. – Fill in the tables.
Име падежа – Ime padeža – Case name - НОМИНАТИВ
Једнина – Jednina - Singular
m.
f.
n.
- консонант
-о / -е

Наставци – Nastavci - Endings
Именице – Imenice – Nouns
Придеви – Pridevi – Adjectives

Облици – Oblici - Forms
Личне – Liĉne – Personal

Присвојне – Prisvojne – Possessive

m. sg
m. pl.
f. sg.
f. pl.
n. sg.
n. pl.

Заменице – Zamenice – Pronouns
Једнина – Jednina - Singular
1.
2.
3.
ти
мој
твоји
Његова, њена

1.
ми

Множина – Množina - Plural
f.

Множина – Množina - Plural
2.

n.

3.

наше
ваше
m.

f.

Показне – Pokazne - Demonstrative

n.
то

она
Питања – Pitanja –
Questions
КО?

m.

Примери – Primeri – Examples
Шта је ово? – Ово је књига.

m.
oви

f.

њихова
n.

те
она

Предлози –
Predlozi –
Prepositions

Какав, каква, какво,
какви, какве, каква
Чија је ова књига? – Ово је моја књига.
НЕ!!!

Колики, колика,
колико, колики,
колике, колика
Који телефон је твој? – Онај нови телефон је мој.

85

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
4. Напишите као у примеру: Милан је полицајац.
Он је полицајац. – Napišite kao u primeru: Milan je policajac.
Write as in the example: Milan is a policeman.
He is a policeman.

 Мој брат је фудбалер. ________________

 Moj brat je fudbaler. __________________

_________________________________________

_________________________________________

 Маја је добар лекар. _________________

 Maja je dobar lekar. __________________

_________________________________________

_________________________________________

 Бака и ти сте у Београду. _____________

 Baka i ti ste u Beogradu. _______________

_________________________________________

_________________________________________

 Моја сестра и ја смо добре другарице. __

 Moja sestra i ja smo dobre drugarice. _____

_________________________________________

_________________________________________

 Милош и Алекс су у супермаркету. _____
_________________________________________
 Панталоне су дуге. ___________________

_________________________________________

Maja is a good doctor. She is a good doctor.

Grandma and you are in Belgrade. You are
in Belgrade.

 Лампа је лепа и мала. ________________

 Lampa je lepa i mala. _________________

_________________________________________

_________________________________________

 Ресторан је добар. ___________________

 Restoran je dobar. ____________________

_________________________________________

_________________________________________
 Automobili su novi. ___________________

_________________________________________

_________________________________________

 Радио је стар али добар. ______________

 Radio je star ali dobar. _________________

_________________________________________

_________________________________________

 (14.6) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
86

My sister and I are good friends. We are
good friends.

 Pantalone su duge. ____________________
_________________________________________

My brother is a footballer. He is a
footballer.

 Miloš i Aleks su u supermarketu. ________

_________________________________________

 Аутомобили су нови. _________________

On je policajac. –

Milosh and Alex are in the supermarket.
They are in the supermarket.

The pants are long. They are long.

The lamp is nice and small. It is nice and
small.

The restaurant is good. It is good.

The cars are new. They are new.

The radio is old but good. It is good.

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
5. Напишите питања и кратке одговоре: ОНА / АУТОМОБИЛ
ДА ЛИ ЈЕ ТО ЊЕН АУТОМОБИЛ? ДА, ТО ЈЕ ЊЕН
АУТОМОБИЛ. – Napišite pitanja i kratke odgovore: ONA / AUTOMOBIL
DA LI JE TO NјEN AUTOMOBIL? DA, TO JE NјEN
AUTOMOBIL. – Write questions and short answers: SHE / CAR
IS THAT HER CAR? YES, THAT IS HER CAR.
 Он / кућа ___________________________

 On / kuća ___________________________

 Is this his house?

_________________________________________

_________________________________________

 Оне / књиге _________________________

 One / knjige _________________________

_________________________________________

_________________________________________

Yes, these are their books.

 Ви / оловка _________________________

 Vi / olovka __________________________

 Is this your pen / pencil?

_________________________________________

_________________________________________

 Ја / компјутер _______________________

 Ja / kompjuter _______________________

_________________________________________

_________________________________________

 Ми / фотографија ____________________

 Mi / fotografija ______________________

_________________________________________

_________________________________________

 Ти / такси __________________________

 Ti / taksi ____________________________

_________________________________________

_________________________________________

Yes, this is my taxi.

 Она / фото-апарат ___________________

 Ona / foto-aparat _____________________

 Is this her camera?

_________________________________________

_________________________________________

 Они / телевизор _____________________

 Oni / televizor _______________________

_________________________________________

_________________________________________

Yes, this is his house.
 Are these their books?

Yes, this is my pen / pencil.
 Is this my computer?
Yes, this is your computer.
 Is this our photo?
Yes, this is our photo.
 Is this your taxi?

Yes, this is her camera.
 Is this their TV?
Yes, this is their TV.

 (14.7) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
6. Напишите реченице као у примеру: МАРКО / РИМ / ИТАЛИЈА = ЊЕГОВ ГРАД ЈЕ РИМ. ЊЕГОВА ЗЕМЉА ЈЕ ИТАЛИЈА. - Napišite
rečenice kao u primeru: MARKO / RIM / ITALIJA = NјEGOV GRAD JE RIM. NјEGOVA ZEMLјA JE ITALIJA. – Write the sentences as in
the example: MARKO / ROME / ITALY = HIS CITY IS ROME. HIS COUNTRY IS ITALY.
 Нина / Москва / Русија. ______________

 Nina / Moskva / Rusija. ________________

_________________________________________

_________________________________________
87

Nina / Moscow / Russia. – Her city is
Moscow. Her country is Russia.

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/
 Пабло / Мадрид / Шпанија. ____________

 Pablo / Madrid / Španija. _______________

_________________________________________

_________________________________________

 Ја _________________________________

 Ја _________________________________

 Мирко и Небојша / Београд / Србија. ___

 Mirko i Nebojša / Beograd / Srbija. _______

_________________________________________

_________________________________________

 Ласло / Будимпешта / Мађарска. _______

 Laslo / Budimpešta / MaĊarska. _________

_________________________________________

_________________________________________

 Зузана / Братислава / Словачка. ________

 Zuzana / Bratislava / Slovaĉka. __________

_________________________________________

_________________________________________

Pablo / Madrid / Spain. - His city is Madrid.
His country is Spain.

I – My city is __________. My country is
__________.

Mirko and Nebojsha / Belgrade / Serbia. –
Their city is Belgrade. Their country is
Serbia.

Laslo / Budapest / Hungary. - His city is
Budapest. His country is Hungary.

Zuzana / Bratislava / Slovakia - Her city is
Bratislava. Her country is Slovakia.

 (14.8) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.
7. Напишите присвојне заменице. – Napišite prisvojne zamenice. – Write the possessive adjectives.

Стоп! То је __________ лаптоп!

Stop! To je __________ laptop!

Stop! That’s my laptop!

Ћао! Да ли су то __________
кључеви?

Ćao! Da li su to __________ kljuĉevi?

Hi! Are those my/your keys?

88

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

Да ли је то __________ аутомобил?

Da li je to __________ automobil?

Is that his/your car?

То је __________ лепа кућа!

To je __________ lepa kuća!

This is our beautiful house!

__________ деца су лепа!

__________ deca su lepa!

Your children are beautiful!

То је __________ фотеља.

To je __________ fotelja.

That’s his armchair.

 (14.9) Слушајте и проверите. – Slušajte i proverite. – Listen and check.

89

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

ВЕЛИКИ ТЕСТ – VELIKI TEST – THE FINAL TEST
1. Израчунајте. Напишите одговор речима. - Izračunajte. Napišite odgovor rečima. - Do the maths. Write the answer in words.
Једанаест плус шест je _____________________

Jedanaest plus šest je _______________________

11+6=17

Седам минус четири je _____________________

Sedam minus ĉetiri je _______________________

7-4=3

Осам плус шест je _________________________

Osam plus šest je __________________________

8+6=14

Седамнаест минус пет je ___________________

Sedamnaest minus pet je ____________________

17-5=12

Дванаест плус четири je ___________________

Dvanaest plus ĉetiri je ______________________

12+4=16

Петнаест плус један je _____________________

Petnaest plus jedan je _______________________

15+1=16

Четири минус два je _______________________

Ĉetiri minus dva je _________________________

4-2=2

Осамнаест плус два je _____________________

Osamnaest plus dva je _______________________

18+2=20

Тринаест минус седам je ___________________

Trinaest minus sedam je _____________________

13-7=6

2. Бројте 0 - 10. Да ли можете да бројите 10 - 0? – Brojte 0 - 10. Da li možete da brojite 10 - 0? - Count 0 – 10. Can you count 10 – 0?
3. Напишите слова по реду да бисте добили бројеве. - Napišite slova po redu da biste dobili brojeve. - Rearrange the letters to spell out the number.
5

ТЕП

TEP

3

РИТ

RIT

4

ЧРИЕТИ

ĈRIETI

8

АМОС

AMOS

0

ЛАНУ

LANU

6

СШЕТ

SŠET

2

ВАД

VAD

1

ДАЈЕН

DAJEN

7

САМЕД

SAMED

9

ВЕТДЕ

VETDE
90

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

4. Довршите низ. – Dovršite niz. - Complete the series.
1–2–3-

ЈЕДАН – ДВА – ТРИ -

JEDAN – DVA – TRI -

9–7–5-

ДЕВЕТ – СЕДАМ – ПЕТ -

DEVET – SEDAM – PET -

_____

_____

_____

_____

_____

_____

8–6–4-

ОСАМ – ШЕСТ –

OSAM – ŠEST – ĈETIRI -

_____

ЧЕТИРИ - _____

_____

6–7–8-

ШЕСТ – СЕДАМ – ОСАМ

ŠEST – SEDAM – OSAM

_____

- _____

- _____

1–3–5-

ЈЕДАН – ТРИ – ПЕТ -

JEDAN – TRI – PET -

_____

_____

_____

8–7–6-

ОСАМ – СЕДАМ – ШЕСТ

OSAM – SEDAM – ŠEST

_____

- _____

- _____

7–5–3-

СЕДАМ – ПЕТ – ТРИ -

SEDAM – PET – TRI -

_____

_____

_____

2–4–6-

ДВА – ЧЕТИРИ – ШЕСТ -

DVA – ĈETIRI – ŠEST -

_____

_____

_____

5. (15.1) Слушајте и напишите бројеве соба. - Slušajte i napišite
brojeve soba. - Listen and write the room numbers.

91

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

6. Напишите број слике. – Napišite broj slike. – Write the number of the picture.

_____Како сте? – Kako ste?
_____ Добро, хвала. – Dobro, hvala.
_____ Извините? – Izvinite?
_____ Добро јутро. – Dobro jutro.
_____ Добар дан. – Dobar dan.
_____ Драго ми је. – Drago mi je.
_____ Како се зовете? – Kako se zovete?
_____ Зовем се Бил. – Zovem se Bil.
_____ Видимо се. – Vidimo se.

92

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

7. Повежите. – Povežite – Match.
Драго...

сам Сузана.

Drago...

sam Suzana.

Добро...

име је Јулија.

Dobro...

ime je Julija.

Драго ми...

ми је.

Drago mi...

mi je.

Моје...

је.

Moje...

je.

Добро, ...

ћао!

Dobro, ...

ćao!

Видимо се, ...

зовеш?

Vidimo se, ...

zoveš?

Како се...

добро, хвала. А ти?

Kako se...

dobro, hvala. A ti?

Ћао, ја...

хвала.

Ćao, ja...

hvala.

Видимо се, ...

си ти?

Vidimo se, ...

si ti?

Зовем се...

Зоране. Ћао!

Zovem se...

Zorane. Ćao!

Ја сам...

јутро.

Ja sam...

jutro.

Како се ти...

зовеш?

Kako se ti...

zoveš?

Ћао Петре. Како...

Александра.

Ćao Petre. Kako...

Aleksandra.

8. Како сте? Напишите. – Kako ste? Napišite. – How are you? Write.

________________

________________

________________
93

________________

________________

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

9. Заокружите. – Zaokružite. – Circle.
 Да ли су / је Том у Београду?

 Da li su / je Tom u Beogradu?

 Ово је Јелена. Торба је њена / његова.

 Ovo je Jelena. Torba je njena / njegova.

 Ми сте / смо студенти.

 Mi ste / smo studenti.

 Да ли си / је овај фото-апарат твоја / твој?

 Da li si / je ovaj foto-aparat tvoja / tvoj?

 Бицикл је његов / његова.

 Bicikl je njegov / njegova.

 Ја нисам / несам Енглез, ја су / сам Американац.

 Ja nisam / nesam Englez, ja su / sam Amerikanac.

 Ко / Шта си ти?

 Ko / Šta si ti?

 Овај ЦД није твоја / твој. Овај ЦД је наше / наш.

 Ovaj CD nije tvoja / tvoj. Ovaj CD je naše / naš.

 Њихово / Њихова презиме је Смит.

 Njihovo / Njihova prezime je Smit.

 Ја сам добро, хвала, како / ко сте ви?

 Ja sam dobro, hvala, kako / ko ste vi?

 Она нисте / није Шпањолка, она сте / је Мексиканка.

 Ona niste / nije Španjolka, ona ste / je Meksikanka.

 Како / Ко је онај човек?

 Kako / Ko je onaj ĉovek?

 Да ли су / је овај аутомобил твој?

 Da li su / je ovaj automobil tvoj?

 Ово / Ова је њихова кућа. То / Та кућа је велика.

 Ovo / Ova je njihova kuća. To / Ta kuća je velika.

 Ми / Ви смо породица Симанић. Ово су / је наша кућа.

 Mi / Vi smo porodica Simanić. Ovo su / je naša kuća.

 Они / Оне су брат и сестра.

 Oni / One su brat i sestra.

 Ова торба није моја, која / чија је?

 Ova torba nije moja, koja / čija je?

 Панталона / Панталоне су велике.

 Pantalona / Pantalone su velike.

 Ко / Шта је ово? – То је шорц.

 Ko / Šta je ovo? – To je šorc.

 Он је моја / мој деда.

 On je moja / moj deda.

 Миш је мал / мали.

 Miš je mal / mali.
94

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

10. Напишите реченице у множини. – Napišite rečenice u množini. – Write the sentences in plural.

 Он је нови студент.

 On je novi student.

 _______________________________.

 Она је моја другарица.

 Ona je moja drugarica.

 _______________________________.

 Ово је твој кључ.

 Ovo je tvoj kljuĉ.

 _______________________________.

 Његов аутомобил је нов.

 Njegov automobil je nov.

 _______________________________.

 Ти си лекар.

 Ti si lekar.

 _______________________________.

 Ово је мој нови телефон.

 Ovo je moj novi telefon.

 _______________________________.

 Моја фотографија је лепа.

 Moja fotografija je lepa.

 _______________________________.

 Чији је овај бицикл?

 Ĉiji je ovaj bicikl?

 _______________________________?

11. Напишите реченице. – Napišite rečenice. – Write the sentences.

?
ОН. ПРОФЕСОР.
ON. PROFESOR.

Он је професор.

ОНА. ЛЕКАР.
ONA.LEKAR.
ОНА. МОЈА СЕСТРА.
ONA. MOJA SESTRA.
ВИ. У БЕОГРАДУ.
VI. U BEOGRADU.
95

IRIS, Ivana Marinković, http://online-language-lessons.blogspot.com/

ОН. ПОЛИЦАЈАЦ.
ON. POLICAJAC.
ОВО. КЊИГЕ.

Да ли су ово књиге?

OVO. KNjIGE.

Јесу ли ово књиге?

ЈА.СТУДЕНТ.
JA. STUDENT.
ТИ. МОЈА ДРУГАРИЦА.
TI. MOJA DRUGARICA.
МИ.ИНЖЕЊЕРИ.
MI. INŢENjERI.
ЈА. ДОБРО.
JA. DOBRO.
ТИ. СРБИН.
TI. SRBIN.
МИ. ЗЕМЉА. КУБА.

Наша земља није Куба.

MI. ZEMLjA. KUBA.
ОВАЈ. КЊИГА. ДОБАР.
OVAJ. KNjIGA. DOBAR.
ОНИ. ДЕТЕ. МАЛИ.
ONI. DETE. MALI.

96

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful