Terminologie (2) Prelucrarea primară a datelor statistice

Vineri, 2 martie 2012

Elemente fundamentale z z z z Obiectul de studiu al Statisticii îl reprezintă analiza datelor ce descriu comportamentul fenomenului studiat Fenomenele studiate trebuie să fie bine localizate în spaţiu şi timp Datele ce descriu fenomenul pot fi cantitative sau calitative Rezultatele trebuie ancorate (validate) într-un sistem teoretic .

Tipuri de metode statistice z z Statistica descriptivă / analiza primară a datelor statistice (clasificări. tendinţa centrală. analiza dispersională) Statistica inferenţială (extinderea rezultatelor obţinute prin cercetări parţiale. elemente de prognoză) . reprezentări grafice. verificarea ipotezelor statistice.

Noţiunile de bază a statisticii (1) z z z Unitatea statistică reprezintă elementul de bază supus analizei statistice.: gospodăria). Populaţia statistică este compusă dintr-o mulţime finită de unităţi statistice. Există unităţi simple (de ex.: persoane. obiecte etc. .) şi unităţi complexe (de ex. Variabila (caracteristica) statistică este o aplicaţie definită pe populaţia studiată şi cu valori într-o anumită mulţime.

Noţiunile de bază a statisticii (2) z z z Parametrul statistic este o ilustrare (de obicei cantitativă) a stării variabile statistice Estimatorul este o funcţie statistică utilizată pentru aproximarea unui parametru necunoscut la nivelul unei populaţii statistice Eşantionul statistic o mulţime de dimensiuni reduse a unităţilor statistice dintro populaţie .

Tipuri de variabile statistice În funcţie de natura mulţimii în care ia valori funcţia definită pe populaţia studiată există: z Variabile numerice (cantitative) şi nenumerice (calitative) z Variabile discrete (mulţimea este una numărabilă) sau continue z Variabile binare/ alternative (mulţime cu două elemente) şi variabile cu mulţimi asociate compuse din mai mult de două elemente .

Teoria scalării Variabilele statistice pot fi măsurate pe patru scale de măsurare: z Scala nominală z Scala ordinală z Scala de interval z Scala de raport .

Metode de observare statistică z z z z În funcţie de periodicitate avem: observări curente şi periodice În funcţie de volumul unităţilor statistice observate avem: cercetări exhaustive (de tip recensământ) şi cercetări selective (sondaje sau anchete statistice) În funcţie de modalitatea de declanşare a evenimentului avem: observări clasice şi observări provocate (proiectarea experimentelor) În funcţie de modul de administrare: observări directe şi observări indirecte (din surse publicate anterior: anuare. buletine. rapoarte etc.) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful