Toate cărţile Vechiului Testament anunţa prin cuvintele lor şi descoperă prin faptele persoanelor biblice venirea Domnului

nostru Iisus Hristos, care, trimis de Tatăl Său, S-a făcut Om, născându-Se din Fecioara Maria. Fiecare persoană, fiecare epocă, fiecare faptă este asemenea unei oglinzi în care se oglindeşte imaginea venirii Sale, a propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu, a Patimilor şi învierii Sale şi nu în ultimul rând a întemeierii Bisericii creştine. Noe a anunţat firea omenească pe care Domnul şi-a asumat-o dintr-o Fecioară şi, pentru o mai bună recunoaştere a cuvintelor scripturistice, trebuie cunoscut în ce termeni Lameh, tatăl său, profeţea; "Acesta ne va mângâia în lucrul nostru şi în munca mâinilor noastre, la lucrarea pământului, pe care l-a blestemat Domnul Dumnezeu! Noe a fost un bărbat drept, având dreptatea care se capătă prin credinţă şi a avut o legătură strânsă cu Dumnezeu, aşa cum este indicat de expresia " a umblat cu Dumnezeu". Prin drept este înţeles „cel ce îşi îndeplineşte în comunitatea teocratică îndatoririle faţă de Dumnezeu în consens cu legea Acestuia; cel ce este loial faţă de Dumnezeu şi, în măsura în care comportamentul său concordă cu exigenţele divine, are dreptul la un tratament echitabil moştenirea împărăţiei lui Dumnezeu". Noe, ebr. Noah, poate fi pus în legătură cu verbul nuah, cuvânt ce evocă ideea de mângâiere. Mulţi comentatori considera că acest nume primit de la tatăl său Lameh, este o expresie a speranţei, sau chiar o profeţie, anume că acest copil va fi o cale prin care se va ridica blestemul primit de Adam, în urma păcatului săvârşit. Ca şi ceilalţi patriarhi dinainte de potop, Noe a fost binecuvântat cu o viaţă lungă. El a avut 500 de ani când i s-a născut primul fiu, 600 când a venit potopul şi a murit la vârsta de 950 de ani. Când Noe a avut 480 de ani Dumnezeu l-a înştiinţat că va şterge omul de pe faţa pământului, dar îi va lăsa o perioadă de graţie de 120 de ani, timp în care Noe va construi o arcă, prin care va fi salvat el şi familia lui de potop. Potopul Termenul de potop se referă la o revărsare de ape pe care a lăsat-o Dumnezeu în vremea lui Noe pentru a nimici întreaga omenire, cu excepţia câtorva suflete. în metodologie, apa este un element primordial, simbol al vieţii, al regenerării şi al purităţii. Lumea apelor, a marilor este diferită de cea a uscatului, a oamenilor, având tărâmuri şi adâncimi necunoscute şi mistice. Din primele timpuri, apa este menţionată în foarte multe ipostaze şi anume:

3. şi poate mai mult decât orice modul lor discursiv de gândire şi simţire. Pentru că ei. era izbit de valurile mării. chiar dacă vina principală este a omului. nu numai că nu suntem vătămaţi cu ceva de trăim printre păcătoşi. dar era liniştit ca şi cum ar fi fost în port. Apă. care vor fi pierdute odată cu omul. spune Dumnezeu. s-au dus pe ei înşişi la pieire. Aşadar. De aceea am să-i pierd şi pe ei şi pământul. adică din apă şi pământ. ci doar vrea să o purifice prin apă. că s-a revărsat şi s-a umplut de răutate tot pământul. De aici învăţăm că dacă suntem cu mintea trează şi nu ne trândăvim.1. Dumnezeu nu-şi distruge creaţia. Ca un corăbier priceput. al regenerării şi al învierii. în Biblie. care scufunda sub apele sale întreaga lume. Aşa este virtutea! Nemuritoare şi nebiruita! Nu se pleacă în faţa greutăţilor vieţii. Acest dezechilibru va afecta şi celelalte vieţuitoare. Apă. a făcut fapte de virtute atât de mari încât a atras bunăvoinţa lui Dumnezeu. ca element al vitalităţii. s-o regenereze. prin accentuarea nedreptăţilor şi tendinţelor pământeşti. luandu -o înainte. Şi iată Eu îi voi pierde şi pe ei şi pământul. a scăpat de potopul ce avea să acopere pe toţi cei din lume. 2. pentru că pământul să poată primi curăţire. îndreptând aşa cârmele virtuţii. ba dimpotrivă dobândim spor de virtute. Noe întrebuinţa cârma minţii lui cu mare luare aminte şi nu lasa să se scufunde vasul de furia valurilor păcatului. Au lăsat ei la o parte vreo faptă. Ham şi Iafet. în foarte multe mitologii se întâlneşte mitul unui potop uriaş. mai puţin piscurile munţilor şi în urma căruia reuşesc să se salveze un număr mic de oameni şi animale. Era mai tare că furtuna. că numai el şi cu ai lui au scăpat de potop. căci cosmosul este un întreg solidar. ca element al genezei. dar este limpede că atât gândul. Cel mai reprezentativ este Potopul lui Noe. Apă. ca să se curateasca de murdăria atâtor păcate. dar şi în concepţia multor popoare. Arca . Noe. elemente ce făuresc lumea însăşi. este ştiut faptul că omul a fost făurit din lut. Noe constituie cu adevărat chipul lui Dumnezeu. Echilibrul creaţiei se stricase prin îndepărtarea de unitate. mergând pe calea potrivnică tuturora. Dar pentru că mai rămăsese un singur om drept pe pământ. germenele lumii viitoare împreună cu cei trei fii ai săi: Sem. care să nu ducă la păcat ? Atât de mult s -a înmulţit: păcatul. Scriptura nu ne dă multe amănunte despre relele făcute de oamenii din vremea aceea. Astfel omul devine o miniatură a lumii prin armonizarea apei cu pământul. în timp ce toţi ceilalţi au fost pedepsiţi. ca şi inima lor se pervertiseră. de aceea aduc peste ei prăpăd desăvârşit şi-i pierd şi pe ei şi pământul. prin faptele lor nelegiuite. Dumnezeu va salva omenirea pentru şi prin el. ca element al distrugerii.

Să faci corăbiei o fereastră la un cot de la acoperiş. Corabia este printre altele şi un simbol al navigaţiei. căci s-a umplut pământul de nedreptăţile lor. dacă n-ar fi fost nişte oameni fără judecată. asemănătoare dumnezeiastii arce a legământului în care vor fi depozitate Tablele Legii. paralelipipedică. şi cunoscând astfel mânia lui Dumnezeu să-şi dea seama de păcatele lor. locul prin care va fi salvat cel drept este acelaşi cu locul prezenţei divine prin Lege. să-i facă şi pe cei ce făcuseră atâtea păcate să se gândească la faptele lor şi să se pocăiască. Dumnezeu voia ca prin corabi a. iar uşa corăbiei să o faci într-o parte a ei. Astfel. era firesc ca fiecare din ei. Pe patrupedele şi animalele care sar pe munţi. al voiajului iniţiatic dintr-o lume în alta. Dar aceia n-au câştigat nimic nici din facerea corăbiei. Iată aşadar cum începe textul însuşi: "Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Noe"Sosit-a înaintea feţei Mele sfârşitul a tot omul. la mijloc şi ms". care este simbolul vasului chintesenţei spirituale a omenirii. cel inferior. Tu însă fă-ţi o corabie de lemn de salcâm. iar înălţimea de treizeci de coţi. însă. lăţimea ei de cincizeci de coţi. în corabie să faci despărţituri şi smoleste-o cu smoală pe dinăuntru şi pe din afară. pentru că ele trăiesc la suprafaţa pământului şi pe munţi. arcă lui Noe era o ladă lungă. este destinat reptilelor şi şerpilor veninoşi pentru că ei trăiesc lipiţi de pământ. ci pentru că n-au vrut. Cosmas Indicopleustes prezintă în cartea sa Topografie creştină rolul celor trei caturi ale arcei: Primul etaj. în realitate. Sfânta Scriptură adăugă: " Şi a început Noe lucrul şi precum îi poruncise Domnul Dumnezeu aşa a făcut". nu pentru că n-au putut. Arcă lui Noe. şi iată Eu îi voi pierde de pe pământ. Dumnezeu a ordonat să fie aşezate în cel de-al doilea compartiment. pentru că facerea corăbiei îi dădea nădejdea mântuirii. în acelaşi timp. De asemenea să faci într-însa trei rânduri de cămări: jos.Salvarea omenirii din potop se va produce cu ajutorul unei arce. Dumnezeu porunci . Puţin mai târziu. unui nou ciclu al omenirii. simboluri ale porţii strâmte şi ale lumi ca nădejde a deschiderii spre o nouă viaţă. iar în ceea ce priveşte păsările şi omul. Facerea corăbiei le lasă vreme foarte multă şi îndestulătoare de pocăinţă. să-l întrebe pentru ce o face. Ceea ce trebuie remarcat este şi faptul că nava are o uşa laterală şi o fereastră sub acoperiş. cu ce lăţime şi cu ce înălţime. şi sugerează ideea unei cutii de mari dimensiuni. care ar fi putut să-i înduplece să-şi îndrepte greşelile. pentru ca să nu facă cunoştinţă cu mânia Lui. care se construia. văzând pe drept cioplind la corabie. Poruncindu-i lui Noe să facă corabia şi arătându-i cum s-o întocmească. dacă ar fi voit. Ea va adăposti germenii buni ai lumii pentru a-i însămânţa în pământul unei lumi noi. Corabia însă să o faci aşa: lungimea corăbiei să fie de trei sute de coţi. Într-adevăr. Cuvântul ebraic folosit pentru a desemna arcă lui Noe este acelaşi care se întâlneşte mai târziu în istoria copilăriei lui Moise. Dumnezeu îşi arata purtarea Sa de grijă faţă de el şi-l mângâie nespus de mult. Arca lui Noe a fost destinată să fie doar un dispozitiv de plutire.

un simbol căci corabia este o "imago mundi". n-au început să cadă picături. Ceea ce trebuie remarcat în primul rând sunt dimensiunile (300/50/30/3) legate de numărul trei şi cinci. Când s-a terminat de construit arcă . răsuflă uşuraţi şi dau uitării toate acele necazuri. nu numai oameni. Dumnezeu a încuiat uşa după ei. cum au putut trăi fără aer. că se uită de multe ori la cer. Stătea închis şi nu putea vedea nimic care să-i dea puţină mângâiere. fără să poată răsufla aer curat. după ce au scăpat de vifor şi primejdii. s -a mai încărcat în corabie hrana vegetală pentru toţi aceşti "pasageri" din corabie. Cum ar fi putut. fără vânt. ci s-au deschis jgheaburile cerului şi curgeau râuri din nori. Ca în pântecele acelei corăbii trebuia să păzească Dumnezeu toate seminţiile vieţuitoarelor din lume. Această arcă nu este o corabie oarecare. că acum. în acelaşi timp. iar dacă se întâmplă că furtuna să ţină mult. Şi s-a ridicat corabia lui Noe deasupra tuturor munţilor. când ochii lor nu erau înveseliţi nici de priveliştea cerului şi nici de podoabă florilor de pe pământ? Cum nu le-au orbit ochii trăind atâta vreme închişi? Iar dacă am voi să înţelegem toate acestea cu ajutorul minţii omeneşti. ci toate fiarele. Un an întreg a locuit Noe în această nouă închisoare. Când Noe şi însoţitorii lui au intrat în corabie. Şi când a început ploaia. stând atâta vreme în corabie? Dar să las asta la o parte! Cum a putut dreptul acesta împreună cu fiii lui şi cu femeile lor. Corabia va deveni. era purtat de colo până colo. ea fiind construită după planul dat de Dumnezeu însuşi Iui Noe. câte şapte perechi din cele curate şi câte o pereche din cele necurate. mai văd un vârf de munte. zăresc în depărtare un oraş. nu s-au putut . De asemenea. chiar dacă ar fi avut de fier sau de diamant trupurile lor.să stea în cel de-al treilea compartiment. cu fiarele şi cu celelalte păsări ? Cum au putut suferi mirosul greu? Cum au putut locui cu ele? Dar pentru ce spun eu asta ? Cum au putut rezista chiar animalele şi n-au pierit. afară de cele din apă. Cei care călătoresc pe mare mat pot. gândiţi-vă câte rânduri de poduri avea. cum au putut trăi împreună cu animalele.125 de ani s-a lucrat la ea -. apoi ar mai trebui să ne gândim de unde au avut apă de băut. pentru că păsările zboară în aer. simbolul Bisericii mântuitoare. Şi a plouat 40 de zile şi 40 de nopţi şi corabia s-a ridicat pe apă. în vreme de furtună. să aibă oarecare uşurare. Noe stătea în corabie că într-o închisoare . cerul nu-1 putea vedea şi nici n-avea unde să-şi îndrepte ochii. care nu mai puţin decât aerul este făcut să dea noi puteri trupului nostru? Cum au putut. când cei de pe corabie ajung la ţărm. când în atâta îndelungată vreme n-au putut trage aer curat. toate vieţuitoarele. când corabia era din toate părţile închisă? Te întreb: Cum a putut rezista? Cum a putut trăi? Cum au putut cei de pe corabie. iar omul este destinat să devină locuitor al cerului.

ci se gândesc la rostul lor şi suferă totul cu uşurinţă. rămânea mereu deasupra valurilor şi ferea de primejdie pe cei dinăuntru. că omul să-şi aducă aminte de legământ. unde cresc măslinii. viforul apelor n-a putut-o vătăma cu nimic. ci pentru că rostul acestor suferinţe îi întărea atât de mult voinţa. care era fără cârmaci şi era purtată de furia valurilor ici şi colo? Nici nu poţi spune că putea fi cârmuita corabia aceea că orişice corabie! Era închisă din toate părţile. lanţurile. ci au stat închise într-un singur loc? Ştiţi. numea uşoare temniţele. dacă suntem închişi mereu în acelaşi loc. care poate toate. fericitul acesta. Ai văzut că dorul de Dumnezeu taie tăria necazurilor şi că nici nu ne lasă să le simţim când vin peste noi ? Aceasta e pricină că şi Noe. iar Dumnezeu a făcut un legământ că nu va mai aduce alt potop peste pământ. Atunci. apoi a dat drumul unui porumbel. ca să fie semn al legământului dintre mine şi pământ". unde se spune că ar fi mormântul lui Noe. Când a dat drumul porumbelului pentru a treia oară. până când corabia s-a oprit pe muntele Ararat. necazurile acelea multe şi nesuferite. pierim şi putrezim. chiar dacă avem aer şi toate celelalte. şi a acelei fericiri veşnice. "Pun curcubeul meu în nori. mă face să îndur aceste nenumărate necazuri şi să le socot uşoare. ştiţi. De pildă Pavel. După şase luni. îndura pe toate în linişte îl hrănea nădejdea şi credinţa în Dumnezeu. au început să se retragă apele şi să se vadă vârful munţilor celor mai mari din lume. Aşadar. un pod de lumină aşa cum legământul este un pod de cuvinte. ca şi noi oamenii ca şi animalele. care la al doilea zbor a adus o frunză de măslin. trecător şi uşor ne aduce slava veşnică mai presus de măsură. spune Pavel. Oare nu tot ajutorul cel de sus a făcut să nu se scufunde nici corabia. da. Dumnezeu şi-a adus aminte de Noe care era în corabie şi a făcut ca apele să scadă treptat. prin porunca Creatorului. Dumnezeu a înmulţit pentru Noe bunătăţile acordate lui Adam: "Şi a binecuvântat Dumnezeu pe Noe şi pe fiii lui şi le-a zis: "Naşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi! Groaza şi frica de voi . Porunca Stăpânului a făcut să i se pară uşoare cele grele. nu iau aminte la chipul celor ce se întâmplă. Şi se simţea în închisoarea aceea groaznică aşa cum ne simţim noi în livezi şi în grădini cu pomi. suficient că pământul să fie uscat şi să se găsească hrană pentru animale. Numele înseamnă "Aici s-a stabilit Noe". Aşa e obiceiul drepţilor! Când suferă ceva pentru Dumnezeu. Ascultă că o spune singur: Necazul nostru de acum. dar. Curcubeul este un pod între pământ şi cer. Noe a adus arderi de tot din fiecare animal curat şi din fiecare pasăre curată. indicând că apele au scăzut până la poalele munţilor. Pentru a afla dacă putea să iasă din corabie sau nu. dascălul neamurilor. Ca semn al acestui legământ. primejdiile de fiecare zi. că nu se ferea de necazurile ce veneau asupra lui. Aşteptarea slavei viitoare pe care o vom dobândi.nici mişca. nu pentru că ele erau prin fire aşa. Noe a dat drumul prima dată unui corb. dar nu a făcut lucrul acesta până nu a primit poruncă de la Dumnezeu. Dumnezeu pune pe cer curcubeul. La poalele sale se afla un oraş numit Naxuana sau Nakhichevan. aşadar Noe a socotit că este timpul să iasă din corabie. acesta nu s-a mai întors. cum a putut trăi dreptul acesta cu toate vieţuitoarele atâta vreme în corabie? Nu în alt chip decât cu ajutorul cel de sus.

tot ce se mişca pe pământ şi toţi peştii mării. scoţând în evidenţă: 1. prefigurarea tainei Botezului. născuţi înainte de potop. Philon vede în Noe un nou Adam. "din ei s-au răspândit oameni peste tot pământul. până la 175 ani. Întreaga creaţie se salvează aşadar. speranţă. care l-au însoţit în corabie. Numai carne cu sângele ei. prin subordonarea faţă de propria sa virtute. vârsta la care a murit Avraam şi până la 120 ani. pocăinţă. prin omul drept. Noe a practicat virtutea. urmaşii acestora s-au împrăştiat pe o suprafaţă întinsă de pământ şi unii dintre ei sunt menţionaţi în "lista naţiunilor" din cartea Facerii. Tot ce se mişcă şi ce trăieşte să vă fie de mâncare. 10:1). toate vi le-am dat. Sejurul lui Iafet în locuinţa lui Sem este simbolul naţiunilor care au primit credinţă. căci toate acestea vi le-am dat la îndemână. pedeapsa. Ni se spune că după potop. vârsta la care a murit Moise. Ham şi Iafet (Facere 5:32. 2. capitolul X. Sem tine aşadar rolul poporului lui Israel. 9:18 -19. Cei trei fii reprezintă firea umană în totalitatea ei: păgânii sunt lipsiţi de moartea şi învierea Domnului. în care e viaţa ei. Umanitatea postdiluviană îşi pierde longevitatea care scade treptat la urmaşii lui Sem. să nu mâncaţi. căci Dumnezeu a făcut omul după chipul Său ". învierea. întreg pământul era alterat de rău. în timp ce alţii doi care au acoperit această goliciune simbolizează Legea şi Harul. Cunoscut este faptul că Noe a avut trei fii: Seni. Prin ce mijloace a devenit el drept? Prin ce mijloace a atins el perfecţiunea? Ce preot şi ce învăţător era el! Nimeni nu poate spune. prefigurarea de către Noe a venirii Fiului lui Dumnezeu pe pământ de către Noe. după cum întreaga creaţie suferă în urma păcatului. iar Sfinţii Părinţi. Noe moare la 950 ani. Noe este al doilea Adam al omenirii.să aibă toate fiarele pământului. omul drept. iar resurecţia lumii după potop reprezintă o "naştere din nou". Când. De va vărsa cineva sânge omenesc. ca şi iarba verde. Noe şi tema potopului sunt reluate în diferite locuri din Sfânta Scriptură iar temele şi simbolurile cele mai importante descoperite de autorii creştini sunt: potopul . ca modalitate de dobândire a împărăţiei cereşti. Mai târziu. pentru că el singur cu încă şapte suflete au fost scăpaţi de Dumnezeu cu viaţa în vremea potopului. toate păsările cerului. în pericolul care îl ameninţă. sângele aceluia de mână de om se va vărsa. el a strălucit prin salvarea lui în naufragiul pământului.Judecată. Este ultimul om care mai are această vârstă. Sunt multe feluri de a interpreta Sfânta Scriptură. . potopul este cel ce vesteşte taina Botezului. în operele lor au pus un accent mai mare pe sensul tipologic al acestor capitole.

300 . 17-18.tău) care este o imagine a crucii) . acestui Noe duhovnicesc. Cel care a dăruit odihna oamenilor şi care a eliberat lumea de păcat. Noe este unul din cele mai importante figuri tipologice.3. Noul Testament îl descrie ca un simbol al dreptăţii şi ca un exemplu. Aşadar. aşa şi Domnul nostru. arca vesteşte fie pe Fecioara Maria. el apare ca un Mântuitor prin care umenitatea este salvată de la o distrugere completă şi care o împaca cu Dumnezeu. Cel ce a construit Biserica. dimensiunile arcei (300 coti lungime/50 coţi lăţime/30 coti înălţime) au o semnificaţie anume şi sunt puse în legătură cu credinţă. Noi îl comparăm pe Noe cu Domnul nostru care S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi care a zis în Evanghelie: "Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. El adăposteşte în arcă învăţăturii şi Bisericii Sale pe fiii Săi. în cetatea cerească. i s-a zis: "Te-ai făcut o arcă de lemn de salcâm". Aşa cum din lutul primilor oameni. a. Cel care a sprijinit şi Cel care a adus odihna sufletelor. Le da Duhul Sfânt. Dimensiunile arcei Pentru Origen. într-o lume păcătoasă. Noe îndeamnă la pocăinţă şi anunţă judecata divină iminentă. mai târziu. pentru că scris este: "Blestemat este tot cel spânzurat pe lemn ". I s-a zis Lui: "Iată Mielul lui Dumnezeu. făcându-Se pentru noi blestem. Noe este tip al Mântuitorului Hristos. învie şi instituie pentru neamul omenesc pedeapsă şi sfinţirea actelor drepte". arătată că în chipul acelei vestite corăbii. moare. din cauza judecăţii apropiate. Aşadar. El este aşadar. fie întemeierea Bisericii creştine. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi -vă de la Mine. Adevăratul Noe este Iisus Hristos. Aşadar Cel care va dărui odihna oamenilor şi va dezrobi pământul de blestem este Iisus Hristos. că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihna sufletelor voastre. Noe . Noe cel adevărat. Că arhetip şi prefigurare a lui Iisus Hristos. scapa de nimicirea ce ameninţa lumea.adevărata Biserică Că lucrător al corăbiei. Fiind înştiinţat de catastrofă universală. speranţă şi dragostea din Efeseni 3. de credinţă şi de supunere faţă de Dumnezeu.prefigurator al Mântuitorului Iisus Hristos În creştinism. a fost luat din lut pentru mântuirea întregului univers şi mutarea lui la o viaţă mai bună. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară. Cel ce ridică păcatul lumii" şi altădată: "Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii. în care cei care intră. acest episod biblic conţine o prefigurare a lui Iisus Hristos. Arca . locul în care sufletele află scăpare din potopul păcatelor. singur Noe a fost ocrotit şi dus pe un pământ mai bun.este de trei ori o sută şi indică plenitudinea şi perfecţiunea credinţei (300 se scrie în limba greacă cu ajutorul literei tău (T .

b. este vorba de o iertare la fiecare cincizeci de ani. Acest lemn suporta în interior încărcătura animalelor iar în afară forţa apelor. atacurile necredincioşilor şi a ereticilor. pe de o parte.sfinţenia interioară şi exterioară reprezintă întărirea Bisericii cu oameni drepţi şi sfinţi. oameni şi animale. Locuirea împreună cu animalele .numărul consacrat iertării şi răscumpărării păcatelor. Care a fost făcut toate lucrurile şi un singur Domn şi o singură credinţa în Biserică. el îşi putea redobândi libertatea. 30 . Să amintim pe scurt şi alte interpretări tipologice creştine atribuite de Origen arcei creştine: Uşa oblică -judecata lui Dumnezeu. mai bine zis.unirea tuturor într-o singură împărăţie. Căci. adică în Biserica Sa. iar smoala . 50 . Dar produsul numerelor a toată construcţia duce la un singur număr: adică nu este decât un singur Dumnezeu. ceea ce este vândut este recuperat şi dacă un om liber cădea în robie. pământul şi infernul.cerul. El reprezintă. Lemnul este simbol al crucii. unde a mântuit întreg neamul omenesc din robia păcatului. a atribuit acestui număr a iertării.numărul înălţimii. debitorului îi era iertată datoria. iar acest arbore este un simbol al continuităţii. " lăţimea " Bisericii nu va fi mărită prin lume. pe învăţătorii şi pe persoanele zeloase credinţei care. poporul meu. în Biserică. un singur trup şi un singur Duh. un simbol al renaşterii şi nemuririi. Mai apoi. iar pe de altă parte.locuinţele cereşti. viaţa veşnică s-a dăruit prin lemnul Sfintei cruci. şi toţi. mai bine zis locuinţe pentru a primi diferitele feluri de animale.sprijinul legii Corabia a fost din lemn de salcâm. ascunde-te puţine clipe. Pe vremea lui Noe. Tatăl. prefigurare a învierii iar Philon considera că arcă simbolizează trupul care închide şi adăposteşte sufletul în timpul vijeliei vieţii. pe doctorii. în arcă Să. Comparaţia se impune aşadar între acest popor care este mântuit în Biserică. Hristos. numărul lăţimii. Sfântul Ioan Gură de Aur aseamănă acest episod biblic cu închiderea proorocului Iona în pântecele chitului. Astfel. c. până când mânia va fi trecut! ". se opun prin puterea cuvântului şi a înţelepciunii dreptăţii atacurilor care vin din afară. Izbăvire au aflat doar cei ocrotiţi în corabia de lemn: "Totdeauna viaţa a venit prin lemn. Aşadar. Lemnul de salcâm . Sunt acele locuinţe despre care proorocul Isaia spune: "Du-te. . conţine o taină asemănătoare numărului 300 şi este vârsta la care Iisus a început să predice. intra în camarile tale şi închide uşa după tine. în sfârşit. Cele trei etaje . Dumnezeu participa concret la salvarea lui Noe. printr-o corabie de lemn s-a dat viaţa". Camerele . dacă nu ar fi acordat iertare păcatelor credincioşilor. După Lege. care au fost salvaţi în arcă. iar exilatul revenea în patria sa. închizând arcă din exterior. îmbărbătează oamenii din Biserica prin cuvinte de avertisment. un singur botez. Noe a construit o arcă şi a împărţit -o în mai multe cămăruţe.

pentru a-i ajuta. a-i mântui şi a le aduce bucurie. după o "cronologie" foarte precisă. arca i-a scăpat numai pe acela şi pe cei împreună cu el. ci fiecare în rândul cetei sale. fiecare gen de vieţuitoare este grupat. abstinentă. Arca vesteşte pe Fecioara Maria Pentru Hesychios. arcă este Maria. este respinsă cu dispreţ. a celor ce aveau să creadă în Hristos. femeia ta şi femeile fiilor tăi". Oamenii cei împreună cu Noe reprezintă pârga părţii luate din iudei. oamenii au început să se căiască şi să promită că se vor supune poruncilor. cu toată stăruinţa lui Noe. rugămintea de a fi luaţi sub protecţia ei de către cel care dăduse legea. în care revine cifra şapte. Dar rugămintea lor. de aceea.) Intenţionat a întins Dumnezeu iubirea sa de oameni. evaluate în zile. iar animalele sălbatice şi toate dobitoacele şi zburătoarele şi târâtoarele erau o preinchipuire a neamurilor păgâne. femeile cu femeile . totuşi. cât şi lumea toată. că n-au fost că Noe şi ai săi. Dar această lege n-a domnit peste omenire. omenirea nu i s -a supus. aşa cum arcă 1-a avut în ea după potop pe Noe. nici răsplata şi nici progresul în credinţă nu sunt la fel la toţi. Dacă o cultiva după puterile sale. îndepărtarea relelor şi bucuria. Potopul se petrece după un plan stabilit de Dumnezeu însuşi. ca să le dea timp de pocăinţă.este aşadar evident semnul că cei care doresc să intre în Biserica trebuie să practice puritatea. prima lege i-a fost transmisă prin intermediul lui Noe. Aceasta arată că în Biserică. fiii tăi şi femeile fiilor tăi ". în anul al 600-lea a adus potopul pe pământ (. Dumnezeu şi om. deci un ciclu rotund. iar apoi: "Ieşi din corabie tu şi împreună cu ţine femeia ta. dacă ar fi respectat-o. Este scris: "Şi vei intra în corabie tu şi împreună cu tine vor intra fiii tăi.Dar. Raspunzadu-le. aşa şi Născătoarea de Dumnezeu L-a avut pe Logosul Cel ce s-a întrupat. Duhul le reproşează că au neglijat legile pe care le-a dat Dumnezeu oamenilor. împărţit în mai multe etape. dar Acesta a izbăvit de potopul păcatului şi de robia legii şi a morţii atât arcă. aşa cum viţa-de-vie da vin celor care o îngrijesc.. De aceea. pentru că. ea avea să -i aducă liniştea. un număr simbolic care stă la baza întregii .. toţi sunt primiţi înăuntru datorită aceleiaşi credinţe şi scufundării în apa Botezului. Durata potopului de la intrarea la ieşirea din corabie este un an. Născătoarea de Dumnezeu. atunci arcă o vesteşte pe Născătoarea de Dumnezeu. Abia când apele îi asaltau şi îi înecau. această arcă nu -i cuprinde pe toţi în aceeaşi cămăruţă. Potopul Dumnezeu pronunţa ameninţarea Sa în anul al 500-lea. însă nu toţi progresează în acelaşi fel. După greşeală. oamenii cu oamenii. aceasta i-ar fi dat puterea să se mântuiască de păcat. Intrarea lui Noe în arcă vesteşte sfinţirea Bisericii. Dacă Noe îl prefigurează pe Iisus Hristos. La intrarea în arcă.

grăind aşa: "Când vor zice pace şi linişte. se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie şi a venit potopul şi i-a nimicit pe toţi". arcă şi porumbelul servesc prefigurărilor învăţăturii creştine. corbul care nu se mai întoarce. simbol al încercărilor. Duhul Sfânt îşi are locuinţă pe veci în sufletul celor fideli. sfârşitul lumii. potopul. prefigurate de măslin. " Precum în zilele lui Noe mâncau şi beau. când majoritatea oamenilor vor petrece şi vor benchetui. urmând a se naşte un om liber în Hristos: " primul botez a fost botezul potopului pentru curmarea păcatului". beau. ca să arate că va veni dintr-o dată. atunci fără de veste va veni peste ei pieirea". iar Iisus este adevăratul Noe. aşa şi Iisus şi creştinii l-au învins pe diavol şi moartea prin apa botezului. Domnul însuşi a proclamat acest lucru când a zis: "Şi precum a fost în zilele lui Noe. purificat. În tradiţia creştină târzie. A treia trimitere prefigurează locuirea sa cu cei credincioşi. Potopul vesteşte taina Botezului. A spus acestea. care era ca şi stinsă. durata ploilor potopului. căci Duhul Sfânt va aduce roadele milostivirii divine. Potopul prefigurează aşadar. atât a începutului cât şi a sfârşitului (Apocalipsa). se însurau şi se măritau până în Ziua când a venit potopul şi i-a luat pe toţi. arcă construită de Noe simbolizează Biserica. . al aşteptării. după ce au primit Duhul Sfânt. Dacă potopul este simbol al Botezului. tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului ". s-a arătat unora dintre ei şi a hrănit cu untdelemn flacăra virtuţii. Sfântul Ioan Gură de Aur martirisea că apa potopului a fost necesară nu pentru că a ucis trupul.creaţii. căci o dată trimis. iar ramură de măslin îl poate închipui pe Hristos sau pe cei 70 de ucenici trimişi în misiune pentru a propovădui evanghelia lui Hristos. Porumbelul deasupra apelor e simbol al Duhului Sfânt. tot aşa va fi şi în zilele Fiului Omului: Mâncau. le-a dat o lege. Şi Pavel spune lucrul acesta. pe neaşteptate. Un alt număr simbolic este cel de 40 zile. se însurau. a spus: "ca şi durerea celei ce are în pântece". ca şi a scăderii apelor. Porumbelul trimis de Noe prefigurează Duhul Sfânt mişcând apele botezului. Dumnezeu iarăşi şi-a arătat milostivirea Sa către oamenii cei rătăciţi. care îi iniţiază într-o nouă lume. şi ca să arate că vine pe neaşteptate. După potop. semnifica ştergerea păcatului prin Botez: corbul poate să aibă semnificaţia de a curaţi templul de stârvurile păcatului. Potopul este întâlnit în Sfânta Tradiţie şi că prefigurare a venirii lui Iisus Hristos la sfârşitul veacurilor. iar porumbelul este cel care anunţa un pământ nou. simbolizând astfel împăciuirea divină. Aşa cum Noe a triumfat potopului. în care păcatul este omorât. Creştinii fac analogie între porumbelul lui Noe şi cel care se va pogon peste Iisus în momentul botezului: porumbelul este Duhul Sfânt. Aşadar. fără de care mântuirea este imposibilă. ci pentru că a tăiat răutatea sufletului.

Astfel. la sfârşitul secolelor s-a zis Domnului nostru Iisus Hristos. iar beţia lui Noe . . de a face o arcă din lemn şi de a-i da acesteia măsurile depline ale tainelor cereşti. şi noi pe dreptul Noe. Să ne sârguim să împlinim poruncile date nouă de Dumnezeu. de aceea. i s-a zis patriarhului Noe să facă o arcă şi să adăpostească în ea nu numai pe fii săi şi pe cei apropiaţi lui ci şi toate speciile de animale de pe faţa pământului. ca să ne grăbim spre săvârşirea lor. cu nici un chip nu vor să înceteze cu duşmănia ce-o poartă semenilor lor. Sfinţii Părinţi.prefigurare a Patimilor lui Hristos .beţia în care a fost atras Noe de la fructele viţei-de-vie pe care o plantase este prefigurarea Patimilor. Oamenii de după potop îşi aduceau aminte foatre vag de Dumnezeu. referindu-se la acest episod biblic al potopului. care să le fie pavăză şi ajutor. dar. iertarea păcatelor şi învierea care conduce la iertarea păcatelor şi la nestricăciune. După trecerea timpului. Noe al nostru. marginile pământului". nu vor să nu se mai jure şi nici nu vor să-şi oprească privirea de la privelişti vătămătoare. "Via din Egipt ai mutat-o. De aceea şi Hristos spunea : "Dacă nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi fariseilor. nu veţi intra în împărăţia cerurilor". Este ceea ce se arată în cartea Psalmilor: " Cere de la Mine şi-ţi voi da neamurile moştenirea Ta şi stăpânirea Ta. pentru mântuirea noastră. Să imităm. dezbrăcat înaintea răstignirii. Să ne gândim cât de mare pedeapsă îi aşteaptă pe cei care nu numai că nu se străduiesc să-i întreacă pe cărturari şi farisei. ci rămân chiar în urma lor. Să nu dispreţuim legile date nouă de El. ei aveau nevoie de o nouă revelaţie (deja idololatria se strecurase printre ei). Dumnezeu a poruncit propriului Său Fiu să facă cunoscută venirea Sa în trup. ci să le avem vii în minte. profeţiile s-au împlinit şi ne-a fost dată binecuvântarea de a cunoaşte întruparea Fiului lui Dumnezeu. Să ne judecăm pe noi înşine şi să nu trecem cu uşurinţă pe lângă aceste cuvinte. menţionează în operele lor şi ale semne ale timpurilor mesianice: râsul batjocoritor al lui Ham la vederea goliciunii tatălui său va fi interpretat de Sfântul Chirii al Alexandriei că o prefigurare a batjocurilor îndurate de Iisus. pentru că neamul omenesc să nu fie nimicit prin faptul că a uitat de cele bune. izgonit-ai neamuri şi ai răsădit-o pe ea". Odinioară. Căci Patima Sa a suferit-o din partea poporului evreu.În acest text Domnul descrie potopul care a trecut şi sfârşitul lumii care este anunţat. care este cu adevărat singurul Drept şi singurul Perfect.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful