Rezumatul tezei de doctorat

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE
În raport cu o problemă atât de importantă pentru societate cum este sănătatea publică, diversele segmente ale populaţiei sunt sensibilizate de a reacţiona pozitiv mai ales spre prevenţie, educaţie şi tratament. Noua abordare a sănătăţii publice de prevenire, educaţie şi tratament impune necesitatea integrării şi interacţiunii puternice dintre diferitele ramuri inginereşti, spre crearea de domenii noi, de frontieră care să se integreze în dinamica social-umană spre o societate europeană. Pornind de la aceste consideraţii, teza doctorală intitulată „Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă” îşi propune să realizeze cercetări teoretice şi practice în domeniul vast al implanturilor de osteosinteză. Teza de doctorat îmbină specificul proiectării asistate de calculator a corpurilor mecanice cu specificul utilizării calculatorului în domeniul medical pentru prelucrarea de imagini, extragerea de date esenţiale şi modelare, având ca scop dezvoltarea unui nou implant de osteosinteză pentru fracturilor transsindesmotice de peroneu. Teza de doctorat cuprinde 218 pagini, 166 de figuri, 34 tabele şi este structurată pe şase capitole, dintre care trei dintre ele sunt de consistenţă şi prezintă în mod gradat problema şi rezolvarea ei, iar celelalte trei tratează introducerea, obiectivele tezei doctorale, concluziile, contribuţiile originale şi respectiv modul de valorificare a rezultatelor şi direcţii viitoare de cercetare. De asemenea, teza mai cuprinde alte 16 anexe, pe 147 pagini, corespunzătoare cercetărilor experimentale efectuate de către autor. Capitolul 1 intitulat „Introducere” încearcă o scurtă trecere în revistă a posibilităţilor oferite de metodele de protezare şi importanţa acestora pentru factorul uman. Capitolul 2 intitulat „Stadiul actual al cercetării în domeniul protezării prin Prototipare Rapidă” îşi propune sintetizarea noţiunilor de bază necesare înţelegerii problemelor protezării corpului uman prin: identificarea principiilor şi metodelor de protezare, clasificarea materialele folosite la confecţionarea implanturilor precum şi biocompatibilitatea acestora cu organismul uman şi identificarea procedeelor tehnologice de Prototipare Rapidă cu aplicaţii în domeniul medical. Capitolul 3 este intitulat „Obiectivele tezei de doctorat” şi tratează obiectivele punctuale ale tezei de doctorat. Aceste obiective sunt date de: studiul teoretic al modurilor de protezare a corpului uman, studiul analitic al biomecanicii membrului inferior, reconstrucţia tridimensională a elementelor anatomice ale membrului inferior, simulări numerice a ansamblurilor modelate şi obţinerea fizică a elementelor modelate folosind tehnologia neconvenţională de Prototipare Rapidă. Capitolul 4 se mai numeşte şi „Contribuţii teoretice şi experimentale privind modelarea solicitărilor statice şi dinamice a sistemelor anatomice gleznă – picior şi genunchi – gambă” şi este dedicat, aşa cum îi spune şi numele, în exclusivitate cercetărilor analitice şi experimentale. În primă etapă, se descrie pe larg algoritmul de modelare biomecanică a sistemelor anatomice gleznă-picior şi gleznă-gambă, care se bazează pe metoda dinamicii inverse, ce include o serie de tehnici specifice de calcul mecanic şi matematic, în vederea extragerii de informaţii utile specifice proiectării şi realizării unui nou implant de osteosinteză. În cea de-a doua fază, se descrie analiza experimentală cu ajutorul căreia parametrii cinematici şi dinamici rezultaţi în timpul mersului normal sunt determinaţi. Pentru a-şi îndeplini funcţiile căreia îi este destinată, instalaţia 1

Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă

experimentală este una hibridă, concepută din trei sisteme de măsurare, astfel: sistemul Kistler, sistemul BIOPAC şi sistemul video TroubleShooter. Capitolul 5 intitulat şi „Contribuţii la concepţia şi realizarea implantului de osteosinteză pentru fracturile transsindesmotice de peroneu” tratează pe larg metodele de modelare şi proiectare utilizate în vederea obţinerii prototipului implantului de osteosinteză. Capitolul 6 este intitulat „Concluzii generale. Contribuţii personale. Modul de valorificare şi direcţii viitoare de cercetare” şi, după cum îi spune şi numele, prezintă concluziile generale ale rezultatelor obţinute, elementele de originalitate şi contribuţiile aduse de către autor în cadrul acestei teze doctorale precum şi valorificarea rezultatelor şi direcţiile viitoare de cercetare. Teza se încheie cu referinţe bibliografice şi şaisprezece anexe corespunzătoare cercetărilor experimentale efectuate de către autor. Această teză de doctorat reprezintă rezultatul cercetărilor întreprinse de către autor pe parcursul a cinci ani, cu sprijinul ştiinţific şi logistic al unui număr important de persoane şi instituţii, cărora doresc să le mulţumesc şi le datorez toată recunoştinţa mea. O mare parte din cercetările experimentale ale tezei au fost posibile datorită accesului asigurat pentru doctorand în cadrul Bazei de Cercetare Multidisciplinară pentru Managementul Modelării, Proiectării şi Fiabilităţii Sistemelor Mecatronice cu Aplicaţie în Industrie şi Medicină , din Catedra de Mecanică Fină şi Mecatronică, Facultatea de Inginerie Mecanică, Universitatea Transilvania din Braşov. De asemenea, cercetarea experimentală în vederea obţinerii modelelor fizice ale peroneului şi implantului de osteosinteză prin procedeul FDM, a fost posibilă cu ajutorul Centrului Naţional de Fabricare Rapidă a Prototipurilor din Cluj – Napoca, sub conducerea Domnului Prof.dr.ing. Petru BERCE şi a Domnului inginer cercetător Horia CHEZAN. Mulţumesc în mod deosebit referenţilor care, cu răbdare şi îngăduiţă, au analizat prezenta lucrare şi m-au sfătuit astfel încât, teza de doctorat să prezinte un nivel ştiinţific ridicat. Doresc să mulţumesc în mod deosebit conducătorului ştiinţific, Doamna Prof.dr.ing. Ileana ROŞCA, pentru contribuţia la formarea mea pe plan ştiinţific şi personal. Mulţumesc conducerii Catedrei de Mecanică Fină şi Mecatronică, Decanatului Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Rectoratului Universităţii Transilvania din Braşov pentru sprijinul acordat după terminarea stagiul obligatoriu de doctorat, prin angajarea mea pe postul de inginer în cercetare la departamentul Produse Mecanice de Înaltă Precizie şi Sisteme Mecatronice , condus de Doamna Prof.dr.ing. Luciana CRISTEA. Mulţumesc tuturor colegilor din cadrul Catedrei de Mecanică Fină şi Mecatronică, pentru sprijinul acordat în diferitele etape de pregătire a tezei de doctorat. Doresc să mulţumesc colaboratorului meu din domeniul medical, Domnul Dr.med. George MUNTEAN, medic primar la Secţia de Ortopedie a Spitalului Municipal Braşov, care m-a ajutat oferindu-mi informaţii preţioase în ceea ce priveşte anatomia aparatului locomotor. De asemenea, mulţumesc Doamnei Conf.dr.ing. Carmen STICLARU şi Doamnei Prof.dr.ing. Arjana DAVIDESCU, de la Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnică din Timişoara, pentru ajutorul acordat în ceea ce priveşte simularea numerică cu elemente finite a sistemelor anatomice folosite în prezenta teză de doctorat Nu în ultimul rând, doresc să mulţumesc în mod deosebit familiei mele pentru sprijinul moral şi financiar acordat în special pe durata activităţii mele doctorale.

2

Rezumatul tezei de doctorat

Ianuarie, 2009
CAPITOLUL 2

Autorul

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRII PRIVIND OBŢINEREA ELEMENTELOR DE PROTEZARE PRIN PROTOTIPARE RAPIDĂ
2.1. INTRODUCERE ÎN CONCEPTUL DE PROTEZARE
Cuvântul „proteză” provine de la cuvintele greceşti: „pro”- în loc, şi „tilhemi”- aşezare, indicând prin urmare un aparat care să înlocuiască lipsa unui organ în întregime sau numai a unui segment al corpului. Denumirea de proteză este de multe ori folosită greşit în limbajul comun, fapt ce dă naştere la confuzii atunci când este vorba de un aparat ortopedic, care are ca scop îndreptarea unei atitudini vicioase sau să permită reglarea unei funcţii.
Tabelul 2.1. Clasificarea protezelor. CRITERIUL DE CLASIFICARE endoproteze, folosite pentru protezarea totală a unei structuri anatomice complet compromisă (endoprotezele de şold, genunchi, gleznă, valvele artificiale ale inimii, etc.); plăci tije intramedulare dispozitive de dispozitive interne de şuruburi de fixare osteosinteză, osteosinteză folosite pentru dispozitive spinale de fixare fixarea fire şi ace ortopedice fracturilor fixarea de fracturi dispozitive externe de alungirea oaselor osteosinteză exoproteze pentru membrele superioare, care ajută la activităţile zilnice (protezele pentru braţ) proteze externe exoproteze pentru membrele inferioare, care ajută la stabilitatea corpului, la funcţia mersului, la absorbţia de şocuri precum şi la o mai bună imagine a corpului uman (proteza de şold, proteza de coapsă, proteza de gambă, proteza postpiciorului şi a zonei medio-tarsiene).

modul de aplicarea la: rolului protezelor

proteze interne

proteze estetice, al căror singur scop este acela de a reda forma structurii anatomice (proteza de umăr, proteza mâinii, proteza de ochi, etc) proteze funcţionale cu sursă de energie din corp (mişcarea tunelurilor obţinute prin cinematizări musculare, modificarea volumului muscular prin contracţii izometrice, etc.); proteze funcţionale cu sursă de energie extracorporală (energie electrică, gaze sub presiune, pompe hidraulice, etc).

proteze funcţionale, care se folosesc la protezarea membrelor superioare şi urmăresc animarea membrului amputat

Principiul de protezare constă în folosirea de părţi artificiale (proteze) pentru îmbunătăţirea funcţiei vitale şi a modului de viaţă a persoanelor cu deficienţe motorii şi nu numai. Trebuie de la început să recunoaştem că, până în prezent, cu toate progresele realizate în domeniile industriale, nu 3

Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă

s-a ajuns încă până acolo încât să se poată înlocui natura, printr-o creaţie tehnică oricât de desăvârşită ar fi ea. Protezele sunt foarte complexe, pot varia în funcţie de aplicabilitatea lor [B2] şi pot fi clasificate în funcţie de criterii foarte diverse, dintre care unele sunt prezentate în Tabelul 2.1 [A2, B1, 2, 3, C1, D2, 3]:  ortopedie (endoprotezele de umăr, cot, şold, genunchi, gleznă),  oftalmologie (lentilele intraoculare),  stomatologie (implanturile dentare),  chirurgia cardiovasculară (valvele artificiale, pacemaker-urile, graft-uri, stent-uri),  chirurgia reconstructivă (plăcuţele craniene).

2.2 BIOMATERIALE ŞI BIOCOMPATIBILITATEA ACESTORA CU ORGANISMUL UMAN
Ştiinţa biomaterialelor este „ştiinţa care se ocupă cu interacţiunile dintre organismele vii şi materiale”, iar biomaterialele ca fiind „orice substanţă sau combinaţie de substanţă, de origine naturală sau sintetică, care poate fi folosită pe o perioadă de timp bine determinată, ca un întreg sau ca o parte componentă a unui sistem care tratează, grăbeşte, sau înlocuieşte un ţesut, organ sau o funcţie a organismului uman” (Williams 1992) [W1][W2][W3]. Ortopedia, chirurgia estetica, oftamologia, chirurgia maxio-facială, cardiologia, urologia si neurologia şi practic toate specialităţile medicale nu numără mai puţin de 400 de produse diferite şi 10% din activităţile medicale necesită utilizarea de biomateriale în scopuri de: diagnosticare, prevenţie şi terapie (figura 2.2) [D2][D3].

Figura 2.1 Aplicaţii ale biomaterialelor în medicină.

Există trei tipuri de biomateriale ce se disting după interacţiunea lor cu mediul biologic [B6] [B7][S1][W5][W6]:  materiale bioinerte, 4

Rezumatul tezei de doctorat

materialele bioabsorbante,  materiale bioactive. Materialele bioinerte cum ar fi titanul, tantalul, polietilena şi alumina, expun o foarte mică interacţiune chimică cu ţesuturile adiacente. Ţesuturile pot adera la suprafaţa acestor materiale inerte fie prin creşterea acestora în microneregularităţile suprafeţei (osteointegrare) fie prin folosirea de adeziv special (acrilat). Pe termen lung, acesta din urmă nu este modul ideal de fixare a implanturilor, de regulă cele ortopedice şi stomatologice. Cu toate acestea, multe din implanturile polimerice sunt considerate a fi sigure şi eficace pe o perioadă cuprinsă între câteva luni şi câţiva ani. Reacţia biologică este inevitabilă, dar este compensată de modul de proiectare a implanturilor. Materialele bioabsorbante cum ar fi fosfatul tricalcic, acidul copolimeric polilacticpoliglicolic, chiar şi unele metale, sunt astfel concepute încât acestea să poată fi uşor absorbite de organism şi înlocuite de ţesuturile adiacente (ţesutul osos sau pielea). Acest tip de materiale sunt folosite în cazul transportului de medicamente sau în cazul structurilor implantabile biodegradabile cum ar fi aţa chirurgicală. Din categoria materialele bioactive fac parte materialele sticloase, ceramicele, combinaţiile ale materialelor sticloase cu ceramicele şi hidroxiapatita care conţine oxizi de silicon (SiO 2), sodiu (NaO2), calciu (CaO), fosfor (P2O5) şi alţi constituenţi de materiale care ajută la formarea de legături chimice cu ţesutul osos. Aceste materiale sunt bioactive datorită legăturilor pe care acestea le realizează în timp cu ţesutul osos şi în unele cazuri cu ţesutul moale. În particular, are loc o reacţie de schimb de ioni între materialul bioactiv şi lichidele corpului, prin care particule de material difuză în lichid şi viceversa, rezultând în timp, un strat biologic activ de fosfat de calciu, care este chimic şi cristalografic echivalent cu structura osoasă. În funcţie de natura biomaterialelor întâlnim [A3][D5][M5][R10]:  biomateriale naturale (materiale biologice): - organice, - anorganice;  biomateriale sintetice: - metalele, - polimerii, - ceramicele, - compozitele.

2.3. PROCEDEE TEHNOLOGICE NECONVENŢIONALE FOLOSITE LA REALIZAREA ELEMENTELOR DE PROTEZARE
Încercând o clasificare a tehnologiilor cunoscute şi utilizate până la începutul anilor ’90, putem spune ca există două mari grupe [B10][B12][G5][J1]: 1. tehnologii de prelucrare prin înlăturare de material, care pornesc de la o cantitate mare de material brut şi înlătura materialul în exces prin folosirea unor metode convenţionale (strunjire, frezare, rectificare, etc.), sau prin folosirea de metode neconvenţionale (electroeroziune, prelucrarea cu laser, ultrasunete, etc.) 2. tehnologii de prelucrare prin redistribuire de material , care pornesc de la o cantitate corectă de material brut pe care-l redistribuie la forma solicitată prin deformare în stare solidă 5

pentru a produce forma solicitată. în special folii subţiri (laminarea tridimensională – LOM).). ultimele generaţii de sisteme de fabricare rapidă a prototipurilor pot realiza direct piese funcţionale fie ele metalice. metodă utilizată de cele mai multe sisteme.EBM ). Termenul de „Rapid Prototyping” este atribuit acestor noi tehnologii care încep să crească în importanţă datorită căutărilor producătorilor de a reduce timpii de da concepţie până la desfacerea pe piaţă. fie din alte materiale. Astăzi. etc. Alte procedee folosesc ca materie primă pulberea. sau lipirea particulelor în zonele de interes cu o substanţă specială (tipărirea 3D – procedeul 3D Printing). până se ajunge la ultima secţiune. tehnologii cunoscute sub numele de Prototipare Rapidă (tehnologii de fabricare rapidă a prototipurilor sau Rapid Prototyping – RP ) care realizează piesa prin adăugare de material atât cât este necesar şi unde este necesar. 2. cu aceste noi tehnologii capabile să producă modele sau prototipuri cu o precizie ridicată într-un timp foarte scurt. peste ele adăugându-se succesiv următoarele. Cele bazate pe topire. cele mai multe sisteme folosesc fabricarea de straturi solide prin scanare. în sensul că foloseşte un alt tip de principiu pentru materializare unor piese. În anii ’90 apare o a treia grupă de tehnologii. extrudare.Fused Deposit Modeling şi respectiv prelucrarea cu particule balistice).SLS. în grosime. topirea cu fascicul de electroni . La prelucrare. modelul CAD al piesei este secţionat în număr mare de secţiuni orizontale. pulbere sau solidă. Ele permit folosirea de metale (tehnologii de topire în formă). în general costisitoare şi cu productivitate scăzută. sau redistribuire în fază lichidă sau semilichidă (turnare. iar solidificarea se realizează la impactul cu lumina de la o sursă specială de lumină (în general lumina ultravioletă).Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă (forjare. continuă sau discontinuă. secţiunile de mai jos sunt create primele. ştanţare. modelare prin injecţie. 6 . Procedeele ce folosesc ca materie primă materialele în stare lichidă se pot clasifica la rândul lor în două grupe[B10][B12][C6][G4][K3][P5]: 1. precum şi costurile pentru asimilarea şi fabricarea unor noi produse [G4][P5]. etc. unele procese folosesc materia primă în stare solidă. distanţate între ele cu câteva zecimi de milimetru. depunere sau resolidificare a materialului. Câteva procedee realizează lipirea sau sudarea foliilor. Se poate înlocui astfel procesul de fabricare a modelelor folosind maşini şi tehnologii convenţionale. precum şi plastic sau lichide (procedeul FDM . În acest caz. Construirea modelului poate fi realizată direct 3D sau prin secţiuni succesive în 2D. Materia primă utilizată de aceste tehnologii poate fi lichidă. În final. Legarea particulelor de pulbere poate fi realizată prin fuzionarea în aria de contact între particule de acelaşi fel sau cu particule dintr-un alt material care se va constitui ca material complementar special (liant) pentru acest proces (sinterizarea selectivă cu laser . de la o radiaţie laser de mică putere (Stereolitografia) sau prin încălzire (polimerizarea termală). Există două posibilităţi de clasificare a tehnologiilor de fabricare rapidă a prototipurilor. Oricum.). Cele ce folosesc polimeri lichizi ca material de bază. trefilare. şi solidificare punct cu punct a materialului [B10][C6][D7][G5][S8]. Prima clasificare se referă la procedeele de „prelucrare” sau solidificare a materiei prime. O secţiune poate fi creată fie punct cu punct fie strat cu strat. Alte procedee folosesc semipolimerizarea foliilor de plastic care sunt fixate împreună printr-o altă fotopolimerizare. Utilizarea sistemelor de fabricaţie RP a început cu folosirea lor în producţia de modele pentru dezvoltarea sau modernizarea de produse. care se deosebeşte de primele două. iar a doua prezintă o clasificare a metodelor de realizare a formei.

cu luarea în calcul a forţelor de contact. având drept scop rezolvarea numerică a ecuaţiilor analitice. în domeniul implantologiei. 7. după cum urmează: 1. Pornind de la materialul bibliografic existent să se realizeze un studiu complex în ceea ce priveşte stadiul actual al cercetării în domeniul protezării prin identificarea principiilor şi metodelor de protezare a biomaterialelor folosite în aplicaţiile medicale. a aplicaţiilor protezelor în medicină şi a tehnologiilor neconvenţionale de Prototipare Rapidă în medicină. studiile recente fiind însă concentrate asupra dinamicii mişcărilor naturale. Ţinând cont de aceste aspecte. Modelarea noului implant de osteosinteză se va axa pe identificarea geometriei adecvate astfel încât implantul să poată imita cu fidelitate neregularităţile osului şi pe alegerea materialului astfel încât.Rezumatul tezei de doctorat CAPITOLUL 3 OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT Iniţierea prezentei teze de doctorat se datorează în primul rând importanţei pe care o are pe plan mondial. tratamentul chirurgical cu reducere indirectă şi fixare internă minimă. Folosind tehnicile clasice de modelare CAD să se modeleze un implant de osteosinteză existent şi să se proiecteze un altul nou. Să se realizeze o analiză comparativă folosind o metodă de analiză cu elemente finite. Proiectarea unei instalaţii experimentale care să poată determina şi analiza parametrii cinematici şi dinamici rezultaţi în urma mersului normal. Proiectarea şi realizarea algoritmului de analiză a datelor experimentale şi valorificarea lui. 5. astfel încât ulterior să fie posibilă o analiză de comparare a celor două. 4. Prin folosirea metodelor clasice. Să se obţină modelele tridimensionale virtuale ale componentelor osoase ce alcătuiesc membrele inferioare folosind programe speciale de imagistică medicală. 6. 3. astfel încât acestea să poată fi folosite la modelarea sa virtuală şi identificarea materialului din care este confecţionat pentru extragerea proprietăţilor mecanice. 2. deformaţie şi contact a ambelor ansambluri. Analiza acestei probleme a condus la ideea necesităţii studierii în amănunt a algoritmului de proiectare a unui element de osteosinteză pentru fracturile transsindesmotice de peroneu. acesta să reziste solicitărilor dinamice din timpul locomoţiei umane. Modelarea implantului medical existent să urmărească identificarea lui şi extragerea dimensiunilor de gabarit. Această analiză să presupună evaluarea stării de tensiune. În vederea proiectării implantului de osteosinteză primele cerinţe care trebuie respectate sunt cele cinematice. 8. în vederea determinării forţelor de reacţiune din gleznă şi genunchi. Să se realizeze un studiu teoretic complex în ceea ce priveşte anatomia şi fiziologia sistemului anatomic gleznă – picior în vederea identificării mecanismelor de fracturare a acestui segment anatomic şi metodele existente de protezare. să se realizeze o modelare analitică statică şi dinamică a sistemelor anatomice gleznă–picior şi gleznă–gambă cu scopul determinării reacţiunilor dezvoltate în articulaţia gleznei şi a genunchiului în timpul mersului normal. 7 . respectiv a reacţiunilor dinamice din articulaţii. s-au conturat obiectivele generale şi cele punctuale ale tezei de doctorat. astfel încât să se poată identifica avantajele sau dezavantajele noului implant de osteosinteză pentru fracturile transsindesmotice de peroneu.

CAPITOLUL 4 CONTRIBUŢII TEORETICE ŞI EXPERIMENTALE PRIVIND MODELAREA SOLICITĂRILOR STATICE ŞI DINAMICE ALE SISTEMELOR ANATOMICE GLEZNĂ-PICIOR ŞI GENUNCHI – GAMBĂ 4.1) [C9][V5]. din tendoane şi de contact între suprafeţele osoase) la o singură forţă ce reprezintă rezultantă tuturor forţelor interioare.  forţa de frecare cu aerul este minimă. pentru determinarea forţelor de reacţiune internă şi a momentelor ce cauzează mişcările sistemului (figura 4.  parametrii antropometrici ai segmentelor sunt consideraţi constanţi în timpul deplasări. 2005) [V7]. Este o metodă fundamentală în cercetările bio-antropologiei populaţionale. Să se enunţe concluziile finale. (Vlădescu.1 Modelarea sistemului anatomic gleznă – picior folosind metoda dinamicii inverse Modelarea biomecanică a sistemului anatomic gleznă – picior se bazează pe metoda dinamicii inverse. sau mai concret. În vederea determinării forţelor de reacţiune şi a momentului reactiv din articulaţia gleznei sau parcurs două etape.  mersul este considerat un ciclu repetitiv şi simetric pentru ambele membre inferioare. 8 .  segmentele sunt considerate corpuri rigide cu masa concentrată în centrul lor de greutate.1 CONTRIBUŢII TEORETICE LA METODA DE MODELARE STATICĂ ŞI DINAMICĂ A SISTEMELOR ANATOMICE GLEZNĂ – PICIOR ŞI GENUNCHI – GAMBĂ 4. 10. parametrii antropometrici1.  viteza de deplasare a întregului sistem este considerată constantă. în vederea extragerii de informaţii utile specifice proiectării şi realizării unor implanturi de osteosinteză specifice fracturilor transsindesmotice de peroneu.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă 9.1. parametrii dinamici şi parametrii cinematici ai segmentelor corpului uman sunt folosiţi ca date de intrare pentru sistemul de ecuaţii al echilibrului dinamic. 1 Antropometria este o metodă de studiu a posibilităţilor de identificare a oamenilor în funcţie de forma. Vulpe..: Atlasul antropologic al Transilvaniei. M. datele cinematice ale sistemului biomecanic să fie definite în detaliu. astfel [W8][W11]:  corpul uman este împărţit în segmente anatomice individuale. Metoda dinamicii inverse presupune ca. ce include o serie de tehnici specifice de calcul mecanic şi matematic. Metoda dinamicii inverse presupune folosirea unor condiţii speciale.1. Editura Academiei Române. reprezentate schematic în figura 4. amprente şi părţi ale corpului uman. reducerea forţelor interioare (forţele musculare. Să se realizeze fizic modelul anatomic al peroneului şi prototipul implantului de osteosinteză folosind unul din procedeele tehnologiei neconvenţionale de Prototipare Rapid. C. al membrelor corpului uman unde.  forţele de frecare cu solul şi din articulaţii sunt considerate nule. după cum urmează: 1. Metoda foloseşte modele ale corpurilor rigide pentru a reprezenta comportamentul mecanic al pendulelor aflate în conexiune. iar obiectivul constă în determinarea parametrilor dinamici ce cauzează mişcările sistemului [V4].

9 . modelul asociat este un triunghi rigid oarecare. 4. respectiv: pentru coapsă şi gambă modelul asociat este o bară articulată la capete iar pentru picior. Fiecărui segment în parte i s-a asociat un model. aceeaşi direcţie dar sens contrar.  forţa F este considerată ca fiind rezultanta tuturor forţelor exercitate de muşchi.Rezumatul tezei de doctorat 2. urmând apoi obţinerea modelelor solidelor rigide pentru fiecare segment în parte. tendoane şi între suprafeţele osoase aflate în contact. Toate aceste cerinţe sunt aproape imposibil de determinat şi complică foarte mult modelul. cu ajutorul modelului propus. membrul inferior este împărţit pe segmente anatomice (coapsă. *  se consideră F ca fiind rezultanta forţelor exercitate de muşchi. . * *  corespondenta forţei F este forţa ce echilibrează sistemul. Astfel. translatată în articulaţia gleznei. Pentru determinarea forţelor de reacţiune şi a momentului reactiv din articulaţia gleznei este necesar să se cunoască toate forţele interne ce se exercită în muşchi. folosind tehnica de reducere a forţelor. Fig.  articulaţia gleznei. punctele de inserţie a muşchilor precum şi distanţele dintre punctele de inserţie şi centrul de rotaţie al gleznei. Tehnica reducerii forţelor interioare la o singură rezultantă are la bază condiţiile impuse anterior. va fi posibilă determinarea forţelor de reacţiune şi a momentului net muscular. tendoane şi structuri osoase aflate în contact. Astfel. călcâiul şi vârful tarsienelor formează un triunghi rigid oarecare ABC.F . forţă care are acelaşi punct de aplicaţie.picior. tendoane şi structuri osoase aflate în contact.1 Schema de principiu a metodei alese pentru modelarea biomecanică în vederea determinării parametrilor caracteristici modelării statice şi dinamice a sistemului anatomic gleznă – picior. gambă şi picior). scrierea şi rezolvarea analitică a ecuaţiilor de echilibru dinamic pentru fiecare fază de suport a piciorului pe sol în vederea determinării parametrilor caracteristici modelării statice şi dinamice a sistemului anatomic gleznă – picior. Această tehnică presupune următoarele [G7][W11]:  se consideră toate forţele externe şi interne ce acţionează asupra sistemului gleznă.

în N. Gp este greutatea piciorului care are originea în centrul de greutate al triunghiului oarecare ABC. în °.F*) dă naştere unui moment net muscular Mg ce acţionează în articulaţia gleznei.3 sunt reprezentate modelele biomecanice ale sistemului gleznă-picior. A. Mg. în N.5% din lungimea piciorului faţă de călcâi (pentru faza a III-a). Oy. pe direcţia Ox. folosind metoda dinamicii inverse. la 70. în m/s2. vârful degetelor considerat a fi vârful celui de-al doilea metatars. α este unghiul pe care îl face axa de simetrie a gambei cu orizontală. Oy.6% din lungimea piciorului faţă de călcâi (pentru a II-a fază). în Rgx respectiv Rgy. Oy. translatată în centrul de rotaţie al articulaţiei gleznei se descompune pe direcţiile Ox. β. Fig. Rsx. M este masa totală a subiectului. ax.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă   cuplul de forţe (F. cu punctul de aplicaţie în călcâi B (pentru prima fază de suport). momentul net ce acţionează în articulaţia gleznei şi face posibilă rotirea acesteia. unde: Rgx.y este forţa de reacţiune a solului asupra piciorului ce acţionează pe direcţiile Ox. în kg.2 Metoda reducerii forţelor aplicată modelului sistemului anatomic gleznă – picior. . glezna. călcâiul. forţa rezultantă F*. unghiul dintre suprafaţa plană a solului şi suprafaţa plantară a piciorului în °. B. la 23. centrul de greutate 10 . C. în vârful degetelor C (pentru fazele IV şi V) [J2].y este acceleraţia piciorului în centrul de greutate al acestuia. în N. În figura 4. în kg. în N⋅m. Oy. Acest moment muscular ia în calcul atât muşchii agonişti cât şi pe cei antagonişti. 4. mp este masa piciorului.y este forţa de reacţiune din gleznă ce acţionează pe direcţiile Ox. O.

în timpul fazelor de suport ale piciorului pe sol: contactul iniţial (a). d3. pe orizontală şi verticală. în m. în m. în rad/s2. s-au scris ecuaţiile de echilibru dinamic: 11 . dintre centrul de greutate al piciorului şi centrul de rotaţie al articulaţiei gleznei. θp. distanţele. în timpul fazelor de suport ale piciorului pe sol. mijlocul sprijinului (c) sprijinul terminal (d). încărcarea (b).3 Modelarea sistemului anatomic gleznă-picior folosind metoda dinamicii inverse. Fig.Rezumatul tezei de doctorat al piciorului.4. conform metodei dinamicii inverse. pe orizontală şi verticală. 4. momentul de inerţie al piciorului kg⋅m2. d1. distanţele. acceleraţia unghiulară a piciorului în planul mişcării. Pentru determinarea reacţiunilor ce se dezvoltă în gleznă.2. desprinderea de pe sol (e). Ip. dintre centrul de rotaţie al gleznei şi punctul de aplicaţie al călcâiului.

a treia fază de suport (4. 12 .1) R = R − m ⋅a . a doua fază de suport (4.5) 4. (4.  g x s x p x  R g y = − Rs y + G p + m p ⋅ a y . a cincea fază de suport (4. trecând prin aceleaşi etape ce au fost urmate şi la modelarea sistemului anatomic gleznă – picior.1.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă prima fază de suport R = R − m ⋅a .2) R = R + m ⋅a .3) R = R + m ⋅a .2.  g x s x p x  R g y = G p − Rs y + m p ⋅ a y .   M g = G p ⋅ d 3 − Rsx ⋅ d 2 − Rs y ⋅ d1 − m p ⋅ a x ⋅ d 4 − m p ⋅ a y ⋅ d 3 + I p ⋅ θ p .4) R = R + m ⋅a .  g x s x p x  R g y = G p − Rs y + m p ⋅ a y .   M g = − Rs x ⋅ d 2 − Rs y ⋅ d1 + G p ⋅ d3 + I p ⋅ θ p − m p ⋅ a x ⋅ d 4 − m p ⋅ a y ⋅ d 3 .  g x s x p x  R g y = G p − Rs y + m p ⋅ a y .   M g = − G p ⋅ d 3 − Rsx ⋅ d 2 + Rs y ⋅ d1 + m p ⋅ a x ⋅ d 4 + m p ⋅ a y ⋅ d 3 − I p ⋅ θ p .   M g = − G p ⋅ d 3 − Rsx ⋅ d 2 + Rs y ⋅ d1 + m p ⋅ a x ⋅ d 4 + m p ⋅ a y ⋅ d 3 − I p ⋅ θ p . Modelarea sistemului anatomic genunchi – gambă folosind metoda dinamicii inverse Modelarea biomecanică a sistemului anatomic genunchi – gambă se bazează pe aceleaşi condiţii speciale ale metodei dinamicii inverse.   M g = − G p ⋅ d 3 − Rsx ⋅ d 2 + Rs y ⋅ d1 + m p ⋅ a x ⋅ d 4 + m p ⋅ a y ⋅ d 3 − I p ⋅ θ p . a patra fază de suport (4.  g x s x p x  R g y = G p − Rs y + m p ⋅ a y .

Rezumatul tezei de doctorat a) b) c) d) 13 .

în m. în rad/s2.4 sunt reprezentate modelele biomecanice ale sistemului anatomic genunchi gambă. 4. masa totală a subiectului.y.  R' = R − m ⋅ a' .  gx gx g x  ' '  Rg y = Rg y + G g + m g ⋅ a y . în m/s2. masa gambei. Ig. în °. în m. desprinderea de pe sol (e). unghiul dintre axa de simetrie a coapsei şi orizontală. acceleraţia unghiulară a gambei în planul mişcării (planul sagital). distanţele. În figura 4. M.4 Modelarea biomecanică a subsistemului anatomic genunchi-gambă folosind metoda dinamicii inverse. în timpul fazelor de suport ale piciorului pe sol. pe orizontală şi verticală. ridicarea călcâiului (d).Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă e) Fig. a′x. acceleraţia gambei faţă de centrul de greutate al acesteia. conform metodei dinamicii inverse.   M 'g = + M g + G g ⋅ d7 − m g ⋅ a'x ⋅ d 8 − m g ⋅ a'y ⋅ d7 + R g y ⋅ d 5 − R g x ⋅ d 6 + I g ⋅ θ g . în kg.6.   M 'g = − M g − G g ⋅ d7 + m g ⋅ a'x ⋅ d 8 + m g ⋅ a'y ⋅ d7 − R g y ⋅ d 5 + R g x ⋅ d 6 − I g ⋅ θ g . unde: mg. dintre centrul de rotaţie al gleznei şi centrul de rotaţie al genunchiului. Pentru determinarea reacţiunilor ce se dezvoltă în genunchi. Oy.7) 14 . distanţele.  gx gx g x  ' '  Rg y = Rg y + G g + mg ⋅ a y . d5. θg. în timpul fazelor de suport ale piciorului pe sol: contactul iniţial al călcâiului cu solul (a). dintre centrul de rotaţie al genunchiului şi centrul de greutate al gambei. pe orizontală şi verticală.  (4. folosind metoda dinamicii inverse. în timpul fazelor de suport ale piciorului pe sol. contactul total cu solul (b). în kg⋅m2. mijlocul suportului (c). ϕ.  a doua fază de suport (4. pe direcţia Ox.8. momentul de inerţie al gambei. în kg. s-au scris ecuaţiile de echilibru dinamic: prima fază de suport. d7.6)  R' = R − m ⋅ a' .

1.  gx gx g x  ' '  Rg y = Rg y + Gg + m g ⋅ a y .9) a cincea fază de suport.  un amplificator de semnale tip Kistler.  4.5 este formată din următoarele componente:  o placa de forţe tip Kistler.  ' '  M = M + m ⋅ a g g g x ⋅ d 8 − Rg x ⋅ d6 − I g ⋅ θ g . ay respectiv a′x. aceşti parametrii sunt reprezentaţi de forţele de reacţiune ale solului asupra piciorului pe cele două direcţii Ox.  R' = R + m ⋅ a ' .   R' = R + m ⋅ a ' .  gx gx g x  ' ' (4. Oy (ax. respectiv dintre gambă şi coapsă (ϕ) şi unghiurile de atac ale piciorului pe sol (β).  (4. Oy (Rsx şi Rsy). în cele cinci faze ale suportului piciorului pe sol. din care au rezultat anumite necunoscute ce sunt caracteristice parametrilor necesari modelării statice şi dinamice a sistemului anatomic gleznă-picior şi genunchi-gambă.GAMBĂ Studiul teoretic asupra modelării biomecanice a sistemului anatomic gleznă-picior şi genunchi-gambă. a′y). prezentat în paragraful 4. unghiurile de înclinaţie dintre segmentul piciorului şi segmentul gambei (α). Folosind această metodă s-au putut scrie ecuaţiile analitice de echilibru dinamic pentru modelele biomecanice ales.  R' = R + m ⋅ a' .   M 'g = − M g + G g ⋅ d7 − m g ⋅ a'x ⋅ d 8 − m g ⋅ a'y ⋅ d7 + R g y ⋅ d 5 + R g x ⋅ d 6 + I g ⋅ θ g .8) a patra fază de suport. (4.2 PROIECTAREA EXPERIMENTULUI ÎN VEDEREA DETERMINĂRII PARAMETRILOR CARACTERISTICI MODELĂRII STATICE ŞI DINAMICE A SISTEMELOR ANATOMICE GLEZNĂ – PICIOR ŞI GENUNCHI .   M 'g = M g − G g ⋅ d7 + m g ⋅ a'x ⋅ d 8 + m g ⋅ a'y ⋅ d7 − R g y ⋅ d 5 − R g x ⋅ d 6 − I g ⋅ θ g .  gx gx g x  ' '  Rg y = Rg y + Gg + mg ⋅ a y .  două plăci de achiziţie PC CARD 15 . instalaţia experimentală prezentată schematic şi sub formă de imagine în figura 4. s-a bazat pe utilizarea metodei dinamicii inverse.Rezumatul tezei de doctorat a treia fază de suport. acceleraţiile piciorului şi a gambei pe cele două direcţii Ox. Astfel. Pentru a-şi îndeplini funcţiile căreia îi este destinată şi pentru a funcţiona în condiţiile enunţate la paragraful anterior.10)  Rg y = Rg y + Gg + m g ⋅ a y .

folosiţi de către placa de forţe. Fz) cu o acurateţe de 1% şi o sensibilitate de până la 0.  o cameră video de mare viteză. Placa Kistler poate asigura măsurări ale forţei totale de reacţiune pe verticală ( Fy) şi ale forţelor de reacţiune pe orizontală (Fx.5 Instalaţia experimentală utilizată pentru determinarea parametrilor cinematici şi dinamici rezultaţi în timpul mersului normal. Placa Kistler (figura 4.  un sistem central de achiziţie datelor (laptop Dell).  două module de amplificare DA100C. pe direcţie verticală şi -10 ÷ 50 kPa pe direcţie orizontală.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă un sistem de măsurare BIOPAC (o unitate centrală MP150).6) este echipată cu patru senzori de forţă piezoelectrici.  trei surse de lumină şi trei umbrele de difuziune. sensibile piezoelectric la forţe de compresiune ( Fy) şi de forfecare (Fx.  cinci repere luminoase.  Fig. Senzorii. din cristale de cuarţ.  două accelerometre TSD109C. pentru sincronizarea datelor măsurate cu ajutorul sistemului Kistler cu datele măsurate de sistemul BIOPAC se va folosi un dispozitiv de sincronizare. fiecare poziţionat în cele patru colţuri ale plăcii. 16 . De asemenea. într-un domeniu de lucru de -10 ÷ 200 kPa. Placa Kistler a fost utilizată. în cadrul acestui experiment. conţin câte trei plăcuţe suprapuse de formă inelară. 4. Fz). pentru determinarea forţelor de reacţiune ale solului asupra piciorului. Senzorii piezoelectrici au rolul de a transforma o acţiune mecanică (forţa cu care subiectul acţionează asupra plăcii) într-un semnal electric fără nici o sursă exterioară de energie.05 Pa. Acesta este încorporat în unitatea centrală MP150 a sistemului BIOPAC. forţe ce se dezvoltă în timpul suportului piciorului pe placa.

calibrarea s-a realizat pe un plan înclinat la 17°. respectiv la 56. nefiind permisă mişcarea accelerometrelor faţă de segmentele anatomice aflat în mişcare (figura 4. pentru a minimaliza eventualele micromişcări induse de subiectul uman în timpul mersului (figura 4. astfel încât să se poate determina valorile acceleraţiilor liniare pe axele Ox. Prin calibrare. respectiv la 50. ce s-a montat pe faţa anterioară a piciorului.7. s-au construit două platforme de lemn.6 Ansamblul format din placa de forţe Kistler. atât pentru segmentul gambei cât şi pentru picior. Accelerometrul tip TSD109C este un traductor electric de înaltă precizie. ce a fost amplasat pe faţa laterală a gambei. s-a realizat pe o suprafaţă plană. b). Astfel. în centrul de greutate al acestuia.85% din lungimea totală a piciorului. a). cele două accelerometre au fost calibrate după fiecare axă. Oy. şi a fost utilizat pentru determinarea simultană a acceleraţiilor liniare de până la ±5 g [M10]. platformele de lemn şi materialul tampon. astfel. Pentru acest experiment s-au utilizat două accelerometre. Pentru a elimina zona de „treaptă”. pentru fiecare axă în parte şi pentru ambele sensuri. faţă de vârful degetelor (vezi figura 4. Înainte de începerea experimentului. calibrarea accelerometrului.6). de segmentele anatomice luate în discuţie. 4. din gama sistemelor de măsurare BIOPAC. faţă de centrul de rotaţie al articulaţiei gleznei. Contactul dintre cele două platforme şi placa de forţe nu se face direct. pentru fiecare axă în parte şi pentru ambele sensuri [M10]. în centrul de greutate al acesteia. ci prin intermediul unui material tampon (polistiren expandat). atât pentru sensul negativ cât şi pentru cel negativ. Dimensiunile platformelor permit subiectului uman să efectueze un pas în întregime.Rezumatul tezei de doctorat Fig. În cazul accelerometrului.7. amplasate de o parte şi de alta a plăcii (pe direcţia de deplasare a subiectului uman). precum că segmentele sunt considerate corpuri rigide cu masa concentrată în centrul lor de greutate. ale piciorului şi gambei. făcând astfel posibilă realizarea unui mers normal pe toată lungimea deplasării. se face cu ajutorul unor benzi de tip scai.06% din lungimea totală a gambei. Modul de amplasare al accelerometrelor pe segmentele anatomice luate în discuţie trebuie să respecte condiţia impusă de metoda dinamicii inverse. Primul accelerometru a fost poziţionat pe faţa laterală a gambei. având dimensiunile 760 x 360 x 35 mm. atât înainte cât şi după ieşirea de pe placa de forţe. ce se formează între suprafaţa de contact a plăcii de forţe şi podea. se vor determina valorile tensiunilor electrice normale pentru fiecare direcţie dorită la o acceleraţie gravitaţională egală cu ±1 g [M10]. Cel de-al doilea accelerometru s-a montat pe faţa posterioară a piciorului. 17 . Prinderea accelerometrelor.

a suportului şi a sistemelor de orientare ale acesteia (figura 4. cu o rezoluţie maximă de 640 x 480 pixeli. 5x. În vederea efectuării experimentului.7 Amplasarea accelerometrelor în dreptul centrul de greutate al gambei şi piciorului (a). pentru camera video. 4x. produsă de firma americană Fastec Imaging. Camera video a fost montată pe un suport (trepied). 3x. 2x. 4. prevăzută cu un senzor CMOS pentru imagini color ( un pixel având rezoluţia de 24 biţi) [M7]. obiectiv optic normal cu distanţa focală de 12 mm.000 de cadre/secundă [M7]. care poate fi 1x. În vederea obţinerii parametrilor cinematici şi a traiectoriilor de mişcare a articulaţiilor membrului inferior. a) b) Fig. modul de prindere al accelerometrelor pe gambă şi picior (b). Camera video poate filma imagini de la 25 de cadre/secundă până la 500 de cadre/secundă în condiţii normale.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă a) b) Fig. 4.8 Montarea camerei video pe trepiedul de susţinere (a). camera poate înregistra imagini până la 10. 10x şi 20x. În cazul în care se apelează la funcţia shooter. sistemul de poziţionare şi orientare a camerei video (b) 18 . s-a utilizat o cameră video de mare viteză de tip TroubleShooter. şi anume: obiectivul optic cu distanţa focală de 25 mm pentru distanţă.8). s-au achiziţionat un număr de trei obiective optice. care a servit la susţinerea camerei video pe verticala punctului de aşezare şi la orizontalizarea aproximativă în primă etapă. obiectivul optic cu distanţa focală de 25 mm superangular.

respectiv lămpile Kaiser Videolight (figura 4. Condiţiile de iluminare au satisfăcut cerinţele impuse de reperele luminoase (markeri) folosite pentru determinarea traiectoriilor de mişcare a articulaţiilor aparatului locomotor inferior şi de camera video de mare viteză cu care s-a realizat filmarea. Reperele luminoase. Oy. dată de trei surse 19 . articulaţia gleznei.8. respectiv: articulaţia şoldului. a) are trei picioare telescopice prevăzute cu saboţi din cauciuc. Prinderea camerei se realizează cu cap sferic care permite o orizontalitate preliminară rapidă a sistemului cu precizia de ±3′. Pentru acest experiment. şi anume de minim 10 lux. Fig. Reperele luminoase (figura 4. pentru că astfel.8.5). şi în acelaşi timp oferă stabilitate în timpul deplasării (figura 4.9) sunt corpuri sferice realizate din material plastic. cu ajutorul căreia. Materialul compozit amortizează vibraţiile trepiedului (vibraţii care sunt transmise prin podea. Oz (figura 4. cu diametrul de 30 mm. cinci la număr. Pentru experimentul propus. uniformă. genunchiului şi gleznei. iar iluminarea standard de 1500 lux [M7]. reperele luminoase (markerii) au fost utilizate împreună cu o camera video de mare viteză. sensibilă la lumină cu descărcare în gaze. Aceste condiţii s-au obţinut printr-o iluminare difuză. s-au utilizat trei surse de lumină cu halogen. în zona călcâiului precum şi în vârful degetelor. articulaţia genunchiului. constantă.9).Rezumatul tezei de doctorat Trepiedul (figura 4. acesta se poziţionează în zona interesată. a vârfului degetelor (al doilea metatars).9 Amplasarea reperelor luminoase în zonele de interes. poziţia reperelor faţă de zona interesată se poate ajusta în orice moment dat. Pentru obţinerea unor imagini ale reperelor luminoase cât mai clare şi ulterior pentru o mai bună editare a acestora. picioarele fiind realizate din material compozit.10). cu ajutorul unui program de prelucrare a imaginilor (Adobe After Effects 6. Prin editarea imaginilor înregistrate. călcâi şi zona posterioară a piciorului (vârful distal al metatarsienelor: vedere în plan sagital (a). au fost poziţionate atât în zona articulaţiilor şoldului. care a necesitat o înregistrare continuă. pentru determinarea cinematicii articulaţiilor membrului inferior. considerat a fi cel de-al doilea metatars. Acestea au fost ataşate de o bandă elastică de culoare neagră având lăţimea de 50 mm. a călcâiului precum şi unghiurile ce se formează între picior şi suprafaţa de mers. Dispozitivul de orientare a camerei permite reglarea poziţiei acesteia după cele trei axe Ox. introduse de subiectul uman în timpul deplasării pe placa de forţe). 4. gleznei). astfel încât lumina emanată de vopseaua reflectorizantă să fie în contrast puternic cu culoarea pantalonului. genunchiului. vopsite cu o vopsea reflectorizantă. vedere în plan frontal (b). se pot obţine traiectoriile de mişcare ale articulaţiilor membrului inferior (articulaţia şoldului. membrele inferioare ale subiectului uman vor fi îmbrăcate cu un pantalon mulat de culoare neagră. b) [M7]. prinse articulat în capul trepiedului. Utilizarea bandei elastice este foarte practică.

a fost necesar să se folosească un algoritm compus din mai multe module.11 Schema de principiu a procesului de obţinere şi analiză a datelor experimentale. sensibile la lumină cu descărcare în gaz) şi apare fenomenul de umbră. 2 – modulul de obţinere a rezultatelor 20 . ce a fost proiectată pe suprafeţele unor umbrele de reflexie. umbrelă de difuziune.11. trepied. Fig.10 Sistemul de iluminare format din sursa de lumină. prin construcţia lor. unde: 1 – modulul de montare şi poziţionare a dispozitivele de măsurare. Aceste umbrele fac. Fig. ca lumina incidentă să fie reflectată exact în direcţia de incidenţă având astfel eliminată situaţia când radiaţia luminoasă cade direct pe zona de interes (articulaţiile membrului inferior drept al subiectului uman pe care sunt amplasate reperele luminoase.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă de radiaţie luminoasă cu descărcare în gaz (halogen). prezentat schematic în figura 4. care la rândul lor au reflectat lumina pe zona de interes (figura 4.10). 4. 4.3 METODA DE ANALIZĂ ŞI PRELUCRARE A DATELOR EXPERIMENTALE Dată fiind complexitatea metodelor folosite pentru obţinerea şi analiza datelor experimentale. 4.

2. montarea celui de-al doilea accelerometru în centrul de greutate al gambei (c).3. accelerometrele au fost calibrate. respectiv în centrele de greutate ale piciorului şi gambei (figura 4. conform specificaţiilor firmei producătoare. ce sau deplasat pe o placă de forţe. c). amplificatorul şi plăcile de achiziţie) în zona de lucru. a) b) c) e) d) Fig. teste ale subiectului uman în vederea acomodării acestuia cu instalaţia experimentală (e). 3 – modulul de prelucrare a datelor experimentale. Calibrarea iniţială s-a realizat prin utilizarea unei greutăţi etalon de 10 kg. 4 – modulul de utilizare a rezultatelor valorice experimentale pentru rezolvarea ecuaţiilor de echilibru dinamic. montarea reperelor luminoase în zonele anatomice de interes (d). Etapei de montare a fost urmată de etapa de calibrare iniţială a plăcii de forţe. şi cărora le-au fost ataşate pe membrul inferior drept două accelerometre. unui pentru călcâi şi unul pentru vârful degetelor). Prima etapă a acestui modul experimental a constat în montarea plăcii de forţe şi a dispozitivelor aferente acesteia (cablul de transmitere a datelor. menţionate la paragraful 4.5 m între camera video de mare viteză şi placă. Astfel. Încercările au constat în filmări succesive a unui număr de 10 subiecţi umani. b. Pentru fiecare subiect uman în parte s-au realizat câte trei teste.12.2. respectând condiţiile de plan-paralelism impuse de fabricant. Montarea plăcii de forţe s-a realizat astfel încât să se permită o distanţă optimă de 3.Rezumatul tezei de doctorat experimentale. (unul pentru segmentul gambei şi celălalt pentru picior) şi cinci repere luminoase (trei pentru articulaţiile mari ale membrului inferior. placa de forţe Kistler a fost montată pe podeaua aferentă zonei de lucru.12 Pregătirea subiectului uman pentru efectuarea încercărilor experimentale: îmbrăcarea subiectului uman într-un pantalon negru mulat (a). Cea dea două fază a constat în montarea accelerometrelor în zonele anatomice de interes. 4. montarea primului accelerometru în centrul de greutate al piciorului (b). 4.1 Montarea şi poziţionarea dispozitivelor de măsurare şi înregistrare video Acest modul experimental a constat în efectuarea a mai multor etape succesive de lucru. Montarea celor două accelerometre s-a realizat conform celor menţionate la paragraful 4. În prealabil. Locaţiile 21 .

la o distanţă de câţiva centimetrii de această. Alimentarea şi pornirea camerei video de mare viteză. d). Plasarea reperelor luminoase s-a realizat destul de aproximativ. c. 5. S-au poziţionat cele trei surse de iluminare cu descărcare în gaze în spatele camerei de filmat. la o distanţă optimă de 3. după cum urmează: 1.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă procentuale ale centrele de greutate ale segmentelor anatomice luate în discuţie au fost preluate din literatura de specialitate. perpendicular pe direcţia de deplasare a subiectului uman. 2.5 m în urma unor înregistrări efectuate cu subiectul uman pe placa de forţe. Cea de-a treia fază de lucru a constat în poziţionarea reperelor luminoase în zonele anatomice de interes. CamLink. 22 . pe de o parte datorită imposibilităţii localizării precise a centrelor de rotaţie ale articulaţilor. şi terminând cu vârful celui de-al doilea metatars (figura 4. s-a repetat măsurarea de mai multe ori. în condiţii pe care le-am considerat identice 2. Ce-a de-a patra etapă a constat în instalarea şi reglarea camerei video şi a sistemelor de iluminare. Shooter (funcţie electronică de amplificare) de 1x. în special a celor care conţin reperele luminoase. 6. Cu aceste reglaje şi verificări efectuate. începând cu articulaţia şoldului. s-au făcut palpări repetate a acestor zone anatomice. apoi articulaţia genunchiului şi cea a gleznei. astfel încât să nu existe o strălucire excesivă a imaginilor înregistrate. cu acelaşi mijloc de măsurare. 7. Montarea pe camera video a obiectivului optic normal cu distanţa focală de 12 mm. S-a realizat reglajul diafragmei obiectivului optic. Funcţia de iluminare caracteristică filmării în interior cu surse de lumină cu descărcare în gaze (halogen). 8. După montarea şi poziţionarea dispozitivelor de măsurare şi înregistrare video 2 Se consideră măsurare repetată obţinerea a mai multor valori ale aceluiaşi măsurand prin aceeaşi metodă de măsurare. Conectarea camerei video la sistemul de achiziţie central al datelor (laptop) prin intermediul unui cablu cu mufe de tip USB. S-a ales distanţa de 3. pregătită să efectueze filmările. camera video a fost pusă în funcţiune. Rezoluţia maximă de 640 x 480 pixeli. şi pe de altă parte datorită alunecării relative între suportul vestimentar al subiectului uman şi tegumentul pielii cu care este în contact. Pentru obţinerea unor valori cu o precizie acceptabilă. Determinarea lungimilor s-a efectuat cu ajutorul unui mijloc de măsurare profesional de măsurat lungimi.5 m faţă de axa de simetrie longitudinală a plăcii de forţe Kistler. Trigger (funcţie electronică de sincronizare) la începerea înregistrării video. pentru depistarea centrelor de rotaţie ale articulaţiilor (în centrul lor de rotaţie fiind amplasate reperele luminoase). S-a poziţionat camera video în poziţia de filmare pe trepiedul. de către acelaşi operator şi într-un interval de timp suficient de scurt astfel încât condiţiile exterioare să nu sufere modificări esenţiale [R12]. 3. b. Reglarea şi verificarea camerei video s-a realizat în mai multe faze. Această distanţa permite o vizualizare a subiectului uman de la nivelul toracelui în jos şi implicit vizualizarea corectă a tuturor reperelor luminoase montate la nivelul membrului inferior. astfel încât acestea să nu apară în câmpul de înregistrare a camerei.12. şi au fost determinate valoric pentru fiecare subiect în parte supus testelor. 4. În prealabil. d. Folosind programul CamLink s-au realizat următoarele setări: a. Pornirea programului de interfaţă a camerei video. şi s-a adoptat drept valoare măsurată valoare medie a determinărilor efectuate.

Oy. respectiv câte trei teste pentru fiecare subiect. Pentru eliminarea lor s-a aplicat un filtru statistic cu medie mişcătoare pe interval de cinci valori.13 Afişarea forţelor de reacţiune Fx. s-au efectuat teste care au dus la acomodarea acestora cu dispozitivele ataşate lor.76 m. sau reţinut din înregistrările 3D ale acestor echipamente doar cele cuprinse în planul xOy adoptat în coincidenţă cu planul de lucru. utilizat la achiziţionarea acceleraţiilor liniare ale celor două segmente anatomice.Rezumatul tezei de doctorat şi înainte de începerea încercărilor experimentale. prin aplicarea acestui filtru. Datorită faptului că. în cele cinci faze de suport a piciorului pe sol. s-au prelucrat datele provenite de la platforma Kistler. dispunerea datelor experimentale în programul BioWare s-a făcut grafic. s-au extras valorile forţelor de reacţiune pe direcţiile Ox. Conform paragrafului 4.13. Algoritmul de determinare a forţelor de reacţiune ale solului asupra piciorului pe cele două axe Ox. Datorită sensibilităţii ridicate a senzorilor plăcii de forţe. Oy.3. În primă fază. iar cu linie punctată sunt reprezentate forţele dinaintea filtrării. Oy. Fy. Fig. şi anume: sistemul Kistler.2. Oy. din graficul rezultat. se face o mediere a cinci valori consecutive (două crescătoare şi trei descrescătoare) a zonei afectate de zgomote. După terminarea timpului de înregistrare de 4 s. 4.71 kg şi o înălţime de 1. Fz după aplicarea filtrului statistic cu medie mişcătoare pe interval de cinci valori. mersul 23 . Pentru achiziţionarea acestor parametrii dinamici s-au utilizat două sisteme de măsurare. în cazul unui subiect uman cu o masă de 89. în cele cinci faze de suport ale piciorului pe placa de forţe (vezi tabelul 4. graficele sunt afectate de zgomote. mai sus explicat. precum şi de acceleraţiile liniare ale segmentului piciorului şi gambei în centrele de greutate ale acestora. Cu linie continuă sunt reprezentate forţele de reacţiune ce au suferit filtrarea.1). Determinarea parametrilor dinamici ai piciorului şi gambei Parametrii dinamici ai piciorului şi gambei. s-a aplicat şi celorlalţi subiecţi umani supuşi testelor. 4. pentru fiecare subiect uman în parte.2. rezultaţi în timpul mersului normal. generat de programul BioWare. sunt reprezentaţi de forţele de reacţiune ale solului asupra piciorului pe direcţiile Ox. Practic. pentru achiziţionarea forţelor de reacţiune ale solului asupra piciorului şi sistemul BIOPAC. urmând apoi dalele provenite de la cele două accelerometre. pe direcţiile Ox. aşa cum se observă în figura 4. Pentru rezolvarea numerică a ecuaţiilor de echilibru dinamic.

pe intervalul de timp 1.4 806. prin medierea a cinci valori consecutive (două crescătoare şi trei descrescătoare) a zonei afectate de zgomote.1 8.35 1.6 856. Oy.2 837.66 1.6 -8.55 1. 24 . folosind programul AcqKnowledge.14.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă normal specific a unui subiect uman nu este identic în cazul celor trei teste.0 -27. Astfel. După filtrare s-a obţinut graficul reprezentat în figura 4. Folosind datele provenite din tabelul 4. după obţinerea valorilor forţelor de reacţiune folosind programul BioWare.2 777.1 1005 873.4 969. în cele cinci faze de suport ale piciorului pe placa de forţe.06 1.2 34.46 1.9 4.70 1. în cazul unui subiect uman cu masa 89.1 874.1 871.7 34.4 817. Tabelul 4.76 m. atunci s-a luat hotărârea de a se realiza o mediere a valorilor obţinute pentru fiecare fază în parte (vezi tabelul 4.1 30.2 -29.53 -24 -34.3 -31.78 1.44 1.3 22. pentru obţinerea unor date experimentale cât mai concludente.7 -31. din programul AcqKnowledge s-au putut determina valorile acceleraţiilor pentru ambele segmente anatomice pe axele Ox.3 -40.56 s (perioada de contact a piciorului cu placa de forţe). semnalelor electrice obţinute de către cele două accelerometre li s-au aplicat un filtru statistic cu medie mişcătoare pe interval de cinci valori.70 1. are loc o netezire a semnalului.1 Forţele de reacţiune ale solului asupra piciorului pe direcţiile Ox.9 862.2 846.71 kg şi înălţimea 1.77 1.1 850 866. Teste Fazele de suport Faza I Faza II Test 1 Faza III Faza IV Faza V Faza I Faza II Test 2 Faza III Faza IV Faza V Faza I Faza II Test 3 Faza III Faza IV Faza V Faza I Medierea Faza II aritmetică Faza III a valorilor Faza IV Faza V Fx [N] 70.2 864.8).49 - Următorul pas.26 1.86 1. Şi în acest caz.4 69.9 964.22 ÷ 2. Oy.1 82.8 74.96 1. a fost acela de prelucrare şi interpretare a datelor provenite de la cele două accelerometre.2 797.84 1.8 Fy [N] 878 808.3 938.1 în ceea ce priveşte timpul de producere a fazelor de contact a piciorului pe placa de forţe.2 14. Medierea folosită este media aritmetică a valorilor.1 t [s] 1.4 9.

71 kg şi o înălţime de 1.97 t [s] 1.26 0.51 -0.99 a'x a'y Teste [m/s2 ] -0.70 1.62 11.04 1.25 0.91 0.4 28.91 0. în cazul unui subiect uman cu o masă de 89.08 1.96 1. în cazul unui subiect uman cu o masă de 89.18 1.3 -26.18 -0.87 0.89 0.05 -0.12 0.35 1. Fig.93 0.13 21.06 0. ale piciorului şi gambei.97 0.26 1.77 1.02 0.88 0.02 0. mersul normal specific a unui subiect uman nu este identic în cazul celor trei teste.66 1.14 Reprezentarea grafică ale acceleraţiilor liniare.08 0. pe direcţiile Ox.46 10. în centrele de greutate ale acestora. 4.2). Oy.19 0.77 ay [m/s2 ] -1.55 1. Tabelul 4. Fazele de suport Faza I Faza II Test 1 Faza III Faza IV Faza V Faza I Faza II Test 2 Faza III Faza IV Faza V Test 3 Faza I Faza II Faza III Faza IV ax [m/s2] -11.68 23.99 1.89 0.77 1.06 1.11 2.44 25 .86 1. în cele cinci faze de suport ale piciorului pe sol.70 1.84 1.92 1.01 0. în timpul fazelor de suport ale piciorului pe sol.05 0.73 2.2 Acceleraţiile liniare ale piciorului şi gambei.1 13.04 0. în centrele de greutate ale acestora.25 1. Acelaşi algoritm de mediere a fost aplicat şi pentru valorile acceleraţiilor piciorului şi gambei. rezultate în cazul celorlalţi subiecţi umani.76 m.76 m după aplicarea filtrului statistic cu medie mişcătoare pe interval de cinci valori.6 -3.03 0.09 -0.06 1.46 1.89 0.11 0.01 0.13 27.Rezumatul tezei de doctorat Datorită faptului că.04 1.87 -0.56 0.03 [m/s2 ] -0.91 1. atunci s-a luat hotărârea de a se realiza o mediere aritmetică a valorilor obţinute pentru fiecare fază în parte (vezi tabelul 4.01 -0.78 1. pe direcţiile Ox.71 kg şi o înălţime de 1.92 11. Oy.

în condiţii speciale de înregistrare.76 15.04 0.78 0.03 1.41 -0.03 0.49 - 4.13 0. se face cu ajutorul unei camere video de mare viteză.3.06 0.3. în mod continuu.88 -0.75 11. din care numai o porţiune este utilă pentru evidenţierea fenomenului (trasarea traiectoriilor de mişcare).13 0. profunzime câmp obiect reglabilă prin autofocalizare pe o distanţă de aproximativ 3.98 11. Prelucrarea datelor obţinute în urma înregistrărilor video Înregistrările video a traiectoriilor reperelor luminoase. ale celor zece subiecţi umani aflaţi în mişcare pe o placă de forţe.92 1.95 1.91 1.06 0.85 0.11 -13.5 m. gleznei. 26 .Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă Faza V Faza I Medierea Faza II aritmetică a Faza III valorilor Faza IV Faza V 3.41 0.59 13. vom dispune de câte un clip video de câteva secunde. genunchiului.55 -0. aflat în mişcare normală. pe călcâi şi cel de-al doilea metatars). amplasate la nivelul membrelor inferiore drepte (în articulaţia şoldului. Pentru fiecare subiect uman în parte.99 0. adică 125 cadre/s.89 0.00 1.

axele de filmare pe direcţie orizontală în planul transversal (b). 4.15. o distanţă maximă de înregistrare de 2130mm şi o distanţă de 3500 mm între axul optic central al obiectivului camerei şi 27 . a. pentru ambele direcţii de filmare.15 Modele geometrice ale poziţiile reperelor luminoase faţă de camera video de mare viteză: axele de filmare pe direcţie verticală în planul frontal (a). pentru o înălţare a camerei faţă de sol de aproximativ 600 mm. axa de filmare a camerei video nu se află pe aceeaşi direcţie cu axa de mişcare a reperelor luminoase sau pe una paralelă. respectiv figura 4. În acest scop.Rezumatul tezei de doctorat Fig. s-a determinat prin metoda corecţiei geometrice simple care este eroarea maximă de deformare a imaginii. b. atât pe direcţie orizontală cât şi verticală. s-a construit un model geometric virtual care să reproducă şi să evidenţieze cât mai real poziţiile reperelor luminoase faţă de camera de filmat.15. Astfel. După cum se poate observa în figura 4. Pentru o interpretare cât mai corectă a imaginilor înregistrate. ci este perpendiculară pe aceasta.

17). deci forma reperelor luminoase este în continuare sferică fără a fi deformată după nicio direcţie. distanţa de mişcare a reperelor luminoase. Prin alegerea modului de urmărire în funcţie de culoare. s-au obţinut erorile de deformare ale imaginilor înregistrate pe direcţie orizontală şi verticală. Odată generate. s-a stabilit practic culoarea albă pe care reperele virtuale o vor urmări pe parcursul întregii secvenţei filmate. din programul Adobe After Effects s-a generat un reper virtual de urmărire. folosind programul Adobe After Effects. după cum urmează: ∆m1 = ∆m2. Pentru fiecare reper luminos. Din rezultatele obţinute se poate deduce faptul că imaginile înregistrate sub această formă (poziţie cameră. erorile de deformare a imaginilor înregistrate nu trebuie să depăşească valoarea de 1% [M9]. în vederea obţinerii traiectoriilor de mişcare a reperelor luminoase ataşate membrului inferior drept precum şi a unghiurilor ce se formează între segmente. Chiar dacă nivelul de încredere al culorii este sub 80%.) nu este deformată. 28 .3 = ∆m′2 = ∆m′4 = ∆m′5 = 0.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă axa de simetrie a reperelor luminoase.5 = ∆m3 = ∆m′1.857%. În acest sens s-a utilizat programul Adobe After Effects.16 Obţinerea traiectoriilor de mişcare a reperelor luminoase.4. reperele virtuale au fost editate. 2001. Conform spuselor lui Vladimir Medved. pentru fiecare fază de suport a piciorului pe sol. reperele virtuale vor urmării în continuare reperele luminoase de culoare albă. iluminarea. etc. nivelul de încredere al culorii (80%) precum şi nivelul de adaptare a reperului de urmărire (ales pentru toate cadrele). folosind o serie de funcţii de editare a imaginilor. respectiv: două bare drepte ce reprezintă segmentul coapsei şi gamba şi un triunghi oarecare ce reprezintă segmentul piciorului (figura 4. 4.16 sunt reprezentate traiectoriilor de mişcare a reperelor luminoase. În figura 4. pentru ca datele obţinute prin metoda video de mare viteză să fie concludente. stabilindu-se: modul de urmărire (în funcţie de culoare). Ulterior acestor determinări s-a trecut la editarea imaginilor înregistrate. s-au obţinut modele ce au fost atribuite iniţia segmentelor anatomice. Fig. De asemenea.

genunchiului.traiectoria articulaţiei şoldului.traiectoria vârfului celui de-al doilea metatars considerat a fi vârful tuturor degetelor. . Un alt obiectiv principal al acestor cercetări experimentale a fost determinarea unghiurilor ce se formează între coapsă. traiectoria articulaţiei gleznei.Rezumatul tezei de doctorat Fig. în cazul mersului normal: . .traiectoria articulaţiei genunchiului.74 m. ce 29 . 4.17 Editarea cadrelor în vederea determinării fazelor de suport a piciorului pe placă. . cu masa de 89.71 kg şi înălţimea de 1.18 Traiectoriile de mişcare a articulaţiei şoldului. 4. gleznei. a călcâiului şi vârfului degetelor pentru un subiect uman de sex masculin. Fig.traiectoria călcâiului. gambă şi axa de simetrie. pe direcţia de deplasare paralelă cu axa Ox.

respectiv unghiul de atac al piciorului pe sol. În urma prelucrărilor efectuate au rezultat unghiurile dintre segmentele anatomice. scoţând în evidenţă traiectoriile şi reperele virtuale de urmărire. Prin aplicarea filtrului de culoare albă. şi ϕ . obţinând astfel modelele prestabilite ale segmentelor anatomice luate în discuţie. β. atunci s-a luat hotărârea de a se realiza o mediere a valorilor obţinute pentru fiecare fază în parte (tabelul 4. Folosind funcţia „Paint”. mersul normal specific a unui subiect uman nu este identic în cazul celor trei teste. mai sus explicat. respectiv două bare pentru coapsă şi gambă şi un triunghi oarecare pentru picior.3). a) b) 30 . respectiv câte trei teste pentru fiecare subiect. toate cadrele clipului înregistrat au devenit albe. cu ajutorul liniilor drepte s-au unit centrele reperelor virtuale de urmărire. s-a aplicat şi celorlalţi subiecţi umani supuşi testelor. Algoritmul de determinare a unghiurilor α.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă trece prin articulaţia genunchiului (unghiul ϕ) respectiv articulaţia gleznei (unghiul α) precum şi a unghiurilor ce se formează între talpa piciorului şi placa de forţe (unghiul β). Datorită faptului că.

Rezumatul tezei de doctorat c) d) e) 31 .

desprinderea de pe placă (e).76 m. în cazul fazelor de suport a piciorului pe placa de forţe: contactul iniţial (a). încărcarea (b).4 89. De asemenea ca date de intrare au intrat şi parametrii antropometrici ai subiecţilor umani. Din literatura de specialitate. momentele reactive din 32 .6 79. mijlocul suportului (c).23 β [°] 16 0 0 10 24 15.4 au fost enumerate valorile forţelor de reacţiune din articulaţia gleznei şi genunchi.73 57.19 Determinarea unghiurilor α.6 23.4.00 10.3.00 76.09 4.5 90 86. Teste Faza de suport Faza I Test 1 Faza II Faza III Faza IV Faza V Faza I Faza II Test 2 Faza III Faza IV Faza V Faza I Test 3 Faza II Faza III Faza IV Faza V Medierea aritmetică a valorilor Faza I Faza II Faza III Faza IV Faza V α [°] 80 88 80 76 60 82 87.4 15.3 81.7 82. momentul reactiv din articulaţia gleznei şi genunchi Mg respectiv M’g.6 80. peroneul preia în totalitate momentul ce se dezvoltă în articulaţia gleznei.9 0 0 9.83 ϕ [°] 80 77 90 82 88 80.6 62.00 0. în direcţie axială. 4. Rgy.8 14. peroneul preia în totalitate reacţiunea din articulaţie. În ceea ce priveşte momentul reactiv. iar pe direcţie orizontală. Având rezultatele valorice ale forţelor de reacţiune şi momentul reactiv din articulaţia gleznei se pot calcula forţele de reacţiune şi momentul reactiv din peroneu.6 0 0 10.13 57.10 22. Spre exemplificare. respectiv forţele de reacţiune din articulaţia gleznei Rgx.6 61.71 kg şi înălţimea 1.1 83.13 57.6 78.3 Valorile unghiurilor α. mai precis din maleola laterală. β şi ϕ folosind programul de editare a imaginilor Adobe After Effects 6.3 84. R’gy.5.3 82.6 77.07 87. şi ϕ.90 58.8 74. în cele cinci faze de suport ale piciorului pe placa de forţe (sol).5 20. în tabelul 4.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă Fig. se cunoaşte faptul că.67 0. forţele de reacţiune din articulaţia genunchiului R’gx.3 64. în planul de lucru (planul sagital) în cazul unui subiect uman cu masa 89. sprijinul terminal (d). Rezolvarea numerică a ecuaţiilor de echilibru dinamic în vederea determinării forţelor de reacţiune din articulaţia gleznei şi genunchi Valorile mediate ale parametrilor cinematici şi dinamici ai piciorului şi gambei au constituit datele de intrare pentru această aplicaţie.10 62. peroneul preia 1/6 din reacţiunea ce se dezvoltă în articulaţia gleznei.4 87.1 87.9 88. Datele de ieşire sunt reprezentate chiar de necunoscutele ecuaţiilor de echilibru. β. Tabelul 4.77 81.

în cazul unui subiect uman cu o masă de 89.67 -10.69 -116. Parametrii dinamici Rgx [N] Rgy [N] Mg [Nm] Rpy [N] R’gx [N] R’gy [N] M’g [Nm] Fazele de suport Faza I 57.53 -6.31 14.86 -112. Cu ajutorul acestor valori s-a putut întocmi o serie de grafice.88 15.25 -676.79 146.81 -747.59 -910.14 a) 33 .51 -209. în care sunt reprezentate variaţiile forţelor de reacţiune şi a momentelor în funcţie de fazele de suport ale piciorului pe sol (vezi figura 4.79 Faza IV -1.20).84 -51.26 -63.24 Faza II 3.Rezumatul tezei de doctorat aceste două articulaţii precum şi forţa de reacţiune axială ce se dezvoltă în peroneu.46 -117.53 -108.09 111.95 Faza III 18.04 Faza V 1.04 25.68 -701.74 -124. momentele reactive din aceste două articulaţii precum şi forţa de reacţiune axială ce se dezvoltă în peroneu.61 -84.08 -738.64 -706.53 112.19 -825.26 -649.4 Valorile numerice ale forţelor de reacţiune din articulaţia gleznei şi genunchi.76 -20.03 124. Tabelul 4.57 -803.71 kg şi o înălţime de 1.19 12. în toate cele cinci faze de suport ale piciorului pe sol.76 m.71 -738.

forţele de reacţiune din articulaţia gleznei şi genunchi 34 . (a). în cazul unui subiect uman cu o masă de 89.76 m. ce acţionează pe direcţia Ox.71 kg şi o înălţime de 1. 4.20 Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute în urma rezolvării numerice a ecuaţiilor de echilibru dinamic.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă b) c) d) Fig. în toate cele cinci faze de suport ale piciorului pe sol: forţele de reacţiune din articulaţia gleznei şi genunchi Rgx şi R’gx.

ce acţionează pe direcţia Oy.20. momentul necesar mişcării de flexie este pozitiv iar momentul necesar extensiei este negativ. necesar deplasării normale. ce acţionează pe direcţia Oy. momentele reactive din articulaţia gleznei şi genunchi Mg şi M’g (c). În urma analizării graficului din figura 4.Rezumatul tezei de doctorat Rgy şi R’gy. acesta este pozitiv. se poate trage concluzia că. Momentul reactiv din articulaţia gleznei. creşte treptat de la prima fază de suport până la cea de-a treia şi apoi descreşte treptat până la ultima fază de suport. forţele de reacţiune din peroneu Rpy. (b). c.1 RECONSTRUCŢIA TRIDIMESIONALĂ ŞI MODELAREA SISTEMULUI ANATOMIC AL MEMBRELOR INFERIORE Soluţia propusă se bazează pe un ansamblu de metode ce includ tehnici specifice analizei şi prelucrării de imagini medicale. Momentul reactiv Mg din articulaţia gleznei determină care din muşchii sistemului anatomic gleznă – gambă sunt răspunzători cu mişcarea de flexie şi extensie a sistemului precum şi valoarea necesară exercitării unei mişcări normale. reprezentării cu ajutorul graficii 3D a modelului anatomic construit pe baza informaţiilor utile extrase şi manipularea acestui model în scopuri asociate studiului sau prelucrării ulterioare. extragerii de informaţie utilă din acestea. (d). CAPITOLUL 5 CONTRIBUŢII LA CONCEPŢIA ŞI REALIZAREA IMPLANTULUI DE OSTEOSINTEZĂ PENTRU FRACTURILE TRANSSINDESMOTICE DE PERONEU 5. Se observă faptul că momentul reactiv din articulaţia gleznei este negativ în primele trei faze de suport ale piciorului pe sol şi doar în faza de sprijin terminal şi desprinderea de pe sol. 35 .

aparţin unui subiect uman de sex masculin cu vârsta de 27 ani. 5.2). 36 .  reconstrucţia tridimensională a modelelor anatomice. din cadrul Policlinicii de Diagnostic Rapid Braşov. Metodologia de modelare (figura 5. Datele de intrare ale procesului de modelare au fost reprezentate de fişiere conţinând tomogramele.76 m. identificarea automată a obiectelor din imagini (utile atunci când se doreşte detectarea şi punerea în evidenţă a unor zone de interes). Tehnicile de obţinere şi prelucrare ale modelelor 3D ale membrelor inferioare.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă Fig.1.1) cuprinde trei etape majore.  segmentarea datelor de intrare. şi au fost furnizate de la un Computer Tomograf Somatom Emotion 6. se bazează pe tomograme (reprezentarea 2D a secţiunii) obţinute de la un tomograf computerizat şi pe un program de imagistică medicală [A6]. în număr de 666. licenţiat la Facultatea de Mecanică. rezultate în urma analizelor specifice. masa de 89. şi anume [A6]:  citirea şi procesarea datelor de intrare.71 kg şi înălţimea totală de 1. Universitatea Politehnica din Timişoara.1 Citirea şi procesarea datelor de intrare Citirea şi procesarea imaginilor prelevate de tomograf reprezintă un pas esenţial în obţinerea modelului virtual al sistemului anatomic gleznă-picior. În acest scop s-a utilizat programul MIMICS (Materialise Interactive Medical Imaging Control System). Tomogramele prezentate în figura 5. Ca variabile de intrare se furnizează numărul de fişiere de citit ( 666 la număr).1 Metodologia de modelare 3D a sistemului anatomic al membrelor inferioare.10. distanţa dintre ele (rezoluţia de1 mm) şi tipul lor (format DICOM) (figura 5. în format DICOM. dimensiunea lor în pixeli ( 512 × 512 pixeli). 5.

5.2 Succesiunea celor 666 de imagini 2D (tomograme) ale membrelor inferiore achiziţionate de Computer-ul Tomograf Somatom Emotion 6. pe „scara de niveluri de gri”. această operaţie asigură o reducere importantă a volumului de informaţie de la sute de mii sau milioane de pixeli.Rezumatul tezei de doctorat Fig. au o anumită valoare pe o „scară de niveluri gri”. al clasificării lor. 1997 [D9]. fiecare. Tehnica folosită pentru realizarea segmentării în cazul de faţă a fost aceea a „valorii de prag”. de obicei. Pentru obţinerea individuală a modelelor 3D ale structurilor osoase. În plus. Londra. 3 Scala Hounsfield a fost inventată în anul 1972 de către Godfrey Newbold Hounsfield. 5. Dicţionarul explicit al limbii engleze „The Cassell Concise Dictionary”. a fost nevoie de aplicarea procedeului de segmentare pentru fiecare componentă în parte şi. Toate elementele prezentate într-o secţiune sunt reprezentate prin pixeli care.1. Această tehnică se foloseşte la determinarea zonei de interes (fie ţesutul moale. 5. Unitatea Hounsfield (UH) se defineşte ca fiind 1/1000 din diferenţa de densitate dintre apă şi aer sau 1/1000 din diferenţa de densitate dintre aer şi ţesutul compact osos. fie ţesutul osos. ţesutul moale al sistemului anatomic interesat. a) b) Fig. obţinerea implicită a treizeci de măşti de culori diferite atribuite fiecărei componente osoase (figura 5. Editura Cassell. b) vedere în plan frontal. Extragerea contururilor este o etapă necesară pentru a realiza caracterizarea regiunilor din imagine în vederea identificării obiectelor de interes.3). eventual.) Pentru determinarea ţesutului osos s-a ales. 37 . Valoarea de 1576 UH reprezintă valoarea sub care începe. un interval cuprins între valoarea minimă de 1628 unităţi Hounsfield şi valoarea maximă de 3056 unităţi Hounsfield3 (UH).2 Segmentarea datelor de intrare Segmentarea reprezintă o categorie de tehnici de prelucrare a imaginilor ce permit extragerea din contextul imaginii a unor elemente de interes în scopul analizei ulterioare şi. la mii de puncte de contur [S9]. Anglia.3 Exemplu de atribuire a măştilor pentru oasele membrelor inferioare în urma procesului de segmentare: a) vedere în plan sagital. ce intră în componenţa membrelor inferioare. Se foloseşte pentru evaluarea cantitativă a pixelilor din imaginile generate de un computer tomograf.

5 Modelul 3D al peroneului. 38 . obţinându-se în final câte un model 3D pentru fiecare componentă în parte a membrelor inferioare.4 Reprezentarea 3D a ţesutului osos al membrelor inferioare: înainte de editare(a). s-a trecut la reconstrucţia tridimensională a modelelor anatomice interesate.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă 5. Prin setarea corectă a valorilor de prag. în care procedeul de segmentare a fost aplicat la nivelul fiecărei secţiuni. se vor prezenta modelele 3D ale membrelor inferioare înainte şi după editare (figura 5.3 Reconstrucţia 3D a modelelor anatomice După ce s-a realizat segmentarea completă şi corectă la nivelul fiecărei secţiuni. De asemenea. în întreaga stivă de imagini tomografice.4. s-au reconstruit modelele 3D brute ale sistemelor anatomice. Pornind de la setul de tomograme obţinute cu tomograful Somatom Emotion 6 şi folosind o serie de funcţii de editare a parametrilor de rezoluţie şi netezire. după editare (b). a) b) Fig. b). 5. din modelele complexe 3D ale membrelor inferioare. 5. a. în vederea utilizării acestuia pentru obţinerea implantului de osteosinteză pentru fracturile transsindesmotice de peroneu (figura 5. pentru fiecare element component în parte.5). procesul de segmentare a fost aplicat la nivelul fiecărei secţiuni. sa extras modelul tridimensional al peroneului. Fig. În primă fază. În cel de-al doilea caz. toţi pixelii aflaţi în acest interval au fost asimilaţi unei măşti.1.

Această suprafaţa copiază cu fidelitate neregularităţile modelului 3D ce a fost obţinut din tomograme (figura 5. Astfel obţinut.2 TEHNICA DE MODELARE CAD A PERONEULUI ÎN VEDEREA OBŢINERII IMPLANTULUI DE OSTEOSINTEZĂ Tehnica de modelare CAD. sub forma unor diagrame circuit. în format *. Fig.org/wiki/IGES#File_format [W23]. Modelul IGES este reprezentat de o suprafaţă ce copie cu fidelitate toate neregularităţile osului. 39 . solide.3 TEHNICA DE MODELARE CAD ÎN VEDEREA STABILIRII FORMEI OPTIME A IMPLANTULUI DE OSTEOSINTEZĂ Acest paragraf este destinat descrierii tehnicilor de modelare CAD în vederea stabilirii formei optime a implantului de osteosinteză pornind de la o structura de bază. care să servească simulărilor numerice şi realizării practice a acestuia folosind tehnologia neconvenţională Rapid Prototyping. Astfel. Acest model final va servi realizării de ansambluri funcţionale virtuale. (http://en. Trecerea de la solid la suprafaţă s-a făcut prin generarea poliliniilor ce determină conturul exterior al peroneului. Având un număr total de 73 de tomograme s-au obţinut un număr egal de polilinii. 5. SolidWorks. în vederea proiectării implantului de osteosinteză. la nivelul fiecărei secţiuni.6). şi ajungându-se în final la modelul virtual al implantului medical folosit la osteosinteza fracturilor de peroneu. Folosind tehnica CAD se obţine modelul peroneului în format IGES 4.Rezumatul tezei de doctorat 5.IGES. a fost exportat către un sistem de proiectare CAD. realizată cu ajutorul modulului MedCAD al programului MIMICS. 4 Initial Graphics Exchange Specification – IGES – defineşte un format neutru de date care permite transferul digital de informaţii. care în acest caz este o linie continuă curbă care trece prin fiecare punct ce determină conturul secţiunii respective. suprafeţe. Modelul suprafeţei IGES s-a obţinut prin inserarea unei suprafeţe.wikipedia. Modelarea CAD a structurilor anatomice şi a elementelor de protezare s-a realizat utilizând tehnici convenţionale disponibile în mediul CAD SolidWorks 2007 şi ProEngineering WildFire 2. modelul 3D al peroneului. între sistemele de proiectare CAD. reprezintă veriga de legătură dintre modelul 3D al peroneului şi implantul de osteosinteză. 5.6 Generarea poliliniilor pentru fiecare tomogramă în parte în vederea obţinerii modelului 3D al peroneului în format IGES. care ulterior va fi folosit ca model de referinţă într-un program de proiectare CAD (SolidWorks) pentru design-ul implantului de osteosinteză. tangentă la fiecare din cele 73 de polilinie. reprezentată de suprafaţa IGES. s-a generat câte o polilinie.

3 – stratul osos extern (periostul) al epifizei superioare. realizarea găurilor. 3’ – masa osoasă spongioasă a epifizei superioare. în ceea ce priveşte straturile oaselor lungi. S-a început cu conturarea unei forme care să satisfacă din punct de vedere funcţional necesităţile unui astfel de implant. Luând în considerare cele amintite mai sus. s-a considerat optimizarea formei implantului de osteosinteză. în vederea obţinerii diferitelor straturi osoase şi a traiectului de fractură. În vederea obţinerii unui timp de vindecare cât mai scurt a structurii osoase afectate de fractură. de a corespunde dimensional cu structura osoasă a peroneului cu care se conjugă.2 mm. În figura 5. crearea de planuri. Fig. În figura 5. s-a modelat un nou implant de osteosinteză. Astfel. 2 – stratul osos extern (periostul) al diafizei.7 Ansamblul structurilor osoase atribuite peroneului. şanfrenare etc.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă Structura de bază de la care s-a pornit modelarea CAD. Pentru realizarea acestei plăcuţe s-au necesitat 61 de operaţii de modelare.  posibilitatea păstrării vascularizaţiei periostale la locul de contact dintre plăcuţa metalică şi os. 5. ca şi în cazul ansamblului peroneului. tăiere. este suprafaţa IGES a peroneului. 1’– masa osoasă spongioasă a epifizei inferioare. 5. Fig. în programul SolidWorks s-a realizat un ansamblu al peroneului format din mai multe componente.9 este prezentată 40 . în primă fază s-a modelat o plăcuţă de fixare. pornind de la aceeaşi suprafaţă IGES a peroneului.7 este prezentat acest ansamblu. Aceste necesităţi constau în posibilitatea implantului de a fi fixat cu şuruburi. în timpul solicitărilor.8 Modelul tridimensional al plăcuţei de osteosinteză existente. şi care îndeplineşte într-o anumită măsură cerinţele funcţionale impuse unui astfel de construcţii.8 este reprezentat modelul tridimensional al plăcuţei metalice existente a cărui grosime este de 2. Acest implant a fost modelat prin aceeaşi tehnică clasică de modelare ca şi în cazul primului implant. Pe baza noţiunilor teoretice. unde: 1 – stratul osos extern (periostul) al epifizei inferioare. cele două entităţi să păstreze un contact total. În vederea obţinerii implantului de osteosinteză s-a utilizat aceeaşi tehnică de modelare CAD. puncte. În figura 5. axe. astfel încât să prezinte două funcţionalităţi majore:  capacitatea de poziţionare exactă a implantului pe structura osoasă astfel încât. care face parte din categoria implanturilor de osteosinteză existente. 2’– masa osoasă compactă a diafizei. cum ar fi: extrudare. care să corespundă considerentelor de funcţionalitate dinamică.

6 mm cu o înclinaţie de 45°. Pentru constrângerea desenului liber al schiţei.3 mm şi a fost aplicată pe toată lungimea conturului implantului având rolul de a elimina rănirile ţesutului moale adiacent plăcuţei metalice. Prin existenţa acestor găuri. Fig.7 mm. Sau utilizat aceste dimensiuni pentru a realiza o concordanţă cu cotele de execuţie a şuruburilor de fixare existente. cea mai bună soluţie de fixare a implantului pe structura osoasă. în funcţie de complexitatea fracturii.5 mm să se poziţioneze perpendicular pe suprafaţa osoasă.10):  Orificiile de prindere (1). cu diametrul de 4. permit şuruburilor de fixare. egalitate. cu diametrul de 3. Din punct de vedere constructiv. relaţii de: verticalitate. între elementele geometrice constituente s-au stabilit. 41 . implantologului i se permite să aleagă. aceste găuri uşurează implantul. neafectând rezistenţa la solicitări a acestuia şi permit o mai bună vascularizarea a zonei osoase. De asemenea. şase la număr. S-au proiectat şase orificii de prindere pentru zona diafizei. trei la număr. cu diametrul de 3. fără să se afecteze rezistenţa mecanică a acestuia.9 Schiţa de bază după care s-a proiectat implantul de osteosinteză.  Principalul rol al degajării (5) este acela de a permite o mai bună vascularizare a zonei de contact dintre implant şi os. după caz.  Şanfrenul (4) a fost aplicat tuturor orificiilor de prindere şi are dimensiunea de 0. orizontalitate.2 mm. De asemenea. perpendicularitate.  Orificiile de prindere (2).Rezumatul tezei de doctorat schiţa de bază după care s-a proiectat implantul de osteosinteză. simetrie. prototipul implantului de osteosinteză este caracterizat de următoarele elemente (figura 5.  Raza de racordare (3) este de 0. paralelism. permit şuruburilor de fixare cu diametrul de 4 mm să se poziţioneze în zona epifizei inferioare a peroneului. prin această degajare de material implantul devine mai uşor. 5.

Aria secţiunii transversale are relaţia: (5.2) s-a putut determina care este grosimea admisibilă a implantului de osteosinteză.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă a) b) Fig.8 mm. în mm2. folosindu-se informaţiile referitoare la conformaţia geometrică a peroneului în zona de fracturare considerată. după cum urmează [M12]: (5. Cunoscând forţa F. care pentru acest caz este de 12. 5. în cazul unui subiect uman cu o masă de 89.8 mm.10 Modelul final al implantului de osteosinteză folosit pentru fracturile transsindesmotice de peroneu: elementele caracteristice (a). F este forţa aplicată pe direcţie axială. rezultând grosimea implantului de 0.1) se poate determina care este aria secţiunii transversale a implantului de osteosinteză: A= F 124 . F = 124.8 mm A = L⋅h Ştiind care este grosimea minimă admisibilă. şi reprezintă forţa de reacţiune care acţionează pe direcţie verticală asupra peroneului. în mm şi L este lungimea secţiunii. s-a considerat un factor de siguranţă 42.24 ⇒ hmin = = 0 . care în cazul oţelului inoxidabil austenitic are valoarea de 517 MPa [S11].71 kg şi o înălţime de 1. diferite vederi ale implantului (b). 42 . şi folosind relaţia (5. rezistenţa limită la rupere în secţiune transversală σrt .1) σ r unde: t este rezistenţa limită la rupere în secţiune transversală.24 σ rt 517 ⋅ 10 6 mm2. Astfel.76 m şi A este aria secţiunii transversale. Folosind relaţia (5. În vederea determinării grosimii implantului s-a apelat la relaţia rezistenţei limite la rupere pentru compresiune şi tracţiune a barelor încărcate axial.53 N. σ rt = F A. în timpul ultimei faze de suport a piciorului pe sol.019 L 12 . după cum urmează: hmin = A 0 .2) unde: h este lăţimea secţiunii.53 ⇒ A= = 0 . s-a putut dimensiona implantul de osteosinteză astfel încât acesta să reziste solicitărilor la care este supus în timpul mersului normal.

Fig. Complexitatea geometrică a unităţii funcţionale implantate conduce la un comportament static structural complex. model care ulterior a fost importat în programul de analiză cu element finit ANSYS Workbench 10. 5. În primă fază s-a supus analizei ansamblul proiectat. deformaţie şi contact induse în interfaţa osoasă de către implantul de osteosinteză şi şuruburile de fixare. în aceleaşi condiţii de încărcare şi fixare. în aceleaşi condiţii de solicitare. s-a realizat ansamblul acestuia cu şase structuri osoase.11 Ansamblul os – plăcuţă – şuruburi proiectat în programul SolidWorks: vedere frontală (a). Acest ansamblu a fost obţinut folosind programul SolidWorks 2007 (vezi figura 5. S-au evaluat astfel efectele încărcărilor la nivelul interfeţelor os – plăcuţă metalică. imposibil de evaluat prin calcule clasice de rezistenţă. ambele ansambluri (cel existent şi cel proiectat) au fost supuse analizei numerice cu elemente finite. Astfel. plăcuţă metalică – şuruburi şi respectiv os – şuruburi.4 ANALIZA NUMERICĂ CU ELEMENTE FINITE A ANSAMBLULUI OS – PLĂCUŢĂ – ŞURUBURI Pentru scopul propus de mine. urmat apoi de ansamblul existent. Analiza numerică statică cu elemente finite aplicată ansamblului proiectat a avut ca primă etapă importarea modelului CAD a ansamblului şi declararea tuturor materialelor implicate în analiză. proiectat în programul CAD SolidWorks 2007. prin intermediul programului ANSYS Workbench 10. deformaţie şi contact a elementelor proiectate s-a realizat prin analiza statică structurală a celor două ansambluri (unul deja existent şi celălalt proiectat). vedere izometrică (b). Astfel. Din acest motiv s-a utilizat în rezolvarea problemei metoda elementului finit.11). s-a pornit de la modelul virtual al ansamblului os-implant de osteosinteză-şuruburi.Rezumatul tezei de doctorat Pentru a se putea verifica funcţionalitatea dorită a implantului de osteosinteză proiectat. 43 . vedere detaliată a elementelor componente ce formează ansamblul (c). Evaluarea stării de tensiune. o plăcuţă metalică şi şapte şuruburi de fixare. pentru evaluarea stărilor de tensiune. 5.

Acesteia i s-a atribuit valoarea de 124. Astfel.28 0. Forţa_2 este forţa de reacţiune ce acţionează asupra peroneului pe axa Ox. în cazul unui subiect uman cu o masă de 89. Astfel. tabelul 4. utilizând elementele tetraedice. ansamblul este supus acţiunii a două forţe ( forţa_1 şi forţa_2). periostul pentru stratul superficial al peroneului şi osul cortical pentru stratul inferior al diafizei peroneului (vezi tabelul 5.71 kg şi o înălţime de 1.4). Structurile discretizate numără 158481 de noduri şi 164230 elemente.53 N. supus analizei cu elemente finite.74 N⋅m şi reprezintă momentul ce se exercită în gleznă. în cazul unui subiect uman cu o masă de 89. tabelul 4. având ca punct de aplicaţie faţa interioară a maleolei laterale. în extensie se produce o creştere treptată a 44 .8⋅10-6 2⋅10-6 După atribuirea materialelor pentru elementele componente ale ansamblului.81 N şi reprezintă valoarea totală a forţei de reacţiune pe direcţia Ox. Momentul de rotaţie aplicat ansamblului.86⋅10-6 1⋅10-6 1.2) Tabelul 5.31 0. ce se exercită în articulaţia gleznei. iar în zona superioară acesta este constrâns prin încastrare (zero grade de libertate).76 m.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă materialele folosite în această analiză sunt: oţelul inoxidabil austenitic pentru plăcuţa metalică şi pentru şuruburile de fixare. peroneul preia toată forţa ce se exercită în articulaţia gleznei (vezi capitolul 4. în timpul ultimei faze de suport a piciorului pe sol. Forţa_1 este forţa de reacţiune ce acţionează asupra peroneului pe axa Oy.2 Proprietăţile mecanice ale materialelor considerate pentru ambele ansamble supuse analizei numerice cu elemente finite [G8][P7][S12]. iar pentru celălalt ansamblu un număr de 139259 noduri şi 141430 elemente.71 kg şi o înălţime de 1. ce se exercită în articulaţia gleznei.5⋅103 Coeficientului lui Poisson Densitatea ν 0. În timpul mersului. programul ANSYS identificând suprafeţelor aflate în contact fizic şi declarându-le legături. Această operaţiune s-a realizat în mod automat. având ca punct de aplicaţie zona inferioară a maleolei laterale. respectiv 10-Node Tetrahedral Structural Solid. s-au stabilit 27 de contacte independente. Astfel. acesta în cazul ansamblului proiectat.4).93⋅105 100 15. au putut fi demonstrate o serie de mişcări ale acestui os. Materiale Oţel inoxidabil austenitic Os spongios Periostul Os compact (cortical) Modulul de elasticitate E [MPa] 1.76 m (vezi capitolul 4. următoarea etapă a constat în declararea contactelor dintre elemente.27 0. Transversal. Discretizarea s-a realizat în mod automatic. osul spongios pentru stratul interior al epifizei inferioare a peroneului. de tip „bonded” (fixare rigidă).3⋅103 17. în zona de contact dintre maleola laterală şi talus. este de 12. Următoarea etapă a acestei analize numerice a fost cea de discretizare a ansamblurilor în elemente finite. în timpul ultimei faze de suport a piciorului pe sol. a unui moment de rotaţie şi a unei deplasări. Etapa de discretizare a fost urmată de etapă de stabilire a constrângerilor şi a solicitărilor ce se exercită asupra ansamblului. valoare ce reprezintă 1/6 din forţa de reacţiune totală pe direcţia Oy. Mărimea forţei de 1. în timpul ultimei faze de suport a piciorului pe sol. cu toate că peroneul este strâns legat de tibie prin ligamente.28 ρ [kg/mm3] 7.

În acelaşi timp.Rezumatul tezei de doctorat distanţei între cele două oase. În figura 5.8 mm pentru implantul proiectat şi 2. Acest fapt poate fi explicat prin diferenţa considerabilă între grosimile celor două implanturi. a) b) Fig. 5. în cazul celor două ansambluri supuse solicitărilor statice. În figura 5. S-a urmărit obţinerea tensiunilor echivalente. tensiunea echivalentă maximă este de 3. media creşterii la o mişcare completă fiind de 1 ÷ 2 mm. peroneul descrie o uşoară mişcare elicoidală.066⋅103 MPa. precum şi în analiza comparativă a rezultatelor obţinute în cazul celor două ansambluri. ansamblului os – plăcuţă – şuruburi i s-a aplicat o deplasare de 2 mm pe axa Ox şi de 0. având unghiul de rotaţie de 2 ÷ 5° şi o deplasare de maxim 1mm [O2]. Următoarea etapă a acestei analizei numerice a constat în afişarea rezultatelor sub formă de grafice. a) b) 45 . a deformaţiilor şi a interstiţiilor rezultate în urma solicitărilor statice aplicate celor două ansambluri. care este cu aproximativ 103 MPa mai mare tensiunea echivalentă maximă ( 2. vedere detaliată (b).12 sunt reprezentate încărcările şi constrângerile la care este supus ansamblul.13 sunt reprezentate grafic tensiunile echivalente la nivelul interfeţei plăcuţă metalică – structuri osoase. în cazul ansamblului existent.2 mm pentru implantul existent. Ţinând cont de cele menţionate. respectiv 0. Astfel.112⋅103 MPa) ce apare în cazul ansamblului proiectat.12 Reprezentarea încărcărilor şi constrângerilor aplicate ansamblului os – plăcuţă – şuruburi: vedere de ansamblu (a).5 mm pe axa Oz.

tensiunile rezultate în urma solicitărilor sunt distribuite într-o anumită proporţie în toate elementele componente ale ansamblului.069⋅10-2 mm/mm) din ansamblul proiectat sunt mai mici decât cele din ansamblul existent (5. a) b) Fig.33⋅10-17 mm iar pentru cel existent interstiţiul maxim este de 1. ansamblul existent utilizat în aplicaţiile medicale (b). se poate observa că în cazul ansamblului existent nu există contact permanent între plăcuţa metalică şi ţesutul osos.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă Fig. deformaţia maximă are loc în componenta 4 (periostul diafizei peroneului). în vederea accelerării procesului de vindecare. deformaţia maximă se manifestă în componenta 2 (periostul epifizei inferioare a peroneului). b). galben şi roşu indică valori mult mai crescute ale deformaţiilor în structurile osoase decât în plăcuţa metalică şi şuruburile de fixare. 5. sub efectul aceloraşi încărcări (figura 5. a. iar pentru ansamblul existent.14 Reprezentarea grafică a deformaţiilor specifice ce se manifestă în: ansamblul proiectat (a). în cazul ansamblului proiectat şi cel existent. încărcările la care este supus ansamblul sunt transmise structurilor osoase prin intermediul elementelor metalice. O altă condiţie ce trebuie îndeplinită de către implant. microdeplasările din focarul fracturii sunt diminuate. rigiditate dată de grosimea supradimensionată a acesteia de 2. Comparând deformaţiile ce se manifestă în cele două ansambluri supuse analizei numerice se observă faptul că. Nuanţele de verde. Acest fenomen este nedorit pentru că induce tensiuni mai 46 .244⋅10-2 mm/mm).15 sunt reprezentate grafic interstiţiile rezultate în urma solicitărilor. b. pentru ansamblul proiectat interstiţiul maxim este de 8. În figura 5. În cazul ansamblului proiectat. ansamblul existent (b). Conform graficului din figura 5. 5.119 mm) a plăcuţei metalice faţă de ţesutul osos. Diferenţele dintre deformaţiile maxime se pot explica prin rigiditatea mare a plăcuţei metalice existente. Menţinând un contact permanent. există o uşoară desprindere ( -0.13 Tensiunile echivalente ce se manifestă în: ansamblul proiectat (a). Astfel. în zona de culoare maro.14.2 mm. Se poate observa o diferenţă majoră în ceea ce priveşte valorile interstiţiilor dintre plăcuţa metalică şi ţesutul osos. cu precădere în zona inferioară a focarului fracturii.15. între suprafaţa anterioară a plăcuţei metalice şi structurile osoase. De asemenea. deformaţiile maxime (4. Efectele încărcărilor se observă şi mai clar prin reprezentarea deformaţiilor specifice care apar în structurile osoase. nu numai în structurile osoase. Acest fenomen se poate explica prin diferenţele majore între modulele de elasticitate ale structurilor osoase şi cele ale elementelor metalice. Astfel. este aceea ca faţa anterioară a plăcuţei metalice să păstreze un contact permanent cu structurile osoase.67⋅10-17 mm.

060 de faţete pentru peroneu. În ceea ce priveşte ansamblul proiectat. 47 . în cazul: ansamblului proiectat (a). Astfel. ambele realizate din materiale plastice.. pentru fracturile transsindesmotice de peroneu. Etapele ce au fost parcurse în vederea obţinerii modelului fizic al peroneului şi implantului de osteosinteză. între plăcuţa metalică şi structurile osoase. 5. S-au realizat astfel un model anatomic al peroneului şi un prototip al implantului de osteosinteză.6.*STL.Rezumatul tezei de doctorat mari în structurile osoase şi microdeplasări considerabile în focarul fracturii.920 faţete pentru implantul de osteosinteză şi 17. unde modelele celor două modele. în urma analizei cu elemente finite. cel al deformaţiilor din focarul fracturii precum şi cel al interstiţiilor dintre plăcuţele metalice şi structurile osoase. reiese faptul că implantul de osteosinteză proiectat are o comportarea superioară celui existent şi poate fi propus pentru obţinere lui fizică ca şi prototip. au fost transformate în format . urmărind cele trei comportamente menţionate anterior. aflată în dotarea Centrului Naţional de Fabricare Rapidă a Prototipurilor. 5.15. a fost utilizată în realizarea modelului anatomic al peroneului respectiv a prototipului implantului de osteosinteză propus pentru fracturile transsindesmotice de peroneu. ansamblului existent (b). respectiv ABS P400. Etapa de postprocesare. respectiv tehnica de prototipare prin depunere de material topit (FDM – Fused Deposit Modeling). prezentată în capitolul 2. respectiv în faţete triunghiulare. În urma divizării modelelor au rezultat un număr de 21. a) b) Fig. au fost: 1. Facultatea TCM din cadrul Universităţii Tehnice Cluj – Napoca (figura 5. plăcuţa metalică are un contact total cu ţesutul osos. şi poate fi explicat prin grosimea supradimensionată a plăcuţei metalice existente. produsă de firma Stratasys Inc.15 Reprezentarea grafică a interstiţiilor rezultate în urma solicitărilor. REALIZAREA MODELULUI ANATOMIC AL PERONEULUI ŞI A PROTOTIPULUI IMPLANTULUI DE OSTEOSINTEZĂ PROPUS PENTRU FRACTURILE TRANSSINDESMOTICE Una dintre tehnicile de prototipare rapidă (fabricarea rapidă a prototipurilor). Prototiparea acestor două modele s-a realizat cu ajutorul maşinii de prototipare FDM – 1650. conform zonei de culoare roşie (figura 5. utilizând tehnologia neconvenţională de fabricare rapidă a prototipurilor (prototipare rapidă).16). a). Analiza numerică cu element finit a ansamblelor os-plăcuţă-şuruburi a scos în evidenţă trei tipuri de comportamente: cel al tensiunilor echivalente ce apar în elementele componente ale ansamblurilor.

3. c). Pentru o mai bună evidenţiere a implantului de osteosinteză. Etapa de postprocesare. controlată de blocul electronic de comandă a maşinii FDM 1650.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă 2.17. 5. o mare parte din asperităţi au fost îndepărtate. de înlăturare a suporţilor şi de finisare (şlefuire cu hârtie abrazivă. Etapa de realizare propriu-zisă a modelelor. Aspectul rugos al suprafeţelor se datorează efectului de scară produs de curburile cu grad mare de înclinare ale modelelor (figura 5. sub formă de fir cu un diametru aproximativ de 1. suprafeţele modelelor fizice. după aplicarea unui strat subţire de grund pentru obţinerea 48 . vopsire). iar prin aplicare unui strat foarte subţire de grund (figura 5. grunduire. acestea au căpătat o rugozitate mult diminuată. respectiv ABS P400.16 Maşina de prototipare rapidă FDM – 1650.8 mm.17 Modele fizice ale peroneului şi implantului de osteosinteză: după terminarea procesului de fabricaţie FDM (a). prin pulverizare.17. b). Fig. a fost setată la 270°C şi respectiv 265°C. s-a setat valoarea de 70°C. În ceea ce priveşte temperatura optimă în camera de lucru a maşinii. Pentru ambele modele s-a ales acelaşi tip de material. Fig. acesta a fost vopsit. unde modelele obţinute au fost supuse procesului: de înlăturare de pe platforma de lucru a maşinii. 5. a).1778 mm. Temperatura de topire a materialului de lucru şi de suport. cu un strat subţire de vopsea de culoarea cromului (figura 5. Prin aplicarea procesului de şlefuire. iar pentru implantul de osteosinteză s-a ales o grosime a stratului de 0. În cazul peroneului s-a ales o grosime a statului de 0.2540 mm.17.

Materializarea lui atestă faptul că această teză de doctorat este o lucrare interdisciplinară. care a făcut obiectul prezentei teze de doctorat. se poate spune că.1 CONCLUZII GENERALE Studiul asupra proiectării şi obţinerii unui element de protezare prin tehnologia de Prototipare Rapidă. elementele rezultate folosind tehnologia de Prototipare Rapidă FDM. Scopul final al tezei de doctorat a fost obţinerea fizică a prototipului implantului de osteosinteză proiectat folosind tehnologia neconvenţională de Prototipare Rapidă. CAPITOLUL 6 CONCLUZII GENERALE.Rezumatul tezei de doctorat unor suprafeţe cu rugozitate diminuată (b). rezultând în final parametrii dinamici şi cinematici ai locomoţiei umane. respectiv mecanice şi terminând cu un procedeu de fabricaţie de Prototipare Rapidă a elementului anatomic şi mecanic. Obţinerea datelor experimentale în stare brută. cu impunerea unor ipoteze simplificatoare. În concluzie. în scopul evidenţierii particularităţilor mişcării normale studiată în abordarea teoretică. de la algoritmi clasici de calcul mecanic şi algoritmi din domeniul imagisticii medicale şi proiectării CAD. a avut drept bază importanţa pe care o au implanturile de osteosinteză în vindecarea traumatismelor scheletului osos. în condiţii de simulare virtuală. studiul simulării numerice şi studiul tehnologic. acesta a impus utilizarea unor ipoteze simplificatoare pentru aparatul locomotor inferior. Tehnicile utilizate cuprind un domeniu extins. Prelucrarea lor a presupus construirea unor algoritmi de achiziţie şi analiză a datelor înregistrate. respectiv grupa muşchilor extensivi şi flexori. s-a considerat optimizarea formei implantului de osteosinteză. se poate menţiona faptul că. utilizând metoda dinamicii inverse. studiul analitic. DIRECŢII VIITOARE DE CERCETARE 6. CONTRIBUŢII PERSONALE. se înscriu în rigorile impuse de formă şi dimensiuni. Ca şi dezavantaj al acestei metode. în condiţii reale de desfăşurarea a procesului tehnologic. în condiţii reale de desfăşurare. timp de realizare (de la modelele CAD la modelele fizice din material plastic) şi de structură. prin determinarea momentelor reactive din articulaţia gleznei şi cea a genunchiului nu sau putut furniza informaţii legate de activitatea fiecărui muşchi ce participă la locomoţie ci numai informaţii despre grupele de muşchi. Abordarea studiului în ceea ce priveşte proiectarea şi obţinerea unui implant de osteosinteză prin tehnologia de Prototipare Rapidă s-a făcut după şase direcţii principale: studiul stadiului actual al cercetărilor în domeniul protezării. astfel încât să prezinte două funcţionalităţi majore: 49 . aflată la frontiera dintre ingineria mecanică şi medicină. continuând cu metoda de analiză cu elemente finite a structurilor anatomice. a impus găsirea de noi metode de evaluare a fenomenelor studiate şi evidenţiate în urma studiului teoretic. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR. studiul experimental. În vederea obţinerii unui timp de vindecare cât mai scurt a structurii osoase afectate de fractură. modelul prototipului implantului de osteosinteză după aplicarea unui strat subţire de vopsea de culoarea cromului. În ceea ce priveşte studiul teoretic. studiul proiectării CAD.

s-a realizat o modelare analitică statică şi dinamică a sistemelor anatomice gleznă-picior şi genunchi-gambă. Realizarea unui studiu bibliografic exaustiv în ceea ce priveşte principiile şi metodele de protezare. urmărind cele trei comportamente menţionate anterior reiese faptul că. deformaţie şi contact la nivelul ansamblului os-plăcuţă-şuruburi. autorul să folosească metoda dinamicii inverse elaborând astfel.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă capacitatea de poziţionare exactă a implantului pe structura osoasă astfel încât. Elementele rezultate. Se poate spune că tehnica de Prototipare Rapidă. Conclusiv. folosind tehnologia de Prototipare Rapidă FDM. implantul proiectat are o comportarea superioară celui existent şi poate fi propus pentru obţinere lui ca prototip. precum şi în urma rezultatelor obţinute pe parcursul elaborării tezei de doctorat. Proiectarea unei instalaţii experimentale cu ajutorul căreia s-au putut determina şi analiza parametrii cinematici şi dinamici rezultaţi în timpul mersului normal fiind posibilă astfel. dezvoltarea şi realizarea unui prototip de implant de osteosinteză pentru fracturile transsindesmotice de peroneu. Prin folosirea metodelor clasice.2 CONTRIBUŢII PERSONALE În conformitate cu obiectivele propuse. în urma analizei cu elemente finite. nemetale. se poate afirma faptul că.  6. aplicaţiile protezelor în medicină şi tehnologiile neconvenţionale de Prototipare Rapidă cu aplicaţii în medicină. obţinându-se în final reacţiunilor dezvoltate în articulaţia gleznei şi a genunchiului în timpul mersului normal. Acest studiu analitic a presupus ca. 3. în urma căruia s-au identificat cu acurateţe biomaterialele folosite în aplicaţiile medicale. rezolvarea ecuaţiilor de echilibru dinamic şi de aici mai departe obţinerea forţelor de reacţiune din gleznă şi genunchi. Ultima parte a tezei este dedicată în totalitate elaborării experimentale a modelului anatomic al peroneului şi al implantului de osteosinteză propus. o serie de modele ce descriu din punct de vedere biomecanic segmentul piciorului şi cel al gambei. Realizarea unui studiu teoretic complex în ceea ce priveşte anatomia şi fiziologia sistemului anatomic gleznă – picior prin identificarea mecanismelor de fracturare a acestui segment anatomic şi metodele existente de protezare. Proiectarea şi realizarea algoritmului de analiză a datelor experimentale şi valorificarea lui. Astfel. scopul stabilit prin tema de cercetare a fost pe deplin realizat prin concepţia. din materiale dintre cele mai diverse: plastic. 5. timp de realizare (de la modelele CAD la modelele fizice din material plastic) şi de structură. revoluţionară în domeniul tehnologic. în timpul solicitărilor. metale. cele două entităţi să păstreze un contact total. Este dezvoltată aici tehnica de Prototipare Rapidă prin depunere succesivă de material FDM. poate fi utilizată cu succes în realizarea oricărui element de protezare sau model anatomic. 4. autorul consideră că în cazul acestei lucrări a adus următoarele contribuţii personale: 1. 2. Analiza numerică folosind metoda elementului finit abordează problemele legate de evaluarea stării de tensiune. pentru ambele cazuri: cel propus de către autor şi cel existent.  posibilitatea păstrării vascularizaţiei periostale la locul de contact dintre plăcuţa metalică şi structura osoasă. se înscriu în rigorile impuse de formă şi dimensiuni. 50 .

 Evaluarea statistică a comportării în timp a implanturilor de osteosinteză prin monitorizarea gradului şi a timpului de vindecare a fracturilor şi aducerea de îmbunătăţiri.Rezumatul tezei de doctorat 6. Dintre contractele de cercetare la care am lucrat la 1 contract am fost director de program. 7. Obţinerea modelele tridimensionale virtuale ale componentelor osoase ce alcătuiesc membrele inferioare folosind programe speciale de imagistică medicală. 6. are o geometrie adecvată care copie cu fidelitate toate neregularităţile osului şi rezistă solicitărilor dinamice din timpul locomoţiei umane. cel existent şi cel proiectat. 10. pe baza constatărilor făcute. 9. Enunţarea concluziile finale. la 31 . care s-au întins pe o perioadă de cinci ani. Modelarea unui implant de osteosinteză existent şi proiectarea altuia astfel încât acesta din urmă.  6 lucrări în ISI proceedings.prim autor şi la 6 .  4 contracte de cercetare. Dintre numeroasele cercetări ce vor fi abordate în viitor se pot menţiona:  Elaborarea implantului de osteosinteză pentru fracturile transsindesmotice de peroneu din material metalic. care se structurează în felul următor:  1 lucrare în ISI journal. s-au materializat prin unele rezultate valorificate prin publicaţii în reviste de specialitate de diverse categorii. Dintre acestea.  4 cărţi în curs de publicare. în total 55 de titluri şi 4 contracte de cercetare. Această analiză a presupus evaluarea stării de tensiune. utilizând ca procedeu tehnologic tot unul aparţinând tehnologiei de Prototipare Rapidă.  Propunerea spre realizarea de serie a implantului de osteosinteză şi implementarea acestora în practicile ortopedice. deformaţie şi contact a ambelor ansambluri. 6. mai precis din oţel inoxidabil. prin cărţi şi contracte de cercetare.coautor.3 MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR Cercetările ştiinţifice efectuate asupra temei şi domeniilor adiacente ei.unic autor. autorul este: la 14 . respectiv sinterizarea selectivă cu laser. Realizarea unei analize comparative folosind o metodă de analiză cu elemente finite. 8. Realizarea fizică a modelul anatomic al peroneului şi prototipul implantului de osteosinteză folosind unul din procedeele tehnologiei neconvenţionale de Prototipare Rapid. 51 .  25 lucrări în conferinţe internaţionale cu comitet de program. după caz.  19 în reviste de specialitate fără cotaţie ISI.4 DIRECŢII VIITOARE DE CERCETARE Rezultatele teoretice şi experimentale ale cercetărilor dezvoltate în prezenta teză de doctorat deschid noi orizonturi de cercetare în ingineria medicală bazată pe interacţiunea dintre un element mecanic de protezare şi ţesutul gazdă. prin identificarea avantajele noului implant de osteosinteză pentru fracturile transsindesmotice de peroneu.

Universitatea „Transilvania” din Braşov. Ileana. A. Tallin. Hergenrother. Roşca.D. Caizar. Popa. UMF Iaşi. S... C. Estonia.. M. Bâlc. 6th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING". [B2] Berce. J. L. Teză de doctorat. H. 2006. DAAAM 2008. Estonian Journal of Engineering. Ancău..: On a mechatronic system to determine dynamic parameters of human limb during locomotion used fro artificial muscles and implant design .. [R2] Radu. 1996. cu alte sisteme de analiză a parametrilor dinamici (placa de măsurare a presiunii plantare).. DAAAM 2008. Shalaby.. ISBN 9789985-59-783-5 [R5] Roşca. 6th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING". 2007. C. H. [A2] Alexa.B. C. în vederea proiectării unor noi forme a tălpilor din componenţa încălţămintei sport. P. [R3] Radu. I. Ileana. Applications of Engineering Mechanics in Medicine. M.. Ruiz R. New York.. Mayagüez. Ratner. Hench.. Universitatea Transilvania din Braşov. N. Yannas. 6th 52 ..: On the design of the analytical ankle-foot model used to determine dynamic parameters during locomotion.: Materiale Speciale. Visser.. Asocierea sistemelor de măsurarea aferente instalaţiei experimentale... J. Ileana. [C1] Cristea.W. Y. Bucureşti 2000. Chezan.A. S. Luciana. Ileana. [D1] Dumitru.. DAAAM 2008.: An Introduction to Materials in Medicine..Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă   Utilizarea algoritmului de proiectare utilizat în cazul implantului de osteosinteză propus. Brunski. Jidav. Peppas. [R4] Roşca. C.: Fabricarea Rapidă a Prototipurilor. Radu. X.: Studii şi cercetări asupra tehnologiilor şi utilajelor de turnare a titanului şi aliajelor sale pentru piese de mici dimensiuni. S. C. GED – University of Puerto Rico. Braşov 2001..W. 2003. Tallin. Langer. ISBN 978-9985-59-783-5. Tallin.L.. [R1] Radu. şi pentru alte tipuri de implanturi şi proteze pentru membrele inferioare.L. C. Hoffman. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ [A1] Alexander. Kohn. Tallin. Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. J.. 6th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING". [B1] Bracero. C. Roşca. Roşca. Estonia. Rodriguez. Academic Press.S.: On the design of medical implant used for ostheosyntesis of the transsindesmotic fibular fracture – Part 1: Ankle joint and fibular bone 3D model by thomographic sclices. Cooper.. B. C. Perez. C.: Tehnici chirurgicale uzuale în traumatismele osteoarticulare ... ISSN 1736-7522.: On the design of medical implant used for ostheosyntesis of the transsindesmotic fibular fracture – Part 2: The locking orthopaedic plate .: Biomechanics of Orthopaedic Fixation.. Estonia. O. S.V.: Some contribution to the design of osteosysnthesis implant .A.. ISBN 978-9985-59-783-5. R. R. Suport de curs . Editura Tehnică. H. Ileana. Radu. C. Editura Grigore T. (în curs de publicare Martie 2009). Comşa. C.. Estonia. N.

the 19th INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions". Ileana. [R11] Radu. C. Ileana. [R16] Radu. Roşca. 2005. Maroc (în curs de publicare. DAAAM 2008. V. the 19th INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions". C. Martie 2009).: Normal cycle gait analysis using a force plate. ClujNapoca. Tunisia. [R7] Roşca. [R9] Radu.: Medical image processing and biomechanical analysis of fibula bone. Martie 2009). COMEFIM 8. Estonia. C. ISBN 978-80-01-03762-1. Internation Conference of Bioengineering and Biomaterials. Ileana. ISSN 1221-5872. [R14] Radu.: Automatic reconstruction of 3D CAD models from tomographic slices via Rapid Prototyping technology. Cluj-Napoca. C. Spania. IC2B 2009. Internation Conference of Bioengineering and Biomaterials. 2007. C.: Application of computer graphics in a 3D reconstruction of human ankle . [R8] Radu. DAAAM 2008.: Modelarea computerizată a structurii osoase faciale în vederea protezării şi intervenţiilor chirurgicale reparatorii.: Contribuţii la studiul dinamicii corpurilor în mişcare de rostogolire . Teză de doctorat. Slovacia. ISSN 1221-5872.. Tallin. 1995. ISBN 978-9958-617-34-8. Ileana.: Determination of unitary stress in case of fibular fracture. ISBN 973-635-593-4. Barcelona-Lloret de Mar. TMT2006. Seria: Applied Mathematics and Mechanics 49. 2006. C. Maroc (în curs de publicare. C. 53 . Radu. ISBN 978-953-7142-24-7. ISBN 978-9958-617-34-8.: Image treatment process to obtain kinematic parameters during human locomotion. Hammamet. DAAAM 2008. C. Roşca. Vol II.. COMEFIM 8. Roşca. 2005. Braşov. Universitatea Transilvania din Braşov. C. ISBN 973-635-593-4. 5th International Conference CADAM 2007. Braşov. [R17] Radu. [R19] Roşca. IC2B 2009.: FEM analysis of the fractured fibula bone with osteosysnthesis implant fixed by screws. Teză de doctorat. Trnava. TMT 2007. C.: 3D Modeling and static finite element analysis of human tibia . Radu. ISBN 978-9985-59-783-5 [R6] Radu.: Fibula modeling and conception of a new adapted ostheosynthesis implant. Croaţia.. C. TMT 2007. C. Ileana. [R10] Radu. C. [S1] Stănciulescu.. Ileana. Cehia. ISBN 9958-617-30-7. Meknes. Tunisia.: Some theoretical aspects about normal cycle gait. [R13] Radu. ISSN 1726-9679. Meknes. C. Slovacia. ISSN 1726-9679. the 1st International Conference ″Computational Mechanics and Virtual Engineering ″ COMEC 2005. Braşov.: On the design of an experimental installation to determine the kinematic parameters during human locomotion.Rezumatul tezei de doctorat International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING". Trnava.: Determination of knee joint reaction forces in static conditions using inverse dynamic method.. C. Vol II. International Conference on Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering MHM 2007. C. [R15] Radu. C. Timişoara 2003. [R18] Roşca. Hammamet. C. Universitatea Politehnică Timişoara. the 1st International Conference ″Computational Mechanics and Virtual Engineering″ COMEC 2005. C. [R12] Radu. Seria: Applied Mathematics and Mechanics 49.: Finite element analysis in biomechanical systems. 2006.

prin această teză de doctorat se doreşte ca obiectivul tratamentului să nu se refere doar la obţinerea vindecării osoase ci.F. Pergamon Press and The MIT Press. consisting most of the posttraumatic deaths and at the same time the most frequent permanent handicap producer. [W1] Williams. The incidence of these depends of socio-economical and cultural factors. 2008.: Modelarea. 1990. mai ales. Proceeding of a Consensus Conference of the European Society for Biomaterials.F. având drept scop îmbunătăţirea modului de protezare a unor structuri anatomice. D. 1986. Facultatea de Mecanică. Pornind de la aceste consideraţii. Teză de doctorat. mai precis dezvoltarea unor moduri de realizare a unui implant de osteosinteză folosit la fixarea fracturilor transsindesmotice de peroneu. Teza de doctorat îmbină specificul proiectării asistate de calculator a corpurilor şi subansamblurilor mecanice cu specificul utilizării calculatorului în domeniul medical pentru prelucrarea de informaţii şi imagini. Universitatea Politehnica din Timişoara. dezvoltarea şi testarea implanturilor pentru coloana vertebrală. 54 . noţiunea de “rezultat bun” din trecut s-a modificat în ultimii 25 de ani. England. constituind cauza a circa două treimi din decesele posttraumatice şi totodată cel mai frecvent generator de handicap permanent.I.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă [S2] Stoia. D. [W2] Williams. REZUMAT Traumatismele scheletului osos uman reprezintă o problemă majoră de sănătate publică în lumea industrializată. teza doctorală intitulată „Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă” îşi propune să realizeze cercetări teoretice şi practice în domeniul vast al implanturilor de osteosinteză. extragerea de date esenţiale şi modelare.: An Introduction to Medical and Dental Materials. Chester. Incidenţa acestora depinde de factori socio-economici şi culturali. la redobândirea completă şi rapidă a funcţiei segmentului osos lezat. D.: Definitions in Biomaterials. ABSTRACT The human bone skeleton trauma represents a major problem of public health in industrial world. Ca urmare a dezvoltării tratamentului chirurgical. Concise Encyclopedia of Medical & Dental Materials. Astfel.

Thus. B. Universitatea „Transilvania” SPECIALIZĂRI: 1999 – 2000 2003 – 2004 55 . Şef de promoţie. Colegiul Universitar Tehnic „Galway-Mayo Institute of Technology”. Braşov Universitatea „Transilvania” din Braşov. the “good result” term from the past has been changed in the last 25 years. more precisely the development of a new osteosysnthesis implant used for transsindesmotic fractures. C. Braşov Căsătorit Universitatea „Transilvania” din Braşov. Catedra de Mecanică Fină şi Mecatronică Str. media generală 9. specializarea „Inginerie Mecanică”. CURRICULUM VITAE DATE PERSONALE: Nume: Prenume: Data naşterii: Locul naşterii: Starea civilă: Adresa locului de muncă: Adresa domiciliu: E-mail: STUDII LICEALE: 1994 – 1998 STUDII UNIVERSITARE: 1998 – 2003 RADU CIPRIAN 30.78. proposes to accomplish theoretical and experimental researches in the vast domain of osteosynthesis implants.com Liceul Industrial Zărneşti. thesis called “Contribution to the study of prosthetic elements by Rapid Prototyping”. by this thesis. the main objective of the surgical treatments is not only to obtain a bone healing. Studii aprofundate în „Structuri de Mecanică Fină pentru Managementul Sistemelor Tehnice”. ap. sc. ciprian_radu@hotmail.Rezumatul tezei de doctorat Starting with these considerations.com. bl. 13. According the surgical treatment development. Bursă de studii SOCRATES. in order to improve the prosthetic method of some anatomical segments. Catedra de Mecanică Fină şi Mecatronică. specializarea „Mecatronică”.1980 Zărneşti. the PhD. Braşov ciprian1_radu@yahoo. 26. Facultatea de Inginerie Mecanică. essential data extraction and modeling. The thesis combines the domain of CAD modeling of mechanical bodies with the medical domain for information and image process. Lăutaru. nr. 15. Facultatea de Inginerie Mecanică. and mostly to achieve a rapidly and complete function of the fractured bone.04.

Inginer cercetător grad II în cadrul departamentului de cercetare „Produse Mecanice de Înaltă Precizie şi Sisteme Mecatronice” .04.1980 Zărneşti. Cărţi şi manuale publicate: Articole publicare: Contracte de cercetare: 4 (în curs de publicare) 51 (dintre care 31 ca prim autor) 4 (dintre care la unul ca director) 2008 – 2009 ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ: LIMBĂ STRĂINĂ: Engleză CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILES: Surname: First name: Date of birth: Place of birth: Marital status: Work address: HIGH SCHOOL: 1994 – 1998 UNIVERSITARY EDUCATION: 1998 – 2003 RADU CIPRIAN 30. specialization “Mechatronics”. Faculty of Mechanical Engineering. First in his series. Braşov Married „Transilvania” University from Braşov. Universitatea „Transilvania” din Braşov.Contribuţii la studiul elementelor de protezare obţinute prin Prototipare Rapidă 2006 ACTIVITATE PROFESIONALĂ: 2003 – 2007 din Braşov. Facultatea de Inginerie Mecanică. Facultatea de Inginerie Mecanică. Doctorand cu frecvenţă al Universităţii „Transilvania” din Braşov.78 POSTGRADUATE AND SPECIALIZATION COURSES: 56 . Universitatea „Transilvania” din Braşov. Faculty of Mechanical Engineering. Braşov „Transilvania” University from Braşov. Catedra de Mecanică Fină şi Mecatronică. Curs de „Pedagogie şi Metodică”. Catedra de Mecanică Fină şi Mecatronică. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Department of Precision Mechanics and Mechatronics Industrial High School from Zărneşti. average mark 9.

PhD. SOCRATES scholar ship. Faculty of Mechanical Engineering. Faculty of Mechanical Engineering. „Transilvania” University from Braşov. Researcher engineer second grade. Department of Precision Mechanics and Mechatronics. Master in “Precision Mechanics Structures for Technical System Management”. Faculty of Psychology and Education Sciences. specialization „Mechanical Engineering”. „Transilvania” University from Braşov. Department of Precision Mechanics and Mechatronics. “Mechanics Products of High Precision and Mechatronic Systems”. Student of „Transilvania” University from Braşov.Rezumatul tezei de doctorat 1999 – 2000 2003 – 2004 2006 PROFESIONAL ACTIVITY: 2003 – 2007 Technical Regional College „Galway-Mayo Institute of Technology”. Books and published courses: Conference papers: 4 (current published) 51 (31 as first author) 2008 – 2009 SCIENTIFIC ACTIVITY: Research grants: FOREIGN LANGUAGE: English 4 (one as grant’s director) 57 . „Transilvania” University from Braşov. Course of “Pedagogy and Methodic”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful