Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzedovina
FEDERAL OFFICE OF STATISTICS

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
U 2011. GODINI
OSNOVNO OBRAZOVANJE
KRAJ 2010./2011. I POETAK 2011./2012.
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PRE - SCHOOL EDUCATION 2011
PRIMARY EDUCATION
END OF 2010/2011 AND BEGINNING OF 2011/2012

Sarajevo, juni/lipanj 2012. godine
Sarajevo, June 2012

171

STATISTIKI BILTEN
STATISTICAL BULLETIN

171

Izdava: Federalni zavod za statistiku, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo
Publisher:Federal Office of Statistics, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo
Telefon/Phone /Faks: +387 33 22 61 51
Elektronska pošta/E-mail :fedstat@fzs.ba
Internetska stranica/Web site : http://www.fzs.ba
Odgovara direktor: Hidajeta Bajramovi
Person responsible: Hidajeta Bajramovi, Director General

Autori:
The autors:
Vera Turkovi
Mediha Skuli
Hajrudin Ali

Molimo korisnike da prilikom korišenja podataka navedu izvor
Users are kindly requested to state the source

Štampano/Tiskano u 100 primjeraka
Printed in 100 copies

Obavijesti daje Odsjek za odnose s javnošu
Information is available at the Department of Public Relations
Telefon/Phone : +387 33 20 64 52/lok 131
Pretplata publikacija/Subscription : +387 33 20 64 52/lok 132

SADRŽAJ
CONTENS
METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA ...........................................................................................................................

6

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE U 2010/2011
PRE - SCHOOL EDUCATON IN 2010/2011
1. JAVNE I PRIVATNE PREDŠKOLSKE USTANOVE
PUBLIC AND PRIVATE PRE-SCHOOL INSTITUTIONS

...............................................................................

11

2. BROJ DJECE PREMA UZRASTU I SPOLU , BROJ ODGOJNIH GRUPA ..........................................................
NUMBER OF CHILDREN BY AGE AND SEX , NUMBER OF UPBRINGING GROUPS

18

3. BROJ DJECE PREMA DUŽINI BORAVKA I PREHRANI
...............................................................................
NUMBER OF CHILDREN ACCORDING TO LENGTH OF STAY AND NUTRITION

23

4. DJECA PREMA UEŠU PLAANJA BORAVKA I ZAPOSLENOSTI RODITELJA
.................................
CHILDREN ACCORDING TO PAYMENT OF RESIDENCE AND EMPLOYMENT OF PARENTS

25

5. DJECA - KORISNICI PREMA BROJU DJECE U PORODICI .................................................................................
CHILDREN -USERS ACCORDING TO THE NUMBER OF CHILDREN IN FAMILY

27

...........................................................................................................................................
6. BROJ ZAPOSLENIH
NUMBER OF EMPLOYEES

29

7. ZAPOSLENI U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA PREMA STAROSNIM GRUPAMA I SPOLU .......................
EMPLOYEES IN KINDERGARTENS BY AGE GROUP AND SEX

31

8. DJECA PREMA VASPITNIM GRUPAMA U JASLICAMA PREMA STAROSTI I SPOLU
.................................
CHILDREN ACCORDING TO EDUCATION GROUPS IN THE CHILDERS CRECHES BY AGE AND SEX

36

9. ZAPOSLENI U ODGOJNIM GRUPAMA U JASLICAMA
...............................................................................
EMPLOYEES IN UPBRINGING GROUPS IN THE CHILDRENS CRECHE

38

OSNOVNO OBRAZOVANJE KRAJ ŠKOLSKE 2010/2011. GODINE
PRIMARY SCHOOLS END OF 2010/2011 SCHOOL YEAR
2. ŠKOLE, ODJELJENJA/ODJELI, UENICI I NASTAVNICI
...............................................................................
SCHOOLS, CLASSES, PUPILS AND TEACHERS
...........................................................................................................
2-1.BROJ ŠKOLA I ODJELJENJA/ODJELA
NUMBER SCHOOLS AND CLASSES
2-1.-1.REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE .....................................................................................................
REGULAR PRIMARY SCHOOLS
2-1.-2.ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA ...........................................................................................................
SPECIAL PRIMARY SCHOOLS

44

...........................................................................................................
2-2. UPISANI UENICI PO RAZREDIMA
ENDROLLED PUPILS ABOUT CLASSES
2-2.-1.REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE .....................................................................................................
REGULAR PRIMARY SCHOOLS
2-2.-2.ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA ...........................................................................................................
SPECIAL PRIMARY SCHOOLS

53

Statistiki bilten br.171/2012 Statistical bulletin

46
46
50

53
60

3

..OSNOVNE MUZIKE/GLAZBENE I BALETSKE ŠKOLE .....................ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA ...............................................................................................................................................-2................................ ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA ............................................... SUPPLEMENTARY EDUCATION ....................................................................................... PO GODINAMA STAROSTI I SPOLU .....-2.........REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE ............................................................................................ 98 NUMBER OF COMPUTERS AND LIBRARIES IN SCHOOLS 98 2-9.............. REGULAR PRIMARY SCHOOLS 2-9................................................... REGULAR PRIMARY SCHOOLS 2-7.......... UENICI ZAVRŠNOG OSMOG RAZREDA............................................. TEACHERS STAFF ADVISERS IN INSTRUCTION 2-7........................... DOPUNSKO OBRAZOVANJE ..................................... 104 SPECIAL PRIMARY SCHOOLS 3.REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE ............... POLAZNICI KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU........................-2.REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE ...................................-4............................-2......................................ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA ...... SPECIAL PRIMARY SCHOOLS 84 2-8.................................................................................ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA ............ OPREMLJENOST RAUNARIMA I BIBLIOTEKE U ŠKOLI ................. PART TIME PUPILS WHICH COMPLETED SCHOOL BY DATE AGE AND SEX 76 2-6......................................................................REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE ............................................... SPECIAL PRIMARY SCHOOLS 72 2-5............... REGULAR PUPILS WHO LEARNS FOREIGN LANGUAGE 2-6..............REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE .................... REGULAR PRIMARY SCHOOLS 2-8...-2......REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE .......-1.....-3.......... SPECIAL PRIMARY SCHOOLS 92 63 68 72 74 78 83 84 89 92 94 2-9.................................................................PRIMARY MUSIC AND BALLET SCHOOLS 4 106 Statistiki bilten br.......ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA ................... PUPILS WHO CHANGED THE SCHOOL OF SCHOOLING OR DISCONTINUED 2-8.............. BY ACHIEVEMENT AND SEX 2-4....................... PREMA OSTVARENOM USPJEHU I SPOLU .............. PUPILS OF FINALEIGHTGRADE............. -1..................................................... SPECIAL PRIMARY SCHOOLS 78 2-7................ SPECIAL PRIMARY SCHOOLS 63 2-4......................................... PUPILS WHO LEARN FOREIGN LANGUAGE 2-6..............-1........................... UENICI KOJI UE STRANI JEZIK ......................................................................................................................................................................-1.............-2.....................-1...................... 171/2012 Statistical bulletin ............................................... REGULAR PRIMARY SCHOOLS 2-3............................................................................... 99 SPECIAL PRIMARY SCHOOLS 2-9.......................NASTAVNO OSOBLJE I SARADNICI/SURADNICI U NASTAVI ......ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA ........................ 2-3.............. UENICI KOJI SU PROMIJENILI ŠKOLU ILI PREKINULI ŠKOLOVANJE .....REDOVNI/REDOVITI UENICI KOJI UE STRANI JEZIK ..................... REGULAR PRIMARY SCHOOLS 2-4........................................ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA ....................................................................WHO COMPLETED EDUCATION.......... UENICI KOJI SU ZAVRŠILI RAZRED PUPILS COMPLETED GRADES 2-3.................................... 100 REGULAR PRIMARY SCHOOLS 2-9........................-1...

................................................. 133 4........................ PUPILS 4-1........ CLASSES..............REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE ...........................PRIMARY MUSIC AND BALLET SCHOOLS 5-1............... 144 REGULAR PRIMARY SCHOOLS 4-4.............................................................2............3............................................ 166 SPECIAL PRIMARY SCHOOLS 4.................................... 187 SUPPLEMENTARY EDUCATION ................................................................................................................................171/2012 Statistical bulletin 5 ........................ UENICI .................................................. DOPUNSKO OBRAZOVANJE ...............OSNOVNE MUZIKE/GLAZBENE I BALETSKE ŠKOLE .... PUPILS AND TEACHERS 4 -1....-1..-2..............REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE ......ODJELJENJA/ODJELI..........................................................ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA .. 179 REGULAR PRIMARY SCHOOLS 4-5................... 179 TEACHERS STAFF ADVISERS IN INSTRUCTION 4-5....................................-1................. 131 SPECIAL PRIMARY SCHOOLS ............................... 110 TEACHERS STAFF OSNOVNO OBRAZOVANJE POETAK ŠKOLSKE 2011/2012....................................... SCHOOLS......ŠKOLE........................... ŠKOLE................................................... ODJELJENJA/ODJELI....... 184 SPECIAL PRIMARY SCHOOLS 5.............................................................................................................NASTAVNO OSOBLJE ........................... GODINE PRIMARY EDUCATION BEGINNING OF 2011/2012 SCHOOL YEAR 4............... ODJELJENJA/ODJELI PO RAZREDIMA ..... 187 SCHOOLS.-1..............................................ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA .....CLASSES....... SCHOOLS.....................................................................................................ŠKOLE I UENICI ............................................ UPISANI UENICI PO RAZREDIMA ENDROLLED PUPILS ABOUT CLASSES 4-3....... 133 REGULAR PRIMARY SCHOOLS 4-3...................................... PUPILS AND TEACHERS STAFF Statistiki bilten br............................. ŠKOLE... UENICI I NASTAVNICI ......................-2.....................5................................. 126 REGULAR PRIMARY SCHOOLS 4-2............ NASTAVNO OSOBLJE I SARADNICI/SURADNICI U NASTAVI ...........................................ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA ............................................. 106 SCHOOLS AND PUPILS 3-2...............-1.............ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA ................................................................-2............................... 144 4-4.......... UENICI I NASTAVNO OSOBLJE ..................... SPECIAL PRIMARY SCHOOLS 116 118 118 123 4.............................. UENICI PO GODINAMA ROENJA PUPILS BY DATE OF BIRTH 4-4..... REGULAR PRIMARY SCHOOLS 4-1.........................................................................-2.....................-1................................................ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA .................................................................................... 141 SPECIAL PRIMARY SCHOOLS ...-2.............REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE ........................................REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE ........................ 126 CLASSES ABAUT GRADES 4-2................................3-1...........................................REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE .........................................................................

combined. A transition to the nine year primary education strated in the school year 2004/2005. with reference to nine years and is complusory for all children between the age of six or seven and fiftheen. Classes presented a group of pupils following the same educational plan and programe at a same time and at a same room. kao i osnovno muziko obrazovanje. Predškolske ustanove pružaju usluge njege. (stanje poslije popravnih ispita) i na poetku školske 2011/2012. godine i povezano je sa promjenama u strukturi osnovnog odgoja i obrazovanja. This system of the primary education has yet not prepare in the each canton. irrespective of the form of administration which can be either direct or indirect independent one. septembar/rujan 2010. bilo od jednog ili više nastavnika/uitelja. 171/2012 Statistical bulletin . bez obzira da li se ta skupina uenika nalazi pod posrednim ili neposrednim rukovodstvom jedne uprave ili ima zajedniku upravu s drugim školskim jedinicama razliitih vrsta i stupnja/stepena obrazovanja. prikupljaju se godišnjim izvještajem sa stanjem 30. School . care and education for pre-school children. Ovaj sistem osnovnog obrazovanja još nije primijenjen u svim kantonima. koji se objavljuju u ovom biltenu. each classes which are formed in the regular primary school as a elementary music schools which prepare children for the continuation of education in secondary music education. Cilj osnovnog obrazovanja je sticanje opeg znanja. existing on 15 September 2011. Razredno odjeljenje/odjel predstavlja skupinu uenika koja istovremeno i u istoj prostoriji ui u toku jedne školske godine. DEFINICIJE DEFINITION Školom se u statistici smatra skupina uenika koja prati nastavu odreene vrste i stupnja/stepena po jedinstvenom planu i programu. Basic education lasts for eight. godine. Svaka geografski odvojena jedinica (odjeljenje) iste vrste smatra se takoer školom (školskim odjeljenjem/odjelom). Data for primary education (regular and special) and supplementary education (lower muzic school) in this bulletin have been collected by regular annualresearch. or joint with other school units of different kind and level of education. kao i svako odjeljenje/odjel. each special primary school. stanje 15. Pre-school institutions are institutions which provide upbringing.METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA EXPLANATION AND NOTES Podaci o broju i vrsti predškolskih ustanova. a ostvaruje se prema jedinstvenom nastavnom programu. In education statistics reporting unit is considered each regular primary school. odnosno devet godina i obavezno/obvezno je za svu djecu od šeste ili sedme do petnaeste godine života. 6 Statistiki bilten br. It gives basic general education according to established educational plan and and programme. Podaci za osnovno obrazovanje (redovno/redovito i osnovne škole sa posebnim potrebama). Razredna odjeljenja mogu biti nekombinirana (ista) ili kombinirana u kojima se nalaze uenici dva ili više razreda.children and kindergarten teachers are collected by annual reports with the situation as per 30 September of the current year. U statistici obrazovanja jedinica posmatranja je svaka redovna osnovna škola koja radi. rezultat su redovnog/redovitog godišnjeg istraživanja koje je provedeno na kraju školske 2010. godine. Data on kindergartens. koje je formirano pri redovnoj/redovitoj školi. It is connected with changes made in the structure and organisationof the primary education. Prelazak na devetogodišnje osnovno obrazovanje poelo je od školske 2004/2005. The classes might be combinet and non . koje priprema djecu za nastavak školovanja u srednjim umjetnikim školama. Each geographically separated unit (a class) is also considered a school (a school unit). broju djece u predškolskim ustanovama i broju zaposlenih.09 2011. i dopunsko obrazovanje (osnovne muzike/glazbene i baletske škole). Osnovno obrazovanje traje osam. odgoja i zaštite djece predškolske dobi. svaka osnovna škola sa posebnim potrebama. This research have been carried out at the end of the school year 2010/2011 (situation after restored examinations) and at the begining of the school year 2011/2012 situation.in educational statistics a school is considered a group of pupils following a uniform educational plan and programme of the specific kind and level./2011.

Final grade is the grade when the pupil compledet school. najduže u jednoj školskoj godini stjeu odreeni opseg znanja prema nastavnom planu i programu odreene vrste škole. Ponavlja je uenik koji drugi put ili više puta upisuje isti razred. ISCED 97-Meunarodna standarizirana klasifikacija obrazovanja koristi se prema preporuci UNESCO-a. EUROSTAT and other international organisations for presenting all data on education.Razred je stepen/stupanj školovanja u kojem uenici u odreenom intervalu vremena.corresponding to pre -school education of children from the age of theree to starting basic school. Statistiki bilten br. healthworkers. Professional associates are the persons who performing specific educational duty. ISCED 0 . ali ne sudjeluju direktno u nastavi. koji odgovaraju u školskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine jesu: The levels of education in the Federation educational System are as follows: ISCED 0 . who takes part in improving educational school work. Professional associates are the pedagogues. OECED. in a certain time interval but no longer than one school year. odnosno razredni ispit. Stupnjevi/stepeni obrazovanja. One class can consist of pupils of the same grade as well. Uenici jednog razreda mogu biti rasporeeni u dva ili više odjeljenja/odjela. who helped teachers to implement his functions. bibliotekari/knjižniari. ISCED 97 . Pupils of one grade can be allocated to two or more classes.time equivalent /FTE/ . librarians etc. Full . ISCED ima dvije glavne ukrštene varijable: stepen/stupanj obrazovanja i podruje obrazovanja.gives the number of working hours for part time working teachers.International Standard Classification of Education is being used as recommended by UNESCO. OECD-a. FTE calculated as a proportion of working hours in engagement and full norm. To su pedagozi. Uenici dva ili više razreda mogu initi jedno odjeljenje/odjel (kombinirano). pružaju pomo nastavnicima u ostvarivanju njihovih funkcija. Nastavnici su strune osobe koje neposredno sa djecom realizuju razliite programe osnovnog odgoja i obrazovanja.time equivalent /FTE/ . EUROSTAT-a i drugih meunarodnih organizacija za prikazivanje svih podataka o obrazovanju i omoguuje usporedivost podataka o obrazovanju na meunarodnom nivou/razini. psychologists. Isto tako uenici jednog razreda mogu initi jedno odjeljenje/odjel. but they are not direct in instruction.ekvivalent punog radnog vremena. In ISCED there are two crossed variables: the level of education and field of study. Struni suradnici su osobe koje obavljaju specifine odgojno obrazovne zadatke. Grade is a level of education in which pupils. psiholozi.171/2012 Statistical bulletin 7 .predškolsko obrazovanje djece od tree godine do polaska u osnovnu školu. Završni razred je onaj razred kojim uenik završava školovanje u toj školi. enabling their comparasion on the international level. Teachers are a professional persons who together with pupils realized differeht programme for primary school education. Pupil instructed ti repeata grade is a pupil that has got negative marks in three or more subjects at the end of a school year (according to regulationsfor that kind of school) or a pupil that does not pass a resit at the end of the school year. Full . FTE se dobija tako što se izrauna postotak ostvarenih sati u odnosu na punu normu sati. izraunava se za nastavno osoblje koje radi krae od punog radnog vremena. zdravstveno osoblje. Uenik upuen da ponavlja razred je onaj uenik koji je na kraju školske godine negativno ocijenjen iz tri ili više predmeta (saglasno propisima za tu vrstu škole) ili onaj koji na kraju školske godine ne položi popravni. Repeater is a pupil who enrols to a same grade two or more times. attain a certain extent of knowledge according to educational plan and programme of a certain kind of school. sudjeluju u unapreenju obrazovnog rada škole. itd. One (combinet) class can consist of pupils of two ore more grades.

. od toga 230 žena.nine year school programme). More information can be found on the website of the Federal Office of Statistics http://www. university and post -graduate education(master . ISCED 5 . ISCED 6 .ISCED 1 . no available data 1) symbol for note under the table 8 Statistiki bilten br. upisano 3757 uenika od toga 1841 uenica. odnosno od VI -IX razreda prema devetogodišnjem programu obrazovanja. ISCED 3 -srednje obrazovanje. ISCED 6 .. In these schools at the end of the school year 2010/2011 were 176 classes with 3757 enrolled pupils (1841 female pupils).eight year school programme or first five . ne raspolaže se podatkom 1) oznaka za napomenu ispod tabele SYMBOLS . a nastavu je izvodilo 304 nastavnika od toga 229 žena. ISCED 1 . Na poetku školske 2011/2012. or in the library of the Federal Office of Statistics. There are 12 private registrated primary schools. They had 304 teachers in total (229 female teachers).corresponding to doctor s degree.. s degree).fzs. godine u 12 privatnih škola u 174 odjeljenja/odjela upisano je 3478 uenika.ba ili u biblioteci. Detaljnije informacije se mogu nai na web stranici Federalnog zavoda za statistiku http://www. ZNAKOVI .fzs.ba. 3478 enrolled pupils (1708 female pupils) and 307 teachers employed (230 females). At the beginning of the school year 2011/2012 in 12 private schools there were 174 classes.nauni/znanstveni stepen -doktorat. s degree). ISCED 5A & 5B .tercijarno obrazovanje. ISCED 2 -više osnovno obrazovanje od V -VIII razreda prema osmogodišnjem programu.no appearance . U tim školama.nema pojave .tertiary education.corresponding to university and non- 5B -više obrazovanje i struni studij. godine bilo je 176 odjeljenja/odjela.lovel secondary education (last four years of basic education). a nastavu izvodi 307 nastavnika. odnosno od I -V razreda prema devetogodišnjem programu obrazovanja. undergraduate and postgraduate (master . odnosno više i visoko obrazovanje ukljuujui postdiplomski magistarski studij.niže osnovno obrazovanje od I -IV razreda prema osmogodišnjem programu. ISCED 3-corresponding to upper secondary education. U sklopu osnovnih škola radi 12 privatnih škola. 5A -visoko obrazovanje i postdiplomski magisterski studij. 171/2012 Statistical bulletin . od toga 1708 uenica. ISCED 2 .primary education (first four . na kraju školske 2010/2011. ISCED 5 ..

SCHOOL EDUCATION IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2011/2012 .PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2011/2012 PRE .

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE U 2011/2012 PRE . JAVNE I PRIVATNE PREDŠKOLSKE USTANOVE PUBLIC AND PRIVATE PRE-SCHOOL INSTITUIONS Broj Broj djece Broj djece Od toga: djeca sa Zaposleni KANTONI I ustanova na jednog posebnim potrebama VRSTA SVOJINE odgajatelja Number of Of witch:children Employees Number of Number children with special needs CANTONS AND institutions of children djevojdjevojTYPE OF svega žene svega svega ice ice per childcare OWNERNISHIP all female all all girls girls worker FEDERACIJA BiH FEDERATION B&H Ukupno Total Javne Public Privatne Private 139 10179 106 8267 33 1912 Djeca koja nisu primljena zbog popunjenog kapaciteta Children who are not enrolled because of the filled capacity 4820 3913 907 390 346 44 149 126 23 1441 1217 224 1345 1134 211 14 14 14 157 109 48 UNSKO-SANSKI Ukupno Total Javne Public Privatne Private 11 8 3 996 905 91 462 426 36 14 12 2 5 3 2 170 155 15 156 142 14 14 14 15 60 60 - Biha Ukupno Total Javne Public Privatne Private 5 2 3 411 320 91 186 150 36 4 2 2 2 2 72 57 15 67 53 14 13 13 15 - Bosanska Krupa Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 66 66 - 31 31 - - - 14 14 - 12 12 - 11 11 - - Bosanski Petrovac Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 75 75 - 36 36 - - - 12 12 - 11 11 - 25 25 - - Cazin Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 115 115 - 58 58 - 7 7 - 3 3 - 18 18 - 17 17 - 13 13 - - Klju Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 68 68 - 33 33 - - - 11 11 - 8 8 - 11 11 - - Sanski Most Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 150 150 - 67 67 - 3 3 - - 27 27 - 26 26 - 17 17 - - Velika Kladuša Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 111 111 - 51 51 - - - 16 16 - 15 15 - 14 14 - 60 60 - KANTON POSAVSKI Ukupno Total Javne Public Privatne Private 2 2 - 117 117 - 62 62 - 4 4 - 2 2 - 18 18 - 16 16 - 12 12 - - Statistiki bilten br.171/2012 Statistical bulletin 11 .SCHOOL EDUCATION IN 2011/2012 1.

171/2012 Statistical bulletin .KANTONI I VRSTA SVOJINE CANTONS AND TYPE OF OWNERNISHIP Broj ustanova Broj djece Od toga: djeca sa Zaposleni na jednog posebnim potrebama odgajatelja Number of Of witch:children Employees Number of Number children with special needs institutions of children djevojdjevojsvega svega svega žene ice ice per childcare all all all female girls girls worker Broj djece nastavak contiune Djeca koja nisu primljena zbog popunjenog kapaciteta Children who are not enrolled because of the filled capacity Ožak Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 42 42 - 12 12 - - - 6 6 - 5 5 - 11 11 - - Orašje Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 75 75 - 50 50 - 4 4 - 2 2 - 12 12 - 11 11 - 13 13 - - TUZLANSKI Ukupno Total Javne Public Privatne Private 21 19 2 1865 1635 230 912 798 114 217 213 4 85 84 1 260 235 25 228 205 23 16 16 14 - Banovii Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 63 63 - 27 27 - - - 11 11 - 9 9 - 13 13 - - Doboj Istok Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 43 43 - 15 15 - - - 4 4 - 3 3 - 22 22 - - Graanica Ukupno Total Javne Public Privatne Private 2 2 - 108 108 - 50 50 - - - 21 21 - 15 15 - 10 10 - - Gradaac Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 126 126 - 59 59 - - - 15 15 - 14 14 - 25 25 - - Kladanj Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 32 32 - 18 18 - - - 4 4 - 3 3 - 16 16 - - Lukavac Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 103 103 - 56 56 - - - 18 18 - 15 15 - 17 17 - - Srebrenik Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 90 90 - 47 47 - 2 2 - 1 1 - 10 10 - 10 10 - 23 23 - - Tuzla Ukupno Total Javne Public Privatne Private 12 10 2 1172 942 230 588 474 114 215 211 4 84 83 1 160 135 25 144 121 23 16 16 14 - 12 Statistiki bilten br.

171/2012 Statistical bulletin 13 .DOBOJSKI Ukupno Total Javne Public Privatne Private Statistiki bilten br.KANTONI I VRSTA SVOJINE CANTONS AND TYPE OF OWNERNISHIP Broj djece Od toga: djeca sa Zaposleni Broj djece posebnim potrebama na jednog Number of Of witch:children Employees odgajatelja children with special needs Number of Number institutions of children djevojdjevojsvega žene svega svega per childcare ice ice all female all all girls girls worker Broj ustanova Živinice Ukupno Total Javne Public Privatne Private nastavak contiune Djeca koja nisu primljena zbog popunjenog kapaciteta Children who are not enrolled because of the filled capacity 1 1 - 128 128 - 52 52 - - - 17 17 - 15 15 - 14 14 - - 16 12 4 1032 873 159 469 382 87 10 10 - 1 1 - 189 167 22 172 152 20 14 14 14 - Breza Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 42 42 - 17 17 - 2 2 - - 10 10 - 9 9 - 14 14 - - Kakanj Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 116 116 - 52 52 - - - 20 20 - 20 20 - 12 12 - - Maglaj Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 69 69 - 21 21 - 2 2 - - 11 11 - 10 10 - 17 17 - - Tešanj Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 53 53 - 26 26 - - - 13 13 - 13 13 - 18 18 - - Visoko Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 162 162 - 65 65 - 1 1 - 1 1 - 20 20 - 18 18 - 20 20 - - Zavidovii Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 69 69 - 28 28 - 4 4 - - 16 16 - 14 14 - 14 14 - - Zenica Ukupno Total Javne Public Privatne Private 9 5 4 468 309 159 239 152 87 - - 90 68 22 80 60 20 12 11 14 - Žepe Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 53 53 - 21 21 - 1 1 - - 9 9 - 8 8 - 18 18 - - BOSANSKO-PODRINJSKI Ukupno Total Javne Public Privatne Private 2 2 - 158 158 - 76 76 - 5 5 - 1 1 - 37 37 - 35 35 - 9 9 - - ZENIKO .

KANTONI I VRSTA SVOJINE CANTONS AND TYPE OF OWNERNISHIP Goražde Ukupno Total Javne Public Privatne Private Broj ustanova Broj djece Od toga: djeca sa Zaposleni na jednog posebnim potrebama odgajatelja Number of Of witch:children Employees Number of Number children with special needs djevojdjevojinstitutions of children svega svega svega žene per childcare ice ice all all all female girls girls worker Broj djece nastavak contiune Djeca koja nisu primljena zbog popunjenog kapaciteta Children who are not enrolled because of the filled capacity 2 2 - 158 158 - 76 76 - 5 5 - 1 1 - 37 37 - 35 35 - 14 9 5 703 550 153 303 244 59 9 8 1 6 3 3 78 63 15 74 59 15 16 15 19 - Bugojno Ukupno Total Javne Public Privatne Private 2 1 1 89 48 41 38 21 17 - 3 3 12 9 3 10 7 3 15 12 21 - Busovaa Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 45 45 - 15 15 - - - 7 7 - 7 7 - 15 15 - - Donji Vakuf Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 43 43 - 29 29 - 3 3 - 1 1 - 4 4 - 3 3 - 14 14 - - Fojnica Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 38 38 - 15 15 - - - 4 4 - 4 4 - 19 19 - - Gornji Vakuf Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 25 25 11 11 - - 2 2 2 2 25 25 - Jajce Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 82 82 - 46 46 - 1 1 - 1 1 - 7 7 - 7 7 - 21 21 - - Kiseljak Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 38 38 12 12 - - 3 3 3 3 19 19 - Kreševo Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 37 37 - 12 12 - - - 4 4 - 4 4 - 19 19 - - Novi Travnik Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 48 48 - 23 23 - - - 5 5 - 5 5 - 12 12 - - SREDNJOBOSANSKI Ukupno Total Javne Public Privatne Private 14 9 9 - Statistiki bilten br.171/2012 Statistical bulletin - .

KANTONI I VRSTA SVOJINE CANTONS AND TYPE OF OWNERNISHIP Broj ustanova Broj djece Od toga: djeca sa Zaposleni na jednog posebnim potrebama odgajatelja Number of Of witch:children Employees Number of Number children with special needs djevojdjevojinstitutions of children svega svega svega žene per childcare ice ice all all all female girls girls worker Broj djece nastavak contiune Djeca koja nisu primljena zbog popunjenog kapaciteta Children who are not enrolled because of the filled capacity Travnik Ukupno Total Javne Public Privatne Private 2 1 1 174 140 34 67 51 16 - - 20 16 4 19 15 4 16 16 17 - Vitez Ukupno Total Javne Public Privatne Private 2 1 1 84 69 15 35 32 3 5 4 1 1 1 - 10 7 3 10 7 3 14 14 15 - 21 17 4 1445 1056 389 699 502 197 28 18 10 5 1 4 198 154 44 191 148 43 12 12 13 - apljina Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 125 125 - 54 54 - - - 14 14 - 14 14 - 14 14 - - itluk Ukupno Total Javne Public Privatne Private 2 1 1 228 90 138 111 41 70 7 1 6 3 3 36 17 19 33 15 18 11 13 11 - Jablanica Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 38 38 - 20 20 - - - 7 7 - 7 7 - 13 13 - - Konjic Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 35 35 - 23 23 - - - 8 8 - 7 7 - 9 9 - - Neum Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 52 52 - 21 21 - - - 10 10 - 10 10 - 9 9 - - Prozor Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 11 11 - 6 6 - 2 2 - 1 1 - 3 2 - 3 2 - 6 6 - - Stolac Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 25 25 - 13 13 - 2 2 - - 8 8 - 8 8 - 5 5 - - Grad Mostar Ukupno Total Javne Public Privatne Private 13 10 3 931 680 251 451 324 127 17 13 4 1 1 112 87 25 109 84 25 14 13 16 - HERCEGOVAKO NERETVANSKI Ukupno Total Javne Public Privatne Private Statistiki bilten br.171/2012 Statistical bulletin 15 .

KANTONI I VRSTA SVOJINE CANTONS AND TYPE OF OWNERNISHIP ZAPADNO HERCEGOVAKI Ukupno Total Javne Public Privatne Private Broj djece Od toga: djeca sa Zaposleni Broj djece posebnim potrebama na jednog Number of Of witch:children Employees odgajatelja children with special needs Number of Number institutions of children djevojdjevojsvega svega svega žene ice ice per childcare all all all female girls girls worker Broj ustanova nastavak contiune Djeca koja nisu primljena zbog popunjenog kapaciteta Children who are not enrolled because of the filled capacity 10 5 5 679 430 249 307 195 112 9 8 1 6 5 1 86 64 22 82 61 21 12 11 15 16 16 Grude Ukupno Total Javne Public Privatne Private 2 1 1 135 110 25 67 52 15 1 1 - 1 1 - 16 14 2 16 14 2 12 12 13 - Ljubuški Ukupno Total Javne Public Privatne Private 3 1 2 174 85 89 77 37 40 1 1 1 1 19 12 7 18 11 7 13 12 15 16 16 Posušje Ukupno Total Javne Public Privatne Private 3 1 2 174 39 135 76 19 57 3 3 - 1 1 - 26 13 13 24 12 12 11 6 15 - Široki Brijeg Ukupno Total Javne Public Privatne Private 2 2 - 196 196 - 87 87 - 4 4 - 3 3 - 25 25 - 24 24 - 12 12 - - KANTON SARAJEVO Ukupno Total Javne Public Privatne Private 36 28 8 2811 2286 525 1355 1106 249 90 66 24 37 25 12 342 278 64 331 272 59 15 15 13 21 21 Centar Sarajevo Ukupno Total Javne Public Privatne Private 10 8 2 597 487 110 295 242 53 20 20 - 8 8 - 69 56 13 66 55 11 15 15 14 - Hažii Ukupno Total Javne Public Privatne Private 2 1 1 59 34 25 30 20 10 1 1 - 1 1 - 10 3 7 9 3 6 12 17 8 - Iliža Ukupno Total Javne Public Privatne Private 2 1 1 142 25 117 61 8 53 3 2 1 1 1 - 15 2 13 15 2 13 13 13 13 - Ilijaš Ukupno Total Javne Public Privatne Private 2 1 1 98 63 35 46 31 15 4 2 2 3 1 2 14 8 6 14 8 6 14 16 12 - Novi Grad Sarajevo Ukupno Total Javne Public Privatne Private 7 6 1 966 922 44 455 432 23 7 7 - 2 2 - 99 92 7 96 91 5 18 18 15 - 16 Statistiki bilten br.171/2012 Statistical bulletin .

171/2012 Statistical bulletin 17 .KANTONI I VRSTA SVOJINE CANTONS AND TYPE OF OWNERNISHIP Broj djece Broj ustanova Number of institutions Od toga: djeca sa posebnim potrebama Of witch:children with special needs Number of children svega all djevojice girls djevojice girls svega all Broj djece na jednog odgajatelja Employees Number of children svega žene per childcare all female worker Zaposleni nastavak contiune Djeca koja nisu primljena zbog popunjenog kapaciteta Children who are not enrolled because of the filled capacity Novo Sarajevo Ukupno Total Javne Public Privatne Private 6 5 1 611 427 184 304 212 92 28 17 11 14 7 7 84 69 15 82 67 15 13 12 17 20 20 Stari Grad Sarajevo Ukupno Total Javne Public Privatne Private 6 5 1 250 240 10 123 120 3 21 11 10 7 4 3 36 33 3 35 32 3 11 11 5 1 1 Vogoša Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 88 88 - 41 41 - 6 6 - 1 1 - 15 15 - 14 14 - 15 15 - - KANTON 10 Ukupno Total Javne Public Privatne Private 6 4 2 373 257 116 175 122 53 4 2 2 1 1 - 63 46 17 60 44 16 10 10 - 60 49 11 Glamo Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 23 23 - 16 16 - 1 1 - 1 1 - 6 6 - 6 6 - 12 12 - - Kupres Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 19 19 - 7 7 - - - 4 4 - 4 4 - 10 10 - - Livno Ukupno Total Javne Public Privatne Private 3 1 2 246 130 116 115 62 53 2 2 - 39 22 17 36 20 16 9 8 - 11 11 Tomislavgrad Ukupno Total Javne Public Privatne Private 1 1 - 85 85 - 37 37 - 1 1 - - 14 14 - 14 14 - 12 12 - 49 49 - Statistiki bilten br.

6year Broj odgojnih grupa Number of upbringing groups Mješovite grupe od 3. 5 .2. god. 171/2012 Statistical bulletin . Mixed groups of 3-6 years 10179 4820 1868 883 1887 888 2135 1005 2408 1143 1881 901 469 UNSKO-SANSKI Svega All Djevojice Girls 996 462 225 94 178 84 163 75 187 94 243 115 48 Biha Svega All Djevojice Girls 411 186 108 47 81 36 71 40 80 32 71 31 22 Bosanska Krupa Svega All Djevojice Girls 66 31 21 10 10 5 17 3 18 13 - 3 Bosanski Petrovac Svega All Djevojice Girls 75 36 13 4 - - - 62 32 3 Cazin Svega All Djevojice Girls 115 58 22 7 40 22 19 8 34 21 - 5 Klju Svega All Djevojice Girls 68 33 15 7 - - - 53 26 3 Sanski Most Svega All Djevojice Girls 150 67 24 9 21 10 27 10 21 12 57 26 8 Velika Kladuša Svega All Djevojice Girls 111 51 22 10 26 11 29 14 34 16 - 4 KANTON POSAVSKI Svega All Djevojice Girls 117 62 - 12 6 25 4 5 2 75 50 5 Ožak Svega All Djevojice Girls 42 12 - 12 6 25 4 5 2 - 2 Orašje Svega All Djevojice Girls 75 50 - - - - 75 50 3 TUZLANSKI Svega All Djevojice Girls 1865 912 363 167 195 86 189 90 315 159 803 410 82 Banovii Svega All Djevojice Girls 63 21 - - 32 10 3 27 9 - - 14 4 Doboj Istok Svega All Djevojice Girls 43 15 8 3 7 1 6 2 22 9 - 18 2 Statistiki bilten br. BROJ DJECE PREMA UZRASTU I SPOLU . 4 . 3 . BROJ ODGOJNIH GRUPA NUMBER OF CHILDREN BY AGE AND SEX .5 god. NUMBER UPBRINGING GROUPS KANTONI CANTONS FEDERACIJA BiH FEDERATION B&H Svega All Djevojice Girls UKUPNO TOTAL do 3 god. do 6.6 god.4 god. under 3 year 3 .4 year 4 .5 year 5 .

171/2012 Statistical bulletin 19 .4 god. under 3 year 3 .nastavak contiune KANTONI CANTONS UKUPNO TOTAL do 3 god. 4 . 3 . do 6. 5 .4 year 4 .6year Broj odgojnih grupa Number of upbringing groups Mješovite grupe od 3.5 god.DOBOJSKI Svega All Djevojice Girls Statistiki bilten br. Mixed groups of 3-6 years Graanica Svega All Djevojice Girls 108 50 18 8 28 12 30 12 32 18 - 5 Gradaac Svega All Djevojice Girls 126 59 38 16 25 13 30 13 33 17 - 5 Kladanj Svega All Djevojice Girls 32 18 8 4 5 2 7 3 12 9 - 2 Lukavac Svega All Djevojice Girls 103 56 23 11 16 7 23 16 41 22 - 5 Srebrenik Svega All Djevojice Girls 90 47 16 8 23 14 26 13 25 12 - 4 Tuzla Svega All Djevojice Girls 1172 588 199 95 67 30 44 20 93 47 769 396 49 Živinice Svega All Djevojice Girls 128 52 32 13 24 7 23 11 25 11 24 10 7 1032 469 224 113 165 69 185 87 310 142 148 58 45 Breza Svega All Djevojice Girls 42 17 19 7 - - - 23 10 2 Kakanj Svega All Djevojice Girls 116 52 29 15 20 12 25 9 42 16 - 6 Maglaj Svega All Djevojice Girls 69 21 12 3 - - - 57 18 3 Tešanj Svega All Djevojice Girls 53 26 15 5 9 6 6 - 15 7 8 8 3 Visoko Svega All Djevojice Girls 162 65 30 16 22 5 54 24 56 20 - 7 Zavidovii Svega All Djevojice Girls 69 28 14 7 16 6 12 5 10 6 17 4 4 ZENIKO .5 year 5 . god.6 god.

171/2012 Statistical bulletin .5 god.5 year 5 .6year Broj odgojnih grupa Number of upbringing groups Mješovite grupe od 3. do 6. 5 . god.6 god. under 3 year 3 . Mixed groups of 3-6 years Zenica Svega All Djevojice Girls 468 239 96 56 85 38 76 45 168 82 43 18 18 Žepe Svega All Djevojice Girls 53 21 9 4 13 2 12 4 19 11 - 2 BOSANSKO-PODRINJSKI Svega All Djevojice Girls 158 76 31 14 28 11 34 18 48 24 17 9 7 Goražde Svega All Djevojice Girls 158 76 31 14 28 11 34 18 48 24 17 9 7 SREDNJOBOSANSKI Svega All Djevojice Girls 703 303 125 56 180 75 184 86 150 60 64 26 32 Bugojno Svega All Djevojice Girls 89 38 5 4 41 14 31 18 12 2 - 4 Busovaa Svega All Djevojice Girls 45 15 11 4 27 5 2 1 5 5 - 3 Donji Vakuf Svega All Djevojice Girls 43 29 - 5 5 10 5 28 19 - 2 Fojnica Svega All Djevojice Girls 38 15 7 3 12 5 11 3 8 4 - 2 Gornji Vakuf Svega All Djevojice Girls 25 11 2 1 5 2 13 7 5 1 - 1 Jajce Svega All Djevojice Girls 82 46 21 11 30 19 24 15 7 1 - 4 Kiseljk Svega All Djevojice Girls 38 12 12 3 - - - 26 9 2 Kreševo Svega All Djevojice Girls 37 12 8 1 7 3 10 5 12 3 - 2 Novi Travnik Svega All Djevojice Girls 48 23 16 9 - - - 32 14 2 Travnik Svega All Djevojice Girls 174 67 19 9 53 22 60 22 42 14 - 5 20 Statistiki bilten br.4 year 4 . 3 . 4 .nastavak contiune KANTONI CANTONS UKUPNO TOTAL do 3 god.4 god.

5 god.nastavak contiune KANTONI CANTONS Vitez Svega All Djevojice Girls UKUPNO TOTAL do 3 god.4 year 4 . 3 . god. do 6.5 year 5 . 4 . under 3 year 3 . 5 . 171/2012 Statistical bulletin 21 .6 god.6year Broj odgojnih grupa Number of upbringing groups Mješovite grupe od 3. Mixed groups of 3-6 years 84 35 24 11 - 23 10 31 11 6 3 5 1445 699 139 66 286 142 360 178 444 216 216 97 93 apljina Svega All Djevojice Girls 125 54 - 18 6 41 17 66 31 - 5 itluk Svega All Djevojice Girls 228 111 21 9 54 29 78 40 75 33 - 9 Jablanica Svega All Djevojice Girls 38 20 - 12 9 6 4 9 3 11 4 2 Konjic Svega All Djevojice Girls 35 23 - 9 5 14 11 12 7 - 2 Neum Svega All Djevojice Girls 52 21 3 1 13 6 17 6 19 8 - 3 Prozor Svega All Djevojice Girls 11 6 7 5 3 1 1 - - - 2 Stolac Svega All Djevojice Girls 25 13 4 1 4 1 7 6 10 5 - 3 Grad Mostar Svega All Djevojice Girls 931 451 104 50 173 85 196 94 253 129 205 93 67 ZAPADNOHERCEGOVAKI Svega All Djevojice Girls 679 307 137 62 174 84 193 97 175 64 - 35 Grude Svega All Djevojice Girls 135 67 5 4 28 12 37 23 65 28 - 7 Ljubuški Svega All Djevojice Girls 174 77 41 21 50 22 41 22 42 12 - 10 Posušje Svega All Djevojice Girls 174 76 41 15 38 22 58 29 37 10 - 10 HERCEGOVAKO NERETVANSKI Svega All Djevojice Girls Statistiki bilten br.4 god.

under 3 year 3 .6 god.5 god. 5 . 171/2012 Statistical bulletin .4 year 4 . 4 .nastavak contiune KANTONI CANTONS Široki Brijeg Svega All Djevojice Girls UKUPNO TOTAL do 3 god. Mixed groups of 3-6 years Broj odgojnih grupa Number of upbringing groups 196 87 50 22 58 28 57 23 31 14 - 8 2811 1355 568 282 601 297 680 310 647 330 315 136 105 Centar Sarajevo Svega All Djevojice Girls 597 295 117 50 149 63 115 81 105 51 111 50 21 Hažii Svega All Djevojice Girls 59 30 12 6 7 3 14 5 9 3 17 13 3 Iliža Svega All Djevojice Girls 142 61 21 10 32 14 35 15 32 11 22 11 6 Ilijaš Svega All Djevojice Girls 98 46 37 17 10 4 19 8 32 17 - 5 Novi Grad Sarajevo Svega All Djevojice Girls 966 455 223 114 225 110 237 76 210 144 71 11 26 Novo Sarajevo Svega All Djevojice Girls 611 304 112 61 118 78 193 95 172 62 16 8 28 Stari Grad Sarajevo Svega All Djevojice Girls 250 123 33 19 45 17 49 20 45 24 78 43 12 Vogoša Svega All Djevojice Girls 88 41 13 5 15 8 18 10 42 18 - 4 KANTON 10 Svega All Djevojice Girls 373 175 56 29 68 34 122 60 127 52 - 17 Glamo Svega All Djevojice Girls 23 16 4 3 3 1 9 7 7 5 - 1 Kupres Svega All Djevojice Girls 19 7 - 7 5 6 - 6 2 - 1 Livno Svega All Djevojice Girls 246 115 32 17 47 22 85 42 82 34 - 11 Tomislavgrad Svega All Djevojice Girls 85 37 20 9 11 6 22 11 32 11 - 4 KANTON SARAJEVO Svega All Djevojice Girls 22 Statistiki bilten br. 3 .6year Mješovite grupe od 3. god.4 god. do 6.5 year 5 .

171/2012 Statistical bulletin 23 .DOBOJSKI 1032 33 103 99 797 Breza 42 - 17 - 25 42 Kakanj 116 - - - 116 116 Maglaj 69 1 11 - 57 69 Tešanj 53 - - - 53 53 Visoko 162 - - - 162 162 69 - 17 - 52 69 Zenica Zavidovii 468 32 46 58 332 468 Žepe 53 - 12 41 - 53 BOSANSKO-PODRINJSKI 158 1 - 24 133 158 Goražde 158 1 - 24 133 158 Statistiki bilten br.3. BROJ DJECE PREMA DUŽINI BORAVKA I PREHRANI NUMBER OF CHILDREN ACCORDING TO LENGHT OF STAY AND NUTRITION KANTONI CANTONS FEDERACIJA BiH do 4 sata under 4 hours UKUPNO TOTAL od 6 do 8 6-8 hours od 4 do 6 4-6 hours Djeca koja dobivaju prehranu Children who recive food preko 8 sati over 8 hours 10179 319 982 2035 5509 10179 UNSKO-SANSKI 996 17 21 91 867 996 Biha 411 3 8 40 360 411 66 FEDERATION B&H Bosanska Krupa 66 - - 5 61 Bosanski Petrovac 75 14 - - 61 75 Cazin 115 - - - 115 115 Klju 68 - - - 68 68 Sanski Most 150 - 13 46 91 150 Velika Kladuša 111 - - - 111 111 KANTON POSAVSKI 117 - - 117 - 117 Ožak 42 - - 42 - 42 Orašje 75 - - 75 - 75 1865 38 160 356 1311 1865 63 18 - - 45 63 Doboj Istok 43 11 - - 32 43 Graanica 108 - 5 - 103 108 Gradaac 126 - - 5 121 126 TUZLANSKI Banovii Kladanj 32 7 - - 25 32 Lukavac 103 - 17 - 86 103 Srebrenik 90 - - - 90 90 1172 2 125 343 702 1172 128 - 13 8 107 128 1032 Tuzla Živinice ZENIKO .

KANTONI CANTONS SREDNJOBOSANSKI Bugojno do 4 sata under 4 hours UKUPNO TOTAL od 4 do 6 4-6 hours nastavak contiune Djeca koja dobivaju prehranu preko 8 sati Children who over 8 hours recive food od 6 do 8 6-8 hours 703 80 47 209 367 703 89 34 2 7 46 89 Busovaa 45 1 9 - 35 45 Donji Vakuf 43 - - 20 23 43 Fojnica 38 6 5 15 12 38 Gornji Vakuf 25 7 18 - - 25 Jajce 82 16 13 53 - 82 Kiseljak 38 3 - 27 8 38 Kreševo 37 - - 37 - 37 Novi Travnik 48 13 - 35 - 48 174 - - - 174 174 84 - - 15 69 84 Travnik Vitez HERCEGOVAKO NERETVANSKI 1445 86 302 171 886 1445 apljina 125 - 25 40 60 125 itluk 228 - 25 20 183 228 Jablanica 38 2 19 - 17 38 Konjic 35 - 5 - 30 35 Neum 52 - - 12 40 52 Prozor 11 2 - 9 - 11 25 - - 25 - 25 Grad Mostar Stolac 931 82 228 65 556 931 ZAPADNOHERCEGOVAKI 679 35 41 60 543 679 Grude 135 - - 11 124 135 Ljubuški 174 - 37 49 88 174 Posušje 174 35 4 - 135 174 Široki Brijeg 196 - - - 196 196 2811 29 300 766 382 2811 597 13 55 147 382 597 KANTON SARAJEVO Centar Sarajevo Hažii Iliža Ilijaš 59 - 6 4 49 59 142 11 5 - 126 142 98 3 20 61 14 98 966 2 78 258 628 966 Novo Sarajevo 611 - 70 249 292 611 Stari Grad Sarajevo 250 - 63 37 150 250 88 - 3 10 75 88 Novi Grad Sarajevo Vogoša KANTON 10 Glamo Kupres Livno Tomislavgrad 24 373 - 8 142 223 373 23 - 8 15 - 23 19 - - 19 - 19 246 - - 108 138 246 85 - - - 85 85 Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin .

DJECA PREMA UEŠU PLAANJA BORAVKA I ZAPOSLENOSTI RODITELJA CHILDREN ACCORDING TO PAYMENT OF RESIDENCE AND EMPLOYMENT OF PARENTS Zaposleni roditelji Ueše plaanja boravka Employed parents Payment for sojourn Djeca iji roditelji nisu do 50% više od 50% puni iznos od toga : sazaposleni mjesene mjesene mjesene mohrani KANTONI UKUPNO uplate uplate uplate oba jedan roditelj CANTONS Children TOTAL full amount whose pa. 171/2012 Statistical bulletin 25 .DOBOJSKI 1032 855 168 28 9 41 74 915 2 Breza 42 33 9 2 - - - 42 - Kakanj 116 115 1 - - - - 116 - Maglaj 69 63 6 1 - 1 11 57 - Tešanj 53 50 3 2 - - 11 42 - Visoko 162 131 31 - - - 33 129 - 69 47 20 5 2 - - 69 - Zenica 468 383 80 17 5 36 19 411 2 Žepe 53 33 18 1 2 4 - 49 - Zavidovii Statistiki bilten br.under 50% more then both one of which of monthly 50% of the of monthly rents are selfsuppmonthly payment unemployed payment orting Drugi Other payment FEDERACIJA BiH FEDERATION B&H 10179 7879 2084 207 216 300 792 8569 518 18 33 26 59 908 3 UNSKO-SANSKI 996 766 197 Biha 411 322 81 2 8 5 9 395 2 66 52 1 1 13 - - 66 - Bosanska Krupa Bosanski Petrovac 75 44 27 4 4 - 4 71 - Cazin 115 98 14 2 3 - - 115 - Klju 68 55 13 - - - - 68 - Sanski Most 150 101 46 6 3 21 36 93 - Velika Kladuša 111 94 15 3 2 - 10 100 1 KANTON POSAVSKI 1 117 102 15 2 - - 1 115 Ožak 42 29 13 1 - - - 42 Orašje 75 73 2 1 - - 1 73 1 1865 1461 338 54 66 29 147 1410 279 TUZLANSKI Banovii 63 34 29 - - 8 9 45 1 Doboj Istok 43 17 17 - 9 - - 43 - Graanica 108 102 3 2 3 - 5 103 - Gradaac 126 101 21 1 4 - 5 119 2 Kladanj 32 15 15 - 2 7 - 25 - Lukavac 103 67 20 2 16 - - 16 87 Srebrenik 90 73 17 4 - - - 14 76 1172 947 193 41 32 14 128 1030 - 128 105 23 4 - - - 15 113 Tuzla Živinice ZENIKO .4.

under 50% of monthly rents are payment unemployed više od 50% mjesene uplate puni iznos mjesene uplate more then 50% of the monthly payment full amount of monthly payment Drugi Other BOSANSKO-PODRINJSKI Goražde 158 158 137 137 15 15 1 1 6 6 6 6 5 5 139 139 8 8 SREDNJOBOSANSKI Bugojno Busovaa Donji Vakuf Fojnica Gornji Vakuf Jajce Kiseljak Kreševo Novi Travnik Travnik Vitez 703 89 45 43 38 25 82 38 37 48 174 84 529 46 25 11 34 9 66 38 29 37 159 75 166 39 18 32 4 16 16 8 11 15 7 20 2 3 1 1 1 5 3 4 8 4 2 2 60 2 1 6 2 7 37 5 30 6 10 5 5 2 2 590 81 32 20 27 20 82 31 48 174 75 23 2 18 1 2 1445 1009 125 84 228 117 38 17 35 24 52 29 11 11 25 17 931 710 395 38 92 17 10 23 8 207 16 2 7 1 2 1 1 2 41 3 19 4 1 14 41 25 16 118 40 12 66 1275 125 152 38 35 40 11 25 849 11 11 - 485 103 104 111 167 173 27 58 59 29 7 2 3 1 1 21 5 12 4 - 13 2 8 3 - 110 14 50 19 27 540 119 113 147 161 16 2811 2275 597 360 59 39 142 126 98 64 966 866 611 577 250 166 88 77 508 227 18 15 34 93 34 79 8 56 11 11 2 1 19 11 1 28 10 2 1 7 5 3 78 30 4 4 26 5 5 4 155 58 2 23 19 50 3 - 2407 437 25 137 74 889 543 230 72 171 72 28 1 1 32 13 12 12 109 14 5 88 2 5 1 2 2 4 2 2 6 3 3 - 93 8 85 270 13 16 241 - 4 2 2 - HERCEGOVAKO NERETVANSKI apljina itluk Jablanica Konjic Neum Prozor Stolac Grad Mostar ZAPADNOHERCEGOVAKI Grude Ljubuški Posušje Široki Brijeg KANTON SARAJEVO Centar Sarajevo Hažii Iliža Ilijaš Novi Grad Sarajevo Novo Sarajevo Stari Grad Sarajevo Vogoša KANTON 10 Glamo Kupres Livno Tomislavgrad 26 679 135 174 174 196 373 23 19 246 85 260 9 14 156 81 Statistiki bilten br.Zaposleni roditelji Employed parents KANTONI CANTONS UKUPNO TOTAL oba jedan both one od toga : samohrani roditelj of which selfsupporting Djeca iji roditelji nisu zaposleni nastavak contiune Ueše plaanja boravka Payment for sojourn do 50% mjesene uplate Children whose pa. 171/2012 Statistical bulletin 3 5 8 .

ý. 1032 497 490 38 5 2 Breza 42 19 21 2 - - Kakanj 116 10 104 2 - - Maglaj 69 39 30 - - - Tešanj 53 17 33 3 - - Visoko 162 129 33 - - - 69 30 37 2 - - Zenica 468 235 209 20 2 2 äHSþH 53 18 23 9 3 - BOSANSKO-PODRINJSKI 158 50 91 15 2 - Goražde 158 50 91 15 2 - =DYLGRYLüL 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin 27 .. DJECA .KORISNICI PREMA BROJU DJECE U PORODICI CHILDREN .OMXþ 68 12 52 4 - - Sanski Most 150 73 68 7 2 - Velika Kladuša 111 58 42 7 4 - KANTON POSAVSKI 117 27 82 6 2 - 2ÿåDN 42 15 24 3 - - Orašje 75 12 58 3 2 - 1865 905 827 108 17 8 %DQRYLüL 63 60 3 - - - Doboj Istok 43 - 17 12 8 6 *UDþDQLFD 108 42 52 8 4 2 *UDGDþDF TUZLANSKI 126 51 44 29 2 - Kladanj 32 12 19 1 - - Lukavac 103 62 40 1 - - Srebrenik 90 48 40 2 - - 1172 581 536 52 3 - 128 49 76 3 - - Tuzla Živinice =(1.2'2%2-6.USERS ACCORDING TO THE NUMBER OF CHILDREN IN FAMILY Broj djece u porodici Number of children in the family KANTONI UKUPNO Jedno dijete Dvoje Troje ýHWYHUR CANTONS TOTAL One child FEDERACIJA BiH Two Three Petero i više Fire or more Four 10179 4293 4789 897 156 44 UNSKO-SANSKI 996 389 531 63 13 - %LKDü 411 128 258 24 1 - Bosanska Krupa 66 56 10 - - - Bosanski Petrovac 75 16 45 12 2 - 115 46 56 9 4 - FEDERATION B&H Cazin .5.

OLÿåD 142 56 75 11 - - Ilijaš 98 41 53 3 1 - Novi Grad Sarajevo 966 497 408 59 2 - Novo Sarajevo 611 311 261 36 3 - Stari Grad Sarajevo 250 102 124 21 3 - 88 57 26 4 1 - 9RJRãüD KANTON 10 373 99 178 77 16 3 *ODPRþ 23 11 6 3 2 1 Kupres 19 2 9 7 - 1 246 65 122 50 8 1 85 21 41 17 6 - Livno Tomislavgrad 28 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin . 679 187 274 176 27 15 Grude 135 26 64 35 8 2 Ljubuški 174 55 59 50 5 5 Posušje 174 41 67 56 6 4 Široki Brijeg 196 65 84 35 8 4 2811 1361 1285 155 10 - 597 277 306 14 - - 59 20 32 7 - - Grad Mostar KANTON SARAJEVO Centar Sarajevo +DÿåLüL .KANTONI CANTONS UKUPNO TOTAL Jedno dijete One child SREDNJOBOSANSKI nastavak contiune Broj djece u porodici Number of children in the family Dvoje Troje ýHWYHUR Petero i više Two Three Four Fire or more 703 303 330 64 4 Bugojno 89 50 34 5 - 2 - %XVRYDþD 45 17 26 2 - - Donji Vakuf 43 19 24 - - - Fojnica 38 13 24 1 - - Gornji Vakuf 25 9 10 5 1 - Jajce 82 23 47 9 1 2 Kiseljak 38 13 21 3 1 - Kreševo 37 13 21 3 - - Novi Travnik Travnik Vitez +(5&(*29$ý.2 NERETVANSKI 48 24 19 5 - - 174 100 52 21 1 - 84 22 52 10 - - 14 1445 475 701 195 60 ýDSOMLQD 125 15 73 28 9 ýLWOXN 228 51 94 45 28 10 - Jablanica 38 21 15 2 - Konjic 35 19 14 2 - - Neum 52 15 20 14 3 - Prozor 11 5 6 - - - Stolac 25 6 12 2 4 1 931 343 467 102 16 3 =$3$'12+(5&(*29$ý..

. Breza 10 9 3 3 3 - - 1 1 6 5 Kakanj 20 20 10 10 10 2 2 - - 8 8 Maglaj 11 10 4 3 2 3 3 - - 4 4 Tešanj 13 13 3 3 3 3 3 2 2 5 5 Visoko 20 18 8 7 8 4 4 - - 8 7 =DYLGRYLüL 16 14 5 5 5 2 2 1 1 8 6 Zenica 90 80 38 38 38 17 17 6 4 29 21 äHSþH 9 8 3 3 3 1 1 1 1 4 3 37 35 18 18 18 1 1 4 3 14 13 37 35 18 18 18 1 1 4 3 14 13 BOSANSKO-PODRINJSKI Goražde 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin 29 .6. BROJ ZAPOSLENIH NUMBER OF EMPLOYEES KANTONI CANTONS svega all FEDERACIJA BiH 9DVSLWDþL Odgajatelji Educators UKUPNO TOTAL žene female svega all žene female 6WUXþQLVDUD dnici/suradnici Professional associates Zdravstveno osoblje Health staff VWUXþQL skilled svega žene all female svega all Administrativno i ostalo osoblje Administrative and other staff žene female svega all žene female 1441 1345 737 723 653 146 145 65 54 493 423 170 156 72 71 72 19 19 5 5 74 61 25 FEDERATION B&H UNSKO-SANSKI %LKDü 72 67 31 31 31 8 8 3 3 30 Bosanska Krupa 14 12 6 6 6 1 1 - - 7 5 Bosanski Petrovac 12 11 3 3 3 2 2 - - 7 6 Cazin 18 17 9 9 9 2 2 - - 7 6 .OMXþ 11 8 6 5 6 - - - - 5 3 Sanski Most 27 26 9 9 9 6 6 2 2 10 9 Velika Kladuša 16 15 8 8 8 - - - - 8 7 KANTON POSAVSKI 18 16 10 10 7 1 1 - - 7 5 2ÿåDN 6 5 4 4 1 - - - - 2 1 Orašje 12 11 6 6 6 1 1 - - 5 4 260 228 118 108 96 37 37 21 16 84 67 11 9 5 3 4 1 1 - - 5 5 4 3 2 1 2 1 1 - - 1 1 *UDþDQLFD 21 15 11 7 8 2 2 - - 8 6 *UDGDþDF 15 14 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 1 - - - - 2 1 TUZLANSKI %DQRYLüL Doboj Istok Kladanj Lukavac 18 15 6 6 - 4 4 - - 8 5 Srebrenik 10 10 4 4 4 3 3 1 1 2 2 160 144 74 72 68 21 21 15 11 50 40 17 15 9 8 4 2 2 1 1 5 4 189 172 74 72 72 32 32 11 9 72 59 Tuzla Živinice =(1.ý.2'2%2-6.

. 86 82 56 56 52 1 1 1 1 28 Grude 16 16 11 11 11 - - - - 5 5 Ljubuški 19 18 13 13 13 - - - - 6 5 Posušje 26 24 16 16 13 1 1 - - 9 7 Široki Brijeg 25 24 16 16 15 - - 1 1 8 7 342 331 192 191 190 33 33 10 9 107 98 69 66 41 41 41 6 6 2 2 20 17 KANTON SARAJEVO Centar Sarajevo +DÿåLüL 10 9 5 5 5 1 1 - - 4 3 .OLÿåD 15 15 11 11 10 - - 1 1 3 3 Ilijaš 14 14 7 7 6 2 2 2 2 3 3 Novi Grad Sarajevo 99 96 53 53 53 9 9 2 1 35 33 Novo Sarajevo 84 82 46 46 46 9 9 3 3 26 24 Stari Grad Sarajevo 36 35 23 23 23 2 2 - - 11 10 9RJRãüD 15 14 6 5 6 4 4 - - 5 5 KANTON 10 18 63 60 37 37 11 3 2 3 3 20 *ODPRþ 6 6 2 2 2 - - - - 4 4 Kupres 4 4 2 2 2 - - 1 1 1 1 Livno 39 36 26 26 - 1 - 2 2 10 8 Tomislavgrad 14 14 7 7 7 2 2 - - 5 5 30 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin .2 NERETVANSKI 198 191 116 116 99 8 8 8 7 66 60 ýDSOMLQD 14 14 9 9 - - - - - 5 5 ýLWOXN 10 36 33 20 20 19 1 1 3 2 12 Jablanica 7 7 3 3 3 - - - - 4 4 Konjic 8 7 4 4 4 - - - - 4 3 4 Neum 10 10 6 6 6 - - - - 4 Prozor 3 3 2 2 - - - - - 1 1 Stolac 8 8 5 5 - - - - - 3 3 112 109 67 67 67 7 7 5 5 33 30 24 Grad Mostar =$3$'12+(5&(*29$ý.nastavak contiune KANTONI CANTONS 9DVSLWDþL Odgajatelji Educators UKUPNO TOTAL svega all žene female svega all žene female 6WUXþQLVDUD dnici/suradnici Professional associates Zdravstveno osoblje Health staff VWUXþQL skilled svega žene all female svega all Administrativno i ostalo osoblje Administrative and other staff žene female svega all žene female SREDNJOBOSANSKI 78 74 44 44 36 11 11 2 1 21 Bugojno 12 10 6 6 4 1 1 - - 5 18 3 %XVRYDþD 7 7 3 3 3 2 2 - - 2 2 Donji Vakuf 4 3 3 3 3 - - 1 - - - Fojnica 4 4 2 2 2 - - - - 2 2 Gornji Vakuf 2 2 1 1 1 - - - - 1 1 Jajce 7 7 4 4 4 1 1 - - 2 2 Kiseljak 3 3 2 2 - - - 1 1 - - Kreševo 4 4 2 2 - 1 1 - - 1 1 Novi Travnik 5 5 4 4 4 1 1 - - - - Travnik 20 19 11 11 9 2 2 - - 7 6 Vitez 10 10 6 6 6 3 3 - - 1 1 +(5&(*29$ý.

ZAPOSLENI U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA PREMA STAROSNIM GRUPAMA I SPOLU EMPLOYEED IN KINDERGORTENS BY AGE GROUP AND SEX Starosne Age Spol UKUPNO Sex TOTAL grupe groups 65 i više do 25 god.7. godina 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 and to 25 years over FEDERACIJA BiH FEDERATION B&H svega Ukupno all Total žene 1441 53 148 182 204 225 265 217 109 37 1 1345 52 142 176 197 215 248 190 91 34 - 737 41 112 122 123 101 99 90 36 13 - 723 40 109 118 123 100 98 87 36 12 - 146 6 10 20 13 19 33 30 7 8 - 145 6 9 20 13 19 33 30 7 8 - 65 4 10 8 14 3 13 8 4 1 - 54 4 8 7 10 3 11 6 4 1 - 493 2 16 32 54 102 120 89 62 15 1 423 2 16 31 51 93 106 67 44 13 - 170 4 11 21 27 30 32 28 12 5 - 156 4 10 21 27 29 30 23 9 3 - 72 3 6 13 13 12 14 6 4 1 - 71 3 5 13 13 12 14 6 4 1 - 19 1 - 4 3 1 3 6 - 1 - 19 1 - 4 3 1 3 6 - 1 - 5 - 1 - 2 1 - - 1 - - 5 - 1 - 2 1 - - 1 - - 74 - 4 4 9 16 15 16 7 3 - 61 - 4 4 9 15 13 11 4 1 - 18 - 1 2 3 4 4 1 1 1 1 16 - 1 2 3 4 3 1 1 1 - 10 - 1 1 3 1 2 1 1 - - 10 - 1 1 3 1 2 1 1 - - female svega 9DVSLWDþL2GJDMDWHOML all Educators žene female svega Zdravstveno osoblje all Health staff žene female svega 6WUXþQLVDUDGQLFL all Professional associates žene female Administrativno i ostalo osoblje Administrative and other staff svega all žene female UNSKO-SANSKI svega Ukupno all Total žene female svega 9DVSLWDþL2GJDMDWHOML all Educators žene female svega Zdravstveno osoblje all Health staff žene female svega 6WUXþQLVDUDGQLFL all Professional associates žene female Administrativno i ostalo osoblje Administrative and other staff svega all žene female KANTON POSAVSKI svega Ukupno all Total žene female svega 9DVSLWDþL2GJDMDWHOML all Educators žene female 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin 31 .

ý.nastavak contiune Starosne Age Spol UKUPNO Sex TOTAL do 25 god.2'2%2-6.. 25-29 to 25 years svega Zdravstveno osoblje all Health staff žene 30-34 35-39 grupe groups 40-44 45-49 50-54 55-59 65 i više godina 60-64 65 and over 1 - - 1 - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - 3 2 - - 1 1 5 - - - - 3 1 - - 1 - 260 7 32 38 30 25 51 50 20 7 - 228 7 31 33 26 21 48 41 15 6 - 118 4 22 29 15 11 14 17 3 3 - 108 4 21 25 15 10 13 15 3 2 - 37 2 4 2 2 5 17 4 1 - - 37 2 4 2 2 5 17 4 1 - - 21 - 2 5 5 - 6 1 1 1 - 16 - 2 4 2 - 5 1 1 1 - 84 1 4 2 8 9 14 28 15 3 - 67 1 4 2 7 6 13 21 10 3 - 189 8 16 12 27 29 27 38 26 6 - 172 7 13 12 27 26 24 33 24 6 - 74 4 10 8 20 8 6 10 6 2 - 72 3 9 8 20 8 6 10 6 2 - 32 1 - 3 4 7 4 9 2 2 - 32 1 - 3 4 7 4 9 2 2 - 11 2 6 - - - 3 - - - - 9 2 4 - - - 3 - - - - 72 1 - 1 3 14 14 19 18 2 - 59 1 - 1 3 11 11 14 16 2 - female svega 6WUXþQLVDUDGQLFL all Professional associates žene female Administrativno i ostalo osoblje Administrative and other staff svega all žene female TUZLANSKI svega Ukupno all Total žene female svega 9DVSLWDþL2GJDMDWHOML all Educators žene female svega Zdravstveno osoblje all Health staff žene female svega 6WUXþQLVDUDGQLFL all Professional associates žene female Administrativno i ostalo osoblje Administrative and other staff svega all žene female =(1. svega Ukupno all Total žene female svega 9DVSLWDþL2GJDMDWHOML all Educators žene female svega Zdravstveno osoblje all Health staff žene female svega 6WUXþQLVDUDGQLFL all Professional associates žene female Administrativno i ostalo osoblje Administrative and other staff 32 svega all žene female 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin .

25-29 to 25 years 30-34 35-39 grupe groups 40-44 45-49 50-54 55-59 65 i više godina 60-64 65 and over BOSANSKO-PODRINJSKI 37 - 2 1 4 4 13 9 3 1 - 35 - 2 1 4 4 13 8 2 1 - 18 - 1 1 3 4 7 2 - - - 18 - 1 1 3 4 7 2 - - - 1 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 4 - - - 1 - - 3 - - - 3 - - - 1 - - 2 - - - 14 - 1 - - - 5 4 3 1 - 13 - 1 - - - 5 4 2 1 - 78 - 16 9 10 13 11 10 6 3 - 74 - 16 8 9 13 11 10 4 3 - 44 - 12 6 5 6 6 6 2 1 - 44 - 12 6 5 6 6 6 2 1 - 11 - 1 1 - 4 1 4 - - - 11 - 1 1 - 4 1 4 - - - 2 - - - 2 - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - 21 - 3 2 3 3 4 - 4 2 - 18 - 3 1 3 3 4 - 2 2 - 198 11 20 32 20 27 49 22 14 3 - 191 11 20 32 20 27 46 20 12 3 - 116 10 20 24 15 13 19 10 5 - - 116 10 20 24 15 13 19 10 5 - - svega Ukupno all Total žene female svega 9DVSLWDþL2GJDMDWHOML all Educators žene female svega Zdravstveno osoblje all Health staff žene female svega 6WUXþQLVDUDGQLFL all Professional associates žene female Administrativno i ostalo osoblje Administrative and other staff svega all žene female SREDNJOBOSANSKI svega Ukupno all Total žene female svega 9DVSLWDþL2GJDMDWHOML all Educators žene female svega Zdravstveno osoblje all Health staff žene female svega 6WUXþQLVDUDGQLFL all Professional associates žene female Administrativno i ostalo osoblje svega Administrative and other staff žene all +(5&(*29$ý.nastavak contiune Starosne Age Spol UKUPNO Sex TOTAL do 25 god.2 NERETVANSKI svega Ukupno all Total žene female svega 9DVSLWDþL2GJDMDWHOML Educators all žene female 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin 33 .

. 25-29 to 25 years Zdravstveno osoblje grupe 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 godina 60-64 65 and over 8 - - 3 1 - 1 3 - - - 8 - - 3 1 - 1 3 - - - 8 1 - 1 2 - 2 1 1 - - 7 1 - 1 2 - 1 1 1 - - 66 - - 4 2 14 27 8 8 3 - 60 - - 4 2 14 25 6 6 3 - 86 4 5 13 13 14 24 7 4 2 - 82 4 5 13 13 14 22 6 3 2 - 56 4 5 12 12 12 6 3 - 2 - 56 4 5 12 12 12 6 3 - 2 - 1 - - 1 - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - 1 - - 28 - - - 1 2 18 4 3 - - 24 - - - 1 2 16 3 2 - - 342 14 37 51 59 62 44 46 21 8 - 331 14 37 51 57 61 42 42 19 8 - 192 11 31 25 28 28 20 31 15 3 - 191 11 31 25 28 28 20 30 15 3 - 33 2 4 5 2 1 6 4 4 5 - 33 2 4 5 2 1 6 4 4 5 - 10 1 - 2 1 1 2 3 - - - 9 1 - 2 1 1 2 2 - - - 107 - 2 19 28 32 16 8 2 - - 98 - 2 19 26 31 14 6 - - - female svega 6WUXþQLVDUDGQLFL all Professional associates žene female svega Administrativno i ostalo osoblje all Administrative and other staff female žene =$3$'12+(5&(*29$ý. svega Ukupno all Total žene female svega 9DVSLWDþL2GJDMDWHOML all Educators žene female svega Zdravstveno osoblje all Health staff žene female svega 6WUXþQLVDUDGQLFL all Professional associates žene female Administrativno i ostalo osoblje Administrative and other staff svega all žene female KANTON SARAJEVO svega Ukupno all Total žene female svega 9DVSLWDþL2GJDMDWHOML all Educators žene female svega Zdravstveno osoblje all Health staff žene female svega 6WUXþQLVDUDGQLFL all Professional associates žene female Administrativno i ostalo osoblje Administrative and other staff 34 svega all žene female 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin .nastavak contiune Starosne Age Spol UKUPNO Sex TOTAL svega all Health staff žene groups 65 i više do 25 god.

nastavak contiune
Starosne

Age
Spol

UKUPNO

Sex

TOTAL

do
25 god.

25-29

to
25 years

30-34

35-39

grupe

groups

40-44

45-49

50-54

55-59

65 i više
godina

60-64

65 and
over

KANTON 10
svega

Ukupno

all

Total

žene

63

5

8

3

11

17

10

6

2

1

-

60

5

7

3

11

16

9

6

2

1

-

37

5

4

3

9

6

5

4

-

1

-

37

5

4

3

9

6

5

4

-

1

-

3

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

3

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

3

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

20

-

2

-

-

9

5

2

2

-

-

18

-

2

-

-

8

4

2

2

-

-

female
svega

9DVSLWDþL2GJDMDWHOML

all

Educators

žene

female
svega

Zdravstveno osoblje

all

Health staff

žene

female
svega

6WUXþQLVDUDGQLFL

all

Professional associates

žene

female

Administrativno i
ostalo osoblje

Administrative and other staff

svega

all
žene

female 

6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin

35

8. DJECA PREMA ODGOJNIM GRUPAMA U JASLICAMA PREMA STAROSTI I SPOLU

CHILDREN ACCORDING TO EDUCATION GROUPS IN THE CHILDRENS CRECHE BY AGE AND SEX
Djeca prema starosti

Children by age
KANTONI
CANTONS

Broj
jaslica

B roj odgo- Ukupno djece
jnih grupa Total shildren

Number of
upbringing groups

Number
creche

djevojþLFH
girls

svega
all

Od 1. do 2 godine

Do 1. god.
to 1 year

From age 1-2
years

djevojþLFH
girls

svega
all

djevojþLFH
girls

svega
all

Od 2. do 3 godine
From age 2-3 years

djevojþLFH
girls

svega
all

Zaposleni
Employees

svega
all

žene
female

FEDERACIJA BiH
FEDERATION B&H

73

106

1695

793

132

62

695

327

868

404

227

226

UNSKO-SANSKI 
%LKDü
Bosanska Krupa
Bosanski Petrovac
Cazin 
.OMXþ
Sanski Most
Velika Kladuša

9

1
1

12
6
1
1
1
2
1

202
110
21
13
12
24
22

82
47
10
4
2
9
10

2
1
1
-

2
1
1
-

58
43
7
2
6
-

24
18
3
1
2
-

142
66
14
11
12
17
22

56
28
7
3
2
6
10

29
15
2
2
2
6
2

29
15
2
2
2
6
2

KANTON POSAVSKI 
2ÿåDN
Orašje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15
-

22
1
2
1
2
1
13
2

336
18
38
8
23
16
201
32

156
8
16
4
11
8
96
13

23
3
17
3

10
2
8
-

146
6
14
2
7
11
101
5

67
2
5
1
5
5
48
1

167
12
24
3
16
5
83
24

79
6
11
1
6
3
40
12

52
3
4
1
4
3
33
4

52
3
4
1
4
3
33
4

-

16
1
2
1
1
2
1
8
-

218
19
29
12
15
30
14
99
-

109
7
15
3
9
16
7
52
-

8
1
7
-

3
3
-

94
18
10
9
9
5
43
-

50
11
3
6
5
2
23
-

116
19
11
2
5
21
9
49
-

56
7
4
3
11
5
26
-

32
2
4
2
4
4
2
14
-

32
2
4
2
4
4
2
14
-

1
1

2
2

15
15

5
5

-

-

-

-

15
15

5
5

2
2

2
2

7
-

10
4
-

92
14
-

41
4
-

13
-

3
-

16
5
-

7
2
-

63
9
-

31
2
-

15
2
-

15
2
-

TUZLANSKI 
%DQRYLüL
Doboj Istok 
*UDþDQLFD 
*UDGDþDF
Kladanj
Lukavac
Srebrenik
Tuzla
Živinice
=(1,ý.2
DOBOJSKI
Breza
Kakanj
Maglaj
Tešanj
Visoko 
=DYLGRYLüL
Zenica 
äHSþH
BOSANSKOPODRINJSKI
Goražde

SREDNJOBOSANSKI
Bugojno 
%XVRYDþD
Donji Vakuf
36

4
1
1
1

-

1
1
1
1
1
9
1

13
1
1
1
1
1
1
7

1

-

6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin

nastavak contiune
Djeca prema starosti

Children by age
KANTONI
CANTONS

Broj
jaslica

B roj odgo- Ukupno djece
jnih grupa Total shildren

Number of
upbringing groups

Number
creche

svega
all

Fojnica

1

Gornji Vakuf
Jajce

-

Kiseljak

1

Kreševo

-

Novi Travnik

1

Travnik

1

Vitez

2

+(5&(*29$ý.2
NERETVANSKI 
ýDSOMLQD

7
- 

ýLWOXN

1

Jablanica

-

Konjic
Neum
Prozor
Stolac

1

Grad Mostar

5

djevojþLFH
girls

Od 1. do 2 godine

Do 1. god.
to 1 year

svega
all

From age 1-2
years

djevojþLFH
girls

svega
all

djevojþLFH
girls

Od 2. do 3 godine
From age 2-3 years

svega
all

djevojþLFH
girls

Zaposleni
Employees

svega
all

žene
female

1
1
1
1
2

7
12
16
19
24

3
5
9
9
11

1
7
5

2
1

2
4
3
2

1
2
1
1

5
7
6
19
17

2
3
6
9
9

1
1
2
4
5

1
1
2
4
5

9
2
1
6

119
23
4
92

56
8
1
47

8
8

5
5

40
6
1
33

20
4
16

71
17
3
51

31
4
1
26

18
4
1
13

18
4
1
13

8
2
3
3

100
11
41
48

50
7
15
28

1
1
-

1
1
-

45
7
10
28

25
3
4
18

54
4
30
20

24
4
10
10

19
3
10
6

19
3
10
6

22
3
1
1
2
6
7
2
-

546
117
10
21
37
216
112
33
-

260
54
4
10
20
97
54
21
-

76
8
7

37
4
4

35
14
12
-

12
7
10
-

267
67
5
8
20
96
58
13
-

122
33
3
4
12
43
22
5
-

203
42
5
6
17
85
40
8
-

101
17
1
2
8
42
25
6
-

50
7
6
2
3
15
13
4
-

49
7
5
2
3
15
13
4
-

5
1
3
1

67
4
43
20

34
3
22
9

1
1
-

1
1
-

29
23
6

12
9
3

37
4
19
14

21
3
12
6

10
1
7
2

10
1
7
2

ZAPADNO+(5&(*29$ý.,
Grude

6
-

Ljubuški

2

Posušje

3

Široki Brijeg

1

KANTON SARAJEVO

11

Centar Sarajevo

3 

+DÿåLüL

1 

,OLÿåD

1

Ilijaš

2

Novi Grad Sarajevo

1

Novo Sarajevo

2

Stari Grad Sarajevo

1 

9RJRãüD

-

KANTON 10

4 

*ODPRþ

1

Kupres

-

Livno

2

Tomislavgrad

1

6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin

37

.OMXþ Sanski Most Velika Kladuša KANTON POSAVSKI 2ÿåDN Orašje TUZLANSKI %DQRYLüL Doboj Istok *UDþDQLFD *UDGDþDF Kladanj Lukavac Srebrenik Tuzla Živinice =(1.ý. Breza Kakanj Maglaj Tešanj Visoko =DYLGRYLüL Zenica äHSþH BOSANSKOPODRINJSKI Goražde 38 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin . ZAPOSLENI U ODGOJNIM GRUPAMA U JASLICAMA EMPLOYEES IN UPRINGING GROUPS IN THE CHILDRENS CRECHE KANTONI CANTONS svega all FEDERACIJA BiH 6WUXþQLVDUD dnici/suradnici Expert associate 9DVSLWDþL Odgajatelji Educators UKUPNO TOTAL žene female svega all žene female svega all žene female Medicinski radnici Health staff svega all Administrativno osoblje Administrative staff Saradnici/ Suradnici Associates žene female svega all žene female svega all žene female 227 226 100 100 4 4 112 112 5 5 5 4 29 15 2 2 2 6 2 29 15 2 2 2 6 2 8 6 1 1 8 6 1 1 1 - 1 - 20 8 1 2 2 6 1 20 8 1 2 2 6 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 52 3 4 1 4 3 33 4 52 3 4 1 4 3 33 4 22 1 1 1 2 1 14 2 22 1 1 1 2 1 14 2 - - 29 2 3 2 2 18 2 29 2 3 2 2 18 2 1 1 - 1 1 - - - 32 2 4 2 4 4 2 14 - 32 2 4 2 4 4 2 14 - 4 1 2 1 - 4 1 2 1 - 4 4 - 4 4 - 21 2 2 2 4 2 9 - 21 2 2 2 4 2 9 - 3 1 2 - 3 1 2 - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - - FEDERATION B&H UNSKO-SANSKI %LKDü Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Cazin .2'2%2-6.9.

. Grude Ljubuški Posušje Široki Brijeg KANTON SARAJEVO Centar Sarajevo +DÿåLüL .OLÿåD Ilijaš Novi Grad Sarajevo Novo Sarajevo Stari Grad Sarajevo 9RJRãüD KANTON 10 *ODPRþ Kupres Livno Tomislavgrad 6WUXþQLVDUD dnici/suradnici Expert associate 9DVSLWDþL Odgajatelji Educators UKUPNO TOTAL žene female svega all žene female svega all žene female nastavak contiune Administrativno Saradnici/ osoblje Suradnici Administrative Associates staff Medicinski radnici Health staff svega all žene female svega all žene female svega all žene female 15 2 1 1 2 4 5 15 2 1 1 2 4 5 7 1 1 1 2 2 7 1 1 1 2 2 - - 8 2 1 2 3 8 2 1 2 3 - - - - 18 4 1 13 18 4 1 13 11 3 1 7 11 3 1 7 - - 7 1 6 7 1 6 - - - - 19 3 10 6 19 3 10 6 15 3 6 6 15 3 6 6 - - 2 2 - 2 2 - - - 2 2 - 2 2 - 50 7 6 2 3 13 15 4 - 49 7 5 2 3 13 15 4 - 24 3 3 2 2 4 7 3 - 24 3 3 2 2 4 7 3 - - - 22 3 1 1 8 8 1 - 22 3 1 1 8 8 1 - 1 1 - 1 1 - 3 1 2 - 2 1 1 - 10 1 2 7 10 1 2 7 7 1 6 7 1 6 - - 3 2 1 3 2 1 - - - - 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin 39 .2 NERETVANSKI ýDSOMLQD ýLWOXN Jablanica Konjic Neum Prozor Stolac Grad Mostar ZAPADNO +(5&(*29$ý.KANTONI CANTONS svega all SREDNJOBOSANSKI Bugojno %XVRYDþD Donji Vakuf Fojnica Gornji Vakuf Jajce Kiseljak Kreševo Novi Travnik Travnik Vitez +(5&(*29$ý.

2/$32632/8.70 2008/2009 svega I-IV(I-V) V-VIII (VI-IX) 237640 100843 136797 115606 49407 66199 236918 100736 136182 115407 49372 66035 99.75 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 35353 *UDILNRQ8SLVDQLXþHQLFLQDNUDMXãNROVNHJRGLQH Graph 1. Enrolled pupils at the end of the school year 300000 svega all 250000 XþHQLFHJLUOV 200000 150000 100000 50000 42 I-IV(I-V) V-VIII (VI-IX) 2010/2011 svega I-IV(I-V) V-VIII (VI-IX) 2009/2010 svega I-IV(I-V) V-VIII (VI-IX) 2008/2009 svega I-IV(I-V) V-VIII (VI-IX) 2007/2008 svega I-IV(I-V) V-VIII (VI-IX) 2006/2007 svega 0 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin .OSNOVNO OBRAZOVANJE PRIMARY EDUCATION 8ý(1.73 2010/2011 svega I-IV(I-V) V-VIII (VI-IX) 222044 111349 110695 108031 54179 53852 221478 111256 110222 107899 54150 53749 99.64 2006/2007 2007/2008 svega I-IV(I-V) V-VIII (VI-IX) 239188 118893 120295 116551 58151 58400 238461 118800 119661 116367 58112 58255 99.70 2009/2010 svega I-IV(I-V) V-VIII (VI-IX) 233715 114678 119037 114068 56255 57813 233087 114593 118494 113921 56219 57702 99.5('291.+â.+261291.863-(+8 PUPILS OF REGULAR BASIC SCHOOLS BY SEX AND RESULT Ukupno Završili razred Total Completed class Završili razred % Završili školu Completed Completed school class % Godina Year svega XþHQLFH svega XþHQLFH svega svega XþHQLFH all girls all girls all all girls 26643 13105 total 26643 13105 ISCED 1 ISCED 2 23163 11204 total 23163 11204 ISCED 1 ISCED 2 27363 13329 total 27363 13329 ISCED 1 ISCED 2 32569 15976 total 32569 15976 ISCED 1 ISCED 2 35353 17156 total 17156 ISCED 1 ISCED 2 2006/2007 svega I-IV(I-V) V-VIII (VI-IX) 243708 131878 111830 118657 64269 54388 242823 131771 111052 118465 64240 54225 99.&.

VI-IX I-IV. I-V Svega Ukupno ISCED 1 ISCED 2 all Total Kombinovana/Kombinirana Combined Svega all V-VIII.ODJELJENJA/ODJELI U REDOVNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA CLASSES IN REGULAR BASIC SCHOOLS AT THE END OF THE SCHOOL YEAR Odjeljenja/ Nekombinovana/ Odjeli Nekombinirana Godina Classes Non-combined Year V-VIII.VII-IV. I-V IX ISCED ISCED 1 2 ISCED 1 & ISCED 2 2006/2007 10443 9544 5069 4475 899 855 43 1 2007/2008 10468 9512 4767 4745 956 915 38 3 2008/2009 10524 9575 4594 4981 949 913 30 6 2009/2010 9759 8835 4428 4407 924 883 40 1 2010/2011 10208 9235 4695 4540 973 936 32 5 NASTAVNO OSOBLJE REDOVNIH ŠKOLA TEACHING STAFF OF REGULAR BASIC SCHOOLS Nastavnici S punim radnim vremenom working full-time Teachers Godina svega all žene females 6NUDüLPRGSXQRJUDGQRJYUHPHQD working part-time QDQHRGUHÿHQR vrijeme on the permanent basis QDRGUHÿHQR vrijeme on the temporary basis QDQHRGUHÿHQR vrijeme on the permanent basis žene svega all females svega all svega all žene females žene females QDRGUHÿHQRYULMHPH on the temporary basis svega all Year žene females 2006/2007 svega I-IV(I-V) V-VIII (VI-IX) mješovito 14438 6199 7235 1004 9843 10574 5054 5294 4128 4723 661 557 7400 4322 2701 377 1721 779 696 246 1263 662 443 158 1087 46 964 77 577 26 505 46 1056 80 852 124 603 44 479 80 2006/2007 2007/2008 svega I-IV(I-V) V-VIII (VI-IX) mješovito 14710 5990 7725 995 10108 10804 4916 5192 4512 5078 680 534 7647 4257 3004 386 1573 656 685 232 1144 560 423 161 1106 49 960 97 583 35 487 61 1227 93 1002 132 734 64 598 72 2008/2009 svega I-IV(I-V) V-VIII (VI-IX) mješovito 15020 5982 8180 858 10303 10966 4912 5183 4833 5290 558 493 7723 4247 3142 334 1503 630 708 165 1128 563 462 103 1032 44 930 58 558 31 496 31 1519 125 1252 142 894 71 733 90 2009/2010 svega I-IV(I-V) V-VIII (VI-IX) mješovito 13637 5547 7303 787 9039 10023 4406 4727 4096 4902 537 394 6784 3740 2765 279 1704 720 783 201 1238 614 483 141 885 30 796 59 442 14 387 41 1025 70 822 133 575 38 461 76 2010/2011 svega I-IV(I-V) V-VIII (VI-IX) mješovito 15526 6197 8204 1125 10932 11032 5207 5245 4954 5133 771 654 8020 4409 3161 450 1509 722 602 185 1159 650 379 130 1277 50 1120 107 706 27 603 76 1708 180 1349 179 1047 121 811 115 total ISCED 1 ISCED 2 mixed 2007/2008 total ISCED 1 ISCED 2 mixed 2008/2009 total ISCED 1 ISCED 2 mixed 2009/2010 total ISCED 1 ISCED 2 mixed 2010/2011 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin total ISCED 1 ISCED 2 mixed 43 .

2 NERETVANSKI =$3$'12+(5&(*29$ý.OSNOVNO OBRAZOVANJE KRAJ ŠKOLSKE 2010/2011. SCHOOLS.ý.2 NERETVANSKI =$3$'12+(5&(*29$ý. PUPILS AND TEACHERS OdjeljeKANTONI Škole nja/odjeli 8þHQLFL Schools Classes Pupils FEDERACIJA BIH 1120 10316 222677 Završili školu Finished school Nastavnici Teachers 35455 CANTONS 15730 FEDERATION OF B&H FEDERATION OF B&H OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION FEDERACIJA BIH 643 4151 96633 35353 8916 65 333 8642 4752 868 UNSKO-SANSKI 8 81 1747 459 138 CANTON POSAVSKI 101 611 15560 7674 1703 TUZLANSKI 71 456 11392 6643 1248 =(1.. 116 1566 - 119 =$3$'12+(5&(*29$ý. 194 4275 - 187 SREDNJOBOSANSKI 39 443 7808 - 526 +(5&(*29$ý.2/(2'-(/-(1-$2'-(/.&.2'2%2-6.2'2%2-6. KANTON SARAJEVO 16 1235 26877 - 1344 CANTON SARAJEVO KANTON 10 33 211 3055 - 244 CANTON 10 BOSANSKO-PODRINJSKI SREDNJOBOSANSKI 1) +(5&(*29$ý.8ý(1..1$67$91..2'2%2-6. 70 428 8274 1226 674 =$3$'12+(5&(*29$ý.ý.&. GODINE PRIMARY EDUCATION END OF THE SCHOOL YEAR 2010/2011 â....2 NERETVANSKI 95 618 13324 3141 1118 +(5&(*29$ý... 4 94 1656 - 94 BOSANSKO-PODRINJSKI .ý..2 NERETVANSKI .. 9 35 851 476 98 BOSANSKO-PODRINJSKI 134 998 22974 4223 1564 SREDNJOBOSANSKI +(5&(*29$ý. BOSANSKO-PODRINJSKI SREDNJOBOSANSKI DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BIH 446 6057 125411 - 6610 FEDERATION OF B&H UNSKO-SANSKI 98 982 20764 - 997 UNSKO-SANSKI KANTON POSAVSKI 14 116 1834 - 119 CANTON POSAVSKI TUZLANSKI 114 1369 29891 - 1552 TUZLANSKI =(1.2'2%2-6.. KANTON SARAJEVO 68 436 10675 5900 1227 CANTON SARAJEVO KANTON 10 22 155 3194 859 278 CANTON 10 UNSKO-SANSKI KANTON POSAVSKI TUZLANSKI =(1. 128 1297 27685 - 1428 =(1.. CLASSES. 44 1) 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin .ý..

.1$67$91. - 4 - - CANTON 10 =$3$'12+(5&(*29$ý. .. BOSANSKO-PODRINJSKI 1 1 1 1 2 BOSANSKO-PODRINJSKI SREDNJOBOSANSKI 4 4 22 4 4 SREDNJOBOSANSKI +(5&(*29$ý. PUPILS AND TEACHERS OdjeljeKANTONI Škole nja/odjeli 8þHQLFL Schools Classes Pupils Završili školu Finished school Nastavnici Teachers CANTONS ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA SPECIAL PRIMARY EDUCATION FEDERACIJA BIH 31 108 633 102 204 FEDERATION OF B&H FEDERATION OF B&H OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION FEDERACIJA BIH 29 64 348 102 134 UNSKO-SANSKI 2 2 11 3 1 UNSKO-SANSKI KANTON POSAVSKI 1 - - - - CANTON POSAVSKI TUZLANSKI 3 12 63 24 23 TUZLANSKI =(1..2 NERETVANSKI . 3 5 26 4 9 =$3$'12+(5&(*29$ý....ý.. 31 195 - 56 CANTON SARAJEVO . SCHOOLS.8ý(1.2'2%2-6.. - 1 - - =$3$'12+(5&(*29$ý. 5 10 44 13 22 =(1. 1 28 - 2 UNSKO-SANSKI KANTON POSAVSKI 1 2 4 - 2 CANTON POSAVSKI TUZLANSKI 1 7 39 - 6 TUZLANSKI SREDNJOBOSANSKI ..ý... CLASSES....â.2/(2'-(/-(1-$2'-(/. 3 13 - 4 +(5&(*29$ý.2 NERETVANSKI 2 15 112 12 27 +(5&(*29$ý..2'2%2-6. KANTON SARAJEVO 5 12 64 39 43 CANTON SARAJEVO KANTON 10 3 3 5 2 3 CANTON 10 FEDERATION OF B&H DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BIH 2 44 285 - 70 UNSKO-SANSKI .2 NERETVANSKI =$3$'12+(5&(*29$ý.&.. KANTON SARAJEVO KANTON 10 1) 1) 1) 1) Podaci o broju škola i nastavnicima su prikazani u osmogodišnjem obrazovanju Data about schools and teachers are presented in eight year education 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin 45 ...2 NERETVANSKI ..&. - 1 - - SREDNJOBOSANSKI +(5&(*29$ý.

-1. GODINE PRIMARY EDUCATION .END OF 2010/2011.-1. BROJ ŠKOLA I ODJELJENJA / ODJELA NUMBER SCHOOLS AND CLASSES Odjeljenja / Odjeli Classes Škole1) Schools 1) samostalne i cenSvega tralne All Central schools Ukupno Total Nekombinovana /Nekombinirana Non-combined Kombinovana/Kombinirana Combined I-IV V-VIII V-VIII I-IV / I-V / VI-IX Svega / I-V / VI-IX Svega All All ISCED ISCED ISCED ISCED 1 2 2 1 miješano mixed ISCED 1 I& ISCED 2 FEDERACIJA BiH 1120 400 10316 9304 4723 4581 1008 944 43 21 Redovne/redovite osnovne škole Regular primary schools Škole sa posebnim potrebama Special primary schools 1089 391 10208 9235 4695 4540 973 936 32 5 31 9 108 69 28 41 35 8 11 16 2-1.-1.-OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION UNSKO-SANSKI KANTON BIHA BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN KLJU SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA 65 16 8 5 4 12 3 7 10 47 8 4 1 3 11 3 7 10 333 77 37 10 27 74 15 38 55 325 74 36 6 27 74 15 38 55 - 325 74 36 6 27 74 15 38 55 8 3 1 4 - - 8 3 1 4 - - KANTON POSAVSKI DOMALJEVAC-ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE 8 2 1 5 7 1 1 5 81 10 29 42 81 10 29 42 - 81 10 29 42 - - - - TUZLANSKI KANTON BANOVII ELI DOBOJ-ISTOK GRAANICA GRADAAC KALESIJA KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK TEOAK TUZLA ŽIVINICE 101 6 4 3 13 7 5 4 11 2 8 1 28 9 86 5 3 2 11 7 5 2 8 1 8 1 24 9 611 39 13 12 59 50 52 20 60 22 58 9 141 76 601 39 12 12 59 50 52 20 57 22 58 9 135 76 10 10 - 591 39 12 12 59 50 52 20 57 22 48 9 135 76 10 1 3 6 - - 10 1 3 6 - - 46 Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin . OSNOVNO OBRAZOVANJE . SCHOOL YEAR 2-1.2.KRAJ ŠKOLSKE 2010/2011. REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE REGULAR PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH Osmogodišnje obrazovanje Eight year education Devetogodišnje obrazovanje Nine year education 1089 643 391 390 10208 4151 9235 3933 4695 676 4540 3257 973 218 936 185 32 30 5 3 446 1 6057 5302 4019 1283 755 751 2 2 2 -1.

VAKUF-USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON APLJINA ITLUK JABLANICA KONJIC GRAD MOSTAR NEUM PROZOR STOLAC RAVNO Nekombinovana /Nekombinirana Non-combined Kombinovana/Kombinirana Combined miješano mixed ISCED 1 I& ISCED 2 Svega All samostalne i centralne Central schools 71 58 456 456 - 456 - - - - 3 1 9 3 3 10 2 3 6 7 18 6 2 1 6 3 2 9 1 2 6 6 16 4 16 3 50 30 13 50 8 10 40 42 130 64 16 3 50 30 13 50 8 10 40 42 130 64 - 16 3 50 30 13 50 8 10 40 42 130 64 - - - - 9 6 35 35 - 35 - - - - 1 7 1 1 4 1 2 31 2 2 31 2 - 2 31 2 - - - - 134 52 998 899 341 558 99 99 - - 15 11 1 7 9 14 21 11 1 8 24 12 7 3 4 2 4 3 6 1 6 11 5 123 70 1 63 49 85 108 93 17 85 192 112 111 62 58 40 69 85 91 17 82 179 105 39 28 23 14 22 43 37 5 26 64 40 72 34 35 26 47 42 54 12 56 115 65 12 8 1 5 9 16 23 2 3 13 7 12 8 1 5 9 16 23 2 3 13 7 - - 95 47 618 569 156 413 49 35 12 2 18 11 3 11 29 3 11 7 2 3 3 2 6 22 1 6 3 1 89 80 14 54 259 17 59 43 3 79 72 14 47 253 14 50 40 - 35 29 1 4 53 6 15 13 - 44 43 13 43 200 8 35 27 - 10 8 7 6 3 9 3 3 10 8 1 2 2 7 3 2 4 4 1 2 1 2 - 13 428 377 169 208 51 51 - - 3 3 3 4 77 112 94 145 70 98 82 127 32 46 35 56 38 52 47 71 7 14 12 18 7 14 12 18 - 47 ZAPADNO70 HERCEGOVAKI KANTON GRUDE 13 LJUBUŠKI 18 POSUŠJE 13 ŠIROKI BRIJEG 26 Statistiki bilten br. BROJ ŠKOLA I ODJELJENJA / ODJELA (nastavak) NUMBER SCHOOLS AND CLASSES ( continued) Odjeljenja Škole1) / Odjeli 1) Schools Classes ZENIKO-DOBOJSKI KANTON BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO ZAVIDOVII ZENICA ŽEPE BOSANSKOPODRINJSKI KANTON FOA GORAŽDE PALE SREDNJOBOSANSKI KANTON BUGOJNO BUSOVAA DOBRETII DONJI VAKUF FOJNICA G.2-1. 171/2012 Statistical bulletin Ukupno Total I-IV V-VIII V-VIII I-IV / I-V / VI-IX Svega / I-V / VI-IX Svega All All ISCED ISCED ISCED ISCED 1 2 2 1 .

...... 10 4 . ... 982 208 101 23 86 224 50 110 180 840 184 87 17 81 197 35 88 151 593 128 60 11 59 147 22 57 109 247 56 27 6 22 50 13 31 42 142 24 14 6 5 27 15 22 29 140 24 12 6 5 27 15 22 29 - 2 2 - KANTON POSAVSKI DOMALJEVAC ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE 14 . .......2. .-1...-DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION UNSKO-SANSKI KANTON BIHA BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN KLJU SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA 98 15 5 2 8 23 9 14 22 1 1 . - 116 12 41 63 99 12 24 63 95 12 24 59 4 4 17 17 - 17 17 - - - TUZLANSKI KANTON BANOVII ELI DOBOJ-ISTOK GRAANICA GRADAAC KALESIJA KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK TEOAK TUZLA ŽIVINICE 114 8 3 2 7 16 15 5 15 4 18 3 6 12 - 1369 63 39 37 164 138 115 41 113 33 127 24 293 182 1175 45 30 37 151 117 95 27 83 29 95 22 269 175 905 40 21 29 109 88 76 20 64 25 78 17 198 140 270 5 9 8 42 29 19 7 19 4 17 5 71 35 194 18 9 13 21 20 14 30 4 32 2 24 7 192 17 9 13 21 20 14 30 4 32 2 23 7 2 1 1 - - 48 Statistiki bilten br. BROJ ŠKOLA I ODJELJENJA / ODJELA (nastavak) NUMBER SCHOOLS AND CLASSES (continued) Odjeljenja Škole1) / Odjeli 1) Schools Classes samostalne i cenSvega tralne All Central schools Ukupno Total Nekombinovana /Nekombinirana Non-combined Kombinovana/Kombinirana Combined I-IV V-VIII V-VIII I-IV / I-V / VI-IX Svega / I-V / VI-IX Svega All All ISCED ISCED ISCED ISCED 1 2 2 1 miješano mixed ISCED 1 I& ISCED 2 KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO HADŽII ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO TRNOVO VOGOŠA 68 11 3 12 4 15 10 6 2 5 65 11 3 10 4 15 10 6 1 5 436 60 26 81 23 117 61 34 3 31 435 60 26 81 23 117 61 34 2 31 - 435 60 26 81 23 117 61 34 2 31 1 1 - - - 1 1 - KANTON 10 BOSANSKO GRAHOVO DRVAR GLAMO KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD 22 1 1 1 1 9 9 9 1 1 1 1 2 3 155 4 10 8 8 67 58 155 4 10 8 8 67 58 - 155 4 10 8 8 67 58 - - - - 2 -1.. 171/2012 Statistical bulletin . ...2-1. .

. VAKUF -USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ Statistiki bilten br. .. ... .. . . ..... 7 . ..... ........ 6 2 ... 171/2012 Statistical bulletin 49 .. 116 116 116 - - - - - . . .. . 8 80 6 7 70 5 5 47 3 2 23 2 1 10 1 1 10 1 - - ..... - 34 18 32 91 4 26 215 23 13 14 23 57 4 13 199 19 11 14 17 51 4 13 173 18 2 6 6 26 1 21 4 9 34 13 16 4 21 4 9 34 13 16 4 - - ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG . . 194 192 187 5 2 2 - - .. .. . 4 16 ....2-1. .. . BROJ ŠKOLA I ODJELJENJA / ODJELA (nastavak) NUMBER SCHOOLS AND CLASSES ( continued) Odjeljenja Škole1) / Odjeli 1) Schools Classes samostalne i cenSvega tralne All Central schools ZENIKO-DOBOJSKI KANTON BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO ZAVIDOVII ZENICA ŽEPE Ukupno Total Nekombinovana /Nekombinirana Non-combined Kombinovana/Kombinirana Combined I-IV V-VIII V-VIII I-IV / I-V / VI-IX Svega / I-V / VI-IX Svega All All ISCED ISCED ISCED ISCED 1 2 2 1 miješano mixed ISCED 1 I& ISCED 2 128 - 1297 1094 757 337 203 203 - - 4 1 18 11 10 10 3 11 8 11 26 15 - 44 18 141 86 43 172 18 37 133 132 371 102 37 18 110 67 27 165 7 18 123 110 339 73 28 14 75 44 17 116 2 10 83 72 239 57 9 4 35 23 10 49 5 8 40 38 100 16 7 31 19 16 7 11 19 10 22 32 29 7 31 19 16 7 11 19 10 22 32 29 - - 4 - 94 82 55 27 12 12 - - 1 3 .. . .... .. ...... 19 29 28 40 19 29 28 40 19 29 28 40 - - - - - BOSANSKOPODRINJSKI KANTON FOA GORAŽDE PALE SREDNJOBOSANSKI KANTON BUGOJNO BUSOVAA DONJI VAKUF FOJNICA G. .... .... ...... . .... ....... .... . ..... ... ...... .... 24 12 10 8 15 15 16 4 17 54 19 24 12 10 8 15 15 16 4 17 53 18 24 12 10 8 15 15 16 4 17 48 18 5 - 1 1 1 1 - - HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON APLJINA ITLUK JABLANICA KONJIC NEUM PROZOR RAVNO GRAD MOSTAR STOLAC 39 - 443 342 301 41 101 101 - - 4 .... .

-1... 2 ..... 1 ..-2...-2. .. ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA SPECIAL PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH 31 9 108 69 28 2 -1.... - 211 3 11 9 11 94 83 151 1 10 9 9 64 58 151 1 10 9 9 64 58 - 60 2 1 2 30 25 60 2 1 2 30 25 - - 41 35 8 11 16 I-IV V-VIII V-VIII I-IV / I-V / VI-IX Svega / I-V / VI-IX Svega All All ISCED ISCED ISCED ISCED 1 2 2 1 Ukupno Total 2-1.. 171/2012 Statistical bulletin .. 1 . BROJ ŠKOLA I ODJELJENJA / ODJELA (nastavak) NUMBER SCHOOLS AND CLASSES ( continued) Odjeljenja Škole1) / Odjeli Schools 1) Classes Nekombinovana /Nekombinirana Non-combined Kombinovana/Kombinirana Combined miješano mixed ISCED 1 I& ISCED 2 Svega All samostalne i centralne Central schools KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO HADŽII ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO TRNOVO VOGOŠA 16 ... .. .... 8 1 .2-1.-OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 29 9 64 38 9 29 26 2 11 13 UNSKO-SANSKI KANTON BIHA CAZIN 2 - 2 - - - 2 - - 2 1 1 - 1 1 - - - 1 1 - - 1 1 KANTON POSAVSKI ODŽAK 1 1 - - - - - - - - - TUZLANSKI KANTON BANOVII TUZLA 3 1 2 2 2 12 1 11 9 9 2 2 7 7 3 1 2 - 2 2 1 1 - ZENIKO-DOBOJSKI KANTON KAKANJ MAGLAJ TEŠANJ VISOKO ZENICA 5 1 10 4 - 4 6 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 3 - 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 - 50 Statistiki bilten br... 2 17 13 . . - 1235 168 79 206 80 339 181 91 6 85 1211 168 74 206 65 339 179 91 5 84 859 121 51 147 48 247 125 66 3 51 352 47 23 59 17 92 54 25 2 33 24 5 15 2 1 1 24 5 15 2 1 1 - - KANTON 10 BOSANSKO GRAHOVO DRVAR GLAMO KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD 33 .. 4 .

171/2012 Statistical bulletin 51 . BROJ ŠKOLA I ODJELJENJA / ODJELA (nastavak) NUMBER SCHOOLS AND CLASSES ( continued) Odjeljenja Škole1) / Odjeli 1) Schools Classes samostalne i cenSvega tralne All Central schools Nekombinovana /Nekombinirana Non-combined Kombinovana/Kombinirana Combined I-IV V-VIII V-VIII I-IV / I-V / VI-IX Svega / I-V / VI-IX Svega All All ISCED ISCED ISCED ISCED 1 2 2 1 Ukupno Total miješano mixed ISCED 1 I& ISCED 2 BOSANSKOPODRINJSKI KANTON GORAŽDE 1 - 1 - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1 - 1 - SREDNJOBOSANSKI KANTON BUSOVAA DONJI VAKUF JAJCE TRAVNIK 4 - 4 - - - 4 - 2 2 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR 2 2 15 15 7 8 - - - - 2 2 15 15 7 8 - - - - ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG 3 - 5 - - - 5 1 2 2 1 1 1 - 2 1 2 - - - 2 1 2 1 - 1 1 1 1 KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO ILIDŽA NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO 5 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 12 2 1 3 2 4 10 2 2 2 4 - 10 2 2 2 4 2 1 1 - - 2 1 1 - - KANTON 10 DRVAR KUPRES LIVNO 3 1 1 1 - 3 1 1 1 - - - 3 1 1 1 - - 3 1 1 1 Statistiki bilten br.2-1.

. . .2-1.. 2 2 - - - 2 2 - - 2 2 TUZLANSKI KANTON ELI TUZLA 1 1 . . . .. 44 31 19 12 9 6 - 3 UNSKO-SANSKI KANTON BIHA 2) CAZIN . 7 1 6 4 3 1 3 1 2 3 1 2 - - HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR . ........-2.. ... 3 3 3 - - - - - ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON ŠIROKI BRIJEG 2) .... 1 - - - 1 - - 1 .... 171/2012 Statistical bulletin ..... 31 1 6 11 13 28 4 11 13 16 1 7 8 12 3 4 5 3 1 2 - 3 1 2 - - - KANTON 10 LIVNO 2) KUPRES 2) ... ... . . -2... .... ..... . . . . 1 - - - 1 - - 1 KANTON POSAVSKI ORAŠJE 1 1 .. ... ..... 3 3 3 - - - - - ... .. .. Nine year primary schools are presented only those schools that works with only nine year educational programme....-DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 2 .... - - - - - - - - 1) 1) Kao škole u osmogodišnjem obrazovanju su prikazane škole koje rade iskljuivo po planu osmogodišnjeg programa.. 2) 2) 52 Podaci su prikazani u osmogodišnjem obrazovanju Data are presented in eight year education Statistiki bilten br.. .. ... . Škole koje su prikazane u devetogodišnjem obrazovanju rade iskljuivo po programu devetogodišnjeg obrazovanja.... BROJ ŠKOLA I ODJELJENJA / ODJELA (nastavak) NUMBER SCHOOLS AND CLASSES ( continued) Odjeljenja Škole1) / Odjeli 1) Schools Classes samostalne i cenSvega tralne All Central schools Nekombinovana /Nekombinirana Non-combined Kombinovana/Kombinirana Combined I-IV V-VIII V-VIII I-IV / I-V / VI-IX Svega / I-V / VI-IX Svega All All ISCED ISCED ISCED ISCED 1 2 2 1 Ukupno Total miješano mixed ISCED 1 I& ISCED 2 2 -1... Eight year education schools data represent eight year educational programme schools. and schools with eight year and nine year educational programmes parallel in the school... - - - - - - - - .. .. kao i škole koje rade po planu osmogodišnjeg i devetogodišnjeg programa paralelno........ - - - - - - - - KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO ILIDŽA 2) NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO . . .

1.+$û 2009 BOSANSKA KRUPA 991 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin .-OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION UNSKO-SANSKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools 8642 XþHQLFH girls 54 4156 4156 - - - - - - 3880 1855 4762 2301 - 29 - - - - - - 29 25 - XþHQLFH girls 29 - - - - - - 12 17 - 931 481 - - - - - - 854 425 1155 566 53 %.&.325$=5('. REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE REGULAR PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH Osmogodišnje obrazovanje Eight year education Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools Devetogodišnje obrazovanje Nine year education Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools 222044 108031 22132 XþHQLFH 108031 10666 girls 96633 47003 - 24410 11929 22761 11011 22524 11442 25678 27966 12716 13771 40249 35424 19320 17176 - 4465 5214 4544 7056 10193 28837 35424 - 13810 17176 - XþHQLFH girls 604 47003 - 2229 2523 2650 3585 5030 238 - 16 37 42 60 64 191 194 - XþHQLFH girls 238 - 4 16 17 18 27 71 85 - 125411 61028 22132 19945 17547 17980 18622 17773 11412 - - XþHQLFH girls 1231 61028 10666 9700 8488 8792 9131 8741 5510 - - XþHQLFH girls 452 159 150 143 203 206 195 175 - - 452 59 52 59 73 78 69 62 - - 2 -2.-1.8ý(1.6$1.83.0$ NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES 8þHQLFL Pupils Svega All 8þHQLFH Girls Po razredima by grades Prvi First Drugi Second FEDERACIJA BiH 222677 108273 22185 XþHQLFH 108273 10689 girls Redovne/redovite osnovne škole 222044 108031 22132 7UHüL Third ýHWYUWL Fourth Peti Fifth Šesti Sedmi Sixth Seventh Osmi Eigth Deveti Nineth 24465 11949 22821 11029 22612 11477 25747 28068 12744 13807 40353 35526 19362 17216 - 24410 22761 22524 25678 27966 40249 35424 - 11929 11011 11442 12716 13771 19320 17176 - 166 180 245 266 259 366 194 - Regular primary schools Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools Škole sa posebnim potrebama Special primary schools XþHQLFH 108031 10666 girls 1835 690 159 XþHQLFH girls 633 XþHQLFH girls 690 59 56 75 90 96 96 133 85 - 242 53 55 60 88 69 102 104 102 - 242 23 20 18 35 28 36 42 40 - 2-2.-1.

0$ QDVWDYDN.83.8ý(1.6$1.325$=5('.&.

ý. ý(/.û. KANTON Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO 54 8þHQLFH Girls Prvi First Po razredima by grades Drugi Second 7UHüL Third ýHWYUWL Fourth Peti Fifth Šesti Sedmi Sixth Seventh Osmi Eigth Deveti Nineth 180 711 2006 398 916 1431 85 333 1000 187 444 695 - - - - - - 90 299 1006 171 388 647 90 412 1000 227 528 784 - 1747 XþHQLFH girls 12 871 871 - - - - 403 196 372 186 508 254 464 235 - 2 - - - - 2 4 3 3 - XþHQLFH girls 2 - - - - - - 1 1 - 187 693 867 91 344 436 - - - - 45 174 184 49 157 166 51 195 262 42 167 255 - 15560 XþHQLFH girls 85 7479 7479 - - - - - 1775 841 6099 2906 7686 3732 - 28 - - - - - 11 32 42 - XþHQLFH girls 28 - - - - - 3 9 16 - 990 300 309 1464 1375 1388 501 1557 577 1463 247 3282 2107 504 149 166 696 679 693 240 755 255 713 130 1482 1017 - - - - - 259 88 235 59 233 154 297 21 211 218 311 140 125 660 579 487 226 611 203 556 86 1295 820 420 160 184 804 708 666 216 713 220 610 140 1776 1069 - 11392 XþHQLFH girls 63 5510 5510 - - - - 172 101 291 157 4273 2056 6656 3196 - 23 - - - - 3 1 31 28 - XþHQLFH girls 23 - - - - 2 1 11 9 - 375 85 1244 696 311 196 34 597 319 157 - - 132 243 23 62 471 773 29 37 217 413 106 205 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin - ./-8ý SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA KANTON POSAVSKI Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools DOMALJEVAC-ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE TUZLANSKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools %$129.. TUZLA ŽIVINICE =(1.û DOBOJ-ISTOK *5$ý$1.&$ *5$'$ý$& KALESIJA KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK 7(2ý$.2'2%2-6. NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES ( continued) 8þHQLFL Pupils Svega All BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN .

8ý(1.&.0$ QDVWDYDN.83.325$=5('.6$1.

û. NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES ( continued) 8þHQLFL Pupils Svega All TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO =$9. VAKUF-USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ +(5&(*29$ý.2 NERETVANSKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools 8þHQLFH Girls Prvi First Po razredima by grades Drugi Second 7UHüL Third ýHWYUWL Fourth Peti Fifth Šesti Sedmi Sixth Seventh Osmi Eigth Deveti Nineth 1387 201 211 1028 1087 3357 1410 659 95 93 506 483 1664 707 - - - - 143 254 589 98 80 391 380 1333 453 798 103 131 637 707 2024 560 - 851 XþHQLFH girls 12 388 388 - - - - - - 375 173 476 215 - 6 - - - - - - 6 6 - XþHQLFH girls 6 - - - - - - 2 4 - 59 753 39 28 336 24 - - - - - - 20 339 16 39 414 23 - 22974 XþHQLFH girls 187 11208 11208 - 2668 1336 2791 1296 3034 1516 3030 1528 3455 1708 3760 1779 4236 2045 - 68 - 14 27 27 37 29 28 25 - XþHQLFH girls 68 - 4 10 12 12 12 8 10 - 2836 1588 4 1527 1136 1817 2177 2004 412 2162 4686 2625 1386 772 2 751 584 883 1022 948 203 1058 2293 1306 - 301 191 3 172 166 217 259 249 28 238 514 330 359 195 1 173 137 204 275 251 45 263 547 341 350 220 196 153 251 292 281 55 262 607 367 384 203 195 159 230 275 270 73 297 632 312 459 231 227 145 295 309 289 62 332 699 407 436 266 283 193 304 358 321 75 350 748 426 547 282 281 183 316 409 343 74 420 939 442 - 13324 XþHQLFH girls 60 6454 6454 - 746 371 1331 677 1325 614 1560 795 2248 1133 2964 1359 3150 1505 - 25 - 1 7 9 6 4 20 13 - XþHQLFH girls 25 - - 5 3 1 3 9 4 - 924 894 147 532 2800 - 245 222 18 215 259 2 577 253 256 3 1 518 247 270 53 682 271 279 30 254 1024 326 305 119 348 1419 291 257 157 421 1572 55 ý$3/-.û.1$ 1848 ý. ZENICA ä(3ý( BOSANSKOPODRINJSKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools )2ý$ GORAŽDE PALE SREDNJOBOSANSKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools BUGOJNO %8629$ý$ '2%5(7.'29.7/8. 1848 JABLANICA 309 KONJIC 1079 GRAD MOSTAR 5810 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin . DONJI VAKUF FOJNICA G.

325$=5('.8ý(1.6$1.83.&.0$ QDVWDYDN.

û. ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO TRNOVO 92*2âû$ KANTON 10 Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools BOSANSKO GRAHOVO DRVAR */$02ý KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD 56 8þHQLFH Girls Prvi First Po razredima by grades Drugi Second 7UHüL Third ýHWYUWL Fourth Peti Fifth Šesti Sedmi Sixth Seventh Osmi Eigth Deveti Nineth 378 1164 879 9 189 515 448 5 - 58 121 81 1 43 136 99 - 45 147 100 2 58 142 107 1 54 189 144 3 57 224 166 - 63 205 182 2 - 8274 XþHQLFH girls 23 4118 4118 - 1051 522 1092 550 185 520 1160 595 1313 667 1347 670 1226 594 - 7 - 1 3 6 7 3 3 - - XþHQLFH girls 7 - - 1 2 2 2 - - - 1476 2111 1881 2806 744 1035 929 1410 - 200 288 228 335 189 300 260 343 218 284 228 355 208 290 278 384 231 339 289 454 233 332 304 478 197 278 294 457 - 10675 XþHQLFH girls 74 5217 5217 - - - - - - 4770 2304 5905 2913 - 36 - - - - - - 33 41 - XþHQLFH girls 36 - - - - - - 16 20 - 1434 659 1934 591 2997 1505 760 31 764 705 301 956 298 1451 756 367 16 367 - - - - - - 633 311 853 283 1356 667 316 15 336 801 348 1081 308 1641 838 444 16 428 - 3194 XþHQLFH girls 34 1602 1602 - - - - 731 370 739 338 861 454 863 440 - 14 - - - - 5 12 6 11 - XþHQLFH girls 14 - - - - 1 6 3 4 - 33 223 155 218 1433 1132 17 116 80 112 726 551 - - - - 13 50 44 56 310 258 6 56 41 46 335 255 11 51 34 60 387 318 3 66 36 56 401 301 - 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin ...$1721 Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG KANTON SARAJEVO Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools CENTAR SARAJEVO +$'ä. NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES ( continued) 8þHQLFL Pupils Svega All NEUM PROZOR STOLAC RAVNO ZAPADNO+(5&(*29$ý.

&.0$ QDVWDYDN.6$1.83.325$=5('.8ý(1.

1313 ý(/.-1.2./-8ý SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA KANTON POSAVSKI Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools DOMALJEVAC-ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE TUZLANSKI KANTON 125411 XþHQLFH girls 1231 61028 22132 61028 10666 19945 9700 17547 8488 17980 8792 18622 17773 9131 8741 11412 5510 - - 452 159 150 143 203 206 195 175 - - XþHQLFH girls 452 59 52 59 73 78 69 62 - - 20764 XþHQLFH girls 280 10150 10150 2774 1318 2910 1452 2941 1406 3007 1498 3102 1492 3711 1839 2319 1145 - - 120 42 31 31 56 43 42 35 - - XþHQLFH girls 4573 2192 493 1743 4897 962 2197 3707 120 19 10 17 21 18 19 16 - - 2286 1091 237 852 2350 468 1055 1811 542 279 53 231 727 104 255 583 614 316 65 270 723 132 275 515 597 302 79 236 719 130 328 550 709 311 69 260 740 122 317 479 689 313 53 222 741 162 336 586 791 397 85 318 882 183 387 668 631 274 89 206 365 129 299 326 - - 1834 XþHQLFH girls 6 884 884 343 171 352 171 323 159 386 184 347 161 43 20 40 18 - - 3 3 1 - 2 - - - - - XþHQLFH girls 178 645 1011 3 1 1 - 1 - - - - - 90 330 464 38 137 168 31 133 188 33 129 161 41 157 188 35 89 223 43 40 - - 14607 14607 4535 2197 4519 2235 4555 2203 4719 2279 4989 2473 4155 2056 2419 1164 - - 81 31 23 26 35 31 35 24 - - 81 11 8 12 13 18 11 8 - - 614 384 371 1696 1472 1196 429 1190 323 240 104 117 510 457 379 134 362 128 199 112 123 515 429 390 97 421 99 255 122 124 476 445 401 137 420 92 246 104 109 541 464 446 135 350 125 243 142 124 522 505 391 166 439 129 125 120 103 512 514 370 109 300 91 5 106 78 455 208 136 58 164 - - 57 29891 XþHQLFH girls 205 Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who XþHQLFH attend classes in regular schools girls %$129.û 810 DOBOJ-ISTOK 778 *5$ý$1.&$ 3531 *5$'$ý$& 3022 KALESIJA 2513 KLADANJ 836 LUKAVAC 2456 SAPNA 664 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin .û.+$û BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN . NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES ( continued) 8þHQLFL Pupils Svega All 8þHQLFH Girls Prvi First Po razredima by grades Drugi Second 7UHüL Third ýHWYUWL Fourth Peti Fifth Šesti Sedmi Sixth Seventh Osmi Eigth Deveti Nineth 2 -2.-DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools UNSKO-SANSKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools %.

0$ QDVWDYDN.6$1.83.325$=5('.8ý(1.&.

û..2'2%2-6. NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES ( continued) 8þHQLFL Pupils Svega All SREBRENIK 7(2ý$.û. VAKUF -USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ 58 8þHQLFH Girls Prvi First Po razredima by grades Drugi Second 7UHüL Third ýHWYUWL Fourth Peti Fifth Šesti Sedmi Sixth Seventh Osmi Eigth Deveti Nineth 2695 466 6613 4194 1330 245 3290 2067 428 61 983 632 468 66 937 663 439 59 962 623 445 84 1001 669 518 79 1063 668 288 85 923 615 109 32 744 324 - - 27685 XþHQLFH girls 346 13487 13487 3785 1887 3872 1863 3805 1866 4034 1996 4200 2047 4459 2172 3530 1656 - - 117 29 33 40 49 76 60 59 - - XþHQLFH girls 909 369 3011 1753 759 3809 358 506 3039 2972 8304 1896 117 9 12 13 19 24 19 21 - - 454 169 1473 866 380 1820 178 229 1441 1460 4075 942 112 62 438 225 112 504 45 59 438 385 1118 287 141 67 420 211 97 550 42 71 402 398 1161 312 135 52 405 227 83 539 62 73 391 380 1124 334 135 41 425 280 105 542 45 71 435 462 1155 338 148 57 448 278 138 544 55 84 477 412 1252 307 145 43 492 297 119 593 67 73 537 499 1433 161 93 47 383 235 105 537 42 75 359 436 1061 157 - - 1656 XþHQLFH girls 43 801 801 216 94 209 106 220 100 245 129 276 146 322 147 168 79 - - 16 4 7 3 9 7 8 5 - - XþHQLFH girls 109 1482 65 16 2 1 1 3 3 4 2 - - 52 721 28 13 192 11 12 191 6 11 199 10 17 224 4 19 243 14 25 283 14 12 150 6 - - 4275 XþHQLFH girls 19 2021 2021 2920 1353 999 486 61 28 78 40 90 46 69 40 58 28 - - 7 11 8 - - - - - - - XþHQLFH girls 515 274 4 236 187 358 342 327 76 351 1171 434 7 3 4 - - - - - - - 248 121 1 116 81 166 177 158 28 153 581 191 387 212 4 175 164 239 270 266 37 263 592 311 128 62 61 23 119 72 61 39 88 223 123 61 78 90 69 58 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin - . KANTON Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO =$9. ZENICA ä(3ý( BOSANSKOPODRINJSKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools )2ý$ GORAŽDE PALE SREDNJOBOSANSKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools BUGOJNO %8629$ý$ '2%5(7.'29.ý. DONJI VAKUF FOJNICA G. TUZLA ŽIVINICE =(1.

6$1.83.&.325$=5('.0$ QDVWDYDN.8ý(1.

2 NERETVANSKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools ý$3/-.1$ ý.7/8.$1721 Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG KANTON SARAJEVO Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools CENTAR SARAJEVO +$'ä. JABLANICA KONJIC NEUM PROZOR RAVNO GRAD MOSTAR STOLAC ZAPADNO+(5&(*29$ý...û. NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES ( continued) 8þHQLFL Pupils Svega All +(5&(*29$ý. ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO TRNOVO 92*2âû$ KANTON 10 Djeca sa posebnim potrebama XNOMXþHQLXUHGRYQXQDVWDYX Pupils with special needs who attend classes in regular schools 8þHQLFH Girls Prvi First Po razredima by grades Drugi Second 7UHüL Third ýHWYUWL Fourth Peti Fifth Šesti Sedmi Sixth Seventh Osmi Eigth Deveti Nineth 7808 XþHQLFH girls 26 3805 3805 2164 1065 1790 862 1102 550 982 464 1020 487 465 222 285 155 - - 8 2 2 7 5 6 2 2 - - XþHQLFH girls 468 322 567 1511 70 357 6 4164 343 8 1 - 3 1 2 - 1 - - 203 173 290 736 35 167 3 2045 153 210 231 83 273 55 158 3 1027 124 130 91 104 270 15 95 2 1024 59 22 94 251 27 1 661 46 42 86 291 41 478 44 39 93 279 36 522 51 25 65 72 284 19 42 75 168 - - - 1566 XþHQLFH girls 10 738 738 879 422 687 316 - - - - - - - 5 2 8 - - - - - - - XþHQLFH girls 276 449 361 480 5 1 4 - - - - - - - 131 217 164 226 166 255 191 267 110 194 170 213 - - - - - - - 26877 XþHQLFH girls 283 13040 13040 3868 1829 3925 1871 3881 1868 3883 1896 4178 2066 4549 2245 2593 1265 - - 93 35 34 36 42 38 48 50 - - XþHQLFH girls 3762 1686 4628 1563 7530 3894 1861 59 1894 93 12 12 13 14 12 16 14 - - 1818 803 2267 764 3625 1900 922 30 911 544 268 640 263 1112 540 228 5 268 508 230 690 240 1124 593 251 10 279 523 228 661 219 1107 589 268 12 274 539 248 670 195 1120 556 264 11 280 586 270 733 261 1142 575 311 7 293 667 295 801 262 1234 632 340 6 312 395 147 433 123 691 409 199 8 188 - - 3055 XþHQLFH girls 13 1495 1495 648 330 682 338 659 308 646 306 420 213 - - - - 2 - 3 - 5 5 - - - - XþHQLFH girls 2 - - - 1 1 - - - - 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin 59 .

0$ QDVWDYDN.83.&.325$=5('.6$1.8ý(1.

-OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 348 XþHQLFH girls 134 134 3 1 22 6 23 7 41 21 37 16 41 11 79 32 102 40 - UNSKO-SANSKI KANTON 11 XþHQLFH girls 3 3 1 - 1 - - 1 - 2 1 - 3 1 3 1 - 5 6 2 1 1 1 - 1 2 - 2 1 3 - - 63 XþHQLFH girls 25 25 - - - 11 6 9 6 8 1 11 2 24 10 - 3 60 1 24 - - - 11 9 8 1 10 2 22 - 44 XþHQLFH girls 15 15 2 1 1 1 2 - 2 - 2 - 11 5 11 5 13 3 - 4 6 6 4 24 2 2 4 1 6 1 1 1 - 1 1 2 2 3 2 1 5 4 1 1 1 4 1 2 1 9 - 1 1 - - - - - - - 1 - XþHQLFH girls 1 - - - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - 1 - %. KANTON KAKANJ MAGLAJ TEŠANJ VISOKO ZENICA BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE 60 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin . -1..2'2%2-6. TUZLA =(1.-2.-2. ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA SPECIAL PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH 633 XþHQLFH girls 242 242 53 23 55 20 60 18 88 35 2 -2.+$û CAZIN TUZLANSKI KANTON %$129.û.ý. NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES ( continued) 8þHQLFL Pupils 8þHQLFH Girls Svega All BOSANSKO GRAHOVO DRVAR */$02ý KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD 39 253 139 218 1283 1123 16 117 65 99 635 563 Prvi First Po razredima by grades Drugi Second 3 58 36 47 257 247 11 59 34 45 276 257 7UHüL Third ýHWYUWL Fourth 6 50 30 48 270 255 Peti Fifth 13 54 26 47 283 223 Šesti Sedmi Sixth Seventh Osmi Eigth Deveti Nineth 6 32 13 31 197 141 - - - - 69 28 102 36 104 42 102 40 - 2-2.

&.8ý(1.325$=5('.0$ QDVWDYDN.6$1.83.

NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES ( continued) 8þHQLFL Pupils 8þHQLFH Girls Svega All SREDNJOBOSANSKI KANTON %8629$ý$ DONJI VAKUF JAJCE TRAVNIK +(5&(*29$ý..2 NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR ZAPADNO+(5&(*29$ý.$1721 LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO ILIDŽA NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO KANTON 10 DRVAR KUPRES LIVNO Prvi First Po razredima by grades Drugi Second 7UHüL Third ýHWYUWL Fourth Peti Fifth Šesti Sedmi Sixth Seventh Osmi Eigth Deveti Nineth 22 XþHQLFH girls 7 7 - 2 - 4 - 1 - 3 1 5 1 3 2 4 3 - 7 10 2 3 3 1 1 2 - 2 - 4 - 1 - 2 1 - 2 3 - 1 2 3 1 - 112 XþHQLFH girls 47 47 - 15 5 13 5 22 13 18 8 15 4 17 8 12 4 - 112 47 - 15 13 22 18 15 17 12 - 26 XþHQLFH girls 6 6 - 3 - 4 2 4 2 2 - 2 - 7 2 4 - - 11 9 6 4 2 - - 2 1 - 3 1 - 4 - 2 - 1 1 2 1 4 3 1 - 64 XþHQLFH girls 27 27 - - - - - - 25 10 39 17 - 8 2 16 17 21 5 2 6 6 8 - - - - - - 3 1 7 9 5 5 1 9 8 16 - 5 XþHQLFH girls 3 3 - - - - 1 - - 2 2 2 1 - 2 1 2 2 1 - - - - 1 - 2 - 1 1 - 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin 61 ..

6$1.0$ QDVWDYDN.325$=5('.&.8ý(1.83.

ý(/.û TUZLA SREDNJOBOSANSKI KANTON DONJI VAKUF +(5&(*29$ý.2.û.+$û CAZIN KANTON POSAVSKI ORAŠJE TUZLANSKI KANTON %$129..-DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 285 XþHQLFH girls 108 108 50 22 33 14 37 11 47 14 32 12 61 25 25 10 - - UNSKO-SANSKI KANTON 28 XþHQLFH girls 23 5 15 15 1 - 2 2 2 - 10 5 1 - 8 5 4 3 - - 13 2 1 1 1 1 1 9 1 1 - 8 - 3 1 - - 4 XþHQLFH girls 4 - - - - - 2 - 1 - 1 - - - - - - - - 2 1 1 - - 39 XþHQLFH girls 3 6 30 15 15 10 4 2 - 9 3 8 2 2 1 6 4 2 1 - - 1 2 12 2 1 7 1 1 1 8 4 4 2 6 2 - - 1 XþHQLFH girls 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 13 XþHQLFH girls 13 10 10 10 7 3 3 - - - - - - - 10 10 3 - - - - - - - 1 XþHQLFH girls 1 - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 195 XþHQLFH girls 24 5 25 66 75 65 65 28 10 24 9 25 7 29 7 25 10 46 16 18 6 - - 5 4 8 19 29 2 4 6 16 2 2 15 5 6 2 6 11 4 3 14 8 6 7 4 8 4 3 7 10 22 2 11 5 - - 2 2 - 1 - 1 1 - 2 1 - - - - 2 - - 1 - %.2 NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR ZAPADNO+(5&(*29$ý.$1721 ŠIROKI BRIJEG KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO ILIDŽA NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO KANTON 10 LIVNO KUPRES 62 4 XþHQLFH girls 3 1 1 1 1 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin - . NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES ( continued) 8þHQLFL Pupils Svega All 8þHQLFH Girls Prvi First Po razredima by grades Drugi Second 7UHüL Third ýHWYUWL Fourth Peti Fifth Šesti Sedmi Sixth Seventh Osmi Eigth Deveti Nineth 2 -2.-2..

1.-1.5$=5(' PUPILS COMPLETED GRADES 8þHQLFL Pupils Svega All FEDERACIJA BiH Redovne/redovite os.&.. REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE REGULAR PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH Osmogodišnje obrazovanje Eight year education 221478 107899 22127 XþHQLFH 107899 10664 girls 96290 46922 - 22742 23400 11005 11434 4465 5206 5439 6995 10128 28704 35353 - - 2229 2520 2648 3571 13786 17156 - 125188 60977 22127 19927 11359 - - XþHQLFH girls 60977 10664 9693 XþHQLFH girls Devetogodišnje obrazovanje Nine year education 24392 11922 46922 17536 17961 8485 8786 5012 18595 17683 9125 8723 5501 - - 2 -3./.-1. Regular primary schools Šk.68=$95â. šk./-8ý SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA KANTON POSAVSKI 8625 XþHQLFH girls 4153 4153 - - - - - - 3873 1854 4752 2299 - 2003 991 180 708 2003 398 915 1427 930 481 85 333 999 187 444 694 - - - - - - 850 425 90 298 1005 171 388 646 1153 566 90 410 998 227 527 781 - 1731 XþHQLFH girls 868 868 - - - - 402 196 369 186 501 252 459 234 - 89 343 436 - - - - 44 174 184 47 156 166 49 192 260 40 167 252 63 DOMALJEVAC-ŠAMAC 180 ODŽAK 689 ORAŠJE 862 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin .8ý(1.2-.-OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION UNSKO-SANSKI KANTON %.sa posebnim potrebama Special primary schools Završili razred Completed grade 8þHQLFH Girls Prvi First Drugi Second 7UHüL Third ýHWYUWL Fourth Peti Fifth Šesti Sixth Sedmi Seventh Osmi Eigth Deveti Nineth 222107 108140 22180 XþHQLFH 108140 10687 girls 221478 107899 22127 24447 11942 22801 23488 11023 11469 25656 27913 12723 13771 40167 35455 19329 17196 - 24392 22742 23400 25590 27811 40063 35353 - XþHQLFH girls 11922 11005 11434 12696 13735 19287 17156 - 107899 10664 629 241 53 55 59 88 66 102 104 102 - XþHQLFH girls 241 23 20 18 35 27 36 42 40 - 25590 27811 12696 13735 40063 35353 19287 17156 - 2-3.+$û BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN .

8ý(1.2-./.68=$95â.&..5$=5(' QDVWDYDN.

û.'29.ý..û. ý(/. 988 300 309 1462 1373 1386 501 1554 577 1461 244 502 149 166 694 677 692 240 754 255 713 128 - - - - - 257 87 234 59 232 154 296 18 311 140 125 659 579 486 226 610 203 556 86 420 160 184 803 707 666 216 712 220 609 140 - TUZLA ŽIVINICE 3270 2097 1481 1013 - - - - - 210 214 1289 817 1771 1066 - 11353 5508 - - - - 172 291 4247 6643 - XþHQLFH girls 5508 - - - - 101 157 2055 3195 - 375 84 1241 696 310 1386 201 210 1024 1086 3342 1398 196 34 597 319 157 659 95 93 505 483 1663 707 - - - - 29 143 37 254 132 23 470 217 106 589 98 79 388 379 1322 444 243 61 771 413 204 797 103 131 636 707 2020 557 - 851 388 - - - - - - 375 476 - XþHQLFH girls 388 - - - - - - 173 215 - 59 753 39 28 336 24 - - - - - - 20 339 16 39 414 23 - 22812 11163 - 2668 2784 3029 2975 3418 3715 4223 - XþHQLFH girls 11163 - 1336 1293 1514 1515 1697 1769 2039 - 2825 1573 1385 772 - 301 191 359 195 350 219 378 198 457 229 433 259 547 282 - =(1. PUPILS COMPLETED GRADES (continued) 8þHQLFL Pupils Svega All TUZLANSKI KANTON 8þHQLFH Girls Završili razred Completed grade Prvi First Drugi Second 7UHüL Third ýHWYUWL Fourth Peti Fifth Šesti Sixth Sedmi Seventh Osmi Eigth Deveti Nineth 15522 XþHQLFH girls 7464 7464 - - - - - 1761 835 6087 2902 7674 3727 - %$129.&$ *5$'$ý$& KALESIJA KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK 7(2ý$. ZENICA ä(3ý( BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON )2ý$ GORAŽDE PALE SREDNJOBOSANSKI KANTON BUGOJNO %8629$ý$ 64 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin .û DOBOJ-ISTOK *5$ý$1.2'2%2-6. KANTON BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO =$9.

2-.68=$95â.8ý(1.5$=5(' QDVWDYDN../.&.

2 NERETVANSKI KANTON ý$3/-.7/8.û.$1721 GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO +$'ä.. VAKUF-USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ +(5&(*29$ý. ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO TRNOVO 92*2âû$ KANTON 10 8þHQLFH Girls Završili razred Completed grade Prvi First Drugi Second 7UHüL Third ýHWYUWL Fourth Peti Fifth Šesti Sixth Sedmi Seventh Osmi Eigth Deveti Nineth 4 1459 1134 1808 2175 1992 412 2156 4663 2611 2 719 584 881 1021 946 203 1058 2289 1303 - 3 172 166 217 259 249 28 238 514 330 1 173 137 204 275 251 45 263 546 335 194 153 251 292 281 55 262 607 365 168 159 229 275 267 73 293 624 311 213 145 292 309 283 62 332 691 405 264 192 299 358 318 75 349 744 424 275 182 316 407 343 74 419 937 441 - 13302 6450 - 746 1330 1325 1560 2246 2954 3141 - XþHQLFH girls 6450 - 371 677 614 795 1133 1357 1503 - 1848 1848 309 1074 5794 378 1163 879 9 924 894 147 532 2796 189 515 448 5 - 245 222 18 58 121 81 1 215 259 2 576 43 136 99 - 253 256 3 1 518 45 147 100 2 247 270 53 682 58 142 107 1 271 279 30 254 1022 54 189 144 3 326 305 119 344 1414 57 223 166 - 291 257 157 420 1564 63 205 182 2 - 8266 XþHQLFH girls 4118 4118 - 1051 522 1092 550 1085 520 1157 595 1310 667 1345 670 1226 594 - 1476 2103 1881 2806 744 1035 929 1410 - 200 288 228 335 189 300 260 343 218 284 228 355 208 287 278 384 231 336 289 454 233 330 304 478 197 278 294 457 - 10657 XþHQLFH girls 5211 5211 - - - - - - 4757 2301 5900 2910 - 1432 659 1930 590 2993 1502 757 31 763 704 301 955 297 1451 756 364 16 367 - - - - - - 633 311 849 282 1352 665 315 15 335 799 348 1081 308 1641 837 442 16 428 - 3171 XþHQLFH girls 1599 1599 - - - - 729 369 733 337 850 453 859 440 - 17 - - - - 13 6 11 3 65 BOSANSKO GRAHOVO 33 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin .. PUPILS COMPLETED GRADES (continued) 8þHQLFL Pupils Svega All '2%5(7.û. DONJI VAKUF FOJNICA G. JABLANICA KONJIC GRAD MOSTAR NEUM PROZOR STOLAC RAVNO ZAPADNO+(5&(*29$ý.1$ ý.

68=$95â..8ý(1.5$=5(' QDVWDYDN.2-./.&.

-DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 125188 XþHQLFH girls 60977 22127 60977 10664 UNSKO-SANSKI KANTON 20726 XþHQLFH girls 10143 10143 2774 1318 2910 1452 2937 1406 3006 1497 3099 1492 3689 1834 2311 1144 - - 4559 2192 493 1732 4891 962 2196 3701 2284 1091 237 848 2350 468 1054 1811 542 279 53 231 727 104 255 583 614 316 65 270 723 132 275 515 594 302 79 236 718 130 328 550 709 311 69 260 740 122 316 479 687 313 53 222 740 162 336 586 785 397 85 308 880 183 387 664 628 274 89 205 363 129 299 324 - - 1831 XþHQLFH girls 884 884 343 171 350 171 323 159 386 184 347 161 42 20 40 18 - - 178 645 1008 90 330 464 38 137 168 31 133 186 33 129 161 41 157 188 35 89 223 42 40 - - 29825 XþHQLFH girls 14591 14591 4533 2196 4516 2235 4551 2201 4707 2276 4978 2471 4125 2048 2415 1164 - - 1309 810 778 3523 3021 2510 836 2455 664 2688 464 6581 4186 611 384 371 1694 1471 1196 429 1190 323 1328 245 3284 2065 240 104 117 510 457 379 134 362 128 427 61 982 632 199 112 123 514 429 390 97 421 99 468 66 935 663 255 122 124 476 445 401 137 420 92 439 59 958 623 246 104 109 538 464 446 135 350 125 442 84 997 667 243 142 124 521 505 391 166 439 129 516 79 1058 665 121 120 103 510 513 368 109 299 91 287 83 909 612 5 106 78 454 208 135 58 164 109 32 742 324 - - %. TUZLA ŽIVINICE 66 19927 9693 17536 17961 8485 8786 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin .û DOBOJ-ISTOK *5$ý$1.-1. PUPILS COMPLETED GRADES (continued) 8þHQLFL Pupils Svega All DRVAR */$02ý KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD 223 152 218 1419 1126 8þHQLFH Girls 116 79 112 724 551 Završili razred Completed grade Prvi First Drugi Second - - 7UHüL Third ýHWYUWL Fourth - - Peti Fifth 50 44 56 308 258 Šesti Sixth Sedmi Seventh Osmi Eigth Deveti Nineth 56 38 46 334 253 51 34 60 380 314 66 36 56 397 301 - 18595 17683 9125 8723 11359 5501 - - 2 -3.+$û BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN ./-8ý SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA KANTON POSAVSKI DOMALJEVAC -ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE TUZLANSKI KANTON %$129.&$ *5$'$ý$& KALESIJA KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK 7(2ý$.û. ý(/.2.

.8ý(1./.5$=5(' QDVWDYDN.&.2-.68=$95â.

.7/8.'29.2 NERETVANSKI KANTON ý$3/-. ZENICA ä(3ý( BOSANSKOPODRINJSKI KANTON )2ý$ GORAŽDE PALE SREDNJOBOSANSKI KANTON BUGOJNO %8629$ý$ '2%5(7.1$ ý.ý. DONJI VAKUF FOJNICA G. KANTON BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO =$9. VAKUF -USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ +(5&(*29$ý.û. JABLANICA KONJIC NEUM PROZOR RAVNO 8þHQLFH Girls Završili razred Completed grade Prvi First Drugi Second 7UHüL Third ýHWYUWL Fourth Peti Fifth Šesti Sixth Sedmi Seventh Osmi Eigth Deveti Nineth 27610 XþHQLFH girls 13468 13468 3784 1887 3862 1858 3804 1865 4030 1994 4194 2045 4437 2170 3499 1649 - - 909 369 3004 1753 759 3805 358 504 3037 2965 8251 1896 454 169 1470 866 380 1820 178 229 1441 1458 4061 942 112 62 438 225 112 504 45 59 438 384 1118 287 141 67 420 211 97 550 42 71 402 397 1152 312 135 52 405 227 83 539 62 73 391 380 1123 334 135 41 425 280 105 542 45 71 434 460 1154 338 148 57 448 278 138 544 55 84 477 411 1247 307 145 43 488 297 119 591 67 72 536 498 1420 161 93 47 380 235 105 535 42 74 359 435 1037 157 - - 1654 XþHQLFH girls 800 800 216 94 209 106 220 100 245 129 276 146 320 146 168 79 - - 109 1480 65 52 720 28 13 192 11 12 191 6 11 199 10 17 224 4 19 243 14 25 281 14 12 150 6 - - 4274 XþHQLFH girls 2021 2021 2920 1353 999 486 61 28 78 40 90 46 69 40 57 28 - - 515 274 4 236 187 358 342 327 76 351 1170 434 248 121 1 116 81 166 177 158 28 153 581 191 387 212 4 175 164 239 270 266 37 263 592 311 128 62 61 23 119 72 61 39 88 223 123 61 - 78 - 90 - 69 - 57 - - - 7805 XþHQLFH girls 3805 3805 2164 1065 1790 862 1101 550 982 464 1019 487 465 222 284 155 - - 468 322 567 1511 70 357 6 203 173 290 736 35 167 3 210 231 83 273 55 158 3 130 91 104 270 15 95 2 22 94 251 27 1 42 86 291 41 - 39 93 279 36 - 25 65 72 - 42 75 - - - 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin 67 .û.2'2%2-6. PUPILS COMPLETED GRADES (continued) 8þHQLFL Pupils Svega All =(1.

2-..68=$95â.5$=5(' QDVWDYDN./.8ý(1.&.

-1.. PUPILS COMPLETED GRADES (continued) 8þHQLFL Pupils Svega All GRAD MOSTAR STOLAC ZAPADNO+(5&(*29$ý. ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO TRNOVO 92*2âû$ KANTON 10 BOSANSKO GRAHOVO DRVAR */$02ý KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD 8þHQLFH Girls Završili razred Completed grade Prvi First Drugi Second 7UHüL Third ýHWYUWL Fourth Peti Fifth Šesti Sixth Sedmi Seventh Osmi Eigth Deveti Nineth 4161 343 2045 153 1027 124 1024 59 660 46 478 44 521 51 284 19 167 - - - 1565 XþHQLFH girls 738 738 878 422 687 316 - - - - - - - 276 449 360 480 131 217 164 226 166 255 190 267 110 194 170 213 - - - - - - - 26843 XþHQLFH girls 13032 13032 3867 1828 3922 1869 3880 1868 3881 1896 4172 2064 4536 2243 2585 1264 - - 3756 1680 4621 1563 7527 3884 1859 59 1894 1817 800 2267 764 3625 1896 922 30 911 544 267 640 263 1112 540 228 5 268 508 227 690 240 1124 593 251 10 279 523 228 660 219 1107 589 268 12 274 539 247 670 195 1119 556 264 11 280 585 269 732 261 1141 573 311 7 293 663 295 800 262 1234 626 338 6 312 394 147 429 123 690 407 199 8 188 - - 3055 XþHQLFH girls 1495 1495 648 330 682 338 659 308 646 306 420 213 - - - - 39 253 139 218 1283 1123 16 117 65 99 635 563 3 58 36 47 257 247 11 59 34 45 276 257 6 50 30 48 270 255 13 54 26 47 283 223 6 32 13 31 197 141 - - - - 66 27 102 36 104 42 102 40 - 34 15 41 11 79 32 102 40 - 2-3.û.-OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 68 344 XþHQLFH girls 133 133 3 1 22 6 22 7 41 21 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin . ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA SPECIAL PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH 629 XþHQLFH girls 241 241 53 23 55 20 59 18 88 35 2 -3.-2.$1721 GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO +$'ä..-2.

/.68=$95â.5$=5(' QDVWDYDN.&..8ý(1.2-.

 KANTON 42 15 2 1 2 2 - 11 11 13 - XþHQLFH girls 15 1 1 - - - 5 5 3 - 4 6 6 4 22 2 2 4 1 6 1 1 1 - 1 1 2 - 3 2 1 5 4 1 1 1 4 1 2 1 9 - 1 1 - - - - - - - 1 - XþHQLFH girls 1 - - - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - 1 - 21 7 - 2 3 1 3 5 3 4 - XþHQLFH girls 7 - - - - 1 1 2 3 - 7 9 2 3 3 1 1 2 - 2 - 3 - 1 - 2 1 - 2 3 - 1 2 3 1 - 112 47 - 15 13 22 18 15 17 12 - XþHQLFH girls 47 - 5 5 13 8 4 8 4 - 112 47 - 15 13 22 18 15 17 12 - 26 6 - 3 4 4 2 2 7 4 - 6 - - 2 2 - - 2 - - %.+$û CAZIN TUZLANSKI KANTON KAKANJ MAGLAJ TEŠANJ VISOKO ZENICA BOSANSKOPODRINJSKI KANTON GORAŽDE SREDNJOBOSANSKI KANTON %8629$ý$ DONJI VAKUF JAJCE TRAVNIK +(5&(*29$ý.ý.. TUZLA 3 59 1 23 - - - 11 8 8 1 10 2 22 - =(1..û.2 NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR ZAPADNO+(5&(*29$ý. PUPILS COMPLETED GRADES (continued) 8þHQLFL Pupils 8þHQLFH Girls Svega All UNSKO-SANSKI KANTON Završili razred Completed grade Prvi First Drugi Second 7UHüL Third ýHWYUWL Fourth Peti Fifth Šesti Sixth Sedmi Seventh Osmi Eigth Deveti Nineth 11 XþHQLFH girls 3 3 1 - 1 - - 1 - 2 1 - 3 1 3 1 - 5 6 2 1 1 1 - 1 2 - 2 1 3 - - 62 XþHQLFH girls 24 24 - - - 11 6 8 5 8 1 11 2 24 10 - %$129..$1721 XþHQLFH girls 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin 69 .2'2%2-6.

.68=$95â./.8ý(1.2-.5$=5(' QDVWDYDN.&.

PUPILS COMPLETED GRADES (continued)
8þHQLFL
Pupils
8þHQLFH
Girls

Svega
All

LJUBUŠKI
POSUŠJE
ŠIROKI BRIJEG
KANTON SARAJEVO

CENTAR SARAJEVO
ILIDŽA
NOVI GRAD SARAJEVO
NOVO SARAJEVO
STARI GRAD SARAJEVO
KANTON 10

DRVAR
KUPRES
LIVNO

Završili razred
Completed grade

Prvi
First

Drugi
Second

7UHüL
Third

ýHWYUWL
Fourth

Peti
Fifth

Šesti
Sixth

Sedmi
Seventh

Osmi
Eigth

Deveti
Nineth

11
9
6

4
2
-

-

2
1
-

3
1
-

4
-

2
-

1
1

2
1
4

3
1

-

64
XþHQLFH
girls

27
27

-

-

-

-

-

-

25
10

39
17

-

8
2
16
17
21

5
2
6
6
8

-

-

-

-

-

-

3
1
7
9
5

5
1
9
8
16

-

5
XþHQLFH
girls

3
3

-

-

-

-

1
-

-

2
2

2
1

-

2
1
2

2
1

-

-

-

-

1

-

2
-

1
1

-

2 -3.-2.2.-DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE
NINE YEAR EDUCATION
FEDERACIJA BiH

285
XþHQLFH
girls

108
108

50
22

33
14

37
11

47
14

32
12

61
25

25
10

-

-

UNSKO-SANSKI KANTON

28
XþHQLFH
girls

15
15

1
-

2
2

2
-

10
5

1
-

8
5

4
3

-

-

23
5

13
2

1

1
1

1
1

9
1

1
-

8
-

3
1

-

-

4
XþHQLFH
girls
4

-

-

-

-

-

2
-

1
-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

1

-

-

39
XþHQLFH
girls
3
6
30

15
15

10
4

2
-

9
3

8
2

2
1

6
4

2
1

-

-

1
2
12

2
1
7

1
1

1
8

4
4

2

6

2

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

XþHQLFH
girls
1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

%,+$û
CAZIN
KANTON POSAVSKI

ORAŠJE
TUZLANSKI KANTON

%$129,û,
ý(/,û
TUZLA
SREDNJOBOSANSKI
KANTON

DONJI VAKUF
70

6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin

8ý(1,&,.2-,68=$95â,/,5$=5(' QDVWDYDN

PUPILS COMPLETED GRADES (continued)
8þHQLFL
Pupils
8þHQLFH
Girls

Svega
All

+(5&(*29$ý.2
NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR
ZAPADNO+(5&(*29$ý.,.$1721

ŠIROKI BRIJEG
KANTON SARAJEVO

CENTAR
ILIDŽA
NOVI GRAD
NOVO SARAJEVO
STARI GRAD
KANTON 10

LIVNO
KUPRES

Završili razred
Completed grade

Prvi
First

Drugi
Second

7UHüL
Third

ýHWYUWL
Fourth

Peti
Fifth

Šesti
Sixth

Sedmi
Seventh

Osmi
Eigth

Deveti
Nineth

13

10

10

3

-

-

-

-

-

-

-

XþHQLFH
girls
13

10

7

3

-

-

-

-

-

-

-

10

10

3

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

XþHQLFH
girls
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

195
XþHQLFH
girls
24
5
25
66
75

65
65

28
10

24
9

25
7

29
7

25
10

46
16

18
6

-

-

5
4
8
19
29

2
4
6
16

2
2
15
5

6
2
6
11

4
3
14
8

6
7
4
8

4
3
7
10
22

2
11
5

-

-

2
2

-

1
-

1
1

-

2
1

-

-

-

-

2
-

-

1
-

1
-

-

1
1

-

-

-

-

4
XþHQLFH
girls
3
1

6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin

71

&$ *5$'$ý$& KALESIJA KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK 7(2ý$. WHO COMPLETED EDUCATION.+$û BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN . BY ACHIEVEMENT AND SEX 8þHQLFL 8þHQLFLNRMLVX]DYUãLOLãNROXVDRFMHQRP Pupils Pupils who have finished school with a grade RGOLþDQ vrlo dobar dobar dovoljan Svega 8þHQLFH excellent very-good good sufficient All Girls svega XþHQLFH svega XþHQLFH svega XþHQLFH svega XþHQLFH All Girls All Girls All Girls All Girls FEDERACIJA BiH Redovne/redovite osnovne šk. Regular primary schools Šk. KANTON BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO 72 6643 3195 2236 1295 2082 1001 1895 755 430 144 243 61 771 413 204 797 103 131 636 115 28 374 190 104 376 45 58 311 120 19 245 115 99 259 32 40 264 58 15 153 69 54 154 15 23 141 UNSKO-SANSKI KANTON %.û..632/8 PUPILS OF FINAL EIGHT GRADE.8ý(1. REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE REGULAR PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH 35353 17156 13147 4752 1153 566 90 410 998 227 527 781 2299 540 284 39 192 495 110 251 388 1381 406 210 27 100 291 59 140 148 827 246 117 15 46 168 42 90 103 1542 411 174 27 121 343 72 172 222 797 190 87 13 74 183 41 86 123 1468 297 153 35 125 312 79 179 288 581 97 70 11 46 134 23 67 133 361 39 29 1 64 52 17 36 123 94 7 10 26 10 4 8 29 KANTON POSAVSKI DOMALJEVAC-ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE 459 40 167 252 234 20 81 133 102 13 29 60 73 9 22 42 153 9 57 87 83 5 34 44 137 14 54 69 61 5 22 34 67 4 27 36 17 1 3 13 TUZLANSKI KANTON %$129.sa posebnim potrebama Special primary schools 35455 35353 17196 17156 13200 13147 102 40 53 7808 11546 7782 11517 26 29 5692 5683 9042 9025 3271 3266 1667 1664 425 425 9 17 5 3 - 5683 9025 3266 1664 425 2-4.ý. TUZLA ŽIVINICE 7674 420 160 184 803 707 666 216 712 220 609 140 1771 1066 3727 210 80 103 383 350 333 111 351 97 304 78 791 536 3628 208 64 88 379 281 276 90 316 72 271 55 1036 492 2096 125 42 66 232 178 173 58 188 51 155 31 508 289 2406 107 55 55 226 257 210 75 256 66 191 43 491 374 1124 59 25 27 95 123 99 35 122 29 96 29 206 179 1489 97 38 36 179 159 163 47 129 68 130 32 225 186 478 24 13 9 53 48 57 18 39 15 51 15 73 63 151 8 3 5 19 10 17 4 11 14 17 10 19 14 29 2 1 3 1 4 2 2 2 3 4 5 =(1.&./-8ý SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA 7782 11517 62 30 56 25 5 2 23 8 15 4 4 1 278 120 220 93 28 8 154 73 128 43 16 5 46 29 50 17 9 4 217 102 252 95 69 25 35 21 36 9 33 13 43 18 15 4 217 104 141 66 14 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin .û DOBOJ-ISTOK *5$ý$1.-1.2'2%2-6.=$95â12*2602*5$=5('$35(0$2679$5(120863-(+8. ý(/.

â.8ý(1./.&.68=$95â.2/835(0$863-(+8 QDVWDYDN.=$95â12*2602*5$=5('$.2-.

PUPILS OF FINAL EIGHT GRADE.7/8. ZENICA ä(3ý( 707 2020 557 307 1011 276 225 677 141 123 401 89 217 629 171 87 331 83 201 580 173 75 230 80 64 134 72 22 49 24 476 215 211 97 137 59 117 54 11 5 39 414 23 16 188 11 16 184 11 10 80 7 9 121 7 2 55 2 14 99 4 4 49 1 10 1 4 1 SREDNJOBOSANSKI KANTON BUGOJNO %8629$ý$ DONJI VAKUF FOJNICA GORNJI VAKUF-USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ 4223 2039 1219 774 1285 681 1395 512 324 72 547 282 275 182 316 407 343 74 419 937 441 264 137 133 98 154 187 158 36 208 455 209 187 74 72 67 85 117 123 19 111 249 115 119 46 45 41 46 75 59 13 74 172 84 146 77 83 47 119 119 97 27 140 280 150 81 38 51 26 72 60 49 15 66 148 75 163 94 94 54 98 138 107 24 145 344 134 55 42 30 26 34 47 48 7 64 118 41 51 37 26 14 14 33 16 4 23 64 42 9 11 7 5 2 5 2 1 4 17 9 +(5&(*29$ý. JABLANICA KONJIC GRAD MOSTAR NEUM PROZOR STOLAC RAVNO 3141 1503 1182 693 1082 532 792 255 85 23 291 257 157 420 1564 63 205 182 2 144 117 78 194 737 31 101 99 2 113 101 43 167 597 28 78 53 2 63 52 34 96 343 16 52 35 2 109 99 60 151 506 20 70 67 - 44 49 28 64 264 9 36 38 - 62 56 49 91 413 15 54 52 - 34 16 15 32 116 6 13 23 - 7 1 5 11 48 3 10 - 3 1 2 14 3 - 1226 594 382 234 456 230 304 112 84 18 197 278 294 457 98 140 138 218 51 88 88 155 32 49 57 96 72 92 110 182 39 53 50 88 55 77 72 100 22 33 28 29 19 21 24 20 5 5 3 5 KANTON SARAJEVO 5900 2910 CENTAR SARAJEVO 799 407 +$'ä.$1721 GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG .1$ ý.û.2 NERETVANSKI KANTON ý$3/-. BY ACHIEVEMENT AND SEX (continued) 8þHQLFL 8þHQLFLNRMLVX]DYUãLOLãNROXVDRFMHQRP Pupils Pupils who have finished school with a grade vrlo dobar dobar dovoljan RGOLþDQ Svega 8þHQLFH excellent very-good good sufficient All Girls svega XþHQLFH svega XþHQLFH svega XþHQLFH svega XþHQLFH All Girls All Girls All Girls All Girls =$9. WHO COMPLETED EDUCATION.'29..û.. 348 161 ILIDŽA 1081 520 ILIJAŠ 308 153 NOVI GRAD SARAJEVO 1641 828 NOVO SARAJEVO 837 412 STARI GRAD SARAJEVO 442 212 TRNOVO 16 10 92*2âû$ 428 207 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin 2517 430 103 422 125 695 359 197 5 181 1494 256 50 246 83 432 203 105 3 116 2109 251 142 408 105 588 303 146 6 160 1037 122 82 188 49 287 154 78 3 74 1179 112 90 236 78 327 163 92 4 77 365 29 26 85 21 104 51 29 3 17 95 6 13 15 31 12 7 1 10 14 3 1 5 4 1 73 BOSANSKOPODRINJSKI KANTON )2ý$ GORAŽDE PALE ZAPADNO+(5&(*29$ý.

8ý(1.â.2/835(0$863-(+8 QDVWDYDN.2-.&.=$95â12*2602*5$=5('$./.68=$95â.

. ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA SPECIAL PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH 102 40 53 26 29 9 17 5 3 - UNSKO-SANSKI KANTON %.2 NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR ZAPADNO+(5&(*29$ý. KANTON MAGLAJ VISOKO TEŠANJ ZENICA 13 3 8 2 1 - 4 1 - - 1 1 2 9 1 2 1 2 5 1 1 1 - 1 3 1 - - BOSANSKOPODRINJSKI KANTON GORAŽDE 1 1 - - 1 1 - - - - 1 1 - - 1 1 - - - - 4 3 1 1 1 1 2 1 - - 3 1 2 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - - 12 4 9 4 3 - - - - - 12 4 9 4 3 - - - - - 4 - - - - - 1 - 3 - 3 1 - - - - - 1 - - 2 1 - SREDNJOBOSANSKI KANTON %8629$ý$ TRAVNIK +(5&(*29$ý. WHO COMPLETED EDUCATION. BY ACHIEVEMENT AND SEX (continued) 8þHQLFL 8þHQLFLNRMLVX]DYUãLOLãNROXVDRFMHQRP Pupils Pupils who have finished school with a grade RGOLþDQ vrlo dobar dobar dovoljan Svega 8þHQLFH excellent very-good good sufficient All Girls svega XþHQLFH svega XþHQLFH svega XþHQLFH svega XþHQLFH All Girls All Girls All Girls All Girls KANTON 10 BOS.ý.+$û 3 1 - - 2 - 1 1 - - 3 1 - - 2 - 1 1 - - KANTON POSAVSKI ORAŠJE - - - - - - - - - - TUZLANSKI KANTON %$129. PUPILS OF FINAL EIGHT GRADE.. TUZLA 24 2 22 10 10 16 2 14 8 8 4 4 2 2 4 4 - - - =(1.$1721 POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG 74 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin ..-2.2'2%2-6. GRAHOVO DRVAR */$02ý KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD 859 3 66 36 56 397 301 440 2 37 23 28 196 154 289 2 15 14 36 114 108 199 2 11 10 22 71 83 265 1 19 11 10 127 97 139 14 7 4 70 44 249 26 10 10 126 77 93 10 6 2 50 25 56 6 1 30 19 9 2 5 2 2-4.û.

68=$95â.â./.2/835(0$863-(+8 QDVWDYDN.8ý(1.2-.&.=$95â12*2602*5$=5('$.

PUPILS OF FINAL EIGHT GRADE. BY ACHIEVEMENT AND SEX (continued) 8þHQLFL 8þHQLFLNRMLVX]DYUãLOLãNROXVDRFMHQRP Pupils Pupils who have finished school with a grade RGOLþDQ vrlo dobar dobar dovoljan Svega 8þHQLFH excellent very-good good sufficient All Girls svega XþHQLFH svega XþHQLFH svega XþHQLFH svega XþHQLFH All Girls All Girls All Girls All Girls KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO ILIDŽA NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO KANTON 10 KUPRES LIVNO 39 5 1 9 8 16 17 3 1 3 4 6 19 1 1 1 7 9 11 1 1 3 6 16 2 8 1 5 4 1 2 1 - 4 2 2 2 2 - - - 2 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - - - 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin 75 . WHO COMPLETED EDUCATION.

ILIDŽA NOVI GRAD SARAJEVO 32 1 8 6 17 14 2 3 9 5 1 4 - 1 1 - 3 3 - - 10 2 1 7 3 1 2 76 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin .ý. KANTON BREZA KAKANJ MAGLAJ ZENICA 17 1 - - 5 - 2 - 2 3 2 10 1 - - - 5 - 2 - - +(5&(*29$ý.û. POLAZNICI KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU PO GODINAMA STAROSTI I SPOLU PART TIME PUPILS WHO COMPLETED EDUCATION BY AGE AND SEX Ukupno Godine starosti / Age Total do 18 / by age 18 18-20 21-24 svega žene svega žene svega žene svega žene All Females All Females All Females All Females FEDERACIJA BIH 116 42 19 7 17 5 23 6 UNSKO-SANSKI KANTON %.+$û BOSANSKA KRUPA 14 9 5 7 5 2 1 1 - - 4 1 3 2 1 1 2 2 1 1 TUZLANSKI KANTON DOBOJ-ISTOK *5$'$ý$& KLADANJ SREBRENIK TUZLA ŽIVINICE 47 3 1 1 1 15 26 18 2 1 8 7 13 3 4 6 6 2 3 1 5 3 2 3 2 1 5 1 1 3 2 2 =(1..2 NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR 6 2 - - - - 4 - 6 2 - - - - 4 - KANTON SARAJEVO ILIJAŠ +$'ä.2'2%2-6.2-5.

ILIDŽA NOVI GRAD SARAJEVO 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin 77 .û.. KANTON BREZA KAKANJ OLOVO ZENICA - - - - - - 2 2 - - - - - - 2 2 +(5&(*29$ý.Godine starosti / Age 28-34 34-44 svega žene svega žene All Females All Females 25-27 svega All žene Females 45 i više / over 45 svega žene All Females 13 2 25 12 13 6 6 4 FEDERATION OF B&H - - 4 4 - 2 2 - 2 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - UNSKO-SANSKI KANTON %.2 NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR 3 3 2 2 10 1 2 7 7 2 5 - - 1 1 - 1 1 - KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO +$'ä.ý.+$û BOSANSKA KRUPA 3 3 - 9 1 1 2 5 2 1 1 - 10 4 6 5 2 3 2 1 1 - TUZLANSKI KANTON DOBOJ-ISTOK *5$'$ý$& KLADANJ SREBRENIK TUZLA ŽIVINICE 7 - 2 1 1 - - - 2 5 - 2 - 1 - 1 - - - - =(1.2'2%2-6.

sa posebnim potrebama Special primary schools 1MHPDþNLMH]LN German language Engleski jezik English language drugi jezik prvi jezik drugi jezik prvi jezik drugi jezik Francuski jezik French language drugi jezik prvi jezik Ostale jezike Other languages prvi jezik drugi jezik 186054 185940 50308 50308 170910 170796 3481 3481 14880 14880 45727 45727 - 265 265 264 264 835 835 114 - 114 - - - - - - - 14880 45727 9971 18452 - 265 109 264 78 835 517 - 156 186 318 2-6.-1. TUZLA ŽIVINICE 15560 990 300 309 1464 1375 1388 501 1557 577 1463 247 3282 2107 535 341 194 - 14597 990 300 309 1318 934 1291 501 1557 577 1411 247 3128 2034 106 106 - 963 146 441 97 52 154 73 417 235 182 - - - - 12 12 - 78 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin .û. Eight year education Devetogodišnje obrazov.-1.. Regular primary schools Šk.-1../-8ý SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA 8642 2009 991 180 711 2006 398 916 1431 - 4873 1072 665 114 445 525 264 409 1379 - 3769 937 326 66 266 1481 134 507 52 - - - - - KANTON POSAVSKI DOMALJEVAC-ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE 1747 187 693 867 1303 93 693 517 693 693 - 610 93 517 1054 187 867 693 693 - - - - - TUZLANSKI KANTON %$129.&. Nine year education 185940 89151 50308 21060 170796 79102 3481 1982 96789 29248 91694 1499 4909 27275 2 -6. PUPILS WHO LEARN FOREIGN LANGUAGE 8þHQLFLNRMLXþHVWUDQLMH]LN Pupils who learns foreign language Ukupan broj XþHQLND Total number of pupils prvi jezik FEDERACIJA BiH Redovne/redovite osnovne šk.&$ *5$'$ý$& KALESIJA KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK 7(2ý$.+$û BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN . OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 89151 21060 79102 1982 9971 18452 - 109 78 517 UNSKO-SANSKI KANTON %.-(=.û DOBOJ-ISTOK *5$ý$1. ý(/.2-.8ý(675$1. REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE REGULAR PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH Osmogodišnje obrazov.8ý(1.

2-.8ý(675$1..-(=.. QDVWDYDN.&.8ý(1.

ý. ZENICA ä(3ý( 11392 1544 10088 760 1304 784 - - - - 375 85 1244 696 311 1387 201 211 1028 1087 3357 1410 290 201 118 935 375 85 1244 219 311 1324 98 86 971 1087 3336 952 233 103 424 477 63 103 125 57 21 458 57 98 118 511 - - - - BOSANSKOPODRINJSKI KANTON )2ý$ GORAŽDE PALE 851 - 851 - - - - - - - 59 753 39 - 59 753 39 - - - - - - - SREDNJOBOSANSKI KANTON BUGOJNO %8629$ý$ DONJI VAKUF FOJNICA GORNJI VAKUF-USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ 18211 475 16880 - 1331 475 - - - - 2173 1372 1182 833 1396 1516 1697 339 1661 3709 2333 176 299 - 2154 1140 1182 358 859 1516 1679 339 1661 3659 2333 - 19 232 475 537 18 50 - 176 299 - - - - - +(5&(*29$ý..2'2%2-6. JABLANICA KONJIC GRAD MOSTAR NEUM PROZOR STOLAC RAVNO 11371 584 11269 - 102 359 - - - 225 1381 1374 309 1079 5337 277 907 699 8 67 517 - 1381 1374 309 1079 5262 277 880 699 8 - 75 27 - 67 292 - - - - 225 - 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin 79 .7/8.û. PUPILS WHO LEARN FOREIGN LANGUAGE 8þHQLFLNRMLXþHVWUDQLMH]LN Pupils who learns foreign language Ukupan broj XþHQLND Total number of pupils prvi jezik 1MHPDþNLMH]LN German language Engleski jezik English language drugi jezik prvi jezik drugi jezik Francuski jezik French language drugi jezik prvi jezik drugi jezik prvi jezik Ostale jezike Other languages prvi jezik drugi jezik =(1.1$ ý.'29.2 NERETVANSKI KANTON ý$3/-. KANTON BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO =$9.

-(=. QDVWDYDN.8ý(675$1.8ý(1.2-.&...

. ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO TRNOVO 92*2âû$ KANTON 10 BOSANSKO GRAHOVO DRVAR */$02ý KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD 1MHPDþNLMH]LN German language Engleski jezik English language drugi jezik prvi jezik drugi jezik Francuski jezik French language drugi jezik prvi jezik drugi jezik prvi jezik Ostale jezike Other languages prvi jezik drugi jezik 7507 6086 7198 309 309 5777 - - - - 1370 1933 1619 2585 1074 1491 1388 2133 1370 1933 1619 2276 309 309 1074 1491 1388 1824 - - - - 10676 1434 659 1934 591 2997 1505 761 31 764 10533 1444 659 1969 591 2783 1532 760 31 764 10466 1434 659 1934 591 2788 1505 760 31 764 197 197 - 132 132 - 9947 1434 659 1887 541 2544 1461 626 31 764 - 109 10 47 42 10 - 78 77 1 - 280 35 50 61 134 - 3194 33 223 155 218 1433 1132 - 2187 33 223 155 218 901 657 - 1007 532 475 - - - - - 2 -6.-2.$1721 GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO +$'ä.-1. PUPILS WHO LEARN FOREIGN LANGUAGE 8þHQLFLNRMLXþHVWUDQLMH]LN Pupils who learns foreign language Ukupan broj XþHQLND Total number of pupils prvi jezik ZAPADNO+(5&(*29$ý.û 80 1212 5573 11 125 226 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin .+$û BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN .û.û. -DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 96789 29248 91694 1499 4909 27275 - 156 186 318 UNSKO-SANSKI KANTON %. ý(/../-8ý SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA 15075 3417 1597 375 1242 3437 731 1667 2609 5802 1278 671 174 440 1247 312 686 994 12219 2661 1172 334 1155 2857 523 1066 2451 605 47 104 3 146 21 262 22 2856 756 425 41 87 580 208 601 158 5197 1231 567 171 440 1101 291 424 972 - - - - 1491 140 508 843 448 35 73 340 1491 140 508 843 - - 448 35 73 340 - - - - 29878 1313 810 5915 125 226 28666 1313 810 331 - KANTON POSAVSKI DOMALJEVAC -ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE TUZLANSKI KANTON %$129.

. QDVWDYDN.8ý(675$1..8ý(1.-(=.&.2-.

PUPILS WHO LEARN FOREIGN LANGUAGE 8þHQLFLNRMLXþHVWUDQLMH]LN Pupils who learns foreign language Ukupan broj XþHQLND Total number of pupils prvi jezik DOBOJ-ISTOK *5$ý$1.7/8.2'2%2-6.û. TUZLA ŽIVINICE drugi jezik 1MHPDþNLMH]LN German language Engleski jezik English language prvi jezik drugi jezik prvi jezik drugi jezik Francuski jezik French language prvi jezik drugi jezik Ostale jezike Other languages prvi jezik drugi jezik 778 3532 3022 2499 836 2456 664 2695 466 6613 4194 181 966 593 432 53 389 91 397 117 1652 693 778 3431 2190 2499 808 2456 557 2695 466 6510 4153 101 158 31 41 101 832 28 107 103 41 181 865 435 432 53 389 91 397 117 1610 652 - - - 11 - =(1. JABLANICA 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin 81 .'29.ý.1$ ý..2 NERETVANSKI KANTON ý$3/-.&$ *5$'$ý$& KALESIJA KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK 7(2ý$. KANTON BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO =$9. ZENICA ä(3ý( 20348 7631 19812 166 536 7465 - - - - 657 240 2153 1344 547 2755 258 376 2198 2189 6171 1460 113 90 824 460 194 1130 149 61 896 894 2363 457 657 240 2153 1318 547 2755 104 376 2198 2189 6171 1104 91 75 26 154 356 113 90 824 460 194 1130 58 61 896 894 2363 382 - - - - BOSANSKOPODRINJSKI KANTON )2ý$ GORAŽDE PALE 1195 561 1195 - - 561 - - - - 84 1077 34 37 504 20 84 1077 34 - - 37 504 20 - - - - 865 160 843 - 22 160 - - - - 18 44 35 57 61 39 503 108 160 - 18 22 35 57 61 39 503 108 - 22 - 160 - - - - - 5686 586 5684 - 2 546 - - - 40 192 100 484 25 101 192 100 484 - - 25 101 - - - - SREDNJOBOSANSKI KANTON BUGOJNO %8629$ý$ GORNJI VAKUF-USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO TRAVNIK VITEZ +(5&(*29$ý.

-(=.8ý(1.. QDVWDYDN..8ý(675$1.2-.&.

. PUPILS WHO LEARN FOREIGN LANGUAGE 8þHQLFLNRMLXþHVWUDQLMH]LN Pupils who learns foreign language Ukupan broj XþHQLND Total number of pupils prvi jezik KONJIC GRAD MOSTAR NEUM PROZOR STOLAC RAVNO ZAPADNO+(5&(*29$ý.û.$1721 GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO +$'ä.. ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO TRNOVO 92*2âû$ KANTON 10 BOSANSKO GRAHOVO DRVAR */$02ý KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD 82 1MHPDþNLMH]LN German language Engleski jezik English language drugi jezik prvi jezik drugi jezik Francuski jezik French language drugi jezik prvi jezik drugi jezik prvi jezik Ostale jezike Other languages prvi jezik drugi jezik 1242 3209 15 195 246 3 147 294 19 - 1242 3207 15 195 246 3 - 2 - 147 254 19 - - - - 40 - 599 - 509 - 90 - - - - - 110 196 170 123 - 110 134 170 95 - 62 28 - - - - - 19842 3135 1188 3457 1060 5348 2880 1382 44 1348 7731 1132 442 1253 369 2208 1267 550 8 502 19465 3135 1188 3457 1060 4971 2880 1382 44 1348 397 395 2 191 191 - 6911 1036 442 1133 369 1796 1146 481 8 500 - 156 96 17 43 - 186 186 - 267 120 78 69 - 1810 36 195 73 123 758 625 414 6 32 13 29 193 141 1810 36 195 73 123 758 625 - - 414 6 32 13 29 193 141 - - - - 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin .

-(=...8ý(1. QDVWDYDN.8ý(675$1.&.2-.

-2.-2. ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA SPECIAL PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH 114 - 114 - - - - - - - 2 -6.-DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 71 - 71 - - - - - - - TUZLANSKI KANTON TUZLA 10 10 - 10 10 - - - - - - - KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO 61 10 20 31 - 61 10 20 31 - - - - - - - 6WDWLVWLþNLELOWHQEUStatistical bulletin 83 .-OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH TUZLANSKI KANTON TUZLA KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO 43 - 43 - - - - - - - 4 4 - 4 4 - - - - - - - 39 8 22 9 - 39 8 22 9 - - - - - - - 2 -6.-2. -1.-2. PUPILS WHO LEARN FOREIGN LANGUAGE 8þHQLFLNRMLXþHVWUDQLMH]LN Pupils who learns foreign language Ukupan broj XþHQLND Total number of pupils prvi jezik 1MHPDþNLMH]LN German language Engleski jezik English language drugi jezik prvi jezik prvi jezik drugi jezik Francuski jezik French language prvi jezik drugi jezik Ostale jezike Other languages prvi jezik drugi jezik drugi jezik 2-6.

2 841.9 10.7 1125.2 19.7 1.6 10. 171/2012 17. REDOVNE / REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE REGULAR PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH Osmogodišnje obrazov.7 9.2 0.7 849.5 48.2-7.7 16.2 3.9 631 541 481 407 4230 110 459 307 282.8 6.-1.-1.2 2 2 12.4 651.1 8.4 9.2 1.1 5 7 4 7.9 1.9 1408.8 90 74 2-7.8 8.9 15 12 17.0 17.2 161. Eight year education Devetogodišnje obrazov.9 Statistiki bilten br. NASTAVNO OSOBLJE I SURADNICI U NASTAVI TEACHERS STAFF AND ADVISERS IN INSTRUCTION Nastavnici 1) Teachers S punim radnim vremenom working full-time na neodreeno vrijeme on the permanent basis svega all FEDERACIJA BiH Redovne/redovite osnovne škole Regular primary schools Škole sa posebnim potrebama Special primary schools žene females svega all 15730 11090 11185 15526 10932 11032 204 158 153 žene females S kraim od punog radnog vremena working part-time na na odreeno na odreeno neodreeno vrijeme vrijeme vrijeme on the on the on the temporary temporary permanent basis basis basis svega all žene female s svega žene all females 8145 1527 1174 1302 8020 1509 1159 1277 125 18 15 25 svega žene all females 719 1716 706 1708 13 1052 1047 Suradnici u nastavi FTE eguivalent svega all Advisers in instruction žene svega žene females all females 1424.0 121 89 102 42 39 199 163 124 61 13 21 86 84 64 39 10 20 88 80 81 18 3 11 42 37 42 12 8 2 28 20 16 11 2 1 14 15 11 9 3 10 33 19 13 DOMALJEVAC-ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE TUZLANSKI KANTON BANOVII ELI DOBOJ-ISTOK GRAANICA GRADAAC KALESIJA 84 5 42 27 25.8 6 4 4.5 664 631 505 481 8.4 1 3 6 3 6 1703 905 871 461 186 112 221 92 425 240 302.2 33 24 8 5 8020 1509 1159 1277 3790 734 511 1107 706 1708 596 1249 1047 740 1408.5 7 50 23 34.7 2.0 9.4 10 9 17 43 78 9 20 46 11 24 47 5 12 28 3 14 14 2 7 8 2 8 1 5 1 5 9 1 1 5 1.3 3 3 Statistical bulletin .7 6 2 3.5 3.7 2.3 4 14 7 11.2 841.9 4.3 9.-OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION UNSKO-SANSKI KANTON 868 505 633 378 65 42 79 31 91 54 87. Nine year education 15526 10932 11032 8916 5637 5826 6610 5295 5206 775 648 170 2 -7.2 6.5 21 8 10.8 189.6 8 44 24 33.1 10 9 5. -1.5 22 5 2 6 12 2 11 8 16 4 2 3 9 2 6 5 KANTON POSAVSKI 138 75 82 45 31 17 10 6 15 7 12.4 68 47 BIHA BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN KLJU SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA 177 91 34 67 181 54 117 147 122 49 19 37 104 31 71 72 134 62 24 53 148 31 75 106 96 37 13 27 84 20 49 52 11 10 3 7 12 3 7 12 9 5 2 6 7 2 5 6 19 6 3 5 11 25 10 11 1 2 3 10 4 13 13 7 4 16 9 10 19 6 7 4 3 11 6 7 10 17.

4 14.9 3.2-7.0 28.2 2 10 3 16 2 34 12 2 9 2 8 2 27 7 213.6 3.3 9.5 81 55 2.7 3.7 8.9 21.2 67 47 14 5 9 6 4 2 14 2 15 29 17 8 3 5 4 2 8 1 9 18 9 24.3 25.5 15.7 2 2 10 1 1 10 1 11 5 29 9 2 1 8 9 1 9 2 17 6 4.9 1.1 21.7 23.5 2.2 BOSANSKOPODRINJSKI KANTON 98 53 69 37 15 8 7 4 7 4 FOA GORAŽDE PALE 8 83 7 4 45 4 5 62 2 2 34 1 3 10 2 2 5 1 5 2 3 1 6 1 SREDNJOBOSANSKI KANTON 1564 1032 1109 767 103 75 235 123 BUGOJNO BUSOVAA DOBRETII DONJI VAKUF FOJNICA G.2 10.4 3.9 13. 171/2012 Statistical bulletin Suradnici u nastavi 2.7 3.VAKUF-USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ 201 97 1 108 67 128 144 152 24 149 325 168 128 68 1 69 49 67 98 103 13 103 224 109 134 73 1 67 53 94 118 98 18 104 227 122 98 49 1 45 38 59 82 72 10 71 162 80 10 12 4 1 9 18 12 1 6 17 13 5 11 4 1 2 14 6 1 6 14 11 43 7 28 7 21 6 28 3 24 52 16 17 5 15 6 4 2 17 1 17 30 9 ZENIKO-DOBOJSKI KANTON BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO ZAVIDOVII ZENICA ŽEPE Statistiki bilten br.4 0.0 8.2 5.5 85.1 8.0 17.0 1 5 2 5 1 117 67 167.6 16.9 12.3 1. NASTAVNO OSOBLJE I SURADNICI U NASTAVI (nastavak) TEACHERS STAFF AND ADVISERS IN INSTRUCTION Nastavnici 1) Teachers S punim radnim vremenom working full-time na neodreeno vrijeme on the permanent basis svega all KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK TEOAK TUZLA ŽIVINICE žene females svega all žene females S kraim od punog radnog vremena working part-time na na odreeno na odreeno neodreeno vrijeme vrijeme vrijeme on the on the on the temporary temporary permanent basis basis basis svega all žene female s svega žene all females svega žene all females FTE eguivalent svega all 43 171 51 153 20 409 187 19 98 13 73 8 270 95 32 82 29 70 18 205 117 16 48 5 31 7 141 60 6 12 8 27 29 18 2 6 4 14 19 13 1 36 1 18 57 21 1 19 1 5 32 5 4 41 13 38 2 118 31 25 3 23 1 78 17 1248 758 713 436 102 74 172 88 261 160 44 17 154 72 44 145 17 44 127 129 332 123 30 11 86 51 19 79 10 28 90 59 206 89 33 4 83 39 19 87 17 15 75 78 191 72 20 2 42 26 8 44 10 9 55 39 129 52 3 2 8 12 4 11 2 8 3 27 22 3 2 8 9 3 6 2 6 3 15 17 3 5 25 15 24 13 25 13 43 6 2 3 11 7 13 9 15 3 22 3 5 6 38 21 6 23 14 19 35 71 23 5 4 25 16 1 16 8 14 14 40 17 3.0 7.6 10.6 15.5 6.8 9.3 11.6 8.8 6 5 6 2 5 2 9 1 15 10 6 5 3 4 2 5 5 1 11 6 5 85 .7 16.1 8.7 18.7 53.4 36.0 1.5 123.5 14.1 0.5 25.4 4.2 12.9 36.2 Advisers in instruction žene svega žene females all females 0.0 1.9 2.4 1.5 4.7 22.3 18.4 59.1 81.0 10.7 4.3 8 6 3 1 3.3 24.9 32.

3 2.3 1.8 46 32 APLJINA ITLUK JABLANICA KONJIC GRAD MOSTAR NEUM PROZOR STOLAC RAVNO 147 114 38 109 490 30 110 73 7 99 98 25 60 356 23 67 54 5 120 99 35 76 306 22 61 47 2 85 84 22 45 229 18 38 34 2 8 6 2 16 2 12 8 1 5 6 2 13 2 9 8 1 7 5 14 91 5 19 9 - 2 5 5 69 2 9 6 - 12 4 3 17 77 1 18 9 4 7 3 3 8 45 1 11 6 2 9.3 4.3 52.0 10.4 5.1 4.2 6.5 76.0 5.3 6.6 6.3 1.2 20.8 25.6 2. NASTAVNO OSOBLJE I SURADNICI U NASTAVI (nastavak) TEACHERS STAFF AND ADVISERS IN INSTRUCTION Nastavnici 1) Teachers S punim radnim vremenom working full-time na neodreeno vrijeme on the permanent basis svega all HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON žene females svega all žene females S kraim od punog radnog vremena working part-time na na odreeno na odreeno neodreeno vrijeme vrijeme vrijeme on the on the on the temporary temporary permanent basis basis basis svega all žene female s svega žene all females svega žene all females Suradnici u nastavi FTE eguivalent svega all Advisers in instruction žene svega žene females all females 1118 787 768 557 55 46 150 98 145 86 138.2 2.0 15 13 BOSANSKO GRAHOVO DRVAR GLAMO KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD 7 19 15 11 122 104 1 10 7 7 65 60 6 15 9 11 86 100 1 8 4 7 51 58 2 3 9 4 2 1 5 2 1 2 1 23 - 8 - 2 4 - 2 1 - 0.2 6.7 18.0 2.1 33.6 6 11 2 10 5 7 2 8 1227 847 833 574 63 39 193 138 138 96 157.6 1.2 12.6 5.8 4.3 26.5 7.1 1.1 13.5 12.0 1.0 10.9 1.2 29.0 - 0.2 - 1 7 7 1 6 6 KANTON SARAJEVO 86 Statistiki bilten br.7 5. 171/2012 Statistical bulletin .4 29 22 GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG 120 179 155 220 91 138 123 173 89 136 106 190 68 104 84 150 13 34 28 21 13 29 28 18 5 6 2 3 3 2 13 9 15 7 7 5 8 3 9.1 111.0 19.2-7.1 2.0 3 4 3 4 22 1 4 5 - 1 2 3 17 1 3 5 - ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON 674 525 521 406 96 88 13 8 44 23 26.8 16.1 3.0 10.9 96 87 CENTAR SARAJEVO HADŽII ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO TRNOVO VOGOŠA 183 47 243 75 272 212 100 14 81 150 31 161 43 194 143 68 7 50 111 32 157 48 206 146 71 9 53 91 24 97 26 148 105 46 4 33 7 8 1 8 29 7 1 2 6 6 1 3 15 6 1 1 49 10 39 13 31 12 21 3 15 40 6 29 8 22 9 15 1 8 16 5 39 13 27 25 1 1 11 13 1 29 8 21 14 1 1 8 35.7 88.3 12.4 15 3 20 5 19 15 8 2 9 15 2 16 4 17 15 7 2 9 KANTON 10 278 150 227 129 18 10 27 8 6 3 14.0 8.1 9.3 4.2 10.3 0.0 7.

3 5.6 1.1 2.0 28.-1 -.0 1.2-7.7 0.9 9.2 62.4 2.5 0.6 13.1 18.6 0.4 16 4 3 1 4 4 9 2 1 1 2 3 ZENIKO-DOBOJSKI 1428 1095 1052 KANTON BREZA 47 37 35 DOBOJ-JUG 17 16 10 KAKANJ 159 106 120 MAGLAJ 91 70 69 OLOVO 56 30 35 TEŠANJ 193 157 129 USORA 22 17 16 VAREŠ 27 22 22 Statistiki bilten br.0 31.2 2.3 4.4 1 1 4 1 1 4 KANTON POSAVSKI DOMALJEVAC-ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE 119 13 41 65 107 12 35 60 95 12 30 53 84 11 24 49 20 1 11 8 20 1 11 8 - - 4 4 3 3 1.1 9.8 2.8 1.6 1.8 90 74 UNSKO-SANSKI KANTON BIHA BOS.8 1.0 4.2 3. PETROVAC BUŽIM CAZIN KLJU SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA 997 791 862 689 84 66 12 7 39 29 28.ISTOK GRAANICA GRADAAC KALESIJA KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK TEOAK TUZLA ŽIVINICE 1552 76 42 34 162 127 140 48 121 29 149 28 374 222 1193 69 30 28 116 104 107 34 102 13 105 19 314 152 1119 53 25 24 121 87 114 38 85 27 96 19 268 162 857 48 17 19 84 71 86 24 74 13 65 15 225 116 251 15 14 9 24 33 18 6 22 2 30 4 47 27 209 15 11 8 19 29 16 6 20 24 2 37 22 23 1 2 3 3 9 5 16 1 3 2 9 1 159 8 3 1 16 7 6 1 14 20 5 50 28 111 6 2 1 13 4 4 1 8 14 2 43 13 85.7 1.5 4.4 48.6 0. 171/2012 Statistical bulletin 827 197 165 30 15 149 88 79.2 - 4 2 1 - 4 2 1 87 . KRUPA BOS.1 0.2 14.2 2.4 6 6 227 90 16 82 255 55 100 172 195 62 13 67 203 45 81 125 210 75 15 72 214 44 87 145 183 52 13 60 165 37 73 106 7 11 1 9 28 5 11 12 5 8 6 26 4 8 9 4 3 3 2 3 3 1 - 6 4 1 10 3 2 13 4 2 1 9 3 10 5.3 1.2 2.5 - 1.0 6.1 8.0 6.5 6.9 1.3 12 9 29 9 78 55 15 110 12 19 8 6 20 18 16 27 2 5 6 6 18 15 13 24 2 3 2 4 3 6 - 1 2 1 3 - 2 1 15 4 2 31 4 - 1 1 8 1 20 3 - 1.8 189.6 5.4 6.1 1.6 6.2.3 2.0 0.3 - - TUZLANSKI KANTON BANOVII ELI DOBOJ .5 0. NASTAVNO OSOBLJE I SURADNICI U NASTAVI (nastavak) TEACHERS STAFF AND ADVISERS IN INSTRUCTION Nastavnici 1) Teachers S punim radnim vremenom working full-time na neodreeno vrijeme on the permanent basis svega all žene females svega all žene females na na odreeno na odreeno neodreeno vrijeme vrijeme vrijeme on the on the on the temporary temporary permanent basis basis basis svega all žene female s Suradnici u nastavi S kraim od punog radnog vremena working part-time svega žene all females svega žene all females FTE eguivalent svega all Advisers in instruction žene svega žene females all females 2 -7.1 2.9 0.9 1.-DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 6610 5295 5206 4230 775 648 170 110 459 307 282.8 2.5 7.3 2.6 1.5 4.3 8.

8 4.7 2 2 32 20 28 120 4 28 1 270 23 30 20 25 86 4 21 1 223 22 27 19 27 99 4 24 222 20 25 19 24 68 4 18 194 19 5 1 1 16 3 1 19 3 5 1 1 15 2 1 13 3 1 12 - 1 9 - 4 1 17 - 2 1 7 - 2.0 3 2 - 2 - BOSANSKOPODRINJSKI KANTON FOA GORAŽDE PALE 94 70 75 58 18 11 - - 1 1 1.6 0. NASTAVNO OSOBLJE I SURADNICI U NASTAVI (nastavak) TEACHERS STAFF AND ADVISERS IN INSTRUCTION Nastavnici 1) Teachers S punim radnim vremenom working full-time na neodreeno vrijeme on the permanent basis svega all VISOKO ZAVIDOVII ZENICA ŽEPE žene females svega all žene females S kraim od punog radnog vremena working part-time na na odreeno na odreeno neodreeno vrijeme vrijeme vrijeme on the on the on the temporary temporary permanent basis basis basis svega all žene female s svega žene all females svega žene all females Suradnici u nastavi FTE eguivalent svega all Advisers in instruction žene svega žene females all females 140 147 412 117 124 108 315 93 102 126 304 84 88 93 246 73 20 8 50 17 19 7 38 14 3 2 10 - 2 1 5 - 15 11 48 16 15 7 26 6 8.0 - 1.3 11.8 16.4 3.0 1.6 3.4 8.5 - 0.0 - 3 - 3 - SREDNJOBOSANSKI KANTON BUGOJNO BUSOVAA DONJI VAKUF FOJNICA G.9 7.2 0.0 50 44 8 8 6 6.0 45.9 3.5 - - 20 29 29 41 19 29 27 37 19 26 26 36 18 26 25 32 3 3 5 3 2 5 - - 1 - 1 - 0.2-7.5 27.5 - 0.7 1 1 2 7 4 4.3 5.7 0.5 - 1.7 - 2 - 2 - 119 112 107 101 11 10 - - 1 1 0. 171/2012 Statistical bulletin .3 4 4 3 11 10 8.3 - - - HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON APLJINA ITLUK JABLANICA KONJIC NEUM PROZOR RAVNO GRAD MOSTAR STOLAC 526 432 442 371 49 41 13 10 22 10 14.3 6.5 0.1 4.7 7.7 0.5 - - 23 12 10 8 15 14 15 4 17 50 19 22 12 9 7 15 14 15 3 17 43 17 20 11 10 7 15 14 11 4 17 41 14 19 11 9 6 15 14 11 3 17 35 13 3 1 1 3 7 5 3 1 1 3 7 4 1 1 - 1 - 1 - 1 - 0.0 3 3 6 84 4 6 61 3 5 69 1 5 52 1 1 14 3 1 8 2 - - 1 - 1 - 1.5 11 10 Statistiki bilten br. VAKUF -USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ 187 174 164 153 20 19 2 1 1 1 0.5 - - - 1344 166 103 193 1102 141 76 167 1087 137 92 163 907 116 69 142 101 12 1 13 84 11 1 12 79 9 3 6 ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO HADŽII ILIDŽA 88 54 77 57 67.2 0.

2-7. NASTAVNO OSOBLJE I SURADNICI U NASTAVI (nastavak)
TEACHERS STAFF AND ADVISERS IN INSTRUCTION
Nastavnici 1)
Teachers

S punim radnim vremenom
working full-time

na
na odreeno
na odreeno
neodreeno
vrijeme
vrijeme
vrijeme
on the
on the
on the
temporary
temporary
permanent
basis
basis
basis

na
neodreeno
vrijeme
on the
permanent
basis
svega
all

žene
females

svega
all

S kraim od punog radnog vremena
working part-time

žene
females

svega
all

žene
female
s

svega
žene
all
females

svega
žene
all
females

Suradnici
u nastavi

Advisers in
instruction

FTE
eguivalent

svega
all

žene
svega
žene
females
all
females

ILIJAŠ
NOVI GRAD SARAJEVO
NOVO SARAJEVO
STARI GRAD SARAJEVO
TRNOVO
VOGOŠA

85
400
208
89
4
96

61
323
172
78
4
80

58
338
156
67
3
73

40
275
138
61
3
63

11
19
28
5
1
11

9
17
19
4
1
10

11
25
5
13
7

7
19
3
9
3

5
18
19
4
5

5
12
12
4
4

5,4
16,4
9,2
8,2
8,0

5,1
12,2
6,7
6,0
2,5

4
12
9
3
6

3
10
8
3
5

KANTON 10
BOSANSKO GRAHOVO
DRVAR
GLAMO
KUPRES
LIVNO
TOMISLAVGRAD

244
6
14
14
11
116
83

219
2
12
11
11
105
78

203
3
10
9
10
95
76

183
8
7
10
87
71

24
2
2
4
1
8
7

23
2
2
3
1
8
7

11
1
10
-

7
7
-

6
2
1
3
-

6
2
1
3
-

4,9
0,4
0,9
0,5
3,1
-

4,1
0,9
0,5
2,7
-

1
1
-

1
1
-

8

5

16,5

8,2

33

24

2-7.-2. ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA
SPECIAL PRIMARY SCHOOLS
FEDERACIJA BiH

204

158

153

125

18

15

25

13

2 -7.-2. -1.-OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE
EIGHT YEAR EDUCATION
FEDERACIJA BiH

134

96

94

72

10

8

23

11

7

5

15,2

7,3

28

20

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TUZLANSKI KANTON
BANOVII
TUZLA

23
1
22

15
15

17
1
16

12
12

-

-

2
2

-

4
4

3
3

1,9
1,9

0,8
0,8

2
2

-

ZENIKO-DOBOJSKI
KANTON
KAKANJ
MAGLAJ
TEŠANJ
VISOKO
ZENICA

22

17

10

9

7

6

3

1

2

1

3,6

1,3

4

2

1
2
1
1
17

1
2
1
1
12

1
1
1
7

1
1
1
6

1
1
5

1
1
4

3

1

2

1

3,6

1,3

4

2

UNSKO-SANSKI
KANTON
BIHA
CAZIN

Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin

89

2-7. NASTAVNO OSOBLJE I SURADNICI U NASTAVI (nastavak)
TEACHERS STAFF AND ADVISERS IN INSTRUCTION
Nastavnici 1)
Teachers

S punim radnim vremenom
working full-time

na
na odreeno
na odreeno
neodreeno
vrijeme
vrijeme
vrijeme
on the
on the
on the
temporary
temporary
permanent
basis
basis
basis

na
neodreeno
vrijeme
on the
permanent
basis
svega
all

BOSANSKOPODRINJSKI KANTON
GORAŽDE

žene
females

svega
all

S kraim od punog radnog vremena
working part-time

žene
females

svega
all

žene
female
s

svega
žene
all
females

svega
žene
all
females

Suradnici
u nastavi

Advisers in
instruction

FTE
eguivalent

svega
all

žene
svega
žene
females
all
females

2

1

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON

27

19

24

17

1

1

2

1

-

-

0,8

0,4

5

4

GRAD MOSTAR

27

19

24

17

1

1

2

1

-

-

0,8

0,4

5

4

9

9

8

8

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

4
2
3

4
2
3

4
1
3

4
1
3

1
-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

43
8
1
17
10
7

29
5
1
11
7
5

26
7
1
1
10
7

19
5
1
1
7
5

-

-

16
1
15
-

9
9
-

1
1
-

1
1
-

8,9
0,5
8,4
-

4,8
4,8
-

17
5
8
4
-

14
5
5
4
-

3
1
1
1

1
1

2
1
1

1
1

1
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SREDNJOBOSANSKI
KANTON
BUSOVAA
DONJI VAKUF
JAJCE
TRAVNIK

ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON
LJUBUŠKI
POSUŠJE
ŠIROKI BRIJEG
KANTON SARAJEVO
CENTAR SARAJEVO
ILIDŽA
NOVI GRAD SARAJEVO
NOVO SARAJEVO
STARI GRAD SARAJEVO
KANTON 10
DRVAR
KUPRES
LIVNO

2 -7.-2.2.-DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE
NINE YEAR EDUCATION
FEDERACIJA BiH

70

62

59

53

8

7

2

2

1

-

1,3

0,9

5

4

UNSKO-SANSKI
KANTON
BIHA
CAZIN

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KANTON POSAVSKI
ORAŠJE
90

2
2

2
2

2
2

2
2

-

-

-

Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin

2-7. NASTAVNO OSOBLJE I SURADNICI U NASTAVI (nastavak)
TEACHERS STAFF AND ADVISERS IN INSTRUCTION
Nastavnici 1)
Teachers

S punim radnim vremenom
working full-time

na
na odreeno
na odreeno
neodreeno
vrijeme
vrijeme
vrijeme
on the
on the
on the
temporary
temporary
permanent
basis
basis
basis

na
neodreeno
vrijeme
on the
permanent
basis
svega
all

žene
females

svega
all

S kraim od punog radnog vremena
working part-time

žene
females

svega
all

žene
female
s

svega
žene
all
females

svega
žene
all
females

Suradnici
u nastavi

FTE
eguivalent

svega
all

Advisers in
instruction

žene
svega
žene
females
all
females

TUZLANSKI KANTON
BANOVII2.) 
ELI
TUZLA

6
1
5

6
1
5

5
5

5
5

1
1
-

1
1
-

-

-

-

-

-

-

2
2

1
1

SREDNJOBOSANSKI
KANTON
DONJI VAKUF 2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GRAD MOSTAR

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON
ŠIROKI BRIJEG2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56
6
5
26
19

48
6
5
21
16

46
6
4
19
17

40
6
4
16
14

7
5
2

6
4
2

2
1
1
-

2
1
1
-

1
1
-

-

1,3
0,5
0,8
-

0,9
0,5
0,4
-

3
3
-

3
3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KANTON SARAJEVO
CENTAR SARAJEVO
ILIDŽA2)
NOVI GRAD SARAJEVO
NOVO SARAJEVO
STARI GRAD SARAJEVO
KANTON 10
LIVNO2)
KUPRES2)

1)
1)

2)
2)

Bez suradnika u nastavi
Without advisers in instruction
Nastavnici su prikazani u osmogodišnjem obrazovanju
Teachers are presented in eight year education

Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin

91

THE END OF 2010/2011 Promijenili školu i otišli u: Pupils changed the school of schooling.-1. UENICI KOJI SU PROMIJENILI ŠKOLU ILI PREKINULI ŠKOLOVANJE. and continue schooling in: Kantoni Ukupno napustili školu Pupils who left the school Svega Druga škola u Druga škola Druga škola Inostranstvo Nepoznato u RS istoj opini u FBiH Total Other school in the same municipality Other school in FBiH Other school in RS Abroad Unknown FEDERACIJA BiH uenice 1799 842 1704 804 729 365 542 248 45 18 311 148 77 25 Redovne/redovite osnovne škole uenice 1787 840 1697 802 729 365 538 247 44 18 310 148 76 24 12 2 7 2 - 4 1 1 - 1 - 1 1 Škole sa posebnim potrebama uenice 2-8. KRAJ 2010/2011 PUPILS WHO CHANGED THE SCHOOL OF SCHOOLING OR DISCONTINUED.2-8. REDOVNE / REDOVITE REGULAR FEDERACIJA BiH uenice 1787 840 1697 802 729 365 538 247 44 18 310 148 76 24 272 113 253 108 88 41 36 16 15 4 100 46 14 1 KANTON POSAVSKI uenice 17 7 17 7 - 4 - - 12 7 1 - TUZLANSKI KANTON uenice 254 121 230 109 129 65 50 23 5 2 37 19 9 - ZENIKO-DOBOJSKI KANTON uenice 287 261 148 70 6 29 8 150 138 80 39 3 13 3 5 5 3 2 - - - 2 2 2 - - - - 122 116 50 54 3 7 2 61 58 UNSKO-SANSKI KANTON uenice BOSANSKOPODRINJSKI KANTON uenice SREDNJOBOSANSKI KANTON uenice 92 25 28 1 4 Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin - .

171/2012 Statistical bulletin BOSANSKOPODRINJSKI CANTON girls SREDNJOBOSANSKI CANTON girls 93 .Prekinuli školovanje zbog: Pupils discontinued schooling because of: Svega Lošeg uspjeha Poor results in school Total Iz socijalnih razloga Iz ekonomskih razloga Iz linih razloga Smrt ili teža bolest Social reasons Economical reasons Personal reasons Death or hard disease Cantons 95 38 10 - 54 26 2 - 18 8 11 4 FEDERATION OF B&H girls 90 38 10 - 52 26 2 - 17 8 9 4 5 - - 2 - - 1 - 2 - girls Regular primary schools girls Special primary schools OSNOVNE ŠKOLE PRIMARY SCHOOLS 90 38 10 - 52 26 2 - 17 8 9 4 FEDERATION OF B&H girls 19 5 1 - 14 4 2 - - 2 1 UNSKO-SANSKI CANTON girls - - - - - - CANTON POSAVSKI girls 24 12 - 17 8 - 3 1 4 3 TUZLANSKI CANTON girls 26 5 13 - 8 - 12 - 9 - 3 - ZENIKO-DOBOJSKI CANTON girls - - - - - - - - - - - - 6 2 - - 3 1 - 3 - 3 Statistiki bilten br.

THE END OF 2010/2011 (continued) Promijenili školu i otišli u: Pupils changed the school of schooling. 171/2012 Statistical bulletin . ŠKOLE SA SPECIAL FEDERACIJA BiH uenice 12 2 7 2 - 4 1 1 - 1 - 1 1 UNSKO-SANSKI KANTON uenice - - - - - - - POSAVSKI KANTON uenice - - - - - - - TUZLANSKI KANTON uenice 4 - 1 - - - 1 - - - ZENIKO-DOBOJSKI KANTON uenice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON uenice 94 Statistiki bilten br.2-8. and continue schooling in: Kantoni HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON uenice ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON uenice KANTON SARAJEVO uenice KANTON 10 uenice Ukupno napustili školu Pupils who left the school Svega Druga škola u Druga škola Druga škola Inostranstvo Nepoznato u RS istoj opini u FBiH Total Other school in the same municipality Other school in FBiH Other school in RS Abroad Unknown 102 99 46 23 1 20 9 42 42 26 8 1 5 2 23 23 8 2 - 6 7 9 9 4 - - 3 2 681 327 670 321 245 114 291 133 12 7 96 51 26 16 24 8 23 8 12 8 6 - 2 - 3 - - 2-8. KRAJ 2010/2011 (nastavak) PUPILS WHO CHANGED THE SCHOOL OF SCHOOLING OR DISCONTINUED.-2. UENICI KOJI SU PROMIJENILI ŠKOLU ILI PREKINULI ŠKOLOVANJE.

Prekinuli školovanje zbog: Pupils discontinued schooling because of: Svega Lošeg uspjeha Poor results in school Total Iz socijalnih razloga Iz ekonomskih razloga Iz linih razloga Smrt ili teža bolest Social reasons Economical reasons Personal reasons Death or hard disease Cantons 3 - - - 2 1 HERCEGOVAKONERETVANSKI CANTON girls - - - - - - - - - - - - - - - - - - ZAPADNOHERCEGOVAKI CANTON girls 11 6 2 - 8 5 - 1 1 - CANTON SARAJEVO girls 1 - - - - - 1 - CANTON 10 girls POSEBNIM POTREBAMA PRIMARY SCHOOLS 5 - - 2 - - 1 - 2 - FEDERATION OF B&H girls - - - - - - UNSKO-SANSKI CANTON girls - - - - - - CANTON POSAVSKI girls 3 - - - - 1 - 2 - TUZLANSKI CANTON girls - - - - - - - - - - - - ZENIKO-DOBOJSKI CANTON girls - - - - - - - - - - - - Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin BOSANSKOPODRINJSKI CANTON girls 95 .

KRAJ 2010/2011 (nastavak) PUPILS WHO CHANGED THE SCHOOL OF SCHOOLING OR DISCONTINUED. THE END OF 2010/2011 (continued) Promijenili školu i otišli u: Pupils changed the school of schooling. UENICI KOJI SU PROMIJENILI ŠKOLU ILI PREKINULI ŠKOLOVANJE. 171/2012 Statistical bulletin .2-8. and continue schooling in: Kantoni SREDNJOBOSANSKI KANTON uenice HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON uenice Ukupno napustili školu Pupils who left the school Svega Druga škola u Druga škola Druga škola Inostranstvo Nepoznato istoj opini u FBiH u RS Total Other school in the same municipality Other school in FBiH Other school in RS Abroad Unknown - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 1 - - - - 1 ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON uenice - - - - - - - - - - - - - - KANTON SARAJEVO uenice 7 1 5 1 - 4 1 - 1 - - KANTON 10 uenice - - - - - - - 96 Statistiki bilten br.

Prekinuli školovanje zbog: Pupils discontinued schooling because of: Svega Lošeg uspjeha Poor results in school Total Iz socijalnih razloga Iz ekonomskih razloga Iz linih razloga Smrt ili teža bolest Social reasons Economical reasons Personal reasons Death or hard disease Cantons - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ZAPADNOHERCEGOVAKI girls 2 - - 2 - - - - CANTON SARAJEVO girls - - - - - - CANTON 10 girls Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin SREDNJOBOSANSKI CANTON girls HERCEGOVAKONERETVANSKI CANTON girls 97 .

REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE REGULAR PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH 8242 4120 2514 1524 5728 2596 UNSKO-SANSKI KANTON 947 350 246 122 701 228 KANTON POSAVSKI 167 44 57 21 110 23 TUZLANSKI KANTON 1470 845 416 292 1054 553 ZENIKO-DOBOJSKI KANTON 1291 607 355 224 936 383 BOSANSKOPODRINJSKI KANTON 169 48 54 20 115 28 SREDNJOBOSANSKI KANTON 905 420 242 162 663 258 HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON 940 480 265 152 675 328 ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON 240 121 94 55 146 66 1798 1085 730 439 1068 646 315 120 55 37 260 83 KANTON SARAJEVO KANTON 10 98 Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin .-1. OPREMLJENOST RAUNARIMA I BIBLIOTEKE U ŠKOLI NUMBER OF COMPUTERS AND LIBRARIES IN SCHOOLS Broj raunara / Number of computers Svega All Za zaposlene u školi As equipment for employees S pristupom internetu / With internet access Ukupno Total S pristupom internetu / With internet access Svega All Za uenike For pupils S pristupom internetu / With internet access Svega All FEDERACIJA BiH 8398 4188 2596 1569 5802 2619 Redovne/redovite osnovne škole Regular primary schools 8242 4120 2514 1524 5728 2596 156 68 82 45 74 23 Škole sa posebnim potrebama Special primary schools 2-9.2-9.

ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA SPECIAL PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH 156 68 82 45 74 23 2 - - - 2 - TUZLANSKI KANTON 31 21 19 15 12 6 ZENIKO-DOBOJSKI KANTON 12 4 8 4 4 - SREDNJOBOSANSKI KANTON 1 - - - 1 - 18 10 7 7 11 3 1 - - - 1 - 87 33 46 19 41 14 4 - 2 - 2 - UNSKO-SANSKI KANTON HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON KANTON SARAJEVO KANTON 10 Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin 99 . OPREMLJENOST RAUNARIMA I BIBLIOTEKE U ŠKOLI (nastavak) NUMBER OF COMPUTERS AND LIBRARIES IN SCHOOLS (continued) Broj raunara / Number of computers Svega All Za zaposlene u školi As equipment for employees S pristupom internetu / With internet access Ukupno Total Za uenike For pupils S pristupom internetu / With internet access Svega All S pristupom internetu / With internet access Svega All 2-9.-2.2-9.

1000 444 2678501 292195 27 9 10 435 2658110 289983 27 8 8 9 20391 2212 - 1 2 Regular primary schools Škole sa posebnim potrebama Special primary schools 2.-3. 171/2012 Statistical bulletin .500 501 .9. OPREMLJENOST RAUNARIMA I BIBLIOTEKE U ŠKOLI (nastavak) NUMBER OF COMPUTERS AND LIBRARIES IN SCHOOLS (continued) Škole koje imaju biblioteke/knjižnice Schools which have libraries FEDERACIJA BiH Redovne/redovite osnovne škole Biblioteke Libraries Broj knjiga Number of books UKUPNO TOTAL od toga u fondu za nastavnike In found for teachers do/up 250 251 . REDOVNE / REGULAR FEDERACIJA BiH 435 2658110 289983 27 8 8 51 10 4 2 4 11 3 7 10 330907 88023 32006 13518 18548 64968 30802 32125 50917 33301 7484 1629 360 358 5308 7336 3382 7444 - 1 1 - - KANTON POSAVSKI ODŽAK ORAŠJE 6 1 5 37512 6000 31512 3194 500 2694 - - - TUZLANSKI KANTON BANOVII ELI DOBOJ-ISTOK GRAANICA GRADAAC KALESIJA KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK TEOAK TUZLA ŽIVINICE 88 3 3 2 11 7 5 4 8 1 8 1 26 9 652157 20885 17008 9062 60801 30988 30945 24627 58939 6268 71095 6250 221616 93673 70225 1860 3060 2376 6449 4165 4126 1701 3280 587 8530 675 24368 9048 - 1 1 - 1 1 - UNSKO-SANSKI KANTON BIHA BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN KLJU SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA 100 Statistiki bilten br.2-9.

171/2012 Statistical bulletin 101 .2000 2001 .3000 3001 ./Knjižnice prema broju knjiga by number of books 1001 .5000 Prinova fonda knjiga u 2010/2011 školskoj godini Increasing 10001 i više collection of books in the and more school year 2010/2011 5001 10000 30 32 82 182 72 62358 27 31 81 181 72 61979 FEDERACIJA BiH Redovne/redovite osnovne škole Regular primary schools Škole sa posebnim potrebama 3 1 1 1 - 379 Special primary schools REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE PRIMARY SCHOOLS 27 31 81 181 72 61979 FEDERACIJA BiH 4 1 1 2 4 1 1 2 11 1 1 4 1 4 - 23 5 3 2 5 2 6 8 3 1 1 1 2 - 8459 2789 1102 1262 246 681 2071 95 213 UNSKO-SANSKI KANTON BIHA BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN KLJU SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA 1 1 1 1 - 2 1 1 2 2 190 190 KANTON POSAVSKI ODŽAK ORAŠJE 2 1 1 8 1 2 2 1 2 - 17 1 1 3 3 1 2 4 2 - 32 2 2 1 5 2 4 2 1 3 1 7 2 27 1 1 2 4 13 6 12741 185 194 309 1194 2312 255 951 495 114 698 5695 339 TUZLANSKI KANTON BANOVII ELI DOBOJ-ISTOK GRAANICA GRADAAC KALESIJA KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK TEOAK TUZLA ŽIVINICE Statistiki bilten br.

2-9.500 501 .1000 66 3 1 9 3 3 9 1 3 6 7 17 4 497989 16450 8700 79087 18233 21211 50226 4800 18811 44716 43950 167882 23923 58821 1630 1000 6300 1090 3710 6270 100 1856 4726 3745 26648 1746 - - - 7 33190 3330 1 - - 2 4 1 3595 25295 4300 576 2319 435 1 - - - SREDNJOBOSANSKI KANTON BUGOJNO BUSOVAA DONJI VAKUF FOJNICA GORNJI VAKUF-USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ 53 285857 31856 - 1 1 7 3 4 3 4 3 6 1 6 11 5 31846 21225 12047 16121 31416 11418 19572 9531 35447 70226 27008 4151 3955 664 1100 3302 608 1339 30 5222 8400 3085 - 1 - 1 - HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON APLJINA ITLUK JABLANICA KONJIC GRAD MOSTAR NEUM PROZOR STOLAC RAVNO 49 235010 21108 5 2 3 2 3 1 9 23 1 5 4 1 19000 15368 12791 33471 119967 3975 10886 19245 307 3220 716 824 3293 12291 150 152 462 - 2 2 1 - 1 1 1 2 - BOSANSKOPODRINJSKI KANTON FOA GORAŽDE PALE 102 Statistiki bilten br. OPREMLJENOST RAUNARIMA I BIBLIOTEKE U ŠKOLI (nastavak) NUMBER OF COMPUTERS AND LIBRARIES IN SCHOOLS (continued) Škole koje imaju biblioteke/knjižnice Schools which have libraries ZENIKO-DOBOJSKI BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO ZAVIDOVII ZENICA ŽEPE Biblioteke Libraries Broj knjiga Number of books UKUPNO TOTAL od toga u fondu za nastavnike In found for teachers do/up 250 251 . 171/2012 Statistical bulletin .

/Knjižnice prema broju knjiga by number of books 1001 . 171/2012 Statistical bulletin BOSANSKOPODRINJSKI KANTON FOA GORAŽDE PALE SREDNJOBOSANSKI KANTON BUGOJNO BUSOVAA DONJI VAKUF FOJNICA GORNJI VAKUF-USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON APLJINA ITLUK JABLANICA KONJIC GRAD MOSTAR NEUM PROZOR STOLAC RAVNO 103 .2000 2001 .3000 3001 .5000 Prinova fonda knjiga u 2010/2011 školskoj godini Increasing 10001 i više collection of books in the and more school year 2010/2011 5001 10000 3 1 1 1 - 1 1 - 7 1 3 1 1 1 - 40 2 1 6 1 3 6 2 4 4 7 4 15 3 1 1 1 9 - 20634 ZENIKO-DOBOJSKI KANTON 330 BREZA 200 DOBOJ-JUG 1601 KAKANJ 50 MAGLAJ 150 OLOVO 3583 TEŠANJ 800 USORA 12 VAREŠ 11580 VISOKO 590 ZAVIDOVII 888 ZENICA 850 ŽEPE - - 2 4 - 1349 - - 1 1 4 - - 298 1001 50 8 4 13 24 2 2578 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 5 1 3 2 1 1 3 1 2 1 4 4 2 1 1 - 7 103 150 671 126 482 1 236 571 231 4 5 8 18 4 4247 1 5 1 1 - 1 1 4 10 1 1 - 1 1 1 1 - 378 635 194 2691 349 - 5 2 1 1 - 1 2 2 - Statistiki bilten br.

OPREMLJENOST RAUNARIMA I BIBLIOTEKE U ŠKOLI (nastavak) NUMBER OF COMPUTERS AND LIBRARIES IN SCHOOLS (continued) Škole koje imaju biblioteke/knjižnice Schools which have libraries Biblioteke Libraries Broj knjiga Number of books UKUPNO TOTAL od toga u fondu za nastavnike In found for teachers do/up 250 251 . ŠKOLE SA SPECIAL FEDERACIJA BiH 9 20391 2212 - 1 2 TUZLANSKI KANTON TUZLA 2 2 4449 4449 917 917 - - - ZENIKO-DOBOJSKI KANTON ZENICA 1 1 3174 3174 129 129 - - - HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR 2 1402 199 - 1 1 2 1402 199 - 1 1 KANTON SARAJEVO CENTAR NOVI GRAD NOVO SARAJEVO STARI GRAD 104 4 1 1 1 1 11366 1428 7378 560 2000 967 519 248 200 Statistiki bilten br.1000 ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG 30 82127 3993 15 2 - 4 5 3 18 21279 20604 30109 10135 1559 1590 380 464 1 1 13 2 - KANTON SARAJEVO CENTAR HADŽII ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD NOVO SARAJEVO STARI GRAD VOGOŠA TRNOVO 65 11 3 11 4 15 9 6 5 1 427602 71793 26983 57749 18479 104596 63518 51551 29713 3220 61428 9338 4098 7659 1684 21576 5396 7643 3484 550 - 1 1 - - KANTON 10 BOSANSKO GRAHOVO DRVAR GLAMO KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD 20 1 1 1 1 4 12 75759 1500 10000 3500 8448 26854 25457 2727 500 103 1650 474 6 6 - 3 1 2 2-9.500 501 .-4.2-9. 171/2012 Statistical bulletin 1 1 - .

5000 Prinova fonda knjiga u 2010/2011 školskoj godini Increasing 10001 i više collection of books in the and more school year 2010/2011 5001 10000 - 4 2 5 2 150 - 2 2 1 1 2 2 1 - 2 - 120 30 - ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG 1 1 - 4 1 2 1 - 20 6 2 3 2 2 2 2 1 29 3 2 7 1 9 2 2 3 - 10 2 1 2 3 2 - 9717 2442 237 1014 743 2378 1058 958 687 200 KANTON SARAJEVO CENTAR HADŽII ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD NOVO SARAJEVO STARI GRAD VOGOŠA TRNOVO 4 1 3 - 1 1 - 4 1 1 2 - 2 1 1 1914 500 107 1307 KANTON 10 BOSANSKO GRAHOVO DRVAR GLAMO KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD FEDERACIJA BiH POSEBNIM POTREBAMA PRIMARY SCHOOLS 3 1 1 1 - 379 1 1 1 1 - - - 40 40 - - 1 1 - - 35 ZENIKO-DOBOJSKI KANTON 35 ZENICA - - - - - 6 - - - - - 6 1 1 - - 298 45 220 33 - 2 1 1 Statistiki bilten br.2000 2001 . 171/2012 Statistical bulletin TUZLANSKI KANTON TUZLA HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR KANTON SARAJEVO CENTAR NOVI GRAD NOVO SARAJEVO STARI GRAD 105 ./Knjižnice prema broju knjiga by number of books 1001 .3000 3001 .

. DOPUNSKO OBRAZOVANJE . 171/2012 Statistical bulletin . 76 74 75 73 22 21 UNSKO-SANSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 527 527 294 294 521 521 293 293 70 70 32 32 BIHA Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 527 527 294 294 521 521 293 293 70 70 32 32 KANTON POSAVSKI Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 58 58 42 42 58 58 42 42 14 14 9 9 ORAŠJE Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 58 58 42 42 58 58 42 42 14 14 9 9 TUZLANSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools 5 5 589 589 337 337 577 577 325 325 61 61 33 33 BANOVII Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 44 44 24 24 42 42 22 22 - - GRAANICA Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 104 104 55 55 104 104 55 55 16 16 6 6 SREBRENIK Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 81 81 44 44 72 72 35 35 - - TUZLA Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 294 294 176 176 293 293 175 175 34 34 20 20 ŽIVINICE Osnovne muzike škole Primary music schools 106 1 1 66 66 38 38 66 66 38 38 11 11 7 7 Statistiki bilten br.END OF THE SCHOOL YEAR 2010/2011 PRIMARY MUSIC AND BALLET SCHOOLS 3-1 ŠKOLE I UENICI SCHOOLS AND PUPILS UENICI PUPILS ŠKOLE SCHOOLS Svega All Završili razred Completed grade Uenice Girls Svega All FEDERACIJA BiH Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools Završili školu Completed school Uenice Girls Svega All Uenice Girls 37 37 5967 5891 3625 3551 5669 5594 3441 3368 714 692 448 427 .3.. GODINE OSNOVNE MUZIKE/GLAZBENE I BALETSKE ŠKOLE SUPPLEMENTARY EDUCATION .KRAJ ŠKOLSKE 2010/2011.

.3-1 ŠKOLE I UENICI (nastavak) SCHOOLS AND PUPILS (continued) UENICI PUPILS ŠKOLE SCHOOLS Svega All Uenice Girls Završili razred Completed grade Svega All ZENIKO-DOBOJSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools Završili školu Completed school Uenice Girls Svega All Uenice Girls 7 7 1403 1390 843 830 1300 1287 783 770 137 137 75 75 .... 171/2012 Statistical bulletin 107 . 13 13 13 13 - - BREZA Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 65 65 40 40 65 65 40 40 5 5 3 3 MAGLAJ Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 127 127 68 68 122 122 66 66 8 8 4 4 TEŠANJ Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 75 75 39 39 74 74 39 39 15 15 9 9 VISOKO Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 158 158 87 87 158 158 87 87 18 18 9 9 ZENICA Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools 2 2 496 483 300 287 486 473 293 280 71 71 39 39 . 13 13 13 13 - - ŽEPE Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 482 482 309 309 395 395 258 258 20 20 11 11 BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools 1 173 99 169 96 23 15 1 173 99 169 96 23 15 GORAŽDE Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 173 173 99 99 169 169 96 96 23 23 15 15 SREDNJOBOSANSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools 4 4 784 784 463 463 712 712 415 415 97 97 64 64 BUGOJNO Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 151 151 81 81 151 151 81 81 19 19 12 12 Statistiki bilten br.

3-1 ŠKOLE I UENICI (nastavak) SCHOOLS AND PUPILS (continued) UENICI PUPILS ŠKOLE SCHOOLS Svega All Završili razred Completed grade Uenice Girls Svega All Završili školu Completed school Uenice Girls Svega All Uenice Girls NOVI TRAVNIK Osnovne muzike škole Primary music schools 2 2 472 472 276 276 421 421 238 238 59 59 40 40 TRAVNIK Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 161 161 106 106 140 140 96 96 19 19 12 12 8 8 645 645 414 414 575 575 373 373 55 55 46 46 ITLUK Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 210 210 126 126 145 145 85 85 13 13 12 12 GRAD MOSTAR Osnovne muzike škole Primary music schools 6 6 403 403 264 264 400 400 264 264 40 40 34 34 STOLAC Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 32 32 24 24 30 30 24 24 2 2 - ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools 4 336 247 314 233 28 19 4 336 247 314 233 28 19 GRUDE Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 67 67 42 42 67 67 42 42 6 6 5 5 LJUBUŠKI Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 72 72 53 53 70 70 53 53 4 4 4 4 POSUŠJE Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 67 67 50 50 57 57 42 42 8 8 3 3 ŠIROKI BRIJEG Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 130 130 102 102 120 120 96 96 10 10 7 7 HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools 108 Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin .

..3-1 ŠKOLE I UENICI (nastavak) SCHOOLS AND PUPILS (continued) UENICI PUPILS ŠKOLE SCHOOLS Svega All Uenice Girls Završili razred Completed grade Svega All KANTON SARAJEVO Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools Završili školu Completed school Uenice Girls Svega All Uenice Girls 4 4 1297 1234 794 733 1289 1227 790 730 204 182 141 120 .... 63 61 62 60 22 21 ILIDŽA Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 352 352 194 194 350 350 193 193 61 61 36 36 ILIJAŠ Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 74 74 41 41 74 74 41 41 13 13 8 8 NOVO SARAJEVO Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools 1 1 483 448 308 275 482 447 308 275 65 59 44 39 .. 28 28 27 27 16 16 KANTON 10 Osnovne muzike škole Primary music schools 2 2 155 155 92 92 154 154 91 91 25 25 14 14 LIVNO Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 94 94 53 53 93 93 52 52 21 21 10 10 TOMISLAVGRAD Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 61 61 39 39 61 61 39 39 4 4 4 4 STARI GRAD SARAJEVO Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools Statistiki bilten br. 35 33 35 33 6 5 1 1 388 360 251 223 383 356 248 221 65 49 53 37 . 171/2012 Statistical bulletin 109 .

171/2012 Statistical bulletin .3 -2 NASTAVNO OSOBLJE TEACHERS STAFF Nastavnici teachers svega all FEDERACIJA BiH Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools S punim radnim vremenom working full-time žene females S kraim od punog radnog vremena working part-time na neodreeno vrijeme on the permanent basis na odreeno vrijeme on the temporary basis na neodreeno vrijeme on the permanent basis na odreeno vrijeme on the temporary basis svega all svega all svega all svega all žene females žene females žene females žene females 486 477 319 311 249 241 178 171 140 140 85 85 12 12 6 6 85 84 50 49 9 8 8 7 - - - - 1 1 UNSKO-SANSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools 29 29 21 21 18 18 13 13 7 7 6 6 1 1 1 1 3 3 1 1 BIHA Osnovne muzike škole Primary music schools 29 29 21 21 18 18 13 13 7 7 6 6 1 1 1 1 3 3 1 1 KANTON POSAVSKI Osnovne muzike škole Primary music schools 7 7 6 6 4 4 4 4 1 1 1 1 - - 2 2 1 1 ORAŠJE Osnovne muzike škole Primary music schools 7 7 6 6 4 4 4 4 1 1 1 1 - - 2 2 1 1 TUZLANSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools 62 62 27 27 22 22 13 13 29 29 12 12 1 1 - 10 10 2 2 BANOVII Osnovne muzike škole Primary music schools 5 5 1 1 - - 4 4 - - - 1 1 1 1 GRAANICA Osnovne muzike škole Primary music schools 9 9 4 4 6 6 3 3 1 1 - - - 2 2 1 1 SREBRENIK Osnovne muzike škole Primary music schools 10 10 - - - 4 4 - - - 6 6 - TUZLA Osnovne muzike škole Primary music schools 31 31 20 20 15 15 10 10 16 16 10 10 - - - - ŽIVINICE Osnovne muzike škole Primary music schools 7 7 2 2 1 1 - 4 4 2 2 1 1 - 1 1 - 110 Statistiki bilten br.

171/2012 Statistical bulletin 6 6 3 3 - - - - - - SREDNJOBOSANSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools 111 .3 -2 NASTAVNO OSOBLJE (nastavak) TEACHERS STAFF (continued) Nastavnici Teachers svega all ZENIKO-DOBOJSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools S punim radnim vremenom working full-time žene females S kraim od punog radnog vremena working part-time na neodreeno vrijeme on the permanent basis na odreeno vrijeme on the temporary basis na neodreeno vrijeme on the permanent basis na odreeno vrijeme on the temporary basis svega all svega all svega all svega all žene females žene females žene females žene females 137 136 91 90 45 45 33 33 56 56 34 34 5 5 2 2 31 30 22 21 1 1 - - - - - - 1 1 BREZA Osnovne muzike škole Primary music schools 6 6 2 2 1 1 - 2 2 1 1 - - 3 3 1 1 MAGLAJ Osnovne muzike škole Primary music schools 14 14 8 8 - - 8 8 4 4 1 1 - 5 5 4 4 TEŠANJ Osnovne muzike škole Primary music schools 7 7 5 5 2 2 2 2 1 1 - - - 4 4 3 3 VISOKO Osnovne muzike škole Primary music schools 21 21 14 14 5 5 4 4 7 7 3 3 1 1 1 1 8 8 6 6 ZENICA Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools 46 45 33 32 30 30 22 22 6 6 4 4 3 3 1 1 7 6 6 5 1 1 - - - - - - 1 1 ŽEPE Osnovne muzike škole Primary music schools 43 43 29 29 7 7 5 5 32 32 22 22 - - 4 4 2 2 BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools 7 2 4 1 3 1 - - - - 7 2 4 1 3 1 - - - - GORAŽDE Osnovne muzike škole Primary music schools 7 7 2 2 4 4 1 1 3 3 1 1 - - - - 48 48 33 33 30 30 21 21 8 8 5 5 - - 10 10 7 7 BUGOJNO 6 3 Osnovne muzike škole 6 3 Primary music schools Statistiki bilten br.

3 -2 NASTAVNO OSOBLJE (nastavak) TEACHERS STAFF (continued) Nastavnici Teachers svega all S punim radnim vremenom working full-time žene females S kraim od punog radnog vremena working part-time na neodreeno vrijeme on the permanent basis na odreeno vrijeme on the temporary basis na neodreeno vrijeme on the permanent basis na odreeno vrijeme on the temporary basis svega all svega all svega all svega all žene females žene females žene females žene females NOVI TRAVNIK Osnovne muzike škole Primary music schools 27 27 21 21 18 18 15 15 8 8 5 5 - - 1 1 1 1 TRAVNIK Osnovne muzike škole Primary music schools 15 15 9 9 6 6 3 3 - - - - 9 9 6 6 35 35 26 26 12 12 10 10 14 14 10 10 2 2 2 2 7 7 4 4 ITLUK Osnovne muzike škole Primary music schools 15 15 10 10 2 2 2 2 12 12 8 8 - - 1 1 - GRAD MOSTAR Osnovne muzike škole Primary music schools 17 17 14 14 10 10 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 STOLAC Osnovne muzike škole Primary music schools 3 3 2 2 - - - - - - 3 3 2 2 28 21 15 13 4 4 1 - 8 4 28 21 15 13 4 4 1 - 8 4 GRUDE Osnovne muzike škole Primary music schools 4 4 3 3 2 2 2 2 - - - - 2 2 1 1 LJUBUŠKI Osnovne muzike škole Primary music schools 7 7 5 5 - - 4 4 4 4 1 1 - 2 2 1 1 POSUŠJE Osnovne muzike škole Primary music schools 6 6 2 2 2 2 - - - - - 4 4 2 2 ŠIROKI BRIJEG Osnovne muzike škole Primary music schools 11 11 11 11 11 11 11 11 - - - - - - HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools 112 Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin .

171/2012 Statistical bulletin 113 .3 -2 NASTAVNO OSOBLJE (nastavak) TEACHERS STAFF (continued) Nastavnici Teachers svega all S punim radnim vremenom working full-time žene females S kraim od punog radnog vremena working part-time na neodreeno vrijeme on the permanent basis na odreeno vrijeme on the temporary basis na neodreeno vrijeme on the permanent basis na odreeno vrijeme on the temporary basis svega all svega all svega all svega all žene females žene females žene females žene females KANTON SARAJEVO Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools 115 107 81 74 93 85 67 60 17 17 12 12 1 1 - 4 4 2 2 8 7 8 7 - - - - - - ILIDŽA Osnovne muzike škole Primary music schools 32 32 20 20 28 28 18 18 2 2 1 1 - - 2 2 1 1 ILIJAŠ Osnovne muzike škole Primary music schools 6 6 2 2 4 4 - 2 2 2 2 - - - - NOVO SARAJEVO Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools 40 37 34 31 30 27 27 24 8 8 6 6 - - 2 2 1 1 3 3 3 3 - - - - - - STARI GRAD SARAJEVO Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools 37 32 25 21 31 26 22 18 5 5 3 3 1 1 - - - 5 4 5 4 - - - - - - KANTON 10 Osnovne muzike škole Primary music schools 18 18 11 11 6 6 3 3 1 1 - 1 1 1 1 10 10 7 7 LIVNO Osnovne muzike škole Primary music schools 10 10 7 7 4 4 2 2 1 1 - 1 1 1 1 4 4 4 4 TOMISLAVGRAD Osnovne muzike škole Primary music schools 8 8 4 4 2 2 1 1 - - - - 6 6 3 3 Statistiki bilten br.

OSNOVNO OBRAZOVANJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE KRAJ 2010/2011 PRIMARY EDUCATION IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA END OF THE SCHOOL YEAR 2010/2011 .

UENICI I NASTAVNICI SCHOOLS. GODINE PRIMARY EDUCATION BEGINING OF 2011/2012 SCHOOL YEAR 4. PUPILS AND TEACHERS OdjeljeKANTONI Škole nja/odjeli Schools Classes FEDERACIJA BIH UKUPNO (REDOVNO OBRAZOVANJE I ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA) 1121 9947 Uenici Pupils Nastavnici Teachers 208491 CANTONS 15574 FEDERATION OF B&H TOTAL (REGULAR EDUCATION AND SPECIAL PRIMARY EDUCATION) REDOVNO OBRAZOVANJE REGULAR EDUCATION FEDERACIJA BIH 1091 9837 207896 15378 FEDERATION OF B&H OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION FEDERACIJA BIH 642 2753 60963 7406 FEDERATION OF B&H 65 157 3870 672 UNSKO-SANSKI 8 59 1274 144 CANTON POSAVSKI 102 320 7845 1238 TUZLANSKI 71 201 4691 902 ZENIKO-DOBOJSKI 9 17 373 65 BOSANSKO-PODRINJSKI 134 836 18686 1407 SREDNJOBOSANSKI HERCEGOVAKO-NERETVANSKI 93 478 10132 1037 ZAPADNOHERCEGOVAKI 70 365 7025 605 HERCEGOVAKONERETVANSKI ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON SARAJEVO 68 205 4740 1069 CANTON SARAJEVO KANTON 10 22 115 2327 267 CANTON 10 UNSKO-SANSKI KANTON POSAVSKI TUZLANSKI ZENIKO-DOBOJSKI BOSANSKO-PODRINJSKI SREDNJOBOSANSKI DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BIH 449 7084 146933 7972 FEDERATION OF B&H UNSKO-SANSKI 97 1123 23327 1224 UNSKO-SANSKI KANTON POSAVSKI 14 133 2144 139 CANTON POSAVSKI TUZLANSKI 113 1540 34245 1877 TUZLANSKI ZENIKO-DOBOJSKI 128 1467 31566 1723 ZENIKO-DOBOJSKI BOSANSKO-PODRINJSKI 5 105 1872 122 BOSANSKO-PODRINJSKI SREDNJOBOSANSKI 1 331 7018 330 SREDNJOBOSANSKI 116 Statistiki bilten br. ODJELJENJA/ODJELI. ŠKOLE.OSNOVNO OBRAZOVANJE POETAK ŠKOLSKE 2011/2012. 171/2012 Statistical bulletin . CLASSES.

176 2540 184 HERCEGOVAKONERETVANSKI ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON SARAJEVO 17 1417 30799 1452 CANTON SARAJEVO KANTON 10 33 240 3645 274 CANTON 10 ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA SPECIAL PRIMARY EDUCATION 30 110 595 196 FEDERATION OF B&H FEDERACIJA BIH FEDERACIJA BIH OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION 26 46 238 131 FEDERATION OF B&H UNSKO-SANSKI 1 1 5 2 UNSKO-SANSKI KANTON POSAVSKI 1 - - - CANTON POSAVSKI TUZLANSKI 3 7 36 18 TUZLANSKI ZENIKO-DOBOJSKI 5 9 33 25 ZENIKO-DOBOJSKI SREDNJOBOSANSKI 4 4 19 4 SREDNJOBOSANSKI HERCEGOVAKO-NERETVANSKI 2 13 94 24 ZAPADNOHERCEGOVAKI 3 5 23 9 HERCEGOVAKONERETVANSKI ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON SARAJEVO 5 5 25 47 CANTON SARAJEVO KANTON 10 2 2 3 2 CANTON 10 65 FEDERATION OF B&H UNSKO-SANSKI FEDERACIJA BIH DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION 4 64 357 UNSKO-SANSKI 1 2 32 1 KANTON POSAVSKI 1 2 6 2 TUZLANSKI 1 11 52 9 TUZLANSKI SREDNJOBOSANSKI . PUPILS AND TEACHERS (continued) OdjeljeKANTONI Škole nja/odjeli Uenici Schools Classes Pupils Nastavnici Teachers CANTONS HERCEGOVAKO-NERETVANSKI 41 552 9777 647 ZAPADNOHERCEGOVAKI .. ŠKOLE....... 42 229 47 CANTON SARAJEVO KANTON 10 1 1 8 1 CANTON 10 Statistiki bilten br. 1 1 - HERCEGOVAKONERETVANSKI ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON SARAJEVO . ODJELJENJA/ODJELI. UENICI I NASTAVNICI (nastavak) SCHOOLS.. - 2 - SREDNJOBOSANSKI HERCEGOVAKO-NERETVANSKI . 171/2012 Statistical bulletin CANTON POSAVSKI 117 ... 5 27 5 ZAPADNOHERCEGOVAKI .4. CLASSES.

ODJELJENJA/ODJELI I UENICI SCHOOLS. CLASSES AND PUPILS Škole Schools Samostalne Svega i centralne All Central schools FEDERACIJA BiH Redovne/redovite osnovne škole Regular primary schools Škole sa posebnim potrebama Special primary schools Odjeljenja/ odjeli Classes Uenici Pupils Svega All Uenice Girls Ponavljai Pupils which literate grade Svega Uenice All Girls 1121 1091 404 395 9947 9837 208491 207896 101476 101254 468 466 107 107 30 9 110 595 222 2 - 4 -1.4. OSNOVNO OBRAZOVANJE .POETAK ŠKOLSKE 2011/2012. -1. ŠKOLE. -1 -1 OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 642 393 2753 60963 29777 215 47 UNSKO-SANSKI KANTON 65 48 157 3870 1844 5 - BIHA BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN KLJU SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA 16 8 5 4 12 3 7 10 9 4 1 3 11 3 7 10 35 17 7 12 37 7 16 26 853 424 88 295 1005 170 384 651 392 189 45 136 503 76 191 312 1 1 3 - KANTON POSAVSKI 8 7 59 1274 630 10 2 DOMALJEVAC-ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE 2 1 5 1 1 5 8 22 29 137 527 610 68 263 299 3 4 3 1 1 - 102 86 320 7845 3757 18 6 6 4 3 13 7 5 5 3 2 11 7 5 22 7 5 26 25 27 579 138 124 657 663 710 295 68 63 313 328 356 1 - 1 - TUZLANSKI KANTON BANOVII ELI DOBOJ-ISTOK GRAANICA GRADAAC KALESIJA 118 Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin . REDOVNE/REDOVITE ŠKOLE REGULAR PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH Osmogodišnje obrazovanje Eight year education Devetogodišnje obrazovanje Nine year education 1091 642 395 393 9837 2753 207896 60963 101254 29777 466 215 107 47 449 2 7084 146933 71477 251 60 4 -1. GODINE PRIMARY EDUCATION -BEGINING OF THE SCHOOL YEAR 2011/2012 4-1.

4-1. ODJELJENJA/ODJELI I UENICI (nastavak) SCHOOLS. VAKUF-USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ 15 11 1 7 9 14 21 11 1 8 24 12 7 3 4 2 4 3 6 1 6 11 5 101 61 1 51 45 71 89 78 14 73 156 96 2267 1304 3 1245 936 1505 1764 1659 337 1730 3741 2195 1105 630 2 610 483 733 825 799 165 832 1824 1100 13 13 50 5 11 5 19 13 2 16 2 3 3 Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin 119 . ŠKOLE. CLASSES AND PUPILS (continued) Škole Schools Samostalne i centralne Svega All Central schools Odjeljenja/ odjeli Classes Uenici Pupils Svega All Uenice Girls Ponavljai Pupils which literate grade Svega Uenice All Girls KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK TEOAK TUZLA ŽIVINICE 4 11 2 9 1 28 9 2 8 1 8 1 24 9 12 35 14 34 4 68 41 283 836 355 853 105 1505 1037 129 400 157 423 51 698 476 9 8 1 4 ZENIKO-DOBOJSKI KANTON 71 59 201 4691 2331 11 4 BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO ZAVIDOVII ZENICA ŽEPE 3 1 9 3 3 10 2 3 6 7 18 6 2 1 6 3 2 9 1 2 6 6 17 4 6 1 20 12 5 25 4 4 16 15 52 41 133 21 456 277 106 597 98 78 389 370 1325 841 81 6 222 124 54 282 50 36 194 169 678 435 2 1 1 2 5 1 3 BOSANSKOPODRINJSKI KANTON 9 6 17 373 177 - - FOA GORAŽDE PALE 1 7 1 1 4 1 1 15 1 20 337 16 12 152 13 - - SREDNJOBOSANSKI KANTON 134 52 836 18686 9108 129 26 BUGOJNO BUSOVAA DOBRETII DONJI VAKUF FOJNICA G.

CLASSES AND PUPILS (continued) Škole Schools Samostalne Svega i centralne All Central schools Odjeljenja/ odjeli Classes Uenici Pupils Svega All Uenice Girls Ponavljai Pupils which literate grade Svega Uenice All Girls HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON 93 47 478 10132 4955 22 6 APLJINA ITLUK JABLANICA KONJIC GRAD MOSTAR NEUM PROZOR STOLAC RAVNO 18 11 3 11 27 3 11 7 2 3 3 2 6 22 1 6 3 1 73 68 8 37 191 15 50 34 2 1542 1552 152 660 4247 316 962 695 6 775 763 68 310 2082 162 448 345 2 5 16 1 - 1 5 - ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON 70 13 365 7025 3524 3 - GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG 13 18 13 26 3 3 3 4 67 96 80 122 1274 1821 1587 2343 646 895 793 1190 3 - - KANTON SARAJEVO 68 66 205 4740 2281 5 2 CENTAR SARAJEVO HADŽII ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO TRNOVO VOGOŠA 11 3 12 4 15 10 6 2 5 11 3 10 4 15 11 6 1 5 28 13 38 11 54 29 15 2 15 639 314 842 284 1327 666 317 15 336 296 141 421 147 615 339 153 6 163 1 1 2 1 2 - KANTON 10 22 9 115 2327 1170 12 1 1 1 1 1 9 9 1 1 1 1 2 3 3 7 6 6 49 44 28 157 119 163 1026 834 15 79 57 84 531 404 2 10 - 1 - BOSANSKO GRAHOVO DRVAR GLAMO KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD 120 Statistiki bilten br.4-1. 171/2012 Statistical bulletin . ŠKOLE. ODJELJENJA/ODJELI I UENICI (nastavak) SCHOOLS.

4-1. ŠKOLE, ODJELJENJA/ODJELI I UENICI (nastavak)
SCHOOLS, CLASSES AND PUPILS (continued)
Škole
Schools
Samostalne
Svega
i centralne
All
Central
schools

Odjeljenja/
odjeli
Classes

Uenici
Pupils
Svega
All

Uenice
Girls

Ponavljai
Pupils which literate grade
Svega
Uenice
All
Girls

4 -1. -1 -2 DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE
NINE YEAR EDUCATION
FEDERACIJA BIH 1)

449

2

7084

146933

71477

251

60

UNSKO-SANSKI
KANTON
BIHA
BOSANSKA KRUPA
BOSANSKI PETROVAC
BUŽIM
CAZIN
KLJU
SANSKI MOST
VELIKA KLADUŠA

97

1

1123

23327

11426

42

11

15
5
2
8
23
9
13
22

1
-

245
114
25
98
256
53
127
205

5115
2440
550
1982
5516
1065
2455
4204

2570
1203
268
979
2653
514
1171
2068

17
12
4
3
6

4
4
3
-

KANTON POSAVSKI
DOMALJEVAC - ŠAMAC
ODŽAK
ORAŠJE

14
...
10
4

...
-

133
15
45
73

2144
210
757
1177

1052
105
388
559

4
1
3

-

TUZLANSKI KANTON
BANOVII 
ELI
DOBOJ-ISTOK
GRAANICA
GRADAAC
KALESIJA
KLADANJ
LUKAVAC
SAPNA
SREBRENIK
TEOAK
TUZLA
ŽIVINICE

113
8
3
2
7
16
15
5
15
4
17
3
6
12

-

1540
73
41
41
186
146
130
46
130
37
142
26
337
205

34245
1520
899
890
4026
3452
2859
943
2812
754
3136
549
7589
4816

16656
703
425
427
1936
1668
1375
474
1342
375
1531
285
3763
2352

64
4
1
6
9
2
30
12

14
3
1
7
3

ZENIKO-DOBOJSKI
KANTON
BREZA
DOBOJ-JUG
KAKANJ
MAGLAJ
OLOVO
TEŠANJ
USORA
VAREŠ
VISOKO
ZAVIDOVII
ZENICA
ŽEPE

128

1

1467

31566

15426

92

23

4
1
18
11
10
10
3
11
8
11
26
15

1
-

49
19
162
98
47
194
21
38
154
150
413
122

1050
393
3446
2011
842
4356
388
566
3468
3436
9386
2224

537
184
1707
984
420
2088
191
260
1643
1688
4621
1103

7
4
3
7
67
4

3
2
17
1

Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin

121

4-1. ŠKOLE, ODJELJENJA/ODJELI I UENICI (nastavak)
SCHOOLS, CLASSES AND PUPILS (continued)
Škole
Schools
Samostalne
Svega
i centralne
All
Central
schools

Odjeljenja/
odjeli
Classes

Uenici
Pupils
Svega
All

Uenice
Girls

Ponavljai
Pupils which literate grade
Svega
Uenice
All
Girls

BOSANSKOPODRINJSKI KANTON
FOA
GORAŽDE
PALE

5

-

105

1872

889

2

1

1
4
...

...

9
90
6

126
1674
72

59
800
30

2
-

1
-

SREDNJOBOSANSKI KANTON
BUGOJNO
BUSOVAA
DOBRETII
DONJI VAKUF
FOJNICA
G. VAKUF-USKOPLJE
JAJCE
KISELJAK
KREŠEVO
NOVI TRAVNIK
TRAVNIK
VITEZ

1
...
...
...
...
...
...
1
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

331
41
20
19
12
26
30
28
6
27
87
35

7018
861
472
7
390
326
535
617
536
116
585
1826
747

3377
403
223
1
182
155
250
319
263
46
262
924
349

1
1
-

-

HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON 
APLJINA 
ITLUK
JABLANICA
KONJIC
GRAD MOSTAR
NEUM
PROZOR
STOLAC
RAVNO

41

-

552

9777

4771

4

-

4
...
4
16
8
...
7
2
...

...
...
...

46
31
37
104
263
6
35
29
1

678
554
646
1719
5105
111
486
472
6

306
296
337
848
2483
59
217
222
3

4
-

-

ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON
GRUDE
LJUBUŠKI
POSUŠJE
ŠIROKI BRIJEG

...

...

176

2540

1199

1

-

...
...
...
...

...
...
...
...

30
44
40
62

453
704
580
803

214
327
281
377

1
-

-

KANTON SARAJEVO
CENTAR SARAJEVO
HADŽII
ILIDŽA
ILIJAŠ
NOVI GRAD SARAJEVO
NOVO SARAJEVO
STARI GRAD SARAJEVO
TRNOVO
VOGOŠA

17
...
4
...
8
1
...
3
...
1

...
...
...
...
-

1417
192
90
247
94
379
207
105
7
96

30799
4302
1925
5376
1792
8521
4512
2131
60
2180

14938
2085
927
2602
898
4087
2194
1057
28
1060

40
8
5
11
6
8
2
-

10
3
3
4
-

122

Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin

4-1. ŠKOLE, ODJELJENJA/ODJELI I UENICI (nastavak)
SCHOOLS, CLASSES AND PUPILS (continued)
Škole
Schools
Samostalne
Svega
i centralne
All
Central
schools
KANTON 10
BOSANSKO GRAHOVO
DRVAR
GLAMO
KUPRES
LIVNO
TOMISLAVGRAD

33
...
1
...
2
17
13

Uenici
Pupils

Odjeljenja/
odjeli
Classes

...
...
-

Svega
All

240
4
14
10
13
104
95

Ponavljai
Pupils which literate grade
Svega
Uenice
All
Girls

Uenice
Girls

3645
51
296
177
249
1528
1344

1743
20
141
81
111
746
644

1
1
-

1
1
-

222

2

-

4 -1. -2. ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA
SPECIAL PRIMARY SCHOOLS

FEDERACIJA BiH

30

9

110

595

4 -1. -2 -1 OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE
EIGHT YEAR EDUCATION

FEDERACIJA BiH

26

9

46

238

90

2

-

UNSKO-SANSKI
KANTON

1

-

1

5

1

-

-

BIHA
CAZIN

1

-

1

5

1

-

-

KANTON POSAVSKI

1

-

-

-

-

-

-

ODŽAK

1

-

-

-

-

-

-

TUZLANSKI KANTON

3

2

7

36

14

-

-

BANOVII
TUZLA

1
2

2

7

1
35

1
13

-

-

ZENIKO-DOBOJSKI
KANTON

5

1

9

33

14

2

-

KAKANJ
MAGLAJ
TEŠANJ
VISOKO
ZENICA

1
1
1
1
1

1

1
2
1
1
4

4
7
4
3
15

2
4
3
1
4

2

-

Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin

123

1 1 25 7 13 1 - - KANTON POSAVSKI ORAŠJE 1 1 - 2 2 6 6 1 1 - - 124 Statistiki bilten br.. CLASSES AND PUPILS (continued) Škole Schools Samostalne i centralne Svega All Central schools Odjeljenja/ odjeli Classes Uenici Pupils Svega All Uenice Girls Ponavljai Pupils which literate grade Svega Uenice All Girls SREDNJOBOSANSKI KANTON 4 - 4 19 4 - - BUSOVAA DONJI VAKUF JAJCE TRAVNIK 1 1 1 1 - 1 1 1 1 4 10 2 3 1 1 1 1 - - HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON 2 2 13 94 38 - - GRAD MOSTAR 2 2 13 94 38 - - ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON 3 - 5 23 6 - - LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG 1 1 1 - 2 1 2 11 7 5 4 2 - - - KANTON SARAJEVO 5 4 5 25 11 - - CENTAR SARAJEVO ILIDŽA NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 7 9 5 2 1 4 2 2 - - KANTON 10 2 - 2 3 2 - - DRVAR LIVNO 1 1 - 1 1 2 1 2 - - - 4 -1. 171/2012 Statistical bulletin . .. ŠKOLE. ODJELJENJA/ODJELI I UENICI (nastavak) SCHOOLS.4-1... -2 -2 DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BIH 4 - 64 357 132 - - UNSKO-SANSKI KANTON 1 - 2 32 14 - - BIHA CAZIN 1 .

... ......... 171/2012 Statistical bulletin 125 .. . .. 1 1 - 8 3 2 3 5 2 1 2 - - 1) 1) 2) 2) Kao škole u osmogodišnjem obrazovanju su prikazane škole koje rade iskljuivo po planu osmogodišnjeg programa..... 1 1 - - - KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO ILIDŽA 2) NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO . . .. .. ... . 1 1 - - - . 1 . Podaci su prikazani u osmogodišnjem obrazovanju Data are presented in eight year education Statistiki bilten br. ..... 11 1 1 9 52 5 6 41 21 2 2 17 - - SREDNJOBOSANSKI KANTON .. Škole koje su prikazane u devetogodišnjem obrazovanju rade iskljuivo po programu devetogodišnjeg obrazovanja.... - 1 1 1 1 - - HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON . ...... 1 . 5 27 13 - - ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON ŠIROKI BRIJEG 2) .... 42 6 8 12 16 229 30 5 32 74 88 76 7 4 9 23 33 - - KANTON 10 LIVNO 2) KUPRES DRVAR 2) 1 ... ..... kao i škole koje rade po planu osmogodišnjeg i devetogodišnjeg programa paralelno.... ... .. Eight year education schools data represent eight year educational programme schools.. CLASSES AND PUPILS (continued) Škole Schools Samostalne i centralne Svega All Central schools Uenici Pupils Odjeljenja/ odjeli Classes Svega All Ponavljai Pupils which literate grade Svega Uenice All Girls Uenice Girls TUZLANSKI KANTON BANOVII ELI TUZLA 1 . ŠKOLE. ... and schools with eight year and nine year educational programmes parallel in the school.... .. ..4-1. ODJELJENJA/ODJELI I UENICI (nastavak) SCHOOLS... - 2 2 - - DONJI VAKUF 2) TRAVNIK 2) . ... Nine year primary schools are presented only those schools that works with only nine year educational programme. . . . .. ....... 5 27 13 - - GRAD MOSTAR 2) . .

REDOVNE/REDOVITE ŠKOLE REGULAR PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH Redovne/redovite osnovne Regular primary schools Škole sa posebnim Special primary schools 9947 9837 8918 8837 967 958 941 934 1025 1018 110 81 9 7 7 955 1011 947 998 8 13 4 -2. REDOVNE/REDOVITE ŠKOLE REGULAR PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH Osmogodišnje obrazovanje Eight year education Devetogodišnje obrazovanje 9837 8837 958 934 1018 947 998 1126 1183 1673 1000 2753 2571 - - 185 219 242 305 438 1182 182 7084 6266 958 934 833 728 756 821 745 491 818 Nine year education 4 -2. 171/2012 Statistical bulletin .-1.-1. ODJELJENJA/ ODJELI PO RAZREDIMA CLASSES BY GRADES UKUPNO ODJELJE NJA/ ODJELA CLASSES TOTAL FEDERACIJA BiH Redovne/redovite osnovne škole Regular primary schools Škole sa posebnim potrebama Special primary schools Broj nekombinovanih odjeljenja/nekombiniranih odjela po razredima Number of non-combined classes by grades Svega All I II III IV V VI VII VIII Kombinovana odjeljenja/ Kombinirani odjeli Combined classes IX 9947 8918 967 941 1025 955 1011 1134 1199 1686 - 1029 9837 8837 958 934 1018 947 998 1126 1183 1673 - 1000 110 81 9 7 7 8 13 8 16 13 - 29 1134 1126 1199 1183 1686 1673 - 1029 1000 8 16 13 - 29 4 -2. -1. OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 2753 2571 - - 185 219 242 305 438 1182 182 157 151 - - - - - - - 151 6 BIHA BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN KLJU SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA 35 17 7 12 37 7 16 26 34 16 3 12 37 7 16 26 - - - - - - - 34 16 3 12 37 7 16 26 1 1 4 - KANTON POSAVSKI 59 59 - - - - - 19 17 23 - DOMALJEVAC-ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE 8 22 29 8 22 29 - - - - - 3 7 9 2 7 8 3 8 12 - UNSKO-SANSKI KANTON 126 Statistiki bilten br. -1.4-2.

171/2012 Statistical bulletin 127 . ODJELJENJA/ ODJELI PO RAZREDIMA (nastavak) CLASSES BY GRADES (contnued) UKUPNO ODJELJE NJA/ ODJELA CLASSES TOTAL TUZLANSKI KANTON Broj nekombinovanih odjeljenja/nekombiniranih odjela po razredima Number of non-combined classes by grades Svega All I II III IV V VI VII VIII Kombinovana odjeljenja/ Kombinirani odjeli Combined classes 320 309 - - - - - - 72 237 11 22 7 5 26 25 27 12 35 14 34 4 68 41 21 6 5 26 25 27 12 32 14 33 4 63 41 - - - - - - 9 3 9 3 9 6 12 1 11 9 12 6 5 26 22 18 9 23 8 21 3 52 32 1 1 3 1 5 - 201 201 - - - - - 9 14 178 - BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO ZAVIDOVII ZENICA ŽEPE 6 1 20 12 5 25 4 4 16 15 52 41 6 1 20 12 5 25 4 4 16 15 52 41 - - - - - 1 8 1 13 6 1 20 10 5 25 4 4 16 15 52 20 - BOSANSKOPODRINJSKI KANTON 17 17 - - - - - - - 17 - FOA GORAŽDE PALE 1 15 1 1 15 1 - - - - - - - 1 15 1 - SREDNJOBOSANSKI KANTON 836 758 - - 102 105 134 126 141 150 78 BUGOJNO BUSOVAA DOBRETII DONJI VAKUF FOJNICA G.4-2. VAKUF -USKOPLJE JAJCE KISELJAK 101 61 1 51 45 71 89 78 92 53 48 36 59 71 77 - - 12 7 7 6 7 8 12 13 8 7 4 7 9 12 15 10 8 6 11 14 14 16 9 7 6 10 12 13 18 9 9 6 12 13 13 18 10 10 8 12 15 13 9 8 1 3 9 12 18 1 BANOVII ELI DOBOJ-ISTOK GRAANICA GRADAAC KALESIJA KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK TEOAK TUZLA ŽIVINICE ZENIKO-DOBOJSKI KANTON Statistiki bilten br.

ODJELJENJA/ ODJELI PO RAZREDIMA (nastavak) CLASSES BY GRADES (contnued) UKUPNO ODJELJE NJA/ ODJELA CLASSES TOTAL Broj nekombinovanih odjeljenja/nekombiniranih odjela po razredima Number of non-combined classes by grades Svega All I II III IV V VI VII VIII Kombinovana odjeljenja/ Kombinirani odjeli Combined classes KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ 14 73 156 96 14 71 146 91 - - 1 9 18 15 2 10 21 12 2 12 26 16 3 11 25 14 3 14 26 18 3 15 30 16 2 10 5 HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON 478 438 - - 31 57 58 66 103 123 40 APLJINA ITLUK JABLANICA KONJIC GRAD MOSTAR NEUM PROZOR STOLAC RAVNO 73 68 8 37 191 15 50 34 2 63 64 7 31 189 12 42 30 - - - 10 11 1 2 4 3 - 9 11 26 2 5 4 - 10 10 25 2 7 4 - 10 10 2 30 2 7 5 - 12 11 2 14 46 2 9 7 - 12 11 5 15 61 2 10 7 - 10 4 1 6 2 3 8 4 2 ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON 365 319 - - 52 57 50 49 54 57 46 GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG 67 96 80 122 58 83 70 108 - - 10 15 10 17 9 14 12 22 10 13 11 16 9 12 12 16 10 14 12 18 10 15 13 19 9 13 10 14 KANTON SARAJEVO 205 204 - - - - - - - 204 1 28 13 38 11 54 29 15 2 15 28 13 38 11 54 29 15 1 15 - - - - - - - 28 13 38 11 54 29 15 1 15 1 - 115 115 - - - - - 36 37 42 - 3 7 6 6 49 44 3 7 6 6 49 44 - - - - - 1 2 2 2 15 14 1 3 2 2 16 13 1 2 2 2 18 17 - CENTAR SARAJEVO HADŽII ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO TRNOVO VOGOŠA KANTON 10 BOSANSKO GRAHOVO DRVAR GLAMO KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD 128 Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin .4-2.

-1. ODJELJENJA/ ODJELI PO RAZREDIMA (nastavak) CLASSES BY GRADES (contnued) UKUPNO ODJELJE NJA/ ODJELA CLASSES TOTAL Broj nekombinovanih odjeljenja/nekombiniranih odjela po razredima Number of non-combined classes by grades Svega All I II III IV V VI VII VIII Kombinovana odjeljenja/ Kombinirani odjeli Combined classes IX 4 -2.4-2.-2. DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 7084 6266 958 934 833 728 756 821 745 491 - 818 UNSKO-SANSKI KANTON BIHA BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN KLJU SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA 1123 980 118 116 116 121 128 129 151 101 - 143 245 114 25 98 256 53 127 205 221 101 19 93 228 37 106 175 27 12 2 13 28 3 11 22 24 13 2 11 29 3 10 24 24 12 2 12 29 4 12 21 27 11 3 13 27 4 13 23 31 12 2 12 34 4 13 20 29 14 2 9 31 6 15 23 32 16 3 13 34 8 18 27 27 11 3 10 16 5 14 15 - 24 13 6 5 28 16 21 30 KANTON POSAVSKI DOMALJEVAC .ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE 133 15 45 73 115 15 27 73 18 3 3 12 19 3 4 12 21 2 7 12 17 2 5 10 20 3 5 12 16 2 3 11 2 2 2 2 - 18 18 - TUZLANSKI KANTON BANOVII ELI DOBOJ-ISTOK GRAANICA GRADAAC KALESIJA KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK TEOAK TUZLA ŽIVINICE 1540 73 41 41 186 146 130 46 130 37 142 26 337 205 1346 53 31 41 172 127 112 31 102 33 113 24 309 198 170 7 2 6 22 16 16 3 12 3 14 3 40 26 178 8 4 6 21 17 16 5 13 6 14 3 39 26 174 6 3 6 21 16 13 3 14 5 17 3 39 28 174 9 4 6 21 15 16 4 14 4 13 3 38 27 187 8 5 4 23 18 17 4 13 5 18 4 40 28 199 10 6 5 22 19 15 6 17 6 20 3 44 26 168 5 5 5 22 19 14 4 13 4 13 3 37 24 96 2 3 20 7 5 2 6 4 2 32 13 - 194 20 10 14 19 18 15 28 4 29 2 28 7 ZENIKO-DOBOJSKI KANTON BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO ZAVIDOVII ZENICA ŽEPE 1467 1251 140 146 143 151 153 187 183 148 - 216 49 19 162 98 47 194 21 38 154 150 413 122 42 18 130 77 31 185 10 19 145 129 376 89 5 2 14 10 2 21 17 16 41 12 4 3 14 7 3 22 2 19 15 47 10 6 3 13 7 2 24 17 15 44 12 6 3 15 8 3 23 2 3 16 13 47 12 5 1 17 10 5 23 3 17 14 46 12 7 2 21 13 6 25 3 4 21 18 52 15 5 2 20 12 5 24 3 4 23 21 56 8 4 2 16 10 5 23 2 3 15 17 43 8 - 7 1 32 21 16 9 11 19 9 21 37 33 Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin 129 .

ODJELJENJA/ ODJELI PO RAZREDIMA (nastavak) CLASSES BY GRADES (contnued) UKUPNO ODJELJE NJA/ ODJELA CLASSES TOTAL Broj nekombinovanih odjeljenja/nekombiniranih odjela po razredima Number of non-combined classes by grades Svega All I II III IV V VI VII VIII Kombinovana odjeljenja/ Kombinirani odjeli Combined classes IX BOSANSKOPODRINJSKI KANTON FOA GORAŽDE PALE 105 90 10 11 9 9 10 15 16 10 - 15 9 90 6 8 78 4 1 9 - 1 9 1 1 8 - 1 8 - 1 9 - 1 13 1 1 14 1 1 8 1 - 1 12 2 SREDNJOBOSANSKI KANTON BUGOJNO BUSOVAA DONJI VAKUF FOJNICA G. 171/2012 Statistical bulletin . VAKUF -USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ 331 312 124 126 47 3 3 4 3 2 - 19 41 20 19 12 26 30 28 6 27 87 35 40 20 17 12 22 26 27 6 27 81 34 17 8 7 5 7 13 11 2 10 29 15 17 9 8 6 9 9 13 2 13 27 13 6 3 2 1 6 4 3 2 4 10 6 3 - 3 - 4 - 3 - 2 - - 1 2 4 4 1 6 1 HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON APLJINA ITLUK JABLANICA KONJIC NEUM PROZOR RAVNO MOSTAR STOLAC 552 436 87 92 79 52 44 47 23 12 - 116 46 31 37 104 6 35 1 263 29 23 26 28 71 5 18 243 22 5 12 4 8 2 6 45 5 7 10 3 10 2 5 49 6 5 4 3 11 1 3 48 4 3 10 1 36 2 2 4 12 1 23 2 2 5 14 2 22 2 2 4 3 13 1 2 3 7 - - 23 5 9 33 1 17 1 20 7 176 164 76 47 41 - - - - - - 12 30 44 40 62 29 41 35 59 13 20 17 26 10 11 10 16 6 10 8 17 - - - - - - 1 3 5 3 1417 192 90 247 94 379 207 105 7 96 1394 192 85 247 80 379 205 105 6 95 175 24 11 31 11 45 27 13 13 174 24 11 30 11 50 24 12 12 174 22 11 29 10 48 28 13 1 12 173 24 10 31 9 47 26 13 1 12 183 25 10 30 9 54 26 15 1 13 196 26 12 39 13 51 26 14 1 14 199 29 13 37 11 52 29 15 1 12 120 18 7 20 6 32 19 10 1 7 - 23 5 14 2 1 1 ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO HADŽII ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO TRNOVO VOGOŠA 130 Statistiki bilten br.4-2.

ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA SPECIAL PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH FEDERACIJA BiH 110 81 9 7 7 8 13 4 -2. ODJELJENJA/ ODJELI PO RAZREDIMA (nastavak) CLASSES BY GRADES (contnued) UKUPNO ODJELJE NJA/ ODJELA CLASSES TOTAL KANTON 10 BOSANSKO GRAHOVO DRVAR GLAMO KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD 240 4 14 10 13 104 95 Broj nekombinovanih odjeljenja/nekombiniranih odjela po razredima Number of non-combined classes by grades Svega All 178 2 13 10 11 75 67 I II 40 1 2 2 1 16 18 III 25 2 2 2 10 9 IV 29 3 2 2 11 11 V 28 2 2 2 11 11 VI 28 2 1 2 15 8 VII VIII Kombinovana odjeljenja/ Kombinirani odjeli Combined classes IX 28 1 2 1 2 12 10 - - - 62 2 1 2 29 28 8 16 13 29 3 6 10 17 4 -2. -2 -1 OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION 46 29 2 2 6 UNSKO-SANSKI KANTON CAZIN 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 1 TUZLANSKI KANTON TUZLA 7 7 6 6 - - - - 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 ZENIKO-DOBOJSKI KANTON KAKANJ MAGLAJ TEŠANJ VISOKO ZENICA 9 4 - - - - 1 - 1 2 5 1 2 1 1 4 1 3 - - - - 1 - 1 1 1 2 1 1 1 4 - - - - - - - - - 4 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 13 13 - - 2 2 3 2 2 2 - 13 13 - - 2 2 3 2 2 2 - 5 2 - - - - - - 1 1 3 2 1 2 2 - - - - - - 1 1 2 1 - SREDNJOBOSANSKI KANTON BUSOVAA DONJI VAKUF JAJCE TRAVNIK HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin 131 . -2.4-2.

ODJELJENJA/ ODJELI PO RAZREDIMA (nastavak) CLASSES BY GRADES (contnued) Broj nekombinovanih odjeljenja/nekombiniranih odjela po razredima Number of non-combined classes by grades UKUPNO ODJELJE NJA/ ODJELA CLASSES TOTAL Svega All I II III IV V VI VII VIII Kombinovana odjeljenja/ Kombinirani odjeli Combined classes IX KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO ILIDŽA NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO 5 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 - - - - - - - 4 1 1 1 1 1 1 - KANTON 10 DRVAR LIVNO 2 1 1 - - - - - - - - - 2 1 1 4 -2.4-2. 171/2012 Statistical bulletin . -2 -2 DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 64 52 9 7 5 6 7 5 10 3 - 12 UNSKO-SANSKI KANTON BIHA CAZIN 2 - - - - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 KANTON POSAVSKI ORAŠJE 2 2 0 0 - - - - - - - - - 2 2 TUZLANSKI KANTON BANOVII ELI TUZLA 11 1 1 9 7 0 0 7 2 2 1 1 - 2 2 1 1 - 1 1 - - 4 1 1 2 SREDNJOBOSANSKI KANTON DONJI VAKUF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR 5 5 2 2 1 - - - - - - - 5 5 2 2 1 - - - - - - - ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON ŠIROKI BRIJEG 1 1 - - 1 - - - - - - - 1 1 - - 1 - - - - - - - 42 6 8 12 16 39 5 6 12 16 5 1 1 1 2 4 1 1 2 3 2 1 4 1 1 2 6 1 1 2 2 5 1 1 1 2 9 1 2 2 4 3 2 1 - 3 1 2 - - - - - - - - - 1 1 KANTON SARAJEVO ILIDŽA 1) CENTAR SARAJEVO NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO KANTON 10 1 LIVNO 1) KUPRES 1) 1 1) Podaci su prikazani u osmogodišnjem obrazovanju 1) Data are presented in eight year education 132 Statistiki bilten br.

171/2012 Statistical bulletin 133 .4-3. UPISANI UENICI PO RAZREDIMA NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES Uenici Pupils Svega All PO RAZREDIMA BY GRADES Uenice Girls FEDERACIJA BiH 208491 101476 uenice 101476 girls Redovne/redovite osnovne škole 207896 101254 Regular primary schools uenice 101254 girls Djeca sa posebnim potrebama 1892 690 ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who uenice 690 attend classes in regular schools girls Škole sa posebnim potrebama Special primary schools Drugi Second Prvi First Trei Third etvrti Fourth Peti Fifth Šesti Sixth Sedmi Seventh Osmi Eigth Deveti Ninth 21841 10616 22160 10675 24416 22740 23486 11963 11017 11430 25748 12668 27999 13787 40101 19320 - 21783 22110 24357 22680 23395 25676 27894 40001 - 10595 10653 11944 10999 11394 12638 13751 19280 - 138 153 186 198 259 282 293 383 - 54 57 67 67 93 105 108 139 - 595 222 58 50 59 60 91 72 105 100 - uenice girls 222 21 22 19 18 36 30 36 40 - 24357 22680 23395 11944 10999 11394 25676 12638 27894 13751 40001 19280 - 4 -3.-1.-1. OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools 60963 uenice girls 453 29777 29777 - - 4442 2221 5165 2518 5466 2633 7036 3577 10172 5037 28682 13791 - 172 - - 18 46 41 74 64 210 - uenice girls 172 - - 4 17 16 27 32 76 - Statistiki bilten br. -1. REDOVNE/REDOVITE ŠKOLE REGULAR PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH Osmogodišnje obrazovanje Eight year education Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools Devetogodišnje obrazovanje Nine year education Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools 207896 101254 uenice 101254 girls 60963 29777 21783 10595 22110 10653 - - 4442 5165 5466 7036 10172 28682 - uenice girls 453 29777 - - 2221 2518 2633 3577 5037 13791 - 172 - - 18 46 41 74 64 210 - uenice girls 172 - - 4 17 16 27 32 76 - 146933 71477 21783 22110 19915 17515 17929 18640 17722 11319 - uenice girls 1439 71477 10595 10653 9723 8481 8761 9061 8714 5489 - 518 138 153 168 152 218 208 229 173 - uenice girls 518 54 57 63 50 77 78 76 63 - 4 -3.

UPISANI UENICI PO RAZREDIMA (nastavak) NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES (continued) Uenici Pupils Svega Uenice All Girls UNSKO-SANSKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools BIHA BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN KLJU SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA KANTON POSAVSKI Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools DOMALJEVAC-ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE TUZLANSKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools BANOVII ELI DOBOJ-ISTOK GRAANICA GRADAAC KALESIJA KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK TEOAK TUZLA ŽIVINICE 134 Prvi First PO RAZREDIMA BY GRADES Drugi Trei Second Third etvrti Fourth Peti Fifth Šesti Sixth Sedmi Seventh Osmi Eigth Deveti Ninth 3870 1844 - - - - - - - 3870 - uenice girls 29 1844 - - - - - - - 1844 - 12 - - - - - - - 29 - uenice girls 12 - - - - - - - 12 - 853 424 88 295 1005 170 384 651 392 189 45 136 503 76 191 312 - - - - - - - 853 424 88 295 1005 170 384 651 - 1274 uenice girls 2 630 630 - - - - - 402 194 372 186 500 250 - 1 - - - - - - 1 1 - uenice girls 1 - - - - - - - 1 - 137 527 610 68 263 299 - - - - - 44 175 183 47 160 165 46 192 262 - 7845 uenice girls 52 3757 3757 - - - - - - 1769 843 6076 2914 - 14 - - - - - - 11 41 - uenice girls 14 - - - - - - 3 11 - 579 138 124 657 663 710 283 836 355 853 105 1505 1037 295 68 63 313 328 356 129 400 157 423 51 698 476 - - - - - - 258 85 232 57 233 153 295 18 216 222 321 138 124 657 578 478 226 603 202 558 87 1289 815 - Statistiki bilten br.4-3. 171/2012 Statistical bulletin .

171/2012 Statistical bulletin . VAKUF -USKOPLJE 1505 JAJCE 1764 KISELJAK 1659 KREŠEVO 337 NOVI TRAVNIK 1730 TRAVNIK 3741 VITEZ 2195 Statistiki bilten br. UPISANI UENICI PO RAZREDIMA (nastavak) NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES (continued) Uenici Pupils Svega All ZENIKO-DOBOJSKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO ZAVIDOVII ZENICA ŽEPE BOSANSKOPODRINJSKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools FOA GORAŽDE PALE SREDNJOBOSANSKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools Uenice Girls PO RAZREDIMA BY GRADES Drugi Second Prvi First Trei Third etvrti Fourth Peti Fifth Šesti Sixth Osmi Eigth Sedmi Seventh Deveti Ninth 4691 2331 - - - - - 172 286 4233 - uenice girls 41 2331 - - - - - 101 151 2079 - 14 - - - - - 3 1 37 - uenice girls 133 21 456 277 106 597 98 78 389 370 1325 841 14 - - - - - 2 1 11 - 81 6 222 124 54 282 50 36 194 169 678 435 - - - - - 29 143 31 255 133 21 456 217 106 597 98 78 389 370 1325 443 - 373 uenice girls 6 177 177 - - - - - - - 373 177 - 3 - - - - - - - 6 - uenice girls 20 337 16 3 - - - - - - - 3 - 12 152 13 - - - - - - - 20 337 16 - 18686 9108 - - 2653 2776 3087 3009 3442 3719 - uenice girls 192 9108 - - 1321 1304 1506 1512 1712 1753 - 70 - - 16 34 28 51 28 35 - uenice girls 70 - - 4 11 12 20 13 10 - 1105 630 2 610 483 733 825 799 165 832 1824 1100 - - 279 193 3 173 165 217 265 246 27 232 516 337 365 194 177 135 204 261 250 46 261 548 335 355 223 219 143 255 297 286 55 265 614 375 377 200 180 159 230 282 272 73 293 628 315 455 236 233 143 300 301 287 61 329 691 406 436 258 263 191 299 358 318 75 350 744 427 135 BUGOJNO 2267 BUSOVAA 1304 DOBRETII 3 DONJI VAKUF 1245 FOJNICA 936 G.4-3.

4-3. UPISANI UENICI PO RAZREDIMA (nastavak) NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES (continued) Uenici Pupils Svega Uenice All Girls HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON Prvi First PO RAZREDIMA BY GRADES Drugi Trei Second Third etvrti Fourth Peti Fifth Šesti Sixth Sedmi Seventh Osmi Eigth Deveti Ninth 10132 uenice girls 45 4955 4955 - - 737 377 1300 665 1310 613 1562 796 2253 1142 2970 1362 - 19 - - 1 7 8 6 6 17 - uenice girls 19 - - - 3 2 2 5 7 - APLJINA ITLUK JABLANICA KONJIC GRAD MOSTAR NEUM PROZOR STOLAC RAVNO 1542 1552 152 660 4247 316 962 695 6 775 763 68 310 2082 162 448 345 2 - - 243 213 19 59 121 81 1 209 234 2 577 44 136 98 - 244 248 3 1 520 45 148 100 1 250 270 52 683 57 142 107 1 268 281 30 258 1027 54 190 142 3 328 306 119 347 1421 57 225 167 - - ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON 7025 3524 - - 1052 1089 1069 1157 1310 1348 - uenice girls 26 3524 - - 523 549 514 600 667 671 - 10 - - 1 5 5 7 4 4 - uenice girls 10 - - - 3 2 2 3 - - 1274 1821 1587 2343 646 895 793 1190 - - 202 288 227 335 187 300 260 342 213 273 231 352 208 291 274 384 231 339 288 452 233 330 307 478 - 4740 uenice girls 29 2281 2281 - - - - - - - 4740 2281 - 17 - - - - - - - 29 - uenice girls 17 - - - - - - - 17 - 639 314 842 284 1327 666 317 15 336 296 141 421 147 615 339 153 6 163 - - - - - - - 639 314 842 284 1327 666 317 15 336 - Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG KANTON SARAJEVO Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools CENTAR SARAJEVO HADŽII ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO TRNOVO VOGOŠA 136 Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin .

171/2012 Statistical bulletin 137 .-2.-1. UPISANI UENICI PO RAZREDIMA (nastavak) NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES (continued) Uenici Pupils Svega Uenice All Girls KANTON 10 Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools BOSANSKO GRAHOVO DRVAR GLAMO KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD Prvi First PO RAZREDIMA BY GRADES Drugi Trei Second Third etvrti Fourth Peti Fifth Šesti Sixth Sedmi Seventh Osmi Eigth Deveti Ninth 2327 uenice girls 31 1170 1170 - - - - - 734 374 740 336 853 460 - 12 - - - - - 7 13 11 - uenice girls 12 - - - - - 1 7 4 - 28 157 119 163 1026 834 15 79 57 84 531 404 - - - - - 13 50 46 57 307 261 6 57 38 46 341 252 9 50 35 60 378 321 - 19915 17515 17929 9723 8481 8761 18640 9061 17722 8714 11319 5489 - 4 -3.4-3. DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools UNSKO-SANSKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools BIHA BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN KLJU SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA KANTON POSAVSKI Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools 146933 uenice girls 1439 71477 71477 21783 10595 22110 10653 518 138 153 168 152 218 208 229 173 - uenice girls 518 54 57 63 50 77 78 76 63 - 23327 11426 2707 2753 2883 2912 2990 3098 3688 2296 - uenice girls 307 11426 1333 1305 1462 1392 1485 1484 1825 1140 - 134 47 27 31 31 51 43 46 31 - uenice girls 134 24 11 12 16 19 18 20 14 - 5115 2440 550 1982 5516 1065 2455 4204 2570 1203 268 979 2653 514 1171 2068 562 279 61 254 655 114 263 519 540 274 56 229 725 105 252 572 611 310 62 266 715 131 275 513 590 299 77 236 717 131 317 545 709 307 69 263 729 121 314 478 687 305 56 223 747 158 339 583 788 393 84 306 867 178 405 667 628 273 85 205 361 127 290 327 - 2144 uenice girls 3 1052 1052 316 164 344 171 352 172 322 157 386 184 343 166 42 20 39 18 - 2 2 1 - - - - - - - uenice girls 2 1 1 - - - - - - - Statistiki bilten br.

4-3.ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE Uenice Girls PO RAZREDIMA BY GRADES Drugi Second Prvi First Trei Third etvrti Fourth Peti Fifth Šesti Sixth Sedmi Seventh Osmi Eigth Deveti Ninth 210 757 1177 105 388 559 34 114 168 37 137 170 30 133 189 34 129 159 42 157 187 33 87 223 42 39 - 34245 uenice girls 314 16656 16656 4494 2147 4525 2193 4518 2220 4545 2199 4696 2268 4980 2444 4114 2050 2373 1135 - 111 25 39 36 39 52 35 58 30 - uenice girls 111 11 14 15 13 13 16 17 12 - 1520 899 890 4026 3452 2859 943 2812 754 3136 549 7589 4816 703 425 427 1936 1668 1375 474 1342 375 1531 285 3763 2352 214 97 121 509 468 368 115 359 97 442 67 1009 628 238 104 117 512 455 375 133 358 125 426 59 987 636 199 112 123 511 429 387 96 429 95 468 66 943 660 249 121 121 479 445 400 136 419 90 445 59 959 622 250 100 108 541 463 443 134 346 125 439 85 994 668 244 140 123 511 500 380 166 439 132 504 99 1067 675 121 119 99 511 511 371 107 298 90 304 82 894 607 5 106 78 452 181 135 56 164 108 32 736 320 - 31566 15426 3774 3805 3877 3817 4054 4258 4480 3501 - uenice girls 382 15426 1889 1877 1890 1880 1994 2055 2188 1653 - 129 20 27 42 37 55 77 64 60 - uenice girls 129 5 10 15 9 23 25 21 21 - BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO ZAVIDOVII ZENICA ŽEPE 1050 393 3446 2011 842 4356 388 566 3468 3436 9386 2224 537 184 1707 984 420 2088 191 260 1643 1688 4621 1103 141 47 422 265 93 523 28 60 408 420 1041 326 115 62 436 223 109 501 46 60 432 405 1133 283 138 65 417 210 95 549 42 70 415 406 1156 314 138 51 399 228 80 545 62 71 386 391 1128 338 132 39 425 277 104 541 44 76 440 480 1162 334 145 41 458 288 137 567 57 82 483 413 1284 303 147 43 498 291 119 598 67 72 540 494 1438 173 94 45 391 229 105 532 42 75 364 427 1044 153 - BOSANSKOPODRINJSKI KANTON 1872 889 207 217 211 223 245 280 320 169 - uenice girls 889 92 94 104 102 127 146 145 79 - TUZLANSKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools BANOVII ELI DOBOJ-ISTOK GRAANICA GRADAAC KALESIJA KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK TEOAK TUZLA ŽIVINICE ZENIKO-DOBOJSKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools 138 Statistiki bilten br. UPISANI UENICI PO RAZREDIMA (nastavak) NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES (continued) Uenici Pupils Svega All DOMALJEVAC . 171/2012 Statistical bulletin .

4-3. VAKUF -USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ 861 472 7 390 326 535 617 536 116 585 1826 747 403 223 1 182 155 250 319 263 46 262 924 349 342 202 3 156 138 177 276 209 42 237 649 311 388 208 4 174 165 241 272 266 36 260 591 313 131 62 60 23 117 69 61 38 88 230 123 62 - 77 - 91 - 69 - 57 - - HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON 9777 4771 1981 2166 1802 1100 968 1010 464 286 - uenice girls 26 4771 973 1056 878 549 456 471 224 164 - 14 2 4 5 3 4 5 2 1 - uenice girls 14 2 3 3 2 1 2 - 1 - 678 554 646 1719 5105 111 486 472 6 306 296 337 848 2483 59 217 222 3 217 234 78 226 917 43 137 129 - 204 227 94 269 1034 53 157 125 3 128 93 97 275 1038 15 95 59 2 22 96 249 662 25 45 1 43 80 281 483 37 44 - 39 94 274 517 35 51 - 25 65 70 285 19 - 42 75 169 - - Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools APLJINA ITLUK JABLANICA KONJIC GRAD MOSTAR NEUM PROZOR STOLAC RAVNO Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin 139 . UPISANI UENICI PO RAZREDIMA (nastavak) NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES (continued) Uenici Pupils Svega All Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools Uenice Girls PO RAZREDIMA BY GRADES Drugi Second Prvi First Trei Third etvrti Fourth Peti Fifth Šesti Sixth Osmi Eigth Sedmi Seventh Deveti Ninth 45 19 4 5 5 3 8 8 7 5 - uenice girls 19 2 2 1 1 4 4 3 2 - FOA GORAŽDE PALE 126 1674 72 59 800 30 17 183 7 13 193 11 12 193 6 11 202 10 18 223 4 18 248 14 25 281 14 12 151 6 - SREDNJOBOSANSKI KANTON 7018 3377 2742 2918 1002 62 77 91 69 57 - uenice girls 31 3377 1342 1363 490 29 40 45 40 28 - 7 14 11 6 - - - - - - uenice girls 7 2 3 2 - - - - - - BUGOJNO BUSOVAA DOBRETII DONJI VAKUF FOJNICA G.

171/2012 Statistical bulletin .4-3. UPISANI UENICI PO RAZREDIMA (nastavak) NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES (continued) Uenici Pupils Svega All ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG KANTON SARAJEVO Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools CENTAR SARAJEVO HADŽII ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO TRNOVO VOGOŠA KANTON 10 Djeca sa posebnim potrebama ukljueni u redovnu nastavu Pupils with special needs who attend classes in regular schools BOSANSKO GRAHOVO DRVAR GLAMO KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD 140 Uenice Girls PO RAZREDIMA BY GRADES Drugi Second Prvi First Trei Third etvrti Fourth Peti Fifth Šesti Sixth Osmi Eigth Sedmi Seventh Deveti Ninth 2540 1199 988 866 686 - - - - - - uenice girls 15 1199 460 423 316 - - - - - - 7 4 3 8 - - - - - - uenice girls 7 2 1 4 - - - - - - 453 704 580 803 214 327 281 377 178 254 227 329 167 252 186 261 108 198 167 213 - - - - - - 30799 uenice girls 300 14938 14938 3960 1929 3871 1850 3914 1862 3872 1863 3873 1895 4166 2045 4545 2222 2598 1272 - 92 18 36 32 39 40 37 52 46 - uenice girls 92 5 12 11 9 15 12 15 13 - 4302 1925 5376 1792 8521 4512 2131 60 2180 2085 927 2602 898 4087 2194 1057 28 1060 533 237 671 243 1111 614 269 4 278 539 269 655 264 1092 545 235 5 267 505 230 692 240 1100 592 264 10 281 522 228 676 217 1095 585 260 10 279 548 252 684 194 1110 541 260 10 274 595 266 740 258 1112 582 310 7 296 666 297 815 256 1206 647 335 6 317 394 146 443 120 695 406 198 8 188 - 3645 uenice girls 16 1743 1743 614 266 645 321 670 329 662 310 640 312 414 205 - - - 3 2 - 3 - 8 3 - - - uenice girls 3 - - - - 2 1 - - - 51 296 177 249 1528 1344 20 141 81 111 746 644 12 48 38 30 253 233 3 56 36 47 260 243 11 57 33 45 273 251 6 50 32 49 271 254 13 53 25 47 279 223 6 32 13 31 192 140 - - - Statistiki bilten br.

ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA SPECIAL PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH 595 uenice girls 222 222 58 21 50 22 59 19 60 18 91 36 72 30 105 36 100 40 - 4 -3. UPISANI UENICI PO RAZREDIMA (nastavak) NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES (continued) Uenici Pupils Svega All Uenice Girls PO RAZREDIMA BY GRADES Drugi Second Prvi First Trei Third etvrti Fourth Peti Fifth Šesti Sixth Osmi Eigth Sedmi Seventh Deveti Ninth 4-3. 171/2012 Statistical bulletin 141 . -2 -1 OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 238 uenice girls 90 90 - 3 1 21 5 21 6 41 21 35 16 42 10 75 31 5 1 - 1 1 - 1 1 1 - uenice girls 1 - - - - - 1 - - 5 1 - 1 1 - 1 1 1 - 36 uenice girls 14 14 - - - - 10 7 6 4 9 1 11 2 BANOVII TUZLA 1 35 1 13 - - - - 10 6 9 1 10 ZENIKO-DOBOJSKI KANTON 33 14 - 2 1 2 4 2 11 11 uenice girls 14 - 1 1 - - 2 5 5 4 7 4 3 15 2 4 3 1 4 - 1 1 1 - 1 1 4 2 - 3 2 1 5 4 1 1 1 4 19 uenice girls 4 4 - - 3 - 3 - 1 - 4 1 5 1 3 2 4 10 2 3 1 1 1 1 - - 2 1 - 3 - 1 - 2 1 1 2 3 - 1 2 UNSKO-SANSKI KANTON CAZIN TUZLANSKI KANTON KAKANJ MAGLAJ TEŠANJ VISOKO ZENICA SREDNJOBOSANSKI KANTON BUSOVAA DONJI VAKUF JAJCE TRAVNIK Statistiki bilten br.4-3.-2.

UPISANI UENICI PO RAZREDIMA (nastavak) NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES (continued) Uenici Pupils Svega All HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO ILIDŽA NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO KANTON 10 DRVAR LIVNO Uenice Girls PO RAZREDIMA BY GRADES Drugi Second Prvi First Trei Third etvrti Fourth Peti Fifth Šesti Sixth Osmi Eigth Sedmi Seventh Deveti Ninth 94 uenice girls 38 38 - - 13 4 12 4 21 12 18 8 14 3 16 7 94 38 - - 13 12 21 18 14 16 23 uenice girls 6 6 - - 3 - 4 2 4 2 3 - 2 - 7 2 11 7 5 4 2 - - - 2 1 - 3 1 - 4 - 3 - 1 1 2 1 4 25 uenice girls 11 11 - - - - - - - 25 11 3 1 7 9 5 2 1 4 2 2 - - - - - - - 3 1 7 9 5 3 uenice girls 2 2 - - - - - 1 - - 2 2 2 1 2 - - - - - - 1 - 2 - 4 -3. -2 -2 DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH UNSKO-SANSKI KANTON BIHA CAZIN KANTON POSAVSKI ORAŠJE 142 357 uenice girls 132 132 58 21 47 21 38 14 39 12 50 15 37 14 63 26 25 9 - 32 14 2 2 2 2 10 1 9 4 - uenice girls 14 - - 2 - 5 - 5 2 - 25 7 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 - 8 1 3 1 - 6 uenice girls 1 1 2 1 - - - - 2 - 1 - 1 - - 6 1 2 - - - - 2 1 1 - Statistiki bilten br.4-3. 171/2012 Statistical bulletin .

4-3. UPISANI UENICI PO RAZREDIMA (nastavak) NUMBER OF ENROLLED PUPILS BY GRADES (continued) Uenici Pupils Svega All TUZLANSKI KANTON BANOVII ELI TUZLA SREDNJOBOSANSKI KANTON DONJI VAKUF TRAVNIK HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON GRUDE KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO ILIDŽA NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO KANTON 10 LIVNO KUPRES DRVAR Uenice Girls PO RAZREDIMA BY GRADES Drugi Second Prvi First Trei Third etvrti Fourth Peti Fifth Šesti Sixth Osmi Eigth Sedmi Seventh Deveti Ninth 52 uenice girls 21 21 12 5 10 4 2 - 10 4 8 2 2 1 6 4 2 1 - 5 6 41 2 2 17 2 10 2 1 7 1 1 1 9 4 4 2 6 2 - 2 uenice girls 2 2 - 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 - 1 - 1 - - - - - - 27 uenice girls 13 13 13 6 11 7 3 - - - - - - - 27 13 13 11 3 - - - - - - 1 uenice girls - - - 1 - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - 229 uenice girls 76 76 28 8 23 9 26 10 26 7 31 7 30 12 47 17 18 6 - 30 5 32 74 88 7 4 9 23 33 5 6 5 12 2 5 5 11 2 2 15 7 6 2 7 11 4 4 14 9 7 6 5 12 4 3 7 12 21 2 11 5 - 8 uenice girls 5 5 1 1 - 3 1 1 1 1 1 2 1 - - - 3 2 3 2 1 2 1 - - 1 2 1 - 1 1 1 - - - - Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin 143 .

2001.-1. UENICI PO GODINAMA ROENJA PUPILS BY DATE OF BIRTH GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. TOTAL and later FEDERACIJA BiH svega/all uenice girls Redovne/redovite osnovne škole svega/all Regular primary schools uenice girls Škole sa posebnim potrebama svega/all 1996. 2000.4-4.-1. OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH I razred/first class II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class 144 svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 60963 29777 - 88 35 1839 933 4265 2116 5193 2573 5797 2812 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4442 2221 - 88 35 1821 923 2467 1233 59 27 5 1 2 2 - - - 5165 2518 - - 18 10 1759 866 3282 1603 102 36 3 3 1 - - - Statistiki bilten br. 2002. 2003. i ranije and before 208491 101476 18829 21940 22429 22298 23410 9271 10545 10971 10818 11459 24324 25954 26173 21929 11822 12804 12946 10369 1205 471 207896 18804 21908 22391 22248 23347 24258 25879 26106 21860 1095 101254 9259 10534 10958 10799 11439 11796 12776 12917 10344 432 595 25 32 38 50 63 66 75 67 69 110 222 12 11 13 19 20 26 28 29 25 39 24258 25879 26106 21860 11796 12776 12917 10344 1095 432 Special primary schools uenice girls 4-4. REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE REGULAR PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH svega/all uenice girls 207896 101254 svega/all 60963 - 88 1839 4265 5193 5797 8220 13686 20847 uenice girls 29777 - 35 933 2116 2573 2812 4165 svega/all 146933 uenice girls 71477 18804 21908 22391 22248 23347 9259 10534 10958 10799 11439 Osmogodišnje obrazovanje 1028 Eight year education Devetogodišnje obrazovanje Nine year education 18804 21820 20552 17983 18154 9259 10499 10025 8683 8866 6900 9837 406 18461 17659 12420 1013 67 8984 8611 6017 507 26 8220 13686 20847 4165 6900 9837 1028 406 4 -4. UKUPNO i kasnije 2004.-1. 1997. 1998. 1999. 171/2012 Statistical bulletin .

2000. 1998. 2003. UKUPNO i kasnije 2004. 2002. 171/2012 Statistical bulletin 145 . 1999. i ranije and before 5466 2633 - - - 39 17 1781 918 3436 1611 192 84 14 3 4 - - 7036 3577 - - - - 71 25 2131 1103 4674 2380 149 68 11 1 - 10172 5037 - - - - - 123 61 3039 1545 6789 3361 200 67 21 3 28682 13791 - - - - - - 310 151 6733 20632 3468 9769 1007 403 svega/all 3870 - - - - - - 5 830 2879 156 uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1844 - - - - - - 3 379 1402 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3870 1844 - - - - - - 5 3 830 379 2879 1402 156 60 853 392 - - - - - - - 198 83 619 303 36 6 424 189 - - - - - - - 73 28 343 156 8 5 88 45 - - - - - - 5 3 10 4 73 38 - Statistiki bilten br.4-4. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 1997. 2001. TOTAL and later V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class UNSKO-SANSKI KANTON I razred/first class II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class BIHA BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1996.

1999. 2000. TOTAL and later BUŽIM CAZIN KLJU SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA KANTON POSAVSKI I razred/first class II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class DOMALJEVAC-ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE 146 svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1996. 1998.4-4. 2001. 2003. i ranije and before 295 136 - - - - - - - - 258 126 37 10 1005 503 - - - - - - - 242 127 710 347 53 29 170 76 - - - - - - - 20 6 148 69 2 1 384 191 - - - - - - - 163 69 215 120 6 2 651 312 - - - - - - - 124 62 513 243 14 7 1274 630 - - - - 56 16 55 26 388 201 351 179 416 203 8 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 402 194 - - - - 56 16 13 6 328 169 4 3 1 - - 372 186 - - - - - 42 20 15 9 309 155 6 2 - 500 250 - - - - - - 45 23 38 21 409 201 8 5 137 68 - - - - - 13 6 38 21 56 27 30 14 - 527 263 - - - - - - 175 93 160 82 192 88 - 610 299 - - - - 56 16 42 20 175 87 135 70 194 101 8 5 Statistiki bilten br. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. UKUPNO i kasnije 2004. 2002. 1997. 171/2012 Statistical bulletin .

171/2012 Statistical bulletin TUZLANSKI KANTON 1996. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 1999. 2003. TOTAL and later svega/all 7845 uenice 3757 girls I razred/first class svega/all uenice girls II razred/second class svega/all uenice girls III razred/third class svega/all uenice girls IV razred/fourth class svega/all uenice girls V razred/fifth class svega/all uenice girls VI razred/sixth class svega/all uenice girls VII razred/seventh class svega/all 1769 uenice 843 girls VIII razred/eight class svega/all 6076 uenice 2914 girls svega/all 579 BANOVII uenice 295 girls svega/all ELI 138 uenice 68 girls svega/all DOBOJ-ISTOK 124 uenice 63 girls svega/all GRAANICA 657 uenice 313 girls svega/all GRADAAC 663 uenice 328 girls svega/all KALESIJA 710 uenice 356 girls svega/all KLADANJ 283 uenice 129 girls svega/all LUKAVAC 836 uenice 400 girls Statistiki bilten br. i ranije and before - - - - - 78 39 655 324 2805 1380 4031 1891 276 123 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78 39 547 270 1090 519 46 13 8 2 - - - - - - 108 54 1715 861 3985 1878 268 121 - - - - - - 48 26 269 129 256 138 6 2 - - - - - - - 24 12 42 19 72 37 - - - - - - - 16 8 108 55 - - - - - - - 21 11 193 90 413 193 30 19 - - - - - - 38 20 213 115 405 192 7 1 - - - - - - 66 41 271 153 360 152 13 10 - - - - - - 16 7 168 82 99 40 - - - - - - - 109 53 362 187 346 152 19 8 147 . 2001. UKUPNO i kasnije 2004. 1998.4-4. 2002. 2000. 1997.

171/2012 Statistical bulletin . 1999. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 1997. UKUPNO i kasnije 2004. 2000. 2003. TOTAL and later SAPNA SREBRENIK TEOAK TUZLA ŽIVINICE ZENIKO-DOBOJSKI KANTON I razred/first class II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class BREZA DOBOJ-JUG 148 svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1996. 2001. 1998. i ranije and before 355 157 - - - - - - 25 14 170 70 153 69 7 4 853 423 - - - - - 77 39 147 73 302 157 325 153 2 1 105 51 - - - - - - 1 - 49 23 55 28 - 1505 698 - - - - - 1 - 100 47 432 205 886 420 86 26 1037 476 - - - - - - 84 32 336 149 583 280 34 15 svega/all 4691 - - - - - - 186 648 3619 238 uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 2331 - - - - - - 107 345 1783 96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 172 101 - - - - - - 172 101 - - - 286 151 - - - - - - 5 3 281 148 - - 4233 2079 - - - - - - 9 3 367 197 3619 1783 238 96 133 81 - - - - - - - 40 23 92 58 1 - 21 6 - - - - - - - - 21 6 - Statistiki bilten br.4-4. 2002.

1998. 1999. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005.4-4. 2003. i ranije and before 456 222 - - - - - - - 11 5 420 205 25 12 277 124 - - - - - - 34 15 32 13 127 62 84 34 106 54 - - - - - - 2 - 8 4 94 49 2 1 597 282 - - - - - - - 25 13 558 265 14 4 98 50 - - - - - - 1 - 24 12 73 38 - 78 36 - - - - - - - 46 23 32 13 - 389 194 - - - - - - - 45 24 336 166 8 4 370 169 - - - - - - - 26 14 298 146 46 9 1325 678 - - - - - - 6 3 136 76 1132 571 51 28 841 435 - - - - - - 143 89 255 138 436 204 7 4 svega/all 373 - - - - - - - 158 202 13 uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 177 - - - - - - - 75 100 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin 149 . 1997. 2002. 2000. 2001. UKUPNO i kasnije 2004. TOTAL and later KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO ZAVIDOVII ZENICA ŽEPE BOSANSKOPODRINJSKI KANTON I razred/first class II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1996.

2003. 1999. 1998. 2002. 1997.4-4. TOTAL and later VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class FOA GORAŽDE PALE SREDNJOBOSANSKI KANTON I razred/first class II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class BUGOJNO 150 svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1996. 171/2012 Statistical bulletin . i ranije and before - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 373 177 - - - - - - - 158 75 202 100 13 2 20 12 - - - - - - - 11 6 9 6 - 337 152 - - - - - - - 144 66 180 84 13 2 16 13 - - - - - - - 3 3 13 10 - svega/all 18686 - 21 1075 2595 2716 2998 3239 3338 2523 181 uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 9108 - 11 542 1269 1311 1466 1617 1675 1158 59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2653 1321 - 21 11 1074 541 1499 742 52 24 5 1 2 2 - - - 2776 1304 - - 1 1 1063 512 1624 763 84 25 3 3 1 - - - 3087 1506 - - - 33 15 1036 520 1819 889 181 79 14 3 4 - - 3009 1512 - - - - 4 4 1090 551 1779 895 127 61 9 1 - 3442 1712 - - - - - - 1243 625 2071 1038 118 48 10 1 3719 1753 - - - - - - 31 13 1125 573 2392 1109 171 58 2267 1105 - - 78 37 291 138 356 186 368 167 378 195 435 235 340 146 21 1 svega/all uenice girls Statistiki bilten br. 2000. UKUPNO i kasnije 2004. 2001. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005.

4-4. i ranije and before 1304 630 - - 79 32 186 95 184 80 219 102 230 111 286 147 115 60 5 3 3 2 - - 3 2 - - - - - - - 1245 610 - - 68 34 162 89 175 76 179 89 227 108 195 124 211 75 28 15 936 483 - - 53 32 146 80 167 77 132 66 159 79 143 71 129 77 7 1 1505 733 - - 101 55 202 94 203 108 252 134 243 112 292 135 205 94 7 1 1764 825 - 2 2 153 77 232 98 225 89 323 144 285 162 314 138 226 113 4 2 1659 799 - 19 9 87 37 222 106 236 114 274 136 294 143 290 150 214 98 23 6 337 165 - - 2 1 44 22 47 25 68 36 61 27 61 24 54 30 - 1730 832 - - 77 40 242 118 220 112 285 137 345 172 307 140 250 112 4 1 3741 1824 - - 258 138 527 251 589 288 573 292 683 321 653 327 440 203 18 4 2195 1100 - - 116 57 341 178 314 156 325 163 334 187 362 184 339 150 64 25 10132 - 50 348 740 1293 1332 1805 2312 2229 23 4955 - 19 192 351 684 641 906 1202 955 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 737 377 - 50 19 347 191 339 167 1 - - - - - - 1300 665 - - 1 1 398 184 889 473 12 7 - - - - Statistiki bilten br. 2001. 2000. 1998. 2003. TOTAL and later svega/all uenice girls svega/all DOBRETII uenice girls svega/all DONJI VAKUF uenice girls svega/all FOJNICA uenice girls GORNJI VAKUF-USKOPLJEsvega/all uenice girls svega/all JAJCE uenice girls svega/all KISELJAK uenice girls svega/all KREŠEVO uenice girls svega/all NOVI TRAVNIK uenice girls svega/all TRAVNIK uenice girls svega/all VITEZ uenice girls svega/all HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON uenice girls I razred/first class svega/all uenice girls II razred/second class svega/all uenice girls III razred/third class svega/all uenice girls IV razred/fourth class svega/all uenice girls BUSOVAA 1996. 1999. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 1997. 2002. UKUPNO i kasnije 2004. 171/2012 Statistical bulletin 151 .

2002. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 2003. UKUPNO i kasnije 2004. 171/2012 Statistical bulletin . TOTAL and later V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class APLJINA ITLUK JABLANICA KONJIC GRAD MOSTAR NEUM PROZOR STOLAC RAVNO svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls ZAPADNOHERCEGOVAKsvega/all KANTON uenice girls I razred/first class svega/all uenice girls II razred/second class svega/all uenice girls 152 1996. 2000.4-4. 1999. 1997. 1998. i ranije and before 1310 613 - - - 3 - 402 211 898 398 7 4 - - - 1562 796 - - - - 1 - 422 236 1133 558 5 2 1 - - 2253 1142 - - - - - - 643 336 1596 803 11 3 3 - 2970 1362 - - - - - - 22 8 711 397 2217 952 20 5 1542 775 - 26 4 154 95 178 90 196 101 238 112 257 127 277 158 215 87 1 1 1552 763 - 24 15 112 55 141 63 294 157 188 84 303 148 239 134 251 107 - 152 68 - - - 3 - - - - 30 17 119 51 - 660 310 - - - 1 - 2 1 15 9 150 84 230 125 256 91 6 - 4247 2082 - - 5 1 175 78 508 273 584 289 765 388 1115 554 1087 497 8 2 316 162 - - 16 10 55 29 49 26 48 29 64 28 83 40 1 - - 962 448 - - 35 14 109 47 147 78 146 66 153 79 188 91 178 72 6 1 695 345 - - 25 17 78 44 96 48 112 52 110 50 150 83 122 50 2 1 6 2 - - 1 - - 1 - 1 - 3 2 - - - 7025 - 17 416 930 1118 1090 1208 1304 931 11 3524 - 5 199 496 557 517 632 665 449 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Statistiki bilten br. 2001.

2000. 1997. 1998. TOTAL and later III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls KANTON SARAJEVO svega uenice I razred/first class svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class 1996.4-4. 171/2012 Statistical bulletin 153 . 1999. i ranije and before 1052 523 - 17 5 400 191 629 324 6 3 - - - - - 1089 549 - - 16 8 298 170 769 367 6 4 - - - - 1069 514 - - - 3 2 343 187 719 324 4 1 - - - 1157 600 - - - - - 364 189 786 411 7 - - - 1310 667 - - - - - 1 - 418 220 886 447 5 - - 1348 671 - - - - - - - 411 218 926 449 11 4 1274 646 - - 93 51 141 75 205 92 212 109 237 130 225 116 160 73 1 - 1821 895 - 2 - 103 42 299 162 311 137 280 137 296 144 340 179 184 91 6 3 1587 793 - 13 5 120 56 168 92 236 122 246 122 272 150 296 138 234 107 2 1 2343 1190 - 2 - 100 50 322 167 366 206 352 149 403 208 443 232 353 178 2 - 4740 2281 - - - - - - 84 45 1180 627 3364 1560 112 49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Statistiki bilten br. 2003. 2002. UKUPNO i kasnije 2004. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 2001.

TOTAL and later VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class CENTAR SARAJEVO HADŽII ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO TRNOVO VOGOŠA KANTON 10 I razred/first class II razred/second class III razred/third class 154 svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1996. 2001. 2003. UKUPNO i kasnije 2004. i ranije and before - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4740 2281 - - - - - - 84 45 1180 627 3364 1560 112 49 639 296 - - - - - - 37 22 139 85 430 172 33 17 314 141 - - - - - - - 85 54 227 87 2 - 842 421 - - - - - - - 97 48 741 373 4 - 284 147 - - - - - - - 67 34 214 111 3 2 1327 615 - - - - - - 46 23 400 186 834 379 47 27 666 339 - - - - - - 1 - 200 105 450 232 15 2 317 153 - - - - - - - 118 73 197 79 2 1 15 6 - - - - - - - 1 1 14 5 - 336 163 - - - - - - - 73 41 257 122 6 - 2327 1170 - - - - 10 5 244 123 650 330 760 373 653 336 10 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Statistiki bilten br.4-4. 2002. 171/2012 Statistical bulletin . UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 1999. 2000. 1997. 1998.

2001. 2003. DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH I razred/first class II razred/second class III razred/third class svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 146933 71477 21783 10595 22110 10653 19229 9407 Statistiki bilten br. TOTAL and later IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class BOSANSKO GRAHOVO DRVAR GLAMO KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1996. i ranije and before - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 734 374 - - - - 10 5 242 121 476 246 6 2 - - 740 336 - - - - - 2 2 168 82 556 251 14 1 - 853 460 - - - - - - 6 2 198 120 639 335 10 3 28 15 - - - - - - 14 9 10 5 4 1 - 157 79 - - - - - 14 8 41 22 60 32 38 16 4 1 119 57 - - - - - 9 4 36 15 49 25 23 12 2 1 163 84 - - - - - 12 7 50 28 50 21 51 28 - 1026 531 - - - - 5 4 84 50 316 151 329 167 288 158 4 1 834 404 - - - - 5 1 125 54 193 105 262 123 249 121 - 18461 17659 12420 8984 8611 6017 1013 507 67 26 4 -4.-1.4-4. 1997. 1999. 2000.-2. UKUPNO i kasnije 2004. 1998. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 2002. 171/2012 Statistical bulletin 18804 21820 20552 17983 18154 9259 10499 10025 8683 8866 18290 8997 3388 1555 85 37 9 2 5 1 4 2 1 - - 1 1 - 514 17916 262 8692 3520 1618 134 69 9 2 9 5 4 2 3 2 1 1 - 514 16007 250 7922 2644 1209 49 20 10 4 3 1 1 - 1 1 - - 155 .

2001. TOTAL and later IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eigth class UNSKO-SANSKI KANTON I razred/first class II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eigth class BIHA BOSANSKA KRUPA 156 svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1996. i ranije and before 1640 736 82 41 5 2 3 2 1 1 - 344 11487 154 5703 1696 783 39 20 5 2 4 2 3 2 11682 5706 1739 785 61 31 10 5 3 1 579 11402 291 5593 1845 886 67 36 13 6 375 185 7982 3861 723 367 30 9 3135 3588 2435 140 8 1466 1505 1762 1199 77 3 - 2 - - - - - - 175 85 5 4 - 1 - - 1 - - - 24 12 2662 1350 196 99 - 1 1 - - - - - - 21 12 2675 1290 212 88 3 2 - 1 - - - 2989 1485 - - - 25 13 2685 1343 274 128 4 1 1 - - - 3098 1484 - - - - 63 35 2794 1344 233 102 7 3 1 - - 3688 1825 - - - - - 61 30 3296 1631 318 156 12 7 1 1 2296 1140 - - - - - - 55 28 2107 1040 127 70 7 2 5115 2570 535 272 538 268 594 313 625 298 671 348 707 368 740 356 628 310 72 35 5 2 2440 1203 246 116 286 138 291 169 296 141 278 123 356 163 362 186 320 163 5 4 - Statistiki bilten br. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 13389 6471 - - 13578 6666 - - - 14099 6824 - - - - 604 296 13906 6812 - - - - - 9110 4422 - - - - - - svega/all 23327 2526 2773 2859 2901 2962 uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 11426 1260 1301 1447 1406 2707 1333 2508 1249 196 84 1 - 2753 1305 18 11 2553 1205 2883 1462 - 2912 1392 1998. 1997.4-4. 171/2012 Statistical bulletin . 266 11392 135 5554 2000. 2003. 1999. 2002. UKUPNO i kasnije 2004.

2002. 2003. i ranije and before 1 - 56 31 60 31 60 36 77 37 71 39 59 22 81 39 85 33 254 128 229 111 266 144 235 100 254 144 223 110 306 139 204 95 9 8 2 - 570 275 731 350 716 347 697 331 727 345 765 348 866 421 406 212 38 24 - 106 51 114 48 122 55 134 61 117 70 141 62 178 89 151 77 2 1 - 261 133 245 99 285 135 303 164 330 153 334 160 404 193 290 133 3 1 - 498 254 570 256 525 248 534 274 514 244 550 272 651 339 351 176 10 4 1 1 294 148 326 165 359 176 335 164 451 220 284 133 56 28 39 18 - - 294 148 22 16 - - - - - - - - - 304 149 40 22 - - - - - - - - - 319 154 33 18 - - - - - - - - - 302 146 20 11 - - - - - - - - - 368 178 18 6 - - - - - - - - 63 31 266 127 14 8 - - - - - - - - - 42 20 - - - - - - - - - - 39 18 - - 26 11 32 18 36 17 37 21 45 23 34 15 - - - - 114 59 137 66 133 70 129 69 157 79 87 45 - - - - 154 78 157 81 190 89 169 74 249 118 163 73 56 28 39 18 - 157 . 2000.ŠAMAC 210 uenice 105 girls svega/all ODŽAK 757 uenice 388 girls svega/all ORAŠJE 1177 uenice 559 Statistiki bilten br.4-4. 1997. 1998. 2001. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. and TOTAL later svega/all 550 uenice 268 girls svega/all BUŽIM 1982 uenice 979 girls svega/all CAZIN 5516 uenice 2653 girls svega/all KLJU 1065 uenice 514 girls svega/all SANSKI MOST 2455 uenice 1171 girls svega/all VELIKA KLADUŠA 4204 uenice 2068 girls svega/all KANTON POSAVSKI 2144 uenice 1052 girls I razred/first class svega/all 316 uenice 164 girls II razred/second class svega/all 344 uenice 171 girls III razred/third class svega/all 352 uenice 172 girls IV razred/fourth class svega/all 322 uenice 157 girls V razred/fifth class svega/all 386 uenice 184 girls VI razred/sixth class svega/all 343 uenice 166 girls VII razred/seventh class svega/all 42 uenice 20 girls VIII razred/eigth class svega/all 39 uenice 18 girls svega/all DOMALJEVAC . UKUPNO i kasnije 2004. 1999. 171/2012 Statistical bulletin BOSANSKI PETROVAC 1996.

2002. 171/2012 Statistical bulletin .4-4. 1997. 1999. 2001. 1998. 2000. i ranije and before TUZLANSKI KANTON svega/all uenice girls 34245 16656 3762 1785 4431 2184 4528 2212 4563 2206 4728 2285 4841 2372 4468 2198 2696 1309 209 97 19 8 I razred/first class svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 4494 2147 3709 1762 760 375 15 7 4 1 2 - 3 2 1 - - - - 4525 2193 53 23 3589 1765 854 393 16 6 5 2 4 2 3 1 1 1 - - 4518 2220 - 82 44 3604 1784 808 381 14 7 7 3 2 - - 1 1 - 419 189 - - 3 1 335 150 52 23 27 14 2 1 - - - 346 173 - - - 1 1 296 145 45 24 1 1 2 1 1 1 - 439 207 - - - - - 352 171 83 36 4 - - - 298 148 - - - - - 5 4 272 131 18 11 2 2 1 - 164 68 - - - - - - 13 5 151 63 - - 1520 703 183 85 236 118 211 94 222 100 251 117 234 102 160 79 18 6 2 - 3 2 899 425 83 40 109 49 107 51 125 65 107 46 141 76 114 51 113 47 - - 890 427 107 53 109 58 121 47 127 64 112 42 128 59 98 56 87 48 1 - - 4026 1936 407 191 473 228 534 233 508 226 546 279 499 245 548 281 493 246 16 6 2 1 3452 1668 297 137 478 216 427 228 435 210 443 209 525 247 519 254 300 149 26 16 2 2 2859 1375 311 154 372 170 385 201 425 199 424 183 382 191 419 212 138 64 3 1 - 943 474 115 51 133 66 96 50 136 74 134 73 166 80 107 53 56 27 - - 2812 1342 302 125 358 180 424 223 397 178 349 169 431 214 371 174 175 75 4 4 1 - II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eigth class BANOVII ELI DOBOJ-ISTOK GRAANICA GRADAAC KALESIJA KLADANJ LUKAVAC 158 Statistiki bilten br. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. TOTAL and later 1996. UKUPNO i kasnije 2004. 2003.

UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. UKUPNO i kasnije 2004. 1999. 2000.4-4. 1998. 171/2012 Statistical bulletin 1675 1865 1912 1833 2017 2031 2050 1768 268 7 3262 1675 502 210 8 2 1 1 1 1 - - - - - 3 - 3315 1631 460 229 26 17 1 - - - - - - - 51 24 3344 1654 472 208 10 4 - - - - - - - 48 27 3231 1587 505 248 32 18 1 - - - - - - - 42 20 3507 1733 485 229 18 10 1 1 1 1 - - - - - 50 31 3538 1728 627 271 36 20 6 5 1 - - - - - - 103 56 3566 1729 777 384 27 17 7 2 - - - - - - 73 40 2933 1363 479 245 16 5 122 67 115 51 139 70 142 71 139 72 137 75 136 67 117 62 3 2 - 47 22 62 26 65 28 51 31 39 19 40 18 44 18 30 12 15 10 - 356 188 439 208 464 241 372 191 436 206 444 213 458 221 408 203 60 33 9 3 250 123 218 104 220 96 202 104 260 128 229 113 295 135 222 115 112 63 3 3 SREBRENIK TEOAK TUZLA ŽIVINICE ZENIKO-DOBOJSKI KANTON 159 . 2003. 2002. i ranije and before 754 375 84 47 117 62 100 48 104 55 107 47 136 72 103 43 - 2 1 1 - 3136 1531 398 203 402 207 496 244 399 195 474 236 474 227 359 156 94 46 39 17 1 - 549 285 41 19 60 29 72 34 61 32 75 40 109 49 88 57 42 25 1 - - 7589 3763 938 453 935 487 961 461 945 483 987 487 979 487 986 486 750 373 101 45 7 1 4816 2352 496 227 649 314 594 298 679 325 719 357 637 323 596 296 430 203 14 7 2 2 31566 3265 3868 3860 3772 4074 4158 4285 3747 513 24 uenice 15426 girls I razred/first class svega/all 3774 uenice 1889 girls II razred/second class svega/all 3805 uenice 1877 girls III razred/third class svega/all 3877 uenice 1890 girls IV razred/fourth class svega/all 3817 uenice 1880 girls V razred/fifth class svega/all 4054 uenice 1994 girls VI razred/sixth class svega/all 4258 uenice 2055 girls VII razred/seventh class svega/all 4480 uenice 2188 girls VIII razred/eigth class svega/all 3501 uenice 1653 girls svega/all BREZA 1050 uenice 537 girls svega/all DOBOJ-JUG 393 uenice 184 girls svega/all KAKANJ 3446 uenice 1707 girls svega/all MAGLAJ 2011 uenice 984 girls Statistiki bilten br. TOTAL and later SAPNA svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all 1996. 1997. 2001.

4-4. 2000. 1998. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. UKUPNO i kasnije 2004. 2002. 2001. i ranije and before 842 420 88 39 92 47 100 55 94 53 102 45 161 83 109 53 91 44 5 1 - 4356 2088 469 235 511 241 540 255 560 263 556 284 559 284 577 274 552 239 32 13 - 388 191 16 8 28 19 48 21 56 16 57 35 61 31 55 30 64 30 3 1 - 566 260 39 24 64 22 68 29 62 33 72 35 79 41 101 39 67 31 14 6 - 3468 1643 356 175 435 212 410 202 390 175 452 221 480 223 501 228 365 167 78 40 1 - 3436 1688 281 141 453 226 381 194 389 179 468 235 407 176 457 228 472 240 128 69 - 9386 4621 924 488 1163 570 1111 568 1114 562 1163 571 1257 621 1376 665 1205 546 62 29 11 1 2224 1103 317 165 288 139 314 153 340 155 330 166 304 153 176 92 154 79 1 1 - svega/all 1872 181 204 214 223 311 243 292 201 3 - uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 889 82 91 101 100 168 120 134 92 1 - 207 92 181 82 21 10 3 - 1 - - 1 - - - - - 217 94 - 183 81 34 13 - - - - - - - 211 104 - - 172 85 38 19 1 - - - - - - 223 102 - - 5 3 183 80 35 19 - - - - - 245 127 - - - 1 1 212 111 31 14 1 1 - - - 280 146 - - - - 63 38 201 102 16 6 - - - 320 145 - - - - - 10 4 270 123 40 18 - - 169 79 - - - - - - 5 4 161 74 3 1 - Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin . 1999. 2003. 1997. TOTAL and later OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO ZAVIDOVII ZENICA ŽEPE BOSANSKOPODRINJSKI KANTON I razred/first class II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eigth class 160 svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1996.

1998. 1997. TOTAL and later FOA GORAŽDE PALE SREDNJOBOSANSKI KANTON I razred/first class II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eigth class BUGOJNO BUSOVAA DOBRETII DONJI VAKUF svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1996. 2003. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 171/2012 Statistical bulletin 161 . 2001. 1999. i ranije and before 126 59 12 5 12 5 13 8 17 8 15 9 23 10 22 11 12 3 - - 1674 800 165 75 183 82 193 91 195 86 292 158 208 105 255 120 180 82 3 1 - 72 30 4 2 9 4 8 2 11 6 4 1 12 5 15 3 9 7 - - svega/all 7018 2105 2753 1692 148 78 78 84 79 1 - uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 3377 1048 1310 798 59 37 35 52 38 - - 2742 1342 2086 1038 644 298 12 6 - - - - - - - 2918 1363 19 10 2093 1008 788 336 18 9 - - - - - - 1002 490 - 16 4 892 456 92 30 2 - - - - - - 62 29 - - - 35 19 27 10 - - - - - 77 40 - - - 3 1 47 26 26 13 1 - - - - 91 45 - - - - 2 1 51 21 38 23 - - - 69 40 - - - - - 1 1 42 28 26 11 - - 57 28 - - - - - - 3 1 53 27 1 - - 861 403 266 115 309 151 283 134 3 3 - - - - - - 472 223 141 73 203 92 123 54 5 4 - - - - - - 7 1 3 - 2 1 2 - - - - - - - - 390 182 130 54 168 91 73 31 19 6 - - - - - - Statistiki bilten br.4-4. UKUPNO i kasnije 2004. 2000. 2002.

1999. 1997. 326 155 92 52 165 75 68 28 - 1 - - - - i ranije and before - 535 250 164 73 222 104 139 69 10 4 - - - - - - 617 319 209 107 279 145 129 67 - - - - - - - 536 263 158 86 239 112 138 64 1 1 - - - - - - 116 46 32 15 39 14 45 17 - - - - - - - 585 262 187 86 228 106 147 70 23 - - - - - - - 1826 924 493 266 602 279 340 180 73 37 76 37 78 35 84 52 79 38 1 - - 747 349 230 121 297 140 205 84 14 4 1 - - - - - - 9777 1626 2178 1881 1303 953 926 635 260 15 - 4771 816 1047 914 635 470 419 305 158 7 - 1981 973 1541 773 400 182 38 18 2 - - - - - - - 2166 1056 85 43 1725 844 352 166 4 3 - - - - - - 1802 878 - 53 21 1463 721 286 136 - - - - - - 1100 549 - - 28 9 961 482 111 58 - - - - - 968 456 - - - 50 14 792 394 123 48 2 - - 1 - - 1010 471 - - - - 50 18 788 364 172 89 - - - 464 224 - - - - - 15 7 416 196 32 21 1 - - 286 164 - - - - - - 45 20 228 137 13 7 - Statistiki bilten br. UKUPNO i kasnije 2004. 2003. 2002. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. TOTAL and later svega/all uenice girls GORNJI VAKUF-USKOPLJEsvega/all uenice girls svega/all JAJCE uenice girls svega/all KISELJAK uenice girls svega/all KREŠEVO uenice girls svega/all NOVI TRAVNIK uenice girls svega/all TRAVNIK uenice girls svega/all VITEZ uenice girls svega/all HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON uenice girls I razred/first class svega/all uenice girls II razred/second class svega/all uenice girls III razred/second class svega/all uenice girls IV razred/fourth class svega/all uenice girls V razred/fifth class svega/all uenice girls VI razred/sixth class svega/all uenice girls VII razred/seventh class svega/all uenice girls VIII razred/eigth class svega/all uenice girls 162 FOJNICA 1996. 2001. 1998. 2000. 171/2012 Statistical bulletin .4-4.

2001. 2000. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. UKUPNO i kasnije 2004. 1997. TOTAL and later 1996. 171/2012 Statistical bulletin 841 397 146 63 1 - - - - - - - - - 790 384 74 38 - 1 - 1 1 - - - - - 2 2 622 286 61 28 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - svega/all uenice girls svega/all ITLUK uenice girls svega/all JABLANICA uenice girls svega/all KONJIC uenice girls svega/all NEUM uenice girls svega/all GRAD MOSTAR uenice girls svega/all RAVNO uenice girls svega/all PROZOR uenice girls svega/all STOLAC uenice girls ZAPADNOHERCEGOVAKsvega/all KANTON uenice girls APLJINA I razred/first class 163 . 2003. 2002. 1999. 678 306 98 52 258 120 156 68 54 14 36 15 38 14 29 16 9 7 i ranije and before - 554 296 189 98 213 117 147 78 5 3 - - - - - - 646 337 78 39 94 45 97 47 96 49 80 40 94 47 65 31 42 39 - - 1719 848 190 106 259 131 272 135 282 140 261 120 239 109 141 71 73 35 2 1 - 111 59 64 38 30 12 17 9 - - - - - - - 5105 2483 768 379 1064 513 991 480 798 395 491 246 479 213 365 174 136 77 13 6 - 6 3 1 - 2 1 2 2 1 - - - - - - - 486 217 131 53 143 64 111 48 26 11 35 21 36 17 4 3 - - - 472 222 107 51 115 44 88 47 41 23 50 28 40 19 31 10 - - - 2540 1199 841 397 938 449 697 324 61 28 2 - 1 1 - - - - svega/all 988 uenice 460 girls II razred/second class svega/all 866 uenice 423 girls III razred/second class svega/all 686 uenice 316 girls IV razred/fourth class svega/all uenice girls V razred/fifth class svega/all uenice girls VI razred/sixth class svega/all uenice girls VII razred/seventh class svega/all uenice girls Statistiki bilten br. 1998.4-4.

4-4. UKUPNO i kasnije 2004. 1997. 2001. 171/2012 Statistical bulletin . 1999. 2002. 2000. 1998. 2003. i ranije and before 453 214 151 73 181 84 117 54 3 2 - 1 1 - - - - 704 327 199 87 260 124 194 94 51 22 - - - - - - 580 281 215 111 195 96 168 74 - 2 - - - - - - 803 377 276 126 302 145 218 102 7 4 - - - - - - 30799 14938 3607 1787 3734 1777 3824 1825 4045 1953 3946 1895 4290 2126 4243 2076 2963 1435 132 57 15 7 3960 1929 3315 1633 636 291 7 4 1 - - - - - 1 1 - 3871 1850 292 154 2820 1348 686 313 65 30 2 - 3 2 1 1 1 1 1 1 - 3914 1862 - 278 138 2999 1441 616 274 17 8 2 - 1 1 1 - - - 3872 1863 - - 132 67 3161 1555 557 232 17 5 2 1 2 2 1 1 - 3873 1895 - - - 202 94 3062 1515 593 278 12 7 1 - 1 - 2 1 4166 2045 - - - - 308 140 3291 1652 548 244 14 8 3 - 2 1 4545 2222 - - - - - 384 189 3498 1735 634 285 25 10 4 3 2598 1272 - - - - - - 181 87 2310 1139 100 44 7 2 4302 2085 476 225 544 266 501 225 540 272 582 284 565 281 629 321 445 204 17 6 3 1 1925 927 141 76 283 142 210 110 257 110 237 124 357 162 258 112 178 90 4 1 - 5376 2602 548 250 694 325 680 315 698 353 664 336 752 369 816 411 487 225 35 17 2 1 1792 898 191 109 158 76 275 125 261 120 242 123 229 126 259 133 164 80 13 6 - Statistiki bilten br. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. TOTAL and later GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG KANTON SARAJEVO I razred/first class II razred/second class III razred/second class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eigth class CENTAR SARAJEVO HADŽII ILIDŽA ILIJAŠ 164 svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1996.

UKUPNO i kasnije 2004. 2001.4-4. 171/2012 Statistical bulletin NOVI GRAD SARAJEVO 1996. 1999. 1140 563 982 451 1053 503 1198 576 1093 516 1123 525 1077 526 818 410 i ranije and before 31 6 14 3 623 307 484 232 600 301 545 267 545 258 645 321 604 286 442 209 21 12 3 1 238 131 264 137 226 113 265 122 278 113 331 184 312 146 214 110 2 - 1 1 4 2 5 3 11 6 8 7 11 4 9 3 3 - 9 3 - - 246 124 320 145 268 127 273 126 294 137 279 155 285 141 206 104 9 1 - 597 261 615 310 638 316 632 299 649 308 505 242 8 6 - - 1 1 553 240 61 26 - - - - - - - - 44 21 544 277 57 23 - - - - - - - - 10 7 552 277 103 44 5 1 - - - - - - - 29 16 509 245 121 47 3 2 - - - - - - - 20 10 518 258 101 43 - - - 1 1 - - - - 5 2 401 197 8 6 - - - 12 4 3 - 8 5 8 5 12 3 8 3 - - - - 41 21 50 31 55 20 49 17 53 25 44 24 3 2 - - 1 1 36 15 35 17 33 15 27 11 26 12 20 11 - - - - 29 12 47 22 38 16 38 21 51 23 46 17 - - - - 267 122 243 121 272 154 253 116 275 126 213 103 5 4 - - - 212 87 237 119 232 106 257 129 232 119 174 84 - - - 165 . TOTAL and later svega/all 8521 uenice 4087 girls svega/all NOVO SARAJEVO 4512 uenice 2194 girls STARI GRAD SARAJEVO svega/all 2131 uenice 1057 girls svega/all TRNOVO 60 uenice 28 girls svega/all VOGOŠA 2180 uenice 1060 girls svega/all KANTON 10 3645 uenice 1743 girls I razred/first class svega/all 614 uenice 266 girls II razred/second class svega/all 645 uenice 321 girls III razred/second class svega/all 670 uenice 329 girls IV razred/fourth class svega/all 662 uenice 310 girls V razred/fifth class svega/all 640 uenice 312 girls VI razred/sixth class svega/all 414 uenice 205 girls svega/all BOSANSKO GRAHOVO 51 uenice 20 girls svega/all DRVAR 296 uenice 141 girls svega/all GLAMO 177 uenice 81 girls svega/all KUPRES 249 uenice 111 girls svega/all LIVNO 1528 uenice 746 girls svega/all TOMISLAVGRAD 1344 uenice 644 Statistiki bilten br. 1998. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 2003. 1997. 2002. 2000.

ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA SPECIAL PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH svega/all uenice girls 595 222 25 12 32 11 38 13 50 19 63 20 66 26 75 28 67 29 69 25 110 39 4 -4. UKUPNO i kasnije 2004. 2001. 1999. 171/2012 Statistical bulletin .-2.-2. OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH svega/all uenice girls 238 90 - 1 - 6 2 9 1 16 8 24 13 27 6 36 16 47 17 72 27 I razred/first class svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls - - - - - - - - - - - 3 1 - 1 - 2 1 - - - - - - - 21 5 - - 4 1 6 1 3 - 5 3 2 - - - 1 - 21 6 - - - 3 - 10 5 4 1 4 - - - - 41 21 - - - - 3 3 11 6 9 1 11 7 3 2 4 2 34 15 - - - - - 4 3 9 3 6 3 10 6 6 1 42 10 - - - - - - 3 2 12 2 9 2 18 4 75 31 - - - - - - - 7 4 25 7 43 20 svega/all 5 - - 1 1 - 1 - 1 - 1 uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class UNSKO-SANSKI KANTON I razred/first class II razred/second class 166 Statistiki bilten br. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 1997. 2003.4-4. 2002. i ranije and before 4-4. 2000. 1998.-1. TOTAL and later 1996.

i ranije and before svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 5 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 1 1 - 1 - 36 14 - - - - 1 1 3 2 2 2 7 4 9 1 14 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 7 - - - - 1 1 3 2 - 2 2 2 1 2 1 6 4 - - - - - - 2 2 2 1 1 - 1 1 9 1 - - - - - - - 2 1 3 - 4 - 11 2 - - - - - - - 1 - 3 - 7 2 svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls Statistiki bilten br.4-4. 2001. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 2002. 1997. 171/2012 Statistical bulletin 167 . 1998. 2003. 1999. 2000. UKUPNO i kasnije 2004. TOTAL and later III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class CAZIN TUZLANSKI KANTON I razred/first class II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class 1996.

2002. TOTAL and later BANOVII TUZLA ZENIKO-DOBOJSKI KANTON I razred/first class II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class KAKANJ MAGLAJ TEŠANJ VISOKO ZENICA 168 svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1996. 2001. 1999. 1998. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005.4-4. 171/2012 Statistical bulletin . i ranije and before 1 1 - - - - - - - - - 1 1 35 13 - - - - 1 1 3 2 2 2 7 4 9 1 13 3 svega/all 33 - 1 2 - 2 3 4 4 5 12 uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 14 - - 2 - - 2 1 - 1 8 - - - - - - - - - - - 2 1 - 1 - 1 1 - - - - - - - 1 1 - - 1 1 - - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - - 4 - - - - - - 1 - 2 - 1 - - - 2 2 - - - - - 2 2 - - - - 11 5 - - - - - - 2 1 3 - 2 1 4 3 11 5 - - - - - - - - 3 - 8 5 4 2 - - - - - - - - 1 - 3 2 7 4 - - 1 1 - - 2 2 2 1 1 - 1 - - 4 3 - - 1 1 - - - - - 1 1 2 1 3 1 - - - - 1 - - - 1 - - 1 1 15 4 - 1 - - - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 6 4 Statistiki bilten br. 2003. 2000. UKUPNO i kasnije 2004. 1997.

UKUPNO i kasnije 2004. 2003. i ranije and before svega/all 19 - - - 1 1 1 5 4 3 4 uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 4 - - - - - - 1 - 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 2 - - - 1 - 3 - - - - 1 - 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - 4 1 - - - - - - 3 1 1 - - - 5 1 - - - - - - - 3 - - 2 1 3 2 - - - - - - - - 3 2 - 4 1 - - - - - - 2 - 1 - - 1 1 10 1 - - - 1 - 1 - 1 - 1 1 3 - - 3 - 2 1 - - - - - - 1 - - 1 1 - 3 1 - - - - - - 1 - - 2 1 - 94 - - 3 4 10 14 11 13 14 25 uenice 38 girls I razred/first class svega/all uenice girls II razred/second class svega/all uenice girls Statistiki bilten br. TOTAL and later 1996. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 171/2012 Statistical bulletin - - - 1 5 9 2 7 9 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SREDNJOBOSANSKI KANTON I razred/first class II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class BUSOVAA DONJI VAKUF JAJCE TRAVNIK HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON svega/all 169 . 2002. 1999. 1997.4-4. 2000. 1998. 2001.

TOTAL and later III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class GRAD MOSTAR svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls ZAPADNOHERCEGOVAKsvega/all KANTON uenice girls I razred/first class svega/all uenice girls II razred/second class svega/all uenice girls III razred/third class svega/all uenice girls IV razred/fourth class svega/all uenice girls V razred/fifth class svega/all uenice girls VI razred/sixth class svega/all uenice girls VII razred/seventh class svega/all uenice girls VIII razred/eight class svega/all uenice girls 170 1996. 1997. 171/2012 Statistical bulletin . i ranije and before 13 4 - - 3 - 2 1 3 - 5 3 - - - - 12 4 - - - 2 - 5 3 1 1 4 - - - - 21 12 - - - - 2 2 6 4 5 1 6 3 1 1 1 1 18 8 - - - - - 2 1 1 - 2 1 8 6 5 - 14 3 - - - - - - 1 1 3 1 3 1 7 - 16 7 - - - - - - - 2 2 2 1 12 4 94 38 - - 3 - 4 1 10 5 14 9 11 2 13 7 14 9 25 5 23 - - - 3 2 2 5 3 5 3 6 - - - - 2 - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - 3 - - - - - - - 4 2 - - - - 2 2 2 - - - - - 4 2 - - - - - - 2 - 2 2 - - 3 - - - - - - - 3 - - - - 2 - - - - - - - - 1 - 1 - - 7 2 - - - - - - - - 4 2 3 - Statistiki bilten br. UKUPNO i kasnije 2004. 2003. 2000. 2002.4-4. 2001. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 1998. 1999.

2001. 1997.4-4. UKUPNO i kasnije 2004. 2000. 1998. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. TOTAL and later svega/all 11 uenice 4 girls svega/all POSUŠJE 7 uenice 2 girls svega/all ŠIROKI BRIJEG 5 uenice girls svega/all KANTON SARAJEVO 25 uenice 11 girls I razred/first class svega/all uenice girls II razred/second class svega/all uenice girls III razred/third class svega/all uenice girls IV razred/fourth class svega/all uenice girls V razred/fifth class svega/all uenice girls svega/all VI razred/sixth class uenice girls VII razred/seventh class svega/all uenice girls VIII razred/eight class svega/all 25 uenice 11 girls svega/all CENTAR SARAJEVO 3 uenice 2 girls svega/all ILIDŽA 1 uenice 1 girls svega/all NOVI GRAD SARAJEVO 7 uenice 4 girls svega/all NOVO SARAJEVO 9 uenice 2 girls STARI GRAD SARAJEVO svega/all 5 uenice 2 girls Statistiki bilten br. 1999. 171/2012 Statistical bulletin LJUBUŠKI 1996. i ranije and before - - - 2 - 1 1 2 - 2 - 2 2 1 1 1 - - - - 1 - 1 1 - 3 - 1 - 1 1 - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - - 4 2 10 2 11 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2 10 2 11 7 - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 2 2 2 - 3 2 - - - - - - - 1 - 6 1 2 1 - - - - - - - - 1 - 4 2 171 . 2002. 2003.

1998. 2003. 1999. 2000. 2002. i ranije and before 3 2 - - - - - - - - 1 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - 2 2 2 2 - - - - - - - - - 2 2 1 - - - - - - - - - 1 - - Statistiki bilten br. 1997. 171/2012 Statistical bulletin . UKUPNO i kasnije 2004. TOTAL and later KANTON 10 I razred/first class II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class DRVAR LIVNO 172 svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1996. 2001.4-4. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005.

2002.4-4. 2003. 1998. 2001. 1997. 2000. i ranije and before 4 -4.-2. 1999. TOTAL and later 1996. UKUPNO i kasnije 2004. DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 357 132 25 12 31 11 32 11 41 18 47 12 42 13 48 22 31 13 22 8 38 12 58 21 24 11 19 6 8 - 3 2 2 1 2 1 - - - - 48 21 1 1 12 5 14 8 10 4 4 2 4 - 2 1 1 - - - 37 14 - - 10 3 15 8 8 3 3 - - - 1 - - 39 12 - - - 9 3 17 4 3 1 6 3 1 - 1 1 2 - 50 15 - - - 4 1 16 2 16 4 9 6 3 1 1 - 1 1 37 14 - - - - - 13 7 16 7 4 - 3 - 1 - 63 26 - - - - - 1 - 14 4 16 10 10 6 22 6 25 9 - - - - - - 1 1 6 2 6 1 12 5 svega/all 32 - 2 1 1 4 6 6 7 2 3 uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 14 - - 1 1 1 2 3 3 2 1 2 - - 1 - - - 1 - - - - - - 2 - - 1 - - - - 1 - - - - - 2 2 - - 1 1 1 1 - - - - - - 2 - - - - - 1 - - - 1 - - - svega/all 10 uenice 5 girls Statistiki bilten br.-2. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 171/2012 Statistical bulletin - - - - 2 1 5 2 3 2 - - - FEDERACIJA BiH I razred/first class II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eigth class UNSKO-SANSKI KANTON I razred/first class II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class 173 .

2003. i ranije and before 1 - - - - - - - 1 - - - - 9 5 - - - - - - 2 1 4 2 2 2 1 - 4 2 - - - - - - - 2 1 - 2 1 25 13 - 2 - 1 1 - 3 1 5 2 5 3 6 3 2 2 1 1 7 1 - - - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - - 2 - 6 1 2 1 - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 1 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - - 6 1 2 1 - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 52 21 4 4 8 4 7 - 9 4 7 1 3 1 9 4 3 2 2 1 - 12 5 3 3 4 2 3 - 1 - - 1 - - - - - Statistiki bilten br. 2001. 1999. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005.4-4. 1998. 171/2012 Statistical bulletin . 1997. TOTAL and later VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class BIHA CAZIN KANTON POSAVSKI I razred/first class II razred/second class III razred/third class IV razred/fourth class V razred/fifth class VI razred/sixth class VII razred/seventh class VIII razred/eight class ORAŠJE TUZLANSKI KANTON I razred/first class 174 svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1996. UKUPNO i kasnije 2004. 2000. 2002.

UKUPNO i kasnije 2004.4-4. 1998. 2001. 2000. 1999. 2003. 1997. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 2002. i ranije and before 1 1 4 2 2 - 1 1 - - 1 - 1 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 3 2 4 1 - 2 - - 1 1 - - - - 4 1 3 - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - 1 - 3 2 2 2 - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - 2 1 - - 1 1 1 - 1 - - - - 1 1 - 1 - 4 1 - - - - - - 3 3 6 3 6 - 5 3 6 - 2 1 8 4 3 2 2 1 - - 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 175 . TOTAL and later II razred/second class svega/all 10 uenice 4 girls III razred/third class svega/all 2 uenice girls IV razred/fourth class svega/all 10 uenice 4 girls V razred/fifth class svega/all 8 uenice 2 girls VI razred/sixth class svega/all 2 uenice 1 girls VII razred/seventh class svega/all 6 uenice 4 girls VIII razred/eight class svega/all 2 uenice 1 girls svega/all BANOVII 5 uenice 2 girls svega/all ELI 6 uenice 2 girls svega/all TUZLA 41 uenice 17 girls svega/all SREDNJOBOSANSKI 2 KANTON uenice 2 girls I razred/first class svega/all uenice girls II razred/second class svega/all 1 uenice 1 girls III razred/third class svega/all 1 uenice 1 girls IV razred/fourth class svega/all uenice girls svega/all DONJI VAKUF 1 uenice 1 girls svega/all TRAVNIK 1 uenice 1 girls Statistiki bilten br. 171/2012 Statistical bulletin 1996.

2000. i ranije and before 27 13 3 1 5 2 8 4 5 3 2 1 3 1 1 1 - - - 13 6 3 1 4 2 3 - 1 1 1 1 1 1 - - - - 11 7 - 1 - 5 4 4 2 - - 1 1 - - - 3 - - - - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 27 13 3 1 5 2 8 4 5 3 2 1 3 1 1 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - 229 76 16 6 14 3 16 6 22 8 32 8 30 9 30 13 19 8 17 5 33 10 28 8 16 6 9 1 2 - 1 1 - - - - - - 23 9 - 5 2 7 4 5 1 3 2 3 - - - - - 26 10 - - 7 2 10 5 7 3 1 - - - 1 - - 26 7 - - - 6 1 11 2 3 1 4 3 - - 2 - Statistiki bilten br. 1998. 1997. 2001. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 2002. TOTAL and later svega/all uenice girls I razred/first class svega/all uenice girls II razred/second class svega/all uenice girls III razred/third class svega/all uenice girls IV razred/fourth class svega/all uenice girls svega/all GRAD MOSTAR uenice girls ZAPADNOHERCEGOVAKsvega/all KANTON uenice girls I razred/first class svega/all uenice girls II razred/second class svega/all uenice girls III razred/third class svega/all uenice girls IV razred/fourth class svega/all uenice girls svega/all ŠIROKI BRIJEG uenice girls svega/all KANTON SARAJEVO uenice girls I razred/first class svega/all uenice girls II razred/second class svega/all uenice girls III razred/third class svega/all uenice girls IV razred/fourth class svega/all uenice girls 176 HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON 1996. UKUPNO i kasnije 2004. 2003. 171/2012 Statistical bulletin . 1999.4-4.

UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 171/2012 Statistical bulletin 1996. 2003. 1998.4-4. 2001. 1997. UKUPNO i kasnije 2004. 2002. 1999. 2000. TOTAL and later V razred/fifth class svega/all 31 uenice 7 girls VI razred/sixth class svega/all 30 uenice 12 girls VII razred/seventh class svega/all 47 uenice 17 girls VIII razred/eigth class svega/all 18 uenice 6 girls svega/all CENTAR SARAJEVO 30 uenice 7 girls svega/all ILIDŽA 5 uenice 4 girls svega/all NOVI GRAD SARAJEVO 32 uenice 9 girls svega/all NOVO SARAJEVO 74 uenice 23 girls STARI GRAD SARAJEVO svega/all 88 uenice 33 girls svega/all KANTON 10 8 uenice 5 girls I razred/first class svega/all 1 uenice 1 girls II razred/second class svega/all uenice girls III razred/third class svega/all 3 uenice 1 girls IV razred/fourth class svega/all 1 uenice 1 girls V razred/fifth class svega/all 1 uenice 1 girls VI razred/sixth class svega/all 2 uenice 1 girls svega/all LIVNO 3 uenice 2 girls Statistiki bilten br. i ranije and before - - - - 11 1 11 2 5 3 3 1 1 - - - - - - - 12 6 12 6 2 - 3 - 1 - - - - - - - 9 1 10 6 8 4 20 6 - - - - - - - 4 1 4 1 10 4 2 - 1 - 3 - 3 2 5 - 8 4 5 1 - 1 - 2 - - - - - - - 2 1 2 2 1 1 - 5 2 2 1 2 1 - 4 2 6 1 5 1 3 - 3 1 2 - 2 1 5 1 5 3 11 5 11 3 9 2 9 2 5 2 5 1 12 3 7 3 6 1 6 2 8 1 12 3 7 2 9 8 9 4 7 2 17 7 - 1 1 - 3 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 1 1 - - - - - - 1 - 1 1 - 1 1 - - 177 .

2001. 1997. i ranije and before 2 1 - 1 1 - - - - - 1 - - - 3 2 - - - 2 1 - - - - - 1 1 Statistiki bilten br. TOTAL and later KUPRES DRVAR 178 svega/all uenice girls svega/all uenice girls 1996. 2003. 2002. UKUPNO i kasnije 2004. UENICI PO GODINAMA ROENJA (nastavak) PUPILS BY DATE OF BIRTH (continued) GODINE ROENJA / DATE OF BIRTH 2005. 1999. 2000. 1998. 171/2012 Statistical bulletin .4-4.

9 4.3 4.-1. NASTAVNO OSOBLJE I SURADNICI U NASTAVI TEACHERS STAFF AND ADVISERS IN INSTRUCTION Nastavnici1) Teachers svega all FEDERACIJA BiH Redovne/redovite osnovne škole Regular primary schools Škole sa posebnim potrebama Special primary schools S punim radnim vremenom working full-time žene females na neodreeno vrijeme .5 313.2 0.8 4-5.6 64 45 BIHA BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM CAZIN KLJU SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA 125 68 35 53 130 33 93 135 89 37 21 28 65 15 51 72 82 47 28 32 107 16 64 86 65 29 16 17 53 7 40 47 13 7 2 7 4 1 6 9 4 4 2 6 3 1 3 7 19 2 2 8 17 8 15 28 12 2 1 9 5 5 11 11 12 3 6 2 8 8 12 8 4 1 4 2 3 7 16.5 10.9 27.3 19.0 8.7 14.3 4.0 585.4 Nine year education 4 -5.2 48 37 196 147 148 4 11.8 0.5 898.9 3.on the permanent basis na odreeno vrijeme .-OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION UNSKO-SANSKI KANTON 672 378 462 274 49 30 99 45 62 29 81.8 620 470 631 1014.on the temporary basis na neodreeno vrijeme on the permanent basis na odreeno vrijeme on the temporary basis svega all svega all svega all svega all žene females žene females Suradnici u nastavi S kraim od punog radnog vremena working part-time žene females žene females FTE eguivalent svega all Advisers in instruction žene svega žene females all females 15574 10950 10730 7859 1431 1095 1554 850 1859 1146 1528.9 179 .4-5.0 668 507 15378 10803 10582 7740 1415 1081 1533 840 1848 1142 1516.6 3.0 1.5 2.0 12.4 478 362 142 108 7406 4648 4645 3011 570 389 1136 617 1055 7972 6155 5937 4729 845 692 397 223 793 511 502.2 1.6 6.7 4. -1.5 898.5 2.9 12.2 7.5 10.6 10.3 6.8 9. REDOVNE/REDOVITE OSNOVNE ŠKOLE REGULAR PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH Osmogodišnje obrazovanje Eight year education Devetogodišnje obrazovanje 15378 10803 10582 7740 1415 1081 1533 840 1848 1142 1516.0 16 12 17 39 88 8 18 52 11 20 45 5 12 26 2 15 9 1 5 5 2 2 16 1 9 2 2 18 1 1 12 1.3 904.7 1 3 12 3 9 1238 642 579 299 101 59 217 89 341 195 254.2 8.8 620 470 119 16 14 21 10 11 5.9 99 69 90 44 16 142 123 59 56 17 11 58 62 29 27 12 10 59 53 36 18 4 7 28 25 15 8 3 1 11 12 4 5 1 1 7 9 3 6 4 4 27 19 12 2 3 4 7 5 49 25 1 45 39 7 31 12 19 21 6 6 5 2 11 9 2 3 3 2 9 8 2 DOMALJEVAC-ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE TUZLANSKI KANTON BANOVII ELI DOBOJ-ISTOK GRAANICA GRADAAC KALESIJA Statistiki bilten br.-1.5 2.1 37.4 13.7 20 5 2 6 10 10 11 16 4 2 3 8 6 6 KANTON POSAVSKI 144 78 76 43 26 11 20 10 22 14 21.1 128.3 17.8 3.2 11.6 28. 171/2012 Statistical bulletin 22.

3 8.3 1.9 16.7 0.0 22.9 7.8 9.VAKUF-USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ 181 87 1 98 62 118 140 145 20 123 280 152 110 64 1 60 46 60 96 100 12 83 189 99 111 67 1 57 47 82 115 81 17 89 196 111 84 47 1 38 35 50 83 60 10 59 137 75 6 6 3 1 4 14 13 4 8 10 2 6 2 1 3 9 10 3 7 8 52 9 25 10 23 4 27 3 20 50 14 16 7 12 7 5 2 15 2 15 28 7 12 5 13 4 9 7 24 10 26 17 8 4 8 3 2 2 15 6 17 9 28.6 11.1 14.8 5.7 5.0 6.3 1.4 15.9 25.9 10.9 6.3 15.3 58.0 1.9 1.7 4.3 64 49 BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO ZAVIDOVII ZENICA ŽEPE 18 20 124 59 28 88 17 38 124 65 217 104 15 13 72 39 11 45 10 25 87 26 136 70 14 8 61 34 19 44 17 12 75 31 107 56 13 4 35 22 6 22 10 8 52 14 72 42 1 6 6 1 7 2 6 5 18 16 6 4 1 3 2 5 2 11 9 2 3 29 5 6 18 14 26 18 54 11 1 3 12 3 3 9 9 18 6 31 6 1 9 28 14 2 19 10 17 11 38 21 1 6 19 10 1 11 6 12 4 22 13 1.5 0.8 4.7 19.9 56 37 BUGOJNO BUSOVAA DOBRETII DONJI VAKUF FOJNICA G.1 2.4-5.0 8.5 38.4 19.2 1.7 4.5 3.6 15. 171/2012 Statistical bulletin .0 11.7 23.5 6 5 7 2 3 8 1 10 9 5 2 3 4 2 3 4 1 8 6 4 180 Statistiki bilten br.3 42.3 31.4 14.5 0.on the permanent basis na odreeno vrijeme .1 5 3 FOA GORAŽDE PALE 8 50 7 3 28 4 5 40 2 2 22 1 2 4 2 2 1 3 2 2 1 1 3 1 1 2 1 0.0 20.7 4.5 9.1 89.5 5.0 5.0 1 2 2 2 1 SREDNJOBOSANSKI KANTON 1407 920 974 679 69 51 237 116 127 74 172.6 15.4 2.4 6.on the temporary basis na neodreeno vrijeme on the permanent basis na odreeno vrijeme on the temporary basis svega all svega all svega all svega all žene females žene females Suradnici u nastavi S kraim od punog radnog vremena working part-time žene females žene females FTE eguivalent svega all Advisers in instruction žene svega žene females all females KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK TEOAK TUZLA ŽIVINICE 43 105 35 134 17 283 147 19 60 11 56 7 180 76 28 43 25 50 15 137 84 14 22 4 22 6 87 47 6 8 4 17 19 8 2 6 2 6 12 5 4 31 33 2 46 29 3 15 10 1 27 12 5 23 6 34 81 26 17 5 18 54 12 4.4 99.2 12.1 2.8 19.8 7.3 2 9 4 11 2 27 9 2 8 2 6 2 16 6 ZENIKO-DOBOJSKI KANTON 902 549 478 300 68 43 186 101 170 105 173.3 1 9 2 2 7 10 4 23 6 1 9 1 1 6 9 3 16 3 BOSANSKOPODRINJSKI KANTON 65 35 47 25 8 3 5 3 5 4 4.1 4.2 33.1 11.1 1.9 11.2 24.7 22.8 2.9 1. NASTAVNO OSOBLJE I SURADNICI U NASTAVI (nastavak) TEACHERS STAFF AND ADVISERS IN INSTRUCTION (continued) Nastavnici1) Teachers svega all žene females S punim radnim vremenom working full-time na neodreeno vrijeme .0 25.

0 6.5 16. NASTAVNO OSOBLJE I SURADNICI U NASTAVI (nastavak) TEACHERS STAFF AND ADVISERS IN INSTRUCTION (continued) Nastavnici1) Teachers svega all HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON žene females S punim radnim vremenom working full-time S kraim od punog radnog vremena working part-time na neodreeno vrijeme .9 15.6 15.4 16.4 12.3 6.6 29 23 GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG 110 142 139 214 82 107 106 151 77 104 93 184 58 76 73 128 13 29 25 23 12 24 23 19 6 8 - 4 4 - 14 9 13 7 8 7 6 4 9.7 0.2 2.8 2 5 3 23 1 4 5 - 1 3 3 19 1 3 5 - ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON 605 446 458 335 90 78 14 8 43 25 25.9 1.5 4.9 15.on the temporary basis na neodreeno vrijeme on the permanent basis na odreeno vrijeme on the temporary basis svega all svega all svega all svega all žene females žene females žene females žene females Suradnici u nastavi FTE eguivalent svega all Advisers in instruction žene svega žene females all females 1037 722 667 476 60 47 156 106 154 93 129.0 0.4 20.4 3.5 2.8 6. 171/2012 Statistical bulletin 181 .0 13 11 BOSANSKO GRAHOVO DRVAR GLAMO KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD 7 17 14 12 123 94 1 8 6 7 70 54 6 14 9 11 86 80 1 7 4 7 52 44 2 2 1 12 13 1 1 8 10 1 1 1 20 - 6 - 2 5 1 1 4 - 0.0 14.8 66.2 3.7 18.3 0.5 - 1 7 5 1 6 4 KANTON SARAJEVO Statistiki bilten br.1 43 35 APLJINA ITLUK JABLANICA KONJIC GRAD MOSTAR NEUM PROZOR STOLAC RAVNO 145 106 29 114 441 25 105 65 7 104 85 17 55 320 20 67 49 5 112 81 29 73 253 16 60 43 - 83 66 17 39 187 15 36 33 - 13 8 3 18 3 10 4 1 10 8 13 2 9 4 1 6 9 15 91 5 18 11 1 2 8 5 69 3 11 7 1 14 8 23 79 1 17 7 5 9 3 11 51 11 5 3 8.4 27.9 2.2 7.on the permanent basis na odreeno vrijeme .4 4.1 2.3 9.3 1.6 104.0 5.3 11.4-5.7 25.7 16 14 5 21 17 5 2 9 13 12 4 18 16 5 1 9 KANTON 10 267 146 206 115 30 20 23 6 8 5 13.9 3.6 50.8 10.9 21.5 3.1 10.3 5.7 12.5 1.4 88.9 8.8 6.1 7.5 1.7 1.9 89 78 CENTAR SARAJEVO HADŽII ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO TRNOVO VOGOŠA 176 39 202 66 236 187 69 13 81 137 24 135 40 162 128 50 6 50 99 31 135 36 172 123 47 7 48 73 17 85 20 116 87 35 3 29 12 11 2 14 24 2 1 3 11 8 2 7 13 2 1 3 46 6 34 16 23 13 18 3 20 39 5 27 11 17 10 12 1 11 19 2 22 12 27 27 2 2 10 14 2 15 7 22 18 1 1 7 28.0 6 11 2 10 6 7 2 8 1069 732 698 465 69 47 179 133 123 87 139.9 3.

2 0.0 14.1 1 1 3 6 1 3 3 1 3 5 1 3 - Statistiki bilten br. KRUPA BOS.8 20.5 313.9 23.2 0.ŠAMAC ODŽAK ORAŠJE 182 502.4 1.8 16.2 0.9 1.0 4.7 1.6 8.3 17.4 11.5 14. NASTAVNO OSOBLJE I SURADNICI U NASTAVI (nastavak) TEACHERS STAFF AND ADVISERS IN INSTRUCTION (continued) Nastavnici1) Teachers svega all S punim radnim vremenom working full-time žene females S kraim od punog radnog vremena working part-time na neodreeno vrijeme .7 6.2 25.2 276 115 15 116 293 77 127 205 225 75 13 95 218 59 94 137 240 94 11 93 235 49 109 162 200 64 9 79 181 41 84 109 12 10 4 10 27 7 9 13 9 9 4 9 19 6 7 12 5 5 4 15 9 2 8 2 1 2 10 3 1 3 19 6 9 16 12 7 22 14 1 5 8 9 2 13 139 15 52 72 122 14 40 68 99 14 29 56 89 13 23 53 27 17 10 24 14 10 1 1 - - 12 1 5 6 9 1 3 5 TUZLANSKI KANTON BANOVII ELI DOBOJ .0 10.3 0.4 2.7 - - 172 1 1 3 24 14 12 2 13 18 2 53 29 176.3 14. PETROVAC BUŽIM CAZIN KLJU SANSKI MOST VELIKA KLADUŠA 1224 916 993 767 92 75 48 22 91 52 67.9 104.3 22.7 0.6 9.5 31.5 0. 171/2012 Statistical bulletin .3 1.3 7.8 2.6 2.1 13.1 4.5 17 13 12.1 0.7 3 4 5 1 4 2 2 5 4 5.6 5.0 2.3 5.5 0.5 1.4 7.5 7.on the temporary basis na neodreeno vrijeme on the permanent basis na odreeno vrijeme on the temporary basis svega all svega all svega all svega all žene females žene females žene females žene females Suradnici u nastavi FTE eguivalent svega all Advisers in instruction žene svega žene females all females 4 -5.-1 -.2.0 0.4 142 108 36.0 41 4 7 1 2 2 4 15 6 27 2 4 1 1 2 2 12 3 232 153 137.0 5.7 4.1 1.4-5.2 5.4 8.7 2.on the permanent basis na odreeno vrijeme .5 0.6 23 17 11 1 20 10 3 54 4 2 14 17 7 1 14 8 2 39 3 1 13 8 8.5 1.7 2.0 11.ISTOK GRAANICA GRADAAC KALESIJA KLADANJ LUKAVAC SAPNA SREBRENIK TEOAK TUZLA ŽIVINICE 1877 80 44 50 212 151 184 44 168 27 197 25 451 244 1335 63 30 34 137 109 124 28 125 12 132 17 354 170 1246 61 27 35 130 99 125 37 117 24 117 18 298 158 930 49 21 25 85 77 86 24 92 11 83 13 254 110 223 13 11 3 33 25 27 2 17 3 29 3 31 26 170 12 8 3 24 18 20 2 12 1 23 2 25 20 115 1 5 8 2 12 1 11 16 36 23 63 1 3 4 6 8 8 22 11 293 5 6 7 41 25 20 4 23 35 4 86 37 ZENIKO-DOBOJSKI KANTON BREZA DOBOJ-JUG KAKANJ MAGLAJ OLOVO TEŠANJ USORA VAREŠ VISOKO ZAVIDOVII 1723 1276 1168 883 229 185 94 55 81 15 174 90 71 261 22 31 147 194 56 14 120 75 44 198 17 23 128 138 45 11 115 66 42 153 16 24 97 162 32 10 78 57 25 118 12 19 84 118 9 3 21 12 22 40 2 5 31 7 8 3 18 9 16 34 2 3 27 6 16 18 2 4 14 5 8 9 10 1 1 7 4 6 KANTON POSAVSKI DOMALJEVAC .0 2.8 0.1 0.2 53.6 4.4 7.3 8.2 14.3 6.6 83.-DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 7972 6155 5937 4729 845 692 397 223 793 511 UNSKO-SANSKI KANTON BIHA BOS.3 35.1 9.6 3.

5 6 6 6 113 3 6 76 3 5 94 1 5 65 1 1 13 2 1 7 2 3 - 2 - 3 - 2 - 2.1 0. NASTAVNO OSOBLJE I SURADNICI U NASTAVI (nastavak) TEACHERS STAFF AND ADVISERS IN INSTRUCTION (continued) Nastavnici1) Teachers svega all žene females S punim radnim vremenom working full-time S kraim od punog radnog vremena working part-time na neodreeno vrijeme .0 1.0 12.6 0. 171/2012 Statistical bulletin 183 .0 - 1.4-5.1 1.VAKUF-USKOPLJE JAJCE KISELJAK KREŠEVO NOVI TRAVNIK TRAVNIK VITEZ 330 298 283 254 40 39 2 - 5 5 2.4 2 - 2 - HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON APLJINA ITLUK JABLANICA KONJIC NEUM PROZOR RAVNO GRAD MOSTAR STOLAC 647 524 529 437 49 46 31 15 38 26 25.5 0.4 0.on the temporary basis na neodreeno vrijeme on the permanent basis na odreeno vrijeme on the temporary basis svega all svega all svega all svega all žene females žene females žene females žene females Suradnici u nastavi FTE eguivalent svega all Advisers in instruction žene svega žene females all females ZENICA ŽEPE 505 132 363 100 355 82 262 68 51 26 38 21 24 3 16 1 75 21 47 10 42.on the permanent basis na odreeno vrijeme .9 0.3 19.0 1.2 2.0 5 2 42 36 32 132 6 42 3 326 28 41 34 30 91 5 29 2 265 27 41 29 30 108 6 31 261 23 40 27 28 74 5 23 218 22 1 5 2 14 5 1 16 5 1 5 2 13 4 1 15 5 1 5 6 19 - 1 1 2 11 - 1 5 2 30 - 1 3 1 21 - 1.0 6.0 - 3 2 - 2 - 184 173 158 150 24 22 - - 2 1 0.3 - 1.2 4 1 3 1 BOSANSKOPODRINJSKI KANTON FOA GORAŽDE PALE 122 85 100 71 16 10 3 2 3 2 2.5 1.1 2.3 16.2 0.5 - - - ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON GRUDE LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG Statistiki bilten br.4 1.5 - - 31 45 41 67 30 43 38 62 26 39 34 59 25 38 31 56 4 6 7 7 4 5 7 6 - - 1 1 1 - 0.2 12.3 28.5 - 6 - 6 - SREDNJOBOSANSKI KANTON BUGOJNO BUSOVAA DONJI VAKUF FOJNICA G.5 2 2 41 20 19 13 23 27 27 6 27 86 41 39 20 18 10 22 26 25 5 26 72 35 35 16 16 13 23 26 23 5 26 65 35 33 16 15 10 22 25 21 4 25 54 29 6 4 3 1 4 1 1 16 4 6 4 3 1 4 1 1 15 4 2 - - 3 2 3 2 1.5 0.

9 - 3.2 0.4-5.3 3 1 ZENIKO-DOBOJSKI KANTON 25 19 12 11 7 6 3 1 3 1 3.1 0.-2.4 0.2 11.7 62. ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMA SPECIAL PRIMARY SCHOOLS FEDERACIJA BiH 196 147 148 119 16 14 21 10 4 -5.9 6 4 1 2 1 1 2 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - - KAKANJ MAGLAJ TEŠANJ 184 Statistiki bilten br.3 3.5 2.3 0. -1.3 35 26 UNSKO-SANSKI KANTON 2 2 2 2 - - - - - - - - - - CAZIN 2 2 2 2 - - - - - - - - - - KANTON POSAVSKI - - - - - - - - - - - - - - ORAŠJE - - - - - - - - - - - - - - TUZLANSKI KANTON 18 11 11 9 1 1 2 0 4 1 2.3 3 1 TUZLA 18 11 11 9 1 1 2 - 4 1 2.1 7.2 0.6 9.7 12.5 4.1 4.3 9.2 0.8 18.3 9.-2. NASTAVNO OSOBLJE I SURADNICI U NASTAVI (nastavak) TEACHERS STAFF AND ADVISERS IN INSTRUCTION (continued) Nastavnici1) Teachers svega all KANTON SARAJEVO CENTAR SARAJEVO HADŽII ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO TRNOVO VOGOŠA KANTON 10 BOSANSKO GRAHOVO DRVAR GLAMO KUPRES LIVNO TOMISLAVGRAD žene females na neodreeno vrijeme .on the permanent basis na odreeno vrijeme .8 15.5 6.5 7.9 47 1 15 2 11 4 6 2 6 40 1 13 2 10 3 5 1 5 274 6 15 15 11 138 89 245 2 13 12 11 123 84 223 3 9 9 11 111 80 202 8 8 11 100 75 34 2 5 5 13 9 31 2 4 4 12 9 12 1 1 10 - 7 7 - 5 1 4 - 5 1 4 - 4.on the temporary basis na neodreeno vrijeme on the permanent basis na odreeno vrijeme on the temporary basis svega all svega all svega all svega all žene females Suradnici u nastavi S kraim od punog radnog vremena working part-time S punim radnim vremenom working full-time žene females žene females FTE eguivalent žene females svega all Advisers in instruction žene svega žene females all females 1452 169 110 218 97 404 242 116 4 92 1181 153 83 178 69 328 195 97 4 74 1138 134 93 173 66 337 178 86 4 67 946 121 74 142 43 278 155 73 4 56 111 14 2 14 11 22 28 6 14 90 13 2 13 10 17 18 4 13 91 9 7 10 14 24 8 14 5 59 7 3 7 10 17 4 10 1 112 12 8 21 6 21 28 10 6 86 12 4 16 6 16 18 10 4 81.2 48 37 4-5.5 - 1 1 - 1 1 - 11 4 11.1 1.7 2.-OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE EIGHT YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 131 87 89 63 13 12 20 9 9 3 10.7 0.2 9.7 12.8 5.4 4. 171/2012 Statistical bulletin .

9 13 11 UNSKO-SANSKI KANTON 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 BIHA 2) CAZIN 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 - Statistiki bilten br. NASTAVNO OSOBLJE I SURADNICI U NASTAVI (nastavak) TEACHERS STAFF AND ADVISERS IN INSTRUCTION (continued) Nastavnici1) Teachers svega all VISOKO ZENICA S kraim od punog radnog vremena working part-time S punim radnim vremenom working full-time žene females na neodreeno vrijeme .7 - 3.on the permanent basis na odreeno vrijeme .-DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE NINE YEAR EDUCATION FEDERACIJA BiH 65 60 59 56 3 2 1 1 2 1 1.1 20 16 CENTAR SARAJEVO ILIDŽA NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO 8 1 18 14 6 5 1 11 8 4 7 1 2 14 6 5 1 2 8 4 - - 1 14 - 8 - 2 - 1 - 0.on the temporary basis na neodreeno vrijeme on the permanent basis na odreeno vrijeme on the temporary basis svega all svega all svega all svega all žene females žene females žene females Suradnici u nastavi FTE eguivalent žene females svega all Advisers in instruction žene svega žene females all females 3 18 3 12 3 7 3 6 5 4 3 1 3 1 3.5 4.3 0.1 0. 171/2012 Statistical bulletin 185 .2 3.-2 -2.9 2 4 2 2 SREDNJOBOSANSKI KANTON 4 4 4 4 - - - - - - - - - - BUSOVAA DONJI VAKUF JAJCE TRAVNIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON 24 14 21 11 3 3 - - - - - - 6 5 GRAD MOSTAR 24 14 21 11 3 3 - - - - - - 6 5 ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON 9 6 8 5 1 1 - - - - - - - - LJUBUŠKI POSUŠJE ŠIROKI BRIJEG 4 2 3 4 2 - 4 1 3 4 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - KANTON SARAJEVO 47 29 30 20 - - 15 8 2 1 5.4-5.1 - 7 6 4 3 7 2 4 3 KANTON 10 2 2 1 1 1 1 - - - - - - - - DRVAR LIVNO 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - 4 -5.

5 0. NASTAVNO OSOBLJE I SURADNICI U NASTAVI (nastavak) TEACHERS STAFF AND ADVISERS IN INSTRUCTION (continued) Nastavnici1) Teachers svega all žene females na neodreeno vrijeme .9 9 8 CENTAR SARAJEVO 2) ILIDŽA NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO 6 5 19 17 6 5 18 15 6 4 16 17 6 4 16 15 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 0.on the permanent basis na odreeno vrijeme .3 0.5 0.4 - 4 5 3 5 1 - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - 2) 2) GRUDE KANTON 10 2) LIVNO KUPRES 2) DRVAR 1) 1) 2) 2) Bez suradnika u nastavi Without advisers in instruction Nastavnici su prikazani u osmogodišnjem obrazovanju Teachers are presented in eight year education 186 Statistiki bilten br.4-5.8 - 0. 171/2012 Statistical bulletin .on the temporary basis na neodreeno vrijeme on the permanent basis na odreeno vrijeme on the temporary basis svega all svega all svega all svega all žene females Suradnici u nastavi S kraim od punog radnog vremena working part-time S punim radnim vremenom working full-time žene females žene females FTE eguivalent žene females svega all Advisers in instruction žene svega žene females all females POSAVSKI KANTON 2 2 2 2 - - - - - - - - - - ORAŠJE 2 2 2 2 - - - - - - - - - - TUZLANSKI KANTON BANOVII ELI TUZLA 9 1 1 7 8 1 7 8 1 7 7 7 1 1 - 1 1 - - - - - - - 3 3 2 2 SREDNJOBOSANSKI KANTON - - - - - - - - - - - - - - DONJI VAKUF TRAVNIK2) - - - - - - - - - - - - - - HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON 5 5 5 5 - - - - - - - - - - GRAD MOSTAR 5 5 5 5 - - - - - - - - - - ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KANTON SARAJEVO 47 44 43 41 1 1 1 1 2 1 1.

. DOPUNSKO OBRAZOVANJE .5 ..POETAK ŠKOLSKE 2011/2012.ŠKOLE. 96 94 9 8 8 7 1 1 UNSKO-SANSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools 1 521 300 33 23 28 20 5 3 1 521 300 33 23 28 20 5 3 BIHA Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 521 521 300 300 33 33 23 23 28 28 20 20 5 5 3 3 POSAVSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 63 63 50 50 6 6 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 ORAŠJE Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 63 63 50 50 6 6 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 TUZLANSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools 5 5 609 609 322 322 63 63 29 29 54 54 27 27 9 9 2 2 BANOVII Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 62 62 28 28 5 5 1 1 5 5 1 1 - - GRAANICA Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 106 106 57 57 10 10 5 5 8 8 4 4 2 2 1 1 SREBRENIK Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 93 93 38 38 10 10 1 1 5 5 - 5 5 1 1 Statistiki bilten br. GODINE OSNOVNE MUZIKE/GLAZBENE I BALETSKE ŠKOLE SUPPLEMENTARY EDUCATION -BEGIN OF THE SCHOOL YEAR 2011/2012 PRIMARY MUSIC AND BALLET SCHOOLLS 5-1. 171/2012 Statistical bulletin 187 . UENICI I NASTAVNO OSOBLJE SCHOOLS. PUPILS AND TEACHERS STAFF UENICI PUPILS NASTAVNICI TEACHERS S punim radnim vremenom working full-time UKUPNO TOTAL ŠKOLE Svega All SCHOOLS S kraim od punog radnog vremena working part-time Uenice Girls Svega All Žene Females Žene Females Svega All Svega All Žene Females FEDERACIJA BiH Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools 37 37 6111 6015 3709 3615 501 492 321 313 405 397 266 259 96 95 55 54 .

13 13 1 1 - - 1 1 1 1 477 477 355 355 51 51 32 32 42 42 26 26 9 9 6 6 ŽEPE Osnovne muzike škole Primary music schools 188 Statistiki bilten br... PUPILS AND TEACHERS STAFF (continued) UENICI PUPILS NASTAVNICI TEACHERS S punim radnim vremenom working full-time UKUPNO TOTAL ŠKOLE SCHOOLS Svega All S kraim od punog radnog vremena working part-time Uenice Girls Svega All Žene Females Svega All Žene Females Svega All Žene Females TUZLA Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 285 285 163 163 31 31 20 20 31 31 20 20 - - ŽIVINICE Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 63 63 36 36 7 7 2 2 5 5 2 2 2 2 - ZENIKO-DOBOJSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools 7 1475 952 144 93 111 70 33 23 7 1462 939 143 92 111 70 32 22 .ŠKOLE.. 171/2012 Statistical bulletin . UENICI I NASTAVNO OSOBLJE (nastavak) SCHOOLS.5-1. 13 13 1 1 - - 1 1 BREZA Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 66 66 41 41 6 6 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 MAGLAJ Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 190 190 109 109 15 15 8 8 8 8 3 3 7 7 5 5 TEŠANJ Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 70 70 39 39 7 7 5 5 5 5 4 4 2 2 1 1 VISOKO Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 175 175 113 113 22 22 15 15 16 16 10 10 6 6 5 5 ZENICA Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools 2 2 497 484 295 282 43 42 31 30 35 35 26 26 8 7 5 4 ..

UENICI I NASTAVNO OSOBLJE (nastavak) SCHOOLS.ŠKOLE.5-1. 171/2012 Statistical bulletin 189 . PUPILS AND TEACHERS STAFF (continued) UENICI PUPILS NASTAVNICI TEACHERS SCHOOLS Svega All S kraim od punog radnog vremena working part-time Uenice Girls Svega All BOSANSKO PODRINJSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools S punim radnim vremenom working full-time UKUPNO TOTAL ŠKOLE Žene Females Svega All Svega All Žene Females Žene Females 1 146 81 7 2 7 2 - - 1 146 81 7 2 7 2 - - GORAŽDE Osnovne muzike škole 1 1 146 146 81 81 7 7 2 2 7 7 2 2 - SREDNJOBOSANSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools 4 759 411 50 32 38 24 12 8 4 759 411 50 32 38 24 12 8 BUGOJNO Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 130 130 66 66 6 6 3 3 6 6 3 3 - - NOVI TRAVNIK Osnovne muzike škole Primary music schools 2 2 486 486 255 255 30 30 20 20 26 26 18 18 4 4 2 2 TRAVNIK Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 143 143 90 90 14 14 9 9 6 6 3 3 8 8 6 6 8 8 680 680 423 423 35 35 25 25 26 26 20 20 9 9 5 5 ITLUK Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 176 176 75 75 15 15 10 10 14 14 10 10 1 1 - GRAD MOSTAR Osnovne muzike škole Primary music schools 6 6 467 467 322 322 17 17 13 13 12 12 10 10 5 5 3 3 STOLAC Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 37 37 26 26 3 3 2 2 - - 3 3 2 2 HERCEGOVAKONERETVANSKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools Statistiki bilten br.

.ŠKOLE. 40 39 3 3 3 3 - - 1 1 431 388 280 238 37 32 25 21 36 31 25 21 1 1 - . PUPILS AND TEACHERS STAFF (continued) UENICI PUPILS NASTAVNICI TEACHERS SCHOOLS Svega All Uenice Girls Svega All ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON Osnovne muzike škole Primary music schools S kraim od punog radnog vremena working part-time S punim radnim vremenom working full-time UKUPNO TOTAL ŠKOLE Žene Females Svega All Žene Females Svega All Žene Females 4 353 258 31 23 20 17 11 6 4 353 258 31 23 20 17 11 6 GRUDE Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 73 73 44 44 6 6 5 5 2 2 2 2 4 4 3 3 LJUBUŠKI Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 86 86 63 63 8 8 5 5 5 5 4 4 3 3 1 1 POSUŠJE Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 68 68 54 54 6 6 2 2 2 2 - 4 4 2 2 ŠIROKI BRIJEG Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 126 126 97 97 11 11 11 11 11 11 11 11 - - KANTON SARAJEVO Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools 4 4 1342 1259 815 734 114 106 82 75 111 103 80 73 3 3 2 2 .. UENICI I NASTAVNO OSOBLJE (nastavak) SCHOOLS... 43 42 5 4 5 4 - - STARI GRAD SARAJEVO Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools 190 Statistiki bilten br.. 171/2012 Statistical bulletin . 83 81 8 7 8 7 - - ILIDŽA Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 359 359 192 192 31 31 20 20 31 31 20 20 - - ILIJAŠ Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 60 60 32 32 6 6 2 2 6 6 2 2 - - NOVO SARAJEVO Osnovne muzike škole Primary music schools Osnovne baletske škole Primary ballet schools 1 1 492 452 311 272 40 37 35 32 38 35 33 30 2 2 2 2 .5-1..

171/2012 Statistical bulletin 191 . PUPILS AND TEACHERS STAFF (continued) UENICI PUPILS NASTAVNICI TEACHERS SCHOOLS Svega All S kraim od punog radnog vremena working part-time S punim radnim vremenom working full-time UKUPNO TOTAL ŠKOLE Uenice Girls Svega All Žene Females Svega All Svega All Žene Females Žene Females KANTON 10 Osnovne muzike škole Primary music schools 2 2 163 163 97 97 18 18 8 8 7 7 3 3 11 11 5 5 LIVNO Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 96 96 57 57 10 10 6 6 4 4 2 2 6 6 4 4 TOMISLAVGRAD Osnovne muzike škole Primary music schools 1 1 67 67 40 40 8 8 2 2 3 3 1 1 5 5 1 1 Statistiki bilten br.5-1. UENICI I NASTAVNO OSOBLJE (nastavak) SCHOOLS.ŠKOLE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful