You are on page 1of 30

Informaci General i Instruccions de Matrcula. Proves dAccs a la Universitat. Curs 2012/2013.

Informacin General e Instrucciones de Matrcula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Curso 2012/2013.

ndex / ndice
A. Instruccions relatives al calendari dactuacions i al procs de reclamacions i segones correccions de la prova daccs als estudis universitaris del curs 2012/2013. 1. Estructura de la PAU. 2. Caracterstiques de la PAU. 3. Qualificaci de la PAU i laccs a la universitat. 4. Reclamacions 5. Nota dAccs a la Universitat dels estudiants de cicles formatius. 6. Millora de qualificaci de les PAU. 7. Matriculaci en les proves. 8. Calendari de reclamacions i segona correcci. 9. Normativa. 3 4 5 6 7 7 8 10 11

A. Instrucciones relativas al calendario de actuaciones y al proceso de reclamaciones y segundas correcciones de la prueba de acceso a los estudios universitarios del curso 2012/2013. 1. Estructura de la PAU. 2.Caractersticas de la PAU. 3.Calificacin de la PAU y el acceso a la Universidad. 4.Reclamaciones 5.Nota de Acceso a la Universidad de los estudiantes de ciclos formativos. 6.Mejora de calificacin de las PAU. 7.Matriculacin en las pruebas. 8.Calendario de reclamaciones y segunda correccin. 9. Normativa. B. Annexos / Anexos. 1. Horari de les proves PAU 2013 / Horario de las pruebas PAU 2013. 2. Impresos de matrcula / Impresos de matrcula. 23 24
2

13 14 15 16 17 17 18 20 21

3. Certificaci de qualificacions dels cicles formatius / Certificacin de calificaciones de los ciclos formativos.

28

A. Instruccions relatives al calendari dactuacions i al procs de reclamacions i segones correccions de la prova daccs als estudis universitaris del curs 2012/2013.

1. Estructura de la PAU La Prova dAccs a la Universitat (PAU) t dos fases: A: Fase general (obligatria, consta de 5 exmens)
Castell: Llengua i Literatura II Valenci: Llengua i Literatura II Idioma (a triar entre alemany, angls, francs, itali o portugus) Histria dEspanya o Histria de la Filosofia 1 assignatura de modalitat (a triar entre les 21 assignatures de modalitat de segon curs de batxillerat) Lestudiant sexaminar duna assignatura de modalitat (normalment de la modalitat de batxillerat que ha cursat lalumne, encara que tamb es podr triar entre altres assignatures daltres modalitats de batxillerat diferents, si ho considera convenient, incls quan no les haja cursades), i de lidioma que trie.

B: Fase especfica (voluntria)


Lestudiant pot examinar-se daltres assignatures de modalitat de batxillerat, sempre que no coincidisca amb la triada en la fase general, sense excloure la possibilitat de presentar-se a assignatures que no haja cursat. Cada estudiant pot examinar-se dun mxim de 4 assignatures en la Fase Especfica. Estes matries han de ser diferents de la matria de modalitat elegida en la Fase
3

General quan lestudiant sexamina de la Fase general i de lEspecfica en una mateixa convocatria.

2. Caracterstiques de la PAU
1. Tots els exmens seran duna hora i mitja i tindran dos opcions, de les quals lestudiant nescollir una i la contestar completa. 2. Hi haur un descans de 45 minuts entre els exmens. 3. Els exmens es puntuaran de 0 a 10, amb dos xifres decimals. 4. No hi haur una PAU residual per als estudiants de normatives anteriors. Tots els estudiants faran les PAU amb lestructura actual. 5. Lexamen duna determinada assignatura de modalitat s nic, independentment de la fase en qu cada estudiant el faa. 6. Les assignatures de modalitat de la PAU sn: Anlisi Musical II Biologia Cincies de la Terra i Mediambientals Dibuix Artstic II Dibuix Tcnic II Disseny Economia de lEmpresa Electrotcnia Fsica Geografia Grec II Histria de lArt Histria de la Msica i la Dansa Literatura Universal Llat II Llenguatge i Prctica Musical Matemtiques Aplicades a les Cincies Socials II Matemtiques II Qumica Tcniques dExpressi Graficoplstica Tecnologia Industrial II

3. Qualificaci de la PAU i laccs a la universitat A: Nota daccs a la universitat (NAU)


1. 2. 3. La qualificaci de la fase general s la mitjana de la dels 5 exmens desta fase, arrodonida al tercer decimal. Esta qualificaci de la fase general haur de ser major o igual que 4. La nota daccs a la universitat resultar de la mitjana ponderada entre la qualificaci mitjana del batxillerat i la qualificaci de la fase general de la prova daccs a la universitat. La qualificaci mitjana de batxillerat tindr una ponderaci del 60% i la qualificaci de la fase general de la prova daccs a la universitat tindr una ponderaci del 40%. La qualificaci de la nota daccs a la universitat (NAU) estar expressada de 0 a 10 amb 3 xifres decimals. La qualificaci de la NAU ha de ser major o igual a 5 punts. Esta Nota dAccs a la Universitat t validesa indefinida.

4. 5. 6.

B: Nota daccs a les titulacions universitries


1. Per a laccs a les diferents titulacions universitries es considerar la nota daccs a la universitat (NAU), incrementada amb les ponderacions resultants de les qualificacions de la fase especfica. Noms es consideraran les qualificacions de la fase especfica que siguen iguals o superiors a 5 punts i sempre que shagen obtingut en la mateixa o posteriors convocatries en qu sha aprovat laccs a la universitat, i tenint en compte que els exmens de la fase especfica noms tenen validesa per a laccs a la universitat en els dos cursos segents al de la superaci de les matries desta fase. Per exemple, les qualificacions de les assignatures de la Fase Especfica de la PAU de juny de 2013 i de juliol de 2013 noms podran utilitzar-se en la preinscripci de 2013 (per a laccs al curs 2013/2014) i en la preinscripci de 2014 (per a laccs al curs 2014/2015). Les qualificacions de la Fase Especfica realitzada en 2012 podran utilitzar-se en la preinscripci de 2013, per no en la de 2014. Les qualificacions de la Fase Especfica realitzada en 2011 o 2010 ja no tenen cap validesa. 3. Les ponderacions de les assignatures de la fase especfica resultaran de multiplicar el coeficient de ponderaci de 0 o 0,1 o 0,2 per la qualificaci de lexamen corresponent, dacord amb el document de ponderacions aprovat per la Comissi Gestora dels Processos dAccs i Preinscripci Universitria (este document pot
6

2.

consultar-se a la pgina web de les universitats pbliques valencianes i a la pgina web de la Conselleria dEducaci, Cultura i Esport). http://www.cece.gva.es/univ/docs/ponderacions_2013.pdf 4. La frmula del clcul de la qualificaci daccs a una determinada titulaci s la segent: Nota daccs a la titulaci = (QFG x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2 QFG s la qualificaci de la fase general de la PAU, expressada amb tres decimals. QMB s la qualificaci mitjana de batxillerat, expressada amb dos decimals. a i b sn els coeficients de ponderaci (0 o 0,1 o 0,2). M1 i M2 sn les qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos assignatures de la fase especfica que major qualificaci final donen desprs de ladequada ponderaci.

4. Reclamacions
1. Lestudiant podr demanar una reclamaci o una segona correcci sobre les seues qualificacions dels exmens de la PAU.

2. La reclamaci suposa comprovar que no hi ha hagut errors en el procs de correcci i qualificaci. La sollicitud de reclamaci dalguna assignatura anulla la possibilitat de demanar-ne una segona correcci. El resultat de la reclamaci podr pujar o mantindre la nota donada inicialment i sols en cas duna errada formal podr baixar-la. 3. La segona correcci suposa que un altre corrector diferent corregir de nou lexamen. La qualificaci definitiva ser la mitjana de les dos qualificacions. El resultat de la segona correcci podr pujar, mantindre o baixar la nota. 4. Si la diferncia entre la primera i la segona correcci fora de dos o ms punts, es realitzar una tercera correcci. La qualificaci definitiva ser la mitjana de les tres qualificacions.

5. Sobre el resultat del procs de segona correcci, lestudiant podr presentar una reclamaci contra aquesta segona correcci. El resultat de la reclamaci a la segona correcci tamb podr baixar, mantindre o pujar la nota. 6. Lestudiant podr veure els exmens dels quals haja demanat segona correcci desprs de tot el procs de segona correcci i reclamaci.

5. Nota daccs a la universitat dels estudiants de cicles formatius


Els estudiants de cicles formatius podran accedir a la universitat amb la seua nota mitjana del cicle formatiu, per si volen pujar nota podran presentar-se a la Fase Especfica de la prova, i la seua nota daccs a una determinada titulaci es calcular amb la frmula segent: Nota daccs a la titulaci = NMC + a x M1 + b x M2 NMC s la nota mitjana del cicle formatiu, expressada amb tres xifres decimals. M1 i M2 sn les qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos assignatures de la fase especfica que major qualificaci final donen desprs de ladequada ponderaci. Dacord amb lOrde EDU/3242/2010, de 9 de desembre (BOE de 17 de desembre de 2010), els estudiants de cicles formatius tindran la mateixa Fase Especfica que els estudiants de batxillerat, i tamb les mateixes ponderacions.

6. Millora de Nota de les PAU


Els estudiants que vulguen augmentar la seua qualificaci de les PAU podran presentar-se a la Fase General, a la Fase Especfica o a les dos fases. Sempre conservaran la qualificaci ms alta obtinguda en la convocatria en qu shagen presentat, tot i considerant que les qualificacions de la Fase Especfica sols sn vlides per a laccs a la universitat en els dos cursos posteriors al del curs en qu shan fet els exmens. Als estudiants amb la PAU ja aprovada anteriorment a la normativa actual sels considerar la seua nota daccs a la universitat anterior equivalent a lactual Nota dAccs a la Universitat (NAU). Estos estudiants podran presentar-se a la Fase Especfica. Tots els estudiants que vulguen millorar la seua nota de les PAU podran fer-ho presentant-se a la Fase General, a lEspecfica o a les dos, en qualsevol convocatria.

7. Matriculaci en les Proves


1. Les PAU de 2013 tindran dos convocatries, una dordinria els dies 11, 12 i 13 de juny de 2013 i una dextraordinria els dies 9,10 i 11 de juliol de 2013. En cada una de les convocatries la prova daccs ser nica. 2. Els exercicis que formen la prova daccs han de basar-se en les matries comunes i de modalitat que ordena el Decret 102/2008, d11 de juliol, del Govern Valenci, pel qual sestableix el currculum del Batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOCV, de 8 de maig de 2008). 3. A sollicitud dels estudiants, els Centres dEnsenyament Secundari han de fer la inscripci per a la prova daccs a la universitat que els corresponga. Tamb els estudiants de cicles formatius que vullguen realitzar la fase especfica han de formalitzar la matrcula en el centre on van cursar els estudis, dacord amb el que consta en lapartat 6. 4. Els centres han de remetre a la universitat a la qual estiguen adscrits, entre els dies 3 al 6 de juny i els dies 2 al 4 del mes de juliol, una relaci certificada en qu figuraran els alumnes que vulguen presentar-se a la prova daccs, shi haur dindicar: la nota mitjana del batxillerat que consta en la documentaci oficial, les matries objecte dexamen de la fase general de la prova i de la fase especfica, la matria elegida entre Histria dEspanya o Histria de la Filosofia, la Llengua Estrangera triada, aix com les exempcions que hagen sigut concedides. Respecte a la matrcula dels estudiants de cicles formatius en la fase Especfica de les PAU, els centres hauran de remetre una relaci certificada en qu figuraran els alumnes que vulguen presentar-se a esta fase especfica, on shi haur dindicar: la nota mitjana del cicle formatiu, el nom del cicle i les matries objecte dexamen de la fase especfica de la prova. Segons lOrde EDU/3242/2010, no ser necessari consignar la nota mitjana per als alumnes de cicles deste curs que hagen superat tots els mduls a excepci de la FCT i, en el seu cas, el mdul del projecte. La forma de remetre aquesta informaci de matrcula a la universitat sestablir en funci de laplicaci informtica de matrcula ITACA. 5. Dacord amb la normativa, els centres educatius formalitzaran la matrcula en les PAU no noms dels seus estudiants sin tamb la daquells que vullguen presentar-se i justifiquen que el centre s el ms prxim al lloc on viu lestudiant que vol matricular-se. Els estudiants estrangers o daltres comunitats autnomes que vulguen presentar-se a la Fase Especfica de les PAU en la nostra comunitat autnoma, hauran destar empadronats en la nostra comunitat abans del dia 1 de gener de lany en qu es presenten a aquesta Fase Especfica. 6. Els estudiants de cicles formatius de grau superior que es matriculen en la Fase Especfica de la PAU, ho faran en el centre on estudien, excepte quan este centre educatiu no siga pblic i noms tinga estudis de cicles formatius. En este cas, s dir, quan lestudiant haja cursat els estudis de cicles formatius en un centre que no siga pblic i que tampoc tinga
9

estudis de segon curs de batxillerat, la matrcula en la Fase Especfica de les PAU es formalitzar en el centre pblic del qual depn el centre on shan cursat els estudis. 7. No shaur de fer arribar a la universitat lhistorial acadmic de batxillerat ni del Cicle Formatiu dels estudiants que es presenten a les PAU. 8. Aquells estudiants que pretenguen millorar la qualificaci de la Prova dAccs a la Universitat obtinguda amb anterioritat han de matricular-se en el centre docent on van cursar el batxillerat o en la universitat on han realitzat la prova daccs, dacord amb el que establix el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre i seguint les instruccions de la universitat a la qual est adscrit el centre. 9. Els estudiants que tinguen aprovat el batxillerat o estudis equivalents dacord amb normatives anteriors, i vullguen presentar-se a la Prova dAccs a la Universitat, podran ferho dacord amb lestructura de Prova dAccs actual. 10. Segons la legislaci vigent es consignaran dos decimals en obtenir la nota mitjana de batxillerat. Per tal que tots els centres actuen amb un criteri homogeni, la determinaci deixe decimal es far en arredonir la xifra com s habitual en aquestos casos: Quan les millsimes de la qualificaci siguen superiors o iguals a 5 sarredoniran per excs; i quan les millsimes de la qualificaci siguen inferiors a 5 sarredoniran per defecte. 11. Lestudiant que no assistisca a algun exercici de la fase general ser qualificat amb 0 punts, i es far la mitjana desta nota amb la resta a lefecte del clcul de la nota definitiva. Les qualificacions de la fase especfica noms sutilitzaran en les ponderacions si sn majors o iguals que 5 i laccs a la universitat ha sigut aprovat en la mateixa o anteriors convocatries. 12. El lliurament als delegats de centres de les actes de qualificacions es far el dia 21 de juny en la convocatria ordinria i el dia 18 de juliol en la convocatria extraordinria a tota la Comunitat Valenciana. Els estudiants podran imprimir-se la seua targeta de qualificacions de les PAU des del Portal de lalumne: https://appweb.edu.gva.es/paseu a partir del dia segent, amb la clau que sels proporcionar el primer dia de les PAU. 13. Quedaran exempts de realitzar lexercici de Valenci: Llengua i Literatura II de la Prova dAccs a la Universitat els alumnes que no hagen cursat ntegrament 4t dESO, 1r i 2n de batxillerat en centres docents de la Comunitat Valenciana. Aix mateix, els alumnes que, incls havent cursat ntegrament estos tres cursos en centres docents de la Comunitat Valenciana, hagen obtingut en algun dells (4t dESO, 1r o 2n de batxillerat) resoluci positiva dexempci de la matria de valenci, quedaran exempts de realitzar lexercici de Valenci: Llengua i Literatura II de la Prova dAccs a la Universitat. 14. Les condicions per atorgar Matrcula dHonor, tal com consta en el DOCV que regula l'avaluaci de batxillerat, sn les segents: podran tindre matrcula dhonor aquells estudiants amb una nota de segon de batxillerat major o igual a 9. Es podr donar una matrcula dhonor per cada 20 estudiants o fracci. En cas d'empat es podr concedir matrcula dhonor a tots els estudiants que estiguen empatats en situaci de matrcula dhonor.
10

15. Lhorari de les proves queda recollit en lannex I. 16. En lannex II, sadjunten els impresos de matrcula dels estudiants en la Prova dAccs a la Universitat. En aquestos fulls shan de consignar totes les dades per tal que la matrcula siga efectiva. 17. Lannex III s el document per a certificar les qualificacions dels cicles formatius de cara a la preinscripci.

8. Calendari de Reclamacions i segona correcci


1. Els alumnes podran sollicitar, per a cada assignatura, en obtindre la seua qualificaci en la prova: a) Una reclamaci sobre la qualificaci obtinguda davant de la Comissi Gestora de les proves. El resultat de la reclamaci podr pujar o mantindre la nota donada inicialment i sols en cas duna errada formal podr baixar-la. b) Una segona correcci del seu exercici per un nou corrector davant del president del tribunal. La qualificaci ser la mitjana de les dos correccions. El resultat de la segona correcci s que podr baixar, mantindre o augmentar la nota. Els exmens que en la segona correcci presenten una diferncia de dos o ms punts respecte de la primera passaran a un tribunal, que nefectuar una tercera correcci. En este cas, la nota definitiva ser la mitjana de les tres correccions. 2. Lalumne podr demanar reclamaci dalgunes assignatures i segona correcci daltres. En el cas que un alumne presente alhora una reclamaci i demane una segona correcci duna mateixa assignatura, nicament es tindr en compte la reclamaci. 3. La presentaci de reclamacions o segones correccions sefectuar via telemtica dirigida a la universitat respectiva, i el termini de presentaci de sollicituds s de tres dies hbils des de la data de publicaci de les qualificacions. Aquest termini s improrrogable de manera que les reclamacions presentades fora de termini seran desestimades. a) Per a la convocatria ordinria, el 24, 25 i 26 de juny en les provncies de Castell i Valncia. b) Per a la convocatria ordinria, el 26, 27 i 28 de juny en la provncia dAlacant. c) Per a la convocatria extraordinria, 19, 22 i 23 de juliol. El termini de les reclamacions del tercer dia de cada perode (dies 26 de juny per a Castell i Valncia, 28 de juny per a Alacant i 23 de juliol per a la convocatria extraordinria), ser fins les 14 hores del dia esmentat.

11

No sha de presentar la targeta de la PAU a lhora de sollicitar la segona correcci dalgun dels exercicis perqu en sollicitar reclamaci o segona correcci dalguna assignatura, la targeta amb les qualificacions inicials de les PAU quedar invalidada. 4. La comunicaci dels resultats tant de la reclamaci com de la segona correcci es far pblica: A tota la Comunitat Valenciana, el dia 1 de juliol per a la convocatria ordinria i el dia 24 de juliol per a lextraordinria. 5. Els estudiants podran presentar una reclamaci davant de la Comissi Gestora sobre la seua 2a o 3a (si nhi ha) correcci, segons el segent calendari: A tota la Comunitat Valenciana, del 2 al 4 de juliol per a la convocatria ordinria i els dies 25, 26 i 29 de juliol per a la convocatria extraordinria. El termini de les reclamacions del tercer dia de cada perode (dia 4 de juliol per a la convocatria ordinria i 29 de juliol per a la convocatria extraordinria), ser fins les 14 hores del dia esmentat. El resultat de la reclamaci a la segona correcci s que podr baixar, mantindre o augmentar la nota. Tampoc s obligatori el lliurament de la targeta de la PAU a lhora de sollicitar la reclamaci a la segona correcci dalgun dels exercicis. 6. La Comissi Gestora far pbliques les resolucions el dia 5 de juliol en la convocatria ordinria, i el dia 30 de juliol en la convocatria extraordinria. Aquesta resoluci de la Comissi, esgota la via administrativa. 7. Lestudiant podr veure els exmens objecte de segona correcci una vegada haja acabat tot el procs de correcci i reclamaci, dacord amb el termini i procediment establert per cada universitat.

9. Normativa
1. Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre de 2008, pel qual es regulen les condicions per a laccs als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments dadmissi a les universitats pbliques espanyoles (BOE de 24 de novembre de 2008). 2. Correcci derrors del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a laccs als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments dadmissi a les universitats pbliques espanyoles (BOE de 28 de mar de 2009). 3. Orde EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual sactualitzen els annexos del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a laccs als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments dadmissi a les universitats pbliques espanyoles (BOE de 4 de juny de 2009). 4. Correcci derrors del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a laccs als ensenyaments universitaris oficials de grau i
12

els procediments dadmissi a les universitats pbliques espanyoles (BOE de 21 de juliol de 2009). 5. Orde EDU/268/2010, d11 de febrer, per la qual es modifica lOrde EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual sactualitzen els annexos del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre. (BOE de 13 de febrer de 2010) 6. ORDE 29/2010, de 20 dabril, de la Conselleria dEducaci, per la qual es regula en la Comunitat Valenciana la prova daccs a la universitat per als alumnes que estiguen en possessi del ttol de batxiller. (DOCV de 30 dabril de 2010). Modificada per lOrde 39/2011, d11 de maig, de la Conselleria dEducaci (DOCV 10/06/2011) i per lOrde 43/2012, de 5 de juliol, de la Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci (DOCV 17/07/2012) 7. Reial Decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre. (BOE de 8 de maig de 2010) 8. Decret 80/2010, de 7 de maig, del Consell, pel qual es regula la Comissi Gestora dels Processos dAccs i Preinscripci en les Universitats Pbliques del Sistema Universitari Valenci (DOCV d11 de maig de 2010). 9. Orde EDU/3242/2010, de 9 de desembre (BOE de 17 de desembre de 2010), per la qual es determina el contingut de la fase especfica de la prova daccs a la universitat que podran realitzar els que estiguen en possessi dun ttol de tcnic superior de formaci professional, de tcnic superior darts plstiques i disseny o de tcnic esportiu superior i equivalents. 10. DECRET 110/2012, de 6 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestaci de servicis acadmics universitaris per al curs 2012/2013. 11. Resoluci que regula les PAU en 2013. Pendent de publicar-se al DOCV.

13

A. Instrucciones relativas al calendario de actuaciones y al proceso de reclamaciones y segundas correcciones de la prueba de acceso a los estudios universitarios del curso 2012/2013.

1. Estructura de la PAU La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) tiene dos fases: A: Fase general (obligatoria, consta de 5 exmenes)
Castellano: Lengua y Literatura II Valenciano: Lengua y Literatura II Idioma (a escoger entre alemn, ingls, francs, italiano o portugus) Historia de Espaa o Historia de la Filosofa 1 asignatura de modalidad (a escoger entre las 21 asignaturas de modalidad de segundo curso de Bachillerato) El estudiante se examinar de una asignatura de modalidad (normalmente de la modalidad de bachillerato que ha cursado el alumno, aunque tambin se podr elegir entre otras asignaturas de otras modalidades de bachillerato diferentes, si lo considera conveniente, incluso cuando no las haya cursado), y del idioma que elija.

B: Fase especfica (voluntaria)


El estudiante puede examinarse de otras asignaturas de modalidad de bachillerato, siempre que no coincidan con la elegida en la fase general, sin excluir la posibilidad de presentarse a asignaturas que no haya cursado. Cada estudiante puede examinarse de un mximo de 4 asignaturas en la Fase Especfica. Estas materias han de ser diferentes de la materia de modalidad elegida en la Fase General cuando el estudiante se examina de la Fase general y de la Especfica en una misma convocatoria.

14

2. Caractersticas de la PAU
1. Todos los exmenes sern de una hora y media, y tendrn dos opciones, de las cuales el estudiante escoger una y la contestar completa. 2. Habr un descanso de 45 minutos entre los exmenes. 3. Los exmenes se puntuarn de 0 a 10, con dos cifras decimales. 4. No habr una PAU residual para los estudiantes de normativas anteriores. Todos los estudiantes harn las PAU con la estructura actual. 5. El examen de una determinada asignatura de modalidad independientemente de la fase en que cada estudiante lo realice. es nico,

C. Las asignaturas de modalidad de la PAU son: Anlisis Musical II Biologa Ciencias de la Tierra y Medioambientales Dibujo Artstico II Dibujo Tcnico II Diseo Economa de la Empresa Electrotecnia Fsica Geografa Griego II Historia del Arte Historia de la Msica y la Danza Literatura Universal Latn II Lenguaje y Prctica Musical Matemticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II Matemticas II Qumica Tcnicas de Expresin Grfico-plstica Tecnologa Industrial II

15

3. Calificacin de la PAU y el acceso a la universidad A: Nota de acceso a la universidad (NAU)


1. La calificacin de la fase general es la media de la de los 5 exmenes de esta fase, redondeada al tercer decimal. 2. Esta calificacin de la fase general deber ser mayor o igual que 4. 3. La nota de acceso a la universidad resultar de la media ponderada entre la calificacin media del Bachillerato y la calificacin de la fase general de la prueba de acceso a la universidad. La calificacin media de Bachillerato tendr una ponderacin del 60% y la calificacin de la fase general de la prueba de acceso a la universidad tendr una ponderacin del 40%. 4. La calificacin de la nota de acceso a la universidad (NAU) estar expresada de 0 a 10 con 3 cifras decimales. 5. La calificacin de la NAU debe ser mayor o igual a 5 puntos. 6. Esta Nota de Acceso a la Universidad tiene validez indefinida.

B: Nota de acceso a las titulaciones universitarias


1. Para el acceso a las diferentes titulaciones universitarias se considerar la nota de acceso a la universidad (NAU), incrementada con las ponderaciones resultantes de las calificaciones de la fase especfica. 2. Solo se considerarn las calificaciones de la fase especfica que sean iguales o superiores a 5 puntos y siempre que se hayan obtenido en la misma o posteriores convocatorias en que se ha aprobado el acceso a la universidad, teniendo en cuenta que los exmenes de la fase especfica slo tienen validez para el acceso a la universidad en los dos cursos siguientes al de la superacin de las materias de esta fase. Por ejemplo, las calificaciones de las asignaturas de la Fase especfica de la PAU de junio de 2013 y de julio de 2013 slo podrn utilizarse en la preinscripcin de 2013 (para el acceso al curso 2013/2014) y en la preinscripcin de 2014 (para el acceso al curso 2014/2015). Las calificaciones de la Fase Especfica realizada en 2012 podrn utilizarse en la preinscripcin de 2013, pero no en la de 2014. Las calificaciones de la Fase Especfica realizada en 2011 o 2010 ya no tienen ninguna validez. 3. Las ponderaciones de las asignaturas de la fase especfica resultarn de multiplicar el coeficiente de ponderacin de 0 o 0,1 o 0,2 por la calificacin del examen correspondiente, de acuerdo con el documento de ponderaciones aprobado por la Comisin Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripcin Universitaria (este
16

documento puede consultarse en la pgina web de las universidades pblicas valencianas y en la pgina web de la Conselleria de Educacin, Cultura y Deporte). http://www.cece.gva.es/univ/docs/ponderaciones_2013.pdf 4. La frmula del clculo de la calificacin de acceso a una determinada titulacin es la siguiente: Nota de acceso a la titulacin = (QFG x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2 QFG es la calificacin de la fase general de la PAU expresada con tres decimales. QMB es la calificacin media de bachillerato, expresada con dos decimales. a y b son los coeficientes de ponderacin (0 o 0,1 o 0,2). M1 y M2 son las calificaciones, con dos cifras decimales, de las dos asignaturas de la fase especfica que mayor calificacin final dan despus de la ponderacin.

4. Reclamaciones
1. El estudiante podr pedir una reclamacin o una segunda correccin sobre sus calificaciones de los exmenes de la PAU. 2. La reclamacin supone comprobar que no ha habido errores en el proceso de correccin y calificacin. Solicitar reclamacin de alguna asignatura anula la posibilidad de pedir una segunda correccin. El resultado de la reclamacin podr subir o mantener la nota dada inicialmente y solo en caso de un error formal podr bajarla. 3. La segunda correccin supone que otro corrector distinto corregir de nuevo el examen. La calificacin definitiva ser la media de las dos calificaciones. El resultado de la segunda correccin podr bajar, mantener o subir la nota. 4. Si la diferencia entre la primera y la segunda correccin fuera de dos o ms puntos, se realizar una tercera correccin. La calificacin definitiva ser la media de las tres calificaciones. 5. Sobre el resultado del proceso de segunda correccin, el estudiante podr presentar una reclamacin. El resultado de la reclamacin a la segunda correccin tambin podr bajar, mantener o subir la nota. 6. El estudiante podr ver los exmenes de los cuales haya pedido una segunda correccin despus de todo el proceso de segunda correccin y reclamacin.

17

5. Nota de acceso a la universidad de los estudiantes de ciclos formativos


Los estudiantes de ciclos formativos podrn acceder a la universidad con su nota media del ciclo formativo, pero si desean subir nota podrn presentarse a la Fase Especfica de la prueba y su nota de acceso a una determinada titulacin se calcular con la siguiente frmula: Nota de acceso a la titulacin = NMC + a x M1 + b x M2 NMC es la nota media del ciclo formativo, expresada con tres cifras decimales. M1 y M2 son las dos mejores calificaciones, con dos cifras decimales, de las dos asignaturas de la fase especfica que mayor calificacin final dan despus de la ponderacin. De acuerdo con la Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre (BOE de 17 de diciembre de 2010), los estudiantes de ciclos formativos tendrn la misma Fase Especfica que los estudiantes de bachillerato, y tambin las mismas ponderaciones.

6. Mejora de Nota de las PAU


Los estudiantes que quieran aumentar su calificacin de las PAU podrn presentarse a la fase General, a la Fase Especfica o a las dos Fases. Siempre conservarn la calificacin ms alta conseguida en la convocatoria en la que se hayan presentado, siempre teniendo en cuenta que las calificaciones de la Fase Especfica slo son vlidas para el acceso a la universidad en los dos cursos posteriores al del curso en que se han realizado los exmenes. A los estudiantes con la PAU ya aprobada anteriormente se les considerar su nota de acceso a la universidad anterior equivalente a la actual calificacin de la Nota de Acceso a la Universidad (NAU). Estos estudiantes podrn presentarse a la Fase Especfica. Todos los estudiantes que quiera mejorar su nota de las PAU podrn hacerlo presentndose a la Fase General, a la Especfica o a las dos, en cualquier convocatoria.

18

7. Matriculacin en las Pruebas


1. Las PAU de 2013 tendrn dos convocatorias, una ordinaria los das 11, 12 y 13 de junio de 2013 y una extraordinaria los das 9, 10 i 11 de julio de 2013. En cada una de las convocatorias la prueba de acceso ser nica. 2. Los ejercicios que componen la prueba de acceso debern basarse en las materias comunes y de modalidad establecidas en el Decreto 102/2008, de 11 de julio del Gobierno Valenciano, por el que se establece el currculum del Bachillerato en la Comunidad Valenciana (DOCV de 8 de mayo de 2008). 3. A solicitud de los estudiantes, los Centros de Enseanza Secundaria realizarn la inscripcin para la prueba de acceso en la Universidad que les corresponda. Tambin los estudiantes de ciclos formativos que quieran realizar la fase especfica han de formalizar la matrcula en el centro donde cursaron sus estudios, considerando lo que consta en el apartado 6. 4. Los Centros remitirn a la Universidad a la que estn adscritos, entre los das 3 al 6 de junio y los das 2 al 4 del mes de julio , una relacin certificada en la que figuren los alumnos que desean presentarse a la prueba de acceso, en la que se deber indicar: la nota media de Bachillerato que conste en la documentacin oficial, las materias objeto de examen de la fase General de la prueba y de la Fase Especfica, la materia elegida entre Historia de Espaa o Historia de la Filosofa, la lengua extranjera escogida, as como las exenciones que hayan podido ser concedidas. Respecto a la matrcula de los estudiantes de ciclos formativos en la Fase Especfica de las PAU, los centros tendrn que remitir una relacin certificada en la que figurarn los alumnos que deseen presentarse a esta fase especfica, en la que se deber indicar: la nota media del ciclo formativo, el nombre del ciclo y las materias objeto de examen de la fase especfica de la prueba. Segn la Orden EDU/3242/2010, no ser necesario consignar la nota media para los alumnos de ciclos de este curso que hayan superado todos los mdulos a excepcin de la FCT y, en su caso, el mdulo del proyecto. La forma de remitir esta informacin de matrcula a la universidad se establecer en funcin de la aplicacin informtica de matrcula ITACA. 5. De acuerdo con la normativa, los centros educativos formalizarn la matrcula en las PAU no slo de sus estudiantes sino tambin la de aquellos que quiera presentarse y justifiquen que el centro es el ms prximo al lugar donde vive el estudiante que quiere matricularse. Los estudiantes extranjeros o de otras comunidades autnomas que quiera presentarse a la Fase Especfica de las PAU en nuestra comunidad autnoma, tendrn que estar empadronados en nuestra comunidad antes del da 1 de enero del ao en que se presenten a esta Fase Especfica. 6. Los estudiantes de ciclos formativos de grado superior que se matriculen en la Fase Especfica de la PAU, lo harn en el centro donde estudien, excepto cuando este centro educativo no sea pblico y nicamente tenga estudios de ciclos formativos. En este caso, es decir, cuando el estudiante haya cursado los estudios de ciclos formativos en un centro que no sea pblico y que tampoco tenga estudios de segundo curso de bachillerato, la matrcula
19

en la Fase Especfica de las PAU se formalizar en el centro pblico del que depende el centro donde se han cursado los estudios. 7. No se ha de hacer llegar a la Universidad el Historial Acadmico de Bachillerato ni del Ciclo Formativo de los estudiantes que se presenten a las PAU. 8. Aquellos estudiantes que pretendan mejorar la calificacin de la Prueba de Acceso a la Universidad obtenida con anterioridad debern matricularse en el centro docente donde cursaron el bachillerato o en la universidad donde realizaron la Prueba de acceso, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, y siguiendo las instrucciones de la universidad a la que est adscrito el centro. 9. Los estudiantes que tengan aprobado el bachillerato o estudios equivalentes de acuerdo con normativas anteriores, y quieran presentarse a la Prueba de Acceso a la Universidad, lo harn de acuerdo con la estructura de la Prueba de Acceso actual. 10. Segn la legislacin vigente se consignarn dos decimales al obtener la nota media de Bachillerato. Con objeto de que los Centros procedan con un criterio homogneo, la determinacin de ese decimal se har por redondeo en la forma que es habitual en estos casos: Cuando las milsimas de la calificacin sean superiores o iguales a 5 se redondearn por exceso; y cuando las milsimas de la calificacin sean inferiores a 5 se redondearn por defecto. 11. El estudiante que no asista a algn ejercicio de la fase general ser calificado con 0 puntos, y se promediar esta nota con las dems a efectos del clculo de la nota definitiva. Las calificaciones de la fase especfica slo se utilizarn en las ponderaciones si son mayores o iguales que 5 y el acceso a la universidad ha sido aprobado en la misma o anteriores convocatorias. 12. La entrega a los Delegados de Centros de las actas de calificaciones, se realizar el da 21 de junio en la convocatoria ordinaria y el da 18 de julio en la convocatoria extraordinaria en toda la Comunidad Valenciana. Los estudiantes podrn imprimirse su tarjeta de calificaciones de las PAU desde el Portal del alumno: https://appweb.edu.gva.es/paseu a partir del da siguiente, con la clave que se les proporcionar el primer da de las PAU. 13. Quedarn exentos de realizar el ejercicio de Valenciano: Lengua y Literatura II de la Prueba de Acceso a la Universidad los alumnos que no hayan cursado ntegramente 4 de ESO, 1 y 2 de Bachillerato en centros docentes de la Comunidad Valenciana. Asimismo, los alumnos que, an habiendo cursado ntegramente estos tres cursos en centros docentes de la Comunidad Valenciana, hayan obtenido en alguno de ellos (4 de ESO, 1 o 2 de Bachillerato) resolucin positiva de exencin de la materia de Valenciano, quedarn exentos de realizar el ejercicio de Valenciano: Lengua y Literatura II de la Prueba de Acceso a la Universidad. 14. Las condiciones para otorgar Matrcula de Honor, tal como consta en el DOCV que regula la evaluacin de bachillerato, son las siguientes: podrn tener matrcula de honor aquellos estudiantes con una nota de segundo de bachillerato mayor o igual a 9. Se podr dar una matrcula de honor por cada 20 estudiantes o fraccin. En caso de empate se podr conceder matrcula de honor a todos los estudiantes que estn empatados en situacin de matrcula de honor.
20

15. El horario de las pruebas queda recogido en el Anexo I. 16. En el Anexo II se adjuntan los impresos de matrcula de los estudiantes en la Prueba de Acceso a la Universidad. En estas hojas se han de consignar todos los datos para que la matrcula sea efectiva. 17. El Anexo III es el documento para certificar las calificaciones de los ciclos formativos de cara a la preinscripcin.

8. Calendario de reclamaciones y segunda correccin


1. Los alumnos podrn solicitar, para cada asignatura, tras su calificacin en la prueba: a) Una Reclamacin sobre la calificacin obtenida ante la Comisin Gestora de las pruebas. El resultado de la reclamacin podr subir o mantener la nota dada inicialmente y solo en caso de un error formal podr bajarla. b) Una segunda correccin de su ejercicio por un nuevo corrector ante el Presidente del Tribunal. La calificacin ser la media de las dos correcciones. El resultado de la segunda correccin s podr bajar, mantener o aumentar la nota. Los exmenes que en la segunda correccin presenten una diferencia de dos o ms puntos respecto de la primera calificacin pasarn a un Tribunal que efectuar una tercera correccin del ejercicio. En este caso la nota definitiva ser la media de las tres correcciones. 2. El alumno podr pedir reclamacin de algunas asignaturas y segunda correccin de otras. En caso de que un alumno presente a la vez una Reclamacin y pida una segunda correccin de la misma asignatura, slo se tendr en cuenta la Reclamacin en sta. 3. La presentacin de reclamaciones o segundas correcciones se efectuar va telemtica dirigida a la Universidad respectiva, siendo el plazo de presentacin de solicitudes de tres das hbiles, a partir de la fecha de publicacin de las calificaciones. Este plazo es improrrogable de manera que las reclamaciones presentadas fuera de plazo sern desestimadas. a) Para la convocatoria ordinaria, el 24, 25 i 26 de junio en las provincias de Castelln y Valencia. b) Para la convocatoria ordinaria, el 26, 27 y 28 de junio en la provincia de Alicante. c) Para la convocatoria extraordinaria, el 19, 22 y 23 de julio. El plazo de las reclamaciones del tercer da de cada perodo (das 26 de junio para Castelln y Valencia, 28 de junio para Alicante y 23 de julio para la convocatoria extraordinaria), ser hasta las 14 horas del da citado. No se ha de entregar la tarjeta de la PAU a la hora de solicitar la segunda correccin de alguno de los ejercicios porque al solicitar reclamacin o segunda correccin de alguna asignatura, la tarjeta con las calificaciones iniciales de las PAU quedar invalidada.
21

4 La comunicacin de los resultados tanto de la Reclamacin como de la Segunda Correccin har pblica: En toda la Comunidad Valenciana, el da 1 de julio para la convocatoria ordinaria y el da 24 de julio para la extraordinaria. 5. Los estudiantes podrn presentar una Reclamacin ante la Comisin Gestora respecto de su 2 o 3 (si la hubiere) correccin segn el siguiente calendario: En toda la Comunidad Valenciana del 2 al 4 de julio para la convocatoria ordinaria y los das 25, 26 y 29 de julio para la convocatoria extraordinaria. El plazo de las reclamaciones del tercer da de cada perodo (da 4 de julio para la convocatoria ordinaria y 29 de julio para la convocatoria extraordinaria), ser hasta las 14 horas del da citado. El resultado de la reclamacin a la segunda correccin s podr bajar, mantener o aumentar la nota. Tampoco ser obligatoria la entrega de la tarjeta de la PAU a la hora de solicitar la reclamacin a la segunda correccin de algn ejercicio. 6. La Comisin Gestora har pblicas las resoluciones el da 5 de julio en la convocatoria ordinaria y el da 30 de julio en la convocatoria extraordinaria. Esta resolucin de la Comisin, agota la va administrativa. 7. El estudiante podr ver los exmenes objeto de segunda correccin cuando haya acabado todo el proceso de correccin y reclamacin, segn los plazos y procedimiento establecido por cada universidad.

9. Normativa
1. Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre de 2008, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisin a las universidades pblicas espaolas (BOE de 24 de noviembre de 2008). 2. Correccin de errores del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisin a las universidades pblicas espaolas (BOE de 28 de marzo de 2009). 3. Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisin en las universidades pblicas espaolas (BOE de 4 de junio de 2009). 4. Correccin de errores del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisin a las universidades pblicas espaolas (BOE de 21 de julio de 2009).
22

5.

Orden EDU/268/2010, de 11 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. (BOE de 13 de febrero de 2010).

6. ORDEN 29/2010, de 20 de abril, de la Conselleria de Educacin, por la que se regula en la Comunidad Valenciana la prueba de acceso a la universidad para los alumnos que estn en posesin del ttulo de bachiller. (DOCV de 30 de abril de 2010). Modificada por la Orden 39/2011, de 11 de mayo, de la Conselleria de Educacin (DOCV 10/06/2011) y por la Orden 43/2012, de 5 de julio, de la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo (DOCV 17/07/2012) 7. 8. Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. (BOE de 8 de mayo de 2010) Decreto 80/2010, de 7 de mayo, del Consell, por el que se regula la Comisin Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripcin en las Universidades Pblicas del Sistema Universitario Valenciano (DOCV de 11 de mayo de 2010).

9. Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, por la que se determina el contenido de la fase especfica de la prueba de acceso a la universidad que podrn realizar quienes estn en posesin de un ttulo de tcnico superior de formacin profesional, de tcnico superior de artes plsticas y diseo o de tcnico deportivo superior y equivalentes. 10. DECRETO 110/2012, de 6 de julio, del Consell, por el que se fijan las tasas a satisfacer por la prestacin de servicios acadmicos universitarios para el curso 2012/2013. 11. Resolucin que regula las PAU en 2013. Pendiente de publicarse al DOCV.

23

B. Annexos /Anexos ANNEX I / ANEXO I


Horari de les Proves PAU 2013 / Horario de las Pruebas PAU 2013 Convocatries de juny i juliol / Convocatorias de junio y julio
Dimarts, 11 juny Dimarts, 9 juliol Dimecres, 12 juny Dimecres, 10 juliol Dijous, 13 juny Dijous, 11 juliol

9.3011 11.45-13.15 15.30-17.00 17.45-19.15

CAS HES - HFI LPM ECO DTE BIO HMD CTM LAT TEG

Idioma
ALE FRA ING ITA POR

VAL LIT FIS

QUI

HAR

GEO MAT DIS AMU GRI TIN

DAR ELE MCS

Assignatures PAU 2013 / Asignaturas PAU 2013 ASSIGNATURA / ASIGNATURA


Alemany / Alemn Anlisi Musical II / Anlisis Musical II Biologia / Biologa Castell: Llengua i Literatura II / Castellano: Lengua y Literatura II Cincies de la Terra i Mediambientals / Ciencias de la Tierra y Medioambientales Dibuix Artstic II / Dibujo Artstico II Dibuix Tcnic II / Dibujo Tcnico II Disseny / Diseo Economia de lEmpresa / Economa de la Empresa Electrotcnia / Electrotecnia Fsica / Fsica Francs / Francs Geografia / Geografa Grec II / Griego II Histria de la Filosofia / Historia de la Filosofa

CODI CDIGO
ALE AMU BIO CAS CTM DAR DTE DIS ECO ELE FIS FRA GEO GRI HFI

ASSIGNATURA / ASIGNATURA
Histria de la Msica i la Dansa / Historia de la Msica y la Danza Histria de lArt / Historia del Arte Histria dEspanya / Historia de Espaa Angls/ Ingls Itali / Italiano Llat II / Latn II Llenguatge i Prctica Musica / Lenguaje y prctica musical Literatura Universal / Literatura Universal Matemtiques aplicades a les Cincies Socials/ Matemticas Aplicadas a las Ciencias Sociales Matemtiques II / Matemticas II Portugus / Portugus Qumica / Qumica Tcniques dExpressi Graficoplstica / Tcnicas de Expresin Grfico-Plstica Tecnologia Industrial II / Tecnologa Industrial II Valenci: Llengua i Literatura II / Valenciano: Lengua y Literatura II

CODI CDIGO
HMD HAR HES ING ITA LAT LPM LIT MCS MAT POR QUI TEG TIN VAL

En cas de coincidncia dexmens en lhorari, el tribunal comunicar a lestudiant quin examen es far en el moment de lhorari i quan es far laltre examen coincident. En caso de solapamiento de exmenes en el horario, el tribunal comunicar al estudiante qu examen se har en el momento del horario y cuando se har el otro examen coincidente. Els estudiants que nicament es presenten a la Fase Especfica hauran de presentar-se al seu tribunal dacord amb les instruccions que done la universitat corresponent. Los estudiantes que slo se presenten a la Fase Especfica tendrn que presentarse a su tribunal segn las instrucciones que d la universidad correspondiente.

24

Annex II / Anexo II. Impresos de matrcula.


COMISSI GESTORA DELS PROCESSOS DACCS I PREINSCRIPCI UNIVERSITRIA
COMISIN GESTORA DE LOS PROCESOS DE ACCESO Y PREINSCRIPCIN UNIVERSITARIA

Relaci dalumnes inscrits per a realitzar les Proves dAccs a la Universitat (PAU) en la convocatria de ......... Relacin de alumnos/as inscritos para realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria de ... Centre / Centro Fase General PAU Asignatura 1 Assignatura 1 Nm. Orde Nm. Orden DNI Cognoms i Nom Nota mitjana Batxillerat
Histria dEspanya o Histria de la Filosofia Historia de Espaa o Historia de la Filosofa Idioma estranger Idioma extranjero Exempci de Valenci Exencin de valenciano Assignatura de modalitat Asignatura de modalidad

Fase Especfica PAU Asignatura 2 Assignatura 2 Asignatura 3 Assignatura 3 Asignatura 4 Assignatura 4

Apellidos Nota media y Nombre Bachillerato

25

El/La secretari/ria del centre El/La secretario/ria del centro

Vist i plau. El/La director/a del centre centre Visto Bueno. El/La director/a del centro centro

Segell del Sello del

26

COMISSI GESTORA DELS PROCESSOS DACCS I PREINSCRIPCI UNIVERSITRIA


COMISIN GESTORA DE LOS PROCESOS DE ACCESO Y PREINSCRIPCIN UNIVERSITARIA

Relaci dalumnes inscrits per a realitzar les Proves dAccs a la Universitat (PAU) en la convocatria de ..... Relacin de alumnos/as inscritos para realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria de .. Centre / Centro .. Estudiants que sols es presenten a la Fase Especfica / Estudiantes que slo se presentan a la Fase Especfica. Fase Especfica PAU Asignatura 1 Assignatura 1 Asignatura 2 Assignatura 2 Asignatura 3 Assignatura 3 Nm. Orde Nm. Orden Cognoms i Nom DNI Apellidos y Nombre Nota PAU anterior Asignatura 4 Assignatura 4 Segell del centre Sello del centro 27 Nota PAU anterior

El/La secretari/a del centre El/La secretario/a del centro

Vist i plau. El/La director/a del centre Visto Bueno. El/La director/a del centro

COMISSI GESTORA DELS PROCESSOS DACCS I PREINSCRIPCI UNIVERSITRIA


COMISIN GESTORA DE LOS PROCESOS DE ACCESO Y PREINSCRIPCIN UNIVERSITARIA

Relaci dalumnes de Cicles Formatius inscrits per a realitzar les Proves dAccs a la Universitat (PAU) en la convocatria de ..... Relacin de alumnos/as de Ciclos Formativos inscritos para realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria de .. Centre / Centro .. Estudiants que sols es presenten a la Fase Especfica / Estudiantes que slo se presentan a la Fase Especfica. Fase Especfica PAU Asignatura 1 Assignatura 1 Asignatura 2 Assignatura 2 Asignatura 3 Assignatura 3 Nm. Orde
Nm. Orden

Cognoms i Nom DNI Apellidos y Nombre

Cicle Formatiu Ciclo Formativo

Nota Ciclo Formativo (*)

(*) Segons lOrde EDU/3242/2010, de 9 de desembre, en esta columna no cal que conste la qualificaci dels

alumnes que en la data de matrcula de la PAU han superat tots els mduls llevat de la Formaci en Centres de Trabell i, en el seu cas, del mdul de projecte. Segn la Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, a los alumnos que en la fecha de matrcula de la PAU hayan superado todos los mdulos a excepcin de la Formacin en Centros de Trabajo y en su caso, el mdulo de proyecto, no ser necesario hacerles constar su calificacin en esta columna.

El/La secretari/a del centre El/La secretario/a del centro

Vist i Plau. El/La director/a del centre Visto Bueno. El/La director/a del centro

Segell del centre Sello del centro

28

Asignatura 4 Assignatura 4

Nota Cicle Formatiu

Annex III / Anexo III. Certificaci de qualificacions dels cicles formatius /


Certificacin de calificaciones de los ciclos formativos.
COMISSI GESTORA DELS PROCESSOS DACCS I PREINSCRIPCI UNIVERSITRIA
COMISIN GESTORA DE LOS PROCESOS DE ACCESO Y PREINSCRIPCIN UNIVERSITARIA

................................................................., com centre............................................................................................................, FAIG CONSTAR:

secretari/secretria

del

Que dacord amb larticle 26 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, i lOrde EDU/3242/2010, de 9 de desembre, que regulen les condicions per a laccs a les ensenyances universitries de grau i els procediments dadmissi a les universitats pbliques espanyoles, l'estudiant ..................................................................... ........., amb DNI ............................., ha aprovat, en el curs acadmic............................, en la convocatria .. el segent ttol de Tcnic Superior de Formaci Professional, de Tcnic Superior dArts Plstiques i Disseny, de Tcnic Esportiu Superior o equivalent:
............................................................................................................................................, que pertany a la famlia professional: ..................................................................... A efectes de preinscripci, es fa constar que la nota mitjana dels estudis cursats s:

Perqu aix conste, als efectes oportuns, firme la present en ..........................., a ........ de ........................................ de ...................

Firmat: El/la Secretari/a

Vist i Plau El/la director/a

29

COMISSI GESTORA DELS PROCESSOS DACCS I PREINSCRIPCI UNIVERSITRIA


COMISIN GESTORA DE LOS PROCESOS DE ACCESO Y PREINSCRIPCIN UNIVERSITARIA

................................................................., como secretario/secretaria centro............................................................................................................, HAGO CONSTAR:

del

Que de acuerdo con el artculo 26 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, y la Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, que regulan las condiciones para el acceso a las enseanzas universitarias de grado y los procedimientos de admisin a las universidades pblicas espaolas, el estudiante ... ......................... .................................................................., con DNI ............................., ha aprobado, en el curso acadmico............................, en la convocatoria de .. el siguiente ttulo de Tcnico Superior de Formacin Profesional/ Tcnico Superior de Artes Plsticas y Diseo/ Tcnico Deportivo Superior o equivalentes: ..........................................................................................................................................., pertenece a la familia profesional: ..................................................................... A efectos de preinscripcin, se hace constar que la nota media de los estudios cursados es: que

Para que as conste, a los efectos oportunos, firmo la presente en ..........................., a ........ de ........................................ de ................... Firmado: El/La Secretario/a Visto Bueno El/La director/a

30