ΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Τον κ. Δήμαρχο ………………………..
Ενταύθα

Τ… ………………………………...
Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε

………………………………….…..
χρόνου

κανονική άδεια

Δήμου

αρχομένης από ………………..…… και

……………………………………...

λήγουσα την ………………………..….

Μονίμου
υπαλλήλου

/

αορίστου
του

(.……….) ημερών

Κλάδου (….….), με βαθμό (…….)
Έτη πραγματικής υπηρεσίας (…….)

Υπόλοιπο αδείας έτους 20…
(….)

Χορηγηθείσες κανονικές άδειες
εντός του έτους 20…. , ημέρες (…..)
Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ
ΘΕΜΑ:

Χορήγηση

κανονικής

άδειας (……..) ημερών
…………………….

…………….………………
(Τόπος- Ημερομηνία)

ημέρες