REZUMAT asupra tezei de doctorat “CERCETĂRI PRIVIND MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AGRICULTURII ECOLOGICE ÎN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI. STUDIU DE CAZ.

” Cuvinte cheie: agricultură ecologică, mediu înconjurător, biodiversitate, proiecţii, dimensiune economică a sectorului, operatori, indicatori specifici analizei diagnostic, fişe tehnologice, bugete de cultură, eficienţă economică, eficienţă energetică, matricea combinaţiilor tehnologice, distribuţie parcelară, rotaţii, asolament, grad de dispersie, comasare teren, module de exploataţie. Dezvoltarea şi managementul agriculturii ecologice reprezintă o preocupare majoră la nivelul tuturor ţărilor din Uniunea Europeană, precum şi la nivel mondial. Dinamica sectorului din ultimele decenii, atât din punct de vedere al suprafeţei, cât şi a producţiei şi consumului, a determinat extinderea cercetărilor din domeniu, precum şi ocuparea unui loc aparte a măsurilor de dezvoltare a acestui sector în cadrul politicilor agricole. În ţara noastră, dezvoltarea agriculturii ecologice a fost susţinută din punct de vedere legislativ abia începând cu anul 2000, iar cercetările din domeniu au avut caracter experimental. Implementarea tehnologiilor ecologice s-a realizat în special prin transfer de know-how din străinătate, în prezent neexistând informaţii disponibile privind eficienţa modulelor de exploataţie ecologice aşa cum există pentru agricultura convenţională. În acest context, ne-am propus urmărirea secvenţială a tuturor verigilor ce compun tehnologiile de producţie ecologice pentru a se evidenţia prin metode de cercetare specifice care sunt etapele de acţiune susceptibile de a fi aplicate în scopul optimizării tehnice organizaţionale şi funcţionale a exploataţiilor agricole ecologice. Obiectivele principale stabilite în prezenta teză de doctorat vin să răspundă acestei problematici prin analize complexe privind evoluţia sectorului de agricultură ecologică la nivel micro şi macroeconomic. Altfel spus, scopul tezei constă în cercetarea modului de dezvoltare a agriculturii ecologice în ţara noastră axându-se pe performanţele sectorului din judeţul Călăraşi. În acest demers, lucrarea îşi propune să analizeze şi propune structuri eficiente de exploatare a producţiei ecologice şi să evidenţieze modul cum se poate atinge eficienţa economică şi energetică în condiţiile neutilizării unor inputuri periculoase şi a obţinerii unor producţii mai mici decât în cazul agriculturii convenţionale. Pentru a atinge scopul stabilit au fost prevăzute următoarele obiective: evidenţierea surselor din literatură, legislative şi de cercetare referitoare la agricultura ecologică; analiza şi îmbunătăţirea rezultatelor economico-financiare obţinute de exploataţia SC Auger Petruş SRL, unul din principalii producători din judeţul Călăraşi; determinarea eficienţiei economice şi energetice a principalelor

1

dar şi din cadrul legislativ şi. dimensiunea sectorului agriculturii ecologice şi a pieţei produselor ecologice la nivel mondial. EVOLUŢIE” evidenţiază. european şi naţional. plecând de la evidenţierea etapelor cercetărilor efectuate.. s-a realizat o analiză a sectorului agriculturii ecologice. PRIVIND cuprinde o MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AGRICULTURII prezentare aprofundată a metodelor. utilizarea rezultatelor obţinute pentru dimensionarea economică a sectorului agriculturii ecologice din judeţul Călăraşi. Capitolul 3 intitulat „EVALUAREA EFICIENŢEI PE FONDUL DEZVOLTĂRII AGRICULTURII ECOLOGICE ÎN CADRUL S. la nivel mondial. metodologia de proiecţie a modulelor de exploataţie eficiente din punct de vedere economic şi energetic.culturi ecologice din cadrul exploataţiei studiate pentru identificarea efectelor modelului de management propus la nivel de societate. care ne oferă o imagine de ansamblu asupra evoluţiei cererii şi ofertei de pe piaţa produselor ecologice. volumul vânzărilor. pe de altă parte. pe de o parte. s-a detaliat: metodologia de analiză a rentabilităţii economicofinanciare utilizată pentru prelucrarea datelor tehnice şi financiar-contabile culese şi propuse la nivelul studiului de caz. proiectarea pe baza rezultatelor tehnologice şi economice analizate a unor module de exploataţie viabile din punct de vedere economic şi energetic în condiţiile de climă şi sol ale judeţului Călăraşi. Pentru atingerea obiectivelor prevăzute teza de doctorat a fost structurată astfel: Capitolul I intitulat „AGRICULTURA ECOLOGICĂ – IMPORTANŢĂ. a bugetelor de cultură şi a bugetelor energetice utilizată pentru prelucrarea informaţiilor privind tehnologia ecologică implementată la nivelul studiului de caz. instrumentelor şi indicatorilor utilizaţi în cadrul lucrării în procesul de investigare şi analiză aferent cercetărilor efectuate. introducându-se şi referiri la principalele elemente ale Politici Agricole Comune pentru sublinierea importanţei acestui sector. Astfel. european şi naţional.L. în prima parte a acestui capitol sunt analizate diferite conţinuturi şi forme de prezentare ale noţiunii de agricultură ecologică din literatura de specialitate şi din cadrul reglementărilor legislative. diferitele abordări teoretice ale noţiunii de agricultură ecologică din literatura de specialitate. AUGER PETRUŞ S. şi pe de altă parte prin consultarea cronologică a reglementărilor legislative din domeniu. Astfel. numărul de operatori ecologici. etc. metodologia de creare a fişelor tehnologice. În a doua parte. metodologia de estimare a dimensiunii economice a sectorului agriculturii ecologice din judeţul Călăraşi. precum şi diferitele cercetări din domeniu.R. JUDEŢ 2 . Abordarea diferitelor aspecte privind agricultura ecologică şi piaţa produselor ecologice s-a realizat pe de o parte prin prelucrarea în special a datelor statistice din perioada 2005-2010 privind suprafeţele cultivate. Capitolul 2 intitulat „METODOLOGIA DE CERCETARE ECOLOGICE”.C.

) ca factor variabil. societate care reprezintă al patrulea mare producător de produse vegetale ecologice. Capitolul se concentrează spre surprinderea principalelor rezultate obţinute prin prezenta teză. ceea ce a permis proiectarea. eficienţa economică şi eficienţa energetică a culturilor în sistem ecologic. pentru condiţiile de climă şi sol ale judeţului Călăraşi şi prin aplicarea modelului de management al exploataţiei luate în studiu. modelul de dezvoltare a agriculturii ecologice în cadrul exploataţiei. privind în special rentabilitatea economico-financiară a societăţilor agricole ecologice. analiza eficienţei economice şi energetice la nivelul principalelor culturi din cadrul exploataţiei. transpunerea economică a informaţiilor tehnologice în cadrul bugetelor de cultură şi a bilanţurilor energetice. 3 . întocmirea fişelor tehnologice pe baza observaţiilor din teritoriu din perioada 2007-2010. organizaţional . din judeţul Călăraşi. modulele eficiente de exploataţie pentru agricultura ecologică în judeţul Călăraşi. Realizarea prezentului capitol a avut în vedere trei nivele de analiză: economic .   Capitolul 5 intitulat „CONCLUZII ŞI PROPUNERI” prezintă sintetic diferite aspecte ale cercetărilor efectuate şi elementele propuse pentru perfecţionarea managementului dezvoltării agriculturii ecologice. tehnologiile de cultură cu cea mai ridicată eficienţă economică şi energetică. Cercetările efectuate în cadrul exploataţiei agricole alese ca studiu de caz vine să pună în evidenţă: corelaţia dintre tehnologiile propuse şi rentabilitatea economico-financiară a exploataţiei agricole ecologice. din punct de vedere al suprafeţei cultivate.c. analiza performanţelor economice şi evidenţierea evoluţiei indicatorilor reprezentativi pentru perioada 2007-2011. de module de exploataţie eficiente din punct de vedere economic şi energetic.identificarea modelului de management al producţiei ecologice în cadrul exploataţiei şi simularea unui model de reorganizare a acesteia. tehnologic – alcătuirea variantelor tehnice de operare pornind de la tehnologia medie (Tm) amendată cu variaţia factorilor climatici şi structura culturilor (Str. Capitolul 4 intitulat „MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AGRICULTURII ECOLOGICE ÎN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI” cuprinde o redimensionare a tehnologiilor de producţie şi a bugetelor de cultură identificate prin două metode de analiză. Pornind de la indicatorii proiectaţi în cadrul acestor module s-a realizat o dimensionare economică a sectorului agriculturii ecologice din judeţul Călăraşi în scopul sublinierii importanţei acestuia pentru mediul de afaceri local.) plus asolamentul (As.CĂLĂRAŞI” cuprinde o analiză secvenţială a eficienţei agriculturii ecologice care are la bază cercetările efectuate în cadrul societăţii SC Auger Petruş SRL. Toate aceste concluzii se constituie în argumente viabile privind oportunitatea şi necesitatea dezvoltării agriculturii ecologice în cadrul judeţului Călăraşi.studierea documentelor financiar-contabile şi prelucrarea datelor furnizate de acestea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful